You are on page 1of 49

UJIAN BULANAN PERTAMA

BAHAGIAN A
Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu
jawapan yang betul.

1 Penebangan hutan yang tidak terkawal boleh A industri ringan


mendedahkan permukaaan bumi kepada B industri desa
A kerosakan C industri berat
B hakisan D industri pemprosesan
C pencemaran
D kepupusan 8 Berikut ialah sumber manusia yang diperlukan
oleh sektor berkenaan. Pilih pasangan yang
2 Berikut merupakan sumber-sumber alam yang betul.
boleh diperbaharui, kecuali I Petroleum – Pekerja kilang
A hasil laut II Perhutanan – Peladang
B tanah tanih III Pertanian – Petani
C gas asli IV Perkhidmatan – Doktor
D sumber hutan A I dan II
B II dan III
Bahan ini digunakan sebagai bahan bakar untuk C III dan IV
menggerakkan kereta api D I dan IV

3 Apakah jenis sumber di atas? 9 Penggunaan sumber yang tidak terancang akan
A Bijih timah C Bijih besi memberikan kesan negatif. Antara kesan negatif
B Arang batu D Gas asli tersebut ialah
I pembaziran sumber
4 Pilih pasangan yang betul. II pencemaran alam
III hakisan tanah
IV kehabisan sumber
A I dan II C I, II dan III
B II dan III D Semua di atas

10 Berikut merupakan kawasan penanaman padi


utama di Malaysia, kecuali
A Kedah
B Kelantan
C Terengganu
D Perlis
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV 11 Kegiatan melombong petroleum dijalankan di
___________.
5 Pokok cengal, kapur dan meranti banyak terdapat A hutan C laut
dalam B darat D sungai
A hutan paya bakau
B hutan pantai 12 Di manakah kelapa sawit sesuai ditanam?
C hutan khatulistiwa I Di kawasan yang berpenduduk padat
D hutan paya II Di kawasan muka bumi beralun
III Di kawasan banyak tenaga buruh yang murah
6 Apakah peranan RISDA? IV Di kawasan tanih dan iklim yang sesuai
I Membantu penanaman semula getah A I, II dan III
II Memulihkan kawasan pertanian dan B I, II dan IV
membuka kawasan penanaman baru C I, III dan IV
III Menjalankan penyelidikan baru D II, III dan IV
IV Membuka kawasan penanaman baru getah
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV 13 Apakah kegunaan petroleum?
I Sumber bahan api untuk menjana kuasa
7 Menenun songket, membuat kain batik dan elektrik
membuat barangan perak termasuk dalam jenis II Minyak tar digunakan untuk menurap jalan
III Minyak petrol, diesel dan pelinar digunakan
untuk menggerakkan kenderaan bermotor 20 Kawasan utama perlombongan bauksit di negara
IV Digunakan untuk menggerakkan kereta api kita ialah di
A I, II dan III A Lembah Kinta, Perak
B I, II dan IV B Rusila, Kelantan
C I, III dan IV C Temangan, Kelantan
D II, III dan IV D Teluk Ramunia, Johor

14 Berikut merupakan kawasan yang mengusahakan Soalan 21 berdasarkan gambar di bawah.


perindustrian berat di Malaysia, kecuali
A Mak Mandin
B Pasir Gudang
C Shah Alam
D Kuala Besut

15 Agensi manakah yang bertanggungjawab


mengawal pengeluaran padi dan menetapkan
harga padi di negara kita? 21 Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi
A MADA kegiatan pembalakan di negara kita?
B RISDA I Terdapat kayu yang bermutu
C FELDA II Permintaan yang tinggi terhadap kayu balak
D LPN tropika
III Dapat menghasilkan papan lapis dan perabot
16 Negeri manakah di Malaysia yang terkenal tinggi
sebagai negeri Jelapang Padi? IV Kemudahan teknologi moden
A Perak A I, II dan III C I, III dan IV
B Kedah B I, II dan IV D II, III dan IV
C Kelantan
D Terengganu 22 Berikut merupakan kawasan perikanan utama di
negara kita, kecuali
17 Antara berikut yang manakah merupakan A Selat Melaka
kawasan zon perdagangan bebas di negara kita? B Selat Tebrau
I Bayan Lepas, Pulau Pinang C Laut Cina Selatan
II Sungai Way, Selangor D Janda Baik, Pahang
III Gong Badak, Terengganu
IV Larkin, Johor 23 Petroleum diangkut ke kilang penapis melalui
A I, II dan III C I, III dan IV I kereta api III saluran paip
B I, II dan IV D II, III dan IV II kapal minyak IV lori
A I, II dan III C I, III dan IV
Rancangan Pengairan Muda B I, II dan IV D II, III dan IV
Rancangan Pengairan Kerian
Soalan 24 berdasarkan gambar di bawah.
18 Senarai di atas adalah berkaitan dengan kegiatan
A penanaman tembakau
B penanaman kelapa sawit
C penanaman padi
D penanaman sayur-sayuran

19 Berikut merupakan faktor-faktor yang


menyebabkan tanaman kelapa sawit banyak
ditanam di negara kita, kecuali 24 Kaedah penangkapan ikan di atas dipanggil
A tanah pamahnya bersaliran baik A pukat tangkul C kelong
B keadaan muka buminya beralun B pukat tunda D pukat tarik

C pembukaan tanah baru oleh FELDA dan


FELCRA
D ia mudah dijaga berbanding dengan tanaman
lain
II Larkin IV Kluang
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

28 Berikut merupakan negara yang mengimpot


getah dari Malaysia, kecuali
25 Berdasarkan rajah di atas, Y ialah I Jepun
A Industri bandar II India
B Industri ringan III Indonesia
C Industri pelancongan IV Britain
D Industri pembungkusan A I dan II
B II dan III
Soalan 26 dan soalan 27 berdasarkan peta di bawah. C III dan IV
D I dan IV

29 Antara sumber laut yang diperoleh dari perairan


di negara kita ialah
I ikan
II udang dan sotong
III siput dan ketam
IV ayam
SEMENANJUNG A I, II dan III
26 Hasil pertanian penting negeri yang bertanda P B I, II dan IV
ialah C I, III dan IV
I getah D II, III dan IV
II padi
III teh 30 Antara berikut, agensi manakah yang terlibat
IV kelapa sawit dalam industri kelapa sawit?
A I, II dan III I PORIM
B I, II dan IV II MARDI
C I, III dan IV III MADA
D II, III dan IV IV FELDA
A I, II dan III
27 Antara pusat perindustrian yang utama di negeri B I, II dan IV
Q ialah C I, III dan IV
I Tampoi III Desaru D II, III dan IV

BAHAGIAN B
Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul.

Sarawak Petroleum kuasa hidroelektrik daerah Kuala Pilah gambut


Johor PETRONAS protein laut kelapa sawit

1 Kawasan penanaman kelapa sawit yang penting di Negeri Sembilan ialah ____________________.
2 Kegiatan perlombongan petroleum dijalankan di ____________________.
3 Sumber air sangat penting untuk menjana ____________________.
4 ____________________ merupakan agensi yang bertanggungjawab mengendalikan semua kegiatan mencari gali

petroleum di Malaysia.
5 Ikan, udang dan sotong merupakan sumber ____________________ penting kepada penduduk di Malaysia.
6 ____________________ merupakan sumber mineral dan bahan api yang terpenting di negara ini.
7 Malaysia merupakan negara pengeluar utama ____________________ dunia.
8 Nanas sesuai ditanam di kawasan tanah ____________________ yang bersaliran baik.
9 Negeri pengeluar utama getah di Malaysia ialah ____________________.
10 Lada hitam banyak ditanam di ____________________.
(10
markah)
BAHAGIAN C
Nyatakan dua contoh aktiviti berdasarkan jenis industri yang diberikan.

Jenis Industri Aktiviti

1 Industri ringan (a)


(b)

2 Industri desa (a)


(b)

3 Industri pemprosesan (a)


(b)

4 Industri berat (a)


(b)

(8 markah)

BAHAGIAN D
Berdasarkan gambar yang diberi tuliskan jenis tanaman dan dua lokasi tanaman tersebut di Malaysia.
(6
markah)
BAHAGIAN E
1 Berdasarkan gambar, tuliskan cara menangkap ikan di bawah.

2 Berdasarkan gambar, tuliskan kaedah melombong bijih timah di bawah.

(6 markah)

BAHAGIAN F
Jawab soalan-soalan di bawah ini.

1 Apakah aktiviti yang sedang dilakukan dalam gambar di atas?

__________________________________________________________________________________________
2 Namakan tiga jenis kayu balak yang terdapat di negara kita.

(a) ______________________________________________________________________________________

(b) ______________________________________________________________________________________

(c) ______________________________________________________________________________________

3 Nyatakan tiga kawasan pembalakan yang terdapat di Semenanjung Malaysia.


(a) ______________________________________________________________________________________

(b) ______________________________________________________________________________________

(c) ______________________________________________________________________________________

4 Berikan tiga kesan jika aktiviti di atas dilakukan secara berleluasa.


(a) _____________________________________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________________________________

(c) _____________________________________________________________________________________

(10
markah)

UJIAN BULANAN KEDUA


BAHAGIAN A
Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu
jawapan yang betul.

1 Antara pekerjaan berikut, yang manakah 2 Kawasan yang manakah terkenal dengan kegiatan
tidak terlibat dalam sektor perindustrian?
A Pengurus kilang C Juruteknik pertanian?
B Pengurus projek D Operator mesin A Sungai Way C Pengkalan Chepa
B Simpang Renggam D Mak Mandin
3 Kegiatan ekonomi yang manakah memberi pen-
dapatan kepada penduduk luar bandar?
I Perikanan III Perindustrian
II Perkhidmatan IV Pertanian
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

4 Apakah sumbangan sektor pelancongan terhadap


A I, II dan III C I, III dan IV
pembangunan negara?
B I, II dan IV D II, III dan IV
I Membuka lebih banyak peluang pekerjaan
II Meningkatkan pendapatan negara
10 Berikut merupakan kesan buruk yang dibawa
III Menarik lebih ramai pekerja asing datang
oleh pembinaan empangan, kecuali
bekerja di negara ini
A penurunan suhu
IV Membangunkan kawasan yang sesuai
B membentuk kolam air
A I, II dan III C I, III dan IV
C kepupusan haiwan dan tumbuhan
B I, II dan IV D II, III dan IV
D menjejaskan keseimbangan ekologi

• Pekerja kilang petrokimia 11 Pembalakan haram boleh mengakibatkan


• Pendulang berlakunya kesan-kesan berikut, kecuali
A banjir
5 Pekerjaan di atas merujuk kepada sektor B tanah runtuh
A perhutanan C perlombongan C pencemaran air
B pembinaan D pertanian D kepupusan hasil laut

6 Bagaimanakah kegiatan ekonomi membawa 12 Apakah proses yang boleh dilakukan kepada
pembangunan kepada sesuatu kawasan? kertas dan tin-tin kosong untuk menjimatkan
I Banyak rumah dibina penggunaannya?
II Mewujudkan banyak peluang pekerjaan A Bakar C Kitaran semula
III Jalan raya dan lebuh raya banyak dibina B Batuan semula D Tanaman semula
IV Taman rekreasi diwujudkan
A I, II dan III C I, III dan IV 13 Bahan mineral yang manakah dilombong dan di-
B I, II dan IV D Semua di atas eksport ke luar negara?
I Arang batu III Bijih timah
II Petroleum IV Gas asli
Penghantaran barang-barang atau perkhidmatan
A I, II dan III C I, III dan IV
ke luar negara untuk tujuan perdagangan B I, II dan IV D II, III dan IV

7 Pernyataan di atas merujuk kepada aktiviti 14 Berikut merupakan bahan mentah pertanian yang
A mengimport C menjual menyumbang kepada pendapatan eksport
B mengeksport D membeli Malaysia, kecuali
A kelapa sawit C getah
B lada hitam D rambutan

8 Di manakah minyak mentah ditapis? 15 Apakah kemudahan asas yang perlu disediakan
I Kerteh, Terengganu untuk membuka sebuah kawasan baru untuk
II Gua Musang, Kelantan pertanian?
III Port Dickson, Negeri Sembilan I Jalan raya
IV Lutong, Sarawak II Telekomunikasi
A I, II dan III C I, III dan IV III Bekalan air dan elektrik
B I, II dan IV D II, III dan IV IV Taman rekreasi
A I, II dan III C I, III dan IV
9 Pilih padanan yang betul. B I, II dan IV D II, III dan IV

16 Apakah kebaikan pengitaran semula?


A Mengurangkan sampah
B Mengelakkan kepupusan kawasan hutan
C Mencegah hakisan tanah
D Mengurangkan pencemaran bunyi
D Sumber yang jimat
17 Langkah-langkah berikut boleh diambil untuk
memelihara sumber, kecuali Soalan 25 dan soalan 26 berdasarkan gambar di
A penghutanan semula bawah.
B merawat bahan buangan
C menggunakan sumber tanpa had
D kitar semula

18 Berikut merupakan jenis pencemaran, kecuali


A pencemaran air C pencemaran bunyi
B pencemaran udara D pencemaran angin

19 Berikut merupakan kebaikan penghutanan 25 Peristiwa yang berlaku di atas boleh


semula, kecuali menyebabkan berlakunya pencemaran
A mencegah hakisan tanah A udara C air
B mengelakkan pencemaran tanah B darat D bunyi
C mengelakkan kepupusan sumber hutan
D memastikan bekalan sumber alam seperti 26 Antara kesan yang mungkin terjadi daripada
kayu balak tidak terputus peristiwa di atas ialah
A ikan-ikan akan mendapat sumber makanan
20 Apakah yang menyebabkan pencemaran sungai B kawasan yang dicemari menjadi tumpuan
boleh berlaku? manusia
A Pembakaran terbuka C manusia dapat menikmati keindahan laut
B Pembuangan bahan sisa bijih timah D hidupan laut akan mati
C Pembebasan asap-asap daripada kilang
D Pembebasan asap daripada kenderaan 27 Perubahan landskap alam sekitar boleh berlaku
bermotor kesan daripada
I kegiatan perlombongan
21 Berikut merupakan peluang pekerjaan yang di- II kegiatan menebus guna kawasan yang
sediakan dalam bidang perindustrian, kecuali dilombong
A kerani III kegiatan menanam semula pokok-pokok baru
B pengurus projek IV kegiatan pembalakan
C pengurus kilang A I dan II C III dan IV
D operator mesin B II dan III D I dan IV

22 Antara berikut, agensi yang manakah terlibat 28 Antara implikasi kegiatan ekonomi terhadap
dalam usaha perhutanan semula? alam
A FRIM C RRIM sekitar ialah
B PORIM D MARDI I suhu udara meningkat
II kepupusan flora dan fauna
III perubahan landskap
Lembah Kinta (Perak)
IV pendapatan nelayan akan terjejas
Lembah Klang (Selangor)
A I, II dan III C I, III dan IV
Sungai Besi (Kuala Lumpur) B I, II dan IV D II, III dan IV
23 Tempat-tempat yang dinyatakan di sebelah
mempunyai satu ciri persamaan iaitu 29 Sektor yang memberi sumbangan besar kepada
A kaya dengan bahan mentah pendapatan negara ialah
B merupakan kolam lombong yang diguna A pembalakan
semula B perkhidmatan
C merupakan kawasan pemeliharaan hutan di C perindustrian
Malaysia D perikanan
D mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi

24 Apakah kesan buruk daripada penerokaan 30 Berikut merupakan faktor-faktor yang


sumber menyebabkan kepupusan flora dan fauna, kecuali
secara tidak terkawal? A pembuangan sisa kimia
A Banjir B tumpahan minyak daripada perlanggaran
B Tanah subur kapal
C Udara segar C kegiatan pembalakan yang berleluasa
D mewartakan kawasan taman-taman laut

BAHAGIAN B
Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul.

udara bergilir simpan kekal rekreasi air


hutan sungai kepupusan menaman semula bom

1 Untuk memelihara tanih, petani digalakkan menjalankan tanaman secara _________________.


2 Kawasan bekas lombong boleh ditebus guna untuk kegiatan pertanian dan _________________.
3 Pembuangan sisa toksik oleh kilang yang tidak bertanggungjawab boleh menyebabkan berlakunya pencemaran
_________________.
4 Kegiatan pembalakan dan pemburuan tidak dibenarkan di dalam hutan _________________.
5 Aktiviti menangkap ikan dengan menggunakan _________________ di laut boleh menyebabkan haiwan dalam
air mati.
6 Antara langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memulihara hutan ialah dengan _________________ pokok
yang telah ditebang.
7 Aktiviti pembuangan sisa toksik ke kawasan tertentu atau ke dalam _________________ boleh menyebabkan
berlakunya pencemaran.
8 Pelepasan debu, asap dan gas kimia dari kilang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran ________________.
9 Penerokaan _________________ untuk aktiviti pembalakan boleh mengakibatkan kejadian hakisan tanah dan
kepupusan flora dan fauna.
10 Menggunakan semula bahan buangan dan kitar semula dapat mengelakkan _________________ sumber alam.

(10
markah)

BAHAGIAN C
Berdasarkan jadual, nyatakan sektor ekonomi berdasarkan jenis pekerjaan yang diberikan.

Bil Jenis Pekerjaan Sektor Ekonomi

1 Doktor

2 Nelayan

3 Arkitek

4 Operator pengeluaran

5 Jurutera lombong

6 Penternak ikan air tawar

7 Peguam
8 Kontraktor

9 Pengurus kilang

10 Peladang kelapa sawit

(10
markah)

BAHAGIAN D
Padankan punca-punca berlaku pencemaran dengan jenis pencemaran di bawah.

(4
markah)

BAHAGIAN E
Berdasarkan gambar, jawab soalan-soalan di bawah ini.

(Kawasan lombong dahulu) (Kawasan lombong yang telah ditebus guna)

1 Apakah tujuan aktiviti di atas dilakukan?


__________________________________________________________________________________________
2 Nyatakan tiga kawasan yang boleh dibangunkan hasil daripada aktiviti di atas.
(a) ______________________________________________________________________________________
(b) ______________________________________________________________________________________
(c) ______________________________________________________________________________________
3 Nyatakan tiga contoh kawasan yang telah ditebus guna.
(a) ______________________________________________________________________________________
(b) ______________________________________________________________________________________
(c) ______________________________________________________________________________________
(6
markah)

BAHAGIAN F
Lengkapkan teka silang kata di bawah berdasarkan soalan yang diberi.

MELINTANG MENEGAK
1 Bahasa kaum Sikh ialah ______________ 6 Siapakah pengasas dan Presiden UMNO
2 Namakan parti yang memenangi Pilihan yang pertama?
Raya Umum pada tahun 1955. 7 Beliau merupakan seorang wakil bukan
3 Tempat ibadat kaum India. Melayu yang mewakili Parti Perikatan
4 British telah bersetuju untuk memberi dalam Rombongan Kemerdekaan pada
kemerdekaan kepada Tanah Melayu tahun 1956.
melalui Perjanjian ____________. 8 Apakah nama bendera yang diturunkan
5 Stadium yang dibina khas untuk upacara oleh pihak British di hadapan Bangunan
pengisytiharan kemerdekaan di negara Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur
kita ialah Stadium _________. pada 30 Ogos, 1957?
9 Beliau digelar sebagai Bapa Pembangunan
dan merupakan Timbalan Perdana
Menteri Malaysia yang pertama.
10 Apakah agama rasmi negara Malaysia?

(10
markah)
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN - SET 1
BAHAGIAN A
Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu
jawapan yang betul.

1 Antara berikut, sumber tenaga yang manakah B Tanah laut


boleh menggantikan sumber tenaga petroleum dan C Tanah tinggi
gas asli? D Tanah pamah
I Tenaga solar
II Biomas 7 Pilih padanan yang betul.
III Arang batu I Lembah Kinta – Bijih timah
IV Tenaga hidroelektrik II Sungai Lembing – Arang Batu
A I, II dan III III Laila, Beryl dan Perairan Sarawak – Gas asli
B I, II dan IV IV Bau dan Rusila- Emas
C I, III dan IV A I, II dan III C I, III dan IV
D II, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

2 Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan 8 Salah satu kawasan penanaman padi di Malaysia
pertanian di negara kita? terletak di
I Pasaran A Tanah Tinggi Cameron
II Kaum yang menetap di situ B Simpang Renggam
III Iklim C Dataran Kelantan
IV Bentuk muka bumi D Batu Arang, Selangor
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV 9 Pekerjaan yang manakah di bawah tergolong
dalam sektor awam?
3 Antara berikut, yang manakah merupakan industri I Polis III Pengurus kilang
desa? II Hakim IV Pelombong
I Memproses minyak kelapa sawit A I dan II C III dan IV
II Membuat alat ganti kenderaan B II dan III D I dan IV
III Membuat barangan tembaga
IV Menenun songket Felda Trolak Selatan
A I dan II
B II dan III 10 Kawasan di atas membangun disebabkan oleh
C III dan IV A tanaman nanas
D I dan IV B tanaman kelapa sawit
C tanaman lada hitam
4 Bahan daripada sumber mineral yang manakah D tanaman getah
boleh digunakan untuk memasak?
A Gas asli 11 Antara kemudahan yang boleh didapati kesan
B Bauksit daripada kemajuan ekonomi ialah
C Bijih timah I bekalan air
D Kuprum II bekalan elektrik
III tempat ibadat
5 Antara contoh produk yang dihasilkan daripada IV jalan raya
sumber mineral ialah A I, II dan III
I kerusi B I, II dan IV
II papan lapis C I, III dan IV
III gelang emas D II, III dan IV
IV piuter
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
12 Pilih padanan yang betul.

6 Apakah bentuk muka bumi yang sesuai untuk


penanaman teh dan sayur-sayuran?
A Tanah beralun
17 Berdasarkan gambar di atas, apakah peluang
pekerjaan yang disediakan?
I Juruteknik
II Jurutera
III Pengurus projek
IV Operator mesin
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
A I, II dan III C I, III dan IV D II, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV
18 Apakah punca-punca kepupusan flora dan fauna?
13 Apakah sektor yang paling banyak menyediakan I Pembuangan sisa toksik ke dalam air sungai
peluang pekerjaan kepada rakyat di negara ini? atau laut
A Perlombongan II Penebangan hutan secara berleluasa
B Pembalakan III Penanaman tanaman bergilir dan
C Perkhidmatan menggunakan baja organik dalam pertanian
D Perikanan IV Perlanggaran kapal tangki yang mengangkut
petroleum mentah
14 Apakah kesan daripada aktiviti pembalakan A I, II dan III
terhadap alam sekitar? B I, II dan IV
I Pelbagai jenis hidupan akuatik akan musnah C I, III dan IV
II Air sungai menjadi keroh D II, III dan IV
III Membentuk tasik-tasik yang besar di hulu
sungai 19 Siapakah tokoh yang terlibat dalam perjuangan
IV Dasar sungai menjadi cetek kemerdekaan Tanah Melayu?
A I, II dan III I Dato’ Onn bin Ja’afar
B I, II dan IV II Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj
C I, III dan IV III Tan Boon Siew
D II, III dan IV IV Tun V.T. Sambanthan
A I, II dan III
15 Kuasa manakah yang mengambil alih pentadbiran B I, II dan IV
di Tanah Melayu selepas Jepun menyerah kalah? C I, III dan IV
A MCA C PKM D II, III dan IV
B MIC D PTB
20 Bilakah perjanjian London dimenterai?
A 30 Ogos 1957
Pilihan Raya Umum 1955
B 27 Julai 1955
C 8 Februari 1956
16 Berapakah jumlah kerusi yang dimenangi oleh D 10 Mac 1956
Parti Perikatan dalam pilihan raya di atas?
A 51 kerusi 21 Berikut merupakan produk industri desa, kecuali
B 50 kerusi A labu sayong
C 52 kerusi B tikar mengkuang
D 53 kerusi C projek baja urea
D menenun songket

Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah. 22 Antara perubahan landskap akibat sektor perlom-
bongan bijih timah ialah
I wujudnya timbunan bukit pasir B Tun Tan Cheng Lock
II wujudnya kolam-kolam C Tun H. S. Lee
III air sungai menjadi perlahan D T. H. Tan
IV tiada tumbuh-tumbuhan liar
A I dan II C III dan IV 27 Antara berikut, aktiviti manakah yang
B II dan III D I dan IV menyebabkan kepupusan pelbagai jenis flora dan
fauna?
23 Apakah tujuan Rombongan Kemerdekaan pergi I Perikanan
ke II Pertanian pindah
London pada tahun 1956? III Pembalakan
A Bercuti bersama ahli rombongan IV Perniagaan
B Untuk berunding tentang kemerdekaan Tanah A I dan II
Melayu B II dan III
C Mencontohi pentadbiran British C III dan IV
D Untuk membentuk kabinet D I dan IV

Soalan 24 dan soalan 25 berdasarkan gambar di • Dilahirkan pada tahun 1920 di Kudat,
bawah.
Sabah
• Beliau adalah pemimpin Parti UKNO dan
Parti Kebangsaan Kadazan Bersatu

28 Maklumat di atas adalah merujuk kepada tokoh


A Tun Tan Cheng Lock
B Tun Fuad Stephens
C Temenggung Jugah anak Barieng
24 Bilakah tarikh Tunku Abdul Rahman D Tun Abang Haji Openg
mengisytiharkan peristiwa di atas sekembalinya
dari London? 29 Petroleum yang telah diproses boleh digunakan
A Pada 19 Februari 1956 untuk membuat produk-produk berikut, kecuali
B Pada 20 Februari 1956 A dakwat
C Pada 30 Ogos 1957 B polisterin
D Pada 8 Februari 1956 C getah tiruan
D gentian sintetik
25 Di manakah peristiwa tersebut diisytiharkan?
A Di Padang Merdeka Bandar Hilir, Melaka 30 Pengitaran semula bermaksud
B Stadium Merdeka, Kuala Lumpur A membuat barangan baru
C Padang Kelab Sultan Sulaiman, Selangor B mengutip bahan terbuang dan digunakan
D Dataran Merdeka, Kuala Lumpur semula
C menghasilkan produk terbaru daripada bahan
26 Siapakah Presiden Pertama MCA yang terbuang
menyokong dasar kerjasama antara kaum? D membeli bahan terbuang dan dijual semula
A Lee Kuan Yew

BAHAGIAN B
Tandakan () bagi pernyataan yang betul dan () pada pernyataan yang salah.

1 Kegiatan perikanan yang tidak terkawal akan menyebabkan sumber hasil laut akan bertambah. _______

2 Pembakaran sampah secara terbuka dan pengeluaran asap dari kilang merupakan faktor pencemaran _______
air.

3 Menggantikan kertas tisu dengan sapu tangan dapat menjimatkan sumber. _______

4 Kertas yang dikitar semula boleh menjimatkan kayu balak dan mengelakkan kepupusan sumber hutan. _______
5 Pencemaran bunyi yang keterlaluan akan mengganggu ketenteraman dan emosi manusia, sehingga _______
merosakkan deria pendengaran.

6 Antara hasil hutan yang boleh dijadikan perabot ialah daun nipah. _______

7 Antara kegunaan timah ialah untuk menyadur barang kemas. _______

8 Antara barang-barang yang boleh dikitar semula ialah kayu. _______

9 Kaca merupakan bahan buangan yang tidak boleh diproses untuk digunakan semula. _______

10 Sabah ialah pengeluar koko yang terbesar di Malaysia. _______

(10
markah)

BAHAGIAN C
Namakan produk petroleum berdasarkan kegunaan yang diberikan.

Produk Petroleum Kegunaan

– Bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kenderaan berat seperti


1
jentera dan lori

2 – Bahan yang digunakan untuk menurap jalan raya

– Bahan bakar yang digunakan oleh kenderaan ringan seperti kereta dan
3
motosikal

4 – Bahan penting yang digunakan untuk membuat plastik

5 – Bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kapal terbang

(5
markah)

BAHAGIAN D
Padankan jenis tanaman yang bersesuaian dengan lokasi yang diberikan.

(5
markah)

BAHAGIAN E
1 Nyatakan tiga langkah untuk memulihara sumber daripada kehabisan.

(3
markah)

2 Nyatakan tiga kebaikan pengitaran semula.


(3
markah)

3 Nyatakan empat contoh taman negara yang terdapat di negara kita.

(4
markah)

BAHAGIAN F
Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai.

Perkara 152 Islam Bahasa diamalkan kemerdekaan


MIC Tunku Abdul Rahman London 1956 rasmi
Parti Perikatan perisytiharaan Stadium Merdeka MERDEKA

1 _______________ merupakan elemen penting bagi mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia.

2 Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ____________ telah diperjelaskan dalam ____________
Perlembagaan Persekutuan.

3 _____________________ telah dibentuk untuk menghadapi Pilihan Raya Umum pada tahun 1955.

4 ________________ telah ditubuhkan pada tahun 1946 untuk mewakili perjuangan orang India.

5 Perjanjian ________________ telah berlangsung dari 18 Januari hingga 8 Februari 1956.

6 Perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan agama ______________ adalah agama


Persekutuan, tetapi agama lain boleh ________________ dengan aman di mana-mana bahagian Persekutuan.

7 Setelah kerajaan dibentuk, ______________________ telah dilantik sebagai Ketua Menteri.

8 Rombongan Kemerdekaan telah pergi ke London pada tahun _________________ untuk membincangkan
tentang ________________ negara.

9 Upacara pengisytiharan kemerdekaan telah diadakan di _____________________ pada 31 Ogos 1957.

10 Selepas membaca ______________________ kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman telah melaungkan seruan
_____________________ sebanyak tujuh kali yang diikuti oleh laungan rakyat jelata.
(10
markah)
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN - SET 2
BAHAGIAN A
Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu
jawapan yang betul.

1 Apakah badan yang membantu memajukan perusa- D petempatan


haan perikanan di negara kita?
A MARA
B MAJU IKAN 7 Apakah badan yang bertanggungjawab
C Persatuan Nelayan menjalankan penyelidikan mengenai getah di
D PETRONAS negara kita?
A FAMA
2 Antara berikut, yang manakah cara menjimatkan B RRIM
sumber? C MARDI
I Berkongsi kereta D PORIM
II Membawa bakul semasa membeli belah
IIIMenggunakan kain lampin 8 Antara berikut, yang manakah bukan sumber
IV Menggunakan produk polisterina tenaga?
A I, II dan III A Air
B I, II dan IV B Solar
C I, III dan IV C Udara
D II, III dan IV D Petroleum

3 Berikut merupakan kesan daripada kegiatan 9 Antara berikut, yang manakah merupakan pen-
ekonomi yang pesat, kecuali cemaran bunyi?
A perkembangan infrastruktur A Bunyi air laut
B perkembangan sumber manusia B Bunyi mesin jahit
C pelaburan asing bertambah C Aktiviti menguari batu
D rakyat tempatan berhijrah ke tempat lain D Kanak-kanak belajar di dalam kelas

- Mencari gali petroleum Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.


- Membuka pasaran
- Menjalankan penyelidikan

4 Apakah badan yang bertanggungjawab


menjalankan tugas di atas?
A MAS
B MIDF
C HICOM
D PETRONAS
10 Berikut merupakan kebaikan aktiviti di atas,
5 Pasangan manakah yang tidak benar?
kecuali
A Teh – Cameron Highlands
A mencegah hakisan tanah
B Kelapa – Bagan Datoh
B mengelakkan pencemaran tanah
C Lada Hitam – Johor
C mengelakkan kepupusan sumber
D Padi – Sandakan
D memastikan bekalan sumber alam seperti kayu
balak tidak putus
• Bayan Lepas • Air Keroh
• Shah Alam • Pasir Gudang 11 Berikut ialah sumber manusia yang diperlukan oleh
sektor berkenaan. Pilih pasangan yang betul.
6 Tempat-tempat di sebelah merupakan kawasan A Pertanian – Penternak
A perindustrian B Perhutanan – Pekerja kilang
B perlombongan C Perindustrian – Petani
C pertanian D Perkhidmatan – Pembalak
17 Di manakah produk ini dihasilkan?
12 Antara berikut, yang manakah sumbangan yang A Mak Mandin
diberikan oleh kegiatan ekonomi? B Kuala Besut
I Membawa pendapatan kepada negara C Kota Bharu
II Menjejaskan imej negara D Pontian
III Membasmi kegiatan-kegiatan haram Soalan 18 dan soalan 19 berdasarkan gambar di bawah.
IV Menawarkan peluang pekerjaan kepada rakyat
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Soalan 13 dan soalan 14 berdasarkan gambar di atas.

18 Apakah jenis industri yang berkaitan dengan


gambar di atas?
A Industri ringan
B Industri berat
C Industri desa
D Industri pemprosesan

13 Di manakah lokasi utama kegiatan perikanan di 19 Kilang yang mengeluarkan produk dalam gambar
atas? di atas terletak di
I Manjung Perak I Sungai Way
II Bukit Merah, Perak II Kulim
III Kukup, Johor III Shah Alam
IV Pontian, Johor IV Gurun
A I dan II A I, II dan III
B II dan III B I, II dan IV
C III dan IV C I, III dan IV
D I dan IV D II, III dan IV

14 Apakah ciri-ciri penting kegiatan perikanan di atas? • Anyaman, tenunan, ukiran kayu, manik
A Melibatkan ramai tenaga buruh
B Sesuai dijalankan di kawasan kampung 20 Industri di atas banyak terdapat di
C Memerlukan modal yang besar I Melaka
D Dijalankan secara intensif II Perak
III Sabah
15 Tujuan menggunakan semula tanah perlombongan IV Kuala Terengganu
ialah untuk A I, II dan III C I, III dan IV
A mengurangkan keluasan tanah B I, II dan IV D II, III dan IV
B tidak membazir sumber
C meneroka lebih banyak kawasan perlombongan 21 Apakah kesan kegiatan penangkapan ikan secara
D menggunakan sumber secara sewenang-wenangnya berleluasa?
A Pencemaran air laut
16 Apakah sumber alternatif yang diperoleh daripada B Sumber ikan semakin berkurangan
pereputan sisa hasil pertanian seperti kelapa sawit C Ikan cepat mati
dan tebu? D Ikan semakin cepat membiak
A Tenaga suria
B Tenaga angin 22 Apakah kegunaan tong kitar semula yang berwarna
C Tenaga hidroelektrik coklat?
D Tenaga biomas A Meletakkan bahan buangan jenis kaca
B Meletakkan bahan buangan jenis kertas
• Keropok ikan C Meletakkan bahan buangan jenis aluminium
• Sotong kering D Meletakkan bahan buangan jenis plastik
• Ikan bilis
23 Antara berikut, padanan yang manakah benar
tentang kawasan petempatan dan kegiatan
ekonominya?
I Bukit Merah – akuakultur
II Bagan Datoh – padi sawah A pendapatan individu
III Kuala Perlis – perikanan B pendapatan kerajaan
IV Labis – penanaman kelapa sawit C pendapatan syarikat
A I, II dan III D cukai pendapatan
B I, II dan IV
C I, III dan IV Soalan 28 berdasarkan gambar di bawah.
D II, III dan IV

24 Apakah tujuan utama sisa bahan buangan dirawat?


A Untuk memajukan kawasan terbiar
B Untuk mempelbagaikan sumber tenaga
C Untuk mengantikan sumber alam yang telah
digunakan
D Untuk mengelakkan pencemaran alam daripada
berlaku
28 Siapakah tokoh negara yang terlibat dalam
25 Antara berikut, yang manakah menerangkan peristiwa di atas?
tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa A Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussien
rasmi negara? B Dato’ Onn bin Ja’afar
A Perkara 149, Perlembagaan Persekutuan C Abdul Aziz bin Haji Abdul Majid
B Perkara 152, Perlembagaan Persekutuan D Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj
C Perkara 154, Perlembagaan Persekutuan
D Perkara 156, Perlembagaan Persekutuan 29 Antara berikut, haiwan manakah yang ditempatkan
di Pusat Pemeliharaan Gajah di Kuala Gandah,
Beliau merupakan pelopor yang menyatukan orang Pahang?
Melayu dan menentang Penubuhan Malayan Union A Monyet
oleh British B Gajah
C Harimau
26 Siapakah tokoh yang dimaksudkan dalam D Orang Utan
pernyataan yang diberikan?
A Dato Onn bin Ja’afar 30 Berikut merupakan pelabuhan yang bertaraf antara-
B Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj bangsa, kecuali
C Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussien A Pelabuhan Melaka
D Tun Dr. Ismail bin Dato’ Abdul Rahman B Pelabuhan Tanjung Pelepas
C Pelabuhan Pasir Gudang
27 Individu yang bekerja dan memperoleh pendapatan D Pelabuhan Klang
daripada gaji dan elaun dipanggil

BAHAGIAN B
Tuliskan dua pekerjaan yang sesuai pada tempat kosong berdasarkan sektor masing-masing.

Sektor Pekerjaan

1 Pembinaan (a)
(b)

2 Perindustrian (a)
(b)
3 Perlombongan (a)
(b)

4 Pertanian (a)
(b)

5 Perkhidmatan (a)
(b)

(10
markah)

BAHAGIAN C
Padankan jenis tanah di bawah dengan tanaman yang sesuai.

1 Tanah peroi Kelapa

2 Tanah laterit Padi

3 Tanah gambut Tembakau

4 Tanah aluvium Kelapa sawit

5 Tanah berpasir Nanas

(5
markah)

BAHAGIAN D

1 Nyatakan lima langkah untuk mengurangkan penggunaan sumber.

(a) ______________________________________________________________________________________

(b) ______________________________________________________________________________________

(c) ______________________________________________________________________________________

(d) ______________________________________________________________________________________

(e) ______________________________________________________________________________________
(5
markah)
2 Nyatakan lima langkah pemeliharaan dan pemuliharaan sumber.
(a) ______________________________________________________________________________________

(b) ______________________________________________________________________________________

(c) ______________________________________________________________________________________

(d) ______________________________________________________________________________________

(e) ______________________________________________________________________________________

(5
markah)

BAHAGIAN E
Gariskan jawapan yang betul.

1 Industri berat melibatkan teknologi yang tinggi dan modal yang (kecil / besar).
2 Negeri pengeluar kelapa sawit yang utama di Malaysia ialah (Melaka / Johor).
3 Miri, Kerteh dan Lutong merupakan pusat pemprosesan petroleum dan (arang batu / gas asli).
4 Kawasan Ayer Keroh dan Batu Berendam di Melaka terkenal sebagai kawasan (perindustrian / pertanian).
5 Parti UMNO dan MCA bergabung untuk membentuk Parti Perikatan pada tahun (1952 / 1982).
6 Bahasa rasmi Sabah dan Sarawak sehingga 10 tahun selepas Pembentukan Malaysia ialah (bahasa Melayu /
bahasa Inggeris).
7 MARDI, LPN dan MADA merupakan agensi yang terlibat dalam penanaman (padi / getah).
8 Majlis Perisytiharan Malaysia di Sarawak diketuai oleh (Mohd Khir bin Johari / Temenggong Jugah Anak
Barieng).
9 Suruhanjaya Kemerdekaan yang ditubuhkan untuk merangka Perlembagaan baru Tanah Melayu dinamakan
(Suruhanjaya Perwakilan / Suruhanjaya Reid).
10 Doktor, tentera, guru dan polis merupakan jenis pekerjaan yang termasuk dalam sektor (perindustrian/
perkhidmatan).
(10
markah)

BAHAGIAN F
Jawab soalan-soalan di bawah.
1 Namakan dua orang tokoh yang mewakili Parti Perikatan.

(a) _______________________________________________________________________________________

(b) _______________________________________________________________________________________

2 Namakan salah seorang tokoh yang mewakili Raja-raja Melayu dalam rombongan di atas.

__________________________________________________________________________________________

3 Siapakah yang mengetuai rombongan di atas?

__________________________________________________________________________________________

4 Apakah tujuan rombongan di atas pergi ke London pada Februari 1956?

__________________________________________________________________________________________

(5 markah)
UJIAN BULANAN KETIGA - SET 1
BAHAGIAN A
Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu
jawapan yang betul.

1 Siapakah yang mencadangkan penubuhan A Membincangkan hak dan kepentingan Sabah,


Malaysia? Sarawak dan Brunei
A Dato’ Onn bin Ja’afar B Meninjau pendapat penduduk di Singapura
B Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussien C Meninjau pendapat penduduk Sabah dan
C Dato’ Muhammad Seth bin Mohammad Said Sarawak
D Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj D Menjaga keselamatan dan kestabilan negara
anggota
2 Idea gagasan pembentukan Malaysia dibuat pada
A 23 Mei 1961 C 27 Mei 1961 9 Negeri manakah yang telah menarik diri daripada
B 26 Mei 1961 D 30 Mei 1961 menyertai gagasan Persekutuan Malaysia?
A Brunei C Sarawak
3 Apakah tujuan pembentukan Malaysia? B Sabah D Indonesia
I Mempercepatkan kemerdekaan
II Memajukan sosioekonomi 10 Negara manakah yang menggangotai Malaysia
III Menyatupadukan penduduk yang berbilang pada tahun 1963?
kaum I Sarawak III Singapura
IV Menyimbangkan kaum II Indonesia IV Sabah
A I, II dan III C I, III dan IV A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

4 Negara-negara yang dicadang dalam Persekutuan 11 Apakah peristiwa yang berlaku di Tanah Melayu
Malaysia ialah pada Februari 1962?
I Tanah Melayu III Singapura A Penubuhan Jawatankuasa Perundingan
II Filipina IV Brunei Perpaduan Malaysia
A I, II dan III C I, III dan IV B Perjanjian Persekutuan Malaysia
B I, II dan IV D II, III dan IV ditandatangani
C Penubuhan Suruhanjaya Cobbold
5 Siapakah pemimpin dari Singapura yang D Referendum diadakan di Singapura
berminat untuk bergabung dengan Persekutuan
Malaysia? 12 Apakah peristiwa yang berlaku pada jam 12.00
A Lee Siok Yew tengah malam, pada 30 Ogos 1957 di Padang Kelab
B Lee Kuan Yew Selangor?
C Tun Fuad Stephens A Pengisytiharan tarikh kemerdekaan
D Phang Tet Tsung B Perhimpunan parti pembangkang
C Gagasan Pembentukan Malaysia
6 Pembentukan Malaysia telah disokong oleh D Penurunan bendera Union Jack
negara mana?
A China C British 13 Negara manakah yang menentang pembentukan
B Jepun D Jerman Malaysia?
I Indonesia III China
7 Antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam II Thailand IV Filipina
pembentukan Malaysia ialah A I dan II C III dan IV
I Tun Fuad Stephens B II dan III D I dan IV
II Tun Hussien Onn
III Dato’ Onn bin Ja’afar 14 Antara keistimewaan yang akan diperolehi oleh
IV Tun Dato Mustapha Datu Harun Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei melalui
A I dan II C III dan IV pembentukan Malaysia ialah
B II dan III D I dan IV A menamatkan ancaman komunis
B memajukan negeri mereka
8 Apakah tujuan Suruhanjaya Cobbold C menyeragamkan pentadbiran
ditubuhkan? D memperolehi kemerdekaan dengan cepat
15 Mengapakah British menyokong pembentukan A Sumber sejarah penting untuk menjadi
Malaysia? tauladan pada generasi masa kini
I Menghalang penyebaran pengaruh komunis B Sumber sejarah penting untuk memberikan
II Menjamin kepentingan mereka terkawal maklumat dan bukti yang benar tentang
III Menjimatkan kos pentadbiran sesuatu peristiwa
IV Meningkatkan sokongan rakyat tempatan C Sumber sejarah penting untuk pengkaji
terhadap mereka mengkaji ilmu sejarah
A I dan II C III dan IV D Sumber sejarah sangat penting untuk
B II dan III D I dan IV dijadikan pameran di muzium

16 Arkib Negara merupakan agensi kerajaan yang Soalan 22 berdasarkan gambar di bawah.
bertanggungjawab _____________ dokumen
sejarah untuk tujuan penyelidikan.
I memelihara III memulihara
II memusnahkan IV menyimpan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah.


22 Apakah jenis sumber sejarah di atas?
A Fosil
B Artifak
C Dokumen bersejarah
D Peralatan logam

Dibina oleh keluarga Brooke sebagai kubu


pertahanan
17 Apakah nama bangunan bersejarah yang terdapat
dalam gambar di atas?
23 Pernyataan di atas berkaitan dengan
A Kota Margherita
A Bangunan Stadhuys
B Masjid Tengkera
B Kota Magherita
C Bangunan Stadhuys
C Bangunan Sultan Abdul Samad
D Bangunan Sultan Abdul Samad
D Kolej Melayu Kuala Kangsar
18 Berikut merupakan antara usaha-usaha
Karate
pemeliharaan bangunan bersejarah, kecuali
A mewartakan bangunan bersejarah sebagai
warisan sejarah 24 Masyarakat manakah di Malaysia yang terkenal
B membaikpulih bangunan bersejarah yang dengan seni mempertahankan diri di atas?
telah rosak A Cina
C mengenakan tindakan terhadap orang yang B India
merosakkan bangunan bersejarah C Melayu
D merobohkan bangunan bersejarah dan D Serani
membina semula bangunan bersejarah yang
lebih cantik • Bhrata Natyam
• Kuda Kepang
19 Apakah nama lain bagi sumber kedua?
A Sumber tertier C Sumber sekunder 25 Senarai di atas berkaitan dengan
B Sumber utama D Sumber primer A bidang seni kraf
B bidang seni bina
20 Di manakah biasanya dokumen-dokumen C bidang seni tari
bersejarah disimpan? D bidang drama
A Di balai seni
B Di Perpustakaan Negara
C Di Arkib Negara
D Di rumah Perdana Menteri
26 Pilih pasangan yang tidak benar tentang bidang
21 Apakah kepentingan sumber sejarah? seni.
28 Makyung dan dikir barat terkenal di negeri
Kesenian Bidang seni A Pahang C Johor
A Kuda kepang Seni tari B Kelantan D Negeri Sembilan
B Songket Seni kraf
C Seramik Seni tari 29 Antara berikut, yang manakah hasil seni kraf
D Silambam Seni mempertahankan yang dianyam?
diri I Tikar III Bakul
II Tudung saji IV Batik
27 Berikut merupakan contoh-contoh artifak, A I, II dan III C I, III dan IV
kecuali B I, II dan IV D II, III dan IV

30 Namakan dua bangunan bersejarah yang telah dibaik-


pulih dan dijadikan muzium dan bangunan
pentadbiran.
I Kota Margherita
II Bangunan Stadhuys
III Bangunan Sultan Abdul Samad
IV Seri Taman
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

BAHAGIAN B
Nyatakan tujuan perayaan-perayaan di bawah disambut.

1 Hari Raya Aidiladha ____________________________________________________

2 Awal Muharam _____________________________________________________

3 Deepavali ____________________________________________________

4 Tahun Baru Cina ____________________________________________________

5 Krismas _____________________________________________________

(5
markah)

BAHAGIAN C
1 Nyatakan tiga bidang kuasa yang menjadi tanggungjawab bersama antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri.
(a) ______________________________________________________________________________________
(b) ______________________________________________________________________________________
(c) ______________________________________________________________________________________
(3
markah)

2 Namakan tiga negeri yang terlibat dalam gagasan awal pembentukan Malaysia.
(a) ______________________________________________________________________________________
(b) ______________________________________________________________________________________
(c) ______________________________________________________________________________________
(3
markah)

3 Apakah faktor-faktor yang membawa kemenangan Parti Perikatan dalam Pilihan Raya 1955?
(a) ______________________________________________________________________________________
(b) ______________________________________________________________________________________
(c) ______________________________________________________________________________________
(d) ______________________________________________________________________________________
(4
markah)

BAHAGIAN D
Nyatakan dua contoh bagi setiap bidang seni yang diberikan.

Bidang seni Contoh

1 Seni kraf (a)


(b)

2 Bidang muzik (a)


(b)

3 Seni tari (a)


(b)

4 Seni bina (a)


(b)

5 Seni mempertahankan diri (a)


(b)

(10
markah)
BAHAGIAN E
Nomborkan semula proses pilihan raya di Malaysia dengan turutan yang betul.
1 Pelancaran kempen pilihan raya. _________

2 Pengiraan undi. _________

3 Pengumuman tentang tempat pengundian dan tempat pengiraan undi. _________

4 Penyediaan manifesto oleh parti yang bertanding. _________

5 Pengumuman keputusan pilihan raya. _________

6 Penamaan calon. _________

7 Penetapan tarikh penamaan calon dan pengundian. _________

8 Pemberian kertas undi yang mengandungi lambang parti calon yang bakal dipilih. _________

9 Pembuangan undi. _________

(9
markah)

BAHAGIAN F
Gariskan jawapan yang sesuai.

1 Koridor Raya Multimedia dibangunkan untuk memajukan teknologi (pengangkutan / telekomunikasi).

2 Salah satu nilai yang patut diamalkan oleh rakyat Malaysia untuk mengekalkan perpaduan kaum ialah
(perkauman/persefahaman).

3 Majlis Pengisytiharan Malaysia di Sabah telah dilakukan oleh (Mohd Khir bin Johari / Dato’ Abdul Razak bin
Hussein).

4 Malaysia telah ditubuhkan secara rasminya pada (16 September 1963 / 16 September 1973)

5 Penggabungan Sabah, Sarawak, Negeri-negeri Melayu dan Negeri-negeri Selat pada tahun 1887 telah
dicadangkan oleh (Sir Malcom MacDonald / Lord Brassey).

6 (Istana Seri Menanti / Bangunan Sultan Abdul Samad) telah dibina pada tahun 1987 dan merupakan tempat
pentadbiran British di zaman pemerintahan British.

(6
markah)
UJIAN BULANAN KETIGA - SET 2
BAHAGIAN A
Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu
jawapan yang betul.

1 Bilakah deklarasi Penubuhan Persekutuan Persekutuan Malaysia


Malaysia telah dimenterai?
A 9 Julai 1963 5 Antara sebab Tunku Abdul Rahman mengundang
B 27 Mei 1961 kemasukan Singapura dan Sarawak dalam
C 19 Ogos 1965 Persekutuan Malaysia ialah
D 16 September 1963 A untuk mengatasi masalah lanun di perairan
B untuk mengatasi masalah keseimbangan
2 Siapakah perwakilan Sabah yang telah kaum
menjayakan pembentukan Malaysia? C untuk mengatasi masalah penyakit berjangkit
I Temenggong Jugah anak Barieng D untuk mengatasi penyebaran fahaman
II Tun Fuad Stephens komunis
III Tun Datu Mustapha bin Datu Harun
IV William Tan Soalan 6 dan soalan 7 berdasarkan pernyataan di
A I dan II C III dan IV bawah.
B II dan III D I dan IV
9 Julai 1963 – Perjanjian ini telah ditandatangani
Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah. oleh pemimpin Tanah Melayu, Sabah, Sarawak
dan Singapura dengan pihak British

6 Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan


A Perjanjian Bangkok
B Perjanjian Pangkor
C Perjanjian London
D Perjanjian Burney
3 Siapakah tokoh dalam gambar di atas?
7 Di manakah perjanjian di atas ditandatangani?
A Lee Kuan Yew
A Di London
B Kolonel Lee Hau Shik
B Di Singapura
C Tun Tan Cheng Lock
C Di Australia
D Chen Tian
D Di Amerika Syarikat
Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.
8 Apakah hasil daripada Referendum yang
diadakan pada bulan September 1962?
A Penduduk Sarawak bersetuju menyertai
Persekutuan Malaysia
B Penduduk Sabah bersetuju menyertai
Persekutuan Malaysia
C Penduduk Singapura bersetuju menyertai
Persekutuan Malaysia
D Penduduk Singapura bersetuju untuk keluar
4 Apakah berita yang disampaikan oleh akhbar di dari Persekutuan Malaysia
atas?
A Tentang idea pembentukan Persekutuan
Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman
B Tentang kejayaan pembentukan Persekutuan
Malaysia

Soalan 9 berdasarkan rajah di bawah.

C Tentang persetujuan Sabah, Sarawak dan


Singapura untuk menyertai Malaysia
D Tentang pemisahan Singapura daripada
• Terletak di Pulau Pinang
• Dibina oleh Francis Light pada tahun 1786
• Merupakan petempatan British yang pertama di
Pulau Pinang

14 Maklumat di atas adalah merujuk kepada tempat


bersejarah X. Tempat bersejarah X yang
dimaksudkan ialah
A Kota Cornwalis
B Padang Pahlawan
C Lembah Bujang
D Kolej Melayu Kuala Kangsar

9 Apakah yang berlaku di negara kita pada bulan 15 Bangunan Sultan Abdul Samad telah dibina
Julai 1961? mengikut seni bina orang ________.
A Idea pembentukan Malaysia dicadangkan A India C Portugis
B Jawatankuasa Perundingan Perpaduan B Moor D Belanda
Malaysia ditubuhkan
C Penubuhan Suruhanjaya Cobbold 16 Tarian singa dan tarian kipas merupakan seni tari
D Referendum diadakan di Singapura yang terkenal bagi masyarakat
A Serani C Melayu
10 Bilakah Singapura berpisah secara rasmi dari B Cina D India
Malaysia?
A 9 Januari 1965 C 9 Ogos 1965 17 Antara berikut yang manakah bukan alat muzik
B 9 Mac 1965 D 9 September 1965 kaum India?
A Sitar C Veena
Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah. B Rebab D Gendang

18 Antara berikut, yang manakah tidak dianggap


bahan bersejarah?
A Dokumen C Tembikar
B Batu bersurat D Makanan

Soalan 19 berdasarkan gambar di bawah.

11 Di manakah letaknya masjid di atas?


A Di Melaka C Di Sarawak
B Di Kuala Lumpur D Di Kelantan

12 Agensi kerajaan manakah yang


bertanggungjawab memelihara, memulihara dan
menyimpan dokumen sejarah bagi tujuan 19 Gambar di atas menunjukkan tentang cap Mohor
penyelidikan? Kerajaan Terengganu yang digunakan pada
A Muzium Negara zaman pemerintahan
B Arkib Negara A Sultan Zainal Abidin I
C Jabatan Warisan Negara B Sultan Mansor Syah I
D Perpustakaan Negara C Sultan Alam Shah Ibni Almarhum Sultan
Zainal Abidin
13 Berikut yang manakah merupakan sumber D Sultan Muhammad II
sejarah berbentuk dokumen?
I Akhbar 20 Apakah badan yang bertanggungjawab mendo-
II Fail rasmi jabatan kumentasikan bidang kesenian di negara kita?
III Wang syiling I Institut Kraf Malaysia
IV Rekod-rekod mesyuarat II Jabatan Warisan Negara
A I, II dan III C I, III dan IV III Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan
B I, II dan IV D II, III dan IV Warisan (KEKKWA)
IV Universiti Kebangsaan Malaysia
A I dan II C III dan IV negeri.
B II dan III D I dan IV I Hari Kelepasan Negeri
II Kesihatan awam
21 Antara berikut, yang manakah tidak benar III Kebajikan masyarakat
tentang amalan demokrasi yang diamalkan di IV Kewarganegaraan
Malaysia? A I dan II
A Kebebasan beragama B II dan III
B Kebebasan memilih kerajaan C III dan IV
C Kebebasan bersuara D I dan IV
D Kebebasan melanggar undang-undang
27 Antara berikut, yang manakah merupakan bidang
22 Apakah yang dimaksudkan dengan demokrasi? kuasa kerajaan pusat?
A Kuasa menggubal undang-undang dan I Pertahanan
struktur kerajaan ditentukan oleh kerajaan II Perdagangan dan Perindustrian
sendiri III Sumber air
B Pemerintah berkuasa menggubal kerajaan IV Perhutanan
C Rakyat tidak mempunyai hak untuk memilih A I dan II
kerajaan B II dan III
D Rakyat diberikan hak memilih kerajaan C III dan IV
melalui pilihan raya D I dan IV

23 Di Malaysia, pilihan raya diadakan 28 Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan
A 3 tahun sekali kemudahan pengangkutan?
B 4 tahun sekali I KTMB
C 5 tahun sekali II Monorel
D 6 tahun sekali III KLIA
IV MSC
24 Demokrasi sangat penting kepada rakyat dan A I, II dan III
negara Malaysia kerana B I, II dan IV
I dapat melahirkan sebuah kerajaan yang stabil, C I, III dan IV
adil dan sejahtera D II, III dan IV
II rakyat mempunyai kebebasan untuk bersuara
tentang sesuatu perkara 29 Koridor Raya Multimedia telah dicadangkan oleh
III rakyat terdiri daripada pelbagai agama, A Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi
bangsa dan kaum B Dato’ Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak
IV rakyat inginkan kebebasan dalam semua C Tun Dr. Mahathir bin Mohamad
perkara D Tun Hussein Onn
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV 30 Antara berikut tempat manakah yang tidak
termasuk dalam Koridor Raya Multimedia
• Ketua Kerajaan di Peringkat Pusat (MSC)?
• Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong A Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala
Lumpur
25 Maklumat di atas adalah mengenai jawatan B Cyberjaya
A Ahli Dewan Rakyat C Menara Berkembar Petronas
B Perdana Menteri D Klang
C Ketua Menteri
D Menteri Besar

26 Pilih bidang kuasa yang menjadi tanggungjawab


bersama antara kerajaan pusat dan kerajaan

BAHAGIAN B
1 Nyatakan empat tujuan Pembentukan Persekutuan Malaysia.
(a) ______________________________________________________________________________________
(b) ______________________________________________________________________________________
(c) ______________________________________________________________________________________
(d) ______________________________________________________________________________________

2 Nyatakan tiga isi kandungan Perjanjian Persekutuan Malaysia yang ditandatangani pada 9 Julai 1963.
(a) ______________________________________________________________________________________
(b) ______________________________________________________________________________________
(c) ______________________________________________________________________________________

3 Terangkan tiga faktor yang menyebabkan pemisahan Singapura dari Persekutuan Malaysia.
(a) ______________________________________________________________________________________
(b) ______________________________________________________________________________________
(c) ______________________________________________________________________________________
(10
markah)

BAHAGIAN C
Padankan gambar bangunan bersejarah dengan fungsinya.

(5
markah)

BAHAGIAN D
Lengkapkan jadual di bawah dengan urutan yang betul mengenai struktur pentadbiran di Peringkat Negeri di
Semenanjung Malaysia.

2 Nyatakan tiga kepentingan telekomunikasi dalam kemakmuran negara.


(a) ______________________________________________________________________________________
(b) ______________________________________________________________________________________
(c) ______________________________________________________________________________________
(10
markah)

BAHAGIAN E
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Artifak Lee Kuan Yew mempertahankan diri Tunku Abdul Rahman


Kampung peralatan kuda kepang Hotel Adelphi pilihan raya terakhir
Tun Fuad Stephens Suruhanjaya Cobbold Pegawai Pilihan Raya

1 _____________ ialah peninggalan lama seperti objek, ___________________ dan bangunan yang dijumpai oleh
ahli arkeologi.

2 Tarian yang popular di negeri Johor ialah __________________.


3 Peringkat pentadbiran bagi Negeri Sarawak yang paling bawah dipanggil ____________.

4 Silambam dan wushu merupakan bidang seni __________________ yang terdapat di negara kita.

5 ________________________ telah mencadangkan pembentukan Malaysia semasa berucap dalam satu majlis
Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara di _________________, Singapura.

6 Parti PETIR dipimpin oleh _____________________.

7 Wakil rakyat dipilih melalui ____________________.

8 Perkara _______________________ dalam proses pilihan raya ialah pengumuman keputusan pilihan raya oleh
__________________________.

9 Wakil Sabah dan pemimpin parti UNKO yang turut menjayakan pembentukan Malaysia ialah
_______________.

10 __________________ ditubuhkan untuk meninjau pendapat penduduk Sarawak dan Sabah untuk menyertai
gagasan Malaysia.
(10
markah)

BAHAGIAN F
Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi satu perkataan yang bermakna berkaitan dengan alat
muzik tradisional yang terkenal di negara kita.

1 A E N B R A I U B = ____________________________________

2 G M P K N A O = ____________________________________

3 G N N G D A E = ____________________________________

4 R T S A I = ____________________________________

5 U I S N R A E = ____________________________________

(5 markah)
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN - SET 1
BAHAGIAN A
Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu
jawapan yang betul.

1 Antara berikut, yang manakah merupakan


sumber tenaga alternatif yang dapat digunakan
untuk menggantikan sumber tenaga petroleum
dan gas asli?
I Tenaga suria
II Tenaga arang batu
III Tenaga hidroelektrik
IV Tenaga biomas
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

2 Pilihan raya yang diadakan di negara kita


menunjukkan kebebasan yang diberikan kepada
individu dari segi 5 Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi
A berani mengeluarkan pendapat ekonomi yang berterusan?
B kepercayaan dan keagamaan I Bahan mentah
C menentukan calon yang sepatutnya menang II Sumber tenaga
dan kalah III Peranan kerajaan
D mengundi wakil untuk memimpin rakyat IV Kemudahan infrastruktur
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D Semua di atas
• Bahan untuk menurap jalan raya
• Minyak pelincir untuk enjin kenderaan 6 Apakah faktor yang mengalakkan kemajuan
bidang pertanian di negara kita?
3 Maklumat di atas adalah merujuk kepada I Tanih yang subur
A nafta C bitumen II Racun serangga yang sesuai
B kerosin D minyak diesel III Penggunaan teknologi moden
IV Bantuan daripada agensi kerajaan
Soalan 4 berdasarkan carta di bawah. A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

7 Pilih padanan yang betul.


I Membuat labu sayong – Melaka
II Menenun kain songket – Terengganu
III Membuat kraf tangan – Melaka
IV Industri membuat makanan ringan – Kuala
Kangsar, Perak
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

8 Antara berikut, yang manakah bukan tugas


PORIM?
A Menerokai sumber baru
B Membaiki cara penanaman kelapa sawit
C Meningkatkan pengeluaran dan kualiti produk

kelapa sawit
4 Antara berikut yang manakah benar berkenaan D Menemui kegunaan baru minyak kelapa sawit
proses pilihan raya X dan Y di atas?

Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah.


negara melalui sektor
A pertanian C perindustrian
B pelancongan D perkhidmatan

16 Bilakah pilihan raya umum yang pertama


diadakan di Malaysia?
A 1954 C 1956
B 1955 D 1957

9 Apakah perubahan landskap yang berlaku kesan 17 Antara berikut, yang manakah bukan merupakan
daripada kegiatan di atas? kepentingan sumber sejarah?
A Tanah runtuh A Memberi maklumat tentang budaya sesuatu
B Timbunan bukit pasir masyarakat
C Kolam atau tasik besar B Memberi maklumat tentang sesuatu peristiwa
D Keasidan tanah meningkat C Membantu ahli arkeologi membuat tafsiran
tentang sesuatu maklumat
10 Antara berikut, yang manakah kegiatan ekonomi D Menunjukkan keistimewaan sesebuah negara
yang tergolong dalam sektor perkhidmatan?
I Pendidikan III Pelancongan 18 Antara berikut, manakah benar mengenai
II Pembinaan IV Perbankan peristiwa ke arah kemerdekaan mengikut
A I, II dan III C I, III dan IV kronologi?
B I, II dan IV D II, III dan IV I 1949 – Jawatankuasa Hubungan antara Kaum
II 1955 – Pilihan Raya Majlis Bandaran dan
11 Berikut yang manakah dapat meningkatkan Negeri
infrastruktur di sesebuah kawasan agar III 1956 – Rombongan Merdeka ke London
berkembang menjadi sebuah negara yang maju? IV 1956 – Pilihan Raya Majlis Perundangan
I Melebarkan jalan Persekutuan
II Mengadakan perkhidmatan kapal terbang A I dan II C III dan IV
III Membina bangunan tinggi B II dan III D I dan IV
IV Mengadakan perkhidmatan monorel
A I, II dan III C I, III dan IV 19 Antara berikut, padanan manakah yang betul?
B I, II dan IV D II, III dan IV

12 Antara berikut, yang manakah bukan merupakan


kepentingan kegiatan ekonomi kepada sesebuah
negara?
A Menyediakan peluang pekerjaan kepada
penduduk
B Meningkatkan kemajuan dan pembangunan
C Menambahkan pendapatan negara
D Meningkatkan jumlah penduduk

13 Mukah- Balingian, Silantik dan Merit-Pila


merupakan tempat yang berkaitan dengan
perlombongan A I, II dan III C I, III dan IV
A gas asli C emas B I, II dan IV D II, III dan IV
B arang batu D bijih timah
• Nyanyian ini terkenal di Melaka
• Memelihara, memajukan dan menyelidiki • Dinyanyikan oleh seorang perempuan dan
sumber hutan seorang lelaki dengan cara berpantun
• Menemui kegunaan baru hasil hutan
• Mengurangkan pembaziran sumber 20 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan seni
• Menawarkan khidmat runding muzik
A dikir barat
14 Tugas-tugas di atas merupakan tugas-tugas bagi B nobat
A RRIM C MARDI C dondang sayang
B PETRONAS D FRIM D hadrah
15 Pulau Langkawi menyumbangkan pendapatan 21 Antara bangunan bersejarah berikut, yang
manakah terletak di ibu negara? 26 Siapakah yang menetapkan penamaan calon dan
A Kota Margherita pengundian dalam pilihan raya?
B A Famosa A Perdana Menteri
C Bangunan Stadhuys B Majlis Raja-raja
D Bangunan Sultan Abdul Samad C Ahli Dewan Negara
D Suruhanjaya Pilihan Raya
22 Antara berikut, yang manakah merupakan tugas
yang betul bagi badan-badan berikut? 27 Antara berikut, yang manakah tidak berkaitan
A SIRIM – mengendalikan projek yang dengan kebebasan beragama di Malaysia?
berkenaan dengan industri berat A Setiap rakyat boleh menganuti dua agama
B MIDA – menilai kualiti produk perkilangan B Setiap rakyat Malaysia boleh memilih agama
dan menjalankan penyelidikan untuk masing-masing
mempertingkatkan mutu barangan C Setiap agama boleh membina tempat
C HICOM – memberi khidmat runding serta beribadat berdasarkan peruntukan undang-
menyelaraskan kegiatan perindustrian di undang
negara kita D Semua pihak mesti mengamal sikap saling
D PETRONAS – memelihara kepentingan menghormati agama lain
negara dalam mencari gali petroleum
28 Apakah bidang kuasa Mahkamah Penghulu?
A Membicarakan kes-kes Jenayah yang boleh
dikenakan denda tidak melebihi RM25.00
B Membicarakan semua kesalahan kecuali
kesalahan yang boleh membawa hukuman
23 Negeri X yang dimaksudkan di atas ialah mati
A Singapura C Sarawak C Memutuskan kesahihan sebarang undang-
B Sabah D Indonesia undang yang dibuat oleh Parlimen atau
Dewan Undangan Negeri
Soalan 24 berdasarkan gambar di bawah. D Membicarakan semua kes Sivil dan Jenayah
dalam bidang kuasa Mahkamah Rendah

29 Berikut merupakan parti yang bertanding dalam


pilihan raya pada 27 Julai 1955, kecuali
A Parti Perikatan
B Parti Negara
C Parti Islam se-Malaya
D Parti Keadilan
24 Mengapakah jenis pengangkutan di atas
disediakan di bandar-bandar besar?
I Mengatasi kesesakan lalu lintas
II Memudahkan penumpang sampai ke destinasi
dengan cepat
III Meningkatkan jumlah eksport dan import
IV Harganya lebih mahal
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

25 Siapakah tokoh yang dikenali sebagai ‘Bapa


Pembangunan’? 30 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan badan
A Dato’ Onn bin Ja’afar pemerintah, P mewakili
B Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj A Dewan Rakyat
C Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussien B Perdana Menteri
D Tun Tan Cheng Lock C Ketua Hakim Negara
D Ketua Polis Negara

BAHAGIAN B
Cari flora dan fauna yang mengalami kepupusan dalam kotak di bawah.

(10
markah)

BAHAGIAN C
Nyatakan akronim dan peranan agensi-agensi di bawah ini.

1 Lembaga Padi dan Beras Negara


Akronim : ________________________________________________________________________________
Peranan : ________________________________________________________________________________

2 Lembaga Kemajuan Pekebun-Pekebun Kecil Getah


Akronim : ________________________________________________________________________________
Peranan : ________________________________________________________________________________

3 Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan


Akronim : ________________________________________________________________________________
Peranan : ________________________________________________________________________________

4 Institut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia


Akronim : ________________________________________________________________________________
Peranan : ________________________________________________________________________________

5 Institut Penyelidikan Getah Malaysia


Akronim : ________________________________________________________________________________
Peranan : ________________________________________________________________________________

(10
markah)
BAHAGIAN D

1 Apakah Manifesto Parti Perikatan dalam Pilihan Raya 1955?

(a) ______________________________________________________________________________________
(b) ______________________________________________________________________________________
(c) ______________________________________________________________________________________
(d) ______________________________________________________________________________________
(e) ______________________________________________________________________________________
(5
markah)

2 Apakah tujuan pembentukan Malaysia?

(a) ______________________________________________________________________________________
(b) ______________________________________________________________________________________
(c) ______________________________________________________________________________________
(d) ______________________________________________________________________________________
(e) ______________________________________________________________________________________
(5
markah)

BAHAGIAN E
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Padang Kelab Selangor sektor awam tenaga suria Indonesia


lebuh raya Sarawak perkhidmatan udara perindustrian KLIA

1 Salah satu alat muzik tradisional Melayu ialah ________________.

2 Putrajaya berkembang hasil kegiatan sektor ____________________.

3 Aktiviti pemecahan batu di kuari akan mengakibatkan pencemaran ________________.

4 Sumber alternatif yang diperoleh daripada pancaran matahari ialah ________________.

5 Tampoi dan Pasir Gudang merupakan kawasan __________________.

6 Negara luar yang menentang Penubuhan Malaysia ialah Filipina dan _______________.

7 Peristiwa penurunan bendera Union Jack berlaku di _______________________.

8 Kastam, tentera dan polis merupakan contoh pekerjaan dalam __________________.

9 Antara kemudahan dalam bidang pengangkutan yang terdapat di negara kita ialah __________ dan __________.

10 Selepas 9 Ogos 1965, keanggotaan Malaysia terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan _________.

(10
markah)
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN - SET 2
BAHAGIAN A
Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu
jawapan yang betul.

1 Antara berikut, yang manakah sumber alam yang II Durian Tunggal


tidak boleh diperbaharui? III Ayer Molek
A Air C Hasil laut IV Batu Berendam
B Tanih D Arang batu A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV
2 Antara berikut, yang manakah merupakan contoh
taman tema yang dibangunkan daripada bekas 8 Pembuangan sampah sarap yang mengandungi
lombong? bahan toksik secara tidak terkawal oleh industri
A Tasik Chini akan menyebabkan
B Bandar Tasik Selatan A banjir kilat C pencemaran darat
C Bukit Merah Lake Town B pencemaran air D hujan batu
D Tasik Perdana
9 Produk sektor perhutanan yang manakah
3 Haiwan yang manakah diancam kepupusan? dieksport ke luar negara?
I Orang utan I Perabot III Jeti
II Harimau II Kayu gergaji IV Papan lapis
III Tapir A I, II dan III C I, III dan IV
IV Badak Sumatera B I, II dan IV D II, III dan IV
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV 10 Pilih padanan yang betul.

4 Antara berikut, negeri manakah yang


penduduknya tidak tinggal di persisiran pantai
dan menjalankan kegiatan perikanan?
A Pahang C Selangor
B Terengganu D Kelantan

5 Antara berikut, yang manakah merupakan tugas


SIRIM?
A Membaiki cara penanaman
B Menemui kegunaan baru hasil hutan
C Menilai kualiti produk perkilangan
D Menyelaras kegiatan perindustrian A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV
6 Sumber yang cukup merupakan salah satu faktor
yang menentukan perkembangan ekonomi ber- • Tebedu • Raub
terusan. Antara berikut, yang manakah • Rusila
merupakan sumber yang diperlukan?
I Sumber air 11 Apakah mineral penting yang terdapat di
II Sumber galian kawasan-kawasan di atas?
III Sumber manusia A Arang batu
IV Sumber tenaga elektrik B Petroleum
A I, II dan III C I, III dan IV C Bijih timah
B I, II dan IV D Semua di atas D Emas

7 Antara berikut, yang manakah kawasan Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah.


perindustrian yang terletak di Melaka?
I Ayer Keroh
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

17 Berikut merupakan cara untuk mengekalkan


12 Aktiviti yang terdapat dalam gambar yang warisan kesenian, kecuali
diberikan adalah peluang pekerjaan yang A mempamerkan seni kraf tangan tradisional di
diwujudkan oleh sektor rumah
A pembuatan C perlombongan B mengajar bidang kesenian di institusi
B pertanian D perikanan pengajian tinggi
C menggubalkan Akta Warisan Kebangsaan
13 Apakah peranan kerajaan negeri? 2005
A Bertanggungjawab memelihara hal-hal pentad- D Pendokumentasian
biran dalam negeri
B Bertanggungjawab dalam hal-hal kewangan 18 Antara berikut, yang manakah merupakan
negara sumber sejarah yang belum diolah dan bersifat
C Bertanggungjawab dalam menegakkan asli dan belum ditafsir?
keadilan I Artifak
D Bertanggungjawab dalam membanteras gejala II Fosil
jenayah dan sosial III Jurnal
IV Bersurat
• Dibina di tepi sungai Sarawak oleh A I, II dan III
British B I, II dan IV
• Dibina untuk mempertahankan bandar C I, III dan IV
Kuching daripada diserang oleh lanun D II, III dan IV

14 Bangunan bersejarah manakah yang Soalan 19 berdasarkan rajah di bawah.


dimaksudkan dalam pernyataan di atas?
A Bangunan Stadhuys
B Kota Margherita
C Istana Seri Menanti
D Bangunan Sultan Abdul Samad

• Lahir pada 11 Mac 1922 di Pulau Keladi,


Pekan, Pahang
• Mendapat pendidikan di MCKK, Kolej 19 Rajah di atas menunjukkan negeri-negeri yang
Raffles dan Lincoln’s Inn, England Ketua Negerinya adalah Yang Dipertua Negeri.
Negeri X dan Y di atas mungkin sekali
A Negeri Sembilan dan Sabah
15 Biodata di atas adalah merujuk kepada tokoh
B Johor dan Pahang
A Tun Tan Cheng Lock
C Kelantan dan Sarawak
B Dato’ Onn bin Jaafar
D Melaka dan Sabah
C Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein
D Datuk E.E.C. Thuraisingam
20 Selepas kemenangan Parti Perikatan dalam
Pilihan Raya 1955, sebuah kerajaan telah
16 Berikut adalah benar tentang tujuan penubuhan
dibentuk. Siapakah yang telah dilantik sebagai
Jawatankuasa Perunding Perpaduan pada bulan
Ketua Kerajaan?
Julai 1961, kecuali
A Tun Abdul Razak
I untuk meneliti pembentukan perlembagaan
B Tun H. S. Lee
berkaitan kemasukan Sabah dan Sarawak ke
C Tun Hussein Onn
dalam Persekutuan Malaysia
D Tunku Abdul Rahman
II untuk meninjau pendapat rakyat Sabah dan
Sarawak tentang Penubuhan Malaysia
21 Telekomunikasi di negara kita berkembang pesat
III untuk memaklumkan kepada orang ramai
dengan penubuhan X. X yang dimaksudkan ialah
tentang gagasan Malaysia
A Rangkaian Pengilangan Sedunia
IV untuk mengemukakan cadangan tentang cara
B Koridor Raya Multimedia
dan kaedah Penubuhan Malaysia
C Kad Pintar B II dan III
D Teleperubatan C III dan IV
D I dan IV

27 Menyediakan perkhidmatan kargo laut kepada


22 Siapakah yang mengetuai pentadbiran negeri di syarikat tempatan dan luar negara merupakan
Semenanjung Malaysia? peranan pihak
I Penghulu A MSIC
II Sultan atau Raja B MAS
III Yang Dipertuan Besar C MISC
IV Yang Dipertua Negeri D KTMB
A I, II dan III
B I, II dan IV • Ketua Angkatan Tentera
C I, III dan IV • Meluluskan rang undang-undang
D II, III dan IV • Berkuasa memanggil, memberhentikan
dan membubarkan parlimen
23 Apakah tujuan Hari Wesak disambut oleh
penganut agama Buddha?
28 Jadual di atas menunjukkan tugas dan bidang
A Untuk memperingati kejayaan anasir baik
kuasa bagi
mengatasi anasir jahat
A Rakyat
B Untuk memperingati hari kelahiran,
B Hakim
kewujudan Empat Kebenaran Mulia dan Hari
C Perdana Menteri
Kematian Gautama
D Yang di-Pertuan Agong
C Untuk meraikan hari kelahiran Jesus Christ
D Untuk menyambut pesta menuai
29 Kemajuan dalam sektor perindustrian di negara
kita telah membantu
24 Pilih pasangan yang salah.
I mengurangkan import
A India – makan beralaskan daun pisang atau
II melatih pekerja menjadi mahir
daun kelapa
III menjimatkan tukaran wang asing
B Iban – menarikan tarian ngajat semasa Hari
IV membuka lebih banyak peluang pekerjaan
Gawai
A I dan II
C Cina – menarikan tarian singa semasa Tahun
B II dan III
Baru Cina
C III dan IV
D Melayu – memakai cheongsam dan samfu
D I dan IV
pada Hari Raya Aidilfitri
30 Antara berikut, yang manakah tidak benar
25 Antara berikut, yang manakah merupakan
tentang faktor pemisahan Singapura dari
kegunaan sumber hutan seperti buluh?
Malaysia?
I Untuk membuat bubu
A Singapura menuntut hak sama rata tanpa
II Untuk membuat barang perhiasan
mengira kaum
III Untuk membuat lemang
B Singapura menuntut keistimewaan cukai
IV Untuk membuat kraf tangan
C Singapura tidak mahu hak kerakyatan yang
A I, II dan III
sama rata
B I, II dan IV
D Singapura menafikan institusi raja dan hak
C I, III dan IV
istimewa Melayu/bumiputera
D II, III dan IV

26 Siapakah yang mengetuai Majlis Mesyuarat


Kerajaan Negeri di Semenanjung Malaysia?
I Sultan atau Raja
II Menteri Besar
III Ketua Menteri
IV Yang di-Pertuan Agong
A I dan II
BAHAGIAN B
Pilih seni mempertahankan diri yang sesuai berdasarkan maklumat di bawah.

Judo Silat Silambam Tae-Kwan-Do Karate-Do

Seni mempertahankan diri Maklumat

– Menggunakan tangan, kaki, siku dan lutut di


1
samping keris sebagai senjata

2 – Berasal dari Korea


– Menggunakan kaki dan penumbuk

– Berasal dari China dan disebar luas oleh orang


3
Jepun
– Menggunakan tangan, siku, lutut dan kaki

4 – Berasal dari Jepun


– Gerakannya perlahan dan lembut

5 – Berasal dari India


– Menggunakan batang kayu

(5
markah)

BAHAGIAN C
Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul.

pengangkutan RISDA Dewan Negara pertanian bertoleransi


getah asli Peladang luar bandar Badan pemerintah meningkatkan

1 MARDI berperanan untuk menjalankan penyelidikan dalam bidang __________________.


2 Sektor pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang utama di kawasan ________________.
3 Rakyat Malaysia sentiasa hormat-menghormati dan ___________ antara satu sama lain walaupun mengamalkan
budaya yang berlainan.
4 __________________ dipengerusikan oleh seorang Ketua Senator dan seorang Timbalan Ketua Senator.
5 __________________ bertanggungjawab menjalankan pemerintahan atau pentadbiran negara.
6 KTM, MAS dan MISC merupakan badan-badan yang memberi perkhidmatan _______________.
7 ____________ ialah badan yang bertanggungjawab untuk menjalankan kerja-kerja penyelidikan dan
perkembangan sektor pertanian.
8 Kegiatan ekonomi dapat menawarkan pekerjaan yang akan _____________ pendapatan penduduk.
9 _____________ merupakan contoh pekerjaan dalam sektor pertanian.
10 Malaysia adalah salah sebuah negara pengeluar ________________ yang terbesar di dunia.
(10
markah)

BAHAGIAN D
1 Namakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam Pembentukan Malaysia berdasarkan gambar di bawah.

(5 markah)

2 Senaraikan lima lokasi pusat perikanan yang terdapat di Semenanjung Malaysia.


(a) ______________________________________________________________________________________
(b) ______________________________________________________________________________________
(c) ______________________________________________________________________________________
(d) ______________________________________________________________________________________
(e) ______________________________________________________________________________________
(5
markah)

BAHAGIAN E
Lengkapkan rajah di bawah ini dengan contoh pengangkutan dan sumbangannya.

1 Darat Sumbangan
(a) ______________________ (a) ______________________

(b) ______________________ ______________________

2 Air Sumbangan
Jenis (a) ______________________ (a) ______________________
Pengangkutan
(b) ______________________ (b) ______________________

3 Udara Sumbangan
(a) ______________________ (a) ______________________

(b) ______________________ ______________________

(10
markah)

BAHAGIAN F
Nyatakan kegunaan sumber tenaga di bawah ini.

1 Air
__________________________________________________________________________________________
2 Tenaga solar
__________________________________________________________________________________________
3 Petroleum
__________________________________________________________________________________________
4 Gas asli
__________________________________________________________________________________________
5 Arang batu
__________________________________________________________________________________________
(5 markah)
JAWAPAN
Ujian Bulanan Pertama 4 simpan kekal 9 hutan
5 bom 10 kepupusan
BAHAGIAN A
1 B 6 D 11 C 16 B 21 B 26 B BAHAGIAN C
2 C 7 B 12 D 17 B 22 D 27 A 1 Perkhidmatan 6 Pertanian (penternakan)
3 B 8 C 13 A 18 C 23 A 28 D 2 Pertanian (perikanan) 7 Perkhidmatan
4 C 9 D 14 D 19 D 24 D 29 A 3 Pembinaan 8 Pembinaan
5 C 10 C 15 D 20 D 25 B 30 D 4 Perindustrian 9 Perindustrian
5 Perlombongan 10 Pertanian (penanaman)
BAHAGIAN B
1 daerah Kuala Pilah 6 Petroleum BAHAGIAN D
2 laut 7 kelapa sawit 1 Pencemaran darat 3 Pencemaran air
3 kuasa hidroelektrik 8 gambut 2 Pencemaran bunyi 4 Pencemaran udara
4 PETRONAS 9 Johor
5 protein 10 Sarawak BAHAGIAN E
1 Memperbanyakkan lagi kawasan yang bernilai untuk dimajukan
BAHAGIAN C dengan pelbagai kegiatan ekonomi yang dapat memberikan
1 (a) Industri makanan dan minuman pendapatan kepada negara.
(b) Industri elektrik dan elektronik 2 (a) Petempatan (b) Rekreasi (c) Pertanian
2 (a) Mengecap batik (b) Menenun songket 3 (a) Kawasan paya di Sabak Bernam yang ditebus guna menjadi
3 (a) Industri berasaskan kelapa sawit kawasan penanaman padi
(b) Industri berasaskan getah (b) Bekas lombong di Bandar Sunway yang dijadikan taman
4 (a) Industri automotif (b) Industri petrokimia tema di Malaysia
(c) Kawasan pinggir laut Melaka yang dijadikan kawasan
BAHAGIAN D pelancongan
1 Tanaman : Padi
Lokasi : (a) Dataran Kedah-Perlis BAHAGIAN F
(b) Tuaran dan Papar, Sabah Melintang Menegak
2 Tanaman : Kelapa sawit 1 PUNJABI 6 DATO ONN JAAFAR
Lokasi : (a) Kluang, Johor 2 PERIKATAN 7 TUN H. S. LEE
(b) Segi Tiga Jengka 3 KUIL 8 UNION JACK
3 Tanaman : Getah 4 LONDON 9 TUN ABDUL RAZAK
Lokasi : (a) Pantai Barat Semenanjung Malaysia 5 MERDEKA 10 ISLAM
(b) Sandakan dan Tawau

BAHAGIAN E Peperiksaan Pertengahan Tahun – Set 1


1 (a) Pukat hanyut 2 (a) Kaedah kapal korek
(b) Kelong (b) Kaedah pam kelikir BAHAGIAN A
(c) Pukat tangkul (c) Kaedah mendulang 1 B 6 C 11 B 16 A 21 C 26 B
2 C 7 C 12 B 17 B 22 A 27 B
BAHAGIAN F 3 C 8 C 13 C 18 B 23 B 28 B
1 Aktiviti menebang balak 4 A 9 A 14 B 19 B 24 B 29 A
2 (a) Cengal (b) Merbau (c) Meranti 5 C 10 B 15 C 20 C 25 A 30 C
3 (a) Janda Baik, Pahang (b) Kemaman, Terengganu
(c) Bukit Tinggi, Pahang BAHAGIAN B
4 (a) Hakisan tanah (b) Tanah runtuh 1  2  3  4  5  6 
(c) Pencemaran sungai 7  8  9  10 

BAHAGIAN C
Ujian Bulanan Kedua 1 Minyak diesel 2 Bitumen
3 Minyak petrol 4 Nafta
BAHAGIAN A
5 Kerosin
1 B 6 D 11 D 16 A 21 B 26 D
2 B 7 B 12 C 17 C 22 A 27 D
BAHAGIAN D
3 D 8 C 13 D 18 D 23 B 28 A
1 d 2 e 3 a 4 c 5 b
4 B 9 C 14 D 19 B 24 A 29 C
5 C 10 A 15 A 20 B 25 C 30 D
BAHAGIAN E
1 (a) Penghutanan semula
BAHAGIAN B
(b) Kitar semula bahan terbuang
1 bergilir 6 menanam semula
(c) Menggunakan sumber dengan sebaik-baiknya
2 rekreasi 7 sungai
3 air 8 udara
2 (a) Mengelakkan kepupusan sumber hutan 1 (a) Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein
(b) Memastikan bekalan hasil hutan tidak pupus (b) Tun Dr. Ismail bin Dato’ Abdul Rahman
(c) Mencegah hakisan tanah 2 Tan Sri Nik Ahmad Kamil Haji Nik Mahmud
3 (a) Taman Negara Pahang 3 Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj
(b) Taman Negara Endau Rompin 4 Untuk membincangkan kemerdekaan negara dengan British
(c) Taman Negara Kinabalu
(d) Taman Negara Bako
Ujian Bulanan Ketiga – Set 1
BAHAGIAN F BAHAGIAN A
1 Bahasa 6 Islam, diamalkan 1 D 6 C 11 C 16 C 21 B 26 C
2 rasmi, Perkara 152 7 Tunku Abdul Rahman 2 C 7 D 12 D 17 C 22 C 27 D
3 Parti Perikatan 8 1956, kemerdekaan 3 B 8 C 13 D 18 D 23 B 28 B
4 MIC 9 Stadium Merdeka 4 C 9 A 14 D 19 C 24 A 29 A
5 London 10 perisytiharan, MERDEKA 5 B 10 C 15 A 20 C 25 C 30 B

BAHAGIAN B
Peperiksaan Pertengahan Tahun – Set 2
1 Hari Raya Aidiladha – Disambut bagi memperingati
BAHAGIAN A pengorbanan Nabi Ibrahim
1 B 6 A 11 A 16 D 21 B 26 A 2 Awal Muharam –Tahun baru mengikut kalendar Islam
2 A 7 B 12 D 17 B 22 A 27 A 3 Deepavali – Disambut bagi memperingati kejayaan anasir baik
3 D 8 C 13 B 18 B 23 C 28 D mengatasi anasir jahat
4 D 9 C 14 D 19 D 24 D 29 B 4 Tahun Baru Cina – Tahun baru mengikut kalendar lunar cina
5 D 10 B 15 B 20 A 25 B 30 A 5 Krismas – Disambut bagi memperingati hari kelahiran Jesus
Christ
BAHAGIAN B
1 (a) Kontraktor 2 (a) Pengurus Kilang BAHAGIAN C
(b) Pengurus Projek (b) Operator Mesin 1 (a) Kebajikan masyarakat 2 (a) Tanah Melayu
(b) Pengairan (b) Brunei
3 (a) Pengurus lombong 4 (a) Peladang kelapa sawit (c) Kesihatan awam (c) Singapura
(penanaman)
(b) Jurutera lombong (b) Penternak ayam 3 (a) Toleransi
(penternakan) (b) Sanggup berkongsi kuasa
(c) Bersemangat untuk mencapai kemerdekaan
5 (a) Guru (b) Bomba (d) Manifesto pilihan raya dapat diterima umum

BAHAGIAN C BAHAGIAN D
1 Tanah peroi – tembakau 4 Tanah aluvium – padi 1 Seni kraf 2 Bidang muzik 3 Seni tari
2 Tanah laterit – kelapa sawit 5 Tanah berpasir – kelapa (a) Labu sayong (a) Rebana ubi (a) Tarian zapin
3 Tanah gambut – nanas (b) Kain songket (b) Serunai (b) Tarian kuda
kepang
BAHAGIAN D
1 (a) Menjimatkan penggunaan elektrik untuk menjimatkan sumber 4 Seni bina 5 Seni
tenaga (a) Istana lama Sri Menanti mempertahankan diri
(b) Mengawal aktiviti pembalakan untuk mengelakkan (b) Muzium Diraja Kuala Kangsar (a) Silambam
penggunaan sumber hutan secara berleluasa dan membazir (b) Silat
(c) Menggunakan pengangkutan awam untuk menjimatkan
petrol BAHAGIAN E
(d) Mengadakan kempen – supaya masyarakat tidak melakukan 1 -4 2 -8 3 -5 4 -3 5 -9 6 -2
pembaziran sumber 7 -1 8 -6 9 -7
(e) Mencari sumber tenaga gantian seperti solar, biomas untuk
mengelakkan pergantungan kepada satu sumber sahaja BAHAGIAN F
2 (a) Penghutanan semula (d) Kitar semula bahan 1 telekomunikasi
buangan 2 persefahaman
(b) Menebus guna tanah (e) Menggunakan sumber 3 Dato’ Abdul Razak bin Hussien
secara positif 4 16 September 1963
(c) Merawat sisa buangan 5 Lord Brassey
6 Bangunan Sultan Abdul Samad
BAHAGIAN E
1 besar 6 bahasa Inggeris
2 Johor 7 padi Ujian Bulanan Ketiga – Set 2
3 gas asli 8 Mohd Khir bin Johari
BAHAGIAN A
4 perindustrian 9 Suruhanjaya Reid
1 D 6 C 11 A 16 B 21 D 26 B
5 1952 10 perkhidmatan
2 B 7 A 12 B 17 B 22 D 27 A
3 A 8 C 13 B 18 D 23 C 28 A
4 B 9 B 14 A 19 C 24 A 29 C
BAHAGIAN F
5 D 10 C 15 B 20 B 25 B 30 D
BAHAGIAN B
1 (a) Untuk menjamin keselamatan Persekutuan Tanah Melayu
(b) Untuk menyekat perkembangan pengaruh komunis
(c) Untuk memajukan perkembangan sosioekonomi
(d) Untuk mencapai keseimbangan kaum
2 (a) Semua hal ehwal luar adalah tanggungjawab kerajaan
Persekutuan
(b) Agama Islam menjadi agama rasmi Persekutuan kecuali
Sabah dan Sarawak. Agama lain bebas diamalkan
(c) Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bagi Sabah dan
Sarawak, bahasa Inggeris adalah bahasa rasmi sehingga 10
tahun selepas Pembentukan Malaysia BAHAGIAN C
3 (a) Masalah ekonomi – Singapura menuntut statusnya sebagai 1 Akronim : LPN
pelabuhan bebas dan pusat perdagangan tidak disaingi Peranan : Mengawal pengeluaran padi dan menetapkan harga
(b) Konsep Malaysian Malaysia – Singapura menuntut hak sama 2 Akronim : RISDA
rata tanpa mengira kaum Peranan : Membuka kawasan penanaman baru getah
(c) Rusuhan kaum – Kenyataan yang dikeluarkan oleh 3 Akronim : FELDA
pemimpin PETIR telah membangkitkan sentimen kaum dan Peranan : Mengurus masyarakat peneroka dalam tanah
mengugat keamanan negara rancangan yang telah dibuka oleh FELDA dahulu
4 Akronim : PORIM
BAHAGIAN C Peranan : Menjalankan penyelidikan baru
1 e 2 c 3 a 4 b 5 d 5 Akronim : RRIM
Peranan : Melakukan penyelidikan
BAHAGIAN D
1 (a) Sultan/raja/Yang Dipertuan Besar/Yang Dipertua Negeri BAHAGIAN D
(b) Menteri Besar/Ketua Negeri 1 (a) Mencapai kemerdekaan dalam masa empat tahun
(c) Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO) (b) Mewajibkan pendidikan
(d) Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (c) Mewajibkan pendidikan awam bercorak tempatan
(e) Pejabat Daerah dan Tanah (d) Menjaga hak asasi manusia
(f) Pejabat Penghulu (e) Melindungi hak Raja-raja Melayu sebagai raja
(g) Kampung 2 (a) Untuk menjamin keselamatan Persekutuan Tanah Melayu
2 (a) Maklumat dapat disebarkan kepada orang awam dengan (b) Untuk menyekat perkembangan pengaruh komunis
cepat dan mudah (c) Untuk memajukan perkembangan sosioekonomi
(b) Maklumat dapat diperoleh dengan cepat dan pantas (d) Untuk mempercepatkan proses kemerdekaan bagi Sabah,
(c) Memudahkan perhubungan antara satu tempat dengan tempat Sarawak dan Singapura
yang lain (e) Untuk mencapai keseimbangan kaum

BAHAGIAN E BAHAGIAN E
1 Artifak, peralatan 6 Lee Kuan Yew 1 rebana ubi 6 Indonesia
2 kuda kepang 7 pilihan raya 2 perkhidmatan 7 Padang Kelab Selangor
3 Kampung 8 terakhir, Pegawai Pilihan 3 udara 8 sektor awam
Raya 4 tenaga suria 9 KLIA, lebuh raya
4 mempertahankan diri 9 Tun Fuad Stephens 5 perindustrian 10 Sarawak
5 Tunku Abdul Rahman, 10 Suruhanjaya Cobbold
Hotel Adelphi Peperiksaan Akhir Tahun – Set 2
BAHAGIAN F BAHAGIAN A
1 REBANA UBI 4 SITAR 1 D 6 D 11 D 16 C 21 B 26 B
2 KOMPANG 5 SERUNAI 2 C 7 D 12 B 17 A 22 D 27 C
3 GENDANG 3 C 8 C 13 A 18 B 23 B 28 D
4 D 9 B 14 B 19 D 24 D 29 D
5 C 10 B 15 C 20 D 25 C 30 C
Peperiksaan Akhir Tahun – Set 1
BAHAGIAN B
BAHAGIAN A
1 Silat 2 Tae-Kwan Do 3 Karate Do
1 C 6 C 11 B 16 B 21 D 26 D
4 Judo 5 Silambam
2 D 7 B 12 D 17 D 22 D 27 A
3 C 8 A 13 B 18 B 23 A 28 A
4 D 9 A 14 D 19 B 24 A 29 D
5 D 10 C 15 B 20 C 25 C 30 B

BAHAGIAN C
BAHAGIAN B
1 pertanian 6 pengangkutan
2 luar bandar 7 RISDA
3 bertoleransi 8 meningkatkan 1 Pengangkutan darat
4 Dewan Negara 9 Peladang Contoh : (a) kereta (b) Lori
5 Badan pemerintah 10 getah asli Sumbangan : Membolehkan manusia bergerak dari satu tempat
ke satu tempat yang lain
BAHAGIAN D 2 Pengangkutan air
1 (a) Tunku Abdul Rahman Contoh : (a) Feri (b) Kapal laut
(b) Lee Kuan Yew Sumbangan : (i) Untuk mengangkut barang
(c) Tun Fuad Stephens (ii) Untuk aktiviti riadah
(d) Tun Datu Mustapha Datu Harun 3 Pengangkutan udara
(e) Temenggung Jugah anak Barieng Contoh : (a) Kapal terbang (b) Helikopter
2 (a) Kuala Perlis - Perlis Sumbangan : Membolehkan kita pergi ke luar negeri dalam
(b) Kuala Kedah - Kedah masa yang cepat
(c) Kuala Kurau - Perak
(d) Kuantan - Pahang BAHAGIAN F
(e) Tumpat – Kelantan 1 Menjana kuasa hidroelektrik
2 Mengerakkan jam tangan
3 Mengerakkan kenderaan bermotor
4 Menjadi sumber kepada industri baja urea dan petrokimia
5 Menjadi sumber bahan api

BAHAGIAN E