BAØI HOÏC

Baøi hoïc 50: Chuùa Jesus Ñöôïc Soáng Laïi Töø Trong Keû Cheát, Hieän Ra Cuøng Caùc Moân Ñeä Ngaøi , Veà Trôøi Vaø Höùa Seõ Trôû Laïi

50

CHUÙA JESUS ÑÖÔÏC SOÁNG LAÏI TÖØ TRONG KEÛ CHEÁT, HIEÄN RA CUØNG CAÙC MOÂN ÑEÄ NGAØI , VEÀ TRÔØI VAØ HÖÙA SEÕ TRÔÛ LAÏI
ÑAÏI CÖÔNG BAØI HOÏC
A. Lôøi giôùi thieäu: Khi chuùng ta baét ñaàu nghieân cöùu Kinh Thaùnh, chuùng ta ñaõ noùi veà söï kieän raèng Kinh Thaùnh laø moät moân lòch söû coù thaät. Trong caû lòch söû, Chuùa Jesus Christ laø hình aûnh trung taâm. Caâu chuyeän veà Ngaøi laø coù thaät. Khoâng phaûi chuùng ta ñang nghieân cöùu veà moät laõnh tuï toân giaùo khaùc maø chuùng ta ñang nghieân cöùu caâu chuyeän coù thaät veà Ñöùc Chuùa Con, laø Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng ñaõ ñeán theá gian ñaëng laøm Cöùu Chuùa chuùng ta. B. Nhöõng ngöôøi ñaøn baø ñi ñeán moä. Chuùa Jesus ñaõ cheát vaø ñöôïc choân trong moä ba ngaøy ba ñeâm. Vaøo cuoái thôøi gian naøy, vaøo buoåi saùng cuûa ngaøy thöù nhaát trong tuaàn leã, vaøi ngöôøi ñaøn baø maø hoï ñaõ tin nôi Chuùa Jesus , vaø ñaõ coù maët khi Chuùa Jesus ñöôïc an taùng, ñaõ trôû laïi nôi haàm moä. HAÕY ÑOÏC: Lu-ca 24:1. “ Ngaøy thöù nhaát trong tuaàn leã, khi môø saùng, caùc ngöôøi

ñôøn baø aáy laáy thuoác thôm ñaõ söõa soaïn ñem ñeán moà Ngaøi”.
Theo phong tuïc, ngöôøi Do-thaùi taåm höông thôm cho xaùc ngöôøi cheát tröôùc khi ñöôïc choân caát. Nhöng Chuùa Jesus ñöôïc choân caùch voäi vaøng. -Daân Do-thaùi ñang trong luùc kyû nieäm leã Vöôït Qua. -Hoï khoâng kòp thì giôø ñeå boâi thuoác leân xaùc Ngaøi. -Hoâm sau laø ngaøy sa baùt neân hoï khoâng ñöôïc pheùp laøm baát cöù vieäc gì. -Theá neân hoï phaûi ñôïi cho ñeán ngaøy thöù nhaát trong tuaàn leã môùi ñeán vaø xöùc xaùc Ngaøi 1

Baøi hoïc 50: Chuùa Jesus Ñöôïc Soáng Laïi Töø Trong Keû Cheát, Hieän Ra Cuøng Caùc Moân Ñeä Ngaøi , Veà Trôøi Vaø Höùa Seõ Trôû Laïi baèng höông lieäu. Nhöõng ngöôøi ñaøn baø naøy ñaõ ñeán vaøo luùc tôø môø saùng Chuùa nhaät ñeå xöùc xaùc Chuùa Jesus. Hoï mong tìm thaáy xaùc Ngaøi vaãn coøn nguyeân trong moä. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi ñaày quyeàn naêng. Nhöng hoï phaûi söõng sôø! HAÕY ÑOÏC: Lu-ca 24:2. “Hoï thaáy hoøn ñaù ñaõ laên ra khoûi cöûa moà;”. Nhöõng ngöôøi ñaøn baø ñaõ khoâng bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai thieân söù cuûa Ngaøi ñaõ laên taûng ñaù naëng aáy ñi khoûi loái vaøo cöûa moä laø nôi xaùc Chuùa Jesus ñöôïc choân chaát. -Löu yù veà khaûo coå:

Ngaøy nay vaãn coøn thaáy taïi khu vöïc thaønh Gieâ-ru-sa-lem, nhöõng ngoâi moä coù nieân hieäu töø thôøi Chuùa Jesus. moät vaøi ngoâi moä naøy, ñöôïc ñuïc thaønh haàm saâu trong loøng ñaù, coù moät cöûa troøn baèng ñaù lôùn, ñaët trong moät ñöôøng raõnh ñeå taûng ñaù coù theå laên ñöôïc ngang qua loái vaøo, nhö ñaõ moâ taû trong khuùc Kinh Thaùnh naøy.
Neáu baïn coù moät böùc hình veà moät ngoâi moä thöïc teá ôû Gieâ-ru-sa-lem vaøo theá kyû thöù nhaát, haõy cho caùc hoïc vieân xem, vaø nhaéc hoï raèng nhöõng khaùm phaù cuûa ngaønh khaûo coå nhaát trí trong töøng chi tieát nhoû vôùi Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. C. Söù ñieäp cuûa caùc vò thieân söù. HAÕY ÑOÏC: Lu-ca 24:3-4. “Nhöng, böôùc vaøo, khoâng thaáy xaùc Ñöùc-Chuùa- Jeâ

sus. Ñöông khi khoâng bieát nghó laøm sao, xaûy coù hai ngöôøi nam maëc aùo saùng nhö chôùp, hieän ra tröôùc maët hoï”. Thò cuï gôïi yù:
HÌNH AÛNH THEO NIEÂN ÑAÏI SOÁ 88, “SÖÏ SOÁNG LAÏI”. Xaùc cuûa Chuùa Jesus khoâng coù ôû trong moä! Vaø, theâm vaøo söï söõng sôø cuûa hoï, hoï ñöôïc hai thieân söù chaøo ñoùn! Haõy nghe ñieàu caùc thieân söù noùi vôùi hoï. B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaønh tín; Ngaøi khoâng bao giôø thay ñoåi. HAÕY ÑOÏC: Lu-ca 24:5-7. “Hoï ñöông thaát kinh, uùp maët xuoáng ñaát; thì hai ngöôøi 2

Baøi hoïc 50: Chuùa Jesus Ñöôïc Soáng Laïi Töø Trong Keû Cheát, Hieän Ra Cuøng Caùc Moân Ñeä Ngaøi , Veà Trôøi Vaø Höùa Seõ Trôû Laïi

aáy noùi raèng: Sao caùc ngöôi tìm ngöôøi soáng trong voøng keû cheát? Ngaøi khoâng ôû ñaây ñaâu, song Ngaøi ñaõ soáng laïi. Haõy nhôù khi Ngaøi coøn ôû xöù Ga-li-leâ, phaùn Ga-licuøng caùc ngöôi theå naøo, Ngaøi ñaõ phaùùn raèng: con ngöôøi phaûi bò noäp trong tay keõ pha coù toäi, phaûi ñoùng ñinh treân caây thaäp töï, vaø ngaøy thöù ba phaûi soáng laïi”.
Chuùa Jesus ñaõ soáng laïi töø trong keû cheát, y nhö Ngaøi ñaõ phaùn vaäy! Chuùa Jesus laø Ñöùc Chuùa Trôøi. -Ngaøi xuoáng traàn trôû neân nhö moät con ngöôøi ñaëng giaûi cöùu chuùng ta khoûi Sa-tan, toäi loãi vaø söï cheát. -Chuùa Jesus ñaõ bieát, tröôùc khi Ngaøi töø boû thieâng Ñaøng, raèng Ngaøi phaûi phoù maïng soáng Ngaøi cho söï giaûi cöùu chuùng ta. -Ngaøi cuõng bieát raèng Ngaøi seõ soáng laïi vaø bieát Ngaøi chaúng bao giôø laïi cheát nöõa. HAÕY ÑOÏC: Thi-thieân 16:10. “Vì Chuùa seõ chaúng boû linh hoàn toâi trong AÂm Phuû,

cuõng khoâng ñeå cho ngöôøi thaùnh Chuùa thaáy söï hö naùt”.
HAÕY CHÆ ÑEÁN BIEÅU ÑOÀ LÔØI TIEÂN TRI. Haõy môû ra caâu “soáng laïi’, vaø haõy vieát Lu-ca 24:6 ñoái ñieän vôùi Thi-thieân. Haõy ñoïc lôøi tieân tri vaø caâu Kinh Thaùnh öùng nghieäm. Haõy chæ ra raèng ñaây laø söï öùng nghieäm cuûa Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. HAÕY ÑOÏC: Lu-ca 24:8-12. “ Hoï beøn nhôù laïi nhöõng lôiø Ñöùc-Chuùa- Jeâ sus ñaõ

phaùn, Hoï ôõ moà trôû veà, rao truyeàn moïi söï aáy cho möôøi moät söù ñoàv nhöõng ngöôøi khaùc, Aáy laø Ma-ri-Ma-ñô-len, Gian-nô vaø Ma-ri meï cuûa Gia-cô, cuøng caùc ñôøn Ma-ri-Ma-ñôGianMaGiabaø khaùc ñi vôùi hoï ñaõ rao truyeàn nhö vaäy cho caùc söù ñoà. Song caùc söù ñoà khoâng tin, cho lôøi aáy nhö laø hö khoâng. Daàu vaäy, Phi-E-rô ñöùng daäy, chaïy ñeán moà, Phidaä cuoái xuoáng maø doøm, chæ thaáy vaûi lieäm ôû treân ñaát, ñoaïn veà nhaø, laï luøng cho vieäc ñaõ xaûy ra”. ra”
Taát caû nhöõng ngöôøi theo Ngaøi ñeàu chôø ñôïi Ngaøi vaø mong moûi Ngaøi soáng laïi töø trong keû cheát bôûi vì Ngaøi ñaõ noùi vôùi hoï nhieàu laàn tröôùc khi Ngaøi cheát raèng ñeán ngaøay thöù ba Ngaøi seõ soáng laïi. -Hoï khoâng hieåu hay nhôù nhöõng gì Ngaøi ñaõ phaùn, vaø hoï cuõng ñaõ khoâng tin raèng Ngaøi coù theå soáng ñoäng böôùc ra khoûi moà maû ñöôïc. 3

Baøi hoïc 50: Chuùa Jesus Ñöôïc Soáng Laïi Töø Trong Keû Cheát, Hieän Ra Cuøng Caùc Moân Ñeä Ngaøi , Veà Trôøi Vaø Höùa Seõ Trôû Laïi -Nhöng baát keå laø döôøng nhö khoâng theå ñeán ñöôïc ñeán bao nhieâu ñi nöõa, thì Ñöùc Chuùa Trôøi vaãn luoân luoân laøm ñieàu Ngaøi ñaõ höùa. D. Chuùa Jesus Christ laø Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi. Chuùng ta daùm ñoaùm chaéc raèng Chuùa Jesus laø Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø Ñaáng Giaûi Cöùu ñaõ ñöôïc höùa ban bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán Chuùa Jesus soáng laïi töø trong keû cheát. -Caùc nhaø laõnh ñaïo Do-thaùi ñaõ ñoùng ñinh Chuùa Jesus vì Ngaøi ñaõ tuyeân boá raèng mình laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø Ñaáng Giaûi Cöùu. -Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán Chuùa Jesus soáng laïi töø trong keû cheát haàu cho moïi ngöôøi bieát raèng Chuùa Jesus chính laø Ñaáng maø Ngaøi ñaõ tuyeân boá. E. Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc thoûa loøng vôùi söï ñeàn traû cuûa Chuùa Jesus. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaùnh khieát vaø coâng bình. Ngaøi ñoøi hoûi tieàn coâng traû cho toäi loãi phaûi laø söï cheát. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaønh tín; Ngaøi khoâng bao giôø thay ñoåi. Chuùng ta bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi hoaøn toaøn haøi loøng vôùi caùi giaù maø Chuùa Jesus ñaõ ñeàn traû cho toäi loãi cuûa chuùng ta. -Haõy nhaéc laïi:

Caùc baïn coù nhôù raèng ngay tröôùc luùc Chuùa Jesus cheát, Ngaøi ñaõ keâu leân, “Moïi vieäc ñaõ ñöôïc troïn” khoâng? Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ xeù böùc maøn trong ñeàn thôø töø treân chí döôùi. Ñöùc Chuùa Trôøi laøm vaäy ñeå toû ra raèng con ñöôøng trôû laïi cuøng vôùi Ngaøi giôø ñaây ñaõ môû ra, vì giaø ñeàn traû hoaøn toaøn cho toäi loãi ñaõ ñöôïc thöïc hieän baaèng chính huyeát cuûa Chuùa Jesus roài.
Khoâng coøn gì khaùc ñaûm baûo cho chuùng ta raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ hoaøn toaøn haøi loøng vôùi caùi giaù traû cho toäi loãi ñaõ ñöôïc thöïc hieän baèng chính huyeát Ngaøi. -Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khieán Chuùa Jesus soáng laïi töø trong keû cheát. -Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng khieán cho Chuùa Jesus soáng laïi neáu nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ khoâng ñöôïc haøi loøng vôùi caùi giaù maø Chuùa Jesus ñaõ traû. 4

Baøi hoïc 50: Chuùa Jesus Ñöôïc Soáng Laïi Töø Trong Keû Cheát, Hieän Ra Cuøng Caùc Moân Ñeä Ngaøi , Veà Trôøi Vaø Höùa Seõ Trôû Laïi -Haõy so saùnh:

Neáu moät ngöôøi bò quan aùn boû tuø, ngöôøi aáy phaûi ôû ñoù cho tôùi luùc ñöôïc phoùng thích. Neáu ngöôøi aáy vöôït nguïc, caûnh saùt seõ baaét vaø giam ngöôøi aáy laïi. Nhöng neáu ngöôøi aáy cöù ôû trong tuø vaø maõn haïn maø quan toøa tuyeân aùn, thì ngöôøi aáy khoâng caàn phaûi e sôï gì khi ñöôïc phoùng thích. Caûnh saùt coù theå thaáy ngöôøi aáy sau khi ñöôïc thaû ra, nhöng hoï seõ khoâng baét ngöôøi aáy vaø nhoát hoï laïi trong tuø nöõa. Ngöôøi aáy ñöôïc phoùng thích vì ñaõ nhaän ñaày ñuû hình phaït cuûa toäi aùc mình. Chuùa Jesus khoâng coù moät toäi naøo cuûa rieâng Ngaøi, nhöng Ngaøi nhaän traùch nhieäm traû moät caùi giaù ñaày ñuû cho toäi loãi cuûa chuùng ta. Caùi giaù ñaày ñuû cho toäi loãi cuûa chuùng ta. Caùi giaù ñaày ñuû chuoäc toäi chuùng ta phaûi ñöôïc traû ñuû thì chuùng ta môùi ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän. Chuùa Jesus ñaõ theá choã cuûa chuùng ta tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Quan Aùn, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ñoaùn phaït Chuùa Jesus thay cho chuùng ta.
Giôø ñaây, laøm theá naøo chuùng ta bieát raèng Ñöùc Chuùa Jesus ñaõ traû giaùñaày ñuû cho toäi loãi cuûa chuùng ta vaø bieát raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø Quan Aùn ñaõ ñöôïc haøi loøng hoaøn toaøn? -Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ baøy toû cho chuùng ta raèng khoâng caàn phaûi traû theâm nöõa baèng vieäc Ngaøi ñem Chuùa Jesus ra khoûi söï cheát vaø laøm cho Ngaøi soáng laïi. -Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Quan Aùn, chöa ñöôïc haøi loøng thì Ngaøi seõ khoâng ñem Chuùa Jesus ra khoûi söï cheát. B Chuû ñeà: Con ngöôøi phaûi coù ñöùc tin ñeå laøm vöøa loøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñeå ñöôïc cöùu. Vaäy laøm theá naøo ñeå caùc baïn ñöôïc giaûi thoaùt khoûi Sa-tan, khoûi toäi loãi, vaø söï phaân caùch ñôøi ñôøi khoûi Ñöùc Chuùa Trôøi? Caùc baïn phaûi ñaët loøng tin caäy hoaøn toaøn nôi Ñöùc Chuùa Jesus, tin raèng Ngaøi ñaõ trao phoù huyeát Ngaøi laøm giaù traû ñaày ñuû cho toäi loãi cuûa caùc baïn söï soáng ñôøi ñôøi. F. Chuùa Jesus hieän ra cho moät soá ngöôøi theo Ngaøi. B Chuû ñeà: Con ngöôøi phaûi coù ñöùc tin ñeå laøm vöøa loøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñeå ñöôïc cöùu. 5

Baøi hoïc 50: Chuùa Jesus Ñöôïc Soáng Laïi Töø Trong Keû Cheát, Hieän Ra Cuøng Caùc Moân Ñeä Ngaøi , Veà Trôøi Vaø Höùa Seõ Trôû Laïi HAÕY ÑOÏC: Lu-ca 24:13-24. “ Cuõng trong ngaøy aáøy, coù hai Moân-ñoà ñi ñeán laøng

kia, goïi laø Em-Ma-uùt, caùch thaønh Gieâ-ru-sa-lem saùu möôi Eách-ta-ñô; hoï ñaøm Em-Maru-sah-taluaän veà nhöõng söï ñaõ xaûy ra. Ñang khi noùi vaø caûi leõ nhau, chính Ñöùc-Chuùa- Jeâ noù sus ñeán gaàn, cuøng ñi ñöôøng vôùi hoï, nhöng maét hai ngöôøi aáy bò che khuaát khoâng khoâ nhìn bieát Ngaøi ñöôïc. Ngaøi phaùn cuøng hoï raèng: caùc ngöôi ñöông ñi ñöôøng, noùi chuyeän gì cuøng nhau vaäy? Hoï döøng laïi, buoàn böïc laém. Moät trong hai ngöôøi teân laø Cô-leâ-oâ-ba, traû lôøi raèng: coù phaûi chæ ngöôi laø khaùch la ïôû thaønh Gieâ-ru-sanh Côru-salem, khoâng hay vieäc ñaõ xaûy ñeán taïi ñoù caùch maáy böõa raày sao? Ngaøi hoûi raèng: vieäc gì vaäy? Hoï traû lôøi raèng: aáy laø vieäc ñaõ xaûy ra cho Jeâ sus Na-sa-reùt, moät lôø Na-saÑaáng tieân tri, coù quyeàn pheùp trong vieäc laøm, vaø trong lôøi noùi, tröôùc maët ÑöùcChuùa-Trôøi vaø caû chuùng daân; laøm sao maø caùc thaày teá leã caû cuøng caùc quan ñeà hình ta ñaõ noäp Ngaøi ñeå xöû töû, vaø ñeå ñoùng ñinh treân caây thaäp töï. Chuùng toâi troâng mong Ngaøi seõ cöùu laáy daân Y-sô-ra-eân; daàu theå aáy, vieäc xaûy ra ñaõ ñöôïc Y-sô-raba ngaøy roài. Thaät coù maáy ngöôøi ñôøn baø trong voøng chuùng toâi ñaõ laøm cho chuùng ngaø toâi laáy laøm laï laém: khi môø saùng, hoïï ñeán moà, khoâng thaáy xaùc Ngaøi, thì veà baùo ho raèng coù thieân söù hieän ñeán, noùi Ngaøi ñöông soáng. Coù maáy ngöôøi trong voøng chuùng toâi cuõng ñi thaêm moà, thaáy moïi ñeàu Y nhö lôøi hoï noùi; coøn Ngaøi thì khoâng thaáy”.
Maëc daàu Chuùa Jesus ôû dñoù vôùi hoï, hoï cuõng khoâng nhaän bieát Ngaøi. Kinh Thaùnh khoâng cho chuùng ta bieát taïi sao hoï khoâng nhaän Ngaøi; chuùng ta chæ coù theå phoûng ñoaùn. G. Duøng lôøi cuûa caùc Ñaáng tieân tri trong Cöïu öôùc, Chuùa Jesus daïy veà chính mình Ngaøi. Roài Chuùa Jesus daïy cho hoï, nhö chuùng ta ñang laøm, tham chieáu ñeán caùc lôøi tieân tri Cöïu öôùc noùi veà Ngaøi. HAÕY ÑOÏC: Lu-ca 24:25-27. “ Ñöùc-Chuùa- Jeâ sus beøn phaùn raèng: hôõi nhöõng

keû daïi doät, coù loøng chaäm tin lôøi caùc Ñaáng tieân tri noùi ! Haù chaúng phaûi Ñaáng Christ chòu thöông khoù theå aáy, môùi ñöôïc vaøo söï vinh hieån mình sao? Ñoaïn, Ngaøi baét ñaàu töø Moâi-se roài keá ñeán moïi Ñaáng tieân tri maø caét nghóa cho hai
6

Baøi hoïc 50: Chuùa Jesus Ñöôïc Soáng Laïi Töø Trong Keû Cheát, Hieän Ra Cuøng Caùc Moân Ñeä Ngaøi , Veà Trôøi Vaø Höùa Seõ Trôû Laïi

ngöôøi ñoù nhöõng lôøi chæ veà Ngaøi trong caû Kinh Thaùnh”. h”
Duø theá, hoï cuõng vaãn khoâng bieát raèng ñoù laø Chuùa Jesus ñang noùi chuyeän cuøng hoï. H.Nhöõ H.Nhöõng keû theo Chuùa Jesus nhaän bieát Ñaáng Christ ñaõ soáng laïi. HAÕY ÑOÏC: Lu-ca 24:28-32. “ Khi hai ngöôøi ñi gaàn ñeán laøng mình ñònh ñi, thì

Ñöùc-Chuùa- Jeâ sus döôøng nhö muoán ñi xa hôn nöõa. Nhöng hoï eùp Ngaøi döøng laïi, döø maø thöa raèng: xin ôû laïi vôùi chuùng toâi; vì trôøi ñaõ xeá chieàu haàu toái. Vaäy, Ngaøi vaøo ôû laïi cuøng hoï. Ñöông khi Ngaøi ngoài aên cuøng hai ngöôøi, thì laáy baùnh, chuùc Ñöông taï, ñoaïn, beû ra cho hoï. Maét hoï beøn môû ra, maø nhìn bieát Ngaøi; song Ngaøi thoaït bieán ñi khoâng thaáy. Hai ngöôøi noùi cuøng nhau raèng: khi naõy ñi ñöôøng, Ngaøi noùi cuøng chuùng ta vaø caét nghóa Kinh Thaùnh, loøng chuùng ta haù chaúng noùng naûy sao?”. sao?”
Nhieàu laàn tröôùc ñaây hoï ñaõ ngoài vôùi nhau vaø nhìn xem Thaày vaø laaø Chuùa cuûa hoï ñaõ beû baùnh ra! Giôø ñaây, khi Ngaøi beû baùnh moät laàn nöõa, thình lình Ngaøi nhaän bieát raèng ñoù laø Chuùa Jesus! Veà sau khi caùc moân ñoà nhoùm laïi cuøng vôùi nhau, Ngaøi laïi hieän ra cuøng hoï nöõa. HAÕY ÑOÏC: Lu-ca 24:35-44. “ Roài hai ngöôøi thuaät laïi söï ñaõ xaûy ñeán khi ñi

ñöôøng, vaø nhìn bieát Ngaøi luùc beû baùnh ra thì theå naøo. Moân-ñoà ñöông noùi vôùi ñöông nhau nhö vaäy, chính Ñöùc-Chuùa- Jeâ sus hieän ra giöõa ñoù maø phaùn raèng: Bình an cho caùc ngöôi ! Nhöng Moân-ñoàà ñeàu söûng soát ruïng rôøi, töôûng thaáy thaàn. Ngaøi ño phaùn raèng: sao caùc ngöôi boái roái, vaø sao trong loøng caùc ngöôi nghi laøm vaäy? nghi Haõy xem tay chôn ta: thaät chính ta. Haïy rôø ñeán ta, vaø haõy xem; - thaàn thì khoâng coù thòt xöông, maø caùc ngöôi thaáy ta coù. Ñöông phaùn vaäy, Ngaøi giô tay vaø chôn ra cho xem. Nhöng vì côù Moân-ñoà vui möøng, neân chöa tin chaéc, vaø laáy laøm laïthì Ngaøi phaùn raèng: ÔÛ ñaây caùc ngöôi coù gì aên khoâng? Moân-ñoà daâng cho Ngaøi moät mieáng caù nöôùng. Ngaøi nhaän laáy maø aên tröôùc maët Moân-ñoà. Ñoaïn, Ngaøi Ngaø phaùn raèng: aáy ñoù laø ñeàu maø khi ta coøn ôû vôùi caùc ngöôi, ta baûo caùc ngöôi raèng: moïi söï ñaõ cheùp veà ta trong luaät phaùp Moâi-se, caùc saùch tieân tri, cuøng caùc Thi
7

Baøi hoïc 50: Chuùa Jesus Ñöôïc Soáng Laïi Töø Trong Keû Cheát, Hieän Ra Cuøng Caùc Moân Ñeä Ngaøi , Veà Trôøi Vaø Höùa Seõ Trôû Laïi

thieân phaûi ñöôïc öùng nghieäm”. ñöôï
I. Nhöõng lôøi cuoái cuøng cuûa Chuùa Jesus vôùi caùc moân ñoà. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi töø aùi, ñaày loøng thöông xoùt vaø hay laøm ôn. B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Cöùu Chuùa duy nhaát. HAÕY ÑOÏC: Lu-ca 24:45-48. “ Baáy giôø Ngaøi môû trí cho Moân-ñoà ñöôïc hieåu

ñôù Kinh Thaùnh. Ngaøi phaùn: Coù lôøi cheùp raèng: Ñaáng Christ phaûi chòu ñau ñôùn döôøng aáy, ngaøy thöù ba seõ töø keû cheát soáng laïi, vaø ngöôøi ta seõ nhôn danh Ngaøi maø rao giaûng cho daân caùc nöôùc söï aên naên ñeå ñöôïc tha toäi, baét ñaàu töø thaønh Gieâ-ru-sa-lem. Caùc ngöôi laøm chöùng veà moïi vieäc ñoù; ta ñaây, seõ ban cho caùc ru-saban ngöôi ñeàu Cha ta ñaõ höùa”.
Ñaây laø maïng lònh cuûa Chuùa Jesus, khoâng phaûi chæ cho caùc moân ñoàban ñaàu cuûa Ngaøi, nhöng cuõng cho heát thaûy nhöõng ai tin caäy nôi Ngaøi vaø nhaän söï ñeàn traû cuûa Ngaøi cho hoï. -Chuùa Jesus ñaõ cheát cho taát caû moïi ngöôøi, neân Ñöùc Chuùa Trôøi muoán cho moïi ngöôøi ñeàu bieát raèng hoï coù theå ñöôïc cöùu khoûi Sa-tan, toäi loãi vaø söï cheát. -Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng muoán cho baát cöù ai phaûi chcòu söï hình phaït ñôøi ñôøi. HAÕY ÑOÏC: Giaêng 3:16. “ Vì Ñöùc-Chuùa-Trôøi yeâu thöông theá gian, ñeán noãi ñaõ

ban con moät cuûa Ngaøi, haàu cho heå ai tin con aáy khoâng bò hö maát maø ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi”.
Ñaây laø lyù do taïi sao chuùng ta nghieân cöùu Thaùnh Kinh cuøng nhau – haàu cho chuùng ta coù theå nghe, hieåu vaø tin Tin Laønh kyø dieäu naøy vaø coù theå chia seû ñieàu ñoù cho ngöôøi khaùc. -Ñaây laø söù ñieäp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho caùc baïn vaø toâi. -Ngaøi muoán chuùng ta tin vaøo nhöõng gì maø Ngaøi ñaõ laøm cho chuùng ta trong Ñöùc Chuùa Jesus Christ ñaaå chuùng ta ñöôïc Ngaøi chaáp nhaän vaø coù theå soáng vôùi Ngaøi maõi maõi. J. Chuùng ta phaûi tin lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. B Chuû ñeà: Con ngöôøi phaûi coù ñöùc tin ñeå laøm vöøa loøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñeå ñöôïc 8

Baøi hoïc 50: Chuùa Jesus Ñöôïc Soáng Laïi Töø Trong Keû Cheát, Hieän Ra Cuøng Caùc Moân Ñeä Ngaøi , Veà Trôøi Vaø Höùa Seõ Trôû Laïi cöùu. -Lôøi laøm chöùng:

Toâi khoâng theå nhìn thaáy Chuùa Jesus baèng chính ñoâi maét mình, nhöng toâi tin raèng Chuùa Jesus ñaõ vaøo trong theá gian vaø ñaõ tin raèng Ngaøi cheát vì toäi cuûa chuùng ta vaø ñaõ soáng laïi vaøo ngaøy thöù ba.Toâi bieát ñieàu naøy vaø tin noù bôûi vì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ vieát ra noù trong Kinh Thaùnh. Toâi ñaõ ñoàng yù vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi raèng toâi laø moät toäi nhaân voâ voïng vaø toâi ñaõ tin caäy nôi Chuùa Jesus. söï ñeàn traû cuûa Ngaøi cho toâi baèng söï cheát Ngaøi laø ñieàu duy nhaát maø toâi nöông nhôø ñeå ñöôïc chaáp nhaän tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi.
Thaät quan troïng ñeå caùc baïn tin vaøo söù ñieäp naøy maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ vieát ra trong Lôøi Ngaøi. -Haõy nhaéc laïi;

Caùc baïn coù coøn nhôù raèng, tröôùc khi Chuùa Jesus cheát, Ngaøi ñaõ keå veà moät ngöôøi giaøu vaø moät ngöôøi ngheøo teân laø La-xa-rô khoâng? Chuùa Jesus ñaõ noùi raèng caû hai ngöôøi naøy ñeàu cheát. La-xa-rô ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi tieáp nhaän, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi boû ngöôøi giaøu vaøo nôi hình phaït ñôøi ñôøi. Chuùa Jesus noùi raèng ngöôøi giaøu ñaõ ñau ñôùn kinh khuûng vaø oâng ñaõ xin Aùp-ra-ham sai La-xa-rô trôû veà treân ñaát ñeå caûnh caùo cho anh em oâng, haàu cho hoï seõ khoâng ñi vaøo choán hình phaït ñôøi ñôøi. Nhöng Aùp-ra-ham baûo vôùi ngöôøi giaøu raèng caùc anh em oâng ñaõ coù lôøi cuûa caùc tieân tri Ñöùc Chuùa Trôøi roài vaø hoï phaûi coù traùch nhieäm tin vaøo lôøi aáy.
-Haõy so saùnh:

Ñaây cuõng laø ñieàu maø Ñöùc Chuùa Trôøi mong ñôïi nôi chuùng ta. Daàu cho chuùng ta khoâng nhìn thaáy Chuùa Jesus baèng maét cuûa mình, nhöng chuùng ta coù söù ñieäp cuûa Thaùnh Kinh.
Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng chuùng ta phaûi tin Tin Laønh naøy raèng Chuùa Jesus laø Ñaáng Giaûi Cöùu chòu cheát vì toäi chuùng ta, chòu choân, vaø ñaõ soáng laïi töø trong keû cheát. -Bôûi söï tin caäy, chuùng ta cuõng coù theå bieát raèng toäi loãi cuûa chuùng ta ñaõ ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi tha thöù vaø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ tieáp nhaän chuùng ta. 9

Baøi hoïc 50: Chuùa Jesus Ñöôïc Soáng Laïi Töø Trong Keû Cheát, Hieän Ra Cuøng Caùc Moân Ñeä Ngaøi , Veà Trôøi Vaø Höùa Seõ Trôû Laïi -Neáu caùc baïn ñoàng yù vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi veà nhöõng gì Ngaøi ñaõ vieát ra trong Lôøi cuûa Ngaøi vaø chæ tin caäy nôi Chuùa Jesus vaø söï ñeàn traû cuûa Ngaøi cho toäi loãi cuûa caùc baïn, thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ tha thöù taát caû toäi loãi cuûa baïn, vaø Ngaøi chaáp nhaän caùc baïn vaø ban cho caùc baïn moùn quaø söï soáng ñôøi ñôøi. K. Chuùa Jesus thaêng thieân veà trôøi. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaønh tín; Ngaøi khoâng bao giôø thay ñoåi. Sau khi Chuùa Jesus truyeàn lònh cho caùc moân ñoà Ngaøi phaûi rao Tin Laønh naøy cho moïi ngöôøi, Ngaøi lìa khoûi hoï vaø trôû veà cuøng cha Ngaøi treân Thieân Ñaøng. HAÕY ÑOÏC: Coâng vuï 1:9. “Ngaøi phaùn baáy nhieâu lôøi roài, thì ñöôïc caát leân trong

luùc caùc ngöôøi ñoù nhìn xem Ngaøi, coù moät ñaùm maây tieáp Ngaøi khuaùt ñi, khoâng thaáy nöõa. Thò cuï gôïi yù:
HÌNH AÛNH THEO NIEÂN ÑAÏI SOÁ 90, “SÖÏ THAÊNG THIEÂN” HAÕY ÑOÏC: Thi-thieân 68:18. “Chuùa ñaõ ngöï leân treân cao, daãn theo nhöõng phu

tuø; Chuùa ñaõ nhaän leã vaät giöõa loaøi ngöôøi, vaø giöõa keû phaûn nghòch cuõng vaäy, Haàu cho Gieâ-hoâ-Va Ñöùc-Chuùa-Trôøi ñöôïc ôû vôùi chuùng noù”.
HAÕY CHÆ ÑEÁN BIEÅU ÑOÀ TIEÂN TRI. Haõy môû ra caâu “Trôû veà trôø” vaø haõy vieát Coâng vuï 1:9 ñoái dieän vôùi Thi-thieân 68:18. Haõy ñoïc caâu Kinh Thaùnh tham chieáu vaø caâu Kinh Thaùnh öùng nghieäm. Haõy chæ ra raèng ñaây laø söï öùng nghieäm cuûa Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. L. Chuùa Jesus seõ trôû laïi. HAÕY ÑOÏC: Coâng-vuï 1:10. “Caùc ngöôøi ñoù ñöông ngoù chaêm treân trôøi trong luùc

Ngaøi ngöï leân, xaûy coù hai ngöôøi nam maëc aùo traéng hieän ñeán tröôùùc maët,”. tröô ,”
Ñaây laø hai thieân söù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. B Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Ñöùc Chuùa Trôøi. B Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi laø thaùnh khieát vaø coâng bình. Ngaøi ñoøi hoûi tieàn coâng traû cho toäi loãi phaûi laø söï cheát. HAÕY ÑOÏC: Coâng-vuï 1:11. “vaø noùi raèng: Hôõi ngöôøi Ga-li-leâ, sao caùc ngöôi Ga-li-

ñöùng ngoùng leân trôøi laøm chi? Jeâ sus naày ñaõ ñöôïc caát leân trôøi khoûi giöõa caùc khoû
10

Baøi hoïc 50: Chuùa Jesus Ñöôïc Soáng Laïi Töø Trong Keû Cheát, Hieän Ra Cuøng Caùc Moân Ñeä Ngaøi , Veà Trôøi Vaø Höùa Seõ Trôû Laïi

ngöôi, cuõng seõ trôû laïi nhö caùch caùc ngöôi ñaõ thaáy Ngaøi leân trôøi vaäy”.
Chuùa Jesus seõ trôû laïi treân ñaát naøy moät laàn nöõa, nhöng khi Ngaøi ñeán, khoâng phaûi laø ñeå cöùu toäi nhaân ra khoûi Sa-tan, toäi loãi vaø söï cheát nöõa- Chuùa Jesus ñaõ laøm xong coâng vieäc ñoù roài. Giôø ñaây Ñöùc Chuùa Trôøi truyeàn cho moïi ngöôøi haõy aên naên, nghóa laø, ñoàng yù vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi raèng hoï laø nhöõng toäi nhaân voâ voïng xöùng ñaùng vôùi hìnhh phaït cuûa Ngaøi, nhöng chæ nöông caäy nôi söï ñeàn traû maø Chuùa Jesus ñaõ thöïc hieän cho hoï maø thoâi. Laàn thöù nhì Chuùa Jesus trôû laïi, Ngaøi seõ trôû laïi vôùi tö caùch vò quan aùn vó ñaïi toaøn naêng cuûa toaøn theå theá gian. Ñaày laø ñieàu maø Ngaøi ñaõ phaùn baûo vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo Do-thaùi tröôùc khi hoï ñoùng ñinh Ngaøi. HAÕY ÑOÏC: Maùc 14:61-62. “Nhöng Ñöùc-Chuùa- Jeâ sus laøm thinh, khoâng traû lôøi

chi heát. Thaày caû thöôïng phaåm laïi hoûi: aáy chính ngöôi laø Ñaáng Christ, con ÑöùcChrist, Chuùa-Trôøi ñaùng ngôïi khen phaûi khoâng?. Ñöùc-Chuùa- Jeâ sus phaùn raèng: Ta chính phaûi ñoù; caùc ngöôi seõ thaáy Con ngöôøi ngoài beân höõu quyeàn pheùp Ñöùc-Chuùathaá Trôøi, vaø ngöï giöõa ñaùm maây treân trôøi maø ñeán”.
Khi Chuùa Jesus trôû laïi nhö laø vò quan aùn toaøn naêng, taát caû nhöõng ai khoâng aên naên vaø khoâng tin caäy nôi Chuùa Jesus cuøng giaù ñeàn traû cuûa Ngaøi cho hoï ñeàu bò neùm, cuøng vôùi Sa-tan vaø taát caû caùc söù cuûa noù, vaøo trong löûa ñôøi ñôøi. HAÕY ÑOÏC: Khaûi-huyeàn 20:15. “ Keû naøo khoâng ñöôïc bieân vaøo saùch söï soáng

ñeàu bò neùm xuoáng hoà löûa”.
M. Lôøi keát luaän. Söù ñieäp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng ta laø aát roõ raøng. Taát caû caùc moân ñoà cuûa Chuùa Jesus (ngoaïi tröø Giu-ña, laø keû phaûn boäi Ngaøi vì ba möôi mieáng baïc) ñeàu tin nôi Chuùa Jesus. Hoï bieát raèng Ngaøi laø Ñaáng maø Ñöùc Chuùa Trôøi höùa sai ñeán. Hoï ñaõ nhìn thaáy phdeùp laï cuûa Ngaøi; hoõ ñaõ nhìn thaáy Ngaøi cheát; hoï ñaõ nhìn thaáy Ngaøi laïi soáng; hoï ñaõ nhìn thaáy Ngaøi ñöôïc caát leân giöõa nhöõng ñaùm maây. Caùc moân ñoà ñaõ ñi ra vaø noùi cho nhöõng ngöôøi khaùc veà Chuùa Jesus ñaõ bò choáng ñoái. 11

Baøi hoïc 50: Chuùa Jesus Ñöôïc Soáng Laïi Töø Trong Keû Cheát, Hieän Ra Cuøng Caùc Moân Ñeä Ngaøi , Veà Trôøi Vaø Höùa Seõ Trôû Laïi Nhöõng söû gia ñaõ ghi cheùpraèng heát thaûy caùc moân ñeä cuûa Chuùa ñeàu ñaõ cheát baèng söï hình phaït cuûa con ngöôøi vì ñöùc tin cuûa hoï nôi Ñaáng Christ. Moät vaøi moân ñoà bò tra taán; moät soá bò ñoùng ñinh; moät soá bò cheát trong tuø. Nhöõng ngöôøi naøy ñaõ boû söï soáng mình vì moät lôøi noùi doái sao? Khoâng. Hoï ñaõ cheát cho ñieàu maø hoï ñaõ thaáy laø coù thöïc. Chuùng ta coù theå nöông döïa ñöùc tin cuûa mìnhcaùch chaéc chaén nôi Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi vì ñieàu ñoù laø thaät. HAÕY ÑOÏC: Giaêng 3;16 moät laàn nöõa. “ Vì Ñöùc-Chuùa-Trôøi yeâu thöông theá gian,

ñeán noãi ñaõ ban con moät cuûa Ngaøi, haàu cho heã ai tin Con aáy khoâng bò hö – maát maø ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi”.
CAÙC CAÂU HOÛI: 1.Nhöõng ngöôøi ñaøn baø ñaõ tìm thaáy gì vaøo buoåi saùng ngaøy thöù nhaát trong tuaàn leã khi Ngaøi ñi ñeán nôi hang moä choã Chuùa Jesus ñöôïc choân? Taûng ñaù daõ ñöôïc laên ñi

khoûi cöûa moä.
2.Ñieàu gì ñaõ xaûy ra tröôùc khi nhöõng ngöôøi ñaøn baø naøy ñeán moä? Coù moät côn ñoäng raát

lôùn, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ sai thieân söù cuûa Ngaøi laên taûng ñaù khoûi cöûa moä.
3.Nhöõng ngöôøi ñaøn baø naøy ñaõ nhìn thaáy gì khi hoï böôùc vaøo trong moä?

a. Hoï thaáy xaùc Chuùa Jesus khoâng coøn nöõa.
b. Hoï thaáy hai thieân söù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 4.Söï soáng laïi cuûa Chuùa Jesus baøy toû ra ñieàu gì? Noù baøy toû raèng Chuùa Jesus laø Con

cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø Ñaáng Giaûi Cöùu y nghö Ngaøi ñaõ tuyeân boá. Neáu Ngaøi ñaõ khoâng phaûi laø Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø laø Ñaáng Giaûi Cöùu, thì Ñöùc Chuùa Trôøi seõ khoâng khieán Ngaøi soáng laïi töø trong keû cheát.
5.Laøm theá naøo chuùng ta coù theå ñöôïc tha thöù vaø nhaän ñöôïc söï ban cho söï soáng ñôøi ñôøi maø Chuùa Jesus ñaõ mua cho chuùng ta baèng chính huyeát Ngaøi? Baaèng caùch

ñoàng yù vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi raèng chuùng ta laø nhöõng toäi nhaân voâ voïng vaø chcæ tin caäy nôi Chuùa Jesus laø Ñaáng ñaõ cheát laøm giaù traû cho toäi loãi chuùng ta vaø söï soáng laïi töø keû cheát ñeå ban cho chuùng ta söï soáng ñôøi ñôøi.
12

Baøi hoïc 50: Chuùa Jesus Ñöôïc Soáng Laïi Töø Trong Keû Cheát, Hieän Ra Cuøng Caùc Moân Ñeä Ngaøi , Veà Trôøi Vaø Höùa Seõ Trôû Laïi 6.Ma-ri Ma-ñô-len vaø caùc tín höõu khaùc ñaõ noùi gì vôùi caùc moân ñoà? Hoï baûo raèng hoï

ñaõ nhìn thaáy Chuùa Jesus, vì Ngaøi ñaõ soáng laïi töø trong keû cheát vaø ñaõ hieän ra cuøng hoï.
7.Caùc moân ñoà coù tin ma-ri Ma-ñô-len vaø caùc tín höõu khaùc ñaõ thaáy Chuùa Jesus khoâng? Khoâng. 8.Hoï coù neân kinh ngaïc khi nghe noùi raèng Chuùa Jesus ñaõ soáng laïi töø trong keû cheát khoâng? Khoâng, Chuùa Jesus ñaõ baûo tröôùc cho hoï nhieàu laàn tröôùc khi Ngaøi chóu

ñoùng ñinh.
9.Taïi sao Chuùa Jesus baûo caùc moân ñoà cuûa Ngaøi phaûi ñi khaép caû theá gian ? Haàu cho

moïi ngöôøi coù theå nghe vaø tin nôi Chuùa Jesus vaø söï cheát, söï choân vaø söï soáng laïi cuûa Ngaøi cho hoï.
10.Chuùa Jesus coù seõ trôû laïi traùi ñaát naøy khoâng? Coù, Chuùa Jesus seõ trôû laïi moät laàn nöõa. 11.Khi Chuùa Jesus trôû laïi theá gian naøy moät laàn nöõa, Ngaøi seõ laøm gì? Ngaøi seõ phaùn xeùt

taát caû nhöõng ngöôøi töø choái tin caäy nôi Ngaøi laøm Cöùu Chuùa cuûa hoï, vaø Ngaøi seõ neùm hoï, cuøng vôùi Sa-tan vaø caùc söù cuûa noù, vaøo trong Hoà Löûa ñeå chòu hình phaït ñôøi ñôøi cho ñeán ñôøi ñôøi.

13

Baøi hoïc 50: Chuùa Jesus Ñöôïc Soáng Laïi Töø Trong Keû Cheát, Hieän Ra Cuøng Caùc Moân Ñeä Ngaøi , Veà Trôøi Vaø Höùa Seõ Trôû Laïi

14