X

lý sinh h

X

lý sinh h c
Ph m vi: 
x lý n c th i sinh ho t  n c th i công nghi p kh i các ch t h u c sinh h c, m t s ch t vô c nh H2S, sunfit, amoniac,«

C s : s d ng ho t ng c a các vi sinh v t phân hu các ch t ô nhi m. VSV s d ng các ch t ô nhi m h u c và m t s ch t khoáng làm ngu n dinh d ng và t o n ng l ng.

c i mc an x lý sinh h c

c th i có th

+ Ch s BOD và COD: T s BOD/COD >=0,5. + Không/ít ch a các ch t c, t p ch t mu i kim lo i n ng: n ng c a chúng không c v t quá m c cho phép nh t nh.

Phân lo i ph

ng pháp vi sinh

1. Ph ng pháp hi u khí: s d ng nhóm VSV hi u khí: c n oxy, nhi t 20 - 400C. 2. Ph ng pháp y m khí: s d ng các VSV y m khí, không c n oxy.

Quá trình hoá h c t ng c ng
Ph ng trình t ng quát cho các ph n ng t ng c a quá trình oxy hoá sinh h c ch t th i h u c :
CxHyOzN + (x + y/4+z/3+3/4)O2 (H. CxHyOzN + NH3 + O2 xCO2 + (y-3)/2 H2O + NH3 +
men VSV

VSV

C5H7NO2 + CO2 + (H

Quá trình hoá h c t ng c ng
N u ti p t c quá trình khi không ch t dinh d ng, quá trình chuy n hoá ch t c a t bào x y ra (t oxy hoá):
C5H7NO2 + 5O2
men VSV

5CO2 + NH3 + 2H2O + (H

NH3 + O2
men VSV

HNO2 + O2

HNO3

s

ng cong sinh tr ng c a t bào VSV và vi c d ng dinh d ng
X, mg/l D E F

C

A

B

Th i gian t

AB: giai o n ti m phát; BC: giai o n phát tri n lu ti n b ng pha logarit hay pha ch s ; CD: giai o n t c ch m; DE: giai o n cân b ng hay giai o n d ng; EF: giai o n suy tàn.

nh h ng c a các y u t hoá sinh hóa

lên t c

oxy

+ Nhi t : t i u trong kho ng 20 - 300C, trong kho ng này nhi t t ng thì t c oxy hoá sinh hoá t ng lên. + Kim lo i n ng: có xu h ng tích t trong bùn ho t tính, gây ra s phát tri n m nh vi khu n d ng s i làm gi m VSV h u ích, gây c VSV phân gi i ch t th i. M c c h i: Sb >Ag>Cu>Hg>Co>Ni>Pb>Cr3+>V>Cd>Zn> Fe. N u có nhi u kim lo i c, thì c n tính toán công trình theo ch t c nh t có m t.

nh h ng c a các y u t hoá sinh hóa

lên t c

oxy

+ Ch t khoáng: n ng cao c ng c n tr hi u qu c a các VSV. + H p th và nhu c u oxy: VSV c n oxy hoà tan (DO) oxy hoá ch t th i. Quá trình g m: thông khí, khu ch tán dòng khí thành b t bóng phân b u trong kh i ch t l ng. T bóng khí t i VSV ph i qua nhi u giai o n khác nhau. C n t ng h s c p kh i th tích và gi m kích th c b t bóng khí.

nh h ng c a các y u t hoá sinh hóa

lên t c

oxy

Các nguyên t dinh d ng và vi l ng: + Quan tâm t l BOD: N:P = 100:5:1 cho giai o n 3 ngày u; n u kéo dài có th gi m c 200:5:1. + B sung N và P n u c n b ng các lo i phân. Có th k t h p x lý v i n c th i sinh ho t không c n b sung N và P. pH: c n duy trì trong kho ng t t nh t là 6,8 n 8,5.

Các ph

ng pháp hi u khí

B aeroten, l c sinh h c, a sinh h c.

1. B

aeroten

VSV tr ng thái huy n phù. S c khí nh m duy trì trang thái huy n phù c a t p oàn VSV và c p khí. S nguyên lý c a thi t b :
Dòng vào

Dòng ra Aeroten s b L1 L2 Không khí Aeroten Bùn Bùn ho t tính

Bùn ho t tính
Bùn ho t tính?

Sinh kh i VSV d ng huy n phù

Có ho t tính cao

B Quá trình AEROTEN KHU hTR c trong b sinh Y N

aeroten
Dòng ra

Dòng vào

Ch t th i, n c Cacbon h u c , vi khu n

DO CO2
S phát tri n vi khu n m i

DO CO2
Các t bào m i

ng v t nguyên sinh

Các bông sinh h c l l ng trong n c th i

L ng tr ng l c

Các ch t h u c gi i phóng t t bào ch t và phân gi i c a t bào tu n hoàn l i

B l ng trong

Các ch t h u c c a ch t th i trong bông sinh h c do s t ng h p c a vi khu n và ng v t nguyên sinh n m i

Các bông sinh h c

c tu n hoàn l i b aeroten

Các ph

ng pháp c p khí & khu y tr n

+ S c khí b ng khí nén qua c c u ng p trong n + Khu y c h c k t h p th i không khí

c.

a/ thông khí b ng s c khu ch tán

u

b/ thông khí và ch t l ng b ng khu y c h c

b/ thông khí và ch t l ng b ng k t h p khu y c h c và h th ng khu ch tán

2. L c sinh h c
VSV cc nh trên l p màng bám trên v t li u l c (môi tr ng l c), ch ng h n á. N c th i c t i nh gi t xu ng l p l c c y VSV (cho nên còn g i là b l c nh gi t). C ch l c sinh h c: háo khí và y m khí + Màng VSV r t m ng, nh ng có c u t o 2 l p: l p trong sát v i v t li u mang là y m khí, l p ngoài háo khí th c ch t là quá trình VSV hi u - y m khí k t h p.

S

các quá trình trong c t l c sinh h c
Y m
Môi tr ng l c

Háo khí Ch t h u c cacbon Không khí DO S n ph m cu i

khí

Dòng n th i

c

S

m t thi t b l c sinh h c

S

công ngh l c sinh h c
Q+QR
B l ng C1

Q'R
B l c

B l ng C2

Q

Q+QR+Q'R Q Dòng vào
QR

Bùn tu n hoàn

a sinh h c
( c thêm)

X

lý bùn c n
S y khô Nén c Tách n c t Chôn l p Dùng làm ch t i u hoà t b ng l ng Làm phân bón

phân (composting)

Tiêu hu nh

n Tách n c Chôn l p

Kh trùng

Làm phân bón

S y khô

Các k thu t x

lý bùn c n

Nén c: b ng thi t b l ng tr ng l c (thi t b nén c bùn - thickener), ly tâm. n nh bùn: nh m phân hu các ph n h u c b ng sinh h c, làm gi m mùi, lo i tr th i r a, gi m vi khu n gây b nh và th tích bùn c n. Có th dùng ph ng pháp hoá h c ho c sinh h c. Tách n c: gi m m bùn c n, dùng l c chân không, ph i trên sân cát. C n th c hi n sau giai o n i u hoà bùn. i u hoà bùn: x lý b ng tác nhân ông t , keo t nh các mu i nhôm, s t, và vôi, ho c ch t keo t h u c nh polyacrylamit. X lý c n bùn: s y khô, và dùng làm phân bón, thiêu t thu h i nhi t, chôn l p, c i t o m t b ng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful