You are on page 1of 37

Proiect pentru modificarea Legii nr.

5312003 - Codul Muncii1.

2.

3.

Art. 6 aLin. (3)

La art. 6 alineatul (3) se modifica ~i va ave a

urmatorul cuprins:

Pentru munca egala sau de valoare egala este

Art. 6 alin. (3) trebuie corel at cu

interzisa orice discriminare bazata pe criteriul ,,(3) pentru munca egala sau de valoare egala este art. 5 alin. (2). Este necesara de sex cu privire la toate elementele si interzlsa orice discriminare bazatii pe criteriile interzicerea oricarei forme de conditiile de remunerare. prevdzute La art. 5 aLin. (2) cu privire la toate discriminare nu numai pe criteriu

elementele si conditiile de remunerare." de sex.

Art. 15 Art. 15 se modified si va avea urmiitorul cuprins:

Sintagma "imoral" nu are relevanta juridica fiind un element de natura subiectiva. Aprecierea asupra moralitatii sau imoralitatii unui contract individual de munca este subiectiva iar sanctiunea in acest caz este chiar nulitatea absoluta,

Este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, Este interzisa, sub sanctiunea nu nulitatii absolute, incheierea unui contract individual de munca in incheierea unui contract individual de munca in scopul prestarii unei munci sau a unei activitati scopul prestarii unei munci sau a unei activitati

iIi cite ori imorale. ilicite. ori imorale.

Art. 16 alin. (1)

La art. 16 alineatul (1) se modlflca ~i va avea Toti angajatorii trebuie sa

urmatorul cuprins:

incheie cim anterior inceperii raporturilor de munca. Forma

1

4.

Art. 16 aline (2)

(2) In situatia in care contractul individual Art. 16 aline (2) se abroga de munca nu a fost incheiat in forma scrisa, se

prezuma ca a fost incheiat pe 0 durata

nedeterminata, iar partile pot face dovada

prevederilor contractuale si a prestatiilor

efectuate prin orice alt mijloc de proba.

(1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba rom ana. Obligatia de incheiere a contractului individual de

munca in

angajatorului.

forma scrisa revine

Angajatorul persoana

"(1) Contractul individual de munca se incheie in actual a a textului de lege baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in creaza confuzie

limba romana, Obligatia de incheiere a contractului Simplificarea textului ~1 individual de munca in forma scrisa revine exc1uderea posibilitatii de a angajatorului. Toti angajatorii au obligatia de a exista interpretarea conform incheia, in forma scrisa, contractul individual de careia unii angajatori nu ar munca anterior inceperii raporturilor de munca." avea obligatia sa incheie, in

forma scrisa, contractul individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca,

Pentru a evita proliferarea muncii rara forme legale contractul individual de munca trebuie incheiat in forma scrisa. Crearea posibilitatii pentru paqi de a face dovada prevederilor contractuale prin orice mijloc de proba este conditionata de declansarea unei actiuni in justitie, Pentru eficientizarea actului de control al Inspectiei Muncii consideram necesara abrogarea art. 16 alin.

juridica, persoana fizica autorizata sa desfasoare 0 activitate independents, precum si asociatia familiala au obligatia de a incheia, in forma scrisa, contractul individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca,

2

5.

Art. 17 alin. (2)

• La art. 17 alin. (2) litera d) se modified ~i va

avea urmatorul cuprins: (2) Persoana selectatd in vederea angajdrii ori

salariatul, dupd eaz, va fi informatd eu privire

la eel putin urmdtoarele elemente:

a) identitatea partilor;

b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;

c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;

d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificdrii ocupatiilor din Romania sau altor aete normative si atributiile postului;

e) riscurile specifice postului;

t) data de la care contractul urmeaza sa W produca efectele;

g) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca

"d) Functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum $i flsa postului cu specijicarea atributiilor postului."

"d1) obiectivele de performanta ~i criteriile de evaluare a realizarii acestora."

Orice persoana selectata in vederea angajarii are dreptul sa-~i cunoasca to ate elementele prevazute in fisa postului. In acest sens se impune ca angajatorului sa-i revina obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii in legatura cu a prevederile cupnnse in fisa postului.

3

temporara, durata acestora;

h) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;

i) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;

j) salariul pe baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;

k) durata normal a a muncu, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;

1) indicarea contractului colectiv de munca ,,1) indicarea ~i precizarea

ce reglementeaza conditiile de munca ale contractului colectiv de munca

salariatului; reglementeaza conditiile de

prevederilor aplicabil ce munca ale

Informarea persoanei selectata in vederea angajarii trebuie sa fie facuta in raport cu to ate prevederile contractului colectiv de munca aplicabil. (exista situatii in practica in cazul in care nu exista contract colectiv de munca la nivelul unitatii cand salariatul nu cunoaste prevederile colectiv de munca aplicabil - ex. ramura, grup de unitati).

m) durata perioadei de probd.

salariatului."

4

6.

7.

cuprins:

(1) La incheierea contractului individual de Se impune ca restrictiile prevazute

muncd sau pe parcursul executdrii acestuia, "(1) La incheierea contractului individual de in clauza de neconcurenta sa fie partite pot negocia si cuprinde in contract 0 munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile prevazute mai ales pe perioada clauzd de neconcuretud prin care salariatul sa pot negocia si cuprinde in contract 0 clauza de derularii contractului individual fie obligat ca dupd incetarea contractului sa neconcurenta prin care salariatul sa fie obligat ca de munca pentru a proteja mai nu presteze, in in teres propriu sau al unui tert, pe perioada executarfi contractului sa nu eficient interesele angajatorilor. o activitate care se aflti in concurentd cu cea presteze, in interes propriu sau al unui tert, 0 prestatd la angajatorul sdu, in schimbul unei activitate care se afla in concurenta cu cea prestata indemnizatii de neconcurerud lunare pe care la angajatorul sau, in schirnbul unei indemnizatii de angajatorul se obligd sa 0 pldteascd pe toatd neconcurenta lunare pe care angajatorul se obliga perioada de neconcurentd. sa 0 plateasca pe perioada executaril

Art. 17 alin. (4)

Art. 17 alin. (4)

Apreciem ca instituirea
obligatiilor pnn c1auza de
neconcurenta dupa incetarea
contractului reprezinta 0
restrictionarea a dreptului la (4) Orice rnodificare a unuia dintre elementele "(4) Orice modificare a unum dintre elernentele prevazute la alin. (2) in tirnpul executarii prevazute la alin. (2) in tirnpul executarii contractului individual de munca irnpune contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un incheierea unui act aditional la contract, Intr-un termen de 15 zile de la data incunostintarii in termen de 30 zile lucriitoare de la data aparitiei scris a salariatului, cu exceptia situatiilor in modificiirii, inclusiv in situatiile in care 0 care 0 asemenea modificare rezulta ca posibila asemenea modificare rezulta ca posibila din lege din lege sau din contractul colectiv de munca sau din contractul colectiv de munca aplicabil." aplicabil.

Art. 21

Art. 21 se moditlca ~i va avea urmatorul

5

(3) Indemnizatia de neconcurentd lunard de daune - interese." datoratd salariatului nu este de natura

salariald, se negociazd si este de eel putin 50%

din media veniturilor salariale brute ale

salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei

incetdrii contractului individual de muncd sau,

in cazul in care durata contractului individual

de muncd a fost mai micd de 6 luni, din media

veniturilor salariale lunare brute cuvenite

acestuia pe durata contractului.

(2) Clauza de neconcurentd i:;i produce efectele numai dacd in cuprinsul contractului individual de muncd sunt prevdzute in mod concret activitdtile ce sunt interzise salariatului la data incetdrii contractului, cuantumul indemnizatiei de neconcurentd lunare, perioada pentru care isi produce efectele clauza de neconcurentd, tertii in favoarea cdrora se interzice prestarea activitdtii, precum si aria geograficd unde salariatul poate .ft in reald competitie cu angajatorul.

(4)

(2) Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului nu este de natura salariala si se stabileste prin negociere directi intre salariat si angajator.

(3) Indemnizatia de neconcurenta reprezinta 0 cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil si se impoziteaza la persoana fizica beneficiara, potrivit legii."

(4) Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata

Stabilirea cuantumului

indemnizatiei de neconcurenta

, ,

lunare este la aprecierea partilor prin negociere in functie de specificul activitatii si interesele comerciale ale angajatorului.

6

o cheltuiald efectuatd de angajator, este deductibild la calculul projitului impozabil # se impoziteazd la persoana fizicd beneficiard, potrivit legii.

(1) Clauza de neconcurentd f~i poate produce Art. 22 se abroga, efectele pentru 0 perioadd de maximum 2 ani

de la data incetdrii contractu lui individual de

muncd.

(1) Clauza de neconcurenta nu poate avea ca Art. 23 se abroga, efect interzicerea in mod absolut a exercitarii

profesiei salariatului sau a specializarii pe care

o detine.

8. Art. 22

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile in cazurile in care fncetarea contractului individual de muncd s-a produs de drept, cu exceptia cazurilor prevdzute la art. 56 lit. d), j), g), h) si j), ori a intervenit din initiativa angajatorului pentru motive care nu fin de persoana salariatului.

9. Art. 23

Se coreleaza eu modificarea art. 21

Se coreleaza eu modificarea art. 21

7

(2) La sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial pentru munca instanta competenta poate diminua efectele clauzei de neconcurenta.

10.

11.

Art. 25

La art 25 se introduce un alineat nou, care

devine alin. (2) cu urmiitorul cuprins:

Prin clauza de mobilitate partile in contractul

individual de munca stabilesc ca, in (1) Prin clauza de mobilitate partile in contractul considerarea specificului muncii, executarea individual de munca stabilesc ca, in considerarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se specificului muncii, executarea obligatiilor de realizeaza intr-un loc stabil de munca. In acest serviciu de catre salariat nu se realizeaza intr-un caz salariatul beneficiaza de prestatii loc stabil de munca. In acest caz salariatul suplimentare in bani sau in natura. beneficiaza de prestatii suplimentare in bani sau in

natura.

Art. 26

,,(2) Cuantumul prestatiilor suplimentare in hani sau modalitdtile prestatiilor suplimentare in natura trehuie sa fie specificate in contractul individual de muncd. "

Art. 26 se modifla ~i va avea urmatorul cuprins:

(1) Prin clauza de confidentialitate partile ,,1) Prin clauza de confidentialitate partite convin convin ca, pe toata durata contractului ca, pe toata durata contractului individual de individual de munca si dupa incetarea acestuia, munca, sa nu transmita date sau informatii de care

8

sa nu transmita date sau informatii de care au au luat cunostinta in timpul executarii contractului, luat cunostinta in timpul executarii in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractului, in conditiile stabilite in contractele colective de munca sau in contractele regulamentele interne, in contractele colective individuale de munca in schimbul unei de munca sau in contractele individuale de indemnizatii de confidentialitate lunare pe care munca, angajatorul se obligii sii 0 pliiteascii pe toatii

perioada de valabilitate a contractului. (2) Nerespectarea acestei clauze de catre

oricare dintre Piirti atrage obligarea celui in culpa la plata de daune-interese.

(2) Indemnizatia de confidentialitate lunarii datoratii salariatului nu este de natura salarialii §i se stabileste prin negociere directii intre salariat §i angajator.

(3) Indemnizatia de confidentialitate reprezintd 0 cheltuialii efectuatii de angajator, este deductibilii la calculul profitului lmpozabil §i se impoziteazii la persoana fizicii beneficiard, potrivit legii: "

(4) Nerespectarea acestei clauze de ciitre oricare dintre piirti atrage obligarea celui in culpii la plata de daune - interese. "

(3) In situatia in care salariatul prezinta Art. 27 alin. (3) se abroga certificatul medical dupa momentul incheierii

Pentru a elimina posibilitatea de a incheia contract individual de

12. Art. 27 alin. (3)

9

contractului individual de munca, iar din cuprinsul certificatului rezulta ca eel in cauza este apt de munca, contractul astfel incheiat ramane valabil.

Art. 29 alin. (4)

munca rara eertificat medical.

13.

14.

15.

Art. 29 alin. (4)

(4) Angajatorul poate cere informatii in (4) Angajatorul poate cere informatii in legatura eu Informatiile ar trebui sa vizeze cu legatura eu persoana care solicita angajarea de persoana care solicits angajarea de la fostii sai precadere nu functiile indeplinite la fostii sai angajatori, dar numai cu privire la angajatori, dar numai cu privire la aetivita!ile ci mai ales activitatile desfasurate, functiile indeplinite si la durata angajarii si indeplinite si la durata angajarii si numai eu

numai eu incunostintarea prealabila a eelui in incunostintarea prealabila a celui in cauza.

cauza,

Art. 31 alin. (1)

Art. 31 alin. (1)

(1) Pentru verifiearea aptitudinilor salariatului, " (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, In conformitate cu propunerile

la incheierea eontraetului individual de munca la incheierea eontraetului individual de munca se organizatiilor patronale.

se poate stabili 0 perioada de proba de eel mult poate stabili 0 perioadd de probd de eel mult 45 de

30 de zile ealendaristiee pentru functiile de zlle ealendaristiee pentru functiile de executie si de

executie si de eel mult 90 de zile calendaristice eel mult 120 de zile ealendaristice pentru functiile

pentru functiile de eondueere. de eondueere."

Art. 31 alin.(4)

(4) Absolventii institutiilor de invdtdmdnt se Art. 31 alin.(4) se abroga incadreazd, la debutul lor in profesie, pe baza

Reprezinta 0 derogare de la perioada de proba lara a preeiza forma de invatamant (primar,

10

unei perioade de probd de eel mult 6 luni.

general, superior).

16. ART. 33

Angajarea succesiva a mai mult de trei ART. 33 se abroga, persoane pe perioade de proba pentru acelasi

post este interzisa,

Limitarea perioadelor de proba la trei este nejustificata.

17.

18.

ART. 34 alin. (5)

Alin. (5) ale art. 34 se modifiea ~i va avea Registrul general de evidenta al

Art. 35 Art. 35 se modified # va avea urmatorul Cumulul de functii trebuie

cuprins: mult mai bine reglementat la

(1) Orice salariat are dreptul de a cumula acelasi angajator si angajatori

mai multe functii, in baza unor contracte ,,(1) Orice salariat are dreptul de a cumula mai diferiti avand in vedere ca in individuale de munca, beneficiind de multe functii, in baza unor contracte practica exista foarte multe salariul corespunzator pentru fiecare dintre individuale de munca, beneficiind de salariul cazuri in care 0 persoana are

urmatorul cuprins: (5) La solicitarea salariatului angajatorul

este obligat sa elibereze un document care sa ,,(5) La solicitarea salariatului sau a unui ateste activitatea desfasurata de acesta, fostului salariat, angajatorul este obligat sa in ellbereze un document care sa ateste activitatea desJa~urata de acesta, vechimea in muncd, in meserie si in specialitate. "

vechimea in specialitate.

munca,

in meserie

~i

salariatilor in prezent exista numai in forma electronica.

A vern in vedere aceasta

completare ca urmare a

numarului foarte mare de sesizari depuse la nivelul ITM prin care fosti salariti reclama

neeliberarea adeverinte.

acestor

11

acestea. corespunzator pentru fiecare dintre acestea.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1)

(1) situatiile ill care prin lege sunt situatiile in care prin lege sunt prevazute prevazute incompatibilitati pentru cumulul incompatibilitati pentru cumulul unor functii. unor functii.

(3) Se interzice cumulul a mal mult de doud

(3) Salariatii care cumuleaza mai multe functli cu norma tntreagii la acelasi functii sunt obligati sa declare fiecarui angajator. "

angajator locul unde exercita functia pe

care 0 considera de baza.

mai multe contracte individuale de munca cu timp partial, sau chiar cu timp normal de lucru, care ajung sa depaseasca 24 de ore lucrate din 24 de ore.

De asemenea, ratiunea modificarii articolului nu are ca scop ingradirea dreptului la munca, dar trebuie sa se stabileasca concret cat se poate lucra la acelasi angajator sau la angaj atori diferiti.

Raportat la conditiile actuale ale economiei de piata consideram ca modificarea este utila venind in sprijinul atat al angajatorilor cat si al salariatilor. In ciuda faptului ca art. 35 nu face 0 precizare expresa asa cum am aratat, pana in prezent, ne-am raliat opiniei conform careia opereaza urmatorul principiu: ceea ce legea nu interzice, permite. In practica, din nefericire, cu toate ca am uzat de rincini ul mai sus

12

20. Art. 39 alin.(l)

19.

ART. 36

Cetatenii straini si apatrizii pot fi angajati prin contract individual de munca in baza pennisului de munca eliberat potrivit legii.

(1) Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) dreptulla salarizare pentru munca depusa;

b) dreptulla repaus zilnic si saptamanal;

c) dreptulla concediu de odihna anual;

d) dreptulla egalitate de sanse si de

Notiunea de "pennis de munca" a Cetatenii straini si apatrizii pot fi angajati prin fost inlocuita de "autorizatie de

contract individual de munca in baza autorizatiei munca". de muncd eliberata potrivit legii.

La art. 39 alin.(l) se adauga lit. n) eu urmatorul Este necesara completarea euprins: drepturilor salariatului cu cele prevazute in lege sau In n) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca

contractele colective de muncii aplicabile aplicabile.

Art. 36 se modiflca ~i va avea urmatorul

euprins:

interpretarea data eu privire la modul de aplicare a dispozitiei statuata la art. 3 5 nu a fost imbratisata in unanimitate, motiv pentru care apreciem ca se impune 0 modificare asa cum am precizat, in scopul eliminarii oricaror comentarii

. ea acestui subiect.

13

21.

tratament;

e) dreptulla demnitate in munca;

f) dreptulla securitate ~i sanatate in munca;

g) dreptulla acces la formarea profesionala;

h) dreptulla informare si consultare;

i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;

j) dreptulla protectie in caz de concediere;

k) dreptulla negociere colectiva si individuals;

1) dreptul de a participa la actiuni colective;

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

Art. 39 alin.(2)

(2) Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

La art. 39 alin.(2) se adauga lit. g) eu urmatorul euprins:

g) alte obligatli prevazute de lege sau contractele

Se coreleaza cu modificarea art. 39 alin. (1).

14

22. ART. 40

(1) Angajatorul are, in principal, urmatoarele La art. 40 se introduce 0 noua litera lit. 1) CD

drepturi: urmatorul cuprins:

a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;

d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

f) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

colective de muncii aplicabile.

unitatii;

a) sa stabileasca organizarea si functionarea "j) sa stabileasca obiectivele de performanta

b) sa stabileascd atributiile corespunzdtoare

individuala, precum ~i criteriile de evaluare a realizarii acestora. "

Propunerea creeaza posibilitatea pentru angajator, dupa consultarea cu organizatiile sindicale sau reprezentantii salariatilor, dupa caz, de a stabili obiective si criterii de performanta pentru

15

23.

cnprins:

(1 ) Delegarea po ate fi dispusa pentru 0

perioada de eel mult 60 de zile si se poate ,,(1) Delegarea poate fi dispusa pentru 0 perioada prelungi, eu aeordul salariatului, eu eel mult 60 de eel mult 60 de zile si se poate prelungi numai

de zile. cu acordul salariatului, din 2 in 21uni."

pentru jiecare salariat, in conditiile legii si/sau in conditiile contractului colectiv de muncd

,

aplicabil, incheiat la nivel national, la nivel de ramurd de activitate sau de grup de unitdti;

c) sa dea dispozitii eu earaeter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

d) sa exereite controlul asupra modului de indeplinire a sareinilor de servieiu;

e) sa eonstate savarsirea abaterilor disciplinare ~1 sa apliee sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractu lui eoleetiv de munca aplieabil si regulamentului intern.

Art. 44 alin. (1)

Pentru a activitatii Art. 44 alin. (1) se modiflea ~i va avea urmatorul efeetuarea

salariatii proprii. Aceasta masura poate ajuta la cresterea competentei si la gradului de expertiza al salariatilor.

faeilita desfasurarea

angajatorului in

anumitor lucrari care necesita 0 perioada de timp mai mare de 120 de zile. In aceasta

situatie nu mai este necesara inlocuirea salariatului care a dobandit deja 0 anumita experienta ~1 expertiza dupa

16

inceteazd de drept:

expirarea prelungirii de 60 de zile. In orice situatie pre1ungirea delegarii se poate prelungi numai cu acordul salariatului.

- trebuie corel ate prevederile referitoare la delagare cu cele cuprinse in art. 1 alin. (3) lit. a), b), c) din Directiva privind detasarea lucratorilor in cadrul

furnizarii de servicu nr.

96/71 IeEE, transpusa in

legislatie partial prin Legea nr. 344/2006.

omis angajatorul persoana fizica.

24.

ART. 56

Art. 56 alin. (1) lit. a), b) ~i d)se modified ~i va Din actual a reglementare a fost

"a) la data decesului salariatului sau aL In cazul dizolvarii angajatorului angajatoruLui persoanii fizidi, precum §i in cazul persoana juridica au aparut in a dizolvarii angajatoruLui persoand juridicd de La practica numeroase probleme data La care angajatoruL si-a incetat existenta legate de incetarea contractelor ~i

conform legii. inchiderea cametelor de munca.

avea urmatorul cuprins: (1) Contractul individual de muncd existent

a) la data decesului salariatului;

b) la data rdmdnerii irevocabile a hotdrdrii judecdtoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului;

b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub

17

c) *** Abrogatd

d) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de vdrstd standard :ji a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;

e) ca unnare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;

f) ca unnare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;

g) ca urmare a condamndrii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rdmdnerii definitive a hotdrdrii judecdtoresti;

h) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;

interdictie a salariatului sau a angajatorului Decizia de pensionare i~i produce

persoana fizica. efecte de la data comunicarii ei.

c) la data comunicdrii deciziei de pension are;

e) ca unnare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatatii prin hotiirare judeciitoreascii definitivii;"

18

25.

i) ca unnare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;

j) la data expirarii tennenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata;

k) retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani.

Art. 56 alin. (1)

(1) Contractul individual de muncd existent inceteazd de drept:

h) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;

Situatia prevazuta la art. 56 alin.l

h) de la data retragerii de catre autoritatile sau lit.h) trebuie completata cu

organismele competente a avizelor, autorizatiilor varianta in care avizele,

ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei autorizatiile sau atestarile

sau de fa data expirdrii perioadei pentru care au necesare au exiprat.

fost eliberate.

Art. 56 alin 1 lit. h) se modlflca ~i va avea

urmatorul cuprins:

26.

cuprins: (6) Constatarea nulitatii ~l stabilirea, potrivit

Art. 57 alin. (6)

Art 57 alin. (6) se modifica ~i va avea urmatorul

Instanta de judecata este abilitata

19

0(:

·(9)·uH~ u; .:).m ~1~1PY!poW no ~ZR~l~lO~ ~S

p.t!?! esnotu <wnw !VW nos jnun U!P 'JVI.JvlvS vp:pap uud V;JunUi ap /vnplt11pul In/npv.lIUO;J <Jp tpdnoo pountu <Jp Inln:Jol v<J.Jviurifs('}p ap va.lvla;Ju3 Vlulza.lda.l In/nlvl.lv/vs nunossed sp PJvulw.JaJap !?:Junw <Jp /vnplt1lpul tntnunuiuoo uti nu sm» at1poUi naued va.lalpa;Ju0:J - S9 '1.1J;? v<J.JvJ('}:JU! !?JUlz<J.Jda.J In/nJv.l.JvIVS nuoos.od ap

uJi nu <J.JV:J <JttJJow ruiued va.J<Jlpi};)UoJ (r) :su!.IdnJ

S9°.IlIV

·0£

rsupdno In.l0J!w.ln no (] om 3Jnp0.lJU! 3S (nn !dnp (I) °UJIU 09 °J.lU u'}

·6Z

·~J~O~IA U! ~~i~lS!~~l U! l~lU~Ul::ll~~J ~lS~ nu ~uqu~m~ nnuod In~pa:mo;)

O!UJJUU.lUJ n.nuad n:i!J!AJJJU !J.I!pu3dsns uJu.lnp ad (q

:~snds~p y oraod nu JOl~i~~~I~s ~aJa~pa~uo;) (y)

·8Z

'1!IV;Japn[

·~!i~l!lnu nrdnsa ep viuvlsul ap piunuo.ld as ~~alsa~~ JOppap ·JoniJ~d [nproon

aitrrurord os ~s ~lU~}ladwo:) ~s ~ ~~all!A~lod '~aJmq~ls !S !!i~lHnu UaJ~l~lSUO;) (9) uud ~~~J rod as ~!alsa:)~ lOlapap ~ '!~~l

·~:)s~aJow:)apnf aiumsut aJl~:) ~p ~iunuOld O!~o.lqu 3S (fJ °unu L.S °J.lV os ~alUl!lnu '~~l~iu! as nu aniJ~d ~~ua (L)

VI snpuOJ V cJ.JVJ<J:JUJ .iO.l!P V <Jl!ip1!tI.!pv nmtu as Ppvo!.l<Jd ptsoeon uJ eioo uJ mlnnn» U! (Z)

'tuotszon !!.i<J!P<J:Juo:J vJvp VI <Jp !unl 6 ap dtuu !iv!pa:Juo:J .i0loziv!.lvlvS <Jlv pountu ap <Jl!.ln;J0l ad !.lp.ipmuJ IOU <J:Jvj einod nu atl.!p<Jl0:J '~~O.lq8 as ZL 'l.IV !.l<J!pa;)uo:J sndstp n tun» In.lojv!v;]uV ([)

'nourun 'Bi'B~d od :}P ~:mnlU ~P unoo] :}P l~lUnu pliY~np~l !S !nlnJOl'Bf'B'iJU'B :}1'B :}l'BlloAz:}P ~P ~Hi~lmq!sod lH'B PliYl!lUH '~A!p;;)dsl~d u! lOI~f'B'iJU'B ;;)l'Bl!lU!1 ° ~lU!Z~ld~l !l~f'B'iJU'B !OU :}::l'BJ 'B ~P 'B~i::l~Pl~lUI

ZL 'PV

°I}JUowJojJad ap JOla"Fpa/qo !!Jl}zl/oaJ OaJOnIO"a I}dnp JOUJO!JOIOS oaJo!o;JJodap n.uued I}:JI/do as (p 0;JI/ (Z) 'ul/o 0/ a;Jouo!Juaw aU/Ja;J/J:J( rZ)

.suudn» /nJoJl}wJn n» (rZ) 'ul/o 'nou ;Joaul/o un sonpo.uu; as (Z)·U!/O I}dnp 69 °JJO 07

°pSVO!.JaS I§ Plva.i pznv:J ° pq!V ps !§ ptl.!paj<J ay ps <J!nq<J.lj pountu <Jp Inln:J0lv<J.lviuIYS<Ja (z)

°Z£

.lOA !~ !py!pOW 3S (t) !~ (~) 3I3J\'.3l1!I\'. 6L 'J.I\'. \'.'] UPUAOP ;:):)UJ U ;:)P ~nI11lu!lUluS pudorp yp U~S~Ul;:)p

oundun ;:)S 'lOHlUPUIUS RllS!~:}lU! U :;)p !nlruolufu~UU lnznp~ (Z)

~:}~S~Ul:}p U;:)JUJlS!~;:)JU! tsutsdn»

yznJ;:)J ~JOlUfU~UU !~Un ;:):);:)JUO:}O In.lOIl}UI.ln "eM" "tt !f; l}:J!.I!pOUI ~S (,)'U!l" 6L "lJJ? (,)'U!1" 6L 1.1J? o££

o~JU1X)VA estnutu p;)UnUl ap aU.Jn;)ol ad I.JP.JPV;)uJ IOU a;)vj »tood In.JoJv!v~uv 'J!.Jajo p;)unw ap In;)ol pznja.J nos (f) vn» vI JnzPAa.Jd Inuaw.JaJ UJ InJupwpJUlISUO;) SI.JJS uJ pJsafiuvUl I§J nu tz) °Ullv JJtll.JJod Jiv!v~uva.J if o ap InJda.JP nn a.JV;) !!JvI.JvlvS zutx» uJ tnitmus U! (fr)

°1!.Jajo p;)unw ap In;)ol vI a.Jltl!.Jd no InlupUlpJW!SUO;) S!.J;)S UJ vlsafiuVUl !§-V rutued '(,) °U!lv vI PJnzpAa.Jd '!nln.Jolv!v~UV !!.Jp;)!UnUlO;) V1VP vI ap a.JvoJp.J;)nl auz 0 [ umuqxmu ap usuu»t un aJi!zods!p vI no nJV!.JvlvS (f)

°pqo.Jd ap ppnoued 1.10 S.Jn:JUO;) nos usiuox» p.Jpj uousiuo mdnoo nv-al a.JV;) ad poumu ap !.In;)ol !§vala;)v ad v!v~uva.J I-v ap !§ sues ISa;)V uJ PS!.J;)S tutxnuruuoo 0 titnpeouoo iso] nn a.JV;) .J0nJV!.Jvlvs entusutut o ap vJiv~!lqo euo In.Jolv!v~UV 'atl!palo:J !.Jalpa;)uO;)

,,·~:ua;)npUO;) ap !!i;)uIlJ ~dn;)o arno !!iU!-IuIUS nnuod a.lTJoll}.I:Jnl au! ep SF ap t1-!padsa.l 'a!imaxa op !!but1J no nlU!JUlus nnuod a.lTJoll}.I:Jnl au! OZ ap a.lTJUI !TJUI !.I smod nu !s anqu;)!Idu ~;)UnlU ap M!paIO;) alapulluo;) U! l~A~ud

·auadolfi3: !a!S!lUoJ

P;) ZU;) ~dnp 'nus ~;)unw ap lunp!A!pu! puonnuoo U! ua.mpuuWO;)al ul oroundor.j

!4~d ap HUaAUO;) P;) oisc Z!AUald ep [nuouuoj, (p)

oeqo.ld ap 3JeolfJw 3JJ.l0 mad el3lS3Je apnaop aJeJ e ap IDIDlepeles IDld3.1p np eJslwap e.llsl~a.lul e ap

!!i~l!A!PU JDID.lOlefe~ue IDzDJa1J. O!DIDlUJ.lUIUS uIsJwap

13 alUla;)U! ap lOl!iupUluS 3Za.llS!~a.lU! ~s le~!Iqo alsa ID.lolufe~uv (Z)"

13alala::l UllS!~alU! 13 ap U10lSa;)13

!a!iu~Hqo U ~saldxa 13alUZ(;)ald :SUJ.ldDJ ID.lOl~W.lD U3AU

un 13!aq;)U! omod as lOI!4~d 113 ~lU!OA op InplO;)13 ~lS!xa ~;)Ua

·lOI!4~d IU ~iU!OA op InplO;)U uud ~lUU!UUalap ~pu0!-Iad ad ~;)UnlU ap Iunp!A!pu! ionnuoo un u!aq;)u! ap 10l!4~d 13alUl!I!q!sod coro U fllluad

~~Aa~ ul ~d!;)!llUd lU!JUluS P;)U oreo U! !a!inUl!S midooxo no '~;)UnlU op n~s !nIUl;)U1lUO;) !~puadsns [nzno U! lU!JUluS mun ual!n;)0lu! (n

:!IDZt!;) ap.mol~uun U! !UlUnU ~lUU!UUalap ~ltllnp 0 nnuod lU!aq;)U! y omod ~;)UnlU op lunp!A!pu! IUl;)UllUOJ

·ala::lnpUO;) op !!l;)uIlJ ~dmo amo !!lu!JUIUS nnuod a;)!ls!-Iupualu;) aI!z op Of ap A!padsal 'a!imaxa ap !!i;)Ut1] no !!iu!-IUluS nnuod a;)!ls!JUpualu;) aI!z ~ I ap oreur !UlU y oreod nu !s aI!qu;)!Idu ~;)UnlU op aA!parO;) appUlluO;) U! l~Aald p::l 'ZU;) ~dnp 'nus ~;)UnlU ap lunp!A!pu! [ruounuoo U! !~d op l!UaAUO;) P;) oiso Z!AUald op Inuauual (p)

vZ

cc 7nln.lolv{v8uv Ui!!I!tt!PV :l:}IUOZ:}S

. I 8 ·:}om ~l :}l~A:}ld n IJ.lV.lOdlUiJI mJ.lV3!1!pOUI nus ViJ.liJl§iJ.l3 {q" ~p13~:) no !i~l!A!P13 .ioun 13:}lUln~~s:}p (o

:}I!lnzm U! ~m:}lp13:)U! os nu

~:)13p ~!lP ~l13U!UU:}l~P ~p130!l:}d :S1l!.IdD;)

od ~:)Unw op I13np!A!pu! P13llUO;) ID.lOl!W.lD 8aA8 8A IS !;)!J!pow as (q om 18 °l.lV !!i~l!A!P13 13

U!.Id aJ!lJqvJs ol!!i!pUO;) uJ 'awv.liio.Jd 'oJ;)o!o.ld '!.IpDn/ uoun vo.lv.lnsp!sap ruiued !.I0 a/vpads !iio/ op ssidx» ojnzptlo.ld !.InzV;J a/IV uJ (a

.'/n!.Iv/vs no tnsusd v/nwnJ tod 'J!iia/ am/.zpUO;)

uJ 'a.JV;) sojuouossued va.Jv!viiuv (fP

.' !n/nJvpuvw opoouod ad 'a/vJuawvu.latlniiau .Io/!.zivz!uvii.lo /v nos »jououod 'epxnputs .Iom/vz!uvii.lo /n.lpv;) uJ anq!iiUa !.l/;)Un/ teun tuundnoo (zp

:P/S.lptl ap PJJUI!l ruiusd tunuotsusd ap amf!pUO;) a/sau!ldapuJ '!!.Ip!viiuv vJVp v/ ap !UV s ap ueuuot uJ 'tuno euoosued toun va.Jv!viiuv (IP

:~:)unlll op :)01 p~ oueosrad ~p !!l0~:}lU:) onumua mroduror 13Z!l0A13J 13 op [ndoos no osnnc :}I13~:}I !!i!zods!p .roun In!:}~l U! l13!~q:)U! ~lS~ amo U! 13!l13fll!S U! (p

:!nIruol13f13~u13

~l13l0dw:}l 13:}l:}l~:}l:) ( q

Sl

° I 8 °lJU uI osndord ~noI~JmpOW no ~Ze~plOJ ~S

'(run] cp pZ ~p ~lUW mtu ~peo~d o od ~lelru~p lOPP~!Old jrupao U! °xg) O!unI ~p 8'17 eI ~lel!W!I y e ~JeJ 'nnuuuoo U~Wl!A!PU ~leoSmS~p !S-~S !nlruolefeiJue onuuad ~lJnI nns !l~HA!PU totm e nas weliJold 'lJ~!Old mtm u~JezHeuy eI ~ugd nns !unI op 817 eI topnouad e~l~ls~l:J °g:J/OL/666 I

eA!p~l!a no A unmduroo

eA!p!llS~l op tnanxo

~lS~ ~lelu~w~IiJ~l elenpv

O!?IVUJLU.lalapaU !?lv.J.np ad !?:JUnLU f:Jp IvnpJAJpul PV.llUO:J no lv.fv1fuv if VA tnsson 'tountos un lv.fv1fuv if VA AJPadsa.J. pusod ad !?:Jvp '([) vn» Z8 °J.J.V vI lnz!?Aa.J.d InlnuaW.lal tuututdxe vI nns '(I') °UUv 08 °1·IV vI mzpssud '!?IVuJLU.lf:Jlap !?lv.J.np ad pountu ap IvnplAJpul

'!~o.lqu as .,8 'J.lV PV.J.jUO:J valJa.ll Iv-ap Inlf:J:J Vf:J.lVP:JuJ v7 (t)

.,8 '.IlIV °9£

"J.l!?.J.:Jnl nos Pf:JIO.J.d tnun !J.l!?zJlva.J. opooued ad nos lunl ap 81' ap a.lVLU

IVW. !?PVOI.J.f:Jd ° ed /V!f:J1PUJ if emod nu !?IVUlLU.lf:J/f:JP O!unj f:Jp frZ ap f:J.J.VW IVUl !?PVOI.J.f:Jd !?lv.J.np ad !?:JunUl ap IvnpJA!pU! jnpV.lluoJ (0 0 ad lvlalf:JuJ if emod nu !?lvulLU.lalap !?IV.lnp

ad pountu ap IvnpIA!pu! InJ:JV.ljuoJ ([) :sU!.Ido;>

lo.l0J!W.lO U3AU UA J§ !;)!JJpom as (I) 'U!1u l8 ':J.IV (I) 'unu Z8 'J.lV

O!?.lnUlV.l ap laAlu vI nvs/!§ [nuotinu fCJAJU vI jv!alf:JuJ !?:JunLU ap A!palo:J Inpv.J./uo:J

9l

:aultJ./8o.Jd nos sioettud 'J.J!?.J;)nl uoun va.Jv.Jns!?jsap rutued 'tumutu ap lal1.!u VI nvs/!s [nuoiim: JOI1.Ju VI JVJalf.;)uJ pountu ap I1.JpaIO;) tmoo.auoo uJ esuudno al1.JpaN0 al1.lJow uoun !?JJ.JoJvp eunduq as !?Jvu!w.JaJap !?Jv.Jnp ad pountu C}P Ivnp!IlIPU! PV.JJUO;) nou tnun tJ<J.JC}JC}lf.;)uJ tun» uJ lnzv;) uJ (Iv;)

.'C}/vpads IJJal ap studx» amz!?I1.c}.Jd c}1l!paN0 c}11.!JOW uoun !?1!.JOJVp eunduq as !?JVU!w.JC}JC}P !?Jv.Jnp C}d !?;)unw C}P /vnpllllPu! PV.JJUO;) nou tnun vc}.JalC}lf.;)uJ a.JV;) uJ InztJ;) uJ (o

~l-euo!id~ox~ l~p-e.rnO no '~lu~ibn !l~lonl .roun !!l~lno~x~ 'B~l~p~A U! l-e!~qOU! ciso ~l-eU!lUl~l~P 51wmp od ~ounw ~P I-enp!A!pu! P-ellUOO nou un amo U! [nzso U! (q

~-e!fllS~O-e tnpuoanuoo -e arapuodsns op ~zn-eo ~nou 0 ~U!Al~lU! 51o-eP 'lu~sq-e l-e!l'BI-es un rarodurai !flOOIU! -e nnuod l-e!~qoU! oiso ~l-eU!lUl~l~P !Hmnp ~d ~ounw op I-enp!A!pu! puonmroo oreo U! Inz'BO U! (a

Ll

·at1.lpa!qo at1.IJoUl ap /tJ:J!/nsn! a/sa IJ.la/Jp InJuaUlv/v.lJ emo UJ .lOI.1.lnZV;) tnideox» no 'pounui ap Ivnplt1.lpul Inlnpv.l/uO;) la/v.lnp Int1.IJOUl ad ununu 'mqV.lVdUlO;) iiueuouued niVI.lV/VS Jt?:Jap l!qV.lOt1.vj utind IVUl Jiv/V.lJ if io« nu PJvuIUl.laJap pJv.lnp ad pournu ap IvnPlt1.IPul PV.lJUO;) no !!iVI.lVIVS 'pountu

·'~O.lq8 as 98 ·J.lV ap l~ a.lv!viJuv ap a]!JiJpuo;) VI .loIJ.lajaN_ (r)

JVI.lVIVS un pJslxa nu pup;; punrv ([)

uJ

as-npupt1.V

I~Vaa;)V uJ 'P.lVl!UlIs nun nos a/vnt1.IPV I~Vaa;)V p.lvo~pjsap suno l~ PJvuIUl.laJapau PJv.lnp ad JVla'1;)uJ a/sa p;;unUl ap IvnPlt1.IPul PV.lJUO;; !n.lp;) IV InJvI.lv/vS pJu!za.lda.l UqV.lVdUlO;; iueupuued InJV!.lVIVS '(r) 'u!lv Insuas U! (Z)

98 ·.IlIV 'L£

'!nlnlB!JBI~s ~I~ ~l~l;:}d~l !l~l~q~ nus ~ARn1 ;:}l;:}l~q~ 0 nnuod '!nlruol~f~8ue ~Age!i!u! U!P nns !nlnW!JBI~s eAqe!i!u! U!P Wl;:};)U! ~ ~l~U!UU~l;:}P ~leltlp od ~~unUI ap I~np!A!pu! [ruoanuoo areo U! [nzao U! (p

8l

'ruon] ~P [ndum rl!PaIO;) Inpv.JJuo;) uud 'vp02au tod as 'UqlJ;)!ldv puixud PA!P::ll!G ~I!l~P~Mld pountu ap rl!paIO;) InplJ.1Juo;) uud a1!nqvJs no ~lUUPlO:)uO::> U! arotmdorg !!sa/o.1d nos JiP1!rl!PlJ euumun n.1Juad (,) "

'w~AnD ~P ::ll'@l~lOq uud ~m~Blu~w~IiJ::ll

os IBuo!m::>o 1::lPB1B::>

no lonl~HAq::>B B::lllunsm:S::lG

z) °U!18 II I °pV

'lVNOIZV30 H:I.I3VHV3 no y.I V .IS:IHd V:I.I V .IIAI.I3V - X 'lfl'lO.IIdV3 ''lO.IIdV3 nox Nfl :I3fl(lOH.INI :IS LOI °.IHV

lJI poumu ap A!paIO;) InplJ.1JUO;) U!.1d 'lJ!;)02au iod as 'llJuoJilJU larl!U vI otun p;)unw ap rl!paIO;) InplJ.1Juo;) U!.1d a1!uqlJJs !!sa/o.1d nos Jip1!un 'aJlJ1!rl!pV ap sunoioes »uuoiuo n.1Juad (f')

( Z) °U!18 II I ° .IHV

" °U.1attno ep a.1".1!?IO'l U!.1d !?llJIUaUia/fla.1 if lJtt /lJUO!ZlJ;)O .1aplJ.1lJ;) no !?llJlsa.1d lJallJl!tt!Py - .LOI °l.lV"

.supdno (n.l0l!W.ln I °p8 3Jnpo.IJUf 3S LOI °l.l8 !dn(l

'~::>unw ::lp IBnp!A!pu! [ruoanuoo !S mqBls iod os !?;}unUi ap a/lJnp!tt!pu! a/aplJ.JIuo;) nH!::>!woP BI nounur

uud !S ::l::>mJ::lds !!l!PUOJ mqBls u!.1d!~ ~::>unw ::lp ::lA!P::lIo::> ::lPPB1lUOJ u!ld - (l) pU!A!ld ::l::>yp::lds !!l!puo::> ::llIB !S HNBlS iod

e op B::llBl!Eq!sod ~ZB::l::ll::> ::lS os ~::>unw ap M!P::lIOJ ::lI::lPB1lUO::> u!ld (Z)

.stnrdna In.lOl!W.ln

83A8 8A IS !Jy!pow 3S (Z) °U!18 LO 1 °pV

(z) °UII8 LO I °pV

'pruounu laA!U »t p;)unw ap rl!paIO;) puotutuoo nos a.1lJ02!11. uJ !aJilJls!2al ami!zodsJP a.1apal1. uJ no as 'nqlJ;)!ldv poumu ap A!paIO;) PlJ.1JUO;) un ptstx» nu a.1V:J uJ InzlJ;) U! 'l!qv;).l/dlJ poumu ap rlIpal0;) puotutuoo uJP ami!zodsJp a.1apal1. uJ nn as 'euniun tsneeoo uJ nqlJ.JlJdUlo;) tueuouued

6l

U! 'nrorsoou 'BlU~Sq'B U! 'n'BS !nlruol'Bf'B~U'B ·~zn'B:) U! !nYUl'B!l'By'BS 'B~.rnl!:)!I0S

'By n'BS Inplo:)'B no '~"unlli ~P ~l'BZ!I'Bnp!A!pU! ynpA!U 'BI ~I!q'B:)!Id'B ~:)Unlli ~P ~A!P~yO::l

·~"Unlli ~lli'B~Old mqulS omod lruolufu~uv (1) :)Pl:)'BllUO::l U! ~lnz~A:)ld oiso :)lUl!I!q!sod

:)lliU~Old ~lSU:)::lU ~::l'BP '~znu:) U! !nYUl'B!.I'Bl'BS u:).rnl!::lHOS ul nus [nproon no '~:)unlli :)P aluZ!Iunp!A!pU! alliU~old mq'BlS oraod yruol'Bf'B~UY (I)

onm ~:)unlli ap Aq":)l0:) [ruoanuoo U! ~lnZ~Aald aiso %~Z urnumnur 'BI n!.I'BY'Bs 'By mjruods U~l:)lS:)lJ ·alduou op ~:)unlli ~Z'BaUl":)Ja orao !nyUl'B!.I'BY'BS U!l::l:)lOld rulU;}d

·~:)OA!q::l~ alS;} ,,~:)unlli ;}P [noo] uy U1WnUl!S UJU :)S YUlU!lulus" uuillUlU!S

;}lUZ!Y'Bnp!A!pll! a1mqUlS ;}P

·"!UI!Z ~"unlli ep rrqndum u~.rnpadS~l no ':)lU::l;}yd op !S :)l!SOS ;}P :)P10 ;}~~y'B !S! IUl'B!l'BIUS

·~~O.lq8 3S (£) ·uU8 SII ·l.lV

amo U! '~I!qOlli 'lHNu!l'BA ~p'B0!l;}d ° !S ~::lUnlli

:)p [noo] ul umtnuns ~lJ'B as jnpmosrad orso U! ~xy ~p'B0!lad ° .opeoucd ~nop U! ~l!~dlli! alsa ~"unlli ;}P tnmdum U ~,,!uI!z 'BlUlna (£)

rn!.IVrVS U!P %Sl UlnUl!u!UI ap nJ.mJvs »t sods un ap pzvpyauaq »idoou ap nfvJ.,lv/vs - fZI 1.1V"

£ll·.IHV

rsmrdno In.lol~m.ln 83A8 8A J~ ~;)YJpow 3S (I) ·U!f8 SII ·J.lV

'pouruu ap Jal!Z n P/VUl.,lOU vJv.,lnp ap pfvj P.,lo 0 no snpa.,l n.,l;)n/ ap tutuiicud ap ay (v

:pzvpyauaq »idoou ap nfv!.,lvJvS

czt ·.IlIV

·Jun/ Z [ p;)svatpdap nu ps suoo .,lvp '!un/ f ap umu !VW pfu!.,laja.,l ap epoousd " ·!un/ Z [ p;)svaspdap nu ps tuoo .lVp '!unr 9 ap '/!qVJUdv alvnt\.!pV ap p.,lnwv.,l ap /at\.Ju

DE

op UI!Xt?UI ltU!!UInu ao oundord ~s un a:Jnp0.lIU! as eonponu; as 'lfr I °1.1'0 1J7

'lOI!it?!lt?IUS rorruru undun os nountn lnpo;) W::l~P ~I!qt?lOAUJ !UUI inns amo W;);) ~lnnt?p oiaoi 11::l ~l~p~A U! pU~At? :W;);) sssz 'uounur lnpo;) %S I oidaou op lOdS 'X~) It?uo!it?u PA!U uI W;);) !S !!::lUnUI lnpo;) ap ~lnZ!1A~ld rojunrods truuruueno PU!A!ld ~pznup ~llU! ~lt?plO::l o ~Z~Z!IU~l as 11s lUS~::l~U 9 lV

'lu!::l!pnf~ld pU}g Inlt?puluS 't?lO 0 no It?nU!UI!p aiso InUIul8 old muozard ~p UA!P~I0::l U!uoJ U! (17l no II lU!8~l U! ~zu~l::>nl arao 11zud op ~I!i~l~!::lOS 'X~) unq!sod oiso nu UlO 0 no nl::lnI ~p mjnurardord

,tl ·.LHV

PJvJsiud »idoou ap poumu ap P.lO a.lv:Ja!l ruiusd pzvq ap /nJ.lv/vs uJP %~ [ ULnWJUJUl ap nuojos v/ sods un ap a!l (q

U~lUnU!lU!p !S~P no lUlUlSUO::l " 'pJvJsa.ld eidoou vI !?:Jnp ps oisozoo V:J P.l!!l »idoou ap p;)unw ap u-s nouonrd uI 'Iuuo!iuu IM!U uI (JP pounta ap P.lO a.lv;)(J!I ruiued !!zvq "p stuo (J.lO f uiind P? pzv(Jnpaj(J tuno U! (Jlal!z ruiued

'£17

·!nlnWJ!pu!S :)Iu ::u;}JnpuoJ !nIllW!lulus UUUOS1;}d :)P U!l nu ;}lUJ ;}AHOUl nnuod :)P ;}PUU~lO U! s:)Iu uranrszardor !lU!P;}JUOJ Y iod nu lOplUJ!PU!S ;}IU ;}l;}JnpUOJ ;}P U;}lUlHUJ ;}lU ~J IllAqoUl nnnod ;}P :}pUU~lO U! !s:}Iu !!lUUlun:}ld;}l U!lllS:}:)U raumu IUUO!S:)JOld opundsaroo U;}lUl;}JU! uI ;}P !UU l ~P ~pu0!l;}d ° od !S umoaid nu ;}lUJ lU!JUluS un ozansgd '!nIlllUpUuUl !~l!Jl;}X;} mnmp ~lUOl ;}d (l)

~s lU~Hqo Y oraod nu 11llOlUfu~uv

·~uq!PO ;}P lOI!!P;}JUOJ !!l~urn~Old 'U;}lUzmq!X;}ij nnuod aroundor.j

.smrdno lo.l0J!w.ln 8;)A8 8A !S !;)y!pow ;)S (,) 'on8 £ll 'J.lV

·ldlll;}llU!:)U n!p;}JuoJ ;}P a.llJolp.l;ml an'}. 0 I utind ra:J J!ls!JUPU;}lu:) tra Un-1lU! ~Z;}lll:):}J;} ~S lU !JU IUS ~JUJ~y WJU! PJlSU U;}lUurn~Old ~Jsu:}INulS ~S lU~!Iqo ;}lS;} 11llOlUfu~uu 'lUUO!lJu.g :)JuJ ;}S lOp!P;}JUOJ U;}lUUlU~Old ;}JUJ U! [nzuo U! (~)

.smrdno lo.l0J!w.ln 8;)A8 8A !S !;)y!pow ;)S (S) 'on8 £"'1 'J.lV

,,7!QV:J!ldv!punUi ep It.!I:Jalo:J munuiuoo U!.Id a/~a1!Qvls as Zfr I 'I.IV vI aln2plt.a.ld !iV!.IVIVS ep a1!!.Io8aIV:J

·lOI!lU!lUIUS !!lUUlU:)Z;}lMJ nus ;}IUJ!PU!S :}P!lUZ!UU~lO IS lOlUfu~uu ;}lU!P JOI!l;}!JO~~U nuun nuusd .IvluaUl!ldns pUlJ!PO ap !nln!pa:Juo:J U! ~:)unUl ;}P ;}A!P;}IOJ ;}PPUllUOJ lua.lajv a.lvolp.l:Jnl a1!2 »p In.l1!UlnN - (Z)" U! l!l!quls ~y ~S lv I ·llU uI

iuepundsesooou nuued '!nllllu!JUlus UUUOSJ:)d ;}P uti nu ;}lUJ :}AqOUl nnuod !lU!P;}:)uoo Y iod nu JOPW:)!PU!S ;}IU ;}l;}JnpUOJ ;}P ;}PUU~lO U! !S;}IU !!lUUlU~Z~lMl U!l1lS;}JU U~lUl;}JU! uI ;}P !UU l :)P ~pu0!l;}d ° od !S umoard '!nllllUpUUUl !~l!Jl;}X;} ululnp ~lUOl ;}d (l)

·ldlll;}llU!;}U nrpoouoo ;}P ;}lUOl~lJnI ~pz s I mind PJ J!ls!luPU;}IUJ tm un-riu; ~Z;}l1l:)~J~ ~s lU!JUluS ;}lUJ:)Y ll1JU! PJlSU U;}lUUlU~Old ~JSU;}I!quls ~s lu~qqo ;}lS;} 11llOlUf'U~uu 'lUUO!lJu.g :}JuJ os lOI!!P;}Juo:) U;}lUurn~Old ;}lUJ U! InZ'UJ U! (~)

(S) 'U!f8 £171 '~lIV

·;}lUOl~lJlll ;}PZ £ tnind I:)J ;}P .nnuaurqdns ~uq!PO ;}P rupoouoo un :}P ~ZU!Jy;}u:)q !UU 81 uI ~ugd ;}P ~lS~A U! !!l;}uq !S daotptmq 11;) ouaosrod

n:

nuoiuo od ~!l0lUU!W!l:)S!P ~!iunl!S 10niU!JB1US m tiumuszardar U:) !S~1U Y lOd en o naro ~lU~lS!X~ U~l~P~A~ld

:sUI.Jdn~ In.Jol,w.Jn 8aA8 8A IS ,JYIPoW as (1) 'UJI8 Stt '}.IV

~.rg ua un mind 1~:) lOlUfu~ut~ u1 mron] nn orao !S !UU ~P I (: ~P UlSl-gA nuqdur; nn amo !!iU!lU1US 101!lU!JB1US !U tiunnrozcrdar U:) !S~1U Y lOd (1)

(1) 'U!I8 szz '.LHV

"8t

~lS!X~ nu ~lUl!un UA!p~ds~l uY tuns nu emo U! iJl!ir.mun U! !iu!JBYus ~P 0(: ~P amo U! amsgur U! raumu truusuoo nnw !UW !lulPU:)U! nms oreo u1 !!l0lufu~uu u1 (I) rod os 10nlU!lU1US !!iUUlU~Z~lMlI

"lOPlU:)!PU!S ~:)y!:)~ds nms orno !i~l!A!PU ~l!WnUU ~ltWSBs~P ~s iod 10nlU!JB1US !!iUUlU~Z~ld~l '~lUl!Un U! ~lu:)!PU!S ~!iuz!uu1ho ~lS!X~ nu crao U! luzu:) U!

"!!~~l UllOJUO:) onruusuoo ~1u:)!PU!S !!iuz!uu~bo

"101~lU:)!PU!S A!SnpX~ ~~~Y uud omosounoer runs oo !i~l!A!PU ~luosBs~P '~O.Jq8 as (£) 'UJI8 ttt 'l.JV ~s rod nu 10niu!JBYus !!iUUlU~Z~ld~lI (£)

"~lUl!Un U!P !!iu!JBYus ul "~lUl!Un U!P !!iU!lUIUS uY ~P ntuud m~-1 orao od ~P innud nU-1 amo od tnpueputnu U~l!U!1MPU! !nynlupuuw u~l!u!Id~pu! ~P u!i oo ~A!lOW nnued nus ~P u!i oo ~A!l0W nnuod nus lJlvUO!siJJo.ld

"do:)s lS~:)U U! IU!:)~ds !iUlUPUUW !S !S~1U '101 !!lUUlU~Z~ld~l ~P ~lu~du !S ~lUAOWOld Y iod 10niU!JB1US ~pS~l~lU! 'UEiJl lU.lOJU03 iJIV3!PU!S Uivz!uvE.lO iJl!nmSU03

.smrdna In.Jol,w.Jn 8aA8 8A IS !PYIPoW as (1) 'U!I8 ttt '}.IV

(£) 'U!I8 ttt '.LHV "L t

"do:)s lS~:)U U! yu!:)~ds !lUlUPUUW !S !S~yu '101 uiumuozardor ~P ~lU~du !s ~lUAOWOld y iod tuorsoon ~PS~l~lU! 'lll:)!PU!S ~P tuqurour ~lS~ nu 1nun !:)!U pllp !S !iu!JB1llS ~P 0(: ~P lInw !UW !illlPU:)U! iuns amo uy !!l0lUfu~uu III (1)

(1) 'UJI8 ttt '.LHV

"9t

££

':}lR:)!PU!S !!illZ!UR~ho onrunsuoo iuns nu oreo U! lOI!hmun 1):)!Idll os 1):) s:}Jl~ mur lonill!lllIllS loniulllU:}Z:}lOOl III :)S:}lg: idaip un .-:I1S.-:I A!P:}Io:) trqmoanuoo ll:}l:}!:)O~.-:IN

'( r) 'U!Ill ~ZZ 'llll llI1)sndOld ll:}ltl:)Y!POUI no 1)Zll:}P10:) JS

'!illlU!yU! -nou !!l0lllfll~UR III lOI!ill!lllIllS l0I!lUtllU.-:Iz:}ldal !!l:}~.-:IIll Inztl:) U! 1)ltlS.-:I:).-:IU .-:I1S:} nu '~~o.lqu ;)S (Z) 'u!lu szz 'PY (I) 'U!Ill III :}lnz1)A.-:Ild !!UI!q:):}A ll!l!PUO;) (Z)

.smrdno In.IOl~W.In na (a 'm ~~nupu as (p 'm ~dnp 9ZZ 'pu u'}

(Z) 'u!Ju SZZ '.tlIY '617

dum '1):)unUI op gl!PUO:) 'n!lllItls tlI :}ltlOl!l.-:lJ:}l lOI!ill!lllIllS JpSJ1.-:llU! .-:IZ:}AOUlOld 1)s (o

:WJ1U! !nlnlUJUIllI~Jl ll:}ltllOqtlp III odtonred 1)S (q

:WJlU! IfllUJUltlI~Jl no !s 1):)unUI :}P Jltlnp!A!pu! :}PPllllUO:) no 'I!qll:)!Idtl ~punUl :}P A!PJlo:) puonnuoo no 'JltlO~!A U! ll!itlIS!~JI no Jltll!UllOJUO:) U! 'lOI!ill!lllIllS rojurudarp llJlllpJdsJl 1):)sllJl1)Ulln 1)S (n

:Jltldpu!ld ninqure :}I:}ltlOlllUlln nlllOI!lll!lllIllS !!lURlUJz:}ldJlI

9ZZ '.tlIY

17£

U! lYOld op .. [ndoos U! 'B1nlS~:)B arrunu [ndoos U! 'B!filS~:)B nrruau op lU~l:;lJ!PU! op lU~l~J!PU! 'InIBl!dB:) ~ZB:;lZmln !S ~ZB~llS!U!UlPB 'InIBl!dB:) ~zB~zHqn !S ~ZB~llS!U!UlPB oreo B~lBl~Ulnu~ !:)~p ~:)!p!lnf ~UBOS1~d

orao ~lBlm!ll'BUlU! ~:)!p!lnf BUBOS1~d orso 'lOlBf'B~U'B 'Ut/;JI l!tt!.lJod !!IVZ!.lOlnV !!:J!ZY VUVOS.l;Jd nBS ioi ~lS~ ~l'Bz!l0lnB ~:)!zY BUBOS1~d

po:) [ruuozaid U! numnop 'InUOll'Bd - O£Z 'PV ~lBln:)!llBUlU! ~:)!p!lnf 'BUBOS1~d ~lS:;l 'lOl'BfB~UU

po:) [ruuozord U! numusp 'InUOll'Bd

:sU!.Idna

'lOI!l'B!l'BI'BS IB nrmuozardar ~p 'B~lBl!I'B:) uud ~l'B:)Y!lSnf Y oraod nu l'B!l'BI'BS !nun B ~I'BUO!S~JOld 'B~l~punds~lo:)~N

'!i'B!l'BIBS BI ~p innud nB-I arao od mjruepueur B~l!UHd~pu! ~p U!l oo ~AqOUl nnuod nBS !nIfilB!lBIBS BUBOS1~d ~p u!i nu orao ~AnOUl nnuod *!P~:)uo:) Y iod nu lOni'B!lBI'BS !!lUUlU~Z~ld~l !nInlBpuuUl !!l~H:)l~X~ mnmp ~l'BOl ~d - 6ZZ ·}.IV

.smrdno In.lol~m.ln uaA8 8A !~ ~a!J!pom as 6ZZ ·l.IV

'!lB!l'BIBS BI ~p nurud n'B-I areo od !nlfil'BpUBUl 'B~l!UHd~pu! ep u!i oo ~A!lOUl nnuod n'BS !!IVUO!s;Jjo.ld tuepundseumsu naued '!nlfilB!l'BI'BS BUUOS1~d cp U!l nu amo ~A!l0Ul nnuod *!P~:)uo:) Y iod nu loni'B!l'BI'BS uitrmuozaidor !nIfil'BpUUUl !~lPl~X~ 'BlBmp ~l'BOl ~d

'nq'B:)Hd'B ~:)unUl ~p A!P~IOO tnpuonnuoo ~IB IS ~I'B~~I lomhzods!p B~l'Bp~dS~l~U Bl anxud no ~:)unUl op jruaroioodsm ~Z~Z!S~S ~s (p

:~ounUI op ~mi'Bpl op ~l'B~~I ~I'B!OOS !S ~::l!UlOUO::l~ '~l'BUO!S~JOld ~S~l~lU! ~nB oouo IS umoard '~ounUl U! ~l'Bl!nqBlS '~uq!PO ep dum !S punUl op

Sf

no !lUpnlns ~p ~lnlS~ld ~:)UnlU ~p lOP10 n~l~!lU~P!A~ nI ~lnoHl~pl ~In~~I ~nl~p;}A;}ld UP;}dS;}l n ~P lOnlOlnfn~uu

.sutrdnc In.lOl!W.ln n (II) I~ (I'm onpo.nm as ()J 'm !dnp (J) 'U!I8 9L.Z 'l.l8 8'1

no '!ol1.o"liJ mduqi U! !?;)svo;)unw !?S !.I0 !?l1.o.liJ VI sdptuod !?S !iV!.IVIVS ap dn.JiJ tnun V nos JVJ.JvlvS tnun V 'aiualofl1. uud uo J.J!?iU!UaUlV

uud 'va.JviJnqo nns va.JV;)fpafdUl! (o

:fal 000' [ VI fal OOf vI ap !?puawv no ,(S;) vn» t[ 'J.Jv.Jo/!.Japal1.a.Jd V .JoJv[viJuv a.JJ!?;) ap va.JV;)I!?;)u! (q

:fal 000', »t fal OOf vI ap !?puawv no '!?.Jvi ad }n.Jq UlfU!W fnln!.Jvlvs v !?JVld uJ va.JvJuv.JviJ puucud .JomiJzods!p tnutnosdssueu (v

:~lduJ ;}plUOWUlln PJlSU ~zn~uo!buus

;}S IS ;}!lU;}AUlluo:) ;}!mnSUO;) (r)

9L.Z '.illY

'~~~I uud ~lUlU;}lU;}I~;}llUnS U10lS;}:)U lomlu~Hqo 'lOPlUUOll13d IS .rojurudarp U;}l13H:)l~X~ !S umoard '~I13UOll13d n~~~'l - IOOZ/9S£ 'ro !!~~'l .I01t!i1Jz!u1J3,1O u;}lnUO!l:)UllJ !S U;}l!mnSUO;) (I) ~I!l~P~A~ld no ;}lUHUllOJUO:) ul

';}~~I uud ~l13lU;}Ul;}I~~l urns 1310lS;}:)U lomiu~Hqo !S lOI!lmOO1p U;}luH:)l;}X;} !S umoord ';}IUUOllnd lOI!!lU!:)OS13 13~lUUO!l:)Ut1J !S U;}l!nmSUO;) en

:slIJ.ldn;) ID.l0l!W.lD

8aA8 8A I~ !;}y!pow as (1) 'U!I8 SfZ 'l.lY

'~lU!l13IUS '~W!luluS ~:)unlU ~zn~fu~uu amo

'~lUUpUnp;}l ;}lS;} ~:)unlU ~zu;}fn~uu arao IS '~lU;}lU:)UOO ;}P !!i!puo:) !S '~iU;}lU:)UO:) ;}P !!l!PUOO U! lYOld ;}P !!l;}U!lqo

!!l~U!lUl~l~P 13~l~p~A U! oundun cs ~lnOmpOlU ~lsn~:)v

'~un!l:)uus ° ° :)!U ~Hm!lSU!

Ul~ nu 911 'llU uud ~l!mHSU! lomin~!IGo u~lul:)~ds~l~U rulu~d

(1) 'U!I8 SfZ '.illY'!JnZ13::> ;:}lS~::>13 !1Z13~lU;:}U1~I~~l (13!l13~UD .xo) 3D ~lqU1;:}U1 ;:}l13lS lOlI13 13 !1::>y!::>;:}ds

13!i13IS!~~I !§;:}P '£OOZ/£~

'13~~;:}'1 U! !!lOl13UO!i:lU13S

!Jns!1U1 opoxord nu lop!i13~Hqo '13;:}l13p;:}ds~l;:} N ';:}I13!l13I13S .rojurudarp 13l13Id 131 A!p;:}ds;:}l

:,<11 000 '00 I »r pJvlnum;; va.lvolvtl l§pdap n p.l!!l 'P/v;;!llJuaP1 punosued <1.lV;;<1if rutued PI 000 'p vt 1al

f!al 000 of »t tal OO~ O[ vI ap l}puaUiv no 000 '[ »t ap ppuawv no '(rJ »n» 9 I 'J.lV nsuiod '!a!s!map v .Iolv[vauv a.lll};) sp va.lv.l/.S!aa.lU! 'poumu <1p lvnp1fl1pu1 totutuoo tnun va.l<1Jatf;;u! PUlfll.ld alvaal .I0l!.IiJPiMiJ.ld nsumoedssueu ([I p.lpf uopuoosued n p;)unw vI tuutucud (a

ppU<1WV no 'IVU!?wpJdps mmsnnds» va.lvp.lo;;V puucud <1lvJJal .lol!.lapatla.ld mumoedssueu (J

:'<11000'[ VI 1<11 00 st VI ap ppuawv no 'p.lv/uawndns noumu puisud .lomi!zodsJP txumoedstueu (tf

:,<11 OOO'OZ VI lal OOO'~ VI <1p ppuawv no '~[ I 'J.lV VI <1mzptla.ld JaJivJJuqo V<1.lV;;IP;;U! (JJ

:,<11 OOO'OI VI 1al OOO'~ VI ap ppU<1WV no '£ [[ 1§ p tt '/.IV .lol!.lapafla.ld n .lo/v!vJJuv a.lJp;; <1p va.lv;)IP;)U! (f

:Jal OOO'~ VI 101 000 't VI <1p ppuawv na 'alvJJal .lOI!li!zodsJP zututuoo <1znvp uoun V pountu <1p IvnpltlJpu1 tnioiutvoo U! otuoptdus (p

Lf.

'~rgUO~llm t!~ltlIs~ij:}I U! ~sndsUtlll lSO] tl lSO] tl aioputrdanu; :}p uaodorno Im:}l~WO:) putxud tlA~p:}J~a

'H:)~AJ:}S :}p !~z~UJt1J pupec U! JOHltl!ltlltlS tl:}Jt!Stll:}P pmxud :}I:}:) od ~s umoord '!l:}pu!ld:}JlU! :}P P]lStl roun tl ounouooo U! ~~HOAZ:}P ~S !:}~l!lt!dtl nmsgtn ad '~Jt!l~unwo::> oumsuaunp :}P :}nl~Hun U! aiopuudanu; :}P uaodorno [momnoo ptnxud :}Jt!l!UnWO:) ropritzodsip tl ~ItlUO!ltlU tl~lt!IS~:}I U! '~Utl:}doJn3 tl:}un~uIl tlI !!l~J:}Ptl tlltlp

'~~o~qu as E6Z 'l~V tll ~~d 'tl:}J:}undsUtlJl tlZHtl:}J tlA tl~uywo~

E6Z ·~lIV .~~

'!al 000'[ vI !al OO~'l VI ep ppueum no 'eidnou ap nournu VI a.JvoJ!.laja.J alv8al .Jol!.JapaAa.id va.Jv;)IP;)UJ ('I

.'!al OOO'~ »t »t 00~1 VI ap ppuawv no 'pounta ap sojunuodiu neueutiustu no vaJvJ!A!J;)V .auoduun edrueruq !§J In.loJv!v8uv a.JVJ v: Jnzv;J uJ 'ct) vn» es "j.JV »t amzpAa.ld !a!ivz!uwapu! va.lvp.lo;)vau (!

.'!al 000'[ »t !aJ OO~'l vI »r