UNITAT 2. LA MÚSICA COM A ART.

Els gèneres musicals. Principis que defineixen un instrument musical.

1. La música, una de les 7 arts.
Les 7 arts són: Pintura Escultura Arquitectura Literatura Dansa Cinema Música

De totes aquestes la més recent és el cinema. Les tres primeres, la pintura, l’escultura i l’arquitectura se les anomena les Belles Arts i són les que estan lligades a la transformació d’uns materials tangibles (en el cas de l’escultura, per exemple, es transforma un tros de marbre en una figura humana). Les arts es divideixen en arts estàtiques i arts dinàmiques. Les arts estàtiques són aquelles que no varien en el temps ni l’espai, no es transformen amb el pas del temps i no canvien la seva localització física. Les arts dinàmiques són aquelles que canvien amb el pas del temps i aquelles per les que necessites un temps concret per gaudir-les des de l’inici fins al final. Tenint en compte aquestes definicions podries dividir les 7 arts entre dinàmiques i estàtiques?

2. Els gèneres musicals
A les biblioteques, per facilitar la localització dels llibres, es classifiquen segons uns criteris d’ordenació. La música també es pot organitzar segons el seu gènere. La triple classificació més habitual és:
Tradicional, popular o culta Religiosa o profana Descriptiva o pura

Música tradicional, música popular i música culta
Quan parlem de música tradicional ens referim a les cançons i danses tradicionals amb què la gent s’ha expressat al llarg del temps i que, antigament, es transmetien de manera oral. Parlem de peces amb una estructura senzilla i, generalment, de poca durada.

Normalment utilitzem el terme música popular, paraula derivada de “poble” per referir-nos a la música actual que s’escolta majoritàriament a les ràdios, concerts i mitjans de comunicació. Generalment la música popular es caracteritza per ser un tipus de música creada per ser “consumida”, és a dir, per a ser comprada i escoltada en aparells de so o bé en concerts en directe. La música ètnica també és música tradicional. Rep aquest nom, habitualment l’expressió musical de cultures llunyanes i exòtiques, però cal recordar que el seu origen és el mateix que el de la música popular occidental. La música culta, en canvi, és un gènere més sofisticat. Les seves obres poden ser molt extenses i tenir una estructura complexa. Ha calgut un sistema de codificació – les notes musicals- per permetre’n la transmissió i es caracteritza pel fet que la seva creació sempre està lligada a la feina d’un compositor. Popularment se l’anomena “música clàssica”.

Música religiosa i música profana

Al llarg de la història, la religió ha estat un fenomen molt present en la vida de les persones. La música religiosa acompanya els actes litúrgics o s’inspira en fets religiosos. D’altra banda, tenim la música profana, que no té cap lligam amb el fet religiós. Sol estar relacionada amb la vida quotidiana i les celebracions de caire no religiós. Els trobadors i les trobairitz, i els joglars van ser els primers divulgadors de la música profana.

Música descriptiva i música pura

Parlem de música descriptiva quan ens referim a obres inspirades en elements aliens a la música: paisatges, literatura, quadres... Aquestes obres, doncs, tenen un referent extramusical com a base.

En canvi, la música pura no ens remet a cap idea fora de la mateixa música.

3. Principis que defineixen un instrument musical

Si l’eina del pintor és el pinzell, l’eina del músic és l’instrument musical. Els instruments que tenim actualment són el resultat de l’evolució de molts segles. La necessitat d’expressar-se mitjançant la música ha estat al llarg dels segles el motor que ha impulsat aquesta evolució. El primer instrument va ser la veu humana, però de seguida els objectes d’ús quotidià van convertir-se en instruments musicals. Perquè un instrument soni ha de constar de tres elements bàsics:

a. Material capaç de vibrar. b. Un mecanisme que el faci vibrar c. Un ressonador que amplifiqui el so.

4. Classificació dels instruments segons la producció del so
La gran quantitat d’instruments musicals que hi ha actualment ens obliga a fer-ne una classificació. Hi ha moltes maneres de classificar els instruments. La que segurament coneixes és la classificació per famílies i subfamílies

Corda Vent (subfamília del vent fusta i vent metall) Percussió

A continuació te’n presentem una de diferent que classifica els instruments segons el material que vibra:

CORDÒFONS, quan vibra una corda AERÒFONS, quan vibra una columna d’aire. MEMBRANÒFONS, quan vibra una membrana tensada IDIÒFONS, quan vibra tot l’instrument ELECTRÒFONS, quan el so es produeix electrònicament.

QUÈ HAS APRÈS?
1. Tot seguit escoltaràs petits fragments d’audicions que corresponen als gèneres treballats anteriorment. A cada grup de respostes n’hi ha una d’errònia. Descobreix-la i marca-la. AUDICIÓ 1 (Cinquena Simfonia, L.V. Beethoven) a) b) c) Música pura Música instrumental Música vocal

AUDICIÓ 2 (“Yesterday”, The Beatles) a) b) c) Música popular Música religiosa Música vocal-instrumental

AUDICIÓ 3 (“Kirie” del Rèquiem, W.A. Mozart) a) b) c) Música religiosa Música vocal-instrumental Música pura

AUDICIÓ 4 (“El matí” de Peer Gynt, E. Grieg) a) b) c) Música pura Música instrumental Música ètnica

AUDICIÓ 5 (“La moreneta” Sardana) a) b) c) Música tradicional Música religiosa Música pura

2. La música que al llarg de moltes generacions ha passat de pares a fills per tradició oral s’anomena... a) Música culta b) Música religiosa c) Música tradicional 3. La música inspirada en una història o vivència real s’anomena... a) Música descriptiva b) Música pura c) Música religiosa 4. Una mateixa composició musical pot classificar-se en diferents gèneres musicals alhora. Escriu a quin o quins gèneres musicals creus que s’adscriu cadascun dels següents exemples. La música del ball de bastons. Una simfonia de Beethoven. La última cançó de Madonna. La música d’un ritual de la tribu dels Masai, a l’Àfrica negra.

5. Què es necessita per a què un objecte sigui considerat un instrument musical?

6. Uneix amb fletxes:

CORDÒFON MEMBRANÒFON IDIÒFON ELECTRÒFON AERÒFON

Vibra una columna d’aire Vibra la membrana de l’instrument Vibra el corrent elèctric Vibra una corda Vibra tot l’instrument

7. Col·loca cada instrument en la columna on li correspongui segons la seva classificació.
Oboè – piano – trompeta – flauta dolça – guitarra – xilòfon – pandero – gong – clarinet – guitarra elèctrica – teclat – bombo – tuba – violí – triangle – carrilló – violoncel – fagot – trombó – bongos – platerets – baix elèctric – contrabaix. CORDÒFONS AERÒFONS MEMBRANÒFONS IDIÒFONS ELECTRÒFONS

8. Posa tres exemples d’instruments de percussió de so determinat i tres de so indeterminat.

9. Digues, en cadascun dels següents instruments quin és l’element que vibra, quina la caixa de ressonància i quin el procediment per fer-lo vibrar.

Instrument Violí Flauta dolça Timbal Xilòfon

Element que vibra

Caixa ressonància

Procediment per fer-lo vibrar

10. Quins creus que van ser els primers instruments de la història? 11. Com podem fer vibrar una corda? 12. Quins són els ressonadors dels instruments següents: violoncel, guitarra elèctrica, clarinet. 13. Se t’acut un altre mecanisme, que no sigui la bufada, per fer sonar un instrument aeròfon? 14. Quins grups de la classificació dels instruments corresponen als instruments de percussió? 15. Escolta un fragment de la següent audició i completa el musicograma. Audició: Tema de la banda sonora d’Indiana Jones, de John Williams.

Temes Introducció A Instruments

A’

B

B’

A