BAØI HOÏC

49

Baøi hoïc 49: Yù Nghóa Veà Söï Cheát Chuùa Jesus Qua Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc

YÙ NGHÓA VEÀ SÖÏ CHEÁT CHUÙA JESUS

QUA KINH THAÙNH CÖÏU ÖÔÙC

ÑAÏI CÖÔNG BAØI HOÏC:
A. Lôøi giôùi thieäu: Coù khi naøo baïn suy nghó veà Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc nhö laø moät taám baûng chæ ñöôøng khoâng? Ñöùc Chuùa Trôøi bieát raèng moïi ngöôøi ñeàu bò laïc maát. Nhöng Ngaøi chaéc chaén raèng con ñöôøng trôû laïi vôùi chính mình Ngaøi ñaõ ñöôïc ñaùnh daáu roõ raøng. Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc gioáng nhö caùi baûng chæ ñöôøng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi vì phaàn lôùn caùc söï kieän lòch söû ñaõ ghi cheùp trong Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc ñeàu chæ ñeán söï giaùng sinh, söï cheát, söï choân vaø söï soáng laïi cuûa Chuùa Jesus. Trong baøi hoïc hoâm nay, chuùng ta seõ oân laïi moät soá söï kieän trong quùa khöù naøy vaø seõ thaáy ñöôïc theá naøo chuùnh ñaõ chæ ñeán Ñöùc Chuùa Jesus vaø söï cheát cuûa Ngaøi. Vì côù chuùng ta treân Thaäp Töï Giaù. A– B. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ gieát nhöõng con thuù ñaëng laøm aùo quaàn töø da thuù naøy cho A–ñam vaø EÂ-va. B Chuû ñeà: Con ngöôøi laø toäi nhaân. Hoï caàn ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi vaø voâ phöông töï cöùu. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaùnh khieát vaø coâng bình. Ngaøi ñoøi hoûi tieàn coâng traû cho toäi loãi phaûi laø söï cheát. Caùc baïn coù nhôù A–ñam vaø EÂ-va ñaõ laøm gì khi hoï phaïm toä vaø bieát raèng mình ñang traàn truoàng khoâng?

Thò cuï gôïi yù:
HÌNH AÛNH THEO NIEÂN ÑAÏI SOÁ 6, “ NHÖÕNG CHIEÁC KHOÁ BAÈNG LAÙ VAÛ.” HAÕY ÑOÏC: Saùng-theá-kyù3:7. “ Ñoaïn, maét hai ngöôøi ñeàu môû ra, bieát raèng mình

loûa loà, beøn laáy laù caây vaû ñoùng khoá che thaân”.
1

Baøi hoïc 49: Yù Nghóa Veà Söï Cheát Chuùa Jesus Qua Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc Ñöùc Chuùa Trôøi coù chap nhaän aùo quaàn hoï laøm khoâng? Khoâng, Ñöùc Chuùa Trôøi töø khöôùc khoâng chaáp nhaän nhöõng gì hoï laøm bôûi vì Ngaøi muoán daïy cho bieát raèng hoï khoâng theå töï laøm ñieàu gì cho chính mình ñeå ñöôïc Ngaøi chaáp nhaän. -Haõy so saùnh:

Cuõng vaäy,ñaây laø ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi muoán moãi ngöôøi trong chuùng ta nhaän bieát. Khoâng coù ñieàu gì chuùng ta töï laøm maø laøm cho chuùng ta ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän. Vieäc ñi nhaø thôø, vieäc chu caáp cho gia ñình, vieäc laøm laønh, vieäc boá thí cho keû ngheøo, vieäc quan taâm ñeán moâi sinh- taát caû nhöõng ñieàu naøy seõ laøm cho chuùng ta ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän.
Baïn coù ñang coá laøm ñieàu gì ñoù ñeå laøm cho mình ñöôïc ngay laønh tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? Neáu coù, baïn caàn phaûi nhaän bieát raèng ñieàu maø baïn ñang laøm ñoù cuõng khoâng theå ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän hôn laø aùo quaàn maø A–ñam vaø EÂ-va ñaõ laøm ñaâu. Daàu cho chuùng ta coá gaéng ñeán nhö theá naøo thì chuùng ta khoâng bao giôø coù theå töï laøm cho mình thích hôïp vôùi nöôùc Thieân Ñaøng baèng nhöõng vieäc chuùng ta laøm. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi töø aùi, ñaày loøng thöông xoù vaø hay laøm ôn. B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Cöùu Chuùa duy nhaát. HAÕY ÑOÏC: Saùng-theá-kyù 3:21. “ Gieâ – hoâ –Va Ñöùc-Chuùa-Trôøi laáy da thöù keát

thaønh aùo daøi cho vôï choàng A-ñam, vaø maëc laáy cho”. cho” AÑöùc Chuùa Trôøi töø choái chaáp nhaän aùo quaàn A–ñam vaø EÂ-va ñaõ laøm.

Thò cuï gôïi yù
HÌNH AÛNH THEO NIEÂN ÑAÏI SOÁ 7, “ A–ÑAM VAØ EÂ-VA BÒ ÑUOÅI RA KHOÛI VÖÔØN EÂ-DEN” Thay vaøo ñoù chính Ngaøi ñaõ gieát nhöõng con thuù vaø laøm aùo quaàn cho hoï. -Haõy xem xeùt:

Töông töï nhö vaäy, Ñöùc Chuùa Trôøi töø choái chaáp nhaän baát kyø ñieàu gì chuùng ta töï laøm ñeå laøm vöøa loøng Ngaøi.
2

ÑEÅ ÑÖÔÏC ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI CHAÁP NHAÄN, MOÄT NGÖÔØI PHAÛI: Nhìn nhaän raèng ngöôøi aáy laø moät toäi nhaân, vaø töø choái khoâng Baøi hoïc 49: Yù Nghóa Veà Söï Cheát Chuùa Jesus Qua Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc coøn nhôø caäy vaøo nhöõng gì ngöôøi aáy coù theå laøm nöõa. Phaûi ñaët ñöùc tin nôi Ñöùc Chuùa Jesus laøm Cöùu Chuùa mình, tin raèng khi Chuùa Jesus chòu cheát treân Thaäp Töï Giaù vaø ñoå huyeát Nhöng vì Ngaøi yeâu ra, laø Ngaøi ñaõ traû giaù ñuû baèng maïng soáng cuûa Ngaøi cho toäi loãi chuùng ta, neân Ngaøi chuùng ta.

ñaõ sai Con Ngaøi laø

Ñöùc Chuùa Jesus chòu cheát vì chuùng ta ñeå chuùng ta coù theå ñöôïc Ngaøi chaáp nhaän.
B Chuû ñeà: Con ngöôøi phaûi coù ñöùc tin ñeå laøm vöøa loøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñeå ñöôïc cöùu. Vaäy thì moät ngöôøi phaûi ñaùp öùng nhö theá naøo vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi ngoõ haàu ñöôïc Ngaøi chaáp nhaän?

Thò cuï gôïi yù:

Neáu caùc baïn chæ ñaët ñöùc tin nôi Ngaøi, thì, cuõng gioáng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ maëc aùo quaàn Ngaøi ñaõ laøm cho A-ñam vaø EÂ-va, Ngaøi sseõ tha thöù toäi loãi cuûa caùc baïn vaø chaáp nhaän caùc baïn laø hoaaøn toaønngay laaønh tröôùc maët Ngaøi. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ chaáp nhaän caùc baïn, khoâng phaûi vì caùc baïn khoâng coù toäi, nhöng vì Chuùa Jesus, Ñaáng ñaõ chòu cheát theá choã cuûa caùc baïn, laø voâ toäi. Heát thaûy ai tin caäy chæ moät mình ñeàu maõi maõi ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän vì hoï ñaõ ñöôïc maëc, ñöôïc che phuû baèng söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Jesus. ACaC. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chaáp nhaän cuûa leã cuûa A-beân nhöng töø choái cuûa leã cuûa Ca-in. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaùnh khieát vaø coâng bình. Ngaøi ñoøi hoûi tieàn coâng traû cho toäi loãi phaûi laø söï cheát. 3

Baøi hoïc 49: Yù Nghóa Veà Söï Cheát Chuùa Jesus Qua Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc Caâu chuyeän tieáp theo chuùng ta xem xeùt ñeán laø caâu chuyeän veà Ca-in vaø A-beân, hai con trai ñaàu tieân cuûa A-ñam vaø EÂ-va, caû hai ngöôøi cuøng mang cuûa leã ñeán vôùi Chuùa.

Thò cuï gôïi yù:
HÌNH AÛNH THEO NIEÂN ÑAÏI SOÁ 8. “CA-IN VAØ A-BEÂN DAÂNG CUÛA LEÃ CHO ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI” Cuûa leã cuûa ai ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän? Cuûa leã cuûa A-beân. HAÕY ÑOÏC: Saùng-theá-kyù 4:1-5. “ A-ñam aên ôû vôùi EÂ-Va laø vôï mình; ngöôøi thoï A-

thai sanh Caùc-in vaø noùi raèng: nhôø Ñöùc Gieâ-hoâ-va giuùp ñôõ, toâi môùi sanh ñöôïc moät ngöôøi, EÂ-Va, laïi sanh em Ca – in, laø A-beân, A-beân laøm ngheà chaên chieân, coøn CaùcAAin thì ngheà laøm ruoäng. Vaû, caùch ít laâu, Ca - in duøng thoå saûn laøm cuûa leã daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-Vaû,. A-beân cuõng daâng chieân ñaàu loøng trong baày mình cuøng môõ ñoù. AÑöùc Gieâ-hoâ-va ñoaùi xem A-beân vaø nhaän leã vaät cuûa ngöôøi. Nhöng chaúng ñoaùi ñeán ACa – in vaø cuõng chaúng nhaän leã vaät cuûa ngöôøi; cho neân Ca – in giaän laém maø gaèm neùt maët”.
Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi khöôùc töø Ca-in vaø nhöõng vaät oâng mang ñeán. B Chuû ñeà: Con ngöôøi phaûi coù ñöùc tin ñeå laøm vöøa loøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñeå ñöôïc cöùu. B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Cöùu Chuùa duy nhaát. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khöôùc töø Ca-in vì oâng ñeán vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi baèng caùch rieâng cuûa mình, theo yù kieán rieâng cuûa oâng, vaø khoâng theo phöông caùch maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñoøi hoûi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ toû roû ñieàu ñoù töø luùc ban ñaàu raèng, baát cöù khi naøo coù ai ñeán thôø phöôïng Ngaøi, ngöôøi ñoù phaûi mang ñeán moät con vaät, gieát noù, vaø ñeå cho huyeát noù phaûi ñoå ra. Ñöùc Chuùa Trôøi truyeàn phaûi laøm vieäc naøy bôû Ngaøi bieát raèng moät ngaøy naøo ñoù Con cuûa Ngaøi seõ ñoå huyeát mình ra ñeàn traû cho toäi loãi cuûa theá gian. A-beân cuõng laø moät toäi nhaân, nhöng oâng ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän bôûi vì oâng nöông caäy nôi Ñöùc Chuùa Trôøi cöùu oâng ñaõ ñem ñeán cuûa leã baèng huyeát maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñoøi hoûi. Con chieân maø A-beân ñaõ gieát vaø daâng leân Ñöùc Chuùa Trôøi nhaéc cho chuùng ta veà Chuùa 4

Baøi hoïc 49: Yù Nghóa Veà Söï Cheát Chuùa Jesus Qua Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc Jesus. Caùc baïn coøn nhôù Giaêng Baùp-tít ñaõ noùi gì veà Chuùa khi Giaêng nhìn thaáy Ngaøi ñang ñi veà phía oâng treân bôø soâng Gioâ-ñanh khoâng? HAÕY ÑOÏC: Giaêng1:29 “Qua ngaøy sau, Giaêng thaáy Ñöùc Chuùa Jeâ sus ñeán cuøng

mình, thì noùi raèng: Kìa, chieân con cuûa Ñöùc-Chuùa-Trôøi, laø Ñaáng caát toäi loãi theá gian ñi”. ñi”
Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chaáp nhaän A-beân bôûi vì oâng nhôø caäy nôi Ngaøi vaø ñem ñeán cuûa leã ñuùng caùch. Cuõng nhö vaäy, Ñöùc Chuùa Trôøi seõ chaáp nhaän taát caû nhöõng ai dñaët ñöùc tin cuûa hoï nôi Chuùa Jesus vaø huyeát maø Ngaøi ñaõ ñoå ra vì toäi loãi cuûa moãi ngöôøi treân toaøn theá gian. D. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ cöùu Noâ-eâ vaø heát thaûy ngöôøi vaø vaät trong con taøu. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaùnh khieát vaø coâng bình. Ngaøi ñoøi hoûi tieàn coâng traû cho toäi loãi phaûi laø söï cheát. B Chuû ñeà: Con ngöôøi phaûi coù ñöùc tin ñeå laøm vöøa loøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñeå ñöôïc cöùu. Caùc baïn coù coøn nhôù ñaõ ñoïc trong Kinh Thaùnh veà caùch soáng cuûa nhöõng ngöôøi ñoàng thôøi vôùi Noâ-eâ tröôùc côn nöôùc luït khoâng? HAÕY ÑOÏC: Saùng-theá-kyù 6:5. “Ñöùc Gieâ-hoâ-va thaáy söï hung aùc cuûa loaøi ngöôøi

xaá treân maët ñaát raát nhieàùu, vaø caùc yù töôûng cuûa loøng hoï chæ laø xaáu luoân;”. ;”
Cuoái cuøng, bôûi vì ngöôøi ta töø choái, khoâng chòu nghe lôøi caûnh caùo cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ban ra thoâng qua Noâ-eâ, neâ nhöõng Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn Ngaøi seõ huûy dieät theá gian baèng moät côn nöôùc luït. HAÕY ÑOÏC: Saùng-theá-kyù 6:7. “ Ñöùc-Gieâ-Hoâ-Va phaùn raèng: Ta seõ huyû dieät

khoûi maët ñaát loaøi ngöôøi maø ta ñaõ döïng neân, töø loaøi ngöôøi cho ñeán loaøi suùc vaät, loaø coân truøng, loaøi chim trôøi; vì ta töï traùch ñaõ döïng neân caùc loaøi ñoù”.
Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi coù quyeát ñònh huûy dieät Noâ-eâ laø ngöôøi gioáng nhö A-beân, bieát raèng mình laø moät toäi nhaân vaø tin caäy Ñöùc Chuùa Trôøi sai Ñaáng Giaûi Cöùu ñeán khoâng? HAÕY ÑOÏC: Saùng-theá-kyù 6:8,9,13,14. “Nhöng Noâ-eâ ñöôïc ôn tröôùc maët Ñöùc-

Gieâ-Hoâ-Va. Naày laø doøng doõi cuûa Noâ-eâ. Noâ-eâ trong ñôøi mình laø moät ngöôøi
5

Baøi hoïc 49: Yù Nghóa Veà Söï Cheát Chuùa Jesus Qua Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc

coâng bình vaø troïn veïn, ñoàng ñi cuøng Ñöùc-Chuùa-Trôøi. Ñöùc-Chuùa-Trôøi beøn phaùn cuøng Noâ-eâ raèng: Kyø cuoái cuøng cuûa moïi xaùc thòt ñaõ ñöa ñeán tröôùc maët ta; Vì côù loaøi ngöôøi maø ñaát phaûi ñaày daãy ñeàu hung haêng; Vaäy, ta seõ dieät tröø hoï cuøng ñaát. Ngöôi haõy ñoùng moät chieác taøu baèng caây Goâ-phe(a), ñoùng coù töøøng phoøng, tö roài treùt chai beà trong cuøng beà ngoaøi”.
Caùc baïn coù nhôù Ñöùc Chuùa Trôøi truyeàn cho Noâ-eâ laøm bao nhieâu caùnh cöûa ra vaøo treân taøu khoâng? HAÕY ÑOÏC: Saùng-theá-kyù 6:16. “ Treân taøu ngöôi seõ laøm moät cöûa soå, beà cao moät

thöôùc, vaø chöøa moät cöûa beân hoâng; ngöôi seõ laøm cho moät töøng döôùùi, moät töøng giöûa döô vaø moät töøng treân”. Thò cuï gôïi yù:
HÌNH AÛNH THEO NIEÂN ÑAÏI SOÁ 10. “TAØU NOÂ-E” Chæ coù moät con ñöôøng ra vaøo duy nhaát ñeå ngöôøi ta coù theå vaøo taøu vaø ñöôïc cöùu khoûi söï phaùn xeùt cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. -Tröôùc khi nöôùc luït xaûy ñeán, caùc loaøi thuù vaät vaø Noâ-eâ cuøng vôùi gia ñình cuûa oâng heát thaûy ñaõ vaøo taøu bôûi caùnh cöûa duy nhaát naøy vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñoùng laïi. -Beân trong con taøu, hoï ñöôïc an toaøn traùnh khoûi côn hình phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng treân theá gian ñaày toäi aùc. B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Cöùu Chuùa duy nhaát. Moïi ngöôøi beân ngoaøi ñeàu phaûi cheát trong côn nöôùc luït bôûi vì hoï töø choái tin Ñöùc Chuùa Trôøi vaø vaøo trong con taøu bôûi caùnh cöûa ñoäc nhaát. -Caùnh cöûa ñoù nhaéc cho chuùng ta veeà Ñöùc Chuùa Jesus laø con ñöôøng duy nhaát daãn ñeán söï soáng ñôøi ñôøi. -Khi coù ngöôøi naøo tin raèng Chuùa Jesus ñaõ cheát vì toäi loãi cuûa mình vaø chæ ñaët loøng tin caäy nôi Ngaøi, thì Ñöùc Chuùa Trôøi tha toäi cho ngöôøi aáy vaø ban cho ngöôøi söï soáng ñôøi ñôøi. Ñöøng daïi doät nhö daân chuùng trong ñôøi Noâ-eâ ñaõ töø choái khoâng böôùc vaøo con taøu ñeå ñöôïc cöùu. HAÕY ÑOÏC: Giaêng 14:6. “Vaäy Ñöùc-Chuùa- Jeâ sus ñaùp raèng: Ta laø ñöôøng ñi, leõ 6

Baøi hoïc 49: Yù Nghóa Veà Söï Cheát Chuùa Jesus Qua Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc

cha” thaät, vaø söï soáng; chaúng bôûi ta thì khoâng ai ñöôïc ñeán cuøng cha”.
Y-sô-raE. Khi Ñöùc Chuùa Trôøi nhìn thaáy huyeát, Ngaøi vöôït ra khoûi nhaø cuûa ngöôøi Y-sô-raeân. Moät söï kieän khaùc ñöôïc ghi laïi trong Kinh Thaùnh Cöïu öôùc aùm chæ veà Chuùa Jesus vaø söï cheát cuûa Ngaøi cho nhöõng toäi nhaân ñoù laø khi Ñöùc Chuùa Trôøi haønh phaït ngöôøi Aicaäp baèng caùch gieát con ñaàu loøng cuûa moãi gia ñình. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi töø aùi, ñaày loøng thöông xoùt vaø hay laøm ôn. Ngöôøi Y-sô-ra-eân cuõng seõ chòu maát maùt con ñaàu loøng cuûa mình nöõa, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ môû moät phöông caùch cho hoï ñeå ñöôïc thoaùt khoûi. 1.Moä 1.Moät chieân con khoâng tì veát. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi giao thoâng vôùi con ngöôøi. Ñöùc Chuùa Trôøi truyeàn leänh cho ngöôøi Y-sô-ra-eân phaûi choïn moät con chieân con laønh laën. HAÕY ÑOÏC: Xuaát-eâ-díp-toâ-kyù 12:25. “ Khi naøo caùc ngöôi vaøo xöù maø Ñöùc-Gieâ-

Hoâ-Va seõ ban cho, nhö lôøi Ngaøi ñaõ phaùn, thì haõy giöõ leã naày”.
B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø thaùnh khieát vaø coâng bình. -Nhöõng con chieân con laønh laën naøy cuûa ngöôøi Y-sô-ra-eân nhaéc cho chuùng ta veà Ñöùc Chuùa Jesus: Ngaøi ñaõ sinh ra khoâng coù toäi. Ngaøi ñaõ soáng moät cuoäc ñôøi voâ toäi. -Bôûi vì Chuùa Jesus laø voâ toäi, neân Ngaøi coù theå ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän laøm giaù traû cho toäi loãi cuûa chuùng ta. -Haõy löu yù:

Ñeå giuùp cho moät naïn nhaân chòu ñoùng ñinh cheát mau hôn, thì nhöõng ngöôøi lính gaùc ñaùnh gaõy caùc xöông oáng chaân. Ñieàu ñoù laøm cho ngöôøi aáy khoâng theå duøng chaân cuûa mình röôùn ngöôøi leân ñeå thôû. Nhöng Giaêng 19:32,33 noùi raèng khi nhöõng ngöôøi lính ñeán ñaëng ñaùnh gaõy xöông cuûa Chuùa Jesus vaø hai teân troäm bò ñoùng ñinh cuøng vôùi Ngaøi, thì Chuùa Jesus ñaõ cheát roài. Hoï ñaõ khoâng ñaùnh gaõy xöông cuûa Ngaøi. Caùc baïn coù nhôù raèng ñaây laø moät trong nhöõng yeâu caàu veà con chieân leã Vöôït Qua
7

Baøi hoïc 49: Yù Nghóa Veà Söï Cheát Chuùa Jesus Qua Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc

khoâng? ngöôøi Y-sô-ra-eân phaûi khoâng ñöôïc laøm gaõy xöông cuûa noù. Vì theá Chuùa Jesus phaûi laøm troïn töøng yeâu caàu veà moät sinh teá chuoäc toäi toaøn veïn.
2.Chieâ 2.Chieân con phaûi cheát. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaùnh khieát vaø coâng bình. Ngaøi ñoøi hoûi tieàn coâng traû cho toäi loãi phaûi laø söï cheát. B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Cöùu Chuùa duy nhaát. Ngöôøi Y-sô-ra-eân phaûi giöõ con chieân ñoù cho ñeán thôøi ñieåm maø Ñöùc Chuùa Trôøi truyeàn cho hoï phaûi gieát noù. HAÕY ÑOÏC: Xuaát-eâ-díp-toâ-kyù 12:6. “ ñoaïn ñeå daønh cho ñeán ngaøy möôøi boán

thaùng naày; roài caû hoäi chuùng Y-sô-ra-eân seõ gieát noù, vaøo loái chieàu toái”. Y-sô-ra-Haõy so saùnh:

Con chieân phaûi cheát vaø phaûi bò ñoå ra thì con ñaàu loøng môùi ñöôïc cöùu khoûi cheát. Cuõng moät caùch aáy, Chuùa Jesus caàn phaûi ñoå huyeát cuûa Ngaøi laøm giaù traû cho toäi loãi cuûa chuùng ta. Khoâng coù caùch naøo khaùc cho chuùng ta ñöôïc cöùu khoûi söï xeùt ñoaùn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi veà toäi loãi chuùng ta.
3.Huyeá 3.Huyeát cuûa con chieân phaûi ñöôïc boâi leân maøy vaø hai coät cöûa. B Chuû ñeà: Con ngöôøi phaûi coù ñöùc tin ñeå laøm vöøa loøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñeå ñöôïc cöùu. -Daàu cho ngöôøi Y-sô-ra-eân ñaõ gieát con chieân vaø ñöïng huyeát cuûa noù trong chaäu nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ truyeàn cho hoï, con ñaàu loøng cuõng vaãn phaûi cheát tröø khi hoï laøm ñieàu keá tieáp maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ truyeàn cho hoï. HAÕY ÑOÏC: Xuaát-eâ-díp-toâ-kyù 12:7. “Hoï seõ laáy huyeát ñem boâi treân hai caây coät

vaø maøy cöûa cuûa nhaø naøo aên thòt chieân con ñoù”. Thò cuï gôïi yù:
HÌNH AÛNH THEO NIEÂN ÑAÏI SOÁ 27, “HUYEÁT CUÛA LEÃ VÖÔÏT QUA ÑÖÔÏC BOÂI TREÂN COÄT VAØ MAØY CÖÛA” -Ñieàu naøy chæ daïy cho chuùng ta bieát raèng chuùng ta laø nhöõng toäi nhaân vaø raèng Chuùa Jesus ñaõ cheát cho toäi loãi cuûa chuùng ta ñeå cöùu chuùng ta khoûi söï phaùn xeùt kinh khieáp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 8

Baøi hoïc 49: Yù Nghóa Veà Söï Cheát Chuùa Jesus Qua Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc -Haõy so saùnh:

Ngöôøi Y-sô-ra-eân phaûi boâi huyeát con chieân leân khung cöûa cuûa nhaø hoï ñeå toû cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi raèng hoï nhôø caäy vaøo huyeát che chôû hoï khoûi thieân söù huûy dieät. Cuõng moät caùch aáy, chuùng ta tin caäy moät caùch caù nhaân nôi Chuùa Jesus vaø söï cheát cuûa Ngaøi nhö laø giaù traû cho toäi loãi cuûa chuùng ta cho Ñöùc Chuùa Trôøi.
-Chuùng ta phaûi tin raèng ñieàu maø Ñöùc Chuùa Jesus ñaõ laøm treân Thaäp Töï Giaù laø laøm cho töøng caù nhaân chuùng ta. Chuùa Jesus cheát cho caù nhaân toâi. Chuùa Jesus cheát cho caù nhaân baïn. -Duy chæ Chuùa Jesus chuùng ta môùi tìm thaáy söï tha thöù cho toäi loãi mình. 4.Khoâng moät con ñaàu loøng naøo cuûa ngöôøi Y-sô-ra-eân bò cheát. 4.Khoâ Y-sô-ra-Thieân söù huûy dieät coù gieát con ñaàu loøng trong nhaø naøo coù boâi huyeát khoâng? HAÕY ÑOÏC: Xuaát-eâ-díp-toâ-kyù 12:27. “Haõy ñaùp raèng: aáy laø cuûa teá leã Vöôït qua

cuûa Ñöùc-Gieâ-Hoâ-Va, Vì khi Ngaøi haønh haïi xöù EÂ-díp-toâ thì Ngaøi ñi Vöôït qua dípcaùc nhaø daân Y-sô-ra-eân, vaø cöùu nhaø chuùng ta ñoù”. Y-sô-ra-Ñöùc Chuùa Trôøi luoân luoân laøm ñieàu gì Ngaøi phaùn. -Haõy so saùnh:

Ngaøi phaùn raèng, Ngaøi seõ vöôït qua moïi nhaø maø Ngaøi thaáy boâi huyeát, vaø Ngaøi ñaõ laøm nhö vaäy. Cuõng moät caùch aáy, caùc baïn coù theå hoaøn toaøn chaéc chaén raèng, neáu caùc baïn tin caäy nôi Chuùa Jesus vaø söï cheát cuûa Ngaøi vì baïn thì caùc baïn seõ khoâng bò ñoaùn phaït vì côù toäi loãi cuûa mình bao giôø.
-Bôûi vì huyeát cuûa Chuùa Jesus ñaõ traû cho taát caû toäi loãi cuûa caùc baïn, caùc baïn coù theå chaéc chaén raèngd seõ khoâng bao giôø ñoøi moät giaù traû thöù hai nöõa. -Taát caû nhöõng ai chæ tin caäy nôi Ñaáng Christ ñeàu ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. HAÕY ÑOÏC: Giaêng 3:18,36. “ Ai tin Ngaøi thì chaúng bò ñoùi xeùt ñaâu; ai khoâng tin

thì ñaõ bò ñoaùn xeùt roài, vì khoâng tin ñeán danh con moät cuûa Ñöùc-Chuùa-Trôøi. Vaû, söï ñoaùn xeùt ñoù laø nhö vaày: söï saùng ñaõ ñeáøntheá gian, maø ngöôøi ta öa söï toái taêm hôn söï saùng, vì vieäc laøm cuûa hoï laø xaáu xa. Bôûi vì phaøm ai laøm aùc thì gheùt söï saùng vaø khoâng ñeán cuøng söï saùng, E raèng coâng vieäc cuûa mình phaûi traùch moùc chaêng?
9

Baøi hoïc 49: Yù Nghóa Veà Söï Cheát Chuùa Jesus Qua Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc

Nhöng keû naøo laøm theo leõ thaät thì ñeán cuøng söï saùng, haàu cho caùc vieäc cuûa mình ñöôïc baøy toû ra, vì ñaõ laøm trong Ñöùc-Chuùa-Trôøi. Keá ñoù, Ñöùc Chuùa Jeâ sus ñi vôùi Moân-ñoà ñeán ñaát Giu-ñeâ; Ngaøi ôû vôùi Moân-ñoà taïi ñoù, vaø laøm pheùp Baùp-teâm. Giaêng Giucuõng laøm pheùp Baùp-teâm taïi EÂ-noân, gaàn Sa-lim, vì ôû ñoù coù nhieàu nöôùc, vaø ngöôøi ta Sanhieà ñeán ñaëng chòu pheùp baùp-teâm. Baáy giôø Giaêng chöa bò boû vaøo nguïc. Vaû, Moân-ñoà cuûa Giaêng coù caûi laãy vôùi moät ngöôøi Giu-ña veà leã tinh saïch. Hoï ñeán cuøng Giaêng vaø Giunoùi raèng: Thöa thaày, kìa, ngöôøi ôû cuøng thaày beân kia soâng Gioâ-ñanh, maø thaày ñaõ laøm chöùng Cho, baây giôø ñöông laøm pheùp baùp-teâm, vaø ai naáy ñeàu ñeán cuøng ngöôøi. Giaêng traû lôøi raèng: ví chaúng töø treân trôøi ban cho, thì khoâng moät ngöôøi naøo coù theå laõnh chi ñöôïc. Chính caùc ngöôi laøm chöùng cho ta raèng ta ñaõ noùi: Aáy khoâng phaûi ta laø Ñaáng Christ, nhöng ta ñaõ ñöôïc sai ñeán tröôùc Ngaøi. Ai môùi cöôùi vôï, naáy laø chaøng reå, nhöng baïn cuûa chaøng reå ñöùng gaàn vaø nghe ngöôøi, khi nghe tieáng cuûa chaøng reå thì raát ñoãi vui möøng; aáy laø söï vui möøng troïn veïn cuûa ta ñoù. Ngaøi phaûi daáy leân, ta phaûi haï xuoáng. Ñaáng töø treân cao ñeán laø treân heát moïi loaøi. Keû töø ñaát cao ñeán laø thuoäc veà ñaát, vaø noùi ra cuõng nhö laø thuoäc veà ñaát; coøn Ñaáng töø trôøi ñeán thì treân heát moïi loaøi. Ngaøi laøm chöùng veà ñeàu Ngaøi ñaõ thaáy vaø nghe; song khoâng coù ai nhaän laáy lôøi chöùng cuûa Ngaøi. Ai ñaõ nhaän laáy lôøi chöùng cuûa Ngaøi thì laøm chöùng chaéc raèng Ñöùc-Chuùa-Trôøi laø thaät. Vì Ñaáng Ma-ri Ñöùc-Chuùa-Trôøi ñaõ sai ñeán thì Ma rao truyeàn lôøi cuûa Ñöùc-Chuùa-Trôøi, bôûi Ñöùc-Chuùa-Trôøi ban thaùnh linhcho Ngaøi khoâng chöøng möïc. Cha yeâu con, vaø ñaõ giao heát moïi vaät trong tay con. Ai tin con, thì ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi; ai khoâng chòu tin con, thì chaúng thaáy söï soáng ñaâu, nhöng côn thaïnh noä cuûa Ñöùc-Chuùa-Trôøi vaãn ôû treân ngöôøi ñoù”.
Y-sô-raF. Ñöùc Chuùa Trôøi khoûa laáp toäi loãi cuûa daân Y-sô-ra-eân khi huyeát ñöôïc raûy treân naép thi aân. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaùnh khieát vaø coâng bình. Ngaøi ñoøi hoûi tieàn coâng traû cho toäi loãi phaûi laø söï cheát. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi töø aùi, ñaày loøng thöông xoùt vaø hay laøm ôn. -Haõy nhaéc laïi:

Sau khi Ñöùc Chuùa Trôøi giaûi cöùu ngöôøi Y-sô-ra-eân ra khoûi tay ngöôøi Ai-caäp, Ngaøi ñaõ daãn hoï ñi ngang qua Bieån Ñoû vaø ñi vaøo trong ñoàng vaéng cho ñeán khi hoï ñeán
10

Baøi hoïc 49: Yù Nghóa Veà Söï Cheát Chuùa Jesus Qua Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc

nuùi Si-nai. ÔÛ taïi ngoïn nuùi naøy Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho hoï nhöõng ñieàu raên cuûa Ngaøi ñaëng toû ra raèng hoï laø nhöõng toäi nhaân voâ voïng döôùi aùn phaït cuûa söï cheát. Nhöng vì Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng laø Ñaáng töø aùi, ñaày loøng thöông xoùt, vaø hay laøm ôn, Ngaøi ñaõ daïy cho Moâi-se phaûi döïng moät ñeàn taïm laø nôi Ngaøi seõ gaëp gôõ daân söï cuûa Ngaøi vaø tha thöù toäi loãi cuûa hoï. Thò cuï gôïi yù:
HÌNH AÛNH THEO NIEÂN ÑAÏI SOÁ 34, “ÑEÀN TAÏM” HÌNH AÛNH THEO NIEÂN ÑAÏI SOÁ 35, “KEÁT CAÁU CUÛA ÑEÀN TAÏM” HAÕY CHÆ ÑEÁN CAÊN PHOØNG PHÍA TRONG, LAØ NÔI CHÍ THAÙNH. Khi baïn daïy tieáp baøi hoïc, haõy chæ ñeán nhöõng chi tieát khaùc nhau cuûa ñeàn taïm.

Moãi naêm moät laàn thaày teá leã thöôïng phaåm ñöôïc vaøo caên phoøng phía trong cuûa ñeàn taïm vaø raûy huyeát cuûa moät con chieân treân naép thi aân giöõa hai cheâ-ru-bin. Haèng naêm caùc thuù vaät ñöôïc daâng laøm sinh teá vaø huyeát cuûa chuùng ñöôïc raûy treân naép thi aân ôû trong ñeàn taïm, vaø trong ñeàn thôø taïi Gieâ-ru-sa-lem sau naøy. Nhöng huyeát cuûa thuù vaät khoâng bao giôø coù theå traû giaù cho toäi loãi ñöôïc. Caùc cuûa leã naøy chæ nhaèm chæ ñeán Chuùa Jesus, laø Ñaáng chöa ñeán, seõ cung öùng moät sinh teá chuoäc toäi toaøn veïn baèng caùch daâng chính maïng soáng troïn veïn cuûa Ngaøi.
-Caùc baïn coù coøn nhôù ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm trong ñeàn thôø khi Chuùa Jesus chòu cheát khoâng? HAÕY ÑOÏC: Maùc 15:37-38. “ Nhöng Ñöùc Chuùa Jeâ sus keâu moät tieáng lôùn, roài

truùt linh hoàn. Maøn trong ñeàn thôø xeù ra laøm ñoâi töø treân chí döôùi”.
-Ñaây laø böùc maøn ñöôïc treo trong ñeàn thôø, tröôùc nôi maø huyeát cuûa chieân con ñöôïc raûy haèng naêm ñaëng khoûa laáp toäi loãi cuûa daân Y-sô-ra-eân. -Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ xeù böùc maøn ra laøm hai? -Ñöùc Chuùa Trôøi muoán cho moïi ngöôøi bieát raèng Chuùa Jesus ñaõ traû moät giaù ñaày ñuû cho toäi loãi roài. Khoâng caàn phaûi daâng huyeát cuûa thuù vaät nöõa. Giaù maø Chuùa Jesus ñaõ traû moät laàn ñuû caû. B Chuû ñeà: Con ngöôøi phaûi coù ñöùc tin ñeå laøm vöøa loøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñeå ñöôïc 11

Baøi hoïc 49: Yù Nghóa Veà Söï Cheát Chuùa Jesus Qua Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc cöùu. -Thaät daïi doät cho nhöõng ngöôøi Do-thaùi töø choái nhìn nhaän raèng Chuùa Jesus laø Ñaáng Giaûi Cöùu ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi sai ñeán. -Thaät daïi doät vì hoï khoâng tin raèng huyeát cuûa Ngaøi ñaõ traû ñuû hoaøn toaøn cho heát thaûy toäi loãi. Coù leõ hoï ñaõ khaâu laïi böùc maøn ôû phía tröôùc nôi chí thaùnh vaø tieáp tuïc daâng huyeát cuûa thuù vaät. Thaät daïi doät neáu hoï laøm nhö vaäy khi maø giaù cuûa söï tha thöù cho moïi toäi loãi ñaõ ñöôïc traû bôûi Chuùa Jesus moät laàn ñuû caû. Haõy so saùnh:

Ngaøy hoâm nay, ngöôøi ta coù daïi doät khi hoï coá töï cöùu mình baèng nhöõng vieäc hoï laøm thay vì ñôn sô tin caäy nhöõng gì maø Chuùa Jesus ñaõ laøm saün roài khoâng?
-Caùc baïn seõ laøm gì? -Caùc baïn seõ nhôø caäy vaøo ñieàu gì caùc baïn laøm hay tin caäy vaøo ñieàu gì maø Chuùa Jesus ñaõ laøm cho caùc baïn treân Thaäp Töï Giaù?

Thò cuï gôïi yù:

-Chuùa Jesus Christ ñaõ laøm giaù traû ñaày ñuû cho heát thaûy moïi ngöôøi.

Toäi loãi cuûa heát thaûy nhöõng ai tin vaøo Ñaáng Giaûi Cöùu seõ ñeán trong ñôøi Cöïu öôùc, nhöõng ngöôøi nhö Aùp-ra-ham, Moâi-se vaø Ña-vít, ñeàu ñöôïc tha thöù hoaøn toaøn bôûi vì Chuùa Jesus cuõng chòu cheát treân Thaäp Töï Giaù cho hoï nöõa. Taát caû nhöõng ngöôøi soáng trong thôøi Chuùa Jesus vaø tin caäy nôi Ngaøi – nhöõng ngöôøi nhö ma-thi-ô, Maùc, Lu-ca vaøa Giaêng – cuõng ñeàu ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi tha thöù vaø chaáp nhaän vaø côù söï coâng bình cuûa Ñöùc Chuùa Jesus.
12

Baøi hoïc 49: Yù Nghóa Veà Söï Cheát Chuùa Jesus Qua Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc

Vaø töø luùc aáy, haøng trieäu ngöôøi töø caùc quoác giakhaép treân theá giôùi ñaõ höôùng veà nhöõng gì maø Chuùa Jesus ñaõ laøm khi Ngaøi chòu cheát cho hoï, vaø tin caäy nôi Ngaøi nhö laø Cöùu Chuùa cuûa mình.
G. Lôøi keát luaän. -Lôøi laøm chöùng:

Toâi laø ngöôøi ñaõ ñoàng yù vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi raèng toâi laø moät toäi nhaân vaø ñaõ tin caäy Chuùa Jesus cuøng söï cheát cuûa Ngaøi cho toâi. Toâi bieát raèng mình coù söï soáng ñôøi ñôøi bôûi vì Chuùa Jesus ñaõ traû xong moïi toäi loãi cuûa toâi roài. Nhöng khoâng phaûi Chuùa Jesus chòu cheát chæ vì toâi thoâi, song cuõng cho caùc baïn nöõa. Vaäy neân, neáu caùc baïn chæ tin caäy Ngaøi vaø nhaän söï cheát cuûa Ngaøi nhö giaù traû cho toäi loãi cuûa caùc baïn, thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ tha thöù cho caùc baïn vaø ban cho caùc baïn söï soáng ñôøi ñôøi, nhö Ngaøi ñaõ laøm cho toâi vaäy.
CAÙC CAÂU HOÛI: 1.Taïi sao Kinh Thaùnh Cöïu öôùc ñöôïc coi nhö laø moät baûng chæ ñöôøng? Bôûi vì moät

phaàn lôùn nhöõng söï kieän ñöôïc ghi laïi trong Kinh Thaùnh Cöïu öôùc laø chæ ñeán söï giaùng sinh, söï cheát, söï choân vaø söï soáng laïi cuûa Chuùa Jesus.
2.Caùc baïn coù nhôù A-ñam vaø EÂ-va ñaõ laøm gì khi hoï ñaõ phaïm toäi vaø nhaän bieát mình traàn truoàng khoâng? hoï ñaõ töï laøm cho mình aùo quaàn baèng laù caây. Haõy ñoïc Saùng-

theá-kyù 3:7.
3.Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm gì khi Ngaøi ñaõ nhìn thaáy aùo quaàn A-ñam vaø EÂ-va ñaõ laøm?

Ngaøi khoâng chaáp nhaän ñieàu gì hoï ñaõ laøm, vaø chính Ngaøi ñaõ gieát caùc con thuù , laøm aùo quaàn töø Ñaáng cuûa chuùng, vaø maëc vaøo cho A-ñam vaø EÂ-va.
4.Söï vieäc naøy nhaéc nhôû gì cho caùc baïn veà ñieàu gì maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho chuùng ta? Nhö Ngaøi ñaõ cung caáp aùo quaàn cho A-ñam vaø EÂ-va, thì Ngaøi ñaõ sai

Con Ngaøi, laø Ñöùc Chuùa Jesus, chòu cheát cho chuùng ta ñeå chuùng ta coù theå ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän trong söï coâng bình cuûa Chuùa Jesus.
5.Baïn laøm theá naøo ñeå ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän?

a. Nhìn nhaän raèng mình laø moät toäi nhaân voâ voïng vaø töø khöôùc khoâng coøn nhôø caäy nôi vieäc mình laøm ñeå töï mình laøm cho mình trôû neân toát laønh ñuû ñoái vôùi Ñöùc
13

Baøi hoïc 49: Yù Nghóa Veà Söï Cheát Chuùa Jesus Qua Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc

Chuùa Trôøi.
b. Ñaët ñöùc tin cuûa mình nôi Chuùa Jesus vaø huyeát maø Ngaøi ñaõ ban cho nhö laø giaù

traû ñaày ñuû cho Ñöùc Chuùa Trôøi veà toäi loãi cuûa mình
6.Taïi sao Ñöùc Chuùa Trôøi khöôùc töø Ca-in vaø nhöõng vaät oâng mang ñeán? Bôûi vì oâng ñaõ

ñeán vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi theo caùch rieâng cuûa mình, theo nhöõng yù kieán rieâng cuûa oâng, vaø khoâng theo phöông caùch maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ truyeàn baûo.
7.Giaêng Baùp-tít ñaõ noùi gì veà Chuùa khi oâng thaáy Ngaøi ñang ñi veà höôùng oâng treân bôø soâng Gioâ-ñanh? Haõy ñoïc: Giaêng 1:29. 8.Coù bao nhieâu caùnh cöûa ra vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi baûo Noâ-eâ laøm treân con taøu? Saùng-

theá-kyù 6:16. 9.Caùi caùnh cöûa ñoäc nhaát ñi vaøo con taøuaùm chæ ñeán Chuùa Jesus ra sao? Nhö caùnh cöûa ñoäc nhaát vaøo trong taøu laø loái thoaùt duy nhaát traùnh khoûi söï cheát, thì cuõng vaäy Chuùa Jesus laø caùnh cöûa duy nhaát daãn ñeán söï soáng ñôøi ñôøi.
10.Loaïi chieân naøo maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ truyeàn leänh cho ngöôøi Y-sô-ra-eân choïn ñeå nhôø ñoa con ñaàu loøng cuûa hoï ñöôïc cöùu khoûi cheát laø gì? Ñoù laø moät chieân con laønh

laën.
11.Con chieân laønh laën ñoù nhaéc cho chuùng ta theá naøo veà Chuùa Jesus? Ngaøi ñöôïc sinh

ra khoâng coù toäi vaø ñaõ soáng cuoäc ñôøi voâ toäi, cho neân Ngaøi coù theå ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän nhö laø giaù traû cho toäi loãi cuûa chuùng ta.
12.Caùc con ñaàu loøng cuûa ngöôøi Y-sô-ra-eân coù ñöôïc cöùu khoâng neáu nhö chieân con khoâng bò gieát? Khoâng. 13.Coù phöông caùch naøo khaùc ñeå chuùng ta ñöôïc cöùu cöùu khoûi söï ñoaùn phaït cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi veà toäi loãi cuûa chuùng ta neáu nhö Chuùa Jesus khoâng chòu cheát cho chuùng ta khoâng? Khoâng. Caàn thieát ñeå Chuùa Jesus trao ban huyeát Ngaøi laøm giaù traû cho

toäi loãi cuûa chuùng ta.
14.Sau khi moät ngöôøi Y-sô-ra-eân ñaõ gieát chieân con laønh laaën vaø ñöïng huyeát cuûa noù trong moät caùi chaäu, ngöôøi ñoù coù coøn phaûi laøm ñieàu gì khaùc ñeå con ñaàu loøng mình seõ khoâng cheát khoâng? Coù. Ngöôøi aáy phaûi boâi huyeát leân treân maøy vaø hai coät cöûa

nhaø mình.
15.Ñieàu naøy cuõng nhaéc cho chuùng ta phaûi laøm gì neáu chuùng ta muoán ñöôïc cöùu khoûi söï 14

Baøi hoïc 49: Yù Nghóa Veà Söï Cheát Chuùa Jesus Qua Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc hình phaït maø chuùng ta ñaùng nhaän vì côù toäi loãi cuûa mình? chuùng ta phaûi tin ñieàu

maø Chuùa Jesus ñaõ laøm treân Thaäp Töï Giaù laø cho chuùng ta moät caùch caù nhaân, vaø chuùng ta chæ phaûi tin caäy nôi Ngaøi ñeå ñöôïc söï tha thöù cho toäi loãi mình.
16.Thieân söù huûy dieät coù gieát con ñaàu loøng naøo trong ngoâi nhaø ñaõ ñöôïc boâi huyeát khoâng? Khoâng. 17.Giôø ñaây taïi sao hoaøn toaøn khoâng caàn thieát phaûi daâng baát cöù sinh teá chuoäc toäi naøo nöõa? Bôûi vì Chuùa Jesus ñaõ traû giaù ñuû cho toäi loãi roài.

15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful