You are on page 1of 9

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

D E C I Z I A nr. 4223/2008 Dosar nr. 2052/33/2007

Şedinţa publică de la 20 noiembrie 2008

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la data de 23 noiembrie 2007 pe rolul Curţii de Apel Cluj,
reclamanta S.R.M. a chemat în judecată pe pârâtele C.C.S.D. şi A.N.R.P., solicitând instanţei ca,
prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună următoarele:

- obligarea pârâtelor la emiterea unei decizii reprezentând titlul de despăgubire în
conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (7) din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, pentru imobilul teren
înscris în C.F. nr. 8701 Cluj, nr.top 21896/2, în suprafaţă de 2591 mp;

- obligarea pârâtei la daune cominatorii în sumă de 1000 lei (RON) pe zi de întârziere
până la emiterea deciziei.
Prin precizarea de acţiune, reclamanta a arătat, în esenţă, că Primarul Municipiului Cluj
a emis dispoziţia nr. 1047 din 08 martie 2006 prin care s-au stabilit măsuri reparatorii prin
echivalent, constând în despăgubiri acordate in condiţiile Titlului VII din Legea nr. 247/2005,
având in vedere despăgubirile primite la expropriere, pentru imobilul teren în litigiu, care a făcut
obiectul exproprierii în baza Decretului de expropriere nr. 250 din 12 decembrie 1974 al
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.
Reclamanta arată că, la data formulării acţiunii, dosarul pentru emiterea titlului de
despăgubire se află în evidenţele A.N.R.P. în vederea emiterii deciziei reprezentând titlul de
despăgubire, fiindu-i transmis încă din anul 2006 de către unitatea deţinătoare.
Reclamanta a formulat o cerere de urgentare pentru emiterea dispoziţiei de restituire în
echivalent a imobilului înregistrată la A.N.R.P., Comisia la data de 12 septembrie 2007, cerere
la care nu a primit niciun răspuns, fiind astfel în prezenţa unui refuz de soluţionare a cererii, în
sensul art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Reclamanta susţine că prin nesoluţionarea într-un termen rezonabil a cererii sale privind
emiterea titlului de despăgubire, autoritatea administrativă i-a încălcat drepturile ocrotite prin art.
6 din C.E.D.O., precum şi dispoziţiile art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie.

12721/CC.721/CC. de contencios administrativ şi fiscal: . instanţa a reţinut că prin sentinţa civilă nr.N. De asemenea. Prin întâmpinare.72l/CC privind pe reclamantă. invocată de pârâta C. dosar înregistrat sub nr..N.R. să emită decizia reprezentând titlul de despăgubire în dosarul înregistrat sub nr. a respins excepţia lipsei calităţii de reprezentat şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de pârâta A. ulterior fiind remis având în vedere litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti..S. pârâta Comisia a invocat excepţia prematurităţii acţiunii. 10/2001 şi ale Titlului VII din legea nr.. Pârâta C. Curtea de apel a reţinut. 1047 din 8 martie 2006 prin care a stabilit măsurile reparatorii prin echivalent în favoarea reclamantei pentru imobilul expropriat şi a transmis dosarul pentru emiterea titlului de despăgubire pârâtei C.D. secţia comercială. (1) lit. prin întâmpinare.S.C.D. dar numai după parcurgerea procedurilor administrative prevăzute de Titlul VII din Legea nr. a) şi b) din Titlul VII al Legii nr.D. pârâta A.. Pentru a pronunţa aceste soluţii. Curtea de Apel Cluj. Curtea de apel a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei A.S.C. astfel că .C.P. 247/2005 căruia i se circumscrie cererea reclamantei de emitere a deciziei reprezentând titlul de despăgubire.C. 330 din 24 martie 2008. în calitate de autoritate care a soluţionat notificarea reclamantei şi căreia îi revenea obligaţia de a trimite dosarul aferent notificării la Prefectura Cluj în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care a fost soluţionată contestaţia împotriva dispoziţiei de acordare a măsurilor reparatorii prin echivalent.P.a admis în parte acţiunea reclamantei şi în consecinţă a obligat pe pârâta C. control şi întocmirea de propuneri legislative în vederea atingerii scopului pentru care a fost adoptată Legea nr. Primăria Municipiului Cluj-Napoca.N.R.S. Curtea de apel a respins excepţia prematurităţii acţiunii pentru lipsa procedurii prealabile. 247/2005 îi revine obligaţia de a depune toate diligentele necesare în vederea soluţionării cererii de despăgubire într-un termen rezonabil.a admis excepţia lipsei calităţi procesuale a chematei în garanţie. următoarele: Primarul Municipiului Cluj-Napoca a emis Dispoziţia nr. că potrivit prevederilor Legii nr. a formulat cerere de chemare în garanţie a Primăriei Municipiului Cluj- Napoca. În fond. .N. şi arată că a fost parcursă etapa administrativă în sensul că dosarul privind acordarea de măsuri reparatorii în favoarea reclamantei a fost transmis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.a respins excepţia prematurităţii acţiunii. a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive a A.P.R.D. în esenţă. Cu o motivare amplă şi bine argumentată.a respins petitul având ca obiect cererea de obligare a pârâţilor la plata sumei de 1000 lei (RON) cu titlu de penalităţi.C.. Prin sentinţa civilă nr. 12. 247/2005. .S.R. Pe fondul cauzei.D.S. instituţia este învestită cu atribuţii de organizare. 247/2005.C. 12. sub nr. . susţinând în esenţă că nu a fost transmis un dosar care să justifice acordarea măsurilor reparatorii cu privire la imobilul vizat de reclamantă. 445 din 24 iunie 2005 pronunţată de Tribunalul Hunedoara au fost recunoscute şi cuantificate drepturile reclamantei. reţinând.P. 13 alin.D. în esenţă. reţinând în esenţă că după declanşarea procedurii numai autorităţii competente potrivit Legii nr. în calitate de entitate notificată şi a fost înregistrat la Secretariatul C. 247/2005. conform art. invocată de pârâta C. se susţine că revine Comisiei competenţa de emitere a titlului de despăgubire. Comisia având atribuţia principală de a emite decizia respectivă.

S. Reclamanta S. pe care a expediat-o paraţilor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la data de 10 septembrie 2007 şi pe care acesta a primit-o la data de 12 septembrie 2007. 247/2005 poate echivala cu o modalitate de punere în executare a drepturilor recunoscute şi cuantificate prin respectiva hotărâre judecătorească.D. prin respingerea recursului declarat de reclamantă. în esenţă.R. precum si a dispoziţiilor art. h) din Legea nr. astfel că doar din cauza culpei lor reclamanta nu se poate bucura de bunul a cărui ocrotire ar trebui să se bucure. Raportat la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.D.C. 12721/CC pentru imobilul teren. C. autoritatea administrativa abilitată să statueze şi să concretizeze dreptul său subiectiv are obligaţia legală de a găsi toate mijloacele necesare soluţionări: cererilor si de a exercita dreptul de apreciere privitor la procedura de soluţionare a cererilor in cadrul legii dat de limitele drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. 3287/2006 (3235/117/2006). având în vedere faptul că reclamanta a parcurs procedura administrativă în vederea obţinerii măsurilor reperatorii prin echivalent. în condiţiile în care paratele au returnat Primăriei municipiului Cluj-Napoca dosarul nr. în sensul emiterii deciziei reprezentând titlul de despăgubire în dosarul nr.top 21896/2 în suprafaţă de 2591 mp. Împotriva sentinţei civile nr. că autorităţilor administrative pârâte le revenea obligaţia de a emite într-un termen rezonabil decizia reprezentând titlul de despăgubire în favoarea reclamantei. şi A..E.F. prin motivele de recurs. nr. A învederat recurenta reclamantă că în mod greşit instanţa de fond a omis a face aplicarea art. urmare a rămânerii definitive si irevocabile a sentinţei civile nr.R. 8 alin. întrucât dosarul de despăgubire a fost transmis C. Curtea de apel a concluzionat că pârâtele nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le reveneau potrivit legii. întrucât.C.. 330 din 24 martie 2008 a Curţii de Apel Cluj. I adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. admiterea căii de atac şi modificarea în parte a hotărârii atacate în sensul obligării pârâtelor la plata sumei de 1000 RON cu titlu de penalităţi pe zi de întârziere a executării sentinţei de la data rămânerii definitive şi irevocabile a sentinţei şi până la executarea efectivă a sentinţei. 1047 din 8 martie 2006 a Primarului municipiului Cluj-Napoca a fost finalizata prin menţinerea dispoziţiei atacate. În virtutea principiului subsidiarităţii în . 526 din 14 iunie 2006 a Tribunalului Cluj. 2 lit. autoritatea administrativă în cauză. pronunţată în dosarul nr. conform Deciziei nr.C.O. unic 3235/117/2006. 554/2004.parcurgerea procedurii administrative instituite prin Titlul VII al Legii nr. încă din cursul anului 2006. teren înscris în C. iar nerespectarea termenelor de soluţionare a cererilor nu trebuie să producă prejudicii în patrimoniul reclamanţilor pentru care despăgubirea integrală semnifică doar acordarea unei sume reale echivalente. a reţinut Curtea de apel. (12) din Legea nr. acestea aveau obligaţia legală de a se informa cu privire la finalizarea dosarului nr. a solicitat.M. A mai arătat reclamanta că a formulat o cerere de urgentare a emiterii unei dispoziţii de restituire in echivalent a imobilului evidenţiat mai sus. a precizat recurenta că prin nesoluţionarea într-un termen rezonabil a cererii privind titlul de despăgubire.P. Or. Chiar dacă pârâtele au fost dezinformate de către emitentul dispoziţiei atacate cu privire la menţinerea acesteia. 1 din Protocolul nr. 12721/CC fără a se efectua o verificare a susţinerilor neîntemeiate ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca. iar ir considerarea art.D.D.E. la data retransmiterii dosarelor acestei instituţii.D. 18701 Cluj nr. i se încalcă dreptul la respectarea bunurilor sale. 3235/ 117/2006 încă din vara anului trecut si de a dispune Primăriei municipiului Cluj-Napoca remiterea dosarului de îndată ce a avut cunoştinţa de finalizarea cauzei care face obiectul dosarului cu nr. 3424/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti.N. 6 din C. cerere la care s-a răspuns cu mult după termenul prevăzut de dispoziţiile art. cauza care avea ca obiect anularea Dispoziţiei nr.R. întemeiată pe dispoziţiile art. secţia comercială. 554/2004. de contencios administrativ şi fiscal au declarat recurs în termen legal atât reclamanta S.S.M. De asemenea.S. cât şi pârâtele C.O. 6 din C.

A învederat recurenta pârâtă. dosarele solicitate. nr. formulata in dosarul nr. Totodată. 554/2004. 21005/CC. prefigurat si in condiţiile art. entitate ce asigură Secretariatul C.N. Dosarul a fost remis Secretariatul C. 681 din 9 iulie 2001.C. care implica imposibilitatea definirii cel puţin a unui criteriu obiectiv de previzibilitate a soluţionării cererii. că instanţa în mod greşit a admis cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantă şi totodată. instanţa de judecata are prerogativa sa prevină încălcarea drepturilor de care reclamanta se prevalează si sa nu expună România la o nouă condamnare previzibila in fata jurisdicţiei internaţionale in materia Drepturilor Omului de la Strasbourg. 247/2005 în dosarul având ca obiect acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv. . 2 lit. Or.R. 2483/303 din 19 martie 2007 Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca a solicitat remiterea unui număr de dosare pe motivul că acestea au dispoziţiile atacate în instanţă. (7) din Titlul VII din Legea nr. s-a precizat faptul ca prin adresa nr.S. 18701 Cluj. metodele si mijloacele de soluţionare prin introducerea doar a acestui element aleatoriu nu sunt adecvate si necesare.materia protecţiei internaţionale a drepturilor omului. Odată ce titularul notificării a fost înştiinţat cu privire la transmiterea dosarului entităţii prevăzute de lege in vederea demarării procedurilor administrative de stabilire a despăgubirilor. prin Dispoziţia nr. Titlului VII din Legea nr. legală şi proporţională cu scopul urmărit. prin nesoluţionarea in termen a unei cereri si ca i-a fost încălcat un interes legitim privat. 12721/CC. 247/2005.D. Prin această dispoziţie au fost acordate măsuri reparatorii în temeiul Titlului VII din Legea nr.F. 78835 din 15 mai 2007 emisă de A. S-a arătat că în cazul dedus judecăţii. 1047/2006 emisă de Primarul Municipiului Cluj-Napoca. în data de 10 martie 2008 aşa cum reiese din numărul de înregistrare primit de adresa Primăriei municipiului Cluj-Napoca de înaintare a dosarului reclamantei. Printre aceste dosare care au fost remise Primăriei Municipiului Cluj-Napoca s-a aflat şi dosarul aferent Dispoziţiei nr. i se creează acestuia convingerea si speranţa legitima ca cererea sa va fi soluţionată intr-un termen rezonabil si previzibil. solicitarea reclamantei de obligare a pârâtei la emiterea unei decizii reprezentând titlul de despăgubire în conformitate cu dispoziţiile art. Deşi decizia autorităţii administrative de opţiune pentru caracterul aleatoriu al selectării dosarelor în vederea soluţionării acestora ar putea fi justificata de un scop legitim. a respins excepţia prematurităţii cererii reclamantei. 554/2004.top 21896/2 teren în suprafaţă de 2591 mp este prematur introdusă. au fost trimise entităţii învestite cu soluţionarea notificărilor în speţă Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.C. a solicitat admiterea recursului şi modificarea sentinţei recurate în sensul respingerii cererii introductive de instanţă formulată de reclamantă ca fiind prematur introdusă. în condiţiile art. 16 alin. A condiţiona soluţionarea dosarelor exclusiv de elementul aleatoriu introdus de comisie. nu constituie o justificare pertinenta ce poate fi opusa astfel cu succes reclamantei ca temei pentru nesoluţionarea cererii având ca obiect stabilirea şi concretizarea în final a dreptului la despăgubire la care reclamanta se consideră îndreptăţită potrivit legii. in considerarea realizării unui drept subiectiv viitor si previzibil. fiind înregistrat cu nr.P. însoţite de întreaga documentaţie. 8 alin. înscris în C. reclamanta-recurentă s-a văzut obligată să sesizeze instanţa de contencios administrativ. nr.C. Datorită nerezolvării în termenul prevăzut de art. (1) teza finală din Legea nr. 247/ 2005 pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca.D. Pârâta C. Astfel prin adresa nr.S. pe motiv că a fost vătămata intr-un drept al său. prin care reclamanta a solicitat acordarea de despăgubiri pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca. posibilitatea de a pretinde o anumita conduita.D. h) din Legea nr. 1047 din 8 martie 2006 emisă de Primăria Cluj-Napoca a fost soluţionată notificarea nr. în speţă Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Această dispoziţie împreună cu dosarul întocmit în baza notificării amintite. prin motivele de recurs. Justificarea autorităţii prin invocarea caracterului aleatoriu al soluţionării dosarelor nu este întemeiată. necesară. 8 alin. au fost transmise Secretariatului Comisiei Centrale de către entitatea care a soluţionat notificarea. (1 2) din Legea nr.S. 554/2004 a cererii de urgentare a emiterii unei dispoziţii de restituire in natura si in echivalent a imobilului.

U. O astfel de discuţie cu privire la ordinea aleatorie de soluţionare a dosarelor (de fapt în mod corect trebuie reţinut că ordinea aleatorie de selectare a dosarelor vizează numai transmiterea acestora către evaluare) presupune parcurgerea celorlalte etape anterioare. 16 alin. aceeaşi instanţă a respins în mod neîntemeiat cererea de chemare în garanţie a Primăriei municipiului Cluj-Napoca. Scopul procedurii reglementate prin Titlul VII din Legea nr. precum şi neplafonarea prin lege a despăgubirilor acordate conform prevederilor titlului menţionat. De asemenea faptul că dosarul se afla în evidenţele pârâtei deşi acesta nu se mai afla fizic nu atrage culpa C. se face în virtutea declanşării procedurii de acordare a despăgubirilor prevăzută de Titlul VII al Legii nr. întrucât în lipsa unui dosar de despăgubire procedura nu poate fi parcursă. în sensul că va emite decizia conţinând titlul de despăgubire după parcurgerea tuturor etapelor din procedura administrativă prevăzută de actul normativ amintit.S. potrivit Deciziei nr. nr. s-a relevat că Comisia Centrală trebuie să respecte dispoziţiile prevăzute de Titlul VII din Legea nr. Astfel. Cu privire la faptul că urmarea procedurii administrative prevăzută de Titlul VII din Legea nr. Considerentele pentru care a fost respinsă excepţia prematurităţii cererii reclamantei sunt legate de aspectele invocate de către Comisia Centrală cu privire la desfăşurarea procedurii administrative prevăzută de Titlul VII din Legea nr. Cât priveşte soluţionarea cererii într-un termen rezonabil. Nu există reglementat în nici un act normativ obligaţia pârâtei de a urmări un dosar de notificare pe Legea nr. dosarul privind acordarea de despăgubiri în favoarea reclamantului nu a fost trimis spre evaluare. modificat prin O. cu modificările şi completările ulterioare ar depăşi termenul rezonabil de soluţionare a cererii acesteia de acordare la măsuri reparatorii s-a arătat că aceste aspecte sunt neîntemeiate. 247/2005 nu se declanşează prin simpla cerere a persoanei îndreptăţite ci numai după transmiterea dosarelor potrivit prevederilor art. aspecte legate de prematuritatea formulării acţiunii. (1) şi (2) din actul normativ amintit.S. 247/2005. Instanţa de fond a reţinut în mod greşit faptul că recurenta trebuia să depună toate diligentele în vederea soluţionării cererii într-un termen rezonabil. aspectele legate de modul cum se desfăşoară această procedură au fost invocate în contextul precizării atribuţiilor si rolul C. caz ce presupune transmiterea dispoziţiei însoţită de documentaţia aferentă de către entitatea învestită cu soluţionarea notificării în temeiul art. procedura administrativă prevăzută de Titlul VII din Legea nr. Nu în ultimul rând nu se poate retine reaua voinţă a Comisiei întrucât pentru soluţionarea dosarului aceasta a formulat cerere de chemare în garanţie a Primăriei Cluj-Napoca. 247/2005 şi nu în baza unei cereri exprimate de persoana îndreptăţită. cât şi dosarul ce se înaintează evaluatorului vor fi selectate în mod aleatoriu. 10/2001 dosar ce nu se afla în arhiva C. 10/2001. De asemenea. s-a subliniat. în această procedură de stabilire si acordare a despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură rezultate din aplicarea Legii nr. aspect ce include selectarea în baza ordinii stabilite în Decizia nr.D.S. Soluţionarea dosarelor privind acordarea despăgubirilor.2 din 28 februarie 2006 a Comisiei Centrale. 247/2005. 16 alin. respectiv transmiterea dosarelor aferente deciziilor/dispoziţiilor de către entităţile care le-au .D. Instanţa ce a soluţionat pe fond acţiunea reclamantei în respingerea excepţiei invocate nu a analizat aspectele mai sus arătate. Altfel spus. Ori. 247/2005.C.D. 247/2005 este acela de acordare a unor despăgubiri juste şi echitabile în raport cu practica jurisdicţională internă şi internaţională având ca obiect cauze prin care s-au stabilit despăgubiri pentru imobile preluate în mod abuziv de statul român. 247/2005.. întrucât nu a fost selectat în baza programului de calculator. care utilizează funcţia aleatorie. aspecte ce sunt incidente situaţiei în care la Secretariatul Comisiei Centrale ar fi fost transmis de către entitatea ce l-a soluţionat dosarul conţinând pretenţiile de despăgubire. (2) Titlul VII din Legea nr. 81/2007. chiar Curtea Europeană a Drepturilor Omului în hotărârile pe care le pronunţă face referiri la faptul că în termenul rezonabil sunt incluse şi procedurile administrative prealabile prevăzute de legile speciale. prin care s-a stabilit că atât evaluatorul care efectuează lucrarea de specialitate.C.C. Or.G. precum şi faptul că aceasta a emis o adresă către Primăria municipiului Cluj-Napoca în vederea aflării de informaţii referitoare la stadiul de soluţionare a dosarului. 2 din 28 februarie 2006 de către Comisia Centrală a dosarului în vederea transmiterii spre evaluare a imobilului solicitat de către reclamantă.

acest act normativ reglementând cadrul de organizare şi funcţionare a altei entităţii învestite cu emiterea deciziei conţinând titlul de despăgubire. 247/ 2005 pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca. 247/2005. având în vedere atribuţiile A. 1068/2007.S. civ.N. 10/2001 şi soluţionate.P. 247/2005 vizează analizarea.N. precum şi în analizarea acestora din punctul de vedere al legalităţii respingerii cererii de restituire în natură.N.N.N.R. 9 C. 247/2005 în dosarul având ca obiect acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.P.C. În drept s-au invocat prevederile art.R.C.R. faptul că A. respingerea acţiunii reclamantei ca fiind prematur formulată. asigură organizarea şi funcţionarea secretariatului amintit nu îi conferă acesteia calitate procesuală pasivă. şi anume C.R. acordă sprijin şi îndrumare metodologică autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale. nr. în mod clar.S. A precizat recurenta pârâtă. a fost învestită cu emiterea deciziei conţinând titlul de despăgubire. şi anume în privinţa aplicării Legii nr.D. 10/2001.D.C.R. nr. nr. ci C. la emiterea unei decizii reprezentând titlul de despăgubire în conformitate cu dispoziţiile art.R. procedură prevăzută de Titlul VII din Legea nr. aşa cum în mod greşit a reţinut instanţa ce a soluţionat pe fond litigiul.N. Din prevederile legale enunţate.P. proc. că instanţa de fond a respins. s-a subliniat. A. că A. fie printr-o dispoziţie ce conţine oferta de acordare de măsuri reparatorii în echivalent. nu A. iar atribuţiile conferite acestuia constau în centralizarea dosarelor conţinând decizii/dispoziţii în care s-au consemnat/ propus despăgubiri.18701 Cluj. recurenta a solicitat.P. cu motivarea că.S.P. 304 pct. şi a excepţiei lipse calităţii procesuale a A. analizarea lor sub aspectul verificării legalităţii cererii de respingere în natură de către Secretariatul Comisiei Centrale. având în vedere că numai Comisia Centrală dispune emiterea deciziei conţinând titlul de despăgubire.P. 16 alin. procedură reglementată de Titlul VII din Legea nr. că în cursul procedurii administrative privind acordarea despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv. prin art. a solicitat admiterea căii de atac şi modificarea hotărârii atacate în sensul admiterii excepţiei lipsei calităţii de reprezentant al Statului Român a A. prin motivele de recurs. modificată şi completată prin H. Faţă de solicitarea reclamantei privind obligarea A. nu poate reprezenta Statul Român ci C. Pe de altă parte. Pârâta A.N.N. sunt prevăzute principalele atribuţii ale Autorităţii. Titlului VII din Legea nr. înscris în C.N.P. sub aspectul legalităţii respingerii cererii de restituire în natură şi sub aspectul cuantumului pretenţiilor de restituire în echivalent a dosarelor constituite în temeiul Legii nr. Autoritatea asigură organizarea şi funcţionarea Secretariatului C. 361/2005. 2 din H. în condiţiile în care procedura administrativă prevăzută la Cap.P.P.C.R. atribuţii îndeplinite în cadrul procedurii administrative prevăzute de Titlul VII din Legea nr. nr.P.. emise înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.R. 247/2005.N.P.N. rezultă. şi a respingeri acţiunii introductive de instanţă a fiind îndreptată împotriva unei entităţi ce nu are calitate procesuală în cauză.S. 247/2005. excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a A. 10/2001. de asemenea. 247/2005.R.R. secretariat care asigură lucrările acestei comisii. 247/2005 şi nu în baza unei cereri exprimate de către persoana îndreptăţită. fie printr-o decizie/dispoziţie de propunere privind acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale. respectiv data de 25 iulie 2005. Soluţionarea dosarelor privind acordarea de despăgubiri se face în virtutea declanşării procedurii de acordare a despăgubirilor prevăzută de Titlul VII din Legea nr. precum şi celorlalte persoane juridice deţinătoare de imobile care fac obiectul restituirii potrivit Legii nr.R.. emisă .soluţionat (aspect ce include şi finalizarea litigiilor ce au avut ca obiect aceste decizii/dispoziţii prin hotărâri definitive şi irevocabile). V Titlul VII din Legea nr. înregistrarea dosarelor la Secretariatul Comisiei Centrale. nu are atribuţii în cursul procedurii administrative privind acordarea despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.G. În subsidiar. 247/2005. s-a arătat că A. prin raportare la starea de fapt concretă din cauză. Or.top 21896/2 teren în suprafaţă de 2591 mp. aceasta are calitate pasivă în cauză şi obligaţia alături de Comisie în îndeplinirea atribuţiilor reglementate de Legea nr. Ori.D.F. republicată. în mod greşit.G.. are această calitate. (7) din Titlul VII din Legea nr.D.

247/2005 pentru imobilul situat în Municipiul Ciui-Napoca. Ulterior acestei analize.5 din Normele metodologice de aplicare a Titlului VII Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente nobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005. 16 din Titlul VII din Legea nr.. procedează la analizarea dosarelor în privinţa verificării legalităţii respingerii cererii de restituire în natură. A. solicitarea reclamantei privind emiterea unei decizii reprezentând titlul de despăgubire în conformitate cu dispoziţiile art.S. proc. aceasta urmând să parcurgă procedura administrativă prevăzută de Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei. după caz. Pentru aceste considerente. iar titlurile de plată vor fi remise Direcţiei pentru Acordarea despăgubirilor în Numerar în vederea efectuării operaţiunilor de plată. 16 alin. (7) din Titlul VII din Legea nr. iar ulterior a fost remis aceleiaşi entităţi. sunt prevăzute în cuprinsul art.N. va emite. Procedurile de transmitere Secretariatului Comisiei Centrale a dosarelor de către entităţile învestite cu soluţionarea notificărilor în procedura administrativă prevăzută de Legea nr. în mod întemeiat. Secretariatul C. aspect ce include selectarea în baza ordinii stabilite în Decizia nr. 247/2005 în dosarul având ca obiect acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente mobilelor preluate în mod abuziv. nr. În drept s-au invocat prevederile art.R. fiind înregistrat la Secretariatul Comisiei Centrale sub nr. . 18701 Cluj. cererea de restituire în natură a fost respinsă. Cu privire la faptul că urmarea procedurii administrative prevăzută de Titlul VII din Legea nr.D. Astfel. 9 C. ordinele conducătorilor administraţiei publice centrale. nr.F. 247/2005.top 21896/2 teren în suprafaţă de 2591 mp este prematură.ulterior intrării în vigoare a actului normativ amintit. s-a relevat că entitatea competentă în emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire.N. In baza raportului de evaluare Comisia Centrală va proceda la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire. pe baza situaţiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despăgubiri. cu modificările şi completările ulterioare ar depăşi termenul rezonabil de soluţionare a cererii acesteia de acordare la măsuri reparatorii. un titlu de conversie şi/sau un titlu de plată. Ulterior. dosarele în care. 16. în sensul că va emite această decizie numai după parcurgerea tuturor etapelor din procedura administrativă prevăzută de actul normativ amintit. Cât priveşte soluţionarea cererii într-un termen rezonabil. precum şi unele măsuri adiacente. (1) si (2) din actul normativ amintit. dosarul aferent dispoziţiei nr. 247/2005. procedura administrativă prevăzută de Titlul VII din Legea nr. înscris în C. 247/2005 şi nu în baza unei cereri exprimate de persoana îndreptăţită.R. Recursurile sunt nefondate. vor fi predate după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârilor judecătoreşti. 2 din 28 februarie 2006 de către Comisia Centrală a dosarului în vederea transmiterii spre evaluare a imobilului solicitat de către reclamantă. vor fi transmise evaluatorului sau societăţii de evaluatori desemnate în mod aleatoriu de către Comisia Centrală. s-a arătat. Ulterior.S. Titlului VII din Legea nr.P. 247/2005 nu se declanşează prin simpla cerere a persoanei îndreptăţite ci numai după transmiterea dosarelor potrivit prevederilor art. chiar Curtea Europeană a Drepturilor Omului în hotărârile pe care le pronunţă face referiri la faptul că în termenul rezonabil sunt incluse şi procedurile administrative prealabile prevăzute de legile speciale. civ. 304 pct. Titlul de conversie va fi înaintat Depozitarului Central în termen de 30 de zile calendaristice calculate de la data emiterii.C. 1047/2006 a fost transmis de Primăria Municipiului Cluj- Napoca. 247/2005. în calitate de entitate notificată. trebuie să respecte dispoziţiile prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 12721/CC. secretariat asigurat de A. în data de 10 martie 2008 dosarul a fost transmis Secretariatului C. 16 alin.. După primirea dosarelor.D. In cauza supusă judecăţii. întrucât potrivit prevederile pct. Altfel spus. obiect al unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti. în vederea întocmirii raportului de evaluare. s-a precizat că aceste aspecte sunt neîntemeiate. deciziile/dispoziţiile sau. 10/2001. Soluţionarea dosarelor privind acordarea despăgubirilor se face în virtutea declanşării procedurii de acordare a despăgubirilor prevăzută de Titlul VII al Legii nr. pe baza acestora şi a opţiunilor persoanelor îndreptăţite. respectiv Comisia Centrală. însoţite de întreaga documentaţie ce a stat la baza adoptării lor.P.C. după emiterea titlurilor de despăgubire aferente. în vederea conversiei în acţiuni.

mai precis. în condiţiile în care Legea nr. înscris în C. de situaţia juridică actuală a imobilului obiect al restituirii şi de întreaga documentaţie aferentă acestora. în forma în vigoare la data înaintării către pârâte a Dispoziţiei nr. prin care s-a instituit un sistem aleatoriu de selectare a dosarelor în vederea transmiterii spre evaluare a cuantumului despăgubirilor datorate. de către entitatea care a soluţionat notificarea. inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele construcţii demolate depuse de persoana îndreptăţită şi/sau de regăsite în arhivele proprii. Or.S.C.. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire expediată la data de 10 septembrie 2007 şi primită de destinatar la data de 12 septembrie 2007. 3366 din 10 noiembrie 2008. 1047 din 8 martie 2006 prin care s-a propus acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi de plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.S. 16 alin. 247/2005 nu prevede nici un termen. aceasta trebuind a fi realizată în aşa manieră încât să nu conducă la crearea unui alt prejudiciu sau. 40506/3/452 din 12 iulie 2001 antecesoarea reclamantei. în favoarea reclamantei S. a C.C.286. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.. cu consecinţa creării unui nou prejudiciu provenit din neemiterea promptă a deciziei administrative prin care se recunoaşte existenţa încălcării dreptului de proprietate al reclamantei.C. având în vedere despăgubirile primite la expropriere.C.416.. în baza raportului de evaluare.. la mărirea celui iniţial. avea obligaţia ca.55 RON. 16 alin. iar această situaţie reprezintă în mod evident o încălcare a dispoziţiilor art. 10/2001. (2) din Titlul VII. 10/2001. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei.S. Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv al Legii nr. Prin notificarea înregistrată la Primăria Municipiului Cluj-Napoca sub nr.I. 1047 din 8 martie 2006 a Primarului Municipiului Cluj-Napoca precum şi a documentaţiei aferente. Potrivit prevederilor art. după caz. însoţite de deciziile/ dispoziţiile emise de entităţile investite cu soluţionarea notificărilor. republicată. soluţionarea cererilor de acordare a despăgubirilor rezultate din aplicarea Legii nr. pentru terenul revendicat în suprafaţă de 2591 mp. top 21896/2. în speţă Primăria municipiului Cluj-Napoca.(1) până la data intrării în vigoare a prezentei legi. în termen rezonabil.D. domiciliată în municipiul Cluj-Napoca. O asemenea concluzie se impune prin raportare la practica constantă a Curţii europene a drepturilor omului privitoare la acordarea despăgubirilor în ipoteza unei privări de proprietate. care nu au fost soluţionate în sensul arătat la alin . a ordinelor ”. fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire. împreună cu dosarul întocmit în baza notificării menţionate. în cuantum de 2. măsuri reparatorii pentru terenul în suprafaţă de 2591 mp situat în municipiul Cluj-Napoca. este necesar a se efectua într-un termen rezonabil. la care nu i s-a răspuns până la data introducerii acţiunii în contencios administrativ. dispoziţia legală naţională. C. a cererilor de retrocedare sau. „notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr. au fost transmise Secretariatului C. prin care s-a decis emiterea titlului de despăgubire. fie la trimiterea dosarului spre reevaluare. nr. a solicitat. precum unele măsuri adiacente.R. 1 din Protocolul nr. Reclamanta a transmis pârâtelor. în termen de 10 zile de la data adoptării deciziilor/dispoziţiilor sau. Într-adevăr. după caz.F.D. ordinelor conducătorilor administraţiei publice centrale conţinând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor. era de natură a modifica substanţial şi subiectiv valoarea acestora. . 1 al Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Îndeplinirea acestei obligaţii legale a autorităţii pârâte a fost realizată numai în cursul anului 2008. (7) din Titlul VII al legii mai sus menţionate. 2/2006 a C. în favoarea reclamantei. Această dispoziţie. Aşa fiind. în raport de aceste dispoziţii legale.M. după caz. se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale. în temeiul Legii nr. fiind înregistrat sub nr. 12721/C/2006.D. o cerere de urgentare a emiterii unei dispoziţii de acordare a despăgubirilor. să procedeze. F. decedată la 19 septembrie 2002. în condiţiile art.S.D. 18701 nr. respectiv prin Decizia nr. Notificarea a fost soluţionată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Cluj-Napoca nr. luată iniţial prin decizia nr.

în recurs.S. titlurilor de conversie. în condiţiile în care. şi C. se va dispune.N.C. şi excepţiilor lipsei calităţii de reprezentant şi lipsei de calitate procesuală pasivă.D. ca nefondat. prin Decizia nr.. împotriva aceleiaşi sentinţe civile. secţia comercială. 3366 din 10 noiembrie 2008 a C. 13 din Titlul VII al Legii nr.S. incluzând emiterea titlurilor de plată. de contencios administrativ şi fiscal.R. Irevocabilă.M. 12721/CC/2006 pentru imobilul teren înscris în C. împotriva sentinţei civile nr.C.P.N. întrucât prin raportare la prevederile art.C. 330 din 24 martie 2008 a Curţii de Apel Cluj. apreciind că motivele de recurs invocate de părţi nu sunt întemeiate şi că hotărârea atacată este legală şi temeinică.R. s-a dispus obligarea pârâtei C. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE Respinge recursul declarat de S. în vigoare la data emiterii dispoziţiei nr.S.P. de contencios administrativ şi fiscal. 247/2005. ca nefondate. 12721/CC/2006. proc. Respinge recursurile declarate de A. respinsă de instanţa de fond şi reiterată prin recurs.C. invocate de pârâta A. la plata sumei de 1000 RON cu titlu de penalităţi de întârziere a executării sentinţei de la data rămânerii definitive şi irevocabile a sentinţei şi până la executarea efectivă a sentinţei. 16 alin. De aceea.P. a subzistat. (1) C.D. (7) din Titlul VII al Legii nr. 247/2005.D. Este neîntemeiată solicitarea reclamantei. respingerea ca nefondate a recursurilor formulate de reclamanta S. 16 alin.N. precum şi activităţile necesare implementării legii. 12721/ CC/2006.P.S. formulată prin acţiunea în contencios administrativ. pe temeiul reţinerii refuzului nejustificat al pârâtei de îndeplinire a obligaţiei sale legale prevăzute de art.D. 1047/2006 a Primarului Municipiului Cluj-Napoca.S.D.R. cum s-a mai arătat. obligaţia pârâtei de a emite decizie reprezentând titlul de despăgubire. Pronunţată în şedinţă publică. în termen rezonabil. (2) din Titlul VII al Legii nr. De asemenea.C.M.N.. În raport de cele mai sus arătate. 247/2005 potrivit cu care A.D.18701 Cluj nr. coordonează procesul de acordare a despăgubirilor realizând activităţile prevăzute în acte normative speciale.R.R.N. top 21896/2 în suprafaţă de 2591 mp. instanţa de fond a dat o rezolvare legală. realizarea conversiei în acţiuni şi achitarea despăgubirilor în numerar. Prima instanţă a respins în mod întemeiat excepţia prematurităţii acţiunii reclamantei. Bucureşti la emiterea unei decizii reprezentând titlul de despăgubire pentru dosarul înregistrat sub nr.F nr. .C. 330 din 24 martie 2008 a Curţii de Apel Cluj.P. invocată de pârâta C. astăzi 20 noiembrie 2008. s-a emis titlul de despăgubire la care reclamanta era îndreptăţită potrivit legii. 312 alin.S. şi de pârâţii A.. secţia comercială. fiind incidente prevederile art. de obligare a pârâtelor A. încă de la data luării în evidenţă a dosarului nr. şi C. este legală soluţia instanţei de fond prin care s-a admis acţiunea reclamantei şi. şi de C. civ. în temeiul dispoziţiilor art.R.R. împotriva sentinţei civile nr. în sensul respingerii ca neîntemeiate. în sensul emiterii deciziei reprezentând titlul de despăgubire în dosarul nr..