You are on page 1of 23

`

Print Server
Tại sao phải
nối các máy
HUB
tính lại với `
`

nhau ?

` `
Tại sao phải nối các máy tính lại với nhau ?

P. Hành chính P. Gám đốc

Giám đốc

P. Kế toán P. Nhân sự

CÔNG TY
Tại sao phải nối các
máy tính lại với nhau ? Tổng công
ty

Chi nhánh 1

Chi nhánh 2
Các máy
tính kết nối CHIA SẺ TÀI NGUYÊN
với nhau gọi
là gì?
SAO CHÉP, TRUYỀN DỮ
KẾT NỐI MÁY TÍNH LIỆU LỚN TRONG THỜI
GIAN NGẮN

Mạng máy tính


1. MẠNG MÁY TÍNH LÀ GÌ?

1. Mạng MT Mạng MT là một hệ thống trao đổi


là gì ? thông tin giữa các máy tính. ’

2. Ph. Tiện Server


và Client
giao thức Gồm 3 thành phần:
a. Phương tiện
Hub `
 Các máy tính. `

* Kết nối Client Client


 Các thiết bị đảm bảo kết
có dây
nối các máy tính với nhau.
* Kết nối
không dây  Phần mềm thực hiện ` `
Client
b. Giao thức việc giao tiếp giữa các Client
máy tính.
3. CỦNG CỐ
BÀI HỌC
2. PHƯƠNG TIỆN VÀ GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG CỦA MMT.
a. Phương tiện truyền thông.
1. Mạng MT
là gì ?

2. Ph. Tiện
và Kết nối có dây .
giao thức
a. Phương tiện
Phương tiện
* Kết nối truyền thông.
có dây
* Kết nối
Kết nối không dây.
không dây
b. Giao thức

3. CỦNG CỐ
BÀI HỌC
2. PHƯƠNG TIỆN VÀ GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG CỦA MMT.
a. Phương tiện truyền thông.
1. Mạng MT
là gì ?
a1. Kết nối có dây .
* Thiết bị kết nối:
2. Ph. Tiện
và - Cáp truyền thông: Cáp xoắn đôi, cáp đồng trục, cáp quang, ...
giao thức
a. Phương tiện - Card mạng: Nối với cáp mạng nhờ giắc cắm.
* Kết nối
có dây - Các thiết bị khác: bộ khuếch đại (Repeater), bộ tập trung
(Hub), bộ định tuyến (Router), ...
* Kết nối
không dây
Hình ảnh
b. Giao thức

3. CỦNG CỐ
BÀI HỌC
Một số thiết bị kết nối

Hub Repeater

Giắc cắm

Cáp
Cardmạng
Cáp đồng m¹ng
trục
Bridge
Cáp xoắn đôi
Router
2. PHƯƠNG TIỆN VÀ GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG CỦA MMT.
a. Phương tiện truyền thông.
1. Mạng MT
là gì ?
a1. Kết nối có dây.

2. Ph. Tiện

giao thức Mạng thẳng
a. Phương tiện * Kiểu bố trí
các máy tính Mạng vòng
* Kết nối
có dây trong mạng.
* Kết nối Mạng sao
không dây
b. Giao thức

3. CỦNG CỐ
BÀI HỌC
2. PHƯƠNG TIỆN VÀ GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG CỦA MMT.
a. Phương tiện truyền thông.
1. Mạng MT
là gì ?
a1. Kết nối có dây (Hữu tuyến).

2. Ph. Tiện

giao thức Mạng thẳng
a. Phương tiện
Kiểu bố trí các máy
Mạng vòng
* Kết nối tính trong mạng:
có dây
* Kết nối Mạng sao
không dây
b. Giao thức

3. CỦNG CỐ
BÀI HỌC
2. PHƯƠNG TIỆN VÀ GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG CỦA MMT.
a. Phương tiện truyền thông.
1. Mạng MT
là gì ?
a1. Kết nối có dây (Hữu tuyến).

2. Ph. Tiện

giao thức Mạng thẳng
a. Phương tiện
Kiểu bố trí các máy
Mạng vòng
* Kết nối tính trong mạng:
có dây
* Kết nối Mạng sao
không dây
b. Giao thức

3. CỦNG CỐ
BÀI HỌC
2. PHƯƠNG TIỆN VÀ GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG CỦA MMT.
a. Phương tiện truyền thông.
1. Mạng MT
a1. Kết nối có dây:
Mô hình
là gì ?
* Mạng thẳng: ` ` `

2. Ph. Tiện
và - Các máy tính được nối và truyền tải
giao thức dữ liệu trên một trục đường trục chính. ` ` `

a. Phương tiện
Hoạt động
* Kết nối + Ưu điểm:
có dây - Dễ cài đặt, dễ sử dụng, cấu trúc mạng đơn giản.
* Kết nối - Chi phí cài đặt rẻ.
không dây + Nhược điểm:
b. Giao thức - Khi một cáp bị hỏng thì hệ thống mạng sẽ ngừng hoạt động.
- Khi một máy gửi tin thì các máy khác phải chờ vì vậy mất thời gian.
3. CỦNG CỐ
BÀI HỌC
Không 1 2 3
đúng
Đúng Không
Đ/C
Đ/C đúng
` Đ/C F2-T4 DL
` `

Không Không
` ` đúng ` đúng
Đ/C Đ/C
4 5 6
Máy 4 nhận DL thành công
1
2 3

F1-T6 DL
` ` F3-T5 DL
`

Đụng độ

Đúng
Đ/C Đúng
` ` `
Đ/C
4 5
66
Máy 5 nhận DL thành công Máy 6 nhận DL thành công
* Mạng vòng: Mô hình
1. Mạng MT
- Các máy tính nối với nhau trên một
là gì ?
trục khép kín
`

2. Ph. Tiện - Tại mỗi máy gắn với đường dây `

và bằng bộ khuếch đại hay bộ chuyển tiếp `

giao thức (Repeater)


`

a. Phương tiện `

+ Ưu điểm: `

* Kết nối - Dễ cài đặt, cấu trúc mạng đơn giản, tốc độ cao.
có dây Hoạt động
* Kết nối + Nhược điểm:
không dây - Một máy tính bị lỗi sẽ ảnh hưởng toàn hệ thống.
- Chi phí cao
b. Giao thức

3. CỦNG CỐ
BÀI HỌC
7
7 1 Không
đúng
D
L ` Đ/C
T4
F7
-
`
2
L
D
4 `
-T
F7
TM
Không
6 đúng
Đ/C
`

3
L
D
- T4 `
F7
Không
TM đúng
Đúng Máy 4 nhận DL
Đ/C
44 Đ/C
` thành công !
5 `
* Mạng sao: Mô hình
1. Mạng MT - Các MT được nối với máy trung tâm thông
là gì ? qua thiết bị trung tâm (Hub, máy tính…) ’

`
Clien
Server
2. Ph. Tiện + Ưu điểm:
và `

- Khi một máy hỏng thì các máy khác


`

giao thức Hub


Client
Client
vẫn hoạt động bình thường.
a. Phương tiện
- Dễ cài đặt, dễ mở rộng ` `
Client
* Kết nối - Các máy làm việc độc lập. Client

có dây
+ Nhược điểm: Hoạt động
* Kết nối
không dây - Khoảng cách từ máy nối đến thiết bị trung tâm <=100m.
b. Giao thức - Máy trung tâm hỏng thì mạng ngừng hoạt động

3. CỦNG CỐ
BÀI HỌC
1
2
Thiết bị
trung tâm
xử lý và ’

truyền tín ` Client


Server
hiệu
6
6
3
`
F6-T4 DL
`
Client
Hub
Client
5
44
Máy 4 nhận
Client
` ` DL thành
Client công !
Một số yếu tố liên quan đến sự lựa chọn kiến trúc mạng:
1. Mạng MT
là gì ?

2. Ph. Tiện - Số lượng máy tính tham gia mạngNếu em là nhà
giao thức - Tốc độ truyền thông trong mạng thiết kế mạng,
em sẽ chọn kiểu
a. Phương tiện
- Địa điểm lắp đặt mạng bố trí nào ?
* Kết nối
có dây - Khả năng tài chính
* Kết nối
không dây
b. Giao thức

3. CỦNG CỐ
BÀI HỌC
HỘI THI NVSP
2006

2. PHƯƠNG TIỆN VÀ GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG CỦA MMT.


a. Phương tiện truyền thông.
1. Mạng MT
là gì ?
a2. Kết nối không dây (vô tuyến).

2. Ph. Tiện * Phương tiện truyền thông:


và - Sóng rađiô, bức xạ, hồng ngoại, vệ tinh…
giao thức
- Thiết bị WAP (Wireless Access Point).
a. Phương tiện
- Card mạng không dây.
* Kết nối
có dây * Ưu điểm:
* Kết nối - Dễ kết nối, sử dụng tiện lợi.
không dây
* Nhược điểm:
b. Giao thức
- Bảo mật thông tin không cao, dễ nhiễu sóng .
3. CỦNG CỐ - Đòi hỏi kỹ thuật và chi phí cài đặt cao.
BÀI HỌC
2. PHƯƠNG TIỆN VÀ GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG CỦA MMT.
b. Giao thức .
1. Mạng MT
là gì ? Là toàn bộ các quy tắc phải tuân thủ trong việc trao
2. Ph. Tiện đổi thông tin trong mạng giữa các thiết bị nhận và
và truyền dữ liệu.
giao thức
a. Phương tiện

* Kết nối Ví dụ:


có dây
* Kết nối Giao thức TCP/IP (Tranmission Control Protocol /
không dây Internet Protocol)
b. Giao thức

3. CỦNG CỐ
BÀI HỌC
CỦNG CỐ BÀI HỌC

• Nắm vững khái niệm mạng máy tính


1. Mạng MT • Các thành phần của mạng máy tính:
là gì ? + Các máy tính
+ Các thiết bị đảm bảo kết nối các máy tính
2. Ph. Tiện
và + Phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giữa
giao thức các máy tính
a. Phương tiện • Các thiết bị mạng: Card mạng, Hub, Router,…
* Kết nối • Các kiểu kết nối của mạng máy tính:
có dây + Mạng thẳng
* Kết nối + Mạng vòng
không dây + Mạng sao
b. Giao thức • Giao thức truyền thông

3. CỦNG CỐ
BÀI HỌC
Bài học đến đây là kết thúc. Cảm
ơn các quý thầy cô và các em đã
theo dõi !

Rate