You are on page 1of 149

N gày nay, Internet và đặc biệt là World Wide Web đã trở thành một dịch vụ

thông tin gắn chặt với đời sống kinh tế-xã hội. Trong giáo dục, việc truy cập
thông tin và tạo ra thông tin trở thành một công việc thường xuyên của thầy giao
và học sinh Ngoài các chương trình trong MS Office như Word, Excel, chương
trình Frontpage cho phép mọi người dễ dàng tạo ra các trang Web sinh động đầy
màu sắc, đồng thời chuyển tải các trang đó lên mạng Internet một cách thuận
tiện nhanh chóng..

FrontPage Editor

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN

2 FrontPage Editor

FrontPage Editor

Mục lục
Mục lục.............................................................................................................3
Bắt đầu với FrontPage......................................................................................11
Không gian làm việc FrontPage ......................................................................................13

Menu (Thực đơn).................................................................................................................................................14

Thanh ToolBar.....................................................................................................................................................14

Màn hình soạn thảo..............................................................................................................................................15

Các vùng điều khiển............................................................................................................................................15
Các lệnh đơn giản của FrontPage....................................................................................16

Các lệnh làm việc với tệp (file)...........................................................................................................................16

Các lệnh soạn thảo...............................................................................................................................................16
Ngôn ngữ HTML và tổng quan về trang Web...................................................................16
Tạo trang mới..................................................................................................................18
Cất nội dung trang hiện thời vào file..............................................................................18
Cất nội dung của trang tại FrontPage web hiện thời.......................................................19
Tạo trang mẫu ...............................................................................................................19
Mở một trang trong FrontPage Editor..............................................................................19
Thuộc tính trang..............................................................................................................20

Lựa chọn trên Margin..........................................................................................................................................21

Lựa chọn Custom.................................................................................................................................................21

Làm việc với trang Web....................................................................................22
Để chuyển giữa các chế độ hiển thị.....................................................................................................................22
Sự khác nhau giữa tài liệu Word và tài liệu HTML............................................................22
Cấu trúc trang Web.........................................................................................................23
Địa chỉ trang Web...........................................................................................................23
Tạo màu nền, màu text và ảnh nền cho trang...............................................................24
Định dạng text và đoạn....................................................................................26
Định dạng text................................................................................................................26
Đặt text lui vào so với lề của đoạn hiện thời (To indent text)..........................................27
Đặt lề text lùi ra so với lề của đoạn hiện thời (To outdent text)......................................28
Làm việc với Paragraphs.................................................................................................28

Tạo một dòng mới mà không có khoảng trắng với dòng trên đó........................................................................28

Tạo một đoạn mới................................................................................................................................................28

Dóng lề cho đoạn.................................................................................................................................................28

Thay đổi style cho đoạn.......................................................................................................................................29

Chèn một ngắt dòng.............................................................................................................................................29

FrontPage Editor 3

..............................................................................................................................................................42 Sắp đặt lại (recalculate) các hyperlinks.............29 Làm việc với danh sách...........41 Kiểm tra các hyperlinks..............................................37 Tạo Picture Link.................................................................................................34 Các loại siêu liên kết................................32 Tạo danh sách menu......................................................................................................................................................................................33 Tạo danh sách có thứ tự...................................................................................................................35 Tạo text hyperlink tới trang mới...................................................................................41 Xoá text hyperlink...........................................................................39 Thay đổi text hyperlink..39 Thay đổi picture hyperlink..........................................................................38 Lần theo picture hyperlink về sau (forward)....................................................................33 Tạo danh sách lồng nhau...................................................................................................29 Chèn kí tự đặc biệt........................................................................................................................................................39 Xoá và thay đổi các Hyperlink............................................................................42 4 FrontPage Editor ..................................................41 Sửa một hyperlink hỏng.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................33 Bookmark và HyperLink...................................................................................................................................................................................................................................................33 Thay đổi thông số của danh sách......34 Tạo các Text Link.............................39 Lần theo một hyperlink ngược về phía trước (backward)........................................................................................................................................................................41 Xoá picture hyperlink................................32 Tạo danh sách directory.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................32 Tạo danh sách definition.........................................FrontPage Editor .................................................................................................31 Tạo danh sách bullet.......................................................................................................36 Tạo text hyperlink tới một trang trên World Wide Web....................................................................35 ..................................................................................................36 Tạo text hyperlink tới trang hoặc file trong FrontPage web hiện thời........................................................................................................................................................................................................................................................................35 Tạo text hyperlink từ FrontPage Explorer........................................................................................................................37 Tạo picture hyperlink tới một trang mới...............................................................................37 Tạo picture hyperlink tới một trang trên World Wide Web.......................................................................................................38 Tạo picture hyperlink tới trang hoặc file trong FrontPage web hiện thời..................................................................................................38 Thay đổi HyperText và Hypermedia..............38 Lần theo follow text hyperlink trở về sau (forward)......

.................................................................................................................................. FrontPage Editor Tạo e-mail hyperlink..........................44 Tạo link với BookMark.............................................................................................................................................53 Chuyển thành ảnh JPEG.....................................................................................................................................................55 Các chức năng khác .................................................................................................................44 Tạo hyperlink tới file của Microsoft Word...........................................57 FrontPage Editor 5 .................................................................................................................................................................................................................................50 Sửa ảnh.......................45 Làm việc với ảnh...............................................................................................................................................................................................................................53 Tạo ảnh trong suốt....................................................................53 Thay đổi kích thước ảnh.........................48 Chèn ảnh từ FrontPage web hiện thời..............................................51 Tuỳ biến video clip.............................................................................................................................................................................48 Chèn ảnh từ World Wide Web............. Excel..................................................................................................................................................................49 Chèn một video clip.........................................................................................................................................56 Tạo text thay thế cho ảnh................................................................................................................................................................................................................................................................................................49 Cách chèn một video clip từ Microsoft Clip Gallery của Microsoft Office 2000..............................................................................................................48 Chèn ảnh từ một file............................................... hoặc PowerPoint....................................................56 Đặt hyperlink ngầm định cho ảnh................................................................................45 Xoá Bookmark.................................................................................................................................................................................53 Chuyển đổi ảnh......................................................45 Chuyển tới bookmark...............................................50 Cách sử dụng các nút trên thanh công cụ Picture............................52 Thay đổi kích thước (Resample) file ảnh......................................................................................................................................................................................................................50 Thay đổi cách sắp đặt ảnh...............55 Chỉ định độ ảnh có độ phân giải thấp...........53 Chuyển thành ảnh GIF..................................................................49 Chèn clip art.......................................................................................55 Import ảnh vào FrontPage web...........44 Bookmark.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................51 Tạo thumbnail picture...................................................................................................................................................................................47 Các loại ảnh được hỗ trợ trong HTML.................................................................................47 Chèn một hình ảnh..............................................................................................................................................................................................................................44 Tạo Bookmark..............................

.67 Định dạng table........66 Phân bố các hàng và cột đều nhau.............................................................67 Xoá caption của bảng..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................60 Chọn hotspot.............................62 Điều chỉnh bảng....................................................................................................................................68 Bổ sung ảnh nền cho một ô ..............................................................................................59 Tạo Rectangle Hospot.........................................................64 Dãn ô................................................................67 Thay đổi màu nền của một hoặc nhiều ô..................................................................................................62 Thuộc tính của table...........................................................60 Highlight hotspot......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................67 Xoá bảng............................................................................................................................................................................ cột........................................................................................64 Trộn các ô.....................................64 Thay đổi kích thước bảng....................................................................................................................59 Tạo Circular Hospot...............60 Di chuyển hotspot........65 Thay đổi kích thước ô.............................................................................................................................................................................................61 Tạo Table.................................................................................. hàng....................................68 6 FrontPage Editor ..............................................................................................................................................................................................64 Phân tách ô...................................................59 Tạo Polygon Hospot....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................67 Thay đổi màu nền của bảng...................................................60 Làm việc với Table.................................................................61 Tạo bảng trong bảng khác................................63 Chọn cả bảng hoặc một phần của nó...........................................................................................................................................................................FrontPage Editor Hospot..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................59 Thay đổi Hospot.....................................................................................67 Xoá ô.............................................................................................................................................................67 Xoá bảng và một phần của nó............................63 Chèn một ô...............................................68 Bổ sung ảnh nền cho toàn bảng......................................................................................................................................................................59 Tạo Text Hospot........................................................................................................58 Tạo Hotspot............................................................63 Chèn hàng hoặc cột.............................................................................................................................

..............................................................................................81 Product Information: Thông tin sản phẩm..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................69 Thay đổi màu đường viền bảng.......84 Any of several option: Một vài lựa chọn trong tuỳ chọn....................................................................................................................................................................................................70 Các thao tác khác..........................................................................................................................................................................................................................69 Thay đổi layout của bảng...........................................................................................................84 Date: Kiểu dữ liệu nhập vào là ngày .............................................................................................................................................................................................................................................................76 Làm việc với form .................................................................................................................................................................... FrontPage Editor Thay đổi màu các đường viền ô...............................................................................................................................................................................................................................................................................................84 Boolean: Lựa chọn Có hoặc Không.......................79 What to do with form results?..................................70 Chuyển bảng thành text.....76 Tạo viền cho frame...........................................................................78 Thuộc tính của form..............74 Thuộc tính của frame........................................................................................................................70 Bổ sung tiêu đề ô.....................................................................................................................76 Tạo liên kết từ một frame và hiển thị đích liên kết trên một frame khác.............72 Đặc tả trang khởi tạo cho một frame.......................................................................................................................................................................................................70 Bổ sung caption cho bảng..........70 Làm việc với Frame...............................................69 Thay đổi hình dạng của ô..................................................82 Ordering Information: Thông tin về yêu cầu..................................................................................80 Contact Information: Thông tin để liên hệ với người sử dụng..................................79 Sử dụng tạo form bằng Wizard..84 FrontPage Editor 7 ..............................................................................84 One of several options: Lựa chọn duy nhất trong tuỳ chọn................................................................75 Thay đổi khoảng cách giữa các frame.............................74 Thay đổi bố cục của frame – Chia nhỏ frame – Xóa frame...................................................................................................................................................................................77 Tạo Form...........................................................................................................................................................70 Sửa caption của bảng..................................................................83 Personal Information: Thông tin cá nhân........................................................................................................72 Tạo trang frame..78 Thêm trường vào form.............................73 Cất trang frame.........................................................................................................................................

.............85 Một trường ảnh hiển thị một ảnh trên form............................................................90 Tạo trường scrolling text box ..........................................................................90 Thiết lập thuộc tính cho trường check box .......................................................................85 Một thực đơn cuộn xuống cho phép người sử dụng có thể chọn từ một hay nhiều dòng thực đơn cùng một thời điểm....................................92 Drop-Down Menus...........................................................................................................84 Thêm thành phần của form.91 Radio Buttons...................... ............85 Một nút là radio cho phép người sử dụng chỉ được chọn duy nhất bằng cách kích chuột vào nút này.........84 Paragraph: Dữ liệu nhập là text nhiều dòng...................................................................................................................84 String: Dữ liệu nhập trên form là dòng text...............................................................................................................................................................90 Tạo trường check box .........................................................................................................................................................87 Thay đổi thuộc tính của trường text box.....................................................................................................................................................................................................................................................85 Hộp text chỉ có một dòng để người sử dụng gõ dữ liệu text trong đó..........................................................................................................................................................................84 Number: Dữ liệu nhập trên form là số...........86 Tạo trường Text Box..................................................................................................................................................85 Nút là check box cho phép người sử dụng chọn nhiều tuỳ chọn bằng cách kích chuột vào nhiều nút check box.......................................................................................................................................90 Hạn chế giá trị nhập tại trường.....................................................................86 Tạo trường mật khẩu....................................................................................................................................................................................92 8 FrontPage Editor ........................................................................................................................ Bằng cách kích chuột vào ảnh này.........................................................................................86 Hiển thị trường xác nhận..........87 Scrolling Text Boxes.................86 Text Boxes...............................................85 Các thao tác với trường...............90 Thay đổi thuộc tính của trường scrolling text box.........................................................................................................................................91 Tạo trường radio button ...................................85 Một nút nhấn cho phép người sử dụng đăng kí form hoặc khởi tạo lại trạng thái ban đầu của form................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................91 Thay đổi thuộc tính của trường radio-button ..............................86 Sao chép một trường.............................FrontPage Editor Range: Kiểu dữ liệu trên form là một miền các giá trị để chọn lựa.....................................................................................90 Check Boxes....................... người sử dụng có thể đăng kí form................................................................................................................................................................85 Một hộp text cuộn nhiều dòng để người sử dụng có thể nhập các dòng text tại đó.........................................86 Xóa một trường trên form...............................................................................................................................................................................................................................................................................

........................126 Hiển thị mã nguồn HTML của trang hiện hành ...............................................................................130 Để áp đặt theme đối với Web site ................................................................................................121 Tạo trang chủ ................127 Tạo Shared Borders và thanh di chuyển (Navigation Bar) ............................................................................................................................95 Tạo trường push button .....................................................................................................123 Tạo liên kết từ hình ảnh.............................................................................................................127 Taọ liên kết đến các trang khác ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................98 Lab1........95 Trường Push Buttons và Picture ...................................................................................................................129 Chủ đề định dạng (theme) ......................................97 Khái niệm và thuật ngữ.............. FrontPage Editor Tạo trường drop-down menu.......................................................................... ............................................................................................................................................................121 Thực hiện chèn hình vào trang chủ.............................................97 Thay đổi trường ẩn ...................................121 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................96 Trường ẩn ..............................125 Lưu trang hiện hành ........................................126 Tăng cường các định dạng cho Web site ..............................................................................................................................................................................................................................133 FrontPage Editor 9 ..............................................................132 Xem trước Web site .............................................................................................................................................................................................................................................95 Thay đổi thuộc tính của trường push button ...........................128 Hiệu chỉnh thanh liên kết (link bar) ..........................................................126 Chế độ xem trước trang Web (preview) .....................................128 Tạo shared border của Web site .......131 Hiệu chỉnh Theme ...........................................96 Tạo trường Picture............................................................................126 Hiển thị các thẻ HTML trên trang hiện hành............................................................126 Lab2......................................................................127 Mở một Web site ...........................................133 Xem trước Web site trong Web browser ........................124 Canh giữa các thành phần trên một trang .....................................................................................................................................................................................................125 Các tùy chọn cuả Page View .......Hidden .... ................................ .......................................................................................................................................................................................128 Thử nghiệm hyperlink trên thanh liên kết ..........................................................................................................................................................................................................................................................................93 Qui định việc nhập dữ liệu cho trường drop-down menu...................................................................................................................

....................................................................136 10 FrontPage Editor ...FrontPage Editor Tổ chức file trong web site .............................................................................................................................................................................................................................134 Di chuyển các file hình ảnh vào thư mục Pictures ..............................135 Xuất bản (publishing) Web site Hsph ....135 Tạo thư mục ( folder) mới ...........................................................................................................................................136 Xuất bản Web site đang làm việc ..................................

một tập hợp đầy đủ các các wizard và các mẫu để tạo trang và FrontPage web. các mẫu biểu và các phần tử khác nữa vào trang web. quản lí toàn bộ Web site và FrontPage Editor. bạn học về: Bắt đầu với Các đặc điểm cơ bản Frontpage  của FrontPage Chào mừng các bạn khi đến với Microsoft FrontPage. FrontPage Editor lại rất dễ dàng cho việc sử dụng bởi vì nó trở nên thân thiện khi có giao diện của một trình xử lí văn bản.  Các thao tác với file nơi mà bạn có thể tạo và sửa đổi các trang Web mà không cần phải biết ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML). thiết kế và sửa đổi các trang Web. Bạn không cần phải học ngôn FrontPage Editor 11 . FrontPage Editor sẽ hiển thị chúng như khi chúng xuất hiện trên trình duyệt. quản trị quyền truy nhập. nhập và xuất các file. giám sát các nhiệm vụ. ảnh. và đặc biệt là cho phép tiếp cận với FrontPage Editor để thiết kế và sửa đổi nội dung của trang Web. tại đây. một  Vùng làm việc của bộ công cụ tạo và điều hành web site một cách lí tưởng mà FrontPage người thiết kế không nhất thiết phải biết những kiến thức về lập trình. chẳng hạn như bộ thư viện thiết kế đồ hoạ chuyên nghiệp. FrontPage Editor hỗ trợ cho bạn việc tạo.  Thuộc tính trang Web FrontPage bao gồm nhiều tính năng hỗ trợ cho việc tạo Web site một cách dễ dàng nhất. áp dụng các bố cục đồ hoạ cho trang. những phần tử active cung cấp những chức năng và hàm phức tạp mà không cần lập trình. Chẳng hạn như đưa text. hình của FrontPage FrontPage bao gồm FrontPage Explorer. FrontPage có mọi thứ mà bạn cần để thiết kế và  Một số thành phần màn xây dựng trang Web và Web site cho bạn. Mặc dù là một công cụ có tính năng hoàn hảo. bạn có thể tạo. bảng. FrontPage Editor T Bắt đầu với FrontPage  Trong bài này. thiết kế. và một danh sách các nhiệm vụ dành cho việc kiểm soát và tạo FrontPage web. trên một một tổ chức intranet hoặc World Wide Web. tổ chức các file và folder. Bạn có thể dùng FrontPage Explorer để xuất bản các trang web trên máy tính của mình. kiểm tra và so sánh các siêu liên kết. Bạn có thể dùng FrontPage Explorer để tạo cấu trúc của Web site.

và FrontPage Editor tự động chuyển đổi chúng sang dạng GIF hoặc JPEG. Nếu bạn muốn soạn trực tiếp các mã lệnh HTML. kiểm tra lỗi chính tả và tạo bảng một cách dễ dàng. Kích đúp vào ảnh. Microsoft Excel. tạo màu nền... sử dụng các lệnh chuẩn của trình soạn thảo văn bản như cắt.FrontPage Editor ngữ HTML để sử dụng FrontPage Editor bởi vì nó có thể tạo mọi thẻ HTML cho bạn. thay đổi kích thước và màu sắc của text. chèn hàng và cột. Ngoài ra. . . Bạn cũng có thể đưa vào và thiết kế viền trang. các thẻ mở rộng như style-sheet. FrontPage cũng quản lí các siêu liên kết được tạo trong tài liệu Microsoft Office 2000. check box. frame. Khi bạn tạo form. bạn có thể vào text. Bạn cũng có thể tạo ánh xạ ảnh bằng cách thêm các Hotspot trên ảnh chứa siêu liên kết. dán. . chèn các thanh định hướng liên kết. FrontPage cũng hỗ trợ một thư viện phong phú ClipArt. bạn có thể điều khiển lề. các điều khiển ActiveX. tạo các danh sách đa cấp. font và kích thước của chữ.. FrontPage là một thành viên trong họ sản phẩm của Microsoft Office và chia sẻ nhiều tính năng của Microsoft Word và Microsoft Excel. 12 FrontPage Editor . Sử dụng style sheet. thay đổi kích thước.. điều khiển form mặc định tự động cất thông tin trên form vào một file hoặc gửi chúng tới một địa chỉ e-mail. chẳng hạn như Microsoft Word. tạo ảnh đen trắng.. khoảng cách giữa các dòng. dóng lề cho chúng.Bạn cũng có thể mở bất kì file HTML nào trong FrontPage Editor và toànbộ tag của chúng sẽ được dịch và hiển thị trên màn hình của FrontPage hoặc mở các file với nhiều khuôn dạng khác nhau và FrontPage Editor tự động chuyển đổi chúng thành HTML. bạn có thể cắt xén. Bạn có thể chọn một điều khiển từ tập các điều khiển form của FrontPage hoặc thêm điều khiển của mình cho form. Trong chế độ này. và bạn có thể tạo mẫu thiết kế của chính mình. soạn các thẻ HTML và các mã kịch bản. Sử dụng các lệnh về tạo bảng.Bạn có thể chèn text trong mọi style HTML. radio button. bạn có thể sử dụng chương trình tạo ảnh tương ứng. các ảnh. quay. màu sắc. bạn có thể tạo. tìm kiếm và thay thế. chúng được tạo bởi các nhà thiết kế chuyên nghiệp. tạo cho bạn các trang web sống động và hấp dẫn. giúp người sử dụng lướt trên Web site của bạn.Bạn có thể đưa các ảnh với bất kì định dạng nào. chẳng hạn như thư viện ClipArt. WordPerfect. FrontPage Editor đưa ra nhiều lựa chọn về định dạng trang. Sử dụng các lệnh sửa đổi ảnh.Bạn có thể tạo một trang HTML mơi dựa trên các wizard và template. Dưới đây là một vài đặc điểm của FrontPage Editor: . áp dụng các khuôn dạng cơ bản cho text.FrontPage Editor tự động nhận ra các siêu liên kết từ tài liệu Microsoft Office 2000. tạo độ sáng tối cho ảnh. và push button.Bạn có thể áp dụng một hay nhiều các bố cụ đồ hoạ của FrontPage.. . và các video clip. Bạn có thể tạo form chứa các trường text. thực đơn drop-down. bạn có thể sử dụng chế độ view HTML của FrontPage.

Thanh công cụ . Bạn có thể tạo một trang frame mới.Folders View .Themes View . và điều khiển form.Màn hình soạn thảo . Bạn có thể chèn các điều khiển ActiveX. Chúng sẽ thêm các khả năng tương tác chẳng hạn như thanh định hướng. tìm kiếm. Cả hai bao gồm: . thay đổi hiển thị của chúng và gán trang khởi tạo cho mỗi frame.Các vùng điều khiển FrontPage Explorer chỉ cho bạn các chế độ hiển thị khác nhau của FrontPage web: .Hyperlink Status View . tạo và chèn các kịch bản JavaScript và VBScript.. FrontPage Editor Bạn có thể thêm các chức năng mạnh vào trang bằng cách chèn các cấu thành FrontPage.Navigation View . plug-ins.Hyperlinks View . cấu thành mục lục (Table of Contents) tự động tạo outline của FrontPage web với các siêu liên kết đến từng trang. và các Java applet trên FrontPage Editor. Ví dụ. FrontPage hiển thị trang frame của bạn dưới dạng những gì bạn nhìn thấy là những gì bạn có (WYSIWYG). Bạn cũng có thể tiếp cận tới một phiên soạn các kịch bản. nhóm thảo luận.Thực đơn .. FrontPage Explorer và FrontPage Editor.All Files View . Không gian làm việc FrontPage Không gian làm việc của FrontPage bao gồm hai phần chính trên màn hình giao diện của nó.Tasks View Màn hình làm việc của FrontPage Editor: FrontPage Editor 13 .

View: Hiển thị các thanh công cụ. . . .Format: Các lệnh tạo khuôn.Go: Các lệnh sắp xếp các đối tượng đồ họa tương đối với nhau.Edit: Các lệnh soạn thảo thông dụng (tương tự các lệnh trong mọi hệ soạn thảo văn bản khác ngoại trừ một vài lệnh đặc thù).Frame: Các lệnh làm việc với Frame.File: các lệnh làm việc với file và tổng thể trên trang Web. Các lệnh trong thực đơn View dùng để làm ẩn hoặc hiện các Toolbar này.Insert: Chèn các đối tượng vào trang Web.Table: Các lệnh tạo bảng trên trang.Windows.Tools: Các công cụ và lựa chọn. . . Help: Các thực đơn truyền thống của Windows. .  Thanh ToolBar FrontPage có một số ToolBar có thể hiện hoặc ẩn trên màn hình. Một hình ảnh đầy đủ của các ToolBar 14 FrontPage Editor . . .FrontPage Editor  Menu (Thực đơn) Các thực đơn cơ bản của FrontPage bao gồm: . .

html Page View Panes và preview. Hiển thị tên cuả trang Web và vị trí cuả trang trong Title Bar Web site. thanh cuốn và dòng trạng thái. Thanh trạng thái. Estimated Download Time Thời gian tải trang ước lượng.  Các vùng điều khiển Bao gồm các nút điều khiển cửa sổ. FrontPage Editor  Màn hình soạn thảo Màn hình soạn thảo nằm ở trung tâm. Progress Indicator Chỉ thị cuả tiến trình. Scroll Bars Dùng để di chuyển trên trang hiện hành. Menu Bar Chứa các thực đơn lệnh. Các thành phấn Mô tả Page Tab Dùng để chọn trang làm việc. Hổ trợ người sử dụng khi cần hướng dẫn thực hiện Ask a Question Box các thao tác Close Page Đóng trang hiện hành. Chế độ Preview cho phép xem trực tiếp kết quả của trang Web trên các browser mà không cần phải có thêm các phần mềm này. Trong chế độ HTML. FrontPage Editor 15 . Các khung hiển thị trang: Gồm 3 chế độ normal. thường dùng để quan sát đích cuả Status Bar các liên kết. Chế độ Normal là chuẩn và là mặc định của FrontPage. FrontPage cho phép làm việc trực tiếp với các Tag theo chuẩn của HTML. Kết hợp hài hòa giữa hai chế độ soạn thảo này sẽ tạo ra các trang Web vừa ý. FrontPage có hai chế độ soạn thảo cho mỗi trang (file) Web: Normal và HTML.

 Các lệnh soạn thảo Các lệnh soạn thảo cơ bản trên thực đơn Edit: Copy.  Các lệnh làm việc với tệp (file) Các lệnh trên thực đơn File hoặc trên Standard Toolbar: New.. có nghĩa là nó sẽ xuất hiện với hiệu ứng phụ thuộc vào các thuộc tính đi kèm với tag. Các lệnh đơn giản của FrontPage Các nhóm lệnh sau trên trang soạn thảo FrontPage có ý nghĩa và kết quả tương tự như đối với các phần mềm soạn thảo khác (ví dụ WinWord. Một tag HTML bao gồm hai phần: phần mở và phần đóng tag (phần này là tuỳ chọn).html mà nội dung của nó tuân theo nguyên tắc của ngôn ngữ HTML. Page Setup. Trang là tài liệu cơ bản trên dịch vụ World Wide Web. 16 FrontPage Editor . Paste. một tài liệu HTML là một file được lưu dưới dạng . Các tag này sẽ qui định cách mà dữ liệu sẽ hiển thị trên trình duyệt. Các qui tắc này được thể hiện thành những "Tag" được chèn vào các vị trí thích hợp của trang Web.. Lotus WordPro. Save. Replace Ngôn ngữ HTML và tổng quan về trang Web Thông tin chính mà chúng ta truy nhập trên dịch vụ World Wide Web là các trang Web. Thực chất. Clear (delete).htm hoặc . hình thức hiển thị và nội dung của nó. Select All. . các tag này cung cấp thông tin về cấu trúc trang.. Save As. Ngôn ngữ HTML (Hyper Text Markup Language) là tập hợp các nguyên tắc và qui định dùng để mô tả và thể hiện các trang Web. PrintPreview. Một trang HTML bao gồm text và các tag của HTML được nhúng trong tài liệu.). Close. Open.FrontPage Editor Task Pane Khung tác vụ Thanh công cụ Standard và Các thanh công cụ thường sử dụng. Print. Find. Dữ liệu nằm sau phần mở sẽ chịu ảnh hưởng của tag. Formatting Views bar Thanh chuyển đổi chế độ views. Cut. Chúng được viết theo một ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản Hypertext Markup Language –HTML.

FrontPage Editor 17 . Các tag miêu tả hàng. Trình duyệt Web (chương trình hiển thị các trang Web) sử dụng những thông tin này để nhận ra cách mà dữ liệu hiển thị dựa trên mối liên hệ giữa các phần tử này. Ví dụ. cột của bảng Hiển thị của tag bảng trên trình duyệt Các tag HTML cũng cung cấp các thuộc tính đi kèm với giá trị. Ví dụ. chẳng hạn như bảng và mẫu biểu.. Ví dụ.. Một vài thuộc tính cung cấp các giá trị tham chiếu về sự hiển thị của phần tử trên trang. FrontPage Editor Một vài tag HTML xây dựng một đặc tả về cấu trúc các phần tử của trang.. những phần tử này được tạo bởi từ nhiều phần tử. chúng sẽ giúp bạn trang trí những trang Web của mình bằng những phần tử có sẵn như bullet. thanh định hướng. ảnh.. FrontPage hỗ trợ hơn 50 bài trí thiết kế chuyên nghiệp. số cell trên một dòng.. tag dùng để chèn ảnh tại trang có một thuộc tính chỉ ra tên của file ảnh cần chèn. font.. tag HTML đặc tả bảng miêu tả số dòng.. bảng có những thuộc tính mô tả độ dày và khoảng cách giữa các ô. Để trợ giúp bạn thiết kế trang được nhanh chóng.

FrontPage Editor Tạo trang mới 1. chọn template hoặc wizard để tạo trang mới. Tại FrontPage Editor. 2. 3. 2. 5. thực hiện lệnh File/Save As. các điều khiển ActiveX và những phần tử khác chứa trong trang. Kích nút File . Chọn Page. Mẫu tương ứng xuất hiện trên Preview 3. 18 FrontPage Editor . thực hiện lệnh File/New. Tại hộp hội thoại Save As. Gõ tên file trong hộp File Name và kích OK. Tại FrontPage Editor. chọn ổ đĩa và thư mục để cất trang. mẫu thu nhỏ của chúng xuât hiện trên vùng Preview. âm thanh. Kích OK khi xuất hiện hộp hội thoại với danh sách các phần tử như tranh ảnh. Chọn vị trí để cất nội dung trên trang 4. Cất nội dung trang hiện thời vào file 1. Hiển thị hộp hội thoại New. Kích OK.

7. Mở một trang trong FrontPage Editor 9. 5. . thực hiện một trong các bước dưới đây: . Vào tiêu đề và URL tương đối của trang 4. gõ tiêu đề trang tại Title. Sau đó. nếu bạn gõ tại URL là music/index. thực hiện lệnh File/Save As. 6. Tại hộp hội thoại Open. Nếu trang được mở từ web hiện thời hoặc từ World Wide Web. trang sẽ được cất tại folder Music là con trực tiếp của folder gốc của FrontPage web hiện thời và kích OK. 2. thực hiện lệnh File/Save. Kích OK. FrontPage Editor 19 . Kích OK. Chọn As Template. kích nút File.Mở một trang trên FrontPage web hiện tại. Tại hộp hội thoại Save As Template. để cất dưới tên khác. 8. âm thanh. kích đúp vào folder này và chọn trang trong đó. hoặc chấp nhận URL mặc định của FrontPage. các điều khiển ActiveX và những phần tử khác chứa trong trang. tên trang tại Name. Nếu trang được mở từ một file. Gõ URL tương đối tới gốc của FrontPage web đang mở hiện thời. Để xem nội dung của folder. Nếu là lần đầu cất trang tại FrontPage web.Mở một trang từ hệ thống file của bạn. và chọn file mà bạn muốn từ hộp hội thoại Select File. FrontPage Editor Cất nội dung của trang tại FrontPage web hiện thời 1. Thực hiện lệnh File/Open. Tạo trang mẫu Trong FrontPage Editor. Ví dụ. 10. Kích OK khi xuất hiện hộp hội thoại với danh sách các phần tử như tranh ảnh. tại FrontPage Editor. Thực hiện lệnh File/Save As. bạn có thể cất một trang dưới dạng mẫu. 3.htm. kích chọn một trang. đặc tả ngắn cho trang tại Description. gõ tiêu đề trang tại Title. mẫu này sẽ được hiển thị cùng với mẫu trang FrontPage chuẩn tại hộp hội thoại New.

20 FrontPage Editor .Nếu siêu liên kết không được đặc tả tới một frame đích khác. .FrontPage Editor . . hoặc kích vào nút Target Frame để chọn frame đích.htm. URL bắt đầu bởi “File://”.Default Target Frame: Nếu bạn muốn mọi đích liên kết của trang được hiển thị trên một frame khác của một trang frame. Trình duyệt Web sẽ chạy file này khi trang được hiển thị. URL sẽ là “FrontPage:///Editor/New Page n.Loop: Gõ số lần lặp lại của file âm thanh này. trang đích của siêu liên kết sẽ được hiển thị tại frame đích mặc định.Browse: Kích nút này để duyệt file trong FrontPage web hiện tại hoặc tại hệ thống file. FrontPage khởi tạo trình duyệt Web. .” . gõ tên của đích frame mặc định. Vị trí của trang mà bạn đã xem được hiển thị tại URL của hộp hội thoại Open. Bạn có thể đặc tả một file trên FrontPage web hiện tại hoặc từ hệ thống file của bạn. chọn nút World Wide Web .Location: Gõ tên của file âm thanh nền cho trang.Base Location: URL cơ sở của trang. Nếu trang chưa được cất. . Xuất hiện hộp hội thoại Các tuỳ chọn của hộp hội thoại Page Properties: Tại General: .Forever: Chọn để đặt chế độ chạy file âm thanh cho đến khi trang không được hiển thị nữa. Kích OK để mở trang. Thuộc tính trang Thực hiện lệnh File/Page Properties. . Nếu trang được mở từ một file.Title: Tiêu đề của trang. chuyển đến trang mà bạn muốn mở và trở lại ứng dụng FrontPage. Background Sound: .Location: URL đầy đủ của trang. .Mở một file từ World Wide Web.

bạn không thể điều khiển được. Khuôn dạng của Style-sheet cho phép điều khiển khoảng cách. màu sắc mà với những thuộc tính của HTML cơ bản.Name: Tên của tag . FrontPage Editor . Specify Left Margin: Chọn lề trái và lề phải cho trang bằng điểm.  Lựa chọn Custom Tại đây thiết lập các tag meta (biến hệ thống và biến được định nghĩa bởi người sử dụng).Modify: Kích nút để sửa thuộc tính của tag được chọn .Add: Kích nút này để thêm tag mới . System Variables (HTTP-EQUIV): Phần này liệt kê các tag meta dùng thuộc tính HTTP- EQUIV như một phần cặp tên và giá trị. Specify Top Margin: Chọn lề trên và lề dưới cho trang bằng điểm. lề.Style: Kích nút này để thay đổi thuộc tính style sheet cho phần tử được chọn. .Remove: Kích nút này để bỏ tag được chọn . lề thiết lập được áp dụng cho những cạnh chung đường viền (thay cho cạnh của trang).User Variables: Phần này liệt kê các tag meta do người sử dụng định nghĩa.Value: Giá trị tương ứng với tag . chúng sẽ có ảnh hưởng tới trang hiện thời. Những tag này cung cấp những giới thiệu đặc biệt tới trình duyệt. chẳng hạn như thời hạn hiển thị hoặc nạp lại của trang. font. Nếu trang hiện thời sử dụng chung đường viền.  Lựa chọn trên Margin Đặc tả các thuộc tính để điều khiển lề của trang. FrontPage Editor 21 .

Trang Web là những đơn vị thông tin page cơ bản mà người dùng truy cập trên dịch vụ WWW. bao gồm: • Normal: Đây là chế độ hiển thị nội dung của trang Web khi bạn đang tạo và chỉnh sửa nó • HTML: Chế độ hiển thị trang Web dưới các mã tag HTML • Preview: Xem trước nội dung của trang Web ngay tại ứng dụng FrontPage mà không nhờ trình duyệt  Để chuyển giữa các chế độ hiển thị Kích chuột vào nút tương ứng phía dưới ở màn hình FrontPage Editor. để tạo giao diện thuận tiện cho người tính của trang thiết kế khi tạo trang Web. Thuật ngữ “WYSIWYG” chứng tỏ phần nào việc dễ sử dụng các công cụ của FrontPage Editor trong việc thiết kế các trang Web. FrontPage Editor cung cấp các chế độ hiển thị khác nhau.FrontPage Editor T Làm việc với trang Web  Trong bài này. chúng được tạo ra dựa theo ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản  Thay đổi một số thuộc HTML. 22 FrontPage Editor . Chính vì vậy. Với giao diện không khác gì lắm màn hình soạn thảo thông thường (với những ứng dụng kiểu như Microsoft Word). Những trang tài liệu được tạo bởi Word bao gồm thực sự những thông tin mà tài liệu đó sẽ hiển thị. bạn hoàn toàn có thể tạo các trang HTML dễ dàng như việc tạo trang soạn thảo vậy. Chúng được lưu dưới một khuôn dạng riêng. Tuy việc hiển thị nội dung của trang HTML và trang soạn thảo Word trong hai ứng dụng tương ứng là Word và FrontPage Editor không khác nhau lắm. Sự khác nhau giữa tài liệu Word và tài liệu HTML Việc tạo các trang Web tại chế độ hiển thị Normal sẽ trở nên thân thiện khi bạn đã sử dụng họ sản phẩm soạn thảo trong bộ Office của Microsoft. nhưng về thực chất thì thông tin chứa đựng trong chúng là khác hẳn. bạn học về: Làm việc với  Các chế độ hiển thị trang web của Front-Page Editor FrontPage Editor là công cụ giúp cho việc tạo các trang  Sự khác nhau giữa Web một cách dễ dàng mà không đòi hỏi ở bạn kiến thức Word page và HTML về ngôn ngữ HTML.

FrontPage Editor phân biệt với các tài liệu của ứng dụng khác. những kịch bản. tài liệu đó được cất dưới một file.Tên giao thức của dịch vụ mà bạn đang truy nhập: http Khuôn dạng tổng quát của địa chỉ một trang Web như sau: http://địa chỉ IP của máy chủ/tên thư mục/. Địa chỉ trang Web Một trang Web là một tài nguyên trên dịch vụ WWW của Internet. Tương ứng với phần này của tài liệu HTML. những plug- in được nhúng trong tài liệu HTML. bạn có thể thay đổi các thông số của trang tại phần này bằng cách dùng lệnh File/Page Properties và chọn General. Phần này thông thường được tự động tạo khi thiết kế trang. bạn phải biết: . tài liệu HTML là một file dạng text. còn trang HTML chỉ chứa những thông tin dạng text và chỉ ra cách mà dữ liệu được hiển thị trên trình duyệt. Những cặp thuộc tính và giá trị này bổ sung cho tag. Vậy. chính vì vậy. hoặc Custom để vào các thông số. và toàn bộ thông tin này sẽ được trình duyệt giải mã để hiển thị dữ liệu theo cách mà tài liệu HTML chỉ định.Vị trí của máy chủ chứa trang Web này.. tại đó. trong file này. Và như vậy. Language. trang Word thực sự chứa thông tin mà nó hiển thị. trang tài liệu Word hiển thị một bức ảnh (không có liên kết) cùng với text đi kèm. bạn có thể xem nội dung của nó bằng các ứng dụng soạn thảo thông thường. Nội dung của nó khi đọc bởi các trình soạn thảo dạng này sẽ bao gồm các tag HTML đi kèm với nó là text (sẽ được hiển thị) và các thông số cùng các giá trị đi kèm. thực chất đây chính là địa chỉ IP của Web site . Thực chất. ngoài những thông tin đặc trưng cho khuôn dạng của file Word (thường nằm trong phần đầu của file) còn có những thông tin về text và ảnh đã nói ở trên. Với tài liệu HTML thì khác. Chúng hỗ trợ cho việc tạo các trang Web động và tất nhiên sẽ không được nhắc đến kĩ trong tài liệu này./tên tài liệu HTML FrontPage Editor 23 . dung lượng của file Word cũng phụ thuộc vào độ lớn các thông tin mà chúng hiển thị. Phần thân: Nằm trong cặp tag <BODY> và </BODY> của HTML. để truy cập đến nó.. Và vì vậy. chúng được hiển thị tại chế độ Normal gần giống như cách mà chúng hiển thị trên trình duyệt. Tuy nhiên. các tag cần thiết (mà FrontPage chưa hỗ trợ). sự khác biệt lớn giữa tài liệu Word và tài liệu HTML là ở chỗ. Chẳng hạn. Cấu trúc trang Web Trang Web bao gồm những phần sau: Phần đầu trang: Thường nằm trong cặp tag <HEAD> và </HEAD>. Phần không có ở HTML chuẩn: Đây là những chương trình. thông tin được lưu sẽ có cấu trúc liên quan với nhau một cách nhất định. trình duyệt chỉ hiểu khuôn dạng của tài liệu HTML mà thôi.Đường dẫn đến trang web tại máy chủ này .

Text: Đặc tả màu của text trên trang bằng cách chọn màu từ danh sách.Watermark: Chọn để hiển thị ảnh như một “watermark”.vn/product/ttvn. . . . Để chọn một màu chưa xuất hiện trên danh sách. . Bạn chỉ có thể xem thuộc tính của ảnh tại FrontPage web hiện tại mà thôi. ảnh sẽ trải theo dạng lát gạch trên nền trang.Hyperlink: Đặc tả màu của siêu liên kết trên trang.fpt.Background picture: Chọn check box này để sử dụng một ảnh nền.htm Tạo màu nền.Background: Đặc tả màu nền của trang bằng cách chọn màu từ danh sách.Properties: Kích nút này để mở hộp hội thoại Picture Properties để xem hoặc sửa thuộc tính của ảnh nền. màu nền sẽ hiển thị qua ảnh. Gõ tên của đường dẫn đến file ảnh hoặc kích nút Browse để tìm file này.Specify Background and Colors: Phần này chứa các thông tin điều khiển màu nền cho trang. màu text và ảnh nền cho trang Thực hiện các bước sau: 11. Chú ý: Bạn có thể kết hợp ảnh nền với màu nền. .FrontPage Editor Chẳng hạn: http://www. Nếu ảnh nền có màu trong. 24 FrontPage Editor . Thực hiện lệnh Format/Background. . kích Custom và chọn một màu tại hộp hội thoại Color. .

Visited Hyperlink: Đặc tả màu liên kết đã được tham chiếu đến. .Get Background and Colors From Page: Chọn nền và màu từ một trang khác bằng cách gõ đường dẫn đến trang tại đây hoặc kích nút Browse để tìm trang. . FrontPage Editor 25 .Active Hyperlink: Đặc tả màu của siêu liên kết đang kích hoạt. FrontPage Editor .

chỉ số dưới và những thuộc tính khác nữa. cắt. Định dạng text 1. lề được thiết lập bởi bố cục đó. bạn có thể thiết lập kiểu paragraph khi bạn tạo và thay đổi nó. xuất hiện hộp hội thoại Font: 26 FrontPage Editor . tạo danh sách và một số công việc tương tự như trình soạn thảo văn bản khác nữa.Chọn Font. bạn học về: Định dạng  Sử dụng Font text và đoạn trong trang HTML FrontPage Editor cung cấp một giao diện soạn thảo text đầy  Định dạng text đủ. bạn có thể định dạng cho text. nhúng các đoạn. các phím nóng. chỉ số trên. Vào các lựa chọn như sau: . kích thước. Bạn có thể thiết lập thuộc tính cho những kí tự mà bạn muốn như điều khiển màu. độ đậm. màu sắc. Nếu một bố cục được áp dụng cho trang. Ký tự thường có thuộc tính mặc định dựa trên khuôn dạng của đoạn chứa chúng. Tại FrontPage Editor.  Bỏ định dạng FrontPage Editor hiển thị trang web giống như trang được hiển thị trên trình duyệt dưới cấu trúc thẻ của HTML. chẳng hạn như Heading 1 hoặc Body Text từ danh sách style đã có. Bạn có thể áp dụng kiểu của đoạn. kích thước. Sử dụng các lệnh trên thực đơn. chọn text. sau đó thực hiện lệnh Format/Font 2. thuộc tính của kiểu đoạn.FrontPage Editor T Định dạng text và đoạn  Trong bài này. các nút trên thanh công cụ. Nếu trang không dùng bố cục có sẵn. chẳng hạn như font. kiểu danh sách bullet và number. sao  Định dạng đoạn chép và dán text.

3.Variable (<var>): Định dạng text là tên biến. . Kích OK để áp dụng những định dạng vừa thiết lập cho text. Tại FrontPage Editor. FrontPage Editor 27 . . . màu (Color) Chọn các hiệu ứng cho kí tự Thiết lập các thuộc tính của Style cho kí tự . Kích nút Increase Indent . 2. chọn text muốn indent. . FrontPage Editor Chọn Font Chọn các thuộc tính kiểu kí tự (Font Style). Đặt text lui vào so với lề của đoạn hiện thời (To indent text) 1. .Vertical Position: Chọn Superscript để text có dạng chỉ số trên hoặc Subscript để text có dạng chỉ số dưới. .Italic (<i>): Định dạng chữ nghiêng.Definition (<dfn>): Định dạng cho các định nghĩa. . kích thước (Size). .Bold (<b>): Định dạng chữ đậm.Code (<code>): Định dạng text là mã lệnh máy tính. thường hiển thị là chữ nghiêng. thường hiển thị là chữ nghiêng.Sample (<samp>): Định dạng cho text là kí tự chữ.Keyboard (<kbd>): Định dạng text là dữ liệu cần nhập từ bàn phím bởi người sử dụng.Blink (<blnk>): Định dạng text nhấp nháy.

 Dóng lề cho đoạn 1.Để căn lề giữa. kích nút Align Left .Để tạo một đoạn mới với cùng kiểu với đoạn hiện tại. đặt điểm chèn tại vị trí muốn chia trong đoạn và nhấn Enter.Để dóng lề trái. chọn text muốn outdent. Kích nút Decrease Indent button . kích nút Align Right . . kích nút Align Left . 2.Để dóng lề phải. . Tại FrontPage Editor. Tại FrontPage Editor.  Tạo một đoạn mới . 2. Thực hiện một trong các bước sau: . đặt trỏ text tại một vị trí trên đoạn. 28 FrontPage Editor . .FrontPage Editor Kích nút Increase Indent Đặt lề text lùi ra so với lề của đoạn hiện thời (To outdent text) 1. đặt điểm chèn tới cuối đoạn trên và nhấn Enter.Để chia nhỏ đoạn hiện tại. Click nút này Làm việc với Paragraphs  Tạo một dòng mới mà không có khoảng trắng với dòng trên đó Nhấn Shift + Enter.

Tại FrontPage Editor. đặt trỏ text tại bất kì vị trí nào trong đoạn. chọn kiểu ngắt dòng. 2. nhấn Insert. FrontPage Editor 29 . chọn Clear Both Margins. nhấn nút Bulleted List .Để áp dụng nhanh kiểu danh sách có số thứ tự. thực hiện lệnh Insert/ Symbol. thực hiện lệnh Insert/ Line Break. 3.Để áp dụng bất kì style hiện có nào. chọn Cleart Left Margin . 2. FrontPage Editor  Thay đổi style cho đoạn Tại FrontPage Editor. kích nút Numbered List . Tại hộp hội thoại Break Properties. kích nút Close. Kích OK. chọn Normal Line Break . Chèn kí tự đặc biệt 1. . Chọn một kí tự muốn chèn.Để xóa lề trái. Tại FrontPage Editor. thực hiện một trong các bước dưới đây: .Xoá cả lề phải và trái.Để áp dụng nhanh kiểu danh sách bullet. . . đặt trỏ text tại một vị trí trên đoạn và chọn một style tại hộp Change Style.  Chèn một ngắt dòng 1. chọn Clear Right Margin .Để xóa lề phải.Không xóa lề phải hoặc trái. đặt trỏ text tại một vị trí trên đoạn.

FrontPage Editor Kí tự muốn chèn 30 FrontPage Editor .

nhấn Enter hai lần hoặc Ctrl+End FrontPage Editor 31 . một chủ đề được hiển thị lùi ra ngoài về phía trái. • Danh sách dicrectory tượng trưng cho một danh sách ngắn liên tiếp các phần tử. danh sách sẽ xuất hiện tại các paragraph được đặc tả bởi bài trí này. • Danh sách menu tương tự như danh sách không có thứ tự. Nếu một bố cục trang trí được áp dụng cho trang. Để kết thúc một danh sách. Thực chất. bạn học về: Làm việc với  Danh sách là gì? danh sách FrontPage cho phép bạn định dạng text với các dạng danh  Tạo danh sách trong sách dưới đây: trang HTML • Danh sách bullet tượng trưng cho một danh sách không có thứ tự của các phần tử. • Danh sách number là một danh sách các phần tử có thứ tự. Một vài trình duyệt không hiển thị đúng kiểu của danh sách directory và menu. Danh sách này hiển thị một kí hiệu chỉ thứ tự đứng đầu các đoạn trong danh sách. • Danh sách definition tượng trưng cho các chủ đề và các đặc tả của chúng. hoặc định nghĩa lấy bullet của mình. Bạn có thể tạo các danh sách lồng nhau một cách dễ dàng bằng cách chèn một danh sách làm thành một phần tử của danh sách khác. còn các đặc tả lùi vào trong Định dạng chính xác của một danh sách phụ thuộc vào trình duyệt Web sẽ hiển thị chúng như thế nào. Thực chất. FrontPage Editor T Làm việc với danh sách  Trong bài này. danh  Danh sách bullet sách bullet được hiển thị bằng việc phân chia các đoạn với các khoảng trắng ở giữa và đầu mỗi đoạn là một bullet. Bạn có thể dùng bullet chuẩn. bullet ảnh từ bài trí.

FrontPage Editor

Tạo danh sách bullet

1. Tại FrontPage Editor, kích nút Bulleted List trên thanh công cụ Format
2. Vào phần tử của danh sách, nhấn Enter để tiếp tục
3. Nhấn Enter hai lần để kết thúc danh sách

Tạo danh sách definition

1. Tại FrontPage Editor, đặt điểm chèn tại dòng bắt đầu trên danh sách
2. Gõ chủ đề đầu mà bạn muốn định nghĩa

3. Tại thanh Format, chọn Defined Term từ hộp Change Style và nhấn Enter. FrontPage
Editor sẽ đẩy lùi lề của dòng mới vào so với dòng chủ đề vừa tạo
4. Gõ nội dung của chủ đề
5. Để thêm một chủ đề nữa trong danh sách, nhấn phím Enter và lặp lại bước 2-4
6. Nhấn Enter hai lần để kết thúc danh sách

Tạo danh sách directory

1. Tại FrontPage Editor, đặt điểm chèn tại dòng bắt đầu danh sách, tại thanh công cụ
Format, chọn Directory List từ hộp Change Style
2. Gõ phần tử đầu tiên của danh sách, nhấn Enter để tiếp tục
3. Nhấn Enter hai lần để kết thúc danh sách

32 FrontPage Editor

FrontPage Editor

Tạo danh sách menu

1. Tại FrontPage Editor, đặt điểm chèn tại dòng bắt đầu danh sách, tại thanh công cụ
Format, chọn Menu List từ hộp Change Style
2. Gõ phần tử đầu tiên của danh sách, nhấn Enter để tiếp tục
3. Nhấn Enter hai lần để kết thúc danh sách

Tạo danh sách lồng nhau

1. Tại FrontPage Editor, đặt con trỏ tại cuối của phần tử danh sách chính nơi mà dòng bắt
đầu của danh sách trong sẽ là dòng tiếp theo
2. Nhấn Enter để tạo dòng mới
3. Kích nút Increase Indent
4. Gõ phần tử đầu tiên của danh sách trong, kích nút Numbered List hoặc Bulleted List để
tạo danh sách được lồng ở trong
5. Nhấn Enter cho mỗi dòng phần tử mà bạn muốn thêm vào tại danh sách trong
6. Để kết thúc cả hai danh sách, đặt con trỏ tại cuối của phần tử sau cùng và nhấn Ctrl +
Enter

Tạo danh sách có thứ tự

1. Tại FrontPage Editor, kích nút Numbered List trên thanh công cụ
2. Vào nội dung của phần tử, nhấn Enter để tiếp tục
3. Nhấn Enter hai lần để kết thúc danh sách

Thay đổi thông số của danh sách

Chọn danh sách, thực hiện lệnh Format/ Bullets and Numbering. Xuất hiện hộp hội thoại
với bốn lựa chọn sau:
- Chọn Picture Bullets để chọn kiểu danh sách bullet từ theme được áp dụng hoặc từ một
file ảnh.
- Chọn Plain Bullets để chọn kiểu bullet truyền thống.
- Chọn Numbers để chọn kiểu danh sách có thứ tự và thay đổi số bắt đầu của danh sách.
- Chọn Other để áp dụng kiểu danh sách khác, chẳng hạn như danh sách definition hoặc
danh sách menu.

FrontPage Editor 33

FrontPage Editor

T
Bookmark và HyperLink  Trong bài này,
bạn học về:
Bookmark và
siêu liên kết  Tổng quan về Siêu
liên kết

Hyperlink là một kết nối từ một trang Web tới một vị trí
 Các loại siêu liên
khác trên World Wide Web. Đích của hyperlink thường là
kết
trang Web khác nhưng nó cũng có thể là một hình ảnh, một
địa chỉ e-mail, một file multimedia, hoặc thậm chí là một
 Tạo các liên kết
chương trình.

 Các loại siêu liên kết  Thay đổi
Hypertext và
Siêu liên kết thường được chia làm hai loại: siêu text Hypermedia
(Hypertext) và siêu thông tin đa phương tiện (HyperMedia).
 Bookmark và cách
Trên Web browsers, Hypertext thường được thể hiện dưới tạo
dạng một chuỗi kí tự được gạch chân và có màu đặc biệt
(thường có màu xanh lục). Hypermedia thường là các hình
ảnh hoặc đoạn phim. Trông hình thức các Hypermedia không
có gì đặc biệt so với các ảnh khác nhưng khi người sử dụng
đưa con trỏ chuột lên các Hypermedia này, trỏ chuột sẽ bị
biến dạng (thường có hình bàn tay trỏ).

Khi người sử dụng kích vào một siêu liên kết tới một trang
Web khác, Web browser sẽ tìm địa chỉ của trang Web này
trên một server và hiển thị trên màn hình. Khi người sử dụng
kích vào một hyperlink tới một file khác, Web browser sẽ tìm
file trên server và mở nó trong cửa sổ ứng dụng tương thích.
Ví dụ, hầu hết các browsers mở các file WAV trong ứng
dụng sound-playback.

Khi một hyperlink được đặt trong một trang Web, đích của hyperlink được mã hoá
(encoded) như một Uniform Resource Locator (URL). URL cho địa chỉ của một file trên
World Wide Web. Các dịch vụ Internet, ví dụ như FTP hoặc World Wide Web, sẽ điều
khiển file này.
Bất kì một URL có thể là tuyệt đối hoặc tương đối. Một URL tuyệt đối là một địa chỉ
Internet đầy đủ của một trang Web hoặc của một file bao gồm protocol, network location,

34 FrontPage Editor

FrontPage Editor 35 . Bằng cách đó. Navigation. chọn text sẽ làm hyperlink. Tạo các Text Link  Tạo text hyperlink từ FrontPage Explorer Có thể tạo một text hyperlink từ một trang đang mở trong FrontPage Editor tới trang khác trong FrontPage web bằng cách sử dụng FrontPage Explorer. Khi có một hyperlinks tới một địa chỉ e-mail. Nếu cửa sổ FrontPage Editor đang ở trạng thái cực tiểu. hoặc Hyperlinks. Nếu trên một trang Web sử dụng URL tương đối để hyperlink với một trang khác và cả hai trang cùng được di chuyển đến server khác. URL tương đối products. Ví dụ như http:// www.  Tạo text hyperlink tới trang mới 12. 3.com/news. hãy rê tới tiêu đề FrontPage Editor trên thanh Windows task bar. sau khi người sử dụng kích vào e-mail hyperlink. Dùng FrontPage cho phép tạo hyperlinks mà không cần biết URL của trang Web hoặc file đích. trình duyệt Web sử dụng network location của trang hiện thời. chọn trang hoặc file mà bạn muốn tạo hyperlink tới nó bằng cách nhấn và giữ nút trái chuột. Trong FrontPage Editor. Dùng chuột rê trang hoặc file từ FrontPage Explorer tới FrontPage Editor. 2.htm là một URL tuyệt đối. FrontPage Editor đường dẫn và tên file. Web browser sẽ nhắc nhở người dùng tạo một thông điệp và gửi thông điệp tới địa chỉ e-mail xác định. dừng một phút và FrontPage Editor sẽ được kích hoạt. Đầu tiên FrontPage tạo trang mới. Nếu cả hai trang cùng được di chuyển đến một folder trên server khác.microsoft. All Files. trong Folders. FrontPage tạo một hyperlink tới trang hoặc file. Trong FrontPage Explorer. Nếu bạn đổi tên hoặc di chuyển một trang. Một URL tương đối được tính từ trang Web hiện thời chứa URL. nếu trong địa chỉ không chỉ rõ protocol. trình duyệt Web sẽ sử dụng protocol của trang hiện thời và nếu trong địa chỉ không chỉ rõ network location. thì URL vẫn đúng. 13. Chuyển con trỏ chuột tới dòng bạn muốn tạo hyperlink và thả nút trái chuột. thì hyperlink sẽ chỉ làm việc nếu vị trí tương đối của các trang được giữ nguyên trên server mới. 1. Có thể tạo text hyperlink tới trang mới. hiện trang Web hoặc file đích và FrontPage Editor sẽ điền URL đúng. FrontPage tiết kiệm thời gian cho bạn và đảm bảo rằng Web site của bạn sẽ rất cơ động. sau đó tạo hyperlink tới nó. Hầu hết các loại URL tương đối chỉ là một phần của đường dẫn và tên file chứ không chứa network location. FrontPage cập nhật tất cả các URLs tương đối trong FrontPage của bạn chỉ tới trang đó. Bạn có thể chỉ cần tìm FrontPage web hiện thời hoặc World Wide Web.htm chỉ tới một trang trong cùng một folder với trang chứa hyperlink. Ví dụ. FrontPage thực hiện các URL tương đối khi bạn tạo hyperlinks giữa các trang trong FrontPage web của mình. Ví dụ như.

Trình duyệt Web trên máy của bạn xuất hiện.FrontPage Editor 14. chọn template để tạo trang mới. . 15. 3. 36 FrontPage Editor . nếu bạn muốn trang đích của hyperlink xuất hiện trong một frame của frameset. .Trong mục Page của hộp hội thoại New. Xuất hiện hộp hội thoại Create Link. chọn text sẽ làm hyperlink. Chọn Insert/Hyperlink. . Kích nút New Page . Chọn Insert/Hyperlink hoặc kích nút Create or Edit Hyperlink . hoặc kích nút Create or Edit Hyperlink.Kích OK.  Tạo text hyperlink tới một trang trên World Wide Web 1. 2. Trong hộp hội thoại Create Hyperlink. hãy chọn frame trong trường Target Frame.Để tạo trang mới và bổ sung các tác vụ (task) vào Task view của FrontPage Explorer hãy kích vào Just add web task. kích nút World Wide Web . Trong hộp hội thoại Create Hyperlink. Xuất hiện hộp hội thoại New. 16. Trong FrontPage Editor.

Trong hộp hội thoại Create Hyperlink. 3. 5. FrontPage Editor 37 . Chọn Insert/Hyperlink.  Tạo text hyperlink tới trang hoặc file trong FrontPage web hiện thời 1. 5. hoặc kích nút Create or Edit Hyperlink. Để tạo trang mới và bổ sung một tác vụ vào Task view của FrontPage Explorer. Để xem nội dung của một folder. chọn frame trong trường Target Frame. nếu muốn trang đích của hyperlink xuất hiện trong một frame của trang các frame (frames page). Để tạo một hotspot. Để kết nối với một bookmark trên trang bạn chọn. Trong FrontPage Editor. FrontPage Editor 4. Trong mục Page của hộp hội thoại New. 2. Xuất hiện hộp hội thoại New. kích trang hoặc file để tạo đích cho hyperlink. Trong FrontPage Editor. Kích OK. Lúc đầu FrontPage tạo trang mới và sau đó tạo hyperlink với nó. Trong trình duyệt Web. kích vào Just add web task. kích nút Rectangle. Kích OK. Tạo Picture Link  Tạo picture hyperlink tới một trang mới Có thể tạo một picture hyperlink tới một trang mới. 5. kích đúp vào nó. 1. 6. Trong hộp hội thoại Create Hyperlink. 7. chọn frame trong trường Target Frame. 6. Nếu muốn trang đích của hyperlink xuất hiện trong một frame của Frameset. 6. làm một trong các việc sau: • Để tạo hotspot hình chữ nhật. kích nút Circle. gõ tên bookmark trong trường Bookmark. • Để tạo hotspot hình tròn. Xuất hiện hộp hội thoại Create Hyperlink. 3. 4. Vị trí trang đích của bạn sẽ xuất hiện trong trường URL. chọn text sẽ làm hyperlink. Kích nút New Page. Nếu bạn muốn trang đích của hyperlink xuất hiện trong một frame của frameset. • Để tạo hotspot hình đa giác. Có thể tạo hyperlink tới bookmark trên trang đang mở bằng cách chọn trang và sau đó chọn bookmark của nó từ danh sách trong hộp hội thoại Create Hyperlink. kích nút Polygon. 4. chọn frame trong trường Target Frame. 2. chuyển tới trang hoặc file bạn muốn làm đích của hyperlink và nhấn tổ hợp phím ALT+TAB để chuyển về cửa sổ FrontPage Editor. chọn template hoặc wizard để tạo trang mới. kích ảnh để kích hoạt picture toolbar.

hoặc kích vào hyperlink và chọn Follow Hyperlink từ shortcut menu. Trong hộp hội thoại Create Hyperlink. gõ tên của bookmark trong trường Bookmark.FrontPage Editor 8. 38 FrontPage Editor .  Tạo picture hyperlink tới một trang trên World Wide Web 1. làm theo các bước hướng dẫn của wizard. Trong FrontPage Editor. Kích OK. kích ảnh để hiện picture toolbar. Tạo một hotspot tương tự như trên. Xuất hiện hộp hội thoại Create Hyperlink. Kích OK. 5. Để kết nối với một bookmark trên trang bạn chọn. chuyển tới trang hoặc file bạn muốn làm đích cho hyperlink của mình và nhấn tổ hợp phím ALT+TAB để chuyển tới FrontPage Editor.  Tạo picture hyperlink tới trang hoặc file trong FrontPage web hiện thời 1. Trong hộp hội thoại Create Hyperlink. 2. Có thể tạo hyperlink tới bookmark trên trang mở bằng cách chọn trang và sau đó chọn bookmark của nó từ danh sách trong hộp hội thoại Create Hyperlink. Tạo một hotspot tương tự như trên. Trình duyệt Web sẽ xuất hiện. 3. Vị trí của trang đích sẽ xuất hiện trong trường URL. 4. kích đúp vào nó. Xuất hiện hộp hội thoại Create Hyperlink. Thay đổi HyperText và Hypermedia  Lần theo follow text hyperlink trở về sau (forward) Giữ phím CTRL và kích vào hyperlink. Nếu muốn trang đích xuất hiện trong một frame của trang frames. Trong FrontPage Editor. Trong trình duyệt Web. Nếu trang vừa tạo dựa theo một wizard. FrontPage Editor sẽ cuộn tới bookmark này. Bạn có thể lưu bản sao này bao gồm tất cả các ảnh và các objects khác trên trang vào FrontPage web hiện thời hoặc vào một file. 4. 5. FrontPage Editor mở trang đích để sửa và kích hoạt nó. kích nút World Wide Web. 3. Nếu hyperlink chỉ tới một bookmark. FrontPage mở bản copy của trang đó. kích trang hoặc file làm đích cho hyperlink. 6. Nếu trang đích không nằm trên FrontPage web hiện thời. chọn frame trong trường Target Frame. kích ảnh để hiện picture toolbar. 2. 6. Nếu muốn trang đích của hyperlink xuất hiện trong frame của trang frames. Nếu muốn xem nội dung của một folder. Kích OK. chọn frame trong trường Target Frame.

 Lần theo một hyperlink ngược về phía trước (backward) Sau khi lần theo một hyperlink từ trang này tới trang khác hoặc tới một bookmark. kích nút Back . Sửa hyperlink trong hộp hội thoại Edit Hyperlink. Muốn làm việc đó. đặt trỏ chuột vào bất kì chỗ nào trên text chứa hyperlink hoặc chọn bất kì phần nào của hyperlink. Để thay đổi text của hyperlink. 3. sửa text trực tiếp. Giữ CTRL và kích vào hotspot hoặc chọn Go/Follow Hyperlink. Xoá và thay đổi các Hyperlink  Thay đổi text hyperlink 1. Để thay đổi đích của hyperlink. trong FrontPage Editor. Trong FrontPage Editor. FrontPage Editor cuộn tới trang để hiển thị nguồn của bất kì hyperlinks nào trên trang. Xuất hiện hộp hội thoại Edit Hyperlink. FrontPage Editor 39 . chọn hotspot trong picture chứa hyperlink. chọn Edit/Hyperlink. bạn có thể lần theo hyperlink ngược về trang đầu. hoặc kích nào nút Create or Edit Hyperlink. 4. FrontPage Editor  Lần theo picture hyperlink về sau (forward) Trong FrontPage Editor. 2. Khi bạn làm điều đó. Kết quả tương tự như trên.

FrontPage Editor 40 FrontPage Editor .

. chọn hotspot chứa hyperlink. Chọn Edit/Hyperlink (CTRL + K) hoặc kích nút Create or Edit Hyperlink. FrontPage Editor  Thay đổi picture hyperlink 1.  Xoá picture hyperlink 1. Trong FrontPage Editor. 2. Hyperlink Status view được kích hoạt và hiện trạng thái của từng hyperlink: . Nhấn phím DELETE. chọn nó và chọn Verify trên shortcut menu.Broken có nghĩa là hyperlink bị hỏng. và task liên quan đã được bổ sung vào danh sách trên Tasks view.Unknown có nghĩa là hyperlink ở ngoài và chưa được kiểm tra. FrontPage Editor 41 . chọn View/Hyperlink Status. chọn hotspot trong ảnh chứa hyperlink. 3. Chọn Edit/Unlink. 2.  Xoá text hyperlink 1.  Kiểm tra các hyperlinks Trong cửa sổ FrontPage Explorer.OK có nghĩa là hyperlink tốt. . Sửa hyperlink trong hộp hội thoại Edit Hyperlink. nhưng không xoá text gắn với hyperlink. Trong FrontPage Editor. FrontPage Editor xoá hyperlink.Added task có nghĩa là hyperlink hoặc bị hỏng hoặc chưa được kiểm tra. Trong FrontPage Editor. Để kiểm tra hyperlink. đặt trỏ text lên hyperlink. chọn các kí tự muốn xoá. . Để xoá một phần text của text hyperlink. 2.

Để sửa hyperlink hỏng trong FrontPage web hiện thời. Chọn một trong các lựa chọn sau: . chọn Tools/Verify Hyperlinks để kiểm tra. hãy kiểm tra tất cả các hyperlinks một lần nữa bằng cách kích Verify trên shortcut menu. chọn Change in Selected Pages. chọn Change In All Pages. kích Replace.  Sửa một hyperlink hỏng 1. Trạng thái của hyperlink biến thành Unknown nếu hyperlink với web bên ngoài. nó cho phép bạn xem những thay đổi gần nhất tới FrontPage web bởi các tác giả khác. Sắp đặt lại các hyperlinks cũng cập nhật text index được FrontPage Explorer duy trì. 2. Trong Hyperlink Status view trong FrontPage Editor. gõ URL đúng cho hyperlink. kích Browse để mở trình duyệt Web và chuyển tới web site cho URL đúng. Trong bất kì view nào của FrontPage Explorer. Chú ý: để đảm bảo rằng hyperlink là tốt. chọn Edit Hyperlink. hoặc biến thành OK nếu hyperlink tới file trong FrontPage Web hiện thời.  Sắp đặt lại (recalculate) các hyperlinks Sắp đặt lại các hyperlinks để cập nhật cách hiển thị FrontPage Explorer của FrontPage web hiện thời. Trên shortcut menu. chúng giữ nguyên trạng thái cho đến khi FrontPage web bị đóng hoặc cho đến khi chúng được kiểm tra lần nữa trong khi web đang mở. Để hiện tất cả. Đối với hyperlinks ngoài. 4. Một cách ngầm định. Kích hyperlink hỏng để chọn nó. 5. URL đúng sẽ được bổ sung trong trường Replace Hyperlink With.FrontPage Editor Sau khi các Hyperlinks được kiểm tra.Để sửa hyperlink trong tập hợp các trang được chọn. 1. Kích nút Yes. Nhấn tổ hợp phím ALT+TAB để quay về FrontPage Explorer. kích Stop. Xuất hiện thông báo: 2. . chọn Tools/Recalculate Hyperlinks. 3. Trên trường Replace Hyperlink With . chọn View/Show All Hyperlinks. Để dừng kiểm tra. chỉ có các hyperlinks hỏng và tất cả các hyperlinks bên ngoài mới được hiển thị trong Hyperlinks Status view. 42 FrontPage Editor . Trong môi trường nhiều tác giả.

chọn màu từ danh sách thả xuống (drop-down list) của Hyperlink hoặc chọn Custom để định nghĩa màu mới. chọn màu từ danh sách thả xuống (drop-down list) của Visited Hyperlink hoặc chọn Custom để định nghĩa màu mới. Khi sử dụng các themes. FrontPage Editor 3. . chọn Format/Background. . Để đổi màu của hyperlink. .Màu của các hyperlinks trong trang hiện trong tuỳ chọn Hyperlink. Kích OK.Màu của visited hyperlinks hiện trong tuỳ chọn Visited Hyperlink. Trong FrontPage Editor. Để đổi màu của của Visited Hyperlinks. FrontPage Editor 43 . Có thể chọn màu cho tất cả các hyperlinks và active Hyperlink trên trang. Chú ý: lệnh Background của thực đơn Format không được phép sử dụng nếu có một khúc nhạc hiệu (theme) được áp dụng cho trang. Để đổi màu của của active Hyperlinks. Chọn màu cho hyperlink 4.Màu của các active hyperlinks hiện trong tuỳ chọn Active Hyperlink . chọn màu từ danh sách thả xuống (drop-down list) của Active Hyperlink hoặc chọn Custom để định nghĩa màu mới. màu của các hyperlinks được đặt tự động.

Excel. Trong FrontPage Editor. còn trong các trình duyệt web khác. URL sẽ được chèn trên trang khi bạn tạo hyperlink. và sau đó gõ tên của file PowerPoint Animation trong trường Page hoặc kích Browse để chọn file PowerPoint Animation.  Tạo hyperlink tới file của Microsoft Word. file được hiện trong cửa sổ trìng duyệt. chọn một hoặc nhiều kí tự của text. gõ địa chỉ e-mail bạn muốn sử dụng để gửi thư tới. Excel. kích Properties. Trong FrontPage Editor. tạo hyperlink tới file bằng cách sử dụng Insert/Hyperlink. Chọn Edit/Bookmark. Khi hợp nhất file PowerPoint Animation (. Chọn Insert/Hyperlink. Trong hộp hội thoại Create E-mail Hyperlink. 1. 2. kích nút E-mail . chọn Page làm Value. Chèn Microsoft PowerPoint Animation ActiveX control vào trang bằng cách chọn Insert/Advanced/ActiveX Control. Chú ý: không phải tất cả các trình duyệt đều hỗ trợ cho e. Trong hộp hội thoại Create Hyperlink. Xuất hiện hộp hội thoại: 44 FrontPage Editor . Kích OK để đóng hộp hội thoại Create Hyperlink. Excel. Trong một số trình duyệt Web. và sau đó kích Add trong hộp hội thoại Object Parameter. bạn phải có điều khiển Microsoft PowerPoint Animation ActiveX được cài đặt trên máy tính của mình.PPZ) vào FrontPage web của bạn. nó hiện trong cửa sổ riêng biệt. 2. chọn text sẽ làm hyperlink. trình duyệt Web sẽ mở ứng dụng hoặc viewer tương thích và hiện file. hoặc kích nút Create or Edit Hyperlink. sau đó kích OK. Khi người sử dụng lần theo (follows) hyperlink tới file của Microsoft Word. 3.mail hyperlink. Bookmark  Tạo Bookmark 1. Nếu bạn không chọn text. 4. hoặc PowerPoint Import file của Microsoft Word. Sau khi gõ tên của control trong trường Pick A Control . hoặc PowerPoint. hoặc PowerPoint vào FrontPage web của bạn bằng cách sử dụng File/Import trong cửa sổ FrontPage Explorer.FrontPage Editor  Tạo e-mail hyperlink Trong FrontPage Editor. Bổ sung "file" trong trường Name.

Đặt trỏ text lên bất kì chỗ nào trong text chứa bookmark. làm một trong các việc sau: . làm một trong các việc sau: . gõ tên của bookmark hoặc chấp nhận tên do FrontPage gợi ý.  Xoá Bookmark Trong FrontPage Editor. Đóng hộp hội thoại Bookmark bằng cách kích OK hoặc Cancel. .Chọn bất kì phần nào của bookmark. 2.  Tạo link với BookMark Có thể tạo hyperlink tới một bookmark trong một trang mở.  Chuyển tới bookmark Bookmark do bạn Bạn có thể chuyển tới bookmark trên trang hiện thời mà không cần tạo hyperlink tới nó. FrontPage Editor 45 . Kích Goto. Kích OK. 4. . 1. Trong tên của bookmark cho phép gõ dấu cách. chọn Edit/Bookmark.Để link với một bookmark trên trang đang mở hiện thời. Bạn có thể chuyển tới bookmark trên trang khác nếu có một hyperlink tới bookmark từ trang hiện thời. Trong FrontPage Editor. 2. 1. 4. Chú ý: Nếu bạn chuyển tới URL với một bookmark trong trình duyệt Web của mình. bookmark sẽ được ghi nhớ lại. Kích OK. .Kích Clear. . chọn Insert/Hyperlink. gõ tên bookmark trong trường Bookmark.Để link với một bookmark trong FrontPage web hiện thời. Trong Other Bookmarks trên trường Page. Trong trường Bookmark Name.Chọn Edit/Bookmark. Để chuyển tới bookmark trên trang hiện thời. FrontPage Editor hiện nội dung của trang tại vị trí chọn. chọn tên bookmark từ danh sách thả xuống của trường Bookmark. gõ tên bookmark trong trường Bookmark. chọn bookmark cần chuyển tới. 3. trong cửa sổ FrontPage Editor. sau đó quay về hộp hội thoại Create Hyperlink.Để link với một bookmark trên World Wide Web. 3. FrontPage Editor 3. . Trong hộp hội thoại Create Hyperlink. một trang trong FrontPage web hiện thời hoặc một trang trên World Wide Web.

trong FrontPage Editor.FrontPage Editor Để chuyển tới bookmark trên trang khác. FrontPage Editor hiện trang mới tại bookmark. 46 FrontPage Editor . đặt trỏ text lên bất kì chỗ nào trong hyperlink tới bookmark và chọn Follow Hyperlink trên shortcut menu.

FrontPage Editor

 Trong bài này,
bạn học về:

Làm việc
T

Làm việc với ảnh
với ảnh 

trợ
Loại ảnh được hỗ

Để trang Web thêm sống động, các nhà thiết kế thường đưa vào
 Chèn ảnh
tài liệu HTML của mình những hình ảnh mang tính chất quảng
cáo, trang trí, cũng như những thông tin mà họ cần cung cấp cho  Thay đổi thông số
người sử dụng. Hiện nay, hai loại ảnh được hỗ trợ và đọc được bởi
hiển thị ảnh
trình duyệt là GIF và JPEG. Các bạn sẽ được tìm hiểu rõ hơn về
đặc điểm của hai khuôn dạng ảnh này ở phần dưới đây.  Thay đổi kích
Tuy vậy, FrontPage vẫn cho phép bạn đưa vào trang các file ảnh thước file ảnh
với những khuôn dạng khác và việc chuyển đổi sẽ được chính
FrontPage thực hiện cho bạn khi trang này được cất giữ.  Chuyển đổi ảnh

FrontPage có một giao diện đầy đủ cho phép làm việc với các
ảnh trên web một cách dễ dàng. Bạn có thể chèn chúng trong
trang, dóng hàng cho ảnh cùng với text, tạo và thay đổi ánh xạ
ảnh. Bạn cũng có thể quét ảnh từ máy quét, camera, và những
thiết bị khác nữa và đưa chúng trực tiếp lên trang.

Cùng với một tập hợp các lệnh xử lí ảnh, FrontPage cung cấp
một bộ thư viện Clipart đầy đủ: những nút ảnh thường dùng,
biểu tượng, các mẫu nền, video clip và các tranh ảnh đa dạng
khác.

FrontPage cho phép tạo các ánh xạ ảnh một cách dễ dàng và tiện
lợi nhất. ánh xạ ảnh là những ảnh chứa các siêu liên kết. Mỗi
vùng trên ảnh ứng với một trang Web hoặc một URL nào đó. Chỉ
cần kích chuột trên vùng này, người sử dụng có thể tham chiếu
tới một địa chỉ Internet. Như vậy, ảnh không chỉ liên kết tới một
mà liên kết tới nhiều trang Web. Điều này thực sự hữu dụng khi
bạn thiết kế các trang với những hình ảnh vừa mang tính chất
trang trí, vừa mang tính định hướng liên kết và tất cả chỉ cần nằm
trên một ảnh mà thôi.

Các loại ảnh được hỗ trợ trong HTML
Các ảnh trên các trang Web phải có định dạng hoặc là Graphics Interchange Format (GIF)
hoặc là Joint Photographic Expert Group format (JPEG).

FrontPage Editor 47

FrontPage Editor

FrontPage cho phép import các ảnh theo các định dạng sau: GIF, JPEG (standard and
progressive), BMP (Windows and OS/2), TIFF, TGA, RAS, EPS, PCX, và WMF. Khi đó,
FrontPage chuyển đổi các ảnh được imported thành ảnh GIF (cho các ảnh chứa tới 256 màu)
hoặc ảnh JPEG (cho các ảnh chứa trên 256 màu) khi trang được lưu trữ trong FrontPage web
hiện thời.

Chèn một hình ảnh

 Chèn ảnh từ một file

Có thể chèn các loại ảnh: GIF, JPEG, BMP (Windows and OS/2), TIFF, TGA, RAS, EPS,
PCX, và WMF. Khi chèn một ảnh không thuộc định dạng GIF hoặc JPEG, nó tự động
chuyển thành ảnh GIF (đối với ảnh màu 8 bits hoặc ít hơn) hoặc ảnh JPEG (đối với các ảnh
màu lớn hơn 8 bits).
1. Trong FrontPage Editor, chọn trang muốn chèn ảnh.
2. Chọn Insert/Picture. Xuất hiện hộp hội thoại Picture:
3. Kích nút From File .

4. Trong hộp hội thoại Select File sử dụng hộp Look In và hộp liệt kê các files và các
folders để tìm tới các file và folder chứa ảnh. Chọn loại file từ hộp Files of Type. Chọn
ảnh muốn chèn và kích OK.

 Chèn ảnh từ FrontPage web hiện thời

Các loại ảnh được phép chèn: GIF, JPEG, BMP (Windows and OS/2), TIFF, TGA, RAS,
EPS, PCX, và WMF. Khi chèn ảnh không thuộc loại GIF hoặc JPEG, nó tự động chuyển
thành ảnh GIF (đối với ảnh với bits màu hoặc nhỏ hơn) hoặc ảnh JPEG (đối với ảnh lớn hơn
8 bits màu).

48 FrontPage Editor

FrontPage Editor

1. Trong Editor, kích trang muốn chèn ảnh.
2. Chọn Insert/Picture.
3. Trong hộp hội thoại Picture, chọn ảnh muốn chèn.
4. Kích OK.
 Chèn ảnh từ World Wide Web
Khi chèn ảnh từ World Wide Web, ảnh luôn luôn được lấy về từ vị trí xác định của nó.
Chú ý:
Nếu máy tính của bạn được đặt sau một firewall, đầu tiên bạn phải xác định proxy server của
mình trong mục Proxies của hộp hội thoại Options trong cửa sổ FrontPage Explorer trước khi
bạn có thể chèn ảnh trực tiếp từ World Wide Web.
Trong FrontPage Editor, đặt trỏ text tại nơi muốn chèn ảnh.
1. Chọn Insert/Picture.
2. Kích nút World Wide Web. Trình duyệt Web được mở.
3. Trong trình duyệt Web, gõ vị trí và tên của ảnh bạn muốn chèn (ví dụ như,
http://www.microsoft.com/sample.gif) và ấn ENTER để hiện ảnh.
4. Quay về hộp hội thoại Picture và kích OK để chèn ảnh.

 Chèn clip art

1. FrontPage có Microsoft Clip Gallery, là công cụ để xem, chèn clip art, pictures,
sounds, video clips, và ảnh động (animations).
2. Trong FrontPage Editor, kích trang bạn muốn chèn clip art.
3. Chọn Insert/Clipart để mở Microsoft Clip Gallery.
4. Trong Clip Gallery chọn ảnh, picture, sound file, hoặc video, và kích Insert.

 Chèn một video clip

FrontPage có hai phương pháp để chèn một video clip vào trang hiện thời.
Ghi chú: Nếu bạn đã cài đặt Microsoft Internet Explorer, bạn có thể lập tức xem trước video
clip bằng cách chọn mục Preview trong FrontPage Editor.
1. Trong FrontPage Editor, chọn Insert/Active Elements/Video.
2. Trong hộp hội thoại Video, định vị video bạn muốn chèn từ FrontPage web hiện thời, từ
World Wide Web, hoặc hệ thống file của bạn. Nếu bạn đã cài Microsoft Office 2000,
kích Clip Art để chèn video clip từ Microsoft Clip Gallery.
3. Kích OK.

FrontPage Editor 49

 Cách sử dụng các nút trên thanh công cụ Picture . . .Nút Rotate Left : quay ảnh 90 0 ngược chiều kim đồng hồ. Nếu FrontPage chuyển kiểu ảnh. 2.Nút Black and White : chuyển thành ảnh đen trắng.Nút Less Contrast : giảm độ tương phản của ảnh. Có thể thay đổi kích thước hình chữ nhật và ấn Enter.Nút Less Brightness : giảm độ sáng của ảnh. .Nút Flip : để lật dọc ảnh. 3. Thường được dùng khi tạo ảnh nền cho trang. kích đúp ảnh cần sửa. . . số màu của ảnh có thể bị giảm và kích thước file có thể lớn hơn. . Kích Insert. Chọn video clip muốn chèn.Nút Bevel : đặt góc nghiêng cho ảnh trong không gian ba chiều. 4.Nút More Contrast : tăng độ tương phản của ảnh . chọn ảnh và sử dụng bất kì lệnh sửa ảnh nào trên thanh công cụ picture. gõ text trong hình chữ nhật trên ảnh.Nút Washout : để giảm độ tương phản và độ sáng của ảnh. FrontPage Editor nhắc bạn chuyển thành ảnh GIF. Việc chèn text vào ảnh không làm thay đổi file ảnh trong FrontPage web của bạn. 50 FrontPage Editor . Sau đó. . . FrontPage hiện hình chữ nhật bao quanh một phần ảnh.Nút Crop : dùng để cắt xén ảnh. 1. Nếu là ảnh JPEG.Nút Reverse : để lật ngược ảnh. .Từ FrontPage Editor hoặc Explorer. . chọn Insert/Clip Art.Nút Restore : để phục hồi lại ảnh cũ. Chọn mục Videos. . vì text không được hỗ trợ trên ảnh JPEG. .Nút Rotate Right : quay ảnh 900 theo chiều kim đồng hồ. .Nút More Brightness : tăng độ sáng của ảnh. Có thể thay đổi kích thước miền text và di chuyển nó tới các vị trí khác như các đối tượng đồ hoạ thông dụng.FrontPage Editor  Cách chèn một video clip từ Microsoft Clip Gallery của Microsoft Office 2000. Sửa ảnh Làm một trong các cách sau: .Trong FrontPage Editor.Nút Text : chèn text cho ảnh. Trong FrontPage Editor.

 Tạo thumbnail picture Thumbnail picture là phiên bản nhỏ của ảnh trên trang. chọn ảnh. sau đó chọn Edit (hoặc shortcut menu)/Picture Properties (Alt+Enter). chứa hyperlink với kích thước thật của ảnh.Horizontal Spacing: điều chỉnh khoảng cách ngang so với lề trái và phải của trang. Chọn mục Appearance của hộp hội thoại Picture Properties và chọn các lựa chọn sau: .Alignment: điều chỉnh cách dóng hàng .Border Thickness: điều chỉnh độ dày khung . FrontPage Editor 51 . 3. . FrontPage Editor  Thay đổi cách sắp đặt ảnh 1.Trong FrontPage Editor. Trong FrontPage Editor. chọn ảnh trên trang. .Vertical Spacing: khoảng cách dọc điều chỉnh so với lề trên và dưới của trang. Kích OK. Xuất hiện hộp hội thoại 2.

kích đúp để mở nó trong video editor được cài trong máy tính của bạn. 52 FrontPage Editor . kích mục Video và chọn các tuỳ chọn: . . thì không thể sửa video. . 1.Chỉ định số lần video lặp lại bằng cách gõ số trong trường Loop hoặc chọn check box Forever để tiếp tục chơi.Nếu muốn video chạy với nút VCR cho phép người sử dụng điều khiển playback.FrontPage Editor . Ghi chú: Nếu bạn đã cài đặt Microsoft Internet Explorer.Chọn Tools/AutoThumbnail (Ctrl+T). Ghi chú: để sửa nội dung của video. chọn video clip muốn tuỳ biến và chọn Edit/Picture Properties. On Mouse Over khởi tạo video khi người sử dụng di chuyển chuột trên video. chọn check box Show Controls in Browser.Chọn tuỳ chọn trong mục Start: On File Open khởi tạo video khi trang được gọi trong trình duyệt Web của người sử dụng. Trong hộp hội thoại Picture Properties. Trong FrontPage Editor. Nếu trong máy tính không cài video editor.  Tuỳ biến video clip Dùng thủ tục này để tuỳ biến video clip trên trang kích hoạt khi xem trên trình duyệt Web. bạn lập tức có thể xem video clip trên trang kích hoạt bằng cách chọn mục Preview trên FrontPage Editor. 2.

FrontPage Editor

 Thay đổi kích thước (Resample) file ảnh

Resample ảnh là thay đổi kích thước file ảnh cho hợp với kích thước hiện thời của nó. Bạn
có thể thay đổi kích thước file lớn hơn hoặc nhỏ hơn.
5. Trong FrontPage Editor, chọn ảnh.
6. Chọn một trong các nút điều khiển kích thước và dãn rộng hoặc co hẹp ảnh.

7. Kích nút Resample trên picture toolbar.

 Thay đổi kích thước ảnh

Trong FrontPage Editor, kích ảnh để chọn nó. Xuất hiện 8 nút điều chỉnh ảnh. Để thay đổi
kích thước ảnh làm một trong các việc sau:
- Đưa trỏ chuột vào một trong các nút điều khiển và rê chuột để làm thay đổi kích thước.
- Chọn Edit/Picture Properties. Trong mục Appearance, chọn Specify Size trong phần
Size. Có thể điều chỉnh kích thước ảnh theo các điểm (pixels) hoặc theo tỉ lệ phần trăm.
Để thay đổi kích thước ảnh tỉ lệ với kích thước cũ, chọn nút Keep Aspect trước khi thay
đổi các giá trị Height và Width.

Tạo ảnh trong suốt

Tạo màu trong ảnh trong suốt thường được áp dụng cho ảnh nền của trang.
8. Trong FrontPage Editor, chọn ảnh.

9. Kích nút Make Transparent . Con trỏ chuột biến thành dạng Make Transparent.
10. Trong ảnh, kích màu muốn làm cho trong suốt.
11. Nếu là ảnh JPEG, FrontPage nhắc bạn chuyển thành ảnh GIF format,vì sự chuyển thành
màu trong suốt không hỗ trợ cho ảnh JPEG.

Chuyển đổi ảnh

 Chuyển thành ảnh GIF
12. Trong FrontPage Editor, chọn ảnh muốn chuyển
13. Chọn Edit/Picture Properties. Chọn mục General:

FrontPage Editor 53

FrontPage Editor

14. Trong hộp hội thoại picture Properties chọn GIF trong phần Type. Nếu chọn
Interlaced, ảnh sẽ chuyển thành định dạng interlaced GIF.
15. Kích OK.

54 FrontPage Editor

FrontPage Editor

 Chuyển thành ảnh JPEG
16. Trong FrontPage Editor, chọn ảnh muốn chuyển đổi.
17. Chọn Edit/Picture Properties.
18. Trong hộp hội thoại Picture Properties, chọn JPEG trong phần Type.
19. Quality là Integer trong khoảng 1 - 100. Quality càng tăng, độ nén ảnh càng giảm
làm cho file ảnh lớn nhưng chất lượng cao. Quality giảm, độ nén tăng làm giảm kích
thước file nhưng chất lượng kém. Giá trị Quality ngầm định là 75. Để thay chất lượng ảnh
JPEG , thay đổi giá trị trong trường Quality.
20. Trong tuỳ chọn Progressive Passes chọn 0 (zero) để chỉ định JPEG chuẩn. Nếu
chọn số cao hơn, ảnh được chọn sẽ chuyển thành dạng JPEG cao (progressive).
21. Kích OK.

Các chức năng khác

 Import ảnh vào FrontPage web

Khi import một ảnh tức là bạn đặt bản copy của nó vào FrontPage web của mình. Để import
nhanh một hoặc nhiều ảnh vào FrontPage web hiện thời, kéo chúng từ desktop của bạn vào
Folders, All Files, Navigation, hoặc Hyperlinks view của FrontPage Explorer. Để import các
ảnh vào danh sách import, mà từ đó bạn có thể đổi tên và import chúng vào FrontPage web.
Trong FrontPage Explorer, chọn File/Import. Xuất hiện hộp hội thoại:

- Để bổ sung ảnh vào danh sách import, kích Add File. Trong hộp hội thoại Add File to
Import List, sử dụng hộp Look In và hộp liệt kê các file và các folders để tìm nơi lưu trữ
ảnh. Chọn ảnh và kích Open.
- Để bổ sung toàn bộ nội dung của một folder vào danh sách import, kích Add Folder.
Trong hộp hội thoại Browse For Folder, tìm và chọn folder, kích OK.
- Để thay đổi URL của bất kì ảnh nào trước khi import nó, hoặc đổi tên, hoặc thay đổi thư
mục chứa ảnh trên FrontPage web, kích Edit URL để mở hộp hội thoại Edit URL. Trong
File location bên trong trường FrontPage web, gõ URL tương đối tới gốc (root) của

FrontPage Editor 55

chọn đích của hyperlink ngầm định như URL trong trường Location hoặc kích Browse để chỉ định đích của hyperlink ngầm định trong hộp hội thoại Create Hyperlink. sau đó quay về FrontPage bằng cách nhấn tổ hợp phím ALT+TAB.Kích nút File để chọn file ảnh có độ phân giải thấp từ ổ đĩa cục bộ hoặc từ mạng. Tìm vị trí của file ảnh có độ phân giải thấp trên World Wide Web. Bạn chỉ định số màu ít hơn cho phiên bản phân giải thấp của ảnh. Kích ảnh để chọn nó. Kích OK để đóng hộp hội thoại Picture Properties. kích OK để đóng hộp hội thoại Picture Properties. 26. kích Browse bên cạnh trường Low-Res và làm một trong các việc sau: .  Chỉ định độ ảnh có độ phân giải thấp Bạn có thể hiện ảnh có độ phân giải thấp trong khi vẫn download ảnh đẹp từ Web server. Sau khi tạo hyperlink. 22.Để import ảnh và các files khác trên danh sách import vào FrontPage web. Ví dụ. Chọn mục General.Trong hộp hội thoại Select Alternate Picture. Chọn Edit/Picture Properties. Trong khi các files đang được imported. 27. nó sẽ hiện trên trình duyệt Web nhanh hơn. Nếu bạn gõ URL pictures/picture. Trong FrontPage Editor. Sau khi thay đổi URL. bạn không cần thay đổi độ rộng và độ cao của ảnh. chọn ảnh 23. 28. kích OK. Vì ảnh có độ phân giải thấp được dùng để giữ chỗ (placeholder) cho ảnh có độ phân giải cao. chọn low-resolution picture file to be used. hãy mở ảnh trong một phần mềm picture editing ví dụ như Microsoft Picture Composer và giảm màu trên ảnh. 25. Ghi chú: đầu tiên bạn phải tạo phiên bản phân giải thấp của ảnh trên trang web của mình trước khi sử dụng chúng. . ảnh sẽ được lưu trữ vào folder ảnh dưới folder gốc của FrontPage web hiện thời. Điều đó sẽ tiết kiệm thời gian khi kết nối với Internet. 29. Nếu biết đường dẫn đầy đủ và tên file của file text. 24. hãy gõ nó trong trường File Name. bạn có thể dừng lại bằng cách kích Stop. Trong vùng Alternate Representations của hộp hội thoại Picture Properties. Trong mục General. và kích OK. Để làm điều đó.  Đặt hyperlink ngầm định cho ảnh Hyperlink ngầm định của ảnh là đích của hyperlink đối với bất kì diện tích nào không chứa hotspot. . . kích OK. 56 FrontPage Editor .Kích nút World Wide Web để chuyển tới trình duyệt Web ngầm định của bạn.gif.FrontPage Editor FrontPage web hiện thời. Chọn Edit/Picture Properties.

Chọn Edit/Picture Properties. chọn ảnh. FrontPage Editor 57 . Trong vùng Alternate Representations của hộp hội thoại Picture Properties. Trong FrontPage Editor. gõ text thay thế trong trường Text. Một số trình duyệt Web hiện text thay thế trong khi đang gọi ảnh. FrontPage Editor  Tạo text thay thế cho ảnh Tạo text thay thế cho ảnh để hiện vị trí của ảnh khi ảnh bị mờ hoặc không thể hiện được trên trình duyệt Web. 32. Chọn mục General. 30. 31.

hai là hình vuông liên kết đến trang Paul.htm. Trong trình duyệt Web. bạn học về: Hotspot T  Khái niệm Hospot Hotspot Để trang Web thêm sống động. ảnh chứa hospot được gọi là picture map.htm. 58 FrontPage Editor . ảnh các ca sĩ của nhóm Beatles trên đây có chứa các Hotspot. liên kết đến trang John. ảnh có thể liên kết đến nhiều trang Web khác nhau.htm Chẳng hạn. Một ảnh có thể là một siêu thông tin đa  Cách tạo phương tiện liên kết đến một URL nào đó. bạn hoàn Hotspot toàn có thể tạo nhiều mối liên kết từ một ảnh.htm John. Người sử dụng có thể nhận biết vị trí của hospot bằng cách nhận diện sự thay đổi hình dạng của con trỏ chuột trên hospot (có dạng ngón trỏ). ánh xạ này chỉ ra vùng nào trong ảnh thì liên kết đến một URL nào. Những ảnh như vậy đi kèm với nó là một ánh xạ ảnh. hospot không hiện. Paul.FrontPage Editor  Trong bài này. Khi dịch chuyển trỏ chuột trên Hotspot hình tròn. Hotspot là một vùng trên ảnh chứa siêu liên kết. trỏ chuột có dạng ngón tay trỏ chỉ ra rằng đấy là một liên kết và tài liệu được liên kết đến có đường dẫn nằm ở thanh trạng thái của trình duyệt. bạn có thể chèn thêm các hình ảnh cần thiết vào đó. Những vùng như vậy gọi là Hotspot. Một là hình tròn. có nghĩa là thay vì việc liên kết đến một trang Web. Việc liên kết đến các URL này hoàn toàn phụ thuộc vào hai yếu tố: vị trí của trỏ chuột khi kích tại ảnh và khai báo về địa chỉ URL tương ứng với vùng chứa điểm kích chuột kể trên. Tuy nhiên.

Kích nút Polygon . 2. Kích nút Circle .  Tạo Polygon Hospot 33. Trong FrontPage Editor. thay đổi kích thước của vùng text. Trong FrontPage Editor. Đặt con trỏ vào bên trong ảnh. Gõ text bạn muốn (chỉ được phép gõ một dòng). Kích đúp để khép kín đa giác. 41. 37. Khi thả chuột. Trong hộp hội thoại Create Hyperlink chỉ định đích của hyperlink. Rê chuột để tạo circular hotspot cho tới kích thước vừa ý. chỉ định đích của hyperlink.  Tạo Rectangle Hospot 39. 42. chọn ảnh. chọn ảnh. con trỏ biến thành hình bút chì. chọn ảnh. FrontPage Editor Tạo Hotspot  Tạo Circular Hospot 1. Kích nút Text trên Picture toolbar. hộp hội thoại Create Hyperlink. Trong hộp hội thoại Create Hyperlink. con trỏ biến thành hình bút chì 4. Có thể dùng chuột để di chuyển text hospot tới vị trí khác. 44. 3. 43. FrontPage Editor 59 . Đặt con trỏ tại vị trí tâm của circular hotspot bạn muốn tạo. Trong FrontPage Editor. Đặt con trỏ bên trong ảnh. Kích chuột vào vị trí muốn làm góc đầu tiên của đa giác. 3. Khi thả chuột. 4. Đặt con trỏ vào vị trí xác định góc đầu tiên của hình chữ nhật và kích chuột. 6. 34. Rê chuột để tạo hình chữ nhật cho tới kích thước bạn muốn. Trong FrontPage Editor. Trong hộp hội thoại Create Hyperlink. Xuất hiện hình chữ nhật chứa con trỏ text. sau đó kích vào vị trí của các góc còn lại của polygon. Hộp hội thoại Create Hyperlink. Kích nút Rectangle . 40. Để cuộn text. 5. 38. chỉ định đích của hyperlink. 35. Đặt con trỏ vào trong ảnh. hiện hộp hội thoại Create Hyperlink. 36.  Tạo Text Hospot 1. chọn ảnh. 2.

3.  Highlight hotspot Highlighting hotspots thường được dùng khi khó nhìn đường bao của nó trên ảnh. 60 FrontPage Editor . 2. kích ảnh. làm một trong các việc sau: . Trong FrontPage Editor. Kích đúp chuột tại một góc của hình chữ nhật. .Dùng chuột rê hotspot tới vị trí mới. 6.  Di chuyển hotspot 1. Để di chuyển hotspot. kích ảnh chứa hotspot muốn di chuyển. 1. Chọn hotspot. Kích hotspot để chọn nó hoặc rê chuột trên ảnh để chọn nhiều hotspot. Khi hotspot được chọn xuất hiện 8 nút điều khiển kích thước. Hotspots được kích hoạt. Hộp hội thoại Hyperlink được mở ra.FrontPage Editor 5. kích ảnh để kích hoạt picture toolbar. Để chuyển đổi giữa cách chỉ hiện hospot và cách hiện cả ảnh cùng hospot. Thay đổi Hospot  Chọn hotspot 1.Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển tới vị trí mới. kích nút Highlight Hotspots . 3. 2. chỉ định đích của hyperlink. Trong FrontPage Editor. Trong hộp hội thoại Create Hyperlink. Sử dụng TAB và SHIFT+TAB để di chuyển giữa các hotspots. Trong FrontPage Editor. 2.

Có thể dùng các tables đê sắp đặt dữ liệu một  Tạo tập Frame cách có hệ thống hoặc tổ chức cách trình bày dữ liệu trên một trang. các forms. Khi gõ text trong một ô hoặc khi chèn text. Tạo Table . có thể tuỳ biến nó bằng cách chèn thêm  Nạp trang vào hàng. Table cho phép trình bày text theo từng  Thay đổi tập paragraphs hoặc sắp đặt text bên cạnh đồ hoạ. chuyển trỏ text tới vị trí cần tạo bảng. v. cột. FrontPage Editor 61 .. cột. Bạn có thể chuyển text thành table và ngược lại. Frame Có thể tạo nhanh table bằng lệnh Draw Table. ActiveX controls. các ảnh.v. Sau khi tạo xong một table. hoặc các phần tử của FrontPage. bạn học về: Làm việc  Cách tạo bảng với Bảng Bảng là tập hợp các hàng và các cột trên trang có thể chứa  Bố cục của Frame text. ảnh. định dạng và chỉ định các thuộc tính cho text hoặc các phần tử được chèn trong ô. Bạn có thể dễ dàng thay đổi kích thước của ô. ô được tự động mở rộng theo chiều ngang và chiều dọc để thích hợp với nội dung được gõ hoặc được chèn trong nó.Trong FrontPage Editor. forms. Bạn có thể sửa.. FrontPage Editor T Làm việc với Table  Trong bài này. thay đổi kích thước của ô và chèn thêm lời chú Frame thích.. hàng hoặc cả bảng bằng cách dùng chuột rê các đường viền.

Xuất hiện hộp hội thoại: . Rê chuột để vẽ viền xung quang bảng. sau đó kích OK. cách sắp đặt (layout) và độ rộng (width) của bảng. 2. . Vẽ các đường dọc và ngang trong bảng. 4. Kích nút Eraser trên table toolbar để xoá bất kì đường nào bạn muốn. 5. 3. Chọn Table/Draw Table hoặc kích nút Draw Table trên table toolbar. Trong FrontPage Editor. Trong FrontPage Editor. Tạo bảng trong bảng khác .Chọn Table/Insert Table.Chọn kích thước (size).Trong FrontPage Editor.Kích nút Insert Table trên standard toolbar. sau đó rê chuột cho tới khi FrontPage hiện số hàng và cột bạn muốn. Chọn Table/Insert Table. Thuộc tính của table Để đặt thuộc tính của một bảng khi tạo nó hãy làm theo các bước sau: Chú ý: bất cứ lúc nào bạn chỉ định thuộc tính bảng mới. di chuyển trỏ text tới vị trí muốn tạo bảng. hãy làm theo các bước sau: 1. 4. 5.FrontPage Editor .Để tạo nhanh table với các hàng và cột không bằng nhau. Vào số hàng trong trường Rows 62 FrontPage Editor . 3. di chuyển trỏ text tới vị trí muốn tạo bảng. di chuyển trỏ text tới vị trí muốn tạo bảng. nó sẽ trở thành thuộc tính ngầm định và xuất hiện khi bạn tạo bảng mới sau đó. .

Kích OK.Chọn nhiều ô rời rạc: nhấn CTRL và kích chuột. gõ độ rộng của bảng theo pixels. Để chọn nhiều hàng. Để thay đổi khoảng cách giữa các ô. Hoặc đặt trỏ text trong một ô và chọn Table/Select Table.Chọn một ô: nhấn ALT và kích chuột trong ô hoặc kích đúp chuột tại phần đệm trái của ô hoặc đặt trỏ text trong ô và chọn Table/Select Cell. .Khi con trỏ text đặt trong ô trống.Chọn chú giải (caption) của bảng: chuyển trỏ chuột tới bên trái của caption bảng và kích chuột. Trong trường Alignment.Chọn Pixels. FrontPage chèn các ô theo các quy tắc sau: . Hoặc đặt trỏ text trong cột và chọn Table => Select Column. .Chọn Table/Insert Cell. Hoặc đặt trỏ text trong hàng và chọn Table/Select Row. 11. . ô được chèn sẽ nằm bên trái ô chứa trỏ text. chuyển trỏ text vào một ô theo quy tắc trên. 7.Trong FrontPage Editor. . ảnh hoặc form. ảnh hoặc form đó. rê chuột qua các hàng. ảnh hoặc form. . vào số trong trường Cell Spacing. . Để thay đổi phần đệm của ô (cell padding).Chọn Percent. .Chọn cột: di chuyển trỏ chuột tới đỉnh cột và kích chuột. làm một trong các việc sau: . FrontPage Editor 63 . vào số trong trường Cell Padding. ô được chèn nằm bên phải text.Chọn cả bảng: di chuyển trỏ chuột tới thanh chọn và kích đúp chuột. gõ số phần trăm so với độ rộng của màn hình. .  Chèn một ô Sau khi tạo bảng. .Chọn hàng: di chuyển trỏ chuột tới bên trái hàng và kích chuột. Để chọn nhiều cột. 8. ô được chèn nằm bên trái ô chứa trỏ text. Để thay đổi độ rộng bảng. . . 12.Chọn nhiều ô liên tục: nhấn SHIFT và kích chuột. rê chuột dọc theo đỉnh các cột. FrontPage Editor 6. Vào số cột trong trường Columns . chọn vị trí của bảng. Trong trường Border Size.Khi trỏ text nằm ở đầu ô chứa text. Điều chỉnh bảng  Chọn cả bảng hoặc một phần của nó .Khi trỏ text nằm bên phải bất kì text. vào độ rộng cho đường viền theo đơn vị điểm (pixels). 10. có thể chèn thêm các ô nếu cần. 9.

Trong FrontPage Editor.  Trộn các ô Lệnh này chỉ được thực hiện khi chọn hai ô trở lên và chọn các ô theo hình chữ nhật. hãy làm như sau: 15. Chọn Columns hoặc Rows. hãy làm như sau: 13. kích trên table toolbar hoặc chọn Insert Rows từ shortcut menu. 27. Vào số hàng hoặc số cột muốn chèn. Kích trên table toolbar hoặc chọn Split Cells từ shortcut menu. Để chèn hàng nằm trên hàng được chọn. Kích trên table toolbar hoặc chọn Merge Cells từ shortcut menu. 26. 22. Kích OK. cột hoặc các ô. chọn hàng hoặc cột. Sau đó chọn Table/Cell Properties. cột.  Phân tách ô Có thể phân tách các ô thành cột hoặc hàng. Để chèn cột bên trái cột được chọn. 24. Kích OK. 25. Chọn Split into Columns hoặc Split into Rows. có thể chèn thêm hàng hoặc cột nếu cần. kích trên table toolbar hoặc chọn Insert Columns trên shortcut menu. Trong FrontPage Editor. Vào vị trí muốn chèn hàng hoặc cột. 19. Trong trường Number of Columns hoặc Number of Rows. Xuất hiện hộp hội thoại: 64 FrontPage Editor . 16. Chọn Table/Insert Rows hoặc Columns. Để chèn hàng và cột nhanh. Trong FrontPage Editor. 20.FrontPage Editor  Chèn hàng hoặc cột Sau khi tạo bảng. vào số cột hoặc số hàng cần thiết. chọn hàng. 14. chuyển trỏ text vào một ô hoặc chọn hàng hoặc chọn cột. chuyển trỏ text vào trong ô muốn phân tách hoặc chọn một nhóm ô bất kì. 23. Để linh hoạt hơn trong việc chèn thêm hàng. Trong FrontPage Editor. chọn số hàng hoặc số cột cần chèn. 18.  Dãn ô 28. 17. 21. Trong FrontPage Editor.

Nếu kích thước của bảng được thay đổi theo tỉ lệ phần trăm so với kích thước cửa sổ chứa nó. sẽ phụ thuộc vào kích thước cửa sổ hiện thời. Trong FrontPage Editor. 31.  Thay đổi kích thước bảng . độ cao hoặc cả hai. Trong trường Number of Columns Spanned. Ngược lại. chuyển trỏ text vào trong bảng. kích thước của nó giữ nguyên không đổi so với kích thước cửa sổ chứa nó. Trong trường Number of Rows Spanned. 1. Nếu một bảng không có độ rộng xác định. vào số cột bạn muốn dãn (span). Chọn Table (hoặc shortcut menu)/Table Properties. các trình duyệt Web sẽ thay đổi kích thước của bảng cho vừa khít với nội dung trong các ô của bảng. Nếu bảng được thay đổi kích thước theo pixels. Xuất hiện hộp hội thoại FrontPage Editor 65 .Có thể thay đổi nhanh kích thước bảng bằng cách dùng chuột rê các đường viền đáy và phải tới kích thước cần thiết. 30. Kích OK. Kích thước bảng có thể được thay đổi theo pixels hoặc theo tỉ lệ phần trăm so với kích thước cửa sổ. FrontPage Editor 29. vào số hàng bạn dãn ô (span). .Trong hộp hội thoại Table Properties cũng có thể thay đổi kích thước bằng cách chọn độ rộng. 2.

Để chỉ định độ rộng.Chọn check box Specify Width. Trong hộp hội thoại Cell Properties có thể thay đổi độ rộng ô bằng cách xác định độ rộng.Chọn In Pixels hoặc In Percent.  Thay đổi kích thước ô Có thể thay đổi nhanh kích thước ô bằng cách dùng chuột rê các đường viền ô tới kích thước cần thiết. Chọn Table/Cell Properties. chuyển trỏ text vào trong ô muốn thay đổi kích thước.Vào số cho độ rộng . Để xác định độ rộng: . 66 FrontPage Editor . 34. 4.Vào số cho độ cao . Kích OK.FrontPage Editor 3. trong phần Minimum Size: .Chọn Select Specify Width.Chọn Specify Height.Chọn In Pixels hoặc In Percent. . Để xác định độ cao: . . 5.Trong FrontPage Editor. độ cao hoặc cả hai. 33. 32.

35. Kích OK. .  Xoá bảng 1. Trong FrontPage Editor. Kích trên table toolbar. kích đúp để chọn nó. chọn các ô muốn thay đổi màu nền 6. Kích trên table toolbar.  Phân bố các hàng và cột đều nhau Nếu có một bảng với độ cao các hàng và độ rộng các cột khác nhau. FrontPage Editor .Chọn In Pixels hoặc In Percent.Chọn In Pixels hoặc In Percent. . Định dạng table  Thay đổi màu nền của một hoặc nhiều ô 5. chọn số ô hoặc số hàng hoặc số cột muốn xoá.Gõ giá trị độ rộng cho ô được chọn. Trong FrontPage Editor. Nhấn phím DELETE. 36. hoặc kích các nút Distribute Rows Evenly hoặc Distribute Columns Evenly trên table toolbar. Chọn các hàng hoặc cột muốn có cùng độ cao và độ rộng.  Xoá caption của bảng 3. chọn bảng muốn xoá.Chọn check box Specify Height. Trong FrontPage Editor. chuyển con trỏ tới bên trái caption. . Chọn Table/Distribute Rows Evenly hoặc Distribute Columns Evenly. trong phần Minimum Size: . Nhấn phím DELETE. 37. Xoá bảng và một phần của nó  Xoá ô. 2. cột 39.Gõ giá trị của độ cao cho ô được chọn. FrontPage Editor 67 . 38. 4. hàng. 40. có thể dùng các lệnh Distribute Rows Evenly và Distribute Columns Evenly để làm cho các hàng hoặc cột có độ cao và độ rộng bằng nhau. Trong FrontPage Editor. Để chỉ định độ cao.

. chuyển trỏ text vào trong bảng.FrontPage Editor 7. kích nút File. Tìm ảnh và kích OK. Làm một trong các việc sau: . Trong FrontPage Editor. Vị trí của trang chứa ảnh sẽ hiện trong trường URL. Chọn Table/Table Properties. trừ phi ảnh nền được chọn có màu trong suốt. 8. quay trở về FrontPage Editor. 1. Tìm ảnh cần thiết. tìm folder chứa ảnh.  Bổ sung ảnh nền cho toàn bảng Một bảng có thể có ảnh nền khác với nền của trang.Nếu ảnh trên World Wide Web. tìm folder chứa ảnh. Chọn check box Use Background Picture và sau đó kích Browse để mở hộp hội thoại Select Background Picture. 3.Nếu ảnh là một file trên mạng cục bộ.Nếu ảnh là một file của mạng cục bộ.  Thay đổi màu nền của bảng 1. Kích trên table toolbar. Xuất hiện hộp hội thoại Select File. Kích OK. Tìm ảnh và kích OK. Trong FrontPage Editor. Trong hộp hội thoại Color chọn màu. 2. Chọn Table/Cell Properties. Khi chọn ảnh nền. Kích OK. kích nút World Wide Web. Chọn các thông số sau: . chọn ảnh và kích OK. 3. di chuyển trỏ text tới ô muốn chèn ảnh nền. Chọn Table / Select Table. Chọn check box Use Background Picture và sau đó kích Browse để mở hộp hội thoại Select Background Picture. Khi chỉ định ảnh nền cho bảng bất kì màu nào được chọn trong danh sách Background Color đều bị che lấp. kích nút File. 1.  Bổ sung ảnh nền cho một ô Một ô có thể chứa ảnh nền khác ảnh nền của cả bảng và của trang. Trong FrontPage Editor. .Nếu ảnh đang ở trên FrontPage web hiện thời. 3. bất kì màu nào đã được chọn trong danh sách Background Color đều bị che lấp trừ khi ảnh nền được chọn có màu trong suốt. 2. chọn ảnh và kích OK. 4. chuyển trỏ text vào trong bảng 2. .Nếu ảnh trên FrontPage web hiện thời. Trong hộp hội thoại Color chọn một màu. Kích Define Custom Colors để định nghĩa màu mới 5. Xuất hiện hộp hội thoại Select File. 68 FrontPage Editor . Trình duyệt Web xuất hiện.Nếu ảnh trên World Wide Web. kích nút World Wide Web. . Kích Define Custom Colors để định nghĩa màu mới.

kích nút Clip Art để hiện Microsoft Clip Gallery và chọn ảnh. Làm một trong các việc sau: . 26. Trong FrontPage Editor. . Chọn Table (hoặc shortcut menu)/Cell Properties. chuyển trỏ text vào trong ô muốn đặt màu đường viền. Kích OK để đóng hộp hội thoại Table Properties. Bảo đảm rằng kích thước của đường viền đã được xác định trong hộp hội thoại Table Properties. Để định nghĩa màu mới. màu thứ hai được sử dụng cho đường viền ô là màu được chọn từ danh sách thả xuống Normal. Trong FrontPage Editor. Chú ý: Khi bạn chỉ chọn Light Border hoặc Dark Border.Nếu ảnh là clip art. Trong FrontPage Editor. chọn màu từ danh sách thả xuống Border. Nếu muốn chỉ định thuộc tính cho ảnh. 22. đường viền ô được thể hiện dưới dạng ba chiều.Để có đường viền hai màu. chọn Custom từ danh sách này. Chọn Table (hoặc shortcut menu)/Table Properties. màu thứ hai được sử dụng cho đường viền ô là màu được chọn từ danh sách thả xuống Normal.  Thay đổi màu đường viền bảng 20. Có thể định nghĩa màu mới bằng cách chọn Custom từ danh sách này.  Thay đổi màu các đường viền ô Đường viền của ô có thể có một hoặc hai màu.Để có đường viền một màu. 17. . 18. chuyển trỏ text vào trong bảng 21. chọn màu từ danh sách thả xuống Border.Để có đường viền một màu. 23. Để định nghĩa màu mới. 19.  Thay đổi hình dạng của ô 24. FrontPage Editor . Làm một trong các việc sau: . Trong trường Vertical Alignment chọn cách dóng hàng cho nội dung của ô từ danh sách thả xuống. FrontPage Editor 69 . 25. chọn các màu từ các danh sách thả xuống Light Border và Dark Border. chọn cách dóng hàng cho nội dung của ô từ danh sách thả xuống. Có thể định nghĩa màu mới bằng cách chọn Custom từ danh sách này. ví dụ tạo ảnh trong suốt. chọn Custom từ danh sách này. Kích OK. Chú ý: Khi bạn chỉ chọn Light Border hoặc Dark Border. chọn các màu từ các danh sách thả xuống Light Border và Dark Border. Trong trường Horizontal Alignment. kích nút Properties và đặt thuộc tính trong hộp hội thoại Picture Properties. chuyển trỏ text vào trong bảng. Kích OK. 5.Để có đường viền hai màu. Khi chọn hai màu. sau đó chọn Table/ Cell Properties. 4.

29. FrontPage chèn caption trên hàng đầu tiên của bảng. chọn nơi nào bạn muốn text bao quanh bên trái hoặc bên phải bảng. 37. 32. chọn Header Cell. Kích OK. gõ độ rộng cho đường viền bảng theo điểm. Chọn bảng muốn chuyển thành text. 70 FrontPage Editor .FrontPage Editor 27. chuyển trỏ text vào trong bảng choặc chọn bất kì phần nào của bảng 38.  Sửa caption của bảng Bạn có thể sửa caption của bảng sau khi chèn nó.  Thay đổi layout của bảng 30. Trong FrontPage Editor. 36. 35. Kích OK. chuyển trỏ text tới vị trí cần sửa trong caption và gõ thông tin mới. 41. Các thao tác khác  Bổ sung caption cho bảng Bạn có thể bổ sung tiêu đề cho bảng để tóm tắt nội dung của nó. Để sử dụng text làm các tiêu đề. Chọn tuỳ chọn Header Cell trong phần Layout của hộp hội thoại. Trong FrontPage Editor. FrontPage tách mỗi ô trong bảng thành một paragraph. Trong trường Float. text không bao quanh bảng. Khi chọn Default. vào khoảng cách giữa các ô trong bảng theo điểm. chọn cách dóng hàng bạn muốn từ danh sách thả xuống. Trong trường Cell Spacing. 31. cột hoặc nhiều ô. chuyển trỏ text vào trong ô. 34. chuyển trỏ text vào trong bảng và chọn Table (hoặc shortcut menu)/Table Properties. 40. 33. 39. Chọn No Wrap để text trong các ô không bị cuộn bởi trình duyệt Web. vào khoảng cách bạn muốn giữa nội dung và các mép trong của các ô theo điểm. Chọn Table/Convert Table To Text. 42. 43. sau đó chọn Table/Cell Properties.  Chuyển bảng thành text Khi chuyển bảng thành text. 28.  Bổ sung tiêu đề ô Có thể tạo text trong ô đậm hơn để làm tiêu đề ô. Kích OK. Chọn Table/Insert Caption. Trong trường Border Size. Trong trường Alignment. Trong FrontPage Editor. Trong trường Cell Padding. Trong FrontPage Editor. Bạn cũng có thể chọn hàng.

FrontPage Editor 44.Chọn Table/Convert Text To Table. Hộp hội thoại Convert Text to Table xuất hiện. Chuyển text thành bảng Trước khi thực hiện việc chuyển text thành bảng. . FrontPage Editor 71 . Ghi chú: vì HTML không hỗ trợ trực tiếp cho các kí tự Tab nên bạn hãy dùng dấu phảy hoặc các kí tự khác để tách cột. sử dụng dấu phảy để chia các cột và sử dụng dấu đoạn (paragraph marks) để đánh dấu hết một hàng. . ví dụ như. hãy xác định bạn muốn chia text thành bao nhiêu cột và hàng bằng cách chèn thêm các kí tự phân cách.Trong miền Separate Text At. Ví dụ.Chọn text muốn chuyển thành bảng. . dấu phảy. chọn kí tự dùng để phân tách cột. và kích OK.

FrontPage Editor T Làm việc với Frame  Trong bài này. Mỗi khi người sử dụng kích chuột vào liên kết trong frame thứ nhất. nó chỉ chứa các liên kết đến các trang sẽ xuất hiện tại các frame mà thôi. bạn học về: Làm việc với Frame  Tổng quan về Frame Tập các Frame chia màn hình trình duyệt Web thành những  Bố cục của Frame vùng riêng biệt. đến kết kết chỉ liên thị liên chứa hiển Trang Trang Tạo trang frame 1. Tại FrontPage Editor. mỗi vùng trong đó có thể hiển thị một trang Web nào đó và được gọi là một frame. trang này chỉ tới trang được liên kết và nó được hiển thị tại frame thứ hai. thực hiện lệnh File/New. Chẳng hạn. Trang frame là một trang Web đặc biệt định nghĩa kích thước và vị trí của mỗi frame  Thay đổi tập Frame trên đó. Một nhóm các  Tạo tập Frame frame được gọi là trang frame. Trang frame không thực sự chứa bất kỳ nội dung nào của trang. và frame còn lại hiển thị trang mà liên kết chỉ đến. 72 FrontPage Editor . ta có thể có một trang frame rất đơn giản chứa  Nạp trang vào Frame hai frame: một hiển thị trang chứa các liên kết.

Nhấn Frames và chọn mẫu Frame có sẵn Mẫu frame được hiển thị tại hộp Preview và đặc tả của mẫu hiển thị tại Description. FrontPage Editor 73 . thực hiện lệnh Frame/Set Initial Page để chọn một trang là trang khởi tạo. .New Page: Kích vào đây để tạo một trang mới xuất hiện trên frame hiện thời.Set Initial Page: Kích vào nút này để chọn một trang đã có xuất hiện trên frame tại hộp hội thoại Create HyperLink. kích nút Set Initial Page như đã nói ở trên. Kích nút OK.  Đặc tả trang khởi tạo cho một frame .Nếu trang khởi tạo của frame chưa được tạo. chọn Frames. chọn mẫu trang Frame mà bạn muốn. FrontPage Editor 2. Tại hộp hội thoại New. 3. Trang frame được tạo như dưới đây: Viền bao xung quanh chỉ Frame hiện thời (đang kích hoạt) .Nếu trang khởi tạo đã có. .

bạn được yêu cầu ghi trang frame khi dấu hiệu chuyển sang dạng viền toàn bộ màn hình frame (được mô tả tại hộp hội thoại). Đường viền xung quanh – dấu hiệu cần ghi trang frame  Thay đổi bố cục của frame – Chia nhỏ frame – Xóa frame Từ mẫu frame đã có. .FrontPage Editor  Cất trang frame Dấu hiệu trang thuộc frame này cần ghi lại: frame có màu xanh . thực hiện lệnh File/Save. FrontPage yêu cầu bạn ghi lại nội dung của nó với dấu hiệu: trang được cất nằm trong frame nào cần phải ghi thì frame đó được đánh dấu bằng màu xanh. .Với những trang nằm trong frame chưa được cất.Tại màn hình trang frame. thực hiện các bước sau 74 FrontPage Editor . hoặc xoá bớt đi những frame không cần thiết. Để ngăn frame.Sau đó. bạn có thể tự thiết kế lấy cho mình một bố cục của trang frame bằng cách ngăn các frame thành các frame con trong đó.

• Always: Luôn xuất hiện thanh cuộn. . được dùng để thiết lập đích trong liên kết. .Options: Phần này thiết lập frame có thay đổi kích thước và có hay không có thanh cuộn frame hay không. . . với Width là lề trái và lề phải. Kiểu giá trị của đặc tả này gồm 3 loại: . Chia frame hiện thời theo 2 hàng hoặc 2 cột . . .Name: Tên của frame.Show Scrollbars: Lựa chọn khả năng xuất hiện thanh cuộn frame: • If Needed: Hiển thị thanh cuộn nếu dữ liệu của trang lớn hơn vùng hiển thị của frame.Kích OK. . Height là lề trên và dưới.Relative: Tính tương đối với các frame cùng cạnh theo chiều cao hoặc chiều rộng. . Xuất hiện hộp hội thoại Frame Properties.Split into rows: Chia frame theo hàng.Pixels: Tính chính xác bằng đơn vị điểm. .  Thuộc tính của frame Tại frame muốn thay đổi thuộc tính. FrontPage Editor 75 .Split into columns: Chia frame theo cột. Để xóa một frame Tại FrontPage Editor.Percent: Tính tương đối % theo chiều cao và chiều rộng của màn hình trình duyệt Web. hộp Name được gán tên mặc định bởi FrontPage Editor. chọn frame muốn xoá và thực hiện lệnh Frame/Delete Frame.Frame Size: Đặc tả chiều cao và chiều rộng của frame tại Width và Row Height. . Tuy nhiên.Tại frame muốn ngăn. Ban đầu. thực hiện lệnh Frame/Split Frame.Resizable in Browser: Cho phép người sử dụng thay đổi kích thước. • Never: Không xuất hiện thanh cuộn. FrontPage Editor .Margins: Đặc tả lề của frame tính bằng điểm. bạn có thể thay đổi kích thước của frame bằng cách rê chuột trên đường viền của frame ở chế độ view Normal của FrontPage Editor. thực hiện lệnh Frame/Frame Properties.

Tại frame chứa liên kết. Để gán một đích frame cho liên kết. . Gõ URL của trang hoặc kích vào nút Browse để chọn trang khởi tạo mới. kích Show Borders.  Tạo liên kết từ một frame và hiển thị đích liên kết trên một frame khác 45.  Tạo viền cho frame 1. Kích vào nút Target Name để chọn đích cho liên kết.Same Frame: Thiết lập đích frame của liên kết tới cùng frame chứa liên kết. Tại hộp hội thoại Create Hyperlink. thực hiện lệnh Insert/Hyperlink. Thực hiện lệnh Frame/Frame Page Properties. . 46. Kích tại bản đồ frame để chọn đích muốn hiển thị liên kết Current Frames Page: Đây là vùng hiển thị bản đồ của trang frame. Khoảng cách này được tính bằng điểm. Common Targets: Đây là những đích của frame đã được định nghĩa trước và được trình duyệt hiểu. . Tên của frame sẽ hiển thị trên hộp Target Setting. Thực hiện lệnh Frame/Frame Page Properties. chọn trang muốn liên kết đến. vào giá trị khoảng cách giữa các frame tại Frames Spacing. . Bạn có thể chọn một trong các đích frame sau: . 2.  Thay đổi khoảng cách giữa các frame 1. trường này hiển thị tên của đích frame được chọn. Chọn Frames. 76 FrontPage Editor .Parent Frame: Đặc tả đích liên kết là trang chứa tập frame hiện thời.Page Default: Đích mặc định cho trang hiện thời. . Bạn có thể gõ tên của đích trực tiếp vào đây. . 2. Chọn Frames.Make Default for Hyperlinks on the Page: Kích vào lựa chọn này nếu bạn muốn tạo frame đích được chọn là mặc định cho mọi liên kết trong trang đang kích hoạt. giá trị ngầm định là 2 pixels. kích vào frame trên bản đồ.FrontPage Editor .Whole Page: Thiết lập frame đích của liên kết tới toàn bộ cửa sổ Web. 47.New Window: Đặc tả đích liên kết là một cửa sổ trình duyệt Web mới.Target Setting: Nếu bạn chọn frame đích trong Current Frames Page hoặc Common Target.Initial Page: Đặc tả trang khởi tạo của frame hiện thời.

kích các nút radio hoặc check box. FrontPage Editor  Trong bài này. bạn Làm việc Làm việc với form học cách: với Form  Tạo Form “Form” là mẫu biểu thông qua đó để người sử dụng nhập  Thay đổi thuộc tính dữ liệu theo mẫu đã thiết kế. Tuy nhiên. Khi đó. người sử dụng có thể vào dữ liệu và đăng kí Form form. dữ liệu text trong các đoạn. bạn có thể thiết lập các điều khiển form của mình cho form. và các phần tử khác nữa. Sau đó. Nó bắt đầu tiến trình của mình khi họ đăng kí form. chẳng hạn như: các trường. Bạn có thể cấu hình form để gửi dữ liệu trên đó tới một địa chỉ e-mail. chọn các tuỳ chọn từ thực đơn. FrontPage Editor 77 . tranh ảnh. bảng biểu. Người sử dụng không nhìn thấy điều khiển form. họ đăng kí form bằng cách kích chuột vào nút có kiểu là “Submit”. Form Thực chất. FrontPage đưa nội dung của form vào một file trên FrontPage web. Thông qua các  Thêm trường vào trường này. Người sử dụng nhập dữ liệu trên form bằng cách gõ dữ liệu vào trường text. FrontPage tự động gán các điều khiển form mặc định khi form được tạo. form là tập hợp các trường và các điều khiển form (được hiểu như một chương trình trên máy chủ được  Nhập dữ liệu trên thực hiện khi đăng kí form nghĩa là một phương pháp tổng Form hợp dữ liệu từ form). Khi đó. Form là chìa khoá để tạo tương tác giữa người sử dụng và dữ liệu trên Web. trình duyệt gửi yêu cầu đến server thông qua địa chỉ của trang Web chứa form. Đây là file chứa các thông tin được cập nhật từ form. Form có thể chứa mọi phần tử của trang. Máy chủ dựa trên các  Sử dụng tạo Form điều khiển form gửi trả về trình duyệt những trang Web mới bằng Wizard được tạo bởi chương trình (điều khiển form).

2. kích vào form muốn thêm trường. Thêm trường vào form 1. bạn có thể tạo một form mới ở bất kì vị trí nào trên trang. Form mới được gán tới một điều khiển mặc định.FrontPage Editor Trình duyệt đăng kí form Tạo Form Trong FrontPage Editor.FrontPage sẽ tạo một form mới chứa trường mà bạn chọn và hai trường nút nhấn. . Tại điểm chèn. ở phía trong hoặc ngoài form. tạo trường mới bằng cách thực hiện lệnh Insert/Form Field và chọn kiểu trường muốn tạo. . 78 FrontPage Editor .Tại vị trí muốn bắt đầu form trên trang. Tại FrontPage Editor. bao gồm nút đăng kí form (Submit) và nút nhập lại form (Reset). thực hiện lệnh Insert/Form Field và chọn kiểu trường tương ứng.

bạn phải dùng một folder đặc biệt _vti_log trên root web. NSAPI. trường này hiển thị file chứa các thông tin cất giữ trên form bằng một điều khiển form mặc định. chẳng hạn như: c:\my_results\results. xuất hiện hộp hội thoại dùng để đặc tả những việc cần thực hiện với kết quả của form đang chọn. . root web. . . hoặc ASP script đòi hỏi một máy chủ chạy FrontPage Server Extensions. . bạn có thể duyệt các folders trong FrontPage web hiện tại để chọn file cất kết quả của form.Send To Other: Nếu muốn gửi kết quả form tới điều khiển FrontPage hoặc điều khiển tự tạo.Form Name: Tên form. .Registration Form Handler: Cất kết quả của form đăng kí người sử dụng có thể truy nhập dịch vụ Web của bạn.txt. . kích nút phải chuột và chọn lệnh Form Properties. FrontPage Editor Thuộc tính của form Tại Form muốn thay đổi thuộc tính. chẳng hạn như: /_vti_log/myresults. .Để gửi kết quả form tới một file trên root web. chọn điều khiển bạn muốn dùng: . tới root web hoặc tới file hệ thống hoặc cũng có thể gửi kết quả tới một địa chỉ e-mail. Chú ý: Toàn bộ tuỳ chọn gửi kết quả form tới ISAPI tự tạo.Options: Cấu hình điều khiển form được chọn.Send To: Sử dụng điều khiển form mặc định để gửi kết quả form tới một file trên FrontPage web hiện tại. trên hệ thống file của bạn hoặc tới một địa chỉ e-mail. . FrontPage Editor 79 .File Name: Ban đầu. một điều khiển form của FrontPage hoặc một form tự tạo.Discussion Form Handler: Lưu trữ kết quả form từ nhóm thảo luận. gõ URL tương đối tới file đó. CGI. File này được đặt tại folder _private của FrontPage web hiện tại. .Để gửi kết quả form tới một file khác trên web hiện thời. Bạn có thể gửi kết quả tới một file của FrontPage web hiện thời.Để gửi kết quả form tới một file trên hệ thống của bạn. . Gõ URL tương đối tới file trong folder này.txt. .Browse: Hiển thị hộp hội thoại Current Web. NSAPIT.E-mail Address: Gõ địa chỉ e-mail nếu bạn muốn gửi kết quả form đến. gõ đường dẫn đầy đủ đến file. Dưới đây là các tuỳ chọn của hộp hội thoại:  What to do with form results? Dùng tuỳ chọn này để đặc tả hành động mà FrontPage thực hiện với kết quả trên form. . CGI or ASP Script: Gửi kết quả form tới một điều khiển form tự tạo sử dụng một trong các phương thức này.Custom ISAPI. hoặc kích nút Browse để chỉ định file.

Edit the promt for this question: Gõ lời nhắc cho thông tin cần yêu cầu. .Select type of input to collect for select this question: Chọn các kiểu thông tin. Page URL: Địa chỉ trang. chọn Next.Advanced: Hiển thị hộp hội thoại Advanced Form Properties. Vào các thông số: Page Title: Tiêu đề trang. Sử dụng tạo form bằng Wizard FrontPage hỗ trợ một chương trình giúp bạn tạo form dựa trên những loại thông tin mà bạn cần tổng hợp. . Gõ tên của frame hoặc chọn nút Target Frame để chọn frame: Chọn tên Target . Kích nút Add để thêm những thông tin cần tổng hợp.FrontPage Editor . bạn có thể tạo và sửa tuỳ chọn của các trường ẩn tại đây.Kích nút OK.Chọn Next. Chọn kiểu thông tin và gõ lời nhắc tương ứng Dưới đây là các loại thông tin cần tập hợp và các thông số tương ứng của chúng: 80 FrontPage Editor . chọn Form Page Wizard. trình duyệt Web có thể tạo một cửa sổ mới để hiển thị kết quả form. . gọi là Form Wizard. .Thực hiện lệnh File/New.Target Frame: Trường Target liệt kê các frame để hiển thị kết quả form. Lưu ý rằng nếu không có trang frame nào được tải. .

Work phone: Điện thoại nơi làm việc .FAX: Số máy fax cần liên hệ . tên. FrontPage Editor  Contact Information: Thông tin để liên hệ với người sử dụng Lần lượt chọn các thông số cho thông tin cần liên hệ: .Name: Full: Tên đầy đủ First. Last. Middle: Họ. Last: Họ và tên First.Organization: Tổ chức .Title: Bí danh .Web Address: Địa chỉ trang Web cá nhân .Enter the base name for this group of variables: Vào tên biến cho nhóm  Account Information: Thông tin tài khoản của người sử dụng Chọn User name là một trường hay hai trường họ và tên Yêu cầu vào lại mật khẩu hoặc không yêu cầu Tên biến FrontPage Editor 81 .Postal Address: Địa chỉ theo đường bưu điện .E-mail Address: Địa chỉ e-mail .Home phone: Điện thoại ở nhà . đệm .

FrontPage Editor  Product Information: Thông tin sản phẩm 82 FrontPage Editor .

. FrontPage Editor Chọn thông tin muốn tập hợp về mặt hàng như Chọn tên sản phẩm Mẫu mã từ danh sách hoặc gõ Số hiệu. tên Vào tên cơ sở cho nhóm biến  Ordering Information: Thông tin về yêu cầu Chọn hình thức thanh toán là thẻ Số lượng tối đa của tín dụng hoặc tiền danh sách mặt hàng mặt Địa điểm giao hàng Vào tên cơ sở của nhóm biến FrontPage Editor 83 ..

FrontPage Editor  Personal Information: Thông tin cá nhân  One of several options: Lựa chọn duy nhất trong tuỳ chọn Vào các nhãn trong danh sách tuỳ chọn Chọn kiểu xuất hiện của tuỳ Vào tên biến chọn chọn  Any of several option: Một vài lựa chọn trong tuỳ chọn  Boolean: Lựa chọn Có hoặc Không Chọn kiểu xuất hiện Có/Không Vào tên biến  Date: Kiểu dữ liệu nhập vào là ngày  Range: Kiểu dữ liệu trên form là một miền các giá trị để chọn lựa  Number: Dữ liệu nhập trên form là số  String: Dữ liệu nhập trên form là dòng text  Paragraph: Dữ liệu nhập là text nhiều dòng 84 FrontPage Editor .

hoặc kích nút trên thanh công cụ form. Bạn tạo các trường trong FrontPage Editor bằng cách  Pull-down Menus dùng lệnh Form Field trên thực đơn Insert.  Push Buttons • Một hộp text cuộn nhiều dòng để người sử dụng có thể nhập các dòng text tại đó. bạn học Thêm thành phần của form về: Thêm thành phần của Form  Thêm và sửa các trường trên Form orm Trường là những khối được xây dựng trên form. người sử dụng có thể đăng kí form. • Một trường ảnh hiển thị một ảnh trên form. • Một nút nhấn cho phép người sử dụng đăng kí form hoặc khởi tạo lại trạng thái ban đầu của form. FrontPage Editor  Trong bài này. Người  Check Boxes sử dụng cung cấp thông tin thông qua các trường.  Picture Field • Một nút là radio cho phép người sử dụng chỉ được chọn duy nhất bằng cách kích chuột vào nút này. • Nút là check box cho phép người sử dụng chọn nhiều tuỳ chọn bằng cách kích chuột vào nhiều nút check box. • Một thực đơn cuộn xuống cho phép người sử dụng có thể chọn từ một hay nhiều dòng thực đơn cùng một thời điểm. Bạn có thể tạo các trường sau  One-line Text Boxes đây bằng FrontPage: • Hộp text chỉ có một dòng để người sử dụng gõ  Scrolling Text Boxes dữ liệu text trong đó. Việc nhập dữ liệu này được xử lí bởi một điều khiển form nằm  Radio Buttons trên máy chủ Web khi người sử dụng đăng kí form. Bằng cách kích chuột vào ảnh này. FrontPage Editor 85 .

Bạn có thể cắt. 3. trường sẽ dịch chuyển về phía phải để tạo chỗ cho text vừa gõ xuất hiện. Tại FrontPage Editor. xuất hiện hộp hội thoại Confirmation Field Properties.  Hiển thị trường xác nhận Bạn hiển thị trường xác nhận bằng cách chèn trang xác nhận của form được điều khiển bởi một điều khiển form Save Results Form Handler. 2. Ví dụ. hoặc Registration Form Handler. Kích nút phải chọn lệnh Cut để cắt trường. Cut. kích tại trường muốn sao chép. Xóa một trường trên form 1. 4. nếu bạn kích chuột tại nút trái của trường và bắt đầu gõ nhãn cho nó. FrontPage Editor coi nó như một kí tự. Mỗi khi chèn một trường vào trang. Tại hộp hội thoại Insert FrontPage Component. Tại FrontPage Editor. đặt vị trí trỏ text trên form. 1. sao chép trường vào vùng đệm và dán chúng vào form (dùng các lệnh trên thực đơn Edit như: Copy. Thực hiện lệnh Insert/FrontPage Component. Thực hiện lệnh Insert/Form Field và chọn One-Line Text Box. đặt trỏ text ở ngoài các form đã định nghĩa. 2. mở trang xác nhận. Kích chuột tại nơi muốn dán trường đã sao chép. Nếu bạn nhấn Enter tại phía trái trường. trường sẽ chuyển xuống đầu dòng mới. 4. 2. Thực hiện lệnh Edit/Paste. Gõ nhãn trực tiếp cho trường trên form. Nếu muốn tạo trường Text Box tại form hiện thời. 2. 3. Tại FrontPage Editor. Nhấn phím Delete để xóa.FrontPage Editor Các trường của form được tạo cùng dòng với text của trang đang kích hoạt trên FrontPage Editor. Discussion Form Handler. Kích OK. gõ tên trường của form. 5. 86 FrontPage Editor . Các thao tác với trường  Sao chép một trường 1. Text Boxes  Tạo trường Text Box 1. Thực hiện lệnh Edit/Copy. nếu tạo trường này với form mới. chọn Confirmation Field và kích OK. 3. Paste. Tại hộp Name of Form Field To Confirm. chọn trường cần xóa.

dữ liệu text khi người sử dụng nhập tại trường này trên form không hiển thị trên màn hình. 1. Tab order: Vào giá trị để điều khiển thứ tự mà người sử dụng có thể dịch chuyển từ trường này tới trường khác bằng cách nhấn phím Tab.0 sẽ dùng thứ tự mặc định. chỉ khác ở chỗ. Width in characters: Vào độ rộng của trường (tính bằng số kí tự). 2. Kích đúp tại trường để thiết lập các thuộc tính cho nó. Khi một form chứa trường mật khẩu được đăng kí từ trình duyệt Web. Giá FrontPage Editor 87 . Internet Explorer 4. kích Yes.  Thay đổi thuộc tính của trường text box Bạn có thể thay đổi các thông số sau của trường: . Kích OK. tại vị trí trỏ text. Nếu để trống.Tên . Kích nút phải chuột tại trường. Dĩ nhiên là tên này không hiển thị trên trang. Kích Validate để hạn chế kiểu dữ liệu nhập vào Name: Gõ tên của trường.0 hoặc các phiên bản sau đó là hỗ trợ thuộc tính này. Initial value: Vào giá trị khởi tạo cho trường. giống như phiên bản trước của nó. tên trường được gửi tới điều khiển form cùng với giá trị của nó. FrontPage Editor Chú ý: FrontPage Editor tạo trường text box với thuộc tính mặc định.Độ rộng của trường theo số kí tự 1. chọn Form Field Properties.  Tạo trường mật khẩu Một trường mật khẩu chính là trường text box. Tại trường Password Field. Thực hiện lệnh Edit/Form Field Properties. 3. thực hiện lệnh Insert/Form Field/One-Line Text Box. Kích chọn trường text box này. 5.Giá trị khởi tạo . Chỉ có Internet Explorer 4. 4. Khi form được đăng kí. giá trị này sẽ xuất hiện khi trang lần đầu được đọc bởi trình duyệt Web. tên và nội dung của trường text box được gửi tới điều khiển của form. Tại FrontPage Editor.

Nếu hai trường có cùng Tab order. . tab.456.789 .Period: Trường chứa dấu chấm.None: Trường dạng số không chứa các kí tự khác ngoài kí tự chữ số để hiển thị.Whitespace: Cho phép trường chứa khoảng trắng. Các tuỳ chọn của hộp thoại: .Letters: Cho phép trường chứa kí tự chữ cái . Grouping: Chọn kí tự để dùng hiển thị số hoặc số nguyên. Password field: Kích Yes nếu là trường mật khẩu.FrontPage Editor trị có thể được chấp nhận ở đây từ 1 đến 999. Bạn sẽ hạn chế các giá trị có thể nhập vào cho trường trên form tại hộp hội thoại này.Display Name: Đặc tả tên được dùng để hiển thị trên thông điệp cảnh báo có giá trị. Numeric Format: Phần này chứa những thiết lập cho dữ liệu dạng số nguyên và số. chẳng hạn 123.Other: Cho phép trường chứa các kí tự khác bằng cách gõ các kí tự này tại hộp Other. chẳng hạn như 123456789 . . Validate: Kích vào nút này để mở hộp hội thoại Text Box Validation.Comma: Trường chứa dấu phẩy.456.789 88 FrontPage Editor . . chẳng hạn 123. . Giá trị –1 sẽ huỷ điều khiển của Tab order. bao gồm dấu cách.Data Type: Chọn kiểu dữ liệu của trường: • No Constraints • Text: Dữ liệu dạng text • Interger: Dữ liệu dạng số nguyên • Number: Dữ liệu dạng số Text Format: Phần này chứa những thiết lập giá trị được chấp thuận của trường dạng text. trường được định nghĩa trước sẽ có ảnh hưởng bởi giá trị này. dấu xuống dòng và dấu kết thúc dòng.Digits: Cho phép trường chứa kí tự chữ số .

FrontPage Editor Decimal: Nếu kiểu dữ liệu của trường là Number. gõ 100 trong hộp Value có nghĩa là dữ liệu của trường phải lớn hơn 100.Less Than: Nhỏ hơn . chẳng hạn 123.789 .Greater Than: Lớn hơn .789 Chú ý: Bạn không thể dùng cùng một kí tự để hiển thị dấu chấm thập phân và dấu ngăn cách phần nghìn của trường số.Max Length: Đặc tả độ dài lớn nhất của dữ liệu trên trường. phông và màu sắc của text. Ví dụ. Data Length: Phần này chứa thiết lập độ dài của trường dữ liệu. lề. Khuôn dạng của style-sheet cho phép điều khiển khoảng cách.456.Greater Than Or Equal To: Lớn hơn hoặc bằng . Dữ liệu nhập vào tuân theo điều kiện tại DataValue And Must Be: Chọn giá trị tương tự như trên.Period: Chỉ định dấu chấm làm dấu ngăn cách phần nguyên và thập phân. .Comma: Chỉ định dấu phẩy hiển thị dấu chấm thập phân.Not Equal To: Không bằng Value: Gõ giá trị giới hạn dữ liệu tương ứng với điều kiện ở trên.. Style: Kích vào nút này để mở hộp hội thoại Style. và Field Must Be là Greater Than..Less Than Or Equal To: Nhỏ hơn hoặc bằng .456. Field Must Be: Chọn một trong các kiểu điều kiện để giới hạn dữ liệu sau: . Data Value: Phần này chứa những giá trị thiết lập cho bất kì kiểu dữ liệu nào. nếu kiểu dữ liệu là Interger. FrontPage Editor 89 . . chẳng hạn 123. bạn có thể đặc tả một kí tự được dùng như dấu chấm thập phân: . và giá trị được nhập vào của trường sẽ là kết hợp của hai điều kiện Field Must Be và And Must Be.Min Length: Đặc tả độ dài ngắn nhất của dữ liệu trên trường. bạn có thể thay đổi các thuộc tính style- sheet. Required: Chọn check box để đặc tả dữ liệu được yêu cầu trong trường.Equal To: Bằng .

Nếu muốn tạo scrolling text box tại một form. chọn lệnh Form Field Properties.Width in character: Độ rộng tính bằng số kí tự . Gõ nhãn cho trường Chú ý: FrontPage Editor tạo scrolling text box với thuộc tính mặc định.Number of Lines: Chiều cao tính bằng số dòng  Hạn chế giá trị nhập tại trường Tương tự như đối với trường text box Check Boxes  Tạo trường check box Mỗi text box ứng với một tuỳ chọn trên form. Tại FrontPage Editor.Intial Value: Giá trị khởi tạo.  Thay đổi thuộc tính của trường scrolling text box Kích nút phải chuột tại trường. 3. Gõ nhãn cho trường trực tiếp trên form. Thay đổi các thuộc tính sau: Kích vào nút để hạn chế giá trị nhập vào . xuất hiện lần đầu khi trang chứa form được mở . Khi form chứa trường đăng kí. Người sử dụng có thể chọn một hay nhiều phần tử text box cho cùng một nhóm chọn. thực hiện lệnh Insert/Form Field/One-Line Text Box. 2.Name: Tên trường. Nếu muốn tạo trường này tại form mới. nghĩa là những lựa chọn chấp chận nhiều giá trị. Kích đúp chuột tại trường để vào các thiết lập cho thuộc tính của nó. 90 FrontPage Editor . kích chuột ra ngoài bất kì form nào đã định nghĩa.FrontPage Editor Scrolling Text Boxes  Tạo trường scrolling text box 1. tên của trường check box cùng với giá trị của nó được gửi tới điều khiển form. đặt trỏ text tại vị trí trên form. dùng cho điều khiển form .

Name: Vào tên trường. chọn lệnh Form Field Properties. tên nhóm trường và giá trị của chúng được gửi tới điều khiển form. Radio button khác với check box ở chỗ. đặt điểm chèn tại đó.Initial state: Chọn Checked nếu muốn trường được chọn lúc khởi tạo. đặt điểm chèn ra phía ngoài các form đã định nghĩa.Tại FrontPage Editor. cho phép người sử dụng kích chuột tại đó để chọn một tuỳ chọn. Chú ý: FrontPage Editor tạo trường text box với thuộc tính ngầm định. Dưới đây là các tuỳ chọn tại hộp hội thoại: .Style: Kích nút này để thiết lập các thuộc tính của style-sheet cho trường được chọn. thực hiện lệnh Insert/Form Field/Check Box. Khi form chứa trường radio button được đăng kí.Value: Giá trị tương ứng với trường. Cho phép chọn nhiều lựa chọn cùng nhóm . .Gõ nhãn cho trường trên form. Chẳng hạn. .  Thiết lập thuộc tính cho trường check box Kích nút phải chuột tại trường. ngược lại là Not checked. Nếu muốn tạo trường text box tại form. Giá trị trong khoảng 1-999. FrontPage Editor . . FrontPage Editor 91 . mặc định trường text box không được chọn.Tab order: Vào giá trị là số chỉ ra số thứ tự của trường trên form được nhập giá trị khi người sử dụng nhấn phím Tab. chúng chỉ cho phép chọn một trong các lựa chọn cùng nhóm. Radio Buttons  Tạo trường radio button Radio button là một nút trên form. -1 sẽ huỷ thứ tự của tab. nếu không. . Tên này không nhất thiết phải duy nhất và nó không hiển thị trên trang. Kích đúp tại trường này để thiết lập thuộc tính cho nó.

Tại FrontPage Editor. Chú ý: FrontPage Editorr tạo trường radio button với thuộc tính mặc định. Kích đúp vào trường radio button để thiết lập thuộc tính cho nó. Radio button đầu tiên bạn tạo trên form có tên là “R1” và mặc định là được chọn. Mỗi radio button mà bạn tạo sẽ có cùng tên nhóm với nút radio trước. Initial State: Có hiển thị nút là được chọn (Selected) hay không (No selected).  Thay đổi thuộc tính của trường radio-button Tên phân biệt nhóm lựa chọn Name: Vào tên nhóm cho radio button. 92 FrontPage Editor . Drop-Down Menus Drop-Down Menu là một thực đơn mà khi người sử dụng kích chuột vào thì nó trải xuống một danh sách các phần tử.FrontPage Editor Chỉ cho phép chọn một tuỳ chọn cùng nhóm 1. người sử dụng sẽ chỉ được chọn một trong các nút radio của nhóm có cùng tên. 2. Value: Đây là giá trị của trường radio button ứng với nhóm có tên đặt ở thuộc tính Name. thực hiện lệnh Insert/Form Field/Radio Button. Tab Order: Số thứ tự mà người sử dụng có thể nhập tại trường khi nhấn phím Tab để chuyển qua lại giữa các trường. Tên này được gửi tới điều khiển form khi form chứa nút được đăng kí. Mặt khác. tên này phân biệt giữa các nhóm trường radio button. đặt điểm chèn tại vị trí không nằm trong form nào đã định nghĩa. Gõ nhãn cho trường trên form. có nghĩa là. Nếu muốn tạo trường radio button tại form mới. ứng với mỗi phần tử là một lựa chọn.

FrontPage Editor Tạo một drop-down menu có nghĩa là xây dựng tập các phần tử hay các lựa chọn trên thực đơn. trường sẽ là một phần tử của form. chọn lệnh Form Field Properties. Bạn có thể thêm. Nếu vị trí này ở trong form. đặt điểm chèn ngoài bất kì form đã được định nghĩa nào. Thực hiện lệnh Insert/Form Field/Drop-Down Menu. FrontPage Editor 93 . 2. Để tạo trường ở một form mới. Kích nút phải tại trường. xóa các phần tử này trên trường drop-down menu nhờ những công cụ của FrontPage Editor. Khi form chứa drop-down menu được đăng kí. thay đổi.  Tạo trường drop-down menu Thực đơn drop-down đặc trưng cho danh sách chứa một hay nhiều phần tử mà chúng có thể được chọn từ danh sách này. 1. tên cùng với danh sách các phần tử được chọn của trường được gửi tới điều khiển form. Drop-down menu được tạo tại vị trí điểm chèn. dịch chuyển. Bạn có thể cấu hình cho drop-down menu để cho phép một hay nhiều lựa chọn.

Specify Value: Gán giá trị cho lựa chọn. . trình duyệt hiển thị thực đơn như một danh sách có thể cuộn nhờ mũi tên cuộn lên và xuống ở thanh cuộn. 4. 94 FrontPage Editor . 7. Dựa vào lựa chọn của bạn. Các phần tử của thực đơn được hiển thị theo thứ tự mà bạn tạo chúng. Với mỗi lựa chọn cần thêm vào thực đơn.Kích OK.Initial State: Chỉ ra trạng thái ban đầu của trường là được chọn Seleted hoặc không được chọn Not Selected. Nếu không gán.Choice: Vào tên lựa chọn. Vào tên cho trường tại hộp Name. giá trị mặc định là tên lựa chọn. 6. Để thay đổi thực đơn drop-down: .Sửa một lựa chọn: Kích Modify và thay đổi thuộc tính của lựa chọn. .FrontPage Editor Vào tên của drop- down menu 3.Xóa một lựa chọn: Kích nút Remove. chọn nút Add: . 5. xuống dưới nhấn Move Down. . Gõ nhãn cho trường tại trang. Cho phép hoặc không cho phép chọn nhiều lựa chọn trên thực đơn tại một thời điểm: Kích Yes tại Allow Multiple Selection hoặc No. thực đơn sẽ hiển thị như sau: Nếu Height lớn hơn 1. . Thiết lập chiều cao của thực đơn: Vào một số tại Height.Thay đổi thứ tự của các lựa chọn: Lên trên nhấn Move Up. 8. .

hai là thiết lập áp dụng cho trường cho phép không hoặc một lựa chọn. Nếu Height bằng 1 và Allow Multiple Selections là Yes. “Song Name” là Display NamePush Trường Buttons và Picture  Tạo trường push button Trường push button thực chất là các nút cho phép người sử dụng kích chuột vào đó để đăng kí hoặc khởi tạo lại form. . . xuất hiện hộp hội thoại Drop-Down Menu Properties. bạn có thể thiết lập qui định đặc tả số nhỏ nhất hoặc tối đa lựa chọn một cách đồng thời. Khi form được đăng kí.Disallow First Item: Không lựa chọn phần tử thứ nhất. xuống dưới) có chiều cao bằng một nửa chiều cao đầy đủ.  Qui định việc nhập dữ liệu cho trường drop-down menu Có hai nhóm hạn chế qui định dữ liệu nhập vào cho trường drop-down menu. trình duyệt hiển thị một thực đơn như danh sách cuộn xuống. Nếu bạn tạo trường drop-down menu để cho phép nhiều lựa chọn.Display Name: Tên trường xuất hiện trên thông điệp cảnh báo. 1. Kích nút Validate. tên của nút được chọn cùng với nhãn của nó được chuyển đến điều khiển form như một cặp tên và giá trị.Data Required: Yêu cầu ít nhất một lựa chọn được chọn. Bạn có thể chèn nhiều nút trên form bằng cách gán mỗi nút với một tên riêng biệt. Khi đăng kí form. . FrontPage Editor 95 . dữ liệu của nó được gửi tới điều khiển form. coi đây như phần giới thiệu. .Maximum Items: Đặc tả số tối đa lựa chọn. . trình duyệt hiển thị thực đơn như một danh sách với các mũi tên cuộn (lên trên. 9.Minimum Items : Đặc tả số tối thiểu lựa chọn. FrontPage Editor Nếu Height bằng 1 và Allow Multiple Selections là No. 2. Kích nút OK. Kích đúp vào trường drop-down menu. Một là cho phép nhiều lựa chọn.

Tại FrontPage Editor. 2. 2. chọn ảnh và kích OK. Submit: Dùng để đăng kí form. Kích nút OK. FrontPage gửi cặp toạ độ x và y tại điểm kích chuột tới điều khiển form.Button type: Chọn kiểu của trường. Nếu điểm chèn nằm ngoài form.Value/Label: Vào nhãn hoặc giá trị cho trường. Chú ý: FrontPage Editor tạo trường push button với thuộc tính mặc định.Nếu ảnh thuộc FrontPage web hiện thời. Thực hiện bước tiếp theo để chèn ảnh: .Nếu không.  Thay đổi thuộc tính của trường push button Kích đúp trường. . kích vào nút File .Name: Vào tên trường. Kích đúp trường để thiết lập các thuộc tính cho nó. Kích đúp vào trường để thiết lập các thuộc tính cho nó. . một form mới được tạo khi bạn chèn trường này. thực hiện lệnh Insert/Form Field/Picture. Nếu điểm chèn nằm trên form. 96 FrontPage Editor . Chú ý: FrontPage Editor tạo trường picture với thuộc tính mặc định. nút sẽ được thêm vào thành phần tử của form. Gõ nhãn cho nút trên form. 1. mở folder tương ứng. . Xuất hiện hộp hội thoại Form Field Properties. Khi form được đăng kí từ trường ảnh. Trường push button được tạo tại vị trí điểm chèn.  Tạo trường Picture Sử dụng trường picture tương tự như dùng Submit button. Bạn có thể tạo một điều khiển xử lí form dựa trên thông tin về cặp toạ độ này. Một trường picture đăng kí tới một điều khiển form khi người sử dụng kích chuột trên ảnh.FrontPage Editor 1. thực hiện lệnh Insert/Form Field/Push Button. Tại FrontPage Editor. . Normal: Tạo generic button mà bạn có thể gán một script tới nó. Reset: Khởi tạo lại form. chọn ảnh trong hộp hội thoại Select File.

chọn lệnh Form Propertiess. Tại FrontPage Editor.Hidden  Thay đổi trường ẩn 1. 5. Trường ẩn . Kích Add để thêm trường ẩn. kích nút phải chuột. Tại hộp hội thoại Form Properties. 3. kích Advanced. Kích Modify để thay đổi tên và giá trị của trường. Gõ nhãn cho trường picture trên form. 4. Kích Remove để bỏ trường ẩn đang chọn. 2. FrontPage Editor 97 . FrontPage Editor Gõ nhãn của trường Picture 3.

là 1 chuỗi cung cấp địa chỉ Internet của 1 Web site tài nguyên trên World Wide Web.FrontPage Editor Khái niệm và thuật ngữ HTML là gì? Bookmark Dynamic HTML Web browser(Trình duyệt web) ActiveX Script URL(Uniform Resource Locator) Structured Query Language . mặc dù nó có thể sử dụng trong các ứng dụng người-máy và các chương trình khác. Access.URL(Uniform Resource Locator): địa chỉ tới một trạm Internet hay mạng nội bộ. mailto://. tài liệu là các tập tin văn bản đơn giản.Dynamic HTML(DHTML-HTML động): là ngôn ngữ HTML mở rộng làm tăng hiệu ứng trình bày văn bản và đối tượng khác.ActiveX: 1 tập hợp các kỹ thuật cho phép các thành phần phần mềm tương tác với một thành phần khác trong môi trường mạng. ActiveX được dùng làm chính yếu để phát triển nội dung tương tác của World Wide Web..SQL Website Hypertext Transfer Protocol-HTTP Database Hyperlink Hypertext HTTP address World Wide Web . Web động tĩnh Oracle . Những URL khác là gopher://. Fronpage. 98 FrontPage Editor . Microsoft FrontPage chỉ dùng để đọc và viết các tập tin HTML mà không hiểu ngôn ngữ HTML yêu cầu phải làm gì.. . Internet InterDev JavaScript Explorer -. bạn có thể sử dụng thanh công cụ DHTML Effects để làm tăng cường hiệu ứng cho các thành phần của mà không cần lập trình. .và đáp lại những thao tác của người dùng bởi các thao tác ấn phím và nhắp chuột.FTP HTML là gì? HTML (hay Hypertext Markup Language-Ngôn ngữ liên kết siêu văn bản) là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn dùng lập trình các tài liệu World Wide Web. nhận biết các tag của HTML vượt xa những chuẩn HTML đặt ra. Hầu hết các Web browser. VBScript. đi theo sau 1 nghi thức. Trong FrontPage. HTML Editor HTML -------> --------> (Web)WWW > ASP Web SQL.WWW Table Internet Multimedia Password File Transfer Protocol . để chỉ định địa chỉ Web site trên Internet. đặc biệt là Microsoft Internet Explorer và Netscape Navigator. bất chấp ngôn ngữ của thành phần được tạo ra. ftp://. Ngôn ngữ HTML dùng các tag hoặc các đoạn mã lệnh để chỉ cho các trình duyệt(Web browsers) cách hiển thị các thành phần của trang như text và graghics . DHTML. URL thường dùng là http://.

1 bookmark có thể áp dụng cho 1 chuỗi ký tự tồn tại trên trang ngăn cách bởi bất kỳ ký tự nào.HTTP address: địa chỉ HTTP.Database: cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên. hiện nay có một số phiên bản của SQL đang bị cạnh tranh. Ví dụ bản ghi về phim thiếu nhi của một cửa hàng video có thể gồm có các thông tin như sau: TITLE The Blue Fountain CATEGORY Children RATING G RETAIL PRICE 24. FrontPage Editor . đọc newsgroups. Các script giống như các macro. Ðây là loại ngôn ngữ độc lập với dữ liệu. trên đó có một hay nhiều trường dữ liệu. SQL cũng độc lập với thiết bị. Theo lý thuyết. Các khả năng script được cài sẵn trong một số chương trình. máy tính mini.Hyperlink: Siêu liên kết .com . Một bộ sưu tập các thông tin về một chủ đề. Vài browser có thể cho phép người dùng gởi nhận e-mail. Cũng được gọi là neo(anchor). và INSERT) đáp ứng cho bốn chức năng xử lý dữ liệu cơ bản (phục hồi.1234 DUE DATE 12 / 3 / 92. . kho dữ liệu. SQL là một ngôn ngữ vấn đáp lịch sự và súc tích chỉ với 30 lệnh.Bookmark: 1 vị trí trên 1 trang web có thể là đích của 1 hyperlink. và được xếp trong các phòng lưu trữ trước đây. và thực hiện các file sound hoặc video đã được nhúng và trong tài liệu Web. cải tiến. 1 bookmark được đánh dấu phía trước bằng dấu thăng(#). có thể dùng cùng một ngôn ngữ vấn đáp để thâm nhập vào các cơ sở dữ liệu trên máy tính lớn. Thực ra. ngay cả trường hợp các thông tin đó không được lưu trữ trong máy tính. DELETE.microsoft. xoá.Structured Query Language . Bạn phải tìm hiểu cách viết script đó bằng loại ngôn ngữ không khác gì ngôn ngữ lập trình mini. UPDATE.Hypertext Transfer Protocol-HTTP: Giao thức truyền siêu văn bản . được tổ chức hợp lý để thành một cơ sở cho các thủ tục công việc như truy tìm thông tin. . Bookmarks cho phép tác giả link đến 1 phần đã chỉ định trên trang. 9 đ RENTED TO 325 . . và máy tính cá nhân. đây là ngôn ngữ vấn đáp do IBM soạn thảo được sử dụng rộng rãi trong máy tính lớn và hệ thống máy tính mini. và thể hiện chúng cho người dùng. định dạng chúng sang các trang Web.Table: bảng Trong chương trình quản lý cơ sở dữ liệu liên quan. SQL đang được trang bị trong các mạng khách/chủ như là một phương pháp làm cho các máy tính cá nhân có khả năng thâm nhập vào các tài nguyên của các cơ sở dữ liệu hợp tác. Kết quả của câu hỏi sẽ được biểu hiện trong một bản dữ liệu bao gồm các cột (tương ứng với các trường dữ liệu) và các hàng (tương ứng với các bản ghi dữ liệu). và chèn vào). có mang mã số. "tổ tiên" của các hệ cơ sở dữ liệu doanh thương phức tạp hiện nay là những tệp được giữ trên các tấm bìa. như đang nhập vào hệ thống thư điện tử chẳng hạn. trừ một điều là thuật ngữ macro được dành riêng để chỉ những script nào mà bạn có thể khởi đầu bằng cách ấn một tổ hợp phím do bạn tự quy định. người sử dụng không phải bận tâm đến vấn đề dữ liệu sẽ được thâm nhập vào bằng cách nào về mặt vật lý. . ví dụ http://www. Các câu hỏi của SQL gần giống cấu trúc của một câu hỏi tiếng Anh tự nhiên. Trong 1 URL. rút ra các kết luận.Web browser(Trình duyệt web): Phần mền phiên dịch đánh dấu của các file bằng HTML. . đây là cấu trúc cơ sở của việc FrontPage Editor 99 . Có một số chương trình ghi script này một cách tự động bằng cách ghi lại những lần gõ phím và chọn dùng lệnh của bạnh khi bạn tiến hành thủ tục này. Bốn lệnh cơ bản ( SELECT.Script: Một tập các chỉ lệnh dùng để báo cho chương trình biết cách thực hiện một thủ tục qui định.Web site: chỗ web. Bất kỳ một sưu tập thông tin nào phục vụ cho các mục đích này đều được coi là một cơ sở dữ liệu. và thành lập các quyết định. .SQL: Trong các hệ quản lý cơ sở dữ liệu. Thông tin thường được chia ra thành nhiều bản ghi ( record) dữ liệu khác nhau.

nghe âm nhạc của ông.Hypertext: văn bản của một tài liệu truy tìm không theo tuần tự.World Wide Web . Ðây là một hệ thống dùng để truy tìm và phục hồi các tài liệu hypertext thực hiện. Bất kỳ mạng máy tính nào dựa trên cơ sở thiết kế của ARPAnet đều được mô tả như một tập hợp các trung 100 FrontPage Editor . đa truyền thông Một phương pháp giới thiệu thông tin bằng máy tính. WWW thường xuyên nhận được các thông tin bổ sung nhờ những người sử dụng đóng góp thêm các tài liệu đã được đánh chỉ số. Trong truyền thông không đồng bộ. ARPAnet đã nêu cao triết lý truyền thông bình đẳng ( peer-to-peer). gọi là mạng ARPAnet. Trong một môi trường ứng dụng hypertext thực sự. giao thức truyền tệp.Internet: Một hệ thống gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau trên phạm vi toàn thế giới.Multimedia: đa phương tiện. Các trình ứng dụng hypertext rất hữu ích trong trường hợp phải làm với một số lượng văn bản lớn. sử dụng nhiều phương tiện truyền thông tin như văn bản. một định ước hướng dẫn việc truyền dữ liệu. một mạng thí nghiệm được thiết kế từ năm 1969 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác khoa học trong các công trình nghiên cứu quốc phòng. Trong một vài chương trình xử lý từ. bạn có thể trỏ vào ( highlight) bất kỳ từ nào của tài liệu và sẽ tức khắc nhảy đến các tài liệu khác có văn bản liên quan đến nó. đồ hoạ và âm thanh. Ðược xây dựng đầu tiên ở một phòng thí nghiệm vật lý.WWW: Trong các máy tính có cơ sở UNIX và được nối với mạng Internet. thường có thể dùng lệnh Table để tạo ra một bảng tính gồm các cột và các hàng có khản năng tính toán. Khi nhìn vào một trình đơn Web. Trong chương trình giới thiệu đa phương tiện gọi là beethoven windowss World ( Thế giới Beethoven) chẳng hạn. thư tín điện tử. thường có thể dùng lệnh Table để tạo ra một bảng tính gồm các cột và các hàng có khả năng tính toán. Internet là một phương pháp ghép nối các mạng máy tính hiện hành. Người đọc tự do đuổi theo các dấu vết liên quan qua suốt tài liệu đó bằng các mối liên kết xác định sẵn do người sử dụng tự lập nên. . bạn có thể nhìn thấy chân dung của nhà soạn nhạc. Cũng có những lệnh cho phép bạn tự tạo cho riêng mình những dấu vết kết hợp qua suốt tài liệu. đa môi trường. Trong chương trình xử lý. đây là một tiêu chuẩn nhằm bảo đảm truyền dẫn không bị lỗi cho các tệp chương trình và dữ liệu thông qua hệ thống điện thoại. truyền các tệp tin. và các nhóm thông tin. cùng với sự gây ấn tượng bằng tương tác. trong đó các khoản mục dữ liệu được liên kết với nhau bởi các quan hệ hình thành do việc đặt chúng theo các hàng và các cột.FTP: định ước truyền tệp. tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ truyền thông dữ liệu. . phát triển một cách rộng rãi tầm hoạt động của từng hệ thống thành viên. và các cột thì ứng với các trường dữ liệu.FrontPage Editor lưu trữ và hiển thị dữ liệu. . trong đó mỗi máy tính của hệ thống đều có khả năng "nói chuyện" với bất kỳ máy tính thành viên nào khác. Trong chương trình xử lý từ. Các hàng ứng với các bản ghi dữ liệu của các chương trình quản lý dữ liệu hướng bảng. tài liệu dữ liệu được tạo ra bằng tính năng hòa hợp thư sẽ tổ chức dữ liệu hòa hợp đó trong một bảng. bạn nhìn thấy một số các khoản mục được gạch dưới (trên các màn hình đồ họa) hoặc được đánh số thứ tự (trên các màn hình ký tự) đó là các mối liên kết sẽ hiển thị một tài liệu liên quan khi làm cho chúng hoạt động bằng một lệnh thích hợp. . như các bộ từ điển bách khoa và các bộ sách nhiều tập. Nguồn gốc đầu tiên của Internet là hệ thống máy tính cuả Bộ Quốc Phòng Mỹ. và cả những đoạn văn bản về cuộc sống riêng của nhạc sĩ. Những tiến bộ đạt được trong việc đồng bộ âm thanh và video cho phép bạn có thể hiển thị các hình video động trong những cửa sổ màn hình.File Transfer Protocol . . như đăng nhập từ xa. Chương trình FTP cũng được dùng để gọi tên cho định ước truyền tệp UNIX.

được tổ chức mô phỏng theo công nghệ ARPAnet. đã trở nên thành viên của Internet. hoặc được sao chép các tệp FrontPage Editor 101 . Theo cách đó. mỗi tháng có thêm khoảng một triệu người tham gia mới. Sự chỉ huy và mạng kiểm soát của Irak. đã chống lại một cách thành công đối với các nổ lực của lực lượng đồng minh nhằm tiêu diệt nó.Password: mật khẩu. và để xác định các phạm vi quyền hạn của họ như chỉ đọc ra. Mạng Internet nguyên thuỷ được thiết kế nhằm mục đích phục vụ việc cung cấp thông tin cho giới khoa học. mạng Internet đang phát triển với tốc độ bùng nổ. Sự phát triển thiết kế của mạng ARPAnet đơn thuần chỉ do những yêu cầu về quân sự: Mạng này phải có khả năng chống lại một cuộc tấn công có thể vô hiệu hoá một số lớn các trạm thành viên của nó. được đọc và ghi. dùng để xác định đúng người sử dụng được phép đối với một chương trình máy tính hoặc mạng máy tính. cũng như nhiều hệ thống dịch vụ thư điện tử có thu phí. nên công nghệ của nó cho phép mọi hệ thống đều có thể liên kết với nó thông qua một cổng điện tử. như MCI và Compuserve chẳng hạn. Với hơn hai triệu máy chủ phục vụ chừng 20 triệu người dùng. mật lệnh Một công cụ bảo vệ an toàn. có hàng ngàn hệ máy tính hợp tác. mang tính địa phương và tự điều hành. Tư tưởng này đã được chứng minh là đúng khi Mỹ và các đồng minh tham gia vào cuộc chiến tranh vùng Vịnh. Ðó là lý do tại sao công nghệ có nguồn gốc từ ARPAnet hiện nay đang được xuất cảng một cách rộng rãi. FrontPage Editor tâm điện toán tự quản. chúng được liên kết dưới dạng "vô chính phủ nhưng có điều tiết" . .

Bạn có thể khai báo luôn cả chủ đề thư (?subject).html#glossary">glossary</A> defines terms used in the document. Thường đây là dòng đầu tiên trong file HTML.virtual-pc."> Với 1 địa chỉ gởi Mail. Cho phép có khoảnh trắng giửa -."> Liên kết với 1 Web Site.. nếu bạn kích vào dòng "The HTMLib Site" . Các thuộc tính của thẻ nầy như sau: HREF: Thuộc tính HREF chỉ định địa chỉ liên kết.2 Draft//EN"> hay <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML Level 1//EN"> 3.FrontPage Editor HTML TAGS 1. Bạn có thể thêm "#identifier" để chỉ định chuyển đến 1 vị trí được quy định sẳn trong đối tượng liên kết. dòng văn bản sau dấu = là địa chỉ đối tượng liên kết (được bao trong cặp "")..<!DOCTYPE>: Thẻ nầy dùng ghi thông tin về version HTML áp dụng trong tài liệu Web. 102 FrontPage Editor .<A>: Đây là thẻ xác lập cho việc liên kết. Trong thí dụ... người ta dùng thẻ nầy. chọn "glossary" sẽ được chuyển đến tài liệu document. Dòng văn bản giửa dấu <A> và </A> là đối tược chủ của mối nối liên kết. Nội dung văn bản nằm giữa <!-.com/~le387818/">The HTMLib site</A> for updated info on the HTMLib.. Khi bạn kích mouse vào đối tượng chủ trong trình Browse.... Liên kết nầy sẽ kích hoạt chương trình Mail và tự động điền địa chỉ vào mục To dùm bạn. <A HREF="ftp://. <A HREF="gopher://.<!-. Thí dụ vài thẻ liên kết sau: <A HREF="http://.Created by Stephen Le Hunte. Bạn sẽ chuyển đến địa chỉ http://subnet. nhưng không được có khoảng trắng giửa <! và --."> Với 1 Gopher server.và >.html.và --> sẽ được chương trình Browse bỏ qua. bạn sẽ được chuyển đến đối tượng liên kết.com/~le387818/. Thí dụ: <A HREF="http://subnet. <A HREF="news:. Trong thí dụ.(chú thích) -->: Để thêm những dòng chú thích trong file HTML. Thí dụ: <HEAD> <TITLE>The HTML Reference</TITLE> <!-. Thí dụ: The <A HREF="document. Thí dụ: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3."> Liên kết với 1 nhóm Tin... ngay tại vị trí tên glossary trong tài liệu nầy."> Với 1 Ftp Site. April 1996 --> </HEAD> 2.virtual-pc. <A HREF="mailto:.

html" sẽ được nạp vào frame có tên chỉ định.html" OnMouseOver="self. Khi bạn bấm vào dòng "Link text"..netscape.html#coffee"> TARGET: Chương trình Browser có thể nạp đối tượng liên kết vào 1 cửa sổ chỉ định bằng thẻ nầy.S. Ngoài ra bạn còn có thể chèn thêm các Script sau vào thẻ <A>: OnMouseOver: Khi bạn di chuyển Mouse đến liên kết. trình Browse sẽ mở 1 cửa sổ mới.A.com/" OnClick="confirm('Are you sure you want to go to the Netscape site?')">Link text</A> 4. Nếu cửa sổ nầy chưa có.ac. Thí dụ: <A HREF="index.status=('Back to the main page')">Link text</A> Dòng chữ "Back to the main page" sẽ hiện trong thanh trạng thái khi dời Mouse đến chữ "Link text". </ADDRESS> Khi hiển thị trong trình Browse sẽ có dạng: Mr. sẽ có 1 dòng văn bản mô tả xuất hiện trong thanh trạng thái của trình Browse. Các tài liệu khác có thể liên kết với tài liệu nầy ngay tại vị trí đã xác định. Thí dụ: <A NAME="coffee">Coffee</A> is an example of. <A NAME="drinks. sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu xác nhận. Cosmic Kumquat SSL Trusters Inc. Thí dụ: <A HREF="http://www. An example of this is <A HREF="#coffee">coffee</A>. FrontPage Editor 103 . Thí dụ: <ADDRESS> Mr. Chủ yếu thẻ nầy dùng cho frames.html" OnMouseOut="alert('Oh please go to this document')">Link text</A> OnClick: Khi bấm Mouse lên liên kết.uk?subject=The HTMLib is fantastic">link text</A> NAME: Thuộc tính NAME cho phép bạn đánh dấu vị trí để làm đích cho các tài liệu khác liên kết qua. Cosmic Kumquat<BR>SSL Trusters Inc.<BR>1234 Squeamish Ossifrage Road<BR>NY 12345<BR>U. Thí dụ: <A HREF="index. OnMouseOut: Tương tự như trên nhưng dòng chử nầy lại xuất hiện khi kéo Mouse ra khỏi liên kết. FrontPage Editor Thí dụ: <A HREF="mailto:cmlehunt@swan. Dạng chung: <A HREF="url. trang "url..<ADDRESS>: Dùng khi cần khai báo địa chỉ.html" TARGET="window_name">Link text</A> window_name: Là tên đặt cho Frame.

class" width=400 height=75 align=center> <PARAM NAME="text" VALUE="This is the Applet Viewer. you would see dancing text instead of this paragraph.class". texttop.A. middle. baseline. nó sẽ bỏ qua nội dung của <APPLET> cũng như <PARAM> và chỉ hiển thị nội dung của <BLOCKQUOTE> Applet có thể có các thành phần sau: <APPLET [CODEBASE = URL] [CODE = appletFile] [NAME = appletInstanceName]: [ARCHIVE = compressed file] [ALT = alternateText] [WIDTH = pixels] [HEIGHT = pixels] [ALIGN = alignment] [VSPACE = pixels] [HSPACE = pixels] [ARCHIVE = URL to archive] > [alternateHTML] </APPLET> CODEBASE=URL: Chỉ định điạ chỉ tuyệt đối của Applet.class" WIDTH=200 HEIGHT=150></APPLET> Dòng lịnh nầy chỉ thị cho trình Browse nạp Applet có tên Applet. ALT=alternateText: Chỉ định dòng text sẽ hiển thị trong trường hợp trình Browse không hiểu Applet.sun. Thí dụ: <APPLET CODEBASE="http://java.com/JDK- prebeta1/applets/NervousText/NervousText. 104 FrontPage Editor . Nếu trình Browse hiểu Applet. <HR> </BLOCKQUOTE> </APPLET> Chỉ thị cho trình Browse nạp Applet ở địa chỉ htttp://java.com/JDK-prebeta1/applets/ NervousText" CODE="NervousText. absmiddle.<APPLET>: Chèn Applet Java vào trang Web. ALIGN=alignment: Dùng canh lề.class (trong cùng thư mục với trang Web nầy). có các giá trị sau: left. Chỉ định kích thước là 400x75 pixels và canh giửa dòng. WIDTH=pixels HEIGHT=pixels: Chỉ định kích thước cho Applet. dòng "This is the Applet Viewer. NAME = appletInstanceName: Đặt tên cho Applet để phục vụ cho việc tìm kiếm. right. absbottom. và chỉ định kích thước là 200 pixels rộng và 150 pixels cao. 5. top.S.sun. bottom." sẽ hiển thị và Applet tạo hiệu ứng cho dòng chữ nầy."> <BLOCKQUOTE> <HR> If you were using a Java-enabled browser. Nếu trình Browse không hiểu Applet.FrontPage Editor 1234 Squeamish Ossifrage Road NY 12345 U. Có dạng tổng quát sau: <APPLET CODE="Applet. CODE=appletFile: Chỉ định địa chỉ tương đối của Applet.

Thí dụ: <BASE HREF="http://www. Khi hiển thị sẽ có dạng sau : The instructions must be read before continuing.com/"> Chỉ định điạ chỉ "www. FrontPage Editor 105 . Thẻ <BASE> phải nằm dưới thẻ <HEAD>.myhost.0 trở lên. AU hay MIDI.<BLOCKQUOTE>: Dùng phân cách 1 khối văn bản để nhấn mạnh. 7. Các thuộc tính của <BGSOUND>: SRC: Chỉ định điạ chỉ file âm thanh. Đoạn văn nầy cũng được cho thụt vô so với lề trái.<BASE>: Thành phần nầy dùng để chỉ định địa chỉ cơ bản cho các mối nối liên kết. Khi hiển thị sẽ là: This is normal text. Thí dụ: <BGSOUND SRC="start. 10. khi trình Browse hiển thị trang Web cũng đồng thời phát file âm thanh nầy luôn. with this bit being big text.<BIG>: Tăng kích thước font của đoạn văn bản so với font hiện hành. 6. Thí dụ: The instructions <B>must be read</B> before continuing. with <BIG>this bit</BIG> being big text.wav"> 9. phục vụ cho việc đọc lại sau nầy. Coi như đây là địa chỉ gốc để tìm các điạ chỉ khác. FrontPage Editor VSPACE=pixels HSPACE=pixels: Chỉ định khoảng trống bao chung quanh Applet.<B>: Thẻ làm đậm (bold) dòng văn bản nó chi phối.0 và Internet Explorer 3. Nếu n=-1 hay LOOP=INFINITE là cho lập liên tục.myhost.<BGSOUND>: Liên kết trang Web với 1 file âm thanh. Thí dụ: <BASE TARGET="default_target"> 8. Đoạn văn bản nầy được tách ra thành 1 paragraph riêng đồng thời chèn thêm khoảng trống phiá trên và dưới đoạn văn nầy. LOOP=n: Chỉ định số dòng lập lại. Dùng chỉ định Frame mặc nhiên để nạp các đối tượng liên kết. File âm thanh kèm theo phải thuộc 1 trong các dạng thức: WAV. Ngoài ra còn có 1 thẻ mở rộng là <Base Target> dùng cho Netscape Navigator 2.com" là điạ chỉ gốc cho tất cả các điạ chỉ tương đối khác. Thí dụ: This is normal text. ARCHIVE=compressed file: Khai báo các file nén cần thiết của Applet để trình Browse tải về máy cá nhân.

#7FFF00-chartreuse. #B0C4DE-lightsteelblue. Netscape có thể xác lập 140 màu theo hệ thập lục như sau: #F0F8FF-aliceblue. #E9967A-darksalmon. #778899-lightslategrey. #FF0000-red. #C0C0C0- 106 FrontPage Editor . #DDA0DD-plum. #00FFFF-aqua. #AFEEEE-paleturquoise. #A52A2A-brown. #DA70D6-orchid. #FDF5E6-oldlace. #FFC0CB-pink. #C71585-mediumvioletred. #CD853F-peru. #B0E0E6-powderblue. #00008B-darkblue. <BLOCKQUOTE>"Imagine an extremely smart. #D2691E-chocolate. #0000CD-mediumblue. #FFFFE0-lightyellow. #FFFFF0-ivory. #6B8E23-olivedrab. #F8F8FF- ghostwhite. #483D8B-darkslateblue. #FFE4B5-moccasin. #00BFBF-deepskyblue. #FF7F50-coral. #7CFC00-lawngreen. #228B22-forestgreen. #D3D3D3-lightgrey. #FFD700-gold. #FFA07A-lightsalmon. #8B0000-darkred. #FA8072- salmon. #FF8C00- darkorange. #F4A460-sandybrown. #008000-green. #FFF5EE-seashell. #00FA9A-mediumspringgreen. #556B2F-darkolivegreen. #808080-gray. #32CD32-limegreen. #FFDAB9-peachpuff. #006400-darkgreen. #008B8B-darkcyan. #7FFFD4-aquamarine. #FF00FF-magenta. #FFE4C4-bisque. #5F9EA0-cadetblue. #000080-navy. #F0E68C- khaki. #696969-dimgray. #F0FFFF-azure. #1E90FF-dodgerblue. #3CB371-mediumseagreen. #98FB98-palegreen. billionaire genius who is 14 years old and subject to temper tantrums" 11. #E0FFFF-lightcyan. #DB7093-palevioletred. #87CEFA-lightskyblue. #CD5C5C-indianred.FrontPage Editor Thí dụ: In "Hard Drive". #FFFACD-lemonchiffon. #FF1493-deeppink. #E6E6FA-lavender. #FFEBCD-blanchedalmond. #800000-maroon. a former Microsoft project manager has said. #8B4513-saddlebrown. #800080- purple. #808000-olive. "Imagine an extremely smart. #FAF0E6-linen. #FFDEAD-navajowhite. #4169E1-royalblue. #F5F5DC-beige. #BDB76B-darkkhaki. #FF4500-orangered. a former Microsoft project manager has said. #FAEBD7-antiquewhite. #F5FFFA-mintcream. #20B2AA-lightseagreen. #00FF00- lime. #FFA500-orange. #2F4F4F-darkslategray. #90EE90- lightgreen. #FFEFD5-papayawhip. #DC143C-crimson. #000000-black. Dạng thức tổng quát như sau: <BODY> The rest of the document included here </BODY> Các thuộc tính: BACKGROUND: Dùng chỉ định file hình ảnh làm nền: <BODY BACKGROUND="picturename.<BODY>: Đây là thẻ chứa nội dung chính của file HTML. BGCOLOR: Xác lập màu cho nền: <BODY BGCOLOR="#rrggbb"> Rest of document goes here </BODY> Với "#rrggbb" là giá trị hexadecimal (thập lục) red-green-blue. #F08080-lightcoral. #9370DB-mediumpurple. #FAFAD2-lightgoldenrodyellow. #ADD8E6-lightblue. #FFF8DC-cornsilk. #6495ED-cornflowerblue. #00CED1-darkturquoise. #DCDCDC-gainsboro. #9932CC-darkorchid. #A0522D-sienna. #66CDAA- mediumaquamarine. #A9A9A9-darkgray. #BC8F8F-rosybrown. #FFF0F5-lavenderblush. #FFFAF0-floralwhite. #BA55D3-mediumorchid. #7B68EE-mediumslateblue. #F0FFF0-honeydew. #DEB887-burlywood. #FF00FF-fuchsia. #9400D3-darkviolet. #B22222-firebrick. #00FFFF-cyan. #48D1CC- mediumturquoise. #8B008B-darkmagenta. Nếu dùng Internet Explorer sẽ hổ trợ thêm dạng BMP. #FFB6C1-lightpink. #2E8B57-seagreen.gif"> Rest of the document goes here </BODY> Hình nền phải có dạng thức GIF hay JPG. #ADFF2F-greenyellow. #8A2BE2-blueviolet. #FFE4E1- mistyrose. #191970-midnightblue. #8FBC8F-darkseagreen. #EEE8AA-palegoldenrod. #0000FF-blue. #4B0082-indigo. billionaire genius who is 14 years old and subject to temper tantrums"</BLOCKQUOTE> Khi hiển thị sẽ thành: In "Hard Drive". #FF69B4-hotpink. #B8860B-darkgoldenrod. #DAA520-goldenrod.

#6A5ACD-slateblue. #4682B4-steelblue. <BODY TEXT="#rrggbb"> Rest of document goes here </BODY> Các xác lập màu giống như BGCOLOR. #FFFF00- yellow. VLINK. và ALINK=red (#FF0000). Maroon. #FFFFFF-white. #F5F5F5-whitesmoke. #D8BFD8-thistle. #F5DEB3-wheat. Thí dụ: <P> Mary had a little lamb<BR> It's fleece was white as snow<BR> Everywhere that Mary went<BR> She was followed by a little lamb. TEXT: Thuộc tính nầy chỉ định màu cho văn bàn thường trong file. #008080-teal. <BODY LINK="#rrggbb" VLINK="#rrggbb" ALINK="#rrggbb"> Rest of document goes here </BODY> LEFTMARGIN: Canh lề trái. Blue. Red. #D2B48C-tan. Purple. và ALINK: Dùng chỉ định màu cho các dòng văn bản là đối tượng chủ cho mối nối liên kết. Teal. VLINK: Liên kết đã xem. #FF6347-tomato. #9ACD32-yellowgreen. ALINK: Liên kết đang xem. Lime.<CENTER>: Tất cả text nằm trong thẻ nầy được canh giửa so với lề trái và phải. Olive. 13. #00FF7F- springgreen. Green.<BR>: Thẻ nầy dùng để ngắt một đoạn văn và xuống hàng mới. Fuchsia. Thí dụ: <BODY TOPMARGIN="40"> This document is indented 40 pixels from the top hand edge of the browser window </BODY> 12. Thí dụ: BODY LEFTMARGIN="40"> This document is indented 40 pixels from the left hand edge of the browser window </BODY> TOPMARGIN: Canh lề trên. Cách xác lập màu giống BGCOLOR và TEXT. Navy. Yellow. Trong đó LINK: Liên kết chưa xem. #EE82EE-violet. #FFFAFA-snow. Internet Explorer có thể xác lập 16 màu theo tên như sau: Black. <CENTER>All this text would be centred in the page</CENTER> 14. White. Silver. #708090-slategray.<CODE>: FrontPage Editor 107 . LINK. Gray. Aqua. #40E0D0-turquoise. VLINK=purple (#800080). FrontPage Editor silver. Mặc nhiên là: LINK=blue (#0000FF). #87CEEB-skyblue.

Mặc nhiên FONT size là 3. 17.</FONT> hay <FONT COLOR="Red">This text is also red. Đoạn text nằm giửa <COMMENT> và </COMMENT> sẽ không được hiển thị khi trình Browse đọc file.</DIV> 18.<COMMENT>: Giống như thẻ <!-.<EMBED>: Cho phép người soạn thảo chèn liên kết trực tiếp vào trang WEB.</DIV> <DIV ALIGN="right">This text will be displayed aligned to the right of the browser window.<DIV>: So hàng Text theo lề Thí dụ: <DIV ALIGN="left">This text will be displayed left aligned in the browser window.<DIR>: Liệt kê các mục theo dạng cột danh sách có độ rộng 24 ký tự.name]: Chỉ định font chữ khi hiển thị text.FrontPage Editor Dùng để nhập một dòng mã có định dạng ký tự riêng. Giá trị values từ 1-7.<FONT>: Thành phần chính là <FONT SIZE=value>. Sẽ hiển thị : The formula is : x=(-b+/-(b2-4ac)ẵ)/2a 15.name] [. <DIR> phải đi kèm với <LI> (list item).</FONT> FACE=name [. Điều nầy là cần thiết khi cần minh hoạ một đoạn mã làm thí dụ. it wont appear </COMMENT> 16. Dòng mã nầy không được thực hiện mà sẽ hiển thị dưới dạng văn bản bình thường. 108 FrontPage Editor ..</DIV> <DIV ALIGN="center">This text will be centred. Thí dụ: The formula is : <CODE>x=(-b+/-(b2-4ac)ẵ)/2a</CODE>. I can say what I like here. Thí dụ: <FONT SIZE=4>changes the font size to 4</FONT> <FONT SIZE=+2>changes the font size to BASEFONT SIZE . +2</FONT> Thuộc tính: COLOR = #rrggbb hay COLOR = color: Xác lập màu giống như BGCOLOR Thí dụ: <FONT COLOR="#FF0000">This text is red. Giá trị thay đổi tương đối là '+' hay '-' so với giá trị chuẩn.. <COMMENT> This text won't render.mid" WIDTH="145" HEIGHT="61"> 19. Dạng tổng quát là: <EMBED SRC="_URL_"> Thí dụ: <EMBED SRC="clouds.và --> dùng để nhập những dòng ghi chú cho file HTML.

SRC="url": Chỉ định file sẽ được hiển thị trong Frame.VNARIAL. Chọn "yes/0" cho Internet Explorer và "yes/no" cho Netscape. Frame 2 có kích thước 100 pixels và Frame 3 dùng toàn bộ khoảng trống còn lại của cửa sổ. BORDER="pixel value": Kích thước đường viền BORDERCOLOR="#rrggbb hay colour name": Chỉ định màu cho đường viền Thí dụ: <HTML> <HEAD> <TITLE>The HTML Reference Library . Frame đầu tiên có kích thước 20% cửa sổ.VNTIME hay . Thí dụ: <A HREF="URL" TARGET="frame_name"> Theo mặc nhiên các Frame sẽ không có tên. Thí dụ: Tạo 3 Frame theo chiều dọc. NORESIZE. Thí dụ: <FRAME FRAMESPACING="40" . FrontPage Editor Thí dụ: <FONT FACE=". 75%"> Hay <FRAMESET ROWS="*. phần trăm hay tỷ lệ. Tính theo Pixels. MARGINWIDTH. MARGINWIDTH="value"/ MARGINHEIGHT="value": Chỉ định giá trị tính bằng Pixels cho lề trái.<FRAME>: Có 9 thuộc tính: SRC.VNTIME. tất cả Frame có thể điều chỉnh được kích thước..VNARIAL"> This text will be displayed in either .HTMLib</TITLE> FrontPage Editor 109 . FRAMEBORDER. FRAMEBORDER="yes/no/0": Chỉ định việc hiển thị khung viền cho Frame. NORESIZE: Theo mặc nhiên. depending on which fonts are installed on the browsers system. . <FRAMESET ROWS="25%. 3*"> COLS="column_width_list": Giống như ROWS nhưng tính theo chiều ngang. *"> Thí dụ: Chia 2 Frame có kích thước 1/4 và 3/4 cửa sổ. <FRAMESET ROWS="20%.Các thuộc tính như sau: ROWS="row_height_value_list": Chỉ định chiều dọc Frame theo Pixels. </FONT> 20. dưới (Height). FRAMESPACING and BORDERCOLOR. FRAMESPACING="value": Chỉ định khoảng cách giửa các Frame.. 100. SCROLLING. Tên nầy dùng làm đích khi cần hiển thị file trong 1 Frame nhất định. MARGINHEIGHT. SCROLLING="yes/no/auto": Chỉ định cho thanh cuộn cửa sổ trong trường hợp nội dung vượt quá sức chứa của Frame. NAME. phải (Width) và trên. Thuộc tính nầy không cho điều chỉnh.<FRAMESET>: Đây là thẻ chính của Frame.> 21. NAME="frame_name": Đặt tên cho Frame.

*"> : Trong Frame 1 chia thành 2 Frame 3. Có kích thước 3=100 pixels chiều cao. Tên Frame là BUTTONS 4 <FRAME SRC="qr. không Resize. 6 <FRAMESET ROWS="75.gif. 6 có kích thước 5=75 pixels. nạp vào Frame 4 file qr.htm trong Frame có tên QR khi bấm vào hình M.htm#QRM" TARGET="QR"> <IMG SRC="pictures/m. 3 <FRAME SRC="buttons.htm" NORESIZE SCROLLING="no" NAME="buttons"> 4 <FRAME SRC="qr.htm" NORESIZE SCROLLING="auto" NAME="main"> 9 </FRAMESET> 10 </FRAMESET> </HTML> Số thứ tự dòng chỉ để phân tích. 22. *"> 7 <FRAME SRC="title. Frame nầy có tên là QR.gif" BORDER="0" WIDTH="17" HEIGHT="17" ALT="M"> </A> Hiển thị vị trí #QRM của file qr.htm" NORESIZE SCROLLING="yes" NAME="QR"> : Giống dòng 3. 8 <FRAME SRC="intro.*"> 2 <FRAMESET ROWS="100. 9 </FRAMESET> : Đóng FRAMESET trong dòng 6 10 </FRAMESET> : Đóng FRAMESET trong dòng 1 Khi cần nạp liên kết vào Frame nào bạn chỉ cần dùng thuộc tính Target="tên Frame".htm" NORESIZE SCROLLING="auto" NAME="main"> : Giống như trên nhưng có tên là MAIN và thanh cuộn tự động xuất hiện nếu cần thiết. không có trong file. 6=khoảng trống còn lại. không thanh cuộn.<H1> đến <H6>: HTML có 6 mức chuẩn cho Tiêu đề (heading).htm" NORESIZE SCROLLING="yes" NAME="buttons"> : Chỉ định file sẽ nạp vào Frame 3 là buttons. 1 <FRAMESET COLS="25%. *"> 3 <FRAME SRC="buttons.htm" NORESIZE SCROLLING="no" NAME="TITLE"> : Nạp file vào Frame 5. 4=kích thước Frame 1 còn lại. 4 theo chiều dọc. Frame nầy không cho resizing và luôn luôn hiển thị thanh cuộn. Xác lập bằng các thẻ từ <H1> cho đến <H6>. Thí dụ: <A HREF="qr. 5 </FRAMESET> : Dòng nầy dùng kết thúc FRAMESET trong dòng 2. Thí dụ: 110 FrontPage Editor .*"> : Dòng nầy chia Frame 2 còn lại thành 2 Frame 5. 7 <FRAME SRC="title.htm.*"> : Chia 2 Frame 1. 2 theo chiều ngang có kích thước 1=25% và 2=75%. Đặt tên cho Frame 5 là TITLE.htm" NORESIZE SCROLLING="yes" NAME="QR"> 5 </FRAMESET> 6 <FRAMESET ROWS="75. 2 <FRAMESET ROWS="100.htm" NORESIZE SCROLLING="no" NAME="TITLE"> 8 <FRAME SRC="intro.htm. Thí dụ: <H1>This is a first level heading heading</H1> <H2>This is a second level heading</H2> Bạn có thể sử dụng thuộc tính ALIGN để canh lề cho tiêu đề.FrontPage Editor </HEAD> 1 <FRAMESET COLS="25%.

<I>: Chỉ định kiểu chử nghiêng cho văn bản. FrontPage Editor <H1 ALIGN=center>This is a centred heading</H1> 23. Chúng không hiển thị khi trình Browse đọc file. Thuộc tính: <HR SIZE=number>: Chỉ định kích thước. 27. Đánh dấu điểm bắt đầu và chấm dứt nội dung của file. <HEAD> <TITLE> Introduction to HTML </TITLE> </HEAD> Trong nội dung HEAD có thể chứa các thành phần sau: <BASE>: Khai báo điạ chỉ cơ bản cho file HTML <ISINDEX>: Chỉ định từ khoá cho việc tìm kiếm <TITLE>: Đặt tên tiêu đề cho tài liệu.0//EN"> <HTML> Nội dung file gồm có 2 phần là <HEAD> và <BODY> </HTML> 26. Thí dụ: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2. 24.<IFRAME>: FrontPage Editor 111 .<HEAD>: Nội dung nằm giửa thẻ nầy là phần tiêu đề của trang Web. <META>: Các thông tin khác về tài liệu. <HR WIDTH=number/percent>: Chỉ định độ rộng <HR ALIGN=left/right/center>: So lề <HR NOSHADE>: Không bóng <HR COLOR>=name/#rrggbb: Chỉ định màu giống BGCOLOR Thí dụ: <HR> <HR SIZE="5"> <HR WIDTH="50%"> <HR WIDTH="50%" ALIGN="right"> <HR WIDTH="50%" ALIGN="center" NOSHADE> 25.<HTML>: Thẻ chính yếu của file HTML.<HR>: Đường gạch ngang để phân cách các đoạn trong trang Web.

Thường dùng để nạp một hình nhỏ trong khi chờ đợi nạp hình chính có dung lượng file lớn hơn: Thí dụ: <IMG SRC="hiquality. độ dài nầy có thể lớn hơn kích thước Text field. Thí dụ: <IMG SRC="triangle. LOWSRC: Thuộc tính nầy cho phép hiển thị 2 hình lần lượt trong cùng 1 vị trí.gif">Be sure to read these instructions.<INPUT>: Tạo một field để nhận tác động của người sử dụng. VSPACE=value HSPACE=value: Quy định khoảng trống giửa hình và Text. Thuộc tính: ALIGN: So hàng cho field. CHECKED: Kiểm tra người dùng đã đánh dấu cho checkbox hay radio button chưa. <IMG SRC="warning. Mặc định là không giới hạn. 112 FrontPage Editor .gif". Dòng Text nầy cũng hiển thị theo dạng ToolTip khi dời Mouse đến hình. VSPACE cho trên và dưới hình. Value tính theo pixel. MAXLENGTH: Chỉ định độ dài ký tự có thể nhập vào text field. SRC="URL of picture": Chỉ định điạ chỉ file hình chèn vào trang Web. bạn sẽ đọc được nội dung file Welcome.FrontPage Editor Dùng hiển thị thông báo khi trình Browse không hiểu Frame Thí dụ : <IFRAME NAME="content_frame" width="488" height="244" SRC="welcome. ALT="Alternative Text": Cho hiển thị 1 dòng text thay thế cho file hình trong trường hợp trình Browse đang ở trong chế độ không hiển thị hình ảnh. Bạn có thể chọn "0" để hiển thị đường viền màu xanh khi có liên kết.gif"> Đầu tiên trình Browse sẽ hiển thị file hình "lowquality. WIDTH=value/ HEIGHT=value: Chỉ định khoảng cách dành sẳn cho hình trong khi trình Browse nạp toàn bộ hình. 29.gif" ALT="Warning:"> Be sure to read these instructions. BORDER=value: Chỉ định cho hiển thị đường viền bao quanh hình ảnh. chỉ dùng với TYPE=PICTURE trong HTML level 2.htm">This site uses floating frames</IFRAME> Đối với trình Browse có hổ trợ Frame. bạn sẽ thấy dòng chử "This site uses floating frames". Đối với trình Browse không hiểu Frame.htm trong Frame. 28. HSPACE cho trái và phải hình. Sau khi nạp hoàn tất cả trang.<IMG>: Chèn 1 file hình vào tài liệu HTML Thuộc tính: ALIGN="left/right/top/texttop/middle/absmiddle/baseline/bottom/absbottom": So hàng hình ảnh với Text. trình Browse sẽ nạp file hình chính thức vào thay thế.gif" LOWSRC="lowquality.

. nhưng ký tự nhập vào sẽ không hiển thị ra.descr. Thí dụ: <INPUT TYPE="PICTURE" SRC="./pictures/iexplore.value)">Enter a short description here (max 50 chars) </TEXTAREA> VALUE: Chỉ định Text sẽ hiển thị trên các nút bấm. Trong trường hợp cần nhập nhiều dòng. <INPUT TYPE="SUBMIT" OnClick="alert 'This is just an example. Giá trị VALUE dùng chỉ định Text sẽ hiện trong nút nầy. PICTURE: Chèn field chứa hình ảnh để người dùng bấm Mouse khi chọn. Có tác dụng giống như xác nhận đồng ý. Thí dụ: <INPUT TYPE="RADIO"> RESET: Chèn 1 nút bấm dùng phục hồi lại tình trạng cũ cho các field. phải dùng thẻ <TEXTAREA>. FrontPage Editor NAME: Tên của Field SIZE: Khai báo kích thước hay số lương ký tự cho field. Thí dụ: <INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Hello" NAME="btnHello"> CHECKBOX : Chèn 1 chechbox vào tài liệu. This is just an example. Đặt tên của nút nầy qua thuộc tính Values. field sẽ không hiển thị ra nhưng nội dung của field vẫn có giá trị.<MARQUEE>: FrontPage Editor 113 .egForm. Thí dụ: <TEXTAREA NAME="descr" COLS="30" ROWS="3" OnBlur="count_char(document. Dùng trao đổi thông tin ngầm giửa client/server. nothing will happen'"> TEXT: Nhập 1 dòng text vào fields. Thí dụ: Chèn 1 nút có tên "SUBMIT" và sẽ hiển thị thông báo "alert. nothing will happen" khi bạn bấm Mouse vào nút nầy. Thí dụ: <INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="chkbox"> HIDDEN: Với thuộc tính nầy. Dùng thuộc tính SIZE và MAXLENGTH để quy định kích thước. Thí dụ: <INPUT TYPE="RESET"> SUBMIT: 1 dạng nút bấm giống RESET. Thí dụ: <INPUT TYPE="PASSWORD"> RADIO: Chèn 1 field có dạng Nút Radio. 30. Thí dụ: Khai báo 1 field với độ rộng là 24 ký tự: INPUT TYPE=text SIZE="24" TYPE: Chỉ định kiểu của Field: BUTTON: Chèn một nút bấm vào tài liệu.gif" ALIGN="middle"> PASSWORD: Giống như Text. Thí dụ: <INPUT TYPE="TEXT"> TEXTAREA: Nhập nhiều dòng Text vào field.

<MARQUEE BGCOLOR="#F0F8FF">Nice Background colour!<MARQUEE> DIRECTION="left/right": Chỉ định hướng chạy của dòng văn bản. Dòng văn bản giửa thẻ nầy sẽ chạy theo 1 kiểu đả quy định trước.FrontPage Editor Tạo hiệu ứng chạy chử trong file HTML. LOOP="value/-1/infinite": LOOP=n: Chỉ định số vòng lập lại. SCROLLAMOUNT="value": Chỉ định khoảng cách tính bằng pixels giửa các đoạn text cuộn. SLIDE: Chớp. SCROLL (mặc nhiên): Dóng chữ chạy theo một hướng nhất định và lập đi lập lại quá trình đó. WIDTH="value|value%": Chỉ định độ rộng. Thuộc tính: ALIGN="left/right/top/middle/bottom": Canh hàng văn bản so với khung chứa văn bản đó. Nếu n=-1. 114 FrontPage Editor . Thí dụ : <MARQUEE SCROLLDELAY=1 SCROLLAMOUNT=75>I'm fast</MARQUEE> Chú ý: Bạn có thể xác lập font cho marquee. HSPACE="value"/ VSPACE="value": Chỉ định khoảng trống giửa <MARQUEE> đến Text bao quanh. BEHAVIOR="scroll/slide/alternate": Chỉ định kiểu chạy chữ.<MULTICOL>: Tạo nhiều cột để hiển thị trong trang Web. </MENU> 32. Thí dụ: <MARQUEE BEHAVIOR=ALTERNATE> Marquee will "bounce" across the screen</MARQUEE> BGCOLOR="#rrggbb|colour name": Chỉ định màu nền cho khung chứa văn bản. SCROLLDELAY="value": Chỉ định khoảng thời gian giửa các đoạn text cuộn. Thẻ nầy dành riêng cho Internet Explorer. Thường dùng chung với <LI> (list item): Thí dụ: <MENU> <LI>First item in the list.<MENU>: Dùng tạo những dòng văn bản có được sắp xếp theo kiểu liệt kê. khi trình Browse hiển thị trang Web. Thí dụ: <FONT FACE="Comic Sans MS"><MARQUEE>Hello</MARQUEE> 31. Có tác dụng điều khiển thời gian. Mậc định là từ phải qua trái. Tính bằng pixels (HEIGHT=n) hay tỷ lệ so với cửa sổ (HEIGHT=n%). tắt. <LI>Third item in the list. HEIGHT="value/value%": Chỉ định độ cao của khung bao văn bản. ALTERNATE: Dòng chữ chạy đổi hướng khi đụng đướng biên của khung bao văn bản. Thí dụ. hay LOOP=INFINITE là lập lại liên tục. <LI>Second item in the list.

you need a JavaScript capable browser to get the best from this page </NOSCRIPT> </BODY> </HTML> FrontPage Editor 115 .HLP format) the content and working of these pages will probably be obvious. 34. to the 33. nhưng sẽ hiển thị nội dung giửa <NOFRAMES> và </NOFRAMES>.<NOFRAMES>: Dùng để hiển thị dòng văn bản trong trường hợp trình Browse không hiểu Frame. GUTTER="value": Chỉ định khoảngphân cách cột tính bằng pixel. <P>To those of you new to the world of the HTML Reference Library.HTMLib in Windows . Thí dụ: <HTML> <HEAD> <TITLE>Welcome to the HTMLib world of JavaScript</TITLE> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-. To those of you familiar with the previous incarnation of this project (The HTML Reference Library . a little introduction : </MULTICOL> Khi hiển thị sẽ thành : Hello and Welcome to the HTMLib in Windows . a little introduction those of you familiar with the of these pages will probably be previous incarnation of this obvious. project (The HTML Reference To those of you new Library .Nội dung Script nằm trong phần nầy // --> </SCRIPT> </HEAD> <BODY> <NOSCRIPT> Sorry.HLP world of the HTML Reference HTML Reference Library. Thí dụ: Tạo 3 cột. To format) the content and working Library. cách nhau 25 pixels. FrontPage Editor Thuộc tính: COLS="value": Chỉ định số lượng cột. WIDTH="value": Chỉ định độ rộng cột tính bằng pixel hay % cửa sổ.<NOSCRIPT>: Dùng để hiển thị dòng văn bản trong trường hợp trình Browse không hiểu Script hay khi chức năng nầy bị người dùng cho vô hiệu lực. Một trình Browse không hiểu Frame sẽ bỏ qua nội dung nằm trong <FRAMESET> và <FRAME>. <MULTICOL COLS="3" GUTTER="25"> <P>Hello and Welcome to the HTML Reference Library.

.. Thí dụ: I. 36.<OL>: Sắp xếp văn bản theo kiểu danh sách. III .. 35. </OL> Danh sách có ký hiệu đầu dòng là chử thường. 'V'.. ii. 2. <LI>Click 'OK' to download the file to your local drive. Thí dụ: 1. </OL> Thuộc tính: TYPE: Chỉ định cách đặt ký hiệu đầu dòng: (TYPE=A) . <LI>Click 'OK' to download the file to your local drive. 'v'. 'e'.Chữ hoa. hay '5' theo TYPE.</P> Thuộc tính: ALIGN=left/center/right: Thí dụ: 116 FrontPage Editor .. Thí dụ: START=5 sẽ được hiển thị là 'E'. enter a name to save the file with. II. (TYPE=i) . Thường đi chung với <LI> (list item). you need a JavaScript capable browser to get the best from this page".Số La Mã thường.<P>: Định dạng cho 1 paragraph. C . <LI>In the presented dialog box.FrontPage Editor Trình Browse không hiểu Script sẽ hiển thị dòng chử "Sorry.. bắt đầu từ 'c'.Chữ thường.. (TYPE=a) . b. enter a name to save the file with.Số á Rập (mặc định). <LI>In the presented dialog box. c . 3 . Thí dụ: a. (TYPE=1) . Thí dụ: <H1>The Paragraph element</H1> <P>The paragraph element is used to denote paragraph blocks</P> <P>This would be the second paragraph.. Thí dụ: <OL> <LI>Click on the desired file to download.. Thí dụ : <OL TYPE=a START=3> <LI>Click on the desired file to download. Thí dụ: i.. iii . Thí dụ: A. B. START: Khai báo số dùng làm mặc định và sẽ được chuyển đổi qua TYPE trước khi hiển thị.Số La Mã hoa. (TYPE=I) .

Sẽ thành: This is normal text.. 39. Thí dụ: This is normal text... ALIGN="alignment": So lề cho khoảng trắng khi <SPACER TYPE="block">. Vertical: Theo chiều dọc. with this bit being small text. Đây cũng là mặc định.. </P> Canh giữa <P ALIGN=RIGHT> . </P> Có nghĩa: Tất cả text trong paragraph nầy sẽ được canh về bên trái lề trang.<STRONG>: Làm đậm text. <P ALIGN=CENTER> . Thí dụ: <P>Hello and Welcome<SPACER TYPE="horizontal" SIZE="25">to the HTML Reference Library. Thuộc tính: TYPE="horizontal/vertical/block": Horizontal: Chèn khoảng trắng theo chiều ngang. giúp người soạn thảo đở mất công lập đi lập lại cùng 1 quy định..<STYLE>: Thẻ nầy phải nằm trong phần <HEAD>. Thí dụ: This text would be <STRIKE>struck through</STRIKE> Sẽ hiển thị là: This text would be struck through 38. Dùng quy định dạng biểu mẩu chung khi hiển thị. Không có giá trị khi <SPACER TYPE="block">. Thí dụ: The instructions <STRONG>must be read</STRONG> before continuing. FrontPage Editor <P ALIGN=LEFT> . with <SMALL>this bit</SMALL> being small text. SIZE="value": Khi <SPACER TYPE="horizontal"> hay <SPACER TYPE="vertical"> giá trị SIZE tính bằng pixels. HEIGHT="value": Chỉ định chiều cao khi <SPACER TYPE="block">. Thí dụ: FrontPage Editor 117 . 41. </P> Canh phải 37.<SPACER>: Chèn 1 khoảng trắng tính bằng pixel vào đoạn text. WIDTH="value": Chỉ định độ rộng cho khoảng trắng khi <SPACER TYPE="block">.<SMALL>: Làm chử nhỏ lại so với cở chuẩn. Sẽ thành: The instructions must be read before continuing.. Block: Bao chung quanh giống như hình. 40.<STRIKE> hay <S>: Làm dấu gạch ngang giửa text.

. 42. phải.<TABLE> Tạo bảng trong trang Web. with <SUB>this bit</SUB> being subscript. with <SUP>this bit</SUP> being superscript.. ALIGN="left/right": Canh lề trái. CELLSPACING="value": Chỉ định khoảng cách giửa các ô. Giá trị mặc định là 2. dưới. Thuộc tính: BORDER="value": Điều khiển việc hiển thị và kích thước đường viền. font-family : Arial} H1 { color : red. BGCOLOR="#rrggbb|colour name": Chỉ định màu nền cho bảng. Thí dụ: This is the main text.FrontPage Editor <HTML> <HEAD> <TITLE>Introduction to Style Sheets</TITLE> <STYLE TYPE="text/css" TITLE="Bright Colours"> BODY { color : white} P { color : blue. BORDERCOLORLIGHT="#rrggbb|colour name": Chỉ định màu cho phần được chiếu sáng của đường viền. HEIGHT="value or percent": Chỉ định độ cao bảng. font-size : 12pt.<SUB>: Tức là Subscript. BACKGROUND="URL of picture": Chỉ định file hình ảnh dùng làm nền cho bảng. 44. 43. Nếu giá trị =0 là không có viền. font-size : 18pt} </STYLE> </HEAD> <BODY> . hay % của cửa sổ hiển thị.<SUP>: Tức là Superscript. CELLPADDING="value": Chỉ định khoảng trắng giửa đường viền và ô. BORDERCOLORDARK="#rrggbb|colour name": Chỉ định màu cho phần bị tối của đường viền. FRAME: Đòi hỏi thuộc tính BORDER phải được hiệu lực khi sử dụng thuộc tính nầy. Thí dụ: This is the main text. Có các giá trị sau: 118 FrontPage Editor . BORDERCOLOR="#rrggbb|colour name": Chỉ định màu cho đường viền của bảng. Giá trị mặc định là 1 WIDTH="value or percent": Chỉ định độ rộng bảng tính theo pixels. VALIGN="top/bottom": Canh lề trên.

<TITLE>: Dùng đặt tiêu đề cho tài liệu HTML.<TR>: Xác lập cho hàng (table row). Bạn chỉ cần xác lập cho 1 ô chuẩn theo hàng hay cột. Thẻ nầy phải nằm trong phần <HEAD> <HEAD> <TITLE>Welcome to the HTML Reference</TITLE> </HEAD> 48. Giá trị mặc nhiên là 1. đường viền ô.. COLSPAN="value": Mở rộng ô theo cột. các ô khác sẽ giống như vậy. Tiêu đề nầy không hiển thị trong phần nội dung tranh Web. Lhs Chỉ hiển thị đường viền bên trái. trong danh sách lưu trử hay tìm kiếm. kể cả đướng trái và phải bảng. 45. hình nền ô. Chỉ định nầy có giá trị cho ô dử liệu. Rhs Chỉ hiển thị đường viền bên phải.<U>: Gạch dưới dòng văn bản. FrontPage Editor void Gở bỏ tất cả viền ngoài. kể cả đướng trên và dưới bảng. Below Chỉ hiển thị đướng viền phiá dưới bảng. WIDTH="value_or_percent"/ HEIGHT="value_or_percent": Chỉ định kích thước cho ô. VALIGN="top/middle/bottom/baseline": Canh lề cho Text trong ô (so với ô). ROWSPAN="value": Mở rộng ô theo hàng. Thuộc tính và cách xác lập giống như ô và bảng. FrontPage Editor 119 . Thuộc tính: ALIGN="left/center/right". Box Chỉ hiển thị đường viền bao chung quanh bảng. Thí dụ: The <U>main point</U> of the exercise. 47. Above Chỉ hiển thị đướng viền phiá trên bảng. Hsides Hiển thị các đường viền ngang trong bảng. BGCOLOR="#rrggbb|colour name"/ BORDERCOLOR="#rrggbb|colour name"/ BORDERCOLORLIGHT="#rrggbb|colour name"/ BORDERCOLORDARK="#rrggbb|colour name"/ BACKGROUND="URL of picture": Chỉ định màu cho nền ô. 46. mà sẽ được hiển thị trong thanh tiêu đề của trình Browse.<TD>: Định dạng cho dữ liệu trong bảng (Table data).. Vsides Hiển thị các đường viền đứng trong bảng. Cách xác lập giống như bảng.

FrontPage Editor 120 FrontPage Editor .

Giống như trong Word nhấn enter có nghĩa là xuống hàng. FrontPage Editor Self Study Lab1. 2. Kế tiếp nhập đoạn sau “Being the first University of Public Health in Vietnam. 1. We do all we can to make Community Health the First” (Le Cu Linh ) FrontPage Editor 121 . nhập Welcome to Hanoi School of Public Health! và nhấn ENTER. Trên trang trắng trong chế độ view Page. Nó chưá thông tin về nội dung và các vấn đề người đọc có thể quan tâm. Trên trang chủ thường có chưá các liên kết đến các trang khác.  Tạo trang chủ Trang chủ là cánh cuả để đi vào web site cuả bạn.

122 FrontPage Editor . bạn có thể đưa các tài liệu đã có vào trong các trang Web mà không cần phải gõ lại Có thể chọn font chữ cho tiêu đề và đầu trang ở ngay mục Heading Kế tiếp ta sẽ đưa một ảnh vào trong trang Web. Giả sử nội dung cuả Web site đã được chuẩn bị sẵn. Nhấn ENTER. Ngòai ra các bạn còn có thể lấy nguồn ảnh từ internet.FrontPage Editor 3. Ảnh có thể được quét vào bởi máy scanner hoặc những hình vẽ do các chương trình xử lý đồ họa tạo ra.

11. 2. Kế hộp Look In. FrontPage Editor Trong ví dụ này ta sẽ nhập vào hình sau:  Thực hiện chèn hình vào trang chủ. 4. Nhấn ENTER đề xuống hàng. Chọn ổ đĩa và thư mục chứa hình (chú ý chọn thư mục đã chép vào đĩa cứng) 3. Vào menu Insert. chọn Picture. FrontPage Editor 123 . FrontPage hiển thị ra hộp thoại Picture. bấm nút Insert. và bấm From File. Chọn tệp hình có tên frontpage.

2.  Tạo liên kết từ hình ảnh. Vào menu Insert. Trên trang chủ. Trong hộp thoaị này ta sẽ đưa vào đích cuả liên kết. 124 FrontPage Editor . Kế tiếp ta sẽ học cách đưa thêm hình vào trang chủ. ta phải gán các liên kết vào các đối tượng đó. 11. Chọn Picture. Nhấn CTRL+HOME để trở về đấu trang. Trong hộp Address. Nhấp đúp vào tên tệp cần chọn. 3. Tạo ra một liên kết có nghiã là cho phép người dùng di chuyển đến một trang khác bằng cách bấm chuột. Nhấn ENTER để đưa dòng tiêu đề xuống hàng. Trong menu Insert. o TRong ví dụ trên khi người dùng bấm vào hình họ sẽ được chuyển đến trang chủ cuả trường Đại Học Y Tế Công Cộng. 3. nhập http://www.edu. bấm chọn hình mới thêm vào. FrontPage hiển thị hộp thoại Insert Hyperlink. và chọn From File.hsph. Chọn OK để kết thúc tạo liên kết. HTTP là tên tắt cuả Hypertext Transfer Protocol. Chèn hình vào trang chủ 11. 3.vn. Chú ý 0 o Frontpage sẽ tự động thêm tiếp đầu ngữ http. chọn Hyperlink ( hoặc bấm Ctrl+K). FrontPage sẽ chèn hình vào vị trí hiện hành. 24. Muốn tạo ra các đồi tượng có thể bấm chuột vào được.FrontPage Editor Nếu ta chỉ chèn hình và chữ vào trang chủ thì người dùng không thề di chuyển đến các trang khác. 2. Một liên kết là một địa chỉ cuả một trang khác ở trong phạm vi Web site hoặc trên Internet. Đây chính là một giao thức Internet để cho các trình duyệt có thể truy xuất thông tin từ Web server.

gõ homepage. bấm nút Change title . FrontPage Editor 125 . Kế hộp Page title. 2. Bấm taị bất kỳ vị trí nào trên trang để thối chọn. Trong hộp thoại Save As. 4. gõ Home Page và bấm OK. Vào menu File. 3. FrontPage Editor Đế kết thúc taọ trang chủ chúng ta sẽ canh giữa văn bản và hình ảnh. 2. Trong danh sách Alignment. và bấm Save. Trong hộp File name. Trong hộp Set Page title. 4. chọn Select All. chọn Center. chọn Paragraph. Vào menu Edit. 3. chọn Save As.  Canh giữa các thành phần trên một trang 1. Vào menu Format.  Lưu trang hiện hành 11. chọn My Documents trong cây thư mục. sau đó nhấn OK.

bấm chọn nút HTML tại đáy trang. Lab2.  Chế độ xem trước trang Web (preview) 1• Chọn Preview để có thể xem trước trang Web . sinh viên có thể thực hiện 1 website gồm nhiều trang web và đạt các yêu cầu sau: 1• Tạo liên kết đến các trang khác trong Web site 2• Tạo lề chung và thanh di chuyển 3• Tạo và hiệu chỉnh theme 4• Xem và thử Web site 5• Tổ chức thư mục và tập tin 6• Xuất bản lên World Wide Web. Xem trước trang Web là một cách nhanh chóng để hình dung kết quả thiết kế sẽ đến với người đọc như thế nào. 126 FrontPage Editor .  Hiển thị mã nguồn HTML của trang hiện hành 1• Trong Page view. Chế độ này dành cho những nhà thiết kế đã quen với mã HTML và có thể chỉnh sửa code để thay đổi thiết kế. • Trong Page view . Chú ý : Bạn cần có Microsoft Internet Explorer để có thể dùng chức năng này. Mục đích bài thực hành: Sau bài thực hành. • Để che giấu các thẻ. bấm Reveal Tags trên menu View một lần nữa. Tip Khi làm việc trong khung HTML . • Bấm nút Normal tại đáy trang để trở về khung Normal một lần nữa. Điều này có ích nếu người sử dụng biết về HTML. chọn Reveal Tags trong menu View • FrontPage hiển thị cách biểu diễn các thẻ HTML . • Chọn nút Normal tại đáy trang để trở về khung Normal.FrontPage Editor Các tùy chọn cuả Page View  Hiển thị các thẻ HTML trên trang hiện hành. bạn vẫn có thể sử dụng các lệnh menu và thanh công cụ giống như trong khung Normal.

2. FrontPage hiển thị một liên kết đến trang About Us . nhấn CTRL+END để đưa con nháy về cuối trang chủ.htm trong danh sách các trang đang xem trong Folder List 3 Khi trang chủ hiển thị trong Page view. Lập lại các bước 4 và 5 để tạo các liên kết khác đến Products. Trang của bạn sẽ có dạng sau : FrontPage Editor 127 . Links. Bây giờ ta kéo About us về phía dưới của trang chủ.htm.htm. và sau đó bấm Folder List. 7.htm trong Folder List. Chú ý rằng trong chương 1.htm trong danh sách trong Folder List. 5. và Photo_gallery. kéo thả vào trang chủ.htm. FrontPage Editor Tăng cường các định dạng cho Web site  Mở một Web site Trong menu File. Đặt các liên kết kế tiếp nhau. 4 Tìm trang About_Us. Trên thanh công cụ. FrontPage sẽ tạo một hyperlink đến About Us trên trang chủ. và chọn Hsph để mở lại trang web . 6. Bấm và giữ chuột trên About_Us. Thanh tiêu đề trở thành Microsoft FrontPage – <drive>:\My Documents\My Webs\Hsph. Nhấp đúp chuột váo trang index. ta chưa tạo một liên kết nào giữa các trang của web site  Taọ liên kết đến các trang khác 11. Nhấn DOWN ARROW để thôi chọn hyperlink. chọn Recent Webs. bấm Toggle Pane .

tạo các tuỳ chọn cho tất cả các trang. nếu ta quyết định thêm hay xoá trang khỏi Web site. Ngoài ra.htm). FrontPage có thể tự động cập nhật shared borders và navigation bars. nhưng đó là một việc mất rất nhiều thời gian nếu có nhiều trang. quản lý và tự động cập nhật các liên kết trong toàn bột Web site.Các biên này chứa các banner . Trong hộp thoại Shared Borders . quảng cáo hoặc các nút di chuyển.FrontPage Editor Dĩ nhiên là bạn có thể thực hiện như trên với các trang khác trong Web site. Banner của trang có` thể là tiêu đề trang sinh ra khi tạo trang. ta sẽ học cách sửa đổi hình thức của thanh di chuyển cho phù hợp. Trong chế độ Navigation view. di chuyển. FrontPage tạo shared borders và thanh di chuyển mặc nhiên cho tất cả các trang. Trong menu Format.Chú ý có 2 loại thanh di chuyển có thể gắn vào 4. sao cho cấu trúc của Web site luôn luôn hoạt động tốt. 2. xoá trang. Bỏ trống Right và Bottom . Đánh dấu Left và đánh dấu tiếp Include navigation buttons để chỉ định cho hiển thị trên bìa trái trang. và sau đó bấm OK. còn thanh di chuyển là các hàng hoặc cột chứa các liên kết chính của Web site. Chuyển qua chế độ Navigation view. 5.  Tạo shared border của Web site 1. 2. Bây giờ. ngay cả khi thêm. Tắt hiển thị Folder List trong chế độ làm việc này. Tắt hiển thị Folder List trong chế độ làm việc này. Chắc chắn rằng All pages đã được chọn. Giữ CTRL và sau đó bấm hyperlink có tên About Us trên lề trái. 3. ta phải cập nhật lại các liên kết bằng cách thủ công như trên. 6. chọn Shared Borders. FrontPage có một cách làm hay hơn để khởi tạo. Đánh dấu Top và đánh dấu tiếp Include navigation buttons để chỉ định cho hiển thị trên đầu trang. 7. FrontPage hiển thị hộp thoại Shared Borders . 128 FrontPage Editor . Nhấp đúp chuột vào trang chủ Home Page (index. Sau đây.  Thử nghiệm hyperlink trên thanh liên kết 1. 3. bạn sẽ xoá đi các liên kết vừa tạo ở trên bằng chức năng Undo (bấm nút Undo trên thanh công cụ nhiều lần cho tới khi trả về trạng thái ban đầu) Tạo Shared Borders và thanh di chuyển (Navigation Bar) Shared borders (biên dùng chung) là các vùng trên trang Web được dùng để chứa các nội dung xuất hiện một cách ổn định trên tất cả các trang trong Web site.

FrontPage Editor 129 . Đó là do FrontPage sử dụng cấu trúc site để xác định các cấp (level) của trang hiện hành. các liên kết chỉ tới các trang khác chỉ hiển thị trong lề trên (top). bấm Child level. xoá các hộp kiểm tại Home page và Parent page. Tuy nhiên. shared borders và thanh di chuyển cũng đã được chèn thêm vào đó. FrontPage mở lại trang chủ . Trong trang About Us . Mặc nhiên. Trong phần thân cuả trang chủ nhấp đúp chuột lên dòng chữ màu đỏ Edit properties for this Link Bar to display hyperlinks here. Ta sẽ học cách sửa hình thức và liên kết của lề này. Nhấp đúp chuột lên thanh liên kết để mở hộp thoại Link Bar Properties . 2. Mở trang index.htm. Trang của bạn sẽ có dạng sau : Chú ý rằng lề trái vẫn chứa các liên kết tương tự lề trên . 3. còn shared border bên trái chỉ tới các trang cấp dưới  Hiệu chỉnh thanh liên kết (link bar) 11. FrontPage tạo một navigation bar đến tất cả các trang cấp dưới trang chủ. shared border ở trên chỉ tới các trang cùng cấp. trên trang này. Trong hộp Link Bar Properties . FrontPage Editor FrontPage mở trang đích của liên kết. và sau đó bấm OK.

đành dấu chọn Home page. danh sách. Chọn Save trong menu File .… làm cho hình thức của Web site thêm sống động và nhất quán. hình trang trí. Chú ý rằng tất cả những thay đổi trên các thanh liên kết đề được tự động phản ánh ở trang này. và nhấn OK. giúp nhà thiết kế tiết kiệm được rất nhiều thời gian. ảnh nền. 5. thanh di chuyển. các hình ảnh. 8. Để lưu trang chủ. shared border. font. bấm đúp navigation bar. 130 FrontPage Editor . . chọn Same level. FrontPage hiển thị Edit properties for this link bar to display hyperlinks here. 6. cũng như trong các trang khác. Trong lề trái của trang chủ. thanh liên kết đã có đủ cả và tạo nên một sắc thái đa dạng. FrontPage 2002 có hơn 50 theme được thiết kế sẵn một cách chuyên nghiệp .htm. Trang của bạn sẽ có dạng sau : 7. form. Tuy nhiên. FrontPage mở lại trang About Us . Trong hộp Link Bar Properties.FrontPage Editor 4. Vào menu Window . để cho hình thức các trang trong cùng Web site được trình bày một cách nhất quán. Mỗi theme bao gồm các thành phần trang như : danh sách (list). Chủ đề định dạng (theme) Trong Web site của chúng ta. chọn About_Us. Frontpage sử dụng khái niệm theme (tạm gọi là chủ đề định dạng hay mẫu định dạng).

FrontPage hiển thị hộp thoại Themes . Bỏ chọn Active graphics. 7. FrontPage Editor 131 . 6. Thật đáng ngạc nhiên. áp đặt định dạng theo chủ đề đã làm thay đổi hoàn toàn hình thức của Website . Chọn OK to để xác lập lại theme. Trong phần Apply theme to. bạn có thể chọn theme tuỳ thích. Chọn Page tab của index. một hình mẫu hiện ra để bạn xem trước có ưng không trước khi quyết định chọn 4. 2. Trong menu Format. chọn Theme. Trong phần cài đặt themes. 3. Tại đây. Chọn Yes để khẳng định xác lập theme. Trang của bạn sẽ có dạng sau : Như bạn thấy. chắc chắn rằng bạn đã đánh dấu All pages. 5. Mỗi lần bấm chọn tên theme.htm. chọn Blends. FrontPage Editor  Để áp đặt theme đối với Web site 1.để xác lập cho tất cả các trang được chọn.

Chọn Yes để tái xác nhận. Mở lại trang chủ 2. bấm Browse dưới tên file của hình. Trên menu Format.FrontPage Editor Hiệu chỉnh Theme Mặc dù tiêu đề trang (page banner) tương đối đẹp. Trên thẻ Picture . FrontPage hiển thị hộp thoại Save Theme cùng với thông báo This theme is read-only. FrontPage hiển thị hộp thoại Themes . Trong hộp thoại Themes. Chuyển tới thư mục tên FPTutor2002. FrontPage hiển thị hộp thoại Open File và hiển thị hình ảnh trong Web site hiện tại. 4. Bấm Save trên menu File . 13. Bấm OK trong Modify Theme . 14. 11. Please enter a new theme title to save as:. 7. Dưới câu hỏi What would you like to modify? bấm Graphics. bấm Banner. 6. 9. bấm Modify. Bấm đúp file czbanner. FrontPage hiển thị hộp thoại Modify Theme . 12. và chọn OK. nhưng có lẽ chưa phù hợp lắm với nội dung của web site. 8. và sau đó bấm OK trong Themes . 11. FrontPage thay thế banner hiện tại bằng hình mới nhập 10. 3. Trong Item list. Chúng ta sẽ tạo một banner khác dựa vào việc sửa đổi theme đang chọn. ta sẽ tìm trên cây thư mục. Vì các hình ảnh ta muốn dùng chưa phải là một thanh phần của web site. Trang của bạn sẽ có dạng sau : 132 FrontPage Editor . . đánh dấu All Pages . bấm Theme. Kế tiếp. Nhập Hsph làm tiêu đề của theme đã sửa. Chọn Yes để xác lập theme. 5. Tại đây bạn có thể thay đổi hình ảnh và các thành phần đồ hoạ khác .

Web site của bạn đã sẵn sàng được xem thử trên trình duyệt này FrontPage Editor 133 . đã có sẵn IE6). FrontPage hiển thị hộp thoại Preview in Browser để bạn lựa chọn một trình duyệt đã cài đặt trên máy (Trong WinXP. ta chỉ thay đổi 1 hình đơn giản để minh hoạ việc sửa đổi theme. chọn Preview in Browser. Trong menu File . ta có thể tạo ra các theme mới rất dễ dàng bằng những hình ảnh riêng của mình. FrontPage Editor Tip Trong ví dụ này. Bằng cách đó. Xem trước Web site  Xem trước Web site trong Web browser 11.

sắp xếp lại các tài nguyên mà không phá vỡ các liên kết và cấu trúc của nó. Folders view cho phép thực hiện các thao tác quản lý tập tin và thư mục trong phạm vi Web site. bớt. bấm các hình thu nhỏ (thumbnail) để kiểm tra các liên kết tới hình thực. Trên trang Photo Gallery. 134 FrontPage Editor . bạn sẽ dùng chế độ Folders view để quản lý chúng. Tổ chức file trong web site Bây giờ trong Web site đã chứa nhiều trang và tập tin. Bạn có thể thêm. Bấm tại các liên kết để kiểm tra các đích của nó 113. Tương tự như Windows Explorer.FrontPage Editor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102. thay đổi. Đóng cửa sổ Web browser sau khi đã kiểm tra xong. Dùng nút Back của trình duyệt để trở về Photo Gallery 4.

5. chúng ta sẽ thực hành chuyển các tệp ảnh từ Hsph Web site vào thư mục Pictures do FrontPage tạo ra như một thành phần của Web site. 7. FrontPage chuyển qua chế độ Folders view. Khi thư mục pictures được chọn. Chú ý rằng nếu bạn dùng Explorer hay một trình quản lý file nào khác để thực hiện các thao tác về file. 4. 10. Trong menu File . chọn New và chọn tiếp Folder. Lặp lại các bước 4 và 5 cho các tệp JPG (FPTutor003. bấm file GIF đầu tiên (czbanner. Nhấp phải chuột vào thư mục vừa tạo. 8. Trong khung Contents .. FrontPage Editor Trong các bước sau. 4. bấm Move Here menu tắt. JPEG. chọn thư mục chưá thư mục cần tạo . 3. FrontPage hiển thị hộp thoại Rename trong quá trình di chuyển. 6. Trong khung Contents. chọn Delete. bấm file GIF cuối cùng trong danh sách (frontpage.). Trong hộp Confirm Delete . Trong danh sách thư mục .. bạn có thể bẻ gẫy các liên kết trong trang Web  Di chuyển các file hình ảnh vào thư mục Pictures 1. 12. Trong khung Contents .gif). 9. Trong Folder List khung. thả chuột . bấm cột Name để sắp xếp lại theo tên  Tạo thư mục ( folder) mới 1. 2. Trong cây thư mục. Trong menu shortcut. Trên Views bar.. FrontPage tạo một thư mục mới có tên tạm “new folder”.gif) để chọn nó 5.jpg ->FPTutor006. chọn Yes.jpg). bấm cột Type Danh sách của các file bây giờ được nhóm theo loại (GIF. Giữ SHIFT.. 3. bấm Folders . bấm thư mục trên cùng <drive>:\My Documents\My Webs\Hsph. FrontPage Editor 135 . Gõ tên mới và nhấn ENTER. Kéo thả (nút phải) vào thư mục Pictures trong Folder List .

FrontPage tự động kiểm tra các liên kết . Nếu FrontPage phát hiện bạn xuất bản lên một Web server không hỗ trợ FrontPage Server Extensions. Khi FrontPage xuất bản thành công. 2. Xuất bản (publishing) Web site Hsph Khi xuất bản Web site lên INternet hoặc Intranet.  Xuất bản Web site đang làm việc 1.. nó liền chuyển qua chế độ file transfer protocol (FTP). Câu hỏi trắc nghiệm 136 FrontPage Editor . tất cả các trang và hình đều được tải lên mạng. Để loại trừ một số file không muốn xuất bản bấm Don’t Publish. Đóng tất cả các trang trong Page view. các địa chỉ trang và đường dẫn của các địa chỉ đó. sau đó bấm Publish. (ví dụ http://example. Tip Khi xuất bản Web site. bấm Publish Web.com/~myweb).FrontPage Editor FrontPage xoá folder khỏi Web site. hoặc bấm nút Publish Web button trên thanh công cụ. 3.microsoft. Nhập địa chỉ URL của Web server . Trên menu File. Tip Sau khi xuất bản lần đầu. bạn có thể bỏ qua hộp thoại Publish Web bằng cách bấm nút Publish Web trên toolbar. nó sẽ xuất hiện một hộp thoại chứa địa chỉ URL . qua đó có thể mở Web site trong trình duyệt Web để xem lại.

C.Dùng cho các nhà thiết kế đồ hoạ và Web masters. Bấm chuột phải tại cửa sổ FrontPage: A. B. Menu B. và đọc. Tổ chức các bìa hồ sơ. FrontPage Editor 137 . Mở 1 menu tắt liệt kê các lệnh liên quan tới đối tượng. Xem các phim trên Web. D. HTML. Normal.” B. Cho phép thiết kế và tạo ra trang tài liệu Word. và Preview là các cách khác nhau để: A.) A.) A. 5. Chọn đối tượng. Dùng cho các phóng viên tạo các trang tin. B. Không làm gì cả. Xoá đối tượng. Bấm Start → Programs → FrontPage. Phím tắt. B. Thanh công cụ. Bấm My Computer → Local Drive (C:) → FrontPage. D. 3. mở ra. Xem các trang trong FrontPage. 4. 2. Để khởi động FrontPage : A. D. Trong FrontPage bạn có thể cho thi hành lệnh bằng cách dùng: (Có thể chọn nhiều câu trả lời. FrontPage Editor 1. Khởi động FrontPage. Bấm chuột ba lần. C. “FrontPage ơi. FrontPage là chương trình: (Có thể chọn nhiều câu trả lời. C. Bấm chuột phải tại menu tắt. C. C. D. Cho phép thiết kế và tạo ra Web sites và xuất bản trên Internet. C.

Một phần của Web site. <Ctrl> + <L>. Cách tiết kiệm thời gian tạo Web site? (Có thể có nhiểu trả lời.) A. 8. C. Một tài liệu tạo ra trong Microsoft FrontPage để xuất bản trên Internet. Gõ “FrontPage” trong Microsoft Word. Một kiểu tài liệu Word có thể chia sẻ trên mạng. 10. C. Nhập từ một Web site khác. D. Một trang Web là: (Có thể chọn nhiều câu trả lời. B. Thời gian trung bình để tải trang về từ Internet. C. 138 FrontPage Editor . Dùng chức năng Web site Magician. Phu thuộc vào kiểu modem . (Đúng/Sai?) 11. Làm cách nào khôi phục văn bản bị mất? A. Chọn Help và sử dụng Search Companion để tìm văn bản trên máy tính. D. D.FrontPage Editor D. 7. <Shift> + <Enter>. Lượng thời gian cần thiết để tải trang về máy. Bạn vô tình xoá đoạn văn bản mới tạo xong. Dùng một mẫu Web site (Template). B. <Alt> + <A>. 9.) A. B. Thời gian đi xuống phố. Phím Backspace xoá văn bản phía trái điểm nháy. D. Tổ hợp phím nào tạo một dòng mới trong đoạn văn bản? A. <Ctrl> + <A>. B. và bấm đúp để mở chương trình 6.) A. Một bản thảo . Thời gian Download ước lượng là: (Có thể chọn nhiều câu trả lời. C. Dùng chức năng Web site Wizard.

Chọn File → New → Page từ menu. B. HTML view thiên về văn bản hơn Normal Preview view. Nhấn <Ctrl> + <X>. Không thể làm gì được. HTML view hiển thị các mã định dạng theo ngôn ngữ HTML . chọn một khuôn mẫu từ hộp thoại. Bấm nút Undo trên thanh công cụ chuẩn. 15. Bạn thiết kế một Web site quan trọng cho công ty. Nhấn <Ctrl> + <N>. site này sẽ được xuất bản trên Internet trong một khoảng thời gian ngắn.) FrontPage Editor 139 . Chế độ HTML view trong FrontPage khác với Normal và Preview view ở chỗ: A. Cách nào sau đây không dùng để cắt văn bản hay hình ảnh? A. Bấm nút Cut trên thanh công cụ chuẩn. HTML view là dễ đọc hơn Normal và Preview view. Chọn Edit → Cut từ menu. (Đúng/Sai?) 16. Bấm nút New Page button trên thanh công cụ chuẩn. D. A. Bạn cần chú ý điều gì trước khi tải lên (upload) lên Internet? (Có thể chọn nhiều câu trả lời. D. B. D.) A. C. D. C. Vào chế độ Preview để lấy lại khối văn bản đã xoá. Chọn toàn bộ trang đang làm việc và xoá nội dung của nó. Làm cách nào tạo ra trang mới? (Có thể chọn nhiều câu trả lời. Trang Web có nhiều hình hơn C. Tiêu đề của trang cũng chính là tên tập tin HTML. FrontPage Editor B. 14. và bấm OK. B. 13. Nhấn <Ctrl> + <C>. 12. C.

Bạn chỉ có thể di chuyển hay sao chép văn bản bằng các lệnh Copy. Để tiết kiệm thời gian D. In ra và hiệu chỉnh. Trên đầu cửa sổ trình duyệt. Tiêu đề của trang Web xuất hiện: A. Một danh sách các thư mục trên máy tính. B. C. C. C. Một tính năng không hiệu quả của FrontPage chỉ tổ chiếm chỗ trên màn hình. 20. Di chuyển (Navigating ) giữa các trang Web là tương tự như duyệt Internet. Xem trước trang trong các trình duyệt khác nhau. Tại phần tên của trang trong Folders View. D. gần với thời gian tải ước lượng. 17. Một tính năng tự động lập sơ đồ Web site. Không phải các câu trên. Tại phía dưới cửa sổ. C. 18. Để gửi email cho ai đó. B. B. D. Có thể dễ dàng truy cập trên thanh công cụ chuẩn. B. (Đúng/Sai?) 19. 21. Để lưu dưới một tên mới hoặc một vị trí mới. Danh sách thư mục (Folder List) là: A. Xem trước trong Microsoft Internet Explorer. Khi nào thì dùng lệnh Save As trong menu File thay cho lệnh Save ? A. Để chỉ định Frontpage luôn luôn tạo ra một bản sao dự phòng. D. Tại ngay đầu trang . Cut. và Paste (Đúng/Sai?) 140 FrontPage Editor .FrontPage Editor A.

chọn kích cỡ font và bấm OK. Bấm nút Center trên thanh công cụ định dạng sẽ canh giữa các văn bản thuộc đoạn hiện hành B. D. Không có cách nào. Để sao chép định dạng ta có thể sử dụng:: A. D. Bạn muốn sử dụng Format Painter để áp đặt định dạng cho nhiều khối văn bản không liên tiếp. C. FrontPage Editor 141 . chọn font size . C. Không có cách nào. Chọn văn bản và chọn font size hộp danh sách cỡ Font trên thanh công cụ. Thủ tục nào sau đây cho phép thay đổi kích cỡ font? A. B. Câu nào sau đây là không đúng? A. Một kiểu thụt lề đặc biệt là First line. B. Chọn văn bản. Khi thụt lề dòng đầu tiên. 25. mọi dòng dầu tiên sau đó đều bị thụt lề D. FrontPage Editor 22. C. Chọn văn bản. B. Mở hộp thoại Copy and Apply Formatting bằng cách chọn Format → Copy Formatting từ menu. Bấm đúp Format Painter trên thanh công cụ chuẩn. Làm cách nào để thực hiện? A. Bấm chuột phải . Sử dụng thanh công cụ định dạng là cách dễ nhất để định dạng văn bản. Nút Format Painter trên thanh công cụ chuẩn. Lệnh Edit → Copy Format và Edit → Paste Format từ menu. chọn Format → Font từ menu. D. Bấm nút Format Painter trên thanh công cụ chuẩn. C. chọn Font từ menu tắt. bấm OK. Không phải ba câu trên 23. 24. Mở hộp thoại Copy and Apply Formatting bằng cách chọn Format → Copy Formatting từ menu.

D. D. Chọn Format → Font từ menu và chọn Bold từ danh sách Font style. 27. Bấm chuột phải tại văn bản và chọn Boldface từ menu tắt. 31. Chọn Format → Bullets and Numbering từ menu. Bấm mũi tên Bullets trên thanh công cụ định dạng và chọn ký tự. Để canh giữa một đoạn văn bản? A. B. và chọn màu nền. Khi nhấn <Enter> đề tạo một đoạn mới . Không thể thay đổi C. Bấm nút Center trên thanh công cụ định dạng. Bấm mũi tên Alignment trên thanh công cụ và chọn Center. bấm Customize. và chọn ký tự cần. 29. Cách nào sau đây không tạo chữ đậm? A. Bấm nút Background trên thanh công cụ định dạng và chọn màu nền. và chọn ký tự cần. B. C. Làm cách nào thay đổi ký hiệu đánh dấu đoạn trong một bulleted list? A. Chọn Format → Background từ menu và chọn màu nền. D. chọn bulleted list . C. Nhấn <Ctrl> + <B>. 30. Bấm nút Bold trên thanh công cụ định dạng. D. Chọn Edit → Center từ menu. Để thay đổi màu nền của trang Web ? A.FrontPage Editor 26. C. B. B. đoạn đó sẽ có định dạng y hệt đoạn trước (Đúng/Sai?) 28. Chọn Edit → Bullet Symbol từ menu. Nhấn <Ctrl> + <C>. chọn bulleted list . Bấm chuột phải tại trang và chọn Page Properties → Background . Tất cả các chương trình phát triển Web đều dùng themes. (Đúng/Sai?) 142 FrontPage Editor . Chọn văn bản và bấm nút Underline trên thanh công cụ Formatting . bấm Customize.

34. FrontPage Editor 143 . Ảnh thu nhỏ (Thumbnail) liên kết tới ảnh thật. Các styles trong themes được tạo ra mỗi khi tạo ra các styles trong cascading style sheets. FrontPage Editor 32. Bạn muốn đưa ảnh của con chó Kiki vào trang Web. Một trang có ảnh lớn cần ít thời gian download hơn một trang có ảnh nhỏ. trong khi themes là một tập hợp các styles được áp đặt 1 lần. Làm cách nào bây giờ? A. B. 35. Cắt xén (Cropping) ảnh làm giảm kích thuớc và chất lượng của ảnh. (Đúng/Sai?) 36. nhưng bạn chỉ có duy nhất 1 tấm hình của Kiki chụp chung với gia đình. B. B. D. Themes chỉ có thể áp dụng cho 1 trang trong Web site.) A. Câu nào sau đây là đúng? A. Thay đổi định dạng tệp của một ảnh luôn luôn làm giảm kích thước tệp. Một đường biên xanh bao quanh ảnh có nghĩa là: A. Phân biệt giữa themes và cascading style sheets? (Chọn nhiều câu trả lời. Thay đổi kích thước (Resize) hình. Cắt xén ảnh (Crop the picture). trong khi cascading stylesheets áp dụng cho tất cả các trang trong Web site. C. B. D. Không phân biệt. C. D. Ảnh có chứa một liên kết. (Đúng/Sai?) 37. Có văn bản ghi chú phía dưới ảnh. C. 33. Tạo một ảnh thu nhỏ (thumbnail picture). Canh thẳng hàng (Realign the picture). C. Người đọc đã vào Website. Ảnh trong ClipArt thường có dạng GIF . Cascading style sheets thay đổi style của trang qua các thẻ HTML đặc biệt. Văn bản thay thế xuất hiện ngay phía dưới của hình trên trang.

38. JPEG 144 FrontPage Editor . Bạn đã tạo 1 trang Web có khá nhiều hình nhưng chưa có thông tin ghi chú liên quan. D. 39. Cho người đọc một địa chỉ liên hệ tác giả của ảnh. Loại ảnh nào sau đây không được dùng trên Internet? A. Nổi lên trên ảnh. Ảnh được lấy từ Internet. D. Văn bản ghi chú cuả một ảnh chỉ xuất hiện khi người đọc tắt chức năng xem ảnh trên trình duyệt D. Cũng được canh thẳng hàng cùng tính chất. Di chuyển một ảnh trên trang cũng giống như định vị ảnh C. B. D. Làm cách nào đưa thông tin đến người xem ? A. B. Cho email của bạn để người đọc hỏi thăm khi nào cần thiết.FrontPage Editor D. Một vùng trên lò sưởi có nhiệt độ cao. Cảnh thẳng hàng (Aligning) một ảnh sẽ làm cho văn bản xung quanh: A. B. Tạo một liên kết từ ảnh đến một trang cùng chủ đề. C. Thêm văn bản ghi chú cho ảnh. Trang Web phổ biến nhất trong một Web site. C. Được hiển thị dưới dạng mã HTML. 42. 40. B. Một đường biên xung quanh ảnh dùng đề nhấn mạnh ảnh đó 41. Ảnh nền sẽ làm tăng thời gian download của trang. Câu nào sau đây là không đúng? A. Bao xung quanh ảnh. C. Một liên kết ổn định trên trang Web. Một hotspot là: A. Một vùng trên ảnh có chứa liên kết.

Không có hyperlinks. B. Right C.) A. D. GIF C. B. (Đúng/Sai?) 46.) A. PNG 43. Hyperlinks có thể thêm vào trong chế độ Navigation view. trang Web cuả bạn rất nhàm chán. Hyperlinks có thể xuất hiện trong một trang Web.) A. Hyperlinks trong một trang Web được hiển thị trong chế độ Hyperlinks view. 45. Địa chỉ e-mail FrontPage Editor 145 . Câu nào sau đây là không đúng? A. Khi nào thì ta nên tạo ra hyperlink? (Có thể chọn nhiều câu trả lới. Có thể thêm một trang vào Web site trong chế độ Normal view. Hyperlinks có thể liên kết đến các đích sau: (Có thể chọn nhiều câu trả lời. (Đúng/Sai?) 47. FrontPage Editor B. Left D. Top 44. Bottom B. Để lấy phản hồi về Web site. Để thêm sự đa dạng vào trang Web. C. D. BIT D. Shared borders có thể hiển thi trên phần nào của trang WEb? ( Có thể chọn nhiều câu trả lới. Để cung cấp cho người đọc thêm thông tin liên quan. Hyperlinks xuất hiện dưới bất kì màu nào trên trang. Chế độ Preview view là một cách để kiềm tra siêu liên kết. 48. C.

D. Phím nào sau đây có thể dùng để nhập dữ liệu và di chuyển trong table? 146 FrontPage Editor . Chọn Insert ->Table từ menu.>Tables and Borders để hiển thị thanh công cụ Tables and Borders rồi sử dụng nút Draw Table để kẻ bảng. Có thể thực hiện định dạng ký tự và định dạng đoạn trong table. Câu nào sau đây là đúng? A. Một video clip D. Có thể tách một ô thanh nhiểu ô nhỏ. C. FrontPage không thể thực hiện các tính toán trong bảng. D. C. 53. hoặc gộp nhiều ô thanh một ô chung. Một thanh liên kết (link bar) là một công cụ giúp: A. C. 50. Tài xế cuả các xe hơi đắt tiền. Có thể thêm một trang trong Web site trong chế độ Navigation View. Xoá một liên kết cũng có nghiã là xoá tập tin liên kết. Đi biển.FrontPage Editor B. Shared borders tự động hình thành các nút di chuyển. Bấm nút Insert Table trên thanh công cụ. B. 52. Chọn Table ->Insert Table từ menu. Có thể sắp xếp thông tin trong một bảng theo thứ tự được chỉ định. D. Cách nào sau đây không thể tạo được bảng? A. B. D. C. B. Chế độ Navigation view cho phép di chuyển nhanh hơn trong web site . Một tập tin âm thanh C. 51. Chọn View ->Toolbars . Một vị trí trên cùng một trang 49. Câu nào sau đây là không đúng? A. Người dùng di chuyển trong Web sites. B. Shared borders định vị các vị trí trong một Web site.

chọn Tables-> properties->Table từ menu. C. Tất cả đều đúng. < Mũi tên > để di chuyển qua ô kế tiếp. <Enter> để di chuyển qua ô kế tiếp. 57. Chọn 4 ô và chọn Table ->Combine Cells từ menu. Chọn 4 ô rồi nhấn <Ctrl> + <M>. (Đúng/Sai?) 55. Bấm nút Draw Table trên thanh công cụ Tables and Borders và sau đó vẽ đường biên. Không thể chèn một ảnh vào trong một Table . B. <Shift> + <enter> để đi theo hướng ngược lại. B. Ta có thể ngăn không cho một hàng bị ngắt trang bằng cách: Vào menu Table. Đặt điểm nháy trong bảng. Chọn khối ô. Muốn trộn 4 ô thanh một ô lớn. Chọn Tables ->Table Border Wizard từ menu và thực hiện theo hướng dẫn. D. C. B. D. và thay đổi thông tin trong vùng Border. <Tab> để di chuyển qua ô kế tiếp. Thủ tục nào sau đây được sử dụng để kề đường biên cho một bảng? (có thể chọn nhiều câu trả lời) A. Có thể trộn nhiều ô thành một và có thể tách một ô thanh nhiều ô. sau đó chọn đường kẻ trong nút Borders của thanh công cụ định dạng hoặc của thanh công cụ Tables and Borders. C. Cách nào sau đây có thể thực hiện được ( có thể chọn nhiều câu trả lời) A. D. Chức năng AutoFit tự động điều chỉnh bề rộng của cột. 56. chọn Cell Height and Width. FrontPage Editor 147 . 54. Câu nào sau đây là không đúng? A. <Shift> + < mũi tên > để đi theo hướng ngược lại. C. B. Chọn 4 ô và chọn Table ->Merge Cells từ menu. D. <Shift> + <Tab> để đi theo hướng ngược lại. FrontPage Editor A. Chọn 4 ô và bấm nút Merge Cells trên thanh công cụ Tables and Borders. Đường lưới của bảng thì luôn luôn xuất hiện khi in. đánh dấu Allow row to break across pages.

cách nào sau đây dùng để tạo frame? (Có thể chọn nhiều câu trả lời. 61. All of the above 148 FrontPage Editor . B. Nên chỉ định kích thước table bằng pixels hoặc percent. cần lưu 3 lần. và bấm OK. chọn Page → Frame. chọn kiểu frame. Ta có thể thay đổi kích thước frame. C.) A. (Đúng/Sai?) 60. (Đúng/Sai?) 63. Chọn New → Insert → Frame từ menu. Câu nào sau đây là không đúng? A. Bấm nút Insert Frame trên thanh công cụ chuẩn. D. Frame cho phép người dùng xem nhiều trang cùng một lúc. B.FrontPage Editor 58. Cascading Style Sheets là tập hợp các style liên kết đến trang Web. Sau khi tạo ra frame trong Web site. (Đúng/Sai?) 59. Font C. bởi vì trang Web không hiển thị giống nhau trên mỗi màn hình. Các định dạng nào sau đây có thể định nghĩa trong một style? A. và cho phép cả người dùng cũng có quyền thay đổi kích thước đó trong cửa sổ trình duyệt. tất cả mọi trang đều là trang frame. Paragraph B. Numbering D. Bấm nút New Page. Border E. Khác biệt duy nhất giữa cell padding và cell spacing là : cell padding thay đổi bề rộng cuả biên ở giữa các ô. C. (Đúng/Sai?) 64. Khi tạo một trang mới gồm 2 frame. Có thể tách một frame thành nhiều frame nhỏ. D. 62. Chọn File → Page. chọn thẻ Frames Pages .

(Đúng/Sai?) FrontPage Editor 149 . FrontPage Editor 65. Tạo một style giống như là định nghĩa lại các thẻ HTML.