ΔΝΟΡΙΑΚΗ ΢ΤΝΣΡΟΦΙΑ

ΑΓΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΡΚΑΓΩΝ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2Η

΢ΤΝΑΞΗ ΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΣΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ Α΢ΩΜΑΣΩΝ ΔΤΝΑΜΕΩΝ
Οη Αξράγγεινη Μηραήι θαη Γαβξηήι έρνπλ ηηκεηηθή ζέζε ζηνλ θόζκν ηωλ αγγέιωλ, δειαδή
βξίζθνληαη πάλω απ΄ηνπο αγγέινπο, γη’απηό νλνκάδνληαη Αξράγγεινη. Έρνπλ όκωο ηηκεηηθή
ζέζε θαη ζηελ εθθιεζία ( ηδηαίηεξα ν Αξράγγεινο Μηραήι), πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζ’απηνύο
πνπ πηζηεύνπλ.
΢θνπόο ησλ αγγέισλ: Μέηνρνη ηεο ζείαο καθαξηόηεηαο θαη πλεπκαηηθνί θύιαθεο ηωλ
αλζξώπωλ.
Ιδηόηεηεο ησλ αγγέισλ: Μεηέρνπλ ζηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο θαη από ηε κεηνρή
απηή πξνθύπηεη θαη ν αγηαζκό ηνπο. Δηαθέξνπλ από ηνπο δαίκνλεο, επεηδή έρνπλ αγαζή
βνύιεζε θαη ππαθνή πξνο ηνλ Θεό. Δηαθέξνπλ θαη από ηνπο αλζξώπνπο, δηόηη είλαη
αλώηεξνη. Αιιά είλαη θαη απηνί όπωο θαη εκείο κέιε ηεο Εθθιεζίαο ηνπ Φξηζηνύ θαη είλαη
αλώηεξνη ιόγω ηεο δηαθνξεηηθήο θύζεο θαη ζέζεο πνπ έρνπλ.
Άγγεινο: Κνκηζηήο, απεζηαικέλνο.
Σα 9 ηάγκαηα ησλ αγγέισλ είλαη:
1ν) Φεξνπβείκ, 2ν) Σεξαθείκ, 3ν) Θξόλνη, 4ν) Κπξηόηεηεο, 5ν) Δπλάκεηο, 6ν) Εμνπζίεο, 7ν)
Αξρέο, 8ν) Αξράγγεινη θαη 9ν) Άγγεινη

ΜΑΘΑΙΝΩ……….παίδνληαο!
1. Δξσηήζεηο ζε παηρληδηώδε κνξθή
Πόηε ραίξνληα θαη πόηε ιππνύληαη νη άγγεινη; Βάιηε Υ ζηε ραξά θαη Λ ζηε ιύπε
Όηαλ έλαο ακαξησιόο κεηαλνεί
Όηαλ ιέκε ςέκαηα
Όηαλ παίξλνπκε μέλα πξάγκαηα
Όηαλ δεηάκε ζπγλώκε
Όηαλ κνηξαδόκαζηε ηα πξάγκαηά καο
Όηαλ θάλνπκε ειεεκνζύλε
Όηαλ πεγαίλνπκε ζηε εθθιεζία
Όηαλ ιέκε θαθά ιόγηα
Όηαλ δε δεηάκε ηελ βνήζεηά ηνπο
Όηαλ ε θαξδηά καο είλαη αγαζή θαη ηαπεηλή
2. Γξάςηε ηα 9 ηάγκαηα θαη ηνλ ζθνπό ησλ αγγέισλ:
1ν) ………………….., 2ν) ……………………., 3ν) ………………, 4ν) ……………….., 5ν) ………………..,
6ν) …………………, 7ν) ……………… , 8ν) …………………., 9ν) …………………
΢θνπόο:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………