You are on page 1of 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI

ŞCOALA GENERALĂ NR. 5 “CUZA VODĂ” GALAŢI

PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ

“INFORMATICĂ”

Curriculum la decizia şcolii

CLASA a III - a

PROF. SIMONA ANASIA

An şcolar 2010 – 2011


NOTĂ DE PREZENTARE

În contextul în care în ultimii ani se observă o explozie a societăţii


informaţionale, ca urmare a utilizării pe plan extins a calculatorului, în cadrul
unei multitudini de domeni, se observă necesitatea dobândirii unor aptitudini
de utilizare a acestuia de la vârste cât mai fragede.

Actualul document prezintă programa propusă pentru disciplina


opţională “Informatică”, predată la nivelul clasei a III-a, cu precizarea că
aceştia nu au mai studiat disciplina în anii anteriori. Abordarea utilizează
sistemul de operare Windows, tratând aplicaţiile Notepad şi Paint ale
acestuia.

Programa este axată pe o serie de competenţe generale. Acestea se


definesc pentru fiecare disciplină în parte, având un grad înalt de
complexitate şi generalitate. Competenţele generale dirijează demersul
pedagogic şi evidenţiază achiziţiile finale ale elevilor. Pe baza competenţelor
generale se definesc competenţe derivate sau specifice, care se formează
pe parcursul întregului an de studiu, fiind etape în dobândirea competenţelor
generale.

Programa prezintă conţinuturile învăţării, care sunt mijloace prin care


se urmăreşte dobândirea competenţelor specifice propuse. Acestea sunt
organizate tematic pe unităţi de învăţare.

Pentru dobândirea competenţelor specifice se propun activităţi de


învăţare. Exemplele de activităţi pornesc de la experienţa concretă a elevilor
şi sunt integrate unor strategii didactice adecvate contextelor de învăţare.

Valorile şi atitudinile ce urmează a fi dobândite în urma orelor de


Informatică nu pot fi cuantificate în mod direct, elevii urmând a fi canalizaţi
de profesor în scopul manifestării interesului pentru calculator şi modul de
utilizare a acestuia.

Disciplina “Informatică”, din cadrul ariei curriculare “Tehnologii”


trebuie să asigure dobândirea unor cunoştinţe de utilizare a calculatorului, în
general, precum şi a unor instrumente şi medii informatice de lucru,
cunoştinţe necesare realizării de activităţi cu caracter practic şi aplicativ,
utile într-un anumit domeniu de instruire, adecvat elevilor, conform cu
cerinţele lor educaţionale şi cu aptitudinile specifice.

Realizarea importanţei cunoaşterii operării cu calculatorul, a impactului


social pe care aceasta îl deţine, trebuie să asigure o motivaţie necesară şi
suficientă pentru stârnirea interesului elevilor pentru disciplina propusă.

Utilizând calculatorul, atât ca mijloc de formare, cât şi de informare,


elevii instruiţi în această disciplină vor avea mai multe oportunităţi de
cunoaştere a diverselor domenii de activitate, vor putea să asigure o forţă de
muncă pregătită pentru noile cerinţe educaţionale impuse de societatea
cunoaşterii.

Pe baza competenţelor însuşite, elevii vor putea utiliza noul fond


personal de pregătire pentru documentarea şi în alte domenii. Elevii vor fi
capabili să îşi configureze în mod optim locul şi timpul destinat realizării de
obiective inter şi transdisciplinare. Cunoştinţele acumulate pe parcursul orei
de informatică vor fi, prin urmare, utilizate ca şi bază pentru pregătirea în
alte domenii specifice disciplinelor studiate.

Ora de informatică urmăreşte formarea şi dezvoltarea cunoştinţelor şi


abilităţilor de a utiliza calculatorul, precum şi aplicarea acestor cunoştinţe
pentru facilitatea învăţării la celelalte materii, dezvoltarea orizontului de
cunoaştere şi a capacităţii de explorare a lumii înconjurătoare, cu diversele
ei domenii.

MODALITĂŢI DE EVALUARE
Activităţile de la orele de “Informatică” vor fi evaluate prin
următoarele procedee:

 Teste scrise, clasice sau grilă ;


 Rezolvare de probleme;
 Probe orale;
 Fişe de lucru;
 Temă de lucru în clasă;
 Temă de lucru pentru acasă;
 Observare sistematică;
 Investigaţie;
 Portofoliu;
 Proiecte (pe grupe de elevi) : felicitări, invitaţii.

VALORI ŞI ATITUDINI

• Cunoaşterea şi utilizarea termenilor şi conceptelor specifice din


domeniul informaticii;
• Organizarea modului de gândire pentru rezolvarea unei probleme;
• Formularea, stabilirea şi alegerea soluţiei optime pentru rezolvarea
unei probleme;
• Manifestarea creativităţii pentru rezolvarea sarcinilor de lucru;
• Afişarea unei atitudini favorabile pentru cunoaştere, cercetare şi
ştiinţă;
• Manifestarea interesului, iniţiativei şi disponibilităţii în efectuarea de
sarcini variate propuse;
• Formarea capacităţii de a utiliza instrumente informatice;
• Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de comunicare folosind miloacele
specifice sistemului informaţional;
• Conştientizarea impactului social, economic şi moral al utilizării
calculatorului;
• Stabilirea şi efectuarea interconexiunilor existente între cunoştinţele
dobândite la disciplina “Informatică” şi cele de la alte obiecte de
studiu.

SUGESTII METODOLOGICE
Predarea-învăţarea disciplinei „Informatică” va fi orientată pe
rezolvarea unor sarcini de lucru, utilizându-se preponderent metoda învăţării
şi a formării deprinderilor, precum şi cea a problematizării şi exemplificării,
prin rezolvarea unei game cât mai variate de aplicaţii practice şi punându-se
accent pe realizarea cu exactitate şi la timp a cerinţelor sarcinilor de lucru.
Realizarea proiectelor în cadrul activităţilor practice va urmări dezvoltarea
abilităţilor de lucru în echipă.
Locul de desfăşurare a instruirii va fi laboratorul de informatică.
Conform cu dotările existente, elevii vor fi organizaţi pe echipe, de doi sau
mai mulţi elevi, ţinând cont de nivelul de pregătire a fiecăruia . Configuraţia
calculatoarelor trebuie să permită rularea aplicaţiilor care fac parte din
Microsoft Office şi a mediului de programare Borland Pascal, aplicaţii prin
care vor fi formate competenţele specifice.
Prezenţa unui videoproiector va îmbunătăţi instruirea interactivă,
permiţând elevilor concentrarea asupra realizării activităţilor practice
presupuse şi facilitând însuşirea teoriei prin intermediul unor exemple
descriptive sugestive.
Specificul disciplinei impune metode didactice interactive, fiind
recomandate cu precădere aplicaţiile practice individuale, sau, cum este
cazul, pe grupe sau echipe. Se utilizează metoda descoperirii, a
demonstraţiei, problematizarea, exemplificarea, exerciţiul şi conversaţia
euristică.
Pentru a evita disfuncţiile provocate de eventualele erori ale elevilor
pe parcursul instruirii, este necesar ca profesorul să urmărească strict
fiecare elev, ceea ce presupune recurgerea la un sistem ordonat de
prezentare, pas cu pas, în ritm impus, a facilităţilor unui program. După
aceea, ritmul de instruire poate diferi în funcţie de particularităţile fiecărui
elev. Pregătirea în laboratorul de informatică are o specificitate care se
bazează, în principal, pe realizarea etapă cu etapă, de către fiecare elev, a
instrucţiunilor profesorului; nerespectarea acestei cerinţe conduce la
anumite întreruperi ale rutinei de predare şi de realizare de activităţi,
afectând astfel buna desfăşurare a orei, impunându-se în acest caz
repetarea instrucţiunilor. Profesorul trebuie sa îşi structureze foarte clar şi să
formuleze precis şi în funcţie de nivelul elevilor cerinţele specifice.
Pentru proiectarea didactică eficientă, profesorul trebuie să-şi propună
finalizarea unei etape de instruire într-o şedinţă de lucru de o oră, astfel
încât să nu mai fie necesară reluarea ultimelor secvenţe din şedinţa
anterioară. Se poate propune, în funcţie de complexitatea temei,
desfăşurarea acesteia pe parcursul mai multor ore, cu condiţia grupării
cunoştinţelor similare în cadrul unei ore, fără a se repeta.
Aplicaţiile prezentate efectiv elevilor, cu care aceştia vor lucra, trebuie
să aibă ca obiect, pe cât posibil, probleme concrete ale activităţilor
productive din domeniul de activitate pentru a sublinia avantajele utilizării
sistemelor informatice. Achiziţia treptată a cunoştinţelor şi deprinderilor
poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă şi motivantă a programelor
utilizate.
Monitorizarea activă şi permanentă a evoluţiei elevilor determina
motivarea lor direcă în rezolvarea sarcinilor propuse şi formarea unei gândiri
critice şi organizate, care va fi utilă pentru soluţionarea oricăror activităţi
viitoare din cadrul vieţii didactice şi cotidiene a elevilor.

BIBLIOGRAFIE
1) Emanuela Cerchez, Marinel Şerban – Informatica pentru gimnaziu ,

Editura Polirom, 2002

2) Emanuela Cerchez, Marinel Şerban – PC pas cu pas ,

Editura Polirom, 2005

3) Dana Lica (coord.), Radu Boriga – Fundamentele programării,

Editura L&S Soft, 2001

4) Maria Codrina, Dana Lica (coord.) – Bacalaureat la informatică,

Editura L&S Soft, 2001

5) Valentin Cristea, Eugenia Kalisy, Irina Athanasiu, Alexandru Pănoiu – Turbo


Pascal,

Editura Teora,
1992

6) T. Bălănescu, S. Gavrilă, H. Georgescu, M. Gheorghe, L. Sofonea, I. Văduva –


Pascal şi Turbo Pascal, Editura Tehnică, 1992

7) Mihaela Georgescu, Gianina Rezescu, Corina Sbughea – Microsoft Office,

Galaţi, 2002
8) Elly Neagu, Daniel Iliescu, Octavian Bănică – Informatica pentru gimnaziu,

Editura Dova, 1996

9) Sandor Kovacs, Dorin Bocu – Manualul utilizatorului de PC,

Editura albastră, 2005

COMPETENŢE GENERALE

1. Identificarea elementelor care alcătuiesc structura fizică a unui


calculator
2. Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a calculatorului
3. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a aplicaţiilor
sistemului de operare
4. Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor de tastare corectă şi rapidă

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI

1. Identificarea elementelor care alcătuiesc structura fizică a unui


calculator
COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI ASOCIATE
1.1. Cunoaşterea normelor de securitate • Norme de securitate şi reguli ale
in utilizarea calculatorului; laboratorului de informatică
• Calculatorul – noţiuni de bază. Istoric
• Arhitectura calculatorului
- Unitatea central
- Memoria
- Sistemul de intrare/ieşire
1.2. Identificarea, definirea şi descrierea  Tastatura
elementelor hardware componente ale  Mouse-ul
calculatorului  Monitorul
 Imprimanta
 Difuzorul
 Placa de sunet
- Dispozitivele de memorare
externă

2. Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a calculatorului

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI ASOCIATE


• Noţiunea de sistem de operare. Alegerea
2.1. Operarea corectă la nivel elementar user-ului pentru calculator. Oprirea
calculatorului
2.2. Descrierea interfeţei sistemului de • Elemente de interfaţă. Lucrul cu ferestre.
operare Modificarea desktopului, datei şi orei.
• Lucrul cu pictograme, directoare şi
2.3. Dobândirea deprinderilor de lucru fişiere: creare, copiere, mutare,
cu pictograme, fişiere şi dosare ştergere, căutare, redenumire,
vizualizarea conţinutului, determinarea
dimensiunii

3. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a aplicaţiilor


sistemului de operare

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI ASOCIATE


• Noţiuni introductive Notepad
3.1. Identificarea meniurilor Notepad • Meniul File, Edit (pentru Găsire şi
Înlocuire), Formatare fonturi şi
Vizualizare Word Wrap
3.2. Utilizarea Notepad pentru • Exemple: din cartea de poveşti, lecţia
redactarea şi formatarea unui text predată, lecţia de ştiinţe, dictare
3.3. Identificarea meniurilor Paint • Noţiuni introductive Paint
• Meniul File, Edit, Vew, Image, Colors
(selectare culoare şi stabilire de noi
culori)

3.4. Utilizarea Paint pentru realizarea de • Exemple: Eu şi prietenii, Personajul


desene animat preferat, Am familia mea, La
şcoală

4. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de tastare corectă şi rapidă

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI ASOCIATE


• Reguli generale de tehnoredactare
4.1. Operarea ergonomică şi eficientă cu • Poziţia corpului în timpul lucrului şi
tastatura utilizarea corectă a degetelor în timpul
lucrului
• Jocuri practice dedicate învăţării
4.2. Realizarea unor deprinderi practice • Exemple:
de lucru rapid - Utilizarea StaminaTyping
- Onlytypinggames.com
- Dictare şi autodictare