PARACLISUL PREASFINTEI

NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU
ce se cîntă la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie
Alcătuit de Teostirict Monahul (după alţii, de Teofan)
şi potrivit pe note de părintele diacon Cornel Constantin Coman
(transcris după cum se cîntă la Stavropoleos)
Preotul: Binecuvîntat este Dumnezeul nostru totdeauna acum şi
pururea şi în vecii vecilor.
Strana: Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Împărate ceresc, Mîngîietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea
eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă,
vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată
întinăciunea şi mîntuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe
noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe
noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe
noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele
noastre. Stăpîne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vin-
decă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte (de 3 ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie
Împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pămînt. Pîinea
noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile
noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în
ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
Preotul: Că a Ta este Împărăţia...
Strana: Amin.
Doamne miluieşte (de 12 ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
1
www.stavropoleos.ro
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru
Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi
Dumnezeul nostru (cu 3 închinăciuni).
Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia
Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că
nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul
meu şi viaţa mea o calcă în picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric
ca morţii cei din veacuri. Mîhnit e duhul în mine şi inima mea încre-
menită înlăuntrul meu. Mi-am adus aminte de zilele cele de demult; am
cugetat la toate lucrurile Tale, la faptele mîinilor Tale
m-am gîndit. Am întins către Tine mîinile mele, sufletul meu ca un
pămînt însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu.
Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se
coboară în mormînt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nă-
dejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul
meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Înva-
ţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să
mă povăţuiască la pămîntul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne,
dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
Fă bunătate de stîrpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necă-
jesc sufletul meu, că eu sînt robul Tău.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule.
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule.
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Glas
´

Dum ne ze e eu es te Domnul şi S-a a ră

tat no o uă Bi ne e es te cu vîn tat Cel ce vi ne

în tru nu me le Dom nu lui (de 3 ori)
2
www.stavropoleos.ro
Troparele, asemenea

C ă tre Năs că toa rea de Dum ne zeu a cum cu dea

din sul să a ler gă ămnoi pă că to şii şi sme ri ţii şi

să că dem cu po o că i in ţădin tru a dîn cul su

fle tu lui stri gînd Stă pî nă a ju u tă ne spre no oi mi

los ti vin du te Sîr gu ieş te că pie rim de mul ţi

mea is pi te lor nu în toar ce pe ro o bii tăi în de

şert că pe ti ne U na nă de ej de te-amcîş ti gat

S la vă Ta tă lui şi Fiului şi Sfîntului Duh
Repetăm: Către Născătoarea de Dumnezeu...


Ş i a cum şi pu rurea şi în vecii vecilor A min

N ici o da tă nu vom tă cea de Dum ne zeu Năs că

toa a re a ves ti pu te ri le ta le noi ne

vred ni cii că de nu ai fi stat î na in te ru gîn
'
du te pen tru noi ci ne ne-ar fi iz bă ă vit din tru
3
www.stavropoleos.ro

a tî tea pri mej dii sau ci ne ne-ar fi pă ă zit pî nă a

cum slo bozi de la ti ne Stă pî nă nu ne vom de păr

ta că pe ro bii tăi pu ru rea îi iz bă veşti dintoa te

ne vo i i le e
Psalmul 50
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea
îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea. Mai vîrtos mă spală de
fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea
eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am
greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încît drept eşti Tu întru cuvintele
Tale şi biruitor cînd vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am
zămislit şi întru păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul ai
iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţepciunii Tale mi-ai arătat
mie. Mă vei stropi cu isop şi mă voi curăţi; mă vei spăla şi mai vîrtos
decît zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; se vor
bucura oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi
toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine,
Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu
mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine.
Dă-mi bucuria mîntuirii Tale şi cu duh stăpînitor mă întăreşte. Voi
învăţa pe cei fărădelege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor
întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge, Dumnezeule, Dumnezeul
mîntuirii mele; se va bucura limba mea de dreptatea Ta. Doamne,
buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit
jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui
Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită Dumnezeu nu o va
urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului şi să se zidească
zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi
arderile de tot; atunci vor pune viţei pe altarul Tău.
4
www.stavropoleos.ro
CANONUL NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU
Cîntarea 1, glas T

Irmosul:

P e fa ra on ce se pur ta în car l-a a fun dat mi

nu ne fă cî înd oa re cînd to ia gul lui Mo i

si în chi pul Crucii a pa lo vin du o şi ma rea

des păr ţin du o pe Is ra il pri go ni tul cel ce mer gea

pe des tru l-a mîn tu it ca re î năl ţa cîn ta re

lui Dumne zeu

Prea sfîn tă Năs că toa re de Dumne zeu mi lu ieş

te nepe noi

A le-n tris tă ri lor por niri în vă lu ie sme ri tul

su u fle tul meu şi no rii is pi te lor a co pe

ră i i ni ma mea Mi rea să a luiDumne zeu ca

re-ai năs cut Lu mi na dumne ze ias că şi veş ni că stră
5
www.stavropoleos.ro

lu ceş te-mi lu mi nă de bu cu ri i i i e

Prea sfîn tă Năs că toa re de Dumne zeu mi lu ieş

te nepe noi

D in tru ne voi şi din tru scîr be fă ră de nu măr şi

de vrăj ma a şii cei răi şi din tr-a le vie ţii ne ca

a zuri Prea cu ra tă iz bă vin du mă cu prea ta re pu

te rea ta îţi mă resc şi îţi la ud ne mă su ra ta

mi los ti vi i re şi mîn gî ie rea ta cea că ă tre

mi ne

S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfî în tu lui

Duh

Î n cre zîn du mă în pu ter ni că fo lo sin ţa ta cu

tot su u fle tul meu a lerg a cumcu dea di in sul

la al tău a co pe ră mînt şi îmi plec ge nun chii mei şi
6
www.stavropoleos.ro

plî îngcu sus pi na re nu mă tre ce pe mi ne ti

că lo o sul ce ea ce eşti a dă pos ti rea creş ti ni

lor

Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A

min

N u voi tă cea de a stri ga cu tă ri e mă ri

ri le ta a le ce le fă ră de nu u măr că de

n-ai fi stat ru gîn du-L pen tru mi ne pu ru rea pe Fi ul

şi Du um ne ze ul tău din tul bu ra rea vi e ţii

ci ne de gra bă m-ar fi scă pat şi din pri mej di i

le ce e le re le
Cîntarea a 3-a

Irmosul:

Doam ne Ce la ce ai fă cut ce le de dea su pra cru gu

lui ce resc şi ai zi dit Bi se ri ca Tu în tă reş
7
www.stavropoleos.ro

te mă în tru iu bi rea Ta mar gi nea do ri ri

lor şi cre din cio şi lor în tă ri i re U nu le

de oa meni Iu bi to o ru le

Prea sfîn tă Năs că toa re de Dumne zeu mi lu ieş

te nepe noi

Lip sit fi ind de toa a te cu du re re strig ţi i

e Gră beş te fier bin te o cro ti toa re şi a ju to

rul tău dă-l mi e ro bu lui tău ce lui sme rit şi ne me

er nic ca re cu căl du ră ca ut spri i ji nul tău

Prea sfîn tă Năs că toa re de Dumne zeu mi lu ieş

te nepe noi

M i nu na t-ai spre mi i ne a cum Stă pî nă cu-a

de vă rat fa ce rea de bi i ne şi mi le le ta a

le ci te slă vesc şi te la ud cins tindu-ţi ne mă su
8
www.stavropoleos.ro

ra a ta şi mul ta pur ta re de gri i jă a ta

S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfî în tu lui

Duh

Mă cu prin de Stă pî î nă vis co li rea is pi

te lor şi în tre i te le va a luri a le-n tris tă ri

lorm-a co pe ră ci tu gră bin du te dă-mi mî nă de

e a ju tor spri ji ni toa a rea şi o cro ti toa rea

fier bi in te a mea

Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A

min

A de vă ra tă deDumne zeu Năs că toa re te măr

tu ri sesc pe ti ne Stă pî nă ce ea ce ai pier dut

stă pî ni a mo or ţii căci ca Mai ca Vi e e ţii

din pă mîn tul stri cat la vi a a ţă m-ai dus
9
www.stavropoleos.ro
Stihirile ce se zic după Cîntarea a 3-a şi a 6-a
glas T (mai rar)

I z bă veş te din ne voi pre ro bii tă ă ă ăi de

Dum ne zeu euNăs că toa a re că toţi du pă Dum ne zeu

la ti ne nă zu im ca la o fo lo si toa re

şi i zid ne sur pat

C a u tă cu mi los ti vi re Prea cîn ta a tă ă

de Dum ne zeu eu Năs că toa a re spre ne ca zul meu cel

cum plit al tru pu lui şi vin de că du re rea su fle

tu lui me e e e eu
Preotul: Miluieşte-ne, Dumnezeule...
Strana: glas T

Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne

mi lu ieş te
Preotul: Pentru mila, viaţa...
Strana:

Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne
10
www.stavropoleos.ro

mi lu ieş te
Preotul: Auzi-ne, Dumnezeule...
Strana:

Doamne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş teDoamne mi

lu ieş te
Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumezeu eşti...
Strana: Amin.
Sedealna glas T

´

C e e e ea a ce eşti ru gă toa re o sîrd ni că

şi zid ne bi ru it iz vor de mi lă şi lu mii scă pa re
¨
cu dea din sul stri găm ţi i i e Stă pî nă Năs

că toa re de Dumne zeu vi i no şi ne iz bă veş

tedin ne voi Ce ea ce eşti U na fo lo si toa re grab ni

că ă ă
Cîntarea a 4-a glas T

Irmosul:

Tu eşti vîr tu tea mea Doamne Tu şi pu te rea mea

TuDum ne ze ul meu Tu bu cu ri a mea Ce lace de
11
www.stavropoleos.ro

pă rin teş ti le sî nuri nu Te-ai des păr ţit şi a

noas tră să ră ci e ai cer ce ta a t-o pen tru

a ceas ta cu pro o ro cul A va cumÎţi strig Ţi e Sla

vă pu te rii Ta le de oa meni Iu bi to ru le

Prea sfîn tă Năs că toa re de Dumne zeu mi lu ieş

te nepe noi

Un de de-a cum al tă spri ji ni re îmi voi a fla

un de voi me er ge un de mă voi iz bă vi ce a

ju tă toa re cal dă voi a vea cel clă ti nat de

în tris tă ri le şi vi fo re le vi e e ţii

în tru ti ne U na nădăj du iesc şi îndrăz nesc şi mă la a

ud şi la a co pe ră mîn tultău a lerg iz bă veş tePrea sfîn tă Năs că toa re de Dumne zeu mi lu ieş
12
www.stavropoleos.ro

te nepe noi

R î ul cel dul ce al mi los ti vi ri lor ta a le

cel ce cu bo ga a te dă ru iri mi-a ră co rit + ti

că lo sul şi sme ri i tul su fle tul meu Cu ra tă

cel chi nu it în cup to rul is pi te lor şi scîr be lor

îl mă resc şi îl la a ud şi la a co pe ră mîn

tul tău a lerg iz bă veş te mă

S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfî în tu lui

Duh

P e ti ne U na Cu ra tă fă ră de pri ha nă Fe

cioa a ră pă că to sul te a duc în tă ri re

ne bi ru i tă a dă pos ti re şi zi id ne tre cut ar

mă de iz bă vi re nu mă tre ce pe mi ne des frî

na a tul spri ji ni rea ce lor slabi nă dej dea ce lor
13
www.stavropoleos.ro

fă ră nă de ej de şi în tris ta ţi lor bu cu ri e şi

a ju tor

Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A

min

Cum voi pu tea du pă vred ni ci e a spu u ne ce

le fă ră de nu u măr în du ră ri le ta le ca re

ca o a a pămi-aură co rit su fle tul meu Stă pî nă ce

se a prin de de pa ti mă ci o, pur ta rea ta de gri i

jă şi a ta bi ne fa ce re ce din bel şug a supra mea

a le-ai văr sat
Cîntarea a 5-a

Irmosul:

Pen tru ce m-ai le pă dat de la fa ţa Ta Lu mi nă

ne a pu să şi m-a a co pe rit pe mi ne ti că

lo o sul în tu ne ri cul cel stră in ci mă-n toar ce
14
www.stavropoleos.ro

Doamne şi la lu mi na po ru u un ci lor Ta le că

i le me le în drep tea ză le ro gu mă

Prea sfîn tă Năs că toa re de Dumne zeu mi lu ieş

te nepe noi

C u mul ţu mi re strig ţi e Bu cu ră te Mai că Fe

cioa ră dum ne ze ias că Mi rea să a co pe ră mîn

tul cel dumne ze iesc Bu cu ră te ar mă şi zi id ne

sur pat Bu cu ră te spri jin şi a ju tor şi iz

bă vi re ce lor ce cu cre din ţă la ti ne se-a dă pos

tesc

Prea sfîn tă Năs că toa re de Dumne zeu mi lu ieş

te nepe noi

C ei ce mă u ră ăsc în de şert su li ţe şi să bii

şi groa pămi-au pre gă tit şi cum plit se lu up tă
15
www.stavropoleos.ro

ti că lo sul meu trup să îl sfî şi e la pă mînt să-l sur

pe cum plit se lup tă Prea cu ra tă ci de a ceş

tia gră bin du te sca pă mă

S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfî în tu lui

Duh

Din tru toa tă ne vo ia şi din în tris ta re şi boa lă

tu sca pă mă şi cu-a ta pu te e re sub a co

pe ri rea ta pă zeş te mă ne a tins de îm pre su

ra re şi de vrăj ma şii ce mă lup tă şi mă u

răsc Prea cu ra tă Stă pî na mea

Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A

min

Ce-ţi voi a du ce în schim bul da ru ri lor ta le cu

ca re m-a ai des fă tat şi ne mă su ra a tei
16
www.stavropoleos.ro

bu nă tă ţii ta le Stă pî na mea ci îţi prea mă resc

du pă pu te re şi îţi la ud ne gră i ta mi

lă cea că tre mi i ne
Cîntarea a 6-a

Irmosul:
¨
R u gă ciu u u nea mea voi văr sa că tre Do om nul

şi Lui voi spu ne scîr be le me le că s-a umplut de ne

voi su fle tul meu şi vi a ţa meade iad s-a a pro pi

at ci ca I o na Ţi e mă rog din stri că ciu

ne Dumne ze u le scoa te mă

Prea sfîn tă Năs că toa re de Dumne zeu mi lu ieş

te nepe noi
¨
N o rii tris te e e ţi lor mi-au a co pe rit i

ni ma şi ti că lo o sul meusu flet şi-n tu ne ca re îmi

fac mi e Fe cioa a ră ci tu Lu mi na ne a pro pi
17
www.stavropoleos.ro

a a tă năs cînd a lun gă-i de par te de a ici cu

su fla rea dum ne ze ieş tii ta le ru gă ciuni

Prea sfîn tă Năs că toa re de Dumne zeu mi lu ieş

te nepe noi
'
Mîn gî ie e e re te ştiu în tru scî îr be şi

tu tu ror bo li lor vin de ca re şi sfă rî ma re cu

to tul a mo or ţii şi rîu al vi e ţii ne de şer tat

şi tu tu ro or ce lor din ne voi spri ji ni re prea

ta re şi grab ni că

Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfî în tu lui

Duh
¨
N u u u as cund a dîn cul mi lei ta a le nici no

ia nul mi nu ni lor fă ră număr şi nici iz vo rul ce

pu ru rea cu ur ge al mi los ti vi rii ta le că tre
18
www.stavropoleos.ro

mi i ne ci tu tu ro or le măr tu ri sesc şi le

strig şi le ves tesc cu o sîr di e

Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A

min
¨
Î n con ju ra a a tu m-au va lu ri le vi e e

ţii ca al bi ne le fa gu re le Fe cioa ră şi cu

prin zîn du-mi i ni ma o ră nesc cu să ge ţi le ne

ca a zu ri lor ci să te a flu a ju tor iz bă

vi re şi spri jin Stă pî na mea
Stihirile ce se zic după Cîntarea a 3-a şi a 6-a

glas T (mai rar)

I z bă veş te din ne voi pe ro bii tă ă ă ăi de

Dum ne zeu euNăs că toa a re că toţi du pă Dum ne zeu

la ti ne nă zu im ca la o fo lo si toa re

şi i zid ne sur pat
19
www.stavropoleos.ro

C a u tă cu mi los ti vi re Prea cîn ta a tă ă

de Dum ne zeu eu Năs că toa a re spre ne ca zul meu cel

cum plit al tru pu lui şi vin de că du re rea su fle

tu lui me e e e eu
Preotul: Miluieşte-ne, Dumnezeule...
Strana: glas T

Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne

mi lu ieş te
Preotul: Pentru mila, viaţa...
Strana:

Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne

mi lu ieş te
Preotul: Auzi-ne, Dumnezeule...
Strana:

Doamne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş teDoamne mi

lu ieş te
Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumezeu eşti...
Strana: Amin.
20
www.stavropoleos.ro
Condacul glas T

N u a vemalt a ju tor nu a vem al tă nă dej

de fă ră nu u mai pe ti ne Prea cu ra tă Fe

cioa a ră tu ne a ju u tă no uă că spre ti ne nădăj du

im şi pe ti ne te lă u dăm ca să nu u ne ru

şi năm că sîn tem ro bii tă ăi
Preotul: Să luăm aminte. Pace tuturor.
Strana: Şi duhului tău. Prochimen glasul al 4-lea.
Prochimenul glas T

P o me ni i i voi nu me le Tău în tru tot

nea mul şi nea mul
Stih: Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi
casa părintelui tău.

P o me ni i i voi nu me le Tău în tru tot

nea mul şi nea mul
' '
P o me ni i i i i voi nu me le Tă ă ău

în tru tot nea mul şi nea a mu u ul
21
www.stavropoleos.ro
Apostolul
Preotul: Înţelepciune.
Citeţul: Din Epistola către evrei a Sfîntului Apostol Pavel, citire:
Preotul: Să luăm aminte.
Citeţul:
Fraţilor, fără de nici o îndoială, cel mai mic se binecuvîntează de la cel
mai mare. Şi aici iau zeciuială nişte oameni muritori, pe cînd dincolo,
Unul mărturisit că este viu. Apoi trebuie să spunem că prin Avraam a
dat zeciuială şi Levi, zeciuitorul, fiindcă el era încă în coapsele lui
Avraam cînd l-a întîmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvîrşirea ar fi
fost prin preoţia leviţilor, căci Legea s-a dat poporului pe temeiul pre-
oţiei lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rînduiala lui
Melchisedec, şi nu după rînduiala lui Aaron? Iar dacă preoţia s-a
schimbat, urmează numaidecît şi schimbarea Legii. Fiindcă Acela,
despre Care se spun acestea, este dintr-o altă seminţie, de unde nimeni
n-a slujit altarului, preaştiut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iuda,
iar despre seminţia aceasta, cu privire la preoţi, Moise n-a vorbit
nimic. Apoi este lucru şi mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după
asemănarea lui Melchisedec, El s-a făcut nu după legea unei porunci
trupeşti, ci cu puterea unei vieţi nepieritoare, căci mărturiseşte despre
el:Tu eşti Preot în veac după rînduiala lui Melchisedec.
Preotul: Pace ţie, celui ce ai citit.
Citeţul: Şi duhului tău. glas T

´

A li lu i a A li lu i a A li lu i a
Stih: Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpîne, după cuvîntul Tău în
pace.

A li lu i a A li lu i a A li lu i a
Stih: Lumină spre descoperire neamurilor.

A li lu i a A li lu i i i a A li lu i

a a a a
22
www.stavropoleos.ro
Evanghelia
Preotul: Înţelepciune drepţi să ascultăm Sfînta Evanghelie. Pace tuturor.
Strana: Şi duhului tău (recitativ).
Preotul: Din Sfînta Evanghelie după Luca, citire.
Strana: glas


S la vă Ţi e Doam ne sla vă Ţi e
Preotul:
În vremea aceea, a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Mar-
ta L-a primit în casa ei. Şi aceasta avea o soră, ce se numea Maria, care
şezînd jos, lîngă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele Lui. Iar Marta se
silea să facă ospăţ mare şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, nu socoteşti
că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute.
Dar Iisus, răspunzînd, i-a zis: Marto, Marto, te sileşti şi te îngrijeşti de
multe; dar un singur lucru trebuie. Maria însă, partea cea bună şi-a
ales, care nu se va lua de la ea. Iar cînd zicea El acestea, o femeie din
popor, ridicîndu-şi glasul, a zis către El: “Fericit este pîntecele care
Te-a purtat şi sînii la care ai supt”. Dar Iisus a răspuns: “Aşa este, dar
fericiţi sînt cei ce ascultă cuvîntul lui Dumnezeu şi-l păzesc”.
Strana: glas


S la vă Ţi e Doam ne sla vă Ţi e

S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfîn tu lui Duh

P ă rin te Cu vîn tu le Du hu le Sfin te Tre i me î în
'
U ni me cu ră ţeş te mul ţi meagre şe e li lor

noas tre

Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor
23
www.stavropoleos.ro

A min

Pen tru ru gă ciu ni le Năs că toa rei deDum ne zeu Mi
'
los ti i ve cu ră ţeş te mul ţi mea gre şe e

li lornoas tre
Stih:

M i lu ieş te ne Dumnezeule după mare mila Ta şi

după mulţimea îndurărilor Tale cu ră ţe eş te fă ră de

le gi i le noas tre
Stihirile glas T


Sub a co pe ră mîn tul tău de Dum ne zeu Năs că toa a

re pă că to şii nă zu im şi cu la crimi te e ru gămnooi ne

vredni cii Gră beş te a ju tă ne în cea sul a ce e
' '
es ta de spa a ai ma pri mej di ei ce lei mult nă pras

ni ce de moar te cum pli tă şi grab ni că ca să nu
'
ne să ge tăm prin por ni re iu u te în vi fo ra tă o Nă
24
www.stavropoleos.ro
'
dejdea noa a as tră stri gămcu u mi li in ţă ă noi ro

bii tăi Nu ne tre ce ru gă ciu ni le ci le îm pli

neş te de gra ab

N i meni din cei ce a lear gă la ti i ne nu ie se

ru şi nat Năs că toa a re de Dumne zeu Fe cioa ră ci

ce rîndbun da ar pri meş te dă ă ru i re că tre ce re

rea cea de fo lo os

Pre fa ce rea celor scîr biţi iz bă vi i rea ce lor ne

pu tin cioşi fi ind Năs că toa a re deDumne zeu Fecioa ră

iz bă veş te ce ta a tea şi no rodul pa cea ce lor din răz

boa a ie li niş tea ce lo or în vi fo raţi U na fo
T

lo si toa rea cre din cio o şi lo o or
Preotul: Mîntuieşte Dumnezeule, poporul Tău...
Strana: glas T

Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieşte te Doam ne
25
www.stavropoleos.ro

mi lu ieş te

Doamne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doamne mi

lu ieş te

Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieşte te Doam ne

mi lu ieş te

Doamne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doamne mi

lu ieş te
Preotul: Cu mila şi cu îndurările...
Cîntarea a 7-a glas T

Irmosul:

Î n cup tor fe cio rii iu de i lor cu în drăz

ni re fla a că ra au căl ca t-o şi fo cul în ră coa a

re l-au pre fă cut cîn tînd Bi ne eşti cu vîn tat Doa a am

ne Dum ne ze u le în tru toţi ve cii

P rea sfîn tă Năs că toa re de Dumne zeu mi lu ieş
26
www.stavropoleos.ro

te ne pe noi

C e ea ce Lu mi na ai năs cut de Dum ne zeu

Năs că toa re pe mi ne-n tu ne ca a tul din tr-a pă

ca a te lornoapte la lu mi nă mă poar tă ce ea ce

eşti Lu mi nii ne pri hă nit şi prea cu rat să ă laş

ca să te slă vesc cu rîv nă

P rea sfîn tă Năs că toa re de Dumne zeu mi lu ieş

te ne pe noi

A co pe ră mînt fii mi i e şi o cro ti re

şi a pă ra a re şi la u dă Fe cioa ră ce lui ce sînt

gol a cu umde tot a ju to rul tă ri a pă ră

si ţi i lor şi dez nă dăj du i ţi lor nădej de

S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfîn tu lui Duh

C u tot su fle tul Stă pî nă şi cu gîn dul cu
27
www.stavropoleos.ro

i ni ma şi bu ze le te slă vesc pe ti ne des fă tîn

du mă de ma ari da ru ri le ta le ci o bu

nă ta tea a ta şi mi nu ni le nes fîr şi te

Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor

A min

C a u tă cu o ochi mi los tiv spre mi ne şi ne

ca zul ce îl a am cer ce tea ză-l şi din ne voi cum pli te

din vă tă ma a re şi din pri mej dii şi din is pi

te iz bă veş te e mă du pă mi la ta cea ma re
Cîntarea a 8-a

Irmos:

Pre Cel ce în mun te le cel sfînt S-aprea slă vit şi

în rug prin foc lui Mo i si i i-a fă cu ut cu nos cu tă

tai na cea prea ma re a pu ru rea Fe cioa rei pe

Dom nul lă u da a a ţi-L şi prea î năl ţa a ţi-L în
28
www.stavropoleos.ro

tru toţi ve cii

P rea sfîn tă Năs că toa re de Dumne zeu mi lu ieş

te ne pe noi

Pen tru în du ra rea mi los ti vi rii ta le

Fe cioa ră nu mă tre e ce Cu ra tă cu ve de rea pe

cel ce mă ’nec în fur tu na va lu ri lor vi e ţii

ci mî nă de a ju tor î îmi dă ce lui ce m-a fu und

în re le le vi e ţii

P rea sfîn tă Năs că toa re de Dumne zeu mi lu ieş

te ne pe noi

Î m pre su rări şi în tris tări şi ne ca zuri

m-au a flat Cu ra a tă şi scîr be le vi e ţii şi de

pre tu tin deni is pi i te mă în con joa ră ci tu

a dă pos teş te e mă sub a co pe ră mîn tul tău cel ta re
29
www.stavropoleos.ro

B i ne cu vîn tăm pe Ta tăl pe Fi ul şi pe

Sfîn tul DuhDum ne zeu

Î n tru fur tuni li man să te a flu pe ti

ne în scîr be ve se li i e şi bu cu ri i e Stă

pî nă şi în tru boli a ju tă toa re de gra bă

iz bă vi toa re în pri me e ej dii şi o cro ti

toa re în tru is pi te

Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor

A min

B u cu ră te sca u nul Domnu lui cel în chi pul

fo cu lui dum ne ze ias că năs tra a pă de ma nă

pri mi toa re Bu cu ră te sfeş nic de a ur cu lu

mi nă ne stin să Bu cu ră te sla va fe cioa re e

lor şi a mai ci lor fru mu se ţe
30
www.stavropoleos.ro
Irmosul:

S ă lă u dăm bi ne să cuvîntăm şi să ne închinăm

Domnului cîn tîn du-I şi prea î năl ţî îndu-L în tru

toţi ve cii

Pre Cel ce în mun te le cel sfînt S-aprea slă vit şi

în rug prin foc lui Mo i si i i-a fă cu ut cu nos cu tă

tai na cea prea ma re a pu ru rea Fe cioa rei pe

Dom nul lă u da a a ţi-L şi prea î năl ţa a ţi-L în tru

toţi ve e cii
Cîntarea a 9-a glas T


Irmosul:

Î n fri co şa tu s-a ce rul de a cea as ta şi

s-au spăi mîn ta at mar gi ni le pă mîn tului că Dum ne

zeu oa me ni lor tru peş te S-a a ră tat şi pîn te ce le

tă ău s-a fă cut mai în că pă tor de cît ce e ru ri

le de Dum ne zeu Năs că toa re pen tru a
31
www.stavropoleos.ro

cea as ta te mă reş te so bo rul în ge resc şi nea mul

o me nesc

Prea sfîn tă Năs că toa re de Dumne zeu mi lu ieş

te nepe noi

C ă tre ca re a al ta Prea cu ra tă voi a ler ga

în co tro mă voi du ce un de mă voi iz bă vi un de

voi mer ge ce a dă pos ti re îmi voi a fla ce cal dă

pă zi toa re şi spri ji ni re în în tris tări în tru ti

ne U u na nă dăj du iesc în tru ti ne U u na

mă şi la ud şi în drăz nind că tre ti i ne a lerg

Prea sfîn tă Năs că toa re de Dumne zeu mi lu ieş

te nepe noi

N u e es te cu pu tin ţă a nu mă ra mă ri ri

le ta le de Dum ne zeu Năs că toa a re şi a ves ti
32
www.stavropoleos.ro

ce lorlalţi a dîncul de ne ur mat al mi nu ni lor ta le

mai pre sus de mi in te ce fă ră-n ce ta re se să vîr

şesc ce lor ce cu rî îv nă te cins tesc şi

în tru cre di in ţă ţi se-n chi nă ca a de vă

ra tei Năs că toa rei de Dumne zeu

S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfî în tu lui

Duh

Î n cîn tă ări de mul ţu mi re sla vo slo vesc şi cins

tesc ne mă su ra tă mi la ta şi măr tu ri sesc ce lor lalţi

bo ga tă pu te rea ta şi bi ne fa ce ri le ta a

le ca re că tre mi ne le-ai re văr sat de-a pu u ru

rea le la ud cu i i ni ma şi du hul şi cu gîn

dul şi cu lim ba mea

Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A
33
www.stavropoleos.ro

min

Pri me eş te ru gă ciu nea mea cea să ra a că şi

tîn gu i rea nu mi-o tre ce şi la cri mi le şi sus pi na

rea ci ca o bu nă a ju tă mă şi pli neş te ce re ri

le că toa te le poţi ce ea ce eşti Mai ca Stăpî nu lui

şi Dum ne ze e u lui prea pu ter nic chiar şi nu umai

un semnde-ai fa ce că tre să ra că sme re e ni a mea
Catavasia glas T

O prea lu mi na te nor Ma ai ca lui Dumne zeu pre

cei ce se lup tă cu noi su ur pă-i cudreap ta ta cea

stă pî ni toa re şi a tot pu ter ni că ce lor ce-s în

scî îr be le a ju tă pe cei a su pri iţi îi iz bă

veş te şi dez lea gă de pă ca a te pe cei ce se

roa gă ţi e că toa te le poţi cî te le vo ieşti
34
www.stavropoleos.ro
Şi îndată cîntăm (mai aşezat):

Cu vi ne se cu u a de vă rat să te fe ri cim

Năs că toa re de Dum ne zeu cea pu ru rea fe ri ci

tă şi cu to o tul fă ră pri ha a nă şi Ma a
'
ai ca Dum ne ze e u lui nos tru Pre cea mai cin sti tă

de cît He ru vi mii şi mai prea slă vi i tă făr’de-a se

mă na re de cît Se ra fi i mii ca re fă ră stri

că ciu u ne pe Dum ne zeu Cu vîn tul ai năs cut pe ti
'
ne cea cu a de vă rat Năs că toa a a re de Dum

ne ze eu te mă rim
Apoi aceste stihiri, glas T

Podobie: Cînd de pe lemn...

T u tu ror le a juţi Preacu ra tă ce lor ce cu

cre din ţă a lea ar gă la pu ter ni că mî na ta ne

a vîndalt un de va pă că to şii că tre Du um ne e zeu

în pri mej dii şi-n în tris tări mij lo ci toa re prea bu u
35
www.stavropoleos.ro

nă cei ce sîn tem gîr bo viţi de că tre mu ul te e gre

şeli Ma ai ca Dum ne ze u lui Prea î nalt la ti ne

cu toţi că dem din toa tă ne vo ia iz bă ve eş te

pre ro bii tăi

P o me ni voi nu me le tău în tru tot nea

a mul şi nea a mul

T u tu ror ce lor în tris taţi bu cu ri e şi ne drep
'
tă ţi ţi lor spri i jin şi hra nă ce e lor să raci

mîn gî ie re spre stră ini şi ce e lor orbi to iag cer

ce ta re bol na vi lor în du re ra ţi lor foa ar te

a co pe ri re şi-a ju tor şi mai că ce e loor or fani

Ma ai ca Dum ne ze u lui Prea î nalt Cu ra tă sîr gu

ie eş te ru gă mu ne ţi e şi iz bă ve eş te

pe ro bii tăi
36
www.stavropoleos.ro

A s cul tă fiică şi vezi şi pleacă urechea Ta şi uită po

po rul tău şi ca a sa pă rin te lui tău

B u u cu ră te Prea cu ra tă Fe cioa ră cins ti tul
'
sce ep tru al Îm pă ra tu lui Hris tos Bu cu ră te

c-ai cres cut Stru gu re le e ce el de tai nă Bu u cu ră te

a ce ru lui u u şă Bu cu ră te rug ne ars ce lu

mi ne ezi toaa tă lu mea Bu u cu ră te a tu tu ror

bu cu ri i e mîn tu i rea cre din cio o şi

lor a pă ră toa rea şi scă pa rea tu tu rorcreş ti

ni lor Stă pî î nă
glas T

]
S la vă ă Ta a a a Tă ă ă ă ă lui şi Fi
'
u u lui şi Sfî î î î în tu u u lu u ui Duh
]
Ş i a cu umşi i pu u u u ru u u u u rea
37
www.stavropoleos.ro
'
şi în ve e cii ve e e ci lo o o or A a a a min
'
B u u u cu ră ă te e la u u da a + a toa a
'
tă ă lu u [u u mea Bu u u cu ră ă
'
te ca a a a a sa Do o ca sa Do om nu
] '

lui Bu u cu u ră te e mu u u u u un
' 
te u u um bri i [i i it Bu u cu ră te
] US '
scă ă pa a re Bu u u cu u ră ă ă te
] '
ce ea ce eşti sfe e eş nic de e e a a a a a
]
ur Bu u u u cu ră ă te e e e Prea
]
cu ra a a tă ă ca re eşti sla a va a a
 ' 
creş ti i i ni i i i lor Bu cu ră ă te

Ma a ri i i e Mai ca lui Hris to o os Du um ne e zeu
' ]
Bu u cu ră te e rai Bu u u u cu u ră ă ă
 ]
te ma a a a a a sa cea a a du u um
38
www.stavropoleos.ro
'
ne e e ze ia as că ă ă ă ă ă ă ă Bu u u
'
cu u u ră ă ă te Bi se e e e e e e e

e ]e e e e e Bi se e e e ri i i i i că

ă ă ă ă Bu u u u cu u u ră ă te
¨
năs tra a a pă ă de e a a a a a a a a

u ur Bu u u u cu ră ă te bu cu ri i i
k  '
i i i i i a a tu u u tu u u

u ror Alte tropare ale Născătoarei de Dumnezeu
glas T

P re cea de cît ce ru ul mai pre sus şi mai stră lu ci i

tă de cît ra ze le soa re lui ca re a stri cat bles

te e mul nos tru să o mă ri i im tot dea u u na

cu la u de

De mul te le me le ne le giu iri îmi bo leş te tru u
39
www.stavropoleos.ro

pul şi-mi slă beş te su fle tul meu ci tu cea cu da ruri

dă ă ru i tă cu în du ră ă ă ri le ta a le

a ju tă mă

F e cioa ră şi Mai ca lui Dumne zeu de gra bă pri

me eş te ru gă ciu nea ro bu lui tău şi fii so li toa

re că ă tre Domnul cu mij lo ci i i ri le

ta a le Stă pî na mea

P ă gî nii ră mî nă muţi fă ră glas ca re nu se-n

chi i nă la cin sti tă i coa na ta de E van ghe lis

tul zu u gră vi tă ca re se chea a a mă În dru

mă toa area creş ti ni lor

Î n du ră te mi e ce lui ro bit c-a fa ră de

ti i ne nă zu in ţă al ta nu am cel plin de tot

fe lul de e pă ca te mă mi lu ie e eş te nă
40
www.stavropoleos.ro

de ej dea creş ti ni lor

Cîn tămcu o sîr di e cu un glas ţi e lă u

da a tă Năs că toa re de Dumne zeu ci cu Mer gă

to rul î î na in te şi cu toţi sfi i in ţii scă

pa a re so leş te ne

Cu toa te Oş ti ri le în ge reşti cu Bo te ză

to o rul cu A pos to lii lui Hris tos şi cu sfin ţii toţi

Fe cioa a ră Mai că ne în ce ta a at mîn tu

i i re so leş te ne e e e e
Preotul: Miluieşte-ne Dumnezeule după mare mila Ta...
Strana: glas T

Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieşte te Doam ne

mi lu ieş te
Preotul: Încă ne rugăm pentru tot sufletul creştinesc...
Strana:

Doamne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş teDoamne mi
41
www.stavropoleos.ro

lu ieş te
Preotul: Încă ne rugăm ca să fie păzite...
Strana:

Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieşte te Doam ne

mi lu ieş te
Preotul: Încă ne rugăm pentru ca Domnul Dumnezeu...
Strana:

Doamne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş teDoamne mi

lu ieş te
Preotul: Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mîntuirea,
cercetarea, lăsarea şi iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu care s-au
pomenit, care sînt de faţă, care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne
rugăm pentru ei şi care acum se pomenesc (numele) [Strana: Doamne
miluieşte, în taină] pentru mila, ajutorul...
Strana:

Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieşte te Doam ne

mi lu ieş te
Preotul: Auzi-ne Dumnezeule...
Strana:

Doamne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş teDoamne mi

lu ieş te
42
www.stavropoleos.ro
Preotul: Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti...
Strana: Amin.
Preotul: Pace tuturor.
Strana: Şi duhului tău.
Preotul: Capetele noastre Domnului să le plecăm.
Strana: Ţie Doamne.
Preotul: Stăpîne mult milostive... Strana: Amin... ca un bun şi de
oameni iubitor.
Strana: Amin.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe
noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe
noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe
noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele
noastre. Stăpîne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vin-
decă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte (de 3 ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie
Împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pămînt. Pîinea
noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile
noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în
ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
Preotul: Că a Ta este Împărăţia... Strana: Amin.
Troparele de umilinţă glas T

M i lu ieş te ne Doam ne mi lu ieş te ne că

ne pri ce pîn du ne de nici un răs puns a ceas tă

ru gă ciu ne a ducemŢi e ca u nui Stă pîn noi păcă to

şii ro bii Tă ăi mi lu ieş te ne e
43
www.stavropoleos.ro

S la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfîn tu lui Duh

D oam ne mi lu ieş te ne că în tru Ti ne am nă dăj

du it nu te mî ni a pe noi foar ar te nici
]'
nu po me ni fă ră de le e e gi le noa as tre ci

ca u u tă şi a cum ca un mi los tiv şi ne iz

bă veş te de e vrăj ma şii no oş tri că Tu eşti Dum ne ze

ul nos tru şi noi sîntempo po rul Tău to oţi lu crul mîi

ni lor Ta a le şi nu me le Tău che mă ăm

Ş i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor

A min
]
U u u u şa mi los ti vi i rii des chi i de o

no o uă bi ne cu vîn ta tăNăs că toa re de Dumne zeu

Fe cioa ră ca să nu pie rim cei ce nă dăj du i im în

tru ti ne ci să ne iz bă vimprin ti i ne din
44
www.stavropoleos.ro

ne vo oi că tu eşti mîn tu i rea nea mu lui creş

ti ne e esc
Preotul: Slavă Ţie Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie.
Strana: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. Şi acum şi pururea şi
în vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte (de 3 ori). Părinte binecuvîn-
tează.
Preotul: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru...
Strana: Amin.
Preotul: Domnului să ne rugăm.
Strana: Doamne miluieşte.
Preotul: Doamne Dumnezeul mîntuirii...

Stă pî nă pri me eş te ru gă ciu ni le ro o bi lor tăi

şi ne iz bă veş te din toa tă ne vo ia şi ne ca

a zul

T oa tă nă dej deameaspre ti ne o o î nalţ Mai ca lui

Dum ne zeu pă zeş temă sub a co pe ră mîn tul tău

P en tru ru gă ciu ni le tu tu ror sfin ţi lor Tăi

Doam ne şi a le Năs că toa a rei deDum ne zeu pa
'
cea Ta ne dă ru ieş te şi ne mi lu ie eş te ca un În suţi

în du ra a at
Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri... Strana: Amin.
45
www.stavropoleos.ro

2 Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru (cu 3 închinăciuni). Psalmul 142 Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; m-a făcut să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mîhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Mi-am adus aminte de zilele cele de demult; am cugetat la toate lucrurile Tale, la faptele mîinilor Tale m-am gîndit. Am întins către Tine mîinile mele, sufletul meu ca un pămînt însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormînt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pămîntul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stîrpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sînt robul Tău. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Glas

D

um

ne

ze

!s e

eu

es cu

te Dom nul vîn tat

şi

S-a a ră vi ne

tat no o uă

Bi ne e es te

Cel ce

în tru nu me le Dom nu lui

(de 3 ori)

www.stavropoleos.ro

3 Troparele, asemenea

C

ă

tre Năs că toa rea de Dum ne zeu ler gă ăm noi pă că to o că Stă i şii

a cum cu dea şi sme ri ţii a şi

din sul să a

că dem cu po

in ţă din tru a ju ieş te

dîn cul su

fle tu lui stri gînd los ti vin du te pi că la te lor

pî nă Sîr gu

u tă ne spre no oi mi că pie rim de mul ţi o bii tăi în de

mea is şert

nu

în toar ce pe ro

pe ti ne U na nă de vă Ta tă

ej de te-am cîş ti gat

S Ş N
toa

lui şi Fiului şi Sfîntului Duh

Repetăm: Către Născătoarea de Dumnezeu...

i ici o

a

cum şi pu rurea şi în vecii vecilor A da tă nu vom tă a că ves de ti pu cea te de Dum ne ri le î na ta in

min zeu Năs că le noi ne

a re

vred ni cii du te

nu ai fi stat ci ne ne-ar fi

te ru gîn

pen tru noi

iz bă ă vit din tru

www.stavropoleos.ro

4

a

tî tea pri mej dii de la

sau

ci ne ne-ar fi pă ă zit pî nă a pî nă nu ne vom de păr bă veşti din toa te

cum slo bozi ta ne vo

ti ne Stă tăi pu

că pe ro bii i i le e

ru rea îi iz

Psalmul 50 Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea. Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încît drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi întru păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţepciunii Tale mi-ai arătat mie. Mă vei stropi cu isop şi mă voi curăţi; mă vei spăla şi mai vîrtos decît zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; se vor bucura oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mîntuirii Tale şi cu duh stăpînitor mă întăreşte. Voi învăţa pe cei fărădelege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge, Dumnezeule, Dumnezeul mîntuirii mele; se va bucura limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune viţei pe altarul Tău.

Miluieşte-mă,

www.stavropoleos.ro

glas Irmosul: T P si e fa ra fă on ce se pur ta oa re cînd a il în car l-a a fun dat to ia gul lui Mo şi mi i nu ne cî înd în chi pul Cru cii pe Is ra pa lo vin du o pri ca go re î ma rea des păr ţin du o pe des tru l-a lui Dumne zeu ni tul cel ce mer gea năl ţa cîn ta re mîn tu it P rea sfîn tă Năs că toa re de Dum ne 1 zeu mi lu ieş te ne pe noi A su ră u i le-n tris tă fle tul meu i ri lor por niri şi no rii în is să vă pi lu ie sme ri tul te lor a co pe ca stră ni ma mea Mi rea a luiDumne zeu veş ni că re-ai năs cut Lu mi na dumne ze ias că şi www.stavropoleos.ro .5 CANONUL NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU Cîntarea 1.

stavropoleos.6 lu ceş te-mi lu mi nă de bu cu ri i i i e P rea sfîn tă Năs că toa re de Dum ne 1 zeu mi lu ieş te ne pe noi D in tru ne voi şi din tru scîr be şi din tr-a fă le ră de nu măr şi vie ţii ne ca de vrăj ma a şii cei răi a zuri Prea cu te rea ta mi los ti ra tă iz bă vin du mă şi şi îţi cu prea ta re pu ra ta ă tre îţi mă resc vi i re la ud ne mă su mîn gî ie rea ta cea că mi ne S Duh la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfî în tu lui Î tot n su cre zîn du mă în u fle tul meu pu ter a lerg şi ni că fo lo sin ţa ta cu a cum cu dea di in sul îmi plec ge nun chii mei şi la al tău a co pe ră mînt www.ro .

ro .7 plî îng cu sus că lor lo o sul pi na re ce ea nu mă tre ce ce pe mi ne ti eşti a dă pos ti rea creş ti ni Ş min i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A N ri n-ai şi u voi tă le ta a le cea de a stri ga ce le fă ră cu de tă ri e mă ri nu u măr că de pu ru rea pe Fi ul ra rea vi e ţii fi stat ru gîn du-L Du um ne ze ul pen tru mi ne tău din tul bu şi ci ne de gra le ce bă m-ar fi scă pat din pri mej di i e le re le Cîntarea a 3-a Irmosul: D oam ne Ce la ce ai fă cut ce şi ai zi le de dea su pra cru gu ri ca Tu în tă reş lui ce resc dit Bi se www.stavropoleos.

stavropoleos.ro .8 te mă lor în tru iu bi rea Ta în tă ri le mar gi nea do i re U nu ri ri le şi cre din cio şi lor to o de oa meni Iu bi ! ru P rea sfîn tă Năs că toa re de Dum ne 1 zeu mi lu ieş te ne pe noi L e ip sit fi ind de toa a te o cu du re re strig ţi şi i Gră beş te fier bin te dă-l mi ca re e cu ro cro ti toa re a ju to rul tău er nic bu lui tău ce lui sme rit şi ne me căl du ră ca ut spri i ji nul tău P rea sfîn tă Năs că toa re de Dum ne 1 zeu mi lu ieş te ne pe noi M le i nu na t-ai spre mi i ne a cum Stă fa ce rea de te bi i ne şi pî nă cu-a a de vă rat ci te mi le le ta slă vesc şi la ud cins tin du-ţi ne mă su www.

9 ra a ta şi mul ta pur ta re de gri vă Ta tă lui şi Fi u lui i jă a şi Sfî ta în tu lui S Duh te lor la M ă şi cu prin de Stă pî î nă vis în tre ci ji ni i te le co li rea is pi tă ri va a luri a le-n tris lorm-a co pe ră e a ju tor spri tu gră bin du te toa a rea şi dă-mi mî nă de o cro ti toa rea fier bi in te a mea Ş min i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A A tu ri sesc stă pî de vă pe ra tă de Dumne zeu Năs că ti ne Stă mo or ţii pî nă toa re te măr ce ea ce ai pier dut Mai ca Vi e e ţii ni a căci ca a din pă mîn tul stri cat la vi a ţă m-ai dus www.stavropoleos.ro .

10 Stihirile ce se zic după Cîntarea a 3-a şi a 6-a glas T (mai rar) I la şi z bă veş te din ne voi pre ro bii tă ă ă ăi de Dum ne zeu eu Năs că toa a re ti ne nă zu im sur pat mi los ti ca la că toţi du pă Dum ne zeu o fo lo si toa re i zid ne a C u tă cu vi re Prea cîn ta a spre ne că du tă ă de Dum ne zeu eu Năs că toa a re cum plit al tru pu lui şi vin de ca zul meu cel re rea su fle tu lui me e e e eu Preotul: Miluieşte-ne. Dumnezeule. viaţa.ro mi lu ieş te Doam ne .. Strana: glas T mi lu ieş te Doam ne D D oam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Preotul: Pentru mila...stavropoleos. Strana: oam ne mi lu ieş te Doam ne www..

..ro . Sedealna glas T e e !S ] e ea iz a ce eşti ru gă toa re o sîrd ni că vor de mi lă şi i vi i e lu mii scă pa re Stă pî nă Năs bă veş şi zid ne bi ru it cu dea din sul stri găm ţi că toa re de Dumne zeu Ce ea ce eşti ă Cîntarea a 4-a glas i no şi ne iz tedin ne voi că ă U na fo lo si toa re grab ni T Irmosul: T u eşti vîr ze tu tea mea Doam ne Tu şi pu te rea mea Tu bu cu ri a mea Ce la ce de Tu Dum ne ul meu www. Dumnezeule..stavropoleos. Strana: D C oam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumezeu eşti.. Strana: Amin.11 mi lu ieş te Preotul: Auzi-ne.

stavropoleos.12 pă noas a rin teş tră să ceas ta te ti ră le ci sî nuri nu Te-ai des păr ţit e ai cer ce ta a t-o şi a pen tru Sla cu pro o ro cul A rii Ta le de va cum Îţi strig Ţi e vă pu oa meni Iu bi to ru le P rea sfîn tă Năs că toa re de Dum ne 1 zeu mi lu ieş te ne pe noi U un ju în în ud mă n de de-a cum al de tă tris tru şi voi me er ge toa tă re tă spri ji un ni re îmi voi a fla ce a de de mă voi iz bă vi vea fo re cel clă le vi ti e cal dă voi a şi vi nat ri le e ţii ti ne U la a na nă dăj du iesc co pe şi îndrăz nesc şi mă la a ră mîn tultău a lerg iz bă veş te P rea sfîn tă Năs că toa re de Dum ne www.ro 1 zeu mi lu ieş .

13 te ne pe noi R cel că î ce lo ul cu sul cel dul ce al bo şi ga a sme ri te mi los ti vi ri lor ta a le dă ru i tul iri mi-a ră co rit + ti tă su fle tul meu Cu ra is şi la pi a cel chi nu it în cup to rul te lor şi scîr be lor co pe ră mîn îl mă resc şi îl la a ud tul tău a lerg iz bă veş te mă S Duh la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfî în tu lui P e ti ne pă i bă U na Cu ra tă că to sul te a şi fă ră de pri în tă ha nă Fe ri re ar cioa a ră ne bi ru mă de iz duc zi ce tă a dă pos vi ji re ni ti re id ne tre cut nu mă tre rea ce pe mi ne des frî nă dej dea ce lor na a tul spri lor slabi www.ro .stavropoleos.

ro ci mă-n toar ce . pur ta a prin de de a pa ti mă rea ta de gri jă şi ta bi ne fa ce re din bel şug a su pra mea a le-ai văr sat Cîntarea a 5-a Irmosul: P en tru ce m-ai şi le pă dat de la m-a a co fa pe ţa Ta Lu mi rit pe mi nă ne a pu să lo o sul în tu ne ti că ne ri cul cel stră in www.14 fă ră nă de ej de şi în tris ta ţi lor bu cu ri e şi a ju tor Ş min i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A C le ca o se um voi pu tea fă ră de a du pă vred ni în du rit ci ce ci ră e a spu u ne ri le ta le ce ca re nă ce i nu u măr a pă mi-au ră co su fle tul meu Stă pî o.stavropoleos.

15 Doam ne şi i le la lu mi na po ru u un ci lor Ta le că me le în drep tea ză le ro gu mă P rea sfîn tă Năs că toa re de Dum ne 1 zeu mi lu ieş te ne pe noi C u mul ţu mi re strig ţi ias e Bu cu ră a te a co te Mai că Fe pe ră mîn zi şi id ne iz cioa ră dum ne ze că Mi rea să Bu cu ră tul cel dum ne ze iesc sur pat bă vi re tesc Bu cu ce ră ar mă şi ju tor te spri jin şi lor ce cu cre din ţă la ti ne se-a dă pos P rea sfîn tă Năs că toa re de Dum ne 1 zeu mi lu ieş te ne pe noi C ei ce mă u ră ăsc în de şert su tit şi li ţe şi să bii şi groa pă mi-au pre gă cum plit se lu up tă www.ro .stavropoleos.

ro .16 ti că lo sul meu trup să îl sfî şi e lup tă Prea cu ra tă la pă mînt să-l sur ci de a ceş pe cum plit se tia gră bin du te sca pă mă S Duh la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfî în tu lui D pe in tru toa tă ne vo ia şi din în pu te tris ta re şi e re sub boa lă a co tu sca pă mă şi cu-a ta ri rea ta pă zeş te mă ne a şi de vrăj ma şii ce tins de îm pre su şi mă u ra re mă lup tă răsc Prea cu ra tă Stă pî na mea Ş min i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A C e-ţi voi a du ce în schim bul da ru ri şi ne mă su lor ta le cu ca re m-a ai des fă tat ra a tei www.stavropoleos.

17 bu nă du pă tă ţii pu te ta le Stă pî na mea re i ne Cîntarea a 6-a Irmosul: şi îţi la ud ci îţi prea mă resc ne gră i ta mi lă cea că tre mi R u gă ciu u u nea mea voi văr sa că tre că Do om nul şi Lui voi spu ne scîr be le me le voi su fle tul meu at ci ca ze I şi vi a e s-a umplut de ne ţa mea de iad s-a a pro pi mă rog din stri că ciu o na Ţi ne Dumne u le scoa te mă P N rea sfîn tă Năs că toa re de Dum ne 1 zeu mi lu ieş te ne pe noi o rii tris te e e ţi lor mi-au a şi-n Lu co pe 1 rit i îmi ni ma şi ti că lo o sul meu su flet ci tu tu ne ca re fac mi e Fe cioa a ră mi na ne a pro pi www.stavropoleos.ro .

ro .stavropoleos.18 a su a tă năs cînd fla rea dum ne ze a ieş lun gă-i de par te tii de a ici cu ta le ru gă ciuni P rea sfîn tă Năs că toa re de Dum ne 1 zeu mi lu ieş te ne pe noi M în gî ie li e e re te ştiu în tru şi e scî îr be şi cu tu tu ror bo to tul a şi ta tu lor vin de ca re şi rîu al vi sfă rî ma re ţii ne de şer tat spri ji mo or ţii tu ro or ce lor din ne voi ni re prea re şi grab ni că la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfî în tu lui S Duh N u u u as cund a dîn cul mi lei lor fă al ră nu măr mi los ti şi ta a le nici no ce ia nul mi pu ru rea nu ni nici iz vo rul vi rii ta cu ur ge le că tre www.

stavropoleos.19 mi i ne ci tu tu ro or le măr tu e în ve cii ve ci lor A ri sesc şi le strig şi le ves tesc cu o sîr di Ş min i a cum şi pu ru rea şi Î n con ju ra a al bi ne le i ni a tu m-au va fa gu o să te a re lu ri le vi e şi e cu ţii ca le Fe cioa ră ge tor prin zîn du-mi ma ci ră nesc cu să flu a ju ţi le ne iz bă ca a zu ri lor vi re şi spri jin Stă pî na mea Stihirile ce se zic după Cîntarea a 3-a şi a 6-a glas T (mai rar) pe ro bii tă ă ă ăi de I la şi z bă veş te din ne voi Dum ne zeu eu Năs că toa a re ti ne nă zu im sur pat ca la că toţi du pă Dum ne zeu o fo lo si toa re i zid ne www.ro .

Strana: D mi oam ne lu mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne ieş te Preotul: Auzi-ne....stavropoleos.. www. Strana: glas T mi lu ieş te Doam ne D mi oam ne lu mi lu ieş te Doam ne ieş te Preotul: Pentru mila.ro .20 C a u tă cu mi los ti vi re Prea cîn ta a spre ne că du tă ă de Dum ne zeu eu Năs că toa a re cum plit tu lui al tru pu lui me e e e eu şi vin de ca zul meu cel re rea su fle Preotul: Miluieşte-ne. Strana: D oam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumezeu eşti. Dumnezeule.... viaţa. Strana: Amin. Dumnezeule..

fiică.ro . Strana: Şi duhului tău. o me ni !S i i voi nu me le Tău în tru tot nea mul şi nea mul o me ni i i i nea a i voi nu me mu u le Tă ă ul ău în tru tot nea mul şi www. Pace tuturor. Prochimenul glas T P P P o me ni !S i i ] voi nu me le Tău în tru tot nea mul şi nea mul Stih: Ascultă. Prochimen glasul al 4-lea. şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău.21 Condacul glas T nu ti ne a vem al tă nă dej Prea cu ra tă Fe N de u a vemalt a fă ră ju tor nu u mai pe cioa a răA im şi tu ne a ju u tă no uă că spre lă ti ne nă dăjdu nu u ne ru şi pe ti ne te A u dăm tă ăi ca să năm că sîn tem ro ! bii Preotul: Să luăm aminte.stavropoleos.

iar despre seminţia aceasta. Fiindcă Acela. cel mai mic se binecuvîntează de la cel mai mare. Apoi trebuie să spunem că prin Avraam a dat zeciuială şi Levi. Şi aici iau zeciuială nişte oameni muritori. pe cînd dincolo. citire: Preotul: Să luăm aminte. urmează numaidecît şi schimbarea Legii. Citeţul: Din Epistola către evrei a Sfîntului Apostol Pavel. ci cu puterea unei vieţi nepieritoare. despre Care se spun acestea. după cuvîntul Tău în pace. căci Legea s-a dat poporului pe temeiul preoţiei lor. li lu i a A li lu i a A li lu i a Stih: Lumină spre descoperire neamurilor. Unul mărturisit că este viu. Preotul: Pace ţie. celui ce ai citit. Dacă deci desăvîrşirea ar fi fost prin preoţia leviţilor. Citeţul: Fraţilor. El s-a făcut nu după legea unei porunci trupeşti. Citeţul: Şi duhului tău.22 Apostolul Preotul: Înţelepciune. şi nu după rînduiala lui Aaron? Iar dacă preoţia s-a schimbat. cu privire la preoţi. glas lu i a T A li lu i a A A A li lu i a A li Stih: Acum slobozeşte pe robul Tău. căci mărturiseşte despre el:Tu eşti Preot în veac după rînduiala lui Melchisedec. ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rînduiala lui Melchisedec. este dintr-o altă seminţie. Moise n-a vorbit nimic. zeciuitorul. Stăpîne.ro i a A li lu i i i S a A li lu i a as a . de unde nimeni n-a slujit altarului. fără de nici o îndoială.stavropoleos. Apoi este lucru şi mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec. preaştiut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iuda. li lu a www. fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam cînd l-a întîmpinat Melchisedec.

citire. asculta cuvintele Lui. Marto. i-a zis: Marto. o femeie din popor. Preotul: Din Sfînta Evanghelie după Luca. Strana: glas S la vă Ţi e Doam ne sla vă Ţi e Preotul: În vremea aceea. Dar Iisus. Strana: glas S S P Ş la vă la ă vă Ţi e Doam ne sla vă Ţi Ta tă lui şi Fi e lui Duh i me î e în li lor u lui şi Sfîn tu rin te Cu vîn tu le Du hu le Sfin te Tre cu ră U ni me noas tre i a 1 ţeş te mul ţi mea gre şe cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor www. Şi aceasta avea o soră. Iar Marta se silea să facă ospăţ mare şi. nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. răspunzînd. lîngă picioarele lui Iisus. care şezînd jos.23 Evanghelia Preotul: Înţelepciune drepţi să ascultăm Sfînta Evanghelie. Pace tuturor. Iar cînd zicea El acestea.stavropoleos. a zis către El: “Fericit este pîntecele care Te-a purtat şi sînii la care ai supt”. Dar Iisus a răspuns: “Aşa este. apropiindu-se. a zis: Doamne. partea cea bună şi-a ales. dar un singur lucru trebuie. te sileşti şi te îngrijeşti de multe.ro . a intrat Iisus într-un sat. care nu se va lua de la ea. dar fericiţi sînt cei ce ascultă cuvîntul lui Dumnezeu şi-l păzesc”. ce se numea Maria. Maria însă. iar o femeie cu numele Marta L-a primit în casa ei. Strana: Şi duhului tău (recitativ). ridicîndu-şi glasul.

stavropoleos.ro .24 A min P los en tru ru gă ciu ni le ti i ve cu ră Năs că toa rei de Dum ne zeu Mi te mul ţi mea gre şe e 1 ţeş li lor noas tre Stih: M le gi i lu ieş te ne Dumnezeule după mare mila Ta şi cu ră ţe eş te fă ră de după mulţimea îndurărilor Tale i le noas tre Stihirile glas T de Dum ne zeu Năs că toa a la crimi te e ru găm no oi ne în cea sul a ce e S ub a co pe ră mîn tul tău to şii nă zu im şi Gră beş te a a ju cu re pă că vred ni cii es ta tă ne de spa ai ma pri mej di ei tă ce lei mult nă pras ca să nu o Nă ni ce ne să de moar te cum pli ge tăm şi grab ni că u te în prin por ni re iu vi fo ra tă www.

25 dejdea noa a bii tăi as tră stri găm cu u mi ciu ni le li in ţă ă noi ro ci le îm pli Nu ne tre ce ru gă gra ab ce a neş te de N A i meni din cei Năs că lear gă la ti i ne nu ie se ci ce re ru şi nat toa a re de Dum ne zeu Fe cioa ră i re că tre ce rînd bun da rea cea de ar pri meş te dă ă ru ! fo lo os iz bă vi i rea ce lor ne P iz re fa ce rea ce lor scîr biţi Năs că pu tin cioşi fi ind toa a re de Dum ne zeu Fe cioa ră şi no ro dul pa cea ce lor din răz vi fo raţi U na fo bă veş te ce ta a tea boa a ie li niş tea ce lo or în T lo si toa rea cre din cio o şi lo o or Preotul: Mîntuieşte Dumnezeule.stavropoleos. poporul Tău.. Strana: glas T D oam ne mi lu ieş te Doam ne www..ro mi lu ieşte teA Doam ne .

ro .stavropoleos. Cîntarea a 7-a glas T Irmosul: Î n cup tor fe ! cio rii iu de i lor cu în drăz ni re fla a că ra au căl ca t-o re l-au pre ne fă cut cîn tînd ze Bi şi fo cul în ră coa a ne eşti cu vîn tat Doa a am Dum ne rea sfîn u le în tru toţi ve cii lu ieş P tă Năs că toa re de Dum ne zeu mi www...26 mi lu ieş te mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş teA Doam ne mi D D mi oam ne lu ieş te oam ne lu mi lu ieş te Doam ne mi lu ieşte teA Doam ne ieş te mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş teA Doam ne mi D oam ne lu ieş te Preotul: Cu mila şi cu îndurările.

stavropoleos.27 te ne pe noi e ea ce Lu mi na ai năs cut de Dum ne C ca a ! zeu Năs că toa re te lor noap te pe mi ne-n tu ne ca a tul din tr-a pă la ne lu mi nă mă poar tă ce ea ce eşti Lu mi nii ca să te pri hă nit şi prea cu rat să ă laş slă vesc cu rîv nă tă Năs că toa re de Dum ne zeu mi lu ieş P te rea sfîn ne pe noi co a a pe A şi gol si ră mînt fii a re şi la mi i e şi o cro ce lui ri a ti re ce sînt pă ră pă ra u dă Fe cioa ră ju to rul i ţi tă cu um de tot a şi Ta su ţi i lor la u vă tot dez nă dăj du tă lui şi fle Fi lor nă dej de S C u lui şi Sfîn tu lui Duh pî nă şi cu gîn dul cu tul Stă www.ro .

ro .stavropoleos.28 i du nă ni mă ma şi bu ze le te de ma ari da ru ri şi pu mi slă vesc pe ti ne le nu ni ta le în le ci des fă tîn bu 1 o ta tea a ta i a cum şi nes fîr şi te ve cii ve ci lor Ş C ru rea şi A min a u tă cu o ochi mi los tiv spre mi şi ne şi ne te pi ca zul ce îl a am cer ce tea ză-l din vă te iz tă din ne voi cum pli şi din is ma a re şi din pri mej dii du pă mi la bă veş te e mă ta cea ma re Cîntarea a 8-a Irmos: P tai re Cel ce în mun te le cel sfînt S-a prea slă vit i re a si şi în rug prin foc lui Mo na cea prea ma u i i-a fă cu ut cu nos cu tă pu ru rea Fe cioa rei pe Dom nul lă da a a ţi-L şi prea î năl ţa a ţi-L în www.

29 tru toţi ve cii P te rea sfîn ne pe noi tă Năs că toa re de Dum ne zeu mi lu ieş P cel ci en tru în du nu ra rea mi los ti tă vi rii ! ta le pe Fe cioa ră ce mă tre e ce Cu ra cu ve de rea vi e ţii mă ’nec în fur tu na va a ju tor î îmi dă lu ri lor ce lui mî nă de ce m-a fu und în re le le vi e ţii tă Năs că toa re de Dum ne zeu mi lu ieş P te rea sfîn ne pe noi m pre Î pre su rări şi ra în tris ! tări şi ne ca zuri şi ci de tu m-au a tu flat Cu a tă şi scîr be pi i te mă în le vi e ţii con joa ră tin deni is a dă pos teş te e mă sub a co pe ră mîn tul tău cel ta re www.ro .stavropoleos.

stavropoleos.ro .30 B Î ne pî nă iz n i ne cu vîn tăm pe ! Ta tăl pe Fi ul şi pe Sfîn tul DuhDum ne zeu tru fur tuni în scîr be şi bă în li ve se a 1 man li să te şi ! a bu cu ri flu pe i ti e Stă i e ju tă ] tru boli în ! toa re şi de gra bă o cro ti vi toa re în pri me e ej dii toa re tru is pi te pu ru rea şi în ve cii ve ci lor Ş B fo i a cum şi A min u cu ră te sca ze ră u ias te nul Dom nu lui cel în chi pul cu lui dum ne Bu cu că năs tra a pă de ma nă sfeş nic te de sla va a ur cu lu pri mi toa re ! mi lor nă şi ne stin să a mai ci Bu cu ră fe cioa re e lor fru mu se ţe www.

stavropoleos.31 Irmosul: S P tai ă lă u dăm bi şi ne să cuvîntăm şi să ne închinăm prea î năl ţî în du-L în tru Domnului cîn tîn du-I toţi ve cii re Cel ce în mun te le cel sfînt S-a prea slă vit i re a si şi în rug prin foc lui Mo na cea prea ma u cii i i-a fă cu ut cu nos cu tă pu ru rea Fe cioa rei î năl pe Dom nul lă toţi ve e da a a ţi-L şi prea ţa a ţi-L în tru Cîntarea a 9-a Irmosul: glas T Î n fri co ! şa ta tu s-a ce rul de a cea as ta şi s-au spăi mîn at mar gi ni le pă mîn tu lui tat că Dum ne le zeu oa me ni lor tru peş te S-a a ră tă ău s-a fă cut le mai în că Năs şi pîn te ce ce pă tor de cît că e ru ri a de Dum ne ! zeu toa re pen tru www.ro .

ro .32 cea as ta o me nesc te mă reş te so bo rul în ge resc şi nea mul P rea sfîn tă Năs că toa re de Dum ne 1 zeu mi lu ieş te ne pe noi C în ă tre ca re a al ta Prea cu un de ra tă voi a ler mă voi iz bă vi fla ce în ti cal ga un de dă ti u na co tro mă voi du ce a dă pos ti spri dăj şi ji du voi mer ge ce pă zi toa re ne U mă şi u na şi nă re îmi voi a ni re în în tris tări iesc în tru tru ne U la ud în drăz nind că tre ti i ne a lerg mi lu ieş P rea sfîn tă Năs că toa re de Dum ne 1 zeu te ne pe noi N le u ta e es te le cu pu tin ţă a nu mă ra zeu Năs că toa a re mă şi a ves ri ri ti de Dum ne www.stavropoleos.

33 ce lor lalţi a dîn cul de ne ur mat mi in te ce cu ţi ce fă al mi nu ni lor ta le ta re se să vîr şi de vă mai pre sus de şesc în ra ce tru cre lor ră-n ce te rî îv nă cins tesc ca a di in ţă se-n chi nă tei Năs că toa rei de Dum ne zeu la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfî în tu lui S Duh Î bo le rea n cîn tă ări de mul ţu ra tă mi re sla vo slo vesc şi măr tu ri bi ne fa şi cins tesc ne mă su mi la ta ta şi sesc ce lor lalţi ce ri le ta a ga tă pu te rea ca le re că tre mi ne le-ai re văr sat i i ni ma şi du hul de-a pu u ru şi cu gîn la ud cu dul şi cu lim ba mea Ş i a cum şi pu ru rea şi www.stavropoleos.ro în ve cii ve ci lor A .

stavropoleos.34 min P tîn rea le ri me eş te gu i ru gă ciu nea mea cea să ra a că şi na re ri rea nu mi-o tre ce şi la cri mi le şi sus pi bu nă a ju tă le poţi ce ze e u ea mă ce şi pli neş te ce ci ca o că toa te eşti Mai ca Stă pî nu lui nu u mai şi Dum ne lui prea pu ter nic chiar şi că glas tre să un semn de-ai fa ce Catavasia ra că sme re e ni a mea T O cei ce se prea lu mi na te nor lup tă şi cu noi Ma ai ca lui Dum ne zeu cu dreap ta ce pre su ur pă-i ter ni că a ca a ta cea în bă se stă pî ni toa re scî îr be veş te roa gă ţi le şi e a a tot pu ju tă lor ce-s iz ce pe cei de pă su pri iţi îi te pe cei dez lea gă că toa te le poţi cî te le vo ieşti www.ro .

stavropoleos. glas Podobie: Cînd de pe lemn..35 Şi îndată cîntăm (mai aşezat): C Năs tă ai u vi ne se cu u a de vă rat să te fe ri cea pu ru cim că toa re de Dum ne zeu şi cu to ze o tul fă ră pri e u lui nos tru şi rea fe ri ci şi Ma a tă ha a nă ca Dum ne Pre cea mai cin sti i tă ca re de cît He ru mă că na re vi mii de mai prea slă vi fi i mii făr’de-a se fă ră stri pe ti de Dum cît Se ra ciu u ne pe Dum ne zeu Cu vîn tul rat Năs că toa a ai năs cut a re ne cea cu a de vă ne ze eu te mă rim Apoi aceste stihiri..ro . u tu T T ! ror le a juţi Prea cu ra tă la că pu ce lor ta ce cu ne cre din ţă a lea ar gă a vînd alt un de va pă în ter ni că mî na to şii că tre Du um ne e mij lo ci zeu u pri mej dii şi-n în tris tări toa re prea bu www.

ro .stavropoleos.36 nă şeli cei ce sîn tem gîr bo viţi de că tre ze u lui Prea î ia mu nalt iz bă ul te e gre la ti ne Ma ai ca Dum ne cu toţi că dem pre ro bii tăi o me ni din toa tă ne vo ve eş te P T tă voi nu me le tău în tru tot nea a mul şi nea a mul ce lor în i jin tris taţi bu cu ri şi hra nă ce e şi ne drep raci cer u tu ror ţi ţi lor spri ie e lor să to iag mîn gî ce ta re spre stră ini şi re bol na vi lor ri în du ce e lor orbi re ra ţi lor foa ar te ce e loor or fani gu a co pe re şi-a ju tor şi mai că ze u lui Prea î ţi nalt e Ma ai ca Dum ne ie eş te pe ro bii tăi ru Cu ra tă sîr şi iz bă gă mu ne ve eş te www.

37 A po rul u s cul tău u cu ră al tă şi fiică şi vezi şi pleacă urechea Ta şi uită ca a sa pă rin te lui tău cu ra tă Fe cioa ră cins ti Bu cu po B 0 Prea te Îm pă le u şă lu mea tul ră te sce ep tru ra tu lui Hris tos e ce el de tai nă Bu cu c-ai cres cut Stru gu re a mi ce ru lui ne u Bu u cu ră te ră te rug ne ars ce lu tu tu o ror şi ezi toa a tă i a pî pă e ră Bu u cu ră te a i bu cu ri lor ni lor Stă mîn tu rea cre din cio tu toa rea şi scă pa rea tu rorcreş ti î nă glas T S uu la vă ă Ta lui şi i a Sfî î ] a !s Tă ă a a î î în ă tu ă ă lui u u şi ui Duh Fi u u lu u Ş cu umşi i pu ] u !S ru u uu u rea www.stavropoleos.ro .

38 şi în u ă ve e cii u u cu ve e e ci ră ă lo o s o or\ A a s a a min toa !s a B tă te lui te u te e mea a sa la u u da Bu u o u a+a cu lu u [u ca a u a ! u a !s ră ă ! Do te it u e ca sa Do om u u ră cu ă u ră ! nu u un te 5 Bu u pa ] cu u 0 ră mu u Bu um bri i ][i a re sfe e u Bu ! i !s u scă ă US ] cu u e ă te a a ce ea ce eşti ur cu Bu ra a i ! eş u cu nic de e ră ca ă ] a e a as x u te e ] e va a ră 0 Prea a ! a i tă ă ni i i re eşti sla a lor Bu cu ] creş ti Ma a ri Bu u cu te i ă te i i e Mai ca lui Hris to o os ră te e a rai a a Bu sa u cea Du um ne e zeu ră ă ă u u cu u a a ] ma a D a du u um] www.stavropoleos.ro .

ro îmi bo leş te tru u .39 ne cu e e ze u u ră ]e e ă ia ă e as că ă ă te e Bu a u i ă Bi ă ă ă se e ă ă e ri u Bu u e e e i i e i u e i că te ! e e !s e e Bi se e u pă ă usu i u ă!D ă ă ]! s u e cu u a a a bu u u ră ă a a a sa i ! năs u i u ror ur i tra a Bu i de s s a i u cu ră ă te a a tu cu ri tu u k s Alte tropare ale Născătoarei de Dumnezeu glas T P tă A te re cea de cît de cît ce ru ul mai pre sus lui ri şi mai stră lu ci i ca re a stri cat bles u u na ra ze le soa re să o mă e mul nos tru u de i im tot dea cu la D e mul te le me le ne le giu iri www.stavropoleos.

stavropoleos.40 pul dă a şi-mi slă beş te su fle tul meu ă ru i tă ju tă mă cu în du ră ă ci tu cea cu ă ri le da ruri ta a le F re ta e cioa ră şi Mai ca lui Dum ne zeu ru gă ciu nea ro bu lui tău cu mij lo ci de gra bă pri şi fii so i i li ri toa le me eş te că ă tre Domnul a le Stă pî ă na mea P tul gî nii ră mî nă muţi fă ră glas la cin sti tă i coa na ca ni lor mi e ce lui ro zu bit re ta a ca re nu se-n lis chi i nă de E van ghe zu u gră vi tă se chea a mă În dru mă toa a rea creş ti Î ti fe n du ră nă te c-a fa ră de tot nă i ne lul in ţă al ta nu am mă mi lu ie cel plin de e eş te de e pă ca te www.ro .

Strana: oam ne mi lu ieş te Doam ne www..ro mi lu ieş te Doam ne mi . Strana: glas T D D oam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieşte teA Doam ne mi lu ieş te Preotul: Încă ne rugăm pentru tot sufletul creştinesc...stavropoleos..41 de ej dea creş ti în tăm cu o ni lor sîr di e cu un glas toa re de Dum ne zeu şi cu toţi sfi i ţi e lă u C to da a tă rul î Năs că ci cu Mer gă in ţii scă î na in te te ne ri le pa a re so leş C to u toa te Oş ti cu în ge reşti cu Bo te ză o rul A pos to lii lui Hris tos ne în e ce ta şi cu sfin ţii toţi a at mîn tu Fe cioa a ră Mai că i i re so leş te ne e s e e Preotul: Miluieşte-ne Dumnezeule după mare mila Ta.

Strana: D D oam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieşte teA Doam ne mi lu ieş te Preotul: Încă ne rugăm pentru ca Domnul Dumnezeu. Strana: D D oam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieşte teA Doam ne mi lu ieş te Preotul: Auzi-ne Dumnezeule. mîntuirea. ajutorul...42 lu ieş te Preotul: Încă ne rugăm ca să fie păzite. care sînt de faţă. lăsarea şi iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu care s-au pomenit. Strana: oam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te www. pacea....ro . care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru ei şi care acum se pomenesc (numele) [Strana: Doamne miluieşte.. în taină] pentru mila.stavropoleos. sănătatea.. cercetarea. viaţa.. Strana: oam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Preotul: Încă ne rugăm pentru mila.

Şi nu ne duce pe noi în ispită. Amin.. precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Tatăl nostru. Preasfîntă Treime. Strana: Amin. Sfinte tare. Sfinte tare. Strana: Ţie Doamne. Preotul: Că a Ta este Împărăţia. Sfinte fără de moarte. Sfinte Dumnezeule. Sfinte tare. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. Şi ne iartă nouă greşelile noastre. miluieşte-ne pe noi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. ci ne izbăveşte de cel rău. Stăpîne.. Preotul: Capetele noastre Domnului să le plecăm.43 Preotul: Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti. Care eşti în ceruri. iartă fărădelegile noastre..... Preotul: Stăpîne mult milostive. Strana: Şi duhului tău.. Troparele de umilinţă glas T M ne pri i lu ce ieş te ne Doam ne mi lu A ieş te ne că a ceas tă pîn du ne de nici un răs puns e ca ru gă ciu ne a du cem Ţi şii ro bii Tă!s mi ăi A u nui Stă pîn ne e noi pă că to lu ieş ! te www. aşa şi pe pămînt.. Sfinte Dumnezeule. Pîinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Strana: Amin. curăţeşte păcatele noastre.stavropoleos. Vie Împărăţia Ta. pentru numele Tău. Facă-se voia Ta. Doamne. Preotul: Pace tuturor. sfinţească-se numele Tău. precum în cer. Sfinte Dumnezeule. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. miluieşte-ne pe noi. Strana: Amin. Doamne miluieşte (de 3 ori). Sfinte. Sfinte fără de moarte. ca un bun şi de oameni iubitor. miluieşte-ne pe noi. miluieşte-ne pe noi. cercetează şi vindecă neputinţele noastre. Amin.ro . Sfinte fără de moarte. Strana: Amin.

ro .stavropoleos.44 S D du la vă Ta tă lui şi ieş mî de Fi u lui în şi Sfîn tu lui Duh oam ne mi lu it nu fă şi te ră a te ne că ni tru Ti ne am nă dăj nici ci iz 0 a le e e pe noi foar ar te nu po me ni ca u u tă ] gi le noa as tre şi ne cum ca un mi los tiv bă veş te de e vrăj ma şii ul nos tru şi ni A no oş tri că Tu eşti Dum ne ze to oţi lu crul noi sîn tempo po rul Tău le Tău şi în 0 mîi lor Ta a le şi i a cum şi ! nu pu ru me rea ! che ve mă ăm cii ve ci lor Ş A min u u u ] şa mi los ti vi !s rii i des chi i de o de Dum ne zeu i im în din U no o uă Fe cioa ră tru ti bi ne cu vîn ta tă Năs că toa re ca ne să ci nu pie rim cei să ne iz ce nă dăj du bă vim prin ti i ne www.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.45 ne vo oi că tu eşti mîn tu i rea nea mu lui creş ti ne e esc Preotul: Slavă Ţie Hristoase Dumnezeule. S şi tă ne pî nă pri me eş te ru iz bă veş te gă ciu ni le ro o bi lor tăi vo ia şi ne ca din toa tă ne a zul T P oa tă nă dej deamea spre ti ne o o î nalţ Mai ca lui Dum ne zeu en tru ne şi ru pă zeş te mă sub a co pe ră mîn tul tău gă a ieş ciu ni le tu tu ror sfin ţi lor Tăi a rei de Dum ne zeu lu pa Doam le Năs că toa te şi ne mi cea Ta ne dă ru ie eş teA ca un În suţi în du raA a at Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri. Doamne miluieşte (de 3 ori). Preotul: Domnului să ne rugăm. Amin. Strana: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.. nădejdea noastră.. www.. slavă Ţie.. Strana: Doamne miluieşte. Preotul: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru.. Preotul: Doamne Dumnezeul mîntuirii.stavropoleos. Strana: Amin.ro . Părinte binecuvîntează.. Strana: Amin.