You are on page 1of 57

HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE

Padur – 603 103
Department: S & H (CSE) Semester - I Academic Year : 2009 – 2010 Attendance Up To: 31.08.09
Subject / Subject Code

Total Including OD
Total No. of

% Grand Total
NSS/NSO
SEMINAR
CS 1101

MA 1101
ME 1101

GE 1101

LIBRARY
PH 1101

CS 1151
CY 1101

EL 1101

Periods
% of
S.No Reg. No Name of the Student OD ML % Remarks
Atten

Maximum Periods
7 15 15 7 21 8 9 9 0 0 0 91
93.4
1 0904001 Arun Shankar R V 6 13 15 7 18 8 9 9 0 0 0 85 0 85
1
2 0904002 Praveen C S 7 15 15 7 21 8 9 9 0 0 0 91 0 91 100
3 0904003 Mahesh D 7 15 15 7 20 8 9 9 0 0 0 90 0 90 98.9
4 0904004 Manikantan Avinash 6 15 15 7 20 8 9 9 0 0 0 89 0 89 97.8
5 0904005 Rabish Shaunak 7 15 15 7 17 8 9 9 0 0 0 87 0 87 95.6
6 0904006 Chirag Modi 7 15 15 7 21 8 9 9 0 0 0 91 0 91 100
7 0904007 Ankita Bharti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93.4
8 0904008 Dinakaran L 7 14 15 7 19 8 6 9 0 0 0 85 0 85
1
9 0904009 Yuvaraj G 6 15 15 7 21 8 9 9 0 0 0 90 0 90 98.9
93.4
10 0904010 Hemavathy R 7 14 15 7 19 8 6 9 0 0 0 85 0 85
1
62.6
11 0904011 Akash Kumar Singh 3 12 12 7 11/14 8 6 9 0 0 0 57 0 57
4
93.4
12 0904012 Pavithra R 7 14 12 7 19 8 9 9 0 0 0 85 0 85
1
92.3
13 0904013 Ramanand Prasad 6 15 15 7 15 8 9 9 0 0 0 84 0 84
1
92.3
14 0904014 Amrit Vardhan 7 15 15 7 14 8 9 9 0 0 0 84 0 84
1
15 0904015 Anshul Krishna 7 15 15 7 21 8 9 9 0 0 0 91 0 91 100
16 0904016 Kunal Gourav 5 14 15 7 18 8 6 3/3 0 0 0 76/85 0 76/85 89.4
17 0904017 Deepika R 7 15 15 7 21 8 9 3/3 0 0 0 85/85 0 85/85 100
18 0904018 Charu Rathnam Singh 7 15 15 7 21 8 9 3/3 0 0 0 85/85 0 85/85 100
19 0904019 Suren A 5 13 15 7 17 8 3 3/3 0 0 0 71/85 0 71/85 83.5
20 0904020 Kunal Bhandari 6 15 15 7 19 8 9 3/3 0 0 0 82/85 0 82/85 96.4
21 0904021 Sam balaji 7 15 15 7 21 8 9 3/3 0 0 0 85/85 0 85/85 100
22 0904022 Navjyoti Kumar Yadav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0904023 Niroupa V 7 14 12 7 20 8 9 3/3 0 0 0 80/85 0 80/85 94.1
24 0904024 Aravind R 6 14 15 7 13 8 9 3/3 0 0 0 75/85 0 75/85 88.2
25 0904025 Abhilasha Bharadwaj 7 15 12 7 17/19 8 9 3/3 0 0 0 78/83 0 78/83 93.9
26 0904026 Jatindra Lal 7 15 15 7 21 8 9 3/3 0 0 0 85/85 0 85/85 100
27 0904027 Manoj R 7 14 15 7 19 8 9 3/3 0 0 0 82/85 0 82/85 96.4
28 0904028 Priya Kedia 5 14 15 7 19 6 6 3/3 0 0 0 78/85 0 78/85 91.7
29 0904029 Visvaksen P 4 15 15 7 17 7 3 3/3 0 0 0 71/85 0 71/85 83.5
30 0904030 Mohammad Abdhullah 7 15 15 7 21 7 9 3/3 0 0 0 84/85 0 84/85 98.8
78.0
31 0904031 Venkateshwaran S 6 13 15 7 10 8 3 9 0 0 0 71 0 71
2

Subject / Subject Code

Total Including OD
Total No. of

% Grand Total
NSS/NSO
SEMINAR
CS 1101

MA 1101
ME 1101

GE 1101
PH 1101

LIBRARY
CS 1151
CY 1101

EL 1101

Periods
% of
S.No Reg. No Name of the Student OD ML % Remarks
Atten

Maximum Periods
7 15 15 7 21 8 9 9 0 0 0 91
85.7
32 0904032 Majeti Mohansuhas 6 10 15 7 17 8 6 9 0 0 0 78 0 78
1
33 0904033 Sahil Gutkar 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7.69
34 0904034 Akshayamathanki A S 7 15 15 7 21 8 9 9 0 0 0 91 0 91 100
35 0904035 Saravanan M 7 15 12 7 20 8 9 9 0 0 0 87 0 87 95.6
36 0904036 Biswapati Kumar Gupta 7 15 15 7 15/15 8 9 9 0 0 0 85/85 0 85/85 100
37 0904037 Abhilash 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 3/3 0 0 0 0 11/11 0 11/11 100
38 0904038 Nishant Sharma 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 3/3 0 0 0 0 11/11 0 11/11 100
39 0904039 Anagh P 7 15 15 7 21 8 9 9 0 0 0 91 0 91 100
40 0904040 Abhishek Kumar 6 14 15 7 13 8 3/3 9 0 0 0 75/85 0 75/85 88.2
82.9
41 0904041 Kowsik R 6 12 9 5 14 7 3/3 3 0 0 0 57/88 16 73/88
5
93.4
42 0904042 Abhay Kashinath 6 15 12 7 19 8 9 9 0 0 0 85 0 85
1
43 0904043 Sumit Kumar Mishra 7 15 15 7 21 8 9 9 0 0 0 91 0 91 100
93.4
44 0904044 Alfahath M 5 14 15 7 21 8 6 9 0 0 0 85 0 85
1
87.9
45 0904045 Ashwin Kumar R M 3 11 9 4 11 5 6 3 0 0 0 52 28 80
1
46 0904046 Gaurav Vel N 6 11 10 7 17 7 9 3/3 0 0 0 70/85 0 70/85 82.3
47 0904047 Aravind V 6 13 15 7 19 8 6 3/3 0 0 0 77/85 0 77/85 90.5
48 0904048 Manjee Pandey 6 12 12 7 19 7 9 3/3 0 0 0 75/85 0 75/85 88.2
49 0904049 Manisha Bharti 5 15 15 7 14 7 9 3/3 0 0 0 75/85 0 75/85 88.2
50 0904050 Divya S 7 15 15 7 21 8 9 3/3 0 0 0 85/85 0 85/85 100
51 0904051 Sandeep A 7 12 10 7 14 6 3 3/3 0 0 0 62/82 0 62/82 75.6
52 0904052 Martin Benny 4 9 10 7 12 5 3 3/3 0 0 0 53/85 0 53/85 62.3
53 0904053 Gracy J 5 14 15 7 11/19 8 6 3/3 0 0 0 75/83 0 75/83 90.3
54 0904054 Lavesh 7 14 15 7 14 8 6 3/3 0 0 0 74/85 0 74/85 87
55 0904055 Nirosha K 7 12 15 7 12/15 8 9 3/3 0 0 0 73/85 0 73/85 85.8
56 0904056 Alan Abraham 7 14 12 7 13/15 7 6 3/3 0 0 0 69/85 0 69/85 81.1
57 0904057 Subodh Kumar 5/5 6/6 15 4/4 9/9 4/4 6/6 3/3 0 0 0 52/52 0 52/52 100
58 0904058 Anshuman Singh 5/5 6/6 15 4/4 6/9 4/4 6/6 3/3 0 0 0 49/52 0 49/52 94.2
59 0904059 Vigneshwaran R 3/3 5/5 15 4/4 6/7 4/4 3/3 3/3 0 0 0 49/49 0 49/49 100
60 0904060 Ankit Kumar Rungta 3/3 4/5 0 4/4 4/7 4/4 0/3 3/3 0 0 0 22/26 0 22/26 84.6
61 0904061 Abhishek Kumar D.O.J: 28.08 3/3 1/1 0 1/1 1/3 2/2 3/3 0 0 0 0 11/13 0 11/13 84.6
62 0904062 Prateek Prasad 3/3 1/1 0 1/1 1/3 2/2 3/3 3/3 0 0 0 11/13 0 11/13 84.6

Subject / Subject Code

Total Including OD
Total No. of

% Grand Total
NSS/NSO
SEMINAR
CS 1101

MA 1101
ME 1101

GE 1101
PH 1101

LIBRARY
CS 1151
CY 1101

EL 1101

Periods
% of
S.No Reg. No Name of the Student OD ML % Remarks
Atten

Maximum Periods
7 15 15 7 21 8 9 9 0 0 0 91

Class Teacher HOD (SH) Chairman ,Atten. Committee Principal

HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE
Padur – 603 103
Department: S & H (IT A ) BATCH - L Semester -I Academic Year : 2010– 2011 Attendance Up To: 31.08.10
Subject / Subject Code

Total No. of Periods(aug)
GE 1101 /GE1102

Total Including OD
NSS/NCC/NSO

% Grand Total
SEMINAR
CS 1101

MA 1101
ME 1101

PH 1101

CS 1151
CY 1101

EL 1101

% of Atten
ML
S.No Reg. No Name of the Student OD Remarks
%

Maximum Periods

1 1009089 AISWARYA G. K. 0 0
2 1009070 AJEET KUMAR GOIT 40 62.5
3 1009067 AJNAVI 8 12.5
4 1009036 AMARIJEET 64 100
5 1009048 AMIT KUMAR PAUL 64 100
6 1009023 ANJALI SINGH 64 100
7 1009079 ANKIT CHOUBEY 0 0
8 1009060 ANKIT KUMAR 56 87.5
9 1009080 ANKUR RAJ 24 37.5
10 1009051 ANUNAY TOMAR 40 62.5
11 1009037 ASHISH GOURAV 0 0
12 1009075 AVINASH KUMAR 32 50
13 1009040 AYUSH TYAGI 64 100
14 1009085 AZAZ AHAMED 16 25
15 1009010 BABITA DEVI 64 100
16 1009019 BAKYALAKSHMI S 64 100
17 1009062 BHUVANESHWARI N 24 37.5
18 1009009 BOOPESH K 56 87.5
19 1009065 CHANDAR KUMAR 48 75
20 1009073 DENNIS PAUL 24 37.5
21 1009032 DEVARAJAN H 64 100
22 1009045 DHANANJAYAN C 48 75
23 1009013 DHEEPAN K 64 100
24 1009002 DIBYAJYOTI NATH 64 100
25 1009059 EMI ANTONY JUANITA Z 48 75
26 1009052 GAUTAM KHANKHOJE 56 87.5
27 1009026 GAUTAM S 64 100
28 1009006 GOUTHAM KUMAR 64 100
29 1009063 GOWTHAM S 56 87.5
30 1009015 GOWTHAM V 56 87.5
31 1009042 HIMANI BANIK 40 62.5
32 1009044 HITESH KUMAR S 40 62.5
33 1009022 IJAZ AHMED A 48 75
JAYANTHI P (DOJ
34 1009090 0 0
02.09.2010)

Subject / Subject Code

Total No. of Periods(aug)
GE 1101 /GE1102

Total Including OD
NSS/NCC/NSO

% Grand Total
SEMINAR
CS 1101

MA 1101
ME 1101

PH 1101
CY 1101

CS 1151

% of Atten
EL 1101
ML
S.No Reg. No Name of the Student OD Remarks
%

Maximum Periods

35 1009038 JAYAPRAKASH R 64 100
36 1009061 KHUSHBOO KUMARI 24 37.5
37 1009047 KIRAN SUNNY 56 87.5
38 1009005 KRISHNA KUMAR V 56 87.5
39 1009087 KUMAR VIKRAM 8 12.5
40 1009033 KUMARI RASHMI 64 100
41 1009030 LEKHA P 56 87.5
42 1009001 MALAR VIZHI V 56 87.5
43 1009077 MANISH KUMAR 16 25
44 1009053 MD EBRAHIM 40 62.5
45 1009016 MD HAFI ZULLA 48 75
46 1009086 MD. AFRAZ ALAM 16 25
47 1009035 MOHAMED ABUTHAGIR 48 75
48 1009034 MOHAMMED IZZY 56 87.5
49 1009027 MOHAMMED KHALITH N 64 100
50 1009054 MOHIT KUMAR GURUNG 56 87.5
51 1009082 NEERAJ RATHORE 16 25
52 1009024 NITIN HARI 64 100
53 1009025 PANCHALYA PRAKASH KALITA 0 0
54 1009057 PANKAJ KUMAR 16 25
55 1009046 POONAM ACHARYA 56 87.5
56 1009058 PRADIP KUMAR K 40 62.5
57 1009083 PRASHANTH KUMAR 0 0
58 1009049 PREMSAI R 48 75
59 1009043 PRIYANKA Y S 64 100
60 1009011 PUSHPALATHA S 64 100
61 1009018 RAHUL KUMAR 40 62.5
62 1009012 RAJA MAHAMMED S 48 75
63 1009020 RAJENDRA PRASAD S 48 75
64 1009068 RAM MOHAN 0 0
65 1009081 RANJEET KUMAR 24 37.5
66 1009092 AFRAJ ALAM 0 0

Class Teacher HOD (S&H) DEAN(S&H) Chairman ,Atten. Committee DEAN Principal

No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 1 1005033 SATHISHKUMAR P (EEE B) 2 1005011 SHAIK SHABEER A M 3 1005027 SHAIKH NAGMA ANWAR 4 1005079 SHAILENDRA KUMAR 5 1005081 SHAILESH KUMAR 6 1005089 SHAMBHU KUMAR 7 1005001 SHIV CHANDRA KUMAR 8 1005009 SHIVAM KUMAR SINGH 9 1005049 SHIVAM SINGH 10 1005050 SINGADURAI SUNDARAVINAYAGAM 11 1005012 SIVA SUVESH S 12 1005003 SOUMYAJIT PAL 13 1005083 SUDHANSU RANJAN PANDA 14 1005029 SUDIP MUKHERJEE 15 1005042 SUJEET KUMAR 16 1005071 SUJEET HONHAGA 17 1005068 SUJIT KUMAR SAHA 18 1005020 SUMIT KUMAR JHA 19 1005004 SUMIT KUMAR SHARMA 20 1005021 TEJASWI G 21 1005035 UJJWAL SRIVASTAVA 22 1005087 VIRENDRA KUMAR 23 1005002 VIGNESH H 24 1005041 VIJAY GOVARMAN S 25 1005028 VIKRAM SAHOO 26 1005032 VISHAL SINHA 27 1005054 VISHNU PRIYA S J .10 Subject / Subject Code Total No. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S.No Reg.08. HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE Padur – 603 103 Department: S & H (EEEB +CHEM + EIE B ) BATCH -Q Semester -I Academic Year : 2010– 2011 Attendance Up To: 31.

Subject / Subject Code Total No.09.09.2010) 48 1007001 SHARAYAM SRIVASTAVA (EIE B) 49 1007053 SHASHANK SAURAV 50 1007083 SHENLAB KUMAR 51 1007031 SHRUTI DUBEY 52 1007084 SHUBHENDU SINGH 53 1007030 SONALI 54 1007057 SONU KUMAR 55 1007086 SUJEET KUMAR 56 1007062 SUJIT KUMAR 57 1007035 SUNNY KUMAR 58 1007046 SUSHANT GUPTA . of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 28 1013012 ABDUL NOWEL (CHEM) 29 1013008 ABU BUCKER SIDDIQUE A 30 1013017 AJAY KUMAR MAHTO 31 1013006 ALKA KUMARI 32 1013011 AMIT MANDAL 33 1013004 BAPI NASHO 34 1013007 KALATHOOR ARCHANA P 35 1013018 KANAK KUMAR 36 1013013 LANEL S SELVISFER 37 1013014 NIKHIL KUMAR 38 1013003 NISHANTH R 39 1013009 SABYASACHI SARANGI 40 1013016 SAMANTHA MARY LYNGDOH BARWAH 41 1013015 SIDHARTH 42 1013002 SUMIT RAJ 43 1013010 SURENDAR D 44 1013001 UVARAJA KUSALA 45 1013005 VENKATESHWARAN N 46 1013019 RISHIKANT DUBEY (DOJ 02.No Reg.2010) 47 1013020 SIDDHARTHA MAHANTA (DOJ 02.

No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 59 1007079 TUNTUN KUMAR 60 1007042 VIJAY SAHU 61 1007038 VISWAJEET VIKASH 62 1007013 VIVEK RATAN 63 64 65 Class Teacher HOD (S&H) DEAN(S&H) Chairman . of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S.No Reg. Committee DEAN Principal . Subject / Subject Code Total No.Atten.

08.No Reg. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 1 1005026 ADITYA PRAKASH 2 1005046 AFSAR ABOUL KHANAR 3 1005070 AMIT KUMAR 4 1005025 AMIT RANJAN MOHARANA 5 1005069 AMITESH KUMAR 6 1005066 ANAND KUMAR GUPTA 7 1005036 ANKITA BHUSHAN 8 1005056 ANSHU KUMAR 9 1005037 ANUJEET CHAKRAVARTY 10 1005015 ARCHANA V RAO 11 1005044 ARINDOM GOSWAMI 12 1005052 ASHISH KUMAR 13 1005023 ASHWIN KUMAR S 14 1005048 AVINASH KUMAR 15 1005017 AZAD KUMAR OJHA 16 1005055 BIKESH PRASAD 17 1005063 BIPUL KUMAR 18 1005060 CHELLATORE MARUTHI PRASANMA 19 1005072 DEV PRATAP MAHTO 20 1005061 DEVI REDDY SIVA KRISHNA REDDY 21 1005092 DHIRAJ KUMAR 22 1005077 DHIVYA V 23 1005085 DIBYANSHU 24 1005082 DILIP KUMAR 25 1005034 DIVAKAR R 26 1005030 DOKKARA LOHIT 27 1005067 GAUTAM KUMAR . HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE Padur – 603 103 Department: S & H (EEE A ) BATCH -P Semester -I Academic Year : 2010– 2011 Attendance Up To: 31.10 Subject / Subject Code Total No. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S.

RAZAUL ANSARI 43 1005053 MD. TASAUWAR ALAM 44 1005014 MRIDUSMITA LAHON 45 1005074 NIKHIL PRATAP SINGH 46 1005076 NISHANT KUMAR 47 1005057 NITHESH KUMAR 48 1005073 NITHIN VINSENT THOMAS 49 1005062 PANKAJ KUMAR GUPTA 50 1005088 PARBHAKAR KUMAR MISHRA 51 1005065 PAUL SUCHETA 52 1005045 PAVITHRA R 53 1005084 PRIYA PRITAM PANDA 54 1005051 RAMASHISH RANA 55 1005016 RIYAZ AHAMED J 56 1005022 ROBIN RICHARD SAH 57 1005047 RONIT VERMA 58 1005090 ROUNAK KUMAR SINGH . No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 28 1005007 GOWTHAM RAJ S 29 1005018 HEMANT KUMAR 30 1005038 JAGAT BANDHU BERED 31 1005039 JERISH PRINGLE A 32 1005091 KALYAN KUMAR 33 1005013 KARTHIK M 34 1005010 KARTHIKEYAN K 35 1005058 KARTHIKEYAN R 36 1005064 KETHU KISHORE KUMAR REDDY 37 1005006 KULDEEP KUMAR MAHTO 38 1005075 MANIKANT KUMAR 39 1005080 MANISH KUMAR 40 1005086 MATLOOB ALMA 41 1005019 MD FAIZ 42 1005031 MD. Subject / Subject Code Total No.No Reg. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S.

10) Class Teacher HOD (S&H) DEAN(S&H) Chairman . Subject / Subject Code Total No.09.09.09.O.10) SUJIT KUMAR RAY (D.O.Atten.J: 1005094 03. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 59 1005040 SAMIR PANDEY 60 1005043 SAMPATH KUMAR K 61 1005005 SANDEEP KUMAR 62 1005008 SANDEEP KUMAR PATHAK 63 1005024 SANJEEV RANJAN MAHATO 64 1005059 SANTOSH KUMAR 65 1005078 SARATH KANNA R ASLAM AKTAR (D.J: 1005095 03. Committee DEAN Principal .No Reg.10) MANOJ PRABHAKAR (D.J: 1005093 03.O.

08. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 1 1006010 RAM CHARAN C (ECE B) 2 1006001 RAMIL GUPTA 3 1006017 REEMA ANN ALEX 4 1006023 SAFIQ AHAMED T N 5 1006030 SAI KRUPALINI R 6 1006071 SAI VIKRANTH REDDY O 7 1006028 SANGARAJU SUDHEER 8 1006084 SANTOSH KUMAR 9 1006002 SAPTARSHI HALDER 10 1006077 SATHI AMANI 11 1006063 SATHISH KUMAR G 12 1006078 SEGU SANTHOSH KUMAR 13 1006058 SHAIK KHAJA MYNUDDIN 14 1006024 SHANAAZ KHATUN 15 1006075 SHREYA 16 1006046 SHRISTY SHIKHA 17 1006072 SHUBHAM 18 1006052 SIDDHARTHA N 19 1006038 SINGARAVELU S 20 1006005 SIVAKUMAR V 21 1006059 SONAL GUPTA 22 1006091 SONU KUMAR 23 1006096 SOURAV KUMAR 24 1006033 SRUTHI M 25 1006026 SUBHAM AGARWAL 26 1006032 SUMIT SAURABH 27 1006068 SURYA RANJITH REDDY Y .10 Subject / Subject Code Total No.No Reg. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S.O Semester -I Academic Year : 2010– 2011 Attendance Up To: 31. HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE Padur – 603 103 Department: S & H (ECE B + IT B ) BATCH .

of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 28 1006082 SURYA S 29 1006074 SWETA BARDHAN 30 1006088 THILAGARAJAN M 31 1006073 TUNTUN KUMAR 32 1006092 UDEMALLA NARENDRA REDDY 33 1006047 UDHAYA KUMAR K 34 1006054 VIGNESHWAR K 35 1006057 VINAY KUMAR DEO 36 1006094 VINOD KUMAR REDDY 37 1006051 VYTLA SATYA MANIDHAR CHOWDARY 38 1006040 YUGANDHAR P 39 1006016 RAMPRAKASH L 40 1009008 RAUSHAN KUMAR (IT B) 41 1009055 RUPESH KUMAR JHA 42 1009064 RUSHAR BEGUM 43 1009007 SAMUGANA LEONARD OSHKE 44 1009039 SANGEETHA M DAS 45 1009072 SAURAV KASHYAP 46 1009056 SHAILESH KUMAR 47 1009004 SHANTANU G 48 1009017 SIDDHARTH KAUL 49 1009028 SIDHU C 50 1009014 SIVA RAJ P 51 1009084 SOUTRIK DAS 52 1009078 SRAKASH MISHRA 53 1009031 SURENDRAN R 54 1009069 SUSHIL KUMAR 55 1009050 VARSHA KUMARI 56 1009021 VENKATA KAILASH KUMAR D 57 1009041 VENKATACHALAM T 58 1009066 VIDHYA S .No Reg. Subject / Subject Code Total No.

09.J: 65 1009091 03. Committee DEAN Principal . No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 59 1009088 VIGNESH A 60 1009074 VIJAY T 61 1009076 VINIT KUMAR 62 1009003 VINOD CHIRANJEEVI A 63 1009071 VIVEK RAMAKRISHNAN N 64 1009029 WASIM AKRAM H RICHA KUMARI (D.No Reg.O. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S.Atten.10) Class Teacher HOD (S&H) DEAN(S&H) Chairman . Subject / Subject Code Total No.

64 100 11 1006080 CHINGLEMBA NONGTHOMBAM 24.10 56/56 100 31 1006008 MANI KANDAN S 19.8.10 0/16 0 17 1006007 GOKULAN S 19.10 Up To: 31.10 56/56 100 .5 16 1006097 GAUTAM KUMAR SRIVASTAVA 30.8.9 2 1006042 ABHINAYA MARY KOSHY 19.8.8.5 79.10 64 100 20 1006009 INFANT RAJ A P 19.8. No Name of the Student OD JOINING % Maximum Periods 1 1006021 ABHINAV BAGRI 19.8.10 nil nil 14 1006085 DHEERAJ SINGH SHEKHAWAT 25.8.5 22 1006019 JACKIE WANG ZHIKWONG 19.5 32 1006070 MANIDEEP G 20.10 64 100 30 1006067 MAKALA RAJASHEKAR 20.8.8.10.N Semester -I Academic Year : 2010– 2011 Attendance From: 19. 56/56 100 10 1006045 BIJJULA MADHU SUDHAN REDDY 19.10 64 100 21 1006029 JAI GANESH B 19.6 12 1006039 CHITTURI NITHIN 19.10 37/48 77.10 39 4 3 1006095 ABHISHEK SHARMA 30.8.10 16/16 100 4 1006081 ALOK KUMAR PANDEY 25.08.9.10 64 100 18 1006014 HARI HARAN R 19.10 60/64 93.10 32/32 100 98.10 51 9 13 1006100 DASOORI GOPI KRISHNA 2.8.10 40/56 3 7 1006087 ARVIND S 25.10 64 100 19 1006043 HEMAVATHY V 19.8.10 64 100 28 1006049 KUMARA KURU BARAN R 19.10 24/32 75 15 1006099 DRONADULA VENKATA AJAY KUMAR 31.10 64 100 26 1006056 KAZA RAHUL CHOWDARY 20.8.4 8 1006044 ATUL KHANDELWAL 19.4 6 1006069 ANUPAM DEY 20.8.8.8.10 32/32 100 5 1006089 AMAN KUMAR 30.10 5/8 62.75 25 1006041 KANDURU UDAY KUMAR 19.10 8/16 50 71.8.10 39/40 97.8.No Reg.10 56/64 87.10 64 100 29 1006025 LINO JAMES 19.8.8.10 56/56 100 24 1006020 KALANITHI A S 19.8.8.08 27 1006048 KOLANDALA MOHAN KRISHNA 19.10 63/64 4 9 1006064 AYTHU HARISH 20.8.8.10 Subject / Subject Code Total No.8.08.10 64 100 60.10 64 100 23 1006060 JAYANTH A 20.10 56/64 87.8.8.10.8.8. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 DATE OF ML S.8. HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE Padur – 603 103 Department: S & H (ECE A ) BATCH .8.

10 64 100 42 1006093 NAVNEET DUBEY 30.O.10 64 100 38 1006090 MUDIYANUR RAGAVENDRA 30.O.10 nil nil .10 56/56 100 60 1006061 RAJKUMAR S 19.10 64 100 35 1006083 MD QURRATULAIN MALIK 24.8.10 40/48 83.8.10 64 100 40 1006086 NALLA AKARSH REDDY 25.8.9.J: 03.8.8.10 64 100 KUNDAN KUMAR ROY (D.10 32/32 100 41 1006012 NAREN C 19.10 64 100 55 1006066 PRITIKA 19.10 8/16 50 43 1006098 NIRMAL KUMAR S 31. MAHTAL ALEM (D.8.10 64 100 57 1006037 PRIYANKA SUTAR 19.10 64 100 48 1006050 PALLAVI SHARAN 19.9.10 64 100 51 1006013 POOJA K RAMESH 19.9.10) 62 1006102 MD.10 64 100 53 1006036 PRASAD B 19.8.8.8.8.10 64 100 47 1006018 PAIDI SUNIL KUMAR 19.10 56/64 87.No Reg.10) 3.67 59 1006065 RAJESH GADDAM 20.10 nil nil 03.10 44/48 91.8.09.10 nil nil 65 1006103 GANDA VAMSIDHAR REDDY 6.10 8/8 100 44 1006053 NOOPUR KHURANA 19.9.10 12/16 75 39 1006006 MUKESH KUMAR P 19.8.8.J: 61 1006101 3.8.8.8.8.10 64 100 46 1006034 PADMANABAN G 19. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 DATE OF ML S.10 nil nil 63 1006107 BRIJESH KUMAR YADAV 6. Subject / Subject Code Total No.09.8.10 64 100 45 1006062 OBILI RAVI KUMAR REDDY 19.10 64 100 49 1006079 PALURU YOKESH 21.8.8.8.8.10 40/40 100 36 1006004 MODIGUNTA HIMA BINDU 19.10 nil nil 64 1006104 GANGISETTY PUSHPA DEEPAK KUMAR 6.10 64 100 52 1006031 PRADEEP S 19.10 64 100 34 1006035 MAYA N 19.8.10 64 100 54 1006055 PRAVEEN RAJ L 19.5 37 1006003 MOHAMED ASIF M 19.8. No Name of the Student OD JOINING % Maximum Periods 33 1006015 MANTHAN P PATEL 19.10 64 100 58 1006076 RAHUL SHAH 21.9.8.8.8.10 64 100 56 1006011 PRIYA N 19.8.34 50 1006027 PIYUSH MEHARIA 19.

of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 DATE OF ML S.No Reg.Atten. Subject / Subject Code Total No. No Name of the Student OD JOINING % Maximum Periods Class Teacher HOD (S&H) DEAN(S&H) Chairman . Committee DEAN Principal .

10 Remarks .8.

Remarks .

Remarks Principal .

HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE Padur – 603 103 Department: S & H (CSE B + EIE B ) BATCH .10 Subject / Subject Code Total Including OD GE 1101 /GE1102 % Grand Total NSS/NCC/NSO % of Atten Periods(aug) Total No.08. of SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 EL 1101 S.No ML Reg. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 1 1004106 RAHUL KUMAR ANAND 24/24 100 2 1004054 RAMANATHAN V 80 100 3 1004027 RANJAN KUMAR SINGH 80 100 4 1004113 RANJEETH KUMAR 16/16 100 5 1004099 R C SINDHUSHA 32/40 80 6 1004114 RICHARD JACKSON Y 24/48 50 7 1004090 ROHIT UJJWAL 36/36 100 8 1004081 ROSHAN KUMAR 32/40 80 9 1004030 SAI KRISHNA U 64 80 10 1004042 SAI PRASHANTH Y 80 100 11 1004074 SAIKAT DAS 80 100 12 1004041 SANDEEP A 72 90 13 1004088 SANDEEP KUMAR 24/24 100 14 1004094 SANDHIYA N 48/64 75 15 1004089 SANJEEH DEV BHARADHAN 16/16 100 16 1004064 SANTHOSHAN M 56 70 17 1004024 SARAVANAN N 72 90 18 1004016 SATHISH M 80 100 19 1004033 SATISH KUMAR 80 100 20 1004021 SATYENDRA KUMAR 80 100 21 1004112 SHAHUL HAMEED R 60 75 22 1004038 SHALINI MILCAH S 80 100 23 1004028 SHAMBHAWI KUMARI 80 100 24 1004062 SHARON ANBUDAIYAN 80 100 25 1004103 SHASHANK ANAND 4/4 100 26 1004046 SHATAKSHI PANDEY 80 100 27 1004047 SIVA RAMAN L 80 100 28 1004020 SIVARAMAKRISHNAN R 80 100 29 1004017 SMRITILEKHA DEV 80 100 .K Semester -I Academic Year : 2010– 2011 Attendance Up To: 31.

of SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 EL 1101 S.No ML Reg. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 30 1004077 SOPHIN PRADHAN 80 100 31 1004052 SRI PAVITHRA P 80 100 32 1004060 SRI RAM VENKATESH V R 80 100 33 1004050 SUBASH KRISHNAN R 80 100 34 1004091 SUDHANSHU 80 100 35 1004013 SUJITHA T 80 100 36 1004056 SUMIT GURUNG 80 100 37 1004076 SUNNY MISHRA 80 100 38 1004098 SUNNY YADAV 80 100 39 1004031 SUREN KUMAR 80 100 40 1004079 TANWEER RAZA 80 100 41 1004007 TEENA IRENE SAPNA M 80 100 42 1004025 THANGA VASANTH M 72 90 43 1004009 THIAGARAJAN J 72 90 44 1004002 TUSHAR SINGH BHAKUNI 80 100 45 1004006 VENKATESHWARAN B N 80 100 46 1004059 VIISRUTAGARGA 80 100 47 1004008 VINOD R S 80 100 48 1004015 VISHAL KUMAR MAURYA 80 100 49 1004051 VIVEK C 80 100 50 1004073 YOGESH BABU R 80 100 51 1007011 RAJA A M (EIE B) 80 100 52 1007052 RAJEEV RANJAN KUMAR 36/36 100 53 1007087 RAJESH KUMAR 48 60 54 1007074 RAJU KUMAR 32/48 90 55 1007061 RITESH KUMAR 48 60 56 1007055 ROHINI P 40 50 57 1007045 ROSHAN KUMAR 80 100 . Subject / Subject Code Total Including OD GE 1101 /GE1102 % Grand Total NSS/NCC/NSO % of Atten Periods(aug) Total No.

O.09.J: 63 1007098 03.O.09.O.Atten. of SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 EL 1101 S.J: 03.No ML Reg.09. Committee DEAN Principal . No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 58 1007064 SANDEEP TOPPO 32 40 59 1007071 SANJEET KUMAR PAL 24/24 100 60 1007091 SATHYENDRA KUMAR 8/8 100 61 1007068 SHAHEEN P V 32/32 100 62 1007065 SHAILESH KUMAR 24/24 100 RAJEEV KUMAR (D.10) SATHYA PRAKASH SINGH 65 1007094 (D. Subject / Subject Code Total Including OD GE 1101 /GE1102 % Grand Total NSS/NCC/NSO % of Atten Periods(aug) Total No.10) Class Teacher HOD (S&H) DEAN(S&H) Chairman .10) RAHUL KUMAR (D.J: 64 1007099 03.

10 Subject / Subject Code Total Including OD GE 1101 /GE1102 % Grand Total NSS/NCC/NSO % of Atten Periods(aug) Total No.7 18 1007090 ANURAJ KUMAR 0 0 19 1007029 ASHISH KERKETTA 80 100 20 1007063 ASHISH KUMAR 0/32 0 21 1007009 BIKASH MANDAL 80 100 22 1007078 BIRENDRA KUMAR 16/24 66.6 5 1007032 ADITYA SHARAN GUPTA 80 100 6 1007051 AKASH CHOUDHARY 64/64 100 7 1007033 AKASH KUMAR 48/80 60 8 1007040 AMIT KUMAR 72/72 100 9 1007082 AMIT KUMAR 16/24 66.09.08. HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE Padur – 603 103 Department: S & H (EIE A ) BATCH .M Semester -I Academic Year : 2010– 2011 Attendance Up To: 31.2010) - 24 1007028 CHANDAN KUMAR VERMA 64 80 25 1007058 CHIRANJIT DAS 40/48 83 26 1007050 DEENANATH JAISWAL 56/56 100 27 1007070 DEEPAK KUMAR 32 40 .5 12 1007092 ANEESH KUMAR 0 0 13 1007085 ANEESH KUMAR SINGH 24 30 14 1007017 ANIP PANDE 8 10 15 1007077 ANKESH RAJ 0/24 0 16 1007073 ANSHUMAN SINGH 32 40 17 1007054 ARCHANA S 48/56 85. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 1 1007021 ABHILASH JAYANDRAN 80 100 2 1007066 ABHISHEK RANJAN 24/40 60 3 1007022 ABINASH PATEL 80 100 4 1007080 ABISHEK KUMAR GUPTA 16/24 66. of SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 EL 1101 ML S.6 23 1007093 CHANDAN KUMAR (DOJ 02.6 10 1007088 ANAND PRAKASH YADAV 0 0 11 1007048 ANAND ROY 40/64 62.No Reg.

3 38 1007034 GAUTAM KUMAR SINGH 72 90 39 1007018 GITANJALEE KONWAR 72 90 40 1007010 HIMANSHU SINGH 80 100 41 1007043 JEETENDRA KUMAR 56/72 77.No Reg.6 47 1007059 MILAN DHARA 40/48 83.3 48 1007072 MOHAMED SULTHAN ABUMAHJAN 32/32 100 49 1007067 NADIR K 32 40 50 1007008 NAGA VENKATA SAI 72 90 51 1007056 NAVEEN KUMAR 40/56 71. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 28 1007036 DEEPAK KUMAR SINHA 64/72 88.7 32 1007015 DHINESH RAAJ M 80 100 33 1007005 DHRITI DAS 72 90 34 1007023 DIVYA KRISHNAN R 80 100 35 1007003 FAVIN GUEVARA ABISHEGAM D E 72 90 36 1007007 FAZLUR RAHMAN B 80 100 37 1007081 GAURAV KUMAR Aug-24 33.4 52 1007006 NAYANJYOTI MEDHI 72 90 53 1007024 NEERAJ KUMAR SINGH 72 90 54 1007026 NEETISH BARAL 72 90 55 1007020 NEETU DAS 80 100 56 1007049 NIKHIL KUMAR 48/64 75 57 1007012 NISHANTH J 80 100 . of SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 EL 1101 ML S. Subject / Subject Code Total Including OD GE 1101 /GE1102 % Grand Total NSS/NCC/NSO % of Atten Periods(aug) Total No.8 29 1007089 DEWANSHU KUMAR 0 0 30 1007075 DHAKCHANAMOORTHY K 32/32 100 31 1007037 DHEERAJ KUMAR SINGH 64/72 77.7 42 1007016 JESTIN JOSE 80 100 43 1007076 KAMPU KUMAR 24/24 100 44 1007019 KARTHIKEYAN K 72 90 45 1007044 KUNDAN KUMAR MISHRA 64/64 100 46 1007060 MD GHUFRAN AALAM 32/48 66.

09.10) - 68 1007095 MADHUKAMT (D.J: 69 1007096 - 03.O.10) - MD. Committee DEAN Principal .Atten.10) Class Teacher HOD (S&H) DEAN(S&H) Chairman .8 61 1007069 PIYUSH 24/36 66.09. Subject / Subject Code Total Including OD GE 1101 /GE1102 % Grand Total NSS/NCC/NSO % of Atten Periods(aug) Total No.O.J: 03. WASSIM AKRAM (D. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 58 1007025 NIYAZ ALI KOMBATHAYIL 72 90 59 1007027 PALLAV KUMAR 80 100 60 1007041 PARAG 64/72 88.09.6 62 1007002 PON SAI VIGNESH S 80 100 63 1007047 PRABHAT CHANDRA BHUSHAN 32/64 50 64 1007039 PRABHAT KUMAR 72/72 100 65 1007014 PRAMOD KUMAR 72 90 66 1007004 RAGAVENDRAN N 80 100 67 1007097 GAUTAM KUMAR SINGH (DOJ:03.No Reg. of SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 EL 1101 ML S.

of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 1 1004037 ABDUL RAHMAN A M 2 1004034 ABHAY KUMAR SINGH 3 1004096 ABHINAV JAISWAL 4 1004087 ABILASH A R 5 1004004 ABRAHAM ARUN RAJ R 6 1004082 ADITI 7 1004026 AKASH KUMAR 8 1004053 AKSHAYA V G 9 1004110 AMBU NIKILESHWAR REDDY 10 1004095 AMIT KUMAR AMAR 11 1004003 AMIT SAURAV 12 1004097 ANIL KUMAR 13 1004069 ANJALI SASI 14 1004065 ANOSHAN M 15 1004072 ANURAG GUPTA 16 1004104 ARUN KUMAR S 17 1004084 ARUN M 18 1004023 ARVIND HARIHARAN S 19 1004045 BANRIKUPAR KHONGJEE 20 1004019 BHARATH KUMAR D K 21 1004057 BHUDAVARAPU TEJ KUMAR 22 1004061 BUDAVATI DILEEP KUMAR 23 1004085 DEEPAK KUMAR 24 1004010 DEEPSHIKHA 25 1004018 DEVI REDDY AVINASH REDDY 26 1004005 DILNAWAZ RAGHIB 27 1004001 DIVYA SUSAN JACOB .J Semester -I Academic Year : 2010– 2011 Attendance Up To: 31.No Reg. HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE Padur – 603 103 Department: S & H (CSE A ) BATCH .08.10 Subject / Subject Code Total No.

Subject / Subject Code Total No. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 28 1004014 DURVASULA SANTOSH KANISHKA 29 1004101 DWAIPAYAN CHANDA 30 1004063 ERIC MARK DIAS 31 1004109 ESTHER RENITA PETER 32 1004068 GAURAV VIVEK 33 1004055 GAUTHAM H 34 1004035 GOPINATH MARNDI 35 1004032 GOTTIPOLU SAMHITA 36 1004083 GOWTHAM K 37 1004080 GUNDUPALLI DHANASEKHAR REDDY 38 1004086 HARDAGARI ROJA 39 1004092 HARISH GOUTHAM V 40 1004049 HARISH PRASANNA N D P 41 1004111 HIMANSHU KUMAR 42 1004066 KANDIPATI ASHOK 43 1004040 KARTHIKEYA NARAYANAN K S 44 1004100 KUMAR KUNDAN 45 1004102 LAL ALOK NATH SHAHDEO 46 1004039 LOGAPRIYA S 47 1004044 LOKESH VARMA R 48 1004012 MANIMARAN K 49 1004078 MANISH KUMAR 50 1004115 MOHAMMED UMAIR 51 1004093 MRINAL KANTI MAHATO 52 1004071 NAGMA AKTHER 53 1004067 NAKKA SIVA KUMAR 54 1004105 NALLURI SUBBARAO CHOWDURY 55 1004043 NAZREEN L DKHAR 56 1004075 NUSSABA MUHAMADHASAN 57 1004070 PANKAJ KUMAR 58 1004036 PAUL SUSYL S .No Reg.

No Reg. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 59 1004108 PIYUSH KUMAR JHA 60 1004107 PRAKASH KUMAR 61 1004029 PRANJUL KUMAR 62 1004058 PRASHANT 63 1004022 PREM ANAND P 64 1004011 PRITI LIZ SAMUEL 65 1004048 PRIYADHARSHINI S K Class Teacher HOD (S&H) DEAN(S&H) Chairman .Atten. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S. Subject / Subject Code Total No. Committee DEAN Principal .

of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 1 1003054 NAYAN SHIL 2 1003071 NAZNEEN 3 1003093 NEELAM LEL 4 1003051 NIKHIL S KUMAR 5 1003091 NITHESH KUMAR 6 1003023 NITISH KUMAR 7 1003081 PEMA SANGAY 8 1003034 PEMALA UDEN BHUTIA 9 1003100 POLISETTY RAVI TEJA 10 1003029 POOJA DEVI G 11 1003042 PRADEEP K 12 1003058 PRASHANTH M 13 1003016 RAM KUMAR P K 14 1003086 RAJA E 15 1003094 RAJAM LEIJ CAMDIR 16 1003048 RAJASEKAR P 17 1003059 RAMA KRISHNA REDDY P 18 1003012 RATHINARAJ S 19 1003096 RAVI RANJAN VERMA 20 1003085 ROHIT SAHU 21 1003047 SAIF AHMED 22 1003053 SANDHYA G NAIR 23 1003026 SANKARI K T 24 1003043 SANTHOSH G 25 1003021 SARAN RAJ S . HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE Padur – 603 103 Department: S & H (CIVIL B ) BATCH .I Semester -I Academic Year : 2010– 2011 Attendance Up To: 31.No Reg.10 Subject / Subject Code Total No.08.

Subject / Subject Code Total No. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 26 1003117 SARANYA C 27 1003119 SATHISHKUMAR 28 `0903086 SHAKIR SHABAB 29 1003008 SHAKTHIVEL G 30 1003018 SHASHI KUMAR PATEL 31 1003088 SHASI PAL 32 1003019 SHIBLI FAROOR 33 1003103 SHIBU P MATHEW 34 1003038 SHINE DAVIS 35 1003116 SHOBANA MATHI M 36 1003106 SHRAIK MOHAMMED K M 37 1003070 SHRUTI MISHRA 38 1003067 SHYAM KISHEN S 39 1003083 SIHABUDEEN M Y 40 1003066 SIVABALA R 41 1003075 SNEHANGSHA BHATTACHARGEE 42 1003036 SOMNATH PANDA 43 1003002 SREENU R 44 1003013 SRIRAM S 45 1003033 SUBHAM SHARMA 46 1003087 SUJING TAIKAN 47 1003055 SULABH RAJ GURUNG 48 1003015 SUNDEEP CHOWDHURY 49 1003090 SYED SULEMAN 50 1003107 TALLA SUKUMAR 51 1003011 VAIDHYANATHAN C 52 1003099 VIGNESH M 53 1003031 VIGNESH P V .No Reg. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S.

Committee DEAN Principal .Atten. Subject / Subject Code Total No. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 54 1003020 VIJAYA BHASKAR M 55 1003041 VINOTH KUMAR R 56 1003032 VINOTH SARAVANAN R 57 1003114 VINOTH T 58 1003049 VINOY P 59 1003064 VIVEK M 60 1003118 YESHI CHODEN 61 1003095 YESHI TSHERING 62 63 64 65 Class Teacher HOD (S&H) DEAN(S&H) Chairman .No Reg. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S.

H Semester -I Academic Year : 2010– 2011 Attendance Up To: 31.09. No Name of the Student OD Remarks joining % Maximum Periods 1 ### AADITHYA N M 56 54 2 ### ABHINABA JHA 96 92 3 ### AFSAR AHAMED B 104 100 32/3 4 ### AJAY KUMAR R 2 100 5 ### AJITH KUMAR ASHWIN 104 100 6 ### ANISHRAJ M 104 100 72/8 7 ### ANUSH PARIHAR 0 90 8 ### AROREM YAIKHOMBA SINGH N 48 46 9 ### ARUN PANDIAN R K 104 100 48/4 10 ### ARUN SUNDAR K 8 100 72/8 11 ### ASAN MOHAMED SULTAN M 0 90 12 ### ASHIN ELDHO ABRAHAM 96 92 100312 02. HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE Padur – 603 103 Department: S & H (CIVIL A ) BATCH .1 21 ### BOBBY BINOYE GEORGE 48 5 72/9 22 ### DEBABRATA CHATTERJEE 6 75 23 ### DEEPIKA PEGU 104 100 24 ### DHAMODARAN S 64 62 48/4 25 ### DHARMARAJ S 8 100 .10 Subject / Subject Code GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 Periods(aug) % of Atten CY 1101 CS 1151 EL 1101 Total No.08. of Date of ML S.No Reg.20 13 ASHUTASH KUMAR 1 10 56/8 14 ### AVINASH KUMAR 0 70 15 ### BADARINATH 104 100 24/3 16 ### BALACHENDAR R 2 75 72/8 17 ### BALAMURALI N 0 90 18 ### BHANU TAK 19 ### BHUVANESH S 96 92 56/6 20 ### BIKASH KR GUPTA 4 88 46.

No Reg. of Date of ML S. Subject / Subject Code GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 Periods(aug) % of Atten CY 1101 CS 1151 EL 1101 Total No. G 72 69 33 ### GURU PRASATH P 104 100 34 ### HARSH CHAJJED 88 85 35 ### HEMANTH RAMKUMAR REDDY P 88 85 36 ### JASON HODAM 104 100 48/8 37 ### JAYAPRAKASH S 0 60 38 ### JIGME GURUNG 72 69 39 ### JITENDRA KUMAR THAKUR 104 100 24/4 40 ### JOHN F DIVYAN 0 60 40/4 41 ### JOSHUA MARSH J 0 100 42 ### KRISHNA MANI R 104 100 43 ### KUENZANG GALAY 56 54 44 ### LAKSHMINANDAN GOGO L 104 100 45 ### LECKDEN DORJI 64 62 46 ### MAAZ FIRDOUS 88 85 47 ### MANIKANDAN S 48 ### MANOHAR KUNVAR 56/5 49 ### MARY PRAVEENA D 6 100 50 ### MAYANDI V 104 100 48/8 51 ### MD RIZWI HASAN 0 60 32/4 52 ### MD SHAREEF 0 80 80/8 53 ### MOHAMMED ISMAIL 8 91 . No Name of the Student OD Remarks joining % Maximum Periods 26 ### DHIRAJ KUMAR 8/16 50 27 ### DIBYENDU BISWAS 104 100 72/8 28 ### DULBESULA SIVA KUMAR 0 90 29 ### GAJJAL OBU REDDY 30 ### GOKULAKANNAN G 104 100 31 ### GOVINDARAJ S 96 92 32 ### GOWTHAN.

No Reg. of Date of ML S. Subject / Subject Code GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 Periods(aug) % of Atten CY 1101 CS 1151 EL 1101 Total No. Committee DEAN Principal .Atten. No Name of the Student OD Remarks joining % Maximum Periods 80/8 54 ### MOHAMMED SIDDIQ 8 91 55 ### MOHAN RAJ S 96 92 40/4 56 ### MOJI NGOMDIR 0 100 48/4 57 ### MURSHIDANSARI 8 100 58 ### MUSTHAK AHAMED 96 92 88/9 59 ### NADA WATT 6 92 96/9 60 ### NAMGE LHENZON 6 100 61 ### NARESH KUMAR B 88 84 Class Teacher HOD (S&H) DEAN(S&H) Chairman .

No Reg. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S.10 Subject / Subject Code Total No.08. HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE Padur – 603 103 Department: S & H (AUTO A ) BATCH .G Semester -I Academic Year : 2010– 2011 Attendance Up To: 31. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 1 1002048 ABDUS SAMAD A R 2 1002053 ABEES LATHIF M A 3 1002051 ABHILASH A 4 1002098 ABHISHEK MEHTA 5 1002026 ABIJITH 6 1002100 ADITYA KUMAR 7 1002012 AMARESH KUMAR E 8 1002102 ANISH GUPTA 9 1002004 ANKIT ARNOLD 10 1002019 ARIHANT SUREKA 11 1002060 ARUN G 12 1002099 ARUN VIKRAMAN T 13 1002031 ANTONIO DANIEL ROBERT 14 1002007 BALA VENKATESH N 15 1002069 BALASUBRAMANIYAN S 16 1002084 BHANU KUMAR GARG 17 1002080 CHALAVADI JAYARAM KRISHNA 18 1002085 CIBIRAJ R 19 1002039 CRAIG K D HAROLD 20 1002044 DEEPAK R 21 1002056 DEVANDRA VARMA 22 1002090 DEVARASETTY SAIRAM 23 1002095 DHARAM RAJ SINGH 24 1002046 DIVAGARAN R 25 1002030 GANESH V .

No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 26 1002028 GAUTAMRAM B 27 1002068 GOKUL RAJ G 28 1002065 HARIPRASAD P 29 1002017 HUSSAIN S LEHRI 30 1002032 HUZEFA F BHAGAT 31 1002014 HUZEFA M 32 1002022 IMRAN KHAN S 33 1002059 JAIBIR SINGH 34 1002063 JATIN JACOB 35 1002037 JEEVAN JYOTHI BISWAL 36 1002070 JIJI NARAYANAN 37 1002021 JITHIN K V 38 1002097 KANDIGA KUSHAL REDDY 39 1002015 KESAVAN N 40 1002045 KEVIN MARK CHRISTDASS 41 1002058 KOLLI PREMDEEP 42 1002072 KOTTURU PHANI SIVA KOUSHIK 43 1002096 KUMAR MAYANK 44 1002036 MANSOOR K M 45 1002043 MATHEW S 46 1002050 MIDHUN KURIEN 47 1002003 MITHUN MOHAN 48 1002018 MUFFADAL S BOBADIA 49 1002054 MOHAMED BILAL P R 50 1002077 MOHAMED FAIZAL P M 51 1002010 MUHAMMED KHALID 52 1002081 MOHAMMED ABDUL OFAR 53 1002079 MUHAMMAD KURSHID ANWAR T . Subject / Subject Code Total No.No Reg. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S.

of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S.10) Class Teacher HOD (S&H) DEAN(S&H) Chairman . Subject / Subject Code Total No.Atten.2010) 1002104 AMIT KUMAR (DOJ: 1002106 03. Committee DEAN Principal .No Reg.09.09. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 54 1002024 MUKUND KRISHNAN C 55 1002049 MURALI KRISHNAN K 56 1002035 NEIMAN FARAZ P N 57 1002038 NERANJAN M S 58 1002027 NIRUBAN J 59 1002016 NITHIN KUMAR M 60 1002055 PALLAPATHU NAGAPRUAHRI 61 1002082 PARVATHA REDDY TEJASH KUMAR REDDY 62 1002091 PAUL LOUIS BRITTO A G 63 1002009 PRABHAKARAN B 64 1002074 PRADEEP GANTA 65 1002062 PRATIKSHIT SARAWAGI ASHISH KUNOHAPTRA(DOJ : 02.

No Reg. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 1 1008029 SARATH M (MECH C ) 2 1008152 SASHAANK R 3 1008179 SATHISH B 4 1008053 SAYANTAN SAMANTA 5 1008075 SENTHIL KUMAR K 6 1008048 SENTHIL KUMAR V 7 1008169 SHARATH MUKUNDAN 8 1008153 SHIVUDU M 9 1008035 SIVA P 10 1008028 SOMASUNDARAM T 11 1008089 SOURABH SINHA 12 1008062 SREENATH R 13 1008050 SREENATH T M 14 1008132 SREERAJ R 15 1008122 SRIJIT VIJAYAN 16 1008054 SRIPAL KUMAR K 17 1008023 SRIRAM D 18 1008150 STENY L 19 1008039 SUBRAMANI S 20 1008141 SUDHARSAN B 21 1008156 SUDHEER KUMAR A 22 1008025 SUDHEER SRAVAN KUMAR T V 23 1008124 SUJAY PURUSHOTHAMAN 24 1008117 SUNAKSHI SHARMA 25 1008001 SUPRAV SARMA 26 1008113 SURAJ KUMAR N .10 Subject / Subject Code Total No.08. HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE Padur – 603 103 Department: S & H (MECH C+AUTO B ) BATCH .F Semester -I Academic Year : 2010– 2011 Attendance Up To: 31. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S.

Subject / Subject Code Total No.No Reg. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 27 1008146 SURIYA K 28 1008031 SURYA MAHAJAN S 29 1008010 SWAPNIL DUBEY 30 1008012 SYRIL JOE 31 1008151 TENNISON J 32 1008090 THEJANK J 33 1008118 VALLURU JAYANTH 34 1008017 VENKATACHALAM P 35 1008072 VENKATESH REDDY K 36 1008037 VIGNESH R 37 1008094 VIJI PRABHU P 38 1008047 VIKAS S 39 1008074 VIMAL RAJ S 40 1008133 VINOTH A 41 1008128 VISHAL S 42 1008076 VISHNU VASU 43 1008046 VIVEK R 44 1008060 YAKESH @ KOUSIK K 45 1008071 YASH VIJAYVARGIYA 46 1008099 YOHESH K 47 1008024 YUVARAJ J 48 1008143 ZAHEEL IBRAHIM T K 49 1002023 SIVASANKAR S (AUTO B) 50 1002005 SOLOMON SUNNY 51 1002029 SUBRAMANIAN C L 52 1002011 SUKUMAR M 53 1002052 SURESHKUMAR S 54 1002087 SURYA PRAMODAR REDDY 55 1002034 TANUJ S BHONSLE 56 1002002 THARUN MURALIDHARAN 57 1002040 TUKUNTLA VISHAL . of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S.

Atten.No Reg. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 58 1002088 TUSHAR SOOD 59 1002075 VALLAMPALLI ROHITH SIVAKUMAR 60 1002020 VIGNESH N 61 1002025 VIGNESH S RAJ 62 1002061 VISHNUVARDHAN NAIDU T 63 64 65 Class Teacher HOD (S&H) DEAN(S&H) Chairman . Subject / Subject Code Total No. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S. Committee DEAN Principal .

G . HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE Padur – 603 103 Department: S & H (MECH B ) BATCH . No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 1 1008114 KRANTI KUMAR REDDY G 2 1008078 KRISHNA PRASAD D P 3 1008154 KUMANAN S 4 1008026 KUMAR K 5 1008142 KUPPA SAI PRABHU 6 1008130 MADESWARAN A 7 1008161 MANINDRA BABU K 8 1008070 MANIPERUMAL C.No Reg.08.E Semester -I Academic Year : 2010– 2011 Attendance Up To: 31. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S. A 9 1008137 MANISH KUMAR GUPTA 10 1008038 MANISH LODH 11 1008022 MANOJ MADHUSUDANAN 12 1008086 MANOJ SHARMA 13 1008162 MARNERI VAMSI KRISHNA 14 1008148 MD GAUHAB ALI 15 1008042 MD IBUNU THARIK 16 1008159 MD SALMAN A 17 1008085 MEGHASYAMI 18 1008149 MOHAMED ISMAIL A MOHAMED NAFLY 19 1008110 JAHABDEEN 20 1008135 MOHAMMAD SAFWAN C 21 1008102 MOHAMMED SHAMEER 22 1008044 MUGESH R M 23 1008163 MUKTHAR AHMED J 24 1008158 NAVEEN KUMAR .10 Subject / Subject Code Total No.

No Reg. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 25 1008177 NAVEEN KUMAR SETH 26 1008107 NAVEEN RAJA 27 1008055 NAZIR KHAN S 28 1008116 NAZIRUDDIN SHAH S 29 1008105 NIRANJAN BHAGATH SINGH 30 1008108 NIRANJAN V 31 1008173 NITHIN CHOWDARY K 32 1008057 NITHIN R 33 1008087 NITHIN T T 34 1008014 NORMAN CLIFFORD I J 35 1008015 PANKAJ KUMAR SHASINI 36 1008066 PATRIC COLLIN PAUL 37 1008067 PERIYA NAVEEN SIVARAM T 38 1008011 PHILIPSON CYRIAC 39 1008160 POTILA GAUTHAM VAMSHI 40 1008013 PRABHAT KUMAR 41 1008096 PRASANTH K 42 1008052 PRAVEEN K P 43 1008157 PRAVEEN KUMAR P 44 1008093 PRINCE ABISHEK M 45 1008176 PUNIT KUMAR SONU 46 1008064 R KANNADASAN 47 1008121 RAHUL ANAND 48 1008005 RAHUL SURIANARAYANAN . of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S. Subject / Subject Code Total No.

Committee DEAN Principal . of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods RAJASEKHAR REDDY (D.O.10) 50 1008083 RAJENDRA BHARGAVA E 51 1008069 RAJIV R GOPAL 52 1008174 RAJNIAK KUMAR 53 1008043 RAMANAYAGAM GA 54 1008104 RAVI SANKAR S 55 1008004 REYNOLD MICHAEL 56 1008166 SAHEBJAN ALAM 57 1008127 SAI BHARGAV V 58 1008034 SAIRAM B 59 1008092 SAJO P SAM 60 1008129 SAKTHI VIGNESH S 61 1008027 SAMBIT SWAIN 62 1008020 SANCHAY KUMAR 63 1008021 SANCHIT KUMAR 64 1008167 SANJEEV KUMAR NAYAK 65 1008018 SANKAR A 1008084 SARATH KUMAR S Class Teacher HOD (S&H) DEAN(S&H) Chairman .09.J: 49 1008073 02. Subject / Subject Code Total No.No Reg.Atten.

08.D Semester -I Academic Year : 2010– 2011 Attendance Up To: 31. HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE Padur – 603 103 Department: S & H (MECH A ) BATCH . No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 1 1008008 AADIL SAYED 2 1008007 ABEN RAJ ABRAHAM 3 1008003 ABHIRAJ R 4 1008095 ABHISHEK KHATRI 5 1008097 ABHISHEK KUMAR 6 1008065 ABHISHEK KUMAR AWASTHI 7 1008112 ABINASH SHARMA 8 1008140 ABINDAS AMBALI 9 1008100 ADITH RAMESH 10 1008120 AKHIL SURENDRAN 11 1008041 AKILAN R 12 1008006 ALLEN SURESH JOHN 13 1008155 ALLURI MANOJ 14 1008111 AMAN CHADHA 15 1008164 ANAND SAGAR 16 1008049 ANEGH VINOD 17 1008125 ANJAY VIVEK 18 1008115 ARNAB DUTTA CHOWDHURY 19 1008030 ARNOLD C 20 1008009 ARUN MENON 21 1008056 ASHISH 22 1008058 ASWIN KRISHNA P S 23 1008059 ATHMAKURI VARUN . of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S.10 Subject / Subject Code Total No.No Reg.

No Reg. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 24 1008016 AVINASH R 25 1008032 AYAN LAL DAS BADIGHERCHALA NARASIMA 26 1008134 PRASAD BADRI MANIKANTESWARA 27 1008147 REDDY 28 1008175 BAL KRISHNA CHHETRI 29 1008051 BALAJI K M 30 1008178 BHANU PRAKASH 31 1008019 BISHNU KUMAR GUPTA 32 1008082 BLESSWIN V 33 1008088 BUTCHI BABU B 34 1008145 CHANDRA PRAKASH SINGH 35 1008165 CHANDRA SHEKHAR KUMAR 36 1008081 CHANDRAN S 37 1008131 CHENNA KESAVAN R 38 1008002 CHRISTOPHER ROY 39 1008138 DAMODHARAN THULASIRAM 40 1008170 DEEP NARAYAN BHARTI 41 1008106 DEEPAK K S 42 1008040 DEEPAK RAJ NAIR 43 1008077 GANTA SANJAY 44 1008168 GAURAV BHATTACHARJEE 45 1008098 GOKUL RAJ K 46 1008080 GOPALA KRISHNAN S . Subject / Subject Code Total No. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S.

2010) Class Teacher HOD (S&H) DEAN(S&H) Chairman . of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 ML S. Committee DEAN Principal .09. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 47 1008068 GOUTHAM M 48 1008126 GUDURU SASHANK 49 1008079 HEMANTHIKUMAR S 50 1008119 IBRAHIM S DIWAN 51 1008136 ISMAIL KHAN A 52 1008171 JAIADEEP PURAKKAI 53 1008144 JANAKI RAMAN M 54 1008123 JITHIN I K 55 1008036 JOTHI KUMAR P 56 1008033 KAKAMI VINAY PRADEEP 57 1008139 KANHU KHANDELWAL KANNAPURAM MURALI 58 1008172 KRISHNA 59 1008061 KARTHIK M 60 1008045 KARTHIK REVI 61 1008091 KARTHIKEYAN R 62 1008101 KAUSHIK SUNDARAM P 63 1008063 KEERTHI VASAN K 64 1008109 KINGSLY ALLWIN KISHORE S 65 1008103 KISHORE ARAVINTH N KODUR ANIL KUMAR (DOJ 1008180 02.No Reg. Subject / Subject Code Total No.Atten.

8 4 1001118 VISWANADHAULA ADISHESU 104 12. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD DATE OF JOINING NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 % of Atten CY 1101 CS 1151 EL 1101 S.09. HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE Padur – 603 103 Department: S & H (AERO C+AS+AUTO B) BATCH .08.5 14 1012028 DHRUV SANKAR 88 7 78.8 13 1012021 BODDURI N V A RATNAMANOJ 104 6 78.08.5 19 1012022 JEEWESH PREM AVINASH M 88 7 20 1012003 JOEL SHAJI 112 100 85.10 112 100 17 1012016 JANARANJANI M 112 100 18 1012008 JAYAKUMAR M 112 100 78.10 6 5 1001098 VIVEK SURESH 112 100 6 1001103 YOGARAJ R 112 100 7 1001058 YUGESH P 112 100 8 1001021 YUVARAJ S 112 100 9 1001139 UTSHAB NIROVLA 03.7 1 1001092 VIKASH H 96 1 2 1001022 VICKRAM M 112 100 92.8 3 1001066 VISHNU S THAMPY 104 6 92.C Semester -I Academic Year : 2010– 2011 Attendance Up To: 31.10 AERO SPACE 112 10 1012001 ARJUN 112 100 11 1012013 ASHBEL KEZI 112 100 92.7 21 1012002 JOSEPH JACOB 96 1 . ML Reg.08. No Name of the Student OD Remarks No % Maximum Periods AERO C 12.8 12 1012004 BIMELDA RANI T G 104 4 92.10 112 85.08.5 15 1012031 GUNDU BENARJI 88 7 16 1012007 INFANT ROY A 12.10 Subject / Subject Code Total No.

10 76 59/6 6 92.08.08.08.08. Subject / Subject Code Total No. ML Reg.3 42 1002047 PRAVEEN KUMAR G 16.10 88 100 72/7 45 1002076 PUVADI YASWNNTH KUMAR 18.5 29 1012015 MUHAMMED RIZWAN 88 1 30 1012023 MONA R 112 100 31 1012010 NANDOLA ISHITA 112 100 32 1012024 NARMATHA PILLAY 12.10 S.10 112 100 33 1012032 NAVYA KRISHNA R 112 100 34 1012011 PANDIAN J 112 100 35 1012014 PRABESH KAFLE 112 100 92.08. No Name of the Student OD Remarks No % Maximum Periods 22 1012020 KANHERKAR PRIYANKA LAXMAN 112 100 23 1012025 KELAGA LIZY 112 100 24 1012027 KOTHA NAGA LEELA MADHURI 112 100 25 1012005 LEKSHMI RAJ 112 100 26 1012006 MEBIL BABUJI 112 100 92. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD DATE OF JOINING NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 % of Atten CY 1101 CS 1151 EL 1101 12.8 27 1012030 MIDHUNLAL GEORGE 104 6 28 1012026 MOHAMMED ASHARF ALI 112 100 78.10 100 2 .08.1 43 1002078 PRAVEEN KUMAR P C 18.8 40 1012017 SURYA RAMACHANDRAN 104 6 41 1012029 VADDI REDDY HARSHAVARDHAN 112 100 AUTO B 88 86.10 4 9 44 1002006 PRAVEEN V S 16.8 36 1012009 RAVINDHRAN T 104 6 37 1012019 REVATHI C 112 100 38 1012018 SISTA A S VIJAY 112 100 39 1012012 SNEHA ELIZABATH JOSE 112 100 92.

09.08.08.10 2 2 27.10 72 40/5 2 71.3 49 1002033 RAJNISH KUMAR 16.08.10 6 1 55 1002013 SAIRAM S 88 100 16.10 56 1002101 SAKTHI KIRAN B 8 9.10 88.08.4 64 1002089 SIDDHARTHA SHARMA 21.08.10 77 87. No Name of the Student OD Remarks No % Maximum Periods 46 1002073 RAGHUNATH S 68 77 16. of Periods(aug) GE 1101 /GE1102 Total Including OD DATE OF JOINING NSS/NCC/NSO % Grand Total SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 % of Atten CY 1101 CS 1151 EL 1101 S.10 7 61 1002001 SHARON S MATHEW 88 100 24/3 62 1002093 SHASHI KUMAR 25.7 20.08.10 100 0 58 1002057 SATHEESH KUMAR G 16.8 63 1002008 SIDDHARTH SHARMA 16.09.08.10 76 6 50 1002071 RAMESH S 88 100 56/5 51 1002086 ROMAN R 20.10 Nil . Subject / Subject Code Total No.8.10 66 1002103 RAUSHANKUMAR 02.10 100 6 52 1002066 ROOBHAN KARTHIKEYAN V 64 73 16.09 40/4 57 1002092 SANDEEP JOSEPH 24.10 75 2 81.10 53 1002042 SADDAM HUSSAIN M 63 72 54 1002083 SAI KUMAR AVVALLUR 48/5 85.5 21/3 65.08.08. ML Reg.6 48 1002067 RAJESH RAHUL P 71 8 86.10 6 2 PRATYUSHDEEPTA 65 Nil 1002105 ARUNANGSHU BARUA 02.6 47 1002041 RAGHURAMAN V 78 4 80.8.6 59 1002094 SATHISH KUMAR T 25.2 60 1002064 SHARATH KUMAR M 24 16.08.08.

No Reg.Atten. of Periods(aug) Chairman . S. No CLASS TEACHER HOD (S&H) Name of the Student DATE OF JOINING DEAN(S&H) CY 1101 CS 1101 ME 1101 EL 1101 MA 1101 PH 1101 CS 1151 Maximum Periods GE 1101 /GE1102 Subject / Subject Code SEMINAR NSS/NCC/NSO Total No. Committee OD Total Including OD DEAN % of Atten % ML % Grand Total Principal Remarks .

9 11 1001068 NITHIN JOSEPH 104 92. - 2 1001014 MOHAN KUMAR G 112 100 3 1001093 MOHD. HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE Padur – 603 103 Department: S & H (AERO B ) BATCH .9 22 1001131 PREMDEEP K 64/64 100 23 1001132 RAYAVARAM MAHESHWAR REDDY 64/64 100 24 1001053 RAHINI R 112 100 25 1001078 RAHUL VERMA 112 100 .9 12 1001072 NITHYANANTHAM S N 72 64.9 14 1001064 PANKAJ KUMAR DUBEY 104 92.4 5 1001008 MONDU WAGAS AHMED 80 3 6 1001061 MUNUGANTI SATYA KRISHNAFKANTH 88 78.10 Subject / Subject Code Total Including OD GE 1101 /GE1102 % Grand Total NSS/NCC/NSO % of Atten Periods(aug) Total No.6 7 1001034 MUTHU KUMAR R 96 85.B Semester -I Academic Year : 2010– 2011 Attendance Up To: 31.08.No Reg.2 13 1001113 PASUPULETI MALLIKARJUN 48 42. TARIQUE SHAIKH 112 100 4 1001135 MOHIT KUMAR RANJAN 32/32 100 71.6 16 1001062 PRABU V G 112 100 17 1001111 PRADEEP KUMAR P 64 57.7 8 1001032 NAGENDRA S 112 100 9 1001122 NARASIMHA RAO K 88/96 91.6 10 1001110 NEERAJ DUBBALWAR 104 92.1 18 1001040 PRATHEESH KUMAR 48 42. of SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 EL 1101 ML OD Remarks S. No Name of the Student % Maximum Periods 112 1 1001137 MOHAMMED NABIL .9 15 1001102 PRABAKARAN R 88 78.9 19 1001007 PRAVEEN G 112 100 20 1001004 PRAVEEN K 112 100 21 1001041 PRAVEEN KUMAR R 104 92.

6 42 1001105 SREYAS VIJAY 104 92. No Name of the Student % Maximum Periods 26 1001060 RAJ KUMAR T 112 100 27 1001084 RAJ PAUL V 96 85.9 48 1001076 SUJITH M L 112 100 49 1001108 SUMANTH S S 104 92.3 54 1001011 UDAYA KUMAR E 112 100 .4 29 1001036 RANJITHA E 112 100 30 1001109 RAVI THEJA Y S 112 100 31 1001028 RENJITH KRISHNA R U 112 100 32 1001121 RUSENDRA T 104/104 100 33 1001134 SAI RAVITHEJA A 24/40 60 34 1001016 SANTHOSH KUMAR C 112 100 35 1001106 SARAN KUMAR S 64 57.No Reg. of SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 EL 1101 ML OD Remarks S.7 28 1001071 RAJ. PRAVIN 80 71.1 36 1001015 SATHISH B 112 100 37 1001127 SATISH KUMAR GUPTA 88/88 100 38 1001081 SELVAGHANAPATHY S 112 100 39 1001091 SHAHUL HAMEED S 112 100 40 1001114 SHAIK FAYAZ 72/112 64.2 41 1001128 SIVA RAJA REDDY B 88/96 91.4 51 1001030 SYED MOHAMED D 112 100 52 1001002 TANIYA BENNY 112 100 53 1001116 THAMER ABDUL WAHAB ALI QAID 96/104 92. Subject / Subject Code Total Including OD GE 1101 /GE1102 % Grand Total NSS/NCC/NSO % of Atten Periods(aug) Total No.7 46 1001130 SUDHAKAR V 88/88 100 47 1001101 SUHEAL T 104 92.9 50 1001045 SURAJ RAJAN NAIR 80 71.9 43 1001024 SRIKANTH J V R 112 100 44 1001020 SRIRAM VISHNU PERUMAL 112 100 45 1001090 SUBHASREE S 96 85.

Subject / Subject Code Total Including OD GE 1101 /GE1102 % Grand Total NSS/NCC/NSO % of Atten Periods(aug) Total No.7 63 1001104 VIJAYA KUMAR B 112 100 64 1001010 VIJAY PRANAV E 108 96.No Reg.Atten. of SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 EL 1101 ML OD Remarks S.4 65 1001063 VIJAYAKUMAR J 112 100 Class Teacher HOD (S&H) DEAN(S&H) Chairman . No Name of the Student % Maximum Periods 55 1001038 VARSHINI C M R 96 85. Committee DEAN Principal .3 58 1001033 VENKATA RAMANA V 112 100 59 1001088 VENKATESH YADAV L 112 100 60 1001035 VENNELA V 104 92.9 61 1001017 VIGNESH KUMAR R 112 100 62 1001039 VIGNESH S 40/112 35.7 56 1001083 VASANTH KUMAR R 112 100 57 1001123 VEDICHERLA VAMSI KRISHNA REDDY 96/104 92.

10 Subject / Subject Code Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total /GE1102 GE 1101 SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 Periods(aug) Total No. of ML S.A .A Semester -I Academic Year : 2010– 2011 Attendance Up To: 31.08. HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE Padur – 603 103 Department: S & H (AERO A ) BATCH . No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 1 1001087 AAYUSH SHRESTHA 2 1001055 ABDUL BASIDH N 3 1001094 ABHIJEET KAUSHIK 4 1001112 ADAPA VENKATA SAI RAHUL 5 1001012 AKASH KUMAR M 6 1001124 AMIT SURANA S 7 1001059 ANANDHA PANDIAN M 8 1001120 ANIL D 9 1001050 ANTONY DELMAS M 10 1001023 ARUN KARTHIK T S 11 1001097 ASHISH JOSEPH VARGHESE 12 1001046 ASHWIN S 13 1001065 BALAJI N 14 1001031 BASHEER AHAMED S 15 1001069 BHARANIDHAR K 16 1001125 BHARATH CHAND 17 1001117 BOLISETTY VISHNU 18 1001074 BHUVANESWARI R 19 1001001 CHANAKYA 20 1001048 DEEPAK M 21 1001082 DEEPAK SHARMA S 22 1001029 DEEPAN RAJ N 23 1001003 DEVIKA CHAUHAN 24 1001126 DHANA JAYAN M 25 1001047 DHANANJOY SHAW 26 1001138 DHANRAJ.No Reg.

No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 27 1001052 DHARANI RAJAN R 28 1001080 FARHATH RIJVAN B 29 1001089 GAUTHAM VISWESH 30 1001025 GISHAN HYDER 31 1001054 GOKULAKRISHNAN S 32 1001070 GOWTHAM  G 33 1001099 GOWTHAMRAJ V 34 1001079 HANI ALI KHAN 35 1001006 HARI KRISHNAN V 36 1001067 HISHAM ANSARI 37 1001027 JASIL P  A 38 1001037 JAYANAND B 39 1001075 JEEVA D 40 1001085 JEPHTHAH PHINEHAS J 41 1001086 KALEESWARAN S 42 1001133 KANDULA SRIKANTH 43 1001119 KAPIL SINGH 44 1001057 KARTHICK SARAVANAN S 45 1001107 KARTHIK R 46 1001044 KARTHIK RAJA R 47 1001005 KARTHIKEYAN R 48 1001073 KIRUPA M 49 1001009 KISHORE V 50 1001019 KOUSHIK  K P 51 1001077 KRISH . of ML S. Subject / Subject Code Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total /GE1102 GE 1101 SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 Periods(aug) Total No.D 52 1001136 LINEKAR T D 53 1001129 LITHARSHAN M 54 1001026 LOKESH K 55 1001051 MADHAN RAM KUMAR K V S 56 1001056 MANIGANDAN A .No Reg.

Committee DEAN Principal . Subject / Subject Code Total Including OD NSS/NCC/NSO % Grand Total /GE1102 GE 1101 SEMINAR CS 1101 MA 1101 ME 1101 PH 1101 CS 1151 CY 1101 % of Atten EL 1101 Periods(aug) Total No. of ML S.No Reg. No Name of the Student OD Remarks % Maximum Periods 57 1001100 MANIVANNAN P 58 1001095 MANOHAR G 59 1001018 MANOJ KANNAN G 60 1001013 MANSOOR AHAMAD A 61 1001096 MAYANK KASHYAP 62 1001115 MOBIN AKHTAR ALAM 63 1001043 MOHAMAD ARIFF FAIZY K S 64 1001042 MOHAMED ASIF T 65 1001049 MOHAMED SATHAM S Class Teacher HOD (S&H) DEAN(S&H) Chairman .Atten.