You are on page 1of 74

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ

Ä<Ûë´‹àø£ e÷dü|üÁ‹ø£
dü+|ü⁄{Ï .. 7 nø√ºãsY .. 2009 dü+∫ø£ .. 10
e´ekÕú|ü≈£î\T ù|J $wüj·T+
ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ 1 ªª bÕsƒ¡≈£î\ düŒ+<äq µµ 2
2 ªª ø£åD ø£åD C≤Á>∑‘·Ô µµ ` ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ 3
3 ªª m&ç{À]j·T˝Ÿ µµ 4
4 ªª u…+>∑fi¯Ss¡T ˝À .. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ µµ ` I.V. ¬s&ç¶ 5
5 ªª <Ûë´q dübÕÔVü≤+ µµ 7
6 ªª <ä{°CŸ |üÁrJ µµ ` D. #·+Á<äX‚KsY 9
7 ªª Jeø±s¡TD´+ |üÁrJ e\¢H˚ kÕ<Ûä´+ .. µµ ` \*‘ê >±s¡bÕ{Ï 12
Á|ü<Ûëq b˛wü≈£î\T N|òt m&ç≥sY
8 ªª ùd‘Y $C≤„q+ ñqï‘√qï‘·yÓTÆ+~ µµ ` M. Áù|yéTHê<∏é 17
P. s¡e÷<˚$ B. Hê>∑\øÏÎ 9 ªª y˚eTq y˚<√≈£îÔ\T µµ 20
10 ªª Ä+Á<ÛäeTVü‰jÓ÷>∑T\T .. l $<ë´s¡DT´\T µµ 21
11 ªª ø£<∏ëkÕ>∑s¡+ µµ 23
12 ªª <Ûë´HêqTuÛÑyê\T µµ 25
13 ªª <Ûäs¡àes¡+, <Ûë´q |ü˝≤ï&ÉT ]b˛sYº ‡ µµ 29
14 ªª @dæj·÷ |üdæ|òæø˘ <˚XÊ˝À¢ |üÁrJ <Ûë´qj·÷Á‘· µµ ` D. •eÁ|kü Õ<é 31
m&ç≥sY m–®≈£L´{Ïyé
15 ªª e÷B bÁ ÕDy˚T .. e÷≈£L Hê´j·T+ ø±yê* `
T. yêDÏ D. •eÁ|kü Õ<é {≤s√ÿyéT ôdsêjYT&Ü]j·THé µµ ` T. yêDÏ 41
n&çàìÅùdºwüHé &çC…’ì+>¥, ÁbÕôddæ+>¥   Á|æ+{Ï+>¥ 16 ªª ôdô|º+ãsY e÷dü+ .. |üÁrJ ≥÷sY‡ $X‚cÕ\T µµ 45
U. yÓ+ø£fÒwt D. düπs«wt 17 ªª l >∑Ts¡T ^‘ê kÕs¡+ µµ 49
&ç.{Ï.|æ. ø±s¡÷ºìdtº 18 ªª #Û·˝À lXË’\+ µµ 50
V. j·TT>∑+<ÛäsY ¬s&ç¶ / CÀ´‹ Á|üDT >±+BÛ
19 ªª Áø=‘·Ô |ü⁄düÔø±\T µµ 52
]ôd|ü¸ìdtº ‡ |ü_¢ø˘ ]˝ÒwüHé‡ Ä|ò”düsY
B. Hê>∑Á|üdüqï B. |ü~àì 20 ªª m+<äT≈£î .. @$T{Ï .. m˝≤ ? µµ ` S. sê»X‚KsY 54
21 ªª e÷]ï+>¥ yêø˘ µµ ` S. s¡‘êïø£sY 56
22 ªª <Ûë´q$<ë´]ú .. P-M-R Project µµ ` T. yêDÏ 57
23 ªª |æs¡$T&Ü+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ ` M. |üeHé≈î£ e÷sY 61
24 ªª J$‘·+ Ä‘·à jÓTTø£ÿ ©\ µµ ` Dr. V. Vü≤] 65
25 ªª P.G. sêyÓ÷àVü≤Hé .. ÇqïsY eP´ µµ ` e÷s¡+ •eÁ|kü Õ<é 68
e÷¬sÿ{Ï+>¥ y˚TH˚»sY e÷¬sÿ{Ï+>¥ m–®≈£L´{Ïyé e÷¬sÿ{Ï+>¥ Ä|ò”düsY
q+<äÁ|ükÕ<ä sêe⁄ P. <ëyÓ÷<äsY ¬s&ç¶ C. Äq+<é ≈£îe÷sY
dhyanandhrapradesh@yahoo.co.in
www . pssmovement . org printed and published by P. Ramadevi
817, Vasanthanagar Colony, Kukatpally
Ranga Reddy dist.
|Á <ü ëÛ q ø±sê´\j·T+ printed at Kala Jyothi Process Pvt. Ltd.
bÕ¢{Ÿ HÓ+.59 .. Ç+.HÓ+. 3`8`261 .. 2 e n+‘·düTú owned by P. Prasad
Chief Editor : B. Nagalakshmi
s√&é HÓ+.3 .. #·+Á<ä|ü⁄] ø±\˙ .. m˝Ÿ._.q>∑sY ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ôV’≤<äsêu≤<é ` 74 bò˛Hé : 040 ` 64547630 $&ç Á|ü‹ : s¡÷ˆˆ 25 dü+e‘·‡s¡ #·+<ë : s¡÷ˆˆ 250 J$‘· bÕ´Á≥Hé : s¡÷ˆˆ 5,000

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 1 nø√ºãsY 2009


H˚qT >∑‘· ø=ìï @fi¯ófl>± ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ
e÷dü|üÁ‹ø£qT ¬s>∑T´\sY>± #·<äTe⁄‘·THêïqT. l J.K. uÛ≤s¡$
>±] ‘ê‘êÿ*ø£ $sêeT+ jÓTTø£ÿ ˝À≥TqT
Vü≤˝À ªª <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ !µµ .. ‘Ó*j·Tìe«≈£î+&Ü e÷´>∑CH’… ìé n‘·´<äT“¤‘+· >±
r]Ã~<äT‘› √qï ªª m&ç{À]j·T˝Ÿ {°yTé µµ ≈£î
>∑‘· Äs¡T dü+e‘·‡sê\T>± ˙‘√ Hê n_Ûq+<äq\T. p˝…`’ 2009 dü+∫ø£˝À
|ü]#·j·T+. u…’_˝Ÿ #·~$‘˚ Áø°düTÔ dæ<ë∆+‘·+, n+XÊ\˙ï #ê˝≤ n<äT“¤‘+· >± Á|ür ˇø£ÿ ù|J
KTsêHé #·~$‘˚ ÇkÕ¢$Tø˘ dæ<ë∆+‘·+ eT] e<ä\≈£î+&Ü #·~y˚~>± ñ+~. ªª m&ç{À]j·T˝Ÿ µµ, ªª dü‘qÔÓ ï µµ,
uÛ Ñ > ∑ e BZ ‘ · #· ~ $‘˚ Væ ≤ +<ä ÷ dæ < ë∆ + ‘· + ªª XÊø±Vü‰s¡+ ÁbÕeTTK´‘· µµ, ªª m+<äs√ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T µµ
‘Ó\TdüT+Ô ~. eT] ìqTï #·~$‘˚ .. eT‘ê\≈£L, |üÁ‹ø£ πø ôV≤˝…’{Ÿ‡. n˝≤π> ôdô|º+ãsY`2009 dü+∫ø£˝À
dæ<ë∆+‘ê\≈£L, kÕ+Á|ü<ëj·÷\≈£î nr‘·+>± $C≤„Hêìï D. øπ X¯esêE >±] ªª Væ≤e÷\j·T <Ûë´qj·÷Á‘· µµ $X‚cÕ\qT
n+<ä T ≈£ î ì eT÷&Û É q eTàø±\ #Ó s ¡ qT+∫ $eTTøÏ Ô bò˛{À\‘√ düV‰ü ø£fifl¯ ≈£î ø£{qºÏ ≥T¢ $e]+∫q rs¡T n<äT“¤‘+· .
bı+<äT‘·THêïeTT. ˙ |ü]#·j·T+ Hê Ä‘√àqï‹ø°, Hê nìï+{Ïø£+fÒ eTTK´+>± ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ dü+<˚XÊ\T
Ä‘·àC≤„Hêìø° ‘√&ÉŒ&ç qH=ïø£ e÷düºsY˝≤ r]Ã~<äT›‘√+~. ªª ‘·T\d”<fiä +¯ neTè‘·yê≈£îÿ\T µµ dü+<˚XÊ\T, eT] $es¡D\‘√
»j·TVü≤ √ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ. ì+&ç ñ+{Àqï ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ |üÁ‹ø£ eTq |æs¡$T&é
` M. Vü≤]Hê<∏é, Ä<√ì, ôd˝Ÿ : 9849489844 <Ûë´qT\+<ä]ø° eTq >∑Ts¡÷J Çk˛Ôqï ªª yÓ\ø£≥º˝Òì –|òtº µµ.
` ø√&ÓuÀsTTq Hêπ>X¯«s¡sêe⁄
ôdô|+º ãsY`2009 ªª <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ µµ |üÁ‹ø£ <ë«sê <Ûë´q»>∑‘Y mqØ® ôd+≥sY, ôV≤’ <äsêu≤<é.
eTq+ #·÷&Éì Væ≤e÷\j·÷\ >∑T]+∫ D. øπ X¯esêE >±s¡T
m+‘√ n<ä T “¤ ‘ · + >± $e]+#ês¡ T . eì‘·\T e+{Ï+{Ïπø n+øÏ‘·+ nì ˇø£|ü&ÉT
p˝…’`2009 ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ |üÁ‹ø£ nqT≈£îH˚ H˚qT ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ |üÁ‹ø£ <ë«sê e#˚Ã
eTTK∫Á‘·+˝À ñqï |üÁrJ bò˛{À˝À+∫ nH˚ø±H˚ø£ n<äT“¤‘y· TÓ qÆ n+XÊ\qT Ç+{À¢H˚
#·ø£ÿ{Ï mqØ® sêe&É+ y˚TeTT nqTuÛÑ÷‹ ≈£ L s¡ T Ãì #· ~ $ m+‘√ C≤„ q +‘√
#Ó+<ëeTT. ˇø√ÿ |üÁ‹ø£ ˇø£<ëìï $T+∫ <Ûë´qÁ|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zì ªª <Ûë´q»>∑‘Y µµ
Ç+ø√{Ï C≤„qdü+|ü<qä T n+~dü÷Ô eTeTà*ï ‘·]+|ü#d˚ Tü HÔ êïsTT.
ìsêàD+˝À bÕ\T|ü+#·T ≈£î+≥THêïqT.
ªª C…’ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ .. C…’C…’ |üÁrJ µµ Ç|ü&ÉT H˚qT m≈£îÿeT düeTj·÷ìï <Ûë´q Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢
` E. ìs¡à˝≤<˚$, $»j·Tyê&É, ôd˝Ÿ : 9989562604 $ìjÓ÷–dü÷Ô Hê »qàqT kÕs¡øú +£ #˚dTü ≈£î+≥THêïqT.
` M. »j·T\øÏåà, Ä<√ì
" Toll free number "
uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À mø£ÿ&É qT+&ÓH’ ê ô|k’ Õ Ks¡TÃ˝Ò≈î£ +&Ü <Ûë´q+, |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ eT÷yéyTÓ +{Ÿ ˝À ø±yê*‡q <Ûë´q
düe÷#ês¡+, nq>± 1) e÷´>∑CH’… ‡é 2) |ü_øπ¢ wüHé ãTø˘‡ 3) CD's Audio & Video 4) |üÁrJ Áb˛Á>±yéT‡ 5) <Ûë´qπø+Á<ë\
düeTÁ>∑yTÓ qÆ düe÷#ês¡+ 6) |æs$¡ T&é e÷düsº ¢¡ düe÷#ês¡+ 7) ô|e’ ÷ düe÷#ês¡+ 8) |æs$¡ T&é ìsêàD, |æs$¡ T&É¢ düe÷#ês¡+
9) yÓTÁÆ ‘˚jT· ãT<ë∆ $X¯«$<ë´\j·T+ düe÷#ês¡+ 10) eTùV≤X¯«s¡+ |æs$¡ T&é Ç+ø± ..
@ Ç‘·s¡ düe÷#êsêHÓï’ Hê á {À˝Ÿ Á|ò” HÓ+ãsY qT+∫ |æs$¡ T&é <Ûë´qT˝Ò ø±ø£ <Ûë´q õC≤„dü e⁄qï @ Ç‘·sT¡ ˝…H’ ê
ñ<äjT· + 10 >∑+ˆˆ\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+ˆˆ\≈£î es¡≈î£ ñ∫‘·+>± bı+<äe#·TÃ.
{À˝Ÿ Á|”ò : 18004252012
á HÓ+ãsYøÏ bò˛Hé #˚dqæ yê]øÏ bò˛Hé _˝Ÿ #ÛêsY® ñ+&É<Tä . Ç~ uÛ≤s¡‘<· X˚ e¯ T+‘·{≤ e]ÔdTü +Ô ~.

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 2 nø√ºãsY 2009


ªª ø£åDø£åD C≤Á>∑‘·Ô µµ
ªª ø£åDø£åD C≤Á>∑‘·Ô µµ
nH˚~ <Ûë´q+ <ë«sêH˚,
~e´C≤„qÁ|üø±X¯+ <ë«sêH˚,
eTq≈£î \uÛÑ´eTj˚T´ dæú‹.

á dæ‹ú ˝À ªª dü<ë yÓT\≈£îe µµ ‘√


e⁄+&É&+É »s¡T>∑T‘·÷ ñ+≥T+~.
m|ü&É÷ ªª es¡eÔ ÷q dü÷Œ¤]Ô µµ H˚ ø£*– e⁄+{≤+.
uÛÑ÷‘· uÛÑ$wü´‘Y ø±˝≤\ #Ûêj·T\T es¡Ôe÷q+ MT<ä
Á|üD≤[ø£ uÛÑ<ä∆+>±
ø±yê\+fÒH˚ |ü&‘É êsTT — nqT≈£î+fÒH˚ e⁄+{≤sTT.

ˇø±H=ø£ Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅdÔü $<ë´]ú,


<Ûë´q+˝À ìcÕí‘·T&Ó’q ‘·s¡Tyê‘·,
~e´C≤„qÁ|üø±X¯+ ø£*–q ‘·sT¡ yê‘·,
|üPs¡í Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅdüÔE„&Ó’q ‘·s¡Tyê‘·,
ìs¡+‘·s+¡ nuÛ≤´dü+ #˚jT· e\dæq dæ‘ú ˚
ªª ø£åDø£åD C≤Á>∑‘·Ô (Awareness) µµ.

eTq ªª ˝À|ü* µµ |ü]dæú‘·T\T ø±˙,


eTq ªª ãj·T{Ï µµ |ü]dæú‘·T\T ø±˙,
ø£Då ø£Då + s¡÷bÕ+‘·s+¡ #Ó+<äT‘·÷H˚ ñ+{≤sTT.
@B dæús¡yÓTÆq~ ø±<äT, Á|ürB ‘ê‘êÿ*ø£y˚T —
Á|ürB #Ó’‘·q´e+‘·y˚T, Á|ürB s¡÷|ü⁄e÷πs<˚.

▲ ìs¡+‘·s+¡ >± e÷πs ˝Àø£+˝À, Á|üdTü ‘Ô · dü+<äsꓤ˙ï,


Á|üdTü ‘Ô · düeTdü´q÷ >∑T]Ô+∫ <ëìøÏ nqT>∑TD+>± Á|ü‹ø£Då eT÷
C≤>∑s¡÷ø£‘·‘√ yÓT\>∑&Éy˚T ø£åDø£åD C≤Á>∑‘·Ô dæú‹
( ªª ‘·T\d”<äfi¯+ µµ ˝À qT+∫ )

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 3 nø√ºãsY 2009


ªª >∑{Ϻy˚T\T ‘·\ô|{Ϻq ø£s¡àjÓ÷– .. Dr. Y.S. sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ >±s¡T µµ
eT÷yéyTÓ +{Ÿ µµ Á|ü‹ì<ÛTä \qT kÕ<äs+¡ >± ÄVü‰«ì+∫ yê] qT+∫
ˇøπ ˇø£ÿ øπ ]+‘·‘√ }|æ] b˛düT≈£îqï ª XÊ«dü µ >∑+;Ûs¡ eTq ñ<ä´eT+ >∑T]+N .. dü÷ÿfi¯fl˝À eTq+ #˚|ü&ÉT‘√qï
ìX¯Ùu≤›ìï #˚πs<ëø± kÕπ> Á|üj·÷Dy˚T J$‘·+. n˝≤+{Ï á ªª <Ûë´q$<ë´]ú P-M-R ÁbÕC…≈£îº µµ >∑T]+N m+‘√ ÄdüøÏÔ>±
J$‘·+˝ÀøÏ ªª @ ˇø£ÿs¡÷ ≈£L&Ü j·÷<Ûèä ∫äø+£ >± .. ñ‘·|Ô ⁄ü D≤´ìπø $esê\˙ï n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T ! |æ\\¢ e÷qdæø£ $ø±kÕìøÏ,
|ü ⁄ {Ï º s ês¡ T µµ nqï~ |ü s ¡ e Tdü ‘ · ´ +.. á dü ‘ ê´ìï ª Ä µ düs¡«‘√eTTU≤_Ûeè~∆øÏ nìï dü÷ÿfi¯fl˝À <Ûë´q+ H˚]Œ+#·&ÜìøÏ
J$‘·ø±\+˝ÀH˚ ‘Ó\TdüT≈£îqï ø=+<äsT¡ Ä‹à≈£î\T ªª á Á|ü|+ü #êìøÏ nqTeT‹ì Ç|æŒ+#ê*‡+~>± ø√]q |æs¡$T&é e÷düºs¡¢qT
Hê nedüs+¡ K∫Ñ·+>± ñ+~ ø±ãfÒº H˚qT |ü⁄{≤ºqT µµ nì ‘·eTqT n_Ûq+~+∫, düe÷»+ |ü≥¢ ªª |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° t
‘êeTT >∑T]Ô+∫ n+<äT≈£î ˇø£ J$‘· \øå±´ìï @s¡Œs¡#T· ≈£îì .. eT÷yéyÓT+{Ÿ µµ #·÷|æk˛Ôqï u≤<Ûä´‘·q÷, yê] n+øÏ‘·uÛ≤yê˙ï
<ëìø√dü+ nVü≤]ïwü\÷ ÁX¯$Tdü÷Ô ‘·eT J$‘ê\H˚ ‘ê´>∑+ #˚dæ .. m+‘√ ø=ìj·÷&Üs¡T ! á ÁbÕC…≈î£ º neT\T¬ø’ Á|üuTÑÛ ‘·«|üs+¡ >±
ø±s¡D»qTà˝≤¢ $T–*b˛‘ês¡T. ø±e\dæq düVü≤ø±sêìï ‘·|üŒø£ n+<ä#˚kÕÔeTì
Vü‰MT ≈£L&Ü Ç#êÃs¡T ! ªª |æs¡$T&é ø±´|t µµ ì
n˝≤+{Ï ø±s¡D»qTà\ ø√e≈£î #Ó+~qyêπs
‘· \ ô|’ <Û ä ] +∫ m+‘√ Äq+~+∫q eTq
eTq Á|æj·T‘·eT eTTK´eT+Á‹ ø°ˆˆX‚ˆˆ l Y.S.
eTTK´eT+Á‹ bò ˛ {À\qT ÄHê{Ï Á|ü e TTK
sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ >±s¡T. ‘·qT q$Tàq dæ<ë∆+‘êìï
~q|üÁ‹ø£˙ï Á|ü#T· ]+#êsTT ! Ç~ ªª <Ûë´q$<ë´]ú
eTqkÕ, yê#ê ø£s¡àD≤ Ä#·]+∫ #·÷|æq á
P-M-R ÁbÕC…≈î£ º µµ ≈£î m+‘√ Áb˛‘ê‡Vü‰ìï∫Ã+~ !
ø£s¡àjÓ÷– sê»ø°j·÷˝À¢ eT&çeT ‹|üŒì H˚‘·>±
>=|üŒ ù|s¡T dü+bÕ~+#·T≈£îHêïs¡T. sê»ø°jT· eT+fÒ n+‘˚ø±ø£ KeTà+ õ˝≤¢ uÛÑÁ<ë#·\+˝Àì
ª e{Ïeº ÷≥˝Ò µ nqï n|üÁ|ü<qäÛ T ‘=\–dü÷Ô ‘·qqT kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ Vü‰düº˝À¢ »]|æq
qeTTà≈£îqï Á|ü»\≈£î ª >∑{yºÏ T˚ \TqT µ ‘·\ô|{Ïqº Äø£dàæ ø£ ‘·ìF˝À uÛ≤>∑+>± eTq e÷düsº #¢¡ ˚ nø£ÿ&É
>=|üŒHêj·T≈£î&ÉT l Y.S. sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ >±s¡T. »s¡T|üã&ÉT‘√qï <Ûë´qø±s¡´Áø£e÷\qT #·÷dæ
eTT>∑ T ∆ ˝ … ’ q l Y.S. sê»X‚ K s¡ ¬ s &ç ¶ >±s¡ T
ªª Á|ü»*ï n_Ûeè~∆ |ü<∏ä+˝À eTT+<äT≈£î
$<ë´]úqT\q÷, ìsê«Vü≤≈£î\q÷, dü+ã+~Û‘·
q&ÉbÕ\+fÒ nìï s¡+>±˝À¢ ≈£L&Ü e÷s¡TŒ ‘·|Œü ì
n~Ûø±s¡T\qT yÓT#·TÃ≈£îqï yÓq’ + ªª Äj·Tq |æs$¡ T&é
dü] µµ n+≥÷ eTTK´+>± Ä e÷s¡TŒ |ü˝d¢… e” T˝À¢+∫
dæ Œ ]#· T ´e˝Ÿ kıôd’ { ° d t eT÷yé y Ó T +{Ÿ øÏ
sêyê\ì dü<ë ‘·V≤ü ‘·V≤ü ˝≤&˚yês¡T. Ç+<äTø√düyTÓ Æ
Ä‘·àã+<ÛTä e⁄ µµ nqï $wüj÷· ìï ‘Ó*j·TCÒk˛Ô+~ !
Äj· T q nH˚ ø £ uÛ ≤ ØÁbÕC… ≈ £ î º \ s¡ ÷ |ü ø £ \ Œq #˚ d æ <˚ X ÊìøÏ
|ü≥Tºø=eTà˝…q’ |ü˝\¢… n_Ûeè~∆ô|’ eTTK´+>± ‘·eT <äèwækº Õ]+#ês¡T. ❃❃❃

ªª düèwæ˝º À $\Te ø£*–q yê{Ï˝À¬ø˝≤¢ n‹eTTK´yÓT+Æ ~ Ç+‘·{Ï >=|üŒ »qÁ|æjT· H˚‘· }Vü‰r‘· ìÅwÿü eTD+ Äj·TqTï
ø±\+ µµ .. nqï ø±\C≤„q+ ø£*–q l Y.S. sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ >±s¡T qeTTà≈£îqï Á|ü»\+<ä] >∑T+&Ó\MT<ä |æ&ÉT>∑TbÕfÒ .. nsTT‘˚
#·ìb˛sTT+~ l Y.S. sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ >±s¡T ø±<ä˙, Äj·TqTï
ø£seÔ¡ ´ ìs¡«Vü≤D˝Àì n\dü‘ê«ìï m+‘·e÷Á‘·eT÷ düV≤æ +#˚yês¡T
#· ÷ &É > ∑ * –q ‘· e T #· s ¡ à #· ≈ £ å î e⁄˝Ò nqï ª Ä‘· à C≤„ H êìï µ
ø±<äT. ‘·q \ø£´å dæ~˝∆ À e#˚à @ $<Ûyä TÓ qÆ $eTs¡Ù©ï, ø£wqºü cÕº©ï
n\es¡ T Ãø√yê*‡q nedü s ¡ + XÀø£ d ü e TTÁ<ä + ˝À eTTì–q
˝…øÿ£ #˚jT· ø£b˛j˚Tyês¡T á y˚Ts¡Tq>∑BsÛ d¡ eü ÷qT˝…q’ sê»ø°jT· y˚‘.Ô·
nX‚wÁü |üC≤˙ø£+ ô|’ ñ+~. Äj·Tq #·÷|æq u≤≥˝À q&ÉTdü÷Ô ..
Ç˝≤ ø£seÔ¡ ´Bø£‘å √ eTT+<äT≈£î ø£<Tä \T‘·÷ ‘·qqT qeTTà≈£îqï Á|ü»\
yêdüÔyê\qT $•wüºeT÷s¡TÔ\T>± ÄVü‰«ìdü÷Ô .. J$‘ê˙ï,
Ä]Ôì rπsà ªª ˇj·÷dædTü ‡ µµ ˝≤ e÷]q Äj·Tq ˇø£ Hêj·T≈£î&ç˝≤
m~^ m~^ .. H˚&TÉ Á|ü»\ >∑T+&Ó˝À¢ ˇ~–b˛j·÷s¡T. eTè‘· T ´e⁄q÷ dü e ´kÕ∫˝≤ dü + ~Û + #· > ∑ * π > dæ ú ‘ · Á |ü » „ ‘ · q T
n\es¡TÃø√e&ÉyT˚ Ç|ü&ÉT Á|ü‹ ˇø£ÿ] eTT+<äTqï ø£seÔ¡ ´+.
❃❃❃
l Y.S. sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ >±]øÏ Á|ü‘´˚ ø£+>±
n&ç–+<˚ ‘·&eÉ ⁄>± .. nqTeT‹ì∫à .. ‘·qqT ø£\e&ÜìøÏ
ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ Ä‘·à|üPs¡«ø£yTÓ qÆ <Ûë´Hê_Ûe+<äHê\T !
ø±´+|ü⁄ Ä|ò”dt≈£î e∫Ãq ªª |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 4 nø√ºãsY 2009


I.V. ¬s&ç¶ ` u…+>∑fi¯Ss¡T
ªª u…+>∑fi¯Ss¡T ˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ µµ
ªª ôdô|+º ãsY 1 µµ
ñ<äjT· + 8.30 >∑+ˆˆ\≈£î >öØ_<äq÷s¡T˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ
~e´Vü≤kÕÔ\ MT<äT>± ªª l yêj·TT|ü⁄Á‘· ø±dæàø˘ <Ûë´q ∫øÏ‘ê‡
πø+Á<ä+ µµ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ nsTT ˇø£ q÷‘·q |æs$¡ T&é, <Ûë´q
∫øÏ‘ê‡ πø+Á<ä+ s¡÷|ü⁄~<äT›≈£îqï~. á |æs¡$T&é (18 ˆI18 ˆ)
ìsêà‘·˝q’… l nX¯«‘·ú Hêsêj·TD <ä+|ü‘T· \T eT] ‘·+Á&ç>±s¡T
l \ø°àå Hêsêj·TD >±s¡¢ qT |üÁrJ n_Ûq+~+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ 200
eT+~ á ñ<ëÈ≥Hê ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j÷· ´s¡T.
ñ<äj·T+ 9.30 >∑+ˆˆ\≈£î eTs=ø£ s¡÷|òt{≤|t |æs¡$T&é
(12 I12 ˆ ) ªª l ~e´#Ó‘’ q· ´ |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ |üÁrJ
ˆ
@sêŒ≥T #˚jT· ã&çq~. |üÁrJ >±s¡T düsêdü] >öØ_<äq÷s¡T qT+∫
~e´düeTTK+˝À ne‘·]+∫+~. |æs$¡ T&é e÷düsº ‡Y l >√|æ eT] 5.30 >∑+ˆˆ\≈£î »j·Tq>∑sY ÁbÕ+‘êìøÏ $#˚Ãj·T&É+‘√ nø£ÿ&É
leT‹ \øÏåà >±s¡T¢ á |æs¡$T&éqT ì]à+∫ Ä ÁbÕ+‘·+˝À |ü+&ÉT>∑ yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. ñ‘ê‡Vü≤uÛÑ]‘·T˝…’q <Ûë´qT\
m+‘√eT+~øÏ <Ûë´Hêeø±X¯+ ø£*Œdü÷Ô |üÁrJ n_Ûq+<äq\≈£î dü+‘√wü <Ûä«qT\ eT<Ûä´ Á≥dtº ø±sê´\j·÷ìï dü+<ä]Ù+#ês¡T.
bÕÁ‘·T\j·÷´s¡T. düTe÷s¡T 200 eT+~ Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. n<ÛäTHê‘·q kÂø£sê´\‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘·Tqï Ä|ò”düT Äes¡D≤ìï
‘·<qä +‘·s+¡ ñ<äjT· + 10.30 >∑+ˆˆ\≈£î |üÁrJ ªª Äs√>∑´ |ü Á rJ ãVü Q <Û ë Á|ü X ¯ + dæ + #ês¡ T ! ‘· s ê«‘· ø±sê´\j· T
|æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ qT dü+<ä]Ù+#ês¡T. <Ûë´qT\‘√ <Ûë´q>√wæ˜ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e˝≤+#Û·q+ |üÁrJ >±] ~e´Vü≤kÕÔ\ MT<äT>±
»]|æ 11 >∑+ˆˆ\≈£î nj·T´|üŒ <˚ekÕúq ÁbÕ+>∑D+˝À uÛ≤Ø m‘·TqÔ »]–+~. <ë<ë|ü⁄ 200 eT+~øÏ ô|>’ ± Vü‰»¬sq’ á ø±s¡´Áø£eT+˝À
@sêŒ≥sTTq düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 600 ô|’>± u…+>∑fiS¯ s¡T <Ûë´qT˝Ò ø±≈£î+&Ü ø£sêí≥ø£ sêÅw+ºü ˝Àì õ˝≤¢\ qT+∫
Vü‰»¬s’q á düuÛÑ˝À >öØ_<äq÷s¡T <Ûë´qT˝Ò ø±≈£î+&Ü, Ç‘·s¡ Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. yÓTT‘·+Ô sêÅcÕºìøπ á ø±sê´\j·T+ øπ +Á<ä_+<äTe⁄>±
ÁbÕ+‘ê˝…q’ ∫ø˘ãfi≤fl|üPsY, ãfi≤fl] Ç‘ê´~ <Ûë´qT\T ôd‘’ +· sêe&É+ |üì#˚k˛Ô+~. yÓqTø£{Ï kıôd{’ \° kÕúq+˝À á Á≥dtº |üÁrJ >±]
$X‚ w ü + . |ü Á rJ >±] <Û ë ´q dü + <˚ X ÊeTè‘· + ‘√ <Û ë ´qT\T Ä<˚XÊqTkÕs¡+ ne‘·]+∫+~.
‘· q àj· T T\j· ÷ ´s¡ T . á dü e ÷y˚ X Êìï @sêŒ≥T >±$+∫q |üÁrJ >±s¡T ‘·eT dü+<˚X+¯ ˝À Á|ü‘´˚ øÏ+∫ kÕ«‘·+Á‘·´|ü⁄
>ö]_<äq÷s¡T e÷düsº T¡ ¢ n_Ûq+<ä˙j·TT\T. |üÁrJ >öØ_<äq÷s¡T $\Te\T Á|ü k ÕÔ $ +∫ <Û ë ´q+ n+<ä ] ø° kÕ«‘· + Á‘· ´ +
qT+∫ düsêdü] u…+>∑fiS¯ s¡T ãj·T\T<˚sês¡T. n+~düTÔ+<äHêïs¡T. ªª |æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<äs¡÷ dü«‘·+Á‘·T\T ..
kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+ˆˆ\≈£î ø£sêí≥ø£ |æs¡$T&é <Ûë´q n+<ä]øÏ kÕ«‘·+Á‘ê´ìï n+~+#·≥y˚T |æs$¡ T&é kıôd{’ ˝° ø£seÔ¡ ´+ µµ
Á|ü#ês¡ Á≥dtº jÓTTø£ÿ q÷‘·q ø±sê´\j·T ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e y˚&TÉ ø£ nHêïs¡T. ø£sêí≥ø£ |æs¡$T&é <Ûë´qÁ|ü#ês¡ Á≥dtº n<Û´ä ≈£îå \T l ;ÛyT˚ XŸ
¬s&ç¶ >±s¡T eT] l Áù|yéT≈£îe÷sY >±s¡T¢ e÷{≤¢&Üs¡T. $+<äT‘√
Hê{Ï düuÑÛ eTT–dæ+~.
ªª ôdô|+º ãsY 2 µµ
ñ<äj·T+ |æs¡$T&é yê´©˝À <Ûë´q•ø£åD. u…+>∑fi¯Ss¡T,
≈£L&ç–¢ eT] ãfi≤fl] õ˝≤¢ <Ûë´qT\‘√ dü‘‡· +>∑+. kÕj·T+Á‘·+
5.30 >∑+ˆˆ\≈£î eTT+u≤sTT ªª f…ÆyéT‡ bòÂ+&˚wüHé µµ #ÛÓ’s¡àHé leT‹
Ç+<ä÷ C…H’ é >±] düV≤ü ø±s¡+‘√ u…+>∑fiS¯ s¡T˝Àì düTÁ|üd<æ ∆ä Ä<Ûë´‹àø£

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 5 nø√ºãsY 2009


y˚<ä bÕsƒ¡XÊ\ eT] Ä<Ûë´‹àø£ dü+düú " Art of Living " kÕ~Û+#ê\ì |üÁrJ #·ø£ÿ>± $e]+∫ >∑+≥ bÕ≥T <Ûë´q+
dü + kÕú | ü ≈ £ î \T nsTTq ll s¡ $ X¯ + ø£ s Y >±] ‘√ <Û ë ]àø£ #˚sTT+#ês¡T. e+<äq düeTs¡ŒD‘√ ø±s¡´Áø£eT+ eTT–dæ+~.
düe÷˝À#·q\T. ll s¡$X¯+ø£sY >∑Ts¡÷J |üÁrJ øÏ |òüTq+>± kÕj·T+ø±\+ 6.30 >∑+ˆˆ\≈£î u…+>∑fiS¯ s¡T˝Àì düTÁ|üd<æ ∆ä
kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. yê] ÄÁX¯eT $X‚cÕ\qT dü«j·T+>± l sê–>∑&¶É Á|üdHü êï+»H˚jT· <˚ekÕúq düu≤Û ÁbÕ+>∑D+ ˝À |üÁrJ
‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. Ä s√E @sêŒ≥sTTq uÛ≤Ø düe÷y˚X+¯ ˝À |üÁrJ Á|üe#·HêìøÏ <ë<ë|ü⁄ 150 eT+~ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. n+<äs¡÷
ñ∫‘·Ø‹ düHêàì+#ês¡T. |üÁrJ ‘·eT <Ûë´q >±q+‘√ dü_≈Û î£ \qT düHê‘·q kÕ+Á|ü<ëj·T |üsêj·TDT˝Ò. nsTTHê |üÁrJ <Ûë´q
eTT>∑T*∆ ï #˚kÕs¡T. dü+<˚X+¯ yê]øÏ neTè‘·‘T· \´yÓT+Æ ~. <Ûë]àø£‘· eT] Ä<Ûë´‹àø£‘·
ô|’ |üÁrJ $es¡D n+<ä] Vü≤è<äj·÷\qT düŒ+~+|üCÒdæ+~.
ªª ôdô|+º ãsY 3 µµ ªª eT‘ê\T y˚sT¡ , Ä<Ûë´‹àø£‘· y˚sT¡ ! me] eT‘·+ yê]~. ø±˙
ñ<ä j · T + 8.30 >∑ + ˆˆ\≈£ î ªª C… ’ H é Ç+≥π s ïwü q ˝Ÿ Ä<Ûë´‹àø£‘· n+<ä]ø° ˇø£ÿfÒ. >∑D‘Ï X· ÊÅd+Ôü n+<ä]ø° ˇø£ÿ{Ï>±
m˝≤ ñ+≥T+<√, Ä‘·àC≤„q+ nqï~ ≈£L&Ü n+<ä]øÏ ˇø£ÿfÒ.
¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ µµ ˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ <Ûë´q ‘·s¡>∑‹ yÓ÷ø£å kÕ<Ûqä yÓTqÆ Ä‘·àC≤„HêìøÏ eT÷\+ <Ûë´q+ µµ nì |üÁrJ
@sêŒ≥sTT+~. l >∑DÒwtX¯s¡à, CEO |üÁrJ >±]øÏ |òTü qkÕ«>∑‘+· ‘Ó*|æq rs¡T n+<äØï Äø£≥Tº≈î£ +~. Áù|eT|üP]‘· |ü\T≈£î\‘√,
|ü*ø±s¡T. <ë<ë|ü⁄ 600 eT+~ $<ë´]ú˙ $<ë´s¡T\ú T bÕ˝§Zqï |ü\Tø£]+|ü⁄\‘√ <˚yê\j·T Á|ü‹ì~Û |üÁrJ øÏ <Ûäq´yê<ë\T
á düu˝ÑÛ À XÊ«ùd eTq ñìøÏ nqïdü‘ê´ìï XÊ«düô|q’ <Ûë´dü‘√ ‘Ó\T|ü>± düuÑÛ eTT–dæ+~.

ªª <Ûë´q |ü˝≤ï&ÉT ÁbÕC…≈£îº µµ


>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ªª |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ µµ Áô|dæ&Ó+{Ÿ l yÓ\>∑|üP&ç \ø£åàDsêe⁄ eT]
yÓC’ ≤>¥ |æs$¡ T&é e÷düsº Y l $X¯«+ Ä<Û«ä s¡´+˝À |ü˝≤ï&ÉT eT+&É\+˝À <Ûë´q Á|ü#êsêìøÏ lø±s¡+ #·T&ÉT‘√qï ªª <Ûëïq |ü˝≤ï&ÉT
ÁbÕC…≈î£ º µµ $esê\T ..

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 6 nø√ºãsY 2009


ªª neTsêe‹˝À ne÷yêdü´ nK+&É<ëÛ ´q+ µµ

Áã Vü≤à]¸ |üÁrJ dü+ø£*Œ+∫q ªª <˚yê\j·÷˝Ò .. eT+~ <Ûë´qT\‘√ ôdô|+º ãsY 18 e ‘˚B ñ<äjT· + 6 >∑+ˆˆ\
<Û ë ´Hê\j· ÷ \T µµ ø±s¡ ´ Áø£ e T+ ø=‘· Ô | ü ⁄ +‘· \ T ‘=≈£ î ÿ‘· ÷ qT+∫ 19e ‘˚~ ñ<äjT· + 6 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ »]–q nK+&É
|ü + #êsêe÷˝À¢ ne÷yêdü ´ nK+&É < Û ë ´q ø±s¡ ´ Áø£ e T+>± <Ûë´q ø±s¡´Áø£eT+˝À 2012 lìyêdüsêe⁄ >±s¡T, d”Á¬ø{Ÿ
s¡÷bÕ+‘·s+¡ bı+~q $wüjT· + $~‘·yT˚ .. ! nqTyê<ä≈î£ \T l ns¡$+<äs¬ &ç¶ >±s¡T, <Ûë´qs¡‘ï· q+<äÁ|ükÕ<äsêe⁄
yÓTT<ä≥>± ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ Á<ëøå±sêeT+˝À |üÁrJ >±s¡T <Ûë´q nqïeTj·T´ ÁbÕC…øº̆ dü+#ê\≈£î\T l e+o >±s¡T,
#˚ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ >±$+#·Tø=qï ªª ne÷yêdü´ nK+&É <Ûë´q+ µµ d”ìj·TsY |æs$¡ T&é e÷düsº Y l dü‘qÔÓ |ü*¢ sêeTsêe⁄ >±s¡T¢ bÕ˝§Zì
ø±s¡´Áø£eT+ kÕeTs¡¢ø√≥, bÕ\ø=\T¢, ;ÛeTes¡+ n<äT“¤‘·+>± ‘·eT, ‘·eT ~e´dü+<˚XÊ\qT n+~+#ês¡T. eTTK´+>± l |æ|Œü fi¯fl
ìs¡«Væ≤+#·T≈£îì ôdô|º+ãsY 18 e ‘˚Bq ∫e] |ü+#êsêeT+ Á|ükÕ<äsêe⁄ >±] dü+^‘·+ <Ûë´qT\≈£î $X‚wü Äq+<ëìï nK+&É
nsTTq >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ neTsêe‹˝À neTπsX¯«s¡Tì düìï~Û ˝À <Ûë´q+ .. ~e´<Ûë´q nqTuÛyÑ ê\qT |ü+∫+~.
eTVü‰<äT“¤‘+· >± »]–+~. |ü + #êsêe÷˝À¢ nK+&É < Û ë ´q •_s¡ ìsê«Vü ≤ ≈£ î \T
>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ë\ NÛ|t bÕ´Á≥Hé l MÁsêE >±]ì eT] yê]øÏ düV≤ü ø£]+∫q |æs$¡ T&é e÷düsº q¢¡ T
l A. \ø£àå Dsêe⁄ >±] |üs´¡ y˚øDå£ ˝À l nã÷“] ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄ nX‚wü <Ûë´qT\T n_Ûq+<äq\‘√ eTT+#Ó‘êÔsT¡ .
eT] Ç‘·s¡ d”ìj·TsY e÷düºs¡¢ $X‚wü ø£èwæ‘√ düTe÷s¡T 1500 ` <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ]b˛s¡ºsY, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢

ªª ª Nsê\ s√≥Ø ø£¢uŸ µ ˝À <Ûë´q ø±s¡´Áø£e÷\T µµ


ôd ô|+º ãsY 2 e ‘˚B ªª s√≥Ø ø£¢uŸ µµ ˝À |æs$¡ T&é e÷düsº ‡Y b˛˝…XË{Ϻ Áù|yéT≈£îe÷sY, d”‘êsêDÏ >±s¡¢ XÊø±Vü‰s¡+‘√
Á|ü‹s√p ñ<äjT· + 6 >∑+ˆˆ\≈£î »s¡T|üã&˚ eT+&É\ <Ûë´q ø±s¡´Áø£eT $X‚cÕ\T..

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 7 nø√ºãsY 2009


ªª yêdüMq>∑sY ` <Ûë´qdübÕÔVü≤+ µµ
2000 dü+ˆˆ qT+∫ Á|ür dü+ˆˆ dæø+Ï Á<ëu≤<é, ø±sêâHê, yêdüMq>∑sY |æs$¡ T&é e÷düsº ‡Y Ä<Û«ä s¡´+˝À »s¡T|ü⁄≈£î+{Àqï
ªª <Ûë´q dübÕÔV≤ü + µµ ˝À uÛ≤>∑+>± ôdô|+º ãsY HÓ\˝À 3 e ‘˚B qT+∫ 9e ‘˚B es¡≈î£ »s¡T|ü⁄≈£îqï ªª 2009 `<Ûë´q dübÕÔV≤ü + µµ
$X‚cÕ\ düe÷Vü‰s¡+ ..

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 8 nø√ºãsY 2009


<Û÷ä [|üP&ç #·+<Á Xä K‚ sY ` ôV≤’ <äsêu≤<é
á dü+<äs¡“¤+>± ˇø£ eTTK´ $wüj·T+ : yÓTT<ä{ÏkÕ]
eqdüú*|ü⁄s¡+˝À 2005 dü+ˆˆ &çôd+ãsY˝À |üÁrJ ì ø£*dæ
ø±s¡´Áø£eT+ ‘·s¡Tyê‘· yê]ì ø±s¡T˝À Ç+{Ïe<ä› ~+|ü&ÜìøÏ
yÓfi¯óÔHêïqT. ø±s¡T˝À yês¡T qqTï n&ç–q Á|üX¯ï .. ªª ø£«X¯ÃHé
yÓsTT´ ! µµ nì. Ç+‘·es¡≈L£ >∑Ts¡Te⁄\H˚yêfi¯ófl #Ó|⁄ü ‘·÷+fÒ n˝≤
Hê ù|s¡T #·+Á<äX‚KsY — ìyêdü+ eqdüú*|ü⁄s¡+, #Óe⁄\|üŒ–+∫ $ì <äT\T|ü⁄≈£îì yÓfifl¯ &ÉyT˚ ø±˙ .. Á|üXï¯ \&ç>π +‘·>±
ôV’≤<äsêu≤<é. m<ä>∑˝Ò<äT>± eT] eTq+ .. <ë+‘√ Hê≈£î @+ n&É>±˝À
‘Ó*j·T˝Ò<Tä . H˚qT n|üŒ{Ï es¡≈î£ #˚dqæ ns¡ø=s¡ ø±s¡´Áø£e÷\
H˚qT 2005 dü+ˆˆ @Á|æ˝Ÿ 3 e ‘˚Bq A. eT<ÛTä yÓ÷Vü≤Hé $esê\T #ÓbÕŒqT. yês¡T yÓ+≥H˚ ªª You are great a master µµ
>±s¡T ÁbÕs¡+_Û+∫q ‘=$Tà~ yêsê\ <Ûë´q•ø£Då ø±s¡´Áø£eT+˝À nHêïs¡T. Hê≈£î @MT ns¡+ú ø±˝Ò<Tä . Ä ‘·sT¡ yê‘· yê] Ç+{ÏøÏ
Hê <Ûë´q J$‘·+ ÁbÕs¡+_Û+#êqT. yÓ[flq ‘·sT¡ yê‘· ªª uÛÀ»q+ #ÓsTT´ µµ nì yês¡T dü«j·T+>± ù|{¢ Ÿ˝À
@eTì #Ó|Œü qT, m˝≤ #Ó|Œü qT |üÁrJ >∑T]+∫. ˇø£ÿe÷≥˝À |ü<ësêú\˙ï e&ç+¶ ∫ Hê #˚‹˝À ô|{Ï,º ªª eTq+ uÛÀ»q+ m˝≤
ø±<äT .. yê]‘√ >∑&ÉT|ü⁄‘·÷qï Á|ü‹ø£åD+ ms¡Tø£‘√ ≈£L&çq #Ój·÷´* µµ nì H˚s¡TŒ‘·÷+fÒ ªª ˇø£ >∑Ts¡Te⁄ Ç˝≤ ≈£L&Ü
m<äT>∑T<ä˝.Ò C≤„q|üs+¡ >± ns¡eú +‘·+>± eTìwæ m˝≤ J$+#ê*, #˚kÕÔsê..? µµ nì ÄX¯Ãs¡´b˛e&É+ Hêe+‘·T nsTT+~.
m+<äT≈£î J$+#ê* nì yês¡T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷qï yÓq’ + nyÓ÷|òTü + ! ❖❖❖
n+<äTøπ n+{≤s¡T n+<äs÷¡ ªª <ä{C° Ÿ |üÁrJ µµ nì !
ªª m|ü&É÷ Ç‘·sT¡ \ qT+∫ @<˚<√ Ä•dü÷Ô eT] yê]
❖❖❖ qT+∫ $]$>± rdü T ø√e&É + ø±<ä T . ˙ dü e Tdü ´ qT ˙y˚
ªª MT˝Àì <Ó’e‘ê«ìï >∑T]Ô+#·q+‘·es¡≈£î MT J$‘·+ |ü]wüÿ]+#·Tø√yê*. ˙ J$‘·+˝À m<äT¬s’q dü+|òüT≥q\qT
ø£ø±$ø£\+>± ndüeÔ ´dü+Ô >± ndü+‘·è|æøÔ s£ +¡ >±, e´s¡|ú ⁄ü e÷≥\‘√ U≤‘·s¡T #Ój·T´ø£ ˙˝ÀH˚ ñqï Ä #Ó’‘·q´X¯øÏÔ <ë«sê ˙y˚
ø±\j·÷|üq ne⁄‘·÷H˚ ñ+≥T+~. ø±˙ J$‘·+ n+fÒ Ç~ ø±<äT. |ü]wüÿ]+#·Tø√>∑\e⁄ µµ nì $e]dü÷Ô Ç‘·s¡ >∑Ts¡Te⁄\ ˝≤>± ªª Hê
MT˝Àì nq+‘·yTÓ qÆ #Ó‘’ q· ´X¯øìÔÏ ms¡Tø£ |üsT¡ #·T≈£î+≥÷ Äq+<ä+>± MT<ä Ä<Ûës¡|&ü TÉ µµ nì H˚sŒ¡ ì ì»yÓTqÆ >∑Ts¡Te⁄\T |üÁrJ !
J$+#·&+É µµ n+≥÷ H˚]Œq yês¡T .. ªª |üÁrJ µµ ! ❖❖❖
‹q&É + <ä > ∑ Z s ¡ qT+∫ yÓ T T<ä \ Tô|{Ï º , e÷{≤¢ & É ≥ +, ˇø£{qÏ ïs¡ dü+e‘·‡s¡+ ÁøÏ‘+· H˚qT rÁe nHês√>±´ìøÏ
J$+#·≥+ e+{Ï Á|ü‹ ˇø£ÿ $wüjT· + ‘·qT Ä#·]+∫ #·÷|æd÷ü Ô >∑T]nj·÷´qT. Ä>∑dºt 25, 2008 sêÁ‹ H˚qT eTs¡Tdü{Ï s√E
‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ ø£+fÒ .. ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø£+fÒ .. m+‘√ $Tqï>± n+fÒ .. ªª Ä>∑dTü º 26 dü÷s√´<äj÷· ìï #·÷kÕÔqT µµ nì nqTø√˝Ò<Tä .
ì»yÓTqÆ e´øÏ‘Ô «· $ø±kÕìï H˚]Œq yêπs .. ªª |üÁrJ µµ ! Hê≈£î Ä düeTj·T+˝À |üÁrJ uÀ<Ûä >∑Ts¡T≈Ô î£ e∫Ã+~. Çø£ eT]
❖❖❖ H˚qT Ä\dü´+ #ÓjT· ´ø£ |üÁrJ H˚]Œq <Ûë´q+, Ä <Ûë´q+ MT<ä
ªª düs<¡ ë>± <Ûë´q+ H˚sT¡ Ã≈£î+<ë+ µµ nì e∫Ãq H˚qT Hê≈£î ñqï nbÕs¡yTÓ qÆ qeTàø£+‘√ Hê J$‘êìï Hê #˚‘T· ˝À¢øÏ
yê] e÷≥\≈£L, yês¡T Hê|ü≥¢ #·÷|æq Áù|eT≈£L ì»+>± rdüT≈£îì Hê˝Àì Ä #Ó‘’ q· ´X¯øìÔÏ ‘Ó\TdüT≈£îì Hê Ä‘·àX¯ø‘ÔÏ √ ..
nãT“s¡|&ü bç ˛j·÷qT. ì»+>± >∑Ts¡Te⁄ n+fÒ ˇø£ •wüß´&ç‘√ Ç˝≤ XÊ«dü MT<ä <Ûë´dü ô|{Ϻ ÁbÕDX¯øìÔÏ Á>∑V≤æ dü÷Ô eT+<äT\T ndü\T
ñ+{≤sê ? •wüß´&çøÏ Ç+‘· <ä>∑Zs¡>± ñ+≥÷ Ç+‘· C≤„q+ yê&É≈î£ +&Ü .. Hê Äs√>±´ìï n<äT“¤‘+· >± ‹]– ‘Ó#T· Ã≈£îHêïqT !
H˚]ŒkÕÔsê ??! Ç˝≤ Hê˝Àì #Ó’‘·Hê´ìï Hê≈£î ms¡Tø£ |ü]∫ Hê˝Àì Inner
Doctor ì y˚T˝§ÿ*|æ+~ |üÁrJ j˚T .. !
ªª Ç˝≤ •wüß´&ç‘√ ø£*dæ C≤„q+‘√ bÕ≥T Ä≥bÕ≥\÷,
❖❖❖
dü<ë#êsê\÷ H˚sŒ¡ &É+ @ >∑Ts¡Te⁄øÏ ≈£L&Ü kÕ<Û´ä + ø±<äT µµ nì
Hê≈£î m+‘·>±H√ nì|æ+∫+~. n+<äTøπ yês¡T n+<ä] Vü≤è<äj÷· ˝À¢ Ä ‘·sT¡ yê‘· ôdô|+º ãsY, 2008 ˝À |üÁrJ ªª ø£&ÜÔ˝Ÿ ˝À
m+‘√ $•wük˜ ÕúHêìï ÄÁø£$T+#ês¡T. 30 s√E\ ø±¢dt @sêŒ≥T #˚dæ Ä #·T≥TºÁ|üøÿ£ \ Á>±e÷\ìï+{Ïø°

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 9 nø√ºãsY 2009


yÓ[fl Á>±eTdüT\ú +<ä]ø° <Ûë´q|ü]#·jT· + #ÓsTT´ µµ nì Ä<˚•+#ês¡T. ìC≤ìøÏ |üÁ‹kÕsY øÏ Çø£ÿ&É #ÓbÕŒ* ªª <ä{°CŸ |üÁrJ µµ
n~ ≈£L&Ü ªª Á|ü‹s√p ˇø£ e÷düsº ìY rdüT≈£îì yÓfió¯ fl µµ nHêïs¡T. nì. m+<äTø£+fÒ e÷≈£î n‹<∏ä´+ Ç∫Ãq Ä Á>±eTdüTú\T
Á|ü‹s√p ˇø=ø£ÿ e÷düºsYqT ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ ø£&ÜÔ˝Ÿ P. ∫qïj·T´ <ä+|ü‘T· \T eT] P. >√bÕ\ø£èwüí <ä+|ü‘T· \T eT]
rdüT≈£îsêe&É+ n+fÒ ø£‹Ô MT<ä kÕeTT ˝≤+{Ï<.˚ ˇø£ kÕe÷qT´&ç>± Á|ü‹Á>±eT+˝À e÷≈£î ø±¢dTü \T @sêŒ≥T #˚dqæ C. s¡yT˚ wt >±s¡¢
Ä˝À∫ùdÔ ˇø£s¡ø£+>± #ê˝≤ Çã“+<˚ ! ø±˙ Ä |ü]dæú‘·T\˝À e+{Ï n<äT“¤‘·yÓTÆq <Ûë´qT\qT e÷düºs¡¢qT Ä ø±¢düT\ <ë«sê
ˇø£fÒ ìs¡j í T· + #˚dTü ≈£îHêïqT. ªª H˚qT |üÁ‹kÕsY øÏ e÷≥ Ç#êÃqT. ãj·T{ÏøÏ ‘˚e&É+ eT] kıôd’{°øÏ n≥Te+{Ï ÄDÏeTT‘ê´\qT
eT] yês¡T n+‘·eT+~ e÷düsº ‡Y ñ+&É>± Hê≈£î e÷Á‘·yT˚ Ä |üì n+~+#·&+É Hê <ë«sêH˚ »]–+<äH˚ ‘·è|æÔ nqT|üe÷q+ !
n|üŒC…bÕŒs¡T. n+fÒ n~ Hê e\¢ e÷Á‘·y˚T ne⁄‘·T+~ ! Ä Çø£ÿ&É ˇø£ ì$Twü+ Á|ü‘´˚ ø£+>± #ÓbÕŒ*. n|üŒ{Ïes¡≈î£
neø±X¯+ n+<äTøπ Hê≈£î Çe«ã&ç+~ µµ nì. Çø£ H˚qT ˝Òì @<√ eTT≈£îÿq |ü≥Tº≈î£ ì #Ó|Œü &É+ ‘·|Œæ +∫ Á|ü‘´˚ ø£+>± H˚qT mø£ÿ&Ü
<ÛÓ’s¡´+ ≈£L&ÉrdüT≈£îì Ä]úø£, nHês√>∑´ |ü]dæú‘·T\q÷ ≈£L&Ü ø±¢dTü \T #Ó|Œü ˝Ò<Tä . ø±˙ yÓTT+&ç<s’ÓÛ ´¡ +‘√ ªª H˚qT #Ó|Œü >∑\qT µµ
˝…ø£ÿ#˚j·Tø£ |üÁ‹kÕsYì eTqdüT‡˝À ‘·\#·T≈£îì Á|ü‹s√p ˇø£ nì |üÁ‹kÕsY ì ‘·\#·T≈£îì ãj·T\T<˚] yÓfi≤flqT. Hê yÓTT+&ç<s’ÓÛ ´¡ +,
e÷düsº ìY ôV≤’ <äsêu≤<é qT+∫ ø£&ÜÔ˝Ÿ rdüT≈£îì yÓfifl¯ ≥+, ô|<ä\› ≈£î |üÁrJ ø±ì¸jT· dtHdÓ t qqTï ˇø£ düeTs¡T&ú q’Ó e÷düsº >Y ± r]Ã~~›+~ !
<Û ë ´q•ø£ å D ‘√ bÕ≥T>± nø£ÿ&É ñqï 25 s√E\T
nø£ÿ&ç dü÷ÿfi¯fl˝À ≈£L&Ü Á|ü‹s√p Á|ü‹ø±¢düT˝À
<Û ë ´q ‘· s ¡ > ∑ ‘ · T \T ˇø£ n<äT“¤‘y· T˚ »]π>~.
ìs¡«Væ≤+#·&+É »]–+~ ! Á|ü‹s√E ñ<äj·T+ 4
30 s√E\ >∑+ˆˆ\øÏ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq
‘·s¡Tyê‘· ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ e÷ Á|üj÷· D+ sêÁ‹ 12
Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À ø£ & ÜÔ ˝ Ÿ ˝ À >∑+ˆˆ\øÏ eTT–ùd~. Ç˝≤
ÁãVü‰à+&ÉyÓTÆq ø±s¡´Áø£eT+ düTe÷s¡T Ä #·T≥TºÁ|üøÿ£ \
$»j· T e+‘· + >± »]– 18 Á>±e÷\T eT]
y˚ \ eT+~ Á>±eTdü T ú \ T bÕsƒ ¡ X Ê\\T ø£ e sY
|ü Á rJì ø£ \ e&É + eT] #Ó j · T ´&É + n<ä T “¤ ‘ · y ˚ T
yês¡ + ‘ê Äq+~+#· & É + e÷≈£ î . ∫e]s√E
#·÷dæ .. Hê Á|üj÷· düq+‘ê $T≥º e T<Û ë ´Vü ≤ ï+ 2
eT]Ãb˛j·÷qT ! >∑+ˆˆ\≈£î |üÁ‹kÕsY ø±¢d≈t î£ n+‘· eT+&ÉTf…+&É˝À ≈£L&Ü düTe÷s¡T
❖❖❖
1300 eT+~ Á|ü»\T Ä #·T≥TºÁ|üøÿ£ \ Á>±e÷\ qT+∫ sêe&É+
#·÷dæ H˚H˚ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷qT. @+ ø±¢dTü rdüTø√yê˝À ‘Ó*j·Tì
ªª Vü ≤ eTàj· T ´ ! Çø£ ÿ &É ‘ √ Hê≈£ î n|ü Œ C… | æ Œ q |ü ì Hê≈£î eT] nìïs√E\T y˚sπ @ e÷düsº Y ˝Ò≈î£ +&Ü 25 s√E\T
nsTTb˛sTT+~ µµ nì H˚qT dü+‘√wædü÷Ô+fÒ eTs¡Tø£åD+˝ÀH˚ n<äT“¤‘·+>± ø±¢düT\T ìs¡«Væ≤+#˚˝≤ ‘·j·÷s¡T#Ój·T´&É+ me]øÏ
ªª ø£&ÜÔ˝Ÿ qT+∫ 30 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À ñqï Á>±eT+ ª yÓ˝ŸC≤˝Ÿ µ kÕ<Û´ä + ??
øÏ e#˚ÃHÓ\ edüTHÔ êïqT. Ä Á>±eT+ #·T≥TºÁ|üøÿ£ \ ≈£L&Ü qTy˚«
❖❖❖
#·÷düTø√ µµ n+≥÷ Ç+ø√ u≤+ãT ù|˝≤Ãs¡T |üÁrJ. Ç~ ì»+>±
Hê≈£î ô|qTdüyê˝Ÿ ! n+‘·<÷ä s¡+ e÷düsº ‡Y ì rdüT≈£îyÓfifl¯ &É+ #ê˝≤ Ä ‘·s¡Tyê‘· ø£\«≈£î]Ô #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ Á>±e÷˝À¢ ≈£L&Ü
Çã“+~. n~ø±ø£ ªª Á|ü‹s√p ôV≤’ <äsêu≤<é qT+∫ yÓfiÔ‚ nø£ÿ&É HÓ\s√E\ bÕ≥T Áø=‘·yÔ êfi¯fl≈£î ø±¢dTü \T ìs¡«Væ≤+#·&+É »]–+~.
nqT≈£îqï \ø£´å + HÓsy¡ s˚ <¡ Tä µµ nì ìs¡sí TT+#·T≈£îì Çø£ Ä }fiÀflH˚ Çø£ÿ&É Ç+ø± >=|üŒ$wüjT· + @$T≥+fÒ uÛ>Ñ e∑ BZ‘· >∑T]+∫ ndü\T
eTø±+ y˚<ë›eTì u≤´>∑T düs¡T›≈£îì H˚qT Hê uÛ≤s¡´ lyêDÏ m|ü&É÷ ‘Ó\TdüTø√˝Ò<äT. ø±˙ Çø£ÿ&É n+fÒ á Á>±eT+˝À
ãj·T\T<˚sê+ ! uÛ>Ñ e∑ BZ‘· bÕsêj·TD+ u≤>± #˚kÕÔsT¡ . yê]øÏ Bìì bÕsêj·TD+

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 10 nø√ºãsY 2009


#˚j·T&É+ ‘Ó\TdüT>±ì, <ëì kÕsê+X¯+ ‘Ó*j·T<äT. n+<äTø£ì Ç#˚Ã$. Ç˝≤ Ç≥Te+{Ï$ mH√ï nqTuÛÑyê\T Ç+ø± mH√ï
H˚qT ≈£L&Ü uÛÑ>∑eBZ‘· eT] ñ‘·Ôs¡^‘· ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT≈£îì |ü+#·T≈£îHêï ‘·s>¡ ì∑ $ !
<ëìkÕs¡+‘√ ø±¢dTü \T #Ó|⁄ü ‘·÷+fÒ ì»+>± yês¡T nqTuÛ$Ñ +∫q m≥Te+{Ï •wüß´&çHÓ’Hê C≤„q|üs¡+>± <ä÷s¡+>± ô|fÒº
Äq+<ä+ n+‘ê Ç+‘ê ø±<äT. |üÁ‹kÕsY ø£èwüß&í ç s¡÷|ü+˝À e∫à >∑Ts¡Te⁄\H˚ #·÷kÕqT ø±˙, Á|ü‹ø£Då + mìïy˚\ yÓTfiÆ fl¯ <ä÷s¡+˝À
nø£ÿ&É ñ+&ç Hê s¡÷|ü+˝À #ÓãT‘·÷ e⁄+fÒ ì»+>± Hê »qà ñHêï eTq*ï n+{Ïô|≥Tº≈î£ ì Á|ü‹ dü+<äs“¡ +¤ ˝Àq÷ yês¡T eTq≈£î
<Ûqä ´+ nsTT+<äì|æ+∫+~ !! ‘·>T∑ dü÷#·q\T #˚d÷ü Ô eTq+ dü]jÓTÆ q e÷s¡+Z ˝À Á|üj÷· DÏ+#˚˝≤
❖❖❖ eTq*ï r]Ã~<äT‘› ÷· ñqï eTq >∑Ts¡T<˚e⁄˝Ò ªª <ä{°CŸ |üÁrJ µµ !!
eTq ø£&ÜÔ˝Ÿ eTùV≤X¯«s¡ eTVü‰ |æs¡$T&é <ä>∑Zs¡ »]–q ❖❖❖
ªª •esêÁ‹ nK+&É <Ûë´q+ µµ eT] Ä>∑düTº 15 •˝≤Hê´dü+
J$‘·+˝À m+‘√ ìC≤sTTr‘√, m+‘· ‘Ó–+|ü⁄‘√, m+‘·
dü+<äs“¡ +¤ >± |üÁrJ Hê≈£î n|üŒC…|Œæ q |üì m+‘√ düeTs¡eú +‘·+>±
#Ój·T´&ÜìøÏ Á|ü‹ø£åD+ yês¡T n+~+∫q dü÷#·q\T #ê˝≤ ‘·|qü ‘√ ªª MT˝ÀH˚ ñqï Ä <Óe’ + ø√dü+ yÓ‘ø· +£ &ç — J$‘·+
n<äT“¤‘+· . Ç˝≤ ªª ˇø£ e÷düsº Y n+fÒ øπ e\+ kÕ<Ûqä , kÕ«<Ûë´j·T+, n+fÒ øπ e\+, uÛÖ‹ø£+ ˝Òø£ Ä<Ûë´‹àø£+ ø±<äT — s¬ +&ÉT ≈£L&Ü
dü»q® kÕ+>∑‘´· y˚T ø±<äT — @ |üì nsTTHê #ÓjT· ´>∑\&ÉT µµ nì ¬s+&ÉT ø£fi¯fle+{Ï$ — ¬s+&ç+{Ï MT<ä düeTdæú‹˝À Á|üj·÷D+
ìs¡÷|æ+∫q yês¡T ªª <ä{°CŸ |üÁrJ µµ.eT] Hê n<äèwüºy˚TyÓ÷ #˚jT· >∑*–q yê&˚ ndü˝q’… C≤„ì µµ nì ≈£î+&Éã<ä\› T ø={Ïqº yêπs
>±˙ á dü+e‘·‡s¡+ lXË’\+˝À »]π> 11e <Ûë´q j·TC„ |üÁrJ. n+<ä]>∑Ts¡Te⁄\ ˝≤>± ñ+fÒ |üÁrJ˝À ª øÏø˘ µ @+
ìs¡«Vü≤D˝À Hê≈£î ≈£L&Ü neø±X¯+ ø£*Œ+∫q+<äT≈£î yê]øÏ ñ+≥T+~ ?!
ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó\T|ü⁄≈£î+≥THêïqT ! Á|ü‹ dü+<äs“¡ +¤ ˝Àq÷ yê]H˚ >∑eTìdü÷Ô yê] dü+<˚XÊìï
H˚qT, Hê uÛ≤s¡´ lyêDÏ Á|ü‹ >∑es¡ïyÓT+{Ÿ dü÷ÿ˝ŸøÏ yÓ[fl rdüT≈£î+≥÷ yê] ÄodüT‡\qT m\¢yfi˚ ˝¯ ≤ ø√s¡T≈£î+≥÷ ..
$<ë´s¡T\ú ≈£î eT÷&ÉT s√E\T #=|üq ø±¢dTü \T #Ó|Œü &É+ »]–+~. ` <Û÷ä [|üP&ç #·+Á<äXK‚ sY
‘·sT¡ yê‘· yês¡T Ç∫Ãq ø±+|æy¢ TÓ +{Ÿ‡ e÷≈£î #ê˝≤ Äq+<ëìï eqdü*ú |ü⁄s¡+, ôV≤’ <äsêu≤<é, ôd˝Ÿ:9848788128

<Ûë´q+ #ù̊d |ü<‹∆ä : ªª XÊ«dü MT<ä <Ûë´dü R ÄHêbÕqdü‹ µµ


düTU≤düq+˝À .. Vü‰sTT>± .. ≈£Ls¡TÃì .. #˚‘T· \T s¬ +&É÷ ø£*|æ .. ø£fió¯ fl s¬ +&É÷ eT÷düT≈£îì .. Á|üøè£ ‹ düV≤ü »+>±
»s¡T>∑T‘·÷qï ñ#êä«dü, ìXÊ«dü\qT .. @ø£<ëÛ s¡>± .. >∑eTìdü÷Ô e⁄+&Ü* ! @ <˚e‘ê s¡÷bÕ˙ï, >∑Ts¡T s¡÷bÕ˙ï Á|ü‘´˚ ø£+>±
}Væ≤+#·T ø√sê<äT ! @ <Ó’e HêeTdüàs¡D≤ e⁄+&Ésê<äT ! e÷eT÷\T>± »s¡T>∑T‘·÷qï
ñ#êä«dü ìXÊ«dü\H˚ nVü‰<¢ +ä >± >∑eTìdü÷Ô e⁄+&Ü*. eT<Û´ä eT<Û´ä ˝À nH˚ø±H˚ø£ Ä˝À#·q\T
edüTHÔ êï yê{Ïì m|üŒ{Ïø|£ ü &ÉT ª ø£{Ÿ µ #˚d÷ü Ô .. eT∞fl eT∞fl XÊ«dü MT<äøπ .. <Ûë´dü
eTs¡\TÑ·÷ e⁄+fÒ .. Áø£eTÁø£eT+>± .. Ä˝À#·Hê s¡V≤æ ‘· dæ‹ú ø£\T>∑T‘·T+~ .. eTqdüT‡
ì]«wüjT· +, X¯Sq´+ nsTTb˛‘·T+~ .. Ç<˚ <Ûë´qdæ‹ú .
á Ä˝À#·Hês¡Væ≤‘·dæú‹˝À ø£*π> nH˚ø±H˚ø£ XÊØs¡ø£, Hê&ûeT+&É\, Ä‘êàqTuÛÑyê\qT
ÁX¯<>∆ä ± >∑eTìdü÷Ô e⁄+&Ü*. Ä dæ‹ú ˝À X¯Øs¡+ yÓ\T|ü\ e⁄qï $X¯«eTj·T ÁbÕDX¯øÔÏ ..
nbÕs¡+>± X¯Øs¡+˝ÀøÏ Á|üy•˚ +∫ .. Hê&ûeT+&É˝≤ìï X¯ó~∆ #˚dTü +Ô ~.
me] ej·TdüT‡ m+‘·T+≥T+<√ .. ø£˙dü+ nìï ì$TcÕ\T .. ‘·|Œü ìdü]>± .. s√EøÏ
s¬ +&ÉTkÕs¡T>¢ ± .. <Ûë´q+ #˚j÷· *. á $<Û+ä >± Á|ü‹s√p ìj·TeTã<ä+∆ >± <Ûë´q nuÛ≤´kÕìï
n\yê≥T #˚dTü ø√yê*.
ªª XÊ«kÕqTdü+<Ûëq+ <ë«sê Ä‘êàqTuÛeÑ + µµ
<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 11 nø√ºãsY 2009
ªª düs¡«Jeq ø±s¡TD´+ .. düeTdüÔ ÁbÕDÏø√{Ï‘√ $TÁ‘·‘·«+ |üÁrJ e\¢H˚ kÕ<Ûä´+ µµ
65 dü+ˆˆsê\ ej·TdüT‡˝À u…b’ Õdt düsØ®¡ »]– |ü~ dü+e‘·‡sê\T ô|>’ ± nsTTHê, ìã“s¡+>±, dæsú +¡ >±, ìX¯Ãj·T+>±,
eTT≈£îÿdü÷{Ï>± e´eVü≤]+#˚ ªª leT‹ \*‘ê >±s¡bÕ{Ï µµ >±] qT+∫ ªª Åd”Ô ˝Àø£+ µµ, ªª |ü⁄s¡Twü˝Àø£+ µµ ≈£L&Ü H˚sT¡ Ãø√e\dæq~
m+‘Ó’Hê ñ+~. yÓTT<ä{Ï ø£s¡düŒs¡Ù‘√H˚ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ jÓTTø£ÿ $<äT´‘Y nj·TkÕÿ+‘·X¯øÏÔì #·$#·÷∫, |üÁrJ dü÷#·qô|’
nyÓT]ø± qT+∫ Ç+&çj·÷ e#˚Ãdæ, Ç‘√~Ûø£+>± <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ #˚k˛Ôqï |æs¡$T&é e÷düºsY. |üÁrJ lsêeTT&ÉT>±, ‘êqT
Ä+»H˚jT· T&ç>± ‘Ó\TdüT≈£îì ªª Hê sêeTT&çï |üÁrJ ˝À |ü]|üPs¡+í >± #·÷kÕqT µµ nqï á jÓ÷–ì »]|æq Á|ü‘´˚ ø£ Ç+≥s¡÷«´
ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ bÕsƒ≈¡ î£ \≈£î m+‘√ dü+<˚XÊ‘·àø£+>± ñ+≥T+~. ` e÷s¡+ •eÁ|ükÕ<é, ôd˝Ÿ : 9490882773
e÷s¡+ : qeTùdÔ y˚T&ÉyTé .. MT≈£î Ä<Ûë´‹àø£‘· |ü≥¢ ÄdüøÔÏ m˝≤ dü V ü ≤ »+>±H˚ #ê˝≤ Vü Q cÕs¡ T e´øÏ Ô nsTTq H˚ q T
ø£*–+~ ? düTKuÀ<Ûëq+<ä >±] yê´K´\‘√ Ä˝À#·q˝À |ü&bç ˛j·÷qT. H˚qT
\*‘ê y˚T&ÉyéT : qeTùdÔ ! H˚qT #ê˝≤ ∫qï ej·TdüT‡˝ÀH˚ ªª Ä+»H˚jT· kÕ«$T µµ n+fÒ #ê˝≤ Çwü|º &ü <˚ ëìï. ªª Ä‘·à µµ n+fÒ
nHês√>±´\≈£î ˝Àqj·÷´qT. Hê≈£î 19e @≥ ô|fi¯flsTT+~. 23 Hê≈£î ô|<ä>› ± ns¡eú Tj˚T´~ ø±<äT. düTKuÀ<Ûëq+<ä >±s¡T #Ó|⁄ü ‘·÷+fÒ
e dü+ˆˆ qT+∫ nHês√>∑´+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. e÷ ‘·*¢>±s¡T $H˚<ëìï. Áø£eT+>± Hê Äs√>∑´+ u≤>∑e&É+ yÓTT<ä\sTT´+~.
n˝≤ ÁbÕs¡+uÛeÑ TsTT´+~ Hê Ä<Ûë´‹àø£ J$‘·+.
nø£kÕà‘·TÔ>± eTs¡DÏ+#·&É+ e\¢ Ä cÕø˘˝À Hê≈£î #ê˝≤
nHês√>±´\T e#êÃsTT. #ê˝≤ ø£wüº|ü&ܶqT. ‹s¡>∑ì Á|ü<˚XÊ\T e÷s¡+ : eT] kÕ«$T düTKuÀ<Ûëq+<ä >±] ‘·sê«‘· eT¬se]‘√HÓH’ ê
˝Òe⁄, Ç+&çj÷· ˝Àq÷, nyÓT]ø±˝Àq÷. ªª Çø£ Ç+^¢wßü eT+<äT\T dæŒ]#·T´e˝Ÿ e÷düsº ‡Y ‘√ |ü]#·jT· + nsTT´+<ë ?
e<äT,› Ç+¬ø<√ ñ+~ µµ nì H˚qT nH˚«wæd÷ü qÔ ï düeTj·T+˝À ˇø£ \*‘ê y˚T&ÉyTé : ne⁄qT. ÄyÓT \÷sTTdt ùV≤ .. nyÓT]ø±˝À !
ùdïVæ≤‘·Tsê* dü\Vü‰ô|’ ªª ¬s’ø° µµ ÄyÓT Hêø=ø£ ô|<ä› ≥]ï+>¥ Ç∫Ã+~.
H˚s¡TÃ≈£îHêïqT. " You Can Heal Your Life " nì

Ä s¬ ø’ ° e÷düsº Y <ä>]Z∑ øÏ yÓ[flq ÄyÓT Áyêdæq |ü⁄düÔø±ìï ˇø£ Áô|ò+&é


‘·sê«‘·, ªª eTqø£+fÒ >=|üŒX¯øÔÏ @<√ Hê≈£î Ç∫Ã+~. Ä |ü⁄düÔø£+ ªª MT
Äs√>∑ ´ + MT #˚ ‘ · T ˝À¢ µµ nì
ñ+~ µµ nH˚ dü‘´· + ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT.
nqTyê<ä+ ≈£L&Ü e∫Ã+~ ø£<ë.
e÷ neTà>±s¡T >∑T+&Ób˛≥T‘√ ªª eT÷&É T HÓ \ ˝À¢ ø±´q‡sY ‘√
b˛j·÷s¡T. e÷ neTà |ü⁄{Ϻ+{ÏyÓ’|ü⁄ eTs¡DkÏ ÕÔe⁄ µµ nì &Üø£sº T¡ ¢ \÷sTTdt ùV≤
yêfi¯ófl n+<äs¡÷ >∑T+&Ób˛≥T‘√H˚ ‘√ #Ó|Œæ q|ü&ÉT, ÄyÓT ªª ÇjÓ÷yê µµ
b˛e&É+ e\¢, e÷ neTà ≈£L&Ü n˝≤π> (IYOVA) ˝Àì eTùV≤wt j Ó ÷ –
b˛e&É+ e\¢ Hê≈£L uÛj Ñ T· +>± ñ+&˚~, #·ìb˛‘êqì. ã¢&Áé ô|wüs,Y ÄÁX¯eT+˝À uÛ≤yêr‘· <Ûë´q+ H˚sT¡ Ã≈£îì, <Ûë´q+ #˚dæ eT÷&ÉT
&Éj·÷_{°dt, Vü‰sYºø£+ô|’ ¢+{Ÿ M{Ï‘√ H˚qT s¡ø£s¡ø±\ ø£cÕº\T HÓ\\ ‘·sê«‘· &Üø£ºs¡¢ e<ä›≈£î yÓ[‘˚ yêfi¯ófl ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡≥,
|ü&TÉ ‘·Tqï|ü&ÉT, e÷ ã+<ÛTä e⁄ <ë«sê düTKuÀ<Ûëq+<ä ø±¢d\t ≈£î ªª MT ø£d\ü T ø±´q‡sY ˝Ò<Tä µµ nì !
nf…+&é nj·÷´qT 1997 ÁbÕ+‘ê˝À¢. Ä esYÿcÕ|t≈î£ yÓ[flq|ü&ÉT H˚qT U.S.A. ˝À ÄyÓT ø£+&Éøº̆ #˚ùd esYÿcÕ|t˝À bÕ˝§Zì,
kÕ«$T düTKuÀ<Ûëq+<ä n&ç>±s¡T ªª @+{Ï MT ÁbÕã¢yTé ? µµ nì. Ä |ü⁄düøÔ +£ ˝À ÄyÓT @+ #Ó|Œæ +<√ n˝≤ C≤Á>∑‘>Ô· ± bòÕ˝À nsTT,
ªª e÷ ‘·*>¢ ±] yÓ|’ ⁄ü mes¡÷ 40 e ãsY&Ô ˚ #·÷&É˝<Ò Tä . n+<äs÷¡ Ä ÇHédŒæ sπ wüHé e\¢ ÄyÓT #Ó|Œæ q kÕ<Ûqä \ e\¢ #ê˝≤es¡≈î£ Äs√>∑´+
>∑T+&Ób˛≥T‘√ b˛j·÷s¡T. Hê≈£î Ä uÛj Ñ T· + ñ+~ ! µµ nHêïqT. bı+<ëqT. Hê J$‘êH˚ï e÷]Ãy˚d+æ ~ Ä |ü⁄düøÔ +£ !
Äj·Tq Hê ø£fifl¯ ˝ÀøÏ #·÷dü÷Ô nHêïs¡T ªª MT ‘·*>¢ ±s¡T e÷s¡+ : eT] ªª ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ µµ ‘√ MT |ü]#·jT· + m˝≤
eTs¡DÏ+∫q+‘·e÷Á‘êq MTs¡÷ eTs¡DÏ+#ê\ì @MT˝Ò<äT. »]–+~ ?
yês¡dü‘·«+ nH˚~ @B ˝Ò<äT. Çe˙ï eTq+ nqT≈£î+≥Tqï$ \*‘ê y˚T&ÉyéT : H˚qT nyÓT]ø±˝À ∫qï>± Ns¡\ yê´bÕs¡+
e÷Á‘·y˚T. me] Ä‘·à @ Á|üD≤[ø£ rdüT≈£îì edüTÔ+<√ <ëì #˚ùd<ëìï. eTq yêfi¯fl Áb˛Á>±yéT‡, ô|<ä› |ò+ü ø£Hå ‡é ˝À Ns¡\kÕº˝Ÿ
Á|üø±s¡y˚T »s¡T>∑T‘·T+~ µµ nì #ÓbÕŒs¡T. yê] yê´K´‘√ Hê ô|fÒ<º ëìï. nsTT‘˚ Hê≈£î u…b’ Õdt düsØ®¡ nsTTq ‘·sê«‘· e÷H˚kÕqT.
Ä˝À#·Hê dæ‹ú e÷]+~. 2004 dü+ˆˆ˝À e÷ Áô|+ò &é≈î£ Ä|òsü Y #˚<ë›eTì nyÓT]ø± yÓ[fl

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 12 nø√ºãsY 2009


" TANA " düu˝ÑÛ À bÕ˝§ZHêïqT. H˚qT, e÷ Áô|+ò &é Ns¡\ kÕº˝Ÿ˝À nH˚ Á>±+&é e÷düsº Y <ëì eT÷\|ü⁄s¡Twüß&ÉT. y˚\˝À ñ+{≤sêj·Tq
ì\TÃì ñ+fÒ, &܈ˆ q÷´≥Hé, \ø°àå q÷´≥Hé, |üÁrJ eTT>∑TsZ ÷¡ nqTj·÷j·TT\T. á _©¢ $T∫>±Hé ùd{º ŸøÏ Ä ne‘êsY ø√sY‡ øÏ
∫qï>± q&ÉT#·T≈£î+≥÷ edüTHÔ êïs¡T. &܈ˆ q÷´≥Hé ‘√ Hê≈£î eTT+<˚ ôV≤&é. Äj·Tq |üÁrJ e∫Ãq s√E &ÓÁ{≤sTT{Ÿ˝À ˝ÒsT¡ . eTs¡THê&ÉT
ˇø£ ø±eTHé Áô|+ò &é <ë«sê |ü]#·jT· + nsTT+~. q÷´≥Hé Hê≈£î Äj·Tq n<˚ ªª _©¢ µµ >±s¡T Hê≈£î bò˛Hé #˚d,æ ªª y˚T&ÉyTé ! Ç+&çj÷·
|æs$¡ T&é‡ >∑T]+∫, |üÁrJ >∑T]+∫ #ÓbÕŒ&ÉT. Ä ‘·sê«‘· s¬ +&ÉT qT+∫ ˇø£ Áπ>{Ÿ e÷düºsY e#êÃs¡≥ ø£<ë. Äj·TqqT H˚qT
eT÷&ÉTkÕs¡T¢ q÷´≥Hé‘√ bò˛Hé˝À e÷{≤¢&≥É + »]–+~. ª ‘êHê µ ø£\e#êà ? µµ nì n&ç>±s¡T. |üÁrJ, Áù|yéTHê<∏é ≈£L‘·Ts¡T dü«|üï
˝À qqTï #·÷dæ q÷´≥Hé >∑ã>∑u≤ Hêe<ä› ø=#êÃ&ÉT. qqTï Ç+{À¢ ñHêïs¡T. |üÁrJ |ü]àwüH‘é √ ªª _©¢ µµ >±]ì rdüT≈£îì
|ü\ø£]+∫ ªª ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ e#êÃs¡T. |ü]#·jT· + #˚kÕÔqT s¡+&ç µµ dü«|üï yê[fl+{ÏøÏ yÓfi≤fl+. Áù|yéTHê<∏,é H˚qT, Hê yÓ+≥ e∫Ãq
nHêïs¡T. nyÓT]ø£H‡é . Hê>∑sêE, Ç‘·sT¡ \T ø=+<äsT¡ #·T≥÷º ≈£Ls¡TÃHêïeTT.
#˚‘T· \T |ü≥Tº≈î£ ì q&ç∫ edüTHÔ êïsêj·Tq. edü÷Ô e÷ kÕº˝Ÿ |üÁrJ, _©¢ yê[fl<ä›s¡÷ e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥÷+fÒ Ä dü+uÛ≤wüD
e<ä≈› î£ e#êÃs¡T. q÷´≥Hé |ü]#·jT· + #˚kÕs¡T yê]øÏ qqTï ªª \*‘ê $q&ÜìøÏ s¬ +&ÉT #Óe⁄\÷, Ä düìïy˚XÊìï #·÷&É{≤ìøÏ s¬ +&ÉT
y˚T&ÉyTé µµ nì. Ä ø£fifl¯ ˝ÀøÏ #·÷ùdÔ ˇø£ e÷j·T ˝≤>± nì|æ+∫+~. ø£fiS¯ fl #ê\˝Ò<Tä . ªª MT¬s+‘√ >=|üŒ e÷düsº Y µµ nì |üÁrJ _©¢ì
Ä |ò*” +>¥ #Ó|Œü &É+ e÷≥˝À¢ kÕ<Û´ä e÷ ?! ªª qeTkÕÿs¡eT+&û µµ Á|üX+¯ dæùd,Ô ªª MT n+‘· >=|üŒ >∑Ts¡Te⁄qT H˚qT #·÷&É˝<Ò Tä µµ nì
nHêïqT. Äj·Tq Á|ü‹qeTkÕÿs¡+ #˚d,æ ªª Hê≈£î MTs¡T m|üŒ{Ï _©¢ |üse¡ X¯+ bı+<ës¡T |üÁrJ |ü≥.¢ ªª ‘·÷s¡TŒ eT] |ü•ÃeT+
qT+#√ ‘Ó\TdüT y˚T&ÉyTé . MT ø√düyT˚ H˚qT nyÓT]ø± e∫Ã+~ µµ ø£*kÕsTT µµ nì|æ+∫+~ Hê≈£î. |üÁrJ ‘√ n~ eT÷&Ée ø£\sTTø£
nì s¬ +&ÉT #˚‘T· \÷ |ü≥Tº≈î£ Hêïs¡T. " Electro magnetic rays " Hê~. Hêπø+ ‘Ó*j·T<äT Ç+ø± Äj·Tq >∑T]+∫. ªª MTø√dü+
$<ä T ´‘Y nj· T kÕÿ+‘· ‘· s ¡ + >±\T ! n+‘˚ ! Ç|ü  &É T H˚ H =ø£ bÕ≥ bÕ&É ‘ êqT y˚ T &É y é T µµ nHêïs¡ T |ü Á ‹kÕsY .
#Ó|Œü >∑\T>∑T‘·THêïqT á e÷≥. n|ü&ÉT ndü‡\T ns¡+ú ø±˝Ò<Tä . Ä+»H˚jT· kÕ«$T >∑T]+∫ bÕ&Üs¡T. Hê≈£î Ä+»H˚jT· kÕ«$T n+fÒ
Ä X¯øÏÔì e÷Á‘·+ nqTuÛÑ$+#·>∑*>±qT. Ä dü+ÁuÛÑeT+˝À+∫ Çwüeº Tì |üÁrJ øÏ m˝≤ ‘Ó\TdüT ?? mes¡T #ÓbÕŒs¡T ???
‘˚sT¡ ø√e&ÜìøÏ ø=+‘·ùd|ü⁄ |ü{+ºÏ ~. Äj·Tq Áπ>{Ÿ e÷düsº Y nì n+‘·≈£îeTT+<äT s√E H˚qT @sêŒ≥T #˚dæq ø±¢düT˝À
Hê≈£î ‘Ó\TdüT. n+<ä]‘√ yÓT&çfÒwüHé #˚sTT+∫q ‘·sê«‘·, qqTï ùdºJ ô|’øÏ
nsTT‘˚ ªª MTs¡T Hê≈£î ‘Ó\TdüT. MT ø√düyT˚ e#êÃqT µµ |æ*#ês¡T. Hê ÁuÛ÷Ñ eT<Û´ä + yÓ|’ ⁄ü Áy˚\T ô|{Ï,º Ç<˚+{Ï y˚T&ÉyTé ? µµ
nqï|ü&ÉT ªª >∑Ts¡Te⁄\T ` yê]˝≤π> e÷{≤¢&‘É ês¡T ø±uÀ\T ! µµ nì n&ç>±s¡T. ªª ª <∏sä ¶Y ◊ µ düsY µµ nHêïqT. ndü‡\T <∏sä ¶Y ◊
nqT≈£îHêïqT. yÓTT<ä{Ï |ü]#·jT· + ø£<ë e÷ kÕº˝Ÿ <ä>sZ∑ ¡ ≈£Ls¡TÃì n+fÒ @yÓ÷ Hê≈£î ‘Ó*j·T<äT ! m˝≤ #ÓbÕŒqT ?? Äj·Tq≈£î
ãTø˘‡ Ç#êÃs¡T. Äq+<ä+ ø£*– |ü~ì$TcÕ\T Ä>∑≈î£ +&Ü #·|Œü ≥T¢ ø={Ï+º #ês¡T.
eT] Hê≈£î ‘Ó*j·Tì $wüj÷· ìï H˚qT ª Á‹H˚Á‘·+ µ nì #Ó|Œü ≥+
e÷s¡+ : |üÁrJ &ÓÁ{≤sTT{Ÿ øÏ e∫Ã, nø£ÿ&É ø±¢düT #ÓbÕŒs¡T @$T{Ï ? eT] Äj·TH˚ #Ó|Œæ +#ês¡T. eT] Ä eTs¡Tdü{Ï s√E
ø£<ë ! m˝≤ »]–+~ Ä ø±¢dTü ? Ä+»H˚ j · T kÕ«$T bÕ≥ bÕ&Üs¡ T . eT]mes¡ T #Ó b ÕŒs¡ T
\*‘ê y˚T&ÉyTé : &ÓÁ{≤sTT{Ÿ˝À e÷ ne÷àsTT, n\T¢&TÉ , eT] Ä+»H˚j·TkÕ«$T Hê≈£î Çwüº<Ó’eeTì ? ªª MTs¡T Hê≈£î u≤>±
e÷ ‘·eTTà&ÉT s¡$ ñ+{≤s¡T. Hê>∑sêE nH˚ |æs$¡ T&é e÷düsº Y ‘Ó\TdüT µµ nì e÷{e÷{ø° nHêïs¡T. Äj·Tq &ÉãT“ eTìwæ ø±<äT.
&ÓÁ{≤sTT{Ÿ˝À ñHêï&ÉT. Ä nu≤“sTTì ø±+{≤ø˘º #˚dæ, |üÁrJ Hê e\¢ Äj·Tq≈£î ˇq>∑÷sπ |üqT\T ˝Òe⁄. Äj·Tq @ |ü\T≈£îã&çøÏ
m|ü&=düTHÔ êïs√ ‘Ó\TdüT≈£îì, Vü‰˝Ÿ ãTø˘ #˚d,æ ÁuÀ#·sT¡ ¢ y˚sTT+∫ dü+ã+~Û+∫q |üqT\T n&ç>π yês¡T ø±<äT. Ç~ n+‘ê $TsêøÏ˝Ÿ.
eTq Ç+&çjT· Hé k˛ºs‡Y ˝À¢ ô|{Ï+º #êqT. &ÓÁ{≤sTT{Ÿ ˝ÀH˚ Áù|yéTHê<∏é @+ »s¡T>∑T‘√+~ ?? mesêj·Tq ?? Hê >∑T]+∫ m˝≤
e÷düsº Y yêfi¯fle÷àsTT dü«|üï, n\T¢&TÉ s¡yT˚ wt e<ä› ñHêïs¡T. yês¡÷ ‘Ó\TdüT ?? á yÓ’ÁuÒwüHé @$T{Ï Äj·Tq ÁuÛÑ÷eT<Ûä´+˝À #˚sTT
e#êÃs¡T |üÁrJ MT{Ï+>¥øÏ. n˝≤ |ü]#·j·TyÓTÆ+~ Áù|yéTHê<∏é ô|≥º>±H˚ ?? Ä düŒs¡Ù≈£î X¯Øs¡eT+‘ê |ü⁄\øÏ+‘· @$T{Ï ?? n+‘ê
e÷düsº ‘Y √. |üÁrJ ø±¢d≈t î£ 70 eT+~ e#êÃs¡T. nyÓT]ø±˝À n~ ©\ !! Ç<˚ Hê≈£î ns¡eú TsTT+~, ªª |üÁrJ #ê˝≤ >=|üŒyês¡T µµ
#ê˝≤ ô|<ä› dü+K´. |üÁrJ #ê˝≤ dü+‘√wæ+#ês¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ nì eTqdüT‡≈£î u≤>± ‘Ó*dæ+~ n|üŒ{Ïø.Ï
e÷ ne÷àsTT Ç+{ÏøÏ uÛÀ»HêìøÏ rdüTø¬ fi≤flqT |üÁrJ ì. ❖❖❖
e÷s¡+ : eT] Ä ‘·sê«‘· .. |üÁrJ _©¢˙, n+<ä]˙, Áù|yéTHê<∏éq÷ yÓT&çfÒwüHé˝À
\*‘ê y˚T&ÉyTé : ªª _©¢ µµ nì ˇø£ e÷düsº Y ñHêïs¡T &ÓÁ{≤sTT{Ÿ˝À ! ≈£Ls√Ãu…{≤ºs¡T. n+‘ê >±&ÛÉyÓTÆq <Ûë´qdæú‹˝ÀøÏ yÓ[flb˛j·÷+.
nø£ÿ&É U.S.A. ˝À ªª ne‘êsY ø√sY‡ µµ nì ñ+~. ªª Vü≤]bÕeTsY µµ <Ûë´q+ nsTTq ‘·sê«‘· n+<äs÷¡ Hê yÓ|’ ⁄ü dü+ÁuÛeÑ T+>± #·÷kÕs¡T.

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 13 nø√ºãsY 2009


‘·sê«‘· ãj·T{Ïø=#êÃ+. Hê yÓ+≥ e∫Ãqyês¡T Ç+^¢wüß˝À düŒ s¡Ù e~*+~. p˝…’, 2007 ˝À ∫ø±>√˝À, Ä>∑düTº˝À
n&ç>±s¡T qqTï ªª |üÁrJ @+ bÕ≥bÕ&Üs¡T ? µµ nì. #ÓbÕŒqT &ÓÁ{≤sTT{Ÿ˝À |üÁrJ ø£*kÕqT. e÷ ne÷àsTTøÏ #Óù|ŒkÕqT.
ªª Vü≤qTe÷Hé >∑T]+∫ bÕ&Üs¡T µµ nì. " Your monkey god ! " ªª Ábı<äTH› ˚ H˚qT Ç+&çj÷· ≈£î yÓ[flb˛‘ê µµ qì ! Hê Ä|òd” t m‘Ô̊d,æ
nHêïs¡T yêfi¯ófl ìX‚Ãwüß˝º ’… ! yêfi¯fl+‘ê eTq Ä+»H˚jT· kÕ«$Tì n˙ï bÕ´ø˘ #˚düT≈£îì, &çôd+ãsY, 2004 ˝À Ç+&çj·÷≈£î
ªª eT+ø° >±&é µµ nì |æ\TkÕÔsT¡ . Äj·Tq bÕ&ÉT‘·Tqï|ü&ÉT, Hê e#˚ÃkÕqT ! ªª &çôd+ãsY, 2004 dæø+Ï Á<ëu≤<é <Ûë´qj·TC≤„ µµ ìøÏ
ù|dt˝À e÷s¡TŒ˝§∫Ã, it looks like monkey, Hê eTTK+˝À ≈£L&Ü Vü‰»s¡j÷· ´qT !
e÷s¡TŒ\T yêfi¯ófl Á|üdTü Œ¤≥+>± #·÷kÕs¡≥ ªª Ä+»H˚jT· kÕ«$T µµ e÷s¡+ : Áù|yéTHê<∏é >±]‘√ MT |ü]#·jT· + ?
e<äHêìï ! n~ <Ûë´q+ |üPs¡ÔsTT H˚qT ˝Ò#˚es¡≈£î ñ+<ä≥ !
yêfi¯ófl n+‘· dü+ÁuÛeÑ T+>± #·÷&É&ÜìøÏ n<˚ ø±s¡D+. H˚qT eT∞fl \*‘ê y˚T&ÉyTé : Áù|yéTHê<∏é >±] kÕ+>∑‘´· +, |üÁ‹>±] kÕ+>∑‘´· +
Á~∏\T¢ ! $TsêøÏ˝Ÿ MT<ä $TsêøÏ˝Ÿ ! Ç+‘·ø+£ fÒ >=|üŒ mø˘‡|”]j·THé‡ ˝≤>±H˚ m+‘√ n<äT“¤‘+· ! s¬ >∑T´\sY>± ø£*ùdyêfi¯fl+ &ÓÁ{≤sTT{Ÿ˝À.
Hê J$‘·+˝À Ç+πøeTT+≥T+~ ?!! Áù|yéTHê<∏é kÕVü≤#·s´¡ +˝À #ê˝≤ nqTuÛyÑ ê\T sêe&É+ »]–+~.
H˚HÓ|ü&É÷ J$‘ê+‘·+ Áù|yéTHê<∏é ñ|üø±s¡+ eT]∫b˛˝ÒqT !
Ä ø£Då + qT+∫ H˚qT Hê sêeTT&çì Äj·Tq˝À #·÷dü÷HÔ ˚ n˝≤π> &Üø£sº Y q÷´≥Hé ! q÷´≥Hé e\¢H˚ H˚qT yÓTT<ä≥ |üÁrJì
ñHêïqT !
ø£\e&É+ »]–+~. q÷´≥Hé <ä+|ü‘T· \T Hê≈£î Hê ªª >±&é bòÕ<äsY
e÷s¡+ : MT ªª Áù|eTCÀ´‹ µµ >∑T]+∫ #Ó|Œü +&ç ! nsTTq |üÁrJ µµ ˙ Áù|yéTHê<∏é q÷ |ü]#·jT· + #˚dqæ |ü⁄D≤´‘·Tà\T !
\*‘ê y˚T&ÉyTé : H˚qT n|üŒ{Ïπø ªª ¬s’ø° µµ, ªª ÁbÕDÏø˘ V”≤*+>¥ µµ J$‘ê+‘·+ M]øÏ ãTTD|ü&ç ñ+{≤qT !
eT] ªª \÷sTTdt ùV≤ yÓT<∏ä&Ü\J µµ, ªª ne‘êsY ø√s¡T‡ µµ, Ä ‘·sê«‘· Áù|yéTHê<∏é kÕsYqT H˚qT #ê˝≤ #√≥¢≈£î
ªª düTKuÀ<Ûëq+<ä ø√s¡T‡ µµ .. Çe˙ï #ê˝≤ #˚dæ ñHêïqT. rdüTø¬ fi≤flqT. mH√ï ø±¢dTü \T #˚sTT+#êqT. Áù|yéTHê<∏é >±] <ë«sê
Äπsfi¯ófl H˚s¡TÃ≈£îHêïqT. Çe˙ï ø£*dæ H˚qT esYÿcÕ|t‡ #ê˝≤H˚ |üÁrJ >∑T]+∫ mH√ï $wüj·÷\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. >∑+≥\T
#˚ùd<ëìï U.S.A. ˝À. M{Ï˝À ˇø£ yÓT&çfwÒ Hü é »‘·ø*£ |æ #˚j÷· \ì >∑+≥\T y˚T$T<ä›s¡+ ≈£Ls¡TÃH˚yêfi¯fl+. Äj·Tq |üÁrJ >∑T]+∫
nqT≈£îHêïqT. n+<äT≈£î eTT+<äT ªª ¬>’&Ó&é yÓT&çfÒwüHé, z+ø±s¡+ µµ #Ó ù |Œyês¡ T . H˚ q T eT∞fl eT∞fl Á|ü X ¯ ï \T y˚ d æ eT]+‘·
Ç˝≤ $T>∑‘ê |ü<‘∆ä T· ˝Ò ‘·|Œü . Ç+‘·dTü \TyÓq’ eTq ªª ÄHêbÕqdü‹ µµ ‘Ó\TdüT≈£îH˚<ëìï. Áù|yéTHê<∏é Ç+ø± #Óù|Œyês¡T. ªª |üÁrJ m˝≤
ì >∑T]+∫ #Ó|Œæ q yês¡T ˝ÒsT¡ ! eTq <Ûë´q+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sT¡ yê‘· dæŒ]#·T´yê*{°˝ÀøÏ e#êÃs¡T ? Ç+‘·>± dü+düú m˝≤ ô|]–+~ ?
Bìì »‘· #˚j÷· \ì nì|æ+∫, |üÁrJ øÏ Hê ø√sY‡ &çf˝Æ… Ÿ‡ n˙ï m+‘·eT+~ m+‘· |üì#˚dTü HÔ êïs¡T ? Á|ü‹<ëìøÏ |üÁrJ m˝≤+{Ï
#Ó|æŒ, <Ûë´Hêìï n+<äT˝À C§|æŒ+#·&ÜìøÏ yê] nqTeT‹ì ôd|º ‡t rdüT≈£îHêïs¡T ? |æ\\¢ ≈£î dü÷ÿ˝Ÿ˝À ø±ì, |ü˝\¢… ˝À s¬ ‘’ T· \≈£î
n&ç>±qT. Äj·Tq n˙ï |ü]o*+∫, ªª ø£¬sø˘º y˚T&ÉyéT ! Ç<˚ ø±ì, |ü≥Dº ≤˝À¢, q>∑sê˝À¢ dæ$*j·THé‡ ø±˙ Ç+‘· ô|<äm› ‘·TqÔ
#˚j·÷* MTs¡T. <Ûë´Hêìï B+{À¢ »‘·#˚dæ n+<ä]ø° ‘·ØŒ¤<äT m˝≤ <Ûë´q Á|ü#ês¡+ #˚dTü HÔ êïs¡T ? .. mH√ï mHÓïH√ï $wüj÷· \T
ìe«+&ç µµ nHêïs¡T. n‘·´+‘· $X¯<+ä >± #ÓbÕŒs¡T Áù|yéTHê<∏.é
yê]‘√ ôd\e⁄ rdüT≈£îì yÓfi¯fluÀ‘·THêïqT. Hê ¬s+&ÉT Áù|yéTHê<∏,é U.S.A. ˝À y˚T+ø£*dæq Á|ü‹kÕ] |üÁ‹>±]
#˚‘T· \÷ |ü≥Tº≈î£ ì, ªª y˚T&ÉyTé ! Çø£ MTπs Hê ô|<ä› ~≈£îÿ. MT Wqï‘·´+ >∑T]+∫, ¬øbÕdæ{° >∑T]+∫, mqØ® ˝…yÓ˝Ÿ‡ >∑T]+∫,
dæ<ë∆+‘ê\T Á|ü#ês¡+ #˚j÷· *. nsTT‘˚ Çø£ÿ&É ø±<äT Ç+&çj÷· ˝À ! |üÁ‹>±] |üesY >∑T]+∫ m+‘√ m+‘Ó+‘√ #ÓbÕŒs¡T. ndü\T H˚qT
MTs¡T ñ+&Ü*‡+~ U.S.A. ˝À ø±<äT, Ç+&çj÷· ˝À !! MTøÏ~ Ç+&çj÷· ≈£î ‹]– e#˚ÃkÕq+fÒ <ëìøÏ ø±s¡D+ Áù|yéTHê<∏.é
#Ó|æŒ, $TeTà*ï Ç+&çj·÷≈£î rdüT¬øfi¯fl&Üìπø H˚qT nyÓT]ø±
e#êÃqT µµ nHêïs¡T. Áù|yéTHê<∏é Á|üøÿ£ H˚ ñHêïs¡T Ç<ä+‘ê $+≥÷, n|üŒ{Ïøπ U.S. ˝À Hê≈£î Hê yÓT<∏&ä Ü\J˝À m+‘√eT+~
#·÷dü÷Ô. dü÷&º +Ó {Ÿ‡ ñ+&˚yês¡T. Hê≈£î Ä|òd” t ñ+&˚~. m+‘√eT+~ì H˚qT
øöì‡*+>¥ #˚ùd<ëìï. ndü\T Hê≈£î r]ø£ ñ+&˚~ø±<äT. ñ<äjT· +
ªª e÷düsº ‡Y n+<ä]ø° Ç˝≤π> #Ó|⁄ü ‘êπsyÓ÷˝Ò µµ nqT≈£îHêïqT. yÓ[‘˚ sêÁ‹øÏ >±ì Ç+{ÏøÏ e#˚Ã<ëìï ø±<äT ˇø=ÿø£ÿkÕ]. ne˙ï
e÷ ne÷àsTT yêfi¯ófl qqTï nyÓT]ø±˝ÀH˚ ôd{Ï˝Ÿ nj˚T´˝≤ @sêŒ≥T¢ e~*e#êÃq+fÒ eTVæ≤eT nsT÷ |üÁrJ >∑T]+∫ Áù|yéTHê<∏é Hê≈£î
#˚düTÔHêïs¡T. Hê≈£î n|üŒ{Ïπø Á^Hé ø±sY¶ ñ+~. nsTT‘˚ |üÁrJ $es¡+>± uÀ~Û+∫q yÓq’ + !
<ä>sZ∑ ¡ qT+∫ H˚qT yÓ[flb˛sTTq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü Äj·Tq qqTï
|ü≥Tº≈î£ qï |ò*” +>¥ e<ä\˝Ò<Tä . Ä düŒs¡Ù e<ä\˝Ò<Tä . Ä sêÁ‹ H˚qT e÷s¡+ : MT dü+<˚X+¯ ? Ç+&çj÷· ≈£î e∫Ãq ‘·sT¡ yê‘· ??
Hê #˚‘T· \T ø£*|æ, ªª H˚qT Ç+&çj÷· ≈£î yÓfi‘¯ êqT, nyÓT]ø±˝À \*‘ê y˚T&ÉyTé : Ä<Ûë´‹àø£‘· n+fÒ Hê <äèwæ˝º À |ü]|üPs¡í dü«dü‘ú · !
ôd{Ï\e«qT µµ nì Hê≈£î H˚qT ÁbÕ$Tdt #˚dTü ≈£îqï ‘·sê«‘·, Ä zesê˝Ÿ V”≤*+>¥ ! u≤&û, yÓTÆ+&é, k˛˝Ÿ ` Ä˝Ÿ V”≤*+>¥ !
<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 14 nø√ºãsY 2009
Á|æì‡|ü⁄˝Ÿ&é ˝…|’ tò ! Vü‰´|” ˝…|’ tò ! ˝…|’ tò ôdH’ ‡é ! ∫qï∫qï Äq+<ë\T e÷s¡+ : MT }s√¢ Ä eT<Û´ä |æs$¡ T&é ø£{+ºÏ #ês¡T MTs¡T. @ }s¡T
≈£L&Ü nqTuÛ$Ñ +#·˝ìÒ dæ‹ú ˝À ñHêïs¡T Çyêfi¯ eTqTwüß\T. m+‘√ n~ ? |æ#÷ eTà ne<Û÷ä ‘· >±] >∑T]+∫ ≈£L&Ü #Ó|Œü +&ç !
ˇ‹Ô & ç ‘ √ ≈£ L &ç q J$‘êìï >∑ & É T |ü ⁄ ‘· ÷ Hêïs¡ T . n+<ä s ¡ ÷ \*‘ê y˚T&ÉyTé : e÷~ ø£ècÕí õ˝≤¢ ªª ≈£îs¡TeT<ë›* µµ. e⁄j·T÷´s¡T
nXÊX¯«‘·yTÓ qÆ &ÉãT“ yÓ+≥ |üsT¡ >¬ &ÉT‘·THêïs¡T. ø±˙ |üÁrJ m+‘· <ä>sZ∑ √¢. e÷ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ }s¡T n~. Hê≈£î Ä Á>±eT+‘√ #ê˝≤
dæ+|ü⁄˝Ÿ>±, ∫qï kÕ<Ûqä \‘√ ô|<ä› Äq+<ë\T J$+#˚ e÷s¡+Z nqTã+<Ûä+ ñ+~. ≈£îs¡TeT<ë›*˝À y˚TyÓTTø£ Ä+»H˚j·TkÕ«$T
eTq≈£î #·÷|æ+#ês¡T. >∑T&ç ø£{+ºÏ #ê+. H˚qT Ç+&çj÷· ≈£î e∫Ãq ‘·sê«‘· |üÁrJ <ä>∑Z]øÏ
Çø£ÿ&çøÏ e∫à eTq |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt yÓ[flq|ü&ÉT, e÷ ø£õHé Hêsêj·TDsêe⁄ e#êÃs¡T. e÷≥˝À¢ |üÁrJ
eT÷yéyÓT+{Ÿ j·÷øϺ${° #·÷dæ, ˇø=ÿø£ÿ $+>¥ì #·÷dæ H˚qT ø£ècÕí õ˝≤¢˝À @<√ }s√¢ Áb˛>±+ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. Ä Áb˛Á>±+≈£î
|ü⁄\øÏ+∫b˛j·÷qT. qeTà+&ç. ªª Ms¡+‘ê |üì#˚dTü HÔ êïsê ? e÷≥˝Ò e÷ }]MT<äH˚ yÓfi≤fl*. Hêsêj·TDsêe⁄ |üÁrJ øÏ #ÓbÕŒs¡T ªª e÷
e÷{≤¢&ÉT‘·THêïsê ? µµ nì ì•‘·+>± >∑eTì+#êqT. m+‘√ }]MT<äH˚ MTs¡T yÓfi‘¯ ês¡T µµ nì — H˚qT |üÁrJì ø√sêqT ªª kÕsY !
‘·è|æÔ #Ó+<ëqT. n+<äTøπ Hê≈£î |üÁrJ n+fÒ n+‘· ÁπøCŸ ! Hê MTs¡T nø£ÿ&É Ä>∑+&ç µµ nì. Ä düeTj·÷ìøÏ dü]>±Z H˚qT
lsêeTT&ÉT ! Hê >±&é bòÕ<äsY ! ≈£îs¡TeT<ë›* yÓ[fl, |üÁrJì e÷ ªª Vü≤qTe÷Hé Ä\j·T+ µµ e<ä›
e÷s¡+ : eTq Ç+&çj·THé dæŒ]#·T´e˝Ÿ e÷düºsYqT nyÓT]ø£Hé‡ ]d”yé #˚dTü ≈£îHêïqT. |üÁrJ #·÷dæ ªª Çø£ÿ&É+‘ê #ê˝≤ u≤e⁄+~ —
Çø£ÿ&=ø£ |æs$¡ T&é ø£≥+º &ç µµ nHêïs¡T. ªª zπø µµ nHêïs¡T yÓ+≥H˚.
m˝≤ #·÷kÕÔsT¡ ? Ä <ä>∑Zs¡˝ÀH˚ ªª |æ#·ÃeTà >±]
\*‘ê y˚T&ÉyTé : eTq e÷düsº ‡Y , ÄÁX¯eT+ µµ ñ+~. nø£ÿ&çøÏ ≈£L&Ü
e÷düsº ‡Y Ä|òt Ç+&çj÷· n+fÒ |ü Á rJ e#êÃs¡ T . #ê˝≤
U.S.A. ˝À #ê˝≤ ÁπøCŸ. eTq dü+‘√wæ+#ês¡T. |æ#·ÃeTà >±s¡T
uÛÑ>∑eBZ‘·, >±j·TÁ‹ eT+Á‘·+ ne<Û ä ÷ ‘· .. ÄyÓ T >∑ T ]+∫
ô|{Ϻ H˚qT bÂs¡í$T <Ûë´Hê\T ªª ne<Û ä ÷ ‘· |æ # · à eTà µµ nì
#˚sTT+#˚<ëìï. ¬s>∑T´\sY>± ôdô|º + ãsY 2009
60 eT+~ e#˚ à yêfi¯ ó fl. <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ˝À e∫Ã+~
ªª Ç+&çj÷· n+fÒ Ä<Ûë´‹àø£‘· ø£<ë !
≈£ î |ü ⁄ {Ï º ì \T¢ µµ nì e÷s¡+ : ªª ne<Û÷ä ‘· |æ#÷ eTà µµ
n_Û e ÷ìkÕÔ s ¡ T U.S. ˝À >±]øÏ MT≈£î @<ÓH’ ê nqTã+<Û+ä
eTq*ï ! ñ+<ë ?
n+<äTøπ ÇkÕÿHé, eTùV≤wt jÓ÷– TM, Ç+ø± dü‘´· kÕsTT \*‘ê y˚T&ÉyéT : ne<Ûä÷‘· |æ#·ÃeTà >±s¡T X¯Øsêìï e~˝Òdæ
dü+dü\ú T, Ç|ü&ÉT eTq |æs$¡ T&é yÓT&çfwÒ Hü é n+<ä]˙, nìï+{Ï˙ yÓfifl‚ eTT+<äT Ä |”sêƒ ìï e÷ dü«+‘· ô|<äe› Tà ` e÷ ªª neTà>±]
n_Ûe÷ìkÕÔsT¡ , Ä<ä]kÕÔsT¡ U.S. ˝À !! nø£ÿ µµ sêCÒX¯«s¡eTà >±]øÏ n|üŒ–+∫ yÓ[fl+~. ªª ø=düsêE
e÷s¡+ : MT <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ >∑T]+∫ #Ó|Œü +&ç ! sêCÒX¯«s¡eTà µµ e÷ ô|<ä›eTà n˙ï #·÷ùd~. Hê≈£î Hê\Tπ>fi¯ófl
ej·TdüT‡ ñqï|ü&ÉT, n|ü⁄&ÉT e÷Hêqï >∑T+‘·ø˝£ Ÿ˝À ñ+&˚yê&ÉT.
\*‘ê y˚T&ÉyéT : e÷ yês¡T kÕ+ã•esêe⁄ >±s¡bÕ{Ï >±s¡T ôd\e⁄\≈£î ≈£îs¡TeT<ë›* yÓ[flq|ü&ÉT, |æ#·ÃeTà >±] <ä>∑Zs¡≈£î
eTÁ<ëdt˝À ô|<ä› |ò*æ + Ábı&É÷´düs>Y ± q≥T&ÉT ø£èwü>í ±] ‘√ mH√ï qqTï rdüTø¬ [fl+~. n|ü&ÉT |æ#÷ eTà >±s¡T qqTï ‘·q ˇ&ç˝À
$»j·Te+‘·yÓTÆq dæìe÷\T ìsêàD+ #˚kÕs¡T. e÷ ‘·eTTà&ÉT ≈£Ls√Ãu…≥Tº≈î£ ì qT<äT≥ $uÛ÷Ñ ~ ô|{Ï,º ˇø£ ns¡{|Ï +ü &ÉT Hê #˚‹˝À
Hêsêj·TDsêe⁄ Á|üeTTKq≥T&ÉT. Ç˝≤ ÄHê{Ï qT+∫ |òæ˝Ÿà ô|{Ϻ+~. e÷ ô|<ä›eTà #Óù|Œ~ Hê≈£î ` ªª M&ÉT ô|<ä›yê&ÉT
Ç+&ÉÅd”º˝À Hê≈£îqï |ü]#·j·T+ e\¢ nø£ÿ&ç yêfi¯fl+<ä]ø° ne⁄‘ê&ÉTsê ! m+‘√eT+~øÏ nqï+ ô|&É‘ê&ÉTsê ! µµ nì n+<ä≥.
ªª ÄHêbÕqdü‹ µµ <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ #˚dTü HÔ êïqT. dü÷ÿfi¯fl˝À, ø±˝ÒJ˝À¢ e÷ ô|<äe› Tà ‘·q≈£î nsTT<äTeT+~ Ä&É|\æ \¢ T ñHêï, Hê |ü≥¢
eT] nHê<ÛëÁX¯e÷˝À¢ ≈£L&Ü á <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ <ë«sê |æ\˝¢ À¢ #ê˝≤ nbÕ´j·T‘·>± ñ+&˚~. |æ#÷ eTà >±] ‘·sê«‘· e÷ ô|<äe› Tà
e÷qdæø+£ >± mH√ï e÷s¡TŒ\T ‘˚>\∑ T>∑T‘·THêïqT. á ej·TdüT‡˝À sêCÒX¯«s¡eTà >±s¡T eTsƒ¡+ #·÷düT≈£îH˚~. ª nqï|üPs¡í µ ˝≤>±
≈£ L &Ü »>∑ ‘ Y ø£ fi ≤´D+ ø√dü + |ü Á rJ #˚ | ü & É T ‘√qï á ñ+≥÷, #ÛêHÓ*+>¥ e\¢ n+<ä]˙ Ä<ä]dü÷Ô #ê˝≤ >=|üŒ~>±
ø±s¡´Áø£e÷\ìï+{Ï˝À bÕ\T|ü+#·T≈£î+≥Tqï+<äT≈£î Hê¬ø+‘√ ù|s¡Tbı+~+~. ne<Ûä÷‘·˝≤>±H˚ J$+∫+~, dü+kÕs¡+˝À
dü+‘√wü+>± ñ+~ ! ñ+≥÷H˚.
<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 15 nø√ºãsY 2009
e÷s¡+ : eT] nø£ÿ&É |æs$¡ T&é m˝≤ ‘·j÷· s¡sTT+~ ? e÷s¡+ : MTs¡T, dü«s¡eí ÷˝≤ |üÁrJ >±s¡T ø£*dæ l\+ø£ yÓfi≤fls¡T.
\*‘ê y˚T&ÉyéT : |üÁrJ ≈£îs¡TeT<ë›* e∫Ãq dü+<äs¡“¤+˝À, <ë<ë|ü⁄ |ü~s√E\T ø£*dæ ñHêïs¡T. yê] >∑T]+∫ MT ø±yÓT+{Ÿ ?
Áù|yéTHê<∏é ≈£L&Ü e#êÃs¡T. <ë<ë|ü⁄ Ä düeTj·T+˝ÀH˚ e÷ \*‘ê y˚T&ÉyTé : dü«s¡eí ÷˝≤ |üÁ‹ ! ÄyÓT ˇø£ n<äT“¤‘y· TÓ qÆ e´øÏ.Ô
ã+<ÛTä e⁄˝§ø£sT¡ eTs¡DùÏ d,Ô n+<äsT¡ ≈£îs¡TeT<ë›*˝À ø£\TdüT≈£îHêï+. n+‘· >=|üŒ uÛsÑ Ô¡ \_Û+∫q n<äèwüeº +‘·Tsê\T, ñ‘·eÔ T Ç˝≤¢\T.
Ä dü+<äs“¡ +¤ >± ªª |æs$¡ T&é ø£{≤º* µµ nì #·sá eùd,Ô Ä |æs$¡ T&éqT Áù|yéTHê<∏é <ë«sê |üÁrJ >∑T]+∫ $qï|ü&ÉT, dü«s¡eí ÷˝≤ >∑T]+∫
Hê ‘·eTTà&ÉT s¡$ uÛ≤s¡´ XÊs¡<ä ‘·eTTà&ÉT ‘êH˚ ø£{kºÏ ÕÔqì eTT+<äT≈£î $qï|ü&ÉT, ªª uÛ≤s¡´>± ñ+&ç mìï ø£cÕº\T |ü&+ç ~sê u≤ã÷ µµ
e#êÃ&ÉT. e÷ ø£õHé Hêsêj·TDsêe⁄ Ä<Û«ä s¡´+˝À |æs$¡ T&é ìsêàD+ nì m+‘√ |ò\” j·÷´qT. ÁbÕøÏøº ˝£ Ÿ>± #·÷kÕqT ÄyÓTqT l\+ø£
»]–+~. |üÁrJ ªª Ä+»H˚j·T |æs¡$T&é µµ nì HêeTø£s¡D+ j·÷Á‘·˝À. #ê˝≤ >=|üŒ e´øÏ.Ô ‘·qqT #·÷ùdÔ Hê≈£î Hê ≈£L‘·Ts¡T
#˚kÕ&ÉT. ˝≤>±H˚ nì|æ+∫+~. BÛse¡ ì‘·, >=|üŒuÛ≤s¡´, >=|üŒ‘·*.¢
ôV≤’ <äsêu≤<é ªª Á|ü>∑‹ ]kÕsYº ‡ µµ s¡÷|üø£s¡Ô˝…’q l GBK e÷s¡+ : MT ≈£î≥T+ã+ >∑T]+∫ #Ó|Œü +&ç !
sêe⁄ eT] yê] leT‹ y˚+ø£≥≈£îe÷] >±s¡¢ ≈£î <Ûë´q+ H˚]Œ+∫
yê]‘√ ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡ •yês¡¢˝ÀH˚ ªª #˚yÓfi¯fl µµ Á>±eT+ \*‘ê y˚T&ÉyéT : Hê uÛÑs¡Ô kÕ+ã•esêe⁄ >±s¡T, Ç<ä›s¡T
düMT|ü+˝Àì á 1500 mø£sê\ $XÊ\yÓTÆq á ]kÕsYº ‡˝À ≈£L‘·Tfi¯ófl, ˇø£ ø=&ÉT≈£î. ô|<ä› ≈£L‘·Ts¡T nqT|üeT, n\T¢&TÉ eTTs¡[.
60 ˆ I 60 ˆ ôdE ’ ˝À n<äT“¤‘y· TÓ qÆ |æs$¡ T&é ø£{+ºÏ #·&+É »]–+~ ! U.S.A. ˝À &ÓÁ{≤sTT{Ÿ˝À ñ+{≤s¡T. n\T¢&TÉ kÕ|òy ºt s˚ Y Ç+»˙sY.
yê]øÏ<s›ä T¡ ≈£L‘·Tfi¯ófl. ∫qï≈£L‘·Ts¡T \øÏàå , uÛsÑ Ô¡ ôd+‹˝Ÿ ≈£îe÷sY,
e÷s¡+ : MT≈£î 65 dü+ˆˆ. MT yê]øÏ 73 dü+ˆˆ. eT] MT uÛ$Ñ wü´‘Y ‘·$T[j·THé. yêfi¯ófl Ç+>∑¢+&é˝À ñ+{≤s¡T. Äj·Tq &Üø£ºsY,
Á|üD≤[ø£\T @yÓTHÆ ê ñHêïj·÷ !
yêfi¯flø=ø£ u≤ãT. Çø£ e÷ nu≤“sTT sê»X‚KsY Çø£ÿ&É ˇø£
\*‘ê y˚T&ÉyTé : H˚qT Vü‰´|”>± ñHêïqT. ªª |ü~eT+~ø° @+ Á{≤yÓ*+>¥ @»˙‡˝À |üì#˚kÕÔs¡T. ø√&É\T s¡õ‘·. yêfi¯fl≈£î
#˚j÷· * ? µµ nì Ä˝À∫düTHÔ êïqT. Hê J$‘·+˝À H˚qT bı+~q ø£e\|æ\¢\T uÛÑy˚wt, uÛ≤$ø£. 2005 y˚T HÓ\˝À Ä |æ\¢\T
á Äq+<ëìï dü÷Œ¤]‘Ô √ mìï \ø£\å eT+~øÏ <Ûë´q+ #ÓbÕŒ˝≤ »ìà+#ês¡T.
nì Ä˝À∫dü÷Ô ñ+{≤qT.
e÷s¡+ : ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ bÕsƒ≈¡ î£ \≈£î MT dü+<˚X+¯ !
e÷s¡+ : ªª |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° t eT÷yéyTÓ +{Ÿ µµ >∑T]+∫
MT n_ÛÁbÕj·T+ #Ó|Œü +&ç ! \*‘ê y˚T&ÉyTé : ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ bÕsƒ≈¡ î£ \+<äs÷¡ <ë<ë|ü⁄
<Û ë ´q+ #˚ ù dyêfi‚ fl nj· T T´+{≤s¡ T . mH√ï nqTuÛ Ñ ÷ ‘· T \T
\*‘ê y˚T&ÉyéT : ∫qï |æ\¢\ <ä>∑Zs¡ qT+∫ ô|<ä›yêfi¯fl es¡≈£î bı+~e⁄+{≤s¡T. yê]˝À H˚q÷ ˇø£<ëìï. Hê uÛ≤>∑´+ ø=B› Ç|ü&ÉT
|üÁ‹>±] ÄX¯j·÷ìï ‘·eT ÄX¯j·TeTì eTT+<äT¬ø[flb˛‘·THêïs¡T Hê nqTuÛyÑ ê\qT |ü+#·Tø√>∑\T>∑T‘·THêïqT. Hê nqTuÛeÑ C≤„q+
|æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° t e÷düsº T¡ ,¢ MTs¡T, Áù|yéTHê<∏,é ìs¡à\, <ë«sê H˚qT #Ó|üŒ<ä\T#·T≈£îqï~ ` ªª MT˝À MT≈£î qeTàø£+
s¡eTD, düTu≤“sêe⁄, &܈ˆ q÷´≥Hé, \ø°å q÷´≥Hé, Vü≤]≈£îe÷sY
` Ç˝≤ m+‘·eT+~ nì #Ó|üŒqT ! ‘êsêEe«˝≤¢ <ä÷düT¬øfi¯ó ñ+&Ü*. <Ûë´q+ #˚kÕeT+fÒ, ªª eTq˝À á $X¯«eT+‘ê ñ+<äì
‘·THêïs¡T MTs¡+‘ê. n˝≤π> eT] j·TTer j·TTe≈£î\T m+‘· #·øÿ£ >± ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ, |üÁ‹kÕsY qT ≈£L&Ü eTq˝À #·÷düTø√e#·TÃ.
esYÿ #˚dTü HÔ êïs¡T ªª ô|e’ ÷ µµ <ë«sê. |üÁrJ e÷s¡+Z #·÷|æ+#ês¡T. m+<äT≈£î #·÷&Ü* n+fÒ, Äj·TqqT #·÷&É&É+ e\q eTq≈£î
Ä Á|üyêVü≤+ Ä>∑<Tä ø±ø£ Ä>∑<Tä . düVü‰j·T+ \_ÛdüTÔ+~. düVü‰j·T+ bı+<ä˝Òø£, Çyêfi¯ n+<äs¡÷
ø£cÕº\T nqTuÛ$Ñ düTHÔ êïs¡T. eT] <Ûë´q+ e\¢ m+‘√eT+~ Hê˝≤π>
nsTT‘˚ ªª ô|’e÷ µµ yêfi¯fl≈£î Hê $qï|ü+ @$T≥+fÒ, Ä düVü‰j·T+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü bı+~ ñ+{≤s¡T. Hê ø£Hêï mH√ï
ªª nHê<ÛXä s¯ D¡ ≤\j·÷˝À¢ m+‘√eT+~ |æ\\¢ T ñHêïs¡T — yêfi¯fl≈£î n<äT“¤‘ê\T #ê˝≤eT+~ Á>∑V≤æ +∫ ñ+{≤s¡T, Çyêfi‚ <Ûë´q+˝ÀøÏ
<Ûë´q+ H˚sŒ¡ +&ç — MT MT düu≈®… î£ \º #·<Tä e⁄ H˚sŒ¡ +&ç µµ nì. eT∞fl e∫Ãq yêfi¯ófl ≈£L&Ü. MTs¡T e∫Ãq ˝…y˝Ó À¢, Á|ü‹yês¡T eT]+‘·
H˚qT ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ <ë«sê ]¬ø«dtº #˚dTü HÔ êïqT ` nHê<Ûä m≈£îÿe <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ #˚j÷· *. n~ eTq ø£˙dü ø£seÔ¡ ´+. µµ
|æ\¢\øÏ J$‘·+ MT<ä ÄX¯\T ø£*Œ+#·+&ç. Ä nHê<∏ä˝À¢ ˇø£
ˇu≤e÷, ˇø£ eTVü‰‘êà>±+BÛ, ˇø£ H˚‘êJ, ˇø£ e\¢u≤Û jYT, ˇø£ Ç+‘· n<äT“¤‘e· TsTTq J$‘êìï eTq+ nqTuÛ$Ñ +#·&ÜìøÏ
nãT›˝Ÿ ø£˝≤yéT, ˇø£ $y˚ø±q+<äT&ÉT, ˇø£ ãT<äT&∆ TÉ , ˇø£ sêeTT&ÉT, <Ûë´q+ <ë«sê, C≤„q+ <ë«sê ªª |üÁrJ µµ ÄkÕÿs¡+ ø£*–+#ês¡T.
ˇø£ Ä+»H˚j·TT&ÉT, ˇø£ |üÁrJ, ˇø£ zc˛ ñ+&Ée#·TÃ. Ä eT] Äj·TqqT ‹]– eTq+ @+ Çe«>∑\+ ? @MT Çe«˝Ò+.
nHê<∏˝ä À¢ì Á|ü‹uÛqÑ T <Ûë´q+ <ë«sê, uÛÖ‹ø£ $<ä´ H˚sŒ¡ &É+ <ë«sê @+ Ç∫ÃHê á ãTTD+ rs¡<Tä ! eT]+‘· <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ #˚jT· &É+
ªª ô|e’ ÷ µµ á sêÅweºü T+‘ê u≤<Û´ä ‘· rdüTø√yê\ì Hê Äø±+ø£.å <ë«sê e÷Á‘·yT˚ ø=+‘·sTTHê rs¡TÃø√>∑\+ !!

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 16 nø√ºãsY 2009


M. Áù|yéTHê<∏é >∑T|üÔ ` Ä<√ì
ªª ª ùd‘Y $C≤„q+ µ #ê˝≤ ñqï‘√qï‘·yTÓ +Æ ~ µµ
sêÅwyºü ê´|ü+Ô >± ª ùd‘Y $C≤„q+ µ esYÿcÕ|t‡ì ìs¡«Væ≤dü÷Ô <Ûë´qT\‘√ Á|üj÷Ó >±\T #˚sTTdü÷Ô n<äT“¤‘y· TÓ qÆ |ò*ü ‘ê\qT
kÕ~Ûk˛Ôqï ª <Ûë´q]¸ µ l M. Áù|yéTHê<∏é >∑T|üÔ >±] nqTuÛyÑ ê\T ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ bÕsƒ≈¡ î£ \≈£î Äj·Tq e÷≥˝À¢H˚ ..
` m&ç≥sY
Hê ù|s¡T Áù|yéTHê<∏é, Ä<√ì. &Óy’ TÓ q¸q˝Ÿ k˛˝Ÿ ø±<äT, eT©º &Óy’ TÓ q¸q˝Ÿ k˛˝Ÿ‡ n˙ .. eTq+
H˚qT ªª ùd‘Y $C≤„q+ µµ ô|’ esYÿcÕ|t‡ ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ Ä‘·àø±<äT |üse¡ ÷‘·à nqï dü‘ê´ìï n+^ø£]+∫ á $C≤„Hêìï
eTTK´ø±s¡≈î£ \T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ j˚T ! m+<äTø£+fÒ |üÁ‹>±s¡T á m|ü&Ó‘’ ˚ n+<äT≈£î+{≤yÓ÷, n|üŒ{Ï qT+∫ Ç+ø± m+‘ÓH’ ê, @<ÓH’ ê,
ùd‘Y $C≤„q+ ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ sêø£ eTTqT|ü⁄ ªª Ç+^¢wßü e∫Ãq yês¡T nq+‘·+>±, n|ü]$T‘·+>± dü+ø£˝≤Œ\ <ë«sê bı+<äe#·Tà nqï
á ùd‘Y $C≤„q+ Ç+^¢wßü yÓT{°]j·T˝Ÿ #·<eä ø£b˛‘˚ yês¡T mø£ÿ&ÓH’ ê $wüjT· + ne>±Vü≤q≈£î e∫Ã+~.
<ä÷øÏ #êe&É+ y˚T\T µµ nH˚yês¡T. Ç+ø± Äj·Tq ªª uÛÖ‹ø£+>± ✦✦✦
◊HédHº” é m+‘· >=|üŒ XÊÅdyÔü ‘˚ √Ô, Ä<Ûë´‹àø£+>± ùd‘Y n+‘· >=|üŒ eTq+ eTTK´+>± ns¡ ú +
ôd+’ {Ïdºt µµ nì n+≥÷+{≤s¡T. ªª ˇø£ #˚düTø√yê*‡+~ |ü s ¡ e ÷‘· à n+fÒ
y˚ s TT eT+~ zc˛\T ø£ * ùdÔ ˇø£ Áù|eT‘√ ñ+&É & É + . |ü s ¡ e ÷‘· à ≈£ î
sê+bÕ, y˚sTT eT+~ sê+bÕ\T ø£*ùdÔ me]MT<ë m˝≤+{Ï uÛ<Ò ë_ÛÁbÕj·÷\T
ˇø£ ùd‘Y µµ nì #Ó|⁄ü ‘·÷ .. kÕsYì ñ+&É e ⁄. Áù|eT˝À ≈£ L &Ü ‘˚ & Ü
ø£*dæq|ü&É˝≤¢ ùd‘Y $C≤„q+ >∑T]+∫ ñ+&É<äT. n+<äs¡÷ düe÷qy˚T. á
#·ø£ÿì Áb˛‘ê‡Vü‰ìï Ç#˚Ãyês¡T. Çø£ uÛ Ñ ÷ $T MT<ä H√{Ï ˝ Àì eTÚq+,
n|üŒ{ÏqT+∫ H˚qT ùd‘Y $C≤„q+ ô|’ eTqdü T ‡˝Àì Áù|eT‘√ @yÓ T Æ H ê
m≈£îÿe>± <äèwæº ô|&ÉT‘·÷ d”ìj·TsY kÕ~Û+#·e#·TÃ. k˛, eTq+ ≈£L&Ü
e÷düsº Y u≤\ø£èwüí ‘√ ø£*dæ esYÿcÕ|ü⁄\T kÕ<Û ä q ‘√ Ä |ü s ¡ e ÷‘· à kÕú s TTì
#˚jT· &É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºqT. #˚sT¡ ≈£îì, Ä Áù|eT‘√ ì+&çe⁄qï|ü&˚
✦✦✦ á ªª eTÁ] $‘·Ôq+ nsTTq≥Te+{Ï
á esY ÿ cÕ|t ˝ À u≤\ø£ è wü í n+XÊ‘·à µµ .. ªª eTÁ]eèø£+å nsTTq
e÷düsº Y ùd‘Y $C≤„Hêìï dæ<ë∆+‘·|sü +¡ >± |üse¡ ÷‘·à µµ >± ne⁄‘·T+~. eTÁ]eèø£+å
#ê˝≤ u≤>± $e]kÕÔs¡T. s√E≈£î m˝≤ }&É\T, ø±+&É+ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü
|üHïÓ +&ÉT >∑+ˆˆ\T ìs¡+‘·s+¡ >± <Ûë´q+ $dü Ô ] dü T Ô + <√ n˝≤ H˚ q T, ˙e⁄,
#˚ s TT+#· ≥ +, ø±¢ d ü T #Ó | ü Œ &É + , |üs¡e÷‘·à y˚s¡Tø±<äT nqï dü‘ê´ìï
øöì‡*+>¥ #˚j·T&É+ Çe˙ï Äj·Tq n<äT“¤‘·Bø£å, |ü≥Tº<ä\≈£î ‘Ó\TdüT≈£îì ªª H˚H˚ $X¯«+, $X¯«y˚T
ì<äs¡ÙHê\T. Äj·Tq ‘·|üq, dü+ø£˝≤Œ\ìøÏ nqT≈£L\+>±H˚ H˚qT µµ nqï dæ‹ú ˝À e⁄+&É&yÉ T˚ Áù|eT. á Áù|eT‘·‘ê«ìï ùd‘Y
j·T÷ìes¡‡˝Ÿ ÄÅd˝ºü Ÿ e÷düsº ‡Y qT+∫ Äj·Tq≈£î düb˛sYº ≈£L&Ü e÷düsº Y <ë«sê H˚qT n+<äTø√e&É+ á »qà≈£î Hê≈£î eTVü‰uÛ≤>∑´+.
\_Ûk˛Ô+~. ✦✦✦

Hê Ä<Ûë´‹àø£ J$‘·+ yÓTT<ä˝q’… |üŒ{Ï qT+∫ ªª Hê <∏ë{Ÿ u≤\ø£èwüí e÷düºsY ‘√ ø£*dæ H˚qT ùd‘Y esYÿcÕ|t ˝À
|üesY µµ Hê≈£î Hê n+‘·s‘Z¡ · Áù|s¡D <ë«sê mH√ï dü+ø£˝≤Œ\T øöì‡*+>¥ #˚kÕÔqT. ªª øöì‡*+>¥ µµ n+fÒ ˇø£ e÷düsº ìY ªª yês¡T
ô|fÒ+º <äT≈£î <√Vü≤<ä|&ü +ç ~. n<äT“¤‘y· TÓ qÆ |ò*ü ‘ê\T kÕ~Û+#·&+É m|üŒ≥Tï+∫ <Ûë´q+ #˚düTÔHêïs¡T ? yês¡T XÊø±Vü‰s¡T˝≤ ?
»]–+~. ø±˙ ùd‘Y $C≤„q+ #·~$q ‘·sê«‘·, ªª Ç+ø± Ç+‘· Ä<Û ë ´‹àø£ + >± eTT+<ä T ≈£ î yÓ fi ¯ fl &ÜìøÏ @ $<Û ä y Ó T Æ q
˝À‘·T+<ë ? µµ nì nì|æ+∫+~. ªª eTq+ πøe\+ dæ+>∑˝Ÿ dü+<˚V‰ü \THêïsTT ? µµ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îì Hê≈£î ‘Ó*dæq+‘· $C≤„q+
<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 17 nø√ºãsY 2009
y˚ T s¡ ≈ £ î yê] dü + <˚ V ü ‰ \T rs¡ à &É + . Ç+ø± <˚ V ü ≤ |ü s ¡ y Ó T Æ q nee÷ìùdÔ , ªª nee÷Hêìï eT<Û ä T s¡ + >± rdü T ø√yê\ì
nHês√>∑´|üsy¡ TÓ qÆ u≤¢ø‡˘ ‘=\–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î dü+ø£\Œ+ ô|≥Tº≈î£ ì >∑Ts¡Te⁄>±s¡T #ÓbÕŒs¡T ø£<ë µµ .. nqï ms¡Tø£qT ø£*– ñ+&ç, Ä
ÄÅdüº˝Ÿ e÷düºsY‡, ÄÅdüº˝Ÿ |æs¡$T&é‡ düVü‰j·T+‘√ yê{Ïì m˝≤ nee÷Hêìï eT<ÛTä s¡+>± rdüT≈£î+fÒ Ä<Ûë´‹àø£+>± m<äT>∑T<ä\,
‘=\–+#·Tø√e#√Ã, eTqdüT‡ |üs¡yÓTÆq u≤¢ø˘‡≈£î @ »qà˝À Äq+<ä+ ø£\T>∑T‘êsTT. eT<ÛTä s¡+>±H˚ rdüTø√≈£î+fÒ m<äT>∑T<ä\
eT÷\ø±s¡DeTT+<√ ‘Ó\TdüT≈£îì, @ »qà˝À me]ì u≤<Ûôä |{≤ºy÷Ó ñ+&É<Tä . ø£sà¡ ô|s¡T>∑T‘·T+~. n+<äTe\¢ nee÷Hêìï eT<ÛTä s¡+>±
‘Ó\TdüT≈£îì, Ä k˛˝Ÿ‡ì |æ*∫ eTìï+#·eTì ø√] Ä u≤¢ø‡˘ qT rdü T ≈£ î +fÒ H ˚ ø£ s ¡ à qT ‘· | æ Œ +#· T ø√>∑ \ +. m<ä T {Ï y ê]ì
m+‘· düT\uÛ+Ñ >± X¯óÁuÛ|Ñ sü #¡ T· ø√e#√Ã, ãT~∆|sü y¡ TÓ qÆ ≥Te+{Ï eTq Áù|$T+#·>\∑ +, ø±ã{Ϻ uÛÖ‹ø£, Ä<Ûë´‹àø£ J$‘ê\T s¬ +&É÷ ø£*|æ
>∑TD˝ÀbÕ\˙ï m˝≤ ‘=\–+#·Tø√e#√à ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î á J$+#·&yÉ T˚ |ü]|üPs¡í J$‘·+.
øöì‡*+>¥ n‘·´<äT“¤‘+· >± ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘·T+~. ✦✦✦
✦✦✦
n˝≤π> dü+ø£˝≤Œ\T ô|&ç‘˚ X¯øÔÏ ø°Då dÏ Tü +Ô <ä˙, dü+ø£˝≤Œ\T
eTTK´+>± á u≤¢ø˘‡qT ‘=\–+#·T≈£îH˚ øöì‡*+>¥ ô|≥ºsê<äT n˙ eTqyêfi¯fl˝À ø=+<ä] n_ÛÁbÕj·T+. ª dü+ø£\Œ+ µ
Á|üÁøÏjT· qT ùd‘Y eTVü‰qTuÛ≤e⁄&ÉT m|üŒ{Ïø|£ ü &ÉT Hê≈£î n+~+#·&+É n+fÒ ª ø√]ø£ µ ø±<äT ª \ø£å´+ µ ! dü+ø£\Œ+‘√ kÕ~Û+#˚~
á »qà˝À Hê Ä<Ûë´‹àø£ n_Ûeè~∆øÏ m+‘·>±H√ ñ|üj÷Ó >∑|&ü +ç ~ ! #Ó|Œü ˝Òq+‘·, ø=\e˝Òq+‘·. eTq >∑Ts¡Te⁄>±s¡T 2012 &çôd+ãsY
Bì <ë«sê H˚qT m+<äs√ $TÁ‘·T\qT ≈£L&Ü bı+<ëqT ! 21 <Ûë´q»>∑‘T· Ô dü+ø£\Œ+ ô|≥º&yÉ T˚ á ªª ùd‘Y esYÿcÕ|t µµ ≈£î
ªª Ä<Ûë´‹àø£+>± m<ä>&∑ +É µµ nqï~ eTTK´+>± s¬ +&ÉT ø±s¡D+. eT] yê] Ä dü+ø£\Œy˚T ˝Ò≈î£ +fÒ á ªª ùd‘Y esYÿcÕ|t‡ µµ
$wüj÷· \ô|’ Ä<Ûës¡|&ü ç ñ+≥T+~. 1) X¯øÔÏ 2) C≤„q+. eTq+ ˝ÒH˚ ˝Òe⁄. dü+ø£\Œ+ n+fÒ Ä \ø£å´+ ô|≥Tº≈£îì eTT+<äT≈£î
m|ü&Ó‘’ ˚ <Ûë´q+ #˚dæ n$T‘·yTÓ qÆ X¯øìÔÏ dü+bÕ~+#·T≈£î+{≤yÓ÷, Á|ü j · ÷ D+ #Ó j · T ´&É + , uÛ Ö ‹ø£ + >± eTq˝À e⁄qï u≤¢ ø ˘ ‡
n|ü&˚ eTqdüT‡ eTq kÕ«BÛq+˝À ñ+≥T+~. me¬s’Hê yê] ‘=\–+#·T≈£îì, Ä<Ûë´‹àø£+>± n‘·T´qï‘·dæú‹ì bı+<ä&ÜìøÏ
mqØ® m+‘·e⁄+~ ‘Ó\TdüTø√yê* nì nqT≈£î+fÒ yê] eTqdüT‡ dü+ø£\Œ+ düVü‰j·T|ü&ÉT‘·T+~. n˝≤π> ª uÛÑj·T+ µ nH˚ u≤¢ø˘
yê] kÕ«BÛq+˝À ñ+fÒ yê]X¯øÏÔ kÕúsTT\T dü]b˛sTTq+‘·>± ‘=\–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î s√E≈£î 4, 5 >∑+ˆˆ\ #=|üq 2, 3 HÓ\\T
e⁄qï≥Tº yê] eTqdüT yê] kÕ«BÛq+˝À ˝Ò≈î£ +fÒ yê] X¯økÔÏ ÕúsTT\T <Ûë´q+ #˚ùdÔ Ä u≤¢ø˘ ‘=\–b˛‘·T+~. ø±˙ á dü+ø£˝≤Œ\‘√
‘·≈£îÿe>± e⁄qïfÒº. eTq‘√ eTq+ e⁄qï Á|ü‹ø£åD+ <Ó’eø£åD+. ˇø£ÿ dæ{+ºÏ >¥˝À ˇø£ >∑+≥˝ÀH˚ n<˚ uÛj Ñ ÷· ìï ‘=\–+#·Tø√e#·TÃ.
eTq+ Ä <Óe’ ø£Då +˝À e⁄Hêïe÷ ˝Òe÷ #Óø˘ #˚dTü ø√yê*. ñ+fÒ uÛÑj·T+ ñ+fÒ uÛÖ‹ø£+>±, Ä<Ûë´‹àø£+>± m<äT>∑T<ä\ ñ+&ÉH˚
mqØ® düÁø£eT+>± ñqï≥Tº, ˝Ò≈î£ +&Ü mqØ® ‘·≈î£ ÿe>± e⁄qï≥Tº. ñ+&É<Tä . eT] ˇø£ÿ dü+ø£˝Œ+‘√ n‹ø=~› düeTj·T+˝À uÛj Ñ ÷· ìï
ø±ã{Ϻ á $<Û+ä >± e÷düsº ‡Y ≈£î >¬ &’ HÓ ‡é Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. b˛>=≥Tºø√e&É+ y˚T˝≤ ? ˝Ò<ë 3, 4 HÓ\\ n~Ûø£ düeTj·÷ìï
$ìjÓ÷–+#·&+É ñ∫‘·e÷ ? jÓ÷∫+#ê*.
✦✦✦
✦✦✦
ªª eTÚq+ eT<ÛTä s¡+, nee÷q+ eT<ÛTä s¡+ µµ n+{≤s¡T
|üÁ‹>±s¡T. ≈£î≥T+ã+˝À >±˙, düe÷»+˝À >±˙ me¬s’Hê á esYÿ cÕ|t˝À eT÷&Éeø£qTï ‘ÓsT¡ #·Tø√e&É+, #ÛêHÓ*+>¥,
dü÷ø£àå X¯Øs¡j÷· q+, >∑‘»· qà\T #·÷düTø√e≥+ .. ˝≤+{Ï n<äT“¤‘·
|ò*ü ‘ê\qT m+<äs√ e÷düsº ‡Y øπ e\+ ˇπø dæ{+ºÏ >¥, ˇπø >∑+≥˝À
#ê˝≤eT+~ bı+<ës¡T ! ø£&|É ü esYÿcÕ|t˝À ª neTsYHê<∏é µ nH˚
$<ë´]ú ˇø£ ø£+{À¢ `4.5, eTs√ø£ ø£+{À¢ `4 ôd{’ Ÿ ñqï e÷düsº ≈Y î£
dü+ø£\Œ+ ô|{Ï+º ∫ <Ûë´q+ #˚sTTùdÔ 11/2 >∑+ˆˆ <Ûë´q+ ‘·sê«‘·
ø£fifl¯ <ë›\T >√&É≈î£ $dæ]ø={≤º&TÉ <Ûë´q+˝ÀH˚. n+‘ê nj·÷´ø£
ªª m+<äTø£˝≤ #˚kÕyé ? µµ nì n&ç–‘˚ ªª |üÁ‹kÕsY <Ûë´q+˝À
ø£qã&ç ª ˙≈£î qeTàø£+ ñ+fÒ ˙ n<ë›\T >√&Éøπ dæø=≥Tº µ nHêïs¡T.
n+<äTøπ n˝≤ #˚kÕqT µµ nì #ÓbÕŒ&ÉT. eT] Ä e÷düsº ≈Y î£ Hês¡à˝Ÿ
ôd{’ Ÿ e∫Ã+~ ! n+fÒ m+‘√eT+~ &Üø£sº ¢¡ <ä>]Z∑ øÏ yÓ[flHê ‘·>ìZ∑

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 18 nø√ºãsY 2009


#·÷|ü⁄ øπ e\+ ˇø£ dü+ø£\Œ+‘√ ˇø£ dæ{+ºÏ >¥˝À ÄÅd˝ºü Ÿ e÷düsº ‡Y
düV‰ü j·T düV≤ü ø±sê\‘√ qj·TeTe&É+ nH˚~ uÛÖ‹ø£+>± ø=+&É+‘·,
Ä<Ûë´‹àø£+>± >√s¡+‘·. Ä<Ûë´‹àø£+>± e⁄qï yêfi¯fløÏ Äs√>±´ìï
bı+<ä&eÉ Tqï~ #ê˝≤ ∫qï $wüjT· +. ø±˙ uÛÖ‹ø£ J$‘·+˝À
ñqïyê]øÏ n<˚ ô|<ä› $wüjT· +.
✦✦✦

ˇø£ k Õ] #Ó H Ó ’ ï ùd‘Y esY ÿ cÕ|t ˝ À Hêj· T T&É T ù|≥


sê|òTü y˚+Á<äsêe⁄ì øöì‡*+>¥ #˚d÷ü +Ô fÒ, Äø£kÕà‘·T>Ô ± e+–b˛sTT,
" Master, save the mother planet earth " nHêï&ÉT. dü«s¡+˝À
≈£L&Ü e÷s¡TŒ e∫Ã+~. Hêø£|ü &ÉT nìŒ+∫+~ ªª mes√ e÷düsº Y á C≤„q+ me¬s’‘˚ n+<äT≈£î+{≤s√ <ëì |òü*‘·+
s¡eTD>±]øÏ ‘·|Œü ≈£î+&Ü n+<äT‘·T+~. Ç+‘· eTVü≤‘·sÔ y¡ TÓ qÆ $C≤„q+
#ÛêHÓ*+>¥ ne⁄‘·THêïs¡T µµ nì. H˚qT ªª mes¡T e÷düsº Y MTs¡T ? µµ
‘Ó\T>∑T˝À eTq≈£î |üÁ‹>±] dü+ø£\Œ+ e\¢H˚ n+~+~.
nì n&ç>±qT. düe÷<Ûëq+ sê>±H˚ H˚qT #ê˝≤ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷qT.
ªª m˝≤ ø±bÕ&Ü© á uÛÑ÷$Tì ? µµ nì n&ç–‘˚ ªª ÄÅdüº˝Ÿ H˚qT, u≤\ø£èwüí ‘√ yÓTT<ä\Tô|{Ïqº á esYÿcÕ|t˝À #ÓHï’Ó
|æs$¡ T&é‡ì ñ|üj÷Ó –+#·T≈£îì HÓ>¬ {Ïy‘é √ ì+&çñqï á uÛ÷Ñ $T esYÿcÕ|t˝À øöì‡*+>¥≈£î Vü‰»s¡sTTq Hêj·TT&ÉTù|≥ e÷düºsY
MT<ä >∑\ X¯øÏÔπøåÁ‘ê\qT (|üesY Á–&é‡) bÕõ{Ïyé mqØ®dt‘√ sê|òTü y˚+Á<äsêe⁄ Ä ‘·sê«‘· nìï esYÿcÕ|t‡˝À øöì‡*+>¥ #˚jT· &É+,
ì+|ü&ÜìøÏ MTπs ª VüA´eTHé |üesY Á–&é‡ µ ø±yê* — ª dæŒ]#·T´e˝Ÿ ø±¢dTü \T #Ó|Œü &É+˝À e÷≈£î m+‘·>±H√ düV≤ü ø£]+#ês¡T. n˝≤π>
‘·T\d”sêyéT, >∑T+‘·ø\£ T¢ uÛ≤s¡r y˚T&ÉyTé Ç+ø± m+<äs√ ! n+<ä]ø°
k˛\®sY‡ µ ø±yê* µµ nHêïs¡T. n+fÒ @$T{À $e]+#·eT+fÒ
ù|s¡Tù|s¡THê n_Ûq+<äq\T. eTTK´+>± >=\¢\e÷$T&Ü&É
ªª X¯ø,ÔÏ C≤„q+, ms¡Tø£ ì+&ç ñqï e÷düsº Y VüQ´eTHé |üesY Á–&é. nbÕŒsêe⁄ e÷düsº Y á ùd‘Y esYÿcÕ|t˝À øöì‡*+>¥ Á|üÁøÏjT· qT
<Ûë´q Á|ü#ês¡+ #˚ùd n˝≤+{Ï e÷düsπº ¢ dæŒ]#·T´e˝Ÿ k˛\®s‡Y . eTs=ø£ H˚sT¡ Ã≈£îì 18 dü+ˆˆ˝À|ü⁄ yêfi¯fl˝Àì <äèwæ˝º ÀbÕìï ‘=\–dü÷Ô Äj·Tq
yÓTùd‡CŸ @$T≥+fÒ dæŒ]#·T´e˝Ÿ nã®sπ «wüHé n+fÒ ñ<äjT· + qT+∫ #·øÿ£ >± esYÿ #˚dTü HÔ êï&ÉT.
sêÁ‹ es¡≈î£ Á|ü‹ø£Då + á uÛÖ‹ø£ J$‘êìï >∑eTìdü÷Ô Ä<Ûë´‹àø£
✦✦✦
C≤„Hêìï Ä#·]+#·&+É , Ä‘·à|ü]o\q µµ nì #ÓbÕŒs¡T. n+<äT˝À
ø=+‘· düe÷#ês¡+ n‘·qT <Ûë´q+ ‘·sê«‘· Vü≤j·T´sY mqØ®dt |ò˝” Ÿ Ç˝≤ eTq |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ Á≥dtº ÄX¯j·÷\qT
ne⁄‘·÷ Áyêj·T&É+ »]–+~. ôdwüHé |üPs¡j Ô ÷· ´ø£ sê|òTü y˚+Á<äsêe⁄ düe÷»+˝ÀøÏ rdüTø¬ fi≤fl\+fÒ eTq+ |üse¡ ÷‘·à kÕúsTTì #˚sT¡ ≈£îì
ªª Ç~ Hê s¬ {’ +Ï >¥ ø±<äT düs,Y H˚qT e÷eT÷\T>± Ç˝≤ ÁyêkÕÔqT µµ ne>±Vü≤q‘√ düe÷»+, eTq+ y˚sT¡ ø±<äT nì Áù|eT‘√ Á|ü‹ˇø£ÿ]
nì #˚Áyê\T #·÷bÕs¡T. n+fÒ ùd‘Y e÷düsº Y #˚‹Áyê‘·qT ≈£L&Ü <ä>]Z∑ øÏ yÓ[fl, eTq+ @~ n+~+#·>\∑ + nqT≈£î+≥THêïyÓ÷ <ëìì
á esYÿcÕ|t˝À #·÷ùd uÛ≤>∑´+ ø£*–+~ ! yê]øÏ düÁø£eT+>± n+~+#·&ÜìøÏ á $C≤„q+ m+‘Ó’Hê
ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘·T+~. yê]øÏ ùd‘Y e÷düsº Y >∑T]+∫ ne>±Vü≤q
Ç≥Te+{Ï n<äT“¤‘y· TÓ qÆ ùd‘Y e÷düsº Y ñHêï&É˙, Äj·Tq ˝Òøb£ ˛e#·TÃ. ø±˙ eTq+ yê] C≤„q+ <ë«sê bı+~q n<äT“¤‘·
n+~+∫q C≤„q+ eTVü‰<äT“¤‘·eT˙ eTq kıôd’{° e÷düºs¡¢≈£î |ò*ü ‘ê\qT Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·TCÒd,æ yê]ì #Ó‘’ q· ´ |üs#¡ ê*‡q u≤<Û´ä ‘·,
V.V. s¡eTD >±] nqTyê<ä+ e\¢H˚ $düÔ è‘·+>± ‘Ó*dæ+~. á <Ûsä à¡ + eTqô|’ m+‘ÓH’ ê ñ+~. eT] n+‘·{Ï eTVü‰qTuÛ≤e⁄&˚ ªª Hê
nqTyê<ëìøÏ yês¡T m+‘ÓH’ ê n_Ûq+<ä˙j·TT\T ! $C≤„ H êìï MT‘√ |ü + #· T ≈£ î ì Hê Ä‘· à ñqï‹ì H˚ q T
✦✦✦
ô|+#·T≈£î+≥THêïqT µµ nì n+≥THêï&É+fÒ n+‘· Vü≤j·T´sY
&Ó’yÓTq¸Hé˝À ñqï e÷düºsY n+‘· $qj·T+>±, n+‘· Áù|eT>±
Ç|ü&ÉTqï yÓÁ’ uÒwHü ‡é , mqØ® ˝…y˝Ó Ÿ‡, e÷düsº T¡ ¢ ns¡+ú #˚dTü ≈£îH˚ eTqø£˝≤ dü+<˚X+¯ ÇùdÔ eT] eTq+ Ç+¬ø+‘· $qj·T+>±, Áù|eT>±
dæ‹ú ì #˚sT¡ ≈£îqï á düeTj·T+˝À ªª ùd‘Y $C≤„q+ µµ nqTyê<ä+ á ùd‘Y C≤„Hêìï n+<ä]ø° n+~+#ê˝À ˇø£ÿø£Då + jÓ÷∫+#ê*.
‘Ó\T>∑T yês¡+<ä]ø° ns¡eú Tj˚T´ Ø‹˝À n+~+∫q ªª s¡eTD >±s¡T µµ Ç+‘· n<äT“¤‘·yÓTÆq e÷düºsY‡ì eTq≈£î |ü]#·j·T+ #˚dæq eTq
m+‘ÓH’ ê n_Ûq+<ä˙j·TT\T. $X‚wyü T˚ $T≥+fÒ Ç<äd\ü T nqTyê<ä+ >∑Ts¡Te⁄>±s¡T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ >±]øÏ á Ä‘·à bÕ<ë_Ûe+<äq+
nì nì|æ+#·<Tä . n+‘· düV≤ü »+>± ñ+≥T+~. #˚k˛Ô+~ !
<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 19 nø√ºãsY 2009
ªª y˚eTq y˚<√≈£îÔ\T µµ
ªª H˚sq¡ qïyê&Ó H˚sŒ¡ ] eTVæ≤˝Àq n+fÒ dü ‘ ê‡+>∑ ‘ · ´ + e\q eTq˝Àì #Ó & É T >∑ T D≤\˙ï
H˚sT¡ qÔ qïyê&ÉT ì+<äC+… <äT <ä÷s¡yÓTÆb˛‘êsTT — n+<äT#˚‘· dü<ë dü»®q kÕ+>∑‘ê´H˚ï
}s¡≈î£ qïyê&Ó j·TT‘·eÔ T jÓ÷–sê ! ø√s¡Tø√yê*. µµ
$X¯«<ë_ÛsêeT $qTs¡ye˚ T ! µµ ªª |üPs¡«»qàj·T+<äT |ü⁄D´+ãT #˚jT· ì
ªª ‘Ó*$ >∑\yê&ÉT ‘·qπøMT ‘Ó*j·T<äT bÕ|æ ‘ê <Ûqä +ãT ã&ÉjT· ˝Ò&TÉ
nì .. ì<ëq+>± e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ nedüsy¡ TÓ qÆ |ü&ÉT $‘·eÔ Ts¡∫ ø√j·T yÓ<øä qÏ #·+<ä+ãT
ãTTwæ˝≤>± eTÚq+>± ≈£L&Ü ñ+{≤&ÉT — ‘Ó*$ $X¯«<ë_ÛsêeT ! $qTs¡ye˚ T ! µµ
‘·≈£îÿe yê&ÉT n˙ï ‘Ó*dæq≥T¢ q≥q #˚dü÷Ô ªª |ü P s¡ « »qà˝À ˇø£ ÿ |ü ⁄ D´ø±s¡ ´ + ≈£ L &Ü
∫es¡≈î£ n|üì+<ä\T bı+<äT‘ê&ÉT. µµ #˚ j · T ≈£ î +&Ü, á »qà˝À <Û ä q <Û ë Hê´\‘√
ªª |üP»ø£qï HÓ+#· ãT~∆ ì<ëq+ãT ‘·T\‘·÷>±\˙ .. dü«s¡ZdüTU≤\T nqTuÛÑ$+#ê\˙
e÷≥ø£qï HÓ+#· eTqdüT <äè&ÛeÉ TT ø√s¡T≈£îqï+‘· e÷Á‘êq n$ \_ÛkÕÔj·÷ ??
≈£î\eTTø£qï HÓ+#· >∑TDeTT Á|ü<ëÛ q+ãT $‘·Ôqy˚T Hê≥≈£î+&Ü |ü+≥≈£î ÄX¯ |ü&É≥+ m+‘· nC≤„qyÓ÷
$X¯«<ë_ÛsêeT $qTs¡ye˚ T ! µµ |ü⁄D´ø±sê´\T Ä#·]+#·≈î£ +&Ü düTK uÛÀ>±\q÷, nôwX’º «¯ sê´\q÷
ø√s¡Tø√e&É+ ≈£L&Ü n+‘˚ nC≤„q+ !! µµ
ªª <˚e⁄ì |üP»\ø£+fÒ ìX¯Ã\yÓTqÆ ãT~∆ ñ+&É≥+ eT+∫~ —
e÷≥\T #Ó|üŒ&É+ ø£+fÒ ìX¯Ã\yÓTÆq eTqdüT‡ ø£*Ze⁄+&É≥+ ªª @$T >=+#·Te#Óà H˚$T ‘ê>=ìb˛e⁄
eT+∫~ — n˝≤π> e+X¯+ jÓTTø£ÿ >=|üŒ‘·q+ ø£+fÒ e´øÏÔ jÓTTø£ÿ ãT≥Tºyfi˚ ¯ qs¡T&ÉT –≥Tºyfi˚ ¯
eT+∫‘·q+ #ê˝≤ eTTK´+. µµ <ÛäqeTT ˝…#·≥ πø>∑T <ëHÓ#·Ã{ÏøÏ H˚>∑T
$X¯«<ë_ÛsêeT $qTs¡ye˚ T ! µµ
ªª ˙#·>T∑ DeTT˝…\¢ ìs¡÷à\yÓTbÆ ˛e⁄
ø=<äTe˝Ò<Tä düT»q >√wæ̃ e\q ªª ª eTìwæ |ü⁄≥Tºø‘£ √ @+ ‘Ó#êÃ&ÉT ? #·∫Ãq ‘·sT¡ yê‘·
>∑+<Ûä eT\<ä y˚Tìø£+|ü<–ä qj·T≥T¢ @+ rdæø=ì rdæø=ì b˛‘ês¡T ? n˝≤π> á dü+|ü<\ä T mø£ÿ&çøÏ
$X¯«<ë_ÛsêeT ! $qTs¡ye˚ T ! µµ b˛‘êsTT? ª ‘êHÓø£ÿ&çøÏ b˛‘ês¡T ? µ nì .. ‘Ó\TdüTø√˝Òø£
b˛‘·THêï&ÉT — eT] Çe˙ï ‘Ó*j·÷\+fÒ Ä‘·àC≤„q+ ‘·|Œü ìdü]. µµ
ªª düT>∑+<Ûä uÛ]Ñ ‘·yTÓ qÆ #·+<äHêìï X¯ØsêìøÏ |üPdüT≈£î+fÒ
<˚V‰ü ì≈£î+&˚ <äTs¡+Z <Û+ä m˝≤ <ä÷s¡eTÚ‘·T+<√ n˝≤π> düT»q >√wæ̃ ( ªª ô|<ä›u≤\•ø£å µµ qT+∫ ùdø£]+#·&yÉ TÓ qÆ ~ ` m&ç≥sY )

ªª ø£&ÜÔ˝Ÿ eTVü‰|æs$¡ T&é ìsêàD≤s¡+ú .. dü+ø£\ŒjT· »„+ µµ


ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<˚XÊqTkÕs¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ø£&ÜÔ˝Ÿ Á>±eT+ e<ä› eTq+ ì]à+#·Tø√uÀj˚T
Á|ü|+ü #·+˝À¬ø˝≤¢ n‹ô|<ä› <Ûë´q|æs$¡ T&é ªª eTùV≤X¯«s¡ eTVü‰ |æs$¡ T&é µµ ìsêàD≤s¡yú TÓ Æ eTq Ä‘·àX¯øøÔÏ Ï dü+ø£\ŒX¯øìÔÏ
CÀ&çd÷ü Ô ªª 108 yêsê\bÕ≥T Á|ü‹ Ä~yês¡+ kÕeT÷Væ≤ø£ <Ûë´q+ µµ #˚j÷· \ì ìs¡sí TT+#·&yÉ TÓ +Æ ~.
nsTT‘˚, Ç{°e\ Ä ÁbÕ+‘·+˝À ì]à+∫q 301 I301 ªª eq´$TÁ‘· µµ |æs$¡ T&é˝À á ø±s¡´Áø£eT+
»s¡bÕ*. n+<äTø¬ ’ »+≥q>∑sê˝À¢ì e÷düsº T¡ ¢ eT] $$<Ûä |üqT\ì$T‘·+Ô »+≥q>∑sê\≈£î e#˚à Ǒ·s¡ e÷düsº T¡ ¢
<Ûë´qT\‘√ ø£*dæ yÓ[fl á ãèVü≤‘êÿsê´ìï eTVü‰|æs$¡ T&é ìsêàD+ |üPs¡j Ô T˚ ´ es¡≈î£ ìsê≥+ø£+>± |üP]Ô#j ˚ ÷· *.
ø£qTø£ e÷düsº T¡ ¢ eT] <Ûë´qT\T yê] yê] nqT≈£L\ düeTj·÷\ Á|üø±s¡+ ÁbÕ+‘ê\yêØ>± ˇø£ |ü<øä∏ +£ Á|üø±s¡+ á j·T»„+˝À
bÕ\T|ü+#·Tø√yê\ì eTq$ #˚dTü HÔ êïqT.
á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+>± »s¡T|ü&ÜìøÏ ôd˝Ÿ HÓ+. 9849805746 øÏ &ÉjT· ˝Ÿ #˚dæ $esê\qT ‘Ó\TdüTø√e\dæ+~>±
|æs$¡ T&é e÷düsº +¢¡ <ä]˙ ø√s¡&yÉ TÓ qÆ ~. ` G. lìyêdüsêe⁄ , 108 |æs$¡ T&é ôd+≥sY, ôd˝Ÿ : 9849805746

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 20 nø√ºãsY 2009


>∑
T \T
÷Ó
TV‰ü j l $<ë´s¡DT´\T (1296`1386)
<Á eäÛ
Ä+ øÁ ° .X¯. 8 X¯‘êã›+˝À dæ+<ÛäT<˚X¯+, 11 e X¯‘êã›+˝À Væ≤+<ä÷sê»´kÕú|Hü ê#ês¡T´&Óq’ Á|ü<yä∏ ÷Ó <ëVü≤s¡D+ $<ë´s¡DT´\T.
bÕ+#ê\<˚X+¯ , 14 e X¯‘êã›+ Hê{ÏøÏ ñ‘·sÔ u¡ ≤Û s¡‘<· X˚ +¯ eTTdæ+¢ \ $<ë´s¡DT´\ |ü⁄≥Tº |üPsê«\ >∑T]+∫ @ø±_ÛÁbÕj·T+ ˝Ò<Tä .
eX¯eTj·÷´sTT. 1310 ˝À eT<äTs¡, 1311 ˝À <ë«s¡ düeTTÁ<ä+, yês¡ T Ä+Á<Û ä T \ì ø=+<ä s ¡ T , ø£ q ï&ç > ∑ \ ì ø=+<ä s ¡ T
1315 ˝À <˚e–], 1323 ˝À zs¡T>∑\T¢ sêC≤´\T eTTdæ¢+\ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶsT¡ . X¯è+π>Ø »>∑<Tä sZ T¡ |üs+¡ |üs˝¡ À 10e yê¬sq’
#˚õø±ÿsTT. 1327 ˝À ‘·T>∑¢ø˘ ùdq\T ÄHÓ>=+~ sêC≤´ìï l $<ë´rs¡Tú\T ($<ë´X¯+ø£s¡T\T) 1229`1333, ‘·s¡Tyê‘·
düs«¡ HêX¯q+ #˚kÕsTT. <äøDåÏ uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À &Û©ç ¢ düT˝≤ÔqT\T yê] l uÛ≤s¡rø£èwüí rs¡T\ú T (1333`1380) ‘·sT¡ yê‘· l$<ë´s¡DT´\T
Á|ü‹ì<ÛTä \T, yê] ôdH’ ê´\T .. Væ≤+<äTe⁄\ô|’ »]|æq n‘ê´#êsê\T (1380`1386) X¯è+π>Ø|”s+¡ƒ n~Ûw+˜æ #ês¡T. >∑Ts¡Te+X¯ø±e´+˝À
Ç+‘ê n+‘ê ø±<äT. Ä <äTsê>∑‘ê\qT $\düXÊdüq+ (1327), Hê\Zedüs¡Z 21 XÀ¢ø£+ qT+∫ 8e düs¡Z 35 e XÀ¢ø£+ es¡≈£î
>∑+>±<˚$ s¡∫+∫q eT<ÛTä sê$»j·T+ (1358), y˚<ë+‘·<•˚ ≈£î\ l$<ë´s¡DT´\ #·]Á‘·+ ñqï~. <ëì Á|üø±s¡+ :
n;Û‹düeÔ +, nì‘·*¢ ø£\Te#˚sT¡ XÊdüq+ (1423), $<˚oj·TT˝…q’
ô|]ò kÕÔ, Çu…ïã‘·÷‘ê, q÷´ìC≤\ Áyê‘·\T e]í+#êsTT. ÄHê&ÉT ªª @ø£•˝≤q>∑s+¡ (zs¡T>∑\T¢) ˝À ˇø£ Áu≤Vü≤àDÁX‚wßü ì˜ ø£Ï
>√Áu≤Vü≤àDT\ s¡ø£Ô|ü⁄fÒs¡T\T bÕsêsTT — eTsƒ¡eT+~sê\T n•«˙<˚e‘·\ e+{Ï, ã\sêeTø£èwüß\í e+{Ï Ç<äs› T¡ ø=&ÉT≈£î\T.
eTd” < ä T \T>± e÷sêsTT — Åd” Ô \ T e÷quÛ Ñ + >±\≈£ î ∫qïyê&É T $sê– rs¡ ú j · ÷ Á‘ê#· D T&Ó ’ b ˛sTT X¯ è +π > Ø
<äTs¡às¡D≤\≈£î >∑T]nj·÷´s¡T. m<äT]+∫q Ms¡T\T $<ë´rs¡T\ú #˚ ÄÁX¯eT+ d”«ø£]+∫ uÛ≤s¡rø£èwürí s¡Hú êeT+‘√
eTs¡DÏ+#ês¡T. ø=+<äs¡T |æ]øÏ‘·q+‘√, ø=+<äs¡T X¯è+π>]˝À ñ+&çb˛j·÷&ÉT. eT÷&˚fifl¯ ‘·sT¡ yê‘· ‘·eTTàDÏí
kÕ«s¡ú+‘√, ø=+<äs¡T ã\e+‘êq eTTdæ¢+˝…’Hês¡T. yÓ<äT≈£î‘·÷ b˛sTTq nqï ≈£L&Ü $<ë´rs¡Tú\qT
Äu≤\>√bÕ\+ nHê<∏˝ä H’… ês¡T. ÄÁX¯sTT+∫ $<ë´s¡DT´\j·÷´s¡T. $<ë´rs¡Tú\T
y˚Ts¡T|üs«¡ ‘·yTÓ ‘Æ ˚ zs¡T>∑\T¢ k˛<äsT¡ \T dü÷s¡´#·+Á<äT\T.
❑❑❑ y˚<äyê´düTì e˝… $<ë´s¡DT´\T düeTdüÔ$<ä´\q÷
Væ≤+<ä÷<Ûsä êà˙øÏ, dü+düÿ è‹ø° |ü{qºÏ <äTs¡‹Z øÏ Vü ≤ è<ä Z ‘ · + ø±$+#· T ø=ì y˚ < ä u Û ≤ cÕ´\T s¡ ∫ +∫
e>∑∫ nq‹ø±\+˝ÀH˚ ø=+<äs¡T Ms¡Hêj·T≈£î\T ˝Àø√|üø±s¡ ø£è‘ê´\T #˚dæHês¡T. ª X¯è+– µ nH˚
C≤rj· T dü $ T‹>± @s¡ Œ &ç Ä+Á<Û ä < ˚ X ¯ | ü ⁄ ÁãVü≤àsêø£ådüT&ÉT $<ë´s¡DT´\≈£î y˚<äyê´düT\qT
$$<ÛäÁbÕ+‘ê\qT Áø£eT+>± 1324`1344 ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\ <ä]Ù+#˚ ñbÕj·T+ #ÓbÕŒ&ÉT. $<ë´s¡DT´\T ø±o >∑+>±rs¡+˝À
ø±\+˝À eTTdæ+¢ |æ&øç *Ï qT+∫ $&ç|+æ #ês¡T. Ä+Á<Û<ä X˚ +¯ ˝À á #·+&Ü\y˚w+ü ˝À ñqï y˚<yä ê´düT\qT >∑T]Ô+∫ bÕ<ë_Ûe+<äq+
‹s¡T>∑Tu≤≥TqT nD#·{≤ì¬ø’ eTTVü≤eTà<é_Hé ‘·T>∑ø¢ ˘ zs¡T>∑+{ÏøÏ #˚kÕs¡T. y˚<yä ê´düT\T $<ë´s¡DT´\qT nqTÁ>∑V≤æ +∫ X¯è+–‘√ ø£*dæ
eT*ø˘ eTK÷“\TqT ø£+|æ*øÏ eT‘ê+‘·sT¡ ˝…q’ Vü≤ø£ÿãTø£ÿk˛<äsT¡ \qT ã<ä]ø±eHêìøÏ s¡eTàHêïs¡T.
düôdq’ ´+>± |ü+|æ+#ê&ÉT. ø±˙ yês¡T ÄØ«{Ï k˛eTsêE Vü≤ =j·Tdü\ $<ës¡ D T´\ jÓ ÷ >∑ ´ ‘· >∑ T ]Ô + ∫, dü s ¡ « »„ ‘ · « + nuÒ “
Ms¡ãfi≤fls¡T\ <Ûë{ÏøÏ ‘êfi¯˝Òø£ ø±+~o≈£î\j·÷´s¡T. Vü≤≈£ÿãTø£ÿ ñbÕj· T + uÀ~Û + ∫ l<˚ e ‘êdü « s¡ ÷ bÕ˙ï, ùdeq Ø‹˙
k˛<äsT¡ \T ø£+|æ* |ü]düsês¡D≤´˝À¢ ‘·\<ë#·T≈£îHêïs¡T. Ç~ 1334 düeTdü‘Ô +· Á‘·sV¡ ≤ü kÕ´\q÷ uÀ~Û+∫ ªª X¯è+–øÏ nqïdü+‘·sŒ¡ D #˚ùdÔ
ÁbÕ+‘·+˝À »]–q dü+|òTü ≥q. eT‘·+ e÷]Hê |ü<eä ⁄\T <äøÿ£ ì ˙ n;ÛcÕº\T dæ~∆kÕÔsTT µµ nì y˚<äyê´düT\T Äos¡«~+∫
|üsêuÛeÑ +‘√ n&Ée⁄\T ‹s¡T>∑T‘·÷qï á k˛<äsT¡ \qT $s¡÷bÕø£å n+‘·sêúqT\j·÷´s¡T. $<ë´s¡DT´\T X¯è+–‘√ eT‘·+>∑|sü «¡ ‘êìøÏ
<˚ y ê\j· T + Äø£ ] ¸+∫+~. nø£ ÿ &É M]øÏ ø±s¡ D »qTà˝… ’ q e∫à ‘· T +>∑ u Û Ñ Á <ë rsêq $s¡ ÷ bÕø£ å < ˚ e ⁄ì dü ì ï~Û ˝ À
$<ë´s¡DT´\ <äsÙ¡ qyÓTqÆ ~. Væ≤+<ä÷<Ûsä √à<äs∆ D¡ ø√dü+ ‘·|dü Tü ‡ #˚d÷ü Ô ñ+&çb˛sTTHês¡T. kÕj·TD e÷<Ûäe⁄\T e∫à dü+‘êq+ ø√dü+
m<ä T s¡ T #· ÷ dü T Ô q ï $<ë´s¡ D T´\T >=|ü Œ <ä ÷ s¡ < ä è wæ º >∑ \ ÁbÕ]úùdÔ Á‹ø±\E„˝q’… $<ë´s¡DT´\T yê]øÏ dü+‘êqjÓ÷>∑+ ˝Ò<ìä
eTVü‰|ü⁄s¡Twüß\T. Äj·Tq Vü≤ø£ÿãTø£ÿ Ms¡k˛<äsT¡ \ Bq>±<∏ä $ì #Ó|æŒ ‘êeTT s¡∫+∫q y˚<äuÛ≤cÕ´ìï eT]ø=ìï ø£è‘·T\qT
yê]ì eT∞fl Væ≤+<äTe⁄\T>± e÷]à ‘êeTT ì]à+#·uÀj˚T nqTÁ>∑V≤æ +#ês¡T. Ä ø£è‘·T\T e÷<ÛMä j·T kÕj·TD°jT· Hêe÷\‘√
Væ≤+<ä÷kÕÁe÷C≤´ìøÏ |ü≥º+ ø£{≤ºs¡T. $<ë´q>∑s¡ìsêàD+ Á|üdæ<ä∆eTj·÷´sTT. Ç˝≤+{Ï ‘·s¡TD+˝À πseD dæ<äT∆&ÉT ø£\˝À
(1334`1336) »]|æ+#ês¡T. ˇø£ jÓ÷–, ˇø£ ‘·|üdæ«, ˇø£ Ä<˚•+∫q Á|üø±s¡+ ø±+~o≈£î\T>± ‹s¡T>∑T‘·÷qï Vü≤ø£ÿãTø£ÿ
eTVü‰|ü+&ç‘·T&ÉT <Ûäs¡à+ø√dü+ sê»ø°j·T#·Áø£+ ns¡#˚‘· Á‹|æŒ k˛<äsT¡ \T $<ë´s¡DT´\qT <ä]Ù+#ês¡T.

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 21 nø√ºãsY 2009


1345 Hê{Ï ø Ï Ä kÕÁe÷»´+ <ä ø Ï å D ≤|ü < ∏ ä + ˝À #Û·Á‘·|ü‹ •yêJeTVü‰sêE≈£î lsêeT<ëdükÕ«$T eT÷\+>±
$dü Ô ] +|ü k Õ–+~. n<Ó ’ « ‘ê#ês¡ T ´˝… ’ q l $<ë´s¡ D T´\≈£ î Ä<äs¡ÙyÓTÆq~.
düHê‘·q<Ûäs¡àkÕú|üq Á|ü#ês¡ Á|ükÕsê˝À¢ düVü≤ø£]+∫q Hê{Ï ❑❑❑
eTVü‰|ü⁄s¡Twüß\T •yê<Ó’«‹ ø±o$˝≤düÁøÏj·÷X¯øÏÔ |ü+&ç‘·T\T, $<ë´s¡DT´\T nqTÁ>∑V≤æ +∫q y˚<uä ≤Û wü´+, <Ûë‘·Teè‹Ô e+{Ï
<Ó«’ ‘·>T∑ s¡Te⁄\T nøå√uÛ´Ñ rs¡T\ú T »j·Trs¡T\ú T, $•cÕº<«’Ó ‘·>T∑ s¡Te⁄\T Á>∑ + <∏ ë \T e÷<Û ä e kÕj· T DT\ #˚ ‘ · T ˝À¢ Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ $ es¡ D
y˚<ë+‘·<˚•≈£î\T qj·÷ïsY es¡<ë#ês¡T´\T, C…’qeT‘·>∑Ts¡Te⁄\T bÂwæøº ±\j·÷´sTT. $<ë´s¡D´ ø£è‘ê\ì #Ó|Œü ã&˚ Á>∑+<∏ë\T #ê˝≤
dæ+Vü≤q+~ n_Ûqe#ês¡Tø°]Ô Á|üuèÑÛ ‘·T\T. düHê‘·q<Ûsä à¡ + ≈£î<äTs¡T˝À ñHêïsTT. ªª JeqTàøÏÔ$y˚ø£+ µµ, ªª y˚<ë+‘·|ü+#·<ä• µµ,
|ü⁄{Ïqº á $$<Ûeä T‘·d+ü Á|ü<ëj·÷\yê]˝À kÕeTs¡d´ü + HÓ\ø=*Œ ªª ãèVü ≤ <ës¡ D ´ø£ yê]Ô ø £ k Õs¡ + µµ, ªª ◊‘· π s j· T ‘Ó ’ ‹ Ô Ø j· T
eT‘ê+‘·sT¡ ˝…’ b˛sTTqyê]ì |ü⁄qsê>∑eTq+ #˚d÷ü Ô l$<ë´s¡D´ ñ|üìwüB›|æø£\T µµ, ªª X¯+≈£s¡T\ n|üs√øå±qTuÛÑ÷‹ B|æø£ µµ ,
j·TrX¯«s¡T\T <Ûäsêà_Ûe÷q+‘√ bÕ≥T <˚XÊ_Ûe÷q+ Áb˛~ ªª nqTuÛ÷Ñ ‹ Á|üø±•ø£ µµ, ªª <äè>∑è› X¯´$y˚ø± µµ <äT ˝≤eTVü‰qTuÛ≤e⁄ì
#˚dqæ +<äTe\¢H˚ $»j·Tq>∑s¡ kÕÁe÷»´+ <äøDåÏ uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À ø£ è ‘· T \+{≤s¡ T . $<ë´s¡ D T´\#˚ ‘ · ÄÁX¯ e T+ d” « ø£ ] +∫q
<äT]ïØø£´å +>± yÓ*– Væ≤+<ä÷<Ûsä à¡ dü+düÿ è‘·T\qT |ü⁄qs¡TJ®$+|ü »>∑<Tä sZ T¡ e⁄\T Á|ü<eä∏ T #·+Á<äXK‚ s¡ uÛ≤s¡rkÕ«$T Á|ü<eä∏ T qs¡d+æ Vü≤
CÒjT· >∑*–+~. uÛ≤s¡rkÕ«$T.
❑❑❑
❑❑❑
X¯è+π>Ø>∑Ts¡T|üs¡+|üs¡˝À 10e yê¬s’q l$<ë´rs¡Tú\T l uÛ≤s¡rrs¡T\ú T 1380 ˝À dæ~b∆ ı+<ä>± l$<ë´s¡DT´\T
eTVü ‰ ‘· | ü d ü ‡ +|ü q Tï\T. yês¡ T @ø±+‘· + ˝À dü < ë X¯è+π>Ø|”s+¡ƒ n~Ûs√Væ≤+#ês¡T. ‘êeTT HÓ\ø=*Œq ñ|ü|s” êƒ \ <ë«sê
|ü⁄qsê>∑eTq ø±s¡´Áø£eT+ eTTeTàs¡+>± #˚kÕs¡T. Ä eTVü‰ø±s¡´+
\+_ø±jÓ ÷ >∑ ì s¡ ‘ · T ˝… ’ ñ+&˚ y ês¡ T . $<ë´s¡ D T´\T Ç≥T
$<ë´s¡DT´\ ‘·sT¡ yê‘· kÕ–q≥T¢ ˝Ò<Tä .
eTsƒ¡ìs¡«Vü≤D˝À uÛ≤s¡rrs¡Tú\≈£î, n≥T s껑·+Á‘·ìs¡«Vü≤D˝À
❑❑❑
Vü≤]Vü≤s¡sêj·T\≈£L ‘√&ÉŒ&ÉT‘·÷ ÁX¯$T+#˚yês¡T. lyês¡T X¯è+π>]ì
»HêyêdüjÓ÷>∑´+>± #˚dæHês¡T. $<ë´rs¡Tú\T 1344`1345 l$<ë´s¡DT´\T Äπsfi¯ófl X¯è+π>Ø|”sƒê~Û|ü‘·´+ eVæ≤+∫
ÁbÕ+‘ê˝À¢ $<˚ V ü ≤ eTT≈£ î Ô \ T ø±>± l uÛ ≤ s¡ r rs¡ T ú \ T dü + e‘· ‡ s¡ + CÒ ´ wü ˜ ã Vü Q fi¯ Á ‘· j Ó ÷ <ä • X¯ ì yês¡ + Hê&É T
|”sêƒ ~Û|‘ü T· \j·÷´s¡T. $<ë´s¡DT´\T ø±o>∑+>±rsêq øπ <ësY|÷üò {Ÿ˝À (26`5`1386) |üsÁ¡ ãVü≤à+˝À ©qeTj·÷´s¡T. lyê] düe÷~Û
eTsƒ ¡ + ì]à+∫ #· + Á<ä e TÚ∞X¯ « s¡ *+>±ìï Á|ü ‹ wæ ˜ + ∫ Vü≤+|æ˝À $s¡÷bÕø£å <˚yê\j·T+ yÓqTø£ <Ûsä êà_Ûe÷qT\+<ä]ø° dü÷Œ¤]Ô
|üPõdü÷Ô+&˚yês¡T. πø+Á<ä+>± yÓ\T>=+<äT‘·Tqï~. ÇeTà&ç Vü≤]Vü≤s¡sêj·T\T
(1377`1404) $<ë´s¡DT´\ düà è‹>± $<ë´$X‚«X¯«sê\j·T+
❑❑❑
ø£{+ºÏ ∫, $<ë´s¡D´|ü⁄sêÁ>∑V‰ü s¡+ HÓ\ø=*Œ, l$s¡÷bÕø£å <˚efi¯+˝À
l$<ë´s¡ D T´\T |ü s ¡ e T>∑ T s¡ T e⁄\ Jedü e ÷~Û ¬ ø ’ lyê] •˝≤$Á>∑V≤ü + Á|ü‹wü̃ #˚sTT+#ês¡T. 200 @fi¯fl ‘·sT¡ yê‘·
l#·Áø±ø±s¡+˝À n|üPs¡«•\ŒXÀuÛ‘Ñ √ Vü≤]Vü≤s¡sêj·T\ düV≤ü ø±s¡+‘√ Ä $Á>∑ V ü ≤ + _Û q ïyÓ T Æ b ˛>± n|ü Œ {Ï $s¡ ÷ bÕø£ å |” s ƒ ê ~Û | ü ‹
>=|üŒ eT+~s¡+ ø£{Ϻ+#ês¡T. Vü≤]Vü≤s¡sêj·T\T $<ë´s¡DT´\ ldü∫Ã<ëq+<ä n_Ûqe uÛ≤s¡rkÕ«$T Ç|ü&ÉTqï $Á>∑Vü≤+
Äos¡«qTÁ>∑V≤ü +‘√ e÷<Ûeä kÕj·TDT\ eT+Á‘·ã\+‘√ $»j·Tq>∑s¡ Á|ü‹wæ̃+#ês¡T.
kÕÁe÷C≤´ìï |üPs¡«|ü•ÃeT düeTTÁ<ärsê\ <ëø£ yê´|æ+|üCÒdæ ❑❑❑
1354`1355 eT<Û´ä ø±\+˝À ø±\<Ûsä à¡ + #Ó+<ë&ÉT. Á|æjT· •wüß´ì ˇø£ ‘·|üdæ«, ˇø£ eTVü‰jÓ÷–, ˇø£ kÕÁe÷»´ìsêà‘·,
eTs¡ D +‘√ $<ë´s¡ D T´\T eT∞fl ø±oøÏ b˛sTT ‘· | ü d ü T ‡ yÓ’~ø£<Ûäs√à<ë∆s¡≈£î&ÉT, y˚<äXÊÅdüÔyê´U≤´‘·, $$<Ûä dü+Á|ü<ëj·T
#˚düT≈£î+≥THêïs¡T. $<ë´s¡DT´\T ‘·eT sê»´+˝À ñ+&É≥+ kÕeTs¡ d ü ´ dü + <Û ë ‘· , ÁbÕNqdü à è‘· T \≈£ î qMq yê´U≤´‘· ,
nedüs+¡ >± uÛ≤$+∫q ãTø£ÿsêj·T\T luÛ≤s¡rrs¡T\ú leTTKeT÷, s껑·+Á‘·eTs¡àE„&TÉ , düø\£ XÊÅdbÔü Õs¡>T∑ &ÉT dü+^‘·kÕVæ≤‘·´•\Œø£fi≤
‘· q $qï|ü e T÷ ø±oøÏ |ü + |æ + ∫Hê&É T . •wü ´ e‘· ‡ \T˝… ’ q b˛wü≈£î&ÉT .. Çìï $•wüº >∑TD≤\ y˚T*≈£L&É* eTq #·]Á‘·˝À
$<ë´s¡ D T´\T ‹]– e#êÃs¡ T . $<ë´s¡ D T´\T eTs=ø£s¡T ˝Òs¡T ! C≤„qX¯øÏÔ, ‘·|üX¯ÙøÏÔ, Ç#êäX¯øÏÔ, ÁøÏj·÷X¯øÏÔ Hê\T>∑T
Vü≤]Vü≤s¡ãTø£ÿsêj·T\≈£î #˚dæq <Ûäs¡àsê»´kÕú|üq uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À X¯≈î£ \Ô ≈£L&É* l$<ë´s¡DT´\T !

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 22 nø√ºãsY 2009


ªª ndü\T eT÷s¡Tâ&ÉT µµ eTVü‰sêC≤ ..! á <ä+&É+ Ç|ü&ÉT MTπø #Ó+<äT‘·T+~. á J$‘·+˝À
ˇ ø±H=ø£ sêE>±s¡T ‘·q ‘Ó*yÓ’q $<ä÷wü≈£îDÏí |æ*∫ @ $<Ûyä TÓ qÆ ‘·j÷· Ø ˝Ò≈î£ +&Ü eTs√ ˝Àø±ìøÏ yÓfió¯ HÔ êïs¡T. n+<äTe\¢
sê»<äsê“s¡T˝À n‘·&øç Ï n~Ûø±s¡∫Vü≤ïyÓTqÆ <ä+&ÉyTÓ Tø£{∫Ï Ã ªª ˙ á <ä+&ÜìøÏ K∫Ñ·+>± MTπs ns¡TΩ\T µµ nHêï&ÉT.
ø£Hêï >=|üŒeT÷s¡Tâ&ÉT ø£ì|æ+#˚+‘·es¡≈£L Ç~ ˙ ÄBÛq+˝ÀH˚ ❂❂❂
ñ+#·T. n˝≤+{Ïyê&ÉT ø£ì|æ+∫q|ü&ÉT Bìì ˙e⁄ n‘·ìøÏ
n+<ä#j˚ T· e#·Tà µµ nì |ü]Vü‰düe÷&Ü&ÉT. <ëìøÏ düu≤Û dü<Tä \+‘ê ø±ã{Ϻ á Á|üdTü ‘Ô · J$‘·+˝ÀH˚ eTq ªª yêdüeÔ J$‘·+ µµ
>=\T¢q qyê«s¡T. mø£ÿ&√ <ë≈£îÿì ñ+<äqï dü‘ê´ìï Á>∑V≤æ +∫ .. düø±\+˝À <ëìï
ªª Ä»„ eTVü‰sêC≤ µµ n+≥÷ Ä <ä+&Üìï d”«ø£]+∫ y˚T˝§ÿ\Œø£b˛‘˚ .. n~ ìÁ<ëDyÓTÆ ñ+&É>±H˚ eTq+ <ëìì
sêE>±]øÏ $qj·T+>± qeTdüÿ]+∫ yÓ[flb˛j·÷&ÉT $<ä÷wü≈î£ &ÉT. <ë{Ïb˛‘ê+ ..
ø=+‘·ø±\+ nq+‘·s+¡ sêE>±]øÏ @<√ rÁeyÓTqÆ yê´~Û
k˛øÏ+~. eTs¡DX¯j·T´ MT<ä |ü&ÉT≈£îì eTs¡D≤edüú|ü&ÉT‘·Tqï ªª nq+‘· dü+|ü<ä\T µµ
düeTj·T+˝À n‘·ìø¬ +<äTø√ ‘·q ∫s¡ø±\ $TÁ‘·T&Óq’ $<ä÷wü≈î£ DÏí ø£f\º… T ø={Ϻ neTTà≈£îì Áã‹πø yê&=ø£&TÉ s√p n&É$øÏ
ˇø£ k Õ] #· ÷ &Ü\ì|æ + ∫+~. n‘· & ç ‘ √ ‘êqT m+‘· yÓ[fl ø£f\º… T ‘Ó∫à neTTà≈£îì ≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#·T≈£îH˚yê&ÉT.
|üsê∫ø±˝≤&ÉT‘·÷ dü+uÛ≤wæ+∫Hê .. n‘·&ç dü‘´· dü+<Û‘ä · MT<ë, m|ü&ÓH’ ê es¡¸+ e˝À¢ #·* e˝À¢ n‘·&TÉ n&É$øÏ yÓfifl¯ ˝Òøb£ ˛‘˚
C≤„q+ MT<ë sêE>±]øÏ m+‘√ >ös¡e+ bÕ|ü + Ç+{Ï \ ¢ b ÕB |ü d ü T Ô \ T
ñ+&˚~. |ü&ÉT≈£î+≥÷+&˚yês¡T.
‘·qqT ø£&kÉ Õ] #·÷&É&ÜìøÏ e∫Ãq
$<ä ÷ wü ≈ £ î &ç ‘ √ sêE ªª H˚ q T Ç˝≤ n‘·&TÉ s√p n&É$øÏ yÓfifl‚ e÷s¡+Z ˝À
düTBs¡ÈÁ|üj·÷D≤ìøÏ Äj·T‘·ÔeTe⁄‘·THêïqì ˇø£ #Ó ≥ Tº Á øÏ + <ä ≈£ L s¡ T Ãì ‘· | ü d ü T ‡
˙≈£î ‘Ó*j·TCÒj·T{≤ìøÏ |æ*|æ+#êqT µµ #˚dTü ≈£î+≥Tqï ˇø£ kÕ<ÛTä e⁄ á ÁX¯eTJ$
nHêï&ÉT. s√p n&É $ øÏ yÓ [ fl ø£ w ü º | ü & É & É + ,
ªª mø£ÿ&çøÏ yÓfi¯óÔHêïs¡T ? µµ nì n&ÉbÕ<ä&bÉ Õ |üdTü \Ô T |ü&TÉ ø√e&É+ .. ø±\+
n&ç>±&ÉT $<ä÷wü≈î£ &ÉT sêE>±] e÷≥ |üP]Ô>± ns¡+ú ø±ø£. >∑&TÉ düTqÔ ïø=B› eè<äT&∆ eÉ ⁄‘·÷ ñ+&É≥+ #·÷dæ C≤*|ü&ç ˇø£s√E
n‘·&‘ç √ ªª n&É$˝À eT]ø±düÔ ˝ÀìøÏ yÓfió¯ fl ! nø£ÿ&√ sê– >∑ì ñ
ªª ãVüQ<ä÷s¡ <˚XÊìøÏ .. n+fÒ eTs√ ˝Àø±ìøÏ µµ nHêï&ÉT
+~. Ä sê–ì ‘Ó∫à }fiÀfl $Áø£sTT+#·T≈£î+fÒ ø=Hêïfi¯flbÕ≥T
sêE.
˙≈£î ÁX¯$T+#˚ u≤<Ûä ‘·|ü ‘·T+~ µµ nHêï&ÉT.
ªª eTVü‰sêC≤ ! Ä j·÷Á‘·≈î£ Ä Á|ü<X˚ +¯ ˝À ìedæ+#·&ÜìøÏ
nedüsy¡ TÓ qÆ düsT¡ ≈£î, kÕe÷Á– eT] MTs¡T düeT≈£Ls¡TÃ≈£îHêïsê ? µµ ‘· | ü d æ « e÷≥MT<ä $XÊ«dü + ‘√ ø£ f … º \ T ø=fÒ º y ê&É T
nì $#ês¡e<äq+‘√ n&ç>±&ÉT $<ä÷wü≈î£ &ÉT. n&É$˝ÀìøÏ yÓ[fl ‘·$«#·÷&É>± ì»+>±H˚ sê– >∑ì ø£ì|æ+∫+~.
m+‘√ dü+‘√wü+‘√ n~ Á‘·$« ‘Ó#·TÃ≈£îì e∫à ‘·|üdæ« ø±fi¯fl
ªª nø£ÿ&çøÏ yÓfifl‚ yêfi¯ófl ‘√&ÉT>± @MT rdüT≈£îì yÓfifl¯ s¡qï
dü+>∑‹ ≈£L&Ü ˙≈£î ‘Ó*j·T<ë ? eT÷s¡Tâ&Ü ! H˚H˚MT dæ<ä∆+ MT<ä |ü&ܶ&TÉ .
#˚dTü ø√˝Ò<Tä µµ nHêï&ÉT sêE ø√|ü+>± .. ªª n+‘· y˚>+∑ >± dü+ãs¡|&ü bç ˛≈£î. qTe⁄« Ç+ø± n&É$
ªª eT] MT≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*πø $TÁ‘·T˝…e¬s’Hê ñHêïsê ˝À|ü*øÏ yÓfi‚Ô nø£ÿ&É yÓ+&ç >∑ì ñ+~. n~ >±˙ Á‘·$«
nø£ÿ&É ? µµ eT∞fl dü+<˚V≤ü + yÓ*ãT#êÃ&ÉT $<ä÷wü≈î£ &ÉT. ‘Ó#T· Ã≈£îHêïe+fÒ Çø£ qTe⁄« ø=ìï HÓ\\bÕ≥T Vü‰sTT>± ø±\+
ÄX¯Ãs¡´b˛sTTq sêE >±s¡T ªª me«s¡÷ ˝ÒsT¡ µµ nHêï&ÉT. >∑&|É eü #·Tà µµ nHêï&ÉT.
<ëì‘√ $<ä÷wü≈î£ &ÉT m+‘√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·÷ ‘·q #˚‹˝Àì ªª sê– >∑ì >∑T]+∫ ‘·|dü «æ #Ó|Œæ q e÷≥\T ì»yÓTqÆ |ü&ÉT
n~Ûø±s¡ <ä+&Üìï sêE>±] #˚‹˝À ô|&ÉT‘·÷ ªª rdüTø√+&ç á yÓ + &ç >∑ ì ≈£ L &Ü ì»y˚ T ø±e#· T Ã. yÓ [ fl #· ÷ ùdÔ

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 23 nø√ºãsY 2009


b˛j˚T<˚eTT+~ ?µµ nì Ç+ø± n&É$ ˝À|ü*øÏ yÓ[fl nø£ÿ&É yÓ+&ç n|ü&ÉT ‘·|üdæ« n‘·ì‘√ .. ªª #·÷&ÉT Hêj·THê ! ˙
>∑ìì #·÷dæ #˚‘·HÓ’q+‘· yÓ+&çì Á‘·$« uÛÑTC≤q y˚düT≈£îì J$‘êìøÏ dü]b˛sTTq+‘· ‘·è|æ>Ô ± ˙≈£î \_Û+∫+~ ø£<ë .. Çø£
Äq+<ë‹X¯j·T+‘√ ‘·|üdæ« <ä>∑Zs¡≈£î e∫à ªª MT s¡TD+ m˝≤ Ç|ü&ÉT n&É$ì n+‘ê eT]Ãb˛. sê–, yÓ+&ç, ã+>±s¡T, eÁC≤\qT
rs¡ T Ãø√yê˝À ‘Ó * j· T &É + ˝Ò < ä T µµ n+≥÷ yÓ ÷ ø£ ] ˝≤¢ & É T eT]Ãb˛ .. H˚qT ˙≈£î n+‘·ø+£ fÒ $\TyÓq’ uÛ≤>±´ìï ø£qT>=H˚
ø£f…º\Tø=fÒºyê&ÉT. s¡V≤ü dü´+ #ÓãT‘êqT ! Ç|ü&ÉT H˚qT #Ó≥TºÁøÏ+<ä m˝≤ ≈£Ls¡TÃHêïH√
ªª ‘=+<äs¡|ü&É≈£î. Ç+ø±düÔ ˝À|ü*øÏ yÓfi¯ófl µµ nHêï&ÉT ˙e⁄ ≈£L&Ü ø£fi¯ófleT÷düT≈£îì n˝≤ ≈£Ls√Ã. ˙˝ÀìøÏ qTe⁄«
‘·|dü «æ ì+bÕ~>±. yÓfió¯ fl µµ nHêï&ÉT.
ªª düsπ µµ nì eT∞fl n&É$˝À ‘·|dü «æ #Ó|Œæ q >∑Ts¡T\Ô ≈£î ªª H˚q÷ n<˚ Ä˝À∫dü÷Ô ñHêïq+&û ! ª nø£ÿ&É n&É$˝À
yÓ[fl ‘·$«#·÷ùdÔ Ç+πøeTT+B ! ø£fi¯ófl $Ts¡T$T≥T¢ >=*ù| mø£ÿ&Óøÿ£ &É @y˚T+ \_ÛkÕÔj÷Ó n˙ï ‘Ó*dæ ≈£L&Ü MTs¡T Çø£ÿ&ç˝≤
ã+>±s¡T>∑qT\T ø£ì|æ+#êsTT. ‘êHÓ+‘· Á‘·e⁄«ø√>∑\&√ n+‘· n‹ kÕe÷q´+>± .. Á|üXÊ+‘·+>± m˝≤ ≈£Ls¡TÃHêïsê ? µ ndü\T
Á‘·e⁄«≈£îì e∫à ªª Çø£ Hê≈£î dü+e‘·‡sê\ ‘·sã¡ &ç, u≤<Ûä ˝Ò<+ä &û µµ MTπs Ä >∑qT\T Á‘·$« Ä dü+|ü<qä +‘ê ‘Ó#T· Ã≈£îì dü+|ü<\ä ‘√
n+≥÷ ‘·|dü «æ ø±fi¯flô|’ |ü&ܶ&TÉ ø£f\º… T ø=fÒyº ê&ÉT. ‘·T\‘·÷– ñ+&Ü*‡+~ ø£<ë ! nì ÄX¯Ãs¡´b˛‘·÷+&˚yê&çì.
n|ü&ÉT ‘·|dü «æ ªª nsTT‘˚ qTe⁄« #ê˝≤ dü+e‘·‡sê\øÏ ªª Hê≈£î Ç|ü&Ésyú¡ TÓ +Æ ~ ª Hê˝ÀøÏ H˚qT yÓfiÔ‚ µ M≥ìï+{Ïø+£ fÒ
ø±˙ Hê≈£î ø£q|ü&Éeqïe÷≥. düπs .. qTe⁄« eT∞fl Ç≥T á $\TyÓ’q uÛ≤>∑´y˚T<√ nø£ÿ&É ‘·|üŒø£ ñ+≥T+~. Çø£ eTπsMT
n&É$ πødæ e∫Ãq|ü&ÉT H˚qT ndü\T á uÛÑ÷MTà<ä ñ+{≤H√ #Ó|Œü ø£+&ç. Ç+‘·ø±\+ MTs¡T #·÷|æq <√e˝ÀH˚ q&ç∫ Ç+‘·{Ï
ñ+&ÉH√ n+<äTe\¢ ˙≈£î eTs√ >=|üŒs¡V≤ü dü´+ ≈£L&Ü #Ó|Œü ø£ ‘·|Œü <äT. uÛ≤>∑´e+‘·T&ÉHÓ’HêqT. C≤„qT˝…’q MTe÷≥ MT<ä Hê≈£î |üP]Ô
qTe⁄« Ä ã+>±s¡T >∑ìì ≈£L&Ü <ë{Ï Ç+ø± n&É$ ˝À|ü*øÏ $XÊ«düeTT+~. MTe÷fÒ H˚qT bÕ{ÏkÕÔqT. Hê˝ÀøÏ H˚qT Á|üj÷· D+
yÓfió¯ fl µµ nHêï&ÉT. #˚kÕÔqT µµ nHêï&ÉT ø£f\º… T ø=fÒyº ê&ÉT.
‘·|üdæ« e÷≥qT y˚<äyê≈£îÿ>± uÛ≤$+∫ ø£f…º\yê&ÉT ªª Hê e÷≥ MT<ä $XÊ«düeTT+∫ ˙‘√ ˙e⁄ ìedæùdÔ ..
n|üŒ{Ïø|£ ü &˚ u≤>± <ä≥+º >± ñ+&˚ n&É$˝ÀøÏ #=#·TÃ≈£îì yÓfi≤fl&ÉT. ˙e⁄ ø√˝ÀŒj˚T<ä˝≤¢ Vü≤è<äjT· <ë]Á<ë´H˚ï. Çø£ n|ü&ÉTqï<ä+‘ê
»>∑»>π® j·Te÷q+>± yÓT]dæb˛‘·Tqï eÁC≤\ ≈£î|üŒ\qT Ä >∑ì˝À nq+‘· dü+|ü<˝ä .Ò |üPs¡«+ Hê≈£î ≈£L&Ü eÁC≤\T \uÛ´Ñ eTj·÷´ø£
#·÷dæq yê&çøÏ H√≥e÷≥ sê˝Ò<äT. e&çe&ç>± yê≥ìï+{Ï˙ Hê >∑Ts¡Te⁄ ª Hê ˝ÀìøÏ yÓfifl¯ >∑*>π µ e÷sêZìï #·÷|æ+∫ qqTï á
eT÷≥ø£ ≥ Tº ≈ £ î ì e∫à eTVü ≤ <ëq+<ä + ‘√ ªª Ç$ Çø£ Hê ˝Àø£+˝À¬ø˝≤¢ n‘·´+‘· uÛ≤>∑´e+‘·T&ç˝≤>± #˚kÕ&ÉT µµ nì
J$‘·ø±˝≤ìø£+‘·≈L£ dü]b˛‘êj·T+&û µµ nì $qï$+#·T≈£îHêï&ÉT. #ÓbÕŒ&Ü‘·|dü «æ ∫~«˝≤dü+>±.
( ªª ø£<∏ëkÕ>∑s¡+ µµ qT+∫ ùdø£]+#·&yÉ TÓ qÆ ~ ` m&ç≥sY )

ªª dæ+>∑|üPsY ` eT˝Òwæj·÷ <Ûë´qj·÷Á‘· µµ


ãÁ Vü≤à]¸ |üÁrJ ÄodüT‡\‘√ 2009 dü+ˆˆ qe+ãsY HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#·uÀj˚T 7 s√E\ eT˝Òwjæ ÷· , dæ+>∑|Pü sY, u≤´+ø±ø˘,
<∏ëjYT˝≤+&é, |ü‘êÔjTY , Ç+&√H˚wj
æ ÷·   Vü‰+ø±+>¥ \˝À <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ #˚jT· {≤ìøÏ ñ‘ê‡Vü≤+>± ñqïyês¡T yÓ+≥H˚ MT |üP]Ô
$esê\‘√ dü+Á|ü~+#·+&ç.
❖ ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯+, Væ≤+B, Ç+^¢w\t ˝À ø±¢dTü \T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ @sêŒ≥T¢ >±$+#·ã&ܶsTT.
$esê\≈£î :
|æs¡$T&é <Ûë´q»>∑‘Y nk˛dæj˚TwüHé
#ÓHï’Ó »>∑Bwt q+<äÁ|ükÕ<äsêe⁄
09840364235, 09790179102 9246636854

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 24 nø√ºãsY 2009


yÓ+ø£≥s¡‘·ï+ ` ø£≥Tº+>∑
ªª düèw溑·*¢ düVü‰j·T+ ø√sêqT .. bı+<ëqT µµ ªª $‘·ÔHê\T #ê˝≤ u≤>∑THêïsTT µµ
Hê ù|s¡T yÓ+ø£≥s¡‘ï· +. düe÷q+>± |ü+&çdTü HÔ êïqT. 2009 dü+ˆˆ »qe] 4,5 ‘˚B\˝À
e÷~ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe], H˚qT |ü+&ç+#˚~ e]. }s¡T 4 mø£sê\ bı\+˝À ªª dü«s¡$í ‘·qÔ + µµ }&ÜÃqT.
ø£≥Tº+>∑, ÄÁ‘˚jT· |ü⁄s¡+ eT+&É\+. »qe]˝À dü«s¡sí ø¡ +£ me«s¡÷ |ü+&ç+#·sT¡ . ªª n–Z‘>Ó T∑ \T
H˚qT 2002 dü+ˆˆ qT+∫ <Ûë´q+ #˚dTü HÔ êïqT. e÷ nø£ÿ u≤>± |ü{ºÏ e] u≤>± ≈£î∫+#·T≈£îb˛sTT |ü+≥ dü]>±Z |ü+&É<Tä µµ
ø£èwüyí D˚ Ï y˚T&ÉyTé <ë«sê <Ûë´q|ü]#·jT· + ø£*–+~. 2008 dü+ˆˆ nì n+<äs÷¡ n+≥÷+{≤s¡T. <ëìøÏ $s¡T<ä+∆ >± H˚qT n<˚sø¡ +£
p˝… ’ HÓ \ 28, 29, 30 ‘˚ B \˝À e´ekÕj· T XÊKyês¡ T }&çà u≤>± |ü+&ç+∫ yê{Ïì pHé HÓ\˝À }&˚Ã+<äT≈£î
e´ekÕj·T+˝Àì yÓT\≈£îe\T H˚sπ Œ $wüjT· + ì$T‘·+Ô e÷ s¬ ‘’ T· \≈£î $‘·HÔ ê\T>± ne÷à\ì Hê dü+ø£\Œ+‘√ düèw摺 *· ¢ düV‰ü j·T+ ø√sêqT.
ø±¢düT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\+˝À 40 eT+~ ¬s’‘·T\T n‘·´<äT“¤‘+· >± 1 mø£sêìøÏ 75 øπ J ãkÕÔ\T #=|üq |ü+&ç+~ !
bÕ˝§ZHêïs¡T. n+<äs÷¡ ÁX¯<>∆ä ± $Hêïs¡T. eT÷&Ées√E eT<Ûë´Vü≤ï+ ãkÕÔ ˇøÏÿ+{ÏøÏ 1000 s¡÷ˆˆ\T $‘·ÔHê\T <Ûëq´+ neTà≥+
yês¡T ìs¡«Væ≤+∫q ø±¢dTü \ ô|’ ª øÏ«CŸ µ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. »]–+~. 4 mø£sê\≈£î 200 ãkÕÔ\T 1000 s¡÷ˆˆ\T #=|üq
25 Á|üXï¯ \≈£î 25 e÷s¡Tÿ\≈£î >±qT Hê≈£î 20 1/2 e÷s¡Tÿ\T 2,00,000 s¡÷ˆˆ e#êÃsTT ! ªª dü«s¡$í ‘·qÔ + }&ÉÃ&ÉeT+fÒ ø£‹MÔ T<ä
e∫à yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹ sêe≥+ »]–+~ ! eT+&É\+ Áô|dæ&+Ó {Ÿ kÕeTT µµ n+{≤s¡T. ªª ˙≈£î kÕVü≤dü+ n+‘· nedüs¡e÷ ?
P.S. sêE >±s¡T #˚‘T· \MT<äT>± ãVüQeT‹ d”«ø£]+#·≥+ »]–+~.
1/2 mø£s+¡ >±ì, 1 mø£s+¡ >±ì }&ÉÃø£b˛j·÷yê ? ÄX¯ø=B› 4
e÷ ùdïVæ≤‘·T\T n+<äs÷¡ n_Ûq+~+#ês¡T. ø±˙ Hê≈£î Äq+<ä+ mø£sê\T }&ÜÃe⁄ µµ nì n+<äs÷¡ nH˚yês¡T. mø£sêìøÏ 50
ø£\T>∑˝<Ò Tä . ø±s¡D+ 1982 dü+ˆˆ˝À n+fÒ 20 dü+ˆˆÁøÏ‘+· 10e ãkÕÔ\T, ãkÕÔ <Ûäs¡ 1000 s¡÷ˆˆ\T ny˚Tàdü]øÏ n+<äs¡÷
‘·s>¡ ‹∑ ˝À 4 düu≈®… î£ \º T ô|sò TT˝Ÿ nj·÷´qT. 20 dü+ˆˆ ÁøÏ‘+· Hê≈£î ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡T. ªª $‘·ÔHê\T #ê˝≤ u≤>∑THêïsTT µµ n+≥÷
á <Ûë´q+ ‘Ó*dæñ+fÒ H˚qT 10e ‘·s¡>∑‹ bÕdt nsTT n+<äs÷¡ ø=q&É+ »]–+~. á dü+ˆˆ 400 mø£sê\≈£î ô|>’ ±
ñ+&˚yê&çì. <Ûë´q$‘·HÔ ê\T Hê qT+∫ yÓfi≤flsTT. e#˚à dü+ˆˆ Ç<˚sø¡ +£ $‘·qÔ +
|ü+&ç+∫ 800 mø£sê\≈£î ô|>’ ± $‘·HÔ ê\T |ü+|æD° #˚j÷· \ì Hê
<Ûë´q+ e\q Á>∑V≤æ +#˚Xø¯ ÔÏ u≤>± ô|]–+~. e´ekÕj·T+˝À dü+ø£\Œ+. H˚qT Ç+‘· ]düTÿ #˚kÕqT n+fÒ .. ªª ]düTÿ˝ÀH˚ ª øÏ≈î£ ÿ
nbÕs¡yTÓ qÆ nqTuÛeÑ + ø£*–+~. bı\+ <ä>sZ∑ ¡ ≈£Ls¡TÃì <Ûë´q+ µ ñ+~ n~ |æs$¡ T&é e÷düsº øπY kÕ<Û´ä + µµ nì #˚kÕqT ! <Ûë´q+
#˚d÷ü +Ô fÒ Hê≈£î #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+≥T+~. bı\+˝À m\Tø£\T yÓTT<ä\Tô|≥ºø£ eTT+<äT $‘·HÔ ê\T s¡kÕj·THêfi¯fl‘√ X¯ó~∆ #˚ùdyê&çì.
|ü+≥qT bÕ&ÉT#˚kÕÔsTT. ø±˙ H˚qT <Ûë´q+˝ÀìøÏ e#êÃø£ m\Tø£\≈£î
★★★
eT+<äT ô|≥º&É+ e÷H˚kÕqT. ô|≥Tºã&ç ‘·≈£îÿe‘√ |ü+≥qT

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 25 nø√ºãsY 2009


Ç|ü&ÉT e÷ Ç+{Ï<>ä sZ∑ ¡ ªª ^‘ê |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ Á|üøè£ ‹πø n+øÏ‘+· ÇdüTHÔ êïqT. n+<äs÷¡ <Ûë´q+ #˚dæ XÊØs¡ø,£
ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ µµ |üÁrJ #˚‘T· \MT<äT>± »]–+~. n|üŒ{ÏqT+∫ e÷qdæø,£ Ä]∆ø,£ kÕe÷õø£, Ä<Ûë´‹àø£, Äs√>±´\‘√ ñ+&Ü\ì
$‘·ÔqX¯ó~∆ ¬ø$Tø£˝Ÿ‡ e÷ìy˚dæ |æs¡$T&éX¯øÏÔ‘√ X¯ó~∆#˚j·T&É+ düèwæ|º ≥ü ¢ ø£è‘·»‘„ · uÛ≤e+‘√ ñ+&Ü\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïqT.
»s¡T>∑T‘√+~. ¬ø$Tø£˝Ÿ‡‘√ X¯ó~∆#˚dæq $‘·ÔHê\≈£î ø=~›s√E\ e´ekÕj·÷ìøÏ ≈£L©\T ‘·≈î£ ÿe>± ñ+&ç s¬ ‘’ ê+>∑+ Çã“+~
Á|üu≤Û ey˚T ñ+&˚~. ªª |æs$¡ T&éXø¯ ‘ÔÏ √ X¯ó~∆#d˚ qæ $‘·HÔ ê\≈£î |ü+≥ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Hê≈£î Ä Çã“+~ ˝Ò<äT. ø±s¡D+ H˚qT Hê
|üP]Ô nj˚T´es¡≈î£ <ëì Á|üu≤Û e+ ñ+≥T+~ µµ nì H˚qT nqTuÛeÑ
‘·*<¢ +ä Á&ÉT\qT, Hê uÛ≤s¡´, _&É\¶ qT m+‘·>± Áù|$TkÕÔH√ n+‘˚
|üPs¡«ø£+>± Á>∑V≤æ +#êqT !
Áù|eT‘√ Hê ≈£L©\qT ≈£L&Ü #·÷kÕÔqT. yêfi¯ófl ≈£L&Ü qqTï
ˇø£kÕ] ˇø£ |ü⁄düøÔ +£ ˝À Á|üeTTU bÕ]ÁXÊ$Tø£y‘˚ Ô· \ø°àå $T≥º˝Ÿ n+‘·>± Áù|$TkÕÔs¡T. á $»j·T+ yê]~ ≈£L&Ü. yê]øÏ Hê
>±] Ç+≥s¡÷«´ #·~yêqT. ªª MT n_Ûeè~∆øÏ ø±s¡D+ @$T{Ï ? µµ ø£è‘·»‘„ \· T ! e÷ ≈£L©\T Ç|ü&ç|ü &˚ ˇø=ÿø£ÿs¡T e÷+kÕVü‰s¡+
nì n&ç–‘˚ Äj·Tq ªª e÷ es¡ÿsY‡ µµ nHêïs¡T. H˚qT Hê es¡ÿsY‡ ‹q≥+ e÷ìy˚dTü HÔ êïs¡T. Hê≈£î #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+~. e÷
qT+∫ n~ Á>∑V≤æ +#·&+É »]–+~. á dü+e‘·‡s¡+ Ç+‘· |ü+≥ ≈£L©\T ≈£L&Ü ªª Ç˝≤ |üì #˚d÷ü +Ô fÒ ndü\T n\dü≥ ñ+&É<Tä ,
|ü+&ç+#êqT. n+fÒ H˚qT <Ûë´q+ #˚jT· &É+ e\q. <Ûë´q+˝À #ê˝≤ VüQcÕs¡T>± ñ+{À+~ µµ n+≥THêïs¡T. <Ûë´q+ #˚jT· &É+,
Á|ü‹ e] yÓTTø£ÿ‘√q÷ e÷{≤¢&≥É + »]–+~. Ä yÓTTø£ÿ\T @+ <Ûë´q+ #Ó|Œü ≥+ ø±≈£î+&Ü <Ûë´q e´ekÕj·T+ u≤>± Á|ü#ês¡+
eT+<äT\T ø±yê˝À n&ç– ny˚ eT+<äT\T |æ∫ø±] #˚j·T&É+ #˚j÷· \ì Hê dü+ø£\Œ+.
»]–+~. n+<äTπø n$ ô|<ä› nsTT me]ø° |ü+&É˙ $<Ûä+>±
|òü\kÕj·÷ìï#êÃsTT. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ jÓTTø£ÿ dü+<˚XÊ\T $ì ` P. yÓ+ø£≥s¡‘ï· +
Ä#·]+#·&+É e\q á $»j·T+ Hê kı+‘·+ nsTT+~ ! á ø£≥Tº+>∑, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢,
$»j·T+ Á|üø£è‹ Ç∫Ãq düVü≤ø±s¡+. n+<äTπø á $»j·÷ìï ôd˝Ÿ : 9490086545

‘·≥e]Ô Ms¡sê|òüTesêe⁄ >±]#˚ ªª <Ûë´q Ä‘·àC≤„q •ø£åD≤ •_sê\T µµ


mìï s√E\T <Ûë´q+ #˚dHæ ê <Ûë´q+˝À m≈£îÿeùd|ü⁄ ≈£Ls√Ã˝Òì yês¡T, <Ûë´q+˝À Ä˝À#·q‘√ Çã“+~
|ü&y˚ ês¡T, Bs¡øÈ ±*ø£ s√>±\‘√ u≤<Û|ä &ü y˚ ês¡T. eTqXÊÙ+‹ ˝Òì yês¡T, á •_s¡+˝À bÕ˝§Z+fÒ ˇπø ôd{Ï+º >¥˝À
3, 4 >∑+≥\T ≈£Ls√Ã>∑\ kÕúsTTøÏ #˚sT¡ ≈£î+{≤s¡T. nìï s¡ø±\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·T≈£î+{≤s¡T.

nø√ºãsY 10, 11, 12 ‘˚B\˝À .. qe+ãsY 6, 7, 8 ‘˚B\˝À .. qe+ãsY 9, 10, 11 ‘˚B\˝À ..


T.T.D. {Ï{&
Ï ç ø£fi≤´D eT+&É|+ü , >∑<ë«\, Äs¡´yÓ’X¯´ ø£fi≤´D eT+&É|ü+, ãT<ë∆ |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+,
eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ ãs¡+|ü⁄s¡+, ˇ]kÕ‡ >=\¢\e÷$T&Ü&É, ‘·÷.>√. õ˝≤¢
ôd<’ j
ä T· ´ ` 9618272339, lìyêdüsêe⁄ ` 9492783857, sê<Ûëø£èwüí ` 9866642777
P. áX¯«s¡jT· ´ ` 9440015563 9347131244 düTÁãeTD´+ ` 9989960360

Á|ü‹HÓ˝≤ 14, 15, 16 ‘˚B\˝À ‘·≥e]Ô Ms¡sê|òTü esêe⁄ >±]#˚ yÓT>± |æs$¡ T&é ÁbÕ+>∑D+,
|æs$¡ T&é yê´©, u…+>∑fiS¯ s¡T˝À ªª <Ûë´q Ä‘·àC≤„q •ø£Då ≤ •_s¡+ µµ
]õÅùdwº Hü é eT] $esê\¬ø’ :
P.S.R.K. Á|ükÕ<é ` 9448177563, ‘·≥e]Ô Ms¡sê|òTü esêe⁄ ` 9440309812,
P. ;ÛyT˚ X¯«s¡ s
¬ &ç¶ ` 09448061612, B. •esêeT|üŒ ` 09449831788

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 26 nø√ºãsY 2009


s¡‘êïø£sY ` ôV’≤<äsêu≤<é
ªª e÷]ï+>¥ yêø˘ µµ
ˇø£s√E j·T<ë$~Û>± .. ñ<äj÷· H˚ï Hê uÛ≤Øø±j·÷ìøÏ JeVæ≤+dü $wüj·T+˝À e÷Á‘·+ n&ɶ+>±
ø=~›>± |üì #ÓbÕ›eTì ªª e÷]ï+>¥ yêø˘ µµ ≈£î Hê &=≈£îÿ dü÷ÿ≥sY‘√ yê~kÕÔsT¡ !!
n‹ø£w+ºü MT<ä ãj·T˝Òs› êqT. ∫qï|ü&ÉT e÷ }s¡T .. e÷#·s˝¢¡ À
ãs¡ÿ‘Y|⁄ü sê #·eTHé <ä>sZ∑ ¡ HêøÏwyºü TÓ qÆ Çsê˙ #êjYT Á‘ê– .. ªª bÕ+&Ée eqyêdü+ µµ dæìe÷˝À ãø±düTs¡T&ÉH˚ sêø£då Tü &ÉT
dü÷ÿ≥sY nø£ÿ&É |ü&d˚ æ q&Éø£ kÕºsºY #˚kÕqT. s√&é ≥]ï+>¥˝À ˇø£ }]yêfi¯fl‘√ ˇ|üŒ<ä+ #˚dTü ≈£îì s√Eø=ø£DíÏ ‹q&ÜìøÏ |ü+bÕ\+fÒ
cÕ|t ˝ÀqT+∫ ˇø£ y˚Tø£ Vü≤è<äjT· $<ës¡ø£ Äs¡HÔ ê<ä+. ø±<äT .. .. Ä eTqTwüß*ï sêø£ådüT&ç <ä>∑Z]øÏ Ä ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |ü+ù|
ø±<äT @MT #˚jT· ˝Òì <äTdæ‹ú ˝À ˇø£sø¡ y£ TÓ qÆ #Ó|Œü q\$ ø±ì .. u≤<Ûëø£sy¡ TÓ qÆ düìïy˚X+¯ #·÷dæ, Hê Á|üøÿ£ H˚ ñqï s¬ &ç>¶ ±] bòÕ´$T©,
H˚H|Ó ü &É÷ Hê J$‘·+˝À $qì .. ø£&TÉ |ü⁄˝À Áù|>∑T*ï yÓT*Á‹ù|Œ Hêj·TT&ÉT >±] bòÕ´$T© ø£˙ïs¡T eTT˙ïs¡jT˚ ´ d”Hé ˇø£ÿkÕ] eT~˝À
ns¡T|ü⁄ Hê #Óe⁄\≈£î $ì|æ+∫+~. n≥T>± #·÷kÕqT. ˇø£‘q· T yÓT~*+~ ø±˙ Ä s¬ +&ÉT ≈£î≥T+u≤\T Ä~yês¡+ e÷+düuøÑÛ Då£
ìsê›øDåÏ ´+>± y˚Tø£qT qs¡ø&£ ÜìøÏ ˝≤¬øÿfi¯óHÔ êï&ÉT ù|s¡T‘√ #˚ùd HêHês¡udÑÛ ü n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT.
ø£kÕsTT <äTø±D+˝ÀøÏ. <ëì u≤<Ûä Ä <äTwüß&º øç Ï eTqTwüß*ï #·+|æ‘˚ ˇø£{Ï. »+‘·Te⁄*ï
n+&É < ä T . ns¡ ú + ø±<ä T . ˇø£ ÿ ø£ å D + #·+|æ‘˚ ˇø£{Ï ø±<äT ø£<ë .. s¬ +&É÷ Jyê˝Ò !
Hêø£ì|æ+∫+~ Ä |òüTÀs¡ø£*ì ÄbÕ\ì .. ¬s+&ç+{Ïø° Ä‘·à\THêïsTT, ¬s+&ç+{Ïø° u≤<Ûä
Ä|ü˝qÒ ì ns¡yú TÓ Æ .. Vü≤è<äjT· + ∫ÛÁ<äyTÓ Æ q&Éø£ ‘Ó\TdüT. m+<äTø° ‘˚&Ü ? yê{Ï Ä‘·à |òTü Àwü á
nsTTwüº+>± kÕ–+#êqT. Hê ìdü‡Vü≤j·T‘· e÷qe⁄&çøÏ mìï j·TT>±˝…H’ ê #˚s<¡ ë ? Çø£
Hêø£s¡úyÓTÆ+~. »qà dü + kÕÿs¡ + , eTTøÏ Ô e ÷s¡ Z + m˝≤
m+<ä T ≈£ î ? H√s¡ T ˝Ò ì Ä J$ì nãT“‘êsTT ? JeqTà≈£î&Ô TÉ m˝≤ ne⁄‘ê&ÉT ?
#·+|ü&É+, ‹q&É+ n+‘· nedüs¡e÷ ? á n+<äTøπ eTqTwü´ Jesêdæ ô|s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+~
eTqTwüß\T .. ø±<äT .. sêø£då Tü \T .. m+<äTøÏ+‘· ø±˙ JeqTà≈£î\Ô T ø£sT¡ ej·÷´s¡T.
Á≈£Ls¡+>± Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡T. #·<äTe⁄, dü+kÕÿs¡+, $C≤„q+ nqï ˇø£ qø£‡˝…{’ ŸqT b˛©dt\T mHéøö+≥sY ù|s¡T‘√ ø±˝ÒÃùdÔ
ñ+&ç ≈£L&Ü á ˇø£ÿ $wüj·T+ <ä>∑Z]øÏ e#˚Ãdü]øÏ mø£ÿ&çøÏ bÕ|ü+ Á|üC≤Vü≤≈£îÿ\ dü+|òTü + H˚‘\· T $\$\˝≤&ÉT‘ês¡T. Á|ü»\πøπ Hê
yÓfió¯ HÔ êïs¡T. ø£sT¡ D ˝Òì J$‘ê\T ≈£L&Ü J$‘ê˝ÒHê ! »+‘·Te⁄\ Vü≤≈£îÿ\T .. »+‘·Te⁄\≈£î ˝Òyê ? »+‘·Te⁄\ ø√dü+ b˛sê&˚<eÓ s¡T ?
ø£Hêï V”≤q+>± Áã‹πødüTHÔ êï+. sê‹eTqTwüß˝≤¢ J$düTHÔ êï+. eTq eT<Û´ä ˝ÀH˚ eTqÁ|üøÿ£ q ñqï eTqyêfi‚fl b˛sê&Ü*. m+‘·
>ö‘·eTãT<äT&∆ TÉ .. >±+BÛ >±s¡T .. Ç|ü⁄&ÉT |üÁ‹ >±s¡T <äTdæ‹ú !
dü]b˛πsyÓ÷ ! á eTqTwüß´*ï e÷s¡Ã&ÜìøÏ ø=ìï y˚\eT+~ .. |üÁ‹>±s¡T ªª <Ûë´qT˝Ò sêC≤´~Ûø±sêìøÏ ns¡TΩ\T µµ nì
\ø£\å eT+~ >ö‘·eTãT<äTfi∆ ó¯ fl ø±yê˝Òy÷Ó ! ìq~ùdÔ yÓTT<ä≥ dü+X¯sTT+∫q H˚qT <ëì >∑÷&Üs¡+ú Ç|ü&ÉT
‘·qø=&ÉTøÏÿ ø=~›>± <Óã“ ‘·–*‘˚ ‘·≥Tºø√˝Ò&TÉ . {°#s· Y ø=&ç‘˚ ns¡úyÓTÆ ªª <Ûë´qT\≈£î sê»ø°j·÷\T ‘·|üŒ<˚yÓ÷ µµ nì|æk˛Ô+~.
ô|<ä› j·TT<ë∆ìπø ãj·T\T<˚πs á eTìwæ H√s¡T ˝Òì Jyê\ì Á|üøå±fi¯q yêfi‚fl #Ój·T´>∑\s¡T. n|üŒ{Ï<ëø± eTqTwüß´\T>± á
Væ≤+dæ+∫, uÛTÑ õ+#˚eTT+<äT ªª n$ ≈£L&Ü ˇø£ ‘·*_¢ &É˝¶ Ò µµ nqï JeVæ≤+düqT #·÷dü÷Ô uÛ]Ñ +#ê˝Òy÷Ó ! ÁbÕ‘·'ø±\|ü⁄ Væ≤+dü≈î£ eTq+
dü+>∑‹ düTŒ¤]+#·<ë M]øÏ ? yê{Ï ≈£Lÿ&Ü H=|æŒ ñ+≥T+<äì kÕ≈£îå \T>± $T>∑˝≤˝Òy÷Ó !
‘Ó*j·T<ë ? mø£ÿ&ç¬øfiÀÔ+~ $»„‘· ? eTq Á|üø£ÿH˚ ñ+{≤s¡T. ` s¡‘êïø£sY, Ä&ç≥sY
eTq‘√H˚ ‹s¡T>∑T‘ês¡T. n+‘ê u≤>±H˚ ñ+≥T+~. ø±˙ á |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ Á≥dt,º ôV≤’ <äsêu≤<é

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 27 nø√ºãsY 2009


eT+E ` yÓC’ ≤>¥
ªª |æs¡$T&é ìsêàD≤ìøÏ ÄÅdüº˝Ÿ e÷düºsY‡ düVü≤ø±s¡+ µµ
Vü≤ ˝À Áô|+ò &é‡ ! Hê ù|s¡T eT+E ! &ÉãT“\T mø£ÿ&ç qT+∫ ekÕÔsTT ? µµ .. nì s¡ø£s¡ø±\T>±
Hê≈£î ÄHêbÕqdü‹ <Ûë´q+ >∑T]+∫ Á|ü‹HÓ˝≤ m+‘√ Ä˝À∫+#˚<ëìï. n|üŒ{ÏøÏ Hê <ä>sZ∑ ¡ 500 s¡÷ˆˆ\T ≈£L&Ü ˝Òe⁄.
C≤„Hêìï Á|ükÕ~düTqÔ ï eTq ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ e÷´>∑CH’… é n+fÒ ‘·sê«‘· ‘·sê«‘· nqTø√ì ø=ìï ø±s¡D≤\ e\q y˚TeTT
#ê˝≤ Çwü+º . e÷ }s¡T e÷sê*‡ e∫Ã+~. Ä]∆ø+£ >±, Äs√>∑´|üs+¡ >± Ç+{À¢
n+<äs÷¡ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·÷ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À ≈£L&Ü C≤sTTHé nj·÷´s¡T
Hê <Ûë´q J$‘·+ 2007 e dü+e‘·‡s¡+ •esêÁ‹ |üs«¡ ~q+ n|ü&ÉT e÷ yê]‘√ nHêïqT ªª Ç+{À¢ |æs$¡ T&é ì]à+#·Tø√e&É+
qT+∫ yÓTT<ä˝+’… ~. 2012 dü+ˆˆ Hê{ÏøÏ ªª <Ûë´q »>∑‘Y µµ >± á e\¢ eTq+ nìï Çã“+<äT\T qT+∫ ãj·T≥|ü&eÉ #·Tà µµ nì !
Á|ü|+ü #êìï #·÷&Ü\qï dü+ø£\Œ+‘√ n$ÁXÊ+‘·+>± e÷ yês¡T eT] ø=+‘·eT+~ ªª düsπ µµ nHêïs¡T. me¬s‘’ ˚
|üì#˚k˛Ôqï eTq |üÁrJ n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢ q&ç#˚ ˇ|üø√s¡T |æs$¡ T&é ø£≥{º ≤ìøÏ nqT≈£îHêïH√ yêfi¯fl‘√
ø=+‘·eT+~ ùdïVæ≤‘·T\ <ë«sê Hê≈£î Ç+‘· #·øÿ£ ì ø±ùd|ü⁄ e÷{≤¢&d˚ ]ü øÏ n<äT“¤‘+· >± ˇ|üø√e&É+ Hê≈£î
n<äT“¤‘·yÓTÆq <Ûë´q+ qqTï #˚] Hê qT+∫ eT] Äq+<ëìï ø£*–+∫+~ !
ø=+‘·eT+~øÏ á Äq+<ëìï s¡T∫ #·÷|æ+∫+~. Áô|+ò &é‡ ! Hê nqTuÛeÑ + @eT+fÒ MT˝À ªª |æs$¡ T&é
ø£{≤º* µµ nì ø√]ø£ ñ+fÒ #ê\T uÛÖ‹ø£+>± eTq≈£î
✺✺✺
ø±e\dæq Ä]úø£ düVü‰j·÷˙ï, ÄÅdüº˝Ÿ>± eTq≈£î
y˚T+ $XÊK|ü≥ï+˝À ñ+{≤+. |üÁrJ yÓ’C≤>¥ eTH√X¯ø˙ÔÏ eTq e÷düsº ‡Y n+~kÕÔs¡T ! H˚qT ø£\˝À
e∫Ãq Á|ü‹kÕ] ø£\yê\˙, eT] e÷{≤¢&Ü\˙ ÄX¯|&ü <˚ ëìï. á ≈£L&Ü }Væ≤+#·ì $<Û+ä >± e÷yês¡T Hê≈£î düV≤ü ø£]+#ês¡T á
$<Û+ä >±H˚ ákÕ] dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑ øÏ Äj·Tìï ø£*dæq|ü&ÉT n<äT“¤‘· ìsêàD+˝À.
e÷≥\ dü+<äs“¡ +¤ ˝À |üÁrJ Hê‘√ Ç˝≤ nHêïs¡T ªª m|ü&ÉT MT |ü Á rJ #Ó | æ Œ q≥T¢ eTq+ <Û ë ´q+ #˚ d ü ÷ Ô eT] á
}s¡T rdüT≈£îyÓfi≤Ôs¡T y˚T&ÉyéT ? µµ nì. Hê≈£î #ê˝≤ cÕø˘ <Ûë´Hêq+<ëìï q\T>∑T]øÏ |ü+#·T‘·÷ eTq k˛úeT‘·qT ã{Ϻ ˇø£
nì|æ+∫+~ .. ªª ‘·|Œü ≈£î+&Ü kÕsY ! |æs$¡ T&é ø£{+ºÏ ∫ e÷ }s¡T |æs$¡ T&éì ì]à+∫ ˝Àø£øfi£ ≤´D≤ìøÏ <ëìï n]Œ+∫qf…Æ ‘¢ ˚ eTq
rdüT≈£îyÓfi≤ÔqT µµ nì K+>±s¡T˝À nH˚kÕqT ø±˙ n|üŒ{Ï qT+N Ä‘·à≈£î yÓ÷ø£å+ eT] á uÛÑ÷$Tô|’ eT∞fl |ü⁄≥º≈£î+&Ü eTq≈£î
Á|üy÷Ó wüHé \_ÛdTü +Ô ~. eT] MTs¡+‘ê ªª <Ûë´q»>∑‘Y µµ eT] ªª |æs$¡ T&é
Hê˝À ˇø£sø¡ y£ TÓ qÆ n<äTsê› yÓTT<ä˝+’… ~. kÕsY‘√ ªª rdüT≈£îyÓfi≤ÔqT µµ »>∑‘Y µµ ˝À MT e+‘·T düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~dü÷Ô
nHêïH˚>±ì ªª m˝≤ ? mes¡T Hê≈£î düb˛sYº #˚kÕÔs¡T |æs¡$T&é bÕ\T|ü+#·T≈£î+{≤s¡ì eTqdü÷Œ¤]>Ô ± ø√s¡T≈£î+≥÷ Hê Ä‘·à|üPs¡«ø£
ø£≥{º ≤ìøÏ ? m˝≤ ˇ|æŒ+#ê* ? ˇ|ü≈£îHêï |æs$¡ T&é ìsêàD≤ìøÏ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T.
ªª dù ‘Y $C≤„q+ ñ∫‘· esYÿcÕ|t µµ
30e ‘˚B esYÿcÕ|t ªª ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ µµ dü+<˚X+¯ ‘√ bÁ Õs¡+uÛ+Ñ .
d”ìj·TsY |æs$¡ T&é e÷düsº Y Áù|yéTHê<∏é, |æs$¡ T&é Ç+»˙sY u≤\ø£èwü,í
sê|òüTy˚+Á<ä (Hêj·TT&ÉTù|≥) >±s¡¢ Ä<Û«ä s¡´+˝À ..
düú\+ : ªª $Hêj·Tø£ |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ, #·s¡¢|ü*¢,
ôV≤’ <äsêu≤<é, bò˛Hé : 9885681672
ªª ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ µµ ‘˚B : nø√ºãsY 30, 31, qe+ãsY 1 ªª Á|ù yéTHê<∏é µµ
]õÅùdwº Hü é $esê\¬ø’ :
dü÷s¡´øÏsD¡ Y ` 9866787644, u≤\ø£èwüí ` 9440327771
<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 28 nø√ºãsY 2009
<Ûäs¡àes¡+
ªª ~e´`<Ûsä à¡ |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+ bÁ Õs¡+uÛÀ‘·‡e+ µµ
31`8`2009 e ‘˚B <Ûäs¡àes¡+˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ã&ç+~. ãT<ä∆uÛÑ>∑yêqT&ÉT ø£qT>=qï á ªª ÄHêbÕqdü‹ µµ
Ä<Û«ä s¡´+˝À ªª ~e´`<Ûsä à¡ |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+ µµ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ <Ûë´q|ü<‹∆ä ì |ü˝Á¢… |ü»˝À¢øÏ rdüTø¬ [fl yêfi¯fl+<ä]ø° ‘Ó*j·TC…|Œü &É+
»]–+~. |ü⁄≥º|]ü Ô qT+∫ $#˚Ãdæq eTTK´n‹~∏ l R.J. s¡‘êïø£sY eTq e+‘·T. á s√E m+<äs√ <ë‘·\ düVü≤ø±s¡+‘√ Çø£ÿ&É
>±s¡T ªª |æs¡$T&é MT{Ï+>¥ Vü‰˝Ÿ µµ qT ì]à‘·yÓTÆq á ªª ~e´`<Ûäs¡à |æs¡$T&é
ÁbÕs¡ + uÛ À ‘· ‡ e+ #˚ j · T >± <Û ä s ¡ à es¡ + <Ûë´qeT+~s¡+ µµ e\¢ 14 dü+e‘·‡sê\T>±
#ÛÓ’sY|üs¡‡Hé l ø±fi¯+– Vü≤]Hê<∏é >±s¡T m<äTs¡T#·÷düTqÔ ï <Ûäs¡àes¡+ <Ûë´qT\ ø£\
|æs$¡ T&é Á>∑+<∏ë\j·÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ì»yÓT+Æ ~. M]˝À yÓ*>π á <Ûë´qyÓ\T>∑T
ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ n‹<∏Tä \+<ä] #˚‘ê CÀ´‹ ~e´CÀ´‹>± n+<ä]˝Àq÷ yÓ\>±* µµ
Á|ü»«\q ø±s¡´Áø£eT+ #˚sTT+∫ XÊ+‹ n+≥÷ |æs$¡ T&é ìsêàD <ë‘·\+<ä]˙
bÕe⁄sê\qT $X¯«+˝ÀøÏ e~˝≤s¡T. düHêàì+#ês¡T.
düTe÷s¡T 3,500 eT+~øÏ ô|’>± ÁøÏ+<ä 27ˆI40ˆ MT{Ï+>¥ Vü‰˝Ÿ,
<Ûë´qT\T Vü‰»¬sq’ á $X‚wü ø±s¡´Áø£eT+˝À |üÁrJ Á|üd+ü –dü÷Ô ô|’ q 27 ˆI27 ˆ ø=\‘· \ ‘√ n‘ê´<Û ä T ìø£ y Ó T Æ q Vü ≤ +>∑ T \‘√
ªª1995 dü+e‘·‡s¡+˝À $T{≤º \øÏÎHêsêj·TD >±] n<Û´ä ø£‘å q· ì]à+#·ã&çq á |æs$¡ T&é˝À 500 eT+~ <Ûë´qT\T ≈£Ls¡TÃì
yÓTT≥ºyTÓ T<ä{kÏ Õ]>± |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ ° ÁbÕs¡+_Û+#· <Ûë´q+ #˚dTü ø√e#·TÃ.
(bò˛{À |ò#” s· Y .. 3e ø£esY ù|J˝À ..)
s¬ q÷´e˝Ÿ bòÕs¡yTé
|æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{
’ \
° <Ûë´q C≤„q yêDÏ
ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ
#·+<ë<ës¡T\T ø£+&ç #·<äe+&ç #·~$+#·+&ç
ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ <Ûë´q e÷dü|üÁ‹ø£ #˚|ü{Ϻq ªª »>∑‘Y <Ûë´q$<ë´ Á|ü#ês¡+ µµ ˝À MTs¡T ≈£L&Ü uÛ≤>∑kÕ«eTT\T
ø±yê\ì ø√s¡T‘·THêï+ ! á ÄX¯j·Tdæ~∆øÏ MTs¡T #·+<ë<ës¡T\T, J$‘· bÕ´Á≥Hé‡, eTVü‰sê» b˛wü≈£î\T nyê«\ì ÄVü‰«ìdüTÔHêï+ !
dü+e‘·‡s¡ #·+<ë<ës¡T\T ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ #·+<ë<ës¡T\T>± e÷sê\ì ø√s¡T‘·THêï+ ! #·+<ë >∑&ÉTe⁄ |üP]ÔnsTTq yÓ+≥H˚,
‹]– #·+<ëqT ¬sq÷´e˝Ÿ #˚düTø√e\dæ+~>± ø√s¡T‘·THêï+ ! nÁ&Édt dæºø£ÿsYô|’ ñqï #·+<ë >∑&ÉTe⁄qT >∑eTì+#·>∑\s¡T. MTs¡T
mqTï≈£îqï u≤ø˘‡˝À {Ï≈£îÿ  ø={Ϻ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ôV’≤<äsêu≤<é µµ ù|s¡T MT<ä M.O. / D.D. |ü+|æ+#·ø√s¡T‘·THêï+ !
dü+e‘·‡s¡ #·+<ë ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ J$‘· bÕ´Á≥Hé
250/` #·+<ë 500/` 5,000/`
ù|s¡T eT] ∫s¡THêe÷
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ
bÕ¢{Ÿ HÓ+. 59, 3`8`261, ¬s+&Ée n+‘·düTú, ªª y˚~ø£ µµ ¬skÕº¬s+{Ÿ Á|üø£ÿq, s√&é HÓ+. 3, #·+Á<ä|ü⁄] ø±\˙,
L.B. q>∑sY, ôV’≤<äsêu≤<é ` 500074 bò˛Hé : 040 - 64547630

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 29 nø√ºãsY 2009


ªª u…+>∑fi¯Ss¡T .. |æs¡$T&é yê´© $XÊ«\j·T+ ˝À ø±s¡´Áø£e÷\T µµ
ªª Ä#ês¡´ kÕ+>∑‘´· + µµ
Á|ü‹HÓ˝≤ 1, 2, 3 ‘˚B\˝À ªª ãÁVü≤à]¸ |ürÁJ µµ u…+>∑fiS¯ s¡T |æs$¡ T&é yê´© ˝À ñ+&˚+<äT≈£î
ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. ø£qTø£ <Ûë´qT\+<äs¡÷ eTVü‰<äT“¤‘· <Ûë´q $<ë´ $XÊ«\j·T+ dü+<äsÙ¡ q‘√ bÕ≥T,
Ä#ês¡´ kÕ+>∑‘ê´ìï ≈£L&Ü Á|ü‹HÓ˝≤ Ä ‘˚B\˝À $ìjÓ÷–+#·Tø√>∑\s¡ì Äø±+øÏdå Tü HÔ êï+.

ªª ª ~ ôV’≤<äsêu≤<é |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ Á≥dtº µ Ä<Ûä«s¡´+˝À dæøÏ+Á<ëu≤<é ª »j·T\ø°åà >±¬s¶Hé‡ µ ˝À


»]–q ª ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ .. @wæj·÷ |üdæ|òæø˘ <Ûë´qj·÷Á‘· dü+ãsê\T µ µµ

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 30 nø√ºãsY 2009


<äTeP«] •eÁ|ükÕ<é
ªª <Ûë´q dæ+>∑|üPsY µµ
❂ 4 <˚XÊ\T .. ❂ 18 ø±¢dTü \T ..
❂ 36 y˚\ øÏ.MT. Á|j
ü ÷· D+ .. ❂ 44 >∑+ˆˆ\ $e÷q Á|j
ü ÷· D+ ..

Hê\T>∑T <˚XÊ˝À¢ .. 36 y˚\ øÏ˝ÀMT≥s¡¢ |ü]~Û˝À 18 s√E\ bÕ≥T


ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ »]|æq @dæj÷· |üd|æ øæò ˘ ªª <Ûë´q, Ä‘·àC≤„q, XÊø±Vü‰s¡jT· Á‘· µµ
Äj·÷ <˚XÊ˝À¢ m+<äs¬ +<ä] eTqdüT‡˝À¢ q÷‘·H√‘˚CÔ ≤ìï ì+|æ+<√ .. yê] |üs‡¡ q˝Ÿ
ôdÁ¬ø≥Ø <äTeP«] •eÁ|ükÕ<é >±] e÷≥˝À¢ .. ` m&ç≥sY

|üd|æ øæò ˘ @wæj÷· ˝À eTs√kÕ] ªª ÄHêbÕqdü‹ µµ Á|ü#ês¡+ yÓ*$¢ ]dæ+~.


ªª |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° t eT÷yéyTÓ +{Ÿ µµ e´ekÕú|≈ü î£ \T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ
‘·q <Ûë´q Á|ü#ês¡eTVæ≤eTqT eTs√e÷s¡T |üd|æ øæò ˘ @wæj÷· ˝À uÛ≤>∑+>± nsTT<äekÕ]
2009 dæ+>∑|üPsY ‘√ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.
2009, ôdô|+º ãsY 4e ‘˚B sêÁ‹ 10 >∑+ˆˆ\≈£î X¯+cÕu≤<é sêJyé>±+BÛ
n+‘·sê®rj·T $e÷HêÁX¯jT· +˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ, H˚qT dæ+>∑|Pü sY Á|üj÷· DeTj·÷´+.
ªª ôdô|º+ãsY 5 µµ
ñ<äjT· + 7.30 >∑+ˆˆ\≈£î dæ+>∑|Pü sY msTTsYb˛s¡T≈º î£ #˚sT¡ ≈£îHêï+. Ç$TàÁπ>wüHé
|üP]Ô #˚dTü ≈£îì edü÷+Ô &É>± q÷´J˝≤´+&é |æs$¡ T&é e÷düsº Y ªª »qø˘ ñbÕ<Ûë´j·T µµ
qT ø£\TdüTø√e&É+, |ü\ø£]+|ü⁄\T. nq+‘·s+¡ dæ+>∑|üPsY |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ
kıôd{’ ° eT÷yéyTÓ +{Ÿ e´ekÕú|≈ü î£ \T ªª M. X¯•<ÛäsY ¬s&ç¶ µµ #ê+– $e÷HêÁX¯jT· +˝À
ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ì kÕ«>∑‹+#ês¡T. Ç+{ÏøÏ yÓ[fl |üÁrJ ì ø£\yê\ì e∫Ãb˛j˚T
<Ûë´Hê_Û˝≤wüß\qT ø£\Tdü÷Ô yê] <Ûë´q nqTuÛyÑ ê\qT ‘Ó\TdüT≈£î+≥÷ ñ˝≤¢d+ü >±
>∑&bç Õs¡T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ.

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 31 nø√ºãsY 2009


kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] dæ+>∑|Pü sY q>∑s+¡ ˝Àì ø£eT÷´ì{°
ø£u¢ Ÿ ≈£î #˚sT¡ ≈£îHêï+. 5 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ø£u¢ Ÿ Vü‰\T˝À <Ûë´q•ø£Då ≤
‘·s>¡ ‹∑ @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. ‘Ó\T>∑T düe÷»+ H˚‘\· T Ä]$T*¢ sê<Ûøä è£ wü,í A. düTsπ wt
≈£îe÷sY eT] dæ+>∑|üPsY |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ e÷düºsY‡
dü+j·TTø£Ô Ä<Û«ä s¡´+˝À.. s¬ +&ÉT $&É‘\· T>± »]–q <Ûë´q•ø£Då ≤ ‘·s>¡ ‹∑ ˝À .. |üÁrJ
C≤„q dü+<˚XÊ\‘√ .. y˚DTHê<ä+‘√ Vü‰»¬sq’ yês¡+<äs÷¡ $X‚w+ü >± <Ûë´q kÕ<Ûqä
#˚dæ $•wüºyÓTÆq <Ûë´HêqTuÛÑyê\T bı+<ës¡T. d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºs¡T¢
T. l#·+<äq, S. X¯•<ÛäsY¬s&ç¶ yê] <Ûë´qeTj·T J$‘ê\qT $e]+#ês¡T. á
ø±s¡´Áø£eT+ ÄHé˝H’… é ˝À ˝…y’ é f…*ø±dtº »s¡>&∑ +É eT] uÛ≤s¡‘‘Y √ bÕ≥T u…*j ® T· +,
dæ«≥®sê¢+&é, j·T÷s¡|t <˚XÊ\˝À ≈£L&Ü e÷düsº ‡Y n+<äs÷¡ á ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|ü‘´· ø£+å >±
MøÏ+å #·&+É n‘·´<äT“¤‘+· !
ªª ôdô|º+ãsY 6 µµ
ñ<äjT· + qT+∫ |æs$¡ T&é e÷düsº ‡Y e∫à |üÁrJ ì ø£*dæ n+‘·≈î£ eTT+<äTs√E
»]–q ø±s¡´Áø£eT $X‚wü $wüj÷· \q÷, nqTuÛyÑ ê\q÷ |üÁrJ‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T.
ôV≤’ <äsêu≤<é ô|e’ ÷ e÷düsº Y kÂeT´, øÏsD¡ Y \T |üÁrJ ì ø£*dæ eTT#·Ã{Ï+#ês¡T.
kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+ˆˆ\≈£î dæ+>∑|Pü sY |æs$¡ T&é e÷düsº Y Dr. M. #·+Á<äX‚KsY
>±] Ç+{À¢ eTs√ <Ûë´q+ ø±¢dTü @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. e∫Ãq Á|ü‹ <Ûë´ì‘√q÷ |üÁrJ
e÷{≤¢&+ç ∫ yê] e÷≥\ <ë«sê yê] yê] Ä<Ûë´‹àø£ ‘·èwüqí T Á|üø{£ ‘Ï +· #˚kÕs¡T.
nq+‘·s+¡ »]–q <Ûë´qkÕ<Ûqä ˝À $X‚wyü TÓ qÆ nqTuÛyÑ ê\qT n+<ä]ø° #Ó|Œæ +#ês¡T.
eTs¡Tdü{sÏ √E eT˝Òwj æ ÷· Á|üj÷· D+. sêÁ‹ 9 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 12 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£
Çø£ô|’ dæ+>∑|Pü sY˝À »s¡>u∑ Àj˚T uÛ$Ñ wü´ Á|üD≤[ø£\qT X¯•<ÛäsY ¬s&ç¶ >±]øÏ dü÷#·q
ÁbÕj·T+>± ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ. ªª dæ+>∑|Pü sY ô|&ò sπÉ wüHé Ä|òt dæŒ]#·T´e˝Ÿ
ôd+’ {Ïdºt ‡ µµ, ªª dæ+>∑|Pü sY yÓT&çfwÒ Hü é ø£u¢ Ÿ µµ \≈£î ‘·–q dü÷#·q\qT ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ
n+~+#ês¡T.
` ª <Ûë´q\Vü≤] µ <äTeP«] •eÁ|ükÕ<é

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 32 nø√ºãsY 2009


ªª <Ûë´q eT˝Òwæj·÷ µµ
ªª ôdô|º+ãsY 7 µµ
dæ+>∑|üPsY˝À $X‚wüyÓTÆq <Ûë´qÁ|ü•ø£åD≤ ø±s¡´Áø£e÷\qT eTT–+#·T≈£îì
‘Ó\y¢ ês¡Ts¡a≤eTTq ãj·T\T<˚] eT˝Òwj
æ ÷· Á|üj÷· D+ nj·÷´+.
ªª ø±«˝≤\+|üPsY µµ
ñ<äj·T+ 8 >∑+ˆˆ\≈£î eT˝Òwæj·÷ sê»<Ûëì ø±«˝≤\+|üPsY ˝Àì K.L.
n+‘·sê®rj·T $e÷HêÁX¯jT· + #˚sT¡ ≈£îHêï+. ªª <ä eT˝Òwj æ ÷· |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ
kıôd’{°dt µµ bòÂ+&ÉsY B. \ø£àå DT&ÉT |üÁrJ øÏ kÕ«>∑‘+· |ü*ø±s¡T. ø±«˝≤\+|üPsY˝Àì
ªª cÕ Ä\+ µµ ˝Àì \ø£àå D+ >±] Ç+{ÏøÏ yÓfi≤fl+. ‘·eT kÕ+Á|ü<ëj·T |ü<‹›ä ˝À
|üÁrJ øÏ |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. eT˝Òwæj·÷ |æs¡$T&é e÷düºs¡¢˝À j·T<Ûë$~Û
|ü\ø£]+|ü⁄\T, e÷{≤eT+‹.
eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 5 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ \ø£àå DY >±] Ç+{À¢ <Ûë´q
•ø£Då ≤ ‘·s>¡ ‹∑ ˝À eT˝Òwj
æ ÷· ªª ÄHêbÕqdü‹ µµ <Ûë´qÁ|ü#êsêìøÏ lø±s¡+ #·T{≤ºsT¡
ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ! 120 eT+~ bÕ˝§Zqï |üÁrJ <Ûë´q•ø£Då , C≤„quÀ<Ûä yÓTT‘·+Ô ø±¢dTü
n+‘ê ª ˝…y’ é µ ˝À nH˚ø£ <˚XÊ\ yês¡T ‹\øÏ+#ês¡T !
kÕj·T+Á‘·+ 7 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 9.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ø±«˝≤\+|üPsY˝À eTs√
ÁbÕ+‘·+ ªª düºbÕø£ µµ . |æs$¡ T&é e÷düsº Y B. düTÁãeTD´+ >±] Ç+{À¢ s¬ +&Ée <Ûë´q
ø±¢dTü @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. 100 eT+~ bÕ˝§Zqï <Ûë´q•ø£Då ‘·s>¡ ‹∑ ˝À s¬ +&ÉT $&É‘\· T>±
<Ûë´q+ #˚sTT+∫, ‘·q y˚DTHê<ä+‘√ düy÷Ó àVæ≤‘·T\qT >±$+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+
≈£L&Ü ª ˝…y’ é µ ˝À eTq |æs$¡ T&é e÷düsº T¡ ¢ @&ÉT <˚XÊ\˝À ‹\øÏ+#ês¡T. nq+‘·s+¡
ø±«˝≤\+|üPsY qT+∫ YMLA Vü≤ √≥˝Ÿ≈î£ #˚sT¡ ≈£îHêï+.
ªª ôdô|º+ãsY 8 µµ
ñ<äjT· + 10 >∑+ˆˆ\≈£î ø±«˝≤\+|üPsY, Á_ø˘|˝”ò Ÿ¶ ‡˝Àì bÕyéTø√s¡Tº Çø£ÿ&É
eTq ‘Ó\T>∑T yês¡T m≈£îÿe>± e⁄+{≤s¡T. ø£eT÷´ì{° Vü‰\T˝À <Ûë´q•ø£Då @sêŒ≥T
#˚kÕs¡T. eTq ø±«˝≤\+|üPsY e÷düsº T¡ ¢ 50 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘·$TfiŸ, ‘Ó\T>∑Tyês¡T
bÕ˝§ZHêïs¡T.
ªª ø±«˝≤\+|üPsY nqï\øÏåà µµ
ø±«˝≤\+|üPsY eTVü‰ q>∑s+¡ ˝À ªª nø±&ÓMT Ä|òt ô|H’ò é ÄsYº ‡ µµ yê] Ä<Û«ä s¡´+˝À
ªª nqï\øÏàå µµ e´edüú Ç≥T uÛ≤s¡rj·TT\≈£L, n≥T #Ó˙’ dt, eT˝…’ yêdüT\≈£L wüß&ésT¡ #·T\‘√

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 33 nø√ºãsY 2009


Ä+Á<Ûë, ‘·$Tfi¯ e+≥ø±\‘√ ø£eT˙j·TyÓTqÆ uÛÀ»q+ ! á Vü≤ √≥˝Ÿ <ë«sê XÊø±Vü‰s¡+
eTVü≤‘·TÔ #ê{Ï #Óù|Œ˝≤ ãVüQ#·øÿ£ ì uÛÀ»q Vü≤ √≥˝Ÿ. Çø£ÿ&É uÛÀ»q+ neTàs¡T.
n+‘ê Á|ò” ! n+<äs÷¡ ‘·eT≈£î ‘√∫q kıeTTà $sêfi¯+>± Çe«e#·Tà ! ø±«˝≤\+|üPsY˝À
ñqïìï s√E\÷ |üÁrJ ‘√ bÕ≥T eTq |æs$¡ T&é e÷düsº T¡ ¢ ≈£L&Ü $+<ës¡–+#ês¡T.
ªª eT˝Òwæj·÷ ˝À <Ûë´q Á>±MTD+ µµ
ø±«˝≤\+|üPsY 200 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À ªª ‹\ø˘ Ç+<∏äHé µµ nH˚ Á>±eT+
ñ+~. n+<äs÷¡ ‘Ó\T>∑T |ü\T≈£î‘·÷ ñ+{≤s¡T. z ∫qï Á>±eT+ ‹\ø˘ Ç+<∏Hä é !
∫qï ∫‘·ø£ ø£sêà>±sê\T ≈£L&Ü ñHêïsTT ! eTTK´+>± e´ekÕj·T+ ! |üP]Ô
Á>±MTD yê‘êes¡D+. nø£ÿ&˚ l y˚+ø£fXÒ «¯ s¡ kÕ«$T <˚yê\j·T+ ãVüQdüT+<äs+¡ >±
ì]à+#ês¡T. Ç+ø± ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ø±˝Ò<Tä . ÁãVü≤às¡T¸\ <ë«sê eTT+<äT>± <Ûë´Hê\j·T+
nsTT Ä ‘·sê«‘· <˚yê\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ »s¡>±\ì Ä•+#êπsyÓ÷ nqï≥T¢
Á|üÁ|ü<eä∏ T+>± Ä ÁbÕ+>∑D+˝À eTq ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ‘·q <Ûë´q C≤„q uÀ<Ûqä \‘√,
<Ûë´q yêVæ≤ì‘√ n\sê]+~ Ä Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+ ! Á>±eT+˝Àì düTe÷s¡T 100
eT+~ bÕ˝§Zqï <Ûë´q•ø£Då ‘·s>¡ ‹∑ ‘√ eT˝Òwj æ ÷· ˝À <Ûë´qÁ>±MTD≤ìøÏ lø±s¡+
#·T{≤ºsT¡ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ !
ªª ôdô|º+ãsY 9 µµ
ñ<äj·T+ ø±«˝≤\+|üPsY |æs¡$T&é e÷düºsY‘√ e÷{≤eT+‹, n˝≤π>
Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ˝À e÷düsº ‘¢¡ √ bò˛Hé˝À dü+uÛ≤wüD\T. kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 7
>∑+ˆˆ\ es¡≈î£ |üs¡e÷‘·à ≥esY‡ ˝Àì ªª #Ûêj·T Äø£qå sY‡ Vü‰\T µµ ˝À M.D. l <ëdt
ø£*j·T|üŒHé |æfiË’fl >±] |üs´¡ y˚øDå£ <Ûë´q•ø£Då ‘·s>¡ ‹∑ »]–+~. #Ó˙’ dt, eT˝…Á’ |ü»\T
bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ≈£L&Ü ÄHé˝H’… é ˝…y’ ˝é À ‹\øÏ+#ês¡T eTq |æs$¡ T&é
e÷düsº T¡ .¢
ªª ôdô|º+ãsY 10 µµ
á s√E πøe\+ d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ düe÷y˚X¯+, yê]
ø±«˝≤\+|üPsY |æs$¡ T&é <Ûë´q düe÷»+ ]õÅùdwº Hü é #˚sTT+#·&+É e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\
s¡÷|üø\£ Œq\T, Á|ü‹HÓ˝≤ »s¡T>∑uÀj˚T ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ‘·–q dü÷#·q\T Ç#êÃs¡T
ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ! kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+ˆˆ\≈£î ôd+≥sY qT+∫ q÷´J˝≤´+&é Á|üj÷· D≤ìøÏ
düe÷j·T‘·+Ô nj·÷´+.
` ª <Ûë´q\Vü≤] µ <äTeP«] •eÁ|ükÕ<é

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 34 nø√ºãsY 2009


D. •eÁ|ükÕ<é
ªª q÷´J˝≤´+&é ˝À .. ÄHêbÕqdü‹ <Ûë´q yÓ\T¢e µµ
eTT#·Ãf…qÆ eT÷&√kÕ] q÷´J˝≤´+&é |üs´¡ ≥q ! Äø˘˝≤´+&é, Vü‰$T˝Ÿ≥Hé,
s√{Às¡Tyê, yÓ*+¢ >¥≥Hé \˝À <Ûë´q•ø£Då ≤ ‘·s>¡ ‘∑ T· \T.
ªª ôdô|º+ãsY 11 µµ
ñ<äj·T+ 11.45 숈\≈£î q÷´J˝≤´+&é <˚X¯+˝Àì n‹ eTTK´yÓTÆq
yê´bÕs¡øπ +Á<ä q>∑s+¡ nsTTq Äø˘˝≤´+&é eTVü‰q>∑s+¡ #˚sT¡ ≈£îHêï+ ! Äø˘˝≤´+&é
d”ìj·TsY |æs$¡ T&é e÷düsº Y øÏØ{Ï |üf˝Ò Ÿ $e÷HêÁX¯jT· +˝À ]d”yé #˚dTü ≈£îHêïs¡T.
2008 &çôd+ãsY u…+>∑Tfi¯Ss¡T ˝À »]–q nVæ≤+kÕ, XÊ+‹ <Ûë´q eTVü‰j·T»„+,
GCSS ˝À bÕ˝§Zqï øÏØ{Ï |üf˝ Ò Ÿ n|üŒ{Ï nqTuÛyÑ ê\q÷, ‘·<Tä |ü] Äø˘˝≤´+&é˝À
»]–q <Ûë´q ø±¢dTü \T nìï düe÷#êsê\q÷ |üÁrJ ‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T.
kÕj·T+Á‘·+ 7.00 qT+∫ 9.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ Äø˘˝≤´+&é, ªª e÷+π>s¬ µµ
ÁbÕ+‘·+˝Àì ªª kÕsTT|”|⁄ü ˝Ÿ‡ ôd+≥sY µµ ˝À <Ûë´q•ø£Då ≤ ‘·s>¡ ‹∑ ‘√ q÷´J˝≤´+&é˝À
<Ûë´q Á|ü#êsêìøÏ Hê+~ |ü*ø±s¡T. Ç+&çjT· Hé‡, j·T÷s√|æjT· Hé‡ yÓTT‘·+Ô 60 eT+~
bÕ˝§ZHêïs¡T.
<Ûë´q+ ø±¢dt ¬s+&ÉT $&É‘·\ <Ûë´q+ ñ+&˚~. Á|üÁ|ü<∏äeT+>± n+<ä]˙
ªª Ä<Ûë´‹àø£‘· n+fÒ @$T{Ï ? µµ nì n&ç– Ä ô|’ |üÁrJ $es¡D Çdü÷Ô .. 20
ì$TcÕ\ <Ûë´q+ nq+‘·s¡+ $$<Ûä s¡ø±\ <Ûë´HêqTuÛÑyê\qT $X‚¢wüD #˚dü÷Ô
nqTuÛyÑ ê\qT n+<ä]#˚‘· #Ó|Œæ +#˚yês¡T ! n˝≤ n+<äs÷¡ <Ûë´qkÕ<Ûqä |ü≥¢ düs¬ q’
ne>±Vü≤q ø£*–+#·&É+˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ kÕ{Ï˝Òì y˚T{Ï ! n~ eTq+<ä]ø°
‘Ó\TdüT ! Ç|ü&ÉT Á|ü|+ü #·+ yÓTT‘·+Ô ‘Ó\TdüT≈£î+{À+~ !!
#·øÿ£ {Ï dü+^‘·+‘√, |üÁrJ yê] C≤„q >∑T[ø£\‘√ $X‚w+ü >± <Ûë´HêqTuÛyÑ ê\T
bı+~ yÓTeÆ Ts¡#ês¡T Äø˘˝≤´+&é yêdüT\T. 12 e ‘˚B, 13 e ‘˚B ≈£L&Ü Ç<˚
kÕsTT|”|⁄ü ˝Ÿ ôd+≥sY˝À <Ûë´q•ø£Då >±$+#ês¡T ÁãVü≤à]¸. eT÷&Ées√E •ø£Då ˝À
ø=+‘·eT+~ Áø=‘·Ôyês¡T≈£L&Ü bÕ˝§Zq&É+ »]–+~. kÕsTT|”|ü⁄˝Ÿ‡ ôd+≥sY
ìsê«Vü≤≈£î\T l Ç+<äsY eTDÏ˝≤˝Ÿ m+‘·>±H√ düV≤ü ø£]+#ês¡T.

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 35 nø√ºãsY 2009


ªª ôdô|º+ãsY 14 µµ
eT<Ûë´Vü≤ï+ 11.00 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] Äø˘˝≤´+&é˝Àì eTq ôV≤’ <äsêu≤<é,
~˝Ÿwßü ø˘q>∑sY ìyêdæ l dü‘´· bÕ˝Ÿ >±] Vü≤Ödt $õ{Ÿ. yê] Ç+{À¢ ªª e⁄&é @+–˝Ÿ
|æs$¡ T&é µµ ‘·j÷· s¡T #˚kÕs¡T, yê]‘√ e÷{≤eT+‹. eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\≈£î
ãj·T\T<˚] Vü‰$T˝Ÿ≥Hé Á|üj·÷D+ nj·÷´+ ! kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+ˆˆ\≈£î
Vü‰$T˝Ÿ≥Hé˝Àì |æs$¡ T&é e÷düsº Y l Á|üMDY |üf˝Ò Ÿ >±] Ç+{ÏøÏ #˚sT¡ ≈£îHêï+.
sêÁ‹ 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 9.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ Vü‰$T˝Ÿ≥Hé ªª bò˛ìø˘‡ &Óø=ôV’≤sY
Vü‰\T µµ ˝À <Ûë´q•ø£Då ‘·s>¡ ‹∑ n‘·´<äT“¤‘+· >± »]–+~, 120 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.
eTTK´+>± l dü‘´· kÕsTT yÓT+ãsY‡ bÕ˝§ZHêïs¡T. j·T<ë$~Û>± s¬ +&ÉT $&É‘\· <Ûë´q
kÕ<Ûqä ‘√ Ä ø±s¡´Áø£eT+ n‘·´+‘· yÓu’ eÑÛ +>± »]–+~.
eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 3 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ Vü‰$T˝Ÿ≥Hé e÷düsº Y Á|üMDY
|üf˝Ò Ÿ >±] Ç+{Ï˝À <Ûë´q•ø£Då , nq+‘·s+¡ s√≥÷s¡Tyê ãj·T\T<˚sê+. kÕj·T+Á‘·+
4 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 5 >∑+ˆˆ\ eT<Û´ä ˝À Á|ü|+ü #· Á|üU≤´‹>±+∫q Á|üøè£ ‹ düV≤ü »dæ<y∆ä TÓ qÆ
ªª Vü‰{Ÿ ^»sY µµ dü+<ä]Ù+#ê+ !
ªª e÷y√Ødt µµ n+fÒ q÷´J˝≤´+&é uÛ÷Ñ $T|ü⁄Á‘·T\T nqïe÷≥ ! ‘·sT¡ yê‘·
ø±\+˝À j·T÷s√|æj·THé‡ Á|üy˚•+#ês¡T. ªª e÷y√Ødt µµ jÓTTø£ÿ ø£fi≤HÓ’|ü⁄D´+‘√
#ÓøÿÏ q #Óøÿ£ •˝≤Œ\T m+‘·>±H√ Äø£≥Tº≈î£ HêïsTT. eTTK´+>± C≤rj·T|üøåÏ nsTTq
ª øÏMdt µ ì #·÷&É≥+ »]–+~ ! Vü‰$T˝Ÿ≥Hé qT+∫ s√{Às¡Tyê Á|üj·÷Dy˚T
n‘·´<äT“¤‘+· ! #·øÿ£ ì Á^Hé ø±¬sŒ{Ÿ H˚\ô|’ |ü]#êsê nqï≥T¢ ñ+≥T+~. s¡øs£ ø¡ ±\
|üP\#Ó≥T¢ n˝≤+{Ï s¡+>∑T\ |ü⁄cÕŒ\T #ê˝≤ n<äT“¤‘+· >± ø£ì|ækÕÔsTT ! yê{Ÿ m
Áπ>{Ÿ ã÷´{° Ä|òt q÷´J˝≤´+&é ! ø±´ d”Hé ôV≤’ nqï≥T¢>± !
kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+ˆˆ\≈£î s√{Às¡Tyê˝Àì Á|üB|t |üfÒ˝Ÿ >±] Ç+{ÏøÏ
#˚sT¡ ≈£îHêï+. yê]‘√ e÷{≤eT+‹. sêÁ‹ 7.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 10.30 >∑+ˆˆ\
es¡≈£î s√≥÷s¡Tyê, –ã‡Hé M~Û˝Àì >±+BÛVü‰\T˝À <Ûë´q•ø£åD, 40 eT+~
bÕ˝§ZHêïs¡T. j·T<ë$~Û>± ¬s+&ÉT $&É‘·\ <Ûë´q+, $$<Ûä s¡ø±\ nqTuÛÑyê\
$X‚w¢ Dü ‘√ s¡+õ+|ü#k˚ Õs¡T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ! sêÁ‹ Äø˘˝≤´+&é #˚sT¡ ≈£îHêï+.

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 36 nø√ºãsY 2009


ªª ôdô|º+ãsY 17 µµ
ñ<äj·T+ 9.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 12.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª e÷+π>¬s µµ
kÕsTT|”|⁄ü ˝Ÿ‡ ôd+≥sY˝À j·T<Ûë$~Û <Ûë´q•ø£Då . bÕ‘·, Áø=‘·yÔ ê] ø£\sTTø£‘√ 50
eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. kÕsTTôd+≥sY˝À nH˚ø£kÕs¡T¢ <Ûë´q ø±¢düT\ e\¢ e∫Ãq
yês¡+<äs÷¡ yê] kÕ<Ûqä ˝À bı+~q nqTuÛyÑ ê\T |ü+#·Tø√e{≤ìøÏ, dü+<˚V‰ü \T
ìeè‹Ô #˚dTü ø√e&ÜìøÏ Äø˘˝≤´+&é˝Àì kÕsTTôd+≥sY y˚~ø£>± ì*∫+~. |üÁrJ
ñqï nìï s√E\÷ e∫Ãq yês¡+<äs¡÷ ÄbÕ´j·T+>± yê] yê] dü+>∑‘·T\T
e´øÏ>Ô ‘∑ +· >± e÷{≤¢&TÉ ø√e&ÜìøÏ #·øÿ£ >± <√Vü≤<ä|&ü +ç ~. eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+ˆˆ\≈£î
ãj·T\T<˚] øÏØ{Ï k˛<äsT¡ &ÉT Á|üMDY |üf˝Ò Ÿ ‘√ ø£*dæ |òJæ ãj·T\T<˚sê+.
ªª |òæJ µµ
|òdü |æ øæ ˘ eTVü‰düeTTÁ<ä+˝Àì eT<Û´ä ˝À ñqï Be⁄\H˚ ªª |òJæ Be⁄\T µµ n+{≤s¡T.
2008 ôdô|+º ãsY˝À Á_dtus… TTHé, dæ&ïû \˝À Ç+&çjT· Hé‡ #·÷kÕs¡T |üÁrJ yê]‘√
eTT#·Ã{Ï+∫q|ü&ÉT ªª y˚TeTT uÛ≤s¡‘Y Ç+&çjT· Hé‡ ø±<äT, |òJæ Ç+&çjT· Hé‡ µµ nHêïs¡T.
n|ü&ÉT |üÁrJ ªª H˚qT e#˚à dü+e‘·‡s¡+ |òJæ yÓfi≤fl* µµ nì dü+ø£*Œ+#ês¡T.
Äj·TH˚ dü+ø£*ŒùdÔ Ç+ø£ Ä dü+ø£\Œ+ yÓ+≥H˚ HÓsy¡ s˚ T¡ ‘·T+~ ø£<ë ! n˝≤ |òJæ
>∑T]+∫ #Ó|Pü Ô ªª ã+>±fi≤U≤‘·+˝À n+&Ée÷Hé, |òdü |æ øæ ˘ eTVü‰düeTTÁ<ä+˝À |òJæ µµ
nHêïs¡T |üÁrJ !
sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\≈£î |òæJ #˚s¡T≈£îHêï+. |òæJ msTTsYb˛s¡Tº #˚s¡Tø√>±H˚
#·+Á<äø±+‘Y #ÍVü‰Hé msTTsYb˛s¡Tº øÏ e∫à ]d”yé #˚düT≈£îHêïs¡T. Á|üMDY, øÏØ{Ï,
#·+Á<äø±+‘Y ∫qï|üŒ{Ï qT+∫ dü÷ÿ˝ŸyT˚ {Ÿ Áô|+ò &é‡. yê]‘√ eT#·Ã{Ïd÷ü Ô ˝Ö≥÷ø±
#˚s¡T≈£îHêï+. ‘Ó\+>±D≤˝À wüø£ÿsYq>∑sY˝À |üÁrJ ∫qïHê{Ï s√E\T >∑Ts¡TÔ
#˚dTü ≈£îHêïs¡T. m+<äT#˚‘q· +fÒ ªª ˝Ö≥÷ø± µµ, ªª wüø£ÿsYq>∑sY µµ s¬ +&É÷ kÕs¡÷|ü´+>±
ñ+{≤sTT. ô|<ä› wüß>∑sY bÕ´ø£ºØ s√&É¢ô|’ Á{≤ø£ºs¡¢ô|’ #Ós¡T≈£î>∑&É\T ‘·s¡*dü÷Ô ñ+fÒ, Ä
yê‘êes¡D+ n+‘ê |üÁrJ u≤\´düà è‘·T\T >∑Ts¡T#Ô d˚ Tü ≈£î+≥÷ ˝Ö≥÷ø±˝Àì ˙˝Òwt
|üf˝Ò Ÿ Ç+{ÏøÏ sêÁ‹ 10 >∑+ˆˆ\≈£î #˚sT¡ ≈£îHêï+.

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 37 nø√ºãsY 2009


ªª ôdô|º+ãsY 17 µµ
ñ<äj·T+ 8.30 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] |üÁrJ, Á|üMDY, #·+<äT, H˚qT
ãj·T\T<˚] ª u≤ µ nH˚ |ü≥Dº ≤ìøÏ yÓfi≤fl+ {ÖHé |ü]~Û <ë{Ïq ‘·sê«‘· ôV≤’ y˚øÏ 7
øÏ.MT. Á|üøè£ ‹ eT\∫q yê´© ‘·b˛uÛ÷Ñ $T ! >±j·TÁ‹ <˚$ f…+|ü⁄˝Ÿ ì]à+#ês¡T.
#·+<äT k˛<äsT¡ &ÉT Á|üMDY eTTK´ Á≥d”º ! yê] düV≤ü ø±s¡+‘√ ø=+‘· m‘Ó’ qÔ Á|ü<X˚ +¯
25 MTˆˆ I 25 MTˆˆ ôdE ’ ˝À |æs$¡ T&é ìsêàD≤ìøÏ dü+ø£*Œ+∫, dü+ø£\Œ<Ûë´q+
#˚sTT+#ês¡T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ !
n‘·´<äT“¤‘+· >±, s¡eTD°jT· +>± ñ+~ Ä Á|ü<X˚ +¯ . es¡¸+˝À ‘·&TÉ dü÷Ô Ä
ÁbÕ+‘·+ n+‘ê ø£*j·T~]>±s¡T |üÁrJ ! ˇø£y|’Ó ⁄ü »\bÕ‘·+ eTs√yÓ|’ ⁄ü ø=+&É\T,
eTs√yÓ|’ ⁄ü m‘Ó’ qÔ ø=+&ÉÁbÕ+‘·+, eTs√yÓ|’ ⁄ü ∫qï q~ eT] ô|ø’ Ï e#˚à <ë] ! ‘·ì$
rsê #·÷dæ Äq+~+#ê˝Ò ø±˙ nø£så ê\˝À ø=+‘·es¡≈î£ e÷Á‘·yT˚ e]í+#·>\∑ + !
nø£ÿ&É qT+∫ Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£ Á|üMDY |üf˝Ò Ÿ >±] Ç+{ÏøÏ #˚sT¡ ≈£îHêï+.
u≤ q>∑s+¡ ˝À 2 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 3 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ <Ûë´q•ø£Då , e÷{≤eT+‹,
nq+‘·s+¡ ˝≤≥÷ø± Á|üj÷· D+. kÕj·T+Á‘·+ 7 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 9.30 >∑+ˆˆ\
es¡≈î£ ˝Ö≥÷ø± ªª $wüßí f…+|ü⁄˝Ÿ µµ ˝À <Ûë´q•ø£Då ‘√ |òJæ Be⁄\˝À <Ûë´q Á|ü#êsêìøÏ
Á|üÁ|ü<eä∏ T+>± lø±s¡+ #·T{≤ºsT¡ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ. <Ûë´q+ |ü≥¢ n+<ä]ø° eT≈£îÿe !
Ä<Ûë´‹àø£‘· |ü≥¢ ‘·|üq ! dü¬s’q kÕ<ÛäHêø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. kÕ<Ûä≈£î&ÉT
s¬ &û>± ñqï|ü&ÉT >∑Ts¡Te⁄ Á|ü‘´· ø£eå Te⁄‘ê&ÉT nqï≥T¢>±H˚ ªª |üÁrJ dü+ø£\Œ+ !
yê¬syê« !! µµ nqï≥T¢>± ! 40 eT+~ n+‘ê >∑T»sêrj·TT˝Ò ! s¬ +&ÉT $&É‘\· T
dü+^‘· <Ûë´Hêìï nuÛ´Ñ dæ+∫ ‘·qàj·T‘·«+‘√ |üse¡ •+#ês¡T |òJæ yêdüT\T. ªª eT∞fl
m|ü&ÉT ? eT∞fl m|ü&É÷ ?! µµ nì n&ç–qyêπs n+<äs÷¡ ! ªª MTs¡T |æ*ùdÔ
m+<äT≈£îsêqT ? µµ nì |üÁrJ ã<äT\T.
ªª ôdô|º+ãsY 18 µµ
˝Ö≥÷ø± qT+∫ ñ<äjT· + 9 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] |òJæ sê»<Ûëì ªª düTyê µµ
Á|üj·÷D+ nj·÷´+. e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À n+‘ê n<äT“¤‘·<äèXÊ´˝Ò ! Á|üø£ÿ bò˛{À\T
#·÷ùdÔ MT≈£î ns¡eú Tj˚T´ ñ+≥T+~. eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.30 >∑+ˆˆ\≈£î HÍkÕ] #˚sT¡ ≈£îHêï+.
Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘Ô· Á|üMDY |üf˝Ò Ÿ >±] Ç+{À¢ e÷{≤eT+‹ nsTTq ‘·sê«‘·
düTyê yÓfi≤fl+.

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 38 nø√ºãsY 2009


düTyê˝Àì ªª |üfÒ˝Ÿ düe÷CŸ uÛÑeHé µµ ˝À <Ûë´q•ø£Då , 80 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.
|üÁrJ y˚DT<Ûë´q+˝À <Ûë´q+ n+fÒ #ÓbÕŒ˝≤ ! n+<ä]ø° ø±k˛Ô, ≈£Lk˛Ô dæŒ]#·T´e˝Ÿ
≥#Y ñ+~. nsTT‘˚ düs¬ q’ 100% <Ûë´q $<Ûëq+ ˝Ò<Tä . n~ n+~ùdÔ Çø£ y˚sπ
#ÓbÕŒ˝≤. n+<ä]ø° nqTuÛyÑ ê˝Ò nqTuÛyÑ ê\T ! |üÁrJ ≈£L&Ü ªª X¯u≤Û wt ! µµ n+≥÷
ø=ìj·÷&Üs¡T. bÕ+ô|¢{Ÿ‡ rdüT≈£îHêïs¡T. ø±HÓ‡|tº ns¡ú+ nsTT´+~. <Ûë´q•ø£åD
rdüT≈£îHêïs¡T. Ç+ø± @+ ø±yê* ! n+<ä] eTTU≤\˝Àq÷ ‘˚»düT‡ ! Ä Äq+<ä+‘√
n+<äs÷¡ yê] yê] ìyêkÕ\≈£î #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. ‘·<Tä |ü] <Ûë´q kÕ<ÛHä ê\˝À eTTì–
‘˚\&ÜìøÏ ! düTyê qT+∫ ˝≤≥÷ø± ãj·T\T<˚sê+ y˚TeTT ! sêÁ‹ 12.30 >∑+ˆˆ\≈£î
#˚s¡T≈£îHêï+.
ªª ôdô|º+ãsY 19 µµ
ñ<äjT· + 8.30 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] |òJæ msTTsYb˛s¡Tº #˚sT¡ ≈£îHêï+. s¬ +&ÉT
>∑+ˆˆ\T &ç˝Ò ! |òJæ e÷düsº ‡Y ‘√ msTTsYb˛s¡T˝º À |üÁrJ ø±HÓ‡|t,º Á|üXï¯ \T, düe÷<ÛëHê\T.
11 >∑+ˆˆ\≈£î Äø˘˝≤´+&é ãj·T\T<˚sê+. 2 >∑+ˆˆ\≈£î Äø˘˝≤´+&é #˚s¡T≈£îHêï+.
sêÁ‹ 8 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 9.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ düìï|üf˝Ò Ÿ >±] Vü≤Ödt $õ{Ÿ, yê]
Ç+{Ï˝À <Ûë´q+ ø±HÓ‡|tº !
ªª ôdô|º+ãsY 20 µµ
ñ<äj·T+ 6 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] yÓ*¢+>¥≥Hé Á|üj·÷D+ nj·÷´+ !
yÓ*+¢ >¥≥Hé q>∑s+¡ q÷´J˝≤´+&é jÓTTø£ÿ sê»<Ûëì ! ªª $+&û yÓ*+¢ >¥≥Hé µµ n+{≤s¡T.
<äøDåÏ Á<ÛTä yêìøÏ n‘·´+‘· düMT|ü+. n‹ #·\ì¢ Á|ü<X˚ +¯ . msTTsYb˛s¡T˝º À s¡eTDÏø˘
˝≤˝Ÿ kÕ<äs¡+>± |üÁrJ ì ÄVü‰«ì+#ês¡T. yê] Ç+{ÏøÏ yÓ[fl yê]‘√ ø±ùd|ü⁄
eTT#·Ã{Ï+∫ 10 >∑+ˆˆ\≈£î kÕsTTôd+≥sY #˚sT¡ ≈£îHêï+. 10 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 12.30
>∑+ˆˆ\ es¡≈î£ <Ûë´q•ø£Då , |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° t yê] bÕ+ô|{¢ Ÿ‡ eT]+‘·>±
q#êÃsTT n+<ä]ø°. bÕ+ô|¢{Ÿ‡ øÏ{Ÿ ‘Ós¡e>±H˚ me]øÏ q∫Ãq <ëìì yês¡T
rdüT≈£îHêïs¡T. n‘·´<äT“¤‘+· >± kÕ–+~ <Ûë´q•ø£Då , düTe÷s¡T 30 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.
á ôd+≥sY˝ÀH˚ sêÁ‹ 7 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 9.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ eTs√ ø±¢dTü »]–+~.
n<˚ $wüjT· + n+<ä]ø° #Ó|Œæ s¡eTDÏø˘ ˝≤˝Ÿ, |üÁrJ, H˚qT q>∑s¡ dü+<äsÙ¡ q≈£î
yÓfi≤fl+. eT÷&ÉT >∑+ˆˆ\˝À yÓ*+¢ >¥≥Hé n+‘ê #·÷|æ+#ês¡T. eTTK´+>± s¡eTDÏø˘

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 39 nø√ºãsY 2009


˝≤˝Ÿ Çfi¯ó¢ m+‘· n<äT“¤‘·yÓ÷ ! düeTTÁ<ä+ ˇ&ÉT¶q ! ˇø£ Á|üø£ÿqT+∫ yêVü≤q
sêø£b˛ø£\ <äèX¯´+ düeTTÁ<ä+ ô|q’ #·÷ùdÔ <ä÷s¡+>± |üs«¡ ‘·•Ks¡+ô|’ eT+#·T ñqï
ø=+&É\T n<˚ k‘Yb˛˝Ÿ. M] Ç+{Ï˝À ≈£Ls¡TÃì MøÏå+#·e#·Tà ! Bìì ã{Ϻ
}Væ≤+#·Tø√e#·Tà m+‘· ã÷´{°H√ ! sêÁ‹ 7 >∑+ˆˆ\≈£î kÕsTTôd+≥sY≈î£ yÓfi≤fl+,
20 eT+~ bÕ˝§Zqï <Ûë´q•ø£Då Ä<ä´+‘·+ s¡dsü +¡ »ø£+>± »]–+~ !
ªª ôdô|º+ãsY 21 µµ
ñ<äjT· + 10 >∑+ˆˆ\≈£î u≤$ãôV≤Hé >±] Vü≤Ödt $õ{Ÿ. yê] Ç+{ÏøÏ 20
eT+~ $TÁ‘·T\T e#êÃs¡T yê] Ç+{Ï˝À. 11 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 12.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£
<Ûë´q•ø£Då , C≤„quÀ<Û,ä nq+‘·s+¡ uÛ»Ñ Hé‘√ ø±s¡´Áø£eT+ eTT–+#·T≈£îì Äø˘˝≤´+&é
ãj·T\T<˚sê+.
kÕj·T+Á‘·+ 7 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 9.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ô|q’ò ø±¢dt ! |üÁrJ
dü+<˚X+¯ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷dü÷HÔ êïs√ @yÓ÷ yÓT≈Æ î£ n+<äT≈£îì ì\ã&ç nìï ~≈£îÿ\T
ø£*j·T‹s¡T>∑T‘·÷ Ç∫Ãq dü+<˚X¯+ ôV’≤˝…{Ÿ ! " I am that I am ". n+<äs¡÷
ª j·T÷≥÷´uŸ µ ˝À MøÏ+å #·e#·Tà n‹ ‘·«s¡˝À ! ªª e÷+π>¬s µµ ˝Àì ªª kÕsTT |”|⁄ü ˝Ÿ‡
ôd+≥sY µµ ˝À, 40 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. n+<äs÷¡ <Ûë´q+˝À eTTì–‘˚˝≤s¡T. |üÁrJ
q÷´J˝≤´+&é edüTHÔ êïs¡T nqïs√E <ä>sZ∑ ¡ qT+∫ Ä‘·è‘·‘√ m<äTs¡T#·÷dæ ÄkÕ«~+∫q
s√E\T ø£Då ≤˝≤¢ >∑&∫ç b˛j·÷sTT ! n<˚ eT] ø±\$ìjÓ÷>∑+ n+fÒHy˚ ÷Ó ! ªª |üÁrJ
‘√ eT∞fl m|ü&ÉT .. ? µµ ªª e#˚à dü+e‘·‡s¡+ µµ nì |üÁrJ ! n+<ä]ø° u…u’ ’… #Ó|Œæ
2009 |òdü |æ øæ ˘ @wæj÷· <Ûë´q |ü]Á|ü#ês¡+ m+‘√ ~–«»j·T+>± eTT–+#ês¡T
ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ !
ªª ôdô|º+ãsY 22 µµ
ñ<äjT· + 9.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 10.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ $X‚wyü TÓ qÆ Á|üXï¯ \T,
$•wüyº TÓ qÆ düe÷<ÛëHê\T zVü≤ √ nì|æ+#ês¡T |üÁrJ ! eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.50 >∑+ˆˆ\≈£î
ãj·T\T<˚] ôV≤’ <äsêu≤<é ≈£î ns¡sú êÁ‹ 12 >∑+ˆˆ\≈£î #˚sT¡ ≈£îHêï+. øÏØ{Ï |üf˝Ò Ÿ,
Á|üMDY |üfÒ˝Ÿ, Ç+<äsY \T yÓ+≥sê>± Äø˘˝≤´+&é msTTsYb˛s¡T≈º î£ #˚sT¡ ≈£îHêï+.
` ª <Ûë´q\Vü≤] µ <äTeP«] •eÁ|ükÕ<é

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 40 nø√ºãsY 2009


{Às√ÿyéT ôdsêjYT&Ü]j·THé
ªª e÷B ÁbÕDy˚T ! e÷≈£î Hê´j·T+ #˚≈£Ls¡Ã+&ç ! µµ
düèwæ˝º Àì »+‘·Te⁄\˙ï e÷qeø√{Ï MT<ä ªª <Óe’ Hê´j·TkÕúq+ µµ ˝À #˚dqæ |òsæ ê´<äT\T,
yê{Ïô|’ Ä Hê´j·TeT÷]Ô düMTø£,å nqTqj·T+, rs¡TŒ\‘√ n‘·´+‘· Hê≥ø°jT· +>± " The Unusual Court " <ë«sê
≥Øÿ <˚X|¯ ⁄ü Ä<Ûë´‹àø£y‘˚ Ô· {Às√ÿyéT ôdsêjYT&Ü]j·THé #˚dqæ ø£<qä∏ +, ãVüQ eTT#·Ã≥>± e⁄+~ ! eTq˝À e÷qe‘·
@ e÷Á‘·+ Ç+ø± $T–* e⁄Hêï, Vü≤è<äjT· + Á<ä$+#·ø£ e÷q<äT .. ` m&ç≥sY
[ ˇø£Hê{Ï #·\¢ì ì+&ÉT bÂs¡í$T sêÁ‹ #·+Á<äT&ÉT ‘·q yÓHÓï\qT edü÷Ô+fÒ .. e÷ X¯Øsê\qT ø√dæ, #·e⁄\÷πs $<Ûä+>± e+&ç
sê\Tdü÷+Ô &É>± Vü‰sTT>± ø£\\ n\\ô|’ ‘˚*j·÷&ÉT‘·÷ qqTï H˚qT yÓTeÆ Ts¡∫q #·|Œü ]dü÷Ô MTs¡T V”≤q+>± Á|üe]ÔdTü HÔ êïs¡T.
y˚fi¯ ! #Óe⁄*ï ∫\T¢\T ô|fÒº |òüTÀwü !! ø£fi¯flì ‘·÷≥T¢ bı&ç#˚ <äèX¯´+ !!
ãj·T{Ïø° ˝À|ü*ø° eT<Û´ä MTe÷+dü˝À qqTï ø√‘·ô|{Ïqº ø£\ .. Ä ø£\˝À .. ] ªª ø£qï‘·\T¢˝≤¢sê ! ø£fió¯ fl ‘Óse¡ +&ç ! ø£kÕsTT‘·q+ e÷ì
ø£sT¡ D H˚s«¡ +&ç ! e÷ |æ\\¢ ì #·+|æ MT |æ\\¢ ø£&TÉ |ü⁄ ì+|üø+£ &ç.
★★★
Áã‹πø+<äT≈£î MT¬ø+‘· Vü≤≈£îÿ+<√ e÷≈£L n+‘˚ Vü≤≈£îÿ+~ nì
ø°ås¡ ˙s¡<ä Hê´j·T+ m]–q >∑+;Ûs¡ ‘Ó\TdüTø√+&ç ! es¡eÔ ÷q+˝À H˚sê\T #˚d÷ü ,Ô
Hê´j·TeT÷]Ô Äd”qT&Ó’ e⁄qï düs√«qï‘· |ü ⁄ HêïeT qs¡ ø £ + qT+∫ ‘· | æ Œ +#· T ≈£ î H˚
Hê´j·T kÕúq+˝À ..
nH˚«wüD\T #˚jT· &É+ e\¢ MT≈£î ˝≤uÛ+Ñ ˝Ò<Tä .
ˇø£y|’Ó ⁄ü .. düeTdüÔ e÷qyê[ ‘·s|¡ ⁄üò q
eø±˝≤Ô |ü⁄#T· Ã≈£îì yê~+#·&ÜìøÏ düø\£ Hê´j·T ªª $T˝≤sY¶ ! Hê Äy˚<qä qT ns¡+ú #˚dTü ≈£îì
XÊg ∫{≤º\qT Wb˛düq |ü{qºÏ Hê´j·Tyê~ : á ø£s¡ÿX¯ e÷qe⁄\≈£î ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+
Ç+ø√yÓ’|ü⁄ .. ÄÁø£+<äq\T, Äs¡ÔHê<ë\T, #ÓãT‘·÷ e÷≈£î Hê´j·T+ #˚≈L£ s¡Ãe\dæ+~>±
nuÛ´Ñ s¡q∆ \T, j·TT>∑jT· T>±\ ª n+‘·s√Èwü µ qT ÁbÕ]údüTÔHêïqT. µµ
>∑T+&Ó˝À¢ ì+|ü⁄≈£îì C≤*#·÷|ü⁄\‘√ Hê k˛<äs¡ ★★★
Je⁄\T, Hê Ä‘·à s¡÷bÕ˝…q’ »+‘·Te⁄\T ..
ø±ùd‡|ü⁄ BsêÈ˝À#·q˝À >∑&|ç qæ ‘·sê«‘·
★★★
»&ç® : ªª z eTìw” ! á Äs√|üD\≈£î ˙ düe÷<Ûëq+ @$T{Ï ? µµ
ªª Äs¡s¶ Y ! Äs¡s¶ Y ! µµ
eTìwæ : ªª $T˝≤sY¶ ! Áã‘·ø&£ ÜìøÏ e÷≈£î b˛wüø±Vü‰s¡+ ø±yê*.
»&ç® : ªª >=Á¬s >±s¡÷ ! MT Äs√|üD @$T{Ï ? µµ n+<äTøπ >=Á¬s\ e÷+kÕìï y˚T+ ‹+≥THêï+. µµ
>=Á¬s : ªª $T˝≤sY¶ ! MT <äjT· , kÕqTuÛ÷Ñ ‹øÏ e÷ >=Á¬sC≤‹ n+‘ê
dü s ¡ « <ë ø£ è ‘· E „ \ T>± e⁄+{≤+ ! ‘· e T] dü e Tø£ å + ˝À
j·TT>∑j·TT>±\T>± e÷qeC≤‹ #˚‘·T˝À¢ y˚T+ nqTuÛÑ$düTÔqï
n+‘·÷bı+‘·÷ ˝Òì }#·ø√‘·qT $e]+#·T≈£î+≥THêï+.
ªª |ü+&É>,∑ |üu≤“\˝À @ <äTsê«s¡Ô $+{≤yÓ÷ nH˚ uÛj
Ñ T· +‘√
ãs¡TyÓøÿÏ q >∑T+&Ó\‘√ J$‘ê\T >∑&TÉ |ü⁄‘·Tqï eT÷>∑Je⁄\+ y˚TeTT
$T˝≤sY¶ ! |ü⁄Á‘·XÀø£+‘√, uÛsÑ Ô¡ $jÓ÷>∑+‘√ |ü–*q >∑T+&Ó\ $cÕ<ä
^‘ê˝Ò e÷ |æ\\¢ ≈£î ˝≤*bÕ≥\T>± bÕ&˚ <äTs¡<èä wüeº +‘·T\+.
ªª e÷ X¯Øs¡+ô|’ ñqï ñìïì MT |æ\\¢ ≈£î #·* ø±#·T≈£îH˚
yÓ#÷ ì s¡>T∑ \Z T>± e÷]Ã, ùdïVü≤Vü≤dü+Ô #êdü÷Ô y˚T+ MT e<ä≈› î£

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 41 nø√ºãsY 2009


>=Á¬s : ªª eT] e÷ düeTdüÔ »+‘·T˝Àø£+ ≈£L&Ü á eTqTwüß˝Òï <äTìï ãs¡Te⁄\T yÓ÷dæ .. e÷ ÁX¯eT˙, s¡ø±Ô˙ï <Ûës¡b˛dæq+<äT≈£î
b˛wüø±Vü‰s¡+>± uÛ≤$ùdÔ @eTe⁄‘·T+~ $T˝≤sY¶ ? µµ ø£è‘·»‘„ \· T>± Mfi¯ófl e÷ ‘ê‘· eTT‘êÔ‘*· ï, e÷ |æ\*¢ ï |ü{ºÏ e~Û+∫,
ì|ü  \ô|’ ø±*à $Twü q ¢ ˝ À ‹|æ Œ HêHê ∫Á‘· V æ ≤ +dü \ ≈£ î
Hê´j·Tyê~ : ªª »yêãT #Ó|ü ! z eTìw” ! µµ
>∑T]#˚dTü HÔ êïs¡T $T˝≤sY¶ ! µµ
eTìwæ : ªª @yÓ÷ ! Hê≈£î n+‘·T|ü≥&º +É ˝Ò<Tä . µµ Hê´j·Tyê~ : ªª ne⁄Hê ?! Ç~ ì»e÷ ?! MT≈£î dæ>T∑ >Z ± ˝Ò<ë ?! µµ
>=Á¬s : ªª s¡øs£ ø¡ ±\T>± eTeTà*ï Væ≤+dü\≈£î >∑T]#˚d÷ü Ô ø£s¬ +≥T eTìwæ : ªª ì»+>± ! #ê˝≤ dæ>T∑ >Z ± e⁄+~ j·TTesY ÄqsY ! µµ
cÕ≈£î\‘√ #·+|ü⁄‘·÷, s¡ø‘Ô£ s· Œ¡ D≤\T #˚d÷ü ,Ô e÷ X¯Øs¡ uÛ≤>±\qT
n+>∑{À¢ neTTà‘·÷ .. e÷ s¡øDå£ øπ düèwæ+º #·ã&çq qTe⁄« m˝≤+{Ï »&ç® : ªª nsTT‘˚ Hê rs¡TŒ $q+&ç ! n‹ ùV≤j·TyÓTqÆ MT Á|ües¡qÔ ≈£î
n~Ûø±s¡+ #·˝≤sTTdüTHÔ êïej·÷´ ?! µµ •ø£å>± düeTdüÔ e÷qeC≤‹ J$‘·ø±\+ qT+∫ Ç+ø√ |ü~
dü+e‘·‡sê\T ‘·–dZ ÷ü Ô Áã‹øÏq $T>∑‘ê ø±\+˝À ≈£L&Ü $|üØ‘·yTÓ qÆ
eTìwæ : ªª ne⁄qT #ê˝≤ nHê´j·T+ — ø±˙ Ç+‘·ø+£ fÒ eT+∫>± XÊØs¡ø£ H=|ü\‘√ u≤<Û|ä &ü eÉ Tì $X¯«Hê´j·÷\j·T+ ‘·s|¡ ⁄üò q rs¡TŒ
Áã‹πø <ë] e÷≈£î ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<Tä $T˝≤sY.¶ µµ Á|üø£{ÏdüTÔHêïqT. µµ
»&ç® : ªª zVü≤À ! nsTT‘˚ Hê »&çy® TÓ +{Ÿ $q+&ç ! ô|]–q yÓT<ä&TÉ ‘√, ★★★
‘·]–q m&É<ä‘√ V”≤q+>± e÷] eT÷>∑Je⁄\ |ü≥¢ MTs¡T
Á|üe]ÔdTü qÔ ï rs¡T n‘·´+‘· E>∑TbÕ‡ø£s+¡ . ø£qTø£ düs√«qï‘·yTÓ qÆ ªª HÓøº̆‡ ! µµ
$X¯«Hê´j·÷\j·T+ düeTdüÔ e÷qyê[ J$‘· ø±\+ qT+∫ |ü~
dü+e‘·‡sê\ ‘·–Z+|ü⁄ Á|üø£{Ïk˛Ô+~. µµ
★★★

ªª HÓøº̆‡ ! µµ
Äe⁄   m<äT› : ªª j·TTesY ÄqsY ! eTqT>∑&É rs¡÷‘Óq÷ï ‘Ó*j·Tì
e÷qe⁄&ÉT e÷ |ü≥¢ »]ù| <ëw”øº ±\qT MT≈£î $e]+#˚ nqTeT‹
ø√s¡T‘·THêï+. µµ
ªª Ábıd”&é .. µµ
ªª dü‘ê´Væ≤+dü˝Ò X¯ÅkÕÔ\T>± <Óe’ ‘ê«ìï bı+~q e÷qe⁄&ÉT
H˚&ÉT Ä dü+>∑‘˚ eT]∫b˛j·÷&ÉT. Äe]+∫q <äTwüº‘·«+‘√, m+‘√ n+<ä+>± ne÷j·Tø£+>±, Hêp>±Z q&ÉTdü÷Ô ˇø£
e÷qe‘·«|ü⁄ $\Te\T eTs¡∫b˛sTT $~Û yÓ|’ Øü ‘·´+ >∑\ $+‘· õ+ø£ e∫à dü$qj·T+>± Hê´j·T|”sêƒ ìøÏ qeTdüÿ]+∫+~.
eTìwæ>± e÷sê&ÉT. j·TT>∑jT· T>±\T>± yêfi¯fl≈£î bÕ*∫Ã, bı\+
õ+ø£ : ªª $T˝≤sY¶ ! mH√ï @fi¯ófl>± e÷qe⁄\T e÷ |ü≥¢ #·÷|ü⁄‘·Tqï
Á≈£Ls¡‘ê«ìøÏ e÷ eTqdüT‡\T eT÷>∑b˛j·÷sTT. á s√E
eT÷düT≈£îb˛sTTq Ä ‘·\T|ü⁄\qT MTs¡T ‹]– ‘·{≤ºsT¡ . n&Ée⁄˝À¢
Á|üøè£ ‹e÷‘· ˇ&ç˝À Vü‰sTT>± Ä&ÉT≈£î+≥Tqï e÷ X¯Øsê*ï ‘·TbÕø°
>∑Tfi¯fl‘√ ‘·÷≥T¢ bı&ÉTdü÷Ô e÷ #·sêà\qT ˇ\TdüTHÔ êïs¡T j·TTesY
ÄqsY !
ªª Á|üøè£ ‹ì |ü]o*+∫ Äq+~+#˚ zs¡TŒqT ø√˝ÀŒsTTq
e÷qe⁄&ÉT ª Hê uÛ÷Ñ $T µ n+≥÷, ª Hê H˚\ µ n+≥÷ n&Ée⁄*ï
q]πødü÷Ô e÷ ø=+&É*ï ‘=*#˚d÷ü Ô e÷≈£î ì\Te ˙&É ˝Ò≈î£ +&Ü
#˚düTÔHêï&ÉT.

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 42 nø√ºãsY 2009


ªª Jeq<äT\˙ï s¡kÕj·THê\‘√ ì+ù|dü÷Ô Á‘ê>∑&ÜìøÏ m–πs+<äT≈£î e÷ s¬ ø£ÿ\≈£î X¯øÔÏ
>∑T¬øÿ&ÉT ˙fi¯ófl ≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔHêï&ÉT. n+<äyÓTÆq e÷ ≈£L&Ü #ê\≥+ ˝Ò<äT $T˝≤sY¶.
bı<ä]fi¯fl˙ï HÓ‘·TÔ{Ï eTs¡ø£\‘√ ì+&çb˛‘·THêïsTT. m+<äT≈£î <ä j · T #˚ d æ e÷≈£ î Hê´j· T +
$T˝≤sY¶ ? Mfi¯ófl Áã‹πø á uÛ÷Ñ $T MT<ä J$+#˚ Vü≤≈£îÿ e÷≈£î ø£*Œ+#·+&ç !! µµ
˝Ò<ë ? ndü\T á uÛ÷Ñ $Tì Ç˝≤ düs«¡ HêX¯q+ #˚ùd Vü≤≈£îÿ Mfi¯fl≈£î »&ç ® : ªª á n_Û j Ó ÷ >±\≈£ î MT
me]#êÃs¡T ?? <äjT· #˚dæ e÷ dü«#·Ãy¤ TÓ qÆ ˙s¡T, e÷ n&Ée⁄\T, düe÷<Ûëq+ @$T{Ï ? µµ
e÷ ø=+&É\T e÷øÏ|Œæ +#·+&ç. µµ
eTìwæ : ªª eT] Áã‘·ø£&ÜìøÏ e÷≈£î ≈£L&Ü
»&ç® : ªª MTπseT+{≤s¡T eTìwæ >±s¡÷ ? µµ yêVü≤Hê\T, Ç+<ÛHä ê\T, >±´dü÷, bòÕ´ø£Øº dt ø±yê* ø£<ë j·TTesY
eTìwæ : ªª ìC≤ìøÏ .. $T˝≤sY¶ .. eT] Çfi¯ófl, &ÉãT“ ‘·s‘¡ s· ê\≈£î ÄqsY ! á ø±\Twü´+‘√ Mfi‚fl ø±<äT y˚TeTT ≈£L&Ü #ê˝≤
dü]b˛qT dü+bÕ~+#·Tø√yê* ø£<ë ! á õ+ø£ >±s¡T e÷ô|’ Çã“+<äT\≈£î >∑T]ne⁄‘·THêï+. ø±˙ ‘·|Œü <äT ø£<ë ! zs¡TÃø√yê*. µµ
nqedüs¡ Äs√|üD\T #˚dTü HÔ êïs¡T. µµ
»&ç® : ªª #ê˝≤ ‘Ó*$>± e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïeqTø√≈£î. kÕ{Ï ÁbÕDT\
»&ç® : ªª z eTìw” ! n‹‘Ó*$ Á|ü<]ä Ù+#·≈î£ ! Ç‘·sT¡ \ ÄyêkÕ\qT eTqT>∑&≈É î£ $|ò÷ü ‘·+ ø£*–+#˚ @ #·sê´ düeTs¡˙∆ j·T+ ø±<äT. MT
ÄÁø£$T+#˚ ˙#·yÓTÆq #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï+<äT≈£î $X¯« kÕ«s¡ ú Á|ü j Ó ÷ »Hê\ ø√dü + MTs¡ T ‘· \ ô|&É T ‘√qï á
Hê´j·÷\j·T+ ‘·s¡|òü⁄q MT J$‘·ø±\+ qT+∫ Ç+ø=ø£ |ü~ e÷s¡DVü≤ √e÷\≈£î •ø£å>± düs√«qï‘· $X¯«Hê´j·÷\j·T+ MT
dü+e‘·‡sê\T ‘·–Zdü÷Ô me] ø√düyÓTÆ‘˚ MTs¡T Çfi¯Sfl, ÄdüTÔ\÷ J$‘·ø±\+ ˝À+∫ Ç+ø√ |ü~ dü+e‘·‡sê\T ‘·–dZ ÷ü Ô $T–*q
≈£L&Éu&… TÉ ‘·÷ eT÷>∑Je⁄\≈£î ì\Te ˙&É ˝Ò≈î£ +&Ü #˚dTü HÔ êïs√ Ä J$‘·+ ≈£L&Ü s¡ø£s¡ø±\ n+‘·T|ü≥ºì yê´<ÛäT\‘√ u≤<Ûä|ü&˚˝≤
|æ\˝¢ Ò MT eè<ë∆|´ü +˝À ìsê›øDåÏ ´+>± MT≈£î ì\Te ˙&É ˝Ò≈î£ +&Ü rs¡TŒìk˛Ô+~. µµ
#˚jT· >± $T–*q J$‘·ø±˝≤ìï ≈£L&Ü <äTs¡“s¤ +¡ >±, ìùd»Ô +>±
>∑&TÉ |ü⁄‘ês¡T nì rs¡TŒìdüTHÔ êïqT. µµ ªª HÓøº̆‡ ! µµ
★★★ &Ü*Œ¤Hé : ªª $T˝≤sY¶ ! e÷qe⁄\ n‘ê´X¯, Á≈£Ls¡‘«· + e\¢ e÷
eTqT>∑&É n‘·´\ŒkÕúsTTøÏ |ü&bç ˛sTT+~. Mfi¯ófl á nsê#·ø±\qT
yÓ+≥H˚ Ä|üøb£ ˛‘˚ y˚Ty˚T .. düeTdüÔ »+‘·TC≤\+ n+‘ê ø£*dæ
ª $X¯«+‘√ #ÛêHÓ*+>¥ µ #˚dæ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq ‘·s¡+>±\qT
düèwæ+º |ü#d˚ ÷ü Ô e÷qe⁄\ yÓT<äfifl¯ qT n+‘·sT¡ ´<ë∆\≈£î Áù|sπ |ækÕÔ+.
düTHêMT\T, uÛ÷Ñ ø£+bÕ\‘√ »q JeHêìï n‘·˝≤≈£î‘·\+ #˚kÕÔ+.
»+‘·TC≤˝≤ìï Væ≤+dæ+#˚ Á|ü‹ e÷qe⁄DÏí Á|üø£è‹ X¯≈£îÔ\
düV‰ü j·T+‘√ yÓ‹øÏ yÓ‹øÏ y˚{≤&ç #·+|ü⁄‘ê+. düeTdüÔ e÷qyê[
n+‘·yT˚ e÷ \ø£´å +. µµ
»&ç® : ªª n+‘· Äy˚X+¯ |üìøÏsê<äT ! nr+Á~j·T C≤„q+‘√ $C≤„q|ü⁄
ªª HÓøº̆‡ ! µµ ≥+#·T\T #·÷düTqÔ ï MT düeTTÁ<ä Je⁄\≈£î e÷qyê[ì eT≥Tºu≥… &º +É
|ü≈îå£ \T : ªª ≈£î\≈£Lõ‘ê\‘√, >±* n+‘·{≤ Äe]+∫q |üP\ ∫{Ïø¬ ˝À |üì. ø±˙, zs¡TŒ eVæ≤+#·+&ç. e÷qe⁄&ÉT ≈£L&Ü Á|üøè£ ‹
|ü]eTfi≤\‘√ ≈£L&çq |ü#÷ {Ï n&Ée⁄\T, ˝Àj·T\T, ø=+&É •Ksê\T düeT‘·T\´‘·≈î£ n‘·´+‘· nedüs+¡ . n+<äTøπ ø=‘·Ô ‘·s+¡ sêuÀ‘√+~.
Ç|ü&ÉT @$ $T˝≤sY¶ ? ì+– n+‘·{≤ nD≤«j·TT<Ûë\ ø±\Twü´+, MT n+<ä]‘√ ùdïVü≤Vü≤dü+Ô eTT+<äT≈£î #êdü÷Ô MT ø√dü+ |ü⁄≥uº À‘·Tqï
yêVü≤q ø±\Twü´+, s¡øs£ ø¡ ±\ yêVü≤Hê\ s=<ä, Çø£ MqT\ $+<äT>± yêfi¯fl+‘ê á uÛ÷Ñ $Tô|’ »ìà+#êø£ Çø£ MTπøMT u≤<Û\ä T e⁄+&Ée⁄.
bÕ&É e \dæ q e÷ >=+‘· T ˝À¢ + ∫ |ü * π ø $ eTs¡ D y˚ < ä q ˝Ò ! n+<ëø± ø±düÔ zs¡TŒ eVæ≤+#·+&ç. µµ

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 43 nø√ºãsY 2009


‹q&É+, Á|üøè£ ‹ ìj·Te÷\qT ñ\¢+|òTæ +#·&+É e\¢ e÷ J$‘·
ø±˝≤ìï ‘·–+Z #·T≈£î+≥÷ $T–*q ø±˝≤ìï H=|ü\‘√, s√>±\‘√,
ø£cÕº\‘√ >∑&ÉT|ü⁄ø√≈£î+&Ü yÓ+≥H˚ nVæ≤+kÕ Á|ü#ês¡ #·s¡´\T
#˚|&ü ‘É ê+. qqTï qeTà+&ç. e÷qe‘·«|ü⁄ eTø£s+¡ <ë\‘√ ùdïVü≤
düT>∑+<Ûë\qT yÓ<»ä \T¢‘÷· , ì‘·´q÷‘·q+>± yêfi¯fl‘√ ø£*dæ J$+#˚
uÛ≤>∑´+ e÷≈£î Çe«+&ç. y˚T+ #˚k˛Ôqï ‘·|ü*ï dü]~<äT›≈£îH˚
neø±X¯+ e÷øÏe«+&ç j·TTesêqsY. µµ
»&ç® : ªª MT Á|üe÷D≤*ï eTs¡∫b˛ø£+&ç. ˝Òøb£ ˛‘˚ MTs¡T ≈£Ls¡TÃqï
ø=eTàqT MTπs qs¡T≈£îÿì n>±<Û+ä ˝À |ü&bç ˛‘ês¡T. »+‘·T˝Àø£|⁄ü
&Ü*Œ¤Hé : ªª e÷≈£î ‘Ó\TdüT $T˝≤sY¶ ! ø±˙ Mfi¯ófl e÷ zs¡TŒqT
X¯≈î£ ©Ô ï Á|üøè£ ‹‘√ yê{Ï≈î£ qï n$HêuÛ≤e dü+ã+<Ûë˙ï >∑T]Ô+#·+&ç
ª #˚‘>· ±ì‘·q+ µ >± nqT≈£î+≥THêïs¡T. m˝≤¬>‘’ ˚ e÷qe⁄&ÉT Á|ü‹
˝Ò≈£b˛‘˚ Á|üø£è‹ #˚‹˝À MTs¡+‘ê #êe⁄<Óã“\T ‹+{≤s¡T. á
»qà˝À dü+|üPs¡í+>± J$+∫ ‘·qT H˚s¡TÃ≈£îqï C≤„q+‘√ ø=‘·Ô
»qà rdüT≈£î+≥THêï&√ .. n<˚$<Û+ä >± eTeTà*ï ≈£L&Ü á »qà ms¡ T ø£ ‘ √ yÓ + ≥H˚ ‘· – q #· s ¡ ´ \T #˚ | ü { Ï º ø=‘· Ô #· ] Á‘· q T
nsê∆+‘·s+¡ >± yê] Á≈£Ls¡‘ê«ìøÏ ã*ø±≈£î+&Ü |üP]Ô ø±ìùdÔ .. düTesêíøså£ ê\‘√ Áyêj·T+&ç. µµ
H˚sT¡ Ã≈£îqï C≤„q+‘√ eT∞fl ø=‘·»Ô qà Ç+ø± ñqï‘·yTÓ +Æ ~ bı+<äT‘·÷ ø√s¡Tº yêsTT<ë y˚jT· ã&ç+~.
Ä‘êàj· T D+ #˚ k ÕÔ + ø£ <ë. n<˚ ! Ä neø±X¯ y˚ T e÷≈£î
[ ~>∑TZq Hê≈£î yÓT\≈£îe e∫Ã+~. ø£\˝À #˚dæq Á|üe÷D≤\qT
Çe«eT+≥THêï+. #Ó|Œü +&ç $T˝≤sY¶ düeTdüÔ e÷qyê[ e÷øÏ#Ã˚
HÓs¡y˚s¡Ã&Üì¬ø’ ø£s¡TD, Á|ü»„ ñ#êä«dü ìXÊ«dü\T>± ø£s¡Ôe´Bø£å‘√ eTT+<ä&ÉT>∑T
»yêãT<ëØ @$T{Ï ? µµ
y˚kÕqT .. yÓ+≥H˚ ! ]
»&ç® : ªª Hê´j·Tyê~ >±s¡÷ #Ó|Œü +&ç ! düeTdüÔ e÷qyê[ ‘·s|¡ ⁄üò q
MT düe÷<Ûëq+ @$T{Ï ? µµ Ä+>∑e¢ T÷\+ : " The Unusual Court " by
Torkom Seraidarian
Hê´j·Tyê~ : ªª $T˝≤sY¶ ! H˚qT Hê ‘√{Ï e÷ e÷qe⁄\≈£î á Hê
nqTyê<ä+ : T. yêDÏ, ôd˝Ÿ : 9866861172
k˛<äs¡ »+‘·TC≤\+ yê<äq\T $ì|ækÕÔqT. »+‘·Te⁄\qT #·+|æ

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 44 nø√ºãsY 2009


D.•eÁ|kü Õ<é mobile : 9440274559, 9848152629 A.V. kÕsTT≈£îe÷sY s¬ &ç¶ mobile : 9849096111
q+<ä Á|ükÕ<äsêe⁄ mobile : 9246636854 P. <ëyÓ÷<äsY s
¬ &ç¶ mobile : 9440571542
B. |ü~àì, P.R.O. mobile : 9966006239

ø£sêï≥ø£ eTTU≤eTTœ — sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚]


ôdô|+º ãsY 1 : >öØ_<äq÷s¡T : ñ<äjT· + 8.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ u…+>∑fiS¯ s¡T #˚]ø£.
9.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ªª l yêj·TT|ü⁄Á‘· ø±dæàø˘ ôdô|+º ãsY 4 : u…+>∑fi¯Ss¡T : ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\≈£î
<Ûë´q ∫øÏ‘ê‡πø+Á<ä+ µµ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ , ÁbÕDÁ|ü‹wü,º ãj·T\T<˚] ôV≤’ <äsêu≤<é Á|üj÷· D+.
<Û ë ´q•ø£ å D , 200 eT+~ bÕ˝§Z H êïs¡ T —
9.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 10.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ
ªª l ~e´#Ó‘’ q· ´ #Ó‘’ q· ´ |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ ôV’≤<äsêu≤<é : eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\≈£î
ÁbÕs¡+uÛÑ+, <Ûë´q•ø£åD — 10.30 >∑+ˆˆ\≈£î ôV≤’ <äsêu≤<é #˚]ø£ — kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\
ªª Äs√>∑´ |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ dü+<äsÙ¡ q — qT+∫ sêÁ‹ 10.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ n+ãsYù|{
11.00 >∑+ˆˆ\≈£î qT+∫ 1.00 >∑+ˆˆ es¡≈£î dü«>∑èVü≤+˝À |æs$¡ T&é e÷düsº ‘¢¡ √ e÷{≤eT+‹ —
ªª l nj· T ´|ü Œ kÕ«$T <˚ y ê\j· T + µµ ˝À sêÁ‹ 10.00 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] dæ+>∑|üPsY
<Û ë ´q•ø£ å D , 600 eT+~ bÕ˝§Z H êïs¡ T — Á|üj·÷D+.
>öØ_<äq÷s¡T ˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\≈£î dæ+>∑|üPsY
ãj·T\T<˚] u…+>∑fiS¯ s¡T Á|üj÷· D+ — kÕj·T+Á‘·+
5.00 >∑+ˆˆ\≈£î u…+>∑fiS¯ s¡T #˚]ø£ — 6.00 >∑+ˆˆ\ ôdô|+º ãsY 5 : dæ+>∑|Pü sY : ñ<äjT· + 8.00 >∑+ˆˆ\≈£î dæ+>∑|Pü sY
qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ kÕúìø£ »j·T q>∑sY #˚]ø£ — ãT¬ø‘Y u≤‘√ø˘ ˝Àì dæ+>∑|Pü sY |æs$¡ T&é
˝À ø£sêï≥ø£ <Ûë´qÁ|ü#ês¡ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+ dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ bòÂ+&ÉsY
ÁbÕs¡+uÛ+Ñ , <Ûë´q•ø£Då , 150 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. X¯•<ÛäsY ¬s&ç¶ Ç+{ÏøÏ #˚]ø£ — ñ<äjT· + 9.00
ôdô|+º ãsY 2 : u…+>∑fi¯Ss¡T : ñ<äj·T+ 11.00 >∑+ˆˆ\≈£î >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£
u…+>∑fiS¯ s¡T Áô|dt ø£u¢ Ÿ˝À GCSS Áô|dt MT{Ÿ — eT˝Òwj æ ÷· , dæ+>∑|Pü sY e÷düsº ‘¢¡ √ e÷{≤eT+‹ —
eT<Ûë´Vü≤ï+ |æs$¡ T&é yê´© #˚]ø£ — kÕj·T+Á‘·+ kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 8.00
lll s¡$X¯+ø£sY >±] ÄÁX¯eT+ dü+<äs¡Ùq, >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ dæ+>∑|üPsY ªª dæ$˝Ÿ düØ«dt ø£¢uŸ µµ
l s¡$X¯+>∑sY >±] ‘√ eTTU≤eTTœ, dü‘‡· +>¥˝À ˝À <Ûë´q•ø£Då , 60 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.
<Ûë´q•ø£åD. ôdô|+º ãsY 6 : dæ+>∑|üPsY : ñ<äjT· + 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
ôdô|+º ãsY 3 : u…+>∑fiS¯ s¡T ` |æs$¡ T&é yê´© : ñ<äjT· + 9.00 kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ dæ+>∑|Pü sY ˝Àì
>∑+ˆˆ\ qT+∫ 10.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ u…+>∑fiS¯ s¡T M. X¯•<Ûs ä Y s¬ &ç¶ >±] Ç+{À¢ ôV≤’ <äsêu≤<é d”ìj·TsY
s¡÷s¡˝Ÿ Vü≤ √sêVü≤[fl ªª C…’Hé n+‘·sê®rj·T |æs$¡ T&é e÷düsº Y kÂeT´ eT] dæ+>∑|Pü sY |æs$¡ T&é
s¬ dæ&ìÓ ‡j·T˝Ÿ µµ dü÷ÿ˝À¢ $<ë´s¡T\ú ≈£î <Ûë´q•ø£Då , e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹ — kÕj·T+Á‘·+ 5.00
700 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ãT¬ø‘Y u≤‘√ø˘
>∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ |æs$¡ T&é yê´© ˝Àì |æs$¡ T&é e÷düsº Y Dr. M. #·+Á<äXK‚ sY >±]
yÓ T >± |æ s ¡ $ T&é ˝À |æ s ¡ $ T&é e÷dü º s ¡ ¢ ‘ √ Ç+{Ï˝À <Ûë´q•ø£Då , 20 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.
<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 45 nø√ºãsY 2009
ôdô|+º ãsY 7 : dæ + >∑ | ü P sY : ñ<ä j · T + 4.30 >∑ + ˆˆ\≈£ î kÕj·T+Á‘·+ 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 9.30
ãj·T\T<˚] eT˝Òwj æ ÷· Á|üj÷· D+ — >∑+ˆˆ\ es¡≈£î yÓTHéÁ^ ˝Àì ªª kÕsTT|”|ü⁄˝Ÿ‡
eT˝Òwæj·÷ ôd+≥sY µµ ˝À <Ûë´q•ø£Då , 60 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.
eT˝Ò w æ j · ÷ : ñ<ä j · T + 9.00 >∑ + ˆˆ\≈£ î ôdô|+º ãsY 12 : Äø˘˝≤´+&é : ñ<äj·T+ 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
eT˝Òwæj·÷ sê»<Ûëì ø±«˝≤\+|üPsY #˚]ø£ — 9.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î Äø˘˝≤´+&é, yÓTHéÁ^,
eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 4.00 >∑+ˆˆ\ ªª kÕsTT|”|ü⁄˝Ÿ‡ ôd+≥sY µµ ˝À <Ûë´q•ø£Då , 50
es¡≈î£ ø±«˝≤\+|üPsY, bòÕ\+˝Àì ø±«˝≤\+|üPsY eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.
|æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ ôdô|+º ãsY 13 : Äø˘˝≤´+&é : ñ<äj·T+ 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
bòÂ+&ÉsY B.C. \ø£àå DY >±] Ç+{À¢ <Ûë´q•ø£Då , 9.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î Äø˘˝≤´+&é, yÓTHéÁ^,
100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — sêÁ‹ 7.00 >∑+ˆˆ\ ªª kÕsTT|”|ü⁄˝Ÿ‡ ôd+≥sY µµ ˝À <Ûë´q•ø£Då , 50
qT+∫ 9.00 >∑ + ˆˆ\ es¡ ≈ £ î dü º b Õø£ ˝À eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.
düTÁãeTD´+ (eTDÏ) >±] Ç+{À¢ <Ûë´q•ø£Då , ôdô|+º ãsY 14 : Äø˘˝≤´+&é : eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\≈£î
100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é ìyêdæ dü‘´· bÕ˝Ÿ >±] Vü≤Ödt $õ{Ÿ —
ôdô|+º ãsY 8 : ø±«˝≤\+|üPsY : ñ<äjT· + 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Û ë ´Vü ≤ ï+ 3.00 >∑ + ˆˆ\≈£ î ãj· T \T<˚ ]
12.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ Á_ø˘ |ò˝” Ÿ˝¶ Àì ªª bòÕyéT Vü‰$T˝Ÿ≥Hé Á|üj·÷D+ — kÕj·T+Á‘·+ 7.00
ø√s¡Tº ø£+&√$T&çjT· + ø£eT÷´ì{° Vü‰\T µµ ˝À >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 9.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
<Ûë´q•ø£Då , 50 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — eT<Ûë´Vü≤ï+ Vü‰$T˝Ÿ≥Hé ˝Àì ªª bò˛ìø˘‡ &çø=ôV≤’ sY Vü‰\T µµ ˝À
2.30 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] ‹\ø˘ Ç+<ÛäHé <Ûë´q•ø£Då , 120 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.
Á|üj÷· D+ — kÕj·T+Á‘·+ 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ ôdô|+º ãsY 15 : Vü‰$T˝Ÿ≥Hé : eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\≈£î
sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ‹\ø˘ Ç+<ÛHä é ˝Àì s√{Às¡Tyê Á|üj·÷D+ — kÕj·T+Á‘·+ 4.00
l y˚+ø£fXÒ «¯ s¡ kÕ«$T f…+|ü⁄˝Ÿ ˝À ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ >∑+ˆˆ\ qT+∫ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ s√{Às¡Tyê
<Ûë´q•ø£Då , 150 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — sêÁ‹ düMT|ü+˝Àì Á|üø£è‹ düVü≤»dæ<ä∆ ‹.bı. Vü‰{Ÿ
10.00 ãj·T\T<˚] ø±«˝≤\+|üPsY Á|üj÷· D+. ^»sY‡ dü+<äsÙ¡ q — kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\≈£î
ôdô|+º ãsY 9 : ø±«˝≤\+|üPsY : ñ<äjT· + 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ Á|üB|t |üf˝Ò Ÿ >±] Vü≤Ödt $õ{Ÿ — sêÁ‹ 8.00
eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ø±«˝≤\+|üPsY >∑+ˆˆ\ qT+∫ 10.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ s√{Às¡Tyê,
|æs$¡ T&é e÷düsº ‘¢¡ √ e÷{≤eT+‹ — Ç+&çj÷· ˝Àì –ã“Hé M~Û˝Àì ªª >±+BÛV‰ü \T µµ ˝À <Ûë´q•ø£Då ,
|æs$¡ T&é e÷düsº ‘¢¡ √ f…©ø±qŒ¤s¬ Hé‡ — kÕj·T+Á‘·+ 40 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — sêÁ‹ 10.30 >∑+ˆˆ\≈£î
5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 7.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ãj·T\T<˚] ns¡sú êÁ‹ 2.00 >∑+ˆˆ\≈£î Äø˘˝≤´+&é
ø±«˝≤\+|üPsY IGB bÕ¢C≤ |üs¡e÷‘·à ≥esY‡ #˚]ø£.
˝Àì ªª #Ûêj·÷ Äø£qå sY‡ Vü‰\T µµ ˝À <Ûë´q•ø£Då , ôdô|+º ãsY 16 : Äø˘˝≤´+&é : ñ<äj·T+ 9.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫
20 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. 12.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î Äø˘˝≤´+&é, e÷+π>¬s
ôdô|+º ãsY 10 : ø±«˝≤\+|üPsY : ñ<äjT· + 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ ªª kÕsTT |”|ü⁄˝Ÿ‡ ôd+≥sY µµ ˝À <Ûë´q•ø£Då , 40
eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î eT˝Òwæj·÷ eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\≈£î
|æs$¡ T&é e÷düsº ‘¢¡ √ e÷{≤eT+‹ — kÕj·T+Á‘·+ |òJæ Á|üj÷· D+.
5.00 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] q÷´õ˝≤´+&é |òæJ
Á|üj·÷D+. sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\≈£î Á|üU≤´‘· Be⁄\T nsTTq
q÷´J˝≤´+&é |òJæ #˚]ø£, |òJæ ˝§≥÷ø± ˝Àì ˙˝Òwt |üf˝Ò Ÿ
ôdô|+º ãsY 11 : ñ<äjT· + 11.00 >∑+ˆˆ\≈£î Äø˘˝≤´+&é #˚]ø£ — ôV≤’ dt $õ{Ÿ.
q÷´J˝≤´+&é |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt ôdô|+º ãsY 17 : ˝Ö≥÷ø± : ñ<äjT· + 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚]
eT÷yéyTÓ +{Ÿ bòÂ+&ÉsY øÏØ{Ÿ |üf˝Ò Ÿ Ç+{ÏøÏ #˚]ø£ — u≤ Á|üj·÷D+ — u≤ |ü≥ºD düMT|ü+˝Àì
<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 46 nø√ºãsY 2009
‘·b˛uÛ÷Ñ $T >±j·TÁr f…+|ü⁄˝Ÿ dü+<äsÙ¡ q, nø£ÿ&É sêÁ‹ 9.30 >∑ + ˆˆ\ es¡ ≈ £ î Äø˘ ˝ ≤´+&é ,
ì]à+#·uÀj˚T ªª l >±j·TÁ‹ |æs¡$T&é <Ûë´q e÷+π>¬s ˝Àì ªª kÕsTT|”|⁄ü ˝Ÿ‡ ôd+≥sY µµ ˝À
eT+~s¡+ µµ ≈£î dü\ú |ü]o\q, m+|æø,£ dü+ø£\Œ <Ûë´q•ø£Då , 40 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.
<Ûë´q+ — eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\≈£î u≤ ôdô|+º ãsY 22 : Äø˘˝≤´+&é : ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
q>∑s+¡ ˝À Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£y‘˚ Ô· Á|üMDY |üf˝Ò Ÿ 10.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ Äø˘˝≤´+&é, <äHÓïyÓTTs¡
Ç+{À¢ <Ûë´q•ø£Då — kÕj·T+Á‘·+ 4.30 >∑+ˆˆ\≈£î ˝Àì øÏØ{Ï |üf˝Ò Ÿ Ç+{Ï˝À |æs$¡ T&é e÷düsº ‘¢¡ √
˝Ö≥÷ø± ˝Àì #·+Á<äø±+‘Y #ÍVü‰Hé >±] Vü≤Ödt e÷{≤eT+‹ — eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.00 >∑+ˆˆ\≈£î
$õ{Ÿ — kÕj·T+Á‘·+ 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ ãj·T\T<˚] ôV≤’ <äsêu≤<é Á|üj÷· D+.
10.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ˝Ö≥÷ø± ˝Àì ªª $wüßí
f…+|ü⁄˝Ÿ µµ ˝À <Ûë´q•ø£Då , 30 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ
ôdô|+º ãsY 18 : ˝Ö≥÷ø± : ñ<äjT· + 8.30 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] ôdô|+º ãsY 23 : ôV≤’ <äsêu≤<é : eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
|òJæ sê»<Ûëì düTyê Á|üj÷· D+ — eT<Ûë´Vü≤ï+ n+ãsYù|≥ dü«>∑èVü≤+˝À |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√
3.00 >∑+ˆˆ\≈£î HÍkÕ] ˝Àì sêVüQ˝Ÿ |üf˝Ò Ÿ e÷{≤eT+‹ — kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
Vü≤Ödt $õ{Ÿ — kÕj·T+Á‘·+ 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ªª ‘ê+&Ée •e dü+^‘·
9.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ düTyê ˝Àì ªª |üf˝Ò Ÿ düe÷CŸ qè‘·´ <Ûë´qj·T»„+ µµ ø£$T{° MT{Ï+>¥ — d”ìj·TsY
Vü‰\T µµ ˝À <Ûë´q•ø£Då , 80 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — |æ s$¡ T&é e÷düsº ‘¢¡ √ e÷{≤eT+‹.
sêÁ‹ 10.30 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] ˝Ö≥÷ø± ôdô|+º ãsY 24 : ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äjT· + 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
Á|üj·÷D+. eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ªª dæŒ]#·T´e˝Ÿ
ôdô|+º ãsY 19 : ˝Ö≥÷ø± : ñ<äjT· + 8.00 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] Ç+&çj÷· µµ e÷´>∑CH’… é esYÿ — kÕj·T+Á‘·+ 6.00
Äø˘˝≤´+&é Á|üj·÷D+ — eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ dæ+>∑|Pü sY,
>∑+ˆˆ\≈£î Äø˘˝≤´+&é #˚]ø£. eT˝Òwj æ ÷· , q÷´J˝≤+&é, |òJæ <˚XÊ\ $X‚w+ü >±
<Ûë´q Á|ü#ês¡j·÷Á‘· eTT–+#·T≈£îì e∫Ãq
q÷´J˝≤´+&é dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± dæ ø Ï + Á<ëu≤<é , ‹s¡ T eT\–]
q÷´J˝≤´+&é : eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\≈£î ªª »j·T\øÏåà >±¬s¶Hé‡ µµ ˝À n_Ûq+<äq düuÛÑ,
Äø˘˝≤´+&é #˚]ø£ — sêÁ‹ 7.30 >∑+ˆˆ\≈£î <Ûë´q•ø£Då , 700 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.
Äø˘˝≤´+&é |æs$¡ T&é e÷düsº Y düìï|üf˝Ò Ÿ Vü≤Ödt ôdô|+º ãsY 25 : ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äj·T+ 11 >∑+ˆˆ\ qT+∫
$õ{Ÿ, e÷{≤eT+‹. eT<Û ë ´Vü ≤ ï+ 3.00 >∑ + ˆˆ\ es¡ ≈ £ î
ôdô|+º ãsY 20 : Äø˘ ˝ ≤´+&é : ñ<ä j · T + 6.00 >∑ + ˆˆ\≈£ î ªª <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ µµ e÷´>∑CH’… é esYÿ — kÕj·T+Á‘·+
ãj·T\T<˚] yÓ*+¢ >¥≥Hé Á|üj÷· D+ — ñ<äjT· + 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
8.30 >∑+ˆˆ\≈£î yÓ*+¢ >¥≥Hé #˚]ø£ — ñ<äjT· + S.R. q>∑sY ˝Àì Dr. V. Vü≤]≈£îe÷sY ªª ôV≤˝ŸÔ
10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 12.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ πøsY ôd+≥sY µµ ˝À <Ûë´q•ø£åD, 200 eT+~
yÓ*+¢ >¥≥Hé, q÷´{ÖHé ˝Àì ªª kÕsTTôd+≥sY µµ bÕ˝§ZHêïs¡T — sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 9.00
˝À <Ûë´q•ø£åD, 40 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ nq÷sê<Ûä e÷düsº Y
kÕj·T+Á‘·+ 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 9.30 >∑+ˆˆ\ ªª ùd‘Y esYÿcÕ|t µµ, <Ûë´q•ø£åD, 15 eT+~
es¡≈î£ q÷´{ÖHé ˝Àì ªª kÕsTTôd+≥sY µµ ˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.
<Ûë´q•ø£Då , 40 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. ôdô|+º ãsY 26 : ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äj·T+ 8.00 >∑+ˆˆ\≈£î
ôdô|+º ãsY 21 : yÓ*¢+>¥≥Hé : ñ<äj·T+ 11.00 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] #ÓHï’Ó MT<äT>± bÕ+&ç#Ã˚ ] Á|üj÷· D+ —
yÓ*¢+>¥≥Hé ˝Àì y˚T&ÉyéT u≤$u≤_ Ç+{Ï˝À ‘·$Tfi¯Hê&ÉT
<Ûë´q•ø£Då , 20 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — eT<Ûë´Vü≤ï+
2.00 >∑ + ˆˆ\≈£ î ãj· T \T<˚ ] Äø˘ ˝ ≤´+&é eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 >∑+ˆˆ≈£î ø£&\É ÷s¡T #˚]ø£ —
Á|üj÷· D+ — kÕj·T+Á‘·+ 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 47 nø√ºãsY 2009


5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ø£&\É ÷s¡T |æs$¡ T&é e÷düsº ‘¢¡ √ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ
e÷{≤eT+‹ — kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äj·T+ 11 >∑+ˆˆ\ qT+∫
8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î bÕ+&ç#˚Ã], Ä#ês¡´ 5 kÕj· T +Á‘· + 3.30 >∑ + ˆˆ\ es¡ ≈ £ î
|æs$¡ T&é‡ ˝À ªª <Ûë´q ‘·$Tfi¯>+∑ µµ ‘·$Tfi¯ e÷´>∑CH’… é ªª <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ µµ e÷´>∑CH’… é esYÿ — kÕj·T+Á‘·+
Ä$wüÿs¡D — ªª |æs$¡ T&é m&ÉT´πøwüHé fÒãT˝Ÿ µµ 4.00 >∑+ˆˆ\≈£î ã+C≤s¡V≤æ ˝Ÿ‡ ˝À ªª ôV≤’ <äsêu≤<é
Ä$wüÿs¡D, nq+‘·s+¡ <Ûë´q•ø£Då , 250 eT+~ Á≥dtº Ä|ò”dt µµ dü+<äs¡Ùq — Á≥dtº yÓT+ãs¡¢‘√
bÕ˝§ZHêïs¡T. e÷{≤eT+‹.
ôdô|+º ãsY 27 : bÕ+&ç # ˚ à ] : ñ<ä j · T + 9.00 >∑ + ˆˆ\≈£ î ôdô|+º ãsY 29 : ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äj·T+ 11 >∑+ˆˆ\ qT+∫
ãj·T\T<˚] #ÓHÓ’ï Á|üj·÷D+ — eT<Ûë´Vü≤ï+ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ µµ
12.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 3.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ #ÓHï’Ó e÷´>∑C…’Hé esYÿ — kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\
ªª lø£èwüí |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ ˝À |æs$¡ T&é qT+∫ sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ø=‘·Ôù|≥,
e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹ — eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 yêdüM ø±\˙ ªª nwü\º øÏàå >∑T&ç µµ e<ä› <Ûë´q•ø£Då ,
>∑+ˆˆ\ qT+∫ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ |ü⁄‘·÷Ôs¡T, C≤„quÀ<Û,ä düTe÷s¡T 700 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.
Hêj· T T&É T ù|≥ e÷dü º s ¡ ¢ ‘ √ e÷{≤eT+‹ — ôdô|+º ãsY 30 : ôV’ ≤ <ä s êu≤<é : ñ<ä j · T + 10 >∑ + ˆˆ\
kÕj·T+Á‘·+ 6.00 qT+∫ sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Û ë ´Vü ≤ ï+ 1.00 >∑ + ˆˆ\ es¡ ≈ £ î
es¡≈î£ #ÓHÓ’ï, T. q>∑sY ªª u≤\eT+~sY »s¡àHé ªª <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ µµ e÷´>∑CH’… é esYÿ — eT<Ûë´Vü≤ï+
Vü‰\T µµ ˝À <Ûë´q•ø£Då , 300 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. 1.00 >∑+ˆˆ≈£î ãj·T\T<˚] ø£s÷¡ ï\T Á|üj÷· D+ —
ôdô|+º ãsY 28 : #ÓHÓ’ï : ñ<äjT· + 8.00 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\
ôV≤’ <äsêu≤<é Á|üj÷· D+. es¡≈£î ªª ãT<ë∆ |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ ˝À
<Ûë´q•ø£Då , 300 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T, sêÁ‹ 11
nø√ºãsY .. 2009 >∑+ˆˆ\≈£î u…+>∑fiS¯ s¡T Á|üj÷· D+.
nø√ºãsY 1`5 : u…+>∑fi¯Ss¡T nø√ºãsY 16 : ãT{≤ºjT· >∑÷&Ó+ / @\÷s¡T
nø√ºãsY 6,7,8 : ôV≤’ <äsêu≤<é nø√ºãsY 17 : ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+ / õq÷ïs¡T /
nø√ºãsY 9 : VüQpsYq>∑sY Ms¡yêdüs¡+ / ;ÛeTes¡+
nø√ºãsY 10 : $»j·Tyê&É nø√ºãsY 18 : m+&É>+∑ &ç / ø±øÏHê&É
nø√ºãsY 11 : ãs¡+|ü⁄s¡+ nø√ºãsY 19 : ôV≤’ <äsêu≤<é
nø√ºãsY 12 : lø±≈£îfi¯+ nø√ºãsY 20`25 : <äTu≤jYT / cÕsê® / nãT<Ûë;
nø√ºãsY 13 : $XÊK|ü≥ï+ nø√ºãsY 26`30 : ôV≤’ <äsêu≤<é
nø√ºãsY 14 : sê»eT+Á&ç nø√ºãsY 31 : ø£s¡÷ï˝Ÿ
nø√ºãsY 15 : #ê>∑\T¢ / >=\¢\e÷$T&Ü&É
qe+ãsY .. 2009
qe+ãsY 1`3 : u…+>∑fi¯Ss¡T qe+ãsY 13 : ø√j·T+ã‘·÷Ôs¡T
qe+ãsY 4 : Væ≤+<ä÷|üPsY qe+ãsY 14,15,16 : Á‹y˚+Á&É+
qe+ãsY 5 : sêj·T#·÷sY qe+ãsY 17`18 : ôV≤’ <äsêu≤<é
qe+ãsY 6 : eTVü≤ã÷uŸq>∑sY qe+ãsY 19`20 : yÓC’ ≤>¥
qe+ãsY 7 : n#·Ã+ù|≥ qe+ãsY 21 : >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢
qe+ãsY 8 : cÕ<éq>∑sY qe+ãsY 22`23 : Á|üø±X¯+ õ˝≤¢
qe+ãsY 9 : ôV≤’ <äsêu≤<é qe+ãsY 24 : ôV≤’ <äsêu≤<é
qe+ãsY 10 : e]ï qe+ãsY 25 : Hê>∑|üPsY
qe+ãsY 11 : wüøÿ£ sYq>∑sY / ôV≤’ <äsêu≤<é qe+ãsY 26 : n~˝≤u≤<é
qe+ãsY 12 : ôV≤’ <äsêu≤<é qe+ãsY 27`30 : ôV≤’ <äsêu≤<é

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 48 nø√ºãsY 2009


ªª l >∑Ts¡T ^‘ê kÕs¡+ µµ
ªª ì‘·´+ X¯ó<ä+∆ ìsêuÛ≤dü+ ìsêø±s¡+ ìs¡+»qyéT ˆ dü + X¯ j · T Á>∑ d ü Ô e TsTTq ‘· ‘ · « +‘√
ì‘·´uÀ<Û+ä ∫<ëq+<ä+ >∑Ts¡T+ ÁãVü≤à qe÷eT´Vü≤yéT ˆˆ µµ Ä‘·àdü«s¡÷|üC≤„Hêìï bı+<ä&É+ ≈£L&Ü
l >∑Ts¡T^‘ê (119) <äTs¡¢uÛÑy˚T.
l >∑ T s¡ T |ü s ¡ Á ãVü ≤ à Á‹ø±\˝≤\q÷ n‹Áø£ $ T+∫ Ä‘·àdü«s¡÷|üC≤„q+ ø£*–q ‘·sT¡ yê‘· ªª ‘·‘«· eTdæ µµ nH˚
$X¯ó<ä∆‘·‘·«dü«s¡÷|ü+‘√ ˇ|ü#·÷ Á‹>∑TD≤r‘·T˝…’ ñHêïs¡T. eTVü‰yêø√´|ü<˚XÊìï |üs¡eT>∑Ts¡Te⁄ <ë«sê ÁX¯eD+ #˚j·÷*.
ÄuÛ≤düe÷Á‘·T&ç˝≤ (.. n+fÒ ˇø£|ü &ÉT Á|üø±•dü÷Ô eTs=ø£|ü &ÉT ‘·s¡Tyê‘· eTqq ì~Û<Ûë´kÕ<äT\#˚ ªª H˚H˚ kÕø屑Y |üs¡ÁãVü≤à
dü«s¡÷bÕìï µµ nqï C≤„q+ ≈£L&Ü ø£*– dü+X¯j·TuÛ≤eHê
Á|üø±•+#·ì yê&ÉT˝≤) ø±ø£ .. düs¡«<ë Á|üø±•+#˚ yê&ç˝≤
s¡÷|ü<√cÕ\T ≈£L&Ü q•+∫b˛‘êsTT. <ë+‘√ ‘êH˚ |üse¡ ÷‘·àjÓTÆ ,
n\sês¡T‘·÷ e´eVü‰s¡<äX¯˝À e÷Á‘·y˚T ñqï düs¡«Á|ü|ü+#êìø° dü«j·T+Á|üø±X¯e÷qyÓT,Æ ìsêes¡DyÓT,Æ nK+&ÉyTÓ ,Æ n~«rj·TyÓT,Æ
$\ø£Då T&Ó’ <äèX¯´s¡V≤æ ‘·T&Ée⁄‘·THêï&ÉT. HêeT, s¡÷|ü eT] dü÷\ú ì‘ê´q+<ä dü«s¡÷|üyTÓ Æ yÓ\T>=+<äT‘·÷ eTT≈£î&Ô ’Ó uÛ≤dækÕÔ&TÉ •wüß´&ÉT.
dü÷ø£àå X¯Øsê\T ˝Òìyê&Ée≥+#˚‘· ìsêø±s¡T&Ó’ .. eTVü‰eT*qyÓTqÆ
nC≤„q+ ˝Òì yê&Ée≥+ #˚‘· ìs¡+»qT&Ó’ .. |æ\Teã&ÉT‘·THêï&ÉT. ªª >∑Ts¡÷|ü~wüºe÷πsZD eTqX¯óÙ~∆+ ‘·T ø±s¡j˚T‘Y ˆ
ì‘·´|ü]|üPs¡uí À~Û dü«s¡÷|ü⁄&Ée≥+ #˚‘· nq+‘· »&É <äT'U≤\T nì‘·´+ K+&ÉjT˚ ‘·‡s¡«+ j·T‹ÿ+∫#êÑ·à>√#·sy¡ Té ˆˆ µµ
˝Òìyê&Ó’e⁄qï .. düø£˝≤r‘· |üs¡ÁãVü≤à dü«s¡÷|ü+‘√ ˇbÕŒs¡T l >∑Ts¡T^‘ê (126)
l >∑Ts¡T<˚e⁄\≈£î qeTdüÿ]dü÷Ô yê]ì <Ûë´ìdüTHÔ êïqT. l >∑Ts¡T <Ûë´q ã*$T#˚ .. l >∑Ts¡Tùdyê<äT\#˚ n+‘·'ø£sD¡
X¯ ó ~∆ ì bı+~ eTqdü T ‡qT ìs¡ à \+>±, @ø±Á>∑ + >± eT]
ªª @e+$<Û+ä >∑Ts¡T+ <Ûë´‘ê« C≤„qeTT‘·Œ<ä´‘˚ dü«j·TyéT ˆ ãVüQdü÷ø£åà+>± #˚j·÷*. ªª dü÷ø£åàj·÷ dü÷ø£åà<ä]Ù_Û' µµ nH˚
‘·<ë >∑Ts¡÷|ü<X˚ q‚ eTTø√Ô Vü≤$T‹ uÛ≤ej˚T‘Y ˆˆ µµ ñ|üìwü‘Y yêø±´qTkÕs¡+>± dü÷ø£àå yÓTqÆ eTqùd‡ Ä‘·àqT Á>∑V≤æ düT+Ô ~
l >∑Ts¡T^‘ê (125) nì ‘Ó\TdüT≈£îì Ç˝≤ Ä‘·àqT Á>∑V≤æ +∫q eTqdüT‡ n~«rj·T
l >∑Ts¡Tdü«s¡÷|ü+ øπ e\|üs¡ ÁãVü≤à+ eT] dü∫Ã<ëq+<ä+. C≤„q+‘√ <äèX¯´s¡V≤æ ‘· <Ûë´q+ <ë«sê Ä‘·à˝À \j·TyÓTÆ b˛yê*.
n˝≤+{Ï dü«s¡÷bÕìï •wüß´&ÉT eTqdüT‡q ìs¡+‘·s+¡ <Ûë´ì+#·T‘·÷ Ç+<äTø¬ ’ yêdüHê dü+kÕÿsê<äT\qT q•+|ü#d˚ Tü ≈£î+≥÷ <äèXÊ´r‘·
ñ+&É≥+ e\¢ >∑Ts¡T‘·‘·«C≤„q+‘√ Ä‘·à˝Àì ndü+uÛ≤eq, C≤„Hêìï bı+<äT‘·÷ ªª H˚qT πøe\ |üs¡ÁãVü≤àdü«s¡÷|ü⁄&ÉqT,
$|üØ‘·uÛ≤eq\T q•dü÷Ô ñHêïsTT. nsTTHê n|ü&É|ü&É÷ dü‘êÔe÷Á‘·T&ÉqT, <äèX¯´s¡V≤æ ‘·T&ÉqT µµ nqï <äè&ÛCÉ ≤„Hêìï bı+<ë*.
dü+X¯jT· uÛ≤eq‘√ dü«s¡÷|üC≤„q+ ˝À|æd÷ü Ô ñ+≥T+~. m˝≤¬>‘’ ˚ ( @π s Œ&É T , l yê´kÕÁX¯ e T+ l •e#· s ¡ D + >±]
#· * dü ÷ Ô ñqï \øå ± ´ìï #˚ s ¡ T ø√e&É + <ä T s¡ ¢ u Û Ñ y Ó ÷ n˝≤π > ªª l >∑Ts¡T^‘ê µµ Á>∑+<∏+ä qT+∫ ùdø£]+#·ã&ç+~. ` m&ç≥sY )

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ
ªª XÊX¯«‘·ì~Û µµ
ªª <Ûë´Hê+Á<Á|äÛ <ü X˚ Ÿ µµ Ä<Ûë´‹àø£ e÷dü|Áü ‹ø£ n_Ûeè~∆ ì$T‘·+Ô ªª XÊX¯«‘·ì~Û µµ ø√dü+ J$‘·ø±\+ bÕ´Á≥Hé‡ µµ qT ÄVü‰«ìdüTHÔ êï+.
s¡÷. 5000/` #Ó*+¢ ∫q yê]øÏ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e÷dü|üÁ‹ø£ µµ ª XÊX¯«‘· düuÛÑ´‘·«+ µ ‘√ bÕ≥T>± n‹ eTTK´yÓTqÆ Ä<Ûë´‹àø£
|ü⁄düøÔ ±\T .. ªª n+<äyTÓ qÆ u≤´>∑T µµ ‘√ n+<äT≈£îH˚ >=|üŒ neø±X¯+ ! ‘·«s¡|&ü +É &ç ! yÓ+≥H˚ #·+<ë<ës¡T\T ø£+&ç ! Ä‘·àC≤„qT\T>±
m<ä>∑+&ç !!
$esê\≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç : ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ
bÕ¢{Ÿ HÓ+. 59, 3`8`261, s¬ +&Ée n+‘·dTü Ô , ª y˚~ø£ µ s¬ kÕºs¬ +{Ÿ Á|üøÿ£ q, s√&é HÓ+. 3, #·+Á<ä|⁄ü ] ø±\˙
L.B. q>∑s,Y ôV≤’ <äsêu≤<é ` 500074. bò˛Hé : 64547630
<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 49 nø√ºãsY 2009
#Û·˝À lXË’\+
ªª ‘ê+&Ée •e dü+^‘· qè‘·´ <Ûë´q eTVü‰j·T»„+ µµ
<ë«<äX¯ CÀ´‹]¢+>±\˝À ªª ¬s+&Ée CÀ´‹]¢+>∑yÓTÆq $X¯ó<ä+∆ n+fÒ Äø±X¯+ — Äø±X¯+ n+fÒ X¯ã+∆ . Äø±X¯+
eT*¢ø±s¡Tq® T&ÉT µµ , ncÕº<Xä ¯ eTVü‰X¯øÔÏ |”sêƒ \˝Àì ªª Äs¡e eTVü‰X¯øÔÏ n+fÒ bÕ\|ü⁄+‘·\ πøåÁ‘·+. lXË’\+˝À me]H√{Ï qT+#Ó’Hê
ÁuÛeÑ Tsê+_ø£ <˚$ µµ ø£*dæ yÓ\dæq~ ªª lXË’\ eTVü‰πøåÁ‘·+ µµ. K∫Ñ·+>± X¯ó<ä∆yê≈£îÿ\T sêe\dæ+<˚. yê‘êes¡D ø±\Twü´+
y˚<ë\≈£î n\yê\yÓTÆ, düø£\ dü+|ü<ä\≈£î |ü⁄{Ïºì˝…’ ¢, ˝Òøb£ ˛e&É+ e\¢ nø£ÿ&É sêÁ‹|üP≥ Äø±X¯+ yÓ|’ ⁄ü #·÷ùdÔ m+‘√
mì$T~ X¯è+>±\‘√, 44 q<äT\‘√, 60 ø√≥¢ rs¡s∆ êC≤\‘√, ìs¡à\+>± qø£Áå ‘ê\÷, ‘ês¡\÷ m+‘√ ø£qT$+<äT #˚d÷ü Ô ñ+{≤sTT.
|üsêX¯s¡, uÛÑs¡<ë«», <ä‘êÔÁ‘˚j·÷~ eTVü≤s¡T¸\ <Ûë´qeHê\‘√, ø£qTø£ ªª lXË’\+ $X¯ó<ä∆ πøåÁ‘·+ µµ.
#· + Á<ä > ∑ T +Á&É , dü ÷ s¡ ´ >∑ T +&É , n+‘· s ê«Væ ≤ ì dü s ¡ d ü « r qB ÄC≤„#Á· ø£+ n+fÒ .. |üse¡ T•e⁄&ÉT n+fÒ eT÷&Éeø£qTï.
|ü⁄wüÿ]DT\‘√, düŒs¡Ùy˚<äT˝…’q nH˚ø£ \‘·\T, •e⁄&ÉT m\¢|ü&É÷ <Ûë´q+ #˚dü÷Ô ~e´<äèw溑√
eèøå±\T, *+>±\‘√, nq+‘· zwü<TäÛ \‘√ $sêõ˝Ò¢ ˝Àø±\ìï+{Ï˙ MøÏdå ÷ü Ô ñ+{≤&ÉT. á Á|ü<X˚ +¯ ˝À
lXË ’ \ + .. <Û ë ´q jÓ ÷ >∑ T \qT m+‘· > ±H√ <Ûë´q+˝À ≈£Ls¡TÃ+fÒ #ê\T. eT÷&Éeø£qTï
Äø£≥Tº≈£îì |üs¡e•+|üCÒk˛Ô+~. lXË’\+ á ‘ÓsT¡ #·T≈£îì .. Vü‰sTT>± dü÷ø£àå X¯Øs¡j÷· q+ #˚d÷ü Ô
uÛ÷Ñ eT+&É˝≤ìøÏ Hê_ÛkÕúq+ nì Á|üXd¯ .Ôæ ñ‘·sÔ ¡ mHÓïH√ï ˝Àø±˝À¢ dü+#ês¡+ #˚jT· e#·TÃ.
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À yês¡D≤dæ, πø<ësYHê<∏é e+{Ï$
|üse¡ TÁ|üd<æ y∆ä TÓ qÆ •eπøÁå ‘ê\T nsTT‘˚, <äøDåÏ ≤~˝À ø£qTø£ ªª lXË\’ + ÄC≤„#Á· ø£+ µµ.
lXË\’ + |üs¡eTÁ|üdæ<ä∆ CÀ´‹]¢+>∑ X¯øÏÔπøåÁ‘·+. Ç˝≤ ≈£ î +&É * ˙˝Àì wü ≥ ÃÁø±\qT
❖❖❖
Á|ü ‹ _+_dü ÷ Ô q ï n<ä T “¤ ‘ · y Ó T Æ q Á|ü < ˚ X ¯ + ..
lXË\’ +˝À 2009 &çôd+ãsY 25 qT+∫ 31 e
eT÷˝≤<Ûës¡+ n+fÒ uÛ÷Ñ $T. ªª lXË’\+ ‘˚B es¡≈î£ @&ÉTs√E\ bÕ≥T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ
jÓ÷>∑u÷ÑÛ $T µµ ø£qTø£ Ç~ ªª eT÷˝≤<Ûës¡ πøåÁ‘·+ µµ. Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘·\ô|{Ϻq ªª ‘ê+&Ée •e dü+^‘· qè‘·´ <Ûë´q
kÕ«~ÛcÕºq+ n+fÒ ˙s¡T. Çø£ÿ&É bÕπs düJe Ádüe+‹ eTVü‰j·T»„+ µµ ˝À bÕ˝§Zì .. nK+&É <Ûë´q+ #˚d,æ eTVü≤˙j·TT˝…q’
nsTTq ø£ècÕíq~ .. 44 ñ|üq<äT\ eTVü‰ø£\sTTø£. 365 s√p\÷ jÓ÷>∑T\ Á|üe#·Hê\T $ì .. ~e´C≤„q Á|üø±X¯+‘√ düVü≤ÁkÕs¡
˙s¡T düeTè~∆>± ì\Te ñ+&˚ eTVü‰»\X¯j·÷ìï ø£*–ñqï jÓ÷>∑T˝≤¢ yÓ\T>=+<äT<ë+.
ªª lXË\’ + .. kÕ«~ÛcÕºq øπ Áå ‘·+ µµ. ø£qTø£ ªª lXË’\+ düVü≤ÁkÕs¡ πøåÁ‘·+ µµ.
eTDÏ|Pü s¡ø+£ n+fÒ n–ï, ‘˚»+ eT] X¯ø.ÔÏ lXË\’ +˝À
y˚\ dü+e‘·‡sê\T>± \ø£å˝≤~ eT+~ jÓ÷>∑T\÷, eTTqT\÷,
ãTTwüß\÷, eTVü≤s¡T¸\÷ eT] ÁãVü≤às¡T¸\÷ nC≤„‘· s¡÷|ü⁄˝…’ <Ûë´q+
#˚dü÷ÔHêïs¡T. ªª K. øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY Ä<Û«ä s¡´+˝À .. ñ∫‘· esYÿcÕ|t µµ
M] <Ûë´qX¯øÏÔ q\¢eT\¢ n≥MÁbÕ+‘·eT+‘ê yê´|æ+∫ düú\+ : ªª 108 |æs$¡ T&é‡ yÓT&çfwÒ Hü é ôd+≥sY µµ,
ÁuÛ≤eTØX¯ø>ÔÏ ± e÷] ìs¡+‘·s+¡ s¡aTeTàì Hê<ä+ #˚d÷ü Ô ñ+≥T+~ nuÛTÑ ´<äjT· q>∑s,Y eqdü*ú |ü⁄s¡+,
Ä ÁbÕ+‘·eT+‘ê. ø£qTø£ ªª lXË’\+ eTDÏ|üPs¡ø£ πøåÁ‘·+ µµ. ôV≤’ <äsêu≤<é.
nHêVü≤‘·+ n+fÒ yêj·TTe⁄. lXË’\+ eTVü‰kÂ+<äs¡´+ ‘˚B : nø√ºãsY 17, 18 ` s¬ dæ&ìÓ ¸jT· ˝Ÿ
ø£*–q |ü#÷ {Ï equÛ÷Ñ $T. ø£\Twæ‘+· ˝Òì X¯ó<äy∆ êj·TTe⁄ Çø£ÿ&É+‘ê Á|ü‘˚´ø£‘·\T : |æs$¡ T&é |üesY, ÁøÏd˝ºü Ÿ |üesY, qø£Áå ‘·$TÁ‘·T\
ì+&ç ñ+≥T+~. jÓ÷>∑Xø¯ ,ÔÏ »\X¯ø,ÔÏ ÁuÛ≤eTØX¯øÔÏ ø£*–q lXË\’ +˝À dü+<˚X¯+ ô|’ |üesYbÕsTT+{Ÿ Á|üC…+fÒwüHé.
ªª XÊ«dü MT<ä <Ûë´dü µµ ô|&ç‘˚ #ê\T .. eTqdüT‡ X¯Sq´yÓTÆ
|ü]X¯Sq´yÓTÆ .. ∫‘·XÔ ó¯ ~∆ ø£*– $X¯«X¯øÔÏ ÄyêVü≤q+ »s¡T>∑T‘·T+~. ]õÅùdwº Hü é $esê\¬ø’ :
K. øÏsD
¡ Y ≈£îe÷sY ` 9848257422, 9849805746
ø£qTø£ ªª lXË’\+ nHêVü≤‘· πøåÁ‘·+ µµ.

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 50 nø√ºãsY 2009


ªª ‘ê+&Ée •e dü+^‘· qè‘·´ <Ûë´qeTVü‰j·T»„+ ` 2009 µµ
lXË’\+
ªª |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° t eT÷yéyTÓ +{Ÿ µµ ˝À Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ &çôd+ãs¡T 25 qT+∫ 31 es¡≈î£ »s¡T>∑T‘·÷qï
<Ûë´qeTVü‰j·TC≤„\T |æs$¡ T&é e÷düsº ≈¢¡ î£ eTVü‰ $»jÓ÷‘·‡yê\T ! Á|ü‹ <Ûë´qeTVü‰j·T»„+ |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° t eT÷yéyTÓ +{Ÿ
≈£î ˇø√ÿ n<äT“¤‘· yÓT\Æ TsêsTT !
eT] á dü+e‘·‡s¡+ .. 2009 &çôd+ãs¡T 25 qT+∫ 31 es¡≈î£ <Ûë´qeTVü‰j·T»„+ lXË˝’ + ˝À »s¡|{ü ≤ìøÏ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ
dü+ø£*Œ+#ês¡T ! dü]jÓTÆ q ìj·Te÷e[ì s¡÷bı+~+#ês¡T ! á 11e <Ûë´qeTVü‰j·T»„+ düs«¡ e÷qyê[˝À z düq÷‘·q Ä<Ûë´‹àø£
|ü⁄s√>∑‹ dü+ÁbÕ|ædÔ Tü +Ô ~ ! ªª 2012 &çôd+ãs¡T Hê{ÏøÏ @y˚y√ ñ|üÁ<äyê\T eTT+#·Tø=düTHÔ êïsTT µµ n+≥÷ T.V. #ÛêHÓ˝Ÿ‡ n˙ï
|òTü ÀwædTü HÔ êïsTT ! Ä<Ûë´‹àø£ dü+dü\ú ˙ï uÛ÷Ñ $T nbÕs¡yTÓ qÆ ø±+‹ì dü+‘·]+#·T≈£îì, C≤„qe+‘·eTsTTq dü]ø=‘·Ô Ä<Ûë´‹àø£ Á|ü|+ü #·+
Ä$s¡“$¤ düT+Ô <äì m\T¬>‹Ô #ê≥T‘·THêïsTT !
eTq ‘·øDå£ ø£seÔ¡ ´+ ... ?
uÛÑ÷>√fi¯+ô|’q Væ≤+kÕ Á|üeè‹Ôì |üP]Ô>± s¡÷|ü⁄e÷|ü⁄<ë+ ! e÷+kÕVü‰sêìï |üP]Ô>± ìùw~Û<ë›+ ! eèø£åkÕÁe÷C≤´˙ï,
»+‘·TkÕÁe÷C≤´˙ï ø±bÕ&ÉT≈£î+<ë+ ! <Ûë´q Á|ü#êsêìï eTTeTàs¡+ #˚<ë›+ ! ‘·‘Y ÄX¯jT· kÕ<Ûqä ø√dü+ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ˝À
lXË\’ + qT+&ç <Ûë´q X¯+U≤sêyêìï |üP]kÕÔsT¡ . ªª lXË\’ + µµ nq>±H˚ |üse¡ T•e⁄ì düìï~Û ! •e⁄&ÉT jÓ÷>∑‘‘· ê«ìøÏ n~ Á|ürø£ !
ªª lXË’\+ µµ .. ˇø£ eTVü‰X¯øÔÏ øπ Áå ‘·+ .. m+<äs√ jÓ÷>∑T\≈£î ì\j·T+ eT] jÓ÷>∑u÷ÑÛ $T ! Á|üøè£ ‹ e÷‘· ˇ&ç˝À, •eX¯øÔÏ øπ Áå ‘·+˝À
ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ kÕ+>∑‘´· +˝À ªª ‘ê+&Ée •e dü+^‘· qè‘·´ <Ûë´qeTVü‰j·T»„+ ` 2009 µµ ˝À <Ûë´qe÷#·]<ë›+ ! nbÕs¡yTÓ qÆ
$X¯«eTj·TÁbÕDX¯øìÔÏ eTq˝À ì+|ü⁄≈£î+<ë+ ! d”ìj·TsY |æs$¡ T&é e÷düsº ¢¡ <Ûë´HêqTuÛyÑ ê\T eT] ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ >±] ~e´ C≤„q
dü+<˚XÊ\T rdüT≈£î+<ë+ ! á »qàH˚ ÄK]»qà>± .. yÓ÷øå±ìï dü+ÁbÕ|æ+Ô #·Tø√e{≤ìøÏ, \ø£˝å ≤~>± ‘·s*¡ e#˚à <Ûë´q »q düMTø£sD¡ ‘√
<Ûë´q Á|üuÛÑ+»q+ düèwæº<ë›+ ... !!
#Û˝· À lXË\’ + ! #Û˝· À lXË\’ + !! #Û˝· À lXË\’ + !!!

ªª ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ »qà~q y˚&ÉTø£\≈£î .. n+<ä]ø° Äràj·T ÄVü‰«q+ µµ


ø±s¡´Áø£eT $esê\T
‘˚~ : qe+ãsY 10, eT<Ûë´Vü≤ï+ es¡≈î£ e]ï, nq+‘·s+¡ u≤düs¡ Á|üj÷· D+.
qe+ãsY 11, wüøÿ£ sYq>∑s,Y uÀ<ÛHä é ˝À »qà~q y˚&TÉ ≈£\T .. |üÁrJ dü+<˚X+¯
nq+‘·s+¡ ôV≤’ <äsêu≤<é Á|üj÷· D+.
dü\ú + : ªª kÕ$Á‹ |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ, wüø£ÿsYq>∑sY, uÀ<ÛäHé
$esê\≈£î :
<Ûë´qyÓTqÆ <ä‘T· Ô ` 9441243173

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 51 nø√ºãsY 2009


ªª MT dü+|ü<ä MT #˚‘·T˝À¢ .. µµ
dü+|ü<ä n+fÒ –≥ºì<Óe]øÏ ..? Ä dü+|ü<ä n+~+#˚ düTU≤\+fÒ Çwü+º ˝Òì<Óe]øÏ ? nsTT‘˚ eTq˝À
ø=+‘·eT+~øÏ ª ◊X¯«s¡´+ µ, ª <Óe’ ‘·«+ µ nqï$ s¬ +&É÷ |üsd¡ Œü s¡ $s¡T<ä∆ n+XÊ\H˚ nb˛Vü≤ ñ+~. ªª yÓ÷dü|Pü ]‘·+>±
Áø=‘·Ô |ü⁄düÔø±\T
e÷Á‘·yT˚ <Ûqä e+‘·T\+ ø±>∑\+ µµ nH˚ bıs¡bÕ≥T n_ÛÁbÕj·T+ ≈£L&Ü #ê˝≤eT+~øÏ e⁄+~. n˝≤+{Ï dü]ø±ì
n_ÛÁbÕj·÷\q÷, nb˛Vü≤\q÷ <ä÷s¡+ #˚d,æ ªª Vü‰sTT>± kÂK´+>± J$+#˚+<äT≈£î µµ ø±e\dæq dü+|ü<qä T bı+<ä{≤ìøÏ eTqeT+<äs+¡
m˝≤ ns¡TΩ\yÓ÷ .. ªª sêe÷Ô C≤„q dü+|ü<ä µµ >± |æs$¡ T&é e÷düsº Y V.V. s¡eTD >±s¡T ‘Ó\T>∑T˝À eTq≈£î n+~+∫q n‘·´<äT“¤‘y· TÓ qÆ
|ü⁄düøÔ +£ á ªª MT dü+|ü<ä MT #˚‘T· ˝À¢ .. µµ ` m&ç{Ÿ {°yTé
ªª C≤„ qdüeTTbÕs¡®q ø=qkÕπ> ø=B› nC≤„q|ü⁄ bıs¡\T düeTdü´\qT $~Ûsê‘·>± uÛ≤$+#·&É+ .. ˝≤+{Ï$ $TeTà*ï
ˇø=ÿø£ÿ{° #˚~+Û |üã&ÉT‘·÷+{≤sTT. ÁuÛeÑ T\˙ï ‘=\–b˛‘·÷+{≤sTT. ã\V”≤q|üs¡TdüTÔHêïsTT — J$‘·+˝À sêJ|ü&˚≥≥T¢ #˚düTÔHêïsTT.
düTK+, <äT'K+, Äq+<ä+, $HêX¯q+ .. n˙ï ≈£L&Ü eTìwæ sêJ|ü&&É eÉ T+fÒ $TeTà*ï MTs¡T e+#·q #˚dTü ≈£î+≥TqïfÒ¢ ˝…øÿ£ !
‘·q≈£î ‘êqT>± düèwæ+º #·T≈£î+≥THêï&ÉT. ªª kÕe÷õø£ dü Œ èVü ≤ (˝Ò < ë kÕe÷õø£ #Ó ’ ‘ · q ´+)
ªª Çø£ÿ&çøÏ e∫Ãq Áù|ø£≈å î£ \˝À (sêe÷Ô ø±¢dTü ˝À) #ê˝≤eT+~ Á|üu≤Û yêìøÏ˝ÀHÓ’ MT˝À #ê˝≤eT+~ sêJ|ü&TÉ ‘·THêïs¡T. Ç~ MT
&ÉãT“ø√dü+ ÁbÕ≈£î˝≤&ÉT‘·Tqïyêπs e⁄Hêïs¡T. MT nC≤„qy˚T $TeTà*ï Ä‘·àX¯øìÔÏ øÏ+#·|sü #¡ &· +É ø±<ë ? µµ
ÁbÕ≈£î˝≤&˚≥≥T¢ #˚d÷ü +Ô ~. C≤„q+ ñ+fÒ n˝≤ ÁbÕ≈£î˝≤&ÉsT¡ >∑<ë ! µµ ❖❖❖
ªª e÷qe⁄&É T J$‘· + ˝À n+‘· > ± ªª ª H˚qT <˚e⁄&çì µ nH˚ $wüjT· +˝À sêJ|ü&øÉ +£ &ç !
Á|üj÷· dü|&ü eÉ \dæq nedüs+¡ @eTT+~? m+<äTø° düVü‰j·T+ ø=s¡≈£î u≤Vü≤´X¯≈£îÔ\T ‘√&ÉŒ&É‘êj·Tì
‹|ü Œ \T? m+<ä T ø° Á|ü j · ÷ dü ? <˚ ì ø√dü M T Ä•+∫ Äs¡ Ô H ê<ë\T #˚ j · T ø£ + &ç ! dü e Tdü Ô
ÁbÕ≈£î˝≤≥? düV‰ü j·TeT÷ MT n+‘·sXY ø¯ ÔÏ qT+&˚ \_ÛdTü +Ô ~ ! µµ
ªª MT˝Àì y˚T<∏dä Tü ‡ genius eTs¡T>∑T|üsá ã&ç ❖❖❖
e⁄+~. <ëìì yÓ*øÏ rdæ ñ|üj÷Ó –+#·e\dæq ªª m+‘· dü+|ü<ä ø±yê˝À, m+‘· ◊X¯«s¡´+
dü e Tj· T + Ädü q ïyÓ T Æ + ~. MT Á|ü u Û Ñ T ‘ê«\T, ø±yê˝À, m+‘· J$‘· e÷<ÛTä s¡´+ ø±yê˝À
|ü]ÁX¯eT\T $TeTà*ï s={°Hé≈£î n\yê≥T #˚dæ n+<äTø√dü+ ø£\\T >∑q+&ç. n+‘·s+¡ >∑+˝À
MT˝Àì y˚T<∏dä Tü ‡qT nD∫y˚kÕsTT. á uÛ÷Ñ $T MT<ä $TeTà*ï mes¡T n&ÉT≈¶ î£ +{≤s¡T ! µµ
yÓTC≤]{° »HêuÛ≤ n˝≤ nD∫y˚jT· ã&ÉT‘·THêïs¡T.µµ
ªª MTs¡T m+‘· ã+>±s¡+ bı+<ë\qT≈£î+≥THêïs√
❖❖❖
<ëìï Ç|üŒ{Ïøπ bı+~e⁄+≥Tqï≥T¢ ø£\\T>∑q+&ç.
ªª nD#·ã&çq esêZ\+fÒ mes¡T? eTqTwüß\T ‘·eT˝Àì ª ã+>±s¡+ KØ<äT #ê˝≤ m≈£îÿe>± e⁄+~ — Ç|üŒ{Ï |ü]dæ‘ú T· \˝À
<Óy’ êìï >∑T]Ô+#·ø,£ ‘·eT˝Àì y˚T<∏dä Tü ‡qT nDÏ∫y˚dTü ≈£î+≥÷qïyêπs ø=q˝ÒeTT µ ˝≤+{Ï Ä˝À#·q\q÷, X¯+ø£\q÷ <ä]øÏ #˚s˙¡ j·Tø£+&ç.
nD#·ã&çq esêZ\T. Ç+ø± m+‘·ø±\+ nD#·ã&çe⁄+{≤s¡T? ãC≤s¡T˝À m+‘· KØ<äT ñqï|üŒ{Ïø° n~ MT≈£î nqedüs+¡ . m+‘·
Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê y˚T˝§ÿq+&ç — MT˝Àì <Óe’ ‘ê«ìï >∑T]Ô+#·+&ç — ùd«#·Ã>¤ ± ã+>±s¡+ ø±yê˝À <ëìï MTs¡T Ç|üŒ{Ïøπ bı+~e⁄qï≥T¢ ø£\\˝À
J$+#·+&ç. \j·TyÓTbÆ ˛+&ç n+‘˚.
ªª y˚T<∏dä Tü ‡ nH˚~ u≤Vü≤´+>± dü+bÕ~+#·ã&˚~ ø±<äT — ªª ª n+‘· ã+>±s¡+ Ç|ü&ÉT ø=q>∑\e÷? n+‘· &ÉãT“
n+‘·sYX¯øÏÔ qT+&ç dü+bÕ~+#·T≈£îH˚~. y˚T<∏ädüT‡ ø√dü+ MTπsB Ç|ü&ÉT ˝Ò<˚ ? Ç+ø± ø=+‘· düeT≈£Ls¡TÃø√yê* — KØ<äT
yÓ∫Ã+#ê*‡q nedüs+¡ ˝Ò<Tä ˇø£ÿ kÕ<Ûqä ‘·|Œü . ‘·–qZ |ü&ÉT ø=+<ë+ ! µ ˝≤+{Ï Ä˝À#·q˝Ò $TeTTà\qT ø£≥&º ç
ªª y˚T<∏dä Tü ‡ nH˚~ ˇø£]#˚à _ø£å ø±<äT, MT˝Àì <Óe’ ‘·«+ #˚dTü HÔ êïsTT. µµ
qT+∫ ñ<ä“$¤ düT+Ô ~. µµ Ä+>∑e¢ T÷\+ : sêe÷Ô $C≤„q+
ªª J$‘· + ˝À sêJ˝Ò ì ‘· ‘ ê«ìï n\es¡ T Ãø√+&ç . nqTyê<ä+ : V.V. s¡eTD
Ä‘·à‘·‘ê«ìï n\es¡TÃø√ø£b˛e&É+, <˚e⁄&ÉT mø£ÿ&√ e⁄Hêï&Éì G Á|ü‘T· \≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç : nìï Á|üeTTK |ü⁄düøÔ X£ Ê\˝À¢
MT Äs¡HÔ ê<ë\qT Äj·Tq Ä\øÏkÕÔ&ìÉ , MT ø£cÕº\qT G Ä]úø£ ôd˝Ÿ : 9963258796, 9985769446

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 52 nø√ºãsY 2009


q+<äÁ|ükÕ<äsêe⁄ ` ôV≤’ <äsêu≤<é
" CAST AWAY (ø±´dtº my˚) Zero to Hero "
#êe⁄ n+#·T\ qT+∫ |üse¡ ÷q+<ä J$‘·+ yÓ|’ ⁄ü ..
z≥$T qT+∫ $»j·Tesê\ yÓ|’ ⁄ü .. q&ç|+æ #˚ qej·TT>∑ qe´>±<∏˚ .. eTTK´yÓTqÆ bÕ]‡˝Ÿ‡qT rdüT≈£î+≥÷ |üd|æ øæ ˘ eTVü‰düeTTÁ<ä+ MT<äT>±
ªª ø±´dtº my˚ µµ ..! ˇø£ B$øÏ yÓfió¯ ‘·T+&É>± ‘·qT Á|üj÷· DÏdTü qÔ ï dü«+‘· $e÷q+
ª Vü≤yéTbÕ+ø˘‡ µ ìsêàD kÕs¡<´äÛ +˝À ª sêãsYº »$Tø˘‡ µ Äø£dàæ ø£+>± ‘·TbòÕHé˝À ∫≈£îÿø=ì Á|üe÷<ëìøÏ ˝ÀHÓ’ düeTTÁ<ä+˝À
<äs¡Ùø£‘·«+˝À ]j·T˝Ÿ V”≤s√ ªª »qï|òüsY \÷sTTdt µµ yÓTT<ä\>∑T ≈£L*b˛‘·T+~. $e÷qÁ|üe÷<ä+˝À ô|\’ò {Ÿ‡ eTè‹#Ó+<ä>± .. ‘·qT
nÁ>∑ÁX‚DÏ ‘êsê>∑D+‘√ dæìe÷≈£î Je+ b˛dæq ª n˝…Hé dæ*yÓdº” µ ˇø£ÿ&˚ ÁbÕD+‘√ ãj·T≥|ü&ç ‘·sêìøÏ #˚s¡Tø√e&É+‘√ ø£<∏ä
dü+^‘· kÕs¡<´äÛ +˝À n<äT“¤‘· <äèX¯´ø±e´+>± ‘Ósø¬¡ øÏÿ+∫q |òTü q‘· yÓTT<ä\e⁄‘·T+~ .. !
ª &ÜHéãsYZ µ øπ #Ó+<äT‘·T+~. ✺✺✺
ndü+U≤´ø£eTsTTq nyêsY¶ ‡ eT] ]yêsY¶ ‡qT n+<äTø=ì ø£Då ø±\+ ÁøÏ‘+· es¡≈î£ ø√{≤¢~|Û ‹ü eT] Ç|ü&ÉT ø£˙dü+
C≤rj·T n+‘·sê®rj·T+>± $X‚wü+>± ø°]Ôì n]®+∫q dæìe÷ düV‰ü j·÷ì¬ø’ e÷qe dü+#ês¡T\T ˝Òì B$˝À ∫≈£îÿø=ì, @MT˝Òì,
n<äT“¤‘·eTsTTq Ä<Ûë´‹àø£ (kÕ<Ûäq) dü+<˚XÊìï Ç‹eè‘·Ô+>± @MTø±ì, @+#Ój÷· ´˝À bÕ\Tb˛ì dæ‹ú ˝À ª Js√ µ >± $T–˝≤&ÉT ..!
ì]à+#·&+É >=|üŒ $X‚w+ü . Ç|ü&ÉT ‘·q eTT+<äTqï$ s¬ +&˚ s¬ +&ÉT e÷sêZ\T. ˇø£{Ï .. ‘·qT
✺✺✺ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚dTü ø√e&É+ ˝Ò<ë Á|ü‹≈£L\ n+XÊ\qT <ë{Ï ãj·T{Ï
qeTàø£+, $XÊ«dü+, <ÛÓ’s¡´+, kÕVü≤dü+ .. düeTs¡ú‘·\ô|’ Á|ü|+ü #êìøÏ #˚sT¡ ø√e&É+ ..! Ç+<äT˝À s¬ +&Ée e÷sêZìï mqTïø=ì
$X‚c¢ Õ‘·àø£yTÓ qÆ dü+<˚X+¯ , düy÷Ó àVü≤D Ådÿ” Héù|¢ uÛ÷Ñ $T, ˙s¡T, n–ï, HÓeTà~ HÓeTà~>± .. ˙s¡T, >∑÷&ÉT, ÄVü‰s¡+, n–ï, yêj·TTe⁄\ô|’
yêj·TTe⁄ eT] Äø±X¯+ e+{Ï |ü+#·u÷ÑÛ ‘ê˝Ò Á|ü<ëÛ q ø£<ë∏ +X¯+>± |ü≥Tº kÕ~Ûd÷ü Ô ‘·qT ∫≈£îÿ≈£îqï B$ qT+∫ ãj·T≥|ü&˚ kÕVü≤kÕ\qT
r]Ã~<äã› &çq n|ü⁄s¡÷|ü <äèX¯´ ø±e´+ .. ! á ∫Á‘êìï #·÷dæq Ådÿ” Héô|’ #·÷&Ée*‡+<˚ .. á Á|üjT· ‘·ï+˝À nH˚ø£ øÏw¢ ºü n+XÊ\qT,
Á|ü‹ˇø£ÿ]‘√ düTdæsú e¡ TsTTq Ä‘·àôd’ sú ´¡ + ø£\>∑&+É U≤j·T+ ..! ã+<Û ë \qT, nqTã+<Û ë \qT <ë≥Tø=+≥÷ Á|ü ‹ ˇø£ ÿ ]
m≥Te+{Ï Á|ü‹≈£L\ |ü]dæú‹ qT+∫ nsTTHê ‘·qqT ‘êqT J$‘·+˝Àq÷ |ü+#·u÷ÑÛ ‘ê\ $Hê´kÕ\qT nqTdü+<Ûëq+ #˚d÷ü Ô
ªª |ü+#·u÷ÑÛ ‘ê\qT µµ eX¯|]ü #·T≈£î+≥÷ øÏw¢ |ºü ]ü dæ‘ú T· \ qT+∫ m˝≤ e÷≥\T ˝Ò≈£î+&Ü πøe\+ q≥q eT] dü+^‘·+, bò˛{ÀÁ>∑|ò”
ãj·T≥|ü&>É \∑ yÓ÷ ìs¡÷|æd÷ü qÔ ï ˇø£ <äèX¯´ ø±e´+ á dæìe÷ .. ! Ådÿ” Héù|˝¢ Ò ÁbÕD+>± ì]à+∫q ∫Á‘·+ Á|ü‹ |æs$¡ T&é e÷düsº Y ‘·|Œü ø£
✺✺✺ #·÷&Ée*‡+<˚ .. !!
ø±\+ .. <Ûqä + .. <Ûqä y˚T .. $»j·T+ .. nqï $XÊ«dü+‘√ á ∫Á‘·+ ø±|ò\” T ø=s¡≈î£ dü+Á|ü~+#·+&ç :
m+‘√ m‘·T≈Ô î£ m~–q Fed-Ex-ø=]j·TsY dü+düú n~Û|‹ü .. ø=ìï q+<äÁ|ükÕ<äsêe⁄ ` 9246636854

ªª <Ûë´qT\+<ä]ø° Ä‘·à|üPs¡«ø£yTÓ qÆ ÄVü‰«q+ µµ


ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ÄodüT‡\‘√ .. Á|ü<∏äeT yê]¸ø£ $»jÓ÷‘·‡e+
24/7 ªª X¯økÔÏ ÕsTT |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+ µµ (18 ˆ I 18 ˆ ôdE
’ )
(24 >∑+ˆˆ 7 s√E\÷ ìs¡+‘·s¡ <Ûë´q+)
düú\+ : TRK _*¶+>¥ , HÓÁVüA bÕsYÿ , dæ~ù› |{
‘˚~ : 25`10`2009 Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£
$esê\≈£î :
T. sêE ` 9440708456, B. \ø£åàDY ` 9908435100
K. <äTsêZ¬s&ç¶ ` 9885242477, P. u≤\j·T´ ` 9440378998

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 53 nø√ºãsY 2009


S. sê»X‚KsY ` dæø+Ï <Á ëu≤<é
ªª m+<äT≈£î ? @$T{Ï ? m˝≤ ? µµ
eT q+ <Û ë ´qT\+ ø±ø£ e TT+<ä T $»j· T <ä X ¯ $ T ªª Ä<Ûë´‹àø£‘· n+fÒ @$T{Ï ? µµ, ªª <Ûë´q+
qesêÁ‘·T\qT #ê˝≤ |òTü q+>± »s¡T|ü⁄≈£îH˚yês¡+. ø±˙ <Ûë´qJ$‘·+ m˝≤ #˚j÷· * ? µµ nì nø£ÿ&ÉTqï yês¡+<ä]ø°
yÓTT<ä˝q’… ‘·sê«‘· ªª |ü+&ÉT>∑ m+<äT≈£î <ä+&É>∑ .. |æs$¡ T&é <Ûë´q+ Á|ü X ¯ ï dü + ~Û + ∫ ˇø=ÿø£ ÿ ] qT+∫ dü ¬ s ’ q
ñ+&É>∑ µµ nqï≥T¢>± Á|ü‹s√p ˇø£ |ü+&ÉT>∑˝≤>± eTq düe÷<ÛëHê\T sêã{Ϻ yê{Ïì ø=+#Ó+ düe]+∫ ‘·q $•wüXº *’Ë ˝À
J$‘ê\qT $»j·Te+‘·+ #˚dTü ≈£î+≥THêï+. #ÓbÕŒs¡T.
ákÕ] $»j·T<äX$¯ T 28`09`09 s√E ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ªª m+<äT≈£î ? µµ nqï<ëìøÏ düe÷<Ûëq+ ªª Äs√>±´ìøÏ,
Ä<Û«ä s¡´+˝À ªª |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ Á≥dtº, ôV’≤<äsêu≤<é µµ lq>∑sY Äq+<ëìøÏ, ÄÅd˝ºü Ÿ Á{≤yÓ*+>¥≈î£ ~e´H˚Á‘· dü+<äsÙ¡ q+ Ä~>±
ø±\˙˝Àì Á≥dtº Ä|ò”dt˝À @sêŒ≥T #˚j·Tã&çq ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑\ yê{Ïø,Ï ªª @$T{Ï ? µµ nqï<ëìøÏ ªª H˚qT á X¯Øsêìï
eTT+<äT>± y˚TH˚CŸyTÓ +{Ÿ Á≥d”º l düTsπ wtu≤ãT >±s¡T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø±<äT .. Ä‘·àdü«s¡÷|ü⁄&çì, eTe÷‘êà düs¡«uÛÑ÷‘ê‘êà µµ nì
ªª ø£&ÜÔ˝Ÿ Á>±eT+˝À ì]à+#·uÀj˚T 180 ˆ I180 ˆ eTùV≤X¯«sê ‘Ó\TdüT≈£îì ªª m˝≤ ? µµ nqï<ëìøÏ ªª #˚‘·T\T, Áy˚fi¯fl˝À Áy˚fi¯ófl
eTVü‰|æs¡$T&é ÁbÕ+>∑D+˝À 50 >∑<äT\T >∑\ n‘ê´<ÛäTìø£ ø£*|æ ø£fió¯ fl eT÷düT≈£îì ìX¯Ã\dæ‹ú ì bı+<ä≥+ µµ nì #ÓbÕŒs¡T.
kÂø£sê´\‘√ ≈£L&çq ªª Ár kÕºsY uÛÑeq+ µµ ì]à+#·{≤ìøÏ ìs¡j í T· + Ç+ø± e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ á Á|ü|+ü #·+˝À ˇø=ø£ÿ $<ä´≈£L,
»]–+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑dTü \ú T ø±<ä\∫q yês¡T s¡÷.1,50,000/ ˇø=ø£ÿs¡ø£+>± $<ë´\j·÷\T ñHêïsTT. ø±˙ Ä<Ûë´‹àø£‘·≈£î
` $sêfi¯+>± Ç∫à yê]øÏ dü+e‘·‡s¡+˝À 30 s√E\ bÕ≥T 25 e÷Á‘·+ $<ë´\j·T+ ˝Ò<äT. yÓTT<ä{ÏkÕ]>± eTq+ ø£&ÜÔ˝Ÿ˝À
dü+ˆˆ\ es¡≈î£ edü‹, ñ∫‘· ø±|ò,” {Ï|Hæò é eT] uÛÀ»q edü‘T· \‘√ ªª eTùV≤X¯«s¡ Ä<Ûë´‹àø£ $X¯«$<ë´\j·T+ µµ nH˚ ù|s¡T‘√ uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À
düV‰ü |æs$¡ T&é X¯øÔÏ bı+<äT‘·÷ nø£ÿ&É $]$>± »]π> dü«<˚o eT] ì]à+#·uÀ‘·THêï+. eTùV≤X¯«s¡ |æs$¡ T&é düMT|ü+˝À ª jÓ÷–<ÛëyéT µ
$<˚o Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅdüÔy˚‘·Ô\ ôd$THês¡¢˝À &çkÂÿ+{Ÿ ≈£L&Ü nH˚ ù|s¡T‘√ ˇø£ ªª düeTT<ëj·T+ µµ edüT+Ô ~. <ëì˝À 1000
$ìjÓ÷–+#·Tø√e&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+≥T+~ µµ nì ‘Ó*bÕs¡T. eT+~ e÷düsº ‡Y ìyêdüeTT+{≤s¡T. yê], yê] {≤˝…+{Ÿ‡ Á|üø±s¡+,
eT] Á≥d”º l sê+>√bÕ˝Ÿ >±s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªª á Ábıô|dò sü ‡Y >±, ˝…øã s¡s‡Y >±, kÕº|tò yÓT+ãsY‡>± ìj·T$T+#·ã&É‘ês¡T.
n<ä T “¤ ‘ · y Ó T Æ q neø±X¯ + 600 eT+~ e÷dü º s ¡ T ¢ nkÕ<Ûë´\qT, düTkÕ<Ûë´\T #˚jT· ≥+ eTq≈£î e÷eT÷˝Ò.
$ìjÓ÷–+#·Tø√e#·Tà µµ nì ‘Ó*bÕs¡T. ªª nsTT‘˚ qe+ãsY 30 @<ÓH’ ê >±ì XÀ~ÛùdHÔ ˚ dü‘´· + ‘Ó\TdüT+Ô ~. ˇø£|ü &ÉT ªª uÛ÷Ñ $T
‘˚B ˝À>± eTT+<äT≈£î e#˚à e÷düºsY‡ s¡÷.1,00,000/` πø ã\¢|sü T¡ |ü⁄>± ñ+&˚~ µµ nì nqT≈£îH˚yês¡T. mH√ï |ü]XÀ<Ûqä \
Á|ü‘´˚ ø£+>± á neø±XÊìï n+~ |ü⁄#·TÃø√e#·TÃ. n~ ≈£L&Ü ‘·sê«‘· ªª uÛ÷Ñ $T >∑T+Á&É+>± ñ+~ µµ nì ìsê∆sD¡ »]–+~.
yÓTT<ä≥>± e∫Ãq 100 eT+~øÏ e÷Á‘·yT˚ á neø±X¯+µµ nì n˝≤π> ˇø£|ü&ÉT ªª |üP»\T, |ü⁄qkÕÿsê\T >=|üŒ µµ n˙,
‘Ó*bÕs¡T. á >=|üŒ d”ÿyéT ÇHé#ÛêØ®>± ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ e÷düºsY ªª <˚e⁄fi¯ófl nH˚yêfi¯ófl y˚sT¡ >± ñ+{≤s¡T µµ n˙ nqT≈£îH˚yêfi¯ófl.
kÕ+ã•esêe⁄ >±] ì ìj·T$T+#·&É+ eT] Äj·Tq ‘·q≈£î Á|ü‹ Çs{À¢ <˚e⁄ì eT+~s¡+ ì]à+#·T≈£îH˚yês¡T. Ç+{Ï˝À
Çe«ã&çq á eTVü≤<äeø±XÊìøÏ ø£è‘·»‘„ >· ± eT] Ç‘·s¡ <Ûë´qT\≈£î |üPC≤eT+~s¡+ ñHêï ≈£L&Ü >∑TfiÀfløÏ yÓ[fl |üP»\T #˚jT· &É+
dü÷Œ¤]<Ô ëj·Tø£+>± ‘êH˚ yÓTT≥ºyTÓ T<ä{Ï yÓT+ãsY>± s¡÷.1,00,000/ ‘·|Œü ìdü]. Ç|ü&ÉT ø±\+ e÷]+~. dü‘´· + ‘Ó*dæ+~. ªª eTqy˚T
` $sêfi¯+>± ÇdüTHÔ êïqì Á|üø{£ +Ï #ês¡T. <˚e⁄fi¯fl+ µµ n˙, ªª Ç+{À¢ |üPC≤eT+~s¡+ ø±<äT, |æs¡$T&é
BìøÏ n+<äs÷¡ Vü≤s¡¸<ëÛ «Hê\T ‘Ó*j·T#˚jT· >± |üÁ‹kÕsY ñ+&Ü* µµ n˙ ªª me]ø√ |üP»\T ø±<äT, eTqy˚T |üPE´\+ µµ
ñÁø√wü+ e∫Ãq≥T¢>± q{Ïd÷ü Ô ªª Hê <ä>sπZ∑ ø£qTø£ &ÉãT“\T+fÒ á n˙ ‘Ó*‡+~.
#ÛêqT‡ H˚H˚ ø=fÒùº dyê&çì µµ nì n+<äØï q$«+#ês¡T ! Ä ‘·sê«‘· 2012 ≈£î <Ûë´q»>∑‘T· ,Ô 2016 ≈£î |æs$¡ T&é »>∑‘T· ,Ô 2020
|üÁrJ s¡düe‘·Ôs¡yÓTÆq Á|üdü+>∑+ ÄX¯óe⁄>± kÕ– n+<äØï ≈£î XÊø±Vü‰s¡ »>∑‘T· Ô @s¡Œ&ç rs¡T‘êsTT. Á|ü‹<ëìø° eTq+ $‘·qÔ +
n\]+∫+~. Äj·Tq Á|üd+ü >±ìï ˇø£ dæìe÷˝Àì dæ˙ ø£yT˚ &çjT· Hé y˚dæ }s¡Tø√e≥+ ˝Ò<Tä . düeTè~∆>± ms¡Te⁄ y˚dTü HÔ êï+, |ü⁄wüÿ\+>±
ªª u≤ãTyÓ÷Vü≤Hé µµ >±] &Ó˝’ ≤>¥‘√ yÓTT<ä\Tô|{≤ºsT¡ . Äj·Tq Á|ü‹ ˙s¡T b˛düTÔHêï+ .. eT] Á|ü‹ ˇø£ÿ yÓTTø£ÿ eTVü‰eèø£åyÓTÆ
Á|üdü+>∑ bÕsƒêìï eTq+ düTì•‘·+>± >∑eTìùdÔ mes√ ˇø£{Ï XÊUÀ|üXÊK\T>± $düÔ]+#·≥+˝À $düàj·Ty˚T$T˝Ò<äT µµ nì
∫qïe÷≥qT rdüT≈£îì Ä <=]ø° ` <=s¡øì£ r>∑qT |ü≥Tº≈î£ ì eTT–+#ês¡T.
&=+ø£+‘ê ˝≤π>kÕÔsH¡ B˚ n+<ä]ø° $X¯<eä Te⁄‘·T+~. u≤ãTyÓ÷Vü≤Hé ` S. sê»X‚KsY,
>±s¡T Ä dæìe÷˝À Á|ü‹<ëìø° ªª m+<äT≈£î ? µµ, ªª @$T{Ï ? µµ, |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ øπ sY ôd+≥sY, R.P. s√&é, dæø+Ï Á<ëu≤<é.
ªª m˝≤ ? µµ nì Á|ü•ïkÕÔs≥¡ . n˝≤π> ªª <Ûë´q+ m+<äT≈£î ? µµ, bò˛Hé : 64591009, 32494859
<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 54 nø√ºãsY 2009
D. düTs
π wtu≤ãT ` ôV≤’ <äsêu≤<é
ªª dü+kÕs¡j·TT‘· ìsê«D+ µµ
>ö‘e· T ãT<äT&∆ ç øÏ C≤„H√<äjT· eTe>±H˚ .. ˇø£kÕ] yÓqøÏÿ Áù|$T+∫ ô|[fl#˚dTü ≈£îqï uÛ≤s¡´‘√, eTT<äT\› T eT÷≥>∑fºÒ Ç<äs› T¡
‘·q sêC≤´ìøÏ yÓ[fl uÛ≤s¡´˙, ≈£îe÷s¡TD°,í eè<äT&∆ q’Ó ‘·+Á&ç˙ eT] ∫qï ∫qï |æ\\¢ ‘√ .. ñqï‘√<√´>∑+ #˚dTü ≈£î+≥÷ N≈£L ∫+‘·
‘·q yêfi¯fl+<ä]˙ #·÷&Ü\ì|æ+∫ ‘·q Á|æjT· •wüß´&Óq’ Äq+<äTDÏí ˝Òì dü+kÕsêìï >∑&TÉ |ü⁄‘·÷ ñqï ªª düTuÛ≤wt |üÁ‹ µµ nH˚ ˇø±H=ø£
yÓ+≥ô|≥Tº≈£îì sê»ÁbÕkÕ<ä+ e<ä›≈£î yÓfi≤fl&ÉT. n|üŒ{ÏøÏ 12 ≈£î≥T+ã ô|<ä›≈£î ª ˇø£ >=|üŒ ∫+‘· µ |ü≥Tº≈£î+~ : ªª düeTdüÔ
@fi¯flÁøÏ‘·+ ‘·qT e~*yÓ[flq uÛ≤s¡´ j·TXÀ<Ûäs¡ qT, eTT<äT›\T e÷qyê[˙ <äT'U≤qTï+∫ <ä÷s¡+ #˚jT· >∑*–q ãT<ä∆ Á|üuÀ~Û‘·
eT÷≥>∑fÒº sêVüQ\TDÏí #·÷dæ dü+‘√wæ+∫ dü‘·´XÀ<Ûäq ø=s¡≈£î ª ÄHêbÕqdü‹ µ <Ûë´HêÅkÕÔìï m˝≤ dü+~Û+#ê© ? µµ nì. n+‘˚ !
ÄyÓTq˝≤ ns¡úsêÁ‹ #Ó|üŒ≈£î+&Ü e~* yÓ[flq+<äT≈£î ‘·qqT Çø£ Äj·Tq ‘·q ñ<ä´e÷ìï yÓTT<ä\Tô|fÒºkÕs¡T me]ø√dü+
ø£$å T+#·eTì ø√sê&ÉT. m<äTs¡T#·÷&É≈î£ +&Ü. ÄHê&Üj·Tq ˇπø ˇø£ÿs¡T. ø±˙ y˚T&ÉyTé |üÁ‹
m+‘√ dü + kÕÿs¡ e ‹jÓ Æ T q j· T XÀ<Û ä s ¡ e÷Á‘· + ‘· q $<ë´~Û≈£î˝…’q ‘·q uÛÑs¡Ô Ç˝≤ nsêú+‘·s¡+>± ª Áø=‘·Ô <ë]ì µ
Vü≤è<äjT· +˝Àì u≤<Ûqä T ~>∑Á$T+>∑T≈£î+≥÷ ø£˙ï{Ïì n<äT|ü⁄˝À mqTï≈£îì eTT+<äT≈£î kÕ–b˛‘·÷+fÒ #·÷dü÷Ô }s¡Tø√˝Ò<Tä . n˝≤
ñ+#·T≈£îì ªª .. ø£˙dü+ e÷≥e÷Á‘·+>±HÓH’ ê Hê≈£î #Ó|Œæ yÓ[fl nì ‘·q uÛsÑ <Ô¡ ë]øÏ n&ÉT>¶ ± ≈£L&Ü ì\Te˝Ò<Tä . eTT+<äT n+<ä]
ñ+fÒ MT≈£î n&ÉT‘¶ –· ˝Ò<ëìï ø±<äT ø£<ë. á $wüjT· +˝À MT≈£î uÛ≤s¡´˝≤¢π> _&ɶ\ uÛÑ$wü´‘·TÔì ‘·\#·T≈£îì ø£fi¯efi¯|ü&çHê .. ‘·qT
Hêô|’ m+<äT≈£î $XÊ«dü+ ˝Ò<√ .. ≈£ L &Ü n+<ä T ˝Àì
nqï $wüjT· + ‘·\T#·T≈£î+fÒH˚ >=|üŒ‘·Hêìï ‘Ó\TdüT≈£îì ‘·q
Hê≈£î #ê˝≤ u≤<Û>ä ± ñ+~ ! uÛsÑ Ô¡ n&ÉT>∑T˝À n&ÉT>∑Ty˚d÷ü Ô
düπs .. MTs¡T dü‘ê´H˚«wüD¬ø’ yês¡ T yÓ T T<ä \ Tô|{Ï º q
sêC≤´ìï ‘·´õ+∫ n&Ée⁄˝À¢, eTVü≤ √<ä´e÷ìøÏ ª <Ûsä à¡ ã<ä‘∆ · µ
ø=+&É ø √q˝À¢ <Û ë ´q+ ø£\T>∑CÒkÕs¡T.
#˚düTø√e&Üì¬ø’ ãj·T\T<˚] kÕø屑·÷Ô uÛÑ>∑e+‘·T&Ó’q
yÓ[flb˛j·÷s¡T ø£<ë .. eT] ãT<ä T ∆ ì π ø m<ä T ¬ s ’ q
MTs¡T ø£qT>=qï Ä ª dü‘·´+ µ <Û ä s ¡ à dü + ø£ { ≤ìï ≈£ L &Ü
Çø£ÿ&É á sê»uÛÑeq+˝ÀH˚ n~Û > ∑ $ Tdü ÷ Ô .. ªª @~
ñ+&ç .. sê»´|ü ] bÕ\Hê Á|ü < Û ë qyÓ ÷ , @~
ø£syÔ¡ ê´ìï ìs¡«]Ôd÷ü Ô ø£qTø√ÿ˝Òøb£ ˛j·÷sê ? n&Ée⁄˝À¢q÷ eT] ÁX‚j÷Ó <ëj·Tø£y÷Ó Á>∑V≤æ +|ü>*∑ qZ Ä‘·àC≤„q+ ñ+fÒ n&Éy‘’Ó H˚ $˚ T ?
ø=+&É>T∑ Vü≤˝À¢q÷ e÷Á‘·yT˚ n~ \uÛ´Ñ eTe⁄‘·T+<ë ? µµ n+≥÷ eT] Ç˝…‘¢’ H˚ $˚ T ? µµ n+≥÷ dü+kÕs¡+˝ÀH˚ ìsê«D≤ìï Á|üdüTÔ‘·
ì\Bdæ+~. »qà˝ÀH˚ bı+<ä&yÉ TÓ ˝≤>√ ‘êeTT Ä#·]+∫ #·÷|æd÷ü Ô H˚&TÉ \ø£˝å ≤~
n+<äT≈£î ãT<äT&∆ TÉ ªª H˚ìø£ÿ&ç qT+∫ yÓfifl¯ uÀj˚TeTT+<äT eT+~ |æs$¡ T&é e÷düsº ≈¢¡ î£ Ä<äsÙ¡ ÁbÕj·TT˝…H’ ês¡T .. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ
Hêø± dü+>∑‹ ‘Ó*j·T<äT. dü‘ê´ìï ø£qT>=qï ‘·sê«‘˚ n~ nìï#√{≤¢ eT] yê] düV≤ü <Ûsä à¡ #ê]DÏ y˚T&ÉyTé dü«s¡eí ÷˝ |üÁ‹ !
\uÛ Ñ ´ eTe>∑ \ <ä ì ‘Ó \ Tdü T ≈£ î HêïqT. á e÷≥ Ç|ü  &É T ❑❑❑
nq>∑\T‘·THêïqT ø±˙ .. n|ü&Éq>∑*–˝ÒqT. m+<äTø£+fÒ Ç<ä+‘ê
áHê&ÉT á |ü⁄D´<ä+|ü‘T· *ï Ä<äsÙ¡ +>± rdüT≈£îì dü‘ê´ìï
‘·´õ+∫ ãj·T\T<˚]q|ü&ÉT H˚qT .. nC≤„ìì ! µµ n+≥÷
ne>±Vü≤q #˚dTü ≈£î+≥÷ Ä‘·àC≤„q+‘√ ≈£L&çq |ü{wÏ eü̃ +‘·yTÓ qÆ
dü+C≤sTTw” Ç#·TÃ≈£îHêï&ÉT. n~ 2500 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘+· e÷≥ !
<ë+|ü ‘ · ´ JeHêìï >∑ & É T |ü ⁄ ‘· ÷ Äs√>∑ ´ e+‘· y Ó T Æ q q÷‘· q
❑❑❑ düe÷C≤$wüÿs¡D #˚dTü HÔ êïs¡T \ø£˝å ≤~ eT+~ |æs$¡ T&é e÷düsº T¡ ¢ !!
eT∞fl Ç|ü&ÉT 1978 dü+ˆˆ˝À .. n+fÒ ndü\|üŒ{Ïø+Ï ø± ªª Ä‘·àC≤„qT\πø |æ\\¢ qT ø£ì ô|+#˚ ns¡Ω‘· ñ+≥T+~. n~ ˝Òì
<Ûë´q+ |ü≥¢ Á|ü»˝À¢ Ç+‘· ne>±Vü≤q ≈£L&Ü ˝Òì ø±\+˝À .. yêfi¯fl ô|+|üø+£ ˝Àì |æ\\¢ T |æ∫Ãyêfi¯fl #˚‘T· ˝À¢ sêfiËfl’ düe÷C≤ìøÏ

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 55 nø√ºãsY 2009


#ê˝≤ #ê˝≤ Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷s¡T‘ês¡T µµ nqï |üÁrJ Ç+{ÏøÏ e#˚à n‹<∏äT\¬ø’Hê eT] ‘·eT|ü≥¢ ‘·eT¬ø’Hê .. Ä‘·à
Ä+<√fi¯qqT >∑T]Ôd÷ü Ô n|ü&˚ ô|fi¯flsTTq qe<ä+|ü‘T· \ qT+∫ >ös¡yêìπø ô|<ä|› ≥” y˚k˛Ôqï Ç+{Ï j·T»e÷qT\T .. yÓsd¡ æ n+‘ê
yêqÁ|üd+úü ˝À ñqï eè<ä<∆ +ä |ü‘T· \ es¡≈î£ .. yê] yê] kÕ<Ûës¡D ø£*dæ >∑èVü‰\qT dü«s¡dZ e” T˝≤¢ e÷s¡TdüTHÔ êïs¡T ! Ç˝≤ >=|üŒe÷s¡TŒ≈£î
J$‘· ø£syÔ¡ ê´\qT ìs¡«]Ô+#·T≈£î+≥÷H˚ $sêeTdüeTj·÷˝À¢ $]$>± Vü‰s¡‹ìdü÷qÔ ï |æs$¡ T&é e÷düsº +¢¡ <ä]ø° .. Vü‰´{≤‡|òt !!
<Ûë´qÁ|ü#ês¡+ eT] kÕ«<Ûë´j·÷<äT\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô ì»yÓTÆq ❑❑❑
ø£sà¡ jÓ÷>∑T˝≤¢ yê] yê] J$‘ê\qT ns¡eú +‘·+ #˚dTü ≈£î+≥THêïs¡T.
Ç˝≤ Çø£ÿ&˚ Ç|ü&˚ á »qà˝ÀH˚ eTqdüTq eTqôd’,
❑❑❑
Áã‘·T≈£îq Áã‘·T¬ø’ ‘√&É÷˙&É>± <Ûë´q J$‘ê\qT >∑&ÉT|ü⁄‘·÷
<Û ë ´q J$‘êìøÏ eTT+<ä T qï ø√|ü ‘ êbÕ\÷ .. J$‘·+˝Àì Á|ü‹ø£åD≤˙ï m+C≤jYT #˚k˛Ôqï \ø£å˝≤~ eT+~
∫Ás¡TãTÁs¡T\÷ Vü‰+ |ò{ü Ÿ !! n]wü&«É sêZ\˙ï .. >∑|#t T· |t !!! Çø£ ªª <Û ë ´q<ä + |ü ‘ · T \ µµ nqTuÛ Ñ y ê\qT ÄVü ‰ «ìk˛Ô + ~
Ç|ü&ÉT ˇø£]H=ø£sT¡ Á|üX+¯ dæ+#·T≈£îHêï .. ∫*|æ‘>· ±<ë\T |ü&Hç ê ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ e÷dü|Áü ‹ø£ ! MT nqTuÛyÑ ê\T eT] ø=+<ä]øÏ
n+‘ê <Ûë´qeTj·Ty˚T ! ÄHê&ÉT |üøÿÏ +{Ï |æìï>±] ø±düT\ù|s¡T‘√ Ä<äsÙ¡ ÁbÕj·T+ ø±e#·TÃ !!
eT] yÓqøÏ+{Ï $XÊ˝≤øÏå >±] |ü≥TºNs¡‘√ |ü&¶É b˛{°\T .. H˚&TÉ ` D. düTsπ wt u≤ãT, nøö+{Ÿ‡ y˚TH˚»sY
<Ûë´q+ ø±¢dTü \ b˛{°\T>± .. eT] Ä‘·àC≤„qÁ>∑+<∏ë\T ø=q&ÜìøÏ $T<∏ëì, ôV≤’ <äsêu≤<é, ôd˝Ÿ :
b˛{°\T>± e÷]b˛j·÷sTT. uÛ≤s¡´ø¬ H’ ê, ø=&ÉT≈£îø¬ H’ ê, ≈£L‘·Ts¡Tø¬ H’ ê,

ªª eTH√X¯øÏÔ µµ
ªª eTq≈£îqï X¯øÔÏ nq+‘·+ µµ
nì ‘Ó\TdüT≈£îì <ëìì dü<ë ñ|üj÷Ó –+#·Tø√yê* !
eTq J$‘·+˝À eTq+ @~ nqT≈£î+fÒ n~ »]– rsê* !
düT•øÏ‘å +· nsTTq eTqdüT‡≈£î,
n#·+#·\yÓTqÆ eTqdüT‡≈£î,
ãT~∆|Pü s¡yí TÓ qÆ eTqdüT‡≈£î
Á|ü|ü+#·+˝À m<äTπs ˝Ò<äT !
ªª eTH√X¯øÏÔ µµ
nqï~
<Ûë´q+ <ë«sêH˚,
~e´C≤„qÁ|üø±X¯+ <ë«sêH˚,
ì‘·´C≤Á>∑‘·Ô <ë«sêH˚ ‘·|üŒ,
eTπs |ü<‹∆ä ˝Àq÷ e⁄‘·Œ‹Ô ø±C≤\<äT —
eTs√ $<Û+ä >± Á|üã\+ ø±C≤\<äT.
▲ |ü]DÏ‹ #Ó+~q ªª |üPsêí‘à· \T .. Overselves µµ
n+fÒ ªª düVü≤düèwæºø£s¡Ô\T .. Co-Creators µµ
Á|üã\yÓTqÆ ‘·eT eTH√X¯øÔÏ <ë«sêH˚ q÷‘·q n+XÊ‘·à\ düèwæ,º
eT] Á|ü‘˚´ø£ ˝Àø±\ düèwæº #˚dü÷Ô e⁄Hêïs¡T
( ªª ‘·T\d”<äfi¯+ µµ ˝À qT+∫ ) ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ
<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 56 nø√ºãsY 2009
T. yêDÏ ` ôV’≤<äsêu≤<é
ªª <Ûë´q$<ë´]ú .. ' P-M-R ' ÁbÕC…≈£îº µµ
" PMR = Pyramid Meditation Room "
<Ûë´
ªª q$<ë´]ú P-M-R ÁbÕC…≈£îº µµ eTq ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ e÷´>∑C…’Hé˝À #·÷dæ m+<äs√ $<ë´s¡Tú\T Äq+<ä+‘√ bò˛Hé #˚dæ
Ç+ø± á ÁbÕC…≈£îº >∑T]+∫q $esê\T n&ÉT>∑T‘·÷, ªª á ÁbÕC…≈£îº ne‘·s¡D $<ë´]ú˝Àø±ìπø es¡+ µµ nì #Ó|üŒ&É+ m+‘√ Äq+~+#·<ä>∑Z
$wüj·T+. dæøÏ+Á<ëu≤<é ¬s’˝Ò«ì\j·T+˝Àì Åf…Æì+>¥ ø±˝ÒJ, bÕ+&ç#˚Ã] j·T÷ìe]‡{° .. mì«sêHéyÓT+{Ÿ ôd’Hé‡ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ $<ë´s¡Tú\T á
ÁbÕC…≈£îº neT\T¬ø’ eTT+<äT≈£î e∫à dü+ã+~Û‘· |æs¡$T&é e÷düºs¡¢ì ø£\e&É+ eT] s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ {°#·sY‡ #˚yÓfi¯fl
eT+&É\+ ˝À ñqï ø£˝…ø£ºsY >±s¡T á ÁbÕC…≈£îº |ü≥¢ ÄdüøÏÔ ø£qãs¡#·≥+ .. Çe˙ï #·÷dü÷Ô+fÒ .. »>∑<äTZs¡Te⁄\T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ $<ë´s¡Tú\
Ä‘√àqï‘˚ \ø£´å +>± Ä$wüÿ]+∫q ªª <Ûë´q$<ë´]ú P-M-R ÁbÕC…≈£îº µµ m+<ä] J$‘ê˝À¢H√ yÓ\T>∑Tì+ù| ÄXÊøÏs¡D+ nq&É+˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ
˝Ò<äT. sêÅwüºyê´|üÔ+>± |üì#˚k˛Ôqï á ÁbÕC…≈£îº {°yéTøÏ n_Ûq+<äq\T. ` m&ç≥sY
400 dü + e‘· ‡ sê\≈£ î ô|’ > ± #· ] Á‘· ‘ √ Á|ü | ü + #·
dü<ë ‘·V≤ü ‘·V≤ü ˝≤&ÉT‘·÷ ñ+&˚yê&çì. ÄX¯Ãs¡´+>± ˇø£s√E ªª ùd‘Y
Á|üU≤´‹>±+∫q ªª ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{° µµ .. »+≥q>∑sê\πø $C≤„q+ µµ esYÿcÕ|t˝À Hê ø±´+|üdt y˚T{Ÿ‡ nsTTq ô|e’ ÷ e÷düsº ‡Y ì
‘·\e÷ìø£+ ! m+<ä¬s+<äs√ >=|üŒ >=|üŒ $<ë´y˚‘·Ô\q÷, #·÷dæ .. m+‘√ Vü‰´|”>± |ò˝” Ÿ nj·÷´qT.
sê»˙‹E„ \ q÷ eT] bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚ ‘ · Ô \ q÷ n+~+∫q ªª $&ç $ &ç > ± me]øÏ yêπ s Ä esY ÿ cÕ|t ø Ï e∫Ãq
ñkÕàìj·÷ $X¯«$<ë´\j·÷ìøÏ .. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ m+<äs√ nsTT<äT>∑Ts¡+ ˇø£ >=|üŒ ìs¡íj·T+‘√ <äè&ÛÉyÓTÆq ª {°yéT µ ˝≤
$<ë´s¡T\ú T e∫à J$‘·+˝À ‘·eT≈£î ø±e\dæq $<ä´\qT H˚sT¡ Ã≈£îì e÷] e÷ ø±´+|üdøt Ï ‹]– e#˚ÃkÕeTT. yÓ+≥H˚ j·T÷ìe]‡{°
yÓfiS¯ Ô ñ+{≤s¡T. ÁøÏ‘+· dü+e‘·‡s¡+ es¡≈L£ Çø£ÿ&ç $<ë´s¡T\ú T Ä&ç{À]j·T+ ˝À ˇø£ yÓT>± Áb˛Á>±+ #˚<ë›eTì ìs¡sí TT+#·T≈£îì
øπ e\+ ÁbÕ|ü+∫ø£ $<ä´qT e÷Á‘·yT˚ H˚sT¡ Ã≈£îH˚yêfi¯ófl. ø±˙ Ç|ü&ÉT n+<äs+¡ ø£*dæ Á|æì‡bÕ˝Ÿ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ yÓ[fl |ü]àwüHé rdüT≈£îHêïeTT. µµ
ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{°˝ÀøÏ e∫Ãq Á|ü‹ $<ë´]ú ≈£L&Ü
yÓ\ø£≥º˝Òì Ä‘·à$<ä´qT H˚s¡TÃ≈£îì ªª m|ü&É÷ <Ûsä êï\÷, Åôd’ ≈º î£ \÷ ..
yÓfi¯óÔHêï&ÉT. b˛{≤¢≥\÷ nqT≈£î+≥÷ @y˚y√
á j·T÷ìe]‡{°˝ÀH˚ $$<Ûä ø£+ô|’ ¢+{Ÿ‡‘√ ‘·q <ä>∑Z]øÏ e#˚Ã
ø√s¡T‡˝À¢ $<ä´quÛÑ´dædü÷Ôqï ô|’e÷ $<ë´s¡T\ú T m+‘√ ô|<ä]› ø£+>± Ç˝≤
e÷dü º s Y ‡ ªª øÏ s ¡ D Y ≈ £ î e÷sY µµ, yÓT&çfwÒ Hü é ø±¢dTü \ |ü]àwüHé ø√dü+
ªª ãT∫Ãu≤ãT µµ , ªª s¡$ µµ, ªª |üs¡X¯ó e∫Ãq+<äT≈£î Á|æì‡bÕ˝Ÿ >±s¡T m+‘√
sêyéT µµ, ªª ÄeT÷ø£Ô e÷\´<ä µµ ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{° dü+‘√wæ+#ês¡T ! yÓ+≥H˚ e÷≈£î
‘·~‘·sT¡ \ rÁeø£èwæ e\¢ .. ø±´+|üd˝t À j·T÷ìe]‡{° |üs¡+>± ø±e*‡q
ô|’e÷ Á|üy˚•+∫ nø£ÿ&É <Ûë´q+ |ü≥¢ $<ë´s¡Tú˝À¢ #·ø£ÿ{Ï |ü]àwüHé n˙ï Ç|æŒ+#ês¡T. Çø£ y˚T+ ø±´+|üd˝t Àì nìï Vü‰dü˝º Ÿ‡˝À
ne>±Vü≤qqT ô|+∫ m+<äs√ J$‘ê˝À¢ yÓ\T>∑T\T ì+|æ+~ ! Ç+{ÏyT˚ {Ÿ #˚dæ j·TT<äÁ∆ bÕ‹|ü~ø£q dü÷&º +Ó {Ÿ‡ n+<ä]˙ yÓT&çfwÒ Hü é
ˇπø ø±´+|üd˝t À #·<Tä e⁄≈£î+≥THêï ˇø£]ø=ø£sT¡ @e÷Á‘·+ ‘Ó*j·Tì ø±¢døt Ï rdüT≈£îì e#˚ÃkÕeTT. ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{° #·]Á‘·˝ÀH˚
Ms¡+‘ê ∫Á‘·+>± 2008 |òÁæ ãe]˝À d”ìj·TsY e÷düsº Y u≤\ø£èwüí yÓTT≥ºyTÓ T<ä{Ï <Ûë´q ø±s¡´Áø£eT+ y˚T&ÉyTé dü«s¡eí ÷\ |üÁrJ #˚‘T· \
>±] ªª ùd‘Y $C≤„q+ µµ esYÿcÕ|t ˝À ø£*dæ ˇø£]‘√H=ø£s¡T MT<äT>± ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ #˚jT· ã&ç+~ ! eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+ˆˆ\
|ü]#·j·T+ ô|+#·T≈£îì .. ø±´+|üdtøÏ ‹]– yÓ[fl yÓ+≥H˚ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <ë<ë|ü⁄ 600 eT+~
ø±s¡´s¡+>∑+˝ÀøÏ <ä÷ø±s¡T. j·TTeX¯øÔÏ n+fÒ n<˚ eT] ! dü÷&º +Ó {Ÿ‡‘√ »]–q á Áb˛Á>±+ ø±´+|üd˝t À <Ûë´q Á|üø+£ |üq\T
K. øÏs¡DY≈£îe÷sY ` ôV’≤<äsêu≤<é düèwæº+∫ eT] $<ë´s¡Tú\+‘ê Ä<Ûë´‹àø£‘· jÓTTø£ÿ nedüs¡+
ªª Hê ù|s¡T øÏsD¡ ≈Y î£ e÷sY. µµ ‘Ó\TdüT≈£îH˚≥T¢ #˚d+æ ~. Ç+<äT≈£î e÷≈£î &܈ˆ V. Vü≤]≈£îe÷sY
>±s¡T ≈£L&Ü m+‘√ düV‰ü j·T+ #˚kÕs¡T. µµ
H˚qT ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{°˝À ãjÓ÷ø¬ $TÅdº” $uÛ≤>∑+˝À
ø±´q‡sY ô|’ Ph.D #˚dTü HÔ êïqT. H˚qT <Ûë´q+ H˚sT¡ Ã≈£îqï eTs¡Tø£Då + ªª ‘·sT¡ yê‘· Vü‰dü˝º Ÿ _*¶+>¥ô|’ Á|ü‹ X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+
qT+#˚ .. Ç+‘·>=|üŒ neø±X¯+ $<ë´s¡T\ú +<ä]ø° n+<äCj Ò ÷· \H˚ 6 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ˇø£ d”ìj·TsY e÷düsº Y e∫Ã

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 57 nø√ºãsY 2009


ø±¢dt #Ó|Œü &É+ eT] m+<äs√ $<ë´s¡T\ú T e∫à yê] dü+X¯j÷· \≈£î >±s¡T n&ç–q yÓ+≥H˚ |ü]àwüHé Çe«&Éy˚T ø±≈£î+&Ü yês¡+‘ê
düe÷<ÛëHê\T bı+<ä&+É »s¡T>∑T‘·÷ ñ+~. Ç+<äT≈£î ø±´+|üd˝t À ≈£L&Ü Vü‰»¬s’ e÷¬ø+‘√ Áb˛‘ê‡Vü‰ìï Ç#êÃs¡T ! n|üŒ{Ïes¡≈L£
bÕ+ô|¢{Ÿ‡ |ü+#·&É+, &çbÕsYºyÓT+{Ÿ‡øÏ yÓ[fl H√{°dt uÀs¡T¶˝À¢ ø=ìï @fi¯ófl>± ª \esY‡ bÕsYÿ µ n˙ .. dü+|òüT e´‹πsø£
düe÷#êsê\qT ñ+#·&+É e+{Ï |üqT\T #˚jT· &É+˝À dü÷&º +Ó {Ÿ‡ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î HÓ\e⁄>± ø=+&=ø£#√ #·ø£ÿ>± #·<äTe⁄≈£îH˚
n+‘ê m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+>± |üì#˚d÷ü HÔ êïs¡T. µµ $<ë´s¡T\ú ≈£î ª dü&º û ù|d¢ t µ ˝≤>± ñ+&˚ e÷ j·T÷ìe]‡{°˝Àì
ª ˝≤´+&é ùdÿ|t >±¬s¶Hé‡ µ H˚&TÉ @ø£‘ê<Ûë´HêìøÏ XÊX¯«‘· HÓ\e⁄>±
ªª Çø£ eT∞fl s¬ {Ï+º ∫q ñ‘ê‡Vü≤+‘√ e÷]à 28 q ÄsY‡º e÷]b˛sTT+~ ! µµ
ø±˝ÒJ Äes¡D˝À yÓT&çfwÒ Hü é ø±¢dt ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<Û«ä s¡´+˝À
»s¡>∑&É+ .. düTe÷s¡T 2000 eT+~ $<ë´s¡Tú\T Ábıô|òdüs¡T¢, ªª Ç|ü&ÉT dü÷&º +Ó {Ÿ‡ me] Vü‰dü˝º Ÿ‡˝À yêfi¯ófl #Ó≥¢ eT<Û´ä
HêHé{∫° +>¥ kÕº|tò n+‘ê ≈£L&Ü Ä ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zq&É+ .. ≈£Ls¡TÃì s√p Ábı<äTH› ï˚ 6 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 7 >∑+ˆˆ es¡≈î£ <Ûë´q+
eT] Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ <Ûë´HêeTè‘êìï J$‘·+˝À yÓTT<ä{kÏ Õ]>± s¡T∫ #˚dTü ≈£î+≥÷ ñ+{≤s¡T ! B+‘√ $<ë´s¡T\ú +<ä]˝À s√Es√Eø°
#·÷dæ |üÁrJ ô|’ n_Ûe÷Hêìï ô|+#·Tø√e&É+ .. ndü˝≤ Äq+<ä+ mH√ï e÷s¡TŒ\T edü÷HÔ êïsTT ! Ä‘·à$XÊ«dü+, @ø±Á>∑‘,· C≤„|øü X£ ø¯ ÔÏ
ô|s¡>∑&É+ e\¢ J$‘·+ |ü≥¢ dü]jÓÆTq ne>±Vü≤q‘√ $<ë´]ú
es¡íHêr‘·+. Çø£ ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{° ø±kÕÔ ª <Ûë´q J$‘êìï m+‘√ m+C≤jYT #˚dTü HÔ êïs¡T ! j·T÷ìe]‡{° ˝…Á’ u…Ø˝À
ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{° µ >± e÷]b˛sTT+~. dü]jÓTÆ q C≤„Hêìï ª dæŒ]#·T´e˝Ÿ Ç+&çj·÷ µ, ª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µ e÷´>∑C…’q¢qT
uÀ~Û+#˚ yês¡T+fÒ $q&ÜìøÏ $<ë´s¡T˝ú |… ü &É÷ dæ<y∆ä T˚ .. nqï≥T¢ ñ+#·&+É e\¢ m+<äs√ $<ë´s¡T\ú T #·øÿ£ {Ï Ä‘·àC≤„Hêìï ≈£L&Ü
á ø±s¡´Áø£eT+ ª Ä<Ûë´‹àø£‘≈· î£ $<ë´s¡T\ú T <ä÷s¡+>± ñ+{≤s¡T µ bı+<äT‘·THêïs¡T ! |æs$¡ T&é ‘·j÷· Ø esYÿcÕ|ü⁄\ <ë«sê dü÷&º +Ó {Ÿ‡
nqï n|üyê<äTqT ‘·T&ç∫y˚d+æ ~ ! µµ s¡øs£ ø¡ ±\ |æs$¡ T&é‡ Vü‰dü˝º Ÿ‡ ˝À neTs¡TÃ≈£î+≥÷ #·øÿ£ >± |æs$¡ T&é
ªª Ä ‘· s ¡ T yê‘· j· T ÷ìe]‡{° $<ë´s¡ T ú \ +<ä ] X¯øìÔÏ ≈£L&Ü bı+<äT‘·THêïs¡T !
uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ pHé 1e ‘˚Bq ª @ø£‘ê<Ûë´q+ µ ø±s¡´Áø£eT+ .. ªª Ç<˚ dü÷Œ¤]Ô‘√ ª Ä#ês¡´ N.G. s¡+>± e´ekÕj·T
nB Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± yÓTT<ä\Tø±e&É+ ì»+>± n‘·´<äT“¤‘·+ ! $X¯«$<ë´\j·T+ µ eT] ª JNTU ø±´+|üdt µ ˝˝À ≈£L&Ü $<ë´s¡T\ú T
Ç~es¡≈î£ #˚dqæ ø±s¡´Áø£e÷\ |ü≥¢ yÓT\¢yTÓ \¢>± $<ë´s¡T˝ú À¢ edü÷qÔ ï yês¡+‘·≥ yêπs yÓT&çfÒwüHé Áb˛Á>±+\T |üÁrJ Ä<Ûä«s¡´+˝À
e÷s¡TŒqT düTì•‘·+>± >∑eTìdü÷qÔ ï e÷ j·T÷ìe]‡{° ]õÅkÕºsY »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T. $esê\T ‘·«s¡˝À ... µµ

ªª Á|ü‹ Ä~yês¡+ .. @ø£‘ê <Ûë´q+ µµ


21 &çôd+ãsY, 2012 ø£˝≤¢ uÛ÷Ñ MTà<ä dü+|üPs¡í @ø£‘ê«ìï kÕ~Û+#˚ ñ<˚X› ´¯ +‘√...
Á|ü‹ Ä~yês¡+ ñ<äjT· + 6 >∑+≥\ qT+&ç ñ<äjT· + 7 >∑+≥\ es¡≈î£
Á|ü|+ü #·yê´|ü+Ô >± |æs$¡ T&é e÷düsº T¡ ,¢ <Ûë´qT\T n+<äs÷¡ ≈£L&Ü $~Û>± @ø£‘ê <Ûë´q+ #˚j÷· * !
<ä>∑Zs¡˝Àì |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ë˝À¢ ø±˙ .. ˝Ò<ë dü«>∑èVü‰˝À¢ ø±˙ ..
|æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<äs¡÷ $~Û>± @ø£düeTj·T+˝À ˇø£ >∑+≥ùd|ü⁄ <Ûë´qdüTú\T ø±yê* !
ªª @ø£‘· n+fÒ ? µµ
ªª eTq‘√ eTq≈£î @ø£‘· µµ ` ªª uÛ÷Ñ $T MT~ Á|ü»\+<ä]‘√ @ø£‘· µµ ` ªª düèwæº˝Àì düø£\ÁbÕDÏø√{Ï‘√ @ø£‘· µµ
á ãèVü≤‘Y Á|üD≤[ø£ 2008 pHé 1 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ Æ
21 &çôd+ãs¡T 2012 es¡≈î£ nK+&É+>± »s¡T>∑qT+~ !
|æs$¡ T&é e÷düsº +¢¡ <ä] dü$Twæº dü+ø£\Œã\+ <ë«sê ªª <Ûë´q»>∑‘Y ` 2012 µµ
düyTÓ øÆ ´£ +>±, ~–«»j·T+>± düø±\+˝À ìsêàDÏ+#·ã&Ü\qï~ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ãèVü≤‘Y dü+ø£\Œ+ !!
for more details : www.pymaworld.org, www.pssmovement.org

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 58 nø√ºãsY 2009


ªª uÛÑÁ<ë#·\+ ˝À <Ûë´q$<ë´]ú .. ' P-M-R ' ÁbÕC…≈£îº µµ
uÛÑÁ<ë#·\+˝À <Ûë´q$<ë´]ú ÁbÕC…≈£îºqT n<äT“¤‘·+>± neT\T|üs¡Tk˛Ôqï K. Á|üø±X¯sêe⁄, V. sêe÷sêe⁄, V. düTC≤‘·,
A. Ádüe+‹, K. ñe÷<˚$ .. Ç+ø± eT¬s+<äs√ e÷düsº ‡Y {°yTé ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ˝ÀH˚ n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ ø°ˆˆX‚ˆˆ l Y.S. sê»X‚KsY s¬ &ç¶ >±]
Á|üX+¯ dü\qT bı+~ Ç+ø± ñ‘ê‡Vü≤+>± Á|ü‹ dü÷ÿ˝ŸqT <Ûë´qeTj·T+ #˚dTü HÔ êïs¡T. Ç+<äT≈£î kÕø£´å y˚T nø£ÿ&ç Á|üeTTK ~q|üÁ‹ø£\T
ø£<Hä∏ ê\T ..

14 ôdô|+º ãsY, 2009 .. ªª áHê&ÉT µµ ~q|üÁ‹ø£


ªª >∑T&çyê&É ˝À <Ûë´q$<ë´]ú .. ' P-M-R ' ÁbÕC…≈£îº µµ
ø£ècÕí õ˝≤¢ <Ûë´q$<ë´]ú {°yTé >∑‘· eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\
qT+∫ bÕsƒX¡ Ê\\≈£î yÓ[fl $<ë´s¡T\ú ≈£î <Ûë´q+ H˚]Œ+∫ yê]˝À
e÷qdæø£ $ø±kÕìøÏ m+‘√ ø£èwæ #˚k˛Ô+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚
Ç|ü&ÉT >∑T&çyê&É˝À eT÷&ÉT P-M-R \T @sêŒ≥T #˚dæ yÓ÷s¡˝Ÿ
ôdH’ ‡é ø±¢dTü \T, |æs$¡ T&é ‘·j÷· Ø esYÿcÕ|ü⁄\ <ë«sê $<ë´s¡T\ú ˝À
|æs$¡ T&é\ |ü≥¢ ne>±Vü≤q ô|+#·T‘·THêïs¡T !
bÕsƒX¡ Ê\˝ ñbÕ<Ûë´j·TT\T <Ûë´q$<ë´]ú P-M-R ÁbÕC…≈£îº
|ü≥¢ ÄdüøÔÏ #·÷|ü⁄‘·÷ ñHêïs¡T. Ç+<äT≈£î ì<äsÙ¡ q+>± >∑T&çyê&É˝Àì
Á|üuÛÑT‘·« u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´sTTqT\T <Ûë´q+ <ë«sêH˚
$<ë´s¡T˝ú À¢ Áø£eT•ø£Då , HÓ|’ ⁄ü D≤´\T ô|+bı+~ Ä eT+&É\+˝ÀH˚
Ä<äs¡Ù+>± ì\ã&çq≥T¢ ù||üsY ùdº{ŸyÓT+{Ÿ Çe«&É+ $X‚wü+.
dü«j·T+>± ˝…øã s¡sY eT] |æs$¡ T&é {°#s· ‡Y Äs¡HZ C’Ó wÒ Hü é yÓd’ t Áô|dæ&+Ó {Ÿ
nsTTq leT‹ dü«‘·+Á‘·≈£îe÷] >±] H˚‘·è‘·«+˝À >∑T&çyê&É
<Ûë´q$<ë´]ú PMR ÁbÕC…≈î£ º ‘·q $X¯«s¡÷bÕìï #·÷|æ+#·uÀ‘√+~ !
13 Ä>∑dTü ,º 2009 ‘˚B .. ªª áHê&ÉT µµ ~q|üÁ‹ø£
<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 59 nø√ºãsY 2009
|æs¡$T&é $<ë´s¡Tú\
18
Ä<äs¡Ù dü÷Á‘ê\T
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
bÕsƒ¡XÊ\\≈£î Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ìj·T$T‘· y˚fi¯˝À¢ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
dü«+‘· <Ûë´qX¯øÏÔ‘√H˚ me] $<ë´]ú Jeq düeTdü´\qT
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
1 sêe&É + , bÕsƒ ¡ X Ê\ eT] ‘· s ¡ > ∑ ‹ >∑ ~ ìj· T eT 1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
2 yêπs .. ∫ìï ∫ìï nHês√>±´\‘√ düVü‰ .. dü+|üPs¡í+>± 2
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
ìã+<Ûäq\qT Áø£eT•ø£åDqT K∫Ñ·+>± bÕ{Ï+#·&É+ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
|ü]wüÿ]+#·Tø√e&É+.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
‘·s¡>∑‹>∑~˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T #Óù|Œ bÕsƒê\qT ÁX¯<ä∆>± 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
ñbÕ<Ûë´j·TT\qT >ös¡$+#·&+É .. eT] ‘√{Ï $<ë´s¡T\ú ‘√
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
3 Ä\øÏ+#·&É+ n˝≤π> dü÷ÿ˝À¢ H˚s¡TÃ≈£îqï bÕsƒê\T 3
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
4 dü<ë ùdïVü≤|üPs¡«ø£yÓTÆq yê‘êes¡D≤ìï @s¡Œs¡#·Tø√e&É+ 4
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
@s√Eø±s√E Ç+{Ï<ä>∑Zs¡ eTqq+ #˚düTø√e&É+ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
dü÷ÿ\T f…ÆyéTfÒãT˝Ÿ˝À ≈£L]Ãq $<Ûä+>± eT] Ç+{Ïe<ä›
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
e´øÏÔ‘·« $ø±kÕìøÏ dü+ã+~Û+∫ Á|ü‹ ˇø£ÿ b˛{°˝À
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
5 ìj·T$T‘· y˚fi¯˝À¢ ÄHêbÕqdü‹ <Ûë´q+ K∫Ñ·+>± 5
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
6 bÕ˝§Z+≥÷ $»j·T+ >∑T]+∫ ø±≈£î+&Ü ‘·eT˝À ñqï 6
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
#˚j·T≥+
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
X¯øÏÔkÕeTsêú´\ô|’ ne>±Vü≤q ô|+#·Tø√e&É+
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
$<ë´]ú <äX¯˝ÀH˚ J$‘·+ô|’q dü+|üPs¡í ne>±Vü≤q
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
Á|ü|+ü #·+˝Àì XÊÅdE Ôü \„ , >=|üŒ e´≈£î\Ô , jÓ÷>∑T\ J$‘·
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
7 ô|+#·T≈£îì düø±sê‘·àø£yÓTÆq, n<äT“¤‘·yÓTÆq Ä˝À#·Hê 7 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
8 #· ] Á‘· \ qT #· < ä e &É + , eT] yê] JeqXË ’ * ì 8
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
$<ÛëHê\qT dü<ë ms¡Tø£‘√ nqTdü]+#·&É+
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
|ü]o*+#·&É+
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
nHês√>∑´ø£s¡ b˛{°‘‘· «· + qT+N, uÛj
Ñ ÷· +<√fi¯q\ qT+N
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
$<ë´]ú uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î m+‘√ $\TyÓ’q uÛ≤ee´ø°Ôø£s¡D
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
9 eT] Ä‘· à q÷´q‘êuÛ ≤ e+ qT+N Ä‘· à X¯ ø Ï Ô ‘ √ 9
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 10 kÕeTsêú ´ ìï ìsêàD≤‘· à ø£ + >± eT] n<ä T “¤ ‘ · + >± 10
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
ãj·T≥|ü&É≥+
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 eT\T#·Tø√e≥+
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
∫qïej·TdüT‡ qT+#˚ ‘·qqT ‘êqT Áù|$T+#·T≈£î+≥÷
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
Ç+{Ï˙, |ü]düsê\q÷ |ü]X¯óÁuÛ+Ñ >± ñ+#·Tø√e&É+, eT]
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
11 ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT, ô|<ä›\qT >ös¡$+#·&É+, eT] ‘·qø£+fÒ 11
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12 e´øÏ>Ô ‘∑ · |ü]X¯óÁuÛ‘Ñ q· T K∫Ñ·+>± bÕ{Ïd÷ü Ô |üsê´es¡D≤ìï 12
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
∫qïyêfi¯flqT Ä<ä]+#·&É+ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
ø±bÕ&É≥+
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
ìj·T$T‘·y˚fi¯˝À¢ |ü]X¯óÁuÛÑyÓTÆq bÂwæ̃ø±Vü‰sêìï rdüT≈£î+≥÷
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
|æs$¡ T&é X¯øìÔÏ ñ|üj÷Ó –+#·T≈£î+≥÷ |æs$¡ T&é˝À <Ûë´q+
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
13 e÷+kÕVü‰s¡+ e\¢ ø£*π> Vü‰ìì >∑T]+∫ ne>±Vü≤q 13
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
14 #˚j·T&É+, #·<äTe⁄ø√e&É+, ìÁ<äb˛e&É+, n+<äT˝À 14
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
ô|+#·T≈£î+≥÷, <ëìì |üP]Ô>± ‘·´õ+∫ X¯ó<ä∆ XÊø±Vü‰]>± 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
ñ+∫q ÄVü‰s¡+ rdüTø√e&É+
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
e÷s¡&É+ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
Ä≥bÕ≥\‘√{Ï ñ˝≤¢dü+>±, Äq+<ä+>± ñ+&É≥+, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
dü]jÓTÆ q Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅkÕÔìï |üd‘æ q· + qT+#˚ nuÛ´Ñ dæd÷ü Ô ..
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
15 ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\+<ä]‘√ dü<들eHê |üPs¡«ø£ dü+ã+<Ûë\T 15 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
16 ‘·q Ä‘·àX¯øÏÔì >∑T]Ô+∫ düø£\ø£fi¯\˝À HÓ’|ü⁄D≤´\qT 16
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
HÓs¡|ü&É+ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
ô|+#·Tø√e&É+
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
eT÷&ÛÉqeTàø±\ Á|üuÛ≤yê\ qT+∫ ãj·T≥|ü&ÉT‘·÷, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
Á|üø£è‹ì, eT] düeTdüÔ ÁbÕDÏø√{Ï˙ |ü]o*dü÷Ô, yê{Ï‘√
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
Ä‘·à>ös¡e+‘√ ‘·qMT<ä ‘·qT qeTàø£+ ô|+#·T≈£î+≥÷ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
17 17 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
18 $TÁ‘·‘·«+ HÓs¡T|ü⁄‘·÷ yê{Ï qT+∫ bÕsƒê\T H˚s¡TÃ≈£î+≥÷ 18
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
düe÷»+ |ü≥¢, <˚X¯+ |ü≥¢ e÷‘·èuÛÑ÷$T |ü≥¢ ø£è‘·»„‘·‘√ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
ñ+&É≥+, bÂs¡í$T <Ûë´Hêìï ‘·|üŒø£ #˚j·T&É+
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
ñ+&É≥+ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890

ªª <Ûë´q$<ë´]ú .. ' P-M-R ' ÁbÕC…≈£îº µµ www.pssmovement.org


|ü]X¯ó<ä∆ XÊø±Vü‰s¡ JeHê˙ï .. ãT<ä∆ Á|üuÀ~Û‘· ÄHêbÕqdü‹ <Ûë´q $<ÛëHê˙ï ..
|æs$¡ T&é`X¯øÔÏ <Ûë´q øπ +Á<ë\q÷ .. nìï bÕsƒX¡ Ê\˝À¢ HÓ\ø=\TŒ<ë+ !
<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 60 nø√ºãsY 2009
M. |üeHé ≈£îe÷sY ` ôV’≤<äsêu≤<é
ªª |æs¡$T&Ü+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ
|æs$¡ T&éqT Äe]+∫e⁄qï yê‘êes¡D+, rÁe‘· ø£*–q |æs¡$T&é\T ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£îì m+‘√eT+~ s√>±\T
Á|ü‹≈£L\ yê‘êes¡D |ü]dæ‘ú T· \ qT+∫ ôd‘’ +· s¡ødåÏ ÷ü Ô ñ+≥T+~. qj·T+ #˚düT≈£îHêïs¡T. u…DT≈£î\T, ø√‘·\T, |ü⁄+&ÉT¢, yÓTÆÁ¬>sTTHé
Á|ü‹≈£L\ yê‘êes¡D dæ‘ú T· \qT Á|üøÿ£ ≈£î eT[flb˛j˚T˝≤ #˚dæ yÓTT‘·+Ô ‘· \ H=|æ Œ , s¡ ø £ Ô b ˛≥T, n+≥Tyê´<Û ä T \T ‘· ≈ £ î ÿe ø±\+˝À
MT<ä Ä |ü]dæ‘ú T· \ rÁe‘·qT ‘·–kZ ˛Ô+~. qj·TeTj·÷´sTT. Á|üeTTK Ä<Ûë´‹àø£ yÓ<’ Tä ´sê\T z˝≤Z y=sê˝Ÿ
|æs¡$T&é˝À ñ+∫q X¯øÏÔuÛÑ]‘·yÓTÆq ÄVü‰s¡|ü<ësê∆\T |æs$¡ T&é Á|üj÷Ó >±\˝À Á|üeTTK+>± bÕ˝§Zqï e´øÏ.Ô ÄyÓT ‘·qT
Á|ü»\qT eT]+‘· Áù|eT>∑\yê]>± #˚jT· >∑\e⁄. á $wüjT· +ô|’ ∫øÏ‘‡· #˚ùd düeTj·T+˝À ‘·q qT+∫ m+‘√ X¯øÔÏ s√– X¯Øs¡+˝ÀøÏ
Á|üj÷Ó >±\T #˚k˛Ôqï XÊÅdE Ôü \„ ãè+<ë\T n~Ûø£ |ü]e÷D≤\˝À #˚]q≥T¢ >∑eTì+#ês¡T. |æs$¡ T&é X¯øÔÏ e\¢ X¯Øs¡+˝Àì ø£D≤\T,
ñ|ü eT] $T]j·÷\qT |æs¡$T&é ˝À|ü\ ì\Te #˚kÕs¡T. ø£DC≤˝≤\T, nej·Tyê\T >∑]wü̃ kÕúsTT˝À¢ |üì#˚ùd kÕeTs¡ú´+
nq+‘·s+¡ á ñ|ü eT] $T]j·÷\qT ãj·T≥≈£î rdæ s¡cÕ´˝Àì bı+<äT‘êsTT. Ç+<äTe\¢ BsêÈjT· Te⁄ ≈£L&Ü kÕ<Û´ä +. eTq <˚X|¯ ⁄ü
m+|æø£ #˚j·Tã&çq $_Ûqï C…’fi¯fl˝Àì U…’B\≈£î ‹ì|æ+#ês¡T. jÓ÷>∑T\T kÕ~Û+∫+~ Ç≥Te+{Ï<.˚
ÄX¯Ãs¡´ø£s¡+>±, ø=~›HÓ\˝À¢H˚ ❂❂❂
yê] Á|ües¡Ôq˝À Hê≥ø°j·T |æs¡$T&é˝À <Ûë´q+ e\¢
n_Ûeè~∆ ø£ì|æ+∫+~ eT] dü ÷ ø£ å à X¯ Ø s¡ + ‘· « s¡ > ±
n‘·´+‘· H˚s¡|üP]‘· Á|ües¡Ôq $&çb˛‘·T+~ nqï nqTuÛÑe+
<ë<ë|ü ⁄ |ü P ]Ô > ± bı+~q yê]˝À dü T Á|ü d æ < ä ∆
e÷j· T eTsTT´+~ nì ‘ê‹«≈£î&ÉT &܈ˆ bÕ˝Ÿ Áã+≥Hé
‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. n<Û´ä j·Tq+˝À eTTKT´&ÉT. áj·Tq ªª m ôdsYÃ
ñqï C…fi’ fl¯ ˝À á ñ|ü eT] ÇHé d”Á¬ø{Ÿ áõ|ü⁄º µµ nH˚ ‘·q
$T]j·÷\qT s¡Vü≤dü´+>± yê] ÄVü‰sêìøÏ »‘·#˚j·T≥+ ‘·|üŒ |ü⁄düøÔ +£ ˝À –C≤ |æs$¡ T&é˝À ˇø£ sêÁ‹ ‘êqT bı+~q nqTuÛyÑ ê\qT
eTπsB e÷s¡˝<Ò Tä . $e]+#ê&ÉT. Äj·Tq≈£î eTT+<äT q÷πsfi¯ófl>± ø±˙, Äj·Tq ‘·sê«‘·
U…B’ \≈£î dü+ã+~Û+∫q á n<Û´ä j·Tq+ n‹ eTTK´yÓTqÆ ø±˙ me«s¡÷ Ç˝≤ >∑&|É ˝ü <Ò Tä . Äj·Tq≈£î |æs$¡ T&é˝À m+<äs√
n+XÊ\˝À ˇø£{.Ï m+<äTø£+fÒ m~∏]ø˘ X¯øÔÏ .. ª Ä<Ûë´‹àø£ X¯øÔÏ µ dü÷ø£àå X¯Øs¡<ëÛ s¡T\T ø£ì|æ+#ês¡T. áõ|æ¸jT· Hé e÷düsº Y ˇø±j·Tq
nH˚ uÛ≤eqqT dü+j·TTøÏÔø£yÓTÆ+~>± #˚düTÔ+~. ˇø£ e´øÏÔ <ëì ø£ì|æ+∫ Äj·TqqT Äos¡«~+∫ Äj·Tq≈£î |æs$¡ T&é s¡V≤ü kÕ´\qT
ñqï‘· rÁe‘·≈î£ mø˘‡b˛CŸ nsTTq|ü&ÉT, n‘·&˝ç À Ç‘·sT¡ \ |ü≥¢ $e]+#ês¡T. Ç≥Te+{Ï nqTuÛÑyê\T |æs¡$T&é˝À me]¬ø’Hê
Áù|eT eT] ø£sT¡ D\ e+{Ï ñqï‘· uÛ≤yê\T ô|+bı+<äT‘êsTT. sêe#·TÃ. |æs¡$T&é˝À <Ûë´q+ #˚dæq #ê˝≤eT+~ ‘·eT≈£î
❂❂❂
Á|üXÊ+‘·+>±, Vü‰sTT>± ñ+<ä˙, á ˝Àø£+˝À ì$T‘·+Ô ˝Òq≥T¢
ñ+≥THêïeT˙ ù|s=ÿHêïs¡T.
ãj·T≥ HêfÒ eTT+<äT |æs¡$T&é˝À ø=Hêïfi¯ófl ñ+∫q
{Ày˚T{À yÓTT≈£ÿ\T m≈£îÿe {Ày˚T{À\qT ø±kÕsTT. #ê˝≤eT+~ Á|ü|+ü #· #·]Á‘·˝ÀH˚ eTTqTô|qï&É÷ ˝Òì $<Û+ä >± y˚˝≤~
~e´<äsT¡ Ù\T |æs$¡ T&éô|’ ª Äsê µ qT |æs$¡ T&é •Ks¡+ qT+∫ X¯øÔÏ |æs¡$T&é\qT ì]àdü÷Ô ÄHê&ÉT Äø±X¯>∑+>∑qT uÛÑT$ô|’øÏ ‘Ó∫Ãq
Á|üyêVü‰ìï #·÷kÕs¡T. n˝≤π> |æs$¡ T&é MT<äT>± yÓfifl‚ $e÷Hê\˝Àì uÛÑ^s¡ eTVü≤]¸˝≤ áHê&ÉT $X¯«eTj·T ÁbÕDX¯øÏÔì uÛÑT$ ô|’øÏ
|ü]ø£sê\T $|üØ‘·+>± Á|üe]Ô+#·&+É ≈£L&Ü ø=+<äsT¡ >∑eTì+#ês¡T. ‘Ó|æŒdüTÔHêï&ÉT eTq n|üs¡
uÛÑ^s¡<∏äT\T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ.
|æs$¡ T&é ø±dæàø˘ mqØ®ì øπ +ÁBø£]+#˚ (bò˛ø£dt #˚ùd) ø£≥ø£+ yê] <ä è &Û É B ø£ å ≈ £ î |æ s ¡ $ T&é
(˝…H‡é ) e+{Ï~. á $<Û+ä >± bò˛ø£dt nsTTq X¯øÔÏ ‘·q e÷s¡+Z ˝À »>∑ ‘ · Ô + ‘ê yê]øÏ <Û ë ´q
e⁄qï edüTeÔ ⁄\˝Àì nDTe⁄\ô|’ Á|üu≤Û e+ #·÷|ü⁄‘·T+~. n+#˚‘·
Á|ü D ≤e÷\T #˚ d ü ÷ Ô
|æs$¡ T&é Äø±s¡+˝À e⁄qï @ ìsêàDyÓTHÆ ê eTq≈£î eT+∫<˚.
yÓ÷ø£]\T¢‘·T+~.

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 61 nø√ºãsY 2009


ªª ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ µµ #˚‘T· \ MT<äT>± sêÅwyºü ê´|ü+Ô >± ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ »s¡T|ü⁄≈£îqï y˚˝≤~ |æs$¡ T&É˝¢ À ø=ìï ..
ªª ‘Ó\+>±D .. |æs¡$T&é‡ µµ

ªª ø±ø£rj·T |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ, Vü≤qàø=+&É, ªª |ü‘·+»* |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ, ≈£îeTà]>∑÷&Ó+,
es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢. Vü≤qàø=+&É, ≈£îe÷s¡kÕ«$T, ôd˝Ÿ : 9849363652

ªª yê´düeTVü≤]¸ |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ, sêeTqïù|≥, ªª dæ<ä› u…’s¡e |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ, dæ<›ä u…s’ e¡ >∑T≥º MT<ä,
es¡+>∑˝Ÿ, ≈£î]$T\¢ sêeT÷à]Ô, ôd˝Ÿ : 9959881567 Vü≤qàø=+&É, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢

ªª >ö‘·eT ãT<ä∆ |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ, K.L.N. ¬s&ç¶ ø±\˙, ªª ãT<ë∆ |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+ µµ, ô|uÒ“s¡T (b˛dt)º ,
Vü≤qàø=+&É, J. øÏwHü é s¬ &ç,¶ ôd˝Ÿ : 9849336202 eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢, m\¢jT· ´, ôd˝Ÿ : 9440210259

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 62 nø√ºãsY 2009


ªª ‘Ó\+>±D .. |æs¡$T&é‡ µµ

ªª l eTDÏøπ X¯«] |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ, ô|uÒ“s¡T (b˛dtº   ªª >√e÷‘· |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ, ô|uÒ“s¡T (b˛dt)º ,
eT+ˆˆ), eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢, G. Ä+»H˚jT· T\T

ªª l uÛÑ>∑yêHé |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ, ô|uÒ“s¡T, ªª l ÁãVü≤à|ü⁄Á‘· |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ, ø£\«sê\ Á>±ˆˆ,
eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢, q]‡+Vü≤à, ôd˝Ÿ : 9490483123

ªª l \øÏåà yÓ+ø£fÒX¯«s¡ |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ, M|üq>∑+&É¢, ªª l >ö‘·eT ãT<ä∆ |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+ µµ, eq|ü],Ô
eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢, C. s¡$≈£îe÷sY, ôd˝Ÿ : 9441740871 eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢, $wüßeí s¡H∆ é s¬ &ç,¶ ôd˝Ÿ : 9440005837

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 63 nø√ºãsY 2009


ªª ‘Ó\+>±D .. |æs¡$T&é‡ µµ

ªª l sêeT |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ, ô|uÒ“s¡T (b˛dtº), ªª l sêeT*+π>X¯«s¡ |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ, M|üq>∑+&É,¢
eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢, Vü≤qTeT+‘·T¬s&ç¶, ôd˝Ÿ : 9490003425 eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢, P. *+>±¬s&ç,¶ ôd˝Ÿ : 08501`277118

ªª l jÓ÷– y˚eTq |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ, M|üq>∑+&É¢ (b˛dtº), ªª l lìyêdü |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ, |òTü q|ü⁄s¡+ (b˛dt)º ,
eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢, P. áX¯«s¡j·T´, ôd˝Ÿ : 9440015563 eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢, Dr. u≤\sêE, ôd˝Ÿ : 9908096947

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY |æs¡$T&é‡ düe÷#êsêìï n<äT“¤‘·+>±


n+~+∫q |æs$¡ T&é e÷düsº Y áX¯«s¡jT· ´ >±]øÏ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ µµ
ø£è‘·»„‘·\T.

` P. áX¯«s¡jT· ´
M|üq>∑+&É,¢ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢.
ôd˝Ÿ : 9440015563
ªª <Ûäsêà‘·à |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ µµ, eq|ü]Ô, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY
õ˝≤¢, sê|òTü X¯+ø£sY >ö&é, ôd˝Ÿ : 9440637120

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 64 nø√ºãsY 2009


&܈ˆ V. Vü≤]≈£îe÷sY ` ôV≤’ <äsêu≤<é
ªª J$‘·+ .. Ä‘·à jÓTTø£ÿ ©\ µµ
ªª #·+ ù| yê&Óe«&ÉT ? #·+|üã&ÉT‘·Tqï~ me«s¡T ? z eT] eTìc˛ ? Á|üdü$+#ê\+fÒ
ns¡TH® ê ! Ç<ä+‘ê Ä‘·à ‘·‘«· +˝À dü<ë $\dæ˝¢Ò Hê ©\ e÷Á‘·yT˚ µµ m+‘· ø£w+ºü !
nqï~ l ø£èwüß\í yê] ~e´dü+<˚X+¯ . ˇø£ &Üø£ºs¡T>± H˚qT mH√ï &Ó*eØdt #˚dæe⁄+{≤qT.
eTTe÷à{Ïø° Ç~ ì»+ ! nø£så ¡ dü‘´· + ! J$‘·+ Ä‘·à @eTe⁄‘·T+<√ @yÓ÷ nqï uÛj Ñ T· +‘√ Á|üdeü <ë«sêìï _>∑T‘·T>±
jÓTTø£ÿ ©\. ñ+#·T‘·T+~ ‘·*.¢ ‘·<ë«sê ãj·T{ÏøÏ sêe&ÜìøÏ m+‘√ ø£w|ºü &ü TÉ ‘·÷
Ä‘·à <ë«sê, Ä‘·àø√dü+ $s¡∫‘·eTsTTq ‘·q nq+‘·‘ê«ìï ø£w|ºü &ü TÉ ‘·÷ ∫e]øÏ á Á|ü|+ü #êìï #·÷kÕÔ&TÉ _&É.¶
eT÷&ÉT‘·˝≤\ ø√D+˝À s¡+>∑ s¡+>∑ yÓu’ eÑÛ +>± ìs¡÷|üD »]π> ‘·<ë«sê _&Éø¶ Ï .. ªª á ˝Àø£+˝À @<äsTTHê kÕ~Û+#ê\+fÒ,
Á|ü<sä Ù¡ Hê neø±X¯yT˚ á ªª J$‘·+ µµ ! düeTdü´˝À qT+&ç ãj·T{ÏøÏ sêyê\+fÒ .. m+‘√ ø£w+ºü µµ nqï
ªª ©\ µµ >± e⁄+&Ée\dæq á J$‘·+ eT] m+<äT≈£î u≤¢ø˘ ‘=*<äX˝¯ ÀH˚ ‘·j÷· s¡e⁄‘·T+~.
ªª >√\ µµ >± ‘·j÷· s¡e⁄‘√+~ ?? $•wüyº TÓ qÆ á Ä‘·à ©˝≤$Hê´dü+ uÛ÷Ñ $TMT<ä |ü&qç yÓ+≥H˚ ªª u§&ÉT¶ Áù|>∑T µµ Umbilical
m˝≤ >√\ sêe÷j·TD+>± ‘·j÷· s¡e⁄‘√+~ ? n≥Te+{Ï ©\ Cord ø£{Ÿ #Ój·T´&É+‘√ ªª Áù|$T+∫q yê] qT+∫ <ä÷s¡+
ø±kÕÔ >√\>± e÷πs H˚|ü<Ûä´+˝ÀH˚ ø£*π> |ü]dæú‘·T˝Ò .. eTq ne⁄‘êH˚y÷Ó nqï uÛj Ñ T· + µµ .. u≤¢ø≈˘ î£ ø±s¡D+ ne⁄‘·T+~.
dü e Tdü ´ \T, yê´<Û ä T \T, @&É T |ü ⁄ \T, _&É ¶ \ ì ‘· \ ÁøÏ + <ä T \T>±
ô|&Éu§ã“\T. |ü≥Tºø√e&É+ e\¢ ªª á ˝Àø£+ n+‘ê
á ©\ ø±kÕÔ >√\>± @&ÉT ‘·\ÁøÏ+<äT\ e´eVü‰s¡y˚T .. µµ nqï
dü+<äsꓤ\T, dæ‘ú T· \˝À ‘·j÷· s¡e⁄‘·T+~. uÛ≤eq eTTÁ<ä|&ü TÉ ‘·T+~.
n$ (1) >∑s¡“¤düú eT] Á|üdüe >√\
(2) |æ\\¢ n|üdeü ´|ü⁄ ô|+|üø|£ ⁄ü >√\ }|æ ] ‹‘· T Ô \ ˝Àì ñeTà˙s¡ T
(3) ã&ç>√\ (4) qø±sê‘·àø£ Ä˝À#·q\ øÏ¢j·TsY #˚ùd+<äT≈£î yÓqTø£ M|ü⁄ô|’
>√\ (5) n#˚ ‘ · q eTs¡ D >√\ ‘·{Ϻq|ü&ÉT ªª á ˝Àø£+˝À n+‘ê
(6) j· T eT>√\ (>∑ ‘ · »qà\ >√\) yÓqTïb˛≥T bı&ç#y˚ êπs µµ nqï HÓ>¬ {Ïyé
(7) ≈£î\`eT‘· >√\ uÛ≤eq dæ‘ú e· Te⁄‘·T+~.
‘·qqT –∫à ª ø±´sY µ eTH˚ X¯u≤›ìï $ì Äq+~+#˚
1) >∑s¡“¤düú eT] Á|üdüe>√\ :` eTq≈£î @ Á|ü<˚X¯+˝ÀHÓ’Hê ãj·T{Ïyê]ì >∑eTì+∫q _&ɶøÏ ªª á ˝Àø£+˝À Ç‘·s¡T\qT
m≈£îÿeø±\+ ñ+&Ü\+fÒ m+‘√ ø£w+ºü . n≥Te+{Ï~ ‘·*>¢ s∑ “¡ +¤ ˝À dü+‘√wüô|{≤º\+fÒ H˚qT u≤<Û|ä &ü eÉ \dæ+<˚Hê .. ? µµ nqï u≤¢ø˘
‘=$Tà~ HÓ\\bÕ≥T ñ+{≤+. @ ‘·©¢ ≈£L&Ü ‘·q >∑s“¡ +¤ ˝À e⁄qï ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~.
Áô|wò t eT] Ä‘·à|üs+¡ >± d”ìj·TsY _&ɶ qT+∫ Ä‘·àbÕsƒê\T ..
dü+<˚XÊ\÷ bı+<˚ Ä˝À#·H˚ #˚jT· ø£, øπ e\+ ÄVü‰s¡+ n+~+#˚ Çø£ Á|üdüe düeTj·T+˝À qs¡T‡\ jÓTTø£ÿ ns¡T|ü⁄\T,
j·T+Á‘·+>± .. düèwæº jÓTTø£ÿ nuÛÑj·T‘·‘ê«ìï, dæús¡‘ê«ìï ns¡ú+ Vü‰Vü‰ø±sê\T m+‘√ y˚&$ç T‘√ e⁄qï &Ó*eØ ˝…{’ Ÿ‡ .. Ä ˝Ò˝‘Ò ,·
#˚dTü ø√ø£ .. HÓ>¬ {Ïyé Ä˝À#·q\‘√ ªª @eTe⁄‘·T+<√ @yÓ÷ ?! µµ eTè<äTyÓ’q X¯Øsêìï <äTs¡TdüT>± |ü≥Tº≈£îH˚ rs¡T, yÓ+≥H˚
nqï uÛ Ñ j · ÷ +<√fi¯ q \ dü + π ø ‘ê\qT _&É ¶ ø Ï |ü + |ü ⁄ ‘· ÷ .. Ç+≈£î´uÒ≥s¡˝¢ À ô|{Ïqº H˚|<ü ´äÛ +˝À ‘·*¢ düŒs¡Ù qT+∫ <ä÷s¡+>±
Áø£eTÁø£eT+>± _&Éø¶ Ï ˇø£ ndæsú ‘¡ q· T .. nì•Ã‘·‘q· T ø£\T>∑CdÒ ÷ü Ô e⁄+#·&+É , #Ó$ eT] eTT≈£îÿ˝À y˚ùd j·÷+{°ãj·÷{Ïø˘ Á&Ü|t‡
ªª ˇ+≥]>± ñ+&Ü\+fÒ uÛj Ñ ÷· ì µµ øÏ ø±s¡DuÛ÷Ñ ‘·eTe⁄‘·T+~. Çe˙ï Ä ø=‘·>Ô ± e∫Ãq n‹~∏øÏ ˝Àø£+ |ü≥¢ m+‘√ $ø±sê˙ï,
düèwæ˝º À @ J$ ≈£L&Ü Á|üdeü düeTj·T+˝À eTìwæ uÛj Ñ T· |ü&qç +‘·>± õ>∑T|ü‡q÷ ø£\T>∑CkÒ ÕÔsTT.
uÛjÑ T· |ü&øÉ ,£ düèwæº jÓTTø£ÿ düeTq«j·÷ìï, düV‰ü j·÷ìï $X¯«dæd÷ü Ô .. ªª Ä~ ˝ÀH˚ Vü≤+dübÕ<ä+ µµ n+fÒ Ç<˚ eT] ! " Never
(MTs¡T H˚wqü ˝Ÿ õjÓ÷Á>∑|øæò ˘ eT] mìeT˝Ÿ bÕ¢H{Ó Ÿ ˝≤+{Ï #ÛêHÓ˝Ÿ˝À take a second chance to create first impression " nqï e´øÏ‘ Ô «·
>∑eTìùdÔ ‘Ó\TdüTÔ+~) .. y˚T‘· y˚dü÷Ô ì•Ã+‘·‘·‘√ _&ɶ≈£î $ø±dü ì|ü⁄DT\ dü+<˚XÊìøÏ e´‹πsø£+>± yÓTT<ä{Ï |ü]#·jT· y˚T
»qàìdüTÔ+~. #˚<Tä >± ne⁄‘·T+~ Ä _&Éø¶ .Ï

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 65 nø√ºãsY 2009


Ç<˚ ªª ©\ µµ >± e⁄+&Ée\dæq J$‘êìï ªª >√˝ µµ >± ø±yê*. ªª $<ë´\j·÷\T <Ûë´Hê\j·÷\T µµ >± e÷]‘˚ Á|ü‹
e÷πsà yÓTT<ä{dÏ ‹úæ . $<ë´Øú ‘· q <Ó ’ e ‘ê«ìï $$<Û ä s¡ + >±˝À¢ Á|ü < ä ] Ù+#· > ∑ \
2) |æ\\¢ n|üdeü ´|ü⁄ ô|+|üø|£ ⁄ü >√\ :` |æ\\¢ qT ø£H˚ ÄeX¯´ø£‘· Á|ü‹uÛ≤XÊ\T\T>± ‘·j·÷s¡e⁄‘ês¡T.
m+<äTø£+fÒ .. eTs¡∫q eTq |üd‘æ ‘· ê«ìï ‹]– düèwæ+º #˚+<äTøπ 4) qø±sê‘·àø£ Ä˝À#·q\ >√\ :` ªª ˙≈£î #˚‘ø· ±<äT — ˙e\¢
eT] Ä |üd‘æ ‘· «· |ü⁄ |ü]eTfi≤\T eTq˝À |ü]X¯ó<ä∆ |üdVæ ≤ü è<äj÷· ìï @eTe⁄‘·T+~ .. ? m+‘·eT+<√ Á|üj·T‹ï+#ês¡T, yê] e˝Ò¢
y˚T˝§ÿ*ù|+<äTøπ . Inner child awakening. ø±˝Ò<Tä .. ! ˙e⁄ ndüeTs¡T&ú $ç .. ˙≈£î jÓ÷>∑´‘· ˝Ò<Tä .. ˙e⁄
‘·≈î£ ÿe C≤‹yê&ç$ .. ã\V”≤qT&ç$ .. ˙≈£î ãT~∆˝<Ò Tä .. ø£w|ºü &ü ‘ç ˚
n|ü⁄s¡÷|ü+>± #·÷düT≈£î+≥Tqï eTq _&Éì¶ Áø£eTÁø£eT+>±
>±ì ˙e⁄ kÕ~Û+#·˝eÒ ⁄ µµ .. ˝≤+{Ï HÓ>{∑ yÏ é Ä˝À#·q\T |ü<˚ |ü<˚
eTq ÄX¯\T HÓs¡y˚πsà z Ä≥edüTÔe⁄>±, eTq ø√]ø£\≈£î ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ <ë«sê, düe÷»+, >∑Ts¡Te⁄\T, ‘√{Ïyê] <ë«sê
Á|ü‹s¡÷|ü+>± ‘·j÷· s¡T#˚ùd Á|üÁøÏjT˚ ©˝>± e⁄+&Ée\dæq J$‘êìï $+≥÷ .. eTq ˝Ò$T‘·Hêìø°, nX¯ø‘Ô£ ≈· L£ , n|üsê<Ûä uÛ≤eq≈£L,
>√\>± e÷πsà s¬ +&Ée dæ‹ú . n<Ûs’Ó ê´ìø°, nXÊ+‹ø°, n|ü»j·÷\≈£L ˝Àqe⁄‘·THêï+.
ªª yêq˝À ‘·&eÉ <äT› .. Ç˝≤ ªª <Û ä H êìï
»\TãT edüT+Ô ~ µµ, ªª Nø£{˝Ï À dü + bÕ~+#ê*, ø° ] Ô ì
yÓfi¯fle<äT› .. ã÷∫ <äj·T´+ dü+bÕ~+#ê* µµ n+≥÷
e⁄+≥T+~ µµ ˝≤+{Ï eTqdüT‡ ô|q’ |ü≥Tº kÕ~Û+#˚
e÷≥\‘√ eTq Ä˝À#·q\T Á|ü Á øÏ j · T #˚ | ü ≥ º ≈ £ î +&Ü
yê]ô|’ s¡T~› yê] eTqdüT‡\qT e⁄+&É≥ e\¢H˚ ª ©\ µ ø±düÔ
nqedüs|¡ ⁄ü uÛj Ñ ÷· \ HÓ\e⁄>± ª >√\ µ nj˚T´˝≤ #˚dü÷Ô
#˚dTü HÔ êï+. ªª e<äT› ! #Ó≥T¢ ˝Ò<ë e⁄+~.
>√&É\T mø£ÿe<äT› ! µµ n+≥÷
5) n#˚ ‘ · q |ü ⁄ eTs¡ D
J$‘·+˝À ô|’øÏ mø£ÿ≈£î+&Ü,
>√\ :` á uÛÑ÷$T ˇø£
m<ä > ∑ ≈ £ î +&Ü ø±e&ÜìøÏ
n<äT“¤‘·yÓTÆq bÕsƒ¡XÊ\ z
ø±s¡D+ ne⁄‘·THêï+. Á|ü‹
HÓ ’ | ü ⁄ D≤´ìï Á|ü < ä ] Ù+#˚
ˇø£ ÿ ]B $•wü º y Ó T Æ q J$‘· + nsTTq|ü Œ {Ï ø ° , @B dü è wæ º ˝ À s¡+>∑d\úü +. Ä ñqï‘·yTÓ qÆ ~e´‘·˝≤\ qT+∫ uÛ÷Ñ $T ô|ø’ Ï »qà
|ü⁄qsêeè‘·+ nj˚T´ ñ<˚›X¯´+ ˝Òq|üŒ{Ïø° eTq ø√]ø£\T, nH˚ neø±XÊìï eTqy˚T düèwæ+º #·T≈£î+≥THêï+.
Ä˝À#·q\≈£î s¡÷|ü+ Ç#˚à eTs¡u§eTà\T>± eTq |æ\\¢ qT eTq+
‘·j÷· s¡T #˚dTü HÔ êï+. n+‘· $X‚wyü TÓ qÆ , nq+‘·#‘’Ó q· ´+ á eT÷&ÉT‘·˝≤\ #Ó‘’ q· ´
X¯ØsêìøÏ |ü]$T‘·+ nj˚T´≥|ü&ÉT ˇø£ Çã“+~øÏ >∑T]#˚d÷ü Ô ..
3) ã&ç>√\ :` ÁbÕ|ü+∫ø£ $<ä´\πø n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· ìdü÷Ô .. ñqï‘· #·<äTe⁄\¬ø’ <ä÷s¡ÁbÕ+‘êìøÏ yÓ[flq $<ë´]∆ m<äTs=ÿH˚
Ä<Ûë´‹àø£ C≤>∑è‹øÏ ndü‡\T neø±X¯+ Çe«ø£ .. n~Ûø£ b˛{°ì ªª Vü≤ √yéT dæø˘HÓdt µµ qT Ä Ä‘·à ≈£L&Ü m<äTs=ÿ+≥T+~.
ô|+#·T‘·÷ .. ˇø£]ø£+fÒ m≈£îÿeH˚ $»j·T+ .. nqï nb˛Vü≤qT ªª m|ü&Ó|ü &ÉT ‘·q dü«dæ‹ú øÏ ‹]– yÓ[flb˛<ëe÷ µµ nH˚ n#˚‘q·
$<ë´s¡Tú\˝À q÷]b˛dü÷Ô .. qè‘·´+, dü+^‘·+, ∫Á‘·˝ÒKq+, eTs¡Dyê+#Û≈· î£ ;»+ b˛düT+Ô ~. BìøÏ >∑s“¡ d¤ úü eT] Á|üdeü <äX\¯ ˝À
Ä≥\T, bÕ≥\T $$<Ûä ø£fi˝¯ ˝Àì Äq+<ëìï n+~+#·ø£ (ø=ìï m<äTs¡j˚T´ >√\ .. n–ïøÏ Ä»´+˝≤ ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. Çø£ÿ&É
dü÷ÿ˝Ÿ‡ / ø=+‘·yT˚ s¡≈î£ yÓTT≈£îÿã&ç>± n+~dü÷)Ô .. Ä‘·à©\˝À Ä‘·àÁ|ü>‹∑ øÏ mìï nqqT≈£L\ |ü]dæ‘ú T· \T m<äTs¡sTT‘˚ n+‘·>±
◊X¯«s¡´+ ˇø£ uÛ≤>∑yÓTÆ‘˚ n<˚ Jeq\ø£å´+>± H˚{Ï $<ë´e´edüú á n#˚‘q· |ü⁄ eTs¡Dyê+#Û· Á|üã\T‘·÷ edüT+Ô ~.
yê]ì Áù|sπ |æd÷ü Ô e⁄+~.
düeTdü´\qT düyêfi¯ófl>± d”«ø£]+#˚ $<Ûëq+ n\e&Éø£
yÓTTø£ÿ>± e⁄qï <äX˝¯ À |ü&ìÉ Ä<Ûë´‹àø£ <Ûë´q;»+ ø±{ÏøÏ düeTdü´ qT+&ç <ä÷s¡+>± bÕ]b˛‘·÷ .. ∫e]øÏ Ä düeTdü´˝ÀH˚
ø±fi¯ófl #ê|ü⁄≈£îH˚ dæ‹ú ˝À yÓTT\¬ø‘·eÔ T+fÒ yÓTT\TdüT+Ô <ë ? n+<äTøπ ø£ã[+#·ã&ÉT‘·THêïs¡T eTq˝À #ê˝≤eT+~. düeTdü´qT m|ü&ÉsTT‘˚
Á|ü‹ ã&û Ä <Ó’e‘ê«ìï ø±bÕ&ÉT‘·÷ .. eè~∆ #Ó+~+#˚ >∑T&ç d”«ø£]kÕÔy÷Ó .. uÛjÑ T· |ü&øÉ £ n+<äT˝ÀøÏ kÕVü≤dü+‘√, ñ‘ê‡Vü≤+>±

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 66 nø√ºãsY 2009


Á|üj÷· D+ #˚kÕÔy÷Ó .. Ä düeTdü´ nH˚ düyê˝Ÿ .. z n+<äyTÓ qÆ , n+≥÷ Ç‘·sT¡ \ ùd«#·Ã≈¤ î£ uÛ+Ñ >∑+ ø£\T>∑#ù˚ d #·s´¡ \T ndüV≤ü »yÓTqÆ ,
$X‚ w ü y Ó T Æ q neø±X¯ + >± e÷] eTq m<ä T >∑ T <ä \ ≈£ î nXÊÅdj Ô” T· yÓTqÆ dü+ø¬ fi¯ófl>± .. ã+<Ûë\T>± ‘·j÷· s¡e⁄‘·THêïsTT.
ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. n+‘˚ø±˙ yê´<ÛäT\T Ç‘·s¡ düeTdü´\T @ø£‘«· y˚T n+‹eT\ø£´å eTsTT‘˚ .. _Ûqï‘ê«ìï $|üØ‘·+>±
e∫Ãq|ü&ÉT yê{Ï düe÷<ÛëHêìï mes√ n+~+#ê\ì .. mes√ düèwæºdü÷Ô .. ø£*dæe⁄+fÒ ø£\<äT düTK+ nH˚ Á|ü»„≈£î _Ûqï+>±
yê{Ï ì |ü ] wü ÿ ]+#ê\qï H˚ | ü < Û ä ´ + eTq˝À n#˚ ‘ · q |ü ⁄ J$dü ÷ Ô .. ©\ø±kÕÔ >√\>± ‘· j · ÷ s¡ T #˚ d ü T ≈£ î +≥THêï+.
eTs¡Dyê+#Û·≈£î Á|ü‹s¡÷|ü+. @ø£‘·«+˝ÀøÏ Äq+<ä+, |ü]|üPs¡í‘·, yÓ’uÛÀ>∑´+ e⁄Hêïj·Tì
6) j·TeT>√\ :` Ç<˚ >∑‘»· qà\ >√\. »qà jÓTTø£ÿ ñ<˚X› ´¯ + ‘Ó*j·Tq+‘· es¡≈î£ Ä‘·à©\ .. >√\>±H˚ ñ+≥T+~.
H˚s«¡ &É+, H˚]Œ+#·&+É eT] Äq+~+#·&+É . ªª Äq+<√ ÁãVü≤à µµ ªª Ä‘·à jÓTTø£ÿ ©\ nH˚ düŒ èVü≤qT ô|+#˚ $<ÛëHê\T µµ
ø±ã{Ϻ á Äq+<ëìï y˚sπ «s¡T ø√D≤\˝À ÄkÕ«~+#˚ neø±X¯yT˚
mH√ï »qà\T. ‘Ó*dæ+~ >√s¡+‘·, ‘Ó*j·T+~ ø=+&É+‘·. Á|ürB 1) Á|üdüe eT] >∑s¡“¤düú<äX¯\˝À j·÷øχ&Ó+≥˝Ÿ>±, |òüdtºHÓ’{Ÿ
ø±s¡´ø±s¡D dü+ã+<Ûyä T˚ . @B ª j·÷<äè∫äø+£ µ ø±<äT. ø±s¡D+ ù|s¡T‘√ @<√ ‘·+‘·T˝À uÛ≤>∑+>± |æ\¢\≈£î »qàìe«≈£î+&Ü ..
‘Ó\TdüTø√≈£î+&Ü dü+<äsꓤ\T, |ü]dæ‘ú T· \ $X‚w¢ Dü ndü+|üPs¡yí T˚ , dü+uÛÀ>±ìï ˇø£ <Ó’eø±s¡´+>± |üP]Ô C≤>∑s¡÷ø£‘·‘√ Áù|eTqT
|üsd¡ Œü s¡+ |ü+#·T≈£îH˚ #·s´¡ >± uÛ≤$dü÷Ô eTyÓTøÆ +£ #Ó+<äT‘·÷ ..
ndü+|üPs¡+í >± e⁄qï Á|ü‹ nqTuÛeÑ + |ü]|üPs¡+í >± nj˚T´+‘·es¡≈î£
>=|üŒ Ä‘·à\≈£î (z ø£èwüß&í TÉ , ãT<äT&∆ TÉ , Jdüdt ˝≤+{Ï eTVü‰‘·Tà\≈£î)
|ü⁄qsêeè‘·+ ne⁄‘·÷H˚ e⁄+≥T+~.
ÄVü ‰ «q+ |ü \ T≈£ î ‘· ÷ #˚ ù d dü + uÛ À >∑ + dü e ÷~Û d æ ú ‹ ì
>∑‘+· ˝Àì ø±s¡D+ ne>∑‘+· ø±e≥+ e\¢H˚ n+‘·es¡≈L£ yÓTÆeT]|æ+|üCÒdüTÔ+~.
u≤~ÛdTü qÔ ï >∑‘+· |üP]Ô>± $>∑‘+· ne⁄‘·T+~.
>∑s¡“¤+˝À e⁄qï _&ɶøÏ ø±e\dæq b˛wüDqT n+~dü÷Ô
ªª ãVüAì y˚T e´r‘êì »Hêàì ‘·e#ês¡Tq® (πøe\+ XÊø±Vü‰s¡+ e÷Á‘·yT˚ ) Ä _&ɶ qT+∫ dü+<˚XÊ\qT <Ûë´q+
‘êq´Vü≤+ y˚‘ÔÓ düsê«DÏ q‘·«+y˚‘Ô· |üs+¡ ‘·|ü µµ <ë«sê bı+<äT‘·÷ .. _&ɶ u≤Vü≤´Á|ü|ü+#·+˝À n&ÉT–&É&ÜìøÏ
(XÀ¢ˆˆ nˆˆ ) nqT≈£L\ |ü]dæ‘ú T· \qT @s¡Œs¡#ê*. z Á|üV‰ü <¢ Tä &ÉT, n_ÛeTqT´&ÉT
ªª X¯Á‘·Te⁄\qT |ü]‘·|+æ |ü CÒùd z ns¡TH® ê .. ! düeTdü´ ncÕºeÁ≈£îì ‘·*˝¢ ≤>± _&Éø¶ Ï XÊØs¡ø£ uÛsÑ √kÕ‘√ bÕ≥T Ä _&É≈¶ î£
m<äTs¡sTTq|ü&ÉT <ëì |üPsê«|üsê\T ‘Ó*ùdÔ .. n$ yê{Ï Ä‘·à$C≤„Hêìï n+<ä#j ˚ ÷· *. Ç~ ‘·*¢ m+‘· m≈£îÿe>± <Ûë´ì
eT÷˝≤\T >∑‘· »qà\˝À e⁄Hêïj·Tqï dü+>∑‹ .. >∑‘·»qà\T nsTT‘˚ n+‘· y˚T\e⁄‘·T+~.
‘Ó*j·Tì ˙≈£î ns¡+ú ø±<äT. nsTT‘˚ ˙ »qà\T Hê »qà\T ≈£L&Ü >√s¡TyÓ#·Ãì yê≥sY ≥uŸ\˝À ‘·*¢ ø=+‘·düeTj·T+
‘Ó*dæq Hê≈£î m+‘· ì•Ã+‘·‘·, dæús¡∫‘·Ô+, m+‘· dæús¡Á|ü»„‘· >∑&TÉ |ü⁄‘·÷ yê≥sY &Ó*eØ <ë«sê •X¯óe⁄≈£î »qà Ç∫Ãq≥¢sTT‘˚ ..
ñ+<√ ns¡+ú ne⁄‘·T+~ ø£<ë ! µµ ˇø£ÿkÕ]>± ‘·*¢>∑s¡“¤+˝À ñ+&˚ ªª yê≥sY MT&çj·T+ µµ qT+∫
ndü+|üPs¡í+>± nqTuÛÑ$+∫+B .. H˚s¡«ì bÕsƒê\qT uÛ÷Ñ $Tô|’ e⁄+&˚ ªª msTTsY MT&çjT· + µµ ˝ÀìøÏ Á|üy•˚ +∫q|ü&ÉT
|ü]|üPs¡+í >± ne>±Vü≤q #˚dTü ≈£îH˚+‘·es¡≈î£ .. nqTuÛ$Ñ +#˚+‘· ø£*π> cÕø˘ e\¢ _&ɶ ø√˝ÀŒj˚T |üPs¡«»qà\ C≤„|üø±\qT
es¡≈£î |ü⁄qsêeè‘·+ ne⁄‘·÷H˚ e⁄+≥T+~. á $wüj·T+ ìyê]+#· e #· T Ã. yê{sY &Ó * eØ e\¢ >∑ ‘ · »qà\˝Àì
‘Ó*j·Tq+‘·es¡≈î£ ª ©\ µ e+{Ï J$‘·+ ª >√\ µ j˚T ne⁄‘·T+~. Á|üC≤„bÕ≥yê\qT Ä _&ɶ n˝≤π> á »qà˝À ≈£L&Ü ø£+{Ïq÷´
#˚j·T>∑\&ÉT.
ø±s¡´ø±s¡D dü+ã+<Ûä+ .. ø£s¡àdæ<ë∆+‘·+ ne>±Vü≤q≈£î
sêq+‘·es¡≈î£ .. ªª |üìj˚T yÓ÷ø£+å µµ nì ‘Ó*j·Tq+‘·es¡≈î£ <Ûë´q+ #Ój·T´&É+ e\¢ ‘·*¢øÏ _&ɶ≈£î nqTdü+<Ûëq+
#˚ùd Á|ü‹ ø£sà¡ ª Ks¡à µ >± uÛ≤$+#·&+É »s¡T>∑T‘·T+~. <ë+‘√ |üPs¡+í >± e⁄+≥÷ e÷]ï+>¥ dæøH˘ dÓ ,t yê+‘·T\T ‘·s#¡ T· >± ˝Ò≈î£ +&Ü
ªª Á&Üe÷ µµ >± ñ+&Ü*‡q J$‘·+ ªª Á{≤e÷ µµ >± ne⁄‘·T+~. ñ+≥÷ Hês¡à˝Ÿ &Ó*eØøÏ m≈£îÿe neø±XÊ\T e⁄+{≤sTT. <Ûë´q+
e\¢ ‘·*¢ jÓTTø£ÿ n<äT“¤‘y· TÓ qÆ , bÕõ{Ïyé Ä˝À#·Hê Á|üø+£ |üq\T
7) ≈£î\ eT‘· >√\ :` eTìwæ eTqT>∑&≈É î£ ªª Hêe÷ µµ ˝Ò n&É+¶ _&ɶ≈£î n+<äT‘·÷ düe´yÓTÆq, düs¡fi¯yÓTÆq, $•wüºyÓTÆq, JeHêìøÏ
eT] n>∑&.ÔÉ ªª Hê µµ n+fÒ Hê~ .. ªª e÷ µµ n+fÒ eTeTø±s¡+. ;C≤\T y˚ j · T >∑ \ TZ ‘ êsTT. Áu§&É T ¶ Á ù|e⁄qT |æ + &É T ‘· ÷ ..
ªª H˚qT µµ, ªª Hê~ µµ n+≥÷ ªª Ç$ Hêπø #Ó+<ë*, H˚H˚ bı+<ë* µµ ø=+‘·deü Tj·T+ ‘·sê«‘· y˚sT¡ #˚jT· &É+ eT÷˝≤q |üô¢ d+{≤ e÷j·T

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 67 nø√ºãsY 2009


qT+∫ e#˚à ø±sY¶ ã¢&˝é Àì s√>∑ìs√<Ûøä X£ ø¯ ìÔÏ ô|+#˚ neø±XÊìï 6) n#˚‘·q eTs¡Dyê+#Û· (unconscious death urge) qT
_&É≈¶ î£ n+~+∫q yês¡eTe⁄‘ê+. $&ÉHê&ç dü#˚‘·q Jeq yê+#Û· (conscious use urge) qT
>∑]“¤D>° ± e⁄qï düeTj·T+˝À <Ûë´q+, ÁXÊe´yÓTqÆ dü+^‘·+, ô|+bı+~+#˚ Á|üÁøÏjT˚ |ü+#·u÷ÑÛ ‘ê\˝À @ø£‘«· + (Oneness with
|æs$¡ T&é X¯øÔÏ $ìjÓ÷>∑+, düÅ<+Zä <Û|ä sü q¡ƒ + e\¢ ‘·*ø¢ ° _&Éø¶ Ï eT]+‘· five elements) e\¢ eTq+ n+‘ê eTq ~e´‘ê«ìï Á|üø{ £ dÏ ÷ü Ô
düeTq«j·÷ìï ô|+#·T‘·÷ düTKÁ|üdüe+ »s¡T>∑T‘·T+~. &Ó*eØ e÷qe‘·«XÀuÛqÑ T |ü]|üPs¡+í >± nqTuÛ$Ñ +∫, Äq+~+#˚+<äT≈£î
düeTj·÷˝À¢ ÁXÊe´yÓTqÆ dü+^‘·+, Ä<Ûë´‹àø£ Á|üe#·Hê\T $q&É+ ñqï ~e´eT÷s¡T\Ô + nì ns¡+ú ne⁄‘·T+~.
e\¢ Ç≥T Á|üdeü dæã“+~ø° ‘·*ø¢ ,° _&Éø¶ ° øπ eå T+. M\sTTq+‘·es¡≈î£ <˚V‰ü ìï m+#·T≈£îqï ª <˚V≤æ µ j˚T eTq+.
Á|üdeü düeTj·T+˝À ‘·+Á&ç, ‘√ãT≥Tºe⁄\T e⁄+fÒ Ä _&É≈¶ î£ ‘·qqT
<˚V≤æ jÓTTø£ÿ X¯ø,ÔÏ C≤„q+, nq+‘·+. eT] |ü+#·u÷ÑÛ ‘ê\‘√
Á|ü‘˚´ø£+>± ÄVü‰«ì+#˚+<äT≈£î n+<äs¡÷ e⁄Hêïs¡qï uÛ≤eqqT
ô|+#·T‘·T+~. ‘·j÷· s¡sTTq á <˚V≤ü + .. Ä |ü+#·u÷ÑÛ ‘ê\ |ü]|üPs¡í $C≤„Hêìï
ne>±Vü ≤ q #Ó + ~+#· T ≈£ î ì <˚ V ü ≤ +˝À |ü ] |ü P s¡ í + >±
2) |æ\\¢ Ä<Ûë´‹àø£ Á|ü•ø£Då <ë«sê |æqï ej·TdüT‡ qT+&ç Á|üø£{Ï+#·ã&ÉT‘·T+~.
<Ûë´q+, Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅdE Ôü \„ dü+<˚XÊ\ $es¡D, dü+ø£\ŒX¯øìÔÏ
neT\T #˚j·T≥+, Á|üø£è‹øÏ <ä>∑Zs¡>± e⁄+≥÷, düø£\XÊÅdüÔ uÛ÷Ñ ‘·‘«· +ô|’ |ü≥TºkÕ~Û+#·&+É e\¢ düV≤ü q+, ø£eå ÷>∑TD+,
bÕs¡+>∑‘T· &ç>±, düø\£ ø£fi≤ ø√$<äT\T>± r]Ã~<ä&› +É <ë«sê Ä‘·à #˚jT· ÷‘·ìe«≥+ nH˚ bÕõ{Ïyé >∑TD≤\T .. ˙{Ï‘√ @ø£‘«· + e\¢
jÓTTø£ÿ ©\≈£î |ü]|üPs¡+í >± düV≤ü ø£]+∫q yês¡e⁄‘ês¡T ô|<ä\› T. ô|ò¢øχ_*{Ï, bÕs¡<ä]Ùø£‘· .. n–ï‘√ @ø£‘·«+ e\¢ n\dü≥˝Òì
ìs¡+‘·s¡ Jeq Á|üj÷· D düŒ èVü≤ .. yêj·TTe⁄‘√ @ø£‘«· + e\¢
3) jÓ÷>∑XÊÅdÔü Ä<äT´&ÉT |ü‘+· »* #˚ #Ó|Œü ã&çq ª Á|ü‹ Á|üdyü é µ düeTs¡ŒD≤uÛ≤e+, rs¡TŒsêVæ≤‘·´+, düeT‘·«+ .. Äø±X¯+‘√ @ø£‘«· +
n+fÒ ‹]– »ìà+#·&+É nH˚ Á|üÁøÏjT· ˝À XÊ«dü$C≤„q+‘√ >∑s“¡ d¤ úü e\¢ nq+‘·‘‘· «· + .. n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘êsTT.
eT] Á|üdeü <äX≈¯ î£ ‹]– nqTuÛ$Ñ dü÷Ô ª ãsYÁÔ {≤e÷ µ qT <ä÷s¡+
#˚dTü ≈£î+≥÷ |ü⁄qs¡q® à bı+~q nqTuÛ÷Ñ ‹ì dü«+‘·+ #˚dTü ø√>∑\+. ø±ã{Ϻ z ø£èwüß&í ˝ç ≤, ãT<äT&∆ ˝ç ≤, Jdüdt .. yÓsd¡ æ |æs$¡ T&é
e÷düsº Y ˝≤ J$‘êìï ªª z ©\>± µµ m+C≤jYT #˚<ë›+ !
4) Væ≤bÕï{Ïø˘ ]Á¬>wüHé <ë«sê ` eTs¡D+ n+fÒ uÛÑj·T+
b˛>=≥Tº≈î£ +≥÷, eTs¡D+ n+fÒ nqedüsy¡ TÓ qÆ X¯Øsêìï e÷πsÃ
Á|üÁøÏjT· >±, dü«+‘·>÷∑ {ÏøÏ n+fÒ m≈£îÿe bÂq'|ü⁄q´+, X¯ø>ÔÏ *∑ qZ ªª <Ûë´q Äs√>±´_Û˝≤wüß\≈£î X¯óuÛyÑ ês¡Ô µµ
ÁbÕ+‘êìøÏ ã~© e÷Á‘·yT˚ nì ne>±Vü≤q ô|+#·T≈£î+≥÷ s¬ +&ÉT Dr. V. Vü≤]≈£îe÷sY Ä<Û«ä s¡´+˝À ªª Äs√>∑´+ `
J$‘ê\ eT<Û´ä >∑\ dæ‹ú ˝Àì Á|ü»„ <ë«sê ªª J$‘·+ eTq m+|æø£ — dæŒ]#·T´e˝Ÿ e÷düsº ¢¡ dü+<˚XÊ\T µµ eT] ªª bÕdtº˝…’|òt
Jeq |ü]dæú‘·T\T eTq dü«`sTT#êäqTkÕs¡+ µµ nì Á>∑Væ≤dü÷Ô
ªª á uÛTÑ $ì ~$>± eT\#·&ÜìøÏ ~–e∫Ãq <˚e⁄fi¯fl+ eTq+ µµ ]Á¬>wüHé µµ ô|’ s¬ +&ÉT s√E\ esYÿcÕ|t.
nH˚ düŒ èVü≤qT ô|+bı+~+#·Tø√>∑\+. e÷düsº ¢¡ düe÷>∑eT+ <ë«sê ‘˚B : nø√ºãsY 17, 18 ‘˚B\T
ªª <˚e⁄fi¯ófl nì |æ\eã&˚ yês¡+<äs÷¡ eTq d”ìj·TsY‡ µµ n˙ ªª á
pìj·TsY m|üŒ{Ϭø’Hê ø±ø£b˛&ÉT n≥Te+{Ï d”ìj·TsY µµ n˙ düú\+ : l $»j·T Vü‰dæŒ≥˝Ÿ, S.R. q>∑sY b˛©dt
~«>∑TD°øè£ ‘·yTÓ qÆ ñ‘ê‡Vü≤+, ñ˝≤¢d+ü ‘√ J$‘êìï |ü]|üPs¡+í >± ùdºwüHé <ä>∑Zs¡, S.R. q>∑sY, ôV’≤<äsêu≤<é
J$+#·>∑\+.
á esYÿcÕ|t˝À bÕ˝§Zqï yê]øÏ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ µµ
5) <Û ë ´q+ <ë«sê dü « dæ ú ‹ ˝À ñ+≥÷ dü « dü ú ‘ · q ÷, e÷dü | ü Á ‹ø£ ˇø£ dü + e‘· ‡ s¡ + bÕ≥T ñ∫‘· + >±
düè»Hê‘·àø£‘·q÷, düTì•‘·ãT~∆˙ dü+|üPs¡í+>± ø£*–e⁄+≥÷
J$‘·\ø£å´+ yÓ’|ü⁄ e÷≥, #˚wüº, q&É‘·qT ìπs›•dü÷Ô á »qàqT |ü+|üã&ÉT‘·T+~.
n‘·T´‘·yÔ ÷Ó ‘·eÔ T+>± s¡∫+#·Tø√>∑\+. ]õÅùdwº Hü é eT] $esê\≈£î
<Ûë´q+ e˝Ò¢ düs¡«ÁbÕDT\ |ü≥¢ yÓTÆÁ‹, @ø£‘·«+ eT] Dr. V. Vü≤]≈£îe÷sY, M.S. (Gen), M.ch. (Plastic)
nìï+{Ï˝Àì ~e´‘ê«ìï dü<ë düŒ è•dü÷Ô edüT<Ûø’Ó £ ≈£î≥T+;≈£î\ ôd˝Ÿ : 9440293903, 9989436653, 9618256960
eTe⁄‘ê+ !

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 68 nø√ºãsY 2009


ªª m|ü&É÷ dæ+|ü⁄˝Ÿ >± e⁄+&É+&ç µµ
l P.G. sêyÓ÷àVü≤Hé ªª eTs¡D+ ˝Òì MTs¡T µµ, ªª nrcÕ ` Á|üC≤„y<˚ +ä µµ, ªª y˚<ë+‘· Á|üC≤„ dü||Ôü ~ü µµ, ªª eÁ»#˚Ã~¤ ø£ µµ,
ªª qø£Áå ‘· $TÁ‘·T\T µµ, ªª Ä‘·àjÓ÷>∑+˝ÀøÏ eTVü‰Á|üyX˚ +¯ µµ .. e+{Ï m+<äs√ eTVü‰qTuÛ≤e⁄˝…q’ |üse¡ TjÓ÷>∑T\
|ü⁄düøÔ ±\qT @e÷Á‘·+ eT÷\+ #Ó&≈É î£ +&Ü, j·T<ë‘·<+ä∏ >±, ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ m+‘√ >∑Ts¡T+Ô &˚ $<Û+ä >± nqTe~+∫
Ç|üŒ{Ïes¡≈L£ |æs$¡ T&é <Ûë´qÁ|ü|+ü #êìøÏ 28 Ä<Ûë´‹àø£ Á>∑+<∏ë\qT n+~+#ês¡T ! ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ øÏ q∫Ãq,
|üÁrJ yÓT∫Ãq l P.G. sêyÓ÷àVü≤Hé >±s¡T .. ‘·eT düeTj·÷ìï Ç∫à á n<äT“¤‘· ÇqïsY eP´qT eTq≈£î
n+<äCdÒ qæ +<äT≈£î ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ bÕsƒ¡≈£î\ ‘·s¡|òü⁄q ø£è‘·»„‘·\‘√ ..
` e÷s¡+ •eÁ|ükÕ<é, ôd˝Ÿ : 9347242373
(ÁøÏ‘+· dü+∫ø£ ‘·sT¡ yêsTT uÛ≤>∑+) nsTT‘˚ á X¯øìÔÏ eTìwæ ‘·q ms¡Tø£‘√ ñ|üj÷Ó –+#·T
e÷s¡+ : dü«dü‘ú · <ë«sê dü«dæ‹ú >∑T]+∫ $e]+#·+&ç ! ø√˝Ò&TÉ . <Ûë´q+ u≤>± #˚dqæ |ü&ÉT, @ #·Áø£+˝À ÁbÕDX¯øÔÏ ñHêï
P.G. sêyÓ÷àVü≤Hé : ª dü«dæ‹ ú µ n+fÒ Äs√>∑´+>± ñ+&É&+É . n˝≤ ˇø£f,Ò eT÷˝≤<Ûës¡+˝À ñHêï, düV≤ü ÁkÕs¡+˝À ñHêï bÕs¡e÷]úø+£ >±
Äs√>∑´+>± ñ+&Éø,£ ø=+#Ó+ ‘·|Œæ Hê n~ ndü«dü‘ú ,· nHês√>∑´+. ≈£ î +&É * ˙X¯ ø Ï Ô ñ‘˚ Ô õ ‘· + nsTT Ä X¯ ø Ï Ô ì kÕ<Û ä ≈ £ î &É T
eTq+ eTq+>± ñ+&Éø£ b˛e&Éy˚T nHês√>∑´+. ‘·\H=|æŒ ñ|üj÷Ó –+#·Tø=q&É+ kÕ<Û´ä eTe⁄‘·T+~.
˝Òìyê&çøÏ ‘·\H=|æŒ e∫Ã+<ä+fÒ n~ nHês√>∑´+. ‘·\H=|æŒ e÷s¡+ : Á|üeè‹Ôe÷s¡+Z ` ìeè‹Ôe÷s¡+Z >∑T]+∫ #Ó|Œü +&ç !
b˛sTT+<ä+fÒ n~ Äs√>∑´+. ªª H˚qT µµ nH˚ P.G. sêyÓ÷àVü≤Hé : Á|üeè‹Ôe÷s¡Z+ n+fÒ
|ò”˝Ÿ ˝Ò≈£î+&Ü <Ûë´q+˝À ñ+fÒ yÓ+≥H˚ H˚qT, Hê e+X¯+ n˝≤ ô|+#·T≈£î+≥÷
dü«dæ‹ú ˝ÀøÏ e#˚ÃkÕÔ+. b˛e&É+. H˚H˚ Hê |ü⁄Á‘·T&ç |ü⁄Á‘·T&ç n+fÒ
ªª q ø£s¡Ô è‘·«+ µµ .. Ç~ eTVü‰ eTqe&ç s¡÷|ü+˝À ñ+{≤qT Ç˝≤ Ç˝≤
|ü⁄D´ø±s¡´+ ! ªª <Ûë´q+ µµ .. Ç<˚ dü«dæ‹ú . Ç˝≤. n+<äTøπ ‘·s‘¡ s· ê˝À¢ ‘·eT≈£î #Ó+<ë\ì
dü«dæ‹ú ˝ÀH˚ dü«dü‘ú .· eTqdüT ø£*Œ+#˚ nH˚ø£ ˇø£ dü+ø£\Œ+ #˚d,æ ì<ÛTä \T <ë∫ô|&ÉT‘·÷
Ä˝À#·q\ e\¢ ø£*>π dæ‹ú qT+∫ eTq+ ñ+{≤s¡T. eTs¡\ n‘·&˚ e∫à |ü⁄{Ï,º Ä ì~Ûì
Ä˝À#·Hês¡V≤æ ‘·d‹úæ ˝ÀøÏ yÓfifl‚ <˚ qø£sÔ¡ è‘·«+ ! ø¬ e’ \+ #˚dTü ≈£î+{≤s¡T. ˝Ò<ë n+‘·<ëø± ˇø£
m+‘√ Vü‰´|”>± ñ+{≤+ ! bÕeTT ˝≤>±H√, m<äT›˝≤ >±H√, ≈£îø£ÿ˝≤
e÷s¡+ : ªª ≈£î+&É*˙ X¯øÏÔ µµ >∑T]+∫ >±H√, n<˚ Ç+{À¢ |ü⁄{Ϻ ø±|ü˝≤ ø±düT+Ô {≤&ÉT.
$e]+#·+&ç ! Ç˝≤ ñ+≥T+~ Á|üeè‹Ôe÷s¡+Z !
P.G. sêyÓ÷àVü≤Hé : ≈£î+&É*˙ X¯øÔÏ eTqdüT‡ Çø£ ìeè‹Ôe÷s¡+Z : HêøÏ+ø√ »qà e<äT.›
˝Òì dæ‹ú ˝À X¯‘ø· √{Ï dü÷s¡T´\ X¯ø‘ÔÏ √, Á|üu‘ÑÛ √ Hê |üPs¡« j·T<Ûëdæú‹øÏ .. #Ó’‘·q´+>±
eT÷˝≤<Ûës¡+˝À ñ+≥T+~. ñqïdæ ú ‹ øÏ H˚ q T yÓ [ flb˛‘êqT. <ëìï
e÷eT÷\T dæ ú ‘ · T \˝À ≈£ L &Ü lø£èwüß&í TÉ @eT+{≤&É+fÒ `
≈£î+&É*˙ ñ‘˚õÔ ‘·+ ne⁄‘·÷H˚ ñ+≥T+~. ñj·÷´\ }–q|ü&ÉT, ªª j·T<ä‘Z ê« q $es¡+Ô ‘˚ ‘·<ë∆eT |üse¡ T+ eTeT µµ
*|ò˝ºt À, 15 e n+‘·dTü ≈ú î£ b˛‘·÷ ñqï|ü⁄&ÉT, yêHê yêHê e\¢|Œü
mø£ÿ&ç ø¬ [‘˚, H˚qT ‹]– sêH√ Ä dü«+‹+{ÏøÏ yÓ[flb˛‘êqT
nì –Ás¡Tq u§+>∑s+¡ ˝≤ ‹]–q|ü&ÉT ≈£L&Ü. nsTT‘˚ Ä mqØ®ì
eTq+ uÛÑ]+#·˝ÒeTT. n+<äTπø ø£fi¯ófl ‹s¡T>∑T‘êsTT. á mqØ® H˚qT. H˚qT eT∞fl ˇø£ sêyÓ÷àVü≤Hé ø±qT, ˇø£ e÷s¡+ •eÁ|ükÕ<é
n+‘ê eTq+ ñ|üj÷Ó –+#·Tø√˝Ò+. Hê≥´+ #˚ùd≥|ü&ÉT, ø£sêfÒ qT ø±qT. H˚ì+ø£ @ y˚cÕ\÷ yÓjT· ´qT, @ »qà\÷ m‘·qÔ T,
kÕ<Ûqä #˚dqæ |ü&ÉT, jÓ÷>± #˚dqæ |ü&ÉT ≈£L&Ü ª ≈£î+&É*˙ µ |ü⁄≥Tºø£ #êe⁄˝Òì ˇø£ >=|üŒ e÷düsº qY T nj˚T´ dæ‹ú ˝ÀøÏ yÓ[flb˛‘êqT.
ñ‘˚õÔ ‘·eTe⁄‘·÷ ñ+≥T+~. Ç<˚ ìeè‹Ôe÷s¡+Z .

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 69 nø√ºãsY 2009


Bìï kÕ~Û + #· & ÜìøÏ @ ìj· T e÷\T, ìã+<Û ä q \÷ yê\T‘·THêïsTT. |üs¡eTs√‘·>± ñ+~. n|ü&ÉT ≈£L&Ü m+–*
nø£ÿs¡˝<Ò Tä . nìï |üqT\÷ #˚j÷· *, nìï nuÛ´Ñ +‘·sê\÷ bı+<ë*. ‘·j÷· s¡e⁄‘·T+~ H√{À¢. $T+>∑˝+Ò <ëìì. ‘·T|ü⁄≈£îÿq ñ$Tày˚kÕÔ+.
˝Òøb£ ˛‘˚ J$‘·+ MT<ä $s¡øÔÏ |ü⁄&ÉT‘·T+~. düèwæ+º ∫q yê&ÉT eTq≈£î <ëìï uÛ]Ñ +#·˝+Ò Ä m+–*ì, Ä ˝≤˝≤»˝≤ìï.
nìï X¯≈î£ \Ô ÷ Ç#êÃ&ÉT, nìï nqTuÛyÑ ê\T |üP]Ô #˚dTü ≈£îì yÓfi≤fl*. ˇø£#√≥ ‘·j÷· s¡sTTq ˝≤˝≤C˝≤ìï $T+>∑T‘·THêï+. n<˚
nìï Äq+<ë\q÷ bı+<ë*. n|ü&˚ \_ÛdTü +Ô ~ ìeè‹Ô n<˚ eTs=ø£#√≥ uÛ]Ñ +#·˝øÒ £ Ä ˝≤˝≤»˝≤ìï ñeTTà‘·THêï+. eT+∫
»qàsêVæ≤‘·´dæ‹ú . n<˚ ì»yÓTqÆ H˚qT. ÄVü‰s¡|<ü ësêú\T e⁄qï#√≥ yêdüq #·÷dæq|ü&ÉT ‘·j÷· s¡sTTq
MTs¡T>± MTs¡T ‘·j÷· s¡T ø±e&ÉyT˚ Ä‘·àjÓ÷>∑+. MTs¡T>± ˝≤˝≤»\+˝À Js¡Xí ø¯ ìÔÏ ø£\T>∑CùÒ d ø¬ $Tø£˝Ÿ‡ n+fÒ ªª m+C…y’ Té ‡ µµ
MTs¡T e⁄+&É&yÉ T˚ Ä‘·àjÓ÷>∑+. ø±ã{Ϻ .. n˝≤+{Ï jÓ÷>±ìøÏ ‘·j÷· s¡e⁄‘êsTT. ô|+≥yêdüq, E>∑T|ü‡ ø£*–+#˚ yê‘êes¡D+˝À
ãT<äT&∆ TÉ #˚d+æ ~ <Ûë´qy˚T. eTq+ #˚jT· e\dæ+B <Ûë´qy˚T ! yêdüq #·÷dæq|ü⁄&ÉT ‘·j÷· s¡sTTq ˝≤˝≤C˝+˝À ªª $s¡øÔÏ ø£*–+#˚
$cÕ\T µµ ñ+{≤sTT. eTqøÏwüº+ nq>±H˚ ô|<ä› #ê¬ø¢{Ÿ ÇùdÔ,
ÁbÕ|ü+∫ø£+ n+fÒ Á|ü|+ü #êìï #·÷dü÷Ô H˚sT¡ Ãø√e&É+ .. Á‘·T+∫ ‹+{≤+. ˇø£ eT+∫|ü+&ÉT Çùd,Ô <ä>sZ∑ ˝¡ À #ê≈£î ˝Òøb£ ˛‘˚
uÛÖ‹ø£+. Ä<Ûë´‹àø£+ n+fÒ Á|ü|ü+#êìï #·÷&É≈£î+&Ü ø£fi¯ófl ø=]øÏ ‹+{≤+. ÇcÕºìï ø£*–+#˚ Ä düeTj·T+˝À <ëìï m+C≤jYT
eT÷dü T ≈£ î ì H˚ s ¡ T Ãø√e&É + . #˚ ù d b˛wü ø £ | ü < ësê∆ \ T
ÁbÕ|ü+∫ø£+>± H˚s¡TÃø√e&É+ ñ<䓤$kÕÔsTT ˝≤˝≤»\+˝À.
düTBs¡È<ë]. nsTTwü º + eTqdü T ‡≈£ î
e÷s¡+ : $$<Ûä Äq+<ë\qT ø£ * –q|ü  &É T , ndü V ü ≤ ´+
$$<Û ä s¡ ø ±\T>± eTqdü T ≈£ î ø£ * –q|ü  &É T
Á|üe∫düT+Ô {≤s¡T. $e]+#·+&ç ! e´‹πsø£eTsTTq |ü<ësêú \ T
ñ‘· Œ qïeTe⁄‘êsTT Ä
P.G. sêyÓ÷àVü≤Hé : |üPØ«≈£î\T ˝≤˝≤»\+˝À.
Äq+<ëìï ≈£L&Ü ˝…øÿ£ y˚kÕs¡T.
ÁãVü ‰ àq+<ä + , <˚ y êq+<ä + , n˝≤π>, »+‘·Te⁄\≈£î ‘·eT
eTs¡D+ >∑T]+∫, me¬s’Hê
e÷qyêq+<ä + , ô|’ X Ê∫ø£
‘·eTqT ø√kÕÔs¡ì ˝Ò<ë ãsYï
Äq+<ä+, ì]¢bÕÔq+<ä+ Ç˝≤. e÷qyêq+<ëìï <Ûäs¡àsêE #˚kÕÔsì¡ @<√ ˇø£sø¡ +£ >± ‘·q≈£î eTs¡D+ ‘·<´äÛ + nì Hê\T>∑sTT<äT
nqTuÛ$Ñ +∫q≥T¢>± e÷qe<˚V≤ü +˝À Ç+¬øes¡÷ nqTuÛ$Ñ +#·˝<Ò Tä . s√E\ eTT+<˚ ‘Ó\TdüT+Ô ~. n~ »+‘·Te⁄\, |ü≈îå£ \ jÓTTø£ÿ ESP
y˚<yä ê´düT&ÉT #Ó|⁄ü ‘ê&ÉT uÛ≤s¡‘+· ˝À. Äq+<ëìï nqTuÛ$Ñ +#˚yê&ÉT nqTø√e#·Tà ø±ã{Ϻ #êe⁄ edüTÔ+<äH˚ Ä uÛ≤eq\T Äj·÷
<äT'U≤ìï ≈£L&Ü n˝≤π> nqTuÛ$Ñ kÕÔ&ìÉ . ùde≈£î\˝À me]¬øH’ ê »+‘·Te⁄\, |ü≈îå£ \ X¯Øsê˝À¢ $cÕ\qT ô|+bı+~kÕÔsTT. $TeTà*ï
ø±\T H=|æŒy˚ùd,Ô yê]e<ä› ≈£Ls¡TÃì ø±\T e‹Ô ø±düÔ V”≤˝Ÿ #˚d,æ ªª Ç+ø=ø£ >∑+≥˝À MTs¡T eTs¡DÏkÕÔs¡T, MTs¡T #Ój·T´e\dæq
yê&çπø<Ó’Hê ˇø£ bÕ˙j·T+ ˝Ò<ë ÄVü‰s¡+ Ä|òüsY #˚dæ yê&çì |üqT˝ÒeTsTTHê ñ+fÒ #˚dTü ø√+&ç µµ nì me¬sH’ ê ˇø£ >=|üŒyê&ÉT
‘·è|æHÔ =+~+∫, ø±ùd‡|ü⁄ Ä u≤<Ûä ‘·q~>± |ò\” sTT, n|ü⁄&ÉT ˝Ò∫ #ÓbÕŒ&ÉqTø√+&ç. MTs¡T dæ‘ú Á· |üE\„ sTT‘˚ ‘·|Œü e÷eT÷\T>± MTs¡T
b˛j˚Tyê&É≥ <Ûsä à¡ sêE. eT\eT÷Á‘ê<äT\T ≈£L&Ü sêq+‘· _>∑TdüT≈£îb˛‘ês¡T. nqï+
e÷s¡+ : e÷+kÕVü‰s¡+ rdüTø√≈£L&É<Tä , XÊø±Vü‰]>±H˚ e⁄+&Ü* .. ‹qs¡T, ˙s¡T Á‘ê>∑s¡T. Ä XÊØs¡ø£ s¡kÕj·Tq+ yÓTT‘·Ô+
#Ó|Œü +&ç ! ‘·\¢ÁøÏ+<äT\sTTb˛‘·T+~. ndüÔe´düÔeTsTTb˛‘·T+~. n˝≤+{Ïdæú‹
Ä »+‘·Te⁄\≈£î edüT+Ô ~. $wü‘T· \´eTsTTq u≤ø°]º j·÷ n+‘ê
P.G. sêyÓ ÷ àVü ≤ Hé : s√&É T ¶ M T<ä yÓ fi ¯ ó ‘· ÷ +{≤+. |ü ø √&û \ T
<ëì X¯Øs¡+˝À ì+&ç ñ+≥T+~.
‘·j·÷s¡T#˚dü÷Ô+{≤s¡T. eT+∫yêdüq y˚k˛Ô+~. H√s¡÷s¡T‘·T+~.
˝≤˝≤»\+ ‘· j · ÷ s¡ T ne⁄‘· T +~. n|ü  &É T eTq+ <ëìï ‘·q #êe⁄ >∑T]+∫ ‘·q≈£î ‘Ó*dæq »+‘·Te⁄ ˝Ò<ë |üøåÏ
ñ$Tày˚jT· +. $T+>∑T‘ê+. me¬sH’ ê düsπ . jÓTTø£ÿ e÷+dü+ m+‘· m≈£îÿe $cÕìï ‘·j·÷s¡T #˚düTÔ+<√
‘Ó\TdüT≈£î+fÒ, ndü\T me«&É÷ e÷+düyT˚ ‹q&ÉT.
n˝≤π> ø=+#Ó+ eTT+<äT≈£îb˛‘ê+. nø£ÿ&É nX¯ó<ä∆+
dü è wæ º ˝ Àì @ ∫qï ø£ D ≤ì¬ ø ’ H ê ≈£ L &Ü, dü è wæ º ˝ Àì
ñ+~, |æ\\¢ T ≈£Ls¡TÃqï$. »+‘·Te⁄\˙ï eT÷>∑T‘·THêïsTT. á>∑\T
|ü<ës¡Cú ≤„qeT+‘ê Ä ø£D+˝À Ç$T&ç ñ+≥T+~. ÁãVü‰à+&É+˝À

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 70 nø√ºãsY 2009


m+‘· C≤„qeTT+<√, Ä ∫qï ø£D+˝À ≈£L&Ü n+‘· C≤„q+
ñ+≥T+~. m+<äTø£+fÒ ÁãVü‰à+&É+ qT+#˚ n+<äs+¡ e∫Ã+~.
n~ø=+#Ó+ ã+>±s¡T‘√ ø£\|üã&çq @ edüTeÔ ⁄˝ÀqsTTHê <ëì
ø±+‹ ñ+≥TqïfÒ ¢ |ü < ës¡ ú C ≤„ q + nDTe⁄ |ü s ¡ e ÷DTe⁄\T
nìï{Ï˝À¢q÷ ñ+≥T+~.
n<˚ |ü<ës¡C∆ ≤„q+ e\¢, ‘·q≈£î #êe⁄ edüT+Ô <äì ‘Ó\TdüT≈£îqï
|üøåÏ »+‘·Te⁄ Hê\T>∑sTT<äTs√E\T eTT+<äT>± ø±˙, ˝Ò<ë ‘·qqT
ø√düTqÔ ï|ü⁄&ÉT ø±˙ bı+<˚ uÛj Ñ T· +, ñ<˚«>∑+ ‘·~‘·s¡ ]j·÷ø£Hå é
e\¢ n‹ m≈£îÿe yÓ÷‘ê<äT˝À $cÕ\T ‘·j÷· s¡e⁄‘êsTT. yê{Ï
X¯Øsê˝À¢ n+‘·≈£î eTT+<äT ñqï @ »ãT“˝…’Hê ˝Ò<ë HÓ¬>{Ïyé
u≤ø°]º j·÷ nsTTHê e+~+‘·\T eè~∆ #Ó+~, Ä e÷+kÕ\T &Ós¬’ ø˘>º ±
e÷qe X¯Øsê˝À¢ Á|üy•˚ kÕÔsTT.
❋❋❋

ªª eTe÷‘êà düs«¡ uÛ÷Ñ ‘ê‘êà µµ nì eTq+ #Ó|ü ≈£îHêï+. nq&É+ e÷Á‘·yT˚ . ø±˙ eTqdüT‡ dæ‹ú ˝À ñ+fÒ $TeTà˝Òï Ç&çjT· {Ÿ
á e÷+kÕVü‰s¡+ BìøÏ |üP]Ô>± $s¡T<ä∆+. düèwæº˝Àì nìï nqï≥T¢ > ± |ò ” \ e⁄‘ês¡ T . Áø£ e T+>± π s ‘· d ü T ‡ }s¡ ú « eTTK+
JesêdüT\q÷ düe÷q+>± #·÷ùdyês¡T ÁãVü≤àC≤„qT\T. ne⁄‘·Tqï|ü&ÉT, eTqdüT‡qT ø√˝ÀŒ‘·÷ ñ+{≤s¡T. MT Ä˝À#·qqT
ªª Ç&çjT· {Ÿ µµ nHêïqT nì ns¡+ú #˚dTü ≈£î+{≤s¡T. sπ ‘·dTü ‡ n+fÒ
‘êeTdü ÄVü‰s¡+ >∑T]+N, s¡CÀ>∑TD dü+ã+<Ûyä TÓ qÆ ÄVü‰s¡+ Ms¡´+`X¯ø`ÔÏ JeX¯ø.ÔÏ n˝≤ Áø£eT+>± eTqdüT‡ dæ‹ú qT+∫ Ä‘·àdæ‹ú øÏ
>∑T]+∫, kÕ‹«ø£ ÄVü‰s¡+ >∑T]+N lø£èwüßí&ÉT düŒwüº+>± m~π>ø=B›, <˚Vü≤ uÛ≤eq ‘·–Zb˛‘·÷, Ä‘·àuÛ≤eq ô|s¡T>∑T‘·÷
ìs¡«∫+#ê&ÉT uÛ>Ñ e∑ BZ‘˝· À ! ñ+≥T+~. }s¡ú«πs‘·düT‡ |ü]$T‘·T\ ˝Òì dæú‹øÏ m<äT>∑T‘ê+
e÷s¡+ : ªª }s¡«ú sπ ‘·dTü ‡ µµ .. Bìï >∑T]+∫ $e]+#·+&ç ! Áø£eT+>±.
P.G. sêyÓ ÷ àVü ≤ Hé : ª }s¡ ú « π s ‘· d ü T ‡ µ n+fÒ Ä<Û ë ´‹àø£ + . e÷s¡+ : MT ≈£î≥T+ã+ MT ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ >∑T]+∫ uÛ≤sê´ |æ\\¢
n+<ä]˝Àq÷ J$+#·&+É . ìeè‹Ôd‹úæ . XÊX¯«‘·‘«· +˝ÀøÏ Á|üj÷· D+. >∑T]+∫ #Ó|Œü +&ç !
|ü]$T‘·+>± ñqï dü+kÕs¡+, MT ≈£î≥T+ã+ nì ø±≈£î+&Ü nìï P.G. sêyÓ÷àVü≤Hé : e÷ ‘·+Á&ç >±s¡T C≤qøÏsêeTj·T´. ‘·*¢
≈£î≥T+u≤\T, nìï dü+kÕsê\T, nìï JesêdüT\≈£î $TeTà*ï düTo\eTà. Ç<äs› ÷¡ X¯Øs¡‘ê´>∑+ #˚kÕs¡T. Hê uÛ≤s¡´ düT>∑TD. Ç<äs› T¡
MTs¡T düeT]Œ+#·Tø√e≥+ ! ÁbÕ|ü+∫ø£ $wüj·T+ ô|’q ÄdüøÏÔ ≈£îe÷s¡T\T. ~©|t, ~H˚w.t ô|fi¯flsTT ñ<√´>±\T #˚dTü HÔ êïs¡T.
Áø£eT+>± ‘·–Z+#·T≈£î+≥÷, Ä<Ûë´‹àø£ $wüj·÷\ô|’ ÄdüøÏÔì
ô|+#·T≈£î+≥÷, Áø£eT+>± ÄC≤„#Á· ø£d‹úæ ˝ÀøÏ ekÕÔ+. ÄC≤„#Á· ø±ìøÏ e÷s¡+ : ªª |æs$¡ T&é µµ >∑T]+∫ $e]+#·+&ç !
e#êÃeT+fÒ mH√ï |ò*” +>¥‡, ø=ìï Ä˝À#·q\T, |ò*” +>¥‡ ‘·–bZ ˛‘·÷ P.G. sêyÓ÷àVü≤Hé : e÷ neTà eTs¡DÏ+∫q 25 @fi¯fl≈£î e÷
ekÕÔsTT. <˚Vü≤<Ûë], »qà M≥ìï{Ï >∑T]+∫ ô|<ä› ‘˚&Ü\T Hêqï>±s¡T yÓ[flb˛j·÷s¡T. e÷ Ç+{À¢ ˇø£ ô|<ä› |æs¡$T&é
ñ+&Ée⁄. ø±\T≈£î ø±´q‡sY e∫Ã+~. rùdj·÷\+fÒ ˝Ò<ë ñ+&˚~. 4 ˆI4 ˆ. n~ ñqïìï s√E\T e÷ Hêqï u≤>± ñHêï&ÉT.
rùdXÊs¡+fÒ ªª H√ |ò*” +>¥‡ ! µµ J$+∫ ñqï<ëìø°, eTs¡D≤ìø° Ä s¡÷yéT˝À |æs$¡ T&é rùddæ, bòÕHé ô|{Ï+º #·eTHêï&ÉT e÷ Hêqï.
≈£L&Ü ô|<ä› ‘˚&Ü ñ+&É<Tä . Hê ø±\T rùdkÕÔsT¡ n+fÒ @ düŒ+<äHê |æs$¡ T&é rdæ n≥ø£ MT<ä ô|{≤º+. |æs$¡ T&é rùddæq ø=~›yêsê˝À¢H˚
ñ+&É<Tä . m+<äTø£+fÒ ªª #Ó‘’ q· ´+˝À @B q•+#·&+É ˝Ò<Tä µµ nì e÷Hêqï X¯Øsêìï e~*y˚kÕ&ÉT. #·÷&É+&ç eT] ªª |æs$¡ T&é µµ
MT≈£î ‘Ó*dæq dæ‹ú ˝À ñ+{≤s¡T. X¯øÔÏ m+‘· >=|üŒ<√. |æs$¡ T&é ñqï+‘·es¡≈î£ @ »ãT“ ˝Ò<Tä e÷
❋❋❋ Hêqï≈£î. n~ rùdkÕ+. n+‘˚ yÓ[flb˛j·÷&ÉT. n+<äTøπ |üÁ‹kÕsY
ªª Hê+|ü*¢ u≤u≤ µµ MT≈£î ‘Ó\TdüT ø£<ë. Äj·Tq≈£î ˇø£ |æs$¡ T&é ø±HÓ‡|tº ‡ì >∑{>ºÏ ± |ü≥Tº≈î£ Hêïs¡T !
ø±\T ñ+&˚~ ø±<äT. ã≥º\T y˚dTü ≈£îH˚ yê&ÉT ø±<äT. H√ |ò*” +>¥‡. e÷s¡+ : MTs¡T mH√ï |ü⁄düøÔ ±\T nqTe~+#ês¡T. ªª sêe÷Ô µµ,
eTs¡DÏ+#˚es¡≈£î Äj·Tq n˝≤H˚ ñHêïs¡T. H˚qT $TeTà*ï ªª qø£Áå ‘·$TÁ‘·T\T µµ, ªª y˚<ë+‘· Á|üC≤„dü|üÔ|ü~ µµ, ªª eÁ»#˚ä~ø£ µµ,
ªª Ç&çjT· {Ÿ µµ nHêïqqTø√+&ç. n~ MT Ä˝À#·qqT Ç&çj÷· {Ïø˘ ªª Ä‘·àjÓ÷>∑+˝ÀøÏ eTVü≤Á|üyX˚ +¯ µµ .. Ç˝≤ mH√ï. m+‘√eT+~

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 71 nø√ºãsY 2009


eTVü ‰ jÓ ÷ >∑ T \T, ÁãVü ≤ àC≤„ q T\T, ÁãVü ≤ às¡ T ¸\ |ü ⁄ dü Ô ø ±\T
ms¡Tø£ ` ny˚sHY dÓ t ˝Ò≈î£ +&Ü yÓjT˚ ´fi¯ófl Áã‹øÏHê #·∫ÃqfÒ¢ ˝…øÿ£
nqTe~+#ês¡T. ˇø=ÿø£ÿ |ü⁄düÔø£+ nqTe~düTÔqï|ü&ÉT ø£*–q n+{≤s¡T zc˛. ªª Áø±+‹ ;C≤\T µµ |ü⁄düøÔ +£ Hê≈£î #ê˝≤ q∫Ãq
|ò*” +>¥‡ $e]+#·+&ç ! |ü⁄düøÔ +£ . ∫qï|ü⁄düøÔ y£ T˚ nsTTHê, #ê˝≤ e÷´≥sY ñ+~ n+<äT˝À.
P.G. sêyÓ÷àVü≤Hé : ªª sêe÷Ô µµ ÁyêdüTq Ô ï|ü&ÉT mqØ® n+‘ê n˝≤π> s¡»˙wt˝À ãT<ë∆ ø±ì¸j·TdtHÓdt ñqï|ü&ÉT ªª m˝≤
|üÁ‹kÕsY <ä>sZ∑ ¡ qT+∫ e∫Ãq≥T¢>±, ÇHédŒæ sπ wüHé @yÓ÷ ªª sê+bÕ µµ ñ+≥T+<ä+fÒ ` <˚e⁄&ÉT ˝Ò&ÉT. eTìwæ ˝Ò&ÉT. u≤¢+ø˘ yÓTÆ+&é.
e÷düsº Y <ä>sZ∑ ¡ qT+∫ edüTqÔ ï≥T¢>± ñ+&˚~. n+fÒ Áyêj·T&ÜìøÏ n+‘ê X¯Sq´y˚T ! @ Á|üX¯ï y˚dæHê düe÷<Ûëq+ ñ+≥T+~
ªª X¯øÔÏ µµ @yÓ÷ |üÁ‹>±s¡T Çdü÷+Ô {≤s¡T, Áù|s¡D sê+bÕ Çdü÷+Ô {≤s¡T. nø£ÿ&É. eTqdüT‡ ˝Ò≈î£ +&Ü øπ e\+ #Ó‘’ q· ´+. X¯ó<ä∆ #Ó‘’ q· ´+. µµ
mes√ >∑+≥\ø=B› Á|üøÿ£ q ≈£Ls¡TÃì ñqï nqTuÛ÷Ñ ‹. e÷düsº ‡Y ªª ∫qï|ü  &É T |ü ⁄ {Ï º q _&É ¶ m˝≤ ñ+{≤&√ n+‘·
kÕúsTT #ê˝≤ Á|ü‘´˚ ø£+>± ñ+≥T+~. ˇø£ q\u…’ s√E\˝À sêe÷Ô ne÷j·Tø£+>± ñ+{≤s¡T. Á|ü|+ü #·+˝Àì düs«¡ JesêdüT\ jÓTTø£ÿ
|ü⁄düÔø£+ |üP]Ô #˚j·T&É+ »]–+~. yÓTT<ä{Ï ¬s+&ÉT eT÷&ÉT Äy˚<qä \T, dü+‘√cÕ\T ‘Ó\TkÕÔsTT, nìï |ò*” +>¥‡ ‘Ó\TkÕÔsTT.
n<Ûë´j·÷\T Çã“+~ nì|æ+#êsTT. ‘·sê«‘· #ê˝≤ düT\Te⁄>± nsTTHê @e÷Á‘·+ |ü{+ºÏ #·Tø√qfÒ¢ ñ+{≤&ÉT µµ n+{≤&ÉT.
nì|æ+∫+~. ˇπø es¡Tdü˝À 27 s√E˝À¢ @ø£_–q @&Óì$T~
#Ûê|üsº T¡ ¢ ÁyêkÕqT. e÷s¡+ : |æs$¡ T&é e÷düsº ≈¢¡ î£ MT dü+<˚X+¯ !
P.G. sêyÓ÷àVü≤Hé : H˚H=ø£ >=|üŒ e÷düs º ìY
❋❋❋
nqT≈£îì, MT nVü≤+ø±s¡+ ô|+#·Tø√ø£+&ç.
ªª qø£ å Á ‘· $TÁ‘· T \T µµ ˇø£ |üÁrJ #Ó|ü⁄‘·÷+{≤s¡T ` ªª MTs¡+‘ê
bò Õ +≥d” ˝ ≤>± nì|æ + ∫+~ Hê≈£ î . ãT<äTfi∆ fl‚ µµ nì ! n+fÒ n˝≤ ñ+&Ü*
ªª C…H{Ó øÏ ˘ Ç+»˙]+>¥ µµ ! ø=+‘·eT+~ ãT<äT&∆ ˝ç ≤ nì |üÁrJ Á|üuÀ~ÛdTü HÔ êïs¡T.
ñqï‘· C≤‘·T\T uÛ÷Ñ $TMT<äøÏ e∫Ã, eTq n˝≤ ‘·j·÷s¡Tø±yê*. n˝≤π> Äj·Tq
JHé‡qT ìj·T+Á‘·D y˚dæ eTq ms¡Tø£qT e÷dü º s ¡ ¢ ≈ £ î ªª <Û ë ´q s¡ ‘ · ï µµ nì
‘·–+Z #˚dæ ñ+#ês¡T. eTq+ eTq eT÷\dæ‹ú _s¡T<äTìdü÷+Ô {≤s¡T. Ä _s¡T<äT\T eTq≈£î
qT+∫ #ê˝≤<ä÷s¡+>± e#˚Ãj·T&É+ e\¢, eT]+‘· u≤<Û ä ´ ‘· q T HÓ ‹ Ô q ñ+#˚
yê] me\÷´wüHéøÏ eTq+ m<ä>∑˝Ò<äT. ªª eTTfi¯fløÏØ{≤\T µµ nì ‘Ó\TdüT≈£îì
eTq˝Àì JHé‡ n˙ï |üì#˚ùdÔ eTq≈£î eT]+‘· ms¡Tø£‘√ J$+#ê*. nVü≤+ø±s¡+
dü s ¡ « »„ ‘ · « +, dü s ¡ « kÕeTsêú ´ \T ˇø£ ô|s¡T>∑≈î£ +&Ü <Ûë´q+˝ÀøÏ e∫Ãq yÓTT<ä{À¢
dü ÷ |ü s Y e ÷Hé ˝ ≤>± ekÕÔ s TT. Çø£ ÿ &É m+‘· dæ + |ü ⁄ ˝Ÿ > ± ñHêïs√, n+‘·
≈£ L s¡ T Ãì dü + ø£ * ŒùdÔ e+<ä e T+~
dæ+|ü⁄˝Ÿ>± m|ü&É÷ ñ+&É+&ç !
|üì#˚kÕÔs¡T.
e÷s¡+ : ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ bÕsƒ≈¡ î£ \≈£î MT dü+<˚X+¯ !
❋❋❋
P.G. sêyÓ÷àVü≤Hé : ˇø£ |ü⁄düø Ô +£ ø£+fÒ eTs=ø£ |ü⁄düøÔ +£ n<äT“¤‘+· >±
Çø£ÿ&=ø£ <∏ë{Ÿ dü+ø£*ŒùdÔ @ ÄÅùd*º j·÷˝ÀH˚, @ USA
˝ÀH˚ eTq <∏ë{Ÿ yÓT{°]j·T˝…C’ Ÿ nsTT nø£ÿ&É |üì #˚sTTdüT+Ô ~, m˝≤ edüT+Ô <√ n˝≤ u≤>± ñ+{À+~ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ !
>∑C+Ò Á<äy÷Ó ø£+å ˝À ˝≤>±. ªª eTs¡D+ ˝Òì MTs¡T µµ nqTyê<ä+ bÕsƒ≈¡ î£ \+‘ê eT]+‘· u≤>± <Ûë´q+ #˚j÷· *. eT]+‘· u≤>±
#˚dTü qÔ ï|ü&ÉT H˚qT ªª »dtº m ≥÷˝Ÿ µµ .. n+‘˚ ! ∫qï|üŒ{Ï qT+∫ #ÓbÕŒ*. @~ #·~$‘˚ eT]+‘· ñ‘ê‡Vü≤+ ø£*–düT+Ô <√, @+ #Ó|‘æ ˚
Hê≈£î ø=+‘· ôdH’ ‡é ‘Ó\TdüT. \ø°ÿ>± |üÁrJ qT+∫ e∫Ãq mqØ® eT]+‘· <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·T+<√, n+<ä] dü+<˚V‰ü \T øÏj ¢ T· sY
n˝≤π> ˝ÀuŸkÕ+>¥ sê+bÕ dü«j·T+>± ‘êHÓ’ e∫à ≈£Ls¡TÃì ne⁄‘êjÓ÷ n˝≤ uÀ~Û+#ê*.
sêsTT+∫q |ü ⁄ dü Ô ø £ + n~. #ê˝≤ dü T \uÛ Ñ + >± ÁyêkÕqT. e÷s¡+ : sêuÀj˚T MT nqTyê<ä+ ? MT |òPü ´#·sY bÕ¢H‡é ?
Vü≤j·TÁ^eXÊÅdÔæ á |ü⁄düøÔ +£ Áyêj·T&ÜìøÏ Áù|s¡D. P.G. sêyÓ ÷ àVü ≤ Hé : {Às√ÿyé T ôdsêjY T &Ü]j· T Hé |ü ⁄ dü Ô ø £ +
❋❋❋ " Cosmic Shocks ". m|ü&É÷ ì‘·´‘·«+˝À ñ+&É&+ É e\¢ Hê≈£î
|üP]Ô <Ûë´dü‘√ J$+#·eTì #Ó|⁄ü ‘ê&ÉT zc˛. <Ûë´ùd J$‘·+. m|üŒ{Ïø|£ ü &ÉT ø±e\dæq |òPü ´#·sY bÕ¢H‡é ‘Ó\Tdü÷Ô ñ+{≤sTT.
e÷s¡+ : <∏ë+≈£L´ yÓØ eT#Y kÕsY !
<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 72 nø√ºãsY 2009