You are on page 1of 19

G·I ..

. .

. .". ",

..

.. a

~ tt::tJ

~'O-" -H"O~>

~ .. :.~. ,l,', ...

'~IRAPH

iliir~-' &

~

w:JL~' :liol:fUhJlJ!. I'e,c_

1 Osnove informacije 0 gitari

Istorija gitare 4

Istorija elektricne gitare 6

Delovi akusticne gitare 8

Delovi elektricne gitare 10

Osnovni gltarlstlcki pojmovi 12

Poznati gitaristi 14

2 Priprema za sviranje

Kako drzati gitaru 22

Postavka ruke na hvataljci 24

Postavka ruke za sviranje trzalicom 26

Citan]e dijagrama akorda 28

Citanje tabulatura 30

Stimovanje gitare 32

Kako da vezbate 36

3 Citanje muzike

Notni sistem 40

Note na notnim linijama 41

Povisilice i snizilice 42

Oznake kljuca 43

Ritmicke oznake i notne vrednosti 44

Tacke, ligature (Iukovi) i pauze 48

Najcesce rnuzicke oznake 50

Citan]e ortografskih oznaka za ritmove 54

Citanje vodecih (glavnih) deonica 55

POGLAVLJE 4 Sviranje osnovnih akorda

Kako da svirate akord 58

Sviranje durskih akorda 62

Sviranje molskih akorda 66

Sviranje dominantnog septakorda 68

Sviranje durskog septakorda 72

Sviranje molskog septakorda 74

NaCini sviranja 76

Pesme za vezbu 78

POGLAVLJE 5 Sviranje akorda sa barre hvatom i pozicionih dvozvuka

Uvod akorde sa barre hvatom 82

E dur akordi sa barre hvatom 86

Ostali E akordi sa barre hvatovima 88

A dur akordi sa barre hvatom 90

Ostali A akordi sa barre hvatovima 92

Zvucni akordi sa praznim zicama 96

Pozicioni dvozvuci sa praznim zicama 98

Pesme za vezbu 100

POGLAVLJE 6 Sviranje pojedinocnih tonova Sviranje tonova

na 1. zici 104

Sviranje tonova

na 2. zici 106

Sviranje tonova

na 3. zlci 108

Sviranje tonova

na 4. zici 110

Sviranje nota

na5.zici 112

Sviranje tonova

na 6. zlci 114

NalaZenje tonova na vaso] zici 116

Pozicija za sviranje 118

Sviranje skala 122

Sviranje dvozvuka (dvoglasa) 126

Pesme za vezbu 128

7 Tehnike artikulacije

Sviranje tehnikom legato navise 134

Sviranje tehnikom legato nanize 135

Sviranje klizanjem (glisandom) 136

Priguslvan]e zica 137

lzvodenje savijanja (izvlacenje) 138

Sviranje sa koriscenjem

tehnike "vibrata" 140

POGLAVLJE 8

POGLAVLJE 9

Sviranje bluza Upoznavanje sa bluz gitarom Sviranje bluz skale Dodavanje durske terce Sviranje gitare

sa upotrebom klizaca (slide) Pesme za vezbu

Sviranje rock gitare

Upoznavanje sa rock gitarom 144

Sviranje solo rock gitare 146

Sviranje ritam rock gitare 150

Sviranje zadrzicnih akorda 152

Sviranje akorda sa dodatim tonovima 154

Sviranje prolaznih akorda 156

Koriscen]e stimova sa praznim zicarna 158

Koriscenje alternativnog stimovan]a 160

Pesme za vezbu 162

POGLAVLJE 1 0 Sviranje Folk i Country Muzike

Uvod u folk i country muziku 178

Sviranje basovih nota trzanjem 180

Sviranje Carter stilom 182

Sviranje Travisovim stilom 183

Pesme za vezbu 184

11 Sviranje klosicne gitare
Upoznavanje sa klasicnom gitarom 188
Sviranje tehnikom trzanja bez naslona 192
Sviranje tehnikom trzanja sa
naslonom 193
Sviranjeg Arpeggio stilom 194
Sviranje polifonim stilom 195
Kompozicije za vezbu 196
12 Nabavka gitare
Uvod u nabavku gitare 200
Vrste gitara 202
Testirajte gitaru 203
Konstrukcija gitare 204
Kod elektricne gitare razmotrite i. .. 206 13 Dodaci za gitaru
Pojacala i zvucnici 210
Kapotasteri 214
Koferi 216
Trzalice 218
Elektricni stimeri 220
Postolja 221
Remenovi 222
Zice 224
Uvod u efekte 228
Vrste efekata 232
Povezivanje aparata za efekte 237 POGLAVLjE 1 4 Cuvanje i odrzovcnje gitare

Ciscenje vase gitare 240

Zastita vase gitare 242

NajcesCi problemi kod gitare 243

Alatke za odrzavan]e gitare 244

Menjanje starih fica 246

Zamena fica na akusticno] gitari 248

Zamena fica na klasicnoj gitari 250

Zamena fica na elektricno] gitari 252

Podesavan]e razmaka izmedu fica i

hvataljke 256

Podesavanje visine magneta 257

Podesavan]e intonacije 258

Zatezanje resklimanih spojeva 260

Popravka krckanja kod kontrola 262

Popravka cioda za remen 264

Stvari ko]e mogu zatrebati 265

Popravke koje zahtevaju profesionalca 266

POGLAVLjE 1 5 Kucno snimanje

Uvod u kucno snimanje 272

Snimanje miksetom 273

Uredaji za snimanje 274

Snimanje sa mikrofonom 276

POGLAVLjE 1 6 Kratke informacije

Informacije 0 gitari na internetu 280

Dijagrami akorda 282

Dijagrami skala 284

Recnik pojmova 286

Indeks 294

deloviakusticne gitare

Glava-------l

l ~.ehanizr:ni za y-- sttrnovorue

Pragovi------_+_

Pozicioni markeri--------,

Oiocovcjuco --m

sipko

lice ---------al-l

I-------Vrat

F..----=---- Koren vrata gitare

Korpus

(Telo)

Uleqnuce na bocnirn stranama

Rezonantni otvor

Zastitnik rezonantne ploce

Kobilica Zotlkccl

Drzac za zice

Rezonantna ploco

Dugme (drzac) remena

8

Telo (korpus)

Telo je najveCi deo gitare i obicno ima oblik polozene osmice.

lspupceni delovi bocnlh strana

Gornji i donji zaobljeni deo gitare su siri delovi korpusa i najcesce su u obliku polozene osmice.

Driac za iice

Drzac za zice je drveni deo koji povezuje zice sa telom gitare.

Zotlkocl na drzocu zlco Zatikaci na drzacu zica prievrscuju zlce na telo gitare.

Ispupceni delovi bocnih stronico

Dugme-driac remena Dugme - drzac remena na kraju gitare je najcesce plasticni deo na dnu korpusa koji se koristi da bi se na njega povezivao remen gitare. Kod akusticnih gitara koje imaju ugradene pickup magnete koji elektronski preuzimaju i salju zvuk do pojacala, dugme na kraju gitare moze da sluzl i kao spoljnji dzek, za prikljucivan]e gitare na pojacalo.

Hvataljka

Hvataljka je ravan komad tvrdog drveta na vratu gitare, po kome zlce pritiskate prstima po da biste dobili razlidte note i akorde. Hvataljka je podeljena pragovima na polja.

delovielektricne gitare

Mehanizmi -------l za Stimovanje

Glava

Pragovi

Pozicioni markeri-------i

Ojacavajuca sipka -------ji;~ Hvataljka

Zice

Vrat

Telo

Selektor magneta -"---- Kontrola jacine zvuka

Kontrola tonova

Plocico za vibracije Izlazni prikliucck ~~~~~~~=------ Kopca no kraju gitare

10

Tela

Telo je najveCi deo gitare i obicno je napravljeno od evrstog punog drveta.

Drzae za zlce (Most) Most je metalni deo koji povezuje zlce sa telom gitare.

Kopec na kraju gitare kopca na kraju gitare, takode . poznata i kao kopca za .. remen,. j~ metalni deo na dnu koji se koristi da bi se na njega povezivao remen gitare.

Hvataljka

Hvataljka je ravan koma?drveta na vratu gitare, po kome pritiskate .. prstima po zlcama d~ biste dobili note i akorde. Hvataljka takode obuhvata i pragove, koji se na njoj i nalaze.

Pragovi

Pragovi su tanke metalne.pre~age koje se nalaze duz hvataljke, I postavljene su vertikalno .u odnosu na zice. Kada pritisnete ZICU uz prag, skracu]e nje~u du.z~nu ko]a vibrira i time rnenjate vismu tona koji zica proizvodi.

Glava gitare

Clava je deo kojim se zavrsava. vrat gitare. Mehanizmi za stimovan]e se nalaze na glavi gitare.

postav

ke na hvataljci

Ruka na hvataljci je ona koju koristite da biste "svirali" po poljima gitare, odnosno da biste pritiskali zlce na hvataljci dok svirate gitaru. Osecati se lagodno pri ovoj postavci ruke je osnovno kod sviranja gitare.

Da biste pravilno namestili ruku koja pritiska zice, savijte prste prema hvataljci, tako da samo vrhovi vasih prstiju dodiruju zicu. Postavite palac na poledinu vrata gitare, pritisnite prste evrsto na zicu, na odgovarajuca polja. NaroCito je vazno da yam nokti na ruci kojom ovo radite

budu kratki kako yam ne bi smetali pri pritiskanju zica. Vas palac treba da stoji u vertikalnom polozaju na poledini vrata. Postavljanjem palca na poledinu vrata ornogucavate sigurniji zahvat i dobijate rnogucnost da zice pritisnete evrsce uz hvataljku.

Neki gitaristi vise vole da palac postave na vrh vrata umesto na poledinu, Ovo im ornogucava da i palac koriste za pritiskanje zica sto olaksava, na primer, izvodenje nekih akorda.

1 Savijte prste tako da samo njihovi vrhovi dodiruju zlcu pod uglom od devedeset stepeni. Treba da postoji prostor izmedu vrata gitare i vaseg diana.

• Obratite paZnju da svi prsti stoje blizu ziea.

2 Postavite palae na sredinu poledine vrata gitare, otprilike naspram polja na kome pritiskate srednjim prstom. Drzite palae vertikalno, u praveu plafona.

• Mnogi rok i bluz rnuztcarl postavljaju palae sa gornje strane vrata gitare. Kada svirate klasicnu gitaru, palae se nikada ne sme nalaziti u ovom poloza]u,

24

POGLAVLJE 2: Priprema za sviranje

lice ne daju cist ton. Sta nije u redu?

Mozda ne pritiskate prstom na pravom mestu iza praga. Pritiskanje predaleko od praga rnoze uzrokovati da zica bruji, a pntiskanje ereblizu praga moze delimicno ugusiti zvuk zice. Potrebno je da prste namestite direktno iza praga da biste proizveli najbolji zvuk.

Kako su iice na akusticnoj, drugacije od iica na elekiriino] gitari?

Elektricna gitara ima uzi, ravniji vrat od akusticne gitare. 5 obzirom da je hvataljka na elektrlcno] gitari uza, zice su blife jedna drugoj, sto znacajno otezava sviranje na jednoj zici, bez toga da dotaknete susedne zice. Ali, uzi vrat kod elektricne gitare yam ornogucava da ga lakse obuhvatite. Jednostavnije je svirati na zicama elektricne gitare, jer su one postavljene blize hvataljci i obicno su manje tenzije od zica akusticne gitare.

Pomeranje uz/niz hvataljku

3 Vrhovima prstiju snaino pritisnite zlcu uz hvataljku, odmah iza praga.

• Da bi pritisak na zlcu bio maksimalan i da biste izbegli dodirivanje ostalih fica, postavite vrhove prstiju vertikalno na zlcu,

• Prste koje ne koristite drzite malo odmaknute od hvataljke kako biste izbegli dodirivanje ostalih fica.

1 Dok pomerate ruku uz/niz hvataljku, treba da zadrzite isti poloza] ruke.

• Pomerajte ruku i saku istovremeno kako bi svi prsti ostali blizu fica.

• Kada svirate na nizim poljima, udaljite lakat od tela. Kada svirate na visirn poljima, priblizite lakat telu.

25

postavk ru e za . svirorue trzahcom

Ruka za sviranje zica je ona koju koristite d~ biste zlcu pobudili na oscilovanje kada svirate gitaru. Zicu rnozete trzati iii preko nje prelaziti na razliCite naCine, u zavisnosti od onoga sto zelite postid i stila muzike koju svirate.

Da biste koristili trazlicu, drzlte je evrsto izrnedu palca i kaziprsta i trzajte zicu (zice) pomeranjem zgloba i podlaktice. Elektrlcnu gitaru svakako morate svirati sa trzalicom. Kao dodatak koriscenju trzalice, mnogi gitaristi ponekad prstima trzaju zicu da bi postigli odredene efekte.

Po zicarna rnozete svirati silaznim iii uzlaznim pokretom. Silazno sviranje je korisno kada svirate duge note iii zelite da proizvedete snazan ton. Kombinovanje silaznog i uzlaznog sviranja je popularna tehnika kojom se

postize ugladivanje zvuka kada svirate melodije.

Klasicni i flamenko gitaristi obicno koriste tehniku sviranja prstima, sto znad da koriste palac i prste umesto trzalice, da bi povlaCili (trzali) zice.

1 Driite evrsto trzalicu izmedu palca i kaiiprsta. Lagano naginjuCi

trzalicu prema iicama.

2 Pomeranjem zgloba i podlaktice, trzalicom trzajte jednu iii vise iica.

• Takode, iicu moiete trzati i palcem iii vrhom nokta.

• Po iicama rnozete svirati silazno, uzlazno iii kombinovano. Kombinovano korlscen]e silaznog i uzlaznog sviranja, povecava brzinu sviranja i popularna je tehnika.

1 Da biste svirali silazno, udarite jednu iii vise iica u pravcu poda.

2 Da biste svirali uzlazno, udarite jednu iii vise iica u pravcu plafona. Da biste postigli bolji zvuk pri sviranju uzlazno, najcesce koristite samo prve cetiri iice.

26

POGLAVLJE 2: Priprema za sviranje

Kako mogu da koristim ruku kojom sviram da bih promenio boju tonei

Mesto na kome svirate zicu utice na naCin na koji ona zvuci. Povlacen]e zice direktno iznad zvucnog otvora iii koriscenje trzalice blize vratu proizvodi snazan, tamank ton. Povlacenje zice blize kobilici proizvodi svetliji, metalniji ton, dok sviranje po zicama iznad hvataljke proizvodi rneksi, tisi ton. Menjanjem mesta na kome povlazite zicu, dodajete raznovrsnost vasern sviranju.

Kako se silazno i uzlazno sviranje prikazuju u notnom sistemu?

U notnom sistemu, simbol r""l oznacava silazno sviranje. Simbol V oznacava uzlazno sviranje.

Tehnika sviranja prstima

...... ...------,,.........,.....

1 Savijte prste tako da vrhovi vasih prstiju dodiruju zice pod uglom od devedeset stepeni. Vasi zglavci treba da su paralelni sa .licama.

• Paleem najcesce svirate tri najni.le (basovelzice. KaZiprstem svirate trecu zicu, srednjim prstom drugu zlcu i domalim prstom prvu zlcu, Mali prst se obicno ne koristi.

2 Kod sviranja .liea prstima, palae deluje nanize (u smeru podloge), a ostali prsti navise (u smeru plafona

• Zglob treba da je statican.

27

V· •

clta J9

dijagrama akorda

Citan]e dijagrama akorda iii tabele akorda, kako se drugaCije naziva, je brz i jednostavan nacin ucenja sviranja akorda na gitari.

Dijagram akorda je vizuelna prezentacija zica i polja na gitari. Horizontalnim Iinijama su predstavljeni pragovi, a vertikalnim Iinijama zlce. Obelezeni krufici na dijagramu yam pokazuju kako da postavite prste na hvataljci da biste dobili akord.

Vertikalne linije

Vertikalne linije na dijagramu akorda predstavljaju sest zica na gitari. Linija sa krajnje desne strane predstavlja prvu zicu, koja je najbliza podu kada drzite gitaru. Linija sa krajnje leve strane predstavlja sestu zicu,

Horizontalne linije

Horizontalne linije na dijagramu akorda predstavljaju pragove, odnosno tanke metalne precke na hvataljci gitare. Debela horizontalna linija na vrhu dijagrama predstavlja sedlo gitare, tamo gde se hvataljka zavrsava,

Aka je potrebno da odsvirate akord koji zahteva da postavite prste blize kobilici, polozaji na hvataljci su prikazani brojevima sa desne strane, pocevsi ad najviseg polja. Ovaj broj oznacava polje sa koga akord pocin]e. Na primer, aka akord poCinje na sed mom polju, oznaka VII iii 7. ce se pojaviti pored praga koji je u najviso] poziciji.

28

v v 0""

A A .. :'

Sedlo ~!!pl!i!i!!i!liiiiliiiiiiilpiiiiii!.~ ..... I polje

Prag 1 F=j===iI=1===ir=1-- __ U

II polje Prag 2 F"""""'........;F~= ........ ~~

III polje Prag 3 F"""""'........;F~= ........ =fr

IV polje

Prag 4 1I..... ....... ......l ............. ~J....~

N< N< N< N< N<

&i" &i" &i" &i" &i"

(7I~""'WN

POGLAVLJE 2: Priprema za sviranje

Krufici

XiliO

Popunjeni kruzid (.) na linijama oznacavaju koje zice treba da pritisnete prstima, odnosno iza kojih pragova treba da uhvatite.

Kriva linija

Kriva linija iznad dijagrama akorda oznacava da treba da pristisnete jednim prstom

nekoliko zica istovremeno. Ovo je poznato pod nazivom barre hvat. Za vise informacija 0 barre hvatu, pogledajte na strani 82.

Na dijagramu akorda, simboli X iii 0 se pojavljuju kod zlca koje nisu pritisnute nijednim prstom, da bi yam se naznaCilo da i njih treba da svirate. Oznaka 0 pokazuje da treba da svirate odredenu zicu, Oznaka X pokazuje da ne treba da svirate odredenu zicu, Zica koju svirate, ali je ne pristiskate na hvataljci, naziva se "prazna" iii slobodna zica.

Brojevi

Brojevi u kruzicima na dijagramu akorda yam pokazuju koji prst treba da koristite, da biste pritisnuli neku zicu. Svaki broj predstavlja odredeni prst:

o kazlprst

a srednji prst

o domali prst

o mali prst

Palac se retko koristi

za pritiskanje zica. Ukoliko je potrebno da koristite palac, oznaka 0 ce se pojaviti na dijagramu akorda

o

e

Na nekim dijagramima akorda, brojevi se pojavljuju unutar kruzica, kako je prikazano na gornjem dijagramu akorda. Iakode, ove brojeve rnozete pronad iznad iii ispod dijagrama

akorda. Imajte na umu da se ovi brojevi obicno pojavljuju na dijagramima akorda za one koji

tek uce da sviraju gitaru.

Standardni list sa notnim sistemom koji sadrzl dijagrame akorda obicno ne sadrzi ove brojeve.

e

29

Gitare se neprekidno raStimavaju, tako da je veoma vazno da naudte da sami stimujete vas instrument. Dobra je ideja da uvek pre sviranja proverite stlrnovan]e vase gitare. Postoje razliciti nacini za stlrnovan]e. Relativno stimovanje, takode poznato pod nazivom metoda petog polja, je najpodesniji metod. Relativno stlrnovanje podrazumeva podesavanje gitare po sopstvenj visini, sto znaci da yam nije potrebno koriscen]e drugih izvora za refereneu visine.

Da biste podesili gitaru po sopstvenoj visini, potrebno je da izaberete jednu zieu koja je zeljene visine ida, u odnosnu na nju, podesite ostale strune. U primeru pokazanom dole,

(premo proizvoljnoj visini)

sestu zicu koristimo kao parametar. Ako zellte da budete jos precizniji, mozete koristiti neki drugi izvor za refereneu visine, na primer klavir, da biste podesili sestu zlcu pre nego sto zapocnete stimovanje ostalih struna.

Kada stirnujete, a niste sigurni u visinu tona, dogodi se da podesite zieu previse (visoko, odnosno previse nisko, ali ovu popravku visine stirna rnozete doterati kasnije. Obicno je najbolje da zieu podesite nesto nize od potrebne visine i da je onda polako zatezete do zeljenog tona.

1 Postavite kaZiprst na sestu zieu, malo iza petog praga i odsvirajte je

2 Odsvirajte petu zieu praznu.

• OmoguCite da obe ziee istovremeno zazvuce,

3 Ukoliko se visina tona ne podudara, stimujte petu zlcu da biste njenu visinu podesili na visinu tona koji daje sesta ziea ..

• 4 Postavite kaZiprst na petu zieu, malo iza petog praga, pa je zatim odsvirajte

5 Odsvirajte cetvrtu zieu bez toga da nju pritiskate.

OmoguCite da obe ziee zvuce u isto vreme. Visina tona bi trebalo da se podudara.

6 Ukoliko se visina tona ne podudara, stimulte cetvrtu zicu prema visini tona pete, pritisnute, ziee.

32

Kako mogu da budem siguran da su lice nastimovane pravilno?

Kada gitaru stirnujete prema proizvoljnoj visini, veoma je lako pogreslti kod jedne .lice i gresku nastaviti pri podesavanju ostalih zlca. Da biste proverili stirn, akord rnozete polako odsvirati odredeni akord, izvodeCi jednu po jednu zlcu kako biste mogli da cujete da Ii .lice zvuce skladno i na taj nacin odredite da Ii je neka od njih rastimovana,

7 Postavite kaZiprst na cetvrtu zlcu, malo iza petog praga. Odsvirajte zicu.

8 Odsvirajte trecu zicu bez toga da je pritiskate.

• OmoguCite da obe .lice zvuce u isto vreme. Visina tona bi trebalo da se podudara.

9 Ukoliko se visina tona ne podudara, stimujte trecu zlcu da biste je podesili prema cetvrto].

POGLAVLJE 2: Priprema za sviranje

Postoji Ii jednostavno uputstvo na osnovu koga mogu da neudm da stimujem gitaru?

Mozete koristiti ovaj dijagram kao uputstvo kako da stimujete gitaru prema proizvoljnoj visini.

10 Postavite kaZiprst na trecu zlcu, malo iza cetvrtog praga i odsvirajte .lieu. Odsvirajte drugu .lieu bez toga da nju pritiskate.

11 Podesite visinu tona druge .lice da odgovara visini tona trece .lice.

1Hi=fr=I9~---t 4. prag 11lP-"F-"F-i~'-I5. prag

12 Postavite kaZiprst na drugu zicu, malo iza petog praga. Odsvirajte plVU .lieu bez toga da nju pritiskate .

1 3 Podesite visinu tona plVe zica da odgovara visini tona druge .lice.

33

• •

sVlranJ~ k· h I, d

ours I oxor a

Durski akord se sastoji od tri note koje svirate istovremeno. U poredenju sa molskim, durski proizvode vedre, radosne tonove. Durski akord mozete prepoznati jednostavno zato sto je obelezen pripadajuCim slovom, na primer, C. Najcesce korisceni durovi su G, C, D, E, A iE

Akordi su grupisani u tonalitete. Kada svirate pesmu, obicno koristite akorde iz iste grupe. Na primer, G akord

G

000

iii

1 Postavite kaiiprst na 5. .lieu, malo iza drugog praga.

2 Postavite srednji prst na 6 . .lieu, malo iza treceg praga.

3 Postavite do mali prst na 1 . zlcu, malo iza treceg praga.

4 Prevueite preko svih ziea prema podu.

pripada G, C i D tonalitetima, C akord pripada C, FiG tonalitetima i D akord pripada D, A i G tonalitetima.

Kada svirate C akord, vas kaziprst rnoze slucajno dodirnuti 1. zicu, proizvodeci prigusen ton. Da biste bili sigurni da vas kaziprst ne dodiruje prvu zicu i da je pravilno pozicioniran, vodite racuna da je lucno savijen iznad zice,

C

x 0 0

I

3 Postavite domali prst na 5 . zku, malo iza treceg praga.

4 Prevueite preko ziea prema podu, bez povlacenja 6. ziee.

1 Postavite kaiiprst na drugu zlcu, malo iza prvog praga.

2 Postavite srednji prst na 4 . .lieu, malo iza drugog praga.

62

POGLAVLJE 4: Sviranje osnovnih akorda

Postoji Ii neka druga pozicija u kojoj mode da se odsvira G akord?

Da, postoji. lako pocetnlci cesto nalaze da je jednostavnija postavka prstiju na nacin koji je vee prikazan, G akord rnozete odsvirati ako srednji prst stavite na 5. zieu, malo iza drugog praga, domali prst na 6. zieu, malo iza treceg praga i vas mali prst na 1. zlcu, malo iza treceg praga. Ucenjern razllcltih postavki prstiju cini yam jednostavnijim promene prstoreda za neke druge akorde, kao sto je na primer C-dur akord.

000

illffi

Kako mogu da poboljsam zvucanje G-dur akorda?

Da bi G akord zvucao sonornije, mozete koristiti cetiri prsta pri pritiskanju ziea. Postavite kaZiprst i srednji prst na 5. i 6. zlcu, kao sto je prikazano u donjem primeru, ali

postavite domali prst na 2. zieu, malo iza treceg praga i vas mali prst na 1. zieu, malo iza treceg praga. Ovakvom postavkom prstiju rnozete takode olaksati prelazak u D akord.

00

ii

Veiba3

0
Veiba 1
G C D G
I~I n n n n
U I u u I u II

Broji: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Veiba 2
G C D G
1&1 n n n n n n n n
-Q- U I u u luu I -Q- -Q- II
I I I I I I F I
Broji: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 G

n n n n

C D G

nnnn nnnn nnnn

I "" " "I "" " " I " " " "II

xxo

Ii

Broji:

((((

1 2 3 4

nrnr nrnr nrn'

123412341234

1 Postavite kaziprst na 3. zieu, malo iza drugog praga.

2 Postavite srednji prst na 1 . zieu, malo iza drugog praga.

3 Postavite domali prst na 2. zieu, malo iza treceg praga.

4 Prevueite preko ziea prema podu, bez izvodenja 5. i 6. ziee.

• Cornje vezbe pokazuju jednostavanije kombinacije durskih akorda. Izvodite ave primere da biste navezbali promenu akorda.

• Prevucite ziee u akordu prema podu svaki put kada vidite oznaku n. Oblik note yam ukazuje na to koliko dugo treba da drzite svaki akord: U (4 jed. brojanja),

(7 (2 jed. brojanja), ( (1 jed. brojanja).

NASTAVLJA Sf ...

63