P. 1
Dijaili Lelembut Kali Sambi

Dijaili Lelembut Kali Sambi

|Views: 22|Likes:

More info:

Published by: Indah Febriana Kurniawati on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2010

pdf

text

original

Dijaili Lelembut Kali Sambi

Kecamatan Jatisrono, ing taun 50-an isih dadi salah sawijining kutha kawedanan ing tlatah Kabupaten Wonogiri. Adohe 29 km sakwetane kutha Wonogiri. Kahanane masyarakat isih katon ayem lan tentrem. Yen wengi saka pomahane warga asring keprungu swarane pawongan sing lagi tetembangan kidungan, ura-ura, lan ngaji. Yen pinuju padhang bulan, bocah-bocah padha rame dedolanan ing latar. Ana sing jamuran, gobag sodor, utawa main jelungan. Ign dhaerah kono ana salah sawijining dhalang wayang kulit sing misuwur, asmane Pak Purwa. Sawijining dina, ngarepake bedhug Maghrib, Pak Purwa pinuju lenggahan ana ing teras karo klepas-klepus udut. Anggone ngrokok katon nikmat banget nganti ora krasa yen ing ngarepe ana tamu kang uluk salam. Pak Purwa rada kaget. Tamune dimanggakake lan diaturi pinarak mlebu ngomah. Nanging tamune pilih ana teras kono wae, alesane mung sedhela. Tamune nganggo sandhangan sarwa ireng modhel warok Ponorogo. Wosing rembug, tamune crita yen arep duwe mantu suk malem Jemuah Kliwon. Kanggo ngregengake swasana anggone mantu arep nanggap wayang kulit, dene dhalange njaluk tulung Pak Purwa. Pak Purwa ora enggal nyaguhi nanging terus mlebu ndalem saperlu mundhut kalendher. Pak Purwa metu maneh karo ngasta kalendher lan potlot. Sawise ditliti pranyata malem Jemuah Kliwon iku ora ana tanggapan. Wusanane Pak Purwa nyaguhi. ³Pak Pur, panjenengan boten sisah repot-repot ngasta gangsa, ringgit, niaga tuwin warangganipun. Sedaya sampun kula siapaken amargi tiyang kula sampun apal dhateng modhel panjenengan ndhalang. Mangke tindak panjenengan kersanipun dipun pethuk lare-lare kula kemawon supados gampil madosi panggenan kula. Namung wonten setunggal panyuwun kula, gandheng lare-lare ing panggenan kula sami ajrih dhumateng setan, pramila kula suwun Pak Purwa sampung ngantos ngedalaken ringgit bangsaning setan. Perkawis lampahipun sumangga Pak Purwa kelawon. Rebat cekap kula nyuwun pamit mangke selak ketutupan adzan Maghrib,´ kandhane tamu mau. Bu Purwa wis siap-siap arep tindak mesjid, bereng ngerti yen Pak Purwa nyanthelake kalendher ana tembok terus takon, ³Arep ana tanggapan ya, Pak? Suk kapan?´ ³Bener, Bu. Suk malem Jemuah Kliwon iki, ana deleme Pak Baskara Sambi.´ Bu Purwa nyambungi, ³Pak Baskara Sambi? Apa priyayi pindhanan anyar ya, kok aku during tau ngerti asmanr Pak Baskara.´ ³Ya mungkin wae priyayi anyar. Awake dhewek rak wis suwe ora mlaku-mlaku tekan Sambi. Malah iki mau Pak Baskara pasrah bab lakone apa, mung pesene aja nganti ngetokake bangsane setan, bocah-bocah kana padha wedi.´ ³Kok aneh ta, Pak. Mesthine sing milih lakone rak sing kagungan kersa lan dicocogake karo swasanane mantenan, lha kok manut dhalange,´ ujare Bu Purwa semu gumun. ³Anu kok, Bu, Pak Baskara kuwi ketoke priyayi sugih. Sakabehe piranti wis disedhiyani. Dadi Bapak mung mara njejak tok.´

´ Tekan daleme Pak Baskara. ning tamune sing methuuk mau ora gelem. ³Pak Baskara . jarene selak ketutup Maghrib. Bu. malah kaya arep mlayu. gandheng kabeh wis siap. Yen ana sing kalah perange kabeh padha surak bareng. Gamelane wis ditabuh ngungkung. Terus langsung ngajak budhal. Sopir sing ngeterake Pak Purwo kayak rasa yen dibatin.´ ³Inggih.´ ³Walaikumsalam warohmatullahi wabarokatuh. nanging tamu. Sawise pamit lan salaman. Kaya-kaya wis kulina ngiringi Pak Purwa yen pinuju ndhalang. Antarane jam telu esuk ngarepake perang brubuh. Ning bubar iku terus meneng maneh. Ing sajrone ngayahi jejibahan mau Pak Purwa ora krasa kelsel lan ngelak. lan ora keri keris minangka kelengkapane busana Jawa kaya adhate yen arep ndhalang. aku budhal dhisik. nanging tetep ngagem sarwa ireng lan iket-iketan. Nyuwun ngapunten lho. Ngagem bebed. kepareng kula nyuwun pamit. Letoke sing nonton padha nggatekake banget critane. Assalamu¶alaikum. malah tamune ya wis kebak. Mengkono sateruse. Pak. Terus medhot lamunane Pak Purwa. Kondure. ingkang saged kula caosaken. wayang wis ditata. langsung tancep kayon.´ ³Inggih sendika. Pak Purwa supaya enggal nutup critane. cekap kula nuwun kemawon. Pak Purwa diamplopi karo ngendika. Pak Purwa dikandhani utusane Pak Baskara yen wektune wis entek. Sinambi nunggu sing methuk. Ngarepake Maghrib sing methuk wis teka nganggo Jip Willys. Bareng wayahe adegan gara-gara yen ana sing lucu penonton ngguyu bareng. Pak Purwa diterake Pak Baskara mung tekan regol ngarep. Lakuning Pak Purwa lan sing methuk ana ndalan ora kocap. Mudhun saka jip Pak Purwa dipethukke Pak Baskara. dipunggel wae. Pak Purwa lenggahan karo Bu Purwa ana ruwang tamu sinambi ngunjuk kopi. matur nuwun. Pak Purwa ngrasakake ana bab-bab sing aneh. Kabeh niyagane. Kabeh tamu lan penonton padha keplok lan surak-surak rame banget.´ Sajroning kendharaan. lan kabeh pawongan sing ana ngono agemane padha kabeh. terus meneng maneh. mbok bilih wonten kirang langkungipun. sadurunge Subuh supaya tancep kayon. Pak Purwa langsung didhawuhi mapan lan miwiti anggone ndhalang. Pak. Wiwit jejer sepisanan nganti meh tekan perang kembang swasanane sepi. Kerepe Bu Purwa arep digawekake unjukan dhisik. Sanajan dicepaki unjukan lan dhedhaharan werna-werna kabeh ora disenggol dening Pak Purwa. Tanpa disuguhi unjukan lan dhedhaharan. Ageman sarwa ireng lan iket-iketan iku ora mung Pak Baskara dhewek. blangkon. kondur panjenengan kersanipun dipun dherekaken lare kalawingi ingkang methuk panjenengan. ³Mangke menawi wonten dalemipun Pak Baskara boten sisah salam.Dina Kemis Wage sore. luwih-luwih pangendhang waranggana bisa ngenut karepe Pak Purwa. beskap. ³Namung menika. Ora ngagem busana Jawa. Pesene.´ Tamune sing methuk rada kaget bareng krungu salam mau. Pak Purwa manut. Pak Purwa miranti. Pak. Mung sing methuk pesen. niyaga. ³Wis.

Bapak diamplopi pira dening Pak Baskara?´ panyelane Bu Purwa. ³Inggih leres. Kandhane mase sing ngterake Bapak mulih kowe meh saben minggu dolan menyang daleme Pak Baskara samba kana. Bi. kok ngene dadine? Sing taktampani mau wujude amplop kok malih dadi godhong ngene. wayange?´ ³Uwis. Untung Bapak mau bengi ora ngombe lan mangan jajanan sing dicepakake ana ngarep nggonku ndhalang. Bareng Pak Purwa wis medhun. Pak. ³Pak Baskara Sambi? Kula yen Minggu kalih kanca-kanca teng Sambi nuki boten teng dleme sinten-sinten kok.´ ³Anak kula Sutrisna menika ta. Kok putrane sing jenenge Sutrisna wis kerep dolan menyang daleme Pak Baskara. Baskara kuwi rak srengenge ya. Wong kari sing kagungan kersa didhawuhu munggel kok. ³Lha. Paling umpamane mampir tumbas dhawet sing enten kidul margi nika. Bu.´ Pak Purwa langsung lenggah ana kursi tamu lan crita sing dialami anggone ndhalang bengi iku wiwit tekan daleme Pak Naskara nganti bali kondur. lagi jam telu kok wis bubar ta. ³Lho. nanging godhong garing sakpirang-pirang. Tangane Pak Purwa dilebokake ngesak njupuk amplopsing disimpen ana kono.´ ³Wonten napa. putrane isih turu. Mas?´ pitakone Pak Purwa.´ ngendikane pak Purwa ora bisa diselani. Pak.´ Bu Purwa dadi pucet amarga kaget lan wedi.´ ³Lho.menika lenggah wonten ngriku sampun dangu kok. ning namung adus ceguran wonten kedhung Srengenge. Bu. Pak? Teksih jam setengah sekawan kok gugah-gugah?´ ngono ature Sutrisna menyang bapake. Upamane aku ngincipi rak sida kalap tenan. Nanging bareng ditokake. awit sing ana ngesak dudu amlpop. Sutrisna genti takon. ³Lho. ³Ngene Nak. Dadi cethane Bapak ditanggap dhemit. Pak. sing mbukakake lawang Bu Purwa. Bapak mau bengi rak ditanggap ndhalang ana Sambi kana. klebu kandhane sopir sing ngeterake. sopire terus pamitan sajak kesusu banget. Pak. saiba kagete Pak Purwa. Daleme Pak Purwa isih sepi. anakmu Sutrusna gugahen. yen Sutrisna meh saben minggu dolan mrana. Bu.´ . malah keng putra meh saben minggu dolan mrika. ta?´ ³Coba.´ Pak Purwa dadi tambah bingung. Mobil wis tekan ngarep daleme Pak Purwa. kedhung Srengenge? Ooo. dadine Bapak mau bengi ditanggap dhemit kedhung Srengenge sing lor kreteg kae ta? Iya« ya«. Bareng lawange didhodog. ³Astaghfirullah.

Analisis Kata - .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->