ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΎϬλ΍ϮΧ ϢϴϴϘΗϭ ΔϳήϴϤϴϟϮΒϟ΍ ΔϧΎγήΨϟ΍ ήϴπΤΗ

ϡϮϠγ ΪΒϋ ϢγΎϗ
ϦϴϳϭΎϴϤϴϛ βϴ΋έ .ϡ

ϒγϮϳ ϝΎϤϛ
ΪϣΎΣ ϞϣΎϛ ϥίΎϣ
ζϴθϛ Δϴτϋ ήλΎϧ
ϦϴϳϭΎϳΰϴϓ βϴ΋έ
ϦϴϳϭΎϳΰϴϓ βϴ΋έ .ϡ
ϦϴϳϭΎϳΰϴϓ βϴ΋έ .ϡ
˯ΎϨΒϟ΍ Ω΍Ϯϣ ΰϛήϣ ± Ω΍ϮϤϟ΍ ϡϮϠϋ Γή΋΍Ω ± ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ϭ ϡϮϠόϟ΍ Γέ΍ίϭ

βϴϛήγ Ε΍ί΍ Ϫϳέ΍ί .Ω
ϡΪϗ΍ ϦϴϳϭΎϳΰϴϓ βϴ΋έ

Abstract κϠΨΘδϤϟ΍
( ΔѧѧϳήϴϤϴϟϮΒϟ΍ ) ΔѧѧτΑ΍ήϟ΍ ΓΩΎѧѧϤϟ΍ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϔϠΘΨϣ ΐѧѧδϨΑϭ ΔѧѧϳήϤϴϟϮΒϟ΍ ΔϧΎѧѧγήΨϟ΍ ϊϴϨѧѧμΗϭ ήϴѧѧπΤΗ ΔѧѧϴϧΎϜϣ΍ Δѧѧγ΍έΩ ϰѧѧϟ΍ ΚѧѧΤΒϟ΍ ϑΪѧѧϬϳ
ΎϬΗΎϔѧλ΍ϮϤϟ ΍ήѧψϧ ΔϴΘϨϤѧγϻ΍ ΔϧΎѧγήΨϠϟ ϞϳΪѧΒϛ ϱΪѧϴϠϘΗ ήѧϴϏ ˯ΎѧϨΑ Ω΍ϮѧϤϛ ΎϬϣ΍ΪΨΘѧγ΍ νήϐϟ ˬ ( ϮμΤϟ΍ ϭ Ϟϣήϟ΍ ˬΎϜϴϠϴδϟ΍ ) ΕΎΌϟΎϤϟ΍ϭ
.Ϟϛ΄Θϟ΍ϭ ΔΑϮσήϠϟ ΎϬϠϤΤΗϭ ΔϴϟΎόϟ΍ ΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟ΍
ϡ΍ΪΨΘγΎΑϭ ΎϳήΒΘΨϣ ΎϬόϴϨμΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ϭ ΔϳήϤϴϟϮΒϟ΍ ΔϧΎγήΨϟ΍ ΝΫΎϤϧ ϊϴϤΠϟ ΔϳϭΎϳΰϴϔϟ΍ϭ Δϳέ΍ήΤϟ΍ϭ ΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟ΍ ι΍ϮΨϟ΍ Δγ΍έΩ ΖϤΗ
ΕΎϔλ΍ϮϤΑϭ ΔϔϠΘΨϣ ΔϴϧΎγήΧ ΝΫΎϤϧ ϊϴϨμΗ ϦϜϣ ΃ . ΕΎΌϟΎϤϟ΍ Ϧϣ ΔϔϠΘΨϣ ΐδϨϟϭ ΔτΑ΍έ αΎγ΍ ΓΩΎϤϛ ϊΒθϣ ήϴϐϟ΍ ήΘγ΍ ϲϟϮΒϟ΍ ΞϨΗ΍έ
ϲηΎϜϟ΍ϭ ήϣήϤϟ΍ ϊϴϨμΗ ϢΗ ΚϴΣ .ΕΎΌϟΎϤϟ΍ Ϧϣ ΔϔϠΘΨϣ ω΍Ϯϧ΍ϭ ΐδϧ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϚϟΫϭ ϱΪϴϠϘΗ ήϴϏ ˯ΎϨΑ Ω΍ϮϤϛ ϡ΍ΪΨΘγϼϟ ΎϬϠϫΆΗ
. ΔϴϟΎϋ ίΎΠϧ΍ ΔϋήδΑϭ Δϳέ΍ήΣϭ ΔϴϜϴϧΎϜϴϣ ΕΎϔλ΍ϮϤΑϭ ΔϳήϤϴϟϮΒϟ΍ ΔϧΎγ ήΨϟ΍ Ϧϣ ΕΎσϼΑϭ ΓΪϤϋ΍ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ϲϋΎϨμϟ΍
ΔϧΎγήΨϠϟ ϪϳϭΎϳΰϴϔϟ΍ ι΍ϮΨϟ΍ ,ΔϳήϤϴϟϮΒϟ΍ ΔϧΎγήΨϠϟ Ϫϳέ΍ήΤϟ΍ ι΍ϮΨϟ΍ ˬΔϳήϤϴϟϮΒϟ΍ ΔϧΎγήΨϠϟ ΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟ΍ ι΍ϮΨϟ΍ ˬϊΒθϤϟ΍ ήϴϏ ήΘγ΍ ϲϟϮΑ ˬΔϳήϤϴϟϮΒϟ΍ ΔϧΎγήΨϟ΍ : Keywords Δϟ΍Ϊϟ΍ ΕΎϤϠϜϟ΍
ΔϳήϤϴϟϮΒϟ΍

Objective ΚΤΒϟ΍ ϑΪϫ
ΕΎѧΌϟΎϤϟ΍ ϊѧϣ ˬΔѧτΑ΍ήϟ΍ ΔϴѧγΎγϻ΍ ΓΩΎѧϤϟ΍ Ϯѧϫ ϊΒѧθϤϟ΍ ήѧϴϏ ήΘѧγ΍ ϲϟϮѧΒϟ΍ ΎѧϬϴϓ ϥϮѧϜϳ ϲΘϟ΍ ϭ ΔϳήϴϤϴϟϮΒϟ΍ ΔϧΎγήΨϟ΍ ΕΎΒϛ΍ήΘϣ ήϴπΤΗ
ϰѧѧϠϋ ΔѧѧϳήϴϤϴϟϮΒϟ΍ ΔϧΎѧѧγήΨϟ΍ ϲѧѧϓ ΕΎѧѧΌϟΎϤϟ΍ ΔΒѧѧδϧ ήϴΛΎѧѧΗ Δ ѧ γ΍έΩ ϢΘϴѧѧγ ΚѧѧϴΣ .ΔѧѧϔϠΘΨϣ ΐѧѧδϨΑϭ ϮѧѧμΤϟ΍ϭ Ϟѧѧϣήϟ΍ϭ ΎϜϴϠ ϴѧ δϟ΍ ϞѧѧΜϣ ΔѧѧϔϠΘΨϤϟ΍
.ϖϴΒτΘϟ΍ ΕϻΎΠϣϭ ΔόϴΒσ ϲϓ ΔϴϤϫ΍ ΎϬϟ ΎϤϟ Ύ˱ ϴϠϤϋ ΎϬγΎϴϗϭ Δϴ΋Ύϳΰϴϔϟ΍ϭ Δϳέ΍ήΤϟ΍ϭ Δ ϴϜϴϧΎϜϴϤϟ΍ ι΍ϮΨϟ΍
Introduction ΔϣΪϘϤϟ΍
ϝϮѧμΤϠϟ Ω΍ϮѧϤϟ΍ Ϧѧϣ ήѧΜϛ΍ ϭ΍ ϦϴѧϨΛϻ ϱϭΎѧϳΰϴϓ ΩΎѧΤΗ΍ Δτѧγ΍ϮΑ ϞѧϤόΗ ΔϴѧγΪϨϫ Ω΍Ϯϣ ΎϬϧ΍ ϰϠϋ ΔϣΎϋ ΓέϮμΑ ΔΒϛ΍ήΘϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ϑήόΗ
Ω΍ϮϤϟΎѧѧΑ ήѧѧϴΒϜϟ΍ ϡΎѧѧϤΘϫϻ΍ ϥ΍ .ΐѧѧϴϛήΘϟ΍ ϲѧѧϓ ΔѧѧϠΧ΍Ϊϟ΍ Ω΍ϮѧѧϤϟ΍ κ΋ΎѧѧμΧ Ϧѧѧϋ ΔѧѧϔϠΘΨϣ ΔѧѧϳϭΎϳΰϴϓ κ΋ΎѧѧμΨΑϭ έ΍Ϯѧѧσϻ΍ ΩΪѧѧόΘϣ ϡΎѧѧψϧ ϰѧѧϠϋ
Δѧ γ΍έΩϭ ϪѧϴϠϋ ϑέΎѧόΘϣ Ϯѧϫ ΎѧϤϟ ΔѧϠϳΪΑ Ω΍Ϯѧϣ ϰѧϟ΍ ϻ
˱ Ϯѧλϭ ΎѧϬϴϓ ϦϴΜΣΎѧΒϟ΍ ΩϮѧϬΟ ϒѧϴΜϜΘϟ ΔѧϴΜΤΒϟ΍ ΕΎѧΌϴϬϟ΍ Ϧѧϣ ΪѧϳΪόϟΎΑ ΖѧόϓΩ ΔѧΒϛ΍ήΘϤϟ΍
.[1] ΓΪϳΪΠϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ϩάϫ κ΋ΎμΧ
ΓΪѧϤϟ ΎѧϫΩΎόΑ΍ έ΍ήϘΘѧγ΍ ϡΪѧϋϭ Γέ΍ήѧΤϠϟϭ (ΔѧϴϜϴϧΎϜϴϤϟ΍ ΕΎϔѧλ΍ϮϤϟ΍ Γ˯΍Ωέ ϱ΃ ) ϯϮѧϘϠϟ ΎѧϬϠϤΤΗ ΔѧϠϗ ϡΎѧϋ ϞϜѧθΑ Ϧ΋΍ΪѧϠϟ΍ ϲϓ ΏΎόϳ ϥΎϛ
ϯϮѧѧϘϠϟ ΔѧϴϟΎϋ ΔѧѧϣϭΎϘϤΑ ΰѧϴϤΘΗ ϲѧΘϟ΍ϭ ΔѧѧϴϨ΋΍ΪϠϟ΍ ΔѧΒϛ΍ήΘϤϟ΍ Ω΍ϮѧϤϟ΍ Ϧѧѧϣ ήѧϴΜϜϟ΍ ΖѧѧΠΘϧ΍ [3ˬ2] ΔѧΜϳΪΤϟ΍ϭ ΔϠѧλ΍ϮΘϤϟ΍ ΙΎѧѧΤΑϻ΍ ϦѧϜ ϟϭ ΔѧϠϳϮσ
ϲѧϓ ΎϬϣ΍ΪΨΘѧγ΍ ϦѧϜϣ΍ϭ Ω΍ϮѧϤϟ΍ ϩάѧϫ ι΍ϮѧΧ έϮѧμϗ ϰѧϠϋ ΐѧϠϐΘϟ΍ ϦϜϣ΍ ϚϟάΑϭ ΓήϴϐΘϤϟ΍ ΔϳϮΠϟ΍ ϑϭήψϟ΍ϭ Γέ΍ήΤϠϟ Ϛϟάϛϭ ΕΎϣΪμϟ΍ϭ
[4]ϪϳΪϴϠϘΗ ήϴϏ ˯ΎϨΑ Ω΍ϮϤϛ ΎϬϨϣϭ ϦϳΩΎϴϤϟ΍ ΐϠϏ΍
ϰѧϠϋ ΎѧϬΘϴϠΑΎϗϭ ΎϬ ΗΎϔѧλ΍Ϯϣ Ϧѧϣ ΪѧϳΪόϟ΍ ϰѧϠϋ Γήτϴѧδϟ΍ ΔϴϧΎϜϣ΍ϭ ΔΌσ΍Ϯϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϔϠϜΑ ΎϫίΎϴΘϣ΍ Ϯϫ ΔϳήϤϴϟϮΒϟ΍ ΕΎΒϛ΍ήΘϤϟ΍ ϦγΎΤϣ ϥ΍
ϩάѧѧϫ ϥ΍ .[4] ΔѧѧϳϮϗ ΔѧѧϴϨΑϭ ΔѧѧϳϭΎϴϤϴϜϟ΍ Ω΍ϮѧѧϤϟ΍ Ϟѧѧόϔϟ ΓΪѧѧϴΟ ΔѧѧϣϭΎϘϤΑ Ύ˱ ѧ πϳ΍ ίΎѧѧΘϤϳ ΚѧѧϴΣ ϊΒѧѧθϤϟ΍ ήѧѧϴϏ ήΘѧѧγ΍ ϲϟϮѧѧΒϟ΍ ϞѧѧΜϣ ΩέΎѧѧΒϟ΍ ϞϴϜѧѧθΘϟ΍
Ω΍ϮѧѧϤϟ΍ ΔϓΎѧ ο΍ ϥ΍ϭ ˬΔѧѧϳΪϴϠϘΘϟ΍ ήѧϴϏ ˯ΎѧѧϨΒϟ΍ ΕϻΎѧѧΠϣ ϲѧѧϓ ΎѧϬϨϣϭ ΔѧѧϔϠΘΨϤϟ΍ ΔϴϋΎϨѧѧμϟ΍ ΕΎ˰ѧѧϣ΍ΪΨΘγϼϟ έΎѧθΘϧϻ΍ ϊѧѧγ΍ϭ ϪѧѧΘϠόΟ ΕΎϔѧλ΍ϮϤϟ΍
. [5]ΎϬΗΎϔλ΍Ϯϣ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ Ϧ˰δΤΗ ήϤϴϟϮΒϠϟ ΔϴϜϴ ϣ΍ήϴδϟ΍
ΕΎϧΎѧγήΨϟ΍ ΪѧϳΪΠΗ ϲϓϭ έϮδΠϟ΍ ϞϛΎϴϫ ˯ΎϨΑ ϲϓ ϡΪΨΘδΗ ϊΒθϤϟ΍ ήϴϏ ήΘγ΍ ϲϟϮΒϟ΍ ςΑ΍ήϟ΍ ΎϬϴϓ ϡΪΨΘδϳ ϲΘϟ΍ ΔϳήϤϴϟϮΒϟ΍ ΔϧΎγήΨϟ΍ ϥ΍
ΎϬΒѧδϜϴγ ΎѧϤϣ ΔϴΘϨϤѧγϻ΍ ΔѧϴΗήϜϧϮϜϟ΍ Ω΍ϮѧϤϟ΍ ςϴѧϠΧ ϰѧϠϋ ΔѧϳήϤϴϟϮΒϟ΍ Ω΍ϮѧϤϟ΍ ϑΎѧπΗ ϥ΍ ϦѧϜϤϳ. [6ˬ5] ΔѧΑϮσήϟ΍ Ϧϣ ΎϬΘϳΎϤΤϟ ΔϴΘϨϤγϻ΍
ήѧΜϛ΍ ΎѧϤΑέ ϯήѧΧ΍ Ω΍Ϯѧϣ Ϧѧϋ ΚѧΤΒϟ΍ ΃ΪѧΑ ΎѧϨϫ Ϧϣϭ .[7ˬ6]ϯήΧ΍ ΔϬΟ Ϧϣ ΔϳήόΘϟ΍ϭ ΢ϠϤϟ΍ϭ ˯ΎϤϠϟ ΔϴϟΎϋ ΔϣϭΎϘϣϭ ΔϬΟ Ϧϣ ΔϴϜϴϧΎϜϴϣ ΓϮϗ
Ε΍ήϤϴϟϮѧΒϟ΍ ω΍Ϯѧϧ΍ Ϧѧϣ ωϮѧϧ ΔϴѧγΎγϻ΍ ΔѧτΑ΍ήϟ΍ ΓΩΎѧϤϟ΍ ΎѧϬϴϓ ϥϮѧϜϳ ϲѧΘϟ΍ϭ (ΔѧϳήϴϤϴϟϮΒϟ΍ ΔϧΎѧγήΨϟ΍ ϲϫϭ )ΔϴΘϨϤγϻ΍ ΔϧΎγήΨϟ΍ Ϧϣ ΔϴϟΎόϓ
.ΚΤΒϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΎϤϛ ΔϔϠΘΨϣ ΐδϨΑϭ ϮμΤϟ΍ϭ Ϟϣήϟ΍ϭ ΎϜϴϠϴδϟ΍ ϞΜϣ ΔϔϠΘΨϣ ΕΎΌϟΎϤϟ΍ ϊϣ ϊΒθϤϟ΍ ήϴϏ ήΘγ΍ ϲϟϮΒϟ΍ ΎϬϨϣϭ . [7]

1

ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ιϮΤϔϠϟ ϪΘΌϴϬΘϟϭ ϊϴτϘΘϟ΍ ΪόΑ ( (11) Ϣϗέ ΝΫϮϤϧ ) ϱήϤϴϟϮΒϟ΍ ϲϧΎγήΨϟ΍ ΩϮϤόϟ΍ ϞΜϤϳ (ΔϳήϴϤϴϟϮΒϟ΍ ϪϧΎγήΨϟ΍) ΔϳήϴϤϴϟϮΒϟ΍ ΕΎΒϛ΍ήΘϤϟ΍ ήϴπΤΗ ϲϓ ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ϞΜϤϳ (1) Ϣϗέ ϝϭΪΟ ϢϴϴϘΘϟ΍ϭ κΤϔϟ΍ ΕΎϴϨϘΗ ίΎϬΠϟ΍ κΤϔϟ΍ FTIR±shimatzu 8400S XRD-shimatzu 6000 ϲΒϴϛήΗ κΤϓ ΕΎψΣϼϤϟ΍ ϭ΍ ΔόϨμϤϟ΍ ΔϬΠϟ΍ ΔΠΘϨϤϟ΍ ΓΩΎϤϛ ϡΪΨΘδΗ ΔτΑ΍έ Δϛήθϟ΍ ΝΎΘϧ΍ (ϚΑΎγ ) ΔϳΩϮόδϟ΍ 100 mesh ϲΒϴϛήΗ κΤϓ Ô= 0.ΎϬΘϴΣϼλ Ϧϣ Ϊϛ΄ΘϠϟ ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϠϟ ϚѧϟΫϭ ΔѧϔϠΘΨϣ ΐѧδϨΑϭ ( ϮѧμΤϟ΍ϭ Ϟѧϣήϟ΍ϭ ΎϜϴϠϴѧδϟ΍ ) ΕΎѧΌϟΎϤϟ΍ ϊѧϣ ΐѧϛ΍ήΘϤϛ ϪѧτΑ΍ήϟ΍ ϩΩΎϤϟ΍ ϩάϫ ϡ΍ΪΨΘγΎΑϭ ΝΫΎϤϧ ΓΪϋ ϊϴϨμΗ ϢΗ ΕΎѧϧϮϜϣ ϞѧΜϤϳ (2) Ϣѧϗέ ϝϭΪѧΟ .Experimental Work Field ϲΒϳήΠΘϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΝΫΎϤϨϟ΍ ήϴπΤΗϭ Ω΍ϮϤϟ΍ -΃ ˬϊΒѧθϤϟ΍ ήѧϴϏ ήΘѧγ΍ ϲϟϮѧΒϟ΍ ϲѧϫϭ ΔѧτΑ΍ήϟ΍ ΓΩΎѧϤϟ΍ ϞѧΜϤΗ ϰѧϟϭϻ΍ ˬϦϴΘϋϮѧϤΠϣ ϰѧϟ΍ ΎϬϤϴѧδϘΗ ϦϜϤϳ ΚΤΒϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔϣΪΨΘδϤ ϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ΔѧϴΒϴϛήΘϟ΍ ιϮѧΤϔϟ΍ ˯΍ήѧΟ΍ ϢѧΗ Ϊѧϗϭ ..ϒϴψϨΘϟ΍ϭ ΝΫϮϤϨϠϟ ϲγΪϨϬϟ΍ ϞϜθϟ΍ Γήτδϣ Ϣγ1×Ϣγ2×Ϣγ30 ϕϮΤδϣ Γήτδϣ Ϣγ1×Ϣγ2×Ϣγ30 Γήτδϣ Ϣγ1×Ϣγ2×Ϣγ30 Γήτδϣ Ϣγ1×Ϣγ2×Ϣγ30 Γήτδϣ Ϣγ1×Ϣγ2×Ϣγ30 Γήτδϣ Ϣγ1×Ϣγ2×Ϣγ30 ϲϗ΍ήϋ ΓΩΎϤϟ΍ Ϣγ΍ ήϴϏ ήΘγ΍ ϲϟϮΒϟ΍ ΞϨΗ΍έ ϊΒθϤϟ΍ MEKP ΐϠμϤϟ΍ ϊϣ ) (3% ΔΒδϨΑϭ Poly. ΔѧϳϭΎϳΰϴϔϟ΍ϭ Δѧϳέ΍ήΤϟ΍ϭ ΔѧϴϜϴϧΎϜϴϤϟ΍ ΎϬΗΎϔѧλ΍Ϯϣ ΪѧϳΪΤΘϟ ΎϬϴϠϋ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ιϮΤϔϟ΍ ˯΍ήΟϻ ϚϟΫϭ ΝΫΎϤϨϟ΍ ϩάϫ ΐδϧϭ .(1) Ϣѧϗέ ϝϭΪѧΟ ϲѧϓ ΖѧΒΜϣ Ϯѧϫ ΎѧϤϛϭ ΔѧϔϠΘΨϣ ω΍Ϯѧϧ ΍ ϰѧϠϋ ϲѧϫϭ ΕΎѧΌϟΎϤϟ΍ ϞΜϤΗ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϋϮΠϤϟ΍ϭ ..ϕΎѧμΘϟϼϟ ϊϧΎѧϤϛ Ϧϴϓ΍έΎѧΒϟ΍ ϊϤѧη ϡΪΨΘγ΍ϭ ˬνήϐϟ΍ ΍άϬϟ ΎϬόϴϨμΗ ϢΗ ΔΒγΎϨϣ ΔϴΒθΧ ΐϟ΍Ϯϗ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ (1) Ϣѧϗέ ΓέϮѧμϟ΍. / (SiO2) 2 : ϯήΧϻ΍ Ε΍ΪϋΎδϤϟ΍ Ϧϴϓ΍ήΒϟ΍ ϊϤη # ϪϴϟϮΤϛ Ω΍Ϯϣ # (SiO2) ϱέϮϠΒϟ΍ ΎϜϴϠϴδϟ΍ ϕϮΤδϣ 75/25 1 : ΕΎΌϟΎϤϟ΍ ΎϜϴϠϴδϟ΍c › Ϟϣήϟ΍c › ϮμΤϟ΍c › ϲγΪϨϬϟ΍ ΎϬϠϜηϭ ΔόϨμϤϟ΍ ΔϴϧΎγήΨϟ΍ ΝΫΎϤϨϟ΍ ( 2) Ϣϗέ ϝϭΪΟ ΔΒδϨϟ΍ ΔϳϮΌϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ΔϴϧίϮϟ΍ Pure ϡΎόϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ Ε΍Ϋ ϊΒθϣ ήϴϏ ήΘγ΍ ϲϟϮΑ ΞϨΗ΍έ Pure Ε 3 Ϣϗέ ΝΫϮϤϨϟ΍ 1 2 ΎϜϴϠϴγ/ ήΘγ΍ ϲϟϮΑ 3 50/50 ΎϜϴϠϴγ/ ήΘγ΍ ϲϟϮΑ 4 25/75 ΎϜϴϠϴγ/ ήΘγ΍ ϲϟϮΑ 5 35/ 65 Ϟϣήϟ΍ / ήΘγ΍ ϲϟϮΑ 6 25/ 75 Ϟϣήϟ΍ / ήΘγ΍ βϟϮΑ 7 2 .5 mm Ô=10 mm FLUKA ϲϠΤϣ ϲϠΤϣ ϕΎμΘϟϼϟ ϊϧΎϤϛ Φϟ΍.

ΝΫϮϤϨϠϟ ϲγΪϨϬϟ΍ ϞϜθϟ΍ Γήτδϣ Ϣγ1×Ϣγ2×Ϣγ30 Γήτδϣ Ϣγ1×Ϣγ2×Ϣγ30 ιήϗ Ϣγ5 ϚϤγϭ Ϣγ15 ήτϗ ΓΪϤϋ΍ Ϣγ5 ήτϗϭ Ϣγ50 ϝϮσ ιήϗ Ϣγ5 ϚϤγϭ Ϣγ15 ήτϗ ΔΒδϨϟ΍ ΔϳϮΌϤϟ΍ ΔϴϧίϮϟ΍ 20/ 80 Ϣϗέ ΝΫϮϤϨϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ Ϟϣήϟ΍ / ήΘγ΍ βϟϮΑ 8 Ϟϣήϟ΍ / ήΘγ΍ βϟϮΑ 9 20/45/35 Ϟϣήϟ΍ / ϮμΤϟ΍ / ήΘγ΍ ϲϟϮΑ 10 20/35/45 Ϟϣήϟ΍ / ϮμΤϟ΍ / ήΘγ΍ ϲϟϮΑ 11 20/40/40 Ϟϣήϟ΍ / ϮμΤϟ΍ / ήΘγ΍ ϲϟϮΑ 12 7/93 ((11) Ϣϗέ ΝΫϮϤϧ) ϲϧ΍Ϯτγ΍ ΩϮϤϋ ϞϜη ϰϠϋ ΔϳήϤϴϟ ϮΑ ϪϧΎγήΧ ϞΜϤΗ (1 ) Ϣϗέ ΓέϮλ ιϮΤϔϟ΍ ϲϓ ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ ΓΰϬΟϻ΍ -Ώ -:ϲϠϳ ΎϤϛϭ 2 Ϣϗέ ϝϭΪΟ ϲϓ ϪϨϴΒϤϟ΍ϭ Δγ΍έΪϟ΍ ΖΤΗ ΝΫΎϤϨϠϟ ΔϳϭΎϳΰϴϔϟ΍ϭ Δϳέ΍ήΤϟ΍ϭ ΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟ΍ ιϮΤϔϟ΍ ˯΍ήΟ΍ ϢΗ ΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟ΍ ιϮΤϔϟ΍ :ΔϴϟΎΘϟ΍ Ε΍έΎΒΘΧϻ΍ ˯΍ήΟ΍ ϢΗ ΚϴΣ ( Tinous Olsen HKT50 ) ωϮϧ Ϊθϟ΍ ΔϣϮψϨϣ ϡ΍ΪΨΘγ ΎΑ ΝΫΎϤϨϟ΍ κΤϓ ϢΗ ˬ(Tensile Strength) Ϊθϟ΍ ΔϣϭΎϘϣϭ ˬ (2) Ϣϗέ ΓέϮμϟ΍ ϲϓ ΢οϮϣ Ϯϫ ΎϤϛ ( Flexural Strength ) ϲϨΤϟ΍ ΔϣϭΎϘϣ HT .ωϮϧ ϝϮϤΤϤϟ΍ίΎϬΠϟΎΑ ( Hardening Test ) ΓΩϼμϟ΍ κΤϓ ϭ ˬ (Compression Strength ) ΔϴσΎϐπϧϻ΍ϭ . (Shore D 6510D ) 3 .

cϢ cϤ c .

΍c.

c c΍c cϤ ccϢ c  c c Δ ΍ .

΍c.

PT 1000 LINSEIS ω ϧ ίΎϬΟ Δ ΍ ΝΫΎϤϨϟ΍ βϔϨϟ c Δ ϔ΍c.DSC . TMA .ϔ΍c ϲϠѧ ϔ ϟ΍ ϱήόѧ ϟ΍ Ϟѧ ϠΤ ϟ΍ (DSC Diff ti l Scanning Cal i t Δѧ ϡ΍ΪΨ ѧ ΝΫ ѧ ϟ΍ ϊѧ Ο κѧΤ Ϣѧ ω ѧ ϱέ΍ήѧΤϟ΍ (TMA) Thermal Mechanical Anal i ϲϜϴϧΎѧѧϜϴϤϟ΍ ϱέ΍ήѧΤϟ΍ ϞѧѧϴϠΤ ϟ΍ κѧΤ ˯΍ήѧѧΟ΍ Ϣѧ ΎѧѧϤϛ .

Nik n ωϮϧ ίΎϬΟ Δ ΍ϮΑ ΝΫΎϤϨϠϟ έϮλ ΓΪ ΕάΧ΍ϭ .ϔ΍ βϧΎѧѧΠ ϟ΍ έ΍ΪѧϘ ϭ Ω΍ϮѧϤϟ΍ ϊѧ ίϮΗ Δѧѧ ήόϤϟ (1000ϭ 500 ϭ 250 ) ήѧϴΒϜΗ ΓϮѧϘ ϲ΋Ϯѧ ϟ΍ ήѧϬΠϤϟ΍ Δ ѧ ΍ϮΑ ΝΫΎѧϤϨϟ΍ ϊѧϴϤΟ κѧΤ Ϣѧ ϪϴѧλΎμΘϣϻ΍ Ϣϴѧϗ Ϊѧ ΪΤΗϭ ΕΎѧ ΎΜϜϟ΍ Ϣϴѧ έ΍ΪѧϘ αΎѧϴϗϭ ΏΎѧ Σ ϢѧΗ Ϛϟάѧϛϭ . Δ ΍έΪϟ΍ ΖΤΗ ΝΫΎϤϨϠϟ ˯ΎϤϠϟ c c Δ Ϥ΍ c ! " ΍ cc c ΔϜ ϜϤ΍c΍%΍c$ # c ! " c cc &c ΍cΔϣ Ϙϣc.

c ! " cc ΃ Ϊѧѧѧ ϟ΍ κѧѧѧΤ Ξ΋ΎѧѧѧΘϧ ΕΎѧѧѧττΨϣ Ϧѧѧѧϣ ΖѧѧѧμϠΨΘγ΍ ϲѧѧѧΘϟ΍ϭ ϩήτѧѧѧ ϣ ϞϜѧѧѧ ϰѧѧѧϠ ϲѧѧѧ ϭ (9-1) ΝΫΎѧѧѧϤϨϠϟ Ϊѧѧѧ ϟ΍ κѧѧѧΤ Ξ΋ΎѧѧѧΘϧ ΕήѧѧѧϬχ΍ βѧϔϧ ϑήѧμΘϳ Ϟѧϣήϟ΍ ϥ΍ϭ ΞϨΗ΍ήѧϟ΍ ϲѧϓ (2 Ϣѧϗέ ϞϜѧη ϲϓ ΎϤϛ) ΎϜϠϴδϠϟ Δ ϮΌϤϟ΍ ΔΒδϨϟ΍ ΓΩΎϳΰΑ ϞϘΗ Ϊ ϟ΍ ΔϣϭΎϘϣ ΔϤϴϗ ϥ΍ ˬ(1 Ϣϗέ ϞϜη) Stress Point ήΗϮѧΗ ΓϮѧϗ ΪѧϟϮϳ ΎѧϤϣ ήϤϴϟϮѧΒϟ΍ ΕΎѧΌϳΰΠΑ ˯ϲϟΎѧϤϟ΍ ΕΎѧϴ΋ΰΟ Δѧ ΎΣ΍ ϰϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΐΒδϟ΍ ΩϮόϳϭ ˬΔϴϘϨϟ΍ ΎϜϴϠϴδϟ΍ ϑήμΗ . Ϊ ϟ΍ ΓϮϗ ϒόπϳ ΎϤϣ ˬ˯ϲϟΎϤϟΎΑ ΔτϴΤϤϟ΍ ήϤϴϟϮΒϟ΍ ΓΩΎϣ ϦϴΑ c c )cϢcϤ c΍cΔϣ Ϙϣc.

c ! " cc( .

ϣ cc'cϢcϜ΍ cc 4 .

(MPa ) Ϊ ϟ΍ ΔϣϭΎϘϣ c % ΕΎΌϟΎϤϟ΍ ΔΒδϧ c c ϣ ΍ c Ϝ1 0΍c$ * Ϥ΍cΔ c + c.ϣc΍cΔϣ Ϙϣc- ϔ% ΍c./c( .

ϣ ccϢcϜ c ( .

΍cΔϣ Ϙϣc.

11 Ϣϗέ ΝΫϮϤϨϠϟ ϲϨΤϟ΍ ΔϣϭΎϘϣ κΤϓ Ξ΋ΎΘϧ ςτΨϣ ϞΜϤϳ 3 Ϣϗέ ϞϜη ϑήѧμΘϳ Ϟѧϣήϟ΍ ϥ΍ϭ ΞϨΗ΍ήѧϟ΍ ϲѧϓ ΎϜϴϠϴѧδϠϟ ΔѧϳϮΌϤϟ΍ ΔΒѧδϨϟ΍ ΓΩΎѧϳΰΑ ϞѧϘΗ ϲѧϨΤϟ΍ ΔѧϣϭΎϘϣ ΔѧϤϴϗ ϥ΍ ˬ 4 ϞϜѧη ϲѧϓ ΔΤ ϮϤϟ΍ϭ (2) ϝϭΪΠϟ΍ .ϲϨΤϟ΍ ΓϮϗ ϒόπϳ ΎϤϣ .c ! " c&32 ϲѧϓ ΔѧϨϴΒϤϟ΍ ΝΫΎѧϤϨϠϟ ϲѧϨΤϟ΍ ΔѧϣϭΎϘϣ κѧΤϓ Ξ΋ΎѧΘϧ ϦϴѧΒΗ .Ϊ ϟ΍ κΤϓ ΔϟΎΣ ϲϓ ΎϤϛϭ ΎϜϴϠϴδϟ΍ ϑήμΗ βϔϧ c ccccccccc c ''cϢcϤ c( .

΍cΔϣ Ϙϣc.

c ! " c56%ϣcϤcc4cϢcϜ c 5 .

ϣc( .ϲϨΤϟ΍ ΔϣϭΎϗ c c c c % ΕΎΌϟΎϤϟ΍ ΔΒδϧ ccccccccccc c $ * Ϥ΍cΔ 0 c + c.

΍cΔϣ Ϙϣc- ϔ% ΍c./c( .

ϣ c)cϢcϜ 7 89 ΍cΔϣ Ϙϣc.

ΔϳήϤϴϟϮΒϟ΍ ΔϧΎγήΨϟ΍ ΕΎϧϮϜϣ ϊϴϤΠϟ βϧΎΠΘϤϟ΍ϭ ϢψΘϨϤϟ΍ ϊϳίϮΘϟ΍ ϰϠ ΍ήϴΜϛ Ϊ Ύγ ΎϤϣ ϮμΤϟ΍ ΩϮΟϭ ϊϣ ΝΫϮϤϨϠϟ c c cccccccccccccccccccccc cc)cϢcϤ ccΔ< 89 ΍cΔϣ Ϙϣc. ( 4 Ϣѧѧϗέ ΝΫϮѧѧϤϨϟ ) ΔϴσΎϐѧѧπϧϻ΍ Δѧ ϣϭΎϘϣ κѧѧΤϓ Ξ΋ΎѧѧΘϧ ϯΪѧѧΣϻ ΝΫϮѧѧϤϧ ϞѧѧΜϤϳ 5 Ϣѧѧϗέ ϞϜѧѧη .(6) Ϣϗέ ϞϜη ϲϓ ΎϤϛ ΔΤ Ϯϣ Δϗϼόϟ΍ϭ ΎϜϴϠϴδϟ΍ ΔΒδϧ ΓΩΎϳΰΑ Ω΍Ω΍ΰΗ ΔϴσΎϐπϧϻ΍ ΔϤϴϗ ϥΎΑ (2 Ϣϗέ ϝϭΪΟ ΝΫΎϤϨϠϟ) ϪΘϴѧѧλΎΧ ΪѧѧϘϔΗ ΎѧѧϤϣ ήΘѧѧγ΍ ϲϟϮѧѧΒϟ΍ ΔΒѧѧδϧ Ϧѧѧϣ ήѧѧϴΜϜΑ ήѧѧΜϛ΍ Ϟѧѧϣήϟ΍ ΔΒѧѧδϧ ϥΎѧѧϓ 9ϭ Ϣѧѧϗέ ϦϴΟΫϮѧѧϤϧ ϲѧѧϓ Ϟѧѧϣήϟ΍ ΕΎѧѧΌϟΎϣ ϰѧѧϟ΍ ΔΒѧѧδϨϟΎΑ Ύѧѧϣ΍ ρΎϐѧπϧϻ΍ ΔѧϣϭΎϘϤϟ ήѧϴΒϛ ωΎѧϔΗέ΍ ΞϨΗ΍ήѧϟ΍ ϰѧϟ΍ Ϟѧϣήϟ΍ ϊѧϣ ϮѧμΤϟ΍ ΔϓΎѧ ΍ ΪѧϨόϓ ρΎϐѧπϧϻ΍ ΔѧϣϭΎϘϣ κѧΤϓ Ξ΋ΎΘϧ ϦϴΒΗϭ .ΔϴσΎϐπϧϻ΍ ΍ΪѧѧΟ ΪѧѧϴΠϟ΍ ςѧѧϠΨϟ΍ϭ ΔѧѧϬΟ Ϧѧѧϣ ΝΫϮѧѧϤϨϠϟ ΔϴσΎϐѧѧπϧϻ΍ ΔϴѧѧλΎΨϟ΍ ϰѧѧϠ Ζѧѧϐσ ϲѧѧΘϟ΍ ϮѧѧμΤϠϟ ΔѧѧϴϟΎόϟ΍ ΔϴσΎϐѧѧπϧϻ΍ ΔѧѧϤϴϗ ϰѧѧϟ΍ ϚѧѧϟΫ ΩϮѧόϳϭ .c ! " c3c ρΎϐѧѧπϧϻ΍ ΔѧѧϣϭΎϘϣ κѧ Τϓ Ξ΋ΎѧѧΘϧ ήѧѧϬψΗ .

cϤ cϤc5cϢcϜ ccccccccccccccc 6 .c ! " c:.

ϣc7 89 ΍cΔϣ Ϙϣc + c.(MPa) ρΎϐπϧϻ΍ ΔϣϭΎϘϣ c % ΕΎΌϟΎϤϟ΍ ΔΒδϧ c c$ * Ϥ΍cΔ 0 c + c./c( .

(7) Ϣѧϗέ ϞϜη ΓΩϼμϟ΍ ϲϨΤϨϣ ϲϓ ϼΜϤϣ ΕΎΌϟΎϤϟ΍ ΔΒδϧ ϊϣ ΎϬΘϗϼϋ ϭ ˬ ΝΫΎϤϨϟ΍ ϊϴϤΠϟϭ ΓΩϼμϟ΍ ιϮΤϓ ΕΰΠϧ΍ . ϣcc@ccϢcϜ Sh 3Ec +AB΍ c +AB΍cC c ! " c3+ Ξ΋ΎѧΘϨϟ΍ ϩάѧ ϦϴѧΒΗ .ϣc +AB΍c + c./c( .ΓΩϼμϟ΍ ΓΩΎϳί ϰϟ΍ ϱΩϮΗ ΕΎΌϟΎϤϟ΍ ΔΒδϧ ΓΩΎϳί ϥ΍ % ΕΎΌϟΎϤϟ΍ ΔΒδϧ c c c$ * Ϥ΍cΔ 0 c + c.

ϣcDcϢcϜ 7 .

c cΔ΍ .

΍c.

ϔ΍cC c ! " cc ccESCccΔϣF ϣc.

c ! " c3΍ c cL΍ .

΍c(1/ ϔ"΍cLMό0Ϥ΍c1.

κΤϔϟ΍ Ξ΋ΎΘϧ ϰϠϋ ΎΒϠγ ΕήΛ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍ ήϴπΤΗ c c )cϢcϤ cESCccL΍M."΍ccEiff i lcGHIJJiJKcHIl i Ϯϫϭ ΝΫΎϤϨϟ΍ ΪΣϻ (8) Ϣϗέ ϞϜθϟ΍ ϲϓ ΢οϮϣ Ϯϫ ΎϤϛϭ Δγ΍έΪϟ΍ ΖΤΗ ΝΫΎϤϨϠϟ Δϳέ΍ήΤϟ΍ ιϮΤϔϟ΍ Ξ΋ΎΘϧ ΕΎττΨϣ ΕήϬχ΍ .14) ˰ϟ΍ ΔϤϴϗ ϥϮϜΗ (5) Ϣϗέ ΝΫϮϤϧ Ύϣ΍ .( 3) Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ϲϓ ΔΤοϮϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΕΎττΨϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ κϠΨΘδϧ ϥ΍ ϦϜϤϳ ΚϴΣ (4) Ϣϗέ ΝΫϮϤϨϟ΍ ϲϓ ϝϮΤΗ ΎϫΪϨϋ ΙΪΤϳ ϲΘϟ΍ Γέ΍ήΤϟ΍ ΔΟέΩ ϲϫ ϲΘϟ΍ϭ (Tg) ϲΟΎΟΰϟ΍ ϝϮΤΘϟ΍ Γέ΍ήΣ ΔΟέΩ ϲϓ ήϴϐΘϟ΍ ιϮΤϔϟ΍ ϩάϫ ΕήϬχ΃ ΚϴΣ ϩάϫ ήΒΘόΗϭ .[7] ΔϧϭήϤϟ΍ ϞϣΎόϣϭ Δϳέ΍ήΤϟ΍ Δόδϟ΍ϭ ΝΫϮϤϧ Ϧϣ Si 2 ΎϜϴϠϴδϠϟ ΔϳϮΌϤϟ΍ ΔΒδϨϟ΍ ΓΩΎϳΰΑ Ω΍ΩΰΗ (Tg) ϲΟΎΟΰϟ΍ ϝϮΤΘϟ΍ Γέ΍ήΣ ΔΟέΩ ΔϤϴϗ ϥ΍ φΣϼϧ ϝϭΪΠϟ΍ ΍άϫ Ϧϣϭ ΕΎΌϳΰΟ ϦϴΑ ΔϴϨϴΒϟ΍ ήλ΍ϭϻ΍ ΓϮϗ ΓΩΎϳί ϰϠϋ ϞϤόΗ ΎϜϴϠϴδϟ΍ ΔΒδϧ ΓΩΎϳί ΚϴΣ (4) Ϣϗέ ΝΫϮϤϧ ϰϟ΍ (ϲϘϨϟ΍ ήΘγ΍ ϲϟϮΒϟ΍ ) (1) Ϣϗέ . ΍άϫ ΎϨΜΤΑ ϲϓ ΔϠπϔϤϟ΍ ΔϨϴϠϟ΍ ΔϟΎΤϟ΍ ϰϟ΍ ϪϟϮΤΗ ΎϬϨϣϭ ΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟ΍ Δϔλ΍ϮϤϟ΍ ϲϓ ήϴϴϐΗ ϰϟ΍ ΔΠϴΘϨϟΎΑ ϱΩ ϳ ΎϤϣ έϮτϟ΍ ϱέ΍ήΤϟ΍ ΩΪϤΘϟ΍ ϞϣΎόϣ ϩϼϋ΍ ήϛΫ Ύϣ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ΎϬϨϣϭ ΔϳήϤϴϟϮΒϟ΍ ΕΎΒϛ΍ήΘϤϟ΍ ΕΎϔλ΍Ϯϣ ΪϳΪΤΗ ϲϓ ΍ΪΟ ΔϤϬϣ (Tg) ΔΟέΪϟ΍ .[7]ήλ΍ϭϻ΍ ϩάϫ ήδϜϟ ϰϠϋ΍ Γέ΍ήΣ ΔΟέΩ ΐϠτΘϳ ΎϤϣϭ (cross linked) ήϤϴϟϮΒϟ΍ ΕΎϴ΋ΰΟ ϦϴΑ ϯϮϘϟ΍ Ω΍ΩΰΗ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ήϤϴϟϮΒϟ΍ ΔϴϠϤϋ ˯ΎϨΛ΍ Δϴ΋΍Ϯϫ ΕΎϋΎϘϓϭ Ε΍ϮΠϓ ΩϮΟϭ ϰϟ΍ ϚϟΫ ϭΰόϧϭ ΔϤϴϗ Ϟϗϻ΍ ϲϫϭ (Tg =43.

΍c1.

"΍c.

c ! " ccϢcϜ c c c c  ΍cN.

61 50 4 43.49 0 1 47.Pc ΍M.14 75 5 8 .72 25 3 48.cΔ+cC c ! " cc4cϢcNO c c RKcSC c Ϥ ΍cϢ c QcccSi  Ϝ10΍cΔ 0 44.

61 43.00 20.49 47.00 RTermal expansion R Γέ΍ήΤϟ΍ ΔΟέΩ ΪϨϋ ×10-6 /Û 120 73 70 50 9 R Û ΎϜϴϠϴδϟ΍ ΔΒδϧ % iO2 ΝΫϮϤϨϟ΍ Ϣϗέ 44.50 12. 4 ϝϭΪΠϟ΍ ϲϓ ΔΤοϮϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤ ϟ΍ ΕΎττΨϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ κϠΨΘδϧ ϥ΍ ϦϜϤϳ ΚϴΣ (4) Ϣϗέ ΝΫϮϤϨϠϟϭ ( 9) Ϣϗέ ϞϜη Γέ΍ήѧѧΣ ΔѧΟέΩ ϊѧϣ ΔѧϧέΎϘϣ ϲϟΎѧϋ ϱέ΍ήѧΤϟ΍ ΩΪѧϤΘϟ΍ ϞѧϣΎόϣ ϥϮѧϜϳ ϲΟΎѧΟΰϟ΍ ϝϮѧΤΘϟ΍ Γέ΍ήѧΣ ΕΎѧΟέΩ ΪѧϨϋϭ ϝϭΪѧΠϟ΍ ΍άѧϫ Ξ΋ΎѧΘϧ ΢ѧοϮΗ ϞѧΒϗ ΎϬѧδϔϧ ΕΎϔѧλ΍ϮϤϟ΍ ϚѧϠΘϤϳ ϝ΍ΰѧϳϻ Ϯѧϫϭ Γέ΍ήѧΤϟ΍ ΔѧΟέΪϟ Δ˱ ѧϋϭΎτϣϭ ΔѧϧϮϴϟ ήѧΜϛ ΍ ΢Βѧμϳ Tg ΪѧϨϋ ΚѧϴΣ ϲόϴΒσ ˯ϰη ΍άϫϭ Δϓήϐϟ΍ ϞѧϣΎόϣ ϥ΍ φѧΣϼϧϭ ˬ Tg ϝ΍ Ϧѧϣ ϰѧϠϋ΍ Γέ΍ήѧΤϟ΍ ΔѧΟέΩ ωΎѧϔΗέ΍ ΪѧϨϋ ΙΪѧΤΗ ϲѧΘϟ΍ϭ έϮτϟ΍ ϲϓ ϝΪΒΗϭ ήϤϴϟϮΒϠϟ έΎϴϬϧϻ΍ ΔϴϠϤϋ ΙϭΪΣ . ΎϜϴϠϴδϟ΍ ΔΒδϧ ΓΩΎϳΰΑ ϞϘϳ Ύπϳ΍ Δϓήϐϟ΍ Γέ΍ήΣ ΔΟέΩ ΪϨϋ ϱέ΍ήΤϟ΍ ΩΪϤΘϟ΍ (4) Ϣϗέ ΝΫϮϤϨϟ Lέ΍ήΤϟ΍ ΩΪϤΘϟ΍ ϞϣΎόϣϭ ΝΎΟΰϟ΍ ϝϮΤΗ Γέ΍ήΣ ΔΟέΩ ΎϬϴϓ ήϬψΗ ΚϴΣ RUA ΔϣϮψϨϣ κΤϓ Ξ΋ΎΘϧ (9) Ϣϗέ ϞϜη ΝΫΎϤϨϠϟ ϲϜϴϧΎϜϴϤϟ΍ Lέ΍ήΤϟ΍ ϞϴϠΤΘϟ΍ ιϮΤϓ Ξ΋ΎΘϧ ( 4) Ϣϗέ ϝϭΪΟ RTermal expansion Δϓή8ϟ΍ Γέ΍ήΣ ΔΟέΩ ΪϨϋ ×10-6 /Û 76.72 48.(RUA ) RTermal mecTanical analysis ϲϜϴϧΎϜϴϤϟ΍ Lέ΍ήΤϟ΍ ϞϴϠΤΘϟ΍ ίΎϬΟ ιϮΤϓ Ξ΋ΎΘϧ -Ώ ϲѧϓ ΢ѧοϮϣ Ϯѧϫ ΎѧϤϛϭ Δѧγ΍έΪϟ΍ ΖѧΤΗ ΝΫΎѧϤϨϠϟ ϞѧϤΣ ςϴϠѧδΗ ϡΪѧϋ ΪѧϨϋ ϲϜϴϧΎѧϜϴϤϟ΍ ϱέ΍ήΤϟ΍ ϞϴϠΤΘϟ΍ ιϮΤϓ Ξ΋ΎΘϧ ΕΎττΨϣ ΕήϬχ΍ .00 26.14 0 25 50 70 1 3 4 5 .

4Ϣ#/ϢϏcΔ Ϝ΍cΔϤ c ΔO ϔ΍c$ # Ϙ΍c ! " cc43D c Δ Ϝ΍c.

2 ϱϭΎδΗ ϲΘϟ΍ϭ ήΘγ΃ ϲϟϮΒϟ΍ ΔϓΎΜϛ Ϧϣ ήΒϛ΍ ϮμΤϟ΍ϭ Ϟϣήϟ΍ ΔϓΎΜϛ ϥϮϜϟ υϮΤϠϣ ϞϜθΑ Ω΍ΩΰΗ ΔϓΎΜϜϟ΍ c Qc$ * Ϥ΍cΔW0 c $ * Ϥ΍cΔ 0 c + c.3Ϣγ/ Ϣ 1.c± c΃ ΔϓΎΜϜϟ΍ ΩΎϤΘϋ΍ ϞΜϤϳ 10 ϞϜθϟ΍ϭ.ϣcΔ Ϝ΍΍c + c. ˯ΎϤϟ΍ ϲϓϭ ˯΍ϮϬϟ΍ ϲϓ ΝΫϮϤϨϟ΍ ϥίϭ αΎϴϗ Ϧϣ αΪϴϤΧέ΍ ΓΪϋΎϗ ϰϟ· ΩΎϨΘγϻΎΑ ΔϓΎΜϜϟ΍ κΤϓ ϢΗ ϒϴϔσ ϞϜθΑ ΎϜϴϠϴδϟ΍ ΔΒδϧ ΓΩΎϳΰΑ Ω΍ΩΰΗ 5ˬ4ˬ3ˬ1 ΝΫΎϤϨϠϟ ΔϓΎΜϜϟ΍ ΔϤϴϗ ϥ΍ ϦϴΒΘϳ ϝϭΪΠϟ΍ ΍άϫ Ϧϣϭ .35 ΎϜϴϠϴδϟ΍ ΔϓΎΜϛ ϥ΍ ΚϴΣ Δϴ΋΍ϮϬϟ΍ ΕΎϋΎϘϔϟ΍ϭ ΔϴόϴϨμΘϟ΍ .ΔϧΎγήΨϟ΍ ΕΎϧϮϜϣ ϰϠϋ ΏϮϴόϟ΍ϭ ΐ΋΍Ϯθϟ΍ ΩϮΟϭ έΎΒΘϋϻ΍ ϦϴόΑ άΧ΍ ϊϣ ϪΘϓΎΜϛ ϲϓ Ώϭήπϣ ϥϮϜϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ΔΒδϧ ωϮϤΠϣ ϞλΎΣ ΎΒϳήϘΗ ϱϭΎδϳ Ϯϫϭ ϥΎϓ ήΘγ΃ ϲϟϮΒϟ΍ ϰϟ΍ ϮμΤϟ΍ϭ Ϟϣήϟ΍ ΔϓΎο΍ ΪϨϋ ϦϜϟϭ 3Ϣγ/ Ϣ 2./c( .

ϣ c'VcϢcϜ c c LMBW΍c.

ϯήΧϻ΍ Ε΍˯΍ήѧѧΟϻ΍ ΐΒѧѧδΑ %10 -8 ΔΒѧѧδϨΑϭ Δѧѧϴ΋΍Ϯϫ ΕΎѧѧϋΎϘϓ Ϛϟάѧѧϛϭ ˬήϤϴϟϮѧѧΒϟ΍ ϲѧѧϓ ϱϭΎѧѧδΘϟΎΑ ˯ϲϟΎѧѧϤϟ΍ έΎѧѧθΘϧ΍ ϡΪѧѧόϟ ϚѧѧϟΫϭ ϡΎѧѧΗ ϞϜѧѧθΑ .ΐϠμϤϟ΍ϭ ΞϨΗ΍ήϟ΍ ϦϴΑ ϞϋΎϔΘϠϟ ΔΠϴΘϨϛϭ ΝΎπϧϼϟ ϡίϼϟ΍ Ϧϣΰϟ΍ϭ ΐϟΎϘϟ΍ ϲϓ ΐμϟ΍ϭ ςϠΨϟ΍ ΔϘϳήσ ϞϤθΗ ϲΘϟ΍ϭ ΝΫϮϤϨϠϟ ΔϳήϴπΤΘϟ΍ ΐѧϛ΍ήΘϤϟ΍ ΝΫϮѧϤϨϟ΍ ΓΩΎѧϣ ΕΎѧΌϳΰΟ Ϧϣ ϻΪΑ Ε΍ϮΠϔϟ΍ ϝϼΣ΍ ΐδΑ ΝΫϮϤϨϟ΍ ΔϓΎΜϛ ϲϓ ϥΎμϘϧ ϰϟ΍ ϱΩ ϳ Δϴ΋΍ϮϬϟ΍ ΕΎόϘϔϟ΍ ΩϮΟϭ ϥ΍ ΚϴΣ .˯ΎϤϠϟ ΔϴλΎμΘϣϻ΍ ΎϬλ΍ϮΧ Ϧϣ ήϴϐϳ ΎϤϣ ˯ΎϤϟ΍ ϝϮΧΪϟ ΕΎϴϣΎδϤϛ ήΒΘόΗ Ε΍ϮΠϔϟ΍ ϩάϫ ϥ΍ϭ 10 .ϔ΍c32 Δϔϴόѧѧπϟ΍ ΏϮѧѧϴόϟ΍ϭ βϧΎѧѧΠΘϟ΍ ϡΪѧѧϋϭ ΕΎѧѧϋΎϘϔϟ΍ Ϧѧѧϣ ΕΎϫϮѧѧθΘϟ΍ ΔΒѧѧδϧ ΪѧѧϳΪΤΘϟ ϚѧѧϟΫϭ ΎѧѧϳήϬΠϣ Δѧѧγ΍έΪϟ΍ ΖѧѧΤΗ ΝΫΎѧѧϤϨϟ΍ ϊѧѧϴϤΟ κѧѧΤϓ ϢѧѧΗ βϧΎѧΠΘϣ ήѧϴϏ ΝΫϮѧϤϨϟ΍ ϥΎѧΑ έϮѧμϟ΍ ϩάѧϫ ϦϴѧΒΗϭ . (12ϭ11ϭ10) ΝΫΎѧϤϨϠϟ ϱήѧμΒϟ΍ κѧΤϔϟ΍ Ξ΋ΎѧΘϧ ϞѧΜϤϳ (11) Ϣϗέ ϞϜη .

50 MPa ˯ΎѧϨΤϧϻ΍ ΔѧϤϴϗ ΐΒѧδΑ ΕΎϣΪѧμϟ΍ Ϊѧο ωϭέΩϭ ˯ΎѧϨΑ ΓΪѧϤϋ΍ϭ ϑϮϘѧδϛ ϡΪΨΘѧδϳ ϥ΍ ϦѧϜϤϳ (4) Ϣѧϗέ ΝΫϮѧϤϧ Ύѧϣ΍ .15 MPa Ϊη ΓϮϗϭ 38. c $  Ϙ c '' c 'c O''cOc'Vc Ϥ cΔMϤW΍cΔ #M%΍c$ όcΔMXϣcc''cϢcϜ : Δ B"ϣ΍Y .15 Ϊѧѧη ΓϮѧϗϭ 22.53 MPa ΓΩϼѧѧμϟ΍ϭ ΔѧѧϴϟΎόϟ΍ ΔϴσΎϐѧѧπϧϻ΍ϭ 2.(ΔϴΘϨϤγϻ΍ ΔϧΎγήΨϟ΍ ϲϓ MPa ˯ΎѧϨΤϧϻ΍ ΔѧϤϴϗ ΐΒѧδΑ Δѧϴϟ΍ΰϟί ϭ΍ Δϴοέ΍ Ε΍ΰϫ ϰϟ΍ νήόΘΗ ϲΘϟ΍ ˯ΎϨΒϟ΍ ϞϛΎϴϫϭ ϑϮϘδϟ΍ ϲϓ (3) Ϣϗέ ΝΫϮϤϧ ϡΪΨΘδϳ ϥ΍ ϦϜϤϳ .c ' c Δ0 X"ϣcMϏc$ ϘW<c+O c 'V c B.17 g/cm3 ΔѧѧϓΎΜϜϟ΍ ΐΒѧѧδΑ ΕΎϴѧѧοέ΍ ϭ΍ έϮѧѧδΠϟ΍ ϞѧѧϛΎϴϫ ϲѧѧϓ ϡΪΨΘѧѧδϳ ϥ΍ ϦѧѧϜϤϳ (7) Ϣѧѧϗέ ΝΫϮѧѧϤϧ .4 GPa ΔϴϟΎόϟ΍ ΔϧϭήϤϟ΍ ϞϣΎόϣϭ 2.85 ϱϭΎδΗ ϲΘϟ΍ ΓΩϼμϟ΍ϭ 27.ΔϳϮΌϣ ΔΟέΩ 70 ϯΪόΘΗϻ Γέ΍ήΣ ΔΟέΩ Ε΍Ϋ ϖσΎϨϣ ϲϓϭ 90 ϱϭΎδΗ ϲΘϟ΍ϭ ΓΩϼμϟ΍ϭ 19.88 ϱϭΎδΗ ϲΘϟ΍ϭ ΔѧϓΎΜϜϟ΍ ΐΒѧδΑ ϥ΍έΪѧΠϟ΍ ˯ΎѧϨΑ ϲѧϓ ϭ΍ ΔϴϧΎѧγήΨϟ΍ ϞѧϛΎϴϬϟ΍ ϲѧϓ ΕΎѧϏ΍ήϔϟ΍ ΊѧϠϤϟ ˯ΎѧϨΑ Ω΍ϮѧϤϛ ΎϬϣ΍ΪΨΘѧγ΍ ϦѧϜϤϳ (8ˬ9) Ϣѧϗέ ϦϴΟΫϮϤϨϟ΍ ϲϓ ϲѧϓ ΎѧϤϛ ˯ϰϟΎѧϤϛ Ϟѧϣήϟ΍ ϡΪΨΘѧδϳ ϱάѧϟ΍ ΐѧϛ΍ήΘϤϟ΍ ϥ΍ϭ . (pol mer mortar) ϪϴϠϋ ϖϠτϳ (8ˬ9) Ϣϗέ ϦϴΟΫϮϤϨϟ΍ 11 .1 g/cm3 .ΔϳϮΌϣ ΔΟέΩ 73 ϯΪόΘΗϻ Γέ΍ήΣ ΔΟέΩ Ε΍Ϋ ϖσΎϨϣ ϲϓϭ 86 ΓΩϼμϟ΍ϭ 21. [ 7 ˬ8] έΩΎμϤϟ΍ ϲϓ ΓέϮϛάϤϟ΍ϭ ΔϴΘϨϤγϻ΍ ΔϧΎγήΨϟ΍ ϰϟ΍ ΔΒδϧ Γήϣ ΔΌϣ έ΍ΪϘϤΑ ϞϘΗ ΝΫΎϤϨϟ΍ ϊϴϤΠϟ ΔϴλΎμΘϣϻ΍ ΔΒδϧ ϥ΍ c c $  " "#΍ ΔϧΎѧѧγήΨϟ΍ Ϧѧѧϣ ΔόϨѧѧμϤϟ΍ ΝΫΎѧѧϤϨϠϟ ιϮѧѧΤϔϟ΍ Ξ΋ΎѧѧΘϧ Ϧѧѧϣ ΔϠѧѧμΤΘδϤϟ΍ ΔѧѧϳϭΎϳΰϴϔϟ΍ϭ Δѧѧϳέ΍ήΤϟ΍ϭ ΔѧѧϴϜϴϧΎϜϴϤϟ΍ ι΍ϮѧѧΨϟ΍ ϦϴѧѧΑ ΔѧѧϧέΎϘϤϟ΍ΪѧѧϨϋ ΔϧΎѧѧγήΨϟ΍ ϥ΍ ϝϮѧϘϟ΍ ϦѧѧϜϤϳcZc9ˬ8 ] ΔϴΘϨϤѧγϻ΍ ΔϧΎѧѧγήΨϠϟ ΎϬѧδϔϧ ι΍ϮѧѧΨϟ΍ ϊѧϣ ΎѧѧϬΘϧέΎϘϤΑϭ (5) Ϣѧϗέ ϝϭΪѧѧΟ ϲѧϓ ΔѧѧμΨϠϤϟ΍ϭ ΔѧϳήϤϴϟϮΒϟ΍ ΓΩϮѧΟϮϣ ήѧϴϏ) ΔѧϨϴόϣ ΕΎϔѧλ΍Ϯϣ ΐѧϠτΘΗ ϲѧΘϟ΍ ΔλΎΨϟ΍ ΕΎϣ΍ΪΨΘγϻ΍ Ϧϣ ωϮϨΘϣϭ ϊγ΍ϭ ϯΪϣ ΎϬϛϼΘϣ΍ Ϛϟάϛϭ Ϟπϓϻ΍ ϲϫ ΔϳήϤϴϟϮΒϟ΍ .

A. . o Appl.84 2.50 16. (2003). "Thermosetting plastics" Canadian building digest.. K. (1981). (1973).50 16.17 2.00 49. Tom Marinis Draper Laboratory. pp (329-338). 6-c Mason J. 4-c Blaga A. (1980).25 14. J. o int. Con. "Application in polymer concrete".00 06. " Short jute iber ±rein orced polypropylene composites: e ect o compatiblizer". Canadian Building Digest .00 54.15 ---2.00 12.24 1. (1984). Res. The Alden Press (UK).25 -- 10-12 1.5 -- 13-35 -- 1.Δγ΍έΪϟ΍ ΖΤΗ ΝΫΎϤϨϠϟ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ιϮΤϔϠϟ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ΔλϼΧ ( ) Ϣϗέ ϝϭΪΟ Rg Û Lέ΍ήΤϟ΍ ΩΪϤΘϟ΍ ϞϣΎόϣ ΪϨϋ Rg ×10-6/ ΔϓΎΜϜϟ΍ g/cm3 ΓΩϼμϟ΍ ToreD ΔϴσΎ8πϧϻ΍ U[a ΎϨΤϧϻ΍ U[a Ϊθϟ΍ U[a 44.10 38.00 52.58 02. Canadian building Digest CBD -154ˬ Ottawa.(1974). " Polymer modi ied concrete" .S.15 19. ACI publication SP-96. CBD-159.. 12 .J.9 ± 2. ΔϔϠΘΨϣ Δϳέ΍ήΣ ΕΎΟέΩ ΪϨϋϭ ΔϳήϤϴϟϮΒϟ΍ ΔϧΎγήΨϠϟ ΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟ΍ ι΍ϮΨϟ΍ Δγ΍έΩ c › PMMA ϭ PU ϦϴΜϳέϮϳ ϲϟϮΒϟ΍ ϞΜϣ ϯήΧ΍ ΔτΑ΍έ Ε΍ήϤϴϟϮΑ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΔϳήϤϴϟϮΒϟ΍ ΔϧΎγήΨϠϟ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ι΍ϮΨϟ΍ Δγ΍έΩc › .00 14.00 56.22 45.00 55. Polymer Science Vol: 69. pp (1919-1924). CBD ± 241 . Beaudoin J. (1985). J .00 72. Division o building research.41 42.10 07. issue 2-2001/02.. et al..21 54... springer ± verlag .72 48.44 1.J.53 02. "Sel -consistent model or dielectric constant prediction o polymer-ceramic composite". 2-c Verbee C . "Polymer properties and application" .5-3..17 2.00 02.5 ΝΫϮϤϨϟ΍ Ϣϗέ 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ΔϧΎγήΧ ΔϴΘϨϤγ΍ [10-8] ΕΎϴλϮΘϟ΍ . Furan polymer ϭ Re erences 1-c Raymond B..P. Cambridge. 7-c Cantow H.51 52. " Polymer Composites". 9-c Blaga A.60 1. Am.(2002).00 52.17 85 86 90 93 93 88 86 85 88 88 88 40. 10-c Panayot A. " The in luence o inter acial adhesion ˬ particle size and size distribution on the predicted mechanical properties o particulate thermoplastic composites " . 5-c Blaga A.00 18. et al. "plastics".53 19. Ins. 2000.76 16. 8-c Rana A.61 43.Materials Letters ˬVol: 57. J. et al. "Adhesion o polymer coating or ine grained slag concrete".10 02.12 21. 3-c Rao Y.49 47.14 -------- 120 73 70 50 -------- 1. 1st Published 1990. Publication..12 30.00 14.30 14.15 22.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful