BAØI HOÏC

Baøi hoïc 42: Chuùa Jesus Laø Caùnh Cöûa Duy Nhaát Daãn Vaøo Söï Soáng Ñôøi Ñôøi

42

CHUÙA JESUS LAØ CAÙNH CÖÛA DUY NHAÁT DAÃN VAØO SÖÏ SOÁNG ÑÔØI ÑÔØI
ÑAÏI CÖÔNG BAØI HOÏC: A. Lôøi giôùi thieäu: An toaøn. An ninh. Nhöõng chöõ naøy coù yù nghóa naøo ñoái vôùi baïn khoâng? Nhöõng chöõ naøy cuõng raát quan troïng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñoàng thôøi vôùi Chuùa Jesus nöõa. Nhieàu ngöôøi maø chuùng ta ñaõ nghe ñoïc trong Cöïu öôùc laø nhöõng ngöôøi chaên chieân. Trong nhöõng ngaøy Chuùa Jesus soáng treân ñaát naøy, ngheà chaên chieân vaãn coøn laø moät coâng vieäc thoâng thöôøng giöõa voøng ngöôøi Do-thaùi. Cho neân khi Chuùa Jesus noùi veà chieân vaø ngöôøi chaên, thì ngöôøi ta coù theå nhaän ra nhöõng gì Ngaøi ñaõ noùi vôùi hoï. Duø chuùng ta coù theå khoâng quen thuoäc vôùi loaøi chieân, nhöng söù ñieäp trong caâu chuyeän naøy aùp duïng cho moãi ngöôøi trong chuùng ta. B. Cöûa cuûa chieân. -Veà boái caûnh:

Nhieàu vuøng ñaát cuûa Y-sô-ra-eân khoâ caèn vaø trô troïi, vaø ñoâi luùc thaät laø khoù kieám ñöôïc coû cho chieân. Thöôøng thöôøng, nhöõng ngöôøi chaên phaûi rôøi nhaø vaø daãn chieân cuûa hoï ñi ñoaïn ñöôøng daøi ñeå tìm thöùc aên. Nhieàu luùc nhöõng ngöôøi chaên phaûi ñi thaät xa nhaømình ñeán noãi khi ñeâm xuoáng hoï phaû nguû laïi ngoaøi ñoàng hoaëc trong nuùi cuøng vôùi chieân cuûa mình. Thaät laø nguy hieåm khi phaûi nguû giöõa caûnh ñoàng khoâng, bôûi vì coù nhöõng keû troäm seõ coá ñaùnh caép chieân, vaø coù nhöõng thuù döõ seõ gieát haïi chuùng. Vì theá cho neân, tröôùc khi ñeâm ñeán, nhöõng ngöôøi chaên tìm cho ñöôïc moät caùi hang ñaù ñeå chieân seõ ñöôïc an toaøn, hoaëc hoï phaûi doïn nhöõng choã maø maø daãn chieân vaøo truù ñeâm. Nhöõng choã maø ngöôøi chaên döïng leân thöôøng thöôøng ñöôïc
1

Baøi hoïc 42: Chuùa Jesus Laø Caùnh Cöûa Duy Nhaát Daãn Vaøo Söï Soáng Ñôøi Ñôøi

bao quanh baèng nhöõng vaùch ngaên keát baèng caùc taûng ñaù va caùc buïi gai raäm. Thò cuï gôïi yù:
HÌNH AÛNH THEO NIEÂN ÑAÏI SOÁ 73, “ MOÄT RAÈN CHIEÂN CUÛA NGÖÔØI DOTHAÙI”. -Haõy giaûi thích:

Ñaây laø böùc tranh moät raøn chieân cuûa ngöôøi Do-thaùi, ñöôïc goïi laø moät chuoàng chieân. Nhöõng raøn chieân xaây döïng kieåu naøy vaãn coøn tìm thaáy taïi vuøng ñaát Y-sôra-eân ngaøy nay. Khi ñeâm ñeán, nhöõng ngöôøi chaên ñem chieân cuûa hoï vaøo trong nôi ñaõ ñöôïc che chaén vaø roài hoï naèm ngay taïi loái vaøo. Baát cöù ngöôøi naøo muoán vaøo trong baày chieân ñeàu phaûi ñi ngang qua ngöôøi chaên. Ngöôøi ñoù cuõng gioáng nhö caùnh cöûa hay laø caùi coång ñeå vaøo trong chuoàng chieân. Chæ coù moät caùnh cöûa duy nhaát ñeå ñi vaøo trong chuoàng chieân, ñoù laø nôi maø ngöôøi chaên chieân ñang naèm.
B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Cöùu Chuùa duy nhaát. HAÕY ÑOÏC: Giaêng 10:7. “ Ñöùc-Chuùa- Jeâ sus laïi phaùn cuøng hoï raèng: Quûa thaät,

quûa thaät ta noùi cuøng caùc ngöôi, ta laø cöûa cuûa chieân”.
Chuùa Jesus ñaõ coù yù noùi raèng Ngaøi laø con ñöôøng ñeå vaøo trong nôi an toaøn vaø an ninh. -Phía beân ngoaøi, trong theá gian naøy, laø Sa-tan, laø caùc aùc linh cuûa haén, laø toäi loãi, vaø laø söï cheát. -Chuùng gioáng nhö nhöõng teân troäm vaø caùc thuù döõ seõ gieát haïi vaø aên thòt chieân. B Chuû ñeà: Sa-tan tranh chieán cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø yù muoán cuûa Ngaøi. Sa-tan laø SaSaHaé keû noùi doái vaø laø keû löøa doái. Haén caêm gheùt con ngöôøi. -Haõy xem xeùt:

Ñoái cuøng nhöõng keû “ôû phía ngoaøi chuoàng chieân”, Sa-tan ñaõ ñöa ra moät thoâng baùo raèng seõ an toaøn hôn ôû beân ngoaøi, trong laõnh ñòa cuûa haén. Theá thì coøn coù ai chòu töø boû moïi laïc thuù cuûa mình coù trong ñôøi ñeå böôùc vaøo caùnh cöûa ñoù chaêng? Vaø roài nhöõng ngöôøi khaùc seõ nghó gì neáu coù ngöôøi naøo baét ñaàu tin caäy nôi Ñaáng Christ thay vì ñi theo ñaùm ñoâng? Ñieàu ñoù seõ laøm cho cuoäc soáng thaät khoù khaên. Ngöôøi aáy coù theå gaëp moät soá aùp löïc vaø thaäm chí coù theå maát ñi moät vaøi ngöôøi baïn cuûa mình. Ñaây laø moät soá nhöõng tö töôûng maø Sa-tan ñaõ ñaët vaø taâm trí cuûa ngöôøi ta khi hoï
2

Baøi hoïc 42: Chuùa Jesus Laø Caùnh Cöûa Duy Nhaát Daãn Vaøo Söï Soáng Ñôøi Ñôøi

quyeát ñònh ñaët döùc tin cuûa hoï trong Chuùa Jesus Christ nhö laø Ñaáng Cöùu Chuoäc cuûa mình. Sa-tan laø moät ñöùa noùi doái vaø laø keû löøa doái. Nhö chuùng ta ñaõ ñoïc trong Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, Sa-tan chæ noùi vôùi ngöôøi ta moät phaàn cuûa söï thaät, vaø haén ñaåy chuùng ta vaø öôùc muoán toäi loãi. Haõy nghó ñeán ñieàu ñoù: Seõ ra theá naøo neáu moät ngöôøi coù nhöõng laïc thuù vò kyû trong ñôøi naøy, nhöng roài moät ngaøy naøo ñoù ngöôøi aáy seõ cheátvaø ñi vaøo nôi Ñòa Nguïc.(Sa-tan chaúng heà nhaéc ñeán phaàn ñoù). Hoaëc seõ ra sao neáu moät ngöôøi naøo coù theå laáy giöõ caùc caùc beø baïn vaø vaãn tieáp tuïc quan heä gaàn guõi vôùi heát thaûy baïn beø cuûa mình. Roài moät ngaøy naøo cuoái cuøng chính ngöôøi aáy, caû nhöõng baïn beø cuûa ngöôøi aáy, phaûi keát thuùc trong söï phaân caùch coâ ñôn vaø söï hình phaït trong löûa ñôøi ñôøi. Song neáu coù ngöôøi naøo quan taâm ñeán cuoäc ñôøi cuûa rieâng mình vaø quan taâm caû ñeán baïn beø, ngöôøi aáy seõ tin caäy vaøo Ñaáng duy nhaát coù theå cöùu mình, laø Chuùa Jesus Christ. Vaø bieát ñaâu moät soá baïn beø seõ thaáy raèng ngöôøi aáy seõ coù moät ñôøi soáng môùi vaø roài quyeát ñònh cuõng hoïc bieát veà Chuùa Jesus nöõa. (Sa-tan cuõng khoâng bao giôø noùi cho ai bieát veà ñieàu naøy). Coù thöïc laø trong laõnh ñòa cuûa Sa-tan thì toát hôn khoâng? Chaâm ngoân 14:12 noùi raèng, “ Coù moät con ñöôøng chaùnh ñaùng cho loaøi ngöôøi; nhöng cuoái cuøng noù thaønh ra neûo söï cheát”. Trong Giaêng 8:44, Chuùa Jesus ñaõ goïi Sa-tan laø keû noùi doái vaø laø keû löøa doái.
Sa-tan ñaõ vaø ñang noùi doái vaø huûy dieät con ngöôøi töø haøng ngaøn naêm qua. -Chuùng ta ñaõ sanh ra döôùi söï kieåm soaùt cuûa haén, bôûi vì chuùng ta ñöôïc sanh ra töø doøng doõi toäi loãi cuûa A-ñam. -Muïc ñích duy nhaát cuûa Sa-tan laø huûy dieät chuùng ta haàu cho chuùng ta seõ bò phaân caùch khoûi Ñöùc Chuùa Trôøi maõi maõi. -Haõy nhôù raèng, haén laø keû löøa doái- haén laøm taát caû moïi söï haén coù theå laøm ñeå laøm cho ñöôøng loái cuûa haén coù veû toát nhaát. -Nhöng ñoù laø con ñöôøng cuûa söï cheát, söï phaân caùch, vaø söï hình phaït ñôøi ñôøi. 3

Baøi hoïc 42: Chuùa Jesus Laø Caùnh Cöûa Duy Nhaát Daãn Vaøo Söï Soáng Ñôøi Ñôøi B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Cöùu Chuùa duy nhaát. Chæ coù moät caùnh cöûa hay laø moät caùi coång ñeå vaøo trong chuoàng chieân laø nôi ñeå soáng an toaøn, chaéc chaén. -Chuùa Jesus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ngaøi laø Ñaáng Cöùu Theá. -Chuùa Jesus laø caùnh cöûa duy nhaát ñeå vaøo söï soáng ñôøi ñôøi. -Khoâng coù con ñöôøng naøo khaùc. B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi töø aùi, ñaày loøng thöông xoùt vaø hay laøm ôn. - Haõy so saùnh:

Nhö moät ngöôøi chaên yeâu thöông vaø chaêm soùc cho chieân cuûa mình, thì Chuùa Jesus cuõng yeâu thöông vaø chaêm soùc moïi ngöôøi. Ngaøi muoán laøm Ñaáng Giaûi Cöùu chuùng ta ra khoûi Sa-tan, toäi loãi vaø söï cheát- söï phaân caùch khoûi Ñöùc Chuùa Trôøi.
C. Nhöõng cöùu tinh giaû HAÕY ÑOÏC: Giaêng 10:8. “Heát thaûy nhöõng keû ñaõ ñeán tröôùc ta ñeàu laø quaân troäm

cöôùp; nhöng chieân khoâng nghe chuùng noù”.
Tröôùc khi Chuùa Jesus sanh ra, coù nhöõng ngöôøi khaùc ñaõ ñeán cuøng vôùi daân Do-thaùi, moãi ngöôøi ñeàu tuyeân boá raèng mình laø Ñaáng Giaûi Cöùu bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi sai ñeán. Chuùa Jesus ñaõ noùi raèng nhöõng ngöôøi naøy gioáng nhö quaân troäm caép ñaõ ñeán vaøo ban ñeâm ñeå ñaùnh caép vaø saùt haïi chieân. Sa-tan duøng nhieàu söï doái gaït ñeå coá laøm cho chuùng ta nghó raèng ñöôøng loái maø haén daïy laø con ñöôøng ñuùng ñaén. -Nhöõng ñöôøng loái cuûa Sa-tan coù theå thaáy laø toát laønh. -Nhöng cuoái cuøng nhöõng con ñöôøng cuûa haén laø söï cheát, söï phaân caùch ñôøi ñôøi khoûi Ñöùc Chuùa Trôøi ôû trong löûa laø nôi maø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ neùm Sa-tan vaø taát caû nhöõng keû theo haén vaøo ñoù. Laøm sao chuùng ta bieát ñöôïc ñieàu gì laø thöïc söï ñuùng? Phöông caùch duy nhaát ñeå chuùng ta coù theå thaät söï nhaän bieát leõ thaät ñoù laø nhaän bieát nhöõng ñieàu chi Kinh Thaùnh noùi. Giaêng 8:32-36 noùi raèng, “Caùc ngöôi seõ bieát leõ thaät, vaø leõ thaät seõ buoâng tha caùc 4

Baøi hoïc 42: Chuùa Jesus Laø Caùnh Cöûa Duy Nhaát Daãn Vaøo Söï Soáng Ñôøi Ñôøi

ngöôi… Vaäy neáu Con buoâng tha caùc ngöôi, caùc ngöôi seõ thaät ñöôïc töï do”.
Gieâ-reâ-mi 29:13 noùi raèng, “Caùc ngöôi seõ tìm ta, vaø gaëp ñöôïc, khi caùc ngöôi tìm kieám

ta heát loøng.”
Baïn coù theå laàm laãn ñieàu gì ñöôïc chaêng? Haõy caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi toû cho baïn bieát leõ thaät trong Lôøi cuûa Ngaøi. Ñoù laø lí do taïi sao chuùng ta laïi ñang nghieân cöùu cuøng nhau- ñeå cho chuùng ta coù theå nhaän bieát Ngaøi vaø nhaän bieát Chuùa Jesus Christ, laø Ñaáng Ngaøi ñaõ sai ñeán ñaëng laøm Cöùu Chuùa chuùng ta. D. Chuùa Jesus laø caùnh cöûa duy nhaát. B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Cöùu Chuùa duy nhaát. B Chuû ñeà: Con ngöôøi chæ coù theå ñeán cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi theo yù muoán vaø keá hoaïch cuûa Ngaøi. HAÕY ÑOÏC: Giaêng 10-9. “Ta laø caùi cöûa: neáu ai bôûi ta maø vaøo, thì seõ ñöôïc cöùu

roãi, hoï seõ vaøo ra vaø gaëp ñoàng coû”.
Chæ coù moät caùch cöûa ñi vaøo trong chuoàng chieân. Cuõng nhö vaäy, Chuùa Jesus laø caùnh cöûa duy nhaát daãn vaøo söï soáng ñôøi ñôøi. -Haõy xem xeùt:

Moät soá ngöôøi coù theå noùi vôùi baïn raèng nhöõng gì laø Kinh Thaùnh daïy laø hoaøn toaøn ñuùng cho ngöôøi Cô Ñoác nhaân, nhöng nhöõng toân giaùo khaùc cuõng daãn ngöôøi ta ñeán cuøng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñoù laø moät lôøi noùi doái cuûa Sa-tan. Khoâng coù nhieàu con ñöôøng daãn ñeán söï soáng ñôøi ñôøi. Chæ coù moät caùch cöûa duy nhaát ñeán cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñeán cuøng söï soáng ñôøi ñôøi. Chuùa Jesus laø caùch cöûa ñoù. Ngaøi ñaõ ñeán cuøng Ñaáng Cöùu Chuoäc cho heát thaûy moïi ngöôøi, ôû moïi nôi, khoâng phaân bieät hoï noùi ngoân ngöõ naøo hay hoï soáng nhö theá naøo.
-Haõy nhaéc laïi:

Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ truyeàn cho Noâ-eâ phaûi ñoùng moät chieác taøu bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi saéùp huyû dieät caû theá gian. Ñöùc Chuùa Trôøi truyeàn cho Noâ-eâchæ ñoùng moät chieác taøu vaø chæ 9aët moät caùnh cöûa treân chieác taøu ñoù. Chæ coù ngöôøi naøo ñi qua caùch cöûaduy nhaát ñoù ñeå vaøo chieác taøu maø Noâ-eâ ñaõ ñoùng thì môùi ñöôïc cöùu khoûi söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.
5

Baøi hoïc 42: Chuùa Jesus Laø Caùnh Cöûa Duy Nhaát Daãn Vaøo Söï Soáng Ñôøi Ñôøi B Chuû ñeà: Con ngöôøi phaûi coù ñöùc tin ñeå laøm vöøa loøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñeå ñöôïc cöùu. -Noâ-eâ ñaõ tin Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø oâng ñi vaøo baèng caùnh cöûa daãn vaøo trong taøu. -Bôûi vì Noâ-eâ ñaõ tin caäy Ñöùc Chuùa Trôøi vaø nhöõng Lôøi phaùn cuûa Ngaøi, oâng ñaõ böôùc

vaøo bôûi caùnh cöûa vaø ñaõ ñöôïc cöùu khoûisöï ñoaùn phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.
Caùi phöông caùch ñeå vaøo caùnh cöûa daãn ñeán söï soáng ñôøi ñôøi laø ñoàng yù vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Lôøi cuûa Ngaøi vaø chæ tæn tin caäy nôi Chuùa Jesus laø Ñaáng Cöùu Chuoäc. -Chuùa Jesus laø loái vaøo cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi. -Khoâng coù con ñöôøng naøo khaùc daãn ñeán cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi. B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi töø aùi, ñaày loøng thöông xoùt vaø hay laøm ôn. HAÕY ÑOÏC: Giaêng 10-10. “Keû troäm chæ ñeán ñeå cöôùp gieát vaø huûy dieät; coøn ta ñaõ

ñeáøn, haàu cho chieân ñöôïc söï soáng, vaø ñöôïc söï soáng dö daäät”. da
Ñöùc Chuùa Jesus phaùn raèng Ngaøi khoâng gioáng nhö Sa-tan, laø keû chæ muoán taøn dieät con ngöôøi. Chuùa Jesus ñaõ ñeán trong theá gian ñeå ñem laïi ñôøi soáng ôû vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi maõi maõi cho heát thaûy nhöõng ai tin caäy nôi Ngaøi. -Haõy xem xeùt:

Moät trong nhöõng lôøi noùi doái cuûa Sa-tan laø ñöôøng loái cuûa haénlaø toát nhaát, laø caùch soáng thuù vò nhaát vaø vui veû. Haén cho ngöôøi ta söï haøi loøng ñuû chæ ñeå laøm cho ngöôøi ta nghó raèng ñöôøng loái cuûa haén toát hôn ñöôøng loái maø Chuùa Jesus Christ ban cho. Thaät laø lôøi noùi doái khuûng khieáp1Kinh Thaùnh ñaõ laøm saùng toû raèng taát caû nhöõng ai töø choái tin söï ban cho söï soáng cuûa Chuùa Jesus ñeàu seõ bò phaân caùch khoûi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø bò hình phaït maõi maõi trong Hoà Löûa.
Chuùa Jesus phaùn roõ raøng trong nhöõng caâu Kinh Thaùnh naøy raèng Ngaøi ban cho chuùng ta söï soáng vaø söï soáng aáy caùch dö daät. -Nhöõng lôøi höùa cuûa Ngaøi laø thaät. -Söï soáng maø Chuùa Jesus ban cho laø con ñöôøng toát nhaát, vaø seõ khoâng bao giôø bò thaát voïng ôû cuoái ñöôøng. -Ngaøi ñaõ ñeán ñeå ban söï soáng môùi, söï soáng ñôøi ñôøi cho nhöõng ai seõ tin caäy nôi Ngaøi. 6

Baøi hoïc 42: Chuùa Jesus Laø Caùnh Cöûa Duy Nhaát Daãn Vaøo Söï Soáng Ñôøi Ñôøi -Trong moät baøi hoïc tröôùcw ñaõ ñoïc raèng söï soáng maø Ñöùc Chuùa Jesus ban cho laø söï soáng thaät vaø söï laøm thoûa loøng. HAÕY ÑOÏC: Giaêng 6:35. “ Ñöùc-Chuùa- Jeâ sus phaùn raèng: Ta laø baùnh cuûa söï

soáng; ai ñeán cuøng ta chaúng heà ñoùi, vaø ai tin ta chaúng heà khaùt”.
E. Chuùa Jesus, ngöôøi chaên hieàn laønh. B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi töø aùi, ñaày loøng thöông xoùt vaø hay laøm ôn. HAÕY ÑOÏC: Giaêng 10-11. “Ta laø ngöôøi chaêng chieân hieàn laønh; ngöôøi chaêng

hieàn laønh vì chieân mình phoù söï soáng mình”. mình”
Chuùa Jesus ñaõ noùi tröôùc cho nhöõng moân ñoà Ngaøi bieát raèng nhöõng nhaø laõnh daïo Dothaùi seõ khoâng tin raèng Ngaøi laø Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø Ñaáng Cöùu Chuoäc ñaõ ñöôïc sai ñeán. Vì vaäy, caùc nhaø laõng ñaïo Do-thaùi seõ gieát Ngaøi. Chuùa Jesus ñaõ phaùn raèng Ngaøi gioáng nhö moät ngöôøi chaên raát yeâu chieân mình ñeán noãi seõ cheát cho chuùng, ngoõ haàu cöùu chuùng khoûi quaân troäm cöôùp hay nhöõng thuù döõ ñònh saùt haïi chuùng. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaønh tín; Ngaøi khoâng bao giôø thay ñoåi. Tieân tri EÂ-sai ñaõ noùi raèng Chuùa Jesus seõ chòu ñau ñôùnvaø chòu cheát cho nhöõng ngöôøi khaùc. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm moïi ñieàu maø Ngaøi ñaõ höùa qua tieân tri EÂ-sai cuûa Ngaøi. HAÕY ÑOÏC: EÂ-sai 53:4-5. “Thaät ngöôøi ñaõ mang söï ñau oámcu chuùng ta, ñaõ gaùnh

söï buoàn böïc cuûa chuùng ta; maø chuùng ta laïi töôûng raèng ngöôøi ñaõ bò Ñöùc-Chuùañaõ Trôøi ñaùnh vaø ñaäp, vaø laøm cho khoán khoå. Nhöng ngöôøi ñaõ vì toäi loãi chuùng ta maø bò vieát, vì söï gian aùc chuùng ta maø bò thöông Bôûi söï söûa phaït ngöôøi chòu chuùng gian ta ñöôïc bình an, bôûi laèn roi ngöôøi chuùng ta ñöôïc laønh bònh”. bònh”
HAÕY CHÆ VAØO BIEÅU ÑOÀ LÔØI TIEÂN TRI, HAÕY VIEÁT Giaêng 10-11 ñoái dieän vôùi EÂsai 53:4-5. Haõy ñoïc lôøi tieân tri vaø caâu Kinh Thaùnh öùng nghieäm. F. Chuùa Jesus laø ñöôøng ñi, leõ thaät, söï soáng. B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Cöùu Chuùa duy nhaát. HAÕY ÑOÏC: Giaêng 14-6. “Vaäy, Ñöùc-Chuùa- Jeâ sus ñaùp raèng: Ta laø ñöôøng ñi, leõ 7

Baøi hoïc 42: Chuùa Jesus Laø Caùnh Cöûa Duy Nhaát Daãn Vaøo Söï Soáng Ñôøi Ñôøi

cha” thaät, vaø söï soáng; chaúng bôûi ta thì khoâng ai ñöôïc ñeán cuøng cha”.
Chuùa Jesus laø con ñöôøng duy nhaát ñeå ñeán cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñeán cuøng söï soáng ñôøi ñôøi. Chuùa Jesus laø Ñaáng ñaõ ñeán ñeå noùi cuøng chuùng ta veà moïi ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi muoán noùi vôùi chuùng ta. -Taát caû nhöõng gì Chuùa Jesus phaùn ñeàu laø söï thaät. -Ngaøi khoâng theå noùi moät lôøi doái traù naøo. Chuùa Jesus laø Ñaáng Cöùu Chuoäc cuûa heát thaûy nhöõng ai tin caäy Ngaøi. Ngaøi laø Ñaáng duy nhaát coù theå cöùu chuùng ta khoûi söï soáng ñôøi ñôøi – söï phaân caùch khoûi Ñöùc Chuùa Trôøi – vaø ban cho chuùng ta söï soáng ñôøi ñôøi. G. Lôøi keát luaän. Moät Ñöùc Chuùa Trôøi. Moät Ñaáng Cöùu Chuoäc. Cho caû theá giôùi. Cho caùc baïn. Cho toâi. Khoâng coù con ñöôøng naøo khaùc ñeå ñöôïc cöùu… CAÙC CAÂU HOÛI:

1.Nhöõng ngöôøi chaên chieân trong thôøi Chuùa Jesus ñaõ laøm cho mình gioáng nhö moät
caùnh cöûa cuûa chieân nhö theá naøo? Vaøo ban ñeâm, nhöõng ngöôøi chaên seõ naaèm

ngang loái vaøo voøng raøo laø nôi hoï ñaët chieân cuûa hoï ñeå baûo veä chuùng. 2.Taïi sao Chuùa Jesus ñaõ goïi chính Ngaøi laø cöûa cuûa chieân? Bôûi vì Ngaøi laø caùnh cöû maø qua Ngaøi chuùng ta böôùc vaøo söï soáng ñôøi ñôøi. 3.Caùnh cöûavaøo taøu cuûa Noâ-eâ nhaéc chuùng ta ñieàu gì veeà Chuùa Jesus? a. Chæ coù moät caønh cöûa duy nhaát ñeå vaøo trong taøu, thì cuõng vaäy, Chuùa Jesus laø con ñöôøng duy nhaátdaãn ñeán söï soáng ñôøi ñôøi. b. Chæ nhöõng ai ñaõ vaøo taøu baaèng caùnh cöûa ñeå ñöôïc cöùu khoûi söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì cuõng vaäy, chæ coù nhöõng ai ñaët ñöùc tin mình nôi Chuùa Jesus seõ ñöôïc cöùu khoûi löûa ñôøi ñôøi.
8

Baøi hoïc 42: Chuùa Jesus Laø Caùnh Cöûa Duy Nhaát Daãn Vaøo Söï Soáng Ñôøi Ñôøi

4.Nhöõng keû troïâm cöôùp baét gieát chieân nhaéc nhôû chuùng ta veà ai? Veà Sa-tan, veà nhöõng aùc linh, vaø veà nhöõng ngöôøi noùi raèng coù nhieàu con ñöôøng ñeå ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän ngoaøi Chuùa Jesus, Ñaáng Giaûi Cöùu. 5.Chuùa Jesus ñaõ noùi raèng Ngaøi seõ laøm gì cho chieân cuûa Ngaøi/ Ngaøi noùi raèng Ngaøi seõ phoù söï soáng cuûa Ngaøi cho chuùng. 6.Chuùa Jesus ñaõ höùa ban ñieàu gì cho chieân Ngaøi? Söï soáng ñôøi ñôøi. 7.Chieân cuûa Chuùa Jesus laø ai? Taát caû nhöõng ai ñoàng yù vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi raèng hoï laø nhöõng toäi nhaân voâ voïng vaø chæ ñaët loøng tin cuûa hoï nôi Chuùa Jesus laøm Ñaáng Cöùu Chuoäc cuûa hoï. 8.Con ñöôøng naøo khaùc hôn cho caùc daân toäc trong caùc quoác gia khaùc ñaëng ñeán cuøng
Ñöùc Chuùa Trôøi hay khoâng? Khoâng. Chuùa Jesus laø Ñaáng Cöùu Chuoäc duy nhaát cho

heát thaûy moïi ngöôøi ôû khaép moïi nôi.

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful