You are on page 1of 27

̵ήΑ΍ήΑΎϧ ϭ εέϭή̡ ϭ είϮϣ΁

ϭ είέ΍ ϭ ϕϼΧ΍ ̵Ύϫ ϪϳΎ̡ ήΑ ̵έ΍ά̴ΘγΎϴγ ήϫ ΪϨϧΎϣ ̶ηίϮϣ΁ ̵έ΍ά̴ΘγΎϴγ ‡
Ζγ΍ ̵̫ϮϟϮ΋Ϊϳ΍
̶γ΍ή̯ϮϣΩ έ΍ήϘΘγ΍ ΎΑ ϩ΍ήϤϫ εέϭή̡ ϭ είϮϣ΁ εήΘδ̳ ‡
Ζγ΍ ̶ϗϼΧ΍ ̵ήϣ΍ ΍άϟ ΪϨ̯ ̶ϣ ̮Ϥ̯ ̵ήΑ΍ήΑΎϧ ζϫΎ̯ ϪΑ εέϭή̡ ϭ είϮϣ΁ ή̳΍ ‡
̶ϣ έΎΒΑ ̶̳Ϊϧί ΖϘθϣ ζϫΎ̯ ̵΍ήΑ ΍έ Ω΍ήϓ΍ ̵ΎϬΘϴϠΑΎϗ ϭ ΎϬϴϳΎϧ΍ϮΗ Ϊηέ Ϫ̯ ΍ή̩
Ωέϭ΁
„ „„ ˮΖγ΍ Ϫϧ΍ήΑ΍ήΑΎϧ ςϳ΍ήη ήϴϴϐΗ ̵΍ήΑ ̶ηίϮϣ΁ ̵έ΍ά̴ΘγΎϴγ ζϘϧ ‡

„ 

 

ˮΖγ΍ ΪϳΩήΗ ΩέϮϣ ˮΕέΪϗ ϭ ΕϭήΛ ϪϠλΎϓ ϭ ΎϬϳήΑ΍ήΑΎϧ ζϫΎ̯ έΩ είϮϣ΁ ζϘϧ ‡
= ΖγΎϴγ=Ύϫέ΍ά̳ είέ΍+ϖϴϘΤΗ : Ϣϳέ΍Ω ϡίϻ ̵έ΍ά̴ΘγΎϴγ ̵΍ήΑ ΍έ ϖϴϘΤΗ Ύϣ ‡
ήϴϴϐΗ

¬έ΍Ϊϣ έΩ είϮϣ΁ ϭ ̵ήΑ΍ήΑΎϧ ̵Ύϫ Ϫϳήψϧ εέϭή̡ ϭ είϮϣ΁ έΩ ̵ήΑ΍ήΑΎϧ ϩέΎΑ έΩ ϦϤϠ̯ ΕΎόϟΎτϣ ‡ ̵ΩΎμΘϗ΍ ϡΎψϧ ϭ ¬έ΍Ϊϣ : βϴϨΟ ϭ ΰϟϮΑ ‡ ̶ϧΎΑί ̵ΎϫΪ̯ :ϦϳΎΘθϧήΑ ‡ ϥΎϬϨ̡ ϪϣΎϧήΑ :̨ϴϠϳ΍ ‡ ̶̴Ϩϫήϓ ΪϴϟϮΗίΎΑ ϭ είϮϣ΁ :ϮϳΩέϮΑ ‡ ̶̴Ϩϫήϓ ΪϴϟϮΗίΎΑ ϞϴϠΤΗ :̨ϴϠϳ΍ ‡ .

̵έ΍ά̴ΘγΎϴγ έΩ ΕΎϘϴϘΤΗ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϦϤϠ̯ ΕΎόϟΎτϣ ΍ή̩ ϢϴϫΩ ϥΎθϧ ΪϳΎΑ β̡ ΪϨ̯ ̶ϣ ̶ϳ΍Ωί ̵ήΑ΍ήΑΎϧ είϮϣ΁ ή̳΍ ‡ ˮΩέ΍Ω ΩϮΟϭ ̶ϳΎϫ ̵ήΑ΍ήΑΎϧ Ϣϴϧ ̶ϠϴμΤΗ Ωή̰ϠϤϋ ήΑ ήΛϮϣ Ϟϣ΍Ϯϋ ̶̳Ω΍ϮϧΎΧ ϭ ̶ϋΎϤΘΟ΍ ϪϨϴϣί ‡ ΩϮΑ ϖϴϘΤΗ ΩέϮϣ ίϮϣ΁ ζϧ΍Ω ϥϮϴϠϴϣ ̶ϣϮϗ ϑϼΘΧ΍ ί΍ ̶ηΎϧ ̵ΎϬϳήΑ΍ήΑΎϧ ‡ ζϧ΍Ω ϥϮϴϠϴϣ ϩήϴϏ ϭ ̶ϣϼ̯ ̵ΎϬΗέΎϬϣ Ϣϴϧ ̶γέήΑ :ϦϤϠ̯ ΕΎόϟΎτϣ ‡ ϢϠόϣ ϭ ίϮϣ΁ Ωή̰ϠϤϋ ήΑ ήΛϮϣ Ϟϣ΍Ϯϋ ̶̳Ω΍ϮϧΎΧ ϭ ̶ϋΎϤΘΟ΍ ϪϨϴϣί :ϪΠϴΘϧ ‡ ̶ηίϮϣ΁ ΕΎϧΎ̰ϣ΍ ϊϳίϮΗ Ϫϧ ̶ϠϴμΤΗ ΩϮΑ ̶ϧΪϣ ϥϮϧΎϗ ΍άϟ ϭ ̵έ΍ά̴ΘγΎϴγ έΩ Ε΍ήϴϴϐΗ :ΕΎόϟΎτϣ Ϧϳ΍ ΪϣΎΒ̡ ‡ .

ΪϧήΗ ϖϓϮϣ ϪϘΒτϟ΍ ςϠΘΨϣ ¬έ΍Ϊϣ . ΕΎόϟΎτϣ ΪϘϧ (Ζϓήϳά̡ ΖδΑέΩ ΪϳΎΒϧ ΍έ ΕΎόϟΎτϣ) ΪηΎΒϧ ̶ϫϭ̡̬ Ϊϧϭέ ‡ ΪηΎΒϧ ιΎΧ ̶ϧΎϣί ϊτϘϣ ̮ϳ ϪΑ ρϮΑήϣ ‡ ΩϮη ϞϴϤ̰Η ̵ή̴ϳΩ ΕΎόϟΎτϣ ΎΑ ‡ Ωέ΍Ω ζϘϧ ̶ϠϴμΤΗ Ζϓήθϴ̡ έΩ ¬έ΍Ϊϣ Ω΍Ω ϥΎθϧ ή̴ϧΎϓέ̫ ΕΎόϟΎτϣ ‡ Ζγ΍ ϢϬϣ ̵ήϣ΍ ϢϠόϣ ϭ ίϮϣ΁ ζϧ΍Ω ϞΑΎϘΘϣ ζϨ̯ Ζϴϔϴ̯ ‡ Ζγ΍ ϢϬϣ ϥ΍ίϮϣ΁ ζϧ΍Ω ϭ ϥΎϤϠόϣ ϭ Ύϴϟϭ΍ ϦϴΑ ΖΒϗ΍ήϣ ϭ ̵έΎ̰ϤϫϮΟ ‡ ̶ηίϮϣ΁ Ωή̰ϠϤϋ ϭ ΎϬΗϭΎϔΗ έΩ ̵ΩΎϣ ϊΑΎϨϣήϴΛΎΗ ϡΪϋ ‡ ̶ηίϮϣ΁ Ωή̰ϠϤϋ έΩ ̶ϋΎϤΘΟ΍ ϭ ̶̳Ω΍ϮϧΎΧ ̵Ύϫ ϪϨϴϣίήϴΛΎΗ ‡ ˬΪϧήΗ ϖϓϮϣ ϥ΍ΪϨϤΗϭήΛ ¬ϼ̰Ϥϫ ήϴϘϓ ϥ΍ίϮϣ΁ ζϧ΍Ω Ϫ̰ϴϳΎΟ έΩ ‡ ˮ΍ή̩ .

ϪγέΪϣ ί΍ .ΪϨ̯ ̶ϣ Ϣ̯ ΍έ Ε΍ήϴΛΎΗ Ϧϳ΍ .Ϟϐη ϭ ̶ηίϮϣ΁ Ζϓήθϴ̡ ̶γΎγ΍ ήϴΛΎΗ ΕΎΒΛ΍ Jencks ‡ ̵΍ ϪγέΪϣ ήϴϏ Ϟϣ΍Ϯϋ ϭ ˬ̶̳Ω΍ϮϧΎΧ ϪϨϴϣί .̵έ΍ά̴ΘγΎϴγ έΩ ΕΎϘϴϘΤΗ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ̶̴ϧϮ̴̩ ί΍ ζϴΑ ˬϪγέΪϣ ί΍ ΝέΎΧ ϭ ˬϪγέΪϣ ί΍ ϞΒϗ Ε΍ήϴΛΎΗ :ήΗϭέ ‡ ΪϧήΛϮϣ ϪϤϫ έΩ ˬ̵έΎ̯ ̵Ύϫ ϩΰϴ̴ϧ΍ ˬϪϋϮϤΠϣ ˬϥΎϤϠόϣ έΎ̯ :ήΗϭέ ‡ .

ϦϳΎΘθϧήΑ ˮ Ϫ̩ ̶Ϩόϳ Ωή̯ Ρήτϣ ΍έ ̶ϧΎΑί ̵ΎϬΒϟΎϗ :ϦϳΎΘθϧήΑ ‡ είϮϣ΁ ̵ΎϬϟΎγ έΩ ΍έ ΎϬϧ΁ Ϊϧ΍ ϪΘη΍Ω ΎϬϟΎγ ήϳΎγ έΩ ΍έ Ω΍ήϓ΍ Ϫ̯ ̶ϧΎΑί ̵ΎϬΒϟΎϗ ‡ Ωή̯ Ϊϫ΍ϮΧΪϨ̯ ̶ϣ ήΗ ϖϓϮϣ Ϊϧέ΍Ω ̶ϧΎΑί ΕϭΎϔΘϣ ̵ΎϬΒϟΎϗ ϒϠΘΨϣ ̶ϋΎϤΘΟ΍ ̵Ύϫ ϪϨϴϣί έΩ ϥΎ̯ΩϮ̯ ‡ ΪϨ̯ ̶ϣ ϕήϓ ήϴϘϓϭ ΪϨϤΗϭήΛ Ω΍ήϓ΍ έΩ ̶ϧΎΑί ̵ΎϬΒϟΎϗ ‡ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ΍έ ΩϭΪΤϣ ϥΎΑί ̮ϳ ϦϴϳΎ̡ ϪϘΒσ ϥΎ̯ΩϮ̯ έΎΘϔ̳ ‡ Ζγ΍ ςγϮΘϣ ϪϘΒσ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϪΑ ρϮΑήϣ ϪΘϓΎϳ ςδΑ ϥΎΑί ‡ ΩϮη ̶ϣ ϩΪϳΩ ϥΎθϧΎΑί έΩ ςγϮΘϣ ϪϘΒσ ̵ΎϫέΎΠϨϫ ϭ ̵Ύϫ είέ΍ ‡ Ϊϧέ΍Ω ϪΘϓΎϳ ςδΑ ϥΎΑί ̮ϳ ΎϬϧ΁ ‡ Ζγ΍ ϩΩή̯ ΖϓΎϳέΩ ΦγΎ̡ ήΘϤ̯ ή̳έΎ̯ ϪϘΒσ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̵Ύϫ ζγή̡ ‡ ΪϨϨϤϬϓ ̶ϣ ήΘϤ̯ ΍έ Ύϫ ϝϻΪΘγ΍ ΎϬϧ΁ ‡ .

. ϭ βϳέΪΗ Ζϴϔϴ̯ ϭ ϥΎϤϠόϣ έΎΘϓέ ..̵έ΍ά̴ΘγΎϴγ έΩ ϦϳΎΘθϧήΑ ΞϳΎΘϧ ί΍ ̵΍ ϩΩΎϔΘγ΍ Ϫ̩ ˮΩή̯ ϥ΍ϮΗ ̶ϣ ήΘϤ̯ ϦϴϳΎ̡ ̵ΩΎμΘϗ΍ ϭ ̶ϋΎϤΘΟ΍ ̵Ύϫ ϪϨϴϣί ΍ή̩ ΪϴϤϬϓ ϥ΍ϮΗ ̶ϣ ‡ .ΪϨϘϓϮϣ ̶ϣ ΖϓΎϳέΩ ̵ΩϭΪΤϣ ΦγΎ̡ ϪϧΎΧ έΩ ϦϴϳΎ̡ ϪϘΒσ ϭ ή̳έΎ̯ ̭ΩϮ̯ ϥϮ̩ ‡ ΩϮη ̶ϣ έϮσ ϦϴϤϫ ΰϴϧ ήΗ ̱έΰΑ ςϴΤϣ έΩ ΪϨ̯ ΪϨ̯ ϥΎϴΑ ϪγέΪϣ έΩ΍έ ΩϮΧ ̵Ύϫ ϪΘγ΍ϮΧ ϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ̭ΩϮ̯ ‡ ΪηΎΑ ̭έΩ ϞΑΎϗ ήϴϏ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ΪϳϮ̳ ̶ϣ ϢϠόϣ Ϫ̪ϧ΁ ί΍ ̵έΎϴδΑ ‡ ΩϮΒϬΑ ̵ΰϳέ ϪϣΎϧήΑ ˮΖδϴ̩ ̵έ΍ά̴ΘγΎϴγ ̵΍ήΑ ϖϴϘΤΗ Ϧϳ΍ ϪΠϴΘϧ ‡ .

ΪϨ̯ ̶ϣ . βϴϨΟ ϭ ΰϟϮΑ ̵έ΍Ω ϪϳΎϣήγ ϭ ¬έ΍Ϊϣ : Bowles and Gintis βϴΘϨΟ ϭ ΰϟϮΑ ‡ ̶ΘόϨλ Ϊϧέ΍Ω ̵ίϭήϣ΍ ϪγέΪϣ ϡΎψϧ ϪόγϮΗ ̵ΩΎϬϧ ϪϨϴϣί ̵ϭέ ΚΤΑ ‡ Ζγ΍ ήΛϮϣ ̵ΩΎμΘϗ΍ ̵ήΑ΍ήΑ ήΑ εέϭή̡ ϭ είϮϣ΁ ‡ Ζγ΍ ̵έ΍Ω ϪϳΎϣήγ ̵ΩΎμΘϗ΍ ̵ΎϫίΎϴϧ ήΑ ̶ΨγΎ̡ εέϭή̡ ϭ είϮϣ΍ ‡ ϩΎ̴ϨΑ ̶ϋΎϤΘΟ΍ ϭ ̶Ϩϓ ̵ΎϬΗέΎϬϣ ϩΪϨϨ̯ Ϣϫ΍ήϓ εέϭή̡ ϭ είϮϣ΁ ‡ ΖγΎϫ έΎ̯ ̵ϭήϴϧ ρΎΒπϧ΍ ϭ Ύϫ ϩΎ̴ϨΑ έ΍ΪΘϗ΍ ϩΪϨϨ̯ ̮Ϥ̯ εέϭή̡ ϭ είϮϣ΁ ‡ Ζγ΍ ΪϴϟϮΗ ίΎΑ Ω΍ήϓ΍ έΩ ΍έ ̶ΗέΪϗ ̶Α ¬ΎδΣ΍ εέϭή̡ ϭ είϮϣ΁ ¬έ΍Ϊϣ ‡ .

βϴΘϨΟ ϭ ΰϟϮΑBowles and Gintis ̶ϣ έ΍ή̰Η ΍έ έΎ̯ ̵ΎϴϧΩ ̶ηίϮϣ΁ ϡΎψϧ ϪϴΒϨΗ ϭ ϖϳϮθΗ ϡΎψϧ ‡ ΪϨ̯ ΪϨ̯ ̶ϣ ϪϴΒϨΗ ΍έ ΎϫΪϣ΍έΩ Ϣ̯ ϭ ϖϳϮθΗ ΍έ ϻΎΑ ̵Ύϫ ϪϨϴϣί ‡ Ζγ΍ ΪϨϣΩϮγ ϭ ϢϬϣ ̶ϧΎ̴Ϥϫ ίϮϤ˰ Ϫ̯ Ϊϧήϳά̡ ̶ϣ ϭΩ ήϫ ϪΘΒϟ΍ ‡ Ύϣ΍ ̵έ΍Ω ϪϳΎϣήγ ϡΎψϧ ̵΍ήΑ εέϭή̡ ϭ είϮϣ΁ ϥϮ̩ ΎγΎγ΍ ‡ Ζγ΍ ϥ΁ ΖϣΪΧ έΩ ϪΘϓΎϳ ςδΑ ΩϮη ήΗ Ε΍ή̯ϮϣΩ ̶̳Ϊϧί ϭ έΎ̯ ςϴΤϣ ή̳΍ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ΎϬϧ΁ ‡ ΩϮη ̶ϣ ϩΰϴΗ΍ή̯ϮϣΩ Ϣϫ είϮϣ΍ ϡΎψϧ .

βϴΘϨΟ ϭ ΰϟϮΑBowles and Gintis ΪϘϧ έΩ είϮϣ΍ ΪϳΪΟ ϡΎψϧΪϨ̯ ̶ϣ ̶ϳ΍Ωί Ω΍Ϯγ είϮϣ΍ ϪΘΒϟ΍ ‡ Ζγ΍ ΕϭΎϔΘϣ έϮΤϣ ζϧ΍Ω ̵ΎϨϳΩ ΪϧϮη ̶ϣ ϩΰϴΗ΍ή̯ϮϣΩ ϭ Ϊϧ΍ ϩΪη ΖΨΗ έΎ̯ ̵Ύϫ ςϴΤϣ ‡ .

̨ϴϠϳ΍Illich Hidden Criculum ϥΎϬϨ̡ ϪϣΎϧήΑ ̨ϴϠϳ΍ ϥ΍Ϯϳ΍ ‡ ˮ Ϫ̩ ̶Ϩόϳ Ζγ΍ ϥέΪϣ ̵ΩΎμΘϗ΍ ϪόγϮΗ ΪϘΘϨϣ ‡ ϩΩήΑ ϦϴΑ ί΍ ΍έ ̶ϳΎϔ̯ ΩϮΧ ϭ ϩΩήΑ ϻΎΑ ΍έ Ωήϓ ̶̴ΘδΑ΍ϭ ϥέΪϣ ̵ΎϴϧΩ ‡ (..̮ηΰ̡ ϭ ϪγέΪϣ ϭ ϥϭΰϳϮϠΗ ϪΑ ̶̴ΘδΑ΍ϭ ) ϩΩϮΑ ΰϴϣ΁ ϪθϗΎϨϣ ̶ϠϴΧ ̵ϭ ΚΤΑ ‡ ˮ΍ή̩ ˮΩήΑ ϝ΍Ϯγ ήϳί ΪϳΎΑ ΍έ ̵έΎΒΟ΍ ΖϴΑήΗ ϭ ϢϴϠόΗ ‡ ϭ ρΎΒψϧ΍ ϭ Ϣψϧ ΖϨΧ΍Ϊϧ΍ ΎΟ ΎΑ Ζγ΍ ήΑ΍ήΑ είϮϣ΍ εήΘδ̳ ϥϮ̩ ‡ ̵έ΍Ω ϪϳΎϣήγ ̵ΎϴϧΩ ΐΗ΍ήϣ ϪϠδϠγ ̵έϭήο ςϳ΍ήη ϭ εέϭή̡ ϭ είϮϣ΁ ϪόγϮΗ ρΎΒΗέ΍ ήΑ ΪϳΎΑ Ϊϴ̯ΎΗ ‡ ΐΗ΍ήϣ ϪϠδϠγ ϭ ρΎΒπϧ΍ ̵΍ήΑ ̵ΩΎμΘϗ΍ ..

̨ϴϠϳ΍ :̨ϴϠϳ΍ ήψϧ ¬Ύγ΍ ήΑ ¬έ΍Ϊϣ ϒϳΎχϭ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ ϭ ΖΒϗ΍ήϣ ‡ Ω΍ήϓ΍ ϥΎϴϣ ̶Ϡϐη ̵Ύϫ ζϘϧ ϊϳίϮΗ ‡ ζϧ΍Ω ϞϴμΤΗ ϭ ςϠδϣ ̵ΎϬηίέ΍ ̵ήϴ̳ ΩΎϳ ‡ ϩΪϳΪϨδ̡ ̶ϋΎϤΘΟ΍ ήψϧ ί΍ ̵ΎϬΗέΎϬϣ ϢϴϠόΗ ‡ ϥϮ̩ ˮ΍ή̩ Custodial Organization ϥΎΒϫΎ̴ϧ ϥΎϣίΎγ ̶Ϩόϳ ϪγέΪϣ ‡ Ζγ΍ ̵έΎΒΟ΍ ϥ΁ έΩ έϮπΣ ̶Ϥγέ ̵ϮΘΤϣ ΎΑ ̶σΎΒΗέ΍ ̨ϴϫ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ϪΘΧϮϣ΍ ̶ϳΎϫΰϴ̩ :ϥΎϬϨ̡ ϪϣΎϧήΑ ‡ Ωέ΍Ϊϧ ¬ϭέΩ ϥΎϬϨ̡ ϪϣΎϧήΑ έΩ Ύϫΰϴ̩ ̶ΧήΑ ϦϴϘϠΗ ̶Ϩόϳ ̶ϟΎόϔϧ΍ ϑήμϣ ‡ ̶̳Ϊϧί έΩ Ω΍ήϓ΍ ζϘϧ ϥΪϧΎγΎϨη ‡ ΪϫΩ ̶ϣ Υέ Ϫ̩ Ύϫ ϥΎΑΎϴΧ έΩ ΪϨϨϴΒΑ ̶̯Ϯ̯ έΩ Ύϫ Ϫ̪Α Ωέ΍ά̳ ̶Ϥϧ ϪγέΪϣ ‡ .

. ̨ϴϠϳ΍ ήψϧ ¬Ύγ΍ ήΑ ̵έ΍ά̴ΘγΎϴγ Ωέϭ΍ ̶ϣ ̶ϟΎόϔϧ΍ ϑήμϣ ̵έΎΒΟ΍ ϪγέΪϣ ϥϮ̩ ̶ϳ΍Ωί ϪγέΪϣ ‡ ̶Ϥϧ ̮Ϥ̯ ϪγέΪϣ Ύϫ ΖϴϗϼΧ ϪόγϮΗ ϪΑ ϥϮ̩ ϪγέΪϣ ϥΩή̯ ̵έΎϴΘΧ΍ ‡ ΪϨ̯ : ϥ΁ ̵ΎΠΑ ϭ είϮϣ΍ ϡΎψϧ ̶Ϡόϓ ̵Ύϫ Ϟ̰η ϥΩή̯ ̶ϐϠϣ ‡ Ύϫ ϪϧΎΨΑΎΘ̯ έΩ ϊΑΎϨϣ ̶γήΘγΩ ‡ ̶ΗΎϋϼσ΍ ̵Ύϫ Ϫ̰Βη ϥΩή̯ ΖγέΩ ‡ ϭ Ύϫ ϩΎ̴θϳΎϣί΁ ϭ Ύϫ ϪϧΎΨΑΎΘ̯ έΩ ̶Ϥγέ ̵ήϴ̳ ΩΎϳ ̵΍ήΑ ̵ΩΎϣ ϊΒϨϣ ‡ ϪϤϫ ¬ήΘγΩ έΩ .. ̶ΗΎσΎΒΗέ΍ ̵Ύϫ Ϫ̰Βη ΩΎΠϳ΍ ‡ ϪϤϫ ϪΑ ΕΩΎϬϣ ϢϴϠόΗ ‡ .

ˮΖγ΍ ϝϮϘόϣ ̨ϴϠϳ΍ ϪθϳΪϧ΍ Ύϳ΁ ̵ΩΰΘϤγΩ ϡΎψϧ ΎΑ ϥϮ̩ Ϫϧ ΪϳΎη είϮϣ΍ ̮ϴγϼ̯ ϡΎψϧ ή΋ ‡ Ύϣ΍ Ωέ΍Ω ̶̴ϨϫΎϤϫ ̶̳Ϊϧί έΩ ϥ΍ ζϘϧ ζϫΎ̯ ϭ ̵ΩΰϤΘγΩ έΎ̯ ζϫΎ̯ ΎΑ Ύϣ΍ ‡ Ζγ΍ ϝϮϘόϣ ̶ϋΎϤΘΟ΍ ϪϨϣ΍Ω ΪϨϫ΍ϮΨΑ ̵έΎΒΟ΍ ϪγέΪϣ ϪΑ ϦΘϓέ ̵ΎΟ ϪΑ Ϧ̰Ϥϣ Ω΍ήϓ΍ ‡ (έϮΤϣ ζϧ΍Ω ΩΎμΘϗ΍ ) ΪϨϧ΍ΪΑ Ύϫ ϪϓήΣ ί΍ ̵΍ .

¬Ύγ΍ ήΑ εέϭή̡ ϭ είϮϣ΁ ̵έ΍ά̳ ΖγΎϴγ ̶Ϡόϓ ΏήϏ έΩ ϥΎϬϨ̡ ϪϣΎϧήΑ ϒτόϨϣ ϭ ϩΎΗϮ̯ ΩΎΑ έϮΤϣ ζϧ΍Ω ΪϳΎΑ είϮϣ΍ ϡΎψϧ ‡ ϥΪΑ είϮϣ΁ ϭ ϥΪΑ ϪϟΎδϣ ‡ ϢϟΎγ ̶δϨΟ ΕΎσΎΒΗέ΍ ϦΘη΍Ω ϭ Ύϫ ϥΪΑ ϢϴψϨΗ είϮϣ΁ ϪϟΎδϣ ‡ Safe sex ̶ΗΎσΎΒΗέ΍ ̵Ύϫ ̮δϳέ ϪΒγΎΤϣ ‡ ˬ ϥΎϣί ήϫ έΩ <ΩίΎγ Ϣϫ΍ήϓ ΍έ ΩϮΟϮϣ ϊΑΎϨϣ ϪΑ ̶γήΘγΩ ‡ ϥΎ̰ϣήϫ έΩ .

̶̴Ϩϫήϓ ΪϴϟϮΗ ίΎΑ ϭ εέϭή̡ ϭ είϮϣ΁ ̶̴Ϩϫήϓ ΪϴϟϮΗ ίΎΑ ϭ ϮϳΩέϮΑ Cultural reproduction ΪϨ̯ ̶ϣ ςΒΗήϣ ϢϬΑ ΍έ ̵ήψϧ ϩΎ̴ϳΩ Ϫγ ήϫ ϮϳΩέϮΑ Ϫϳήψϧ ‡ ˮΖδϴ̩ ̶̴Ϩϫήϓ ΪϴϟϮΗ ίΎΑ ‡ ˬ¬έ΍Ϊϣ ΎϬϧ΁ ̮Ϥ̯ ϪΑ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ϕϼσ΍ ̶ϳΎϫ ϩϮϴη ϪΑ ̶̴Ϩϫήϓ ΪϴϟϮΗ ίΎΑ ‡ ϭ ̶ϋΎϤΘΟ΍ ̵ΎϬϳήΑ΍ήΑ Ύϧ ϥΩή̯ ̶Ϥϳ΍Ω ϪΑ ˬή̴ϳΩ ̶ϋΎϤΘΟ΍ ̵ΎϫΩΎϬϧ ΎΑ ϩ΍ήϤϫ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ̮Ϥ̯ ΎϬϠδϧ ϥΎϴϣ έΩ ̵ΩΎμΘϗ΍ ϭ Ύϫ εή̴ϧ ϭ ΎϬηίέ΍ ήϴ̳ΩΎϳ ήΑ (̨ϴϠϳ΍ ) ϥΎϬϨ̡ ϪϣΎϧήΑ ϖϳήσ ί΍ ϼΜϣ ̶Ϩόϳ ‡ ΎϬΗΩΎϋ ϭ ϖϳϼϋ έΩ ϑϼΘΧ΍ ϪϳΎ̡ Ϫ̯ (ϦϳΎΘθϧήΑ ) ϥΎΑί ΩήΑέΎ̯ ̵Ύϫ ϩϮϴη ϖϳήσ ί΍ ‡ ΖγΎϫ ϪϘϴϠγ ΩΎϳ ϪΑ ϑϮτόϣ ϥΎϤϠόϣ έ΍ΪΘϗ΍ ΪϴϟϮΗ ίΎΑ ϭ ¬έ΍Ϊϣ έΩ ̶σΎΒπϧ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ϞϴϤΤΗ ‡ (βϴΘϨΟ ϭ ΰϟϮΑ ) ̵ήϴ̳ :β̡ ‡ ΪϨ̯ ̶ϣ Ϟλϭ Ϣϫ ϪΑ ΍έ ΖϓΎϴϫέ Ϫγ Ϧϳ΍ ̶̴Ϩϫήϓ ΪϴϟϮΗ ίΎΑ ‡ .

βϴϠϳϭ willis ̶̴Ϩϫήϓ ΪϴϟϮΗ ίΎΑ ϞϴϠΤΗ ΪϫΩ ̶ϣ Υέ ϪϧϮ̴̩ ̶̴Ϩϫήϓ ΪϴϟϮΗ ίΎΑ ‡ ϡΎ̴ϨϣήϴΑ έΩ ̵΍ ϪγέΪϣ ± ̶ϧ΍Ϊϴϣ ̶γέήΑ ‡ ˮΪϧέϭ΍ ̶ϣ ΖγΩ ϪΑ ΍έ ή̳έΎ̯ ϪϘΒσ ϞϏΎθϣ ή̳έΎ̯ ϪϘΒσ ̵Ύϫ Ϫ̪Α ϪϧϮ̴̩ ‡ ˮΪϧέϭ΁ ̶ϣ ΖγΪΑ ΍έ ςγϮΘϣ ϪϘΒσ ϞϏΎθϣ ςγϮΘϣ ϪϘΒσ ̵Ύϫ Ϫ̪Α ϪϧϮ̴̩ ‡ ϮΗ Ϫ̯ ΩίϮϣ΁ ̶ϣ ϪϘΒσ ήϫ Ω΍ήϓ΍ ϪΑ ϞϴμΤΗ ϝϮσ έΩ ϞϴμΤΗ ΖϴϘϓϮϣ ϡΪϋ ϪΑήΠΗ ‡ ˮ Ϫϧ Ύϳ ̵έ΍Ω ΖϗΎϴϟ .Ϊϧήϳά̡ ̶ϣ ΍έ ΩϮΧ ̵ήΗϭήϓ (ή̳έΎ̯ ΕΎϘΒσ ) ̶ΧήΑ ‡ Ϊϧήϳά̡ ̶ϣ ΍έ ΩϮΧ ̵ήΗήΑ (ΪϨϤΗϭήΛ ΕΎϘΒσ ) ̶ΧήΑ ‡ ̵ϮϠΟ Ϫ̯ Ζδϴϧ ήϴ̳έΩ ΰϴϧ ̵ή̴ϳΩ Ϟϣ΍Ϯϋ Ϫ̰ϠΑ Ζδϴϧ ΖγέΩ ϪϟΎδϣ Ϧϳ΍ : βϴϠϳϭ ‡ Ωήϴ̳ ̶ϣ ΍έ ΎϬϧ΍ ΩϮόλ ˮˮ ̶̴Ϩϫήϓ ΪϴϟϮΗ ίΎΑ ϖϓϮϣ ̵Ύϫ ϪϧϮϤϧ = Ύϫ Ϧ̯ εϮ̳ ϑήΣ ‡ .

Ύ̡ϭέ΍ έΩ ΖϴΑήΗ ϭ ϢϴϠόΗ ϪόγϮΗ ̵έΎΒΟ΍ εέϭή̡ ϭ είϮϣ΁ ‡ είϮϣ΁ ήΑ ΖϟϭΩ ϪϨϳΰϫ ζϳ΍ΰϓ΍ ‡ ϪγέΪϣ ̭ήΗ Ϧγ ζϳ΍ΰϓ΍ ‡ ΖϟϭΩ ΖϟΎΧΩ ϩίϮΣ ϪΑΎΜϣ ϪΑ είϮϣ΁ ‡ ϪϧΎΨΗέ΍ίϭ ϭ ζΗέ΍ ϪΑ Ωϭέϭ ̵΍ήΑ ϒϠΘΨϣ ̵Ύϫ ϥϮϣί΁ ϡΎΠϧ΍ ‡ Ύϫ .

΍ή̳ ϪΒΨϧ είϮϣ΁ ϪΑ ̵΍ ϪϘΒσ είϮϣ΁ ί΍ Ζ̯ήΣ ̵΍ ϩΩϮΗ ϭ ΖϏ΍ήϓ : ϪγέΪϣ Ρϼτλ΍ ‡ είϮϣ΁ ̵ϻΎΑ ϪϨϳΰϫ ‡ ̶ϋ΍ΰΘϧ΍ ήϴϏ ̵ήϴ̳ΩΎϳ ϭ ΕέΎϬϣ ̵ΎϨόϣ ϪΑ είϮϣ΁ ‡ ϥϮΘϣ ϪΑ ̶γήΘγΩ ϡΪϋ ‡ .

΍ή̳ ϩΩϮΗ ̵έ΍ά̴ΘγΎϴγ ΖϓΎϴϫέ ϪϳήϬη ϑάΣ :̶ηίϮϣ΁ ΕΎϧΎ̰ϣ΍ ϪΑ ̵ήΘθϴΑ Ω΍ΪόΗ ̶γήΘγΩ ‡ ϻΎΑ ΕΎϘΒσ ϑήλ ϩΩΎϔΘγ΍ ϭ ̶̴ϟΎγ 15 ΎΗ ϪγέΪϣ ̭ήΗ Ϧγ ϥΩήΑ ϻΎΑ ‡ εέϭή̡ ϭ είϮϣ΁ έΩ ΎϬΘλήϓ ̵ήΑ΍ήΑ ϪΑ ΖΒδϧ ΪϬόΗ ‡ .

ϪϧΎϳ΍ή̳ ϪΒΨϧ ̵ΎϬΘγΎϴγ ̶ΧήΑ Ωέ ϞϳϻΩ Ωή̰ϠϤϋ ΎΗ ϩΩϮΑ ̶ΗΎϘΒσ ϪϨϴϣί ϪΠϴΘϧ έΩ ϞϴμΤΗ ̭ήΗ ‡ ̶ϠϴμΤΗ ̶ϠϴμΤΗ Ωή̰ϠϤϋ ί΍ ̶ϘϴϗΩ ̶ΑΎϳίέ΍ ̶ϠϴμΤΗ Ω΍ΪόΘγ΍ ϥϮϣί΁ ‡ .Ωέ΍Ϊϧ ϪϤϫ .

̵ήΑ΍ήΑΎϧ ϭ εϮϫ ΍έ Ω΍ΪόΘγ΍ ϭ ̶ϳΎϧ΍ϮΗ έΩ ̶ΛϭέϮϣ ̵ΎϬΗϭΎϔΗ Ϫϳήψϧ ̶ϣΎϤΗ ‡ Ωήϴ̳ ̶ϣ ϩΪϳΩΎϧ ˮΖδϴ̩ εϮϫ ‡ ̵ΎϬΗϭΎϔΗ ΎΑ ΎϬϨϳ΍ Ύϳ΁ : ̶̰ϴΘϴϧ̫ Ϟϣ΍Ϯϋ ϭ ̶ηϮϫ ΐϳήο ‡ ˮΪϧέ΍Ω ̶̴ΘδΒϤϫ ̶ϋΎϤΘΟ΍ ̲Ϩϫήϓ ϪΑ ΰϴϧ ̶ηϮϫ ΐϳήο ̵ΎϬϧϮϣί΍ ΪϨϳϮ̳ ̶ϣ ̶ΧήΑ ‡ Ωέ΍Ω ̶̴ΘδΑ ̵ϮϠϗ ϭΩ ̵ϭέ ̶γέήΑ εϮϫ ΖϴϤϫ΍ ϥΩή̯ ΖΑΎΛ ϩ΍έ ΎϬϨΗ ‡ identicalΖγ΍ ̶̰ϤΨΗ ̮ϳ ̵Ύϫ .

ήϤϋ ϡΎϤΗ ̵΍ήΑ ̵ήϴ̳ΩΎϳ :ϪΠϴΘϧ ϩέΎΑ έΩ ̶ΘϨγ ϩΪϳ΍ έΩ είϮϣ΁ ΩΎμΘϗ΍ ϭ ΪϳΪΟ ̵έϭΎϨϓ ήϴΛΎΗ ‡ είϮϣ΁ ϭ έΎ̯ ϪΘϓέ ϻΎΑ Ύϫ Ϟϐη ϩΩίΎΑ ‡ έΎΑ ̮ϳ είϮϣ΁ ϩέϭΩ : ϪΘηά̳ έΩ ‡ ̵Ύϫ ϩέϭΩ ϡΎϤΗ έΩ ΎϬΗέΎϬϣ είϮϣ΁ ϭ ̵ήϴ̳ΩΎϳ :ΪϳΪΟ ϩϭέΩ ‡ ΩϮη ϡΎΠϧ΍ ΪϳΎΑ ̶̳Ϊϧί ΖϧήΘϨϳ΍ ¬Ύγ΍ ήΑ ϭήϤΘδϣ ̶ηίϮϣ΁ ̵Ύϫ ϪϣΎϧήΑ ‡ ΎϣήϓέΎ̯ ̵΍ήΑ on-the-job-training ΖϴϤϫ΍ ‡ .

ήϤϋ ϡΎϤΗ ̵΍ήΑ ̵ήϴ̳ΩΎϳ :ϪΠϴΘϧ ήϴϐϐΗ ϝΎΣ έΩ ̶Ϥγέ είϮϣ΁ ‡ ΎϬϨΗ Ϫϧ ΪϫΩ ϡΎΠϧ΍ ΍έ είϮϣ΁ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ̶ϔϠΘΨϣ ̵Ύϫ ΖϴόϗϮϣ ‡ ̶Ϥγέ ̵Ύπϓ ϭ ϥΎϣί ϭ είϮϣ΁ έΩ ̶ϋΎϤΘΟ΍ ϥ΍ή̴θϨ̯ ϭ ΪϨΘδϫ ϝΎόϓ Ύϫ ϩΪϨϫΩ είϮϣ΁ ‡ ΪϨΘδϫ ̵ϭΎ̰ΠϨ̯ ̮Ϥ̯ ΎΑ :ΩϮη ̶ϣ ϡΎΠϧ΍ Ύϫϭήϴϧ ϭ Ϟ΋Ύγϭ ϡΎϤΗ ΎΑ είϮϣ΁ ‡ ̵Ύϫ ϥΎ̰ϣ έΩ ˬΎϫ ϩίϮϣ ˬΎϫέΎϨϴϤγ ˬΎϫ ϪϳΎδϤϫ ˬϥΎΘγϭΩ ϩήϴϏ ϭ ΖϧήΘϨϳ΍ ϖϳήσ ί΍ ˬΪΟΎδϣ ΪϧΎϣ ̶όϤΟ .

ΪϨϨ̯ ϑήλ ̶ΒϠσϭ΍Ω ̵ΎϫέΎ̯ έΩ ̶̳ΩΎϣ΁ ϭ ϪγέΪϣ ί΍ ϥϭήϴΑ ϭ ϪγέΪϣ ̵Ύϫίήϣ ϦΘδ̰η ‡ ήϤϋ ϡΎΗ έΩ ̵ήϴ̳ΩΎϳ ̵΍ήΑ ϪγέΪϣ ί΍ ϥϭήϴΑ ϭ ̶ηίϮϣ΁ ̵ΎϫΩΎϬϧ ΖϳϮϘΗ ‡ . ήϤϋ ϡΎϤΗ ̵΍ήΑ ̵ήϴ̳ΩΎϳ :ϪΠϴΘϧ ϪΟϮΗ ϪγέΪϣ ϥϭήϴΑ ̵Ύϫ ̵ϭήϴϧ ϪΑ ΪϳΎΑ ̶Ϥγέ είϮϣ΁ ‡ ΪϨ̯ ̵ΪΟ :ϼΜϣ ‡ ΍έ ϪγέΪϣ είϮϣ΁ ί΍ ̶θΨΑ ΎΗ ΩϮη ϩΩ΍Ω ϩίΎΟ΍ Ύϫ Ϫ̪Α ϪΑ ‡ ˮέΎ̯ Ϧϳ΍ ΖϴϤϫ΍ .

.̶γϼ̰Ϥϫ ˬ̵Ωή̳ΎθϤϫ ΩϮη ̶ϣ ϡΎΠϧ΍ είϮϣ΁ ΪϳΪΟ ̶ΗΎσΎΒΗέ΍ Ϟ΋Ύγϭ .. ̵ίΎΠϣ είϮϣ΁ ̵έ΍ά̴ΘγΎϴγ ΪϨϧΎϣ ϭέ έΩ ϭέ ΕϼϣΎόΗ ϥ΁ έΩ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶τϳ΍ήη ϩ΍έ ί΍ ϭ Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ΎΒϳήϘΗ .

ϥΎΤΘϣ΍ ̵΍ήΑ ̶Ηϻ΍ϮΌγ ¬ή̡ ̶ΘϟΎ̡ ΖϴγΎγ ί΍ .