You are on page 1of 4

‫‪khouzani‬‬

‫‪From:‬‬ ‫]‪modiriran@googlegroups.com on behalf of Bahman Ahmadi [bahmanmaster@yahoo.com‬‬
‫‪Sent:‬‬ ‫ق‪.‬ظ ‪2009/12/09 10:36‬‬
‫‪To:‬‬ ‫‪iranhumanresources yahoogroup‬‬
‫‪Subject:‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان اﻳﺮان{ ﮐﺎر ﮐﺮدن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻩ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﮐﻨﻴﺪ{‬

‫ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ روز ‪ ‬‬
‫ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺮورﯼ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر هﺎروارد ‪ ٩‬دﺳﺎﻣﺒﺮ ‪٢٠٠٩‬‬
‫ﮐﺎر ﮐﺮدن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻩ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﮐﻨﻴﺪ‬
‫ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن اﺷﺘﻐﺎل ﺣﺘﻤًﺎ زود ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﻳﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ "ﮐﺎر" را از ﮐﺎر ﺧﺎرج ﮐﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ دو ﭼﻴﺰ ﻣﯽ‬
‫ﺗﻮان ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد‪:‬‬
‫‪ -١‬اﻓﺮادﯼ را ﮐﻪ از ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﻳﺪ‪ ،‬ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ هﻤﻴﺸﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ هﻤﮑﺎران ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ؛ وﻟﯽ‬
‫وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻴﺪ‪ ،‬ﭘﺮوژﻩ هﺎﻳﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ دهﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺮادﯼ ﮐﺎر ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدﺗﺎن ﺑﻮدﻩ‬
‫و از اﻳﻨﮑﻪ وﻗﺘﺘﺎن را ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﭙﺮﯼ ﮐﻨﻴﺪ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﮐﻪ از ﺣﻞ ﮐﺮدن ﺁﻧﻬﺎ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﻳﺪ‪ ،‬ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎز هﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ هﻤﻴﺸﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬وﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ‬
‫دﻧﺒﺎل ﭘﺮوژﻩ هﺎﻳﯽ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺟﺬاب ﺑﻮدﻩ و اﺣﺴﺎس ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ‪ .‬اﮔﺮ هﻴﭻ ﻳﮏ از ﭘﺮوژﻩ هﺎﯼ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮاﻳﺘﺎن‬
‫ﺟﺬاﺑﻴﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺮوژﻩ ﺟﺪﻳﺪﯼ را ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺁن را رهﺒﺮﯼ ﮐﻨﻴﺪ‪ ،‬ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺮﺟﻤﻪ‪ :‬ﻣﺮاد اﺣﻤﺪﯼ ﭘﻮر‬
‫ﻧﮑﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ روزاﻧﻪ از ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺮورﯼ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر هﺎروارد؛ هﺮ روز در وﺑﻼگ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯼ‪:‬‬
‫‪www.iranhumanresources.blogfa.com‬‬

‫‪--‬‬
‫‪.‬درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻩ اﻳﺪ "ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﺎزﯼ ﻣﺪﻳﺮان اﻳﺮان "ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻳﻤﻴﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮔﺮوﻩ‬
‫‪ :‬ﺑﺮاﯼ ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ ‪ ،‬ﻟﻄﻔًﺎ اﻳﻤﻴﻠﺘﺎن را ﺑﻪ ﺁدرس زﻳﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﻴﺪ‬
‫‪modiriran@googlegroups.com‬‬
‫‪ :‬ﺑﺮاﯼ ﻟﻐﻮ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺁدرس زﻳﺮ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬
‫‪modiriran+unsubscribe@googlegroups.com‬‬
‫‪ :‬ﺑﺮاﯼ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﻄﻔًﺎ ﺑﻪ ﺁدرس زﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‬
‫‪http://groups.google.com/group/modiriran?hl=fa‬‬
‫‪ :‬ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺪﻳﺮان اﻳﺮان‬
‫‪www.modiran-iran.ir‬‬
‫‪www.ModirIran.ir‬‬

‫‪1‬‬

‬آﺎرﮔﺮاﻧﻲ‬ ‫آﻪ ﺻﺒﺢ زود در ﻣﻴﺪان ﻧﺒﻮدﻧﺪ ‪ ،‬اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ و ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺁﻣﺪﻧﺪ ‪ .‬‬ ‫ﻣﺮد دارا ﮔﻔﺖ ‪ » :‬ﻣﻦ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ دادﻩ ام زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎر دارم ‪ .‬ﻣﻦ از ﺳﺮ ﺑﻲ ﻧﻴﺎزي اﺳﺖ‬ ‫آﻪ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻢ ‪« .‬ﺣﻜﺎﻳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ‪:‬‬ ‫ﻣﺮدي ﺑﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻤﻜﻦ و ﭘﻮﻟﺪار ‪ ،‬روزي ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي آﺎرﮔﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آﺎرهﺎي ﺑﺎﻏﺶ ﻧﻴﺎز داﺷﺖ ‪.‬ﺁن هﺎ آﻪ اﺻﻼ آﺎري ﻧﻜﺮدﻩ اﻧﺪ ! ‪« .‬ﺑﻌﻀﻲ هﺎ درﺳﺖ در هﻨﮕﺎم ﻏﺮوب از راﻩ ﻣﻲ‬ ‫•‬ ‫رﺳﻨﺪ ‪ .‬ﻣﻦ از اﺳﺘﻐﻨﺎي ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻢ ‪ .‬‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎري ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ . .‬ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮان اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ‪.‬هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ ‪ ،‬اﻧﺎﻧﻲ آﻪ از ﺻﺒﺢ ﺑﻪ آﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ‪،‬‬ ‫ﺁزردﻩ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ‪ » :‬اﻳﻦ ﺑﻲ اﻧﺼﺎﻓﻲ اﺳﺖ ؛ ﭼﻪ ﻣﻲ آﻨﻴﺪ ﺁﻗﺎ ؟ ﻣﺎ از ﺻﺒﺢ آﺎر آﺮدﻩ اﻳﻢ و اﻳﻨﺎن‬ ‫ﻏﺮوب رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺑﻴﺶ از دو ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ آﺎر آﺮدﻩ اﻧﺪ ‪ .‬هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪادي دﻳﮕﺮ ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺟﻤﻊ آﺎرﮔﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ‪ .‬ﻣﻦ در ازاي آﺎرﺷﺎن ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻲ دهﻢ ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻢ زﻳﺮا ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﻴﺪن ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎر دارم‪ .‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ‪ ،‬ﭘﻴﺸﻜﺎرش را ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آﺎرﮔﺮاﻧﻲ را ﺑﺮاي آﺎر اﺟﻴﺮ آﻨﺪ ‪ .‬ظ ‪2009/12/12 10:45‬‬ ‫‪To:‬‬ ‫‪modiriran@googlegroups.‬ﭘﻴﺸﻜﺎر رﻓﺖ و هﻤﻪ‬ ‫ي آﺎرﮔﺮان ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮ را اﺟﻴﺮ آﺮد و ﺁورد و ﺁن هﺎ در ﺑﺎغ ﺑﻪ آﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ ‪ .‬‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﻨﻮي ‪:‬‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﺨﺖ ﻣﻲ آﻮﺷﻨﺪ ‪ .‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ‬ ‫اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﻨﺪﻩ ﻧﻤﻲ ﻧﮕﺮد ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ داراﻳﻲ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﺶ ﻣﻲ ﻧﮕﺮد ‪ ..‬ﻣﻦ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﭙﺮدازم ‪ ،‬ﭼﻴﺰي از‬ ‫داراﻳﻲ ﻣﻦ آﻢ ﻧﻤﻲ ﺷﻮ د ‪ ..‬ﺣﺘﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﻏﺮوب ﺑﻮد آﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ‪.‫‪khouzani‬‬ ‫‪From:‬‬ ‫]‪modiriran@googlegroups.‬ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ هﻢ وﻗﺘﻲ آﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ‪ .‬‬ ‫ﻣﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﻨﺪﻳﺪ و ﮔﻔﺖ ‪ » :‬ﺑﻪ دﻳﮕﺮان آﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ‪ ،‬اﻳﺎ اﻧﭽﻪ آﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ دادﻩ ام آﻢ‬ ‫ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ؟ « آﺎرﮔﺮان ﻳﻜﺼﺪا ﮔﻔﺘﻨﺪ ‪ » :‬ﻧﻪ ؛ ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻳﺪ ‪ ،‬ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ از‬ ‫دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ؛ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ‪ ،‬اﻧﺼﺎف ﻧﻴﺴﺖ آﻪ اﻳﻨﺎﻧﻲ آﻪ دﻳﺮ رﺳﻴﺪﻩ اﻧﺪ و‬ ‫آﺎري ﻧﻜﺮدﻩ اﻧﺪ ‪ ،‬هﻤﺎن دﺳﺘﻤﺰدي را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ آﻪ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻢ ‪« .com on behalf of Neda Mafakheri [mafakheri@gmail. charismaco@yahoogroups.com‬‬ ‫‪Subject:‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان اﻳﺮان{ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ‪ -‬ﻣﺮد ﻣﺘﻤﮑﻦ و ﮐﺎرﮔﺮان{‬ ‫ﻣﺮد ﻣﺘﻤﮑﻦ و آﺎرﮔﺮان ‪:‬‬ ‫ﺣﻜﺎﻳﺘﻲ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ آﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻨﻴﺪﻧﻲ اﺳﺖ ‪ .‬‬ ‫ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻩ هﻨﮕﺎﻣﻲ آﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ‪ ،‬او هﻤﻪ ي آﺎرﮔﺮان را ﮔﺮد ﺁورد و ﺑﻪ هﻤﻪ ي ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫دﺳﺘﻤﺰدي ﻳﻜﺴﺎن داد ‪ .‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺶ از اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن ﻣﺰد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﺪ ‪ ،‬ﭘﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ ‪ .com‬‬ ‫‪Sent:‬‬ ‫ب‪.com.‬ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ هﻢ آﻪ هﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫ي ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ ‪ .‬او ﺑﻪ ﻏﻨﺎي ﺧﻮد‬ ‫ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲ آﻨﺪ ‪ ،‬ﻧﻪ ﺑﻪ آﺎر ﻣﺎ ‪..

‬ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آﺎر ﺳﺎﻳﺮ آﺎرآﻨﺎن وﻇﻴﻔﻪ ي ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.ir‬‬ ‫ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮان‬ ‫‪www.modiran-iran.ir‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻮﯾﺎ ﻣﻬﺎرت‬ ‫‪http://groups.Maharat.com‬‬ ‫‪ :‬ﺑﺮاﯼ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﻄﻔًﺎ ﺑﻪ ﺁدرس زﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‬ ‫‪http://groups. ‫ﺳﻌﻲ آﻨﻴﻢ از ﺳﻮد ﺑﺮدن دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ي ﺧﻮد ‪ ،‬ﺣﺘﻲ اﮔﺮ از ﻣﺎ آﻤﺘﺮ هﻢ آﺎر آﺮدﻩ اﻧﺪ ﻧﺎ‬ ‫•‬ ‫ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﺸﻮﻳﻢ و ﺣﺲ ﺣﺴﺎدت را از ذات ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ‪:‬‬ ‫در هﻨﮕﺎم دادن ﻣﺰد ﺑﻪ آﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ و ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ‪ .Modiriran.google.com/group/modiriran‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﺎزﯼ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮان‬ ‫‪--‬‬ ‫‪.‬درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻩ اﻳﺪ "ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﺎزﯼ ﻣﺪﻳﺮان اﻳﺮان "ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻳﻤﻴﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮔﺮوﻩ‬ ‫‪ :‬ﺑﺮاﯼ ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ ‪ ،‬ﻟﻄﻔًﺎ اﻳﻤﻴﻠﺘﺎن را ﺑﻪ ﺁدرس زﻳﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﻴﺪ‬ ‫‪modiriran@googlegroups.ir‬‬ ‫‪www.com/group/modiriran?hl=fa‬‬ ‫‪ :‬ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺪﻳﺮان اﻳﺮان‬ ‫‪www.ModirIran.ir‬‬ ‫‪3‬‬ .‬‬ ‫ﺑﺨﺸﺶ را ﺑﻪ هﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ اي آﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ‪ ،‬اﻧﺠﺎم دهﻴﻢ و ﺁن را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ‪.‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪www.google.‬‬ ‫ﺑﻪ آﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻣﻮﺧﺖ آﻪ هﺮآﺲ در هﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎهﻲ آﻪ ﻗﺮار دارد ‪ ،‬آﺎر ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ‬ ‫•‬ ‫اﻧﺠﺎم دهﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً در آﺎر دﻳﮕﺮان دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ‪ .com‬‬ ‫‪ :‬ﺑﺮاﯼ ﻟﻐﻮ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺁدرس زﻳﺮ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬ ‫‪modiriran+unsubscribe@googlegroups.‬ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‬ ‫•‬ ‫درﺳﺘﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد ‪ ،‬زﻳﺮا ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد را ﺑﺎ هﻤﻜﺎران دﻳﮕﺮ‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و اﮔﺮ اﺣﺴﺎس آﻨﻨﺪ آﻪ از دﻳﮕﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺎر ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻤﺰد آﻤﺘﺮ ﻳﺎ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮي درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ ‪ ،‬ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ‪ ،‬و اﻳﻦ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺎ آﻢ آﺎري‬ ‫ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ آﻨﻨﺪ ‪.

com] Sent: 2009/12/13 04:17 ‫ظ‬. I want to surprise you one more time! Hugs. Hey Honey! It was stunning working with you on your film.‫ق‬ To: khouzani@hotmail.com Subject: Hi Khouzani! Here is Karla from last Tuesday movie shoot. I have to tell you. Windows Live: Make it easier for your friends to see what you’re up to on Facebook. Karla. 4 . I found that you already released the movie on your site http://vpeeq.com/4530/ It was a lot of fun! I look forward to working with you again this Thursday.khouzani From: Lora Retterath [retterathlankwuyatogq1983@hotmail. Let me know what do you want me to perform this time. I have never had so much pleasure during the scene shoot before.18469chbp.