Sa paggamit ng kagamitan sa pagtuturo na ito, ang mga

mag-aaral ay inaasahan na
1. Natukoy sa mapa ang hangganan ng sakop ng Luzon,
Visayas at Mindanao.
2. Nakagawa ng mga tsart na naglalaman ng mga rehiyong
bumubuo sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3. Naisa-isa ang mga rehiyong bumubuo sa Luzon, Visayas
at Mindanao.
4. Naipaliwanag ang kabutihang dulot ng pagsasama-sama ng
ating mga lalawigan bilang mga rehiyon.
Sinasabing ang
Pilipinas ay nahahati
sa tatlong
pangkat ng kapuluan
- Luzon, Visayas at
Mindanao.
GAWA¡N
KuIayan ang bIankong Iarawan ng mapa ng PiIipinas na nasa sumunod
na "sIide" upang matukoy ang sakop ng tatIong pangkat ng kapuIuan.
Gamitin ang kuIay asuI para sa bahaging Luzon, diIaw sa bahaging
Visayas at puIa sa bahaging Mindanao.
%ingnan ang mga sumusunod na sakop ng
kapuluang Luzon, Visayas at Mindanao.
Ihambing ito sa iyong ginawa.
LUZON VISAYAS MINDANAO
!AGTUKLA8 NG KAALAMAN
!AGTUKLA8 NG KAALAMAN
Sagutin ang mga tanong:
-Sa paanong paraan nagkakatulad ang iyong ginawang mapa
sa inilahad ng guro?
-Sa paanong paraan naman ito nagkakaiba?
asahin ang ilang impormasyon tungkol sa ating bansa
na matatagpuan sa sumunod na ¨slide".
Ang Pilipinas ay isang arkipelago o
kapuluan kung kayat hindi naging madali para
sa ating pamahalaan ang punan ang mga
pangangailangan ng buong bansa.
Bunga nito, ang mga lalawigan sa bansa
ay pinagbuklod-buklod bilang mga rehiyon
ayon sa magkakaparehang katangian.
Ang ating bansa sa kasalukuyan ay
binubuo ng 17 rehiyon na may iba't ibang
bilang ng lalawigan.
Amg PIIIpImæs æy
Isæmg ærhIpeIægo
Amg PIIIpImæs æy mæy
12 reBIyom
GAWA¡N
.Ii.k at buksan ang "fiIe" sa ibaba. Gumawa ng mga tsart na
nagpapakita ng iba't ibang rehiyon na sakop ng Luzon, Visayas at
Mindanao. Maaring gamiting batayan ang mapang pampuIitikaI ng
PiIipinas.
Mga Rehiyon ng Pilipinas
-Pinakamalaking pangkat ng
mga pulo sa Pilipinas
-Binubuo ng pulo ng Luzon at
iba pang mga karatig na pulo
tulad ng Palawan, Mindoro,
Masbate, Romblon,
Catanduanes, Marinduque,
Polillo at Batanes
-May walong rehiyon ito
-Pinakamalaking pangkat ng
mga pulo sa Pilipinas
-Binubuo ng pulo ng Luzon at
iba pang mga karatig na pulo
tulad ng Palawan, Mindoro,
Masbate, Romblon,
Catanduanes, Marinduque,
Polillo at Batanes
-May walong rehiyon ito
I-Ilocos
II-Lambak ng Cagayan
III-Gitnang Luzon
IVA-CALABARZON
IVB-MIMAROPA
V-Bicol
CAR
NCR
Mga Rehiyon
!AG!A!AT¡BAY NG KAALAMANG
NATUKLA8AN
-nu·ano ang mga natuklasan mo
tungkol sa rehiyong Luzon?
-Isang kapuluan
-Pangkat ng mga pulo na nasa
pagitan ng Luzon at Mindanao
-Matatagpuan dito ang ilan sa
malalaking pulo ng bansa tulay
ng Panay, Negros, Bohol, Cebu,
Samar at Leyte
-Ito ay may tatlong rehiyon
-Isang kapuluan
-Pangkat ng mga pulo na nasa
pagitan ng Luzon at Mindanao
-Matatagpuan dito ang ilan sa
malalaking pulo ng bansa tulay
ng Panay, Negros, Bohol, Cebu,
Samar at Leyte
-Ito ay may tatlong rehiyon
VI-Kanlurang Visayas
VII-Gitnang Visayas
VIII-Silangang Visayas
Mga Rehiyon
!AG!A!AT¡BAY NG KAALAMANG
NATUKLA8AN
-nu·ano ang mga natuklasan mo
tungkol sa rehiyong visayas?
-Pangalawa sa pinakamalaking
pulo ng Pilipinas
-%inawag itong "Lupang
Pangako"
-Ito ay may anim na rehiyon na
sumasailalim sa maraming
pagbabago
-Pangalawa sa pinakamalaking
pulo ng Pilipinas
-%inawag itong "Lupang
Pangako"
-Ito ay may anim na rehiyon na
sumasailalim sa maraming
pagbabago
IX-Tangway ng
Zamboanga
X-Rehiyon ng Davao
XI-Hilagang Mindanao
Mga Rehiyon
XII-SOCCSKSARGEN
XIII-CARAGA
ARMM
!AG!A!AT¡BAY NG KAALAMANG
NATUKLA8AN
-nu·ano ang mga natuklasan mo
tungkol sa rehiyong Nindanao?
!AG!A!ALAL¡M NG KAALAMANG NATUKLA8AN
Sa paanong paraan
nakatulong sa ating
pamahalaan ang
pagkakabuklod ng ating
bansa sa 17 rehiyon?
-ng Pilipinas ay isang arkipelago.
-!to ay nahahati sa 17 rehiyon.
-ng mga pangkat ng kapuluan dito ay
Luzon, visayas
at Nindanao.
-ng Luzon ay may walong rehiyon, tatlo
naman sa
visayas at anim naman sa Nindanao.
KuIayan ng asuI ang kahon kung ang saIitang nasa Ioob nito ay
rehiyon sa Luzon, diIaw naman sa Visayas at puIa naman sa Mindanao.
Gamitin ang "highIighter" sa "s.reen" sa pagsagot.
IIocos
CAR ARMM
Sitnunq
Visuyus
NCR ßicoI
SOCCSkSARSEN
CARASA
Tunqwuy nq
Zumbounqu
CALAßARZON