You are on page 1of 9

‫اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ و ﺳﻼﻣﺖ‬

‫راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬

‬ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آن‬ ‫ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺮژي ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن در ﻣﻌﺮض‬ ‫ﺗﺸﻌﺸﻊ اﯾﻦ اﻧﺮژي ﻗﺮار ﮔﯿﺮد آزاد ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪي اﯾﻦ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺤﺪودهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻌﺮض ﻣﯿﺪان ﻫﺎي‬ ‫ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫»ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در‬ ‫•‬ ‫ﻣﯿﺪان ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رادﯾﻮﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧﺼﺐ‬ ‫ﺷﺪهي آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ روي ﺳﻼﻣﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪«.‬ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و‬ ‫اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ ‪.‫ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫ارﯾﮑﺴﻮن راه ﺣﻞﻫﺎ و ﻓﻦ آوريﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ در‬ ‫•‬ ‫ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ادارات‪ ،‬ﻣﻐﺎزهﻫﺎ‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ‬ ‫•‬ ‫در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‪ ،‬ﺗﺮﻣﯿﻨﺎلﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه‬ ‫•‬ ‫در ﻣﺤﻞﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺎدل ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﻌﯿﻒ ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ‪ ،‬ﯾﺎ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‬ ‫ﻣﯿﺪانﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ )‪ (EMF‬ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رادﯾﻮﯾﯽ )‪ (RF‬از ﻫﻤﺎن‬ ‫ﮔﯿﺮﻧﺪ‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﺨﺶ رادﯾﻮﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ‪.‬ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﺮدم ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻤﻨﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ رادﯾﻮﯾﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ‪.‬ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژي ﺑﻪ اﻧﺪازهاي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺪودهﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ .‬‬ ‫داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ‬ ‫•‬ ‫ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر‬ ‫•‬ ‫ﻣﯽروﻧﺪ؛ از آن ﺟﻤﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯽﺳﯿﻢ‪ .‬‬ .‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ )‪ (WHO‬و ﮔﺮوهﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻠﯽ و‬ ‫•‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺖ را از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ‪ .‬‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ داﻣﻨﻪ ‪ 400‬و ‪ 2500‬ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﺳﺘﻔﺎده روز اﻓﺰون از اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ آﻏﺎز ﺷﻮد‪ .‬ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﭘﺎﯾﯿﻦ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ‪.‬در ﻃﻮل ﺷﺼﺖ‬ ‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﻫﺪف اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و اراﺋﻪي ﺣﻘﺎﯾﻖ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ‪.

‬اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‬ ‫اﺳﺖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 20‬ﻣﯿﻠﯽ وات‬ ‫ﺧﻮد زﻣﺎن ﺑﺮ ‪.‬‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪ 5‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ .‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻄﻮح ﻣﺒﻨﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در‬ ‫وﺿﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺨﻄﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ‬ ‫ﻣﯿﺰان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪن در ﻣﻌﺮض ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت در ﻣﺤﺪوده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺪن ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﺳﺖ‪ ،‬ﺳﻄﻮح ﻣﺒﻨﺎ ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ ﺗﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﻮم و اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪاي در داﻣﻨﻪﻫﺎي ﺑﯿﻦ ‪ 10‬ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و ‪10‬‬ ‫‪ SAR‬ﻣﻌﯿﺎري اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻧﺮخ اﻧﺮژي درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رادﯾﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس واﺣﺪ وات ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم‪ .‬‬ ‫ﺳﻄﻮح ﻣﺮﺟﻊ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودهﻫﺎي‬ ‫•‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ‪SAR‬ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن در ﻣﻌﺮض ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺨﻄﯽ‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎي ‪ICNIRP‬ﻫﻢ ﮐﻞ ﺑﺪن و ﻫﻢ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن در‬ ‫ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ ‪ 10‬ﮔﺮم از وزن ﺑﺎﻓﺖ آن‬ ‫را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ(‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آن ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ‪SAR‬در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي دﺷﻮار اﺳﺖ‪ ،‬ﺳﻄﻮح ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﮕﺎﻟﯽ‬ ‫•‬ ‫ﻗﺪرت )وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( و ﻗﺪرت ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ) وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮ( و ﻗﺪرت ﻣﯿﺪان‬ ‫ﺷﻮد و اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ )آﻣﭙﺮ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ( ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ‪.‬ﻣﻘﺎدﯾﺮ ‪SAR‬در ﻃﻮل ﻫﺮ ‪ 6‬دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ اﻣﻮاج اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻄﻮح ﻗﺪرت ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ‪ 20‬ﻣﯿﻠﯽ وات ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﺒﺐ‬ ‫ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺗﺸﻌﺸﻌﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﺤﺪودهﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫‪ ICNIRP‬ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.1999/519/EC[2]-[3‬‬ ‫ﻧﺮخ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﮋه) ‪ (SAR‬ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﻤﯿﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺤﺪوده‬ ‫•‬ ‫ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ‬ ‫•‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮراي اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫]‪.‬ﺳﻄﻮح ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺎﺳﺎً در ﻣﯿﺪانﻫﺎي دور از ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻋﮑﺲ ﺳﻤﺖ‬ ‫راﺳﺖ ﺳﻄﻮح ﻣﺒﻨﺎي ‪ICNIRP‬را ﺑﺮاي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در ﻣﻌﺮض ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت‬ ‫دﻫﺪ ﻣﯿﺰان ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪن در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﮐﻪ در اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺑﻠﻮﺗﻮس ﺑﺎ ﻗﺪرت ﭘﺎﯾﯿﻦ‪ ،‬در ﻫﯿﭻ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪن‬ ‫اﻧﺴﺎن در ﻣﻌﺮض ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ در ﺣﺪ ﻣﺤﺪودهﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز آن ﺣﺪود ‪ 5‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ . ‫اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫•‬ ‫در ﻣﻌﺮض ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮات‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬‬ ‫ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺤﺪودهﻫﺎ‬ ‫•‬ ‫ﺟﺎ اﻓﺘﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ ﻋﺒﺎرت‬ ‫•‬ ‫اﺳﺖ از آن دﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ‬ ‫)‪ (ICNIRP‬آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ‪.‬ارﯾﮑﺴﻮن اﺳﭙﺎﻧﺴﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ‪.‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ زﯾﺎدي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ‪ .

‬اﻧﺪازه ﮔﯿﺮيﻫﺎي‬ ‫‪SAR‬ﺑﺮاي اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 1‬وات اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ . ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻃﺮاﺣﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودهﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ‪SAR‬ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در‬ ‫•‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ‪SAR‬ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت‬‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ‪ ،‬اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺘﻦ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻓﻀﺎي‬ ‫•‬ ‫ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮدم در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﺤﺪودهﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﺧﺮوﺟﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﺑﺮاي ﺳﺎزهﻫﺎي آﻧﺘﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮ‪ ،‬اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت ﻣﯿﺪان ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ارﯾﮑﺴﻮن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز را‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﺮاي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ‪.‬ﺳﻮﻧﯽ ارﯾﮑﺴﻮن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ‪SAR‬اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ‬ ‫ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ‪SAR‬ﺑﺮاي ﻣﺪلﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﺎرﻧﻤﺎي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫درج ﺷﺪه ‪.‬‬ .‬‬ ‫ﻧﺼﺐ آﻧﺘﻦﻫﺎي اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯿﺰان‬ ‫•‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺗﺸﻌﺸﻌﺎﺗﯽ را ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ‪.

‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل‬ ‫•‬ ‫اﯾﻤﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﻗﺪرت ﻣﯿﺪان آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ‪ 10‬وﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﭘﺎﯾﻪاي را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻗﯿﻘﯽ داﺷﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻠﺐ ﺗﺪاﺧﻞ داﺷﺘﻪ ‪.‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻗﻮي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻗﻠﺐ اﺛﺮ ﮔﺬار ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي آن ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺗﺪاﺧﻞ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﯾﺠﯿﺘﺎل )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ‪GSM‬و ‪ (UMTS‬وﻗﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر‬ ‫•‬ ‫ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬‬ ‫ﺗﺪاﺧﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺪاﺧﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد اﯾﻦ ﻣﯿﺰان‬ ‫ﯾﺎﺑﺪ‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ‪.‬ﻣﯿﺪان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺪاﺧﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻨﺪز ﻓﺮي رﻓﻊ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫•‬ ‫ﻣﯿﺎن ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﻮش را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬‬ ‫در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻠﺐ‪،‬اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻣﻮرد ﺧﻄﺮي در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺗﺪاﺧﻞ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻗﻠﺐ و ﺳﻤﻌﮏﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان از ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ داﻧﺴﺖ‪ .‬ﺳﻪ‬ ‫ﻓﺎﮐﺘﻮري ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺟﻨﺒﻪي اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﺛﺮ ﮔﺬارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻄﺢ ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ‪ ،‬اﯾﻤﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ از ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه‪ .‬ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻗﻠﺐ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﻠﺐ را اﺣﺴﺎس‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﮐﺮده و ﻗﻠﺐ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ . ‫ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ‬ ‫•‬ ‫اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﯽ ﺳﯿﻢ از اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﺳﻄﻮح ﻗﺪرت ﺧﺮوﺟﯽ و ﻧﺤﻮه ﻣﻮدوﻻﺳﯿﻮن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫•‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ روزﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﻫﯿﭻ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺗﺪاﺧﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮدم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫‪.‬‬ ‫ارﯾﮑﺴﻮن و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻧﺪهﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﻪاي ﺑﻪ اﻧﺪازهاي ‪ 15‬ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯿﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ‪.‬ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ در آﺧﺮ اﯾﻦ ﺑﺮوﺷﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ ﺣﺎوي‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ‪ ،‬ﻧﺮخ ﺗﮑﺮار ﭘﺎﻟﺲ و ﺳﻄﻮح ﻗﺪرت ﺧﺮوج ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺘﺪاول ‪.‬‬ ‫ﺳﻤﻌﮏﻫﺎي ﻣﺪرن اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ و ﺻﺪاي درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮاً در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺣﺎل‬ ‫•‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي‬ ‫•‬ ‫ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ اﯾﻤﻦ ﺗﺮ از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ﭘﺎﻟﺴﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ﻣﺪاوم‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ‪ ،‬ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻠﺐ و ﺳﻤﻌﮏﻫﺎ‬ ‫•‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ) ‪ (EMC‬ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺎرج از اﯾﻦ‬ ‫•‬ ‫ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬اﻟﺰاﻣﺎت ‪EMC‬ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﺪودهﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را در ﯾﮏ داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ‪.‬‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻟﮑﺘﺮوﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )‪(IEC‬در ﺳﺎل ‪ 2001‬اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪهاي ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺳﻄﺢ‬ ‫•‬ ‫اﯾﻤﻨﯽ ‪ 3‬وﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد‪ .‬دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﮔﻮش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺴﺎس ﺗﺮ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮔﻮش ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﮔﻮش ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‬ .

‬اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎً در زﯾﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي‬ ‫زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬آﻧﺘﻦﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ﯾﮏ ﺑﻌﺪي دو ﺑﻌﺪي و ﯾﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد اﻣﻮاج را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ‪ .‬راه ﺣﻞ آﻧﺘﻦ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫ﮐﺎﺑﻞﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ از ﻃﺮق ﻣﻤﮑﻨﻪ‬ ‫ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﺘﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت‬ ‫ورودي ﺑﺮاي آﻧﺘﻦﻫﺎي داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﯿﮑﻮ رادﯾﻮ ﺑﺎ آﻧﺘﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﻤﺘﺮ ‪ 30‬دﺳﯿﺒﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ )‪ 1‬وات(‪ .‬ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺼﺐ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي‬ ‫ﭘﯿﮑﻮﺳﻞ ﺑﺎ آﻧﺘﻦﻫﺎي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‪ .‬ﭼﻬﺎر روﯾﮑﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﮑﺲ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه ‪.‬‬ .‬ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﻓﺎﺻﻠﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ‪.‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ راه ﺣﻞ دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﺒﯿﻪ‬ ‫آﻧﺘﻦ در ﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪه‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪﻣﻘﺪار ﺳﻄﺢ ﻗﺪرت ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮاي‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮب و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ آﻧﺘﻦ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺷﺒﯿﻪ‬ ‫ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻗﺪرتﻫﺎي ﺳﻄﻮح ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره رﻓﺖ‬ ‫ﻣﺤﺪودهﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﺢ آﻧﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬‬ ‫داراي آﻧﺘﻦﻫﺎي ﻣﻌﺪود‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ )ﺗﺎ ‪ 1‬ﯾﺎ ﭼﻨﺪ وات(‪ . ‫ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‬ ‫ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫•‬ ‫ﺧﻮب و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻗﺪرت ﻣﻮﺛﺮ اﯾﺰوﺗﺮوﭘﯿﮏ ﻣﻨﺘﺸﺮه )‪(EIRP‬‬ ‫ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﯿﻦ ‪ 0‬دﺳﯿﺒﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ و ‪ 20‬دﺳﯿﺒﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ )‪ 1‬ﻣﯿﻠﯽ وات ﺗﺎ ‪ 100‬ﻣﯿﻠﯽ وات(‬ ‫اﺳﺖ ‪EIRP‬ﺑﺮاي راه ﺣﻞﻫﺎي‬ ‫در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﺘﻦﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ‪.‬‬ ‫اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از آﻧﺘﻦﻫﺎ‬ ‫•‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﺘﻦﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ‬ ‫•‬ ‫ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﮐﺮد‪ .‬ﺑﺮاي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪي آﻧﺘﻦﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ وات ورودي‪ ،‬ﻣﯿﺰان‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 10‬ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ‪ ،‬ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد‪ .

‬در ‪GSM‬‬ ‫‪ 1800‬ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮاي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود ‪15‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯽ وات ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﺘﻦﻫﺎي اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﻄﺢ ‪ 10EIRP‬ﻣﯿﻠﯽ وات و ﺗﺎ‬ ‫ﺑﻮد‬ ‫ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ‪ 50‬ﻣﯿﻠﯽ وات ‪.‬‬ . ‫ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ‬ ‫•‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪاي از زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ‪ ،‬ارﯾﮑﺴﻮن ﺳﻄﻮح ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ را در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداراي ﻣﺪرن در ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ‪ ،‬ﺳﻮﺋﺪ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ‬ ‫•‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از ‪ 100‬آﻧﺘﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه از ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﺮد‪ .

‬‬ ‫ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻏﯿﺮﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ‪ 3‬وﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در‬ ‫•‬ ‫ﮔﺮدد‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ 40‬ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ‪.‬‬ ‫در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم داد‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻄﺮ آﻧﺘﻦﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺪاﺧﻠﯽ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﺴﺎس اﯾﺠﺎد ‪.‬ﺑﺮاي ‪ 1800GSM‬ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ در آﻧﺘﻦﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﺪرت ﭘﺨﺶ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد )‪ 100‬ﻣﯿﻠﯽ وات ‪(EIRP‬‬ ‫ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺪرت ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ‪ 3‬وﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ و ‪ 10‬وﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻓﻮاﺻﻞ ‪ 40‬و ‪ 20‬ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫اﺳﺖ‪ . ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ‬ ‫در راه ﺣﻞﻫﺎي ﺑﯽ ﺳﯿﻢ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮي اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا در ﻣﺠﺎورت آﻧﺘﻦ ﻗﺮار دارد‪ .‬ﻗﺪرت ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ‪ 100‬ﻣﯿﻠﯽ وات ‪)EIRP‬ﺣﺪود ‪ 20‬ﺗﺎ‬ ‫‪ 60‬ﻣﯿﻠﯽ وات ﻗﺪرت ﺧﺮوﺟﯽ آﻧﺘﻦ( ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﺳﺖ و در‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺮ اﯾﻦ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﺴﺎس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ‪.‬‬ ‫در ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ 20‬ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي‪ ،‬ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آﻧﺘﻦ ﻫﺎي داﺧﻞ‬ ‫•‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرت ﭘﺨﺶ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد) ‪ 1800 GSM‬ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫وات ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ‪ 10‬وﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ) ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫‪ 100EIRP‬ﻣﯿﻠﯽ (‬ ‫ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﯿﺎﺗﯽ(‪.‬‬ .

‬‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫آﻧﺘﻦﻫﺎي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ورود ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ‪.‬‬ ‫آﯾﺎ ﻣﺤﺪودهاي ﺑﺮاي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺴﺎن در ﻣﻌﺮض اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟‬ ‫•‬ ‫ﺑﻠﻪ‪ .‬اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‬ ‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺖ‪.‬ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪوده ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻧﻮك آﻧﺘﻦﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در آن ﺳﺒﺐ ﺷﻮد از ﻣﺤﺪوده اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه‬ ‫•‬ ‫ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﮔﺮدد‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ در آﻧﺘﻦﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺷﺪت ﻣﯿﺪان در ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ 1‬ﻣﺘﺮي ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮاي‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺗﺪاﺧﻞ اﻣﻮاج در‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺴﺎس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه‬ ‫•‬ ‫ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮاي ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﺻﺪا‪ ،‬ﭘ ﯿﻐﺎم ﻣﺘﻨﯽ ﻋﮑﺲ و دادهﻫﺎي دﯾﮕﺮ از اﻣﻮاج )ﻣﯿﺪان ﻫﺎي‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪه( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ . ‫ﺧﻼﺻﻪ‬ ‫ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﺘﻦﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ 10‬ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺤﺪودهﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫•‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟‬ ‫•‬ ‫ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻧﺘﻦﻫﺎي داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻄﺮ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫•‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮان از آن دوري ﺟﺴﺖ‪.‬اﻧﺪازه اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در آﻧﺘﻦﻫﺎي داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي آﻧﺘﻦﻫﺎي ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮق ﻣﯽ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺨﺶ رادﯾﻮ و‬ ‫آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻃﺎن زا ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ آﺛﺎر ﺳﻼﻣﺘﯽ دﯾﮕﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ درﺳﺖ‬ ‫•‬ ‫اﺳﺖ؟‬ ‫ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻌﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪهاي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ‬ ‫•‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ‪.