You are on page 1of 2

Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn điện

Cục An toàn lao động 10:39' AM - Thứ ba, 26/09/2006

Mã số Tên tiêu chuẩn
TCVN 2295 -78 Tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộ
và của trạm biến áp trọn bộ - Yêu cầu an toàn
TCVN 2329-78 Vật liệu cách điện rắn
Phương pháp thử, Điều kiện tiêu chuẩn của môi
trường xung quanh và việc chuẩn bị mẫu
TCVN 2330 - 78 Vật liệu cách điện rắn
Phương pháp xác định độ bền điện với điện áp
xoay chiều tần số công nghiệp
TCVN 2572 - 78 Biển báo về an toàn điện
TCVN 3144 - 79 Sản phẩm kỹ thuật điện
Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 3145-79 Khí cụ đóng cắt mạch điện, điện áp đến 1000V -
Yêu cầu an toàn
TCVN 3259 - 1992 Máy biến áp và cuộn kháng điện lưc - Yêu cầu
an toàn
TCVN 3620-1992 Máy điện quay - Yêu cầu an toàn
TCVN 3623 - 81 Khí cụ điện chuyển mạch điện áp đến 1000V -
Yêu cầu kỹ thuật chung
TCVN 3718-82 Trường điện tần số Ra-đi-ô
Yêu cầu chung về an toàn
TCVN 4086-85 An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung
TCVN 4114-85 Thiết bị kỹ thuật điện có điện áp lớn hơn 1000V
Yêu cầu an toàn
TCVN 4115 - 85 Thiết bị ngắt điện bảo vệ người dùng ở các máy
và dụng cụ điện di động có điện áp đến 1000 V
- Yêu cầu kỹ thuật chung
TCVN 4163-85 Máy điện cầm tay - Yêu cầu an toàn
TCVN 4726 – 89 Kỹ thuật an toàn Máy cắt kim loại
Yêu cầu đối với trang bị điện
TCVN 5180- Pa lăng điện - Yêu cầu chung về an toàn
90(STBEV 1727-86)
TCVN 5334-1991 Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu
Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp
đặt
TCVN 5556 – 1991 Thiết bị hạ áp
Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật
TCVN 5699-1:1998 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các
IEC 335-1:1991 thiết bị điện tương tự

thi công. Nguồn: Cục An toàn lao động .TCVN 5717 – 1993 Van chống sét TCVN 6395-1998 Thang máy điện Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt TCXD 46 : 1984 Chống sét cho các công trình xây dựng Tiêu chuẩn thiết kế.