'


v;
• • : ;

•1
i

1
f

.

I

I l u s t r a ţ i i de CLAUDIA PERUSSI-CHIRTU

Paul Teodorescu

î n v ă ţ a ţ i
»
9

limba spaniola
fără profesor
Edi(ia a Il-a

Editura Ş t i i n ţ i f i c ă
B u c u r e ş t i — 196 8

PREFAŢĂ

LA

EDIŢIA

A

11-A

Epuizarea într-un timp extrem de scurt a primei ediţii a cărţii de faţă şi interesul mereu crescînd manifestat de oamenii muncii pentru limba spaniolă şi pentru metoda de predare Jără profesor" ne-au determinat să scoatem o a doua ediţie a acestui manual. Ediţia pe care o prezentăm acum apare cu o serie de îmbunătăţiri şi completări făcute la sugestiile multora dintre cei care au învăţat după acest manual şi cărora ţinem să le aducem cele mai vii mul­ ţumiri. In dorinţa de a oferi o ediţie r e v ă z u t ă şi a d ă u g i t ă , am med dez­ voltat unele probleme de gramatică, am încercat să completăm cunoş­ tinţele despre America Latină dînd noi date de istorie şi literatură, am introdus texte suplimentare şi am adăugat la sfîrşitul celor patru cicluri o culegere de lecturi în proză din cei mai reprezentativi scrii­ tori moderni spanioli şi latinoamericani. Cîteva ilustraţii noi aduc imagini din Cuba revoluţionară şi din alte ţări ale Americii Latine, menite să lărgească orizontul geografic al consultanţilor. Curînd după apariţia acestei noi ediţii, Editura Ştii?iţificâ va pune la îndemîna celor care vor să-şi perfecţioneze cunoştinţele ob­ ţinute cu ajutorul manualului, o culegere de texte instructive şi amu­ zante — de la simple anecdote la pagini de satiră clasică spaniolă — intitulată "Humor en español".

5

INTRODUCERE
Limba spaniolă aparţine — împreună cu franceza, italiana, portugheza, romîna, catalana, provensala, retoromana, sarda şi dalmata 1 —• marii familii a limbilor romanice, limbi care s-au format, după fărîmiţarea Imperiului roman, din trunchiul latinei. Limba latină vorbită în antichitate pe teritoriul Peninsulei Iberice era — ca şi aceea din Dacia romană — o vorbire populară: sermo culgaris. Din această latină „vulgară" s-au dezvoltat, cu timpul, mai multe dialecte. La cîteva secole după invazia arabă în Spania (711 e.n.), unul dintre aceste dialecte, şi anume acela vorbit în Castilia veche, a căpătat o deosebită importanţă, datorită rolului preponderent al Castiliei în lupta pentru recîştigarea teritoriilor ocupate de arabi. După terminarea recuceririi peninsulei (1492) şi întemeierea — în urma descoperirilor lui Columb — a imperiului colonial spa­ niol, castiliana devine limba oficială a Spaniei căpătînd denumirea de limbă spaniolă. Răspindindu-se pe o mare parte a globului, aceasta a ajuns să fie vorbită astăzi de populaţiile băştinaşe din 21 de ţări. In ciuda faptului că are o mare răspîndire, limba spaniolă s-a păstrat foarte unitară: aceeaşi limbă se vorbeşte azi — cu neîn­ semnate deosebiri în pronunţare — atît în Spania, cît şi în Ame­ rica Latină (cu excepţia Braziliei, unde se vorbeşte portugheza) şi în Filipine. Datorită marii sale răspîndiri, precum şi faptului că în pre­ zent ea este una dintre limbile folosite în relaţiile internaţionale, studierea limbii spaniole s-a impus în ultimul timp pe scară tot mai
1

Limbă dispărută astăzi.

7

largă. în şcolile medii şi facultăţile din U.R.S.S. şi din numeroase alte ţări, ea a intrat de mult în rîndul obiectelor de studiu. La noi, limba spaniolă este, încă, foarte puţin cunoscută, deşi' ea nu prezintă multe dificultăţi pentru cei ce ştiu limba romînă. Metoda de predare aplicată în manualul de faţă se bazează tocmai pe înrudirile dintre spaniolă şi romînă, urmărind prin aceasta să faciliteze unor cercuri cît mai largi de cititori învăţarea limbii spaniole fără profesor. Lecţiile din acest manual, în număr de 40, sînt alcătuite după un plan care permite asimilarea progresivă a cunoştinţelor, recurgînd, ori de cîte ori este posibil, la asemănările dintre limba noastră şi cea castiliană. Astfel, primele 10 lecţii cuprind un vocabular uşor de memorat^ format din cuvinte care se pronunţă aja cum se scriu — deci care nu prezintă nici o dificultate fonetică din punctul de vedere al limbii noastre — , permiţînd astfel celor care studiază materialul să-şi concentreze atenţia asupra problemelor de gramatică şi să se familiarizeze cu structura limbii spaniole. După aceste lecţii — de aclimatizare — urmează alte două cicluri, fiecare de cîte 10 lecţii, cuprinzînd probleme de fonetică şi ortografie, gramatică şi vocabular. Majorii atea textelor tratează aspecte ale vieţii cotidiene si, deoarece aceste teme pot constitui oricînd obiectul unei conversaţii, multe sînt prezentate sub formă de dialog. Ultimele zece lecţii, precum şi capitolul de lecturi în proză, îmbogăţesc cunoştinţele cititorului cu numeroase noţiuni privind geografia, istoria, literatura şi arta ţărilor în care se vorbeşte limba spaniolă. Ca supliment, manualul cuprinde un tabel fonetic al limbii spaniole, un vocabular spaniol-romîn, cheia exereiţiilor, un indice gramatical şi un indice al numelor proprii întilnite în texte. Manualul de faţă se adresează unor cercuri largi de cititori, şi anume tuturor acelora care doresc să înveţe singuri limba spa­ niolă, în orele libere. In acest scop, s-a adoptat o formă de expu­ nere care, menţinîndu-se pe o linie ştiinţifică, încearcă să fie totodată cît mai simplă şi accesibilă. Dăm mai jos cîteva îndrumări practice pentru a uşura munca celor care vor studia limba spaniolă după acest manual. 8

Primele lecţii pot fi asimilate fiecare în cile o zi; lecţiile ur­ mătoare, cuprinzînd un material mai bogat, vor trebui studiate fiecare, în cursul mai multor zile succesive. Este bine ca lecţiile recapitulative şi de sistematizare să fie lucrate ca oricare lecţie, într-o zi aparte, şi să includă recitirea lecţiilor anterioare. în linii mari, programul unei lecţii va trebui să cuprindă: 1. Citirea pe îndelete şi cu voce tare a textului spaniol. 2. Citirea explicaţiilor lexicale şi gramaticale, pentru înţele­ gerea deplină a textului. 3. Alcătuirea unui vocabular romîn-spaniol şi memorarea cuvin­ telor şi expresiilor noi. 4. Traducerea textelor în scris. 5. Efectuarea exerciţiilor, cu ajutorul vocabularului, al notelor' explicative şi al regulilor de gramatică din lecţiile precedente. Cheia exerciţiilor se va consulta numai după efectuarea acestora. Cu ajutorul ei se va face un control care, înlocuind prezenţa profe­ sorului de limba spaniolă, va corecta orice greşeală. Fiecare exerciţiu este necesar. Nu trebuie omis nici unul, oricît de uşor sau de greu ar părea. Simpla lectură a acestui manual nu va fi suficientă, dacă nu se i r depune toate eforturile necesare pentru însuşirea temeinică a cunoştinţelor predate. Cei care îşi vor însuşi materialul cuprins în acest manual vor putea înţelege cu uşurinţă orice text spaniol, folosindu-se, fireşte, de un bun dicţionar, în cazul unui text mai greu de literatură beletristică sau de literatură ştiinţifică de strictă specialitate. La astfel de lecturi trebuie să se treacă însă numai după asimi­ larea întregului material predat în manual. învăţarea oricărei limbi străine depinde, in ultimă instanţă, de perseverenţa şi metoda de lucru a celui care o studiază. Apro­ fundarea cunoştinţelor, printr-un studiu bine organizat şi sus­ ţinut, vă va duce la cunoaşterea temeinică a limbii spaniole. AUTORUL

9

LECŢIA

1

Aşa cum am arătat în introducere, primele lecţii cuprind cuvinte spaniole care se pronunţă aşa cum se scriu. Puteţi citi, aşadar, fără nici o dificultate, cuvintele de mai jos, pronunţînd clar toate literele:
casa mesa casă masă familie dormitorio piso amigo dormitor etaj a m i c , prieten

familia

Observăm că aceste cuvinte se împart în două grupe:
cu t e r m i n a ţ i a a cu t e r m i n a ţ i a o

Prima grupă cuprinde substantive de genul feminin, a doua grupă substantive de genul masculin. In limba spaniolă nu există substantive de genul neutru. Să reţinem deci, pentru început, că în general terminaţia a este specifică substantivelor feminine, iar o, celor masculine. Substantivele, aşa cum se află în lista de mai sus (sau în orice dicţionar), sînt nearticulate. Pentru a le articula ne servim — de altfel ca şi în limba romînă — de un articol hotărît sau nehotărît care însoţeşte substantivul. 11

articolul hotărît se pune înaintea sub­ stantivului şi este separat de acesta din urmă: piso (nearticulat) casa (nearticulat) el piso (articulat) la casa (articulat) Articolul hotărît este: el pentru masculin la pentru feminin Articolul nehotărît se aşază. înaintea substan­ tivului. ca şi în romîneşte. De exemplu: Articolul un lacăt un candado o scară una escalera nehotărît e s t e : un pentru masculin una pentru feminin Din cele de mai sus putem deduce următoarea regulă: Articolul spaniol — hotărît sau nehotărît — se aşază totdeauna înaintea substantivului pe care-l însoţeşte. De exemplu: „ etaj (nearticulat) casă (nearticulat) etajul (articulat) casa (articulat) In limba spaniolă însă. Să analizăm acum numele obiectelor din desenul de mai jos: 12 . articolul hotărît se alipeşte la sfîrşitul sub­ stantivului.în limba romînă.

umbral m. sangre /. unele substan­ tive masculine în romînă pot fi feminine în spaniolă. O regulă p r e c i s ă .(masculin) sau f. amicul. la fior In ceea ce p r i v e ş t e genul s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e în e. diente m. şarpe. pădure. Observaţie: Genul substantivelor spaniole nu corespunde totdeauna cu genul sub­ stantivelor respective din limba romînă. tată.\ m. lacătul. de aceea v o m p u n e t o t d e a u n a în d r e p t u l acestor s u b s t a n t i v e litera m . vale. amic. articulat: articulat: articulat: articulat: articulat: articulat: el el la el el picaporte padre madre cristal umbral clanţa tatăl mama geamul pragul floarea fior f. floarea. geam. sal /. Trebuie să fim deci foarte atenţi la aceste deosebiri de gen. fereastra. mente /. î n t r u c î t şi în limba n o a s t r ă t e r m i n a ţ i a e apare a t î t la s u b s t a n t i v e l e m a s ­ culine cît şi la cele feminine. etaj. Să se scrie cu articol holărît următoarele substantive: carne / .O b s e r v ă m că trei d i n t r e aceste s u b s t a n t i v e se t e r m i n ă în vocala e sau în consoană. pîine. n u e x i s t ă . (feminin). etajul. limba spaniolă este într-o s i t u a ţ i e identică cu aceea a r o m î n e i . De e x e m p l u : frate.. părinte. Adesea unele substantive mascu­ line în limba spaniolă sînt feminine în romînă şi. tatăl. madre f. pragul. o mamă. mamă.. familie.. familia. un tată. floare. Vom scrie d e c i : picaporte m. 2 . o piatră. . munte — vulpe. Aceste t e r m i n a ţ i i nu sînt specifice u n u i singur gen. scara. Să se traducă în limba spaniolă următoarele substantive: scară.. examen m. invers. padre m. care să stabilească genul lor.\ metal 13 . geamul. o clanţă. animal m. cristal m. Iată cîteva exemple: el picaporte el pan la serpiente clanţa pîinea şarpele EXERCIŢII 1 . deoarece în l i m b a spaniolă s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în e sau într-o consoană p o t fi sau feminine sau m a s c u l i n e .

Adjectivul se acordă în gen cu substantivul: adică un substantiv masculin cere totdeauna un adjectiv masculin. mai rar în consoane. un adjectiv feminin. De exemplu: Masculin: campo F e m i n i n : puerta verde verde c î m p verde usă verde 2. Adjectivele terminate în e au aceeaşi formă atît pentru masculin. In limba spaniolă adjectivele se termină de obicei în vocale. d r ă g u ţ ă un amigo alegra una vida alegre u n prieten vesel o v i a ţ ă veselă 14 . cît şi pentru feminin (ca şi adjecti­ vele romîneşti terminate în e). Iată cîteva exemple: negro nuevo numeroso bonito negra nueva numerosa bonita negru nou numeros frumos. o ) . iar un substantiv feminin. Adjectivele terminate în o sînt totdeauna masculine. 1. Ne vom ocupa deocamdată de cele terminate în vocale (e.LECŢIA 2 Dacă citim următoarele combinaţii de cuvinte: vino blanco camisa blanca vin a l b cămaşă albă observăm că ele sînt formate din cîte un substantiv şi un adjectiv. c neagră noua numeroasă frumoasă. La feminin ele schimbă terminaţia în a.

pocas case m a r i m a m e bune dinţi albi două prietene doi dinţi trei romîni p a t r u mese pronumelor nehotărîte amin­ vocală se tll întreg: toţi. . două tres trei cuatro patru Pluralul substantivelor şi al adjectivelor terminate în formează prin simpla adăugare a unui s . puţine 15 . familia. una dos doi. alte puţini. todo el pueblo toda la familia tot toată poporul. toate alţi. Aceste t e r m i n a ţ i i . Todo u r m a t de u n s u b s t a n t i v nearticulat se traduce cu orice: todo amigo orice prieten toda madre orice m a m ă Todo u r m a t de u n s u b s t a n t i v a r t i c u l a t se traduce prin tot. întreagă puţin puţină poco poca altă alt otro otra 2. p u t e m t r e c e la f o r m a r e a p l u r a l u l u i lor. sînt carac­ teristice genurilor respective a t î t în cazul substantivelor. cît si în acela al p r o n u m e l o r şi al adjectivelor nehotărîte.Note: 1. De exemplu: «migo prieten prietenă romîn romîncă rumano muncitor muncitoare obrero campesina campesino ţăran ţărancă toda todo t o t . una u n u . întreg poporul întreaga familie 3 . M a i î n a i n t e î n s ă e n e c e s a r să c u n o a ş t e m c î t e v a numerale: uno. todas otros. o p e n t r u masculin şi a pentru feminin. ci n u m a i : otro amigo. otras pocos. '•< • . întreg t o a t ă . D e 1 e x e m p l u : casas grandes madres buenas dientes blancos dos amigas dos dientes tres rumanos cuatro mesas T o t a ş a se f o r m e a z ă ş i p l u r a l u l tite mai sus: todos. A c u m . i N u se spune n i c i o d a t ă : un otro amigo. S u b s t a n t i v e l e î n s o ţ i t e de adjectivul nehotărît otro nu primesc articol nehotărît: otro amigo (un) alt prieten otra flor (o) altă floare • . d u p ă ce c u n o a ş t e m î n l i n i i m a r i s i n g u l a r u l s u b s t a n t i ­ v u l u i şi a l a d j e c t i v u l u i în l i m b a s p a n i o l ă .

ca în cuvintele romîneşti inimă. Cu litera i se notează: 1. după o vocală: muy foarte. Boby etc.). De exemplu: el umbral y la puerta pragul şi uşa. 2. b) la sfîrşitul cuvîntului. 16 . privire etc. cristal. 2. piso. De exemplu: piedra. adică un i foarte scurt care face parte dintr-un diftong 1 . ley lege. Sunetul i silabic (care poate forma o silabă. fie singur. înainte de o vocală: yo eu. De exemplu: amigo.Pluralul substantivelor terminate în consoană se formează adăugîndu-se e s . Sunetul i semivocalic în diftongi: a) la începutul cuvîntului. fie cu una sau mai multe consoane. Cu aceeaşi valoare apare şi în unele cuvinte străine: brandy. Cu litera y se notează: 1. Sunetul i silabic. alteori cu litera y. piele etc. De e x e m p l u : panes pîini ¡lores flori cristales geamuri Notă: în limba spaniolă sunetul i se notează în două feluri: uneori cu litera i. cuvînt în care litera i trebuie citită la fel ca în cuvintele romîneşti pierde. piept. 1 Despre diftongi se va vorbi mai amănunţit în lecţia 5. în cazul unui singur cuvînt spaniol: y — şi. c) între două vocale: mayo — (luna) mai. Sunetul i semivocalic.

Tengo Una amiga muy buena. 5. obrero. De aceea. La ventana cuatro cristales. de cazul conjuncţiei din p u n c t de vedere t e r m i n a t e în y fac ley — leyes. El Muncitorul Popescu are o casă în Bucureşti. Am foarte p u ţ i n t i m p . Tiene una casa. De exemplu: O iistă cu cîteva cuvinte uzuale vă va ajuta să formaţi pro­ poziţii simple. 4. campesino. Să se traducă în spaniolă următoarele 1. b o n i t o . A m o prietenă foarte b u n ă . t i e m p o . dos puertas negras. 6. Eu am puţine flori. Nu cameră foarte frumoasă. 2. dar am o cameră foarte frumoasă. ea) are (ei. gramatical. . 5. Toată familia are am t i m p . . Dos obreros tienen casas nuevas sin pisos.Sunetul y nefiind. La casa t i e n e . . O ţărancă are o cămaşă nouă. ele) au FBASES MODELO obrero Popescu tiene una casa en Bucarest. nuevo. cuvintele p l u r a l u l tot prin adăugarea lui . O f a m i l i e numeroasă are o teni b u n i . 3 . . Doi muncitori au case noi fără etaje. după cum am a r ă t a t . Prietenul Petru 8. No tengo una casa. Pedro n o . picaporte. dar fără . Casa are p a t r u ferestre şi o uşă foarte m a r e . urmează. Petru are o familie numeroasă. . Tengo muy poco tiempo. o vocală propriu-zisă (afară şi). soarta consoanelor. şi Rodrigo au familii m a r i . El campesino rumano tiene camisa blanca con flores. S a se completeze spaţiile punctate cu cuvintele corespunzătoare: 1. La casa tiene cuatro ventanas y una puerta muy grande. La puerta tiene picaporte. bueno. . pe care le vom numi frases modelo (fraze model): con cuarto en frase f. pero no tiene candado. Bucarest. alegre. a m i g o b u e n o . b l a n c o .. modelo no cu cameră în frază model nu pero sin tengo tiempo tiene tienen însă. pero tengo un cuarto muy bonito. T e n g o . dar nu are l a c ă t . pero grandes y muy bonitas. 6 . ci o semivocală sau o semiconsoană. . 4. propoziţii: casă mare. 9. . . EXERCIŢII 3. r u m a n o . La p u e r t a t i e n e . Petru 4 . Familia are numeroşi prie­ flori albe. 2. 3 . Pedro tiene una familia numerosa. . I n Bucureşti am o are o casă cu uşi fără lacăte. Uşa are o c l a n ţ ă . (eu) am timp (el. 5. d o r m i t o r i o g r a n d e . 7. dar m a r i şi foarte frumoase..e s . Să se formeze femininul 2 — învăţaţi limba spaniolă următoarelor adjective şi substantive: triste. . 17 . .Nu am o casă. Ţăranul romîn are cămaşă albă cu flori. .

darîn spaniolă se spune mi cuaderno şi mi casa. nişte) şi u n a s (unele. Articolele h o t ă r î t e e l şi la a u la p l u r a l formele los şi. o b s e r v ă m că în l i m b a s p a n i o l ă a d j e c t i v u l posesiv se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i . lui. E s t e necesar a c u m să c u n o a ş t e m şi p l u r a l u l a r t i c o l e l o r h o t ă r î t e şi n e h o t ă r î t e . Să v e d e m a c u m formele a d j e c t i v u l u i posesiv la s i n g u l a r şi l a plural. ei mi ventana fereastra mea tu ventana fereastra ta su ventana fereastra sa. las: el piso el animal el picaporte los pisos los animales los picaportes la casa • la flor la madre las casas las flores las madres Articolele n e h o t ă r î t e u n şi u n a a u la p l u r a l formele u n o s (unii. n u . lui.L E C Ţ I A 3 î n lecţia t r e c u t ă a m s t u d i a t p l u r a l u l n e a r t i c u l a t a l s u b s t a n ­ t i v e l o r . ei' Plural mis amigos prietenii mei tus amigos prietenii tăi sus amigos prietenii săi. Singular mi amigo prietenul meu tu amigo prietenul tău su amigo prietenul său. P e lîngă a c e a s t a . pe cînd în s p a n i o l ă . cînd u n s u b s t a n t i v e î n s o ţ i t de u n adjectiv posesiv. lui. b u n ă o a r ă . Aşa se î n t î m p l ă . „casa m e a " . lui. n i ş t e ) : unas amigos unii (nişte) prieteni unas casas unele (nişte) case î n t r e b u i n ţ a r e a a r t i c o l u l u i h o t ă r î t în l i m b a s p a n i o l ă e u n e o r i diferită de cea d i n l i m b a r o m î n ă : s î n t cazuri cînd în r o m î n e ş t e acest a r t i c o l se î n t r e b u i n ţ e a z ă . î n r o m î n e ş t e s p u n e m „ c a i e t u l meu''. ei 18 mis ventanas ferestrele mele tus ventanas ferestrele tale sus ventanas ferestrele sale. respec­ tiv.. nu el mi cuaderno sau la mi casa. ci .

după cum vom vedea în t e x t e l e care urmează. deoaTece la prima vedere nu p u t e m şti dacă este vorba de obiectul lui. singular si plural ( s u ) . Adjectivul posesiv se acordă cu s u b s t a n t i v u l pe su amigo prietenul lui su amigo prietenul lor sus amigos p r i e t e n i i lui care îl determină: prietenii noştri prietenii voştri prietenii lor nuestras ventanas vuestras ventanas sus ventanas ferestrele noastre ferestrele voastre ferestrele lor fereastra noastră fereastra voastră fereastra lor sus amigos p r i e t e n i i lor 2.: d. Cînd sînt mai mulţi posesori: Singular nuestro amigo prietenul nostru vuestro amigo prietenul vostru su amigo prietenul lor nuestra ventana vuestra ventana ventana su Plural nuestros amigos vuestros amigos sus amigos Jfote. I n t r e adjectivul posesiv şi s u b s t a n t i v se poate introduce ün a l t •adjectiv. 3 .a . Dar. La persoana a I l I . a p a r t e armario dulap biblioteca bibliotecă butaca fotoliu •cama pat caro scump cuadro t a b l o u escritorio masă de scris estudio birou (cameră) estufa sobă interesante interesant libro carte moderno modern mueble ni. se pot crea confuzii.'Observăm din tabelul de mai sus că în cazul unui singur posesor adjectivul posesiv este acelaşi pentru masculin şi feminin. care se acordă la rîndul său cu s u b s t a n t i v u l : mi alegre amigo mi numerosa familia p r i e t e n u l meu vesel familia mea numeroasă ' Iată acum -oîfeva cuvinte noi: PALABRAS NUEVAS "aparte separat. mobilă padres p ă r i n ţ i (taţi) piano pian redondo rotund texto t e x t 19 . al ei sau al lor. sensul se poate deduce din context.

Mi padre Tatăl meu tiene are en în un piano un pian nuevo nou su estudio un b i r o u l său o escritorio y una masă de scris şi o interesantes. E u a m un aru n duy şi una o un cuarto aparte. o c a m e r ă s e p a r a t ă . lap. unas butacas. cuartos tienen camerele au muebles modernos y cuadros interesantes. sobă. estufa. o masă r o t u n d ă . Todos los Toate tiene un dormitorio. biblioteca. La casa n o u ă şi frumoasă. En mi cuarto tengo una cama blanca. un un estudio birou y otros şi alte nueva y bonita. interesante. camere. în camera mea a m u n p a t alb. Casa dos două cuartos. una mesa redonda. are u n d o r m i t o r . mario. Yo tengo m o b i l e moderne şi t a b l o u r i i n t e r e s a n t e . Su biblioteca tiene libros muy b i b l i o t e c ă . nişte fotolii. o casă m a r e .N U E S T R A CASA Casa noastră Mis padres P ă r i n ţ i i mei tienen au una casa grande. Biblioteca sa are c ă r ţ i foarte 20 .

astfel încît •să rezulte: 7 . Articolul nehotărît feminin singular o De la A la B: ţăran s * o /_- 21 . V 10. Noul lui prieten nu are cărţi. Mun­ citorul Popescu are o familie numeroasă. A ffl -s. 7 . Prieten 7. Prietenii voştri au cărţi interesante. 2. Geam 6. :" A tă Í 3 _ fi V 1. Am nişte prieteni veseli.EXERCIŢII 6 . Republică din America Centrală în care se vorbeşte limba spaniolă 5. Casaţlui nu are etaj. Articol feminin la plural 2. Noua noastră bibliotecă are alte cărţi. Cartea are texte interesante. 7. Cîmp B 3. 5. 4. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Textul are puţine cuvinte noi. Anima­ lele şi florile au viaţa lor aparte. Prietenul meu are o casă bună. Foar te puţin (2 cuvinte) 4. Să se completeze rombul alăturat punînd cîte o literă în fiecare pătrăţel. 8. 6. 3. i ¿1'": n •. D.

carerăspunde la întrebările: al cui?. nu spunem la ventana de el dormitorio ci la ventana del dormitorio. afară de cazurile cînd sînt însoţite de un adjectiv demonstrativ sau posesiv. în grupul de cuvinte zori de zi (zorii zilei). diferitele cazviri deosebindu-se doarprin prepoziţia utilizată. substantivele sînt însoţite de articol. contractarea nu se produce. ca şi înaintea articoluluíi nehotărît. 0 formă specială ia genitivul singular al substantivelor mascu­ line articulate cu articolul hotărît. La plural însă. Exemple: las ventanas de los las ventarías de un Note: 1. Astfel. a cui?. De exemplu: la ventana de la casa las ventanas de las casas la ventana de Kna casa las ventanas de unas casas fereastra ferestrele fereastra ferestrele casei caselor unei case unor case De altfel şi în limba roniînă se întîlnesc construcţii cu valoarede genitiv. articolul neîntrebuinţîndu-se.LECŢIA 4 Pentru a arăta că o persoană sau un lucru aparţine unei altepersoane sau unui alt lucru. In cursul declinării. dînd: del. Prepoziţia cu ajutorul căreia se formează cazul genitiv este de. Deoarece n u m e l e proprii d a t e n u m a i de p r e p o z i ţ i e : el amigo de Pedro dormitorios dormitorio la genitiv ele sînt prece­ nu au articol. de exemplu. formate cu prepoziţia de. ne servim de cazul genitiv. după cum amv a r ă t a t . prepoziţia de se p u n e î n a i n t e a acestuia. prepoziţia de şi articolul el se contractă. Cînd s u b s t a n t i v u l e însoţit de un adjectiv posesiv. amicul lui Petru 2. d a t o r i t ă prezenţei adjectivului posesiv: la puerta de mi casa el amigo de mi padre uşa casei mele prietenul t a t ă l u i meu 22 . în acest caz. ale cui? Trebuie să menţionăm că substantivele în limba spaniolă nu-şî schimbă forma în declinare. ai cui?. pentru a spune „fereastra dormitorului". cum ar fi.

Todos los cuartos del piso tienen mue­ bles nuevos. Camera prietenului meu nu are bibliotecă. Notăs După cum se observă din ultimele exemple. atunci cînd se va conjuga un verb. El libro de Pedro no es grande. ale. d u p ă ce ne^am însuşit cîteva n o ţ i u n i de b a z ă «cu s u b s t a n t i v u l şi a d j e c t i v u l s p a n i o l . deoarece persoanele se recunosc cu uşurinţă după terminaţia verbului. simplu: Soy rumano. este necesar să •. 23 . El nombre de mi nuevo amigo es Pablo. Casa familiei prietenului meu are camere mari. a verbului Note: 1. bunăoară: Yo soy rumano. Cartea lui Petru nu este mare. Prietenii tatălui meu sînt priete­ nii mei. de cele mai multe ori. Toţi sîntem prieteni buni. al. Să se observe că — spre deosebire de limba romînă — infinitivul verbului constă dintr-un singur cuvînt: ser. ai. Nu vom spune. în limba spaniolă — ca şi în romîneşte — pronumele personale se întrebuinţează destul de rar împreună cu verbul. In cursul lecţiilor următoare.şi cîteva verbe p e n t r u a p u t e a forma p r o p o z i ţ i i m a i î n c e p e m p r i n a da conjugarea la indicativ prezent Ser a fi soy sînt eres eşti es este (el. Cărţile sînt ale prietenului meu. Los libros son de mi amigo. Pronumele se utilizează numai -cînd vrem să subliniem cine anume face acţiunea. El cuarto de mi amigo no tiene bi­ blioteca. Cartea este a lui Petru. utilizînd cuvintele cunoscute. pero no tiene libros. Toate camerele etajului au mobile noi. Poarta Soarelui. nu se traduc. 2. ele subînţelegîndu-se. articolele a.os amigos de mi padre son mis amigos. La biblioteca de otro amigo es grande. Biblioteca altui prieten este mare. nu vom înşira şi pronumele personale. Numele noului meu prieten este Paul. La casa de la familia de mi amigo tiene cuartos grandes. ea) somos sintem sois sînteţi son sînt (ei. cîteva FRASES MODELO í. ci. Să formulăm acum. El libro es de Pedro. ele) în legătură cunoaştem dezvoltate. care se folosesc în romîneşte înaintea genitivului.A c u m . dar nu are cărţi. La Puerta del Sol. Todos somos buenos amigos. în spaniolă.

TOLEDO. . .Puerta del Sol.

F a m i l i a lui P e t r u locuieşte în­ tr-o casă î n a l t ă . A m î n d o i sînt foarte m u n c i t o r i şi a m a b i l i . T a t ă l lui P e t r u este m u n c i t o r iar m a m a este î n v ă ţ ă t o a r e . această prepoziţie desemna locul de obîrşie a familiei. B u n i c u l lui P e t r u este o per­ soană foarte b l a j i n ă . PEDRO Y SUS P A D R E S Petru şi părinţii săi Pedro es de la capital de su pa­ tria. muncitor maestra învăţătoare maestro învăţător. foarte m o d e r n ă si d r ă g u ţ ă . m a i ales în v e c h i l e n u m e n o b i l i a r e . muy moderna y bonita. a m î n t î l n i t p r e p o z i ţ i a de. capitală escuela scoală laborioso harnic. E s t e elev într-o şcoală mare.La formarea g e n i t i v u l u i . Es alumno en una es­ cuela grande. scrisoare de la părinţii mei prieten cu păr negru P r e p o z i ţ i a de se m a i î n t î l n e ş t e la formarea unor n u m e p r o p r i L E x . A c e a s t ă prepoziţie este foarte des î n t r e b u i n ţ a t ă în s p a n i o l ă . î n romîneşteea m a i poate fi t r a d u s ă p r i n : de din de la eu { casa de madera migas de pan soy de Toledo carta de mis padres amigo de pelo negro casă de lemn firimituri de pîine sínt din Toledo .. La familia de Pedro vive en una casa alta. El padre de Pedro es obrero y la madre es maestra de escuela'. P e t r u este din c a p i t a l a p a t r i e i sale. are note foarte b u n e . capital /. Este u n elev silitor şi ordo­ n a t . maestru nota notă ordenado ordonat patria patrie persona persoană vive locuieşte. La origine. Los dos son muy laboriosos y ama­ bles. trăieşte blajin 25 . tiene notas muy buenas. de dos pisos. El abuelo de Pedro es una per­ sona muy bondadosa. cu d o u ă etaje. : Lope de Vega. PALABRAS NUEVAS abuelo bunic alto înalt alumno elev amable amabil aplicado silitor bondadoso plin de bunătate. Es un alumno aplicado y orde­ nado . Tirso de Molina.

. Ferestrele dormitorului sînt de lemn negru.T o a t e cele spuse p î n ă a c u m se v o r m e m o r a m a i uşor următoarele EXERCIŢII 8 .) lor sînt Rosa şi Petru. El abuelo... învăţătoarea are elevi foarte silitori.. Uşile dormitoarelor au clanţe. El padre.. 3. Eşti un prieten bun. Pedro. 2. pelo blanco. Elevii ei au note bune. Los libros.. 6. 10. mi amigo es. Pablo. 13. Să se completeze spaţiile punctate cu cuvintele corespunzătoare: 1. 7. obrero. 3... Viaţa animalelor este foarte intere­ santă. Să se traducă in limba spaniolă: făcînd 1. Vinul vostru este bun. 6. mi abuelo. 11... Numele (pi.. Ferestrele casei lui sînt înalte... 15. 14. Casa lui are scări. Soba din camera noastră e verde.. 9.. Alicante.. 12. 4. una casa. învăţătorul ei este din Bucureşti.. 4. 8. 5. El campesino. .. bueno. blancos. madera. El campesino.. 9.. Am o scrisoare de la părinţii mei. persona muy bondadosa.. El vino. 2. Muncitorii sînt prietenii ţăranilor.. Pietrele scării sînt mari... 5.

cît şi pentru a preveni eventualele erori de pronunţare. Menţionăm. Există cazuri cînd vorbitorii din diferitele ţări în care se vorbeşte limba spaniolă sau din dife­ ritele provincii ale Spaniei au o pronunţare regională şi. în loc de un caso de vino (un pahar de vin). diente. cei care mai cunosc şi alte limbi să nu se lase influenţaţi de pronunţări străine. un baso de bino. trebuie să studiem mai îndeaproape diftongii şi triftongii. „caza". că mulţi dintre vorbitorii de limbă spaniolă confundă sunetele b şi v. In primul rînd. principalele abateri de la rostirea corectă. „picaport" în loc de „casa". Aceste grupuri de două vocale se numesc diftongi. atît pentru a completa cunoştinţele de pînă acum. „numerozo" sau. făcînd parte dintr-o singură silabă. „picaporte" cum este corect în spaniolă. vacant bacantă Tot în legătură cu exactitatea pronunţării.: • LECŢIA . pînă cînd vom discuta problema mai pe larg. cum ar fi puerta. de exemplu. deci. Vom înregistra.5 în cele ce urmează vom face cîteva precizări în legătură cu pronunţarea spaniolă. deocamdată. academică. piano. deosebită de limba spaniolă literară. „numeroso". S-ar putea să pronunţaţi. Chiar atunci cînd discutaţi cu o persoană a cărei limbă maternă e spaniola. Ei spun. mai ales că prin confundarea lor se poate ajunge şi la confuzii de sens: vasto vast basto grosolan vacante bacante f. nu trebuie să vă însuşiţi mecanic felul ei de a rosti sunetele acestei limbi. conţin cîte două vocale. Este reco­ mandabil ca. una dintre vocale se pronunţă 27 . să nu ţineţi seama de fenomenul pomenit mai sus şi deci să distin­ geţi cele două sunete in discuţie. Unele substantive. ca în franceză. care se pronunţă cu un singur efort expirator. treptat şi acolo unde e cazul. In diftong. ca în limba italiană.

e. Două vocale tari nu formează un diftong şi de aceea ele se pro­ n u n ţ ă s e p a r a t . dans) slabă + slabă: ruido (zgomot). (bal. o sînt vocale tari i şi u sînt vocale slabe Diftongii p o t fi formaţi n u m a i din u r m ă t o a r e l e com­ b i n a ţ i i ' d e vocale: slabă + tare: diente. u l t i m a vocală e cea a c c e n t u a t ă (ruido. bueno tare + slabă: baile m. Uruguay. ( b o u ) . triunjo (triumf) Vocalele t a r i s î n t t o t d e a u n a cele pe care le a c c e n t u ă m . In diftongii f o r m a ţ i din două vocale slabe. Obser val ie: Pentru o memorare mai uşoară a cuvintelor spaniole care conţin diftongul ue. d° exemplu: tierra pămînt burro măgar carro car 1 Acest cuvînt trebuie reţinut. piano. deoarece conţine toate vocalele tari. baile). C u v î n t u l paseo (plimbare) se v a p r o n u n ţ a pa-se-o 1 . iar c e a l a l t ă m a i s l a b . pe care le r o s t i m cu m a i m u l t ă i n t e n s i t a t e (bueno. triunfo). Exemple: puerta poartă puerco porc • suerte f. Triftongii — foarte r a r î n t î l n i ţ i — s î n t f o r m a ţ i d i n t r e i v o c a l e : u n a t a r e . a. î n c a d r a t ă de două s l a b e . ca făcînd p a r t e din silabe diferite. E x e m p l u : 6uey m. D u p ă acest c r i t e r i u g r a m a t i c i l e spaniole a u î m p ă r ţ i t vocalele î n : tari şi slabe. în ordinea lor.m a i i n t e n s . reţineţi că — în unele cuvinte — acesta corespunde adesea diftongului romînesc oa sau vocalei o. moarte puerto port rueda roată cuerpo corp puede poate acuerdo acord î n l i m b a spaniolă există unele c u v i n t e care c o n ţ i n g r u p u l r r (r d u b l u — doble erre) ca. soartă puesto post muerte f. 28 .

t r ă s n e t ) se p r o n u n ţ ă „ r r a y o " ... La î m p ă r ţ i r e a în silabe. cît şi la sfîrşitul e i . n . p r i n v i b r a r e a p u t e r n i c ă a l i m b i i . fie chiar formată d i n t r . căci ne avertizează de la î n c e p u t ce feî de frază v o m c i t i . T o t u n d u b l u r este considerat şi r i n i ţ i a l . d u p ă cu r sau r r . La sfîrşitul p r o p o ­ z i ţ i i l o r . grupul r r nu se d e s p a r t e . sonrisa (suris). Cînd se scrie o propoziţie i n t e r o g a t i v ă sau e x c l a m a t i v ă . P r o n u n ţ i a lui r i n i ţ i a l se observă m a i b i n e a t u n c i cînd înain­ tea u n u i c u v î n t care începe cu r se alipeşte alt c u v î n t .u n singur c u v î n t . formînd astfel u n c u v î n t c o m p u s . p e n t r u a-şi p ă s t r a v a l o a r e a fonetică. E x i s t ă astfel: la coma el punto punto y coma dos puntos puntos suspensivos raya virgula punctul punct şi virgulă două puncte puncte de suspensie liniuţă Semnele de î n t r e b a r e şi de e x c l a m a r e p r e z i n t ă o curiozitateîn limba s p a n i o l ă . oricare ar fi lungimea ei. De e x e m p l u : rumân» se p r o n u n ţ ă „ r r u m a n o " . corral m. tie-rra e t c . cum sînt scrise coral. mărgean curte. Exemple: pararrayos grecorromano paratrăsnet greco-roman Ca u n r d u b l u se p r o n u n ţ ă şi r p r e c e d a t de consoanele 1. ogradă T o t în legătură cu p r o n u n ţ a r e a . însă ciine coral m. Semnele de punctuaţie în spaniolă sînt aceleaşi ca şi în romînă. Cele de la început sînt însă răsturnate. Exemple: pero perro dar. De e x e m p l u : bu-rro. se p u n semnele respective a t î t la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i . i m p o r t a n t e p e n t r u i n t o n a r e a frazei. fostul r i n i ţ i a l se dublează. s t alrededor (împrejur). In acest caz.Acest grup se p r o n u n ţ ă m a i p u t e r n i c şi m a i p r e l u n g i t decît u n r s i m p l u . ne v o m opri p u ţ i n a s u p r a s e m ­ nelor de p u n c t u a ţ i e . Iată două e x e m p l e : ¿Eres rumano? ¡Muy bien! Eşti romîn? Foarte bine! 29: . rayo (rază. semnele de î n t r e b a r e sau de e x c l a m a r e se scriu n o r m a l (deci ca şi în r o m î n ă ) . U n e o r i cuvintele se deosebesc ca sens. Acest lucru ajută m a i ales a t u n c i cînd se face lectura oralăa u n u i t e x t n e c u n o s c u t . şi se utilizează în aceleaşi c o n d i ţ i i .

In limba spaniolă. Pedro.Una dintre cele mai frecvente situaţii în care utilizăm semnul •exclamării este cazul vocativ. Nominativ: el amigo. la patria. 30 . De menţionat că nu pot fi folosite la vocativ decît substantivele nearticulate (nume comune sau proprii). se pune între virgule. substantivul la vocativ se pune între semnele de exclamare. Vocativul exprimă o chemare adre­ sată cuiva pentru a-i atrage atenţia asupra unei comunicări. Vocativ: ¡amigo! ¡patria! ¡Pedro! Isabel ¡Isabel! Cînd substantivul la vocativ se găseşte într-o propoziţie (inte­ rogativă sau exclamativă).

popor fiel credincios rico bogat fuerte puternic Tarios m a i m u l ţ i . Negro es un perro fuerte y grande. drăguţ Inainte de a încheia această lecţie. p u ţ i n muşcător.FRASES MODELO ¡Viva el Primero de Mayo! ¡Antonio! ¿Tienes un cuaderno? ¡ No eres mi amigo ! ¿ Tienen tus padres una casa ? ¡ Basta con el ruido ! ¡ Cuidado con el piano ! ¡Cuidado ! Trăiască 1 M a i ! A n t o n i o . diferiţi (nuindiscutible indiscutabil mai la plural) lindo frumos. Cîine lătrător. Tienen una casa muy pintoresca y en su corral varios animales: dos bueyes. Es un pueblo grande. să cunoaştem un alt verb uzual: Dar a da doy das da dau dai dă damos dăm da in daţi dan dau EXERCIŢII 10. Să se memoreze următoarele proverbe şi să se găsească echi­ valentele lor în limba romînă: Perro ladrador^ poco mordedor. Negro cuida la casa y es el amo indiscutible de todo el corral. con casas bonitas y campos muy ricos. Los padresde Antonio son campesinos. ai un caiet? Nu-mi eşti p r i e t e n ! Au p ă r i n ţ i i t ă i o casă? De-ajuns (terminaţi) cu z g o m o t u l î Ai grijă de p i a n ! Păzea ! Ai grijă ! Fii a t e n t ! EN UN PUEBLO Antonio vive en un pueblo de nuestra linda patria. Pierde el lobo los dientes y no las mientes. una vaca. 31 . un burro y cuatro cabras. pero con los enemigos de Antonio es muy malo. PALABRAS NUEVAS malo rău amo stăpîn paloma porumbel cabra capră pintoresco pitoresc enemigo d u ş m a n . tres puercos. i n a m i c pueblo s a t . Pierde lupul dinţii şi nu i n t e n ţ i i l e . Antonio tiene numerosas palomas y un amigo fiel: Negro. Con Antonio y sus amigos es bueno.

7. Satul meu este foarte pitoresc. 6. •dar e bun. E nou pianul ei? 4. 9. Casa părinţilor mei are pa­ ratrăsnet. Dau (eu) o scrisoare. soluţii: astfel c 12 11 13 3 12 4 12 12 12 6 10 3 19 12 13 12 1i 13 12 20 10 21 9 16 11 1 10 16 7 19 8 16 12 6 2 12 8 7 11 12 7 10 4 1. Petre. Prietenul meu dă cărţi bune. Manuel are un car cu roate mari şi boi puternici.1 1 . 8. 3. 5. niolă: Să se traducă în spa­ 3 5 16 13 16 12 16 5 litere. 2. nu ai prieteni? 21 1 Tierra del Fuego (Ţara de Foc) . Nu e nou. Curtea casei -este mare. Să se înlocuiască cifrele din pătrăţele prin încît să căpătaţi pe rîndurile orizontale următoarele Pîine Pat Pămînt Fotoliu Prag Caiet Porumbel Are capitala la Montevideo Plimbare Două De la A la B: Paratrăsnet 12.

mamei sale. cînd se află î n a i n t e a a r t i c o l u l u i h o t ă r î t m a s c u l i n singular e l . Carmen dă flori mamei sale. fie u n p r o n u m e în cazul dativ. 3 — învăţaţi limba spaniolă Dau o carte unui student. lui e t c . şi să s p u n e m . 33 . i n e v i t a b i l . Exemplu: Doy un libro a «ÎI estudiante. P r e ­ poziţia a. La p l u r a l ea nu se î n t î l n e ş t e n i c i o d a t ă . nici a t u n c i cînd î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i stă a r t i c o l u l h o t ă r î t . î n limba spaniolă. se iveşte î n t r e ­ b a r e a : cui dă flori? P e n t r u completarea propoziţiei de m a i sus t r e b u i e să folosim fie u n s u b s t a n t i v . bunicii. cazul d a t i v se formează cu a j u t o r u l prepoziţiei a:Pedro da libros a un estudiante. de e x e m p l u : lui Petru. Vedem deci că şi cazul d a t i v se formează t o t cu a j u t o r u l u n e i p r e p o z i ţ i i . Damos pan a los perros. d î n d a l . Dăm pîine eîinilor. Carmen da flores a su madre. vouă. se c o n t r a c t ă cu acesta.LECŢIA 6 O propoziţie ca a c e a s t a : Carmen da flores (Carmen dă flori) pare oarecum i n c o m p l e t ă . Cînd î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i stă a r t i c o l u l n e h o t ă r î t . P e t r u dă c ă r ţ i u n u i s t u d e n t . contrac­ t a r e a nu are loc. Carol dă pîine cîinelui. Exemplu: Carlos da pan al perro. ca şi cazul genitiv pe care l-am s t u d i a t m a i î n a i n t e . aşa încît.

estos. prin „acest(a)". în romîneşte. şi anume: — este. 2. In limba romînă ese se traduce prin „acel(a) (cel de colo)" sau. avem uneori două m o d a l i t ă ţ i de a t r a d u c e adjectivul posesiv.Notă: O propoziţie de t i p u l Carmen da »u vestido a la costurera se poate tra­ duce în două feluri: 1. Adjectivul d e m o n s t r a t i v aşezat înaintea substantivului ţine loc şi de a r t i c o l . De exemplu: la casa de este campesino el libro de este alumno doy un libro a este amigo casa acestui ţ ă r a n cartea acestui elev dau o carte acestui prieten 34 . La declinarea s u b s t a n t i v u l u i cu un adjectiv demonstrativ. esta. esa. De aceea. adjectivul d e m o n s t r a t i v poate sta fie în urma. vom învăţa două dintre ele. I n v e r s : dacă dorim să traducem „ ţ ă r a n u l acesta" sau „familia a c e a s t a " în limba spaniolă. Pentru moment. sau „ m u n c i t o r u l acesta". Carmen dă rochia sa la croitoreasă. De exemplu: este esta estos estas cuaderno camisa libros casas acest caiet (din mîna mea sau de lîngă mine) această cămaşă (de pe mine) aceste cărţi (pe care le citesc) aceste case (lîngă care mă aflu) Adjectivul demonstrativ ese arată un obiect situat în apro­ pierea persoanei căreia i se vorbeşte. De exemplu: esa mesa ese campesino masa aceea (lîngă care stai tu) ţ ă r a n u l acela (care se află la o mică depărtare de noi) Note: 1. vom spune: este campesino şi esta familia şi foarte r a r el campesino este. traducerea în r o m î n ă a expresiei este obrero poate fi sau „acest muncitor". Mai departe ne vom ocupa de adjectivele demonstrative. esos. I a t ă cîteva exemple care vor lămuri mai b i n e această c h e s t i u n e : damos nuestra vida se poate traduce p r i n : dăm v i a ţ a noastră sau: ne dăm v i a ţ a . în funcţie de context. fie înaintea s u b s t a n t i v u l u i . Rezultă deci că. estas — ese. sau la o egală distanţă de interlocutori. Tot astfel ¿das t u libro? dai cartea ta? s a u : îţi dai c a r t e a ? In lecţiile care urmează v e ţ i m a i întîlni m u l t e alte cazuri similare. mult mai rar. în spaniolă stă de obicei înainte. şi 2. prepoziţiile specifice diferitelor cazuri se p u n înaintea adjectivului. î n limba r o m î n ă . esas Adjectivul demonstrativ este indica un obiect situat în apro­ pierea persoanei care vorbeşte. Carmen îşi dă rochia la croitoreasă.

Esta mesa tiene cuatro pies (palas). m a i ales cînd este vorba de persoane.3. Adjectivele este şi ese aşezate după s u b s t a n t i v au deseori u n depreciativ. Este libro es delgado. Estas dos cartas son de Cuba. Este libro es grueso. • Esta serpiente 3* es grande. 35 . De exemplu: el amigo este acest (pretins) prieten sens FRASES MODELO Este animal es un oso blanco.

Notă: pie m. Nu-mi dau cărţile. su padre ara la tierra. T o a t e acestea. Eso Esto no es Esto es un Todo esto. Antonio y Negro dan un paseo por el campo. vaso. „aceste lucruri". Eso şi esto sînt pronume d e m o n s t r a t i v e n e u t r e . PALABRAS NUEVAS agradable plăcut algo ceva ara ară atiende îngrijeşte bastante destul comida mineare cuando cínd d a r u n paseo a tace o p l i m b a r e grano bob Notă: Por eso. „faptul acesta". Acest obiect e u n p a b a r . teca. Ese obrero es el padre de Pedro. picior (de masă. Asta e! Are c ă r ţ i . Los rayos del sol son fuertes y el viento es suave. Asla-i (adică: a s t a . dar n-are bibliotecă. se dovedeşte a fi siempre mereu. Acel muncitor e t a t ă l lui ¡Petru. care se folosesc n u m a i la singular. pata Petru dă acel caiet p r i e t e n u l u i s ă u . De e x e m p l u : No doy mis Tiene libros. libros.i s i t u a ţ i a ) . Ele se t r a d u c în romîneşte p r i n „ a c e a s t a " . Pero cuando el tiempo es bueno. ¡ Esto es! pero no tiene una es. t o t d e a u n a suave suav. Antonio da granos de trigo a sus palomas y pan a Negro. Antonio tiene bastante tiempo libre. Asta nu-i b i n e . picior l a b ă (de a n i m a l ) . libre liber mismo acelaşi prepara prepară primavera p r i m ă v a r ă resulta este. Por eso. „acest lucru". de scaun). Toate acele cărţi sînt ale priete­ nului meu A n t o n . — de aceea. pero sus padres no: su madre prepara las comidas y atiende la casa y los animales. un paseo resulta siempre algo agradable.Pedro da ese cuaderno a su amigo. „asta". bueno. EN EL MISMO PUEBLO Es primavera. uşor trigo grîu viento v î n t biblio- 36 . Todos esos libros son de mi amigo Antonio.

. Lupul acesta este foarte mare. El. Petre are numeroase cărţi? 17. Sînteţi bunii mei prieteni. 18. 2. Asta este! 8. Florile de cîmp sînt frumoase. 15. El. Petre şi Carol nu au alte caiete. 1.. 11. 7.. spaniolă: 1. Orice lup e foarte periculos (peligroso). serpiente. 7. drepte nu se traduc în spaniolă. 9... Ese es un grano de.EXERCIŢII 13. es un y fuerte. 10. Mi padre animal.. 19. 16.. 6. are foarte puţine.. 3.. carro şi delgado. Să se traducă în blanco. 5. Dau acest cîine unui prieten. Este animal es un. Şarpele nu are picioare. lobo. Prietenul meu este gras (gordo).. . es muy mala. tiene rue­ es de. grueso. 8. pero muy malo 14. pero mi ara la. Anton dă firimituri de pîine tuturor porumbeilor săi.. 13.. trigo... 3.. Mama ei prepară mineare foarte gustoasă (bueno). 4. Am destul timp liber. Esta mesa cuaderno es. 2.. 20. Să se completeze spaţiile punctate cu cuvinte potrivite. Este o regulă valabilă pentru toate exerciţiile din manual. alese din lista următoare: oso. 12. madera... Aceasta (acest lucru) este o carte de lectură. tierra. Cămaşa aceasta este foarte bună. 4. * Cuvintele scrise în paranteze . 6. El cuaderno de Pedro es. Nu-şi dă cărţile. 5. 14. das grandes.. Părinţii lui sînt slabi. Cărţile acestea sînt destul [de]* interesante.. Caietele acestea sînt groase şi mari. La. Nu.

fi. Petru nu-mi scrie. Eu îmi dau cărţile. Yo doy mis libros (adjectiv posesiv.LECŢIA 7 Deoarece s u b s t a n t i v e l e — la orice caz — pot fi înlocuite cu p r o n u m e . Vi se pregăteşte mîncarea. Ţi se dau cărţi. care apare în exemplele de m a i j o s : Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael me te le nos os les da da da da da da un un un un un un libro libro libro libro libro libro Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael îmi îţi îi ne vă le dă dă dă dă dă dă o o o o o o carte carte carte (lui. d u p ă d a t i v u l s u b s t a n t i v e l o r . Se os prepara la comida. Pedro me da libros (pronume în dativ). ţi. ni. De exemplu: Pedro no le escribe. Petru îmi dă cărţi. 38 . De e x e m p l u : Mi se dă pîine. singura deo­ sebire faţă de r o m î n ă constă în inversarea locului p r o n u m e l u i se. Pedro no me escribe. Aceste două forme există şi în l i m b a spa­ n i o l ă . v o m s t u d i a a c u m . Se te dan libros. Petru nu-i scrie. şi d a t i ­ vul pronumelor personale. îţi e t c . Se les dan flores. Notă: Negaţia no nu se contractă cu pronumele (aşa cum se întîmplă uneori -în romîneşte cu negaţia nu). Li se dau flori. carte carte carte ei) F o r m e l e p r o n o m i n a l e r o m î n e ş t i mi. î n l i m b a r o m î n ă d a t i v u l p r o n u m e l o r personale are două forme: mie-îmi. şi a n u m e de cea de-a d o u a : îmi. li se t r a d u c în limba spaniolă t o t p r i n p r o n u m e l e de m a i sus. O b s e r v ă m că. Observaţie: Să nu se confunde — cînd se traduc din romîneşte — aceste pronume personale în cazul dativ cu formele care înlocuiesc adjectivele posesive despre care am vorbit în lecţia trecută. i. In lecţia aceasta ne v o m ocupa n u m a i de u n a d i n ele. Se me da pan. ţie-îţi e t c . în astfel de c o n s t r u c ţ i i i m p e r s o n a l e . . vezi lecţia 6).

seama de acest fapt atunci limba spaniolă. din exemplele adjectivul capătă înţelesuri îl ocupă faţă de substantiv. trebuie să dăm atenţie locu­ lui pe care îl ocupă adjectivul faţă de substantiv. că şi în limba romînă deosebite în raport cu locul pe care De aceea. m a i frecvent: Vedem deci că articolul faţă de s u b s t a n t i v : el antiguo mundo Alfonso el Sabio la casa alta la alta casa indiferent de locul acestuia precede adjectivul. se redă în limba spaniolă prin articolul hotărît. de mai sus. trebuie să ţinem cînd traducem din limba romînă în Notă: Articolul adjectival din l i m b a romînă. singuratic) o nouă carte (altă carte) o carte nouă (recentă) u n biet prieten u n prieten sărac acelaşi muncitor muncitorul însuşi j u m ă t a t e de carte carte de nivel mediu. 39 .Cînd traducem din limba spaniolă. Iată cîteva exemple: Un solo campesino lin campesino solo un nuevo libro un libro nuevo un pobre amigo un amigo pobre el mismo obrero el obrero mismo medio libro libro medio un singur ţ ă r a n u n ţ ă r a n singur (izolat. Adjectivele bueno. lumea cea veche (antică) Alfons cel î n ţ e l e p t Anumite adjective (puţine la număr) pierd vocala finală sau •chiar silaba finală cînd stau înaintea unui substantiv la singular. malo. Sînt cazuri cînd acelaşi adjectiv are două sau mai multe înţelesuri după cum se află înaintea sau în urma substantivului. Acest fenomen se numeşte apocopa. care se află s i t u a t î n t r e s u b s t a n t i v şi adjectivul care-1 însoţeşte. De e x e m p l u : casa cea î n a l t ă sau. Adeseori însă adjectivul precede s u b s t a n t i v u l . mediocră Constatăm. şi devin astfel: el el el el el buen libro buen soldado mal pensamiento mal estudiante primer piso cartea bună (cartea cea soldatul bun gîndul rău s t u d e n t u l rău primul etaj bună) La plural apocopa nu are loc: los buenos soldados. 1. în general. primero pierd pe o atunci cînd se •află înaintea unui substantiv masculin la singular.

a d v e r b sau participiu. De exemplu: una gran familia o familie mare (importantă) una familia grande o familie mare (numeroasă) 3 . una gran mesa etc. Exemple: No doy un libro tan interesante Nu dau o carte atît de interesantă. nu are loc nici la singular. De asemenea. Văd cît de interesantă e.sau Do-. unas grandes piedras. apocopa nu are loc. Alte cazuri de a p o c o p a : adverbele de c a n t i t a t e tanto (atît) şi cuanto (cît) pierd silaba -to î n a i n t e a u n u i adjectiv. Veo cuan interesante es. ca importanţă. La p l u r a l : / Unos grandes libros. un gran viento etc. Notă: / Adjectivul grande îşi schimbă şi el semnificaţia în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de substantiv. I n acest u l t i m e x e m p l u a m folosit v e r b u l ver (a v e d e a ) . San Luis încep cu silaba To. La plural. gran (înaintea substantivului) înseamnă mare. ca dimensiuni. A d j e c t i v u l grande pierde silaba finală -de î n a i n t e a orică­ r u i s u b s t a n t i v la s i n g u l a r : Un gran libro.2. în cazul substantivelor feminine: Los Santos Padres Santa Fe Sfinţii Părinţi (nume de localitate) Sfînta Credinţă (localitate) 4. Una gran piedra. adjec Atunci însă cînd numele propr tivul Sanio rămîne întreg: Santo Domingo Capitala Republicii Dominicane Santo Toribio Sfîntul Toribiu. care la p r e z e n t u l i n d i c a t i v se conjugă astfel: vemos vedem veo văd veis vedeţi ves vezi ven văd (ei. pe cînd grande (în urma sub­ stantivului) înseamnă mare. Astfel. ele) ve vede 40 . Adjectivul Santo — sfînt (foarte des î n t î l n i t în n u m i r i geografice) pierde Un buen soldado silaba -Io î n a i n t e a u n u i n u m e p r o p r i u masculin: San Salvador El Salvador din America Capitala republi Centrală San Pedro Sîn Petru: localitate în México Sfîntul Ludovic: numire geografică răspîndită.

. medie) nuevo amigo escribe (cel. antiguas o modernas. (prima. punctate. de un autor famoso. PALABRAS NUEVAS asimismo de asemenea autor m. En fin. mi amigo Luis es muy amable. tiene libros interesantes en todos los dominios de la cultura.. vă) amigo tiene u n . libro es u n l i b r o . 7. ¿me das este libro? — Con sumo gusto.. . . Tiene asimismo manuscritos y libros raros en varias lenguas. . Su biblioteca es muy rica y variada. Algo muy interesante.UNA GRAN BIBLIOTECA Entre los libros nuevos de Luis veo una obra muy rara de literatura . bun) . . de la literatura universal. Es un gran libro. 2 3 4. me da este libro (însuşi) No veo grande es esta piedra (cít de) ¿No da esa comida? (mi se) 41 . . 6. diferit EXERCIŢII 15. adjectivele care se t e r m i n ă într-o consoană r ă m î n neschim­ b a t e la feminin: un autor universal una obra universal nuestro teatro popular una obra popular un a u t o r u n i v e r s a l o operă universală teatrul nostru popular o operă p o p u l a r ă manuscrito manuscris o sau obra operă. .casa es m u y buena (cea mare) E l a u t o r . Como se ve. lucrare obra maestra capodoperă raro rar sumo cel m a i mare universal universal variado v a r i a t . 5. . traducînd cuvintele spe­ M i . — Luis. tiene todas las obras maestras. pensamiento (acelaşi. Să se completeze spaţiile cificate în paranteze: 1. a u t o r cultura cultură dominio domeniu en fin în fine famoso faimos. vestit gusto plăcere lengua limbă Notă: î n general.

14. Are de asemenea două usi. îmi scrie up bun prieten. Nu văd toată cartea. Eu îi dau un porumbel alb. 7. 17. 11. 6. Acest vestit autor scrie o capo­ doperă. Prietenul familiei noastre ne scrie o scrisoare. Dau o floare mamei mele. — Patio del Ayuntamiento 42 . 16. Casa cea înaltă are numeroase ferestre. SANTIAGO DE CUBA. 3. I se dă un pat bun si o masă mare. fami­ liei sale. 2. 12. 8. Carmen scrie mamei sale.1 6 . Părinţii noştri ne dau viaţa. Elevul rău nu are cărţi. Prietenul meu îmi dă o carte. 5. Soldatul acesta scrie o scrisoare. Primul etaj al acestei case are patru ferestre. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 13. 18. 9. Atît de rar este acest lucru (esto). 10. 4. Mi se dă manuscrisul. 15. Este prima lui carte.

Luis îl c a u t ă pe P e t r u . Văd tabloul din camera m e a . în majoritatea cazurilor. trebuie să se utilizeze aşa-numitul acuzativ personal. î n l i m b a spaniolă. De e x e m p l u : îl văd pe Anton . Serie o scrisoare prietenei sale. acuzativul este identic cu nominativul. îi.LECŢIA 8 în cele cîteva pagini ale acestei lecţii vom studia cazul acuzativ. o. o văd pe m a m a m e a . Veo el cuadro de mi cuarto. Busco un profesor de rumano. care se for­ mează cu ajutorul prepoziţiei a: Iată cîteva exemple: Vemos a nuestro amigo Luis. în cazul a c u z a t i v u l u i personal. î n l i m b a r o m î n ă . c) un nume de lucru personificat. amigos. După verbele care a r a t ă posesia nu se foloseşte a c u z a t i v u l p e r s o n a l . 2 . dacă e vorba de un obiect sau de o persoană ne­ determinată '. Veo al perro. Caut un profesor (oarecare) de r o m î n ă . ca în limba r o m î n ă şi. In general. pero no a su amo. dar nu pe s t ă p î n u l s ă u . 43 . Luis busca a Pedro. b) un substantiv comun care desemnează o fiinţă (determinată). ¡Ama a tu Patria! 11 v e d e m pe p r i e t e n u l nostru L u i s . veo a mi madre. cele două exemple d e m a i sus se vor t r a d u c e : veo a Antonio. Cînd e vorba însă de: o) un nume propriu de fiinţă. se utilizează de obicei a t î t s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţia pe. Escribe una carta a su amiga. Văd cîinele. întrebarea cu care determinăm acuzativul per­ sonal este pe cine? Observaţii: 1. Iubeşte-ţi P a t r i a ! Putem observa uşor că. astfel. pronumele personale nu se folosesc î m p r e u n ă cu s u b s t a n t i v e l e în a c u z a t i v . De e x e m p l u : Tengo esos dos A se compara cu: Veo a esos dos amigos. le). prepoziţia a se traducé prin pe deci acuzativul personal are un echivalent în limba romînă. cît şi pronumele per­ sonal corespunzător în a c u z a t i v (îl.

î n schimb, limba r o m î n â , Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro

pronumele personale în a c u z a t i v sînt u t i l i z a t e , v a p e n t r u a înlocui s u b s t a n t i v e l e respective. P e t r u mă vede m e ve P e t r u te vedé .*. te ve P e t r u ii vede le ve Petru o vede la ve P e t r u ne vede nos ve P e t r u vă vede os ve P e t r u ii vede los ve P e t r u le vede las ve FRASES MODELO

şi t a

O văd pe Roza şi o s a l u t . Veo a Rosa y la saludo. Le vedem t o t t i m p u l . Las vemos todo el tiempo. î i v e d e ţ i bine? ¿Los veis bien? Te v ă d t r i s t . Te veo triste. Vă caută t a t ă l v o s t r u . Os busca vuestro padre. Observaţie: Cînd este vorba de u n s u b s t a n t i v masculin comun (uneori, în vorbirea curentă, şi de un s u b s t a n t i v p r o p r i u ) , p r o n u m e l e personal în acuzatir este, la singular, Io. Pedro busca a su amigo, pero no le (sau lo) ve.

44

De foarte multe ori putem întîlni într-o propoziţie două pro­ nume personale alăturate: unul în dativ şi altul în acuzativ: „Are cărţi şi nu ni le dă". Traducerea acestei propoziţii în spa­ niolă va fi: Tiene libros y no nos los da. Am folosit deci elemen­ tele cunoscute de noi, fără nici o modificare. Excepţie face numai persoana a treia, căci în acest caz pro­ numele personale în dativ (Ie, Ies) se înlocuiesc prin se. De exemplu:
Tengo unos libros y se los doy. Escribo una carta a mis amigos y se la escribo con gusto. El cartero me da unas cartas y yo se las doy a mi padre. Am n i ş t e cărţi şi i le d a u . Scriu o scrisoare prietenilor mei şi Ie-o scriu cu plăcere. P o ş t a ş u l î m i dă nişte scrisori şi ou i le dau t a t ă l u i meu.

Prepoziţia a (întîlnită de noi în cursul ultimelor lecţii) se mai foloseşte, după verbele de mişcare, pentru a arăta ţinta sau direcţia mişcării (la, spre, către, în). înainte însă de a da exemplele corespunzătoare, trebuie să cunoaştem cel mai important verb de mişcare:
ir a merge voy vas va merg mergi merge vamos vais van mergem mergeţi merg

F R A S E S MODELO Unos campesinos van a Bucarest. Antonio regresa a Toledo. Todos vamos a la biblioteca. Voy con mi amiga al teatro. Nişte ţ ă r a n i merg la B u c u r e ş t i . Antonio se întoarce la (în) T o l e d o . Toţi mergem la bibliotecă. Merg cu prietena mea la t e a t r u .

Se poate observa de asemenea că prepoziţia a cere de ca substantivul care-i urmează să fie articulat: voy a la Prepoziţia a mai poate arăta, printre altele, locul sau în care se face o acţiune şi în acest caz ea se traduce, de prin la sau în. De exemplu:
al aire libre al sol a la ventana în aer liber la soare la fereastră

obicei escuela. situaţia obicei,

45

Sinalefa — spaniolii denumesc astfel legătura pe care o fac, în pronunţare, între vocale din cuvinte diferite. Această unire se face între ultima vocală a unui cuvînt şi prima vocală a celui următor, formîndu-se astfel o singură silabă pronunţată ceva mai lung. în spaniolă, vocalele nu se elidează (ca în franceză sau ita­ liană) şi, în consecinţă, nu există nici apostrof.
Va^a^Asia. Me^julegro detesta victoria. Tiene _una^amiga ^alegre.

Merge în Asia. Mă bucur de această victorie. Are o prietenă veselă.

POR EL BARRIO Es domingo. Emilio da un paseo por su barrio. Es un barrio populoso con largas y vistosas avenidas y casas grandes y modernas. Emilio va primero al Museo de Artes en donde admira numerosas pin­ turas, acuarelas, estam­ pas y esculturas en piedra y yeso. Es un museo muy rico en obras nota­ bles y cuadros valiosos de los maestros de la escultura y pintura mo­ dernas. En una sala ve a su amigo Manuel y le saluda. Luego Emilio sale del museo y se detiene ante el escaparate muy atrac­ tivo de una tienda. Este escaparate ostenta cosas muy diversas, bonitas y feas, nuevas y antiguas. Por fin, Emilio va a la biblioteca. 46

PALABRAS NUEVAS admira admira ante înaintea arte m. artă atractivo a t r a c t i v avenida bulevard barrio cartier cosa lucru detiene opreşte diverso diferit domingo duminică en donde u n d e (în care) escaparate in. vitrină escultura sculptură estampa s t a m p ă feo u r î t largo lung luego apoi museo muzeu notable însemnat ostenta prezintă pintura pictură populoso foarte p o p u l a t por prin primero mai întîi sala sală sale iese tienda prăvălie valioso valoros vistoso frumos, arătos yeso ghips

EXERCIŢII 1 7 . Să se completeze acolo unde este cazul: spaţiile punctate cu cuvintele necesare,

1. V e o . . . Pedro, pero Pedro n o . . . ve. 2. ¿Ves... este libro? 3 veo. 4. C a r m e n escribe... carta una a m i g a . 5. Estos campesinos v a n . . . campo. 6. Luis a m a . . . su a b u e l o . 7. Tiene cosas interesantes pero no nos... da. 1 8 . Să se traducă în limba spaniolă:

1. Anton merge la şcoală. 2. Anton şi bunicul său fac o plimbare. 3. Merg la Muzeul de a r t ă . 4. Bunicul vede nişte picturi foarte intere­ s a n t e . 5. A n t o n nu le vede. G. Vă salut. 7. O caut, dar n-o v ă d . 8. Merg cu prietenii mei la t e a t r u în aer liber. 9. într-o vitrină văd lucruri foarte diferite. 10. Această operă este foarte valoroasă şi veche. 1 1 . A c e a s t ă s c u l p t u r ă de ghips e u r î t ă . 12. Bunicul iese din muzeu şi se opreşte î n a i n t e a unei flori. 1 3 . O admiră. 14. î l vedeţi? 15. Poştaşul îmi dă nişte scrisori. 16. Sînt ale t a t ă l u i meu. 17. I le dau.

/' / /

LECŢIA

9

Cuvintele spaniole pe care le-am cunoscut pînă acum nu pre­ zentau nici o particularitate de pronunţare şi de scriere faţă de fonetica sau ortografia romînească. Nici accentuarea cuvintelor învăţate n-a prezentat dificultăţi pentru romîni, cu excepţia cîtorva cuvinte a căror vocală tonică am redat-o cu alte caractere. Deoarece în toate limbile accentul joacă un rol deosebit de important, trebuie să studiem mai amănunţit accentuarea cuvin­ telor în limba spaniolă. Vom preciza mai întîi unele noţiuni generale în legătură cu problema accentului. Se numeşte accent tonic intensitatea mai mare pe care o dăm unei anumite silabe (sau mai exact, vocalei dintr-o anumită silabă) atunci cînd pronunţăm un cuvînt. Dacă luăm ca exemplu cuvîntul „gîndire", vedem că silaba de la mijloe (di) este tonică: gîn-di-re. in cuvinte cum ar fi bunăoară „lacrimă", „animal", accentul cade pe alte silabe. In felul acesta s-a făcut următoarea clasi­ ficare a cuvintelor după locul accentului:
1. cuvinte cu accentul pe ultima silaba: 2. cuvinte cu accentul pe penultima silabă: 3. cuvinte cu accentul antepenúltima silabă: cafea, animal; gîndire, casă; lacrimă, arbore.

După cum se ştie, în limba romînă nu avem nici o regulă care să precizeze locul accentului. Există cuvinte cu aceeaşi grafie care-şi pot schimba înţelesul după felul în care le accentuăm:
o haină bună — o femeie haină

In spaniolă, accentuarea cuvintelor se face după două reguli precise. Cunoscînd aceste reguli, avem siguranţa accentuării corecte la lectura oricărui text. Iată cele două reguli:
48

1. Cuvintele care se termină în consoanele n şi s sau în orice vocală au accentul tonic pe penultima silabă. E x e m p l e l e le p u t e m lua din cuvintele pînă acum: î n v ă ţ a t e în lecţiile de

a) t e r m i n a t e în v o c a l e : camisa, casa, candado, ventana, madre, picaporte; h) t e r m i n a t e în n şi 8 : examen, tienen, leyes, camisas, candados, picaportes. Notă: Aceleiaşi reguli i se supun si cuvintele care se termină într-un diftong for­ m a t din vocală slabă + vocală tare (ia, ie, io, ua, ne, uo). Astfel se vor -accentua cuvintele: agua (apă), lengua, patio (curte), individuo. Aci tre­ buie să fim mai atenţi, deoarece multe cuvinte asemănătoare în romînă şi spaniolă au accentuări diferite. Dacă anumite cuvinte, cum ar fi: fami­ lia, serie, le vom pronunţa la fel şi în spaniolă şi în romînă, în schimb cuvinte ca: academie, epidemie, radioscopie, sinonimie, cu aspect grafic asemănător în ambele limbi, se vor pronunţa în spaniolă: academia, epi­ demia, radioscopia, sinonimia. 2. Cuvintele terminate într-o consoanei oarecare (în afară sau s) au accentul tonic pe ultima silabă. de n

E x e m p l e l e le l u ă m t o t din cuvintele c u n o s c u t e : cristal, a n i m a l , •aviador, salvador, primer, ladrador, mordedor. E cazul să r e a m i n t i m că y este considerat consoană şi deci u r m e a z ă regula a d o u a : Uruguay, estoy (eu s t a u , m ă aflu). Observaţie: Multe cuvinte romîneşti care se termină într-o consoană au accentul ipe penultima silabă, de aceea trebuie să fim atenţi să nu accentuăm ca în romîneşte cuvintele asemănătoare din spaniolă. Astfel, în limba spaniolă se spune: director, doctor, pintor etc. şi nu director, doctor, pintor. In lecţiile care urmează, în cuvintele unde accentuarea ar putea fi făcuta greşit datorită asemănării acestor cuvinte cu cele din limba romînă, vom scoate în evidenţă vocala tonică, scriind-o cu alte caractere: fortifica, purifica, poligamia. Deoarece infinitivele tuturor verbelor se termină în r, accentuarea lor urmează cea de-a doua regulă: cantar, tener, escribir. Toate cuvintele care se abat de la cele două reguli enunţate mai sus poartă un accent grafic pe silaba tonică.

*

49

Accentul grafic (ascuţit:') are numai rolul de a indica vocala¡ tonică, fără să indice şi vreo particularitate de rostire. Iată cîteva cuvinte care fac excepţie de la regula întîi: lágrima lacrimă música muzică época epocă republica republică América America María Maria así aşa Perú Peru café m. cafea está el stă, se află sofá m. canapea río r î u interés m. interes compás m. compas limón m. lămîie álamo plop león m. leu país m. ţ a r ă

Observaţii: 1. Cînd silaba tonică conţine un diftong-, accentul grafic se pune d e a ­ supra vocalei t a r i : miércoles m. (miercuri); náutico (nautic). 2. Cînd vocala slabă este a c c e n t u a t ă tonic, ea primeşte accent grafic; în acest caz diftongul se dezmembrează şi c ă p ă t ă m două silabe separate: alegría oído país (bucurie) (auz) — alegri-a — o-ido — pa-is

3 . D a t fiind că locul silabei tonice r ă m î n e p e r m a n e n t acelaşi, cuvinteleterminate în n sau s, care sînt a c c e n t u a t e grafic p e u l t i m a silabă, pierd acest accent la p l u r a l : limón interés — limones — intereses

I a r cele care n u a u accent grafic l a singular, îl capătă la p l u r a l : examen — exámenes.

Excepţii la cea de-a doua regulă sînt mai puţine:
árbol m. (arbore, copac), útil (util, folositor), inútil.

Se poate observa că, la o mare parte din excepţiile enumerate mai sus, locul accentului este acelaşi ca în cuvintele corespunză­ toare din limba romînă. Notă:
Accentul grafic este obligatoriu şi-1 v o m întîlni în toate scrierile şi publicaţiile spaniole contemporane, considerîndu-se o greşeală omiterea lui, uneori chiar î n cazul scrierii cu majuscule.

Cîteodată accentul grafic se mai două omonime, cum ar fi:
Fără accent solo (adj. — singur) mas (conj. — dar, însă) Cu accent sólo (adv. — numai) más (adv. — mai)

utilizează

pentru a deosebi
Exemple

Sólo este alumno va solo, Numai acest elev merge singur. Mas no la veo más. Dar n u o m a i v ă d .

50

Fără accent si (conj. — dacă) el {articol hotărît) tu (adjectiv posesii1) este (adj. demonstrativ) te {pronume )

Cu accent si (adv. — da) él a I H - a sing.) (pronume personal, pers. tú (pronume personal, pers. a I i - a sing.) éste (pronume demonstraţii') té (subst. — ceai)

Notă: Următoarele cuvinte se scriu, în propoziţii interogative, cu accent .grafic: como -cual cuando cuanto — ¿Cómo es tu casa? — ¿Cuál es el nombre de este campesino ? — ¿Cuándo vamos al teatro? — ¿Cuánto vale el pan? Cum este casa t a ? Care este numele acestui ţ ă r a n ? Cind mergem la t e a t r u ? Cît costă pîinea?

donde adonde

— ¿Dónde tiene Pedro su cuaderno ? — ¿Adonde van esos campesinos ?

Unde-şi ţine (are) Petru

caietul?

încotro merg aceşti ţ ă r a n i ?

4*

51

FRASES MODELO Să se copieze următoarele fraze model, alegîndu-se răspunsul potrivit cu ilustraţiile.

¿Cómo es este libro? Este libro es (¿delgado

o

grueso?)

¿Cómo es esta línea? Esta linea es (¿recta

o

curva?)

¿Adonde va ese alumno? Ese alumno va a la... (¿escuela o-

fábrica ?)
¿Cómo es esta avenida? Esta avenida es (¿larga o amplia?)

¿Cómo es este automóvil? Este automóvil es (¿moderno antiguo ?)

o

¿Cuántas patas tiene esta Esta mesa tiene... patas

mesa?

52

¿Cuál ¿Dónde

es el nombre

de ese animal?

Ese animal

es un...

(¿toro o

burro?)

se ven las pinturas?

Las pinturas se ven en... (¿ un museo o un cuaderno ?)

EXERCIŢII

19. Să se copieze următoarele cuvinte şi să se sublinieze tonică:
cuaderno, examen, director, •paseo, adonde, a b e d u l , l u n e s . agua, poligamia, Italia, deseo,

silaba
teatro,

20. Să se explice de ce cuvintele de mai sus nu au accent grafic, indicîndu-se cărei reguli de accentuare i se supun. 21. 5a se citească cu voce tare şi să se scrie accentul grafic următoarele cuvinte:
volcan, crater, Atlántico, compas, republica, sovietico, léxico, gramatica, medico, carbon, Măria, filosofia, publico, iotografia.

pe

fabrica, ultimo,

53

2 2 . 5 a se pună

accentul

grafic acolo unde este

cazul:

música, lagrima, Ecuador, Berlin, Paris, sol, Bolivia, comun, critica. 2 3 . Să se traducă în limba spaniolă:

1. Cum este casa lui? 2. Are două balcoane (balcón). 3. încotro mergi? 4. Cum este mîncarea? 5. Cînd se întoarce prietenul tău? 6. Cît costă această carte? 7. Care este cartea ta? 8. în care din aceste camere ai biblioteca?'

SAN SEBASTIAN

Nu vezi asta? Ba da.L E C Ţ I A\l O în încheierea acestui prim ciclu de zece lecţii. Vom analiza cîteva dintre cele mai frecvente prepoziţii. ca şi în limba romînă. căci este (opera) unui mare pictor. lo veo. fiind e x p l e t i v a : Pues la veo — o v ă d . conjuncţia pues nu se t r a d u c e . ¿no soy yo tu amigo? b) căci: Este cuadro es muy valioso. e necesar să ţinem seamă de faptul că. b) substantivele (sau pronumele) însoţite de prepoziţia a stau în cazul dativ sau în acuzativ (personal). Uneori. c) ba da (sau ba nu) următor: ¡ o como si pues sau (ori) ca dacă deci P ă i . sînt următoarele: y şi mas dar pero însă sino ci Notă: Conjuncţia pues se m a i poate traduce în felul a) păi. pues es de un gran pintor. Conjuncţia are funcţia de a face legătura între două cuvinte cu acelaşi rol sintactic în propoziţie sau între două propoziţii dintr-o frază. c) substantivele (sau pronumele) însoţite de celelalte prepo­ ziţii stau în aşa-zisul caz ablativ. Amintim din nou că ele cer 55 . nu sînt eu prietenul t ă u ? Acest t a b l o u este foarte valoros. Prepoziţiile sînt cuvintele care servesc la exprimarea legături­ lor sintactice existente între părţile unei propoziţii. ei b i n e : Pues. vom analiza şi o parte dintre cuvintele care se folosesc foarte des într-o limbă: conjuncţiile şi prepoziţiile. o v ă d . Mai înainte însă de a studia fiecare prepoziţie în parte. apăi. de cele mai multe ori: a) substantivele (sau pronumele) însoţite de prepoziţia de stau în cazul genitiv. (în r ă s p u n s u r i ) : ¿No ves esto? Pues sí. Cele mai utilizate conjuncţii în limba spaniolă.

ca substantivul ce le urmează să fie articulat. dentro de: La estilográfica está e n (dentro de) la cartera. Deasupra unei mese. para: Papel para cartas. detrás de. combinaţie) : Vive con sus padres. deasupra sobre (spre deosebire de romînă. Iată acum cîteva dintre cele mai folosite prepoziţii: către (spre) a (vezi lecţia 8).tie de scrisori. contra contra (nu cere dativul. Dintre t o a t e cărţile. Cartea se ailă pe m a s ă . după prepoziţii. Pedro va por el barrio. î l văd din balcon. según: Según mi opinión. amestec. 56 . P a h a r de v i n . din desde: Lo veo desde el balcón. por. această operă este m a i l u n g ă . Petru merge prin cartier. ca în r o m î n ă ) : Va contra el enemigo.. După părerea mea. I i dau o carte din biblio­ teca mea. .. Dintre aceste din. tras: El perro va detrás de su amo. După toate a c e s t e a . urmă prepoziţii menţionăm: con. cu con (exprimă ideea de asociere. Moară de v î n t . în spaniolă nu se c o n ­ struieşte cu genitivul): Sobre una mesa. Apă cu v i n . Locuieşte cu p ă r i n ţ i i săi. Vaso para el vino. II văd de la fereastră.. de către por: Una obra escrita por Lope de Vega. sin.. Se întoarce de la Toledo. Unul dintre aceşti p r i e t e n i . Bunicul meu' este b u n fală de t o ţ i . Merge împotriva d u ş m a n u l u i . în en. substantivul este a r t i c u l a t . Prietenul cu barba n e a g r ă . Agua con vino. de (din). O operă scrisă de către Lope de Vega. en. întrucît în limba spaniolă. de: Le doy un libro de mi biblioteca. de la de: Regresa de Toledo. fără sin faţă de con. Stiloul se află în servietă. sobre (pe) Exemple: El libro está sobre la mesa. Hîr. aproape t o t d e a u n a . de (arată o însuşire): El amigo de barba negra.. dintre de: Uno de estos amigos. în limba romînă s u b s t a n t i v u l care u r m e a z ă dupăl o prepoziţie e n e a r t i c u l a t . Cîinele merge după stăpînul său.. după después: Después de todo esto... de de: Molino de viento. desde: Lo veo desde la ventana. para con: Mi abuelo es bueno (para) con todos. entre: Entre todos los libros esta obra es más larga. Observaţie: După cum se ştie. . deci trebuie să dăm deosebită a t e n ţ i e t r a d u ­ cerii.

2. î l văd pe P e t r u între prieteni. a ti pe tine d) a b l a t i v : para mi pentru mine . la sfîrşitul m a n u a l u l u i s-a întoc­ m i t o listă de verbe însoţite de prepoziţiile cu care se întrebuinţează. Am u n copac in faţa casei. Note: 1. la. Cărţi pentru m u n c i t o r i . Prin l u m e . în spatele (înapoia) detrás de. dînd naştere următoarelor forme speciale: conmigo cu mine contigo cu tine tu faţă (înaintea) consigo cu el. prin por: Por el m u n d o . a (acuzativul personal. pentru para (exprimînd ideea de destinaţie. a mi pe m i n e . a t a . vezi lecţia 8): Veo a mi amigo . sau d e ţ i n e . para él sau para si pentru sine. ante: Tengo un árbol grande ante mi ventana. 57 . de ti al t ă u . despre mine etc. sau de mine. tine c) acuzativ. adică în cazurile: a) genitiv: de mi al meu. b) d a t i v : a mi mie. tú au formele mi. cu sine Mi sombra va conmigo. Peste o s ă p t ă m î n ă . la mine a ti ţie. a mea. Trece peste acest obstacol dentro de (exprimă ideea de t i m p ) : Dentro de una semana. între entre: Veo a Pedro entre los amigos. para ti pentru t i n e . printre entre (vezi „între"). pe sobre: Veo un libro sobre la mesa. De exemplu: ir por pan (a merge după pîine). tras (vezi „după"). O serie de verbe din l i m b a spaniolă cer prepoziţii deosebite de ace­ lea cu care se construiesc verbele corespunzătoare romîneşti. despre tine etc. Prepoziţia con se contopeşte cu aceste pronume. Pronumele personale yo. De aceea. ti (uneori şi él are forma si) atunci cînd sînt precedate de o prepoziţie. vezi lecţia 8). Văd o carte pe masă . la a (cu verb de mişcare. scop): Libros para Jos obreros.. peste sobre:P#sa sobre este obstáculo. î l văd pe prietenul meu. Am un copac mare in faţa ferestrei.delante de: Tengo un árbol delante de la casa.

Es una maleta para sus ropas. Sobre la escalera. Las ropas están en (dentro de) la maleta. plato ropas mînă farfurie haine. al lado de la escalera. por esto. La escalera de la casa no es grande y. ¿Es un plato con comida para el gato o para el perro? PALABRAS NUEVAS baranda entra gato maleta balustradă intră pisică valiză mano / .ANTE LA PUERTA Pedro entra en su casa. Pero entre el gato y el perro está Pedro. ante la puerta. Pedro tiene en su mano una maleta. Es pues una escalera sin baranda. En su maleta tiene ropas. El gato ve al perro y no va adelante. Detrás de Pedro va un perro. Entra por la puerta. vemos un plato. Pedro va delante del perro. rufe 58 . En la tierra. vemos un gato. no tiene baranda. E\ plato tiene comida dentro.

. Dar această carte? 21. Mi abuelo es bon­ dadoso. Doy un paseo.... Casa mea se află în spatele muzeului. 13.. 18. La cartera está. Cu cea mai mare plăcere.. 59 .. todos mis amigos. campo. tienda. De la fereastra camerei noastre vedem un bulevard frumos. Nu-ţi vezi prietenul? 11. 7. Peste b săptămînă. 6. 20. mi ventana tengo un gran árbol. nu-1 văd.. 4. 10. Veo un libro nuevo.. este libro no es interesante. 8. 17. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 2 5 . 8. 4. mesa... Pe tine nu te văd. Vivo.. 2. Nu. îl vedem pe Petru în camera bunicului său.EXERCIŢII 2 4 . 9. 7. Pe bibliotecă are o frumoasă sculptură în ghips.. Să se completeze spaţiile punctate cu prepoziţiile necesare: 1. 12. Voy. Petru are o bibliotecă mare cu numeroase cărţi. 10. Nu ţi-1 dau.. los libros antiguos. Acest student merge singur. Tengo tres libros. 2. şi în faţa mesei un fotoliu. mi cartera. Intre bibliotecă si sobă are o masă. Nu văd lucruri urîte. Vedem două mori de vînt şi nişte case. 3.. 15.. esa casa. Tu îl vezi? 9.. veo. Paharul acesta este pentru mine. Os veo. 14. 16.. la ventana de mi casa. 6. ci numai lucruri atractive. 3. îmi dai florile albe din camera ta? 19. fiindcă nu are prieteni. mi amigo... 5. Prietena mea merge cu mine la biblioteca publică.. 5.. Ba da.

In lecţiile care urmează se va pune accentul în special pe texte. p. ama-ble 5. rr nu se desparte: pe-rro 4. O altă problemă importantă tratată în lecţiile de pînă acum a fost accentuarea cuvintelor. rui-do. en el co-rral. sînt inseparabile grupurile formate din consoanele b . d. să putem trece mai departe. chiar dacă nu mai prezintă noutatea şi interesul primei lecturi. g. iar problemele gramaticale se vor desprinde din analiza textelor respective. Cunoştinţele căpătate le vom recapitula sistematic pentru ca. ca-bras y va-cas.RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE Iată încheiat un ciclu de zece lecţii. Iată cîteva exemple: ma-ăre. c. o consoană intervocálica formează totdeauna silabă cu vocala care urmează după ea: meso mesa 2. t urmate de 1 sau r. Trebuie să reţinem că: 1. grupurile de două consoane se despart în silabe deosebite: al-ma dig-no. f. un bu-rro. in-novar 3. 60 . In această ordine de idei ar fi util să recitiţi cu multă atenţie regulile accentuării. O lecţie se însuşeşte temeinic după trei sau patru lecturi cu voce tare ale textului. începem recapitularea cu problema despărţirii cuvintelor spa­ niole în silabe. suer-te. In general trebuie să ne formăm obişnuinţa de a repeta lecţiile învăţate. Diftongii şi triftongii nu se separă niciodată: cua-dro. cirnentîndu-le. de-trás. nu-mero-sos a-ni-ma-les: un buey. Uru-gaay Să aplicăm acum regulile de mai sus la următoarea frază: Por la ven-ta-na de mi dor-mi-to-rio se ven.

árabe. Amintim' cîteva dintre ele: rápido.. bolero. Sînt cîteva cuvinte spaniole care au intrat în limba romînă prin intermediul limbii franceze. în consecinţă.i n t r ă în compunere cu u n c u v î n t de sine s t ă ­ tător. pe cînd în spaniolă se spune tango. De asemenea unii spun „Grenada" în loc de Granada. fértil. la discusión. De exemplu: el avión. nu există în limba spaniolă. el puerco. Exemple: la cuestión. -iones) terminată în s. la misión. 61 . Tot din franceză am luat unele cuvinte spaniole cu formă modificată. o parte oarecare dintr-un întreg: como pan mănînc pîine Dacă adjectivul sau adverbul de cantitate e precedat de articol. bolero etc. Exemplediscusión misión avión — discusiones — misiones — aviones Unele cuvinte asemănătoare. cu corespondentele lor din limba romînă se accentuează diferit în spaniolă. bárbaro. adică exprimă o cantitate nedeterminată. nevoie de accent grafic. trebuie să menţionăm că majoritatea cuvintelor terminate în -ion sînt de genul feminin (avînd neapărat un accent grafic pe o). cum este corect. el se leagă de substantiv prin prepoziţia de: como un poco de pan m ă n î n c puţină pîine Dat fiind că prefixul re. neavînd.. la reunión 1 Excepţiile sînt foarte puţine.în completarea celor spuse în lecţia 9. luptătorul cu taurii fiind numit torero. ceea ce face ca ele să se încadreze în regula I. de exem­ plu. denaturîndu-li-se astfel accentul originar. acestor cuvinte li se adaugă o silabă (-ion. nu formează diftong (re-u-nión). Despre substantiv De obicei substantivele sînt însoţite de un articol hotărît sau nehotărît: un perro. Substantivele comune folosite fără articol au sens partitiv. La plural. el camiónr el aluvión. ca grafie. atmósfera. Cuvîntul „toreador". útil. Se ştie că în franceză accentul cade pe ultima silabă: de aceea francezii spun: tango.

catîr porumbel iepure madre mamá nuera noră vaca vacă Cîteodată însă şi femininul poate îndeplini această funcţie. De exemplu: « 1 Numele de popoare se scriu cu literă mică.Multe din s u b s t a n t i v e l e masculine î n t î l n i t e p î n ă a c u m au şi o f o r m ă de feminin. indiferent de sexul lor. în sensul că poate desemna o categorie sau un grup de fiinţe. I a t ă felul în care se p o a t e forma f e m i n i n u l acestor s u b s t a n t i v e : a) s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în o sau e s c h i m b ă această vocală în a: amigo gato médico perro sastre amiga gata médica perra sastra prietenă pisică doctoriţă căţea croitoreasă Antonio Antonia t e r m i n a t e în f e m i n i n u l prin dansatoare doctoriţă profesoară germană englezoaică leoaică b) s u b s t a n t i v e l e consoană formează a d ă u g a r e a u n u i a: bailarín doctor profesor alemán1 inglés león bailarina doctora profesora alemana inglesa leona c) U n e o r i . 62 . soţi (soţ şi soţie) părinţi (tată şi mamă) leu (indiferent de sexul animalului) mula paloma liebre f. p e n t r u d e s e m n a r e a fiinţelor de sex m a s c u l i n sau f e m i n i n care fac p a r t e din aceeaşi grupare s e m a n t i c ă . se folosesc •substantive d e o s e b i t e : padre tată yerno ginere toro taur Observaţie: Masculinul are de cele mai multe ori şi o valoare generică. De exemplu: esposos padres león m.

dăm în continuare declinarea completă a cîtorva substantive. el padre G. V. V. ¡ padre 1 Abl . en e t c . por con María etc.) Pedro (numele proprii nu au plural) Declinarea substantivelor comune: 1. 63 . G. Substantiv comun nume de lucru Mascu Un Singular N. de. al padre V . de aceea se poate considera că în limba spaniolă se declină numai articolul hotărît (îndeosebi la masculin singular). al padre A . con el p adre Plural los padres de los padres a los padres a los padres ¡ padres! con los padres Singular la madre de la madre a la madre a la madre ¡ madre ! con la madre Feminin Plural las madres de las madres a las madres a las madres ¡ madres ! con las madres 2.Deoarece diferitele cazuri ale substantivelor au fost învăţate treptat. G. el libro Plural los libros de los libros a los libros los libros ¡ libros 1 en los libros Singular la casa de la casa a la casa la casa ¡ casa! en la casa Feminin Plural las casas de las casas a las casas las casas ¡ casas ! en las casas După cum se vede din aceste exemple. Feminin Pedro María de Pedro de María a Pedro a María a Pedro a María ¡ Pedro ! ¡ María 1 con (sin. substantivul rămîne neschimbat în cursul declinării. Abl. în diferite lecţii. Substantiv comun nume de persoană Masculin Singular N . Declinarea numelor proprii: Masculin N. D. D. del padre D . A. A. Abl el libro del libro al libro el libro ¡ libro! con.

Se spune deci: Veo a Pedro — şi n u : Veo sobre Pedro. También se poate t r a d u c e şi prin „de asemenea": Veo un campesino. el buen amigo del buen amigo al buen amigo al buen amigo La traducerea din romînă în spaniolă. . In primul caz vom avea: Pedro y Antonio. P e t r u şi A n t o n i o . precum şi substantivele care desemnează lucruri au acuzativul identic cu nominativul. A. bineînţeles. G. Pentru rezolvarea lor. singur acuzativul poate prezenta unele dificultăţi. de a traduce prepoziţia pe a acuzati­ vului personal prin sobre în loc de a.si pe P e t r u . trebuie să ţinem seama întotdeauna de faptul că: a) substantivele care desemnează fiinţe determinate primesc prepoziţia a (acuzativul personal). D. asemenea casa lui. O confuzie similară se mai poate face în traducerea conjunc­ ţiei y (şi) şi a adverbului también (şi). Văd u n ţ ă r a n şi văd (şi) de Revedeţi cu atenţie primele zece lecţii şi apoi treceţi la lecţia ¡următoare. î l văd . y veo también su casa. b) substantivele care desemnează fiinţe nedeterminate. In al doilea caz: Veo también a Pedro. Să ne ferim.De exemplu: N.

tener.LECŢIA 11 începem acest nou ciclu de lecţii cu studiul verbului. Iată cîteva exemple pentru fiecare conjugare: § 1 cantar. vivir ver Ne vom ocupa în lecţia de faţă cu studiul verbelor regulate şi în special cu timpul prezent al modului indicaţie (Presente de indicativo). Rădăcinile verbelor se pot obţine suprimîndu-se terminaţia infinitivului: cant-ar.a r . Vom alege trei verbe — cîte unul din fiecare conjugare — pentru a ilustra felul în care se conjugă ele la acest timp. . o formează verbele t e r m i n a t e în -er. vend-er. Modul indicativ exprimă o acţiune constatată obiec­ tiv.a : vender P e n t r u conjugarea a I l l . P e n t r u conjugarea I : cantar P e n t r u conjugarea a I i . adică în trei conjugări: Conjugarea Conjugarea Conjugarea I a a Ii-a IH-a o formează verbele t e r m i n a t e în . în timpul conjugării. dar a Ii-a a III-a ser. 5 — învăţaţi limba spaniolă viv-ir 65 . o formează verbele t e r m i n a t e în -ir. ir. o parte a ver­ bului rămîne neschimbată — rădăcina. iar timpul prezent înseamnă că ea e săvîrşită în momentul vorbirii. Verbele din limba spaniolă se împart în trei grupe.a : vivir cînt vendo vínd cînţi vendes vinzi cîntă vende vinde cîntăm vendemos vindem cîntaţi vendéis vindeţi vînd venden cîntă a cînta a vinde a trăi vivo vives vive vivimos vivís viven canto cantas canta cantamos cantáis cantan trăiesc trăieşti trăieşte trăim trăiţi trăiesc Se poate observa uşor că. după termi­ naţia lor de la infinitiv.

-es. -e. deci. -as. -irnos. cît şi s e m a n t i c . Această schemă ne va servi u l t e r i o r la înţelegerea a n u m i t o r modificări care survin în conjugarea verbelor ( e x .. : diftongare). -ís. 66 . el se deplasează pe t e r m i n a ţ i e . busc -o eoni -o busc -as busc -a corn -es corn ~e 1 eoni -emos | busc -amos i ! locului accen tului e s t e : busc-an corn -en I I La prezent indicativ. -en E s t e i n t e r e s a n t să u r m ă r i m locul a c c e n t u l u i t o n i c în cursul c o n j u g ă r i i . -eraos.a p l u r a l . a) El tenor canta con pasión. -e. De altfel. -en Conjugarea III-a: -o. Linia care uneşte aceste vocale tonice ia forma u n u i ax cotit şi r e p r e z i n t ă schema r i t m u l u i a c c e n t u ă r i i verbelor la prezent ( i n d i c a t i v şi s u b j o n c t i v ) . la persoanele I şi a Ii-a p l u r a l . a t î t din p u n c t de vedere g r a m a t i c a l . I a t ă două verbe pe care le t r a d u c e m cu „a cinta". -an Conjugarea 11-a. -o. în lecţiile care vor u r m a . Vom lua ca exemple v e r b e l e : buscar (a căuta) şi corner (a m î n c a ) . b) El músico toca ci violin. v e ţ i cunoaşte m u l t e verbe spaniole care t r e b u i e s t u d i a t e cu m u l t ă a t e n ţ i e . -a. ' Vom extrage din t a b e l u l de m a i sus t e r m i n a ţ i i l e verbale care s î n t v a l a b i l e p e n t r u p r e z e n t u l i n d i c a t i v al t u t u r o r v e r b e l o r : Conjugarea I: -o. -ais. a c c e n t u l tonic cade pe r ă d ă c i n a v e r b u l u i la cele 3 persoane ale s i n g u l a r u l u i şi la persoana a I l I . -éis. -amos. -es.

Los dos practican. va al estadio para correr sobre las pistas de arena y saltar en altura. Pedro es obrero en una gran fábrica textil y Antonio estudia en un Instituto Superior. todos le miran con singular interés. des­ pués de acabar sus es­ tudios. en su tiempo libre. Sobre el agua respira un aire puro y así forti­ fica no sólo sus mús­ culos sino también sus pulmones. DEPORTES Pedro y Antonio son dos buenos amigos. Cada día. Considera el atletismo como un deporte per5* 67 .' în lecţiile precedente am folosit prezentul verbului tener la cîteva persoane. Antonio practica el atletismo. Es un compeón famoso y toma parte en los concursos acuáticos. Cuando Pedro sube al trampolín para saltar al agua. să-1 cunoaş­ tem acum în întregime: tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen în bucata de lectură care urmează. Pedro va cada día al lago donde rema en un bote o nada. veţi putea urmări o serie de verbe la prezentul indicativului. varios deportes.

Pero. en este momento. por esto. el fútbol). con todo esto. b a r c ă boxeo box brutal b r u t a l cada fiecare cambio schimb campeón m.fecto y. según vemos en la fotografía de arriba. considera "interesante" y "cautivador". n a u t i c agua apă aire m.. entre los espectadores — Antonio grita de alegría. aer alegría bucurie altura înălţime antes mai î n a i n t e antes de î n a i n t e de arena nisip arriba sus así aşa.. (Resultado: En el terreno — momentos antes del final los rumanos contraatacan y marcan el gol de la victoria. campion 68 . En cambio el boxeo o el fútbol son — según él — deportes brutales. PALABRAS NUEVAS acabar a t e r m i n a acuático a c v a t i c . toma parte en todos los encuentros y concursos atléticos universitarios. astfel asistir a asista bote m. Antonio y Pedro asisten con entusiasmo a un interesante partido de fútbol entre rumanos y uruguayos.

La discusión continúa. mai întîi. 69 . (In lista de cuvinte noi. La fel se întîmplă şi cu verbele terminate în -uar. că în text verbele sînt la prezent indicativ. şi tomar a lua trampolín m. zi encuentro ¡ntílnire estadio stadion estudiar a s t u d i a . confiar (a încredinţa). a fugi deporte m. universi­ tario. In aceeaşi categorie cu verbul estudiar intră şi verbele abreviar (a scurta. verbele actuar. De exemplu: envío I en-vi-o (eu trimit). ca în dicţionare).cautivador c a p t i v a n t considerar a considera correr a alerga. variar (a varia) au la diferitele forme ale conjugării accentul tonic pe i şi deci se vor scrie cu accent grafic. sfîrşit. cambiar (a schimba) etc. a prescurta). sport día m. p a r t e partido p a r t i d ă . Uneori ua nu formează diftong şi atunci verbele respective primesc. De exemplu. Cuvintele care sînt foarte asemănătoare cu cele din limba romînă. pronunţîndu-se astfel separat. superior. lucru care se va aplica de acum înainte. Remarcăm. un accent grafic pe u . la diferitele forme ale conjugării. continuar. evaluar. concurso. de aceea accentul tonic cade pe u (silaba penultimă): estudia. cum ar fi: ampliar (a mări). estudia — ultimele două vocale formează un diftong. enviar (a trimite). se vor analiza acum diferite probleme de limbă care nu sînt încă lămurite. efectuar. t r a m b u l i n ă uruguayo u r u g u a i a n ANALIZA TEXTULUI Pentru a se putea traduce cu uşurinţă textul. amplía (el. cum ar fi: textil. liar (a lega). victoria etc. Las leyes actúan. gol. p l ă m î n remar a vísli respirar a respira saltar a sări singular deosebit sino ci subir a se urca también de asemenea. Alte verbe terminate tot în -iar. ea măreşte). instituto. a î n v ă ţ a final m. nu au mai fost date în lista de cuvinte noi. Discuţia c o n t i n u a . încheiere fortificar a î n t ă r i fútbol m. Legile a c ţ i o n e a z ă . meci pista pistă pulmón in. ele se dau la infinitiv. fotbal gritar a striga lago lac libre liber mirar a p r i v i momento clipă músculo muşchi nadar a înota parte /.

Cuvîntul algunos a fost omis. nu se traduce în limba spaniolă: un día una tarde într-o zi într-o seară Observăm de asemenea că substantivul día. amîndoi. în special la cele terminate în -cuar: evacuar (a evacua) şi în -guar: averiguar (a cerceta).. -ua este diftong. bob-sleigh m. este de genul masculin.au cada cual: Cada uno manda en su casa. deşi se termină în -a. scriindu-se deci fără accent grafic. tenis m. 70 . el papá (tăticul). fiecare se traduce prin cada uno s. Adesea prepoziţia în. Pentru amatorii de sport dăm. una antena. de exemplu: la atmósfera. el agua — Substantivele feminine care încep cu a tonic primesc la singular. ţinînd seama de context. tenis. atunci cînd nu însoţeşte un sub­ stantiv. después de acabar — după ce termină. Nu se va putea spune: la agua. un arma buena La plural: las aguas etc. un arma. din construcţiile romîneşti care exprimă ideea de timp. După cum vedem în exemplele ce urmează. în continuare. Evacúan una casa. Alte spor­ turi păstrează denumirile internaţionale respective: ping-pong tenis de masă. uneori. ci numai: el agua. Face parte din puţinele excepţii la regula învăţată încă din lecţia întîi. cada día-— în fiecare zi. ca în limbajul sportiv. la participiu. Aceasta nu înseamnă însă că ele şi-au schimbat şi genul. una arma. bobslei. Fiecare porunceşte în casa Fiecare cu egalul său. Tot masculine terminate în -a sînt cuvintele: el camarada (tovarăşul) —feminin: la camarada. los dos —-cei doi. Substantivele feminine care încep cu a neaccentuat nu primesc articolul el sau un. cîteva dintre denumirile spaniole ale unor sporturi mai cunoscute: vólibol m. Exemplu: cada amigo cada ventana fiecare amic fiecare fereastră Ca pronume nehotărît. waterpolo polo pe apă. Cada (adjectiv nehotărît) este invariabil. lui. ele rămîn feminine: el agua limpia. volei. momentos antes del final — (cîteva) clipe înainte de sfîrşit. în romînă. La alte verbe. articolul masculin (el sau u n ) . La fel se spune en un — într-un. tiro tir. După expresia después de verbul se pune la infinitiv sau. esgrima scrimă. pentru eufonie. en una —într-o. se traduce însă. Cada cual con su igual.

După-amiază şi seara se spune: Buenas lardes (bună seara) sau Muy buenas tardes. asistir şi efectuar. 2 8 . 29. correr. în fiecare zi înotăm în apa limpede a lacului... 3. 5. Mănînc pîine fără sare. Cei doi prieteni asistă la un meci de fotbal. EXERCIŢII 26. Fie­ care student practică un sport. trebuie accentuate diferit. Roza cîntă de bucurie. 8. su lectura. Petru îşi caută caietul. con interés el libro nuevo. una carta. Tovarăşul meu e un mare campion. 10. 12. Tatăl meu ne explică cum trăiesc ţăranii din satul lui. 13. deşi foarte asemănătoare cu corespon­ dentele lor din limba romînă. Un bun student studiază în fiecare zi. Anton îşi fortifică muşchii. Pablo respir.. Măria mir. 14.. 7. să învăţăm cîteva formule de salut întrebuinţate mai des: „Bună dimineaţa" şi „bună ziua" se spune în spaniolă: Buenos días sau mai cordial Muy buenos días. Să se completeze punctele cu terminaţiile necesare: 1. en una escuela. 2. După ce citeşte scrisoarea. înainte de a încheia lecţia. Mă urc la etajul unde-şi are prietenul meu camera. 15. Tú no corr.. Luis conţin.. Yo env. 6. Pedro y Antonio estudi. Acest salut se uti­ lizează de dimineaţă pînă pe la orele 14 (adică pînă la prînz). 4.. 6. Răspundeţi cu cuvintele din text la următoarele întrebări: — ¿Dónde estudia Antonio? — ¿Dónde salta Pedro? — ¿De dónde salta? — ¿Dónde corre Antonio? — ¿Dónde rema Pedro? — ¿Cómo considera Antonio el boxeo? — ¿Cuándo va Pedro al lago? — ¿Cuál de esos dos deportes se practica en el estadio: el atletismo o el tenis? 71 . merge cu ni ine la stadion. Măria se plimbă în fiecare seară... conform regu­ lilor accentuării spaniole: practican. 7.. 11. agua.. considera. Yo beb. 4. bien. Este de la tovarăşul Luis. Poştaşul îmi dă o scrisoare... Să se traducă în limba spaniolă: 1. Să se conjuge la prezent indicativ verbele: tomar.. 2. 3.Notă: în text sînt cîteva verbe care. 27. 5. 9. un aire puro.

Es muy sobrio: tiene gafas. un casco y botas. un bastón. Este otro obrero tiene una boina muy práctica. 72 . Su arma es un fusil. Tiene un sombrero de fieltro duro y una corbata muy elegante. Su camisa es de seda natural. un par de guantes y una cartera (2). Éste es un musulmán — tiene un gran turbante blanco (4). Ésta es Rosa. Durante el invierno Pedro usa un sobretodo o un abrigo (gabán) de tela más gruesa. La americana (o el saco — según la expresión de los latinoamericanos) es de muy buen corte y tiene cuatro botones.r L E C Ţ I A 12 PRENDAS DE VESTIR En este grabado vemos a nuestro amigo Pedro vestido con una americana y un pantalón del mismo color. BREVE DIÁLOGO — Ése es un sastre. Pedro no usa tirantes sino una co­ rrea de cuero. Tiene un vestido nuevo de medias mangas. El soldado tiene uniforme mili­ tar. de color negro (1). — ¿Seguro? ¿Cómo sabes cuál es su profesión? •— ¿No ves? Su pantalón no tiene raya. El vestido es negro y los bolones blancos (3). Este es mi profesor.

• I .

n a s t u r e breve scurt casco cască color m. p a l t o n gafas / . t u r b a n uniforme m. h a i n ă (în genere) raya / . rochie vestir a îmbrăca ANALIZA TEXTULUI Deşi traducerea textului nu prezintă dificultăţi. m ă n u ş ă invierno iarnă manga in înecă pantalón m. P r i m a d a t ă înseamnă „ î m b r ă c a t " . uniformă usar a folosi vestido î m b r ă c a t . dungă saco h a i n ă sastre m. culoare corbata c r a v a t ă correa curea corte m. Deoarece p a r t i c i p i u l t r e c u t este foarte des folosit şi ca formă verbală şi ca adjectiv.a — ido > p e n t r u ve rbele de ci Cîteva exemple: Conj. pi.a infinitiv cantar corner vivir rădăcină cant corn viv participiu trecut cantaio cîntat comido mîncat espido trăit Una dintre cele mai mari dificultăţi pe care le prezintă limba spaniolă este faptul că. dăm aci regula formării lui. ţ e a p ă n fieltro fetru fusil m. desen grueso gros guante m. ochelari grabado gravură. a I l I . de altfel. pereche prenda v e ş m î n t . a I i . croitor seda mătase seguro sigur sobretodo pardesiu sobrio sobru sombrero p ă l ă r i e tela stofă tirante m. puşcă gabán m.PALABRAS NUEVAS abrigo p a l t o n americana h a i n ă bastón m. Observaţie: î n t e x t u l de m a i sus î n t î l n i m de două ori c u v î n t u l vestido. I Conj. recomandăm totuşi ca ea să se facă în scris. b a s t o n boina bască bota gheată botón m. 74 . există două verbe: ser şi estar. care este. î n p r i m u l caz avem de-a face cu participiul trecut al verbului vestir. bretea turbante m. Fiecare dintre aceste verbe se foloseşte numai în anumite cazuri şi de aceea nu se poate utiliza ser în loc de eştar sau invers. croială cuero piele duro t a r e . foarte u ş o a r ă : La r ă d ă c i n a verbului respectiv se a d a u g ă t e r m i n a ţ i a : — ado p e n t r u verbele de conjugarea I — ido p e n t r u verbele de conjugarea a I i . pentru „a fi". iar a doua oară „rochie". m. p a n t a l o n par m.a Conj.

abuelo es sordo. Bunicul meu e surd. Diego e pictor. Casa aceasta e m a r e . — Pedro es laborioso y amable. — La camisa es de seda. Patria noastră e bogată. seda es natural. 2. Manuel e î n a l t . — La correa es de cuero. Pablo es campeón. Basca e ieftină. — Nuestra patria es rica. Antonio es estudiante. Cîinele acesta e foarte r ă u . — Los botones son blancos. virtuţi sau orice trăsături de caracter: P e t r u e harnic şi a m a b i l (simpatic). grade. si­ Petru e muncitor. Cămaşa e de m ă t a s e . — El camino es largo. cazurile în care se utilizează verbul ser. Anton e s t u d e n t . formă. Manuel es capitán.Vom învăţa. culoa>c si materie: Masa e r o t u n d ă . P r i e t e n u l meu e director. Mi amigo es director. D r u m u l e lung. Manuel e c ă p i t a n . o proprietate specifică. 3. profesii. — Pedro y Rosa son esposos. Dat fiind că pînă acum am mai folosit acest verb în lecţiile anterioare. ley. — Esta casa es grande. — Este perro es muy malo. — La mesa es redonda. Diego es pintor. Legea e aspră. în această lecţie. calificare. N a s t u r i i sînt a l b i . — El profesor es sobrio. Ramón e miner. — La boina es barata. sexul sau na­ tura lui: — — — — El Mi La La lobo es un animal. tului: — Antonio es venturoso. Ramón es minero. — Manuel es alto. Paul e campion. vicii. tuaţie socială: — — — — — — — Pedro es obrero. dar e lege. 75 . ley ^s dura. proprietăţi esenţiale. calităţi. arte. Ser se foloseşte atunci cînd este vorba de: 1. defecte. dimensiuni. demnitate. Profesorul e sobru. meşteşuguri. 4. vom face de fapt o sistematizare a unor exemple în majoritate deja cunoscute. P e t r u şi Roza sînt soţi. particulară a subiectului sau obiec­ Anton e norocos. pero es L u p u l este u n a n i m a l . durabile ale subiectului. Mătasea e n a t u r a l ă . Cureaua e de piele. 5.

{Abierto Sîntem criticaţi de t o v a r ă ş i i n o ş t r i . — Dolores es comunista. Sîntem patru prieteni. — Este cuaderno es de mi amigo. Son las dos. Scrisoarea aceasta e (destinată) pen­ t r u Columbia. apartenenţă politică. Cartea aceasta e a Bibliotecii u n i ­ versitare. 9.participiul trecut) -j. e p a r t i c i p i u l trecut neregulat al verbului abrir a deschide). Cînd e auxiliar şi serveşte la formarea diatezei (formei) pasive: — Un verb la pasiv are următoarea schemă: Verbul ser (la un anumit timp. E ziuă. Sînt (orele) două. María es buscada por su amiga. Măria e căutată de prietena e i . Sînt p r i m u l . se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul.agentul de acţiune (adică: substantivul sau pronumele care desemnează pe autorul acţiunii respective). în diateza pasivă. un număr: Soy el primero. naţionalitate: Dolores e c o m u n i s t ă . timpul: E devreme. verbul ser se mai foloseşte în următoarele două cazuri: 1. provenienţă sau destinaţie: — Este libro es de la Biblioteca Universitaria.0 . 8 . Las ventanas son abiertas por mí. Exemple: Somos criticados por nuestros camaradas. — Esta carta es para Colombia. — Es de día. — Es domingo. — Soy rumano. S î n t e m din Bucureşti. — Somos de Bucarest. Observaţie: P a r t i c i p i u l trecut. Caietul acesta e al p r i e t e n u l u i m e u . o ordine. E duminică. proprietate. Ferestrele suit deschise de m i n e . Somos cuatro amigos. In afară de acestea. — Esta carta es de Puerto Rico. i. Exemplu: Pedro es educado por su madre. Scrisoarea aceasta e d i n P u e r t o R i c o .prepoziţia por -\. Sînt r o m î n . mod şi persoană) -j~ verbul de conjugat (la. 7G . — Es temprano. posesie.

E l director. los obreros. nevoie. 6. Mi a m i g o . E n o r m a l . .. de a ş t e p t a t aceasta.2 . natural. sabes — ştii (prezentul verbului saber) sé sabes sabe eu ş t i u t u ştii el ştie EXERCIŢII 30. E firesc. în Es Es Es Es diferite expresii idiomatice: E E E E posibil. Los Andes. . . .. menester. în decursul lecţiilor viitoare. . Vom întîlni astfel de expresii. . Sa se completeze spaţiile punctate cu cuvintele necesare: sabemos sabéis saben noi ştim voi ş t i ţ i ei ş t i u 1. médico. posible (es probable). m u y altos. 5. 2. I v á n . u n ruso. c r i t i c a d o .. (Ne putem aştepta la asta). esperar eso. N o . 4. Los Andes 77 . de esperar esto.. . 3 . . n a t u r a l . P a r a saber una lengua menester aprender. în număr mai mare.

în timpul iernii Petru foloseşte o bască. Cureaua ei este lungă. Ramon este foarte sărac. Pantalonii şi haina lui Petru au o croială foarte bună. Anton e un mare pictor. 11. 12. 8. 4. Puştile sînt folosite de soldaţi. Puşca acestui soldat are o curea de piele. Manuel este un muncitor harnic. Nu foloseşte mănuşi. Sînteţi educaţi de părinţii voştri. 7. 15. . 10. 9. 2. Croitorul său e bun.3 1 . Pălăria mea e de culoare verde. 3. Pardesiul tău e din stofă bună. are o singură pereche de ghete. 6. Î4. Masa din camera mea este rotundă. Să se traducă în limba spaniolă: * 1. 5. 13. Toţi studenţii au uniformă universitară.

Otros libros están en desorden por todo el cuarto. Tu cuaderno está en el suelo. — ¿Estáis sordas? — g r i t a María —. claro está. — ¿Dónde está mi cuaderno? — pregunta María. por esto. pero sí estamos asombradas. Sus amigas no están atentas y. no contestan. Acaba de apiendcr un verbo nuevo y está buscando su cuaderno. să învăţăm indicativul prezent al acestui verb: estoy estás está estamos estáis están Deoarece anumite părţi ale textului ce urmează vor părea la prima lectură destul de dificile. María está aprendiendo la lengua rumana. Rosa y Carmen. citiţi mai întîi analiza textului şi scoateţi pe caiet. ¿Dónde está mi cuaderno? — No estamos sordas. diferitele cazuri în care se foloseşte estar. Este texto es un pretexto para usar el verbo estar. Al lado de María están sus dos amigas. EL SOL María está en su cuarto. en lugar de estar sobre la mesa. Las dos están mi­ rando un álbum de pinturas. După aceasta reveniţi asupra textului şi încercaţi să-1 traduceţi cu ajutorul schemei dumneavoastră. 79 . El libro está abierto y María está leyendo en él. Tú. înainte de a trece la text.LECŢIA ÎS în această lecţie vom studia cazurile în care se foloseşte ver­ bul estar. sub formă de schemă. DESPUÉS DE LAS NUBES. Está sentada en una butaca y tiene ante sí un libro.

Estás muy pálida. ¿Cómo vas a estudiar con los libros en desorden? Todo esto no está bien — contesta un poco irritada Rosa. ¿Me vas a explicar la manera de guardar los libros? — No estoy para bromas. María está por contestar algo... — Está bien. — Bien. de todos modos no estoy obligada a aprender de ti como colocar mis libros —• grita muy nerviosa María. María — trata de intervenir Carmen. — ¿Estás en pedagoga? — grita de nuevo María —. A ver ¿dónde debo poner mis libros? ¡ Es escandaloso ! — ¡ Estás loca.No importa mi estado. María — contesta de nuevo Rosa. Rosa.. María! — contesta muy enfadada Carmen. María?. no estoy bien.. Vamos a ver.. — Sí. En este momento. C O . — No. el altercado está a punto de aumentar.? Carmen la interrumpe: — ¿Cuándo vas a estar más calmada? —. ¿Cómo consideras tú.. pero Carmen la ve muy pálida y le pregunta con miedo: — ¿Estás enferma. pero.olvidas siempre dónde están tus cuadernos.

stare explicar a explica faltar a lipsi guardar a păstra importar a interesa interrumpir a întrerupe irritar a irita lado latură leer a citi loco nebun locura nebunie lugar m. .— E s t á m a l c o n t i n u a r esta r e y e r t a . La cólera es u n a locura c o r t a y . buscando. s í n t forme de gerunziu a l e v e r b e l o r leer (a c i t i ) . . t o d o está b i e n c u a n d o a c a b a b i e n . Las t r e s a m i g a s e s t á n a l e g r e s . V a m o s a salir u n poco d e este c u a r t o . » — Sí. ¡ Vamos ! Así t e r m i n a esta b r e v e r e y e r t a . u i m i t aumentar a se m ă r i broma glumă calmado calm cólera minie colocar a aşeza. M a r í a ? . dezordine enfadado s u p ă r a t enfadar a supăra enfermo bolnav escandaloso scandalos estado s t a t . ¿ E s t á s de a c u e r d o .a Iată acum cîteva exemple: Gerunziu cantando c întind vendiendo vînzînd uniendo unind 81 Infinitiv cantar vender unir v' . mirar şi buscar. Terminaţiile gerunziale sînt: — ando pentru conjugarea I — iendo pentru conjugarea a I i . a pune considerar a considera contestar a răspunde desorden m. mirando. loe manera fel. PALABRAS NUEVAS al lado a l ă t u r i álbum m. a pleca sentar a aşeza suelo podea tratar a încerca ANALIZA TEXTULUI C u v i n t e l e : leyendo. Gerunziul se formează d i n r ă d ă c i n a v e r b u l u i p l u s t e r m i n a ţ i a g e r u n z i a l ă specifică c o n j u g ă r i i d i n care face p a r t e v e r b u l . nor obligar a obliga olvidar a uita pálido palid poner a pune preguntar a întreba reyerta ceartă salir a ieşi.a — iendo pentru conjugarea a I l I . a l b u m altercado ceartă mare aprender a învăţa asombrado m i r a t . mod miedo frică nervioso nervos nube /.

U i ţ i î n t o t d e a u n a unde (anume) sînt cărţile t a l e . i intervocalic (neac­ centuat) devine y: leyendo. modifică pe i din -iendo în y. pero sí — dar fireşte. Van a preguntar. Trebuie să mănînc (textual: trebuie a mînca).Notă: Verbul leer. 0 particularitate a lim­ bii spaniole o constituie multiplele folosiri ale verbului ir. După ir a vedem că verbele sînt puse la infinitiv deşi se traduc în limba romînă prin subjonctiv. Vais a buscar. influyendo. bunăoară. Ca indicaţie practică. Deducem din exemplele de mai înainte că. cu totul. vedem. vei învăţa. cuales. Olvidas siempre dónde están tus libros. încearcă să intervină. de care ne vom ocupa mai tîrziu). Nu ştiu care (anume) este profesia l u i . La fel se întîmplă cu cual.a care au rădăcina t e r m i n a t ă într-o vocală. mănînce.infinitiv. dónde — unde (anume). Aşa cum am mai spus într-una din lecţiile de la început. Această construcţie se formează din prezentul verbului ir -(prepoziţia a -¡¡-infinitivul verbului de conjugat: Voy a escribir. como. Debo comer. 1 2 Forma verbală ¡Vamos! A ver — să vedem se mai traduce şi prin „Haidem! — Hai!" 82 . In mod analog se spune: Estoy Trata obligado a salir. Oricum. No sé cómo viven ésos. De todos modos.a sau a H l . Sînt obligat să plec. care se traduce prin tocmai -\. în spaniolă. Cu ir se poate forma. Va a corner. trăieşti.un timp trecut al verbului care stă la infinitiv. O O O O O O să să să să să să scriu. întrebe. De exemplu: Acabo de leer. No sé cuál es su profesión. precum şi alte verbe de conjugarea a I i . Vas a vivir. atunci cînd două verbe care se succed au acelaşi subiect. o construcţie cu valoare de viitor (bineînţeles nu este vorba despre viitorul propriu-zis al verbelor spaniole. căutaţi. de intervenir. Tocmai c i t e a m . Vamos1 a ver2. Acaba de aprender — Verbul acabar (a termina) poate forma uneori o construcţie proprie: acabar de -f. desigur. al doilea verb se pune la infinitiv şi nu la subjonctiv ca în romîneşte. Nu ştiu cum (anume) trăiesc aceia. Gerunziul v e r b u l u i ir este yendo. (Tocmai a m t e r m i n a t de c i t i t ) . menţionăm că ele primesc accent atunci cînd în traducerea romînească putem pune alături de echivalentul lor cuvîntul „anume". Vas a estudiar— o să înveţi. Donde se accentuează în propoziţii cu nuanţă de interogative indirecte.

Verbul estar e î n r u d i t e t i m o ­ logic cu „a s t a " . estudio. o p o z i ţ i e . N u m e r o m î n e ş t i ca S t a n .Estar. Espiru etc. s t u d i u devin în spaniolă estudiante. în general. o stare. Está de pie. nu sînt copţi. Estas uvas están verdes.). nu p o t fi p r o n u n ţ a t e de spanioli decît Están. L a î n c e p u t u l c u v i n t e l o r spaniolii nu p o t p r o n u n ţ a pe s u r m a t •de o consoană. E (stă) în picioare. ( I n l i m b a l a t i n ă : stare = a s t a . A. O stare trecătoare (temporară) sau întîmplătoare. Sade. S u n e t u l e la i n i ţ i a l ă pe care îl găsim în plus la v e r b u l spaniol este o proteză. Aceşti struguri sînt verzi. susceptibilă •de schimbare: Estoy triste. (E aşezat). Spiru e t c . no están maduras. estar i n d i c ă o s i t u a ţ i e . Sînt trist. escándalo. Está sentado. D i n t e x t u l de m a i sus ne d ă m uşor seama că. Să s t u d i e m a c u m a m ă n u n ţ i t u t i l i z a r e a v e r b u l u i estar. Cele trei prietene sînt vesele şi mulţumite. s c a n d a l . Está de pie 6* Está sentado 33 . Verbul estar e x p r i m ă : 1. de aceea cuvintele s t u d e n t . Las tres amigas están alegres y contentas.

A fi delicios. nu aude (cu adevărat) . Ser discreto. A fi discret. m i n u n a t . A fi b o l n a v . A fi în v i a ţ ă . Ser bueno. la caracter şi. A fi b u n .Notă: A n u m i t e adjective care cu verbul ser a r a t ă o calitate esenţială sau dura­ bilă. ¿Estáis ¡Muy sordas? sabio estás! Camera e întunecoasă. A fi î n a l t . 84 ¡ . serios. De exemplu: El cuarto es oscuro. infirm. A fi vioi. Estar listo. A îi invalid. Estar rico. Estar enfermo. A fi g a t a . A fi bogat. surd. A fi grav b o l n a v . Ser vivo. Ser alto. u n sens figurat sau d e t e r m i n ă o însuşire trecătoare. Cum te simţi? (Mă simt bine). antrenant. Estar alto. la diferite aspecte psiho-fizice sau la starea socială a unei persoane: Ser enfermo. c a p ă t ă . ¿Cómo estás? Estoy bien. A fi o persoană sus-pusă A fi plictisitor. A fi deştept. ager la m i n t e . Estar discreto. Camera e întunecată (se află în întuneric) (accidental). A se s i m ţ i b i n e . Ser listo. El cuarto está oscuro. Estar grave.. în sens propriu. obositor. Estar bueno. Ser rico. A fi grav. A fi î n ţ e l e p t . A fi obosit. Sînteţi surde? (Cu sensul d e : faceţi pe surdele? s a u : nu auziţi?) Deştept m a i e ş t i ! (A se compara cu: es sordo — e. p r i n t r e care şi cele referitoare la starea s ă n ă t ă ţ i i . Estar vivo. interesant. Ser grave. auster. Estar cansado. viu. în genere. Ser cansado. es sabio — e înţelept.) La fel se comportă faţă de ser şi estar m u l t e alte adjective. u t i l i z a t e cu verbul estar.

să facem următoarea probă: încercăm să transformăm construcţia dată într-o construcţie activă. situaţia sau poziţia geografică. Mi amigo está en Granada. Locul distanţa: unde se află un obiect. La puerta es abierta por Pedro La puerta está abierta 35 . Carpaţii se află (sînt) în Romînia.2. El piano está en un rincón del cuarto. 3. Acest sat e la o depărtare de cîţiva kilometri de mare. Sînt obligat să plec. Los Cárpatos están en Rumania. De exemplu: La puerta es abierta por Pedro. Notă: Pentru a nu confunda construcţiile de mai sus cu construcţiile similare pasive (formate cu verbul ser). Rezultatul unei acţiuni (în acest caz estar e însoţit de par­ ticipiul trecut al unui verb): El libro está abierto. Esta aldea está a algunos kilómetros del mar. Uşa e deschisă de către Petru. e bine ca. Prietenul meu e în Granada. Estoy en el tren. Sínt în tren. atunci cînd avem îndoieli. Pianul este într-un colţ al camerei. Estoy obligado a salir. Cartea e (stă) deschisă.

Umblă. se vede doar r e z u l t a t u l : e deschisă. E secretar (îndeplineşte această funcţie. 5. Scrie (acum) Notă: Cînd verbele la gerunziu a r a t ă o mişcare. Está de inspector. î n cîte sîntem? (Ce d a t ă Sîntem în doi m a i . î n d e p l i n e ş t e (temporar) funcţia de inspector. Verbul estar se mai utilizează cu unele prepoziţii. P e t r u deschide u ş a . El altercado Estoy está para aumentar. Estar para -(-verb la inf. estar se înlo­ cuieşte cu ir (uneori şi cu venir. Voy corriendo. Alerg. obţinem: Pedro abre la puerta. — numit aspectul continuu (forma continua) a verbului — estar îndeplineşte funcţia unui verb auxiliar. I n exemplul care La puerta urmează: Uşa e deschisă. P r i m u l exemplu e deci la pasiv şi se î n t r e b u i n ţ e a z ă verbul ser.substantiv arată o funcţie temporară (nu o profesie). e?) B. Data calendaristică (cînd se traduce prin „sîntem în"): ¿A cuántos estamos? Estamos a dos de mayo. O acţiune în curs de desfăşurare într-un anumit interval de timp (arătat de timpul verbului estar). Está de secretario. entrar. Cearta e pe p u n c t u l de a lua p r o ­ p o r ţ i i (de a se m ă r i ) . Sînt pe p u n c t u l de a ieşi. salir). 86 .Transformînd în subiect s u b s t a n t i v u l care îl desemnează pe a u t o r u l a c ţ i u ­ nii. o deplasare. 4. 2. In acest caz. Está escribiendo Privesc (în această c l i p ă ) . — a fi pe punctul de a.. Propo­ está abierta. pe lîngă un alt verb. Estar de -f. Va caminando. para salir. dar nu aceasta e p r o ­ fesia l u i ) . ziţia nu se poate inversa. care se pune la gerunziu: Estoy mirando. căpătînd diferite înţelesuri: 1. nu se ştie cine a deschis-o. sînt g a t a de plecare..

A prisosi. 5 . Estar de más. a-i arde d e . (prisa-grabă) A fi în trecere.) C7 . A fi de acord. Perele trebuie (stau) să se coacă.s u b s t . Estar de prisa. 6. . Scrisoarea nu e scrisă încă. Vrea (e gata) să răspundă ceva. Gata ! S-a terminat! S-a făcut! Bine. (Cui i se p u n e î n t r e b a r e a ? ei-Ze. Estar a punto. Estar para -). u n u i verb : — a) a avea i n t e n ţ i a să. (a juca r o l u l ) : ¿Estás en pedagogo? Faci pe pedagogul? Diferite Claro está. — a fi dispus s ă . Se vor coace curînd. Estar de luto. urmează să fie scrisă de aici înainte. îi vine (îi stă) bine. . a voi s ă . listar por -f.inf. Listar de acuerdo. c i n e v a ) . — a fi a d e p t u l . Estoy por el progreso. Estar de paso. . în expresiile ironice din vorbirea zilnică. Estar por -f.. V e r b u l preguntar d a t i v . în regulă. ¡ Ya está! Está bien. JVo estoy para bromas. Uneori însă. e bine. Estar Sînt pentru progres progresului). A prisosi. A se grăbi. a fi p e n t r u (ceva.s u b s t . : Está por contestar algo. Las peras están por madurar. A fi în doliu. (partizan al en — a fi dispus să facă u n l u c r u . expresii cu verbul estar: Desigur. 4 . Nu-mi arde de glume. p a r t i z a n u l (unei idei sau persoane). a fi pe punctul. Estar a matar. . A fi gata. a fi de prisos. a fi de prisos.. Le está bien. Estar de sobra. a fi grăbit. se t r a ­ d u c e cu: a face p e . cere u n p r o n u m e în le pregunta —• o î n t r e a b ă . A fi la cuţite. . ..3 . — b) a r a t ă că a c ţ i u n e a t r e b u i e să se desăvîrşească în viitor: La carta está todavía por escribir.

estar. între aceste două cărţi este hîrtia de scrisori. Nu. 8. Să se formeze propoziţii loane după următorul model: simple cu cuvinte din următoarelor cele trei co­ El amigo está enfermo. 7. Nu locuiesc în Bucureşti. E ceva grav? 9. Cînd o să fie mai calm? 11. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Ferestrele nu sînt deschise şi aerul nu e curat. Sîntem în 3 mai. Să se copieze textul şi să se sublinieze diferitele situaţii ale verbului estar. 2.gerunziu) un aer foarte curat. o să scriu o scrisoare lungă. Nu-i arde de citit. 3 5 . analizîndu-se şi grupîndu-se la punctele corespun­ zătoare din în schema utilizării lui e s t a r . Bine.EXERCIŢII 3 2 . salir. Iată cele trei şiruri de cuvinte: son los estudiantes negras es los libros locura están buenos las nubes son la reyerta sentados son abiertas los Cárpatos los campesinos están laboriosos es las ventanas en Rumania mi padre están obrero 3 4 . Carmen e grăbită. Nu interesează asta. contestar. 4. O să-ţi explic toate aceste lucruri. 19. 18. 3 3 . 20. dar nu se simte bine şi e foarte nervos. eşti de acord? 21. sînt întrecere. Tovarăşul meu e foarte palid. Respirăm [estar -f. Cartea este pe jos în loc să fie (de a fi) pe masă sau în bibliotecă. Să se formeze participiul trecut şi gerunziul verbe: destruir. dar nu sînt trist. 5. Haide să ieşim puţin din casa asta. 6. 12. 16. 3. 88 . 14. Sînt obosit. Tatăl meu nu e de acord cu mine. 10. e bolnav. 17. ser. 13. Stiloul meu este în servietă. Da. 15. aprender. E obligat însă să răspundă şi de aceea nu e vesel.

scrierea spaniolă păstrează totuşi. o literă care nu se pronunţă: litera h. Să formăm. Ea se scrie în unele cazuri. De exemplu: hora oră ahora acum hombre om hermoso frumos hoy azi hablar a vorbi se se se se se se pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: ora aora ombre ermoso oi ablar Tot cu h (mut) se scrie şi verbul auxiliar haber — a avea.LECŢIA 14 Deşi ortografia spaniolă este. „A avea un lucru" — de exemplu — se traduce prin tener una cosa şi nu prin haber una cosa. în virtutea tradiţiei. ci se folo­ seşte ca auxiliar la formarea timpurilor compuse ale tuturor verbelor. de exemplu. haber are următoarele forme: he eu am has tu ai ha el a hemos habéis han noi am voi a ţ i ei au Aceste forme nu pot fi utilizate în vorbire decît urmate de par­ ticipiul trecut al unui verb cu care formează perfectul compus (Pretérito perfecto) al acelui verb. perfectul compus al verbului hablar — a vorbi: he hablado has hablado ha hablado hemos hablado habéis hablado han hablado am v o r b i t ai vorbit a vorbit am v o r b i t aţi vorbit au v o r b i t 89 . în mare măsură. Verbul haber nu exprimă ideea de posesiune ca tener. La indicativul prezent. dar nu se pronunţă niciodată. o ortografie fonetică.

Estoy muy ocupado en la empresa. Es el estreno de la "Dama duende" de Calderón. Pedro. pero esta semana no tengo tiempo para ir al teatro. Es una sala elegante y moderna. En este teatro he visto un espectáculo con la obra de Lope de Vega. După modelul de mai sus putem forma perfectul compus al oricărui verb. hasta luego.. putem citi uşor următorul text: AL TEATRO — Buenas tardes. "El perro del hortelano". Hoy es la apertura de la nueva temporada. deseo ver ese nuevo teatro. yo estoy de prisa.Observăm că la acest timp participiul trecut rămîne neschim­ bat în cursul conjugării. Carlos. — Hasta la vista. esa divertida comedia de capa y espada. — Bueno. — Pedro. en forma de 90 . pero deseo ver de nuevo la "Dama duende". — ¡ Ah. —¿Tú no vas al teatro? •— Es una lástima. — Es muy moderno y tiene actores de renombre. Estás muy elegante. Carlos entra en la sala de espectáculos. sí! Mi hermana va también. Ştiind acum că h nu se pronunţă niciodată. Después de separarse de su amigo. y.. atît în roniînă cît şi în spaniolă (hablado -vorbit). Carlos. — Buenas tardes. ¿Adonde vas? — Voy al teatro de la Comedia. Además de esto. ¿La has visto antes? — ¡Cómo no! He visto casi todas las obras de Calderón.

în ultima parte a lec­ ţiei întîlnim din nou cuvîntul divertido {el público está divertido). dar cu funcţie de participiu trecut al verbului divertir — a amuza. Los artistas han estado a gran altura. antes — mai înainte. a înţesa. Ahora todos los espectadores están en sus sitios y los rumores se apagan. faimă rumor m. 91 . zgomot separar(se) a (se) d e s p ă r ţ i sitio loe sorpresa surpriză telón m. divertido (adj. El público está divertido. En una butaca ve a Carmen. a c t o r apagar(se) a (se) stinge apertura deschidere asiento loc (de aşezat) atestar a u m p l e . r o l . a revedea. hermana de Pedro. r e n u m e . de timp) şi ante (prep. c o r t i n ă temporada stagiune verdadero adevărat ANALIZA TEXTULUI Dama duende — (Doamna spiriduş) este titlul unei piese de Cal­ derón care s-a jucat la noi cu titlul Doamna nevăzută. Los actores interpretan sus papeles con gran maestría y humor.anfiteatro.) — amuzant. nostim. a t i x i caer a cădea capa m a n t i e casi aproape dama d o a m n ă decorado decor desear a dori divertido a m u z a n t duende m. La saluda. a recrea: „publicul e amuzat".) — înaintea (exprimînd un raport spaţial). El telón se levanta: los decorados son una verdadera sorpresa. Nu confundaţi cuvintele antes (adv. Carlos toma asiento en un palco del primer piso y desde su sitio mira con interés la sala atestada de público. Cuando todo termina. Carlos regresa a su casa muy contento. PALABRAS NUEVAS actor m. El telón cae al final de cada acto y los actores son saludados por el público con vivos aplausos. spiriduş empresa î n t r e p r i n d e r e espada spadă estreno p r e m i e r ă hermana soră hortelano grădinar lástima păcat levantar(se) a (se) ridica obra operă. hírtie regresar a se înapoia renombre m. per de nuevo — a vedea din nou. piesă (de teatru) palco lojă papel m. Todos los espectadores están encantados. vesel.

Substantivele terminate în -ista au o sin­ gură formă pentru masculin şi feminin. Să r e ţ i n e m deocam­ d a t ă că la acest mod pronumele reflexiv se se alipeşte la sfîrşitul v e r b u l u i . în al doilea. Notă: Cuvintele comedia şi deseo se accentuează pe e : come-dia. î n pri­ m u l c u v î n t . los artistas — artiştii.! bueno — cu valoare de interjecţie — bine. desear. adiós—-adio.. spre deosebire de romînă. hasta — pînă (pînă la). Pronumele se m a i apare şi în diverse construcţii i m p e r s o n a l e : se habla (se vorbeşte). cu bine. 92 . dese-o..comedia de capa y espada — comedie de mantie şi spadă. hasta la vista — (pînă la vedere) — la revedere ! hasta luego — pe curínd. gen tipic de piesă spaniolă avînd ca temă dragostea şi ca personaje tipice cavalerii. apagarse). tener. < EXERCIŢII 36.) toma asiento — ia loc. Notă: î n vocabularul acestei lecţii a m p u t u t observa cîteva verbe reflexive la infinitiv (levantarse. se aşază. ia e diftong. ser (participiul t r e c u t : sido). ei bine. în limba spaniolă modernă adiós se foloseşte uneori şi în cazul cînd interlocutorii se despart pentru un inter­ val de timp limitat. Hasta ahora — pînă acum. Tot ast­ fel şi regresar — a se întoarce. separarse. se utilizează în limba spaniolă la diateza activă. termina (mai rar se termina) — se termină. visto — participiul trecut (neregulat) al verbului ver. los rumores — rumoarea (se utilizează mai mult la plural) — zgomotele. Corect însă ar trebui să se spună numai atunci cînd crezi că nu te mai întîlneşti cu interlocutorul. eo nu formează un diftong. Să se conjuge la prezent si la perfectul compus verbele: ver. De exemplu: el comunista comunistul — la comunista comunista. estar şi ir (participiu t r e c u t : ido). además de esto — afară de aceasta. rămas b u n ! (Spre deosebire de cuvintul romînesc adio. uneori se spune' doar además. es una lástima (sau lástima)—păcat! Ce păcat.

BUENOS AIRES. 9. am citit-o într-o bibliotecă. dar am citit numeroase cărţi. Nu am bibliotecă.3 7 . Ai vorbit cu fratele tău despre piesa aceasta? 8. Ai citit cartea aceea? G. sala a fost plină de public pînă acum. Da. 7. 13. dar n-am vorbit cu toţi. 5. 4. Am vorbit azi cu nişte ţărani. Azi avem destul timp pentru a face o plimbare. 2. 10. La teatru am văzut mai mulţi prieteni. 3. 12. Am văzut o frumoasă comedie de mantie şi spadă. .Teatro Colón 93 . Azi ne-am întors de la teatru foarte încîntaţi. Fratele (hermano) ei e un om foarte frumos. dar nu m-a întrebat asta. Nu. Tu i-ai văzut (mai) înainte? 11. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Am vorbit cu el.

Es el mediodía del domingo. Estoy desganada. Su padre la invita a comer y le pregunta: — ¿No tienes apetito hoy? — No.LECŢIA 15 UNA VISITA Andrés y yo estamos invitados a casa de los padres de nuestro amigo Ricardo. Tomamos todos asiento en torno a la mesa. muy mal. ¿no tienes acaso huevos fritos? 34 . La familia de Ricardo está en el comedor. Pero Catalina tampoco ahora tiene ganas de comer.. en cambio. cubiertos y vasos para agua y vino. Es una sopa de pescado. mamá. en el sitio destinado a cada co­ mensal. ¿No comes tampoco carne de vaca con verduras? —• No. Catalina. La madre de Catalina trae la sopa en una sopera grande y la coloca en medio de la mesa. La mesa está completa ahora con una ensaladera. Después de la sopa comemos ternero asado con espinacas y bistec con patatas fritas.. come muy bien. es un verdadero gastrónomo. una salsera y varias otras fuentes. Come demasiado deprisa y. como muy poco. — Pues. — ¿No comes carne? — No. por esto. Andrés. donde está preparada una ensalada de pepinos y tomate. — No. Un vaso de agua mineral abre el apetito — replica la madre. pone la mesa: la cubre con un mantel blanco y. He comido antes un emparedado. De un aparador Catalina saca t^es clases de platos: hondos. la hermana de Ricardo. lisos y de postre. Como no tengo demasiada hambre. pone platos. — En este caso un poco de vino tinto con soda es un remedio muy indicado. Pero. siempre tiene dolores de estómago. mamá. Catalina come poco. papá.

catea cambio schimb caso caz clase / . ensaladera salatieră espinaca spanac estómago stomac fresa fragă frío rece . a ciocni café m. PALABRAS NUEVAS acaso oare. foame helado îngheţată hondo adînc honor m. clasă. E n fin C a t a l i n a come a l g o . frig frito fript. prăjit . cinste huevo ou invitar a invita limón m. fel comedor m. bufet apetito poftă de mineare asado fript beber a bea bistec m. prăjitură patata cartof pepino castravete 95 . în t i m p u l emparedado sandviş en torno în j u r u t ensalada s a l a t ă . g u r m a n d glotón lacom. durere durante t i m p de. fruta fruct fuente / . miere pastel ni. neted manteca u n t mantel m. onoare. h e l a d o s de l i m ó n y de fresa. sufragerie comensal m. — N o . lămîie liso î n t i n s . analiză aparador m. E v i t o s i e m p r e las b e b i d a s i r í a s . frutas y café (Andrés es m u y g l o t ó n : t o m a el café con p a n u n t a d o con m a n t e c a y m i e l ) . — ¿No bebes v i n o ? — m e p r e g u n t a R i c a r d o . prea m u l t desganado fără poftă discutir a discuta dolor m. — E s t á b i e n . castron fumar a fuma gana poftă gastrónomo gastronom. amiază miel / . Después de esta c o m i d a í n t i m a f u m a m o s y d i s c u t i m o s d u r a n t e una hora. — ¡ V a m o s a b r i n d a r e n h o n o r de n u e s t r o s i n v i t a d o s ! — p r o p o n e R i c a r d o a su f a m i l i a . comesean cubierto t a c í m cubrir a acoperi demasiado p r e a . faţă de masă medio mijloc mediodía m. v o y a t o m a r de éstos — a d m i t e C a t a l i n a . Andrés e x c l a m a : — ¡ M u y rico está este M á l a g a ! A l f i n a l t o m a m o s el p o s t r e : p a s t e l e s . Después de b e b e r u n t r a g o . biftec brindar a închina p a h a r u l . pero t e n g o h u e v o s a l p l a t o — c o n t e s t a la m a d r e . cumva admitir a a d m i t e al plato (ouă) ochiuri prăjite análisis m. mîncău hambre / .— N o .

mănînc puţin. 96 .) v e r d e ţ u r i . legume visita v i z i t ă ANÁLISIS DEL TEXTO Andrés y yo — Andrei şi cu mine. (Textual: Andrei şi eu). Verbele traer (a aduce). caer (a cădea) pre­ zintă o neregularitate la persoana întîi singular a indicativului prezent. desert por p e n t r u .pescado peşte (pescuit) plato farfurie. salgo. caigo. trae — aduce. identică cu cea a verbului tener: anume. ca şi tengo. ele fac: traigo. după cum se poate vedea din paradigmele de mai jos: Caer caigo caes cae caemos caéis caen Poner pongo pones pone ponemos ponéis ponen Salir salgo sales sale salimos salís salen Traer traigo traes trae traemos traéis traen Valer valgo vales vale valemos valéis valen Notă: Verbul poner are p a r t i c i p i u l trecut puesto cipiul t r e c u t : caído. remediu sacar a scoate salsera sosieră sin embargo t o t u ş i soda sifon sopa supă sopera castron de supă tampoco nici ternero viţel * tomate m. Cum nu îmi este prea foame. Avem de-a face deci cu două omo­ nime. poner (şi compusul său proponer). salir (a pleca. salido. valgo. pongo. fel de mineare poner a pune postre m. eh tomo — cere dativul: en torno a la mesa. Celelalte verbe fac parti­ como — Intîlnim acest cuvînt de două ori în aceeaşi frază. t i m p de proponer a propune remedio leac. La celelalte persoane se conjugă normal. Locuiesc la părinţii mei. (pus). como poco. pi. a casa de — la (cu verb de mişcare). dar cu accepţii diferite: Como no tengo demasiada hambre. traído şi valido. a ieşi). en casa dé — la (cu un verb care arată starea pe loc). roşie tinto negru (vin) traer a aduce trago î n g h i ţ i t u r ă untar a unge vaso p a h a r verduras (f. De exemplu: Vivo en casa de mis pa­ dres. valer (a valora). Este interesant de reţinut că în limba spaniolă a-ţi fi foame se spune tener hambre — a avea foame.

4. i u t e . he tenido hambre. Luis bea vin negru cu sifon. 3 9 . Să se traducă în limba spaniolă: compus verbele: poner. 2. Hai să ciocnim în cin­ stea prietenilor noştri. Tot aşa se s p u n e : tener tener tener tener miedo frío calor ganas a-i fi frică a-i fi frig a-i fi cald a-i fi (a avea) poftă T r e b u i e să se a c o r d e . mi-e frică de oase (espinas) . deprisa — adv. — Tampoco yo. După o oră de plimbare. iar fratele său mănîncă pîine cu unt şi. Nu mă mir că am dureri de stomac după ce beau apă şi mănînc pere crude (verzi). 9. Şi eu îţi aduc ceva: am cum­ părat (comprar) patru prăjituri şi două lămîi. 13. Să se conjuge la prezent si la perfectul traer . mantel. Da. Sîntem foarte veseli.fi valer. ne este frig. dar e prea rece pentru mine. Ţi-e frică? 7. 10. O să-ţi dau eu — îi răspunde amicul său. 3. Este bună îngheţata ta? 11. salsera — c u v î n t u l sal î. 14. După friptură şi salată mîncăm prăjituri. tampoco — este o n e g a ţ i e care se foloseşte d u p ă ce în p r e a l a b i l s-a m a i făcut o n e g a ţ i e . de u n d e salsera. De e x e m p l u : „ L u i A n t o n îi e frică" se r e d ă în spaniolă p r i n Antonio tiene miedo ( t e x t u a l : A n t o n are frică). 15. Nici eu. 22. tomar café — a bea cafea. Nu mănînc peşte . In acest caz ţi-o aduc. c u m ar fi: „(mie) mi-e foame" sau „mi-a fost foame". se t r a d u c în l i m b a spaniolă cu v e r b u l „a a v e a " : „ a m foame" sau „ a m a v u t foame" — tengo hambre. fragi. g r ă b i t . cînd mergem să ne plimbăm. deci. De e x e m p l u : — No he comido. Muy rico está este (vino de) Málaga — E delicios acest v i n de M a l a g a . 7 — Învăţaţi limba spaniolă Q>7 . 19. Am poftă să citesc cartea aceea. Mi 1-a adus prietenul meu. 5. N-am destui bani (dinero) ca să cumpăr (pentru a cumpăra) o îngheţată de cafea. mie şi lui Anton ne este foame. Atenţie la p r o n u n ţ a r e a c u v i n t e l o r : visita. Nu am mîncat. Nu. 20. Mi-e cald şi am poftă să mănînc îngheţată. 18. Cît costă? — îl întreabă Diego. Nici mie. în tim­ pul iernii. 12. 1. 21. U n e o r i tomar înlocuieşte pe beber. 16. Pun paharul de vin pe masă. (sare) a d a t salsa (sos). 17. 6.E x p r e s i i r o m î n e ş t i . dar ţie? 8. după asta. íntima. a t e n ţ i a c u v e n i t ă acestor expresii în cazul t r a d u c e r i i lor în l i m b a s p a n i o l ă . EXERCIŢII 3 8 .

fără a închide complet ieşirea aerului (corespunde aproximativ lui th englezesc din cuvintele bath. u şi la sfirşitul cuvin­ telor. Astfel. Sunetul 6 se pronunţă aproape ca un s. neavînd în alfabetul latin o literă cu care să-1 redăm. limba spaniolă are cîteva sunete (în afară de unele particularităţi de scriere) care lipsesc din limba romînă. inimă albastru lápiz m. Aşa se î n t î m p l ă cu cuvintele: cebra (zebră). o. cero (zero). In ortografia spaniolă. gi nu există în limba spaniolă. Exemple: haeer cesar cena aceite m. limbile spaniolă şi romînă au totuşi fiecare unele particularităţi de pro­ nunţare si ortografie. Ne vom ocupa mai întîi de un sunet propriu limbii spaniole. La rîndul ei.LECŢIA 16 Deşi atît de asemănătoare ca fonetică şi ortografie. prin litera c. cenit (zenit). începînd cu această lecţie. thank. înaintea consoanelor. a face a înceta cină ulei bere ciencia cielo ştiinţă cer uşor bucătărie a primi fácil cocina recibir 98 . creion fericit voce pace 2. prin z. Cuvintele (comune romînei şi spaniolei) care în limba r o m î n ă au u n z u r m a t de e şi i . thin). sunetul 0 se redă în două feluri: 1. pe care îl vom transcrie cu litera grecească 0. paz f. cerveza Note: 1. Exemple: mezelar zapato corazón azul a amesteca pantof m. sunetele romînesti h f» h z> ge. înaintea vocalelor e şi i. în limba spaniolă îl redau prin c. feliz voz f. conform regulii de m a i sus. Le vom studia treptat. a vocalelor a. sprijinind uşor vîrful limbii de incisivii superiori.

humorísticas. nepermis în vorbirea literară. Una revista tiene comúnmente portada multicolor y contiene gran número de foto­ grafías en colores.e s . E x i s t ă c u v i n t e care nu se deosebesc decît prin corecta p r o n u n ţ a r e a lui 0. médicas. La prensa es hoy uno de los importantes medios de difusión de la cultura en las masas.2. astfel s-ar p u t e a confunda: caza cazar zumo cima ciega cocer Notă: Mulţi vorbitori de limbă spaniolă. acción (acţiune). 3 . Substantivele şi adjectivele t e r m i n a t e în z primesc la p l u r a l . cuentos y relatos firmados por notables escritores. deportivas y otras. Cu t o a t e acestea. Observaţie: Trebuie să ne s t r ă d u i m să p r o n u n ţ ă m cît m a i corect s u n e t u l 0 p e n t r u a-1 p u t e a deosebi de u n s obişnuit. din America L a t i n ă şi chiar din Spa­ nia. Los hombres de todas partes del mundo leen con interés. Las revistas y los semana­ rios se publican periódicamente. vinătoare a vîna zeamă. î n acest caz. y se vende en kioscos destinados a este fin. Es muy importante leer el artículo editorial de un diario o de otro periódico del día. Un periódico puede salir de madrugada o por la tarde. suc culme oarbă a coace cu cu cu cu cu cu casa casar sumo sima siega coser casă a căsători vîrf prăpastie seceriş a coase PERIÓDICOS Y REVISTAS El periódico ocupa un lugar destacado en la vida moderna. interesantes. 7* 99 . técnicas. iar al doilea 0. p r o n u n ţ ă pe 0 ca pe s. convicción p r i m u l c se p r o n u n ţ ă k. artísticas. coz lápiz vocea lápices feliz audaz felices audaces (îndrăzneţi) (convingere). En cada número se publican resúmenes y artículos. pero no todos los días. majoritatea celor care vorbesc l i m b a spaniolă sesean — adică p r o n u n ţ ă pe 0 — s. diaria­ mente. î n cuvinte ca: lección (lecţie). deoarece s u n e t u l u i 0 îi urmează e . los periódicos. defect n u m i t seseismo. científicas. Hay ciertas revistas mensuales o bimensua­ les ilustradas. con aspectos de la vida de los pueblos del mundo y documentos fotográficos acerca de los acontecimientos acaecidos en los últimos tiempos. Hay revistas de gran circulación: literarias. periodistas y hombres de ciencia y políticos. z trebuie s c h i m b a t cu c .

s p o r t i v destacado de frünte diario ziar. atunci cînd sînt folosite ca adverbe. corresponsal) sobre (el asunto t a l ) ? PALABRAS NUEVAS acaecer a surveni acerca de despre acontecimiento eveniment asunto chestiune. în limba romînă. redactor.) controlul se efectuează zilnic idv. ţ e l . r e z u m a t semanario revistă s ă p t ă m î n a l ă serio serios tal cutare ANÁLISIS DEL TEXTO diariamente: zilnic. Asemănător cu acest adverb mai este în text şi periódicamente (în mod periodic). s p o r t i v deportivo adj. sub. majoritatea adjectivelor. nu-şi modifică forma. difuzare fin m. element. .? ¿Cuáles son las ú l t i m o s datos sobre el asunto d e . fine. sfîrşit firmar a semna 'hombre político om politic kiosco chioşc madrugada d i m i n e a ţ ă .. m e d i c a l . scop. părere. afacere cierto anumit color m. r ă s p î n d i r e . mal. î n s e m n a t noticia ştire opinión / . ahora) există o serie de adverbe derivate din adjective. în afară de adverbele propriu-zise (bien. publicados en este periódico? ¿Cuál es la opinión del periódico (comentarista. doctor mensual lunar notable cunoscut. De exemplu: controlul zilnic (adj. Vedem deci că.. ziarist portada copertă prensa presă puede poate (de la poder) relato istorisire resumen m. opinie periódico ziar. c o m e n t a t o r comúnmente de obicei corresponsal m. d a t ă deportista sub. . în limba spaniolă. corespondent cuento povestire dato fapt. j u r n a l difusión /. zori médico adj. j u r n a l periodista m. culoare comentarista m.PREGUNTAS IMPORTANTES PARA INFORMARSE ¿Dónde está el kiosco de periódicos? ¿ H a y periódicos nuevos? ¿Cuánto vale este periódico? ¿Cuáles son los periódicos ilustrados m á s interesantes? ¿Cuáles son las últimas noticias (informaciones) sobre la situación de (en). p r o b l e m a .) In spaniolă vom traduce astfel: el control diario el control se efectúa diariamente 100 .

doar seguramente desigur verdaderamente într-adevăr. Es evidentemente alto. în afară de aceasta. recién casado. ele păstrează accentul t o n i c (şi grafic) din a d j e c t i v u l de origine. E x e m p l e : alto — altamente último — últimamente periódico — periódicamente I a t ă cîteva adverbe m a i u z u a l e : recientemente de curînd 1 primeramente în primul rînd. s i t u a ţ i a e s i m p l ă : fuerte — fuerte­ mente. e x i s t î n d o singură formă p e n t r u feminin şi m a s c u l i n . 101 . F o r m ă m femini­ n u l a d j e c t i v u l u i atento — atenta la care a d ă u g ă m sufixul -mente şi o b ţ i n e m atentamente: Ramón lee la carta atentamente. mai întîi últimamente în cele din urmă solamente numai. ca accent secundar. deoarece. normal — normalmente.) corre rápidamente (adv. recién Venido. I n cazul adjectivelor i n v a r i a b i l e . el m a i p o a t e lă­ m u r i înţelesul u n u i adjectiv sau al u n u i a l t a d v e r b . Advei'bele de1 m a i sus se formează prin a d ă u g a r e a sufixului -mente la forma feminină a a d j e c t i v u l u i .) — único — única — únicamente su único amigo es i'micamcnte mi amigo Se poate observa din exemplele de m a i sus că adverbele au d o u ă accente t o n i c e . cu adevărat 1 înaintea unui participiu trecut se apocopează: recién nacido. De e x e m p l u . De e x e m p l u : El control es seguramente bueno. în afara a c c e n t u l u i n o r m a l din sufixul -mente. Cunoscînd acest procedeu p u t e m forma adverbe a p r o a p e de la orice a d j e c t i v : — rápido — rápida — rápidamente un tren rápido (adj. feliz — felizmente. v r e m să s p u n e m : „ î n m o d a t e n t " .O b s e r v ă m din aceste e x e m p l e că a d v e r b u l d e t e r m i n ă sau com­ p l e t e a z ă înţelesul u n u i v e r b . Es precisamente tarde.

Este y Oeste. Ne vom ocupa acum de conjugarea verbelor la diateza reflexivă. No hay rosa sin espinas. E x i s t ă ale diatezei reflexive se formează cu verbul a u x i în l i m b a r o m î n ă . Ca exemplu vom lua verbul peinarse (a se pieptăna).hay — formă impersonală. participiul trecut (neregulat) al verbului escribir Nota del día Am cunoscut. Indicativo Presente me te se nos os se peino peinas peina peinamos peináis peinan Prezent eu m ă p i e p t ă n t u te p i e p t e n i el (ea) se p i a p t ă n ă noi ne p i e p t ă n ă m voi vă p i e p t ă n a ţ i ei (ele) se p i a p t ă n ă Perfectul compus m-am pieptănat te-ai p i e p t ă n a t s-a p i e p t ă n a t ne-am p i e p t ă n a t v-aţi pieptănat s-au p i e p t ă n a t Pretérito perfecto me he peinado te has peinado se ha peinado nos hemos peinado os habéis peinado se han peinado Observaţie: T i m p u r i l e compuse iar haber (deci ca şi „a a v e a " ) . sud. Despre gusturi nu există (este) n i m i c scris. echivalentă ca sens cu il y a francez. Sur. c'é italian sau es gibt german. Nu-t (nu există) trandafir fără s p i n i . verbele limba r o m î n ă . infinitivul verbelor reflexive. î n general. „se află". Observaţie: escrito (scris) e (a scrie). Sobre gustos tio hay nada escrito. în lecţia trecută. „este". în care se foloseşte v e r b u l a u x i l i a r reflexive din limba spaniolă sînt reflexive şi în însă a n u m i t e verbe care se utilizează la diateza 102 . est şi v e s t . De exemplu: H a y cuatro puntos cardinales: Norte. Există p a t r u p u n c t e c a r d i n a l e : n o r d . O putem traduce în limba romînă prin „există".

alabadas Presente sînt l ă u d a t . în t i m p ce verbul reflexiv d i n limba r o m î n ă „a se ţfîndi" se t r a d u c e în limba spaniolă n u m a i p r i n t r . Am învăţat formarea diatezei pasive în lecţia 12. l ă u d a t ă este l ă u d a t . tiza (cretă). din a c t i v e . Andalucía. alabar — a lăuda. subiectul face o acţiune pe care o suferă altcineva.u n verb a c t i v : pensar. La diateza activă. a pleca).reflexivă într-o limbă şi la diateza activă în c e a l a l t ă . acţiunea pe care o suferă subiectul este făcută de altcineva. Zara­ goza. schimbîndu-şi uneori î n ţ e l e s u l . redacción (redacţie). alabada es alabado. următoarele cuvinte: azúcar. alabadas sois alabados. La diateza pasivă. 103 . Venezuela. în spaniolă ca şi în romînă. Videncia. B u n ă o a r ă . verbul ir (a merge) devine irse (a se d u c e . are forma pasivă: ser alabado — a fi lăudat Indicativo soy alabado. alabada eres alabado. utilizar. Observăm că participiul trecut (alabado). alabadas son alabados.u n verb a c t i v : „a îndrăzni". pronunţîndu-se atent sunetul 6. l ă u d a t e Pretérito perfecto he sido alabado. me voy te vas se va mă duc te duci se duce nos vamos os vais se van ne d u c e m vă duceţi se duc Deoarece cunoaştem acum cele trei diateze ale verbelor. La diateza reflexivă. se acordă în gen şi număr cu subiectul gramatical. cereza (cireaşă). TEMĂ Să se citească cu voce tare şi de mai multe ori. l ă u d a t e sînteţi lăudaţi. recibir (a primi). cînd am studiat diferitele cazuri în care se foloseşte verbul ser. l ă u d a t ă sîntem l ă u d a ţ i . reflexive. v e r b u l atreverse nu se poate t r a d u c e în limba r o m î n ă decît p r i n t r . Barcelona. Completăm cele spuse atunci cu conjugarea unui verb la forma pasivă. Alte verbe pot deveni. l ă u d a t ă eşti l ă u d a t . lăudate sînt l ă u d a ţ i . (zahăr). Cádiz. alabada am fost lăudat. De exemplu. lăudată etc. subiectul face o acţiune pe care o suferă tot el. dăm o explicaţie suplimentară care să ajute pe cel ce studiază să le distingă mai uşor. alabada somos alabados.

. 21. Cîte cărţi sînt pe masă? 12. En esta revista. 9. 10. útil. 7. Acest ziarist a fost totdeauna un partizan (partidario) alg păeii. 3.. In această revistă există numeroase fotografii şi articole interesante semnate de oameni de ştiinţă romîni. alegre. 43.. 6. un periodista. escri­ to. Cîte persoane sînt în camera aceasta? 15. Anton Martin e un ziarist cuban. 4. 19. 2. Să se formeze adverbele de mod care derivă din adjectivele: breve. artístico... El tren corre rápid 4 1 . 22. La chioşc se vînd ziare şi reviste săptămînale. tres artículos interesantes.. 14. continuo. 3. Acest ziar aduce ultimele ştiri asupra situaţiei din ţările Americii Centrale. Acel cunoscut sportiv este prezentat publicului de acest ziarist.. . He visto como. Este articulo. Este o carte. Revistele sportive au de obicei coperte multicolore.. 42. Dimineaţa mă spăl (lavarse) şi mă pieptăn. Să se completeze spaţiile punctate cu literele sau cuvintele nece­ sare. El e un ziarist foarte bun. caluroso. 5. Să se traducă în li?nba spaniolă: 1. abierto. 13. 2.. Sint doar patru. Articolele sale sînt citite cu mare interes de oa­ menii din toate părţile lumii. Am primit ziarul de azi. Ţara sa ocupă cu adevărat un loc de frunte în viaţa popoarelor din America Latină. 8. vivo. ha atrevido a contestar. Scriitorul şi-a luat creionul albastru şi-şi scrie (forma continuă) însemnările zilnice într-un caiet. 16. Să se conjuge (Indicativ prezent şi perfect compus) la reflexiv verbul lavarse -si la pasiv verbul criticar.. 17. 4. 20. Tocmai anfcitit o revistă ştiinţifică ilustrată. Care este titlul (Ululo) acestui ziar şi unde este (se află) redacţia lui? 18. Această revistă medicală este foarte bună. Nu există ziar fără articol editorial. 11. Poştaşul este la poartă cu două ziare şi o revistă. acolo unde e cazul: 1.EXERCIŢII 40.

vom începe prin a studia acest timp. Să alegem. Viitorul indicativ al tuturor verbelor se formează practic. verbul leer (a citi). leer leer leei leer leer leer + he + has + /¡a + 'lentos + habéis + lian — — — — — — leeré leerás leerá leeremos leeréis leerán eu voi citi tu vei citi el va citi noi vom citi voi v e ţ i citi ei vor citi Vedem deci că viitorul (el futuro) este un timp simplu. Atragem atenţia asupra faptului că. LA CASA Y EL MOBILIARIO (Hablan dos amigos: Andrés y Pablo) ANDRÉS: Pablo. din infinitivul verbului de conjugat la care se alipeşte prezentul verbului haber. pero la casa donde estoy viviendo ahora no es buena y por eso voy a mudarme. tomaremos el autobús. în limba spaniolă. format din infinitivul verbului de conjugat. PABLO: ¡Hombre! Me alegro. toate celelalte persoane au accentul pe ultima silabă.. -ás. -á. cómo es esto?. me interesa! ¡Vamos! ¿Iremos en tranvía? ANDRÉS: No. -éis.. tengo. plus terminaţiile -é. în afara persoanei întîi plural. ¿Vienes conmigo a verla? PABLO: ¡ Con placer. ¿No tienes casa? ANDRÉS: Sí. pentru exemplificare. Andrés. ¿Pero.LECŢIA 17 Deoarece în textul acestei lecţii majoritatea verbelor se află la timpul viitor. -án. desde la última parada. ¿dónde está esa casa? ANDRÉS: En un suburbio de la capital. -emos. Esperaremos menos. PABLO: Y. (Los dos amigos loman el autobús y. me darán un departamento. van 105 .

ahora. donde yo voy a vivir. (Pasan por esta última puerta. (Indicando dos puertas. Pero como habrás visto en los almacenes hoy se hacen muebles de madera muy modernos. será el dormitorio.) ANDRÉS: Subiremos con el ascensor al tercer piso. ¿Cómo vas a amueblarla? ANDRÉS: En cada pieza pondré muebles de estilos y colores diferentes. . y dos o tres bibliotecas.) Este otro cuarto.) Éste será mi gabinete. una cama. En esta sala colocaré un sofá. PABLO: Me parece admirable. más aireado y soleado. 106 . Tengo pues la intención de poner en esta pieza una cama de madera.) Esta puerta da a un gran balcón y por la otra se va a los cuartos interiores. Entran en ésta por una gran puerta de hierro. a otros cuartos. (Salen del gabinete. donde pondré un canapé. un escritorio. un par de butacas de cuero y dos mesitas. PABLO: (admirando el interior de la casa): Hermosa vivienda. por supuesto. y sobre él una lámpara moderna. Vamos. Un mueble muy importante de este cuarto será.a pie hasta la nueva casa de Andrés. ANDRÉS: Claro.

pero el b o n i t o e n t a r i m a d o del suelo no estará m u y c u b i e r t o : sólo u n a a l f o m b r i t a campesina r u m a n a y u n a piel de cordero. H a s t a la vista-. ANDRÉS: B u e n o . P a b l o . no es n a d a . culoare confortable confortabil cordero miel corredizo glisant departamento a p a r t a m e n t descanso odihnă diván m. PABLO: (entrando en el comedor): N u n c a he visto u n c u a r t o t a n l i n d o . todo el día estará l i m p i a n d o y a r r e g l a n d o la casa. d i v a n duda îndoială encantador încîntător entarimado parchet entonces atunci entrar a intra 107 . c a p i t a l ă canapé m. a sta (la fereastră) autobús m. de d í a . ANDRÉS: Sí. PABLO: Según v e o . PABLO: La disposición de las piezas me a g r a d a . balcon calefacción /. R e s u l t a r á así u n lindo d o r m i t o r i o y . Debo i r m e . PALABRAS NUEVAS agradar a plăcea aireado cu aer. Vamos a d a r ahora u n vistazo a l p a t i o . (Se asoma a la ventana. încălzire capital / . PABLO: E n t o n c e s . împrejurime amueblar a mobila arreglar a a r a n j a . a deretica asomar a se a r ă t a . H e t e n i d o u n verdadero placer en conocer t u nuevo hogar. PABLO: P e r d ó n . PABLO: ¿ E s t e edificio t i e n e calefacción c e n t r a l ? ANDRÉS: N a t u r a l m e n t e . aerisit alegrarse a se bucura alfombra covor almacén m. estoy m u y c o n t e n t o con la h a b i t a c i ó n . Vamos por la o t r a p u e r t a corrediza. ANDRÉS: Sin d u d a . Y como a m i esposa le gusta el orden y la l i m p i e z a .) Desde esta v e n t a n a t e n d r á s u n a espléndida v i s t a de los alrededores. ANDRÉS: Adiós. autobuz balcón m. me r e t i r o . no faltará n a d a p a r a v i v i r c o n f o r t a b l e m e n t e . u n cómodo c u a r t o de estar. Andrés. . PABLO: ¿ P o n d r á s algo en el suelo? ANDRÉS: Sí. Será u n hogar m u y í n t i m o y alegre.y t a m b i é n u n d i v á n con a l g u n a a l m o h a d a g r a n d e p a r a el descanso d u r a n t e el d í a . . con t u p e r m i s o . . Gracias por h a b e r v e n i d o . Es la p u e r t a del comedor. estoy de p r i s a . ¿Adonde da esta puerta? ANDRÉS: Es la p u e r t a de la c o c i n a . canapea cocina bucătărie color m. magazin almohada pernă alrededor m. Es algo e n c a n t a d o r .

mudarme. pereche parada staţie parar a opri parecer a părea patio curte pieza cameră placer m. pondré — este viitorul verbului poner (a pune). Se poate observa că aceste verbe au rădăcinile terminate in n sau 1. Verbele saber. amueblarla — sínt infinitive însoţite de pronume personale. sofa soleado însorit suburbio suburbie tranvía m. ordine par m. salir. poder. în limba romînă. haber. Exemple: sabré. este antonimul lui más (mai mult). în limba spaniolă ele stau după verb. tener. Am văzut că tim­ pul viitor al indicativului este în general foarte regulat. Doar două neregularităţi pot interveni: 1. Se poate observa că acest fenomen (numit sincopă) se produce la verbele a căror rădăcină se ter­ mină în d sau b . să mă duc. Verbele poner. Iată alte exemple: me alegro de verte. îi place să vă viziteze. formînd cu el un singur cuvînt. locuinţă hierro fier hogar m. venir înlocuiesc pe e sau i cu un d eufonic: pondré. caber pierd pe e dintre rădăcină şi r final. mă bucur că te v ă d (de a te vedea). privelişte vistazo privire vivienda locuinţă ANÁLISIS DEL TEXTO verla. irme. spirit esposo soţ estilo stil gracias mulţumesc habitación /. după cum se vede mai sus. pronumele stau înaintea verbului la infinitiv sau conjunctiv: a o vedea. valer. t r a m v a i vista vedere. le gusta visitaros. menos — mai puţin. mobilă orden m. a o mobila. cămin indicar a indica lámpara lampă limpiar a c u r a ţ i limpieza curăţenie menos m a i p u ţ i n mesita m ă s u ţ ă mobiliario mobilier mudarse a se m u t a mueble m. 108 . Se traduce uneori prin „măi!". „dom'le"' etc. mă interesează să le văd. me interesa perlas. ¡Hombre! — este o exclamaţie foarte frecventa în limba spaniolă vorbită. să te văd etc.. a pie — pe jos. plăcere por supuesto desigur preferir a prefera retirarse a se retrage sofá m. 2. tendrá etc.esperar a aştepta espléndido splendid e s p í r i t u m. habrá.

Se formează din v i i t o r u l v e r b u l u i haber şi p a r t i c i p i u l trecut a l v e r b u l u i de c o n j u g a t .. En manera alguna. harás hará haremos haréis harán şi el suelo — solul. nada — nu va lipsi n i m i c . La p l u r a l apocopa nu se p r o d u c e : He hablado con algunos amigos. în nici un fel. hacen — fac. Nicăieri. habrás pisto — vei fi v ă z u t . A venit vreo scrisoare? Vei vedea asta într-o (anumită) zi.nici u n u l " cînd este aşezat d u p ă substantiv. Acest n u m e r a l (tercero) apocopează î n t o c m a i ca primero: Primer libro. Alguno se poate t r a d u c e prin . p o d e a u a . Uneori înseamnă p u r s i m p l u jos. Unul dintre prietenii tăi a întrebat de tine. Fără nici o îndoială. sub nici o formă. no fallará N-am vorbit cu nici un om. tercer—al t r e i l e a .la otra— c e a l a l t ă . En ninguna parte. ningún libro — nici o carte. de e x e m p l u : ¡No tirar papeles al suelo! A nu se a r u n c a h î r t i i pe j o s ! Alguno şi ninguno pierd pe o final s t a n t i v masculin s i n g u l a r . aşa cum p u t e m vedea din exemplele de m a i j o s : Alguno de ¡ÍÍS" amigos ha*preguntado por ti. ¿Ha venido alguna caria? Verás esto algún día. I a t ă prezentul şi viitorul indicativ: hago haces hace hacemos hacéis hacen haré. A m v o r b i t cu cîţiva prieteni. alguno se t r a d u c e în m a i m u l t e feluri. De obicei însă „nici u n u l " se t r a d u c e p r i n ninguno: No he hablado con ningún hombre. (apocopa) în faţa u n u i sub­ algún libro — vreo carte. este otro — c e s t ă l a l t . Verbul hacer este n e r e g u l a t . 109 . v i i t o r u l I I (Futuro perfecto sau com­ puesto) al v e r b u l u i ver. [Sin duda alguna. tercer libro. p ă m î n t u l .

nunca.a m văzut niciodată aşa ceva. şi anume no. Alt exemplu: Nunca he estado en Toledo. astfel încît într-o frază putem avea mai multe cuvinte cu sens de negaţie: El avaro no da nunca nada a nadie. situaţia este deci identică cu cea din limba romînă: No ha venido nadie. în limba spaniolă. No lie estado nunca en Toledo. Su primo no es nada modesto. este acela al adverbelor no şi sin: Leo este libro no sin pensar en ese asunto. în limba spaniolă. negaţia se exprimă de obicei prin no urmat de verb. ¿Hay nada más natural? P e n t r u nimic în l u m e . n i m i c (literal: u n bob de chimen) No he visto en mi vida tal cosa. In astfel de cazuri. căpătînd un sens afirmativ (oarecum atenuat. atunci cînd o frază negativă începe cu un adverb de negaţie sau cu un pronume negativ. Vărul lui nu e de loc modest. unul singur. De exemplu. Nu a m fost niciodată la Toledo. Spre deosebire de limba romînă. celelalte plasîndu-se după verb. de e x e m p l u : Por nada del mundo. de loc un comino nici u n pic. cu o nuanţă de îndoială). sub Singurul caz în care două negaţii spaniole folosite în aceeaşi propoziţie se neutralizează." pe cînd în spaniolă se spune: nadie ha venido (nimeni a venit). Notă: Trebuie să semnalăm că nada are m a i m u l t e înţelesuri. No vale un comino. nadie. Nu a (n-a) venit nimeni. Citesc această carte nu fără să m ă gîndesc la afacerea aceea. Niciodată nu am fost la Toledo. N u ş t i u absolut n i m i c . niciodată en absoluto absolut. precede verbul în mod obligatoriu. Nu-mi pasă nici cit negru unghie. Nu íace nici două parale. E x i s t ă ceva m a i n a t u r a l ? (vorbitorul crede că nu) nunca he visto — niciodată nu am (n-am) văzut. A v a r u l nu dă niciodată nimic nimănui. întărind negaţia: en mi vida în v i a ţ a mea. Cînd există mai multe adverbe de negaţie. Negaţia no poate fi întărită prin alte adverbe de negaţie: nada. (fără adverb de negaţie) N .î n limba spaniolă. Me importa un comino. No sé nada en absoluto. nu se mai repetă negaţia no. în romîneşte spunem: „nimeni nu a {n-a) venit. unele cuvinte şi locuţiuni au căpătat cu timpul sens negativ. 110 .

... Mă bucur că vă văd... No tirar papeles. Ni­ meni nu se grăbeşte. libro interesante? 7. 10. 3.... de ésos? 9. 10. 4. De ésos no doy. 6. EXERCIŢII 4 4 . 4. traducîndu-se C în limba 1. de culori diferite. Nu-s lipsit de poftă (deci: am poftă). de tan— este forma a p o c o p a t ă a lui tanto ( a t î t ) . Mă voi muta într-o casă frumoasă şi îmi voi cum­ păra un mobilier bun. por el momento no tengo. 6.. 16... Soţia ta niciodată n-a ve­ nit la teatru fără sora ei. 2. Să se dezlege spaniolă următoarele A cuvintele cuvinte încrucişate. 5. la revedere 9 10 ti 12 13 14 15 16 B De la 4 la B : covor 4 5 . 8. ¿No tienes.. romînesti: 9. 9. a-: No estoy desganado.. 13. in-. Un lucru nu (complet) anormal.. ha comido hasta ahora. 15. 2. N-a fost niciodată cu tine la teatru. îmi voi cumpăra de asemenea nişte covoare foarte frumoase. Citesc această carte gîndindu-mă la. No. 7. 11... cu 1. 6. Nu voi putea merge pe jos pînă la staţia de tramvai. Una cosa no anormal. ha leido nunca esta novela. 8. Din balcon voi avea o privelişte încîntătoare asupra împrejurimilor şi a întregului cartier.. Iremos.. fragă ordine mai puţin scurt roată friptură *2' 3 * 5 b 7 8 acum lămîie lume lucrări cămin (mai) înainte dorinţă adio. 8. suelo. 12.. armario. 5... Să se traducă în limba spaniolă: 1.P u t e m scrie această propoziţie şi în f o r m a : Leo este libro pensando en. 7. pie. 111 . Andrés. día.¿ No puedes darme. haber venido — a fi v e n i t . acolo unde e cazul. 5. 4. 4 6 . I n t e n s i t a t e a n e g a ţ i e i este a t e n u a t ă a t u n c i cînd folosim adver­ bele de negaţie a l ă t u r i de adjective formate cu prefixele p r i v a ­ t i v e des-. Sabrás esto. 3. Nadie... 10. Niciodată n-am fost în casa lui Anton.. oare 1 2. Mi americana está en. Am văzut un lucru mai puţin important. voi lua autobuzul. loc 3. 14. Să se completeze cuvintele necesare: spaţiile D De la C la D: pernă punctate. Infinitivul are şi o formă c o m p u s ă t r e c u t (compuesto sau perfecto).

P. un país donde el pueblo. Brefogne).LECŢIA 18 Un sunet specific spaniol. ocupînd loc. sau eñe) şi se consideră o literă aparte. visité la República Popular Rumana. es un país activo. 2 Seninul diacritic pus deasupra literei n se numeşte „ t i l d ă " (tilde). Litera corespunzătoare acestui sunet este ñ (ene tilde2. España español hazaña año mañana uña señor m. La R. în graiurile ardeleneşti şi bănăţene există un sunet identic. în i t a l i a n ă (bagno. niño baño cizaña se se se se se se se se se se pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă Espanta espan'ol a6an¡a an'o man'ana un'a sen'or ninio ban'o 0i9ania Spania spaniol faptă măreaţă an mîine unghie domn copil baie zîzanie APUNTES DE RUMANÍA El mes pasado. por primera vez. Mi visita fue bastante corta — duró solamente dos sema­ nas — pero resultó sumamente interesante y me dio un cuadro claro y verdadero de ese pueblo ahora libre y soberano. vîrful ei fiind îndrep­ tat în jos şi atingînd incisivii inferiori. aşa cum îl pronunţă bunăoară ţăranii transilvă­ neni (bin'e). adică un n la pronunţarea căruia aproape toată limba se lipeşte de cerul gurii. în alfabetul şi dicţio­ narele spaniole. amante de la paz. sogno) sau în portugheză (minho. pentru a căpăta imaginea exactă a sunetului spa­ niol în discuţie 1 . dueño de su destino. necunoscut limbii romîne literare. como enviado y corresponsal de una revista progresista española. între literele n şi o. 112 . y publico ahora algunos apuntes tomados durante mi estadía en ese lindo país. este n muiat (sau palatalizat). construye con entusiasmo una vida 1 Un sunet identic cu n m u i a t spaniol se întîlneşte şi în franceză (caropagne. de una naturaleza tan variada y pinto­ resca. e de ajuns să ne gîndim la cuvîntul „bine".R. carinho) e t c .

..

y por esto en todo el país. limpede construir a construi crear a crea cuadro imagine debido a d a t o r i t ă d e s e n v o l v i m i e n t o dezvoltare destacado însemnat. y.S. cinematograf claro. realizare . deosebit 114 . Las editoriales del Estado publican un impresionante número de libros. Cabe mencionar también el desenvolvimiento de la construcción. se posibilita el empleo en amplia escala de los modernos métodos de mecanización de los cultivos. De este modo el aumento del nivel del bienestar de los campesinos se ve por todas partes. afianzar a consolida' amplio a m p l u . — en grandes y ricas Haciendas Agrícolas Colectivas o del Estado —. Los hombres tienen una moral nueva. en pro de la construcción del socialismo. PALABRAS NUEVAS adelantado î n a i n t a t adelanto progres. en las fábricas así como en el campo. Me impresionaron especialmente la hidrocentral de Bieaz. gracias a la fraternal ayuda de la U. Rumania fue anteriormente un país atrasado. Rumania logró afianzar su independencia económica y crearse una base técnica adelantada. El Partido Obrero Rumano y el Gobierno de la R. Durante los años del poder democrático-popular. los nuevos barrios de Bucarest y el gran número de hoteles de aspecto atrayente edificados en los últimos años en el litoral del Mar Negro. comunista. bunăstare cariño dragoste. debido a esto. se empeñan también en elevar el nivel cultural y artístico de las amplias masas populares. bibliotecas públicas. notă atrasado înapoiat ayuda ajutor bienestar m. Se han creado casas de cultura. salas de ópera. donde tanto los campesinos como los obreros fueron cruelmente explotados y mantenidos en un grave estado de incultura y pobreza. museos. teatros. cines.P.S.R. Tanto en el dominio de la industria pesada como en el de la industria de bienes de consumo.. însemnare. en el espíritu del marxismo. Los adelantos logrados en el dominio de la técnica son visibles también en la agricultura. Durante toda mi visita me vi rodeado del cariño fraternal del pueblo rumano. Las amplias masas populares son educadas política y moralmente por el Partido Obrero Rumano.nueva. hogares culturales. reina un impetuoso ritmo creador.R. larg anteriormente înainte apunte m. transformándose en un poderoso país industrial. sana. afecţiune c i n e m. el pueblo rumano obtuvo destacados éxitos. întins. Toda la tierra está actualmente cultivada en común.

anume la perfectul simplu. Pentru trecutul îndepărtat sau istoric utilizăm totdeauna perfectul simplu. segunda vez (a doua oară). a se preocupa de emplear a î n t r e b u i n ţ a enviado t r i m i s estadía şedere éxito succes explotar a exploata fraternal frăţesc gobierno guvern hacienda gospodărie hogar m. n e s t ă v i l i t lograr a o b ţ i n e . Prin urmare. 8* 115 . procedeu moral / . Substantivul vez împreună cu un numeral arată o repetare: una vez (o dată). nivel obtener a obţine pasado t r e c u t pesado greu pobreza sărăcie poder m. De exemplu: Comí algunas frutas. după cum ştim. mecanizare método m e t o d ă . regim reinar a domni rodear a înconjura sano sănătos soberano suveran vez /. în care. a su vez (la rîndul său). Deducem că el pretérito indefinido indică întotdeauna o acţiune anterioară. visité —• vizitai (am vizitat). Aur. m o r a l ă . cămin igualmente la fel. a veces (uneori). a reuşi mantener a m e n ţ i n e mecanización f. se utilizează cu precădere perfectul simplu. oară ANÁLISIS DEL TEXTO por primera vez — pentru prima dată (oară). se foloseşte mai ales perfectul compus. Alteori indică timpul. care în limba spaniolă se numeşte Pretérito indefinido (sau simple). dată. rîndul sau ocazia: de vez en cuando (din cînd în cînd). Se poate observa că majoritatea verbelor din textul de mai sus sînt la un timp neîntîlnit încă în textele de pînă acum. de asemenea impetuoso n ă v a l n i c . moral nivel ni. Am mîncat cîteva fructe. dos veces (de două ori). en vez de (în loc de). In vorbirea curentă spaniolă.dueño stăpîn durar a dura elevar a ridica empeñarse en a se s t r ă d u i să. atunci cînd se redă o acţiune care a avut loc în trecut. dar şi în acest caz trebuie să ţinem seama de adverbele de timp care eventual s-ar afla în propoziţie. Exemplu: Lope de Vega vivió en el Siglo Lope de Vega a trăit în Secolul de de Oro. în această privinţă. limba spaniolă se deosebeşte de limba romînă literară. p u t e r e .

Iată cum se c o n j u g ă Pretérito pasar pasé pasaste pasó pasamos pasasteis pasaron trecui trecuşi trecu trecurăm trecurăţi trecură dos Azi am citit L u n a aceasta cărţi. Este mes me he comprado libros. Ţineţi seama de faptul că. se u t i l i z e a z ă n u m a i p e r f e c t u l s i m p l u : Ayer leí el diario. noi îl folosim pe cel compus. el mes pasado. regulate del la ziarul. se modifică şi r ă d ă c i n a altor verbe cum ar fi: anduvand-ar cab-er cupest-ar estuvhab-er hubhichac-er pod-er pudsab-er supten-er tuvven-ir vin- 116 . este año e t c . a t u n c i se î n t r e buinţează n u m a i perfectul compus: Hoy he leído el diario. mi-am cumpărat timpul: vivir viví trăii viviste trăişi vivió trăi vivimos trăirăm vivisteis trăirăţi vivieron trăiră două verbele indefinido vender vendí vendiste vendió vendimos vendisteis vendieron Indicativo víndui vînduşi] víndu vîndurăm vîndurăţi vîndură Observaţie: Dacă la verbele regulate. este suficient să cu­ noaştem t e r m i n a ţ i i l e p e n t r u a forma perfectul simplu — deoarece rădăcina r ă m î n e nemodificată — a n u m i t e verbe neregulate suferă modificări şi în r ă d ă ­ cină. este mes. Ieri am citit z i a r u l . D a c ă p e r i o a d a d e t i m p î n c a r e a r e l o c a c ţ i u n e a v e r b u l u i n u s-a î n c h e i a t î n c ă ( e x e m p l u : hoy. în majoritatea cazurilor.a singular nu au a c c e n t . el año pasado. ayer e t c . acolo unde spaniolii folosesc perfectul simplu. ) .Cînd în p r o p o z i ţ i e u n a d v e r b sau o l o c u ţ i u n e a d v e r b i a l ă a r a t ă o p e r i o a d ă d e t i m p î n c h e i a t ă ' ( d e e x e m p l u : el siglo pasado. El mes pasado compré dos libros. iar t e r m i n a ţ i i l e lor la persoanele I şi a I l I . r ă d ă c i n a pon. De exemplu. Luna trecută am cumpărat două c ă r ţ i . aşa cum vedem m a i sus. ) . Observaţie: Nu faceţi greşeala de a traduce mecanic perfectul simplu spaniol prin perfectul simplu romînesc.a verbului poner devine pus-e pusei pus-i/nos j pus-isie puseşi pus-isieis pus-o puse pus-ieron pus-: puserăm puserăţi puseră î n mod analog şi căpătînd aceleaşi t e r m i n a ţ i i .

sostener (a susţine). accentu grafic s-a dovedit inutil. dis­ minuir. leer (a citi) şi oír (a auzi). dieron. ) residió sumamente interesante — s-a d o v e d i t deosebit de intere s a n t a .). fue fuimos fuisteis fueron Note: 1. 5. dio. huir. oyendo). tener. disteis. Fiind însă vorba de cuvinte mono­ silabice (în care diftongii primeau accent chiar pe vocala tare). Verbul dar are Ia perfectul simplu următoarele forme: di. înainte de reforma ortografiei limbii spaniole din 1951. erei creíste creyó creímos creísteis creyeron crezul crezuşi crezu crezurăm crezurăţi crezură lei leíste leyó leímos leísteis leyeron Cltll 01 citişi citi citirăm citirăţi citiră oíste oyó oímos oísteis oyeron auzii auzişi auzi auzirăm auzirăţi auziră Verbul oír prezintă însă neregularităţi şi modificări grafice şi la pre­ zentul indicativ: oigo oyes oye aud auzi aude oímos oís oyen auzim auziţi aud 4. le-. Astfel. coba mencionar — m e r i t ă m e n ţ i o n a t . cîteva verbe se scriau cu accent la persoana I şi a III-a singular a perfectului simplu. Tot ca tener se conjugă şi compuşii săi: detener (a opri). a d v e r b d e r i v a t de la a d j e c t i v u l sumo (excep­ ţ i o n a l . o. distribuir. Eu n-am mers (nu mersei) Ia teatru. Perfectul simplu al verbului ir e identic cu al verbului ser: Yo no fui al teatro. foarte m a r e ) . diste. Astfel de verbe s î n t : concluir. afară de cazul cînd aceasta din u r m ă conţine u n i accen­ t u a t .Haber. Verbele care se t e r m i n ă în -u-ir primesc u n y î n t r e u şi t e r m i ­ n a ţ i e . la perfectul simplu al acestor verbe. estar şi ser se conjugă la acest timp în felul următor: hube hubiste hubo hubimos hubisteis hubieron tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron fui fuiste. vio. e x t r a o r d i n a r . transformă pe i din terminaţia cîtorva timpuri şi moduri în y. 2. mantener (a menţine) etc. fué. abstener (a (se) abţine). (Caber — a î n c ă p e a . dio etc. creyendo. contribuir. dimos. Verbele creer (a crede). construye — c o n s t r u i e ş t e . i intervocalic se scrie y : este deci o simplă modificare grafică şi nu o neregularitate propriu-zisă. ^ 117 . avînd rădăcina terminată în vocală (ere-. constituir. 3. Sumamente. obtener (a obţine). Astfel se scria: fui. atunci cînd acesta nu este tonic (aşa după cum am văzut la formarea gerunziului: leyendo.

construye. por todas partes — pretutindeni. en amplia escala — pe scară întinsă. sueño (vis). construyes. las amplias masas populares — masele largi populare. „proporţie".) En Cataluña hay montañas y viñedos. pe care le-am învăţat în lecţia 16. Escala are sens figurat. b) El sol de otoño baña las montañas. la (casa) editorial del Estado — Editura de Stat. leña (lemn de foc). en pro — pentru. în loc de: construo. construís. Ain mai întîlnit în primele lecţii cuvîntul „scară" tradus prin escalera (de piedra).) Un señor muy risueño enseña el diseño a los niños. daño (pagubă). datorită. agrícola—agricol. política y moralmente — adverbele de mod. celelalte.. în limba spaniolă. la sate. Hablar directa y francamente.) 118 . la indicativ prezent aceste verbe au următoarele forme: construyo. şi anume: sufixul -mente se adaugă numai la ulti­ mul adverb. construes. en el campo — la ţară. (Un domn foarte zîmbitor îi învaţă pe copii desenul. spre binele.) Mis compañeros españoles se empeñan en liberar al pueblo español. en todas partes—oriunde. au un regim special atunci cînd se folosesc într-o enumerare. în scopul. (Tovarăşii mei spanioli se străduiesc să elibereze poporul spaniol. progresista (progresist) etc. (Soarele de toamnă scaldă munţii. adjectivele terminate la masculin singular în altă vocală decît o sînt invariabile la ambele genuri. u n país agricola la técnica agricola o ţ a r ă agricolă tehnica agricolă debido a — datorită (cu dativul. albanii (zidar).. enseñanza (învăţămînt). señal (seinn). señorita (domnişoară). persa (persan).De exemplu. construyen. Astfel sînt cele în -a: belga (belgian). ca şi în roniîneşte). înşiruindu-se ca nişte adjective femi­ nine (însă cu valoare de adverbe): Hemos ganado económica. gracias a — mulţumită. TEMĂ Citiţi de mai multe ori următoarele ciwinte şi propoziţii: a) Señora (doamnă). însemnînd şi „măsură". política y moralmente. (In Catalonia sînt munţi şi vii. construimos.

tener. Copiii s-au dus ieri de două ori la bunica lor. Estamos aprendiendo. 5. si găsiţi pentru fiecare forma de la infinitiv. 5 0 .EXERCIŢII 47. ver. Lui Anton nu i-a fost (perj. El obrero recibe todo el material. în ţara noastră nivelul de viaţă al maselor largi populare este în continuă creştere. Poporul romîn construieşte cu entuziasm o viaţă nouă. Infini­ tiv Rădă­ cină Pre­ zent Perfect compus Perfect simplu Participiu trecut Viitor Gerunziu 4 8 . 9. sigur şi rapid. 119 . Să se traducă. beben y cantan con alegría. în limba spaniolă: 1. Cum s-a obţinut aceasta? 6. 4 9 . Mi amigo lee y no me oye. Puneţi la perfectul simplu verbele din următoarele fraze: Pedro canta ante sus amigos. Munci­ torii acestei fabrici au obţinut succese importante. 7. Copiaţi textul în limba spaniolă. oír. 2. Corespondenţii de presă au luat (perj. 10. Prietenii mei au trimis ieri o scrisoare. Să se scrie în tabelul de mai jos formele corespunzătoare tim­ purilor si modurilor indicate ale verbelor: tomar. subliniind verbele care se află la perfectul simplu. hace un plan y realiza una obra im­ presionante. 3. ir şi estar. 8. Acei muncitori au o tehnică înaintată. Tenemos un buen tiempo. 4. simplu) numeroase însemnări în timpul acestor vizite. leer. simplu) foame şi de aceea n-a mîncat toată pîinea. Comen. Datorită dezvoltării continue a economiei ţării noastre. pero no sabemos todavía esto.

además de su título. si se trata de una obra en varios volúmenes. Cuando deseo comprarme 'libros nuevos. figuran. en mi biblioteca abundan las poesías. por esto. las obras de teatro. Tengo libros de todas clases: desde las obras completas de los grandes autores clásicos del mundo. es decir los libros. Sólo cuando la radio transmite alguna música sinfónica u otras melodías famosas. En mi aposento se crea asi una atmósfera adecuada para la lectura. Pero me gustan más las obras maestras de literatura y. Y en este mundo. El contenido de una obra está dividido. Los libros encuadernados tienen la cubierta en cartón forrado de piel o de tela. el de la casa editorial o de la librería editora así como el año de aparición. rodeado de estos compañeros. son mis fieles amigos. las novelas. y los en rústica tienen la cubierta de papel más o menos grueso. corrientemente. así como las últimas ediciones de las obras de crítica y filosofía relativas a la literatura. Diariamente me retiro a este cuarto y corro las cortinas para aislarme de los ruidos de afuera. el nombre de su autor.LE C Ţ I A 19 NUESTROS AMIGOS FIELES En uno de mis cuartos tengo más de mil amigos. otros eslán simplemente en rústica. En la portada de un libro. interrumpo mis lecturas. En éstos están^escritos los títulos de 120 . así como libros de otra índole: estudios históricos. vivo horas enteras de deleite espiritual e intelectual. cuyos habitantes. en capítulos y éstos en párrafos. consulto siempre los catálogos de las librerías. También he comprado en los últimos tiempos varios libros de arte. ¿Os asombráis? ¿Dónde caben todos estos amigos? Pues bien: en un armario. ensayos filosóficos y una historia de la literatura española en cuatro volúmenes. hasta las novelas de aventuras y algunos tratados técnicos. autobiografías. Mi biblioteca abarca todo un mundo. Algunos de estos libros míos están encuadernados. los cuentos y relatos. así como en la de cada volumen.

Además de esto. E s t a b a a g o t a d a . E n nuestro p a í s . d o r i n ţ ă arzătoare afuera afară agotar a epuiza aislarse a se izola amor m. las b i b l i o t e c a s públicas t i e n e n sus salas r e p l e ­ t a s de lectores y el afán de leer es cosa h a b i t u a l t a n t o en las gran­ des urbes como en el c a m p o . dragoste aposento odaie asombrarse a se mira capítulo capitol 121 . He buscado en él una historia de las l i t e r a t u r a s h i s p a n o a m e r i c a n a s pero no la encontré. los libros son m u y b a r a t o s y casi t o d o s tienen en sus casas u n a biblioteca p r o p i a . PALABRAS NUEVAS abarcar a cuprinde abundar a fi din belşug afán m. en c a m b i o . así como los nombres de sus a u t o r e s . el t í t u l o de un ensayo sobre las corrientes l i t e r a r i a s en América L a t i n a . una librería p e r u a n a me envió desde L i m a u n catálogo completo de las obras literarias p u b l i c a d a s o por p u b l i c a r en esa c a p i t a l .todos los libros publicados h a s t a a h o r a . t o d a v í a no p u b l i c a d o . H a c e u n mes. E l a m o r por los libros se n o t a t a m b i é n en la m a y o r í a de los r u m a n o s . He v i s t o .

. u otras — în loc de o otras.. e — (espiritual e intelectual) este de fapt conjucţia y redată prin e din cauza lui i iniţial al cuvîntului care urmează. primul devine u. atunci ... din Peru propio propriu retirarse a se retrage rodear a înconjura tratarse a fi vorba urbe / . paragraf peruano p e r u a n .. delectare dividir a î m p ă r ţ i editor m. — m a i bine (mai mult) de.. cuyo— pronume relativ în cazul genitiv (fem. plural cuyos — cuyas). peste. pînă la. Un mundo cuyos habitantes son mis amigos. cuya. pues bien — ei bine. a afla encuadernado legat ensayo eseu espíritu m.. excluzînd articolul..catálogo catalog contenido c o n ţ i n u t cortina perdea corriente / . Iată cîteva exemple: La campana cuyo sonido se oye.. Conjuncţia o devine deci u în faţa cuvintelor care încep cu o sau ho: uno u otro. ale căror)". animal u hombre. v o l u m ANÁLISIS DEL TEXTO más de. Prietenele ale căror c ă r ţ i le a v e m . Las amigas cuyos libros tenemos. conjuncţia y se menţine: Andrés y yo. día u horo.... locuitor habitual o b i ş n u i t índole / . Clopotul al cărui sunet se a u d e .o . correr las cortinas — a trage perdelele. editor encontrar a găsi. a lega de habitante m. menţionăm acum doar la mano — mîna. asi como — precum şi 122 . s p i r i t espiritual s p i r i t u a l forrar a c ă p t u ş i . oraş volumen m.. obicei cubierta copertă. curent corrientemente în i iod c u r e n t . fel. se acordă în gen şi număr cu obiectul posedat.. ai căror. corespunde pronnmelor romîneşti „al cărui (a cărei.. la radio — aparatul de radio. De observat că dacă cuvîntul următor în­ cepe cu y. desfătare. O lume ai cărei locuitori sînt prietenii mei. ei uite.. scoarţă deleite m. — de la. Cîteva substantive sînt feminine deşi se termină în . hasta.. pentru a se evita rostirea a doi o consecutivi.. gen interrumpir a întrerupe lector m. cititor librería librărie mayoría majoritate notarse a se observa párrafo a l i n e a t . desde. Această transformare are loc şi înaintea cuvintelor care încep cu h i : papel e hilo.

I a t ă cum se formează imperfectul i n d i c a t i v (Imperfecto indicativo) a l v e r b e l o r r e g u l a t e de conjugarea I : cant cant cant cant cant cant aba abas aba abamos abáis aban eu cintám tu cíntai el • cinta noi cîntam voi cîntaţi ei cîntau de Note: 1.în legătură cu. mío — p r o n u m e posesiv — el mío — a l m e u 1 I a t ă care sînt p r o n u m e l e posesive: Masculin Singular el mío al el tuyo al el suyo al el nuestro al el vuestro al él suyo al meu tău său (lui. trebuie exprimat pronumele pentru a preciza persoana: Yo estaba — El estaba. De exemplu: los libros de Pedro y los míos ( = los libros de Pedro y mis libros). ibais. Verbul ir se conjugă la imperfect ca verbele de conj. noştri voştri lor ei) 1 Pronumele posesiv este partea de cuvînt care ţine locul unui substan­ tiv ce denumeşte un obiect aparţinînd unui persoane. a ei) la nuestra a noastră la vuestra a voastră la suya a lor las las las las las las mías tuyas suyas nuestras vuestras suyas Plural ale ale ale ale ale ale mele tale sale (ale lui. referitor la relativo a broşat en rústica m a i m u l t sau m a i p u ţ i n más o menos în afară de además de Lima capitala statului Perú estaba — imperfectul i n d i c a t i v a l v e r b u l u i estar — e r a . totodată poate în­ locui şi numele posesorului. ei] nostru vostru lor Plural los míos ai los tuyos ai los suyos ai los nuestros ai los vuestros ai los suyos ai Feminin Singular la mía a mea la tuya a ta la suya a sa (a lui. Deoarece persoanele I şi a III-a singular au aceleaşi terminaţii. íbamos. ibas. I : iba. iba. 123 . iban. ale ei) noastre voastre lor mei tăi săi (lui. 2.

un señor. hace un mes — acum o luna. au rol de adjective posesive. cînd însoţesc şi determină un substantiv.Pronumele posesive ne scutesc de a mai repeta substantivul: bunăoară. el amigo mío el amor tuyo el dolor suyo el valor nuestro el deseo vuestro el profesor suyo prietenul meu dragostea ta durerea lui curajul nostru dorinţa voastră. Astfel putem traduce cuvintele „gîndul meu". Să se aleagă din textul „Nuestros amigos fieles" patru sub­ stantive (2 masculine si 2 feminine) si să li se alăture fiecăruia cite un adjectiv posesiv — din tabelul de mai sus —• la singular si plural. dînd frazei un colorit afectiv mai mult sau mai puţin pronunţat. pentru a arăta timpul scurs: hace tres semanas (acum trei săptămîni). Verbul hacer se poate folosi în forma sa unipersonală hace. în mod curent. 124 . Pronumele posesive. Ultima construcţie se foloseşte mult mai rar. Aceste adjective posesive se utilizează atunci cînd înaintea substantivului pe care ele îl determină stă un articol. EXERCIŢII 51. un numeral. De exemplu: ' madre mía!. profesorul lor şi aşa mai departe. hace un año (acum un an) etc. muy amigo mío etc. sau prin mi pensamiento — aşa cum am învăţat — sau prin el pensamiento mío. „casa mea şi a la" (mi casa y la tuya). în loc de a spune „casa mea şi casa ta" (mi casa y tu casa) spunem. un adjectiv nehotărît sau un adjectiv demonstrativ. In acest caz el stă în urma substantivului. Adjectivul posesiv — învăţat în primele lecţii — poate avea deci şi o formă identică cu aceea a pronumelui posesiv. De exemplu: un amigo mío tres hermanos suyos algunos parientes nuestros este amigo mío un prieten al meu trei fraţi ai săi cîteva rude de-aic noastre acest prieten al meu în unele cazuri ele îndeplinesc o funcţie stilistică.

— Una avenida 125 . Nuestros amigos y (sus amigos) van a la biblio­ teca pública. Acum două zile am fost la bibliotecă. 8. 4. La música popular latinoamericana es muy atrac­ tiva. precum şi ale tale. 4. 5 3 . Cărţile mele. también (nuestra música) es atractiva. 9. 2. Cărţile acestea nu sînt ale noastre. Am citit toată ziua fără a ieşi din casă. 3. Mis libros y (tus libros) son muy buenos. dar n-am găsit istoria literaturii spaniole. cu stampe şi picturi romîneşti. 10. Să se înlocuiască cuvintele posesive corespunzătoare: din paranteze 'prin pronumele 1. Aceste cărţi nu sînt legate în piele. 2. sînt ale profesorului. în librăriile noastre abunda cărţile bune. unui prieten din Peru. Această pălărie este a mea. 5. 7. Mi hermana y (su hermana) se han ido al teatro. 6. sînt broşate. Mi cuaderno está entre (vuestros cuadernos). Catalogul acestei librării este mai mult sau mai puţin complet. Unui alt amic din Montevideo i-am trimis poeziile lui Eminescu traduse în (traducir a) limba spaniolă. 3. 5. Anul trecut am trimis prin poştă o frumoasă carte. Să se traducă în limba spaniolă: 1. MONTEVIDEO.5 2 .

ea nu se d e s p a r t e n i c i o d a t ă . de multe ori. Ca m a j u s c u l ă se scrie L I . calle f. î n t r e d e s c h i d e m g u r a . cu i s c u r t şi 1 lichid (aproape p i e r d u t ) . F i i n d o literă a p a r t e . 126 . iar în d i c ţ i o n a r se află între litera 1 şi litera m . p r i m e r a ­ m e n t e saludó a los a l u m n o s . Estos eran del sexto grado y d e b í a n e s t u d i a r d u r a n t e u n a h o r a el m a p a económico y político de E u r o p a . d a r se întîlneşte în i t a l i a n ă (redat p r i n g l ) . î n c e r c a ţ i a c u m să p r o n u n ţ a ţ i această literă în u r m ă t o a r e l e cuvinte: gallo gallina pollo caballo silla bombilla Notă: Se poate observa că. estrella lluvia millón m.LECŢIA 20 A t r e i a regulă de p r o n u n ţ a r e pe care o v o m î n v ă ţ a în acest ciclu este aceea a literei 11. ca u n fel de l i . în p o r t u g h e z ă (redat prin lh) etc. P e n t r u a p r o n u n ţ a cît m a i corect litera 11. e x e m p l u : ba-ta-lla ( b ă t ă l i e ) . cale stea ploaie milion buzunar ANTE E L M A P A D E E U R O P A E l profesor e n t r ó en la clase y . cheie lleno piin cocos găină pui cal scaun bec llave f. pi: llamar a enema llorar a piînge llave f. 11 din limba spaniolă se găseşte în cuvinte ale căror corespondente în limba romînă conţin grupurile eh. S u n e t u l corespunzător acestei litere n u există în l i m b a r o m î n ă . Se consideră o singură literă (nu doi 1). l i p i m vîrful l i m b i i de d i n ţ i i de jos şi a p r o p i e m mijlocul l i m b i i de cerul g u r i i . bolsillo cheie stradă. como de c o s t u m b r e . a r t i c u l î n d u n I înmuiat.

señor. éste de color verde es Italia y éste de color azul. Yugoslavia. España. pero no sé exactamente dónde están en el mapa.. y son: Italia. La capital de Alemania se llama Berlín. Alemania. Francia. la de Polonia. Londres es la capital de Inglaterra y Roma es la capital de Italia. Inglaterra.En la clase había un mapa grande y un globo terrestre. Bulgaria y el Mar Negro. entre la Unión Soviética. Polonia. La primera pregunta del profesor fue: • • ¿Dónde está Rumania? — Felipe contestó: — Rumania está situada al sudeste de Europa. Grecia.Este país de color amarillo es Inglaterra.. cuyos nombres me interesaban. Varşovia. Luego el profesor preguntó: — Felipe. — ¿Sabes al menos algunos de sus nombres? — Los países. la de Portugal. ¿has oído hablar también de otros países europeos? Felipe respondió: — Sí. Hungría.. ¿Hay preguntas? — se interrumpió el profesor. Suecia. He oído de algunos. El profesor le enseñó: —. los sé por los periódicos. Dinamarca y Holanda. Lisboa. Francia. Portugal.. 127 .

muy espesos. llevan una vida muy distinta de la nuestra: viven en casas de hielo y transportan sus bienes y alimentos con trineos tirados por perros o por renos. 128 .Una alumna se había levantado y preguntó: — Señor profesor. El profesor le explicó inmediatamente: — Laponia es el territorio más septentrional de Europa. ¿Tienes otras preguntas? — Sí. ¿dónde está situada Laponia? Se hablaba de este país en mi casa y yo no supe dónde estaba. próximamente — añadió el profesor — llegaréis a estudiar también los demás países y continentes. En esta parte de Europa reina el frío polar y hay nieves eternas. Suecia y Noruega. En la lección de esta mañana os hablaré algo sobre la vida de varios pueblos del sur de Europa. ¿Cómo viven los habitantes de Laponia si hace allí tanto frío? — preguntó a continuación la alumna. verdaderamente es bello e interesante. — ¡Muy interesante! — exclamó la niña. señor. — Sí. (indicando en el mapa) está situado al norte de Finlandia. pero antes debemos preocuparnos por estudiar otros países. — Los lapones — contestó el profesor — tienen abrigos de piel.

restul distinto deosebit enseñar a a r ă t a . d u p ă cum am v ă z u t în lecţia 19. sud-est trineo sanie ANÁLISIS DEL TEXTO eran — i m p e r f e c t u l i n d i c a t i v a l v e r b u l u i ser ( s i n g u r u l i m p e r f e c t c o m p l e t n e r e g u l a t — î n s e n s u l c ă se f o r m e a z ă de la altă rădăcină). ca u n v e r b de conjugarea I : ¿60. 9 — învăţaţi limba spaniolă 129 . /. care se conjugă.P A L A B R A S NUEVAS al menos cel p u ţ i n allí acolo a m a r i l l o galben añadir a adăuga bello frumos • bienes b u n u r i . b l a n ă reinar a domni reno ren septentrional nordic sexto al şaselea sudeste m. debían — imperfectul indicativ al verbului deber (a trebui). Verbele de conjugările a Ii-a şi a IlI-a au terminaţii identice la imperfect. era eu eram eramos noi eram eras t u erai erais voi eraţi era el era eran ei'erau Observaţie: Accentul tonic cade mereu pe e în cursul conjugării de m a i s u s : era. E x i s t ă n u m a i trei verbe care prezintă n e r e g u l a r i t ă ţ i la imperfectul indicativ: ir. z ă p a d ă . h a r t ă mar m. obicei demás celălalt. a da lecţii espeso des europeo european grado clasă hielo gheaţă luego a p o i . şi /. vendía vendía» vendía vendíamos vendíala vendían eu v i n d e a m t u vindeai el vindea noi v i n d e a m voi y i n d e a ţ i ei vindeau vivía vivías vivía ('[Víamos civíais finían eu t r ă i a m tu trăiai el t r ă i a noi t r ă i a m voi t r ă i a ţ i ei t r ă i a u Note: 1. a v u t costumbre. după aceea lapón lapon llamarse a se chema a se n u m i llegar a ajunge a sosi. mare nieve / . ibas e t c . a p u r t a m a p a m. éramos etc. nea piel / . llevar a d u c e .

care păstrează ca rădăcină a imperfectului pe ve — în loc de v-: vela. había — era. în c o n t a c t direct cu pămîntulterrero — parter) bulgăre de p ă m î n t p ă m î n t i u . se serie cu rr pentru că deriva de la cuvíntul tierra (pămînt). contré. Vorbea fără oprire. cuando lo enIn t i m p ce stăteam la fereastră. în t i m p u l căreia se pot situa alte a c ţ i u n i t o t la imperfect (mai ales în povestiri sau descrieri): Era primavera. aşa cum am v ă z u t la începutul acestei analize a t e x t u l u i : era. In t i m p ce un copil plíngea. pot avea loc a l t e a c ţ i u n i paralele cu cea e x p r i m a t ă de imperfect.. singurul verb complet neregulat. Doream să (aşa-numitul Imperfecto vorbesc cu de domnişoara. pămîntesc teritoriu teritorial situat pe p ă m î n t . avea un celă- ver. . el otro callaba. în curs de desfăşurare. din p ă m î n t sau cu p ă m î n t (mîlos) bucată de p ă m î n t .' De la acest substantiv s-au format: terremoto terreno terreo terrenal territorio territorial terrero terrón m. lalt tăcea. 2. veías etc. la fabrică. în care. exista (imperfeetul impersonalului hay) terrestre — t e r e s t r u . în acelaşi interval de t i m p . terroso terruño cutremur de p ă m î n t teren din p ă m î n t sau asemănător lui (pămîntului) terestru. fără nici o indicaţie în ceea ce priveşte m o m e n t u l începerii sau al t e r m i n ă r i i ei: Hablaba sin parar. llegó el cartero y me dio unas cartas. în curs de desfăşurare. ser. dar t e r m i n a t e înaintea ei: Mientras estaba asomado a la ventana. p ă m î n t u l aspect de s ă r b ă t o a r e . Citea seara (obişnuia să citească seara). Se iba a la fábrica. . p ă m î n t n a t a l (piso 130 . Mientras un niño lloraba. eras e t c .. — o a c ţ i u n e t r e c u t ă . sosi poştaşul şi îmi dădu nişte scrisori. î n limba spaniolă — ca şi în limba romînă — imperfectul se folo­ seşte p e n t r u a a r ă t a : — o acţiune în curs de desfăşurare şi de lungă d u r a t ă . cînd l-am in- — o acţiune care se repetă la a n u m i t e intervale de t i m p : Leía por la tarde. la tierra un aspecto de fiesta. ezitare sau sfială cortesía) : Deseaba hablar con la señorita. tenía Era p r i m ă v a r ă . — o acţiune t r e c u t ă . Se ducea tílnit. — o n u a n ţ ă de p o l i t e ţ e .

De e x e m p l u : Ayer.) se utilizează m a i ales singur sau cu u n n u m e de f a m i l i e . señor profesor — d o m n u l e profesor. Srta. señor. şi respectiv Sra. sora mea îşi terminase munca. indicaţii' al lui cer: habíamos visto habíais visto habían visto văzuserăm văzuserăţi văzuseră dar ante­ Mai-mult-ca-perfectul a r a t ă t o t o a c ţ i u n e t r e c u t ă . au d a t naştere la alte s u b s t a n t i v e : . E x e m p l e : — No creo. De e x e m p l u : el señor Obregón. seño­ rita în formule de adresare d i r e c t ă . -ita): sí. dezgropare) se había levantado — se sculase Cu imperfectul i n d i c a t i v al v e r b u l u i haber şi cu p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b u l u i de conjugat se formează mai-inull-ca-perfectul (Pluscuamperfecto) indicaţii1 al acelui v e r b . enterrar (a îngropa) şi de aci: entierro (îngropare) tierra f ^ desterrar (a exila. Ieri. señor. ca e x e m p l u . cînd m-am întors acasă. cuando regresé a casa. — Ha venido el señor González. señora. Observaţie: Majoritatea numelor sufixului — ez: spaniole de familie se formează cvi ajutorul Femando — Fernández • Martín — Martínez Gonzalo — González etc. Nu se foloseşte a r t i c o l u l î n a i n t e a c u v i n t e l o r Señor. señor González.. Notă: In limba spaniolă nu se răspunde niciodată monosilabic cusí sau no. 9* 131 . mai-mult-ca-perfectul había visto habías visto habia visto văzusem văzuseşi văzuse eu vorbisem tu mîncaseşi etc.T o t de la acest c u v î n t au d e r i v a t verbe care. la r î n d u l lor. señorita. la señorita Torres e t c . no. ci se adaugă cuvîntul señor (-a. mi hermana habia terminado ya su tarea. dar se foloseşte cînd este vorba de persoana r e s p e c t i v ă . rioară unei alte a c ţ i u n i t r e c u t e . a dezgropa) şi de aci: destierro (exil. Señor—(feminin: señora. ]3rescurtat Sr. De e x e m p l u : yo había hablado tú ¡labias comido I a t ă .

Mătura nouă curăţă bine. De dos males. Porta respeto al lugar en donde estás.hace tanto frío — este a t î t de frig. Zicale Vender miel al colmenero. hace calor (frío) — e cald (frig) . aceste numiri pot primi articol: la Rumania de hoy. la España del Siglo de Oro. Pedir prestado causa enfado. hace fresco (sol)—e răcoare (soare). la India. neeuropene. A cere împrumut provoacă supărare. Nu e făină fără tărîţe (nu e pădure fără uscături). llevó al dominio de la lengua castellana en España. la antigua Italia. La escoba nueva barre bien. — La música del compositor español Manuel de Falla es muy bella. Triste es la casa donde gallina canta y gallo calla. Italia. en el Medio Evo. Tristă-i casa unde găina cîntă şi cocoşul tace. ira de diablos. 132 . Colombia. Observaţie: Majoritatea numelor de ţări şi oraşe se scriu fără articol: Rumania. la Suecia (Suedia) moderna. Dintre două rele (alege-1) pe cel mai mic. Entrar por un oído y salir por otro. el Canada. înţelepciune populară Ură de fraţi. Temă de fonetică Pronunţaţi cu atenţie următoarele propoziţii: — Sevilla es una verdadera maravilla. în cazul în care se face o determinare. en la otra orilla del Atlántico. Poartă respect locului unde eşti (te afli). — El desarrollo económico y político de Castilla. Bogota. . y. El Cairo. hace viento — e vínt. La Habana. No hay harina sin salvado. el menor. A vinde miere la prisăcar (castraveţi la grădinar). Nume de oraşe cu articol sînt foarte puţine: La Paz. A-i intra pe o ureche şi a-i ieşi pe alta. Există şi cîteva nume de ţări. O singură lovitură nu doboară ste­ jarul. Verbul hacer mai p o a t e forma şi n u m e r o a s e e x p r e s i i u n i p e r s o n a l e p r i v i t o a r e la t i m p : hace buen (mal) tiempo — e t i m p frumos ( u r î t ) . ură de draci. más tarde. Sabiduría popular Ira de hermanos. Moscú. care au articol: el Perú. Un solo golpe no derriba el roble.

Am fost la muzeul de artă. îmi scriseseră o scrisoare. Da. 26. 37 E frig mereu. ani fost foarte ocupat la întreprindere. nu ştiu. Ploaia continua şi străzile erau pline de apă. Dar mie-mi ardea de citit (lectură). Purta în buzunarul său o scrisoare de la domnul Manuel Peña. 2. 15. îţi voi mai aduce două. 29. 30. 16. dividir. 6. 34. în limba spaniolă: 1. . A venit mai tîrziu şi ne-a explicat cîteva lucruri interesante. erau foarte ieftini şi mîine îmi vor veni cîteva rude (pariente m. 22. Să ne odihnim acum. i-ai cumpărat? 25. la (en) malul (orilla) rîului.EXERCIŢII 5 4 . A ajuns acolo foarte tîrziu. 28. Era [timp] frumos şi m-am întors acasă plin de veselie. Cîte scaune ai în odaia ta? 20. 36. Limba spaniolă se vorbeşte în Spania şi în America Latină. Mie-mi plac mai mult cîinii. am ajuns. Ieri m-am dus la teatru şi am văzut piesa Steaua Seviliei. 9. am fost o săptămînă. Curtea ta e plină de găini şi pui. Copilul a dus calul la apă. 4.) de la mare. Unde te-ai dus ieri după-amiază? 3. Să se traducă la imperfect şi mai-mult-ca-perfecl indicaţie tomar. 12. i-am cumpărat ieri de la piaţă (mercado) . Ai fost în Uniunea Sovietică? 10. La Polul Nord e frig [şi] iarna şi vara. 31. Astăzi de dimineaţă nu am citit nimic. Ştiai de ieri? 27. 17. leer. 32. 11. 21. 35. Profesorul era în clasă? 7. Patru. Mă cheamă la telefon. Calul acela este foarte frumos. Cheia de la intrare (entrada) se află (este) în buzunarul hainei mele. 24. Nu ştii care este strada Calderón? 18. niciodată nu e cald. ver. în clasă avem o hartă economică si politică foarte interesantă. 8. Nu. 33. Dar unde fuseseşi mai înainte? 5. comer. saber. o adevărată minune. Mama mea mă întreba mereu: „Nu mănînci?" 14. Nu. scrisoarea era scrisă în spaniolă. Fusesem la şcoală. 19. 13. nu de mîncat. nu venise. Da. Fireşte. Să se conjuge per bele: 5 5 . 23.

pronunţînd cu atenţie fiecare cuvînt. hospital (spital) — în cuvintele care încep cu grupul de sunete um urmat de o vocală. humilde (umil) — după vocalele a şi e. Deci. este neapărat necesar să vi le însuşiţi corect îna­ inte de a trece la ciclul următor. Pentru a uşura învăţarea acestor cuvinte. ui. veţi vorbi corect limba spaniolă. hipocresía. huir (fier). ue. hierba (iarbă). 11) cît şi de sunete 6 pe care nu le avem în limba noastră. Fiind deci vorba atîţ de litere (n. hiperbólico. hueso (os). Cînd veţi reuşi să folosiţi bine aceste verbe. ¡eh! Din noţiunile de gramatică învăţate pînă acum trebuie să menţionăm că lucrul cel mai important este cunoaşterea deplină a cazurilor în care se foloseşte ser şi a acelora în care se utilizează estar. nu se pot da reguli precise. recitiţi acum regulile de gramatică de la lecţiile 12 şi 13. humano. Singurele reguli de pronunţare învăţate în acest ciclu se referă la 6 şi la n şi 1 muiate.RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE Recitiţi cu voce tare. sunete deosebit de importante în limba spa­ niolă şi care nu au corespondent în limba romînă. humo (fura). în interjecţii: ¡ah!. Dacă socotiţi că nu cunoaşteţi îndeajuns modul de folosire a acestor verbe. mai întîi: / Vamos a repetir los verbos ser y estar / 134 s . toate textele din ultimele zece lecţii. De exemplu: hielo (ger). De exemplu: húmedo (umed). putem adăuga totuşi că h se scrie: — înaintea diftongilor ie. ca de exemplu: hidráulico. hierro huevo. In privinţa cazurilor în care conform ortografiei anumite cuvinte se scriu cu h (mut). — în cuvinte culte luate din limbile greacă sau latină.

participiu trecut (diateza p a s i v ă ) . Casele sint construite repede (de către nişte muncitori. t i m p u l cînd s-a desfăşurat a c ţ i u n e a respectivă este a n t e r i o r prezentului. corespunde t e m p o r a l cu u n t r e c u t : El libro fue dividido en tres partes (por su. se scrie în m o m e n t u l de faţă. Cartea a fost împărţită în trei părţi (de către autorul său). în cazul în care a u t o r u l a c ţ i u n i i nu este a r ă t a t . autor). împărţită L i m b a spaniolă e v i t ă construcţiile p a s i v e . ) . ' una empresa etc.). In general. folosind cît m a i m u l t forma a c t i v ă a v e r b u l u i .participiu trecut cu ser -j. Cartea este (se află) în trei părţi. Construcţia estar -f. cînd acesta e la prezent (ca în e x e m p l u l de m a i jos). La carta está escrita. a fost. S u b s t a n t i v u l desemnînd pe a u t o r u l a c ţ i u n i i poate fi omis în construcţiile pasive ca fiind n e c u n o s c u t . însemnează că şi acţiunea respectivă se desfăşoară în p r e z e n t . a t u n c i cînd v e r b u l indică o a c ţ i u n e m o m e n t a n ă (saltar — a sări. chiar dacă n u m e l e de agent nu este e x p r i m a t ) a r a t ă o a c ţ i u n e care se desfăşoară în t i m ­ pul i n d i c a t de v e r b u l a u x i l i a r . neprecizat sau n e i n t e r e sînd pe v o r b i t o r i : Las casas son construidas rápidamente (por unos obreros. m a i e x a c t . Vedem dar că p r e z e n t u l construcţiei cu estar este a n t e r i o r pre­ z e n t u l u i construcţiei cu ser. Scrisoarea este scrisă. El libro está dividido en tres partes. o întreprindere etc. este deja scrisă. nu se foloseşte p a s i v u l la prezent şi imperfect.Trebuie să fim foarte a t e n ţ i p e n t r u a nu confunda construcţia estar -f. es sallado por el deporObstacolul este sărit de c ă t r e sportiv. Deci. e în curs de redactare. r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i realizate î n a i n t e a t i m p u l u i pe care îl indică v e r b u l estar. B u n ă o a r ă .). Scrisoarea este scrisă (de către un elev). scrisă mai î n a i n t e . P e n t r u a şti ce construcţie t r e b u i e să folosim. 135 . La carta es escrita (por un alumno).participiu arată o acţiune terminată sau. t r e b u i e să ţ i n e m seama de relaţia d i n t r e t i m p u l real în care se desfăşoară a c ţ i u n e a şi t i m p u l e x p r i m a t de v e r b u l a u x i l i a r (ser sau estar). Construcţia pasivă ar a r ă t a în acest caz că a c ţ i u n e a v e r b u l u i se repetă în mod o b i ş n u i t : El obstáculo tista. Construcţia ser -~ participiu f (pasivă. besar — a săruta e t c .

Estar -f gerunziul u n u i verb formează a ş a . a scris estará escribiendo va scrie 136 continuă -. In aceste c o n s t r u c ţ i i i m p e r s o n a l e . c o m p l e m e n t de a g e n t . al u n e i c o l e c t i v i t ă ţ i ) nede­ t e r m i n a t e . 86) a acelui v e r b : está escribiendo (el) scrie (in momentul vorbirii) estaba escribiendo ' scria. I a t ă a c u m o schemă cu a j u t o r u l căreia r e ţ i n e m m a i uşor for­ m a r e a p a r t i c i p i u l u i t r e c u t şi a g e r u n z i u l u i : Infinitiv Part.Aceasta ar î n s e m n a că s p o r t i v u l obstacolul sau că are p e r m a n e n t vorbită preferă construcţia activă: El deportista salta el obstáculo. ver — visto. Spaniola Sportivul sare obstacolul. ţ i n î n d locul unei t e r ţ e persoane (de obicei al u n u i g r u p .' .. se şi-a p i e r d u t sensul refle­ x i v şi apare ca u n s i m p l u semn al p a s i v u l u i . Se estimaba este hombre Este hombre es estimado. î n t r u c î t c o n s t a t ă sau h o t ă r ă ş t e o a c ţ i u n e (fără alte interpretări): El obstáculo fue saltado por el deportista sau: El obstáculo será saltado por el deportista. scriam estuvo escribiendo scrise. în l i m b a s p a n i o l ă v o r b i t ă c o n s t r u c ţ i a p a s i v ă cu ser se înlocuieşte p r i n construcţiile reflexive (impersonale) cu v a l o a r e de p a s i v .n u m i t a formă (vezi p a g . La alte t i m p u r i însă.. obişnuieşte să sară c o n t i n u u această o b l i g a ţ i e . această construcţie nu m a i este a t î t de dificilă. trecut Gerunziu Conjugarea I tomar tomado tomando Conjugarea a II-a saber sabido ' sabiendo Conjugarea a III-a salir salido saliendo A m v ă z u t că o serie de verbe a u p a r t i c i p i i t r e c u t e n e r e g u l a t e : abrir cubrir escribir poner per — — — — — abierto cubierto escrito puesto visto deschis acoperit scris pus văzut Notă: Din participiile trecute ale anumitor verbe s-au format adjective^contentar — contento) sau substantive (vestir — vestido rochie. corespunde cu Acest om este stimat.. în care v e r b u l se acordă cu s u b i e c t u l . A t u n c i cînd a u t o r u l a c ţ i u n i i este necunoscut sau n u se m e n ţ i o ­ n e a z ă .. vista vedere j .

b) î n funcţie de înţelesul v e r b u l u i r e s p e c t i v . Ir poate fi folosit şi în construcţia ir -j. Mă pregăteam să mănînc. Acest t i m p p o a t e fi folosit cu înţeles t e m p o r a l (foarte rar): a) p e n t r u e x p r i m a r e a u n e i a c ţ i u n i v i i t o a r e cate are loc î n a i n ­ tea altei acţiuni. persoana şi n u m ă r u l a r ă t a t e de v e r b u l estar. în r o m î n e ş t e v o m t r a d u c e v e r b u l d i n g e r u n z i u . acela de „a m e r g e " . T o t u ş i . siempre e t c ..gerunziu.subjonc­ t i v u l acelui v e r b " . persoana şi numărul. ir poale avea v a l o a r e de v e r b a u x i l i a r . care a r a t ă o a c ţ i u n e în desfăşurare: Voy paseando por el campo. la m o d u l . O să mănînc. c u m a r fi: cuando. Vom merge să dansăm. repetiţie). Ir. in construcţia fui a (he ido a) -f. Mă plimb pe cîmp. De îndată ce-mi vor fi adus aceaslă carte. ţi-o voi da. soarea ta. Ne-am duş să vedem.infinitivul. folosit la v i i t o r sau la celelalte t i m p u r i îşi păstrează sensul p r o p r i u . Construcţia ir a -\. me llevaron tu Cînd să mănînc. am intenţia să mănînc.. mi-au adus scricarta. cînd d o u ă verbe care se succed au acelaşi subiect. Să r e c a p i t u l ă m a c u m conjugarea verbelor r e g u l a t e la i n d i c a t i v . te ¡o daré. timpul. Cuando fui a comer. In general. t i m p u l . Ir a -\. pe care îl indică t i m p u l v e r b u l u i ir. c o n ţ i n u t u l a c ţ i u n i i fiind e x p r i m a t de v e r b u l la g e r u n z i u . Iremos a bailar. sar (mereu.T r e b u i e să a d ă u g ă m că în această c o n s t r u c ţ i e : a) V e r b u l estar îşi pierde înţelesul i n d e p e n d e n t şi devine uri v e r b a u x i l i a r care i n d i c ă modul. en cuanto..infinitivul u n u i v e r b se t r a d u c e p r i n „o să -f. a t u n c i cînd în p r o p o z i ţ i e figurează un a d v e r b de t i m p . Această construcţie a r a t ă o a c ţ i u n e v i i t o a r e faţă de u n a n u m i t m o m e n t . faţă de: estoy saltando .infinitivul se foloseşte m a i m u l t la t i m p u r i l e prezent şi imperfect. cel de-al doilea se află la i n f i n i t i v : debemos comer — t r e b u i e să m î n c ă m (în r o m î n ă a l doilea v e r b e la s u b j o n c t i v ) . Iba a corner.... U n u l d i n t r e t i m p u r i l e cele m a i p u ţ i n folosite ale m o d u l u i in­ d i c a t i v a fost v i i t o r u l I I (Futuro perfecto compuesto) care se for­ mează din v i i t o r u l I a l v e r b u l u i haber şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de c o n j u g a t . Hemos ido a ver. 137 . Voy a comer. aveam intenţia să mănînc. forma c o n t i n u ă e x p r i m ă a c ţ i u n i de d u r a t ă sau a c ţ i u n i care se repetă la i n t e r v a l e scurte de t i m p : estoy viviendo trăiesc (proces în desfăşurare). tot viitoare: Apenas me habrán traído este libro. Aşadar. „a se d u c e " .

Am fost în satul părinţilor mei (pe­ rioadă de timp încheiată). Prezentul. a căror împlinire rămîne oarecum nesigură. pe care-1 traducem tot cu mai-mult-ca-perfectul şi care se formează din perfectul simplu al verbului haber şi participiul trecut. Dăm mai jos paradigmele conjugării cîtorva verbe regulate. mă plimb (azi). Imperfecto Oiservaţii: 1. Faptele săvîrşite deja. întrucît raportează acţiunea respectivă nu direct la momentul vorbirii. mi hermano Cînd am plecat la teatru. itidef. o s c h e m ă care a r a t ă i n t e r d e p e n d e n ţ a t i m p u r i l o r timpului Futuro Preţ. Mă duc să mă plimb. Mîine (pînă) la orele patru vei ii primit cartea. Situarea unei acţiuni în timp se face în raport cu momentul vorbirii. pot fi situate mai precis în timp (unele faţă de altele) decît cele viitoare. anterior P r e ţ . Aceasta explică disproporţia dintre numărul de timpuri trecute (5) si viitoare (2). întrucît arată tocmai acest raport dintre momentul acţiunii si momentul cînd se vorbeşte: Me voy a pasear. şi deci exprimate prin diversele forme ale trecutului. presupunerea. Iré a pie. Habrás leído Iată acum indicativului: care t r e b u i e să se foloseşte însă m a i des. fratele todavía no había llegado a casa. 2. 138 . Vedem că printre timpurile menţionate mai sus a apărut unul pe care nu l-am învăţat pînă acum: Pretérito anterior (inexistent în limba romînă). posibilitatea (în t r e c u t ) : este libro — Probabil că ai citit această carte. Estuve en la aldea de mis padres. (E un timp puţin folosit). Viitorul II î n acest caz. e x p r i m î n d probabilitatea. Celelalte timpuri sînt relative. perfectul (simplu şi compus) şi viitorul sînt considerate timpuri fundamentale. simultană sau viitoare.b) p e n t r u e x p r i m a r e a u n e i a c ţ i u n i v i i t o a r e a i b ă loc p î n ă la u n a n u m i t t e r m e n : Mañana a las cuatro ya habrás recibido el libró. Voi merge pe jos (în viitor). precum şi a verbelor auxiliare la toate timpurile indicativului. exprimate printr-un timp fundamental şi deci raportate la momentul cînd se vorbeşte: Cuando me fui al teatro.cu înţeles m o d a l . . meu nu sosise încă acasă. perfecto Presente perfecto Scurgerea v \ Futuro Piuseuatn perfecto Preţ. ci la acela al unei alte acţiuni. faţă de care acţiunea respectivă poate fi anterioară.

I şi a Ii-a pi. ale indicativului pieieatj. 139 . Comei • — a minea Presente como comes come comemos coméis comen Imperfecto comía comías comía comíamos comíais comían P -etérito indefinido comí comiste comió comimos comisteis comieron Futuro I comeré comerás comerá comeremos comeréis comerán Presente subo subes sube subimos subte suben Observaţie: 3. întrucît v e r b u l de c o n j u g a t (la p a r t i c i p i u l trecut)». De aceea v o m da în c o n t i n u a r e n u m a i t i m p u r i l e s i m p l e ale v e r b e l o r . Cantar — a cinta Tiempos simples: Presente earaio canias canta cantamos cantáis cantan Pretérito perfecto he cantado has cantado ha cantado hemos cantado liabais cantado lian cantado Imperfecto cantaba cantabas cantaba cantábamos cantabais can ta ban Pretérito indefinido canté cantaste cantó cantamos cantasteis cantaron . Futuro I cantaré cantarás cantará can taremos cantaréis cantarán Futuro I I habré cantado habrás cantado habrá cantado habremos cantado habréis cantado habrán cantado Tiempos compuestos: Pretérito Pluscuam­ perfecto anterior había cantado hube cantado habias cantado hubiste cantado había cantado hubo cantado habíamos cantado hubimos cantado hubisteis cantado habíais cantado hubieron cantado habían cantado T i m p u r i l e c o m p u s e n u p r e z i n t ă n e r e g u l a r i t ă ţ i la n i c i o conju­ gare. nu-şi modifică n i c i o d a t ă f o r m a ..1. întrucît deosebirile dintre conjugarea a Il-a şi a IlI-a sînt aproape inexistente (diferă numai pers. Cele trei conjugări se reduc practic Ia dona.. 2. Subir — a (se) urca Imperfecto V retérito indefinido subí subía subiste subías subió subía subimos subíamos subisteis subíais subieron subían Futuro T subiré subirás subirá subiremos subiréis subirán.

pers. Iată mai jos tabloul complet al formelor pronumelor personale: nominativ yo tú él ella. noso tros fără prepoziţie cu prepoziţia con me conmigo te contigo le. la (refl: se) consigo (con ella) lo con ello connusco (f. 140 . I I I sing. ele sînt folosite ca şi în limba romînă. Ser — a fi Pretérito indefinido fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron 5. I I sing. I I I sing. ello. si) ella (refl: si) ello . pers. noso tros cu prepoziţie mi ti él (refl. I I I sing. I p i . pers. îndeosebi în dativ şi acuzativ. (Vezi analiza t e x t u l u i hambre). m. de aceea am studiat pînă acum pronumele personale. pers. pronumele personale în cazul nominativ sînt foarte rar folosite în limba spaniolă.Presente soy eres es somos sois son Imperfecto era eras era éramos erais eran 4. n. rar) pers. de la lecţia 15 pentru După cum spuneam încă din lecţiile primului ciclu. In celelalte cazuri însă. l I sing. / . Estar — a fi Pretérito indefinido estufe estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron Futuro I seré serás será seremos seréis serán Presente estoy estás está estamos estáis están Imperfecto estaba estabas estaba estábamos estabais estaban Futuro I estaré estarás estará estaremos estaréis estarán Presente tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen Imperfecto tenia tenias tenía teníamos teníais tenían 6 Tener — a avea Pretérito indefinido tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron Futuro I tendré tendrás tendrá tendremos tendréis tendrán expresii ca: tener frío. pers. Io (refl: se) consigo (con él) le. m.

/.rar) consigo (con ellos) les. De exemplu: substantiv loco nebun adjectiv loco nebunesc adverb locamente — nebuneşte Deci.' nosotras vosotros vosotras ellos ellas nosotras vosotros vosotras ellos (refl: st) ellas (refl: sí) nos os os les. pers. /. I I p l . din punctul dé vedere al formei. pers. m. Nici o zi fără'(să scrii) un rînd.rar) convusco (f. cu adjec­ tivele corespunzătoare. I I I p l . Există totuşi cîteva cazuri cînd ele se deosebesc. convusco (f. m. I pi. I I I p l . .rar). pers. II pl. las (refl: se) consigo (con ellas) Am afirmat într-una dintre lecţii că în limba romînă adverbele se confundă adesea. Studiaţi zilnic! Ni un día sin linca. / . uneori sufixul adverbial —mente se poate traduce cu un echivalent romînesc: —este (valientemente — vitejeşte). connusco (f.pers. los (refl: se) pers.

qui. c ă . decît caş.LECŢIA 21 La începutul lecţiei 16 am arătat că unele sunete ale limbii romîne sînt inexistente în limba spaniolă. Pentru redarea literei c romîneşti din aceste grupuri de sunete. Litera q se utilizează în limba spaniolă n u m a i în grupurile que. necazurile şi le s p e r i e . spaniolii folosesc deci o altă literă (litera q. Tot aşa. î n celelalte cazuri. 142 . sunetul c este redat t o t prin litera c . A m î n t î l n i t u n astfel de exemplu în t e x t u l Periódicos y revistas: kiosco. Dacă am transcrie cîteva cuvinte romîneşti. Cine cîntă. Quien cauta. cu ortografia spaniolă. quep¿ (chipiu). dorada. cum ar fi . qui. ele ar apărea astfel: quiparós şi quelie. cuestión. cuidado etc. E l se poate scrie însă şi quiosco. Astfel. H mut din limba romînă este redat prin u mut. 3. Iată acum cîteva cuvinte spaniole care conţin grupurile que. cuatro. a voi. sus males Notes 1. chi din limba romînă se redau în ortografia spaniolă prin que. Există însă cazuri cînd sunete existente şi în romînă şi în spaniolă sînt redate prin li­ tere sau combinaţii de litere deosebite în fiecare din aceste limbi.. Uneori. inexistentă la noi). m a i ales în neologisme. neologismele kimono. brînză drag. Mai m u l t preţuieşte b u n a r e p u t a ţ i e dccît un p a t a u r i t . Litera Q ( q ) este a douăzecea literă a alfabetului spaniol s i s e află situată între literele P şi R . que cama espanta. a iubi aquí quien quinina izquierdo aici cine chinină stîng şi două proverbe în care sînt astfel de cuvinte: Más vale buena fama. de e x e m p l u : casa. grupurile de sunete che.c/iiparos" sau „chelie". aceleaşi grupuri de sunete se r e d a u prin literele k e . k i . kepi se m a i p o t scrie şi quimono (chimono). amîndouă avînd rolul de a separa consoana c (q) de vocalele e sau i. i u b i t a dori. qui: que queso querido querer c e . 2.

q u e v i e n e . así. A p r o p ó s i t o . te esperaré. PEDRO: E s t a t a r d e . ANTONIO: ¡ N o v a l e la p e n a ! PEDRO: (al primer transeúnte que pasa): ¡ S e ñ o r ! . Por favor. Me voy a c o m e r . ¿Adonde v a s . Tu familia.. g r a c i a s . . La ú l t i m a vez que nos v i m o s fue al día de Año N u e v o . . (En este momento Pedro y Antonio ven aproximarse al lugar donde están un amigo común). ¿por qué te interesa saber la hora e x a c t a ? ANTONIO: P u e s . .¿QUE HORA ES? ANTONIO: H o l a . Muy b i e n . (Le enseña una pequeña lista. Tengo que d e s p e d i r m e . t o d a v í a no son las dos? ANDRÉS: N o . a m i g o s . 143 . son casi las dos m e n o s c u a r t o . y ¿tú cómo estás? ANTONIO: Así. PEDRO: Muy b i e n . ¿qué hora es? EL TRANSEÚNTE (se para un instante y contesta apresuradamente): Son las dos en p u n t o . A n t o n i o . A h o r a . (Muy presuroso el transeúnte se va). amigo mío ¿qué t a l ? PEDRO: H o l a . ¿bien? PEDRO: Todos b i e n .) ANTONIO: ¿Qué es eso? ANDRÉS: A q u í se i n d i c a n las salidas de t r e n e s . Cualquier día de la s e m a n a . ANTONIO: ¿Cómo. ¿Cuándo v e n d r á s a comer con nosotros? ANTONIO. PEDRO: He a q u í a A n d r é s . amigo? ANDRÉS: H o l a . ANTONIO: Al c o n t r a r i o . p o d e m o s p r e g u n t a r a cualquier persona. P e r o . Muy bien. que yo debo t o m a r . P e r o . ANTONIO: ¡ A h ! . A c a b a n de d a r las dos. PEDRO: (a Antonio): Es t e m p r a n o . a las c u a t r o y pico sale el t r e n p a r a Y a s i . ANDRÉS: (asombrado): ¿Cómo que „a las c u a t r o y pico"? ¿Todavía no sabes a qué hora sale el t r e n que debes tomar? ANTONIO: Creo que a eso de las c u a t r o y c u a r t o . ¿Cómo le ha ido en el t i e m p o que no nos hemos v i s t o ? PEDRO: No me ha ido m a l . Tengo h a m b r e y m e parece que ya es más de la una y m e d i a . PEDRO: ¿Cuándo te veré de nuevo? ANTONIO: E l m a r t e s p r ó x i m o vendré a t u casa a t o m a r el t é . ANDRÉS: He a q u í el h o r a r i o . Varias veces he q u e r i d o v e n i r a verte desde entonces pero no he p o d i d o .. ¿estás ocupado? ANTONIO: Tengo que irme a Y a s i esta m i s m a t a r d e . ¿no sabes qué hora es? PEDRO: No sé e x a c t a m e n t e . . . ANTONIO: Cuánto me alegro de v e r t e . es m u y t a r d e .

P e d r o . PEDRO: ¿Tenéis t a n t a prisa? ANTONIO: No estoy t r a n q u i l o . PEDRO: E s t á b i e n . PALABRAS NUEVAS alegrarse a se bucura apresurado grăbit aproximarse a se apropia asegurar a asigura asombrado surprins. D e n t r o de dos horas debo estar en e l t r e n .. te aseguro que no es a s í . . . orice culpa vină despedirse a se despărţi.n o s e s t á n esperando p a r a la comid a . Pero ¿de d ó n d e sabes eso? ANDRÉS: No estaba t a n seguro. ANTONIO: N o . noroc! horario orar indicar a indica labio buză marido soţ. P e d r o . t e n d r á s otra discusión más i n t e r e s a n t e con t u esposa. rămas b u n ¡ h o l a ! salutare. ANDRÉS: (a Antonio. Mi esposa sabía ya que d e b í a m o s salir esta t a r d e .) ANDRÉS: H a s t a luego.) PEDRO: H a s t a la v i s t a . ANTONIO: No o b s t a n t e tengo que d a r m e p r i s a . Tienes a ú n b a s t a n t e t i e m p o . . Adiós. tratando de cortar la discusión): Seguram e n t e t u esposa y la m í a . porque m í esposa t o d a v í a no está l i s t a . ¡ Me v o y ahora m i s m o ! ¡ Vamos Andrés ! Se hace t a r d e . tales m a r i d o s . Temo q u e como y a es algo t a r d e y n i s i q u i e r a tienes los b i l l e t e s . . ¡ Vamos ! D e n t r o de poco v a n a d a r las dos. pero pensé que t o d a s las esposas a c t ú a n de la m i s m a m a n e r a en tales ocasiones y c o n . ANDRÉS: No es culpa suya si no se h a p r e p a r a d o t o d a v í a . ANDRÉS: ¡ Y a s a b e m o s ! ¡ Basta de d i s c u s i ó n ! Te q u e d a poco t i e m p o . . amigo m í o . a m i g o s . m i r a t aún încă ay vai billete m. ¡ H a s t a otro r a t o ! (Se va. bilet casi aproape comisura colţul (buzelor) creer a crede cualquier oricare. ANTONIO: (observa una sonrisa en la comisura de los labios de su amigo): ¡ Ah ! Y a c o m p r e n d o . . bărbat martes m. (Un poco sorprendido). (Se va también.PEDRO: ¿A qué hora tienes tren? ANTONIO: (mirando en el horario): Veo que el t r e n de Y a s i sale de a q u í a las c u a t r o y v e i n t e de la t a r d e . Con u n m a r i d o que no sabe n i siquiera a qué hora t i e n e t r e n . ANTONIO: ¡ Ay de m í ! E x a c t o .. marţi a-şi lua 144 .

care este o formă v e r b a l ă .. la p l u r a l . p r o n u m e l e r e l a t i v cual (care) şi forma v e r b a l ă quiera (vrei. haber de. veinte douăzeci ANÁLISIS DEL TEXTO ¿qué hora es? — ce oră e? (cît e ceasul?) ¿qué tal? —• ce m a i faci? Tot în acest t e x t se v a î n t î l n i şi expresia ¿Cómo estás? — cu acelaşi î n ţ e l e s . ai vrea) şi s-ar p u t e a t r a d u c e literal p r i n „care vrei'". ceai temer a se teme temprano devreme tranquilo liniştit transeúnte m. cel puţin té m. A l t e o r i . pieton tratar de a încerca să. Tener que. aşa încît mimai verbul care exprimă acţiunea propriu-zisă se acordă cu subiectul Eu trebuie să citesc. ca şi p l u r a l u l său. Tendrás que (habrás de) terminar eso. Acest a d j e c t i v . în î n t r e ­ b ă r i . Ideea e x p r i m a t ă în r o m î neşte p r i n „ t r e b u i e " se p o a t e reda în spaniolă în m a i m u l t e feluri: 1. Notă: Semnalăm faptul că. De aceea. „trebuie" este de obicei inva­ riabil din punctul de vedere al persoanei (nu şi al timpului). în limba rcmînă. 10 145 . Noi trebuie să citim. cualquiera nu-si pierde s u n e t u l f i n a l : un hombre cualquiera como cualquiera de esas ¡rulas tengo que irme — t r e b u i e să m ă d u c .ni nici no obstante totuşi pena necaz pensar a gíndi pequeño mic próximo viitor quedar a rămîne rato moment salida plecare . avem de învăţat. p l u r a l : cualesquiera. să v r e i .. trecător. r ă m î n e n e s c h i m b a t ă . o o b l i g a ţ i e şi uneori u n proiect de r e a l i z a t : Trebuie să studiem. ieşire semana săptămînă siquiera măcar. S i n g u l a r : cualquiera. ce fel? De e x : ¿Qué tal fue la película? — Cum a fost filmul? ¿cómo te ha ido? — c u m ţi-a mers? (cum ai dus-o?) cualquier día — (în) orice z i . se apocopează î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : cualquier hombre orice (oricare) om cualesquier hombres orice oameni P u s d u p ă s u b s t a n t i v u l pe care îl d e t e r m i n ă sau folosit s i n g u r . indică o n e c e s i t a t e . Va trebui să termini asta. A d j e c t i v u l cualquiera (oricare) este u n c u v î n t compus d i n . ca p r o n u m e . Tenemos que (hemos de) estudiar. î n s e a m n ă cum?. p a r t e a a doua (quiera).

iar verbul care exprimă acţiunea respectivă rămîne invariabil (la infinitiv).i c o n ţ i n u t u l . o. In v o r b i r e a c u r e n t ă . haber de si construcţia haber que ' *.infinitivul (corespunzătoare cu haber de din l i m b a l i t e r a r ă ) : Tienes que estudiar este libro. — seară. d u p ă . Hay que (haber que la forma impersonală) indică o o b l i g a ţ i e . Según veo. Chiar acum. Trebuie citită această carte (fără să se specifice cine a n u m e trebuie s-o citească). Ca a d v e r b . Deber de — e x p r i m ă o presupunere. Ahora mismo. ' . Deber — a t r e b u i (indică m a i degrabă o datorie m o r a l ă decît o n e c e s i t a t e .a m i a z ă . d m care nu rezultă cine va fi a u t o r u l a c ţ i u n i i r e s p e c t i v e . Chiar azi. 2. este hombre muy instruido. Trebuie să citeşti c a r t e a ca să-i î n ţelea.infinitivul este o c o n s t r u c ţ i e folosită m a i m u l t în l i m b a l i t e r a r ă : han de leer. A c u m e t î r z i u . Cele două exemple de mai sus se vor traduce deci: Tengo que (he de) leer. a propósito — a p r o p o . Hay qne leer este libro. o datorie i m p u s ă de factori e x t e r i o r i ) : Debemos ayudar a nuestros amigos.. Trebuie să studiezi această carte. „ t î r z i u " : Ahora es tarde. acest om trebuie să fie foarte î n v ă ţ a t .In limba spaniolă s i t u a ţ i a e inversă: subiectul se acordă cu expresia „trebuie".trebuie" este construcţia personală tener que -f. debe de ser 4. cea m a i r ă s p î n d i t ă formă p e n t r u . fiindcă v e n i v o r b a . tarde f. Trebuie să-i ajutăm pe p r i e t e n i i n o ş t r i . constă în faptul că cea de-a doua este o construcţie i m p e r s o n a l ă . Tenemos que (hemos de) Haber de -]. no vale la pena — nu m e r i t ă osteneala. o necesítate imperioasă: Hay que leer el libro para comprender su contenido. o posibilitate: După cum văd. 146 înseamnă . Deosebirea de sens dintre esla misma tarde — chiar în seara aceasta. leer. Hoy mismo.

. în general ya se t r a d u c e p r i n „deja". Son las dos tomar el té — a bea c e a i u l ..s e . . más de la una y media — trecut de u n u şi j u m ă t a t e . acaban de dar las dos (tres. S p a n i o l i i .e un zăpăcit"? un zăpăcit. Prin u r m a r e nu t r e b u i e să confundăm formula ¿por qué? cu porque. care se t r a d u c e în r o m î n e ş t e p r i n t r .. Deci la întrebarea ¿Qué hora es? (Ce oră e?) se va r ă s p u n d e i n v a r i a b i l cu: Son las . son las dos — e ora d o u ă .. ) . (afară. de cazul cînd e ora u n u . p a t r u e t c .. p e n t r u a a r ă t a orele. se t r a d u c e p r i n „deoarece". 147 ..u n gerunziu: le vi caminar oyó hablar a sus amigos he îl văzui umblind a auzit pe prietenii săi vorbind aquí — i a t ă ...? Cum a d i c ă . las cuatro y pico — ora 4 şi ceva. ¿Como que.. ¿Cómo que "es un atolondrado"? 10* Amicul ăsta al tău Cum ..u n c u v î n t şi cu accentul tonic pe o ) . cuatro e t c . care se abreviază în son las. De e x e m p l u : Este amigo tuyo es un atolondrado. ? c u m aşa. Aceeaşi expresie se utilizează şi p e n t r u traducerea romînescului „poftim". R ă s ­ p u n s u l la această î n t r e b a r e este porque (scris î n t r .por favor — vă r o g . ¿por qué n e ce? (prepoziţie + p r o n u m e i n t e r o g a t i v ) . folosesc expresia „sînt o r e l e . cuatro etc. precis. dar las horas...? — Cum. b i n e î n ţ e l e s . en punto — fix. D u p ă verbele ver şi oír se foloseşte i n f i n i t i v u l .. a t u n c i se v a s p u n e : es la una).. dos.. .? E x p r i m ă m i r a r e a unei persoane în legătură cu o afirmaţie făcută de interlocutorul ei. tres. Această expresie se p o a t e completa cu p r o n u m e personale în a c u z a t i v : heme aquí líele aquí a la puerta henos aquí iată-mă iată-1 la uşă iată-ne ya es — deja e .. ven aproximarse — v ă d a p r o p i i n d u . .) — a d i n e a o r i a s u n a t de ora două (trei. " son las horas. . te rog. las dos menos cuarto — două fără u n sfert. a b a t e (a Es la u na suna) orele. „fiindcă" (conjuncţie).

no he comido. Gradul pozitiv este forma adjectivului care arată o însuşire a unui obiect oarecare. De exemplu: alto. sabía que debíamos salir — ştia că trebuie (trebuia) să plecăm. de inferioritate: Manuel es menos alio que Pedro. Gradul superlativ are două forme: I. Pedro de s u p e r i o r i t a t e : que Manuel y es más alto ínalt Antonio Manuel Pedro P e t r u e mai decít Manuel şi Anton. Cu această ocazie vom studia în continuare gradele de comparaţie ale adjectivelor: 1. Manuel este mai puţin înalt decil Petru. cînd se află înaintea ver­ bului se scrie fără accent. III. Manuel este tot atíl de înalt ca şi Anton. Observăm că în limba spaniolă amîndouă verbele sînt la ace­ laşi t i m p . fără să intervină vreun raport de compa­ raţie. darme prisa — să mă grăbesc.a eso de las cuatro y cuarto — cam pe la orele patru şi un sfert. Ex. adăugind articolul hotărît la comparativul de superioritate sau inferioritate al adjectivului 148 . Gradul comparativ are trei trepte: I. 3. r e 1 a t i v: el más alto (el menos alto) de. după cum vedem. No he comido Aun (todavía) aún (todavía).. Aún mai înseamnă uneori „chiar": Aun tus amigos saben eso. cuatro y veinte de la larde — patru şi douăzeci după-amiază. O expresie echivalentă cu darse prisa este şi tener prisa (a fi grăbit). interesante etc.: ¿Tienes prisa? Eşti grăbit? aún — încă (echivalent cu todavía). feo.. más interesante — mai interesant. rico. II. 2. Chiar şi prietenii t ă i ştiu asta. basta de — de ajuns cu. d e egalitate: Manuel es tan alto como Antonio. cel mai înalt (cel mai puţin înalt) dintre Se formează.

Cînd se compară două adjective care determină acelaşi pentru exprimarea c o m p a r a t i v u l u i de e g a l i t a t e se utilizează tanto. 2. Cîteva adjective au la s u p e r l a t i v u l a b s o l u t în -isimo o formă care se deosebeşte întrucîtva de forma lor n o r m a l ă : — cele terminate în -ble înlocuiesc acest grup de sunete cu -bil-: amable noble amabilísimo nobilísimo — cele care conţin în p e n u l t i m a silaba diftongul ue. U n om Această foarte înalt casă e foarte mare Note: 1. cuanto: Este libro caro. ( A r t i c o l u l e cel cerut adjectiv. aceasta se elimină: Un hombre altísimo. a r t i c o l u l r ă m î n e substantivului: el hombre más alto los periódicos más interesantes o m u l cel mai ziarele cele mai înalt interesante II. Dacă adjectivul se termină în vocală..respectiv. a b s o l u t care se formează prin două procedee: a) cu ajutorul adverbului muy (foarte): un hombre muy alto un om foarte înalt b) adăugind adjectivului sufixul —isimo şi acordîndu-1 în gen şi număr cu substantivul la care se referă. es tan interesante cuan substantiv. Esta casa es grandísima. s u b s t a n t i v u l determinat de cel mai înalt cea mai înaltă cei mai înalţi cele mai înalte înaintea Notă: Atunci cînd s u b s t a n t i v u l precedă adjectivul. îl contractă în o : îî! novísimo bonísimo fortisimo în -re sau -ro s c b i m b ă t e r m i n a ţ i a •isimo în — adjectivele t e r m i n a t e — érrimo: áspero misero salubre asp érrimo misérrimo salub érrimo 149 .. construcţia Această carte e tot atît de interes a n t a (pe) cît (e) de scumpă.) De exemplu: el más alto la más alta los m á s altos las más altas de .

química ( c h i m i e ) . Citiţi cu voce tare: Cine nu priveşte înainte. propoziţiile interogative (care nu cuprind decît prima parte a unei idei. \ De la mama mea.— cîteva îşi modifică şi rădăcina: pobre antiguo fiel sabio sagrado paupérrimo antiquísimo fidelísimo sapientísimo sacratísimo 3. quedar (a r ă m î n e ) . Tocmai pentru că la sfîrşitul unei idei (în scris. Quien no lia visto Granada. Şi adverbele pot fi trecute. la punct) se coboară vocea. prin toate gradele de comparaţie. 'Quien adelante no mira. B . adică la virgulă se ridică vocea. prin ritm şi intensificarea vocii. iar la punct se coboară: Cuando no tenían libros. quieto ( l i n i ş t i t ) . alquiler m. atrás se queda. (chirie). Pronunţaţi următoarele cuvinte: paquete m. foarte asemănătoare cu cea romînească: ¡Muy hermosa es esta cosa/N^ Foarte frumoasă-i casa asta! 150 . Propoziţiile exclamative sînt caracterizate printr-o curbă des­ cendentă şi o nuanţare a cuvintelor. mergeau la bibliotecă. rămîne în urmă. /< acudían a la biblioteca. în aceleaşi condiţii cu adjectivele. ( p a c h e t ) . urmînd să fie completate prin răspuns) se caracterizează printr-o ridicare finală a vocii: ¿De dónde sabes esto?/* De unde ştii asta? La răspuns coborîm vocea la sfîrşit: De mi madre. Notă: In general. intonaţia frazei în limba spaniolă se aseamănă cu cea din romînă. \ Cînd nu aveau cărţi. Quintín (nume p r o p r i u de b ă r b a t ) . Cine n-a văzut Granada. n-a văzut nimic. quinquenal (cincinal). no ha visto nada. De exemplu: tarde tîrziu más tarde mai tîrziu muy tarde foarte tîrziu tales — astfel de EXERCIŢII DE FONETICA A.

tren. . Iată pe prietenul meu. nu merită osteneala. Nu. 24. Trebuie să ştim orice cuvînt care ne interesează. 19. 16. E două şi j u m ă t a t e . Vinul de Malaga e faimos în toată lumea. trebuie să luăm trenul chiar în seara asta. Trebuie să fie foarte b u n . iar cel albastru este mai mic. dar. Uşa este mai înaltă decît fereastra. 10. 20. 2 5 . 3 . aud vorbind. Să se traducă în limba spaniolă următoarele propoziţii: 1. E tîrziu. Trebuie să mă duc să cum­ păr biletele de. ¿Dónde ha visto la hora de salida del tren? ¿A quién pregunta Pedro la hora exacta? ¿Cómo contesta el transeúnte y cuál es su respuesta? ¿Con quién h a b l a n los dos amigos después? ¿Dónde iba Andrés? ¿Quién espera a Antonio en su casa? ¿Por qué tiene t a n t a prisa Antonio? 5 7 . Creionul negru este lung. Unde este? 2 1 . Ce oră e? 4. 22. 17. cu cuvintele din text. După cum văd. De ce să-1 întrebe? 14. Sase răspundă. 5. 15. 12. încă nu-1 văd apropiindu-se. 1 1 . 8. este mai puţin înalt.EXERCIŢII 5 6 . Cartea albastră este mai mare decît cea galbenă. fereastra nu este atît de înaltă ca uşa. Scaunul este tot atît de înalt ca şi masa? 23. Acum e tîrziu. E patru fără un sfert. E trei fix. O să beau un ceai. la următoarele întrebări: ¿Dónde tiene que ir Antonio? ¿Qué debe t o m a r para ir a Yasi? ¿A qué hora tiene tren? . la ce oră pleacă trenul? 18. Vă rog. De ce nu-1 întreabă Quintín pe acest om ce oră este? 1 3 . 6. E ora u n u şi un sfert. 2. 9. 7. Pentru că trebuie să ştie asta.

Rosa saltó inmediatamente de la cama y poco después las dos hermanas estaban ya en camino.L E C Ţ I A 22 Ultima dintre cele patru litere spaniole inexistente în alfa­ betul romîn este eh. ieche / . copil Cînd eh este urmat de o altă vocală decît e sau i. Rosa estaba mirando como se peinaba su hermana mayor y. le preguntó: — María. algo misteriosamente. Sentada en la cama. noapte lapte chispa chico] seînteie] m i c u ţ . Los cálidos rayos del sol. eh nu se separă). atunci este scurt (c) ca în cuvintele romîneşti „baci". porque esta mañana debo ir a un lugar — respondió ésta. Deşi grafic este reprezentată de două semne. ¿por qué te has levantado tan temprano y por qué te has vestido con tanto cuidado? — Pues. De exemplu: noche / . habían despertado a Rosa. eh este considerată" o singură literă (la despărţirea în silabe. situată deci între c şi d. „ciulama": mucho muchacho muchacha percha chocolate m. „ciorap". mult băiat fată cuier ciocolată derecho cuchara íecho enchufe m. que penetra­ ban por la ventana. Litera eh redă sunetul c rominesc înainte de e sau i din cuvintele „cer" sau „cinci". Pero te invito a venir conmigo. Este cea de-a patra literă a alfabetului spaniol. drept lingură tavan priză luptă ¿ucha UN PASEO POR EL PARQUE Era un día de asueto. muy curiosa. —• ¿Qué lugar? ¿Adonde vas? ¿Con quién te encontrarás? — Por el momento es un secreto. 152 .

cisnes y pelícanos. En el parque había encontrado siempre a sus amigas. lobos. las aves: palomas. liebres. Un grupo de muchachas saludaron a Rosa y a María. ardillas y varios otros. ciervos. Rosa estaba muy contenta. 153 . Ahora esperaba tener tiempo para echar una mirada también a algunos animales que viven en un lugar aparte: osos. — ¿Todavía no te das cuenta? Nos vamos al parque. chicas ! ¡ Rienvenidas al parque ! Eran las compañeras de escuela de María que se habían puesto de acuerdo con una de sus profesoras para pasar el domingo paseando por el parque. desde luego. — ¡ Hola. los árboles. con el fin de aprender los nombres de varias plantas y. Le gustaba mucho pasear por el parque. para divertirse. faisanes. que Rosa ni siquiera observó que ya habían entrado en el parque. monos. pavos reales. Pensar en todo aquello era tan interesante.— María. ¿ni siquiera ahora me explicas cuál es el lugar dónde tenemos que ir? — preguntó ansiosa Rosa. las fuentes de agua que chorrean alegremente y las barcas que flotan sobre el lago. zorras. contemplar los canteros con flores.

E s t o no es u n a h u e r t a sino u n p a r q u e . c h i q u i t í n a . PALABRAS NUEVAS abeto brad álamo plop albaricoque m. — Pero éstos que están d e l a n t e . —• Me sorprende m u c h o que no te guste u n n o m b r e t a n l i n d o . — Sí. c a n t a d a en t o d a s las poesías y que exhala uno de los perfumes m á s exquisitos del m u n d o . rond ciervo cerb cisne m. — P u e s . — ¡ No debes cortar las flores del p a r q u e ! E s t á p r o h i b i d o .María a d m i r a b a sobre todo las rosas y . ¿no son perales? — N o . Vamos a dar ahora u n a v u e l t a por t o d o el p a r q u e . — L á s t i m a . no me q u e d a más q u e e s t u d i a r la b o t á n i c a — se resignó Rosa. sauces. strat. distins faisán m. Cuando estudies u n poco de botánica sabrás m u y bien cuáles son los árboles frutales. — No estoy c o n t e n t a de tener u n n o m b r e de flor — contestó u n poco enfadada R o s a . v e r d a d e r a m e n t e tiene u n olor s u a v e . repaos aTe /. coleg chica fată (mică) chiquitín. Rosa ! Es u n a flor espléndida. -ă chorrear a ţîşni despertar(se) a (se) deştepta. E n la h u e r t a comerás las frutas sin saber cuál es un a l b a r i c o q u e o un melocotón. — E s t á s h a b l a n d o t o n t e r í a s . unde exhalar a exala. opinó que era m u y l i n d o . son o l m o s . fresnos. — No p e r d a m o s más el t i e m p o . n i ñ a . fazan flotar a pluti (se) 154. — ¿Y esos árboles t a m p o c o d a n frutas? — ¡ Claro que n o . ¡ Nó te das c u e n t a . p l á t a n o s . caisă algo puţin ansioso nerăbdător ardilla veveriţă asueto concediu. ¿las v e r d u r a s no se sacan de aquí? — N o . Cortaré de a q u í u n r a m o de rosas para m i m a d r e . trezi divertirse a se distra echar a arunca encontrarse a se întîlni endonde în care. . en d o n d e h a y s o l a m e n t e flores. -ina micuţ. P e r o . a răspîndi exquisito ales. robles. como éste era el n o m b r e de su h e r m a n a . — Creo que sabré t o d a s estas cosas después de v i v i r un verano en una h u e r t a . lebădă cortar a tăia compañero tovarăş. ésos no son árboles frutales ! — ¿Qué clase de árboles h a y aquí? — H a y t i l o s . pasăre barca barcă cálido cald cantero răzor. álamos y a b e t o s . llosa.

echivalent cu esto şi eso. perder a pierde perfume m. piersica mirada privire mono m a i m u ţ ă olmo u l m olor m. a aşeza tilo t e i tontería prostie vuelta r a i t ă . a scoate s a u c e m. constituind o însuşire esenţială a lor): los países cálidos (ţările calde). unei încălziri): agua caliente (apă încălzită. aplausos calurosos (aplauze călduroase). s t e j a r . caluroso — călduros. Pentru noţiunea de „cald" mai există cîteva cuvinte. p ă r (pom) livadă . Substantivul caldo. — în expresia: tengo calor (mi-e cald). calor m. miros opinar a fi dé părere pasear a se plimba pavo real p ă u n pelícano pelican penetrar a p ă t r u n d e peral m. pensar en — a se gîndi la. iepure melocotón in. aceea. darse cuenta — a-şi da seama. caldă). acest verb apare la infinitiv. t u r zorra vulpe ANÁLISIS DEL TEXTO cálido — cald (în cazul obiectelor a căror căldură e permanentă. cum ar fi: caliente — cald (în urma . no te das cuenta — nu îţi dai seama. 155 . are în limba spaniolă sensul de „supă". Verbul pensar se construieşte întot­ deauna cu prepoziţia en (în acest sens se poate consulta lista de verbe de la sfîrşitul manualului). liebre / . salcie sentar a sta. fîntînă huerta grădină de zarzavat. sacar a l u a . Pronume demonstrativ neutru. In textul de mai sus. el sol nos da calor (soarele ne dă căldură). buchet resignarse a se resemna responder a răspunde robie m. care ne-ar putea induce în eroare datorită asemănării lui cu adjectivul romînesc „eald". estaban ya en camino — se şi aflau pe drum. In legătură cu demonstrativele trebuie să precizăm două situaţii: 1) înaintea unui substantiv avem de-a face cu adjective demon­ strative . parfum plátano p a l t i n por prin prohibido interzis ramo r a m u r ă .fresno frasin frutal fructifer fuente / . aquello — acele lucruri. dar poate fi tradus printr-un substantiv: gîndul la.

^Lceí (acest) scaun este oct (lîngă tine sau lîngă noi). ése. ésos. Estos hombres y aquéllos. Esa silla está ahí. fiind la o m a r e d e p ă r t a r e . ésas. Aquella silla está allí. I a t ă a c u m t a b e l u l c o m p l e t al adjectivelor demonstrative: Singular este libro esta casa ese libro esa casa Masculin aquel libro estos libros Feminin aquella casa estas casas Plural esos libros esas casas aquellos libros aquellas casas din Adjectivele d e m o n s t r a t i v e este şi ese le c u n o a ş t e m încă lecţia 6 .2) izolate. ésa. aquéllos demonstrative: Plural Care-i cartea lui? — ^4ceea. în general. Ce film e acesta? 156 . Avem deci de-a face cu t r e i Esta silla está aquí. Este. situaţii: ylcest scaun este aci (lingă mine). ese şi aquel pe care le-am î n t î l n i t ca adjective demon­ s t r a t i v e . ésa. eso. Oamenii aceştia şi aceia. aquello — éstas. obiectele ce se află la o m a i m a r e d i s t a n ţ ă de v o r b i t o r i sau care nu se află in c î m p u l lor v i z u a l . ne r ă m î n e de s t u d i a t a c u m doar aquel (aquella). adică p o t înlocui u n s u b s t a n t i v . ¿Cuál es su libro? — Aquél. ¿Es ésta la casa de tu hermano? No. aquél Feminin ésta. E x e m p l e : Creo que é3te es el libro que buscabas. sînt pronume demonstrative şi înlocuiesc s u b s t a n ­ tivele. Scaunul aceia este acolo (departe). ele p r i ­ mesc accent grafic pe vocala t o n i c ă (vezi lecţia 9 ) . aquéllas éstos. p e n t r u a p u t e a fi d e o s e b i t e . Aquel (acela) i n d i c ă . î n acest caz. pot fi u t i l i z a t e şi ca p r o n u m e . ¿Qué pelicula es ésta? Pronumele Singular Masculin éste. aquélla Neutru esto.

x se pronunţă mai totdeauna ca în romîneşte: (próximo.. la. ¿Qué significa eso? Eso rio puede ser.. în cazul cuvintelor care încep cu ex-. şi trei timpuri compuse: Perfecto.Forma neutră nu se referă la un substantiv. Imperfecto (cu două forme). Subjonctivul are în limba spaniolă trei timpuri simple: Presente. pe­ care-l ai în m î n ă . Este periódico y el que tienes en tus ínanos. se pot auzi următoarele pronun­ ţări: dacă este urmat de o consoană se pronunţă s (exquisito. esperto. Ziarul acesta şi acela (cel). ci la o propoziţie sau lá o gîndire exprimată anterior: ¿Qué es esto? — Es un libro. ¿Cuándo ocurrió aquello? Ce-i asta. e l . în vorbirea curentă. lucrul ăsta? — O carte. al verbului estudiar). cu sens de viitor. ex-abogado1). Uneori însă. estudies — o să studiezi (subjonctiv prezent. persoana a doua singular. Timpurile compuse se formează cu ajutorul timpurilor simple ale modului subjonc­ tiv al verbului haber. Cînd s-a î n t î m p l a t acel fapt? Sau cazul din textul acestei lecţii: Pensar Notă. este urmat de o vocală sau de h se pronunţă gs (examen.. Pluscuamperfecto şi Futuro perfecto. los. expuesto. cînd sînt u r m a t e de de sau que: Este cuaderno y el de mi hermana.). In această lecţie ne vom ocupa doar de subjonctivul prezent al verbelor regulate. Acest caiet şi acela (cel) al soret mele. Acest om şi acela (cel) de pe s t r a d ă . se habían puesto de acuerdo — căzuseră de acord. acest lucru?' Asta nu poate fi. Futuro. sobre lodo — mai ales. Ce înseamnă aceasta. nu se poate. 157 . Gîndul la toate acele lucruri. exhala — emană.. exacto. experto se rostesc deci: escbisito. desde luego — bineînţeles.. Prefixul ex-.: Pronumele demonstrative sînt s u b s t i t u i t e de: en todo aquello. La infinitiv: ponerse de acuerdo — a cădea de acord.. despărţit prin linioară de c u v î n t u l care urmează. Ese hombre y el de la calle. de bună seamă. înseamnă „fost": ex-abogado — fost a v o c a t . dacă x. las. máximo).

a I I . în general. adică teng-.a . a i n d i c a t i v u l u i prezent face quepo şi la subjonctivul prezent face quepa.Conjugarea I cante eu să chit cantea t u să cînţi cante el să ciute caníemos noi să c î n t ă m cantéis voi să cîntaţi canten ei să cînte Observaţii: Conjugarea a 11-a venda să vînd vendas să vinzi venda să vîndă vendamos să vindem vendáis să v i n d e ţ i vendan să vîndă Conjugarea a IlI-a viva să trăiesc vivas să trăieşti viva să trăiască ('leamos să t r ă i m viváis să t r ă i ţ i vivan să trăiască 1. salir. m u l t e verbe neregulate formează sub­ j o n c t i v u l prezent de la persoana I singular a i n d i c a t i v u l u i prezent. quepas etc. traer. a t u n c i cînd aceste verbe prezintă n e r e g u l a r i t ă ţ i la această persoană. : haga. Alt e x e m p l u : caber la pers. pentru a se •evita confuziile cu prepoziţia de. oír.a şi a I l I . dé. I sing. valer e t c . Verbele care prezintă alte n e r e g u l a r i t ă ţ i la acest t i m p şi mod nu sînt decît d o u ă : saber sepa vaya sepas vayas sepa vaya sepamos vayamos sepáis vayáis vayan sepan Verbul dar capătă la subjonctiv prezent accent: dé. v a l g a . 2. Deci. oiga.a au aceleaşi t e r m i n a ţ i i la subjonctiv. des. I.a ) : cante Verbele Estar esté estés esté estemos estéis estén Notă: Verbele ser şi haber sînt neregulate la subjonctiv prezent. iar a la conj. F a c subjonctivul prezent ca tener o serie de verbe cum ar fi: hacer. Verbul tener a r e ca rădăcină a subjonctivului prezent aceeaşi rădăcină pe care o avea la persoana I singular a i n d i c a t i v u l u i prezent. salga e t c . în sensul că vocalele de m a i sus se schimbă între ele (e trece la conj. ponga. Conjugarea a I i . t r a i g a . Ştim că la infinitiv conjugarea I are în t e r m i n a ţ i e vocala a. poner. p u t e m spune că. vocala e : cantar vender Observăm că la subjonctiv s i t u a ţ i a se inversează. iar con­ j u g a r e a a I i . venda î n felul următor: Haber haya hayas haya hayamos hayáis hayan a u x i l i a r e fac s u b j o n c t i v u l p r e z e n t Ser sea seas sea seamos seáis sean Tener tenga tengas tenga tengamos tengáis tengan 158 .

înlocuind un substantiv: de obicei se f o l o s e ş t e ca p r o n u m e .. cu cuvintele din ¿Por qué se ha levantado t e m p r a n o María? ¿Dónde se fueron las dos hermanas? ¿Por qué le gustaba a Rosa ir al parque? ¿Cómo fueron saludadas las dos hermanas por las camaradas de escuela de María? 159 . EXERCIŢII 5 8 . Să text: se răspundă la următoarele întrebări. Acelaşi c u v î n t — vuelta f i g u r e a z ă şi î n e x p r e s i a dar vuelta a.. O m u l care strigă. se t r a d u c e d e o b i c e i p r i n que: El hombre que grita. ¿Qué libro es el tuyo? ¿En qué casa vives? más que — d e c î t . f o l o s i t c u v a l o a r e d e i m p e ­ r a t i v n e g a t i v (ca î n l i m b a r o m î n ă ) : ¡ No cantes ! (tú) ¡ No vendáis! i No salgamos así! să nu c î n ţ i ! (nu cînta !) să nu v i n d e ţ i ! să nu plecăm astfel! S ă n u se d e d u c ă d i n c e l e s p u s e m a i s u s c ă i m p e r a t i v u l a f i r m a t i v se o b ţ i n e s u p r i m î n d a d v e r b u l d e n e g a ţ i e no. — a da o r a i t ă p r i n . F o r m a r e a i m p e r a ­ t i v u l u i propriu-zis o v o m studia într-una din lecţiile u r m ă t o a r e . — a î n c o n j u r a . Lástima 1 Claro que no (sí) Vamos a.. P ă c a t ! Ce păcat ! (De) sigur că nu (da). dar una vuelta por. . î n a i n t e d e a t r e c e la e x e r c i ţ i i . ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es la casa en que vives? Cînd „ c a r e " este folosit ca a d j e c t i v r e l a t i v .. bine ai v e n i t .. .. Hai să. Bun v e n i t . Care carte este a t a ? î n care casă locuieşti? şi n u no perdamos más — să n u m a i p i e r d e m . Este interzis. Está prohibido. deci î n s o ţ i n d î n l o c u i n d u n s u b s t a n t i v . A c e s t a e s t e d e f a p t s u b ­ j o n c t i v u l p r e z e n t la f o r m a n e g a t i v ă . Sabrás cuál es mi amigo.cual — c a r e ( p l u r a l : cuales). e b i n e să m e m o r a ţ i c î t e v a e x p r e ­ sii u z u a l e din t e x t : Bienvenido.

2. îţi voi da cărţile pe care le-ai văzut la mine pe masă. aceea (aquél). Nu. Pentru ca să iii mulţumit. 22. 17. Nu-mi dau seama. Seara mă spăl cu apă caldă. Să nu vindeţi aceste cărţi! 12.¿Para qué se habían encontrado? ¿Qué opinó Rosa de su nombre? ¿Por qué no se cortan las flores del parque? • ¿De dónde se. 5. 18. 15. sacan las verduras? ¿Qué clases de árboles hay en un parque? 5 9 . Am mîncat o ciorbă bună de legume. Bineînţeles. . comer. 21. vei fi mulţumit. Să nu mergi la acest doctor. haber. Ge fel de arbori fructiferi sîiit în ţările calde? 6. 4. Care este cartea pe care o citeşti? 16. Pe un lac mare pluteau multe bărci. 19. ne veţi auzi. 6 0 . Să nu-ţi fie frică. 20. Cînd o să eîntăm. Sigur că da. Să se conjuge la prezent Subjonctiv v e r b e l e : buscar. Pentru că studiez toată ziua. Cartea pe care o citesc este aceasta. 8. Trebuie să ne gîndim şi la această chestiune. 7. De ce nu-ţi place să cînţi cu mine? 3. îmi va face plăcere (agradar) să faci o plimbare cu mine prin parc. 13. Cum este timp frumos. escribir şi ir. 14. Să se traducă în limba spaniolei: pre­ 1. 11. 9. 10. Cred că acestea (¿se) sînt cărţile care te interesează. Cînd ai să ştii două sau trei limbi. guntar. hacer. Să nu mîncăm nimic în seara aceasta.

Pero Pedro no se limita a asistir puntualmente a las clases sino que dedica también dos o tres horas. formando así un mundo estudiantil. Algunos de ellos son aficionados a la filatelia y aprovechan estas cartas para intercambiar sellos nuevos. Los sábados por la larde va a la Casa de los Estudiantes donde tienen lugar reuniones o veladas literarias. 11 — învăţaţi limba spaniolă 161 . Ahora. con quienes se cartea frecuentemente. Pedro tiene. después de visionadas. de este modo. Muchas veces se presentan allí obras cumbres de la cinematografía mundial que van precedidas de vina explicación y. la Unión Soviética y en 5 ó 6 otros países del Asia y el África. Son estudiantes como él y se comunican. actualmente. todas las cosas que consideran útiles que se sepan o que son dignas de saberse por doquier. así como las respectivas reglas gramaticales. casi todos los estudiantes de Latinoamérica están interesados en aprender el rumano y absolutamente todos los estudiantes del mundo. muy bien los dos idiomas. De cuando en cuando asiste a los espectáculos o a las películas habladas en español y ruso para acostumbrar su oído a estos idiomas.LECŢIA 23 VIDA DE ESTUDIANTE Cuando era escolar. Como es sabido. revistas y periódicos en español y ruso. ya estudiante en el Instituto de Idiomas. Pedro estudiaba un poco de todo. a estudiar y leer libros. algunos amigos en América Latina. comprende todos los textos de lectura de los manuales. los estudiantes de todas partes del globo se consideran unidos en una familia. seguidas de discusiones que siempre instruyen y enriquecen a quienes en ellas participan. mediante sus carias. cada día. se interesan en saber lo máximo posible sobre Rumania. Le gustan muchísimo estos idiomas y. De esta manera no cabe la menor duda que Pedro conocerá. dentro de poco. No falta nunca a las clases y es muy aplicado en las horas de curso y seminarios. se ocupa seriamente de dos lenguas: el español y el ruso. otros quieren aprender: así. con quienes se escribe Pedro.

un medio auxiliar para el estudio más profundo de una lengua. qué progresos se han logrado en la ciencia y la técnica. en tales misivas. del arle y de la cultura de esos países. al mismo tiempo. curent crearse a se crea cumbre / . scrisoare mundial mondial ocuparse a se ocupa oído ureche . PALABRAS NUEVAS acostumbrar a obişnui adelante înainte aficionado a m a t o r averiguar a descoperi. t ă r î m película film rasgo t r ă s ă t u r ă regla regulă reunión / . t i m b r u seminario seminar serio serios significar a însemna velada serată 162 . Pedro ve cuáles son los rasgos caracte­ rísticos de la vida del pueblo respectivo. correo. de modo que tales cartas unen lo útil a lo agradable. En el plano mundial. En estas interesantes cartas. for­ mándose así una idea sobre estos estudiantes que no ha visto nunca. esto significa un paso dado adelante en el camino de los intercambios culturales y del entendimiento entre los pueblos. cai'acter cartearse a-şi scrie scrisori.. En nuestros tiempos se han creado. auz ordinario obişnuit plano p l a n . en todos los países del mundo. no hay nada de lo corriente o de lo banal que existe de costumbre en la mayoría de las cartas ordinarias. club comprender a înţelege correo poştă corriente obişnuit. escritas sincera y abiertamente. cómo viven los hombres y varias otras cosas interesantísimas. reuniune reunir a reuni sábado s î m b ă t ă s e l l o marcă. Pedro averigua lo bueno y lo interesante del carácter de cada corresponsal suyo. şcolar. elev escribirse a coresponda estudiantil studenţesc faltar a lipsi frecuente frecvent limitarse a se limita mayoría m a j o r i t a t e manual ni. Además. siendo un factor importante en la vida de un estu­ diante y. a verifica camino d r u m carácter m. culme curso curs desarrollo dezvoltare duda îndoială enriquecer a îmbogăţi entendimiento înţelegere escolar m. m a n u a l mediante p r i n (intermediul) medio mijloc menor m a i mic misiva misivă.. a coresponda club m. en el desarrollo de la industria. clubs que reúnen a estos amigos por.En sus cartas.

Ya nadie la admira. Ya lo creo. dacă nu mă mai întrerupi. „ d e m u l t " . 4 . Ştiu eu bine că n-ai să-mi scrii. „ m a i t î r z i u " . Yasé yo que tú no me vas a escribir. cu u n verb la v i i t o r înseamnă „peste p u ţ i n t i m p " .ANÁLISIS DEL TEXTO un poco de todo — cîte p u ţ i n din t o a t e . se t r a d u c e p r i n „ m a i " (şi Nu-i mai face plăcere să-i vadă. „ î n d a t ă " . si ya interrumpes. voy. Eu am şi citit această carte (demult). Nimeni n-o mai admiră. Vor merge o dată şi o dată. „o d a t ă şi o d a t ă " : Ya irán. „ ş i " : Au (şi) mîncat deja. „ a t î t t i m p c î t " : Ya que tú no escribes esta carta. „ b i n e î n ţ e l e s " . ya se traduce prin „mai" înainte"): no me O să-ţi explic totul. n e g a ţ i e . Ya leí este libro. plec (chiar) acum. „desigur". 163 . „fără î n d o i a l ă " .u n a d i n lecţiile p r e c e d e n t e . 2 . pe care l-am m a i î n t î l n i t î n t r . ya estudiante — (fiind) deja s t u d e n t . Ya no sé. „ d a t fiind că". Notă: Dacă pe lîngă negaţie (cu sensul de „de aici Te explicaré todo. însemnează. ya que se t r a d u c e p r i n „deoarece". d u p ă c u m a m a r ă t a t . „la t i m p u l p o t r i v i t " . „ î n t r u c î t " . 11* Se vedea cît de colo că nu ştia să vorbească în public. „cît de colo". p u t î n du-se t r a d u c e în limba r o m î n ă prin diferite a d v e r b e sau locu­ ţ i u n i c a : „fireşte". scrisoare. dacă nu-mi mai dictezi atît de repede. „o d a t ă ce". însoţit de no sau de a l t ă exclude pe más): Ya no le gusta verlos. Escribiré todo. Merg. Dat fiind că tu nu scrii această la escribiré yo. Nu mai ştiu. folosit cu un v e r b lâ t i m p u l p r e z e n t . no me Voi scrie totul. 3 . se t r a d u c e p r i n „ a c u m " . „în c u r î n d " . „ i m e d i a t " . „fără î n t î r z i e r e " : Ya Ya han comido. 6. uneori serveşte p e n t r u a î n t ă r i sensul u n e i e n u n ţ ă r i . Cred şi eu. si ya dictas tan de prisa. o voi scrie eu. „ b i n e " . se mai află si un sí. cu u n verb la t i m p t r e c u t î n s e a m n ă „deja". „ c h i a r a c u m " . 5. „ ş i " : Ya se veía que no sabía hablar en público. în p r i m u l r î n d „ d e j a " : In funcţie de c o n t e x t el se t r a d u c e însă şi p r i n a l t e adverbe sau l o c u ţ i u n i a d v e r b i a l e : 1. A d v e r b u l ya.

în general. clasă. Verbul caber prezintă o serie de neregularităţi în conjugare: — la persoana I singular a indicativului prezent face: quepo (eu încap). este de genul masculin. los sábados — în fiecare sîmbătă (textual — sîmbetele) cabe—încape. Pentru aceeaşi noţiune am mai întîlnit în lecţiile precedente termenul la lengua española. „limba romînă" se poate traduce astfel: — la lengua rumana — el habla rumana — el idioma rumano. limba spaniolă.. — la viitor pierde pe e din terminaţia infinitivului: cabré.la perfectul simplü se conjuga astfel: cupe. repetat „cînd. vendré. cînd".. se traduce prin „fie. De la această persoană se formează şi subjonctivul prezent: quepa. caben. In spaniolă avem trei posibilităţi de a denumi o limbă. 164 . cabe. -ta — în majoritatea lor de origine greacă — sînt de genul masculin. ţie în a l t u l . cînd a l b . — fel. cupo. uneori. în cazul nostru „curs"'. De exemplu. î n p r o p o z i ţ i e . ca la orice verb regulat: cabes.7. cupieron. —. cuvintele cu terminaţiile -ma. el el el el el problema diploma sistema drama poema problema diploma sistemul drama poemul el el el el el teorema enigma cometa planeta poeta teorema enigma cometa planeta poetul el español — spaniola. cabéis. quepas etc. cupiste. cupisteis. v o i v e n i . idiom). menor — mai mic. în restul conjugării nu prezintă alte neregularităţi. cupimos. ya blanco. cabemos. Fie într-un fel. Ya de un modo. categorie. cabrás etc.. deşi se termină în a. în treacăt. Cuvîntul idioma (limbă. Ya negro. Celelalte persoane ale indicativului prezent se formează de la infinitiv. Observaţie: Cînd negru.. că pequeño şi grande fac comparativul de superioritate neregulat: menor şi mayor. ya de otro. Instituto de Idiomas— Institut de limbi străine. ya cu sens t e m p o r a l (deja) poate sta a t î t înaintea cît şi în u r m a v e r b u l u i . Remarcăm. clase f. avînd aceeaşi v a l o a r e : Ya he comido — He comido ya. care prin eliminarea cuvîntului idioma dă forma prescurtată: — el rumano (forma cea mai uzitată). fie".

— verbe care suferă alterări în timpul conjugării după o anumită regulă (huir—huyo. iieregularităţi" specifice. ir etc. quienes ( — p l u r a l u l p r o n u m e l u i r e l a t i v quien) — c a r e .. S i n o n i m cu próxi­ mamente (în c u r î n d ) . se poate spune şi: El amigo que visité ayer era muy simpático. se u t i l i ­ zează. (Deşi. corespunzător r o m î n e s cului „ c a r e " .) 165 . poder —puedo. tip . huyes..conocerá — va cunoaşte. A l t e r a r e a pe care o p r e z i n t ă v e r b u l conocer (şi ca el t o a t e verbele t e r m i n a t e în -acer. şi -ucir) este a p a r i ţ i a literei z î n a i n t e a lui c final din r ă d ă c i n ă oridecîte ori acesta este u r m a t d e a sau o. Verbul conocer a p a r ţ i n e u n u i g r u p de verbe care p r e z i n t ă a n u m i t e ) .. A l u n e i cînd este v o r b a însă de p e r s o a n e .face parte conocer. Conjucţia o (sau) cînd stă î n t r e cifre t r e b u i e a c c e n t u a t ă p e n t r u a nu fi confundată cu o. -ecer.). estar^ tener. dentro de poco (tiempo) — p e s t e p u ţ i n ( t i m p ) . -ocer. v e r b u l conocer este r e g u l a t . pueda) şi se pot deci cate­ gorisi în grupe precise: diftongate. veintidós.. în conversaţie. E s t e cazul să s e m n a l ă m aici că verbele din l i m b a spaniolă se p o t î m p ă r ţ i . — verbe neregulate (ser. i a t ă lista numerelor c a r d i n a l e p î n ă la 100: 17 diez y siete 34 treinta y cuatro 9 nueve 1 uno 18 diez y ocho 40 cuarenta 2 dos 10 diez 19 diez y nueve 50 cincuenta 11 once 3 tres 20 veinte 60 sesenta 4 cuatro 12 doce 21 veinte y uno 70 setenta 5 cinco 13 trece 22 veinte y dos 80 ochenta 14 catorce 6 seis 23 veinte y tres 90 noventa 15 quince 7 siete 30 treinta 100 ciento 16 diez y seis 8 ocho Notă: Numeralele cardinale de la 16 la 29 inclusiv se pot scrie într-un •cuvînt: dieciséis. m a i corect.. De e x e m p l u : Indicativ prezent conozco (cunosc) conoces conoce etc.. ó ó 6 — cinci sau şase.. (Dintr-o astfel de grupă -incoative.. Am î n v ă ţ a t în lecţia t r e c u t ă p r o n u m e l e cual. comer. puedes. Subjonctiv conozca conozcas conozca prezent conozcamos conozcáis conozcan La celelalte t i m p u r i . vivir). în: — verbe regulate (tomar. din p u n c t de vedere al flexiunii lor.^. Deoarece p î n ă a c u m nu a m î n t î l n i t decît vreo cîteva n u m e r a l e .pedir". Verbele de acest t i p sînt cunoscute în unele g r a m a t i c i sub d e n u m i r e a de verbe incoative. tip .huir" etc. p r o n u m e l e quien: El amigo a quien visité ayer era muy simpático. veintinueve.

care capătă. lo máximo posible — cît mai mult posibil. In fraze interogative. quien primeşte un accent pe vocala tonică (ca şi como. Dacă este vorba de mai multe persoane. como él — ca şi el. como lú etc.Comparaţi acum: No sé quién es el director (persoană). In limba spaniolă însă. datorităi lui.): ¿Quién eres tú? ¿Sabes quiénes son esos hombres? Tot în propoziţii interogative. ' Cine umblă rău. mal acaba. valoare de substantive abstracte. como este urmat de un pronume în nominativ (como yo. curent bun rău folositor. donde etc.^. expresia „ca şi" este urmată de un pronume v în acuzativ (mine. u t i l u l p l ă c u t . Este interesant de semnalat faptul că. No sé c u á l será el resultado (lucru). de este modo (de esta manera) — în felul acesta. que. tine etc. în limba romînă. se foloseşte pluralul lui: Yo sé quienes son esos hombres. entre él y yo (între el şi mine). revine s c u m p 166 . tú y yo (tu şi cu mine). termină rău. cuando. quien se traduce prin „al cui" (ştim că în propoziţii afirma­ tive al cui = cuyo). según yo (după mine). máximo — cel mai mare. salvo tú (in afară de tine). posibilul în curs. Deosebiri de acest fel mai există şi în alte cazuri*. Superlativul adjectivului grande. dacă este însoţit de prepoziţia de. De exemplu: lo lo lo lo lo lo lo lo posible corriente bueno malo útil agradable prohibido barato es caro ceea ceea ceea ceea ceea ceea ceea ceea ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce e posibil. ¿De quién es esta cartera? A cui este această servietă? como es sabido — după cum se ştie. în limba spaniolă mai există şi un articol neutru — Io (fără plural) — folosit în următoarele cazuri: — cu adjective sau participii trecute. In afară de articolele învăţate încă din primele lecţii. De cele mai multe ori quien corespunde ca sens pronumelui relativ-interogativ romînesc „cine": Quien mal anda. plăcutul interzis ieftin.).

Tu ştii engleza. Debes de estar muy cansado. A m v ă z u t î n t r . formándose — formîndu-şi. Ceea ce se învaţă bine nu se uită. s-a m a i v o r b i t şi în lecţia 8. eu (o ignor) n-o ştiu. Lo mío y lo luyo. Am citit ceea ce ai scris. — î n a i n t e a p r o n u m e l o r posesive mío. Trebuie să a t r a g e m însă a t e n ţ i a că locul silabei tonice se p ă s t r e a z ă .: Al meu şi al tău. Acelaşi lucru se î n t î m p l ă şi cu p r o ­ n u m e l e care însoţeşte u n gerunziu.\ —ţ. ceea ce face necesară prezenţa a c c e n t u l u i grafic pe silaba t o n i c ă : buscando viendo buscándola viéndolos căutînd-o văzîndu-i la arte — Acest s u b s t a n t i v este m a s c u l i n la singular şi feminin p l u r a l : el arte moderno—las artes plásticas. aşa c u m a m v ă z u t în lecţia t r e c u t ă . Ceea ce. despre Io. In acest caz. tuyo cual: etc. ¿Sois mis amigos? Lo somos. cu toată că — în locul unei n o ţ i u n i sau expresii considerate n e u t r e (in cazul a c u z a t i v ) . — în unele e x p r e s i i : por lo menos cel puţin por lo tanto în consecinţă por lo más cel mult. cu v a l o a r e de p r o n u m e : De altfel. yo no lo soy. yo lo ignoro. a r t i c o l u l are rol de p r o n u m e . ¿Lo comprendes? Tú eres alto. Sînteţi prietenii mei? Sîntem (asta). — în locul u n u i n u m e p r e d i c a t i v . eu nu sînt (aşa). Y lo estoy. Vechea poveste. carácter — este u n u l d i n t r e p u ţ i n e l e c u v i n t e a l căror accent îsi schimbă locul la p l u r a l : caracteres. He leído lo que has escrito. Trebuie să fii foarte obosit. Lo que. — înaintea p r o n u m e l o r r e l a t i v e que. ca p r o n u m e personal în a c u z a t i v . referitor la a r t i c o l u l el care avea rol de pronume demonstrativ: Tú sabes el inglés. l a que bien se aprende no se olvida. 167 .u n a din lecţiile t r e c u t e că p r o n u m e l e în d a t i v sau a c u z a t i v care însoţeşte u n v e r b la infinitiv se alipeşte la acesta. Lo de siempre. Şi sînt într-adevăr.î n a i n t e a unor a d v e r b e : Aro sabes lo mal que habla. Nu ştii cit de stricat (rău) vorbeşte. înţelegi asta? Tu eşti înalt.

Numele meu este Henric (Enrique). 9. / al mismo tiempo — în acelaşi t i m p . In aceeaşi s i t u a ţ i e sînt şi a l t e c u v i n t e s t r ă i n e : soviet soviets stock stocks (pron. 5. fig. nici de unde vii. ceea ce e foarte puţin. io le todavía veías. c u m a r fi n o r m a l ) : cllib — clubs. Mun­ citorii acestei fabrici îndeplinesc (cumplir) cu succes planul stabilit. mi-am dat seama că e foarte interesantă. El papel del nuestro libro está nuevo. Am citit ceea ce ai scris şi mi-a plăcut. învăţînd-o. . M-am bucurat să văd ce progrese ai obţi­ nut în acest domeniu. 5. 3. 6. 6 2 . 6. Port acelaşi nume ca şi tine. Tu ştii bine rusa. 3. Să se îndrepte greşelile următoarele propoziţii: de gramatică sau de ortografie din 1. Quando ya no se ve más. Să se traducă în limba spaniolă: 1./ / de modo que— astfel î n c î t . . Aceşti studenţi dedică studiului numai două ore zilnic. care î n s e a m n ă : p l a n . 8. peste puţin timp nu vor mai şti nimic. 2. proiect (el plan quinquenal — p l a n u l c i n c i n a l ) . aşa c ă . . 7. In l i m b a spaniolă m a i există şi c u v î n t u l plan m.. Las cartas están escribidos de estos alumnos. La agua del rio esta bueno. t ă r î m . 4. Dacă nu studiază aceste probleme. nici cine eşti. care este al tău? 10. d o m e n i u . 4. Să se răspundă la următoarele întrebări: ¿Dónde es estudiante Pedro? ¿Qué lenguas estudia? ¿Dónde va Pedro todos los sábados por la tarde? ¿Por qué asiste a las películas españolas y rusas? ¿Cómo se consideran y qué forman todos los estudiantes del mundo? ¿Con quiénes se cartea Pedro? ¿Qué averigua Pedro en las cartas de sus amigos? ¿A qué son útiles estas cartas? 6 3 . EXERCIŢII 6 1 . Las cometas i las planetas formen parte de nuestra sistema. dar eu n-o ştiu. / club — este u n neologism care — deşi t e r m i n a t în consoană — p r i m e ş t e la p l u r a l u n s i m p l u s (nu -es. El amigo cuios libros e leido eres buena. Nu ştiu nici măcar cum te cbeamă. ostok) trust trusts plano — p l a n ( s u p r a f a ţ ă ) . 2.

cu grupuri alcătuite din trei sunete: g-u-e şi g-u-i. vultur următor portughez guerra guerrero aiguien guinda Miguei război războinic cineva cireaşă amară Mihai 169 .LECŢIA 24 în l i m b a r o m î n ă . (Se scrie. giii). In limba s p a n i o l ă . palid. a m obţine *guem şi *guiniónp I a t ă . gui. i n t r o d u c e m î n t r e ele litera h . águiía siguiente portugués Notă: Există unele cuvinte spaniole în care sunetul g este urmat de sunetul u. în c o n t i n u a r e . corespondentele grupurilor ghe şi glii — din limba r o m î n ă — sînt redate în l i m b a spaniolă prin gue şi gui. ceea ce însemnează că avem a face. Această literă — care are r o l u l lui h m u t din limba r o m î n ă — este u m u t . In felul acesta scriem cuvintele ghem sau ghinion. Pentru a le reda în scris. livid lingüista se pronunţă lingüista — lingvist cigüeña se pronunţă OigueuJa — barză ghitară ghid. giie. pe care nu o p r o n u n ţ ă m n i c i o d a t ă . A ş a d a r . qui. p e n t r u a p u t e a p r o n u n ţ a s e p a r a t s u n e t u l g de cel al lui e sau i. folosim acelaşi procedeu. călăuză acvilă. se folosesc tot grupurile de litere gue. pe care l-am m a i î n t î l n i t în g r u p u l que. deci. Iată cîteva cuvinte spaniole cu diéresis: argüir se pronunţă argüir (a-r-g-u-i-r = 6 sunete) — a argumenta (diereza se păstrează şi în timpul conjugării) exangüe se pronunţă exangüe — fără sînge. cu un semn diacritic (nu­ mit în spaniolă crema sau diéresis) deasupra lui. cînd dorim să s e p a r ă m pe g de e sau de i. adică i n t r o d u c e m î n t r e ele o literă care nu se p r o n u n ţ ă n i c i o d a t ă . cîteva c u v i n t e spaniole care se scriu cu aceste g r u p u r i de l i t e r e : guitarra guía m. Dacă am transcrie cu ortografia spaniolă c u v i n t e l e r o m î n e ş t i „ghem"' şi „ghinion". apoi de sunetul e sau i. Funcţiunea acestui semn constă în a arăta că litera u trebuie citită. în cazul lor.

170 . ni sin ti Tienen mis penas remedio: Contigo.COPLAS Las coplas son las poesías populares más difundidas en todo el mundo hispánico. La razón de esta sorprendente difusión se halla en el hecho de que el pueblo canta en ellas el amor. salgo a buscar. la melancolía o el dolor que lo acompañan: I Dueña no tengo. la alegría. porque sin dueña no puedo andar. II Ni contigo. tanto en España como en Latinoamérica. porque me matas Y sin ti porque me muero.

A los árboles altos Los mueve el v i e n t o . IV Tu querer y m i querer Son como el agua del río Que a t r á s no p u e d e n volver. Y a los enamorados El pensamiento. 171 . Que lo que yo deseo E s que me dm*e.III Quiéreme poco a poco N o te apresures.

172 .VI Dos besos hay en el mundo Que no se apartan de m í : El último de mi madre Y el primero que te di. VIII El amor del hombre pobre es como el perro sin dueño: tiene hambre y no come a gusto. se acuesta y no tiene sueño. VII Por los campos del olvido salí en busca de mi amor y encontré para mi alivio las espinas de una flor.

Si quieres que te lo diga cantando te lo diré: — El amor que te tenía como vino se me fue. Nota: De costumbre las coplas se c a n t a n . X El puente voy a pasar. cada vez que galopaba. a c o m p a ñ a d a s del rasgueo de la g u i t a r r a . 173 . Palabrita tengo dada No sé si la cumpliré. Tengo el consuelo De saber que tú sabes Que yo te quiero. de corbata me servía. tal como son éstas que siguen aquí: Tuve un sombrero lindo sólo copa no tenía .IX Aunque tú no me quieras. No sé si lo pasaré. Hay también muchas coplas humorísticas o satíricas.

v e r b e l e : pensar. motiv seguir a ü r m a servir a servi ANÁLISIS DEL TEXTO puedo — pot (eu). Contar cuento cuentos cuento contamos contáis cuentan (ax cotit) Perder pierdo pierdes pierde perdemos perdéis pierden din lecţia 1 1 . respectiv. cînd în cursul conjugării aceste vocale intră în silaba t o n i c ă .. desear a dori difundido r ă s p î n d i t enamorado îndrăgostit galopar a galopa hallarse a se afla hacho fapt hispánico spaniol. (Analizaţi schema a c c e n t u ă r i i d i n lecţia 11). de e x e m p l u . u e . hispanic matar a ucide mover a mişca olvido uitare pena durere. se formează de la cele două t i m p u r i de m a i sus). n u m i t diftongarea verbelor. aşa d u p ă c u m v o m vedea în cursul lecţiilor v i i t o a r e . p u n t e . s u b j o n c t i v prezent şi i m p e r a t i v (mod care.PALABRAS NUEVAS a gusto pe plac acompañar a însoţi acostarse a se cuica alivio mîngîiere andar a u m b l a apartarse a se depărta apresurarse a se grăbi atrás înapoi beso sărutare consuelo consolare copa calotă (de pălărie). mover) diftonghează aceste vocale în ie şi. perder. v e r b u l poder (a putea) face parte din g r u p a verbelor diftongate. pod rasgueo cîntare (la ghitară) razón /. Acest fenomen. Mover muevo mueves mueve movemos movéis mueven ) Vezi r i t m u l a c c e n t u l u i 174 . Multe d i n t r e verbele de conjugarea I şi a II-a care au vocalele e sau o în p e n u l t i m a silabă (cum s î n t . necaz puente m. contar. are loc n u m a i l a : i n d i c a t i v prezent. I a t ă a c u m u n e x e m p l u : verbul perder în loc d e : perdo perdes perde are formele d i f t o n g a t e : pierdo pierdes pierde Indicativ prezent Pensar pienso piensas piensa pensamos pensáis piensan 1 în m o d analog fac t o a t e celelalte verbe diftongate 1 .

verbul respectiv diftonghează si el. Dăm în continuare o listă de verbe care diftonghează (pentru cele de conjugarea întîi dăm alăturat şi substantivul sau adjectivul din aceeaşi familie). am început explicaţia noastră cu cuvintele „multe verbe".. satul popula el pueblo aminti el recuerdo amintirea visa el sueño visul zborul el vuelo zbura Ca verbul acordar consolar mostrar poblar recordar soñar volar 175 . cu o valoare relativă. a socoti cuento povestire cuenta socoteală Nu există însă nici o metodă sigură pentru a recunoaşte verbele care diftonghează. Următoarele verbe prezintă aceeaşi diftongare ca pensar: alentar apretar calentar cerrar comenzar gobernar manifestai segar sembrar sentar a a a a a a a a a a contar a a a a a a a curajul însufleţi el aliento strângerea strînge.. le vom nota cu un d. De exemplu: contar a p o v e s t i .piense pienses piense pensemos penséis piensen Subjonctiv cuente cuentes r cuente contemos contéis cuenten prezent pierda pierdas pierda perdamos perdáis pierdan mueva muevas mueva movamos mováis muevan Deoarece nu toate verbele de conjugarea I sau a II-a care conţin vocalele e sau o în penultima silabă suferă fenomenul diftongării. Cum le recunoaştem? Ca indicaţie practică. ori de cîte ori vom întîlni în voca­ bular verbe care diftonghează — indiferent de conjugarea lor —. De aceea. putem spune că ori de cîte ori în familia de cuvinte a unui verb din categoria celor discutate aici există un substantiv sau un adjectiv care conţine diftongul ie sau ue. a strivi el aprieto caliente cald încălzi închide el cierre închiderea început începe el comienzo guverna el gobierno guvernul manifestul manifesta el manifiesto la siega secerişul secera la siembra semănatul semăna locul (de stat) el asiento aşeza se c o n j u g ă următoarele v e r b e : aminti amintirea el acuerdo consolarea el consuelo consola mostra arăta la muestra poporul.

absolver — a i e r t a . devenind querré. poder — a p u t e a . recomendar — a r e c o m a n d a . Notă: Se poate observa că verbele de conjugarea a Ii-a care diftonghează se termină în: -eder.p r o n u m e l e personal în a c u z a t i v . querer m. tronar — a t u n a . despertar — a d e ş t e p t a . a p o t c o v i . tentar — a i s p i t i . herrar — a fereca. enterrar — a î n g r o p a . morder — a m u ş c a . La v i i t o r pierde pe e din t e r m i n a ţ i a infi­ n i t i v u l u i (ca şi saber). a t r e m u r a m e r e u . moler — a m ă c i n a . llover — a p l o u a . -erter şi -oier. nevar — a n i n g e . soler — a o b i ş n u i . -over. costar — a costa . volcar — a r ă s t u r n a . conjugîndu-se d u p ă m o d e l u l verbelor neregulate la perfectul s i m p l u . querrás e t c .. extender — a e x t i n d e . envolver — a î n f ă ş u r ă . renegar — a r e n e g a . m a i p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la perfectul s i m p l u . care se a l ă t u r ă acestuia. doler — a d u r e a . me muero — m o r . fregar — a freca. comprobar — a c o n s t a t a . des­ plegar — a desfăşura . a îngriji de . este i m p e r a t i v u l v e r b u l u i querer (a d o r i . în afară de f a p t u l că i n t r ă în categoria verbelor d i f t o n g a t e . rogar — a r u g a . quiso. quiéreme—iubeşte-mă . probar — a proba . d o r i n ţ ă . de care ne-am ocupai în lecţia 1 8 : quise. encender — a a p r i n d e . negar — a n e g a . invernar — a i e r n a . resonar — a r ă s u n a . 176 . -olver. dor. remendar — a c î r p i . colar — a s t r e c u r a . a întoarce . encontrar — a î n t î l n i . m ă p r ă p ă d e s c . a v o i . -order. volver — a se î n t o a r c e . aprobar — a a p r o b a . helar — a î n g h e ţ a . conmover — a mişca s u f l e t u l . quisiste. retem­ blar — a b î ţ î i . verter — a vărsa . serrar — a t ă i a cu f e r ă s t r ă u l . rodar — a r o s t o g o l i . a d o v e d i . -erner. sosegar — a se o d i h n i . -ender. tender — a î n t i n d e . a iubi) -|. disolver — a d i z o l v a . temblar — a t r e m u r a . devolver — a î n a p o i a . soltar — a dezlega . desterrar — a exila . asolar — a j e f u i . soterrar — a î n g r o p a . Verbul querer. demostrar — a d e m o n s t r a . defender — a a p ă r a . acostarse — a se c u l c a . u n d e r ă d ă c i n a este quis-. entender — a î n ţ e l e g e . • • / Acelaşi fenomen îl î n t î l n i m şi la u r m ă t o a r e l e v e r b e : / De conjugarea I: confesar — a m ă r t u r i s i . empedrar — a p i e t r u i . promo­ ver — a p r o m o v a . quebrar — a sfărîma . desenvolver — a desfăşura . tostar — a frige . sonar — a suna . demoler — a d ă r î m a . regar — a s t r o p i . De conjugarea a 11-a: atender — a fi a t e n t . — d r a g o s t e . a r e c u n o a ş t e .

seguir. U n u l d i n t r e sufixele spaniole cu care se formează d i m i n u ­ t i v u l este -ito ( .i t a ) . Verbul pedir (a cere) îşi schimbă vocala e în i a t u n c i cînd — la diferitele forme ale conjugării — în silaba u r m ă t o a r e a p a r vocalele a. pidamos) şi la persoana a I l I .consoană -ir -ed -ir) medir. io. e. care înlocuieşte vocala finală a c u v î n t u l u i : hermano — hermanito frăţior hermana — hermanita surioară sigue — urinează (persoana a I l I . — Verbele de t i p pedir au u r m ă t o a r e a schemă la i n f i n i t i v . La prezent i n d i c a t i v .a singular şi p l u r a l a perfectului s i m p l u (pidió. palabrita — c u v i n ţ e l . pierde totul (echi­ valent cu: Cine fuge după doi iepuri nu prinde nici unul).. decît cel care nu vrea să audă. Quien todo lo quiere. impedir. Nu există surd mai rău. v e r b u l pedir în mod obişnuit astfel: pedo pedes pede pedimos pedís peden s-ar conjuga Conform regulei enunţate se conjugă însă în felul următor: • pido pides pide pedimos pedís piden La gerunziu (în loc de pediendo) face pidiendo. repetir. d i m i n u t i v al substantivului palabra. vestir. aude ceea ce nu doreşte. Cine vorbeşte ceea c& nu trebuie. De aceea.Refranes con el verbo q u e r e r : Quien habla lo que no debe.. sînt de t i p pedir. todo lo pierde. oye lo que no quiere. pidieron). Cine crea totul. t o t astfel la t o a t e persoanele s u b j o n c t i v u l u i prezent (pida. servir. i n d i c a t i v prezent al v e r b u l u i seguir a u r m a ) . No hay peor sordo. o sau diftongii ie. 12 177 . cunoscute sub d e n u m i r e a de verbe de tip pedir. que el que no quiere oír.a s i n g u l a r . v o r b u l i ţ ă . d u p ă care le p u t e m r e c u n o a ş t e : consoană (p -e. verbe c a : competir. N e r e g u l a r i t a t e a pe care o observăm la acest verb este c o m u n ă u n e i serii întregi de v e r b e .

14. în scris. 4.Chiar verbul reír1 aparţine acestui grup (deşi îi lipseşte o con­ soană între e şi ir): Dăm mai jos prezentul indicativ al verbului reír (a rîde) care se poate confrunta cu verbul pedir de mai sus: río ríes ríe reímos reís ríen Ca verbul reír se conjugă şi sonreír (a surîde) şi freír (a frige). ceea ce face ca restul persoanelor de la indicativ prezent să fie: dices. Sora lui stropeşte florile care sînt lîngă casa mea şi. o traducere cît mai literară a lor. fără să vrea. 8. 12. No recordó. varsă apă pe j o s . 6. 67. 66. Nu p o ţ i să i n t r i . P o ţ i fi a t e n t ? 10. . 7. que te lo diga — să ţi-o zic (spun). Ţ ă r a n i i seceră şi cîntă cu b u c u r i e . Mă doare un d i n t e . Să se dea forma corectă verbelor din propoziţiile următoarei 1. dice. Acum p l o u ă şi florile vor avea destulă a p ă . — după forma sa de la infinitiv ne putem da seama că este un verb de tip pedir. E l vino no cabo en el vaso. — participiul trecut este: dicho (spus. Verbul decir (a zice) prezintă numeroase neregularităţi. 5. lipseşte litera d (comparaţi cu romînescul a rîde) şi d e aceea ei nu formează diftong: re-ir. Mă mişcă necazurile t a l e . zis). 1 Aici. Nuestros amigos sonreen. de fapt. dicen. de unde întreg subjonctivul prezent este: diga. EXERCIŢII 64. Să se conjuge — în întregime —• două verbe de conjugarea I şi două de conjugarea a Ii-a din lista verbelor care diftonghează. dintre care menţionăm deocamdată: — Ia persoana I singular a prezentului indicativ are forma digo. dirás etc. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 2. 7. Mama Iui frige carne de porc. Desigur. 4. Să se încete pe dinafară poeziile din această lecţie şi să se încerce. V î n t u l mişcă a r b o r i i . 3 . 3 . Yo me sentó a q u í y t ú te sentas en el balcón. su n o m b r e . • —• la viitor verbul decir se formează din forma sincopată a in­ finitivului dir-: diré. iar gerunziul: diciendo. Mărturisesc că nu-mi amintesc n i m i c . 1 5 . 9. decimos. Antonio se veste con una americana n u e v a . decís. 65. Los alumnos n o querieron escribir. Vreau să m ă odihnesc. digas. de ce n u ? 1 1 . P u ţ i n cîte p u ţ i n se sfărîmă p i a t r a . Mis amigos pensan en este problema. 6. Unii oameni pierd t i m p u l . 2. î n ţ e l e g toatecuvintele din această carte spaniolă. 178 . cîinele acela negru muşcă. 5. diga e t c . 1 3 .

Sobre esto vamos a tratar en este texto. madera u hormigón. algunas poco empleadas en la vida diaria. CAMINANDO. En este texto habrá numerosí­ simas palabras..LECŢIA 2. debes saber como se denominan los medios de transporte y sus partes integrantes.5 POR EL MUNDO. animales o bien correo. donde el ferrocarril atraviesa los caminos. (Hay también trenes a motor y trenes eléctricos. todos los ferrocarriles forman una gran empresa de Estado. periódicos o pa­ quetes postales de diversos pesos. uno con otro. un ténder que lleva solamente el carbón para alimentar el fuego de la caldera. pero que se encuentran a menudo en los libros.) Los trenes se mueven sobre rieles de hierro colocados paralela­ mente en él suelo y unidos. Un tren Suele componerse de una locomotora. y un número variable de vagones. Los trenes son de dos categorías: ordinarios y expresos (o rápidos). El personal del tren está formado por el maquinista y el fogonero que están en la locomotora. por medio de traviesas de hierro. Para los transportes por tierra el más difundido medio es el ferrocarril. En nuestro país. hay guardabarreras que están encargados de interrumpir el tránsito por la carretera du­ rante el paso del tren. La misión del correo consiste en el transporte de cartas ordinarias. mercaderías. En las carreteras se ven numerosos medios de transporte o vehí­ culos: desde los carros campesinos hasta los más modernos auto­ móviles y camiones. 12* 179 .. Querido lector: Vamos a hablar ahora sobre cosas que seguramente te intereserán cualquiera sea tu profesión. impresos. certificadas o con valores declarados. Los trenes sirven para transportar personas. En diversos puntos de la vía. Y aunque no seas lingüista o técnico. el inspector y los guardafrenos que están distribuidos en los vagones. que es una máquina de vapor de varias ruedas puestas en marcha por la presión que mueve los émbolos.

Más rápidos que todos éstos son los medios de transporte aéreos.En las grandes capitales. es decir ser más veloces que el sonido. Con éste. los autobuses. los sabios soviéticos han llegado hasta la luna y 180 . Hablaremos primeramente de los aviones. la última expresión de la técnica moderna es el cohete. El progreso técnico actual les permite efectuar vuelos a gran altura. las motocicletas. los coches. hasta la estratosfera y alcanzar desde 200 hasta más de 2000 kilómetros por hora. o sea supersónicos. Con todo esto. y el metro que va por vías subterráneas. los medios de locomoción acostumbrados son las bicicletas. los tranvías. los trolebuses.

o por los menos a la atmósfera. De costumbre. En un puerto se puede ver. piscinas de natación. el médico. algunos camareros y un piloto. pero tienen también un motor.de nuestro sistema. En caso de una catástrofe aérea. además de los barcos mercantes. Integran la tripulación de un barco: el capitán. varios marinos y grumetes. el timonel. Para largas travesías.. restaurantes. los aviadores. cines. salas de teatro. Los de velas tienen dos o tres mástiles. otros oficiales. y el hidroavión que es un avión con flotadores que le permiten posarse en el mar y volver a emprender el vuelo desde él. su segundo. como son las del Atlántico. salas de deportes. Hay barcos de vela o de vapor. hay barcos transatlánticos que son grandes urbes flotantes capaces de transportar miles de personas. y. bibliotecas. emplean paracaídas. la marina de guerra. así como todos los que se encuentran en el aparato en peligro. debemos hablar del más poético de los medios de transporte: el barco. En un transatlántico hay salones.. y un gran número de camarotes. Los yates suelen tener un sólo mástil y pocas velas. Antes de terminar. tales como: El helicóptero. Se usan para moderar la caída a un ritmo lento que permite a los hombres tocar la tierra sin riesgos.piensan volar también a otros planetas . palo mayor y palo de mesana. que se eleva en el aire verticalmente desde cualquier lugar. 181 . un gran barco de velas tiene tres mástiles o palos: palo de trinquete. el cocinero. en éstos. La técnica inventó aparatos aéreos que no despegan de un aeródromo. vergas que sirven para sostener las velas. Los puertos son los lugares donde anclan todos los navios. Pero volvamos a la tierra. cafés. abriendo así una nueva era en la historia del mundo.

popa. PALABRAS NUEVAS aereo aerian alcanzar a atinge. rachetă consistir a consta denominar a d e n u m i despegar a decola distinto deosebit elevar (se) a (se) ridica émbolo piston emplear a folosi encargar a însărcina estribor m. flotor flotante p l u t i t o r fogonero fochist grumete m. par 182 . m a r ş marearse a avea r ă u de m a r e marino m a r i n a r mástil m. m a ş i n ă . En la popa está la bandera según cuyos colores distinguimos la patria de cada barco. a hoi­ nări camión m. personal palo a r b o r e . paznic de] b a r i e r ă guardafrenos m. a ajunge a menudo adesea anclar a ancora aunque deşi babor m. mecanic marcha mers. babord bandera d r a p e l barco vas buque m. ofiţer ordinario obişnuit. c o m p o n e n t integrar a forma. înot nave / . los cuatro lados de un barco son: proa. n a v ă . Además. vagon cohete m. nadie sufre molestia alguna. controlor integrante i n t e g r a n t . babor y estribor. Si el mar está en completa calma. a u t o c a m i o n capaz capabil carretera şosea certificado recomandat cocinero bucătar coche m. t r ă s u r ă . frínar hormigón m. a u t o m o b i l . Como es sabido. m a t e l o t guardabarreras m. camion. m i ş c a r e . tribord ferrocarril m. ospătar camarote m. a los que están acostumbrados a navegar. indispoziţie maquinista m. a alcătui locomotora locomotivă malestar rtl. linişte camarero chelner. h a l ă (fabrică) navegar a naviga navio n a v ă ocurrir a se î n t î m p l a oficial m. catarg mayor mare mercadería marfă mercante comercial mesana a r t i m o n metro m e t r o u molestia supărare natación / . beton impreso i m p r i m a t inspector m. vapor caída cădere caldera cazan calma calm. cabină pe vas caminar a u m b l a . Algunos de los que van en buque se marean y experimentan un malestar muy grande. nunca les ocurre eso. a r ă t ă c i .Los submarinos son las naves que pueden entrar completamente en las aguas del mar y navegar en su interior. cale ferată flotador m.

rapid verga vergă vía cale yate m. u n t a b e l cu exem­ plificări. Reiese de aici că uneori m o d u l sub­ j o n c t i v se utilizează în limba spaniolă diferit de folosirea lui în limba r o m î n ă . m o d u l cel m a i folosit este indicativul. echipaj valor m. o urare. trinchet tripulación /. paraşută paso trecere . Ş t i m că sea este s u b j o n c t i v u l pre­ zent al v e r b u l u i ser. în c o n t i n u a r e . în p r o p o z i ţ i i care a r a t ă o poruncă. şină riesgo risc segundo secund soler d. Modul subjonctiv se întrebuinţează: . tender timonel m. pas peligro pericol peso greutate piscina bazin. piscină popa pupă posarse a se aşeza proa provă puerto port riel m. p e n t r u a e x p r i m a o dorinţă. d a r v e d e m că în fraza n o a s t r ă l-am t r a d u s p r i n c o n d i ţ i o n a l u l „ar fi". în astfel de p r o p o z i ţ i i . timonier tocar a atinge traviesa traversă trinquete m.-l) în propoziţii de sine stătătoare. pentru a exprima uimirea: ¡Que escribas tú esto! Să te odihneşti bine! Să-ţi fie de bine! Să nu te mai văd vorbind cu (omul) ăsta! Să scrii tu asta! 3 . iaht ANÁLISIS DEL TEXTO cualquiera sea — oricare a r fi. o îndrumare. subînţelegîndu-se v e r b u l querer: ¡No seas asi! ¡No perdamos tiempo! Nu fi aşa! Să nu pierdem timpul! 183 .paracaídas ni. Subjonctivul se foloseşte n u m a i : 1. v o m d a . un ordin: ¡ No nos vayamos ahora! Să nu plecăm acum ! ¡Que suba/ Să (se) urce! p r e c u m şi a t u n c i cînd e folosit ca i m p e r a t i v n e g a t i v (după c u m a m v ă z u t în u n a din lecţiile p r e c e d e n t e ) . o încurajare: ¡Que descanses bien! ¡Que te vaya bien! ¡Que yo no te vuelva a ver hablando con éste! 2. P e n t r u a preciza în ce cazuri a n u m e se foloseşte s u b j o n c t i v u l în l i m b a s p a n i o l ă . valoare vela pînză veloz iute. De fapt. a obişnui (vezi „Analiza") sufrir a suferi ténder m.

şi a n u m e : 1. para que por más que primero que puesto que siempre que sin que E> următoarele conjuncţii sau cu condiţia să cu scopul de a n u m a i să. Cualquier auxilio que me pidáis.. 2. . presupunînd în caz că pînă cind... Quienesquiera que sean.. pînă ce n u m a i să nu p e n t r u ca oricît (de mult) m a i î n a i n t e (de) ca d a t fiind faptul că a t î t t i m p cît fără ca să que: cum cum şi con junei . Oricine ar fi e i . Notă: Cualquiera Cualquiera se poate utiliza şi fără que: sea tu profesión. nu-1 a p r o ­ băm. Orice ajutor m i . . n u m a i dacă în caz că. p r e z e n t u l se f o l o s e ş t e p e n t r u a d a a n u m i t e i n d i c a ţ i i : /Véase el párrafo siguiente! /Tómese después de cada comida! subjonctivului Să se v a d ă paragraful u r m ă t o r ! Se va lua după fiecare m a s ă ! B ) în propoziţii secundare. . Oricine ai fi. . . doar să doar să înainte de a cu condiţia că. Por doquiera que e s t é . no lo apro hamos. .a ţ i c e r e .. Oricare ţ i . .a r fi profesia. . î n p r o p o z i ţ i i (concesive) i n t r o d u s e p r i n p r o n u m e s a u a d v e r b e : cualquiera (plural: cualesquiera) oricare quienquiera (plural: quienesquiera) oricine doquiera oriunde Cualquiera que sea tu motivo.ii care nu como si cual si cer ca şi ca si 184 .. c u u n e l e v e r b e l a f o r m a r e f l e x i v a . în care caz s u b j o n c t i v u l este prece­ d a t d e o b i c e i d e c o n j u n c ţ i a que. în propoziţii i n t r o d u s e p r i n ţ i u n i de t i p u l : a condición \'de) que a fin de que a menos que a no ser que antes (de) que con tal (de) que dado que en caso (de) que hasta que no sea que . locu­ Oricare ar fi m o t i v u l t ă u . Pe oriunde a r f i .. nu-ţi p e r m i t să vorbeşti astfel.. no te permito hablar de este modo. Quienquiera que seas.4.

m i ceri lucruri i m p o ­ sibile. Procuraré contentarte. Te perdono con tal que confieses tu culpa. se î n t r e b u i n ţ e a z ă i n d i c a t i v u l : Salí aunque nevó (indicativ). Saldré aunque nieve (subjonctiv). Debes pedir perdón antes de que sea demasiado tarde. m a i ales a t u n c i cînd propoziţia secundară e x p r i m ă ceva n e h o t ă r î t : o presupunere. no me pidas cosas Notă: con tal que imposibles. n u ­ mai să n u . P o ţ i pleca la aeroport î n a i n t e de a se face ziuă? î m i voi c u m p ă r a ceea ce-mi lipseşte fără să m ă intereseze ce gîndeşte prietenul m e u . D u p ă expresiile impersonale: es posible es probable es dudoso e posibil e probabil e îndoielnic 185 . Elimino esto a fin de que pueda terminar pronto mi tarea. en cuanto luego que tan pronto así de de de de î n d a t ă ce como que manera que modo que suerte que astfel încît apenas cuando aunque si bien abia cînd desi chiar (atunci) cînd în t i m p ce. Voi încerca să te m u l ţ u m e s c .De exemplu: Trebuie să ceri iertare î n a i n t e de a fi prea t î r z i u . Te iert n u m a i dacă îţi m ă r t u r i s e ş t i vina. aún cuando mientras Mientras aprenda. Cînd a c ţ i u n e a e certă. o eventualitate etc. cît t i m p Cît t i m p î n v a ţ ă . o îndoială. sabrá bien. va şti b i n e . î n l ă t u r aceasta ca să pot să-mi t e r ­ m i n repede lucrul. Am ieşit deşi a nins 3. ¿Puedes salir al aeropuerto antes de que sea de día? Me compraré lo que me ¡alta sin que me importe lo que piense mi amigo. După conjuncţiile de m a i jos se întrebuinţează subjonctivul. Voi ieşi chiar dacă n i n g e .

Dudo que sepas bien esta regla. Medicul se îndoieşte că bolnavul se poate vindeca. neîncrederea. ¿Quieres que te preste este libro? Deseo que estudies bien la gramática. Să se c o m p a r e : Creo que duerme. după (cîteva) verbe ca: creer. Temo que vuelvas tarde. S-ar p u t e a (cred) să d o a r m ă . f r i c ă . dorinţă. Nu ştiu dacă are a t î ţ i a p r i e t e n i . pensar etc. sau în propoziţii afirmative. preferinţă): Espera que pueda venir contigo. uneori. dudoso que vayamos al teatro. în propoziţii por más concesive (muy) posibil să vin(ă) în seara a s t a . r e g r e t . G. El médico duda que el enfermo pueda curarse. Sora noastră ne cere să-i scriem. no lo admiro. nu-1 a d m i r . negarea: IVo creo que sea asi. Nuestra hermana nos pide que le escribamos. Mă bucur că înveţi această l i m b ă . în propoziţii negative. Mă t e m că te vei întoarce t î r z i u .es es es es Es Es Es Es (caso) raro conveniente importante (importa indispensable que) E E E E e e e e rar. Creo que duerma. părere: Quiero que Manuel me espere. se întrebuinţează în t o a t e aceste cazuri m o d u l i n d i c a t i v . 186 . permisiune. după verbe care exprimă: a) u n s e n t i m e n t ( p l ă c e r e . prevenire. s p e r a n ţ ă . Vrei să-ţi împrumut(e) această carte? Doresc să înveţi bine gramatica. Cred (ştiu sigur) că d o a r m e . conveniente que salga a pasear. bine să iasă la p l i m b a r e . Speră să poată veni cu t i n e .. Ignoro Notă: Gînd e vorba însă de o afirmaţie precisă. s u r ­ priză. necesar să citească acest articol. 4. îndoiala. Me ruega que venga. Mă îndoiesc că ştii bine această regulă. n e p l ă c e r e . que tenga tantos amigos. interzicere. după schema: formate + adjectiv (adverb) + que + v e r b Oricît de frumos ar fi. Por más bonito que sea. ordin. îndoielnic că vom merge la t e a t r u . Vreau ca Manuel să m ă a ş t e p t e . Me alegro que aprendas este idioma. Mă roagă să v i n . după verbe care exprimă presupu­ nerea. ciudat bine nevoie nevoie posible que venga esta tarde. cerere. nesiguranţa. rugăminte. Nu cred să fie aşa. indispensable que lea este artículo. I) voinţă. 5. sfat.

Fie ce-o fi. todo lo que. m a i ales cînd p r o p o z i ţ i a ' e s t e i n t r o d u s ă p r i n lo que. la t o a t e t i m p u r i l e şi m o d u r i l e . Sea lo que sea. „se află". cuando me vaya? Me acordaré en cuanto vea tu fotogra/ia. Caut un om care ştie să vorbească portugheza. îţi voi da ce o să pot ca să te ajut în studiul tău. cuanto: Te daré lo que pueda por ayudarte en tu estudio. d a t ă fiind c o m p l e x i t a t e a cazurilor e x p u s e . s u b j o n c t i v u l se foloseşte: —• cînd p r o p o z i ţ i a r e l a t i v ă e x p r i m ă o însuşire d o r i t ă : Busco un hombre que sepa hablar el portugués* Quiero hablar con quien me entienda. Acest t a b e l de u t i l i z ă r i ale s u b j o n c t i v u l u i va părea d e s t u l d e greu. Nu ştiu altă melodie care să o poată egala pe aceasta. dar n u m a i la persoana a I l I . Haber se utilizează ca v e r b i m p e r s o n a l p e n t r u a t r a d u c e e x p r e ­ siile „ e x i s t ă " . a fost va exista (va fi) 137 . — cînd p r o p o z i ţ i a r e l a t i v ă conţine ceva nesigur. 8. d a r el v a servi ca ghid p e n t r u t o a t e t r a d u c e r i l e în l i m b a spaniolă pe care le v e ţ i avea de făcut de a c u m î n a i n t e . d u p ă propoziţii p r i n c i p a l e cu verb la v i i t o r u l i n d i c a t i v . — cînd propoziţia r e l a t i v ă se leagă de o n o ţ i u n e n e g a t i v ă d i n propoziţia p r i n c i p a l ă : No sé otra melodía que pueda igualar a ésta. n e l i o t ă r i t . î ţ i vei aminti de mine cînd voi fi plecat? îmi voi aminti cînd îţi voi vedea fotografia. habrá — v o r fi ( e x i s t a ) : v i i t o r u l lui hay. voi fi acasă. s u b j o n c t i v u l se î n t r e b u i n ţ e a z ă a t u n c i cînd e v o r b a de ceva nesigur. estaré en casa. d a c ă propoziţia secundară e i n t r o d u s ă p r i n cuando sau en cuanto: Cuando venga. în p r o p o z i ţ i i r e l a t i v e . Saldremos en cuanto (cuando) telefoneéis. „este". Mai precis. de o p o s i b i l i t a t e . iar a t u n c i cînd se e x p r i m ă o r e a l i t a t e se utilizează m o d u l i n d i c a t i v . Vreau să vorbesc cu cintva care să mă înţeleagă.a s i n g u l a r : había hubo habrá exista (era) există (fuse). Cînd o să vină.7. ¿Te acordarás de mí. O să plecăm cînd veţi telefona.

e x p r i m ă o a c ţ i u n e care are loc în mod o b i ş n u i t . guardafrenos — frînar ( t e x t u a l : p ă z i t o r de frîne). por tierra — pe u s c a t . guardaba­ rreras (cantonier). a t u n c i p l u r a l u l se formează n o r m a l : el ferrocarril — los ferrocarriles por vías — pe c ă i . E s t e u n s u b s t a n ­ t i v c o m p u s . 200 — doscientos... Vor fi mulţi oameni..Aceleaşi forme se folosesc şi a t u n c i cînd s u b i e c t u l e la p l u r a l : Habrá numerosos hombres. a menudo (adv. Vía — cale. por vía aérea — pe cale aeriană. Los días de verano suelen ser muy calurosos.. care se săvîrşeste frecvent: Mi amigo suele irse al teatro. pararrayos. folosit m a i m u l t la prezent şi imperfect indica­ t i v : u r m a t de i n f i n i t i v u l u n u i a l t v e r b . locuţiunea o bien. De e x e m p l u : el mondadientes — scobitoarea (verb -f-substantiv) el paraguas — u m b r e l a (prepoziţie -(-substantiv) La p l u r a l n u se modifică decît a r t i c o l u l : los mondadientes los paraguas Dacă u l t i m u l t e r m e n a l c u v î n t u l u i compus este u n s u b s t a n t i v la singular. suele componerse — se c o m p u n e de obicei.. P e n t r u a nu repela în c a d r u l aceleiaşi p r o p o z i ţ i i conjuncţia o. I a t ă a c u m m u l t i p l i i lui 200 800 400 500 doscientos trescientos cuatrocientos quinientos ciento: 600 seiscientos 700 setecientos 800 ochocientos 900 novecientos 188 . Aceste c u v i n t e s î n t formate fie d i n t r . V e r b u l soler d. Zilele de vară de obicei sînt foarte călduroase.) — a d e s e a .un s u b s t a n t i v . o bien — sau. por medio de — cu a j u t o r u l . m i j l o c .. Prietenul meu se duce des la teatru. ca şi cuvintele paracaídas. Hubo casos cuando. fie din două sub­ s t a n t i v e . cu acelaşi î n ţ e l e s .. Au îost cazuri cînd.u n v e r b (sau a l t ă p a r t e de vorbire) -f. se p o a t e u t i l i z a .. p r i n i n t e r m e d i u l (sinonim cu me­ diante). este u n verb defectiv.

armada 189 . C u v î n t u l face p a r t e din aceeaşi familie cu v e r b u l flotar (a p l u t i ) şi cu a d j e c t i v u l flotante (plutitor). . V e r b u l volver u r m a t de u n s u b s t a n t i v înseamnă „a se î n t o a r c e " (de e x e m p l u : vuelvo a mi casa). — u n i i d i n t r e acei c a r e . M e n ţ i o n ă m că prefixul r e se foloseşte d e s t u l de r a r în limba s p a n i o l ă . a r e l u a . de e x e m p l u : revolver (a se reîntoarce). la h i d r o a v i oane. Miles y miles de obreros manijestaron en la Plaza Colón. Ciento apocopează atunci cînd multiplică pe mii: cien mil 100 000 Cifrele i n t e r m e d i a r e se c o m p u n la fel ca în r o m î n e ş t e : 207 511 817 1 959 33 794 904 815 1 000 000 1 000 000 000 doscientos siete quinientos once ochocientos diecisiete mil novecientos cincuenta y nueve treinta y tres mil setecientos noventa y cuatro novecientos cuatro mil ochocientos quince un millón mil millones volver a emprender — a î n t r e p r i n d e din n o u . marina de guerra — m a r i n ă de r ă z b o i . U r m a t însă de un v e r b la i n f i n i t i v . în cazul n o s t r u : los s u b s t i t u i e s u b s t a n t i v u l los barcos. Mii şi mii de muncitori au manifestat în Piaţa Columb. acesta poate fi s u b s t i t u i t n u m a i prin a r t i c o l u l s ă u . P e n t r u a se e v i t a repetarea u n u i s u b ­ s t a n t i v din p r o p o z i ţ i a p r e c e d e n t ă . algunos de los que.. flotador — flotor. .. los de velas— cele cu p i n z e .Aceste n u m e r a l e au şi f e m i n i n : doscientos libros quinientos hombres doscientas obras quinientas casas 1000 mil La p l u r a l r ă m î n e n e s c h i m b a t : 2000 dos mil 10 000 diez mil Observaţie: mil considerat ca substantiv are pluralul: miles. A nu se confunda cu — escadră. p l u t i t o r (bărcile care înlocuiesc. a r a t ă că a c ţ i u n e a e x p r í m a l a de acel v e r b se r e p e t ă : volver a leer a r e c i t i . roţile a v i o a n e l o r ) .

888. voi cînta adesea. 999. 516836. 3. 8. 6. 4. Trebuie să înveţi să înoţi înainte de a pleca la mare. 513. tenemos que (ir) al teatro. Să nu-mi mai aminteşti de astfel de lucruri. Nu sînt de acord să mergi singur să te plimbi cu barca. 2001. 5512.el personal del tren? ¿Qué medios de transporte se ven por las carreteras? ¿Cuál es el más rápido medio de transporte? ¿Dónde piensan volar los hombres de nuestros dias? ¿Cuáles son los aparatos aéreos que no despegan de un aeródromo? ¿Qué se usa en caso de una catástrofe aérea? ¿Qué tiene un barco de vela? ¿Cuáles son los tripulantes de un barco? ¿Qué son los submarinos? ¿Qué experimentan algunos hombres que van en buque? 70. Venga o no venga. 6 9 . 7. Nu cred să fie aşa. A mí no me gusta que él (hablar) tan malamente. Voi încerca să învăţ. 7 1 . 1957. 8. 333. Te rog totuşi să crezi. 5.EXERCIŢII 6 8 . 7. 456. no habrá guerras. 4. 123. 345. 3. Cuando yo (tener) dinero. nu-1 pot •citi acum. 1960. 7 2 . Te daré cualquier libro que me (pedir). Dudo que este amigo tuyo (saber) bien las reglas grama­ ticales. 919. 666. 11314. Sus padres no le permiten que (leer) tales libros. un rezumai al său. 444. 9. 222. Să se înlocuiască infinitivele timpurile necesare: din paranteze cu modurile si 1. Să se citească de cîteca ori textul memorie. din întrebări: ¿De qué se trata en este texto de lectura? ¿Cuál es el más difundido medio de transporte por tierra? ¿De qué suele componerse un tren? ¿Qué diferencia hay entre un tren expreso y uno de mercancías? ¿Sobre qué se mueven los trenes? ¿Cuál es la misión del correo? ¿Quiénes forman . 2. Oricît de interesant ar fi acest articol. Leer y escribir en letras los siguientes guarismos (cifre): 111. 6. 5. In orice caz trebuie să ştii să înoţi. Es posible que (haber impersonal) per­ sonas que (querer) saber dos o tres lenguas. Cînd voi avea o ghitară. Cuando todos los pueblos (estar) más unidos. 2501. 777. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 785. a fin de que (estar) contento. 190 . 555. 8670. 654. 2. Să se răspundă la următoarele si apoi să se compună. me •compraré estos libros. 789. pentru că altfel «şti în mare pericol.

ca în romîneşte. hoven. bastante divertidos e instructivos. In felul acesta. hijo — fiu. Astăzi. Ion. în locul actualei litere j se scria litera x: Qui­ zóte. bunăoară: gente f. oameni. in­ geniero— inginer. exemplo. ca litera h din cuvîntul romînesc „hohot". pero. Deci grupurile ge.LECŢIA 26 Limba spaniolă nu cunoaşte sunetul j . Tot ca un h romînesc se pronunţă şi litera g cînd este urmată de e sau i. a nuestro enten­ der. Jorge— Ge or ge . México etc. se pro­ nunţă: oho. se scrie: Qui­ jote. se podrá uno dar cuenta de la sabiduría del pueblo español. fragil — fragil. TEXTOS DE LECTURA Los textos que siguen son muy cortos. gitano — ţigan. — margine. heneral. femeie. general — general. hitano. rojo — roşu . roho. Juan — loan. diferită de cea din limba romînă. oriunde s-ar găsi. Félix María Samaniego. jardín m. trágico — tragic. deşi p r o ­ n u n ţ ă Méhico. Dos de éstas están adaptadas según las fábulas en versos de uno de los mayores fabulistas españoles. muher şi iho. joven — tînăr. b u n ă o a r ă : próximo (viitor). ortografia veche. Spaniolii pronunţă această literă. gi se citesc he. se pronunţă: hente. Mexicanii au p ă s t r a t însă. fráhil. estos textos tienen origen folklórico porque son unas fábulas. autor de las famosas "Fábulas morales". Méjico. dar are altă pronunţare. Don Quijote (eroul celebrului roman cu acelaşi nume). Iată alte cîteva cuvinte în care se întîlneşte sunetul h: trabajo — muncă . — lume. h i . —• grădină (de flori). Y aunque no es literatura popular. 191 . — şef. — soţie. uriaş. a t u n c i cînd evorba de numele ţ ă r i i lor. Notă: î n textele vechi spaniole. litera x folosindu-se n u m a i pentru notarea grupului de sunete cs. ejemplo. mujer f. cuvintele: ojo — ochi. jefe rn. litera j există însă. margen f. José — Iosif. Leyéndolos. Argentina. oveja — oaie . Huan. din t r a d i ţ i e . tal como fueron las coplas. şi de aceea m a i scriu şi azi México. schimbîndu-se ortografia. gigante—-gigant.

sino ser diestro en algo". a orillas de un estanque. porque "ni anda como el gamo. vuelo. "¿Qué puedo invocar para 192 . bajó al río y le cogió. Sin perder tiempo. y así tenga sabido que lo importante y raro no es entender de todo. llevando el cangrejo en el pico. si se me antoja.EL PATO Y LA SERPIENTE Un pato estaba pensando. porque. el cuervo se paró en un árbol. EL CUERVO Y EL CANGREJO Volaba un cuervo sobre un río y vio un cangrejo. No muy lejos pasó una serpiente. recalcaba: "Soy de agua. El pato. tierra y aire: Cuando de andar me canso. le declaró que no hay en el mundo un animal mejor que él. nado". la serpiente le contestó que no debía presumir tanto. ni vuela como el sacre. si se me antoja. ni nada como el barbo. Un minuto después. Después de escucharlo. muy orgulloso. la cual le pidió que le confesara en qué estaba pensando.

aja ! — gritó el cuervo. — Yo soy ya muy viejo. en el momento en el que tuvieron que nombrar a los ratones que debían poner cascabeles al gato y a la gata. La idea gustó a los ratones y todos la aplaudieron. El ágil y elocuente Roequeso. sfat corto scurt cuerTO corb cuteza 193 . clopoţel coger a culege. a prinde confesar d. — ¡ Aja. EL CONSEJO DE LOS RATONES Un buen día se reunieron los ratones en un consejo. — Estoy enfermo — suspiró otro y echó a correr. PALABRAS NUEVAS ágil isteţ alabar a lăuda antojarse a se năzări atreverse a îndrăzni. yo soy corto de vista — se lamentó uno. cayó al río. Y ninguno se atrevió a poner el cascabel al gato. muy alegre. después de largas disputas. a bajar a coborî barbo mreană (peşte) cangrejo rac 13 — învăţaţi limba spaniolă cansarse a se obosi cascabel m. — A mí me duelen las patas — chilló un ratón más joven.como tú. a m ă r t u r i s i consejo consiliu. El cangrejo. para estudiar cómo librarse del sangriento Matarratón. y abrió todo el pico. Pero. el blanco y rubio. ¡ Tú eres el más hermoso y el más inteligente ! Todos lo saben. debéis respetarme — gritó otro. y de la hermosa y negra Gatalinda. todos se quejaron: — Por favor. no me escojáis. proclamó: — ¡ Tengo una idea ! Les ponemos a cada uno un cascabel y así todos podemos oírles desde lejos y escapar.

în loc de: Se se atrevía a contestar.şoarece recalcar a sublinia repetir a repeta reunirse a se a d u n a río ríu roer a roade rubio blond. gălbui sacre ni. E clar că nu este vorba despre „ t i n e " . vestit gamo cerb lamentarse a se tîngui. cu v e r b u l la d i a t e z a reflexivă. a se jelui lejos departe librarse a se elibera mejor mai bun orgulloso mîndru origen m. un íel de şoim suspirar a suspina viejo bă trîn ANÁLISIS DEL TEXTO a nuestro entender — „ d u p ă părerea n o a s t r ă " . rudă pararse a se opri pata lab. eleşteu famoso faimos. obîrşie orilla mal. se impersonal este reprezentat prin pronumele nehotărît uno: Se atrevía uno a contestar. Cineva îndrăznea să răspundă. dibaci dirigirse a se îndrepta. Observaţie: Verbele reflexive nu pot repeta pe se în construcţii impersonale. vîrf. în acest caz. se podrá uno dar cuenta — îţi vei p u t e a da s e a m a . U n e o r i . persoana a II 1-a singular sau p l u r a l . ţărm pariente m.chillar a ţipa diestro priceput. E x e m p l u l romînesc de m a i sus s-ar t r a d u c e deci în limba spaniolă p r i n : No se puede pasar por esta región sin quedar algunos días en su capital. cîteva zile în c a p i t a l a e i " . tîrnăcop presumir a se făli. origine. a se crede quejarse a se plínge ratón m. persoana a Ii-a singular p o a t e avea u n sens i m p e r s o n a l — g e n e r a l i z a t o r . In unele c o n s t r u c ţ i i r o m î n e ş t i . pricepere escapar a scăpa escoger a alege escuchar a asculta estanque m. I n f i n i t i v u l v e r b u l u i entender d. e folosit aci ca s u b s t a n t i v (părere). r a ţ ă pato răţo i pico cioc . Aceeaşi idee s-ar m a i p u t e a formula şi astfel: „ N u se poate trece p r i n această regiune fără a sta. a durea entender m. . părere. ci despre „oricine" ar face acţiunea r e s p e c t i v ă . De e x e m p l u : „ N u poţi să treci p r i n această regiune fără să ram îi cîteva zile în c a p i t a l a &i". 194 . în locul lui se> se foloseşte p r o n u m e l e n e h o t ă r î t uno: No puede uno pasar por esta región sin quedar algunos días en su capital.i. î n limba spaniolă se foloseşte n u m a i această din u r m ă construcţie i m p e r s o n a l ă . a se adresa doler d.

De e x e m p l u . care a venit îndată. devine subiect în propoziţia r e l a t i v ă . le pidió que le confesara — îi ceru să-i m ă r t u r i s e a s c ă . I a t ă încă un exemplu: L-am invitat pe amicul meu.la cual — care. -a. -as. în mod practic. Invité a mi amigo. comieron. . -ais. el cual pino en seguida. Să s t u d i e m fiecare d i n t r e aceste p r o b l e m e : A) confesara este persoana a I l I . de la persoana a I l I . care mi-au fost trimise imediat. Afară de a c e a s t a . p e n t r u că r e l a t i v u l cual. con láminas. se m a i foloseşte în u r m ă t o r u l caz: cînd pro­ numele r e l a t i v este aşezat d e p a r t e de s u b s t a n t i v u l pe care îl înlocuieşte. a v î n d gen şi n u m ă r (spre deosebire de que). o b ţ i n e m : I trabajara să fi muncit Ira bajaras trabajara trabajáramos trabajarais tra bajaran 13* II comiera să fi mîncat comieras comiera comiéramos comierais comieran III viviera să fi trăit ('¡Vieras fí'fiera finiéramos fi'fierais eifieran 195 .a m o s . Se utilizează acest p r o n u m e r e l a t i v p e n t r u a nu se repeta c u v î n t u l care. comer.a p l u r a l a perfectului s i m p l u i n d i c a t i v . In această frază s-au ivit două p r o b l e m e n o i : A) un t i m p n e c u n o s c u t : confesara: B) acordul acestui t i m p cu t i m p u l v e r b u l u i din p r o p o z i ţ i a principală. vivir. nu dă naştere la confuzii: Pedí unos libros. Am cerut nişte cărţi legale în piele. la prezentul subjonctivului). E l i m i n î n d t e r m i n a ţ i a -on şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i i l e specificate m a i sus.a singular a imperfectului subjonctiv al v e r b u l u i confesar. los cuales (que) me fueron enviados en seguida. cu planşe. jorrados en piel. T i m p u l imperfect al m o d u l u i subjonctiv se formează. fiind c o m p l e m e n t într-o propoziţie a n t e ­ r i o a r ă .a . fac la persoana a 11 I-a a perfectului s i m p l u : trabajaron. vivieron. căreia i se înlocuieşte t e r m i ­ n a ţ i a -on cu t e r m i n a ţ i i l e -a. verbele trabajar. -an ( t e r m i n a ţ i i a s e m ă n ă t o a r e cu cele ale conjugării a I i .

forma I verb r e g u l a t : verb neregulat: comiéramos tupiéramos forma II estar estuviera estuvieras estuviera estuviéramos estuvierais estuvieran tener tuviera tuvieras tuviera tuviéramos tuvierais tuvieran ser fuera jueras juera fuéramos fuerais fueran comiésemos tuviésemos 3 . Aceasta este concordanţa tim­ purilor. -ieran. perfec­ tul compus sau viitor. -ase. -ara. no creeré) que venga. Paralel cu aceste t e r m i n a ţ i i . -ieseis. -aramos.a : -iera. fără nici o modificare de sens. 196 . Nu cred (n-am crezut. -aráis. -iesen. pentru a arăta o acţiune care ar trebui să aibă loc de aici înainte. m a i există t e r m i n a ţ i i l e : Conjugarea I: -ase. pre­ zentul subjonctivului: No creo (no he creído . 2. n u voi crede) că o să vină. care. -aras. Conjugarea a II-a şi a IlI-a: -iese. Am studiat în lecţia trecută o serie de cazuri în care se impunea folosirea subjonctivului (în diverse propoziţii subordonate). -asemos. -iera. B) Problema concordanţei timpurilor este destul de simplă în limba spaniolă. se pot adăuga direct la rădăcina infinitivului. -aran. atunci cînd în cea principală se foloseşte un anumit timp al indicativului. A t î t forma I cît şi forma a II-a se utilizează cu acelaşi înţeles. Conjugarea a II-a şi a I l l . -asen. -ierais. în propoziţia secundară se utilizează. 1. -iéramos. Terminaţiile imperfectului subjonctiv s î n t : Conjugarea I : -ara. -aséis. Trebuie să menţionăm că între timpul verbului din propoziţia principală şi acela al verbului din propoziţia subordo­ nată există un raport determinat. -ases. Este interesant deci de văzut ce timp al subjonctivului se va utiliza în propoziţia secundară. -ieras. p u t î n du-se înlocui oricînd u n a p r i n cealaltă. cu care se formează cea de-a doua formă a imperfectului subjonctiv (folosind aceeaşi rădăcină ca şi p r i m a formă a imperfectului subjonctiv). Dacă în propoziţia principală verbul este la prezent. în cazul verbelor regulate. -iésemos.Verbele auxiliare fac acest timp în felul următor: haber hubiera hubieras hubiera hubiéramos hubierais hubieran Note: 1. -iese. -ieses.

Dacă în propoziţia principală verbul este la modul imperativ. peí l e c t u B . iar pentru o acţiune anterioară ca-perfectul subjonctivului 2 : No creí que hubiera (hubiese) Tenido. mai-mult- Pentru cele arătate mai sus se poate alcătui următoarea schemă recapitulativă: Propoziţie principală Indicativo Presente Pretérito perfecto Futuro Pretérito indefinido Imoerfecto un n. N-am crezut c-o să fină. De exemplu: Quisiera hablar con Jorge. su Aş dori să vorbesc cu George. . no había creído) que viniera (viniese). celei din principală. TT . 197 .a ) : No creí (no creía. Dacă în propoziţia principală verbul este la perfectul simplu.iar. dacă acţiunea din secundară ar fi p u t u t să aibă loc înaintea celei din principală. în pro­ poziţia secundară se utilizează prezentul subjonctivului: No lo dejes que salga. Lucrarea ta ar putea fi originală. pentru o acţiune care urma să aibă loc ulterior. Pluscuamperfecto Note: 1. Nu cred să fi venit. Mănîncă în grabă ca şi cînd ar fi ultima lui masă. 1 Perfectul subjonctivului se formează din prezentul subjonctiv al ver­ bului haber -f. Come de prisa como sí fuera última comida. imperfect sau mai-mult-ca-perfect. r 2. perfectul subjonctivului 1 : No creo que haya venido. 2.participiul trecut al verbului de conjugat: hubiese cantado sau hubiera cantado. imper­ fectul subjonctivului (forma I sau a I i . Imperfectul subjonctiv se poate utiliza uneori în locul condiţionalului romînesc. hayas cantado etc. Tu trabajo pudiera ser original. Propoziţie secundară Subjuntivo > Presente (Perfecto) J 1 T ¡. . Nu-1 lăsa să iasă (să plece). \ J l . 2 Mai-mult-ca-perfectul subjonctivului se formează din una din formele imperfectului subjonctiv al verbului haber -f.-.participiul trecut al verbului de conjugat: haya cantado. . N-am crezut că venise.Pluscuamperfecto. I Imperfecto I o II / /TU p . în propoziţia secundară se utilizează.

Fără să fi mîncât. ceva m a i rar decît în limba s p a n i o l ă ) . Terminó declarando que. Verbele care a r a t ă desfăşurarea u n e i a c ţ i u n i (continuar. folosită p e n t r u obţinerea a n u m i t o r efecte stilistice. Sin este u r m a t de u n verb la i n f i n i t i v . a declarat că. cojo coges coge cogemos cogéis cogen Imperfect cogía cogías cogía cogíamos cogíais cogían dirigía dirigías dirigía dirigíamos dirigíais dirigían Perf. AH e x e m p l u : Eran los hombres muy valientes en ese pueblo. în textele spaniole. p r o p o z i ţ i i care încep cu p r e d i c a t u l . hemos continuado hablando. Astfel de modificări (alternanţe) grafice se întîlnesc la t o a t e verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger sau -gir.. Erau oamenii din satul acela foarte viteji. Coger rez. care se întilneşte şi în limba r o m î n ă (e a d e v ă r a t . adică inversînd ordinea n o r m a l ă a p r o p o z i ţ i e i . subj. se î n t r e b u i n ţ e a z ă perfectul infinitivului: Sin haber comido. în încheiere. 198 . am continuat să vorbim. Dacă a c ţ i u n e a a a v u t loc în t r e c u t . E s t e o inversiune l i t e r a r ă . simplu cogí cogiste cogió cogimos cogisteis cogieron Dirigir dirigí dirigiste dirigió dirigimos dirigisteis dirigieron Prez. terminar etc. El profesor sigue explicando.. F o a r t e adesea v o m î n t î l n i .) cer ca verbele care le u r m e a z ă să fie la g e r u n z i u : Después de esto.. i şi p r i n litera j î n a i n t e a vocalelor a.trec cogido dirijo diriges dirige dirigimos dirigís dirigen dirigido volaba un cuervo — u n corb z b u r a . abrir — fără să deschidă (fără a deschide).. continuó alabando — c o n t i n u ă să(-l) l a u d e . inii. urinat de subiect. S u n e t u l h din diferitele forme ale v e r b u l u i coger se notează p r i n litera g î n a i n t e a vocalelor e. care se t r a d u c e în l i m b a r o m î n ă prin s u b j o n c t i v u l p r e z e n t . Profesorul continuă să explice.le cogió — îl p r i n s e . o. sin După aceasta. seguir. coja cojas coja cojamos cojáis cojan dirija dirijas dirija dirijamos dirijáis dirijan Part.

Ratón que no sabe más que un llorado. Roe- Refranero: He a q u í algunos proverbios con gatos y r a t o n e s : Cuando el gato no está en casa. queso ( R o a d e . Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro — no debemos observar solamente los defectos ajenos sin ver y corrigir los propios. El gato escaldado del agua ¡ría huye. Cînd pisica nu-i acasă. El respeto para con los viejos es un deber. bai­ lan los ratones. suflă şi n iaurt). . joacă şoare­ cii (pe m a s ă ) . 199 . dato con guantes no coge ratón. del viejo el consejo. de unde expresia respecto a—faţă de. de aci respeto — respect Los jóvenes deben respetar a los viejos. deoarece verbul caer e x p r i m ă o m i ş c a r e .. Să nu se confunde v e r b u l de m a i sus cu un alt v e r b foarte a s e m ă n ă t o r ca formă. Se foloseşte prepoziţia a. Ce naşte din pisică şoareci mănîncă. Del joven el remedio. Tinerii trebuie să respecte pe bătrîni. Cada oveja con su pareja. Matarratón— (Ucide-şoarece). Galalinda (Pisică-frumoasă). Şoarecele care nu ştie decît o gaură repede-i vînat. el blanco y rubio — cel (cu) a l b şi galben ( b l o n d ) .a ţ i n e / d e / " ) .b r î n z ă ) . Otros refranes explicados: No hay atajo sin trabajo — significa que sin trabajo no se puede conseguir en poco t i e m p o lo que se quiere (atajo — senda por donde se a b r e v i a el c a m i n o ) .cayó al rio — căzu în r î u . Pisicile cu cît miaună m a i m u l t cu a t î t vînează mai p u ţ i n . Pisica opărită fuge şi de apă rece (Cine s-a ars cu ciorbă. ratones mata. insegura. un buen día — într-o b u n ă zi respetar — a respecta . Más vale pájaro en mano que buitre volando — más v a l e conservar una cosa segura que dejarla por una g r a n d e . şi a n u m e respectar — impersonal — („a se referi /la/"'. presto es cazado. Pisica cu mănuşi nu prinde şoareci. El hijo de la gata. Respectul faţă de b ă t r î n i este o datorie. Las galas cuanto más maullan menos cazan. t ă r c a t .

N u m a i înţelepciunea racului îl scăpă de la m o a r t e . - Castillo El Morro. i se jignea familia. 1 3 . Consiliul îl alese pe cel mai deştept dintre şoareci pentru ca să pună clopoţei t u t u r o r pisicilor. Mă tem că o fi v e n i t . 6. 9. Racul îi ceru corbului să-i ierte şi să-i permită să plece. fără ca să obţină vreun r e z u l t a t . u n i r şi 7 5 .EXERCIŢII 7 3 . Şoarecele îşi repetă d o r i n ţ a . Nu crezui că putea fi a t î t de interesant. v e r . José bajó al j a r d í n con los ojos extasiados de lo que veía. 3 . 15. 7. Dar acesta se plînse că e bolnav şi îi rugă să nu-1 aleagă. 1 1 . F ă r ă să vezi acest spectacol nu-ţi poţi da seama dacă e interesant. Quisiera la palabra exacta y la clara expresión. LA HABANA. J u a n jugaba con sus hijos después del t r a b a j o . Consiliul şoarecilor îi răspunse că nu e posibil să meargă a l t u l . 1. 2. Se plînse că nu-i respectau p ă r i n ţ i i şi că. 5. Să se conjuge la subjonctiv perfect. 10. Să se traducă în limba spaniolă: for­ ir. î l lăudă pe corb pentru ca (a fin de que) să scape din ciocul lui. Extendió la mano con un gesto exigente. imperfect (amîndouă mele) şi mai-mult-ca-perfect verbele: t r a b a j a r . 200 . 7 4 . 12. 4. Dar corbul rămase neînduplecat. 14. 8. Aş vrea să văd un film. Te rog să-1 alegi pe cel mai interesant. Să se pronunţe cu voce tare şi de mai multe ori. frazele: Todos los trabajadores se j u n t a r o n bajo la bandera roja. După masă au continuat să vorbească. în consecinţă (por consiguiente).

Carmen. Tú sabes que me muero por las excursiones^ Iremos por lugares agrestes. — Está bien.. — No quiero molestarte. — ¡Cuándo! ¿Cómo? — ¡ Qué prisa tienes! — Carmen continúa explicando: A partir de la próxima semana. — ¡Magnífico!. 201 . ¿Qué tal? — Bienvenido. Carmen. Ah.. porque tengo sorpresas para ti. — ¿Sorpresas? ¿Qué clase de sorpresas? — Acabo de hablar por teléfono con vuestro amigo RafaeL — Oh. Y ¿qué habéis hablado? — Varias cosas... ¿Puedes referirme ahora. Debo pensar un poquito para acordarme de todo. muchas gracias... por favor. Rafael quiere emprender durante un mes una excursión por todo el país.. pero tardará poco (indicándole una butaca).. — ¿Dónde está Miguel? — Miguel ha salido para algunas compras. Y me pidió que te informara que por nada del mundo querrá ir sin ti. claro está..sí. Rafael me explicó seguidamente que por los montes.... todo lo que has sabido por él? — Un momento.LECŢIA 27 PLANES PARA UNA EXCURSIÓN Jorge devuelve una visita a su amigo Miguel.. donde. no se verá alma viviente por ningún lado. Puedes tomar asiento ahí. (está pensando).. Al entrar en su casa encuentra solamente a la hermana de éste.. muy interesante. — Ninguna molestia. — ¡Qué loco eres! Déjame hablar. todavía no he terminado. por aldeas escondidas entre las faldas de los montes con sus casitas alumbradas hoy por bombillas y con> hogares rústicos. y la sa­ luda cordialmente: — Muy buenos días. Jorge. de máximo interés para t i . palabra por palabra. (poético) por bosques espesos y obscuros. estoy muy bien. Me alegro mucho que hayas venido.

Rafael ha pensado ya en todo. — No sé cómo vamos a caber todos en el coche.. todas las etapas de vuestra excursión. donde quedaréis 202 . no te enojes... Este año tengo que irme al mar tal como me aconsejó el doctor. Por mi parte.. el que está estudiando para médico. porque no hay sitio más que para cuatro personas. — Resulta pues que iremos solamente tres. por último. yo. — No te preocupes. Solamente quiero agregar eme. y su hermana Clara. — No.. V tú.andaréis a pie... — ¿Tú no vienes? — No.. El será el conductor. — Perdón.. dispensa. — Siempre estás interrumpiéndome.. — ¡ Ni una palabra ! He aquí el programa para la primera etap a : el domingo próximo saldréis para Sinaya.. por las carreteras iréis en su automóvil. Yo quisiera continuar describiendo. sacrificándose por los demás. — Pero nosotros subiremos los montes y él no puede quedarse abajo.. mientras que. también irán el primo* de Rafael.

cuyo n o m b r e no recuerdo a h o r a . Me referirá. . por la c a l l e r t o d o lo que me interesa.) H a s t a luego. no tenéis. ¿puedes p r e s t a r m e . por si a c a s o . a l g ú n d i n e r o ? — Sí. ¿para qué lo necesitas? — P a r a u n m a p a t u r í s t i c o de R u m a n i a . — P e r f e c t o . — ¿Crees que os v a a faltar el dinero? —• N o . . por favor. . en s e g u i d a . — No sé si me v a a b a s t a r el d i n e r o . por qué p r e o c u p a r o s . A h . Mira. . ¿ q u é ? . Tal cosa es m u y ú t i l para un excursionista. sat alumbrado l u m i n a t arreglar a aranja bosque m. — H a s t a luego y . . — P o r el m o m e n t o . . por el litoral del m a r ? —: E s t o sí que será u n a cosa e s t u p e n d a . ¡ Adiós ! PALABRAS NUEVAS aconsejar a sfătui acordarse ii. P e r o . p e r o . ¿sabes q u e v o l veréis. — B u e n o . P o r eso creo que v a aser.dos días y luego iréis a u n lugar. — E f e c t i v a m e n t e . Rafael está p a s a n d o por d e l a n t e de la casa. . . . Pero Rafael me aseguró que para lo que veréis a h í . el c a m i n o h a s t a a q u e l sitio e s r por e n t e r o . p ă d u r e camino d r u m cobrar a încasa compra c u m p ă r ă t u r ă 203 . . . p e r o . ¿Volverás? — Sí. . a q u í lo t i e n e s . t o d a s las hermosuras de n u e s t r a q u e r i d a p a t r i a . ¿te preparas d e s d e ahora p a r a la s a l i d a ? . En la puerta se vuelve para saludar a Carmen. P o r otra p a r t e . como n o . poT correo el resto que me q u e d a r í a por cobrar del s a l a r i o . (Sale. ahora sí. medio k i l o g r a m o de m a n t e c a y u n o de queso por persona. h a b l a r ? — C l a r o . S i n a y a no es n a d a pintoresca. . por c o n s i g u i e n t e . por ú l t i m o . u n a singular ocasión de v e r . a l i m e n t o s que debéis t o m a r p a r a esta p r i m e r a e t a p a . u n a por u n a . por lo visto todo esto es b a r a t o y a que s e t r a t a solamente de dos p a n e s . — ¡ P o r todos los s a n t o s ! ¿Me dejas. E s t o es t o d o . un m o t i v o de verdadero e n c a n t o . . no olvides que Miguel regresará d e n t r o d e u n a m e d i a hora y te a g u a r d a r á p a r a u l t i m a r detalles. será algo c o m p l e t o . me v o y a h a b l a r con él. m u y p r o n t o . a-şi aminti agregar a adăuga agreste sălbatic aguardar a aştepta aldea comună. a h o r a . Por lo que toca a los. m i r a p o r la v e n t a n a . ¡ N o t e v a y a s ! . . . Te ruego que m e envíes. y si por acaso os faltare el dinero* yo os lo e n v i a r é . . —• E s t o ya lo a r r e g l a r e m o s . .

Exemple: Al leer aquel articulo quedé sorprendido. u n e o r i . amănunt devolver d.loc a c ţ i u n e a . Vom studia. detaliu. a deranja molestia supărare.dejar a lăsa detalle m. Al oír sus palabras quedé estupe¡acto. cămin lado latură magnífico minunat. Citind (la citirea) articolul(ui) acela. a înapoia dinero bani dispensar a ierta. 204 . excursie falda poală hermosura frumuseţe hogar m. în cadrul acestei analize. deranj monte m. a scuza efectivamente într-adevăr emprender a întreprinde encanto încîntare enojarse a se supăra escondido ascuns «speso des. I n f i n i t i v u l precedat de a l se t r a d u c e în romîneşte p r i n t r . stufos excursión /. rămăsei surprins. Se poate pune întrebarea: ¿Cuándo quedé sorprendido? Al leer el artículo.u n gerunziu s a u . p r i n i n f i n i t i v u l l u n g r o m î nesc. Am întîlnit în lecţiile de pînă acum pre­ poziţia para cu diferite funcţiuni. măreţ mientras în timp ce molestar a supăra. El pajarito cantaba triste al verse de nuevo en la jaula. precedat de prepoziţia l a . cazurile în care se foloseşte această prepoziţie. munte motivo ocazie necesitar a avea nevoie obscuro întuneos preocuparse a se îngriji. ha salido para algunas compras — textual: a plecat după (pentru) cîteva cumpărături. a avea grijă primo văr pronto repede íeferir a povesti resultar a reieşi rústico ţărănesc sacrificarse a se jertfi seguro sigur sorpresa surpriză ultimar a definii iva verano vară ANÁLISIS DEL TEXTO al entrar — i n t r í n d . a t u n c i cînd se a r a t ă timpul în care are . La auzul cuvintelor lui am rămas stupefiat. Păsărică cînta trist văzindu-se din nou în colivie.

raport no sau relaţie: Para lo que veréis ahí. Cînd această relaţie se stabileşte între două fiinţe. Veţi pleca Ia Sinaia (ţinta călă­ toriei) . gîndesc ca să-mi medic. pentru a arăta locul către care se deplasează cineva ceva. Studiază pentru o hartă t u r i s t i c ă . arată o comparaţie. Or. cu ajutorul prepoziţiei para­ se exprimă tocmai această idee. exprimînd un s e n t i ­ m e n t sau o a t i t u d i n e „faţă de". acţiunea: sau 2 . substantivele precedate dé prepoziţia para stau în cazul dativ. Ce eşti tu pentru mine? Nu a m nici o rezervă jaţă de acest amic al m e u . Es á estudiando para médico. excursio­ După unii a u t o r i . Merg la Toledo. iar după salir. Această carte c pentru t i n e . se e x p r i m ă destinaţia Esta casa está para pender. ¿Quién eres tú para conmigo? No tengo reserva alguna para con este amigo mío. indică uneori Es muy Notă: útil para los excursionistas. I . Sinaia nu e de loc pitorească. se traduce cu para sau para con: Es muy amable para con su amigo. Notă: Sinaya Faţă de ce-o să vedeţi acolo. Plec la Toledo. Saldréis para Sinaya. (a deveni) 3. Salgo para Toledo. 205 . dativul: turis- A da bani pentru Trebuie să mă aduc a m i n t e . în majoritatea cazurilor. Exemple: Voy a Toledo. întrucît funcţiunea specifică a d a t i v u l u i constă în a e x p r i m a ideea de destinaţie. Debo pensar para acordarme. se a r a t ă s c o p u l î n c a r e se e f e c t u e a z ă Dar dinero para un mapa tico.Se utilizează para atunci cînd: sau ţinta: Această casă e de v î n z a r e . es nada pintoresca. îţi este destinată. Este foarte (util) folositor nişti/or. e des­ t i n a t ă vînzării. E foarte a m a b i l faţă de p r i e t e n u l său. 4. Notă: De preferinţă. para. după verbul ir se foloseşte prepoziţia a. Este libro es para ti.

iar acelea acolo. e x p r i m ă ideea de t i m p . t e r m e n . a t u n c i cînd a m î n d o u ă se t r a d u c cu „ p e n t r u " .. î n t î l n i t ă în decursul m u l t o r lecţii p î n ă a c u m .•5. în l i m b a r o m î n ă se u t i l i ­ zează s u b j o n c t i v u l . P r e p o z i ţ i a por. "2. L n e o r i se poate confunda cu para. . Aceşti bani sînt toţi pentru tine.. în a m î n d o u ă cazurile. formează expresii cu v e r b u l estar. a r a t ă reducerea la o singură persoană sau la u n a n u m i t n u m ă r definit de persoane sau lucruri (aici a v e m de-a face cu cazul ablativ): ¡Leyó para si. R e v e n i m aici a s u p r a cazului cînd se succed două v e r b e : 1. în <3. 8 . aşa cuna a m î n v ă ţ a t lecţia 1 3 : estar para + infinitiv — a fi pe punctul de a. al doilea verb se p u n e la infinitiv: quiero escribir = (eu) vreau (ca eu) să scriu..substantiv — a ii dispus să. p r i n „aici" sau „acolo". Se t r a d u c e în limba roi n î n ă . £>ejar algo para mañana.. durată: A lăsa ceva pe mîine. estar para -f. Bun ca să rezolve această afacere. în cazul în care a c ţ i u n e a e x p r i m a t ă de a m b e l e verbe este î n d e p l i n i t ă de către acelaşi a u t o r . hablar por teléfono — a v o r b i la telefon. ahí— a i c i . 7 . Citi pentru sine. după caz. .. în cazul în care acţiunea e x p r i m a t ă de cel de-al doilea v e r b se îndeplineşte de u n alt a u t o r . Nu e loc decît pentru patru persoane. colea. Estas flores están aquí y ésas ahí. no quiero molestarte — nu vreau să te deranjez (supăr). lui ese). A d v e r b u l ahí indică o d i s t a n ţ ă mică de a m b i i v o r b i t o r i sau apropierea de persoana căreia i se vorbeşte (este corespunzător. aptitudinea: Apt pentru muncă.No hay sitio más que para cuatro ¡personas.Este dinero es todo para ti. se poate t r a d u c e în diferite feluri. a-i arde de. Florile acestea sînt aici. acest v e r b se p u n e la s u b j o n c t i v : quiero que escribas =• (eit) vreau (ca tu) să scrii O b s e r v ă m că.. Diferenţa esenţială d i n t r e aceste două i m p o r t a n t e p r e p o z i ţ i i constă în aceea că para e x p r i m ă de obicei 206 . în acest sens.. a r a t ă c a p a c i t a t e a sau Apto para el trabajo. Bueno para resolver este asunto.

Priveşte pe fereastră. Ha venido por interés. A venit să se intereseze. în t i m p ce por indică m o t i v u l . No daré mi libro por el tuyo. 2. p r e c u m şi de e x e m p l e l e î n t î l n i t e în alte lecţii.. uneori a r a t ă înlocuirea unei persoane: ¿Cuánto pides por este sombrero? Cît ceri pe pălăria aceasta? Por nada del mundo. ideea de mişcare î n t r . a r a t ă preţul sau echivalentul u n u i lucru (pentru. prin sate.. Lo tengo por traidor.. Ani mers prin Moscova la Pekin. Se rostogoli pe pămînt. Lucrez în locul prietenului meu. II consider (drept) trădător. sau motivul unei a c ţ i u n i : De aceea... Me referirá todo por la calle. Vom merge prin locuri sălbatice.. de obicei. o f i n a l i t a t e . Pentru nimic în lume. por bosques espesos.por qué? — de c e . în schimb). A trece prin faţa casei. Nu se va vedea nici o fiinţă pe nicăieri.. în ce scop? (funcţiune finală). în p r i m u l caz se r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a ¿para qué? — p e n t r u ce.. ideea de s t r ă b a t e r e a u n u i o b s t a t c o l : Iremos por lugares agrestes. Tener a uno por docto. Trabajo por mi amigo. îmi va povesti totul pe stradă. ideea de trecere p r i n tr-un p u n c t oarecare. prin păduri dese.. A considera pe cineva învăţat..ideea de d e s t i n a ţ i e . Ha venido para interesarse.. o părere despre cineva sau ceva: Tomar algo por bueno. Mă bucur de (pentru) succesul tău. a r a t ă o calitate atribuită unei persoane sau u n u i lucru. No se verá alma viviente por ningún lado. Me alegro por tu éxito.n e de t e x t u l lecţiei de faţă. Pasar por delante de la casa.) II decorară pentru vitejia sa. 3.u n s p a ţ i u d e t e r m i n a t .. a r a t ă cauza Por eso creo que. A venit din interes. cauza unei a c ţ i u n i . por aldeas. p u t e m spune că p r e p o z i ţ i a por: 1... e x p r i m î n d . S e r v i n d u . Am cumpărat această pîine cu (pentru) doi pesos. 207 . Fui por Moscú a Pekín. a r a t ă locul unde se petrece o a c ţ i u n e . A lua ceva drept bun. Compré este pan por dos pesos. în cazul al doilea se r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a . cred că. din ce cauză? (funcţiune c a u z a l ă ) . Mira por la ventana. Rodó por la tierra. Nu-mi voi da cartea (pentru) in schimbul cărţii tale. (din acest motiv cred că. 4.... u n scop. Le condecoraron por su valor.

. pe seară. 208 . cîl timp?): Tor ia tarde.. e x p r i m a t e sau s u b î n ţ e l e s e : Fue buscado por un amigo. cine) se face o a c ţ i u n e : Luptăm pentru patria noastră şi pentru un ideal măreţ. de distribuţie: Să vezi una cile una toate frumuseţile. Votăm pentru candidatul nostru în Sfatul Popular. Hemos hablado por una hora. p r i n care se face a c ţ i u n e a : Am vorbit la (prin) telefon. Un kilogram de unt de persoană. Mă prăpădesc după excursii. in ceea ce mă priveşte.. Por mi parle. Lo cogió por la oreja. Atîţia kilometri pe oră. „Teatro" por Lope de Vega. He prestado el libro por una semana. Me envíes por correo aéreo. t>. Tantos kilómetros por hora... Votamos por nuestro candidato al Consejo Popular. Mă interesează arta modernă.. A lua de mînă. Din partea mea. 11 apucă de urechi. indică a u t o r u l u n e i a c ţ i u n i sau opere.. introduce u n c o m p l e m e n t care e x p r i m ă afecţiune. o în care se face o a c ţ i u n e (răspunde la In ordine alfabetică. u n sentiment. Să-mi trimiţi prin poştă aeriană. 12. Am vorbit timp de o oră. Es educado por su madre. a r a t ă că a c ţ i u n e a e x p r i m a t ă de v e r b se răsfrînge a s u p r a unei a n u m i t e părţi a corpului: Tomar por la mano. durata (răspunde la î n t r e b ă r i l e : cînd?. Ver una por una todas las hermosuras. o atitudine sau o părere personală: Me muero por las excursiones. a r a t ă în favoarea cui (pentru Luchamos por nuestra patria y por un ideal grandioso. 10. Am împrumutat cartea pentru săptămînă.. Un kilogramo de manteca por persona. a r a t ă felul sau modul î n t r e b a r e a : cum P): Por orden alfabético. a r a t ă mijlocul (obiectul) Seara.5 . e x p r i m ă ideea de măsură. 1 1 . a r a t ă timpul. 8 . Tengo interés por el arte moderno. cu verbe la p a s i v . o He hablado por teléfono. 9 . 7 .

construcţiile respective avînd diferite înţelesuri (vezi lecţia 13).. tînd că se caută ceva: Ir por pan.adjectiv -\.13. te voi ierta.. echivalează cu o propoziţie incidentală exprimînd cauza: Por haber comido tanto. Deoarece sînt prietenul t ă u . Por ser yo tu amigo. te perdonaré. Enviar por un médico. 15. stînd înaintea unui infinitiv. no pudo dormir. enviar). apare în diverse expresii por por por por por por por por por por por por por por favor acaso si acaso el momento consiguiente entero otra parte último lo menos lo que loca a lo visto Io general lo común delante de A merge după p î i n e . înseamnă „mai mulţi": varios libros m a i m u l t e cărţi aşezat după substantiv. poftim din î n t î m p l a r e pentru orice e v e n t u a l i t a t e deocamdată de aceea. nu p u t u dormi. în consecinţă în întregime pe de a l t ă parte în cele din u r m ă cel p u ţ i n în ceea ce priveşte după cît se vede în general de obicei p r i n faţa * ară- varias cosas — mai multe lucruri. Deoarece a mîncat a t î t . urmează după anumite verbe de mişcare (ir. 14 209 . Por hermosa que sea esta mujer... 14. A t r i m i t e după doctor. Oricît de rău ar fi. care se traduce „oricît de" şi cere subjonctivul: Por malo que sea no lo temo. nu m ă t e m de el. înseamnă „diferiţi": libros varios cărţi diferite Se foloseşte numai la plural.que. ca: te rog. se foloseşte cu verbul estar. 16. Adjectivul varios(-as) îşi schim­ bă sensul după locul pe care îl ocupă faţă de substantiv: aşezat înainte. apare în construcţia por -\. Oricît de frumoasă a r fi această femeie. 17.

modificarea constînd în aceea că sunetele q.i a n ) . -iamos. g u . c invariabilă): II I aş cînta vender-ia aş vinde cantar-ia ai cînta vender-ias ai vinde can tar-ias ar cînta i'ender-ia ar vinde cantar-ia vender-iamos am vinde cantar-tamos am cînta aţi cînta vender-iais aţi vinde cantar-íais ar cînta vender-ian ar vinde cantar-ian III as trăi vivir-ia ai trai vivir-ias ar trăi vivir-ia am trăi vivir-iamos aţi trăi vivir-iais ar trăi vivir-ian 210 . Aceste adjective s î n t : Pozit iv alto înalt bajo jos bueno bun malo rău grande mare pequeño mic Notă: Compiirativ superior m a i înalt inferior m a i jos mejor mai bun peor mai rău mayor m a i mare menor m a i mic Superlativ supremo foarte infimo foarte óptimo foarte pésimo foarte máximo foarte mínimo foarte înalt jos bun rău mare mic - Paralel cu aeeste forme neregulate. . -ga suferă o modificare grafica a t u n c i cînd li se a d a u g ă u n sufix al cărui sunet i n i ţ i a l este -i sau . iar p e n t r u c o n d i ţ i o n a l t e r m i n a ţ i i l e imperfec­ t u l u i i n d i c a t i v : -ia. fiind însuşi i n f i n i t i v u l . querría — ar vrea (persoana a III-a singular a c o n d i ţ i o n a l u l u i v e r b u l u i querer). -ca. -ias. Cîteva d i n t r e adjec­ tive fac g r a d u l c o m p a r a t i v de s u p e r i o r i t a t e şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t în mod n e r e g u l a t . (altfel ar fi largísimo) larguísimo riquísimo poquito a partir de — cu începere d e .e . g se notează p r i n grupurile q u . Toate verbele se formează şi se conjugă identic la c o n d i ţ i o n a l .t e r m i n a ţ i i l e v e r b u l u i haber (pentru v i i t o r t e r m i ­ n a ţ i i l e p r e z e n t u l u i . toate adjectivele de mai sus au şi forme regulate de comparativ şi superlativ. -go. -ia.de interés máximo — de foarte mare interes. poquito — cuvintele spaniole t e r m i n a t e in -co. . largo rico poco F o r m a r e a c o n d i ţ i o n a l u l u i este a s e m ă n ă t o a r e cu a v i i t o r u l u i i n d i c a t i v : şi unul şi celălalt se formează de la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat -\. . -iais. fără n e r e g u l a r i t ă ţ i (deoarece r ă d ă c i n a .

Se poate spune că folosim exprimă: 1. ci u n t i m p . stu­ diate de noi în lecţia 17. o presupunere condiţionalul a t u n c i cînd verbul Aş dori să vin cu voi. ¿Sería útil lo que compré? 4. şi a n u m e forma a I l I . o dorinţă: Desearía venir con vosotros.a a imperfectului s u b j o n c t i v . secundară) care depinde de u n timp trecui (imperfect sau perfect s i m p l u i n d i c a t i v ) din pro­ poziţia p r i n c i p a l ă : Afirmó que os ayudaría. habría. Această construcţie se n u m e ş t e . Ai fi (eşti) atît de amabil să-mi explici unde este un debit de tutun pe aici? Să (tot) fi fost ora patru cînd a venit. haber. querría. forma I) s a u . salir. querer pierd pe c din silaba finală: sabría. 3. poner. tener. o acţiune viitoare (într-o propoziţie. poder. tendría. deoa­ rece uneori c o n d i ţ i o n a l u l poate fi înlocuit p r i n celelalte două forme ale s u b j o n c t i v u l u i imperfect. imperfect forma a Il-a). futuro en el pasado. 2. saber. venir înlocuiesc pe e sau i din silaba finală cu d: pondría. 2.Notă: Modificările pe care le suferă infinitivul anumitor verbe la viitor. decir şi hacer tac: diría şi haría. podría. în g r a m a t i c a s p a n i o l ă . Să fie oare folositor ceea ce am cumpărat? în l e g ă t u r ă cu t r e c u t u l : Serían las cuatro cuando vino. A afirmat că vă va ajuta. vendría. De e x e m p l u : „Aş vrea să vorbesc cu t i n e " se poate t r a d u c e în l i m b a s p a n i o l ă : Querría hablar contigo (condiţional) Quisiera hablar contigo (subjonctiv imperfect. liste foarte i m p o r t a n t să sezisăm diferenţa care există între a c e a s t ă construcţie spaniolă şi construcţia e c h i v a l e n t ă din limba r o m î n ă . se repetă şi la condiţional: 1. saldría. o întrebare: ¿Serias amable en explicarme dónde hay un estanco por aquí? 3 . Unele g r a m a t i c i nu consideră c o n d i ţ i o n a l u l u n mod a p a r t e . loarte r a r : Quisiese hablar contigo (subjonctiv. Dacă în l i m b a r o m î n ă propoziţia p r i n c i p a l ă este la pre14* 211 .

Mă asigură că va veni. Faptele exprimate într-o „frază ipotetică" pot avea loc: în prezent: Si lo tuviese (tuviera). în p r o p o z i ţ i a s e c ú n d a l a ver­ b u l r ă m î n e tot la v i i t o r : M-a asigurat că va veni. o ipoteză sau o acţiune ireală. Note: 1. în propoziţia secundară. utilizăm prezentul indicativ: Si tiene este libro. me lo dará. me lo daría. de obicei. iar v e r b u l ei se află la s u b j o n c t i v imperfect (forma I sau a I i . fără o propoziţie principală: ¡Si supieras cuánto sufro! Dacă ai şti cît sufăr! 2. în t i m p ce în limba spaniolă se utilizează c o n d i ţ i o n a l u l : Me aseguró (aseguraba) que vendría. Dacă ar avea această carte. ţi l-aş da. adică cu propoziţia secundară. Dacă are această carte. în limba spaniolă se t r a d u c e cu aceleaşi t i m p u r i : Me asegura que vendrá.a ) : Leería este libro si tuviera tiempo. î n acest caz p r o p o z i ţ i a secundară începe. iar p r o p o z i ţ i a secundară la v i i t o r . mi-ar da-o. mi-o va da. n-ar fi om care să iasă pe cîmp (proverb spaniol). cu si. Dacă l-aş avea.z e n t . le lo daría. Alteori propoziţia condiţională. atunci avem de-a face cu o „frază ipotetică": Si tuviera este libro. Aş citi ¡această carte dacă aş avea timp. un viitor indi­ cativ sau un imperativ. 5. fraza Dacă însă în l i m b a roinînă fraza de m a i sus are in propoziţia p r i n c i p a l ă v e r b u l la un t i m p t r e c u t . St el alacrán viera y la víbora oyera. Vedem deci că uneori „fraza ipotetică" poate să înceapă cu si. (Propoziţia secundară: subjonctiv imperfect. poate fi enunţată singură. Dacă în propoziţia principală există un verb la condiţional. no habría hombre que al campo saliera. cu nuanţă opta­ tivă. în care se află ipoteza. propoziţia principală: condiţional prezent) 212 . Dacă în propoziţia principală avem un timp prezent. Dacă scorpionul ar vedea şi vipera ar auzi.

p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b u l u i de c o n j u g a t : Te habría visitado. (Propoziţia secundară: mai. Faltare este v i i t o r u l subjonctiv al v e r b u l u i faltar (a lipsi).mult. Se foloseşte cu v e r b e . sacrificándose por los demás — sacrificîndu-se p e n t r u c e i l a l ţ i . i-a scris unui prieten de-al său. abajo — jos. Din aceeaşi familie de c u v i n t e fac p a r t e ş i : debajo (dedesubt). cu Durante el viaje se encontró con un amigo suyo. In s c h i m b . tuvieren. -eis. E x e m p l u : tener—tuviere. durante se foloseşle n u m a i cu s u b s t a n t i v e . por debajo (pe dedesubt) şi v e r b u l bajar (a coborî). o să v ă t r i m i t . la fel ca tener: anduve. ţi l-aş fi dat. Mientras viajaba amigo suyo. mientras — în t i m p ce. tuviereis. -es. anduviste.în trecut: Si lo hubiese (hubiera) tenido. los demás. le lo habría dado. anduviese.a p l u r a l a perfectului s i m p l u i n d i c a t i v ) . tuvieres. anduvo e t c . propoziţia principală: condiţionalul trecut) Condiţionalul trecut se formează din c o n d i ţ i o n a l u l haber -f. tuviéremos. deosebindu-se doar p r i n t e r m i ­ n a ţ i i l e : -e. N . Dacă l-aş fi avui. Este u n a d v e r b d e r i v a t din p r e p o z i ţ i a bajo (sub). escribió a un In timp ce călătorea. -e. N a t u r a l că această n e r e g u l a r i t a t e se reflectă şi a s u p r a subjonc­ t i v u l u i imperfect: anduviera.. .perfectul subjonctiv. Vii­ t o r u l subjonctiv este a s e m ă n ă t o r cu forma I a imperfectului sub­ j o n c t i v (adică se formează t o t de la persoana a I l I . Verbul andar (a u m b l a ) pre­ z i n t ă o singură n e r e g u l a r i t a t e şi a n u m e că la perfectul s i m p l u i n d i c a t i v îşi s c h i m b ă r ă d ă c i n a . Dacă din î n t î m p l a r e v ă vor lipsi b a n i i . Te-aş fi vizitat.a v e ţ i de ce să v ă faceţi griji. -emos. verbului andaréis a pie — v e ţ i merge pe j o s . tuviere. celelalte restul No tenéis por qué preocuparos. V i i t o r u l subjonctiv nu are e c h i v a l e n t în l i m b a r o m î n ă .ca. In timpul călătoriei se întîlni un prieten de-al său. las demás lo demás ceilalţi. -en (identice cu t e r m i n a ţ i i l e s u b j o n c t i v u l u i prezent al verbelor de conjugarea I). E l 213 . Si por acaso os faltare el dinero yo se os enviaré.

214 Cum e corbul e ţi oul său. Să se conjuge la toate timpurile subjonctivului (prezent. saber. însoţit de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t . tal su huevo. totuşi p o s i b i l ă .ca. en seguida — î n d a t ă ¡ mira! — uite ! (interjecţie) EXERCIŢII 7 6 .perfect şi viitor) şi la condiţional (prezent şi trecut) următoarele verbe: andar. tal es el liijo.. Atlta. Cum e tatăl aşa-i şi fiul. No hay tal. Un astfel de spectacol. T o t p e n t r u a a r ă t a u n r a p o r t d i m e n s i o n a l (o c o m p a r a ţ i e ) . ser. mai. Yo te amaré cuando tú me amares. In acest caz este oarecum sinonim cu fulano sau mengano (cutare). tal î n s e a m n ă „ u n oarecare''.e x p r i m ă (bineînţeles în propoziţii secundare) o a c ţ i u n e v i i t o a r e nesigură sau ireală. Eu te voi iubi cînd o să mă iubeşti (nu e sigur) t u . 7 7 . Să se aleagă patru adjective şi două adverbe din textul lecţiei şi să se treacă prin toate gradele de comparaţie (ar fi preferabil ca exemplele să fie d a t e în p r o p o z i ţ i i ) .. tal cosa — u n astfel de lucru Adjectivul nedefinit tal se foloseşte cu s u b s t a n t i v e nearticulate: Tal espectáculo. decir. In loc de tal cosa se poate u t i l i z a şi forma eliptică tal cu v a ­ loare de p r o n u m e : No afirmo tal.. tal: Cual el cuervo. Nu există aşa ceva. Tot ca p r o n u m e .mult. cual. sau cual. Tal m a i poate e x p r i m a şi ideea de c a n t i t a t e .. hacer şi oir. atit de mare e opera sa. estar. Los que no aprendieren esto se arrepentirán. se m a i utilizează şi expresiile: tal. . cu condiţia ca tales como — cum ar fi. Expresii: -• con tal que — numai dacă. d i m e n s i u n e sau g r a d : Tal es su obra. tener. Cei ce (eventual) nu vor învăţa acest lucru se vor căi. Cual es el padre. perfect. Nu afirm aşa ceva. E x e m p l u : Un tal me preguntó. imperfect I şi II.

saldremos. Dacă aş fi vorbit cu el la telefon. . . En esta maleta no hay sitio más q u e .a m d a t seama că asemenea lucru este posibil. ¿No tienes. . 15. 12. 4. 10. .. 7.. Mobila aceasta este foarte nouă şi foarte b u n ă . i-aşi fi cerut cartea aceea. Deocamdată nu am bani pen­ tru aceasta. Era­ tele său e m a i b u n decît el. buena. Debemos prepararnos. Hoy . . 10. algún dinero más? 8. am obosit. ¿. 9. .favor. 3 . yo la lie c o m p r a d o . . 12. Eu îţi voi scrie cînd îmi vei serie şi t u . Să se completeze •după necesitate: spaţiile punctate cu prepoziţia por sau p a r a . pentru a merge la Predeal.. la m a n o . în limba spaniolă: 1. Dacă am fi cumpărat cel p u ţ i n (cîte) un kilogram de brînză de persoană. 1 1 . Pero. . haber estado muy enfermo y . Incepînd de săptămîna viitoare. Să nu crezi că această mineare e foarte rea. No pudo levantarse de la c a m a . pe ce d r u m trebuie s-o iau? 7.. bonita que sea. 18. 6. După cit se vede. la tarde. ¿Cuánto d i s t e . 2. este viaje. nu am putea vorbi acum. . ..si acaso.. el m a r . Dacă aş avea timp te-aş vizita. 5. E s t a m o s . . deoarece îmi place să discut cu t i n e . . Aş dori să vin chiar astăzi. In curînd voi t r i m i t e prin poştă toate alimen­ tele. las demás personas que estaban con él. . consiguiente. Fue a y u d a d o t a m b i é n . Dacă nu aş fi avut telefon.qué te interesa? 9. 7 9 . cartea aceasta nu e mai ieftină decît cealaltă. 2. 14. N-as fi m î n c a t în t i m p u l călătoriei. sala­ r i u l meu va fi m a i m a r e . 13. . ... 11. . 19. 4. . Trebuie să treci prin Sinaia. A mí no me g u s t a .. tres camisas. 1. 3. 17. de aceea nu trebuie să vă faceţi griji. Ieri mi-ai promis că-mi vei scrie. Citind acest articol m i . .. Să se traducă. terminar el estudio de esta gramática. In t i m p ce călătoream. le ayudaron tomándole ... e mai bună decît celelalte. Te rog. nu am m a i fi cumpărat aşa ceva pe d r u m . 5. esta maleta? 6. . 8. 10. ..7 8 .. dacă d r u m u l n-ar fi fost a t î t de lung.

conform regulilor ştiute. ignorîndu-1 complet pe d. şi d final este omis. dormido în loc de cansado. usted (dumnea­ ta). nu atît de puternic ca în cazul de mai sus. Cuvîntul libertad (libertate) se va pronunţa deci: liberta^. adică pe vocala dinaintea acestui d. după ce am rostit ultima vocală. iar al doilea mai slab. Este nevoie ca. salud (sănătate). aproape instantanee. La fel se vor pronunţa: Madrid (capitala Spaniei). desdén (dispreţ). eliminînd defini­ tiv pe d. primul d este rostit puternic. In vorbirea populară sau în anumite cuvinte de origine străină. Atragem atenţia. totuşi. acest d intervocalic este aproape suprimat. limba să atingă foarte uşor dinţii de sus şi să apropiem buzele ca şi cum am intenţiona să-1 pronunţăm pe d. cuvîntul englez lord se pro­ nunţă „lor". pe ultima silabă. a vibraţiilor coardelor vocale.LECŢIA 28 Litera d prezintă în limba spaniolă cîteva particularităţi de pronunţare. Am văzut că la începutul cuvintelor sau alături de o consoană. 216 . în loc de toda la vida. în cuvîntul duda. iar în Andaluzia se spune. iar la plural se scrie chiar lores. dormido). de exemplu. Intre două vocale. In anumite părţi ale Spaniei. ferindu-ne însă de a emite acest sunet prin încetarea. Astfel. Aceasta este pronunţarea riguros academică. andar. toa la via. dejar etc. Cuvintele terminate în d (deci într-o consoană) au accentul tonic. bunăoară. prietenie). mulţi spanioli spun: naa más în loc de: nada más. mai ales în cuvintele terminale în -ado (cansado. litera d se pronunţă mai slab. amistad (amiciţie. Nici în limba spaniolă literară d final nu se rosteşte. că nu este corect să pronunţăm aceste cuvinte ca şi cînd s-ar termina într-o vocală accentuată. d se pronunţă ca în romîneşte: dar.

Dumneavoastră vorbiţi (textual: Dumneavoastră In cazul adjectivelor sau pronumelor posesive. Vd.a singular) „Te-am văzut pe d u m n e a t a " („pe t i n e " ) . v i r t u t e amplitud f. universitate ciudad f. Ustedes cantaron. In acest caz d.s e în i n t e r i o r u l c u v î n t u l u i . D u m n e a v o a s t r ă v e ţ i pleca ( t e x t u a l : d u m n e a v o a s t r ă vor pleca). Notă: Pronumele de reverenţă usted (dumneata) se poate scrie prescurtat Ud. sau V..a singular (res­ pectiv ustedes persoanei a I l I . D u m n e a v o a s t r ă a ţ i c î n t a t ( t e x t u a l : d u m n e a v o a s t r ă au cintat). în cazul genitiv: su libro de usted sau. In felul acesta în romîneşte s p u n e m : „ D u m n e a t a vorbeşti" la fel cu „Tu vorbeşti" (verbul la persoana a I i . referitoare la pronumele de reverenţă usled. greutate universidad f. P l u r a l u l său este ustedes (dumneavoastră).. care se prescurteazăîn Uds. In mod similar vom avea la p l u r a l : vor­ besc) . în t i m p ce „ d u m n e a t a " corespunde persoanei a Ii-a singular (respectiv „ d u m n e a v o a s t r ă " persoanei a I i . sau F s . E x e m p l e : antigüedad f. Deosebirea care există între pronumele spaniol usted şi cel romînesc „ d u m ­ n e a t a " constă în faptul că usted corespunde persoanei a I l I . s i t u î n d u . se pot naşte confuzii. amploare antigüedades antichităţi dificultades dificultăţi.a plural).a sin­ Textual: dumneata vorbeşte. î n limba spaniolă. a n t i c h i t a t e dificultad f. De aceea.a plu­ ral). oraş posibilidad f. deoarece.S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în d fac p l u r a l u l n o r m a l ( a d i c ă p r i n a d ă u g a r e a lui . exemplele de m a i sus se t r a d u c : Usted habla. m a i s i m p l u : el libro de usted. V-am văzut pe d u m n e a v o a s t r ă ( t e x t u a l : i-am v ă z u t pe d u m n e a v o a s t r ă ) . posibilitate virtud f. Los he visto a ustedes. Ustedes hablan. Le he visto a usted. pronumele usted corespunzînd gular. sau: Ustedes saldrán. în aceste cazuri se obişnuieşte să se adauge şi pronumele de reverenţă. r e d e v i n e s o n o r ş i se p r o n u n ţ ă . cît şi prin „cartea dumitale". -ud sînt feminine. expresia su libro se poate traduce atît prin „cartea lui". sau „cartea dumneavoastră". de exemplu.e s ) . T e x t u a l : /-am v ă z u t pe d u m n e a t a . g r e u t ă ţ i universidades universităţi ciudades oraşe posibilidades posibilităţi virtudes v i r t u ţ i amplitudes mărimi Observaţie: Majoritatea cuvintelor t e r m i n a t e în -ad. 217 . Vds. sau persoanei a I l I .

tengo n á u s e a s . No respire a h o r a . No e n c u e n t r o n a d a en los p u l m o n e s .. . — P e p i t o . JUAN: Don A l b e r t o . J u a n v u e l v e con el doctor Alberto Quintana. EL DOCTOR: P e r m í t a m e usted que le t o m e el p u l s o . Busca a o t r o . — L á s t i m a . ¿Qué t a l ? — No me siento bien. . me voy por un médico.. ¿Se cansa usted al a n d a r ? JOSÉ: N o . Tosa u s t e d .) Después de unos m i n u t o s . No vale la p e n a .. Algo en todo el c u e r p o . Desnúdese de m e d i o cuerpo. . . E s c r í b e m e en un p a p e l i t o dónde h a b i t a t u médico. ¿Desde cuándo se siente usted mal? JOSÉ: Ayer sentí escalofríos y hoy no estoy n a d a b i e n . me duele la g a r g a n t a al t r a g a r y . He p a s a d o m u y m a l a noche. A d e m á s . Sí. — Temo que v e r d a d e r a m e n t e estés enfermo. José. — Hola. — No.. (Toma la mano de José y mira a su reloj. 218 .. P e r o . . ayer por la t a r d e . Respire fuerte. EL DOCTOR: ¿Le duele algo más? JOSÉ. no te m u e v a s de la cama por favor.Vive m u y lejos de a q u í . ¿sientes t a m b i é n algún dolor? — Siento un no sé qué. Creo que me he resfriado. yo q u i s i e r a . ya puede cubrirse. — P e r o . No es n a d a !. — A g u á r d a m e en la cama que volveré p r o n t o . (Después de • un rato): Su pulso está un poco r á p i d o . . . JOSÉ: A sus órdenes. Debes c u i d a r t e b i e n . . (Sale. — Espero que no será n a d a g r a v e . ¿viene alguien a cuidarte? — N o . o r d i n a r i a m e n t e gozas de b u e n a s a l u d . José.P A R A HABLAR D E LA SALUD J u a n e n t r a en la casa de José y ve a éste m u y p á l i d o . Ayer caí enfermo.. — ¿Qué es lo que tienes? — No lo sé coa certeza. Bien. Sentí p r i m e r o unos dolores de estómago y apenas podía tenerme en p i e . EL DOCTOR: ¡ A ver su l e n g u a ! . éste es m i amigo .José. tengo un poco de fiebre. .) JOSÉ: ¿Tengo el pulso débil? EL DOCTOR: No me he fijado t o d a v í a . EL DUCTOR: T a n t o gusto. tuve una tos t e r r i b l e . j a q u e c a y dolor de e s t ó m a g o . P o n t e en la cama y quéd a t e t r a n q u i l o h a s t a que yo v u e l v a con el doctor. doctor. — . Tenga la b o n d a d de volverse de e s p a l d a s . y u n poco de dolor de cabeza. . señor doctor.

EL DOCTOR: Usted tiene indigestión y b a s t a n t e d e b i l i d a d a causa de esta e n f e r m e d a d . Debe r e s p e t a r el régimen y seguir e x a c t a m e n t e mis indicaciones. JOSÉ: No te enfades. ¿verdad? EL DOCTOR: Tiene usted que g u a r d a r c a m a . Pero no se asuste usted p o r q u e .EL DOCTOR: Esto no i m p o r t a . (Saca una estilográfica y escribe sobre una hoja de papel. sólo he b r o m e a d o . dentro de unos cuantos d í a s . Yo volveré cada dos días a v e r l e . J o s é . ahora ya tengo ganas de comer. después de las c o m i d a s . pero d u r a n t e los ú l t i m o s dos días t u v e dolor de v i e n t r e y no he podido comer. . P o r ahora su estado es u n poco a l a r m a n t e . doctor. doctor.) Tiene usted que someterse e s t r i c t a m e n t e al régimen que yo le prescribo. EL DOCTOR: No me venga usted con eso. estará completamente curado. JUAN: Déjate de t o n t e r í a s . Como dice el refrán „sólo q u i e n d u e r m e no siente h a m b r e " . en general sí. ¿Tiene usted a p e t i t o ? JOSÉ: Sí. efectivam e n t e . pero creo que puedo salir de la c a m a . ¿lo ha c o m p r e n d i d o usted bien? JOSÉ: Sí. P e r o . t o m a r é a diario todo lo que me aconseja u s t e d . . . 219 . . JOSÉ: (después de leer lo que escribió el médico): Sí. J u a n .

De todos modos vendré sin falta dentro de dos días. sistem resfriarse a răci seco uscat sed / . Tendrá usted que tomar un té en cuanto tenga sed juntamente con una pildora. trate de dormir la mayor parte del tiempo. t i m p . hombre.. JOSÉ: Una última pregunta: ¿no puedo salir de casa? EL DOCTOR: Lo siento. d e b i l i t a t e d e s n u d a r s e a se dezbrăca. sobre todo naranjas. gítlej gozar a se bucura.. Más tarde podrá tocar el vino. EL DOCTOR: No. a păzi habitar a locui indigestión / . pintee 220 . Tenga la bondad de abrigarse bien cuando anda por el cuarto y. JOSÉ: ¿Tampoco vino? Tengo sed y siento la boca seca. PALABRAS NUEVAS a diario zilnic abrigarse a se îmbrăca aconsejar a sfătui aguardar a aştepta apenas abia asustarse a se speria avisar a anunţa boca gură bondad /. b u n ă t a t e bromear a glumi certeza siguranţă. m o m e n t régimen in. a avea guardar a p ă s t r a . a se despuia enfadar(se) a (se) supăra escalofríos m. poştală) tontería prostie tos / . pero ya le expliqué a usted que no se puede. si es posibile. De éstas tome usted lo que le dé la gana. a observa garganta gít. Hasta la vista y. călduri espalda spinare estricto strict fiebre / . febră fijarse a-şi da seama. certitudine cuerpo corp cuidar(se) a (se) îngriji curar a vindeca débil slab debilidad /. no. así sé le pasará todo. pi. indigestie jaqueca migrenă juntamente împreună naranja portocală náusea greaţă pildora pilulă prescribir a prescrie pulmón m. frisoane. He aquí mi tarjeta de visita. p lamín pulso puls rato clipă. Todavía no está en condiciones de salir. tuse toser a tuşi tragar a înghiţi verdad / . adevăr vientre m. Si no se siente mejor avíseme usted por teléfono a la clínica. sete sentir a simţi someterse a se supune tarjeta carte (de vizită. r e g i m . JOSÉ: ¿Carne también? EL DOCTOR: Esto no.JOSÉ: Puedo comer verduras o frutas? EL DOCTOR: Claro. salud.

I Subj-. preferir (a prefera). viitor sintiera sintiese sintiere durmiera durmiese durmiere Subjonctiv prezent diftongare -j. Verbul morir are la participiul trecut forma muerto. -erir. Multe verbe de conjugarea a I l I . p r e z i n t ă fenomenul diftongării. divertir (a amuza) e t c . referir (a referi). Asemenea verbe „ m i x t e " s î n t : mentir (a m i n ţ i ) .a . Verbul hervir (a fierbe) se conjugă ca sentir. irap. i m p . p r e c u m şi n e r e g u l a r i t ă ţ i specifice verbelor de t i p pedir. şi a n u m e cele t e r m i n a t e în -entir. 2. -ertir. Să conjugăm a c u m a cîte u n verb din fiecare g r u p ă : Sentir Indicaţii' prezent (simplă diftongare) siento sientes siente duermo sentimos daermes sentís duerme sienten Indicativ perfect simplu (neregularităţi tip pedir) sentimos sentisteis sintieron dormí dormiste durmió dormimos dormís duermen Dormir sentí sentiste sintió dormimos dormisteis durmieron Aceste n e r e g u l a r i t ă ţ i se regăsesc şi la s u b j o n c t i v u l imperfect '\ şi II) şi v i i t o r : S u b j .ANÁLISIS DEL TEXTO ¿sientes algún dolor? — s i m ţ i vreo durere? Verbul sentir p o a t e î n s e m n a „a s i m ţ i " sau „a r e g r e t a " (aşa c u m v e d e m în u l t i m a replică a t e x t u l u i : lo siento — r e g r e t ) . I I S u b j .neregularităţi tip pedir la persoanele I şi a Ii-a plural): sienta sintamos duerma durmamos sientas sintáis duermas durmáis duerma duerman sienta sientan Gerunziu (tip pedir) sintiendo durmiendo Note: 1. 221 . adherir (a a d e r a ) . T o t verbe „ m i x t e " se consideră şi dormir şi morir.

ea) să cîntăin (noi) să cînte (ei. — are cinci persoane (lipseşte persoana I singular). atunci el se alipeşte acestuia: dame — dă-nii. în continuare. atunci cînd imperativul are mai mult de două sau trei silabe. I şi a Ill-a plural) sînt identice cu formele s u b j o n c t i v u l u i prezent. 2. ser — sé. pronumele reflexiv se se aşază înaintea verno se siente usted — nu vă aşezaţi 222 . ir — ve. Deoarece locul silabei tonice nu se schimbă. hacer — haz. următoarele particularităţi: — are un singur t i m p : prezentul — are două forme: negativă (pe care am învăţat-o în lecţia 22) şi afirmativă (pe care o vom studia acum).) La imperativul tului: negativ. la ¡cantad! (de la forma infinitivului: cantar) ¡comed! (de la comer) ¡abrid! (de la abrir) — celelalte persoane (a III-a singular. tener — ten. salir — sal. Verbele din această frază se găsesc la modul imperativ. valer — val (vale). ridică-te siéntese usted — luaţi loc. Dăm. ele) Note: 1. vete — du-te.ponle en la cama y quédate tranquilo — bagă-te (pune-te) în pat şi stai (rămîi) liniştit. la persoanele corespunzătoare (ca şi în r o m î n ă ) : a IlI-a singular: I plural: a IlI-a plural: ¡cante (él)! ¡cantemos! ¡canten! să cînte (el. vocala tonică primeşte. modul de formare a imperativului: — persoana a Ii-a singular este identică cu a IlI-a singular a indicativului prezent: canta tú (identic cu: él canta) — persoana a Ii-a plural este însuşi care se înlocuieşte r final prin d: infinitivul verbului. Gînd un pronume personal în datiy sau acuzativ însoţeşte un verb la imperativ. poner — pon. Modul imperativ prezintă. aşezaţi-vă (de la sentarse d. hazme — fă-mi. în limba spaniolă. venir — ven. Persoana a Ii-a singular a imperativului următoarelor verbe se forrnează neregulat: decir — di. accent grafic: levántate — scoală-te.

I m p e r a t i v u l urinat -de două pronume — în d a t i v şi acuzativ — (vezi lecţia 8) are acelaşi regim ca la p u n c t u l 2 : traédnoslos tráiganselas dénnosla să ni-i aduceţi să i le aduceţi să ne-o dea (ei) Pepito — d i m i n u t i v de la Pepe. Persoana I plural pierde pe s final a t u n c i cînd acesta e u r m a t de p r o ­ numele nos. ci don (feminin doña): don Pedro. (studiate de noi încă în lecţia 7) i m p e ­ r a t i v u l capătă forme de acest fel: désenos usted dásele cánteseles sírvanseos să ne d a ţ i să-i d a i să li se cînte să v i se servească 5. terog. Alte înţelesuri ale lui más: N u mai ai ce să-i faci. aguardar — a a ş t e p t a . esperar (a a ş l e p t a . doña Isabel. Nimic mai mult.a p l u r a l pierde pe d final (mut de altfel) înaintea pronumelui os: levantémonos unámonos vamonos levantaos unios să ne sculăm (ridicăm) să ne u n i m să ne ducem. iar persoana a H . Se espera lo que nadie puede saber. ¿Le duele algo más? — Vă m a i doare ceva? A d v e r b u l más se a ş a z ă după verb: ¿Quieres algo más? No come más. In lecţiile p r e c e d e n t e a m î n v ă ţ a t un sino­ n i m al s ă u . se te e t c . să plecăm sculaţi-vă uniţi-vă Excepţie face verbul ir: idos duceţi-vă. a s p e r a ) . Mai vrei ceva? Nu mai m ă n î n c ă . 4. Un poco más. 223 .3. por favor. E aşteptat cel ce trebuie să v i n ă . Nada más. don Alberto — î n a i n t e a p r o n u m e l o r n u se u t i l i z e a z ă señor. Cu pronumele se me. Şi încă mai mult. Te aştepţi la ceva ce nimeni n u poate ş t i . Y aún más. E x i s t ă t o t u ş i o deosebire de n u a n ţ ă î n t r e e l e : Se aguarda al que lia de venir. care la r î n d u l său e un d i m i n u t i v de la n u m e l e José (Iosif). In m o d a n a l o g : Dolores — Lola — Lolita. No hay más remedio. încă p u ţ i n (puţin m a i m u l t ) .

Nu observasem asta. reloj — orologiu. Notă: / final e aproape mut în cazul acestui cuvînt. îşi s c h i m b ă şi sensul. Oricit privesc (de mult). a lipi): Se prohibe fijar carteles. falta = greşeală. ¡Fíjese usted en él! Fíjate bien en lo que está prometiendo. tanto gusto — î n c î n t a t . Alte expresii e c h i v a l e n t e : a sus órdenes. . d i s p o z i ţ i e . sino más bien ignorante. chef). La p l u r a l a c c e n t u l se m u t ă în silaba u r m ă t o a r e : regímenes. ci mai degrabă ignorant. lipsă a (sau por) falta de — în (din) lipsă de 224 . a b ă g a de s e a m ă . a lua seamă l a . chef. Más y más. De buena gana. Cîntă ceea ce pofteşti. Fii atent la el! Observă ce promite el. o r î n d u i r e . régimen — r e g i m . m a i frecvent folosit la p l u r a l : ganas. d e v e n i n d reflexive. E s t e u n u l din verbele care. No me había fijado en eso. Fără voie (poftă. De bunăvoie. E interzisă lipirea afişelor. servidor de usted. encantado. Acesta nu e prost. fijarse — a o b s e r v a . gana — poftă. guardar cama — expresie e c h i v a l e n t ă cu „a sta la p a t " . defect. Este no es tonto. reloj de pulsera — c e a s de m î n ă . nu văd nimic. „a n u p ă r ă s i patul". Expresie u z u a l ă folosită ca r ă s p u n s cînd ţ i se prezintă o p e r s o a n ă . N-am chef să dansez. . .sin falta — n e g r e ş i t . Canta lo que te dé la gana. c e a s . Nu scrii decit prostii. No tengo ganas de bailar. Deci nu t r e b u i e să confundăm pe fijarse cu fijar (a fixa. No escribes más que tonterías. Din ce în ce mai (mult). no veo nada. De mala gana.Por más que miro.

2. vivir. Como se vive. 3 . ir> decir. señala a un amigo: — Temo que van a quedar viudos los dos. verbele: mentir. EXERCIŢII 80. Prietenul meu încă nu s-a vindecat .15— învăţaţi limba spaniolă 225 . Să se răspundă cu cuvinte din text la următoarele întrebări: ¿Cómo encontró J u a n a José al entrar en su casa? ¿Qué dolores sentía José? ¿Dónde se fue J u a n ? ¿Qué consejos dio J u a n a José al salir del cuarto? ¿Con quién volvió J u a n ? ¿Qué es lo p r i m e r o que quiso saber el doctor? ¿Cuál fue el diagnóstico del doctor Q u i n t a n a ? ¿Qué le prescribió y qué contestó José? ¿Qué otros consejos dio al enfermo? Si J u a n no se sintiera mejor. preferir. hombre. precum si la subjonctiv prezent. î n H a b a n a este o mare u n i v e r s i t a t e . Está curado por completo. Boala mea m-a împiedicat (impedir) să merg la facultate. morir. a) Să se conjuge la prezent si la perfectul simplu indicativ. —• ¡ Ay ! ¿Está moribundo? — No. Să se traducă în limba spaniolă: 1 . A grandes males. traer. 8 1 . b) Să se conjuge la imperativ verbele: tomar. después de una larga visita. grandes remedios. — ¿Quién es el que come con los dientes de los demás? — El dentista. ¿dónde y cómo puede avisar al médico? ¿Cuándo prometió volver el doctor Q u i n t a n a ? 82. se muere. El médico. —• ¿Cómo está José? — Le han abandonado los médicos. EN QUE BROMA MÉDICOS NO NOS O I G A N LOS El marido y la mujer están muy enfermos.LECTURA SUPLEMENTARIA: REFRANES EN TORNO A LA SALUD No hay tesoro corno la salud.

Bine. eu voi aştepta aici. 4. Să ne ridicăm şi să plecăm de aici. V-aţi găsit pălăria? 10. 27. 7. Sănătatea dumitale nu este atît de bună. mă doare gîtul şi nu vreau să mă simt mai rău decît acum. Cine o să vrea să cînte. Să ne oprim aici. . va trebui să iei pilule la fiecare trei ore. Deşi nu mănîncă aproape nimic. dar n-am găsit-o. uniţi-vă! 18. Ce păcat că nu pot să mănînc aceste portocale. Unde mergi dumneata? 12. 15. Regret că nu am observat (fijarse) ieri unde v-aţi pus pălăria. o să mă ocup eu de asta. Mai doriţi ceva? 26. 11. LA HABANA. 14. dragul meu. 22. Luaţi loc. 21. Fiţi puternici! 17. Să vi le dea fiul meu. Dumneavoastră nu vedeţi amploarea mişcării (movimiento) pentru libertate în America Latină? 19. Nu.complet. nu este slab. — La Universidad. Prefer vaporul. 24. Trebuie să vă grăbiţi. 8. am cău­ tat-o în camera mea şi într-a dumitale. Mai bine ar fi să ni le aduceţi aici. iŞtk^j&f. 28. Scuzaţi. Te rog să ne dai cu împrumut ziarele dumitale. Proletari din toate ţările. Am răcit ieri. 29. 9. terminăm. este mai poetic şi mai confortabil. 5. iar azi ani febră şi o tuse groaznică. să cînte ! 16. Aduceţi-mi tot ceea ce poftiţi. încă nu vă daţi seama? 13. altfel pierdeţi trenul. 20. 6. 25. 23. E interzis să aştep­ taţi în acest loc. eu nu le am.

¿Qué se necesita ? — ¿Qué se necesita para matar a un cerdo? — Que esté vivo.LECŢIA 29 DE BUEN HUMOR Parecidos o desemejanzas — ¿En qué se parece una jarra a un sordo? —• En que tiene oreja y no oye. 15* 227 . no sirve. -— ¿Qué se necesita para abrir una puerta? — Que esté cerrada. — ¿Qué se necesita para encender una lámpara? — Que esté apagada. se diferencia una mujer bonita de un reloj? la primera hace olvidar las horas y el segundo las — ¿En qué se diferencia un manicomio de una guitarra? — En que en el manicomio están atadas las locas y en la guitarra. — ¿Qué se necesita para comer? — Tener hambre. — ¿En — En — ¿*En — En recuerda. las cuerdas. qué que qué que se parece un hombre a un alfiler? si no tiene cabeza. — ¿Qué se necesita que se acorte para que"~se alargue? — La vida.

si sacudes las alfombras te e n t r e n a r á s m u y bien para el t e n i s . 228 . más grande es. al revés.\ Varias — ¿Por qué el león carga melena? — P o r q u e n i n g ú n p e l u q u e r o se a t r e v e a c o r t á r s e l a . — — Sube llena y baja La c u c h a r a . — — Es nada y es ave. El celoso LA NOVIA: • Me dedicaré al t e a t r o y t o m a r é u n seudónimo ! EL NOVIO: ¡ E n t o n c e s os m a t a r é a los d o s ! Cortesía — ¿No conoce usted a m i h e r m a n o José? No nos parecemos en n a d a . 2. ¿Qué es lo que h a y en medio del fuego y no se q u e m a ? (La letra e). J o r g e . Mientras m á s se le q u i t a . — ¿Qué es lo que pasa sobre el agua sin hacer sombra? — El sonido de las c a m p a n a s . Vamos a adivinar 1. Adán y Eva. — Tengo ganas de conocerlo. Una copla Si t u m a d r e te p r e g u n t a que si me quieres a m í . a su m a r i d o : — No te sulfures. Entrenamiento casero La mujer con t a c t o . vacía. di con la boca que no con el corazón que sí. Debe de ser m u y s i m p á t i c o . (El hoyo).

papá. ¿cuál era esta pregunta? PEPE: "¿Quién ha puesto esta aguja en mi asiento?" 229 . — ¿Pero no comprendes. Buen escolar EL PADRE: Pepito. sabes el alfabeto? — Sí. — ¡ Pero. antes de salir para una visita: — Papaíto. mi mujer suele hacer una siesta de una horită por lo menos. —. Y sin darse cuenta.. a su padre. ¿no te da vergüenza crear mala impresión en la escuela? PEPE: Pero hoy he sido el único que ha sabido contestar a la pregunta del profesor.Entre amigos — ¿Y tú acostumbras a descansar después de haber almorzado? — Después del almuerzo. es precisamente el único momento que yo descanso? Vamos a ver Pedro encuentra a Felipe sobre un puente y le refiere lo siguiente: — ¿Sabes? El pobre José ha muerto. que cuando mi mujer duerme. — ¡ Qué raro ! ¿Qué dirá cuando se dé cuenta? ¡ Vaya noche! En Groenlandia preguntó el presidente del tribunal a un esquimal: ¿Qué hizo usted durante la noche del 11 de octubre al 3 de abril?".¿Qué letra viene después de la a? — Todas las demás. y. Yo me refiero a t i .. inocente. papá. Cuestión muy delicada Juanito. EL PADRE: Magnífico. ¿debo lavarme las manos o ponerme mis guantes? No se equivoca — ¿Joselito. hombre! Hazme el favor de estar atento.

El profesor de historia — ¿Desde cuándo falta López? — Desde. a se cuica afeitar a bărbieri alargar(se) a (se) lungi alfiler m. intercambiaron los saludos de ritual y surgió la primera pregunta.. ¿y ella no piensa hacer nada para bajar de peso? — No. î n ţ e l e a p t ă desemejanza deosebire diferenciar(se) a (se) deosebi encender d. dispoziţie jarra cană l á m p a r a lampă león m. entonces. Cortando caña Después de un año sin verse. — Muy bien. Dijo el que parecía más joven de los dos: — Y tu mujer. Se dieron un fuerte abrazo. ac cu gămălie atar a lega cabeza cap campana clopot caña trestie cargar a p u r t a . cortando conmigo en un cañaveral. a închide cuchara lingură cnerda coardă . „la caída del imperio árabe". PALABRAS NUEVAS acortar(se) a (se) scurta acostarse d. viejo... dos amigos se encontraron hace poco en una tienda de una calle de Santiago de Cuba. a aprinde ¡ entrenamiento a n t r e n a m e n t esquimal ni. a încărca celoso gelos cerdo porc cerrar d... Por ahorrar Un avaro entra en una peluquería y pregunta: — ¿Cuánto cuesta el corte del pelo? — Un peso — contesta el barbero. umor.. — ¿Y una afeitada? — Cincuenta centavos. leu 230 . — Chico. EL MISMO PROFESOR: ¿Cuándo ha muerto Francisco Pizarro? UN ALUMNO (asustado): No sabía ni siquiera que estaba enfermo.. eschimos humor m.. llegó a las cincuenta arrobas de caña. afeíteme la cabeza. ¿sigue tan gorda como antes? — No me digas nada que ayer domingo llegó a las cincuenta arrobas.

original sacudir a scutura segundo al doilea seudónimo pseudonim sonido sunet sordo surd sulfurarse a se înfuria surgir a ţîşni tienda prăvălie vacío gol ANÁLISIS DEL TEXTO desemejanza — neasemănare. hicieron. hace olvidar — te face să uiţi. In cazul de faţă e un joc de cuvinte — un retruécano — bazat pe faptul că oreja mai înseamnă şi „toartă'". hizo conducir (conduse). Su­ bliniem la hacer următoarele neregularităţi: — la perfectul simplu indicativ: hice. de obicei pentru urechea omului se spune în spaniolă: oído). De aci subjonctivul imperfect: hiciera (hiciese) şi subjonctivul viitor: hiciere. în spaniolă. Prefixul des. chică necesitar a fi nevoie novio logodnic. desdicha a jumvili a descoji neplăcut. prefixul pierde neasemănare divergentă desemejanza disentimiento oreja — ureche (în sens general anatomic sau pentru a denumi urechea animalelor. Verbul hacer împreună cu unele substantive sau verbe arată realizarea acţiunii pe care o numesc acestea: hacer burla (a-şi bate joc). hizo (c transcris prin z pentru a menţine sunetul 6). dicha pană scoarţă. a întrerupe neplăcere Uneori. i u b i t nueve nouă (numeral) parecer a se asemăna parecido asemănare peluquero frizer raro c i u d a t . cu prefixul des-. hicimos. hiciste. hicisteis. coajă plăcut a aproba fericire desplumar descortezar desagradable desaprobar d.se traduce adesea. 231 . a dezaproba nefericire In unele cuvinte se păstrează forma veche dis-. Prefixul romînesc ne.manicomio b a l a m u c • matar a ucide melena c o a m ă . — la participiul trecut: hecho — făcut. cînd cuvîntul originar pe s final: semejanza sentimiento asemănare sentiment începe cu s. din a acestui p ref ix: continuar gusto a continua plăcere discontinuar disgusto latină. Exemplu: he hecho — am făcut.arată o separare sau schimbarea unei noţiuni în contrariul ei: pluma corteza agradable aprobar d.

. v i c e v e r s a . condujiste. . la c a p .se formează verbe d i n s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e : corto largo isla plazo scurt lung insulă termen • acortar a scurta — — alargar a lungi — aislar a izola — aplazar a amina cortársela — să i-o t a i e (coama) — (vezi i m p e r a t i v u l din lecţia precedentă). subjonctiv imperf. acortar. a l u n g i .. de la coadă. . AISLADO (El que se quedó solo en una isla) . Se poate t r a d u c e fie „a lega corzile" (unui i n s t r u m e n t m u z i c a l ) . pe dos.Notă: Verbele terminate în -ducir mai prezintă o neregularitate la perfectul simplu indicativ şi la timpurile derivate din acesta: — conducir a conduce perfect simplu: conduje. Cu a j u t o r u l prefixului a.: condujera (condujese) subjonctiv viitor: condujere atar las cuerdas— a l t retruécano. alargar — a s c u r t a . fie „a lega pe cele î n ţ e l e p t e " (femi­ n i n u l a d j e c t i v u l u i cuerdo — î n ţ e l e p t ) . condujo etc. al revés—invers.

I a t ă cîteva e x e m p l e : Juanita. Toate sufixele e n u m e r a t e m a i sus fac femininul în a : hijo — hijito hija — hijita 4. o pierd aceste v o c a l e înaintea sufixelor libro > librito. . în p r i n c i p i u . Cităm din Sonata de Primavera de Valle-Inclán: „Me presentó a sus hijas: — María del Rosario. Agustinico. Cuvintele t e r m i n a t e în -co sau -go modifică t e r m i n a ţ i a în qu. Concepción. L i m b a s p a n i o l ă p o s e d ă u n m a r e n u m ă r de sufixe d i m i n u t i v a l e . Manolo. c o m p l e t . Lola şi Lolita (de la Dolores). S p a n i o l i i t r a n s f o r m ă pe m final d i n c u v i n t e l e s t r ă i n e în n . (de la Manuel). a d j e c t i v . -ajo. Curro. -arajo. Note: 1. Bélica (de la Isabel). -ecito. E necesar să s t u d i e m a c u m sufixele d i m i n u t i v a l e . cuvintele monosilabice t e r m i n a t e într-o vocală pri­ mesc sufixul lung: pie > piececito. Consolación. -ichuelo — . n u a t î t p e n t r u a le folosi (căci n u s î n t o b l i g a t o r i i ) . P r i n c i p a l e l e sufixe d i m i n u t i v a l e s î n t : -ito. p a r t i c i p i u . Ruy (de la Rodrigo). -ico. -ezuelo. Francisquiio. . • 233 .. Pancho. -istrajo e t c . Paquita.. -ejo şi c o m p u ş i i l o r : — p e n t r u -ito: -cito. piececillo 2. Pilar. papaíto — t ă t i c u l e . . -ececico — „ -uelo: -zuelo. Pepe. Luisita. Fras­ cuelo. Dolorcitas. sînt provenite d i n formaţii c a : María de los Mercedes. Las cinco son Marías". Cafr/iencita. Concha şi Conchita (de la Concepción). î n general. A m i n t i m aici că a n u m i t e nume proprii feminine spaniole care ni se p a r ciudate nu sînt decît forme eliptice ale unor n u m e proprii compuse: Mercedes.i l l o . Pero. Perico. Cata şi Catana (de la Catalina). Periquito. e x e m p l u : Amsterdán. Manolita. María de la Consolación etc. care a u . -ino. del todo — în î n t r e g i m e . librado.María del Carmen.Adán — A d a m . -ecezuelo. . de t o t . ca scop să d e n u m e a s c ă un obiect m a i m i c faţă de u n u l o b i ş n u i t ..chiquitiñuelo 7. g e r u n z i u . Cuvintele t e r m i n a t e î n a. María de la Soledad. Nieves e t c . -ecico. Cuvintele t e r m i n a t e î n z schimbă această l i t e r ă în c: pez > pececito voz > voeecita 5. librejo 3. -ececito — „ -illo: -cilio. a d v e r b . res­ pectiv g u : poco > poquito chico > chiquito amigo > amiguito 6. J)olores. Remedios. Luisico. Frasquito. -ececillo — „ -ico: -cico. Paco. librillo.. Pepito şi Joselito {de la José). Şi numele proprii p o t avea d i m i n u t i v e . Antonito. -ecillo. ci p e n t r u a le r e c u n o a ş t e şi a le î n ţ e l e g e n u a n ţ e l e . Carmen. Quico — şi m u l t e altele — (de l a Francisco). -ajo: -acuajo. Perucho (de la Pedro'". María de las Nieves. P r i n a d ă u g a r e a u n u i sufix se m o d i f i c ă f o r m a ş i sensul u n u i s u b s t a n t i v . Unele substantive acumulează m a i m u l t e sufixe d i m i n u t i v a l e : chico > chiquito > chiquitín >. -uelo. e. Manolin. -in. María del Pilar.

a t o . López — u n u l d i n n u m e l e p r o p r i i spaniole cel m a i des î n t î l n i t e . -astro. A l m a g r o . 234 . a t u n c i cînd solicităm u n serviciu: ¿Me hace Ud. . . -acho. Sînteţi amabil să veniţi aici? Fiţi amabil să-mi daţi un creion şi o foaie de hîrtie ca să vă scriu adresa. p l a n t a ţ i e de t r e s t i e (caña) de z a h ă r . ¿JSQ te da vergüenza? — N u ţi-e r u ş i n e ? darse un abrazo — a se î m b r ă ţ i ş a sigue tan gorda — c o n t i n u ă (să fie) a t î t de grasă arroba — m ă s u r ă de greutate egală c u 12. .e j o . islote (insuliţă). şi a v î n d adeseori n u a n ţ ă p e i o r a t i v ă .u c o . -orrio.5 k g cañaveral m. Popescu la n o i . el favor de venir aquí? Hágame Ud. Francisco Pizarra — a v e n t u r i e r s p a n i o l . care a r a t ă că o b i e c t u l d e n u m i t p r i n c u v î n t u l format c u ele este m a i m a r e d e c î t n o r m a l . hombrote b) sufixe depreciative. > libraco >• casuca crítico^ criticastro poeta > poetastro \ -ón (-ona) hacer el favor — expresie u z u a l ă e c h i v a l e n t ă cu „a fi a m a b i l . o valoare a p a r t e (pozitivă): calzones n u m a i sînt calzas grandes şi nici tenacillas. -ucho (şi uneori . A fost . . Unele a u g m e n t a t i v e îşi schimbă genul faţă de s u b s t a n t i v u l de la care se formează şi c a p ă t ă valoare de d i m i n u t i v : callejón (străduţă). la fel de frecvent ca Ionescu. desemnînd la ora a c t u a l ă t r ă s ă t u r i speciale.î n afară de sufixele d i m i n u t i v a l e . nişte tenazas pequeñas. -ijo). ci desemnează obiecte speciale.a j o .u z a . a fi d r ă g u ţ " . -alia. cuceritorul P e r u l u i . care m a r c h e a z ă n u m a i s e n t i m e n t u l de d i s p r e ţ a l v o r b i t o r i l o r sau p r o a s t a c a l i t a t e a o b i e c t u l u i : -aco.ucis î n 1548 d e p a r t i z a n i i r i v a l u l u i s ă u . el favor de darme un lápiz y una hoja de papel para escribir su dirección. I a t ă p r i n c i p a l e l e sufixe a u g m e n t a t i v e : hombre > hombrón mujer > mujerona -azo (-aza) cave exprimü excesul. diformitatea: hombre > hombrazo -acho (-acha) 1 care exprimă monstruosul şi ridicolul: -ote (-ota) i hombracho. De e x e m p l u : libro casa Observaţii: 1. 2 . m a i s î n t şi a l t e categorii d e sufixe: a) sufixe augmentativie. A n u m i t e a u g m e n t a t i v e şi d i m i n u t i v e de formaţie veche a u pierdut n u a n ţ a p e i o r a t i v ă .

Tu padre lo sabrá luego. 6. Ba da. Ce exerciţii trebuie să mai facem? 5. pronun- El cielo de diciembre es aún puro y azul. Să se traducă în limba. 9. Dacă sora mea ar merge în seară asta la teatru. Asta n-are importanţă. 4. Yo no sabe que hació el. EXERCIŢII 8 3 . căci are nevoie tocmai de multă linişte (silencio). y no nos decimos nada. En sabiéndolo tu madre y nos lo decimos todo. pienso en ti. Dime tú. pentru cei din jurul său.s e a t e n t s u n e t u l 0. sueño contigo. 2. cu mica lui voce. 3. v e r b e l e : agradecer şi traducir. Nu-1 cunosc prea bine. Să se conjuge la indicativ prezent şi perfect simplu. 7. Es neagradable ver esto i no conosco algo mas malo. te pasa lo que a mi. Apréndanse de m e m o r i a las siguientes c o p l a s : Si me miras y te miro A tu madre se lo dije. Fii te rog amabil şi anunţă familia lui că el a plecat din acest oraş. los dos bajamos los ojos. Să se citească cu voce t a r e şi de ţ î n d u . 8 4 .TEME I. Mí amigo me condució asta la estasión del ferocaril. în bucătărie se simţea un miros plăcut. Le tomó por los brazos con una fuerza atroz. 5. este interzis să întrerupi un om atunci cînd e în plină activitate. Si. aş merge şi eu cu ea. 15. Tal vez lo juzgas mal porque no lo conoces. Nu ţi-e ruşine să mă întrebi aşa ceva? 13. la impe­ rativ şi la subjonctiv prezent şi imperfect. De ce? 14. 16. după ce am muncit toată ziua. Soy seguro de que hacera mal. Ce crezi despre Petrieă? 2. I I . Esto ombre no mostra buenas intensiones. compañerita. 10. Si despierto. Şi. în afară de asta. 8. 235 . Ce va spune José cînd o să-şi dea seama că pe el nu-1 luaţi în consideraţie? 12. 18. Se hace difícil de creer aunque parezca cierto. 4. 17. Dar nu înţelegi că la această oră eu şi soţia mea obişnuim să ne plimbăm? 11. Micuţul acesta are o cărţulie din care citeşte. frazele: mai multe ori. 8 5 . am venit la cină. A tu padre no me atrevo. Pentru că nu e politicos. spaniolă: •• 1. 3. Nu putem amina plimbarea noastră. Si duermo. Seara. Totul era liniştit sub cerul albastru. Să se corecteze greşelile din următorul text: 1.

gritaba y golpeaba con los pies en el tabique con tanta fuerza que se estremecían los cuadros colgados sobre el diván y vibraba la cuerda del reloj de pared. — ¿Qué es eso? — Es una especie de diccionario que contiene toda clase de conocimientos en todos los dominios. aquí hay todas las palabras de nuestra lengua con sus significaciones y acepciones. una pequeña enciclopedia. dijo con voz baja César. — Eres un tontuelo — dijo el padre. dibujos. —-Es que. El corazón de César cesó de latir por un momento y la sangre casi se le heló... —• ¿Qué estás haciendo aquí? — le preguntó con voz autoritaria. Dime la verdad.LECŢIA 30 HOJEANDO UNA ENCICLOPEDIA El padre.. no tenía con quien jugar. El padre conmovido le tomó por la mano y se dirigió con él a la biblioteca. —• Ten. papaíto... El padre se dirigió hacia el armario de biblioteca y tomó un grueso volumen que estaba sobre un anaquel superior. pero. Aprende para saber. después de hacer tus lecciones.. Además de esto.. aquí tendrás siempre tus más fieles amigos.—suspiró César fijando sus ojos azules en el suelo.. — Gracias. . por supuesto. láminas y fotografías. para comenzar.de César enlró al escritorio y en el acto quedó muy sorprendido al ver que su hijo. — Acostúmbrate a leer diariamente algunas páginas de ese precioso tesoro. En lo succesivo puedes acudir a mi biblioteca para tomar cualquier libro . —-Mira César. De los libros recibirás los más importantes conocimientos. 236 .. — ¿Por qué no dices nada? ¿Qué sucede? ¿Me temes? —-No... no me vengas con m e n t i r a s . tumbado boca arriba en el diván.. ahora. ilustraciones..

la carpa. el lucio. sino con ve.. — Está bien. De este modo y sin darse cuenta. César aprendió numerosísimas cosas. el arenque. he aquí una lámina con pájaros.. Vio.. oscuros.ésta es una anguila.. Pero busca con paciencia. las orejas. la nariz. ¡ qué interesante! Mire un tiburón tal como lo vi en la película Una aventura en el Mar Caribe. César hojeó atentamente y.. la boca con los labios. Especialmente al leer fábulas. Busca ahora los peces. Ave no se escribe con be de burro.. los ojos (que pueden ser azules. las cejas. ruiseñor. el salmón. la nuez de Adán.. las manos. los pómupeshnBS los. papá. el pecho y las espaldas. — A ver. César descubrió unas láminas anatómicas que representaban el cuerpo humano y sus partes componentes: la cabeza. y. No hay tal cosa. alondra. con mucho gusto. por ejemplo. Doblando algunas páginas más. También se dio cuenta que detrás de la cabeza está la nuca y más abajo los hombros.— Como no. De los demás he conocido solamente en los libros: aguija. ahora veo. papá. estornino y mirlo. Busca ahora de nuevo. — Sí. de vaca. pingüino.. el cisne y el faisán. 237 ... No es difícil: miraré los dibujos y luego leeré la descripción. debajo de la cabeza. las dos sienes.. negros o verdes) con los párpados que están guaroído necidos de pestañas y la pupila. las piernasyeltronco. buho.. y varios peces de agua dulce.... cigüeña. después lie un rato. — ¿Qué aves conocías de entre éstas? — La golondrina. dijo a su padre: — No la encuentro. el gorrión.. — Vamos a ver.. las mejillas boca y. que la cabeza tiene : el pelo (o cabello).. colibrí. — Sí. te equivocas.. el pato. que los músculos están por todas partes. la frente. avestruz. No. y un esturión. igual que los nervios. mire.. curruca. Busca por el momento la palabra ave.

PALABRAS NUEVAS águila acvilă. scrumbie avestruz m. a cotí (după colţ) . — D i m e . a începe equivocarse a greşi. ¿qué es u n verbo? •. fel estornino graur estremecer a zgudui esturión ni. vultur alondra ciocirlie anaquel m. P a p á . a trage clopotele empezar d. raft anguila tipar arenque m.. en p a r t e . ¿cuál es la diferencia e n t r e el pie y la pierna? Y . — No sé qué d a r í a por saber i n m e d i a t a m e n t e t o d o lo que h a y en esa enciclopedia. frunte golondrina rîndunică 238 . etajeră. pl. a închide ciertos cîţiva. El pie t i e n e cinco dedos (con sendas u ñ a s ) . nisetru frente / . César no contestó n a d a . pero se n o t a b a que e s t a b a profundam e n t e contento de h a b e r e n c o n t r a d o u n libro t a n i n t e r e s a n t e . b a s t a . a fi mişcat conocimiento cunoştinţă constituir a constitui cuerda sfoară. t a l como bañar. pero el codo c o n s t i t u y e la más sólida a r t i culación de todo el cuerpo h u m a n o ' ' . — E s p e r a .Y que d e n t r o de la cabeza está el m a n d o supremo del h o m b r e : el cerebro. ¿Qué significa? — Que esta p a l a b r a es u n v e r b o . con el t i e m p o lo sabrás m u y b i e n . el pie es la p a r t e que los sostiene. César antes no conocía y por esto miró ahora con satisfacción a su p a d r e . a se înşela especie /. u n t a l ó n y u n a p l a n t a — dijo César. anumiţi cigüeña barză codo cot colgar d.¿qué t i e n e n los pies? — p r e g u n t ó el p a d r e . Todas éstas eran cosas q u e . . — Las piernas son los m i e m b r o s inferiores del h o m b r e . después de la p a l a b r a cerrar h a y u n a ce. spríncene cerebro creier cerrar d. — Y . E n el libro e s t a b a escrito "los brazos son vigorosos (especialm e n t e en los h o m b r e s ) . s e ñ a l a n d o lo q u e e s t a b a e x p l i c a n d o en la t e r c e r a de las c u a t r o l á m i n a s a n a t ó m i c a s q u e h a b í a en la enciclopedia — . struţ brazo braţ buho bufniţă cabello păr cabeza cap carpa crap cejas /. a atírna comenzar d. hacer etcétera. a începe conmoverse d. en su casi t o t a lidad . Mas por h o y . . ser. hering.— Es u n a p a l a b r a que significa acción o existencia.. aro de ceas curruca pitulice descubrir a descoperi dibujo desen doblar a întoarce (foaia).

V e r b u l helar (a îngheţa) se u t i l i z e a z ă adesea ca v e r b i m p e r s o n a l . sfoară. a înzestra hacia spre hojear a răsfoi hombro umăr lámina planşă latir a palpita. atardece (se înserează). 239 . somn satisfacción /. E j e m p l o : nieva (ninge). satisfacţie seno sin sien /. Pared f. tîmplă suceder a se întîmpla tabique m. v o m a n a l i z a deci în s p a n i o l ă cazurile în care se formează. în apă) planta talpă pómulo pomet ruiseñor m. a r c .golpear a lovi gorrión m. E j e m p l o : está tem­ blando (se c u t r e m u r ă ) . Deoarece. începînd cu lecţia 3 1 . l a n ţ de p e n d u l ă . a bate (inima) lucio ştiucă mando comandament mejilla obraz mentira minciună nariz /. Dar cuerda al reloj — a întoarce ceasul la sangre se le heló — sîngele îi î n g h e ţ ă . p a r a formar t i e m p o s c o m p u e s t o s . graniza (bate g r i n d i n a ) . se crapă de ziuă). pe s p a t e tabique — perete d e s p ă r ţ i t o r î n t r e c a m e r e . nas notarse a se observa nuca ceafă nuez /. hiela ( î n g h e a ţ ă ) . peşte (viu. privighetoare salmón ni. llueve (plouă). rechin tontuelo prostuţ tumbar a răsturna ANÁLISIS DEL TEXTO en el acto — pe loc . vrabie guarnecer a orna. tiembla (se c u t r e m u r ă ) . perete despărţitor talón m. Los siguientes verbos t i e n e n carácter i m p e r s o n a l : 1. p r o p o z i ţ i i impersonale. truena ( t u n ă ) . călcîi tiburón m. n u n u m a i t e x t e l e . relampaguea (fulgeră). ci şi unele e x p l i c a ţ i i vor fi d a t e în l i m b a spaniolă p e n t r u a v ă d e p r i n d e m a i b i n e cu l i m b a . amanece (se face d i m i n e a ţ ă . nucă paciencia răbdare pájaro pasăre párpado pleoapă pato raţă pecho piept pestaña geană pez m. — perete (în general). Los que significan fenómenos de la n a t u r a l e z a . zid cuerda — c o a r d ă . î n d a t ă boca arriba — cu faţa în sus. In acest caz se foloseşte numai persoana a treia singular. E l verbo ser o estar u n i d o a los verbos a n t e r i o r m e n t e men­ cionados. 2. Aceasta este c a r a c t e r i s t i c a gene­ rală a verbelor i m p e r s o n a l e .

hace calor (e cald). 5. ni refiriéndose a un sujeto expresado anteriormente. en la tercera persona sin sujeto expreso. salí (cînd eră ora două.3. caso en que no puede sobrentenderse otro sujeto. cuando significa „existir". hacía tiempo que yo no lo había visto (era mult de cînd nu-1 văzusem). ser menester y hacer falta.. También con los pronombres se me. Ejemplo: se cultiva los campos (incorrecta). Oratorul t u n a contra duşmanilor patriei. El verbo haber. y con un acusativo personal. como en el ejemplo siguiente: ¡Que me matan! ¡Favor! Así clamaba una liebre infeliz. sin sujeto. Los verbos transitivos usados en la tercera persona del sin­ gular. El verbo dar. Ejemplo: hay que tra­ bajar . cuando significa transcurso de tiempo. cuando significan „trebuie". am plecat). es preciso que leas más (trebuie. El orador tronaba contra los eiiemigos de la patria. hace buen tiempo (e frumos) y otras análogas. (de una fábula de Samaniego). Ejem­ plo: hace tres meses (acum trei luni). Ejemplo: se trabaja para construir el socialismo. (véase la lección 8): Se. Los siguientes verbos forman oraciones cuasi-impersonales: 1. se ama al padre (co­ rrecta). Observaţie: Unele verbe impersonale pot deveni personale. 6. con el pronombre reflejo se. Los verbos haber que. sino únicamente el reloj. 7. Ejemplo: se ama a los padres. ¿por qué no dices nada? — de ce nu spui nimic? Verbul decir (a spune. ser preciso.me olvidó decir (am uitat să spun). El verbo hacer. Cuando el acusativo es nombre de cosa. Esta cons­ trucción no se emplea cuando el acusativo es nombre de persona. Todos los verbos en tercera persona de plural. Los verbos intransitivos usados en la tercera (a treia) persona del singular con el pronombre reflejo (reflexiv) se. hay necesidad de usar la construcción regular reflejo-pasiva: se cultivan los campos. 8. e necesar să citeşti mai mult). se te etc. a zice) mai prezintă o neregularitate: 240 ' . en las expresiones: hace frío (e frig).e nevoie". Ejemplo: cuando daban las dos. Vom însera (înopta) în acest sat. căpătînd un sens figurat: Atardeceremos en esta aldea. . El verbo hacer. he aquí lo que me hace falta (iată ceea ce îmi trebuie).. se obedece al maestro.. Para que esta construcción pueda considerarse cuasiimpersonal es preciso que el complemento indique la hora. 2. Ejemplo: hay alarma (e alarmă) (véase la página 102). 4.

. apenas (abia). încet). ci tranzitiv. începu să lucreze a c u m cîteva ore. Iată cele mai uzuale adverbe de mod: bien.. en lo sucesivo —. juegues. papaíto — diminutiv al substantivului papá. deşi. juguemos. iute). comenzar. In limba spaniolă verbul temer nu e reflexiv. dificil. juega. Ca adjective. dulce). recio (dur. voz baja (alta) — voce joasă. A mulţumi — dar las gracias sau agradecer. jugáis. Empecé a estudiar el latín. înceată (tare). dijiste. dijeron ¿qué sucede?—• ce se întîmplă? Sinonime cu această expresie sînt: ¿qué pasa?..la perfectul simplu indicativ şi la timpurile derivate din acesta. — mulţu­ mită. Bajo şi alto pot fi şi adjective şi adverbe. de prisa (repede. ¿qué occurre? me temes — te temi de mine. despacio (rar. Locuţiunea gracias a. juegas. juegue. înadins). comoquiera (oricum). ele rămîn invariabile. Ca adverbe. acaso (oare). Acest verb diftonghează în timpul con­ jugării.. bajo (jos.în viitor. adrede (expres. echivalent cu de hoy en adelante — de azi înainte. quizás. quizá. aspru). El se conjugă astfel: — la indicativ prezent: — la subjonctiv p r e z e n t : juego. mal. gracias — mulţumesc. alto (tare. Adjectivul pesado înseamnă „greu" (în sens mate16 241 . ju­ guéis. jugar — a juca. quedo (jos. diminutiv de la tonto. nu se încadrează în grupa verbelor diftongate. aprisa. Antonimul său este fácil — uşor (de rezolvat). ca şi empezar. ele se acordă cu substan­ tivul pe care-1 determină (ca în cazul de mai sus). difícil — greu. jugamos.. anevoios. Similar: mamá — mamaíta. molcom). conforme (întocmai cu).. Am început să î n v ă ţ l a t i n a . încet. tal cez (poate). puternic). cere prepoziţia a atunci cînd e urmat de un verb la infinitiv: Comenzó a trabajar hace algunas horas. după aspectul său de la infinitiv. ca în romînă. jueguen. juegue. rădăcina lui este dij-: perfect s i m p l u : subjonctiv imperfect I : subjonctiv imperfect I I : subjonctiv v i i t o r : dije. así. a se juca. dijera dijese dijere dijo. juegan. datorită (cuiva). tontucio—prostut. puede ser (poate). e echivalentă cu merced a.

Ne-am cumpărat fiecare cîte o pălărie. Notă: De fapt. pez. cantaba. f r o n t . a v î n d o p r o n u n ţ i e a p r o a p e i d e n t i c ă . A d j e c t i v u l n u m e r a l tercero a p o c o p e a z ă . be de burro. Deoarece a m î n v ă ţ a t în lecţiile de p î n ă 242 . spinare sendas uñas — fiecare cu cîte o u n g h i e . p e s c u i t (vezi lecţia 15).r i a l ) . b spaniol nu se pronunţă la fel cu cel romînesc decît la înce­ putul cuvîntului sau după literele m şi u: bien. în apă) spre deosebire de pescado — peştele p r i n s . De fapt foneticienii moderni afirmă că v are —în limba spaniolă — acelaşi sunet ca şi b. frente a — faţă de nuez de Adán — m ă r u l l u i A d a m ( t e x t u a l : n u c a lui A d a m ) . iba. cu două variante : oclusiv şi fricativ. i a t ă c î t e v a : RETRUÉCANOS A P e p i t o le h a n colocado en u n a oficina y dice q u e está como el pez en el a g u a . el tercer lugar — a l t r e i l e a loc. en breve.. Alte e x e m p l e de folosire a a d j e c t i v u l u i d i s t r i b u t i v sendos: Campesinos montados en sendas muías. equivocarse — a greşi. m. In l e g ă t u r ă cu acest c u v î n t . espaldas f. pero no lo que b e b e n los peces. — f r u n t e . música ligera. pl. a n t o n i m u l l u i este ligero — uşor (ca g r e u t a t e ) .. sombra. labio. scrierea lor corectă se precizează p r i n formula d e m a i sus. ca şi cum am sufla în flacăra unui chibrit: lobo. Nos compramos sendos sombreros. — E s t e bebe como u n pez.— peşte (viu. Ţărani călare fiecare pe cîte un catîr. în s p a n i o l ă : m ă r — manzana. nada. la tercera—-a t r e i a . Tot cam în acest fel se pronunţă şi v. frente f. — s p a t e . — Sí. şi de aci se nasc desele confuzii. In celelalte cazuri trebuie pronunţat fără a se închide complet buzele. ve de vaca — deoarece în l i m b a spaniolă b şi v se con­ fundă adeseori. — ¿Sí? ¿qué es lo que hace? — P u e s como los peces. U n e o r i ligero p o a t e avea şi u n sens f i g u r a t : industria ligera. bueno.

îmi plac crapul şi somnul. trebuie să plec chiar în seara asta. deşi a nins. Chiar dacă (aunque) va cădea grin­ dina. Să se răspundă la următoarele întrebări: ¿Qué hacía César en el escritorio de su padre? ¿Qué le preguntó su padre al ver todo eso? ¿Qué contestó César? ¿Qué hizo entonces el padre? ¿Qué es una enciclopedia? ¿Qué aconsejó el padre a César? ¿Qué equivocación hizo César al buscar la palabra „ave"'? ¿Qué aves hemos conocido en esta lección? ¿Qué peces? ¿Cuáles son las partes componentes del cuerpo humano? ¿De qué se compone la cabeza de un hombre? ¿Qué es un verbo? ¿Cuáles son los modos y los tiempos que hemos aprendido? 8 7 . Să se traducă în limba spaniolă: 1. 3. răsfoi prin ea şi-mi spuse: „Să se traducă textul de lectură al acestei lecţii şi să se facă descrierea (descripción) ora­ şului în care trăiţi dumneavoastră". 4. 5. 8. al a numeralelor 1-ul 2-lea 3-lea 4-lea 5-lea 6-lea 7-lea 8-lea 9-lea 10-lea 11-lea 12-lea primero. E posibil să vină. 7. quincuagésimo tercio e t c . El mi-a spus că-i e foarte greu să-şi amintească si. ca să nu greşească. Astăzi am cumpărat cinci scrumbii mari. în timpul verii se mănîncă verdeţuri şi fructe. d u p ă o a l t ă cifră. L-am rugat pe prietenul meu să-mi spună exerciţiile pe care trebuia să le facem. segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno (nono) décimo undécimo duodécimo al „ „ „ 13-lea 14-lea 15-lea 20-lea 30-lea 40-lea 50-lea 60-lea 70-lea 80-lea 90-lea 100-lea decimotercio decimocuarto decimoquinto vigésimo trigésimo cuadragésimo quincuagésimo sexagésimo septuagésimo octogésimo nonagésimo centesimo primo şi tercio: Primero vigésimo şi tercero d e v i n .a c u m numeralele cardinale. Nu mai cumpăr peşte de acum înainte. 9. 2. iată lista c o m p l e t ă o r d i n a l e (care indică ordinea) p î n ă la 100. 6. ştiuca nu este atît de bună. EXERCIŢII 8 6 . Desenează-mi cel puţin 16* 243 . deschise cartea. primo.

3-peşti. Ge-ai crede despre mine dacă aş face aşa ceva? 16. 20. 14-a plăcea. plantă. Spune-mi-Ie. îmi îngheaţă sîngele numai cînd mă gîndesc. Am văzut lucruri şi mai interesante decît acestea. 12-a coase. 9-aripă. Acum cîteva luni s-a întîmplat un lucru asemănător. Bine. 10. Palabras I 1 2 cruzadas: 10 I! 12 13 3 i s 6 7 « 15- 16 t 9 17 18 Horizontales: 1-pentru. 18-a auzi. Tu nu ştii ce -înseamnă să cazi de pe culme în prăpastia asta pe care o vezi în faţă! 19. Ii-a descoperi. dă-mi creionul albastru. 13. 8 8 . 6-talpă. 14. 18. 17-a fugi. 7-puţine. Nu-i nevoie să-mi povesteşti. Nu am întors încă ceasul. 11-nucă. cred totuşi că. 13-nebunie. Poate să fie un rechin? 11. . 15. 5-prăjitură. 2-raţă. 16-nas. etaj. oricare ar fi ele. comandă. 4-cerut. De ce nu? 12. Verticales: l-răbdare. 10-sete. 15-dedesubt.unul. E ora cinci fără un sfert şi prietenul meu nu a venit încă. 17. 8-picioare. nu sînt mai puţin interesante ca acestea.

pentru ca astfel să se poată aborda cu uşurinţă şi folos lecţiile care urmează. (călăreţ). fără ca să existe vreo regulă precisă în acest sens.. — j (jota) echivalent cu h puternic în romîneşte: jardín m. Alhambra. indispensabile oricărui cunoscător al limbii spaniole. arquitectura. olla (oală). vom face o sistematizare — pe capitole — a întregii gramatici studiate. — ñ — n înmuiat: muñeca (păpuşă. Acest ultim ciclu de lecţii va trebui însă studiat cu multă atenţie. gui: níquel m. j poate fi înlocuit grafic cu g. guerra. echar. jinete m. U devine sonor: în primul caz prin înlocuirea lui q prin c (exemple: cuestión f.RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE In următoarele zece lecţii nu se vor ivi probleme gramaticale de întinderea celor examinate pînă acum. Tot la acest capitol vom recapitula acum pronunţarea urmă­ toarelor litere: — eh se rosteşte ca un c (ci scurt): hecho (fapt). şi că u este mut numai în grupurile que.. în afară de tradiţia etimologică: Gibraltar. Uneori. sigiliu). juramento (jurămînt). batic). (ghid. guía in. 245 . călăuză). cojo (şchiop). — 11 are pronunţarea specială a unui 1 înmuiat = sello (marcă. cuidado). vom reaminti că — h este mut. pa­ ñuelo (batistă. (oaspete). La capitolul fonetică. insistînd asupra anumitor probleme mai importante. înainte de a trece la acest ciclu. ci numai anumite amănunte care vor fi explicate pe loc. humo (fum). în al doilea caz prin notarea unei treme (diéresis) deasupra sa (exemplu: lingüista).. chico. buen provecho (poftă bună). — d este mai slab sau uneori mut: huésped ni. hoyo (groapă). qui şi gue. deoarece conţine o serie de elemente noi. încheietura mîinii). mujer f. înaintea vocalelor e sau i. general.. în orice cuvînt s-ar găsi: haya (fag).

Tres mujeres/* y un ganso /i hacen un mercado^. înaintea unei virgule sau conjuncţii copulative (adică la sfîrşitul unei părţi de vorbire care nu are înţeles deplin. ¿Qué te dio tu amigo /i ? ( I n t o n a ţ i a este. cu numirile lor în spaniolă: a b c eh d e f a be ce che de e efe g h i j k 1 11 ge hache i jota ka ele elle m n ñ o P eme ene eñe 0 s t u V 1 i pe cu ere (erre) •w X y z ese te u ve ve doble equis y e . Pentru a scoate în relief cuvintele care au valoare mai mare în frază. (zahăr). Se transcrie prin c înaintea lui e sau i: césped m. arroz m. precum şi accentul logic al propoziţiei. — descendentă. ciruela (prună). Dacă într-o frază mutăm accentul logic de pe un cuvînt pe altul. (pajişte). în rezumat. siempre resulta caro^.— z redă sunetul caracteristic 0: azúcar m. se poate schimba întregul sens al ideii enunţate. complet) sau la sfîrşitul unei întrebări. Acestea sînt. pentru a încheia definitiv acest capitol. Tonul vocii se va nota pentru inflexiuni ascendente cu /* iar pentru cele descendente cu \ . Exemple: Lo inútil / * . razón f. diferenţele de scriere şi pronunţare dintre limba spaniolă şi limba romînă. se utilizează aşa-numitul accent logic. iată cele 29 de litere ale alfabetului spaniol. Si acum. pe ultimul cuvînt al unei fraze complete (adică înaintea unui punct. (orez). trebuie să cunoaştem în afară de regulile de fonetică — şi. de regulile accen­ tului — felul în care se intonează frazele. Iată un exemplu: ¿Irá usted hoy a Madrid con el avión? 246 . două puncte). el pez y el pepino /• nacen en el agua jX y mueren en el i<ino\. i griega ceta Pentru a citi corect limba spaniolă. în timpul lecturii. deosebită de cea d i n l i m b a romînă.. în acest caz. aunque cueste poco / * . El arroz\¿. Vocea trebuie să capete. anumite inflexiuni: — ascendentă. bineînţeles.) Me dio un libro^. punct şi virgulă.

corespun­ zătoare sensurilor noi căpătate prin modificarea intonaţiei (subli­ niem cuvîntul accentuat): ¿Irá ¿Irá ¿Irá ¿Irá ¿Irá Ud. pentru a vorbi corect o limbă. atragem atenţia că nu este suficient să cunoaştem pronunţarea cuvintelor izolate. enviaré a mi hermano. hoy a hoy a hoy a hoy a hoy a Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid con el con el con el con el con el avión? avión? avión? avión? avión? — No. Ud. In concluzie. no puedo ir. vom obţine răspunsuri diferite.Aceentuînd pe rînd diversele părţi ale acestei propoziţii. e necesar să intonăm atent întreaga frază şi să accentuăm „cuvin­ tele cheie" din ea. ¡ Cuando yo me muera ! (din volumul Poema del cante jondo) PALABRAS NUEVAS hierbabuena mentă. Deocamdată puteţi face un exer­ ciţiu de lectură expresivă citind această frumoasă poezie a marelui poet spaniol Federico García Lorca: MEMENTO Cuando yo me muera. Lecţiile care urmează vă vor oferi un bogat material pentru aceasta. enterradme con mi guitarra bajo la arena. Cuando yo me muera. tomaré el tren. si queréis. Ud. enterradme. en una veleta. — No. — No. entre los naranjos y la hierbabuena. Cuando yo me muera. Aceasta se poate obţine numai atunci cînd înţe­ legem sensul textului şi numai în urma unor numeroase exerciţii de lectură cu voce tare. Ud. deşi menţinem întrebarea. me quedaré en París. Ud. — No. — No. iré dentro de una semana. izmă jondo ţigănesc naranjo portocal veleta morisca de víivt 247 .

— tot masculine sînt numele zilelor săptămînii. viernes. septiembre. el Norte. • 1. -ma. marzo. Exemple: la la la el el sangre ayuda serpiente día dolor ' sîngele ajutorul şarpele ziua durerea Unele substantive îşi schimbă înţelesul după genul la care sînt folosite. vom urmări două probleme importante: genul şi numărul. — numele literelor alfabetului sînt (spre deosebire de limba romînă) feminine: una a. decoraţie smoală capital cometa frente moral orden pez capital cometă front dud ordine peşte 248 . el Este. el Guadiana (rîu în Spania). ale punctelor cardinale şi ale notelor muzicale: el lunes (martes. abril. După cum s-a văzut. noi am notat în manual genul substantivelor atunci cînd el nu se putea deduce după terminaţie (e. Acelaşi cuvînt luat deci cu articol masculin va avea un înţeles. regulile care pot fi date pentru a recunoaşte genul substantivelor — după sens sau după termi­ naţie — au atîtea excepţii. octubre. iar cu articol feminin va avea alt înţeles. el Sur. diciembre). se poate spune totuşi că următoarele reguli sînt lipsite de excepţii: — numele de munţi şi rîuri sînt masculine: los Andes. De exemplu: masculin feminin capitală zmeu (jucărie) frunte morală ordin. junio. el Danubio. los Cár­ patos. mayo. ale lunilor. consoană. agosto. el Re etc. sábado. -ta). miércoles. domingo). în ceea ce priveşte genul substantivelor. încît considerăm că enumerarea lor nu ar fi de vreun folos practic. Atragem în special atenţia asupra cuvintelor care au în limba spaniolă un alt gen decît corespondentele lor din limba romînă. In cazul limbii spaniole. el Oeste. jueves. (el) enero (febrero. una be etc. no­ viembre.MORFOLOGIA In ceea ce priveşte substantivul. Folosirea lor în exerciţii le va fixa în memorie cu genul respectiv. julio. el Do.

— regímenes. — Substantivele terminate în e fac pluralul adăugind un simplu -s: café m. o. — Cîteva substantive îşi schimbă silaba tonică la plural: carácter in. — Iribúes. l i i tomaré 1 tomarás tomará 1 \ i tomaría tomarías lomaría i 1 tomaríamos tomaríais i il 1 lomase 1 tomases i 1 tomaremos i 1 . las artes plásticas del mundo entero. I şi II şi viitor). volcán m. — volcanes. Se zice deci el arte plástico rumano. pri­ mesc la plural desinenţa -es: el interés — los intereses el mes — los meses • Altele rămîn invariabile la plural. u (tonice) primesc un -es la plural: jabalí in. 1. — Literele alfabetului fac la plural: las aes. — cafés. pie m. dos úes etc. la subjonctiv imperfect tomaba tomabas tomaba i 1 . (paşă) — bajaes. bajá m.2. Notă: Să nu confundaţi substantivele de mai sus cu cele care primesc accent grafic pentru a-şi menţine silaba tonică: joven — jóvenes. tribu m. — Substantivele care se termină în vocalele a. Numai substantivele el papă şi la mamá fac la plural: papas şi mamas. •—Substantivele care denumesc metalele nu au plural: el oro (aurul). (mistreţ)—jabalíes. care se termină la singular în -s. (e final tonic) — pies. Spa­ niolii spun că este de género ambiguo (gen ambigen). vom locul accentului în timpul perfect simplu şi viitor. la plata (argintul). i. — caracteres. régimen ni. După cum am văzut. — Unele substantive. las ees. exemplu: el el la la la miércoles — los miércoles jueves — los jueves paréntesis — las paréntesis crisis — las crisis hipótesis — las hipótesis Verbul fiind poate cea mai dificilă face aici o serie întreagă de precizări. Pluralul prezintă cîteva particularităţi: •— Substantivul el arte la plural este feminin: las artes. tomaréis 1 tomarán tomarían 1 lomase i I tomásemos i 1 lomaseis i 1 tomasen 1 249 . la condiţional. arama). tomábamos i 1 tomabais i 1 tomaban 1 i parte a gramaticii. linia dată de conjugării poate fi de două feluri: — rectilinie (la indicativ imperfect. el cobre (cuprul.

tomo tome — tomas toma tomes tome ] i toma i lome tomemos tomad tomen i 1 1 tomamos i1. se produce u n a din cele m a i î n s e m n a t e modificări. deoarece. p r e z e n t subjonctiv şi i m p e r a t i v ) (vezi lecţia 11). Verbele de orice categorie (regulate. şi a n u m e „diftongarea" (vezi lecţia 24). tomáis tomemos toméis I toman tomen Accentuarea v e r b e l o r în t i m p u l conjugării joacă u n rol deosebit d e i m p o r t a n t în morfologia lor.— ax-colit (prezent i n d i c a t i v . de t i p pedir. adăugind la rădăcină (chiar a t u n c i cînd aceasta suferă modificările respective fiecărei categorii) terminaţiile de mai jos: Modul indicativ Prezent I -o -as -a -amos -ais -an II -o -es -e -emos -éis -en Perfectai 1 -é -aste -ó -amos -asteis -aron III -o -es -e -irnos -ís -en simplu 11 «i III -í -iste -ió -irnos -isteis -ieron / mpeí •ject I II si III -aba -ía -abas -ías -aba -ía -íamos -abamos -abáis -iais -aban -ían Pre zént I -e -es -e -emos -éis -en II şi III -a -as -a -amos -ais -an M o d u l subji Bnctiv Imperfect I -ara -aras -ara -aramos -ara is -aran 1 II şi III -iera -ieras -iera -iéramos -ierais -ieran 250 . în funcţie de locul a c c e n t u l u i . d i f t o n g a t e .sentir şi dormir etc. 2.) din cele t r e i conjugări formează timpuri simple.

II corner -corn.viv. ( 251 . De e x e m p l u : I cantar-cant.Imperfect I •ase II I I şi I I I I Vii tor JI şi I I I ases •ase -asemos aséis asen -iese -ieses -iese -iésemos -ieseis -iesen -are -ares -are -aremos -aréis -aren -iere -ieres -iere -ieremos -iereis -ieren Modul imperativ I -a -e -emos -ad -en II -e -a -amos -ed -an Gerunziu III -e -a -amos -id -an I II III -ando -iendo Participiu Trecut -iendo T II III -ado -ido -ido plus trei U r m ă t o a r e l e 2 t i m p u r i s i m p l e se f o r m e a z ă d e l a infinitiv terminaţiile de mai jos — r e g u l ă v a l a b i l ă p e n t r u t o a t e c a l e conjugări: Condiţional Indicativ viitor prezent -ia -ias -ia -iamos -iais -ian -a -emos -éis -án Notă: Rădăcina u n u i verb se obţine prin înlăturarea t e r m i n a ţ i e i m o d u l u i infi­ n i t i v . III vivir .

viitorul subjonctiv de la haber plus p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. v i i t o r u l v e r b u l u i haber plus p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. Infinitivul perfect — haber cantado — a fi c î n t a t . participiul Mai-mult-ca-perfectul: Perfectul a n t e r i o r : perfectul simplu al verbului haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : hubiera cantado. Gerunziul perfect — habiendo cantado — c î n t î n d . E x e m p l u : he cantado. imperfectul v e r b u l u i haber plus t r e c u t a l v e r b u l u i de conjugat. E x e m p l u : había cantado. Mai-mult-ca-perfectul Mai-mult-ca-perfectul II: Viitorul I I : 252 . imperfect I I subjonctiv de la haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : hubiese cantado. Perfect: subjonctivul prezent al verbului haber plus participiul trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : hube cantado. E x e m p l u : îmbiere cantado. Timpurile compuse ale tuturor verbelor (regulate sau neretlate) guíate) se formează cu ajutorul verbului haber şi al participiului trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : habré cantado. Condiţional Viitorul I I : Perfect: condiţionalul prezent al verbului haber p l u s p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. Indicativ Perfectul compus: prezentul v e r b u l u i haber plus p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de conjugat. E x e m p l u : haya cantado. I: imperfect I subjonctiv de la haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al v e r b u l u i de conjugat. E x e m p l u : habría Subjonctiv cantado. Vom lua ca exemplu verbul cantar.3.

— subj. buscaste. -cer. : mezo. da. p r e z .. das. — s u b j . estar) 1. demos. incoative e t c ... verbului c Modificarea ortografică = qu înainte de e buscar alcanzar Exemple — perf. dio. In afară de modificările r ă d ă c i n i i . cargaste. — ind. — perf. den anduve. deis. a r ă t a t e m a i î n a i n t e (diftongare. dar. dais.. dé. cu 253- .. dimos. p r e z . s i m p l u : busqué. — subj..: venza. ) .. disteis. diste.. damos. alcances. dieron dé. perf. : delinco. -cir -gar -ger. Conjugarea I (andar....: exija. -gir -guir -guar -quir g g = gu = j mecer vencer cargar escoger exigir distinguir averiguar delinquir gu = g gu = gü qu = c 5. — ind.. des.. Andar (a merge. t i p pedir... cît şi în ce priveşte desinenţele — ceea ce face i m p o s i b i l ă o clasificare a lor. In limba spaniolă n u există decît 21 verbe neregulate. prez. Nu se mai trec timpurile derivate. Dar (a da) indicativ prez.: indic. dan di.. — ind. a umbla) perfect simplu: 2. distingues.. : alcance. delinquimos..4 . : escojo. p r e z . p r e z . simplu: subjonct.. : distingo. me­ ces . Verbele complet neregulate sînt cele care suferă modificări deosebite de la caz la caz — a t î t în ce p r i v e ş t e r ă d ă c i n a . a n u m i t e verbe suferă modifi­ cări grafice p e n t r u a-şi m e n ţ i n e în cursul conjugării lor fonemul (sunetul) u l t i m d i n r ă d ă c i n ă . s i m p . -iste. formele neregulate vor fi imprimate caractere grafice diferite... simplu : cargué. Notă: In tabelele care urmează.: doy. — peri'. : averigüé. es­ coges. prez. prez. averiguaste. p r e z . I a t ă care sînL aceste v e r b e : Term.. — ind.

poner. . s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonct. : gerunziu 3 . puedo. -o.. Caber (a încăpea) indicativ prez. -iste. -ás. pude. podemos. Hacer (a face) i n d i c a t i v prez. ha.é . -e. saber. puse.. haga... .: 4. perf.. Caer (a cădea) indicativ prez. -ás. habéis. -á. -as. Haber (a avea) indicativ prez.. habré. valer. -éis. cae. pones. : estoy. ser.: indic. Poder (a putea) indicativ prez. -irnos.: i n d i c . . puedan • 254 . querer.. perf.. podamos. p r e z . pueda. -es.. . pudiendo -éis.: i n d i c . cabes. . quepa. s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. -ás. perf. s i m p l u : indicativ viitor: subjonctiv p r e z . han quepo. -emos. : imperativ: participiu trecut: 5. -isteis. podré. hice. -a. . -a. .o . -as. s i m p l u : indicativ viitor: subjonctiv p r e z .. pueden hago. -á. has. -án estuve. -iste.. pone. hemos. haya. -amos..: subjonct.a sing. cabe. perf. caigas.o . a I l .: indic.. hacer. hube.o .. ..... . . : gerunziu: 6. -iste. cayendo -ais. . hicieron haré. traer caigo.: indic. (pers. haber.3 . -ieron esté. -as. hiciste.. hicimos. . caiga. caes. : 2. -és. tener. : indic. p r e z . cabré. "ver) 1..) haz hecho he. caer. hace. s i m p l u : subjonct. cupe. Estar (a fi) indicativ p r e z ..o . poder. s i m p l u : pongo. hizo. -iste.. perf. -ás. -ais. . p r e z . Poner (a pune) i n d i c a t i v prez. -a. -én Conjugarea a l i a (caber. haces. -iste. quepas. hicisteis. perf.

. pondrás.: participiu t r e c : veo. indicativ prez.. vales. -as. perf. sabré. querré.e..: 10..: indic. . . perf.: valdré.. -a. sabe. -as. -as. . sea. tienen traigo. quiera. veías. traje..a .: 8.: imperativ: 11.o . fue. . perf. somos... Ver (a vedea) indicativ prez.) ten tenéis. a I l .. indicativ v i i t o r : valga. puesto a dori. Tener (a avea) indicativ prez:. tenemos.o . eres...: indic. ve..o . soy. valgo. Querer (a vo: indicativ prez. a iubi) quiero.a .: indicativ imperf... perf.. .: indic. trayendo 12. quise. sea tengo. . seas.. era.. . s i m p l u : subjonctiv prez. . (pers. -iste. -iste. -es. -e.. .. . simplu: indicativ v i i t o r : subjonctiv prez..: indicativ imperf. -éis. -as.. Saber (a şti) indicativ prez: indic. s i m p l u : subjonctiv prez. es. Traer (a aduce) indicativ prez.. -e. indic. sois. s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. . s i m p l u : viitor i n d i c a t i v : subjonctiv prez. visto 255 . fuiste.indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. . supe. era. ..: participiu t r e c u t : 7. sabes. tendré tenga. -as.: 13.: gerunziu: pondré.a sing.. -iste. quieren sé.. traes.. . Valer (a valora. traiga. tuve. veía.. tienes. Ser (a fi) i n d i c a t i v prez. .. subjonctiv prez.: 9. ponga. son eras.. -as. vea. fui.: sub j onctiv prez... queremos. ves. sepa. perf. tiene. -iste. .

: indicativ v i i t o r : indic.. s i m p l u : subjonctiv prez.: imperativ: 5.: subjonctiv prez. ibas. oiga. sales. iba.. Recent. vine. în gramatica lui Rafael Seco se afirmă. .) di dicho decis. a pleca) indicativ prez. vas.. decimos. vienes. venimos. oír. -as. -as. -a. oye.a sing. Venir (a veni) i n d i c a t i v prez.: indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. -iste. vais.) vamos yendo digo.. dije. s i m p l u : subjonctiv prez.: indic. dicen 4 . fui. vienen salgo. . viene. I-a pl. .: indicativ viitor: indic. oímos. .. vaya. oyen voy. salir.o . -a. -a.a sing.. diré. va. I r (a merge) indicativ p r e z . fue. (pers. sal (sau sale) 0 problemă asupra căreia autorii gramaticilor spaniole au încă păreri împărţite este existenţa participiului prezent în limba spaniolă. perf. vendré. oyes. venir) 1... Salir (a ieşi. -iste. oís.. -e saldré. . că participiul prezent nu exista în limba spaniolă.) ve.. (pers. salga.. s i m p l u : subjonctiv prez. ven viniendo venís... venga. : indicativ imp. ir. bună­ oară.o . . as. . van iba. vamos.a .. a I l . Oír (a auzi) indicativ prez.. dice. . -as.Conjugarea a IlI-a (decir. .. diga. (pers.: oigo. perf. Decir indicativ prez. dices.: imperativ: participiu t r e c u t : 2. fuiste. perf. a I l .: imperativ: gerunziu: vengo. Cuvintele pe care alte gramatici le numesc astfel sînt de fapt adjective formate cu sufixul -ante sau -iente si care nu au nici o înrudire cu 256 .: imperativ: gerunziu: 3 . -as...

imponer. subscribir) — imprimir — impreso — morir — muerto — poner — puesto (idem: deponer. a o p r i . proponer. a aresta) entretener (a întreţine) mantener (a menţine) obtener (a obţine) retener (a reţine) sostener (a susţine) 1 î n gramaticile spaniole se d a u numeroase verbe cu iorme neregulate la p a r t i c i p i u l t r e c u t . E x e m p l e : amante. d o a r u r m ă t o a r e l e folosesc forma n e r e g u l a t ă în t i m p u l c o n j u g ă r i i : freír prender proveer romper O ultima observaţie: Multe dintre verbele învăţate pînă acum se pot compune cu prefixe. freído prendido proveído rompido frito preso provisto roto 17 — învăţaţi limba spaniolă 257 . care se conjugă însă la fel cu verbul de b a z ă .participiul (decît aceea a î n ţ e l e s u l u i lor v e r b a l ) . oyente. despre care a m d i s c u t a t încă d i n lecţia 1 3 . n u a v e m a l t c e v a de p r e c i z a t în afară de cele c î t e v a n e r e g u l a r i t ă ţ i deja î n v ă ţ a t e : — abrir — abierto (idem: cubrir) — escribir — escrito (idem: describir. dînd naştere altor verbe cu sens diferit. durmiente (cel care i u b e ş t e . cel care a u d e . Deoarece în majoritatea lor nu se m a i folosesc a z i în limba curentă. D i n t r e aceste v e r b e . revolver) O serie de v e r b e au d o u ă forme la p a r t i c i p i u l t r e c u t ( r e g u l a t ă şi n e r e g u l a t ă ) 1 . inscribir. cel care d o a r m e ) . reponer) — prescribir — prescripto — resolver — resuello (idem: absolver) — ver — visto — volver — vuelto (idem: devolver. De exemplu: Tener — abstenerse (a se abţine) atenerse (a se conforma) contener (a conţine) detener (a d e ţ i n e . proscribir. s-a considerat de prisos enumerarea lor. î n ceea ce p r i v e ş t e participiul trecut.

exindevine i. Cu cititul şi nedormitul mult.Principalele prefixe s î n t : a-. postretrans-.înainte de 1 devine im.: antccondevine com.ca traducir las siguientes plural.înainte de b. e l escribir con atención el vivir mío Notai Aceste s u b s t a n t i v e nu au — p o a t e s e r v i . tropecé con un Ieşind din casă m ă î n t î l n i i cu un prieten. scrisul cu a t e n ţ i e traiul meu a obosit imperativ: oraciones traduceţi următoarele fraze — precedat de al indică simultaneitatea a două acţiuni: Al salir de la casa amigo. p pos-. devenind astfel un substantiv masculin: Con el leer y el poco dormir se ha cansado mucho. discontinuar (vezi lecţia estirar expedir investir ilegitimar imposibilitar imponer posponer rehacer trasponer • 29) SINTAXA în acest capitol vom da cîteva exemple în legătură cu cazurile în care sintaxa verbului spaniol diferă de cea a verbului în limba romînă. trasînainte de r înainte de h. 1 sau vocală asentar (de la sentar) adscribir (de la escribir) anteponer consentir combatir compadecer corresponder cohabitar colaborar cooperar disgustar. Infinitivul — poate fi însoţit de articol. ad-. a h .înainte de b sau p devine cordevine codises-. 258 .

A no ser que De haberlo conocido. îi place să danseze. j o n c t i v u l se t r a d u c e în spaniolă cu g e r u n z i u l : Continúa cantando. 145) printr-un gerunziu: Lo veo salir.u n gerunziu.o propoziţie r e l a t i v ă sau p r i n t r . spun destul. Le gusta bailar. în Gerunziul a r a t ă o s i m u l t a n e i t a t e şi se t r a d u c e de obicei. Dacă aş fi ştiut asta cu două zile înainte. se t r a d u c e tot — P r e c e d a t de verbele ver şi oír (vezi p a g . Dacă n-ar fi să. Los hombres. nu l-aş fi crezut. limba r o m î n ă . Tropecé con un amigo (¿cuándo?) al salir de la casa.. — P r e c e d a t de a sau de e x p r i m ă o c o n d i ţ i e : De haber sabido esto dos días antes.. Dacă l-aş fi cunoscut. yo no lo hubiera creído. d u p ă care sub­ Continuă să cinte. (atunci) cînd -f.p r e z e n t u l — precedat de con se t r a d u c e p r i n indicativ: Con decirle esto. subiect — se — folosit cu a l t v e r b — şi referindu-se la acelaşi traduce printr-un subjonctiv: Quiero cantar. îl văd ieşind. E x c e p ţ i e fac doar verbele continuar şi seguir... în nici un caz conteniendo. Vreau să cînt. De e x e m p l u : Le encontraron durmiendo.u n gerunziu (vezi lecţia 2 7 ) .. „Am trimis o cutie conţinînd bomboane" — se traduce: Mandé una caja de bombones (sau que contenía bombones. digo bastante.O b s e r v ă m că aici se t r a d u c e p r i n t r . 17* 259 . î l găsiră dormind. pusieron la casa a su disposición. t r a d u s în participiu îi Uneori însă. t o t p r i n t r .. urîndu-i bun sosit. a t u n c i cînd el r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a „ c î n d " ? : întîlnii pe un prieten (cînd?) ieşind din casă. Continuă să meargă.. Oamenii.).infi­ nitiv în s p a n i o l ă . gerunziul romînesc t r e b u i e p r i n t r . Mai p r e c i s : gerunziul din limba r o m î n ă se t r a d u c e cu al -f.u n spaniolă prezent: „Am pierdut o carte aparţinînd Bibliotecii Publice" se traduce: He perdido un libro que pertenece (nu perteneciendo) a la Biblioteca Pública. Cînd vă spun asta. Siguió caminando. puseră casa la dispoziţie.. dándole la bienvenida.

se t r a d u c e p r i n s u b j o n c t i v u l p r e z e n t : Cînd tu vei veni. te daré el libro.. Îndată ce termin (voi termina. cînd. — precedat de verbele estar. Viitorul ipotetic din l i m b a r o m î n ă se p o a t e t r a d u c e în l i m b a spaniolă t o t cu v i i t o r u l : Ce-o face? O cumpăra ceva. a r a t ă că a c ţ i u n e a e în curs de desfăşurare (vezi lecţia 13): El pobre estaba dando gritos. Pasărea veni în zbor (zbură) spre fereastra mea. precedat de V i i t o r u l romînesc din propoziţiile a f i r m a t i v e . Se face tîrziu. Pentru subjonctiv 26 şi 27. se vor consulta lecţiile 2 5 . andar sau quedar. La grave enfermedad le iba consumiendo. Sărmanul striga (scotea strigăte). 1. îţi voi spune conţinutul ei. Se va haciendo tarde. în l i m b a spaniolă a d j e c t i v u l se acordă cu s u b s t a n t i v u l în gen şi n u m ă r . condiţional Acordul adjectivului c u s u b s t a n t i v u l D u p ă cum s-a a r ă t a t încă din primele lecţii. ¿Qué hará? Comprará algo.. p r i n echivalentele lor. la singular. venir. si Cuando vengas... Cînd substantivele sînt de acelaşi gen. Greaua boală îl consuma.. îţi voi da cartea. El ave vino volando hacia mi ventana. adjectivul se p u n e la m a s c u l i n p l u r a l sau se acordă cu s u b s t a n t i v u l cel m a i apropiat: vino y cerveza frescos (fresca) 260 . ir. Cînd substantivele sînt de gen diferit. T i m p u r i l e indicativului (în afară de perfectul simplu) se t r a ­ duc fără m a r i deosebiri. adjectivul se p u n e la p l u r a l : sufrimiento y dolor agudos cultura y civilización maravillosas 2. te diré su contenido. la singular. Vom s t u d i a a c u m p r o b l e m a a c o r d u l u i a d j e c t i v u l u i care însoţeşte d o u ă sau m a i m u l t e s u b s t a n t i v e . o să termin) lectura acestei cărţi. în a m î n d o u ă limbile.— p r e c e d a t de e n se t r a d u c e p r i n „ î n d a t ă ce": En terminando la lectura de este libro.

Cu verbul impersonal haber (hay) subiectul se poate aşeza înainte sau după predicat (habrá gente sau gente habrá) . U n e o r i . ultimul singular. I I . m a i ales a t u n c i cînd s u b i e c t u l e u r m a t de o serie î n t r e a g ă de c o m p l e t ă r i care îl î n d e p ă r t e a z ă prea m u l t de p r e d i c a t . Adesea se inversează t o a t ă p a r t e a a d o u a a p r o p o z i ţ i e i : Para que el trabajo termine bien. Topica directă este aceea în c a r e .3 . subiectul se aşază după verb (no habrá gente). acordă cu s u b s t a n t i v u l cel m a i a p r o p i a t : talentos y habilidades raras ciudades y lugares hermosos a d j e c t i v u l se 4. 2. la cumbre más alta que hay en toda la peninsula. iată cîteva c u v i n t e despre topica frazelor şi propoziţiilor în l i m b a s p a n i o l ă : I. p e n t r u ca lucrul să se t e r m i n e cu bine. Topica răsturnată (inversiunea) se aşază d u p ă p r e d i c a t (verb): este aceea în care s u b i e c t u l En todas partes ha dejado la guerra ruinas. O r d i n e a n o r m a l ă ar fi: Trebuie să r ă m î n e m aici. la plural. cînd e negaţie. debemos quedarnos aquí. Note: 1. ultimul la plural. verbul se aşază la î n c e p u t u l frazei: Veíase la Sierra Nevada. adjectivul se acordă cu u l t i m u l s u b s t a n t i v : baile y canciones estupendas corbata y zapatos nuevos fiind la fiind î n a i n t e de a încheia această r e c a p i t u l a r e . Cind substantivele sînt de gen diferit. adjectivul se p u n e la m a s c u l i n p l u r a l : cuadros y alfombra caros 5. Cînd substantivele sînt de gen şi număr diferit. Cînd substantivele sînt de gen si număr diferit. Fraza interogativă începe de obicei cu verbul: ¿Va mejor su hijo? E mai bine fiul dumitale? 261 . p ă r ţ i l e p r i n c i p a l e ale propo­ ziţiei urmează o ordine logică: subiect — p r e d i c a t — comple­ m e n t direct şi i n d i r e c t : La verdadera utilidad de una lengua consiste sobre todo en la posibilidad de emplearla.

In afară de textele de bază ale lecţiilor. există şi lecturi suplimentare. . î n propoziţiile e x c l a m a t i v e . care trebuie să constituie obiectul unor lecturi zilnice. subiectul stă după ¡Qué linda es mi patria / 4. adverbul se aşază după p a r t i c i p i u : No hemos comido todavía. In propoziţiile în care verbul e la un t i m p compus. compuse fie din texte originale ale mari­ lor scriitori spanioli şi latino-americani. Lecţiile următoare conţin texte cu puţine reguli de gramatică necunoscute. fie dintr-un ghid de con­ versaţie uzuală sau bucăţi atractive.Dar şi aci topica normală e destul de frecventă: ¿Quién va? Cine merge? (uneori: Cine-i verb: acolo?) 3 .

Lindando con el estuario del Plata. La Argentina es uno de los países más interesantes de las tres Américas. en el centro están las inmensas pampas. Pertenece casi toda la Argentina a la zona templada meridio­ nal. Buenos Aires. sus lamosas sabanas y sus montes inextricables. siendo por consiguiente sus estaciones exactamente opuestas a las de Rumania. gracias. a su gran variedad de relieve y de paisaje. cuyo territorio es el mayor de la América del Sur. al de nuestro país: cuando en la Argentina es invierno. la más profunda escotadura del litoral argentino. aunque su clima es bastante semejante. después del Brasil. la más grande ciudad del hemisferio austral. En la proximidad de la República Oriental del Uruguay. dentro de su jurisdicción se incluye también el sector antartico argentino y las islas de la zona austral. Al norte se encuentra el Gran Chaco. aun imperfectamente explotado. está la capital de la Argentina. alcanzan los Andes su mayor altura con el majes­ tuoso pico de Aconcagua. forman el impresionante estuario del Río de la Piala. con sus desiertos. en la República Popular Rumana es verano y viceversa. y al sur la meseta de Patagonia. no son utilizados para la navegación. en primer lugar. en algunas zonas. donde alternan las colinas pedre­ gosas con los campos fértiles. La región tropical del norte posee un río magnifico. termina al sur en el Cabo de Hornos. que es al mis­ mo tiempo el extremo del continente. en la ribera del Océano Atlántico. Esta última región.LECŢIA 31 VISIÓN DE ARGENTINA La República Argentina es un importante país latinoamericano. Los de­ más ríos. unidas con las del río Uruguay. aunque no carecen en general de caudal y profundidad. el Paraná. las aguas del río Paraná. En la Repú­ blica Argentina.' 263 . cubiertas de hierbas y escasos árboles (entre los cuales el típico „ombú"). hermosa vía navegable desde Cuyabá hasta Montevideo.

Todas estas riquezas se hallan en su mayoría en manos de un reducido grupo de familias pertenecientes a la oligarquía que domina el país. en Santa Cruz. provocando la furia de los reaccionarios y de los norteamericanos. fábricas de productos alimenticios. Los últimos gobiernos han otorgado vergonzosas concesiones a los capitales estadounidenses. la actividad del Partido Comunista. que existe desde hace unos cincuenta años. Los monopolios norteamericanos. Explótase el petróleo principalmente en Comodoro Rivadavia y Neuquén y un gasoducto une los yacimientos gasíferos de Comodoro Rivadavia con la ciudad de Buenos Aires. actualmente la política de Argentina está dirigida por una 264 . y el poder legislativo está en manos del Congreso Nacional. Los recursos naturales. El poder ejecutivo está confiado a un presidente elegido por voto universal. por el momento. La industria argentina del petróleo. Su industria. Argentina tiene. es controlada por los Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Otro fenómeno alarmante y contra el cual lucha el pueblo argentino es la penetración cada vez mayor de capitales extranjeros — en especial norteamericanos —'. fábricas textiles. que dispone de obreros calificados y personal técnico instruido pero carece de equipos modernos. plata. escasas fábricas de siderurgia. minas de carbón. de papel. está aumentándose. farmacéuticas. que tiene dentro de sus fronteras. plomo y tungsteno y. empresa del Estado argentino. formado por 22 provincias. en especial en los últimos años. de cemento y otras varias.Aquí reside el gobierno argentino y todos los órganos del poder estatal. destilerías y refinerías. químicas. Existen en el país numerosas riquezas minerales. los que obtienen de ese modo enormes beneficios que emigran del país en lugar de ir a engrosar las arcas estatales. por un decreto gubernamental. un territorio nacional y un distrito federal. Las autoridades argentinas recurren a toda clase de pretextos para ahogar las acciones democráticas y antiimperialistas del pueblo argentino. era bastante escasa. A principios de 1959 fue prohibida. hasta hace poco tiempo. cobre. En la región de la Puna de Atacama hay minas de sal. que. Pero la lucha de los obreros y de las masas trabajadoras ha tomado hoy una amplitud sin precedentes. De hecho. compuesto de un Senado y una Cámara de Diputados. que colocan al país en una posición subordinada a los intereses belicistas de los monopolistas yanquis e impiden el desarrollo económico normal de la república. convierten a la Argentina en uno de los más ricos países del inundo en materias primas. La República Argentina es un estado federativo. han arreciado en su campaña por obtener concesiones que hasta ahora les habían sido negadas.

BOLIVIA ARGENTINA PARAGUAY BRASIL UAY PACIFICO )7 J H «NEUOUCN OCÉANO ATLÁNTICO OCÉANO Si» ODORO RIVADAVIA ISLAS MALVINAS .

gracias a su suelo muy fértil. Pero la mayoría de la tierra se halla en manos de la oligarquía y por ello el pueblo lucha activamente por una reforma agraria. no hay luz eléctrica ni tampoco servicios sanitarios. la patata. de día es la metrópoli laboriosa que debe ganarse el pan. Arri266 . la remolacha azucarera. como suele denominarse a Buenos Aires. el tabaco. la alfalfa. que puede alcanzar una población de incluso varios miles de personas. el girasol. Comprende principalmente el ganado vacuno y lanar y. el centeno. idiomas de todos los rincones de la tierra. el lino. Los recursos agrícolas de la Argentina son considerables. Buenos Aires es siempre la misma y es siempre diferente. el famoso cantante de tangos. el algodón.camarilla militar que ha llegado a ser el gobierno supremo y real del país. la vid. a su centenar de cines. vendedores de diarios que clamorean su mercancía. Las casas allí son hechas de latas vacías y maderas de cajones. Y para todo el barrio. La ganadería ha tenido siempre suma importancia. el maní. cultural y artística. Argentina exporta lana. vivo siempre en el fervor del pueblo. de vez en cuando. con la afluencia de la gente a las grandes tiendas. cuero. los aceites vegetales. a sus bares y confiterías. varias frutas de mesa y la yerba mate. acuden por líneas aéreas o marítimas del Atlántico. en menor escala. existen sólo uno o dos grifos de agua. las llamadas „Villa Miseria". clave del desarrollo económico del país. desde cualquier lugar del mundo. el pulso de una jornada en esa urbe es muy febril. Santa Fe y Florida son las más características por la intensidad de su vida y del tráfico. acentos de todas las regiones del país y. Y todo entre el fervor rumoroso de la gente que va y viene. Los principales productos son: el trigo. Con su ganado ovino la Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo. leche y carne de la mejor calidad. encuentran aquí una intensa vida económica. Los viajeros que. el porcino. Pero el intenso ritmo urbano que define la fisionomía de la gran ciudad comienza a acentuarse principalmente en las tardes. que son barrios enteros construidos en terrenos anegadizos de grandes capitalistas — sin el consentimiento de éstos. a esta gran „Capital del Sur". la cebada. Eso es Buenos Aires para los ojos extraños que aun no conocen el triste panorama de los barrios obreros. el maíz. el arroz. Al salir por sus largas y amplias calles. de las cuales Corrientes. la caña de azúcar. la avena. En Buenos Aires hay un fenómeno característico. Casas de música de donde sale de pronto la voz de Garlos Gardel.

) Otro fenómeno típico de Buenos Aires es la existencia de los llamados „conventillos". rebosante en evocaciones históricas. que son casas de inquilinato en donde las familias viven en una vergonzosa promiscuidad. árboles y una generosa provisión de cómodos bancos para sentarse.viven una o dos familias. flores. Un conventillo suele ser una casa vieja con muchas habitaciones pequeñas en cada una de las cuales. La plaza más cara a los bonaerenses es la de Mayo. en cuyo ámbito se escuchó el primer grito en demanda de libertad. entran en la categoría de plazas „senas". El régimen burgués en lugar de construir viviendas para estos obreros cerco las „Villas Miseria" con altos paredones que las ocultan ante los OJOS de los despreocupados burgueses y turistas. (Estos barrios están fielmente descritos en la película „Detrás de un largo muro".Plaza de Mayo ba de medio millón de seres viven en condiciones infrahumanas.BUENOS AIRES. Los ^argentinos acostumbran a usar el común denominador de „plaza' a todo lugar ciudadano. despejado de edificación que tiene canteros de verde césped. una pileta en medio del patio interior y un baño para servir a todos. . refugios de hombres solos que pasan sus ratos 267 1 . Existe una sola cocina común. como la del Congreso. Esta plaza.

Así es que las discusiones sobre tal o cual espectáculo se prolongan luego en los cafés. el teatro General San Martín etcétera. A los bonaerenses les gusta comentar mucho. junto con Caruso y Ruffo. Los bonaerenses. De este modo. después de sus actividades pueden tomar parte en diversos espectáculos de música o bailes. interpretó el papel femenino de la ópera „Rigoletto". Se puede afirmar que el Jardín zoológico de Buenos Aires es muy amplio y completo. más íntimas y familiares. Y Buenos Aires tiene algo más: unos amplios parques y paseos. Quienes gustan del teatro o de la música sinfónica u operística acuden al Teatro Colón — que tiene una sala de siete pisos —. entre los cuales Palermo y Lezama son los más concurridos. * En mayo de 1903. representantes de las más variadas regiones geográficas del país y del extranjero. donde un hombre fatigado puede encontrar un remanso de paz. Pero la fiebre artística de los argentinos no se termina con la postrer palabra. actuó en este escenario nuestra celebérrima cantante Darclée. la caída del telón o el último acorde. entre los cuales el „Teatro Colón" — sala de ópera de fama m u n d i a l — * . Actualmente. quien. hasta los más remotos poblados de la Argentina y del mundo. tampoco. en la revista de actualidad y sus ecos son transmitidos por los grandes diarios o radiados por las emisoras de radio y televisión. 268 i . donde pueden disfrutar los encantos de la música popular famosísima en todo el mundo por su tango argentino. que se escalonan a todo lo largo de la Avenida Costanera. sobre todo. Fue creado a iniciativa del ilustre presidente y escritor argentino del siglo pasado. los teatros. bajo la batuta de Toscanini. en los ensayos. el teatro Nacional Cervantes. un trato de confianza con el hombre. donde los vecinos se saludan amistosamente unos a otros y comentan incansablemente las variaciones del tiempo y la subida de los precios.. la colección faunística del Jardín cuenta con apreciable número de especies autóctonas y exóticas. como la plaza San Martín y la Recoleta. los museos. así como los extranjeros. y los que quieren admirar los alegres y vivos bailes argentinos se van a las confiterías al aire libre. Las verdaderas plazas son no obstante las del barrio. No debemos olvidar. Domingo Faustino Sarmiento. por tradición.de ocio alimentando a las palomas que mantienen. Buenos Aires tiene un cierto ambiente cultural bastante atractivo. la Universidad.. el subterráneo (donde se pueden admirar interesantes mosaicos murales en sus estaciones) y.

parque y selva. el tercer recorrido tiene como meta Jujuy y sus quebradas de más al Norte. Mendoza y San Juan. Tucumán y Salta. por Santa Fe hasta la' ciudad de Formosa. a un paso de la extensa y tupida selva subtropical del Chaco. a principios del siglo pasado.Las cataratas del Iguazú Desde Buenos Aires parten. San Luis. Córdoba es un verdadero eje de caminos de donde se puede ir a Calamarca y La Rioja. Entre 269 . con un previo pasaje a través de Córdoba. las carreteras que conducen a todos los puntos del país. Adentrarse en la provincia de Salta es como adentrarse en el corazón mismo de la Argentina. el segundo. como en un abanico. Tucumán lo es por los acontecimientos históricos que acaecieron en su recinto. Santiago del Estero. Si Córdoba es monumental por los edificios antiguos de estilo colonial que posee. El primer radio de este abanico imaginario es la carretera que nos conduce hasta las cataratas del Iguazú. La ciudad guarda como reliquia el salón de teja y adobe en que. se juró la Independencia de Argentina. Una ciudad característica del Norte argentino es Tucumán. Es huerta y jardín.

El desarrollo de los intercambios comerciales durante los últimos años demonstró plenamente su utilidad para ambas econo270 . es preciso atravesar la pampa. Cabe anotar que por la naturaleza existente en esta isla se considera Tierra del Fuego como una de las más hermosas e interesantes regiones argentinas. Otra meta encantadora son los lagos de los parques nacionales Lanín. La última línea tiene como extremo el conjunto de modernas playas atlánticas de la provincia de Buenos Aires — entre los cuales Mar del Plata es la más famosa. Los pueblos argentino y rumano están ligados por tradicionales relaciones de amistad. Nahuel Huapí y Los Alerces. Para conocerlos.Casa Histórica de Tucumán. estos vínculos se han fortalecido mediante el establecimiento de relaciones económicas cada vez más estrechas. hasta los territorios de Neuquén. la ciudad de Mendoza. ocupa un lugar destacado. El quinto radio de este arbitrario abanico corre hendiendo la provincia de Buenos Aires y permite conocer el litoral patagónico hasta Tierra del Fuego. En los años de postguerra. en un admirable marco formado por la enorme cresta andina. en que están emplazados. donde se juró la Independencia de Argentina estas últimas. Río Negro y Chubut.

a atinge alfalfa lucerna algodón m. b u m b a c alimenticio alimentar ámbito mediu amistoso prietenos anegadizo inundabil anotar a m e n ţ i o n a . Rumania. cuprvi cocina bucătărie colina deal concurrido frecventat confianza încredere confiar a încredinţa confitería cofetărie consentimiento c o n s i m ţ ă m î n t convertir d. denumire desierto deşert despejar a goli despreocupado indiferent disfrutar a se bucura eco ecou eje m. a-şi însuşi. cinematograf clamorear a striga cobre m. puede adquirir las mercancías producidas por la economía argentina. en general. el riquísimo surtido de mercancías ofre­ cido por Rumania contribuye al progreso de la industria argentina. debit (de apă) cebada orz centenar sută centeno secară cine m. PALABRAS NUEVAS abanico evantai acaecer a se întîmpla aceite m. El comercio con Rumania es ventajoso para la Argentina desde dos puntos de vista. a adnota arcas tezaur arreciar a î n t e ţ i avena ovăz azúcar m. zahăr bailo baie cabo cap caíía trestie capaz capabil carecer a l i p s i . a base de una perfecta igualdad en derechos. a x ă . Por un lado. a fi lipsit catarata cascadă caudal m . siendo un país en pleno desarrollo industrial. el utillaje de alta técnica y. osie elegir a alege emisora post de emisiune emplazar a situa escaso rar escotadura scobitură escuchar a asculta 271 . a transforma demanda cerere denominador m. las ventajas recíprocas que resultan del desenvolvimiento de estos acuerdos contribuyen al progreso y a la prosperidad de la economía argentina. Por otro lado. ulei acontecimiento eveniment adentrarse a p ă t r u n d e adobe m. a procura alcanzar a ajunge.mías. Las relaciones económicas de Rumania con la Argentina son una ilustración práctica de los principios en que se funda el estado rumano en su política exterior: sincera colaboración pacífica multilateral con todos los países del mundo. chirpici adquirir d.

zid patio curte interioară pedregoso pietros pertenecer a aparţine pileta bazin mic plaza p i a ţ ă placer m. fervoare. g a m ă . vie vínculo legătură visión / . egalitate incansable neobosit inextricable incílcít inquilinato închiriere isla insulă jornada călătorie (etapă) de o zi lata t i n i c h e a . a străpunge igualdad / . r a m ă mercancía marfă meseta podiş meta ţ i n t ă "" ocio o d i h n ă . există o col (el Brasil. a l u n a americana marco cadru . cutie de conserve lindar a mărgini lino in maíz m. s t r ă i n ă t a t e extremo extrem fatigado obosit fervor m. utilaj vecino localnic ventaja avantaj vergonzoso ruşinos viajero călător vid / . bogăţii: relieve m. fortalecer a întări fundarse a se baza ganadería creşterea vitelor girasol m. apropiere quebrada rîpă radiar a t r a n s m i t e . viziune yacimiento zăcămînt ANÁLISIS DEL TEXTO Argentina sau la Argentina. plăcere plata argint plomo plumb poderoso puternic poseer a poseda. a radia rebosante plin recinto interior recorrido parcurs recurso resursă. a r a h i d á . relief reliquia relicvă remanso clipă . adîncime prolongar a prelungi proximidad / . perete m a r e . care să ştim care anume 272 După cum am spus într-una din lec­ serie de nume de ţări care au arti­ dar nu putem stabili o regulă prin au articol si care nu. a p a r t a m e n t habitante m. floarea-soarelui grifo robinet habitación locuinţă . Tendinţa este . peisaj paredón m. a avea postguerra după război postrero ultim previo prealabil procedencia provenienţă profundidad / . porumb maní m. soi tabaco t u t u n teja ţiglă templado t e m p e r a t trato relaţie tungsteno tungsten tupido des utillaje m. a despica.esfuerzo efort explorar a cerceta. el Japón). ţiile precedente. răgaz remolacha sfeclă remoto î n d e p ă r t a t ribera coastă riqueza bogăţie selva codru surtido sortiment. răgaz ocultar a ascunde paisaje m. locuitor hender d. a explora extranjero s t r ă i n .

în afara cazulu în care articolul face parte integrantă din n u m e : el (río de las) El Escorial Amazonas subiect al Cuyabd. nu primeşte a r t i c o l : El vino de Málaga. latinoamericano — adjectiv format de la substantivul America Latină (Latinoamérica) America del Sur — America de Sud. Hierba­ buena — mentă. Cînd un nume propriu e folosit ca adjectiv de). el año de 1950. Centrală şi de Nord. calle de Alcalá. Numirile geografice pot fi folosite cu sau fără articol. Dar dacă se consideră numirea respectivă ca un teritoriu sau organ de s t a t . pieţe. 5. las tres Américas — cele trei Americi: de Sud. Clima Romîniei este temperată. Cînd două n u m i r i geografice se deosebesc n u m a i prin adjectivele viejo si nuevo. aceste epitete primesc articol şi se aşază după s u b s t a n t i v : Casti­ lia la Vieja. el Teatro de la Reconquista (Buenos Aires).totuşi ca o parte din numirile de ţări care au articol să se utilizeze fără acesta. Cînd numirile indică insule. Aşa este cazul cu (la) Argentina. Yerba mate — plantă americană ale cărei frunze se utilizează. S i t u a ţ i a economică din I n d i a . el mes de mayo. hierba— iarbă (în general). ca şi cele de ceai. Mala hierba — buruiană. devine Sud: Sudamérica. construcţia specifică spaniolă cere ca numele să fie precedat de prepoziţia de: cabo de Hornos. V i n u l de Malaga. cîmpie întinsă acoperită cu ierburi înalte şi cu grupuri izolate de arbuşti spinoşi sau copaci pitici. a n i . capuri. económica de India. Numirile geografice compuse din două nume (unul generic şi a l t u l spe­ cific) nu primesc prepoziţie între ele: los montes Pirineos. Notă: 1. se poate folosi s u b s t a n t i v u l cu articol. străzi. Numele de rîuri folosite ca obicei cu a r t i c o l : El Paraná-Paraguay pasa por 3. pampa — cîmpie vastă acoperită cu păşuni unde pasc turmele de vite. luni. oraşe. 6. pentru obţinerea unei 18 273 . In limba spaniolă se între­ buinţează genitivul „a Sudului". sabana — savană. Deosebirea se poate vedea din exemplele u r m ă t o a r e : La situación La situación económica de la India. edificii sau i n s t i t u ţ i i . 4. Sudoeste (Sud-vest). (precedat de prepoziţia propoziţiei sînt folosite de 2. El clima de Rumania es templado. strîmtori. Cînd Sur precede un nume. S i t u a ţ i a economică a I n d i e i .

unde efectuează cercetări ştiinţifice. sudic.. în general.infuzii. Oraş modern cu aproape 850 000 locuitori (a se compara cu Buenos Aires care are peste 3 500 000 de locuitori). — staţie . păzitor de turme. ombú —• arbore foarte mare şi stufos. la sud de ecuator. Georgias del Sur. sector antartico — Argentina deţine un sector de 1 230 000 km 2 în Antartica. meridional — de miazăzi. Austral — sudic. alte vîrfuri mai importante: Tupungato (6 800 m). nedezvoltat (su industria era escasa) en donde impere — unde să domnească explótase—(în loc de: se explota) — se exploatează gasoducto — conductă de gaze. asemănător stejarului nostru. estación f. lanţ de munţi care domină toată coasta apuseană a Americii de Sud. ovine şi porcine. adquieres. remolacha azucarera (de azúcar) — sfeclă de zahăr gaucho — călăreţ din pampa argentiniană. Verbul adquirir (şi. Chimborazo (6 272 m) şi Cotopaxi (5 897 m). cirezi şi herghelii ha adquirido suma importancia — a căpătat foarte mare impor­ tanţă. República Oriental del Uruguay — Uruguayul poartă această nu­ mire deoarece se află la răsărit de fluviul cu acelaşi nume. Nueva şi altele. aşezată la intrarea estuarului Río de la Plata. Andes — munţii Anzi.Vîrful cel mai înalt din acest lanţ este Aconcagua (6 959 m).. Ganado vacuno se poate traduce şi prin „vite cornute". pe o întindere de 7 500 km. Tot cu sufixul-ducto ( = care duce) se formează şi oleoducto (conductă de petrol). las islas de la zona austral: Malvinas. Această băutură este un excitant şi o hrană foarte apreciată în toată America de Sud. toate verbele terminate în -irir) diftonghează: adquiero. lanar (ovino) y porcino — bovine. Opusul său: septentrional (nordic). 274 . Cu sufixul -fero ( = purtător) se obţine: yacimiento gasífero zăcămînt de gaze terreno petrolífero teren petrolifer intereses belicistas de los monopolistas yanquis — interesele de răz­ boi ale monopoliştilor din SUA. ganado vacuno. ganado — vite (în genere). La plural: ombúes. Pieton. anotimp Montevideo — capitala Uruguayului. slab. Orcades del Sur. Are o populaţie de 3 100 000 locuitori (numiţi şi orientales) escaso — rar (escasos árboles).

quienes gustan del teatro — cărora le place t e a t r u l Verbele: gustar (a plăcea). acomodar (a p o t r i v i ) .v i n o . loc deschis la î n t r e t ă i e r e a s t r ă z i l o r . P e n t r u a forma adjective sau s u b s t a n t i v e d i n n u m e de oraşe sau ţ ă r i . 275 . act în piesele spaniole clasice. A făcut o serie î n t r e a g ă de reforme economice şi a d m i n i s t r a t i v e . bonaerense—din Buenos A i r e s . . . a nu se con­ funda cu mercado — p i a ţ ă de desfacere. (no) convenir (a nu conveni) sînt folosite adesea n u m a i la persoana a I l I . cu care se acordă în gen şi n u m ă r : Me gustan los dulces Las condiciones no me convienen. canadiense malagueño. madrileño guatemalteco Rivadavia (Bernardino) —• preşedinte al A r g e n t i n e i în 1826. Sarmiento (Domingo Faustino) (1811—1888) — scriitor clasic şi om de s t a t a r g e n t i n i a n . ne servim de a n u m i t e sufixe: -ino (-ina): -ano (-ana): -ense: j -«So (-eña): -teco: bucarestino. granadino mexicano. 18* îmi plac dulciurile.t e . Condiţiile nu-mi convin. Carlos Oardei — celebru c î n t ă r e ţ a r g e n t i n i a n de m u z i c ă p o p u l a r ă de vez en cuando — din cînd în cînd algo más — ceva m a i m u l t .a singular şi p l u r a l . î n acest caz au ca subiect persoana sau lucrul care p l a c e . A d v e r b e l e mucho şi poco formează c o m p a r a t i v u l în mod n e r e g u l a t : mucho mult — más poco puţin — menos mai mult mai puţin Am î n t î l n i t aceste c u v i n t e la formarea c o m p a r a t i v u l u i de supe­ r i o r i t a t e şi i n f e r i o r i t a t e : Este hombre es más (menos) que ése. jornada — p a r t e din d r u m efectuată într-o z i .la gente que va y viene — lumea care forfoteşte (se duce şi v i n e ) . locuitor al acestui oraş. . piaza — p i a ţ ă . P r e ş e d i n t e a l A r g e n t i n e i î n t r e 1868—1874. C u v î n t u l m a i are şi u r m ă t o a r e l e î n ţ e l e s u r i : c ă l ă t o r i e . t î r g generosa provisión (figurat)—prevăzută cu u n mare (generos) n u m ă r . rumano parisiense. zi. convine e t c . De la această expresie s-a format s u b s t a n t i v u l el vaivén — d u . alto Acest om este mai (mai puţin) înalt ca acela. forfotă. perioada d i n t i m p u l zilei (jornada de trabajo).

qué es el poncho? Abrigo que u s a n los gauchos. . se înşiră de-a l u n g u l b u l e ­ vardului acorde m. înţelegere.m u z i c ă de operă se escalona a lo largo de la avenida. r a d i u m . provincia. república necesită prepo­ ziţia d e : La provincia de Mendoza. qué es una llama? Mamífero r u m i n a n t e de la América Meridional m u y a p r e c i a d o p o r su lana y como b e s t i a de carga. qué es un puma? Mamífero carnicero de América parecido al t i g r e . tal o cual espectáculo — cutare sau c u t a r e spectacol ensayo — r e p e t i ţ i e t e a t r a l ă . p r o b ă . Mar del Plata — cea m a i m o d e r n ă s t a ţ i u n e b a l n e a r ă din A r g e n t i n a .) sea cual fuere — oricare ar fi quebracho —• arbore b o g a t în t a n i n hierro colado — fontă madera de construcción — cherestea LECTURA SUPLEMENTARIA ¿SABE U S T E D .música operística —. c u n o s c u t ă p r i n t r .. a nu se confunda cu acuerdo — acord. — acord ( m u z i c a l ) . N u m i r i l e geografice prece­ d a t e de s u b s t a n t i v e l e ciudad. la república de Panamá. m. p e n t r u păs­ t r a r e a frumuseţilor n a t u r i i şi a faunei pe cale de d i s p a r i ţ i e . r a z ă (de cerc) ciudad de Formosa — oraşul F o r m o s a . .o plajă deosebit de frumoasă (120. pero de pelo suave y leonado. los parques nacionales — s t a t u l a r g e n t i n i a n protejează o suprafaţă de 2 500 000 ha sub forma unor p a r c u r i n a ţ i o n a l e . eseu literar radio f. încercare. — r a d i o ( a p a r a t ) . con u n agujero (gaură) en el c e n t r o . p a r a e n t r a r por él 276 . se juró la Independencia — i n d e p e n d e n ţ a Argentinei a fost procla­ m a t ă în T u c u m á n la 9 iulie 1815..000 loc. hecho de u n trozo de tela cuad r a d o .

Las bolas son generalmente de p i e d r a . Sirve t a m b i é n de cama en las noches. p a r a la gente del campo. reto­ b a d a (învelită) en cuero c r u d o . qué es la zamba? Baile p o p u l a r a r g e n t i n o . qué son las boleadoras? Un a r m a arrojadiza (cese aruncă) que consiste en dos o tres bolas unidas con una c u e r d a . Encontrar los sinónimos de las palabras: continuar. 277 . terminar. EJERCICIOS 8 9 . acaecer. las boleadoras t u v i e r o n categoría de a r m a y fueron u t i l i ­ zadas en la guerra. venir. idioma. I g u a l m e n t e se usa el lazo (laţ.la cabeza. E n los primeros regimientos ar­ g e n t i n o s . estudiar. lasso). H o y las usan los gauchos para coger varios a n i m a l e s . Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el mayor país de la América del Sur? ¿Cuál es el más alto pico de los Andes? ¿A qué zona de clima pertenece Argentina? ¿Hay alguna diferencia entre el hemisferio boreal y el austral respecto a las estaciones? ¿Cuántas provincias y territorios forman la República Argentina? ¿Cuáles son los recursos naturales de este país? ¿Qué fábricas tiene? ¿Cuáles son las riquezas minerales y agrícolas de Argentina? ¿Cómo se presenta Buenos Aires. según la descripción del trozo de lectura de la lección? ¿Qué otras ciudades de Argentina recuerda usted después de terminar la lección? 9 0 . Su nom­ bre deriva de la „ z a m b a " que sig­ nifica „ m u l a t a " (mulatră).

Minele din ţara noastră sînt foarte bogate. Din cînd în cînd îmi place să ascult muzică de operă. 10. munca poporului nostru e cea care contribuie la prestigiul ţării. 4. Vă place acest tango argentinian? 11. Unele dintre cele mai importante produse ale R.9 1 . sînt grîul şi petrolul. 9. 5.P. Traducir al español las siguientes oraciones: 1. 3. ci numai îngheţată. dar mai mult (más) îmi place muzica simfonică.R. In gările metroului e totdeauna un imens du-te-vino. 7. 8. 2. Cofetăria aceasta nu are prăjituri. Dar mai mult decît bogăţia naturală. 6. mergem să dansăm. După ce terminăm munca. Produsele chimice pe care le exportă Argentina sînt de cea mai bună calitate. Munţii Anzi sînt mai înalţi decît orice lanţ de munţi europeni. Noapte bună! .

en vísperas de una larga travesía por las repúblicas del sur y el centro de América. ubicada casi a los pies de los Andes. ni un raro antojo. Tenía que lanzarme a hacer este viaje para darlo a conocer después a mis lectores del manual. Hacía mucho que me había ideado este viaje hermoso por Hispanoamérica. Santiago de Chile. es una ciudad moderna y bonita. como por una escala de cuerda. hasta La Habana. comencé a prepararme para subir hacia el norte. Cuenta con museos. de paralelo en paralelo. una univer279 . Había vivido un mes en Chile y me había familiarizado ya con la vida chilena. Esta idea vivía pacientemente en mi alma en espera de su hora. La capital. 14 de junio Me encuentro en el aeropuerto de Santiago de Chile. Y cuando esta hora sonó.LECŢIA 32 DE CHILE A CUBA EN AVIÓN (Notas de viaje) Miércoles. No era un capricho. capital de Cuba.

punto de especial atracción para los turistas. Estuve dos días en una de la más antiguas ciudades de Chile — La Serena — que es. especialmente para el embarque de la industria salitrera. Una gran ciudad del norte de Chile es Antofagasta. un lugar ideal de descanso.sidad. Debido al excelente clima de Iquique. es Iquique. 280 . bastante conocida. ópera y numerosas industrias. dotado de modernas instalaciones portuarias. el punto más importante para el embarque del salitre y cobre. y contribuyen a deformar unilateralmente la economía nacional. minerales de cuya explotación no se beneficia la nación. Copiapó es uno de los grandes centros mineros de Chile. Está ubicada sobre unos cerros que circundan una amplia y muy bien protegida bahía. En el centro de la ciudad está el Cerro Santa Lucía que junto con el Cerro San Cristóbal constituyen los paseos más interesantes de esta capital. a mi parecer. prácticamente no existe invierno en la playa de Cavancha. sino que están en manos de empresas norteamericanas. La ciudad cuenta con una gran industria de pescado en conserva. Su nombre significa „Taza de Oro". principal puerto de Chile y uno de los más importantes de toda la costa del Pacífico. Ellas obtienen de este modo enormes beneficios mediante la explotación del trabajo y las materias primas ajenas. En una de sus plazas he visto una interesante fuente de mármol con incrustaciones de monedas de oro. Otra ciudad muy interesante es Valparaíso. teatros. Un importante puerto comercial.

La vida llena de contrastes de toda Latinoamérica se refleja. de madera. la lección. Allí sufren de la falta de aire y del frío. el primer puntal donde podía basarme para empezar. que son unas frutas muy sabrosas.... era para mí el punto de partida de este largo viaje. Los obreros chilenos viven en construcciones míseras. como vimos. en todas partes. Al lado del movimiento de reivindicaciones de los obreros del salitre y de las demás ramas industriales. amigos. La recuerdo siempre como una ciudad agradable con elegantes paseos. buenos teatros y una moderna ciudad universitaria.. Pero la persona que gusta de contemplar la diversidad de la tierra no puede menos de aspirar a emprender un viaje por las demás repúblicas latinoamericanas. Con motivo de mi estancia en La Serena he comido las famosas „chirimoyas" y „papayas". He visitado también otro centro obrero en la isla de Teja que se encuentra frente a la ciudad de Valdivia. este país de inmensas riquezas naturales. sin ninguna protección. En el sur he visitado la moderna ciudad de Concepción. que tiene no obstante un clima bastante templado. Después de un trabajo brutal vienen a acostarse en lo que se llama „camas calientes". Los niños mismos deben trabajar en condiciones pésimas. ¡Qué maravilla ! — Pero. Por este trabajo no reciben ni siquiera lo mínimo necesario para sostener su vida. para conocer la vida de los mineros chilenos.alejado del ajetreo de la vida moderna. los campesinos chilenos luchan solidarios. Bajan 2 ó 3 mil metros en profundidad y luego extraen mineral. contra los actos arbitrarios e inhumanos de los terratenientes. es decir en las camas que van desocupándose por los obreros que empiezan el trabajo y que son reemplazados instantáneamente por los obreros que regresan del trabajo. 281 . Fui avisado poco tiempo antes de la salida. ¡ Un viaje por los países hispanoamericanos!. Esta excursión fue organizada por algunos amigos míos chilenos. por ser una región cercana a la Antártida. no tengo el tiempo necesario para. En fin me fui también a Punta Arenas. Santiago. según mis proyectos. internándose en galerías que se extienden 7 u 8 kms bajo el fondo del mar. la ciudad más austral del mundo. Las condiciones de trabajo son terribles. que es el centro de la zona más poblada de Chile. No lejos de Concepción he visitado una mina de carbón.. también en Chile..

enigmático. El camino es rectilíneo como una cuerda de guitarra. Antes de subir a él. vemos en las tinieblas unos enormes fantasmas que rodean el avión. y me dieron una larga lista de compras. las gentes humildes viven miserablemente y trabajan en condiciones que no 282 . el corazón me dio un brinco: un ala del avión desciende. El sol se oculta lentamente en la lejanía entre las olas del Océano Pacífico. márchese. la otra sube. blancas la espalda y la. A la derecha se ven las cumbres andinas rosadas por los últimos rayos de la puesta del sol.parte superior de las alas. de un atraso económico y social difícil de concebir en nuestro siglo. he estudiado la ruta del avión. El cóndor habita en los Andes y es la mayor de las aves que vuelan... lejos. otro género de vida. Después de volar un corto trecho. semejantes a los buitres. un viraje simplemente. son cóndores —• unas aves rapaces. pero de más de un metro de largo.. en vez de ir a La Paz. El nombre de esta ciudad me pareció siempre exótico. con la cabeza desnuda. El aparato con el que debemos viajar es un poderoso cuadrimotor de la Línea Aérea Nacional — Chile. Nada de particular. Tal como está ahora. localidad de Bolivia. pero viven. En este país. pero los puntos de vista de esta gente no son distintos de los nuestros. debido a las afinidades de lengua y costumbres latinas. acaso. en el corazón del continente sudamericano. dejamos el aeródromo y tomamos altura. que era el rumbo de nuestra primera etapa. plumaje de color negro azulado. ¿de otra manera? Aquí. Comienzo la cuenta de la latitud: cada cien y pico kilómetros un grado menos. hay otros pueblos.. y tres de envergadura. guardando conmigo sólo mi maleta portátil y el sombrero. Jueves. Luego he tomado asiento al lado de una ventanita para poder contemplar el paisaje durante el vuelo. Después de un largo despegue. Santiago queda abajo. gigantescas. Aquí viven personas lo mismo que yo.— Dispone usted de tiempo más que suficiente. Una tempestad que se había desencadenado en los montes nos obliga a cambiar el trayecto y así nos dirigimos al aeropuerto de Cochabamba. he arreglado las últimas compras y he colocado mi equipaje en la cabina trasera. El comandante y el piloto del avión entran en la cabina de mando. Cómprese unas. 15 de junio Estoy ya en Cochabamba. De pronto.

Lago Titicaca se diferencian demasiado de las existentes en tiempos de la Colonia. Al regresar a La Paz. Potosí). me fui a visitar Asunción. capital de Bolivia. antaño miembros del poderoso imperio incaico. Por la tarde volamos hasta La Paz. Todos mis amigos estaban preparados para la salida y me esperaban. Sus principales riquezas. y de aquí tomamos un camión que nos conduce al famoso lago Titicaca. En esta región pudimos ver la ignorancia y la miseria en que son mantenidos los aborígenes. Los patriotas paraguayos libraban ya una lucha abierta por derribar el régimen del dictador local. Toda la población estaba en la calle. aproveché la oportunidad de encontrar un helicóptero que iba al Paraguay y así. es decir minerales y petróleo. Me subí inmediatamente al avión 283 . Viernes. Esta capital se encontraba en estado de emergencia. A causa de los numerosos incidentes callejeros no pudimos estar ahí más de dos horas. dejando Bolivia. están en manos de empresas extranjeras que no respetan siquiera las leyes del país para obtener así aun mayores ganancias. el mayor de los lagos de Sudamérica y el de mayor elevación en el mundo. porque disponíamos de un día para visitar otras ciudades de Bolivia (Sucre. 16 de junio De nuevo en La Paz.

A cada paso nuestro en dirección al ecuador. recto como una flecha.. haga buen tiempo durante el resto del vuelo !" Durante todo el camino reinó una alegre animación y las conversaciones no cesaron un momento. El conservador del museo me ofreció muchas explicaciones y al despedirnos me regaló un álbum con dibujos a mano de varios de los objetos expuestos. Con todo. y esconden bajo estos atavíos la humillación de su raza vencida. aliados de las empresas americanas que subyugan al país. Los indios venden telas de lana.En la plaza principal se yergue un monumento al inca MancoCápac. Hileras de montones de frutas: bananas. condenada a trabajar por unos mendrugos para los patrones de las clases más elevadas. vivan en condiciones de un lujo poco habitual. El avión vuelve a tomar rumbo norte. Esto no impide que unas pocas familias de magnates. aunque la altitud en la cual se efectúa el vuelo es muy grande. de tal modo que ni siquiera la capital del pais posee aguas corrientes ni sistemas de canalización. su vida es algo más acomodada. El sol se eleva más y más. el 284 . la presión atmosférica no nos molesta. objetos de plata. El enorme y ruidoso mercado recuerda algo a un bazar oriental. capital del Perú. los indios tiahuanaco y mochica. comprobamos que el atraso en este país es semejante al de Bolivia. ídolos. por lo visto. 17 de junio La primera impresión en Lima: el pueblo viste mejor que en Bolivia y. un amigo exclama: "¡Ojalá. en el cual se conservan numerosos objetos antiguos: armas. aguacates. Durante esa parte de viaje. Todos estamos contemplando abajo las hermosuras naturales de las regiones que atravesamos. Las indias se enorgullecen con sus polícromas faldas y blusas. Al despegar. se percibe algo nuevo. recuerdos. Domingo. Sábado.. El amor con que ha sido reunida esta colección única refleja el patriotismo del pueblo peruano. 18 de junio En el aeropuerto "Limatambo" de la capital peruana encontramos a un reportero y a un grupo de arqueólogos que suben a bordo de nuestro avión para ir a México. así como de sus antecesores.que se dirigió raudo hasta Lima. sus sombreros de ancha ala. . naranjas. alfombritas y ponchos. máscaras rituales y vasijas sagradas de la época de los incas. cocos. Pasamos bastante tiempo en el espacioso museo de la historia india. Los peruanos son descendientes de los incas.

El cuadro varía.calor es cada vez mayor y cambia toda la naturaleza. Simón Bolívar. o cartas que enviarán en la siguiente escala. El domingo esta zona parece muerta. otros aparecen. al mismo tiempo. Algunos viajeros están escribiendo apuntes e impresiones del viaje. Forman el centro modernos conjuntos arquitectónicos. a las playas a un centenar de kilómetros de la ciudad. Para respirar la brisa marítima hay que hacer un corto viaje. Los domingos se quedan en la ciudad como el resto de la semana. los simples mortales de Guayaquil carecen de esta posibilidad. con su gran puerto y varias fábricas. Al mediodía pasamos por debajo del sol en el cénit. Aquí sentimos de veras lo que es el calor ecuatorial. Los ricos se van ya el sábado en sus coches. unos colores se esfuman. . sino en el delta de un ancho río. Guayaquil no está en la costa. Desde luego. Despegamos de nuevo para la capital del Guayaquil .huyendo del calor. húmedo. tiene un aspecto impresionante. No tardamos mucho aquí. Guayaquil. porque viajamos con el propósito de ver lo más posible. Es como si nos encontráramos en un horno al rojo vivo y. Estarnos ya en el aeropuerto de Guayaquil (importante puerto del Ecuador) que tiene el nombre de uno de los grandes libertadores de la América del Sur.

Los indios van descalzos. tampoco se advierten grandes edificios oficiales. no obstante. La altura considerable modera el calor y los altos montes contienen los vientos. En todas partes se ven iglesias. pero uniforme. casi toda la ciudad se compone de casas de una o dos plantas. bastante grande. que aquí se comen también preparadas en las formas más diversas. He visitado la universidad y el jardín botánico pero. muy interesante. bastante grande y moderna. El piloto abrigaba el propósito de hacer una escala 286 . situada entre volcanes. refresca.Ecuador. he advertido gran interés por la República Popular Rumana. desgraciadamente. En Quito. mestizos. capital de Colombia. Algunos conventos ocupan manzanas enteras y parecen fortalezas. conventos. Desde las cinco de la tarde aparecen en las arterias céntricas bandadas de chicuelos que venden los periódicos vespertinos. es. Uno de los productos alimenticios fundamentales son las bananas. A excepción de las iglesias. no pudimos detenernos más que unas cuantas horas en esta urbe. 20 de junio Salimos para Bogotá. Al lado se ven desfilar lujosos automóviles. seminarios. tal como la vimos nosotros. Lunes. El clima de Quito es asombrosamente suave e igual. con harapientos ponchos al hombro. indios. Salta a la vista la miseria de la población india. Por eso Quito es la "ciudad de la primavera eterna". muy hermosa. Martes. ermitas. Uno se pregunta: ¿De qué vive aquí la gente? No se ven grandes fábricas. Bogotá es una antigua ciudad. Un corto vuelo y subimos a casi tres mil metros de altura a esta ciudad. 19 de junio La arquitectura de esta capital es de estilo colonial. elegantes damas. Por la tarde y de noche. En todo el tiempo la temperatura de día es constantemente de veinte a veintidós grados. Quito. La población de la capital es diversa: blancos. Las ocupaciones principales son. por lo visto. como en toda América Latina. Los frecuentes terremotos impiden construir edificios más altos. que seguramente no entienden. Quito vista a medianoche. Gritan a quien más titulares sensacionales. aprendidos de memoria. mulatos. aunque del ecuador aquí no hay más que unas decenas de kilómetros. los oficios artesanales y el comercio.

La economía de Venezuela se encuentra en una situación lamentable. 21 de junio Después de una breve escala en Panamá. Sin embargo. Enormes flores multicolores. Se denomina este país así porque tiene una hermosura verdaderamente excepcional. cafetales. Y. Esta situación es tanto más intolerable por cuanto Venezuela CARACAS. Pero el movimiento del pueblo venezolano en pro de la democratización del régimen político y su decisión de llevar a cabo transformaciones en la economía. — Biblioteca de la Universidad posee riquísimos recursos naturales. Lujuriante vegetación. pasamos a Costa Rica. Miércoles. 300 mil venezolanos viven en chozas y la mitad de la población de Venezuela. platanales. que tiene 6 700 000 almas. Venezuela es también muy rica en mineral de hierro. En 1957 fueron obtenidos en sus yacimientos 146 millones de toneladas. que sacan ganancias colosales. 287 . La desocupación en masa. el hambre y la miseria son las condiciones en que se encuentran millones de venezolanos. fundamentalmente de los monopolios norteamericanos.durante la noche en Caracas. Baste decir que ocupa el segundo lugar del mundo por la extracción de petróleo. maizales incomparables. la crisis de vivienda. Los árboles tropicales de todas las especies imaginables cubren las colinas y los montes. aterrizamos el mismo día en el aeropuerto de Caracas. efectivamente. tanto el petróleo como el mineral se encuentran en manos de los extranjeros. van cambiando los rasgos característicos de este país. no sabe leer ni escribir.

volando por encima de: Nicaragua. San José. 288 . uno de los países más bellos que vi en este viaje y el sitio en que apareció por primera vez el maíz. Honduras. más de cuarenta volcanes. lagos a gran altitud. es muy pintoresca. posee grandiosas ruinas mayas. La capital de la república. Compramos en esta ciudad algunos recuerdos para nuestros familiares y amigos. denominado el "monstruo verde". En este país se produjo de 1944 a 1954 el cambio social que anunciaba la revolución cubana. lo que determinó la intervención yanqui y el derrocamiento del gobierno democrático que había entre gado la tierra a los campesinos. porque al día siguiente debemos continuar nuestro viaje. Guatemala.MÉXICO. El Salvador y Guatemala. especialmente los del monopolio estadounidense "United Fruit". — Parte de la Ciudad Universitaria Los trabajadores de las plantaciones costarriqueñas acababan de llevar a cabo con éxito una gran huelga en la que había sido formulada la reivindicación de que el gobierno confisque todos los bienes de las compañías extranjeras. Se encuentra entre colinas verdes y es todo un jardín rodeado por elegantes edificios.

por ejemplo. Se encuentra a menudo en las antiguas obras religiosas de los indios. Pero el muro continuo de este rectángulo está convertido en un formidable fresco con un tema de la revolución nacional.Jueves. 22 de junio Henos aquí en la gran ciudad de los aztecas — México. Otro inmueble. Por la forma parece una gigantesca colmena un poco achatada. un rectángulo completamente liso. esta forma. El edificio parece florecer bajo los rayos abrasadores del sol tropical. Imaginen. impresionante. bastante grande. Hemos visitado primeramente la admirable Ciudad Universitaria. con elementos de la arquitectura moderna occidental unidos a las tradiciones nacionales arquitectónicas y pictóricas mexicanas. Mariachis 19 — învăţaţi limba spaniolă . Los arquitectos y pintores mexicanos han sabido crear un conjunto original. que recuerda algo al edificio de la Organiza­ ción de las Naciones Unidas de Nueva York. que mejor sería decir piramidal. El exterior del edificio está pintado con caprichosas filigranas que repiten motivos de antiguos Ornamentos populares. no ha sido elegida por casualidad. Por cierto.

donde transcurría un grandioso mitin. 23 de junic Visitamos las pirámides de Teotihuacán. Grandes consignas revolucionarias encontré en la inmensa Plaza de la Revolución. ha prodigado el trabajo y el ingenio en la expresiva y original decoración pictórica de la Ciudad Universitaria. La Habana. obligatorio para los extranjeros. 290 . "La cucaracha ya no puede caminar. Viernes. La estancia en esta capital ha sido una de las más gratas de todo nuestro viaje por América Latina. que tiene un observatorio astronómico de donde se descubre un dilatado y grandioso panorama. la arquitectura suntuosa. territorio libre de América". Pero en este breve tiempo han sucedido cambios y transformaciones muy sustanciales y profundos en la Cuba Socialista. ¿Qué decir de la Habana? También aquí la viva naturaleza tropical. las grandes avenidas — recias y anchurosas — pero la atmósfera que reina aquí es totalmente distinta de la que encontré en las demás capitales latinoamericanas.". .Cuija. cerca de la capital. después de haber visto Xochimilco. por supuesto. Por la tarde fuimos a una corrida de toros que me gustó mucho. es la última etapa de nuestro prolongado viaje. Hemos visitado la fortaleza de Chapultepec... luminosa ciudad moderna. entre las canciones de los mariachis. cantor de la revolución mexicana. pero no por eso menos interesantes. de la gran burguesía local y de los monopolios norteamericanos. mil veces descritas. El 8 de enero de 195!) entraba en la Habana el comandante revolucionario Fidel Castro a la cabeza de un pueblo que acababa de derrotar una sangrienta tiranía defensora de los intereses de los latifundistas. 24 de junio Atravesando el golfo de México nuestro avión se aproxima a "Yucatán donde bajarán los arqueólogos en busca de nuevos vestigios de la esplendorosa civilización maya. Dos años y medio significan muy poco en la vida de un pueblo. que le han ganado la admiración y el fraterno cariño de todos los pueblos del mundo. adornada por el monumento a José Martí. Sábado. éstas fueron las palabras que me acogieron en el aeropuerto.. Fuimos también al barrio suburbano de Xochimilco a fin de cumplir el ritual paseo en barca. los rascacielos.El eminente pintor Diego Rivera.

Esta solidaridad representa una garantía para la soberanía nacional y la independencia del pueblo cubano.UU. la revolución cubana ha podido echar un desafío atrevido a los monopolios imperialistas del petróleo sin que se pida sacrificios extraordinarios al pueblo cubano. la supresión de la cuota de exportación de azúcar cubano a los EE. 19* 291 . no dieron los resultados esperados. Gracias a la solidaridad socialista y a la ayuda fraternal de la Unión Soviética. paralizar la producción y provocar un intenso paro forzoso y el hambre. de Checoslovaquia y de otros países socialistas. de la República Popular Rumana.LA HABANA •— Capitolio Nacional — Sede de la de Ciencias de Cuba Academia El heroísmo del pueblo cubano y la solidaridad de los países socialistas unida a la de la clase obrera y de los pueblos de la América Latina y del mundo entero han obstaculizado a los imperialistas estadounidenses a que desencadenen una intervención militar contra Cuba. y el bloqueo económico desencadenado por los imperialistas para hundir a Cuba en una catástrofe económica. económico o de cualquiera otra naturaleza. Gracias a la solidaridad de los países socialistas y a la ayuda fraternal que la Unión Soviética ha concedido a Cuba sin condiciones de orden político. La Unión Soviética ha permitido en efecto que no falte a Cuba una sola gota de petróleo cuando la Standard Oil y sus filiales decidieron ahogar a Cuba con el cese de sus entregas de carburante.

LA HABANA — Casa

presidencial

Gracias a la solidaridad y la fuerza del campo socialista, Cuba está lista en cualquier momento a rechazar y vencer toda agresión de los mercenarios y contrarrevolucionarios a sueldo de la quinta columna de los EE.UU. Gracias a la solidaridad de los países socialistas, Cuba beneficia de medios materiales, maquinarias, materias primas, información técnica que le han permitido desarrollar y aumentar en un ritmo rápido la producción industrial y agrícola, de realizar una nacionalización acelerada sin tener que pasar por grandes dificultades ni disminuir el nivel de vida del pueblo. Las masas cubanas comprenden cada vez mejor que al construir el socialismo robustecen la independencia nacional, aceleran el desarrollo económico, liquidan el paro forzoso, elevan sin cesar el nivel de vida y cultural y mejoran el estado de salud del pueblo.
Domingo, 25 de junio

Después de admirar el excelente puerto con su malecón bañado de sol y algunos barrios obreros recién construidos, aproveché una ocasión para visitar la isla y me dirigí hacia Oriente, la provincia más grande y más montañosa de Cuba. Al viajar a vertiginosa velocidad por las magníficas carreteras de Cuba, admiré su hermosa tierra y sus majestuosas palmeras. De paso, visité la bella ciudad de Camagüey. Al posarnos en las cooperativas agrícolas, vi muchos poblados nuevos con escuelas y casas recién erigidas para los guajiros. Son asombrosamente expresivos los rostros surcados de estos campesinos — admirable gente —, que hablan de los duros y 292

difíciles años de hambre y miseria que arrastraron. ¡ Y ello ocurría precisamente en un país tan rico y fértil como Cuba ! En Oriente se alza la Sierra Maestra, y allí se estableció hace unos años el cuartel general de la Revolución popular cubana que había de derrocar la dictadura de Batista, lacayo de los grandes monopolios.
Lunes, 2(i de junio

Hoy he visitado la península de Zapata donde, a mediados de abril de este año, el imperialismo intentó un cobarde ataque contra la Cuba revolucionaria. Los imperialistas querían sojuzgar de nuevo a los millones de cubanos que estaban dispuestos a derramar su sangre por conservar lo que hoy tienen. Querían quitarles las tierras a los campesinos, arrebatarles sus títulos de propiedad, volver a someterlos a los latifundistas y destruirles sus cooperativas. Querían hacer que los cientos de miles de obreros de empresas nacionalizadas se resignaran a verse explotados como antes. Querían sumir de nuevo en la discriminación a los ciudadanos negros, que hoy gozan de iguales derechos y oportunidades que sus hermanos blancos. Querían cerrar las miles de aulas que el Gobierno Revolucionario ha abierto en todo el país y echar a los niños de los antiguos cuarteles ahora convertidos en escuelas. Querían romper los tratados que hoy facilitan a Cuba comerciar con todo el mundo, para llevarla de nuevo a la época en que dependía de un solo mercado. En suma, los imperialistas querían deshacer todo lo que la revolución ha hecho para transformar a Cuba en un país independiente, en el que el poder pertenece al pueblo, un país libre que se industrializa, y donde rápidamente van desapareciendo los últimos restos de injusticia social. El país atravesaba un período alarmante. Pero, los viles mercenarios, pagados, organizados, entrenados y enviados a Cuba por el rapaz y explotador imperialismo yanqui, resultaron impotentes desde los primeros momentos al desembarcar en Playa Larga y Girón, ante el empuje, coraje y heroísmo demonstrados en todo instante por los gloriosos miembros del Ejército Rebelde y las Milicias Nacionales Revolucionarias. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! — con estas palabras, obreros y campesinos acudieron a la defensa de las conquistas revolucionarias del pueblo. Todos los cubanos honestos habían tomado las armas ingresando voluntarios en las filas de las milicias populares. El imperialismo invasor se vio aplastado por la valentía del pequeño pueblo cubano. Su fuga cobarde fue inevitable. 293

E n los ú l t i m o s t i e m p o s , la clase obrera se ha desarrollado mucho y v a a d q u i r i e n d o u n a conciencia de clase más y más c l a r a ; la masa r u r a l se moviliza t r a s de la reforma a g r a r i a , y la m a y o r í a de los i n t e l e c t u a l e s , profesionales, técnicos, escritores y a r t i s t a s se sien­ ten ligados a las d e m a n d a s del p u e b l o . Todo el pueblo cubano se l e v a n t a en u n frente a m p l i o en defensa del régimen democrá­ t i c o . Cuba es u n ejemplo p a r a los d e m á s países l a t i n o a m e r i c a n o s de que la Revolución p o p u l a r t r i u n f a siempre a pesar de las m a n i o b r a s i m p e r i a l i s t a s . Las grandiosas acciones y d e m o s t r a ­ ciones de los pueblos de t o d a L a t i n o a m é r i c a en pro de la defensa del pueblo c u b a n o y contra la p o l í t i c a agresiva de los E E . U U . c o m p r u e b a n p l e n a m e n t e que el ejemplo de la lucha revolucio­ n a r i a c u b a n a e n c u e n t r a un poderoso eco en los corazones de los trabajadores latinoamericanos. Y con esto, d o y por t e r m i n a d o el largo, interesante e i n s t r u c t i v o viaje a través de los países que h a b l a n el idioma que están ustedes a p r e n d i e n d o en este m a n u a l . PALABRAS NUEVAS
abrigar a a d ă p o s t i ; a avea (intenţia) achatado t u r t i t acomodado înstărit advertirse a se observa ajetreo a g i t a ţ i e , sbucium ala aripă alejado îndepărtat ancho larg andino a n d i n , din m u n ţ i i Anzi antojo poftă aprovechar a profita artesano meşteşugar asombroso u i m i t o r bahía r a d ă bandada ceată brinco tresărire capricho capriciu céntrico din centru cerro deal cesar a înceta circundar a înconjura colmena stup contener a reţine contraste m. contrast convento mănăstire convertirse a deveni cucaracha gîndac, şvab cuerda coardă, sfoară cumbre / . culme choza cocioabă decena grup de zece derecha dreapta derrocar a dărîma descalzo desculţ descanso odihnă desencadenar a dezlănţui desfilar a defila desgraciadamente din nefericire desnudo gol desocupación / . şomaj dilatado lărgit, întins envergadura anvergură equipaje m. bagaj ermita schit escala scară ; escală esfwmarse a se e s t o m p a ; estancia şedere estilo stil familiar ni. m e m b r u de familie fantasma m. fantomă

294

flecha săgeată florecer a înflori fortaleza fortăreaţă fresco frescă (pictură) ganancia cîştig gigantesco imens, uriaş grato p l ă c u t guajiro ţ ă r a n (în Cuba) harapiento zdrenţăros hilera rînd, şir horno cuptor idear a gîndi iglesia biserică inconcebible de neconceput internarse a p ă t r u n d e , a duce sub pămînt lejanía depărtare lejos departe lujuriante l u x u r i a n t malecón m. cheiu maleta g e a m a n t a n , valiză manzana m ă r ; bloc de case marcharse a pleca mármol m. m a r m u r ă máscara mască medianoche / . miezul n o p ţ i i mestizo metis muro zid ocultarse a se ascunde oficio meserie, slujbă ola val paralelo paralelă

percibirse a se observa plumaje m. penaj portátil p o r t a t i v presumir a se m î n d r i , a (se) crede prodigar a risipi propósito intenţie puntal m. p r o p t e a ; p u n c t fix rapaz rapace, de p r a d ă raudo iute rectángulo d r e p t u n g h i reflejar a reflecta refrescarse a se răcori reivindicación / . revendicare rosado trandafiriu rumbo ţ i n t ă , destinaţie sabroso gustos, savuros salitre m. salpetru sereno senin; m. paznic suave dulce suntuoso somptuos taza cană, ceaşcă tempestad / . furtună terrateniente m. moşier tinieblas / . p i . î n t u n e r i c ; negură titular m. t i t l u torno schimb trasero d i n d ă r ă t travesía călătorie ubicado s i t u a t vasija vas vespertino de seară viraje m, v i r a j , cotitură

ANÁLISIS DEL TEXTO

Chile — este corect ca numele acestui stat să se pronunţe şi în limba romînă „Cile" (nu „Kile"). Ca substantiv comun: chile m.= (în Am.) ardei. Republica Chile are o suprafaţă de 741 767 km 2 (de două ori şi jumătate cît ţara noastră) şi o populaţie de 7 600 000 locuitori. Caracteristica teritoriului acestui stat o constituie lungimea sa: 4 200 km. 295

Antártida — v a s t c o n t i n e n t s i t u a t în i n t e r i o r u l cercului p o l a r , cu o suprafaţă de 14 m i l i o a n e k m 2 . A n t a r c t i d a este locuită d o a r de personalul s t a ţ i u n i l o r ş t i i n ţ i f i c e din U . R . S . S . , Australia, S . U . A . , Anglia, Chile, A r g e n t i n a , Norvegia şi F r a n ţ a . actos arbitrarios — acte samavolnice Santiago de Chile — c a p i t a l a r e p u b l i c i i Chile, fondată în 1 5 4 1 . E s t e necesar să se specifice „de Chile", deoarece m a i există şi a l t e oraşe cu aceeaşi n u m i r e : Santiago de Compostela ( S p a n i a ) ; Santiago de Cuba; Santiago de Chaco ( P e r ú ) ; Santiago del Estero ( A r g e n t i n a ) . N u m i r e a Santiago v i n e de la Sant-Yago (sfîntul Iacob). en vísperas — în a j u n u l ; víspera — ajun darlo a conocer — a-1 face cunoscut. La Habana — c a p i t a l a r e p u b l i c i i Cuba. Se scrie î n t o t d e a u n a cu a r t i c o l , dar în r o m î n e ş t e se spune s i m p l u : H a b a n a . O r a ş u l a fost fundat în 1538 şi are astăzi peste u n m i l i o n de l o c u i t o r i . Hispanoamérica — n u m i r e care include t o t a l i t a t e a ţ ă r i l o r a m e r i ­ cane în care se vorbeşte limba s p a n i o l ă . en espera de — în a ş t e p t a r e a a los pies— la picioarele. Cu c u v î n t u l pie se pot forma o serie întreagă de e x p r e s i i : a pie pe jos de pie în picioare al pie alături, la picioarele; în josul al pie de la letra textual, literal cuenta con — posedă chirimoya — fruct exotic din America papaya — fruct a s e m ă n ă t o r pepenelui no puede por menos de aspirar — nu p o a t e să n u a s p i r e . . . parece mentira — expresie e c h i v a l e n t ă cu „ n u - m i v i n e a crede" la puesta del sol — a s f i n ţ i t u l soarelui. S i n o n i m cu: crepúsculo, ocaso, cien — apocopa de la ciento. Ciento nu apocopează însă î n a i n t e a altui numeral: însă: cien personas, ciento sesenta personas

Bolivia — r e p u b l i c ă d i n centrul A m e r i c i i de Sud, cu o suprafaţă de p a t r u ori m a i m a r e decît a ţ ă r i i noastre (1 098 581 k m 2 ) . N u m e l e derivă de la Simón B o l í v a r . por la tarde — seara, pe seară. Construcţia aceasta diferă de cele­ lalte analoge ei în limba r o m î n ă : de día (ziua), de noche (noaptea).

296

aprovecho la oportunidad — profit de ocazie. Verbul aprovechar nu este urmat de prepoziţie. estado de emergencia — stare de asediu Paraguay — republică din centrul Arnericii de Sud cu o suprafaţă de 406 752 km 2 , dar cu o populaţie de peste un milion şi jumă­ tate de locuitori. Ţară eminamente agricolă, cu un sol foarte fertil. Bogată în peisaje pitoreşti. Capitala republicii, Asun­ ción, este cel mai important centru comercial al ţării şi port pe rîul Paraguay. Perú — important stat din vestul Americii de Sud, cu o suprafaţă de aproape cinci ori mai mare decît a ţării noastre (1 285 215 km 2 ), dar cu o populaţie mai puţin numeroasă. Capitala sa, Lima, are aproape un milion de locuitori. Înainte de venirea spaniolilor, exista în Peru un puternic imperiu indian (incas) cu capitala în Cuzco. Unul dintre cei mai importanţi conducători incaşi a fost Manco Cápac (secolul al XllI-lea). Incaşii au avut o civilizaţie foarte dezvoltată şi o industrie şi agricultură înfloritoare. Cunoşteau calendarul şi un fel de scriere făcută din sfori cu noduri. Imperiul incas a luat sfîrşit o dată cu cucerirea lui de către Francisco Pizarro şi Gonzalo de Carvajal. ; Ojalá haga, buen tiempo ! — Să dea Dumnezeu să fie timp frumos ! Interjecţia ¡Ojalá! (cuvînt arab: Allah) cere subjonctivul. el pueblo viste mejor — poporul se îmbracă mai bine aguacate — pom din America, al cărui fruct, asemănător cu o pară, este foarte gustos yergue— se înalţă; de la verbul erguir. Verbul erguir se poate conjuga fie ca un verb diftongat, fie, mai ales, ca un verb de tip pedir:
Indicativ: Prezent Perfect simplu irgo îlergo erguí irgues yergues erguíste irgue yergue irguió erguimos erguimos erguís erguísteis irguen yerguen irguieron Subjonctiv prezent Imperativ irga sau yerga irgue yergue Gerunziu irguiendo

Alt verb care diftonghează şi prezintă un aspect grafic oare­ cum asemănător cu erguir este errar (a greşi; a rătăci): yerro, yerras, yerra, erramos, erráis, yerran.
297

Deci, cînd avem de-a face cu diftongul ie la începutul cuvîntului, i devine y. Tot aşa diftongul ue la începutul cuvîntului e precedat întot­ deauna de h: huevo, hueso, sau verbul oier (a mirosi) — huelo, hueles, huele, olemos, oléis, huelen, dibujos a mano — desene de mînă más y más — din ce în ce mai. O altă expresie sinonimă cu aceasta este: cada vez más. Vedem, în rîndul următor: cada vez mayor — din ce în ce mai mare. Ecuador — stat situat între Perú şi Columbia, chiar pe linia ecuatorului. Posedă şi insulele Galápagos, situate la 600 km de coastă. Are o suprafaţă de 270 670 km 2 şi o populaţie de numai 4 500 000 locuitori. es como si nos encontráramos — e ca şi cum ne-am afla (găsi)... mestizo — metis, născut din părinţi de rasă albă şi indiană. mulato — mulatru, născut din părinţi de rasă albă şi neagră. indio — băştinaş din America. Columb, cînd a descoperit America, fiind convins că a ajuns în India, i-a denumit astfel pe locui­ torii noii lumi. Numirea a rămas pînă astăzi, iar adevăraţilor indieni (din India) li se spune hindúes, uno se pregunta — te întrebi (forma impersonală). salta a la vista — e evident, sare în ochi. chicuelo — puşti; diminutiv de la chico, gritan a quien más — strigă care mai de care. Colombia — stat situat în nord-vestul Americii de Sud, cu o suprafaţă de peste patru ori mai mare decît a ţării noastre (1 138 338 km 2 ) şi cu o populaţie de numai 14 132 000 locui­ tori. Columbia este al doilea stat producător de cafea din lume. unas cuantas horas — vreo cîteva ore. abrigaba el propósito — avea intenţia. Abrigar în sens figurat, atunci cînd este vorba de idei, sentimente, are înţeles de „a avea", „a nutri": abrigar esperanzas. Venezuela—-oficial: Statele Unite ale Venezuelei — are o supra­ faţă de peste 900 000 km 2 (mai mare decît Franţa şi Germania la un loc), cu o populaţie de aproape 7 milioane de locuitori. Se compune din 20 de state, 2 teritorii şi un district federal. Numele de Venezuela i-a fost dat de către Americo Vespucci care, văzînd pe ţărmul mării nişte case pe piloni — în apă — a numit aceste locuri „Veneţia mică" sau „Venezuela". Capitala statului, Caracas, este cel mai important centru politic şi cultural al ţării şi deţine una dintre cele mai renumite univer­ sităţi din America Latină. Maracaibo este cel mai important centru al industriei petrolifere venezolane, situat pe malul lacului cu acelaşi nume. 298

llevar a cabo — a desăvîrşi Panamá — r e p u b l i c ă s i t u a t ă pe i s t m u l d i n t r e cele două Amer i c i . E s t e s t r ă b ă t u t ă de c a n a l u l cu acelaşi n u m e , lung de peste 80 k m . şi a d î n c de 12,5 m . , care leagă oceanul A t l a n t i c de oceanul Pacific. Costa Rica — ţ a r ă foarte b o g a t ă d i n America C e n t r a l ă , n u m i t ă astfel (Coasta Bogată) chiar de C o l u m b . Are o suprafaţă r e l a t i v m i c ă (50 900 km 2 ) şi doar u n m i l i o n de locuitori. platanal, cafetal, maizal — p l a n t a ţ i i de b a n a n i (plátano), de cafea şi de p o r u m b Nicaragua—(capitala M a n a g u a ) , Honduras (cap. T e g u c i g a l p a ) , El Salvador (cap. San Salvador) şi Guatemala (cap. G u a t e m a l a ) , r e p u b l i c i din America C e n t r a l ă . aztecas — a z t e c i ; u n u l d i n t r e cele m a i vechi popoare d i n Mexic. por casualidad — d i n î n t î m p l a r e . corrida de toros — l u p t e cu t a u r i . mariachis — c î n t ă r e ţ i a m a t o r i de m u z i c ă p o p u l a r ă m e x i c a n ă . la cucaracha ya no puede caminar... p r i m u l vers d i n t r - u n cunoscut cîntec r e v o l u ţ i o n a r m e x i c a n . Yucatán — p e n i n s u l ă în golful México. Cuba — cea m a i m a r e insulă din A n t i l e , cu o s u p r a f a ţ ă de 114 524 k m 2 şi o lungime de 1300 k m . Are a p r o a p e 7 m i l i o a n e locuitori şi este î m p ă r ţ i t ă în 6 p r o v i n c i i . E s t e p r i m a r e p u b l i c ă socialistă d i n A m e r i c a . doy por terminado — î n c h e i , t e r m i n Nota del día. I a t ă c u m se numesc în l i m b a spaniolă şi în l i m b a r o m î n ă locuitorii diferitelor s t a t e din America L a t i n ă : Ţara Argentina Bolivia Brasil Colombia Costa Rica Cuba Chile Ecuador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú în limba spaniolă argentino boliviano brasileño colombiano costarriqueño cubano chileno ecuatoriano guatemalteco hondureno mexicano nicaragüense panameño paraguayo peruano în limba romînă argentinian bolivian brazilian columbian costarican cuban cilean ecuadorian guatemalez hondurez, honduran mexican nicaraguan panamez paraguaian peruan 299

Puerto Rico Salvador Santo Domingo Uruguay Venezuela

puertorriqueño salvadoreño dominicano uruguayo venezolano

portorican salvadorian dominican uruguaian venezolan

¿SABE USTED QUÉ ES E L . . . erke ? Especie de bucium r u m a n o , tocado por los indios de A r g e n t i n a y Bolivia. caimán? R e p t i l de América, parecido al cocodrilo, que alcanza h a s t a seis m e t r o s de largo. E n el s e n t i d o f i g u r a d o : persona m u y a s t u t a . guano? Abono (îngrâşâmint) formado por el excremento de aves m a r i n a s que se e n c u e n t r a a c u m u l a d o en gran c a n t i d a d en las islas Galá­ pagos y en las costas del Perú y del n o r t e de Chile. quetzal? Ave m u y hermosa de América t r o p i c a l , de plumaje suave, verde b r i l l a n t e y rojo. E s el símbolo de la l i b e r t a d (no puede v i v i r en cautiverio) y figura en las a r m a s (stema) de G u a t e m a l a . La m o n e d a de este país tiene el m i s m o n o m b r e . machete? Cuchillo grande de m u c h o peso que sirve p a r a cortar caña de azúcar (en Cuba). EJERCICIOS 9 2 . Contestar en escrito a las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las principales ciudades de Chile? ¿Qué capitales y ciudades se han visitado durante el viaje descrito en esta lección? ¿Cuál fue la antigua capital del Perú? ¿Cuáles son los picos más altos de los Andes y sus alturas en metros? ¿Cuál de los países visitados le parece a usted más interesantey por qué? 9 3 . Traducir las siguientes oriciones: 1. Am stat o lună în Cuba şi am cunoscut viaţa nouă a locuitorilor acestei insule. 2. Am speranţa că voi putea vizita de asemenea multe alte ţări din America Latină. 3. Această călătorie a fost un adevărat eveniment fîn viaţa mea. 4. Vizitînd locuri diferite am învăţat multe lucruri noi şi am învăţat să cunosc lumea mai bine. 5. Muncitorii de pe plantaţiile de cafea din Costa Rica muncesc în cele mai rele condiţii. 6. La corrida de ieri spectatorii strigau care mai de care văzînd moartea taurului.

300

7. Duminica trecută prietenul meu profită de ocazie să-mi ceară o carte şi trebuie să i-o dau. 8. Gînd înfloreşte grădina, toate albinele vin pentru că sînt atrase de parfumul florilor. 9. Sare în ochi că băieţaşului acestuia îi e frică de imensul vultur de la grădina zoologică. 10. Aş vrea să ştiu dacă acestea sînt desene (de mînă) sau fotografii? 11. Nu greşesc spunînd că acest mare sportiv este în ajunul unui concurs; mîine va avea loc o întîlnire sportivă internaţională. 12. Am plecat la Iaşi cu un avion care decola de pe aeroportul din Bucureşti la apusul soarelui. 13. Din nenoro­ cire nu putui asista la premiera acestui film mexican. 14. M-a uimit şi m-a bucurat anvergura construcţiilor de blocuri noi din cartierul tău.

LECŢIA

33

UNA CARTA México D. F., 4 de agosto de 1960 Querido amigo : Siento mucho haber retrasado tanto mi respuesta, pero los exá­ menes y el trabajo diario me han tenido ocupado todo este tiempo. Creo que disculparás este retraso mío si piensas en el proverbio latino: „más vale tarde que nunca". Como ya sabes, mi profesión es muy entretenida, pero también muy cansadora. No obstante mi poco tiempo libre, me gustaría mucho que me mandaras un manual de lengua rumana — por lo menos en francés —, pues así podría aprender algo de rumano. Como hablo un idioma semejante al tuyo, creo que será algo muy agradable e instructivo aprender este idioma latino del Oriente de Europa. A continuación, voy a tratar de contestar a las preguntas plan­ teadas en tu última carta: — El nombre oficial de México es el siguiente: „Los Estados Unidos Mexicanos"; en efecto, desde el punto de vista político, mi país forma una república federativa compuesta de 28 estados, 3 territorios y un distrito federal, autónomos entre sí. — La capital del país se encuentra en el distrito federal. El antiguo nombre de esta ciudad fue Tenochtitlán. Me preguntas asimismo cosas concernientes a los antiguos pueblos prehispánicos de México. — Mucho antes de la llegada de los españoles a América, varios pueblos indios se habían establecido en México. Fueron los más notables los tollecas, los chichimecas, los aztecas, los mayas y, en menor grado, los zapotecas. Todos ellos fundaron imperios de cierta duración. Los toltecas, oriundos del norte y guiados por Huémac, fundaron a Teotihuacán y a Tula, en el Anáhuac. Alcanzaron los toltecas civilización notable. Sus arquitectos elevaron pirámides 302

F.Avenida Juáre: . .I I MÉXICO D.

Templo maya de Zaculeu (Guatemala) . poseían una escritura jeroglífica.) Profetizó antes de marcharse que más tarde vendrían del Oriente otros hombres blancos como él. (Parece ser el mismo que más tarde señalan las crónicas mayas con el nombre de Kukulcán. Los chichimecas. Tres o cuatro siglos antes del descubrimiento de América por los europeos apareció en México el legendario Quetzalcóatl.religiosas que superan en altura y extensión a las de Egipto (sólo sus ruinas cubren una superficie de 18 kilómetros cuadrados). a pesar de todo. primero en Tula. vinieron en contacto con los toltecas y acabaron por adoptar la lengua y el género de vida toltecas. Las ruinas. luego en Cholula. Yo mismo he visitado la zona arqueológica de Teotihuacán. cabello y barba largos. Calzadas. sabio y virtuoso. y por fin se embarcó con rumbo al Oriente para no volver más. comunican ese aire de „serena grandeza" que Teotihuacán debió tener en los días de su apogeo y esplendor. palacios y sitios de penitencia han sido cubiertos por la tierra. pueblo bárbaro del norte. Residió Quetzalcóatl. para conquistar el país y derribar sus ídolos. sus astrónomos lograron formar un calendario muy perfecto. hombre de tez blanca.

CENTROS ARQUEOLÓGICOS CE MÉXICO JZ TEOTIHUACÁN. Las pirámides del Sol y de la Luna el Templo de Quetzalcóatl vistas desde 20 .

la escultura y la a r q u i t e c t u r a . U x m a l . E l reino azteca fue u n reino m i l i t a r . P a n c h o López P . en S i n a l o a . donde fundaron la Diseño de un fresco maya c i u d a d de T e n o c h t i t l á n . T e n í a n el m á s perfecto calendario del m u n d o . que pereció con sus guerreros en u n a s sangrientas luchas l i b r a d a s c o n t r a los conquistadores españoles. I z a m a l o en G u a t e m a l a (Tical y Quirigua) y en H o n d u r a s (Copan). La civilización m a y a fue p a r a México lo que A t e n a s fue p a r a Grecia. Aprovecho la o p o r t u n i d a d p a r a estrechar c o r d i a l m e n t e t u m a n o . De su n o t a b l e a r q u i t e c t u r a q u e d a n vestigios en la p e n í n s u l a de Y u c a t á n . que v i v i ó y sigue v i v i e n d o en México.Los aztecas. que duró h a s t a la conquista de México por H e r n á n Cortés. así como en otros países de América Cent r a l . m o v i d o s por u n a profecía de su dios H u i t z i l i p o c h t l i (pronunciación casi imposible p a r a u n europeo ¿ v e r d a d ? ) . E l p u e b l o de c u l t u r a más a v a n z a d a fue el m a y a . De a h í la d e n o m i n a c i ó n que se les d a : „los griegos de A m é r i c a " . Los m a y a s se d i s t i n g u í a n en la p i n t u r a . D . civilizaţie concerniente referitor conquistar a cuceri continuación / . e m p l e a b a n la cifra cero en sus cálculos m a t e m á t i c o s m u c h o antes que c u a l q u i e r otro p u e b l o . continuare. semejante a l de E s p a r t a en la a n t i g ü e d a d griega. en P a l e n q u e . grabados en m a d e r a . que luego t o m ó el n o m b r e de Méjico. oriundos de A t l á n . 306 . con sincero afecto. Te envío t a m b i é n algunas t a r j e t a s postales i l u s t r a d a s p a r a que t e des cuenta mejor de lo expuesto m á s a r r i b a . E l ú l t i m o rey azteca fue M o c t e z u m a . e m p r e n dieron — c o n t e m p o r á n e a m e n t e a otros pueblos mi^ gratorios en E u r o p a — u n larguísimo éxodo q u e los condujo h a s t a el lago de Texcoco. P o r t r a t a r s e de u n a c a r t a no p u e d o e x t e n d e r m e m á s y desde ahora quedo a la espera de t u s n o t i c i a s . PALABRAS NUEVAS afecto dragoste aparecer a aparea avanzar a î n a i n t a cabello p â r calzada d r u m p i e t r u i t cansador obositor civilización /.

n o u t a t e oriundo originar palacio p a l a t penitencia p e n i t e n ţ ă . a se lungi întinde) grandeza mărire guerrero războinic guiar a călăuzi librar a p u r t a (război) lucha l u p t ă llegada sosire mandar a t r i m i t e noticia ştire. t e n . Telegrafia cómo estás. 307 . — data (la fecha) se scrie întotdeauna cu de înainte de lună şi de an. Tot ca titlu de scrisoare se mai utilizează formula: Muy señor mío: (Stimate domnule). ordinario (táchense los conceptos no utilizables) Texto: Intranquilo Nombre 20* y domicilio sin del noticias.. Adresa (la dirección. de 1960. d u r a t ă entretenido a n t r e n a n t establecer a stabili estrechar a strînge extenderse d. expedidor:. se pot utiliza formulele: distinguido (admi­ rado.. Miguel. 58 Indicaciones: urgente. 58 Cádiz España Pe dosul plicului se scrie: Remite (sau: Rte). ispăşire perecer a pieri profetizar a profeţi residir a locui sangriento sîngeros señalar a semnala superar a depăşi superficie / . querido amigo: — titlul scrisorii (encabezamiento) este urmat de două puncte. respetado) amigo (camarada).. Abrazos. Dacă între cei care corespondează nu este o inti­ mitate prea mare.. las señas) de pe plic (el sobre) se compune astfel: Sr. Uneori se adaugă şi articolul el (subînţelegîndu-se el día) înaintea cifrei care arată ziua: el 11 de mayo de 1960..derribar a d ă r î m a descubrimiento descoperire desolado deşert disculpar a ierta duración / . suprafaţă tez / . data mai poate fi scrisă şi în altă ordine: agosto 4. don Jacinto Sánchez Ala meda de Apodaca.. Pentru scrisoare. culoarea pielii ANÁLISIS DEL TEXTO 4 de agosto de 19. astfel: Un formular de telegramă [impreso para telegrama) se completează Destino: Cádiz — ESPAÑA Destinatario: Jacinto Sánchez Domicilio: Alameda de Apodaca.

în care au pierit sute de mii de indieni.. unde a fundat oraşul Veraeruz.) Cetăţenii din S.U. 308 . Plantear — a pune. Prescurtat D. Numai după numeroase şi sîngeroase lupte.A. venit din ţinuturi necunoscute.. Conţine mai multe piramide.269km 2 . numire generică dată soldaţilor şi aven­ turierilor spanioli care. de peste mările din răsăritul Mexicului (Europa?). cu mijloacele cele mai brutale. Siempre a tus órdenes. Teotihuacân — localitate în México. Hernán Cortés — căpitan spaniol. dintre care cea a Soarelui are 194 m latura bazei şi 55 m înălţime. conquistador—cuceritor. se numesc: norteamericanos sau estado­ unidenses. deoarece în America sînt mai multe state cu acest nume: Estados Unidos del Brasil (Brazilia) Estados Unidos de Venezuela (Venezuela) Estados Unidos de Norteamérica (S.) Este bine ca întotdeauna să specificăm ori de cîte ori spunem Estados Unidos despre care din ele este vorba. con sincero afecto — cu dragoste sinceră. întrebări) Estados Unidos Mexicanos—Statele Unite Mexicane. todos ellos — toţi aceştia — în acest caz ello are funcţia de pro­ nume demonstrativ. a ridica (probleme. 35 milioane loc. Aproape de sfîrşitul vieţii s-a îmbarcat din nou. născut în 1485 în Extremadura (Spania). situată la 43 km de capi­ tală. A fost considerat de mexicani drept zeu. en efecto — într-adevăr distrito federal — diviziune administrativă în care se află capitala ţării. cuceritorul Mexicului. a reuşit să pună stăpînire pe această ţară. (Peste 3 milioane locuitori). Un abrazo de. vechi centru al civilizaţiei antice mexicane. (1.F.A.. Numirea Estados Unidos se prescurtează EE.siento mucho — regret preguntas planteadas—întrebări puse. plecînd spre răsărit. Pentru formulele de poli­ teţă de la sfîrşitul scrisorilor (cortesías) spaniolii au o infini­ tate de expresii. Te saluda atentamente (calurosamente. au întreprins cucerirea (la conquista) Noii Lumi. Quetzalcóatl — figură legendara a unui rege toltec (din secolul al XII-lea). Sinaloa — stat în nord-vestul Republicii México. cordialmente). A debarcat în 1519 în México.969. de unde aducea o civilizaţie înaintată şi o altă religie. spicuim cîteva care s-ar potrivi în cazul acestei scrisori: Tu buen (leal) amigo.UU.U.. Muchos recuerdos de.

= seguro servidor q. = que estrecha sus manos q.S. 309 . Quedo (soy) de Ud. e s p a ñ o l .m. Voy a i n t e n t a r l o . señor. La cosa no es f á c i l .In cazul unei scrisori m a i ceremonioase: Mc subscribo de usted (rămîn al dumitale).e.s. ? ¿Sería t a n a m a b l e en decirme (que me dijera... q. — De b u e n a g a n a .). . Considérame siempre su muy agradecido y afino. (profit de ocazie pentru a vă asigura de deosebita mea stimă. . Me repito de Ud.. atto. N a d a m á s fácil.S. Con m u c h o g u s t o . H a b l e U d . = que besa sus manos (către femei) Pancho — d i m i n u t i v de la Francisco P. (el) español? ¿Podría Ud.? ¿ T e n d r í a la a m a b i l i d a d de decirme si.S. y S. atto. y S.S. decirme.. . S. = afectísimo) S. — La cosa merece reflexionarse.m.? ¿Me h a r í a el favor de. P o r favor.s.S.. (cu deosebit respect). quién (o cómo.. ? ¿Es v e r d a d q u e . Sí. — Con sumo placer. por favor. m o s t r a r m e . No lo sé.. la b o n d a d de decirme (o de c o n t a r m e . intentémoslo.S. comunicara). de qué m a n e r a ) .? T e n g a U d .? ¿Sabe U d .m. sin e m b a r g o . por qué.. Creo que sí. . Aproveclio esta oportunidad para ofrecerme de Ud.b.—No estoy seguro. de comunicarme) si (o lo q u e ) . Prescurtările (abreviaturas) din aceste formule s í n t : atto. ¿quiere decirme (o i n d i c a r m e .. Es m u y s i m p l e . .. u n p o q u i t o de paciencia. — posdata = p o s t s c r i p t u m (P. ceea ce se a d a u g ă într-o ASUNTOS P A R A CONVERSAR Fórmulas para preguntar: ¿ H a y alguien a q u í que h a b l e rum a n o (español)? ¿ H a b l a U d .s. atto. De b u e n grado. señalarme). . y S. contestar: Sí. — Con el m a y o r placer. = atento (se poate înlocui cu ajino..D.e. — U n poco de c a l m a . j u s t o lo necesario p a r a hacerme c o m p r e n d e r .) scrisoare după s e m n ă t u r ă .

. Estoy a las órdenes de Ud. ¿Qué quiere decir eso en rumano? ¿Cómo se dice en vez de?.? ¿Cree Ud.. Aguarde Ud.? ¿No se dice también. No lo sé yo tampoco... ¿Qué piensa Ud. — Según... lo.. — A lo que yo entiendo..)? He sabido (o He oído decir) que (indicativo).......? Dígamelo Ud. no estoy seguro. La cosa salta a los ojos. — Puede ser. La cosa no puede saberse aún...... ¿Cómo se explica Ud.. si me dijera. Le agradecería mucho... — Lo deduzco de.. No es cierto. seguro de que (subjunctivo).. me pregunta. no sé nada de esto. que (subjuntivo o futuro)... pero. Depende de las circunstancias. en serio? ¿Qué dignifica esta palabra? . Por lo que sé Es poco verosímil..... si lo sabe.? ¿Qué quiere decir la palabra (o el vocablo). Es fácil de comprender. ¿Cómo diría Ud.. de lo que.? ¿Entiende Ud. — Por lo que a mí toca. Permit ame un instante.. que. .. así! A mi parecer. en vez de. por.. lo cree? 310 Tendré gran placer en decírselo....Quedaría muy reconocido (o agradecido) a Ud.... ¿Se acureda Ud.... En mi opinión.. que. se lo voy a decir.? ¿En qué se funda Ud.? ¿No le parece que (indicativo)......? ¿Qué entiende Ud.? ¿Lo dice Ud.. que (subjuntivo). si quisiera decirme si. Nada más fácil de contestar.. que (indicativo). Tiene el siguiente significado.. Me parece..? ¿Está Ud. No lo sé. ¿Ud. Me fundo en que. — La razón es clara (u obvia)..? — ¡ Lo cree Ud.. ? ¿No cree Ud. — Ya lo creo que me acuerdo.. la cosa es ésta..? ¿Cómo es que ocurre (o sucede) que (seguido del subjuntivo)... Es un asunto (o un problema) difícil de resolver.... para sostener que (indicativo).. (o recuerda Ud. — No es difícil lo que Ud.. — Por lo que sé.? ¿Es esta una expresión corriente (usual)? ¿Para qué sirve (o sirven). No afirmo lo contrario.

.. Todo el mundo lo sabe. algo de prisa para mis oídos. Me cuesta mucho (o sumo) trabajo entenderlo. — Salta a la vista. algún pormenor ! ¿Lo sabe Ud. (o Cuénteme Ud... ¡ Déme Ud. Digame Ud. Notă: Cuvintele necunoscute din acest exerciţiu de conversaţie se vor găsi în vocabularul de la sfîrşitul cărţii. le suplico que hable más despacio.? ¿Me extralimitaría preguntando a Ud. le rogaría que me dijese si (lo que). ¡ Me choca mucho ! — Es claro como el agua. . voy a repetirla. y me sorprende que no esté Ud..) lo que. ¿Nada más que eso? Con sumo gusto se lo diré a Ud. ' m e pregunta. (o Tenga Ud. si. . Dispénseme. comprenda bien lo que le pregunto. sabe que (indicaíü'o). Quisiera saber. — Estoy a sus órdenes.. Ahora (me) ha comprendido Ud. Siento no poder decir nada todavía. No sé con toda exactitud lo que significa la palabra. — Preguntaba a Ud.. si. ¿Me entiende Ud. a fin de que Ud..¿Sería indiscreto preguntar si.. ¿Indiscreto?. la amabilidad de decírmelo (o ruego a Ud.. ¿Decía Ud. — Está a la vista.. Ud.. no he entendido la pregunta de Ud. lo que se entiende por.. ¡ De ninguna manera! En el estado en que las cosas se encuentran. la bondad de repetirla. bien! La pregunta es algo larga.. Tenga Ud. Ud. ¿Querría Ud.. ! ¡ Muy bien ! ¡ Admirable ! • Perfectamente ! Continúe Ud. repetírmelo? —¡ Ah ! ya comprendo.? Si no temiera pasar por (si no fuera) indiscreto. Voy a repetirlo de nuevo. tenga Ud. es muy fácil que (subjuntivo ) . lo que. al corriente. (me) dispense... que me lo diga). no he entendido la pregunta suya. ¿verdad? ¡ Fíjese Ud. la bondad de seguir). Pues bien....? Habla Ud.. Le diré cuánto sepa por satisfacer su curiosidad. Todavía no estoy al cabo de lo que U d . de cierto? No comprendo gran cosa. No se me alcanza . ¡ expliqúese Ud. pero la memoria me es infiel en este instante. Si lo supiera yo..? ¿Me lia entendido bien? Espere Ud. se lo diría de buena gana (o de buen grado).. — Es más claro que el sol.. . 311 .

E n la noche del 15 de s e p t i e m b r e de 1810 lanzó u n a l l a m a d a a la r e v u e l t a a todos los mejicanos (el grito de Dolores) contra los colonialistas e s p a ñ o l e s : " ¡ Mueran los gachupines !" ( " g a c h u p í n " — apodo d e s p e c t a t i v o p a r a d e n o m i n a r a los españoles). pero fue d e r r o t a d o en la b a t a l l a de Calleja (al p u e n t e de Calderón) y . C u a n d o . F u e elegido " e n dos o p o r t u n i d a d e s p r e s i d e n t e de la r e p ú b l i c a . E s u n a de las m á s p o p u l a r e s y q u e r i d a s figuras revolucionarias de México. por t r a i c i ó n . FRANCISCO MADERO p a t r i o t a m e x i c a n o que encabezó la lucha de su p u e b l o contra el d i c t a d o r Porfirio D í a z . d o n d e fue proclam a d a la i n d e p e n d e n c i a de México. E n 1911 derribó la d i c t a d u r a . g a n a n d o la b a t a l l a del P a l m a r . 312 . a la m u e r t e de H i d a l g o . BENITO JUÁREZ p a t r i o t a m e x i c a n o nacido en 1806. pero m u r i ó asesinado en 1913.F I G U R A S CUMBRES DE LA H I S T O R I A DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA MÉXICO iniciador del m o v i m i e n t o p a r a la i n d e p e n d e n c i a m e x i c a n a . convocando en 1813 el p r i m e r Congreso M e x i c a n o . fue elegido presidente de México en 1912. EMILIANO ZAPATA el héroe del l e v a n t a m i e n t o campesino de México de principios de n u e s t r o siglo. d i p u t a d o en 1850 y vicep r e s i d e n t e de México en 1 8 5 1 . i m p o n i e n d o a M a x i m i l i a n o de A u s t r i a como e m p e r a d o r . J u á r e z se c o n v i r t i ó en el a l m a de la resistencia p o p u lar. Murió en 1872. condujo y organizó a los rebeldes. Después de esto fue hecho p r i sionero en Temescala y fusilado en 1815 en México. E r a cura del pueblo de Carácuaro y . los franceses invadieron México. MORELOS Y PAVÓN (JOSÉ MARÍA) es considerado como el fundador de la república m e x i c a n a . en 1811. con otros 27 compañeros suyos. en 1863. Al grito de H i d a l g o respondió t o d o el pueblo y se o b t u v i e r o n u n a s v i c t o r i a s contra los ejércitos colon i a l i s t a s . fue preso y fusilado. H i d a l g o organizó u n gobierno. consiguiendo en 1867 la r e t i r a d a de las t r o p a s francesas. era el cura del p u e b l o de Dolores ( G u a n a j u a t o ) .

t a n veloces y diestras como si t u v i e s e n entend i m i e n t o . No existe Texcoco. LECTURA SUPLEMENTARIA Y ¡ qué hermosa era T e n o c h t i t l á n . celebrando a l rey o diciendo m a l de él. Y en su p i r á m i d e de cinco t e r r a z a s se l e v a n t a b a por sobre t o d a la c i u d a d . E n los mercados hervía la gente. No existe T u l a n . y la ciudad parecía siempre como en feria. P o r los canales a n d a b a n las canoas. d o n d e ' v i v i e r o n todos esos pueblos de u n a m i s m a lengua y familia que se fueron g a n a n d o el poder por t o d o el c e n t r o 313 . y las plazas espaciosas y m u c h a s . las llamas sagradas de sus seiscientos braseros. Las calles eran de agua unas y de t i e r r a otras . u n a s piedras como y u g o . presidente de México de 1934 a 1940. P o r sus méritos en la defensa de la p a z . y h a b í a t a n t a s a veces que se podía a n d a r sobre ellas como sobre la tierra firme. E s t a b l e c i ó t a m b i é n el voto femenino. con m á r m o l como nubes y con cedros de olor. no se ponen el s o m b r e r o . la c i u d a d de la gran feria. sin a p a g a r j a m á s . y uno que otro anillo l a b r a d o ! T e n o c h t i t l á n no e x i s t e . De ese lado de México. de o b s i d i a n a p u l i d a . fue laureado con el p r e m i o i n t e r n a c i o n a l Lenin por la p a z . y e n d o de puesto en puesto. a l l á en el t o p e . si el d u e ñ o era r i c o . que es el ladrillo sin cocer. Realizó uno de los más democráticos p r o g r a m a s políticos de la historia de México y expropió las empresas petroleras extranjeras en 1938. el p u e b l o de los p a l a c i o s . ¡ De t o d a a q u e l l a grandeza apenas q u e d a n en el museo unos cuantos vasos de oro. m u e v e n los labios como si dijesen a l g o . al p a s a r por d e l a n t e de las r u i n a s . y m i e n t r a s las r u i n a s no les q u e d a n a t r á s . con sus c u a r e n t a t e m p l o s menores a los pies. cuando llegó a México Cortés ! E r a como una m a ñ a n a todo el d í a . y en otras jarros y t a z a s . curioseando y vend i e n d o . saludándose con a m o r . y demás cosas de la alfarería. y e n otras flores. o de c a l i c a n t o . la ciudad c a p i t a l de los aztecas.LÁZARO CÁRDENAS nacido en 1895 . el t e m p l o m a g n o de H u t z i l i p o c h t l i . Los indios de a h o r a . de ébano y jaspes. E n unas v e n í a n frutas. Las casas eran de adobe. b a j a n la cabeza. y los alrededores sembrados de u n a gran a r b o l e d a .

ni con qué máquina la subieron tan arriba. En Xochicalco sólo está en pie. Pero las ruinas más bellas de México no están allí. no quedó después de la conquista una ciudad entera. que es la ciudad de ahora. En Yucatán están las ruinas de Zayi.de la costa del Pacífico en que estaban los nahuales. que son más extrañas y hermosas. de aquella Cholula de los templos. Pero ni el Palenque se puede comparar a las ruinas de los mayas yucatecos. sino por donde vinieron los mayas.. azules. que no se puede ver sin sentirse como lleno de gracia y nobleza. negras y blancas. no quedan más que los restos de la pirámide de cuatro terrazas. se ven las antiguas fortificaciones. en la cumbre de su eminencia llena de túneles y arcos. y el otro arrodillado. y frente como la del hombre blanco de ahora. de los pozos profundos y los magníficos conventos. con las piezas enormes tan juntas que no se ve la unión. dos veces más grande que la famosa pirámide de Clieops. con su Casa Grande. que eran gente guerra y de mucho poder.. ni un templo entero. y con su escalera de diez varas de ancho. En Cent la. y recibían de los pueblos del mar visitas y embajadores. una cara de piedra de dos varas y más. el templo de granito cincelado. y la cabeza con penachos de plumas. En el interior está el patio rodeado de columnas. en donde figuran hombres de cabeza de pico con la boca muy hacia afuera. de las casas trabajadas lo mismo que el encaje. y la piedra tan dura que no se sabe ni con qué instrumento la pudieron cortar. celebrada por su lindo campo de henequén. En Yucatán está Izamal. De Cholula. la Kabah que conserva un arco roto por arriba. Está Labna con aquel edificio curioso que tiene por cerca del techo una hilera de cráneos de piedra. de pie uno. Por dentro y fuera está el estuco que cubre la pared lleno de pinturas rojas. vestidos de trajes de gran ornamento. que dejó asombrado a Cortés. De los mayas de Oaxala es la ciudad célebre de Palenque con su palacio de muros fuertes cubiertos de piedras talladas. Es grandiosa la entrada del palacio con las catorce puertas y aquellos gigantes de piedra que hay entre una puerta y otra. Y Kabah está allí también. las ciudades de los palacios pintados. Por Yucatán estuvo el imperio de aquellos príncipes mayas que eran de pómulos anchos.hombres una gran esfera. Pero las ciudades que celebran los libros son Uxinal y Chitchen Itza. y porque su gente es tan buena 314 . revueltos por la tierra. y aquella otra ruina donde cargan dos. Uxmal está como a dos leguas de Mérida. de tres pisos. donde se encontró aquella Cara Gigantesca.

A otra casa le dicen de las Tortugas. hundidas en la maraña del monte. de negros de 315 . que le da vuelta sobre vuelta a la casa entera. tan pequeña y bien tallada que es como una caja de China. La Casa de las Monjas sí es bella de veras. Están por tierra las quinientas columnas. de nariz recta y barba larga. de barcos con dos proas. Un libro roto. nada hay que no tenga una pintura finísima de curvas bellas. con las hojas por el suelo. Es como un libro de piedra. A una de las casas le dicen de la Culebra. o una escultura noble. Pero de lo que queda en pie. sino cuatro. que están en lo alto de la pirámide. En las pinturas de los muros está el cuento famoso de la guerra de los dos hermanos locos que se pelearon por ver quién se quedaba con la princesa Ara. y otro de los edificios tiene todavía cuatro de las diez y siete torres que en otro tiempo tuvo. están tapiadas. como si fueran los edificios de más valor. La ciudad de Chitchen Itza es toda como la Casa del Enano. y de las que se ven los arranques junto al techo. otra tiene cerca del tope de la pared una corona hecha de cabezas de ídolos. de guerreros. como la cascara de una muela cariada. y tan graciosa que un viajero le llama „obra maestra de arte y elegancia". pintada de colores diferentes y la Casa del Enano. de hombres de barba negra. las estatuas sin cabeza. de la yerba que ha ido creciendo en tantos siglos. las calles. están en las cumbres de las pirámides. Y todavía tiene Uxmal la Casa del Adivino. de esas que tienen labradas en la madera centenares de figuras. que es toda de piedra ruda. hay procesiones de sacerdotes. como por todo México. al pie de las paredes a medio caer. de cuanto se ve o se toca. y todas. pero todas diferentes y de mucha expresión. y otro dice que „la Casa del Enano es bonita como una joya". despedazadas. que quedaron en pie cuando cayeron por tierra las habitaciones de fábrica más ligera. con más de cien varas de frente y trece de ancho. manchadas de fango. La casa más notable es la que llaman en los libros „del Gobernador". porque la piedra imita una como empalizada. de animales que parece que miran y conocen. y con las puertas ceñidas de un marco de madera trabajada con muy rica labor. y es muy curiosa por cierto. porque por fuera tiene cortada en la piedra viva una serpiente enorme. y arregladas en grupos que son de arte verdadero.que recibe a los extranjeros como hermanos. con una tortuga de relieve de trecho en trecho. no es una casa sola. por lo mismo que parecen como puestas allí por la casualidad. En Uxmal son muchas las ruinas notables.

2. din „La Edad de Oro") i EJERCICIOS 9 4 . el Caracol. acostarse. 4. 11.corto. 316 . alto. esclavitud. el pueblo fuerte y gracioso q u e ideó la casa r e d o n d a del Caracol. que acaso es la ceniza e n d u r e c i d a de los cuerpos de las vírgenes hermosas. 6. Componer 9 6 . a d ó n d e . como moría por el dios egipcio. seco. 3. lleno en lo hondo de u n a como piedra b l a n c a . el P a l a c i o de las Monjas. coronada de flores y seguida del p u e b l o . delgado. los secretos del pueblos que c o n s t r u y ó el Circo. la virgen más bella sacrificada al agua del río N i l o . H a y grupos y símbolos que parecen c o n t a r en una lengua que no se puede leer con el alfabeto incompleto del obispo L a u d a . 8. 5. la casita t a l l a d a del E n a n o . Encontrar una carta simple los antónimos utilizando el vocabulario conocido. 9. que m o r í a n en ofrenda a su dios sonriendo y c a n t a n d o . y todo con el perfil firme. 7. el pozo de los sacrificios. hermoso. la Culebra grandiosa de la casa de las Monjas en U x m a l ? ¡ Qué novela t a n linda la historia de América ! JOSÉ MARTÍ (Las Ruinas Indias. agradable. de las palabras: 1. y supo de Asia por el Pacífico y de Africa por el A t l á n t i c o . el Castillo. ¿Quién t r a b a j ó como el encaje las e s t a t u a s de Chitehen Itza? ¿A d ó n d e h a i d o . frío. como m o r í a n por el dios hebreo en el circo de R o m a las vírgenes cristia n a s .pelo rizado . bueno. Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el nombre oficial de México? ¿Qué pueblos prehispánicos presentan mayor interés? ¿Cuáles son los centros arqueológicos más importantes de México? ¿Quién fue Quetzalcóatl? ¿Cuál de las figuras de la historia de México le parece a usted más interesante y por qué? ¿Cuáles son las abreviaturas que se emplean en las cortesías? 9 5 . andar. y el color t a n fresco y b r i l l a n t e como si a u n corriera sangre por las venas de los a r t i s t a s que dejaron escritas en jeroglíficos y en p i n t u r a s la historia del pueblo que echó sus barcos por las costas y ríos de t o d o Centro América. olvidar. H a y piedra en que u n h o m b r e en pie envía u n r a y o desde sus labios entreabiertos a otro h o m b r e s e n t a d o . 12. 10.

10.. Am să-i răspund însă cît mai curînd cu putinţă. Acum cîteva zile. dar nu am avut timp să-i răspund. 2. E uşor de înţeles.9 7 . Cînd ai primit ultima scrisoare de la amicul tău? 11. 12. Repet ceea ce am spus pentru ca dumneata să înţelegi mai bine. Datorită civilizaţiilor vechi descoperite în México s-a trezit interesul multor oameni pentru această ţară. dar credeţi că într-adevăr sînt atît de interesante lucrurile acestea? 5. 8. vă rog să vor­ biţi mai rar. Să nu începeţi încă. 4. . Cum vă explicaţi faptul acesta? 3. Nu înţeleg mare lucru. !). Traducir las siguientes oraciones: 1. nu-s gata. Fiţi atît de amabil să continuaţi ceea ce începuserăţi! 7. Fără nici o îndoială. Eu nu afirm contrariul.6.

en cambio. como es la alca­ zaba de Málaga. Hoy sólo se conserva la gran mezquita y las ruinas del palacio califal de Medina Azzahra. son los alcázares (del árabe „al qasr" — palacio). El conjunto del palacio de Medina Azzahra (o sea "ciudad de las flores") surgió en el siglo X al pie de la sierra y cerraba un cua­ drilátero de 1518 metros por 745 metros. lo que ha quedado es relativamente pobre.construcciones civiles parecidas. que encierra gran e'splendor. en las afueras de la ciudad. que eran unaţ casas reales o habitaciones de príncipes árabes (en Sevilla y Toledo). que domina la ciudad desde un rocoso monte muy pintoresco. A principios del siglo XI. cuyos restos nos asombran. y.LECŢIA 34 MONUMENTOS DE ARQUITECTURA ÁRABE EN ESPAÑA Casi todas las regiones de España guardan las trazas del pueblo árabe que vivió durante ocho siglos en las tierras de la península Ibérica. Otras . y las alcazabas o recintos fortificados. donde la riqueza estaba vinculada a sus palacios ya perdidos. En muchas partes. por ejemplo. tal como. su denominación primitiva fue de "Dar Assour". En Zaragoza. en Toledo. En Córdoba. hasta el siglo XVI. muy difundidas en España. había más de cuatrocientas mezquitas y cerca de novecientos edificios públicos. Sobresalieron los árabes sobre todo en las construcciones urbanas. hasta el día de hoy. especialmente en el norte y en el centro de España. se conserva la Aljafería. En esos palacios residía la corte del califa de Córdoba. en el siglo X I . por su hermosura. famosa por su estilo. bajo el dominio árabe. o sea en español "casa del regocijo". sus ruinas 318 . El palacio de la Aljafería está ubicado a poca distancia de la ciudad y se compone de un cuadrilátero de unos 80 ms por 68 ms. Construyóse bajo el rey zaragozano Abucháfar. antiguo palacio real. de cuyo nombre vino el de Aljafería. Medina Azzahra fue saqueada e incen­ diada por las hordas berberiscas. o la de Almería.

J . — En la Mezquita . CÓRDOBA.

— Columnas en la Mezquita .CÓRDOBA.

de norte a sur. animales metálicos dorados y refulgentes de pedrería. Después de la conquista de la ciudad de Córdoba por los españoles. que tenía unos veinte metros de altura. Todos estos trabajos duraron varios siglos. Forma el conjunto un inmenso cuadrilátero de 130 metros de ancho por 175 de largo. La gran mezquita de Córdoba. el encaje afiligranado de piedra esculpida por muchas generaciones de alarifes. El área total del edificio. fue ampliada por sus succesores y terminada en 987. el obispo Alonso Manrique consiguió de Carlos V el derecho de erigir en medio de aquella joya arquitectónica dos construcciones. pero por fortuna no alteraron fundamentalmente la estructura del edificio con su aire nítidamente oriental. La extensión de las ruinas descubiertas en 1911 dio razón a los cronistas de aquellos remotos tiempos. que rivaliza en proporciones con las mayores catedrales de Europa. que contaban asombrados las hermosuras de los palacios de Medina Azzahra: miles de columnas y numerosas puertas ricas. casi iguales entre sí. A principios del siglo XVI. cubre un cuadrado casi exacto de 76. hace ya casi mil años que sorprende a los viajeros por la austera belleza de sus innumerables columnas y arcos de mármol. una calzada. causando la destrucción de una gran parte de las columnas. apenas sos21 — învăţaţi limba spaniolă 321 . Todo parece un cuento de las „Mil y una Noches". llevándose finalmente hasta los cimientos.73 metros. la perla maravillosa colgada en una sala. y algunos fragmentos de columnas. columnillas de jaspe y cristal de roca. Tuvo 1418 columnas y 22 puertas. Enrique II hizo derribar el alminar de Abderramán. un magnífico acueducto que aun queda reconocible. el azogue que llenaba una pila. verdaderos tesoros ornamentales. Sacáronse de ahí los materiales valiosos. columnas y losas. se demolió una tercera parte de las columnas y se destrozó gran número de magníficas muestras de la arquitectura árabe. por donde traían agua de la sierra. la mezquita sufre varias alteraciones.sirvieron de cantera. en 1236. de madera y marfil. pero se salvaron por "inútiles" las enchapaduras de piedra esculpida.70 X 75. que se reparte en dos sectores. mármoles de Grecia e Italia. Cuando la mezquita fue convertida en templo católico. comprendidos los muros. mosaicos de vidrio bizantinos. un rico salón etc. Y todo* esto era obra de unos famosos alarifes orientales. por orden de Abderramán I. El espectáculo de esos mil arcos ligeros descritos en el espacio. En 1377. como ya hemos mencionado más arriba. Comenzada su construcción en 785. Esta mezquita es el mayor monumento de la arquitectura árabe.

.La Giralda. .i SEVILLA.

60 metros de laclo. se conservó milagrosamente el Palacio de la Alhambra. así conocido por el color bermejo de la arcilla con la que se construyó. son el testimonio de la grandeza de un pueblo que contribuyó. temelie columna coloană corte / . Junto a la Alhambra. Alta de 50. el alminar de la Mezquita Mayor. de intensa vida cultural y de progreso de las artes y de las ciencias. en gran parte fuera de Granada. Más que una fortaleza o un palacio. las puertas. suponen una época creadora. todo esto hace de la mezquita de Córdoba un monumento excepcional en el mundo. todos diferentes. con su arco de ojiva y con hojas mudejares. es maravilloso y da la impresión de la naturaleza viva. Todos estos monumentos. castellanizando las últimas palabras de su nombre árabe . Erguida a considerable altura. t u r n de geamie ameno plăcut ampliar a m ă r i arcilla argilă bermejo roşcat brisa briză m a r i n ă campanario clopotniţă cantera carieră (de piatră) cimientos m. algunos sin par en el mundo. queda todavía en pie la Giralda.tenidos en sus fustes y dejando pasar la luz como en un bosque de palmeras que sacude y levanta la brisa.. PALABRAS NUEVAS airoso graţios: eteric alarife m. constructor alminar m.85 metros. m i n a r e t .al qal'a al-Hamrá". sus muros exteriores. en todos los dominios. de rico material y ameno colorido. era una pequeña ciudad regia. En Sevilla. que fue concluido a fines del siglo X I I . el jardín del Generalife es su complemento. Su área tiene una longitud de 740 metros y una anchura máxima de 220 metros. En Granada. un cuadrado de 13. practicada en el muro Norte. „Alhambra" la llamaron los cristianos. el patio de los Naranjos. dantelă enehapadura placă ornamentală 21* 323 . y sus esbeltos arcos de herradura. con sus hermosos capiteles. la Giralda sirve hoy de campanario a la Catedral de Sevilla. arhitect. señoreando la ciudad. o sea „el Castillo Rojo". ante la torre elevada en el siglo XVII. Dibujan. curte (domnească) dechado exemplu. a los pies de la Sierra Nevada. Las columnas en serie. dechado de armonía y color. pildă encaje m. en planta. parecía protegerla. al progreso de la civilización humana. sobre todo la del Perdón. muy airosas. emplazada en lo alto de una larga y estrecha colina. pi. sobre los cimientos del desaparecido alminar.

succesor traza u r m ă . 242). desfătare saquear a jefui señorear a domni. ale ¡papilor şi alte serii de nume similare) nu se utilizează articolul. 324 .erigir a înălţa fuste m. Enrique Segundo Felipe Cuarto Carlos Quinto Henric al II-lea Filip a l IV-lea Garol al V-lea De la unsprezece in sus. a domina sucesor m. fildeş nítido net. numele regilor. numeralele ordinale pot fi înlocuite prin numerale •cardinale: capítulo decimoquinto sau quince lección vigésima sau veinte Numele proprii sînt însoţite (de la 11 în sus) n u m a i de numerale c a r d i n a l e : Luis S u b s t a n t i v u l siglo cardinal: este catorce Ludovic al XIV-lea întotdeauna — de numeralul însoţit — aproape el siglo diez el siglo dieciséis (sau ^decimosexto) I a t ă acum restul numeralelor ordinale* de la 100 în sus: al al al al al al al 200-lea 300-lea 400-lea 500-lea 600-lea 700-lea 800-lea ducentésimo tricentésimo cuadringentésimo quingentésimo sexcentésimo septingentésimo octingentésimo pînă al 900-lea al 1 000-lea al 10 000-lea al 100 000-Iea penultimul ultimul noningentésimo milésimo diez milésimo cien milésimo e t c . plan. el postrero * Numeralele ordinale la 100 au fost studiate în lecţia 30 (vezi pag. schiţă ANÁLISIS DEL TEXTO mezquita de Córdoba — e vorba despre celebra moscheie (catedrală musulmană) din oraşul Córdoba din sudul Spaniei. pur obispo episcop palmera palmier recinto interior. incintă refulgente strălucitor regio regesc regocijo bucurie. urmaş. Enrique II — rege al Castiliei între anii 1369—1379 Notă: P e n t r u numeralele ordinale pînă la zece inclusiv (titluri de capi­ tole. trunchiul coloanei herradura potcoavă joya bijuterie marfil m. el penúltimo el último.

I .Torres de la Alhambra.GRANADA. .

. La fuente en el p a t i o de los leones. — Alhambra.ffgW80GS55¿ GRANADA.

08 Numeralele multiplicative sînt: doble (sau duplicado) dublu. p r e c u m şi a l Ţ ă r i l o r de J o s şi al A u s t r i e i . una tercera parte — o t r e i m e F r a c ţ i i l e (quebrados) de la u n u la zece p o t fi e x p r i m a t e p r i n n u m e r a l e ordinale u r m a t e de s u b s t a n t i v u l „ p a r t e " . rege a l Spaniei în 1516 şi î m p ă r a t al G e r m a n i e i în 1519. fracţiile se formează cu a j u t o r u l sufixului -avo ( . (N-a construit-o el. -ă cuadruplo (sau cuadruplicado) cuadruplu. Alte forme p e n t r u a d e n u m i la mitad un medio un tercio un cuarto un quinto un sexto jumătate o jumătate o treime o p ă t r i m e . ci a pus pe alţii s-o facă).infinitivul verbului care a r a t ă a c ţ i u n e a : Mi hermano hizo construir una casa. sfertul trei sferturi I n c e p î n d de la unsprezece inclusiv — în a r i t m e t i c ă — . se foloseşte v e r b u l hacer -f. A t u n c i cînd s u b i e c t u l nu face direct a c ţ i u n e a . Carlos Quinto — fiul lui F i l i p cel F r u m o s şi al Ioanei N e b u n a . -ă triple (sau triplicado) triplu. mil ochocientos sesenta y cuatroavos.1 centésima 0. -ă 327 . un sfert o cincime o şesime fracţiile sînt u r m ă t o a r e l e : 0 un séptimo un octavo un noveno un décimo un centesimo un milésimo şeptime optime a noua p a r t e 0 zecime 0 sutime 0 miime 0 Fracţiile zecimale: una una decima 0.2 0.a v a ) : un onceavo o unsprezecime dos onceavos doua unsprezecimi tres centavos trei sutimi 583/1864 quinientos ochenta y tres. S t ă p î n al unor imense t e r i t o r i i şi colonii spaniole. una quinta parle la quinta parte de veinte la cuarta parte las tres cuartas partes o cincime a cincea parte din douăzeci pătrimea.hizo derribar — puse să se d ă r î m e .01 dos décimas ocho centésimas 0. se spunea că în i m p e r i u l său „No p o n í a el sol j a m á s " (Nu a p u n e a soarele n i c i o d a t ă ) . ci pune pe altul să o facă. Abderramán I — p r i m u l calif omeiad din S p a n i a (756—788). r ă s p î n d i t e în î n t r e a g a l u m e .

un siglo.GRANADA. 2. un millar. 2. f. Homónimos rumanos: a ajunge a asculta sare vie 1. — Alhambra y Sierra Nevada. viva 328 . l. una decada — formate cu sufixul -ena a d ă u g a t la n u m e r a l u l c a r d i n a l : cinquena (grup de 5). llegar bastar escuchar — estar atento a lo que se dice. obedecer — someterse a alguien. sub. 1. Mudejares se n u m e a u m a u r i i supuşi creştinilor. N u m e r a l e colective: — p r o p r i u zise: un par. iar arte mudejar a fost a r t a p r o p r i e acestor a r a b i din teritoriile creştine. 1. 2. viñedo adj. un centenar. verb salta sub. sal < . 2. treintena (grup de 30) hojas mudejares — frunze în stil mudejar.

Ninguna ciudad española tiene como ésta un encanto tan profundo en sus calles. y se pasa el venerable Puente de Alcántara. los moros y Carlos V. donde se signen forjando y templando espadas como las que valieron tantas victoria en otros días. el centro de la calle lo constituye 329 . Sinagogas. y se vuelve a salir al campo por el Puente de San Martín. en obras romanas Mérida y Segovia. un tomo entero no bastaría para reseñar todo lo que hay que ver en Toledo. la gran Fábrica de Armas. Más ricas en monumentos árabes son Córdoba. que diez veces ha resuscitado de sus cenizas. Ver a Toledo es leer a un mismo tiempo la historia de España y la historia de la Arquitectura. donde cada siglo ha colocado su página de piedra. pues en ella han puesto mano los visigodos. muralla del tiempo del último rey visigodo de España. Sevilla y Granada. la capilla mozárabe de la Catedral. desde que se la descubre. Sus callejuelas estrechas. la romántica Plaza de Zocodover. ennobleciéndola más y más con cada restauración. la Posada de la Sangre. tuercen y retuercen en un laberinto inextricable. En fin. mezquitas. escalonada en aquella especie de erguida península. y se comienza a subir la áspera cuesta. pero ninguna ciudad como Toledo lo encierra todo. alminares que sirven de torres a iglesias católicas.LECTURA SUPLEMENTARIA Fragmentos adaptados TOLEDO Toledo es un magnífico álbum arquitectónico. a uno y otro lado se extienden unas anchas losas. que compendia toda la historia de Toledo. y se baja por el lado opuesto. contemporánea de Don Quijote. ¡ que sé cuántas cosas me han entusiasmado durante mi estancia en Toledo ! PEDRO ANTONIO DE ALAECÓN CÓRDOBA Córdoba es una ciudad de silencio y melancolía. don Rodrigo. hasta que se recorre aquel laberinto de torcidas calles arábigas. angostas. ninguna como ella puede ostentar juntamente grandes obras de todos los tiempos y todos los períodos del arte. Las calles se enmarañan. en góticas las provincias de León y Castilla la Vieja. Y consiste en que Toledo es una ciudad diez veces histórica. puertas tan notables como la del Cambrón. o corpulento promontorio ceñido por el profundo Tajo. ruinas de palacios tan interesantes.

acompasadas. Una fuente deja caer un hilo de agua. me detenía a veces ante un portal para contemplar un hondo patio. no influenciaron tanto al visitante. su esencia. la confluencia de los ríos. otros tienen columnas que sostienen una galería. reposo y blancura en ellos. que toma tantos reflejos y tiene tantos resplandores. de tarde en tarde pasa un transeúnte que hace un ruido sonoro con sus pasos. las pirámides volcánicas de Sierra Elvira. surtidores. La frondosa vega. Las campanadas de las horas vuelven a descender sobre la ciudad. Todas estas casas cordobesas tienen un patio. la Andalucía ligera. por donde bajan susurrando los claros arroyuelos. el marco de montañas. Se remueve lentamente un mendigo en su capa. AZOBlN GRANADA Contábame un andaluz el viaje que emprendió por el sur de España con un cierto árabe de Tánger: Llegaron a Granada. esmaltadas por la luz de Andalucía. Cada media hora una moza con un cántaro aparece y lo llena en la fuente. el cristal veneciano de Sierra Nevada. Pían y saltan unos gorriones en los naranjos. Detuvieron * Se trata de la mezquita descrita en la lección. lentas. ¿Es esta Andalucía de los conciertos harmónicos y hondos de las cosas. Todo era silencio. He traspuesto la puerta y he entrado en el Patio de los Naranjos. he divisado muchos patios de éstos. El mismo silencio de la ciudad se goza aquí en este recinto. La moza espera inmóvil junto a la fuente. 330 . Las casas están enjalbegadas con cal nítida. Yo prefiero éstos de las casas humildes. las colinas coronadas de pinos y ceñidas de arbustos. He paseado durante un largo rato por la maraña de las callejas. sonoras. Unos tienen fuentes.un pasito empedrado. El patio es ancho. Pasaron las umbrosas alamedas. el agua hace un son ronco y precipitado al caer en el cántaro. la alta y recia torre se yergue a un lado. más pobres. Subieron al cerro de la Alhambra. de la profunda y serena tristeza. que es como su espíritu. empedrado de guijarros. de las casas ignoradas. se extienden los naranjos en filas. Nada turba el silencio. acaso una planta de evónimus o un laurel destacaban sobre la nitidez de las paredes o sobre el azul del cielo. Cuatro o seis mendigos toman el sol. Al pasear y recorrer las callejas silenciosas y blancas. otros son más modestos. frivola y ruidosa que nos enseñan en los cuadros y en los teatros? He llegado a la catedral^).

agua oculta que llora. Iluelva. dorada. La fisionomía del árabe se contrajo. recuerdos de los días de esplendor y de la fortuna. a través de cuyas celosías se esparce la esencia de la flor de naranjo y se oye el rumor de la vega. MANUEL MACHADO 331 . que semejaba a la elegía de los moros al perder a Sevilla. Y Sevilla. Ya en el salón de embajadores. entre cipreses y laureles. que se destacan sobre el cielo azul. Por fin. en los mármoles del interrumpido palacio imperial. las bóvedas. las letras. al bosque de ligeras columnas. cantora. Por fin. cuando penetraron en las estancias y alzó los ojos a las bóvedas compuestas de estalactitas empapadas en colores brillantísimos. las ventanas antiguas bordadas con todos los prodigios de la fantasía asiática. y otros. El árabe. encrustadas en marfil y oro. en los blancos miradores y alminares del Generalife. sostenes de arcos que parecen prontos a doblarse. placeres y encantos.un momento la vista en las torres bermejas doradas por el sol. a la orilla de las tres carabelas. las puertas. su emoción iba rompiendo toda conveniencia. Córdoba callada. Pasaron al Patio de los Leones. Málaga. llenó aquellos abandonados espacios. y se detuvo en aquel camarín incomparable que se llama el mirador de Lindaraja. a recibir luz de tanta ciencia. semejantes a visiones orientales. se apoyó en una columna para poder continuar en aquella visita. en las quebradas márgenes del río Darro. EMILIO CASTELAR CANTO A ANDALUCÍA Cádiz. un largo sollozo. de tantas artes. unos. el corazón le saltaba en pedazos y un lloro. con las paredes de mil matices. como las hojas de los árboles. y leyó las leyendas místicas o guerreras que esmaltan las paredes. soleada claridad. sus ojos se oscurecieron y sólo se aumentó su silencio. Almeria. Plateado Jaén. Granada. cuando desde las tierras más remotas venían. atravesaron la puerta del árabe alcázar y dieron con el patio de los Arrayanes. Romana y mora. en los bosques del Monte Sacro. con el dolor de toda la triste suerte de los árabes en España. pálido. al menor soplo del aire. semejantes a las de una tapicería persa.

mers. 12. setecientos y nueve mil noventavos. 6. octogésimo segundo. Noua lor adresă (dirección) este urmă­ t o a r e a : A v . 2. Dos catorzavos.nici.o. 4. 14. 18.ecou. 1 0 0 . Dacă as fi mîncat 1/3 din ceea ce mi-a d a t ieri la masă. 7. Verticales: 1. 5. 7. Am ajuns să cunosc destul de bine această limbă. Traducir al español las siguientes oraciones: 1. cincuenta cuarentavos. al 500-lea. 9 8 . 9 9 .al ei. 1111 (în litere). 13-vîrstă.m a r e . Am fost în oraş pentru a vedea cea de-a 35-a expoziţie internaţională de pictură.a se plictisi. Escribir con todas las letras: al 5-lea. undécimo. Palabras cruzadas: Horizontales: 1-Stat federal în America de Sud. 19. 5/4.2 15 19 1 II 6 2 4 •j •J ii I • TT « 1 0 1 . America a fost descoperită la sfîrşitul secolului al cincisprezecelea. al 60-lea. al 2973-lea. milésimo. al 999-lea. Am pierdut 3 ore şi j u m ă ­ t a t e aşteptînd să decoleze cel de-al doilea avion. de la L i b e r t a d . al 99-lea.EJERCICIOS: • * • . cien milésimo trigésimo. 9. once milésimo quingentésimo nono. 11. Leer y luego escribir en guarismos: nonagésimo q u i n t o .ruşine. dar încă nu ştiu să o vorbesc perfect. G.a mers. 4/5. 4. al 9Mea. Seis dozavos y quince treintavos valen u n entero.articol. Citesc pagina 105 din capitolul 26. Al 5678-lea. 10. 17. Sîutem la lecţia 34.d o r i n ţ ă . 16.m a i r ă u .sud. 5. 597/300.suc.a folosi.interjecţia din a r a b ă .a-şi a m i n t i . 2 / 3 . nu aş fi dormit b i n e . 3.aci. 3 . 8. 8. 1 • « • 5 8 10 . 2. 15. ' a • ' . quinientos milésimo nongentésimo septuagésimo sexto.

LECŢIA 35 ESPAÑA No sé por qué al llegar a esta lección me sentí en un trance difícil a causa de Una momentánea falta de inspiración. 333 . un desconocido. sin llamar a la puerta.. Debo confesar que estas palabras me sorprendieron al colmo. es fácil que alguno de mis lectores se encoja de hombros y deje diseñarse en sus labios una sonrisa. No se veía bien su rostro y por esto lo miré con toda atención. Estaba con el papel delante.. — Y ¿cómo se daba cuenta entonces si su método era bueno ara uno que quisiera aprender solo el español? — Tengo que reconocer que en este sentido siempre tuve presente en mi mente a una persona que no supiera nada de un idioma extranjero y que amara el español. nadie. señor. Soy yo. — Dispense usted mi entrada tan repentina. cuando entró.. — Bueno. pensando lo que diría. lo hablo un poco. quiero decir. el codo en el escritorio y la mano izquierda en la mejilla. — Pues. pero os aseguro que las cosas así acaecieron. Ese hombre. ¿Con quién ha preparado usted su manual? — Con... — Pero ¿quién es usted? — Perdone que no le conteste inmediatamente y le plantee antes una pregunta. señor profesor — me dijo éste en español.. Me fijé más atentamente aún... el lápiz en la mano derecha.. estoy estudiando la lengua española. — ¿Con quién estudia? — Con usted. ¿quién estuvo a su lado mientras trabajaba? — Pues. Sé que al leer esto. — ¿Habla usted español? — Sí.. nadie. he aquí a ese hombre en carne y huesos.

y no para buscar ideas. — No diga esto. por pequeño y poco que sea. Tiene todavía mucho que aprender y el español hay que estudiarlo no únicamente en el manual sino en distintos lugares: en los libros. — Desde luego. oír y conversar mucho. sino para encontrar la forma de expresarlas. 334 . Le rogaría que me dijese lo que necesita saber acerca de España cualquier persona que aprende el español. la geografía.lo primero es que hago esfuerzos enormes para hablar.. usted es una persona consciente de la necesidad que tiene cada uno de elevar incesantemente su nivel cultural y profesional. Creo que mueve a risa mi lucha con este idioma que todavía no domino. soy de su parecer. — Nada de particular.. Le quedaré muy agradecido..... Pero no pienso seguir adelante.. Para saber bien una lengua hay que leer. Si no se aburre puedo enseñarle algo de la historia... para cazar las voces españolas en que encerrarlas. No digo que me faltan los elementos básicos de gramática. —. —• Pero el único modo de superar esto es hablando.A continuación no hago más que transcribir el interesante diálogo que tuvimos: —• Siéntese usted y dígame qué viento le trae por mi casa.. la literatura y las artes de España. Creo que me basta. Tendrá que leer toda su vida para poder conocer parte de todo lo que hay en los libros escritos en español.Le diré cuanto sepa por satisfacer su curiosidad. para uno que quiere conocer el español eso es suficiente. Lo que usted sabe ahora no es más que una milésima parte de la cultura española. sino que no tengo facilidad al hablar. Cada instante se puede aprender algo. — Lo que me inquieta es que no tengo grandes conocimientos sobre el mundo hispánico.. en el cine. —• Admirable. — Muy bien.. en el teatro. Quisiera sólo hablar con usted. en la prensa y. Aparte de eso.. ¿Qué se le ofrece? — continué yo.. ¿cómo haré yo para conocer todo lo que hay de interesante en la cultura española? —• ¡ Vaya una pregunta ! Estudiando con tenacidad día tras día. Sólo las últimas cuatro lecciones. . — ¡ Qué barbaridad! Entonces. así como de todos los demás países de habla española. a todo lo largo de la vida. Sólo así será un major constructor de una nueva sociedad. Sabe que „muchos pocos hacen un mucho". Mire. Ya sé toda la fonética y bastante gramática.

1 .

en la segunda y la tercera le diré. en breve. limitado al norte por Erancia y el mar Cantábrico. Ebro. prolongada por la de Gredos.. Al norte.— No me aburriré en absoluto . Por favor. Tenga Ud. España presenta el aspecto de una elevada meseta. Existen tierras frías en las montañas elevadas. la Sierra Morena. la frontera natural con Francia es la cadena montañosa de los Pirineos. Al oeste limita con el océano Antlántico y Portugal. tierras templadas en las vertientes marítimas. — ¿Cuáles son las ciudades más importantes y qué tienen de característico? 336 . Su territorio ocupa la mayor parte de la Península Ibérica. alcanza 3. que es. — Desde luego. Guadiana y Guadalquivir. la bondad de seguir hablando sobre estas cosas durante algunas lecciones. pero la naturaleza ha puesto en España ese cielo claro que los poetas han cantado tantas veces. — ¿Cuáles son sus principales producciones? — España produce todos los frutos que se dan en los países templados y hasta en los tórridos. espectáculo tradicional y característico del pueblo español. viñedos. no pensamos agotar aquí lo que merece saberse acerca de España. En general. Comenzaremos pues con la geografía de España.. Málaga y Alicante. olivares. Abundan cereales. el Mulhacén. No obstante. Al sur y este está bañada por las ondas azules del mar Mediterráneo. y la Sierra Nevada cuyo punto culminante. un Estado situado al suroeste de Europa. trataré de exponer en tíos o tres lecciones lo que más puede interesar: en esta lección una breve presentación geográfica seguida por un texto que aclarará la situación política de España. así como acerca de los más notables escritores de Hispanoamérica. como usted lo sabe. Limitan estas sierras la cuenca de los grandes ríos: Duero. Su clima varía de una a otra comarca de la península. que es la mayor de las tres penínsulas mediterráneas. Paralelamente a ellos se escalonan en la península: la sierra de Guadarrama. siendo famosos en el mundo entero algunos de sus vinos: Jerez. al contrario quiero tomar apuntes.534 metros. explicándole los términos taurinos. algo sobre la cultura y la civilización españolas. Tajo. Está separada del Norte de Africa por el estrecho de Gibraltar. los montes de Toledo y de Guadalupe. No olvidaré de hablarle de las corridas de toros. y tierras cálidas en las costas del este y sur.

Pero ésta es la fachada de la capital. a la izquierda del pequeño río Manzanares. la torre de la catedral. Barcelona tiene todo el aspecto de una gran ciudad industrial y cultural. también importantes. sobre colinas de poca elevación. aunque todos los años. En esa parte de España se habla el catalán. que trata de disimular los violentos contrastes que se pueden observar a cada paso: la miseria impresionante junto a la riqueza ostentosa. son de igual interés el museo de historia natural. la histórica plaza de la Puerta del So-1. Desde el Miguelete. Para entrar en. cediendo bases militares al ejército norteamericano. El espíritu industrioso de los catalanes es célebre y. La parte monumental de la ciudad tiene grandes encantos para el artista: el interior de la Audiencia. se encuentra la capital y el corazón de España. típico vehículo valenciano. Los ecos de los sucesos que se producen aquí no atraviesan siempre los Pirineos. capital de Cataluña. la ciudad universitaria y las Plazas de Toros. 22 337 . ciudad encantadora. Además de esto. delicioso jardín donde se crían con increíble exuberancia toda clase de frutas. la Universidad. por esto. Esta situación ha ido agravándose. los edificios públicos y los Bancos rivalizan en lujo. El puerto más importante y una de las mayores ciudades de España es Barcelona.esta ciudad es agradable tomar la tartana.— Casi al centro de la península. La parte nueva es grandiosa. Otros puertos españoles. se descubre el panorama de más sorprendente hermosura que puede imaginarse. La famosa Rambla (hermosa avenida que baja hasta el puerto. el Palacio del Congreso o Parlamento. divide Barcelona en dos partes: nueva y vieja. el Teatro de la Comedia. cuya colección de pinturas es considerada como la mejor y más rica del mundo. los famosos Archivos de Aragón (importantísima biblioteca) y uno de los mayores teatros de Europa — el Teatro del Liceo. Muchos aspectos de la vida de España permanecen ocultos a las miradas del observador extraño. su capital es muy activa y quizás el mayor centro obrero de España. son: Valencia. cada vez más. el Alcázar. Madrid. el de la Zarzuela. Uno de los principales atractivos del transeúnte en Madrid es visitar su célebre museo del Prado. la Opera. en especial en los últimos 20 años de la tiranía de Franco y sobre todo desde el momento en que el dictador convirtió a la península en una agresiva cabeza de puente. inundan España turistas extranjeros que se dirigen principalmente a Madrid y Barcelona. donde se eleva el monumento de Cristóbal Colón). En Madrid. Los edificios son magníficos.

entre las cuales se divisan su frondosa Alameda de Apodaca. y su playa. sus tres arterias principales: Ancha. con sus miles de casas blancas como la espuma de las azules ondas. Situada sobre el río Tajo. he aquí los puertos que están en las costas del Atlántico: .Cartagena que posee un excelente puerto y Málaga. ciudad de unos conocidos festivales inter*nacionales de cine.Cádiz. una de las ciudades más antiguas de España. San Rafael y San Fernando. Una ciudad muy antigua. — Todos éstos son puertos al Mediterráneo ¿verdad? — Sí. presenta unos de los más grandiosos panoramas que pueden disfrutarse en España. Tiene una preciosa Alameda o paseo público y es célebre por sus vinos dulces y las uvas que en sus alrededores se cultivan. es interesante y pintoresca. . mezcla CÁDIZ. Santander. 338 . la Coruña. lindísimo sitio de veraneo. famosísima en todo el mundo. población exclusivamente comercial. es Toledo. con una preciosa y bien situada playa. es un punto de atracción para cualquier hombre que estudia España.Vigo. La vista de Toledo desde cierta distancia es de imponente apariencia. Bilbao y sobre todo San Sebastián. En esta vetusta ciudad morisca se pueden admirar la grandiosa catedral. dentro. un poco más al sur de Madrid. Gijón.

El Escorial es célebre por su monasterio. modelo inestimable y sin par de arquitectura gótica. y su rica biblioteca. pero esta vez al norte. bajo cuyas bóvedas yacen los restos de Carlos V y Felipe II. donde se forjaban las célebres espadas de Toledo. En fin es digna de conocerse también la ciudad de Burgos que tiene una antigua y célebre catedral.i • TOLEDO. donde se puede ver el gran Acueducto que fue construido por Trajano. Otra ciudad muy interesante es Segovia. — Puente Alcántara de estilo gótico y mozárabe. También cerca de Madrid. y que está considerado como la obra más importante de estilo romano en la Península Ibérica. Salamanca es la ciudad universitaria por excelencia. la Plaza de Zocodover cuyo estilo es del más puro carácter morisco y. la Fábrica de Armas. el Alcázar. finalmente. una de las primeras del mundo. colosal y grandiosa obra de arquitectura. con la célebre universidad creada en 1243. 22* 339 . templo y mausoleo. se encuentra el Escorial (o El Real sitio de San Lorenzo).

: w .:.

< SALAMANCA. — Portada de la Universidad • .

aquí se ha hecho proverbial la pobreza. Estos son. y a lo lejos.. las Islas Canarias). la ignorancia. Granada con la cumbre del arte árabe — la Alhambra. y que fue cuna de unas espléndidas danzas y canciones'. No obstante. el encanto y la gracia han dado fama universal a Andalucía. como un jardín colgado sobre las olas. y Sevilla. — Esto es solamente a título de introducción. La poesía. fierăstrău 342 . La próxima vez hablaremos de otras cosas interesantes. un texto suplementario dentro de esta misma lección. ¿Qué otras cosas quiere Ud. el atraso de la agricultura. clipă limitar a se mărgini mezcla amestec montaña m u n t e montañoso muntos morisco m a u r olivar m. En el Mediterráneo se hallan las islas Baleares. a explica acueducto apeduct afanarse a se s t r ă d u i apariencia aparenţă arrobado r ă p i t . en la ruta de América. sus hijos se afanan por levantar su capacidad industrial tratando de asegurar así la vida de dicha región. Los paisajes más encantadores se multiplican en ese suelo donde se oye el dulce lenguaje andaluz. — Estoy arrobado.. activ inquietar a nelinişti instante m. saber acerca de la geografía de España? — Sé que España tiene numerosas islas. — Sí. la falta de mano de obra calificada. algunos rasgos característicos de España. surge el archipiélago canario (o sea. sobre la lucha y la vida del pueblo español encontrará Ud. — Muchísimas gracias. señor profesor. gradina de măslini precioso preţios. Pero. conservan los vestigios de las grandes civilizaciones que pasaron por sus tierras. Pero. Son características la miseria. PALABRAS NUEVAS aburrir (se) a se plictisi aclarar a lămuri. figură satisfacer a m u l ţ u m i sierra l a n ţ de m u n ţ i .Las tres pintorescas ciudades de Andalucía: Córdoba. î n c î n t a t contarca regiune criar a creşte cuenca bazin cuna leagăn divisarse a se observa encogerse a ridica (din umeri) estrecho strímtoare falta lipsă forjar a făuri imponente i m p u n ă t o r increíble de necrezut industrioso harnic. en pocas palabras.. a d m i r a b i l rostro i a t ă . con su mezquita.

lanţ de munţi ce depăşesc 3 000 m înălţime (vîrful Aneto 3 404 m) Guadalquivir — (in arabă Uad-al-Kabir — rîul mare) — singurul fluviu navigabil din Spania. vie vetusto învechit. fructele care se fac (cresc). şi Cibeles.. nicidecum al contrario — din contra Gihraltar — strîmtoare între Mediterană şi Atlantic. t e n a c i t a t e torre / .. Cataluña — Catalonia. t u r n trance m. Prado — vechi bulevard din Madrid. desuet yacer a zace ANÁLISIS DEL TEXTO al colmo — la culme ¿qué se le ofrece (a Ud. vechi. Tarik fiind comandantul primilor arabi care au debarcat în Spania la 711). cele­ bra prin vinurile sale. Gibraltar vine de la numirea arabă Gebel Tarik (muntele Tarik. în 1932 a dobîndit autonomie şi era pe cale să-si cîştige independenţa. Vastă regiune din nord-estul Spaniei. versant viñedo podgorie. Numele. care-şi trage numele de la Zarzuela. los frutos que se dan.tenacidad / . deosebită prin limbă şi obiceiuri de restul ţării. Jerez (de la Frontera) — localitate în apropiere de Cádiz. situaţie (dificilă). Pirineos — Pirinei. cind a izbucnit războiul din 1936. zarzuela — gen de operetă specific spaniolă. Alicante — port la sud de Valencia. de-a lungul căruia se află celebrele fîntîni ale lui Apolo.. localitate lîngă Madrid. care trece prin Madrid şi se varsă în Tajo (manzanar — livadă de meri). Alcázar — nume ce se dă unor castele şi fortăreţe din diferite oraşe ale Spaniei.. Manzanares — rîu mic.)? — cu ce vă pot servi? mover a risa — a stîrni rîsul j Qué barbaridad ! — ce grozăvie ! vaya una pregunta —• poftim întrebare ! ce întrebare ! en absoluto — de loc. străjuită de muntele cu acelaşi nume. Neptun. important centru comercial şi industrial. Tot aici se află situat vestitul muzeu Prado (prado — păşune). de origine latină (castrum) a venit prin intermediul arabei (al Kasr). impas] veraneo vilegiatură vertiente / . 343 .

— La Catedral (estilo gótico).i t •.. BURGOS. .

— Fachada'de San Pablo (estilo plateresco) .VALLADOLID.

cu s o ţ . Verbul yacer este folosit foarte r a r . •sin par — fără pereche. m a i m u l t în epitafe. a n a l o g oarecum s t i l u l u i baroc ( n u m i t în spaniolă şi churrigueresco de la n u m e l e a r h i t e c t u l u i José Churriguera (1650—1725) care 1-a i n t r o d u s în S p a n i a ) . yazgan sau yagan (ellos) U n v e r b a s e m ă n ă t o r este placer (a plăcea) care. specifică r e g i u n i i v a l e n c i a n e . oraş fundat de c a r t a ­ ginezii din n o r d u l Africii.tartana — t r ă s u r i c ă pe d o u ă r o ţ i . De altfel. fără s e a m ă n . número par. prezent subjonctiv: yazca. a u r m ă t o a r e l o r t i m p u r i : prezent indicativ: p lace perfect simplu indicativ: plugo sau plació prezent subjonctiv: plega. nu se foloseşte decît l a : prezent indicativ: yazco. divisarse — a se o b s e r v a . yazga sau yaga etc. imperativ: yace sau yaz (tú) yazca. Alt stil t i p i c a r h i t e c t u r i i spaniole este cel n u m i t plateresco — c a r a c t e r i z a t p r i n excesul de basoreliefuri şi a r a b e s c u r i . yacen — zac. deşi n u e con­ s i d e r a t defectiv. Cartagena — în a n t i c h i t a t e Cartago N o v a . Marea lui n e r s g u l a r i t a t e constă în f a p t u l că p r e z i n t ă t r e i forme paralele în conjugare. se foloseşte t o t u ş i n u m a i la persoana a I l I . yazgo sau yago etc. plegué sau plazca imperfect subjonctiv: pluguiera sau placiera viitor subjonctiv: pluguiere sau placiere Placer este t o t d e a u n a î n s o ţ i t de u n p r o n u m e în d a t i v sau a c u z a t i v : Me place estet música. îmi place această m u z i c ă . par — egal. yazga sau yaga (él) yazcamos. 346 . nu t r e b u i e confundat cu dividirse (a împărţi) mozárabe — stil a r h i t e c t o n i c s p a n i o l (în l i m b a a r a b ă mustarab = a r a b i z a t ) . yazgamos sau yagamos (nosotros) yazcan.a s i n g u l a r şi p l u r a l .

El triunfo de la sublevación sobre las fuerzas democráticas que defendieron abnegadamente la República fue logrado.LECTURA SUPLEMENTARIA EXTRACTOS DEL FOLLETO VEINTE AÑOS DE VIDA DE LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES BAJO LA DICTADURA FASCISTA DEL GENERAL FRANCO editado por la Confederación de ^Trabajadores de América Latina. y sigue siendo aún muy difícil y complicada y en algunos aspectos ha adquirido formas peculiares muy positivas. pues. La pervivencia del régimen fascista en España. Y a este efecto el 13 de septiembre de 1936. Franco se ha jactado veces de haber terminado con la lucha de clases.. repetidas 347 .F. Su lucha reivindicatoria ha sido. gracias a la poderosa ayuda militar que tuvo de Hitler y. de miseria y de represión que han hecho estragos en las filas de la clase obrera y de las masas laboriosas. fundamentalmente. casi catorce años después de haber sido derrotado el fascismo en el mundo. proclamada el 14 de abril de 1931. en México D. Pero al mismo tiempo han sido veinte años de lucha incesante y heroica de los trabajadores españoles por la reconquista de las libertades políticas y la defensa de sus intereses vitales. los franquistas.Mussolini y al apoyo que le prestaron las fuerzas de imperialismo y de la reacción mundial. Paciente y progresivamente han tenido que ir venciendo las grandes dificultades originadas por el hecho de que desde la instauración de la dictadura fueron abolidos los derechos sindicales y políticos. es una burla sangrienta para el pueblo español que tanto ha luchado por la libertad y la democracia. se cumplen los 20 años de existencia de la dictadura fascista del general Franco. declararon disueltos todos los partidos políticos y las organizaciones sindicales obreras y procedieron a la incautación de sus bienes. en 1959 El 31 de marzo del año 1939 terminó la guerra civil en España que provocó la sublevación fascista contra la República democrática. Este año. por medio de un decreto. LUCHAS REIVINDICATORÍAS Y CONQUISTAS LOGRADAS POR LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES A lo largo de estos 20 años. Han sido veinte años de una explotación atroz.

de la elevación c o n s t a n t e de los precios. Sin embargo ese p r e t e n d i d o Estado por encima de las clases q u e encarcela a los que exigen salarios decentes p a r a v i v i r .La p r o p a g a n d a falangista h a ' p r e s e n t a d o m a c h a c o n a m e n t e al E s t a d o franquista como un " E s t a d o por encima de las clases". desde los trabajadores h a s t a la b u r g u e s í a n a c i o n a l . Su p o l í t i c a sigue siendo la m i s m a en estos v e i n t e años de su e x i s t e n c i a : s u p e r e x p l o t a c i ó n y opresión de las m a s a s l a b o riosas en provecho de la o l i g a r q u í a financiera. H a n p r o m o v i d o el r e n a c i m i e n t o de la preocupación y a c t i v i d a d p o l í t i c a de las masas p o p u l a r e s . E s t a r e a l i d a d ha c o n s t i t u i d o u n a de las bases sobre la que h a ido elevándose d i a r i a m e n t e la conciencia de clase de la nueva generación de t r a b a j a d o r e s españoles. h a n c o m p r e n d i d o q u e la d i c t a d u r a es el poder de la oligarquía m o n o p o l i s t a . e x p l o t a d o s y e x p l o t a d o r e s y que los intereses de a m b o s son antagónicos . como en c u a l q u i e r país c a p i t a l i s t a . E l l a s h a n influido poderos a m e n t e en el desarrollo de los i m p o r t a n t e s cambios que se h a n p r o d u c i d o en la s i t u a c i ó n política en E s p a ñ a . los que tienen de 18 a 35 años y que c o n s t i t u y e n h o y la inmensa m a y o r í a del p r o l e t a r i a d o e s p a ñ o l . que la polarización entre los desposeídos y los poseedores n u n c a h a b í a sido t a n e x t r e m a d a entre los españoles llegando a enfrentar al pueblo en su c o n j u n t o . LA LUCHA DE LAS MASAS TRABAJADORAS. Ese cambio no significa que el franquismo h a y a dejado de ser u n régimen de caracter fascista. FACTOR DECISIVO DEL CRECIENTE MOVIMIENTO DE OPOSICIÓN A LA DICTADURA POR UNA SALIDA DEMOCRÁTICA Y PACÍFICA Todas esas luchas h a n dado su fruto. E n esta dura r e a l i d a d está la r a í z de las luchas obreras bajo el franquismo y que hace del p r o l e t a r i a d o la v a n g u a r d i a del m o v i m i e n t o r e i v í n d i c a t i v o y d e m o c r á t i c o contra la d i c t a d u r a . de los grandes c a p i t a l i s t a s y terratenientes latifundistas españoles. Por encima de la p r o p a g a n d a y la demagogia f r a n q u i s t a . E l E s t a d o sigue rigiéndose no por u n sistema c o n s t i t u c i o n a l que garantice libertades y derechos a los c i u d a d a n o s . de su radicalización dirigida contra la d i c t a d u r a f r a n q u i s t a . b a s a d a s en los principios p r o g r a m á t i c o s a n t i d e m o c r á t i c o s de F a l a n g e . no ha m e t i d o a ú n en la cárcel ni a u n solo b a n q u e r o u oligarca. H a n a g i t a d o los a r r a i g a d o s s e n t i m i e n t o s de amor a la l i b e r t a d y a la democracia del p u e b l o e s p a ñ o l . a la o l i g a r q u í a monopolista. causantes directos de la carestía de la v i d a . sino por unas leyes l l a m a d a s " f u n d a m e n t a l e s " . 348 . que existen en E s p a ñ a .

(Camisas azules y boinas rojas son los elementos fascistas). de la ciencia y la técnica. porque si bien de una parte el cambio político es deseado por la aplastante mayoría de los españoles. como en el de la cultura. entre las fuerzas sociales y políticas del país existe no sólo interés. sus extraordinarias realizaciones. llegando a extremos que adquiere caracteres de escándalo público. daríamos suelta a la riada de camisas azules y de boinas rojas que lo arrollarían". dicha amenaza cada vez surte menos efecto ya que la dura experiencia de esos largos años de tiranía ha conducido a todas las fuerzas sociales y políticas del país a hacer un balance de cuáles han sido los resultados que ha proporcionado a sus intereses. 349 . amenaza al país con otra guerra civil. Con la descomposición se ha acentuado la corrupción en las altas esferas del gobierno.Sin embargo. el auge de las luchas obreras han puesto en evidencia el estado de descomposición y la debilidad del régimen. Y al ver que la correlación de fuerzas le es adversa para seguir detentando el poder. En un discurso pronunciado en 1957 lanzó esta amenaza en los términos siguientes: "Si algo estorbase la realización de nuestro destino histórico. En una palabra. Incluso entre las fuerzas más adversas a la República son cada día más numerosos los que consideran que para llegar a la situación a que les ha conducido la dictadura del general Franco no valía la pena haberse sublevado. como el espíritu y la disposición del pueblo han cambiado. Especula con esa amenaza. Es indudable que para los hombres más inteligentes de otras clases no pasa inadvertido. por otra parte aún existe el temor que ello pudiera acarrear otra guerra fratricida. si algo se interpusiera en nuestro camino. la importancia que tiene la existencia del campo mundial del socialismo. Lo mismo ocurre en ciertos sectores católicos. ya no tienen la misma eficacia de antes. En los medios liberales existen corrientes progresivas y un gran interés por las cuestiones sociales. Franco se ha esforzado siempre por mantener vivo el espíritu de guerra civil. sino hasta simpatía hacia la clase obrera y las masas trabajadoras por sus luchas y el papel que desempeñan en la actual etapa y para asegurar el porvenir democrático de España. a qué situación les ha conducido. No obstante. a pesar de la infame propaganda franquista. lo mismo que en nuestra cruzada. La necesidad de resolver una serie de problemas sociales y políticos que frenan el desarrollo histórico del país empieza a ser comprendida por sectores sociales que se oponían a ello violentamente. Pues si bien las leyes son las mismas. en discrimar falsamente a los españoles en rojos y nacionales. tanto en el orden social. y cuáles son las perspectivas que ofrece para el futuro.

eran condenados a prisión perpetua en las mazmorras franquistas. vilmente asesinados o ante los pelotones de ejecución. después de ser bárbaramente torturados. de la división. víctimas también de salvajes torturas. y aún actualmente. Pelotones de ejecución. para reemplazar la dictadura franquista y poder resolver sin violencia los problemas de la libertad. de más en más. La reconciliación nacional es sentida como una necesidad inaplazable. sepultados en los presidios. La represión se encarnizó. La guerra civil deja de ser. Decenas de miles perdieron la vida. sólo como un hecho histórico. privados de sus medios de vida y de sus hogares. la línea divisoria entre los españoles y es considerada.Todos los cambios que se han producido en la mentalidad de las fuerzas sociales españolas bajo el franquismo han creado una nueva situación política en España. de la soberanía nacional de España y su desarrollo económico que garantice una vida digna y humana a todos Jos españoles. Franco ha intentado acallar con el teror y la represión la protesta del pueblo o las reclamaciones de los trabajadores. Numerosos fueron. sin guerra civil. de modo permanente. Otros se vieron condenados a una muerte lenta. desterrados lejos de sus familiares. LA POLÍTICA REPRESIVA DEL RÉGIMEN FRANQUISTA Los veinte años de dictadura han sido años de persecución desenfrenada contra el pueblo. Franco sigue enarbolando la política del rencor. Por las cárceles de España pasaron cientos de miles de españoles. 350 . tribunales militares han sido fundamentalmente los métodos represivos empleados por el régimen. Sólo en el espacio de unos años después de instaurada la dictadura. su realización posible y como premisa para un cambio pacífico. Frente a las aspiraciones del pueblo español de que se restañen las heridas del pasado y de que se abra un período de convivencia nacional. contra todos los hombres que se esforzaban en reorganizar la acción de los trabajadores por la defensa de sus intereses y el restablecimiento de las libertades democráticas. cuyas desastrosas consecuencias es necesario liquidar. los represaliados. mientras que otros muchos. leyes de excepción. arrojados del trabajo. de la guerra civil. decenas y decenas de dirigentes obreros y militantes antifranquistas fueron asesinados por la dictadura. como pretende Franco. para defender los privilegios de casta e intereses de clase del puñado de terratenientes y capitalistas promotores de la sublevación fascista del 18 de julio.

Un vasto movimiento de solidaridad apoya a los detenidos y represaliados. con la seguridad de que este nuevo llamamiento encontrará el mayor eco en todos los sindicatos. aplica métodos policíacos de tortura a los detenidos.S. los trabajadores aportan una contribución económica para ayudar a los presos y sus familiares. la F. De día en día adquiere extensión la campaña del pueblo español exigiendo una amplia y verdadera amnistía para los presos antifranquistas y el libre regreso de los emigrados políticos. para reprimir las luchas de las masas trabajadoras y el creciente movimiento de oposición antifranquista.Si bien es cierto que la dictadura es cada vez más débil. intensificarán sus esfuerzos para arrancar la libertad de las víctimas de la tiranía franquista. y por tanto. La F. Al mismo tiempo. Son numerosos los abogados que se interesan por los detenidos y actúan por su defensa y libertad.S. haciendo retroceder en muchos casos a las autoridades policíacas.M. la F. no puede cometer las mismas atrocidades que antes. * Pero la política represiva del régimen choca con la resistencia creciente de la clase obrera que no se arredra. dirige una vez más su saludo caluroso a los trabajadores españoles.S. con el apoyo de la solidaridad obrera internacional. 351 .M. obras y oficinas. que en todo momento han demostrado su simpatía y apoyo a la causa del pueblo español. ha asestado muy duros golpes a la dictadura fascista del general Franco. mantiene leyes de excepción. En fábricas y talleres.M. reitera su posición en favor de una amnistía general para los presos y exilados españoles por cuestiones sociales y políticas. sin distinción de afiliaciones. logrará poner término a la represión franquista y restablecer en España un régimen de libertad. entre todos los trabajadores del mundo. está convencida de que la lucha unida del pueblo español. funcionan todavía los Tribunales Militares. asegurándoles el apoyo y solidaridad de la clase obrera internacional. ni se resigna a su situación.M. en las fábricas. La acción unida de los trabajadores españoles. * Al cumplirse 20 años de haber terminado la guerra civil española. La F. está segura de que los trabajadores y sindicatos de todos los países. a la cabeza de su pueblo. de democracia y de convivencia nacional.S.

4. conocer. mentira. nuevo. 5. 9. 8. 3 . 1 0 4 . 3. Da. Miine voi pleca cu acest prieten în Catalonia. Spu­ ne-mi ce te interesează.EJERCICIOS 1 0 2 . Spune-mi. oriente. 2. 7. 4. Traducir al españjl: 1. pájaro. mayor. 1 1 . Vorbiţi spaniola? 6. lugar. Encontrar los antónimos de las palabras: apreciar. Suprafaţa Spaniei este de 503 186 km 2 (în litere). Mă interesează să ştiu cum se prezintă n a t u r a în Spania. a m p u t u t cunoaşte îndeaproape lupta poporului spaniol pentru l i b e r t a t e . 12. 6. ceva interesant despre Spania. î n t i m p u l toamnei trecute a m vizitat viile de la Alicante şi am mîncat nişte struguri foarte b u n i . te rog. Anul trecut a m ¡profitat de ocazie ca să văd şi sudul Spaniei. A n d a l u z i a . p u ţ i n . Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la capital de España y cuál es el nombre del rio que pasa p o r esta ciudad? ¿Cuál es la capital de Cataluña y dónde está s i t u a d a ? ¿Cuáles son los puertos más importantes de España? ¿Por qué es célebre Salamanca? ¿Qué monumento construido por el emperador Trajano se conserva t o d a vía en España? ¿Cuáles son las islas que forman parte de España? 1 0 5 . Cu acest prilej. volver. A n u l trecut a m cunoscut m u l ţ i spanioli. oponerse. Encontrar los sinónimos de las palabras: 1 . dar. 5. recibir. 1 0 3 . 2. . Limba spaniolă e asemănătoare romînei. responder. 10. razón.

Panamá. Costa Rica. Carolinas y Palaos. Nicaragua. Bolivia. — Resulta pues que el español se habla también en Oceania. — No importa. Perú. Guatemala. Trataré de hacer una breve introducción a la civilización española en las dos lecciones que siguen. Cuba. desde el punto de vista del número de las naciones y países que lo hablan como propio y exclusivo. De modo que no se puede prescindir del español que. Cabe mencionarse también que los territorios de habla española ocupan una superficie mucho mayor que la de toda Europa. Paraguay. L. ocupa un lugar importante en el mundo. L. de Norteamérica y las Filipinas. a los cuales hay que añadir Puerto Rico. Honduras. descubiertos y colonizados en los siglos pasados por España: Argentina. — Entonces escriba lo que le diré acerca de la difusión de la lengua española.LECŢIA 36 EL MUNDO HISPÁNICO — ¿Sobre qué tema quiere usted. Uruguay y Venezuela — países independientes de las tres Américas. bajo el fideicomiso de los EE. Ecuador. si hiciera esto. querido lector. El español es así la lengua de veinte pueblos distintos. México. En Oceania se habla todavía en los archipiélagos de las Filipinas (que se componen de 7 100 islas agrupadas en torno a dos grandes tierras: Mindanao y Luzón donde está Manila — la capital filipina). la República Dominicana. — ¡ Parece increíble ! Pero. — ¡ Qué bonito ! Quedaría muy reconocido a Ud. así como en las islas Marianas. — El español es uno de los idiomas más difundidos del mundo y. Chile. — Sí. lo mismo con carácter oficial que como idioma de los habitantes. Colombia.UU. figura entre las lenguas útiles del mundo. El Salvador. ¿cómo consiguió el español conquistar tanto terreno en el mundo? 2 3 — învăţaţi limba spaniolă 353 . L. Escoja usted lo que considere más útil. que hablemos a continuación? Lector. con razón.

hizo una audaz expedición a través del Atlántico. que había quedado ocho siglos en poder de los árabes.— En la historia de España hay una fecha memorable que no se debe olvidar: el año 1492. Este año dio un vuelco al timón de la historia y la nave de España tomó el rumbo de los grandes descubrimientos geográficos. los caribes en las islas del mar Caribe y en Nicaragua . cuando fueron arrojados de España los últimos moros que habían quedado en Granada. Pero. España no hizo más que sacar de sus colonias buques cargados de oro. Francisco Pizarro. un marino genovés a servicio de los reyes españoles don Fernando y doña Isabel. para conquistarlas y colonizarlas. con más pormenores. Cristóbal Colón. Pedro de Valdivia y Juan de Solís. — En 1492. Hernán Cortés. para alcanzar las codiciadas Indias. después de sangrientas matanzas. España poseía. los chibcas o muiscas en Colombia y parte de Centroamérica. por favor. ha conocido en la lección sobre México. L. Sabido es que se les dio aquel nombre porque Colón y los españoles creían que las nuevas tierras eran la continuación del Asia. A cincuenta años de la hazaña de Colón. los guaraníes. España tuvo que sostener larguísimas luchas contra los indios. Después de las largas luchas de la "Reconquista" del territorio de España. Entre los grandes exploradores y conquistadores españoles mencionaré a Vasco Núñez de Balboa. navegando por primera vez. por lo cual las nombraron Indias Occidentales. los aymaráes en Bolivia. los españoles comenzaron la 'Conquista" del Nuevo Mundo. Diego de Almagro. Inicióse así el dominio español en el mundo. en vez de éstas. Durante algunos siglos. Los conquistadores del Nuevo Mundo denominaron indios a los pobladores del continente. Además de los pueblos que Ud. descubrió un nuevo continente. rumbo al oeste. que tomó el nombre de Patagonia. los españoles encontraron otros varios: los quechuas e incas en el Perú y Ecuador. los araucanos en Chile y los patagones en el extremo sur del continente. Algunos de estos indígenas habían edificado grandes ciudades y magníficos templos. en el Paraguay y en algunos lugares de la Argentina. Descubiertas las nuevas riquísimas tierras. Sebastián de Elcano. — Cuénteme. Era el 12 de octubre de 1492. Para arrancar todas las riquezas de estas tierras. el más grande imperio colonial que ha existido en el mundo. de los cuales quedan todavía grandiosas ruinas. saquearon y destruyeron importantes civiliza354 .

Los hispanoamericanos tenían naturalmente rasgos distintos de los conquistadores europeos y no aceptaron por mucho tiempo la dominación de España. Las guerras de independencia de las colonias españolas de América comenzaron en los primeros años del siglo pasado. oriundo de Caracas. Pasó luego San Martín al Perú con su expedición libertadora. Mucha gente de España. En mayo de 1810. consiguiendo muchas victorias sobre ellos. en Buenos Aires se dio el primer grito de libertad . salió de Venezuela. Aprovechando estos sucesos. El general Bolívar. matando gran número de indios que estaban luchando por su libertad. acudió a América. Entonces empezó la magna guerra de la Independencia. si no toda la América del Sur. atraída por las riquezas fabulosas del Nuevo Mundo. hombre genial tanto como jefe militar que como político. desembarcó en Venezuela. en tres meses libró quince batallas. Pocos meses después. cuando España fue invadida por Napoleón. ante la superioridad del número de éstas. por lo menos todas las regiones de la parte norte. pero la heroica resistencia del pueblo argentino obligó a los ingleses a abandonar el Plata. En 1819. y junto con Simón Bolívar acabaron con el poderío español allí. no se cansó de perseguir a los españoles. los proceres de la independencia fueron el general Manuel Belgrano y el general San Martín. había comenzado su lucha contra la dominación española en 1812. comenzaron en toda América Latina grandes movimientos en pro de la independencia y libertad. Inglaterra trató de apoderarse en 1808 de la ciudad de Buenos Aires. Durante tres años. siendo proclamado presidente de la República. atravesó la cordillera andina tras increíbles trabajos y. Bolívar tuvo que refugiarse a Santo Domingo. derrotó a los españoles y los arrojó de Venezuela. a la cabeza de su valiente ejército. el cual dio también la independencia a Chile. derrotó las fuerzas españolas de Nueva Granada (nombre que entonces se daba a Colombia). venciendo a los ejércitos de los virreyes españoles en Chacabuco y Maipú. en busca del país "dorado". Bajo la influencia de las ideas de la revolución burguesa de Francia. siendo nombrado el Libertador. En 1815. Bolívar abrigaba la esperanza de poder crear un gran Estado libre que comprendiese. logrando proclamar también la independencia peruana.ciernes indígenas. capaz de igualar en 23* 355 . De la mezcla de éstos con los pueblos aborígenes resultaron las naciones hispanoamericanas. habiendo llegado a América nuevas tropas españolas. pocos meses después. habiendo ya organizado un nuevo ejército y hasta una escuadra.

O sea como dice José Joaquín Olmedo. el trigo de t u sangre n a c i e r o n . en diciembre de 1824. tal como se puede ver en el fragmento del poema "Bolívar". de Norteamérica. su hijo. Cuba y los demás países de Centroamérica. Libertador. escrito por Miguel Ángel Asturias: „Creo en la libertad Madre de América. cuya presidencia aceptó. Pablo Neruda: „Libertador. titulado Credo.poderío a los EE. Fundó pues la República de la Gran Colombia. y en Bolívar. entró Bolívar triunfante en Lima. él queda como el símbolo de la libertad y de una vida nueva para los latinoamericanos. la victoria ciñe a Bolívar lauro inmarcesible. — sólo el pueblo hace libres a los hombres — . pan. No nos juzgues. Venezuela y Ecuador. joven sangre venida de t u sangre pan y trigo para el m u n d o que liaremos. Bolívar. Señor n u e s t r o . y en la vida perdurable de los que. por ejemplo. el De nuestra Saldrá paz. Un año después. . como Tú. (que muchos revolucionarios latinoamericanos lo aprendieron de memoria)." Y cuando se invoca un gran nombre que pueda empujar a la juventud en las luchas revolucionarias de hoy. proclamamos guerra a muerte y sin perdón a los tiranos. creadora de mares dulces en la tierra. — ¡ Bellísimo ! Por favor. su lugarteniente Sucre consiguió la famosa victoria de Áyacucbo que selló definitivamente la independencia sudamericana. —• En 1800.UU. . así como los estados de Cali356 . en una poesía del gran poeta contemporáneo. creemos en la resurrección de los héroes. un mundo de paz nació en tus brazos. antes del día ú l t i m o . se alude también al gran Libertador. Pasando después al Perú. . no mueren. cierran los ojos y se quedan velando. en sus versos: „por las manos de Sucre. Tal lo encontramos. desgraciadamente. dígame usted algo acerca de la independencia de México. formada por las actuales de Colombia. La paz. porque creemos en la comunión de los hombres que comulgan con el pueblo. el poeta más célebre de la independencia americana. las tendencias separatistas lograron imponerse a pesar de los anhelos de Bolívar. L." Y aunque. el virreinado de México comprendía todo el actual territorio de la República Mexicana.

que detuvo hasta 1898. Guatemala y Costa Rica — se declaró la independencia y se formó la República Federal de Centro-América. las islas de Cuba y Puerto Rico y el archipiélago de las Filipinas en Oceania. organizó mejor sus tropas. capital del reino de Guatemala — que abarcaba las provincias centroamericanas de El Salvador. Nevada. Pero tuvo que abdicar en seguida. prefirió entenderse con él y. merced a un golpe de Estado. Los cubanos. El jefe de los revolucionarios. El misino virreinado — llamado de Nueva España — abarcaba también toda la América Central. después de una guerra que fue un desastre para los mexicanos. a pesar de su heroísmo. sólo le quedaban a España en 1830. Honduras. Más tarde. bajo la forma de monarquía constitucional. porque la revolución estalló de nuevo. Arizona. • L. Poco después. Nicaragua. los EE. en 1821. exceptuando Panamá. El 4 de octubre de 1824 se proclamó la Constitución de la República Mexicana. Máximo Gómez y Antonio 357 . presentó un programa político en Iguala que garantizaba la independencia de México. Iturbide se hizo proclamar emperador. convocó el primer Congreso mexicano en 1813. El 15 de septiembre de 1821. Mejor suerte tuvo otro revolucionario.fornia. de Norteamérica anexaron Texas y los demás territorios del norte de la frontera actual de México. el cura Morelos. Nuevo México. capitaneados por José Martí —apóstol y mártir de la independencia —. Hacia 1820 la revolución parecía ya acabada. del inmenso imperio colonial. extendiéndose la frontera norte desde San Agustín (Florida) hasta San Francisco (California). Texas y Florida. se apoderó de Guanajuato y organizó un gobierno. en la ciudad de Guatemala. encargado por el virrey de acabar con las tropas revolucionarias de Guerrero. pero fue presó por los españoles y fusilado. — ¿Los países de la América Central formaban parte todavía de México? — No. para ser exacto. en el pueblo de Dolores estalló la revolución mexicana. El 15 de septiembre de 1810. mutilándole la mitad de su territorio (dos millones de kilómetros cuadrados).UU. Miguel Hidalgo. Colorado. En Cuba las luchas revolucionarias por la independencia estallaron en 1895. pero acabó por ser hecho prisionero en 1815 y fusilado. que dictó la Constitución de Apatzingán (1814). cuando Agustín Iturbide. Así pues. en 1847. que en 1830 se disuelve y cada una de estas provincias forma un Estado aparte. que alcanzó numerosas victorias.

U U . a î n c u n u n a cerca lîngă clavar a ţ i n t u i . a comanda cara faţă c e ñ i r a încinge. p r o c l a m a r s e i n d e p e n d i e n t e s . Las F i l i p i n a s . di m á s ! . detaliu prescindir (de) a ignora. PALABRAS NUEVAS amanecer a se face d i m i n e a ţ ă antro grotă. a alunga audaz îndrăzneţ capitanear a conduce. erou reinado domnie sellar a pecetlui resurrección f. E m i l i o A g u i n a l d o . por los E E . consiguieron varios c o m b a t e s contra los españoles. los nuevos estados l a t i n o a m e r i c a n o s t u v i e r o n q u e l u c h a r c o n t r a la d o m i n a c i ó n e s t a d o u n i d e n s e .Maceo. jefe de los revolucionarios de la guerra de independencia filipina. que h a b í a n conseguido. y clava con furia de m a n o esclava sobre su oprobio al t i r a n o . de N o r t e a m é r i c a . E s p a ñ a cedió las F i l i p i n a s y P u e r t o Rico a los E s t a d o s U n i d o s y perdió sus derechos sobre C u b a . introducere levantamiento răscoală magno m a r e moro m a u r nacer a se naşte oprobio ocară poderío s t ă p î n i r e . E n t o n c e s . — Según v e o . no a b a n d o n a r o n Cuba. E l c o n t r o l y el d o m i n i o n o r t e a m e r i c a n o son el n u e v o t i r a n o c o n t r a el c u a l M a r t í s u b l e v a b a a los p a t r i o t a s con sus versos: ¿Del t i r a n o ? ¡ Del t i r a n o di t o d o . peşteră •añadir a adăuga apoderarse a pune stăpînire archipiélago arhipelag arrojar a zvîrli. a înfige codiciado r î v n i t dicho m e n ţ i o n a t difundido r ă s p î n d i t ejército a r m a t ă fusilar a împuşca iniciar(se) a (se) începe introducción / . a face abstracţie procer m. E n él t r a t a d o de P a r í s de 1898. a neglija. Los n o r t e a m e r i c a n o s a p r o v e c h a r o n esto p a r a declarar la guerra a E s p a ñ a . p r e t e n d i e n d o „pacificarla". om ales. L . pero fue hecho prisionero en 1 9 0 1 . e m p r e n d i ó u n a guerrilla contra los a m e r i c a n o s . en 1898. d o m i n a ţ i e pormenor ni. Pero los E E . personaj. después de liberarse de la d o m i n a c i ó n ibérica. — E x a c t o . înviere velar a veghea vencer a învinge vuelco r ă s t u r n a r e . se vieron o c u p a d a s . întoarcere 358 . después de t r e s años de luchas. U U .

unul dintre scriitorii progresişti contemporani de mare supra­ faţă. Pedro de Valdivia — cuceritorul teritoriului actualului stat Chile (1510—1569). (A fost decapitat în 1517. Viguros luptător pentru in­ dependenţa -Americii Latine şi a patriei sale. fluviul Amazon şi a ajuns pînă în estuarul rîului La Plata. luptător pentru independenţa patriei sale (1853—1895). căpitan vestit în luptele sale cu araucanii Juan Díaz de Solís — celebru navigator spaniol.. In operele acestui maestru al cuvîntului.. chibcas sau muiscas — popor indigen din Columbia şi America Centrală caribes—caraibi. A descoperit Yucatanul. unde a murit ucis de indieni în 1615.. cît şi ca Cristóbal Colón — Cristofor Columb (1450—1506) quechuas (quichuas) — neam indian din Perú şi Bolivia împărţit în 6 triburi. Dintr-unul din aceste triburi se trag incaşii. uneori. au fost ilustrate în mod magistral cele mai mari evenimente din lupta popoarelor pentru libertate şi independenţă.. în 1513 traversează istmul Panamá şi descoperă Oceanul Pacific. 359 . popoare antropofage care locuiau în Antile guaraníes — neam de indieni din Bolivia şi Paraguay patagones — locuitorii coastei şi deşertului Patagoniei descubiertas—fiind descoperite. José Martí — ziarist şi avocat. Guatemala. poet al revoluţiei cubane. que como — atît. verbul ser se omite Vasco Núñez de Balboa — conchistador şi călător spaniol. care militează în primele rînduri ale luptătorilor pentru menţinerea şi consoli­ darea păcii. (1783—1830).) Juan Sebastián de El Cano (Elcano) — navigator spaniol care a însoţit pe Magelan şi a terminat călătoria după moartea acestuia. A eliberat Venezuela (patria sa). Pablo Neruda (născut în 1904) — poet cilean de faimă mondială. vechii stăpînitori ai ţării. junto con — împreună cu (nu confundaţi cu junto a — alături de). Columbia. Ecuador. Miguel Ángel Asturias — unul dintre cei mai mari prozatori contemporani de limbă spaniolă. Manuel Belgrano — patriot argentinian (1770—1820) Simón Bolívar — conducătorul armatelor latinoamericane în răz­ boiul pentru independenţă.ANÁLISIS DEL TEXTO llamar la atención — a atrage atenţia lo mismo. Perii şi Bolivia. adversarul lui Pizarro. dacă propoziţia începe cu participiul trecut. Francisco Pizarro (1475—1541) — cuceritorul Peru-ului Diego de Almagro (1475—1538) conchistador.

dos y tres Termenii a d u n ă r i i : Rezultatul adunării a aduna — sumar son cinco. ¡Caramba! ¿qué es eso? ¡Cáspila. se numeşte suma. ocho menos uno restan siete. Adición — a d u n a r e . 360 . urare: Asta e 1 Desigur ! Foarte bine ! Bravo ! Bis ! Bravo adresate B r a v o !! (aclamaţii adresate torilor cu tauri) H a i prieteni. División — î m p ă r ţ i r e . Multiplicación — î n m u l ţ i r e . de la verbul multiplicar — a 4 X 5 = 20. folosite m a i frecvent în l i m b a s p a n i o l ă : 1. A p r o b a r e . încurajare. ya! Nota del día: In lecţiile trecute am î n v ă ţ a t cifrele [cifras sau vom studia acum operaţiile a r i t m e t i c e : 1. producto. amigos.. v p r e c u m şi 'cîteva s i n t a g m e şi propoziţii e x c l a m a t i v e . . durere: luptă- 2. 4. t a c i ! Uite ! Na ! Măi! Dom'le ! Omule! Ei a s t a . Sustracción — scădere. Surpriză. cómo se ha enfadado! ¡ Oiga usted! ¡Ay! ¡ Oiga! ¡ Oiga! ¡ Chito ! ¡ Chis ! ¡ Callar ! ¡ Silencio ! ¡ Pronto ! ¡ Cuidado ! ¡ Allá va ! ¡ Fuego ! ¡ Ladrones ! ¡ Que me matan 1 Ce dracu e asta? Pe n a i b a . 3. ¡ Ojalá! ánimo 1 indignare. iar r e z u l t a t u l înmulţi. residuo uno sau siete entre tres son dos.. cuatro por cinco son veinte. Termenii scăderii: el minuendo — descăzutul el sustraendo — scăzătorul R e z u l t a t u l scăderii se numeşte diferencia sau resto. cinco. Eso es ! ¡ Eso si 1 ¡ Claro ! ¡ Muy bien! ¡ Bravo 1 ¡ Otra vez ! ¡Ole! ¡Ole! / Ea. 3. da (întărire) guarismos).5). 2. de la verbul sustraer — a scădea 8 — 1 = 7 . residuo uno. 2-f-3 = 5. cum s-a s u p ă r a t ! Uite ce-i! Ascultă ! Vai! Hei! Hei! S s t ! Tăcere ! Linişte ! Iute ! Atenţie ! Ai grijă ! Foc ! Hoţii ! Mă omoară ! H a i . sau dos más tres son los sumandos.GRAMATICA D ă m m a i jos c î t e v a i n t e r j e c ţ i i . R e z u l t a t u l î m p ă r ţ i r i i se numeşte el cociente. Alte exclamaţii: / Cállate ! ¡ Toma ! ¡ Hombre! ¡ Quita allá! ¡ Ya. Termenii înmulţirii se numesc factores (4. siete dividido por tres son dos. curaj ! Să dea domnul să. de la verbul dividir — a î m p ă r ţ i 7 : 3 = 2 rest 1.i ! Las-o încolo ! Hei.

como un mendigo. Platero. canta entonadamente. por la oscuridad morada de la calleja miserable que da al río seco.PEQUEÑA ANTOLOGÍA JUEGOS DEL ANOCHECER Cuando.. al amanecer vuestra adolescencia. en ese brusco cambiar de la infancia. Platero es el nombre de un burro. en el crepúsculo del pueblo. soñad. una niña forastera. cual una princesa: Yo soy laaa viudiiitaa del Condeee de Oreé. — Vamos. Entre tanta negrura. — Y el m í o . Cabe fijarse en el lenguaje andaluz de los niños que quieren decir: — Mi padre tiene u n reloj de p l a t a . otro se hace el cojo. (Platero y yo) J U A N RAMÓN J I M É N E Z Nota: E n este trozo poético. hilo de cristal acuoso en la sombra. Uno se echa un saco a la cabeza. R . luego. Platero y yo entramos. como llevan unos zapatos y un vestido.. fingiéndose mendigos. — Y er mío... en estilo musical. ateridos.. enmascarada de invierno. otro dice que no ve. la imagen de un pueblo pobre de Andalucía. — Y er mío. J . la sobrina del Pájaro Verde. escopeta que no matará el hambre.. una ejcopeta. les han dado algo de comer. los niños pobres juegan a asustarse. con voz débil. 361 . ellas sabrán cómo. El corro. un cabayo. niños pobres! Pronto. y como sus madres. se creen unos príncipes: — Mi pare tie un reló e plata. sí! ¡Cantad. Jiménez p i n t a . Reloj que levantará a la madrugada.. la primavera os asustará. — Y el mío. que habla de otro modo. .¡Sí.. Después. una escopeta. caballo que llevará a la miseria... u n caballo.

¡Ay! Como un arco de viola el grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento. desde la fértil Extremadura a estos jardines de limonar.fuego que deja el sol que se va. por las llanuras de pan llevar. a las marismas de luz y sal. La guerra viene como un huracán por los páramos del Alto Duero. en la tarde silenciosa y en este jardín de paz. de mar a mar. desde los grises cielos astures. pienso en la guerra. Pienso en España vendida toda de río a río. mientras Valencia florida se bebe el Guadalaviar.) ¡Ay! F E D E R I C O GARCÍA LORCA (Poema del Cante jondo) 362 .MEDITACIÓN DEL DÍA Frente a la palma de . ANTONIO MACHADO EL GRITO La elipse de un grito va de monte a monte. Desde los olivos será un arco iris negro sobre la noche azul. ¡Ay! (Las gentes de las cuevas asoman sus velones. de monte a monte.

y en el trueno de las olas. que también Caribe llaman. Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. en dónde tu silbido dice al hermano: ¡sube! y al caído: ¡levántate! 363 . Reina del manto hacia afuera. navega Cuba en su mapa: Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. fíjate. NICOLÁS GUILLEN 7 DE NOVIEMBRE (Oda a un día de victorias) Siete. sí de su corona esclava. en las puntas de las lanzas. ¿en dónde vives? ¿En dónde arden los pétalos. y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa. tú que estás en fija guardia. Noviembre. Junto a la orilla del mar. navega Cuba en su mapa. No por coronada libre. Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. guardián marino. del manto adentro. vasalla. Alta corona de azúcar le teje en agudas cañas. cantando a lágrima viva. bajo el sol que la persigue y el viento que la rechaza.UN LARGO LAGARTO VERDE Por el mar de las Antillas. y en el grito de las llamas. Triste como la más triste. batida por olas duras y ornada de espumas blandas.

otra vez.¿ E n dónde t u laurel crece desde la sangre y a t r a v i e s a la pobre carne del h o m b r e y sube a construir el héroe? E n t i . en este d í a . en m i pequeño país de grandes l l u v i a s . Mi padre era ferroviario: siempre fuimos pobres. 16 + 28 = 44. 7 + 4 = 11. a l a b a d a sea la d e s b o r d a n t e m a r e j a d a de pechos que defienden t u p u r a y orgullosa m o r a d a . 53 . P a t r i a p u r a y soviética. de acuerdo con las últimas líneas de dicha poesía? ¿Cuál de esas poesías les gustan a Vds. Contestar a las siguientes preguntas: ¿Les parece a Vds. y cada gota de t u sangre. U n i ó n . con h u m i l d a d : soy escritor y p o e t a . E s t u v e ayer contigo. 52 : 7 = 7 rest 3. U n i ó n Soviética. m i e n t r a s las p u e r t a s del t i e m p o se a b r e n p a r a que t u Ejército de P u e b l o y de hierro marche c a n t a n d o entre cenizas y p á r a m o . Escribir en letras las siguientes operaciones: 7 X 8 = 56. a p l a n t a r una rosa. grande como la luna en la fina y d i v i n a t i e r r a de la victoria ! PABLO N E R U D A EJERCICIOS 106. 45 : 3 = 15. a r d i e n d o en el pecho del p u e b l o . más y por qué? ¿Qué tal les parece „El grito" de Lorca? 364 . 107. v u e l v e a t i t u semilla g r a n d e como u n follaje d e r r a m a d o en la t i e r r a ! Yo te saludo. sobre los asesinos. otra vez. Allí creció t u n o m b r e c a l i e n t e . 9 x 9 = 81. ¿qué comprende el poeta por la meditación? ¿Cuál es la significación de la última estrofa de dicha poesía? ¿Cómo resulta Cuba en la poesía de Guillen? ¿Están Vds. h e r m a n a de los pueblos del m u n d o . en t i . original el trozo de „Platero y yo"? Y ¿por qué? ¿Quién es Platero? En cuanto a la poesía de Machado. h a s t a tocar el alto cielo de m i r e p ú b l i c a . ¡ Alabados sean t u s héroes. A l a b a d o sea el heroico y a m a r g o p a n que te n u t r e . lejos.34 = 19.

los sinónimos de las palabras: m o d o . lucha. Encontrar todavía. continuar. enfadarse. venir. donde hay puntos. deseo. obteniendo palabras: palabra cambiando sucesivamente las de letras siguientes umăr — om — foame — femelă fier — iarbă — grădină • • • • 1 0 9 . I . Llegar de la primera a la última solamente.1 0 8 . viaje.

el rumano. el latín literario de los escritores y de las clases cultas sino el bajo latín (sermo vulgaris). En la Península Ibérica se formaron los siguientes idiomas fundamentales: al occidente. quedando solamente algunos elementos célticos. el origen de los idiomas romances (deformaciones del romano) o jergas populares. el catalán. inalterado . empero. de los cuales proceden el español y los demás idiomas neolatinos de hoy. Después de la conquista romana. — Tendré gran placer en explicárselo. L. la cosa es ésta: el idioma español se funda en el dialecto de Castilla. a saber: el italiano. los Iberos: lo indudable es que el vasco es uno de los idiomas más antiguos que se conocen. el francés. o el dialecto castellano. el provenzal y el sardo. Pero he oído decir que en España no todos los habitantes hablan el mismo idioma. iberos y fenicios en el habla popular. — Voy a intentarlo. mucho. hablado primeramente en Castilla 366 . algunos filólogos sostienen que el vasco o vascuence es el idioma hablado por los primeros habitantes de la península. en el centro el español. el portugués. al oriente. sin embargo. el catalán con el valenciano y el mallorquín. Los idiomas hablados en la Península Ibérica antes de la dominación romana desaparecieron muy pronto a la llegada de los conquistadores. parece poco verosímil cuando uno piensa en el hecho de que todos los hispanoamericanos hablan el mismo idioma.LECŢIA 37 LA LENGUA Y LAS COSTUMBRES DE CASTILLA L. — ¿Qué entiende por "se funda en el dialecto de Castilla"? Me obligaría Ud. región del centro de la península. El latín fue entonces el idioma oficial. El idioma hablado por los vascos quedó. — Estoy maravillado de la amplia difusión que tiene el español. el latín triunfó en España como en Dacia. No fue. el gallego-portugués. Esto me extraña mucho. si me dijera algo sobre los orígenes del idioma español. el retorromano.

no obstante. alcázar. significa hoy en la Argentina. por causas políticas y también por la influencia de una cultura superior y de su rara pujanza. Otro ejemplo: la "pollera". que comúnmente se llaman regionalismos. como se sabe. Por lo general.la Vieja. llegando a ser lengua oficial en tiempos de Fernando III y de Alfonso X. sin duda alguna. económica o cultural. especie de falda interior que llevaban las mujeres de la Edad Media. que vamos a anotar a continuación: En primer lugar. una falda moderna de mujer. del francés. Los elementos que forman el idioma español son muy variados: el latín es su base y constituye el sesenta por ciento de las palabras . se encuentran frecuentemente en Latino367 . cuando todo el continente comienza a despertar. Actualmente. especialmente si es de amplia difusión como el español. algunas peculiaridades — llamémoslas dialectales —. del italiano y del árabe. las palabras que comienzan con al son árabes. — Claro que dentro de una lengua. propios de cada región. en la Argentina esta palabra se emplea todavía en el sentido de "látigo de jinete". Existen ciertas pequeñas diferencias de vocabulario y de pronunciación entre el castellano de la Península Ibérica y el hablado en Hispanoamérica. Algunos adjetivos y construcciones que en tiempo de la colonización iban cayendo en desuso y fueron finalmente abandonados por la lengua literaria. Existen. algunas palabras que en la España de hoy pasan por anticuadas se conservan en Hispanoamérica. las diferencias entre el castellano literario de España y el del continente hispanoamericano son poco importantes. del germánico. que luego sobresalió entre los demás romances. el Perú y el Ecuador. La afinidad espiritual es. alhelí. no constituye ninguna confederación política. del cual quedan algunos centenares de palabras. L. por ejemplo: alfombra. El continente hispanoamericano. L. muy grande. — ¡ Bellas y resonantes palabras! Quisiera saber ahora qué diferencias hay en el seno del español. los demás elementos proceden de los primitivos idiomas que he mencionado antes. En la América Latina hay lo que denominamos americanismos. hay varios modos de hablar. los intercambios culturales entre todos los países de habla española se intensifican y constituyen un poderoso factor de unidad que contribuirá a mantener la homogeneidad e integridad de la lengua. — ¿Cómo se pueden reconocer estas últimas palabras? — En general. Un ejemplo: el "rebenque" servía en tiempos antiguos para castigar a los galeotes.

lo mismo que en Andalucía y otras partes de España. Pero. L. un momentito. siendo el más importante el náhuatl).) casilla" por "apartado". y. En la mayor parte de Sudamérica se dice „boleto" por „billete". "estampilla" por "sello" y . — Aguarde Ud. voz rioplatense que quiere decir "criada". la "c" delante de la i y la e se pronuncia como s. muerto por un toro en 1947. cualquier chicuelo le dirá los nombres de los toreros más populares y en casi todas las tabernas hay. Termino citando algunas voces técnicas que en América difieren de las que se usan en España. árbol típico de la Pampa que hemos mencionado en la lección sobre la Argentina. Muy difundido es también el debilitamiento o pérdida total de la s final. los así llamados "aficionados". quiero tomar apuntes. respondiendo a los deseos de sus lectores. Se los voy a decir. por lo general. En España. tiene una sección destinada a los toros y toreros. la voz "pileta" significa una "pequeña pila" (para diferentes usos). — Nada más fácil.america. Agregamos que la 11 se confunde a menudo en la pronunciación con la y. redactores especiales que la escri368 . palabra mejicana que designa a un joven (cabe mencionarse en esta ocasión que en México continúan hablándose 17 dialectos indios. resultando de ahí el así llamado "seseo". "es nacido" por "ha nacido" y "es muerto" por "ha muerto". o el "ombú". En general. así se dice "liviano" por "ligero". Los americanismos dan color y matiz local a su literatura. Muchos animales y plantas de origen americano han conservado sus nombres indios como los "ñandúes" o avestruces de Patagonia. Creo que ya sabe el fervoroso amor de todos los españoles por las corridas de toros. diciéndose "cabayo" por "caballo". En España. retratos de Manolete. el castellano de los latinoamericanos es el mismísimo que el de España y cada uno de ellos se esfuerza por mantener puro el idioma. — ¿Podría usted explicarme ahora. naturalmente. Otro grupo de palabras latinoamericanas se deriva de idiomas indios. cómo transcurre una corrida de toros en España? Estoy leyendo libros españoles y reiteradas veces me ha costado mucho trabajo entender los términos taurinos. También la prensa. el empleo de los elementos léxicos derivados de idiomas indios queda limitado a las regiones donde se habla la lengua de que han sido tomados. por ejemplo: "mucama". "guapo" por "valiente". — Pues bien. En América. para un argentino es una "piscina de natación". además de las tradicionales cabezas de toros. L. "chamaco" (femenino "chamaca").

Hay además muchos periódicos profesionales en los que se habla solamente de este espectáculo y lo relativo a él. de un espectáculo popular que está muy arraigado en la vida de España. Pero una cosa es indiscutible: se trata. por la plasticidad y el ritmo de los movimientos del hombre que sostiene un juego arriesgado con el animal embravecido. Arrebata verdaderamente por su atmósfera electrizada. — Plaza de toros ben.BARCELONA. los toros (es decir las corridas de toros) son una parte importantísima de ellas. en el traje clásico de los alguaciles del siglo XVII: chambergo ancho con pluma de colores. por la original belleza de su ceremonial. hacen lo que se llama el despejo de la plaza 24 369 . destinado únicamente a excitar los nervios . Sobre las corridas de toros se puede discutir. A esta hora precisa salen al ruedo los alguacilillos a caballo... otros agitan con entusiasmo sus pañuelos pidiendo la oreja o el rabo del toro para el espada que mejor faena ha hecho. calzón y media negra y zapato con hebilla. Unos dicen que se trata de un espectáculo "bárbaro". efectivamente. capa corta. Las corridas "serias" sólo se verifican los domingos y días de fiesta y empiezan irremisiblemente a las cuatro y media en punto de la tarde. Cuando en las ciudades y los pueblos de España o de México se celebran fiestas o ferias tradicionales.

(es decir. después de saludar al presidente. los areneros (que echan arena en el piso de la plaza cuando se mancha con la sangre de los toros). los monos sabios o chulos (que son ayudantes de los picadores). Detrás van los banderilleros. y comienza el primer tercio de la lidia. cambian los capotes de lujo que llevan al salir de la plaza. que es la suerte de varas (o de la pica). Sale el toro llevando la "'divisa" (o señas. se retira el personal auxiliar. En seguida van los alguacilillos a buscar a las cuadrillas andando en procesión al son de la orquesta y conducidas por aquéllos. Las cuadrillas. o distintivo que indica la procedencia. luego los picadores a caballo. entre todas la más animada y terrible de la fiesta. Están en la primera fila los matadores (o los espadas). evacúan de gente el ruedo) y saludan al presidente de la fiesta o delegado de la autoridad. los carpinteros (que arreglan los destrozos de los toros en las barreras) y todas las personas que aparecen en el redondel para auxilió de la corrida. servicio y limpieza de la plaza. el toro sale al ruedo y los lidiadores (o toreros) se colocan en sus puestos. por los de lidia o toreo. Cesa la música. en la que perecen algunos caballos y en que se promueven más escán- Verónica 370 . En último término se ven las mulillas adornadas con banderolas y cascabeles. por orden de antigüedad. que es casi siempre un concejal. mientras dura la fiesta. o ganadería a que pertenece).

Cuando éstos dan en tierra con sus caballos.Piadores la mano. que es la suerte de matar. ésta última es un capote color grana extendido en un bastón de 60 cms. Al toro que es muy corredor y va de un lado para otro sin acometer a los picadores los capeadores le hostigan con suertes de capa. La suerte de banderillas requiere en los que la ejecutan mucha inteligencia y agilidad.tUWCor» 24* 371 . El matador. el presidente ordena al clarín dar Plaza de toros el toque para que comience el último tercio de la lidia. antes de principiar. el presidente agita un pañuelo blanco. y con el gorro en P P . Matan los matadores. Efectuado el banderillado. que van metidos en palos de unos 60 centímetros. corno se dice en el lenguaje taurino. Terminada la suerte de varas. brinda la muerte del BB . cuando están bien ejecutadas. adornados con papeles y cintas de colores varios. son muy vistosas y entusiasman al público. Todas estas suertes. o «Í-. aplausos y protestas. con el fin de apartar del peligro al picador. se dirige a la parte del ruedo que está frente a la presidencia. procuran fuertes porrazos a los picadores. de largo.dalos y gritería.Í sea la suerte de banderillas. Dos banderilleros clavan en la cerviz del toro tres pares de rehiletes. En seguida MM .Banderilleras toro al presidente. que llevan estoque y muleta. Los toros que son "bravos" y "de poder". lo cual significa que empieza el segundo tercio de la lidia. los banderilleros ejecutan la suerte del quite.

Muerto el toro. En esta disposición ha de estar el toro cuando el matador entre a clavarle su estoque en lo que se llama "agujas" o "morillo". y la cabeza y el cuello en línea recta con el costillar. L. — Muchísimas gracias.el matador. que es la parte del animal situada entre el cuello y el lomo. juntas también las extremidades posteriores. 372 . — Hasta la próxima lección. salen las muías para llevarlo fuera del ruedo. — Espero que no olvidaré tantos términos nuevos. novela famosísima del renombrado escritor Vicente Blasco Ibáñez. brinda también la muerte del animal a cualquier otro espectador. De todos modos se lo agradezco. Y nada más fácil ahora que leer libros españoles concernientes a este singular espectáculo. — No hay de qué. L. el matador gira airosamente sobre sus talones y lanza con garbo el gorro al callejón. La suerle de matar requiere mayor inteligencia y valentía que todas las precedentes. Se dice que el toro está "cuadrado" cuando tiene las dos patas delanteras juntas. Pregunte cuanto quiera. El matador provoca al toro con la muleta y ejecuta varios pases con el objeto de fijar al toro y de cuadrarlo. señor profesor. si así lo estimare oportuno. Le recomiendo en primer lugar Sangre y arena. Al acabar el brindis.

ş t a m p i l ă señas / . coaste criada servitoare cuadrilla grup. batic peculiaridad / . beretă gritería ţipete hebilla cataramă hostigar a incita. p a r t i c u l a r i t a t e perecer a pieri picar a înţepa pila vas. vîrf de săgeată redondel m. elegant alhelí ni. şapcă. vigoare rehilete m. spadă extrañar a u i m i falda poală. m a n t i e mare carpintero dulgher cerviz / .PALABRAS NUEVAS acometer a ataca airosamente graţios. consilier m u n i c i p a l costillar m. sección / . pi. totuşi esforzarse d. bilet brindis ni. călăreţ látigo bici lidia luptă de arenă limpieza curăţenie lomo şold. rubrică sello marcă. s e m n a l m e n t e . sabie îngustă. micşunea animado însufleţit anticuado învechit apartado sector poştal apartar a îndepărta arena nisip arrastrar a tîrî auxilio ajutor billete m. frecvent resonante răsunător ruedo [arenă (vezi desen p a g . 371). fustă feria tîrg fervoroso fierbinte fila r î n d fundar (se) a (se) baza galeote m. iscusit empero dar. t i m b r u . închinare calzón m. echipă. a se sforţa. cristelniţă piscina bazin porrazo lovitură zdravănă presenciar a asista promover d. graţie gorro(-a) chipiu. ocnaş ganadería crescătorie garbo eleganţă. încîntat matiz m. înot.a se strădui espada spadă estoque ni. loc rotund reiterado repetat. a isca pujanza putere. n u a n ţ ă media ciorap muleta baston cu eşarfă roşie natación / . bandă cuello gît chambergo pălărie cu bor mare destrozo distrugere diestro instruit. spată concejal m. n a t a ţ i e pañuelo b a t i s t ă . a a ţ î ţ a irremisiblemente negreşit. adresă sobresalir a ieşi în evidenţă tardar a întîrzia taurino relativ la corrida 373 . spată (la vită) llegada sosire manchar a p ă t a maravillado u i m i t . p a n t a l o n pînă la genunchi capote ni. dedicaţie. neapărat jerga argou jinete m. galerian.

idiotism diferencias de pronunciación — sunetul 11 dă mult de furcă chiar spaniolilor. locuitor al provinciilor basce lo indudable — ceea ce-i neîndoios bajo latín (sermo vulgaris) •— latină populară. popor foarte vechi. iar pe y ca pe un ge. idiom romanic (ex: limba spaniolă) provenzal — provensala. echiva­ lentă cu ¡hombre!. deoarece se acordă cu persoana a I I-a plural. limbă vorbită în sudul Franţei gallego — dialect vorbit în Galicia spaniolă valenciano — dialect vorbit în Valencia mallorquín — dialect catalan vorbit în Baleare (Mallorca şi Me­ norca) asturiano (bable) — dialect vorbit de locuitorii Asturiei centenar m. "Vos" pare a fi o parte a pronumelui vosotros. puţin modificată. modismo — expresie tipică . au fost absorbiţi în parte de romani iberos — iberi. veniţi din regiunea corespunzătoare Libanului de astăzi i casco — basc. romance — romanic. pasar por — a trece drept 374 . gi romînesc (ayer — „ager"). poporul cel mai vechi care a existat în Europa apuseană fenicios—-fenicieni. şi anume: vos tenes ¿vos tomasp t u ai (tenéis) t u iei? (tomáis) Argentinienii mai au şi interjecţia ¡che! pe care o adresează unei persoane cunoscute cu care se tutuesc (tutear). Argen­ tinienii şi uruguayenii pronunţă pe 11 ca pe un fel de j romînesc (llorar — a plînge. popor de comercianţi.ANÁLISIS DEL TEXTO celtas—celţi. ea trebuie evitată. sută. In felul acesta la Buenos Aires în loc de Calle mayor se pronunţă „Caje magior". Din numerale se pot forma adeseori substantive colective cu sufixul — ena: treintena grup de 30. Desigur că astfel se pot naşte unele confuzii: se calló tăcu se cayó căzu Această rostire se numeşte yeísmo. Tot în Argentina se utilizează în conversaţii pronumele personal "Vos" în loc de tú sau uneori chiar de usted. îl pronunţă „jorar"). mulţi îl pronunţă atît de înmuiat încît îl confundă cu y şi zic "cabayo" în loc de caballo.

Mañana — m i i n e . de relevos (de ştafete). a p r o d . a i c i : fugar. — (de la picar) — cel care î n ţ e a p ă t a u r u l cu o lance p e n t r u a-1 a s m u ţ i mulilla — (mulo — catîr) m ă g ă r u ş toreo — corrida. matador m. şah hokey m. el portero sau el guardameta el defensa derecha/izquierda (fundaş dreapta/stînga) . — fază de l u p t ă suerte de varas — faza de incitare a t a u r u l u i dar en tierra — a cădea la p ă m î n t quite—(de l a : quitar) îndepărtare corredor — a l e r g ă t o r .mismísimo ( s u p e r l a t i v de la mismo) — a b s o l u t acelaşi corrida de toros— l u p t ă cu t a u r i i — cel m a i p o p u l a r si m a i t i p i c sport şi spectacol s p a n i o l . jabalina (suliţă). şi la fútbol: el arbitro. suerte f. O corrida e î m p ă r ţ i t ă în t r e i tercios ( p ă r ţ i ) . E x i s t ă m a i m u l t e p o z i ţ i i : Verónica — se a ş t e a p t ă t a u r u l cu m a n t i a î n t i n s ă în a m b e l e m î i n i . — salto (săritură) de longitud (în lungime). bola (greutate). balandro yola slalom m. — pe t i m p u r i : p o r t ă r e l . N a t u r a l că spaniolii au t r a n s m i s acest sport şi în America L a t i n ă . la mañana—• d i m i n e a ţ a . de pér­ tiga (cu prăj ina). (torero que mata) — cel care ucide t a u r u l banderillero — cel care înfige t a u r i l o r banderillas — săgeţi picador m. A d ă u g ă m cîteva n u m i r i la atletismo: — carrera (cursă) de vallas (cu obstacole). lidiador) tercio — t r e i m e . care aleargă fără rost. înot baloncesto baschet equitación f. u n d e se p r a c t i c ă t o t a t î t de m u l t ca şi în Spania (mai ales în México). suerte de capa — faza în care se agită î n a i n t e a t a u r u l u i o m a n t i e roşie. (Aficionado — a m a t o r ) por la mañana — de d i m i n e a ţ ă . mañana por la mañana — m î i n e de d i m i n e a ţ ă alguacil m. el medio derecha/centroj izquierda. călărie esquí m. el exterior (extrema) derecha:/izquierda. me cuesta mucho trabajo — îmi vine foarte greu hasta — p î n ă şi aficionarse—a se pasiona de ceva (lucru). schiat ajedrez m. — lanzamiento (aruncare) de disco. Carga — m a n t i a este î n t i n s ă 375 . (portarul) ¡mijlocaş) el interior el juez de línea (arbitrul de tusa). vezi p a g . mar-' tillo (ciocan) . A c i : u n fel de a r b i t r u . lidia (de a i c i : torear. de altura (în înălţime). (inter) derechajizquierda. P e n t r u s p o r t u r i . 70. D ă m m a i jos d e n u m i r e a altor cîtorva s p o r t u r i : balonmano handbal natación f. el delantero centro (centrul înaintaş). torero.

E timpul acum să facem o recapitulare a numelor de culori.în lungime. . y sobre la comida grasienta y agria.. gris claro — gri deschis.. muy juntos y descalzos. juntos en un portal. Exemplu: rojo subido — roşu aprins. color de oro auriu (sau: dorado) v ' color de ca é caf niu ¡ « (de Şocolate) c °lor de plata a r g i n t i u (sau argénteo) color de granate r u b i n i u Nuanţele se dau prin trei termeni: claro. comen en una misma lata. las bocas insaciables en un mismo frenesí de mandíbulas.. 376 . gri (sînt adject i v e împrumutate) morado violet (închis) r anaranjado portocaliii castaño castaniu blond ruoi0 se spune apoi: color de rosa roz . Exemplu: echar a reír — a pufni (izbucni) în rîs. otra blanca.. .. color grana — culoare roşie. LECTURA SUPLEMENTARIA DOS NINOS Dos niños. bajo la noche calurosa. . . m a r o n . blanco a l b negro negru azul albastru amarillo galben °i° r o ? u verde verde pardo cenuşiu „' .. moreno cafeniu. otro blanco.. . brunet marrón. lăsînd taurul să treacă pe lîngă trup. Sus cabezas unidas sembradas de piojos. obscuro (oscuro) şi subido.verb — a izbucni în. Dos niños: uno negro. dos manos: una negra. sus pies. a se porni pe. como perros hambrientos. dos niños pordioseros llenos de pústulas. tinto — se utilizează numai pentru vinuri: pino tinto — vin negru (roşu).. echar a -f. la comida lanzada por el pleamar de los manteles. Recorte — se agită mantia şi se mişcă iute şi abil corpul. gris m a r o . ramas de un mismo árbol de miseria.. a ţîşni în. color de violeta violet . ..

tiene espinas Que causan tanto dolor? — Todo en el mundo es así. la espina. la flor.. están en un portal. y por las mañanas explosivas. Dura la felicidad. ¿querrán marchar también. bajo la noche calurosa. otro blanco? Dos niños. como dos buenos hombres. NICOLÁS GUILLEN ESPINAS Y FLORES — Madre. hijo mío. otro blanco. como dos buenos perros. ¿por qué el arbolito Que produce este botón Tan hermoso. madre. uno negro. Juntos así. L U I S C O R D E R O (ecuatoriano) (1830—1912) 377 . uno negro. ramas de un mismo árbol de miseria. y por las tardes melancólicas en los paseos brillantes. Junto a la espina. y por las noches foscas.¡ Qué unión sincera y fuerte! Están sujetos por los estómagos. Están unidos como dos buenos perros. Las flores de tu rosal. Pues los dolores se quedan Y los placeres se van. — ¿Por qué se marchitan. Hijo de mi corazón: Cerca de la flor. cuando despierta el día con sus ojos alcohólicos.. cuando llegue la hora de la marcha. Y las espinas del mismo No se marchitan jamás? — Porque muy poco.

Pe cheiul portului sînt aşezate grămezi de mărfuri în saci cenuşii şi lăzi galbene. 7. Combinar los colores con los objetos: 1. Una sombra prolongada.. H o y . A l p r o s e g u i r la j o r n a d a . 4. dar nu 1-a pus pentru că a răcit în ajunul plecării ei în v a c a n ţ ă ... La bandera de la Unión Soviética es. 12. L-am chemat şi l-am întrebat de ce plînge. dacă vrei să asişti la plecarea sportivilor în t u r n e u . 3 . c o n el s o l e n o c a s o .. Ajungînd acasă n-a v r u t să i n t r e : se temea de pe­ deapsă. (La canción del camino) FRANCISCO A.. Traducir el resumen al del orden de una corrida. Hacer 1 1 2 . 2. 5. am pufnit de rîs. 378 . Măria avea un costum de schi asortat cu b a t i c u l ei albastru. 3 . Las páginas del cuaderno son.. Cînd am văzut ce pălărie p u r t a actorul acela. 15.. Copiii au început să-şi adune o colecţie de m ă r c i . DE ICAZA (mexicano) (1863—1925) EJERCICIOS i l O . Los limones son.. 2. 4. Ieri.. 6. Nu trebuie să întîrzii la gară. 1 1 1 .. 10. Mi-a spus că pierduse o cheie şi că-i era frică să se întoarcă acasă. L-am luat de mînă şi am mers cu el pînă la p ă r i n ţ i i săi. Toreadorul trebuie să evite să nu cadă la p ă m î n t în faţa t a u r u l u i .LA SOMBRA í b a m o s h a c i a el O r i e n t e . Cunoşti pe cineva care să fi asistat la o luptă cu tauri şi care să cunoască termenii specifici? 9. L i m b a spaniolă sau castiliană e vorbită de peste 160 milioane de oameni. 6. Va precediendo m i paso. E l carbón. español: 1. 8.. Taurilor nu le place culoarea roşu-aprins. T a t a i-a d ă r u i t Isabelei un colier pe care ea îl dorea de m u l t . cînd mergeam pe stradă. 14.. 5... Los colores de nuestra bandera nacional son. Y t o d o era luz a l frente: Nuestra sombra nos seguía. 1 1 . am v ă z u t un copil p l î n g î n d . Cara al sol. E l cielo. amanecía. 7. 1 3 . La hierba es.

Todavía se conserva aquella copla española que tal vez explica como se engendró la creación popular: E l que quiere cantar bien Cante cuando tenga pena. que es el principio de toda literatura culta y que surge directamente de la vida del pueblo. por favor. estamos asombrados de tanta literatura que se escribe. — Por supuesto. pero también felices del auge y del desarrollo de la misma. cuando la literatura universal es tan rica. Ya sé que los españoles sobresalieron tanto en la literatura como en la música y pintura. L. pero me es difícil expresar una opinión personal porque actualmente tengo pocos conocimientos de ella. en fin. que Ud. También sé que la literatura española es una de las más famosas del mundo. me presentara un panorama de la cultura hispánica. Continúe usted hablando. Esto sería mi primer paso dado adelante en el camino que conduce hacia las bellezas de dicha cultura. ahora mismo. En nuestro siglo. 379 . por el momento. — Sin duda. ¿Qué sucedería si se leyera cualquier libro. Que la misma pena le hace Cantar bien aunque no sepa. — Comencemos con la literatura. — Estaría muy agradecido. es necesario tener una previa orientación crítica para escoger con discernimiento entre la multitud de las obras literarias que cada día ven la luz. amigo. — Necesitaría. saber acerca de la aportación hispánica a la cultura mundial. si Ud.LECŢIA 38 LA GLORIA DE CASTILLA L. algo de lo que debe Ud. — Le felicito por su interés por la cultura — cosa digna de alabanza — y le diré. de su alegría o sufrimiento. señor profesor. me indicara. Y más precisamente con la literatura popular anónima. las figuras más ilustres de la cultura hispánica. L. al azar? Recientemente dos librerías me enviaron sendos catálogos y me quedé estupefacto ante el cuantioso número de libros que se publican.

L. un fragmento en la lección 40. poema épico que no es. A propósito. Esto puedo encontrarlo en una buena enciclopedia o en un libro de historia universal. — No haga usted este disparate. Es éste. A él correspondió la gloria de crear el verdadero teatro nacional español. — Sí. Su asombrosa fecundidad y el arte de haber adivinado e interpretado el alma del pueblo español con prodigioso acierto le valieron celebridad y alabanzas universales. saber los años del nacimiento o de la muerte de los hombres ilustres que mencionaré en esta lección. no pienso estudiar la historia de España. pero sí la que ha llegado hasta nosotros más completa. En los siglos XIV y XV. Acerca de este poema hablaremos más ampliamente en la última lección. También fue autor de numerosas y valiosísimas obras en casi todos los géneros literarios. Escuche: El primer monumento literario de la lengua castellana es el cantar o Poema de Mió Cid. Dejemos la historia. razón. la más antigua epopeya española. En el siglo X I I I aparecieron los primeros poemas cultos y Gonzalo de Berceo es considerado como el primer lírico castellano de nombre conocido. No tengo ahora ni el tiempo ni el espacio para presentarle una síntesis de la historia de España. A fines del siglo XV fue escrita la Celestina. arcipreste de Hita. el número de poetas aumentó. podrá consultar el "índice onomástico" que está al final de este libro. En la primera mitad del siglo XIV. Aparecieron a la vez los libros de caballería. período que se extiende desde los principios del siglo XVI hasta fines del XVII. en las penas que padeció el pueblo español para forjarse un Estado. sin duda. me interesa más la literatura. en los siglos oscuros de la Edad Media. El más celebrado y el más popular de los poetas dramáticos españoles es Lope de Vega.Así pues. obra dramática de la cual leerá Ud. La época más fecunda de la literatura española es el Siglo de Oro. surgieron las primeras producciones literarias españolas. sin duda alguna. de los cuales Amadís de Gaula es el más célebre. Las primeras creaciones artísticas así como todas las demás que siguen están íntimamente ligadas a la historia. En estos tiempos vivieron las más notables figuras de la literatura clásica española. si le interesa a Ud. vivió Juan Ruiz. 380 . Fue escrito en el siglo X I I . el mejor poeta español de la Edad Media. en la lucha por la libertad. Para decirle la verdad. Tiene Ud.

Sus obras dramáticas forman muchísimos toinos y sus obras publicadas comprenden sólo una parte de las que escribió. Es uno de los mayores autores dramáticos del mundo y se cree que escribió durante su vida unos 2 200 dramas y comedias, de los que sólo se han conservado unos 400. Las más notables de estas obras teatrales son: El perro del hortelano; El acero de Madrid (comedias de enredo y costumbres) ; Fuente Ovejuna, El mejor alcalde el Rey, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, La Estrella de Sevilla, Lo cierto por lo dudoso, El último godo y muchas otras. Creo que usted ha visto ya, en los escenarios bucarestinos, algunas obras de este famosísimo dramaturgo, a quien los literatos llamaron „El fénix de los ingenios". L. — Sí, he visto algunas. Dígame, señor profesor: por lo que sé, Lope de Vega fue contemporáneo de Cervantes, ¿no? — Exacto. Pero, sobre el inmortal Cervantes le he preparado las últimas lecciones. L. — Ah, no sabía. — Dos ilustres autores perfeccionaron y llevaron al apogeo de su gloria el teatro español. Eueron éstos don Pedro Calderón de la Barca y Tirso de Molina. El primero nació en 1600 y se dedicó desde los 19 años al teatro, escribiendo durante su vida unas obras dramáticas y algunos autos que hoy son conocidos en todo el mundo teatral. Sus obras escénicas pueden dividirse en autos sacramentales, dramas religiosos, filosóficos y trágicos, y comedias de capa y espada. Entre las obras trágicas figuran las siguientes: Amar después de la muerte, El médico de su honra, El pintor de su deshonra, A secreto agravio secreta venganza. Entre los dramas históricos, novelescos o religiosos: El mejor amigo el muerto, Las armas de la hermosura, Las cadenas del demonio y los dos más famosos: El alcalde de Zalamea (que es su mayor obra) y La vida es sueño. Entre las comedias: Mañana de Abril y Mayo, No hay burlas con el amor; pero las más conocidas son: La dama duende y Casa con dos puertas mala es de guardar. Murió Calderón en plena gloria, a la edad de 81 años. Tirso de Molina es el seudónimo de Fray Gabriel Téllez. Este dramaturgo nos dejó una herencia de 80 obras teatrales de gran valor y la legendaria figura del „Don Juan" en su comedia fantástica El Burlador de Sevilla. Muy conocidas son también sus comedias, como Don Gil de las calzas verdes etc. En la poesía de aquellos tiempos es bien conocido el estilo que hoy denominamos "gongorismo", mote que viene del nombre de Luis de Góngora y Argote, poeta de genio sumo. En su afán de distinguirse, Góngora buscó formas nuevas y nuevas palabras,
381

MADRID. - Museo

del

Prado

dirigiéndose a los lectores "cultos", hecho que caracterizó su creación poética. Sus imitadores — que carecían de su ingenio — cayeron en muchas exageraciones y extravíos, formándose así el gongorismo. Distingüese dicho estilo poético por el abuso de latinismos, la acumulación de las metáforas, el refinamiento de los conceptos y las atrevidas inversiones de las formas, los neologismos más extravagantes, entre muchas otras cosas. En fin, es necesario que sepa también el nombre del ilustre Francisco Gómez de Quevedo y Villegas, poeta y escritor satírico del mismo Siglo de Oro. Este brillantísimo y versátil ingenio escribió la famosa novela picaresca Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños, que es la mejor entre todas de su género. También goza de inmortalidad Alonso de Ercilla y Zúniga que compuso, durante su estadía en América, uno de los pocos poemas épicos que existen en la literatura española y sin duda el mejor, que él tituló La Araucana y cuyo argumento es la lucha de los indios araucanos de Chile contra los conquistadores. Desde mediados del siglo XVII se inicia la decadencia literaria española. Al mismo tiempo decae también la potencia política y militar de España. Apenas en el siglo X I X aparecen de nuevo nombres ilustres en la literatura española. El Duque de Rivas (Ángel de Saavedra), poeta y autor dramático, rompió, en su célebre drama romántico Don Alvaro, o la fuerza del sino, los últimos eslabones de la cadena férrea de los preceptos clasicistas. El estreno de este drama (1835, en Madrid) marcó el triunfo oficial del romanticismo en el teatro español. Triunfó también el romanticismo en la lírica con José de Espronceda que fue, en su obra, encarnación de su agitada época. El poeta lírico más eminente del siglo X I X es Gustavo Adolfo Bécquer, de cuya obra leerá una poesía en esta misma lección. Y, en fin, uno de los más altos valores del período romántico fue Mariano José de Larra, que llegó a ser muy popular en su época por las sátiras mordaces de la sociedad, que él publicaba en los periódicos con el seudónimo de Fígaro. La segunda mitad del siglo X I X presenta multitud de tendencias, a veces contradictorias. No obstante, el auge de ciertas corrientes nos permite calificarla como la época del realismo. Alcanzó el realismo su pleno desarrollo sobre todo en el campo de la novela, género en que se destaca la obra ingente de Benito Pérez Galdós, fecundísimo escritor, natural de Las Palmas (Canarias). 383

Es su estilo sencillo y castizo. Su obra principal es la historia, novelada a veces, del siglo X I X español, en 46 tomos, bajo el título general de Episodios Nacionales. Escribió también otras novelas tales como: Doña Perfecta, Marianela y Gloria. Además de esta figura cumbre, consagraron sus nombres en la novelística española otras figuras de obra perdurable: Fernán Caballero (Cecilia Bohl de Faber), Pedro Antonio de Alarcón, Juan Valera, José María de Pereda y Armando Palacio Valdés. Hacia 1870, bajo la influencia de la literatura francesa, surge en España también el naturalismo. Los representantes de esta corriente fueron la condesa doña Emilia de Pardo Bazán y Vicente Blasco Ibáñez. Más tarde, se observa en todas partes una reacción contra el naturalismo. En el año 1898 ocurre el desastre de Cavite y Santiago de Cuba, por el que España pierde sus últimas colonias ultramarinas. Los sucesos de este año despertaron a los españoles y se oyó el grito de protesta contra la sociedad pútrida, de los escritores definidos más tarde como "la generación del 98". De entre los escritores que pertenecen a esta generación destacamos a: Antonio Azorín (José Martínez Buiz), Pío Baroja, Valle-Inclán y Antonio Machado. Se caracterizan éstos por el afán de reforma política, fervor por la tradición de Castilla y sobriedad de estilo. L. — Según veo, señor profesor, comienza aquí un segundo Siglo de Oro. — Sí, al llegar al siglo XX se puede hablar de tal cosa. Al iniciarse el siglo, el poeta hispanoamericano Bubén Darío (natural de Nicaragua) introduce en la lírica española el simbolismo y crea la poesía modernista. Siguieron esta nueva tendencia: Manuel Machado y Juan Bamón Jiménez, éste último laureado en 195G con el premio Nobel de literatura. Durante el período de la Bepública, España tuvo a uno de sus mayores genios, Federico García Lorca, notabilísimo poeta y autor dramático, fusilado en 1936 por los falangistas. Es el autor del célebre Romancero gitano y de los dramas Bodas de sangre y Mariana Pineda. Entre los poetas democráticos que defendieron la Bepública contra la rebelión de Franco, cabe mencionarse Bafael Álberti, que tradujo a Eminescu y a Arghezi al español, y Miguel Hernández, muerto en la cárcel en 1942. El inmenso valor de la creación de todos estos escritores y poetas progresistas estriba en sus lazos con la vida y la lucha del pueblo español. L. — Muchos nombres me ha dado Ud. a conocer... 384

— Y todavía hay muchos más, pero a éstos no olvide Ud., porque son los más importantes. A continuación, apúntese Ud. lo que le diré acerca de la literatura en la América Hispánica. Durante el largo período que va desde el descubrimiento del Nuevo Mundo hasta principios del siglo X I X , o sea durante la época colonial (1492—1810), no hay una literatura hispanoamericana propiamente tal, como tampoco existe una vida intelectual autónoma. La literatura en el imperio colonial español imita formalmente a la de la metrópoli. Algunos autores, conocidos como clásicos de la literatura española, nacieron en las colonias. Entre éstos cabe mencionar a Juan Ruiz de Alarcón (nacido en México), uno de los grandes poetas dramáticos del teatro español, y al inca Garcilaso de la Vega, cronista peruano, hijo de un español y de una india descendiente de los incas. De tales mestizajes, como el que acabo de mencionar," salieron las nuevas naciones hispanoamericanas. Pero muy pronto estas naciones tuvieron conciencia de su individualidad y trataron de liberarse del yugo colonial. Bajo la aparente inmovilidad del sistema colonial hubo muchos e importantes levantamientos populares, tal como fue la insurrección en 1780, de Tupac Amarú, un descendiente de los incas. Con la independencia política, comienza para Hispanoamérica también la independencia literaria e intelectual. Al período heroico siguió uno de completa transformación y organización en todos los dominios, período en que las literaturas se dividieron—aparentemente — según los nuevos Estados. Así pues tenemos una literatura argentina, otra mexicana, otra venezolana y así por el estilo, aunque todas de lengua española. Una de las características de la literatura hispanoamericana es que no puede ser clasificada según las escuelas, como las europeas, a pesar de haber habido en estos países poetas y escritores notables que siguieron aquellas escuelas, como el romanticismo, el realismo, el naturalismo y, más tarde, el simbolismo, así como otros movimientos literarios europeos de los siglos XIX y XX. Desde un principio han predominado en las literaturas de la América Hispánica, como notas características más salientes, el profundo sentimiento de la naturaleza y del paisaje, la exaltación de la libertad política y las tendencias costumbristas. A base de estos motivos creó José Hernández, por ejemplo, el poema „Martín Fierro'", epopeya nacional argentina y ejemplo clásico de literatura gauchesca. Así pues la América Hispánica puede ser orgullosa de haber dado a la literatura universal ilustres poetas, prosistas y drama2 5 — Învăţaţi limba spaniolă

385

turgos, como: Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Lucio Mansilla, Roberto J . Payró, Ricardo Güiraldes y otros tantos — argentinos ; Gabriela Mistral y Pablo Neruda — chilenos ; Ricardo Palma y César Vallejo — peruanos; José Montalvo — ecuatoriano ; José Enrique Rodó y Horacio Quiroga — uruguayos; José Eustasio Rivera — colombiano; Andrés Bello y Rómulo Gallegos — venezolanos; Miguel Ángel Asturias — guatemalteco; José Martí y Nicolás Guillen — cubanos; Amado Ñervo — mexicano, y muchos otros que son una verdadera gloria para la lengua de Cervantes. Siento no poder señalar a todos como merecen. De algunos de estos autores, pocos en verdad, le he dado en estas últimas lecciones unos trozos. Con el propósito de hacer a Ud. conocer más de su obra, he colocado al final del libro un pequeño florilegio de prosa en castellano. No puedo concluir mi breve presentación, sin mencionar al insigne poeta lírico y crítico literario nicaragüense, Rubén Darío, que ha sido el creador del „modernismo", un movimiento literario al cual se debe la renovación de la poesía y literatura españolas en los tiempos modernos, y que ha tenido representantes tanto en la América Hispánica como en España. L. — Estoy satisfecho con eso. Dígame usted, por favor, algo sobre la pintura y la música españolas. — El más original y perfecto pintor de la escuela española es, sin duda alguna, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, nacido en 1599 y muerto en 1660. Entre sus obras más notables merecen citarse: Los borrachos, Las Hilanderas, Las meninas y muchos retratos de gran perfección. Otro pintor de fama mundial, pero de distinto carácter, fue Domingo Teotocópuli, natural de Creta y, por esto, más conocido con el apodo de El Greco. De este gran pintor del siglo XVI seguramente habrá Ud. visto algunos de los más famosos cuadros en- las galerías del Museo de Arte de Bucarest. Y pintores hubieron muchísimos en España, pero aquéllos que todo el mundo conoce y admira son, además de los ya mencionados, José Ribera, Bartolomé E. Murillo, Francisco Zurbarán,y en el siglo pasado los célebres Goya e Ignacio Zuloaga, gran realista. Insistiremos sobre Francisco Goya y Lucientes,recalcando su prodigiosa actividad. Las aguas fuertes conocidas con el nombre de Caprichos y Desastres de la guerra, son su obra más popular. Goya con El Greco y Velázquez forman la gloria de la pintura española y son fuente inagotable del moderno arte pictórico. La pintura moderna española ha alcanzado celebridad en el extranjero, y aunque Pablo Picaso es hoy ciudadano francés, podemos considerarlo todavía como representante de las artes plás386

ticas h i s p á n i c a s . Y claro que no p o d e m o s p a s a r de v i s t a el a u g e de las artes plásticas en la América L a t i n a . L . — Sí, he visto a l g u n a s exposiciones en n u e s t r a c a p i t a l . Me impresionó sobre t o d o la p i n t u r a m e x i c a n a , e s p e c i a l m e n t e las obras de Diego R i v e r a y D a v i d Álfaro S i q u e i r o s . — Me gusta que U d . conozca y a e s t o . A h o r a , a l g u n a s p a l a b r a s sobre la música e s p a ñ o l a . Creo que y a se conoce m u y bien el n o m b r e de Isaac A l b é n i z , ilustre compositor c a t a l á n (compuso la conocida Iberia) y creador de la escuela española de p i a n o . U n célebre v i o l i n i s t a y compositor español fue P a b l o M a r t í n Melitón de S a r a s a t e . Otro compositor famoso, que compuso las conocidísimas Danzas españolas y Goyescas fue E n r i q u e G r a n a d o s . Y , en fin, el celebér r i m o c a n t o r de A n d a l u c í a , Manuel de F a l l a . Vivió este compositor muchos años en P a r í s , dónde escribió u n a bellísima evocación de A n d a l u c í a l l a m a d a : Noches en los jardines de España — p a r a piano y orquesta. L.— Parece que A n d a l u c í a tiene un e n c a n t o s i n g u l a r . — Sí, efectivamente. E l recuerdo de las canciones populares inspiró a Manuel de F a l l a composiciones como La vida breve y Siete canciones, los dos b a l l e t s El Amor brujo y El Sombrero de tres picos. De F a l l a m i s m o decía que en su música u t i l i z a b a la s o n o r i d a d , el r i t m o y la substancia del folklore c a s t e l l a n o . Sus ú l t i m a s dos obras m a e s t r a s son El Retablo del Maese Pedro, a d a p t a c i ó n m u s i c a l y escénica de u n episodio del Quijote, y u n Concierto a c a b a d o en 1926. L . — Le doy las gracias de t o d o corazón por esos i n t e r e s a n t í s i mos d a t o s sobre u n d o m i n i o casi desconocido por m í . Creo que ahora continuaré e s t u d i a n d o con m u c h a más t e n a c i d a d y a m o r el e s p a ñ o l . PALABRAS NUEVAS acero oţel acierto iscusinţă adivinar a ghici alabanza laudă alcalde m. primar; judecător atrevido îndrăzneţ auge m. avínt azar m. întîmplare belleza frumuseţe bodas /. pi. nuntă borracho beţiv
25*

brujo vrăjitor burla batjocură, glumă rea capricho capriciu castizo pur, neaoş ; autentic cuantioso enorm, numeros desarrollo dezvoltare disparate m. aberaţie, inepţie engendrar a da naştere escenario scenă eslabón m. verigă, za espejo oglindă

387

expresar a exprima fingido prefăcut, fals forjar a făuri gitano ţigan, ţigănesc herencia moştenire hilandera torcătoare inagotable inepuizabil índice m. indice, listă jardín m. grădină de flori menina doamnă t î n ă r ă de la Curte mordaz muşcător, incisiv mote m. cuvínt, zicală; poreclă

natural originar onomástico de nume pena necaz perdurable nemuritor, etern previo prealabil recalcar a insista; a sublinia retablo scenă de t e a t r u de păpuşi retrato portret señalar a semnala sino soartă, destin talvez poate ultramarino de peste mare

ANÁLISIS DEL TEXTO sendos catálogos — fiecare cite un catalog. Adjectivul distributiv sendo = fiecare cîte un (o); iată alt exemplu: campesinos montados en sendas midas — ţărani călări, fiecare pe cîte un catîr. Vedem că se acordă cvf complementul şi nu cu subiectul a propósito — fiindcă veni vorba auto — piesă de teatru de dimensiuni mici. Pe timpuri, însemna şi proces; de aci auto de fe — pedeapsă publică aplicată de Inchiziţie. exacto — întocmai Fuente Ovejuna (Fuenteoeejuna) — Fîntîna .Turmelor. gozar de — a se bucuca de (ceva: faimă, reputaţie, încredere) ballet m. — balet. Cuvîntul fiind un neologism introdus din fran­ ceză, 11 se pronunţă ca un I simplu: „balet" şi nu „bal'et". La plural primeşte desinenţa s. folklore m. — alt neologism; se pronunţă „folclor".

LECTURA

SUPLEMENTARIA

EL CONGRESO DE LOS RATONES
Juntáronse los ratones para librarse del gato, y después de un largo rato de disputa y opiniones 388

dijeron que acertarían en ponerle un cascabel; que andando el gato con él guardarse mejor podrían; dijo un ratón literato, fingiendo cojear de un pie: "• A ver, señores ! ¿Quién le pone el cascabel al gato?
LOPE DE VEGA.

VOLVERÁN LAS OSCURAS GOLONDRINAS... Volverán las oscuras golondrinas De tu balcón sus nidos a colgar, Y, otra vez, con el ala a tus cristales Jugando, llamarán; Pero aquellas que el vuelo refranaban Tu hermosura y mi dicha al contemplar; Aquellas que aprendieron nuestros nombres... Esas... ¡ no volverán ! Volverán las tupidas madreselvas De tu jardín las tapias a escalar, Y otra vez, a la tarde, aun más hermosas, Sus flores abrirán; Pero aquellas cuajadas de rocío Cuyas gotas mirábamos temblar Y caer, como lágrimas del día... Esas... ¡ no volverán! Volverán del amor en tus oídos Las palabras ardientes a sonar; Tu corazón de su profundo sueño Tal vez despertará; Pero mudo, y Como se adora Como yo te he ¡Así no absorto, y de rodillas, a Dios ante el altar, querido... desengáñate, te querrán!...
GUSTAVO ADOLFO PfiCQUER

389

SINFONÍA EN GRIS MAYOR El mar como un refleja la lámina lejanas bandadas el fondo bruñido vasto cristal azogado de un cielo de zinc; de pájaros manchan de pálido gris.

El sol como un vidrio redondo y opaco con paso de enfermo camina al cénit; el viento marino descansa en la sombra teniendo de almohada su negro clarín. Las ondas que mueven su vientre de plomo debajo del muelle parecen gemir. Sentado en un cable, fumando su pipa, está un marinero pensando en las playas de un vago, lejano, brumoso país. Es viejo ese lobo. Tostaron su cara los rayos de fuego del sol del Brasil; los recios tifones del mar de la China le han visto bebiendo su frasco de gin. La espuma impregnada de yodo y salitre ha tiempo conoce su roja nariz, sus crespos cabellos, sus biceps de atleta, su gorra de lona, su blusa de dril. En medio del humo que forma el tabaco ve el viejo el lejano, brumoso país, adonde una tarde caliente y dorada tendidas las velas partió el bergantín... La siesta del trópico. El lobo se duerme. Ya todo lo envuelve la gama del gris. Parece que un suave y enorme esfumino del curvo horizonte borrara el confín. La siesta del trópico. La vieja cigarra ensaya su ronca guitarra senil, y el grillo preludia un solo monótono en la única cuerda que está su violín.
RUBÉN DARlO — Prosas Profanas

A OVIDIO Al que destierro aflige y c a n i a „Tristes", la sien ceñida por el lauro griego, saludo desde a q u í . A q u í crecistes el Negro Mar con t u llorar de ciego. Desterrado de de inhóspito c u l t i v a d o r de más que v i n o , R o m a , te dolistes lugar, no del labriego v i ñ a s y bebistes, m o r t a l desasosiego.

P o e t a , el S e p t e n t r i ó n lame con hielo t u s pies que perfumaron los u n g ü e n t o s . ¡ Poco t u c a n t o p a r a t a n t o d u e l o ! Que lejos de los t u y o s , t ú crecistes el Negro Mar con lágrimas a cientos y la d i v i n a lengua con t u s „Tristes". Constanza, agosto de 1962. ADORMECIDOS
MIGUEL ÁNGEL A S T U R I A S

PAJARILLOS

A medio d o r m i r los pájaros, se j u n t a n cerca del n i d o , se esconden entre las r a m a s . •¡ Buenas noches ! Sólo las aguas m u r m u r a n , m i e n t r a s el bosque se c a l l a ; las Lores t a m b i é n se d u e r m e n . ¡ D u e r m e en paz ! E l cisne cruza las a g u a s , yendo a dormir a los j u n c o s ; que el ángel g u a r d i á n te v e l e . ¡ Buen reposo ! Sobre el e n c a n t o n o c t u r n o , sube b r i l l a n t e la l u n a . Todo es sueño y a r m o n í a . ¡ Buenas n o c h e s ! MIGUEL EMINESCU Versión española de Rafael Alberti 391

Portretul torcătoarei. Tradúzcase literariamente lectura de esa lección. todo a m i s t a d . cum ţi-a plăcut? 19. Ai văzut u l t i m u l balet pe teme de folclor de la Opera din Bucureşti? 18. Cunosc bine spaniola şi romîna şi vreau să învăţ italiana şi portugheza. Aş vrea să ascult u n concert frumos. 9. nu-mi aduc a m i n t e .EJERCICIOS 1 1 3 . tanto se estima. era frumos. 8. Tradúzcase al rumano: Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados. E i s-au bucurat foarte m u l t . . Noi am d a t fiecărui "copil cîte o carte. 1 3 . nu văd de cine poate fi vorba în această scrisoare în afară de t i n e . Acel om n-a citit încă nici o carte în spaniolă. T o t u l s-a t e r m i n a t cu bine luna t r e c u t ă . 1 1 . al rumano todos los trozos de en todos los modos y tiempos escribir. que en esta nuestra edad de hierro. Mă numesc Andrés Ruiz. 17. se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna. Traducir al español: 1. los verbos: .. dar joia aceasta nu voi avea t i m p liber seara. I n t î m p l a r e a m-a făcut să întîlnesc un fals călător care se lăuda că vine din ţările de peste m a r e . y no porque en ellos el oro. După mine. deşi a î n v ă ţ a t această limbă încă de anul t r e c u t . 3 . Trebuie să insist asupra caracterului său original. conocer. Fiindcă veni vorba. 114. 1 1 6 . 7. todo era paz entonces. todo concordia. 10. (CERVANTES „Don Quijote"} 115. Cum te cheamă? 6. 2. Dar dansul ţiga­ nilor. 4. 6. deoarece m u l t e cuvinte sînt asemănătoatc în toate aceste l i m b i . a plîns o oră şi apoi a t ă c u t . . Povestirile lui erau inepuizabile cînd descria grădinile din Andaluzia. 14. ai fost vreodată pe o scenă de teatru? 12. Conjugúese llorar. dar au u i t a t să ne m u l ţ u m e a s c ă . sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. pe care l-am văzut la expoziţia aceea din t o a m n ă . 15. P o a t e . Eran en aquella santa edad todas las cosas comu­ n e s .. Copilul acesta a căzut ieri pe stradă. Ce prostie să crezi un astfel de o m ! 16.

nació en Alcalá de Henares. en cuyas galeras participó en la famosa batalla dé Lepanto. se embarcó para Italia acompañando al cardenal Julio Acquaviva. Endulza mis instantes ásperos. Pero. No se sabe a ciencia cierta dónde transcurrió su infancia y adolescencia. 393 . pues las primeras noticias se refieren a sus estudios en Madrid. Allí recibió heridas en el pecho y en la mano izquierda. hijo del cirujano Rodrigo Cervantes. El es la vida y la naturaleza. como Cervantes no era madera de criados. en 1568 estudiaba en Madrid bajo la dirección del maestro Juan López de Hoyos que regentaba una escuela de Humanidades. regala un yelmo de oro y diamantes a mis sueños errantes. y reposa mi cabeza.LECŢIA 39 UNA CUMBRE DE LA LITERATURA ESPAÑOLA Y MUNDIAL: MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Horas de pesadumbre y de tristeza pasa mi soledad. En diciembre delmismo año. según parece en 1547. En efecto. dejó al cardenal y alistóse como soldado en la compañía del capitán Diego de Urbina que servía bajo órdenes del general Marco Antonio Colonna. porque fue bautizado el 9 de octubre de ese año. Pero Cervantes es buen amigo. RUBÉN DARÍO Miguel de Cervantes Saavedra. a los veintidós años. de las que se enorgullecerá hasta su vejez. De ahí su glorioso mote de "el manco de Lepanto".

En diciembre de 1584 ¡. al no poder pagar a ésta ciertos atrasos. en breve. En una de estas ocasiones. el siguiente: Un hidalgo manchego.Su condición de soldado le llevó a tomar parte en otras expediciones militares. Cinco años y medio quedó esclavo Cervantes en Argel y todas sus tentativas de fuga fracasaron y le acarrearon mayores trabajos y penas. fueron llevados esclavos a Argel. al que nombra escudero. pierde el juicio a fuerza de leer libros de caballería y tomando el nombre de don Quijote de la Mancha. La se394 . Recogió víveres para la Invencible Armada y viajó por diversas ciudades de Andalucía en el desempeño de su cargo.„El Sol". donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación". entre otras La Galatea. La primera parte de esa obra apareció en Madrid en 1605 y diez años más tarde se publicó la segunda parte. En la próxima lección conoceremos lf> famosísima aventura de los molinos de viento. pero la literatura no le producía los medios para vivir y tuvo que emplearse en Sevilla como recaudador de aduanas. zafia aldeana de la que estuvo enamorado. íue apresado por los piratas berberiscos. que. regresando a España.e casó con Doña Catalina Salazar de Palacios. Todos los tripulantes de la carabela. Comenzó a escribir varias obras. El argumento de la novela es. otra. Cervantes llegó a España sin recursos para vivir. Pero fue encarcelado dos veces. así como Cervantes y los que iban a su bordo. Sancho Panza. empezó a escribir la primera parte de su obra inmortal El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. "se engendró en una cárcel. AJonso Quijano. Esa obra. hasta que por fin pudo ser rescatado por los Padres Trinitarios. en compañía de un vecino suyo. novela pastoril que salió a la luz en 1585. Después del fracaso de su primera salida. según dice el mismo Cervantes en su prólogo. reducido a prisión. Era en septiembre de 1575. es el orgullo de España y una de las más conocidas y apreciadas obras maestras de la literatura universal. una de ellas al quebrar el banquero en cuyas manos había depositado Cervantes los impuestos que cobraba para la Hacienda. decide abandonar su casa y su aldea para actuar como caballero andante en defensa de los desamparados. Su dama será doña Dulcinea de Toboso. natural de Esquivias (Toledo). Tenía treinta y tres años y en su patria le esperaba una vida llena de disgustos y privaciones. nombre que inventa para substituir el de Aldonza Lorenzo. se lanza de nuevo en busca de aventuras. hasta que.

en cuyo género n a d i e igualó a C e r v a n t e s . v u e l v e a su casa donde enferma y muere después de recobrar el juicio y de renegar los libros de c a b a l l e r í a . E l a r g u m e n t o y la t r a m a son m u y sencillos y se d e s t a c a n especialmente por la s o l t u r a del d i á logo y la fina s á t i r a . concluyó la gloriosa y a t o r m e n t a d a v i d a de C e r v a n t e s . podemos afirmar que Quijote es la t r á gica lucha del h o m b r e q u e . E l 23 de a b r i l de 1616. Es la creación de Quijote que colocó a su a u t o r al lado de las figuras e x t r a o r d i n a r i a s de D a n t e y Shakespeare. F u e r o n sus v i d a y obras d e c h a d o de nobleza de á n i m o . i n q u e b r a n t a b l e o p t i m i s m o y fe en los v a l o r e s del e s p í r i t u h u m a n o .g u n d a p a r t e de la novela cuenta la tercera salida del héroe. Otras obras de Cervantes dignas de ser recordadas son: u n a serie de novelas cortas que completó y t e r m i n ó en 1612. varias obras d r a m á t i c a s entre las cuales merecen citarse El trato de Argel y la Numancia. El viejo celoso e t c . a ñ o en q u e fueron p u b l i c a d a s con el n o m b r e de Novelas Ejemplares. La cueva de Salamanca. q u i e n . La ú l t i m a obra de Miguel de C e r v a n t e s S a a v e d r a se t i t u l a Los trabajos de Persiles y Segismunda que él t e r m i n ó de escribir c u a t r o días antes de fallecer. choca dolorosamente con la grosera incomprensión y las crueles b u r l a s de los que le r o d e a n y fracasa en sus n o t a b l e s propósitos. felcer cobrar a încasa desempeñar a exercita enfermar a se îmbolnăvi enorgullecerse a se míndri esclavo sclav fallecer a deceda 395 . PALABRAS NUEVAS acarrear a pncmuí acompañar a însoţi aduana vamă alistarse a se înrola apresar a prinde prizonier argumento subiect atormentado chinuit atrasos restanţe bautizar a boteza burla batjocură carabela caravelă. después de enfrentar grandes disgustos. i m p u l s a d o por ideales generosos. S o n : El retablo de las maravillas. siendo esta ú l t i m a u n a v i b r a n t e apología del heroísmo e s p a ñ o l . corabie cargo însărcinare. Viendo no solamente sus elementos cómicos sino los aspectos de profunda h u m a n i d a d . Pero las joyas del t e a t r o c e r v a n t i n o son los entremeses. funcţie ciencia ştiinţă cirujano chirurg. recib i e n d o golpes por t o d a r e c o m p e n s a .

acontecer — suceder — ocurrir — acaecer Acontecer t i e n e cierta s o l e m n i d a d . u n a r e p u g n a n c i a : aborrecemos a l asesino. novela corta — n u v e l ă . cierto sentido h i s t ó r i c o . 396 . a fuerza de leer—• în urina (din cauza) m u l t e l o r l e c t u r i . trafic vejez / . berberisco (beréber) — berber. bătrîneţe zafio necioplit ANÁLISIS DEL TEXTO a ciencia cierta — cu s i g u r a n ţ ă Humanidades — Litere madera de criados — făcut să fie s e r v i t o r Lepanto — S t r î m t o a r e în Grecia. p i r a t recaudador m. . a los que p r e p a r a n u n a n u e v a g u e r r a . se fastidia. EXPLICACIÓN DE ALGUNOS SINÓNIMOS abertura ( = deschizătură) — apertura ( = deschidere.fracasar a eşua impuesto impozit infancia copilărie inquebrantable de nezdruncinat juicio judecată manco ciung pirata m. H o y se celebra la apertura de la u n i v e r s i d a d . inaugurare) P o r la abertura del z a p a t o me e n t r a el a g u a . de a q u í „acontecimiento" (eveniment). u n d e a a v u t loc o b ă t ă l i e n a v a l ă (1571) în care s p a n i o l i i au z d r o b i t flota t u r c e a s c ă . . E l que hace siempre una m i s m a cosa (o que oye siempre la m i s m a cosa) se hastía. din n o r d u l Africei. aborrecer — odiar El odio es u n a ira con pasión (a veces personal). E l que hace lo que le repugna u oye sandeces de u n necio. manchego — din p r o v i n c i a La Mancha (regiune din c e n t r u l S p a n i e i ) . El aborrecimiento es u n a aversión. aburrirse — hastiarse — fastidiarse E l que no hace n a d a o está solo se aburre. perceptor recobrar a recîştiga regentar a conduce rescatar a răscumpăra tentativa încercare transcurrir a petrece trato t î r g . Ârgel — Alger.

Suceder expresa c o r r i e n t e m e n t e la idea de d e s v e n t u r a : Me lia sucedido t a l o cual desgracia. la danza es la especie. acción. nos acordamos de lo que menos interesa. Ligar significa u n hecho i n t e r i o r : ligados por la a m i s t a d . t o d a s las d a n z a s c o n s t i t u y e n el baile. Ocurrir expresa la idea de u n a cosa que surge p a r a e s t o r b a r n o s : Me ocurrió u n a a v e r í a de a u t o m ó v i l y no p u d e v e n i r . que t i e n e paciencia y c a r i d a d . de v e n g a n z a . condición. La permuta es oficial: se permutan los e m p l e a d o s . apartar — alejar Se aparta lo que nos estorba de m o m e n t o : u n o b s t á c u l o . i n t e n c i ó n . El trueque es doméstico: se truecan los objetos caseros (în r o m . cambio — intercambio — trueque — permuta — canje El cambio es m e r c a n t i l : libre cambio. Ebrio — u n a p a l a b r a c u l t a — es el que tiene p a s i o n e s : ebrio de a m o r . baile — danza El baile es el género. Se aleja algo que a m e n a z a el p o r v e n i r : u n peligro. atar — ligar Atar expresa u n hecho e x t e r n o : se ata a u n h o m b r e con c u e r d a s . de e n t u s i a s m o . E s un cambio de cosas sin intervención de d i n e r o . de placeres. H o m b r e afable quiere decir que es persona de b u e n a s p a l a b r a s . Acaecer significa siempre la idea de a v e n t u r a . acordarse — recordar Acordar significa u n a acción e s p o n t á n e a de la m e m o r i a . esfuerzo. bondadoso — afable H o m b r e bondadoso quiere decir h o m b r e de buenos s e n t i m i e n t o s . a las c u a l i d a d e s del e s p í r i t u y a la e x p e r i e n c i a . El canje es m i l i t a r : se canjean los prisioneros de g u e r r a . cantador — cantante — cantor Cantador es t o d o el que c a n t a . de a z a r : Acaeció en t a l o p o r t u n i d a d (el a c c i d e n t e ) . E l intercambio t i e n e fines a b s t r a c t o s : intercambio de o p i n i o n e s . 397 . h e c h o . Barbaridad es c o n d u c t a . : t r o c ) . cambio de m o n e d a s . barbarie — barbaridad Barbarie es e s t a d o . anciano —• viejo Viejo se refiere a la e d a d (vejez). Recordar supone p r o p ó s i t o . borracho — ebrio Borracho es el que causa t r a s t o r n o s y tiene el vicio de beber b e b i d a s alcohólicas. m u c h a s veces no conseguimos r e c o r d a r lo q u e m á s nos i m p o r t a . Anciano.

Cantante es el que c a n t a con gusto y c o n o c i m i e n t o . t r a d u c i r l o y a u n escribirlo. condición social. Coste significa la noción de v a l o r o p r e c i o : No has c o m p r a d o estos objetos por su Verdadero coste. Calidad es j e r a r q u í a . cualidad —• calidad Cualidad significa n a t u r a l e z a . despreciar — menospreciar Despreciar es negar todo precio a u n a cosa. otorgar es p ú b l i c o . cosa secreta o que no debe s a l i r : el m a n t o tapa el rostro de la que no quiere ser conocida. Todos los h o m b r e s p u e d e n conceder. Saber u n i d i o m a es e n t e n d e r l o . construir — edificar Construir es formar u n conjunto o serie de e s t r u c t u r a s . u n a c i u d a d . de su construcción. detestable — execrable — abominable Detestable es lo que merece condena o censura. costa — coste — costo Costa significa lo que se hace a expensas n u e s t r a s . Costo expresa la idea de sacrificio: Apenas h a y capricho que no nos tenga m u c h o costo. se persuade la v o l u n t a d . convencer —. de su genio. El convencido cede a la fuerza del discurso o del a r g u m e n t o . Menospreciar es no darle el precio que r e a l m e n t e t i e n e .persuadir Se convence el e n t e n d i m i e n t o . a m p a r o . p o r q u e c a n t a f i g u r a d a m e n t e la gloria de los héroes. h a b l a r l o . u n a h a b i tación. Tapar supone algo interior. de su filosofía. Así d e c i m o s : He hecho el viaje a m i costa. es v i r t u d . cobijar — cubrir — tapar — abrigar Cobijar supone t e c h o . el que cobija es h o s p i t a l a r i o . Cubrir significa s i m p l e m e n t e echar e n c i m a de t a l m o d o que no se vea lo que se cubre: u n a colcha cubre la c a m a . Cantor se refiere m á s b i e n al p o e t a . el persuadido cede a la fuerza de la v e r d a d . de su r i q u e z a . Edificar t i e n e u n sentido menos e x t e n s o : se edifica. 398 . Se construye el c o m u n i s m o . conceder — otorgar Conceder es p r i v a d o . sólo la a u t o r i d a d puede otorgar. conocer — saber Conocer u n i d i o m a significa que se tienen noticias generales de su e t i m o l o g í a . Abrigar significa a m p a r o o defensa o bien c a l e n t a r .

t o d o lo que t i e n e cierto e s p í r i t u . es liso. una a m a b l e lisonja. Liso se refiere a la superficie. no g a s t a r i n ú t i l m e n t e . Tenue significa débil. Delicado se refiere más bien a la e s t r u c t u r a . a u n q u e sea grueso. Agrada una conversación sabrosa. es fino. la franqueza o la h o n r a d e z . gusta. que t r a s p a s a . las t e r t u l i a s . E n c a m b i o . a la organización. Execrable. Se restituye lo que se ha h u r t a d o . echar — arrojar — lanzar Echar es u n a acción menos v i o l e n t a que arrojar o lanzar. Acortar es perder en l o n g i t u d : se acorta una escalera. 399 . Todo lo superior es fino. Gustan los paseos. Un p a p e l grueso superiormente fabricado. economizar — ahorrar El ahorro es e s c a t i m a r sin discreción. u n a galantería discreta. disminuir — achicar — reducir — acortar Disminuir es perder en n ú m e r o y en i n t e n s i d a d : se disminuye u n a s u m a . E s execrable u n t r a i d o r . Todo lo sedoso es suave. U n soplo b a s t a p â r a e s t i n g u i r u n a luz tenue. u n dolor. Todo lo a m e n o . Abominable. lo que nos causa e s c á n d a l o .E s detestable u n h a b l a d o r . Sutil envuelve más especialmente la idea de a g u d o . lo que merece desprecio. a p a g a d o . de t a l m a n e r a que la m a n o corre con facilidad. la economía es d i s t r i b u i r con j u i c i o . por ejemplo u n p a r r i cida. los t e a t r o s . es delicado. la lectura. Reducir es perder en v o l u m e n : se reduce u n m o n t ó n de n a r a n j a s . Achicar es perder en m a g n i t u d : se achica u n t r a j e . agrada. devolver — restituir Se devuelve lo que se ha r e c i b i d o . Sutil es todo lo que p e n e t r a . fino — suave — liso — delicado — tenue — sutil Lo fino se refiere a la c a l i d a d . un chiste a g u d o . Todo cuerpo cuya faz no presenta obstáculo. u n a fiebre. gustar — agradar Todo lo que halaga nuestros sentidos o nuestro s e n t i m i e n t o . los dos ú l t i m o s suponen esfuerzo y v i o l e n c i a . Todo lo que puede romperse o deshacerse con facilidad. Suave se refiere al t a c t o . g u a r d a r r e s e r v a s .

quemar — arder Lo que se quema se reduce a cenizas o por lo menos m u d a de forma (el c a r b ó n ) . tiene comienzo. Así d e c i m o s : ánimo varonil.I I honor — honra El honor es u n a v i r t u d . Tranquilo supone la idea de sosiego. demanda el ofendido. el macho de la c a b r a . la quietud es inercia. por cuya razón den o m i n a m o s machos a los animales m a s c u l i n o s : el macho de la p a l o m a . hombre — varón — macho El hombre es i n d i v i d u o en general. Macho expresa el género. se h e r e d a : a u n q u e se pierda t o d o . t r a b a j a m o s en honor del P r i m e r o de Mayo. el tranquilo obra sin s o b r e s a l t o : la tranquilidad es v i r t u d . se t i e n e : t u v e el honor de h a b l a r con u n s a b i o . el sexo. debemos conservar la honra. E l escrito de u n loco. Quien rompe los vasos. pedir — demandar P a r a pedir b a s t a querer. quieto — tranquilo Quieto supone la idea de r e p o s o . reflejar — reflexionar E l paisaje se refleja en el agua. por ejemplo. P a r a demandar es necesario tener u n a r a z ó n . Pide el necesitado. u n a razón. Así d e c i m o s : conciencia tranquila. de c a l m a . El principio está en d o n d e empieza la exposición de la m a t e r i a . refrán — proverbio A u n q u e estas dos p a l a b r a s tienen el mismo s e n t i d o . Pedimos c u a n d o se nos a n t o j a . pero no liene principio p o r q u e no t i e n e fin. El quieto no o b r a . se siente y se ve (la hoguera). Varón es el hombre del esfuerzo y de la e m p r e s a . existen algunos m a t i c e s : El proverbio es u n dicho breve y agudo pero necesariamente m o r a l . poco vive. principio— comienzo El comienzo de u n libro está en la p r i m e r a letra de la p o r t a d a . los paga. lo v i r i l . tranquilidad del e s p í r i t u . puede tener aplicación a n u e s t r a s c o s t u m b r e s : Quien come mucho. tiene algo de i n m ó v i l . La honra es u n v a l o r m o r a l . la d e m o n s t r a c i ó n de las verdades que el libro c o n t i e n e . L a atmósfera p e r m a n e c e quieta. E l filósofo reflexiona. Lo que arde luce. 400 .

los cristales. sabido — notorio Sabido es lo que obra en n u e s t r a i n t e l i g e n c i a . de las hojas (se t r a t a de u n ruido melodioso. del m o t o r . u n cuerpo agujereado c u a n d o se le arroja con fuerza). E l ruido es d e s a g r a d a b l e . ruido — rumor Ruido no comprende más qiie relaciones m a t e r i a l e s : el ruido del v i e n t o . Crujido es el r u m o r q u e causan las m a d e r a s . sonido — son 2G 40 i . m i e n t r a s que el silbido es artificial o. Silbido es el r u i d o que hacemos soplando en u n p i t o . i r r e a l . de donde la expresión „corre (circula) el rumor" ( u m b l ă zvonul). Rechinamiento es el r u i d o p a r t i c u l a r que oímos c u a n d o se pasa c u a l q u i e r cuerpo duro sobre u n a superficie v i d r i o s a . así como el silbo p a r t i c u l a r del v i e n t o . Zumbido es todo r u m o r que causa u n insecto o el aire en un espacio concavo (el golpe en la c a m p a n a . de t a l m a n e r a . Chasquido es el ruido del látigo (p 1 e s n e t ) . En ningún lugar el queso cae sobre los macarrones. p i c a n t e . como si frotamos la p u n t a de u n clavo sobre u n p l a t o fino. que quien lo oye tenga que pensar p a r a entender lo que quiere decir: Sueños son vientos. el de las serpientes y el de las b a l a s ( ş u i e r a t ) . metién­ donos los dedos en la boca. De modo que el silbo es u n efecto n a t u r a l . que t i e n e u n a alegoría. es decir u n a c o m p a r a c i ó n que forme imagen. Rumor comprende dos s e n t i d o s : el poético y el f i g u r a d o : el rumor de la brisa. Notorio es lo que corre de boca en b o c a : es notorio que no quiere luchar. es cosa sabida q u e m a ñ a n a por la m a ñ a n a se l e v a n t a r á el sol como de c o s t u m b r e . a l parecer. por decirlo así) o el rumor de las personas que h a b l a n .E l refrán consiste en u n dicho ingenioso. así como las cascaras de las frutas. poco antes de romperse o en el m o m e n t o en que se r o m p e n ( t r o s n e t ) . Zurrido es el ruido que produce el golpe que se da con u n cuerpo flexibile como u n a correa. Estampido es el r u i d o que produce el t r u e n o o u n d i s p a r o de cañón ( b u b u i t ) . •silbo — silbido — crujido — estampido — zumbido — chasquido — zurrido — rechinamiento Silbo es u n ruido que hacemos frunciendo los labios y arro­ jando el aire por la boca ( f l u i e r a t ) .

porque no lo gana con su t r a b a j o . Así se dice de una m o n e d a que t i e n e b u e n o m a l sonido. valer a p r e ţ u i . u n a serpiente. de cierta c a d e n c i a : me d o r m í al son de u n a dulce canción. Necio. valer — costar A m b a s p a l a b r a s se e m p l e a n p a r a significar el precio de las cosas . literaria e t c . El volumen no se refiere más que a la forma: de modo que es preciso decir "obra en u n volumen'''. La faena es un t r a b a j o a c t i v o . tonto — necio — fatuo Tonto es el que no c o m p r e n d e . cometemos yerros. el que se o b s t i n a en el e r r o r . pero no le cuesta n a d a . p a r a que sea v e n t u r o s o . o este volumen se compone de dos lomos. pero sin relación a u n hecho d a d o . Quehacer es el t r a b a j o doméstico. el que no es sabio. interior. Vigilamos por oficio o deber. Obscuridad es falta de c l a r i d a d . pero las relaciones de cada una son e n t e r a m e n t e d i s t i n t a s : p a r a u n h o m b r e vale m u c h o el aire que respira. puesto que le m a n t i e n e en v i d a .Sonido es u n efecto n a t u r a l e i n e v i t a b i l e de todos los cuerpos cuyo choque se deja oír. tiniebla — obscuridad Tiniebla es falta de luz ( î n t u n e r i c ) . costar a costa veloz — rápido Veloz es el cuerpo que se m u e v e con facilidad: u n á g u i l a . Vela día y noche por su p o r v e n i r . El son es u n sonido a c o m p a ñ a d o de cierta m e l o d í a . sens). Rápido es el m o v i m i e n t o del cuerpo que recibe u n impulso o es a r r e b a t a d o (una b a l a ) . en cualquier s e n t i d o . yerro — error — falta — extravío — culpa Cuando no a c e r t a m o s a obrar b i e n . ( s a r c i n ă . el que h a b l a sin t i n o (fără r o s t . El yerro es 40? . fuerte: las faenas del c a m p o . vigilar — velar • Un padre vigila a su hijo p a r a que no sea m a l o . tomo — volumen Tomo significa p a r t e : t a l obra se divide en t a n t o s lomos (pollo menos dos). Tarea expresa u n a serie m á s elevada de t r a b a j o s : tarea cientí­ fica. trabajo — quehacer — faena — tarea Trabajo es la misión y el honor del h o m b r e (m u n c a ). însărcinare). casero. velamos en fuerza de grandes senti­ m i e n t o s y de altos y supremos deberes. Fatuo.

d. h. 2. de los árboles. Copil mic.z. c. s. Ciocolată. 5.d n. Cuando cometemos u n acto que i m p l i c a q u e b r a n t a m i e n t o de a l g u n a regla o ley. El error es i n t e l e c t u a l .l p.n c. Si el yerro consiste en cosas de j u i c i o . de n a r a n j a . 1.s. s. Horizontales: 1. Verticales: I-II a spăla •2. EJERCICIOS 117. b.s f. Palabras cruzadas 1. Solamente horizontales: Litera a treia a alfabetului spaniol. se deno­ mina falta..nt. Jugo es u n a p a l a b r a general y t é c n i c a : jugo de la t i e r r a .nt. A pălăvrăgi. .genérico. Interjecţie ergentiniană.a ploua. S i el yerro consiste en el desarreglo de c o n d u c t a .j. Coş.ngr. s u c ) . s. entonces co­ m e t e m o s errores. 4. Fuga de vocales que f a l t a n ) : (completar las p a l a b r a s con las vocales L..a chema.a plínge. N.g.c. 1. 26* 403 . h. Litera următoare. 1. g..s. Sssst!. j . Zumo — jugo Zumo es u n a voz que no se aplica sino con relación a los vege­ t a l e s : zumo de l i m ó n .l .lm. de la digestión ( s e v ă . . Glumă.t. . zeamă). pero nos avergon­ zamos de nuestros extravíos.n.rt. d. 3. FI 2 S <l Í 6 7 a 9 1 1 8 .a duce. q.r.sn. entonces t e n e m o s culpa y debemos arrepen­ timos. m.1 h . es el líquido que sirve a nuestros usos p a r t i c u l a r e s ( s u c . m. v. d. S i el yerro consiste en no c u m p l i r con nuestros deberes.t.t.a sosi. 1. s.r. horn. t o m a la deno­ m i n a c i ó n de extravío.c. M. r. T e n e m o s r e m o r d i m i e n t o de n u e s t r a s faltas.r.n m.

FIN ÜE LOS EJERCICIOS — 404 . para el próximo verano? La vida en el campo. ¿Qué libro ha leído Ud. últimamente? Análisis paralelo del rumano y del español. 30. Ce se aude: un şarpe care şuieră sau fluieratul unui alt animal? 25. 5. Cartea pe care am primit-o este într-un volum. Cred că nu aţi găsit multe greşeli cînd aţi controlat exerciţiile. 31. La alegría de vivir en el siglo XX. ¿cuál le gusta más? Cosas que vemos y no observamos. ci un bubuit. Aş vrea să ştiu dacă gramatica spaniolă ţi s-a părut uşoară şi dacă nu ţi-a rămas nimic neclar. Viaţa lui Cervantes a fost foarte grea şi zbuciumată. 14. Unii fac greşeli fără să vrea. Ai uitat cît fac 7 x 8 ? 29. nu părea zgomot de voci omeneşti. 7. Copiii pe care i-am întîlnit cereau mamei lor să le cum­ pere o carte cu ilustraţii. 20. Traducir al español: 1. Făcînd compunerile următoare. Este ştiut că sucul portocalelor este o băutură plăcută.ta are însă o greşeală. Las últimas vacaciones. Bunica şi-a pus ochelarii ca să te vadă cum scrii în spaniolă: nu putea să creadă că ai învăţat o limbă străină în cîteva luni. împărţirea. 27. e necesar să facem exerciţii de conversaţie. Ai înţeles de ce a eşuat el în lupta cu morile de vînt? 10. 28. 17. 15. 13. Atunci ai început să-i citeşti din Don Quijote. Dar cei ce se dedică studiului unei limbi străine trebuie să citească zilnic. De asemenea este bine să încercăm să traducem zilnic cîte un mic articol din ziar. 3. 12. 4. Nu-i o greşeală? 26. 2. 120. 19. Munca lui Manuel e grea. Totuşi înmulţirea este bună. dar el nu s-a lăsat învins de nedreptate. ¿Qué planes tiene Ud. 32. Pentru a vorbi bine. por lo menos. dar e o sarcină de cinste şi îi place. 6. 21. Secerişul este una din muncile cîmpului. Hoţul a fost pedepsit pentru vina lui. te vei convinge singur de cunoştinţele tale. Vreau să-ţi cer o lămurire. Mă uit liniştit la imaginea pe care o reflectă apa lacului. Din cauza frigului ardem lemne multe. am putut dobîndi o mare uşurinţă în traducere. Lo que queremos más.í 1 1 9 . tra­ tando uno de los siguientes argumentos: Un domingo en compania de mis amigos. 23. Mă bucur că a venit acest om. Escríbase una. Eroul romanului lui Cer­ vantes era însoţit de Sancho cel gras: care din cei doi ţi-a părut mai sim­ patic? 9. 24. mîndrindu-te cu ştiinţa ta. 16. El mar y el monte. Am stat liniştit îr> întuneric. Auzeam un zgomot puternic care nu-mi plăcea. Un recuerdo querido. msnţinînd astfel legătura cu cele învăţate. deşi are două părţi: o culegere de zicale populare şi o antologie literară. 18. 8. Nu ştiu care-i adevăratul început al acestei întîmplări. 11. 22. Sus opiniones personales sobre Quijote. composición de 3 páginas. Valorează mai mult decît preţul ei. Fácínd exerciţiile de pînă acum.

advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aqué405 . y lo que en ellos parecen brazos son las aspas. — ¿Qué gigantes? — dijo Sancho Panza. y si tienes miedo. volteadas del viento. sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba. sino molinos de viento. — Bien parece — respondió Don Quijote — que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes. En esto. quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. hacen andar la piedra del molino. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espan­ table y jamás imaginada aventura de los molinos de viento. — Mire vuestra merced — respondió Sancho — que aquéllos que allí se parecen. dio de espuelas a su caballo Rocinante. donde se descubren treinta. o pocos más. con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. — Aquellos que allí ves. dijo a su escudero: — La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acer­ táramos a desear. porque ves allí. no son gigantes. y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. amigo Sancho Panza. desaforados gigantes. que los suelen tener algunos de casi" dos leguas. que. con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer: que ésta es buena guerra. con otros sucesos dignos de felice recordación.LECŢIA 40 EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA PRIMERA PARTE CAPÍTULO V I I I . — respondió su amo — de los brazos largos. y así como Don Quijote los vio. Y diciendo esto. descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo.

Y hablando en la pasada aventura. — Dios lo haga como puede — respondió Sancho Panza. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes. —• ¡ Válame Dios ! — dijo Sancho Panza — ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien l o q u e hacía. cobardes y viles criaturas. que ni oía las voces de su escudero Sancho. la volvió el viento con tanta furia. aunque estaba ya bien cerca. que un solo caballero es el que os acomete. con la lanza en el ristre. le dijo: — Yo me acuerdo haber leído que un caballero español. Y en diciendo esto.líos que iba a acometer. más que otras están sujetas a continua mudanza: cuanto más yo pienso. Hete 406 . siguieron el camino del Puerto Lapice porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras. bien cubierto de su rodela. me lo habéis de pagar. ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento: tal es la enemistad que me tiene. habiéndosele en una batalla roto la espada. y encomendándose de todo cotázona su señora Dulcinea. y es así verdad. que me robó el aposento y los libros. tornó a subir sobre Rocinante. Y ayudándole a levantar. visto por Don Quijote. desgajó de una encina un pesado ramo o tronco. y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros. llevándose tras sí al caballo y al caballero. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno. arremetió a todo el galope de Rocinante. pidiéndole que en tal trance le socorriese. lo que eran. que medio despaldado estaba. han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. que aquel sabio Fresíón. Y diciéndoselo a su escudero. que fue rodando muy maltrecho por el campo. antes iba diciendo en voces altas: — Non íuyades. y las grandes aspas comenzaron a moverse. ni echaba de ver. lo cual. sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza. Levantóse en esto un poco de viento. y cuando llegó. mas al cabo y al cabo. dijo: — Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo. que le quedó por sobrenombre Machuca. y así él como sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. amigo Sancho. tal fue el golpe que dio con él Rocinante. llamado Diego Pérez de Vargas. y embistió con el primero molino que estaba delante. y no lo podía ignorar sino quien ltef*íSe otros tales en la cabeza? — Calla. halló que no se podía menear.—respondió Don Quijote-— que las cosas de la guerra. y dándole una lanzada en el aspa. que no eran sino molinos de viento. que hizo la lanza pedazos. por ser lugar muy pasajero.

rugăciune pedazo bucată pesaroso întristat. PALABRAS NUEVAS acertar d. pi. pi. pienso desgajar otro t r o n c o . versat dejar Ce a nu putea să nu deparar a se ivi în cale desaforado uriaş descendientes m. a desprinde despaldado cu oasele frînte despojo pradă de război echar de ver a observa embestir (con) a se năpusti (asupra) encomendar d. istovire molino moară mudanza transformare. schimbare oración /. toc pentru lance rodar d. que t ú te tengas por bien afortunado de h a b e r merecido venir a v e r l a s . sămînţă sobrenombre m. y si no me quejo del dolor. a reuşi advertir a preveni antes dimpotrivă arremeter a ataca asno asin aspa aripă de moară atender d. urmaşi desgajar a rupe. măruntaie ¡ válame Dios ! aoleu. poreclă suceso întîmplare sujetar a supune testigo martor trance m. a lua (ţine) seama la (de) ayudar a ajuta cobarde laş cursado priceput.dicho esto porque de la p r i m e r a encina o roble que se m e d e p a r e . a sparge malas artes vicleşuguri maltrecho maltratat. Doamne ! valeroso viteaz vil josnic voces /. abătut quitar a lua ristre m. a u n q u e se les salgan las t r i p a s por ella. a rostogoli rodela scut mic şi rotund sabio înţelept. a transforma vuestra merced domnia voastră 407 . yo lo creo lodo así como v u e s t r a merced lo d i c e . y pienso hacer con él tales h a z a ñ a s . y a ser testigo d e cosas que apenas p o d r á n ser creídas. es porque no es dado a los caballeros a n d a n t e s quejarse de herida a l g u n a . a se încredinţa cuiva enderezar a îndrepta enriquecer a îmbogăţi escudero scutier espantable înspăimîntător espuela pinten fiero crud. prăpădit menear a mişca molimiento oboseală. situaţie grea tripas /. cumplit hacer batalla a se lupta hallar a găsi. que parece q u e v a de medio lado. a afla hazaña faptă eroică lanza lance legua leghe machacar a lovi. t a l y t a n bueno como aquél que me i m a g i n o . y debe de ser del m o l i m i e n t o de la c a í d a . strigăte voltear a învîrti volver en d. pero enderécese un poco. — Así es v e r d a d — respondió Don Quijote — . vrăjitor simiente /. pi. • — A la m a n o de Dios — dijo S a n c h o — .

408 . que cuenta las hazañas del gran héroe medieval Rodrigo Ruy Díaz de Bivar contra los moros que le habían dado el título de Cid (Señor). tantos buenos cavallos — sin sos dueños andar. Se sabe que Cervantes fija definitivamente el español y que las modificaciones que surgieron desde la aparición del Quijote hasta el día de hoy son de poca importancia. Los moros llaman Mafómat — e los cristianos s a n t i Y a g u e . Trezientas lancas son. Cadién por el campo — en u n poco de logar Atoros muertos — m i l i e trecientos y a . He aquí la descripción. en lenguaje antiguo. Vamos a ver ahora cómo era el español anterior a Cervantes Escogeremos textos de las tres cumbres literarias anteriores al siglo XVI. debió de ser compuesto hacia 1140. El Poema de Mío Cid. En todo caso este texto es el más antiguo que conservamos de la literatura épica medieval española. ívanlos ferir — de fuertes coraeones. — todos de senos colpes. a b a x a n las lancas — abueltas de los pendones. Es la obra no de un individuo. — por amor del Criador ! ¡ Yo soy Roy Díaz. Veriedes t a n t a s lancas — premer e a l t a r . el Cid — de Bivar Campeador !" Todos fieren en el az — do está Per Vermudoz. letra llamada cedilla que se usaba antes para expresar un sonido parecido al de la z. la lengua de Cervantes es — excepto pocas diferencias ortográficas -— la misma que la moderna. senos moros m a t a r o n . la existencia de una vieja tradición literaria anterior a él. t a n t a adáraga — foradar e passar. a la tornada que fazen — otros t a n t o s muertos son. cavalleros. Durante siglos enteros. dada la destreza artística que revela su autor (un anónimo juglar de Aragón). — t o d a s tienen pendones. encimaron las caras — de suso de los.Según se ha visto en ese trozo del Quijote. de una batalla contra los moros de España: E n b r a c a n los escudos — delant los coraeones. A grandes vozes llama — el que en buen ora nació: "¡ Feridlos. sino de un pueblo. El texto que conocemos hoy nos hace suponer. arzones. los juglares cantaban romances sobre el Cid Campeador. tantos pendones blancos — salir vermejos en sangre. Una particularidad gráfica que se observa inmediatamente es la c con una virgulilla (g). t a n t a loriga — falssar e desmanchar. I.

. El libro de Buen Amor — es el t í t u l o que se h a d a d o modern a m e n t e al largo p o e m a de cerca dos m i l versos que se conserva de J u a n R u i z . ] A y Dios. La Celestina presenta la e s t r u c t u r a de u n a obra de t e a t r o . Véase a q u í la descripción que "face" u n " h o m e " a la llegada de la "fermosa fembra" doña E n d r i n a . Ese n o t a b l e poeta satírico español v i v i ó en la p r i m e r a m i t a d del siglo X I V . I I I . qué color. qué buenandanca ! Con saetas d'amor fiere cuando los sus ojos alca. hace p e n s a r en la t r a g e d i a Romeo y Julieta de Shakespeare. La Celestina — n o m b r e que t a m b i é n se da a la Tragedia de Calisto y Melibea — publicóse en 1499 en la ciudad de B u r g o s . en la a c t u a l p r o v i n c i a de Guadalajara (España). qué boquilla. Damos a c o n t i n u a c i ó n u n a escena de profundo lirismo (del Acto decimonono). d e s e m p e ñ a n d o el cargo de Arcipreste de H i t a . qué donaire. E s a es u n a cuestión t o d a v í a m u y d e b a t i d a . d i s i m u l a d a m e n t e . y en ese sentido el triste cuento del a m o r de Calisto y Melibea. la i n m e d i a t a m e n t e anterior a la m u e r t e de Calisto: 409 .Observamos éstas son: aquí toda una serie de p a l a b r a s anticuadas. pero su e x t r a o r d i n a r i a extensión (veintiún actos) la hace irrepresent a b l e en su forma p r i m i t i v a . por m e d i o de u n acróstico. qué alto cuello de garca ! ¡ Qué cabellos. pero d e poca i m p o r t a n c i a . que se consigna. abuellas al mismo tiempo que suso encima (sus) » az fila de guerreros « stños sendos premer bajar adáraga escudo de cuero loriga armadura de cuero con escamas o anillos de metal cosidos encima falssar romperse desmanchar deshacerse las mallas de la loriga I I . E l a u t o r de esa i m p o r t a n t e obra literaria parece h a b e r sido E e r n a n d o de Rojas. cuan fermosa viene doña Endrina por la plata ! j Qué talle. Lo i m p o r t a n t e es su e x t r a o r d i n a r i o valor l i t e r a r i o ..

ruiseñores que cantáis al alborada. ¡ Oye la corriente agua d'eeta fontecica. no puedo m á s sufrir t u p e n a d o esperar.MELIBEA Óyeme t ú . por m i v i d a . que el sabio que los escribiere no p o n g a . cómo espero aquí asentada. p u e s . La media noche es pasada é no viene: Sabedme si otra amada le detiene. cómo se dan paz unos r a m o s con otros por intercesión de u n t e m p l a d i c o v i e n t o que los menea ! ¡ Mira sus q u i e t a s s o m b r a s : cuan oscuras están é a p a r e j a d a s p a r a e n c u b r i r nuestro deleite ! LECTURA SUPLEMENTARIA SOLILOQUIO D E D O N Q U I J O T E C U A N D O H I Z O LA • P R I M E R A SALIDA DE SU ALDEA Y e n d o . luciente sol? ¿Dónde me t e n í a s t u claridad escondida? ¿ H a b í a r a t o q u e escuchabas? ¿Por que me dejabas echar p a l a b r a s sin seso a l aire con m i ronca voz de cisne? Todo se goza este huerto con t u v e n i d a . Mira la luna cuan clara se nos m u e s t r a . que yo quiero c a n t a r sola. c u a n d o salga a luz la v e r d a d e r a historia de mis famosos hechos. 410 . ¿Dónde e s t a b a s . ¡ oh m i señora y mi bien todo ! ¡ Cuál mujer podía haber nascido. CALISTO Vencido me tiene el dulzor de t u suave c a n t o . c u á n t o m á s suave m u r m u r i o é r u i d o lleva por e n t r e las frescas yerbas ! ¡ Escucha los altos cipreses. Papagayos. c a m i n a n d o nuestro flamante a v e n t u r e r o . llevad nueva a mis amores. que desprivase t u gran merescimiento ! ¡ Oh salteada melodía ! ¡ Oh gozoso r a t o ! ¡ Oh corazón mío ! ¡ E cómo no podiste más t i e m p o sufrir sin i n t e r r o m p e r t u gozo é c u m p l i r el deseo de e n t r a m b o s ? MELIBEA ¡ O h sabrosa t r a i c i ó n ! ¡ O h dulce s o b r e s a l t o ! ¿Es m i s e ñ o r . d e m i a l m a ? ¿Es el? No lo puedo creer. m i r a las nubes cómo h u y e n . iba hab l a n d o consigo m i s m o y d i c i e n d o : ¿Quién d u d a sino que en los venideros t i e m p o s .

compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras !". y donde todo cuanto pase ha de parecer obra de la casualidad 411 . subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Moiitiel". su propia desnudez y monotonía. huertos floridos. por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba. cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha. y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada Aurora que. dignas de entallarse en bronces. ni recreo alguno. ni sorpresa. es la Mancha la más fea y la menos pintoresca de todas las tierras conocidas. dejando la blanda cania del celoso marido. sin ir determinadamente a ninguna. fresco. Don Quijote no hubiera podido existir y habría muerto en flor tras la primera salida. y el viajero que viene hoy de la costa de Levante o de Andalucía se aburre junto al ventanillodel vagón. ni variedad. todo él es camino: aquella tierra sin direcciones. si no distraen ni suspenden la imaginación. dándole espacio y luz donde se precipite sin tropiezo alguno. En un país montuoso. y que. luz templada y ambiente espeso. sin asombrar al mundo con las grandes hazañas de la segunda. dejando las ociosas plumas. de la aventura. esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro ! ¡Oh. anhelando que se acabe pronto aquella desnuda estepa. Y era la verdad que por él caminaba.cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana. Don Quijote necesitaba aquel horizonte. quienquiera que seas. capitulo II) LA MANCHA En opinión general. desta manera?: "Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos. que como inmóvil y estancado mar de tierra no ofrece a sus ojos accidente. la dejan libre. a quien ha de tocar el ser cronista desta peregrina historia. sin embargo. verde. con lindas casas. Esto es lo cierteo: la Mancha. sabio encantador. poblado de agradables sombras. si alguna belleza tiene. tierra surcada por las veredas del acaso. pues por ella se va a todas partes. y añadió diciendo: "¡Dichosa edad y siglo dichoso aquel adonde saldrán a luz las famosas hazañas mías. tú. que. (Primera parte. aquel suelo sin caminos. ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante. La grandeza del pensamiento de Don Quijote no se comprende sino en la grandeza de la Mancha. es la belleza de su conjunto.

visiones de ejércitos de gigantes. repito. un menesteroso. cîntare de dimi­ neaţă anillo inel aparejar a pregăti aprendizaje ni. P1ÎREZ CiALDÓS Bailen. necesitaba de aquel sol que derrite los sesos y hace a los cuerdos locos. chiparos cisne m. necesitaba. al trans­ parentar de la luz. de torres. donde se levanta el polvo de imaginarias batallas. lebădă darse paz a se săruta debatido dezbătut deleite m. el sentido práctico.o de los genios de la fábula. solzi escasez / . de modo que si se encuentra un ser humano en aquellas soledades. m ă i e s t r u arzón ni. necesitaba. aquel campo sin fin. produciendo. plăcut 412 . V I . B. zale. necesitaba aquella escasez de ciudades que hace más rara y extraordinaria la presencia de un hombre o de un animal. dulceaţă é (azi y) şi embrazar a vîrî braţele în găicile scutului encantador vrăj itor entallarse a (se) grava entrambos a m î n d o i . graţie dulzor m. pi. toc de lemn anexat şelei calului. corta­ pisas de la imaginación. y aquel desaforado rugir de los vientos cuando hay tempestad. calma y ruido que son igual­ mente tristes y extienden su tristeza a todo lo que pasa. desfătare derritir (derretir) a (se) t o p i desprivar (azi privarJ a priva destreza măiestrie dichoso fericit donaire ni. al punto se le tiene por un desgraciado. bucurie gozoso îmbucurător. a los cuales sólo el lenguaje faltaría para ser colosos inquietos y furibundos. cap. un afligido. Episodios Nacionale PALABRAS NUEVAS abajar a coborî acaso î n t î m p l a r e alborada z o r i . Así es la Mancha. ucenicie arpado melodios. en fin. în care se fixează lancea bermejo roşiatic blando moale cargo funcţiune ciprés ni. nece­ sitaba aquel silencio cuando hay calma. que desde lejos llaman y espantan al viajero con sus gestos amenazadores. que el hombre no pusiera en aquellos campos más muestras de su industria y de su ciencia que los patriarcales molinos de viento. aquella total ausencia de obras humanas que representen el positivismo. fig. un agraviado que anda buscando quien le ampare contra los opre­ sores y tiranos. que la detendrían en su insensato vuelo. de castillos. a m b i i escamos ni. lipsă flamante înflăcărat garza b î t l a n gozo plăcere.

cîntăreţ recitator şi dan­ sator a m b u l a n t care dădea repre­ zentaţii în faţa poporului. a asalta seso creier. în E v u l Mediu luciente strălucitor malla ochi de î m p l e t i t u r ă melifluo mieros menear a legăna. savuros saeta săgeată saltear a r ă p i . a mişca merescimiento (azi mérito) merit nueva ştire. drapel m i l i t a r de formă lunguiaţă penado chinuitor polvo praf. noutate ocioso t r î n d a v pendón m. blond rugir' a mugi sabroso delicios. pulbere ronco răguşit rubicundo roşcat. şuviţă horadar a perfora intercesión intervenţie binevoitoare juglar m. t r ă d a r e . cărare . minte sobresalto tresărire surcar a brăzda talie / . c ă l d u ţ traición / . înşelare venidero viitor vereda potecă.hebra fir. talie templadico t e m p e r a t .

1 ! . .

porque no está siempre un hombre de buen humor o de buen talante para comunicar el suyo a los demás. sin saber cuál de mis numerosas apuntaciones elegiría para un artículo que me correspondía ingerir aquel día en la Revista. y conocía toda la dificultad de mi empeño. porque mientras yo no haga más que cumplir con las obligaciones de fiel cronista de los usos y costumbres de mi siglo. si no sacara a luz pública cierta visita que no ha muchos días tuve en mi propia casa. ni tuviera esa travesura y maliciosa índole que malas lenguas me atribuyen. y me hallaba en la mayor perplejidad.LECTURAS EN PROSA E S P A N A MARIANO JOSÉ DE LARRA YO QUIERO SER CÓMICO (Fragmentos) No fuera yo Fígaro1. y. como de hombre que necesita y estudia en la fisionomía del que le ha de favorecer sus gustos e inclinaciones. como he dicho. Quería yo que fuese interesante sin ser mordaz. por consiguiente. que fuese serio. Pasó adelante el joven haciéndome una cortesía bastante zurda. y dando tor415 . verídico . Columpiábame en mi sillón. o su humor del momento para conformarse prudentemente con él. No dejaba de atormentarme la idea de que fuese histórico. de éstos que dan vuelta sobre su eje. cuando me deparó 2 felizmente la casualidad materia sobrada 3 para un artículo al anunciarme mi criado a un joven que me quería hablar indispensablemente. y. sin saber cuál de mis notas escogería por más inocente. Hallábame. no se me podrá culpar de mal intencionado ni de amigo de buscar pendencias por una sátira más o menos. y no encontraba por cierto mucho que escoger. los cuales son especialmente de mi gusto. por asemejarse en cierto modo a muchas gentes que conozco. sobre todo.

como yo quiero ser cómico... ¡ Cómo me gustan sus artículos de usted 6 ! — Es claro. y es la época de ajustar para la próxima temporada cómica.. Para hablar..mentó a los tirantes y rudos músculos de su fisionomía para adoptar una especie de careta 4 que desplegase a mi vista sentimientos mezclados de afecto y de deferencia 5 . pero. — Que quiero ser cómico.... — En ese caso. no tiene usted prisa. el latín. Según algunos. — ¿Al teatro? — Sí... — Es la mejor ocasión. y la propiedad 10 .. — ¡ Ah ! ¿Ajusta la Empresa? — Le diré a usted.. ciertamente. — Perdone usted... Si usted me necesita... — ¡ Bravo empeño ! ¿A quién? — Al Ayuntamiento. no.. para cuando se sepa... y dedicarme al teatro. para ser actor........ las gentes me entienden. y habrá estudiado humanidades. — Por eso. — Ya le entiendo a usted.. ¿Sabe usted castellano? — Lo que usted ve. — Sin embargo.. — Lo presumo. señor. usted quisiera ser cómico aquí. ! — Por supuesto.. — ¡ H o l a ! ¿Ajusta el Ayuntamiento? — Es decir. bellas letras. — Como estamos en Cuaresma 7 .... siendo el favor de tanto interés para usted. porque nadie la tiene.. un amigo de usted.. no necesita usted saber cosa mayor. — Yo soy un joven. — Un favor de que depende mi vida acaso. — Bien. eso es muy bueno ! Pero sabrá usted. a la Empresa.... 416 ... desearía que usted me recomendase.... como el teatro está cerrado ahora. desgraciadamente. esto no se sabe. — Cierto. yo no quisiera singularizarme 8 . Y ¿qué sabe usted? ¿Qué ha estudiado usted? — ¿Cómo? ¿Se necesita saber algo? — No. señor.. — Pero la gramática. ¡ Soy un apasionado.. y.. me dijo con voz forzada» mente sumisa y cariñosa: — ¿Es usted el redactor llamado Fígaro? — ¿Qué tiene usted que mandarme? — Vengo a pedirle un favor. siempre es malo entrar con ese pie 9 en una corporación. y así será preciso examinarle por la pauta del país... — No.

me parece que sirve usted para el caso 1 2 . nada. — ¡ Bravo ! — Porque ellos suelen saberlo. y aptitud por actitud..— Sabrá de memoria los poetas clásicos.. y decir unas voces por otras. así. ni épocas. ni he oído hablar tampoco. señor. — ¡ Ah! • Ah! Muy bien. pero eso no es esencial. diferiencia por diferencia. siempre a la romana 1 3 . no sabrá usted lo que son trajes. de modales 14 y usos de sociedad. porque si voy a decir verdad.. ni caracteres históricos. ya sé que en siendo muy antiguo.. y otras semejantes? — Sí. que alguna parte del público suele estar tan enterada como nosotros. luego como el muerto no se ha de tomar el trabajo de resucitar sólo para desmentirle a uno. y los comprenderá. Mife usted. a la antigua francesa o a la antigua española. — ¡ Ah! Ya. En cuanto a trajes.. — No es gran cosa. señor. y podrá verter sus ideas en las tablas u . — Perfectamente... ¡ Tan poco favor me hace usted ! Que me caiga muerto aquí si he leído una sola línea de eso. — Además. — Y ¿cómo presentará usted un carácter histórico? — Mire usted. — Y tiene usted razón. — Perfectamente. señor: si no es tan antiguo. señor. — Le diré a usted. ¿Sabe usted pronunciar con afectación todas las letras de una palabra. señor. La figura es la que no. me echaron por holgazán. 2 7 — învăţaţi limba spaniolă 417 . ¿Aprendió usted Historia? — No. — Esto es: aunque sea griego el asunto.. — Y de educación. nada. — Sí.. según el sexo de cada uno que lo pregunta.. eso en el ensayo general se le pregunta al galán o a la dama. no sé lo que es. porque se me figura a mí que es oficio en que no hay nada que hacer. — No jure usted. — Perdone usted. — Nada. actitud por aptitud.. todo eso digo yo. dracmático por dramático.. Usted sirve para el ejercicio. Nada... y me quiero meter cómico. hayamos por hayamos. — Por consiguiente... y conforme a lo que ellos tienen en sus arcas. sí. no. el papel lo dirá. Además. ¿a qué altura se halla usted? — Mal... según. yo era escribiente 1 5 en una mala administración...

la ironía maliciosa y la gracia con que se describen tipos y situaciones. ¡Es t a n guapo el público ! ¡ Si usted viera ! — Ya sé. — p r o n u n c i ó el recién llegado. se dice c u a l q u i e r t o n t e r í a .. n i n u n c a t r a t é a n i n g u n o de ellos. como solía D . . — ¿ Y memoria? — No es cosa la que" t e n g o . no conozco esos señores usos de sociedad que usted dice. s e ñ o r . . ¡ y a ! — Vez h a y que en una comedia en verso se a ñ a d e u n párrafo en p r o s a : pues ni lo n o t a n i menos se enfada. creyendo que aquél ha conseguido su propósito. se le lanza de vez en cuando un par de m i r a d a s t e r r i bles. y a u n ésa no la a p r o v e c h o . Su asunto. ni el corazón h u m a n o . aunque sin conseguir tampoco nada. Si se descuida. — Escasamente 16. que eso es cuenta del a p u n t a d o r . basado en una tradición popular. la „seña" Frasquita. p o r q u e n o me gusta el e s t u d i o . — Ni conocerá usted el m u n d o . es como sigue: un viejo Corregidor pretende a una bella molinera. — Sí. — ¡ Y a se ve que hacen m u y bien ! P u e s . como diciendo a l p ú b l i c o : ¡Ven ustedes qué h o m b r e ! — E s t o e s .— Todo lo hace el a p u n t e . De esa manera y h a b l a n d o él a l t i t o 1 8 . * Esta novelita — la obra maestra de Alarcón—se destaca por la vivacidad del diálogo. y . ésta defiende su honor y salva la situación. pero su marido. Al fin todo se aclara. quedando el viejo en ridículo. (Publicado en la „Revista Española" de 1 de marzo de 1833) PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN E L S O M B R E R O D E T R E S PICOS * (Fragmento *) XXVII La fe mueve las montañas. usted es cómico y bueno. por consiguiente. A d e m á s . 418 . en fin. . y sacándole a usted la relación del cuerpo como u n a c i n t a . de m o d o que el a p u n t a d o r v a y a t i r a n d o del p a p e l como de una carreta 1 7 . señor. y h a b l a n d o con la boca s u m i d a 2 . t i e n e el público el placer de oír a un m i s m o t i e m p o dos ejemplares de u n mismo papel. Así es que no h a y n a d a m á s común que a ñ a d i r . m u y b u e n a s noches. T e n g a n Vds. E u g e n i o de Zúñiga 3 . eltío Lucas. y el público se la r í e . cuando uno no sabe su relación. q u i t á n d o s e el sombrero de tres picos. y . se dirige a la casa de la Corregidora para devolverle la afrenta. .

. sin saber tampoco lo que se hacía.En seguida se adelantó por el salón. D. Así es que. y ellas te dirán lo que has hecho del corazón que tanto te quería !. La corregidora se adelantó hacia ella sin poder contenerse. La seña Frasquita se puso entonces a besarla.. Una especie de inspiración. Frasquita ! ¿Le has enviado ya a tu sobrino el nombramiento 12? ¡ Hubo que ver entonces a la navarra 13 ! Tiróse la mantilla atrás. había penetrado en su alma. semejante a la de la fe religiosa. no pudieron contener una carcajada. Y se echó a llorar. levantó la frente con soberanía de leona.) ¡ Yo no soy ya tu Frasquita! Yo soy.. pero luego se dominó. El parecido del tío Lucas con el verdadero corregidor era maravilloso.. y la estrechó en sus brazos con el mayor cariño. olvidándose por un momento de cuanto había visto y creído ver en el molino. ¡Pregúntaselo a tus hazañas de esta noche. Todos se quedaron estupefactos. diciéndole entre sus sollozos. Eugenio sintió aquel nuevo agravio. señora! ¡Qué desgraciada soy! 27* 419 . apartando al corregidor con el brazo de marras 7 . Pero la seña ° Frasquita metió el montante. ¡ Tal gesto. y. dijo. como una niña que busca amparo en su madre: — ¡Señora. Todos creyeron que le había escupido. balanceándose en todos sentidos. en evitación de otra voltereta 8 y del consiguiente ludibrio 9 . Estaba visto que aquella mujer había nacido para domadora del pobre viejo. tal ademán y tal tono de voz acentuaron aquella frase ! El rostro del molinero se transfiguró al oír la voz de su mujer. inundándola de luz y de alegría. y Su Señoría. exclamó con las lágrimas en los ojos y la sinceridad en los labios: — ¿Conque tú eres mi Frasquita? —. y fue a besar la m: no de la corregidora. y.. Lucas ! — le dijo en mitad de la cara. y hasta el mismo Sr.¡ No ! (respondió la navarra fuera de sí. como una montaña de hielo que se hunde y principia a derretirse. clavando en el falso corregidor dos ojos como dos puñales: — ¡ Te desprecio. se dejó atropellar sin decir oxte ni moxte 10 .. con una risa tan horrible que tuvo que llevarse la mano al corazón para que no se le hiciese pedazos. El tío Lucas se puso más pálido que la muerte al ver que su mujer se le acercaba. Juan López 4 . remedando n siempre al corregidor: — ¡ Dios te guarde. Así es que la servidumbre. y se lanzó sobre el tío Lucas como un basilisco 5 .

por impedírselo el invencible respeto que le inspiraba la corregidora. es una bendita ! — Bien.. y. Déjela Vd. — Ahora no se trata de ella.. — No hay cuentas que valgan 16 . — ¡ Yo sí que soy desgraciado ! — gemía al mismo tiempo el tío Lucas.) ¡ Se trata de Yd. quiero decir. hablar. sintiéndose ablandado por el contagioso lloro de los demás. Y éste y los criados lloraban de igual manera. Era que empezaba a acordarse otra vez de lo que había visto por el ojo de la llave. y de esta señora ! ¡ Ah. que ha llevado su merecido ! Y rompió a berrear tristemente.. nadie se había explicado. sí. — ¡ Yo no hablo ! (contestó la molinera. tío Lucas. sin embargo. — Pues ¿y tú? — repuso la corregidora midiéndolo con la vista. como avergonzado de verterlas. — Pues ¿y tú? — respondió.. se justifica..... pero. los dos matrimonios repitieron cien veces las mismas frases: — ¿Y tú? 420 . Y durante algunos momentos. por la vía del llanto. . yo soy un picaro! ¡un monstruo! ¡un calavera 1 5 deshecho. — ¿Pues y yo? (prorrumpió 14 al fin don Eugenio. Merceditas!.. y todo parecía concluido. o esperando salvarse también por la vía húmeda. —dijo de pronto. el tío Lucas.... y verá cómo. a pesar de todo lo que Vd. que hable!..) ¡ El que tiene que hablar eres t ú ! . ... perdiendo de nuevo toda fe. (exclamó la corregidora. Porque la verdad es que tú. — dijo el tío Lucas.. XXVIII ¿ Pues y tú ? El tío Lucas fue el primero que salió al flote en aquel mar de lágrimas. se figura ! — contestábale la corregidora.) — ¡ Su mujer de Vd. me había contado. ¿Quién había de decirme que tú?... Desde que la vi. abrazado a la barriga del Sr..) ¡ Ah. me dio el corazón que era una santa. andando a puñetazos con sus lágrimas. (gritó el corregidor. Y la seña Frasquita no dijo más. llorando también generosamente. — ¡Señores. Juan López..... vamos a cuentas!... tornando también a sus celos.. — ¡Nada de pero!. — ¡Bueno..— i No tanto como Vd.

que están saltando por justificar a la seña Frasquita.. 421 ...... con el testimonio de nuestras burras. — ¡ Justamente ! ¡ Ah. yo me dirigía desde nuestra casa al lugar. qué feliz soy !.. mientras que nosotros dos ni nos «aludamos ni nos reconocimos.. — ¡ Yo no necesito que me justifiquen los hombres ! (respondió ésta. te habías detenido a echar unas yescas en medio de un sembrado.. por consiguiente... cpie cada palabra tuya me devuelve un año de vida ! — Y a aquel rebuzno le contestó otro en el camino.... a quienes no se dirá que he seducido ni sobornado. Etc.. o..— Pues ¿y tú? — ¡ Vaya que tú ! — ¡ No que tú ! — Pero ¿cómo has podido tú?. — En esto rebuznó 18 tu borrica. con permiso de esta señora. — La una se llama Piñona y la otra Liviana.... — Están abajo. — ¡ Nuestras dos burras ! Frasquita: ¿te estás riendo de mí? — No: que estoy hablando muy formal.. cállate tú ahora! Nuestra cuestión particular la ventilaremos más adelanle...) Tengo dos testigos de mayor crédito..por mejor decir. etc. — ¡Oye. pues allí distingo al Sr. — ¡ Peor que peor ! ¡ Serán dos niñas !. en la puerta. Continúa. que se habían reconocido y se saludaban como buenas amigas. etc.. Pero tú marchabas fuera de él.. y muérete de vergüenza por haber dudado de mi honradez.... y. nos cruzamos en el camino. — Pues diles que suban.. — ¡Por Dios te pido que te expliques!.. Juan López y a Toñuelo 17 . que no me hallaba en el molino cuando tú viste en él al señor corregidor. La cosa hubiera sido interminable. Mientras tú ibas esta noche desde el lugar a nuestra casa. — ¡ Ah ! • Son dos mujeres!. habla. — ¡ Oh.. Sólo son dos hembras... ¡ Bendita 19 seas ! ¡ Me parece estarlo oyendo ! — Eran Liviana y Piñona. Lucas!. — ¡Es verdad que me detuve!. Hazme el favor de decirme sus nombres. — Las pobres no podrían subir. revistiéndose de dignidad no dijese por último a D. sí. Eugenio: — ¡ Mira. ¡Vaya un testimonio fidedigno! — Tampoco son dos mujeres.. Yo puedo probarte.. ¡ Habla. — Y ¿dónde están? — preguntó el molinero.. Lo que urge en este momento es devolver la paz al corazón del tío Lucas: cosa muy fácil a mi juicio. sí.. si la corregidora.

¡ Conque y a ves que yo no estaba en el molino ! Si quieres saber ahora por qué encontraste a l señor corregidor en n u e s t r a c a m a . te enteraré de ese y otros p a r t i c u l a r e s . . t i e n t a esas ropas que llevas p u e s t a s . . ¡ S u señoría se cayó en el caz del m o l i n o . El viejo avaro se mostraba inflexible e inclusive intentó arrojarle de las tierras. no teniendo hijos que le ayuden. . . — ¡ T o d o ! ¡ T o d o ! — a ñ a d i ó T o ñ u e l o . — ¡ H a s t a a h o r a . . y te lo d i r á n mejor que y o . Pero nada se resolvió. un pobre huertano viejo. que los dos nos a s u s t a m o s y salimos h u y e n d o en direcciones contrar i a s . (contestó la m o l i n e r a . . embargando además para pago de sus deudas todo cuanto tenía en la barraca. que no debo referir d e l a n t e de esta señora. . — T a n no nos reconocimos (continuó la seña F r a s q u i t a ) . F r a s q u i t a de mi a l m a ! ¡ P e r d ó n a m e la injusticia. . . e n t r ó . si quieres saber lo del n o m b r a m i e n t o . necesito oír t u s e x p l i c a c i o n e s . . . — ¡ Conque eres i n o c e n t e ! ( e x c l a m a b a en t a n t o el t í o L u c a s . . Y .— ¡ N o me digas m á s ! . . y deja que te dé un a b r a z o ! . hurt a n d o el cuerpo. aun se empeoró porque su deuda ascendía. . VICENTE BLASCO IBÁÑEZ LA BARRACA (Fragmento *) Al pasar por la t a b e r n a de Copa. v i s t o que ella i m p e r a b a en el corregimiento. el famoso escritor naturalista Blasco Ibáñez nos presenta en su estilo lleno de color y de fuerza plástica la vida agitada de los labradores pobres de la vega de Valencia. Unos carreteros de la v e c i n d a d le h a b l a r o n p a r a compadecer su desgracia y le i n v i t a r o n * En esta obra maestra de ambiente valenciano. siendo éstas „mejor labradas". . m u y complacido 2 2 de que las explicaciones de la n a v a r r a no h u b i e r a n ido más lejos. El pobre tío Barret. . Pero no tengo más que decir por la p r e s e n t e . toma dinero emprestado de don Salvador y se compra un rocín.) ¡ F r a s q u i t a m í a . Cuando estemos solos. . al que el terrateniente don Salvador le había aumentado el arrendamiento de las tierras. ¡ N o me digas m á s ! . . deseando congraciarse con 2 1 d o ñ a Mercedes..) Antes de a b r a z a r t e . y G a r d u ñ a 20 lo desnudó y lo acostó allí ! Si quieres saber por qué a b r í la p u e r t a . — E s a es h a r i n a de otro c o s t a l 2 3 . La barraca es la historia de las tierras del tío Barret. . . y que t o d a v í a e s t a r á n h ú m e d a s . — ¡ Todo lo que ha dicho la seña F r a s q u i t a es p u r a v e r d a d ! — gritó el señor J u a n López. fue p o r q u e creí que eras t ú el que se ahogaba y me l l a m a b a a g r i t o s . rindiéndose a la evidencia. . en fin. . siguiendo la corriente de su a m o . „Todas estas tierras que estaban regadas 422 .. todo ! — agregó el corregidor.

sus ojos se vetearon 1 de sangre. Les llamaba hijos míos." 423 . Quería algo contra aquel frío que se le metía en los huesos. hasta que molestado por la con el sudor de la familia. ¿por qué no eran suyas?" — se p r e g u n t a b a tío Barret. Y sacaba de su faja el curvo acero. llenando el camino de chirridos de ruedas. Y él. la hoz de su abuelo: una joya que no la cambiaba ni por cincuenta hanegadas 2 . puro y brillante: una herramienta de fino temple 3 y corte sutilísimo que. Se mostró con los carreteros que le compadecían expresivo y confiado : casi como un ser feliz.. que era el a m o de los campos. tan sobrio. Los carreteros pagaron. aunque no sabía coger u n azadón ni en su v i d a había doblado el espinazo. No lo había perdido todo. Aún le quedaba lo mejor de la casa. y arreando 4 sus bestias alejáronse hacia Valencia. El viejo aún estuvo más de una hora en la taberna. Su cara *e coloreó. Aceptaba con mucho gusto.. que cayeron como olas de fuego en su estómago desfallecido.a tomar algo. asegurándoles que no se apuraba por tan poco. „ Y ahora venía a hacerle morir aquel viejo usurero. hablando solo. adquiriendo después una palidez cadavérica. cortaba en el aire un papel de fumar. sintiendo que la cabeza se le iba. según afirmaba Barret. bebió uno tras otro dos vasos de aguardiente.

chocaron sus dientes. No podía apartar de su memoria un recuerdo tenaz. Le zumbaban los oídos. ya se reía del miedo pasado. ¿Qué hacía allí. y la huerta es traicionera . como si tuviera contadas las naranjas. Allí había ido él muchas veces por sus asuntos. Veía con los ojos cerrados un gran huerto de naranjos que existía a más de una hora de distancia. tan lejos de la parte de la huerta donde vivían los suyos. con la cara roja y los brazos extendidos. y se incorporó. estaba el suceso reciente. andando con paso inseguro. Al poco rato. y acabó por dejarse caer en un campo de cáñamo a la orilla del camino. sus penosos 6 ronquidos de borracho sonaban entre los verdes y erguidos tallos. ¿Y aun dicen que el demonio no es bueno? Allí estaba su hombre. e intentó ponerse en pie para huir. impidiéndole toda fuga. deteniéndose muchas veces para dar aplomo 5 a su cuerpo. Barret sintió que toda su sangre le subía de golpe a la cabeza. asomó la cabeza por entre el cáñamo y vio en una revuelta del camino un hombrecillo que caminaba lentamente envuelto en una capa. experimentó un vago sentimiento de vergüenza y salió sin saludar. El aguardiente se había apoderado de él. tirando de la hoz.. dejando al descubierto un viejo 424 .dura mirada de los dueños. y pensando que la finca estaba lejos de la barraca embargada 8 .. Creyó soñar. Llegó después de dos horas de marcha. Sentía pesadez en la cabeza y el estómago desfallecido. El viejo usurero había vacilado antes de salir de su casa. era ya bien entrada la tarde. el que deseaba ver desde el día anterior. cuando vio saltar desde el bancal de cáñamo a Barret. pero el miedo de que aprovechasen su ausencia en el huerto pudo más que sus temores. ya no sabía con qué objeto había llegado hasta allí. Ya veía su huerto. que adivinaban su estado. Le escocía ' algo lo del tío Barret. La opresión que producía sobre su estómago la hoz cruzada en la laja le daba escalofríos. púsose en camino. que reaparecía la borrachera. y allá iba ahora. cerca del huerto del judío? ¿Cómo había llegado tan lejos? Su honradez primitiva se avergonzó al verse en tal estado de envilecimiento. entre Benimaelet y el mar. Al incorporarse. que le pareció un enorme demonio. acorralándolo 9 en el borde de la acequia que corría paralela al camino. el cual raro era el día que no inspeccionaba con su mirada de avaro los hermosos árboles uno por uno. y en la boca empastada sentía un sabor horrible. a ver si el demonio era tan bueno que le hacía tropezar con el amo. que se balanceaba sobre las inseguras piernas. Cuando despertó. su cara púsose verde y le cayó la capa.

Pasa mañana por casa. De repente. Ven mañana y te daré las lia. el labriego 17 ... sus piernas quedaron en el ribazo 14 . El labrador sonreía como una hiena.gabán y los sucios pañuelos arrollados al cuello... Quedó colgando de los tendones y la piel. — ¡Barret! ¡ Hijo mío! — decía con voz entrecortada—. Cayó don Salvador en la acequia. huir de la terrible hoz. la cabeza. ¡zas! cortando la complicada envoltura de pañuelos. Cansada la hoz de encontrar obstáculos. pero antes de caer al suelo. 12 ¡ Aaay !. echó a correr.Todo ha sido una broma: no hagas caso 11 . había derribado de un golpe una de las manos crispadas. Pero con la acequia a la espalda no encontraba sitio para moverse y echaba el cuerpo atrás.. separando casi la cabeza del tronco. pretendiendo cubrirse con las crispadas manos. el regocijado silencio con que acoge un pueblo la muerte del gober425 .. como si temiera que el riachuelo 18 de sangre le ahogara al desbordarse. hablaremos: me pagarás como quieras.. buscaba sitio para herir. evitando que se acercara el tío Barret. en cuya hoja se quebraba un rayo de sol y se reproducía el azul del cielo.. enseñando sus agudos y blancos dientes de pobre. Y doblaba su cuerpo. y el rojo muñón 13 arrojó la sangre con fuerza. hundida en el barro. la hoz partió horizontalmente contra su cuello y.. Tan grande era su terror. "\ mientras tanto.... Vaciló el viejo sobre sus piernas. Y moviendo su herramienta de un lado a otro. Barret permaneció plantado en el ribazo como un imbécil.. pretendía escurrirse. dominado por el terror. no juegues. parecía más caudalosa 16 . soltaba toda su sangre por la profunda brecha y las aguas se teñían de rojo. ¡ Cuánta sangre tenía el tío ladrón ! La acequia se enrojecía. Tú eres un hombre honrado. agitadas por un pataleo 15 fúnebre de res degollada.. salpicando a Barret. un grito de bestia herida. ¿Habéis visto el gesto hipócrita. Te repito que ha sido una broma. siguiendo su manso curso con un murmullo plácido que alegraba el solemne silencio de la tarde. — ¡ Embustero ! ¡ embustero ! — contestaba con voz que parecía un ronquido. su turbación. piensa en tus hijas. — ¡Pero Barret! ¡hijo m í o ! ¿qué es esto? Baja esa arma. Antes de terminar el día circuló la noticia como un cañonazo 19 que conmovió 20 toda la vega.. nada más. Fue un rugido horripilante. evitando las manos flacas y desesperadas que se le ponían delante.. Seguirás en las tierras. que rugió al recibir en el rostro la caliente rociada. abrió una profunda hendidura. Lo de ayer fue para hacerte un poquito de miedo. que hasta le hablaba en castellano 10 .

De todas suertes no llegaríamos hasta cerca del anochecer. RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN SONATA DE OTOÑO (Fragmento x) i Cuando volví a mi casa había cerrado la noche. Bajé presuroso. En seis meses sólo se habló en la huerta del tío Barret. escapando al través de los campos asustado por el ladrido de los perros. que en el silencio de las altas horas parecieron sepulcrales y medrosas. Pasé la velada solo y triste. cada vez más enjuto. trasponiendo monte. y que venía a buscarme para ponernos en camino. que una ráfaga batió. Hay nueve leguas de jornada y malos caminos de herradura. sin cerrar la ventana. Le interrogué: — ¿Ocurre algo Brión? — Que empieza a rayar el día. atados bajo los hórreos 7 . Los domingos iban como en peregrinación hombres y mujeres a la cárcel de Valencia para contemplar al través de los barrotes 23 al pobre „libertador". jinete en una mula y con otra del diestro. Cuando llamó el mayordomo aún brillaban algunas estrellas en el cielo: cuando partimos oí cantar los gallos de la aldea. Manteníase ante la puerta. Las barracas hubiesen abierto para él sus últimos escondrijos.. y al trote cruzamos la Quintana de San Clodio. Me incorporé 3 sobresaltado. El mayordomo era un viejo aldeano. Era el mayordomo que había traído la carta de Concha*. . sentado en un sillón cerca del fuego. acosados por el ladrido de los perros que vigilaban en las eras. las mujeres le habrían ocultado bajo sus faldas. tendiéndose tras los ribazos. Estaba adormecido. y nadie habló. agazapándose 21 bajo los puentecillos. hasta que al día siguiente lo sorprendió la Guardia civil 22 durmiendo en un pajar. señor Marqués 3 . Pero el asesino vagó como un loco por la huerta. con los ojos hundidos y la mirada inquieta. que llevaba capa de juncos con capucha y madreñas e . Nos pusimos en camino con toda premura. Vi en lontananza 426 . Adelantó su mula para enseñarme el camino. y abrí la ventana. huyendo de las gentes. y le sentenciaron a muerte.nante que le oprime? Pues así lloró la huerta la muerte de don Salvador. y llamaron a la puerta con grandes aldabadas 2 . Llegó la vista del proceso. Todos adivinaron la mano del tío Barret. Cuando salimos al campo empezaba la claridad del alba.

• I i < .

donde ardía un fuego miserable.. si acaso les place calentar la vianda 21 . 428 . llena de caridad. que empezó a dar humo. y después otras. y después una mujer hilando. que ondulaba en las ráfagas del aire. hospitalaria y humilde: — Pasen y siéntense al fuego. con amenaza de agua. La señora se levantó para disponerlo todo por sus manos. Durante mucho tiempo estuve contemplando la cortina cenicienta de la lluvia. desfilaba una recua 10 madrugadora. Salvo su mejor parecer.. con las losas del umbral blancas de harina golpeaba sin tregua: ¡ t a c ! ¡ t a c ! La voz de un viejo. Yo. En el fondo del muro.. el mayordomo volvió a^ salir por las alforjas. y sobre verde fondo de praderas. El viejo aldeano la saludó. ¡ Mal tiempo tienen.. La molinera se acercó solícita y humilde: — Pondré una trébede 20 al fuego. Acosados por la lluvia. Era una pobre alma. Traspuestas aquéllas. El sudario 9 ceniciento de la llovizna las envolvía: no acababan nunca. El sol empezaba a dorar las cumbres de los montes: rebaños de ovejas blancas y negras subían por la falda. Salieron dos perros flacos. Yo me acerqué al hogar. y como si aquello fuese nuestro leudo. resonaban detrás. vio las muías bajo el cobertizo. y franqueó la puerta. A lo lejos. una puerta vieja y mal cerrada. que ahuyentó al mayordomo. llamamos autoritarios a la puerta.. en t a n t o r me salí a la puerta. cantaba a usanza 13 de Castilla. larga bandada de palomas volaba sobre la torre señorial. vio el cielo encapotado. Nos vio ateridos de frío. y la rueda del molino. y el arriero n . A poco tornó el mayordomo con las alforjas colgadas de un hombro: — Aquí viene el yantar 17 . hicimos alto en los viejos molinos de Gundar. sentado a mujeriegas 12 en el rocín que iba postrero. y el mayordomo comenzó a vaciar las alforjas: sacó una gran servilleta y la extendió sobre la piedra del hogar. veladas por la niebla.unas lomas 8 yermas y tristes. ¡Mal año nos aguarda ! Apenas entramos. vi otras. toda la siembra anega. La pobre mujer avivó el rescoldo 15 y trajo un brazado 1 6 de madera verde y mojada. i Ay! Qué tiempo. Todo el camino era así. Puso la trébede. que entonaba un cantar. chisporroteando. allá en el dominio de un Pazo 14 . si son caminantes!. podríamos aprovechar este huelgo 18 . Si cierra a llover no tendremos escampo 19 hasta la noche..

tener un título.. nada. está ya muy arraigada en mi espíritu. con don Gregorio Paño. llevar un cintajo. uno se habrá enriquecido. ni académico. en San Sebastián. me decía con voz sepulcral: — No será usted ingeniero como su padre. éste habrá llegado a ser ministro. en el Instituto. Y un amigo que se marchaba al nuevo mundo. Al cursar terapéutica con don Benito Hernando. Yo me encogía de hombros. encontraré a todos los conocidos en distinta posición. que nos enseñaba matemáticas.. vivirás igual y tendrás dos pesetas en el bolsillo. ni caballero de Isabel la Católica. y me dicen: Baroja.. indicaba: — Cuando vuelva dentro de veinte o treinta años. 429 .. Estudiaba en Pamplona 3 . ni consejal. aquél habrá desaparecido en una aldea. cuando se pasan los cuarenta años. . La idea de que no seré nunca nada.Cuando fui por primera vez a la escuela. don Benito se plantaba delante de mí. ni chanchillero 5 . Los profesores de la infancia y de la juventud se levantan ante mis ojos como la sombra de Banco. esa sonrisita. en San Carlos. que parecía el comendador del Tenorio 4 por su cara helada y su perilla blanca. ni tendré una buena ropa negra. NO SERÁS NUNCA NADA (Canción) . sin embargo. Usted no será nunca nada más que un negador inútil. tú no serás nunca nada. es una impertinencia. pero a mí me están vedadas 7 estas ambiciones. el otro se habrá arruinado.. tú seguirás como ahora. me han asegurado: — Tú no serás nunca nada. ni caballero de industria. don León Sánchez y Calleja.. y me decía: — Esa sonrisita. que tenía la costumbre de pegarnos con un puntero 2 muy duro (las veneradas tradiciones de nuestros antepasados) me miró y dijo: — Este chico va a ser tan cazurro como su hermano. cuando el vientre empieza a hincharse de tejido adiposo 6 y de ambición. yo tenía cuatro años — ya ha llovido 1 desde entonces — . A mí no me viene usted con sonrisas satíricas.. Nunca será. Está visto. y este anciano.PÍO BAROJA BAROJA. no seré disputado. Usted no será nunca nada. vestirse con una levita negra y un chaleco blanco. Y..el maestro. Las mujeres que me han conocido. No pasarás de ahí. el hombre quiere ser algo.

Ci .

y p a r a gozar mejor del espectáculo. cruza la p i e r n a sobre el pescuezo 4 del c a b a l l o . 431 . p u e s . como folletín (1845). que es como la v e n d i m i a de los agricultores. tú no serás n u n c a n a d a . sus bellas páginas son merecidamente conocidas y amadas por todos los argentinos desde la escuela primaria. con la v e l o c i d a d del * Facundo (o „Civilización y barbarie — Vida de Juan Facundo Quiroga") es a la vez un panfleto.Cuando v o y a la orilla del m a r . desarrolla su lazo y lo arroja sobre u n toro que p a s a . que detiene a d i s t a n c i a a p a r t a d a . ARGENTINA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO FACUNDO (Fragmentos *•) La v i d a del c a m p o . La lechuza s a b i a . narra después la historia del célebre caudillo riojano. ha desenvuelto en el g a u c h o . Aunque el libro trata de cosas ya desaparecidas. me d i c e : Baroja. las facult a d e s físicas. las olas que se a g i t a n a m i s pies m u r m u r a n : B a r o j a . una biografía y un ensayo de sociología descriptiva. y h a s t a los cuervos que cruzan el cielo suelen g r i t a r m e desde a r r i b a : B a r o j a . t ú no serás n u n c a n a d a . la ostentación de la increíble destreza en el lazo. mediante un hierro caldeado) y del tipo clásico del gaucho cantor. que por las noches suele venir al t e j a d o . Damos aquí la descripción de una hierra (marcación del ganado. . a l l í . . Empieza por describir la pampa y su influencia sobre el habitante. sin n i n g u n a de las d é l a i n t e l i g e n c i a . desciende l e n t a m e n t e del c a b a l l o . a l t i v o . t ú no serás n u n c a n a d a . enérgico La h i e r r a . Si el e n t u s i a s m o lo a n i m a . Fue publicado por primera vez en Santiago de Chile. es u n a fiesta cuya llegada se recibe con t r a n s p o r t e s de júbilo 2 : allí es el p u n t o de r e u n i ó n de t o d o s los h o m b r e s de v e i n t e leguas a la red o n d a . Facundo Quiroga. Y y o estoy convencido de que no seré n u n c a n a d a . E l gaucho llega a la h i e r r a a l paso lento y m e s u r a d o de su mejor p a r e jero 3 . Su carácter m o r a l se resiente de su h á b i t o x de t r i u n f a r los obstáculos y del poder de la n a t u r a l e z a : es fuerte. mezclando la verdad y la novela. y concluye con varios capítulos de reflexiones políticas y con un programa de gobierno para el futuro.

rayo. entre la vida que se va y la vida que se acerca. que. la derrota y la muerte del valiente Rauch 10 . El cantor está haciendo. la catástrofe de Facundo Quiroga y la suerte que cupo a Santos Pérez n . y sus versos serían recogidos más tarde como los documentos y datos en que habría de apoyarse el historiador futuro. costumbres. si a su lado no estuviese otra sociedad culta. El cantor anda de pago 7 en pago. de barbarie y de peligros. entre las luchas de las ciudades y del feudalismo de los campos. que la que el infeliz despliega en sus rapsodias ingenuas. que era lo que se proponía. candorosamente 12 . los llantos de la viuda a quien los indios robaron sus hijos en un malón9 reciente. que el bardo de la Edad Media. y vuelve tranquilo a enrollar su cuerda. el vate 5 . cantando sus héroes de la pampa. con superior inteligencia de los acontecimientos. está remedando 432 . de civilización. En la República Argentina. que se mueve en la misma escena. a cuarenta pasos de distancia: lo ha cogido de una uña. Aquí tenéis la idealización de aquella vida de revueltas. se ven a un tiempo'. biografía. el trovador B de la Edad Media. perseguidos por la justicia. sin conocimiento de lo que tiene sobre su cabeza. El gaucho cantor es el mismo bardo. dos civilizaciones distintas en un mismo suelo: una naciente. historia. el mismo trabajo de crónica. „de tapera 8 en galpón".

en sus versos y en su voz. El año 1840. el cantor. El cantor no tiene residencia fija: su morada 13 está donde la noche lo sorprende. hacia la escena que dejaba en la barranca. Había ya contado lo del rapto de la querida. a fin de que nadase con más libertad. y las puñaladas que en su defensa dio. y echando una mirada escudriñadora sobre el círculo de soldados con las tercerolas 21 preparadas. y con las piernas cruzadas. sin freno. la abertura quedaba hacia el Paraná. que corría veinte v a r a s 2 0 más abajo: tal era la altura de la barranca. su parte escogida en el festín. Desgraciadamente. sin cuidarse de lo que tiene a sus pies. monótona. cuando se abandona a la inspiración del momento. dentro de las ciudades. Algunos instantes después. intenta realizar los últimos resultados de la civilización europea. donde se necesita el concurso de su gaya ciencia 1 7 .los esfuerzos ingenuos y populares de la Edad Media. anuncia a lo lejos. le pone el poncho en los ojos y clávale las espuelas. Por lo demás. El cantor mezcla entre sus cantos heroicos. a quien el grupo de caballos estacionados a la puerta. su fortuna. vuelve el caballo hacia la barranca. con la larga y animada historia de sus trabajos y aventuras. una o dos desgracias (¡ muertes !) que tuvo y algún caballo o una niuchacha que robó. no está libre de tener que habérselas con la justicia. El cantor oyó la grita sin turbarse. estaba refiriendo su encuentro con la partida. llena de imágenes tomadas de la 28 433 . y cada pulpería l e tiene su guitarra para poner en manos del cantor. el cantor tiene su lugar preferente. se había cerrado en forma de herradura. cuando el tropel 19 y los gritos de los soldados le avisaron que esta vez estaba cercado. El siglo XIX y el siglo XII viven juntos: el uno. en efecto. si la música y los versos no lo excitan. la relación de sus propias hazañas. con ser el bardo argentino. Dondequiera que el cielito 14 enreda sus parejas sin tasa 15 . La partida. irregular. Más narrativa que sentimental. se veía salir de las profundidades del Paraná el caballo. viósele de improviso sobre el caballo. otra que. El gaucho argentino no hebe. en las campañas. dondequiera que se apura una copa de vino. Algunos balazos de la partida no estorbaron que llegase sano y salvo al primer islote que sus ojos divisaron. entre un grupo de gauchos y a orillas del majestuoso Paraná. También tiene que darla cuenta de sendas puñaladas que ha distribuido. volviendo la cara quietamente. el otro. la poesía original del cantor es pesada. y el cantor tomado de la cola. estaba sentado en el suelo. •con los trabajos que sufrió. lo de la desgracia y la disputa que la motivó. cual si fuera en un bote de ocho reinos. un cantor que tenía azorado 18 y divertido a su auditorio.

el cantor posee su repertorio de poesías populares: quintillas. hablaba de la patria. y no examinaba su viejo cuaderno de notas sin lanzar un suspiro y sumirse en profunda meditación. le daba a defender sus intereses. con frase no muy atildada: 434 . tenía puestas en él sus esperanzas. para terminar diciendo: — Yo soy el pavo de la boda. Alguna vez le insinuó. Sumaba cuidadosamente don Ignacio todos estos gastos que. — ¿Quién pagará estas misas? — se decía. diversos géneros de versos octosílabos. Pago Chico hubiera sido un cementerio de vivos. Fuera de esto.. del caballo y las escenas del desierto. el boticario 3 . ROBERTO J. de los deberes del ciudadano. se encogía de hombros instruido de las alusiones de don Ignacio y considerando que de todos modos su popularidad le salía barata en estos tiempos en que no se puede ser popular sin dinero.¿ cómo ser jefe de partido si se comienza por descontentar a los partidarios? Pero apuntaba. conversando con sus tenientes. O. No era don Ignacio muy largo. ya para lo mismo.vida campestre. de la abnegación que exigen los partidos de principios. pero alguno de sus correligionarios hallaba modo de lograrle préstamos y donativos. Silvestre. siempre descontento. PAYRÓ EL CAUDILLO 1 (adaptación) Don Ignacio era hombre de la oposición en Pago Chico. Entre éstas hay muchas composiciones de mérito y que descubren inspiración y sentimiento. habían alcanzado a formar una gruesa suma — cuatro o cinco mil pesos —.. con él f siquiera se ejercía el derecho del pataleo. décimas y octavas. y el pueblo. seguíalo en todas sus empresas políticas. pero bajo el pretexto de gastos de propaganda. ya para sus necesidades personales. de los sacrificios que hay que hacer en pro de la libertad. El se sometía refunfuñando 2 . en tres años de oposición. pues. o^ue la hacen metafórica y pomposa. Sin Don Ignacio. Las autoridades lo miraban como su bestia negra.

El que quiera pescado. palabra más. un discurso ya mil veces repetido en todos los tonos.. como diana triunfal del vencimiento.. a hombres sanos que no se apoderen de las rentas. hecho embanderar el reñidero. don Ignacio — q u e había contratado la banda a su costa. golpeó los musculosos flancos con las alas y lanzó un ronco y estentóreo co-co-ro-co. o cosa así. a la lucha. encrespó la pluma. no pueden continuar un día más en el poder.'' Los bravos. había resuelto darle una válvula de escape. Acercábanse las elecciones. apropiado para la solemne circunstancia. cubriendo la voz del oí ador que al fin logró dominar el bullicio. una algazara 6 . único lugar fuera de la cancha de pelota. gritando: — ¡Ciudadanos! ¡Viva la honradez administrativa! — ¡¡ Vivaaa !! — ¡Abajo! ¡ Mueran! ¡Viva don Ignacio! ¡Viva la honradez! ¡ Viva el patriota ! ¡Shuitz. y otra bomba y otra. — ¿Qué le ha parecido el metin. dejándola introducir algunos de los suyos en las municipalidades de campaña. a ciudadanos que sean capaces de relamberse 5 junto al plato de caldo gordo sin tocarlo con un dedo.. un jubileo como nunca se vio en Pago Chico. gubernista. los vivas. alaridos de pistón. durante sus tres años de caudillaje. Llegado el día. 28* 435 . un rrietín. ni alquilarlo a sus enemigos de causa. rodeábalo un pueblo vibrante y entusiasta que sólo pedía correr al sacrificio. a las urnas: don Ignacio estaba radioso. al atrio.—.. el que le dije. con grandes-gritos y violentos ademanes. qué delirio! ¡Prata-ra-trac-pum ! ¡un cohele! y vivas y más vivas. grandes golpes de bombo. que se moje. Cuando subió a la improvisada tribuna. pum! y música. especialmente cuando. y comprado unas docenas de bombas de estruendo — esperó impaciente la hora de su discurso. reprodujo la frase: . preocupado por la importancia que iba tomando la oposición. ¡Qué entusiasmo. más que nunca. tanto que el bataraz encerrado en un cajón. los palmoteos estallaron como siempre. que no quería ni prestarlo.. Sus palabras hicieron el acostumbrado efecto arrebatador. que debía tener lugar en el antiguo reñidero * de gallos. o por mejor decir. don Ignacio? — preguntábale por la noche Silvestre. En Pago Chico preparábase un mitin. palabra menos. Pero esta resolución no era conocida y la efervescencia popular continuaba a más y major..Los mandatarios impuros que engordan a costillas del abdomen del pueblo. El gobierno local tiene que entregarse a personas honradas que no roben.. puesto que el teatro — un galpón de cinc — pertenecía a don Pedro González. el gobierno de la provincia.

y rebañando cuanto pesito encontraba a su alcance. canejo 12 ! 436 . vamos a ver? — ¿Quiere que le diga? ¿Quiere que le diga? ¡No me busque la lengua.. adivinándola antes de que se hubiera iniciado. oído alerta. Inútilmente. en tanta proclama. Un día tuvo una grave explicación con Silvestre. — Mire. Viera.. Llegado al Concejo. No faltaron. había visto oscurecerse su estrella. pues. y el domingo siguiente resultó electo concejal. en efecto. sostenido por los envidiosos de la popularidad del periodista. ¡lo qu'est' haciendo es una vergüenza! Don Ignacio lo miró de hito en hito u . muy alejados de la honradez acrisolada 10 que exigiera en tanto discurso. a pesar de los aspavientos de Silvestre y la agria censura de gran parte de sus partidarios del día anterior. que él creía tan verde aún. las previsiones. Pero Silvestre — la oposición dentro de la oposición — estaba allí. y así lo escribió-en La Pampa. trataron de provocar una entrevista con don Ignacio. — ¿Y qu'estoy haciendo. Tampoco él quería „componendas". sus colegas guhernistas... en tanta profesión de fe a los pueblos en general y al de Pago Chico en particular. — En una semana se habrá desmonetizado — decían aquellos profundos políticos. eclipsada por la triunfante de don Ignacio. Sin embargo. para hacerle proposiciones. husmeando 7 como politiquero de raza la componenda en cierne 8 . porque el meeting había dado el mando a su rival. y por los que sólo hacían política opositora buscando una ubicación. a todo esto. pero con tal habilidad. Gastó sólo ciento cincuenta. ojo avizor. don Ignacio no pudo resistir a una transacción que lo llevaba de golpe y zumbido a la Municipalidad. — Déjenlo pastiar qu'engorde ! Y. don Ignacio. las amenazas de perder lo hecho sin esperanza de rehacerlo más tarde. los vaticinos 9 . magnífico! ¡Me ha costado más de quinientos pesos! Mentira. dirigidos por los delegados de la capital — no era la primer zorra que desollaban éstos — lo designaron para intendente. Apenas instalados.— ¡Oxi. que le echaba en cara sus procederes administrativos. amén de los que don Ignacio compraba como se ha visto. haciendo en ella lo que sus antecesores. El jueves llegaron dos delegados guhernistas de la capital para preparar las elecciones comunales del domingo. don Ignacio comenzó a engordar en la Intendencia. la entrevista tuvo lugar.

donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente. le arrancó un nuevo juramento 4 .. y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpago habían irradiado desde la herida hasta la. Saltó adelante. El dolor en el pie aumentaba. y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral.. y durante un instante contempló. El hombre se bajó hasta la mordedura. Llegó por fin al rancho. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo. más insinuante aún. dislocándole las vértebras. arrollada sobre sí misma. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. dijo con tono convincente: — ¿Y a mí quién me paga lo qu'hecho? ¿Y la platita que mián 13 comido?. Y después de una pausa. y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche 5 . pero se dominó. pero el machete cayó de lomo. con sensación de tirante abultamiento. Movía la pierna con dificultad. y al volverse con un juramento vio una yararacusú 2 que. una metálica sequedad de garganta..— Deci. y en seguida sintió la mordedura el en pie. y siguió por la picada 3 hacia su rancho. seguida de sed quemante. URUGUAY HORACIO QUIROGA A LA DERIVA 1 El hombre pisó algo blanduzco. La víbora vio la amenaza. esperaba otro ataque. tragó saliva. y cuando se creyó bastante dueño de sí mismo.. y comenzaba a invadir todo el pie. exclamó como quien esboza un sublime programa: — ¡Deja que me desquite y verás que honradez!. y sacó el machete de la cintura. — ¡ Está robando como los otros ! El caudillo estuvo a punto de pegarle. quitó las gotitas desangre. deci no más. mitad de la pantorrilla. La piel parecía adelgazada 437 . El hombre echó una veloz ojeada a su pie. confidencial y tierno. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas.

— ¡ Alves ! — gritó con cuanta fuerza pudo. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña. Pero el hombre no quería morir. pudo efectivamente llegar hasta el medio del río. Sobre la honda ligadura del pañuelo. pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa. y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. con sombría energía. La pierna entera. aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. que el hombre sorbió en tres tragos. Paulino ! — protestó la mujer espantada. El hombre. pero no sintió nada en la garganta . mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. pero a los veinte metros. uno tras otro. lo llevaría antes de cinco horas a Tacurú-Pucú 10 . — ¡Te pedí caña. un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. dos vasos. aumentaba a la par 8 . ¡ Dame caña ! — ¡ Pero es caña. esto se pone feo.y a punto de ceder. y el hombre pudo fácilmente atracar. y prestó oído en vano. Allí la corriente del río. no agua ! —rugió de nuevo—. Cuando pretendió incorporarse. El hombre quiso llamar a su mujer. — murmuró entonces. — Bueno. En el silencio de la selva no 438 . hasta medio muslo. — ¡ Compadre Alves ! ¡ No me niegue este favor ! — clamó de nuevo. La sed lo devoraba. que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas. El hombre tragó. exhausto.. Se arrastró por la picada en cuesta arriba. la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. quedó tendido de pecho. era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. me diste agua ! ¡ Quiero caña. — ¡ Dorotea ! — alcanzó a lanzar en su estertor—. Pero no había sentido gusto alguno. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos. y llegaban ahora a la ingle 7 . Sentóse en la popa y comenzó a palear 9 hasta el centro del Paraná. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más. dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. y tras un nuevo vómito — de sangre esta vez —. te digo ! La mujer corrió otra vez volviendo con la damajuana. ¡ Dame caña 6 ! Su mujer corrió con un vaso lleno.. con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurú-Pucú. y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo: el bajo vientre desbordó hinchado. alzando la cabeza del suelo. de tensa. — ¡ No.

El veneno comenzaba a irse.. o jueves. a los costados. — Un jueves. Y cesó de respirar. ¿Tres años? Tal vez no.. Calculó que antes de tres horas estaría en Tacurú-Pucú.. ¿Ocho meses y medio? Eso sí. Adelante. Allá abajo. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya cuyas paredes. la sed disminuía. enderezó pesadamente la cabeza: se sentía mejor. girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. La pierna le dolía apenas. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa. Una pareja de guacamayos 14 cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. negro también. no había duda. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurú-Pucú? Acaso viera también a su ex patrón mister Dougald. Lorenzo Cubilla. Desde la costa paraguaya. detrás. con asombro. altas de cien metros. encajonan 11 fúnebremente al río. contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. y el río se había coloreado también. semitendido en el fondo de la canoa. y su pecho. ¿Llegaría pronto? El cielo. no tanto. Se hallaba casi bien. el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano.•se oyó un solo rumor.. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho..¿ Viernes? Sí. ¿Dos años y nueve meses? Acaso. El sol había caído ya cuando el hombre. ¿Qué sería? Y la respiración. lo había conocido en Puerto Esperanza 15 un viernes santo. libre ya.. 439 . El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. tuvo un violento escalofrío. Al recibidor de maderas de mister Dougald. en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. cogiéndola de nuevo. la canoa derivaba velozmente. asciende el bosque. y la corriente. El paisaje •es agresivo. se abría ahora en pantalla de oro. su belleza sombría y calma cobra una majestad única. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto. y pensaba entretanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougald. se abría en lenta inspiración. Y de pronto. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor. la llevó velozmente a la deriva. Al atardecer. y al recibidor del obraje 12 . al poniente. ya entenebrecida. seguramente. sobre el río de oro. y aunque no tenía fuerzas para mover la mano.. en penetrantes efluvios de azahar 13 y miel silvestre. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. y reina en él un silencio de muerte. siempre la eterna muralla lúgubre. sin embargo..

más negros que los de otras pozas.. toda gloriosa. luego. durante todo el día. El árbol vecino y unas grandes piedras la rodeaban de tal modo. ni ella supo de él en su vida. casi un estupor.CHIL E GABRIELA MISTRAL (Lucila Godoij) LA CHARCA Era una charca pequeña toda pútrida. el dueño del nido. como la órbita de un gran ojo vaciado. El árbol vecino. la tarde. la plumillas de un nido. fue rosada. el éxtasis. tuvo todos los colores: ¡ un ópalo maravilloso ! Primero. el primer rayo de sol cayó sobre la copa del árbol y se deslizó hacia la charca. Cuanto cayó en ella se hizo impuro: las hojas del árbol próximo. Mas un buen día. el nido del árbol. mirándose transfigurada. la charca del vientre siniestro. después. vinieron obreros en busca de las grandes piedras. Fue eso en un crepúsculo. Cuando el árbol y el pájaro vieron correr por el cielo una nube flexible y algodonosa. Con el último rayo. y el agua negra como un betún. insensiblemente. Para las demás charcas de aquí abajo ¿no hay obreros providenciales que quiten las piedras ocultadoras del sol? 440 . al transpasarla la flecha luminosa. Al día siguiente. ni una brizna verde.. hasta los vermes del fondo. fue violeta. que el sol no la miró nunca. Esa fisonomía de la charca. nunca hubieran creído que esa gala del aire fuera ni más ni menos que su camarada lamentable. Hundió el rayo en ella su dedo de oro. la callada adoración de la presencia divina descendida hacia ella. Y al descender el sol. se clareó. Los vermes del fondo se habían enloquecido en un principio por el trastorno de su morada. En los bordes. subió la última gota. perfectamente sumidos en la contemplación de la placa áurea que tenían por lecho. La caricia cálida fue. ahora estaban quietos. El hueco gredoso quedó abierto. como levantaran una fábrica en los alrededores. sintieron el estremecimiento de aquel acto de redención que se realizaba junto a ellos. el mediodía. un placer desconocido. se les antojaba una cosa insólita. absorbiendo el líquido impuro. lenta. la mañana. Así. vieron una cosa más insólita. un asombro.

dirigióse a la costa y realizó la conquista de los fértiles valles de Arequipa 3 y Moquegua 4 . nada había imposible. El Inca creía desdoroso dar un rodeo para evitar el pantano. llamado el Melancólico. Mayta-Cápac. resuelto a impedir el paso del enemigo. para quien. de tres leguas de largo y seis varas de ancho. Por los años 1181 de la era cristiana. como hemos dicho. moriría asfixiado por los gases que se desprenden del interior. no es posible pasar de las primeras galerías. verdadero prodigio de la Naturaleza. hizo construir con toda presteza un gran puente de mimbres. del sistema de puentes colgantes. calzada de la cual aún se conservan vestigios. y 441 . Éste. empleó todos sus soldados en construir una calzada de piedra. el primero de su especie que se vio en América. que muchos. encontrándose en una de sus campañas detenido de improviso el ejército por una vasta ciénaga 5 . que eran gobernados por un joven y arrogante príncipe llamado Huacari. Ahora refiramos la leyenda que cuenta el pueblo sobre la gruta de las maravillas. pues quien se aventurase a adelantar un poco la planta. en la provincia de Chumbibilcas. después de vencer a los rebeldes de Tiahuanaco 2 y de dilatar su imperio hasta la laguna de Paria. convencióse de la esterilidad de oponer resistencia a tan crecido número de enemigos. que es constantemente visitada por hombres de ciencia y viajeros curiosos. La invasión del puente. y en prueba de ello dicen los historiadores que. a la primera noticia de la invasión. que dejan su nombre grabado en las rocas de la entrada. Desgraciadamente. Mayta-Cápac emprendió la conquista del país de los chumpihuillcas. y pasó con treinta mil guerreros a la orilla opuesta. Huacari reunió su consejo de capitanes. emprendieron una fuga vergonzosa.PERÜ RICARDO PALMA TRADICIONES PERUANAS La gruta de las maravillas A pocas cuadras del caserío de Levitaca. Mayta-Cápac. se puso al frente de siete mil hombres y dirigióse a la margen del Apurimac 6 . cuarto Inca del Cuzco 1 . dejó admirados a los vasallos de Huacari e infundió en sus ánimos tan supersticioso terror. Para el emprendedor monarca no había obstáculo que no fuese fácil de superar. existe una gruta. arrojando las armas.

PERÚ. la ciudad perdida de los Incas. La piedra del sol o Intihuatana — "el sitio donde se amarraba el sol" . — Machu Picchu.

marchó. siempre están sobre mi cabeza. madre de la soledad y de la neblina ! ¿Qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes. sin temor a las mortíferas exhalaciones. adivinando al través de tus laberintos el reflejo del astro que empurpura las lejanías. Tal es la leyenda de la gruta maravillosa. hacia el lado de mi país. o dioses tutelares. entregados al duelo y la desesperación. y para premiar su patriotismo y la lealtad de sus capitanes. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas? ¿Aquellos celajes2 de oro y múrice con que se viste el ángel de los ponientes. desde cuyos picachos 4 me vi a la altura de las cordilleras 5 ! ¿Sobre qué sitio erguirá la luna su apacible faro de plata? ¡ Tú me robaste el ensueño de horizonte y sólo tienes para mis ojos la monotonía de tu cénit. fantásticas y siempre bellísimas cristalizaciones. bajo variadas. a la hora de tus crepúsculos angustiosos.después de dispersar las reducidas tropas que le quedaban. donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca. que jamás alumbra las hojarascas 6 de tus senos húmedos ! 443 . a encerrarse en su palacio. En uno de los pasadizos o galerías que hoy se visitan. seguido de sus parientes y jefes principales. por donde pasa el plácido albor. entre mi aspiración y el cielo claro. COLOMBIA JOSÉ EUSTASIO RIVERA LA VORÁGINE (Segunda parte — Fragmento *) — ¡ Oh selva. que sólo entreveo cuando tus copas estremecidas muven su oleaje. Compadecidos los auquis. esposa del silencio. Allí. los convirtieron en preciosas estalactitas y estalagmitas que se reproducen. de la inmensa desventura de príncipe tan joven como virtuoso. con inmensa bóveda. de decir a sus amigos: — Antes la muerte que el oprobio de la servidumbre. por qué no tiemblan en tu dombo 3 ? ¡ Cuántas veces suspiró mi alma. día por día. vese el pabellón del príncipe Iluacari y la figura de éste en actitud que los naturales interpretan. prefirieron morir de hambre antes que rendir vasallaje al conquistador.

el espejeo de las canículas. porque es efímera como el h o m b r e y m a r c h i t a b l e como su ilusión. No o b s t a n t e . 444 . contemporáneos del p a r a í s o . m i e s p í r i t u sólo se aviene con lo i n e s t a b l e . la v i b r a c i ó n de las p a m p a s a b i e r t a s ! ¡ Déjame t o r n a r a la t i e r r a de donde v i n e . ¡Déjame h u i r . y . c u a n d o t r a s la huella de u n a mujer me arrastré por m o n t e s y desiertos. en busca de la V e n g a n z a . y en cada brecha los nuevos gérmenes a p r e s u r a n sus gestaciones. donde es imposible la e s c l a v i t u d . de t u s enfermizas p e n u m b r a s . de la c u a l fuera o r n a t o si el agua fresca y c a n t a r í n a brotase de su c a ñ o . a p r e n d i ó a a m a r la orquídea l á n g u i d a . diosa i m p l a c a b l e que sólo sonríe sobre las t u m b a s ! VENEZUELA RÜMULO GALLEGOS EL CREPÚSCULO DEL DIABLO1 I E n el borde de u n a pila que m u e s t r a su cuenca seca bajo el ramaje sin fronda de los árboles de la p l a z a . oh selva. m á s que a la encina de fornido gajo 9 . está s e n t a d o „el D i a b l o . p a r a d e s a n d a r 1 1 esa r u t a de lágrimas y sangre que recorrí en nefando 12 d í a . E l a b r a z o que no p u e d e n darse t u s r a m a z o n e s lo llevan las enredaderas y los bejucos 7 . y eres solidaria h a s t a en el dolor de la hoja que cae. T ú tienes la a d u s t e z 8 de la fuerza cósmica y encarnas u n misterio de la creación. donde la v i s t a no tiene obstáculos y se e n c u m b r a 1 0 el espíritu en la luz libre ! ¡ Quiero el calor de los arenales.T ú eres la c a t e d r a l de la p e s a d u m b r e . p r o m e t i e n d o l o n g e v i d a d a los árboles i m p o n e n t e s . desde que soporta el peso de t u p e r p e t u i d a d . en el idioma de los m u r m u l l o s . formadas con el h á l i t o de los seres que agonizaron en el a b a n d o n o de t u m a j e s t a d ! ¡Tú m i s m a pareces u n cementerio enorme donde te pudres y resucitas ! ¡ Quiero volver a las regiones donde el secreto no aterra a n a d i e . que eran ya decanos c u a n d o las p r i m e r a s t r i b u s aparecieron y esperan impasibles el h u n d i m i e n t o de los siglos v e n t u r o s . Tus vegetales form a n sobre la tierra la poderosa familia que no se t r a i c i o n a n u n c a . Tus m u l t í s o n a s voces forman u n solo eco a llorar por los t r o n c o s q u e se d e s p l o m a n . d o n d e dioses desconocidos h a b l a n a m e d i a v o z .' presenciando el desfile c a r n a v a l e s c o .

A ratos 7 melancólica. compadre Pedro Nolasco. uno de los que junio con él están sentados en el borde de la pila. A punto de mediodía echábase a la calle con su disfraz infernal. se apiña en las barandas que dan a la calle por donde pasa „la carrera". sombras espesas de un dolor que no sintió su corazón. dominante de la fiesta plebeya. Es el sortilegio 8 de la música que escarba 9 en el corazón del Diablo. todo rojo. pero de una manera siniestra. atravesaron su vida. aquella música era el canto de la raza oscura. como un grito perdido en la soledad de las llanuras. Probablemente la causa inconsciente de todo esto es la presencia de la multitud que le despierta diabólicos antojos 1 0 de dominación. llena de tristeza y de lascivia. a ratos erótica. frituras. cuya alegría es algo inquietante que tiene mucho de trágico. perseguido por la chusma 20 ululante. su pupila quieta y dura taladra en el aire una visión de odio.La turba 2 vocinglera 3 invade sin cesar el recinto de la plaza. relámpagos de sangre que otra vez. de uñas filosas 11 se encorvan en una crispatura de garras. ¿no es verdad que ya no se ven aquellos disfraces13 de nuestro tiempo? El Diablo responde malhumorado 1 3 : — Ya esto no es carnaval ni es ná 14 . y su enorme „mandador" 19 y de allí en adelante. desgarradora. sus mejillas chupadas se estremecen levemente. Con el sombrero sobre la nuca y el tabaco en la boca. no sabe cuándo. como un harapo que el viento deshilase. refrescos y cucuruchos 4 de papelillos y de arroz pintado. toda la tarde. trazando rondas 5 dionisíacas al son del joropo 6 nativo. como un nido de escorpiones. le dice: — Ah. El Diablo ve pasar ante su mente trazos fugaces de paisajes desolados y nunca vistos. sus dedos ásperos. Era él uno de los diablos más populares y constituía la nota típica. Al lado suyo. no sabe qué vagas nostalgias. cuya bárbara melodía se deshace en la crudeza del ambiente deslucido por la estación seca. el Diablo oye aquella música*tue despierta en las profundidades de su ánimo. Bajo el influjo de estos sentimientos se va poniendo sombrío. se arremolina en torno a los músicos. tan numerosa que a veces llenaba cuadras 445 . se agita en ebrios hormigueos alrededor de los tarantines donde se expenden amargos. El otro continúa evocador: — ¡ Aquellos volatines 15 que ponían la cuerda de ventana a ventana ! ¡ Aquellas pandillas 16 de negritos que se daban esas agarras 17 al garrote 1 8 ! ¡ Y que se zumbaban de veras! ¡Aquellos diablos! Por aquí andaban las nostalgias de Pedro Nolasco. excitante. era un infatigable ambular por los barrios de la ciudad.

sin protesta ni rebeldía. Súpolo Pedro Nolasco y fue en busca de él. olvidábase de la farsa y juzgaba como falta de lesa Majestad los irreverentes alaridos de la chiquillería. pues esto solo adquiría gran ascendiente entre la chiquillería de la parroquia. en su carácter absurdamente sagrado de diablo. Respetábanlo como a un ídolo. Se podía llenar la boca quien tal afirmaba. que le parecía la más justa de las indignaciones. que tenía tanto partido como el de Candelaria y que había dicho que ese día invadiría los dominios de éste para echarle cuero a él y a su turba. que trabajaba y vivía la vida ordinaria. pues una vez que se vestía de diablo y se echaba a la calle. La mayor parte no lo conocían sino de nombre y muchos se lo forjaban de la manera más fantástica.enteras y contra la cual se revolvía de pronto. saber cuál era su casa y estar al corriente de sus intimidades. Cuando se aproximaba el Carnaval empezaban a hablar de él y su misteriosa personalidad era objeto de entusiastas comentarios. haber hablado con él era algo como poseer la privanza 2 5 de un príncipe. Había para entonces en Caracas un diablo rival de Pedro Nolasco. que no siempre chasqueaba ocioso en el aire para vanas amenazas. Referíase que muchos años atrás. era motivo de orgullo para todos. Aumentaba este prestigio una leyenda en la cual Pedro Nolasco aparecía como un héroe tutelar. Esta. dábalos Pedro Nolasco con verdadera indignación. Y todos la sufrían como merecido castigo por sus aullidos ensordecedores. el diablo de San Juan. seguido de su hueste ululante. Era la tradición: contra los latigazos de los diablos nadie apelaba a otro recurso sino al de la fuga. en la tarde de un martes de carnaval. todo el que quiere no puede ser diablo. Pedro Nolasco era el mejor de los diablos de Caracas. por su parte. Su feudo era la parroquia 23 de Candelaria y sus aledaños 24 y allí no había muchacho que no corriese detrás de él aullando hasta enroquecer y arriesgando el pellejo. blandiendo el látigo. Conocer a Pedro Nolasco. tal que si fuera un flagelo de lo Alto. que no salía de su casa durante todo el año y sólo aparecía en público en el Carnaval. Buenos verdugones 21 levantó más de una vez aquella fusta 22 diabólica en las pantorrillas de chicos y grandullones. Posesionado de su carácter. Para algunos. Pedro Nolasco había realizado una proeza de consagración a „sú cuerda". pues esto tiene sus peligros y al que sabe serlo como es debido hay que soportarle los latigazos. Topáronse los dos bandos y el 446 . procedía como si se hiciese estas reflexiones: un diablo es un ente superior. Pedro Nolasco no podía ser un hombre como los demás. sino un ente misterioso.

¿Cómo era posible que un hombre se disfrazase de aquella manera? Y sobre todo. antes que aceptar tal menoscabo de su majestad. Era esto toda la gracia del payaso. admirado y querido de los suyos. II Ahora está en la plaza. con un ambiguo y repugnante ademán afeminado. le asestó en la cara un formidable cabezazo que a él le estropeó los cuernos y al otro le destrozó la boca. ¿cómo era posible que lo siguiera una multitud? Se necesita haber perdido todas las virtudes varoniles para formar en aquel séquito vergonzoso y estúpido. decidió no disfrazarse más. Pedro Nolasco vio que un tropel de muchachos invadía la plaza. Indudablemente el Carnaval había degenerado. que andan en comparsas 30 y llevan en las manos inofensivos tridentes de cartón plateado. hasta entonces inapelable. Un fuetazo 28 mal dado. En ninguna parte el diablo solitario. con el látigo en alto acudió en su defensa el de Candelaria y antes de que el rival bajase el brazo para „cuerearlo". Estando en estas reflexiones. viendo pasar la mascarada. temido de sus rivales vergonzantes. precisamente. Desde entonces fue Pedro Nolasco el diablo vínico contra quien nadie se atrevía. 447 . Pero corrió el tiempo y el imperio de Pedro Nolasco empezó a bambolear 27 . portando en una mano una sombrilla 32 diminuta y en la otra un abanico con el cual se daba aire en la cara pintarrajeada. Fue un combate que no se hubiera desdeñado de cantar Dante. Entre la muchedumbre de disfraces atraviesan diablos irrisorios. Por su pupila quieta y dura pasó el relámpago de una resolución. como tras un señuelo 33 . con el tradicional mandador que era terror y fascinación de la chusma. A la cabeza venía un absurdo payaso 31 . y lo llevó a la policía.diablo de San Juan arremetió contra la turba del otro. puramente decorativos. a pesar del escozor26 de las pantorrillas y quizás por esto mismo. y en pos de la sombrilla corría la muchedumbre fascinada. y como Pedro Nolasco se sintiese deprimido por aquel arresto que autorizaba el hecho insólito de una protesta contra su férula 29 . marcó las espaldas de un muchacho de influencia. ¡ Miren que andar detrás de un payaso que se abanica como una mujerzuela ! ¡ Es el colmo de la degeneración carnavalesca ! Pero Pedro Nolasco amaba su pueblo y quiso redimirlo de tamaña vergüenza. que arrastraban por las calles apartadas irrisorias turbas. Pedro Nolasco sintió rabia y vergüenza.

que era una promesa de sabrosa diversión sin los riesgos a que exponía el mandador del diablo. pero esta vez no expresaba miedo sino odio. Pero el éxito enardeció al payaso. lo cierto fue que volvió las espaldas al payaso y comenzó a alejarse para siempre a su retiro. Quedó solo éste y bajo su máscara de trapo coronada por dos auténticos cuernos de chivo. martes de carnaval. como en los buenos tiempos el ululato ensordecedor que fingía una trailla 38 de canes visionarios. Pero inmediatamente reaccionó y movido por un instinto al cual la experiencia había hecho sabio. Era la voz de los siglos que resonaba en sus corazones. por la virtud del mandador. Pero el payaso conocía las señales del tiempo y tremolando su sombrilla como una bandera prestigiosa. ¡ estaba irremisiblemente destronado ! Y. corría. a través del 448 . recobrando. Un crepúsculo de púrpuras se desgranaba sobre los campos como un presagio. confiando en que el imperativo legendario de su látigo la volvería a su dominio. bajo la sombrilla tutelar del payaso. resbalaron lágrimas de doloroso despecho.. Arremolinóse la chusma y hubo un momento de vacilación: el Diablo estaba a punto de imponerse. arremetió contra la turba desertora. Volvió a resonar. y en su carrera insensata atravesó el arrabal y se ecbó por los campos de los aledaños. Pedro Nolasco se dio cuenta de la situación. Y esto fue suficiente para que todas las manos se armasen de guijarros y se levantasen vindicatorias contra el antiguo ídolo en desgracia. sumisa y fascinada. Arengando a la pandilla. pues a poco ya tenía en su seguimiento una turba que alborotaba 34 las calles con sus siniestros ¡ aús ! Pero de pronto apareció el payaso de la sombrillita y la mesnada 35 de Pedro Nolasco fue tras el irrisorio señuelo.Al día siguiente. Huyó Pedro Nolasco bajo la lluvia del pedrusco que caía sobre él. Al principio pareció que su antiguo prestigio renacía íntegro. azuzó 37 a su mesnada contra el diablo. Y era en las manos de éste el abanico fementido el sable victorioso de aquella jornada. los fueros36 que le arrebatase aquel ídolo grotesco. El diablo corría. volvió a aparecer en las calles de Caracas el diablo de Candelaria. gritó: ¡Muchachos! Piedras con el diablo. sea porque un sentimiento de desprecio lo hiciese abdicar totalmente el cetro que había pretendido restablecer sobre aquella patulea 39 degenerada. Caía la tarde. En su persecución la mesnada redoblaba su ardor bélico. o porque su diabólico corazón se encogiese presa de auténtico miedo.

incomprendido y traicionado por todos! El había querido libertar a „su pueblo" de la vergonzosa sugestión de aquel payaso grotesco. sobre los cuales escarbaban agoreros 40 zamuros 41 que. NICARAGUA RUBÉN DARIO AGUAFUERTE De una casa cercana salía un ruido metálico y acompasado. ¡Porque él se sentía redentor. Desde el árbol fatídico 47 los zamuros alargaban los cuellos hacia la víctima que estaba tendida en el basurero. el corazón le producía ahogos angustiosos. Detúvose la chusma. torpe y ruidoso. Uno movía 29 — învăţaţi limba spaniolă) 449 . Las piernas se le doblaban rendidas. La pedrea continuaba cada vez más nutrida. fue a darle en la cabeza. dos veces cayó en su carrera. negras. el asombro adquiría una intensidad macabra. su sombrilla se destacó funambulesca 49 contra el resplandor del ocaso. Luego el payaso emprendió la fuga. Pedro Nolasco sentía que las fuerzas le abandonaban. lanzando fatídicos gruñidos. asustada de loque había hecho y comenzó a desbandarse 4 5 . agitando maquinalmente el abanico. Y se le llenó de dolor. cada vez más furiosa.paraje solitario por un sendero bordeado de montones de basura. entre paredes llenas de hollín. para ir a refugiarse en las ramas escuetas* 2 de un árbol que se levantaba espectral sobre el paisaje sequizo*3. lanzada por un brazo más certero y poderoso. sintió que en torno suyo las cosas se lanzaban en una ronda vertiginosa y que bajo sus pies la tierra se le escapaba. Dio un grito y cayó de bruces44 sobre el basurero. El payaso permaneció un rato clavado en el sitio. Por fin una piedra. La vista se le nubló. Bajo la risa pintada de albayalde 46 en su rostro. En un recinto estrecho. al verle venir alzaban el vuelo. como a todos los redentores cuando se ven perseguidos por las criaturas amadas. Sucedió un silencio trágico. muy negras. trabajaban unos hombres en la forja 1 . Al pasar sobre el lomo de un collado 4 8 . insuflarle con su látigo el animo viril que antaño los arrastrara en pos de él. levantarlo hasta sí. empujados por esa voluptuosidad que produce el jugar con el peligro.

Alcanzábaseles a ver el pescuezo gordo y el principio del pecho velludo. y largos delantales de cuero. sus hombros delicados y tersos 7 . Hermosa. áureas. Diríase que en su conjunto armónico hay una plenitud suprema que impresiona al espíritu contemplativo. haciendo saltar una lluvia enrojecida.AMADOR AMANECER (Fragmento 1 ) En el quebrado valle de la Ermita. Una ciudad sin historia y sin colorido legendario puede ser muy próspera y muy bella. limpia metrópoli. Y sobre aquel fondo de hollín y de carbón. al resplandor de las llamaradas 6 . HONDURAS R. A un lado. una muchacha blanca comía uvas. donde parecían los músculos redondas piedras de las que se deslavan 4 y pulen 6 en los torrentes. y salían de las mangas holgadas los brazos gigantescos. tenían tallas de cíclopes. se miraban los rostros de los obreros con un reflejo trémulo. Y es que. pero carece de ese espíritu propio que los 450 . haciendo crepitar el carbón. Tres yunques ensamblados en toscos 2 armazones 3 resistían el batir de los machos que aplastaban el metal candente.el fuelle que resoplaba. con un casi imperceptible tono dorado. se extiende la ciudad de Guatemala. excediendo a la belleza de su topografía quebrada. hacían resaltar su bello color de l i s 8 . una ventanilla dejaba pasar apenas un haz de rayos de sol. cortado por precipicios de estirpe volcánica. A la entrada de la forja. hay en ella la gran belleza de las evocaciones históricas y el precioso álbum de sus leyendas. En aquella negrura de caverna. pintoresca. como una india cobanera 2 salida del baño en mañana de mayo. rodeado por colinas agrestes. que estaban desnudos. Al brillo del fuego en que se enrojecían largas barras de hierro. resplandecientes. Guatemala es la ciudad propicia de las reminiscencias históricas. azulejas. lanzando torbellinos de chispas y llamas como lenguas pálidas. como un marco oscuro. al cariz 3 fuerte de su modernización entrelazado indolentemente con sus viejos coloridos coloniales. Los forjadores vestían camisas de lana de cuellos abiertos. AMAYA .

Guatemala es distinta. a los pueblos. son estímulos para la pupila captadora de bellezas. Mientras tanto. tanto por los caprichos de la naturaleza volcánica. es la ciudad-cadáver. Raigambres coloniales han venido atando a ese pueblo a las modali29* 451 . ya con el repugnante estigma de la iniquidad 9 . En Guatemala hay espacio magnífico. vuelva a compactarse en un abrazo supremo. para valorizar su personalidad como rama de la familia universal. para conocer su psicología étnica. de las ciudades de Centroamérica. cada calle. ya con la aureola de la abnegación y el sacrificio. sin alma. de tormentas y de lágrimas. Hombres y sucesos abarcan del cénit a las simas en una escala de valores. que eternizan en las páginas de los libros principiando por el Popol-Vuh 4 de los quichés 5 . acariciadas por el recuerdo. innúmeras siluetas de hombres y bosquejos de hechos. es como un hombre de vida incolora. van de pueblo a pueblo espulgando en los archivos empolvados de siglos para meterse en su historia. aquella lejana Federación de Centroamérica. por la presencia intangible del alma de la raza que adoró a Kukulcán. cada sitio. tanto para el turista banal que va traspasando latitudes con una cámara fotográfjtj» en las manos y cansancio en el espíritu. Guatemala es la ciudad-corazón. Acaso un día no lejano. como duerme en las calles guatemaltecas el eco de las generaciones que encendieron sus vidas como t e a s 1 1 en la noche de los siglos. Esta ciudad ha sabido de sacrificios. es la que hiere con más fervor la mente y el corazón del observador por la riqueza de su legajo histórico. todas las virtudes y todos los vicios innatos del hombre.siglos y las generaciones imprimen a las ciudades. y en la que se encierran como en un arco iris. esta ciudad de los cipreses nostálgicos y de los templos coloniales vuelva a entrañar el órgano vital que acelere la sangre del Istmo. que duerma sobre los pueblos la voz de los antepasados. no menos volcánico. todo eso que forma la historia de la vida impetuosa y novel 1 0 de un pueblo. de lo heroico y portentoso 8 . cjue sobreviven en los lienzos. en un constante devenir de símbolos. descuartizada por el cuchillo de los intereses bastardos. como por el desborde pasional. indolente. como para aquellos que. En Guatemala se siente palpitar el alma heroica de centenares de generaciones cuya invisible presencia es fuerza e impulsión para las (pie van surgiendo. ansiosos y ebrios de sapiencia. y entonces. de sus hijos. ya con los fuegos cegadores como centellas 7 . Y desfilan como en un film de emociones recónditas 6 . cada iglesia. la ciudad sólo de cemento y barro. en una estrecha asociación de tintes policromos . Cada una de sus joyas artísticas que se levantan en arquitectura hispánica.

No porque yo les esté mintiendo en esto que les cuento. también se vuelve mentirosa. — No. de veras sucedió. repartían la tierra a los pobres. — Entonces. GUATEMALA MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS WEEK-END i EN GUATEMALA (El Bueyón — fragmento) — ¡ Ah. El abuelo de ustedes era fuerzudo 2 y bueno como el pan de maís. verdad abuelita. Pero como se los estoy contando sucedió. Pero lo que se llama bueno. 452 . porque al final nos entregó un título de la tierra de que nos hacía propietarios. propietarios de tierra propia... el poder político y económico en manos de minorías privilegiadas ha venido dejando un lastre 1 2 de prejuicios que han culminado en una serie de dictaduras cuyos horrores son crímenes de lesa humanidad. — Y por algo.... a la plaza del pueblo y allí. es y será la ciudad-corazón de Istmania. la „Profe" dice que la historia es como una anciana que ha visto muchas cosas. Naiqué Cuyqué. lo quitaron. — Cuando dice la verdad.. que comparan con una vieja. fue una vez. eso no está. como la historia. había mucha gente de la ciudad y uno de ellos tomó la palabra.. como si fuera hoy lo estoy viendo.. — Es como un sueño. — Debe estar en la historia.. No ponen lo que no les conviene. nos hicieron ricos. Nana Caida — observó la nieta que ya iba a la escuela. y que de veras.. m ' h i j a 4 . habló mucho y muchas cosas de las que dijo no entendimos. Lo puro cierto es que no habló en balde. había un Gobierno que hacía ricas a las gentes regalándoles tierras ! ¿Oyen ustedes? Nosotros no lo estábamos pidiendo. pero asimismo se han incorporado en determinadas etapas históricas.. sectores progresivos que han pugnado con ahinco 13 por hacer avanzar el carro de la nacionalidad.. con todas sus sombras del pasado. Bajo la enramada 3 . Llamaron a su abuelo. yo fui con él. bajo una enramada. en la plaza. Guatemala. porque los viejos. una vez fuimos ricos.dades del pasado.. dueños propiamente dueños...

canosa y arrugada.. ¡ Ah ! si ustedes nos hubieran visto cuando volvimos del pueblo con los títulos de propietarios ! Con decirles que como en tres noches no dormimos.. se apagó pronto. murie453 .. A mí se me aflojaron las coyunturas del susto.. un sueño que como fuego prendido en el descampado 7 . — Pero volverá a prender. es un poco la madre que se vuelve hija cuando el hijo crece. como lo vi.. — Entonces.. con el molino. Acariciaba en su regazo la cabecita de su nieta Agustina.. Otros pensamientos la devoraban. Nana Caida ! — ¡ Sí. Es lo que quieren los extranjeros. cuando el abuelo se arremangó la camisa y se puso a disponer. de nuestra ruina... con todo. con el Bueyón. diciéndole al oído: — Y todo esto lo repite usted como lorito. Un incendio que lo va a quemar todo... Carne de esta nuestra. porque la tierra propia es carne de uno... para eso nos tiraron bombas del cielo... Mis hijos han pasado por allí. de nuestra pobreza. como Naiqué Bueyón Cuyqué. Sólo chirivisco 6 y espina se ven por todos lados.. antes que el avión de los gringos acabara con todo en un decir amén.. — Quedaban. a gente de otra parte. como ustedes. tal maldición les cayó. Los hombres también regresan de la muerte. y hada más.. decía la Caiduna. de otra tierra... — Se las volvieron a quitar los ricos.... Carne — entredecíase para entenderse ella sola—... para devolverlas a los gringos^.. Y no lo imagino así. carnecita verde antojaban los terrenitos. porque han quedado las chispas volando y las ideas no se apagan. abuela. ¡ Ay !. La Caiduna calló... para seguir siendo ellos dueños de nuestra miseria. Carne. — Y esas tierras. que nos arruinemos todos con las tierras ociosas.. — Fue entonces que ya no se supo más de abuelito. — ¡Fue un sueño.. Después de un largo silencio y de parpadear lentamente... porque se volvieron como tierra de otra parte. los hijos del país.— ¿Aquí? — Sí.. — ¿Y para qué se la quitaron.. con el puente. juntando los labios para pronunciar mejor las palabras: — Ni para ellos ni para nosotros. Un incendio que lo queme todo y haga volver la tierra a las manos de sus dueños más legítimos. — ¡ Muchacha ! — Así dice la „Profe". señalará el regreso de los que. que nos arruinemos. Lo miro como era.. pero cuando se comenzó a trabajar.. si no la siembran? — Para tenerla en propriedad. dónde quedan. aquí.

Ahorita son algo así como las cuatro de la tarde. Alguien se asoma al cielo. Pero sí.Puede que sí". Miro más atrás y no veo a nadie. Esteban V yo. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas.. Y pensamos: . Hemos venido caminando desde el amanecer. pero puñito a puñito 2 se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Yo los cuento: dos adelante. otros dos atrás. Es el viento el que lo acerca. Uno ha creído a veces. que no se podría encontrar nada al otro lado. como a eso de las once. hay algo. Se nos acabaron con el calor. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor 454 . al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. M É X I CO JUAN RULFO1 NOS HAN DADO LA TIERRA Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol. vamos Faustino. Faustino dice: — Puede que llueva. Ese alguien es Melitón. ni una semilla de árbol. ni una raíz de nada. y entonces se verá. No decimos lo que pensamos. Somos cuatro. Uno platicaría muy a gusto en otra parte. éramos veintitantos. estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: — Son como las cuatro de la tarde. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo. entre la alegría del pueblo. Entonces me digo: „Somos cuatro". y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. se oye el ladrar de los perros.ron o desaparecieron víctimas de los gringos que los bombardearon desde el cielo. Hace rato. pero aquí cuesta trabajo. Hay un pueblo. Junto con él. en medio de este camino sin orillas. que nada habría después. el símbolo de sus penachos de plumajes humeantes. Pero el pueblo está todavía muy allá.

No hay ni conejos ni pájaros. no vi llover nunca sobre el llano. y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. No. yo sé que desde que yo era muchacho. eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos. Pero nosotros. grande. haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. a toda prisa. Sólo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros. Tanta y tamaña tierra para nada. No hay nada. Se me ocurre eso. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Nosotros preguntamos: — ¿El Llano? —. el llano. y luego que sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra. 455 .de afuera. Nos dijeron: — Del pueblo para acá es de ustedes. De haber llovido quizá se me ocurrireran otras cosas. lo que se llama llover. ¿qué haremos para enfriarnos del sol. Lo matan a uno sin avisarle. Ahora si se mira el cielo se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. viéndolo a toda hora con „la 30" amarrada a las correas. Cae una gota de agua. Pero no hay ninguna más. Por eso a nadie le da por platicar. Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. No llueve. Cae sola. Aquí así son las cosas. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos. nos habíamos detenido para ver llover. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros.Sí. Ahora volvemos a caminar. y se le resecan a uno en la lengua nasta que acaban con el resuello 3 . Por acá resulta peligroso andar armado. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve. Los cuatro a pie. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. gorda. Con todo. eh? liemos vuelto a caminar. No llovió. Todo el Llano Grande. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Y por aquí vamos nosotros. Pero los caballos son otros asunto. cuando tengamos que trabajar aquí. el llano no es cosa que sirva.

dura. Nosotros no hemos dicho nada contra el Centro. Ni siquiera para hacer un buche hay agua. Meli- 456 . Y ahora vayanse. El delegado no venía a conversar con nosotros. Pero nada se levantará de aquí.. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. No este duro pellejo de vaca que se llama el Llano. Faustino dice: -¿Qué? Yo no digo nada. —• Espérenos usted. — Son miles y miles de yuntas. no al Gobierno que les da la tierra. Uno los ve allá cada y cuando. Mire. Ni zopilotes 6 .. se levantará el maíz como si lo estiraran. muy arriba. vamos a comenzar por donde íbamos. ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. Es al latifundio al que tienen que atacar. No se puede contra lo que no se puede.. Que queríamos lo que estaba junto al río... y ni aun así es positivo que nazca nada. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del Llano. — Eso manifiéstenlo por escrito. ni maíz ni nada nacerá. — Pero. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo: — No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. — Pero no hay agua. Así nos han dado esta tierra. tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido. Pero él no nos quiso cír. En cuanto allí llueva..Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. volando a la carrera. señor delegado. señor delegado. Eso es lo que hemos dicho. Todo es contra el Llano. para ver si algo retoña y se levanta. la tierra está deslavada.. Y en este comal 5 acalorado quieren que sembremos semillas de algo. donde están esos arboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. Espérenos usted para explicarle. por las vegas. Y si no. Yo pienso: „Melitón no tiene la cabeza en su lugar. señor delegado. — ¿Y el temporal 4? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. Melitón dice: — Ésta es la tierra que nos han dado. Del río para allá.. — Es que el llano.

Conforme bajamos. junto a nosotros. — No la traías antes. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Melitón vuelve a decir: — Servirá de algo. la tierra se hace buena. Servirá aunque sea para correr yeguas. vuelan parvadas de chachalacas 9 verdes. pero nos gusta llenarnos de polvo. es la gallina de mi corral. ¿de dónde pepenaste esa gallina? — ¡ Es la mía ! — dice él. Sube polvo desde nosotros como si fuera un hatajo de muías lo que bajara por allí. Mejor sácala al aire. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. Teban. Yo le pregunto: — Oye. — Allí escondida se te va a ahogar. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo. Ahora que habla. 457 . la traigo para cuidarla. Nosotros seguimos adelante. Eso también es lo que nos gusta. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. La tierra que nos han dado está allá arriba. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea a cada rato. eh? — No la merqué. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer. Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Después de venir durante once horas pisando la dureza del llano. Siempre que salgo lejos cargo con ella. ¿no? — No. Le desata las patas para desentumecerla. para no golpearle la cabeza contra las piedras. Nos gusta. Sí. Por encima del río. ¿Dónde la mercaste. — ¿Cuáles yeguas? — le pregunta Esteban. — ¡ Por aquí arriendo yo ! — nos dice Esteban. — Entonces te la trajiste de bastimento 7 . nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. más adentro del pueblo. Luego dice: — Estamos llegando al derrumbadero 8 .ton? Aqui no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos". y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. me fijo en él. y de debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí. y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemezquites. sobre las copas verdes de las casuarinas. por eso me la traje.

E n el trozo que presentamos se pueden ver las condiciones en que vive el campesinado de Puerto R i c o . bajo la soberanía estadounidense. con la falda recogida hasta cerca de las rodillas. dándoles el brillo con que habían de presentarse en las lonjas de la especulación. en donde iban depositando los granos. Iban descalzos. en viviente vaivén. entregándose a la vendimia. la mano del hombre desnudaba las plantas acopiando los racimos. rompíaseles el pergamino envolvente. escrita en 1894. lavábase el suero que los empapa. desecábase al calor solar su humedad íntima. es decir ver continuar las cosas en el mismo estado que antes. Redoblaba el interés el ahinco de lodo. en 1898. Colgábanse los obreros al cuello con hojas secas de banano cestos de variadas formas. Zeno Gandía anheló „decirlo todo. los hombres. para hacerse cargo de hileras ele arbustos que debían desnudar. Todo era vida. o con fibras textiles de la emajagua del trópico. o con camisetas que el sudor ennegrecía o con el busto desnudo. y. combatiendo así el sislema colonial. actividad. y se estaba en plena vendimia. El novelista luchó por la independencia de su país y su mayor dolor fue al ver la isla. ya secos. las mujeres. Los cafetos inclinábanse bajo el peso de la dehiscencia *. para curarlo t o d o " . Familias enteras dejaban las chozas para tomar calle. Envolvíanse algunos la cabeza con pañuelos de colores vivos. E n esta p r i m e r a novela. y la madurez bermeja de los frutos lucía al sol de otoño la magnificencia de sus galas. En todas las fincas. movimiento: la madre tierra dando el vigor de sus senos a la humana ambición. poblaban las vertientes. *) E s t a novela puertorriqueña pertenece a una serie de cuatro "Crónicas de u n mundo enfermo" que reflejan la miseria y dolor de u n pueblo presa de asfixiante colonialismo extractivo que mantuvo España en él. otros la cubrían con sombreros de paja de grosero tejido. 458 . y así. en todas las hidráulicas rompíanse las cortezas que aprisionan los gemelares granos.PUERTO RICO M A N U E L ZENO GANDÍA LA CHARCA (Fragmento*) Había pasado un año. por todas las veredas discurrían obreros o recuas conduciendo a los caseríos la granería recolectada . Ceñíanse a veces la cintura con cordeles o con lianas.

Si un obrero r e s b a l a b a en la v e r t i e n t e . a t r a y é n d o l o s para alcanzar los granos a l t o s . eran colocados sobre el lomo de pacientes í n u l a s . m i e n t r a s el caído p r o c u r a b a incorporarse y volver a supuesto. Era u n a labor r u d a . d o b l a b a los arbolillos. difícil. o t r a s . D u r a n t e el d í a . Cuando a l g ú n obrero i n e x p e r t o no r e b u s c a b a bien en el r a m a j e obligábale el m a y o r d o m o a retroceder y a a r r a n c a r las cerezas m a d u r a s que o l v i d a b a . algunos r e í a n . Después m e d í a n los obreros el café recogido en la j o r n a d a . en el cielo n a v e g a b a n nubes de cien colores. e n r e d á banse las r a m a s . peligrosa. 459» . y c u a n d o trasponía el sol las ú l t i m a s s o m b r a s . t a m i z a n d o su calor por el follaje y p r o d u c i e n d o . recogiendo los granos caídos de los arbustos o d e r a m a d o s de los cestos. u n a a t m ó sfera i n t e r m e d i a en la que se p e r c i b í a n sensaciones de suave frescura a l t e r n a n d o con ráfagas a r d i e n t e s que t o s t a b a n la p i e l . que muchos campesinos a c o m e t í a n c a n t a n d o en su jerga p e c u l i a r versillos de intención erótica o satírica. E n los declives y d e s i g u a l d a d e s del t e r r e n o el cuadro era pin toresco.T u r b a i n q u i e t a p a l p i t a b a en las m o n t a ñ a s entre risas y cancíff n e s . iniciábase p a r a la t i e r r a la era nostálgica de la noche con sus medrosos m i s t e rios y sus t e m i d a s soledades. a t o l o n d r á n d o s e la labor. en u n solo a r b u s t o deteníase el obrero largo t i e m p o obligado por la copiosa fructificación. con las h u m e d a d e s de la t i e r r a c a l i e n t e . E n t o n c e s el eterno concierto de los c a m p o s l e v a n t a b a u n a v e z m á s su agreste s a l m o d i a . y m i e n t r a s . y luego descendía el convoy con la p r e m u r a del que ve cercano el t é r m i n o de sus f a e n a s . oíanse los acentos de reproche del v i g i l a n t e . otros a c u d í a n en su a u x i l i o . Parecía aquello gran h o r miguero a c o p i a n d o e n t r e el h o j a m b r e de las selvas. poblado de rumores producidos por el crujir de los a r b u s t o s o por el choque de piedras al t r a n s i t a r los obreros. Los sacos. De los cestos p a s a b a n los chorros de cereza a los sacos grises en d o n d e d e b í a n ser conducidos a las h i d r á u l i c a s . A veces. y los arbustos p r o d u c í a n m a r a ñ a s que i m p e d í a n el t r á n s i t o . el sol q u e m a b a . como si la cosecha fuera de t o d o s . dos a dos. i m p e r a b a n las horas en que a sus regios éxtasis la N a t u raleza se e n t r e g a . y c u a n d o . se m u t i l a b a n r a m i l l a s q u e b r á n d o l a s . U n a b r i g a d a de m u c h a c h o s enclenques a y u d a b a la l a b o r de íos a d u l t o s . o por los roces' q u e ocasionaba el esfuerzo de los campesinos p a r a no perder e l equilibrio. E n el crepúsculo. c u a n d o la t a r d e m o r í a . en lo i n t r i n c a d o del m o n t e a p a g á b a n s e los v i v o s resplandores del día viajero.

hacía apenas una hora.. Aquel era su patio y aquella era su casa. Todavía su cerebro estaba turbio de sorpresa.. Pegado a la cerca se estuvo un rato escuchando los rumores de la noche. contemplando su puño 460 . El hombre de las máquinas. Sólo el mugido del ingenio x disfrazaba a lo lejos de un ruido monótono el silencio. es decir. saltó.. El sólo había tenido tiempo para correr del batey 2 a su casa y apostarse en el fondo del patio. Y el bárbaro golpe lo dejó en el acto sin sentido. lo convertía en sombra.") Fue avanzando con cuidado y llegó hasta la misma palma. Su traje de overall. Había visto un sobre dirigido a su mujer. pero en la medianoche llena de frío él esperaba. sólo el espesor de la palma real los separaba. no tuvo la paciencia que se había propuesto y ahora estaba de pie.azul obscuro.De todas maneras" estaba subrayado. Sus antebrazos poderosos.. La mano de acero del hombre de las máquinas apresó su garganta y ahogó el espanto terrible. Y poco antes de las doce apareció el otro. La noche profunda y silenciosa lo envolvía todo. Luego.. Esperaba. con cuidados infinitos.. rudo y violento... y en lo alto el viento sonaba las pencas 5 . lo había cogido y ahora estaba detrás de la palma... junto con ün puñado de estopa. velludos. Estaba inmóvil. su mano ruda de hombre de las máquinas estrujaba el papel. Dentro del amplio bolsillo. (Desde detrás de la palma los dos ojos de acero que lo espiaban llegaron a esta conclusión despreciativa: „¡Si es un cobarde !. Es extraño. pero no percibió el silencio tumultuoso del enemigo. Era el Administrador del Ingenio quien lo afirmaba. hallado casualmente sobre una mesa de la oficina. eléctrico. el estruendo de su corazón precipitado. allí donde se alzaba la palma real. el hombre esperaba. a su lado.. . Fue todo rápido. Detrás de la palma él sólo era un hombre. Venía con camisa de kaki. a la hora de la cita trágica.. Empinándose por sobre la cerca 3 su cabeza oteó 4 medrosamente el patio y la noche.. de cólera y de humillación.CUBA PABLO DE LA TORMENTE BRAU ULTIMO ACTO En el ángulo del patio. El papel decía: „Esta noche está de guardia en la casa de máquinas tu marido y a las doce iré de todas maneras". cuando fue a hacer una consulta al Ingeniero Jefe. una fiera. Sin embargo. apenas si se distinguían. manchados por la grasa. abandonado sobre la mesa.

Así estuvo un rato quieto.. si se atreve a venir lo mato".. lo que le contesté?". con el balazo en el cuerpo. dentro de la casa. Luego. por qué?". eso me pareció de momento. El papel decía con su letra: „Canalla.. Más que el disparo... Un raro miedo lo había paralizado. antes de llegar a dos pasos. cuando pensó: „Si no he podido hablar con él. Pero llegó a la puerta. CÉSAR LÉANTE i CON LAS MILICIAS (Playa Girón2 — fragmentos) Eran aproximadamente las 10 de la noche del lunes cuando llegamos a Jagüey Grande. Sin embargo. Y... hablaré con ella". Y la rabia le hizo proyectar con furia el amplio hombro hasta hacer saltar el pestillo de la puerta. 461 . Y la cara del hombre se iba poniendo cada vez más pálida. El pueblo estaba iluminado pero no se veía mucha gente en la calle .la sombra de un tronco. pero cada vez era más clara su sonrisa bajo el llanto inconsolable de la mujer arrodillada... Por un momento le asaltó la extraña emoción perturbadora de que él era en realidad el amante... como la cara de un niño que mejora.. Y ella lo vio y le gritó. se detuvo. Arrodillada 7 estaba a su lado y decía: „¿Por qué. no insista. como.lleno de sangre y con el cerebro vacío de impresiones. sintió el balazo en el cuerpo y la voz de ella que decía: „Canalla.. respondió con su característico balanceo.. Avergonzado y feliz le extendió el papel y se quedó mudo.Pero lo leíste todo? ¿Viste lo mío. A su .. comenzaba a ser alegre. Y el corazón se le agitó con perversa esperanza y tuvo el miedo del burlador 6 ... la angustia de la voz le había disipado todas las sospechas.¡ Ah !" de dolor y de sorpresa.. Iba con la silenciosa e invisible velocidad de un gato negro. Cerca ya de la puerta del fondo. ella llenó un espacio de silencio y de asombro.. cuando encendió corriendo la luz.. mira". él vio su cara cuajada de una pena inaudita. dirigiéndose a la casa. inmóvil. Se puso a escuchar y no se oía nada. desdoblando el papel le dijo: „Mira. Pensó sordamente: „¡Lo esperaba !". con la duda más llena de dolor aún: „(. alegre. Pero ya su rostro. te lo dije". Y le pegó una patada brutal al caído. Pero. sin comprender nada todavía. sintió qué cerca estaba de ella. al menos. Hizo una suave presión sobre la puerta y a su débil quejido. que era a él á quien ella esperaba..

escenas o retazos 3 de escenas que no podía ordenar mentalmente. de Cienfuegos. Pasamos a un salón contiguo y me presentan a un hombre joven. Tiene un pie vendado y sus ojos están grandemente abiertos. Se llama Luis Tellería y pertenece al batallón 339. a eso de las dos y media. Pero aún la guerra que se estaba librando era algo confuso para mí y sus relatos. — Hacía sólo cuatro días que habíamos bajado del Escambray — me cuenta — y estábamos cortando caña en el Australia. camiones cargados de milicianos y soldados rebeldes desembocaban por la carretera. cuando el lunes por la madrugada. una cuadra hacia abajo. Luis va en la vanguardia y. sobre el camión que los lleva a Playa Larga. Las sábanas blancas y almidonadas cubren los cuerpos heridos. Entro. sanitarios milicianos y enfermeras — muchas de ellas no profesionales — los atienden. A intervalos. El proyectil de una bazooka la había cercenado cerca del frente de batalla en Playa Larga. Allí estaban recluidos los primeros heridos que nos habían ocasionado el zarpazo brutal y cobarde del imperialismo. Es la primera vez que veo un hospital de guerra y me siento impresionado. Médicos. Las tropas iban envueltas en mantas y colchas. — Cuando llegamos a la entrada de Playa Larga. Cerca de donde nos encontrábamos. Los fusiles parecían crecerles de las manos. Sus rostros eran graves y firmes. convertido en improvisado hospital. tendido en una estrecha cama. Es la representación-característica de un hospital. estaba el Casino Español. doblaban la esquina y se dirigían al central Australia. De labios de los compañeros fotógrafos que iban en el jeep oí las primeras noticias de la violenta lucha que había tenido y seguía teniendo lugar a unos treinta kilómetros de donde nos encontrábamos. de rostro afilado y barba crespa.El primer conocimiento que tuve de la guerra que se había iniciado la noche anterior con el desembarco de los mercenarios. Esta es la imagen que más se queda grabada en mi memoria: la profusión 4 de sábanas blancas. Es tirador de ametralladora. distante unos treinta kilómetros de Jagüey Grande. Inmediatamente se dirigen hacia allá. fue la goma destrozada de un jeep. a un lugar donde la carretera se divide. sentimos un cañoneo muy fuerte y nos topamos con los mercenarios. nos despertaron para decirnos que había un desembarco por Playa Larga. instala su ametralladora. •— ¿Cerca? 462 . para evitar el frío aire de la noche en la carretera. El amplio salón delantero está cubierto de camas y sobre ellas reposan los heridos.

En un instante el estruendo de la metralla es ensordecedor. ¿No le digo que los teníamos como quien dice frente a las narices? —• ¿Qué pasó? — Que nos gritaron que eran del Ejército de Liberación. Su fuego y su tenaz resistencia siembran el desconcierto y el pánico entre los invasores. No obstante.— Pegaditos. La batalla se prolonga por largas horas. posiciones y hombres está de parte de los mercenarios. Y con la misma abrimos fuego contra ellos. . A pesar de la enorme superioridad de los mercenarios. Miles de balas pasan silbando o dejan su trazo de fuego en la oscuridad. La primera batalla entre la crápula vendida al imperialismo y nuestros heroicos soldados tiene lugar. No esperaban hallar este recibimiento de plomo y heroísmo. Yo creo que no estábamos ni a diez metros de ellos. con su ametralladora al hombro y la caja donde está la cinta de balas en la mano. Luis. Se entabla el tiroteo 6 . La superioridad en armas. salta del vehículo y trata de buscar protección en la cuneta para instalar su ametralladora. — Una granizada de balas salía del cielo — me dice el herido de la cama contigua. que nos entregáramos y que no nos fajáramos 5 por Fidel. cuando es herido en el pie. logra emplazar su arma y hace fuego contra el enemigo. el batallón 339 logra contenerlos e impedirles un fácil avance. — ¿Entonces pudieron verlos? — Como no. — ¿Y ustedes qué hicieron? — ¿Que qué hicimos? Pues les gritamos „¡ Viva Fidel! ¡Patria o Muerte !" y otras cosas que usted no va a poder poner en el periódico. El camión en el que viaja Luis es acribillado a balazos. La balacera es infernal. que pertenece también al batallón 339. se llama Gregorio Padrón y está vendado en la frente.

p a r a burlarse 12 documento 13 n a t u r a l (habitante) de N a v a r r a 14 saltó.NOTAS YO Q U I E R O S E R CÓMICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 véase la p á g . proporcionó. respeto véase la p á g . fig. 383 suministró. puso d e l a n t e abundante máscara condescendencia. de otro t i e m p o 8 v u e l t a que se da en el aire 9 burla 10 sin decir nada (fără să zică pîs) 11 i m i t a n d o los gestos. 217 abajo t i e m p o de abstinencia para los católicos (Páresimi) distinguirse de los demás empezar de esa manera (con t a l defecto) una a c t i v i d a d significado exacto que tienen las p a l a b r a s el escenario es bueno para eso del tipo romano acciones y conducta de una persona el que copia papeles en una oficina (conţopist) m u y poco (vag) carro bajo de dos ruedas (teleguţă) en voz a l t a E L S O M B R E R O D E T R E S PICOS 1 obra que inspiró a Manuel de F a l l a el conocidísimo b a l l e t (Tricornu 2 strînsă 3 el corregidor — a n t i g u a m e n t e . salió con í m p e t u 15 hombre sin juicio o vicioso 16 no hay explicaciones que valgan 17 el alguacil del pueblo 464 . oficial de justicia en algunas pobla ciones. 4 el alcalde 5 a n i m a l fabuloso que m a t a b a con la v i s t a . furioso 6 señora 7 consabido.

5 X a v i e r de B r a d o m í n . principal personaje femenino del libro. a escondidas (pe ascuns) 13 según el uso. E n este caso sentía t a l vez r e m o r d i m i e n t o por haber t r a t a d o de a r r u i n a r al tío B a r r e t . trabajador del campo 18 río pequeño. la c o s t u m b r e 30 465 .18 gritó (răgi) 19 de „bendecir" (binecuvîntat) 20 el alguacil — Toñuelo — se llamaba así (dihorul) porque „era la p r o ia estampa de su n o m b r e " . rica en líquido o c a u d a l 17 labrador. el gran director de película español. dejándolo sin salida 10 en esta región se habla el c a t a l á n 11 no preste [dé] atención a eso (nu lua în seamă) 12 llaves. ocultándose 22 cuerpo de soldados destinado — a n t i g u a m e n t e — a la persecución de los malhechores y asesinos. J u a n Antonio B a r d e m . difícil 7 percibía una sensación como de q u e m a d u r a . héroe de las „ S o n a t a s " 6 calzado de madera 7 graneros (pátule) 8 a l t u r a de terreno larga y poco elevada 9 lienzo en que se envuelven los difuntos (giulgiu) 10 conjunto de m u í a s u otros animales de carga 11 el que conduce con bestias cargas de un lugar a otro 12 cabalgando como las mujeres y no a horcajadas. E l llevaba el sombrero „de tres picos". satisfecho 23 eso ya es otra cosa (costal = saco grande) LA BARRACA 1 se llenaron de vetas [venas] (injectară) 2 fanega [medida] de t i e r r a 3 dureza que se comunica a los metales (călire) 4 e s t i m u l a n d o a los a n i m a l e s con la voz o el látigo 5 g r a v e d a d . co-producción hispano-mexicana que se presentó en el F e s t i v a l de Venecia en 1959 2 golpes que se d a n en la p u e r t a con una barra o anillo de hierro (aldaba) 3 me senté el cuerpo que estaba antes echado (mă ridicai în capul oase­ lor) 4 Concha de Brandeso. 9 encerrándolo. Es un modo adverbial c o m o : a hurtadillas (pe furiş). 8 cerrada j u d i c i a l m e n t e . seguridad 6 trabajoso. impidiéndole toda salida. hizo la película „ S o n a t a s " . 21 ganar la benevolencia de 22 contento. agricultor. E l tío Barret ya no podía entrar en su casa. 23 barra gruesa SONATA DE OTOÑO 1 Basándose en esta sonata así como en la de estío. inquietó 21 escondiéndose. arroyuelo 19 t i r o de cañón de artillería 20 p e r t u r b ó . de la barraca 13 parte del miembro cortado que adhiere al cuerpo 14 terreno algo elevado y en declive 15 movimiento convulsivo de piernas o p a t a s 16 a b u n d a n t e .

líder político (Trozo escogido del v o l u m e n „Cientos 2 gruñir. regla. Facundo Quiroga. en la falda de los Pirineos 4 el famoso comendador de Ulloa. Empieza por u n paso de m í m i c a . provincia del noroeste de E s p a ñ a 15 carbón que se conserva entre la ceniza (jăratec) 16 lo que se puede abarcar con los brazos 17 comida 18 respiración. en 1835. lleno de grasa 7 prohibidas FACUNDO 1 costumbre 2 alegría manifestada v i v a m e n t e 3 caballo ligero. m o v i m i e n t o confuso 20 poco más de dieciséis metros 21 arma de fuego usada a n t i g u a m e n t e por la caballería (flintă) EL CAUDILLO 1 jefe. placer 19 t i e m p o sin lluvia 20 utensilio de hierro con tres pies. m u r m u r a r . pero al fin cede y entonces ejecutan una especie de vals a dos t i e m p o s 15 sin m e d i d a . c a p i t a l de la provincia de N a v a r r a . en que el caballero parece invitar a la dama a b a i l a r . 12 de manera sencilla y sincera. la diligencia en que regre­ saba a Córdoba. h a b l a r entre dientes 3 el que prepara y vende medicinas (spiţer) de Pago Chico") 466 . 18 c o n t u r b a d o . paraje. sin propósito ulterior 13 vivienda 14 el cielito o cielo es danza en que las parejas bailan sueltas. en general. que sirve para poner vasijas al fuego(pirostrie) 21 cualquier manjar [alimento] que se sirve a la mesa B A R O J A . vecindad 8 rancho en ruinas y abandonado 9 asalto de indios con saqueo y depredación 10 el coronel R a u c h que fue derrotado y muerto en 1829 por las fuerzas' de Rosas 11 c a p i t á n de la p a r t i d a que a s a l t ó . o sea el convidado de piedra del banq u e t e macabro de la obra d r a m á t i c a „ E l burlador de Sevilla" . 381 5 persona aficionada a a n d a r en negocios sucios (coţcar) tí grasiento. NO S E R Á S NUNCA NADA 1 ha pasado mucho tiempo 2 vara para señalar 3 ciudad de E s p a ñ a . Aquella evita el compromiso y huye de él.14 palacio en Galicia. imitando sus movimien­ t o s . adiestrado 4 cuello 5 poeta 6 nombre dado a los poetas que r e c i t a b a n en los castillos feudales 7 lugar. véase p á g . encendido el ánimo 19 agitación. ni método 16 casa de negocio donde se venden a r t í c u l o s de primera necesidad 17 ciencia de „ t r o v a r " las letras.

vocería de los moros al acometer al enemigo oliendo. pecho azul y verde. poco antes del lugar donde s e e n c u e n t r a n las fronteras del Brasil.467 ms de a l t i t u d 2 ciudad de Bolivia. a u n joven. provincia del mismo nombre 4 otra región del Perú. averiguando en sus principios (în laşă) pronóstico comprobada. me han A LA D E R I V A 1 ir desgobernada la embarcación (în d e r i v ă . 15 población del Alto P a r a n á . blasfemia (înjurătură) 5 ingenio [máquina] de azúcar G aguardiente de caña 7 p a r t e del cuerpo en que se unen los muslos con el tronco 8 juntamente. Se halla a 3. j u n t o al T i t i c a c a . Pero el a u t o r murió en 1928. A poco de publicarse — 1924 — o b t u v o un éxito clamoroso y su i n m e d i a t a t r a d u c c i ó n a otros i d i o m a s . p a l a b r o t a .4 5 (i 7 8 9 '10 11 12 13 sitio destinado a las riñas de gallos pasarse la lengua por los labios g r i t e r í a . 2 n u b é c u l a s de colores que surcan el cielo 3 cúpula 4 p u n t a s agudas y escarpadas de montes 5 cadena de m o n t a ñ a s 30* 467 . de cuerpo rojo. unido con el U r u b a m b a . en el Brasil. Hermosas r u i n a s incas. famosa por sus vinos 5 sitio lleno de lodo depositado en aguas estancadas 6 río del Perú que. 3 senda estrecha 4 imprecación. a un tiempo 9 remar con una pala 10 pueblo en la orilla p a r a g u a y a del P a r a n á . forma el Ucayalí LA V O R Á G I N E 1 La grandiosidad del escenario n a t u r a l en que acontece ha hecho que La vorágine (que quiere decir: remolino. ex-capital del antiguo reino de los incas. De esta obra maestra de la novelística criolla damos el comienzo de la segunda p a r t e . P a r a g u a y y Argentina 11 meten como en u n cajón 12 sitio donde se t r a b a j a la madera 13 flor del naranjo o del limonero 14 especie de p a p a g a y o s . TRADICIONES PEBUANAS 1 ciudad del Perú. 3 ciudad del Perú construida a 2230 ms de a l t i t u d y circundada por seis v o l c a n e s . t o r b e l l i n o en el m a r o en los ríos) sea considerada como la novela de la selva. p l u m a s de las alas azules. larga de casi dos m s . y cola roja y azul. aclarada fijamente ¡ C a r a m b a ! arg. Es el c u e n t o más famoso del gran maestro de la prosa realista l a t i n o a m e r i c a n a 2 víbora m u y venenosa de la América del sur. în voia valurilor).

perder el equilibrio 28 latigazo. hombre que lo lleva 5 juego (horă) 6 baile popular venezolano 7 a veces 8 maleficia. humano. es la historia de un „diablo de Carnaval" muy popular. incitó. farmec) 9 rasca 10 deseo vivo y pasajero. territorios lindantes 25 gracia o confianza 26 sensación dolorosa. iníame. capricho 11 afiladas 12 vestidos de máscaras 13 de mal humor. volver atrás 12 indigno.6 hojas secas que caen de los árboles 7 lianas. Cantaclaro. golpe dado con un látigo 29 dominación 30 tropas de máscaras (figuraţie) 31 bufón (paiaţă) 32 quitasol 33 buey que guía la manada de vacas 34 causaba turbulencia. cuadrillas 17 peleas i 18 palo grueso. abominable EL CREPÚSCULO DEL DIABLO 1 Este relato que presentamos. Canaima) así como poí su actitud progresista 2 muchedumbre 3 que da voces. instigó 38 cuerda con que se llevan atados los perros en las cacerías 39 tropa desordenada. disgustado (prost dispus) 14 nada 15 persona que anda por el aire sobre una cuerda 16 grupos. hojas 10 se eleva. brujería (vrajă. plantas tropicales de tallos muy largos y delgados que se enredan o se arrollan a los árboles 8 carácter excesivamente cálido 9 ramas. muchedumbre 21 heridas 22 látigo largo 23 territorio 24 confinante. jurisdicción 37 excitó. estaca 19 látigo grande de mango de palo 20 conjunto de gente grosera. muchedumbre ruidosa 40 que anuncian males o desdichas 468 . confusión 35 compañía 36 privilegios. que grita 4 papel arrollado en forma de cono. exactamente limitado al desarrollo deun acontecimiento apasionante. El gran novelista venezolano es muy conocido por sus obras maestras de la literatura hispanoamericana contemporánea (Doña Bárbara. como la de la quemadura 27 oscilar. engrandece 11 retroceder.

2 de Cobán 3 aspecto 4 t í t u l o de uno de los antiguos libros m a y a s 5 raza indígena de G u a t e m a l a 6 m u y ocultas y reservadas 7 c h i s p a s . Viento fuerte (1951). excursión del sábado al lunes. su mujer. resplandecientes lirio AMANECER 1 E l a u t o r de la novela es u n joven escritor comunista. desnudas á r i d o . rayos 8 extraordinario 9 injusticia (nedreptate) 10 nueva 11 pedazo de m a d e r a resinosa que sirve p a r a a l u m b r a r 12 cosa pesada que se pone en el fondo de las embarcaciones (lest) 13 empeño grande. huir carbonato de plomo de color blanco (ceruză) que pronostica lo porvenir cerro. apoyo se limpian y se l a v a n se alisan. Papa Verde (1952) y un volumen de poesía Sien de alondra (1948) el novelista nos presenta la heroica G u a t e m a l a del año 1954. como de u n e q u i l i b r i s t a AGUAFUERTE 1 2 3 4 5 G 7 8 fragua.•41 42 43 44 45 46 47 48 49 buitre americano secas. Después de las Leyendas de Guatemala (1930). a d q u i e r e n brillo llama violenta y repentina limpios. se a l l a n a n .E N D EN GUATEMALA 1 final de semana. El Señor Presidente (1946). Hombres de maíz (1950). E n el trozo que presentarnos. ardor W E E K . ferreria grosero. Nana Caida (Caiduna) h a b l a con su nieta de los t i e m p o s del gobierno democrático de J a c o b o Arbenz (1944 — 1954) cuando se expropió la filial de United F r u i t y se entregó la t i e r r a a los c a m p e s i n o s . seco. 2 de mucha fuerza 3 conjunto de r a m a s espesas e n t r e l a z a d a s 4 mi hija 469 . colina e x t r a v a g a n t e . cuando intervinieron los y a n q u i s . b r i l l a n t e s . descanso. m o n t u r a . asesinado por los norteamericanos. basto a n d a m i o . héroe del c u e n t o . Naiqué Cuyqué. Bueyón (o sea el hombre manso y bueno) es u n indio. Con este t í t u l o el gran escritor contemporáneo reúne algunos cuentos que publicó en 1955. u n obrero a u t o ­ d i d a c t o que se ha dedicado a la l i t e r a t u r a . desierto boca abajo dispersarse.

depravado de rodillas CON LAS MILICIAS 1 César Léante nació en la ciudad de Matanzas. para cocer las t o r t i l l a s de maíz 6 ave de rapiña 7 provisión. observó. tempestad 5 disco de barro usado en México y G u a t e m a l a . ensayos.5 apodo que se da a los norteamericanos e ingleses 6 zarzas secas (mărăcini uscaţi) 7 terreno descubierto NOS H A N DADO LA T I E R R A 1 uno de los cuentistas mexicanos contemporáneos que con mayor i n t e n ­ sidad lian sabido referirse a la v i d a campesina 2 poco a poco 3 respiración 4 lluvia. crítica literaria y después de la Revolución se dedicó c o m p l e t a m e n t e al periodismo y a la l i t e r a t u r a . despeñadero 9 aves gallináceas de México LA CHARCA 1 frutos listos a arbirse naturalmente ULTIMO ACTO 1 2 3 4 5 G 7 fábrica de azúcar lugar ocupado por la fábrica v a l l a . exceso 5 lucháramos. E n 1960 se incorporó a las Milicias Nacionales Revolucionarias. abasto 8 precipicio. Escribió cuentos. en 1928. miró hojas l i b e r t i n o . barrera (gard) escudriñó. peleáramos 6 tiros repetidos . 293 3 fragmentos 4 a b u n d a n c i a . Su libro „Con las Milicias" es u n docum e n t o de la Revolución Cubana 2 véase pág.

¡ Hasta siempre ! . a quienes ofrezco esta obra con el mayor respeto. junto con la alegría de haber aprendido el español. Si he logrado mi propósito. El objeto de este libro fue enseñarte a comprender y a leer corrientemente cualquier texto en español. gracias al índice de materias que se halla al final. Recuérdese siempre que la falta de lectura y de ejercicios hace que se pierda lo aprendido hasta ahora. Veamos en él la primera etapa para el conocimiento del español. Pero acuérdate siempre que tienes todavía que estudiar: sólo el aprendizaje acabó.E P í L O G 0 liemos llegado al final de este libro. lo dirán mis . Aunque en este libro está casi toda la gramática española diseminada en varias lecciones. la melancolía de tus tardes de estudio. completo. y sé que al doblar esta última página sentirás.lectores. se puede considerar como una obra de consulta en lo sucesivo. Este tomo se ha escrito principalmente para los que no sabían el español y querían aprenderlo sin profesor. queda aún el perfeccionamiento. Nadie estima este manual como algo perfecto. amigo lector. Quisiera sólo que fuese un instrumento útil para la formación de tu cultura.

.

. . . pe a învăţa să facă a învăţa pe dinafară. oferi un cadou cuiva u 473 .LISTĂ DE VERBE CU PREPOZIŢII Multe verbe spaniole se leagă cu complementul prin prepo­ ziţii. a ajuta să se schimbe a a a a a t r ă i din î m p r u m u t u r i bea în s ă n ă t a t e a ... care diferă de cele cerute de corespondentele lor din limba romînă. . brindar con u n regalo a a se apropia de cineva a se acompania la pian a se obişnui să/cu a v e n i . en adelantarse a adivinar por adoptar por hijo afilar en la piedra afirmarse en su dicho agraviar en palabra alzarse a mayores andar con el tiempo apartarse a un lado apoyarse en aprender a hacer aprender de memoria aspirar a luchar atreverse a hablar autorizar para ayudar a cambiarse beber al fiado beber por la salud besar en la frente brindar a la salud d e . cu prepoziţiile respective. con. în ordine alfabetică: acercarse a alguno acompañarse con el piano acostumbrarse a acudir a. . pe de rost a năzui să lupţi a îndrăzni să iei c u v î n t u l a autoriza să. Dăm mai jos o listă a unora dintre cele mai folosite verbe. a recurge la a înainta în (spre) a ghici din a adopta ca fiu a ascuţi pe piatră a-şi menţine spusele a jigni cu vorba a deveni arogant a se a d a p t a circumstanţelor a se da la o p a r t e a se sprijini de. săruta pe frunte închina in sănătatea l u i . .

.cesar de trabajar cesar en su empleo coger(se) a las paredes comprar a l fiado comprar en (por) 20 pesetas comprometerse a hacer. renunţa să vorbeşti t ă i a vorba cuiva dezminţi fi oprit de obstacole se scuza de se distra vînînd înzestra cu ezita să faci ceva a începe să plîngi a educa conform bunelor principii a ataca pe cineva a-şi da cuvîntul fală de cineva a folosi pentru a se pricepe în\la pictură a se pune la curent cu a t r i m i t e în Romînia a se strădui să facă a avea intenţia să a fi la vînătoare a avea intenţia să faci ceva a stima mai m u l t a-şi restrînge cheltuielile a se baza pe a e x a m i n a la m a t e m a t i c i a se scuza faţă de unul pentru 474 ..... . estar de caza setar de hacer algo estimar en más estrecharse en los gastos estribar en examinar de m a t e m á t i c a s excusarse con alguno de a înceta să lucrezi a-şi înceta munca (funcţia) a (se) sprijini de pereţi a cumpăra pe credit (datorie) a cumpăra (ceva) de 20 de „pesetas a se angaja să facă. drept. dejar de hablar dejar a uno con la palabra desdecirse de detenerse con (en) los obtstáculos disculparse con distraerse con cazar dotar con (en.. de) dudar en hacer algo echar a llorar educar en los buenos principios embestir con uno empeñar su palabra con otro emplear en entender de p i n t u r a enterarse de enviar a R u m a n i a esforzarse a (en) hacer. .. a cunoaşte pe cineva după voce a consimţi la un lucru a se baza pe cineva a continua cu (pe) acelaşi ton a conveni să (asupra) a acoperi cu a se a c h i t a faţă de cineva a a a a a a a a a a a a a cădea pe spate da de gîndit ghici u n lucru se recunoaşte (ca..) învins se declara în favoarea lui.. conocer a uno en la voz consentir en una cosa contar con alguien continuar en el mismo tono convenir en cubrir de cumplir con alguno dac de espalda dar en que entender doc en u n a cosa darse por vencido declararse a favor d e . . estar con (en) ánimo d e .

. enerva a muri tînăr a se ocupa a uita de a se opri la de 475 . a observa fpe căptuşi i u fuma p i p ă se baza pe raţiune cineva} algo a se conduce după a l t u l a-i plăcea să facă ceva a se obişnui cu frigul a face pe prostul a-şi însuşi un lucru a găsi pe d r u m a a a a a a a a a a t i p ă r i după original se face v i n o v a t de un delict fi îngrijorat de se inspira din principiile se interesa de inunda cu invita (pe cineva) să iasă merge la vînătoare fi în doliu merge după pîine a se juca cu mingea a se juca cu cuvintele a se justifica faţă de a judeca după a citi cu voce înceată (tare) a se l i m i t a la cîteva cuvinte a-şi î m b u n ă t ă ţ i starea a ieftini a se gîndi la r e p u t a ţ i a sa a se obosi ureînd a se a p r i n d e . forrar de fumar en pipa fundarse en razón guiarse por otro gustar de hacer habituarse a l frío hacer del t o n t o hacerse con algo hallar en la calle imprimir por el original incurrir en el delito inquietarse con (por.. en) inspirarse en los principios interesarse en (por) inundar en (de) invitar a salir ir de caza ir de luto ir por pan jugar a la pelota jugar del vocablo justificarse con (para con) juzgar por /cer en voz baja (alta) limitarse con algunas p a l a b r a s mejorar de condición meter a barato mirar por su opinión molestarse en subir montar en cólera morir de pocos años ocuparse en o Ividarse de pararse en nu-şi respecta c u v í n t u l avea încredere în cineva se u i t a ia.excusarse del convite a a a a a a a refuza o invitaţie faltar a su palabra fiarse de alguno jijarse en.

sa£¡> a su padre salir con la suya saltar a los ojos saltar en tierra semejar a sentarse en u n banco sentir con otro ser de día solicitar con el ministro soñar con ladrones sospechar en (de) alguno substituir a lardar en llegar temblar con el susto trabajar de zapatero tratar con uno trepar a un árbol trepar por una t a p i a triunfar de los enemigos ití¡¿/' a rostro a a a a a a a a a a semăna c¡< a l t u l to faţă participa í« cină se gíndi í/¡ SÍ'ÍÍC (pentru sine) se gíndi la pierde la joc uita (se) aşeza pe căuta pe cineva. în 476 .¡parecer a otro del (en el) ¡participar de la cena pensar consigo pensar en perder (en) (a) el juego poner en olvido posar (se) en preguntar por uno prometer en casamiento provocar a ira •recibirse de abogado renegar de algo reparar en pelillos retractarse de la acusación saber de memoria saber de medicina saZir a l encuentro a uno . a întreba de se logodi înfuria a-şi lua diploma de avocat a renega ceva a se opri la fleacuri a retrage o acuzaţie a şti pe dinafară a se pricepe în medicină a ieşi în î n t î m p i n a r e a cuiva a semăna cu t a t ă l său a-şi ajunge scopul a fi evident. a sări in ochi a debarca a semăna cu a se aşeza pe o bancă a c o m p ă t i m i pe cineva a fi zi a cere m i n i s t r u l u i a visa de (despre) hoţi a b ă n u i pe cineva a înlocui (pe) a a a a a a a a întîrzia să v i n ă t r e m u r a de frică lucra ca pantofar frecventa pe cineva se urca Í7¡ír-un copac se căţăra pe un zid triumfa asupra duşmanilor uni cu vanagloriarse de. por algo variar de opinión ve/nr en defensa vender al contado vengarse de una ofensa vestir de a se lăuda (degeaba) cu ceva a-şi schimba părerea a veghea pentru apărarea a vinde cu bani peşin a se răzbuna pentru o injurie a se îmbrăca cu.

477 . i n v e r s . litera b se a p r o p i e de v (mai ales în poziţie intervocálica) sau. codo. muchacho. cuerpo. sprijinindu-se limba de incisivii superiori (corespunde lui t h englezesc din c u v i n t e l e thin. — î n a i n t e a vocalelor e şi i redă u n sunet i n e x i s t e n t în limba n o a s t r ă . o. E s t e u n a din p u ţ i n e l e litere spaniole care se p o t d u b l a . revelar a revela a apăsa basto grosolan grabar a grava rebelar a răscula pro­ C — î n a i n t e a vocalelor a. cambio. chispa. Ch — este o literă a p a r t e (nu c + h) care redă s u n e t u l c r o m î n e s e d i n grupurile ce. care p o a t e d u c e . m este p u t e r n i c i honhones. B — la î n c e p u t u l c u v î n t u l u i sau d u p ă nazalele n . cemento. la confuzii de sens:. P o a t e fi u r m a t de orice v o c a l ă : noche. claro. In acest caz p r i m u l c se p r o n u n ţ ă k . mucho.TABELA RECAPITULATIVĂ A FONETICII ALFABETUL SPANIOL A — s e p r o n u n ţ ă ca în r o m î n e ş t e . cera. slab. s a / a . iar al doilea 0: acción. — în celelalte cazuri e m a i deschise: abril. pronunţat cu buzele semi- î n unele p ă r ţ i ale S p a n i e i . bath): cielo. adesea. S u n e t u l 8 sep r o n u n ţ ă ca u n s p r i n t r e d i n ţ i . v se p r o n u n ţ ă b . o m i t e în scris: substantivo. cinco. — î n a i n t e de s este m u t şi uneori se. c i . o(b)scuro. caber. Este o p r o ­ n u n ţ i e n e l i t e r a r ă . pe care-1 v o m t r a n s c r i e cu litera grecească 0. deschis: casa. vasto vast gravar a îngreuna. u şi î n a i n t e a consoanelor se nunţă k: carne.

Madrid. guitarra. sau mai precis înghiţit. kilogramo. golpe. L — este identic cu 1 romînesc: leira. el devine sonor: antigüedad. Grupurile gue. iar în portugheză prin Ih): gallina.3 — redă acelaşi sunet gutural h ca şi g din grupurile spaniole ge. jefe. I — s e pronunţă ca în limba romînă: isla. E — are aceeaşi valoare ca şi în limba romînă: elefante. duda. ca un fel de 1 cu i scurt şi 1 lichid (acest sunet se redă în italiană prin % gl. se apropie mijlocul limbii de cerul gurii şi se articulează un 1 înmuiat. gloria. huevo. aspirat: libertad. hermano. — final este mut. — înainte de e sau i are sunetul gutural puternic al lui h romî­ nesc din cuvîntul „hohot": general. M — se pronunţă ca în limba romînă: modo. aldea. gigante. gi (neexistînd nici o regulă în acest sens): jira (turneu) — gira (girează). gui corespund grupurilor ghe. adherir. digno. vestido. kilómetro. Trebuie acordată o deosebită atenţie ortografiei cuvintelor care se scriu cu je. Precede numai vocale: horn. Pentru a o pronunţa corect. comandante. ahora. N — este o literă specifică limbii spaniole. . u sau de o consoană se pronunţă ca în cuvîntul romînesc „gol". lingüística. — înainte de b sau v (uneori şi de p) se pronunţă ca un m: invierno. 478 . gi: ojo. Un. lleno. H — este o literă mută. norte. virtud. — între vocale este slab: asado. pida. camino. De exemplu: gato. caballo. hueso. N se pronunţă ca un n înmuiat (urmat de un i scurt).D — la începutul cuvintelor sau după o consoană se pronunţă puternic: iiente. K — se întîlneşte foarte rar. gusto. de obicei în numiri geografice străine sau în cuvinte tehnice: Kiee. o. j i si celor care se scriu cu ge. glii din limba romînă: guerra. se lipeşte vîrful limbii de dinţii de jos. harina. joven. G — urmat de vocalele a. F — se pronunţa ca în limba romînă: fior. Dacă u din aceste grupuri este scris cu o diereză (ii). LI — este o singură literă (nu dublu 1). -N — e s t e identic cu n romînesc: nivel. cam ca în felul în care ţăranii din nordul Transilvaniei pronunţă cuvîntul „bin'e". Semnul diacritic ~ pus deasupra literei n se numeşte tilde (tildă).

agosto. Astfel. qui sînt e c h i v a l e n t e deci cu g r u p u r i l e che. Cînd. căruţă coral coraliu corral curte. rosa. p e n t r u a reda vorbirea locală. acest r se d u b l e a z ă . De p r o n u n ţ a r e a corectă — energică sau slabă — a lui r depind: înţelesurile a n u m i t o r c u v i n t e : pero însă. ( G r u p u r i l e que. de n e sau ui) şi se p r o n u n ţ ă k . al doilea c u v î n t începe cu r. î n t r . litera q este înlo­ c u i t ă de c : cuestión. año. quien. — în celelalte cazuri este m a i s l a b . n . In a n u m i t e r e g i u n i ale Spaniei (mai ales în A n d a l u z i a ) şi în numeroase ţ ă r i din America L a t i n ă . 473. R — se p r o n u n ţ ă energic. 2) d u p ă consoanele 1. después. tanto.u n c u v î n t c o m p u s . aproape i m p e r c e p t i b i l . m a i pe n a s . P — se p r o n u n ţ ă ca în l i m b a r o m î n ă : padre. s: alrededor. deber. chi d i n limba r o m î n ă ) : que. rector — vicerrector. O — a r e aceeaşi v a l o a r e ca şi în limba r o m î n ă : hombre. honra. (Nu se p r o n u n ţ ă n i c i o d a t ă z în< poziţie intervocálica. s este a b s o r b i t cînd se găseşte î n a i n t e a u n e i consoane sau în poziţie finală. ( î n limbile i t a l i a n ă şi fran­ ceză s u n e t u l fi este r e d a t prin g r u p u l gn. iar în p o r t u g h e z ă p r i n nh. perder. Nu t o t d e a u n a însă s se p r o n u n ţ ă la fel de intens ca şi în romîneşte. rico. entonces. Israel. cuidado. In acest caz este considerat ca o literă a p a r t e şi nu se separă la d e s p ă r ţ i r e a în s i l a b e : ferrocarril (fe-rro-ca-rril) Cînd. .) De e x e m p l u : casa. capital. 3) cînd e d u b l u . în grupurile de m a i sus. v i b r a t p u t e r n i c (ca şi c u m ar fi r r ) : 1) la î n c e p u t u l c u v i n t e l o r : rumano. cosa. Q — este î n t o t d e a u n a u r m a t de u m u t (mai precis.) De e x e m p l u : baño. queso. quinina. ca în limba r o m î n ă : oro. dar perro cîine perito expert perrito căţel caro scump carro car. radio. ogradă S — este identic cu s r o m î n e s c . p e n t r u a-şi p ă s t r a v a l o a r e a fonetică de r i n i ţ i a l : romano — grecorromano. u devine sonor.ceva m a i î n f u n d a t . p r o n u n ţîndu-se slab. scriu de e x e m p l u : depué (después) vamoh (vamos) entonce (entonces) ejcopeta (escopeta) T — s e p r o n u n ţ ă ca în limba r o m î n ă : tabaco. m u l ţ i s c r i i t o r i .

exacto. luz se citesc sinco. cavar. u sau se află la sfîrşitul c u v i n t e l o r ) : jazmín. din p u n c t de vedere fonetic. sisaña. t r e b u i e p r o n u n ţ a t clar. aşa c u m am v ă z u t . 8 se p r o n u n ţ ă ca u n s o b i ş n u i t : cinco. Cuba. paz. m u t (vezi fonetica literelor g şi q ) . ceea ce a r a t ă că. lus. X — î n a i n t e a consoanelor se p r o n u n ţ ă s: explicar. azul. — î n a i n t e a vocalelor se p r o n u n ţ ă c s : examen. cizaña. S u n e t u l 6. (A se con­ sulta p a g . P o a t e i n t r a în c o m p o n e n ţ a diftongilor şi triftongilor. este o s e m i v o c a l ă : yerno. zorro. este c o n d a m n a t ă de Academia S p a n i o l ă . deşi •e foarte r ă s p î n d i t ă . ley. Această p r o n u n ţ a r e . d a r e considerat — din p u n c t de vedere g r a m a t i c a l — consoană. qui este. "V — se p r o n u n ţ ă ca în l i m b a r o m î n ă (vezi şi c o m e n t a r i u l de la litera b ) : vena. o. Y —-se p r o n u n ţ ă la fel ca i. r e d a t p r i n c sau z. 16—17). gui. — în grupurile gue. Iată a c u m a l f a b e t u l spaniol.U — are aceeaşi p r o n u n ţ a r e ca şi în l i m b a r o m î n ă : mudo. ci — sunetul 6 (precedă n u m a i consoane. extenso. voz. que. vocalele a. ya. Z — redă — ca şi litera spaniolă c din grupurile ce. n u m i t ă seseísmo. mayo. zapato. p e n t r u a se •evita eventualele confuzii de sens: casa casa coser a coase sima prăpastie siervo serv siega seceriş caza vmatoare cocer a coace cima culme ciervo cerb cies. venir. r r (erre) (ese) (te) (») 480 .a oarbă î n America L a t i n ă şi F i l i p i n e . cu p r o n u n ţ i a spaniolă a fiecărei litere: a b c eh d e f g h (a) (be) (ce) (che) (de) (e) (efe) (ge) (hache) (i) 111 11 ñ o (eme) (ene) (eñe sau ene tilde) (o) P q r s t u (P") (cu) (ere).

. padre. El pajarito negro voló sobre la hoguera medio apagada y comenzó a avivar el fuego con sus alas. echó nuevas ramas a la hoguera. para evitar que se apagase.. uno substituía al otro en el trabajo de echar nuevas ramas a la hoguera. cada vez que las llamas estaban a punto de desaparecer. Cerca acechaba un tigre y. Entonces el tigre avanzó un paso. tan débiles que parecía que el fuego se apagaba del todo. — ¡Mira. Permaneció despierto un gran rato. y el tigre se detenía sin atreverse a atacar a los leñadores. En mitad de la faena les sorprendió la noche. le despertó y le dijo: — Tienes mucho sueño. padre e hijo seguían dormidos.. lo siguió avivando hasta que la luz del día hizo huir a la fiera a su guarida. se detuvo. — dijo el muchacho—. habían salido un leñador y su hijo a trabajar en el monte. quedó dormido. El tigre estaba a pocos metros. y resolvieron entonces dormir allí.. veţi găsi ilustrate sunetele din tabelul fonetic de mai sus. el padre encendió un gran fuego para impedir que se acercaran las fieras. hasta que por último. y otro. Y a pesar de que el fuego le quemaba el pecho al pajarito. cuando un pajarito negro comenzó a volar sobre el lugar. pero estoy tan cansado. En seguida surgieron las llamas y el tigre. Cada dos horas. alargando sus uñas.. avanzaba dispuesto a atacar a la gente. ¿eh? Si no temiese dormirme continuaría yo la guardia. Cansados por el trabajo del día. cuando el padre.j k I II (jota) (ka) (ele) (elle) v x y z (ve sau vive) (equis) (ye sau i griega) (zeta sau zeda) Notă: Citind ou voce tare textul care urmează. mira como tiene el pecho! Nunca supieron que el pajarito les había salvado la vida. El padre y el hijo se despertaron y oyeron que piaba desesperadamente el pajarito. El muchacho se levantó y substituyó a su padre.. Ya estaba sobre la gente que dormía. que había dejado dormir al muchacho cerca de 4 horas seguidas. y otro más. Se acercaba el amanecer cuando las llamas se hicieron débiles. (Fragmento adaptado de „Gran Chaco" de Raúl Larra) 31 — învăţaţi limba spaniolă! 481 . piando desesperadamente para despertarlos. Ya era muy de madrugada. al verlas. vencido por el sueño. Pero el que estaba de guardia avivaba el fuego. Y convino con su hijo en hacer guardia. Después de comer el pan y el queso que habían llevado con ellos. LA L E Y E N D A D E L P A J A R I T O D E L P E C H O R O J O Una tarde.

.

NOTE Din cauza spaţiului restrîns. a căror conjugare se află explicată în lecţiile manualului. De exemplu: gana. verb tranzitiv v. Nu s-a trecut indicaţia „verb" în dreptul cuvintelor respective din vocabular. impersonal inc. pasiv pi. infinitiv intr. numeralele şi pronumele au fost omise din vocabular. deoarece acestea se disting uşor după terminaţii şi traducere. plural prp. în cadrul explicaţiei. neutru pas. verb intranzitiv loc.VOCABULARIO ESPAÑOL-RUMANO (ANEJO AL MANUAL DE ESPAÑOL) P R E S C U R T Ă R I U T I L Í Z A T E ÎN ACEST VOCABULAR aje. de genul masculin n. locuţiune m. poftă. adverb alg. alguien om. 31* 483 . verb incoativ inj. Cuvintele aproape identice cu corespondentele lor romîneşti nu au fost trecute în vocabular. La substantivele masculine care se termină în —o şi la cele feminine care se termină în —a nu s-a mai menţionat genul. comparativ­ ii. substantiv subj. academia. de buena -~ de bunăvoie. subjonctiv sup. figurat imp. verb I N D I C A Ţ I I ~ Acest semn substituie. exemple: observar. conjuncţie comp. americanism cj. verb care diftonghează / . adjectiv adv. de gen feminin ¡ig. * Indică verbele complet neregulate. superlativ tr. prepoziţie s. alguna cosa adj. cuvîntul titlu. singular sub.

deschis abismo abis ablandar a înmuia abofetear a pălmui abogado avocat aborrecer inc. aici. A a prp. a se întimpla acontecimiento eveniment acopio colectare acorazado cuirasat acordar(se) d. jig. copleşitor absorto absorbit abstenerse a se abţine absurdo adj. poate (dubitativ). absurd abuelo bunic abundar a a b u n d a . tocmai -f v. a recurge acuerdo amintire adecuado adj. rio~ p e r î u î n j o s abandonar a părăsi. a face acuático adj. acvatic acudir a veni. acacia salcîm acallar a reduce la Iacere acariciar a mîngîia acarrear a cauza acaso sub. a explica acoger a primi acogida primire acometer a asalta. a abandona abanico evantai abarcar a c u p r i n d e . a detesta abrazo îmbrăţişare abrigar a adăposti. jos. iscusit acertar (/. dibăcie. nu s-au mai dat şi substantivul şi adjectivul format de la aceeaşi rădăcină. pardesiu abril aprilie abrir a deschide abrumador covîrşitor. por si ~ pentru orice e v e n t u a l i t a t e . comp. a (-şi) a m i n t i acosar a g r ă b i . întîmplare . mesteacăn abeja albină abeto brad abierto adj. adv. a ţine cald. în schimb s-a menţionat „adjectiv" şi „adverb".în general nu s-a trecut indicaţia „substantiv". jig. la. în. spre. p î n ă . colea. In caz că dintr-o familie de cuvinte s-a dat verbul. favorabil 484 . prudenţă aclarar a lămuri. loc. ~ se a se împăca cu acompañar a însoţi acompasado cadenţat aconsejar a sfătui • acontecer inc. inj. a d e c v a t . a activa. în jos .v. sabie acertado î n d e m î n a t i c . despre acercar(se) a (se) apropia acero oţel. a fugări acostumbrar(se) a (se) obişnui acrimonia a c r i m e . ulei. ~ de -j. oare '(interogativ) . a potrivi. a acoperi abrigo a d ă p o s t . ţig. severitate actitud /. mai aproape acabar a t e r m i n a . cine ştie acción /. acţiune acechar a pîndi aceite m. a nimeri acierto reuşită . canal acera trotuar acerca de loc. a înfrunta acomodar a a r a n j a . arii'. a conţine abedul m. copios aburrir a plictisi acá adv. untdelemn aceituna măslină acequia şanţ. pe abajo adv. a fi din belşug abundante a b u n d e n t . más ~ m a i încoace. atitudine actuar a acţiona. a u r î . por ~ din întîmplare .

sălbatic agricola adj. caisă albedrio a r b i t r u . dorin­ ţă arzătoare afeitar(se) a (se) rade. aerisit aislado adj. por ~ deocamdată ahornar a băga în cuptor ahorrar a economisi ahuyentar a goni. a s c u ţ i t . unde. p r i m a r . însă. a l b u m alcalde m. în afară (de). împre­ jurimi agosto august agotar a epuiza agradable plăcui agradar a place. (în) afară. la îndemîna cuiva alcanzar a ajunge. a conferi adjunto adj. ţuică. acolo ahogar a sufoca ahora adv. alb (poetic) álbum m. adunare adicto adj. încotro adormir intr. libre ~ voie. judecător alcance m. pi. /. ţinută además adv. şah ajeno străin ajo usturoi ajustara angaja (funcţionar) : a ajusta ala aripă alabanza laudă alabar a lăuda alacrán m. pe lingă aceasta adherencia aderenţă adición /.adelantar a î n a i n t a . ţ i p ă t albanii m. gest. a m u l ţ u m i agrado plăcere. zidar albaricoque m. loc. r u s t i c . înainte ademán m. a achiziţiona adrede adv. a a d o r m i adornar a împodobi adquirir a căpăta. rachiu agudo adj. a îndura aguardar a aştepta aguardiente m. aerian afable adj. expres aduana vamă advertir a avertiza aéreo adj. a t i t u d i n e . poftă agravio insultă agregar a adăuga agreste adj. ~ bien ori. a t a ş a t adiestrar a dresa. adjunct admirable a d m i r a b i l admitir a a d m i t e adonde adv. agricol agua a p ă aguantar a suporta. osteneală. a alunga airado irita t aire m. a m a b i l afán in. aer aireado adj. paradă alarido strigăt. anume. a atinge alcornoque m. izolat aislamiento izolare aislar a izola ajedrez in. a c u m . a instrui adiós adio adivinanza ghicitoare adivinar a ghici adjetivo adjectiv adjudicar a acorda. norocos afrancesado franţuzit afuera adv. arbore de plută 485 . a (se) bărbieri aficionado amator afilar a ascuţi afortunado adj. ca­ priciu albo adj. drăguţ. v u l t u r aguja ac ahí adv. pătrunzător águila acvilă. agradecer inc. indemînă. a trece înainte adelante adv. scorpion alameda a le ie álamo plop alarde m. a l ă t u r a t . al ~ de alg. s t r ă d a n i e .

' jig. amor. amar amarillo adj galben ambos adj. prieten amistad /. dojana. magazin. vast amueblar a mobila ánade í/¡. cisternă alma suflet almacén ni. poliţai. alăturai anexión / . p u ţ i n algodón m. înalt altura înălţime aludir a lace aluzie alumbrar a lumina alumno elev. dragoste amparo adăpost ampliar a mări amplio adj. anex. a angaja aliviar a uşura aljibe m. pi. más ~ mai încolo. din m u n ţ i i Auzi andrajo zdreanţă anecdota anecdotă. veston ametralladora mitralieră amigo amic. amîndoi. prietenie amo stăpîn amonestación /. împrejurimi altercado gîlceavă. raft ancla ancoră ancho adj. colţ angustia nelinişte anhelar a năzui anhelo năzuinţă anillo inel animal m. răţoi análisis /. amidon alminar m. anexare anguila tipar ángulo u n g h i . sat alegrar(se) a (se) bucura alegre adj. a încuraja alerta alarmă alfiler m. micşunea alistar a înrola. j a n d a r m alguien cineva alguno adj. cîţiva alhelí m. dincolo de allí adv. admonestare amor ni. bucurie alejar(se) a (se) îndepărta alemán german alentar d. desagi algo ceva. adj. larg anchura lărgime andamio schelă andar* a umbla andén m. minaret almirantazgo a m i r a l i t a t e almirante ni. a n i m a l 486 . v r e u n . a se face d i m i n e a ţ ă amante adj. împrejur. acolo. sanda alquilar a închiria alrededor adv. comp. atunci ama gospodină amable a m a b i l . ambii amenaza ameninţare americana haină. pi. amiciţie. cursant alzar a ridica allá adv. acolo. a m i r a l almohada pernă alondra ciocîrlie alpargata opincă. ceartă alto adj. drăguţ amanecer inc. mai departe allende adv. pi.aldea comună. magazie almacenar a înmagazina almendro migdal almíbar m. analiză analizar a analiza anaquel m. iubitor amapola mac amar a iubi amargo adj. pi. sirop almidón m. vesel. sub. adv. peron andino adj. ac cu gămălie alfombra covor alforjas sub. vioi alegría veselie. snoavă anejo. amplu. bumbac alguacil m.

odinioară ante prp. a strínge. capricios antorcha t o r ţ ă antro grotă añadir a adăuga. arbore. fig. a nimici ansioso n e l i n i ş t i t . ~ aje.. a r h i e p i s c o p arco arc. bufet. fig. aici. copac arca l a d ă . vechi. vechime antiguo adj. aseară anochecer a se inopia anonadar a distruge. acel aqui adv. dinainte anteojo l u n e t ă . a sufla (la teatru) apunte m. avid. a se s u p ă r a . a ţ i n t i . contribuţie aposento odaie apostar d. a separa aparte adv. î n a i n t e . ataşat apego ataşament apellido nume (de familie) apenas adv. ieri seară. pi. nerăb­ dător antaño adv. ucenic apresar a captura apresurar(se) a (se) grăbi apretar d. a apărea apartado adj. sub. a se î n t e ţ i : la lluvia aprieta aprisa adv. casă de bani arcilla argilă arcipreste / « . a c u m . ~ iris curcubeu archipiélago arhipelag archivo arhivă arder a arde ardiente adj. fig. distinct apegado adj. a t e r m i n a . ~ de memoria a învăţa pe dinafară aprendiz m. silitor apoderar(se) a pune stăpînire apodo poreclă aportación / . ~ nuevo anul nou añoranza regret. fig. dos días ~ cu două zile înainte anticario anticariat anticuado învechit antigüedad /. stăpîn árbol m. fig. a înnădi año a n . he ~ iată árabe adj. me aprieta el zapato mă strînge pantoful. ~ de ¡tablar (mai) înainte de a v o r b i . antic antojadizo adj. însemnare apurar a purifica. a se îndura ápice m. aport. a m ă n u n t aplastar a strivi aplazar a amina aplicado adj. în iată anteayer adv. notă. anticipaţie antemano adv. curaj anoche adv. a stima. a se grăbi aquel adj. a p a r t e .folosi. vîrf. am. a pro­ fita de ceva aproximar(se) a (se) apropia apuesta prinsoare apuntar a n o t a .ánimo s p i r i t . a pune prinsoare apoyar a sprijini apreciara aprecia. a n t i c h i t a t e . abia apertura deschidere apesadumbrar a întrista apetito poftă de mineare apiadar a înduioşa. alaltăieri antelación /. înainte. suprafaţă 487 . prp. arab arado plug araña păianjen arar a ara arbitro arbitru . d u l a p aparecer inc. sec­ tor poştal apartar a îndepărta. dor apagar a stinge aparador m. a considera aprender a î n v ă ţ a . arzător ardilla veveriţă área arie. î n d e p ă r t a t . ochelari antepasado strămoş antes adv. culme. iute apropiar a însuşi aprovechar a.

a nimici arrastrar a t î r î arrebatar a smulge arredrarse a se i n t i m i d a . a înfăşură arrojar a arunca arroyo pîrîu arroz in. a se urca asco greaţă. inc. a părea asesino asasin asestar a da (o lovitură) así adv. dar ~~ a pro­ voca g r e a ţ ă . a r t ă . a m ă r i aumento spor. río ~ pe rîu în sus arriesgar a risca arrollar a răsuci. ~ se a la ventana a se ivi la fereastră asombrar a u i m i . escadră armario d u l a p arrabal m. s u s . scrumbie argelino algerian argüir a a r g u m e n t a . asociaţie asolar d. ofensă atroz adj. creştere aún ad v. orez arrugar a încreţi arte m. frîntură astillero şantier n a v a l astucia viclenie astuto viclean asueto repaus. m a h a l a arraigar a prinde rădăcini arrancar a smulge (din rădăcini) arrapiezo z d r e a n ţ ă arrasar a distruge. tomar ~ asignar a aloca asimismo adv. a spori. -pi. astfel. asurzitor atropello încălcare. atroce. a se însera ataúd ni.arena nisip arenque m. a mira asombro uimire asombroso uimitor aspa aripă de moară asqueroso dezgustător astilla aşchie. atenţie atender d. î ncă 483 . îndrăzneţ auge ni. jeratic asemejar a semăna. la fel asno asin asociación /. malas ~ s vicle­ ş u g u r i . a chinui atraer* a atrage atrás adv. a devasta. v i o l a r e . scîrbă ascua t ă c i u n e . coşciug atención /. la — Nacional asar a frige ascender d. hocus-pocus artesano meşteşugar asado friptură asalariado salariat asamblea a d u n a r e . aşa asiento loc. dezgust. concediu asustar a speria atar a lega atardecer imp. cumplit aturdir a zăpăci audacia îndrăzneală audaz adv. în u r m ă atraso înapoiere atravesar d. f. repulsie. înapoi. a discuta argumento subiect. a v í n t augurio urare aullar a urla aumentar a creşte. a r g u m e n t arma a r m ă armada flotă . a traversa atreverse a îndrăzni atronador adj. a îngriji atento a t e n t aterido ţeapăn de frig aterrar a îngrozi atormentar a t o r t u r a . deasemeni. a pustii asomar a a p ă r e a . por ~ de birlibirloque în chip magic. a da înapoi arreglar a aranja arremeter a ataca arreo h a m arrepentirse a se căi arriba adv.

bici azúcar in. a se ruşina avería avarie averiguar a cerceta. gogomănie barbarie / . deşi auricular in. strat. — de fe pedeapsă publică apli­ cată de t r i b u n a l u l i n c h i z i ţ i e i . ~ sacramental piesă d r a m a t i c ă cu subiect religios automóvil m. hablar ~ a vorbi încet bala glonte balance in. balerin baile in. dedesubtul ~ los árboles. pucioasă azul albastru B bable m. sălbăticie barca barcă barco v a s . j o s . pi. scund. consiliu mu­ nicipal azada sapă. loc. e n o r m i t a t e . baston bachiller ?/. răzor banco bancă bandera drapel bañar(se) a (se) scălda baño baie. zadarnic baluarte in. smalţ barraca colibă . receptor (telefon) ausencia absenţă ausentarse a absenta. absolvent bahía r a d ă . aviaţie avivar a înteţi. dans. b i l a n ţ balanza b a l a n ţ ă . golf bailar a dansa bailarín m. zahăr azucena crin azufre m. argint viu. vapor barniz m. babord bacalao morun. a lipsi ausente adj. struţ avezar(se) a (se) obişnui aviación /. corabie.. pasăre avellana alună avena ovăz avenida bulevard aventurero aventurier avergonzar d. a se clătina bancal in. absent austral adj. dialect asturian babor in. adv. nefericit azogue m. dansator. prp. bastion ballena balenă bambolear a oscila. proces.. ieri ayuda ajutor ayunar a posti ayuntamiento p r i m ă r i e . sulf. vas bajo adj. b a c a l a u r e a t . cîntar balde adv. lac (pictură) . înaintare avanzar a î n a i n t a . baracă barranco prăpastie barrer a m ă t u r a 489 . a înviora ayer adv. mercur azote in. en ~ în van baldío viran (teren) . b a r b a r i e . batog báculo toiag. bal bajar a coborî bajel m. a verifica avestruz m. automobil auxiliar a ajuta avance m.aunque cj. hîrleţ azar in. din emisfera sudică auto decret judecătoresc. nenorocire azaroso adj. cadă barato ieftin barba barbă barbaridad /. de ~ degeaba. a avansa avaricia zgîrcenie ave /'. h a z a r d .

bilă bolsillo buzunar bomba b o m b ă . pi. goma de ~ g u m ă borrasca furtună borrico măgar bosque ni. păcură. velier de tip bergantín bermejo roşcat berrear a b e b ă i . ~ venida b u n venit bigote m. sub. cramă bofetada (lovitură de) palmă bofetón m. h o ţ o m a n broma glumă bromear a glumi brotar a se ivi. a ~ de noche în asfinţit. b u n ă t a t e bonito drăguţ. loc. bisect bizco adj. din Buenos Aires bondad / . — hechor binefăcător. haină de m a r i n a r boca g u r ă . culisă basura gunoi bata h a l a t . cremă de ghete bien m. a ajunge bastidor m. nasture bóveda boltă bramar a mugi brazo b r a ţ brecha breşă breve scurt bribón ni. adv. zăduf boda n u n t ă bodega beci. saşiu bizcocho biscuit blanco adj. barcă botella sticlă botica farmacie botón m. asfalt. cufăr bautismo botez beber a bea bebida b ă u t u r ă beca bursă beldad / . moale. şnapan. b u n u r i . a răcni besar a săruta beso sărut bestia a n i m a l betún m. dulce blusa b l u z ă . ~ abajo culcat pe b u r t ă . frumuseţe belga belgian belleza frumuseţe bello frumos bellota ghindă bencina benzină bendecir* a binecuvînta bergantín m. binele. m u s t a ţ ă billete m. (vezi: bofetada) boina bască bola b u l g ă r e . pădure bota gheată bote m. strămoş bisiesto adj. — arriba culcat pe spate boceto schiţă bochorno arşiţă. simpatic bordado broderie bordón ni. capod batalla bătălie batir a bate batuta baghetă baúl m. a rage. fig. a l b . bază. ~ estar bunăstare . beat. a ţîsni brujo vrăjitor brújula busolă 490 . ţ i n t ă blando adj. îndeajuns bastar a fi suficient. bilet biombo paravan birlibirloque vezi: arte bisabuelo străbunic. destul. b i n e . pompă bombardeo b o m b a r d a m e n t bombilla bec bonaerense adj. refren borrachera beţie borracho adj. suav.barriga pîntecc barrio cartier barro noroi base /. beţiv borrar a şterge. fundament bastante adv.

hacer ~ de alg. vas burgués adj. bun buey m. a moţăi caber* a încăpea cabeza cap cable in. ~ perpetua osiridă pe viaţă cadera şold café ni. şosetă caldera cazan caldo supă (de carne) calefacción /. diputados. a merge. încălzit califa ni. ospătar camarilla camarilă. calitate cálido adj. căldură caluroso adj. burghez burla batjocură. d r u m e ţ caminar a u m b l a . a p a r a t : ~ fotográfica camarada in. odgon cabo ţ i n t ă . încălzire calentar a încălzi calentura febră calidad / . calitate calavera hîrcă calcetín m. bronat bueno adj. loc. călător. călduros calvo chel calzar(se) a (se) încălţa calzón m. en ~ în schimb camello cămilă caminante ni. ~~ de. sertar cal / . cavaler. ~ andante cavaler rătăcitor caballo c a l . pipă cacho bucată cada adj.bruma ceaţă bruñido lustruit. ~ muerta var stins calaña teapă. vapor. cablu. l i b e r t i n . organizaţie burocracia birocraţie burro măgar buscar a Căuta butaca fotoliu buzón ni. c h i l o t . ca ld caliente adj. cafenea cafetal ni. ~ uno fie­ cine cadena l a n ţ . p a n t a l o n callar a tăcea caile /. — cual. stradă cama p a t cámara cameră: ~ de Comercio. calif caliza calcar calor ni. mansardă camarero chelner. fiecare. casă (de plăţi) cajón m. loc. v u l t u r bullir a clocoti. am. a călă­ tori 491 . ~ de vapor cal putere cabana cabană cabecear a clătina din c a p . a-şi bate joc de cineva burlador m. clică camarote in. cald. llevar a~ a duce la bun sfîrşit cabra capră cacerola cratiţă cachimba am. al ¡in y al ~ în cele din u r m ă . plantaţie de cafea caída cădere caja c u t i e . c a p o r a l . al ~ la c a p ă t u l . cafea. tovarăş camaranchón ni. loc. de ~ a~ sau de ~ a rabo de la u n capăt la a l t u l . bou bufanda fular buho bufniţă buitre m. ciorap. a forfoti buque m. var. cabină cambio s c h i m b . călăreţ. cutie poştală C caballero d o m n . c a p ă t . zeflemist buró b i r o u . de ~ s în g l u m ă .

întîmplare cauce in. get-beget casualidad /. ~ de azúcar trestie de zahăr cáñamo eînepă caño t u b cañón m. ~ credencial scri­ soare de acreditare cartearse a coresponda cartel ni. însărcinare cariño afecţiune carne /. echar en ~ a arunca în faţă. afiş cartera servietă casa casă casar(se) a se căsători cascabel m. casilla căsuţă. liaos capa mantie. zurgălău cascara coajă casco cască casero adj. cîntăreţ cántaro urcior cantera carieră (de p i a t r ă . moft capricha glugă cara faţă. . a reproşa caracol ni. spaniol castigar a pedepsi castizo adj. şef de echipă. . . schimb cansado obosit cansancio oboseală cantante s. . cărbune carcajada hohot de rîs cárcel / . hacer— a face caz castellano castilian. / . cîine canario canar canasta coş canción / . debit. închisoare cardo ciulin carecer a fi lipsit carestía lipsă. c a p i t a l . tun caos m. a r z ă t o r : incandescent candor in. caracteres) caracter ¡caramba! la n a i b a ! carbón in. c a m . neaoş. teren de sport candado lacăt candente adj. . s t r a t . ~ armamentista cursa înarmărilor carretera şosea carro car carta scrisoare. cauţiune caucho cauciuc caudal in. cínico cancha am. loc. candoare. albia rîului caución /. melc carácter ni. nevinovăţie canela scorţişoară cangrejo rac canje ni. prudent cavar a săpa 492 . (pi. cantitate canto cînt caña trestie. de nisip) cantidad / . vătaf capaz adj. carne carnero berbec carnicería măcelărie caro scump carpa crap carpintero dulgher carrera cursă. scumpete carga încărcătură cargar a încărca cargo funcţie. ~ postai căsuţă poş­ tală caso caz. p ă t u r ă capataz m.camino drum camorra disputa campana clopot campeón ni. clopoţel. campion campesino ţăran campo címp can in. capabil capital m. toc. a p r o a p e . capitală capricho capriciu. casnic casi adv. bogăţie causa cauză cautivar a captiva cauto adj.m. — a — faţă în faţă.

paner cid in. eîrjă caza vînăt. aproape cercanía apropiere. dar ~ a termina cinta panglică. ivăr certamen m. ~ Oriente Orientul apropiat cerciorar(se) a asigura. loc. ~ eon llave a închide cu cheia. bilet cegar (/. celebru celo zel. oraş ciudadano cetăţean cizaña zîzanie clamar a chema. pe dibuite cielo cer ciencia ş t i i n ţ ă cierto adj. b î t ă . a~ as orbeşte. Joc. concurs certeza certitudine. a se gíndi cayado toiag. ~~ menor vinal mic cazador m. înălţime. trompetă claro adj. a prinde cazurro nesociabil. pajişte. scrum cesno recensămînt centavo centimă (monedă americană) centella scînteie centinela ni. domn (în vechime) ciego adj. chiparos ciruela prună cirujano chirurg cisne m. a cerne cero zero cerradura broască (de usă) cerrajero lăcătuş cerrar d. v î n ă t o r . fig. a p r o p i a t . lebădă cita întîlnire ciudad /. a încredinţa cerco cerc . loc. a orbi ceja sprinceană celda celulă. a striga clarín m. siguranţă certidumbre /. c u l m e : loc. por ~ desigur ciervo cerb cigarra greier cigarrillo ţigară cigüeña barză cima vîrf. zenit ceniza cenuşă. încercuire cerdo porc cerebro creier cereza cireaşă cerilla chibrit cerner d. o r b . a închide. pi. a aniversa.oare. colină cerrojo zăvor. gazon cesto coş. a sărbători célebre adj. gelozie cena cină cenicero scrumieră cénit m. l i m p e d e . ~ magnetofónica ban­ dă de magnetofon ciprés m. poner en ~ a l ă m u r i 493 . a încuia cerro deal. — furtivo bra­ conier «azar a v i n a . clar. ~ mayor vinal ma­ re. împrejurimi cercano adj. vezi: certeza cervecería berărie cerveza bere cesar a înceta cese /)i. chilie celebrar a celebra. pi. sentinelă centuria secol ceño încruntare cepillo perie cera ceară cerca adt'. încetare césped m. oarecare .cavidad /. încuiat cebada orz cebar a îngraşă (animale) cebolla ceapă cebra zebră ceder a ceda cedro cedru cédula ţ i d u l ă . cavitate cavilar a reflecta.

culoare columpio leagăn. a atinge (un ţel) consejo consiliu. rachetă cojear a şchiopăta cojín m. sufragerie comenzar d. fel clausura închidere clavar a ţ i n t u i . consilier m u n i c i p a l concertar d. bombonerie congojar a nelinişti congratular a felicita conocer inc. decoraţie condena condamnare. scrîneiob coma virgulă comadre / . pedeapsa conejo iepure confesar d. compas complejo complex comprar a cumpăra comprender a înţelege comprobar d. a atírna coliflor ni. garoafă clavo cui clérigo cleric clueca cloşcă cobarde laş cobertizo şopron cobijar a acoperi. m a ş i n ă . a începe comer a minea cometer a comite cómico actor comida mineare. a avea guturai consuelo mîngîiere. comunist con prp. a prinde. pernă elegantă cojo şchiop cok m. saltea cólera minie colgar d. ţ i n u t comedor m. a p u n e . coes cola coadă colada şarjă (metalurgie) . tovarăş compañía companie compás m. a încheia (un acord) conciencia conştiinţă concha cochilie. a povesti. masa comienzo început comillas pi. limită confitería cofetărie. nucă de cocos cocodrilo crocodil coche m. sfat consigna lozincă constipar a răci. cum compadecer inc. cu concebir a concepe concejal m. a m ă r t u r i s i confiar a încredinţa confín m. c u m ă t r u compañero partener. ~ se a se aciui cobrar a încasa. consolare contar d. care va să zică conquistar a cuceri consejero consilier conseguir a reuşi. cumătră comarca regiune. scoică condecoración / . a fixa. a cunoaşte conocimiento cunoştinţă conque cj. aşadar. vagon codo cot coger a apuca. aramă cocina bucătărie cocinero b u c ă t a r coco cocos. a bate în cuie clavel m. margine. hierro colado fontă colchón m. a dovedi compromiso angajament comunista m. conopidă colmena s tup colmo culme colocar a aşeza. a c o m p ă t i m i compadre m.clase /. a socoti. a situa color ni. comitet como adv. clasă. — con a se bizui pe 494 . ghilimele comité m. a lua cohete m.— ánimo a căpăta curaj cobre m. t r ă s u r ă .

crescătorie: ~ de aves (ganado) criado servitor criar a creşte criollo creol crisis /. criză cristal iii. cerb cosa lucru. a convinge conversación / . creţ. curent corromper a corupe cortar a t ă i a corte m. obicei. poca ~ p u ţ i n cosecha recoltă coser a coase costa preţ. a d o r m i t . minie corazón m. curaj. croială cortés adj. cost. sfert. ~ rara lucru uimitor. plin cual care cualquier oricare cuando cînd cuantioso considerabil cuanto c î t . c o n t r a . discu­ ţie convocatoria convocare copa cupă copla cíntec. dar ~ de a da socoteală d e . colonel corral m. inimă corbata cravată cordero miel cordura înţelepciune coronel ni. en ~ a în ceea ce priveşte cuarto c a m e r ă .azogado oglindă cruel adj. aspru cruento adj.contener a r e ţ i n e . coastă costar d. conservaţie. ~ la cortina a trage perdeaua corrida cursă. sîrmos creyente adj. loc. crud. 100 metri cuadrado p ă t r a t cuadrilla t r u p ă . ogradă correa curea correo poştă correr a alerga. cristal. g e a m . ~ bajo con­ trabas contraer* a contracta convencer inc. credincios cría creştere. en resumidas ~ s în concluzie . pătrime cuba p u t i n ă cubo găleată cubrir a acoperi cucaracha gîndac. m u l ţ u m i t contingencia împrejurare contorno contur contra prp. sîngeros cruz / . şvab cuclillo cuc cuchara lingură cuchillo cuţit cuello g î t . cruce cruzar a încrucişa cuaderno caiet cuadra grajd. a costa costumbre / . a conţine contenido conţinut contento adj. sub.a trosni crepúsculo asfinţit crespo adj. politicos corteza scoarţă (de copac). tener en— a ţine în seamă 495 . coajă cortina perdea corto adj. luptă cu tauri corriente /. echipă cuadro t a b l o u cuajado n e m i ş c a t . cuplet copo fulg (de zapada) coraje m. loc. morav costurera croitoreasă crear a crea crecer inc. ~ del río cuenta socoteală. crunt. ~ antes cît m a i cur î n d .-». t ă i e t u r ă . adj. scurt corzo căprior. creer a a creşte crede crepitar . guler cuenca b a z i n .

culme cumpleaños m. d a t . posibil dado zar. anecdotă chivo ţap chocaríse) a (se) lovi chocolate in. cancelar chanza glumă chaqueta jachetă. discuţie charlar a pălăvrăgi charlatán in. basm. cură. horn chirriar a scîrţîi chismear a bîrfi chispa seînteie chisporrotear a scapără. ~ gusto a face plă- 496 . îngrijire cuidar a îngriji culebra năpîrcă. şarlatan chasquear a t a c h i n a . chestiune. glumă. grosolan chaleco vestă chambergo pălărie bărbătească cu borul mare chamizo tăciune chanciller ni. dunărean danza dans dañar a d ă u n a . vîrf cuyo al cărui CH chabacano adj. şoc chorizo cîrnat chorro şuvoi choza colibă chubasco aversă. a seînteia chiste m. ardei chillar a ţipa chimenea coş. am. a pocni cheque in. en ~ y alina cu trup şi suflet cuervo corb cuestión / . cec chico adj. problemă cueva pivniţă. dar ~ al reloj a întoarce ceasornicul cuerdo adj. fante chupar a suge I) dable adj. loc. băltoacă charla pălăvrăgeală. aniversare cumplir a î m p l i n i . ploaie scurtă chulo adj.cuento povestire. o plimbare) . loc. înţelept cuerno corn cuero piele (tăbăcită) cuerpo c o r p . in. viperă culpa vină cultivo cultură (agricolă) cunibre / . poveste. preot. adj. palavragiu. dăruit dama doamnă danubiano adj. loc. lovitură. frumos. dejarse de ~ s a se lăsa de po­ veşti cuerda coardă. groapă. am. m i c u ţ . hrubă cuidado grijă. haină charanga fanfară charco b a l t ă . ciocolată choque ni. ~ salios (un paso. a îndeplini cuna leagăn cuñado cumnat cura ni. t r a t a m e n t curar a îngriji. un paseo) a face salturi (un pas. sloară. / . a strica «laño stricăciune dar* a d a . a vindeca cursar a studia cursado priceput curvo adj. sub. copil chiflar a fluiera chile m. curb cúspide /.

loc. de. — de -\. a risipi descalabrar a răni. a descreşte dechado model dedo deget defender d. d u p ă . sub. ~ luego b i n e î n ţ e l e s . datorie debidamente aşa cum trebuie debido adj. a tăia gîtul. a t u l b u r a . în faţa. a dărîma demora întîrziere. ' ~ hace de (timp) ~ liace tres años de trei ani 497 . c u v e n i t . sin ~ neintîrziat. neplăcut desahogo uşurare desalentar d. a spune nerozii desayuno micul dejun desbaratar a s t r i c a . şorţ deiante adv. desculţ descansar a se odihni descarado adj. adv. înainte. a sparge capul descalzo adj. a nelinişti desatar a dezlega desatinar tr. a s p u n e . dezbatere deber a t r e b u i . prea mult demoler d. neobrăzat descargar a descărca descender d. loc. sport 32 deportista m. a descuraja desamparo părăsire desaparecer inc. — con a găsi. ~ a datorită decaer* a decădea decir* a zice. adică decorado decor decrecer inc. înaintea delantero înaintea delatar a denunţa deleitar a desfăta delgado slab. a apăra defensa apărare degollar d. subţire d e l i n q u i r a comite u n delict demás adj. sportiv deportivo adj. ~ de. de la.v. ~ se por a se socoti. intr. ~ las horas a suna orele. prp. prp. a coborî descompuesto descompus desconfianza neîncredere desconocido necunoscut descuajar a smulge (plante) descubrimiento descoperire descuidar a neglija desde prp. a înceta să delantal m. a z ă p ă c i . ~ de sub debate ni. prisos. d i n . de. Io ~ r e s t u l . cu deambular a hoinări <lebajo adv. a a m e ţ i . />/'/'. los ~ hombres ceilalţi oa­ m e n i . a se da d r e p t . a dispărea desarraigar a dezrădăcina desarrollo dezvoltare. . dato informaţie d e prp. datorat. m. fără zăbavă dentro adv. dedesubt. a la ~ la dreapta derecho s. por ~ pe di­ n ă u n t r u . inf. î n ă u n t r u . loc. a dărîmaderrota înfrîngere derrumbarţse) a (se) prăbuşi desabrochar a descheia desacostumbrar(se) a (se) dezobişnui desafiar a sfida desafío sfidare desagradable adj. es ~ vasăzică. desfăşurare desasosegar d. — a conocer a face cunoscut. d r e p t . por't~ i n u t i l . . r ă m a s . pi. d r e a p t a .cere. peste (timp) deponer* a depune deporte m. ~ de in. Facultad de ~ Facultate de drept derramar a vărsa derretirse a se topi derribar a dărîma derrocar a răsturna. demasiado ad\'. sportiv derecha adj. prea. a gîtui dejar a lăsa. ceilalţi. loc.

vlăguit . p a s desfile m. a dez­ volta deseo dorinţă desesperar a dispera desfallecido leşinat. chei. însemnat destacamento detaşament destacar a desprinde. pustiu designar a desemna desigual neegal desilusión d. a (se) deştepta despiadado adj. revanşă destacado adj. a nu da ascultare desocupado fără o c u p a ţ i e . prp. dizgraţie deshacer* a desface deshelar d. goliciune desobedecer inc. p r ă v ă l i e . n e u t i l i z a t . a dezgropa destreza îndemînare destrozar a distruge desunir a dezbina desusado adj. dispreţ desdeñar a dispreţul desdicha nenorocire desear a dori desechar a exclude.desdén m. a lămuri desentenderse d. ~ se a fugi. încet. ~ de după desquite m. deziluzie deslenguado insolent. dezlegare. rar. d u p ă . a ~ în ciuda despedir a a r u n c a . peiorativ despecho c i u d ă . a j u p u i desorden m. a se strecura deslumhrar a străluci. a-şi lua la revedere despegar a decola despejar a curăţa un loc despenar a consola despensa cămară desperdiciar a irosi despertar(se) a (se) trezi. a orbi desmán m. a concedia. a se dezinteresa desenvolver d. gogomănie después adv. a exila. desuet 498 . ~ un papel a juca un rol desencadenar a dezlănţui desenfadar (se) a (se) înveseli desengañar a deziluziona desenlace m. lent despachar a expedia despacho b i r o u . dezordine despacio adv. a rupe desgracia nenorocire. desfacere despaldar a désela desparpajo uşurinţă (în vorbire) despectivo adj. a se reliefa desterrar d. a r ă s p î n d i : ~ olor. ~ se a se mîhni desollar d. şomer desolar d. a d i s t r u g e . sfîrşit. desprins. — se a se d e s ­ p ă r ţ i . nemilos despilfarrar a cheltui fără socoteală desplazamiento deplasament desplegar a desfăşura despolmarse a se p r ă b u ş i despojar a jefui. dezonoare deshora oră nepotrivită desierto deşert. exces desmañado neîndemînatic desmayar a leşina desmontar a demonta desmoronar (se) a (se) nărui desnudar a dezbrăca desnudez / . a dezgheţa deshonra necinste. a respinge desembarco debarcare desembocar a se vărsa (rîu) desempeñar a j u c a . so­ luţie desenmascarar a demasca desenredar a descurca. a p r ă d a despreciar a dispreţul despropósito prostie. neruşinat desliar a dezlega deslizar a a l u n e c a . desfiladero defileu. defilare desganado lipsit de poftă desgarrar a sfîşia. a desfăşura.

în spatele deuda datorie deudor m. şi /. prp. por~ din fericire dicho adj. por ~ pre­ tutindeni dorado a u r i t . z i . a leşina desvarío delir. prostie disminuir a micşora disoluto dizolvat disparar a trage (cu arma) disparate m. graţios doña doamnă doquier adv. distins distinto adj. buenos -~ s bună ziua.desvanecer ine. ~ la campana a trage clopotul doble adj. dificil dificultad /. d a r . n e m u l ţ u m i r e disipar a împrăştia. datornic devanar a depăna devolver d. d o m n . a abate detalle m. en -~ în care dondequiera adv. m e n ţ i o n a t . a regreta dolor fii. greu. zilnic. difamar a defăima dificil adj. a risipi dislate m. direcţie. a scuza diseño desen disfrazar(se) a (se) deghiza 32* disfrutar a se bucura de: ~ a/c. disgusto neplăcere. a aresta detentor m. greutate digno demn dije m. dotă. înapoi. El Dorado Ţara Aurului dormir a dormi dote m. g r a ţ i e . inepţie disparo împuşcătură distinguido adj. a d e ţ i n e . a d u r e a . a înapoia. eleganţă donde adv. ~ de în urma. deţinător detrás adv. conu donaire m. bijuterie diluvio potop dimitir a demisiona dinero bani dios zeu. ascultător doler (/. hoy ~ astăzi diablo diavol. a întoarce ~ las páginas. dig dirección /. adresă dirigir(se) a (se) conduce. sub. oriunde. ziar dibujar a desena diciembre decembrie dicha fericire. a (se) amuza dividir a împărţi divorcio divorţ doblar a d u b l a : a îndoi. a ¡se) adresa disculpar a dezvinovăţi. versat duda îndoială. nebunie desventaja dezavantaj desventura nenorocire desvergonzado neruşinat desvergüenza neruşinare desviar a devia. noroc. Dumnezeu diptongo diftong digue m. zestre dril m. sin ~ fără îndoială 499 . sub. deosebit distrito district. dificultate. drac diario adj. doc ducha duş ducho adj. raion disturbio tulburare disuelto dizolvat divertirjse) a (se) distra. oriunde dondiego zorea donoso frumos. acest dichoso fericit diente m. u n d e . zis. a restitui dia m. obişnuit eu. loc. dinte diestro priceput. dublu docena duzină docil adj. durere domar a îmblînzi domingo duminică don m. prostie. a m ă n u n t detener* a opri.

loc. doliu. sub. a începe c m p narse a se ridica pe vîrful pi­ cioarelor empleado funcţionar empleo folosire. în timpul durar a dura duro adj. ani. a sărăci empolvado adj. — se a se îmbiba emparedado sandviş empecinado adj. sin — totuşi embaucador adj.dudar a se îndoi dudoso adj. b r i n c i . îmbucat emisora post de emisiune empapar a m u i a . — de menos a simţi lipsa edad /. enano pitic enarbolar a arbora encabezar a fi in fruntea. a m b u t i z a t . eficace egipcio adj. ambasador embarazar a încurca. ilustru eje m. a înşela embelesar a îneînta. dulceaţă durante adv. farmec encapotado acoperit (cer) encaramarse a se căţăra 500 . a (se) încăpăţîna empeoramiento înrăutăţire empero cj. v î r s t ă . loc. c î r n a t . seducător. înşelător embelecar a seduce. exemplar ejemplo exemplu. — s y brantos ouă eu j u m ă r i duende »). egiptean egregio adj. îndoielnic duelo d u e l . osie ejecutar a executa ejemplar m. dantelă encaminar a porni la d r u m encantar a îneînta encanto îneîntare. cu praf. a însărcina embarcar!se) a (se) îmbarca embargo sechestru. dur ébano alíanos ebrio beat eco ecou ecuador m. — media ev mediu eficaz adj. Ioc. a înfrumuseţa embestir a asalta embetunar a lustrui (face) pantofii émbolo piston emborrachar(se) a (se) îmbăta embriagar a îmbăta embrollo încurcătură embrujar a vrăji embudo pilnie embustero mincinos embutido sub. la enamorado îndrăgostit. a (se) înălţa embajador m. e m b a r g o u . ~ a a începe să . a conduce encadenar a î n l ă n ţ u i encajar a pune în cutie encaje m. uz. ecuator echar a arunca. dar. tare. a a z v î r l i . prăfuit emporio centru comercial empresa întreprindere emprestar a î m p r u m u t a empréstito î m p r u m u t empujar a împinge en prp. brusc empeăar(se) a (se) angaja. în. ax. ascensor clevar(se) a (se) ridica. a~ es in brînci. încăpăţînat empellón m. loc. spiriduş que­ dueño a stăpîn dulce adj. por~ de exemplu ejercer a exersa ejército a r m a t ă elenco listă elevador am. m. î n t r e b u i n ţ a r e empobrecer inc. însă empezar d. loc. a r ă p i minţile embellecer inc. adj. dulce.

/¡. a aprinde encerrar d. incíntare entarimado parchet. a înnebuni enmienda a m e n d a m e n t . a slăbi enfocar a aborda (o problemă). a înfuria engalanar a împodobi enganchar a a g ă ţ a . duşmănie enero ianuarie enfadar a supăra enfermar a se îmbolnăvi enfermedad /. repetiţie teatrală enseñar a a r ă t a . a a m u ţ i enojar(se) a (se) supăra enorgullecerse inc. a închide encima adv. osîuză enjuto adj. — se a se înţelege entendimiento înţelegere enterar (se) a (se) informa entero adj. a (ge) afla encrucijada răspîntie encrudecer inc. compli­ caţie enriquecer ¡se) inc. ~ de aje pe ceva. înmînare entrañas /. a înălţa enchufe m. a exaspera encuadernar a lega (o carte) encubrir a ascunde encuentro întîlnire encumbrar a ridica. pi. loc.• ensalada salată ensanchar a lărgi ensayar a încerca ensayo încercare. a ¡se) intîlni. a mări engullir a î n g h i ţ i . sîngeros encender d. a ridica (drapel) enhorabuena urare de bine enjambre . a se míndri enredar a încurca enredo încurcătură. gorun. prp. legătură enlazar a î n l ă n ţ u i . a (se) îmbogăţi . slab enderezar a î n d r e p t a . a lega enloquecer inc. eseu. despăgu­ bire enmudecer inc. a îngreuna entrada i n t r a r e . a înfuleca enhestar d. a (se) găsi. în Ţaţă enfriar a răci enfurecer inc. între. a a m o r ţ i . crîncen. a se cufunda: ~ en la lectura enfrente adv. a angaja engañar a înşela engendrar a da naştere engordar a îngraşă engrandecer inc. a pune la punct enfrascarse jig. slab enlace m. tufan encogerse (de hombros) a da (a ri­ dica) din umeri encomendar d. loc. a creşte. a mi ~~ după părerea m e a . a î n h ă m a . printre 501 . m ă r u n t a i e entrar a intra entre prp. duşumea ente m.encarcelar a închide encargar a însărcina encarnizado adj. priză (electrică) endeble adj. intrigă. deasupra. a da lecţii ensordecedor asurzitor ensueño v i s . entitate entender d. por ~ pe deasupra encina stejar. a pricepe. fiinţă. a înţelege. uscat. boală enflaquecer inc. a adresa endeudarse a se îndatora enemigo duşman enemistad /. roi enjundia grăsime. ~ se a alguien a se încredinţa c u ¡va encomio laudă encontrar(se) d. a încredinţa (ceva) . întreg enterrar d. atunci entorpecer inc. a îngropa entonces adr.

a rătăci ¡drumul) error ni. a înfăşură equipaje m. — a máquina a scrie la maşină escritor m. p a v ă z ă . a confunda era arie (agricol) . ~ de caracol scară în spirală .calar a escalada . gros espía ni. sforţare esfumino tentă esgrima scrimă eslabón m. a greşi. puşcă escoria zgură escribir a serie. echipament equitación /. rar escatimar a precupeţi escenario scenă. a (se) înălţa erizo ariei errabundo rătăcitor errar d. greşeală. a îmbătrîni envenenar a otrăvi enviar a trimite envilecimiento înticăloşire envío t r i m i t e r e . acest.entrega livrare. spion espiga spic espina spin espinaca spanac espíritu ni. zvelt esbozo schiţă e-'. verigă esmero grijă espacio spaţiu espalda spate. scriitor escritorio birou. escalera scară. ~ de tijera scară dublă escalofrío frison escapar a scăpa escaparate m. scenariu esclarecer inc. spinare espantar a înspăimînta espanto spaimă español spaniol esparcir a răspîndi especia mirodenie espejo oglindă espera aşteptare esperanza speranţă esperar a a ş t e p t a . a stabili 502 . înfăşurare envolver d. eroare esbelto adj. a lumina. a lămuri esclavitud /. a spera espeso adj. sfinx esfuerzo efort. scurtă piesă t e a t r a l ă entretanto adv. ~ a/c. a examina escuela şcoală esculpir a sculpta escupir a scuipa escurrir a luneca. eră erguirjse) a (se) ridica. a lip­ si ceva escaso adj. a livra entrelazar a împleti entremés m. acel esfinge /. des. m o n e d ă . stemă escudriñar a cerceta. bagaj equipo echipă. călărie equivocarjse) a (greşi) . expediere envoltura înveliş. luminare entregar a î n m î n a . masă de scris escuchar a asculta escudero scutier escudo scut. spirit esponja burete esposo soţ espuela pinten espuma spumă esquila talangă esquilar a tunde (animale) establecer inc. sclavie escoba m ă t u r ă escoger a alege esconder a ascunde escondrijo ascunzătoare escopeta flintă. a scurge ese adj. între t i m p entretenerţse) a (se) întreţine entrevista întrevedere envejecer inc. vitrina escaramujo măceş escasear a economisi.

spadă subţire estorbar a t u l b u r a . a cutremura estreno premieră estrépito gălăgie. escroc estallar a izbucni estampilla am. nisetru evento e v e n i m e n t .establecimiento u z i n ă . uzină fácil adj. a m i r a . fabrica estación / . loc. distins extender(se) rf. staţie. treabă faisán m. s t r ă i n ă t a t e extrañar a surprinde. a todo ~în orice caz excluir a exclude eximio adj. fazan faja faşă falda fustă. renume fandango dans popular spaniol fango noroi. orient. p r o s t . mocirlă fantasma m. fermă estanco debit de t u t u n estanque m. a î n d e p ă r t a . godin esturión m. fals falta greşeală. poală falso adj. excelent éxito succes . a deranja estornino sticlete estornudar a strănuta estragar a corupe estrechar a strînge estrella stea estrellar a sparge (în ţăndări) estremecer lile. vorbăreţ. a exila extraño adj. scăpare limbul. speze. sabie. expus exquisito adj. fachada faţadă faena muncă. a deceda fanta faimă. s t a r e . acest estilar a fi în uz estío vară estoque m. stadiu estafador m. am. încrezut 503 . a dezgusta fatiga oboseală fatuo adj. adj. marcă poştală estancia şedere. uşor facundo adj. a (se) întinde extranjero s t r ă i n . a n o t i m p . larmă estribar a (se) sprijini estribillo refren estribor m. farsor fastidiar a plictisi. ales. a se afla (vezi lecţia 13] estatua statuie este m. tribord estropear a strica estruendo zgomot puternic estudiantil adj. fallecer inc. lipsă falia lipsă. şedere estadio stadion estado s t a t . studenţesc estufa sobă. pi. iaz. etajeră. gară estadía am. cheltuială explotar a exploata expresar a exprima exprimir a stoarce: ~ un limón a stoarce o lăinîie expuesto adj. b a z i n estante m. rezultat expensas / . raft estaño cositor estar a fi. răsărit. est. sezon. fantomă fardo legătură (de lucruri) farol m. straniu extraviar a r ă t ă c i (calea) extremar a exagera fábrica fabrică. a sta. felinar farsante m.

a urzi fonda birt forastero adj. por ~ din fericire forzoso obligatoriu. g a r a n t a t . febră. feroce ferrocarril m. poner. ~ ama­ rilla friguri galbene fiel adj. demn de • încredere fideicomiso t u t e l ă fiebre /. fidel. frunziş folleto broşură fomentar a încălzi. aspru fiesta sărbătoare figurarse a-'şi imagina fijar a fixa. sub. s c o p . a ajuta faz / .». obraz fe / . banchet. loc. cale ferată. solid fiscal ni. faţă. urîţenie febrero februarie fecha d a t ă fechoría faptă rea felicidad /. a ~ de prin inter­ m e d i u l . t e m p e r a t u r ă . urît féretro coşciug. defunct finea moşie fingir a se preface. chef fiado adj. inevitabil fósforo fosfor. slab ¡legat. exact. sigur fieltro fetru fiera fiară. crud. ferm. ficţiune. norocos favor ni. fericire feliz adj. fericit felpa pluş fenecer inc. străin ¡de partea locului) forjar a făuri forraje . furaj. n u t r e ţ forrar a căptuşi fortalecer inc. fine. a — de cu scopul d e . fără p u t e r e . a simula firma semnătură firme adj. debil flamenco adj. subţirel. por — în cele din urmă finado adj. crud. credinţă. a încre­ dinţa ficción / . floare florecer inc. por ~ vă rog favorecer inc. loc. p r o t e c ţ i e . roditor fervor m. com­ prar (al) ~ a cumpăra pe datorie fiar a asigura. debilitate flauta flaut. moale. plutitor flotar a p l u t i flujo flux foco locar fogonero fochist follaje ni. zel festejar a sărbători festin m. fluier flecha săgeată flojo adj. a întări fortuna noroc. a pune la cale. capăt. fiscal flaco adj. cu ~ . închipuire fidedigno adj. al ~ y al cabo la u r m a u r m e l o r . jig.fausto adj. sălbăticiune fiero adj. sicriu feria tirg feroz adj. a g a r a n t a . a termina un lucru. loc. flamingo flaqueza slăbiciune. procuror. înflorit flotador m. flamand. a favoriza. loc. en ~ de in beneficiul. buena ~ inten­ ţie bună fealdad / . tren fértil fertil. a pieri feo adj. favoare. sfirşit. a înflori florido adj. slab. bună­ voinţă . pe c r e d i t . ţ i g ă n e s c . chibrit fracasar a eşua 504 . adj. a termina . leneş fior /. soartă. credincios. întins) . ~ se a observa remarca. fericire. ~ a aje. avere. fericit. a fila rind fin ni.

accidentat fragua fierărie frambuesa zmeură francachela chef. graţie garganta gîtlej frito adj. cavaler. tener — s de . a curăţa. ochelari gaita cimpoi galán m. ~ postai m a n d a t gitano ţigan globo glob. adj. a folosi gata pisică gaucho călăreţ din p a m p a argentiniană gavilán m. fîntînă. a r ă t o s . ~ de tal u n oare­ care fundir a topi fusil in. afară fuerte adj. cîştigat ganancia cîştig ganar a cîştiga gancho cîrlig garbo eleganţă. june prim galápago broască ţestoasă (de mare) galgo ogar galpón m. întorsătură . front. demers gibado ghebos gigante m. adj. loc. a frec­ venta fregar a freca. pînză. foală fuente /. floarea-soarelui giro ocol. hacer— a fi frig. şopron gallardo adj. geamăn gemir a geme género gen. uriaş girar a (se) întoarce girasol m. a isprăvi. pi. zgomot fragoso adj. de buena (mala) ~ de bună (fără) voie. hacer — a face faţă fresa fragă fresco adj. loc. puternic fuerza forţă fulano c u t a r e . balon. fasole frío frig. puşcă futuro viitor garra gheară garza cocostîrc gastar a c h e l t u i . ţesătură gente /. gestiune. ~ cautivo balon captiv 505 . fructifer. viteaz gallego galician gallina găină gallo cocoş gana poftă. sferă. — oameni b u n i gestión /. petrecere franquear a intra (pe uşă) frasco flacon. buena. frate (călugăr) frecuentar a merge des la.fracaso eşec. fruct fuego foc fuelle m. armă. a spăla freír a frige freiite in. castron fuera adv. a avea poftă de ganadería creşterea vitelor ganado v i t e . / . pardesiu gaceta gazetă gafas sub. uliu. poamă frutal adj. sticluţă fray m. eu ~ de î n a i n t e a . fel. fript frondoso adj. erele gaviota pescăruş gemelo adj. frunte. oameni. árboles — es pomi fructiferi fruto rod. izvor. nereuşită fragor m. proaspăt frijol m. lume. am. rece G gabán m. stufos frontera frontieră frotar a freca fruta fructă.

ilustraţie gracia favoare. anglo-saxon gritar a striga grosero adj. gospodărie. a plăcea gusto gust. pînă la. scenariu (de film) . mănuşă guapo adj. limbă hablar a vorbi hacendado bogat. a m o r m ă i . dezgust hatajo t u r m ă 506 . locuinţă habituar a obişnui habla grai. finanţe. ~ luego pe curînd. trăsură de unire. matelot gruñir a grohăi. şoim hálito suflu hallar a afla hallazgo descoperire hambre / . muchas~ s mulţumesc grande adj. plăcere. manieră guisar a găti. dar ~ s a m u l ţ u m i . peşteră guadaña coasă guajolote am. grosolan grúa macara grueso gros grumete m. a prepara gusano vierme: ~ de seda gustar a g u s t a . mare granja fermă grano bob. îndemînatic habitación /. a-i face plăcere să haber * a a v e a . şapcă gota picătură gozar tr. foame harapo zdreanţă harina făină harto adj. înstărit hacer a face hacia prp.gloriarse a se lauda glotón adj. vrabie gorro căciulă. mîncău golpe m. indicator guijarro pietricică guinda vişină guiñapo zdreanţă guión m. spre hacienda fermă. număr guerra război guerrillero partizan guía m. a împovăra gremio breaslă griego grec grifo robinet grillo greier gringo am. i e r t a r e . liniuţă guisa fel. ministerio de ~ hacha secure hada zînă halagar a măguli halagüeño adj. sătul hasta adv. boabă grasa grăsime grato plăcut gravar a apăsa. ghid . a păstra guardia gardă . curcan guante m. străin. ~ la vista la revedere hastío scîrbă. a mîrîi gruta grotă. avere. frumos. loc. lovitură. m. călăuză. lacom gobierno guvern golondrina rîndunică goloso pofticios. paznic guarismo cifră. a se bucura de grabado gravură. m. de ~ dintr-o dată gordo gras gorrión m. tener ~~ en + v. bunuri hábil adj. loc. drăguţ guardar a păzi. sub. măgulitor halcón m.

om. cinste honrar a onora. cămin hoguera r u g . funingine hombre in. — con ~~ umăr la umăr homenaje in. efort. frăţie hermano frate hermoso adj. bărbat hombro u m ă r . frunză. oaste huevo ou huida fugă 507 . caraghios. persoană ridicolă. cinstit hongo ciupercă honor in. groază hortelano grădinar hospedar a găzdui hosp'tal in. a îngheţa helero gheţar hembra femelă henchir a umple hendidura crăpătură heredar a moşteni herencia moştenire herida rană herir a răni . fiere hielo g h e a ţ ă . drojdie hidalgo boiernaş hiel m. izmă hierro fier hígado ficat hijo fiu. a cinsti hora oră horadar a g ă u r i . snop hazaña faptă eroică hazmerreír m. omagiu hondo adj. foc. frumos héroe m. profund honesto adj. de ~ de fapt helar d. cinste honra onoare personală honradez /.haya fag haz /. măscărici hechicero vrăjitor. a trindăvi holgazán in. loc. spînzurătoare horda hoardă hormiga furnică horno c u p t o r . a se o d i h n i . copil hilandera torcătoare hilera şir hilo fir. a stărui hinchar a umfla hinojo mărar hocico b o t . erou herramienta unealtă. adînc. magician hecho fapt. ger. ~ buena mentă. alto ~ furnal horripilante oribil. hacer ~ a depune sforţări. rugină hervir a fierbe hez /. seceră huelga grevă huella u r m ă huérfano orfan huerta grădină de zarzavat hueso os huésped in. hermana soră hermandad /. îngheţ hierba i a r b ă . vîlvătae hoja foaie. rît hogar m. lamă hojalata tablă (de metal) hojear a răsfoi holgar d. spital hoy adv. aţă hincapié m. onoare. faţă. făcut. astăzi hoyo groapă hoz /. t r î n d a v hollín m. îngrozitor horror ni. m. loc. a fora horea furcă. instrument herrería fierărie herrero fierar herrumbre /. oaspete hueste /. adj. onoare.

nesiguranţă incluir a include incomprensible adj. loc. nepieritor ímpetu in. i m p r i m a t imprevisto adj. caracter indomable adj. infanterist. de neînţeles incomunicación / . necinstit improviso adj. incapabil incauto adj. raport infortunio nenorocire infringir a încălca 508 . impetuozitate impiedad /. corupt. litere. egalitate ilegible adj. anume făcut iglesia biserică igual adj. copil de rege infatigable adj. i n t e r m i n a b i l . import imprenta tipografie impreso adj. a -~ pe furiş hurtar a fura idear a imagina. asemănător. nesociabil hurtadillas loc. propriu. de neşters indigno adj. neînfricat impedir a împiedica impeler a împinge. studii nistice húmedo adj. a ş a .huir a fugi humanidades /. magnet impávido adj. adj. a-şi atrage (pedeapsă) indagar a cerceta indeleble adj. fără efect inesperado neaşteptat inextricable adj. nefericit infligir a aplica (o pedeapsă) influjo influenţă informe m. egal. i m p r u d e n t incentivo stimulent inccrtidumbre /. de nespus ineficaz adj. neprevăzut ímprobo adj. neîmblinzit indudable adj. imagine. de ~ pe neaşteptate impuesto impozit. t i p ă r i t . icoană imán m. de n e i e r t a t imperecedero adj. ~ y vuelta dus şi întors idioma in. ilizibil. por ~ tot astfel. tot. încîlcit infalible adj. a stimula impensado adj. nelegiuire imponer* a impune importación /. neobosit incapaz adj. s ă l b a t i c . impus impugnar a ataca. a combate inacabable adj. nepermis imagen /. izolare. n e b ă n u i t imperdonable adj. avînt. neobosit infatuar a se m î n d r i infausto adj. neciteţ ileso adj. caro nu dă greş infancia copilărie infante m. nesfîrşit inaudito adj. de necrezut incremento creştere incurrir (en) a c o m i t e . n e v ă t ă m a t ilícito adj. loc. secret inconcebible adj. neîndoios indultar a ierta. idiot idóneo adj. limbă. la fel igualdad /. umil uma­ huino fum hundir a cufunda. umed humilde adj. n e p r e v ă z u t . a se gîndi la ida d u s . grai idiota m. de neeonceput increíble adj. nedemn indio indian (din America) índole /. neauzit incansable adj. a ruina huraño adj. a graţia indumentaria costum inefable adj.

/?. săpun jactarse a se făli jadear a gîfîi jaleo dans popular andaluz jamás adv. interviu interviuvar a lua un interviu intestino i n t e s t i n . loc. îm­ prejurimi inmortal adj. imobil inmundo necurat innovador m. insular izar a ridica (drapelul) izquierdo adj. nefolositor invasor in. clipă instar a insista. celebru insólito neobişnuit instante ni. adj. a alcătui intentar a i n t e n t a . a pleca isla insulă isleño adj. grădină jaula cuşcă. loc. nostim. intrare inhabitado adj. nezdruncinat. inversiune. s t î n g . n e s t r ă m u t a t .infundir a inspira ingerir a introduce. apropiere. a grăbi insulso adj. intern intricado adj. inovator inolvidable adj. a încerca interdecir * a interzice interrogar a întreba. mistreţ jabalina suliţă (sport) jabón in. in căutarea ira minie irse* a se duce. de netrecut intachable ireproşabil integrar a forma. investiţie invierno iarnă inyección /. a m u z a n t jondo adj. călăreţ jira turneu jirafa girafa jocoso adj. de n e u i t a t inquebrantable adj. injust injuria injurie inmaculado adj. niciodată jamón in. colivie jarro cană jazmín ni. şef jerga argou jinete in. încilcit inútil adj. năvălitor invencible adj. a ridica. insaciable adj. a anexa inglés englez ingreso a d m i t e r e . pi. i n u t i l . nemişcat inmueble . neclini it inquietar a nelinişti inquilino chiriaş inquirir a se informa. iasomie jefe in. cercetare.1 jabalí m. nelocuit inhestar d. ţigănesc jornada călătorie de o z i . zi (de flori) 509 . neînvins inversión / . v r e o d a t ă .. act (teatru) . a cerceta inquisición /. nemuritor inmóvil adj. sirop jardín in. invadator. a înălţa inicuo adj. fără g u s t . nesătul insano nebun inscribir a înscrie insertar a insera (într-un ziar) insigne adj. ~ por a merge după. glumeţ. a interoga interrumpir a întrerupe interviu /. inchiziţie. a la iz­ quierda la stínga . n e p ă t a t inmediación / . şuncă jaqueca migrenă jarabe in. injecţie ir* a merge. insipid insuperable adj.

loc. joi juez m. a lo ~ delungul largura lungime lástima m i l ă . salariu pe o zi jornalero salahor. petrecere jueves m. grupare juntar a uni junto adj. tinereţe juzgar a judeca K kilogramo m. fasole albă judio evreu juego j o c . a se bucura judia fasole. muncă labrar a munci (pămîntul) ladear a se înclina într-o parte lado l a t u r ă . judecător jugar d. 510 . kilogram. a l ă t u r a t . laminor lámpara lampă lana lînă lancha barcă langosta lăcustă. drept juventud /. hacer ~ a se potrivi juerga chef. jucărie juguetón adj. loc. jalnic lata cutie látigo bici latir a bate (inima). creion lapso perioadă de t i m p largo adj. teasc lagarto şopîrlă lago lac lágrima lacrimă lamer a linge lamina planşă laminador m. laur lavar (se) a (se) spăla lazo l a ţ . loc. legătură lección /. langustă lanza lance lanzar a lansa lápiz m. am. lung. ~ a a l ă t u r i de jurado juriu jurar a jura justo adj. loc.jornal m. oca kilómetro kilometru L labio buză labor /. al ~ de alături d e . dans popular aragonez joven tînăr joya bijuterie jubilar a pensiona. lucrare. păpuriş junio iunie junta adunare. jucăuş juicio j u d e c a t ă . adv. dar de ~~ a da deoparte ladrar a lătra ladrillo cărămida ladrón ni. împreună loc. cititor kiosco chioşc koljós ni. a pulsa laurel nil. ¡ Qué ~_ / C păcat! lastimoso adj. lecţie lector ni. zilier joroba cocoaşă jota litera / . just. colhoz. a se juca jugo suc (de fructe) juguete in. perder el — a-şi pierde raţiunea julio iulie jumento măgar junco stuf. hoţ lagar m.

loc. . lumină lumină 511 . al pie de la ~ tex­ t u a l . leu lerdo greoi letra literă. încet leña lemne de foc león m. adj. departe de a f i . a reuşi lomo şale lona pînză groasă pentru vele longitud /. foc. a îmbrăca lucro cîştig. îndepărtat lejos adv. ochelari lento lent. tablou ligar a lega ligero adj. gata loa laudă lobo lup loco nebun locomotora locomotivă locura nebunie lodo noroi lograr a obţine. lustragiu limpiar a curaţi limpieza curăţenie lince in . loc. margine limón m. lozincă lengua limbă lente / . lungime lontananza depărtare loro papagal losa lespede loza faianţă lucero luceafăr lucio ş t i u c ă . pi. descendenţă lindar a se mărgini cu lindo drăguţ. întins. ~ por ~ cuvînt cu cuvînt letrero inscripţie. loc. loc lujo lux lumbre /. rîs linaje in. d e ş t e p t . lucios lucir a luci. liber libro carte lícito adj. orient leve adj. ~ de ser. loc. cómico de la ~ comediant a m b u l a n t legumbre /. frumos línea linie lino in lío l e g ă t u r ă . linguşitor lista d u n g ă . uşor lila liliac (planta) lima pilă limite ni. neted lisonja linguşire lisonjero m ă g u l i t o r . legumă lejano adj. desde ~ bineînţeles lugar ni. a (se) scula.. lema deviză. îngăduit lidia luptă liebre /. firmă levantar(se) a (se) r i d i c a . permis. a (se) răscula levante m.. î n d a t ă . luna lună lunes in. lămiie limosna pomană limpiabotas in. luni luto doliu luz /. lege leyenda legendă lezna sulă liar a lega libertar a elibera libre adj. d e p a r t e .leche /. linx. lapte lecho p a t lechuga lăptucă lechuza cucuvaic leer a citi legua leghe. profit lucha luptă luego adv. încurcătură lirio stinjenel liso adj. a p o i . iepure (de chiip) lienzo p î n z ă . listă listo adj. l e n t i l ă . uşor levita redingotă ley / . .

slab maíz / / ¡ . locaş manso adj. velinţă manteca grăsime. izvor manco ciung mancomunidad /. mare magro adj. r ă u t a t e maldecir * a blestema maldito blestemat maleta valiză malhechor in. rău malograr a pierde: — una ocasión. gras mantei ni. plin llevar a p u r t a . lama (animal) llamamiento apoi.LL llaga rană llama flacără. m i n u n a t . b ă r b a t machuca măciucă madera lemn madrastra m a m ă vitregă madre /. chemare llamar a chema llamativo ţipător llana mistrie llano adj. a eşua malsano nesănătos malvado adj. r ă u . a duce llorar a plînge llover d. a porunci mando comandament manejar a manevra manera fel. m a m ă madreselva caprifoi madrugada zori madurar a se coace. r ă u . plictisitor. plan. mină mansión /. a se maturiza maestro maestru. adj. de ~ en peor din rău în mai rău malabarista m. m a i m u ţ ă . manieră manga mînecă . faţă de masă mantener a menţine manzana măr 512 . din provincia l. arahidă. excelent. cheie llegar a sosi. pisălog. a ajunge llenar a umple lleno adj. chip. a ploua llovizna b u r n i ţ ă lluvia ploaie M macaco am. porumb mal adv. blînd manta cuvertură. răutăcios mampara p a r a v a n manantial ÍÍ¡ . macizo masiv macular a p ă t a machacón adj. c o m u n i t a t e . furtun mango mîner mani m. învăţător magno adj. uniune mancha pată manchego adj. unt mantecoso adj. răufăcător malhumorado morocănos malo adj. stil.a . alună americană maniobra manevră mano /.Mancha mandar a ordona. odios macho m a s c u l . u r î t macanudo am. meşter. echilibrist malagueña dans din Malaga malaventura nenorocire maldad / . întins llanto plînset llanura cîmpie llave / .

mincinos mendigo cerşetor mendrugo coajă (de pîine)] menear a mişca. j u m ă t a t e . fildeş margen m. loc. micşorare. m a i b i n e . loc. m a i p u ţ i n . bărbat mariposa fluture mariscal m. m a i m u l t . mîine. mareşal mármol m. al por ~ cu ridicata mayoría majoritate mecer a legăna mazmorra carceră subterană media ciorap mediante adv. m i c . ~ a alg. m a r m u r ă martes m. es ~ trebuie. ~ se a pleca marchitar:'se) a (se) vesteji marearse a avea rău de mare marfil m. m i n t e . spirit mentir a m i n ţ i menudo m ă r u n t . . sub. a lua o gustare merienda gustare de după masă merluza batog mermar a scădea. m a r ţ i martillo ciocan marzo martie mas cj. al por ~ cu de-amănuntul menos comp. fără. mişcare. en ~ de în detrimentul menospreciar a dispreţui mensaje m. m i n u n ă ţ i e marco r a m ă . însă. pepene membrillo gutuie memo neghiob. piersică melón m. por ~ que cu toate c ă . margine marido soţ. cu ajutorui medida măsură medio adj. a coborî 513 . m u l ţ u ­ m i t ă cuiva merecer inc. m a j o r . mare maravilla m i n u n e . lunar mente / . mecanism mar m.merced / . loc. loc. pasado ~ poimîine mapa m. que d e c î t . a dori menoscabo scădere. a merita merendar d. e necesar mengano cutare (sinonim cu fulano) menguar a descreşte. s e m i . loc. loc. m a i . loc. catarg matadero abator matador ucigător matanza măcel. graţie. favoare. mers marchar a m e r g e . hartă máquina maşină. echar de — a s i m ţ i lipsa. adv. a scădea menor comp. mesaj mensual adj. loc. m i n o r . dar más adv. netot mendaz adj.f. neguţător mercancía marfă . ameliora>-e melena coamă. a agita menester nevoie. m a i b u n . îngrozitor mejilla obraz mejor comp. nici una nici două mascar a mesteca máscara mască mástil m. a la ~ de la d i s c r e ţ i a . negustor.f. mai m a r e . cadru marcha m a r ş .« . t i t l u onorific. sin ~ ni — deodată. chică melocotón m. m a i m i c . degetul mic meollo m ă d u v ă mercader m. mijloc 33 — învăţaţi limba spaniolii mediodía amiază medir a măsura medroso înfiorător. prin. masacru matar a ucide matiz m. |j recompensă. tanto ~ cu a t î t m a i bine mejora î m b u n ă t ă ţ i r e . n u a n ţ ă máximo sup.mañana d i m i n e a ţ ă . o ~ aaesea meñique m. cel m a i mare mayo m a i (lună) mayor comp.

m i t i n g mocedad / . a se gîndi. absor­ bit de u n lucru. însuşi. ~ en a/c. violet-închis moral / . moarte 514 . formă. dud morder d. a — es din belşug moña panglică mora mură morada locuinţă morado adj. minune mimbre m. răscoală. g r ă m a d ă . a muşca moreno brunet. a se sui. miere mientras adv. cuvînt. a fi a t e n t mirla mierlă misa liturghie mismo adj. a se u i t a . m o r a l . intim cu cineva mezcla amestec mezquita moschee miedo frică. seceriş. a schimba mudo m u t mueble m. m u l ţ i m e . grimasă moho mucegai. a necăji molino moară mondar a curăţa monja călugăriţă mono m a i m u ţ ă . scop meter a p u n e . recoltă miga miez. a măcina molestar a supăra. han meşter m. manieră. a mişca móvil adj. -a se urca montón m. loc. a r t ă mestizo metis meta ţ i n t ă . m o r a l ă . simplu. a arăta mote m. — se en a se amesteca î n . loc. loc. j u m ă t a t e mitigar a îndulci. ni < menos cîtuşi — de p u ţ i n mudanza schimbare mudar a m u t a . meşteşug. t i p a r moler d. podiş mesón j / ¡ . răzvrătire mover d. chei. servitor muchacha fată muchacho b ă i a t muchedumbre / . mobil movimiento mişcare mozo t î n ă r mucamo am. pur mes m. ~ con uno a se certa metido p u s . rugină mojar a înmuia. m o l . răchită mirada privire mirar a privi. a j e n a .mero adj. m. gloată mucho m u l t . firimitură mil o mie milagro miracol. poreclă motín m. lună mesa masă mesana artimon mesar a smulge (părul) meseta platou. in t i m p ce miércoles m. tinereţe mochila r a n i ţ ă . loc. strîmbătură. mobilă muela măsea: ~ del juicio măsea de minte muelle m. chiar mitad / . ~. salopetă. a uda molde m. a uşura mitin m. muşchi. rucsac modo mod. rampă muerte / . hacer ~~ a-şi r î d e de mohín m. tener — a-i fi frică miel / . adv. fie ce-o fi mofa derîdere. acelaşi. cafeniu morir a muri moro m a u r mosca muscă mostaza muştar mostrar d. de todos ~ s oricum. de ~ que astfel î n c î t . halat montana munte montar a încăleca. fel. miercuri mies holdă.con alg. a reflecta.

naţiune nada ad\>. femeie. copil mic nevar a ninge ni cj. noapte b u n ă . magazin negro adj. lumesc. noutate novela r o m a n . — bien de îndată ce. loc. negru nene m. nimic nadar a înota nadie nimeni naipe m. loc. ~ corţp. ~ de Adán mărul lui Adam número n u m ă r . mireasă noviembre m. zăpadă nimio încărcat. n u m e . n o a p t e . iarăşi nuez /.muguete m. miozotis notable adj. nici niebla ceaţă nieto nepot de (bunic) nieve /. monden mundo lume muñeca păpuşă murciélago liliac (animal) murmullo m u r m u r muro zid musgo muşchi (plantă) muslo coapsă muy adj. loc. copilărie 33* niño copil no adv. noiembrie nube /. foarte nabo nap nacer inc. romancier novia logodnică. a naşte nacimiento naştere nación / . . n u c ă . de ~ din nou. nu-mă-uita. de ~ titular nunca adv. ~ se a refuza negativa refuz negocio afacere. nor nuca ceafă nudo nod nuera noră nuestro nostru nuevo n o u . a nota noticia ştire novedad /. Crăciun neblina ceaţă uşoară necedad /. niciodată nutrir a hrăni. carte de joc naranja portocală naranjado portocaliu nariz /. baston mulo catîr multa amendă multitud /. prolix ninguno nici unul niñez /. înseninat notar a observa. prostie necio prost negar a nega. buenas ~ s bună seara. lăcrămioară mujer / . loc. de ~ în t i m p u l nopţii nogal in. ~ más nimic mai mult. muiere mulato m u l a t r u muleta cîrjă. excesiv. n u . loc. nas narrar a povesti nata smintînă natación / . como ~~ cum să nu nocivo dăunător noche / . en ~ de in numele nomeolvides m. nuc nombrar a numi nombre m. m u l ţ i m e mundanal adj. briei navidad /. nuvelă novelista m. cunoscut. înot natalicio zi de naştere naturaleza n a t u r ă navaja cuţit. a nutri 515 . am.

ordin. a construi obrero muncitor obscuro întunecos. paşnic padecer inc. dar obstar a împiedica obvio adj. operă. pi. frate ascultător P pabellón m. propoziţie. t a t ă . pi. a lucra. i n u t i l ocultar a ascunde ocurrir a se întîmpla odio ură oeste m. întunecos oso urs ostentar a a r ă t a . a se supune obediente adj. a pricinui ocaso asfinţit ocio răgaz ocioso adj. miros olvidar a uita olla oală onda undă opinión / . auditor. a p ă t i m i . pavilion pacer inc. ñaño am. a expune otoño t o a m n ă otorgar a conferi. ureche oír a auzi ¡ ojalá ! să dea Dumnezeu ! ojeada privire ojo ochi ola val oler d. / . struţ O obedecer inc. t r î n d a v . discurs. a asculta. ofiţer. piesă de teatru obrar a acţiona. a paşte paciencia răbdare pacífico adj. poruncă. opinie opuesto opus oración / . slujbaş oficina birou oficio meserie ofrecer inc. ordin. dispunere. vest. evident ocasionar a prilejui. apus ofender a jigni oficial m. de loc din ornar a împodobi oro aur ortiga urzică oruga o m i d ă . ordine. scop obra lucrare. ţ ă r m oriundo originar. a oferi oido a u z . ş a n t i e r . mîndrie origen m. clasă. p ă r e r e . p ă r i n ţ i 516 . organ orgullo orgoliu. dispo­ ziţie ordenar a porunci. rugăciuni orden m. şenilă osadía îndrăzneală oscuro adj. a acorda otro a l t u l oveja oaie oyente m. întunecat obsequio cadou. ascultător. origine orilla m a l .Ñ ñandú am. supus obispo episcop objeto obiect. a suferi padre m. a mirosi olivo măslin olor m. a ordona ordeñar a mulge oreja ureche órgano orgă.

păstor. teamă paz / . pereche. salir al — a ieşi în întîmpinarea pastel m. peisaj paja pai pajar m. píine panadería brutărie panocha ştiulete pantalla a b a j u r . por ~ s pe rînd. asemănător. loc. nun pagar a plăti pago p l a t ă país m. p a t i m ă paso p a s . a p ă r e a . meci partir a î m p ă r ţ i . încet. prăjitură pasto păşune pastor m. loc. a petrece pascua P a ş t i pasear a se plimba paseo plimbare pasillo culoar. apretar el ~ a iuţi p a s u l . de ~ en ~ vraişte. şură de paie pájaro pasăre palabra c u v í n t . formar ~ a face parte partida plecare. ecran pantano mlaştină pantorilla pulpă panza pintee pañuelo b a t i s t ă . ~ real păun pavor m. act partido p a r t i d . sin ~ fără seamăn para prp. stepă parar(se) a (se) o p r i . rudă parir a naşte paro încetarea lucrului. h î r t i e . lent pauta r e g u l ă . p e n t r u . parc parra v i ţ ă urcătoare párrafo paragraf. rai paraje m. catarg paloma porumbel pan m. perete pareja pereche parentesco rudenie pariente m. larg deschis . a termina pardo cenuşiu parecer inc. d a t i n ă pavo curcan. sfărîmat pedido cerere. pace pecar a păcătui peculiar adj. părere parecido a s e m ă n ă t o r . umbrelă paraíso paradis. loc. o r d o n a t .padrino naş. loc. compliment. ţară paisaje m. p a r t e . cartof papel m. obicei. a apărea. trecător pasar a t r e c e . hacer uso de la ~ a lua cuvîntul palanca pîrghie palco lojă palmera palmier palo p a r . staţie paradoja paradox paraguas m. comandă 517 . b a t i c papa am. sub. ~ se a se a s e m ă n a . cioban pata l a b ă . adj. coridor pasión / . egal. l a . dar un ~ a face un p a s . Inc. loc. a pleca parto naştere pasado trecut pasajero adj. a~s în b u c ă ţ i . rol par m. aliniat parte / . particular pecho piept pedazo b u c a t ă . estar ~ (vezi lecţiile 13 şi 27) parabién m. r a ţ ă patata cartof patio curte paulatino adj. felicitare parada oprire. asemănare pared / . t ă r î m páramo platou pustiu. c ă t r e . ~ forzoso şomaj párpado pleoapă parque m.

a rămîne pero cj. ticălos pico t î r n ă c o p . loc. ciumă petición /. t r i s t e ţ e . a pierde perdiz /. clanţă picar a înţepa picaro puşlama. necaz. loc. milă. b u c a t ă . a gîndi peña stîncă peón m. mai rău pepino castravete pequeño mic pera pară percibir a p r i m i t a percepe percha prăjină. <>. bazin de înot pilar stîlp pildora pilulă pilludo p u ş t i . mîhnire pésame m. piele pierna picior pieza piesă. monedă unitară pesquisa percheziţie pestaña geană peste / . ţînc pimiento ardei pimpollo lăstar. potîrniche perdón m. a ~ de în ciuda. picior. iertare perecer inc. informe ~ ex­ pertiză periódico ziar. p e ş t e . dar perplejo perplex perro cîine perseguir a urmări (pe cineva) persiana stor persuadir a convinge pertenecer inc. cioc. p u n g a ş . smoală picaporte m. ştrengar. adv. a pieri perejil m. pisc. cameră pila vas de p i a t r ă . însă. c ă i n ţ ă . certăreţ pender a atîrna pensamiento gînd. a ~ pe j o s . a~s abia pendenciero adj. compasiune piedra p i a t r ă . piei / . parfum pericial adj. gindire. t e x t u a l piedad /. greu. pedeap­ s ă . leneş. cortar el ~ a ¡se) t u n d e pelota minge pena necaz. cuier. a aparţine pértiga prăjină pertinaz adj. greutate pesadilla coşmar pesado adj. pagubă permanecer inc. petiţie petulante adj.pedir a cere. al ~ de la letra exact. expert. publicaţie [periodică perito expert perjuicio prejudiciu. p u t u r o s perfil m. salahor. pieptăn peldaño treaptă pelear a se lupta película film peligro pericol pelo p ă r . am. pion peor comp. / . vîrf. pătrunjel perezoso adj. am. copil frumos 518 . neastîmpărat pez m. toc: 3/ — şi ceva pie m. dificultate. cerere. profil perfume in. cu toate c ă . foarte rău peso g r e u t a t e . a cîntări pesca pescuit pescado peşte (prins) peseta monedă spaniolă pésimo sup. greoi pesadumbre / . urnăraş (de haine) perder d. en ~ în picioare. durere. cugetare pensar d. încăpăţînat pesadez /. condoleanţă pesar m. a solicita pedregoso pietros pegar a lipi peinar(se) a (se) pieptăna peine m.

dar (tomar) • a — da (a lua) cu î m p r u m u t presto adj. talpa piciorului. viitor pos adv. a m ă n u n t porque cj. pentru că porra măciucă portada coperta porteño adj. fluierat pizarra t a b l ă neagră. ardezie placer m. re­ pede presumir a presupune. prezidiu preso prizonier. nesigur precio preţ precipitar a arunca. a călca pe piso etaj pisotear a călca în picioare pitillo ţigară pito fluier. v. a p u t e a . a plăcea planchar a călca (rufe) planicie / . stăvilar prescindir a face abstracţie presenciar a asista presidio puşcărie presidium m. cîmpie planta p l a n t ă . zălog. b a n a n ă . izlaz precario adj. adv. obiect de î m b r ă c ă m i n t e . am. a vopsi pío pios piojo păduche pisar a merge.pincel m. penel pingüe gras pintar a picta. de (către). mînz pozo p u ţ . a prăvăli preguntar a întreba prejuicio prejudecată premura grabă prenda chezăşie. a se odihni poseer a poseda postergar a amina postre m. g a t a . discuţie platillo talger plato fel de mineare. ~ de toros amfiteatru (arenă) pentru luptele cu t a u r i plazo termen. desert postrero adj. fabrică. scadenţă plegaria rugăciune pleito proces pliego foaie de hîrtie (pentru scri­ sori) plomo p l u m b pluma pană . a deveni por prp. (vezi lecţia 24) porfiar a se încăpăţîna pormenor m. dare de seamă poner a p u n e . fîntînă ^ prado pajişte. a bănui 519 . ' ~ se a-şi p u n e . uzină plasmar a crea. a traduce în fapt plata argint plátano p a l t i n . populaţie poblado aşezare pobre sărac poco p u ţ i n poder d. dig. u l t i m u l potencia putere potro cîrlan. din Buenos Aires portero portar porvenir m. detaliu. calităţi prender a prinde prensa presă presa p r a d ă . sub. putere poderoso puternic podrir = pudrir a putrezi polvo praf. p e n i ţ ă . en ~ în u r m a posada h a n posar a se aşeza. stil artistic din Renaştere plática conversaţie. prins prestado î m p r u m u t . pulbere pollo p u i ponencia raport. farfurie playa plajă piaza p i a ţ ă . toc población / . plăcere. p r i n . pi. bananier plateresco adj. m. îndată. e t a j . inc.

prealabil primo v ă r prisa grabă . prolog proeza faptă vitejească prohibir a interzice prole / . experienţă puerta uşă. a prevala previo adj. quinqué m. loc. poartă puerto port pues cj. u r m a ş . a " d o r i . limpede pusilánime laş. pentru proa prova probar d. lampă de gaz quinta conac quitar a scoate. grăbit pretensión / . a iubi querido drag queso brînză quicio b a l a m a . făgăduială pronto adj. intrare. tener ~ a f i g r ă b i t . buen ~ poftă bună proveer a furniza. a (de) ~ repede prisión / . r a p i d . beneficiu. încercare. odraslă prolongar a prelungi promesa promisiune. p u s . en ~ de în bene» ficiul. g a t a . „ cine ştie 520 . d e c î t . a încerca proceder a proceda proceloso furtunos procer personaj marcant (istorie) procurar a încerca. umbrelă de soare quizá(s) poate. a lua quitasol m. mic la suflet quiebra s p ă r t u r ă . iute Q que ce. familiar privar a lipsi de pro profit. a strica quedar a rămîne queja plîngere quemar a arde querer d. loc. degetul mare pulmón m. a v o i . plămîn pulular a mişuna • punta vîrf puntar a împunge puno p u m n purgar a curăţa. provizoriu proximidad / . quien cine quienquiera oricine quieto liniştit quijada falcă química chimie faliment . închisoare privado particular. că quebrada rîpă quebradizo fragil quebrantar a crăpa. loc. ~ que d a t fiind că pulga purice pulgar m. a procura proemio prefaţă. ad\'. a sparge. apropiere proyectar a proiecta prueba probă. deci puesto post. în favoarea. c a r e . a sfărîma quebrar d.presumido încrezut presupuesto buget presuroso adj. a purifica puro pur. curat. pretenţie pretérito trecut prevalecer inc. darse ~ a se g r ă b i . prozator proteger a proteja provecho profit. loc. sacar de scoate din ţ î ţ î n i propalar a divulga propina bacşiş propuesta propunere proseguir a continua prosista m. a aproviziona provisional adj. adv.

revoluţionar rebosar a se (re)vărsa. a încuraja refrán m. regal. r a p a c e . motiv real adj. rasă razón /. a(-ş') aminti recorrer a parcurge recorte m. trăsnet raza n e a m . r e a l . ~~ se a se retrage reconciliar ¡se) a (se) împăca reconocer inc. zgîrie-nori rasgo trăsătură rastrear a u r m ă r i . orînduire. echar ~ es a prinde rădăcini raja crăpătură ralo rar. r ă d ă c i n ă . rărit rama r a m u r ă rana broască rancio rînced rancho am. monedă realce m. p r o a s p ă t . reţea redimir a răscumpăra rédito dobîndă redondo adj. recent. fig. r a ţ i u n e . ~ se a se referi reflejar a oglindi. a reflecta reforzar d. nou recio t a r e . a î n t ă r i . dur. a certa regatear a se tocmi régimen m. m i n t e . a reieşi reemplazar a înlocui referir a povesti. sub. tăietură recoveco c o t i t u r ă . sistem regir a conduce regla regulă regocijar a bucura regresar a se întoarce rehacer* a reface rehusar a refuza reinar a domni reír a r î d e .R rábano ridiche rabia turbare rabo coadă racimo ciorchine raciocinar a judeca. zig-zag recreo distracţie recrudecer inc. fermă rapaz adj. a raţiona racionar a raţionaliza ráfago rafală raíz /. straniu rascar a sgîria rascacielos m. a tîrî rastrillo greblă rata şobolan rato clipă ratón in. a struni refrescar a răcori. p u t e r n i c . ciudat. a recunoaşte reconquista recucerire recordar (se) d. răpire raro r a r . sursă rechazar a respinge red /. ' d e pradă rapto furt. plasă . şoarece rayo r a z ă . a împrospăta regalo cadovi. dar regañar a m î r î i . aspru recluir a închide recoger a strînge . reliefare reanudar a relua rebaja scădere. a aduna . rotund redundar a prisosi. a se înăspri recuerdo amintire recurso recurs. p r o v e r b . d e c u p a j . zicală refrenar a înfrîna. cobor rre rebanada felie rebaño t u r m ă rebasar a depăşi rebelde in. fileu . rebel. r e g i m . ~ a carcajadas a rîde în hohote 521 . a culege . a abunda recelo t e a m ă . loc. suspiciune recibir a primi recibo chitanţă reciente adj.

a sparge ron m. răsunător rincón ni. niîrţoagă rocío rouă rodar d. a se rostogoli. grilaj rejuvenecer inc. legătură relámpago fulger relato povestire reloj ni. loc. decis. rege reyerta ceartă rezar a se ruga r i a d a inundaţie ribera m a l . a se r o t i . a (se) replia (retrage) repleto p l i n . renume renta venit reñir a se certa repente m. ungher riña ceartă riñon ni. a întări roca stîncă rocín m. ~ blanca lenjerie ropero şifonier rosa t r a n d a f i r .se a se reface reprender a dojeni requiebro compliment res /. r î s . a luneca rescatar a răscumpăra resfriar a r ă c i . a a g i t a . vită resbalar a aluneca. ~se a avea guturai resguardar a apăra. colţ. a crăpa. a amîna remolacha sfeclă remolcador ni. a răpi robie m. surizător robar a fura. al — invers revolver d. adj. desternillarse de ~ . calam­ bur reunión / . de ~ dintr-o d a t ă . delicios riego irigaţie riel ni. ceasornic. pică rendir(se) a (se) preda renombre ni. ~se a întîrzia retrato portret retroceder a da înapoi retruécano joc de cuvinte. rom roncar a sforăi ronco răguşit ronquido sforăit ropa rufe. a a m î n a . remorcher rencor in. ~. a restabili restañar a opri sîngele resucito adj. trandafiriu. ~ s e a se întoarce rey m. rezumat retirar(se) a (se) retrage retoño m l ă d i ţ ă retrasar ir. stejar robustecer inc. a proteja respecto p r i v i n ţ ă resplandecer inc. a răs­ t u r n a . adunare reventar d. roz rostro faţă 522 . revers. a cîrpi. a r ă v ă ş i . ţărm rico bogat.reiterar a repela reja fierul p l u g u l u i . loc. a străluci respuesta răspuns restablecer inc. burtos reponer* a r e p u n e . izbucnire. h o t ă r î t resumen ni. a t u r n a un film rodilla genunchi roer a roade rojo adj. loc. şină riesgo risc rimbombante adj. dig romper a rupe. loc. r e l a ţ i e . a repara remitir a r e m i t e . a întineri relación / . rinichi río rîu riqueza bogăţie risa rîset. reventar de ~ a se prăpădi de rîs risueño adj. a plesni revés m. ~ de pulsera ceas de mînă remar a vîsli remedio leac remendar d. roşu rompeolas m. brusc replegar(se) d.

roto adj. r u p t rubio adj. blond rudeza asprime rueda roată ruedo arenă pentru rugido răget

corrida

ruido zgomot ruin adj. meschin, josnic ruiseñor in. privighetoare rumano rom în rumbo direcţie, rută rumor m. zgomot, r u m o a r e ;

zvon

sábado sîmbătă sábana cearşaf saber a ş t i ; loc. a ~ şi a n u m e sabiduría înţelepciune sabio înţelept, savant sabie m. sabie sabor m. savoare, gust sabroso delicios, gustos, plăcut sacar a scoate saciar a sătura saco sac; am. haină sacudir a scutura saeta săgeată sagrado adj. sfînt, sacru sal / . sare salchichón m. cîrnat salida ieşire, plecare salir* a ieşi, a pleca salitre ¡n. salpetru salpicar a stropi salsa sos saltar a sări salto săritură, s a l t ; Ioc. dar ~ s a face s a l t u r i ; a sări salud / . sănătate saludo salutare salvaje adj., sub. m. sălbatic salvo adj. teafăr; adv. exceptînd, în afară de sandez / . neghiobie sandía pepene verde, harbuz sangre / . sînge sangriento sîngeros sanguijuela lipitoare sanidad / . s ă n ă t a t e ; ministerio de ~

santiamén m. clipă saña furie, mînie sapo broască sartén /. tigaie sastre m. croitor satisfecho satisfăcut sauce m. salcie savia sevă sazón / . m a t u r i t a t e ; coacere; loc. a la ~ a t u n c i ; en ~ la t i m p u l po­ trivit sebo seu secar a usca sed / . sete seda mătase sede /. sediu sedición / . răzvrătire, rebeliune segar d. a secera seguida u r m a r e ; loc. en ~ imediat seguir a u r m a ; a continua según prp. d u p ă ; după cum seguro sigur, desigur selva codru sello ş t a m p i l ă ; marcă, t i m b r u ; si­ giliu semana săptămînă sembrar d. a semăna semejante asemănător semilla s ă m î n ţ ă sencillo simplu senda cale sendero potecă sendos adj. fiecare cîte un (o) ; unul (una) pentru fiecare seno sîn

523

sensato chibzuit, înţelept sentar d. a aşeza, a p u n e ; a cădea bine sau rău (haină etc.) sentido sens; simţ sentir a s i m ţ i ; a regreta seña indiciu; pi. adresă señal /. semn señor domn septiembre septembrie sepultar a î n m o r m î n t a sequía secetă séquito a l a i ser* a fi (vezi lecţia 12) sereno adj. senin; sub, paznic serio serios serpiente / . şarpe servir a servi; —se a binevoi să servilleta şervet sesear a pronunţa pe z ca s sesión / . şedinţă seso creier; m i n t e si adv. da siega seceriş siembra s e m ă n a t , s e m ă n ă t u r ă siempre adv. î n t o t d e a u n a , mereu sien / . t î m p l ă sierra ferăstrău; creastă (şir) de munţi siesta odihnă sigiloso t a i n i c , t ă c u t siglo secol siguiente adj. u r m ă t o r silbar a fluiera silencio tăcere silla s c a u n ; şa sillón m. jilţ sima prăpastie similitud / . asemănare sin prp. fără singular adj. deosebit sino ursită, s o a r t ă ; cj. ci siquiera cj. deşi; fie c ă ; adv. măcar, doar, cel p u ţ i n sitio loc; asediu

sobaco subsuoară soberanía suveranitate sobornar a corupe, a m i t u i sobrar a prisosi sobre prp. pe, deasupra; sub. m. plic sobresaliente adj. distins, excelent sobresalto tresărire sobretodo sub. pardesiu sobrino nepot (de unchi) socarrón adj. şiret socavar a săpa pe dedesubt; a sub­ mina socio asociat socorrer a ajutora soda sifon soez adj. grosolan, vulgar soga funie, frînghie; ştreang sojuzgar a subjuga sol m. soare solapa rever solaz m. o d i h n ă ; destindere; plăcere soldador m. sudor soledad / . singurătate soler d. a avea obiceiul să, a fi de obicei; a obişnui să solo adj. singur; sub. solo; ~ de violin solo de vioară sólo adv. n u m a i , doar soltar d. a da d r u m u l soltero burlac sollozar a plînge în hohote sombra u m b r ă sombrero pălărie someter(se) a (se) supune sonar d. a suna sonido sunet sonrisa surîs soñar d. a visa sopa supă soplar a sufla sosa sodă sosegar d. a linişti, a calma, a odihni soslayo o b l i c ; pieziş sospecha b ă n u i a l ă

524

sostén ni. sprijin sótano p i v n i ţ ă subasta licitaţie subdito supus subir a u r c a ; a se înălţa, a se ridica sublevación / . răscoală subrayar a sublinia suceder a u r m a ; a m o ş t e n i ; imp. a se întîmpla suceso întîmplare sucio m u r d a r suegro socru suela t a l p ă ; pingea suelo sol, p ă m î n t ; loc. por el ~ pe jos suelto desprins; desperecheat; izo­ lat ; deslegat; liber; uşor sueño somn; vis suerte / . soartă; noroc T tabaco t u t u n taberna crisma tabique m. perete despărţitor tabla scîndură, placă tacaño puşlama, derbedeu; avar tacón m. toc (la pantof) tal astfel taladrar a găuri, a sfredeli tallar a t ă i a taller m. atelier tamaño dimensiune; adj. atît de mare también adv. de asemenea, si tambor m. t o b ă tamiz m. sită tampoco adv. nici tan adv. a t î t de tanteo m ă s u r ă ; scor tanto a t î t tapar a acoperi tapia zid, împrejmuire (de lut) tapiz m. covor

suicidio sinucidere sujetar a supune sulfurar(se) a (se) irita, a se înfuria sumamente extraordinar d e ; extrem sumo sup. cel m a i î n a l t ; suprem supeditar a aservi; a supune superar a depăşi superficie / . suprafaţă suplicar a ruga fierbinte, a implora supuesto p r e s u p u s ; loc. pol ~ bine­ înţeles sur m. sud surcar a brăzda surgir a ţîşni, a se ivi surtido a s o r t i m e n t ; soi sustento h r a n ă susto spaimă sutil s u b t i l ; d e l i c a t ; subţire

tapón m. dop taquilla ghişeu tardar a înlîrzia tarde adv. t î r z i u ; sub. f. după-amiază, seară tarea sarcină, misiune tartamudo bîlbîit tasa t a x ă taza ceaşcă tecla clapă tscho acoperiş tedio dezgust, neplăcere teja ţiglă tejado acoperiş tejer a ţese tejido ţesut, ţesătură tela stofă, pînză temblar a tremura temer a se teme temeridad / . îndrăzneală temor m. frică, spaimă tempestad /. furtună

525

templado t e m p e r a t temporada stagiune temprano arfe, d e v r e m e ; adj. pre­ coce tenaz adj. tenace, dîrz tenaza cleşte ten con ten loc. cu grijă; atent tender d. a t i n d e ; a întinde tenedor adj. posesor; p u r t ă t o r ; m. furculiţă tener* a avea, a poseda; a ţ i n e ; — que a trebui tentación /. ispită, tentaţie teñir a vopsi terciopelo catifea terco încăpăţînat ternero viţel ternura duioşie, dragoste terquedad / . încăpăţînare terremoto cutremur terror m. teroare, groază tertulia taifas, sindrofie tesoro camoară, tezaur testarudo încăpăţînat testigo m a r t o r tez / . t e n tía m ă t u ş ă tibio călduţ tiburón m. rechin tiempo t i m p tienda c o r t ; prăvălie tierra p ă m î n t ; loc. por ~ pe uscat tijeras pl. f. foarfeci tilo t e i timbre ro. clopoţel, sonerie timón ni. cîrmă tinieblas pl. f. neguri, întuneric tinta cerneală, vopsea tio u n c h i ; ~ vivo căluşel tirante m. bretea tirar a trage, a arunca títere m. marionetă tiza cretă toalla prosop, şervet

tocar a a t i n g e ; a cînta (la u n instru­ ment) ; a r e v e n i ; a corespunde tocino slănină ; şuncă todavía adv. încă ţodo adj. tot tomar a lua tomate m. pătlăgea roşie tonei m. butoi tonelada tonă tontería prostie torcer d. a t o a r c e ; a răsuci torear a se lupta cu t a u r i i torero toreador tornillo şurub torno s t r u n g ; menghine toro t a u r torpe adj, stîngaci, n e î n d e m î n a t i c torpedo torpilă torre / . t u r n tortuga broască ţestoasă tos / . tuse tostar rf. a frige trabajador m. om al m u n c i i , m u n ­ citor trabajar a munci trabajo lucru, muncă trabar a lega; a angaja traducción / . traducere traer* a aduce tragar a înghiţi traición / . trădare traidor trădător traje m. costum t r a m a r a urzi trampa capcană trampolín m. t r a m b u l i n ă trance ni. clipă de cumpănă tranquilo liniştit transcurso curs transeúnte ni. trecător trapo cîipă tras prp. după, în spatele, în u r m a trascendencia i m p o r t a n ţ ă , însemnă­ tate

526

trasero adj. posterior traslado transfer; deplasare traspaso transport, trecere trastornar a r ă s t u r n a ; a r ă v ă ş i ; a încurca tratar a t r a t a ; a încerca través m. înclinare; loc. a~ prin­ tre, de-a curmezişul; de ~~ oblic travesía cursă, călătorie travieso poznaş traza plan, proiect; aspect, apa­ renţă trébol f». trifoi trecho d i s t a n ţ ă , interval tregua răgaz ; armistiţiu tremendo teribil, îngrozitor trenza coadă (de păr) trepar a se căţăra trigo grîu U ubicación /. poziţie, aşezare ufanarse a se mîndri, a se lăuda ultramarino de dincolo de mare ulular a urla umbral ni. prag uncir a înjuga unir a u n i ; a aduna untar a unge V vacación / . pi. v a c a n ţ ă ; concediu vacilar a oscila; a ezita vacio gol vagar a hoinări valedero valabil valentía curaj, vitejie vaier a v a l o r a ; a costa; • se a — se servi de valiente viteaz valor m. v a l o a r e ; p r e ţ ; curaj valla gard

trillar a treiera trineo sanie tripa m a ţ ; b u r t ă , pîntece tripulación /. echipaj trojje) /. p a t u l , h a m b a r tronar imp. d. a t u n a tropezar d. a se ciocni trozo bucată trucha păstrăv trueno t u n e t tuerto sucit; chior tuétano m ă d u v ă tugurio colibă tulipán in. lalea tumbar a cădea tupido des, stufos turbar a tulbura turbio t u l b u r e tutear(se) a (se) tutui

uña unghie urdir a urzi urogallo cocoş de usted d u m n e a t a usurero cămătar uva strugure

munte

usar a folosi, a î n t r e b u i n ţ a ; a uza

vanagloria lăudăroşenie vanguardia avangardă vanidad /. v a n i t a t e , deşertăciune vapor m. abur vara b ă ţ vario deosebit, divers varón in. b ă r b a t vastago mlădiţă vecino vecin; locuitor vedar a interzice; a opri vega luncă S >

527

vejez / . bătrîneţe Tela l u m i n a r e ; p î n z ă ; veghe Telada serată velar a veghea velón m. faclă vencer a învinge venda faşă, b a n d a j ; moletieră vender a vinde vendimia culesul viei veneno otravă, venin vengar a răzbuna venir* a veni ventaja avantaj ventana fereastră ventanilla ghişeu ventura fericire, noroc ver a vedea; loc. a~ să vedem veranear a petrece vara veras loc. de ~ într-adevăr verdad / . a d e v ă r ; loc. de (en) ~ într-adevăr verdugo călău verdura verdeaţă, zarzavat, legumă vereda potecă vergüenza ruşine; loc. dar ~ a ruşina verter d. a vărsa vestido rochie vez / . d a t ă , oară; r î n d ; loc. a veces u n e o r i ; de ~ en cuando din cînd în c î n d ; tal ~ poate via d r u m , cale viaje m. călătorie víbora viperă vid / . v i ţ ă vida v i a ţ ă vidrio geam, sticlă viejo b ă t r î n ; adj. vechi viento vînt

vientre m. pînteco viernes m. vineri viga bîrnă vigente adj. în vigoare vigilar a veghea vigilia veghe, ajun vileza r ă u t a t e villancico colind villano ţăran vinagre m. oţet vinculo legătură viña vie violin m. vioară viraje m. cotitură virgen / . fecioară viruela vărsat, variolă viruta şpan, t a l a ş ; aşchie visión / . v i z i u n e ; imagine víspera a j u n ; en — s în ajun vista vedere; loc. hasta la ~ la revedere viudo v ă d u v víveres pl. m. h r a n ă , alimente vivir a t r ă i ; a locui vocablo cuvînt vocear a striga, a ţ i p a volar d. a zbura volcar d. a răsturna voltear a întoarce voluntad / . v o i n ţ ă volver d. a (se) întoarce; a se în­ drepta ; a deveni; ~ a -f- v. a repeta o acţiune voz / . voce ; s t r i g ă t ; cuvînt vuelo zbor vuelta înconjur, t u r ; rest (de b a n i ) ; raită vulnerar a răni vulpeja vulpe

(
y cj. ş i ; iar ya adv. deja; a c u m ; î n d a t ă yacer inc. a zace yacimiento zăcămînt yate m. iacht yegua iapă

528

f

yema m u g u r e ; germene; de ou yermo deşert, gol, uscat yerno ginere

gălbenuş

yeso gips yngo jug yunque m. nicovală yunta pereche de vite

zahori m. ghicitor zanahoria carota, zapato pantof zinc m. zinc zorro vulpe morcov zanjar a canaliza; a rezolva

zozobrar a se scufunda; a se nişti zumbar a bîzîi; a-şi rîdc de zumo zeamă, suc zurcir a cîrpi zurdo stingaci zutano careva, cutare

neli­

34

:

CHEIA EXERCIŢIILOR
E x . 1 : escalera, la escalera, piso, el piso, cristal, el cristal, amigo, el amigo, familia, la familia, la v e n t a n a , madre, el u m b r a l ; flor, la flor, u n picaporte, p a n , serpiente, el candado, una piedra, una ma­ dre, padre, el padre, un p a d r e . E x . 2 : la carne, el diente, m e t a l , la sangre. la mente, el a n i m a l , la sal, el examen, el

E x . 3 : 1. Una familia numerosa tiene una casa grande. 2. La familia tiene numerosos amigos buenos. 3 . Toda la familia tiene flores blancas. 4. Tengo pocas flores. 5. No tengo t i e m p o . 6. E n Bucarest tengo un cuarto m u y bonito. 7. E l amigo Pedro tiene una casa con puertas sin candados. 8. Una campesina tiene una camisa nueva. 9. Pedro y Rodrigo tienen familias n u m e r o s a s . E x . 4 : 1. u n ; 2. t i e n e ; 3 . u n , y ; 4. e n ; 5. un, con; 6. t i e n e . E x . 5 : t r i s t e , blanca, nueva, bonita, buena, obrera, campesina, rumana.

E x . 6 : 1. Mi amigo tiene una casa b u e n a . 2. Su casa no tiene piso. 3 . E l obrero Popescu tiene una familia numerosa. 4. Vuestros amigos t i e ­ nen libros interesantes. 5. Su nuevo amigo no tiene libros. 6. Nues­ tra nueva biblioteca tiene otros libros. 7. Tengo unos amigos ale­ gres. 8. Los animales y las flores tienen su vida a p a r t e . 9. E l texto tiene pocas palabras nuevas. 10. El libro tiene textos interesantes. E x . 7 : (orizontal) 1. l a s ; 2. c a m p o ; 3 . m u y poco; 4. G u a t e m a l a ; 5. c r i s t a l ; 6. a m i g o ; 7. u n a ; (vertical) A — B : campesino. E x . 8: 1. Las ventanas del dormitorio son de madera negra. 2. Eres un amigo bueno. 3 . La estufa de nuestro cuarto es verde. 4. La vida de los animales es m u y interesante. 5. Vuestro vino es bueno. 6. Sus nombres son Rosa y Pedro. 7. Su casa tiene escaleras. 8. Las pie­ dras de la escalera son grandes 9. Las puertas de los dormitorios tienen picaportes. 10. Los obreros son los amigos de los campe­ sinos. 1 1 . Su maestro es de Bucarest. 12. Las ventanas de su casa son a l t a s . 13. La maestra tiene alumnos m u y aplicados. 14. Sus a l u m nos tienen notas buenas. 15. Tengo una carta de mis p a d r e s . 34*

v

531

\

E x . 9 : 1. de, son; 2. de, es; 3 . de, es; 4. tiene, d e ; 5. de, u n a ;

6. de, es.

E x . 1 0 : Cîinele care latră nu muşcă. Lupu-şi schimbă părul, dar n ă r a v u l b a . E x . 1 1 : (orizontal): 1. p a n ; 2. cama. 3 . t i e r r a ; 4. b u t a c a ; 5. u m b r a l ; 6. cuaderno; 7. p a l o m a ; 8. U r u g u a y ; 9. paseo; 10. d o s ; (vertical): pararrayos. E x . 1 2 : 1. La casa de mis padres tiene pararrayos. 2. Manuel tiene u n carro con ruedas grandes y bueyes fuertes. 3 . ¿Es nuevo su piano? 4. No es nuevo, pero es bueno. 5. Mi pueblo es m u y pintoresco. 6. E l corral de la casa es grande. 7. Doy una c a r t a . 8. Mi amigo da libros buenos. 9. ¿Pedro, no tienes amigos? E x . 1 3 : 1. oso; 2. serpiente; 3 . c a r r o ; 4. m a d e r a ; 6. t i e r r a ; 7. t r i g o ; 8. lobo, delgado. 5. delgado, grueso;

E x . 1 4 : 1. Esta camisa es m u y b u e n a . 2. Su madre prepara comida muy b u e n a . 3 . Mi amigo es gordo. 4. Sus padres son delgados. 5. Doy este perro a u n amigo. 6. No da sus libros. 7. ¡ E s t o e s ! 8. A n t o nio da migas de p a n a todas sus p a l o m a s . 9. La serpiente no t i e n e pies. 10. Este lobo es muy grande. 1 1 . Todo lobo es m u y peligroso. 12. Esto es un libro de lectura. 1 3 . Tengo bastante tiempo libre. 1 4 . Sois mis buenos amigos. 1 5 . Estos libros son b a s t a n t e interesantes. 16. ¿Pedro tiene numerosos libros? 17. N o , tiene m u y pocos. 18. Estos cuadernos son gruesos y grandes. 19. Pedro y Carlos notienen otros cuadernos. 20. Las flores del campo son b o n i t a s . E x . 1 5 : 1. primer, m e d i o ; 2. E l , os; 3 . E l 5. m i s m o ; 6. c u a n ; 7. se m e . mismo, buen; 4. La gran;

E x . 1 6 : 1. E l amigo de nuestra familia nos escribe una c a r t a . 2. Se le da una cama buena y una gran mesa. 3 . Carmen escribe a su madre.* 4 . Doy una flor a m i m a d r e . 5. Nuestros padres nos dan la v i d a . G. Este soldado escribe una carta a su familia. 7. Mi amigo m e da u n libro. 8. Le doy una paloma b l a n c a . 9. E l m a l a l u m n o no tiene libros. 10. No veo todo el libro. 1 1 . Es su primer libro. 12. Me escribe u n buen amigo. 1 3 . Este famoso autor escribe una obra m a e s t r a . 14. Se me da el m a n u s c r i t o . 15. T a n raro es esto. 16. E l primer piso de esta casa tiene cuatro v e n t a n a s . 17. La casa alta tiene numerosas v e n t a n a s . 18. Tiene asimismo dos p u e r t a s . E x . 1 7 : 1. a, m e ; 2. — ; 3 . L o ; 4. u n a , a ; 5 . a l ; 6. a; 7. las. E x . 1 8 : 1. Antonio va a la escuela. 2. Antonio y su abuelo dan u n paseo. 3 . Van al Museo de Artes. 4. E l abuelo ve unas p i n t u r a s m u y i n t e resantes. 5. Antonio no las v e . 6. Os saludo. 7. La busco, pero no la veo. 8. Voy con mis amigos al t e a t r o al aire libre. 9. E n u n escaparate veo cosas m u y diversas. 10. E s t a obra es m u y valiosa y a n t i g u a . 1 1 . Esta escultura de yeso es fea. 12. E l abuelo sale del museo y se detiene delante de una flor. 1 3 . La a d m i r a . 14. ¿Le (lo) veis? 1 5 . E l cartero me da unas c a r t a s . 16. Son de mi p a d r e . 17. Se las doy.

532

E x . 2 1 : volcán, cráter, A t l á n t i c o , compás, república, soviético, fábrica, léxico, gramática, médico, carbón, María, filosofía, público, ú l t i m o , fotografía. E x . 2 2 : música, crítica. lágrima, Ecuador, Berlín, París, sol, Bolivia, común,

E x . 2 3 : 1. ¿Cómo es su casa? 2. Tiene dos balcones. 3 . ¿Adonde vas? 4. ¿Cómo es la comida? 5. ¿Cuándo regresa t u amigo? 6. ¿Cuánto vale este libro? 7. ¿Cuál es t u libro? 8. ¿ E n cuál de estos cuartos tienes la biblioteca? E x . 2 4 : 1. e n ; 2. sobre l a ; 3 . a l a ; 4. e n t r e ; 5. con, por e l ; 6. Delante d e ; 7. con; 8. en; 9. Según; 10. desde. E x . 2 5 : 1. Lo vemos a Pedro en el cuarto de su abuelo. 2. Pedro tiene una gran biblioteca con numerosos libros. 3 . Sobre la biblioteca tiene una bonita escultura en yeso. 4. E n t r e la biblioteca y la estufa tiene una mesa y , delante de la mesa, una b u t a c a . 5. Desde la vent a n a de nuestro cuarto vemos una vistosa avenida. 6. Mi amiga va conmigo a la biblioteca pública. 7. Este estudiante va solo, pues no tiene amigos. 8. ¿Tú lo ves? 9. No, no lo veo. 10. ¿No ves a t u amigo? 1 1 . Pues sí. 12. Mi casa está detrás del museo. 1 3 . Vemos dos molinos de viento y unas casas. 14. A t i no te veo. 15. Este vaso es para m í . 16. No te lo doy. 17. No veo cosas feas, sino sólo cosas a t r a c t i v a s . 18. ¿Me das las flores blancas de t u cuarto? 1 9 . Con sumo g u s t o . 20. ¿Pero este libro? 2 1 . Dentro de una semana. E x . 2 7 : 1. b e b o ; 2. e s t u d i a n ; 3 . respira; 4. m i r a ; 5. corres. 6. c o n t i n ú a ; 7. envío. , E x . 2 8 : 1. U n buen estudiante estudia cada día. 2. María da u n paseo cada t a r d e . 3 . Mi padre nos explica como viven los campesinos de su pueblo. 4. Cada estudiante practica un deporte. 5. Como pan sin sal. 6. Rosa canta de alegría. 7. Pedro busca su cuaderno. 8. Los dos amigos asisten a u n partido de fútbol. 9. Antonio fortifica sus músculos. 10. Cada día nadamos en el agua limpia del lago. 1 1 . Mi camarada es u n gran campeón. 12. E l cartero me da una c a r t a . 1 3 . Es del camarada L u i s . 14. Subo al piso donde mi amigo tiene su c u a r t o . 15. Después de leer la carta, va conmigo al estadio. E x . 3 0 : 1. es; 2. es; 3 . es, p o r ; 4. es d e ; 5. es; 6. son. E x . S I : 1. Todos los estudiantes tienen uniforme universitario. 2. E l p a n t a l ó n y la americana de Pedro tienen u n m u y buen corte. 3 . Su sastre es bueno. 4. D u r a n t e el invierno Pedro usa una boina. 5. No usa guantes. 6. Antonio es u n gran p i n t o r . 7. Sois educados por vuestros padres. 8. Tu gabán es de tela b u e n a . 9. La mesa de mi cuarto es redonda. 10. R a m ó n es m u y p o b r e ; tiene u n solo par de b o t a s . 1 1 . E l fusil de este soldado tiene una correa de cuero. 12. Su correa es larga. 1 3 . Los fusiles son usados por los soldados. 14. Mi sombrero es de color verde. 15. Manuel es u n obrero laborioso.

533

E x .5: 1. cuando vamos a pasear. 3 3 : Los estudiantes están sentados. Tengo ganas de leer ese libro. siendo. 15. Sí. contestado. No vivo en Bucarest.E x . E l libro está en el suelo. Las nubes son negras. ¿Es algo grave? 8. Después de pasear una hora. 4. 22. 12. a p r e n d i e n d o . Los campesinos son laboriosos. 534 . 8. 12. 4. He h a b l a d o hoy con unos campesinos. voy a escribir una carta larga. No. ¿Cuándo va a estar más calmado? 1 1 . 5. pero es d e m a s i a d o frío para m í . ¿y tú? 8. Mi padre no está de acuerdo conmigo. No como pescado. tenemos frío. 7. 17. 17. 6. se. lo he leído en la biblioteca. E s t á bien. 13.Su hermano es un hombre m u y hermoso. Yo t a m p o c o . Me la ha traído mi amigo. Vamos a salir u n poco de esta casa. ¡ Vamos a brindar en honor de nuestros a m i g o s ! 15. tengo miedo de las espinas. Hoy hemos regresado del t e a t r o muy encantados. está enfermo. 9. 12. E x . 1G. ¿Has leído ese libro? 6. 3 9 : 1. Te voy a dar yo — le contesta su amigo. sido. pero no está bien y está m u y n e r v i o s o . ¡. 3 7 : 1. 14. Los Cárpatos están en R u m a n i a . Pero está obligado a contestar y por es» no está alegre. ¿estás de acuerdo? 2 1 . después de esto. la sala ha estado atestada de público hasta ahora. Estamos respirando u n aire m u y puro. aprendido. No tengo bastante dinero para comprar u n helado de café. 10. 19. He hablado con él. Sí. ¿Has hablado con t u hermano de esta obra? 8. Las v e n t a n a s no están abiertas y el aire no es puro. 20. No tengo biblioteca. Las ventanas están a b i e r t a s . 3 . pero he leído numerosos libros. por. Hoy tenemos bastante tiempo para dar un paseo. d e s t r u y e n d o . 16. Estamos a tres de m a y o . Mi estilográfica está dentro de la c a r t e r a . No está para leer. Ex. 3 2 : destruido. 4. 3. estando. Los libros son buenos. Voy a explicarte todas estas cosas. s a l i e n d o . Durante el invierno. fresas. ¿Es bueno t u helado? 1 1 . Mi padre es obrero. 10. Luis bebe vino t i n t o con soda y su hermano come pan u n t a d o con manteca y . 5. 2. G. estoy de paso. Después del asado y de la ensalada comemos pasteles. Antonio y yo tenemos h a m b r e 2. 18. rápidamente. 14. También yo te traigo algo: he comprado cuatro pasteles y dos limones. en lugar de estar sobre la mesa o en la biblioteca. No. 13. ¿Tienes miedo? 7. Si. 4. 7. 18. Mi camarada está muy p á l i d o . es. E x . 19. E n el teatro he visto (a) numerosos amigos. 9. No. 10. pero no estoy t r i s t e . c o n t e s t a n d o . ¿Los has visto túantes? 1 1 . E n este caso te lo traigo. 2.Estoy cansado. hay. pero no me ha preguntado eso. No interesa eso. 5. pero no he hablado con todos. 20. 3. salido. Tengo calor y tengo ganas de comer helado. 3 . Entre estos dos libros está el papel para cartas. 21. No me asombra tener dolores de estómago después de beber agua y comer peras verdes. Estamos muy alegres. ¿Cuánto vale? — le pregunta Diego. estado. Carmen está de prisa. La reyerta es locura. 1 3 . Pongo el vaso de vino sobre la mesa. 2. 40: 1. E x . He visto una hermosa comedia de capa y espada.

Desde el balcón tendré una vista encantadora sobre los alrededores y todo el barrio. Me alegro de veros. No ha ido nunca contigo al t e a t r o . 9. 8. Los niños se fueron ayer dos veces a casa de su abuela. fresa. a h o r a . 3 . E s t e periodista ha sido siempre u n partidario de la p a z . 8. 2. 11. 6. No podré ir a pie hasta la p a r a d a del t r a n v í a . 5. 4 5 : 1. 14. 3 . 4. Antonio M a r t í n ' e s un periodista cubano. ¿Cuántas personas hay en este cuarto? 15. alegre- E x .B : a l f o m b r a . C-D: almohada. 2 1 . hogar. Acabo de leer una revista científica ilustrada. Mis amigos enviaron ayer una c a r t a . 2. vivamente. 16. obras. 4 3 : brevemente. 4 4 : 1. 3 . Tu esposa nunca ha venido al t e a t r o sin su h e r m a n a . 22. Los corresponsales de prensa tomaron numerosos apuntes durante estas visitas. o r d e n . 9. 9. Sus artículos son leídos con gran interés por los hombres de todas las p a r t e s del m u n d o . 7. 5. 6. E l pueblo rumano construye con entusiasmo una vida nueva. 12. 16. Su país ocupa verdaderamente u n lugar destacado en la vida de los pueblos de América L a t i n a . ¿Cuál es el t í t u l o de este periódico (diario) y dónde está su redacción? 18. He visto una cosa menos i m p o r t a n t e . 3 . Nunca he estado en la casa de Antonio. acaso. Es u n periodista muy bueno. 4. 4. a. 10. De madrugada me lavo y me peino. 10. 9. segura y r á p i d a m e n t e . n o . ¿Cómo se ha obtenido esto? 6. 15. A . 5. El escritor ha tomado su lápiz azul y está escribiendo sus apuntes diarios en un cuaderno. 14. 13. 20. 4. 4 6 : 1. 8. 1 1 . No hay diario sin articulo edit o r i a l . 2. 13. 6. tomaré el a u t o b ú s . a n t e s . continuamente. 8. Esta rev i s t a médica es muy buena. calurosamente. limón. firmados por hombres de ciencia r u m a n o s . 9. — . He recibido el periódico de hoy. Los obreros de esta fábrica obtuvieron éxitos i m p o r t a n t e s . E x . Debido al desenvolvimiento cont i n u o de la economía de nuestro p a í s . 17. 5. el. rueda 8. a b i e r t a m e n t e . 10 u n (algún). 4 1 : 1. 7. lugar. 10.<Ex. a s a d o . E s t e periódico t r a e las ú l t i m a s noticias sobre la situación en los países de la América Central. alguno. E x . 2. Me compraré también unas alfombras muy hermosas de colores distintos (diferentes). Esos obreros tienen una técnica a d e l a n t a d a . Ese notable deportista es presentado al público por este periodista. E n esta revista hay numerosas fotografías y artículos interesantes. a l . útilmente. m e n t e . 4 8 : 1. 5. m u n d o . E x . 7. Antonio no tuvo hambre y por eso no comió todo el pan. nunca ninguno. deseo. Las revistas deportivas tienen de costumbre portadas multicolores. 2. Hay u n libro. E x . E n nuestro país el nivel de vida de las amplias masas populares está en continuo a u m e n t o . 4. Me mudaré a una casa hermosa y me compraré u n buen mobiliario. 6. 7. breve. Nadie está de prisa. El cartero está en la puerta con dos diarios y una revista. u n . 535 . 10. ¿Cuántos libros hay en (sobre) la mesa? 12. m e n o s . 3 . 7. adiós. 19. ninguno. Hay sólo cuatro. artísticamente. E n el kiosco se venden periódicos y semanarios.

En la clase tenemos un mapa económico y político m u y inter e s a n t e . 6. 3 . 3 1 . La lluvia continuaba y las calles estaban llenas de a g u a . a un amigo del Perú. Había estado en la escuela. 9. ¿Dónde t e fuiste ayer por la tarde? 3 . Tengo que irme para comprar los billetes de t r e n . 9. Son las tres en p u n t o . Te traeré otras dos. Debemos saber cualquier palabra que nos interesa. 8. no sé. la n u e s t r a . Me hab!a<h escrito una c a r t a . Leí todo el día sin salir de casa. 2. Es t a r d e . Según veo. 33. Sí. 19. 5. he estado m u y ocupado en la empresa. ¿Has estado en la Unión Soviética? 10. 16. la carta estaba escrita en español. A otro a m i g o de Montevideo le envié las poesías de Eminescu traducidas al español. los compré ayer en el mercado. Ahora vamos a descansar: hemos llegado. n o había v e n i d o . 8. El catálogo de esta librería es más o menos completo. 12. 34. Hace frío siempre. Sí. Vino m á s t a r d e y nos explicó algunas cosas interesantes. 5. 2. ¿Pero dónde habías estado antes? 5. 5 5 : 1. 10. los suyos. 37. así como los t u y o s . La lengua española se habla en España y (en) Latinoamérica. 7. Me llama al teléfono. Ayer me fui al teatro y vi la obra La estrella de Sevilla. 2 1 . N a t u r a l m e n t e . Estos libros no están forrados de piel.E x . son del profesor. H a llegado allí m u y t a r d e . Estos libros no son los n u e s t r o s . estuve una semana. 4. 10. Porque debe saber esto. 26. ¿Por qué preguntarle? 14. 22. Este sombrero es el m í o . 36. No. Mi madre me preguntaba siempre (a menudo): "¿No comes?" 14. están en rústica. E l niño llevó el caballo al agua. Voy a tomar un t é . los vuestros. 12. 1 1 . A mí me gustan más los perros. 15. N o . la s u y a . ¿los has comprado? 25. Hoy por la mañana no he leído n a d a . Tu corral está lleno de gallinas y pollos. en la orilla del r í o . 1 1 . ¿No sabes cuál es la calle Calderón? 18. Hace dos días n e fui a la biblioteca pero no encontré la historia de la literatura española. 2. 1 3 . nunca hace calor. Ese caballo es m u y hermoso. ¿Supiste eso desde ayer? 27. 8. 23. eran m u y b a r a t o s y m a ñ a n a vendrán algunos parientes míos del mar. 29. no para comer. 17. Mis libros. los t u y o s . E n nuestras librerías a b u n d a n los libros buenos. Son las dos y media. 536 . Llevaba en su bolsillo una carta del señor Manuel Peña. 6. El vino de Málaga es famoso en todo el m u n d o . 3 . Debe de ser muy bueno. 9. E x . ¿Cuántas sillas tiene t u cuarto? 20. E l a ñ o pasado envié por correo un hermoso l i b r o . 7. 5 7 : 1. una verdadera maravilla. 6. ¿El profesor estaba en la clase? 7. 5 3 : 1. 2. 30. debemos t o m a r el tren esta misma t a r d e . 32. 24. 4. 4. ¿Qué hora es? 4. Cuatro. La llave de la entrada está en el bolsillo de mi americana. E x . Me fui al (estuve en el) Museo de Artes. 28. 5 2 : 1. con estampas y pinturas rumanas. E x . En el Polo Norte hace frío en invierno y en verano. 15. 3 . Son las cuatro menos cuarto. 35. Es la una y c u a r t o . Hacía buen tiempo y he regresado a casa lleno de alegría. ¿Por qué no le pregunta Quintín a este hombre qué hora es? 1 3 . Pero yo estaba para la lectura. 5.

19. 8. No puedes entrar: ese perro negro muerde. sientas. ni quién eres. y el azul es más p e q u e ñ o . no vale la pena. 4. es menos alta. 4. Como hace buen t i e m p o . 4 . Llevo el mismo nombre que t ú . Cuando sepas dos o tres lenguas. No tengas miedo. 5. 5. lo que es muy poco. El libro azul es más grande que el amarillo. Los campesinos siegan y cantan con alegría. 18.16. 1 1 . Debemos pensar también en esta cuestión. Quiero descansar. 1 3 . 8. P a r a que estés c o n t e n t o . 5. 17. Todavía no lo veo aproximarse. 3 . E l viento mueve los árboles. 2. 2. 22. ¿Por qué no te gusta cant a r conmigo? 3 . ¿Qué clases de árboles frutales h a y en los países cálidos? 6. 6. E x . la ventana no es t a n alta como l a p u e r t a . 4 . 4. dentro de poco tiempo ya no sabrán n a d a . Algunos hombres pierden el tiempo. El libro que estoy leyendo es éste. No vayas a este doctor. 24. todavía le veía y o . 9. 3 . 9. ¿Dónde está? 2 1 . 6. No me doy cuenta. 10. Su madre asa carne de puerco. 2 1 . 7. Me he alegrado ver qué progresos has logrado en este d o m i n i o . Mi nombre es Enrique ¿cuál es el tuyo? 10. Por la tarde me lavo con agua caliente. Ahora es t a r d e . 2. 3 . ¡ N o comamos nada esta t a r d e ! 2. El amigo cuyos libros he leído es b u e n o . sonríen. 19. La puerta es más alta que la v e n t a n a . aquéllos. 14. 22. ¿por qué no? 1 1 . Los cometas y los planetas forman parte de nuestro sistema. estarás contento. E x . He aquí a mi amigo. Creo que ésos son los libros que t e interesan. Poco a poco se quiebra la piedra. 6 0 : 1. Me conmueven tus penas. quisieron. E l agua del río es buena. No. se v i s t e . No. pero yo no lo sé. te daré los libros que has visto en m i casa sobre (encima de) la mesa. 8. Comí u n buen caldo de legumbres. 7. Estos estudiantes dedican al estudio sólo dos horas d i a r i a m e n t e . 6 1 : 1. 20. P o r q u e estudio todo el d í a . tampoco de dónde vienes. E l papel de nuestro libro es nuevo. ¿Puedes estar atento? 10. 25. 537 . No sé ni siquiera cómo te llamas. Me duele u n d i e n t e . Confieso que no recuerdo nada. Cuando cantemos nos oiréis. E x . 17. Desde luego. Las cartas son escritas por estos a l u m n o s . 2. Sobre u n gran lago flotaban numerosas barcas. Entiendo todas las palabras de este libro español. ¡ N o vendáis estos l i b r o s ! 12. 5. Claro que sí. siento. 6. 7. E x . 6 6 : 1. pero le oigo hablar 20. Por favor. Aprendiéndolo me he dado cuenta que es muy interesante. Si no estudian estos problemas. piens a n . 13. 6 7 : 1. E x . Desde luego. me agradará que des u n paseo conmigo por el p a r q u e . ¿ a qué hora sale el tren? 18. Tú sabes bien el ruso. El lápiz negro es lar^o. recuerdo. 3 . He leído lo que has escrito y me g u s t ó . cupo. ¿Cuál es el libro que estás leyendo? 16. 15. 6. Los obreros de esta fábrica cumplen con éxito el plan establecido. 9. 5. 6 3 : 1. 12. 7. Cuando ya no se veía. ¿La silla es t a n alta como la mesa? 23.

para ir a Predeal. sin querer. P r ó x i m a m e n t e enviaré por correo todos los a l i m e n t o s . 9. De todos modos debes saber nadar. eslén. 5. Si hubiera hablado con él por teléfono. 2. irnos. Temo que haya venido. por m á s . no habríamos comprado t a l cosa por el camino. No creí que pudiera ser t a n i n t e r e s a n t e . 6.14. Sólo la cordura del cangrejo le salvó de la m u e r t e . porque me gusta discutir contigo. Mientras viajaba. Si tuviera t i e m p o te visitaría. Quisiera venir hoy mismo. 5. 4. Pero el cuervo quedó inflexible. Por más interesante que sea este artículo. 6. por consiguiente. 3. E l consejo de los ratones le contestó que no era posible que fuera otro. Debes aprender a nadar antes de marcharte al m a r . ¿qué camino debo tomar? 7. No me recuerdes tales cosas. E x . Por favor. En cuanto (cuando) tenga una guitarra la rasguearé a menudo. E l ratón repitió su deseo sin que tuviera resultado alguno. 7. Sin ver este espectáculo no se puede uno d a r cuenta si es interesante. 9. estés. 14. tenga d i n e r o . E x . No creo que sea así. 8. Al leer este artículo me he dado cuenta de que t a l cosa es posible. Ayer me prometiste que me escribirías. E x . 8. 5. 7 5 : 1. 10. por. por. 9. por eso no debéis preocuparos. 15. 1 3 . No estoy de acuerdo de que vayas solo a pasearte con el bote. este libro no es más barato que el o t r o . 17. 9. 7. 6. 15. no puedo leerlo ahora. Si hubiéramos comprado por lo menos u n kilogramo de queso por persona. 2. 7 0 : 1. 4. 1 1 . Te escribiré cuando me escribieres t ú también. 12. Si no hubiera tenido teléfono no podríamos h a b l a r ahora. No creas que esta comida es pésima. por. le habría pedido ese libro. 7 9 : 1. si el camino no hubiera sido t a n largo. E l cangrejo pidió al cuervo que le perdonara y le permitiera salir. lea. hable. 14. Debes pasar por Sinaya. E x . 538 . 12. p a r a . 4. Ahora ya llueve y las flores tendrán bastante a g u a . p a r a . Este mueble es novísimo y bonísimo. E x . 7 1 : 1. 2. 1 1 . 10. se ofendía a su familia. 7 8 : 1. me cansé. Se quejó que no respetaban a sus padres y q u e . Te ruego que escojas la más interesante. pidas. por. 3 . es mejor que las demás. 6. Después de haber comido h a n continuado h a b l a n d o . Quisiera ver u n a película. . p a r a . p o r . 13. 7. Te ruego no obstante que lo creas. 3 . por. Pero éste se lamentó que estaba enfermo y los rogó que no le escogiesen. 5. 12. h a y a . por. por. 7 . 2. Su hermana riega las flores que están al lado de mi casa y. 3 . 8. 15. p o r . 8. 4. 5! Trataré de aprender. p o r . 1 1 . 8. Alabó al cuervo a fin de que escapase de su pico. Su hermano es mejor que él. sepa. 10. El consejo escogió al más listo de los ratones para que pusiera cascabeles a todos los gatos. 6. 16. 3 . porque de otra manera estás en gran peligro.p o r . 19. 2. vierte agua al suelo. Según se ve. quieran. A p a r t i r de la próxima semana mi salario será mayor. 18. 4. Por el momento no tengo dinero para eso. No habría comido durante el viaje.

además de eso. 25. Aunque no come casi n a d a . después de h a ber trabajado todo el d í a . Todo estaba tranquilo bajo el cielo azul.? 12. Mi amigo t o d a v í a no se ha curado por completo. ¿Todavía no se da (Ud. Tiene Ud. Ex. yo aguardaré a q u í . Mi. 2 1 . E s t á bien. 4. Porque no es cortés. me ocuparé yo de eso. Y . 4. es más poético y (más) confortable. porque es necesario precisamente el silencio. abrió el libro. asiento (Siéntense Uds). ¿Por qué? 14. 6. 8 2 : 1. para los de su alrededor. 4 . Me resfrié ayer y hoy tengo fiebre y una tos terrible. ¿Uds. él. Estoy. 2. 10. ¡ dénos sus periódicos (de Ud) ! 20. debo salir edfa m i s m a 539 . h a r á . ¡Levantémonos y vamonos de a q u í ! 24. 8. estación. 16. de otra manera perderá el tren. No lo conozco b a s t a n t e bien. Si mi hermana se fuera esta tarde al t e a t r o . ¡ Proletarios de todos los países. 15. Mejor sería que nos los traiga Ud. No podemos aplazar nuestro paseo. Este hombre. E x . 1 1 . 22. Está prohibido esperar en este lugar. 15. 23. que apresurarse. p a r a no equivocarse. 9. 2. peor. 28. 9. Por favor. 2. Mi enfermedad me impidió ir a la facultad. Por la t a r d e . 7. Parémonos a q u í . desagrad a b l e . 29. N o . 17. muestra intenciones. t e r m i n a m o s . ¡ Sed fuertes ! 17. Tráiganme todo lo que les dé la gana. condujo. vine a la cena. Su salud no es t a n buena. E n la cocina se sentía un olor agradable. ¿no comprendes que a esta hora mi esposa y yo solemos pasear? 1 1 . con su vocecita. 3 . ¿Qué ejercicios debemos hacer más? 5. lo he buscado en m i cuarto y en el suyo. Lástima que no puedo comer estas n a r a n j a s . sé. 8 5 : l . me duele la garganta y no quiero sentirme peor que ahora. ¿No te da vergüenza preguntarle t a l cosa? 13. ¿Qué opinas de Pedrito? 2. no ven la a m p l i t u d del movimiento por la libertad en Latinoamérica? 19. Pues sí. Este chiquito tiene un librito del que lee. a q u í . 7. 5. ¡ Quienes quieran c a n t a r . 6. ojeó por él y me dijo: Tradúzcase el texto de lectura de esta lección y hágase la descripción de la ciudad en (la) que viven U d s . Ex.) algo más? 26. Siento que no me fijé ayer en dónde puso Ud. conozco. 3 . 14. 8 7 : 1. 8. pero no lo he encontrado. lo. Pero.E x . el favor de anunciar a su familia de que él se fue de esta ciudad. El me dijo que le era m u y difícil acordarse y. E n La H a b a n a hay una gran universidad. Rogué a mi amigo que me dijera los ejercicios que debíamos hacer. ¿Ha encontrado Ud. Tomen Uds.) cuenta? 13. h a s t a . su sombrero? 10. 8 4 : 1. ferrocar r i l . ¿Quieren (Uds. ¿Adonde va Ud. Esto no tiene importancia. no es delgado. yo no los tengo. me iría yo t a m b i é n con ella. Perdón. Prefiero el b a r c o . 3 . u n i o s ! 18. Que se los dé mi hijo. 18. 5. que canten ! 16. 27. Aunque granice. Hágame Ud. querido mío. hizo. ¿Qué dirá José cuando se dé cuenta de que no le tomáis en consideración? 12. deberá usted t o m a r pildoras a cada tres horas. está prohibido interrumpir a una persona cuando está t r a b a j a n d o . y. 3 . su sombrero.

E x . 1 1 . 7. p o r . 1 8 . el trabajo de nuestro pueblo es lo que contribuye al prestigio del p a í s . 9 1 : 1. concluir. 9 3 : 1. Hace algunos meses ocurrió a l g o semejante. Los Andes son más altos que cualquiercadena de montañas europeas. h u i r . 17. dar fin. aprender. 9. Después de acabar el trabajo vamos a bailar. E s t a confitería no tiene pasteles sino sólo helados. acontecer. No yerro diciendo q u e este gran deportista está en vísperas de un 540 . 12. He visto cosas aún más interesantes que éstas. 17. 2. 1 3 . n a r i z . 3 . ¿Qué pensarías de mí si hiciera t a l cosa? 16. Son las cinco menos cuarto y mi amigo todavía no ha venido. 15. más que la riqueza n a t u r a l . Las minas de nuestro país son m u y ricas. Abrigo la esperanza de poder visitar t a m b i é n muchos otros países de Latinoamérica. coser. Querría saber si éstos son dibujos a mano o fotografías. 8 8 : Orizontal: 1. 10. lengua. sed. 1 1 . No hace falta contármelo. I I descubrir. 16. Bien. 6. a pesar de que ha nevado. pocas. 14. acudir. 9. Unos de los más importantes productos de la República Popular R u m a n a son el trigo y el petróleo. De vez en cuando me gusta escuchar música operística. 5. observar. D u r a n t e el verano se comen verduras y frutas. Todavía no he dado cuerda al reloj. 3 . p i e s . Este viaje fue u n verdadero acontecimiento en mi v i d a . los espectadores gritaron a quien más al ver la muerte del t o r o . ocurrir. oír. 6. dame el lápiz azul. suceder. 4. 9. E x . pero me gusta más la música sinfónica. 9 0 : seguir. 6. 7. E x . Visitando lugares distintos. 4. Hoy lie comprado cinco arenques grandes. 6. Estuve un mes en Cuba y conocí la nueva vida de los h a b i t a n t e s de esta isla. Me gustan la carpa y el salmón: el lucio no es t a n bueno. Cuando florece el j a r d í n todas las abejas acuden porque son atraídas por el perfume de las flores. 4. 8. cualesquiera que sean. ¿Le gusta este tango argentino? 1 1 . lenguaje. 14. 3 . ¡ Tú no sabes lo que significa caer de la cima a la sima que ves delante de t i ! 19. p e d i d o . Vertical: I paciencia. a l a . Dibújame por lo menos u n o . a p r e n d í muchas cosas nuevas y aprendí a conocer mejor el m u n d o . p l a n t a . E l domingo pasado m i amigo aprovechó la oportunidad para pedirme u n libro y t u v e que dárselo. 9. 8. peces. No compraré más pescado en lo sucesivo. debajo. E n las estaciones del subterráneo h a y siempre u n inmenso vaivén. 5. 20. g u s t a r . ¿Por qué no? 12. 5. habla. Es posible que venga. 7. 2. nuez. volver. 7. E x . 10. 10. Los t r a bajadores de los cafetales de Costa Rica t r a b a j a n en condiciones pésimas. Buenas noches. Salta a la vista que este chicuelo tiene miedo de la gigantesca águila del j a r d í n zoológico. Los productos químicos que exporta Argentina son de la mejor calidad. acabar. no son menos interesantes que éstas. 2. ¿Puede ser un tiburón? 1 1 . llegar. locura. 8. 15. D í g a m e l a s . 4. p a s t e l . Pero. 10. p a t o . pasar. 18. creo sin embargo que. se me hiela la sangre sólo al pensar en esto. 5.t a r d e . 1 3 . 8. E n la corrida de ayer.

m a l o . E x . replicar. asiento. 5 . Repito lo que dije a fin de que U d . detenerse. 3 . menospreciar. 8. Desgraciadamente no pude asist i r al estreno de esta pelicula mejicana. entregar. Si hubiera comido un tercio de lo que me dieron ayer a comer. 7. 2/14. reponer. v e r d e . 1 0 1 : Horizontales: 1. E x . F u i a la ciudad para ver la trigésima q u i n t a exposición internacional de p i n t u r a . 2.concurso: mañana t e n d r á lugar un encuentro deportivo internacion a l . a v e . desag r a d a b l e . gordo. Sin duda alguna. quedarse. viejo. Yo no afirmo lo contrario. 6. u s a r . Venezuela. 6. s u r . ¿Cómo se explican ustedes esto? 3 . No comprendo gran cosa. n i . 9. 2. sitio. u n a . a b u r r i r s e . a y u d a r . contestar. a 11509-lea. Leo la página ciento cinco del capítulo veintiséis (vigésimo sexto). 14. s u . acordarse. causa. 1 1 . 3 . 3 . levantarse. grueso. t o m a r . 8. No comiencen t o d a v í a . 3 . P e r d í tres horas y media esperando que despegara el segundo avión. E x . desconocer. 1 0 3 : despreciar. ¿Cuándo recibiste l a ú l t i m a carta de t u amigo? 11. a h í . m a r . pero todavía no lo sé h a b l a r perfectamente. despertarse. 541 . deseo. feo. v e r d a d . 7. ¡ o j a l á ! 19. e l . 100: 1. 10. bajo. Pero le voy a contestar lo más t e m p r a n o posible. cálido. caliente. largo. Tenga U d . 16. regresar. pero no t u v e tiempo p a r a contestarle. 13. 4. Me asombró y me alegró la envergadura de las construcciones de nuevas manzanas de t u barrio. 102: 1. este. Estamos en la (trigésima cuarta) lección treint a y cuatro. 1 1 . Debido a las antiguas civilizaciones descubiertas en México. i r . 17. 2. 5. 5. negarse. 9 9 : al 95-lea. j u i c i o . 5. a l 1000-lea. 9 7 : 1. comprenda mejor. Hace algunos días. 14. 6. l i b e r t a d . m i l ciento once. 18. 709 000/90. 2. recordar. 4. 12. 9. 8. no habría dormido bien. He llegado a conocer bast a n t e bien este idioma. E x . a d m i t i r . 4. E x . 15. al 82-lea. Vergüenza. 9 6 : 1. a n t i g u o . 50/40. acordarse. cree que. más p e q u e ñ o . 9. ¿pero U d . motivo. 8. América fue descubierta a fines del siglo decimoquinto. E x . par a r s e . 12. 12. fin. E x . p e d i r . 4. peor. Verticales: 1. 12. 6. 13. 6. 2. levante. se despertó el interés de muchos hombres para este p a í s . m e n u d o . 7. eco. 4. e d a d . 6 / 1 2 + 1 5 / 3 0 = 1. no estoy listo. ignorar. 10. verdaderamente. menor. caluroso. Es fácil comprenderlo. i d o . al 11-lea. al 500 976-lea. 10. a l 100 030-lea. sean t a n interesantes estas cosas? 5. zum o . le rogaría que hable más despacio. Salí para Yasi con un a v i ó n que despegó del aeropuerto de Bucarest a la puesta del sol. húmedo. Su nueva dirección es la siguiente: Avenida de la Libertad. la a m a b i l i d a d de continuar lo que había comenzado. 7.

E l retrato de la hilandera. 5. h u e r t a . El padre regaló a Isabel un collar que ella deseaba desde mucho t i e m p o . 3. t r a v e s í a .E x . E x . Llegando a su casa no quiso e n t r a r : t e m í a el castigo. 10. jornada. ¿estuviste alguna vez en un escenario? 12. A propósito. La superficie de España es de quinientos tres m i l cuatrocientos ochenta y seis kilómetros cuadrados. 8. E x . Al ver el sombrero que se puso aquel artista. 10. pero no lo visitó porque se resfrió en vísperas de su salida de vacaciones. Me interesa saber cómo se presenta la naturaleza en España. ¿Cómo te llamas? 5. 1 1 3 : 1. a ú n . 8. vi un niño llorando. Quizás. acudir. María tenía u n traje de esquí que hacía juego con su pañuelo azul. Con ese motivo. manera. E x . 4. 3 . 2. h a m b r e . h e m b r a . era hermoso. 2. ¿Habla usted español? 6. 5. 1 1 . algo interesante acerca de España. no veo de quien puede tratarse en esta c a r t a . No debes llegar t a r d e a la estación si quieres asistir a la salida de los deportistas en j i r a . hierro. E l español es semejante al r u m a n o . 7. ¿Conoces a alguien que haya asistido a u n a lidia y qvie conozca los términos taurinos (específicos)? 9. Me llamo Andrés Ruiz. 12. pude conocer de cerca la lucha del pueblo español por la libertad. Mañana saldré con este amigo para Cataluíla. Hemos dado a los niños sendos libros. 1 1 . después. hombre. Ese hombre todavía no leyó ningún libro en español. 2. se calló. Dígame. 4. 8. 2. hombro. sulfurarse. Quisiera escuchar un hermoso concierto pero este jueves por la t a r d e no tendré tiempo libre. eché a reír. huella. E n el muelle (del puerto) están colocados montones de mercancías. 6. seguir. Dime lo que te interesa. que he visto en aquella exposición de otoño. enojarse. 4. 7. 14. 1 0 8 : 1. 6. E l año pasado conocí muchos españoles. 7. c o m b a t e . E l año pasado aproveché la ocasión para ver también el Sur de E s p a ñ a . 3 . afán. 8. en sacos grises y cajas a m a r i l l a s . no me acuerdo. aunque aprendió este idioma ya desde el año pasado. E l 542 . 6. huelga. 13. 4. 1 1 . 7. salvo t ú . Según mi parecer. 1 0 5 : 1. 5. Lo cogí por la mano y me fui con él hasta sus padres. un poco. por favor. 9. Me dijo que había perdido una llave y que tenía miedo de regresar a su casa. Este niño cayó ayer por la calle. 7. 3 . llegar. 10. lloró (por) una hora y. Sí. La lengua española o castellana se habla por más de ciento sesenta millones de hombres. Los niños empezaron a recoger una colección de sellos. 8. 9. 2. 1 0 9 : 1. Ayer. Andalucía. 112: 1. 4. 3 . 4. Todo acabó bien el mes pasado. 14. Conozco bien el español y el rumano y quiero aprender el italiano y el portugués. porque muchas palabras son semejantes en todos estos idiomas. 9. E x . 6. E l torero debe evitar caer al suelo ante al toro. A los toros no les gusta el color rojo subido. 1 3 . 12. Lo llamé y le pregunté por qué lloraba. 15. D u r a n t e el otoño pasado visité los viñedos de Alicante y comí unas uvas muy buenas. citando andaba por la calle. Se alegraron mucho pero olvidaron agradecérnoslo. hierba.

La sangre se hereda. 543 . 17. Haciendo los precedentes ejercicios he podido obtener una gran facilidad en la traducción. 4. Quisiera saber si la gramática española te pareció fácil . ch. chimenea. 20. charlar. Quedé t r a n q u i l o en las t i n i e blas. chico. Me alegro que vino este h o m b r e . Pero t u división tiene u n yerro. 3 . E x . No sé cuál es el verdadero principio de este suceso. 4. E l trabajo de Manuel es difícil. La abuela se puso los anteojos para ver mejor cómo escribes en españ o l : no podía creer que habías aprendido un idioma extranjero en unos meses. Unos hacen errores sin quererlo. Horizontales: 1. Ex. El hijo de la gata ratones m a t a . Los niños que hemos encontrado pedían a su madre que les comprara un libro con imágenes. llevar.so dejó vencer por la injusticia. 17. 13. 7. E x . 2 1 . 119: 1. pero él no. 2. La siega es una de las faenas del c a m po. También. E l héroe de la novela de Cervantes iba acompañado por Sancho el gordo: ¿Cuál de los dos te pareció más simpático? 9. Quiero pedirte una explicación. 14. Más fácilmente se coge un mentiroso que un cojo. Vale más que su costo. 8. ¿Qué se oye: una serpiente que silba o el silbido de otro animal? 25. manteniendo así contacto con lo aprendido. ¿Has comprendido por qué ha fracasado él en su lucha con los molinos de viento? 10. 6. aunque tenga dos p a r t e s : una colección de refranes y una antología literaria. 3 1 . ¿Has visto el último ballet de la Opera de Bucarest sobre temas de folclor(e)? 18. enorgulleciéndote con t u ciencia. ¿No es u n yerro? 26. A causa del frío quemamos muchas leñas. E l ladrón fue castigado por su culpa. 15. Creo que no habéis encontrado muchos errores al controlar (corregir) los ejercicios. Para hablar bien es necesario hacer ejercicios de conversación. 117: I. 24. 2. Y la danza de los gitanos ¿cómo t e gustó? 19. Oía un ruido fuerte que no me g a s t a b a : no parecía rumor de voces h u m a n a s . ¿ Has olvidado cuánto son siete por ocho? 29. 19. llover. No obstante la multiplicación es b u e n a . 27. la v i r t u d n o . l l a m a r . Entonces empezaste a leer para ella del Don Quijote. 3 . chiste. che. 15. 118: 1. 5. sino u n e s t a m p i d o . Verticales: lavar.azar me ha hecho encontrar un falso viajero que se jactaba de venir de los países de u l t r a m a r . chis.y si no t e quedó nada poco claro. 2 3 . No se hizo la miel para la boca del asno. 18. 12. Haciendo las siguientes composiciones te convencerás solo de tus conocimientos. 11. ¡ Q u é tontería creer en t a l h o m b r e ! 16. 16. Se sabe que el zumo de las naranjas es una bebida agrad a b l e . 30. Sus cuentos eran inagotables cuando describía los jardines de Andalucía. chocolate. 3 . I I . 2. c. Debo insistir sobre su carácter original. 22. llegar. llorar. 32. La vida de Cervantes fue m u y difícil y a g i t a d a . Miro quieto a la imagen que refleja el agua del lago. es bueno t r a t a r de traducir diariamente u n pequeño artículo de diario. 28. E l libro que he recibido está en u n volumen. 4. 5. Pero los que se dedican a l estudio de una lengua extranjera deben leer diariamente. pero es u n a tarea de honor y le gusta.

.

258 además (de esto 92) . [57 ad-. de­ clinare 3 4 . 1 5 5 . (-f. 82) accentuarea (accent t o n i c 48). 260—261 acuzativ (subst. 272—273. 101 acordul a d j . (locul adjectivului 39) . (în t i m p u l conjugării 66. (eu­ fonic 70) . 101. 258 antes 91 aquel(Io) 155—157 apocopa 39—40. (adjective ter­ m i n a s e în -a 118) (Comparaţia a d j . 55. (Ia nume de ţări 132. 39). 34. 210 ballet 388 545 . m a l o . 116. 149. 25-3 ante 57. 4 5 . a.s u b s t a n t i v 14) . (comparaţia adjecti­ velor 148—150) . 9 1 . (de negaţie 110) agua 70 aguardar 223 ahí 156. 272) : (neutru Io 106—167). (a eso de 148). 206 alfabetul 246. 258 abajo 213 abrir — abierto 76 ablativ 55. Gl . 57. (grande. 109 aritmetica (operaţii aritmetice) 360 arte 167 articol (singular: h o t ă r î t 12. ( + verb de mişcare 45.INDICE DE MATERII a 3 3 . 232. 189 aspectul (verbelor) vezi: forma augmentative (sufixe 234) aun 148 -avo 327 b 27. 105. personal 4 3 . 249—250). 55. 92. (reguli 49) . 56. 213. (compara­ t i v mucho şi poco 275) . cuanto 40) . 5 ) . -|. 489 bajo 213. 96. în g e n i t i v 2 2 . 248: 477—481 alguien 169 algo 36 alguno 70. b u e n o .ser sau estar 84) . (adjec­ t i v a l 39): (declinarea 63) . (terminate în consoană 41). (pronume personal 44) . (accent grafic 4 9 — 51). (înşiruire de adverbe 118) . (adjectiv d e m o n s t r a t i v 3 4 — 3 5 .111. (tanto. cu subst. (comparaţia 150) : (modale 141. 199). gen. (al + infini­ t i v u l 204). santo 39—40) . 100—101 adonde 51 adquirir (verbe în -irir) 274 adunare 360 3 5 — învăţaţi limba spaniolă adverb (no 17) . 124.s u b s t a n t i v a r t i c u l a t 45). (ir a + verb 82). neh o t ă r î t 12. cu c o m p a r a t i v si super­ l a t i v neregulat 210). 64). 38. 206 acabar (+ de + inf. 109. (ya 163—164). 241). 6 3 . 18 (plural 18)? 61. 84. 2 6 0 . (acuzativ personal 4 3 . (accent logic 246— 247). 64) . (adjectiv posesiv 18—19. 64. 57. 189 andar 116. 242. ab. (formarea adverbelor 100—101) . 241 basta de 148 bueno 39. t e r m i n a ţ i e 14. p r i m e r o . 477. 9 6 . 7 1 . (de 123) adjectiv (acord. (adjec­ t i v -f. (accen­ t u l grafic la perfectul simplu 117 p c t .. + s u b s t a n t i v 34) . 9 2 . (del 22) .

imperfect conj.-u-ir** 165. 96) . m a i m u l t ca perfect 1 3 1 . 96 (así como 122). (verbe imperso­ nale 239—240) . (de modo que 168) deber 146 decir 178... (ser 7 5 — 77 . -ucir 165). 240. (darse cuenta 155). 183 cuando 5 1 . 253. (en torno + d a t i v 9 6 ) . n o t a 4 ) . (pronume personal 38) . viitor 105. 251). 250. 251. 56. 25. 251) . s i m p l u 117. (diateza pasivă 76. 496. (diftongare 66. (ir în loc de estar 86) conjuncţia 55. 198 conversaţie (formule) 309—311 contra 56 corrida 53.? 147). . (pronume personal 57. [subjonctiv: pre­ zent 158. 2-56 declinare (substantiv. 240—241. 177—178). (poner. folosi­ rea 183—187) . 299. [in­ dicativ: prezent 65—-66. 187 culori 376 cuyo 122. negativ 159). (ha­ cer 254). 22. (con­ c o r d a n ţ a t i m p u r i l o r 196—197) forme impersonale 239) . imperfect 195— 196.-uar" 69—70 . al + 204). 250. 187 cuanto 40. conj. (preguntar + d a t i v 87) 205 de (del 22). 254) . (imperativ 222— 2 2 3 . 57 (con + p r o n u m e personal în acuzativ 57. [infinitiv 6 5 . articol 6 3 ) .-irir" 2 7 4 ) . 158. 155 catalană 7 -cer. 103) . 2 4 7 . în . (eufonic 108) dar (indicativ prezent 31). (modifi­ cări ortografice 253). 6 3 . 174—176). (cu accent gratie 51) comparaţia (adjectivelor si adver­ belor 148—150. 375 creer (perfect s i m p l u 117) cual 5 1 . 82. 252 . 245. 85. 117 n o t a 3 ) . 199. 1 5 8 .-iar". 60.140—141) delante (de) 57 demás 213 546 . viitorul 213. perfectul simplu 115—117. 252). etc. 117—118. 197. (verbe în . 5 5 . 137. (adjectiv d e m o n s t r a t i v 3 4 ) . 252. (forma c o n t i n u ă = estar + gerunziu 86. tener. 496 che 374 d 216.caber (viitor 108). 5 6 . 5 1 . 368—372. (tener 67) . (estar -f.. 254 cald 97. 82. -gir 198) comenzar 241 como 5 1 . 290. 159 (la cual 195) 214. 474 data (vezi: fecha) dativ 3 3 . (haber 89. 276 cualquier 145.de 86) (de este modo 161) . perfectul compus 89.. 1 6 4 . (estar 83—87). (ritmul a c c e n t u l u i con­ j u g ă r i i 66. 250. T a b e l e r e c a p i l u l a t i r e 250—257.258 concordanta (timpurilor 196—197) condiţionalul 210—213. (como es sabido 166) . 136 — 137). -cir (verbe t e r m i n a t e î n : -acer. (verbe refle­ xive 92. 299. (perfectul sim­ p l u 116) . (verbe t i p „pedir" 165. t i p „leer" 82. 99) construcţia frazei 261—262 continuar 69. (como él 166) . (verbe neregulate 165) . (partici­ piul trecut 74. 250 ciento 296 club 168 coger (verbe în -<¿er. I I 129. 1 0 8 . 140—• 141) con. (condiţio­ n a l u l 210—213) . 5 7 . 86. 49). (verbe m i x t e : sentir. -ocer. (perf. I 123. conjugarea (cele 3 conjugări 65) . (¿cómo que. 165. 55. 102—103) . (gerunziu 81. 34. 184—185 consoană (cuvinte t e r m i n a t e î n consoană 16. 249—250). (participiu prezent 256—257) . (decir 240—241) . 2 5 1 . (duble 6 0 . dormir 221). (verbe incoalive 165) . 210) con 17.. (timpuri compuse 252). în . 55. (haber 89). 2 4 5 . (verbe cu rădă­ cina t e r m i n a t ă în vocală. 254 cada 70 caer 96.. -ecer. 166 eh 152. (paradigme 139—140) .

(imperfect 130) . 112. 150. pronume 36.) (hacer el favor 234) . (hacer + infinitivul 327). 166 erguir 297 errar 297 rérrimo 149 es. 79. (habrá 187) . 134. 240. 103. 248 gerunziu 8 1 . 56. 7 1 . 27. 224 ge. (d 216. (11 126. 92 diminutive (-ito 177) 233—234. 156—157) dentro (de) 57. 258 tio» (</<ma) 1 3 1 . 245) . 1 1 1 . 197. (hay 102. (diferenţe de p r o n u n ţ a r e 374). 254. (per­ fect simplu 116) . 57. 245. (en seguida 210) entre 56. 167.. (fi 112. 164. 131 fecha 307 feminin ( s u b s t a n t i v : 1 1 . 231 . (eh 152. 254 hasta 92 hay 102. 298 (verbe 236—237). g ü . 174—176. (estar + gerunziul 86. 103. (impersonal 124. 245)..157. (a eso de 148) . q u i . 18 (del 22). (frente a 242) fulano 214 futuro vezi: viitor futuro en el pasado 211—212 gana 97. 105. (cualquier día 145). (z. ( g u e . (haber de 145—146) . 132. 298 haber (indicativ prezent 89) . 57. 82 </ormi> 221. 245 dificil 241—242 diftongarea 66.1 6 9 ) . (imperfect i n d i c a t i v 119) . (desde luego 157) despărţire (în silabe 60) después 56. 210 glie. 136) . 96 (en torno + d a t i v 96) . 187 hacer 109. 51 . gui. 116.111. 62. 223 donde 5 1 .111. 90. 231. 246—247) forma impersonală 194. 134). 166. 23. (intonaţia 150.135) (reflexiva 102—103) diereză 169. 250 diftongi 27—28 (cuvinte termi­ nate în diftongi 49 nota) 60. (for­ marea femininului 1 5 . 241 dis-. (que. (en p u n t o 147) . (timpuri compuse 252). (hay que 146. 250 -ditcir 232 durante 213 « (iniţial 83) . 70 (el 140). 5 1 . 7 6 . 55. (j. (e = y 122) echar ( + a + verb 376) el 12. 257 esc (esa) 34. gi 1 9 1 . 83—87 (estar + gerunziul 86. 135) (perfect sim­ plu 116) . (topica 261—262). (înlocuit de ir 105) 254 -aste (esla) 34 (éste 5 1 . (había 130) . 258 desde 56 (desde. 245 genitiv 22. (sintaxa 256—257) 204. (x 157. (dentro de poco 165) depreciative 234 des-. 74. 231. 134). 258 sxclamalie 29.demonstrativ (adjectiv 34—35 . des. 4 7 7 — 4 8 1 . (pasivă 76.246) frente 242. 199 diateza 99. 240) . 251 grande 40. 13). 134). 102. 1 3 . 157. 57 dialO. 187) . hasta 122). 245). (intonaţia 150. 98. (adjectiv 14) fijar (se) 224 fonetica 8. (por eso 36) 155—157 estar 56. 157 eso (esto) 36. 1 1 . 156) ex. gii. g u i . 2 4 5 . 191). 240. 169 gustar 275 h 89. ge. 63 genul substantivelor 1 1 . 134. 165. gi 1 9 1 . 253). (h 89. 62). 166 ello 308 en 17. 70 detrás [de) 56. 5 1 . 360 -ei. ci 98—99. k 142) . ce. con­ tinuă (aspectul continuu) 86. c. (perfect 252) 117. 245. dis. 258 he aquí 147 35* 547 . 48—50.258 •escoger 253 escribir — escrito 102. 136—137 fracţii 327 fraza (ipotetică 212—213).

204) 137. 210 mas (más) 5 0 . 147. 146. (subjonctiv 195— 196. t r a n s porte 179—182). 510 -u-ir) la 12. 4 ) . 129). imperfect 123. (más que 159). (más o m e n o s 123). (verbe refle­ xive 92) .d a t i vul 87) leer 82. 245. 6 2 ) . 82. 233 . 250 . (inf. (subjonctiv: 197) malo 39. m a i m u l t ca perfect 131. viitor 105. 478 mai mult ca perfectul ( i n d i c a t i v : 131).' 246—247) -ion (substantive în -ion 61) ipoteza 212—213 ir (indicativ prezent 45) . 252) interjecţia 360 interogaţia 29. 164. 155 206. 478. (paradigme 139—140) inferior 210 infinitiv 23. 374. conj. 252..(=• y « i -lor (verbe în -iac 69) idioma 164 imperativ 222—223 (negativ 159) 251 imperfect (indicativ: folosire 130 n o t a 2 . în -ma.111. 250. (substantive în -a 70. 13. menor 164 menos 108. perfect simplu 115—117 . ¡lo mismo . (imperativ 218). (numerale m u l ­ tiplicative 327) muy 16. (imperfectul indicativ 123. 250). 137) . 108. I I I 1 2 9 . 248) máximo 210 mayor 164 medio 39 (de comunicación. 233) nada 110 nadie 110 •'. (al + inf. + pronume 108). ir 4 5 . I 1 2 3 . 275 multiplicare 3 6 0 . 5 5 . 258 incoative (verbe 165) indicativ (prezent: ser 2 3 . 141 mientras 213 mil 189. ver 4 0 . 298 (verbe 239—240) in. 147. miles 189 millón 189 mismo 39. (grafice 210) morir 221 mucho 108. 250—251) impersonal (construcţie ^ ă 194). neregularităţi 129—130). 2 5 2 . -tsíít 92. (ir in loc de estar 105) 256 -isimo 149 -ista ¡substantive în -ista 92) -Ho 177. 157 (înlocuit eu el 67) le 38. 198. 245 j u g a r 241 junto 359 543 . 1 0 8 . 18. 146 (al mismo t i e m p o 168). (por ^ de 188). (adjectiv 14) . 275 -mente 100—101. (irse 109) . (ale locului accentului 249) . 118. 149 n (cuvinte t e r m i n a l e în n 49. conj. que como 359) . (va ~ 163 pct. -la. 1) . 5 1 . 136. (sin­ t a x a : perfect s i m p l u . 105 (perfect. tener 67). (más 223). 146. 45 (preguntar -|. viitor ipotetic 260) . 388 m 233. (ir a + infinitivul 82. (superlativ 375) modificări (ortografice verbale 253) . 197. 223. ser 1 2 9 . 186. (trecut 111. verbe regulate 65—66. 1 4 8 — 1 4 9 . 2 5 1 . I I . 191. (perfectul s i m p l u 117 p c t . 374 huir [vezi: verbe în A' 99.. 105. (sintaxa infini­ t i v u l u i 258—259). 44. dar 31 . 2 9 8 .¡hombre! 108.simplu 117) 10 44 (Io n e u t r u 166—167) 11 126. (más de 122). (ir por 57) . 142. 1 3 8 . (comparativ de la mucha 275) masculin (substantiv 1 1 . 65. 147. (perfect compus 89. 82 intonaţia (frazei 150. 125.

(numiri geografice 132. 324). 204—206 (pava con 57. 167) . 43. 254 poner (pro^-) 96 (puesto 96) . 254 por 56. 272—273). 188— 139). 57. (verbe auxiliare 117). (a pie 108) . (adjectiv posesiv 19) po bre 3 9 poco 15. (perfect s i m p l u 116) . 195) (reflexiv 102) . (pronume + infinitiv 108. 140) . (in d a t i v 38. (diateza pasivă 76) . (relativ 122. (ordinale 243. 324. 257) . 245. 109. (miles 189). 156—157) ninguno 109.negaţie (no 38) 97 (no nada. 117. 516 o 55. (verb re­ flexiv 102) primero 39 prisa 87. perfect s i m p l u 117) ( + infinitiv 147) 256 oier 298 ora 76 (¿qué hora es? 145. 97. 360) nunca 110 h 112. 159. des. 205) participiu prezent 256—257 participiu trecut 74. 250 pero 17. (interogativ 166) . 29. 251. 76. 163. 165. m i l 189) . 166.111. 253 otro 15 (el otro 109) par 346 para 56.d a t i v 87) prepoziţii 55. (imperativ + p r o n . 135 pedir (verbe tip) 177—178. 174—175 pequeño 164. 86—87). 252) prezentul (indicativ 65—66. (participiu neregulat 92. por qué 147) . (subjonctiv 158. qui 142 querer 176—177. (forme duble 257) . 328 ortografie 48—51. (posesiv 123—124). 108. 103). diferenţe 374 proverbe (vezi: refranes) pues 55 (pues bien 122) punctuaţie 29 q 142 que 145. (diminutive 233) 276 numerale 15 (cardinale 165. 147) omonime 50—:51. (Verbe cu prepo­ z i ţ i i 471—474) pretérito (perfecto 89. 250) . 123. 4 5 . in -d 217) . 246 (substantive şi adjective: 15—16. 149 nume proprii (declinare 63). (co­ lective 328) . (parti­ cipiu prezent 256) . 1 9 5 . 55. (pronume -f. 86. 250 pensar (en 155). 250) . (inde­ finido 115—117). 140—141). 116. (verbale 258) preguntar (-f. 478. 25-5 549 . 188. 135 pasiv (diateza) 76. (multiplicative 327). 118. 183—187 qué (¿qué tal? 145) (¿por q u é ? . (o = u 122) 165. post. nota 5.negaţie 38) . 48—50. (se 45) . (pondré 108) . 139. 63 nuevo 39. 5 1 . 222) . în -z 99. pro­ n u m e d e m o n s t r a t i v 36. 83. 90. (operaţii a r i t m .a c u z a t i v 45) . 148 pronume (personal: 2 3 . 1 3 1 . 87 (ir por 57) . 110. în a c u z a t i v : 44). 5 6 — 5 8 . a232) . ¿cómo qué? 147) que. 210 perfect compus 89 (verbe reflexive 103). ( d e m o n s t r a t i v 155—157) . (pronume + pre­ poziţii 57. n a d a . nunca 110) 110—111 neutru 11. 166—167). 252 perfect simplu 115—117. (pero sí 82) pie 3 6 . no 36. 206—209 (por eso 36) portugheza 7 pos-. 57. 136. (ciento. 299. (pro­ nume d u b l e : d a t i v -f. (porque. (o bien 188) ¡ojalá! 297 oír (prezent. 87.258 prefixe (dis-. 296 placer 346 plano 168 vlural 249. (anterior 138. sina­ lefa 4 6 . (Estar + p r p . (lo 44. 275 poder 108. 159. 210. (pro­ n u m e de reverenţă 217) pronunţia vezi: fonetica. 163 nominalii' 30. 231. (Io 44). (fracţii 327) .

97). t e r m i n a t e în -o 122) . K . (terminate în z 99) . (Indicativ viitor 108) . (inversarea ordinci în propoziţie 198) sobre 56. 111). 149 tarde 146. 102—103. etc. 1 9 9 . 108. (terrestre: 130—131) rădăcina (verbului 65. 250. 118. n o m i n a t i v 1 1 . 64. 142. (genitiv 22) . (pentru forma­ rea adjectivelor şi s u b s t a n t i ­ velor geografice 274) sumo 117 superlativ 148—150 tal 150. 92. 110. (despărţire 60) sin 56. (mientras t a n t o 139). (acuzativ personal 43) . 256 san (lo) 40 scădere 360 scrisoare 307. S . 250 señor 131 ser (prezent indicativ 23) . 158. comune 63) . în vocală tonică 249. 242 Í-ÍCO 97. S . gerunziu 259—260. 197) (Mai m u l t ca perfect 197) 206. prezent 77) . 116. 257) tercero 109. (subjonctiv prezent 158).. (substantiv -j. 74. 232. (folosirea 183—187) : (viitor 213—214). în s 249) . 30. (perfect simplu 116) • 25-5 salir 96. 225 respecto a 199 respetar 199 retruécano 231. 359 seseismo 99 si 5 1 . viitor ipotetic 260) . (substan­ t i v e masculine în -a 70 şi în -ma. 166 semantică 66 semne de punctuaţie 29 sendo(s) 242. (tener que 145) . 17.6 1 . 248). 248) . substantiv (gen. 89. (Perfect. 6 1 . 296 telegrama 307 tener 17. 252. 4 3 . -la 164. ( + hambre. 232 soviet 168. in­ d i c a t i v 260 . 136 según 56. 251 re. 57. (pero sí 82) . (dativ 33) . 260—261) suceder 241 sufixe 233—234. 258 reflexiv 92. (imperfect 195— 196). (plural 15. (ipotetic 212—213) silabe (accent: 48). (perfect simplu 117). 233 tomar (café 97. 1 0 8 . 276 también 64 tampoco 97 tanto (tan 40. posesiv 19). 82. (cuvinte t e r m i n a t e în 5* 49) 99 saber [Ind. (indicativ prezent 67). 255 (compuşi 117.adjectiv demon­ s t r a t i v 3 4 .quien 165—106 quienquiera 1 8't r (ru dublu 28—29) . ( + verb 198) sinalefa 46 sincopă 108 sino 55 sinonime 396—403 sintaxa (verbului: infinitiv 258— 2 5 9 . 210 roto 257 í-í/ec/o 371 s \ 2 7 . 50. 409 sentir 221. 157 soler 188 solo 39. (Unión Soviética — vezi U . 74. 2 verbe 206 . 250—251)'. — indice de nume) sporturi 67—68. 75—77. ( s u b s t a n t i v e în -ista 92) (substantive com­ puse 188) . (ablativ 55). (Acordul adjecti­ v u l u i cu subst. 214. (ora 147). 147) 550 . 308—309 se 38. 1 7 7 . (declinarea s u b s t a n t i v e l o r : pro­ p r i i 6 3 . 248— 249). 242 timpuri (interdependenţă 138) todavía 148 todo 15. (femininul 62). (prisa 148): (perfect s i m p l u 116) . 70. 255. 55 (pronume personal -j+ prepoziţii 57) . (imperfect 129) . 132. (pluralul substantivelor t e r m i n a t e : în d 217. refranes 3 1 . 60. (vocativ 30) . 388. 194 reír 178 relativ (vezi: pronume r e l a t i v ) . (substantive cu d o u ă genuri 248). 4 5 . 375 subjonctiv (prezent: a u x i l i a r şi cele 3 conjugări 158.

89) (verbe neregulate 253— 256) . (vocală tare cu accent grafic 249) vocaţii' 30. 140. (cuvinte t e r m i n a t e în y 17. 255. (subjonc­ t i v 213. 82. 137—138). 255 trans-. (pondré. ele. 142. (imperfect 130). 191. 25<? fer (prezent indicativ 40). (accentuarea 65. (ir a + infinitivul 82) . 480 y 16. 108). 96 (y = e 122). 251). 134. 55 (y. 217. 163—164 yo 16. 146 cornos 82 varios (-as) 209 raj/a 343 venir 108. (verbe cu prepoz. tras. 374 ya 147. 242 vaier 96. (vuelto 257) * 157. 551 .\ topica 261—262 traer 96. 63 volver 17G. (cuvinte t e r m i n a t e în vocale 49) . ten­ d r é . 249—250). ( + infinitiv 147) 255 verb vezi conjugarea. ci 98—99. 23 ( + prepoziţie 57). 309—311. 245 -uar (verbe terminate în -uar 69—70) -u-ir (verbe 117—118) «ne 194. 140. (visto 92). 245. 96. 60 trust 163 tn 5 1 . 103. t a r e 28) . (auxiliar 76. l a m b i é n 64) . ( + prepoziţie 57). 166. 108. (viitor I I indi­ c a t i v 109. 189 vos 374 vuelta 159. 43. 57 trebuie 145—146 triftongi 27—28. (sintaxa: 258—260). ce. (rădăcina 65) . 374 u (u = o 122). 169.258 tras 56. 298 usted 216. 480. 473—476' vez 115 viitor (indicativ 105. 49). 374 v 27. 246. 166 yacer 346 yeísmo 374 z. 116. 251) . (ipotetic 260) vocală (slabă.

286 Bolivia 265. 337. 374. 1867— 1928) 372. 359 Bello (Andrés. 330. 383 Cantábrico (mar) 336 552 . 282—283. 431—437 Arghezi (Tudor) 384 Arizona 357 Asturia(s) 374 Asturias (Miguel Ángel) 356. 328. 325. 409—419 Camagüey 292 Canarias (islas) 342. 265. 418—422 Albeniz (Isaac. 323. 245. 359 Baleares (islas) 342. 263. 1903—) 3 8 4 .