You are on page 1of 6

BẢNG ĐIỂM PROJECT 3 MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

LỚP TH2007/01
HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2009-2010

Ghi chú: W = tập weather, V = tập vote, M = tập mushroom

YC1 YC2
ST TEN_ YC3 TONG
MSSV HO_SV Code GHI CHU
T SV W(1) V(1) M(1) W(1) V(1) M(1) (2) DIEM
(2)
1 0412016 Dương Minh 0
2 0412093 Bùi Ngọc Đức 0
3 0512086 Nguyễn Như Cường 0
4 0512104 Nguyễn Quốc Dũng 0
5 0512130 Dương Thanh Huy 0
YC1: 2 tập dl sau không ra kq. YC3: chia fold
6 0512160 Trương Thương Hận 1 1 0 0 1 1 1 2 7 quá sát
7 0512431 Phùng Quang Vũ 0
8 0612018 Phâm Anh Bêng 0
9 0612036 Ng“ Ho…ng ChŸóng 0
10 0612045 Trän Lˆ CŸóng 0 0 0 0 1 1 1 2 5
11 0612047 Lˆ Tãn CŸõng 0
YC1: không làm Gini Index, tập vote ra luật
quá ít so với thực tế, tập mushroom ra kq
khác biệt lớn khi dùng Gini.
12 0612053 Trần Xuân Cường 2 0.75 0.25 0.5 1 1 1 2 8.5 YC3: chia fold quá sát
13 0612094 Nguyn Tr”ng Hi‹n 1 0 0 0 1 1 1 2 6 YC1: chưa hoàn thiện
14 0612099 Nguyễn Văn Hiến 0 0 0 0 1 1 1 2 5
YC1: không làm. YC2: kq bài 1 đâu mà so
15 0612107 Nguyn Ch¡nh Hi¬p 0 0 0 0 1 1 1 2 5 sánh, làm gì có gom nhánh trong cây
16 0612122 Trän Sñ Kh nh Ho…ng 0
17 0612159 Phâm Minh Hài 0
18 0612178 Trịnh Đức Hùng 0 0 Nộp source QLTV?
19 0612230 ®inh Duy Long 0
20 0612231 Đoàn Minh Bảo Long 0
21 0612245 Nông Thanh Lâm 0
22 0612262 Nguyn Quang Minh 0
23 0612287 ®š Ho…ng Minh Nghªa 0
24 0612305 Mai Nguyn Th…nh Nhƒn 0
25 0612306 Pham Minh Nhan 0

5 đo 56 0712058 Trần Tiến Đạt 2 1 1 1 1 1 1 2 10 57 0712068 Đoàn Tuấn Anh 0 58 0712072 Lê Đức Anh 0 59 0712073 Lê Nguyễn Anh 0 . GI. 51 0712051 Trương Thị Anh Đào 0 52 0712053 Lương Minh Đại 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: chương trình văng lỗi 53 0712054 Lê Phát Đạt 1 0 0 0 0 0 0 0 1 YC1: chưa hoàn thiện.3: không làm 54 0712055 Nguyễn Tiến Đạt 0 YC1: tập vote có sự khác biệt lớn giữa các độ 55 0712057 Phạm Cao Hoàng Đạt 2 1 0.5 0 0 1 1 1 2 7. YC1 YC2 ST TEN_ YC3 TONG MSSV HO_SV Code GHI CHU T SV W(1) V(1) M(1) W(1) V(1) M(1) (2) DIEM (2) 26 0612391 Lê Phương Thanh 0 27 0612411 Nguyễn Tiến Thành 0 0 Nộp bài tập về DL trượt tuyết? 28 0612458 Ki‹u H§u Tril 0 YC1. YC2. 43 0712001 Trần Quốc Đạt 0 44 0712002 Nguyễn Thanh Đồng 1 0 0 0 1 1 1 2 6 YC1: chưa hoàn thiện 45 0712004 Nguyễn Tuấn Anh 2 1 1 1 1 1 1 2 10 46 0712006 Trần Quang Quốc Anh 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm.75 0.2: không làm.5 YC1: chưa làm IG.75 0.25 YC1: không làm. 37 0612583 V’ ®âi V 0 38 0612592 Chiˆm Duy An 0 39 0612598 Trän Nhçt ®“ng 0 40 0612604 T–ng Th…nh ®ât 0 0 0 0 0 0 0 2 2 YC2: làm sai yêu cầu 41 0612612 TrŸóng Long ån 0 42 0612753 Le Hoang Van 0 0 0 0 0.3: không làm 50 0712047 Đoàn Trung Thiên Ân 1 0 0 0 1 1 1 2 6 YC1: chưa hoàn thiện. bị loop 48 0712035 Võ Tấn Thuận 1 0 0 0 1 1 1 2 6 YC1: chưa hoàn thiện 49 0712039 Lâm Xuân Vinh 0 0 0 0 1 1 1 0 3 YC1. YC3: khoảng cách các fold 29 0612469 Nguyn Ti‰n Trung 0 0 0 0 0 0 0 2 2 lớn quá sẽ không tìm ra kq chính xác 30 0612488 TrŸóng Vèn Tr¡ 0 YC2: không liên quan LKH ở đây.5 1 1 1 1 2 9. Có xem bài 31 0612503 Nguyn Vèn Anh Tuãn 0 0 0 0 1 1 1 2 5 của 0612566 hay không? 32 0612532 Đặng Ngọc Tàu 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC3: chia fold quá sát 33 0612547 Ho…ng Minh Tî 0 0 0 0 1 1 1 2 5 34 0612550 Nguyn T¥ Vi 0 35 0612575 Nguyn Th‰ V 0 0 0 0 1 1 1 2 5 Template đẹp :) 36 0612581 Trän Qu–c V 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC2: không liên quan LKH ở đây. 47 0712022 Huỳnh Hữu Nghĩa 2 0.75 2 4.

Có dấu hiệu chép bài YC2 87 0712181 Hồ Thái Hoàng 0 0 0 0 1 1 1 2 5 của 0712178 YC1: chương trình chạy không ra.25 0 1 1 1 2 8 mushroom 64 0712081 Lê Thanh Bình 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm. Nghi vấn? YC1: kiểm tra lại chương trình.5 3. vì sao khác 74 0712118 Nguyễn Lê Hoàng Dũng 2 1 1 0. Có dấu hiệu chép bài YC2 của 0712178. YC3: fold = 88 0712182 Nguyễn Minh Hoàng 0 0 0 0 1 1 1 0.5 1 làm gì chạy được . lỗi tập 63 0712080 Lê Thanh Bình 2 0.5 1 1 1 2 9. Source nhiều điểm tương tự.75 0. báo cáo không đúng với chương 73 0712117 Đỗ Việt Dũng 2 1 0 0 1 1 1 2 8 trình. chạy bị loop. YC1 YC2 ST TEN_ YC3 TONG MSSV HO_SV Code GHI CHU T SV W(1) V(1) M(1) W(1) V(1) M(1) (2) DIEM (2) 60 0712074 Nguyễn Hữu Anh 0 61 0712078 Vũ Quốc Tuấn Anh 2 1 0 0 1 1 1 2 8 YC1: không làm vote và mushroom 62 0712079 Khuất Duy Bách 0 YC1: không làm IG.5 WEKA quá xa 75 0712119 Trương Quốc Dũng 0 76 0712121 Lê Đức Duy 2 1 1 1 1 1 1 2 10 77 0712122 Lê Khánh Duy 2 1 1 1 1 1 1 2 10 78 0712128 Trần Đức Duy 0 79 0712132 Phạm Viết Duy 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm 80 0712149 Trịnh Trọng Hải 0 0 Giống bài 0712103 81 0712152 Lê Long Hồ 1 0 0 0 1 1 1 2 6 YC1: chưa hoàn tihện 82 0712161 Lê Thế Hiển 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm 83 0712163 Võ Minh Hiển 0 84 0712171 Nguyễn Thanh Hiếu 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm 85 0712174 Nguyễn Văn Hiếu 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm 86 0712177 Tô Trịnh Bảo Hưng 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm YC1: không làm. tập vote quá ít luật. 65 0712082 Nguyễn Trang Hồng Bảo 2 1 1 1 1 1 1 2 10 66 0712090 Huỳnh Hữu Có 1 0 0 0 1 1 1 2 6 YC1: chưa hoàn thiện 67 0712091 Lê Trọng Cần 0 68 0712095 Nguyễn Mạnh Cường 0 69 0712096 Nguyễn Phú Cường 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm 70 0712099 Nguyễn Chí Cường 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm 71 0712106 Phạm Minh Chí 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm 72 0712107 Lê Đức Chính 1 0 0 0 1 1 1 2 6 YC1: chưa hoàn thiện YC1: chương trình không chạy với tập vote và mushroom.

25 YC1: tập vote thiếu nhiều luật 110 0712257 Nguyễn Bảo Long 0 YC2: không làm thì sao kết luận là so sánh 111 0712260 Nguyễn Thành Long 0 0 0 0 1 1 1 2 5 với câu 1 112 0712261 Nguyễn Viết Long 0 0 0 0 1 1 1 2 5 113 0712263 Vạn Duy Thanh Long 2 1 1 1 1 1 1 2 10 114 0712267 Mai Văn Lực 1 0 0 0 1 1 1 2 6 YC1: chưa hoàn thiện 115 0712268 Huỳnh Hồng Lĩnh 2 1 1 1 1 1 1 2 10 116 0712272 Nguyễn Thị Ngọc Mai 2 1 1 1 1 1 1 2 10 117 0712275 Bùi Nguyễn Thục Minh 2 1 1 0.5 1 1 1 2 8.75 YC1: kq mushroom không tốt 118 0712280 Lương Kiến Minh 2 1 1 0 1 1 1 2 9 YC1: tập mushroom có lỗi 119 0712284 Trần Minh 0 120 0712285 Trần Gia Minh 2 1 1 1 1 1 1 2 10 121 0712286 Vũ Trần Bảo Minh 1 0 0 0 1 1 1 2 6 YC1: chưa hoàn thiện 122 0712289 Bùi Trần Thanh Nam 2 1 1 1 1 1 1 2 10 . YC1 YC2 ST TEN_ YC3 TONG MSSV HO_SV Code GHI CHU T SV W(1) V(1) M(1) W(1) V(1) M(1) (2) DIEM (2) 89 0712190 Lê Gia Quốc Huy 1 0 0 0 1 1 1 2 6 YC1: chưa hoàn thiện 90 0712191 Lê Phú Khánh Huy 0 91 0712197 Trần Bá Huy 0 92 0712207 Đinh Quang Khánh 2 1 1 1 1 1 1 2 10 93 0712208 Nguyễn Phú Khánh 0 94 0712209 Nguyễn Thanh NguyêKhánh 1 0 0 0 0 0 0 0 1 YC1: chưa hoàn thiện.3: không làm 95 0712210 Phan Huy Khánh 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm YC1: mushroom thiếu luật.75 0 0 1 1 1 2 7. weather không ra 96 0712211 Trương Minh Khánh 2 0 1 0. YC2.5 kq YC1: chương trình chạy treo với weather chứ 97 0712212 Tiết Duy Kha 1 0 0 0 1 1 1 2 6 không ra kq 98 0712213 Trần Văn Khang 0 99 0712216 Nguyễn Duy Khiêm 0 100 0712218 Huỳnh Vũ Vương Khoa 2 1 1 1 1 1 1 2 10 101 0712229 Trần Thị Mộng Kiều 2 1 1 1 1 1 1 2 10 102 0712232 Nguyễn Hồng Lâm 0 2 2 Giống YC2 bài 0712103 103 0712234 Trịnh Duy Lâm 0 104 0712235 Vũ Thành Lâm 0 105 0712243 Lưu Tấn Lộc 2 0.25 0.75 YC1: tập weather tính IG bị lỗi 106 0712246 Lâm Tú Linh 0 107 0712248 Nguyễn Thanh Thảo Linh 0 108 0712251 Trương Nguyễn ThànLong 1 0 0 0 1 1 1 2 6 YC1: chưa hoàn thiện 109 0712255 Lê Văn Long 2 0.75 1 1 1 2 9.5 0.5 1 1 1 2 8.

mushroom 143 0712347 Nguyễn Phú Phong 2 1 0 0 1 1 1 2 8 chạy không ra kq 144 0712350 Trần Hải Quân 0 145 0712357 Mạc Duy Quốc 0 146 0712358 Lê Thị Như Quỳnh 0 0 0 0 1 1 1 2 5 147 0712360 Diệp Lan Quỳnh 0 0 0 0 1 1 1 2 5 148 0712363 Đoàn Thị Thanh Quyên 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm 149 0712370 Lê Đình Sơn 1 0 0 0 1 1 1 2 6 YC1: chưa hoàn thiện 150 0712373 Bùi Xuân Sang 0 151 0712384 Phạm Ngọc Tân 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm YC1: tập vote quá ít luật.5 0. YC3: số liệu 139 0712331 Lê Văn Phước Phước 1 0. IG tính sai. YC1 YC2 ST TEN_ YC3 TONG MSSV HO_SV Code GHI CHU T SV W(1) V(1) M(1) W(1) V(1) M(1) (2) DIEM (2) 123 0712291 Lê Nguyễn Hoài Nam 2 1 1 1 1 1 1 0 8 YC3: không làm 124 0712293 Nguyễn Khoa Nam 2 1 1 1 1 1 1 2 10 125 0712294 Bùi Thị Thuỳ Ngân 0 0 0 0 2 2 YC2: giống bài 0712103 126 0712295 Kiều Nguyễn Kim Ngọc 0 127 0712298 Trương Anh Ngọc 1 0 0 0 1 1 1 2 6 YC1: chưa hoàn thiện 128 0712302 Phạm Trung Nghĩa 0 129 0712305 Trịnh Dư Khôi Nguyên 0 130 0712306 Võ Trần Thanh Nguyên 0 131 0712308 Huỳnh Di Nguyên 0 0 0 0 2 2 YC2: giống bài 0712103 132 0712311 Bảo Nhân 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm 133 0712318 Trần Thị Mi Ni 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm 134 0712319 Đặng Hoài Ninh 1 0 0 0 0 0 0 0 1 YC1: chưa hoàn thiện.5 0.75 sai 140 0712332 Võ Ngọc Tuyết Phượn 1 0 0 0 1 1 1 2 6 YC1: chưa hoàn thiện 141 0712337 Võ Hoàng Nghĩa Phú 0 YC1: cài đặt sẵn kq vào code.5 1 1 1 2 9.5 mushroom bị lỗi 153 0712391 Ngô Nhựt Thái 2 1 1 0.3: không làm 135 0712320 Nguyễn Thị Mỹ Phươn 1 0 0 0 1 1 1 2 6 YC1: chưa hoàn thiện 136 0712326 Trần Quỳnh Phương 0 137 0712327 Nguyễn Ngọc Phườn 1 0 0 0 1 1 1 2 6 YC1: chưa hoàn thiện 138 0712329 Trần Đại Phước 2 1 1 1 1 1 1 2 10 YC1:vote thiếu luật.25 0.25 0.75 1 1 1 0 5. YC2: thiếu tập vote.75 0.5 2 3.5 báo cáo YC2 YC1: tập vote kết quả hỗn loạn. 152 0712385 Hồ Hữu Tài 2 1 0. trừ tiếp 50% 142 0712339 Nguyễn Thành Phúc 0 0 0 0 0. YC2.5 YC1: file mushroom bị thiếu luật 154 0712399 Nguỹên Tấn Thành 0 155 0712402 Lê Thị Thắm 1 0 0 0 1 1 1 2 6 YC2: không làm bài 1 sao có kq so sánh .25 1 0 1 2 7.

YC3: số liệu sai 162 0712426 Hoàng Phúc Thịnh 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm 163 0712428 Đỗ Thị Thu 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm 164 0712429 Lê Nguyễn Hoài Thu 1 0 0 0 1 1 1 2 6 YC1: chưa hoàn thiện 165 0712431 Cáp Ngọc Thuận 0 166 0712436 Võ Văn Thuận 0 0 0 0 1 1 1 2 5 167 0712437 Võ Hoàng Thy 2 1 1 1 1 1 1 2 10 168 0712443 Dương Minh Tiến 0 0 0 0 1 1 1 2 5 169 0712445 Lê Quang Tiến 0 0 0 0 1 1 1 2 5 170 0712450 Đỗ Minh Toàn 0 YC1: kiểm tra lại chương trình. YC3: kết luận sai 178 0712486 Dương Kim Tuấn 0 179 0712487 Hà Thanh Tuấn 0 180 0712488 Lê Quang Tuấn 1 0 0 0 1 1 1 2 6 YC1: chưa hoàn thiện 181 0712499 Phạm Văn Tuyên 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm 182 0712500 Nguyễn Hồ Trí Tín 1 0 0 0 0 0 0 0 1 YC1: chưa hoàn thiện 183 0712502 Trần Tín 0 0 0 0 1 1 1 1 4 YC3: kết luận sai 184 0712505 Nguyễn Hùng Vương 1 0 0 0 0 0 0 2 3 YC1: chưa hoàn thiện. YC2: tập vote liệt kê thiếu 161 0712423 Đặng Đức Thịnh 0 0 0 0 1 0 1 0 2 nhiều luật. YC2: không làm 185 0712507 Lưu Kiếm Vinh 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm 186 0712516 Dương Lê Nguyên Vũ 2 1 1 1 1 1 1 2 10 187 0712522 Nguyễn Điền Khắc Vũ 0 188 0712523 Nguyễn Hoàng Vũ 0 189 0712526 Nguyễn Lâm Vũ 2 1 1 1 1 1 1 2 10 . YC1 YC2 ST TEN_ YC3 TONG MSSV HO_SV Code GHI CHU T SV W(1) V(1) M(1) W(1) V(1) M(1) (2) DIEM (2) 156 0712403 Huỳnh Công Thắng 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm 157 0712407 Nguyễn Văn Thắng 1 0 0 0 1 1 1 2 6 YC1: chưa hoàn thiện 158 0712408 Nguyễn Minh Thắng 0 159 0712411 Nguyễn Đỗ Thạnh 0 0 0 0 1 1 1 2 5 YC1: không làm 160 0712421 Trương Minh Thiện 1 0 0 0 1 1 1 0 4 YC1: chưa hoàn thiện. có lỗi không ra 171 0712451 Nguyễn Gia Túc 1 0 0 0 1 1 1 2 6 kq 172 0712454 Ngô Thị Bảo Trân 0 173 0712456 Phạm Thị Thanh Trang 0 174 0712461 Nguyễn Thế Trường 2 1 1 1 1 1 1 2 10 175 0712462 Nguyễn Xuân Trường 0 176 0712475 Nguyễn Đức Trung 2 1 1 1 1 1 1 2 10 177 0712485 Đỗ Thanh Tuấn 1 0 0 0 1 1 1 1 5 YC1: không làm. YC3: chưa làm YC1: không làm.