You are on page 1of 4

Cerere retrocedare teren. Îndreptăţirea reclamanţilor la acordare măsuri reparatorii.

Lipsa calităţii procesuale pasive a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din
cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prin raportare

Tip speta:
Decizie
Instanta:
Curtea de Apel Craiova - Secţia civilă

Reclamanta C. D a chemat în judecata pârâtii Primaria Comunei Cetate, Statul Român prin
Ministerul Finantelor Publice, Prefectura Judetului Dolj – Comisia Judeteana de Aplicare a Legii
nr. 10/2001, solicitând ca prin sentinta ce se va pronunta, sa se anuleze dispozitia nr. 62/16
septembrie 2004 emisa de primaria Comunei Cetate, judetul Dolj.

În motivarea actiunii a aratat ca a formulat notificare în baza art. 22 din legea nr. 10/2001 prin
BEJ B.T. , în care a solicitat restituirea în natura a imobilului constructie moara si patru
garnituri de treier, situate în comuna Cetate, judetul Dolj, imobil care a fost trecut în
proprietatea statului în anul 1952, fara titlu valabil, asa cum rezulta din certificatul nr. 1832
din 10 iulie 1997 emis de Arhivele Nationale.

Cu dispozitia nr.62 din 18 septembrie 2004 Primaria Comunei Cetate a respins cererea de
restituire în natura , pe motivul ca imobilul a carui restituire se solicita, a fost demolat total
iar la celelalte bunuri nu s-a facut nici o referire.

Prin aceeasi dispozitie s-a stabilit ca valoarea echivalenta a imobilului imposibil de reconstituit
în natura este de 379.698.467 ROL , suma pe care reclamanta o considera mica în raport cu
standardele de evaluare.

Reclamanta a mai precizat ca prin adresa nr. 1522 din 31 mai 2004 a Primariei Comunei Cetate
emisa catre D G F P Dolj , aceasta a omologat raportul de evaluare si constatare tehnica fiind
de acord cu plata urmatoarelor sume: 3.021.862.797 ROL sau actiuni pentru moara sistematica
cu valturi internationale de 800/350 si instalatiile morii ; 124.385.000 ROL sau actiuni pentru
un patul de scândura acoperit cu tigla ; 202.801.000 lei ROL pentru magazie de scândura
pentru cereale si a solicitat obligarea pârâtelor la plata sumei totale de 3.166.527.897 ROL.
În drept, a invocat dispozitiile art. 6 alin.3 din Legea nr. 10/2001.
În cauza a formulat întâmpinare Statul Român prin Ministerul Finantelor Publice D G F P Dolj
prin care a solicitat respingerea actiunii formulate de reclamanta C. D. ca fiind introdusa
împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva, iar pe fond ca neîntemeiata.
Prin încheierea din sedinta publica de la 14 februarie 2007 a fost introdusa în cauza , în
calitate de pârât , Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor din cadrul Autoritatii
Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

Prin întâmpinarea depusa la data de 19 aprilie 2007 Comisia Centrala pentru Stabilirea
Despagubirilor Bucuresti a invocat lipsa calitatii procesuale a acesteia în raport de cererea de
chemare în judecata cu motivarea ca în cursul procedurii administrative de restituire prevazuta
de Legea nr. 10/2001 entitatea competenta a se pronunta asupra tuturor pretentiilor de
restituire decurgând din acest act normativ reparatorii, este cea careia îi incumba potrivit legii
obligatia de restituire.

La data de 30 mai 2007, la solicitarea reclamantei instanta a încuviintat proba cu expertiza
tehnica de specialitate având ca obiective evaluarea bunurilor ce au facut obiectul notificarii si
stabilirea de piata a acestora.

Au fost efectuate în cauza expertize de catre expert B.P, specialitatea mecanica agricola,
expert V.C., specialitatea instalatii de morarit, expert D.M., specialitatea constructii civile,

fântâna. Pentru a se pronunta astfel. în calitate de mostenitor al autorului Z. la masuri reparatorii. . constând în restituire.863. în calitate de persoana îndreptatita. instalatii morarit (evaluate la 42. RESTITUIREA PROPRIETATILOR. 10/2001. în speta prin echivalent. pe baza de proces . tractor CAS de 35 Hp. s-a stabilit prin raportul de expertiza întocmit de expert V.civ. A obligat Primarul comunei Cetate sa emita dispozitie motivata pe numele reclamantei C. 247/2005.P. cladire morar(evaluate la 257.industriale si agricole si expert M.D. PREFECTURA JUDETULUI DOLJ . apelanta reclamanta C.M. Constructiile ce au facut obiectul notificarii au fost expertizate si evaluate de expert ing.863.98 din 16 aprilie 2008. aferente urmatoarelor imobile imposibil de restituit în natura: cladire moara sistematica. în termen legal au declarat apel reclamanta C. În ceea ce priveste valoarea instalatiilor de morarit care au fost nationalizate de moara Cetate. în temeiul art.art.09.. A anulat dispozitia nr. si s-a stabilit ca valoarea totala a acestora (moara plus sopron. batoze de treierat. instanta urmeaza sa ia act de renuntarea la judecata.D.civ. bazin de apa. STABILIREA DESPAGUBIRILOR DIN CADRUL AUTORITATII NATIONALE PT.698. Prin sentinta civila nr.2004 emisa de Primarul comunei Cetate. sopron. DE APLICARE A LG. si pârâta Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. a formulat cerere de renuntare la judecata. ce a fost proprietatea autorului Z..3 din Legea nr..COMIISA JUD. Din probele administrate în cauza.62 din 18 septembrie 2004 emisa de Primaria Comunei Cetate în baza notificarii nr. bazin de apa. D. pronuntata în dosar nr. În consecinta.pr.10/2001.D.72 lei RON. specialitatea mecanica agricola rezulta ca valoarea totala a masinilor agricole ce au facut obiectul notificarii respectiv tractor marca DAITZ de 50 Hp 2 bucati .. în conditiile art.D. I. Din raportul de expertiza tehnica întocmit de expert B.D. instanta a constatat ca reclamanta.D. instanta a retinut urmatoarele : Prin dispozitia nr.93/63/2006.683 USD) si masini agricole(evaluate la 9507 euro) si sa predea dispozitia însotita de documentatia aferenta.246 c. Tribunalul Dolj a admis actiunea formulata de reclamanta C. Dolj. pentru acordarea de despagubiri în conditiile Titlului VII din Legea Nr. al carui mostenitor este reclamanta C. fântâna. semanatoare cu 17 rânduri si camion de tonaj cu roti metalice este de 9507 EURO. COMISIA CENTRALA PT. fata de apelul declarat de reclamanta. în contradictoriu cu pârâtii PRIMARIA COMUNEI CETATE. Apelul declarat de reclamanta nu a fost motivat. specialitatea contabilitate si evaluare.pr. jud. este îndreptatita. Împotriva acestei sentinte. cu motivarea ca este imposibila restituirea în natura ca bunurile nu mai exista.T. La data de 30 septembrie 2008.verbal Secretariatului Comisiei Centrale pentru Acordarea Despagubirilor Bucuresti. prin BEJ B. magazie. 10/2001.N. În ceea ce priveste apelul declarat de pârâta Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. magazie. 471/6 iulie 2001 facuta de reclamanta C.. STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE. a fost respinsa cererea de reconstituire în natura a bunurilor solicitate în baza Legii nr.I. o bucata tractor ROMEO de 25 Hp o bucata. ca aceasta este de 42.467 lei ROL constând în acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv în procesul de privatizare. 62/18. în raport de dispoz.246 c.72 lei). având ca obiect legea 10/2001. Prin aceeasi dispozitie s-a stabilit ca valoarea echivalenta a bunurilor de restituit si cuvenite reclamantei este de 379.C.683 USD. cladirea morarilor si depozit pentru carburanti este de 257.

respectiv emiterea Dispozitiei supusa contestatiei.. aceasta este întemeiata raportat la dispoz. este necesar ca bunurile respective sa existe fizic în patrimoniul unitatii detinatoare.247/2005. nu s-a dovedit conditia impusa de art.din Lg. din care rezulta. încheiat pâna la data de 14 febr.V din Lg. casate sau distruse. masurile reparatorii privesc si utilajele si instalatiile preluate de stat sau de alte persoane juridice odata cu imobilul.2 din Lg. înseamna ca procedurile administrative pentru acordarea despagubirilor. Critica ce vizeaza stabilirea cuantumului despagubirilor de catre instanta. cu consecinta respingerii actiunii fata de aceasta pârâta. Rezulta din textul citat ca. emisa de Primarul Comunei Cetate. În consecinta. în conditiile în care prin Lg. aceste bunuri trebuie sa fie cele preluate odata cu imobilul.62 din 18 septembrie 2004. nu se aplica Dispozitiei nr. anul 2004 (anterior intrarii în vigoare a Lg. având în vedere data emiterii dispozitiei.247/2005).21 si urm.. este însa neîntemeiata. jud. si decizia nr.329 alin. si sa existe fizic la unitatea notificata.10/2001. respectiv data intrarii în vigoare a legii.52 din 04 iunie 2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectiile Unite . nefiind supusa contestatiei o dispozitie a acestei Comisii. sub acest aspect. data în recurs în interesul legii. sau sa nu fi fost casate.pr.10/2001.6 alin. Cum.3 c.247/2005. prin care s-a statuat ca prevederile cuprinse în art. contestate în termenul prev.Dolj. potrivit art. este de asemenea întemeiata. entitatea investita cu solutionarea notificarii si.247/2005 s-a stabilit o procedura speciala în acest scop. Cum. în speta. din Lg. pentru urmatoarele considerente : Astfel. la data intrarii în vigoare a legii. în mod nelegal prima instanta a recunoscut dreptul la masuri reparatorii în echivalent si pentru aceste bunuri. este distincta de procedura administrativa de solutionare a notificarilor formulate în temeiul Lg.10/2001. Critica ce vizeaza recunoasterea dreptului la masuri reparatorii pentru instalatii si utilaje. nu se aplica deciziilor/dispozitiilor. privind procedura administrativa pentru acordarea despagubirilor. sentinta atacata este nelegala. emise anterior intrarii în vigoare a legii. aceasta decizie este obligatorie pentru instante.civ. calitatea procesuala pasiva numai a Primariei Comunei Cetate. Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. s-a prevazut înfiintarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei. incidenta beneficiului legii se apreciaza în functie de data nasterii dreptului la masuri reparatorii. în prezenta cauza.2 din Lg. si sub acest aspect.10/2001. . în mod nelegal prima instanta nu a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive.de Lg.16 si urm.10/2001. Prin Titlul VII din Lg.6 alin. Ca atare. neavând atributii în procedura administrativa de solutionare a notificarilor formulate în temeiul Lg. astfel cum a fost modificata prin Lg. cu atributii în privinta emiterii deciziilor continând titlurile de despagubire si luarii de masuri pentru aplicarea acestei legi. precum si unele masuri adiacente. Procedura administrativa prevazuta de Titlul VII din Lg. în afara de cazul în care au fost înlocuite.2001. întrucât. prevazute în Cap.10/2001. ce face obiectul contestatiei. pentru a face obiectul restituirii.247/2005. potrivit art. Ca atare. nu exista motive de nelegalitate a sentintei. Deci. în speta.din cadrul Autoritatii Nationale pentru restituirea Proprietatilor. referitor la critica ce vizeaza exceptia lipsei calitatii procesuale pasive.247/2005. procedura în cadrul careia Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor are competenta de a emite decizii continând titluri de despagubire. si totodata este necesar ca acestea sa nu fi fost casate pâna la aceeasi data – sa nu existe un proces verbal de constatare a casarii. acesta se va admite. pentru restituirea instalatiilor si utilajelor.art.

civ. în baza art.246 c. sau neatacate cu apel. ce au fost constatate ca fiind legale si temeinice.la art. în sensul admiterii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei apelante. se vor mentine restul dispozitiilor sentintei.pr.. cu consecinta respingerii actiunii fata de aceasta si se va înlatura dispozitia privind obligarea intimatei sa emita Dispozitie în favoarea reclamantei. . iar în baza art..298 rap.pr. se va lua act de renuntare la judecata apelului declarat de reclamanta C.civ. se va schimba în parte sentinta. se va admite apelul declarat de pârâta Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. pentru instalatii morarit si masini agricole.D.296 c.Fata de considerentele expuse.