- 1

-
Ulf Ekman Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
Ulf Ekman
liX Iüh Ki0 0h
OülhK IüiKb OüiK
KiK ßlO IlO
Thö vieän Nieàm tin Cô-ñoác
www.tinlanh.ru
- 2 -
Ulf Ekman Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
- 3 -
Ulf Ekman Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
KÕt thóc hµnh tr×nh cña m×nh trªn ®Êt, Jªsus th­a víi Cha ë trªn
trêi : "Con ®· t«n vinh Cha trªn ®Êt, lµm xong c«ng viÖc Cha giao
cho lµm" (Gi¨ng 17:4).
Jªsus tõ mu«n ®êi vèn ë bªn h÷u Cha vµ Cha ph¸n víi Ngµi :
- Con sÏ xuèng trÇn gian vµ ë ®ã hoµn thµnh c«ng viÖc mµ Ta giao
cho Con. Sau ®ã Con sÏ trë vÒ vµ ngåi ë bªn h÷u Ta, Ta sÏ ban cho
Con mäi quyÒn cai trÞ ë trªn trêi vµ d­íi ®Êt.
Jªsus ®· nhËn l·nh nhiÖm vô xuèng trÇn gian, d¹y dç vµ ®µo t¹o
c¸c m«n ®å, tá cho con ng­êi biÕt vÒ §øc Chóa Trêi vµ lµm hoµ loµi
ng­êi l¹i víi Cha trªn trêi. Jªsus ®· hoµn thµnh mäi viÖc ®ã vµ ngay
tr­íc khi chÞu chÕt trªn thËp tù gi¸ Ngµi ®· cã thÓ nãi r»ng :
- Th­a Cha, con ®· t«n vinh Cha trªn ®Êt, lµm xong c«ng viÖc Cha
giao cho con lµm.
Jªsus ®· lµm trän tÊt c¶ nh÷ng g× Ngµi ®­îc kªu gäi. Còng nh­
Phao-l« cuèi ®êi ®· nãi :
- Ta ®· ®¸nh trËn tèt lµnh, ®· ®i trän con ®­êng. Ta ®· ch¹y kh«ng
tiÕc søc. Tr­íc mÆt Cha trªn trêi ®· ®Ó s½n m·o triÒu thiªn, phÇn
th­ëng cña ta. Ta chØ cÇn tíi vµ nhËn lÊy n÷a th«i. B©y giê ta ®· hoµn
thµnh trän vÑn; mäi viÖc ®­îc giao trªn ®Êt ta ®· lµm xong. (2 Ti-m«-
thª 4:7-8)
§øc Chóa Trêi muèn b¹n hoµn thµnh ®iÒu ngµi giao phã
Tr«ng xem Jªsus, Phao-l«, Phi-e-r¬ vµ nhiÒu ng­êi kh¸c cã thÓ nãi ch¾c
ch¾n lµ hä ®· hoµn thµnh mäi ®iÒu ®­îc kªu gäi. Phi-e-r¬ ý thøc ®­îc ®iÒu
nµy khi «ng nãi :
- Chóa ®· b¸o tr­íc cho t«i r»ng t«i s¾p l×a nhµ t¹m x­¬ng thÞt cña t«i, nªn
t«i thÊy cÇn viÕt cho anh em nh÷ng lêi r¨n b¶o, nh¾c nhë anh em ph¶i xö sù
ra sao khi t«i kh«ng cßn ë víi anh em n÷a. (2 Phi-e-r¬ 1:12-15)
Phi-e-r¬ ®· hoµn thµnh c«ng viÖc cña m×nh ë d­íi ®Êt. §øc Chóa Trêi
muèn b¹n còng sÏ lµm trän mäi ®iÒu Ngµi giao phã. Vµ tr­íc hÕt, lµ mét
ng­êi tÝn ®å, b¹n ®­îc kªu gäi truyÒn gi¶ng vÒ Jªsus. B¹n ph¶i kÓ vµ lµm
chøng kh¾p n¬i, ®Æt tay lªn ng­êi bÞ bÖnh, cÇu nguyÖn b»ng tiÕng l¹ vµ ®uæi
quØ, b»ng c¸ch ®ã mµ phæ biÕn Tin Lµnh ra kh¾p ®Êt. B¹n ®­îc kªu gäi
truyÒn gi¶ng mäi n¬i, mäi lóc. Khi b¹n lµm ®iÒu §øc Chóa Trêi ph¸n, ngay
lËp tøc b¹n sÏ gÆp nh÷ng trë ng¹i. §iÒu nµy ®· x¶y ra víi chÝnh Jªsus. Khi
Phao-l« truyÒn gi¶ng, «ng vÊp ngay ph¶i sù chèng ®èi. C¶ Phi-e-r¬ còng
ph¶i v­ît qua bao nhiªu trë ng¹i. ThÕ gian sÏ chèng l¹i viÖc tiÕp nhËn Tin
Lµnh. Trong th­ göi cho ng­êi Phi-lÝp cã nãi r»ng chóng ta lµ ¸nh s¸ng tõ
- 4 -
Ulf Ekman Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
trêi cho thÕ gian, soi räi gi÷a mét dßng dâi hung ¸c vµ b¹i ho¹i (Phi-lip
2:15).
Lµm sao b¹n cã thÓ hoµn thµnh mäi ®iÒu Jªsus giao phã. B¹n kh«ng ®­îc
®Ó m×nh kiÖt søc khi ®· gÇn vÒ tíi ®Ých hay gôc ng· däc ®­êng ®ua hoÆc
thËm chÝ vÊp ng· ngay khi tiÕng cßi khai cuéc míi vang lªn. Vµ chØ cã mét
kh¶ n¨ng tr¸nh ®­îc ®iÒu nµy - Kinh th¸nh gäi ®ã lµ sèng theo Th¸nh Linh
- khi ®iÒu ¸c kh«ng d¸m ®ông ®Õn b¹n.
Sø ®å Gi¨ng lµ ng­êi ®· sèng l©u h¬n tÊt c¶ c¸c m«n ®å kh¸c, n¨m cuèi
®êi m×nh «ng chÞu c¶nh ®i ®µy ë ®¶o B¸t-m«. Khi Sª-sa, hoµng ®Õ La M·
nghÜ lµ ng¨n chÆn ®­îc «ng, th× Gi¨ng ®· viÕt xong s¸ch “Kh¶i huyÒn”.
Ph¶i sèng c¸ch li trªn ®¶o, «ng ®· nhËn ®­îc sù mÆc kh¶i cña Jªsus Christ.
§ã kh«ng ph¶i lµ lµ mÆc kh¶i cña Gi¨ng, mµ lµ kh¶i thÞ cña Jªsus vÒ thêi kú
cuèi cïng. §øc Chóa Trêi ®· sö dông Gi¨ng trong nhiÒu n¨m. ChÝnh c¸i «ng
Gi¨ng mµ ®· nãi : "Chóng ta biÕt r»ng, ai sinh bëi §øc Chóa Trêi th× h¼n
ch¼ng ph¹m téi" (1Gi¨ng 5:18). ThÕ kh«ng cã nghÜa lµ b¹n sÏ kh«ng bao
giê ph¹m téi mµ lµ b¹n sÏ kh«ng sèng trong téi lçi vµ kh«ng phôc theo b¶n
n¨ng téi lçi cña con ng­êi b¹n. Ngay ®ã Gi¨ng nãi thªm r»ng : "NÕu cã ai
ph¹m téi th× chóng ta cã §Êng cÇu thay ë n¬i §øc Chóa Cha " (1 Gi¨ng 2:
1). Gi¨ng lµ mét ng­êi nhÊt qu¸n vµ kh«ng m©u thuÉn víi b¶n th©n trong
th­ nµy. ¤ng muèn nãi r»ng, b¹n ®ang sèng trong sù che chë cña huyÕt
Jªsus, qua huyÕt ®ã b¹n ®· trë l¹i víi §øc Chóa Trêi vµ ®­îc tha téi, sau ®ã
b¹n tiÕp tôc sèng trong sù tha thø nµy, cho phÐp nã hµnh ®éng ë bªn trong
b¹n vµ th«ng qua con ng­êi b¹n.
"Nh­ng ai sinh bëi §øc Chóa Trêi th× tù gi÷ lÊy m×nh" (1 Gi¨ng 5:18).
Ng­êi ®ã sÏ gi÷ m×nh khái ®iÒu ¸c, nh­ s¸ch ch©m ng«n cã nãi, ng­êi ®ã
thÊy sù nguy hiÓm vµ t×m sù che trë, "ma quØ ch¼ng lµm h¹i ng­êi ®­îc“ (1
Gi¨ng 5:18). Mµ nÕu ma quØ kh«ng thÓ ®éng ®Õn b¹n th× b¹n sÏ ®i trän
®­êng m×nh mét c¸ch thµnh c«ng. Nh­ng chØ cÇn ma quØ trßng ®­îc b¹n
vµo l­íi cña nã lµ b¹n sÏ sa ng·. B¹n sÏ kh«ng kÕt thóc ®­îc c«ng viÖc ®·
b¾t ®Çu vµ lµm trän mäi ®iÒu ®­îc kªu gäi. §øc Chóa Trêi cã mét tin mõng
cho b¹n : nhê ¬n cña Ngµi mµ b¹n ®­îc cøu, nhê ¬n cña Ngµi b¹n cã thÓ
sèng trong sù t­¬ng giao víi §øc Chóa Trêi vµ còng nhê ¬n cña Ngµi b¹n cã
thÓ hoµn thµnh c«ng viÖc mµ b¹n ®· b¾t ®Çu. RÊt quan träng nÕu b¹n cã thÓ;
vµ b¹n sÏ lµm trän ®­îc ®iÒu ®ã cïng víi Jªsus.
Sèng theo Th¸nh Linh - ë ®©y cã sù b¶o vÖ cho b¹n
Kinh th¸nh kh¼ng ®Þnh râ r»ng chóng ta ph¶i sèng theo Th¸nh Linh.
Chóng ta kh«ng ®­îc phôc tïng x¸c thÞt. Cã thÓ sèng theo x¸c thÞt mµ còng
cã thÓ sèng theo Th¸nh Linh. §øc Chóa Trêi muèn b¹n sèng theo Th¸nh
Linh, chÞu sù dÉn d¾t cña §øc Th¸nh Linh ®Ó c¸c b«ng tr¸i Th¸nh Linh
- 5 -
Ulf Ekman Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
®­îc thÓ hiÖn trong ®êi sèng b¹n. NÕu sèng theo Th¸nh Linh, b¹n sÏ
th¾ng ®­îc kÎ thï cña b¹n lµ ma quØ. NÕu sèng theo x¸c thÞt, b¹n sÏ r¬i
vµo ph¹m vi ¶nh h­ëng cña nã vµ sÏ bÞ nã chÕ ngù. Bëi vËy Kinh th¸nh b¸o
tr­íc vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i gi÷ m×nh. NÕu b¹n sèng theo Th¸nh Linh, ma quØ
ch¼ng lµm h¹i b¹n ®­îc. Khi ®ã b¹n cã thÓ sèng chiÕn th¾ng vµ lµm trän
®iÒu b¹n ®­îc kªu gäi. §øc Chóa Trêi muèn b¹n chiÕn th¾ng. Jªsus bao giê
còng chiÕn th¾ng, tÊt nhiªn ch¼ng cã th¾ng lîi nµo mµ kh«ng ph¶i chiÕn ®Êu
®Ó giµnh lÊy. Phao-l« ®· thÊy râ ®iÒu nµy trong suèt chÆng ®­êng cña «ng.
Jªsus lµ cã mét kh«ng hai. Mh­ng vÊn ®Ò chÝnh lµ ë chç chóng ta nãi :
"Ngµi lµ Con §øc Chóa Trêi mµ" - vµ v× thÕ biÕn Ngµi thµnh thø g× nh­ kiÓu
chiÕc cét thiªng l¬ löng gi÷a trêi vµ ®Êt, nh­ng Ngµi ®· kh«ng l¬ löng gi÷a
trêi vµ ®Êt. Ngµi sèng d­íi ®Êt, Ngµi ®· ë d­íi ®Êt còng nh­ hiÖn nay ®ang
ë trªn trêi. Ngµi chØ bÞ treo trªn thËp tù gi¸ ë gi÷a trêi vµ ®Êt c¶ th¶y vµi giê
®ång hå ®Ó chóng ta ®­îc sinh l¹i.
Trong qu·ng ®êi trÇn gian, dï lµ Con §øc Chóa Trêi, Jªsus còng ph¶i
phôc d­íi c¸c qui luËt thiªn nhiªn nh­ t«i vµ b¹n. Ngµi còng mÖt mái, ®æ
må h«i, còng thÊy ®ãi vµ kh¸t, còng cÇn nghØ ng¬i, còng tr¶i qua mäi thö
th¸ch vµ c¸m dç mµ con ng­êi ph¶i chÞu. Nh­ng, ngîi khen Chóa cña chóng
ta : Ngµi ®· v­ît qua hÕt th¶y nh÷ng sù ®ã !
Ngµi chiÕn th¾ng kh«ng ph¶i v× Ngµi lµ Con §øc Chóa Trêi mµ v× Ngµi ®·
sèng theo Th¸nh Linh. V× ®­îc ®Çy d·y Th¸nh Linh, ®­îc dÉn d¾t bëi §øc
Th¸nh Linh vµ ë trong lêi §øc Chóa Trêi, Ngµi cã thÓ hoµn thµnh mäi ®iÒu
Cha giao phã. Kinh th¸nh nãi r»ng "Chóa thÓ nµo th× chóng ta còng thÓ Êy
trong thÕ gian nµy" (1 Gi¨ng 4:17). NÕu Jªsus nãi r»ng Ngµi ®· lµm trän
mäi ®iÒu Cha giao cho Ngµi th× b¹n còng cã thÓ nãi ®­îc ®iÒu ®ã, nÕu b¹n
sèng ®óng nh­ Jªsus ®· sèng. Kinh th¸nh nãi r»ng chóng ta ph¶i trë nªn
gièng nh­ Ngµi. Chóng ta ph¶i lµm nh­ Ngµi ®· lµm, tøc lµ sèng theo Th¸nh
Linh. Khi b¹n ë trong §øc Th¸nh Linh, b¹n sÏ gi÷ m×nh khái ®iÒu ¸c vµ ®iÒu
¸c sÏ kh«ng cã c¬ héi lµm h¹i b¹n.
Jªsus còng chÞu nh÷ng sù h¹n chÕ nh­ con ng­êi chóng ta
VÒ Jªsus, cã nãi r»ng Ngµi lµ sù s¸ng thËt (Gi¨ng 1:9). T«i muèn b¹n suy
ngÉm ®iÒu nµy. "Sù s¸ng thËt" - ý nµy nghe thËt hay vµ th¬ méng. Song h·y
nghÜ ®Õn viÖc Jªsus vèn lµ LÏ ThËt. Ngµi vèn lµ Sù S¸ng. Mäi thø kh¸c chØ
lµ tèi t¨m. H·y nghÜ ®Õn viÖc tõ tr­íc ®ã Ngµi vèn ngåi bªn h÷u Cha. Ngµi
tõng ®i l¹i trªn c¸c ®­êng phè b»ng vµng (§­êng phè b»ng vµng nµy ë trªn
thiªn ®µng !). Ngµi ®· ®i l¹i trªn ®ã hµng ngh×n n¨m. T¹i ®ã Ngµi sèng cïng
víi Cha, Ngµi vèn biÕt thiªn ®µng. Thiªn ®µng tuyÖt ®èi trong s¹ch vµ kh«ng
cã ®iÒu ¸c. T¹i ®ã kh«ng cã g× chèng nghÞch l¹i §øc Chóa Trêi. T¹i ®ã chØ
cã sù th¸nh khiÕt cña §øc Chóa Trêi ngù trÞ. Thö h×nh dung ng­êi ta xá vµo
- 6 -
Ulf Ekman Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
ch©n b¹n mét ®«i giÇy rÊt chËt. Ch¼ng cã g× dÔ chÞu trong viÖc ®i giµy chËt.
VËy theo b¹n, rêi sù th¸nh khiÕt cña Cha ®Ó sinh ra lµm ng­êi lµ thÕ nµo ®èi
víi Jªsus ? T«i tin ch¾c r»ng Ngµi bÞ chËt hÑp v« cïng !
Bçng nhiªn Ngµi trë nªn bÞ h¹n chÕ vÒ thêi gian, kh«ng gian vµ sù giao
tiÕp víi nh÷ng ng­êi xung quanh. Trong mét lóc, Ngµi chØ cã thÓ cã mÆt ë
mét n¬i. Ngµi ph¶i ®Õn chç ng­êi ta ®Ó ch÷a bÖnh cho hä. Ngµi mÖt mái.
Däc ®­êng Ngµi gÆp b·o, h¬n n÷a c¸c m«n ®å Ngµi l¹i kh«ng hiÓu Ngµi.
Hä còng y nh­ t«i vµ b¹n. Chóng ta còng kh«ng hiÓu nhiÒu. Nh­ng dÉu sao
hä còng ®· ë cïng Ngµi.
Hä ë víi Ngµi 3 n¨m r­ìi trêi. Vµ cuèi cïng sau khi Ngµi ®· d¹y dç,
khuyªn b¶o, nãi vÒ ®iÒu Ngµi ph¶i lµm, nãi thËt nhiÒu vÒ b¶n th©n Ngµi, khi
Ngµi ®· thùc sù khuyªn d¹y hä mäi ®iÒu råi, Phi-lÝp cßn hái : "Xin chØ Cha
cho chóng t«i" (Gi¨ng 14:8) !
- Nh­ng ta ®· b¶o ng­¬i råi mµ Phi-lÝp, ai ®· thÊy ta th× còng thÊy Cha
- ThÕ th× thÇy lµm phÐp l¹ ®i ! Chóng t«i chØ muèn mét ®iÒu : h·y chØ Cha
cho chóng t«i.
Ba n¨m r­ìi trêi, Ngµi gi¶ng gi¶i cho hä, nh­ng hä kh«ng hiÓu g× hÕt. Vµ
lóc nµy Ngµi ®· gÇn hoµn thµnh sø m¹ng cña m×nh vµ trë vÒ trêi - nÕu cã ai
tin Ngµi th× chØ cã §øc Chóa Trêi. ChÝnh tõ Ngµi mµ b¹n cã ®øc tin.
§øc Chóa Trêi cã ®øc tin
Mét sè ng­êi nãi : "§øc Chóa Trêi kh«ng thÓ cã ®øc tin, muèn tin th×
ph¶i cã c¸i g× ®Ó tin chø". §ã lµ mét lËp luËn rÊt trÝ tuÖ. Tuy nhiªn §øc Chóa
Trêi cã ®øc tin. Khi rêi khái thÕ gian, Jªsus ®· ®i mét c¸ch tin t­ëng. Ngµi
cã 11 m«n ®å kh«ng ph¶i lµ tèt nhÊt ®êi. Sau khi Ngµi chÕt hä bá ch¹y, trèn
biÖt vµ kh«ng biÕt m×nh ph¶i lµm g× ? Phi-e-r¬, mét ng­êi trong sè hä cßn
chèng ®èi Ngµi nhiÒu n¨m n÷a tr­íc khi hiÓu r»ng ph¶i rao truyÒn tin lµnh
cho c¶ thÕ gian, mÆc dï Jªsus nãi víi «ng ®iÒu ®ã kh«ng chØ mét lÇn. Giê
®©y Ngµi rêi c¸c m«n ®å nµy, vµ rêi mét c¸ch tin t­ëng. Jªsus ®· sèng trªn
®Êt nµy trong ®iÒu kiÖn nh­ vËy.
B©y giê chóng ta h·y xem Phao-l«. ¤ng lªn ®­êng ®i truyÒn gi¶ng cïng
víi Ba-na-ba vµ Gi¨ng (M¸c). Khi hä ®Õn ®¶o ChÝp-r¬, M¸c quyÕt ®Þnh quay
vÒ nhµ víi mÑ, anh ta kh«ng muèn cïng ®i víi hä vµ bá vÒ nhµ. VÒ sau
Phao-l« viÕt r»ng §ª-ma ®· l×a bá «ng vµ c¶ xø A-si ®· næi lªn chèng nghÞch
«ng, chØ cßn l¹i mét m×nh Lu-ca ë l¹i víi «ng (C«ng vô 13:13; 2 Ti-m«-thª
1:15; 4:10-11).
Trong xø A-si Phao-l« ®· lËp nhiÒu héi th¸nh vµ b©y giê tÊt c¶ ®Òu quay
trë l¹i nghÞch cïng «ng. Nh÷ng ng­êi Pha-ri-si, ng­êi Giu-®a liªn tôc tÊn
c«ng «ng. ¤ng viÕt vÒ nh÷ng nguy hiÓm m×nh gÆp ph¶i trªn biÓn, víi nh÷ng
ng­êi anh em gi¶ dèi... §øc Chóa Trêi ®· gi¶i cøu «ng trong v« sè nh÷ng
- 7 -
Ulf Ekman Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
thö th¸ch ®ã (2 C«-rinh-t« 11:23-27). Tuy nhiªn «ng ®· cã thÓ nãi r»ng : "Ta
®· lµm trän c«ng viÖc m×nh vµ b©y giê, ha-lª-lu-ja, ta rêi khái thÕ gian nµy".
¤ng ®· cã thÓ vui mõng v× tr­íc ®ã cã nãi : “Kh«ng biÕt t«i cã cÇn ë ®©y
n÷a kh«ng. C¶ ®iªu nµy lÉn ®iÒu kia ®Òu l«i cuèn t«i. T«i rÊt muèn vÒ nhµ,
nh­ng v× anh em t«i ë l¹i thªm mét thêi gian n÷a còng ®¸ng" (Phi-lÝp 1:23-
24).
Cho nªn «ng kh«ng ra ®i tr­íc thêi h¹n, «ng ®i ®óng thêi ®iÓm vµ ®i víi
th¾ng lîi.
H·y gi÷ m×nh khái nh÷ng sù ch¸n n¶n vµ bùc tøc
Chóng ta cã thÓ nh×n xem nhiÒu ng­êi kh¸c - Phi-e-r¬, M«i-se vµ v.v. C¸i
g× ®· gióp hä chiÕn th¾ng ? §iÒu g× ®· gióp hä lµm trän c«ng viÖc cña m×nh
? Gi«-sÐp cã thÓ lµ mét vÝ dô næi bËt. §óng, hä ®· gi÷ m×nh b»ng c¸ch sèng
theo Th¸nh Linh. Hä gi÷ m×nh khái ®iÒu g× ? - Khái nh÷ng sù ch¸n n¶n vµ
bùc tøc.
Hä gi÷ lßng m×nh khái bùc béi vµ ch¸n n¶n b»ng c¸ch sèng theo Th¸nh
Linh. B¹n còng cÇn sèng nh­ vËy.
Ch­¬ng mét Tin Lµnh Gi¨ng cã chÐp r»ng Jªsus lµ Sù S¸ng. C©u 9 nãi
r»ng Ngµi lµ Sù S¸ng thËt. Ngoµi Ngµi ra kh«ng cã sù s¸ng nµo kh¸c - Ngµi
lµ Sù S¸ng soi räi mçi ng­êi ®Õn thÕ gian. Rèt cuéc th× Sù S¸ng thËt còng ®·
®Õn. "Ngµi ë thÕ gian vµ thÕ gian lµm nªn bëi Ngµi. Nh­ng thÕ gian ch¼ng
tõng nh×n biÕt Ngµi" (Gi¨ng 1:10).
ChÝnh Ngµi ®· t¹o dùng nªn c¶ thÕ gian. ChÝnh Ngµi lµ gi¶i ph¸p cho mäi
nan ®Ò cña thÕ gian. Ngµi biÕt mäi sù. Mäi ng­êi gÆp Ngµi ®Òu cã thÓ ®­îc
Ngµi gióp ®ì, nh­ng, hìi ¬i, nhiÒu ng­êi kh«ng muèn biÕt Ngµi. Jªsus bÞ
c¸m dç muèn vøt bá mäi sù, tõ bá c¸c m«n ®å Ýt ®øc tin, mÊt mäi hy väng.
NÕu Ngµi ®· tõ bá hä th× tÊt c¶ chóng ta ®· ph¶i h­ mÊt. Nh­ng bëi Ngµi ®·
ngù xuèng víi chóng ta, chóng ta cã thÓ ®­îc nhÊc lªn. Ngîi khen Chóa
chóng ta v× Ngµi ®· kh«ng lïi b­íc.
§óng, Ngµi ®· cã thÓ lµm vËy. Tr­íc khi lªn nói ho¸ h×nh Ngµi ®· sèng
mét thêi gian dµi trªn ®Êt vµ ®· l©u kh«ng thÊy sù vinh hiÓn cña §øc Chóa
Trêi. Mµ lóc ®ã Ngµi ®­îc nÕm sù chãi s¸ng (hµo quang) cña vinh hiÓn §øc
Chóa Trêi, ®­îc trß chuyÖn víi c¸c b¹n m×nh lµ £-li vµ M«i-se, ®­îc gÆp gì
vµ nãi chuyÖn víi Cha m×nh. Kh«ng cã g× tuyÖt h¬n lµ ®­îc nghe tiÕng §øc
Chóa Trêi ph¸n !
ThÕ mµ sau ®ã Jªsus ®· l¹i xuèng nói. §iÒu g× chê ®îi Ngµi ë bªn d­íi ?
C¸c m«n ®å ®ang ®øng tranh c·i víi ng­êi Pha-ri-si (Luca 9:28-42). NÕu cã
ai khiÕn Jªsus khã chÞu nhÊt th× ®ã chÝnh lµ nh÷ng ng­êi Pha-ri-si. Jªsus ®·
tõ trêi xuèng víi "Õch nh¸i". Tõ ®é cao chim bay - h¹ xuèng ®Çm hå cña Õch
nh¸i. Chóng kªu u«m u«m. Tõng nghe nh÷ng ©m thanh trªn trêi, bµi ca cña
- 8 -
Ulf Ekman Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
c¸c chª-ru-bin nh¶y móa vµ ca ngîi §øc Chóa Trêi, Ngµi gi¸ng xuèng ®Ó
nghe tiÕng kªu ép o¹p cña Õch nh¸i ! BÊt kú ai kh¸c th× ®· mÊt hÕt chÞu ®ùng
råi. L¹i cã chuyÖn g× n÷a ?
- C¸c m«n ®å cña thÇy kh«ng ch÷a ®­îc ng­êi bÖnh. Hä thö ®uæi quØ
nh­ng kh«ng næi. NÕu chÝnh thÇy lµm næi chi th× lµm ®i !
Khi ®ã Jªsus ®· ph¶i kªu lªn :
- Ta cßn ph¶i ë gi÷a c¸c ng­¬i ®Õn bao giê ? H·y ®em nã l¹i ®©y cho ta !
Vµ ®uæi quØ ra.
- KÎ nµo tin th× mäi sù ®Òu ®­îc !
Ngµi tr¶ lêi hä nh­ vËy ®ã. Ngµi ®· cã thÓ bá ®i, nh­ng Ngµi kh«ng lµm
vËy. Ngµi ®· bÞ c¸m dç trong mäi sù... Ch¾c ch¾n Ngµi ®· bÞ c¸m dç bá mÆc
hä; hä ®¸ng bÞ bá mÆc. Nh­ng Ngµi kh«ng lµm nh­ vËy. Ngµi gi¶i tho¸t ®øa
bÐ. Ngµi ®uæi quØ ra khái nã, ngîi khen Chóa chóng ta ! Cßn tÊt c¶ nh÷ng
ng­êi cã mÆt t¹i ®ã th× ®­îc mét bµi häc.
Jªsus ®· chÞu sù chèng ®èi trong suèt cuéc sèng trªn ®Êt. Vµ dÇu vËy
Ngµi vÉn lµm trßn sø m¹ng ®­îc giao phã. Ngµi lµm g× ng­êi ta còng b¾t lçi.
Ngµi nãi mét ®iÒu tèt, ngay lËp tøc hä ph¶n b¸c. Ngµi lµm phÐp l¹ th× ng­êi
ta toan giÕt Ngµi. Ngµi cã søc chÞu ®ùng khæng lå. §iÒu ®· gióp søc vµ che
chë c¶ Ngµi, c¶ Phao-l« vµ sÏ che chë c¶ b¹n n÷a, - ®ã lµ viÖc Jªsus ®·
kh«ng cho phÐp m×nh bÞ ch¸n n¶n. NÕu b¹n quyÕt ®Þnh kh«ng nép m×nh
cho c¶m gi¸c giËn dçi vµ ch¸n n¶n, b¹n cã thÓ sèng trong quyÒn n¨ng
Th¸nh Linh vµ lµm trän nh÷ng g× b¹n ®­îc kªu gäi lµm.
Ch¸n n¶n còng lµ bùc béi
Sù buån rÇu lµ mét c¸i rÔ ®¾ng. "Kh¸ coi chõng kÎo cã kÎ trËt phÇn ©n
®iÓn cña §øc Chóa Trêi, kÎo rÔ ®¾ng ch©m ra, cã thÓ ng¨n trë vµ lµm « uÕ
phÇn nhiÒu trong anh em ch¨ng" (Hª-b¬-r¬ 12:15). Cã mét lo¹i rÔ ®¾ng
luån vµo lßng d©n sù cña §øc Chóa Trêi - §ã lµ sù tøc tèi. Nã t×m kiÕm b¹n,
tÊn c«ng, cè kÐo b¹n ra khái cuéc sèng theo Th¸nh Linh, c­íp ®i søc lùc,
vui mõng, b×nh an, sù yªn ¶ cña t©m hån vµ søc khoÎ. Nh­ng §øc Chóa Trêi
kh«ng muèn thÕ. C¸i rÔ ®¾ng nµy còng chÝnh lµ sù ch¸n n¶n.
T«i nhí cã lÇn ®ang lµm viÖc vµ kh«ng ®Æc biÖt suy nghÜ ®iÒu g×, bçng
nhiªn Th¸nh Linh ph¸n cïng t«i : "H·y nhí r»ng sù ch¸n n¶n vµ bùc tøc ®Òu
lµ mét". T«i cho¸ng v¸ng, v× tr­íc ®©y t«i kh«ng nghÜ vËy. Bùc tøc lµ téi lçi,
cßn sù ch¸n n¶n chØ ®¬n gi¶n lµ c¸i c¶m gi¸c khi kh«ng ®­îc nh­ ý muèn,
nªn con ng­êi ch¸n ng¸n vÒ ai hay vÒ viÖc g×. Nh­ng §øc Chóa Trêi nãi víi
t«i mét c¸ch ch¾c ch¾n r»ng, ®ã chØ lµ mét.
Mäi sù cã thÓ b¾t ®Çu tõ sù ch¸n n¶n, sau ®ã chuyÓn sang sù bùc tøc. Sù
ch¸n n¶n vµ bùc tøc cã chung mét nguån gèc vµ b¹n ph¶i gi÷ m×nh khái c¶
hai ®iÒu ®ã. NÕu b¹n cã thÓ sèng chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n, mµ ®iÒu nµy lµ
- 9 -
Ulf Ekman Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
cã thÓ ®­îc, b¹n sÏ thÊy mong ­íc ®­îc thµnh vµ mäi ®iÒu §øc Chóa Trêi
®Æt ®Ó trong b¹n sÏ kÕt qu¶. B¹n ph¶i quyÕt ®Þnh kh«ng cho sù ch¸n n¶n lµm
chñ b¹n. B¹n ph¶i x¸c ®Þnh r»ng sù ch¸n n¶n vµ bùc tøc lµ kÎ thï cña b¹n,
®ang tÊn c«ng b¹n nh»m môc ®Ých c­íp ®i søc lùc vµ sù sèng. NhiÒu ng­êi
®· kh«ng th¾ng ®­îc sù c¸m dç nµy vµ thÊt b¹i trong cuéc ®ua.
H·y tr«ng ®îi n¬i §øc Chóa Trêi
Do ®©u mµ cã sù ch¸n n¶n, h×nh thøc bùc tøc "nhÑ nhµng" nh­ng lµ mèi
nguy h¹i nghiªm träng nµy ? Nã xuÊt ph¸t tõ nh÷ng sù tr«ng ®îi gi¶ t¹o,
nh÷ng hy väng gi¶ t¹o vÒ §øc Chóa Trêi vµ con ng­êi. Vµ nguyªn nh©n cña
nã lu«n lµ sù Ých kû cña b¹n, c¸i "t«i" cña b¹n.
- T«i thÊt väng (ch¸n n¶n). - Thö ®o¸n xem ai lµ ng­êi ch¸n n¶n ? DÜ
nhiªn lµ t«i !
Nguyªn nh©n lµ ë chç b¹n tr«ng cËy thiÕu c¬ së, hy väng kh«ng ®©u, cã
"®øc tin" gi¶ m¹o. B¹n ®Æt hy väng vµo ®iÒu mµ §øc Chóa Trêi ®· cÊm b¹n
hy väng.
H·y nhí l¹i m­êi ®iÒu r¨n. §iÒu r¨n ®Çu tiªn lµ :"Tr­íc mÆt Ta ng­¬i chí
thê mét thÇn nµo kh¸c" (XuÊt £dÝpt« 20:3). Chóng ta chØ cã mét §øc Chóa
Trêi duy nhÊt. Chóng ta kh«ng ®­îc cã nh÷ng “thÇn” kh¸c. VËy th× thÇn lµ
g× ? Theo gi¸o lý cña Mar-tin Lu-th¬, ®ã lµ ai mµ con ng­êi ®Æt niÒm tr«ng
®îi cña m×nh vµ hy väng ®­îc mäi ®iÒu tèt lµnh." §ã chÝnh lµ thÇn (§øc
Chóa Trêi). NghÜa lµ nÕu b¹n ®Æt hy väng cña m×nh vµo ai hay vµo c¸i g×, c¸i
®ã cã thÓ thµnh thÇn cña b¹n. Nh­ng b¹n chØ ®­îc cã mét §øc Chóa Trêi,
vµ b¹n chØ cã m×nh Ngµi còng hoµn toµn ®ñ. Ngµi lµ §øc Chóa Trêi cña giao
­íc, qua Jªsus Ngµi ®· liªn minh víi b¹n vµ lu«n gi÷ lêi. V× Ngµi kh«ng
ph¶i lµ con ng­êi cø thay ®æi. Ngµi ®· nãi g× th× lµm ®ã. Ngµi sÏ kh«ng bao
giê khiÕn b¹n thÊt väng. Nh­ng nÕu b¹n võa hy väng vµo §øc Chóa Trêi,
võa hy väng vµo con ng­êi th× ch¾c ch¾n b¹n sÏ thÊt väng.
Khi tr«ng cËy vµo con ng­êi, b¹n trë thµnh kÎ thê thÇn t­îng. B¹n hy
väng kh«ng ph¶i vµo §øc Chóa Trêi h»ng sèng. Nh­ng nÕu b¹n hÕt lßng hy
väng vµo §øc Chóa Trêi vµ chê ®îi ë Ngµi mäi ®iÒu tèt lµnh, Ngµi sÏ lµm
trän nh÷ng lêi høa cña m×nh vµ kh«ng bao giê b¹n khiÕn b¹n thÊt väng.
Ngµi sÏ dïng hÕt søc lùc vµ quyÒn uy m¹nh ®Õn nçi b¹n sÏ nhËn l·nh nhiÒu
lÇn h¬n so víi sè b¹n tr«ng cËy hay cÇu xin, theo nh­ n¨ng lùc cña §øc
Chóa Trêi, ®ang hµnh ®éng ë trong chóng ta.
§øc Chóa Trêi kh«ng bao giê lµm n¶n lßng, vËy nªn h·y gi÷ cho lßng
b¹n ®­îc b×nh an trong Chóa. Khi ®ã b¹n sÏ v­ît qua mäi c¸m dç vµ chóng
kh«ng h¹i ®­îc b¹n. ThÕ kh«ng cã nghÜa lµ b¹n sÏ cøng r¾n, l¹nh lïng vµ
v« c¶m. Jªsus kh«ng nh­ thÕ. Ngµi lµ mét ng­êi dÔ gÇn, mÒm m¹i vµ cëi
më, dÔ tiÕp xóc víi Ngµi. Ngµi kh«ng cøng r¾n vµ khã gÇn trong giao tiÕp,
- 10 -
Ulf Ekman Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
Ngµi lu«n ë gi÷a mäi ng­êi. Nh­ng Ngµi biÕt c¸ch nhËn sù trî gióp tõ §øc
Chóa Trêi vµ kh«ng bao giê giËn dçi ng­êi kh¸c. Khi ng­êi ta xö tö b¹n tèt
nhÊt cña Ngµi, ng­êi mµ Jªsus ®¸nh gi¸ cao, lµ Gi¨ng Bap-tÝt, Ngµi kh«ng
ph¶n øng theo x¸c thÞt nh­ng theo Th¸nh Linh : Ngµi ch÷a nhiÒu ng­êi lµnh
bÖnh h¬n (Mathi¬ 14:13-14). Ngµi gi¸ng cho ma quØ mét ®ßn nÆng. Ph¶n
øng cña Ngµi kh«ng ph¶i lµ sù ch¸n n¶n, cay ®¾ng, giËn d÷ hay hËn thï.
Ph¶n øng cña Ngµi xuÊt ph¸t tõ Th¸nh Linh, vµ Ngµi ch÷a bÖnh cµng nhiÒu
h¬n.
H·y dùa trªn c¬ së Kinh th¸nh
Do ®©u mµ cã nh÷ng sù giËn dçi, ch¸n n¶n cña b¹n vµ cña nh÷ng ng­êi
kh¸c ? §«i khi nguyªn nh©n cña chóng lµ nh÷ng ý t­ëng kh«ng ®Õn tõ §øc
Chóa Trêi. C¸c ý t­ëng, suy nghÜ, kh¶i thÞ, tuú b¹n gäi, nÕu kh«ng ®Õn tõ
§øc Chóa Trêi th× ch¼ng ®¸ng gi¸ mÊy. Nh÷ng ng­êi xung quanh cã thÓ cã
nhiÒu quan niÖm riªng, nh÷ng sai l¹c nµy kh¸c, cho nªn h·y cÈn thËn vµ
kiÓm tra xem chóng cã phï hîp víi lêi §øc Chóa Trêi nãi trong Kinh th¸nh
kh«ng ? §øc Chóa Trêi dÉn d¾t b¹n ®i ®­êng th¼ng th«ng qua Lêi ®· chÐp
vµ sù Ên chøng cña Th¸nh Linh. H·y xin §øc Chóa Trêi cho b¹n Lêi Kinh
th¸nh cô thÓ lµm c©u tr¶ lêi trong hoµn c¶nh cô thÓ cña b¹n.
Mét phô n÷ ë héi th¸nh chóng t«i lµm chøng vÒ chuyÖn trong thµnh phè
bµ gÆp mét ng­êi b¹n giµ ®ang uèng bia ngoµi ghÕ ®¸ v­ên hoa. Sau khi kÓ
cho «ng nghe vÒ Jªsus, bµ hái «ng xem cã muèn tiÕp nhËn sù cøu rçi kh«ng.
¤ng ®ång ý. Bµ thÊy muèn nãi cho «ng mét lêi tõ Chóa, vµ, më Th¸nh kinh
ra, bµ ®äc : "NÇy ta ®· lÊy l¹i chÐn xoµng ba tõ tay ng­¬i" (£-sai 51:22).
Nh÷ng lêi Chóa ®· chØ cho ®Æc biÖt cô thÓ. Ng­êi ®µn bµ cÇm quyÓn
Kinh th¸nh ®øng ®ã; trong tÊt c¶ nh÷ng c©u Kinh th¸nh cã thÓ cã, §øc
Chóa Trêi ®· ban cho bµ mét c©u phï hîp nhÊt víi hoµn c¶nh hiÖn t¹i vµ nan
®Ò cña ng­êi nä.
NÕu b¹n muèn tham gia cuéc sèng siªu nhiªn víi §øc Chóa Trêi, h·y xin
Ngµi lêi Kinh th¸nh cô thÓ. B¹n cã thÓ m­êng t­îng ra nh÷ng c¶nh t­îng
hÊp dÉn vµ rÊt thùc, nh­ng h·y xin §øc Chóa Trêi mét lêi. Ngµi lu«n nãi râ
víi chóng ta qua lêi ®· chÐp cña m×nh vµ b¾n lêi ®ã tróng ®Ých.
Trong ®Çu b¹n cã thÓ n¶y sinh nh÷ng ý t­ëng, kh¶i t­îng, suy nghÜ
kh«ng ®Õn tõ §øc Chóa Trêi, nh÷ng ý t­ëng vôn vÆt bay ®Õn kh«ng râ tõ
®©u. Ng­êi ta nãi r»ng nh÷ng ý t­ëng l¬ löng trong kh«ng trung. ThÕ th×
chóa cña thÕ gian nµy, thÇn d÷ c¸c miÒn trªn trêi lµm bÇu kh«ng khÝ ®Çy dÉy
nh÷ng ý t­ëng lo¹i nµy. Nã sÏ qua bÇu kh«ng khÝ lÐn göi cho b¹n nh÷ng ý
t­ëng linh tinh mµ b¹n tiÕp nhËn. Khi ®ã b¹n cã thÓ ®i lac vµ b¾t ®Çu lµm
®iÒu hoµn toµn kh«ng ®Ñp lßng §øc Chóa Trêi vÉn t­ëng Ngµi ®ang h­íng
dÉn b¹n.
- 11 -
Ulf Ekman Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
Tr­íc hÕt h·y kiÓm tra xem nh÷ng t­ t­ëng nµy ®Õn tõ ®©u. Nh÷ng ý
t­ëng kh«ng ra bëi §øc Chóa Trêi, nh÷ng suy nghÜ kh«ng ph¶i ®Õn tõ trêi
th× kh«ng cã g× x¸c nhËn. B¶n th©n chóng kh«ng cã søc m¹nh, mÆc dï
nh÷ng ng­êi theo chñ nghÜa nh©n v¨n vÉn tin vµo chóng. Vµ v× chóng bÊt
lùc nªn míi cÇn con ng­êi n©ng ®ì. NÕu b¹n ®ang thùc hiÖn mét ®Ò ¸n hay
c«ng viÖc kh«ng ph¶i ®­îc ban cho b¹n theo sù tá ra tõ trêi hay qua Lêi tõ
§øc Chóa Trêi, b¹n sÏ kh«ng thÓ lµm næi nÕu kh«ng l«i kÐo thªm nh÷ng
ng­êi kh¸c cã ®ång chung mét t­ t­ëng nh­ vËy. Ngµy nay ch¼ng dÔ g× l«i
cuèn ng­êi kh¸c b»ng nh÷ng t­ t­ëng cña m×nh, b¹n nhËn thÊy kh«ng ?
Ng­êi ta cã thÓ nãi “Halªluja” vµ “Amen” råi vÒ nhµ vµ quªn bÐng hÕt, bá
mÆc b¹n mét m×nh.
Lêi tõ trêi ®· h­íng dÉn N«-ª
H·y nghÜ xem lµm sao N«-ª l¹i n¶y ra ý ®ãng tµu vµ cßn tin t­ëng tuyÖt
®èi r»ng §øc Chóa Trêi giao cho «ng lµm viÖc ®ã. Lµm sao «ng cã thÓ tin lµ
mäi ®éng vËt ®Òu cã chç trong tµu ? B¹n ®· nghÜ ®Õn ®iÒu nµy ch­a ? H¬n
n÷a, «ng ®ãng tµu trong 120 n¨m, b¶n th©n ®Ò ¸n thiÕt kÕ cã vÎ viÔn t­ëng,
lµm sao «ng cã thÓ tin ®­îc trong tµu sÏ ®ñ chç cho mäi con vËt ?
Trong c¸c s¸ch thiÕu nhi cã c¶nh nh÷ng con c¸ sÊu vµ voi bÞ ng­êi ta trãi
b»ng d©y vµ kÐo vµo tµu. Râ rµng vÏ chóng lµ mét ng­êi theo chñ nghÜa
nh©n v¨n. T«i kh«ng nghÜ r»ng chuyÖn x¶y ra nh­ vËy. N«-ª ch¾c ch¾n ph¶i
cã ®øc tin. §øc Chóa Trêi ®· nãi víi «ng, còng nãi víi c¸c con vËt ®­îc, nÕu
kh«ng th× hçn lo¹n thùc sù.
N«-ª cã thÓ ®ãng con tµu l©u bao nhiªu còng ®­îc, nh­ng nÕu sau ®ã
kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c con vËt ®Òu tËp hîp l¹i vµ b­íc vµo trong tµu th× t×nh
thÕ lóc ®ã sÏ rÊt khã xö, cã nghÜa lµ §øc Chóa Trêi nhÊt ®Þnh ®· cã lÖnh cho
c¸c con vËt ph¶i vµo trong tµu theo tõng loµi, tõng cÆp nh­ cã chÐp (S¸ng
T.K. 6:13-22). TÊt c¶ ph¶i vµo tµu vµ b¾t ®Çu chuyÕn lªnh ®ªnh.
N«-ª ®­îc tá ra vµ nh­ chóng ta thÊy, «ng ®· gi÷ v÷ng ®iÒu nµy trong
h¬n tr¨m n¨m. Kh«ng ai ñng hé «ng. Tr¸i l¹i ng­êi ta c­êi nh¹o, phØ nhæ
«ng, t×m mäi c¸ch døt «ng ra khái c«ng viÖc, chÕ giÔu «ng ®Õn tËn ngµy
n­íc lôt x¶y ra. ChØ khi ®ã ng­êi ta míi th«i c­êi cît. ý t­ëng tõ trêi, kÕ
ho¹ch tõ trêi tù nã ®· ®øng v÷ng.
NÕu ®Òu g× ®Õn tõ trêi, b¶n th©n nã cã søc m¹nh, nh­ng nÕu ®©y hoµn
toµn chØ lµ suy nghÜ vµ ý t­ëng cña b¹n, hay ®ã chØ lµ mét phÇn cña mét tæng
thÓ nµo ®ã, nã sÏ kh«ng ®øng v÷ng. Khi ®ã b¹n ph¶i t×m kiÕm nh÷ng ng­êi
®ång ý ñng hé b¹n. Mµ nÕu hä l¹i kh«ng muèn th× b¹n sÏ ph¶n øng nh­ sau
: "A ! toµn ®å Ých kû hÕt, ai còng chØ nghÜ vÒ m×nh !" Kh«ng ®©u, nh­ng cã
lÏ hä c¶m thÊy r»ng ®iÒu b¹n dù ®Þnh kh«ng ph¶i ®Õn tõ §øc Chóa Trêi. Cã
thÓ, chØ b»ng trùc gi¸c, dï Ýt biÕt vÒ ®èi t­îng hä còng vÉn c¶m thÊy trong ý
- 12 -
Ulf Ekman Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
t­ëng nµy kh«ng cã ®­îc søc m¹nh. "Kh«ng ! ®iÒu nµy kh«ng ph¶i tõ §øc
Chóa Trêi."
§iÒu g× tõ §øc Chóa Trêi ®Õn ch¾c ch¾n sÏ thµnh
§iÒu g× sinh ra tõ §øc Chóa Trêi mang trong m×nh sù sèng, ®iÒu g× tõ
§øc Chóa Trêi th× chiÕn th¾ng thÕ gian. C«ng viÖc khëi ®Çu bëi §øc Chóa
Trêi bao giê còng hoµn thµnh vµ h¬n n÷a hoµn thµnh mét c¸ch mü m·n.
Jªsus ®· sinh ra bëi §øc Chóa Trêi vµ Ngµi ®· lµm trän vÑn c«ng viÖc m×nh
trªn ®Êt. Cßn chuyÖn g× sÏ x¶y ra nÕu ®Ò ¸n mµ b¹n lao vµo ngay tõ ®Çu ®·
kh«ng ph¶i ®Õn tõ §øc Chóa Trêi, vµ b¹n kh«ng ®­îc sù ñng hé cña ng­êi
kh¸c - ®iÒu thËt cÇn ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc nµy ?
B¹n sÏ n¶n lßng ! B¹n sÏ giËn dçi víi nh÷ng ai kh«ng ñng hé tÝnh tù t«n
cña b¹n.
Nh÷ng sù tá ra tõ trêi vµ tÝnh tù t«n con ng­êi ®«i khi rÊt gièng nhau. §øc
Chóa Trêi bao giê còng ñng hé nh÷ng sù tá ra tõ trêi, nh­ng Ngµi ch­a bao
giê høa ñng hé nh÷ng ý t­ëng tù t«n cña riªng b¹n. B¹n ph¶i dïng søc m×nh
mµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch c¸ nh©n. C«ng viÖc sÏ ch¹y mét thêi gian, nh­ng
kh«ng ®i qu¸ xa. B¹n sÏ b¾t ®Çu ch¸n n¶n vµ bùc tøc víi nh÷ng ng­êi
kh«ng muèn gióp b¹n. B¹n kh«ng thÓ l«i kÐo hä vÒ phÝa m×nh vµ b¾t ®Çu tøc
giËn : "Hä kh«ng hiÓu ta th«ng minh vµ tµi giái ®Õn møc nµo, chÝnh §øc
Chóa Trêi ®· sai ta ®Õn víi hä. Ta ®· ®Ò xuÊt víi hä mét c«ng viÖc tuyÖt vêi
nh­ thÕ !" Con ng­êi b¾t ®Çu b¶o vÖ t­ c¸ch c¸ nh©n b»ng c¸ch xÐt ®o¸n
ng­êi kh¸c nh­ vËy ®ã. Kh¶ n¨ng duy nhÊt ®Ó bªnh vùc cho thÊt b¹i trong
tr­êng hîp nh­ thÕ nµy lµ ®æ lçi cho nh÷ng ng­êi ®· kh«ng muèn ñng hé
b¹n. Ng­êi ta cã lçi trong viÖc ®iÒu §øc Chóa Trêi giao cho b¹n kh«ng ®­îc
hoµn thµnh.
§iÒu ®ã kh«ng ®óng ! Ch¼ng cã chót g× chøng tá c«ng viÖc nµy ®Õn tõ
§øc Chóa Trêi. B¹n cÇn häc cho ®­îc c¸ch ph©n biÖt ®iÒu x¸c thÞt vµ ®iÒu
t©m linh (thiªng liªng) nh­ Kinh th¸nh nãi.
Sù kh¸c nhau ë ®©y lµ g× ? §iÒu thuéc vÒ t©m linh b¶n th©n nã cã n¨ng
lùc vµ sù sèng. Nh­ng trong x¸c thÞt kh«ng cã n¨ng lùc cña §øc Chóa Trêi.
Trong ®ã chØ cã thÓ xuÊt hiÖn mét trÝ tuÖ m¹nh mÏ, nh÷ng c¶m xóc m¹nh mÏ
hay mét ý chÝ m¹nh mÏ nh­ng kh«ng cã mét chót n¨ng lùc nµo tõ thiªn
th­îng.
NÕu vËy, b¹n cÇn cã Lêi tõ §øc Chóa Trêi ! B¹n kh«ng thÓ dùa trªn
nh÷ng quan niÖm vµ nh÷ng dÊu hiÖu thÇn bÝ, nh÷ng sù hiÖn thÊy vµ sù tá ra
cña b¹n. B¹n ph¶i t×m tíi Lêi h»ng sèng - tíi Kinh th¸nh, v× ®ã lµ thanh
g­¬m chia rÏ hån vµ linh. Khi ®ã b¹n míi cã thÓ thÊy, xem xÐt vµ lµm s¸ng
tá nh÷ng ®éng c¬ cña b¹n.
- 13 -
Ulf Ekman Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
§éng c¬ cña b¹n lµ g× ?
C¸i g× lµm ng­êi ta ch¸n n¶n ?
§éng c¬ sai lÇm. NÕu ®éng c¬ cña viÖc b¹n lµm lµ ®óng, b¹n sÏ kh«ng
bao giê ch¸n n¶n dï cã bÞ tÊn c«ng ®Õn ®©u. Gi«-sÐp cã sù hiÖn thÊy, mét
giÊc m¬. C¸c anh c¨m ghÐt «ng v× sù tá ra nµy. Hä qu¨ng «ng xuèng giÕng,
råi b¸n sang £-dÝp-t« (Ai CËp) lµm n« lÖ. Nhê ®­îc c¸o gian, «ng bÞ qu¼ng
khái nhµ Ph«-ti-pha vµ ë tï. ¤ng bÞ bá quªn ë ®ã dï b¶n th©n ®· cøu m¹ng
kÎ kh¸c. Nh­ng b¹n biÕt kh«ng : sù tá ra ®ã, sù hiÖn thÊy ®ã ®· ®­a «ng vµo
cung ®×nh, n¬i «ng ngåi bªn h÷u Pha-ra-«n, mÆc dï ®iÒu ®ã nhiÒu n¨m sau
míi diÔn ra. Ng­êi ta xua ®uæi «ng, ng­êi ta l·ng quªn «ng, tªn «ng ®· bÞ
g¹t ra khái trÝ nhí cña mäi ng­êi, nh­ng b¶n th©n «ng vÉn kh«ng hÒ thay
®æi. ¤ng kh«ng n¶n lßng vµ còng kh«ng bùc tøc ng­êi kh¸c. Sau cïng, gÆp
l¹i nh÷ng ng­êi anh ®· g©y cho m×nh bÊy nhiªu ®iÒu ¸c, «ng ®· khãc v× yªu
hä. T×nh yªu cña §øc Chóa Trêi qua «ng ®· trµn ®Õn nh÷ng ng­êi ®· g©y
nªn cho «ng hai m­¬i n¨m trêi ®au khæ. ¤ng «m chÆt hä vµ võa khãc võa
ngîi khen §øc Chóa Trêi vÒ hä.
"C¸c anh lµm ®iÒu ¸c toan h¹i t«i nh­ng §øc Chóa Trêi l¹i toan lµm
®iÒu Ých cho t«i !" (S¸ngT.K. 50:20). §øc Chóa Trêi ®· t¹o nªn sù viÖc nµy,
vµ còng chÝnh Ngµi ®· "lµm viÖc" trong lßng Gi«-sÐp ®Ó trong «ng kh«ng cã
bÊt kú mét sù giËn dçi, cay ®¾ng, ch¸n n¶n, mong muèn tr¶ thï, c¨m hËn
hay chØ trÝch vµ bÊt tu©n §øc Chóa Trêi nµo. Gi«-sÐp ®· qu¸ nh©n hËu ®Ó cã
®­îc nh÷ng c¶m xóc nh­ vËy. ¤ng lµ ng­êi ®Õn tõ trêi.
NÕu b¹n còng sèng vµ xö sù nh­ vËy, b¹n còng sÏ lµ mãn quµ thiªn
th­îng mäi ng­êi. Chóng ta tõ trêi mµ ®Õn. Chóng ta lµ ¸nh s¸ng tõ trêi cho
thÕ gian. Chóng ta b­íc ®i th¼ng th¾n, kh«ng chÞu ch¸n n¶n vµ bùc tøc. Khi
Jªsus truyÒn gi¶ng lÏ thËt, ng­êi ta muèn qu¨ng Ngµi tõ trªn nói xuèng,
ng­êi ta ®· ®Ó Ngµi n¬i v¸ch nói ®Ó qu¨ng xuèng d­íi. Nh­ng Ngµi quay
l¹i vµ ®i qua gi÷a ®¸m ®«ng. Ngµi cø ®i tiÕp theo §øc Chóa Trêi m×nh (Luca
4:28-30).
H·y quªn chÝnh b¶n th©n m×nh
B¹n ®õng phã m×nh cho sù ch¸n n¶n. Chí ngåi mét chç vµ than v·n víi
nh÷ng kÎ thÝch kªu ca. Chí xÐt ®o¸n cïng nh÷ng kÎ vu khèng. Chí ®¬m ®Æt
víi nh÷ng kÎ ®¬m ®Æt. §iÒu ®ã kh«ng xøng ®¸ng víi b¹n, v× b¹n vèn tõ trêi
®Õn. B¹n ®· ®­îc sinh l¹i ! B¹n cã bæn tÝnh cña §øc Chóa Trêi vµ cã thÓ sö
dông thø ng«n ng÷ cña §øc Chóa Trêi. H·y nãi nh­ c¸c tÇng trêi nãi chø
®õng quang qu¸c víi Õch nh¸i. H·y h¸t ca cïng c¸c thiªn sø.
- Nh­ng anh ®©u biÕt hä xö sù víi t«i thÕ nµo, anh cã hiÓu g× ®©u !
Kh«ng, t«i ®©u biÕt chuyÖn nµy. Song tèt h¬n hÕt ta h·y quªn nã lu«n.
- 14 -
Ulf Ekman Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
NÕu b¹n cø gi÷ tr­íc m¾t mét danh s¸ch dµi nh÷ng bùc däc vÒ ng­êi kh¸c,
b¹n sÏ mÊt sù xøc dÇu.
- Khi t«i ®Õn héi th¸nh, anh ta kh«ng chµo hái t«i, thËm chÝ kh«ng thÌm
quay ®Çu l¹i n÷a !
ThÕ sao b¹n còng kh«ng chµo anh ta ? ThËt lµ phi lý ! Rèt cuéc b¹n sèng
b»ng viÖc t×m kiÕm nh÷ng d»m trong m¾t ng­êi kh¸c mµ kh«ng thÊy khóc
gç trong m¾t m×nh. B¹n kh«ng nhËn thÊy nã v× b¹n ®· qu¸ bËn t©m tíi viÖc
ng­êi ta kh«ng chµo hái b¹n.
H·y th«i ®i ! H·y v­ît lªn trªn t×nh tr¹ng nµy vµ sèng theo Th¸nh Linh.
§øc Chóa Trêi muèn c¸c ®éng c¬ cña b¹n lµ trong s¹ch. Vµ nÕu ®­îc nh­
vËy, ®èi víi b¹n nh÷ng g× ng­êi kh¸c nãi sÏ ch¼ng quan träng. BÊt luËn thÕ
nµo b¹n còng vÉn lµ ng­êi tù do.
ThÕ kh«ng cã nghÜa lµ b¹n vªnh mÆt lªn vµ cho m×nh lµ tèt h¬n ng­êi
kh¸c, vµ bëi vËy quyÕt ®Þnh : "§»ng nµo ta còng sÏ lµm ®iÒu ta muèn, kÓ c¶
khi hä kh«ng thÝch". Kh«ng, b¹n ®­îc tù do, b¹n cã thÓ khãc vµ cÇu nguyÖn
cho ng­êi kh¸c, nh­ng b¹n ®­îc tù do. Quan träng lµ b¹n ®­îc tù do khái
¶nh h­ëng vµ ý kiÕn cña mäi ng­êi. Nh­ng ®Ó ®­îc nh­ thÕ ®éng c¬ cña
b¹n ph¶i trong s¹ch. Sù ch¸n n¶n xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®éng c¬ kh«ng ®óng
®¾n. Mét trong nh÷ng ®éng c¬ ®ã lµ t×m kiÕm ¶nh h­ëng vµ uy tÝn.
H·y h×nh dung c¶nh Jªsus võa xuèng trÇn ®· hái : "ThÕ cung ®iÖn cña
Hª-rèt ë ®©u ?" Kh«ng, Ngµi kh«ng thÕ. Ngµi kh«ng t×m kiÕm sù cao sang
trÇn gian. Ngµi ®· cã sù cao sang. Víi b¹n vµ t«i còng thÕ. Nh÷ng ng­êi
xung quanh sèng theo Th¸nh Linh nhÊt ®Þnh sÏ nhËn thÊy sù gi¶ dèi. §øc
Chóa Trêi sÏ tiÕt lé bÝ mËt cña b¹n. Ngµi kh«ng muèn b¹n ph¶i giµnh giËt
cho m×nh mét chç ®øng d­íi trêi vµ tù coi m×nh tùa nh­ gi¸o hoµng La M·.
§iÒu ®ã sÏ lu«n hiÖn râ ë b¹n. B¹n sÏ Ýt cã niÒm vui, vµ b¹n kh«ng ®¹t ®­îc
kÕt qu¶ mong muèn.
Ma quØ lµ thÕ nµy : "Ta sÏ lªn trêi, sÏ nhÊc ngai ta lªn trªn c¸c ng«i sao
cña §øc Chóa Trêi" (£-sai 14:13). "Ta muèn cã ngai riªng ë trªn cao kia."
§©y t«i chØ trÝch dÉn Kinh th¸nh cho b¹n. §iÒu trªn cã chÐp trong ®ã. "Nh­ng
t«i ch­a giµnh ®­îc c¸i ghÕ mµ t«i muèn chiÕm !” NÕu b¹n nghÜ nh­ vËy,
nghÜa lµ b¹n ®· ®Æt b¶n th©n m×nh lµm trung t©m cña cuéc sèng. Ai lµ
nguyªn nh©n sù ch¸n n¶n vµ bùc tøc cña b¹n ? - ChÝnh b¹n. Kh«ng ph¶i
nh÷ng ng­êi kh«ng muèn ®i theo b¹n, mµ lµ ph¶n øng cña b¹n vµ nh÷ng
®éng c¬ cña b¹n ®· dÉn b¹n ®Õn t×nh tr¹ng nµy. §õng nghÜ xÊu vÒ m×nh
n÷a, vµ ®õng b¾t ng­êi kh¸c ph¶i ph¶i cÇu nguyÖn suèt cho b¹n. H·y tù lo
cho m×nh, h·y s¾p xÕp l¹i m×nh. H·y ®o¹n tuyÖt víi c¸i cò vµ b¾t ®Çu b­íc
theo nh÷ng ®éng c¬ trong s¹ch. Khi ®ã §øc Chóa Trêi sÏ ch÷a lµnh b¹n vµ
®Æt b¹n vµo vÞ trÝ mµ Ngµi ®· ®Þnh s½n cho b¹n.
NÕu t«i t×m kiÕm ®Þa vÞ sao cho ai còng ph¶i ®Ó ý, ®ã còng lµ mét ®éng c¬
- 15 -
Ulf Ekman Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
sai lÇm. Kh«ng chÐp r»ng : "T«i ®©y ! H·y tr«ng t«i ®©y !" Nh­ng chÐp r»ng
: "Cã t«i ®©y, xin h·y sai t«i ®i !" (£-sai 6:8). Cã sù kh¸c biÖt rÊt lín gi÷a hai
c©u tr¶ lêi. Trong thÕ gian ng­êi ta muèn ®­îc næi tréi tr­íc tÊt c¶ mäi ng­êi
: “NÕu muèn xem mét ng«i sao th× tr«ng t«i ®©y !” Kh«ng, chóng ta ®©u h¸t
thÕ. Chóng ta nãi :
"Chóa ¬i ! Cã con ®©y, h·y sai con ®i. Con s½n sµng lµm mäi ®iÒu Ngµi
ph¸n. Con muèn ngåi chç mµ Ngµi ®Æt con ngåi. Con muèn thùc hiÖn ®iÒu
mµ Ngµi chê ®îi ë con. Con b»ng lßng vµ vui mõng v× cuéc sèng con lµ
h­¬ng th¬m cña §Êng Christ d©ng lªn §øc Chóa Trêi. Con ®· chÕt cho uy
tÝn, quyÒn lùc vµ vinh hiÓn c¸ nh©n, con kh«ng sèng cho b¶n th©n. Con sèng
cho ng­êi kh¸c, nh­ Jªsus ®· ®Õn thÕ gian nµy ®Ó phôc vô* cho mäi ng­êi.
H·y phôc vô ng­êi kh¸c
NhiÒu ng­êi nãi vÒ "chøc vô" cña m×nh mµ quªn mÊt b¶n chÊt cña chøc
vô lµ g× ? Chøc vô nghÜa lµ b¹n phôc vô ng­êi kh¸c. RÊt quan träng nÕu b¹n
®­îc chç cña m×nh, n¬i b¹n cã thÓ phôc vô ng­êi l©n cËn. Khi ®ã b¹n sÏ gi¶i
tho¸t khái sù bùc tøc vµ sÏ th«i kªu ca : " Kh«ng ai nh×n nhËn t«i, kh«ng ai
hiÓu vµ l¾ng nghe t«i. Ch¼ng ai thÊy phÈm chÊt cña t«i". TÊt c¶ nh÷ng c©u
nãi lo¹i nµy ®Òu lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng ®éng c¬ kh«ng trong s¹ch. §iÒu ®ã
kh«ng cã nghÜa lµ b¹n hoµn toµn sa ng· trong sù bÊt phôc §øc Chóa Trêi
hay hoµn toµn lÇm l¹c, nh­ng b¹n cã ®iÒu cÇn tu chØnh. NÕu kh«ng ai nh×n
nhËn b¹n th× §øc Chóa Trêi lu«n tr«ng thÊy b¹n ! NÕu b¹n cø ph¶i ®­îc
th«ng c¶m g× ®ã míi sèng ®­îc th× t«i kh«ng biÕt chuyÖn g× sÏ x¶y ra víi
b¹n. NÕu b¹n cø ph¶i cã ng­êi ngoµi hiÓu míi sèng ®­îc - tøc lµ b¹n ®Æt hy
väng vµo ai kh¸c chø kh«ng ph¶i §øc Chóa Trêi. Tèt nhÊt h·y b¸m vµo
Chóa. Khi ®ã nÕu thËm chÝ ng­êi kh¸c kh«ng hiÓu b¹n, b¹n vÉn sèng næi.
Vµ mäi sù sÏ tèt ®Ñp.
Kh«ng ai hiÓu nh÷ng chiÕn sÜ tiªn phong cña n­íc §øc Chóa Trêi, khi hä
b¾t ®Çu truyÒn gi¶ng. ChuyÖn ®ã ®· x¶y ra víi Phao-l«, víi Phi-e-r¬, còng
®· x¶y ra víi Jªsus.
Ban ®Çu sÏ kh«ng ai hiÓu b¹n, nh­ng nÕu b¹n ®­îc Th¸nh Linh h­íng
dÉn, lÏ thËt bao giê còng ë phÝa b¹n. Khi b¹n qua ®êi, ng­êi ta sÏ viÕt c¶
®èng s¸ch vÒ b¹n, vµ khi ®ã cã lÏ mäi ng­êi ®Òu sÏ hiÓu b¹n. Cã thÓ, thÕ hÖ
ngay sau ®· hiÓu ®­îc b¹n, nh­ng còng cã thÓ chuyÖn ®ã sÏ kh«ng chãng
x¶y ra. B¹n ph¶i chÊp nhËn ®iÒu ®ã th«i. NÕu b¹n ®· cïng chÕt víi §Êng
Christ, ®· cïng sèng l¹i víi Ngµi vµ cuéc sèng cña b¹n b©y giê lµ mét thø
h­¬ng th¬m cña §Êng Christ d©ng lªn §øc Chóa Trêi - th× b¹n ®­îc g×n gi÷
hoµn toµn. B¹n sèng theo Th¸nh Linh, vµ ma quØ kh«ng d¸m ®ông ®Õn b¹n.
Nã kh«ng thÓ ®¸nh c¾p ý thøc vµ tÊm lßng cña b¹n hßng huû diÖt søc m¹nh
bªn trong b¹n vµ kh«ng cho søc m¹nh nµy ®Õn víi ng­êi kh¸c; kh«ng thÓ
- 16 -
Ulf Ekman Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
ng¨n c¶n b¹n lµm nguån ph­íc cho ng­êi kh¸c.
H·y g×n gi÷ lßng b¹n
Trong s¸ch Ch©m ng«n 4:23 cã chÐp : "Kh¸ cÈn thËn gi÷ tÊm lßng cña
con h¬n hÕt ; v× c¸c nguån cña sù sèng do n¬i nã mµ ra", mét b¶n dÞch kh¸c
nãi lµ : "... v× c¸c luång søc sèng tõ nã mµ ra". C¸c luång ch¶y ®ã lµ søc
m¹nh cho n¨ng l­îng. C¸c luång n­íc sèng ch¶y ra tõ trong lßng b¹n cã
kh¶ n¨ng trë thµnh ph­íc h¹nh cho ng­êi kh¸c, vµ v× vËy mµ b¹n thËt cÇn
ph¶i g×n gi÷ lßng m×nh. B©y giê chóng ta h·y xem bªn c¹nh ®iÒu r¨n trªn cã
g×. C©u 24 : "Con h·y dÑp ra sù gian tµ cña miÖng; vµ bá c¸ch xa con sù gi¶
dèi cña m«i". Sù gian tµ cña miÖng lµ g× ? §iÒu nµy ®­îc nãi ®Õn trong
Ch©m ng«n 6:12 : "KÎ nµo ®i ®øng cã miÖng gi¶ dèi ; lµ mét kÎ v« lo¹i, - ë
®©y §øc Chóa Trêi nhÊn m¹nh - mét ng­êi gian ¸c.” B©y giê b¹n h·y ®èi
chiÐu víi 4:24 : "H·y dÑp sù gian tµ cña miÖng". B»ng c¸ch ®ã b¹n cã thÓ
gi÷ lßng m×nh trong s¹ch. Lßng b¹n ®Çy dÉy ®iÒu g×, miÖng sÏ nãi ra ®iÒu
®ã. M«i miÖng gi¶ dèi lµ hËu qu¶ cña sù ch¸n n¶n. NÕu t«i bùc tøc, t«i b¾t
®Çu nãi v« lý (kh«ng c«ng b»ng) : “NÕu t«i khæ th× anh còng ph¶i khæ !" L¹i
nhí ®Õn ngô ng«n "Con c¸o vµ chïm nho" : “Nh­ng nho cßn xanh l¾m !” -
c¸o nãi. “NÕu ta kh«ng ®­îc th× ®õng hßng cã ai ®­îc.” §anh ®¸ ! Nh÷ng
lêi nãi phi lý ph¸t ra tõ miÖng ng­êi ta nh­ thÕ ®Êy. Mét ng­êi nãi kh«ng sù
thËt th× gäi lµ ng­êi nãi dèi. §øc Chóa Trêi kh«ng muèn b¹n bùc tøc. Cã
mét ®­êng tèt nhÊt cho b¹n, dï mäi hoµn c¶nh chèng l¹i b¹n, mµ nh÷ng
hoµn c¶nh nh­ thÕ cã thÓ kh«ng Ýt. Cã thÓ §øc Chóa Trêi nãi víi b¹n, nh­ng
kh«ng ®­îc nh­ b¹n chê ®îi. Mäi sù cã thÓ chuyÓn biÕn kh¸c víi b¹n dù
tÝnh.
§øc Chóa Trêi thÊy ®­îc lßng b¹n
Th­êng lµ chóng ta nhËn ®­îc lêi tõ Chóa. Víi Na-a-man - quan tæng
binh Si-ri còng thÕ. §øc Giª-h«-va sai «ng ®Õn Y-s¬-ra-ªn gÆp tiªn tri £-li-sª
(2 C¸c vua 5). Na-a-man hy väng ch÷a ®­îc bÖnh phung. §øc Chóa Trêi nãi
víi «ng qua miÖng mét ®øa g¸i nhá ng­êi Giu-®a : " Trong xø t«i cã «ng
tiªn tri ch÷a lµnh ®­îc bÖnh tËt". Vµ Na-a-man lªn ®­êng ra ®i. ¤ng bÞ bÖnh
phung vµ cã nhu cÇu ®­îc ch÷a khái. Nh­ng §øc Chóa Trêi kh«ng chØ nh×n
vµo nh÷ng nhu cÇu cña chóng ta, c¸i mµ Ngµi quan t©m lµ lßng chóng ta.
Na-a-man võa ®i võa nghÜ : "Ta lµ tæng binh, mét nh©n vËt quan träng, ta cÇn
ph¶i khoÎ m¹nh. Ta tõ tËn Si-ri ®Õn !" §øc Chóa Trêi cã c¸c ph­¬ng ph¸p ®Ó
®Çu phôc con ng­êi nªn trong khi Na-a-man chê tiªn tri ra ®ãn «ng, tiªn tri
®ã kh«ng ra. £-li-sª kh«ng cã thêi gian tiÕp «ng ta nªn sai sø gi¶ cña m×nh
®i thay vµ ng­êi ®ã nãi r»ng : "H·y ®i t¾m m×nh b¶y lÇn d­íi s«ng Gi«-®anh
vµ ng­¬i sÏ ®­îc ch÷a lµnh". Na-a-man lóc ®ã ®· næi giËn. Lßng ®Çy dÉy th×
- 17 -
Ulf Ekman Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
miÖng nãi ra.
Khi bÞ dån Ðp, ®iÒu trong lßng b¹n sÏ trµo ra qua lêi nãi. Khi xung quanh
mäi chuyÖn ®Òu tèt ®Ñp th× b¹n cã vÎ mÆt vui t­¬i vµ sù xøc dÇu ë trªn b¹n,
mÆc dï b¹n kh«ng biÕt nguyªn nh©n niÒm vui cña b¹n lµ g×. Nh­ng khi
hoµn c¶nh kh«ng ®­îc thuËn lîi vµ b¹n c¶m thÊy khã chÞu, khi c¸c ®ång
nghiÖp nãi sai vÒ b¹n, cßn hµng xãm th× næi nãng víi b¹n - khi ®ã c¸i gäi lµ
"c¬n giËn chÝnh ®¸ng" cña b¹n sÏ næi lªn vµ sÏ biÓu hiÖn ra ngoµi. Nh­ng ®ã
chØ lµ sù tù t«n cña b¹n la lèi. NÕu mét ng­êi thËt sù ®óng, anh ta kh«ng næi
xung. Ng­êi ®ã sÏ nãi : "Ngîi khen §øc Chóa Trêi v× t«i thuéc vÒ giao ­íc
míi víi Ngµi. T«i tin lêi Ngµi vµ nh÷ng lêi høa cña Ngµi". Lêi nãi hoµn toµn
kh¸c. §øc Chóa Trêi muèn kiÓm tra lßng Na-a-man, bëi vËy Ngµi sai ng­êi
gióp viÖc ®Õn gÆp «ng ta. Na-a-man ®· næi giËn : h¸ ch¼ng cã s«ng nµo ë Si-
ri tèt h¬n sao ?” Ph¶n øng míi haych­a ! " S«ng nhµ m×nh lµ nhÊt".
ThÕ sao ng­¬i ch¼ng ë nhµ ®i ? Ng­¬i ®Õn ®©y cÇu cøu lµm g×, Na-a-
man, nÕu s«ng nhµ ng­¬i h¬n.
- §óng, chóng ch¼ng bÈn nh­ Gi«-®anh.
Nh­ng s«ng ng­¬i ch¼ng ch÷a bÖnh. Cßn dßng n­íc nµy ch÷a ®­îc.
Na-a-man cã mét ®Çy tí kh«n ngoan b¶o «ng :
- Th­a «ng lín, xin tha cho sù m¹o muéi cña t«i, nh­ng gi¸ kÓ tiªn tri cã
ra lÖnh cho «ng mét viÖc khã, ch¾c «ng ®É ®ång ý råi.
- DÜ nhiªn, - Na-a-man ®¸p - viÖc ph¶i khã ®Ó ta cßn khoe lµ ®· lµm chø.
Kh«ng ai ®¸ng ®­îc §øc Chóa Trêi th­¬ng xãt
Khi ta gi¶ng cho mäi ng­êi vÒ sù cøu rçi, hä th­êng th¾c m¾c : "Kh«ng,
thÕ th× ®¬n gi¶n qu¸". X¸c thÞt bao giê còng thÝch khoe khoang. X¸c thÞt
thÝch v­ît khã ®Ó sau ng­êi ta cã thÓ khoe :
- T«i ®· lµm chÕt x¸c thÞt m×nh, t«i ®· ¨n chay, t«i ®· hµnh h­¬ng. T«i ®·
®äc kinh, th¾p nÕn th¾p h­¬ng. B©y giê t«i ®ñ tiªu chuÈn ®Ó lªn thiªn ®µng.
Con ng­êi kh«ng thÓ ®¹t ®­îc sù cøu rçi b»ng c¸ch Êy. Con ng­êi cøu rçi
lµ theo sù th­¬ng xãt. §iÒu ®ã rÊt ®¬n gi¶n ! Mçi ng­êi ®Òu cã thÓ tiÕp nhËn
sù cøu rçi, c¶ t«i, c¶ b¹n. X¸c thÞt kh«ng thÝch sù ®¬n gi¶n ®ã. Thµ ph¶i chÞu
khã ®Ó sau cã c¸i mµ khoe cßn h¬n. §øc Chóa Trêi kh«ng muèn bÊt cø x¸c
thÞt nµo khoe khoang. Chóng ta chØ cã thÓ khoe m×nh vÒ Chóa. NÕu b¹n
t­ëng m×nh còng ®¸ng gi¸ th× b¹n ch¼ng hiÓu g× hÕt. ChØ cã §øc Chóa Trêi
xøng ®¸ng ®­îc ngîi khen, vµ chóng ta t«n vinh, ngîi khen Ngµi, vui s­íng
thê l¹y Ngµi vµ yªu mÕn Ngµi.
- Tiªn tri yªu cÇu «ng lµm mét viÖc ®¬n gi¶n, lÏ nµo «ng kh«ng lµm ®­îc.
- Kh«ng, nh­ng ta t­ëng ®©u h¾n ph¶i ra, ®Æt tay lªn ta. KÌn sÏ næi lªn vµ
ta sÏ ë trung t©m mäi sù chó ý vµ sÏ ®­îc ch÷a lµnh...
Na-a-man muèn tham gia vµo sù ch÷a lµnh. Nh­ng §øc Chóa Trêi kh«ng
- 18 -
Ulf Ekman Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
muèn ®iÒu ®ã x¶y ra. Mäi vinh hiÓn ph¶i thuéc vÒ §øc Chóa Trêi.
Na-a-man ®· nghe trêi ph¸n r»ng cã sù ch÷a lµnh cho «ng. ¤ng ®­îc tá
ra, «ng ®­îc ph¸n cho lµ ph¶i ®i ®©u ®Ó ®­îc lµnh, nh­ng nh÷ng ý nghÜ
riªng cña «ng ®· th¾ng thÕ. §iÒu ®¸ng ra lµ ".iat" th× trong t­ëng t­îng cña
«ng ®· biÕn thµnh "Mercedes". ¤ng h×nh dung xem mäi sù ph¶i diÔn ra thÕ
nµo. Trong t­ t­ëng «ng vÏ nªn mét c¶nh t­îng kh¸c víi ®iÒu §øc Chóa
Trêi ®· chuÈn bÞ s½n. Vµ khi kh«ng ®óng nh­ vËy, «ng ch¸n n¶n. Ch¸n n¶n
dÉn tíi bùc tøc vµ giËn dçi, vµ «ng quyÕt ®Þnh vÒ nhµ, vÒ víi nh÷ng con s«ng
nhµ ch­a hÒ ch÷a lµnh mét ai. Khi Na-a-man ch­a nhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy
vµ ch­a h¹ m×nh, «ng ch­a thÓ tho¸t khái bÖnh tËt. ChØ sau khi v­ît qua sù
ch¸n n¶n vµ c¶m gi¸c bùc tøc, nhËn ra r»ng trÝ t­ëng t­îng ®· ch¬i trß ®ïa
tai ¸c víi m×nh, «ng míi ®­îc lµnh.
NÕu b©y giê b¹n ®ang ë tr¹ng th¸i ch¸n n¶n vµ bùc tøc, h·y h­íng suy
nghÜ trë l¹i thêi gian tr­íc ®©y, h·y kiÓm tra xem nh÷ng lêi ph¸n cho b¹n lóc
®ã cã ph¶i tõ §øc Chóa Trêi kh«ng ? Dï sao ®i n÷a, h«m nay b¹n còng
kh«ng ph¶i á trong t×nh tr¹ng ®ã thªm : nÕu lêi ®ã kh«ng ph¶i tõ trêi, h·y bá
nã ®i ! Ngay lËp tøc b¹n sÏ c¶m thÊy m×nh ®­îc tù do, §øc Chóa Trêi l¹i cã
thÓ nãi víi b¹n vµ ®éng viªn b¹n. “Man-na” tõ trêi sÏ ®æ xuèng nu«i b¹n no
trong ngµy h«m nay.
B¹n cã thÓ tha thø
Nh­ng nÕu b¹n ®­îc sù tá ra tõ §øc Chóa Trêi, - hoµn toµn cã thÓ lµ nh­
vËy - thö th¸ch c¸m dç ®æ lªn ®Çu b¹n hßng khiÕn b¹n ch¸n n¶n hay lïi
b­íc, th× chí lïi b­íc mµ ph¶i ®øng v÷ng nh­ tr­íc. NghÜa lµ phÇn th­ëng
mµ b¹n kh«ng d¸m m¬ ®ang ®îi ë ®©u ®ã. B¹n sÏ nhËn ®­îc mét ®iÒu lín
h¬n vµ tuyÖt vêi h¬n v× ®· kh«ng cho phÐp m×nh khuÊt phôc sù ch¸n n¶n vµ
kh«ng xÐt ®o¸n ng­êi kh¸c, mµ tù söa m×nh vµ ®i tiÕp víi §øc Chóa Trêi.
§øc Chóa Trêi mong ®îi ë b¹n chÝnh ®iÒu nµy. H·y tr¸nh sù ch¸n n¶n, l¸nh
xa nã thËt nhanh vµ ®Õn ngay víi sù tha thø. H·y réng l­îng vµ chóc ph­íc
cho ng­êi kh¸c.
Cã mét kiÓu tha thø khi ng­êi ta nãi : "T«i tha thø hÕt... lò ngèc !" ThÕ
kh«ng ph¶i lµ tha thø, chØ lµ nãi su«ng. Sù tha thø chøa ®ùng mét c¸i kh¸c :
nÕu b¹n tha thø th× sÏ thiÕt lËp l¹i quan hÖ víi ng­êi ®ã nh­ thÓ ng­êi ®ã
ch­a tõng ph¹m lçi víi b¹n. Tha thø lµ thÕ ®Êy ! NÕu b¹n b¶o : "T«i tha thø,
nh­ng kh«ng bao giê quªn cho anh viÖc nµy" nghÜa lµ b¹n kh«ng tha thø.
Tha thø nghÜa lµ xo¸ s¹ch ®iÒu xÊu, d­êng nh­ nã ch­a tõng x¶y ra.
T«i nhí mét tr­êng hîp x¶y ra víi t«i khi ®ang phôc vô trong qu©n ngò.
Cã thÓ cã ai kh«ng thÝch, nh­ng t«i ®· qua nghÜa vô qu©n sù. Lóc ®ã t«i nãi
chung lµ tÝn ®å míi, ®­îc d¹y dç vÒ sù th¸nh s¹ch kh«ng chu ®¸o l¾m. Mét
lÇn chóng t«i lµm tuét c¸i lÒu b¹t cã mét cËu ®ang ngåi m¾c ®Ìn ®iÖn ë
- 19 -
Ulf Ekman Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
trong. C¶ c¨n lÒu ®æ ôp lªn ng­êi anh ta vµ chóng t«i lÊy ®ã lµ mét c¶nh
t­îng rÊt vui vÎ. Cho ®Õn tËn khi anh ta chui ra ®­îc khái ®èng b¹t. Qua vÎ
mÆt vui mõng cña t«i, ®o¸n lµ t«i bµy trß, anh ta x«ng ngay vµo t«i. Chóng
t«i tãm chÆt nhau, nh­ng ®ét nhiªn t«i nhí ra lµ ®· lµm chøng cho anh nµy
vÒ Chóa. Anh ta còng nh¾c t«i ®iÒu ®ã vµ c¶ viÖc t«i lµ C¬ §èc nh©n n÷a. Cã
thÓ t­ëng r»ng "®ïa nghÞch tÝ còng ®­îc, kÓ c¶ nÕu lµ C¬ §èc nh©n", nh­ng
cËu kia nghÜ kh¸c.
T«i hiÓu ra lµ ph¶i xin lçi anh ta. §ã lµ nghÜa vô C¬ §èc cña t«i, vµ v× thÕ
t«i sÏ xin lçi anh ta. T«i xin lçi, nh­ng ngay lËp tøc ®­îc mét có ®Êm vµo
mÆt. Anh ta cßn tøc h¬n, s«i lªn v× giËn. "Tao kh«ng ®Þnh tha thø cho mµy",
- anh ta hÐt lªn. Vµ khi anh ta kh«ng nhËn lêi xin lçi tõ phÝa t«i, th× t«i còng
næi khïng lªn ! "A, thÕ µ, tao ®· xin lçi mµy mµ mµy kh«ng chÞu !"
Lóc ®ã §øc Chóa Trêi chØ cho t«i thÊy hµnh ®éng cña t«i míi ngu ngèc
lµm sao. NÕu b¹n xin lçi kiÓu ®ã nghÜa lµ b¹n hoµn toµn kh«ng tha thø sù
xóc ph¹m. §ã chØ lµ nh÷ng lêi cã tÝnh chÊt t«n gi¸o mµ b¹n nãi ra ®Ó cøu
v·n t×nh thÕ. §¬n gi¶n lµ t«i muèn tho¸t khái t×nh thÕ khã xö tr­íc khi bÞ
thªm ®Êm n÷a.
NÕu ng­êi mét thùc sù tha thø, ng­êi ®ã sÏ kh«ng phô thuéc vµo ph¶n
øng cña phÝa kh¸c. Ng­êi ta cã chÊp nhËn lêi xin lçi hay kh«ng kh«ng ph¶i
lµ viÖc cña chóng ta. Khi b¹n tha thø - b¹n ®­îc tù do. NÕu ng­êi ta kh«ng
chÊp nhËn lêi xin lçi cña b¹n th× b¹n vÉn quªn ®iÒu kh«ng hay ®i vµ cho t×nh
yªu th­¬ng víi ®øc tin cã c¬ héi ®ông ch¹m tíi ng­êi ®ã. B¹n kh«ng thÓ ®æ
téi cho ng­êi kh¸c r»ng hä kh«ng tha thø cho b¹n, b¹n kh«ng giËn dçi vµ
bùc tøc chót nµo. B¹n kh«ng mÊt tinh thÇn yªu th­¬ng vµ tù do. Tha thø
nghÜa lµ quªn, kh«i phôc l¹i quan hÖ vµ nh×n ng­êi nh­ thÓ hä ch­a tõng h¹i
b¹n.
§øc Chóa Trêi xö sù nh­ vËy khi Ngµi tha thø. Vµ ngµy h«m nay Ngµi
vÉn ®èi xö víi b¹n nh­ thÓ b¹n ch­a tõng lµm ®iÒu g× xÊu. Ngµi tin cËy b¹n,
tin t­ëng vµo b¹n, yªu mÕn b¹n, t«n träng vµ muèn sö dông b¹n. NÕu b¹n
gi÷ m×nh khái sù ch¸n n¶n, quyÒn n¨ng cña §øc Chóa Trêi cã thÓ hµnh
®éng qua b¹n mét c¸ch liªn tôc, suèt ®êi b¹n vµ b¹n sÏ to¶ s¸ng t×nh yªu vµ
søc m¹nh cña §øc Chóa Trêi. Nh÷ng kÎ "cã quyÒn" xÐt ®o¸n b¹n, "cã quyÒn"
giËn dçi b¹n ®· chÕt trong sù xÐt ®o¸n vµ giËn dçi hä råi. B¹n ®­îc tù do
mÆc dï cã sai lÇm. B¹n ®· tõ chèi cho phÐp sù ch¸n n¶n vµ giËn dçi vµo lßng
vµ s½n sµng tha thø cho ai xóc ph¹m b¹n. §øc Chóa Trêi gi¶i phãng b¹n vµ
b¹n cã thÓ ®i tiÕp trªn con ®­êng ®øc tin.
- hÕt -
- 20 -
Ulf Ekman Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
Dµnh cho b¹n lµ ng­êi ch­a biÕt §øc Chóa Trêi !
§øc Chóa Trêi muèn gióp b¹n trong mäi hoµn c¶nh. Kh«ng cã hoµn c¶nh nµo
mµ §øc Chóa Trêi kh«ng lµm ®­îc phÐp l¹ ®Ó gióp b¹n. Jªsus, khi sèng trªn ®Êt ®·
lµm nh÷ng phÐp l¹. Ngµi ®· ch÷a lµnh nh÷ng ng­êi ®au vµ bÞ quØ ¸m. Ngµi ®· cho
5000 ng­êi ¨n no chØ b»ng mét vµi con c¸ vµ mÊy c¸i b¸nh, Ngµi ®· lÊy tõ kho tµng
cña n­íc trêi mµ ph©n ph¸t ph­íc h¹nh cho mäi ng­êi vµ qua ®ã tá cho mäi ng­êi
thÊy §øc Chóa Trêi lµ §Êng Tèt Lµnh, ®Çy sù th­¬ng xãt vµ t×nh yªu th­¬ng. Vµ
ngµy h«m nay Ngµi vÉn lµ nh­ vËy : "§øc Chóa Trêi t«i sÏ lµm ®Çy ®ñ mäi sù cÇn
dïng cña anh em y theo sù giµu cã cña Ngµi ë n¬i vinh hiÓn trong §øc Jªsus Christ"
(Philip 4:19).
Ngµi kh«ng hÒ thay ®æi, Ngµi ®ang sèng vµ muèn b¹n thÊy ®­îc Ngµi lµ §Êng
Sèng, lµ §Êng Cøu Chuéc ,thùc sù cã kh¶ n¨ng håi sinh vµ chóc ph­íc cho b¹n,
gióp ®ì b¹n trong mäi hoµn c¶nh vµ ban cho b¹n mét cuéc sèng míi, "Jªsus h«m
qua, h«m nay vµ cho ®Õn ®êi ®êi kh«ng hÒ thay ®æi" (Hª-b¬-r¬ 13:8).
Ngµi yªu th­¬ng b¹n vµ cã thÓ lµm cho b¹n ®iÒu mµ kh«ng ai kh¸c lµm næi. Hµng
triÖu con ng­êi ë kh¾p mäi n¬i ®· nhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy, vµ mong muèn cña §øc
Chóa Trêi lµ b¹n sÏ tiÕp nhËn Tin lµnh. H·y ®Ó §øc Chóa Trêi chóc ph­íc cho b¹n.
B¹n sÏ biÕt r»ng §øc Chóa Trêi yªu th­¬ng b¹n vµ cã ch­¬ng tr×nh cho ®êi sèng
b¹n, nÕu b©y giê b¹n tiÕp nhËn Jªsus lµm Chóa cña m×nh qua lêi cÇu nguyÖn sau :
"L¹y Jªsus, con tin r»ng Ngµi ®· chÕt cho téi lçi vµ nh÷ng sai ph¹m cña con,
Ngµi ®· sèng l¹i ®Ó con cã thÓ nhËn sù tha téi vµ sù sèng ®êi ®êi. Xin Chóa h·y
b­íc vµo ®êi sèng cña con, con xin nhËn Ngµi lµm Chóa cña con vµ lµ §Êng
Cøu Chuéc cña con. Con c¶m t¹ Jªsus v× Ngµi ®· tha thø hÕt th¶y mäi téi lçi con.
Con c¶m t¹ Jªsus v× Ngµi ®· tiÕp nhËn con vµ ban cho con quyÒn ®­îc trë nªn
con c¸i cña §øc Chóa Trêi qua ®øc tin vµo Ngµi. Con c¶m t¹ Ngµi v× mäi lêi høa
trong Kinh th¸nh ®· thuéc vÒ con. Con cÇu nguyÖn nh©n danh Jªsus Christ - A
men !"
C¸nh cöa ®Õn víi §øc Chóa Trêi ®· më : "VËy nÕu miÖng ng­¬i x­ng §øc Chóa
Jªsus ra vµ lßng ng­¬i tin r»ng §øc Chóa Trêi ®· khiÕn Ngµi tõ kÎ chÕt sèng l¹i th×
ng­¬i ®­îc cøu; v× tin bëi trong lßng mµ ®­îc x­ng c«ng b×nh; cßn bëi miÖng lµm
chøng mµ ®­îc cøu rçi... V× ai kªu cÇu danh Chóa th× sÏ ®­îc cøu." (R«-ma 10:9-
10,13)
"Nµy, ta ®øng ngoµi cöa mµ gâ, nÕu ai nghe tiÕng ta mµ më cöa cho th× ta sÏ vµo
cïng ng­êi Êy, ¨n b÷a tèi víi ng­êi, vµ ng­êi víi ta" (Kh¶i huyÒn 3:20).
VËy lµ b¹n ®· trao cuéc sèng b¹n vµo tay Jªsus. B©y giê b¹n cÇn t×m nh÷ng tÝn ®å
kh¸c ë n¬i b¹n ®ang sèng ®Ó nhËn ®­îc sù gióp ®ì häc hái lêi Chóa, ®äc Kinh th¸nh
vµ häc c¸ch cÇu nguyÖn.
CÇu Chóa ban mäi ph­íc lµnh cho b¹n !

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful