You are on page 1of 577

Microsoft Word − 0B Titelblad (X:80.0%, Y:80.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.

Statistisk
Årbog 2009

Statistical Yearbook

Microsoft Word − 0C Kolofon.DOC (X:80.0%, Y:80.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.

Statistisk Årbog 2009
Udgivet af Danmarks Statistik
Juni 2009
113. årgang

ISBN 978-87-501-1754-4
ISSN 0070-3567
ISBN 978-87-501-1755-1 (internet-udgave)
ISSN 1601-104x (internet-udgave)

Statistisk Årbogs internetadresse: www.dst.dk/aarbog

Redaktion Stefan Jul Gunnersen
Tlf.: 39 17 31 67. E-mail: sjg@dst.dk

Margrethe Pihl Bisgaard
Tlf.: 39 17 31 62. E-mail: mpb@dst.dk

Udsnit af kort, hvortil Kort- og Matrikelstyrelsen har ophavsret,
er gengivet med instituttets tilladelse.

Sats: Danmarks Statistik, København
Tryk: Scanprint, Viby J
Oplag: 3.000

Pris 360 kr. inkl. 25 pct. moms

Salg og Publikationssalg:
abonnement Tlf.: 39 17 30 20. E-mail: publsalg@dst.dk

© Danmarks Enhver form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse
Statistik 2009 af denne publikation uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik
er forbudt efter gældende lov om ophavsret.

Undtaget herfra er citatretten, der giver ret til at citere, med angivelse
af denne publikation som kilde, i overensstemmelse med god skik
og i det omfang, som betinges af formålet.

Henvendelse Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

Tlf.: 39 17 39 17
E-post: dst@dst.dk
Internet: www.dst.dk

2 Statistisk Årbog 2009

Microsoft Word − 0D Forord (X:80.0%, Y:80.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.

Forord

Statistisk Årbog 2009 er en bog om danskernes liv og levevilkår. Tallene viser, hvor-
dan vores samfund udvikler sig år for år. Sådan har det været hvert år siden 1896,
hvor Statistisk Årbog blev udgivet for første gang

Statistisk Årbog er Danmarks Statistiks mest omfattende udgivelse og afspejler ho-
vedparten af de statistikker, der bliver produceret i institutionen. Den medtager og-
så en del statistikker fra andre myndigheder og institutioner. I alt bidrager ca. 160
af Danmarks Statistiks faglige specialister til årbogen.

På www.dst.dk/aarbog kan du læse en række artikler om årbogen og hente bogen i
pdf-format. På siden findes også eventuelle rettede versioner af tabeller.

På www.dst.dk/aarbogsarkiv kan du finde historiske årbøger i pdf-format fra år-
gang 1896 og frem, og det er muligt at søge på enkelte ord. Med tiden vil alle årbø-
ger blive tilgængelige i dette online-arkiv.

Den engelske version af årbogen hedder Statistical Yearbook og kan hentes i pdf-
format på www.dst.dk/yearbook.

Kommentarer og forslag til forbedringer fra bogens brugere er altid velkomne og
kan sendes til mpb@dst.dk eller sjg@dst.dk.

Danmarks Statistik, maj 2009

Jan Plovsing / Leon Østergaard

Statistisk Årbog 2009 3

Microsoft Word − 0E Indholdsfortegnelse (X:80.0%, Y:80.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.

Indholdsfortegnelse
Side Tabel

Danmark Geografi og klima.................................................. 9- 17 1- 8
Arealdække, natur, meteorologiske forhold

Befolkning og valg ................................................ 19- 68 9- 63
Folketal, indvandrere og efterkommere, fertilitet, dødelighed,
vandringer, navne, samlivsformer, adoptioner, politiske valg o.l.

Uddannelse og kultur ............................................ 69-106 64-112
Uddannelsesinstitutioner, elever, uddannelsesniveau, køn og ud-
dannelse, uddannelse og beskæftigelse, kursister, bøger, dagbla-
de, radio, tv, biografer, biblioteker, museer, teatre, idræt

Arbejdsmarked og løn ........................................... 107-148 113-149
Beskæftigelse, pendling, løn, fagforeninger, dagpenge, ledighed,
arbejdstid, arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger

Sociale forhold, sundhed og retsvæsen ................ 149-202 150-214
Institutioner, udgifter, børnebidrag, bistand til børn og unge, bar-
selsorlov, børnepasning, ældreomsorg, sygesikring, pension, syg-
dom, anmeldelser, afgørelser, frihedsstraf, indsatte

Indkomst, forbrug og priser .................................. 203-240 215-245
Familie- og personindkomst, regnskab, detaljeret forbrug, vare-
forsyning, drikke- og tobaksvarer, prisudvikling, ejendomssalg

Generel erhvervsstatistik ...................................... 241-262 246-262
Firmastatistik, brancher, medarbejdere, nye firmaer, regnskabs-
statistik, arbejdssteder, lønsum, forskning og udvikling

Landbrug, skovbrug og fiskeri............................... 263-290 263-290
Bedrifter, produktion, detailomsætning, arealanvendelse, høst-
udbytte, husdyrhold, miljøbelastning, kapitelstakster, regnskabs-
statistik, skovareal, hugst, fiskerfartøjer, fiskeri

Industri .................................................................. 291-298 291-293
Omsætning, produktion, eksport, konjunkturudvikling

Byggeri og boligforhold ........................................ 299-314 294-308
Bygningsbestand, byggevirksomhed, boligbyggeri, samlet areal,
omkostningsindeks, beskæftigede ved bygge og anlæg, befolk-
ningens boligsituation, boligtyper, opvarmning, udlejning

Serviceerhverv og informationssamfundet ........... 315-332 309-326
Detailomsætning, rejser, turisme og overnatninger, omsætning
og eksport i serviceerhverv, it-erhverv, virksomheders og famili-
ers brug af it, varige forbrugsgoder, it og telefoni

4 Statistisk Årbog 2009

Microsoft Word − 0E Indholdsfortegnelse (X:80.0%, Y:80.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.

Side Tabel

Transport ............................................................... 333-356 327-350
Infrastruktur, transportmidler (biler, tog, skibe, fly etc.), trafik,
person- og godstransport, personbiler, søulykker, færdselsuheld

Miljø og energi ...................................................... 357-370 351-366
Luftforurening, råstofindvinding, vandforbrug, pesticider, forure-
ning, miljøudgifter og -indtægter, energibalance og -forbrug

Udenrigshandel...................................................... 371-390 367-374
Hovedtal, samhandel med andre lande, mest importerede og
eksporterede varer

Nationalregnskab og betalingsbalance................. 391-420 375-400
Forsyningsbalance, indkomstanvendelse, regnskab og finansielle
konti for sektorer, produktion, præsterede timer, beskæftigelse,
forbrug, investeringer, bruttonationalprodukt, betalingsbalance

Offentlige finanser ................................................ 421-460 401-430
Statens finanser, aktiver og passiver, regnskab for sektorer, skat-
ter og afgifter, offentlige udgifter og indtægter, subsidier, statslig
bistand til lande

Penge- og kapitalmarked ...................................... 461-481 431-453
Valuta, pengemængde, penge- og realkreditinstitutter, finansie-
ringsselskaber, aktier, obligationer, pensionskasser, valutakurser

Færøerne Færøerne og Grønland .......................................... 482-488 454
& Oversigtstabel med statistik fra samme områder som Danmark
Grønland (fx areal, befolkning, sundhed, retsvæsen, indkomster, fiskeri,
byggeri, boligforhold, nationalregnskab mv.)

International International statistik............................................ 489-526 455-483
statistik Areal, befolkning, fertilitet, dødelighed, uddannelse, ledighed,
kulturelle forhold, beskæftigelse, produktion, forurening, priser,
infrastruktur, bruttonationalprodukt, betalingsbalance

Bilag Dansk Branchekode og standardgrupperinger ..... 528-529
Definitioner og ordforklaringer............................. 530-556
Stikordsregister ..................................................... 557-575

Statistisk Årbog 2009 5

Microsoft Word − 0F Signaturforklaring.DOC (X:80.0%, Y:80.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.

Signaturforklaring - Nul.
• Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.
0 Mindre end 0,5 af den anvendte enhed.
0,0 Mindre end 0,05 af den anvendte enhed.
.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn.
... Oplysning foreligger ikke.
* Foreløbige anslåede tal.
— Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er
ikke fuldt sammenlignelige.
Viser hvornår nye hovedtal til statistikken offentliggøres fra Danmarks Statistik.
 Henviser til link til Statistikbanken, hvor du vil kunne finde flere tal for den
pågældende statistik, fx tal for flere år. I Statistikbanken finder du også oplysninger
om metode og kontaktpersoner.
Henviser fra figur i tekstafsnit til tabel.
Rød Rød skrift i pdf-udgaven af årbogen henviser til, at der er rettet i forhold til den trykte
skrift udgave.

Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.

Nye tabeller Gennemsnitsaldre i befolkningen (tabel 21)
Vielser og skilsmisser (tabel 37)
Børn og unge med døde forældre (tabel 46)
Uddannelsesplacering tre år efter afgang fra grundskolen (tabel 70)
Fuldførte uddannelser ved voksen- og efteruddannelse (tabel 76)
Pendlingsafstande for beskæftigede (tabel 122)
Fravær på grund af egen sygdom fordelt efter arbejdsfunktion (tabel 125)
Kriminalitetsindeks for mænd (tabel 209)
Forbrug for udvalgte år (tabel 228)
Personer fordelt efter familiens velfærd (tabel 232)
Gennemsnitspriser på fødevarer (tabel 236)
Befolkningens køb på internettet (tabel 322)
De 20 mest udbredte personbilmærker (tabel 340)
Regionernes regnskaber (tabel 407)
Regioners udgifter og finansiering (tabel 408)
Regioners drifts- og anlægsregnskaber (tabel 409)

Udgåede tabeller Adoptioner (tabel 44 i Statistisk Årbog 2008)
Elever (tabel 64 i Statistisk Årbog 2008)
Elever regionalt fordelt (tabel 65 i Statistisk Årbog 2008)
Elever ved erhvervsfaglige uddannelser (tabel 69 i Statistisk Årbog 2008)
Afgang fra erhvervsfaglige uddannelser (tabel 70 i Statistisk Årbog 2008)
Afgang fra videregående uddannelser (tabel 72 i Statistisk Årbog 2008)
Folkekirken og anerkendte trossamfund (tabel 81 i Statistisk Årbog 2008)
Erhvervspendling for større kommuner (tabel 122 i Statistisk Årbog 2008, erstattes af ny tabel 122)
Fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken (tabel 144 i Statistisk Årbog 2008)
Frakendelser af kørekort (tabel 214 i Statistisk Årbog 2008)
Landbrugsbedrifter med fast medhjælp (tabel 276 i Statistisk Årbog 2008)
Afkoblingsindikatorer for transportsektoren (tabel 352 i Statistisk Årbog 2008)
Kommunernes balance (tabel 408 i Statistisk Årbog 2008)
Amternes og Hovedstadens Udviklingsråds regnskaber (tabel 409 i Statistisk Årbog 2008)
Dødsfald (tabel 458 i Statistisk Årbog 2008)
Aviser, bøger, biblioteker og biografer (tabel 462 i Statistisk Årbog 2008)
Internationale SOx udslip (tabel 470 i Statistisk Årbog 2008)
Mål og vægt (bilag)

6 Statistisk Årbog 2009

Microsoft Word − 0G Fotografi.doc (X:80.0%, Y:80.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.

Statistisk Årbog er som fotografiet ovenfor, der viser et udsnit af København:
Et øjebliksbillede, der viser en lang række facetter af danskernes liv og færden.
Samtidig fortæller årbogen historien om livet i Danmark fra år til år
mht. demografi, økonomi, kultur, uddannelse, forbrug osv.

Statistisk Årbog 2009 7

Microsoft Word − 0H Danmarkskort (X:80.0%, Y:80.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.

Danmark

8 Statistisk Årbog 2009

Microsoft Word − 01 Geografi og klima (X:80.0%, Y:80.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.

Geografi og klima

Geografi og klima

1. Geografi

Den lange danske kystlinje
Danmark er et lille land målt i forhold til sine nærmeste naboer. Sverige og Tysk-
land er hhv. ti og otte gange større end Danmark, der har et areal på lidt mere end
43.000 km². Til gengæld har vi en kystlinje, som er usædvanlig for landets størrel-
se. Danmark strækker sig over mere end 7.300 km kyst, hvilket er længere end Den
Kinesiske Mur. Det svarer til knap halvanden meter kyst pr. indbygger.

Et kendetegn ved Danmarks geografi er de mange øer, 407 i alt. I nævnte række-
følge er Sjælland, Vendsyssel-Thy, Fyn, Lolland og Bornholm de største øer. Jyl-
land (inkl. Vendsyssel-Thy) udgør 70 pct. af landets samlede areal.

Det danske rige omfatter foruden Danmark de selvstyrende områder Grønland og
Færøerne. Den isfri del af Grønland er næsten ti gange større end Danmark, og
Danmark er 30 gange større end Færøerne.

Danmarks natur er præget af landbrug og skov
Danmark har i årtusinder været et landbrugsland, og det har i høj grad sat præg på
det danske landskab. Således består to tredjedele af landskabet af landbrugsarea-
ler. Skove er dog også synlige i landskabet i form af bl.a. løvskov og nåleskov. Af de
mange skove er Rold Skov og Gribskov de største.

Figur 1 Fordeling af Danmarks areal efter arealtype
Fordeling på totalt areal Fordeling på kunstige overflader
Kunstige overflader, 9,8 pct.
Byer, bygninger m.m.,
74,3 pct.
Landbrugsarealer, 66,3 pct.
Veje m.m., 20,6 pct.

Skov og tørre natur-typer, 15,6 pct.
Jernbane, broer og
Vådområder, søer m.m., 6,8 pct. dæmninger, 1,4 pct.

Andre kunstige overflader,
Uklassificeret, 1,5 pct. 3,7 pct.

Se tabel 4.

Menneskeskabt infrastruktur og bygninger fylder i landskabet
Byer, veje, jernbaner, broer og andre former for menneskeskabte overflader dæk-
ker sammenlagt 10 pct. af det danske areal. Det svarer til tre gange Færøernes are-
al – eller 56 pct. af Sjælland. Heraf er bymæssige bebyggelser som fx villakvarterer,
lejlighedskomplekser og industrikvarterer dominerende og optager tre fjerdedele
af de menneskeskabte overflader.

Statistisk Årbog 2009 Geografi og klima 9

Microsoft Word − 01 Geografi og klima (X:80.0%, Y:80.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.

Geografi og klima

2. Klima

Det regner eller sner hver anden dag
Det danske vejr er kendt for at være omskifteligt. Sikkert er det i hvert fald, at det
regner eller sner hver anden dag i Danmark. Et år har nemlig i gennemsnit 171 da-
ge med nedbør.

Sne syv døgn om måneden i vinterperioden
I Danmark har vi milde vintre uden store mængder sne, dog med meget regn. I
gennemsnit er der syv snevejrsdøgn hver måned i december, januar og februar.
Det falder til fem snevejrsdøgn, når vi når hen i marts, og i april er der gennemsnit-
ligt tre døgn med sne. Enkelte gange har det sneet i maj, men det bliver sjældent til
mere end et par timers snevejr fordelt på hele måneden.

Figur 2 Temperaturer i Danmark

°C
20
18
16
14
12
2008 10
8
Gns. 1961-1990 6
4
2
0
-2
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Kilde: www.dmi.dk.

o
Temperatursvingning på 16 C i løbet af året
Set over et år svinger den gennemsnitlige døgntemperatur generelt fra 0 °C i janu-
ar til 16 °C i august. Det sker, at der er store variationer i forhold til gennemsnittet.
Den koldeste dag i over hundrede år var en januardag i 1982 med temperaturer på
-31 °C. Den varmeste dag var en augustdag i 1975 med temperaturer på 36 °C.

”… og det bliver overskyet igen i dag”
Gråvejr og mange skyer på himlen er et naturligt syn i en danskers hverdag. Skyer-
ne dækker i gennemsnit to tredjedele af himlen på et år, men sommeren er dog
den mindst skydækkede årstid med et gennemsnit på 60 pct. skydække.

Ikke mange solskinstimer på et år
Danmark er et land, hvor det samlede antal solskinstimer på et år giver anledning
til at nyde solen, mens den er der. I gennemsnit er der fire timers solskin om da-
gen, naturligvis særligt i foråret og sommeren. Fra maj til august er der over seks
timers solskin om dagen. 2008 havde 22 pct. flere solskinstimer set over hele året
end i et normalt år.

10 Geografi og klima Statistisk Årbog 2009

Region Nordjylland 7 933.. Anm.84 484 346 138.84 484 346 138.6 5 18 213 Københavns omegn 340....166.24 427 174 59.97 km2... vandløb mv.b. Færøerne 1 398. 57°45’07” n. Europæisk Datum. Antal Vandareal Kystlinje km2 1. .9 173 .11 667 228 3 704..005 56 4626 0. Nordsjælland 1 452. indgår ikke i arealtallene.. 55°33’36” n. folketal og kystlinje Areal Folketal Befolknings.10 820 558 138.8 14 80 248 Bornholm 588.33 715 321 82.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010. forskellige opgørelsesmetoder.. Kystlinien og vandarealerne er forsøgt fordelt de nye regioner efter kommuneinddelingen 1. januar tæthed øer 1959 1959 2009 pr. . 1 omfatter alle arealer inden for landets konturer. det vestligste Blåvandshuk 08°04’22” ø. i sogne. I kol. .9 48 ..08 508 183 1 494.2 56 .34 1 247 732 95.l. 2 Landegrænsen mod Tyskland havde ved opmålingen en længde på 67..l.55°19’17” n.. 6: Tallene afviger fra tallene i tabel 4 pga.7 km.4 154 463 3 721 Regioner Region Hovedstaden 2 561.8 253 237 3 593 Jylland 29 777.32 2 967 883 222.5 9 3 141 Fyn 3 485. 1 Inkl. Anm...21 821 252 112.000). hvoraf 81 pct. . januar 2007.. Flere tal og oplysninger findes på www.5 9 3 141 Region Sjælland 7 273. Saltbæk Vig og Stadil Fjord.99 2 543 568 85. 3: Arealerne i kol..3 18 7 154 Vest. Anm. .l. Mossø.9 114 109 1 861 Østsjælland 807.62 587 647 90. 5 og 6 er fra den i 1959 afsluttede planimetriske. Christiansø. hvor den største del af sognet ligger.17 1 199 667 98. er medtaget under den region.53 444 215 305.000 ha (10 km2) .2 Region Midtjylland 13 124. Anm. Østjylland 5 907.og Sydsjælland 6 465.dk/02 Statistisk Årbog 2009 Geografi og klima 11 ..9 407 700 7 314 Landsdele Sjælland 7 450. 6 1.. 54°33’35” n. 1 1174 Grønland 410 449. 5 indgår fire søer og to inddæm- mede fjorde... . .000). Tissø.31 5 511 451 127.1 .. I de danske søer er der 53 navngivne øer med et samlet areal på 1. .. jf.nemlig Arresø.Microsoft Word − Tabel001 (X:80.. og det østligste Christiansø (Østerskær). januar 2008. 1: Danmarks sydligste punkt er Gedserodde på Falsters sydspids.. Fjorde og vige. Esrum sø.32 580 515 73.9 100 26 1 130 Sydjylland 8 720..59 233 605 289.. 11°58’15” ø. der 1. Danmarks Areal (Statistiske Meddelelser 1968:4). 15°11’55” ø.0 20 .55 42 659 72. det nordligste ved Skagen 10°36’11” ø.55 42 659 72.1 79 . 1950...0%.34 110 968 61.. 4 Opmålt 1955.. ..85 48 778 34. Fyn 3 485..3 Beboede øer.9 96 102 1 707 Region Syddanmark 12 206. Kilde: Danmarks geografiske yderpunkter (Kort.l. Anm. Anm.b... . 5 Kun den isfri del af Grønland er med- taget. opmåling og de er ikke ajourført på nyere kortmateriale.og Matrikelstyrelsen).3 . januar 2007 blev delt på kommuner beliggende i hver sin region. der hver er over 1.. 2: De grundlæggende opmålinger er foretaget af Geodætisk Institut i perioden 1953-1959 på de daværende målebordsblade (1:20...statistikbanken.0 28 101 602 København by 180. Vestjylland 7 217. 5: Navngivne søer. .59 2 329 910 312.7 99 184 1 735 Lolland-Falster 1 795.. 4: Tallene i kol.. Tabel 1 Danmarks areal.3 120 .27 1 662 285 649.9 100 26 1 130 Øerne i alt 13 320. dækket af indlandsis.. der ved den ovennævnte opmåling havde fri forbindelse til havet (fx Ringkøbing fjord). Arealerne er ajourført af Danmarks Statistik ved planimetriske opmålinger på de nuværende 4 cm-kort (1:25.086 km2. .2 31 .b..8 45 24 587 Bornholm1 588. Grønlands samlede areal er på 2. km2 km2 km Danmark 43 098.b. Y:80.

0%. 1292 af 8.statistikbanken. Anm. 5: Landsretter: Østre Landsret har seks nævningekredse og Vestre Landsret har seks nævningekredse. Flere tal og oplysninger findes på www.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. 1 Indeholder også Toldcentre og Skylds. Anm. 3: Retskredse: Der er 13 på Øerne og 11 i Jylland.og Sydsjælland 12 357 4 } 1 9 Region Syddanmark 22 499 7 2 21 Fyn 10 225 2 1 8 Jylland 42 1 230 14 4 44 Region Syddanmark (fortsat) Sydjylland 12 274 4 1 13 Region Midtjylland 19 616 7 2 22 Østjylland 11 357 4 1 11 Vestjylland 8 259 3 1 11 Nordjylland 11 340 3 1 9 Anm.og vurderingskredse. december 2006 om valg til Folketinget. Valgkredse2 mune sogne centre1 Storkredse Opstillingskredse I alt 98 2 121 30 10 92 Øerne 56 891 16 6 48 Region Hovedstaden 29 249 7 4 28 København by 4 85 1 1 12 Københavns omegn 13 56 2 1 8 Nordsjælland 11 86 3 1 6 Bornholm 1 22 1 1 2 Region Sjælland 17 417 6 1 12 Østsjælland 5 60 2 3 Vest. Anm.281 pastorater) gældende for 2007. Y:80. 4: Politikredse: Der er syv på Øerne og fem i Jylland. 2: Arbejdsformidling: Der er 91 jobcentre i den nye kommuneinddeling. Anm. Kirke Skatte. 1: I kirkelig henseende er der ti stifter (111 provstier og 1. 2 Ifølge Lov nr. 2009 Kom. 6: Miljøcentre: Der er tre på Øerne og fire i Jylland. Tabel 2 Danmarks administrative inddeling. Anm.dk/02 12 Geografi og klima Statistisk Årbog 2009 .Microsoft Word − Tabel002 (X:80.

Areal Folketal 1.dk/02 Statistisk Årbog 2009 Geografi og klima 13 . 813 (ekskl. plus 36. Flere tal og oplysninger findes på www. Tabel 3 Areal og folketal for landsdele og beboede øer Kom.doc (X:80.Microsoft Word − Tabel003. 860. I alt 333 navngivne øer er uden beboere. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort april 2010. 495 personer i Aggersborg sogn i Vesthimmerlands Kommune. Lolland 124 286 67 306 66 655 563 Fanø 5 578 3192 3 207 376 Falster 51 376 43 640 43 530 779 Fur 2 229 872 865 360 Askø 282 47 46 813 Hirsholm 17 4 4 360 Fejø 1 600 557 574 766 Hjarnø 321 106 107 360 Femø 1 138 150 147 671 Jegindø 791 524 500 360 Lilleø 86 6 5 580 Kalvø 18 8 7 360 Skalø 106 9 11 820 Livø 331 10 9 360 38 navngivne øer 660 • • 825 Læsø 10 122 2 003 1 993 561 Mandø 763 46 44 773 Morsø 36 331 22 091 22 098 550 Rømø 12 886 689 715 Den bornholmske 741 Samsø 11 206 4 085 4 003 øgruppe 58 855 42 913 42 659 580 Store Okseø 11 3 3 400 Bornholm 58 815 42 817 42 563 727 Tunø 352 119 118 411 Christiansø1 25 671 Venø 646 201 199 4} 96 96 411 Frederiksø1 510 Årø 566 167 176 411 6 navngivne øer 11 • • 129 navngivne øer 2 859 • • Anm. 1 Uden for kommuneinddelingen.0%. Y:80.346 personer af Aalborg Kommune.037 personer af Struer Kommune. Den lolland-falsterske øgruppe omfatter følgende kommuner: 360 og 376. 787. januar Kom. 849. Hirsholm). 851 Egholm 600 55 52 falsterske øgruppe 179 534 111 715 110 968 615 Endelave 1 308 174 168 .statistikbanken. januar mune i ha mune i ha kode 2009 2008 2009 kode 2009 2008 2009 Hele landet 4 309 831 5 475 791 5 511 451 Fynske øgruppe 348 584 482 410 484 346 Fyn 298 456 451 394 453 700 Den sjællandske 430 Avernakø 586 111 111 øgruppe 745 059 2 310 624 2 329 910 492 Birkholm 92 10 10 Sjælland i alt 703 130 2 130 970 2 147 281 430 Bjørnø 150 36 32 330 Agersø 684 233 221 420 Bågø 623 36 37 Amager i alt 9 629 166 030 169 157 479 Drejø 426 71 69 390 Bogø 1 307 1 124 1 112 410 Fænø 394 3 2 370 Enø 340 275 281 479 Hjortø 90 12 13 250 Eskilsø 139 2 2 482 Langeland 28 384 13 723 13 340 390 Farø 93 5 5 430 Lyø 605 116 109 370 Gavnø 575 35 40 482 Siø 131 18 17 330 Glænø 559 62 63 479 Skarø 197 40 39 211 Hesselø 71 0 0 482 Strynø 488 216 206 390 Langø 127 4 3 479 Thurø 753 3 728 3 742 390 Masnedø 168 122 135 440 Tornø 21 4 4 390 Møn 21 775 10 200 10 074 479 Tåsinge 6 979 6 188 6 217 326 Nekselø 223 21 21 480 Æbelø 232 2 - 390 Nyord 499 45 41 492 Ærø 8 807 6 702 6 698 330 Omø 452 177 169 82 navngivne øer 1 170 • • 316 Orø 1 502 890 906 185 Saltholm 1 599 5 5 Jylland 2 977 799 2 528 129 2 543 568 326 Sejerø 1 237 397 373 Jyske halvø 2 387 430 2 151 667 2 167 177 101 Slotsholmen 21 21 19 Vendsyssel-Thy 468 573 289 630 289 849 101 Trekroner 2 2 1 773 Agerø 385 38 35 390 Tærø 175 4 1 727 Alrø 751 149 156 78 navngivne øer 752 • • Als 31 222 52 109 51 892 707 Anholt 2 237 164 167 580 Barsø 266 23 24 Den lolland.. Vendsyssel-Thy omfatter følgende kommuner: 3. Administreres af Forsvarsministeriet. 810. Areal Folketal 1.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.: Amager er afgrænset ved hjælp af polygoner.

11 Sø-rørskov 0.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Klassifikationen er baseret på den trecifrede CORINE land cover nomenclature.87 0.18 0.22 Blandet landbrug og natur 0.76 100.04 Kirkegård 6.08 Græsarealer 155. Tallene er en revision (ikke en opdatering) af de indsamlede data.13 Landbrugsarealer 28 897.44 0.96 0. 1: Datagrundlaget er arealanvendelseskortet i Miljøministeriets Areal Informations System. industrielle og kommercielle enheder2 3 154.12 Anden overflade med ringe vegetation 69.01 65.21 0.65 1.58 1.25 Sand/klit 51. bebyggelse i åbent land og industri. Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser.46 9.00 Dambrug 4.64 0.10 0.74 0.27 Jernbane 58. Anm.dmu.12 Rekreativt område 57.02 0.42 0.00 Dæmning 2.01 Uklassificeret 682.07 0.20 Løvskov 1 309.13 Bro 0.72 0.47 Mose 875.02 0.34 4.96 0.40 3.05 Teknisk areal 17.48 4.98 0.88 Søer og vandløb 670.89 5.34 0.22 0. Samlet areal 43 560.42 Vandløb bredere end 8-12 meter 49.10 Motortrafikvej 9.01 Strandeng 384.94 0.90 Hede 981.01 Landingsbane 3.02 Overdrev 391. 2: Tallene afviger fra tallene i tabel 1 pga.93 Blandet skov 7.85 66.32 15.01 Råstofområde 19. der dækker perioden fra ultimo 1980'erne til medio 1990'erne.69 Gartneri 33.46 0.49 1.18 0.24 Motorvej 43. Flere tal og oplysninger findes på www.62 Vej 3 – 6 meter 551.0%.16 Vådområder 2 274. Y:80. 1 Tallene er baseret på forskellige datakilder. høj bebyggelse. Veje er ikke omfattet.01 Nåleskov 2 147.92 0.36 Græs i byområder 93.89 1.57 Anm.63 7. forskellige opgørelsesmetoder.Microsoft Word − Tabel004 (X:80.66 0.54 Sø 616.02 Sportsanlæg 52.34 Landbrug 28 615.59 1. lav bebyggelse.02 Vej bredere end 6 meter 269.31 0. 2 Omfatter bykerne.dk 14 Geografi og klima Statistisk Årbog 2009 .00 Kunstige overflader 4 246.60 2.34 0.22 Eng 808.76 2.86 Vådområde 205. idet der er tilføjet et fjerde ciffer til nationalt brug.23 0.58 Skov 1 829.00 Skov og tørre natur-typer 6 788.75 Bymæssige strukturer. Tabel 4 Arealdække1 Km2 Pct. Revisionen er foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser i 2001.

8 5.6 7.6 16.4 Lund Fjord Nordjylland 5.1 6.8 22.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.1 Skanderborg sø Østjylland 8.4 Gns.2 16. middeltemperatur.3 9. 1: Fra og med 2007 er gns.0 -27. 62 stationer (ca.1 9.4 Gns.7 Saltbæk Vig1 Sjælland 16.: Opmålingsgrundlaget spænder over reviderede ældre kort.3 -25.9 9.4 Målt i året 2005 1990 1990 1993 1892 1947 1941 1975 1906 1978 1968 1953 1975 2008 11.8 -0.5 6.3 2008 2.1 15.5 11.5 0. Graddage anvendes som et omtrentligt mål for opvarmningsbehovet i fyringssæsonen (1.3 -0.5 39.9 11. Anm.3 9.0 0.1 7.4 8.4 12. Dec.5 Tange sø Vestjylland 5.5 14.7 4.3 14.4 22.9 9.9 5.7 9.4 3.8 6.1 4.7 1. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts 2010.7 12.6 8.3 15.4 5.4 29.0 10.3 6.9 4.3 36.6 Søndersø Lolland 8.3 15.7 10.0 18.4 30.6 16.1 0.4 13.8 20. Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut.1 18.3 12.1 2.0 17.7 3.9 31.1 5.7 2008 4. -31.7 Mossø Østjylland 16.2 4.1 5. Y:80.6 Middeltemperatur Normal (1961-1990) 0.7 19. Graddage er skyggegraddage.0 -3.2 20. Målt i året er det seneste år.4 6.og Matrikelstyrelsen.1 4.7 6. nattemperatur og graddage baseret på interpolation af stationsdata i et finmasket gridnet over Danmark.6 32.6 Graddage Normal (1961-1990) 522 491 461 337 198 84 43 47 128 243 361 469 3 382 2008 400 359 417 288 137 70 26 25 122 231 332 446 2 853 Anm.5 -0.4 17.4 11.5 12.7 -0.kms. 100 før 1960).4 Tystrup sø Sjælland 6.9 -21. gns.0%.0 11.6 19.3 7. temperatur og graddage Jan.6 -3.dk Statistisk Årbog 2009 Geografi og klima 15 .8 17. Flere tal og oplysninger findes på www.dk Tabel 6 Meteorologiske forhold.6 6.5 36. dagtemperatur. Kilde: Kort.7 -9.9 -2.7 10. Tabel 5 Danmarks 15 største søer – rettelse Navn Beliggenhed 1999-2002 2004-2008 Navn Beliggenhed 1999-2002 2004-2008 km2 km2 Arresø Sjælland 39. Året Maximumstemperatur 1874-2008 Temp.0 3.5 35.2 Tømmerby Fjord Nordjylland 6.3 0.4 22.4 -9.dmi. september – 31.4 15.2 -29. 1 Brakvandsområde.Microsoft Word − Tabel005. Nov.0 2.5 Furesø Sjælland 9.2: Maximumtemperatur/minimumtemperatur i årene 1874-2008 er fundet ved at udtage den højeste/laveste temperatur blandt samtlige ca.4 32.2 Målt i året 1982 1942 1888 1922 1900 1936 1903 1885 1886 1880 1973 1981 1982 2008 -5.6 9.0 5.5 9.3 -7. til fotogrametrisk nyopmålte kort.5 3.6 5.8 2.7 12. Sept.6 Anm.6 15.8 Stadil Fjord1 Vestjylland 17. maj).5 5.5 Tissø Sjælland 12.3 16.9 2008 5. Flere tal og oplysninger findes på www.8 22.9 Ulvedybet Nordjylland 5.2 28. nattemperatur Normal (1961-1990) -2.8 14.doc (X:80.0 Esrum sø Sjælland 17.0 -9.6 Julsø Østjylland 5.9 -2. Marts April Maj Juni Juli Aug.9 -5.6 15.1 6. dagtemperatur Normal (1961-1990) 2.1 2.0 16.0 -8.0 13.0 -19.3 7.0 Minimumtemperatur 1874-2007 Temp.0 -5. Feb. 12.6 15.3 24.7 12. hvor revisionsgraden er ukendt. hvor pågældende temperatur er forekommet.8 35.6 -11.2 9.9 2.4 17.4 12.6 3.6 -31.5 31.5 29. Okt. Benævnte søer er navngivet på målebordsbladene.2 -6.6 7.0 2.

hele landet2 Normal (1961-1990) 79 73 69 63 60 59 62 59 63 70 74 77 67 2008 82 76 68 56 40 49 48 64 62 63 74 79 63 Soltimer. Måles i hPa = hektopascal = millibar. således at normaltallene mere er i overensstemmelse med de faktiske forhold end tidligere. 2008 Jan.4 5.2 5.3 5. 3 Soltimerne beregnes via globalstråling (klart solskin dvs.8 6.3 5.7 3. soltimer og middelvindhastighed baseret på interpolation af stationsdata i et fintmasket gridnet over Danmark.dmi. I stedet for er nedbøren fordelt på de regioner DMI anvender i vejrudsigter.5 4.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Marts April Maj Juni Juli Aug. Okt.2 5.og Vestjylland 119 55 88 45 4 55 68 133 90 155 83 23 918 Østjylland 99 49 89 46 10 30 47 158 58 84 72 21 762 Syd. hele landet1 Normal (1961-1990) 91 90 87 80 75 77 79 79 83 87 89 90 84 2008 90 87 83 79 68 72 75 83 84 86 87 93 82 Skydække. tryk og vind m.2 4. Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut.dk. soltimer. nedbør. Året mm.3 5. Endvidere er nedbørens fordeling på amter bortfaldet. Feb.5 6. Flere tal og oplysninger findes på www. som hviler på 1 cm af en vandret flade. I 2005 er der beregnet nye normaler for skydække baseret på syv stationer.m.0 5. Dec.1 4.dmi.0 6. Tabel 7 Meteorologiske forhold. Regionsinddelingen kan ses på månedsoversigtens side 2 på www.og Sønderjylland 102 64 99 32 6 43 57 180 95 153 86 27 945 Fyn 64 52 57 47 24 26 47 135 47 78 52 30 658 Vest. 2 4 Vindhyppigheden angiver angiver den procentvise fordeling af de daglige observationer på de otte vindretninger.dk 16 Geografi og klima Statistisk Årbog 2009 . Lufttrykket er vægten af den luftsøjle.1 6. ved hvilken luften ville være mættet ved den pågældende temperatur.: Fra og med 2007 er nedbør.0 6. Fugtighedsgrad.0 5.9 Anm 1. der er dækket med skyer. 200 watt pr.7 3.og Sydsjælland.0 4. Lolland/Falster 50 27 57 43 24 24 43 124 31 68 57 55 604 København og Nordsjæll. Sept. 2 1 Fugtigheden angiver i procent forholdet mellem de tilstedeværende vanddampe i luften og den mængde. m ). hele landet3 Normal (1961-1990) 43 69 110 162 209 209 196 186 128 87 54 43 1 495 2008 27 69 122 194 347 281 280 160 145 110 52 34 1 821 hPa Middellufttryk ved havoverfladen Aalborg 1 007 1 016 999 1 012 1 020 1 012 1 013 1 008 1 018 1 008 1 008 1 017 1 011 Københavns Lufthavn 1 011 1 019 1 000 1 012 1 020 1 014 1 014 1 009 1 019 1 011 1 009 1 017 1 013 m/sek Hyppigste vindretning4 Normal (1961-1990) V19 Ø18 V22 V20 V20 V29 V35 V28 V28 V22 V22 V23 V24 2008 SV28 V35 V25 Ø17 Ø23 V35 V23 SV28 Ø20 SV42 V20 Ø17 V23 Middelvindhastighed Normal (1961-1990) 6. 56 25 59 34 33 28 48 136 29 80 62 64 655 Bornholm 55 28 65 36 21 20 49 128 79 145 40 58 724 pct.0%.8 2008 7.1 5.Microsoft Word − Tabel007 (X:80. Y:80.5 5. Nov. Nedbør Normal (1961-1990) 57 38 46 41 48 55 66 67 73 76 79 68 712 Hele landet 89 46 77 41 13 39 54 146 65 108 71 32 779 Nordjylland 97 42 64 37 6 52 58 146 64 88 67 21 744 Midt. 2 Skydækket angiver hvor mange procent af himlen.6 5.5 6. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts 2010.5 4.

2 0.0 0.Microsoft Word − Tabel008 (X:80.8 194.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.7 Hyppighed af blæst i pct.1 0. Y:80.4 1. hele landet Sommerdage (maks.7 0.0 15.3 13.0 0.0 2008 5.0 0.9 1.7 < 0.0 0. hvor der er observeret tåge omkring stationen.1 mm eller mere målt efter smeltning.6 12.0 23. Flere tal og oplysninger findes på www.2 8.0 1.2 1.0 0.2 2. Isdøgn er døgn.0 18.0 0. Feb.4 Anm.0 13.2 7.0 19.0 2008 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0. Marts April Maj Juni Juli Aug. <0°) Normal (1961-1990) 8.0 1.6 6.5 0.0 2008 1.7 0.6 7.0 0.5 5.0 12.4 0. hvor den højeste temperatur er under 0° celsius. døgnoplysninger.0 0.3 13.0 0.6 3.5 3.3 0.0 13.0 0.0 0. eller derover.2 6.7 0.3 0.0 1.0 0. 1: Sommerdage er dage.7 7.4 4.9 0.3 9.8 14.1 0.9 2. snedøgn og tordendøgn baseret på syv stationer.0 0.0 1.0 0.3 2.1 11.0 3. Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut.1 0.2 5.1 1.0 0. Normal (1961-1990) 15 11 13 8 6 5 5 5 9 12 15 15 10 2008 17 16 12 1 1 5 1 5 3 8 11 6 7 Tordendøgn Normal (1961-1990) 0.4 91.0 6. >25°) Normal (1961-1990) 0.0 0.0 0.7 6.0 < 1.0 10.0 0.0 84.6 17.5 1.1 1. således at normaltallene mere er i overensstemmelse med de faktiske forhold end tidligere.2 Store nedbørdøgn (R ³ 10 mm) Normal (1961-1990) 1.0 2008 23. 62 stationer.7 4.0 0.6 4.dmi.0 1.7 23.6 0.0 2.0 21. Når antal døgn er under 10 kan tiendedelene medtages. Anm.0 12. Snedøgn er døgn med snefald på 0. I 2005 er der beregnet nye normaler for tågedøgn. Året Antal døgn i måneden.0 0. Sept. 3: < betyder mindre end 0. Fra og med 2007 er nedbørdøgn baseret på interpolation af stationsdata fra et finmasket gridnet over Danmark.2 1.0 2. snedøgn og tordendøgn dog kun 7 stationer.0 0.0 0.8 30.0 7.0 15.2 12. Tabel 8 Meteorologiske forhold.4 5.4 2.2 Frostdøgn (min.0 2.2 1.0 12.2 2008 0.6 1.2 12.2 4.3 15.8 7.3 21.5 3.0 0. for tågedøgn.0 13.3 2.6 4. <0°) Normal (1961-1990) 19.1 mm eller mere.1 0.4 13.0 12. Store nedbørdøgn er døgn med nedbør på 10 mm eller mere.1 2.3 18. hvor den højeste temperatur er over 25° celsius. Tågedøgn er døgn.6 0.1 0.2 47. Nedbørdøgn er døgn med nedbør på 0. Nov.2 0.0 0.dk Statistisk Årbog 2009 Geografi og klima 17 .0.2 10. Anm.0 16.1 2.0 0.0 0.6 1.0 0.0 9.0%.0 171.1.0 74 2008 6 5.0 0.0 12. Tordendøgn for hele landet er beregnet for gennemsnittet af de enkelte stationers tordendøgn. Ved beregning af årsværdien kan der være taget hensyn til decimaler. Blæst er vindhastigheder på 10. hvor den laveste temperatur er under 0° celsius.9 20.2 1.2 0.3 3.2 7. Dec.0 0.0 0.0 0.5 Snedøgn Normal (1961-1990) 7.1 mm) Normal (1961-1990) 17.1 1.0 0.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.4 6.3 0.8 14.6 2.1 Isdøgn (maks. Okt.6 2.0 12.8 1.9 2. men større end 0.0 0.2 0.1 3.7 1.2 1. som ikke indgår i tabellens månedsgennemsnit.8 14.6 6.6 0.0 2008 2.1 0.8 m/sek. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts 2010. 2: Som grundlag for beregningen af de anførte månedlige landsgennemsnit er benyttet de daglige målinger ved et antal velfordelte stationer – som hovedregel ca.5 2.0 0.2 2.0 0. 2008 Jan.2 10.7 0.5 0.0 5.3 5.0 0.3 7.3 0.8 2.0 17.0 2008 0.0 0.8 Tågedøgn Normal (1961-1990) 10.6 0.6 2.0 0.2 Nedbørdøgn (R ³ 0.0 14. Frostdøgn er døgn.

Y:80.Microsoft Word − Blank side 18 (X:80.0%.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. 18 Geografi og klima Statistisk Årbog 2009 .

0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. For mænd var den 39.statistikbanken. Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 19 .0 mange kvinder som mænd. januar 2009 på 5.0 år. er kvinder). Y:80.7 år i alt.1 mer kvinderne i flertal. men støt stigende siden 1970 og var Befolkningen 1.6 5.4 pct. De seneste års befolkningstilvækst er et resultat af dels en positiv naturlig tilvækst (fødte ÷ døde) og dels en positiv nettoindvandring (indvandrede ÷ udvandrede). Gennemsnitsalderen i Danmark var 40. Figur 1 Befolkningens størrelse har været langsomt.4 Selvom der hvert år bliver født flere drenge end piger. vandringer og udvandringer.Microsoft Word − 02 Befolkning og valg (X:80.1 år. I alderen 95 år og derover er der mere end fire gange så 5.0%. og for kvinder var den 41.1 år 1.3 mænd i Danmark (50. Udviklingen i Danmarks befolkning Befolkningens størrelse Siden starten af 1970'erne har der boet over fem millioner indbyggere i Danmark. 5. I begyndelsen af 1980'erne var befolkningstallet dog Mio. faldende på grund af meget lave fødselstal.2 kvinderne.statistikbanken.dk/hisb3.9 70 75 80 85 90 95 00 05 Flere fødte end døde Flere tal og oplysninger findes på Befolkningens udvikling afhænger af fire typer hændelser: fødsler. januar 2009. var gennemsnitsalderen over tre år lavere (36. at mændene dør tidligere end 5. ind- www. Det skyldes. lever der flere kvinder end 5. En positiv nettoindvandring betyder flere indvan- drede end udvandrede.dk/bef1a07. Figur 2 Befolkningens udvikling Tusinde personer 80 70 Fødte 60 Døde 50 Indvandrede 40 Udvandrede 30 20 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Flere tal og oplysninger findes på www. dødsfald.5 mio. Befolkning og valg Befolkning og valg 1. Vi bliver ældre og ældre Danmarks befolkning bliver ældre og ældre. I alle aldre op til omkring 60 år er der flest mænd.5 Kvinderne er i overtal 5. 4. men herefter kom- 5. Går man tilbage til 1980.

statistikbanken. I 1970'erne var forsørgerbyrden højere. Forsørgerbyrden vokser de kommende år Hvis den erhvervsaktive alder sættes til 20-59 år. og at de største fødselsårgange fra midten af 1940'erne nu er kommet op i årene. 1.Microsoft Word − 02 Befolkning og valg (X:80. at de store årgange fra midten af 1960'erne også bliver ældre og erstattes af mindre årgange.0%. Hvis man tager udgangspunkt i befolknings- fremskrivningen fra 2008. End- videre skyldes det.1 i år 2030. i gennemsnit på 0.94. I slutningen af 1990'erne var den nede på 0.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.5 år for mænd og 38. januar 2009 Mænd Kvinder 95+ 90-94 85-89 80-84 75-79 Enkestand 70-74 65-69 60-64 Fraskilt 55-59 50-54 45-49 Gift / separeret 40-44 35-39 30-34 25-29 Ugift 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 250 200 150 100 50 0 0 50 100 150 200 250 Tusinde personer Flere tal og oplysninger findes på www. 20 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 . vil forsørgerbyrden vokse til 0.90. I årene fremover er der altså flere. Y:80. da der bliver flere og flere ældre. at antallet af gamle over 80 år er vokset med næsten 60 pct. Figur 3 Befolkningen fordelt efter alder. Stigningen i gennemsnitsalderen skyl- des. der skal forsørges. der skal forsør- ges. Det vil sige. Befolkning og valg 35.0 år for kvinder). at for hver 100 personer i den erhvervsaktive alder er der 90 personer.91 i år 2010 og til 1. som skal forsørge dem – det vil sige dem.76. Forsørgerbyrden i Danmark Den demografiske forsørgerbyrde Den demografiske forsørgerbyrde beregnes ved at tage udgangspunkt i aldersfor- delingen. Forsørgerbyrden viser forholdet mellem antallet af personer uden for den erhvervsaktive alder og antallet af personer. der er i den erhvervsaktive alder. 2. kan forsørgerbyrden i 2009 be- regnes til 0.dk/bef1a07. i dette tidsrum.

Gennemsnittet for EU-landene var 0. Frankrig havde den hø- jeste forsørgerbyrde med 0.8 0. Slovakiet havde den allerlaveste forsørgerbyrde med 0. Fødsler Hvor mange børn bliver der født? Antallet af levendefødte børn i Danmark har i de sidste ti år ligget på ca.53 efterfulgt af Sverige med 0. det vil sige det gennemsnitlige antal levendefødte børn. 65. hvor mange kvinder. Y:80. der er i den fødedygtige alder. kræves med det nuværende dødelig- hedsniveau en fertilitet på 2.89 børn.2 1. Befolkning og valg Høj forsørgerbyrde sammenlignet med andre lande i EU For 2008 er det muligt at sammenligne forsørgerbyrden for EU's medlemslande.2 2. mens Slovakiet havde den laveste (1.0 0. 180 om dagen.6 0.6 1. Her er den erhvervsaktive alder sat til 15-64 år. Igennem 1950'erne og det meste af 1960'erne lå fertiliteten over dette niveau. Fra sidst i 1960'erne faldt fertiliteten og nåede det laveste niveau i 1983 med 1.4 1. Høj fertilitet i Danmark i forhold til EU-gennemsnit Danmark er blandt de lande i EU. Antallet af fødte i en peri- ode afhænger både af.47. kvinderne får.4 0. Det svarer i gennemsnit til ca. 3. 2006 2. Den samlede fertilitet.08. var i Danmark i 2008 på 1.Microsoft Word − 02 Befolkning og valg (X:80.52.8 1.000 om året.0%. og hvor mange børn.24). kvinderne får. Tallene viser. For at befolkningen skal reproducere sig selv.08). som har den højeste fertilitet.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.2 0.0 1.0 Portugal Island Frankrig Irland Finland Holland Østrig Luxembourg Estland Grækenland Letland Tyskland Schweiz Tjekkiet Slovakiet Liechtenstein Kroatien Storbritannien Cypern Makedonien Spanien Bulgarien Ungarn Italien Litauen Rumænien Slovenien Polen Norge Sverige Danmark Malta Kilde: Eurostat. Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 21 .39. Derefter har fertiliteten været stigende. Figur 4 Fertilitet i europæiske lande. at Danmark ligger blandt de fem lande inden for EU med den højeste forsørgerbyrde.38. nemlig 0. I 2006 havde Is- land den højeste fertilitet (2.52.

der føder deres første barn. der bor sammen. Sideløbende hermed er den gennemsnitlige alder ved første ægteskabsindgåelse steget for kvinder fra 22. Figur 5 Voksne personers familietype Tusinde personer 2.dk/fam10. af kvinderne og 69 pct. idet 78 pct. var 28. inden de gifter sig.a. Det betyder derimod. ikke i parforhold. I 2009 er andelen faldet til 35 pct. … men lever alligevel i parforhold Når personerne bliver ældre.000 Andre partyper 500 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 Anm. især for yngre personer. har bevirket et fald i enlige. eller som er 18- 24 år og ikke bor hos forældrene. Samlivsformer Vi gifter os senere… Den måde.500 2. der enten er over 25 år. at det bliver mere almindeligt. har forandret sig i løbet af de sidste 30 år. Samlivsformerne har ændret sig. fam100 og fam100n. hvilket bl. at par lever sammen i nogen tid.Microsoft Word − 02 Befolkning og valg (X:80.9 år til 31.: Opgørelsesmetoden for familietyper er ændret fra og med tallene for 2008. af alle par. er gift. Flere tal og oplysninger findes på www. Befolkning og valg Mødrene bliver stadig ældre Kvinderne er med tiden blevet ældre og ældre. Andelen af gifte er imidlertid faldende. dvs. inden de får børn.8 år i løbet af perioden 1970-2007. af de 30-årige gift og boede sammen med ægtefællen. af mændene helt alene. I 1980 var 66 pct. I 2008 var gen- nemsnitsalderen for de fødende kvinder 30.9 år i 2005. men ægteskabet er stadig den dominerende samlivsform. betyder det ikke.500 Enlige 1. Y:80. Resten bor sammen med andre personer. og 54 pct. Det gør sig især gældende for de yngre.5 år og for mænd fra 25. inden de gifter sig. vi danskere danner familie på.statistikbanken. da de fødende i gennemsnit kun var 26.0%. at de venter med at danne par.7 år.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Gennemsnitsalde- ren for kvinder. af dem er kvinder. Denne udvikling har været særlig kraftig siden 1970. lever som enlige. Mange lever ikke i parforhold Mere end en tredjedel af alle de personer. Af de enlige bor 67 pct.000 Ægteskab 1.1 år til 33. 22 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 . 4. som ofte er deres børn.4 år.

og i samme periode blev færre viet. der har gjort det 40 nemmere at blive separeret og skilt.0%.statistikbanken. Befolkning og valg Færre vielser og flere skilsmisser Figur 6 Danskernes ægteskabelige forhold er forandret væsentligt gennem de sidste 100 år. 5. af ægteskaberne fra 1950 var blevet opløst ved skilsmisse inden 25 års ægteskab. 87 pct. Hyppigst sker skilsmissen efter 5-6 års ægteskab.000 indbyggere 100 har stabiliseret sig fra 1990'erne og frem. Den økonomiske uafhængighed blev og- Skilsmisser så hjulpet godt på vej af.591. at kvinderne for alvor kom på arbejdsmarkedet i Flere tal og oplysninger findes 1970'erne. Mens 18 pct. I 2008 var antallet på 54. 80 Der kan være mange årsager til.000 personer om året. at der er blevet flere skilsmisser og færre vielser. og det 1901 1926 1951 1976 2001 har derfor ikke som tidligere været nødvendigt at gifte sig eller forblive i ægteskab Vielser for at få en nogenlunde god levestandard. af ægteskaberne fra 1980.statistikbanken. hvorefter niveauet steg og Pr. Y:80. blev der alene af denne grund midlertidigt flere skilsmisser. Ved de lovændringer. Figur 7 Skilsmisser efter ægteskabets varighed. af dødsfaldene finder sted i alders- gruppen over 60 år og 48 pct.dk/hisb3. Flest skilsmisser efter 5-6 års ægteskab Halvdelen af alle skilsmisser sker inden for de første ti år af ægteskabet.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. 2007 1. 60 Gennem 1900-tallet har der fx været en række politiske tiltag. Vielser og skilsmisser Antallet af skilsmisser var især højt i sidste del af 1900-tallet. i aldersgruppen over 80 år. Lavpunktet for vielser blev nået i 1982.dk/ski107. på www. hvor separationsperio- 20 den er blevet sat ned. Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 23 . 10. var det tilfældet for 40 pct.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Varighed (år) Flere tal og oplysninger findes på www. Dødelighed De fleste af os passerer de 75 år Antallet af døde i Danmark har i de senere år ligget på omkring 55.Microsoft Word − 02 Befolkning og valg (X:80. 0 Samtidig er den enkelte dansker blevet langt mere økonomisk uafhængig.

Antallet af Mænd Kvinder dødsfald som følge af hjertesygdomme er gået ned i de senere år. ja- Personer på 100 år + nuar 2009 var der 806 personer (696 kvinder og 114 mænd) på 100 år og derover.Microsoft Word − 02 Befolkning og valg (X:80. I de seneste år er der igen god stigning i middellevetiderne. personerne lever i. 6. 55 pct.statistikbanken. Y:80.7 år for kvinder.000 Mænd har en overdødelighed i forhold til kvinder 3.0%.0 år. 600 400 200 En fjerdedel af alle dødsfald skyldes kræftsygdomme 0 Kræftsygdomme. hjertesygdomme og karsygdomme i hjernen er de tre største 75 80 85 90 95 00 05 06 dødsårsager.000 800 neste ti år er middellevetiden for mænd øget med 2.800 1. som 1.6 år og for kvinder med 3. Befolkning og valg Flere er over 100 år Figur 8 Antallet af personer på 100 år og derover har været voksende de seneste år. 24 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 . gangspunkt i de seneste tal for dødshyppigheder i alle aldersklasser.statistikbanken. Det er især hos kvinderne. men fik siden hen nogle af de laveste i Vesteu- 1. at der har været en tendens til 1. 1. Mid- Flere tal og oplysninger findes dellevetiden er det gennemsnitlige antal år. De har altså en såkaldt 2.3 år for mænd og 80.200 ropa.000 16-35 år. 7. 5.dk/bef1a. Danmark var i 1960'erne blandt de lande i verden. mens antallet af Flere tal og oplysninger findes døde af kræftsygdomme viser den modsatte udvikling. hvor mændenes dødelighed er op til 2-3 gange så stor som kvindernes.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.600 stagnerende middellevetid. 0 1989 1999 2009 2019 2029 2039 Et mål for befolkningens sundhed Mænd Kvinder Middellevetiden er et af de mest almindelige mål for befolkningens sundhed. hvis man tager ud- på www. på www. Figur 9 Middellevetid i udvalgte lande.000 Der er altså sket hen mod en femdobling i løbet af 29 år. Figur 10 Danskerne lever kortere end andre europæere Antal selvmord Udviklingen i middellevetiden har i en årrække ikke været så gunstig i Danmark Antal personer som i mange andre lande.000 I alle aldersgrupper er risikoen for at dø størst for mænd. De seneste middellevetider er beregnet til 76. bef5 og prog7a08.dk/fod5. af alle dødsfald skyldes en af disse sygdomme. I løbet af de se- 1.000 I 1980 var der kun 158 personer (40 mænd og 118 kvinder) på 100 år eller ældre. 2006 Alder 85 80 75 70 65 60 55 Mænd 50 45 40 35 Kvinder 30 25 20 15 10 5 0 Island Frankrig Finland Letland Frankrig Island Finland Letland Schweiz Schweiz Spanien Ungarn Spanien Ungarn Sverige Norge Danmark Sverige Norge Danmark Kilde: Eurostat.000 overdødelighed i forhold til kvinder.400 havde de højeste middellevetider.000 4. Størst er overdødeligheden i aldersgruppen 1.

Der er især tale om personer. af alle dødsfald. Indvandring opfattes normalt som indvandring af udenlandske statsborgere. Selvmord fo- rekommer mere end dobbelt så ofte blandt mænd som blandt kvinder. af alle indvan- drede danske statsborgere. Befolkning og valg Færre selvmord Antallet af selvmord har været nedadgående i mange år.0%.dk/van211. I 2008 var 31 pct. Irak og Afghanistan samt afri- kanske lande som Somalia og Etiopien. hvilket svarer til 1. men som noget nyt sås en sti- gende indvandring fra asiatiske lande som fx Iran.og udvandringer Tusinde personer 55 50 Indvandringer af 45 udenlandske statsborgere 40 Udvandringer af 35 danske statsborgere 30 Indvandringer af 25 danske statsborgere 20 15 Udvandringer af 10 udenlandske statsborgere 5 0 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Flere tal og oplysninger findes på www. Flere indvandrer fra fjerne lande De udenlandske statsborgere. som indvandrer til Danmark. EU-landene eller USA og i en vis ud- strækning fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien. kom i stor udstrækning fra de andre nordiske lande. 6. som vender tilbage efter at have været i udlandet i kor- tere eller længere tid. Indvan- dringen ligger dog på et forholdsvis lavt niveau sammenlignet med lande som Sve- rige og Tyskland. Y:80. er 50 pct.2 pct.Microsoft Word − 02 Befolkning og valg (X:80. Der var i stor udstrækning tale om flygt- ninge og deres familier. I 1980'erne og 1990'erne kom en stor del af indvandrerne fortsat fra disse lande. der for en periode rejser til udlandet for at studere eller arbejde. der tidligere indvandrede til Danmark. og den seneste opgørelse viser 650 selvmord i 2006. som havde fået opholdstilladelse i Danmark. end der udvandrer. eller som er født af danske forældre i udlandet. men danskere kan også indvandre. Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 25 . Danskerne udvandrer – og genindvandrer Ser man på udvandringen fra Danmark i 2008. De fleste optræder således på et senere tidspunkt som indvandrere. Figur 11 Ind. Vandringer og flytninger Vandringer til og fra udlandet Der er flere personer.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.statistikbanken. van222. danske statsborgere. van21a og van22a.

og 2.0%. 54 pct.000 indvandrere og efterkommere i Danmark.191 personer eller 11.og Sydsjælland og på Fyn vil gene- relt opleve en fremgang i indbyggertallet. er indvandrere. januar 2009 Tusinde personer 60 50 40 30 Efterkommere 20 Indvandrere 10 0 Tyskland Vietnam Tyrkiet Polen Libanon Iran Jugoslavien Pakistan Storbritannien Afghanistan Irak Hercegovina Norge Sverige Somalia Bosnien- (eks. af alle indvandrere og efterkommere har deres oprindelse i et euro- pæisk land. er efterkom- mere. januar 2009 udgjorde indvandrere og efterkommere 9. I alt repræsenterer de omkring 200 forskellige lande. Befolknings- fremskrivningen er baseret på en beregning af fødsler.463 personer dog to eller flere gange.5 pct. af den samlede be- folkning (526.000 indenlandske flytninger. Næsten hver ottende person flytter på et år I 2008 blev der registreret lidt mere end 812. mens kommuner i Nordsjælland og det øvrige Jylland delvist vil opleve tilbagegang i befolkningstilvæksten.3 pct. Næsten hver ottende person flyttede i løbet af året. flytninger mellem kommuner og en række antagelser om den fremtidige udvikling. Kommuner i Østjylland. Den største grup- pe har baggrund i Tyrkiet. der hver har omkring 30. Stor forskel i befolkningstilvæksten i kommunerne De danske kommuner vil i de kommende årtier opleve forskellige udvikling i be- folkningstilvækst.1 pct. 1.000 personer) – ca. af alle indvan- drere og efterkommere. Vest. Af disse flyttede 108. nemlig 58.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.dk/krbef3. 7. Man bør derfor tolke fremskrivningens resultater med forsigtighed.) Flere tal og oplysninger findes på www. 26 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 . Nummer to og tre på listen er Irak og Tyskland. Befolkning og valg Indvandrere og efterkommere 1.statistikbanken.3 pct. Figur 12 Indvandrere og efterkommere efter oprindelsesland. 34 pct. dødsfald.Microsoft Word − 02 Befolkning og valg (X:80. af de registrerede flytninger i 2008 gik over kommune- grænser. Y:80.

7. 10 pct. Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 27 . Flest danskere hedder Jensen. Også Mikkel.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Jensen og Nielsen til efternavn. Befolkning og valg Figur 13 Befolkningsfremskrivning i kommunerne. 2008 og 2030 Befolkningstilvækst Under -5 pct. Andersen. Disse dækker til- sammen 13 pct. Lidt mindre udbredt er Hansen.000 mænd. Det hed hhv.og Matrikelstyrelsen (G.9 .Microsoft Word − 02 Befolkning og valg (X:80.782 og 275.4. Samtidig var de to navne num- mer et og to på listen over pigenavne.0 pr. Nielsen og Hansen til efternavn 278. 5-00) Flere tal og oplysninger findes på www. -4. Freja var næsten lige så populært. Larsen og Sørensen. Navne Jens og Anne er de mest udbredte fornavne I Danmark er de mest udbredte fornavne Jens og Peter. Anne og Kirsten lå med 48.0 pct. hvilket svarer til hhv. Hos pigerne fik 25 ud af 1.000 nyfødte piger.158 og 47.115 personer nummer tre og fire på listen. Tilsammen dækker disse navne hver syvende dansker.175 personer 1.000 kvinder.4 og 18.9 pct. og som nummer tre kom Caroline med 23 ud af 1.000 nyfødte navnet Emma. 0 . 1. + © Kort. af danskerne.9. 19. Y:80. som 231.3 og 17. Christensen.744 danskere hedder hhv. 1. Derefter følger en række gammelkendte navne som Pedersen.7 pr. 5 .000 drenge. 52. William og Oliver var populære – med hver 23 ud af 1. svarende til 17.000 drenge.9 pct. Lucas og Emma er de mest populære fornavne til nyfødte I første halvdel af 2008 var Lucas det mest populære navn til nyfødte drenge og blev givet til 24 ud af 1.221 danskere har som efternavn. januar 2009.dk/prog107.statistikbanken.0%.947 og 51.

hvor det har stabiliseret sig. Valg Folketingsvalg Der offentliggøres statistik over en række forskellige valg: folketingsvalg. I 1987 opstillede 16 partier. I 1970'erne var der fem folketingsvalg. to på Færøerne og to i Grønland. Den politiske situation kan give anledning til meget kortere mellemrum. Brugen af Emma tog rigtig fart i begyndelsen af 1990'erne. 1994 og 1998. Figur 14 Mandatfordelingen ved de to seneste folketingsvalg Antal mandater 60 50 40 2005 30 2007 20 10 0 Social. 28 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 . Befolkning og valg Navne til nyfødte skifter hurtigt i popularitet.0%. Det se- neste folketingsvalg var i 2007. valg til Europa-Parlamentet og menighedsråds- valg. Venstre vative Folkeparti Folkeparti Alliance listen kraterne Folkeparti Se tabel 54. hvoraf de otte opnåede repræsentation i Folketinget. Emma har været det mest populære pigenavn i fire forskellige år siden 2000.Microsoft Word − 02 Befolkning og valg (X:80. men kun ni kom ind i Folketinget. Valg til Folketinget afholdes senest fire år efter det foregående folketingsvalg. et hvert andet år. Y:80. Opstillede og valgte partier Ved seneste folketingsvalg var der opstillet ni partier i Danmark.Socialistisk Dansk Venstre Ny Enheds- demo. Radikale Konser. 8. valg til kommunalbestyrelser og amtsråd. Derudover foretages opgørelser over folkeafstemninger. Der vælges i alt 175 medlemmer i Danmark. I 1980'erne var der fire valg og i 1990'erne tre valg – i 1990. Siden 1970 har der været udskrevet 15 valg til Folketinget.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Meget få forældre kaldte deres børn Lucas fra 1985 til 1993. men derefter accelererede brugen af navnet frem til i dag.

Valg til Europa-Parlamentet Valg til Europa-Parlamentet bliver afholdt hvert femte år. og fem har vedrørt valgretsalderen (1953. Stemmeprocenten ved eu- ropaparlamentsvalg er lavere end ved de nationale valg. 1939 og 1953). 36 pct. 1961.6.9. 1993. Den højeste stemmeprocent (90. Ved det seneste valg var stemmeprocenten 47. Fire afstemninger og en vejledende afstemning har vedrørt Danmarks forhold til EF – senere EU (1972. Det seneste valg var i 2004.1) var i 1972 ved af- stemningen om Danmarks tiltrædelse af EF. 1992. Danmark vælger 14 medlemmer til parlamentet.Microsoft Word − 02 Befolkning og valg (X:80.8 pct.0%. af de valgte kandidater var kvinder. Én afstemning i 1963 vedrørte erhvervelse af landbrug og naturfredning. Tre af afstemningerne har vedrørt ændringer af grundloven (1920. Stemmeprocen- ten ved de danske folketingsvalg ligger højere end ved de fleste europæiske landes valg til nationale parlamenter. Befolkning og valg Stemmeprocenten Stemmeprocenten ved de første fire folketingsvalg i 1970'erne var over 87 pct. Folkeafstemninger Der er siden 1920 afholdt 14 folkeafstemninger samt to vejledende folkeafstem- ninger. Ni partier opstillede. Ved det seneste folketingsvalg var der en stemmeprocent på 86. Stemmeprocenten ved folkeafstemnin- gerne har svinget en del.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. 1969. Se- nere valg har vist mere svingende deltagelse med et minimum i 1990 på 82. Y:80. 1971 og 1978). 1998 og 2000). og otte af dem blev repræsenteret. Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 29 .

juni 1919 fastsatte område.7 2005 663 239 2 250 930 2 497 236 5 411 405 0.5 1890 367 262 862 998 942 120 2 172 380 1.03 50.doc (X:80.. .0%. Flere tal og oplysninger findes på www.26 70.6 1980 654 437 2 129 762 2 337 866 5 122 065 0.6 1950 974 901 1 404 281 1 902 093 4 281 275 1.0 2000 653 983 2 212 855 2 463 182 5 330 020 0.9 1911 584 089 974 530 1 198 457 2 757 076 1.1 1850 135 641 678 131 600 876 1 414 648 0. Y:80.71 106. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010. 20.31 123. Sønderjylland. Frederiksberg og Gentofte Kommuner er først medregnet til Hoved- staden fra henholdsvis 1860 og 1921. pr.65 127.statistikbanken.14 99. mens tallene for de tidligere år gælder det for Danmark ved fredstraktaten af 30.1 2009 683 397 2 284 486 2 543 568 5 511 451 0.03 55.6 1990 617 637 2 139 424 2 378 348 5 135 409 0.4 2008 672 218 2 275 444 2 528 129 5 475 791 0.30 21.11 119.53 127.16 62.96 82.8 1840 125 903 618 032 545 140 1 289 075 0. km2 1769 82 086 364 835 350 663 797 584 . Frederiksberg og Gentofte Kommuner.21 118.10 45.Øerne (uden Jylland I alt Årlig Befolknings- staden1 Hovedstaden) tilvækst tæthed i pct.86 33. 1 København. Tabel 9 Folketal i landsdele Hoved.7 1960 923 974 1 643 114 2 018 168 4 585 256 0. 127 366 307 067 459 669 432 778 452 773 521 004 10 000-99 999 indbyggere 250 830 547 364 691 891 913 860 998 485 1 024 886 1 067 874 1 419 316 1 000-9 999 indbyggere 273 129 374 295 388 172 513 030 688 789 1 021 714 1 085 531 1 228 385 500-999 indbyggere 33 866 99 437 123 697 160 066 202 905 237 774 227 478 236 045 200-499 indbyggere 11 370 82 384 103 345 209 915 216 105 198 058 185 669 192 416 Landdistrikter 1 389 069 1 465 464 1 388 342 1 191 912 991 422 826 897 778 970 739 464 Ikke-placerbar bopæl • • • • • • • 7 252 1 I 1999 blev 12 kommuner med 40 byer udskilt af Hovedstadsområdet.37 41.97 36.02 118.dk/ft Tabel 10 Folketal i byer og landdistrikter 1901 1921 1940 1960 1970 1981 1990 2009 indbyggere Hele landet 2 449 540 3 269 554 3 844 312 4 585 256 4 937 579 5 123 989 5 135 409 5 511 451 Hovedstadsområdet1 491 276 700 610 1 021 499 1 289 406 1 380 204 1 381 882 1 337 114 1 167 569 Byer i øvrigt med: Over 100 000 indbyggere .26 79.Microsoft Word − Tabel009.8 1880 266 466 834 062 868 511 1 969 039 1.statistikbanken.6 1970 802 391 1 941 598 2 193 590 4 937 579 0.2 1995 625 810 2 171 062 2 418 846 5 215 718 0.3 1870 202 327 794 295 788 119 1 784 741 1.77 114.7 1940 890 130 1 230 882 1 723 300 3 844 312 0.9 1985 633 412 2 126 674 2 351 022 5 111 108 -0. 2 Ekskl.: Folketallene efter 1921-60 omfatter det for Danmark ved Versaillestraktaten af 28. oktober 1864 fastsatte område. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort april 2010.6 2007 664 605 2 268 878 2 513 601 5 447 084 0.83 89.8 19212 700 610 1 068 742 1 498 479 3 104 209 1.dk/02 30 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 .26 125.9 Anm.74 23.7 1921 700 610 1 068 742 1 498 479 3 267 831 • 76.37 121.5 1787 92 701 397 616 351 489 841 806 0.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.1 1930 771 168 1 156 126 1 623 362 3 550 656 0. Flere tal og oplysninger findes på www.8 1901 468 936 916 812 1 063 792 2 449 540 1.36 126..6 1801 104 109 439 768 385 124 929 001 0.3 1860 166 967 741 189 700 206 1 608 362 1.

Fraflyt. 5 2452 67 365 60 401 49 757 36 703 12.0 10.9 0. 32..0 1861/70 gns. 31.5 2001 5 3552 65 458 58 355 55 984 43 980 12. 1 år folketal fødte tede fra tede til fødte i pct.3 10.8 11. 24.4 0.3 1951/60 gns.0 1976 5 073 65 267 54 001 33 320 30 000 12.5 1994 5 2052 69 666 61 099 44 961 34 710 13.4 2008 5 4892 65 038 54 591 72 749 43 490 11.4 13.5 1998 5 3012 66 174 58 453 51 372 40 340 12. Døde Døde u.2 1. 2 594 74 156 36 927 .6 0. 4 445 76 165 40 388 21 358 26 594 17.2 17.7 19.9 11. ind..7 4...9 18.0 0.6 1941/50 gns. .3 12.5 1996 5 2622 67 638 61 043 54 445 37 312 12.1 0.9 0.1 11.1 1974 5 045 71 327 51 637 33 146 39 751 14.2 10. juli udlandet udlandet levendefødte tusinde pr.3 0.5 11.6 1. tusinde indbyggere pct.2 9. . 1 888 59 300 36 700 .7 10..7 1993 5 1892 67 369 62 809 43 400 32 344 13.9 0.6 14..7 1981/90 gns.1 1.9 0.statistikbanken..5 0.4 1 For de enkelte år.6 9..8 11.4 2006 5 4352 64 984 55 477 56 750 46 786 12.9 10. 30. 2 087 66 600 38 700 .0 11.2 0..6 1997 5 2842 67 648 59 898 50 105 38 393 12.2 11.7 0.1 10..8 1971/80 gns.3 0.4 2007 5 4572 64 082 55 604 64 656 41 566 11. se Statistisk Årbog 1922.2 10.8 1987 5 127 56 221 58 136 36 296 30 123 11.9 13.4 20.5 11. juli. .8 1983 5 114 50 822 57 156 27 718 25 999 9.0 10..1 1 523 49 400 31 300 .1 1871/80 gns..4 1901/10 gns.9 1979 5 117 59 464 54 654 33 183 27 731 11. 5 059 67 210 52 030 33 488 30 879 13...4 1921/30 gns.2 10.0 10.3 0. af 1.4 13.6 10. bef6.3 11.4 19.8 1989 5 133 61 351 59 397 38 391 34 949 12. 4 774 79 220 46 976 30 146 27 420 16. ..8 1986 5 121 55 312 58 100 38 932 27 928 10. 2 Folketal 1.8 1982 5 118 52 658 55 368 28 223 28 328 10.9 13..8 1990 5 141 63 433 60 926 40 715 32 383 12.9 0.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.8 11. fødte.4 11.1 11.8 0. 4 070 85 311 39 378 14 041 15 755 21.8 1984 5 112 51 800 57 109 29 035 25 053 10. 1 714 52 700 34 100 .6 13. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010.. 1851/60 gns.4 2004 5 4012 64 609 55 806 49 860 45 017 12.9 1978 5 104 62 036 52 864 32 059 26 735 12.0%.2 0. døde.dk/bef1.8 1991 5 154 64 358 59 581 43 567 32 629 12.0 1977 5 088 61 878 50 485 32 740 26 906 12. 2 301 69 400 40 100 .1 1975 5 060 72 071 50 895 31 946 40 659 14..0 9.3 0.4 1972 4 992 75 505 50 445 31 200 25 762 15. der kan downloades online på www.0 9.5 11.4 1891/00 gns.5 13.9 11.2 10.1 10.4 0.7 6. 20.9 10.8 1.2 0...5 11.7 0.2 1931/40 gns.5 2002 5 3742 64 075 58 610 52 778 43 481 11.5 1991/2000 gns.6 10.og udvandrede Beregnet Levende.3 10.4 11.5 1961/70 gns.3 1881/90 gns.3 1.8 0. .4 11. 3 705 66 239 39 612 12 045 9 847 17. Tabel 11 Folketal. Levende.4 2005 5 4162 64 282 54 962 52 458 45 869 11..9 0.1 1. 30.3 10.8 1971 4 963 75 359 48 858 35 026 31 626 15.7 1992 5 171 67 726 60 821 43 377 31 915 13.dk/aarbogsarkiv..9 10.1 0.5 1999 5 3192 66 220 59 179 50 236 41 340 12.4 2000 5 3372 67 084 57 998 52 915 43 417 12...6 0. Døde Tilflyt. 5 123 55 728 57 991 33 845 29 574 10.. Y:80.1 1..1 2.9 0..2 1973 5 022 71 895 50 526 41 948 29 703 14.4 1911/20 gns.9 10.0 11. 3 426 71 215 38 317 .6 0.1 0. .3 0.0 12.5 1995 5 2282 69 771 63 127 63 187 34 630 13. 28.2 8. .1 0. ..0 1981 5 122 53 089 56 359 27 874 29 719 10.8 1985 5 114 53 749 58 378 36 214 26 715 10..8 9. bef607 og hisb3 Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 31 .0 0.2 0. 2 921 72 588 37 914 ...Microsoft Word − Tabel011 (X:80. 31.dst.9 1980 5 123 57 293 55 939 30 311 29 913 11.8 1988 5 130 58 844 58 984 35 051 34 544 11.5 0.2 9.7 0.8 1.1 9.8 11.4 2003 5 3872 64 599 57 574 49 754 43 466 12.9 11.. Flere tal og oplysninger findes på www.

Microsoft Word − Tabel012 (X:80.dk/bef1a07 32 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 . Flere tal og oplysninger findes på www.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. 2009 1. januar Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt 2 732 020 2 779 431 5 511 451 0 år 33 656 31 648 65 304 50 år 37 062 36 418 73 480 1 år 33 212 31 678 64 890 51 år 36 789 36 219 73 008 2 år 33 943 32 119 66 062 52 år 36 994 36 477 73 471 3 år 33 253 31 998 65 251 53 år 36 515 35 839 72 354 4 år 33 421 32 004 65 425 54 år 35 362 35 435 70 797 5 år 33 513 31 926 65 439 55 år 35 966 35 829 71 795 6 år 33 328 31 511 64 839 56 år 35 090 35 124 70 214 7 år 33 661 32 289 65 950 57 år 34 588 34 262 68 850 8 år 34 634 33 132 67 766 58 år 35 079 35 567 70 646 9 år 34 232 32 849 67 081 59 år 34 760 35 254 70 014 10 år 34 601 32 821 67 422 60 år 36 538 36 713 73 251 11 år 35 378 33 605 68 983 61 år 38 570 38 859 77 429 12 år 35 631 33 779 69 410 62 år 39 787 39 680 79 467 13 år 36 995 34 927 71 922 63 år 38 066 38 126 76 192 14 år 36 956 35 386 72 342 64 år 35 585 36 138 71 723 15 år 35 943 34 140 70 083 65 år 32 043 33 366 65 409 16 år 36 487 34 506 70 993 66 år 30 013 30 985 60 998 17 år 34 853 33 190 68 043 67 år 26 109 27 530 53 639 18 år 34 695 32 938 67 633 68 år 24 940 26 602 51 542 19 år 33 891 32 284 66 175 69 år 23 476 25 004 48 480 20 år 33 189 31 605 64 794 70 år 22 652 24 679 47 331 21 år 32 480 30 934 63 414 71 år 20 987 23 775 44 762 22 år 32 566 31 138 63 704 72 år 19 878 22 323 42 201 23 år 31 849 30 912 62 761 73 år 18 315 21 059 39 374 24 år 30 904 30 118 61 022 74 år 17 192 20 229 37 421 25 år 30 247 29 891 60 138 75 år 15 807 18 881 34 688 26 år 31 205 30 497 61 702 76 år 14 700 18 537 33 237 27 år 30 808 30 663 61 471 77 år 13 782 17 569 31 351 28 år 32 617 32 628 65 245 78 år 12 962 17 005 29 967 29 år 33 337 33 230 66 567 79 år 12 106 16 134 28 240 30 år 34 475 34 285 68 760 80 år 11 473 15 854 27 327 31 år 34 414 34 085 68 499 81 år 10 075 14 805 24 880 32 år 35 993 35 283 71 276 82 år 9 442 14 302 23 744 33 år 38 647 38 681 77 328 83 år 8 402 13 656 22 058 34 år 38 158 38 058 76 216 84 år 7 547 12 844 20 391 35 år 38 389 37 967 76 356 85 år 6 345 11 918 18 263 36 år 39 978 39 741 79 719 86 år 5 446 10 415 15 861 37 år 40 010 38 881 78 891 87 år 4 873 10 108 14 981 38 år 38 250 37 449 75 699 88 år 4 078 9 114 13 192 39 år 38 355 37 207 75 562 89 år 2 937 6 867 9 804 40 år 39 908 38 384 78 292 90 år 2 438 6 015 8 453 41 år 42 519 41 315 83 834 91 år 1 776 4 927 6 703 42 år 45 776 44 238 90 014 92 år 1 434 4 171 5 605 43 år 44 166 42 914 87 080 93 år 1 029 3 159 4 188 44 år 43 449 41 723 85 172 94 år 797 2 667 3 464 45 år 42 217 41 146 83 363 95 år 519 1 967 2 486 46 år 39 988 38 837 78 825 96 år 386 1 511 1 897 47 år 38 723 37 882 76 605 97 år 248 1 016 1 264 48 år 38 749 37 779 76 528 98 år 169 741 910 49 år 37 033 36 381 73 414 99 år 97 478 575 100 + 114 696 810 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010.statistikbanken.0%. Tabel 12 Folketal fordelt efter køn og alder. Y:80.

dk/02 Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 33 . januar kode 1999 2009 kode 1999 2009 Hele landet 5 313 577 5 511 451 710 Hadsten 6 683 7 720 846 Hadsund 4 811 5 016 Hovedstadsområdet 1 069 813 1 167 569 710 Hammel 5 628 6 665 320 Haslev 10 101 10 941 Øvrige byer 169 Hedehusene7 • 11 402 420 Assens 5 691 6 089 766 Hedensted 8 838 11 022 217 Hellebæk 5 121 5 447 751 Beder • 4 359 270 Helsinge 6 332 7 228 461 Bellinge 4 131 4 331 217 Helsingør1.4 11 047 • Hørsholm1 35 059 33 039 190 Farum 11 696 18 573 756 Ikast 14 029 14 785 370 Fensmark • 4 804 183 Ishøj Strand6 19 549 • 169 Fløng By5 11 345 • 210 Fredensborg St. januar 2004 i Århus By. Folketal Folketal Kom. Tabel 13 (side 1 af 2) Folketal i byer med over 4. Folketal Folketal mune 1. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort april 2010.statistikbanken. byerne ligger i. 8 Indgår 1. 5 Ændret til Hedehusene. 3 Indgår 1.doc (X:80.000 indbyggere Kom.Microsoft Word − Tabel013. 1 Er fordelt på flere kommuner. januar 1. Y:80. januar 1. Flere tal og oplysninger findes på www. 7 Tidligere benævnt Fløng.by 7 754 8 441 265 Jyllinge 8 474 10 056 607 Fredericia3 29 528 39 484 250 Jægerspris • 4 047 813 Frederikshavn 24 675 23 511 250 Frederikssund 14 283 15 283 326 Kalundborg 15 452 16 489 260 Frederiksværk 11 480 12 190 440 Kerteminde 5 494 5 680 430 Faaborg 7 335 7 207 740 Kjellerup 4 216 4 761 621 Kolding 53 216 56 249 746 Galten 4 308 7 768 751 Kolt8 4 809 • 270 Gilleleje 5 246 6 452 330 Korsør 14 478 14 589 630 Give 4 077 4 428 259 Køge 32 929 34 733 707 Grenaa 14 399 14 386 253 Greve6 41 238 • 440 Langeskov • 4 065 530 Grindsted 9 441 9 567 665 Lemvig 7 325 7 151 540 Gråsten • 4 168 201 Lillerød 15 347 15 616 201 Lynge • 4 047 510 Haderslev 21 086 21 435 751 Lystrup 8 703 9 660 Anm. januar 2007 i Hovedstadsområdet. 2 Flere udvidelser gennem årene.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. januar mune 1.0%.4 34 237 46 101 530 Billund 5 895 6 033 657 Herning 29 207 45 470 230 Birkerød1 18 999 19 809 219 Hillerød 27 400 29 683 791 Bjerringbro 7 253 7 709 710 Hinnerup 5 971 7 180 259 Borup • 4 123 860 Hirtshals 6 861 6 310 561 Bramming 6 576 7 104 860 Hjørring 24 974 24 963 756 Brande 6 323 6 795 846 Hobro 10 848 11 490 810 Brønderslev 11 402 11 927 316 Holbæk 23 111 26 623 575 Brørup 4 156 4 436 661 Holstebro 31 202 34 062 630 Børkop • 4 110 706 Hornslet 4 613 5 211 615 Horsens 48 590 52 518 155 Dragør 10 803 11 419 210 Humlebæk 8 577 8 962 260 Hundested 8 311 8 867 706 Ebeltoft2 5 261 7 506 461 Højby 4 178 4 556 561 Esbjerg 73 350 71 025 326 Høng • 4 325 607 Erritsø3 7 158 • 746 Hørning 5 686 6 654 Espergærde1.: Kommunekoderne kan bruges til at finde den kommune. 6 Indgår 1. januar 2000 i Fredericia By 4 Indgår 1 januar 2009 i Helsingør By.

0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. januar 2006 i Odense By. 4 Er fordelt på flere kommuner.0%. 8 Flere udvidelser gennem årene. januar 2007. januar 2006 i Ølstykke Stationsby. januar kode 1999 2009 kode 1999 2009 820 Løgstør 4 562 4 367 250 Slangerup 5 727 6 776 751 Løgten 4 322 5 993 240 Smørumnedre4 8 837 18 555 269 Solrød Strand 14 310 14 805 360 Maribo 5 555 6 083 340 Sorø 6 728 7 708 410 Middelfart 12 910 14 494 190 Stavnsholt5 5 812 • 440 Munkebo 5 444 5 512 240 Stenløse6 12 549 5 770 151 Måløv1 7 919 • 410 Strib 4 013 4 419 751 Mårslet • 4 327 671 Struer 11 243 10 873 840 Støvring 5 601 6 782 360 Nakskov 14 709 13 886 479 Svendborg 27 626 27 179 461 Neder Holluf2 5 723 • 851 Svenstrup7 4 536 6 600 851 Nibe • 4 900 265 Svogerslev 4 216 4 254 210 Nivå 8 220 7 891 813 Sæby 8 621 8 911 540 Nordborg 7 675 7 089 540 Sønderborg 26 786 27 179 450 Nyborg 15 843 16 514 376 Nykøbing F 16 254 16 405 760 Tarm • 4 162 773 Nykøbing M 9 330 9 198 787 Thisted 12 623 12 995 306 Nykøbing S 5 186 5 225 751 Tranbjerg 7 602 • 370 Næstved 39 264 41 717 230 Trørød4 8 612 11 439 253 Tune 4 858 5 052 727 Odder 9 899 11 083 550 Tønder 8 262 7 787 461 Odense 144 940 158 678 169 Taastrup 30 819 32 102 480 Otterup 4 442 4 832 621 Vamdrup 4 368 4 948 580 Padborg 4 683 4 607 573 Varde 12 553 13 054 575 Vejen 8 570 9 045 730 Randers3 55 949 59 842 630 Vejle 47 976 50 654 561 Ribe 8 048 8 210 791 Viborg 32 098 35 108 430 Ringe 4 812 5 482 265 Viby 4 268 4 568 760 Ringkøbing 9 123 9 775 760 Videbæk • 4 343 329 Ringsted 17 942 20 575 851 Vodskov 4 259 4 370 265 Roskilde 42 739 46 292 510 Vojens 7 880 7 714 482 Rudkøbing 4 828 4 658 390 Vordingborg 8 681 9 282 746 Ry 4 803 5 454 190 Værløse 11 696 12 519 580 Rødekro 5 292 6 028 400 Rønne 14 375 14 031 240 Ølstykke St. Y:80. januar 2006 i Smørumnedre By. januar 2007 inkl. Folketal Folketal Kom.Microsoft Word − Tabel013. Folketal Folketal mune 1. 34 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 . 7 Fra 1. januar 1.000 indbyggere Kom. januar 2006 i Farum By. januar 1. Godthåb By.6 5 214 14 681 376 Sakskøbing 4 815 4 784 580 Aabenraa 16 143 16 042 740 Silkeborg 36 904 41 979 849 Aabybro 4 406 5 199 813 Skagen 10 562 8 750 851 Aalborg 119 431 122 461 746 Skanderborg 12 380 14 072 851 Heraf Aalborg 119 431 106 617 779 Skive 20 534 20 686 851 Heraf Nørresundby • 20 923 760 Skjern 7 066 7 622 751 Århus8 216 564 239 865 330 Skælskør 6 124 6 586 820 Aars 7 106 7 893 330 Slagelse 31 173 31 682 1 Indgår 1. 5 Indgår 1. 2 Indgår 1.doc (X:80. 6 Stenløse bydelen fra den gamle Ølstykke Kommune indgår 1. 3 Udvidet 1. januar mune 1. Tabel 13 (side 2 af 2) Folketal i byer med over 4.

0 575 Vejen 42 807 29 920 52.7 510 Haderslev 56 508 44 594 69.3 159 Gladsaxe 63 233 63 233 2 529.1 240 Egedal 41 031 37 438 326. Til byområder henregnes tillige hovedstadsområdet.dk/02 Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 35 .0 563 Fanø 3 207 2 876 57.2 329 Ringsted 32 442 25 876 109.7 151 Ballerup 47 398 47 035 1 390.5 Nordsjælland 444 215 410 468 305.5 411 Christiansø 96 • 240. Folketal Byom.3 707 Norddjurs 38 390 27 997 53.4 155 Dragør 13 411 13 143 739.9 350 Lejre 26 778 20 322 111.5 336 Stevns 21 948 15 121 87.4 101 Københavns 518 574 518 574 5 876. 1 2 Ved byområder forstås sammenhængende bebyggelser med mindst 200 indbyggere.5 84 Københavns omegn 508 183 505 623 1 494.1 201 Allerød 23 821 22 225 353.6 630 Vejle 105 884 85 897 99. Befolk- mune 1.9 163 Herlev 26 635 26 635 2 212.4 175 Rødovre 36 228 36 228 2 989.2 210 Fredensborg 39 254 35 985 350. Flere tal og oplysninger findes på www.3 161 Glostrup 21 008 21 008 1 578.6 Bornholm 42 659 32 069 72.0 316 Holbæk 69 528 55 440 120.9 Vest.5 710 Favrskov 46 248 36 259 85.1 480 Nordfyn 29 651 17 271 65.og Sydsjælland 587 647 440 236 90.5 147 Frederiksberg 95 029 95 029 10 835.3 185 Tårnby 40 214 40 214 619.2 420 Assens 42 128 29 456 82.7 450 Nyborg 31 714 24 888 114.0 157 Gentofte 69 794 69 794 2 732.statistikbanken.3 82 Region Midtjylland 1 247 732 1 044 098 95. Tabel 14 (side 1 af 2) Folketal i de enkelte kommuner og regioner. januar råder1 nings.4 410 Middelfart 37 625 29 624 125.4 183 Ishøj 20 756 20 160 800.7 187 Vallensbæk 13 365 13 365 1 460.3 269 Solrød 20 743 19 857 518.0 376 Guldborgsund 63 211 44 417 70.8 461 Odense 187 929 181 603 617.doc (X:80.0%. 2009 Kom.4 Fyn 484 346 398 883 138.9 320 Faxe 35 441 26 429 87.7 83 Region Syddanmark 1 199 667 990 332 98.3 340 Sorø 29 458 21 645 95.6 84 Region Hovedstaden 1 662 285 1 615 120 649.3 217 Helsingør 61 053 58 437 502. mune 1.2 360 Lolland 47 757 32 913 53.5 440 Kerteminde 23 745 18 485 115.9 153 Brøndby 33 762 33 762 1 635.9 561 Esbjerg 114 595 103 143 152.2 Anm.4 573 Varde 50 475 35 325 40.1 400 Bornholm 42 563 32 069 72.1 430 Faaborg-Midtfyn 52 108 36 513 81. Arealet er tildelt den kommuner.5 550 Tønder 40 216 28 425 32.0 270 Gribskov 40 627 33 343 145.7 169 Høje Taastrup 47 400 45 799 604.5 230 Rudersdal 53 915 53 086 735.1 253 Greve 47 951 47 037 796.6 766 Hedensted 45 954 32 431 83.2 Jylland 2 543 568 2 096 437 85.0 Sydjylland 715 321 591 449 82.0 165 Albertslund 27 706 27 706 1 202.: Nogle sogne i Jylland er blevet delt på to kommuner.2 167 Hvidovre 49 366 49 366 2 253. Befolk.3 85 Region Sjælland 821 252 654 295 112.6 607 Fredericia 49 690 47 621 369.5 265 Roskilde 81 285 76 260 383. Kom.0 190 Furesø 37 864 36 946 668.8 330 Slagelse 77 457 63 498 136.5 219 Hillerød 47 081 42 488 219.7 370 Næstved 80 954 64 719 118.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.1 Østsjælland 233 605 214 059 289.8 479 Svendborg 59 185 48 255 142.3 306 Odsherred 33 159 21 274 93.6 223 Hørsholm 24 310 23 729 774.5 Østjylland 820 558 708 327 138.8 259 Køge 56 848 50 583 222. Folketal Byom.Microsoft Word − Tabel014.7 615 Horsens 81 565 71 442 158. der har flest indbyggere.9 260 Halsnæs 31 013 28 200 255.1 621 Kolding 88 519 77 402 144.4 250 Frederikssund 44 246 38 591 178.6 326 Kalundborg 49 741 35 536 82.1 København by 667 228 666 960 3 704.2 492 Ærø 6 698 4 496 74.6 173 Lyngby-Taarbæk 51 532 51 532 1 325.2 482 Langeland 13 563 8 292 46. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort april 2010.9 580 Aabenraa 60 392 47 980 64. Y:80.7 540 Sønderborg 76 793 67 286 154. januar råder1 nings- kode tæthed2 kode tæthed2 Hele Landet 5 511 451 4 764 735 127.1 530 Billund 26 235 20 980 48.4 390 Vordingborg 46 551 33 368 74. Ved befolkningstæthed forstås folketal pr km2.

2 791 Viborg 92 823 72 796 65.5 820 Vesthimmerlands 38 495 26 866 49. Y:80.4 741 Samsø 4 003 1 545 35.6 773 Morsø 22 098 13 722 60.2 661 Holstebro 57 267 47 420 71.7 Vestjylland 427 174 335 771 59. Folketal Byom.5 657 Herning 85 217 72 004 64. januar råder1 nings- kode tæthed2 kode tæthed2 727 Odder 21 593 15 806 95.1 756 Ikast-Brande 40 176 32 731 54.doc (X:80. Kom.0%.6 36 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 .0 740 Silkeborg 88 016 73 634 101.4 760 Ringkøbing-Skjern 58 803 41 564 39.3 813 Frederikshavn 62 525 54 344 96. Tabel 14 (side 2 af 2) Folketal i de enkelte kommuner og regioner.2 849 Jammerbugt 38 990 28 257 44.8 81 Region Nordjylland 580 515 460 890 73. Befolk. januar råder1 nings.6 779 Skive 48 300 36 658 69. Folketal Byom.2 787 Thisted 45 596 31 087 41.3 730 Randers 94 221 82 336 126.4 860 Hjørring 67 102 49 845 72.Microsoft Word − Tabel014.9 851 Aalborg 196 292 179 637 171.5 810 Brønderslev 35 762 25 222 56.2 746 Skanderborg 56 636 47 000 122. mune 1.4 665 Lemvig 21 946 14 902 43.4 846 Mariagerfjord 42 762 31 809 59.6 840 Rebild 28 900 18 940 46.9 671 Struer 22 642 17 696 90.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. 2008 Kom.4 751 Århus 302 618 291 519 645.5 706 Syddjurs 41 314 28 358 59.2 825 Læsø 1 993 1 161 17. Befolk- mune 1.

statistikbanken. 2008 Folketal Levendefødte Døde Nettotilflytning Nettotilflytning Tilvækst1 Folketal 1. januar 0-6 år 7-16 år 17-24 år 25-39 år 40-64 år 65 år + I alt Mænd og kvinder i alt 457 210 691 952 517 546 1 063 429 1 905 818 875 496 5 511 451 Region Hovedstaden 140 426 190 492 159 947 371 161 551 288 248 971 1 662 285 Region Sjælland 66 450 107 743 65 800 136 993 304 578 139 688 821 252 Region Syddanmark 97 210 157 284 109 798 212 119 421 679 201 577 1 199 667 Region Midtjylland 107 598 162 823 125 850 241 075 424 151 186 235 1 247 732 Region Nordjylland 45 526 73 610 56 151 102 081 204 122 99 025 580 515 Mænd i alt 234 326 354 518 264 427 534 883 959 279 384 587 2 732 020 Region Hovedstaden 72 114 97 520 79 092 184 662 275 546 104 210 813 144 Region Sjælland 34 309 55 275 34 486 67 661 152 541 62 956 407 228 Region Syddanmark 49 507 80 492 56 885 107 422 213 054 89 960 597 320 Region Midtjylland 54 917 83 343 64 600 122 333 214 611 83 069 622 873 Region Nordjylland 23 479 37 888 29 364 52 805 103 527 44 392 291 455 Kvinder i alt 222 884 337 434 253 119 528 546 946 539 490 909 2 779 431 Region Hovedstaden 68 312 92 972 80 855 186 499 275 742 144 761 849 141 Region Sjælland 32 141 52 468 31 314 69 332 152 037 76 732 414 024 Region Syddanmark 47 703 76 792 52 913 104 697 208 625 111 617 602 347 Region Midtjylland 52 681 79 480 61 250 118 742 209 540 103 166 624 859 Region Nordjylland 22 047 35 722 26 787 49 276 100 595 54 633 289 060 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. 2009 1. Tabel 15 Folketal fordelt efter køn og alder i regioner.1. Flere tal og oplysninger findes på www.Microsoft Word − Tabel015.2008 fra indland fra udland 1. Y:80. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010.dk/bef1a07 Tabel 16 Ændringer i regionernes folketal.statistikbanken.doc (X:80. Flere tal og oplysninger findes på www.0%.2009 I alt 5 472 093 65 038 54 591 • 29 259 39 358 5 511 451 Region Hovedstaden 1 644 389 21 375 16 389 2 407 10 724 17 896 1 662 285 Region Sjælland 819 012 8 581 8 972 -150 2 768 2 240 821 252 Region Syddanmark 1 194 073 13 650 11 955 -1 815 5 822 5 594 1 199 667 Region Midtjylland 1 236 010 14 963 11 135 700 7 179 11 722 1 247 732 Region Nordjylland 578 609 6 469 6 140 -1 142 2 766 1 906 580 515 1 Inkl.dk/bev107 Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 37 . korrektioner som omfatter forsvundne og genfundne personer og desuden en afstemningspost.1.

0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.0%.Microsoft Word − Tabel017 (X:80. 2 101 203 2 007 4 2 214 438 3 873 4 4 315 Polen 927 10 106 53 11 086 917 7 703 184 8 804 1 844 17 809 237 19 890 Rumænien 114 1 762 8 1 884 130 1 695 35 1 860 244 3 457 43 3 744 Spanien 74 1 623 38 1 735 58 1 445 41 1 544 132 3 068 79 3 279 Storbritannien 589 8 023 679 9 291 533 3 795 534 4 862 1 122 11 818 1 213 14 153 Sverige 461 4 323 511 5 295 486 5 835 1 065 7 386 947 10 158 1 576 12 681 Tyskland 1 094 8 790 889 10 773 1 039 7 762 813 9 614 2 133 16 552 1 702 20 387 Ungarn 42 607 4 653 33 664 7 704 75 1 271 11 1 357 Øvrige Europa 7 551 34 201 2 890 44 642 7 070 36 589 3 774 47 433 14 621 70 790 6 664 92 075 Heraf: Bosnien-Hercegovina 950 4 457 693 6 100 880 3 969 892 5 741 1 830 8 426 1 585 11 841 Island 1 055 3 024 91 4 170 972 3 262 124 4 358 2 027 6 286 215 8 528 Jugoslavien (eks. Y:80.statistikbanken. januar 0-14 år 15-64 år 65 år + I alt 0-14 år 15-64 år 65 år + I alt 0-14 år 15-64 år 65 år + I alt I alt 24 203 127 562 7 572 159 337 23 037 128 050 9 764 160 851 47 240 255 612 17 336 320 188 Vestlige lande 6 994 64 030 3 983 75 007 6 622 57 202 4 985 68 809 13 616 121 232 8 968 143 816 Ikke-vestlige lande 17 209 63 532 3 589 84 330 16 415 70 848 4 779 92 042 33 624 134 380 8 368 176 372 EU-lande 5 014 50 773 2 747 58 534 4 777 42 092 3 264 50 133 9 791 92 865 6 011 108 667 Heraf: Bulgarien 49 696 4 749 49 724 11 784 98 1 420 15 1 533 Finland 104 577 75 756 85 1 298 188 1 571 189 1 875 263 2 327 Frankrig 207 2 506 55 2 768 176 1 809 106 2 091 383 4 315 161 4 859 Holland 628 2 864 129 3 621 576 1 871 116 2 563 1 204 4 735 245 6 184 Irland 26 778 19 823 33 433 16 482 59 1 211 35 1 305 Italien 122 2 579 145 2 846 121 1 201 38 1 360 243 3 780 183 4 206 Letland 114 605 3 722 124 1 035 4 1 163 238 1 640 7 1 885 Litauen 235 1 866 . Flere tal og oplysninger findes på www.dk/bef2a og krbef2a 38 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 .) 830 2 901 369 4 100 808 2 780 448 4 036 1 638 5 681 817 8 136 Makedonien 274 842 38 1 154 237 833 35 1 105 511 1 675 73 2 259 Norge 555 4 781 633 5 969 536 7 159 1 139 8 834 1 091 11 940 1 772 14 803 Rusland 272 828 10 1 110 236 2 320 40 2 596 508 3 148 50 3 706 Schweiz 33 624 96 753 29 519 121 669 62 1 143 217 1 422 Serbien-Montenegro 456 1 042 22 1 520 471 1 026 38 1 535 927 2 068 60 3 055 Tyrkiet 2 676 11 165 893 14 734 2 465 10 836 862 14 163 5 141 22 001 1 755 28 897 Ukraine 136 3 322 5 3 463 127 2 209 20 2 356 263 5 531 25 5 819 Afrika 2 765 8 072 230 11 067 2 794 7 502 317 10 613 5 559 15 574 547 21 680 Heraf: Marokko 242 975 89 1 306 210 1 178 94 1 482 452 2 153 183 2 788 Somalia 1 456 2 869 76 4 401 1 512 2 403 165 4 080 2 968 5 272 241 8 481 Nordamerika 294 3 831 374 4 499 267 3 375 310 3 952 561 7 206 684 8 451 Heraf: Canada 54 804 76 934 43 780 75 898 97 1 584 151 1 832 USA 240 3 027 298 3 565 224 2 595 235 3 054 464 5 622 533 6 619 Syd.og Mellemamerika 221 1 903 36 2 160 215 3 008 62 3 285 436 4 911 98 5 445 Heraf: Brasilien 65 471 3 539 77 1 096 10 1 183 142 1 567 13 1 722 Asien 7 896 26 386 1 144 35 426 7 465 33 497 1 850 42 812 15 361 59 883 2 994 78 238 Heraf: Afghanistan 1 530 3 292 89 4 911 1 422 2 937 143 4 502 2 952 6 229 232 9 413 Filippinerne 187 612 22 821 162 4 402 70 4 634 349 5 014 92 5 455 Indien 265 2 213 36 2 514 249 1 069 36 1 354 514 3 282 72 3 868 Irak 2 892 6 240 205 9 337 2 708 5 267 289 8 264 5 600 11 507 494 17 601 Iran 307 1 858 171 2 336 248 1 459 267 1 974 555 3 317 438 4 310 Japan 30 297 30 357 30 677 56 763 60 974 86 1 120 Kina 287 2 973 58 3 318 311 3 503 81 3 895 598 6 476 139 7 213 Libanon 161 520 43 724 131 708 72 911 292 1 228 115 1 635 Myanmar 206 556 2 764 181 329 1 511 387 885 3 1 275 Nepal 15 893 2 910 12 232 . 2009 Mænd Kvinder I alt 1. 244 27 1 125 2 1 154 Pakistan 615 2 475 178 3 268 617 2 720 248 3 585 1 232 5 195 426 6 853 Sri Lanka 221 845 55 1 121 210 1 110 160 1 480 431 1 955 215 2 601 Thailand 428 808 5 1 241 477 5 486 48 6 011 905 6 294 53 7 252 Vietnam 338 1 127 198 1 663 347 1 635 320 2 302 685 2 762 518 3 965 Oceanien 50 1 001 42 1 093 43 802 27 872 93 1 803 69 1 965 Heraf: Australien 38 717 34 789 34 645 21 700 72 1 362 55 1 489 Statsløse og uoplyst 412 1 395 109 1 916 406 1 185 160 1 751 818 2 580 269 3 667 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010. Tabel 17 Udenlandske statsborgere fordelt efter statsborgerskab.

Y:80. Flere tal og oplysninger findes på www. Tabel 18 Indvandrere og efterkommere fordelt efter oprindelsesland.0%. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. 2009 Indvandrere Efterkommere I alt 1.og Mellemamerika 3 499 5 387 8 886 428 415 843 3 927 5 802 9 729 Heraf: Brasilien 687 1 540 2 227 84 81 165 771 1 621 2 392 Asien 59 870 63 376 123 246 25 995 24 998 50 993 85 865 88 374 174 239 Heraf: Afghanistan 5 191 4 526 9 717 1 250 1 220 2 470 6 441 5 746 12 187 Filippinerne 1 123 6 243 7 366 458 493 951 1 581 6 736 8 317 Indien 3 205 1 897 5 102 593 501 1 094 3 798 2 398 6 196 Irak 11 755 9 528 21 283 3 938 3 696 7 634 15 693 13 224 28 917 Iran 6 958 4 946 11 904 1 549 1 443 2 992 8 507 6 389 14 896 Jordan 567 443 1 010 487 491 978 1 054 934 1 988 Kina 3 668 4 553 8 221 551 584 1 135 4 219 5 137 9 356 Kuwait 647 476 1 123 350 341 691 997 817 1 814 Libanon 6 573 5 462 12 035 5 885 5 643 11 528 12 458 11 105 23 563 Pakistan 5 780 5 047 10 827 4 561 4 492 9 053 10 341 9 539 19 880 Sri Lanka 3 333 3 370 6 703 1 965 1 995 3 960 5 298 5 365 10 663 Syrien 878 994 1 872 843 755 1 598 1 721 1 749 3 470 Thailand 1 345 6 965 8 310 249 285 534 1 594 7 250 8 844 Vietnam 4 261 4 604 8 865 2 467 2 294 4 761 6 728 6 898 13 626 Oceanien 1 167 906 2 073 82 77 159 1 249 983 2 232 Statsløse og uoplyst 576 438 1 014 213 163 376 789 601 1 390 Anm.Microsoft Word − Tabel018 (X:80.) 5 661 5 587 11 248 2 983 2 910 5 893 8 644 8 497 17 141 Makedonien 1 166 1 056 2 222 690 650 1 340 1 856 1 706 3 562 Norge 5 180 9 361 14 541 716 699 1 415 5 896 10 060 15 956 Rusland 1 268 3 073 4 341 194 218 412 1 462 3 291 4 753 Serbien-Montenegro 1 285 1 319 2 604 389 385 774 1 674 1 704 3 378 Tyrkiet 16 683 15 151 31 834 13 416 12 941 26 357 30 099 28 092 58 191 Ukraine 3 436 2 449 5 885 176 155 331 3 612 2 604 6 216 Afrika 16 887 14 819 31 706 7 852 7 515 15 367 24 739 22 334 47 073 Heraf: Egypten 931 477 1 408 279 268 547 1 210 745 1 955 Marokko 2 681 2 386 5 067 2 345 2 210 4 555 5 026 4 596 9 622 Somalia 5 425 4 806 10 231 3 264 3 194 6 458 8 689 8 000 16 689 Nordamerika 4 441 4 116 8 557 481 450 931 4 922 4 566 9 488 Heraf: Canada 926 1 014 1 940 157 123 280 1 083 1 137 2 220 USA 3 515 3 102 6 617 324 327 651 3 839 3 429 7 268 Syd. januar Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt 198 086 203 685 401 771 63 477 60 788 124 265 261 563 264 473 526 036 Vestlige lande 76 620 79 168 155 788 8 534 7 963 16 497 85 154 87 131 172 285 Ikke-vestlige lande 121 466 124 517 245 983 54 943 52 825 107 768 176 409 177 342 353 751 EU-lande 61 500 60 145 121 645 6 648 6 160 12 808 68 148 66 305 134 453 Heraf: Bulgarien 820 936 1 756 70 69 139 890 1 005 1 895 Finland 1 017 2 284 3 301 249 197 446 1 266 2 481 3 747 Frankrig 2 606 2 065 4 671 168 153 321 2 774 2 218 4 992 Holland 3 111 2 233 5 344 510 470 980 3 621 2 703 6 324 Italien 2 825 1 274 4 099 116 116 232 2 941 1 390 4 331 Letland 705 1 173 1 878 72 85 157 777 1 258 2 035 Litauen 1 984 2 187 4 171 181 143 324 2 165 2 330 4 495 Polen 12 566 11 817 24 383 1 509 1 306 2 815 14 075 13 123 27 198 Rumænien 2 229 2 400 4 629 249 202 451 2 478 2 602 5 080 Spanien 1 777 1 640 3 417 88 67 155 1 865 1 707 3 572 Storbritannien 7 645 4 112 11 757 600 629 1 229 8 245 4 741 12 986 Sverige 4 996 8 229 13 225 977 938 1 915 5 973 9 167 15 140 Tyskland 13 472 14 319 27 791 1 316 1 278 2 594 14 788 15 597 30 385 Ungarn 1 056 1 113 2 169 159 142 301 1 215 1 255 2 470 Øvrige Europa 50 146 54 498 104 644 21 778 21 010 42 788 71 924 75 508 147 432 Heraf: Bosnien-Hercegovina 9 017 8 972 17 989 2 099 2 005 4 104 11 116 10 977 22 093 Island 3 631 3 966 7 597 527 508 1 035 4 158 4 474 8 632 Jugoslavien (eks.statistikbanken.: De fleste udenlandske statsborgere er medregnet i det samlede antal indvandrere og efterkommere.dk/bef3 og krbef3 Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 39 .

Microsoft Word − Tabel019 (X:80.2009 I alt 298 490 2 961 963 50 196 21 531 5 772 24 891 -3 193 320 188 Vestlige lande 127 242 1 001 524 33 725 15 934 409 17 859 -1 285 143 816 Ikke-vestlige lande 171 248 1 960 439 16 471 5 597 5 363 7 032 -1 908 176 372 EU-lande 93 166 707 354 26 800 10 420 291 16 442 -941 108 667 Heraf: Bulgarien 823 10 . 9 413 Filippinerne 4 414 25 2 1 771 640 71 1 083 -42 5 455 Indien 3 284 33 5 1 692 986 58 676 -92 3 868 Irak 18 314 307 26 408 188 1 166 -665 -48 17 601 Iran 4 385 28 15 224 62 207 -32 -43 4 310 Japan 1 059 3 2 285 191 3 92 -31 1 120 Kina 6 568 65 9 1 630 681 181 824 -179 7 213 Libanon 1 712 11 7 53 21 73 -37 -40 1 635 Myanmar 1 058 48 1 168 1 4 210 7 1 275 Nepal 639 2 2 612 95 5 512 3 1 154 Pakistan 6 724 89 25 374 91 191 156 -27 6 853 Sri Lanka 2 640 17 8 111 25 127 -32 -7 2 601 Thailand 6 736 28 8 715 114 79 542 -26 7 252 Vietnam 3 937 33 28 172 57 78 42 -14 3 965 Oceanien 1 833 17 8 476 268 8 209 -77 1 965 Heraf: Australien 1 380 13 4 385 215 5 174 -65 1 489 Statsløse og uoplyst 3 668 37 17 818 16 124 698 -699 3 667 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010.statistikbanken. Naturali. van211 og van222 40 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 . 802 95 1 716 -6 1 533 Finland 2 228 11 14 485 371 4 107 -8 2 327 Frankrig 4 515 28 9 1 097 639 18 459 -115 4 859 Holland 6 020 79 15 541 383 26 196 -32 6 184 Irland 1 240 5 4 120 51 . Døde Ind. Flere tal og oplysninger findes på www. 70 -5 1 305 Italien 3 820 13 10 921 464 6 454 -68 4 206 Letland 1 531 28 1 567 190 15 389 -35 1 885 Litauen 3 489 59 1 1 429 530 11 946 -120 4 315 Polen 13 753 157 32 8 422 2 220 43 6 284 -147 19 890 Rumænien 2 386 18 5 1 661 283 29 1 362 -4 3 744 Spanien 2 929 13 3 975 517 10 458 -108 3 279 Storbritannien 13 657 74 68 1 223 611 25 593 -97 14 153 Sverige 12 099 66 82 1 906 1 273 39 578 4 12 681 Tyskland 18 001 108 96 4 131 1 650 44 2 449 -63 20 387 Ungarn 1 019 5 1 591 216 2 377 -39 1 357 Øvrige Europa 90 147 842 356 7 839 4 543 1 417 2 365 -437 92 075 Heraf: Bosnien-Hercegovina 12 058 76 59 109 22 270 -166 -51 11 841 Island 8 301 173 20 1 564 1 449 10 258 -31 8 528 Jugoslavien (eks. 2008 Antal Levende. Korrek. Y:80. Netto.1. Antal 1.2008 fødte vandring vandring sationer tilvækst tioner 1.1.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.dk/krbef2a. Ud.) 8 562 75 59 28 24 196 -176 -250 8 136 Makedonien 2 185 23 3 70 9 17 64 10 2 259 Norge 14 426 73 101 1 965 1 453 73 411 -34 14 803 Rusland 3 456 25 7 524 175 63 304 -54 3 706 Schweiz 1 385 4 11 166 112 3 44 -7 1 422 Serbien-Montenegro 3 367 32 6 33 10 100 -51 -261 3 055 Tyrkiet 28 843 275 82 751 235 581 128 -74 28 897 Ukraine 4 744 53 4 2 142 944 32 1 215 -140 5 819 Afrika 21 441 388 39 1 443 306 1 083 403 -164 21 680 Heraf: Marokko 2 827 32 5 91 29 119 -30 -9 2 788 Somalia 8 849 197 20 83 37 527 -304 -64 8 481 Nordamerika 8 147 28 30 2 757 2 229 24 502 -198 8 451 Heraf: Canada 1 663 9 9 503 250 3 250 -81 1 832 USA 6 484 19 21 2 254 1 979 21 252 -117 6 619 Syd-og Mellemamerika 4 972 25 7 991 331 112 566 -93 5 445 Heraf: Brasilien 1 489 6 1 405 122 18 270 -37 1 722 Asien 75 116 917 152 9 072 3 418 2 713 3 706 -584 78 238 Heraf: Afghanistan 9 485 176 8 148 29 359 -72 . Tabel 19 Befolkningsregnskab for udenlandske statsborgere i Danmark.0%.

Y:80.statistikbanken.og Mellemamerika 36 76 112 Asien 1 295 1 418 2 713 Heraf: Afghanistan 197 162 359 Filippinerne 17 54 71 Indien 26 32 58 Irak 628 538 1 166 Iran 91 116 207 Kina 67 114 181 Libanon 26 47 73 Pakistan 88 103 191 Sri Lanka 48 79 127 Syrien 12 18 30 Thailand 32 47 79 Vietnam 25 53 78 Oceanien 2 6 8 Statsløse og uoplyst 67 57 124 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010.Microsoft Word − Tabel020 (X:80.0%.) 94 102 196 Norge 34 39 73 Rusland 15 48 63 Serbien-Montenegro 57 43 100 Tyrkiet 284 297 581 Ukraine 13 19 32 Afrika 515 568 1 083 Heraf: Burundi 13 25 38 Etiopien 44 27 71 Ghana 15 20 35 Marokko 53 66 119 Nigeria 16 12 28 Rwanda 12 13 25 Somalia 242 285 527 Uganda 9 23 32 Nordamerika 13 11 24 Syd. Flere tal og oplysninger findes på www. Tabel 20 Personer der har skiftet til dansk statsborgerskab.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. 2008 Mænd Kvinder I alt I alt 2 719 3 053 5 772 Vestlige lande 174 235 409 Ikke-vestlige lande 2 545 2 818 5 363 EU-lande 118 173 291 Heraf: Holland 15 11 26 Polen 14 29 43 Rumænien 6 23 29 Storbritannien 7 18 25 Sverige 21 18 39 Tyskland 21 23 44 Øvrige Europa 673 744 1 417 Heraf: Bosnien-Hercegovina 128 142 270 Jugoslavien (eks.dk/dkstat Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 41 .

0 52.1 Registreret partnerskab 45. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010.2 Skilt 52.dk/bef3.3 39.7 44.5 39.2 Samlet fertilitet 1 546 1 447 1 668 1 807 1 772 1 799 1 892 Bruttoreproduktion 754 708 810 878 862 880 917 Nettoreproduktion 742 697 798 867 853 872 909 Anm.statistikbanken. Y:80.9 55.2 30.8 40.9 75.6 43.3 12. Flere tal og oplysninger findes på www.4 53.7 40.0 14.0 Enke / enkemand 73.4 28.7 30.dk/fod11 42 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 .1 39.7 Personer med dansk oprindelse 38. Flere tal og oplysninger findes på www.8 Generel fertilitetskvotient 46.7 24.0%.8 40.0 39.4 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort september 2009.doc (X:80.2 10.6 11.1 76.8 42.2 Gennemsnitsalder for alle fødende kvinder 27.8 54.0 32.4 40.statistikbanken.5 53.2 48.2 44.Microsoft Word − Tabel021.1 Ugift.3 55.2 33.3 48.2 56.5 32.0 14.3 13.0 59.8 Indvandrere 37.9 Gift / separeret 52.7 41.7 26.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.9 52.8 44.9 11. 18 år + 32.2 Længstlevende af to partnere 51.0 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010.2 40.6 14.5 76.6 26.8 53.og reproduktionstal 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 Antal levendefødte 57 293 53 749 63 433 69 771 67 084 64 189 65 038 pr.1 23.6 50.dk/fod107 og fod3 Tabel 23 Gennemsnitsalder for fødende kvinder 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2007 Gennemsnitsalder for førstegangsfødende kvinder 23.6 Ophævet partnerskab 40. krbef3.8 75.0 26.5 51.0 45.6 11.8 39.1 39.: Fertilitet omhandler fødsler af levendefødte børn.statistikbanken.6 60.8 Efterkommere 11.0 74.3 49.3 34.1 40.2 38.0 41. Flere tal og oplysninger findes på www. Tabel 21 Gennemsnitsaldre i befolkningen 1999 2009 Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt alder i år Alle 37.9 52.1 28.1 46. bef1a og bef1a07 Tabel 22 Fertilitets.7 53.9 29.2 42.8 28.2 39.9 54.5 29.4 33.6 63.5 12.3 51.6 11.1 39. tusinde kvinder Summarisk fertilitetskvotient 11.

8 139.2 0. 448 331 Ribe Amt 86 95 108 96 95 43 2 525 406 Vejle Amt 128 163 178 174 95 74 3 815 373 Ringkøbing Amt 89 79 79 92 81 36 4 460 284 Århus Amt 275 370 314 326 289 139 4 1 717 385 Viborg Amt 83 88 73 93 57 40 2 436 335 Nordjyllands Amt 187 241 192 207 161 70 6 1 064 363 abortkvotienter Pr.dk/fod6 og bef6 Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 43 .statistikbanken.6 51.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.8 5. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010.3 21.4 27.0%.3 38.1 134.6 12.2 5.1 9.7 35-39 år 15.9 108.8 6.1 0.2 0.8 25-29 år 117.6 64.5 Anm. Y:80.: Fertilitet omhandler fødsler af levendefødte børn.9 5.dk/fod3 Tabel 25 Legale aborter efter kvindens alder og bopæl.8 17.2 20-24 år 101.1 86. Tabel 24 Aldersbetingede fertilitetskvotienter 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 pr.7 71.6 40-44 år 2.1 0. Flere tal og oplysninger findes på www.9 118.1 8.3 0.statistikbanken.1 134.6 45-49 år 0. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort september 2009.4 45. Flere tal og oplysninger findes på www.4 2. tusinde kvinder 16.0 30-34 år 54.7 43.7 8.8 3.Microsoft Word − Tabel024 (X:80.3 6.6 15.2 • Kilde: Sundhedsstyrelsen.7 76.1 0.4 61. 2006 Kvindens alder Samlet abort- 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år I alt kvotient Hele landet 2 518 3 138 2 861 2 973 2 373 1 107 83 15 053 446 Københavns Kommune 281 631 592 522 309 130 12 2 477 578 Frederiksberg Kommune 35 71 65 79 55 23 1 329 480 Københavns Amt 356 443 393 362 362 187 20 2 123 600 Frederiksborg Amt 199 173 147 206 214 98 12 1 049 535 Roskilde Amt 127 122 103 153 123 52 4 684 504 Vestsjællands Amt 181 184 186 182 153 55 2 943 554 Storstrøms Amt 173 132 145 150 132 37 6 775 569 Bornholms Regionskommune 18 21 15 21 15 5 1 96 506 Fyns Amt 215 221 195 221 166 90 4 1 112 387 Sønderjyllands Amt 85 104 76 89 66 28 .2 125.5 12.3 125.4 0.5 116.3 7.0 50. tusinde kvinder 15-19 år 16.7 127.8 9.1 9.1 128.5 43.7 18.5 56.

6 25 år 98 714 65 52.5 38 år 97 621 120 39. 2007-2008 Over.6 22 år 98 944 79 55.1 99 325 30 56.0 59 år 89 047 946 21.4 30 år 98 375 79 47. hyppig- hed 1 hed 1 hed 1 hed 1 mænd kvinder mænd kvinder 0 år 100 000 450 76.9 37 år 97 733 115 40.6 98 861 64 44. hyppig.3 61 294 5 116 8.8 87 887 1 181 18.1 65 år 82 577 1 718 16. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts 2010.0 99 år 728 36 964 2.4 49 år 95 218 452 29.5 88 853 1 087 19.4 21 år 99 019 76 55. som opnås af et antal jævnaldrende.1 78 276 2 459 13.9 31 år 98 297 85 46.9 93 812 579 25. fra en fødselsdag til den næste.1 66 år 81 158 1 879 15.2 71 år 72 551 2 988 12.8 40 278 9 755 5.0 54 år 92 654 693 25.7 80 097 2 273 13.0%.1 86 849 1 280 17.6 98 798 76 43. 2 Gennemsnittet af de levetider.6 28 år 98 527 77 49. Over.7 93 år 6 350 25 248 2.3 66 934 4 079 10.3 82 år 40 571 8 940 6.0 55 år 92 012 722 24.9 99 404 16 60.6 97 028 283 32.9 97 år 1 672 32 797 2.Alders.5 17 år 99 271 49 59.7 98 638 92 41.5 98 975 59 46.7 99 628 14 79.5 12 år 99 373 6 64.1 2 456 32 806 2.3 99 215 30 52.5 76 351 2 659 12.4 4 år 99 453 13 72.4 99 066 41 48.0 42 år 97 046 208 35.8 99 482 19 64.3 81 746 2 017 14.0 29 år 98 451 77 48.6 99 662 34 80. Tabel 26 Dødelighedstavle.Middel.1 93 269 613 24.9 74 321 3 032 11.3 97 509 246 34.6 48 år 95 579 378 30.2 74 år 65 664 3 936 10.0 98 år 1 124 35 243 2.8 69 582 3 806 10. Over.3 72 068 3 449 11.0 96 052 394 29.2 77 år 57 331 5 414 8.2 97 735 231 34.0 46 år 96 142 276 32.Middel.Alders.5 47 735 7 720 6.6 92 år 8 311 23 599 3.dk/hisb7.5 89 år 16 109 18 222 3. dødelighedstavlen. døds.7 99 601 7 76.3 16 år 99 308 37 60.1 64 år 83 889 1 564 17.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.3 54 827 6 358 7.3 4 933 28 485 2.2 2 år 99 496 26 74.8 99 500 18 65.9 14 223 20 450 3.1 20 år 99 088 70 56.0 99 374 19 58.8 91 338 826 21.2 99 270 26 54.1 60 år 88 205 1 057 20.7 94 329 548 25. hyppig.7 43 år 96 844 213 34.statistikbanken.8 28 474 13 628 4.7 94 år 4 747 27 984 2.5 97 269 248 33.2 78 år 54 227 6 034 8.7 98 723 86 42.Middel.7 99 569 4 72.0 56 år 91 348 788 23.3 99 185 34 51. Y:80.9 26 år 98 650 62 51.8 98 452 110 39.1 62 år 86 221 1 307 18.5 88 år 19 203 16 110 4.8 35 år 97 942 102 42.8 99 463 24 63.2 44 050 8 563 6.7 99 541 7 68.7 40 år 97 375 153 37.4 87 år 22 515 14 709 4.0 52 år 93 790 572 26.6 91 år 10 560 21 297 3.4 86 år 25 938 13 198 4.1 69 år 76 353 2 395 13.Alders.7 99 565 8 71.1 63 år 85 094 1 416 18.3 81 år 44 109 8 020 6.0 90 584 915 20.1 15 år 99 328 20 61.9 14 år 99 350 22 62.9 51 341 7 023 7.0 51 år 94 300 541 27.5 5 år 99 440 8 71.3 20 876 16 497 4.9 8 år 99 404 9 68.1 68 år 78 041 2 163 14. Flere tal og oplysninger findes på www.8 99 534 14 67.9 19 år 99 160 73 57. Over.5 90 år 13 174 19 842 3.3 27 år 98 589 63 50.5 94 828 526 26.2 95 674 409 28.4 99 025 50 47.2 76 år 60 308 4 936 9.Alders.2 89 755 1 005 20.4 41 år 97 226 185 36.8 96 år 2 396 30 214 2.1 98 070 157 36.3 3 år 99 470 17 73.0 58 år 89 851 895 21.3 32 år 98 213 87 45.0 57 år 90 628 857 22.8 64 204 4 532 9.7 96 753 340 31.1 9 år 99 395 6 67.5 92 050 773 22.7 99 614 7 78.8 47 år 95 877 311 31.0 99 388 14 59.3 99 151 41 50.7 6 år 99 432 12 70.8 99 520 20 66.Middel- levende klassens levetid2 levende klassens levetid2 levende klassens levetid2 levende klassens levetid2 døds. hisb8 og hisb9 44 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 .2 99 244 29 53.8 98 547 96 40.1 61 år 87 273 1 205 19.5 36 349 10 870 5.3 79 år 50 955 6 696 7.2 75 år 63 079 4 393 9. der dør jf.3 34 år 98 036 96 43.000) hyppigheden af dødsfald i løbet af et år.6 24 594 15 116 4.3 36 år 97 842 111 41.8 95 år 3 419 29 914 2.7 99 557 10 70.3 100 000 338 80.2 45 år 96 403 271 33.5 98 917 57 45.7 99 594 6 75.4 85 år 29 493 12 053 5.1 1 år 99 550 54 75. hisb77.9 23 år 98 866 80 54.7 99 607 6 77.1 99 295 25 55.9 99 439 19 62.2 73 år 68 084 3 554 11.0 53 år 93 254 643 26.1 67 år 79 633 1 999 15.6 8 810 24 096 3.7 13 år 99 367 17 63.4 95 283 478 27.3 83 år 36 944 10 078 5. døds- hyppig.4 11 år 99 380 7 65.8 58 158 5 728 8.3 1 Tallene angiver (pr 100. døds.1 39 år 97 504 132 38.Microsoft Word − Tabel026 (X:80.7 99 547 6 69.1 99 355 30 57.5 44 år 96 638 243 34.2 24 år 98 787 74 53.8 7 år 99 420 16 69.2 97 916 185 35.1 70 år 74 524 2 647 13.5 6 687 26 235 2.3 80 år 47 543 7 222 7.9 99 420 16 61.3 92 697 698 23.2 10 år 99 389 9 66.8 33 år 98 128 94 44.7 99 578 9 73.1 32 398 12 112 5.7 11 314 22 133 3.9 96 424 386 30.7 18 år 99 222 62 58.0 98 215 148 37.2 3 528 30 393 2.7 84 538 1 551 16.1 17 432 18 411 3.4 84 år 33 221 11 222 5.7 50 år 94 788 515 28.2 72 år 70 383 3 267 11.9 98 344 131 38.4 99 110 44 49.7 99 588 10 74.4 85 737 1 399 16.0 83 227 1 779 15.

1981.6 8.9 21.0 25. 2007- 1915 1975 1985 1995 2005 2008 1915 1975 1985 1995 2005 2008 mænd kvinder 0 år 56.5 55.3 40.0 9.5 3.2 43.3 40 år 30.1 20 år 46.3 61.4 32.4 58. Y:80.6 66.6 71.9 30.2 67.8 15.4 20.9 25.9 79.: Tabellen viser det antal år.7 41.5 72.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.2 40.4 24.6 23.1 12.4 29.1 14.5 22.7 27.5 77.2 47.3 59.2 44.2 76.9 8.0 31.0%. 1971.5 70.2 71.statistikbanken.4 Anm.4 7. 1981.Microsoft Word − Tabel027 (X:80.1 39.8 56.3 62. 1991.0 38.1 67.2 48.4 43.7 5 år 60.3 14.6 24.4 70 år 9.1 17. 1971.4 80 år 5.2 4. som en person i en given alder kan forvente at leve.5 68.6 62.9 4.1 60 år 15.4 39.dk/hisb7.5 77.2 14.4 75.3 65. hisb8 og hisb9 Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 45 .0 29.9 13. 2007.4 10.2 6.6 3.3 68.4 57.8 3.7 37. Flere tal og oplysninger findes på www.dk/fod207 Tabel 28 Middellevetid 1911.2 70.9 34. 1991.1 76.4 63.6 48.3 16.3 6.0 46.1 8.7 32.9 71. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010.3 17.0 48.1 76.2 33.3 5.6 21.2 17.9 11.7 28.7 52.8 50.6 72.9 48.8 7.7 61.6 53.1 6.4 20. hisb77.4 73.4 51.0 3. 2001.3 7.2 70.7 80.7 52.4 6.0 67. 1911.6 2.2 73.5 50 år 22. Tabel 27 Døde Mænd Kvinder I alt 2007 2008 2007 2008 2007 2008 I alt 27 045 26 851 28 559 27 740 55 604 54 591 0-4 år 179 179 129 127 308 306 5-9 år 16 16 12 11 28 27 10-14 år 22 25 16 16 38 41 15-19 år 82 78 34 30 116 108 20-24 år 105 137 30 27 135 164 25-29 år 116 102 53 39 169 141 30-34 år 163 163 65 79 228 242 35-39 år 239 216 118 144 357 360 40-44 år 458 399 240 248 698 647 45-49 år 661 648 423 372 1 084 1 020 50-54 år 1 140 1 010 671 632 1 811 1 642 55-59 år 1 584 1 418 999 963 2 583 2 381 60-64 år 2 419 2 436 1 589 1 534 4 008 3 970 65-69 år 2 554 2 697 1 738 1 815 4 292 4 512 70-74 år 3 148 3 150 2 469 2 368 5 617 5 518 75-79 år 3 879 3 787 3 419 3 358 7 298 7 145 80-84 år 4 318 4 260 4 851 4 499 9 169 8 759 85-89 år 3 585 3 576 5 605 5 274 9 190 8 850 90-94 år 1 815 1 964 4 087 4 098 5 902 6 062 95 år + 562 590 2 011 2 106 2 573 2 696 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010.9 90 år 3.2 3. 2001.3 3.7 36.9 3.4 3.6 75.0 10 år 55.6 60.2 68.2 13.7 19. hvis dødelighedserfaringerne fra den pågældende periode forbliver konstante.7 58.8 33.7 57.1 30 år 38.8 10. Flere tal og oplysninger findes på www.statistikbanken.

. . i urin. . 1 32 164 984 1 181 Ondartet svulst i andre og uspec. . 32 60 19 11 8 130 Dødsårsag ikke oplyst1 16 . 20 65 153 490 728 Ondartet svulst i endetarm . 4 46 76 148 447 721 Sygdomme i blod og bloddannende organer 1 . 1 . 11 41 108 568 728 Andre sygdomme i kredsløbets organer . 21 112 152 187 472 Ondartet svulst i mavesæk . . 3 6 5 42 131 187 Endokrine lidelser og mangelsygdomme 4 5 3 4 12 33 43 119 223 Sukkersyge . 6 9 7 59 82 Mentale lidelser . . 9 27 75 211 322 Ondartet svulst i strubehoved. . . spiserør og mavesæk . 1 6 21 37 160 225 Sygdomme i lever og galdeveje . Y:80. 1 29 171 231 247 616 1 295 Hjernehindebetændelse 2 . . . influenza . 1 7 34 66 192 300 Iskæmiske hjertesygdomme . . . . . . . Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts 2010. . . 1 . . . . . . . 1 3 29 119 286 567 1 189 2 194 Ondartet svulst i lymfatiske og bloddannende væv . undtagen endetarm . . . . . .0%. arterioler og kapillærer . 2006 Under 1-4 5-14 15-34 35-49 50-59 60-69 70 år I alt 1 år år år år år år år + I alt 142 24 47 495 1 482 2 802 4 961 17 524 27 477 Infektionssygdomme (ekskl. .statistikbanken. 18 60 194 1 172 1 444 Andre sygdomme i åndedrætsorganer . . . . . . Tabel 29 Mænds dødsfald. . 3 10 22 53 632 721 Bronkitis. luftrør. . . Flere tal og oplysninger findes på www. . . . . . bronkier og lunger . tuberkulose) 1 1 . . . 1 3 8 22 58 132 367 591 Godartede svulster og svulster af uspec.dk/fod5 46 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 . 1 1 11 13 Lungebetændelse . . 1 2 90 42 36 21 36 228 Andre ulykker 2 2 9 98 168 75 85 377 816 Selvmord .og fødselskomplikationer hos moderen • • • • • • • • • Sygdomme i hud. . . . . udvidede lunger og astma . 7 95 281 500 2 427 3 310 Andre hjertesygdomme . . . bevægelsessystemet og bindevæv . natur . . . 1 3 5 5 39 53 Infektiøse nyresygdomme og sten i urinorganer . . 1 76 110 89 75 121 472 Andre ydre årsager . 7 22 24 52 103 461 669 Gigtfeber og følgetilstande heraf . 8 135 225 186 149 703 Andre sygdomme i fordøjelsesorganer . . 2 31 59 98 363 553 Nyrebetændelse . 2 13 43 55 114 227 Ondartet svulst i tarme. .0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. 11 13 33 49 75 181 Ondartet svulst i brystkirtel . 1 1 2 9 13 Ondartet svulst i mundhule og spiserør . . . 146 146 Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande 8 1 1 15 44 102 144 544 859 Motorkøretøjsulykker . 3 21 31 63 71 59 264 1 Omfatter personer med bopæl i Danmark. 1 1 2 2 29 35 Andre sygd. . 1 55 274 651 1 190 2 171 Ondartet svulst i knogler og hud . 1 2 6 13 43 145 210 Sygdomme i mundhule. . . 1 1 3 11 16 Ondartet svulst i livmoderhals • • • • • • • • • Ondartet svulst i andre dele af livmoder • • • • • • • • • Ondartet svulst i blærehalskirtel . . 2 16 42 55 241 358 Tuberkulose . . men døde i udlandet. 8 14 22 75 120 Akutte luftvejsinfektioner inkl. . . 1 . . 1 1 4 6 Blodtryksforhøjelse . 1 2 2 8 Sygdomme i nervesystem og sanseorganer . . . 1 . . . . 6 12 37 113 168 Medfødte misdannelser i hjerte og kredsløbsorganer 10 5 1 4 3 1 3 4 31 Andre medfødte misdannelser 23 3 7 6 9 11 12 5 76 Sygdomme hos nyfødte 75 1 1 . . 1 . 6 11 26 372 416 Svangerskabs. lokalisationer . knogler. . 2 . 78 Senilitet uden oplysning om sindssygdom . 7 63 107 249 1 334 1 762 Karsygdomme i hjerne . . 1 5 52 116 261 1 536 1 971 Sygdomme i arterier.og kønsorganer samt brystkirtel . . . . .Microsoft Word − Tabel029 (X:80.

. . . 5 23 40 188 256 Ondartet svulst i strubehoved. 3 37 82 204 2 339 2 665 Sygdomme i arterier. 1 1 1 5 8 Ondartet svulst i mundhule og spiserør . . . 3 40 70 70 1 310 1 493 Hjernehindebetændelse . 1 20 32 104 1 785 1 942 Karsygdomme i hjerne . 10 19 40 88 652 814 Gigtfeber og følgetilstande heraf . 5 14 24 254 298 Medfødte misdannelser i hjerte og kredsløbsorganer 18 . . . 8 11 22 190 232 Endokrine lidelser og mangelsygdomme 2 1 . . 1 1 2 2 2 26 Andre medfødte misdannelser 13 2 2 1 3 7 7 4 39 Sygdomme hos nyfødte 53 . . 2 9 30 301 342 Iskæmiske hjertesygdomme . i urin. . 3 66 246 481 936 1 732 Ondartet svulst i knogler og hud . 2 16 31 68 832 952 Motorkøretøjsulykker 1 2 6 24 15 4 13 27 92 Andre ulykker . . . 2 19 17 16 52 106 Ondartet svulst i andre dele af livmoder . udvidede lunger og astma . . . . 1 7 10 24 34 39 623 738 Selvmord . .0%. 1 2 1 32 36 Infektiøse nyresygdomme og sten i urinorganer . . . . 1 6 10 9 23 43 106 1 Omfatter personer med bopæl i Danmark. knogler. 1 . . 5 8 24 276 313 Sygdomme i lever og galdeveje . . 3 3 21 22 20 62 131 Ondartet svulst i brystkirtel . . 5 10 62 140 589 806 Ondartet svulst i endetarm . . . . . . . 1 . 3 16 34 72 462 587 Sygdomme i blod og bloddannende organer . . . . . . influenza . 1 24 39 35 37 42 178 Andre ydre årsager . . . . . . . Tabel 30 Kvinders dødsfald. . 2 54 126 88 152 422 Andre sygdomme i fordøjelsesorganer . . . . . 2 469 471 Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande 3 . . . . . . . . 1 12 79 227 1 345 1 664 Andre sygdomme i åndedrætsorganer . arterioler og kapillærer . . 1 8 15 19 148 191 Akutte luftvejsinfektioner inkl. 6 9 37 965 1 018 Bronkitis. . 7 40 43 137 227 Ondartet svulst i mavesæk . Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts 2010. 10 12 145 167 Sygdomme i mundhule.Microsoft Word − Tabel030 (X:80.og fødselskomplikationer hos moderen . . . . . luftrør. . . . 2006 Under 1-4 5-14 15-34 35-49 50-59 60-69 70 år I alt 1 år år år år år år år + I alt 110 15 29 186 751 1 707 3 308 22 219 28 325 Infektionssygdomme (ekskl. . 2 2 . . Flere tal og oplysninger findes på www. 2 4 21 402 429 Svangerskabs. . . . . 1 .0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. 1 . tuberkulose) 2 2 2 3 7 11 37 355 419 Tuberkulose . . . . 1 1 3 32 37 Andre sygd. natur . 1 5 9 58 638 711 Andre sygdomme i kredsløbets organer . . 55 Senilitet uden oplysning om sindssygdom . . undtagen endetarm . . . . . 22 58 210 2 688 2 979 Andre hjertesygdomme . . 5 Sygdomme i hud. . 20 19 14 9 11 73 Dødsårsag ikke oplyst1 14 . 6 86 184 296 673 1 245 Ondartet svulst i livmoderhals . 2 13 33 55 613 717 Nyrebetændelse . lokalisationer 1 1 1 28 88 223 474 1 450 2 266 Ondartet svulst i lymfatiske og bloddannende væv 1 . 5 5 Blodtryksforhøjelse . . . . 6 10 26 32 320 397 Sukkersyge . 1 . 1 9 12 36 71 332 462 Godartede svulster og svulster af uspec.statistikbanken. 1 8 93 106 Mentale lidelser . 7 14 39 125 185 Ondartet svulst i blærehalskirtel • • • • • • • • • Ondartet svulst i andre og uspec. . bevægelsessystemet og bindevæv . . . Y:80. . spiserør og mavesæk . men døde i udlandet. 1 . bronkier og lunger . . .og kønsorganer samt brystkirtel . . 17 17 Lungebetændelse 1 . . 2 2 7 11 Sygdomme i nervesystem og sanseorganer 1 4 . .dk/fod5 Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 47 . . . . . 4 1 . 8 16 39 91 154 Ondartet svulst i tarme. . . . .

63 Drukning 20 36 56 29 25 54 Spring fra højde 29 17 46 25 17 42 Andre ydre årsager. Flere tal og oplysninger findes på www. i alt 508 219 727 472 178 650 Heraf: Hængning. strangulation og kvælning 243 67 310 201 51 252 Forgiftning med kemikalier og toksiske stoffer 96 80 176 100 72 172 Skud fra skydevåben 70 1 71 63 . i alt 150 71 221 130 73 203 Heraf: Forgiftning med kemikalier og toksiske stoffer1 85 41 126 63 42 105 Voldshandling 31 18 49 24 12 36 Ild1 8 6 14 5 7 12 Drukning1 8 2 10 7 2 9 Hængning.Microsoft Word − Tabel031 (X:80. Tabel 31 Ikke-naturlige dødsfald 2001 2006 Dødsårsag Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt 1 819 1 259 3 078 1 646 1 081 2 727 Motorkøretøjsulykker.statistikbanken.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Y:80.0%. 13 Andre ulykker. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort oktober 2009. i alt 838 846 1 684 816 738 1 554 Heraf: Faldulykker 168 151 319 152 160 312 Forgiftning med lægemidler og biologiske stoffer 119 45 164 132 35 167 Kvælning 44 36 80 45 26 71 Ild 34 31 65 41 26 67 Drukning 42 7 49 41 5 46 Selvmord.dk/fod5 48 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 . 56 39 5 44 Cyklist i kollision 39 18 57 21 15 36 Person i varevogn i kollision 7 . 7 13 . strangulation og kvælning1 4 1 5 2 1 3 1 Uvist om ulykke eller forsætlig handling. i alt 323 123 446 228 92 320 Heraf: Person i personbil i kollision 165 72 237 100 38 138 Fodgænger i kollision 37 23 60 40 31 71 Motorcyklist i kollision 56 .

. .0%..1..1.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF..Microsoft Word − Tabel032 (X:80. .: Tabellen omfatter personer.. Ved bereg- ningen er der taget højde for forskellen i aldersfordelingen mellem erhvervene. sundhedsvæsen . Dødelighedsindekset måler dødeligheden i et erhverv i forhold til alle mænd/kvinder i erhverv. Lønmodtagere på grundniveau 611 170 9 126 109 565 343 4 982 103 Heraf: Kontorassistenter 21 101 232 127 94 175 918 109 Kokke. lodser 2 617 91 158 . 29 620 176 80 Pædagoger mv.2000... der var 20-64 år den 1. . . Nye tal til tabellen forventes offentliggjort december 2009. .1996. 1996-2000 Antal Antal Døde. Tabel 32 Dødelighed og erhverv. Detailhandel 15 710 301 97 9 575 112 106 Restaurationsvirksomhed 4 086 71 128 2 441 30 126 Medhjælpende ægtefæller 1 020 24 93 22 287 401 96 Topledere 52 958 934 74 10 294 116 93 Lønmodtagere på højeste niveau 162 314 2 048 71 120 719 995 83 Heraf: Læger på hospitaler 5 994 66 63 3 354 28 123 Lærere på gymnasier 8 197 143 79 6 091 62 92 Lærere i folkeskoler 21 016 279 67 35 543 350 84 Journalister 4 231 69 102 2 420 18 96 Lønmodtagere på mellemniveau 157 477 2 304 89 225 753 1 703 89 Heraf: Sygeplejersker. . Y:80.. 2 630 26 100 22 289 145 87 Programmører 6 298 59 94 2 294 13 97 Kaptajner. Dødeligheden er observeret i perioden 1.personer døde ligheds- 20-64 år indeks 20-64 år indeks 1/1-1996 1/1-1996 mænd kvinder Alle i erhverv 1 373 194 21 698 100 1 195 054 11 136 100 Selvstændige 169 736 3 531 92 55 261 711 105 Heraf: Landmænd 35 471 654 68 3 027 35 80 Fiskere 2 630 71 131 .. .12. . konditorer 3 567 52 106 . Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 49 . tjenere 11 032 157 159 18 691 181 150 Plejepersonale...1996 til og med 31. Øvrige lønmodtagere 217 499 3 716 135 195 363 2 227 114 Anm. Antal Antal Døde- personer døde ligheds. hospital 5 028 97 116 13 887 180 108 Bagere..

statistikbanken.og udvandring fordelt efter statsborgerskab og land. Nettoind. Y:80. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010.doc (X:80.Microsoft Word − Tabel033. vandringer til og fra Færøerne og Grønland. Indvan. Nettoind. Udvan. 2008 Danske statsborgere Udenlandske statsborgere I alt Indvan. Flere tal og oplysninger findes på www.dk/van211 og van222 50 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 . Grønland er her af praktiske grunde indplaceret for sig selv og ikke under Nordamerika.0%.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Indvan. Udvan. Tabel 33 Ind. Udvan.: Inkl. Nettoind- drede drede vandrede drede drede vandrede drede drede vandrede I alt 22 553 21 959 594 50 196 21 531 28 665 72 749 43 490 29 259 Færøerne 1 149 1 084 65 31 12 19 1 180 1 096 84 Grønland 2 808 2 044 764 31 30 1 2 839 2 074 765 Vestlige lande 14 189 14 606 -417 34 901 15 735 19 166 49 090 30 341 18 749 Ikke-vestlige lande 4 407 4 225 182 15 233 5 754 9 479 19 640 9 979 9 661 EU-lande 9 821 10 196 -375 27 636 9 941 17 695 37 457 20 137 17 320 Heraf: Belgien 289 183 106 235 137 98 524 320 204 Bulgarien 17 24 -7 781 69 712 798 93 705 Finland 56 57 -1 489 358 131 545 415 130 Frankrig 578 467 111 1 116 528 588 1 694 995 699 Holland 278 244 34 580 337 243 858 581 277 Irland 178 189 -11 126 46 80 304 235 69 Italien 246 203 43 913 375 538 1 159 578 581 Letland 27 15 12 577 172 405 604 187 417 Litauen 20 18 2 1 422 453 969 1 442 471 971 Polen 121 104 17 8 466 2 038 6 428 8 587 2 142 6 445 Portugal 55 46 9 222 68 154 277 114 163 Rumænien 24 15 9 1 638 243 1 395 1 662 258 1 404 Slovakiet 34 25 9 446 159 287 480 184 296 Spanien 867 801 66 1 069 510 559 1 936 1 311 625 Storbritannien 2 185 2 161 24 1 253 609 644 3 438 2 770 668 Sverige 2 864 3 859 -995 2 224 1 605 619 5 088 5 464 -376 Tjekkiet 50 49 1 344 150 194 394 199 195 Tyskland 1 451 1 392 59 4 372 1 608 2 764 5 823 3 000 2 823 Ungarn 50 27 23 600 191 409 650 218 432 Østrig 108 100 8 241 121 120 349 221 128 Øvrige Europa 1 870 1 938 -68 7 822 4 609 3 213 9 692 6 547 3 145 Heraf: Island 189 130 59 1 542 1 382 160 1 731 1 512 219 Norge 984 1 168 -184 2 038 1 653 385 3 022 2 821 201 Rusland 55 31 24 507 154 353 562 185 377 Schweiz 340 345 -5 229 189 40 569 534 35 Tyrkiet 155 121 34 653 207 446 808 328 480 Ukraine 29 19 10 2 167 896 1 271 2 196 915 1 281 Afrika 854 670 184 1 363 211 1 152 2 217 881 1 336 Nordamerika 2 040 1 947 93 2 939 2 275 664 4 979 4 222 757 Heraf: Canada 287 259 28 504 249 255 791 508 283 USA 1 753 1 688 65 2 435 2 026 409 4 188 3 714 474 Syd-og Mellemamerika 548 363 185 949 279 670 1 497 642 855 Heraf: Brasilien 95 69 26 401 102 299 496 171 325 Asien 2 394 2 442 -48 8 777 2 651 6 126 11 171 5 093 6 078 Heraf: Filippinerne 59 44 15 1 599 256 1 343 1 658 300 1 358 Indien 120 121 -1 1 636 878 758 1 756 999 757 Irak 20 47 -27 354 144 210 374 191 183 Japan 63 43 20 292 178 114 355 221 134 Kina 463 412 51 1 587 550 1 037 2 050 962 1 088 Nepal 30 10 20 605 84 521 635 94 541 Pakistan 128 53 75 321 53 268 449 106 343 Singapore 161 194 -33 177 69 108 338 263 75 Thailand 305 265 40 713 106 607 1 018 371 647 Vietnam 114 103 11 172 52 120 286 155 131 Oceanien 808 803 5 518 288 230 1 326 1 091 235 Heraf: Australien 665 647 18 422 233 189 1 087 880 207 Statsløse og uoplyst 261 472 -211 130 1 235 -1 105 391 1 707 -1 316 Anm.

Kilde: Udlændingeservice. Flere tal og oplysninger findes på www. Tallene for familiesammenføringer indeholder ikke tilladelser til børn født i Danmark.: Konventionsflygtninge skal opfylde de betingelser.. der er opstillet i FN's Flygtningekonvention for. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts 2010. Y:80. men kan få asyl efter de danske asylregler af "andre lignende eller i øvrigt tungtvejende" grunde.Microsoft Word − Tabel034 (X:80.4 år 9 177 8 450 17 627 18 172 17 347 35 519 27 349 25 797 53 146 5.0%..9 år 4 981 4 938 9 919 15 732 15 344 31 076 20 713 20 282 40 995 10-14 år 4 800 4 696 9 496 13 764 13 757 27 521 18 564 18 453 37 017 15-19 år 13 031 17 300 30 331 20 375 25 487 45 862 33 406 42 787 76 193 20-24 år 31 092 34 848 65 940 46 447 50 164 96 611 77 539 85 012 162 551 25-29 år 21 350 20 163 41 513 35 727 33 840 69 567 57 077 54 003 111 080 30-34 år 15 821 13 047 28 868 27 593 24 724 52 317 43 414 37 771 81 185 35-39 år 10 693 7 706 18 399 21 580 18 877 40 457 32 273 26 583 58 856 40-44 år 8 273 6 109 14 382 18 439 16 090 34 529 26 712 22 199 48 911 45-49 år 5 697 4 915 10 612 12 916 11 801 24 717 18 613 16 716 35 329 50-54 år 4 046 3 953 7 999 9 115 8 293 17 408 13 161 12 246 25 407 55-59 år 3 085 3 014 6 099 6 567 6 454 13 021 9 652 9 468 19 120 60-64 år 2 938 2 681 5 619 5 816 5 850 11 666 8 754 8 531 17 285 65-69 år 1 619 1 428 3 047 4 117 4 523 8 640 5 736 5 951 11 687 70-74 år 861 823 1 684 3 220 3 817 7 037 4 081 4 640 8 721 75-79 år 445 538 983 2 725 3 557 6 282 3 170 4 095 7 265 80-84 år 288 495 783 2 486 4 055 6 541 2 774 4 550 7 324 85-89 år 166 380 546 1 858 3 696 5 554 2 024 4 076 6 100 90-94 år 77 233 310 905 2 282 3 187 982 2 515 3 497 95 år + 12 67 79 223 926 1 149 235 993 1 228 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010... Kvoteflygtninge 464 472 . Tabel 34 Opholdstilladelser givet i Danmark 2000 2007 2008 I alt 34 881 58 571 68 501 I asylsager 5 156 1 278 1 441 Flygtningestatus 4 388 1 013 1 231 Heraf: Konventionsstatus 1 327 98 .dk/fly33 og fly66 Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 51 . De facto-status 2 541 443 .dk/van6 Tabel 35 Indenlandske flytninger. 2008 Flytninger mellem kommuner Flytninger inden for kommuner Samtlige indenlandske flytninger Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt 138 452 135 784 274 236 267 777 270 884 538 661 406 229 406 668 812 897 0.statistikbanken.. hvornår en person er flygtning. Kvoteflygtninge inviteres til landet via aftale med UNHCR.. Familiesammenføring 12 571 4 455 3 793 Ægtefæller og samlevende 6 399 3 616 3 011 Mindreårige børn 5 934 837 670 Andre familiemedlemmer 238 2 112 EF/EØS-beviser 5 925 14 621 30 594 Andre opholdstilladelser 11 229 38 217 32 673 Arbejdstilladelser 2 195 22 939 15 542 Tilladelser til uddannelse 4 239 6 195 6 856 Øvrige grunde 4 795 9 083 10 275 Anm..statistikbanken. Andet grundlag 768 265 210 Heraf: Humanitær opholdstilladelse 31 223 . Flere tal og oplysninger findes på www. De facto flygtninge opfylder ikke betingelserne i FN's Flygtningekonvention..0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.

dk/hisb3. Tabel 36 Vielser fordelt efter ægtefællernes alder.8 30.8 25..1 28....0 37. kvinder 25..7 år ...dk/vie207 Tabel 37 Vielser og skilsmisser 1920 1940 1960 1980 2000 2007 antal Vielser i alt 26 991 35 262 35 897 26 448 38 388 36 576 Heraf: Kirkelige . Y:80.2 24.3 44.6 Alle viede..1 31. . .6 27. kvinder • • • • 131 236 Skilsmisser i alt 1 223 3 472 6 682 13 593 14 381 14 066 Heraf: Varighed af ægteskab: 0 .9 33.2 20-29 år 16 6 207 4 832 394 62 8 1 257 11 777 26.5 32. 40 910 3 296 1 338 173 15 61 5 833 44..2 27.3 63.0 27. ..9 24. Flere tal og oplysninger findes på www..8 30-39 år . kvinder 25.3 35..3 34.0 40-49 år . ireg1.4 75..6 34. . ..statistikbanken.8 Alle viede.4 • 38.4 26. . vielsesalder 19.1 • Anm. .1 Førstegangsviede.0 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort maj 2009. 6 812 5 680 Heraf: Varighed af ægteskab: 20 + år .5 22. 2 42 427 1 447 589 34 29 2 570 54.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF..2 54.statistikbanken.2 50-59 år .. vie307.5 70 år + . . .1 år for mænd og 31. 1 208 • Brudg.: Den gennemsnitlige vielsesalder var i 2007 ved første ægteskab 34.2 29.Microsoft Word − Tabel036. 1 18 159 491 125 11 805 63. mænd 27. ski07 og vie1 52 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 ..4 Uoplyst 1 232 442 319 146 64 4 .8 36.8 år for kvinder.5 Under 20 år 23 156 13 2 1 .doc (X:80. Under 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 år Uoplyst I alt vielses- 20 år år år år år år + alder Brudens alder I alt 40 7 789 15 964 7 128 3 416 1 409 290 540 36 576 35. . 23 728 14 473 18 172 15 065 Borgerlige 1 660 13 352 12 169 11 669 20 172 19 332 Registrerede partnerskaber. 2 404 2 563 gennemsnitsalder i år Førstegangsviede. 2007 Brudgommens alder Brudens gns. gns.7 27. Flere tal og oplysninger findes på www.1 60-69 år ..3 24..0%.3 30.. 1 2 5 48 107 1 164 74. 18 213 19. 1 152 9 723 2 670 258 36 4 163 14 006 34. mænd 29. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort maj 2009. mænd • • • • 177 189 Registrerede partnerskaber.

Tabel 38 Skilsmisser fordelt efter ægteskabets varighed – rettet 2000 2006 2007 I alt 13 851 14 381 14 066 Under 1 år 293 155 142 1 år 686 544 486 2 år 856 824 724 3 år 1 148 830 846 4 år 1 149 1 076 780 5 år 1 001 1 004 866 6-7 år 1 679 1 763 1 836 8-9 år 1 351 1 421 1 378 10-14 år 2 460 2 593 2 686 15-19 år 1 354 1 771 1 759 20-24 år 1 031 999 1 081 25 år + 1 369 1 361 1 267 Uoplyst 4 2 215 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort i maj 2009.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. 2 38 307 1 244 409 26 35 2 061 60-69 år . 223 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort maj 2009. . .0%.statistikbanken. .dk/ski1 og ski107 Tabel 39 Skilsmisser fordelt efter ægtefællernes alder. Flere tal og oplysninger findes på www. Flere tal og oplysninger findes på www. . . 3 3 15 57 3 81 Uoplyst . 4 20-29 år . . Y:80. I alt år år år år år år + lyst Kvindens alder mandens alder I alt 1 521 3 966 5 441 2 741 976 189 231 14 066 15-19 år 1 3 .statistikbanken. 121 2 780 1 708 188 31 3 73 4 904 40-49 år .doc (X:80.dk/ski107 Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 53 . . . 15 79 63 48 14 4 . 2007 18-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 år Uop. 367 589 84 14 1 1 49 1 105 30-39 år .Microsoft Word − Tabel038. 5 27 99 369 84 4 588 70 år + . 13 475 3 249 1 145 137 14 67 5 100 50-59 år .

0%. tusinde Placering fødte drenge i 2006 fødte piger i 2006 drenge piger 1 Lucas 838 25 (1) 1 Mathilde 756 24 (3) 2 Mikkel 800 24 (2) 2 Emma 751 24 (4) 3 Noah 765 23 (12) 3 Sofie 700 22 (2) 4 William 753 23 (15) 4 Freja 688 22 (5) 5 Oliver 746 22 (7) 5 Laura 688 22 (1) 6 Mathias 735 22 (9) 6 Caroline 680 21 (6) 7 Magnus 725 22 (4) 7 Ida 649 20 (7) 8 Emil 721 22 (6) 8 Anna 625 20 (8) 9 Frederik 717 22 (3) 9 Sara 555 18 (9) 10 Mads 696 21 (5) 10 Julie 490 15 (10) 11 Christian 679 20 (13) 11 Maja 490 15 (11) 12 Victor 637 19 (11) 12 Victoria 471 15 (16) 13 Sebastian 630 19 (8) 13 Clara 454 14 (12) 14 Tobias 588 18 (10) 14 Emilie 449 14 (14) 15 Marcus 537 16 (14) 15 Lærke 442 14 (20) 16 Gustav 536 16 (19) 16 Isabella 417 13 (18) 17 Rasmus 533 16 (16) 17 Josefine 403 13 (19) 18 Malthe 525 16 (25) 18 Cecilie 394 12 (13) 19 Oscar 515 16 (23) 19 Amalie 387 12 (17) 20 Alexander 508 15 (18) 20 Alberte 366 12 (23) Anm.: Navnene kan ofte staves forskelligt. 1. tusinde Placering Antal Pr.dk/navne 54 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 . 2009 Antal Pr.dst.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Tabel 40 De hyppigst anvendte navne til børn født i 2007 Antal Pr.dst.dk/navne Tabel 41 De hyppigst anvendte navne i Danmark. januar i 2009 tusinde i 2008 tusinde i 2009 tusinde i 2008 tusinde drenge piger 1 Jens 52 947 19 53 686 20 Anne 48 153 17 48 313 17 2 Peter 51 175 19 51 357 19 Kirsten 47 115 17 47 657 17 3 Lars 46 859 17 47 035 17 Hanne 41 374 15 41 606 15 4 Michael 45 872 17 45 933 17 Mette 39 477 14 39 541 14 5 Henrik 43 688 16 43 834 16 Anna 36 891 13 37 190 13 6 Søren 43 240 16 43 535 16 Helle 34 922 13 35 018 13 7 Thomas 42 265 15 42 177 16 Susanne 32 237 12 32 328 12 8 Niels 42 091 15 42 732 16 Lene 31 874 11 31 949 12 9 Hans 40 791 15 41 743 15 Karen 30 330 11 31 117 11 10 Jørgen 40 698 15 41 461 15 Inge 29 606 11 30 155 11 11 Jan 40 241 15 40 399 15 Marianne 27 959 10 28 004 10 12 Martin 37 314 14 37 308 14 Maria 27 562 10 27 260 10 13 Christian 36 919 14 36 694 14 Inger 26 892 10 27 723 10 14 Ole 35 477 13 35 870 13 Bente 26 351 9 26 549 10 15 Anders 35 232 13 35 233 13 Lone 26 243 9 26 341 10 16 Erik 35 062 13 35 824 13 Else 25 454 9 26 336 10 17 Morten 34 628 13 34 657 13 Pia 24 759 9 24 795 9 18 Per 34 571 13 34 883 13 Jette 24 571 9 24 680 9 19 Jesper 34 442 13 34 494 13 Camilla 24 560 9 24 453 9 20 Poul 30 651 11 31 487 12 Charlotte 23 998 9 23 999 9 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort januar 2010. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juli 2009. og den oftest brugte stavemåde er anvendt. I tabellen er hver af stavemådernes antal navngivninger summeret. Flere tal og oplysninger findes på www. Antal Pr. Antal Pr. Antal Pr.Microsoft Word − Tabel040 (X:80. Y:80. Flere tal og oplysninger findes på www.

0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.0%. Flere tal og oplysninger findes på www. Tabel 42 De hyppigst anvendte efternavne i Danmark. Y:80. Antal Pr. januar i 2009 tusinde i 2008 tusinde i 2009 tusinde i 2008 tusinde 1 Jensen 278 782 51 282 249 52 26 Frederiksen 20 877 4 20 970 4 2 Nielsen 275 744 50 279 122 51 27 Laursen 18 635 3 18 623 3 3 Hansen 231 221 42 234 079 43 28 Henriksen 17 979 3 18 123 3 4 Pedersen 173 639 32 175 422 32 29 Lund 17 130 3 17 090 3 5 Andersen 165 871 30 166 936 30 30 Schmidt 15 845 3 15 835 3 6 Christensen 125 192 23 126 425 23 31 Holm 15 515 3 15 386 3 7 Larsen 122 712 22 123 792 23 32 Eriksen 15 157 3 15 207 3 8 Sørensen 117 300 21 118 396 22 33 Kristiansen 14 106 3 14 126 3 9 Rasmussen 99 238 18 100 045 18 34 Clausen 13 318 2 13 353 2 10 Jørgensen 93 182 17 93 998 17 35 Simonsen 13 169 2 13 185 2 11 Petersen 85 268 15 86 382 16 36 Svendsen 12 048 2 12 133 2 12 Madsen 67 075 12 67 521 12 37 Andreasen 12 013 2 12 038 2 13 Kristensen 62 549 11 62 783 11 38 Iversen 10 799 2 10 853 2 14 Olsen 50 904 9 51 322 9 39 Jeppesen 10 078 2 10 131 2 15 Thomsen 39 860 7 39 923 7 40 Østergaard 10 075 2 9 996 2 16 Christiansen 38 528 7 38 726 7 41 Lauridsen 9 352 2 9 346 2 17 Poulsen 33 106 6 33 250 6 42 Nissen 9 310 2 9 314 2 18 Johansen 32 166 6 32 229 6 43 Mogensen 9 185 2 9 231 2 19 Knudsen 30 634 6 30 793 6 44 Jespersen 9 069 2 9 125 2 20 Møller 30 516 6 30 574 6 45 Vestergaard 8 967 2 8 827 2 21 Mortensen 30 140 5 30 328 6 46 Jepsen 8 700 2 8 713 2 22 Jakobsen 28 473 5 28 501 5 47 Frandsen 8 694 2 8 712 2 23 Jacobsen 25 293 5 25 454 5 48 Kjær 8 666 2 8 600 2 24 Olesen 23 240 4 23 328 4 49 Nørgaard 8 372 2 8 285 2 25 Mikkelsen 22 882 4 22 947 4 50 Søndergaard 7 724 1 7 655 1 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort januar 2010. 1. Antal Pr.dst. 2009 Antal Pr. Antal Pr.Microsoft Word − Tabel042 (X:80.dk/navne Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 55 .

 Flere tal og oplysninger findes på www.Microsoft Word − Tabel043. 18 år i alt husstande med 1 familie I alt 488 405 654 562 967 210 287 762 1 472 2 399 411 164 492 2 563 903 1 person 464 109 528 370 • • 1 472 993 951 • 993 951 2 personer 18 295 67 410 524 720 170 332 • 780 757 61 966 842 723 3 personer 5 028 44 781 138 917 58 682 • 247 408 47 686 295 094 4 personer 821 10 935 213 862 45 390 • 271 008 22 258 293 266 5 personer 126 2 252 73 565 10 862 • 86 805 16 155 102 960 6 personer + 26 814 16 146 2 496 • 19 482 16 427 35 909 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts 2010. Y:80. 2009 Enlige Ægte.statistikbanken. 2009 Børn. I alt hjemme- Enlig far Enlig mor Ægtepar Registreret Samlevende Samboende boende børn partnerskab par par under 18 år Alle børn 35 562 219 751 913 354 1 066 157 082 44 350 17 021 1 388 186 0-2 år 1 051 19 362 119 231 364 53 884 1 692 672 196 256 3-5 år 2 161 26 780 133 609 207 29 257 3 154 947 196 115 6-8 år 3 335 32 556 134 419 146 20 923 5 815 1 361 198 555 9-11 år 4 568 35 756 135 817 127 17 218 7 829 2 171 203 486 12-14 år 6 410 39 261 139 837 98 14 965 9 521 3 582 213 674 15-17 år 8 101 38 124 132 518 79 11 973 9 388 8 288 208 471 18 år + 9 936 27 912 117 923 45 8 862 6 951 • 171 629 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort i marts 2010.statistikbanken.dk/fam55n Tabel 44 Familier. der bor hos: Ikke. Flere tal og oplysninger findes på www. Andre I alt Ikke.dk/fam44n Tabel 45 Børn.statistikbanken. Familier par par par par hjemme. i alt boende børn 1. I alt Andre Husstande med/uden med/uden med/uden med/uden boende barn husstande i alt 1. Tabel 43 Husstande.0%. Andre I alt Enlige Ægte.doc (X:80. januar under 18 år familier uden børn under 25 år familier med børn under 25 år I alt 1 296 846 560 335 173 981 2 031 162 165 367 472 788 123 422 761 577 17 021 2 809 760 1 person 1 296 846 • • 1 296 846 • • • • 17 021 1 313 867 2 personer • 560 335 173 981 734 316 96 040 • • 96 040 • 830 356 3 personer • • • • 53 358 150 745 61 837 265 940 • 265 940 4 personer • • • • 12 576 225 888 47 480 285 944 • 285 944 5 personer • • • • 2 515 78 549 11 429 92 493 • 92 493 6 personer + • • • • 878 17 606 2 676 21 160 • 21 160 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts 2010.dk/fam111n 56 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 . Flere tal og oplysninger findes på www.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. januar børn børn børn børn u. 2009 Enlig mand Enlig kvinde Ægtepar Par i øvrigt Ikke-hjemme.

4 169.statistikbanken.4 172.doc (X:80.9 180.dk/brn9 Tabel 47 De værnepligtiges højde 1896-1900 1920 1940 1960 1980 2000 2006 gns.6 Anm. 1 178 65 251 4 år 64 145 88 162 . 3 290 65 304 1 år 63 516 13 58 . men hvor mor.5 . Værnepligtige i alt 18 039 27 898 29 712 15 727 12 928 25 971 25 454 159 cm og derunder 1 298 2 035 945 7 17 56 47 160-164 cm 3 729 5 204 3 411 18 128 249 219 165-169 cm 6 138 8 860 7 928 143 582 1 141 1 142 170-174 cm 4 614 7 304 9 000 875 2 176 3 722 3 655 175-179 cm 1 841 3 513 5 899 2 942 3 608 6 888 6 834 180-184 cm 375 844 2 048 4 711 3 615 7 255 7 127 185-189 cm 40 126 410 4 214 1 989 4 530 4 383 190-194 cm  2 065 668 1 657 1 601 195-199 cm  4 12 71 636 125 396 381 200 cm +  116 20 77 65 Gennemsnitlig højde i cm 168.0%.4 cm. 179. 1 303 64 890 2 år 64 624 39 92 .6 180.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Flere tal og oplysninger findes på www. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort april 2010. Y:80. men hvor begge forældre forældre far og mor mor er død far er død er døde uoplyst Alle børn 1 174 515 4 993 12 397 231 25 069 1 192 136 Alder på barn: 0 år 61 994 3 17 .. 2009 Børn der Børn der har Børn der har Børn hvor Èn eller begge I alt både har far.. Tabel 46 Børn og unge med døde forældre.: Den gennemsnitlige højde for perioden 1852-1856 var 165. Kilde: Forsvarets Rekruttering. 1 030 65 425 5 år 64 054 102 274 1 1 008 65 439 6 år 63 306 103 307 3 1 120 64 839 7 år 64 391 135 391 3 1 030 65 950 8 år 66 047 195 486 3 1 035 67 766 9 år 65 260 231 613 5 972 67 081 10 år 65 344 301 635 10 1 132 67 422 11 år 66 516 321 833 7 1 306 68 983 12 år 66 805 400 928 15 1 262 69 410 13 år 68 951 469 1 195 21 1 286 71 922 14 år 68 909 522 1 342 33 1 536 72 342 15 år 66 551 595 1 431 39 1 467 70 083 16 år 66 735 678 1 731 35 1 814 70 993 17 år 63 478 742 1 774 56 1 993 68 043 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort i marts 2010. 1 307 66 062 3 år 63 889 56 128 . Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 57 .Microsoft Word − Tabel046.

9 år 170 185 162 254 168 160 160 564 158 079 150 569 168 065 160 016 169 529 161 379 163 674 155 808 10-14 år 180 508 171 364 176 862 167 852 166 157 158 403 160 852 153 137 172 128 163 810 166 905 158 834 15-19 år 171 597 162 666 179 037 170 027 170 509 162 819 160 829 153 202 170 579 162 391 172 080 163 766 20-24 år 154 548 149 249 163 332 157 022 183 515 175 478 173 471 166 727 168 521 161 883 179 134 171 585 25-29 år 160 378 159 345 153 412 152 588 183 818 179 396 175 929 172 620 167 310 164 106 175 927 171 974 30-34 år 184 520 183 159 175 665 174 975 163 547 162 377 180 535 177 991 172 032 170 396 167 710 166 092 35-39 år 195 795 191 088 194 092 191 726 154 051 154 786 180 386 178 589 173 465 172 334 165 961 164 705 40-44 år 217 953 210 969 209 845 203 597 175 665 175 904 163 148 162 739 179 061 177 536 171 467 170 576 45-49 år 191 945 187 337 202 056 196 724 191 521 190 960 152 962 154 485 177 838 177 546 171 578 171 751 50-54 år 182 476 180 281 183 128 180 671 202 564 200 241 170 530 173 294 158 723 160 560 174 068 175 084 55-59 år 177 408 177 828 174 617 175 303 191 573 191 129 182 693 185 902 146 847 150 950 170 629 173 442 60-64 år 186 572 187 719 185 311 187 012 170 167 172 404 189 518 191 749 161 049 166 636 150 517 154 775 65-69 år 129 860 136 618 145 989 152 766 156 061 162 733 173 813 178 913 167 482 174 695 135 481 142 192 70-74 år 95 330 108 697 102 042 114 305 154 749 165 678 146 539 155 331 165 354 173 793 141 667 151 448 75-79 år 68 902 88 594 70 681 89 082 109 750 125 370 122 999 137 153 140 520 153 007 136 918 149 976 80-84 år 46 043 72 153 47 354 70 399 63 758 81 870 104 902 124 683 104 214 120 257 119 501 135 512 85-89 år 23 232 47 732 24 684 49 004 32 606 50 507 59 014 78 428 70 934 89 493 83 738 101 926 90-94 år 7 329 20 788 7 845 21 175 13 407 26 391 23 189 36 324 43 005 59 956 45 352 60 228 95-99 år 1 402 5 630 1 566 6 076 3 401 9 560 6 702 13 070 15 160 23 971 19 569 28 703 100 år + 103 628 118 739 409 1 681 1 349 3 432 3 345 6 218 7 229 11 526 Anm.dk/prog7a08 58 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 .Microsoft Word − Tabel048 (X:80. Tabel 48 Befolkningsfremskrivning for Danmark.05 -0. der kan læses i Statistiske Efterretninger nr.0%.statistikbanken. Flere tal og oplysninger findes på www. 2008:11. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort maj 2009.dk/prog7a08 Tabel 50 Befolkningsfremskrivning fordelt efter herkomst og landegruppe 2008 2010 2020 2030 2040 2050 I alt 5 475 791 5 509 972 5 655 498 5 789 774 5 841 754 5 818 968 Vestlige lande: 156 479 165 728 198 977 219 154 233 170 243 215 Indvandrere 140 970 148 705 174 184 187 297 195 837 201 921 Efterkommere 15 509 17 023 24 793 31 857 37 333 41 294 Ikke-vestlige lande: 341 483 356 969 425 913 479 796 520 189 549 255 Indvandrere 237 695 245 759 281 492 311 082 330 699 340 518 Efterkommere 103 788 111 210 144 421 168 714 189 490 208 737 Personer med dansk oprindelse 4 977 829 4 987 275 5 030 608 5 090 824 5 088 395 5 026 498 Anm.08 0.07 Anm.statistikbanken.: Fremskrivningen er baseret på en række forudsætninger.32 0. 2008:11.25 0. Flere tal og oplysninger findes på www.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort maj 2009. bevægelserne 2008 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2049 Levendefødte 63 331 61 653 60 556 63 565 66 034 65 816 64 413 63 094 62 749 63 477 Døde 54 532 53 410 52 509 53 637 56 186 59 706 63 439 66 568 68 927 70 420 Indvandring 57 063 57 330 57 999 58 665 59 334 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Udvandring 48 438 49 512 52 067 53 963 55 401 56 560 56 318 56 346 56 638 56 890 Befolkningstilvækst 17 424 16 063 13 976 14 632 13 781 9 549 4 656 182 -2 816 -3 832 Procentvis befolkningstilvækst 0.: Fremskrivningen er baseret på en række forudsætninger.16 0. Flere tal og oplysninger findes på www.26 0.dk/prog1008 Tabel 49 Befolkningsfremskrivning på femårs aldersklasser 2008 2010 2020 2030 2040 2050 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder I alt 2 712 666 2 763 125 2 730 948 2 779 024 2 805 127 2 850 371 2 868 864 2 920 910 2 892 993 2 948 761 2 883 063 2 935 905 0. Y:80.29 0.24 0.statistikbanken. der kan læses i Statistiske Efterretninger nr.00 -0. der kan læses i Statistiske Efterretninger nr. 2008:11.4 år 166 580 159 026 165 152 157 417 159 820 152 115 171 439 163 125 165 897 157 844 163 958 156 002 5. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort maj 2009.: Fremskrivningen er baseret på en række forudsætninger.

4 98.4 2.4 86. 66 .9 0. februar 2005 13. .0 61.1 97.5 84. af afgivne stemmer. 66 .0 96.9 Personlig stemmeprocent 46.8 65. af gyldige.8 46.: Færøerne og Grønland er hver en opstillingskreds.4 1. Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 59 .8 0. november 2007 Danmark Færøerne Grønland Danmark Færøerne Grønland Danmark Færøerne Grønland Vælgere 3 998 957 33 106 38 710 4 003 616 34 166 39 588 4 022 920 34 529 39 634 Afgivne stemmer 3 484 915 26 498 23 819 3 384 560 24 936 23 516 3 483 533 23 214 25 589 Ugyldige stemmer 35 247 105 559 27 348 94 457 24 113 149 500 Gyldige stemmer 3 449 668 26 393 23 260 3 357 212 24 842 23 059 3 459 420 23 065 25 089 Heraf personlige 1 605 006 23 608 22 930 1 689 703 23 362 22 342 1 756 636 21 149 24 564 Stemmeprocent 87. Stemmeprocenten er afgivne stemmer i pct.6 1. 1 Anm.9 50.5 89. Kilde: Velfærdsministeriet.5 73. november 2001 8.4 0.Microsoft Word − Tabel051 (X:80.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.3 94. Tabel 51 Folketingsvalgene.1 80.6 Ugyldighedsprocent 1.6 50. Personlig stemmeprocent er personlige stemmer i pct. Ugyldighedsprocenten er blanke og andre ugyldige stemmer i pct. oversigt 20.7 0.0%.9 Kandidater 984 92 13 947 111 16 808 94 16 Heraf kvinder 289 21 4 299 33 6 260 34 9 Valgte 175 2 2 175 2 2 175 2 2 Heraf kvinder 67 1 . Y:80.6 66.0 59.0 0. af vælgertallet.

. 1 . Y:80. . Ø: Enhedslisten. 4 8 1 . 5 8 1 1 . . 2 1 . 3 6 1 1 . C: Konservative Folkeparti. 7 Anm. O: Dansk Folkeparti.Microsoft Word − Tabel052 (X:80. Tabel 52 Valgte ved folketingsvalget. - Sjælland-Syddanmark 16 3 6 8 . 20 Heraf kvinder 1 1 1 1 . 2 . . . 1 . . . 6 10 2 2 . 8 17 1 1 . . 1 1 . Kilde: Velfærdsministeriet. 1 1 . 11 19 2 1 . 2 3 .: A: Socialdemokraterne. . 14 Østjyllands Storkreds 7 1 2 3 . . 60 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 . 16 Heraf kvinder . . 2 . 15 Heraf kvinder 1 1 1 2 . 3 5 . 15 Heraf kvinder 2 . 24 Heraf kvinder 3 1 1 1 . . 2 3 . 7 Nordsjællands Storkreds 3 1 2 2 . . . B: Radikale Venstre. . . . 1 3 . . 1 Nordjyllands Storkreds 6 1 3 2 . 1 . 1 . 25 46 5 4 . 2 4 1 1 . . . 49 Heraf kvinder 7 2 4 6 . 17 Heraf kvinder 4 1 1 3 . F: Socialistisk Folkeparti. . 66 Hovedstaden 12 3 6 8 . . Y: Ny Alliance.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. 10 Fyns Storkreds 4 1 2 2 . . . . . . 2 2 1 1 . . K: Kristendemokraterne. . 4 2 1 1 . . 11 Københavns omegns Storkreds 4 1 2 2 . 27 Københavns Storkreds 4 1 2 4 . 2 Heraf kvinder . . 9 15 2 2 . 10 Midtjylland-Nordjylland 17 3 6 7 . . 5 Sydjyllands Storkreds 5 1 2 3 . 13. . 1 . . 2 6 . V: Venstre. . 66 Heraf kvinder 5 1 2 3 . . . november 2007 A B C F K O V Y Ø Uden I alt for partierne Hele landet 45 9 18 23 .0%. 6 6 1 1 . 25 Sjællands Storkreds 7 1 2 3 . 6 Vestjyllands Storkreds 4 1 1 2 . 2 1 1 . 2 4 1 . 175 Heraf kvinder 15 4 8 11 . . . 1 . . . 60 Heraf kvinder 3 1 2 2 . . 28 Heraf kvinder 1 . . . 9 Bornholms Storkreds 1 . 1 2 . . 14 Heraf kvinder 1 . . 24 Heraf kvinder 2 . 1 1 . . 1 5 .

7 4.7 16.0 Fredensborg 89.7 1.5 7.5 16.6 5.6 12.7 2.2 12.0 20.5 0.8 4.6 1.9 23.0 29.3 2.6 9.4 7.6 20. Y: Ny Alliance.9 2.2 0.1 0.4 9.0 Østerbro 87.4 11.2 28.8 0.6 0.0 Roskilde 89.1 Sjælland-Syddanmark 86.4 2.3 11.3 0.6 11.0 Fyns Storkreds 86.4 0.9 12.5 8.6 2.0 Næstved 86.6 0.3 26.2 0.0 1.2 27.7 0.0 Brønshøj 85.9 25.3 8.8 9.9 0.3 0.6 11.0 Indre By 83.8 25. af vælgertallet.0 0. Stemmefordeling i pct.6 12.9 0.6 28.9 0.4 19.6 14.4 2.8 16.5 1.8 0.5 12.8 2.0%.8 0.3 6.7 12.1 13.0 0.4 5.8 9.0 Københavns Storkreds 84.0 1.1 5.6 7.1 0.5 2.4 7.8 22.0 Falkoner 89.5 10.4 0.8 25.0 0.1 Rønne 84.7 16.9 0.0 Hvidovre 86.5 0.7 13.0 0.0 Nordsjællands Storkreds 89.6 0.6 1.6 2. Kilde: Velfærdsministeriet.4 7.9 25.5 15.8 2.2 27.1 3.3 2.4 0.8 24.3 14.9 9.8 0.3 1.9 0.9 12.9 2.0 Gentofte 89.0 Kalundborg 85.2 7.6 12.9 26.8 0.3 13.0 26.3 13.4 3.5 14.3 11.7 7.4 3.6 12.0 Rødovre 86.6 19.6 4.1 24.6 2.7 3.7 4.8 17.4 1.5 0.5 17.8 0.7 0.9 8.5 0.6 5.0 0.7 10.0 25.6 4.2 5.5 10.5 12. Tabel 53 (side 1 af 2) Folketingsvalget.5 1.3 2.8 22.9 0.6 20.0 9.2 11.4 18.3 0.6 23.4 6.5 14.6 29.4 0.5 11.5 18.1 3.2 4.9 4.8 11.0 31.0 7.9 4.4 12.3 18.5 1.4 0.9 18.5 0.3 2.0 21.0 6.1 0.8 8.2 0.8 0.4 32.1 13.5 5.9 1.0 0.9 15.2 4.5 13.5 18.0 4.7 4.2 14.4 13.7 19.6 4.0 4.7 12.1 3.7 9.7 10.3 0.5 13.9 15.7 0.4 0.6 11.8 7.9 2.8 15.9 13.5 27.3 14.5 13.3 2.1 21.0 Taastrup 86.7 15.0 Lolland 83.8 21.6 15.8 12.8 27.8 22.0 Vesterbro 84.0 17.1 1.0 Utterslev 79.5 10.5 18.9 7. 13.5 12.5 31.3 11.7 27.3 6.2 8.6 0.4 16.8 2.3 2.3 0.4 1.8 12.2 0.7 22.0 Lyngby 89.7 22. november 2007 Stem.4 27.6 2.5 2.0 0.2 2.2 2.8 21.4 0.6 2.0 0.7 8.0 Brøndby 85.9 27.0 Rudersdal 91.6 0.4 1.4 13.0 Hillerød 88.1 35.8 0.4 0.3 33.6 22.Microsoft Word − Tabel053 (X:80.3 9.0 10.1 13.6 12.0 27.9 2.5 3.5 15.1 2.0 Faxe 87.7 0.4 16.7 0.0 Assens 86.0 Frederikssund 86. F: Socialistisk Folkeparti.3 6.6 10.0 13.5 2.7 14.1 8.3 0. A B C F K O V Y Ø Uden for partierne Hele landet 86.0 Ringsted 87.4 9.4 4. K: Kristendemokraterne.5 1.0 12.1 2.7 0. B: Radikale Venstre.5 23.5 26.0 11.6 11.0 6.6 0.9 14.6 11.6 13.9 4.2 2.7 3.8 10.7 0.4 9.5 5.3 24. me pct.7 6.7 4.2 0.2 11.1 27.1 9.9 5.1 8.0 Anm.6 20.1 12.7 31.0 Odense Øst 82.5 21.7 12.8 22.2 27.6 22.1 25.5 0.4 8.1 7.2 3.0 13.0 25.4 20.1 1.6 0.6 25.0 Odense Vest 86.6 4.4 9.0 6.9 16.3 1.9 14.7 11.8 26.2 0.3 17.5 2.6 5.2 4.6 3.0 1.7 10.5 0. Ø: Enhedslisten.0 7.0 Helsingør 86.2 7.4 1.6 31.4 5.5 0.0 0.9 10.2 0.1 8.4 1.2 11.1 6.8 17.4 19.6 0.9 34.8 0.3 27.0 Gladsaxe 87.4 14.9 2.9 17.0 Odense Syd 88.0 Sundbyvester 82.6 0.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.7 8. Anm.4 13.6 0.3 14.1 0.2 0.6 2. V: Venstre.4 0.6 28.0 9.0 Holbæk 86.1 0.0 Ballerup 87.2 13.1 3.2 8.5 5.9 0.0 Sjællands Storkreds 86.9 28. Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 61 .4 17.2 11.4 17.1 0.2 3.3 1.2 1.6 2.0 0.5 8.2 6.9 3.3 7.3 6.4 17.5 9.8 0.5 12.9 13.6 8.5 3.2 1.7 1.7 2.3 14.6 7.3 0.8 0.4 29.8 21.8 27.9 11.4 26.1 20.6 18.8 0.8 26.5 16.6 26.6 29.0 30.5 26.1 11.5 4.7 14.6 0.4 13.3 6.4 16.4 0.2 10.8 2.0 Køge 89.3 6.7 18.4 18.3 2.9 4.0 Valby 83.6 0.7 24.8 11.2 8.0 Sundbyøster 83.4 3.0 15.4 39.6 28.9 4.5 16.6 25.6 12.7 3.3 25.0 35. C: Konservative Folkeparti.5 5.7 0.4 0.6 4.4 2.1 21.9 2.0 2. Y:80.4 13.4 24.5 3.0 Bornholms Storkreds 85.6 25.0 Slots 86.7 25.5 0.0 Københavns Omegns Storkreds 87.0 8.9 6.4 1.1 0.0 Slagelse 84.0 Greve 89.5 4.4 2.0 Vordingborg 87.0 3.7 0.3 20.2 4.7 26.9 5.1 0. 1: Stemmeprocenten er afgivne stemmer i pct.1 29.0 8.8 30.4 7.9 2.0 Hovedstaden 86.6 6.1 0.4 16.2 0.2 1.2 24.2 10.8 3.4 0.9 11.9 17.0 0.0 23. O: Dansk Folkeparti.4 5.0 27.0 25.1 24.0 18.1 3.1 Nørrebro 83.3 16.3 0.1 8.6 13.1 1. 2: A: Socialdemokraterne.4 15.1 10.0 Guldborgsund 85.8 4.4 0.7 12.0 Egedal 91.4 3.7 2.5 3.0 Tårnby 87.3 16.9 2.5 14.5 16.5 0.7 1.9 24.3 7.6 5.1 Aakirkeby 85.8 3.8 0.2 0.

6 14.2 31.7 11.0 Sydjyllands Storkreds 85.7 33.0 Svendborg 86.9 0.0 Mariagerfjord 85.6 0.0 1.4 8.1 13.6 41.9 0.0 Horsens 86.7 13.6 0.7 27.0 1.0 13.2 4.7 13.5 13.0 0.7 15.9 11.7 11.9 11.0 0.1 0.1 8.8 6.9 0.8 12.0 Haderslev 86.2 21.3 1.5 9.0 4.2 10.6 9.5 1.1 6.6 25.8 1.2 2.0 0.0 9.5 26.5 7.1 0.8 1.2 4.9 20.8 27.2 1.8 1.2 33.7 12.2 24.8 16.8 3.3 29.2 4.6 0.0 7.0 Aalborg Nord 84.9 12.7 34.0 Herning Syd 85.9 15.6 1.9 11.9 1.0 8.3 15.5 0.4 11.3 1.3 1.1 12.7 7.7 0.3 29.8 0.8 18.2 15.6 9.6 11.6 25.5 33.3 0.5 0.7 11.7 0.9 9.3 1.0 15.8 17.6 9.5 12.7 0.7 0.0 Silkeborg Nord 88.1 2.0 37.3 10.0 Ikast 86.8 7.8 0.1 27.2 0.3 26.0 Ringkøbing 87.2 0.0 Randers Nord 85.0 1.5 12.3 14.7 14.0 Nyborg 87.9 19.5 3.7 3.0 3.5 2.0 Himmerland 85.6 0.8 0.4 30.1 7.5 0.8 35.7 26.0 Nordjyllands Storkreds 85.5 1.0 Vejle Nord 88.0 33.1 23.0 8.0 Kolding Nord 86.0 12.9 0.6 35.3 38.6 0.8 21.2 3.2 4.1 0.6 3.9 0.0 45.9 0.0 Århus Øst 88.1 0.8 3.4 2.8 5.5 1.0 10.7 0.0 Thisted 86.8 0.3 11.3 8.5 24.4 3.8 3.3 30.4 15.9 12.2 1. Y:80.6 13.2 17.8 13.8 2.9 1.8 0.3 23.6 0.9 23.0 3.3 3.0 Viborg Øst 87.1 10.6 0.0 17.6 8.2 22.4 2.3 27.3 2.0 1.2 1.0 Aalborg Øst 85.6 16.3 1.5 0.8 1.7 0.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.3 8.2 11.4 1.3 1.5 3.1 Holstebro 87.0 Aabenraa 85.3 8.5 13.8 4.9 3.2 35.4 0.9 0.4 0.1 1.2 10.4 5.9 1.5 7.2 15.3 23.0 Silkeborg Syd 87.6 0.8 13.7 24.7 3.0 Kolding Syd 85.0 Struer 87.3 30.6 2.5 0.1 15.6 39.0 62 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 .6 3.0 1.4 3.9 22.2 27.4 8.8 4.9 3.0 Esbjerg By 83.2 26.0 Herning Nord 90.4 9.1 26.1 37. 13.8 2.7 28.2 22.9 3.3 9.3 2.0 Varde 87.4 3.2 15.1 9.6 1.3 1.8 0.5 29.0 19.0 0.5 0.8 29.4 27.8 0.4 1.3 2.9 19.2 2.3 2.9 23.0 34.0 1.2 1.5 40.4 10.9 0.0 Vejen 85.5 12.8 0.9 16.6 1.1 1.2 1.0 Århus Vest 86.3 3.3 34.0 9.7 8.9 1.4 0.5 11.7 5.3 3.7 13.4 0.8 32.7 25.1 2.6 0.7 22.2 3.7 0.8 1.5 18.6 5.4 8.3 12.7 8.9 7.9 3.6 4. me pct.0 2.0 2.0 Sønderborg 86. Stemmefordeling i pct.9 0.9 5.5 1.3 7.6 14.9 12.4 26.0 Østjyllands Storkreds 87.2 0.3 0. november 2007 Stem.4 6.3 0.5 0.7 0.7 0.9 0.0 Vestjyllands Storkreds 87.5 1.0 Frederikshavn 83.0 4.0 1.8 2.2 1.3 15.0 Skive 86.2 1.7 0.0 8.1 12.3 15.4 3.3 0.5 7.5 23.9 4.Microsoft Word − Tabel053 (X:80.9 8.4 10.0 0.8 0.0 7.0 18.0 Hjørring 84.0 Tønder 84.6 0.5 22.4 3.0 0.4 0.2 9.2 7.4 0.6 2.9 0.9 8.8 23.3 14.8 26.4 37.6 1.8 13.9 7.9 45. A B C F K O V Y Ø Uden for partierne Fyns Storkreds (fortsat) Middelfart 87.3 9.8 2.5 30.1 9.7 0.7 3.9 7.8 3.7 22.9 27.4 7.1 0.9 1.9 2.3 11.9 3.0 Århus Nord 87.0 Faaborg 87.7 1.8 3.5 39.9 0.0 Randers Syd 85.6 0.8 0.1 1.2 3.4 15.6 5.0 20.7 0.8 2.8 6.0 Århus Syd 89.2 12.2 20.8 0.9 11.2 0.3 15.0 1.5 18.8 13.4 2.7 0.9 3.7 0.6 10.0 0.7 14.4 29.0 9.3 16.5 23.0 Fredericia 84.2 1.0 Aalborg Vest 86.2 17.3 7.4 10.8 5.0 Djurs 85.7 29.5 18.3 25.0 16.0 Favrskov 88.0 Vejle Syd 84.0 2.4 3.8 17.4 0.8 0.1 0.0 Midtjylland-Nordjylland 86.0 Viborg Vest 85.0 Skanderborg 89.2 13.2 0.4 13.4 2.9 0.0 Esbjerg Omegn 87.8 31.4 1.5 13.4 22.1 25.9 29.7 9.6 1.1 9.3 8.7 11.9 5.5 0.6 0.8 12.4 39.1 1.2 15.1 0. Tabel 53 (side 2 af 2) Folketingsvalget.0 12.0 Hedensted 88.3 39.3 2.1 8.8 0.1 13.4 27.2 1.5 0.7 0.4 12.0 1.1 1.6 4.0 30.3 2.9 0.2 7.5 18.9 11.5 1.9 0.4 0.7 0.8 10.2 28.1 0.8 7.4 3.1 1.4 2.2 2.0%.4 7.5 0.6 27.9 29.5 1.1 13.1 28.8 0.9 16.0 2.8 26.3 3.1 14.5 0.7 26.5 30.8 16.8 1.7 0.0 26.6 12.9 0.7 9.9 1.6 4.0 3.1 28.5 28.4 10.8 39.5 14.9 0.6 4.0 1.9 27.4 15.6 2.0 Brønderslev 85.6 2.3 13.0 3.2 9.7 2.7 9.5 1.6 15.4 3.8 9.0 14.5 9.8 0.2 25.9 3.4 20.5 0.1 6.4 3.5 34.7 1.9 13.3 1.8 37.8 0.5 5.4 3.4 13.

• • • • Socialistisk Folkeparti 201 047 6. 549 0.og kandidatfordeling 8.4 100 6 74 982 2.3 10 . . Valgte Stemmefordeling Kandi..2 4 1 Udenfor partierne 841 3. Y:80. • • • • Dansk Folkeparti 444 947 13.4 22 - Selvstyrepartiet 584 2. februar 2005 13.2 26 .4 23 . 4 584 18.3 56 . . 799 3.0 13 - Færøerne 24 848 100.0 94 .0 94 2 Folkeflokken 5 990 24.. - Kilde: Velfærdsministeriet.0 96 52 908 472 26. .. . Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 63 . - Grønland 23 059 100.3 89 24 479 532 13.3 4 - Demokraatit 4 909 21.Microsoft Word − Tabel054 (X:80.4 90 18 Centrum-Demokraterne 33 880 1. 4 094 16. 30 013 0. november 2007 Stemmefordeling Kandi.5 93 45 Radikale Venstre 308 212 9.4 18 1 Centerpartiet 829 3.0 91 23 Kristendemokraterne 58 071 1.5 19 - Sambandspartiet 5 329 21.4 7 .5 22 - Socialdemokratiet 5 509 22. stemme.3 4 - Inuit Ataqatigiit 5 774 25.2 91 4 Uden for partierne 1 211 0. 1 573 6. Absolut Pct.0 16 2 Atàssut 3 774 16.0 808 175 Socialdemokraterne 867 349 25.2 96 17 177 161 5.7 4 1 8 068 32.6 2 .3 93 46 Ny Alliance • • • • 97 295 2.2 2 .3 2 .3 4 1 Siumut 7 761 33.0 16 2 25 089 100. Tabel 54 Folketingsvalg. 4 702 20..0 15 . .5 3 - Republikanske Parti 6 301 25.4 4 .0%.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Danmark 3 357 212 100.3 101 18 359 404 10.0 111 2 23 065 100.8 97 5 Enhedslisten 114 123 3.8 10 - Uden for partierne 306 1. 5 414 23.4 21 1 5 849 25.9 77 - Minoritetspartiet 8 850 0.9 83 25 Venstre 974 636 29.1 80 9 Konservative Folkeparti 344 886 10.0 4 1 8 343 33..7 93 ..0 947 175 3 459 420 100. .0 103 11 450 975 13. Valgte dater dater Absolut Pct.8 104 47 881 037 25.1 22 1 4 728 20.

af gyldige stemmer. oversigt.1 5.9 26.4 Ugyldighedsprocent 4.6 28.8 27.7 26.5 4.7 Kvindeprocent. Y:80.7 Anm. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort november 2009.0 26. Ugyldighedsprocenten er ugyldige stemmer i pct.0%.0 69.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Flere tal og oplysninger findes på www.statistikbanken.4 26.1 29.6 46.dk/akva3 64 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 .2 45. af gyldige.2 69. Tabel 55 Regionsvalg.5 Personlig stemmeprocent 46.4 60. af vælgertallet.9 31.4 71.1 34.3 33. kandidater 34.6 70.2 3.3 Kvindeprocent. Personlig stemmeprocent er personlige stemmer i pct. 15.0 44.8 34.3 72.1 5.: Stemmeprocenten er afgivne stemmer i pct. november 2005 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Vælgere 1 280 640 624 563 910 451 930 918 445 816 4 192 388 Afgivne stemmer 839 611 439 859 649 562 671 884 307 578 2 908 494 Ugyldige stemmer 32 894 21 441 33 809 26 899 10 776 125 819 Blanke stemmer 30 154 19 955 31 763 25 479 10 143 117 494 Andre stemmer 2 740 1 486 2 046 1 420 633 8 325 Gyldige stemmer 806 717 418 418 615 753 644 985 296 802 2 782 675 Personlige stemmer 378 677 130 419 277 342 287 374 137 616 1 688 452 Kandidater 297 265 296 310 254 1 422 Mænd 194 195 219 227 184 1 019 Kvinder 103 70 77 83 70 403 Valgte 41 41 41 41 41 205 Mænd 23 30 27 27 29 136 Kvinder 18 11 14 14 12 69 Stemmeprocent 65.6 4. valgte 43.Microsoft Word − Tabel055 (X:80.

7 7.7 4.8 215 60 Enhedslisten 96 689 3.7 30.0 Radikale Venstre 60.0 - Konservative Folkeparti 33.3 66.7 108 12 Dansk Folkeparti 206 748 7.2 5.3 33.3 7. stemme. 15.7 100.7 Enhedslisten 66.statistikbanken.9 5.dk/akva3 Tabel 57 Regionsvalg.0 . 15. Valgte dater Absolut Pct.9 Venstre 17. (hver kolonne = 100 pct. - Andre .9 4.6 valgte kvinder i pct.6 Andre 4. november 2005 Stemmefordeling Kandi.0 50.6 5.7 25.1 2.3 Konservative Folkeparti 14.3 5. Y:80. - Socialistisk Folkeparti 33.3 72. 100.6 9.9 Dansk Folkeparti 7.2 4.4 62 14 Venstre 744 517 26. .3 4.4 12.9 32.2 69.5 182 77 Radikale Venstre 176 096 6.3 35. .) Socialdemokraterne 31.8 45.7 .statistikbanken.6 6.0 66.2 37.4 2. Socialdemokraterne 46.0 3.0 1 422 205 Socialdemokraterne 960 327 34. Tabel 56 Regionsvalg.8 Socialistisk Folkeparti 8.5 Radikale Venstre 10.8 7.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.3 1.8 4.0 31.4 Enhedslisten 6.5 384 5 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort november 2009.0 Dansk Folkeparti 66.1 30.0 - Nye tal til tabellen forventes offentliggjort november 2009.dk/akva3 Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 65 . I alt 2 782 675 100.5 143 6 Andre 126 282 4.0 30.0 Valgte i alt 41 41 41 41 41 pct.6 41.2 167 20 Socialistisk Folkeparti 187 443 6.4 71.0 32.7 16.1 5.6 30.og kandidatfordeling. Flere tal og oplysninger findes på www.Microsoft Word − Tabel056 (X:80.7 50.9 2.2 27. 100.3 50.9 5.0 .0 50.0 23.4 6.3 161 11 Konservative Folkeparti 284 573 10.6 70.8 28.2 14.7 . Flere tal og oplysninger findes på www.4 5. 100.0%. november 2005 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Stemmeprocent 65.0 - Venstre 25.0 50.

0%.5 84. Valgte Stemmefordeling Kandi.5 1 325 237 211 793 7. november 2001 15.2 1.5 3 857 436 191 527 6.3 24.1 80.4 169 3 • • • • Socialistisk Folkeparti 261 301 7.4 3 611 1 551 986 829 34.statistikbanken.5 Ugyldighedsprocent 1.2 1 067 86 Konservative Folkeparti 391 111 11.1 Personlig stemmeprocent 73. De Rødgrønne 60 503 1.5 2 283 804 Fremskridtspartiet 9 609 0.3 3 846 1 666 793 061 27.3 1 430 257 Centrum-Demokraterne 15 024 0. stemme. Flere tal og oplysninger findes på www. Tabel 58 Kommunale valg.3 268 5 • • • • Enhedslisten.1 69.6 29.7 349 11 78 116 2. af gyldige.3 69.og kandidatfordeling 20.2 26.statistikbanken. oversigt.9 85.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.7 70.: Stemmeprocenten er afgivne stemmer i pct.5 71.2 27. valgte 35.6 22.2 1.7 23.7 2 032 160 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort november 2009.1 1.dk/valgk3 66 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 .0 29. af afgivne.2 74 4 Venstre 983 856 28.7 29. Ugyldighedsprocenten er ugyldige stemmer i pct.6 26. Valgte dater dater Absolut Pct.7 544 24 Andre 260 419 7.6 Kvindeprocent.4 829 168 169 902 5.3 Kvindeprocent. november 2005 Stemmefordeling Kandi.3 Anm.3 2 295 900 Radikale Venstre 134 018 3.4 1 071 162 Dansk Folkeparti 188 452 5. I alt 3 471 416 100.1 1. kandidater 33.9 993 88 148 882 5.dk/valgk3 Tabel 59 Kommunale valg.Microsoft Word − Tabel058 (X:80.9 611 125 Kristendemokraterne 37 192 1.6 27.5 82.0 16 914 4 647 2 880 007 100. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort november 2009.0 1. af vælgertallet. november 2005 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Vælgere 1 280 220 624 513 910 382 930 819 445 791 4 191 725 Afgivne stemmer 841 114 440 410 650 210 672 839 307 939 2 912 512 Ugyldige stemmer 9 404 5 382 7 854 6 449 3 416 32 505 Blanke stemmer 6 963 4 089 5 808 5 044 2 767 24 671 Andre stemmer 2 441 1 293 2 046 1 405 649 7 834 Gyldige stemmer 831 710 435 028 642 356 666 390 304 523 2 880 007 Personlige stemmer 606 941 350 082 542 931 552 389 259 243 2 311 586 Kandidater 2 984 2 087 2 654 2 348 1 334 11 407 Mænd 1 978 1 470 1 949 1 662 974 8 033 Kvinder 1 006 617 705 686 360 3 374 Valgte 673 457 588 517 287 2 522 Mænd 436 337 443 395 222 1 833 Kvinder 237 120 145 122 65 689 Stemmeprocent 65. Y:80.3 2 107 444 295 596 10.1 69 7 4 301 0.0 11 407 2 522 Socialdemokraterne 1 125 859 32. Personlig stemmeprocent er personlige stemmer i pct.4 72.1 491 31 • • • • Slesvigsk Parti 4 072 0. 15.0 80. Flere tal og oplysninger findes på www. Absolut Pct.

.2 82.9 Brevstemmeprocent 3. . . .1 20 1 150 766 7....-kandidater .Microsoft Word − Tabel060 (X:80.5 Ugyldighedsprocent 2... 24 286 1. juni 2004 Stemmefordeling Kandi.4 46.. Valgforbund ved 2004-valget: AF.5 15 3 618 412 32.: Mandatfordelingen foretages på grundlag af landslisternes samlede stemmetal..9 18 1 J JuniBevægelsen 317 508 16.0 205 16 1 894 346 100. 14 Mænd .. .8 12 1 V Venstre 460 834 23... .. Valgte Stemmefordeling Kandi.. 37..6 82.7 Anm...5 49. Y:80.7 2... 1 Brevstemmer i betragtning.5 20 . 5 Stemmeprocent 52. 35....4 48. 9 Kvinder ....7 20 .0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.4 1.6 1. Tabel 60 Valg til Europa-Parlamentet. . juni 1999 13. 10 ...2 50. . 142 Mænd .3 18 1 D Centrum-Demokraterne 68 717 3... 77.5 .1 20 1 120 473 6.1 20 3 171 927 9.. 205 .3 20 1 97 986 5. . 35. oversigt 10.: Danmark er ved EU-valget én valgkreds.5 75. ...1 47.6 16 5 B Radikale Venstre 180 089 9. 50 Valgte .6 2.8 2...3 . Kilde: Velfærdsministeriet.. ... 16 ..-valgte . juni 1999 13....5 76.. 29. • • • • F Socialistisk Folkeparti 140 053 7. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2009.. . 92 Kvinder .4 16 1 C Konservative Folkeparti 166 884 8. CV og JN..og kandidatfordeling 10.0%.3 14 - N Folkebevægelsen mod EU 143 709 7...0 18 .. . Kilde: Velfærdsministeriet.6 82. Valgte dater dater Absolut Pct...5 20 1 214 972 11. • • • • Anm.0 142 14 A Socialdemokraterne 324 256 16. Statistisk Årbog 2009 Befolkning og valg 67 .4 1.8 4..8 3.8 20 1 128 789 6. I alt 1 970 276 100. hvor de opstillingsberettigede partier opstiller landslister. 145 .4 5.. ..1 19 1 K Kristendemokraterne 39 128 2.. .2 20 1 O Dansk Folkeparti 114 865 5. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2009.ved 1999-valget: CDV og JN..4 Kvindepct... 60 . Absolut Pct..1 3... . BK. stemme. .... ..4 Personlige stemmepct. 6 ..4 9 3 Z Fremskridtspartiet 14 233 0. juni 2004 Øerne Jylland I alt Øerne Jylland I alt Vælgere 2 159 493 1 850 101 4 009 594 2 159 795 1 852 868 4 012 663 Afgivne stemmer 1 130 736 892 570 2 023 306 1 066 979 854 562 1 921 541 Brevstemmer1 42 792 25 047 67 839 54 254 32 703 86 957 Ugyldige stemmer 29 352 23 678 53 030 15 034 12 161 27 195 Blanke 25 341 20 842 46 183 12 734 10 682 23 416 Andre 4 011 2 836 6 847 2 300 1 479 3 779 Gyldige stemmer 1 101 384 868 892 1 970 276 1 051 945 842 401 1 894 346 Heraf personlige 853 558 656 439 1 509 997 864 617 696 009 1 560 626 Kandidater .2 Kvindepct. Tabel 61 Valg til Europa-Parlamentet..4 12 5 366 735 19.

Ja.4 78. 21 år 2 815 100 1 608 625 67 688 57.1 16.0 Kilde: Kirkeministeriet. Ros.7 56.5 19/9 1978: 20 til 18 år 3 615 158 2 283 276 8 984 63.9 57.8 4.3 50.7 19.8 12.6 47. tiltrædelse af EF-pakken 3 883 429 2 927 652 29 383 75.3 16.9 2/6 1992: Danm.4 64.4 56.61 45.9 91.1 København og Frederiksberg 446 155 376 291 5 874 84.5 50.4 30.5 49.2 33.7 44. af vælgerne me- I alt Ugyldige pct. 68 Befolkning og valg Statistisk Årbog 2009 .6 1 Kolonnerne 6 og 7 skal for denne linje læses som hhv.7 Højeste stemmeprocent 27.4 5.7 52.5 43.4 27.6 21.9 8.6 33. Nej.2 27/2 1986: Danm.5 41.2 72.2 43.0 20.6 45.9 44.6 37.6 46.41 29. stem.9 12.2 19. stem.7 Naturfredning   2 222 195 23 391   42.2 55. Fyens Hader.0%.7 Specifikation af afstemningen 28/9 2000: Fælles valuta Hele landet 3 999 325 3 503 525 40 358 87.3 15.1 78.9 3.7 43.6 Vejledende folkeafstemninger 1916-86 14/12 1916: Salg af De Vestindiske Øer 1 200 000 449 094 7 267 37. Hel.0  Kommunal forkøbsret  2 222 238 22 160  39. november 2008 Køben.3 48.2 56. tiltrædelse af Amsterdam- traktaten 3 996 333 3 046 781 56 494 76.6 43.9 8.3 37. tiltrædelse af traktaten om Den Europæiske Union 3 962 005 3 290 610 30 879 83.8 29.6 10. Nej- stem.5 1.6 41.6 24/6 1969: 21 til 18 år 3 309 551 2 103 854 8 443 63.1 47.8 41.3 Valgretsalder 28/5 1953: 25 til 23 el.91 30/5 1961: 23 til 21 år 2 880 337 1 074 558 9 299 37.4 36.5 3.5 56.7 40.1 44.0 45.2 6.6 61. Hele havns singør kilde Falsters Stift slev Stift Stift Stift borg landet Stift Stift Stift Stift Stift Stift Antal provstier i alt 11 13 13 4 12 7 8 14 11 14 107 Antal provstier med afstemning 5 7 7 3 9 7 7 11 10 12 78 Antal sogne med afstemning 8 9 12 3 10 13 20 18 32 23 148 Stemmeberettigede 43 869 57 144 45 799 7 391 30 785 44 639 72 286 43 429 75 439 71 445 492 226 Afgivne stemmer 3 776 5 935 5 813 1 407 4 162 8 141 13 855 6 816 15 881 11 611 77 397 Stemmeprocent 8. 11.6 27.1 54.6 60.4 61.7 18/5 1993: Danm.3 3 043 170  73.6 57.0 10.6 13.9 32.7 21. Tabel 62 Folkeafstemninger Vælgere Afgivne stemmer Stem.9 41. tiltrædelse af Edinburgh- afgørelsen og Maastrichttraktaten 3 974 672 3 436 940 34 635 86.1 Øerne 1 707 985 1 510 086 15 576 88.5 18.91 24.8 46.6 46.6 8.8 23.5 46.5 4.2 33.4 52. stem- mer mer mer mer Grundlovsændring 6/9 1920 1 291 745 640 759 6 940 49.6 77. af gyldige Pct.3 36.6 13.0 28/5 1998: Danm.5 47.8 21/9 1971: 21 til 20 år 3 378 087 2 911 749 78 201 86.2 45.5 Statshusmandslov   2 222 123 25 687   38.4 53. Ja.0 13.0 45.3 55.9 Jylland 1 845 185 1 617 148 18 908 87.2 40.3 Laveste stemmeprocent 4.4 4.4 12.8 41.0 45.2 15. Ribe Århus Viborg Aal. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort i 2012.Lolland.1 63.1 Andre spørgsmål 25/6 1963: Erhvervelse af landbrug 2 222 264 23 920 38. »for 23 år« og »for 21 år«.6 40.3 77. Pct.5 10.2 35.4 46.8 21.6 96. Tabel 63 Menighedsrådsvalg.5 23/5 1939 2 173 420 1 063 764 11 770 48.1 49.4 28.5 2/10 1972: Tiltrædelse af EF 3 453 763 3 113 122 19 316 90.8 53.2 53.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.7 54.9 45.Microsoft Word − Tabel062 (X:80.3 45. Y:80.1 44.3 33.7 32.9 28/5 1953 2 585 800 1 527 658 25 231 59.

1. Statistisk Årbog 2009 Uddannelse og kultur 69 . klasse I det danske uddannelsessystem er grundskolen basis. kl.681 Voksenuddannelse 19 12 Gymnasium Studenter Hf.916 uddannelser 18.438 14 8 2 Undervisningspligt 13 7 12 6 11 5 10 4 1 9 3 8 2 7 1 Grundskole 626. Y:80. skoleår.-10.-10.156 uddannelser 76.og søfarts.387 Forberedende uddannelser 1. Hhx Htx Erhvervs. Den starter i børneha- veklassen og går op til det frivillige 10.521 1 International Standard Classification of Education. Uddannelse og kultur Uddannelse og kultur 1. mv.400 på efterskoler. Fordi befolkningens alders- mæssige sammensætning har ændret sig. Antallet af elever i 8. men er i hele perioden fra 1997 frem til 2007 tilsammen steget med 19 pct.939 FUU 0 16 10 Efterskoler 15 9 26.057 uddannelser 66.sundheds. Figur 1 giver et overblik over strukturen og adgangsvejene i det danske uddannelsessystem fra grundskolen over ungdomsuddannelser til de vide- regående uddannelser.Landbrugs.000 elever i grund- skolen.935 Mellemlange videregående Korte videregående 4 Bacheloruddannelser 64. Uddannelsessystemet Børnehaveklasse til 10. Egu Fuu 3 17 10 nelser uddan. I 2007 gik 718.og 18 11 kursus kursus uddan. siden 1996. oktober 2007 1) Alder Årstrin ISCED 27 20 26 19 Ph d 5.Social.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.Microsoft Word − 03 Uddannelse og kultur (X:80. der begyndte i børnehaveklasse. uddannelser Forberedende uddannelser Almengymnasiale Erhvervsgymna. og blandt disse gik 26. Figur 1 Elever i uddannelsessystemet. er antallet af elever i børnehaveklassen steget med 4 pct.615 34.500. klasse var derimod faldende perioden frem til 1999. mens 172..0%.280 6 25 18 24 17 23 16 5 22 15 21 14 20 13 Kandidatuddannelser 54.600 gik i 8.064 6 0 0 Børnehaveklasse 65. Af disse var der 65. Erhvervsfaglige uddannelser Individuelle uddannelser siale uddannelser 124.

af studenterne årgang 2006-07 fra almen. 5. 70 Uddannelse og kultur Statistisk Årbog 2009 .300 ph. for år- gang 2006-07. var godt 75 pct. sygeplejerske eller læge.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. som var i gang med en gymnasial uddannelse tre måneder efter afgang fra grundskolen. 2001. mens der i alt var 210. var i gang med en er- hvervsfaglig uddannelse. af studenterårgang 2006-07 fra almengymnasium startede på en uddan- nelse lige efter eksamen. valgte en erhvervsfaglig uddannelse. 1997. Samme andel for årgang 1997-98 var 17 pct.200 studerende ved de erhvervsfaglige uddannelser. 74 pct.dk/afgang11. Uddannelse og kultur Halvdelen er i gang med en gymnasial uddannelse straks efter grundskolen Tre måneder efter eleverne fra årgang 2006-07 forlod grundskolen. 40 35 30 Almen gymnasial 25 Erhvervsuddannelse 20 15 Ikke i gang 10 Erhvervsgymnasial 5 1987. der startede på en uddannelse lige efter erhvervsgymnasiet. Flere tager en uddannelse I 2007 var der 124. på erhvervsuddannelserne og 21 pct. af studenterne fra almengymnasium er straks i gang med en uddannelse 19 pct. 2005- 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Flere tal og oplysninger findes på www. 1995. Y:80. Andelen.statistikbanken.og erhvervsgymnasium. Siden 1997 er antallet af studerende steget med 5 pct. 1991. 1993.. Figur 2 Årgange fordelt efter påbegyndt uddannelse tre måneder efter afgang fra grundskolen Pct. inkl. som var i gang med en uddannelse tre måneder efter afgang.Microsoft Word − 03 Uddannelse og kultur (X:80. 1989. fx tømrer.000 på de videregående uddannelser. valgte en almengymnasial eller erhvervsgymnasial uddannelse (hhx. fx politibetjent. i gang med en ny uddannelse. studerende. murer eller fri- sør. var på 35 pct. mens 37 pct. For årgang 1987-88 var der 40 pct. 1999. 2003. htx). 19 pct.0%. Knap 50 pct. mens 26 pct.d. på de videregående uddannelser. valgte en videregående ud- dannelse.

erhvervsorganisationer samt selvejende foreninger og selskaber.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.0%.-9. 17 og 17 pct. 25. uddannelser Mellemlange vidg. 14 pct. udgjorde 23 pct. studerer sundhed.Microsoft Word − 03 Uddannelse og kultur (X:80. af de i alt 210. jura og økonomi store uddannelser. Kursister ved almen voksenuddannelse. og ved videregående uddannelser 11 pct.merc. 12 pct. I skoleåret 2006-07 afsluttede næsten 1 mio.500 kursister hos private kursusudbydere.. Flest unge studerer samfundsfag Samfundsfaglige. kemi og biologi.eller efteruddannelseskurser. Statistisk Årbog 2009 Uddannelse og kultur 71 .statistikbanken.og efteruddannelser findes en ræk- ke forskellige private udbydere af kurser. ved naturvidenskab. læge og farmaceut.dk/u11 og u1107. der hovedsagelig består af fysik.og lønmodtagerorganisati- oner. fx sygeplejerske. fx 8. fx ingeniør eller arkitekt. og 7 pct. I 2007 deltog 278. mens pædagog og folkeskolelærer dominerer de pædagogiske uddannelser. Uddannelse og kultur Figur 3 Studerende ved erhvervskompetencegivende uddannelser Tusinde personer 140 120 100 1997 80 60 2007 40 20 0 Erhvervsuddannelser Korte vidg.500 kursister hos private kursusudbydere Ved siden af de offentligt finansierede voksen. pædagogiske og humanistiske uddannelser er langt de største uddannelser med hhv. af de studerende findes ved tekniske fag. Heraf udgjorde kursister ved AMU- og erhvervsuddannelserne 66 pct. Kurserne findes på stort ser alle niveauer. klasse og HF. Lange vidg. 278. Y:80. filosofi og teolo- gi.000 studerende på videre- gående uddannelser. Det drejer sig om private kommercielle kursusudbydere. Humaniora består væsentligst af sprogfag. historie. matematik. cand. Flest kursister ved AMU-kurser Uden for det primære uddannelsessystem findes en række offentlige voksenud- dannelseskurser af kortere og længere varighed samt enkelte hele uddannelsesfor- løb. kursister deres deltagelse i offentligt styrede voksen. og uddannelser bachelor uddannnelser Flere tal og oplysninger findes på www. som indgår i det primære uddannel- sessystem. men også om kurser hos arbejdsgiver. Inden for samfundsfag er markedsføringsøkonom.

Uddannelse og kultur Der var 38 pct. Samme andel var godt 28 pct. Andelen. Andelen. mens 26 pct. på AMU. mens 29 pct. Befolkningens uddannelsesniveau Uddannelsesniveauet er steget I 2008 havde 67 pct.0%. der ikke havde fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse og ikke var i gang med en uddannelse ti år efter afgang fra grundskolen. kvinder. 38 pct. 66 pct.Microsoft Word − 03 Uddannelse og kultur (X:80. Der er lidt overvægt af mænd (51 pct. 2. fortsat var i gang med en uddannelse. 30 pct.) med en erhvervskompetencegivende uddannelse. og den laveste andel er i yderdistrikterne. Men der er en tendens til. havde en gymnasial uddannelse som højeste ud- dannelse. af årgang 1996-97 fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse. gymnasialuddannelse eller uoplyst uddannelse. er uoplyste. af årgang 1996-97. mens de sidste 3 pct. Ti år efter afgang fra grundskolen har halvdelen erhvervskompetence Ti år efter afgang fra grundskolen havde godt 49 pct. Store regionale forskelle Der er store regionale forskelle i befolkningens uddannelsesmønster.og erhvervskurserne. af de 30-69-årige i befolkningen havde 25 pct. Kraftig udjævning af forskellene på uddannelsesniveau geografisk set I den seneste tiårsperiode er der dog sket en udjævning af forskellene. Y:80. 72 Uddannelse og kultur Statistisk Årbog 2009 . kvinder mod kun 44 pct. En erhvervskompetencegivende uddannelse er en erhvervsfaglig eller videre- gående uddannelse. at de yngre uddannede havde et højere uddannelsesniveau end deres forældre. for årgang 1987-88. havde en videregående uddannelse som højest fuldført. 5 pct. 44 pct. Andelene er steget med hhv. af kursisterne ved almen voksenuddannelse var kvinder 51 pct. Flest med erhvervsfaglig uddannelse Den højeste uddannelse blandt de 30-69-årige var hyppigst en erhvervsfaglig ud- dannelse. havde en videregående uddannelse i 2008. der havde en erhvervsuddannelse som højest fuld- ført uddannelse. og 18 pct. Blandt de resterende 33 pct. af kursisterne. havde en grundskoleuddannelse. På almen voksenuddan- nelse var der 66 pct. Inden for hver region er der stadig store forskelle. en grundskoleuddannelse. af kursisterne ved de offentlige kurser var kvinder. varierer inden for hver region. 1 og 6 procentpoint siden 1998. idet mange af yderdistrikterne har haft en kraftigere stigning end de store byer.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. at den højeste andel med erhvervskompetencegivende ud- dannelse er omkring hovedstadsregionen og de store byer. af de 30-69-årige en erhvervskompetencegivende uddannel- se. en videregående uddannelse. udgjorde 25 pct. På de videregående uddannelser var 57 pct. Andelen er steget med 8 procentpoint fra 1998 til 2008. Kendetegnende er også. der giver adgang til bestemte typer af jobs. havde en sådan uddannelse. der har erhvervskompetencegivende uddannelse. havde fuldført en erhvervsfaglig og 19 pct.

Handel og kontor (fx assistent). 5-00) Indvandrere er kortere tid i uddannelsessystemet Uddannelsesmønsteret blandt de unge indvandrere afviger fra befolkningen gene- relt. med erhvervskompetencegivende uddannelse blandt 30-69-årige 1998 2008 0 . der var i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Y:80. og siden 2003 er der flere kvinder end mænd. Det var især på mellemlange videregående uddannelser og bacheloruddannelserne.og Matrikelstyrelsen (G. smed).Microsoft Word − 03 Uddannelse og kultur (X:80. jordbrug (fx landmand og gartner) og grafisk og levnedsmiddel (fx kok og slagter). at andelen steg. Sammenlignet med 1998 er forskellen dog indskrænket. hf. Flere mænd end kvinder havde erhvervsfaglige og lange videregående uddannelser. og relativt flere indvandrere afslutter uddannelsesforløbet allerede i grundskolen. idet færre går i gymnasiet. transport. Statistisk Årbog 2009 Uddannelse og kultur 73 . Uddannelse og kultur Figur 4 Andel i pct. Forskellen er indsnævret på de lange videregående uddannelser de sidste ti år.og sundhedsassistent) er derimod kvindedominerede. Stigende andel efterkommere på mellemlange og bachelor uddannelser Fra 1998 til 2008 steg andelen af 20-24-årige efterkommere. hf eller hhx og htx.74 75 + © Kort. til 40 pct. bygge og anlæg (fx tømrer og elektriker). teknik og industri.44 45 . hhx og på de erhvervsfaglige uddannelser. at flere indvandrere går i gymnasiet.54 55 . der har fuldført en kandidatgrad.0%.64 65 . fra 30 pct. servicefag (fx fri- sør) og sundhed (fx social. På de erhvervsfaglige uddannelser findes store mandsdominerede fagområder som jern og metal (fx mekaniker.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. mens flere kvinder end mænd havde mellem- lange videregående uddannelser i 2008. hvilket betyder. 3. Køn og uddannelse Skarpe skel i kønnenes uddannelsesmønster især blandt erhvervsfagligt uddannede Der er skarpe skel mellem 30-69-årige mænd og kvinders uddannelsesmønster både med hensyn til niveau og fag.

Fire fagområder (pædagogisk. humanistisk (fx cand. i mejerividenskab) og sundhed (fx læge).mag.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Y:80. erhvervssprog.eller kvindedominerede Ved de mellemlange uddannelser er fire ud af ti fagområder stærkt mandsdomi- nerede: Det gælder teknik (fx byggetekniker og diplomingeniør). kunstnerisk. i dansk). men fordelingen mellem mænd og kvinder er mere lige for fagområderne: pædagogisk. jordbrug (fx skov.statistikbanken. De fleste mellemlange uddannelser er enten mands. transport (fx maskinmester og skibsfører) og for- svarsuddannede. Fordelingen mellem mænd og kvinder mere lige ved de lange uddannelser Ved de lange videregående uddannelser er fem ud af ti fagområder mandsdomi- nerede.og landskabsingeniør). pædagog og sygeplejerske. levnedsmiddel- (cand. Figur 6 Fag for 30-69-årige med lang videregående uddannelse som højeste fuldførte Forsvar Sundhed Jordbrug mv.scient. 74 Uddannelse og kultur Statistisk Årbog 2009 .Microsoft Word − 03 Uddannelse og kultur (X:80.dk/hfu1 og krhfu1. Uddannelse og kultur Figur 5 Fag for 30-69-årige mænd og kvinder med erhv. Levnedsmiddel 1998 Mænd Kvinder Teknisk 2008 Mænd Kvinder Naturvidenskabeligt Samfundsvidenskabeligt Kunstnerisk Humanistisk Pædagogisk 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pct.dk/hfu1 og krhfu1. Her findes store uddannelser som folke- skolelærer. levnedsmiddel og sundhed) er derimod kvindedominerede.faglig uddannelse som højeste fuldførte Sundhed Transport Jordbrug og fiskeri Levnedsmiddel 1998 Mænd Kvinder Service 2008 Mænd Kvinder Teknik og industri Grafisk Bygge og anlæg Jern og metal Handel og kontor 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pct. Flere tal og oplysninger findes på www. Flere tal og oplysninger findes på www.0%.statistikbanken.

De tre højeste andele havde Canada. Uddannelse og beskæftigelse Uddannelse har betydning for beskæftigelse Personer med erhvervskompetencegivende uddannelser har et højere beskæfti- gelsesniveau end dem uden erhvervskompetencegivende uddannelse. af de 25-64 årige. Statistisk Årbog 2009 Uddannelse og kultur 75 . Y:80.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.0%.Microsoft Word − 03 Uddannelse og kultur (X:80. fordelt efter uddannelsesniveau. januar 2007 Med Uden erhvervskompetencegivende uddannelse erhvervskompetencegivende uddannelse Under uddannelse I beskæftigelse Ledig Uden for arbejdsmarkedet Flere tal og oplysninger findes på www. blandt de OECD-lande. Opblødningen er mindst på de erhvervsfaglige uddannelser. Italien og Tyrkiet. hvor kvindeandelen kun er steget med 2 procentpoint. 5. Figur 7 30-69-åriges arbejdsmarkedsplacering. Danmark lå med 35 pct. Japan og USA.statistikbanken. 4. Et højere uddannelsesniveau kan give bedre muligheder i forhold til beskæftigelse. De tre laveste andele havde Portugal. 1. som havde fuldført en videregående uddannelse i 2006. er der dog i perioden fra 1998 til 2008 sket en vis opblødning i kvinders og mænds valg af ud- dannelse. Uddannelse og kultur Kvindeandelen steg på nogle fagområder Selvom befolkningens uddannelse fortsat var stærkt kønsopdelt i 2008. Uddannelse i internationalt lys Danskernes uddannelsesniveau ligger pænt I alle OECD-landene var der i gennemsnit 27 pct. Størst opblødning var der på de lange videregå- ende uddannelser. som havde en høj andel.dk/krhfu2. hvor kvindeandelen steg med 8 procentpoint.

af tilskuerne. af tilskuerne. Amerikanske film gik tilbage med 3 pct. Indiana Jones og krystalkraniets kongerige og James Bond – Quantum of Solace. Education at a glance 2008.9 år.0%. Australien har den længste uddannelsestid med 20.).5 år. Uddannelse og kultur Figur 8 Personer med fuldført videregående uddannelse i udvalgte OECD-lande. ballet/dans (10 pct. operette/musical (14 pct. for- deling: Opera (12 pct. De øvrige teaterformer havde flg. til skuespil. der startede i børnehaveklasse i Danmark i 2006. Mexico og Tyrkiet har den korteste uddannelsestid med 13 og 11. og skuespil 15 pct. 76 Uddannelse og kultur Statistisk Årbog 2009 . mens børneteater udgjorde 18 pct. 6. i sæsonen 2007-2008 i forhold til sæsonen før. 108 teatre mod 114 året før. efterfulgt af New Zealand med 19.100 tilskuere. 17. med i alt 900. Kultur Flest teatertilskuere til skuespil Opgørelsen af de statsstøttede teatres tilskuertal viser en tilbagegang på 6 pct. De tre mest sete film i 2008 var Flammen & Citronen. Danskerne uddanner sig i mange år Et barn. opførelse. 2006 Pct. flere end i 2007. Børneteater havde 31 pct. der blev opført 4. Y:80.1 år.). af det samlede antal tilskuere til teaterforestillinger i Danmark. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Portugal Finland Japan Tjekkiet Tyrkiet Belgien Storbritannien Spanien Italien Canada Usa Danmark Sverige Irland OECD Polen Kilde: OECD.708 gange.1 mio. Gennemsnittet for OECD-landene var 16. hvilket var 8 pct. biografbilletter. 19. I sæsonen 2007-2008 støttede staten. før det har gennemført en erhvervskompetencegivende uddan- nelse som fuldtidsuddannelse. herunder Kunstrådet. De ikke-statsstøttede teatre havde 29 pct. mens danske film havde en fremgang på 38 pct.2 mio. biografbilletter i de danske biografer i 2008.).2 år. mens performance og revy/kabaret tilsammen havde 3 pct.Microsoft Word − 03 Uddannelse og kultur (X:80.2 og 19.. tilskuere gik 40 pct.1 år.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. vil i gennemsnit uddan- ne sig i ca. ballet/dans havde 17 pct. herefter Finland og Island med hhv. Stor fremgang for danske film Der blev solgt 13.5 år i 2006. Af de 2. Det svarer i gennemsnit til 191 tilskuere pr. Ikke-statsstøttede teatre De ikke-statsstøttede teatre havde i alt 203 forestillinger.

5 pct. Y:80. Statistisk Årbog 2009 Uddannelse og kultur 77 . af det samlede antal besøg ved museer- ne i 2008.tilskuere 90 Bogudlån 80 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 10.0%. Uddannelse og kultur Danske film havde en andel på 33 pct. Veteranmuseum Arken Museum for Moderne Kunst 0 100 200 300 400 500 600 Tusinde besøg Se tabel 106. museumsbesøg De danske museer havde i alt 10. I 2008 havde de zoologiske og botaniske haver samt akvarier i alt 3. 1989 = 100 140 Museer . besøg i 2008.300 billetter i 2008.Microsoft Word − 03 Uddannelse og kultur (X:80.6 mio. Det er en stigning på 7 procentpoint i forhold til året før. Aarhus Kunstmuseum Rosenborgsamlingen Egeskov Slot. 73. Figur 9 Aktiviteten ved forskellige kulturinstitutioner Indeks. Lyngby 2008 Ny Carlsberg Glyptotek 2007 ARoS. besøg. der indgår i statistikken. I forhold til besøgstallet i 2007 er det et fald på 0. der solgte 673. var 179 statsejede eller statsstøttede.9 mio.6 mio.besøgstal 130 120 Solgte biografbilletter 110 Statsstøttede 100 teater . Figur 10 De ti mest besøgte museer Louisiana Nationalmuseet.000 besøgende i forhold til 2007. Den mest populære danske film var Flammen & Citronen. De statsejede eller statsstøttede museer havde 8. Ud af de 277 museer.8 mio. Park. besøg i 2008.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. af samtlige solgte billetter i 2008. hvilket er en stigning på ca. Prinsens Palais Den Gamle By Statens Museum for Kunst Brede Værk/Frilandsmuseet. svarende til 83 pct.

300 eller en femtedel flere end i forhold til året før.7 pct. 78 Uddannelse og kultur Statistisk Årbog 2009 . Berlingske Tidende. og personer over 55 år har det markant højeste tv-forbrug med et gennemsnit på 3 timer og 32 minutter om dagen.000 aviser fra 2007 til 2008. Gratis aviser Regionale dagblade Ældre ser mest tv Landsdækkende dagblade 97 ud af 100 husstande i Danmark har tv. til DR1 eller TV2. Eksempelvis har næsten alle husstande med tv adgang til DR1 og TV2. Prinsens Palais med 373. Y:80. Figur 12 Gennemsnitlig daglig seertid 250 Minutter 200 2002 150 2007 100 2008 50 0 4-11 år 12-20 år 21-34 år 35-54 år 55 år+ Se tabel 93. hvilket er en stigning på 19 minutter i forhold til 2007. at den store gratisavis 24timer først indgår i op- gørelsen fra 2008. I 2008 var de mest sete kanaler i Danmark TV2.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.. er faldet i oplaget 6.6 pct. Det var 90. hvis 24timer trækkes 1. Politiken. der har det mindste tv-forbrug. eller 71. dagligt oplag i alt Stigningen skyldes udelukkende. Adgangen til en kanal har naturligvis stor betydning for. 2. Gns. TV3.7 pct. og langt de fleste husstande har adgang Se tabel 85 og 86. mens to ud af tre har adgang til TV3. DR1. Danskerne så i gennemsnit tv i 2 timer og 47 minutter dagligt i 2008. Derefter følger Na- tionalmuseet. Ekstra Bladet og B.300 besøgende Avisernes oplagstal Figur 11 Fra 2007 til 2008 er dagbladenes gennemsnitlige daglige oplag steget med 6. hvor meget den bliver set.500 Oplagstallet for de 20 største aviser viser et fald på 7.500 gæster.9 pct. For de fem store landsdækkende dagblade Jyllands- 500 Posten.T.Microsoft Word − 03 Uddannelse og kultur (X:80. DR2 og TV3+.000 Tusinde 1. Tv-forbruget stiger generelt med alderen.0%. 0 2000 2002 2004 2006 2008 Søndagsavisernes oplag er faldet med 6.000 ud af sammenligningen. Uddannelse og kultur Louisiana det mest besøgte museum Louisiana var for andet år i træk det mest besøgte museum med 558. Børn i aldersgruppen 4-11 år ser i gennemsnit tv 1 time og 42 minutter og er der- med den aldersgruppe.

og studenterkurser 152 29 386 46 779 76 165 Erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner 223 177 843 190 785 368 628 Institutioner med social. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort januar 2010.statistikbanken. 2 Afgang med eksamen fra grundskolen er lig med afgang fra grundskolen med 9. HF.og navigationsskoler 11 805 71 876 Uddannelsesinstitutioner inden for politi og forsvar 7 1 847 491 2 338 Kunstneriske uddannelsesinstitutioner. u2107.dk/u11 Tabel 65 Elever i uddannelsessystemet.: Antal institutioner er de juridiske enheder.og sundhedsuddannelser 37 2 589 27 396 29 985 Institutioner med pædagogiske uddannelser 17 9 129 25 955 35 084 Transport.Microsoft Word − Tabel064 (X:80.09. Flere tal og oplysninger findes på www. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort i januar 2010. Flere tal og oplysninger findes på www. eller 10. klasses prøve.statistikbanken. Y:80. 2007 Antal Elever I alt institutioner Mænd Kvinder I alt 3 066 572 989 588 383 1 161 372 Almene skoler 2 843 395 146 397 598 792 744 Offentlige grundskoler 1 935 307 495 291 423 598 918 Private grundskoler 500 45 492 46 129 91 621 Efterskoler 256 12 773 13 267 26 040 Gymnasier. biblioteksskoler mv. 2007 1.2006 – 30. Tabel 64 Uddannelsesinstitutioner.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. u3107 og u4107 Statistisk Årbog 2009 Uddannelse og kultur 79 .dk/u1107.0%.10.2007 Tilgang1 Afgang med eksamen2 Afgang uden eksamen Elever 2007 I alt 243 724 187 278 73 233 1 163 964 Grundskole/forberedende 65 521 77 556 8 421 718 937 Gymnasiale 43 852 32 855 9 196 111 002 Erhvervsfaglige 68 379 29 904 38 770 124 156 Korte videregående 9 490 6 161 2 684 18 681 Mellemlange videregående 19 008 14 684 6 370 66 916 Bachelor 20 678 11 651 4 872 64 057 Lange videregående 16 796 14 467 2 920 60 215 Mænd 117 140 87 306 40 229 574 418 Grundskole/forberedende 33 661 39 121 6 620 366 221 Gymnasiale 19 983 14 048 4 648 49 801 Erhvervsfaglige 35 205 14 123 20 806 70 223 Korte videregående 5 086 3 294 1 604 9 707 Mellemlange videregående 6 209 4 523 2 468 21 170 Bachelor 9 170 5 259 2 494 29 524 Lange videregående 7 826 6 938 1 589 27 772 Kvinder 126 584 99 972 39 512 589 546 Grundskole/forberedende 31 860 38 435 8 309 352 716 Gymnasiale 23 869 18 807 4 548 61 201 Erhvervsfaglige 33 174 15 781 17 964 53 933 Korte videregående 4 404 2 867 1 080 8 974 Mellemlange videregående 12 799 10 161 3 902 45 746 Bachelor 11 508 6 392 2 378 34 533 Lange videregående 8 970 7 529 1 331 32 443 1 Med tilgang til grundskolen menes nye elever i børnehaveklasserne. 29 2 201 2 888 5 089 Uddannelsesinstitutioner inden for landbrug og levnedsmiddel 14 1 350 769 2 119 Sociale højskoler 6 708 3 096 3 804 Tekniske højskoler og arkitektskoler 14 4 171 1 664 5 835 Universiteter 10 60 513 66 863 127 376 Øvrige institutioner med erhvervsrettede uddannelser 78 94 530 61 592 156 122 Anm.

1 8.09. der enten fuldfører uddannelsen eller afgår uden eksamen.statistikbanken. Bachelor Lange I alt skole/ siale faglige videre.10.4 8. 2 Det nyeste elevtal er lig med det gamle elevtal plus den løbende tilgang af elever. 2007 Fuldførte uddannelser Karaktergennemsnit Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt 14 048 18 807 32 855 • • • Gymnasier 7 185 11 459 18 644 8.10.statistikbanken.10. 2007 Grund.3 8. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort i januar 2010.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.1 8.0 Htx 1 784 458 2 242 8. udd. Y:80. hvorefter der trækkes de elever fra.07 01.doc (X:80.06-30.0 5.dk/u3107 og u4107 80 Uddannelse og kultur Statistisk Årbog 2009 . Korte Mellem. Flere tal og oplysninger findes på www. Flere tal og oplysninger findes på www.3 8. videregående uddannelser 12 98 110 • • • Hhx 3 202 3 945 7 147 7. 17 98 12 98 5 20 25 185 Hhx 4 654 4 304 3 202 3 945 1 124 985 12 175 11 918 Htx 3 032 893 1 784 458 836 170 7 544 2 006 Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne 552 219 359 161 200 58 565 179 1 Med tilgang til grundskolen menes nye elever i børnehaveklasserne.8 5.09.9 8. Tabel 66 Elever fordelt efter national oprindelse.07 uddannelser 01. Gymna. Mænd og kvinder i alt 62 10 11 2 6 6 5 1 163 964 Heraf indvandrere og deres efterkommere 60 8 10 3 5 6 6 117 614 Fra vestlige lande 36 7 9 6 10 14 18 20 611 Fra ikke-vestlige lande 65 9 11 3 4 4 4 97 003 Mænd i alt 64 9 12 2 4 5 5 574 418 Heraf indvandrere og deres efterkommere 63 8 11 3 4 5 6 57 191 Fra vestlige lande 41 8 9 5 9 12 17 9 238 Fra ikke-vestlige lande 67 8 11 3 3 4 4 47 953 Kvinder i alt 60 10 9 2 8 6 6 589 546 Heraf indvandrere og deres efterkommere 58 9 10 3 7 7 7 60 423 Fra vestlige lande 31 7 8 6 12 16 20 11 373 Fra ikke-vestlige lande 64 9 11 2 5 5 4 49 050 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort januar 2010.2 Adgangskurser.06-30.dk/u13 Tabel 67 Elever ved almene uddannelser Tilgang1 Fuldført Afbrudte Elever 01. gående videre.9 Studenterkurser 103 185 288 8.0%.statistikbanken.1 8.2 Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne 359 161 520 • • • Nye tal til tabellen forventes offentliggjort i januar 2010. u2107 og u3107 Tabel 68 Afgang fra gymnasiale uddannelser. lange videre- forbere.dk/u1107. Erhvervs. gående dende gående pct.4 Hf 1 403 2 501 3 904 6. Flere tal og oplysninger findes på www.4 8.072 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder I alt 53 644 55 729 53 169 57 242 10 822 10 705 416 022 413 917 Grundskole/forberedende 33 661 31 860 39 121 38 435 6 174 6 157 366 221 352 716 Gymnasier 9 856 15 207 7 185 11 459 1 769 2 294 26 189 41 216 Hf 1 737 2 904 1 403 2 501 653 941 3 049 5 297 Studenterkurser 135 244 103 185 61 80 254 400 Adgangskurser til videregå.Microsoft Word − Tabel066.

06–30. u23 og u33 Statistisk Årbog 2009 Uddannelse og kultur 81 . Y:80.. 364 21 264 5 87 5 1 003 29 Sundhed 587 4 344 277 2 665 186 1 128 1 770 13 958 Forsvar 117 8 102 16 16 .dk/u13. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort januar 2010.0%.10.07 01..statistikbanken.071 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder I alt 28 291 37 681 20 014 26 949 4 306 6 192 88 173 121 696 Korte videregående uddannelser 5 086 4 404 3 294 2 867 1 604 1 080 9 707 8 974 Pædagogisk 3 35 3 20 1 8 10 80 Formidling og erhvervssprog 619 445 313 183 258 157 1 056 723 Kunstnerisk 114 214 96 161 9 14 368 643 Samfundsfaglig 2 159 1 994 1 053 1 183 833 542 4 115 3 724 Teknisk 831 965 648 706 261 221 1 573 1 925 Levnedsmiddel og husholdning 68 48 49 48 15 9 145 122 Jordbrug og fiskeri 500 196 431 150 25 28 553 278 Transport mv. 266 21 Bachelor 9 170 11 508 5 259 6 392 2 494 2 378 29 524 34 533 Humanistisk 2 348 4 239 1 141 2 233 733 1 055 8 126 13 399 Kunstnerisk 116 101 69 76 17 11 370 293 Naturvidenskabelig 1 232 1 073 758 534 324 188 4 839 3 372 Samfundsvidenskabelig 3 610 3 981 2 402 2 640 1 062 811 10 730 11 350 Teknisk 1 263 591 612 341 289 141 3 564 1 687 Levnedsmiddel og ernæring 12 71 10 31 4 11 48 204 Jordbrugsvidenskabelig 82 270 54 77 16 43 269 799 Sundhed 507 1 182 213 460 49 118 1 578 3 429 Lange videregående uddannelser 6 931 8 176 6 331 7 108 1 407 1 150 24 997 29 938 Pædagogisk 209 710 27 129 56 167 898 2 759 Humanistisk og teologisk 1 134 2 225 908 1 995 225 361 4 942 8 948 Kunstnerisk 129 131 116 90 19 24 369 418 Naturvidenskabelig 1 095 660 947 681 199 72 3 912 2 152 Samfundsvidenskabelig 2 929 3 246 2 418 2 395 693 416 9 511 9 666 Teknisk 1 000 452 1 261 651 169 51 3 246 1 524 Levnedsmiddel og ernæring 22 64 14 75 4 8 44 184 Jordbrugsvidenskabelig 72 86 83 199 6 11 357 740 Sundhed 235 596 444 884 32 39 1 614 3 541 Forsvar 106 6 113 9 4 1 104 6 Forskeruddannelser 895 794 607 421 182 181 2 775 2 505 Humanistisk og teologisk 100 108 75 62 26 29 358 375 Kunstnerisk 12 22 31 24 .06–30.Microsoft Word − Tabel069 (X:80. Flere tal og oplysninger findes på www.10.10.. der enten fuldfører uddannelsen eller afgår uden eksamen. hvorefter der trækkes de elever fra..09.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. .09...07 uddannelse 01. 414 48 269 33 157 16 433 76 Sundhed 27 342 26 269 1 50 66 940 Politi og forsvar 351 117 406 114 44 35 1 388 463 Mellemlange videregående uddannelser 6 209 12 799 4 523 10 161 2 468 3 902 21 170 45 746 Pædagogisk 2 174 5 807 1 805 5 900 1 211 2 038 8 813 23 630 Formidling og erhvervssprog 235 311 196 256 84 96 815 974 Kunstnerisk 75 118 91 136 9 18 228 298 Samfundsvidenskabelig 179 1 005 72 549 72 243 557 3 293 Teknisk 2 454 836 1 703 439 789 265 7 593 2 017 Levnedsmiddel og ernæring 24 349 13 195 14 109 125 1 526 Transport mv. Tabel 69 Elever ved videregående uddannelser Tilgang Fuldført Afbrudte Elever 01. 62 70 Naturvidenskabelig 166 114 101 49 7 7 369 269 Samfundsvidenskabelig 84 83 68 37 70 72 257 273 Teknisk 294 139 185 56 26 9 945 367 Jordbrugsvidenskabelig 56 79 36 48 4 7 188 271 Sundhed 183 249 111 145 49 57 596 880 1Det nyeste elevtal er lig med det gamle elevtal plus den løbende tilgang af elever.

Afgangsår 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Afgangsårgang i alt 23 537 23 782 22 594 20 927 19 904 20 311 19 439 19 986 Igang med en uddannelse 17 004 17 476 16 867 15 817 15 334 15 759 15 266 15 759 Forberedende uddannelser 26 38 33 5 9 16 9 8 Almengymnasiale uddannelser 2 2 2 .0%..Microsoft Word − Tabel070. 1 ..doc (X:80..dk/afgang21 82 Uddannelse og kultur Statistisk Årbog 2009 . ..dk/afgang11 Tabel 71 Uddannelsesplacering tre år efter afgang fra almen gymnasial uddann. Tabel 70 Uddannelsesplacering tre år efter afgang fra grundskolen Afgangsår 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Ikke i gang med en uddannelse 58 859 56 120 57 234 54 122 57 226 56 867 59 543 60 987 I gang med en uddannelse 25 266 23 581 23 757 22 216 24 086 22 486 23 445 22 748 Forberedende uddannelser 808 773 607 220 84 78 72 74 Almengymnasiale uddannelser 2 883 2 986 2 942 2 660 2 863 2 793 2 711 2 252 Erhvervsgymnasiale uddannelser 2 718 2 645 2 777 2 709 3 440 1 884 1 927 1 733 Erhvervsfaglige grundforløb 2 360 2 384 2 528 2 621 3 078 2 851 2 934 2 607 Erhvervsuddannelser 12 924 11 475 11 514 10 669 11 055 10 950 11 525 11 175 Korte videregående uddannelser 752 593 545 509 525 647 628 697 Mellemlange videregående uddannelser 928 932 1 044 950 1 011 1 124 1 186 1 317 Bachelor 1 453 1 448 1 449 1 564 1 951 2 139 2 438 2 869 Lange videregående uddannelser 440 345 351 314 79 20 24 24 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort oktober 2009. Erhvervsgymnasiale uddannelser 195 201 171 160 154 13 10 16 Erhvervsfaglige grundforløb 285 285 274 253 291 319 265 242 Erhvervsuddannelser 1 487 1 406 1 227 1 141 1 026 1 159 1 036 1 016 Korte videregående uddannelser 1 121 1 301 1 113 843 834 915 942 925 Mellemlange videregående uddannelser 5 839 6 033 5 794 5 460 5 299 5 458 5 042 5 152 Bachelor 6 040 6 319 6 406 6 267 6 270 6 709 7 191 7 814 Lange videregående uddannelser 2 009 1 891 1 847 1 688 1 450 1 170 771 586 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort oktober 2009..0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.. Flere tal og oplysninger findes på www.statistikbanken. ..statistikbanken. Flere tal og oplysninger findes på www. Y:80..

24 år 28 464 454 625 108 332 46 639 638 060 25 .69 år 41.29 år 25 390 138 696 104 183 51 454 319 723 30 .5 10.3 359 884 60 .49 år 38 588 505 149 207 725 56 742 808 204 50 .2 1.7 37.0 3.0 358 109 60 . .49 år 23.49 år 21.3 4.5 33.59 år 24. 2008 Grundskole Gymnasiale Erhvervs.2 1.6 21.4 1.5 0.6 5.0 2. Tabel 72 Befolkningens højeste fuldførte almene uddannelse.49 år 22.1 6.3 3.6 2 921 528 30 .9 37.1 37.39 år 18 448 220 132 90 840 50 895 380 315 40 .8 1.2 10.39 år 15.4 0.2 4.4 2.7 10.6 35.24 år 14 526 247 784 39 181 24 654 326 145 25 .7 2. I alt 25.2 1 454 999 30 .59 år 13 742 267 168 69 561 9 413 359 884 60 – 69 år 8 812 270 567 34 384 2 669 316 432 Kvinder 81 863 1 209 147 497 326 137 923 1 926 259 15 – 24 år 13 938 206 841 69 151 21 985 311 915 25 – 29 år 12 887 55 086 66 141 25 231 159 345 30 .9 324 337 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort januar 2010.1 3.69 år 17 260 557 130 62 685 3 694 640 769 Mænd 90 017 1 361 491 359 697 141 847 1 953 052 15 .4 40. januar 2008 kursus ingeniørudd.8 20.1 3. Korte Mellem.9 7. Y:80.2 2.59 år 30. januar 2008 gående pct.7 2.0 1.4 4.1 2.3 316 432 Kvinder 26.9 5.8 33.29 år 12 503 83 610 38 042 26 223 160 378 30 .8 374 247 40 .5 2.0 41.2 15.3 6.1 2.0%.7 15.doc (X:80.5 10.2 6.10. Flere tal og oplysninger findes på www.3 15.dk/krhfu1 Tabel 73 Højeste fuldførte uddannelse fordelt efter alder og køn.2 717 993 60 .1 640 769 Mænd 24.Microsoft Word − Tabel072.7 1.statistikbanken.59 år 26 723 536 245 141 513 13 512 717 993 60 .2 1.7 0.8 2.3 0.4 38.9 21. gående 1.4 5.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. htx I alt eller uoplyst klassetrin hf og og adgangs- Alder studenter.0 2.59 år 27.7 4.2 35.7 39.6.0 7.5 4.6 7. klassetrin 7.8 38.0 43.39 år 35 455 378 793 232 585 107 729 754 562 40 .7 808 204 50 . lange videre- Alder gående videre.2 6.9 4.5 0.7 19.0 2.6 380 315 40 .9 7.2 2.7 10.69 år 8 448 286 563 28 301 1 025 324 337 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort januar 2010.6 7.69 år 36.8 2.3 4.statistikbanken.0 4.3 2.2 6. 2008 1.39 år 20. I alt 171 880 2 570 638 857 023 279 770 3 879 311 15 .5 8.4 5.7 11.49 år 21 986 272 230 87 689 27 993 409 898 50 .6 35.69 år 30.1 16. Hhx.5 11.0 5.4 1.49 år 16 602 232 919 120 036 28 749 398 306 50 .2 754 562 40 .9 10.1 7.7 3. Bachelor Lange Uoplyst I alt faglige videre.2 4.4 6.4 2. Gymnasium.1 7.2 409 898 50 .dk/krhfu1 Statistisk Årbog 2009 Uddannelse og kultur 83 .2 398 306 50 .0 8.9 12.2 2.7 8.4 13.8 1.59 år 12 981 269 077 71 952 4 099 358 109 60 .9 1 466 529 30 .0 2.0 5.2 4. eksamen til 1.3 3.7 40. Flere tal og oplysninger findes på www.39 år 17 007 158 661 141 745 56 834 374 247 40 .5 0.9 6.39 år 17.1 6. .

arbejdsmarkedsfordelt.dk/krhfu1 Tabel 75 Højeste fuldførte uddannelse.0%. Korte Mellem. uoplyst.doc (X:80. 2008 30-69-årige Grundskole Gymnasiale Erhvervs. Tabel 74 Højeste fuldførte uddannelse fordelt efter region.2008 gående Hele landet 740 768 136 243 1 107 826 167 282 438 490 31 999 210 584 74 728 2 921 528 Region Hovedstaden 181 088 59 416 285 761 49 491 138 788 15 478 108 804 30 914 877 869 København 53 761 22 669 65 523 13 805 40 507 7 451 39 792 13 660 259 827 Frederiksberg 7 220 4 319 11 934 2 878 8 669 1 409 10 481 2 209 49 826 Region Sjælland 124 678 16 998 191 284 24 989 63 289 2 987 20 908 9 096 455 395 Region Syddanmark 177 615 22 377 254 931 37 635 95 049 4 947 27 436 14 631 635 793 Region Midtjylland 166 539 27 568 252 800 38 860 99 229 6 398 39 599 13 456 646 935 Region Nordjylland 90 848 9 884 123 050 16 307 42 135 2 189 13 837 6 631 305 536 1 Inkl.dk/krhfu2 84 Uddannelse og kultur Statistisk Årbog 2009 . Nye tal til tabellen forventes offentliggjort januar 2010.statistikbanken. Flere tal og oplysninger findes på www. gående Bopæl 1. 2008 30-69-årige Under Ikke under uddannelse I alt uddannelse Beskæftiget Ledig Uden for arbejdsstyrken I alt 67 365 2 092 549 43 667 717 947 2 921 528 Grundskole1 12 202 440 035 16 267 346 992 815 496 Gymnasial 12 068 98 821 2 701 22 653 136 243 Erhvervsfaglig 17 088 839 902 13 875 236 961 1 107 826 Videregående 25 891 700 928 10 679 110 857 848 355 Mænd 27 293 1 109 790 21 051 308 395 1 466 529 Grundskole1 5 140 247 547 7 929 136 740 397 356 Gymnasial 5 477 51 766 1 316 10 349 68 908 Erhvervsfaglig 6 059 472 044 6 925 114 098 599 126 Videregående 10 545 329 976 4 799 46 897 392 217 Kvinder 40 072 982 759 22 616 409 552 1 454 999 Grundskole1 7 062 192 488 8 338 210 252 418 140 Gymnasial 6 591 47 055 1 385 12 304 67 335 Erhvervsfaglig 11 029 367 858 6 950 122 863 508 700 Videregående 15 346 370 952 5 880 63 960 456 138 1 Inkl. lange videre- gående videre. Christiansø. Flere tal og oplysninger findes på www.1. Y:80.Microsoft Word − Tabel074. Bachelor Lange Uoplyst I alt faglige videre.statistikbanken.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort januar 2010.

dk/veu4 Tabel 77 Kursister ved private kursusudbydere 2006 2007 Ændring I alt 273 655 278 459 4 804 Private kommercielle kursusudbydere 107 193 123 520 16 327 Arbejdsgiver. salg og service 31 491 26 761 -4 730 Eksport 282 243 -39 Edb 41 550 50 046 8 496 Præsentation og undervisning 4 574 3 047 -1 527 Kommunikation og medieteknik 3 894 4 207 313 Miljø og sikkerhed 11 044 7 963 -3 081 Personlig udvikling og træning 14 026 13 589 -437 Sprog 4 313 3 294 -1 019 Politik.a. foreninger og selskaber 51 812 40 840 -10 972 Oplysningsforbund 5 339 3 162 -2 177 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort maj 2009. økonomi. Tabel 78 Kursister ved private kursusudbydere fordelt efter kursustype 2006 2007 Ændring I alt 273 655 278 459 4 804 Ledelse og medarbejder udvikling 40 546 44 109 3 563 Jura.og erhvervsorganisationer 32 498 32 398 -100 Lønmodtagerorganisationer 57 237 56 671 -566 Dimittendforeninger 19 576 21 868 2 292 Selvejende institutioner.m.statistikbanken. Y:80. forsikring og finansiering 22 735 23 481 746 Køb.statistikbanken. Flere tal og oplysninger findes på www. Tabel 76 Fuldførte uddannelser ved voksen.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. 50 455 53 360 2 905 Andet herunder fagtekniske 43 406 45 197 1 791 Almene u.Microsoft Word − Tabel076 (X:80.dk/konpriv1 Statistisk Årbog 2009 Uddannelse og kultur 85 . 5 339 3 162 -2 177 Flere tal og oplysninger findes på www. samarbejde m.0%.n.og efteruddannelse Skoleåret 2005/2006 Skoleåret 2006/2007 Gymnasiale uddannelser 1 604 2 024 Erhvervsfaglige uddannelser 342 299 Korte videregående uddannelser 1 666 1 553 Mellemlange videregående uddannelser 3 546 3 406 Bachelor 80 85 Lange videregående uddannelser 1 029 1 172 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts 2010.

Y:80.og sundhedsområdet 6 747 914 21 776 764 2 677 75 187 345 33 485 Øvrige kurser 14 757 3 536 34 668 4 267 4 507 364 1 135 2 271 65 505 Korte videregående uddannelser 2 866 4 429 14 279 5 841 3 750 949 2 649 958 35 721 Mellemlange videregående uddannelser 1 078 7 213 8 021 4 813 26 733 1 424 5 808 1 088 56 178 Bachelor 22 279 36 61 69 135 241 102 945 Lange videregående uddannelser 155 1 078 598 609 4 313 707 5 232 1 571 14 263 1 Omfatter kun afsluttede kurser.og efteruddannelse. Flere tal og oplysninger findes på www. Korte Mellem. der er offentligt finansieret. Skoleåret 2006/2007 Højeste fuldførte uddannelse Grund.0%. lange videre gående videre gående gående I alt1 278 640 77 198 373 641 57 470 81 113 7 998 28 829 66 883 971 772 Deltagelse i almene og forberedende kurser 110 515 20 478 38 638 4 924 10 799 510 3 617 37 152 226 633 Grundskole 62 259 5 610 24 400 2 716 6 348 113 1 510 18 180 121 136 Heraf: Almene voksenuddannelse 58 093 4 531 23 336 2 481 6 083 113 1 392 9 080 105 109 Danskundervisning ved sprogcentre 4 166 1 079 1 064 235 265 0 118 9 100 16 027 Forberedende uddannelser 2 372 3 575 1 230 521 733 83 774 16 623 25 911 Heraf: Almene og erhvervsrettede forløb 1 713 2 697 406 51 164 27 34 1 817 6 909 Danskundervisning ved sprogcentre 659 878 824 470 569 56 740 14 806 19 002 Almengymnasial uddannelser 45 765 10 916 12 711 1 588 3 680 302 1 281 2 240 78 483 Heraf: Hf 45 645 9 337 12 622 1 561 3 628 280 1 271 2 166 76 510 Adgangskurser til videregående uddannelser 120 1 579 89 27 52 22 10 74 1 973 Erhvervsgymnasial uddannelser 119 377 297 99 38 12 52 109 1 103 Deltagelse i erhvervsrettede kurser 168 125 56 720 335 003 52 546 70 314 7 488 25 212 29 731 745 139 Erhvervsfaglige praktik og hovedforløb 2 538 1 787 4 198 752 650 161 328 312 10 726 Efteruddannelse af specialarbejdere og faglærte 161 466 41 934 307 871 40 470 34 799 4 112 10 954 25 700 627 306 Heraf: Industri og metalindustri 33 675 5 644 63 757 6 497 4 537 425 1 549 5 260 121 344 Handel.Microsoft Word − Tabel079 (X:80. bager. Tabel 79 Kursusdeltagere ved voksen. Bachelor Lange Uoplyst I alt skole siale faglige videre. Gymna. herunder åben uddannelse. kommunikation og ledelse 37 255 19 032 107 962 18 602 16 840 2 545 6 362 7 868 216 466 Serviceerhverv 13 162 2 905 13 370 1 366 1 438 156 362 1 994 34 753 Bygge/anlæg og industri 15 603 1 923 22 686 2 485 1 123 96 356 2 743 47 015 Mejeri og Jordbruget 5 662 874 7 895 3 091 524 69 239 354 18 708 Køkken. administration.statistikbanken.dk/veu107 86 Uddannelse og kultur Statistisk Årbog 2009 . hotel.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. styret og tilrettelagt. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts 2010. restaurant. social. Erhvervs. konditor og kødbranchen 5 467 1 439 4 280 403 867 81 141 989 13 667 Transporterhverv 29 138 5 667 31 477 2 995 2 286 301 623 3 876 76 363 Det pædagogiske område.

Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010.dk/km44 Statistisk Årbog 2009 Uddannelse og kultur 87 .2 Københavns Stift 51.7 95. januar Kirker Præster Provstier Pastorater Sogne antal Hele landet 2 353 1 931 107 1 304 2 117 Københavns Stift 122 207 11 87 105 Helsingør Stift 165 269 13 121 142 Roskilde Stift 339 238 13 178 316 Lolland-Falsters Stift 109 63 4 51 101 Fyns Stift 246 179 12 138 225 Haderslev Stift 187 167 7 130 170 Ribe Stift 214 153 8 119 184 Århus Stift 354 268 14 183 334 Viborg Stift 289 177 11 138 256 Aalborg Stift 328 215 14 159 284 Kilde: Kirkeministeriet og Danmarks Statistik.8 78.5 Viborg Stift 95.5 58.9 Haderslev Stift 89.5 Lolland-Falsters Stift 97.7 85.8 Århus Stift 85.6 89. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010.0 78.0 Helsingør Stift 77.0%.6 94.1 76.Microsoft Word − Tabel080 (X:80. Tabel 81 Folkekirkens kirkelige handlinger.7 Kilde: Kirkeministeriet.1 97. Y:80. af 14-15-årige i pct. Hele landet 82.8 78.1 79. januar 2009 2008 pct.5 69.2 Fyns Stift 88.4 90.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.4 Ribe Stift 94.8 Roskilde Stift 92.statistikbanken.2 74. 2008 Døbte Konfirmerede 2008 Kirkeligt begravede i pct.1 70.1 42.4 Aalborg Stift 95.4 78. af fødte i pct.1 93.6 80. Flere tal og oplysninger findes på www. 2009 Kirkelig inddeling 1.2 90. Tabel 80 Folkekirkens inddeling. afdøde 2008 1.6 93.3 92.

4 77.5 63.1 80.8 92.1 572 70-79 år 89.2 80.1 666 50-59 år 80.5 67.6 91.5 77.0 86. Flere tal og oplysninger findes på www.8 75.1 78.1 93.9 73.4 88.1 91.9 86.9 83.5 80.9 589 60-69 år 84.0 80.5 65.0 86.1 84.7 257 10-14 år 80.5 73.7 50. tusinde I alt 79.9 80.8 4 490 Alder: 0.7 83. 2009 Folkekirkemedlemmer i pct.0 82.0 79.dk/km55 88 Uddannelse og kultur Statistisk Årbog 2009 .4 92.0%.5 81.2 81.8 82.4 67.2 82.8 45.9 77.6 75.6 84.9 94.5 85. Y:80.3 86.0 80.3 89. Fyn Jylland Roskilde og Lolland- 1.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Tabel 82 Folkekirkemedlemmer.statistikbanken.3 76. januar Falster pct.2 81.5 84.1 85. af befolkningen Antal folkekirke- Hele landet Bopælsstift medlemmer i alt Mænd Kvinder I alt København Helsingør.1 86.0 336 80 år + 92.8 228 5.2 80.3 84.3 88.9 283 15-19 år 82.7 69.1 476 30-39 år 77.7 84.5 64.9 95.4 89.Microsoft Word − Tabel082 (X:80.4 år 69.4 91.1 86.2 95.5 285 20-29 år 74.5 77.9 67.5 85.0 72.9 69.0 61.2 83.7 55.1 88.0 587 40-49 år 79.0 94.2 84.5 76.7 83.4 212 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010.9 år 77.

færøsk. Børne- klassedeling (17-48 sider) (o. tidsskrifter og årspublikationer samt udenlandske bøger i kommission og publikationer i mikroform (i alt 5. voksen- undervisning og selvstudium.Microsoft Word − Tabel083 (X:80. Statistisk Årbog 2009 Uddannelse og kultur 89 . Tabel 84 Oversatte bøger. spil og sport 70-79 290 675 890 75 965 33 88 Litteraturhistorie. Y:80. Kilde: Dansk Bibliotekscenter. Reviderede Skole.141 titler i 2008). 2 Herunder ikke medregnet lærebøger for højere læreanstalter. Engelsk/ Tysk Fransk Russisk Andre til dansk i øvrigt1 amerikansk sprog i alt antal titler Oversatte titler i alt 325 150 31 1 738 214 142 9 256 2 865 Skønlitteratur 243 87 25 1 085 110 113 7 220 1 890 Faglitteratur 82 63 6 653 104 29 2 36 975 1 Finsk. 35 Humor. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010. Kilde: Dansk Bibliotekscenter. Udeladt er uændrede oplag. Tabel 83 Udkomne bøger. aviser. 59 518 1 569 1 607 480 2 087 65 36 Geografi og rejser 40-49 86 298 297 87 384 20 16 Naturvidenskab 50-58 222 349 516 55 571 110 66 Anvendt videnskab 60-69 670 1 984 2 208 446 2 654 40 100 Kunst.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Småtryk Bøger Første. 1 Ingen bøger indgår i både skolebogs. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010. 48 sider) udgaver udgaver bøger1. 2008 Bøger og småtryk Efter art Efter udgave I alt Heraf Decimal.: Tabellen viser antal titler registreret af Dansk Bibliotekscenter på grundlag af Dansk Bogfortegnelse og kan på grund af registreringstiden afvige med op til 5 pct.og ungdomsbøger 902 957 1 615 244 1 859 324 • Faglitteratur i alt 00-81. 34 83 114 3 117 .2 bøger1 antal titler Udkomne titler i alt 3 152 9 202 10 307 2 047 12 354 786 1 937 Skønlitteratur i alt 82-88 1 009 2 449 2 819 639 3 458 337 1 535 Romaner og noveller 20 1 247 890 377 1 267 13 1 293 Skuespil 4 43 45 2 47 . i forhold til antal udgivne titler i året. tegneserier mv. islandsk og oldislandsk.89-99 2 143 6 753 7 488 1 408 8 896 449 402 Almindelige skrifter 00-07 44 185 214 15 229 9 3 Filosofi 10-19 47 339 328 58 386 12 7 Religion 20-29 67 292 329 30 359 14 43 Samfundsvidenskab 30-39.89 58 260 266 52 318 122 2 Historie 90-99 141 802 833 110 943 24 41 Anm. 196 Børne.0%.og børnebogsstatistikken. videregående undervisning. sprog 80-81. 11 Digte 49 119 155 13 168 . 2008 Originalsprog Oversatte titler Svensk Norsk Nordisk.

Urban og MetroExpress. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010. dag) målt i første halvår. 90 Uddannelse og kultur Statistisk Årbog 2009 . 30 28 . 146 160 . . - 10 000-19 999 11 12 . Tabel 86 De 20 største dagblade Oplag1 Hverdage2 Søndage 2007 2008 2007 2008 tusinde 24timer • 246 • • MetroXpress 244 228 • • Urban 246 208 • • Jyllands-Posten 140 129 189 174 Berlingske tidende 124 113 142 138 Politiken 116 110 149 140 Ekstra Bladet 98 91 133 122 B. halvår 2008. 2 Gennemsnitligt oplag (blade pr. 113 142 . . Kilde: Dansk oplagsbulletin 2008. - 30 000-49 999 3 1 1 1 114 42 42 38 50 000-99 999 6 6 4 4 456 433 293 276 100 000 + 5 6 5 5 870 1 032 743 693 1 Inklusive gratisaviserne 24timer. nummer: Under 10 000 6 6 . MetroXpress og Urban.0%. Kilde: Dansk oplagsbulletin 2008. - 20 000-29 999 5 6 .0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Tabel 85 Dagblade Antal dagblade Oplag Hverdage1 Søndage Hverdage Søndage 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 tusinde Dagblade i alt2 36 37 10 10 1 728 1 843 1 077 1 006 Efter oplag pr. 2 Inklusive gratisaviserne 24timer. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010. dag) målt i 1. Y:80.Microsoft Word − Tabel085 (X:80.T. . 87 84 129 120 Børsen 71 72 • • JydskeVestkysten 74 71 83 78 Nordjyske Stiftstidende 69 62 78 69 Fyens Stiftstidende 57 55 71 67 Frederiksborg Amts Avis 49 47 • • Århus Stiftstidende 31 28 42 38 Erhvervs Bladet 34 26 • • Kristeligt Dagblad 27 25 • • Information 22 22 • • Vejle Amts Folkeblad/Fredericia Dagblad 22 21 • • Sjællandske 22 20 • • Lolland-Falsters Folketidende 21 19 • • 1 Gennemsnitligt oplag (blade pr.

61 55 Woman 46 49 Komputer for alle 43 47 M! 46 46 Vi Unge 45 45 Isabellas 41 45 Hendes Verden 48 45 Anm. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010. 13 Under 10 gange årligt 8 3 1 1 2 15 Magasiner2 9 15 29 9 7 69 Efter udgivelseshyppighed: Ugentlig 2 . 2 5 6 15 Hver 14.: I tabellen er medtaget større forbrugerbetalte magasiner. juli 2007 . . . dag 1 4 4 2 .Microsoft Word − Tabel087 (X:80. halvår. 1. 2 Hver 14.0%. Y:80. 3 Månedlig 11 1 1 . Kilde: Dansk oplagsbulletin 2008.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. . . 2 oplagskontrollerede. 8 11. 1 . dag 3 . juni 2008. der er oplagskontrollerede. 1 . tidsskrifter og magasiner. Tabel 88 Forbrugerbetalte magasiner Oplag 2007 2008 tusinde Billed Bladet 201 195 Familie Journalen 204 194 Se & Hør 188 188 Ude og Hjemme 168 162 Hjemmet 158 149 Her & Nu 118 109 Ugebladet Søndag 94 90 Bo Bedre 84 84 Alt for damerne 76 73 Illustreret Videnskab 68 71 I Form 63 69 Kig Ind 67 67 Femina 71 65 Anders And og Co. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010. Tabel 87 Fagblade.30. 2008 Antal blade fordelt efter oplag Antal blade Under 10 000 20 000 50 000 100 000 I alt 10 000 -19 999 -49 999 -99 999 + Fagblade og tidsskrifter1 22 5 2 2 2 33 Efter udgivelseshyppighed: Ugentlig . . Statistisk Årbog 2009 Uddannelse og kultur 91 . Kilde: Dansk oplagsbulletin 2008. 11 Månedlig 3 8 21 2 1 35 Under 10 gange årligt 3 3 2 .

4 473 1.5 5 181 17.0 TV 2 471 8. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010.6 Fagblade mv.0%.6.0 20 534 70. kr pct.12. fordeles til DR. Kilde: Reklameforbrugsundersøgelsen 2007. 2007. Tabel 89 Reklameforbrug 2006 2007 mio. som reklamekøberne betaler eksklusive afgifter.8 2 516 8.0 Pressens annonceomsætning i alt 8 665 31. 987 3. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010. - Reklame.2006. dvs.9 Ufordelte adm.0 Plakat.8 553 1. Reklameforbrug i alt 27 983 100.6 Internet 1 794 6. kr pct.5 1 240 4.Microsoft Word − Tabel089 (X:80.og trafikreklamer (udendørs) 405 1.0 285 1.2 56 0.. mio. 31.6 466 1. TV2/DANMARK.0 29 180 100.2 Andre reklameaktiviteter i alt 19 318 69.4 Distriktsblade 2 467 8.8 2 704 9. Årsregnskab Driftsindtægter 3 408 3 618 1 980 2 272 Heraf: Licens 3 139 3 326 . de priser.5 3 229 11.4 2 502 8.1 1 182 4. 92 Uddannelse og kultur Statistisk Årbog 2009 .og prod.9 1 309 4.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.omkostninger 4 891 17.2007 indførtes Medielicens. Tabel 90 DR og TV2/DANMARK. 3 Pr.og tv m.2 Tryksager 6 405 22. lokalradio.6 1 007 3.0 8 646 29.6 Biografer 55 0.3 Andet 1 264 4. Dansk Oplagskontrol.8 Anm. indtægter og udgifter Danmarks Radio TV2/DANMARK 2006 2007 2006 2007 tusinde Antal tilmeldte husstande i alt 2 344 2 375 2 344 2 375 Antal licenser i alt1 2 5882 2 4783 2 5882 2 4783 Heraf: Tv-Licens 2 264 • • • Medielicens • 2 3114 • • Radiolicens 80 64 • • Antal tilmeldte virksom- heder/institutioner 244 103 • • mio.og Programservice opkræver den samlede licens. 1.fl. 4 Pr.4 Radio 283 1. 1.9 6 477 22. Kilde: DR og TV2/DANMARK.: Reklameforbruget er opgjort i faktorpriser. Y:80.5 Reklameartikler 515 1.a. sponsor 1 2 1 586 1 687 Andet 268 290 394 585 Samlede udgifter 3 225 3 278 1 752 2 120 1 DR Licens.2 Sportssponsorering 1 136 4.6 Dagblade 3 493 12.6 Udstillinger og messer 1 363 4. kr.1. som bl.1 Magasiner 454 1. 2 Pr.

DR Plus) • 8 532 • - DR Politik (tidl. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010.0%. Statistisk Årbog 2009 Uddannelse og kultur 93 .og orkester virksomhed • • 387 477 Præsentation og Service 1 913 • 1 641 799 Ikke formålsfordelt • • 10 184 Kilde: Danmarks Radio. Boogie Skum) • 8 760 • 8 760 DR Hiphop (tidl. Tabel 91 Radioudsendelser Danmarks Radio 2006 2007 Analog Digital Analog Digital timer Radioudsendelser i alt 53 653 208 199 54 404 202 147 P1 8 760 • 8 760 • P2 8 760 • 8 760 • P3 8 760 • 8 760 • P4 26 420 • 27 357 • P5/P6 953 • 767 • DR Barracuda • 8 760 • 8 760 DR Event • 93 • - DR Gyldne Genhør • 8 526 • - DR Jazz • 8 760 • 8 760 DR Kanonkamelen • 28 • - DR Klassisk • 8 525 • - DR Litteratur • 8 520 • - DR Oline • 8 732 • 8 760 DR P2 Klassisk • 234 • 8 760 DR P2 Plus • 228 • 8 760 DR P4 Danmark • 234 • 8 760 DR P4 Hit • 234 • 8 760 DR Kultur (tidl. DR Demokrati) • 686 • 781 DR Rock • 8 760 • 8 760 DR Boogie (tidl. Electric Skum) • 8 760 • 8 760 DR Soft • 8 397 • 8 648 DR Sport • 8 525 • - DR Nyheder • 8 760 • 8 760 DR Allegro • 8 760 • 8 760 DR Barometer • 8 760 • 8 760 DR Country • 8 760 • 8 760 DR Dansktop • 8 760 • 8 760 DR Evergreen • 8 760 • 8 760 DR Folk • 8 760 • 8 760 DR Modern Rock • 8 760 • 8 760 DR R&B • 8 760 • 8 760 DR World • 8 760 • 8 760 DR Spillemand • • • 1 871 DR X • 6 545 • 6 887 Programmer efter indhold 53 653 208 199 54 404 202 147 Nyheder • • 4 955 11 429 Aktualitet og debat • • 21 580 22 188 Oplysning og kultur • • 5 530 1 428 Dramatik/Fiktion • • 294 1 679 Musik • • 12 324 155 616 Underholdning • • 6 865 8 293 Sport • • 812 54 Undervisning • • 6 - Kor.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.Microsoft Word − Tabel091 (X:80. DR Ghetto) • 8 760 • 8 760 DR Electronica (tidl. Y:80.

: Regionaludsendelser omfatter den tid. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010. tekst-tv.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Tabel 93 Gennemsnitlig daglig seertid på danske og andre tv-stationer 4-11 år 12-20 år 21-34 år 35-54 år 55 år + I alt Mænd Kvinder (timer:minutter) pr. 2007 01:24 01:37 02:32 02:21 03:20 02:28 02:20 02:37 Kilde: TNS Gallup A/S og DR Medieforskning. Y:80.0%. snaprepriser) 5 842 6 068 2 586 2 317 Anm. 2 For TV 2/DANMARK ekskl. 1 Ekskl. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010. som regionerne har til rådighed på fladen. 2008 01:42 01:53 02:49 02:47 03:32 02:47 02:40 02:53 DR1 00:31 00:19 00:28 00:41 01:02 00:41 00:37 00:44 DR2 00:01 00:01 00:05 00:07 00:13 00:07 00:06 00:07 TV 2 00:15 00:30 00:49 00:53 01:17 00:52 00:48 00:57 TV 2 Zulu 00:01 00:05 00:08 00:04 00:02 00:04 00:04 00:03 TV 2 Charlie 00:00 00:01 00:01 00:04 00:09 00:04 00:03 00:05 TV3 00:03 00:10 00:15 00:09 00:04 00:08 00:06 00:10 TV3+ 00:01 00:08 00:10 00:06 00:04 00:06 00:07 00:04 Kanal 5 00:01 00:04 00:08 00:06 00:03 00:05 00:05 00:05 TV Danmark 00:01 00:02 00:06 00:03 00:02 00:03 00:02 00:04 Andre 00:48 00:35 00:39 00:34 00:36 00:38 00:41 00:33 Alle. dag Alle. Tabel 92 Fjernsynsudsendelser Danmarks Radio TV 2/DANMARK 2006 2007 2006 2007 timer Fjernsynsudsendelser i alt 10 981 11 027 12 382 12 686 Landsprogrammer i alt 10 981 11 027 6 962 7 170 Nyheder1 1 034 757 564 595 Aktualitet og debat 1 647 1 460 941 1 006 Oplysning og kultur 3 164 3 279 510 473 Undervisning 347 377 . - Musik 416 379 17 11 Underholdning 419 394 361 291 Dansk dramatik 466 487 254 310 Udenlandsk dramatik 2 751 3 277 3 204 3 425 Sport 417 276 775 534 Præsentation & service 321 341 336 525 Regionaludsendelser i alt • • 4 115 4 164 Reklamer • • 1 305 1 352 Fordelt efter produktion2 Egen produktion 3 377 2 921 1 287 1 562 Fremmed produktion 1 762 2 038 3 089 3 291 Genudsendelser (inkl. Kilde: Danmarks Radio og TV 2/DANMARK. 94 Uddannelse og kultur Statistisk Årbog 2009 .Microsoft Word − Tabel092 (X:80. regionaludsendelser og reklamer.

Annual survey 2008.dk/bio1 og bio2 Statistisk Årbog 2009 Uddannelse og kultur 95 . Kilde: TNS Gallup A/S. Y:80. Tabel 94 Husstandenes adgang til tv-stationer 2007 2008 Antal husstande Andel af husstande med tv Antal husstande Andel af husstande med tv tusinde pct.: Opgørelsen er baseret på spørgsmålet: Hvilke af følgende tv-stationer er mindst ét af husstandens fjernsyn fast indstillet eller af og til indstillet til at kunne modtage.Microsoft Word − Tabel094 − rettet. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts 2010.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.: Omfatter offentlige forevisninger af spillefilm.statistikbanken.) 12 604 12 121 13 246 Entréindtægt ekskl. 1. Geographic Channel • • 1 199 48 Nickelodeon • • 517 21 TCM • • 989 40 Hallmark • • 984 40 VH-1 • • 704 28 Jetix • • 672 27 Disney Channel • • 1 187 48 Playhouse Disney • • 338 14 Toon Disney • • 367 15 Anm. kr. Tabel 95 Biografer – rettet 2006 2007 2008 Biografernes antal ultimo året Antal biografer 165 167 164 Antal faste siddepladser (tusinde) 58 59 58 Biografernes virksomhed Antal solgte billetter (tusinde stk.) 297 289 325 Anm. Flere tal og oplysninger findes på www. januar 2 532 2 547 Heraf antal husstande med tv 2 444 100 2 479 100 TV 2 2 445 100 2 462 100 DR 1 2 444 100 2 479 100 DR 2 2 164 89 2 271 92 TV3 1 629 67 1 624 66 3+ 1 600 65 1 567 63 TV 2 Zulu 1 480 61 1 529 62 Discovery Channel 1 442 59 1 475 59 TV 2 Charlie 1 425 58 1 503 61 Kanal 5 / TvDanmark 1 1 403 57 1 493 60 TV Danmark/ TvDanmark 2 1 392 57 1 521 61 Animal Planet 1 307 53 1 348 54 ARD 1 251 51 1 201 48 ZDF 1 231 50 1 187 48 Sverige 1 1 230 50 1 218 49 MTV 1 219 50 1 276 51 Cartoon Network 1 206 49 1 173 47 TV 2 Film 1 202 49 1 274 51 Sverige 2 1 143 47 1 152 46 TV4 Sverige 1 143 47 1 155 47 TV 2 News 1 082 44 1 244 50 TV 2 Sport 1 068 44 1 151 46 Voice TV 842 34 831 34 TV2 Norge 829 34 844 34 NRK/Norge 1 776 32 950 38 NDR 759 31 906 37 NRK 2 437 18 714 29 TV2 Sport HD • • 130 5 SBS Net • • 1 019 41 Eurosport • • 1 348 54 Nat. moms (mio.0%. Antal husstande i alt.) 675 659 734 Filmleje (mio.doc (X:80. tusinde pct. kr.

Filmleje foreviste solgte indtægt i pct. af spillefilm billetter i alt entréindtægt tusinde tusinde kr. Filmleje Filmleje foreviste solgte indtægt i pct. Biografforeviste spillefilm i alt 625 13 246 733 653 44 Tilladt for alle1 237 5 312 278 922 43 Tilladt for børn over 11 år 172 5 183 292 949 46 Tilladt for børn over 15 år 123 2 623 154 939 45 Ucensurerede eller uoplyst 93 127 6 844 38 Anm. der forevises offentligt for børn under 11 eller 15 år.: Omfatter offentlige forevisninger af spillefilm. Flere tal og oplysninger findes på www. film.dk/bio1 og bio2 96 Uddannelse og kultur Statistisk Årbog 2009 . Flere tal og oplysninger findes på www.statistikbanken. pct. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts 2010.: Omfatter offentlige forevisninger af spillefilm.dk/bio1 og bio2 Tabel 97 Film fordelt efter premieretidspunkt.doc (X:80.Microsoft Word − Tabel096 − rettet. pct. der efter 1. Filmleje Filmleje foreviste solgte indtægt i pct. august 1980 er tilladt for alle. Enhver film.statistikbanken. pct. 10 5 45 1960 og tidligere 20 5 200 90 45 Anm. Tabel 96 Film fordelt efter nationalitet. af spillefilm billetter i alt entréindtægt tusinde tusinde kr. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts 2010. af spillefilm billetter i alt entréindtægt tusinde tusinde kr. men frarådes børn under syv år.: Omfatter offentlige forevisninger af spillefilm. 1 Inkl.dk/bio1 og bio2 Tabel 98 Film fordelt efter censurforhold.0%. Flere tal og oplysninger findes på www.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts 2010. 2008 – rettet Antal Antal Entré. 2008 – rettet Antal Antal Entré. Biografforeviste spillefilm i alt 625 13 246 733 653 325 453 44 Dansk 128 4 275 222 345 99 382 45 Udenlandsk i alt 497 8 970 511 309 226 071 44 Heraf Europæiske 188 1 912 105 388 46 317 44 Amerikanske 267 6 880 395 834 175 276 44 Øvrige og uoplyste 42 179 10 087 4 478 44 Biografforeviste spillefilm i 2007 676 12 121 658 588 289 385 44 Anm. Y:80.statistikbanken. 2008 – rettet Antal Antal Entré. Biografforeviste spillefilm i alt 625 13 246 733 653 325 453 44 Premieretidspunkt: 2008 213 12 426 692 541 308 790 45 2007 151 784 39 996 16 192 40 2006 63 12 321 123 38 2001-2005 103 12 331 144 43 1996-2000 33 3 115 51 44 1991-1995 12 1 50 19 38 1981-1990 16 2 70 29 41 1971-1980 10 1 20 11 55 1961-1970 4 . skal ifølge lov om filmcensur være godkendt hertil af Medierådet for Børn og Unge.

Microsoft Word − Tabel099 − rettet. Flere tal og oplysninger findes på www. der indeholder mere end ét fonogram.0%. af samtlige de musikudgivelser. Grønland og Færøerne. 1 Inkl. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010. 1 019 8 39-2008 Rejsen til Saturn1 391 9 37-1978 Grease 1 006 9 40-2008 Far til fire – På hjemmebane1 375 10 40-1978 Olsen banden går i krig1 1 006 10 29-2008 Kung Fu Panda 362 1 Danske film. Statistisk Årbog 2009 Uddannelse og kultur 97 . Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts 2010.statistikbanken. Kilde: IFPI Danmark.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. 2 Dobbeltalbums og lignende produkter. Y:80.doc (X:80. Tabel 99 De mest sete biograffilm – rettet 1976-2008 2008 Premiere Filmtitel Antal solgte Premiere Filmtitel Antal uge-år billetter uge-år solgte billetter tusinde tusinde 1 04-1998 Titanic 1 363 1 13-2008 Flammen & Citronen1 673 2 51-2001 Ringenes Herre – Eventyret om ringen 1 330 2 45-2008 James Bond – Quantum of Solace 536 3 40-1976 Olsen banden ser rødt1 1 201 3 21-2008 Indiana Jones og krystalkraniets kongerige 529 4 51-2003 Ringenes Herre – Kongen vender tilbage 1 166 4 28-2008 Mamma Mia – The movie 448 5 51-2002 Ringenes Herre – De to tårne 1 122 5 30-2008 The dark knight 437 6 11-1976 Gøgereden 1 120 6 33-2008 Blå mænd1 437 7 39-1977 Olsen banden deruda’1 1 045 7 23-2008 Sex and the city: The movie 399 8 51-1982 E.dk/bio1 og bio2 Tabel 100 Salg af musikmedier Salg Omsætning 2007 2008 2007 2008 antal tusinde kroner Total1 19 556 131 125 645 379 615 137 553 158 CD-albums 7 475 289 6 256 423 455 144 361 497 LP (plader) 12 407 18 595 1 136 1 856 MC (kassettebånd) 7 663 44 488 7 DVD-audio 41 109 23 506 3 274 1 469 CD-sets2 950 766 949 284 77 284 73 526 CD/sacd 1 624 927 142 83 CD-maxi 6 805 3 012 192 98 CD-single 8 344 15 483 190 409 Digital albums 350 183 434 085 16 488 21 476 Digital single 4 782 934 5 753 822 25 548 30 174 Digital andet 4 736 782 112 188 604 4 813 50 268 Andet 1 182 225 1 594 30 438 12 295 Anm. hvis omsætning udgør mere end 95 pct. men som fremtræder som ét produkt. der årligt sælges i Danmark.: IFPI Danmarks medlemskreds består af både danske og udenlandske pladeselskaber.T.

Tabel 101 Rigsarkivet og landsarkiverne. 10 Kilde: Rigsarkivet.... 98 Uddannelse og kultur Statistisk Årbog 2009 . Kilde: Beretning for Statens Kunstfond.. 2007 Fuldtidsansat Driftsudgifter Bøger. .0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. specialbiblioteker. ultimo i året tekarer ger året antal mio. . . i henhold til Lov om Statens Kunstfond af 12.. 16 20 1 320 14 Odense 23 18 219 7 9 584 15 Viborg 63 70 3 228 11 85 3 107 39 Aabenraa 17 19 138 3 5 296 11 Erhvervsarkivet 70 55 577 3 11 930 14 Dansk Data Arkiv . Tallet kan ikke opgives pga. ekspederede aflønnet Total hylde. kr. Omfang i antal Besøg Ekspederede enheder af egne kapacitet ultimo året hyldemeter enheder budgetter tusinde meter meter tusinde antal Arkiverne i alt 392 399 9 772 55 183 11 455 256 Rigsarkivet 169 188 5 610 15 53 5 218 153 Landsarkivet i: København 50 49 . 1 753 6 218 Fælles tonekunst 840 75 . -11 7 855 Anm. 37 999 22 435 Forskningsbiblioteker i alt 1 505 563 919 584 41 6961 9 509 Det Kongelige Bibliotek 394 86 192 146 23 222 1 495 Statsbiblioteket 228 60 152 82 4 503 1 059 Universiteter og højere læreanstalter 471 166 328 188 8 385 3 393 Andre videregående udd. af usammenlignelig population. 2008 Samlingerne Modtagne Læsesalene Fjernlån Personale bøger mv. 1 029 1 Ekskl. april 1978 og senere ændringer. I alt 25 200 41 689 4 360 3 543 19 300 94 092 Billedkunst 5 880 9 318 1 330 2 921 16 197 35 646 Forfattere 7 560 8 539 600 30 107 16 836 Rytmisk tonekunst 1 680 3 450 400 .0%. lønnin. tusinde enheder Folkebiblioteker i alt 4 698 2 238 2 750 1 685 25 993 71 640 Centralbiblioteker 1 827 1 015 1 126 669 10 371 32 699 Øvrige heltidsbiblioteker 2 871 1 223 1 624 1 016 15 622 38 941 Skolebiblioteker i alt 3 252 2 603 . . Konkurrencer Bestillinger Andre I alt stipendier ydelser og præmier og indkøb ydelser tusinde kr.Microsoft Word − Tabel101 (X:80. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010.. . 636 6 166 Klassisk tonekunst 840 3 425 200 . 2007 3-årige Engangs.. . Tabel 102 Statens Kunstfond. 115 1 030 Kunsthåndværk og design 4 200 6 249 680 592 32 11 753 Arkitektur 3 360 4 757 . Tabel 103 Biblioteker. tidsskrifter personale ultimo året (regnskabstal) og andet I alt Heraf I alt Heraf Bestand Udlån biblio. 41 26 3 412 238 Specialbiblioteker 208 108 99 61 . Y:80..institutioner 204 143 107 81 2 174 2 295 Institutbiblioteker . Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010. .. 471 8 588 Film og teater 840 5 876 1 150 .: Uddelinger mv. . Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010. Kilde: Biblioteksstyrelsen samt oplysninger fra Undervisningsministeriet (skolebiblioteker).. .

67 2.27 Region Midtjylland 133 0.93 4.93 Region Hovedstaden 127 0.34 24. Statistisk Årbog 2009 Uddannelse og kultur 99 .43 Region Sjælland 99 4.82 5.75 Region Midtjylland 133 4.: Betegnelsen andre medier består af materialekategorierne musikoptagelser.Microsoft Word − Tabel104 (X:80.85 12. Disse materialekategorier dækker således også videobånd.11 8.60 0.82 11.47 2.72 23.33 3. musik cd’er og dvd’er.71 0. Bind pr.49 9. 2007 Antal Bestand Udlån betjenings- steder med Bind pr. offentlig indbygger voksen barn indbygger voksen barn adgang (14 år+) (0-13 år) (14 år+) (0-13 år) Folkebiblioteker 550 4.90 Region Nordjylland 66 3.23 15.41 25.92 4.60 0.63 0.60 0. bøger. Bind pr. Bind pr.19 Region Syddanmark 125 4.74 Anm.31 24.71 2. Bind pr.17 7.06 4. andre medier.41 5.23 9.69 2.90 Region Sydsjælland 99 0.17 3.66 13.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.75 3.62 6.73 3.58 0.06 5. cd-rom’er.73 0.17 5.0%.47 Kilde: Biblioteksstyrelsen.87 11.73 2.16 11.69 2. Bind pr. Bind pr. Bind pr.95 3.91 8.62 0. Tabel 104 Folkebiblioteker. offentlig indbygger voksen barn indbygger voksen barn adgang (14 år+) (0-13 år) (14 år+) (0-13 år) Folkebiblioteker 550 0. Y:80.03 9.54 30.35 2. levende billeder. Bind pr.94 9. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010. Kilde: Biblioteksstyrelsen.17 Region Syddanmark 125 0.42 0. Bind pr.93 10.93 5. 2007 Antal Bestand Udlån betjenings- steder med Bind pr.51 12.08 10.88 4.09 23. Bind pr.98 Region Hovedstaden 127 5.47 0.57 7.56 0.59 0.94 Region Nordjylland 66 0.23 8. lydbøger og multime- diematerialer. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010. Tabel 105 Folkebiblioteker.69 3.84 2.

1 Indeholder både en kulturhistoriske og naturhistoriske samling.0%. Park. Estrup 106 95 Ordrupgaard 67 46 Gammel Estrup. Kulturhistoriske museer i alt 6 461 6 231 Karen Blixen-Museet. Dobbeltmuseer omfatter både en kulturhistorisk afdeling og en kunstafdeling uden mulighed for fordeling af besøgstallet på de to afdelinger. Aarhus Kunstmuseum 232 215 Fiskeri. dobbeltregning2 10 672 10 497 Danmarks Tekniske museum 46 46 Anm. 17 33 Freøslevlejrens Museum 34 37 Morslands historiske museum 35 32 Lindholm Høje 27 32 b. Andre museer i alt 275 279 Museum Erotica 75 54 Heraf: Fur Museum 1 53 52 Danfoss Univers A/S 191 195 Fiskeriets Hus 45 48 Voergård Slot 36 36 Kulturhistorisk museum Randers 46 48 Amalienborg Museet. Naturhistoriske museer i alt 282 284 Museumscenter Hanstholm 65 62 Heraf: Valdemars Slot. Besøgstal i alt inkl.og Søfartsmuseet. for hvilke besøgstal er oplyst begge år. Kulturhistorie Sønderborg slot 58 57 e. Rungstedlund 34 32 Heraf: Den Gamle By 388 333 c. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010. I tabellen er kun specificeret museer. Horsens 38 35 Heraf: Handels. Y:80. Herregårdsmuseum 73 62 Universitetets Zoologiske Museum 111 103 Andelslandsbyen Nyvang 61 59 Naturama 60 64 Lemvig Museum 65 59 Naturhistorisk Museum 48 50 Tøjhusmuseet 55 57 Museum Sønderjylland.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Lyngby 265 288 Gavnø Slot 30 33 Frihedsmuseet 61 67 Det Kongelige Bibliotek. Veteranmuseum 218 207 Louisiana 468 559 Kronborg Slot 191 190 Statens Museum for Kunst 425 313 Frederiksborgmuseet 183 165 Ny Carlsberg Glyptotek 311 275 Fregatten Jylland 132 151 ARoS.: De totale besøgstal i tabellen omfatter kun museer. Christian VIII's Palæ 74 48 a-e. Andersens Hus 92 88 Museet for fotokunst 38 39 Hjerl Hedes Frilandsmuseum 102 77 Silkeborg kunstmuseum 38 35 Langelands museum 69 71 Michael og Anna Anchers Hus og Saxilds Gaard 33 30 Møntergården 56 67 Museet Ribes Vikinger 67 64 d. Tabel 106 Besøg på museer 2007 2008 2007 2008 tusinde Antal museer i alt 266 266 Bork Vikingehavn 50 46 Nationalmuseet og tilknyttede museer 7 7 Spøttrup Borgmuseum 36 45 Kulturhistoriske museer 187 187 Elmuseet 45 41 Kunstmuseer 54 54 Museum Sønderjylland.statistikbanken. Historiecenter Dybbøl Banke 43 41 Naturvidenskabelige museer 6 6 Kvindemuseet 45 41 Andre museer 12 12 Danmarks Mediemuseum 34 37 Marstal Søfartsmuseum 32 37 Antal besøg tusinde Tirpitz Stillingen 33 36 Københavns Bymuseum 43 35 a. Kronborg 48 35 Nationalmuseet. som ikke kan adskilles. 2 I det samlede besøgstal medtælles det totale besøgstal på dobbeltmuseer.og Søfartsmuseet 160 151 Arken Museum for Moderne Kunst 116 202 Post & Tele Museum 142 151 Skagens museum 110 163 Carlsberg Besøgscenter 137 135 Kunstmuseet Trapholt 75 66 Vikingeskibsmuseet 138 135 Det Danske Kunstindustrimuseum 72 63 Moesgård Museum 120 127 Thorvaldsens museum 62 60 Arbejdermuseet i København 111 101 Kunsten Museum of Modern Art Aalborg 57 53 Dansk Landbrugsmuseum Gl. Nationalmuseet og tilknyttede museer i alt 793 817 Industrimuseet. Prinsens Palais 382 373 Bymuseet. Kunstmuseer i alt 2 861 2 885 Rosenborgsamlingen 188 211 Heraf: Egeskov Slot. Flere tal og oplysninger findes på www. Århus 27 33 Brede Værk/Frilandsmuseet. Jyllands Herregårdsmuseum 106 95 Bornholms kunstmuseum 58 46 Den Fynske Landsby 105 95 Randers kunstmuseum 49 46 Det Danske Filminstitut 112 93 Storstrøms Kunstmuseum 2 45 Museet på Koldinghus 100 93 Glasmuseet.dk/mus 100 Uddannelse og kultur Statistisk Årbog 2009 .C.000 besøgende.Microsoft Word − Tabel106 (X:80. Ebeltoft 46 43 Danmarks Jernbanemuseum 98 92 Johannes Larsen Museet 46 40 H. som i 2008 havde mere end 30.

dk/mus Statistisk Årbog 2009 Uddannelse og kultur 101 .Microsoft Word − Tabel107 (X:80.Ebeltoft Safari 102 102 Skandinavisk Dyrepark A/S 100 81 Fjord. Tabel 107 Zoologiske og botaniske haver mv.og bæltcentret i Kerteminde 70 62 Øresundsakvariet 54 51 Odsherred Zoo .Dyrepark A/S 48 47 Bornholms Sommerfuglepark & tropeland 31 31 Skærup Zoo 22 22 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort april 2010.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Flere tal og oplysninger findes på www. Y:80. 2007 2008 Antal 16 16 tusinde Besøg i alt 3 800 3 873 Zoologisk Have 1 161 1 394 Odense Zoo 420 430 Aalborg Zoologiske Have 392 372 Den selvejende institution Givskud Zoo 350 328 Knuthenborg (Hippotigris A/S) 262 241 Nordsømuseet 236 217 Kattegatcentrets Driftsfond 215 187 Jyllands Park Zoo Aps 178 170 Danmarks Akvarium 159 138 Ree Park .statistikbanken.0%.

. 203 . Børneteater . Antal forestillinger Antal tilskuere scener opførelser pladser I alt Heraf Premiere i sæson I alt Solgte danske billetter I alt Heraf danske antal tusinde Statsstøttede teatre i alt 91 10 676 28 333 464 346 310 215 2 197 ... 139 ... Ikke-statsstøttede teatre i alt . juli til 30. ..Microsoft Word − Tabel108 (X:80.. 29 ........... ... Det Kongelige Teater i alt 6 765 4 054 51 18 34 10 530 475 Skuespil ...... Små storbyteatre 21 2 599 3 012 82 65 58 45 277 .... . 126 . 410 ..... 12 6 10 5 127 96 Opera .. ... 69 .. 197 ...... Skuespil . Y:80. Operette og musical .. Ballet og dans .. 2007/2008 Faste Antal af Sidde. 241 ... Performance .... 65 . 10 .. Anm. 9 .....dk.... 425 .... 198 ....... Flere tal og oplysninger findes på www.... 2 1 1 .......... 25 9 16 4 116 102 Operette og musical . teat2 og teat3 102 Uddannelse og kultur Statistisk Årbog 2009 . .. . ... 10 .0%.. 9 . 281 .... Tabel 108 Teatre. der går fra 1. ..dk/teat1.. Opera . 69 ....... Egnsteatre 35 2 485 13 232 141 112 78 54 368 . Nye tal til tabellen forventes offentliggjort december 2009. 74 . 495 .. .. .statistikbanken.. 4 708 .... Opgørelsen vedrører sæsonen. . Revy og cabaret .. 140 . folketeatret.. 157 ..... 3 044 ....... .. 4 .0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.. 900 .... 91 88 Revy og cabaret ... 11 1 6 . Andet .... .. 23 ... . . Støtte ydet af Kunstrådet 8 2 530 768 113 107 65 62 225 .. 4 . 184 177 Ballet og dans . .. 11 ... 127 ... ..: Teatrenes virksomhed er ekskl.... . 1 1 1 1 12 12 Landsdelsscenerne i alt 20 1 752 5 790 57 32 55 32 566 498 Københavns Teater 6 827 2 934 25 19 25 19 301 268 Landsdelsscenerne i provinsen 14 925 2 856 32 13 30 13 265 230 Øvrige statsstøttede teatre i alt 65 8 159 18 489 356 296 221 173 1 101 .. gæstespil... 162 . 42 .. 6 . juni... Den Jyske Opera og Peter Schaufuss Balletten 1 545 1 477 20 12 20 12 231 ...

Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010. Efterskoler.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.. Kilde: Organisationerne.. Dansk Firmaidrætsforbund 329 316 Badminton 22 21 Fodbold 38 40 Håndbold 4 3 Bowling 29 27 Motionscenter 48 49 Motionsgymnastik 11 12 Motionsløb 23 25 Øvrige idrætsgrene 154 139 Friluftsorganisationer i øvrigt Dansk Camping Union 165 159 Dansk Cyklist Forbund 18 18 Danmarks Naturfredningsforening 140 140 Danmarks Jægerforbund 93 94 Det Danske Haveselskab 47 45 1 Omfatter medlemmer af de uniformerede korps tilsluttet Børne..... Statistisk Årbog 2009 Uddannelse og kultur 103 ..Microsoft Word − Tabel109 (X:80.. 32 .og ungdomsorganisationer i alt1 88 85 Det Danske Spejderkorps 25 25 Frivilligt Drenge. Børnefamilier og handicapidræt mv. 25 . Tennis 51 . Håndbold 123 . vil den pågældende normalt blive talt med flere gange. FDF 26 24 De grønne pigespejdere 6 5 KFUM-spejderne i Danmark 25 25 Danske Baptisters Spejderkorps 1 1 DUI ... De danske Skytteforeninger 141 ... ungdomsskoler mv..og Ungdomsorganisationernes Samråd.. 2 DIF omfatter kun aktive medlemmer..0%.. Tabel 109 Ungdoms-. idræts.og Pige-Forbund. Y:80... Gymnastik 315 . Badminton 152 . Fodbold 272 . Svømning 158 .LEG og VIRKE 5 5 Idrættens hovedorganisationer2 Dansk Idræts-Forbund 1 630 1 626 Badminton 104 100 Fodbold (DBU) 305 307 Golf 142 146 Gymnastik 126 121 Håndbold 123 119 Ridning 78 79 Sejlsport 58 59 Svømning 127 123 Tennis 62 61 Øvrige forbund 505 511 Danske Gymnastik & Idræts Foreninger 1 602 . Hvis en person samtidig dyrker flere idrætsgrene.. de andre organisationer omfatter også passive medlemmer..og friluftsorganisationer Antal medlemmer 2007 2008 tusinde Børne... Øvrige idrætsgrene 331 .

beløb henlagt til fonde og til finanslovsreserve. Kilde: Danske Spil A/S (Årsberetningen).og Idrætsforeninger.og oplysningsarbejde 205 205 191 Andet 278 278 259 Anm. 1 Inkl. 230 mio. lotterier og væddemål (tipsloven) samlet i lovbekendtgørelse nr. 2 Fra 2006 også Måltips/Måljagt. For perioden før den nye tipslovs ikrafttræden er det tidligere lovbestemte tilskud fordelt på restbeløbet. 438 af 26.: Jf. kr. juni 1998.doc (X:80. 4 Heraf 252 mio. kr. 1 403 1 437 1 528 Statsafgifter 1 243 1 283 1 252 Restbeløb fordelt til formål vedrørende: Idræt 635 634 5924 Kultur 275 275 256 Almennyttige og sociale foreninger 227 227 212 Ungdoms. Lov om visse spil.0%.Microsoft Word − Tabel110. Tabel 110 Danske Spil 2006 2007 2008 mio. kr. Y:80. til De Danske Gymnastik. til Danmarks Idræts-Forbund. 3 Fra 2006 også Viking Lotto. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010. kr. 34 mio. Spilleindtægter i alt1 10 591 11 179 10 955 Sportsspil 2 064 2 128 2 434 Tips 197 181 167 Oddset2 1 867 1 947 2 267 Talspil 4 995 5 040 4 805 Lotto3 3 997 4 075 3 871 Bingo 19 116 132 Joker 665 560 532 Boxen 41 37 37 Trackside 67 67 50 Keno 206 184 183 Skrabespil 803 941 906 Quick 803 911 906 Andre skrabespil • 29 • Dantoto (tidligere Hestespil) 538 636 612 Automatspil og andre indtægter 2 191 2 434 2 198 Udgifter i alt 10 560 11 149 10 927 Heraf til: Præmier 6 294 6 810 6 637 Drift mv. 104 Uddannelse og kultur Statistisk Årbog 2009 .0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. til Dansk Firmaidrætsforbund.

og herrebadminton.... .5 Sæsonen totalt1 herrer 351 018 200 1 755 407 972 264 1 546 -11. 5 079 .1 Play-off og slutspil – herrer 105 430 38 2 774 97 305 41 2 373 -14. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts 2010. . division – damer 37 472 186 202 35 736 184 194 -4. ... Statistisk Årbog 2009 Uddannelse og kultur 105 ..9 Håndboldliga – damer 204 978 141 1 454 214 178 141 1 519 4..Microsoft Word − Tabel111 (X:80... kamp gennemsnit gennemsnit pct. fx volleyball.0%.. tennis.. division – herrer 145 545 182 800 175 774 240 732 -8. Tabel 111 Tilskuertal til udvalgte sportsgrene Sæson 2006/2007 Sæson 2007/2008 Tilskuer- gennemsnit Tilskuere Kampe Tilskuer. udvikling pr.0 Ishockey Al-Bank ligaen – herrer 245 588 162 1 515 310 667 223 1 393 -8.: Der opgøres ikke tal over sportsgrene.. Copenhagen Masters 5 593 .8 1. ... Danmarks Basketball-Forbund. 3 282 .7 Viasat div. Kilde: Dansk Boldspil-Union....5 Håndbold Håndboldliga – herrer 227 682 191 1 192 273 357 193 1 416 18.. Dansk Håndbold Forbund... Danmarks Badminton Forbund. – herrer 401 909 240 1 675 323 770 240 1 349 -19.9 Badminton2 Denmark Open 5 243 . .. Tilskuere Kampe Tilskuer. .. kamp 2006/2007 til 2007/2008 Fodbold Sasliagen – herrer 1 605 459 198 8 108 1 681 695 198 8 493 4. .. division– herrer 70 115 186 377 79 669 184 433 14. Hold-finalen 1 936 .5 2. 2 Kun større turneringer. DM 2 778 . hvor tilskuerinteressen enten er for lille eller for afhængig af enkelte arrangementer. Y:80. . Danmarks Ishockey Union.. både dame. pr.. . Basketball Basketligaen – herrer 54 698 152 360 57 191 133 430 19...5 1. damefodbold og damebasketball.... ........ 2 123 . 2 588 ..4 Anm. 1 Pokalkampe er ikke inkluderet.. .. . kamp pr.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.

i alt uddan. 21. Arkiver Museer nelser udgifter2 kunstnere1 teker mv. Y:80. De kommunale udgifter omfatter konto 3. 461 . 106 Uddannelse og kultur Statistisk Årbog 2009 .0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. indbygger Udgifter i alt 122 151 217 60 581 32 250 157 251 1 822 Stat 122 47 181 57 125 32 166 157 117 1 004 Kommuner . 733 4 457 kr.. 103 36 3 456 ... 2007 Skabende og Bevaring og formidling Videre. pr..Microsoft Word − Tabel112 (X:80.11 ekskl.. Udgifter i alt 662 820 1 183 329 3 166 175 1 363 857 1 370 9 925 Stat 662 257 986 310 682 175 902 857 637 5 468 Kommuner . mio.. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010. 21. 563 197 19 2 485 . Tabel 112 Offentlige driftsudgifter til de enkelte kulturområder... relle Støtte til Musik Teater Film Biblio. 135 818 Anm.64 (andre kulturelle opgaver) i de kommunale regnskaber..71-79. 1 Herunder forfattere mv.11. kr. indtægter og statsrefusion. 2 Omfatter statsregnskabets konto 21...0%..: Driftsudgifter omfatter bruttodriftsudgifter fratrukket evt. 85 . Kilde: Statsregnskabet og de kommunale regnskaber. Øvrige Kultur udøvende virksomhed af kulturarven gående kultu.81 (Radio og TV) og Kulturministeriets andel af tips.og lottomidlerne til almene kulturelle formål.

der er steget. Arbejdsmarked og løn Arbejdsmarked og løn 1. Det danske arbejdsmarked Figur 1 Mænds og kvinders erhvervsdeltagelse – forskellen mindskes Erhvervsfrekvens for Arbejdsmarkedsstatistikken bygger på de grundbegreber.dk/ras1f1. I 1990’erne – hvor Danmark en del af tiden var inde i en lavkon- Flere tal og oplysninger findes på junktur – var såvel mændenes som kvindernes erhvervsfrekvens faldende i det www. 2008 Pct. der er vedtaget af den 16-64-årige internationale arbejdsorganisation ILO. Erhvervsfrekvensen er den andel.7 pct. Faldet i kvindernes erhvervsfrekvens stoppede dog i 1997.000 i 2008.7 pct. mens faldet i mændenes erhvervsfrekvens er fortsat.1 80 pct. 84 88 92 96 00 04 08 Mænd I alt Kvindernes erhvervsfrekvens steg især i 1980’erne.statistikbanken. for mænd og 9.000 for 16-64-årige. meste af perioden. mens andelen af 70 erhvervsaktive mænd generelt er faldet. Indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet Antallet af indvandrere og efterkommere i de erhvervsaktive aldre er steget fra 108. er der markante forskelle for mænd og kvinder.Microsoft Word − 04 Arbejdsmarked og løn (X:80. An- delen af erhvervsaktive kvinder er med andre ord generelt steget. for kvinder som følge af den generelle befolkningsudvikling. mens mændenes erhvervs- Kvinder frekvens faldt.statistikbanken.000 til 358. mens antallet var 236.0%.5 pct. for mænd og 14. Ser man på udviklingen i tilknytningen til arbejdsmarkedet fra 85 1981 og frem til 2008. I 1981 udgjorde gruppen 36.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Y:80.dk/ras1f1. Den er- hvervsaktive del af befolkningen (16-64-årige) er steget 9. skæftigede og ledige (der tilsammen udgør arbejdsstyrken) samt personer uden 90 for arbejdsstyrken. som arbejdsstyrken udgør af den samlede befolkning. Statistisk Årbog 2009 Arbejdsmarked og løn 107 . Figur 2 Erhvervsfrekvens for indvandrere og efterkommere.000 i perioden 1981-2008. Det er især antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. 90 80 70 60 Mænd 50 40 Kvinder 30 20 10 0 Indvandrere fra Indvandrere fra Efterkommere fra Efterkommere fra Personer med vestlige lande ikke-vestlige lande vestlige lande ikke-vestlige lande dansk oprindelse Flere tal og oplysninger findes på www. Selve arbejds- 75 styrken er i samme periode steget 1. for kvinder. Befolkningen opdeles i tre grupper: Be- Pct.

8 pct. i 2008. Målt i procent af arbejdsstyrken steg den sæsonkorrigerede ledig- hed for mænd således med 0. 6 5 Mænd 4 Kvinder 3 2 1 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Flere tal og oplysninger findes på www.statistikbanken.0 pct.dk/aus01. hvorfor en væsentlig del fortsat er under uddannelse. Det svarer til 1. af arbejdsstyrken) nu er højere 108 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2009 . Arbejdsmarked og løn Indvandrernes erhvervsfrekvens er lavere end erhvervsfrekvensen for personer af dansk oprindelse.300 personer omregnet til fuld tid. Derfor er det ikke muligt at drage sikre konklusioner om deres integration på arbejdsmarkedet.2 procentpoint.8 procentpoint i løbet af 2. mens den tilsvarende stigning for kvinder kun var 0.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.) end indvandrere fra ikke-vestlige lande. Efterkommerne fra ikke-vestlige lande har højere erhvervsfrekvens (70. Ledigheden er nu højere blandt mænd end blandt kvinder Stigningen i den sæsonkorrigerede ledighed siden midten af 2008 er fortrinsvis sket for mænd.7 pct. Disse forskelle medfø- rer. Samtidig er forskellen i erhvervsfrekvensen mellem mænd og kvinder mindre for efterkommerne end for indvandrerne. Indvandrere fra ikke-vestlige lande har den laveste erhvervs- frekvens på 60. Samtidig er forskellen mellem mænds og kvinders erhvervsfrekvens relativ stor for indvandrere fra ikke-vestlige lande. når der tages højde for sæsonudsving. Y:80.100 fuldtidspersoner (sæson- korrigeret) steget med 13.0%. Målt i procent af arbejdsstyrken blev ledigheden i 2008 derved den laveste i 34 år. at den sæsonkorrigerede ledighed (i pct. Figur 3 Sæsonkorrigeret ledighed i pct. Ledighed.500 personer frem mod december 2008. af arbejdsstyrken 7 Pct. Ledigheden har imidlertid taget en kraftig vending i løbet af 2008 og er fra lavpunktet i juni 2008 på 47. af arbejdsstyrken. Grup- pen af efterkommere fra ikke-vestlige lande består fortrinsvis af personer under 30 år. personer uden ordinær beskæftigelse og efterlønsmodtagere Historisk lav ledighed i 2008 I 2008 faldt ledigheden til 51. 2. halvår 2008.Microsoft Word − 04 Arbejdsmarked og løn (X:80.

4 . I 2000 udgjorde de 50-66 årige således 37 pct. Heraf var 31. i støttet beskæftigelse. svarende til en ledighedsgrad på mindst 80 pct.600 fuldtidspersoner i fleksjob.2 0. Personer uden ordinær beskæftigelse Figur 5 Statistikken personer uden ordinær beskæftigelse bestod i 2008 af ledige.6 pct. Figur 4 Fuldtidsledige fordelt efter ledighedsgrader Tusinde 25 20 2007 15 10 2008 5 0 0. virksomhedspraktik. I 2008 udgjorde personer med længerevarende ledighed dermed 3.830 fuldtidspersoner været ledige i mere end 292 dage. orlov fra ledighed mv. mens de resterende 31.0.0%.6 pct. hvor ledigheden (i pct.1. Antallet af fuldtidspersoner i fleksjob er steget konstant siden 2000 fra et Øvrige ydelsesmodtagere niveau på 8. af den samlede ledighed.0. I opgørel- sen af længerevarende ledighed er ikke medregnet perioder i aktivering. 2008 styrken (støttet beskæftigelse uden løn. Historisk set har det helt overvejende været kvinder. mens den tilsvarende andel i 2007 var 9. Man skal således helt tilbage til 1976 for at finde en lignende situation. 20. Kun få med længerevarende ledighed Af den samlede ledighed på 51.8 . skånejob. mens 31. Statistisk Årbog 2009 Arbejdsmarked og løn 109 .4 pct. uddannelsesforanstaltninger. mens denne andel i 2008 var steget til 52 pct.6 0.8 0. Denne stigning er sket for alle aldersgrupper. var registrerede ledige.100 fuldtidspersoner uden ordinær beskæftigelse i 2008.Microsoft Word − 04 Arbejdsmarked og løn (X:80. Arbejdsmarked og løn blandt mænd end blandt kvinder. deltagere i Fuldtidsdeltagere fordelt støttet beskæftigelse med løn og deltagere.000 fuldtidspersoner. der havde længerevarende ledighedsforløb. vejledning eller op- kvalificering.2 pct.statistikbanken.0.6 pct.600 fuldtidspersoner til 49.0.0 Flere tal og oplysninger findes på www. var øvrige ydelsesmodtagere.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Støttet beskæftigelse og udviklingen i antallet af personer i fleksjob Støttet beskæftigelse udgjorde som nævnt 31. I 2008 havde fx 1. af det samlede antal fuldtidsdeltagere i fleksjob. 16. der har haft den højeste ledighedsprocent. svarende til 81. af året. der midlertidigt er uden for arbejds- efter ydelsestype.300 fuldtidspersoner i 2008 var det relativt få.6 .8 pct.).dk/auaar02. ansættelse med løntil- Støttet beskæftigelse skud mv.2 .400 fuldtidspersoner omfatter voksenlærlinge. Heraf var Vejl. Med denne afgrænsning var der 256. af det samlede antal personer Registrerede ledige uden ordinær beskæftigelse i 2008.600 i 2008 som nævnt ovenfor. Y:80.0 . var i foranstaltninger vedr. og opkvalificering 49.6 pct. men stigningen har været størst blandt de 50-66 årige. af arbejdsstyr- ken) var højere blandt mænd end blandt kvinder.4 0.

0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.Microsoft Word − 04 Arbejdsmarked og løn (X:80. 110 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2009 . hvilket er 41.: Andelene er beregnet som antal fuldtidspersoner på efterløn i 4. juli 1939.800 lavere end ”toppunktet” i 2004.3 pct. Y:80. 0 Set i sammenhæng med. Figur 8 Andel af befolkningen på efterløn fordelt på alder 55 Pct. at antallet af personer i efterlønsalderen (60-64 år) er 96 98 00 02 04 06 08 steget forholdsvis kraftigt i de senere år. at en faldende andel af de 60-64-årige er på efterløn. 100 Igennem 2007 og 2008 har antallet af efterlønsmodtagere ligget på et nogenlunde 50 konstant niveau. Faldet i antal efterlønsmodtagere afspejler 150 navnlig nedsættelsen af pensionsalderen fra 67 til 65 år for personer født efter 1. er stabiliseringen i antallet af efterløns- 65 år + modtagere udtryk for. 63-64 år 50 45 62 år 40 35 60-64 år 30 61 år 25 20 60 år 15 2004 2005 2006 2007 2008 Anm. I 4. kvartal 2008 200 Tusinde var antallet af efterlønsmodtagere faldet til 139.8 pct. Fra 60-64 år 2004 til 2008 er denne andel således faldet fra 39. til 35. Arbejdsmarked og løn Figur 6 Fuldtidsdeltagere i fleksjob fordelt på alder 60 Tusinde 50 50-66-årige 40 30-49-årige 30 20 16-29-årige 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Figur 7 Udviklingen i antallet af personer på efterløn Fuldtidspersoner på Antallet af efterlønsmodtagere har været støt stigende i perioden fra 1996 til efterløn 2004. kvartal i forhold til befolkningstallet ultimo året (i de enkelte aldersgrupper).000 fuldtidspersoner.600 fuldtidspersoner. hvor antallet nåede op på godt 180.0%.

1 km hver vej mellem hjem og arbejde i 2007.9 km. mens kvinder kun har 14. der foretages sjældnere. i 4. Mænd arbejder i gennemsnit 21. af de 60-årige (opgjort som fuldtid).3 km i gennemsnit fulgt af bygge og anlæg med 22. 2007 Km 25 20 15 Mænd 10 Kvinder 5 0 Landbrug.Microsoft Word − 04 Arbejdsmarked og løn (X:80.6 km og landbrug. Pendlingsaf- standen beregnes som den korteste vejafstand mellem bopæl og arbejde.2 procentpoint. hvilket er lidt mindre end i 2003. Transport. Med i opgørelsen tæller alle beskæftigede.0%. nemlig 25.og sydsjællændere længst Beskæftigede med bopæl i Vest.6 pct. og vand.4 km. Beskæftigede med bopæl i København By og Københavns Omegn pendler derimod kun henholdsvis 12. 3. kvartal 2008 . Væsentlige brancheforskelle Der er væsentlig forskel på. post og tele pendler 23. et fald på 6.dvs.1 km og 12. Beskæftigede inden for transport. Forskellen mellem mænds og kvinders gennemsnitlige pendlingsafstand er der- med 6. hvor langt man pendler.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Figur 9 Pendlingsafstand.8 pct. Offentlige fiskeri.: Pendlingsafstand er den korteste vejafstand fra bopæl til arbejde for beskæftigede. Industri Energi.0 km længere end i 2003. som ikke bor og arbejder på samme adresse.6 km. forsyning restauration forretnings. Finan.og Sydsjælland har længst til arbejde. at andelen på efterløn er faldet. For eksem- pel var det 22. Statistisk Årbog 2009 Arbejdsmarked og løn 111 . Som regel foregår pendlingen som en daglig rejse mellem bopæl og arbejdssted.6 km længere end i 2005 og 1.8 km til arbejde. Foruden beskæftigede med bopæl i Vest. kvartal 2004 modtog efterløn.0 km. fiskeri og råstofudvinding med 22. Københavnere pendler kortest – vest. alt afhængig af hvilken bran- che man arbejder indenfor.og Sydsjælland har også beskæftige- de med bopæl i Østsjælland og på Bornholm en gennemsnitlig pendlingsafstand på over 20 km. anlæg hotel og post og tele siering og og person- råstof.lige tjene- udvinding service ster Anm.2 km til arbejde. men i nogle tilfælde kan der være tale om en rejse. Arbejdsmarked og løn Det er navnlig blandt de 60-62–årige. der ikke bor og arbejder på samme adresse. Bygge og Handel. hvor den var 6.2 km fra deres bopæl. Pendling Længere pendlingsafstand Danskerne rejste i gennemsnit 18. mens denne andel var faldet til 16. Y:80. Det er 0. der i 4.

under mændenes. fra 2006 til 2007. af stigningen i de præsterede timer fra 2006 til 2007. 350 300 250 Mænd 200 150 100 Kvinder 50 0 Industri Energi. hvor mændene i gennemsnit kun pendler 1. mænd og kvinder har inden for de forskellige brancher.7 km længere end kvinderne for at komme på ar- bejde.dk/lon04. som bidrog til den samlede stigning i de præsterede timer. hvilke job hhv. Præsterede arbejdstimer Antallet af præsterede arbejdstimer for beskæftigede steg med 2.7 km har beskæftigede inden for offentlige og personlige tjenester. Der er således generelt flere mænd end kvinder i lederjob. Det var især de deltidsbeskæftigede.statistikbanken.9 pct. af de beskæftigede. 2007 Kr.0 pct. 5. og mindst i bygge og anlæg med 9. Den mindste forskel findes inden for energi. defineret som dem der arbejder mindre end 27 timer om ugen.0%. tjenester service Flere tal og oplysninger findes på www. Arbejdsmarked og løn Den korteste gennemsnitlige pendlingsafstand på 16.og Bygge og Handel.3 km længere end kvinderne. hvor kvinders løn var 20.5 pct. Dog skal man være forsigtig med at drage for håndfaste konklusioner. Forskellen er størst i finansiering og forretningsservice. hotel Transport. Finan.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.Microsoft Word − 04 Arbejdsmarked og løn (X:80. tjener de mindre end mændene i sam- me branche. men samtidig bidrog med 26 pct. hvad angår kønsspecifikke lønforskelle. idet de deltidsbeskæftigede udgør 20 pct. anlæg og post og tele siering og personlige forsyning restauration forretnings.8 pct. En beskæftiget arbejdede altså i gennemsnit lidt flere timer i 2007 end i 2006. I samme periode steg antallet af beskæftigede med 2. Der er store forskelle på. 112 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2009 . Men den største kønsforskel på pendlingsaf- standene findes samtidig her: De beskæftigede mænd i offentlige og personlige tje- nester skal i gennemsnit rejse 8. Figur 10 Timefortjeneste for privatansatte. Offentlige og vand.og vandforsyning. 4. Løn og timefortjeneste Mænd ansat i finansverdenen tjener mest Uanset hvilken branche kvinder er ansat i. Y:80.

for mænd fra 2006 til 2007. mens beskæfti- gelsen steg 1. kvinder 2. Det var især mændene.dk/atr1. 100 mænd 97 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Flere tal og oplysninger findes på www.000 timer). mænd 103 Gnsntl.statistikbanken. mens mændenes arbejdstimer i samme periode steg med 8.000 Gns. antal 1. kan i helt overvejende grad tilskrives en stigning i beskæftigelsen på 2. Kvinderne præsterede også flere timer.1 pct.000 1. Y:80.a.500.Microsoft Word − 04 Arbejdsmarked og løn (X:80. 1997=100 Præsteret tid.000 timer).000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Flere tal og oplysninger findes på www.000. de gode konjunkturer in- den for branchen bygge og anlæg. Statistisk Årbog 2009 Arbejdsmarked og løn 113 .statistikbanken.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. kvinder 106 Præsteret tid.. En årsag til. I et længere perspektiv er det kvinderne.250. I perioden 1997 til 2007 steg antallet af præ- sterede arbejdstimer for kvinder med 14.5 pct. Antallet af præsterede arbejdstimer steg således med 3.dk/atr1. men kvindernes stigning på 2.500.000 Præsteret tid (1. at mænds arbejdstimer steg mest.000 2. kvinder 112 109 Gnsntl. der i overvejende grad beskæftiger mænd.750. var bl.000 beskæftigede kvinder 1.250.000 Præsteret tid (1.750.5 pct. Figur 12 Præsterede timer og beskæftigelse 115 Indeks.7 pct.0%.6 pct. beskæftigede.5 pct. som øgede deres arbejdsmængde.000. mænd 2. der har bidraget til den største stigning i antallet af præsterede arbejdstimer.000 Gns. Arbejdsmarked og løn Figur 11 Præsterede timer og gennemsnitlig beskæftigelse 2. antal beskæftigede mænd 1. beskæftigelse.

0 pct. mens de privatansatte havde et gen- nemsnitligt sygefravær på 9. 2007 Dage 16 14 12 I alt 10 Mænd 8 6 Kvinder 4 2 0 Den statslige sektor Den kommunale sektor Den private sektor Flere tal og oplysninger findes på www. Arbejdsmarked og løn Stigningen har i høj grad været båret af en beskæftigelsesstigning på 11.8 pct. Y:80. Fravær Kvinder har mere sygefravær end mænd I 2007 var de ansatte i den kommunale sektor. Et europæisk perspektiv Danmark har den højeste beskæftigelsesfrekvens i EU Med 77. i staten.4 pct.1 pct. 7. for kvinderne og 15. I 2007 var 23. for mændene. af befolkningen i alderen 15-64 år i beskæftigelse har Danmark den højeste beskæftigelsesfrekvens i EU ifølge Arbejdskraftundersøgelsen. I staten lå sygefraværet på 8.3 arbejdsdage. I den private sektor udgør kvinderne ca.0%. 36 pct. af den samlede beskæfti- gelse. mens den tilsvarende beskæftigelsesstigning for mænd kun var på 4.6 arbejdsdage. I 1997 var de tilsvarende andele 26.statistikbanken. mens andelen ligger på 43 pct. I alle tre sektorer har kvinder højere sygefravær end mænd.0 pct. 6.0 pct. egen sygdom i 13. kommuner og regioner. dvs.Microsoft Word − 04 Arbejdsmarked og løn (X:80.0 pct.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.0 arbejdsdage. af de ansatte kvinder. af kvinderne og 17. i gen- nemsnit fraværende pga. af mændene deltidsbeskæftigede. og forskellene på fra- været i sektorerne skyldes dermed til en vis grad forskellig kønsfordeling. for kvinder. I kommunerne er 78 pct. 114 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2009 . Figur 13 Fravær på grund af egen sygdom.dk/fra05.

Microsoft Word − 04 Arbejdsmarked og løn (X:80. efterfulgt af Cy- pern. af mændene var beskæftigede. Holland har den højeste beskæftigelsesfrekvens for mænd Holland havde med 82. Figur 14 Beskæftigelsesfrekvenser i EU27.2 pct.6 pct. Statistisk Årbog 2009 Arbejdsmarked og løn 115 . de laveste beskæfti- gelsesfrekvenser for mænd. Beskæftigelsesfrekvensen er antallet af beskæftigede i en bestemt aldersgruppe i forhold til antallet af personer i den samme aldersgruppe i befolkningen. 2007 80 Pct.4 pct. Danmark ligger lige efter med 81.0 pct.0 pct.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. og 54. den højeste beskæftigelsesfrekvens for mænd i 2007 blandt de 27 EU-lande. der har beskæftigelses- frekvenser på henholdsvis 76. med henholdsvis 57. I 2007 var beskæftigelsesfrekvensen i Danmark pænt over EU-gennemsnittet på 65. Danmark ligger højere end Holland og Sverige.6 pct. Y:80.0 og 74. nøjagtig på gennemsnit- tet for de 27 EU-lande. 70 60 50 40 30 20 10 0 EU27 Portugal Holland Østrig Finland Estland Tyskland Irland Letland Tjekkiet Frankrig Luxembourg Grækenland Slovakiet Slovenien Rumænien Italien Ungarn Polen Storbritannien Cypern Spanien Litauen Belgien Bulgarien Danmark Sverige Malta Kilde: Eurostat. Derved kan oplysningerne i arbejdskraftun- dersøgelsen umiddelbart sammenlignes med oplysningerne fra tilsvarende under- søgelser i alle EU-lande. Arbejdsmarked og løn Arbejdskraftundersøgelsens informationer indsamles efter samme retningslinjer og ensartede metoder i alle EU-lande.5 pct.2 pct. Ungarn og Polen har med henholdsvis 64. De laveste beskæftigelsesfrekvenser har Polen og Malta. I kapitlet International statistik findes der beskæftigelsestal for en bredere kreds af lande.0%.0 pct. Letland ligger med 72.0 pct. hvor 80. og 63.

2 pct.0%. 116 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2009 .3 pct. de laveste beskæftigelsesfrekvenser for kvinder i EU.7 pct. Figur 16 Beskæftigelsesfrekvenser i EU27. 70 60 50 40 30 20 10 0 EU27 Portugal Holland Finland Estland Østrig Letland Tyskland Irland Frankrig Tjekkiet Luxembourg Grækenland Slovenien Cypern Litauen Bulgarien Belgien Slovakiet Spanien Rumænien Ungarn Polen Italien Storbritannien Danmark Sverige Malta Kilde: Eurostat. Italien og Malta har med 46. Danmark har den højeste beskæftigelsesfrekvens for kvinder Danmark har haft den højeste beskæftigelsesfrekvens for kvinder i EU siden 2004. Y:80. hvor beskæftigelsesfrekvensen for kvinder er henholdsvis 71.Microsoft Word − 04 Arbejdsmarked og løn (X:80. 2007 90 Pct. og 69. af kvinderne i arbejde.8 pct. Kvinder.6 pct.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Mænd. 2007 80 Pct. og 35.6 pct. og igen i 2007 ligger Danmark øverst med 73. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 EU27 Portugal Holland Østrig Irland Grækenland Tyskland Estland Tjekkiet Letland Finland Luxembourg Frankrig Cypern Italien Belgien Slovakiet Litauen Bulgarien Rumænien Storbritannien Spanien Slovenien Ungarn Polen Danmark Sverige Malta Kilde: Eurostat. Danmark ligger lige foran Sverige og Holland. Gennemsnittet i de 27 EU-lande er 58. Arbejdsmarked og løn Figur 15 Beskæftigelsesfrekvenser i EU27.

Disse personer indgår ikke i den registerbaserede ledighedsstatistik. herunder også arbejdssøgende stude- rende mv. Arbejdsløsheden blandt de 15-64-årige i Danmark var 3. Cypern lå lige efter Danmark med en arbejdsløs- hed på 4 pct. dvs. I vores naboland Sverige er ungdomsarbejdsløsheden overraskende høj. igen lige efter Holland. der ønsker at få et job. Gennemsnittet for EU er 7.0%. Y:80. hvor henholdsvis 11.2 pct.. mens den i Holland var 3.8 pct.Microsoft Word − 04 Arbejdsmarked og løn (X:80. I kapitlet International statistik findes der arbejdsløshedstal for en bredere kreds af lande Figur 17 Arbejdsløshed i EU27.2 pct. Ungdomsarbejdsløsheden i EU Når man ser på ungdomsarbejdsløsheden i EU. i 2007. Arbejdskraftundersøgelsen følger de internationalt anvendte definitioner af ar- bejdsløshed og omfatter hele befolkningen. der har en lavere arbejdsløshed end Danmark. mens arbejdsløsheden for de 15-64-årige kun er 6.2 pct. 15-64-årige. mens hollænderne er helt nede på 5.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.7 pct. og ledighedsstatistikkens niveau er derfor lavere end arbejdskraftundersøgelsens. 2007 12 Pct. Den højeste arbejdsløshed findes i Slovakiet og Polen. Statistisk Årbog 2009 Arbejdsmarked og løn 117 . 10 8 6 4 2 0 EU27 Portugal Tyskland Frankrig Finland Letland Estland Irland Østrig Holland Slovakiet Grækenland Tjekkiet Luxembourg Polen Spanien Belgien Ungarn Bulgarien Rumænien Italien Slovenien Litauen Cypern Storbritannien Malta Sverige Danmark Kilde: Eurostat. og 9. Her er den 19. Arbejdsmarked og løn Danmark har den næstlaveste arbejdsløshed i EU Blandt de 27 EU-lande er det kun Holland. da de ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp. Danmark har en ungdomsarbejdsløshed på 7.9 pct.3 pct.. arbejdsløsheden blandt de 15- 24-årige. er arbejdsløse. ligger Danmark også ganske lavt. som har søgt arbejde in- den for de seneste fire uger og kan tiltræde et nyt job inden for to uger.2 pct.9 pct. Arbejdsløse er de ubeskæftigede.

4 pct.0%. EU-gennemsnittet er 15.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. og 21.7 pct. 2007 25 Pct. 20 15 10 5 0 EU27 Portugal Grækenland Frankrig Finland Tyskland Estland Irland Østrig Holland Slovakiet Luxembourg Letland Tjekkiet Polen Italien Rumænien Belgien Spanien Ungarn Bulgarien Cypern Slovenien Litauen Storbritannien Sverige Malta Danmark Kilde: Eurostat. Arbejdsmarked og løn Den højeste ungdomsarbejdsløshed i EU findes i Grækenland og Polen.9 pct.Microsoft Word − 04 Arbejdsmarked og løn (X:80. af de 15-24-årige er arbejdsløse. hvor hen- holdsvis 22. Figur 18 Ungdomsarbejdsløshed i EU27. 15-24-årige. Y:80. 118 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2009 .

understøttelse 219 220 241 367 418 487 574 649 834 pct.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Sønderjylland. Befolkningen i alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Landbrug mv.0%. Hjemmeboende børn og gifte kvinder samt personer med tjeneste i huset er placeret i samme erhverv som husstandsoverhovedet. På grund af afrunding stemmer totalerne ikke. 1901-1911 er ekskl. 40 39 38 32 28 24 19 15 10 Industri 29 28 29 31 33 35 37 37 36 Handel og omsætning 10 11 11 12 13 13 14 14 14 Transportvirksomhed 5 5 6 7 7 7 7 7 7 Administration og liberale erhverv 5 5 5 6 7 8 10 13 16 Uoplyst branche 2 3 3 2 2 1 1 1 1 Pension. understøttelse 9 8 9 10 11 11 13 14 17 Anm. På grund af afrunding stemmer totalerne ikke. Tabel 113 Befolkningen fordelt efter erhverv ved folketællingerne 1834 1840 1845 1855 1860 1870 1880 1890 1901 tusinde personer Befolkningen i alt 1 224 1 283 1 350 1 500 1 601 1 785 1 969 2 172 2 450 Landbrug 704 720 744 816 853 934 1 006 997 1 015 Fiskeri og søfart 34 35 37 40 45 47 54 59 73 Håndværk og industri 261 302 334 389 423 460 511 606 721 Handel og omsætning 51 56 60 78 95 121 152 214 277 Immateriel virksomhed 81 82 83 86 92 106 132 159 194 Formue 48 48 52 58 58 69 81 92 113 Understøttelse 45 41 40 33 35 48 33 45 56 pct. 975 999 1 041 1 127 1 066 1 012 861 703 495 Industri 721 737 788 1 091 1 285 1 492 1 674 1 776 1 758 Handel og omsætning 238 291 310 421 484 557 631 661 681 Transportvirksomhed 126 138 162 236 249 306 335 331 330 Administration og liberale erhverv 118 135 141 223 268 363 480 605 770 Uoplyst branche 53 68 73 86 73 63 31 43 69 Pension. Kilde: Lars Bugge m. Tabel 114 Befolkningen fordelt efter erhverv ved folketællingerne 1901 1906 1911 1930 1940 1950 1960 1965 1970 tusinde personer Befolkningen i alt 2 450 2 589 2 757 3 551 3 844 4 281 4 585 4 768 4 938 Landbrug mv. der hører til det egentlige Danmark på tællingstidspunktet. Hele befolkningen angiver befolkningsmængden i det land- område.: Hjemmeboende børn. formue.Microsoft Word − Tabel113 (X:80.fl. formue.: Erhvervsgruppering som ved tællingen i 1890. Erhvervs- gruppering som ved tællingen i 1950. gifte kvinder uden erhvervsmæssig beskæftigelse samt husassistenter er placeret i samme branche som husstandsoverhovedet. Befolkningen i alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Landbrug 58 56 55 54 53 52 51 46 41 Fiskeri og søfart 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Håndværk og industri 21 24 25 26 26 26 26 28 29 Handel og omsætning 4 4 4 5 6 7 8 10 11 Immateriel virksomhed 7 6 6 6 6 6 7 7 8 Formue 4 4 4 4 4 4 4 4 5 Understøttelse 3 3 3 2 2 3 2 2 2 Anm. Statistisk Årbog 2009 Arbejdsmarked og løn 119 . Erhvervsstrukturens udvikling i Danmark 1901-76. Y:80.

2 Energi.5 7.4 14.2 24.1 125.0 0.6 Finansiering og forretningsservice 35.3 165.9 18.7 1.1 1.5 Offentlige og personlige tjenester 15.5 34.3 1.og vandforsyning 0. Højeste Mellem.1 0.7 9. tusinde personer Mænd og kvinder i alt 187.3 60.4 28.2 Energi.1 1 371.7 0. post og tele 9.7 30. fiskeri og råstofudvinding 200 157 108 89 Industri 481 504 464 397 Energi.1 2 857. tagere tigede dende Top.3 13. Med.doc (X:80.5 Offentlige og personlige tjenester 11.7 3.dk/ras9x 120 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2009 .3 3.3 303. Tabel 115 Beskæftigede personer fordelt efter erhverv 1981 1990 2000 2008 tusinde personer I alt 2 552 2 674 2 759 2 858 Landbrug.4 1.6 33.9 221.8 88.6 22.5 0.1 669.9 19.5 108.0 1.0 0.7 52.0 0.8 53.0 194.2 34.0 44.4 26.6 6.7 10.1 Transport. hotel.3 206.0 0.6 0.Microsoft Word − Tabel115.statistikbanken.0 0. hotel og restauration 436 461 503 537 Transport.5 2.9 236. Beskæf- stændige arbej.9 74.2 3.9 Landbrug.7 2.0 8.9 30.0 0.5 17.8 0.5 Bygge og anlæg 19.3 1 345.5 2. fiskeri og råstofudvinding 3.0 0.7 53.1 8.0 46.0 136.6 0.5 0.7 138. Flere tal og oplysninger findes på www.1 0.7 0.7 Uoplyst aktivitet 11.1 0.2 13.7 459.9 344.6 36.2 537.3 0.9 Uoplyst aktivitet 6.5 490.3 3.3 1.8 0.3 12.0 0.2 51.8 498.3 Handel.4 33. ledere niveau niveau niveau nærm.8 233.0 12.3 2. post og tele 0.9 35.4 182.9 265.2 21.8 9.7 0. hotel.9 53.1 0.7 1.3 31.1 0.4 12.4 1.2 52.4 0.7 Handel.5 1 291.8 0.7 216.6 2 663.0 0.9 4.0 0.1 18.0 0.0 146.9 48.8 Bygge og anlæg 20.7 40.8 0.5 2.5 2.5 0.0 123.9 175.8 40.2 173.0 6.6 26.7 1.statistikbanken.0 249.7 281.3 0.5 70.7 76.5 22.4 0.4 Transport.7 0.2 108.3 2.0 0.1 86. fiskeri og råstofudvinding 37.9 6.3 Energi.1 397.2 6.8 Uoplyst aktivitet 4.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.3 4.0 0.0 19.2 414.3 0.2 0.3 523.2 34.0 106.6 1.9 990.0 Offentlige og personlige tjenester 27.2 187.4 26.1 Industri 7.0 272.1 12.0 Handel.1 1. Lønmodtagere Lønmod.1 0.1 267.3 304.1 20.6 0.6 Industri 1.8 189.4 Bygge og anlæg 0.7 0.2 118.8 1 511.0 80.1 450.dk/ras9 og rasb1x Tabel 116 Beskæftigede fordelt efter køn.3 22.2 2.7 106. 2008 Selv.9 127.2 4.0 0.8 54.0 293.0 36.5 0.9 388.0 0.9 På grund af nyt datagrundlag er tidspunktet for næste offentliggørelse ikke fastlagt.4 17.8 294.8 6.9 10.2 74.0 0.3 23.3 19.9 100.5 531.7 230.6 Landbrug.3 11.8 173.2 10. post og tele 8.0 20.5 0.1 29.2 51.6 2.6 Industri 8.1 0.2 7. post og tele 179 182 183 174 Finansiering og forretningsservice 176 282 344 450 Offentlige og personlige tjenester 871 886 962 991 Uoplyst aktivitet 12 15 11 12 På grund af nyt datagrundlag er tidspunktet for næste offentliggørelse ikke fastlagt.9 163.0 0.4 11.6 73.9 12.3 97.3 2. Andre Uden i alt i alt ægte.5 64.4 0.2 2. branche og socioøkonomisk status.3 0.0 87.7 94.0 60.6 Finansiering og forretningsservice 25.og restauration 11.6 0.1 4.8 264.7 4.7 53. fæller ang.og restauration 26.og vandforsyning 16 19 16 14 Bygge og anlæg 180 167 168 194 Handel.5 0.1 11.1 17.og restauration 37.8 1 054.8 7.0 3.4 18.6 347.0 2.1 155.7 Landbrug.1 Mænd i alt 139.4 243.6 51.8 0.0 4.6 685.og vandforsyning 0.2 1.1 0.5 8.9 0.2 127. fiskeri og råstofudvinding 33.5 25.og vandforsyning 0.8 0.8 30.0 190.0 178.1 0.1 13.2 0.8 45. Grund.4 64.1 200.5 4.1 0.0 Finansiering og forretningsservice 9.4 30.5 8.3 52.4 3.4 3. Flere tal og oplysninger findes på www.4 9. hotel.1 0.2 Kvinder i alt 48.0 0.2 224.1 0.1 962.3 12.8 73.8 24. Y:80.0 2.4 0.4 Transport.1 0.0%.

2 0.2 49.5 37.1 14.5 22.8 1.0 3.6 5.4 1.2 8.4 0.8 Landsdel Østsjælland 1.6 1.3 8.7 161.7 88.6 111.6 3.0 37.6 142.0 1.3 11.7 22.5 175.7 29.1 30.3 81.8 53.2 1.2 296.4 8. bopæl og branche.7 4.2 54.4 15.3 0.4 0.3 Landsdel Østsjælland 0. Industri Energi.9 0.3 1.4 0.4 1.6 29.dk/rasb1x Statistisk Årbog 2009 Arbejdsmarked og løn 121 .6 0.4 Landsdel Vestjylland 10.6 133.5 32.1 2 857.3 33.0 200.4 2.5 26.2 29.tjenester service tusinde personer Mænd og kvinder i alt 88.6 31.5 3.5 353.4 58.7 417.8 2.4 Landsdel Bornholm 0.3 41. Y:80.7 35.4 4.6 Region Nordjylland 15.0 1.6 13.6 0.9 4.7 116.4 33. anlæg hotel og post og ring og og aktivitet råstof.5 28.1 Landsdel København by 0.7 16.2 Landsdel Vestjylland 13.4 370. Transport.0 1.5 22.7 19.2 Landsdel Nordjylland 2.4 48.4 871.6 Region Syddanmark 27.1 Landsdel København by 1.4 84.7 14.0 537.4 27.2 42.1 127.7 177.4 Landsdel Nordjylland 15.2 64.4 612.5 29.8 28.3 103.5 62.6 19.Offentlige Uoplyst I alt fiskeri og vandfor.4 125.9 1.7 203.8 13.0 6.6 1.9 27.0 1.2 50.3 71.3 15.7 196.1 63.3 0.5 447.8 25.8 199.1 242.9 1.3 9.3 15.1 2.Microsoft Word − Tabel117.6 Region Midtjylland 5.4 1.1 10.8 0.4 135.4 84.9 26.8 11.6 3.9 28.7 39.6 0.3 1.6 99.5 0.0 1.5 51.5 Landsdel Østsjælland 1.9 1.2 104.2 148.1 Region Nordjylland 2.1 43.6 75.3 1.5 0.4 18.7 12.5 Region Midtjylland 20.3 292.1 20.og Sydsjælland 11.0 Landsdel Sydjylland 17.4 50.7 60.9 1.8 111.2 26.1 272.5 14.5 18.7 161.3 1.9 42.8 5.7 35.1 2.9 9.1 Region Sjælland 13.9 Landsdel Vestjylland 2.2 0.9 34.4 113.8 4.og Sydsjælland 9.8 14.4 328.7 16.4 0.5 0.8 13.9 Region Syddanmark 21.9 72.7 294.6 249.7 0.5 1.1 23.5 50.2 43.3 75.9 0.5 71.1 16.7 20.8 0.4 124.4 10.1 39.6 397.8 1.0 14.5 125.1 Landsdel Bornholm 1.2 25.2 159.4 Landsdel Københavns omegn 0.0 44.0 1.4 39.8 1.7 28.0 30.4 2.0 0.6 1.1 Mænd i alt 70.4 135.2 215.0 45.6 Landsdel Vest.1 0.1 12.2 72.6 15.0 228.7 33.3 10.7 13.0 14.7 432.9 1.3 7.7 0.9 423.9 13.2 Landsdel Nordjylland 12.9 1 345.5 65.6 0.1 2.7 74.6 Landsdel Østjylland 9.0 42.2 89.2 Landsdel Vest.0 0. 2008 Landbrug.3 0.7 21.3 9.1 56.9 103.5 25.6 1.8 156.4 20.1 0.7 190.1 48.7 10.9 0.1 38.0 69.4 Landsdel Østjylland 2.1 Region Midtjylland 25.0 54.3 15.9 36.4 2.6 19.5 4.0 2.2 0.4 33.6 Landsdel Bornholm 0.4 0.personlige udvinding ration nings.2 3.5 19.7 Region Syddanmark 6.0%.4 17.og Sydsjælland 2.0 3.5 22.0 63.7 Landsdel Vest. tele forret.2 1.5 3.3 13.3 23.2 62.1 1.9 27.7 0.6 41.3 21.1 20.3 8.6 91.9 49.3 16.3 79.8 13.4 14.5 91.9 18.3 41.7 0.2 17.9 26. syning restau.2 19.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.0 0.5 304.4 50.1 19.1 2.2 15.8 Landsdel Sydjylland 13.4 Landsdel Nordsjælland 3.1 24.2 10.1 0.9 Region Hovedstaden 1.3 13.7 126.4 26.2 1.6 Region Hovedstaden 6.3 36.1 2.3 Landsdel Fyn 7.statistikbanken.9 1.3 114.0 1.1 På grund af nyt datagrundlag er tidspunktet for næste offentliggørelse ikke fastlagt.1 1.5 24.3 1.9 7.0 307.6 145.2 86.5 82.2 1 511.5 Region Nordjylland 12.5 18.2 296.0 0.5 47.0 1.2 107.8 Region Sjælland 10. Finansie.0 990.og Bygge og Handel.5 45.4 18.9 16.3 29.2 26.9 0.1 46.1 220.5 1.5 0.6 55.8 Landsdel Københavns omegn 1.2 25.7 154.7 38.3 35.5 26.2 60.7 0.8 0.6 450.2 31.7 Region Hovedstaden 5.6 3.5 28.4 31.2 64.1 258.2 Landsdel Nordsjælland 2.1 9.9 24.6 13.3 0.8 362.6 68.0 326.1 1.2 29.0 11.6 Landsdel Fyn 2.5 1.5 200.3 0.2 Landsdel Nordsjælland 0.4 13.2 1.4 1.8 1.9 2.6 35.9 Landsdel Fyn 10.1 22.5 136.9 18.3 6.1 0.2 Landsdel Sydjylland 3.6 0.1 185.4 173.4 42.7 8.4 81.8 218.7 24.3 0.0 9.4 Region Sjælland 2.doc (X:80.6 0.1 1.6 1.9 16.3 11.3 0.3 1.1 1.9 6.3 35. Flere tal og oplysninger findes på www.4 46.4 11.7 46.1 Kvinder i alt 18.0 0.8 37.5 23.1 0.8 2.8 22.6 9.8 105.5 38.5 56.2 1.4 0.1 Landsdel København by 1.3 24.0 2.7 228.7 19.0 19.6 128.3 0.6 55.0 20.4 Landsdel Københavns omegn 0.8 62.1 1.2 57.3 8.6 125.5 170.9 15.2 24.5 2.3 11.5 107.6 1.4 2.3 0.7 26.4 0.3 243.7 29.7 118.5 24.1 Landsdel Østjylland 12.6 35.2 0.7 46.0 3.3 4.4 0.5 685.0 69.1 3.9 58.6 29.4 660. Tabel 117 Beskæftigede fordelt efter køn.7 21.7 14.8 29.0 35.8 194.5 69.6 35.1 1.0 283.9 1.3 230.7 0.8 44.2 117.4 39.1 146.6 99.1 4.3 0.0 82.3 9.7 4.5 7.5 35.

9 8.0%.1 139.8 1.2 16-19 år 0.3 0.0 0.8 62.2 187.7 0.3 2.0 403.3 138.0 6. Flere tal og oplysninger findes på www.0 11.0 1 786.5 0.3 139.6 0.1 65-66 år 5.7 7.3 4.3 299.3 9.8 3.1 668.2 24.4 25-29 år 5.0 0.3 0.3 6.8 0.0 12.0 50-54 år 21.0 1.8 0.0 4.5 154.7 0.1 7.8 83.8 45-49 år 6.7 157.1 368.6 0.5 5.3 55-59 år 6. Løn.1 3.2 Kvinder i alt 48.0 5.0 673.3 6.9 55.6 0.7 Under 16 år 0. Tabel 118 Befolkningen fordelt efter køn. Tilbage.9 2 917.1 387.4 3.9 80.3 30-34 år 14.8 11.3 58.7 8.0 19.7 186.8 I alt 16-64 år 158.6 På grund af nyt datagrundlag er tidspunktet for næste offentliggørelse ikke fastlagt.6 0. styrken fæller styrken styrken tusinde personer Mænd og kvinder i alt 187.0 0.0 56.7 238.4 1.9 80.0 35.1 31.6 5 475.8 345.8 3.0 0.6 0.5 58.0 0.8 10.8 300.6 1 755.2 9.2 20-24 år 2.9 79.0 4.0 21.9 0. Pen.0 2.6 320.7 152.5 16.6 428. arbejds. løse tidigt trækning sionister uden for dende tagere uden for fra arbejds- ægte.5 0.6 0.1 130.0 269.Microsoft Word − Tabel118.7 45-49 år 23.7 0.4 14.0 17.0 7.4 0.1 355.9 0.2 67 år + 23.2 5.5 4.5 1 339.8 32.6 6.2 0.0 4.5 0.5 2.0 160.0 0.0 Under 16 år 0.0 14.6 732.2 577.8 0.7 Mænd i alt 16-64 år 114.2 0.4 3.5 2.5 0.9 35-39 år 14.0 0.3 2.0 0.5 65-66 år 6.5 35-39 år 20.9 0.8 28.9 343.0 9.8 0.5 138.2 0.9 18.7 59. I alt Midler.3 50-54 år 6.7 171.4 1 540.3 3.8 2.7 7.4 1 461.5 13.0 16.0 2.5 313.2 36.0 152.6 167.3 4.9 266.7 2.7 0.3 96.2 191.2 160.9 1.3 529.2 63.4 3.3 18.2 1.0 6.7 50-54 år 15.0 16.0 3.5 0.2 0. arbejds.9 149.3 373.7 150.0 10.1 122.5 0.0 20.4 0.statistikbanken.4 Under 16 år 0.7 25-29 år 7.2 0.0 41.1 12.4 93.0 6.3 263.1 1 341.3 8.3 0.1 149.0 182.1 3.2 0.5 178.0 0.7 7.8 5.7 286.7 0.2 0.9 0.3 0.dk/ras207 122 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2009 .0 7.0 19.2 25-29 år 1.5 60-64 år 15.3 0.2 4.0 88.7 184.1 13.0 12.6 10.8 4.3 0.4 59. Arbejds.6 58.4 379.0 673.9 156.4 8.1 33.0 27.7 9.2 40-44 år 7.8 2.9 3.0 50.1 0.2 123.5 2 576.5 329.6 0.3 2.8 1.4 93.1 Kvinder i alt 16-64 år 43.0 177.8 16.5 180.1 408.1 174.3 138.0 78.9 556.0 1.0 14.0 2.2 191.9 196.0 135.4 65-66 år 1.2 0. 2008 I arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolk- ningen Selv.1 158.1 59.0 160.3 48.0 0.9 0.6 2 663.7 67 år + 3.4 5.0 81.8 28.0 0.4 135.7 140.9 183.9 7. Andre i alt stændige arbej.7 30-34 år 4.7 210.9 6.6 1.8 55-59 år 21.3 0.6 0.9 45-49 år 16.4 0.6 13.3 0.1 251.0 15.4 7.0 2.4 0.2 1 085.0 1.7 0.4 128.6 323.5 1 317.9 307.0 26.9 128.4 3.0 38.8 0.doc (X:80.1 0.7 303.3 0.8 154. mod.0 513.1 0.1 20-24 år 2.5 4.6 2.0 0.7 0.3 40-44 år 25.9 0.0 1 050.4 0.0 0.1 0.6 2 763.7 1.1 0.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.1 59.4 55-59 år 16.4 165.2 177.9 9.0 150.6 23.6 160.0 53.0 0.0 25.4 195.0 0.2 33.1 0.1 26.4 0.3 6.0 1 259.0 230.2 223.7 162.8 Mænd i alt 139.0 4.5 58.0 19.8 0.2 4.8 7.8 0.4 159.7 124.1 22.3 290.6 10.2 0.1 5.8 4.2 5.0 2 712.0 1 291.3 0.6 30-34 år 10.5 314.0 2.0 419.9 4.6 7.0 1.2 0.8 0.0 110.7 0.9 0.2 985.9 217.2 0.0 0.9 1.8 169.4 4.0 44.6 28.0 46.6 67 år + 19.0 80.1 20-24 år 0.6 3 542.0 11.2 8.2 0.8 0.4 0.8 279.0 19.9 2 800.9 4.3 146.5 0.0 536.5 56.5 37.4 5.0 119.3 0.0 10.3 60-64 år 20.9 0.8 0.5 16-19 år 0.3 4.2 3.1 100.0 0.3 93.5 1 377.4 2.1 10.0 134.1 258.3 31.3 149. Y:80.1 0.0 0.2 115. Med.0 128.0 114.6 0.4 183.3 379.7 16-19 år 0.8 60-64 år 4.1 40-44 år 17.5 138.0 35.1 79.6 0.0 129. alder og socioøkonomisk status.0 3.5 0.0 35.2 0.5 362.7 1 371.6 35-39 år 5.5 187.

9 Jugoslavien (ex.0 7.7 Iran 10 597 6 450 5 879 60.9 35.) 9 951 6 021 5 502 60. Beskæf. I alt Midler.6 Region Midtjylland 32.9 91.0 17 235 8 181 7 016 47.4 56.9 7.1 288.2 1 237.3 3. bopæl og socioøkonomisk status.8 3 542 047 2 800 250 2 740 391 79.1 110. mod.2 24. Christiansø.8 670.1 594.7 17.2 196.4 288.0 69.4 459.8 0.4 Indvandrere fra: Vestlige lande 105 148 69 697 67 301 66.8 7.9 67.2 46.0 9.0 0.1 10. Andre i alt stændige arbej.6 6.7 0.4 9 465 5 488 4 947 58.8 Mænd i alt 139.6 58.Erhvervs.5 358.0 1.statistikbanken.2 985.6 134.1 1 645.7 4.1 77.3 0.7 34 638 24 553 23 502 70.6 67. løse tidigt trækning sionister uden for dende tagere uden for fra arbejds- ægte.6 5 475.9 6.4 15 644 9 643 9 198 61. Beskæf.8 Efterkommere 33 434 23 697 22 637 70.9 Ikke-vestlige lande 200 886 119 641 107 270 59.5 38.6 98.2 123. arbejds.8 9.6 57.1 144.2 152.3 10 029 6 058 5 526 60.2 4. styrken fæller styrken styrken tusinde personer Mænd og kvinder i alt 187.5 55.3 5.8 Region Sjælland 30.8 209.3 Region Syddanmark 30.4 28 993 19 223 17 335 66.0 385.4 12.4 Region Syddanmark 39.statistikbanken.8 Irak 16 433 7 419 6 075 45.7 1 371.5 64.8 333. Med. Y:80.2 410.8 78.dk/ras1f og ras207 Statistisk Årbog 2009 Arbejdsmarked og løn 123 .4 14.8 4.0 7.6 Tyrkiet 28 719 18 843 16 479 65.5 622.3 Region Sjælland 7.7 1.1 290.5 138. ningen styrken tigede frekvens tigelses- frekvens frekvens personer pct.6 295.Erhvervs.8 28.1 0.8 79.4 3.4 1 Inkl.5 40.7 Region Hovedstaden 36.4 10.0 57.9 2 917. Hele befolkningen 3 530 083 2 789 845 2 709 577 79.2 37.4 434. Flere tal og oplysninger findes på www. Arbejds.8 570.0 76.3 208.0 152.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Arbejds.5 1 194.5 3.7 Region Midtjylland 43.2 51.7 616.7 413.1 Region Hovedstaden 16.1 Region Syddanmark 9.4 59.8 96.6 2 663.1 68.2 10.5 276.Microsoft Word − Tabel119.0 5.7 56.8 1.7 11.3 205.0 144.9 67. Løn.6 272.9 273.3 10.3 11.5 841. Tabel 119 Befolkningen fordelt efter køn.5 11 347 5 044 4 407 44.2 819.0 303.doc (X:80. Pen.8 Region Hovedstaden 52.0 18.6 21.4 208 698 126 634 116 769 60.0 114 416 76 051 74 215 66.5 1 377.2 298.9 64. Flere tal og oplysninger findes på www.1 197. Befolk.1 320.8 138.1 668.3 64.1 1.4 13.1 408.5 164.3 202.7 289.5 13.1 33.1 Libanon 11 332 4 859 4 017 42.0 406.5 30.7 3 184 295 2 573 012 2 525 905 80.3 59.6 86.dk/ras207 Tabel 120 16-64-årige fordelt efter herkomst og arbejdsmarkedstilknytning 2007 2008 Befolk.2 137.4 1 540.3 0.9 80.0 Region Nordjylland 21.9 17.9 13.6 0.5 10 699 6 631 6 197 62.8 Pakistan 9 422 5 581 4 840 59.9 188.1 305.6 53. arbejds.5 Region Sjælland 23.4 34.4 12.9 27.8 1.3 5.6 97.1 Region Nordjylland 4.0 Bosnien-Hercegovina 14 954 9 180 8 583 61. Beskæf.8 0.0%.9 112.4 57. 2008 I arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolk- ningen Selv.1 1 341.5 13.0 673.6 18.2 1. Arbejds.0 32.6 620.7 0.0 1 291.4 Kvinder i alt 48.4 21.1 Region Midtjylland 10.2 817.3 31.5 159.9 Region Nordjylland 16.8 893.5 578. Tilbage.0 2 712.3 19.0 52.1 59.9 Personer af dansk oprindelse 3 190 615 2 576 810 2 512 369 80.6 804.3 4.1 9.1 144.8 40.5 406.3 Somalia 8 411 3 905 2 909 46. På grund af nyt datagrundlag er tidspunktet for næste offentliggørelse ikke fastlagt.9 7.9 1.0 22.3 312.2 577.3 På grund af nyt datagrundlag er tidspunktet for næste offentliggørelse ikke fastlagt.7 427. Beskæf- ningen styrken tigede frekvens tigelses.4 93.8 33.4 225.6 414.7 616.2 164.6 2 763.4 600.3 7.9 129.4 230. personer pct.9 55.5 58.6 8 627 4 295 3 501 49.

1 . På grund af nyt datagrundlag er tidspunktet for næste offentliggørelse ikke fastlagt. sektor og arbejdsomfang 2007 2008 Mænd Kvinder Mænd Kvinder personer I alt Inkl. Y:80.Microsoft Word − Tabel121.dk/rasoff11 124 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2009 .0%. Flere tal og oplysninger findes på www. uoplyst og udlandssektoren.statistikbanken. Tabel 121 Lønmodtagere fordelt efter køn. 1 Heltid 3 1 .doc (X:80.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. 52 012 31 232 50 062 31 922 Heltid 48 337 28 230 46 545 28 990 Deltid 3 675 3 002 3 517 2 932 Offentlig forvaltning og service i alt 249 009 605 249 243 413 597 471 Heltid 218 637 547 070 212 972 539 307 Deltid 30 372 58 179 30 441 58 164 Stat 97 454 84 518 103 036 94 676 Heltid 84 600 73 461 90 044 82 232 Deltid 12 854 11 057 12 992 12 444 Sociale kasser og fonde 690 1 798 672 1 754 Heltid 666 1 737 635 1 689 Deltid 24 61 37 65 Regioner 47 102 147 374 27 697 105 177 Heltid 42 419 137 424 25 402 99 021 Deltid 4 683 9 950 2 295 6 156 Kommuner 103 763 371 559 112 008 395 864 Heltid 90 952 334 448 96 891 356 365 Deltid 12 811 37 111 15 117 39 499 Udlandssektoren 3 2 . 1 Deltid . - 1 Inkl. uoplyst og udenlandssektoren1 1 356 142 1 270 249 1 371 771 1 291 287 Heltid 1 171 082 1 059 683 1 179 887 1 074 400 Deltid 185 060 210 566 191 884 216 887 Privat 1 055 047 633 745 1 078 296 661 893 Heltid 904 039 484 365 920 370 506 102 Deltid 151 008 149 380 157 926 155 791 Den offentlige sektor i alt 301 021 636 481 293 475 629 393 Heltid 266 974 575 300 259 517 568 297 Deltid 34 047 61 181 33 958 61 096 Offentlige selskaber mv.

8 Landsdel Københavns omegn 132 036 9 741 31 427 32 236 42 217 9 543 2 390 974 3 235 273 14.9 Mænd i alt 1 496 911 148 004 421 366 258 098 275 534 141 297 77 473 46 165 122 081 6 893 21.0 Landsdel Sydjylland 198 353 21 114 59 057 33 653 34 106 19 358 8 790 4 610 16 544 1 121 21.2 Landsdel Sydjylland 168 462 11 520 61 596 31 589 30 995 16 233 6 463 2 937 7 045 84 14.: Regioner og landsdele angiver de beskæftigedes bopæl.9 Region Midtjylland 299 983 19 884 109 602 54 467 56 912 25 627 12 789 7 646 12 888 168 15.og Sydsjælland 134 944 10 103 42 095 19 141 24 406 12 461 6 916 4 460 15 300 62 20.6 Region Midtjylland 648 469 56 102 214 083 111 828 118 204 55 622 30 251 19 858 41 268 1 253 18.Microsoft Word − Tabel122 (X:80.1 Landsdel Vest.8 Region Hovedstaden 417 672 18 532 160 285 98 972 82 349 31 010 12 835 5 338 8 002 349 11.2 Landsdel Østsjælland 64 520 6 267 10 968 6 394 10 890 11 990 9 886 4 898 3 098 129 24.1 Landsdel Nordsjælland 118 668 12 424 21 075 13 289 23 760 21 923 12 695 7 105 6 094 303 22. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort maj 2009.2 Region Sjælland 415 140 38 414 104 451 50 922 69 286 47 245 32 454 19 110 52 527 731 24. 2007 Pendling Ingen Indtil 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 Over 50 Ikke Gennem- i alt pendling 5 km km km km km km km beregnet snit Mænd og kvinder i alt 2 821 641 228 275 899 840 514 675 525 855 258 045 133 902 75 500 177 642 7 907 18.4 Landsdel Nordjylland 132 510 9 082 48 745 21 608 24 939 12 526 6 138 3 326 5 940 206 15.4 Kvinder i alt 1 324 730 80 271 478 474 256 577 250 321 116 748 56 429 29 335 55 561 1 014 14.og Sydsjælland 290 468 28 718 77 939 36 747 46 933 25 196 15 318 11 137 47 900 580 25. Flere tal og oplysninger findes på www.1 Landsdel Vest.dk/afstb1 og afstb2 Statistisk Årbog 2009 Arbejdsmarked og løn 125 .1 Region Nordjylland 291 639 26 808 96 874 45 980 51 715 27 393 13 992 8 083 19 366 1 428 19.5 Region Syddanmark 279 469 19 241 102 203 54 608 50 252 25 065 10 501 5 490 11 902 207 14.8 Landsdel Østjylland 198 581 12 407 70 479 39 572 37 279 15 846 8 421 5 363 9 103 111 15.1 Landsdel Nordjylland 291 639 26 808 96 874 45 980 51 715 27 393 13 992 8 083 19 366 1 428 19.1 Landsdel Nordsjælland 110 767 6 987 28 132 16 586 25 329 18 575 8 704 3 942 2 468 44 16.2 Landsdel Sydjylland 366 815 32 634 120 653 65 242 65 101 35 591 15 253 7 547 23 589 1 205 18. Tabel 122 Pendlingsafstande for beskæftigede.5 Landsdel Nordjylland 159 129 17 726 48 129 24 372 26 776 14 867 7 854 4 757 13 426 1 222 23.1 Landsdel Københavns omegn 256 014 14 838 74 257 65 233 76 300 15 770 3 469 1 376 4 448 323 12.5 Landsdel Vestjylland 123 962 14 517 41 256 17 283 21 265 11 030 5 434 3 529 9 317 331 19.2 Landsdel Østjylland 224 524 21 701 63 225 40 078 40 027 18 965 12 028 8 683 19 063 754 21.0 Landsdel Vest.9 Anm.2 Landsdel Østjylland 423 105 34 108 133 704 79 650 77 306 34 811 20 449 14 046 28 166 865 18.3 Landsdel Københavns omegn 123 978 5 097 42 830 32 997 34 083 6 227 1 079 402 1 213 50 10.2 Landsdel Fyn 111 007 7 721 40 607 23 019 19 257 8 832 4 038 2 553 4 857 123 15.og Sydsjælland 155 524 18 615 35 844 17 606 22 527 12 735 8 402 6 677 32 600 518 31.9 Landsdel København by 355 860 17 339 155 824 96 128 51 462 14 031 7 093 2 487 10 587 909 12.0 Region Nordjylland 132 510 9 082 48 745 21 608 24 939 12 526 6 138 3 326 5 940 206 15.8 Region Nordjylland 159 129 17 726 48 129 24 372 26 776 14 867 7 854 4 757 13 426 1 222 23.0 Landsdel Fyn 127 458 13 093 36 443 23 471 21 656 10 892 5 501 3 434 11 510 1 458 23.4 Region Syddanmark 605 280 53 448 197 703 111 732 106 014 55 315 24 792 13 534 39 956 2 786 18.9 Landsdel København by 173 679 5 797 85 443 47 954 21 124 5 212 2 856 993 4 058 242 10.1 Landsdel Nordsjælland 229 435 19 411 49 207 29 875 49 089 40 498 21 399 11 047 8 562 347 19.2 Region Hovedstaden 443 441 34 971 126 444 95 241 98 287 41 460 19 578 9 577 16 523 1 360 16.4 Landsdel København by 182 181 11 542 70 381 48 174 30 338 8 819 4 237 1 494 6 529 667 13.8 Landsdel Fyn 238 465 20 814 77 050 46 490 40 913 19 724 9 539 5 987 16 367 1 581 19.9 Region Midtjylland 348 486 36 218 104 481 57 361 61 292 29 995 17 462 12 212 28 380 1 085 20.5 Landsdel Østsjælland 124 672 9 696 26 512 14 175 22 353 22 049 17 136 7 973 4 627 151 21. Y:80.5 Landsdel Vestjylland 225 364 21 994 80 379 32 178 40 898 20 811 9 802 5 812 13 102 388 17.5 Landsdel Bornholm 10 556 1 264 3 561 1 542 1 972 1 175 256 4 665 117 27.4 Landsdel Vestjylland 101 402 7 477 39 123 14 895 19 633 9 781 4 368 2 283 3 785 57 14.statistikbanken.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.0%.9 Region Syddanmark 325 811 34 207 95 500 57 124 55 762 30 250 14 291 8 044 28 054 2 579 21.3 Landsdel Østsjælland 60 152 3 429 15 544 7 781 11 463 10 059 7 250 3 075 1 529 22 18.9 Region Sjælland 195 096 13 532 57 639 26 922 35 869 22 520 14 166 7 535 16 829 84 19.5 Landsdel Bornholm 19 804 1 915 7 441 2 977 3 785 2 171 452 5 928 130 21.4 Landsdel Bornholm 9 248 651 3 880 1 435 1 813 996 196 1 263 13 15.1 Region Hovedstaden 861 113 53 503 286 729 194 213 180 636 72 470 32 413 14 915 24 525 1 709 14.5 Region Sjælland 220 044 24 882 46 812 24 000 33 417 24 725 18 288 11 575 35 698 647 28.

doc (X:80.Microsoft Word − Tabel123. Flere tal og oplysninger findes på www. Y:80. Tabel 123 Ind.dk/rasa1 og rasb1 126 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2009 .og udpendling for større kommuner.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. 2008 Personer med arbejdssted Beskæftigede personer Nettoindpendling i området med bopæl i området Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt personer Region Hovedstaden 492 314 452 584 944 898 447 750 423 350 871 100 44 564 29 234 73 798 Region Sjælland 180 653 169 699 350 352 220 897 196 730 417 627 -40 244 -27 031 -67 275 Region Syddanmark 322 715 283 981 606 696 328 471 283 606 612 077 -5 756 375 -5 381 Region Midtjylland 352 174 304 646 656 820 353 524 307 088 660 612 -1 350 -2 442 -3 792 Region Nordjylland 157 664 133 858 291 522 161 060 135 089 296 149 -3 396 -1 231 -4 627 Landsdel København by 208 162 206 183 414 345 185 428 177 420 362 848 22 734 28 763 51 497 København 173 147 172 624 345 771 145 812 137 988 283 800 27 335 34 636 61 971 Frederiksberg 17 976 21 550 39 526 25 517 25 887 51 404 -7 541 -4 337 -11 878 Landsdel Københavns omegn 177 815 145 621 323 436 133 202 125 182 258 384 44 613 20 439 65 052 Ballerup 22 386 18 367 40 753 12 007 11 331 23 338 10 379 7 036 17 415 Gentofte 18 434 20 438 38 872 17 824 17 771 35 595 610 2 667 3 277 Gladsaxe 18 621 15 760 34 381 16 473 15 656 32 129 2 148 104 2 252 Høje-Taastrup 18 514 13 840 32 354 13 155 11 712 24 867 5 359 2 128 7 487 Lyngby-Taarbæk 18 459 15 670 34 129 13 402 12 871 26 273 5 057 2 799 7 856 Landsdel Nordsjælland 96 109 91 580 187 689 118 640 111 447 230 087 -22 531 -19 867 -42 398 Helsingør 11 810 11 851 23 661 15 659 14 708 30 367 -3 849 -2 857 -6 706 Landsdel Bornholm 10 228 9 200 19 428 10 480 9 301 19 781 -252 -101 -353 Landsdel Østsjælland 51 919 48 843 100 762 64 577 60 161 124 738 -12 658 -11 318 -23 976 Roskilde 20 905 21 178 42 083 22 282 20 941 43 223 -1 377 237 -1 140 Landsdel Vest-og Sydsjælland 128 734 120 856 249 590 156 320 136 569 292 889 -27 586 -15 713 -43 299 Guldborgsund 13 518 13 095 26 613 16 222 14 150 30 372 -2 704 -1 055 -3 759 Holbæk 14 749 15 063 29 812 19 096 17 055 36 151 -4 347 -1 992 -6 339 Næstved 17 332 17 727 35 059 22 228 19 652 41 880 -4 896 -1 925 -6 821 Slagelse 18 719 16 777 35 496 20 379 17 984 38 363 -1 660 -1 207 -2 867 Landsdel Fyn 120 177 110 161 230 338 128 826 113 178 242 004 -8 649 -3 017 -11 666 Odense 50 834 51 466 102 300 49 353 45 284 94 637 1 481 6 182 7 663 Landsdel Sydjylland 202 538 173 820 376 358 199 645 170 428 370 073 2 893 3 392 6 285 Esbjerg 33 750 28 606 62 356 31 755 27 421 59 176 1 995 1 185 3 180 Kolding 28 140 23 783 51 923 25 271 22 196 47 467 2 869 1 587 4 456 Sønderborg 19 632 18 312 37 944 20 084 17 552 37 636 -452 760 308 Vejle 28 983 27 458 56 441 29 861 26 234 56 095 -878 1 224 346 Aabenraa 15 935 14 378 30 313 16 257 13 877 30 134 -322 501 179 Landsdel Østjylland 221 739 199 057 420 796 228 364 203 883 432 247 -6 625 -4 826 -11 451 Horsens 23 123 20 003 43 126 22 835 19 839 42 674 288 164 452 Randers 23 062 21 951 45 013 26 020 22 390 48 410 -2 958 -439 -3 397 Silkeborg 22 328 20 333 42 661 24 997 22 015 47 012 -2 669 -1 682 -4 351 Skanderborg 13 429 11 445 24 874 16 118 14 571 30 689 -2 689 -3 126 -5 815 Århus 95 023 87 429 182 452 82 361 77 543 159 904 12 662 9 886 22 548 Landsdel Vestjylland 130 435 105 589 236 024 125 160 103 205 228 365 5 275 2 384 7 659 Herning 26 318 21 305 47 623 24 909 20 804 45 713 1 409 501 1 910 Holstebro 16 841 15 399 32 240 16 678 14 292 30 970 163 1 107 1 270 Ringkøbing-Skjern 18 931 14 410 33 341 17 759 14 168 31 927 1 172 242 1 414 Viborg 29 578 23 960 53 538 26 968 22 681 49 649 2 610 1 279 3 889 Landsdel Nordjylland 157 664 133 858 291 522 161 060 135 089 296 149 -3 396 -1 231 -4 627 Frederikshavn 17 533 14 432 31 965 17 104 14 430 31 534 429 2 431 Hjørring 16 863 15 168 32 031 18 315 15 616 33 931 -1 452 -448 -1 900 Aalborg 56 885 50 177 107 062 53 412 46 493 99 905 3 473 3 684 7 157 På grund af nyt datagrundlag er tidspunktet for næste offentliggørelse ikke fastlagt.statistikbanken.0%.

69 60 år + 8.78 7.43 11.51 40-44 år 6.32 15.75 13.60 9.dk/fra05 Tabel 125 Fravær på grund af egen sygdom fordelt efter arbejdsfunktion.18 12.56 11.80 14.49 3.68 45-49 år 7.76 7. fuldtidsansat I alt 8.87 13.38 8.23 11.40 Andet arbejde 12.88 10.93 9. Flere tal og oplysninger findes på www.61 13.83 7.03 7.60 7.74 14.80 7.68 7.14 11.76 14.69 6. da statistikken endnu er ny og metoden løbende forbedres.45 11.64 13.dk/fra01 Statistisk Årbog 2009 Arbejdsmarked og løn 127 ..0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.67 8.statistikbanken.: Sammenligning mellem den private og den offentlige sektor skal tages med forbehold.21 9.25 20-24 år 7.24 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 10.: Sammenligning mellem den private og den offentlige sektor skal tages med forbehold.01 10.50 8.97 Militært arbejde 7.22 10.71 10. organisationer og den offentlige sektor 4.84 5.39 11.38 50-54 år 7.96 9..05 11.65 55-59 år 8.94 13.06 13. Tabel 124 Fravær på grund af egen sygdom.04 9. Y:80.83 8.70 14.11 11.. .78 8.og omsorgsarbejde 11.10 11.22 25-29 år 6.43 12.31 8.71 9. 2007 Den Den Den statslige kommunale private sektor sektor sektor fraværsdage pr.18 13.26 15.80 10.67 Kontorarbejde 12.97 14.25 8.97 .42 9.40 .43 8.82 Højt kvalifikationsniveau 6. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort december 2009.23 7.92 7.27 9.76 11.57 12.0%.Microsoft Word − Tabel124 (X:80.statistikbanken. 2007 Den statslige sektor Den kommunale sektor Den private sektor Mænd Kvinder i alt Mænd Kvinder i alt Mænd Kvinder i alt fraværsdage pr.30 9.81 15.43 10.54 9.39 17. Ledelse på øverste plan i virksomheder.46 35-39 år 6.07 8.28 13.83 11.59 10.64 9.35 10.68 Detailsalg.43 9.66 9.70 14.09 7.83 12. Flere tal og oplysninger findes på www.21 10.47 Arbejde i landbrug.74 7.29 9..62 9.80 8. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort december 2009.16 7.81 11.27 8.19 8.86 8.94 13.71 Håndværkspræget arbejde 11.71 11. gartneri mv.94 9.71 9.46 30-34 år 5.05 10.58 7.og anlægsarbejde 11.76 10.62 14. da statistikken endnu er ny og metoden løbende forbedres.04 13.45 9.01 8. 9.27 13.15 7.27 7.og maskinoperatørarbejde samt transport.33 10.27 10.05 9.54 8.86 12.44 7.60 Anm.19 år 7.20 9. service. fuldtidsansat Alder i alt 7.53 Anm.00 13.12 Proces.

81 104 513 33 342 Kontorarbejde 138 831 218. kr.78 29 826 27 548 Kvinder 75 093 176.88 185.28 489 28 283 Kvinder 426 188.63 203. Nedre Median Øvre pension2 kvartil kvartil beløb i kr.23 284.27 238.48 282.88 170.59 352.90 260.18 215.12 360.35 192.77 215.70 251.69 218.03 370.88 189.57 286.71 185.88 306.49 211.29 262.25 127 942 41 274 Kvinder 107 216 254. 2 Indeholder lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag.og maskinoperatørarbejde 150 034 211.51 160.20 187. 1 Beregnet for en arbejdsuge på 37 timer. Fortjeneste ekskl.19 268.81 183.12 340.67 334. Tabel 126 Løn opdelt efter arbejdsfunktion.69 184.89 194.17 43 661 23 734 Arbejde i landbrug.36 224.74 185.10 209.37 219.92 157. privat sektor.35 167.: Tabellen omfatter samtlige lønmodtagere ekskl. Månedsløn ansæt.33 320.16 28 581 31 852 Kvinder 8 375 196.71 169.54 399.97 178.15 172. Gns.statistikbanken.66 203.55 218.36 266.56 7 865 24 566 Andet arbejde 162 508 194. præsteret time. gartneri mv.67 189.58 43 037 59 333 Kvinder 11 153 339.44 249.15 185.34 26 022 28 833 Kvinder 34 643 194.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.41 305 425 31 539 Ledelsesarbejde på højt niveau 54 665 423.58 696 27 419 Mænd 1 395 200.83 241.56 412 760 40 122 Kvinder 419 425 230.76 298.96 76 765 47 693 Kvinder 36 909 309.97 153.49 222.11 207.98 199.65 254.96 191. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort oktober 2009.Microsoft Word − Tabel126 (X:80.64 199.80 117 118 29 099 Mænd 52 249 222.05 219.10 180.93 225.67 193.47 529.08 227.03 25 570 27 733 Kvinder 47 119 175.03 161.62 177.62 192.48 136.76 205.48 11 015 44 694 Højt kvalifikationsniveau 118 777 342.0%.53 180.97 443.97 245. Y:80.64 139.98 229.86 211.58 253.93 260.98 423.30 194.10 718 185 36 732 Mænd 774 410 268.75 191.93 243. Flere tal og oplysninger findes på www.21 54 052 56 534 Mænd 43 512 443.37 193.24 180.93 227. genetillæg Antal Løn neste inkl.80 284.94 31 071 31 451 Mænd 139 996 231.57 205.44 2 490 26 464 Proces.95 202.99 38 853 26 586 Mænd 115 389 201.87 207.88 178.29 112 406 45 516 Mænd 81 868 355. alle tid.18 171.dk/lon02 128 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2009 . 2007 Antal Pr.24 257.52 216.og servicearbejde 135 342 185.51 338.62 290.69 161.og fastlønnede for fastlønnede1 telses- forhold Fortje.64 146.35 148.76 308.78 325.41 207 25 122 Håndværkspræget arbejde 148 371 229.71 163.58 215.92 33 887 27 979 Mænd 115 391 215.60 233.54 243.90 175.77 412. unge under 18 år og elever. I alt 1 193 835 255.27 354.00 399.20 217.82 185.61 185.39 162.99 73 487 25 509 Mænd 60 249 195.42 286.52 210.15 13 283 23 986 Anm.16 39 164 30 171 Kvinder 86 582 216.76 223.06 504.05 180.20 161.41 200.46 171.92 214.70 169.68 232 455 37 849 Mænd 136 367 309.17 158.96 354. 1 821 197.97 77 954 28 590 Salgs.64 35 641 40 450 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 243 583 286.

78 211.33 240.08 227.50 180.79 183. 2007 Antal Pr.10 718 185 36 732 Mænd 774 410 268.44 238.77 274.49 9 402 37 121 Kvinder 6 429 233.59 170.39 386. præsteret time.98 206 366 41 696 Mænd 170 723 321. Månedsløn ansæt.13 247. privat sektor.58 190 33 918 Mænd 145 247.81 278.54 226.61 111 479 46 599 Kvinder 122 160 255.24 63 32 387 Anm.70 251. Fortjeneste ekskl.81 172.og vandforsyning 8 639 310.37 276.84 242.90 354.81 259.60 196.82 261.36 219.47 269.55 185.91 22 409 37 384 Mænd 91 835 246.80 284.78 345.03 83 697 33 591 Mænd 80 378 251.51 183.96 362.64 262.73 187.50 92 768 40 268 Kvinder 91 311 223.03 378.82 269.37 17 015 39 472 Kvinder 7 967 222.48 224.38 315.16 104 004 41 935 Mænd 115 080 312.93 225.18 287.57 213.48 249.89 235.38 250. Gns.45 307. kr.11 222.: Tabellen omfatter samtlige lønmodtagere ekskl.45 349.Microsoft Word − Tabel127 (X:80.61 172.17 168.35 187. Nedre Median Øvre pension2 kvartil kvartil beløb i kr.26 175. Y:80.05 219.24 40 167 49 460 Kvinder 48 344 288.93 279.91 289.42 217.70 169.56 311.14 181.42 265.48 5 649 31 194 Forretningsservice 182 467 285.09 214.32 127 34 592 Kvinder 83 227.33 259.92 182.90 214.63 231.04 330.56 412 760 40 122 Kvinder 419 425 230.64 2 488 48 126 Mænd 3 894 327.04 231.89 247. unge under 18 år og elever.39 231.97 261.73 299.16 240.06 198.07 2 465 35 267 Bygge og anlæg 99 802 244.45 201.29 259.38 257.59 70 033 34 547 Mænd 43 867 267.64 47 144 36 971 Udlejning og ejendomsformidling 19 914 251.61 260.93 148.32 51 196 31 837 Energi.76 15 051 34 761 Mænd 13 485 261.27 259.08 295.18 228.36 249.54 5 394 30 280 Handel.13 241.60 243.29 281.50 308.80 245.08 232.27 270. post og tele 117 402 243.og fastlønnede for fastlønnede1 telses- forhold Fortje.87 240.36 161.81 241.57 202.52 40 602 32 330 Uoplyst aktivitet 228 241.94 201.79 293. Tabel 127 Løn opdelt efter branche.81 432.38 300.15 282.65 375.73 29 431 37 117 Kvinder 51 181 240. alle tid.55 185.70 304.dk/lon04 Statistisk Årbog 2009 Arbejdsmarked og løn 129 .01 309.76 264. genetillæg Antal Løn neste inkl.25 263.87 220.10 277.80 215.82 272.57 261.93 101 572 36 297 Kvinder 106 606 203.84 319.19 214.69 200.82 371.28 269.96 52 361 35 811 Kvinder 37 024 224.51 87 311 43 081 Mænd 42 158 377.92 180.58 554 38 343 Industri 312 265 248.25 31 336 29 440 Finansiering og forretningsservice 292 883 294.52 201.97 227.81 254.72 219. 1 Beregnet for en arbejdsuge på 37 timer.03 171.11 207.77 222. Flere tal og oplysninger findes på www.12 197.05 377.01 143 964 37 419 Mænd 220 954 258.70 222. 2 Indeholder lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag.43 6 066 42 245 Kvinder 2 482 272.29 241.57 197.04 42 094 34 265 Offentlige og personlige tjenester 95 048 253.statistikbanken. 3 Landbrug og fiskeri indgår ikke i statistikken.52 94 887 35 025 Finansiering og forsikring 90 502 332.18 323.80 246.0%. fiskeri og råstofudvinding3 4 503 322.11 207.62 343.73 218.49 248.33 218. I alt 1 193 835 255.19 181.79 226.35 8 531 40 402 Mænd 6 157 324.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.02 180.87 320.74 222.29 262.69 275.03 223.21 198.90 263.51 180 498 32 872 Mænd 156 438 251.23 367.23 61 910 46 707 Kvinder 67 387 241.95 1 934 50 432 Kvinder 609 288.39 283.61 185.87 212.54 237.41 305 425 31 539 Landbrug.42 247.10 180.62 206.76 298.38 78 926 27 816 Transport.71 171. hotel og restauration 263 044 233. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort oktober 2009.35 287.82 222.93 260.93 188.28 252.48 283.65 179.74 222.

63 375.88 10 353 39 974 Kvinder 13 198 210.44 223.78 147.39 188.51 257.93 225.52 209.11 235.41 305.65 398.82 160.81 155.80 40 172 36 350 Mænd 43 653 270.14 281. Y:80.53 192.77 210.34 50 653 26 992 Almengymnasiale 77 290 248.76 313.22 212.02 202.33 333.11 207.75 212.06 281.53 436.42 400.25 314. Flere tal og oplysninger findes på www.48 484.09 172.13 326.36 218.06 202.18 429. Fortjeneste ekskl.56 412 760 40 122 Kvinder 419 425 230.39 265. I alt 1 193 835 255.03 239.21 273.83 8 507 45 664 Kvinder 10 810 249.97 465.22 334.68 303.32 16 877 36 789 Mænd 39 741 229.41 305 425 31 539 Grundskole 297 621 210.94 66 239 50 284 Mænd 44 863 402.57 206.00 160.Microsoft Word − Tabel128 (X:80.statistikbanken.65 51 952 49 427 Kvinder 28 573 275.29 262.22 186.51 193.08 227. Gns.22 111 559 29 815 Mænd 193 813 218.16 318.70 267. genetillæg Antal Løn neste inkl.: Tabellen omfatter samtlige lønmodtagere ekskl.86 299.72 417.44 220.95 212.43 225.08 252.80 284.05 13 975 38 261 Kvinder 17 861 223.05 256.76 298.46 264.17 218.56 232.59 205.30 244.92 127 991 29 741 Korte videregående 75 821 268.32 367.56 184.39 279. privat sektor.00 28 481 32 390 Mellemlange videregående 86 688 335.31 210.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.19 260.82 221.35 152.01 242.18 188.10 718 185 36 732 Mænd 774 410 268.68 9 049 33 415 Lange videregående 69 861 376.77 329.69 146.85 278.89 257.96 359.67 236.93 228.29 27 053 34 502 Mænd 25 082 261. unge under 18 år og elever. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort oktober 2009.13 206.48 241.94 182.33 248.83 203.90 249.82 357.92 324.97 164.43 165.63 190.90 335.75 154.62 177.97 199.84 18 748 30 633 Erhvervsgymnasiale 42 943 244.64 412. 2007 Antal Pr.06 166.61 185.32 165. Månedsløn ansæt. præsteret time.39 303.70 251.80 276. kr.85 239.60 266.53 230.25 321.25 13 078 30 324 Erhvervsfaglige 464 547 243.61 24 173 42 820 Forskeruddannelser 3 353 418.39 21 424 40 704 Kvinder 33 637 216.99 189. 2 Indeholder lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag.12 151.37 389.96 244.24 64 254 36 502 Mænd 45 247 283.38 472.09 315. Nedre Median Øvre pension2 kvartil kvartil beløb i kr. Tabel 128 Løn opdelt efter uddannelsesniveau.41 243.87 3 258 55 924 Mænd 2 489 430.og fastlønnede for fastlønnede1 telses- forhold Fortje.48 231.93 260.03 17 556 39 464 Mænd 11 962 321. alle tid.62 77 828 45 402 Mænd 58 115 361.57 230.16 275.01 42 066 54 231 Kvinder 24 998 327.33 375.59 173. 1 Beregnet for en arbejdsuge på 37 timer.04 221.79 428.10 180.33 387.82 2 406 57 660 Kvinder 864 384.28 216.09 249.12 195.85 6 524 31 138 Anm.78 327.21 379.05 219.0%.96 25 876 36 449 Bachelor 22 772 286.70 169.88 35 773 39 493 Kvinder 30 574 245.25 293 389 33 601 Mænd 309 445 253.dk/lon01 130 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2009 .19 284.71 165 398 36 188 Kvinder 155 102 222.04 60 906 31 868 Kvinder 103 808 194.97 208.61 383.74 193.31 272.99 852 50 754 Uoplyst 52 939 225.40 247.91 254.

49 202. gartneri mv.82 266.98 214.77 201.29 194.12 217.98 170. 2 Indeholder lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag. 2007 Antal Pr.06 308.20 166.36 199.65 4 887 29 216 Mænd 4 603 225.44 571 464 27 797 Ledelsesarbejde på højt niveau 21 192 340.74 188.89 182.93 323.98 193.87 197.64 33 412 21 780 Anm. Y:80.84 181.55 287.02 1 094 25 487 Mænd 1 013 196.86 186.57 330 27 791 Proces.26 190.39 213.96 368.90 1 912 27 718 Mænd 1 494 215. Månedsløn ansæt.90 239.28 187.65 224.23 185.og servicearbejde 259 568 188.68 159.00 336.71 187. unge under 18 år og elever.99 212. præsteret time.68 4 557 29 301 Kvinder 349 214.87 226.07 194.statistikbanken.52 190 836 28 269 Kontorarbejde 44 713 205.96 158.48 219.43 168.54 233. alle tid.32 299.08 176.80 174.og maskinoperatørarbejde 1 122 197. Fortjeneste ekskl.64 220.12 229.51 206.86 185.0%.29 105 24 817 Andet arbejde 62 667 179.Microsoft Word − Tabel129 (X:80.88 200.02 162.31 174.86 174.83 233.67 200.40 202.02 232.04 280.14 218.47 219.13 182.32 202.91 174.70 244.16 214.92 174.81 190.41 416.79 989 25 551 Kvinder 109 208.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. 1 Beregnet for en arbejdsuge på 37 timer.33 1 487 28 175 Kvinder 427 200.34 151.77 190.46 100 396 35 375 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 228 946 226. genetillæg Antal Løn neste inkl.70 253.64 10 709 40 683 Højt kvalifikationsniveau 159 632 283.26 254.78 231.52 242.og fastlønnede for fastlønnede1 telses- forhold Fortje.84 185.37 268.28 213.42 40 075 26 774 Salgs.93 224.84 57 241 23 391 Mænd 25 647 191.63 174.73 190.90 54 553 39 458 Kvinder 102 895 273.07 195 045 23 287 Arbejde i landbrug.28 729 060 28 982 Mænd 171 212 250. Tabel 129 Løn opdelt efter arbejdsfunktion.39 23 829 25 109 Kvinder 37 020 169.16 200.88 155.84 182. kr.47 165.46 376.59 145.53 201.59 10 451 51 748 Kvinder 10 712 301.13 262.97 208.23 223 889 28 561 Mænd 34 045 231.28 21 160 46 022 Mænd 10 480 381. regioner og kommuner.77 290. Gns.91 43 649 26 836 Mænd 3 896 204.88 198.85 229.42 154 949 36 862 Mænd 56 737 300.00 24 990 22 964 Kvinder 226 385 189.86 210.11 210. 1 921 212.24 214.87 186.dk/lon42 Statistisk Årbog 2009 Arbejdsmarked og løn 131 .36 200.48 256.83 199.59 216.72 205.30 425 25 812 Håndværkspræget arbejde 4 952 224.86 175.99 216.74 203.: Tabellen omfatter samtlige lønmodtagere ekskl.16 198.43 157 596 32 923 Kvinder 613 755 219.86 227.27 3 574 27 521 Kvinder 40 817 205.49 190.67 289.19 204.20 222.37 234. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort november 2009. I alt 784 967 226.26 276.41 241.53 33 053 30 140 Kvinder 194 901 225.66 212. Flere tal og oplysninger findes på www.97 170.91 207.09 334.53 195.20 268.09 162.90 185.00 176.22 300.06 220 035 23 252 Mænd 33 183 183.36 218. Nedre Median Øvre pension2 kvartil kvartil beløb i kr.99 241.02 163.41 175.

32 242.08 176.61 212.82 266.99 229.80 20 250 39 452 Kvinder 49 310 238.80 249.13 186.86 191.00 187.16 30 228 28 412 Mænd 19 195 214.94 209.24 238.15 241.0%.06 230.06 236. kr.28 214.83 175. Månedsløn ansæt.05 221.69 196.18 18 327 28 255 Kvinder 12 666 216. 2007 Antal Pr. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort november 2009.31 212. unge under 18 år og elever.63 159.68 176.43 157 596 32 923 Kvinder 613 755 219.14 219.85 215.41 241.64 106 072 29 921 Sociale institutioner 391 382 200.78 128 665 32 100 Mænd 23 352 330.39 322.71 244.15 11 901 28 706 Andre erhverv 27 509 206. Fortjeneste ekskl.83 233.08 164.72 205.10 213.54 262.55 127 021 32 147 Mænd 43 903 252. Nedre Median Øvre pension2 kvartil kvartil beløb i kr.31 163. Y:80.77 201.91 245.57 213.06 207.60 9 752 28 748 Kvinder 17 056 196.56 240.87 210.: Tabellen omfatter samtlige lønmodtagere ekskl. kultur og renovation 31 861 214.51 166.54 348 755 25 502 Mænd 53 885 205. genetillæg Antal Løn neste inkl.Microsoft Word − Tabel130 (X:80.36 218.05 267.39 48 958 31 400 Undervisning 132 678 245.35 253.38 402.99 241.dk/lon44 132 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2009 .59 177.49 173.17 251.28 729 060 28 982 Mænd 171 212 250.00 230.25 205.74 25 183 26 908 Mænd 10 453 218.57 189.95 192.73 234.38 277.01 306.14 85 626 31 391 Sundhedsvæsen 131 803 260. præsteret time.37 226. Gns.56 223.72 200.97 198.51 247.og fastlønnede for fastlønnede1 telses- forhold Fortje. 1 Beregnet for en arbejdsuge på 37 timer.66 242. 2 Indeholder lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag.35 185.91 174.06 197.52 289.76 265.16 191.49 221.69 256.01 260.85 199. Flere tal og oplysninger findes på www.59 166.45 176.83 22 593 41 752 Kvinder 108 451 245.65 193. I alt 784 967 226.04 220.13 204.59 69 208 33 908 Mænd 20 424 293.42 210.44 571 464 27 797 Offentlig administration 69 734 255.86 186. Tabel 130 Løn opdelt efter branche.61 257.statistikbanken.20 222.89 303 476 25 294 Foreninger.67 201.54 217.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.45 188.11 210. alle tid.63 45 279 26 857 Kvinder 337 497 200.12 15 431 25 393 Anm.28 198.96 41 395 33 631 Kvinder 88 775 241. regioner og kommuner.

45 180. 1 Beregnet for en arbejdsuge på 37 timer.39 177.70 206.71 212.77 201.86 186.08 143.58 402.43 207.08 254.96 197.22 289.88 186.58 246. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort november 2009.11 210.30 175.88 485.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.43 26 262 23 798 Erhvervsgymnasiale 10 943 187.79 172.77 2 413 30 732 Kvinder 7 944 197.96 161. præsteret time.66 1 961 29 726 Kvinder 4 919 213.97 6 162 28 385 Mænd 2 428 220. Nedre Median Øvre pension2 kvartil kvartil beløb i kr.33 181.08 176.82 229.64 186.81 141. Månedsløn ansæt.18 173.91 492.40 203.40 200.94 461.99 241.81 162.01 146.35 305. alle tid.66 194.74 9 030 26 568 Mænd 2 842 238.statistikbanken.83 144.71 207.33 172.53 213.58 205.40 185. Y:80.74 215.83 233.91 174.44 390.93 209.46 43 386 44 952 Mænd 18 938 383.02 168.99 213. Tabel 131 Løn opdelt efter uddannelsesniveau.59 169.22 181.86 221. genetillæg Antal Løn neste inkl.85 36 540 28 425 Kvinder 190 537 201.52 195.94 179.02 227.06 476.49 184.72 314. Fortjeneste ekskl.: Tabellen omfatter samtlige lønmodtagere ekskl.42 56 023 33 804 Kvinder 233 366 237.78 157.36 218.48 265.00 180.00 302.41 179.93 209.26 229.95 201.87 138.50 209.00 217.19 172.10 174.91 417.82 266.85 177.39 209.0%.05 251.13 204.49 182.59 6 617 24 703 Anm.88 36 035 24 765 Mænd 13 063 204.03 205.26 79 704 23 514 Almengymnasiale 49 448 189.08 24 703 40 777 Forskeruddannelser 2 321 425. Gns.46 249.15 271.04 8 393 24 760 Mænd 3 474 192.39 142.81 175.08 234.93 393.16 242.74 9 773 27 097 Kvinder 36 385 183.39 218 860 25 711 Mænd 38 652 218.13 182 320 25 078 Korte videregående 17 853 218.43 157 596 32 923 Kvinder 613 755 219. kr.08 196.31 310.67 208.44 227.73 389.24 2 574 25 678 Kvinder 7 469 184.72 205.09 233.99 176.49 4 416 30 247 Kvinder 13 054 215.57 186.37 177.61 308.16 16 763 28 574 Mænd 4 799 228.36 334.74 182.08 12 347 27 923 Mellemlange videregående 290 723 241.Microsoft Word − Tabel131 (X:80.39 342.08 250.70 243.46 402.01 215.39 284 452 30 813 Mænd 57 357 256.20 178. I alt 784 967 226.35 169.11 210.41 228 429 30 050 Bachelor 7 347 215.96 223.94 137.25 150.06 411.65 1 239 56 534 Kvinder 1 070 409.42 5 819 24 333 Erhvervsfaglige 229 189 204.44 191.27 220.66 212.41 170.67 4 201 27 771 Lange videregående 44 056 347.og fastlønnede for fastlønnede1 telses- forhold Fortje.13 222.25 191.98 244. 2 Indeholder lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag.44 571 464 27 797 Grundskole 122 301 186.08 2 301 54 713 Mænd 1 251 438. unge under 18 år og elever.19 1 062 52 395 Uoplyst 10 786 209.50 206.41 241. Flere tal og oplysninger findes på www.12 18 683 49 840 Kvinder 25 118 316.20 222.67 156. 2007 Antal Pr. regioner og kommuner.36 103 678 24 035 Mænd 28 408 196.14 172.79 226.44 234.25 192.dk/lon41 Statistisk Årbog 2009 Arbejdsmarked og løn 133 .14 240.54 188.04 23 974 25 563 Kvinder 93 893 182.32 205.16 231.17 325.39 364.28 729 060 28 982 Mænd 171 212 250.23 204.

37 172.68 38 565 41 566 Kvinder 32 610 294.95 193.03 255.22 185.23 219.05 77 387 33 318 Militært arbejde 22 473 256.62 4 043 29 778 Kvinder 344 224.92 213.34 22 473 32 301 Mænd 21 295 257.50 208.26 287.72 3 648 28 943 Mænd 3 469 248.30 203.57 205.75 252.01 224.25 224.89 242.35 258.09 297.10 208.23 185.02 325.61 329.63 211.03 332.71 264.31 241.86 70 986 40 407 Mænd 38 680 307. kr.76 297.96 343.94 204.statistikbanken.19 254.66 211.59 18 046 29 855 Kontorarbejde 21 976 211.67 337 28 941 Proces.21 249.40 202.16 157.48 188. Månedsløn ansæt.95 237.10 291.02 16 113 27 163 Salgs.12 222.79 440.81 305.32 188 27 666 Andet arbejde 15 549 197.77 265.07 2 350 60 295 Kvinder 1 331 394.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.75 185.60 196. 911 195.28 216.15 225.61 193.24 208.93 494. Gns.57 223.18 199.: Tabellen omfatter samtlige lønmodtagere ekskl.08 216.09 32 421 38 922 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 29 867 245.01 245.70 383.97 204.00 291.05 3 425 25 853 Anm. 1 Beregnet for en arbejdsuge på 37 timer. alle tid.04 228.59 856 25 472 Mænd 678 192.94 208.95 184.72 1 328 52 913 Højt kvalifikationsniveau 71 290 301. Tabel 132 Løn opdelt efter arbejdsfunktion.93 240.48 13 017 29 588 Kvinder 4 311 213.56 209.63 189.31 195.96 202 25 943 Håndværkspræget arbejde 4 405 232.58 210.21 272.62 232.09 180.87 223.13 229.44 183.64 228.og fastlønnede for fastlønnede1 telses- forhold Fortje.78 214.13 199.06 188.12 183.71 11 361 35 585 Kvinder 18 285 229. staten. unge under 18 år og elever.03 212.38 29 407 32 120 Mænd 11 582 270.23 253. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort oktober 2009.54 221.32 104 789 35 977 Kvinder 83 255 252.48 182 176 34 884 Mænd 107 923 274.68 204.52 17 166 28 704 Mænd 13 056 238.dk/lon32 134 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2009 .77 4 409 28 571 Kvinder 16 883 210. gartneri mv.69 224.66 206.01 170.79 3 460 29 005 Kvinder 188 231.99 241.33 424. Nedre Median Øvre pension2 kvartil kvartil beløb i kr.72 248.Microsoft Word − Tabel132 (X:80.og servicearbejde 17 367 233.66 188.85 190.78 9 060 27 225 Mænd 7 657 212.46 228.25 248.07 304.72 181.05 251.59 172.75 218.45 204.00 195. I alt 191 178 265.95 222.80 299.82 218.og maskinoperatørarbejde 3 657 247.13 4 380 29 721 Mænd 4 061 233.86 204.80 188. Fortjeneste ekskl.16 273.07 206.04 216.54 654 25 361 Kvinder 233 206.47 223.53 205.65 144. genetillæg Antal Løn neste inkl.65 410. præsteret time.17 233.46 161.88 177.14 393.55 1 178 29 284 Ledelsesarbejde på højt niveau 3 683 425.31 218.33 224.83 229.19 286.30 198.99 317.64 203.20 3 678 57 746 Mænd 2 352 441.0%. Y:80.03 5 635 27 887 Kvinder 7 892 179.44 177.00 463. 2007 Antal Pr.64 509.65 283.29 264.88 208.76 192. Flere tal og oplysninger findes på www.37 21 295 32 463 Kvinder 1 178 237.72 173.03 257.43 228.38 4 149 25 666 Arbejde i landbrug.64 304.41 237.17 211.28 422.22 196.45 182.81 20 522 27 471 Mænd 5 093 217. 2 Indeholder lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag.

29 239.65 336.49 305.75 252.60 246.05 77 387 33 318 Landbrug.79 217.33 195.84 186.66 224.91 232.32 275.21 249.57 268.18 234.68 174. kr.31 245.64 265. genetillæg Antal Løn neste inkl.77 265.60 532 32 642 Anm. præsteret time.90 257.67 217.16 279.46 219.97 245.20 197. Gns.62 31 114 34 468 Sociale institutioner 1 122 231.84 252.84 9 231 32 212 Kvinder 4 647 237.43 260.16 114 30 837 Bygge og anlæg 968 249.17 233.62 185.29 280.17 551 30 626 Foreninger.02 90 923 34 179 Mænd 56 475 271.48 246.51 289.35 258.31 225.21 274.12 190.94 266.13 251.42 188.55 3 429 33 073 Mænd 2 038 250.Microsoft Word − Tabel133 (X:80.67 261.86 262.97 217.53 190.22 258.67 736 29 488 Mænd 652 218.48 202. Flere tal og oplysninger findes på www.60 218.79 192.86 1 770 33 922 Kvinder 1 991 238.21 312.58 235.82 883 30 132 Kvinder 82 235.39 323.93 281. 2 Indeholder lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag.43 63 188 36 621 Mænd 33 546 284.25 7 583 36 602 Mænd 3 888 296.: Tabellen omfatter samtlige lønmodtagere ekskl.36 80 31 196 Transport 14 271 255.55 238.15 166. staten.37 221.26 287.70 230.95 203. Y:80.36 227.12 222. gartneri og skovbrug 787 220.03 232.0%.94 208.95 219.og fastlønnede for fastlønnede1 telses- forhold Fortje.69 234.07 304.46 248.82 300.95 293.46 191.83 249.75 193.88 35 072 32 752 Undervisning 68 201 269.95 185.08 236. 2007 Antal Pr.17 207.09 297.84 221.36 208.31 4 407 29 233 Forretningsservice 7 948 279.21 211.19 291. kultur og renovation 4 029 244. 1 Beregnet for en arbejdsuge på 37 timer.18 239.96 205.12 261.dk/lon34 Statistisk Årbog 2009 Arbejdsmarked og løn 135 . Fortjeneste ekskl.32 104 789 35 977 Kvinder 83 255 252.48 242.00 13 638 31 397 Mænd 9 624 262.28 187.40 234.37 288.98 199.94 32 074 38 558 Kvinder 34 655 254.04 201.31 173.18 199.67 277.07 245. Månedsløn ansæt.41 237.03 260.82 55 851 35 056 Kvinder 36 298 252.17 292.27 238.79 317 37 051 Kvinder 688 243.48 208.98 224.75 963 30 210 Mænd 886 250.48 182 176 34 884 Mænd 107 923 274. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort oktober 2009.53 3 725 39 168 Kvinder 4 060 261.51 201.24 215. Nedre Median Øvre pension2 kvartil kvartil beløb i kr.87 1 659 32 138 Andre erhverv 1 079 254.20 249.69 867 30 737 Mænd 423 234.statistikbanken.68 286. alle tid.41 203.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.88 212.02 313.94 204.62 238. unge under 18 år og elever.73 216. I alt 191 178 265.01 245.97 249.79 295.84 185.85 622 29 296 Kvinder 135 236.96 3 858 33 803 Offentlig administration 92 773 263.20 224.52 185.33 849 34 213 Mænd 391 276.66 221.73 285.93 212.12 258.67 184.09 253.68 187.04 253.16 316 30 910 Kvinder 699 230. Tabel 133 Løn opdelt efter branche.

70 271.38 172.19 23 528 32 186 Mænd 16 810 260.05 222. Flere tal og oplysninger findes på www. 2007 Antal Pr.23 276.37 3 112 34 451 Mænd 2 091 265.68 268.58 192.26 6 382 45 436 Mænd 4 351 340.85 7 712 34 722 Bachelor 5 588 237. Fortjeneste ekskl.97 227.0%.67 277.38 281. Tabel 134 Løn opdelt efter uddannelsesniveau.92 193.40 310.48 182 176 34 884 Mænd 107 923 274.61 280.51 216.48 249.07 261.35 258.79 327.66 228.75 252. Y:80.statistikbanken.80 340.08 242.77 310.31 177. kr.54 224.32 104 789 35 977 Kvinder 83 255 252.45 21 068 41 050 Forskeruddannelser 6 442 336.46 205.65 336.69 200.Microsoft Word − Tabel134 (X:80.01 245.02 319.90 216.95 177.12 343.04 302.18 263.32 319.98 274.69 213.69 295.80 188.18 199.90 4 595 31 946 Mænd 2 395 247.60 161.01 271. I alt 191 178 265.og fastlønnede for fastlønnede1 telses- forhold Fortje.17 233.78 249.10 208.78 359.29 12 671 28 855 Kvinder 9 162 204.07 304.98 174.94 227.94 208. Månedsløn ansæt.90 206.84 215.41 212.20 239.20 221.82 197.93 7 433 27 226 Almengymnasiale 11 024 249.83 344.35 175.36 259.55 233.02 6 349 33 027 Kvinder 4 117 241.21 248.77 265.09 274.94 204.50 176.25 288.79 214.36 195.55 8 767 39 146 Kvinder 8 040 262.68 275.26 240.46 199.15 239.11 4 151 28 502 Mænd 2 683 223.14 6 892 29 625 Mellemlange videregående 17 018 279.87 2 512 28 515 Kvinder 1 805 218.88 261.79 320.40 16 636 33 188 Kvinder 7 092 231.27 262.59 1 639 28 483 Erhvervsfaglige 50 367 230. 2 Indeholder lønmodtagerens og arbejdsgiverens pensionsbidrag.87 212.31 328.17 173. præsteret time.09 297. alle tid.98 9 698 32 679 Mænd 6 907 253.51 1 991 33 540 Kvinder 3 193 228.14 247.06 215.20 235.86 223.80 298.67 368.91 229. Gns.53 356.20 209.50 215.40 4 318 46 310 Kvinder 2 091 327.43 179.98 244.65 246.00 194.33 234.26 287.91 244.34 247.58 197.34 264.22 219.70 226.15 242.05 195.14 250.48 48 476 29 567 Mænd 25 645 240.14 242.63 200. unge under 18 år og elever.19 243.01 25 037 30 646 Kvinder 24 722 218.41 291. 1 Beregnet for en arbejdsuge på 37 timer.65 204.00 234.91 307.50 3 349 31 997 Erhvervsgymnasiale 4 488 221.10 2 064 43 567 Uoplyst 3 577 250.16 183.05 77 387 33 318 Grundskole 22 291 219.52 23 439 28 320 Korte videregående 23 902 252.dk/lon31 136 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2009 .82 24 583 44 847 Kvinder 21 547 309.96 192.26 305.46 234.18 328.61 287. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort oktober 2009.53 256. staten. genetillæg Antal Løn neste inkl.18 262.51 1 187 31 756 Anm.76 232.55 232.23 194.77 278.48 215.: Tabellen omfatter samtlige lønmodtagere ekskl.50 206.06 317.02 20 104 28 271 Mænd 13 129 228.67 235.01 215.33 215.44 210.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.61 16 479 37 106 Mænd 8 978 294.21 249.54 278.87 2 604 30 593 Lange videregående 46 481 322.50 1 925 36 040 Kvinder 1 486 227.02 45 651 43 154 Mænd 24 934 332. Nedre Median Øvre pension2 kvartil kvartil beløb i kr.

98 29.88 1.59 8. arbejds.04 1. Pension ninger ninger gene.20 10.02 1. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort november 2009.12 22.Microsoft Word − Tabel135 (X:80.28 32.53 6. betalinger ATP kr.30 Forretningsservice 293. tillæg under og SH.93 6.09 185.87 244.97 12.44 286.26 2. Løn Ferie Personale. betalinger ATP kr.12 37. pr.58 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 300.34 35.30 25. elever og unge under 18 år.61 243.39 Finansiering og forretningsservice 313.20 6.98 0.05 8.84 2. hotel og restauration 240. Tabel 135 Samlede arbejdsomkostninger fordelt efter branche.87 4.34 Finansiering og forsikring 373. omkost.72 0.42 17.60 0.34 27.67 8.86 24. goder inkl.69 0.42 Industri 258.88 42.63 2. tilskud til kantine.statistikbanken.dk/sao11 Tabel 136 Samlede arbejdsomkostninger fordelt efter arbejdsfunktion.42 Ledelsesarbejde på højt niveau 436. Gene.55 Kontorarbejde 229. Øvrige arbejdsomkostninger er arbejdsomkostninger.81 7.64 12.74 3.11 43.06 21.94 30.21 49.65 28.57 Proces og maskinoperatørarbejde 220.58 0.69 Salgs og servicearbejde 190.59 248.18 197.96 36.92 8.24 1.58 32.06 5.89 8. 203. inst.79 1. time Samtlige lønmodtagere 266.21 32.24 1. inkl.94 211.19 10.94 Andet arbejde 201.23 2. Flere tal oplysninger www. Y:80.16 18. tillæg sygdom mv.54 285.20 39.12 1.43 24.89 5.01 29.98 29.16 34.18 6. der ikke har karakter af fortjeneste for lønmodtageren.32 Anm.31 0. der ikke har karakter af fortjeneste for lønmodtageren.62 5. samt skatter og afgifter beregnet på basis af antal ansatte eller lønsummen.74 8.94 Udlejning og ejendomsformidling 265. Pension ninger ninger gene.88 14.31 27.97 Håndværkspræget arbejde 237.17 31.25 229.60 7.70 4.63 423.: Samlede arbejdsomkostninger er ekskl.05 6.56 23. Som eksempler kan nævnes bidrag til forskellige sociale ordninger og fonde.23 38.00 33.19 10.70 6.74 8.30 52. tjeneste omkost. tilskud til kantine.87 48. tillæg under og SH. post og tele 250.24 10. samt skatter og afgifter beregnet på basis af antal ansatte eller lønsummen.53 4. 2007 Samlede Øvrige For.24 310.70 4.22 24. fratrukket eventuelle tilskud.94 1.55 Anm.68 28. gartneri mv.72 332.60 7.87 7. fratrukket eventuelle tilskud. inkl.10 28.41 28.44 7. dvs. Øvrige arbejdsomkostninger er arbejdsomkostninger.39 1.49 6.28 32.17 6.62 7. De samlede arbejdsomkostninger angives netto.41 1. 261.og vandforsyning 322.23 5.39 0.36 Bygge og anlæg 253.29 7.dk/sao31 Statistisk Årbog 2009 Arbejdsmarked og løn 137 .72 8. Gene.48 Højt kvalifikationsniveau 354.44 Handel.68 14.46 8. Som eksempler kan nævnes bidrag til forskellige sociale ordninger og fonde.: Samlede arbejdsomkostninger er ekskl. Løn Ferie Personale.68 218.74 9.08 Personlige tjenesteydelser og soc.75 6. Heraf arbejds.87 43.56 24.0%.95 12. tjeneste omkost.51 1.37 253.statistikbanken.36 7.58 8.51 251.52 1. time Alle 266.30 6.28 6. pr.86 342.72 Transport.77 2.36 3.77 62.08 3.49 6.49 255.20 Arbejde i landbrug.38 1.45 13.39 9.61 12.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.85 194.30 18. goder inkl.81 1.77 41. Flere tal og oplysninger www.50 294. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort november 2009.35 0.55 233. De samlede arbejdsomkostninger angives netto.50 Energi. tillæg sygdom mv.47 28.62 7. dvs. Heraf arbejds.73 28. arbejds. 2007 Samlede Øvrige For.13 16.49 255. elever og unge under 18 år. omkost.

5 Finansiering og forretningsservice 38.2 27.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Y:80.0 Branche Landbrug.2 Industri 38.9 32. Tabel 137 Ugentlig arbejdstid i hovedbeskæftigelsen.9 36.5 31.6 24.1 33.4 27.9 45.4 42.1 38.3 26.6 31.7 40.0 40.9 27.2 34.0%.8 Topledere 45.1 Lønmodtagere 36.7 38.4 33.7 30.2 33.7 Alder 15-29 år 31.7 38.0 33.2 26.1 55-66 år 38.9 Socioøkonomisk status Selvstændige 47.4 31.5 35.8 33.Microsoft Word − Tabel137 (X:80.dk/aku7.1 25.0 31.4 29.5 14. råstofudvinding 43.9 28. post og tele 40.2 27.6 22.5 33.6 Handel.8 17.2 35.9 23.4 35.statistikbanken.1 Grundniveau 36.9 29.4 30.2 39.1 37. hotel.3 39.og vandforsyning 39.8 32.6 31.3 30.2 33.6 29.1 39.5 32.1 35.1 30.2 31.9 26.9 27.3 31.8 19.2 33.1 38.2 19.3 35.2 29.0 24.6 32.5 34.0 36.0 28.1 34.8 Uoplyst aktivitet 37. restauration 34.7 25. fiskeri. 2008 Gennemsnitlige normale antal arbejdstimer Gennemsnitlige faktiske antal arbejdstimer Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt timer I alt 37.8 13.1 36.5 Mellemniveau 38.8 34.2 22.4 34.4 35.6 32.5 27.8 31.3 30-54 år 40.7 32.1 34.9 27.8 27.4 23.8 Offentlige og personlige tjenester 36. aku8 og aku9 138 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2009 . Flere tal og oplysninger findes på www.5 Medarbejdende ægtefæller 15.8 26.7 32.2 28.7 38.7 36.5 25.3 32.3 Andet arbejde 29.2 Højeste niveau 39.5 Transport.8 34.4 27.3 33.8 Bygge og anlæg 40.8 31.2 40.0 25.9 26.9 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts 2010.1 32.7 44.8 28.0 32.7 41.4 24.4 38.9 Energi.7 33.

2 Hele landet 25 272 26 007 51 279 1.dk/auaar01 og ras3307 Statistisk Årbog 2009 Arbejdsmarked og løn 139 .4 2.6 1.9 Landsdel Københavns omegn 2 206 2 126 4 332 1. I alt 25 272 26 007 51 279 1.doc (X:80.2 Region Sjælland 3 555 3 679 7 234 1.7 1.0 2.8 16-24 år 2 519 2 419 4 937 1.6 50-54 år 2 552 2 125 4 676 1.3 1.: Personernes alder opgøres ultimo december. Y:80.7 1.statistikbanken. 2008 Ledige Ledige i pct.6 1.8 45-49 år 2 714 2 533 5 247 1.5 1.7 1.1 Anm.8 Region Hovedstaden 9 665 9 164 18 828 2.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.2 Landsdel Østsjælland 835 842 1 677 1.0 60-64 år 1 796 1 487 3 283 1. Hele landet 25 272 26 007 51 279 1.8 2.9 2.0 40-44 år 3 239 3 419 6 658 1.1 1.9 1.6 1.8 4.9 2.3 Landsdel Østjylland 3 232 3 389 6 621 1.8 Region Syddanmark 4 465 4 819 9 283 1.7 1. Flere tal og oplysninger findes på www.2 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010.3 1.2 1.9 1.7 1.0%.5 2.8 2. 2008 Ledige Ledige i pct.3 1. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010.9 1. alder og region.4 1.8 Landsdel København by 5 605 5 196 10 801 3.7 Landsdel Nordsjælland 1 460 1 416 2 877 1.og Sydsjælland 2 721 2 837 5 557 1.0 Landsdel Sydjylland 2 168 2 469 4 637 1.0 2.7 1.4 30-34 år 3 271 4 163 7 434 2.7 1.3 1.3 Landsdel Nordjylland 3 021 3 364 6 385 2.2 2.2 2. Flere tal og oplysninger findes på www.6 1.5 55-59 år 3 000 2 687 5 687 2.9 2.0 1.4 1.1 1.5 1.2 25-29 år 3 008 3 417 6 425 2.9 Landsdel Fyn 2 297 2 350 4 646 1.5 Region Nordjylland 3 021 3 364 6 385 2.5 4.5 2.1 1.6 Region Midtjylland 4 478 4 911 9 388 1.0 2.3 2.9 1.7 2.7 1.2 2.3 35-39 år 3 174 3 758 6 932 1.4 1.2 1. af arbejdsstyrken Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt antal personer pct.9 2.9 1.5 1.7 2. Tabel 138 Fuldtidsledige fordelt efter køn og alder.dk/auaar01 og ras3307 Tabel 139 Fuldtidsledige fordelt efter køn.statistikbanken.7 1.0 2.6 Landsdel Vestjylland 1 246 1 521 2 767 1.4 Landsdel Vest.Microsoft Word − Tabel138.3 Landsdel Bornholm 393 425 819 3.1 2. af arbejdsstyrken Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt antal personer pct.

1 2.Microsoft Word − Tabel140 (X:80.6 Region Midtjylland 1.7 1. Flere tal og oplysninger findes på www.5 2.8 Region Syddanmark 1.4 1.5 1.7 1.3 2.4 1.6 1.5 1.5 1.9 1.8 2.9 2.2 Region Sjælland 1.0 3.3 3.3 1.1 2.1 2.2 1.9 4.2 3.7 1.6 1.7 1.8 1.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.4 2.2 1.0 2.2 1.9 2.1 1.7 1.5 1.0 Landsdel Sydjylland 1.5 1.og Sydsjælland 1.4 1.9 1.1 3.3 1. 2008 Mænd Kvinder Mænd og kvinder i alt Under 30 år + I alt Under 30 år + I alt Under 30 år + I alt 30 år 30 år 30 år Hele landet 1.8 2.9 2.7 1. Y:80.4 2.9 2.5 1.7 1.3 1.2 1.0%.4 2.2 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010.2 2.8 1.statistikbanken.5 1.3 Landsdel Østjylland 1.3 2.7 1.3 1.5 1.3 1.4 1.1 1.3 4.0 1.1 1.7 1.1 1.7 1.7 1.4 1.7 Landsdel Nordsjælland 1.3 1.dk/auaar01 og ras3307 140 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2009 .4 Landsdel Vest.6 1.3 1.9 1.5 1.5 3.8 1.5 Region Nordjylland 1.4 1.2 Landsdel København by 2.0 2.9 1.8 Region Hovedstaden 1.3 1.6 4.4 1.2 1.7 2. alder og region.6 1.8 3.9 1.5 2.5 1.9 Landsdel Fyn 1.1 1.3 1.1 1.6 1.7 1.2 2.0 2.9 2.2 Landsdel Østsjælland 1.1 3.9 1.5 2.7 4.4 2.0 2.9 Landsdel Københavns omegn 1.6 1.8 1.4 2.6 Landsdel Vestjylland 1.0 1.3 4.1 2.5 1.4 1.6 1.5 2. Tabel 140 Fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken efter køn.9 2.3 2.5 1.7 1.8 2.3 1.7 2.4 1.0 2.8 2.0 1.3 Landsdel Bornholm 2.4 1.3 Landsdel Nordjylland 1.3 1.0 2.3 1.5 1.5 1.7 1.3 1.3 1.4 1.1 1.2 2.5 1.7 1.

) 268 183 286 182 554 365 Norge 74 53 170 91 243 144 Tyrkiet 1 383 1 030 1 324 898 2 707 1 928 Afrika i alt 1 052 826 930 645 1 982 1 471 Heraf: Somalia 453 377 423 284 876 661 Nordamerika i alt 68 54 61 35 128 89 Syd.doc (X:80. Y:80.og Mellemamerika i alt 106 88 163 108 268 196 Asien i alt 2 608 1 822 2 822 1 893 5 429 3 715 Heraf: Irak 615 435 515 350 1 130 785 Iran 291 186 202 138 494 324 Libanon 373 276 350 219 724 495 Pakistan 409 273 442 302 851 574 Sri Lanka 102 83 163 101 265 184 Vietnam 161 117 241 172 402 289 Oceanien i alt 16 11 9 6 25 17 Statsløse 15 9 9 8 24 17 Uoplyst 17 9 12 8 29 17 Uoplyst herkomst 22 18 11 10 33 27 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010.statistikbanken.Microsoft Word − Tabel141.dk/auaar03 Statistisk Årbog 2009 Arbejdsmarked og løn 141 . EU 27 2 163 1 593 2 507 1 646 4 669 3 240 Heraf: Bosnien-Herzegovina 205 152 282 161 486 312 Jugoslavien (eks. Flere tal og oplysninger findes på www.0%.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Tabel 141 Fuldtidsledige fordelt efter oprindelsesland Mænd Kvinder I alt 2007 2008 2007 2008 2007 2008 antal personer I alt 33 881 25 272 43 791 26 007 77 671 51 279 Danmark 26 873 20 177 36 165 20 919 63 038 41 095 Udenlandsk oprindelse i alt 6 986 5 077 7 614 5 079 14 600 10 156 Heraf: Vestlige lande 1 148 832 1 443 940 2 592 1 771 Ikke-vestlige lande 5 838 4 246 6 171 4 139 12 009 8 385 EU-lande 27 942 664 1 102 731 2 044 1 395 Heraf: Polen 124 94 274 185 398 278 Storbritannien 188 130 93 48 281 178 Sverige 107 77 190 116 297 194 Tyskland 184 130 177 121 361 251 Europa ekskl.

1 Business 297 102 399 1. 2008 Forsikrede ledige Ledighedsprocent Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt I alt 20 875 21 459 42 333 2.4 2.2 Ingeniører (IAK) 545 172 718 1.7 Træ-Industri-Byg (TIB) 1 017 188 1 205 2.9 1.3 1.6 1.9 3. Kommunikation og Sprog 272 476 748 3. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010.4 Danske Lønmodtagere (DLA) 615 575 1 190 1.4 Stats.9 Anm.7 4.og Teleansatte (STA) 181 150 331 0.0 2.9 1.1 Akademikere (AAK) 657 879 1 537 2.3 0.9 1.9 1.4 2.4 2.0 1.og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 129 656 785 1.5 Børne.9 0.5 1.: Antal forsikrede personer opgøres ultimo året og er ekskl.Microsoft Word − Tabel142 (X:80.2 1.9 Socialpædagoger (SLA) 108 339 447 1.5 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 1 068 870 1 938 1.1 2.8 1. personer på overgangsydelse og efterløn.8 2.3 4.1 2.9 1.5 4.6 Byggefagenenes a-kasse 325 83 409 2.8 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 770 1 043 1 813 1.7 2.4 Nærings.4 1.5 Ledere 501 198 699 0.4 Selvstændige (DANA) 341 192 534 1.5 1.9 3.1 2.2 2.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.0 Metalarbejdere 1 146 76 1 222 1.1 IT-faget og Merkonomer (PROSA) 160 48 207 1.0 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 17 201 218 0.9 Kristelig a-kasse 1 935 2 321 4 256 2.3 1.og Kontorfunktionærer (HK) 1 316 3 797 5 113 2.0 2.6 1.1 Frie Funktionærer (FFA) 93 177 270 1.3 Faglig Fælles a-kasse (3FA) 6 648 4 162 10 810 3.4 1.4 1.5 3.1 0.6 1.4 0. Tabel 142 Forsikrede fuldtidsledige efter køn og a-kasse.3 1.9 4.9 Økonomer (CA) 340 253 592 1.7 1.2 1.9 3.3 El-faget 113 2 115 0.8 2.0%.og Nydelsesmiddelarbejdere (NNF) 392 294 686 2.5 0.2 1.3 Magistre (MA) 796 1 188 1 984 3. 142 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2009 .2 1.3 Funktionærer og Servicefag 245 91 336 1.7 4.4 1.6 Journalistik.0 1.1 Teknikere 262 468 730 1. Y:80.8 2.3 2.6 1.7 2.5 Fag og arbejde (FOA) 319 1 833 2 153 1.4 1.5 2.7 1.5 Handels.9 2.9 Lærere (DLF-A) 266 623 889 1.4 2.

0 56. Y:80.0 Nettotilskud fra staten: I mio. kr.doc (X:80.5 I pct.Microsoft Word − Tabel143. Tabel 144 Dagpengemodtagere fordelt efter årsag til ledighed.0%. kr.1 Udbetalte dagpenge mio.0 39 447.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.6 6 945. efterløn og overgangsydelse 2007 2008 Fuldtidsmodtagere af dagpenge 61 100. feriedagpenge) mio. kr.dk/auh01 Statistisk Årbog 2009 Arbejdsmarked og løn 143 . af udbetalinger 60. 10 406.0 Udbetalte dagpenge (ekskl.0 1 Ekskl. Tabel 143 Arbejdsløshedsdagpenge. 19 322. Kilde: Arbejdsdirektoratet. 0. kr. 2008 Mænd Kvinder I alt I alt 25 272 26 007 51 279 Ledige kontanthjælpsmodtagere 5 897 5 935 11 832 Ledige dagpengemodtagere 19 375 20 072 39 447 Heraf: Opsagt af arbejdsgiver 13 178 11 007 24 185 Midlertidigt hjemsendt 103 67 170 Har selv sagt op 888 1 627 2 515 Frigørelsesattest eller arbejdsfordeling 46 104 149 Dimittend eller afsluttet værnepligt 942 1 457 2 399 Ophørt med fuldført aktivering 1 321 1 891 3 212 Ophørt med orlov eller barsel 327 766 1 093 Midlertidig udtræden af arbejdsmarkedet 206 592 798 Ophørt med selvstændig virksomhed 550 429 979 Andet 1 754 2 017 3 772 Ledighedsårsag uoplyst 60 115 175 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010. udbetalt skattefri præmie. 11 595. kr.2 Udbetalt efterløn mio.0 Udbetalt overgangsydelse mio. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar 2010. Flere tal og oplysninger findes på www.1 20 618.5 16 710.6 21 896.5 7 943.2 0.statistikbanken.

kvartal 2008.0%. april 2002. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort maj 2010. i alt 10 427 437 45 1 566 1 611 55 1 994 2 049 Orlov til børnepasning5 3 412 415 37 1 548 1 585 40 1 960 2 000 Forsøg (k) 7 15 22 8 18 27 15 34 49 Øvrige ydelsesmodtagere i alt 6 727 22 768 29 494 10 888 31 188 42 075 17 614 53 955 71 569 Kontanthjælp 5 932 18 504 24 437 9 732 21 786 31 518 15 665 40 291 55 955 Introduktionsydelse 146 279 425 210 415 625 356 694 1 050 Revalideringsydelse i øvrigt 496 1 434 1 930 771 3 481 4 253 1 267 4 916 6 183 Ledighedsydelse 153 2 550 2 702 174 5 505 5 679 327 8 055 8 381 Anm. marts 2002.og barselsdagpenge. 4 Tilgang til servicejob er stoppet 1.og afklaringsforløb (s) 71 466 538 77 553 630 149 1 019 1 168 Vejlednings.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. Flere tal og oplysninger findes på www.og afklaringsforløb (k) 1 270 2 823 4 093 1 383 3 493 4 876 2 653 6 316 8 969 Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb (s) 10 45 54 10 54 64 20 99 119 Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb (k) 3 284 5 413 8 697 3 420 7 399 10 818 6 704 12 811 19 515 Ordinær uddannelse (s) 292 1 758 2 051 479 3 837 4 316 771 5 595 6 367 Ordinær uddannelse (k) 582 1 191 1 773 926 2 630 3 556 1 508 3 820 5 329 Særligt opkvalificerende forløb (k) 79 92 172 90 172 262 169 265 434 Støttet beskæftigelse i alt 5 443 31 761 37 204 3 601 40 203 43 805 9 045 71 964 81 009 Virksomhedspraktik2 (s) 29 168 198 46 245 291 75 414 489 Virksomhedspraktik (k) 800 1 954 2 754 921 3 116 4 037 1 721 5 070 6 791 Ansættelse med løntilskud (s) 260 2 045 2 305 383 2 758 3 141 643 4 803 5 446 Ansættelse med løntilskud (k) 391 823 1 214 202 603 805 593 1 426 2 019 Fleksjob3 1 091 19 266 20 357 620 28 631 29 250 1 711 47 897 49 608 Skånejob3 340 2 711 3 051 170 2 001 2 171 510 4 713 5 222 Servicejob4 0 194 194 0 330 330 0 524 524 Voksenlærling 2 533 4 599 7 132 1 259 2 519 3 779 3 792 7 119 10 911 Integrationsuddannelse i alt 284 479 764 564 1 099 1 663 848 1 578 2 426 Danskundervisning (k) 257 458 715 527 1 058 1 585 784 1 516 2 300 Særl. 2008 Mænd Kvinder I alt Under 30 år + I alt Under 30 år + I alt Under 30 år + I alt 30 år 30 år 30 år antal fuldtidsdeltagere I alt 23 995 88 743 112 738 27 940 115 433 143 373 51 935 204 176 256 111 Registrerede ledige i alt1 5 723 20 054 25 777 5 881 20 025 25 906 11 604 40 079 51 683 Ledige dagpengemodtagere1 3 412 16 398 19 809 3 114 16 873 19 986 6 525 33 270 39 795 Ledige kontanthjælpsmodtagere1 2 312 3 656 5 968 2 767 3 152 5 920 5 079 6 809 11 888 Feriedagpenge 218 1 468 1 685 576 3 214 3 790 794 4 682 5 476 Vejledning og opkvalificering i alt 5 589 11 788 17 377 6 385 18 138 24 523 11 974 29 926 41 900 Vejlednings. ufuldstændig registrering i 4. 3 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er her foretaget udelukkende ved reduktion i forhold til antal hele dage i støttet beskæftigelse i kvartalet. 2 Kan også indeholde personer i arbejdspraktik. Y:80.: Ekskl. 5 Kan kun gives til børn født eller adopteret før 27. efterløn. Antallet er undervurderet pga.dk/auh01 144 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2009 .Microsoft Word − Tabel145.statistikbanken. hvor opgørelsen er baseret på CRAM-året (fra 16-12-2007 til 21-12-2008). tilrettelagt danskundervisning (k) 28 21 49 37 40 77 65 62 126 Børnepasningsorlov mv. førtidspension samt syge. Tabel 145 Personer uden ordinær beskæftigelse.doc (X:80. 1 Antalletafviger marginalt fra tabel 138-145. mens det her er kalenderåret 2008.

førtidspension samt syge. Y:80.0%.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF. 2008 Mænd Kvinder I alt Under 30 år + I alt Under 30 år + I alt Under 30 år + I alt 30 år 30 år 30 år antal fuldtidsdeltagere Hele landet 23 995 88 743 112 738 27 940 115 433 143 373 51 935 204 176 256 111 Region Hovedstaden 6 761 27 709 34 469 7 360 31 748 39 107 14 120 59 456 73 577 Region Sjælland 3 289 12 151 15 440 4 123 16 281 20 403 7 411 28 432 35 843 Region Syddanmark 5 351 19 530 24 881 6 476 26 614 33 089 11 827 46 144 57 970 Region Midtjylland 5 514 18 848 24 362 6 511 26 775 33 286 12 025 45 624 57 649 Region Nordjylland 2 926 9 813 12 739 3 323 13 477 16 800 6 249 23 290 29 538 Landsdel København by 3 525 15 055 18 580 3 795 15 293 19 088 7 320 30 348 37 668 Landsdel Københavns omegn 1 916 6 926 8 842 2 120 8 869 10 989 4 036 15 795 19 831 Landsdel Nordsjælland 1 137 4 672 5 808 1 209 6 355 7 565 2 346 11 027 13 373 Landsdel Bornholm 183 1 056 1 239 236 1 230 1 466 419 2 286 2 705 Landsdel Østsjælland 698 2 711 3 409 791 3 887 4 678 1 489 6 598 8 088 Landsdel Vest.og barselsdagpenge Nye tal til tabellen forventes offentliggjort maj 2010.doc (X:80.: Ekskl. Tabel 146 Personer uden ordinær beskæftigelse fordelt efter region.dk/auh01 Statistisk Årbog 2009 Arbejdsmarked og løn 145 .og Sydsjælland 2 591 9 440 12 031 3 331 12 394 15 725 5 922 21 834 27 756 Landsdel Fyn 2 288 8 958 11 245 2 656 11 588 14 244 4 944 20 546 25 490 Landsdel Sydjylland 3 063 10 572 13 636 3 820 15 026 18 845 6 883 25 598 32 481 Landsdel Østjylland 3 860 13 265 17 124 4 562 18 707 23 269 8 421 31 972 40 393 Landsdel Vestjylland 1 654 5 584 7 238 1 949 8 068 10 018 3 604 13 652 17 256 Landsdel Nordjylland 2 926 9 813 12 739 3 323 13 477 16 800 6 249 23 290 29 538 Anm.Microsoft Word − Tabel146. efterløn.statistikbanken. Flere tal og oplysninger findes på www.

og TV-arbejderforeningen 746 298 Dansk Metalarbejderforbund 128 888 5 716 Finansforbundet 47 221 25 563 Dansk Serviceforbund. 146 Arbejdsmarked og løn Statistisk Årbog 2009 . Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni 2010.og Landmålingsteknikernes Forening 625 188 Spillerforeningen 831 91 Kost og Ernæringsforbundet 6 941 6 808 Teknisk Landsforbund 27 527 12 296 Københavns Kommunale Embedsmandsforening 571 280 Landsforeningen af statsaut. Danmarks Frie Fagforening pga. manglende indberetning. Grønland 779 456 PROSA – EDB-fagets fagforening 8 362 1 331 BUPL 53 601 43 953 SAFU Sammenslutningen af Funktionærer 1 418 752 CO II – gruppen i FTF 24 394 8 053 Uddannelsesforbundet 8 773 3 623 Heraf: Andre Foreninger 4 766 2 147 Danmarks Kordegneforening 544 390 Dansk Kirkemusiker Forening 399 279 Ledernes Hovedorganisation 79 585 18 373 Dansk Told. indkaldte mv. Kilde: Hovedorganisationerne samt fagforbund uden for hovedorganisationerne.Microsoft Word − Tabel147. Fodterapeuter 1 320 1 254 Funktionærernes og Tjenestemændenes 357 845 244 978 Lederforeningen i TeleDanmark 1 205 504 Fællesråd (FTF) Lederforum – Social & Sundhedssektoren 726 660 Merkonomernes Hovedorganisation 1 180 637 Attorfillit Kattuffiat.og kosmetikerforbund 4 969 4 769 Farmakonomforeningen 4 421 4 377 Dansk Jernbaneforbund 5 870 857 Film. Funktionærforbund 17 864 4 357 Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer 505 64 Fagligt Fælles Forbund 332 835 109 712 Foreningen af Radiografer i Danmark 1 394 1 003 Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) 202 242 177 788 Frie Skolers Lærerforening 8 420 5 215 Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark 63 767 6 725 Funktionærforeningen Carlsberg Tuborg 817 301 Handels. 2 Kun lønmodtagere. 2009 Antal medlemmer Antal medlemmer I alt Heraf I alt Heraf 1. 3 Inkl.0%) Created by Grafikhuset Publi PDF.doc (X:80. Tabel 147 (side 1 af 2) Lønmodtagerorganisationernes medlemstal. hvilende medlemmer (pensionister og efterlønsmodtagere).og Kontorfunktionærernes Forbund i Funktionærforeningen i FDB/COOP Danmarks 544 215 Danmark (HK) 320 150 238 668 Halinspektørforeningen 562 33 Hærens Konstabel.0%.: Tallene er ekskl. januar kvinder kvinder Landsorganisationen i Danmark (LO)1 1 224 108 600 431 Danske Afspændingspædagoger 787 748 Danske Bioanalytikkere 5 512 5 216 Blik og Rørarbejderforbundet i Danmark 8 460 26 Danske Forsikringsfunktionæreres Landsforening 7 065 5 269 Dansk Artistforbund 1 387 590 Danske Fysioterapeuter