Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Realizarea schiţelor în SolidWorks 99
Utilizarea instrumentelor de modificare a schiţelor Convertirea entităţilor (Convert Entities)

(2)

Cu ajutorul comenzii asociate butonului Convert Entities se pot realiza elemente în cadrul unei schiţe, prin proiectarea în planul de schiţare a unei muchii, a unui lanţ de muchii sau a unei feţe a modelului. Intre elementele nou create şi entităţile care au fost folosite la proiecţie, programul stabileşte în mod automat constrângeri geometrice de tipul On Edge şi Fixed, astfel încât orice modificare a elementului original conduce la actualizarea schiţei. Ø Pentru a proiecta entităţi existente în model, în planul sau pe suprafaţa de schiţare: •℘ Cu schiţa activă, se selectează muchia, muchia aparentă, lanţul de muchii sau suprafaţa dorită; •℘ Se apasă butonul Convert Entities din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Tools, Convert Entities. Oglindirea elementelor (Mirror) Prin intermediul comenzii asociate butonului Mirror, se realizează cópii ale elementelor selectate, prin oglindire în raport cu o linie de tipul “centerline”. Când se realizează elemente prin oglindire, programul aplică în mod automat relaţii de simetrie între perechile corespunzătoare de elemente grafice. In acest mod, atunci când se modifică unul dintre elemente se modifică şi perechea acestuia. Ø Pentru oglindirea unor entităţi existente deja în schiţă: •℘ Cu schiţa activă, se apasă butonul Centerline din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Entity, Centerline şi se desenează linia de oglindire; •℘ Cu tasta Ctrl apăsată se selectează linia de oglindire şi elementele care urmează a fi oglindite; •℘ Se apasă butonul Mirror din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Tools, Mirror. Ø Pentru oglindirea elementelor în momentul în care acestea sunt realizate: •℘ Se selectează linia (de tipul “centerline”) în raport cu care se doreşte realizarea oglindirii; •℘ Se apasă butonul Mirror din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Tools, Mirror. In urma acestei acţiuni, la cele două capete ale liniei de oglindire apare simbolul de simetrie, indicând faptul că oglindirea automată este activă. •℘ Orice entitate desenată va fi oglindită în mod automat în momentul în care aceasta este realizată; •℘ Pentru a dezactiva oglindirea automată, se apasă încă odată butonul Mirror. Racordarea elementelor (Fillet) Comanda asociată butonului Fillet din caseta cu instrumente Sketch Tools, realizează racordarea cu rază constantă a două elemente care se intersectează.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 31

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

De asemenea, tot cu ajutorul acestei comenzi se pot racorda şi elemente disjuncte dacă acestea nu sunt dimensionate. Ø Pentru realizarea unei racordări: •℘ Cu tasta Ctrl apăsată, se selectează cele două elemente care urmează a fi racordate. Selectarea elementelor se poate face şi după apariţia casetei de dialog Sketch Fillet. •℘ Se apasă butonul Fillet din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Tools, Fillet. In urma acestei acţiuni se deschide caseta de dialog Sketch Fillet. •℘ Se specifică valoarea razei de racordare în caseta Radius. •℘ Se activează opţiunea Keep constrained corners dacă se doreşte păstrarea punctului de intersecţie a elementelor racordate. •℘ Se apasă butonul Apply, pentru realizarea racordării. •℘ Se apasă butonul Close pentru a închide caseta de dialog Sketch Fillet. Construirea elementelor echidistante (Offset Entities) Comanda asociată butonului Offset Entities din caseta cu instrumente Sketch Tools, permite realizarea elementelor echidistante, de o parte sau de cealaltă, a unei muchii, lanţ de muchii sau element desenat în schiţă. Ø Pentru construirea elementelor echidistante: •℘ In schiţă, se selectează una sau mai multe entităţi desenate, muchii sau feţe ale modelului; •℘ Se apasă butonul Offset Entities din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Tools, Offset Entities. In urma acestei acţiuni se deschide caseta de dialog Offset Entities. •℘ Se specifică distanţa la care vor fi realizate copiile elementelor selectate, în caseta Offset. •℘ Se activează opţiunea Reverse dacă se doreşte construirea elementelor în direcţia opusă; •℘ Se activează opţiunea Select Chain dacă se doreşte includerea în setul de selecţie a tuturor elementelor tangente la elementul selectat; •℘ Se apasă butonul Apply şi apoi butonul Close din caseta de dialog Offset Entities. Ajustarea elementelor (Trim) Comanda asociată butonului Trim din caseta cu instrumente Sketch Tools, permite îndepărtarea segmentelor de dreaptă, arc de cerc, curbă spline sau elipsă, care depăşesc o anumită frontieră. De asemenea, cu ajutorul acestei comenzi se pot şterge linii, arce de cerc, cercuri, elipse, curbe spline sau linii ajutătoare, sau se pot extinde segmente schiţate până întâlnesc o altă entitate. Ø Pentru a scurta sau şterge un element schiţat: •℘ Se apasă butonul Trim din caseta cu instrumente Sketch Tools, sau Tools, Sketch Tools, Trim; •℘ Se poziţionează cursorul mouse-ului deasupra segmentului care urmează a fi îndepărtat (acesta este supraluminat) şi se efectuează un clic. Segmentul este şters

32

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

până la intersecţia acestuia cu un alt element schiţat (linie, arc, cerc, elipsă, curbă spline sau linie ajutătoare). Dacă elementul selectat nu se intersectează cu nici un alt element schiţat, atunci el va fi şters în întregime. Ø Pentru extinderea unui element schiţat până la intersecţia acestuia cu un alt element, se selectează unul dintre capetele acestuia şi se trage cu mouse-ul până când punctul de capăt devine coincident cu elementul dorit. Comanda Trim nu poate fi utilizată pentru extinderea elementelor ale căror capete sunt deja coincidente cu alte elemente (pentru extinderea acestor elemente se foloseşte comanda Extend). Copierea multiplă (Linear Step and Repeat, Circular Step and Repeat) O entitate sau un grup de entităţi desenate într-o schiţă pot fi copiate după o schemă de tipul “linii şi coloane” sau după o schemă circulară. Ø Pentru a realiza o copiere multiplă după o schemă de tipul “linii şi coloane”: •℘ Se selectează elementul sau mulţimea de elemente care urmează a fi copiată; •℘ Se apasă butonul Linear Sketch Step and Repeat, sau Tools, Sketch Tools, Linear Step and Repeat. In urma acestei acţiuni se deschide caseta de dialog Linear Sketch Step and Repeat. •℘ Pentru fiecare dintre cele două direcţii de copiere se precizează: Numărul de instanţe (în caseta Number) dorit, incluzând şi originalul; Distanţa dintre două elemente consecutive (în caseta Spacing); Unghiul pe care îl face direcţia de copiere cu orizontala (în caseta Angle). •℘ Se apasă butonul Preview dacă se doreşte o previzualizare a cópiilor. •℘ Se apasă butonul OK. Ø Pentru a realiza o copiere multiplă după o schemă circulară: •℘ Se selectează elementul sau mulţimea de elemente care urmează a fi copiată; •℘ Se apasă butonul Circular Sketch Step and Repeat, sau Tools, Sketch Tools, Circular Step and Repeat. In urma acestei acţiuni se deschide caseta de dialog Circular Sketch Step and Repeat. •℘ Se precizează poziţia centrului de copiere prin rază şi unghi (Radius , Angle) •℘ Se specifică numărul total de instanţe (inclusiv originalul) în caseta Number şi unghiul total al arcului pe care se va face copierea, în caseta Total angle. •℘ Se alege opţiunea Equal pentru obţinerea instanţelor egal distanţate şi Rotate dacă se doreşte rotirea obiectelor în timpul copierii. •℘ Se apasă butonul de previzualizare (Preview) şi apoi butonul OK.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 33

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Adăugarea parametrilor dimensionali şi a constrângerilor geometrice Dimensionarea schiţelor In mod obişnuit schiţele se dimensionează în timpul realizării acestora. Totuşi, programul SolidWorks permite realizarea blocurilor grafice de construcţie chiar dacă schiţele nu sunt complet definite. Când se adaugă sau se modifică valoarea parametrilor dimensionali dintr-o schiţă, aceste modificări se reflectă atât în modelul 3D cât şi în desenul generat pe baza modelului 3D. Ø Pentru adăugarea unui parametru dimensional: •℘ Se apasă butonul Dimension din caseta cu instrumente Sketch Relations; •℘ Se selectează entitatea sau entităţile care urmează a fi dimensionate; •℘ Se deplasează cursorul mouse-ului şi se efectuează un clic atunci când se ajunge în poziţia dorită pentru plasarea dimensiunii. Ø Pentru modificarea unei dimensiuni existente: •℘ Se apasă butonul Select din caseta cu instrumente Sketch; •℘ Se efectuează un dublu clic pe dimensiunea dorită. In urma acestei acţiuni se deschide caseta de dialog Modify. •℘ Se modifică valoarea în interiorul casetei şi se apasă tasta Enter. In mod implicit, când se dimensionează un arc de cerc sau un cerc în raport cu un alt element, programul ia în considerare centrul arcului sau al cercului. Această schemă de dimensionare poate fi modificată ulterior. Ø Pentru modificarea schemei de dimensionare a unui arc de cerc sau a unui cerc: •℘ Se poziţionează cursorul mouse-ului deasupra dimensiunii şi se apasă butonul din dreapta. Din meniul care apare, se alege opţiunea Properties. •℘ Din caseta de dialog Dimension Properties se aleg opţiunile dorite pentru First arc condition şi pentru Second arc condition (aceasta din urmă apare numai dacă dimensiunea este între două arce de cerc).

34

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Ø Pentru dimensionarea lungimii unui arc de cerc: •℘ Se apasă butonul Dimension din caseta cu instrumente Sketch Relations; •℘ Se efectuează un clic pe arcul de cerc; •℘ Se efectuează câte un clic pe cele două capete ale arcului de cerc; •℘ Se deplasează cursorul până în poziţia dorită şi se efectuează un clic pentru plasarea dimensiunii. Stabilirea constrângerilor geometrice în schiţă Pe lângă parametrii dimensionali, pentru ca o schiţă să poată fi complet definită, este nevoie şi de stabilirea unor relaţii geometrice între elementele acesteia sau între elementele acesteia şi alte elemente realizate anterior (plane, axe, muchii, muchii aparente, etc.). Atunci când se stabileşte o legătură geometrică este necesar ca cel puţin unul dintre elemente să aparţină schiţei. Constrângerile geometrice pot fi realizate în două moduri: automat (de către program) şi manual (de către utilizator). Ø Pentru ca programul să aplice automat constrângeri geometrice este necesar ca opţiunea Automatic Relations să fie activă. Activarea acestei opţiuni se realizează prin marcarea (bifarea) articolului Automatic Relations din meniul Tools, Sketch Tools. In timpul realizării schiţei cursorul mouse-ului îşi schimbă forma, indicând ce relaţie geometrică ar putea fi aplicată. Dacă este activată opţiunea Automatic Relations, programul aplică următoarele tipuri de constrângeri geometrice: segmente orizontale sau verticale, coincidenţe, puncte de mijloc, puncte de intersecţie, tangenţe şi perpendicularităţi.

Ø Pentru realizarea manuală a constrângerilor geometrice: •℘ Se apasă butonul Add Relation din caseta cu instrumente Sketch Relations, sau Tools, Relations, Add. In urma acestei acţiuni se deschide caseta de dialog Add Geometric Relations.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM

35

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

•℘ Se selectează elementele între care se doreşte stabilirea relaţiilor geometrice. In funcţie de elementele selectate, în caseta Add Geometric Relations programul propune adăugarea unei constrângeri (un punct în interiorul butonului). Constrângerile care există deja între elementele selectate sunt marcate printr-un cerc în jurul butonului respectiv, iar relaţiile care nu se pot aplica, sunt afişate estompat (sunt inactive). Elementele selectate sunt afişate în caseta Selected Entities. Pentru eliminarea unui articol din listă, fie se poziţionează cursorul deasupra lui şi se apasă tasta Delete (Del), fie se mai selectează odată din zona grafică. Dacă se doreşte înlăturarea din caseta Selected Entities a tuturor elementelor selectate, se apasă butonul din dreapta al mouseului (cursorul să fie în zona grafică) şi se selectează Clear Selections. •℘ Se selectează relaţia care urmează a fi aplicată între elemente şi apoi se apasă butonul Apply. Pentru înlăturarea ultimei relaţii aplicate se apasă butonul Undo. •℘ Se repetă de câte ori este necesar ultimii doi paşi descrişi anterior. •℘ Se apasă butonul Close pentru a închide caseta Add Geometric Relations. Constrângerea Horizontal Vertical Collinear Coradial Perpendicular Parallel Tangent Mulţimea de selecţie Una sau mai multe segmente de dreaptă, două sau mai multe puncte. Una sau mai multe segmente de dreaptă, două sau mai multe puncte. Două sau mai multe segmente de dreaptă. Două sau mai multe arce de cerc. Două segmente de dreaptă. Rezultatul Liniile devin orizontale (paralele cu axa X a schiţei), iar punctele vor fi aliniate pe aceeaşi orizontală. Liniile devin verticale (paralele cu axa Y a schiţei), iar punctele vor fi aliniate pe aceeaşi verticală. Segmentele de dreaptă vor avea acelaşi suport. Arcele de cerc vor avea acelaşi centru şi aceeaşi rază. Cele două segmente de dreaptă vor fi reciproc perpendiculare. Două sau mai multe segmente Segmentele de dreaptă vor fi de dreaptă. paralele. Un arc de cerc (cerc), curbă Cele două elemente vor fi tangente. spline sau elipsă şi un alt arc de cerc sau un segment de dreaptă. Două sau mai multe arce de Arcele de cerc (cercurile) vor fi cerc (cercuri), sau un arc de concentrice. Punctul se va afla în cerc (cerc) şi un punct. centrul arcului de cerc. Un punct şi un segment de Punctul se va afla la mijlocul dreaptă. segmentului de dreaptă. Două segmente de dreaptă şi Punctul se va afla la intersecţia celor

Concentric Midpoint Intersection

36

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Constrângerea Coincident Equal Symmetric

Fix

Mulţimea de selecţie un punct. Un punct şi un segment de dreaptă, arc de cerc (cerc) sau elipsă. Două sau mai multe segmente de dreaptă, ori două sau mai multe arce de cerc (cercuri). O linie de axă (centerline) şi două puncte, segmente de dreaptă, arce de cerc (cercuri) sau elipse. Orice element cu excepţia curbelor spline.

Rezultatul două segmente de dreaptă. Punctul se va afla pe segmentul de dreaptă, arcul de cerc sau pe elipsă. Lungimea segmentelor de dreaptă va fi egală, iar arcele de cerc (cercurile) vor avea aceeaşi rază. Elementele selectate vor fi simetrice în raport cu linia de axă.

Pierce

Merge points

Elementul selectat va fi blocat în acea poziţie, mai puţin capetele (dacă are). Punctele de capăt ale elementului sunt libere să se mişte de-a lungul suportului. Un punct şi o axă, muchie, Punctul selectat se va afla în locul segment de dreaptă sau curbă unde axa, muchia, segmentul de spline. dreaptă sau curba spline intersectează planul de schiţare. Două puncte schiţate sau Cele două puncte vor fi coincidente. două puncte de capăt.

Atunci când se stabileşte o constrângere geometrică şi în aceasta sunt implicate segmente de dreaptă, arce de cerc, arce de elipsă sau arce de parabolă, programul ia în considerare suportul acestor elemente (dreapta, întregul cerc sau elipsă). Din această cauză s-ar putea ca rezultatul obţinut să nu fie cel scontat. De asemenea, atunci când într-o relaţie geometrică este implicat un element care nu se găseşte în planul de schiţare, programul utilizează proiecţia acelui element în planul schiţei. Afişarea şi ştergerea constrângerilor geometrice (Display/Delete Relations) Ø Pentru inspectarea sau ştergerea constrângerilor geometrice: •℘ Se selectează elementul din schiţă pentru care se doreşte afişarea constrângerilor geometrice. Dacă nu se selectează nici un element, vor fi afişate toate constrângerile geometrice din cadrul schiţei. •℘ Se apasă butonul Display/Delete Relations din caseta cu instrumente Sketch Relations, sau Tools, Relations, Display/Delete. In urma acestei acţiuni se deschide caseta de dialog Display/Delete Relations. •℘ Se alege modul de afişare al constrângerilor: după entităţi (Entity) sau criterii (Criteria). •℘ Se selectează opţiunea Suppressed pentru suprimarea sau anularea suprimării constrângerii curente. •℘ Se apasă butonul Delete pentru ştergerea constrângerii curente, sau Delete All pentru ştergerea tuturor constrângerilor selectate.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM

37

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

•℘ Pentru anularea ultimei acţiuni se apasă butonul Undo. •℘ Se continuă afişarea, respectiv ştergerea sau suprimarea relaţiilor geometrice existente între elementele schiţei, iar pentru părăsirea casetei de dialog se apasă butonul Close. Starea unei schiţe Atunci când se creează sau se modifică o schiţă, aceasta se poate afla în una din cele cinci stări descrise în continuare (starea schiţei, luată ca întreg, este afişată în linia de stare aflată la baza ferestrei SolidWorks). Starea schiţei Fully Defined Culoarea neagră Descriere Poziţia şi dimensiunile tuturor elementelor schiţei sunt complet definite prin constrângeri dimensionale, geometrice sau o combinaţie a acestora. Schiţa are prea multe constrângeri dimensionale sau geometrice. Pentru înlăturarea conflictelor se foloseşte comanda Display/Delete Relations. Elementele schiţei nu sunt complet definite, acestea putându-şi modifica poziţia şi dimensiunile prin tragere cu mouse-ul. Schiţa nu este rezolvată. Elementele geometrice, parametrii dimensionali şi constrângerile geometrice care împiedică soluţionarea schiţei sunt afişate. Schiţa este rezolvată dar conţine elemente necorespunzătoare cum ar fi: segmente de dreaptă cu lungimea zero, arce de cerc cu rază nulă sau curbe spline care se autointersectează.

Over Defined Under Defined No Solution Found Invalid Solution Found

roşie albastră roz

galbenă

Programul SolidWorks nu impune ca schiţele să fie complet definite pentru realizarea blocurilor grafice de construcţie. Totuşi, pentru a obţine un model geometric 3D corect şi robust, este necesar ca schiţa fiecărui bloc grafic de construcţie să fie complet definită. Complexitatea schiţelor De cele mai multe ori, atunci când un corp (piesă) se modelează geometric 3D cu ajutorul blocurilor grafice de construcţie, se poate ajunge la acelaşi rezultat pe mai multe căi. De exemplu, se poate obţine o acceaşi piesă cu muchiile rotunjite prin extrudarea unui contur complex (care să includă şi rotunjirile), sau prin extrudarea unui contur simplu şi adăugarea ulterioară a rotunjirilor. Consideraţii privind realizarea schiţelor: •℘ Schiţele complexe sunt reconstruite mai repede atunci când se regenerează modelul, dar sunt mai greu de realizat şi modificat. •℘ Schiţele simple sunt mai uşor de realizat şi de gestionat, iar modelele construite cu ajutorul blocurilor grafice cu geometrie simplă, sunt mult mai flexibile atunci când se pune problema modificării lor. •℘ Se recomandă ca schiţele relativ complexe să se realizeze în paşi.
38 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful