Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Generarea documentaţiei 2D (vederi, secţiuni, detalii)
Realizarea documentaţiei 2D (realizarea desenelor) în SolidWorks se face în două etape. Intr-o primă fază, pe baza modelului piesei sau pornind de la ansamblu, se generează vederile 2D (proiecţii ortogonale, secţiuni şi vederi de detaliu). In faza a doua, se importă parametrii dimensionali care au fost folosiţi la modelarea piesei, se introduc tabelele de componenţă pentru ansambluri, se introduc informaţiile de tip text necesare şi apoi se cosmetizează desenul. Intre documentele SolidWorks de tip piesă (sau ansamblu) şi desen există asociativitate uni sau bidirecţională, ceea ce înseamnă că orice modificare operată asupra piesei sau ansamblului în fişierul de definire, se va reflecta automat şi în documentul de tip desen. Deşi la prima vedere generarea documentaţiei 2D poate părea o treabă simplă, în realitate nu este o operaţie complet automatizată şi deseori consumă mult timp (în special faza de cosmetizare a desenului). Crearea unui document SolidWorks de tip desen Documentele SolidWorks de tip desen au extensia .slddrw şi constau din una sau mai multe vederi generate pe baza unui document de tip piesă sau ansamblu. Pentru a se putea genera vederile, piesele sau ansamblurile asociate cu desenul trebuie să fie mai întâi salvate. Ø Pentru a crea un document nou, de tip desen: •= Din caseta cu instrumente Standard se apasă butonul New, sau din meniul bară principal se selectează articolul de meniu File şi apoi subarticolul New; •= In caseta de dialog New, se selectează Drawing şi apoi se apasă butonul OK. •= Din caseta de dialog Template To Use, se selectează un şablon: § Standard Template. Sablon standard furnizat odată cu programul SolidWorks (de exemplu A3-Landscape); § Custom Template. Sablon utilizator definit anterior. § No Template. Fără şablon. In acest caz se precizează mărimea planşei (foii de hârtie), fie prin alegerea din listă fie prin specificarea dimensiunilor atunci când se alege opţiunea User Defined. •= Se apasă butonul OK al casetei de dialog Template To Use. Modificarea parametrilor planşei pe care se realizează desenul Parametrii care definesc planşa pe care se va realiza desenul (mărimea hârtiei, factorul de scară, tipul de proiecţie, etc.) pot fi stabiliţi înaintea generării primei vederi sau pot fi modificaţi în orice moment al procesului de realizare a documentaţiei 2D. Un desen

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM

83

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

poate conţine mai multe planşe, iar în cadrul unei aceleiaşi planşe pot fi inserate vederile mai multor piese. Ø Pentru specificarea parametrilor unei planşe: •= Se poziţionează cursorul mouse-ului deasupra numelui planşei în arborele de definire a desenului, sau într-o zonă goală a desenului şi se apasă butonul din dreapta; •= Din meniul cursor, se alege opţiunea Properties; •= Se operează modificările dorite în cadrul casetei de dialog Sheet Setup: § Name. Se introduce numele planşei (de exemplu Plansa1); § Paper size. Se stabileşte mărimea hârtiei pe care se realizează desenul, prin selectare din listă. Dacă se alege opţiunea User Defined, este necesară specificarea înălţimii (Height) şi lăţimii (Width) hârtiei; § Scale. Se precizează factorul de scară implicit pentru toate vederile care vor fi inserate în desen şi aparţin acestei planşe. Factorul de scară poate fi modificat ulterior, pentru fiecare vedere în parte. § Template. Se alege şablonul dorit din listă, sau se alege opţiunea Custom sau None. Dacă se alege opţiunea Custom, se va utiliza butonul Browse pentru a selecta şablonul utilizator dorit. § Type of projection. Se stabileşte tipul de proiecţie (european – First angle sau american – Third angle) care va fi utilizat la generarea vederilor. § Next view label, Next datum label. Se precizează litera din alfabet care va fi utilizată atunci când se generează secţiuni sau când se marchează bazele de cotare. •= Se apasă butonul OK al casetei de dialog Sheet Setup. Ø Pentru adăugarea unei noi planşe în cadrul unui document SolidWorks de tip desen: •= Din meniul bară principal se alege articolul de meniu Insert şi apoi subarticolul Sheet. De asemenea se poate poziţiona cursorul mouse-ului deasupra oricărui nume de planşa (în arborele de definire a desenului sau în partea de jos a ferestrei desen) şi apoi se poate apăsa butonul din dreapta şi alege opţiunea Add Sheet din meniul cursor. •= In caseta de dialog Sheet Setup se operează modificările dorite şi apoi se apasă butonul OK. Ø Pentru a şterge o planşă din cadrul unui desen: •= Se poziţionează cursorul mouse-ului deasupra numelui planşei în arborele de definire a desenului sau în partea de jos a ferestrei desen şi se apasă butonul din dreapta; •= Din meniul cursor se alege opţiunea Delete;

84

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

•= Se apasă butonul Yes din caseta de dialog Confirm Delete pentru a confirma ştergerea (acţiunile care conduc la pierdere de informaţie, de obicei cer confirmare). Sabloane, planşe şi vederi Entităţile de tip notă, elemente schiţate, etc., create în cadrul unui document de tip desen, aparţin şablonului, planşei sau vederii care a fost activă în momentul realizării entităţii respective. In general, pentru a putea fi modificată o astfel de entitate, trebuie activat în prealabil “proprietarul” ei. De exemplu, se activează o vedere şi se desenează o linie ce aparţine acestei vederi. Dacă ulterior se mută sau se şterge vederea, segmentul de dreaptă va fi şi el mutat sau şters. Pentru modificarea segmentului de dreaptă este necesar a se activa mai întâi vederea. Dacă segmentul de dreaptă este desenat când este activă planşa, acesta nu este afectat atunci când se mută sau se şterg vederile. In cazul modificării şabloanelor, atâta timp cât acestea sunt active, de pe ecran dispar toate celelalte elemente care aparţin planşei (vederi şi elemente schiţate sau note). Ø Pentru modificarea unui şablon: •= Din meniul bară principal, se selectează articolul de meniu Edit şi apoi subarticolul Template. De asemenea se poate poziţiona cursorul mouse-ului într-o zonă goală a planşei pe care se realizează desenul sau deasupra numelui planşei în arborele de definire a desenului, poziţionare urmată de apăsarea butonului din dreapta şi alegerea opţiunii Edit Template din meniul cursor. Dacă planşa nu are definit un şablon, se poate crea unul prin selectarea opţiunii Edit Template urmată de apăsarea butonului Rebuild. •= Se fac modificările dorite; •= Pentru părăsirea modului de lucru Edit Template (modificare şablon), din meniul bară principal se selectează articolul Edit şi apoi Sheet, sau din meniul cursor se alege opţiunea Edit Sheet. Vederile care se generează în cadrul unui document SolidWorks de tip desen, sunt de două tipuri: vederi generate pe baza unei piese sau a unui ansamblu (Standard 3 View, Named, Relative to Model) şi vederi care au la bază alte vederi generate anterior (Projection, Auxiliary, Detail, Section, Aligned Section, Broken). De asemenea pot fi create şi vederi goale (Empty) pentru realizarea schiţelor (situaţie în care calculatorul este folosit ca şi planşetă electronică). Pentru unele operaţii care se efectuează în cadrul documentelor de tip desen este necesară selectarea unei vederi iar pentru altele este necesară activarea vederilor. Operaţiile care necesită selectarea unei vederi sunt: generarea unei alte vederi prin proiecţie, inserarea liniilor de ruptură în cadrul vederii, mişcarea vederii pentru repoziţionarea ei pe planşa de desenare şi redimensionarea frontierelor unei vederi. O vedere selectată apare pe ecran cu frontierele supraluminate (culoare verde şi elemente de control la colţuri şi pe mijloacele laturilor), iar selectarea efectivă se realizează prin efectuarea unui clic de mouse în interiorul acesteia. Activarea unei vederi se realizează prin efectuarea unui dublu clic de mouse în interiorul acesteia, şi permite construirea prin schiţare a elementelor în cadrul vederii. Acestea sunt necesare pentru schiţarea liniilor (traseelor) de secţionare şi pentru definirea zonelor care sunt utilizate la generarea vederilor de detaliu. Pentru modificarea unui element schiţat este necesară activarea în prealabil a vederii de care acesta aparţine. O

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM

85

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

vedere activă este prezentată pe ecran sub forma unei ferestre cu marginile (dreapta şi jos) umbrite. Când cursorul mouse-ului se poziţionează deasupra unei vederi, frontierele acesteia sunt supraluminate. Mărimea ferestrei în care este afişată vederea, atunci când aceasta este inserată în cadrul unui desen, este calculată automat de către sistem, pe baza mărimii, formei şi orientării piesei sau ansamblului. Dimensiunile acesteia pot fi modificate, astfel încât vederea să poată fi selectată sau activată mai uşor. Ø Pentru modificarea dimensiunilor ferestrei unei vederi: •= Se selectează vederea; •= Se poziţionează cursorul mouse-ului pe unul dintre elementele de control din colţurile chenarului sau de pe mijloacele laturilor; •= Când cursorul îşi schimbă forma, se trage de elementul de control şi se redimensionează fereastra. Generarea vederilor care au la bază o piesă sau un ansamblu Vederile care au la bază o piesă sau un ansamblu sunt: Standard 3 View (vederile standard), Named View (vedere desen care are la bază o vedere model predefinită sau definită de utilizator) şi Relative View (vedere în care orientarea piesei se defineşte pe baza selectării a două suprafeţe perpendiculare ale modelului). Ø Pentru generarea vederilor standard (Standard 3 View): •= Se deschide fişierul piesei sau al ansamblului pentru care urmează a fi generată documentaţia 2D; •= Se deschide un nou document SolidWorks de tip desen; •= Se apasă butonul Standard 3 View din caseta cu instrumente Drawing, sau din meniul bară principal se alege articolul de meniu Insert, apoi subarticolul Drawing View şi în final Standard 3 View. Cursorul mouse-ului ia o formă caracteristică (o săgeată care are ataşată o prismă);

•= Se activează fereastra piesei sau a ansamblului şi se efectuează un clic de mouse într-o regiune liberă a zonei grafice sau se selectează numele piesei sau al ansamblului din arborele de definire.

86

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Generarea vederilor standard se face în conformitate cu sistemul de proiecţie ales (sistemul de proiecţie european – First angle sau sistemul de proiecţie american – Third angle). Ø Pentru generarea unei vederi desen care are la bază o vedere model (Named View): •= Se apasă butonul Named View din caseta cu instrumente Drawing, sau din meniul bară principal se alege articolul de meniu Insert, apoi subarticolul Drawing View şi în final Named View. •= Se activează fereastra piesei sau a ansamblului şi se efectuează un clic de mouse într-o regiune liberă a zonei grafice. •= Din caseta de dialog Drawing View – Named View se selectează numele vederii şi apoi se apasă butonul OK. •= In fereastra desenului se efectuează un clic de mouse în zona în care se doreşte plasarea vederii. Ø Pentru generarea unei vederi în care orientarea piesei se defineşte pe baza selectării a două suprafeţe perpendiculare ale modelului (Relative View): •= Se apasă butonul Relative View din caseta cu instrumente Drawing, sau din meniul bară principal se alege articolul de meniu Insert, apoi subarticolul Drawing View şi în final Relative to Model. •= Se activează fereastra piesei sau a ansamblului. •= Se selectează o suprafaţă plană pentru care se doreşte o anumită orientare. In urma acestei acţiuni se deschide caseta de dialog Drawing View Orientation. •= Se selectează orientarea feţei (Front, Top, Left, etc.) şi apoi se apasă butonul OK. •= Se selectează o altă faţă, perpendiculară pe prima, se stabileşte orientarea acestei feţe şi apoi se apasă butonul OK.

•= In fereastra desenului se efectuează un clic de mouse în zona în care se doreşte plasarea vederii. Vederile generate în acest fel nu sunt aliniate implicit cu alte vederi şi pot fi poziţionate liber în orice zonă a planşei.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 87

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Generarea vederilor care au la bază o altă vedere generată anterior Vederile desen care au la bază o vedere generată anterior sunt: Projected View (vedere obţinută prin proiecţie ortogonală de-a lungul direcţiei verticale sau orizontale), Auxiliary View (vedere auxiliară - obţinută prin proiecţie ortogonală de-a lungul normalei la suprafaţa selectată), Detail View (vedere de detaliu), Broken View (vedere cu ruptură), Section View (secţiune) şi Aligned Section View (secţiune rotită). Ø Pentru generarea unei vederi prin proiecţie (Projected View): •= Se selectează o vedere existentă prin efectuarea unui clic de mouse în interiorul acesteia; •= Se apasă butonul Projected View din caseta cu instrumente Drawing, sau din meniul bară principal se alege articolul de meniu Insert, apoi subarticolul Drawing View şi în final Projection. •= Pentru stabilirea direcţiei de proiecţie, se deplasează cursorul mouse-ului pe ecran de o parte sau de alta a vederii selectate. Poziţia vederii proiectate poate fi la dreapta, la stânga, deasupra sau sub vederea selectată. •= Când vederea se găseşte în poziţia dorită, se efectuează un clic de mouse pentru plasarea ei. Noua vedere este aliniată cu vederea părinte, şi implicit poate fi deplasată numai de-a lungul direcţiei de proiecţie.

•= Pentru afişarea unei săgeţi care să indice direcţia de proiecţie, se poziţionează cursorul mouse-ului deasupra vederii obţinute prin proiecţie, se apasă butonul din dreapta şi din meniul cursor se alege opţiunea Properties. In caseta de dialog Drawing View Properties se activează opţiunea Display view arrow şi apoi se introduce eticheta dorită (maxim două caractere). Ø Pentru generarea unei vederi auxiliare (Auxiliary View): •= Se selectează muchia de referinţă (se va evita selectarea unei muchii orizontale sau verticale); •= Se apasă butonul Auxiliary View din caseta cu instrumente Drawing, sau din meniul bară principal se alege articolul de

88

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

meniu Insert, apoi subarticolul Drawing View şi în final Auxiliary. •= Se poziţionează cursorul mouse-ului în zona în care se doreşte inserarea vederii şi apoi se apasă butonul din stânga. Programul afişează automat o săgeată (sau un set de săgeţi dacă se utilizează standardul ANSI) care indică direcţia şi sensul de vizualizare. •= Pentru înlăturarea săgeţii, se poziţionează cursorul mouse-ului deasupra vederii auxiliare sau deasupra numelui acesteia în arborele de definire a desenului, se apasă butonul din dreapta şi din meniul cursor se alege opţiunea Properties. In caseta de dialog Drawing View Properties se dezactivează opţiunea Display view arrow. Ø Pentru generarea unei vederi de detaliu (Detail view): •= Se activează vederea părinte (nu se poate genera o vedere de detaliu pe baza unei alte vederi de detaliu, pe baza unei vederi explodate – ansamblu, sau pe baza unei vederi de tipul Named View ce are atributul Perspective activat); •= Utilizând instrumentele de desenare (schiţare) se va desena un profil închis în jurul zonei de interes (profilul poate avea orice formă dar este recomandat totuşi să fie cerc). Dacă se doreşte poziţionarea precisă a profilului în raport cu modelul, acesta poate fi dimensionat. •= Se selectează un element al profilului; •= Se apasă butonul Detail View din caseta cu instrumente Drawing, sau din meniul bară principal se alege articolul de meniu Insert, apoi subarticolul Drawing View şi în final Detail.

•= Când vederea este în poziţia dorită, se efectuează un clic de mouse pentru plasarea vederii. In mod implicit vederile de detaliu nu sunt aliniate cu alte vederi şi în consecinţă, pot fi plasate oriunde pe planşă.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM

89

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Ø Pentru generarea unei vederi cu ruptură (Broken View): •= Se selectează vederea în care se doreşte introducerea rupturii; •= Din meniul bară principal se alege articolul de meniu Insert şi apoi Vertical Break (sau Horizontal Break). In fereastra vederii apar două linii de ruptură. •= Cu ajutorul mouse-ului (prin tragere), se poziţionează liniile de ruptură în zona dorită; •= Se apasă butonul din dreapta al mouse-ului şi din meniul cursor se alege opţiunea Break View. Dacă se doreşte revenirea la dimensiunile iniţiale ale vederii, se poziţionează cursorul mouse-ului în interiorul acesteia, se apasă butonul din dreapta şi din meniul cursor se alege opţiunea Un-Break View. Ø Pentru generarea unei secţiuni (Section View): •= Se activează vederea părinte (prin dublu clic în interiorul vederii sau prin apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului şi selectarea opţiunii Activate View – în ipoteza în care este dezactivată opţiunea Dynamic drawing view activation din Tools, Options, Drawings); •= Se desenează traseul de secţionare folosind comanda Centerline sau Line ; •= Din meniul bară principal, se alege articolul de meniu Insert şi apoi Make Section Line. Săgeţile indică sensul de vizualizare a secţiunii, iar dacă se doreşte schimbarea acestuia, se efectuează un dublu clic pe un segment al traseului de secţionare. •= Cu traseul de secţionare selectat, se apasă butonul Section View din caseta cu instrumente Drawing, sau Insert, Drawing View, Section.

•= Când vederea se găseşte în poziţia dorită, se efectuează un clic de mouse pentru poziţionarea acesteia. In mod implicit secţiunea este aliniată cu vederea părinte şi poate fi deplasată doar de-a lungul direcţiei indicată de săgeţi. Pentru generarea unei secţiuni rotite (Aligned Section View) se procedează în mod similar. Traseul de secţionare trebuie să conţină două segmente de dreaptă la un unghi

90

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

diferit de 90°, iar la generarea vederii se va ţine cont de faptul că segmentul selectat dictează direcţia de proiecţie.

Când se generează secţiuni în ansambluri, există posibilitatea de a exclude anumite componente din mulţimea pieselor care vor fi secţionate (cazul tipic al arborilor şi al nervurilor secţionate longitudinal).

De asemenea, tot când se generează secţiuni în ansambluri, mai există şi posibilitatea haşurării automate, cu parametri diferiţi, a pieselor care vin în contact.

Modificarea poziţiei vederilor în cadrul planşei de desenare Poziţia iniţială a vederilor generate în cadrul unui desen poate fi modificată prin: deplasarea vederii într-o altă poziţie (mutare), alinierea vederilor şi rotirea acestora.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM

91

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă

Suport de curs

Ø Pentru deplasarea unei vederi într-o altă poziţie: •= Se selectează vederea; •= Se poziţionează cursorul mouse-ului deasupra cadrului ferestrei (nu pe elementele de control pentru redimensionare); •= Prin tragere cu mouse-ul, se deplasează vederea în poziţia dorită. Ø Pentru alinierea a două vederi: •= Se selectează vederea care urmează a fi aliniată; •= Din meniul bară principal, se selectează articolul de meniu Tools, apoi Align Drawing View şi Horizontal to another view (sau Vertical to another view); •= Se selectează vederea cu care urmează a fi făcută alinierea. Centrele celor două ferestre vor fi aliniate de-a lungul direcţiei de aliniere. Ø Pentru rotirea unei vederi din cadrul desenului: •= Se selectează o muchie a modelului din cadrul vederii; •= Din meniul bară principal, se selectează articolul de meniu Tools, apoi Align Drawing View, Horizontal Edge (sau Vertical Edge). Vederea va fi rotită până când muchia selectată devine orizontală sau verticală. Afişarea muchiilor modelului în cadrul vederilor desen In cadrul unei vederi desen, muchiile vii ale modelului pot fi afişate în trei moduri: reprezentarea tuturor muchiilor – reprezentare de tip “cadru de fire” (Wireframe), muchiile ascunse afişate estompat (Hidden In Gray) şi afişarea modelului fără muchiile ascunse (Hidden Lines Removed). Muchiile aparente (zonele de tangenţă ale suprafeţelor) pot fi afişate în două moduri (cu linie continuă sau cu tip de linie specificat de utilizator) sau pot să nu fie afişate deloc. Ø Pentru specificarea modului implicit de afişare a muchiilor în cadrul unei vederi: •= Din meniul bară principal, se selectează articolul de meniu Tools, apoi Options şi Drawings; •= In zona Default display for new drawing views a casetei de dialog, se selectează Wireframe, Hidden in gray sau Hidden lines removed pentru muchiile vii, şi Tangent edges visible, Tangent edges with font sau Tangent edges removed pentru muchiile aparente. •= Se apasă butonul OK al casetei de dialog Options.

92

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Catedra TCM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful