BAØI HOÏC

47

Baøi hoïc 47: Chuùa Jesus Bò Caùc Keû Thuø Nghòch Ngaøi Baét Giöõ

CHUÙA JESUS BÒ CAÙC KEÛ THUØ NGHÒCH NGAØI BAÉT GIÖÕ
ÑAÏI CÖÔNG BAØI HOÏC: A. Lôøi giôùi thieäu: Ñoâi khi chuùng ta nghe noùi coù moät ngöôøi naøo ñoù bò baét vì moät toäi aùc maø ngöôøi ñoù khoâng gaây ra. Loøng cuûa chuùng ta thöïc söï thöông haïi cho ngöôøi ñoù trong hoaøn caûnh nhö vaäy. Ñaõ coù bao giôø caùc baïn bò buoäc toäi veà ñieàu gì maø caùc baïn khoâng coù laøm noù khoâng? Caùc baïn caûm thaáy theá naøo veø vieäc ñoù? Chuùng ta haõy ñoåi ngöôïc laïi hoaøn caûnh xem sao. Ñaõ coù ai ñoù phaûi chòu khieån traùch vì nhöõng ñieàu maø caùc baïn ñaõ laøm khoâng? Haõy suy nghó veà ñieàu ñoù khi chuùng ta xem xeùt phaàn töôøng thuaät laïi söï baét giöõ Chuùa Jesus ôû ñaây. maB. Chuùa Jesus ôû trong vöôøn Gheát-seâ-ma-neâ. B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø ngöôøi. HAÕY ÑOÏC: Maùc 14:32-36. “Keá ñoù, ñi ñeán moät nôi kia, goïi laø Gheát-seâ-MaMa-

neâÑöùc chuùa Jeâsus phaùn cuøng moân ñoà raèng: caùc ngöôi haõy ngoài ñaây, ñôïi ta caàu nguyeän. Ngaøi beøn ñem Phi-E–rô, Gia- cô vaø Giaêng ñi, thì Ngaøi khôûi söï kinh haõi PhiGiavaø saàu naõo. Ngaøi phaùn cuøng ba ngöôøi raèng: linh hoàn ta buoàn raààu laém cho ñeán ra cheát; caùc ngöôi haõy ôû ñaây, vaø tónh thöùc. Roài Ngaøi ñi moät ñoãi xa hôn, saáp mình xuoáng ñaát maø caàu nguyeän raèng neáu coù theå ñöôïc, xin giôø naày qua khoûi mình. Ngaøi raèng: A-ba, laïy cha moïi vieäc cha laøm ñöôïc caû; xin cha caát cheùn naày khoûi con; Anhöng khoâng theo ñeàu con muoán, maø theo ñeàu cha muoán”.
Thò cuï gôïi yù: HÌNH AÛNH THEO NIEÂN ÑAÏI SOÁ 83, “ CHUÙA JESUS CAÀU NGUYEÄN”. Maëc daàu Chuùa Jesus laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ngaøi cuõng laø moät con ngöôøi. 1

Baøi hoïc 47: Chuùa Jesus Bò Caùc Keû Thuø Nghòch Ngaøi Baét Giöõ -Thaät raát khoù cho Ngaøi phaûi ñoái dieän vôùi nhöõng ñieàu kinh khieáp maø Ngaøi bieát raèng Ngaøi phaûi nhaän chòu. -Ngaøi bieát raèng ñeå trôû thaønh Ñaáng Cöùu Chuoäc chuùng ta, Ngaøi seõ phaûi traûi qua raát nhieàu söï ñau ñôùn kinh khieáp hôn laø baát cöù ngöôøi naøo ñaõ töøng traûi. Khi nghieân cöùu saâu hôn, chuùng ta ta seõ thaáy ñieàu gì ñaõ mang laïi söï ñau khoå nhaát cho Chuùa Jesus. HAÕY ÑOÏC: Maùc 14:37-42. “ Roài Ngaøi trôû laïi, thaáy ba ngöôøi nguû; beøn phaùn

cuøng Phi-E-rô raèng: Si-moân, nguû ö ! Ngöôi khoâng thöùc ñöôïc moät giôø sao? Haõy PhiSigiôø tænh thöùc vaø caàu nguyeän, ñeå caùc ngöôi khoûi sa vaøo chöôùc caùm doã; Taâm thaàn thì muoám laém, maø xaùc thòt thì yeáu ñuoái. Ngaøi laïi ñi laàn nöõa, vaø caàu nguyeän Y nhö thòt lôøi tröôùc. Ngaøi trôû laïi, thaáy Moân-ñoà coøn nguû, vì con maét ñaõ ñöø quùa; vaø khoâng con bieát traû lôøi cuøng Ngaøi theå naøo. Ngaøi trôû laïi laàn thöù ba, phaùn cuøng Moân-ñoà raèng: baây giôø caùc ngöôi nguû vaø nghæ ngôi ö ! Thoâi, giôø ñaõ tôùi roài; naày, con ngöôøi haàu haàu bò noäp trong tay keû coù toäi. Haõy chôø daäy, ñi heø; kìa, ñöùa phaûn ta ñaõ ñeán i. gaàn”.
C. Chuùa Jesus bò phaûn boäi vaø bò baét. B Chuû ñeà: Sa-tan tranh chieán cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø yù muoán cuûa Ngaøi. Sa-tan laø SaSaHaé keû noùi doái vaø laø keû löøa doái. Haén caêm gheùt con ngöôøi. HAÕY ÑOÏC: Maùc 14:43-46. “Ngaøi ñöông coøn phaùn, töùc thì Giu-ña, laø moät trong Giu-

möôøi hai söù ñoà thoaït ñeán vôùi moät toaùn ñoâng caàm göôm gaäy, bôûi caùc thaày teá leã caû. Caùc thaày thoâng giaùo, vaø caùc tröôûng laõo phaùi ñeán. Vaû, ñöùa phaûn ñaõ cho chuùng daáu hieäu naàày: Heã toâi hoân ai, aáy laø ngöôøi ñoù; haõy baét laáy vaø ñieäu ñi cho na caån thaän. Vaäy, khi Giu-ña ñeán roài, lieàn laïi gaààn Ngaøi maø noùi raèng. Laïy thaày ! Giuga roài noù hoân Ngaøi. Chuùng beøn tra tay baét Chuùa Jeâ sus”. sus”
Thò cuï gôïi yù: HÌNH AÛNH THEO NIEÂN ÑAÏI SOÁ 84, “ CHUÙA JESUS BÒ BAÉT”. Coù leõ hoï ñaõ khoâng nhaän ra ñöôïc ñieàu ñoù, nhöng Giu-ña vaø nhöõng ngöôøi ñeán baét Chuùa Jesus ñeàu bò Sa-tan daãn daét. - Haõy so saùnh:

Ngaøy nay ngöôøi ta coù theå cuõng khoâng nghó ñeán ñieàu ñoù, nhöng neáu ngöôøi ta ñoái
2

Baøi hoïc 47: Chuùa Jesus Bò Caùc Keû Thuø Nghòch Ngaøi Baét Giöõ

khaùng hoaëc hôø höõng ñoái vôùi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø töø choái tin caäy Chuùa Jesus laøm Cöùu Chuùa ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi sai ñeán, thì hoï cuõng ñang bò Sa-tan leøo laùi.
HAÕY ÑOÏC: Maùc 14:47-49. “Coù moät ngöôøi trong nhöõng keû ôû ñoù ruùt göôm ra,

ñaùnh moät ñöùa ñaày tôù cuûa thaày caû thöôïng phaåm, cheùm ñöùt tai ñi. Ñöùc-Chuùa- Jeâ sus caát tieáng phaùn cuøng chuùng raèng: caùc ngöôi ñem göôm vaø gaäy ñeán baét ta nhö ta laø keû troäm cöôùp. Ta haèng ngaøy ôû giöõa caùc ngöôi, giaûng daïy trong ñeàn thôø, maø caùc ngöôi khoâng baét ta; nhöng ñeàu aáy xaûy ñeán, ñeå lôøi Kinh Thaùnh ñöôïc öùng nghieäm”.
Ñöùc Chuùa Jesus bieát raèng moïi ñieàu ñaõ noùi tröôùc veà Ngaøi trong Cöïu Öôùc seõ xaûy ra y nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn. D. Taát caû caùc moân ñoà ñeàu chaïy troán. HAÕY ÑOÏC: Maùc 14:50-52. “ Baáy giôø,moïi ngöôøi ñeàu boû Ngaøi vaø troán ñi caû. Coù

moät ngöôøi treû tuoåi kia theo Ngaøi, chæ coù caùi khaên baèng gai truøm mình; chuùng baét ngöôøi. Nhöng ngöôøi boû khaên laïi, ôû truoàng chaïy troán khoû tay chuùng”. g”
Heát thaûy caùc moân ñoà ñeàu chaïy troán vaø lìa boû Chuùa Jesus, y nhö Ngaøi ñaõ noùi tröôùc raèng hoï seõ laøm nhö vaäy. -Hoï sôï haõi, tuyeät voïng vaø boái roái. -Hoï ñaõ tin raèng Chuùa Jesus laø Ñaáng Cöùu Chuoäc ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi sai ñeán, nhöng hoï khoâng theå hieåu noåi laøm theá naøo Ngaøi coù theå trôû thaønh Ñaáng Cöùu Chuoäc neáu nhö Ngaøi saép bò caùc keû thuø nghòch gieát haïi. -Hoï khoâng theå hieåu noåi laøm theá naøo söï cheát cuûa Ngaøi laïi coù theå giaûi cöùu hoï ra khoûi Sa-tan, toäi loãi vaø söï cheát. DoE. Chuùa Jesus bò nhöõng nhaø laõnh ñaïo Do-thaùi xeùt xöû. HAÕY ÑOÏC: Maùc 14: 53,54. “Chuùng ñieäu Chuùa ñeán nôi thaày caû thöôïng phaåm,

coù heát thaûy thaày teá leã caû, tröôûng laõo, vaø thaày thoâng giaùo nhoùm hoïp taïi ñoù. PhiPhiE-rô theo sau Ngaøi xa xa, cho ñeán nôi saân trong cuûa thaày caû thöôïng phaåm; roài ngoài vôùi quaân lính gaàn ñoáng löûa maø söôûi”. lính
Phi-e-rô theo sau moät khoaûng xa xa. OÂng sôï raèng, caû oâng, cuõng coù theå bò baét vaø bò gieát. 3

Baøi hoïc 47: Chuùa Jesus Bò Caùc Keû Thuø Nghòch Ngaøi Baét Giöõ B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø thaùnh khieát vaø coâng bình. B Chuû ñeà: Con ngöôøi laø toäi nhaân. Hoï caàn ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi vaø voâ phöông töï cöùu. HAÕY ÑOÏC: Maùc 14:55. “Vaû, caùc thaày teá leã caû, cuøng caû toøa coâng luaän ñeàu tìm

chöùng gì ñeå nghòch cuøng Ñöùc-Chuùa- Jeâ sus ñaëng gieát Ngaøi, song khoâng kieám i, ñöôïc chi heát”.
Chuùa Jesus ñöùng tröôùc Toøa Coâng Luaän, toøa aùn toái cao cuûa daân Do-thaùi. -Chuùa Jesus ñaõ khoâng laøm ñieàu gì sai traùi. -Vì leõ ñoù, hoï khoâng theå tìm ñöôïc moät lí do hôïp phaùp naøo ñeå keát toäi Ngaøi. -Hoï khoâng moät lí do naøo ñeå caêm gheùt Ñöùc Chuùa Jesus tröø ra laø hoï yeâu chuoäng con ñöôøng toäi loãi cuûa hoï vaø khoâng muoán vaâng theo caùc lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi maø Chuùa Jesus ñaõ phaùn daïy hoï. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi ôû khaép moïi nôi luoân luoân; Ngaøi bieát heát moïi söï. HAÕY ÑOÏC: Maùc 14:56-59. “Vì coù nhieàu keû laøm chöùng doái nghòch cuøng Ngaøi;

Nhöng lôøi thay chaúng hieäp nhau. Baáy giôø coù maáy ngöôøi ñöùng leân laøm chöùng laø gioái nghòch cuøng Ngaøi raèng: chuùng toâi coù nghe ngöôøi noùi: ta seõ phaù ñeàn thôø naày bôûi tay ngöôøi ta caát leân, khoûi ba ngaøy, ta seõ caát moät ñeàn thôø khaùc khoâng phaûi bôûi ta ngöôøi ta caát. Song veà ñeàu naày, lôøi chöùng cuûa hoï cuõng chaúng hieäp nhau nöõa”.
Caùc tieân tri cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi raèng caùc nhaân chöùng giaû doái seõ laøm chöùng doái veà Ñaáng Giaûi Cöùu. HAÕY ÑOÏC: Thi-thieân 27:12. “Chôù phoù toâi cho yù muoán keû cöøu ñòch toâi; vì

nhöõng nhöõng chöùng gioái, vaø keû buoâng ra söï hung baïo, ñaõ daáy nghòch cuøng toâi”.
HAÕY CHÆ ÑEÁN BIEÅU ÑOÀ LÔØI TIEÂN TRI. Haõy môû ra caâu “Bò caùc chöùng nhaân giaû vu caùo”, vaø haõy vieát Maùc 14:56,57 ñoái dieän vôùi Thi-thieân 27:12. Haõy ñoïc lôøi tieân tri vaø caâu Kinh Thaùnh öùng nghieäm. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán Ña-vít vieát lôøi tieân tri naøy gaàn moät ngaøn naêm tröôùc. Giôø ñaây khi Chuùa Jesus ñöùng tröôùc Toaø Coâng Luaän, caùc lôøi chính xaùc maø Ña-vít ñaõ vieát ra ñaõ ñöôïc öùng nghieäm. B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi. 4

Baøi hoïc 47: Chuùa Jesus Bò Caùc Keû Thuø Nghòch Ngaøi Baét Giöõ B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi ôû khaép moïi nôi luoân luoân; Ngaøi bieát heát moïi söï. HAÕY ÑOÏC: Maùc 14:60-62. “ Khi aáy, thaày caû thöôïng phaåm ñöùng daäy giöõa hoäi

ñoàng, tra hoûi Ñöùc-Chuùa- Jeâ sus maø raèng: ngöôøi chaúng ñoái ñaùp chi heát veà nhöõng chi ñeàu caùc keû naày caùo ngöôi sao? Nhöng Ñöùc-Chuùa- Jeâ sus laøm thinh, khoâng traû lôøi chi heát thaày caû thöôïng phaåm laïi hoûi: aáy chính ngöôi laø Ñaáng Christ con Ñöùc-Chuùa- Jeâ sus ñaùng ngôïi khen phaûi khoâng? Ñöùc-Chuùa- Jeâ sus: ta chính phaûi ñoù; caùc ngöôi seõ thaáy con ngöôøi ngoài beân höõu quyeàn pheùp Ñöùc-Chuùa-Trôøi, vaø ngöï giöõa ñaùm maây treân trôøi maø ñeán”. ñeá
Khi ngöôøi ta vu khoáng cho Ngaøi, Chuùa Jesus vaø khoâng traû lôøi. -Chuùa Jesus tin caäy vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi, Cha cuûa Ngaøi, ñeå laøm nhöõng gì maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñònh cho Ngaøi. -Ngaøi bieát raèng moïi söï seõ xaûy ra cho Ngaøi theo nhö keá hoaïch cuûa Cha Ngaøi haàu cho chuùng ta coù theå ñöôïc giaûi cöùu khoûi quyeàn löïc cuûa Sa-tan, cuûa toäi loãi vaø cuûa söï cheát. Nhöng khi ngöôøi ta hoûi Ngaøi coù phaûi Ngaøi thaät laø Ñaáng Christ ( nghiaõ laø Ñaáng Giaûi Cöùu ñaõ ñöôïc höùa) vaø laø con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng, thì Chuùa Jesus ñaõ traû lôøi caùch raát roõ raøng raèng Ngaøi ñuùng laø nhö vaäy. -Haõy nhaéc laïi:

Caùc baïn coù nhôù danh hieäu maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ neâu ra khi Moâi-se hoûi Ngaøi raèng oâng phaûi noùi vôùi daân söï nhö theá naøo khi hoï hoûi oâng raèng ai ñaõ sai phaùi oâng khoâng? Trong Xuaát EÂ-díp-toâ kyù 3:14 Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng, “… TA LAØ ÑAÁNG TÖÏ HÖÕU HAÈNG HÖÕU… Haõy noùi cho daân Y-sô-ra-eân nhö vaày: ÑAÁNG TÖÏ HÖÕU ñaõ sai ta…”
-Haõy xem xeùt:

Trong töôøng thuaät veà söï baét giöõ Chuùa Jesus trong Giaêng chöông 18, nhöõng ngöôøi aáy noùi raèng hoï ñanh tìm Jesus ngöôøi Na-xa-reùt. Giaêng 18:6 cheùp, “ Vöøa khi Chuùa Jesus phaùn: Chính ta ñaây, chuùng beøn thoái lui vaø teù xuoáng ñaát.” Caùc nhaø laõnh ñaïo Do-thaùi bieát ñeàu bieát roõ danh hieäu cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi: “ÑAÁNG TÖÏ HÖÕU”.
5

Baøi hoïc 47: Chuùa Jesus Bò Caùc Keû Thuø Nghòch Ngaøi Baét Giöõ

Vaø hoï cuõng bieát roõ raèng Chuùa Jesus ñang noùi vôùi hoï raèng Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi.
B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi. B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Cöùu Chuùa duy nhaát. Khi Chuùa Jesus ñeán theá gian naøy laàn ñaàu, Ngaøi ñaõ ñeán ñeå laø Ñaáng Cöùu Chuoäc. Laàn thöù hai Chuùa Jesus ñeán theá gian naøy, Ngaøi seõ ñeán vôùi yö caùch con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng vaø quan xeùt cuûa moïi ngöôøi. -Khi Ngaøi trôû laïi theá gian naøy, moïi ngöôøi seõ thaáy Ngaøi ngoài beân caïnh cuûa Cha Ngaøi. -Moïi ngöôøi seõ thaáy Ngaøi thaät laø Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vì Ngaøi seõ toû cho moïi ngöôøi thaáy raèng Ngaøi bình ñaúng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, Cha Ngaøi. HAÕY ÑOÏC: Maùc 14:63,64. “Baáy giôø thaày caû thöôïng phaåm xeù aùo mình maø raèng:

coù chuùng ta coù caàn kieám chöùng côù khaùc nöõa laøm chi? Caùc ngöôi coù nghe lôøi loäng ngoân chaêng? Caùc ngöôi nghó theá naøo ai naáy ñeàu ñoaùn Ngaøi ñaùng cheát”.
Khi ngöôøi Do-thaùi muoán toû ra raèng hoï raát giaän döõ hoaëc raát böïc töùc, hoï coù thoùi quen laø xeù aùo mình. Thaày teá leã thöôïng phaåm ñaõ raát töù giaän bôûi vì, qua caâu traû lôøi cuûa Ngaøi, Chuùa Jesus ñaõ noùi raèng Ngaøi bình ñaúng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi ôû khaép moïi nôi luoân luoân; Ngaøi bieát heát moïi söï. HAÕY ÑOÏC: Maùc 14:65. “Coù keû nhoå leân Ngaøi, ñaäy maët Ngaøi laïi, caám Ngaøi, vaø

noùi vôùi Ngaøi raèng: haõy noùi tieân tri ñí! Caùc lính canh laáy gaäy ñaùnh Ngaøi”
Ñieàu naøy thaät ñuùng vôùi nhöõng gì maø caùc tieân tri cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ noùi seõ xaûy ra cho Ñaáng Cöùu Chuoäc. HAÕY ÑOÏC: EÂsai 50:6 HAÕY CHÆ ÑEÁN BIEÅU ÑOÀ LÔØI TIEÂN TRI. Haõy môû ra caâu “ Bò vaø bò khaïc nhoå vaøo maët”, vaø haõy vieát Maùc 14:65 ñoái dieän vôùi EÂ-sai 50:6. Haõy ñoïc lôøi tieân tri vaø caâu Kinh Thaùnh öùng nghieäm. Haõy chæ ra raèng ñaây laø söï öùng nghieäm cuûa Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. EÂ-sai ñaõ vieát lôøi naøy baûy raêm naêm tröôùc khi Chuùa chòu nhöõng ñieàu naøy. Vaø Chuùa Jesus ñaõ baèng loøng gaùnh chòu söï ñau khoå, y nhö EÂ-sai ñaõ moâ taû. PhiF. Chuùa Jesus bò Phi-laùt xeùt xöû. 6

Baøi hoïc 47: Chuùa Jesus Bò Caùc Keû Thuø Nghòch Ngaøi Baét Giöõ HAÕY ÑOÏC: Maùc 15:1. “Vöøa luùc ban mai, caùc thaày teá leã caû baøn luaän vôùi caùc

tröôûng laûo, caùc thaày thoâng giaùo cuøng caû toøa coâng luaän; khi ñaõ troùi Ñöùc-ChuùaJeâ sus roài, thì giaûi noäp cho Phi-laùt”. PhiNgöôøi La-maõ ñang cai trò nöôùc Y-sô-ra-eân khoâng cho ngöôøi Do-thaùi ñöôïc gieát baát cöù ngöôøi naøo tröø phi hoï ñöôïc cho pheùp. Seâ-ra, hoaøng ñeá La-maõ, chæ ñònh cho Phi-laùt laøm quan toång ñoác xöù Xa-ma-ri vaø xöù Giu-ñeâ. Vì vaäy neân caùc nhaø laõnh ñaïo Do-thaùi daãn Chuùa Jesus ñeán cuøng Phi-laùt, hoï hy voïng raèng, treân cô baûn nhöõng gì buoäc toäi giaû doái maø hoï ñaõ chuaån bò saün, Phi-laùt seõ tuyeân aùn töû hình Chuùa Jesus. HAÕY CHÆ ÑEÁN XÖÙ GIU-ÑEÂ VAØ XÖÙ XA-MA-RI TREÂN BAÛN ÑOÀ SOÁ 3. Thò cuï gôïi yù: HÌNH AÛNH THEO NIEÂN ÑAÏI SOÁ 85, CHUÙA JESUS TRÖÔÙC MAËT PHI-LAÙT. Chuùa Jesus laø haäu töû cuûa Vua Ña-vít vaø phaûi ñöôïc laøm vua treân daân Do-thaùi. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaønh tín; Ngaøi khoâng bao giôø thay ñoåi. HAÕY ÑOÏC: Maùc 15:3-5. “Caùc thaày teá leã caû caùo Ngaøi nhieàu ñeàu. Phi-laùt laïi tra Phi-

gaïn Ngaøi, maø raèng: ngöôi chaúng ñoái ñaùp chi heát sao? Haõy coi hoï caùo toäi ngöôi bieát bao nhieâu ! nhöng Ñöùc-Chuùa- Jeâ sus chaúng traû lôøi chi nöõa, neân noåi Phi-laùt Philaáy laøm laï”. laï
Tieân tri EÂ-sai ñaõ noùi raèng Ñaáng Cöùu Chuoäc seõ phaûi im laëng khi Ngaøi bò vu caùo. Moïi ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn luoân luoân öùng nghieäm trong töøng chi tieát. HAÕY ÑOÏC: EÂ-sai 53:7. “Ngöôøi bò hieáp ñaùp nhöng khi chòu söï khoán khoå chaúng

heà môû mieäng. Nhö chieân con bò daét ñeán haøng laøm thòt, nhö chieân caâm ôû tröôùc maët keû hôùt loâng, ngöôøi chaúng töøng môû mieäng”. g”
HAÕY CHÆ ÑEÁN BIEÅU ÑOÀ LÔØI TIEÂN TRI. Haõy môû caâu “Im laëng khi bò vu caùo”, vaø haõy vieát Maùc 15:3-5 ñoái dieän vôùi EÂ-sai 53:7. Haõy ñoïc vaø caâu Kinh Thaùnh öùng nghieäm cuûa Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ba-raF. Ba-ra-ba hay Chuùa Jesus? B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø thaùnh khieát vaø coâng bình. B Chuû ñeà: Con ngöôøi laø toäi nhaân. Hoï caàn ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi vaø voâ phöông töï 7

Baøi hoïc 47: Chuùa Jesus Bò Caùc Keû Thuø Nghòch Ngaøi Baét Giöõ cöùu. HAÕY ÑOÏC: Maùc 15:6-11. “Vaû, heå ñeán ngaøy leã Vöôït qua, quan boán qen thoùi tha

cho daân moät teân tuø, tuyø theo daân xin. Baáy giôø coù moät ñöùa teân laø Ba-ra-ba bò tuø teâ Ba-ravôùi keû laøm loaïn, vì trong hki noåi loaïn, chuùng noù phaïm toäi gieát ngöôøi. Ñoaøn daân ñaõ leân, beøn xin Phi-laùt laøm cho mình theo nhö leä thöôøng. Phi-laùt traû lôøi raèng: beø PhiPhicaùc ngöôi muoán ta tha Vua daân Giu-ña cho chaêng? Vì ngöôøi bieát roû caùc thaày teá Giuleã caû ñaõ noäp Ngaøi bôûi loøng nghen ngheùt nhöng caùc thaày teá leã caû xuoâi daân xin ngöôøi tha teân Ba-ra-ba cho mình thì hôn”. Ba-rahôn”
Ñaây laø moät thoâng leä, cöù vaøo dòp leä Vöôït Qua thì Phi-laùt, quan toång ñoác, seõ phoùnh thích moät tuø nhaân naøo maø ngöôøi Do-thaùi yeâu caàu. -Phi-laùt bieát raèng Chuùa Jesus khoâng laøm ñieàu gì sai traùi caû. -OÂng bieát raèng caùc nhaø laõnh ñaïo Do-thaùi muoán gieát Chuùa Jesus chæ vì hoï ganh tò vôùi Ngaøi vì Ngaøi ñöôïc loøng daân chuùng. -Phi-laùt hy voïng raèng ngöôøi Do-thaùi seõ löïa choïn tha Chuùa Jesus hôn laø choïn Ba-raba laø moät keû gieát ngöôøi. DoG. Caùc nhaø laõnh ñaïo Do-thaùi muoán Chuùa Jesus phaûi bò ñoùng ñinh treân caây thaäp töï. B Chuû ñeà: Con ngöôøi laø toäi nhaân. Hoï caàn ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi vaø voâ phöông töï cöùu. HAÕY ÑOÏC: Maùc 15:12-14. “ Phi-laùt laò caát tieáng hoûi raèng: vaäy thì caùc ngöôi Phi-

muoán ta duøng caùch naøo xöû ngöôøi maø caùc ngöôi goïi laø vua daân Giu-ña? Chuùng Giulaïi keâu leân raèng: haõy ñoùng ñinh noù vaøo thaäp töï giaù ! Phi- laùt noùi cuøng chuùng Phiraèng: song ngöôøi naàày ñaõ laøm ñeàu aùc gì? Chuùng laïi keâu lôùn tieáng hôn raèng: haõy na ñoùng ñinh noù vaøo thaäp töï giaù”.
Vieäc ñoùng ñinh treân caây thaäp töï ñöôïc ngöôøi La-maõ duøng cho nhöõng toäi phaïm xaáu xa nhaát. Ngaøy nay chuùng ta coù theå so saùnh ñieà ñoù vôùi phoøng hôi ngaït hoaëc laø gheá ñieän vaäy. Nhöng hình phaït ñoùng ñinh treân thaäp töï thì teä haïi hôn bôûi vì ngöôøi chòu ñoùng ñinh thöôøng thì khoâng cheát ngay laäp töùc; ngöôøi aáy phaûi chòu ñöïng haèng giôø vaø coù khi haèng ngaøy söï ñau ñôùn theå xaùc döõ doäi tröôùc khi cheát. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi ôû khaép moïi nôi luoân luoân; Ngaøi bieát heát moïi söï. 8

Baøi hoïc 47: Chuùa Jesus Bò Caùc Keû Thuø Nghòch Ngaøi Baét Giöõ Laàn löôït, caùc tieân tri Cöïu Öôùc veà Ñaáng Giaûi Cöùu ñang ñöôïc öùng nhgieäm nôi Chuùa Jesus Christ. -Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn qua tieân tri EÂ-sai cuûa Ngaøi raèng ngöôøi Do-thaùi seõ caêm gheùt Ñaáng Giaûi Cöùu daãu raèng chaúng coù lí do gì ñaëng hoï laøm nhö vaäy. -Ngaøi phaùn raèng hoï seõ töø khöôùc Chuùa Jesus . -Moïi ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn bôûi caùc ñaáng tieân tri cuûa Ngaøi veà Ñaáng Giaûi Cöùu seõ ñeán ñeàu ñaõ öùng nghieäm qua moïi ñieàu xaûy ñeán cho Chuùa Jesus. HAÕY ÑOÏC: EÂ-sai 53:3. “Ngöôøi ñaõ bò ngöôøi ta khinh deå vaø chaùn boû, töøng traûi söï

buoàn böïc, bieát söï ñau oám, bò khinh nhö keû maø ngöôøi ta che maët chaúng theøm che xem; chuùng ta cuõng chaúng coi ngöôøi ra gì”. gì”
HAÕY ÑOÏC: Maùc 15:10. “Vì ngöôøi bieát roû caùc thaày teá leã caû ñaõ noäp Ngaøi bôûi

loøng nghen ngheùt”.
HAÕY CHÆ ÑEÁN BIEÅU ÑOÀ LÔØI TIEÂN TRI. Haõy môû ra caâu “ Bò daân Do-thaùi choái boû”, vaø haõy vieát Maùc 15:9-14 ñoái dieän vôùi EÂ-sai 53:3. Haõy môû ra caâu “ Bò gheùt voâ côù”, vaø haõy vieát Maùc 15:10 ñoái dieän vôùi Thi-thieân 69:4. Haõy ñoïc caùc lôøi tieân tri vaø caùc caâu Kinh Thaùnh öùng nghieäm. Haõy chæ ra raèng nhöõng ñieàu naøy laø söï öùng nghieäm cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. I. Chuùa Jesus bò ñaùnh ñoøn vaø bò cheá nhaïo. B Chuû ñeà: Con ngöôøi laø toäi nhaân. Hoï caàn ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi vaø voâ phöông töï cöùu. HAÕY ÑOÏC: Maùc 15:15. “Phi-laùt muoán cho ñeïp loøng daân, beøn tha teân Ba-ra-ba; PhiBa-ra-

vaø sai ñaùnh ñoaøn Ñöùc-Chuùa- Jeâ sus, roài giao Ngaøi cho chuùng ñem ñoùng ñinh treân caây thaäp töï”.
Nhöõng ghi cheùp veà thôøi kyø naøy cho chuùng ta bieát veà vieäc ñaùnh baèng roi. -Caây roi ñöôïc keát baèng nhieàu sôïi daây da. -Nhöõng maûnh xöông vaø nhöõng maûnh kim loaïi beùn nhoïn ñöôïc coät treân nhöõng sôïi daây da naøy ñeå chuùng seõ raïch vaøo löng cuûa tuø nhaân khi ngöôøi ñoù bò ñaùnh ñaäp. -Ñeå ngöôøi ñoù khoâng theå neù traùnh, tuø nhaân bò coät naèm xuoáng ñaát vôùi hai tay giang ra. -Nhöõng laèn roi quaát laëp laïi choã cuõ laøm xeù da, caét thòt, cô baép vaø caùc daây gaân, thöôøng khieán cho naïn nhaân quaèn quaïi döõ doäi. 9

Baøi hoïc 47: Chuùa Jesus Bò Caùc Keû Thuø Nghòch Ngaøi Baét Giöõ -Moät vaøi tuø nhaân ñaõ cheát vì chính nhöõng traän ñoøn naøy. HAÕY ÑOÏC: Maùc 15:16-19. “Lính ñieäu Ñöùc-Chuùa- Jeâ sus vaøo saân trong, töùc laø

trong choå tröôøng aùn; vaø nhoùm caû cô binh laïi ñoù. Hoï choaøng cho Ngaøi moät caùi aùo ñieàu, vaø ñoäi treân ñaàu Ngaøi moät caùi maõo baèng gai hoï ñaõ ñöông, roài chaøo Ngaøi raèng: kính laïy vua daân Giu-ña ! laïi laáy caây saäy ñaùnh ñaàu Ngaøi nhoå treân GiuNgaøi, vaø quyø xuoáng tröôùc maët Ngaøi maø laïy”.
HÌNH AÛNH THEO NIEÂN ÑAÏI SOÁ 86, “ BOÏN LÍNH CHEÁ NHAÏO CHUÙA JESUS. Sau khi bò ñaùnh ñoøn taøn nhaãn, boïn lính cheá nhaïo Chuùa Jesus. -Hoï maëc cho Ngaøi moät caùi daøi maøu ñieàu. (Ñaây laø maøu aùo maø caùc vò vua thôøi aáy thöôøng hay maëc). B Chuû ñeà: Chuùa Jeâsus Christ laø Cöùu Chuùa duy nhaát. -Hoï beän moät caùi maõo trieàu baèng nhöõng caønh coù gai lôùn, nhoïn, vaø ñoäi maõo aáy leân ñaàu cuûa Chuùa Jesus. -Haõy löu yù:

Khi Ngaøi-ñam vaø EÂ-va ñaõ phaïm toäi, Ñöùc Chuùa Trôøi ruûa saû ñaát vaø phaùn raèng gai goùc seõ moïc leân. Chuùa Jesus ñaõ böôùc ñeán cuøng söï ñau ñôùn vaø chòu cheát ñeå giaûi cöùu chuùng ta ra khoûi söï ruûa saû cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cho pheùp caùc keû thuø nghòch cuûa Chuùa Jesus ñaët nhöõng gai nhoïn naøy treân ñaàu cuûa Chuùa Jesus nhö moät daáu hieäu raèng Ngaøi seõ phaûi cheát vì côù toäi loãi cuûa theá gian.
J. Lôøi keát luaän. Chuùng ta caûm thaáy thaät ñau buoàn vaø thaäm chí thaáy phaãn noä khi chuùng ta nghó ñeán söï ñau ñôùn cuûa moät ngöôøi naøo ñoù phaûi chòu nhöõng gì maø hoï khoâng heà laøm. Nhöng coøn Chuùa Jesus thì sao? Nhöõng ñaõ chòu ñau ñôùn vì caùc baïn vaø toâi- veà nhöõng ñieàu maø chuùng ta ñaõ phaïm. Nhöõng phaûi chòu ñau ñôùn vì bò chöûi ruûa, bò sæ nhuïc, vaø söï toån haïi thuoäc theå; nhöng Ngaøi vaãn khoâng heà than thôû. Ngaøi ñaõ chòu ñieàu ñoù cho toâi-vì côù toäi loãi cuûa toâi. Ngaøi ñaõ chòu ñieàu ñoù cho caùc baïn -vì côù toäi loãi Ngaøi caùc baïn. Haõy suy nghó veà ñieàu ñoù. 10

Baøi hoïc 47: Chuùa Jesus Bò Caùc Keû Thuø Nghòch Ngaøi Baét Giöõ

CAÙC CAÂU HOÛI: 1.Chuùa Jesus laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Theá taïi sao laïi khoù khaên cho Ngaøi phaûi ñoái dieän vôùi söï ñau ñôùn kinh khieáp aáy tröôùc maët Ngaøi? Bôûi vì, maëc daàu Chuùa Jesus laø Ñöùc

Chuùa Trôøi, Ngaøi cuõng laø con ngöôøi nöõa, vaø söï ñau ñôùn tröôùc maët Ngaøi laø kinh khieáp hôn baát cöù ai ñaõ töøng chòu ñau ñôùn.
2.Ai ñang chæ ñaïo cho Giu-ña vaø caùc nhaø laõnh ñaïo Do-thaùi ñaëng baét gieát Chuùa Jesus? Sa-tan. 3.Giôø ñaây ai ñanh bò Sa-tan höôùng daãn? Taát caû ai töø choái tin lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi,

ñoàng yù vôùi Ngaøi, vaø tin caäy nôi Chuùa Jesus, laø Ñaáng Cöùu Chuoäc.
4.Coù phaûi Chuùa Jesus ñaõ laøm ñieàu gì sai traùi khoâng? Ngaøi coù ñaùng bò cheát khoâng?

khoâng! Chuùa Jesus laø troïn veïn. Ngaøi khoâng ñaùng chiuï cheát.
5.Caùc ñaáng tieân tri ñaõ noùi gì veà nhöõng nhaân chöùng seõ noùi nghòch cuøng Chuùa Jesus?

Caùc ñaáng tieân tri ñaõ noùi raèng caùc nhaân chöùng seõ noùi doái veà Chuùa Jesus.
6.Chuùa Jesus ñaõ noùi gì khi hoï noùi chöùng doái veà Ngaøi? Ngaøi ñaõ khoâng traû lôøi. 7.Chuùa Jesus traû tôøi nhö theá naøo khi ñöôïc hoûi raèng Ngaøi coù phaûi laø Ñaáng Ñöôïc Sai Phaùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Ngaøi ñaõ noùi raèng

Ngaøi ñuùng laø nhö vaäy vaø raèng, seõ coù moät luùc naøo ñoù trong töông lai, caùc nhaø laõnh ñaïo Do-thaùi seõ nhìn thaáy Chuùa Jesus ngoài beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi vaø thaáy Ngaøi trôû laïi treân ñaát naøy moät laà nöõa, ñeå toû cho moïi ngöôøi bieát raèng Ngaøi bình ñaúng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi.
8.Taïi sao thaày teá leã thöôïng phaåm vaø caùc nhaø laõnh ñaïo Do-thaùi noùi raèng Chuùa Jesus phaûi bò gieát? Hoï noùi raèng Ngaøi ñaõ phaïm thöôïng, nghóa laø, Ngaøi ñaõ noùi nghòch

cuøng vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi vì, theo nhö hoï, thì Chuùa Jesus chæ laø moät con ngöôøi, maø Ngaøi ñaõ tuyeân boá raèng Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi.
9.Hoï ñaõ laøm gì cho Chuùa Jesus maø nh ñieàu ñoù ñöôïc caùc ñaáng tieân tri vieát tröôùc? Hoï

ñaùnh Ngaøi vaø nhoå treân Ngaøi.
10.Hoï coøn laøm ñieàu gì khaùc cho Chuùa Jesus tröôùc khi hoï ñoùng ñinh Ngaøi?

a. Hoï maëc cho Ngaøi moät caùi aoù daøi maøu ñieàu. b. Hoï ñoäi moät caùi maõo gai treân ñaàu Ngaøi.
11

Baøi hoïc 47: Chuùa Jesus Bò Caùc Keû Thuø Nghòch Ngaøi Baét Giöõ

c. Hoï duøng gaäy ñaùnh treân ñaàu Ngaøi.
d. Hoï nhaïo baùng Ngaøi baèng caùch thôø laïy Ngaøi.

11.Chieác maõo gai nhaéc nhôû cho chuùng ta veà ñieàu gì? Noù nhaéc cho chuùng ta veà söï ruûa saû maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ giaùng treân ñaát vì côù toäi loãi cuûa A–ñam.

12