You are on page 1of 6

ΔϣΪϘϤϟ΍

ΔλΎΧϭ ˬ ΎϳΰϴϟΎϣϭ ˬ 17 ϥήϘϟ΍ ϰΘΣ 15 ϥήϘϟ΍ Ϧϣ ˬ ϮϳϼϤϟ΍ ΦϳέΎΘϠϟ ΎϘϓϭ


ˬ ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ϝ΁ ϦϴϤϠόϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔϴΑήΘϟ΍ Δγ΍έΩ ϢΗ Ϊϗϭ ήμϘϟ΍
ϰϠμϤϟ΍ ϲϓ βϳέΪΘϟ΍ Ϧϣ ϢϬϤψόϣ. ϢϬΑ Ϊϴγ ϖϳήσ Ϧϋ ϭ΃ ΄θϨϤϟ΍ ϒϳήϟ΍ ϯήϗ ϙΎϨϫϭ
΍ϮϤϠϋ Ϧϳάϟ΍ ϚΌϟϭ΃ ϦϴΑ. ΔϳήϘϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ ΔϣΎϣ· Ϯϫ ϢϠόϤϟ΍ ˬ˯΍Ϯγ Ζϗϭ ϲϓ. ΪΠδϤϟ΍ ϭ΃
ΔϠμΘϤϟ΍ Ϟ΋ΎδϤϟ΍ ˬ ΪϳϮΠΗ ΔΑΎΘϛϭ ˬ ϱϭΎΟ ϥ΁ήϘϟ΍ ϑήΤϟ΍ ΔΑΎΘϛϭ ˬ ίήϔϟ΍ ϞϤθΗ
ΕΎγ΍έΩϭ ˬ 18 ϥήϘϟ΍ ϲϓ. ϥΎϤϳϹ΍ ϥΎϛέ΃ ϭ ˬ ϡϼγϹ΍ ϥΎϛέ΃ ˬ ΔϳΎϔϜϟ΍ϭ Ϧϴόϟ΍ νήϔϟ΍
νέ΃ ϰϟ· ςγϭϷ΍ ϕήθϟ΍ Ϧϣ ˯ΎϤϠόϟ΍ ξόΑ ΓήΠϫ ΙϭΪΣ ϊϣ ΕήϫΩί΍ ϡϼγϹ΍
. ϮϳϼϤϟ΍

ϲϓ ΔγέΪϤϟ΍ Ε΍έΎϴΗ ΔόΑέ΃ ϙΎϨϫϭ ˬ ϲϧΎτϳήΒϟ΍ ϢϜΤϟ΍ Ϧϣ ΖϗϮϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ


ϒϗ΍ϮϤϟ΍ ΔΠϴΘϧ ΕΪΟϭ.ΔϳΰϴϠΠϧϹ΍ϭ ϞϴϣΎΘϟ΍ϭ ΔϴϨϴμϟ΍ϭ ϮϳϼϤϟ΍ Δϐϟ ˬ ΔϴϣΎόϟ΍ ϥ΃. ΎϳϻΎϣ
Ϧϋ ϢΟΎϨϟ΍ ϊοϮϟ΍ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ . ϡϮϘϟ΍ ΓΪΣ ήδϛ ΍ϮϟϭΎΣ Ϧϳάϟ΍ ϢϬδϔϧ΃ ΔϳέΎϤόΘγϻ΍
.ϡϮϗ Ϟϛ Ϧϣ ϢϬϨϴΑ ϰϘτϨϣ ϒϗϮϣ ΓϮϗϭ ΔϴϨσϭ ΔϴϤϴϠόΗ ΔγΎϴγ ΩϮΟϭ ϡΪϋ

Ϊϗϭ. ΓέΪϗϭ ΩϼΒϟ΍ ϲϓ ΔϴϤϨΘϟ΍ ϊϣ ΎϴθϤΗ ΎχϮΤϠϣ ΍έϮτΗ ϲϨσϮϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ϡΎψϧ ΪϬη
:ΔϴϟΎΘϟ΍ ϞΣ΍ήϣ βϤΧ ϝϼΧ Ϧϣ ϢϴϠόΘϟ΍ έϮτΗ

(1957 ϞΒϗ) ϝϼόΘγϻ΍ ϞΒϗ ϥΎϣΰϟ΍ .1


(1970-1957) ΓήΘϔϟ΍ ϝϼϘΘγϻ΍ ΪόΑ Ύϣ ΔϠΣήϣ ϲϓ .2
(1990-1971) ΓΪϳΪΠϟ΍ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΔγΎϴδϟ΍ Ϧϣ ϥΎϣΰϟ΍ .3
(2000-1991) ΔϴϤϨΘϠϟ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔγΎϴδϠϟ ϥΎϣΰϟ΍ .4
(ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ˬ 2001) ΔϴϨσϮϟ΍ Δϳ΅ήϟ΍ ΔγΎϴδϠϟ ϥΎϣΰϟ΍ .5

p p pp p pp


p   

ΔδϤΧ ϰϟ· 1960 ϡΎϋ ϲϓ ΎϳΰϴϟΎϤϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ ϪΒη ϲϓ ϲϤγήϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ϞΣ΍ήϣ ϢδϘϨΗϭ
: ΕΎϳϮΘδϣ
ˬ ϲ΋΍ΪΘΑϻ΍ (1
ˬ ϱΩ΍ΪϋϹ΍ (2
ˬ ϱϮϧΎΜϟ΍ (3
ϲόϣΎΠϟ΍ ϞΒϗ Ύϣ ϭ΃ ΔϳϮϧΎΜϟ΍ ωΎϔΗέ΍ϭ (4
(ΔΟέΩϭ ϡϮϠΑΪϟ΍) ϲϟΎόϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ϭ (5

Δδϴ΋ήϟ΍ έΎϜϓ΍
Ϧϣ ϱϮϧΎΜϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ϞϴϜθΗ ΎϤϴγ ϻϭ ˬ 1961 ϡΎϋ ϢϴϠόΘϟ΍ ϥϮϧΎϗ άϴϔϨΗ ϯΩ΃ Ϊϗϭ (1
.ΔϳΰϴϠΠϧϹ΍ ϭ΃ ΔϳϮϳϻΎϣ ΔϐϠϟ΍ ϲϫ ΓΪΣ΍ϭ Δϐϟ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϲϨσϮϟ΍ ϊΑΎτϟ΍
. ϢϴϠόΘϟ΍ ϥϮϧΎϗϭ ˬΐϟΎσ ϦϤΣέ ήϳήϘΗϭ ˬϕίέ ήϳήϘΗ ˭ϥΎϣΰϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ ήϳέΎϘΘϟ΍ ϦϴΑ (2
.ϲ΋΍ΪΘΑϻ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ΓΩΎϬη ϭ΃ ˬ(LCE) ϢϴϠόΘϟ΍ ΓΩΎϬη ϰϠϔδϟ΍ ϥΎΤΘϣϻ΍ (3
άϴϔϨΗϭ ςϴτΨΘϟ ΔϴϨϘΘϟ΍ Ϣδϗ ϢϴϠόΘϟ΍ϭ ΔϴΑήΘϟ΍ Γέ΍ίϭ ϞϴϜθΗ ϢΗ 1964 ϡΎϋ ϲϓϭ (4
.ϲϨϬϤϟ΍ϭ ϲϨϘΘϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ Ξϣ΍ήΑ

(1990-1971) ΓΪϳΪΠϟ΍ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΔγΎϴδϟ΍ Ϧϣ ϥΎϣΰϟ΍

ϝϮμΤϟ΍ϭ ϢϴϠόΘϟ΍ ϡΎψϧ ΰϳΰόΗϭ ήϳϮτΗ ήμϋ ϲϫ ΕΎϨϴόδΘϟ΍ ϰϟ΍ ΕΎϨϴόΒδϟ΍ ϲϓ ϥ· p-


.ΔϤϴϘϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ϰϠϋ
ΩΎΤΗ΍ ΓϮϘϟ ϲϫ (1990-1970) ΓΪϳΪΠϟ΍ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΔγΎϴδϟ΍ άϴϔϨΗ ϑ΍Ϊϫ΃ Ϧϣϭ -
ΔϴΑήΘϟ΍ ˬΓΪϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ . ΓΩΎϋ· ϢϬϤψϨϳϭ ϕ΍ήϋϷ΍ ϦϴΑ ήϘϔϟ΍ ϮΤϣ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϴϨσϮϟ΍
.αΎϨΟϷ΍ ϞϜϟ ΍ΪΟ ϢϬϣ

ˬ 1961 ϡΎϋ ϢϴϠόΘϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϲϓ ˬ ϦϜϟϭ .ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϐϠϟΎϛ ΔϳΰϴϠΠϧϻ΍ ΔϐϠϟ΍ ϡ΍ΪΨΘδϳ Ϊϗ -
.ΎϤϬΘϐϟ ϞϤόΘδϳ ϦϜϤϳ ϞϴϣΎΘϟ΍ ϭ΃ ΔϴϨϴμϟ΍ ΔγέΪϤϟ΍ϭ ΓΪϋΎδϤϟ΍ Δϴ΋΍ΪΘΑϻ΍ ΔγέΪϤϟ΍
ϢϴϠόΘϟ΍ ΔϳΎϏϭ ϩΎΠΗϻ΍ ΖΒΜϴϟ 1988 ϡΎϋ ϲϓ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϴΑήΘϟ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ ϑ΍Ϊϫ΃ Ϊϗϭ -
ΔϴΣϭήϟ΍ϭ ΔϴϔσΎόϟ΍ϭ ϲϤδΠϟ΍ ϲϓ ϦδΣ΃ άϴϣϼΘϟ΍ ϦϳϮϜΗ ΔϔδϠϔϟ΍ ϩάϫ .ϲϨσϮϟ΍
.ΔϳήϜϔϟ΍ϭ

(2000-1991) ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ ΔγΎϴγ

ΰϳΰόΗ ϲϐΒϨϳ. ϢϴϠόΘϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ Δόϳήγ Ε΍ήϴϐΗ ΕΪϬη 20 ϥήϘϟ΍ Ϧϣ ΓήϴΧϷ΍ ΩϮϘόϟ΍
ϝΎϤϋϷ΍ ξόΑ ϞϳΪόΗϭ ΔϏΎϴλ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϴϤϴϠόΘϟ΍ ΕΎγΎϴδϟ΍ άϴϔϨΘϟ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ αΎγϷ΍
ΕΎδγΆϤϟ΍ϭ ΔλΎΨϟ΍ ϲϟΎόϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ˭ 1996 ϡΎόϟ ϢϴϠόΘϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϞΜϣ ˬ ϢϴϠόΘϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍
.ΎϫήϴϏϭ1996 ϡΎϋ ϲϓ ϲϨσϮϟ΍ ϲϟΎόϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ βϠΠϣϭ ˬ 1996 ϡΎόϟ
:ϲϠϳ Ύϣ ϢϴϠόΘϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ΓήϴΜϛ Ε΍ήϴϐΗ ΖΛΪΣ ˬ ϚϟΫ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑϭ

ϲϟΎόϟ΍ ΔϠΣήϣ ϲϓ ΎλϮμΧ ϢϴϠόΘϟ΍ ϲϓ ϝϮμΤϟ΍ ιήϓ ΓΩΎϳί.1

˯Ύθϧ· ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ϢϴϠόΘϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ήϳϮτΗ.2


1999 ϡΎϋ ϲϓ Δϴϛάϟ΍ αέ΍ΪϤϟ΍

ϡϮϠΑΪϟ΍ ϰϟ· ΓΩΎϬη Ϧϣ ϦϴϤϠόϤϟ΍ ΕϼϫΆϣ ΔϴϗήΗ. 3


βϳέΩ· ϥΎτϠγ ΔϴΑήΘϟ΍ ΔόϣΎΠϟ΍ ϰϟ΍ (MPSI) βϳέΩ· ϥΎτϠγ αέ΍Ϊϣ ΔϴϠϛ ΔϴϗήΗ. 4
(UPSI)

(ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ˬ 2001) ΔϴϨσϮϟ΍ Δϳ΅ήϟ΍ ΔγΎϴγ

ϝΎΠϣ ϲϓ ΔϠλΎΤϟ΍ Ε΍έϮτΘϟ΍ ϊϣ ΎϴθϤΗ ϲϨσϮϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ϡΎψϧ ςϴδΒΘϟ ϡΎϳϻ΍ ϩάϫ ϲϓ
ˬ 21 ΔϴϔϟϷ΍ ϲϓ ΕΎϳΪΤΘϟ΍ϭ Ε΍ήϴϐΘϟ΍ ϒϠΘΨϣ ΓΎϋ΍ήϣ ϊϣ Ωήϳϭ. ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ
: ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬ Ξϣ΍ήΒϟ΍ϭ ΕΎγΎϴδϟ΍ϭ ΕΎόϳήθΘϟ΍ ϲϓ ϢϴϠόΘϟ΍ ϡΎψϧ ΔϧΎϴλϭ ϦϴδΤΗϭ

( ϥϵ΍ ϰΘΣϭ ˬ 2001) ΔϴϨσϮϟ΍ Δϳ΅ήϟ΍ ΔγΎϴγ ϲϓ ΔϧΎϴλϭ ϦδΤΗ

(2002 ϝΪόϤϟ΍) 1996 ϡΎϋ ϲϓ ϢϴϠόΘϟ΍ ϥϮϧΎϗ .1

ϲϓ Φδϧ ϥ΃ϭ ˬ (2003) ΔϳΰϴϠΠϧϹ΍ ΔϐϠϟΎΑ ΕΎϴοΎϳήϟ΍ϭ ϡϮϠόϟ΍ ϢϠόΘϟ΍ϭ ϢϴϠόΘϟ΍ .2


2013

άϴϣϼΘϟ΍ ϥ΃ ϥΎϤπϟ 2006 ϲϓ ϊγϮΗϭ .2005 ˬ(J-QAF) ϒϗ ϲΟ ΞϣΎϧήΒϟ΍ .3


.Ϧϴόϟ΍ νήϔϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ Δϐϟϭ ϥ΃ήϘϟ΍ϭ ˬϱϭΎΟ ϲϓ ΓϮϗ ϦϴϤϠδϤϟ΍

2004 ϡΎϋ ϲϓ (KPTM) ϲϟΎόϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ Γέ΍ίϭ ˯Ύθϧ· .4

ϩΪόΑϭ ϝϼϘΘγϻ΍ ϞΒϗ ϲϤϴϠόΘϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϕήϔϟ΍


pϝϼϘ p pϝϼϘ p

.ϲϤγήϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ϝΎϜη΃ Ϧϣ ϞϜη.1 ϲϓ ϲϤγήϟ΍ ήϴϏ ϢϴϠόΘϟ΍ :έΎϤόΘγ΍ ϞΒϗ.1


.ϰϠμϤϟ΍ϭ ˬ ΪΟΎδϤϟ΍ϭ ˬ ϕΪϨϓ ˬ ήμϘϟ΍

ΪϨΘδΗ ΔγέΪϤϟ΍ ϲϘΒϳ .2 έΎϤόΘγϻ΍ ϥΎϣΰϟ΍.2


Ϟϛ ϰϟ· ΔϴϨσϮϟ΍ ΔγέΪϤϟ΍ ΢Θϔϳ ϦϜϟϭ ϲϗήϋ .ςϘϓ ϲϗήϋ ΪϨΘδΗ ΔγέΪϤϟ΍:ϥϮϴϧΎτϳήΒϟ΍
.ϲϗήϋ

ϲϓ ΔϴϤγήϟ΍ ΔϐϠϟΎϛ ΔϳϮϳϼϤϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϡΪΨΘδϳ .3 βϳέΪΘϠϟ ΔϐϠϟΎϛ ΔϳΰϴϠΠϧϹ΍ ΔϐϠϟ΍ ϡΪΨΘδΗ .3
.βϳέΪΗ

.ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϴΑήΗ ΓΩΎϤϟ΍ ϰϟ· ΩΪη .4 .ϢϬϣ βϴϟ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϴΑήΗ ΓΩΎϤϟ΍ .4

ΔϤΗΎΨϟ΍

ξόΑ ΕΪϬηϭ .ϞΣ΍ήϣ ξόΑ ΎϫΪϨϋ Ϊϗ ΎϳΰϴϟΎϣ ϲϓ ΔϴΑήΘϟ΍ ϥ· ˬϝϮϘϟ΍ ΔλϼΨϟ΍ϭ


΍ΪΟ ΔϤϬϣ έϮΘγΪϟ΍ Ϯϫ ΐϟΎσ ϦϤΣήϟ΍ ΪΒϋϭ ϕ΍ίήϟ΍ ήϳέΎϘΗϭ ΕΎϧΎϴΑ ϦϜϟϭ Ε΍ήϴϴϐΘϟ΍
ϲϤϴϠόΗ ϡΎψϧ ΖΤΗ ϕ΍ήϋϷ΍ ΔϋϮϨΘϣ ϦϴΑ ϊϤΠϟ΍ ϰϠϋ ΍ήϴΛ΄Ηϭ ΔϳΰϴϟΎϤϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ϲϓ
Ϯϫ ΍άϫ .ΔϳήθΒϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϞϴϜθΗϭ ϚϳήΤΗ ϲϓ ϢϬϣ ϞϣΎϋ Ϯϫ ΔϴΑήΘϟ΍ .ΪΣ΍ϭ
΢Ϡμϳϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ϢϴϘϟ΍ ΩΎϤΘϋ΍ ϰϠϋ ΎϬϣΰϋ Ϧϋ ΖΑήϋ΃ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΖϧΎϛ ΎϣΪϨϋ ΎΣϮοϭ
.ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϲϓ ΕΎϳΪΤΘϟ΍ ΔϬΟ΍ϮϤϟ ήϴπΤΘϟ΍ έΎσ· ϲϓ ΪϠΒϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ Ϧσ΍Ϯϣ ϞϜϟ