Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 21. 9. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5405 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

-1 5' 1$1)#6+1 0# 58+0,5-1, )4+2+
Stotine hiljada maraka date za cjepivo koje danas propada u skladi{tima Trenutno nema zabilje`enih slu~ajeva oboljenja od gripe BiH je me|u posljednjima naru~ila injekcije
upotrijebljena nijedna. Oba entiteta dobila su po 30.000 doza. Za njihovu nabavku dr`ava je platila stotine hiljada maraka, a one sada propadaju u skladi{tima. Niko od nadle`nih, naravno, nije ni zatra`io da se ispita odgovornost za takav propust. 3. strana d ukupno 60.000 doza vakcina protiv nove gripe H1N1, koje su po~etkom godine stigle u na{u dr`avu, do danas nije

PANDEMIJA

Nije potro{ena nijedna vakcina

O

Intervju: Predrag Jela~a, predsjednik Sindikata UIOBiH

SUMNJAMO U PRONEVJERU OD OKO 400.000 MARAKA
Doga|aji

5. str.

Uspje{ni: E{efa Kanti} iz op}ine Doboj Istok

U PORODI^NOJ FIRMI ZAPOSLILA 20 LJUDI
Investicije: Pove}ava se spisak kupaca
I ovaj izbor za Miss BiH obilovao je propustima i skandalima organizatora
(Foto: M. Kadri})

Katastrofalna organizacija Izbora Miss BiH

Dokle vi{e brukanja?
27. strana

NJEMA^KA FIRMA DGW @ELI DIONICE „BOSNALIJEKA“
2. str.

REPREZENTACIJA

ZENICA

Spahi} je Su{i}eva briga
65. strana

Biv{i borac umro u parku

15. strana

6. str.

2

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

aktuelno

SKANDALOZNO Mu}ke u vezi s privatizacijom „Bosnalijeka“

Sarajevo: ^elnici njema~ke kompanije u krugu „Bosnalijeka“

(Foto: F. Fo~o)

Pove}ava se spisak zainteresiranih kupaca

SDA od „Alvogena“ uzela 500.000 KM?
Ve} upla}eno 50.000, ove sedmice jo{ 150.000 maraka Je li „Bosnalijeku“ namijenjena sudbina „Zdravlja“ iz Leskovca
Gr~evito insistiranje federalnog premijera Mustafe Mujezinovi}a i SDA da do kraja svog mandata kompaniji „Alvogen“ prodaju 19,25 posto dr`avnih dionica u sarajevskom „Bosnalijeku“ ima sasvim konkretnu materijalnu pozadinu.

Njema~ka firma DGW `eli dionice 'Bosnalijeka'
Namjeravamo zajedno razvijati poslove, ka`e Pu{el
Osim ameri~kog „Alvogena“ i pet firmi iz Libije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Poljske, Slovenije i Hrvatske, pojavila se jo{ jedna kompanija zainteresirana za kupovinu dr`avnog paketa dionica u „Bosnalijeku“. Rije~ je o privatnoj njema~koj kompaniji DGW, ~iji je direktor Manfred Pu{el (Puschel) - U kooperaciji sa „Sanimedikom“ iz BiH uspostavili smo vezu s „Bosnalijekom“. Zainteresirani smo za otkup dionica i u najbr`em roku }emo dati krajnji odgovor. Nije nam namjera da ovdje ne{to razru{imo, ve} `elimo da zajedno gradimo i razvijamo poslove, zadr`imo radna mjesta te da

Strana~ka kampanja
Prema „Avazovim“ izvorima, ina~e dobro upoznatim s aktuelnim mutnim igrama u vezi s prodajom „Bosnalijeka“, SDA }e za prodaju dr`avnih dionica sumnjivoj stranoj kompaniji dobiti pola miliona maraka, koji trebaju biti iskori{teni za strana~ku izbornu kampanju koja je u toku! Kako nam je prenio izvor koji je imao priliku vidjeti i peti primjerak uplatnice, dio sredstava od 50.000 KM ve} je upla}en, dok }e u toku ove sedmice biti upla}eno jo{ 150.000 KM. Ostatak novca bit }e plasiran u jo{ nekoliko tran{i. Jasno, novac iz „Alvogena“ SDA se ne plasira direktno, ve} preko jedne konsultantske ku}e koja ima ulogu posrednika. Na{ izvor ne isklju~uje da je u igri i mnogo ve}a suma, ali za ovaj iznos se, za sada, zna. Sve je dogovoreno u kontaktima predstavnika „Alvogena“ s premijerom Mujezinovi}em, te ~elni{tvom SDA i predsjednikom stranke Sulejmanom Tihi}em. U sve je, navodno, uklju~ena i PR agencija „Mekejn Erikson“ koja radi za interese „Alvogena“. - Jasno je da novac ovdje zve~i.

Sindikat tra`i da Vlada poni{ti odluku
Eventualni ulazak „Alvogena“ u „Bosnalijek“ ne samo da bi sarajevskoj kompaniji oborio vrijednost, nego predstavlja i prijetnju za njen opstanak, stav je Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u FBiH, javila je Fena. - Vlada FBiH ~ini diskriminiraju}e poteze omogu}avaju}i saju~er imao radni sastanak s predstavnicima „Bosnalijeka“. - Sretni smo {to nemamo samo jednog ekskluzivnog kupca, ve} }e ponuda za kupovinu biti oboga}ena i drugim kvalitetnim potencijalnim strate{kim partnerima - ka`e portparol sarajevske kompanije Zinaida Babovi}. Pu{el je novinarima kazao da DWG dr`i glavnu centralu za snabdijevanje bolnica lijekovima i medicinskom opremom. mo „Alvogenu“ dubinsko snimanje firme, iako su za „Bosnalijek“ zaniteresirane i druge ozbiljne kompanije. Zato predla`emo da Vlada poni{ti nezakonitu odluku o prodaji dr`avnih dionica putem berze - istakla je ju~er predsjednica tog sindikata Kata Ivelji} na konferenciji za novinare. ih pove}amo - rekao je Pu{el. Na upit novinara da li je o kupovini paketa dionica ve} bilo razgovora s predstavnicima Vlade FBiH, Pu{el je odgovorio: - Za prodaju „Bosnalijekovih“ dionica saznali smo u kratkom vremenu. Zato `elim da se {to prije vratim u Njema~ku kako bih sa saradnicima razmotrio ponudu. Nakon sastanka Pu{el je obi{ao proizvodne i druge kapacitete E. Ha. „Bosnalijeka“.

„Bosnalijek“: Plja~kanje porodi~nog srebra

Pare vrte kolo... To je jasno. Jer ne bi SDA ovako sna`no insistirala na prodaji dr`avnog paketa da u igri nije novac - kazao je „Avazov“ sagovornik.

Izmjena odluke
Kako je „Avaz“ i najavio, u okviru ta~ke 7 na dana{njoj sjednici Vlade FBiH u Mostaru bit }e razmatrana izmjena i dopuna odluke o prodaji „Bosnalijeka“. Mujezinovi} iz odluke nastoji izbaciti stavku o obaveznosti ugovora s kupcem dr`avnih dionica, ~ime bi se prodaja dionica ubrzala. To se direktno dovodi u vezu s prijemom novca za kampanju SDA. Sude}i prema potezima koje

Odmah otpu{teno 500 ljudi
Zanimljivo je da je u vrijeme privatizacije „Zdravlja“ po cijeni od 3,5 miliona eura, ta firma imala godi{nji profit od 3,2 miliona eura, sedam miliona gotove robe i nenapla}enu realizaciju od jo{ 6,5 miliona eura! Iako je u trenutku privatizacije kompanija imala 2.300 zaposlenih, „Actavis“ je odmah otpustio 500 ljudi. Manjinski dioni~ari „Zdravlja“ procijenili su da su od privatizacije do danas proizvodnja i dobit prepolovljeni.

Danas sve~anost u Vare{u

Ambasador Mun otvara obnovljenu {kolu
Ambasador SAD u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) prisustvovat }e danas sve~anoj ceremoniji otvaranja obnovljene Osnovne {kole u Vare{u, a koju su renovirali Ured za saradnju u oblasti odbrane Ambasade SAD u Sarajevu i Nacionalna garda SAD. Osim Muna, ceremoniji Mun: otvaranja prisustvovat }e i Prisustvovat na~elnik Zajedni~kog {taba }e ceremoniji Oru`anih snaga BiH, generalpukovnik Miladin Miloj~i}, na~elnik op}ine Vare{ Hamdo Fati}, predstavnici Ureda za saradnju u oblasti odbrane Ambasade SAD u Sarajevu, kao i Nacionalne garde dr`ave Merilend i Evropske komande Oru`anih snaga SAD, saop}eno je iz Ambasade SAD u BiH, prenijela je Fena.

vu~e SDA, „Bosnalijeku“ je o~ito namijenjena uloga „Zdravlja“ iz Leskovca. Naime, spomenutu kompaniju prije sedam godina kupio je „Actavis“ sa Islanda. Znakovito je da je predsjednik Upravnog odbora te kompanije u vrijeme privatizacije bio upravo dana{nji glavni pregovara~ „Alvogena“ Robert Vesman (Wessman). „Actavis“ je za 51 posto dr`avnih dionica „Zdravlja“ izdvojio tek 3,5 miliona eura, iako je procijenjena vrijednost te kompanije bila ~ak 20 miliona eura. Na taj iznos vrijednosti firma je bila registrirana i na Trgova~kom sudu u Srbiji. Me|utim, Islan|ani nisu prihvatili tako visoku cijenu, pa ju je Skup{tina preduze}a snizila. Trgova~ki sud je taj nelegalni potez odbio, ali je pod pritiscima Vi{i trgova~ki sud Srbije registrirao umanjenu cijenu. Sli~no se ve} desilo u BiH kada je „Alvogen“ pritiscima iznudio sni`enje cijene dionica „Bosnalijeka“ sa 22 KM po dionici na 20,50 maraka, ~ime je dr`ava u startu o{te}ena za tri miF. VELE liona maraka.

Mujezinovi} inicirao sastanak o TE Tuzla

Nastaviti tenderske procedure za Blok 7
Premijer zatra`io da se {to prije pokrene i proces za Blok 8 TE Kakanj
Federalni premijer Mustafa Mujezinovi} inicirao je sastanak koji je ju~er odr`an u zgradi Vlade FBiH u Sarajevu radi sagledavanja rezultata okon~anog pretkvalifikacijskog tendera raspisanog za Blok 7 TE Tuzla. Sastanak je sazvan nakon {to je o ovoj temi federalni premijer nedavno razgovarao s ambasadorom [vicarske u BiH Rolfom Lencom (Lenz) i predstavnicima kompanije „Alpiq“, koja se jedina javila na me|unarodni pretkvalifikacijski poziv za odabir partnera u izgradnji Bloka 7 TE Tuzla. Kako je saop}eno iz Vlade FBiH, ju~er je ocijenjeno da tre-

D`emi} odbio da do|e
Iako je bio pozvan, sastanku se nije odazvao predsjednik Nadzornog odbora „Elektroprivrede Bosne i Hercegovine“ Zijad D`emi}, koji je premijeru Mujeziba zadr`ati sve one za koje se ocijeni da su kredibilni partneri u ovom i u svim budu}im projektima u energetskom sektoru. - Kada je rije~ o Bloku 7 TE Tuzla, treba bez odga|anja nastaviti tenderske procedure u skladu s odlukama Vlade FBiH. Ako se novi}u poslao dopis u kojem izra`ava neslaganje s odlukama Vlade Federacije BiH koje se odnose na ovaj projekt i s predtenderskim postupkom. nakon otvaranja ponude „Alpiqa“ ocijeni da je ovaj partner spreman ispuniti sve uvjete, krenut }e se u pregovore o detaljima kona~nog ugovora - ka`e se u saop}enju. Premijer Mujezinovi} zatra`io je da se {to prije pokrene i tenderski proces za Blok 8 TE Kakanj.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Dok vlasti nastoje dr`avne dionice plasirati „Alvogenu“, jo{ pet kompanija `eli kupiti „Bosnalijek“!
- Jo{ jedan primjer brojnih afera iz Tihi}eve SDA. Tihi}ev premijer na daljinsko upravljanje Mujezinovi} `eli prodati u bescjenje bh. kompanije koje su mukotrpno stvarale generacije na{ih radnika. Valjda zato jer su svjesni vlastitog debakla na izborima, (Dagoberto) pa da jo{ uni{te {to se da uni{titi.

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic@avaz.ba)

PANDEMIJA Do danas nismo potro{ili nijednu vakcinu

Ko se obogatio na svinjskoj gripi
Stotine hiljada maraka date za cjepivo koje danas propada u skladi{tima Trenutno nema zabilje`enih slu~ajeva oboljenja od gripe
Od ukupno 60.000 doza vakcina protiv nove gripe H1N1, koje su po~etkom godine stigle u na{u dr`avu, do danas nije upotrijebljena nijedna. Oba entiteta dobila su po 30.000 doza. Za njihovu nabavku dr`ava je platila stotine hiljada maraka, a one sada propadaju u skladi{tima.

Stare face za nove prevare
S kojim obrazom su se za novi poslani~ki mandat kandidirali aktuelni poslanici Parlamenta BiH
Od 29 poslanika vladaju}e peto~lane strana~ke koalicije u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH, njih 21 ponovo su kandidirani za iste poslani~ke pozicije, odnosno produ`enje ugovora o radu s dr`avom BiH. Uz to jo{ dvojica su kandidati za Predsjedni{tvo BiH i trojica za kantonalne i Federalni parlament. Dakle, isti oni koji u svom mandatu nisu realizirali ni tre}inu posla za koji su u protekle ~etiri godine, pojedina~no, od dr`ave zagrabili po najmanje 200.000 KM narodnog novca, namera~ili su se da na tom „poslu“ ostanu jo{ ~etiri godine. Da uni{tavanje BiH i njenih gra|ana, valjda, dovedu do kraja!? S kojim obrazom su se za novi poslani~ki mandat kandidirali aktuelni poslanici Parlamenta BiH? Ima li i{ta iz mandata koji ostavljaju iza sebe {to bi ih ponovo delegiralo za ~asnu poslani~ku funkciju za koju se u ure|enim sistemima, kao kriteriji, na prvom mjestu gradira li~ni moral, a potom znanje i sposobnost, odnosno ~asno zastupanje interesa svojih bira~a. Daj Bo`e da ima. Stare face za nove prevare, kako ih popularno u narodu zovu, u predizbornom stampedu na jo{ ~etiri godine udobnog `ivota krenule su s dobro isprobanim metodama za otapanje bira~kih emocija Osim vlastitih entiteta i nacionalne ugro`enosti, ponovo su glavna tema patrioti, izdajnici, unutra{nji i vanjski neprijatelji, strah od rata, do{lje koje prijete da pokore dr`avu, s jedne, i oni, kao, pravi, doma}i i jedini spasioci te dr`ave, s druge strane. Ni rije~i o potro{ene ~etiri godine `ivota svojih nekada{njih bira~a, u kojima je sagorjelo sve osim njihovih bankovnih ra~una, d`ipova, stanova i ku}erina, vikendica na moru, apartmana na Bjela{nici i Vla{i}u kojih su se do~epali, upravo, zahvaljuju}i naivnom vjerovanju da }e u poslani~kim klupama zastupati i na{e, a ne samo svoje interese. Penzionisani policajci i obavje{tajci na slu`bi u svim politi~kim sistemima, propali direktori firmi, razni kazan magistri posebno osposobljeni za {ljivove otopine, ljekari koji su svoje slu{alice izgubili jo{ na izborima 1990. godine, defektolozi s poklonjenim diplomama, te razni drugi tipovi koji su u hladovini najvi{eg dr`avnog i dva entitetska parlamenta 15 godina glodali bosansku budu}nost, ovih su dana, bez imalo gri`e savjesti, krenuli po nove ~etiri godine vlasti i bonluka koji uz to, samo u BiH, ide. Uspiju li u tome, ne treba njih kriviti.

Obmana javnosti
Republika Srpska uputila je zahtjev za jo{ 100.000 vakcina, iako je u tom momentu u ovom dijelu BiH bilo sve manje zara`enih influencom. Zdravstveni stru~njaci poja{njavaju za na{ list kako se vakcine mogu upotrijebiti za druge infekcije, pod uvjetom da su klini~ki ispravne i da nije istekao rok va`enja. Me|utim, nakon {to je cjepivo stiglo u BiH jedno vrijeme se apeliralo na gra|ane da prime besplatne vakcine. Danas to cjepivo niko i ne spominje. Pojedini zdravstveni radnici tada su najavljivali da bi novi talas svinjske gripe BiH mogao zahvatiti ve} nakon ovog ljeta. Govorili su da se radi o novom virusu za koji se ne zna da li }e ponovo po~eti cirkulirati s dolaskom jeseni ili zime. O~ito je i ovo bila obmana javnosti, jer podaci koje smo dobili ju~er u Institutu za za{titu zdravlja RS pokazuju kako trenutno nema

Vakcina protiv virusa H1N1: Kupljeno 60.000 doza za oba entiteta

oboljelih od nove gripe. Nikakvih naznaka nema da }e ih i biti. Ovo nam je re~eno i u zdravstvenim ustanovama u FBiH uz poja{njenje da jo{ nije sezona gripe.

Potro{eni milioni
U okviru kampanje koje su provodile nadle`ne institucije ura|en je propagandni materijal sa preporukom obaveznog no{enje maski, ~ija je cijena enormno rasla u apotekama. Pozivani su stru~njaci iz regije, formirane radne grupe, pla}ani stru~njaci s drugih instituta, naru~ivani brzi testovi i nabavljani specijalni ure|aji za virusologiju... Iako nikada nije objavljeno koliko je na{u dr`avu ko{tala nova gripa, nezvani~ne informacije govore da se radilo o nekoliko miliona KM. stru~njaka o pojavi i {irenju pandemije te samoj postojanosti virusa H1N1. Jedno je jasno, ogromnu koli~inu novca zaradile su farmaceutske kompanije {irom sviV. S. - E. Ha. jeta.

Respiratorne infekcije
- Trenutna epidemiolo{ka situacija je zadovoljavaju}a. Istina, period jesen-zima je vrijeme kada se javljaju respiratorne infekcije pa se tako o~ekuje i pojava virusa gripe, ali mi sada ne mo`emo sa sigurno{}u re}i koji tip virusa }e cirkulisati - ka`u u Institutu za za{titu zdravlja RS. Opre~na su bila mi{ljenja gra|ana, jednog dijela javnosti i

www.dnevniavaz.ba

Zakasnjela nabavka
U BiH je prva koli~ina vakcina stigla u momentu kada je ve}ina zemalja ve} objavljivala izlazak iz pandemije ili je otkazivala poru~ene doze vakcina. BiH je me|u posljednjim zemljama koje su nabavile vakcine, a ta koli~ina nije puno manja od dr`ava koje su tada svrstavane u najugro`enije.

Nadle`ne institucije moraju provesti istragu u kompaniji „Pretis“
Pitanje: Trebaju li nadle`ne institucije provesti istragu u kompaniji „Pretis“ jer je nestalo 11 miliona KM iz Malezije i Pakistana, a naru~eni posao nije zavr{en?

Arifovi}: Ponovo na mjestu direktora

Odbijena Vladina `alba na vra}anje Arifovi}a na posao
Mo`e podnijeti i tu`bu radi ostvarivanja prava
Kantonalni sud u Sarajevu odbio je `albu Vlade FBiH kao neosnovanu i potvrdio prvostepenu odluku Op}inskog suda o vra}anju Midhata Arifovi}a na mjesto direktora Federalne porezne uprave. Uz to, Sud je Vladu obavezao i da Arifovi}u nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 561 KM, a mjera njegovog vra}anja na posao ostaje na snazi do naredne odluke Suda, dok Arifovi} u roku od mjesec mo`e podnijeti i tu`bu radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa. Kao {to je poznato, Vlada je u julu smijenila Arifovi}a i njegovog zamjenika Vinka Kri`ana, ali su oni dobili sudsku za{titu i nakon vi{e Vladinih poku{aja da ne provede odluku Suda o njihovom vra}anju na posao, to je, ipak, u~injeno 7. septembra. Me|utim, istovremeno je Vlada imenovala za novog direktora Arifa Kuli}a, ina~e, kadra Stranke za BiH, a za njegovog zamjenika Gorana Lugonji}a. Jo{ nije poznato na koji na~in Vlada i nadle`no Federalno ministarstvo finansija planiraju dovesti Kuli}a i Lugonji}a na ~elo Porezne uprave, a odgovor na to pitanje ju~er nismo uspjeli dobiti ni u Vladi ni Ministarstvu. U Ministarstvu finansija samo nam je kratko re~eno da jo{ nisu dobili presudu Kantonalnog suda, pa stoga ne mogu ni{ta ni komentirati. M. K.

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Kantonalni sud u Sarajevu

A) DA 87,97% B) NE 10,1% C) Ne znam 1,93%

A

B C
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 130.397 posjetilaca.

4

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

aktuelno

AFERE Kantonalni sud Novi Travnik potvrdio pisanje „Avaza“

Petrovi}: Monstrum na izricanju presude

Odbijena `alba UKC-a Tuzla

Fuad Kasumovi} izgradio nelegalnu mini hidroelektranu!
MHE Derala nema vi{e gra|evinsku dozvolu i mi }emo uskoro tra`iti od FERK-a da isklju~i tog isporu~ioca struje sa mre`e EPBiH, ka`e advokat Adil Lozo
Kantonalni sud u Novom Travniku donio je presudu u kojoj potvr|uje da je mini hidroelektrana (MHE) Derala kod Gornjeg Vakufa nezakonito izgra|ena. Investitor ove MHE je kompanija „Rosewood“ iz tog grada, koju kontrolira Ibrahim Kasumovi} Beba, brat Fuada Kasumovi}a, dr`avnog doministra finansija i trezora. Fuad Kasumovi} je jedan od najodanijih kadrova ~elnika SDA Sulejmana Tihi}a, kao i njegov va`an finansijer. Ovu informaciju prenio je „Avazu“ travni~ki advokat Adil Lozo koji zastupa o{te}ene mje{tane. Ovim su potvr|eni navodi pomo}nice ministra za prostorno ure|enje SBK Lejle Salki} u na{em listu, koja je tvrdila da MHE Derala nema potrebna odobrenja. - Ispituju}i zakonitost osporavanog i prvostepenog rje{enja, Sud je utvrdio da prvostepeni upravni postupak nije proveden na zakonit na~in, jer tu`iteljima (mje{tanima, op. a.), kao zainteresiranoj strani, nije data mogu}nost da budu stranka u postupku, {to je imalo za posljedicu bitne povrede samog Zakona o upravnom postupku - navodi se u presudi, koja je cijeli postupak izdavanja dozvole vratila na po~etak. Nadalje, Sud konstatira da je slu`bena osoba koja je vodila postupak bila du`na da, s obzirom na to da se upravni postupak vodio radi izdavanja dozvole za gradnju mini hidroelektrane na Deralskom potoku, a u ~ijoj se blizini nalaze naseljena
Kasumovi}: Tihi}ev igra~

Niko ne zna gdje s masovnim ubicom
Mjera pritvora koju je Petrovi}u odredio Vrhovni sud FBiH prestaje 19. oktobra
Op}inski sud u Tuzli odbio je `albu Univerzitetsko-klini~kog centra na rje{enje kojim je nalo`eno da masovni ubica Tomislav Petrovi} bude smje{ten na Kliniku za psihijatriju ove ustanove, potvrdila je u izjavi za „Avaz“ predsjednica Suda Biljana Novak. - @alba je odbijena zbog toga {to UKC nije ni imao pravo na nju, jer nije strana u postupku. @albu je, eventuapritvor traje do smje{taja na psihijatrijsku kliniku ili do druga~ije odluke Suda - ka`e Novak.

Kolektivni otkaz
Ako do 19. oktobra ne bude prona|eno rje{enje, Petrovi} vi{e ne}e mo}i boraviti u zatvoru. Niko trenutno ne zna kada }e i gdje biti smje{ten masovni ubica koji je s dijagnozom paranoidne {izofrenije, prema

O{te}eni mje{tani
Sud je, konkretno, uva`io tu`bu Emira Pidre i ostalih mje{tana sela Svili}i, Jeli}i, Crkvice i Kozice kod Gornjeg Vakufa, te poni{tio rje{enje Ministarstva prostornog ure|enja, obnove i povratka Srednjobosanskog kantona broj 03-1265/08 od 10. jula 2009. godine kojim je odobrena gradnja MHE Derala.

Faksimil presude Kantonalnog suda Novi Travnik

Na ~ekanju jo{ 15 petrovi}a
- Prema informacijama koje su do{le do nas, samo u Tuzlanskom kantonu ima 15 po~inilaca te{kih krivi~nih djela kojima su zbog neura~unljivosti odre|eni obavezno lije~enje i nadzor. Pajevi}: Klinika Za njih {est proce- otvorenog tipa lno, moglo podnijeti Kantonalno tu`ila{tvo, ali, koliko mi je poznato, ono to nije uradilo - ka`e Novak. dura se ve} privodi kraju. Gdje s njima? Klinika za psihijatriju UKC-a Tuzla, koja je otvorenog tipa, nije institucija u koju oni mogu biti smje{teni upozorava Pajevi}.

mjesta, utvrdi je li u toj upravnoj stvari „postojala zainteresirana strana i omogu}i joj da za{titi svoja prava i interese“. Po Zakonu o upravnom postupku, konstatira se u presudi, nadle`no ministarstvo „moralo je objaviti odre|ivanje usmene rasprave“ o projektu. No, u spisu nema dokaza da je datum rasprave ikada bio objavljen. Zanimljivo je da je Sudsko

vije}e Kantonalnog suda Novi Travnik ovu presudu donijelo jo{ 28. aprila ove godine, ali da je ona strankama dostavljena tek ovog mjeseca!? Lozo vjeruje da je odluka donesena ranije, ali da se presuda sporo pisala i otpremala strankama.

Strujne igre
U izjavi za „Avaz“ advokat Lozo kazao je da su mje{tani gornjovakufskih sela koje on zastupa dvije godine nastojali u upravnim postupcima ispitati zakonitost akata vlada SBK i FBiH koja su izdavana za strujne igre porodice Kasumovi}, ali su nailazili na `estok otpor. - Na{i klijenti su pro{li vrlo te{ku torturu. Po~ev{i od zloupotrebe policijskih slu`benika koji su maltretirali moje klijente, pa nadalje. Va`no je da je Sud zauzeo stajali{te da je na{a tu`ba osnovana i prakti~no ukinuo gra|evinsku dozvolu. MHE Derala nema vi{e gra|evinsku dozvolu i mi }emo uskoro tra`iti od Regulatorne komisije za elektri~nu energiju (FERK) da isklju~i tog isporu~ioca struje sa mre`e EPBiH. Mi smo ovim doveli u pitanje okolinsku dozvolu i cijeli ovaj projekt. Ja smatram da je sve ovo nelegalno, to jest izvan zakona - ka`e Lozo. F. VELE

Strah i panika
Time rje{enje koje je podiglo dosta pra{ine, izazvalo i strah i paniku me|u pacijentima i uposlenicima klinike, kao i samim gr|anima Tuzle, ostaje na snazi. Novak nam je objasnila da jo{ nisu iscrpljene sve proceduralne mogu}nosti i da o~ekuje da }e sudbina ovog slu~aja bude poznata do 19. oktobra. Tada, naime, prestaje mjera pritvora koju je Petrovi}u odredio Vrhovni sud FBiH. - U rje{enju Vrhovnog suda navodi se da Petrovi}u

mi{ljenju stru~njaka, opasan po okolinu. To ne isklju~uje mogu}nost da ponovi krvavi pir sli~an onome u Lipnici, kada je ubio {est i ranio jednu osobu. Klinika za psihijatriju u Tuzli nije osposobljena za prijem izvr{ilaca te{kih krivi~nih djela, a svih 17 specijalista najavilo je kolektivni otkaz ako Petrovi}a dovezu pred njihova vrata. - Mi smo u apsurdnoj situaciji. Nama Petrovi}a, prakti~no, mogu dovesti u svakom trenutku, a mi ne znamo {ta da radimo. Na{a klinika postala je kolateralna {teta, jer u dr`avi nema odgovaraju}e institucije - ka`e Izet Pajevi}, direktor Klinike za psihijatriju. E. HUREMOVI]

Lozo: Nezakoniti objekti

Naredba Tu`ila{tva SBK za provo|enje istrage
Lozo je ovu presudu dostavio Tu`ila{tvu SBK koje je ve} donijelo naredbu o provo|enju istrage protiv slu`benih osoba u organima vlasti u SBK koje su Kasumovi}ima nezakonito izdavale dozvole i druge papire za mini hidroelektrane. - Slu`bene osobe u vlasti po~inile su zloupotrebe ovla{tenja da bi pojedinci dobili odre|enu dokumentaciju koja je po na{em uvjerenju nezakonita. Izdate su, primjerice gra|evinske dozvole, a da nisu rije{eni imovinski odnosi. To je ~ista protivpravna imovinska korist - naveo je Lozo.

Vojni poligon Manja~a kod Banje Luke

Uspje{na bojeva vje`ba OSBiH
Pripadnici Tre}eg pje{adijskog bataljona [este pje{adijske brigade Oru`anih snaga (OS) BiH ju~er su na vojnom poligonu Manja~a kod Banje Luke uspje{no izveli takti~ku vje`bu s bojevim ga|anjem, iz vi{e borbenih sistema. - Cilj je bio prati~na provjere osposobljenosti - izjavio je na~elnik Zajedni~kog {taba OSBiH generalpukovnik Miladin Miloj~i}. U vje`bi, koju je pratio veliki broj doma}ih i inozemnih vojno-diplomatskih zvani~nika, u~estvovalo je oko 300 vojnika, a ga|anje su izvr{ili iz pje{adijskog naoru`anja i artiljerijskog oru|a - minobaca~a 60 i 120 milimetara, haubica 122 milimetra i vi{ecjevnih baca~a raketa 122 milimetra i sistema „fagot“. V. S.

Delegacija najavila ulaganje vi{e stotina miliona eura

Rusi ne odustaju od tra`enja nafte u RS
Rusija }e u narednih nekoliko godina ulo`iti na prostoru RS vi{e stotina miliona eura u projekte izgradnje plinovoda, `eljezni~kih pruga, istra`ivanja nafte, investicija u Rafineriju nafte u Bosanskom Brodu. To je istaknuto ju~er u Banjoj Luci nakon sastanka predstavnika RS s ruskom privrednom delegacijom koju je prevodio opunomo}eni predstavnik ruskog predsjednika Georgi Poltav~enko. „Zarube`njeft“ i „Gazpromnjeft“ namjeravaju u Rafineriju i ispitivanje nalazi{ta sirove nafte ulo`iti 120 miliona dolara, a u planu je i izgradnja plinovoda, odnosno kraka globalnog projekta „Ju`ni tok“ kroz RS, vrijednog oko 100 miliona eura. - Svaki projekt iznosi od 80 do 100 miliona eura istakao je Poltav~enko. Premijer RS Milorad Dodik je kazao da }e dati koncesiju od ~ega }e imati naknadu, a indirektna korist je rafinerija, zaposlenost, smanjenje deficita i sve B. S. {to ide s tim.

pogledi

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

5

INTERVJU Predrag Jela~a, novi predsjednik Sindikata UIOBiH

Sumnjamo u pronevjeru od oko 400.000 maraka
Izdat }u nalog da se utvrdi {ta je s novcem sa sindikalnog ra~una Osmi} svojim radom nanosi {tetu svim ~lanovima Sindikata i instituciji u kojoj radi
(Foto: M. @ivojevi})

Razgovarala: Sanita RO@AJAC
Samo nekoliko sedmica nakon {to je predsjednik Sindikata Uprave za indirektno oprezivanje (UIO) BiH podnio krivi~nu prijavu protiv direktora Kemala ^au{evi}a, Skup{tina Sindikata tog kolektiva smijenila je Mehmedaliju Osmi}a s funkcije. U Sindikatu Uprave tvrde da ovakav potez Skup{tine nije povezan s Osmi}evom odmazdom od ^au{evi}a, ve} ~injenicom da ve} tri godine nije podnio finansijski, ali ni izvje{taj o radu ove organizacije. To je u intervjuu za „Dnevni avaz“ potvrdio i novoizabrani predsjednik Sindikata Predrag Jela~a.

Ho}e li Uprava ili Sindikat, zbog sumnje u pronevjeru, podnijeti tu`bu?
- Prije pokretanja bilo kakvog postupka izdat }u nalog da neko od organa Sindikata utvrdi gdje je novac i za {ta je tro{en. Osnovni smisao Sindikata je da {titi prava radnika. Postoji dosta slu~ajeva gdje se su se radnici obra}ali Sindikatu za za{titu prava koja nisu mogli ostvariti. Ovaj organ se oglu{io na te zahtjeve i nije im htio pomo}i.

Papo: Nekada{nja veoma uspje{na balerina

Li~nost dana Edina Papo

Te{ke optu`be
Osmi} tvrdi da je ^au{evi} o{tetio bud`et BiH za vi{e od 20 miliona maraka, da je nezakonito ispla}ivao stimulacije, da je nezakonito premje{tao radnike... Kako komentirate ovakve navode?
- Od 38 delegata na Skup{tini, svi su glasali za Osmi}evu smjenu i za njegovo isklju~enje iz Sindikata. Ako Osmi} ima dokaze, neka ih predo~i institucijama nadle`nim za kriminal, Tu`ila{tvu, Sudu i SIPA-i.

@ivot u baletu
Sa devet i po godina postala ~lanica Baletnog studija Narodnog pozori{ta Sarajevo
Direktorica Baleta Narodnog pozori{ta Sarajevo Edina Papo jedan je od glavnih „krivaca“ za odr`avanje prvog baletnog festivala u na{oj zemlji „Balet fest“. Ona se posljednjih nekoliko godina svesrdno bori da obezbijedi sigurno mjesto baletnoj umjetnosti u BiH. I pored te{ke finansijske situacije, Papo se potrudila da u okviru festivala ugosti brojne poznate li~nosti iz svijeta baletne umjetnosti, kao {to su prvaci i solisti Bolj{oj teatra iz Moskve, Marijinskog teatra i Mihajlovskog teatra iz Sankt Peterburga. Sa devet i po godina Papo je postala ~lanica Baletnog studija Narodnog pozori{ta Sarajevo, a dok je sa 16 izuzetno vladala svim izvedbama u kojima je u~estvovala. Edina Papo ro|ena je 1958. u Sarajevu. Zavr{ila je Akademiju ruskog baleta „Vaganova“ u Sankt Peterburgu u Rusiji, a specijalizirala na Univerzitetu „Rimski Korsakov“. Kao balet majstor radila je u Rumuniji i Izraelu. ^lanica je i me|unarodnog savjeta za ples A. Ke. CID-UNESCO.

Sumnje u pronevjere
- Ne bih rekao da smjena ima veze s tim stvarima. Sindikat UIO osnovan je 2007. i bio je du`an da svake godine odr`i makar jednu redovnu skup{tinu. Me|utim, ve} tri godine pojedini ljudi na odre|eni na~in opstruiraju njeno odr`avanje i podno{enje izvje{taja o

Jela~a: Ako Osmi} ima dokaze o kriminalu, neka ih predo~i

pronevjeren. Imate li Vi kakvih saznanja o tome?
- Neko mora utvrditi {ta se de{avalo s na{im novcem. Prema nekim informacijama, otkako je osnovan Sindikat, prikupljena je ~lanarina u iznosu ve}em od 400.000 maraka. Ako tri godine nema finansi-

Li~na netrpeljivost Osmi}a prema ^au{evi}u
[ta je, zapravo, pozadina Osmi}evih u~estalih napada na ^au{evi}a?
- Nemam te informacije. Razgovarao sam s kolegama koji su radu. Za tri godine nije podnesen ni finansijski ni izvje{taj o radu Sindikata. bili u rukovodstvu Sindikata i oni su mi rekli da je to postao li~ni sukob, zbog ~ega trpi institucija u kojoj radimo, kao i Sindikat. jskog izvje{taja, onda je logi~no da osnovana sumnja za to postoji. Nekoliko puta Upravni odbor Sindikata se ogra|ivao od Osmi}evih istupa u javnosti. Svojim radom on nanosi {tetu svim ~lanovima Sindikata i instituciji u kojoj radi.

O~igledno je da je Sindikat UIO podijeljen. Ho}e li Va{ dolazak na ~elo ove organizacije kona~no ujediniti Sindikat Uprave?
- O jedinstvu najbolje govori ~injenica da su u petak svi delegati na Skup{tini jednoglasno podr`ali Osmi}evu smjenu i njegovo isklju~enje iz Sindikata. Prvo se mora podnijeti izvje{taj o radu Sindikata i utvrditi gdje je oti{ao novac koji su radnici upla}ivali. Sindikat se ne bi trebao baviti izborom, odnosno imenovanjem direktora, ma o kome se radilo. Direktora postavlja Vije}e ministara BiH i tu Sindikat nema pravo da se mije{a.

U Sarajevu potpisani memorandumi

Za tri vjerska objekta po 200.000 dolara
Predstavnici tri vjerske zajednice u BiH, te resornih ministarstava i UN-a potpisali su ju~er u Sarajevu memorandume o razumijevanju za sufinansiranje obnove Ferhadija d`amije u Banjoj Luci, Saborne crkve u Mostaru i Samostana Plehan kod Dervente. Memorandumi su potpisani u okviru projekta „Unapre|enje kulturnog razumijevanja u BiH“, prema kojem se za obnovu ova tri vjerska objekta osigurava po 200.000 ameri~kih dolara. Potpisnici su ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi}, federalni ministar kulture i sporta Gavrilo Grahovac i ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi}, te rezidentni koordinator UN-a u BiH Juri Afanasijev, javila je Fena. U ime vjerskih zajednica memorandume su potpisali muftija

Na Skup{tini su iznesene sumnje kako finansijski izvje{taj nije podno{en jer je novac koji se slijevao na sindikalni ra~un

Rasprava na Sudu BiH o zahtjevu hrvatskog pravosu|a

Odluka o Glava{u naknadno
Tu`ila{tvo BiH saglasno s visinom kazne koju je izrekao Vrhovni sud RH
Vije}e Suda BiH odr`alo je ju~er javnu sjednicu na kojoj je razmatran slu~aj Branimira Glava{a, koji je u Hrvatskoj osu|en na osam godina zatvora zbog ratnih zlo~ina nad Srbima 1991. u Osijeku. No, prije izricanja presude, on je pobjegao u BiH. Iako se Glava{ nije ju~er pojavio u sudnici, sjednica je ipak odr`ana jer nije bilo nikakvih zakonskih prepreka. Obje strane iznijele su svoje stavove, a Sudsko vije}e }e naknadno donijeti odluku o zahtjevu hrvatskog pravosu|a da se Glava{ uputi na izdr`avanje kazne. Boris Grube{i}, portparol Tuila{tva BiH, kazao je da je Tu`ila{tvo saglasno s visinom kazne izre~ene u Hrvatskoj i da je sada na Sudu BiH da zavr{i postupak. S druge strane, Glava{ev advokat Nikica Gr`i} smatra da Sud BiH ne bi trebao priznati presudu ve} predmet, kao nepotpun, vratiti u Hrvatsku da Ministarstvo pravde ispravi nedostatke. - Postupak me|unarodne pravne pomo}i pokrenut u Hrvatskoj je preuranjen, jer je pokrenut prije nego {to je Sud u Zagrebu imao potvrdu da je moj branjenik pr-

Ferhadija: Sufinansiranje obnove

banjalu~ki Edhem ef. ^amd`i}, episkop zahumsko-hercegova~ki i primorski Grigorije i provincijal Franjeva~ke provincije Bosne srebrne fra Lovro Gavran.

Fond penzijsko-invalidskog osiguranja RS

Prijavljeno 119 la`nih korisnika penzija
(Foto: O. Kadribegovi})

Sarajevo: Veliko zanimanje medija za slu~aj „Glava{“

imio presudu. Tako|er, Vrhovni sud nije mom branjeniku ura~unao u kaznu i vrijeme provedeno u pritvoru F. K. - kazao je Gr`i}.

Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske primio je 119 prijava o la`nim korisnicima penzija, u okviru akciji „Stop la`nim invalidskim penzijama“. Od tih prijava koje su dobive-

ne od 10. avgusta do 15. septembra, 70 se odnosi na korisnike invalidskih penzija, 14 na korisnike starosne penzije i deset prijava na korisnike porodi~ne penzije, javila je Srna.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

mozaik

USPJE[NI E{efa Kanti} iz op}ine Doboj Istok

U porodi~noj firmi zaposlila 20 ljudi
Za nekoliko godina svoju firmu planiram predati sinu, ali on ho}e u Ameriku, jer ka`e ovdje s ovakvim vladarima nema `ivota, rekla je Kanti}
„Amber“ ko{ta 1,8 miliona eura

Sajam nautike u [ibeniku

Na prodaju jahta Gorana Ivani{evi}a
[ibenski nauti~ki sajam „Adriatic Boat Show“ razlikuje se od sli~nih manifestacija po tome {to se tu izla`u nova i rabljena plovila. Tako se me|u izlo`enim plovilima na{la i 22-metarska jahta „Amber“, ~iji je vlasnik hrvatski teniski as Goran Ivani{evi} koji je prestao pla}ati rate lizinga pa ju je Hypo Lesanig zaplijenio. Ovaj „sunseeker predator 72“ ko{ta 1,8 miliona eura, 200.000 manje od cijene novog. Mnogi sumnjaju da }e jahta biti prodata, s obzirom na to da Ivani{evi} tvrdi kako je prestao pla}ati rate i vratio je zato {to je nekvalitetna.

E{efa Kanti} bavi se neobi~nim poslom za `enu. Ona je zajedno sa suprugom Amirom u Brijesnici Maloj u op}ini Doboj Istok razvila dobar biznis u otkupu i preradi starog `eljeza. Sve {to je postigla, kako ka`e, rezultat je velikog truda i danono}nog rada ~lanova njene porodice.

Te`ak po~etak
Jo{ prije dvanaest godina, na jedanaest dunuma zemlji{ta, uz sve ekolo{ke i druge dozvole, Kanti} je osnovala malu porodi~nu firmu „Kanti} company“ za otkup sekundarnih sirovina. Za to je trebalo nabaviti veliku i skupu presu, a prije ~etiri godine i skupocjenu ma{inu za mljevenje starog `eljeza, kapaciteta 1.000 do 1.500 tona mjese~no. Koliko je firma dobro stala na noge pokazuje podatak da hiljade tona `eljeza mjese~no izveze u

Iz pogona: Mjese~no prikupe tone `eljeza

(Foto: H. ^ali})

Nakon nestanka u Kaliforniji

Prona|eno 13 ~lanova sekte
Trinaest ~lanova kalifornijske religiozne sekte, koji su nestali tokom vikenda, prona|eno je nakon {to je organizirana hitna potraga zbog sumnje u masivno samoubistvo. Vlasti ju`ne Kalifornije pretra`ile su pustinju oko Los An|elesa, a svih 13 ~lanova sekte prona|eno je nekoliko sati kasnije, kako se mole u parku kod Palmdejla, nakon dojave lokalnog stanovnika. Oni su se molili kod srednjo{kolske ustanove za okon~anje nasilja u {kolama i seksualne nemoralnosti. Portparol {erifa naveo je da su ~lanovi sekte dobro. Uzbunu su podigli mu`evi dvije `ene iz sekte, kada su one nestale nakon sastanka grupe radi molitve. U sekti, koju je vodila Rejna ^ikas (Reynom Chicas), nalazilo se osmero djece, od osam do 17 godina, tri sestre, starosti 30, 32 i 40 godina, i jedan 19-godi{nji mladi}. Svi ~lanovi sekte su imigranti iz El Salvadora.

Italiju i Sloveniju. - Nije sve i{lo lako, ho}emo da radimo po standardima, ho}emo u Evropu. Prije svega svih dvadeset radnika u na{oj firmi je osigurano, imaju za dana{nje uvjete dobre i redovne pla}e, topli obrok, a jednom smo ih sve kolektivno slali na more na odmor. Ponovo o tome razmi{ljamo. Sretna sam {to se bavim djelatno{}u kojom se na neki na~in od otpada ~isti na{a zemlja, {to od prikupljenog otpada mnoge porodice `ive - ka`e E{efa Kanti}.

Uni{tavana zemlja
Kanti}: Neobi~an posao za `enu

Odnedavno je E{efa u politici. Kandidat je Saveza za bolju budu}nost BiH za Federalni parlament.

- Nikada do sada nisam bila ni u jednoj politi~koj stranci. Danas, vidim do{lo je vrijeme da se zapitam kuda ovu zemlju vode ovi koji su je petnaest godina brutalno uni{tavali i doveli do tame i bezna|a. Za nekoliko godina svoju firmu planiram predati sinu, ali on ho}e u Ameriku, jer ka`e ovdje s ovakvim vladarima nema `ivota. Da se to ne bi desilo, da hiljade na{ih mladih ljudi ne bi oti{le hiljadama kilometara daleko da tra`e perspektivu, ho}u da se sa SBB BiH izborim da se to ne desi. Fahrudin Radon~i} je sada jedini ~ovjek koji stanje ho}e i mo`e promijeniti - ka`e Kanti}, aktuelna direktorica firme „Kanti} compaH. ^ALI] ny“.

Sankcionira li se u BiH nesigurna vo`nja djece

Policajci iz [irokog Brijega najvi{e ka`njavali
U Republici Srpskoj za {est mjeseci nije bilo nijedne kazne
Radi dobivanja ta~nih podataka o upotrebi autosjedalica u BiH, Udru`enje „DjeCa“ zatra`ilo je od svih nadle`nih ministarstava unutra{njih poslova informacije o broju stradale djece i voza~a koji djecu nisu vozili u autosjedalicama, za period od decembra pro{le do juna ove godine. Kada je u pitanju ka`njavanje nesavjesnih voza~a, u Udru`enju ka`u da je pozitivan primjer Zapadnohercegova~ki kanton, u kojem je zbog vo`nje djetete bez autosjedalice ka`njeno ~ak 357 voza~a, od ~ega 80 posto u [irokom Brijegu. U ovom kantonu u prvih {est mjeseci nije bilo poginule djece u saobra}ajnim nezgodama. Prema podacima iz Unsko-sanskog kantona, za ovaj prekr{aj u navedenom periodu ka`njeno je 20 voza~a. Od decembra pro{le godine do juna ove dvoje djece je poginulo u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu, dok je ka`njeno deset voza~a. U Kantonu Sarajevo u prvih {est mjeseci 2010. godine kao putnik je poginulo jedno dijete, a od po~etka primjene navedenog zakona, slu`benici sarajevske policije sankcionirali su 24 voza~a zbog kr{enja odredbi koje se ti~u obaveznih autosjedalica. U odgovoru MUP-a KS Udru`enju „DjeCa“ navedeno je da su policajci upoznavali gra|ane i upozoravali voza~e na zakonsku obavezu adekvatne za{tite djece putnika u vozilima. Prema odgovoru koje je Udru`enje dobilo od MUP-

^ikas: Na ~elu sekte

Ameri~ka savezna dr`ava Vird`inija

Prvo pogubljenje u posljednjih 100 godina
U ameri~koj saveznoj dr`avi Vird`iniji u ~etvrtak bi trebala biti pogubljena prva `ena u posljednjih 100 godina. Nakon {to je guverner Vird`inije odbio njen zahtjev za pomilovanje, 41-godi{nja Tereza Luis (Teresu Lewis) postat }e prva `ena koja je pogubljena u toj dr`avi od 1912. godine. Luis je osu|ena na smrt zbog svirepog ubistva supruga D`ulijana (Juliann) i njegovog sina ^arlsa (Charles) kako bi se domogla njihovog `ivotnog osiguranja. Ubistvo su na njen nagovor 2002. godine izvr{ila dvojica sau~esnika, od kojih je jedan bio njen ljubavnik. Njih dvojica su osu|eni na do`ivotni zatvor.

U Kini uhap{eno sedam osoba
Direktor kineskog proizvo|a~a mlijeka „\infulaj“ iz grada Jang}uana u provinciji [ansi i jo{ {est osoba uhap{eni su zbog toga {to je na tr`i{tu prona|eno 26 tona mlijeka u prahu koje je sadr`avalo otrovnu industrijsku hemikaliju melamin. Ova kompanija proizvela je 26 tona mlijeka u prahu od sastojaka kojima je istekao rok, a koje je u decembru nabavila u zamjenu za svje`e mlijeko. Tako proizvedeno mlijeko u prahu prodavano je u nekoliko provincija.

Autosjedalice: Adekvatna za{tita djece

a RS, za navedeni prekr{aj u ovom periodu nije bilo sankcioniranih osoba, dok je u saobra}ajnim nezgodama pro{le i ove godine poginulo ukupno osmero djece. Ni u Tuzlanskom kantonu nije bilo sankcioniranja voza~a, a u saobra}ajnim nezgodama u 2009. poginulo je dvoje djece, dok ove godine nisu zabilje`ene saobra}ajne nesre}e u kojima je bilo smrtno stradale djece. Ka`njenih voza~a ni poginule djece nije bilo u Posavskom ni u Bosansko-podrinjskom kantonu. B. T.

mozaik

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

7

[ta ka`u poznati
Igor Zidi}

NEPRAVDA Slu~aj Hamide Had`iselimovi} zavr{io na sudu

’BH Telecom’ fakturisao nepostoje}e pozive?
Nakon povratka s had`a, platila ra~un za novembar 2009., ali na narednom bila ~etiri broja iz prethodnog mjeseca
Travni~anka Hamida Had`iselimovi} ve} deset mjeseci kroz brojne `albe „BH Telecomu“ i Uredu ombudsmena poku{ava za{tititi svoja prava. Za deset mjeseci od slu`bi „BH Telecoma“ nije dobila nijedan razuman odgovor za svoj problem.

S dru{tvom morate biti solidarni i kada ne cvatu ru`e
Zidi}: Vi{e skromnosti

- Ako ste s dru{tvom solidarni kada je dobro, morate biti solidarni i onda kada ne cvatu ru`e. Programi, naravno, trpe od restrikcija, ali bitno je razumjeti da u krizi morate raditi s vi{e samoprijegora, s prilago|enim programima, s primjerenijom organizacijom i s puno vi{e

skromnosti. (Predsjednik Matice hrvatske za „Slobodnu Dalmaciju“)

Vladimir Petrovi} Pi`on

Volio bih Papeta sresti na Euru
- Pape je igra~ka legenda. @elim mu puno sre}e u trenerskoj karijeri. Znam da on ima na raspolaganju dobre igra~e. BiH do sada ima tri boda na svom kontu, a samo sam vidio rezultat utakmice sa Ko{eva. Po tome, rekao bih da su Francuzi ve} iza{li iz krize. Moja `elja je da Su{i}a sretnem na narednom Evropskom prve- Petrovi}: nstvu. Francuzi iza{li
(Selektor reprezentacije Srbije za „Avazov Sport“) iz krize

Zoran Kiki Lesendri}

Misteriozan broj
- Krajem pro{le godine po povratku s had`a dobila sam ra~un za mobitel za 11. mjesec u iznosu od 249 KM i to sam uredno platila iako sam znala da ne{to nije uredu. Me|utim, narednog mjeseca dobila sam ra~un za decembar na iznos od 672 KM. Izvadila sam listing i vidjela ~etiri broja iz novembra za koje sam platila ra~un. I jo{ nelogi~nije je to {to se u listingu navodi poziv u trajanju od 26 minuta, koji ko{ta 129 KM, a istovremeno ja, prema onome {to pi{e na ra~unu, zovem jo{ jedan broj i pravim ra~un od 5,7 KM. Da li je mogu}e razgovarati s dva broja istovremeno. Slijedi jo{ ve}e ~udo, jer tu je i bh. broj s kojim sam navodno razgovarala 30 minuta, a koji nikada u svom `ivotu nisam koristila niti znam o kome se radi. Tra`im da mi se ra~un umanji za iznos od 129 KM i da mi otkriju ko se krije iza tog broja - pri~a nam Hamida Had`iselimovi}.

Ljudi su navikli na besplatne koncerte i karte
Lesendri}: Nestabilno tr`i{te

Faksimil listinga poziva iz decembra 2009. godine

Tra`e naplatu 744 KM duga
Hamida Had`iselimovi} nam ka`e kako joj je cijeli slu~aj nanio, prije svega, veliku du{evnu, a onda i materijalnu {tetu. Ni obra}anje generalnom direktoru „BH Telecoma“ nije dalo rezultata. Slu~aj je proslije|en OmbuMe|utim, tek u maju ove godine iz „BH Telecoma“ sti`e odgovor na `albu iz januara. U odgovoru na `albu koja se u cijelosti odbija, izme|u ostalog, pi{e: - Provjerom kod roaming operatera ZAIN Saudi Arabi (SAUZN) utvr|eno je da je koridsmenu za za{titu potro{a~a u Mostaru, a po~etkom ovog mjeseca Hamida Had`iselimovi} dobila je tu`bu s Op}inskog suda Travnik u kojoj „BH Telecom“ tra`i naplatu duga u ukupnom iznosu od 744 KM. snik pozivao sporne brojeve koriste}i konferencijske pozive - stoji u obrazlo`enju iz travni~ke direkcije „BH Telecoma“. Potom je uslijedila nova Hamidina `alba koja je tako|er odbijena, ali na ra~unu za telefon za mart ove godine stiglo je novo iznena|enje.

- U Srbiji je, na`alost, nestabilno tr`i{te. Ljudi su navikli na besplatne koncerte i karte. Te{ko je prodati disk i navu}i nekoga da kupi ulaznicu za koncert. Zato mi je ideja bila da karta bude jako jeftina. Moja publika su tinejd`eri ili studenti i odli~no znam koliko oni imaju. Moji su sirotinja, studenti i |aci. A ja ne `elim zara|iva(Muzi~ar za „Ve~ernje novosti“) ti na njima.

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Najgore je {to smo prihvatili nepotizam kao normalan
- Nepotizam u BiH je uhvatio takvog maha da ne postoji nijedan dru{tveni segment u kojem ga nema. Stra{no je da su pali svi kriteriji, da nema sistema vrijednosti, jedino mjerilo je postalo to ko stoji iza koga. Najgore je {to smo svi prihvatili to kao normalno i vi{e nema ni(^italac H. K.) kakve gra|anske reakcije.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

21. 9. 2010.

promjenljivo

Odbijena `alba
- Na ra~unu je ponovo bio broj koji uop}e nisam zvala, a zar nije malo sumnjivo da ba{ ovaj razgovor traje ta~no 30 minuta, bez ijedne sekunde, dok svi imaju sekunde - pita se Had`iselimovi}. I ovaj put se Hamida `alila, ali je `alba odbijena uz isto obrazlo`enje kao i ranije. No, listing poziva telekom operatera ZAIN do kojeg je do{la Hamida demantira tvrdnje iz „BH Telecoma“. Prema tom listingu, spornog dana nije bilo poziva iz BiH, {to je lako utvrditi, jer ovaj operater daje vrlo sadr`ajan listing poziva svojim potro{a~ima na kojem su zabilje`eni i dolazni i odlaK. KAVAZOVI] zni pozivi!

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 21 22 BANJA LUKA BR^KO 21 TUZLA 21 ZENICA 21 SARAJEVO 20 GORA@DE 20
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Umjereno obla~no }e Preovladavat

Faksimil listinga poziva operatera ZAIN

Pretresi u Banjoj Luci

Kod Rije~anina prona{li oko 300 grama heroina
Banjalu~ka policija privela je ju~er dr`avljanina Hrvatske kod kojeg je, kako nezvani~no saznajemo, prona|eno izme|u 200 i 300 grama heroina. U Centru javne bezbjednosti Banja Luka ju~er nisu `eljeli iznositi vi{e detalja o ovom slu~aju niti otkriti identitet uhap{enog, ali saznajemo da se radi o hrvatskom dr`avljaninu iz Rijeke koji je u posljednje vrijeme boravio na podru~ju Banje Luke. Oko 15.30 sati zapo~eo je i pretres stana koji je koristio u ovom gradu, a koji se nalazi u ulici Knjaza Milo{a 11a u naselju Bud`ak, a potraga za osobama koje bi se mogle dovesti u vezu s Rije~aninom, odnosno s krivi~nim djelom nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, nastavljena je i u poslijepodnevnim satima na nekoliko lokaliteta u BaB. S. njoj Luci.

sun~ano vrijeme uz LIVNO malu do umjerenu obla~nost. U jutarnjim 22 satima svje`ije s maglom ili niskom naoblakom po kotlinama i uz rije~ne tokove. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroisto~ni. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 16, a najvi{a dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.

28 MOSTAR

NEUM 27

UTORAK
21. 9. 2010.

SRIJEDA
22. 9. 2010.

^ETVRTAK
23. 9. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 3 C do 16 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 3 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 40C do 170C
DNEVNE TEMPERATURE

od 180C do 280C

od 200C do 280C

od 220C do 290C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Biometeorolo{ka prognoza je povoljna. Nakon prohladnog jutra, tokom dana bit }e sun~anije i uz vi{e temperature zraka, prikladno za {etnju. Hroni~ni bolesnici i meteoropati ne}e imati pote{ko}a uzrokovanih vremenom.

Grad Sarajevo
Naselje Bud`ak: Policija nije iznijela detalje
Izlazak 06.32 Zalazak 18.46

21. 9. 2010.
Izlazak 17.38 Zalazak 04.35

(Foto: M. Lugi})

Brzo - kratko
Pred Apelacionim sudom u Beogradu

8

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

teme

Ilija Juri{i} sutra ponovo u sudnici
Pred Apelacionim sudom u Beogradu u srijedu, 22. septembra, po~inje ro~i{te povodom `albi odbrane i tu`ila{tva na presudu od 12 godina zatvora biv{em tuzlanskom ~elniku Iliji Juri{i}u za ratni zlo~in nad vojnicima JNA u slu~aju „Tuzlanska kolona“. Jedan od Juri{i}evih advokata \or|e Dozet rekao je Srni da je na ro~i{te, koje }e trajati do kraja sedmice, pozvano 14 svjedoka, ali da ne o~ekuje da }e se svi pojaviti u Beogradu, nego }e neki svjedo~iti Juri{i}: Osu|en na 12 godina putem videolinka iz Sarajeva. Odbrana je u svojoj `albi zatra`ila potpuno osloba|anje Ilije Juri{i}a, dok tu`ila{tvo nije zadovoljno 12-godi{njom kaznom.

EKSKLUZIVNO „Avaz“ u posjedu neoborivih dokaza

Masovna grobnica kod Sanskog Mosta

Prona|eni ostaci najmanje 19 `rtava
Posmrtni ostaci najmanje 19 `rtava, za koje se pretpostavlja da su Bo{njaci pogubljeni ratne 1992., locirani su ju~er u primarnoj masovnoj grobnici na lokalitetu Donja Tramo{nja - Jankov do u op}ini Sanski Most. Pretpostavka je da su `rtve iz mjesta Vrhpolje - Hrustovo. Radovi }e biti nastavljeni, a ostaci }e nakon iskopavanja biti prevezeni u Centar za obdukciju i identifikaciju [ejkova~a u Sanskom Mostu, javila je Fena.

Silajd`i}ev ministar He}o podr`avao je plja~ku ’Hidrogradnje’
Radnici He}u i Mujezinovi}a upozoravali da se kompanija kre}e ka propasti, ali oni ni{ta nisu poduzeli
„Dnevni avaz“ do{ao je u posjed neoborivih dokaza da je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid He}o ve} nekoliko godina detaljno upoznat s vi{emilionskim kriminalom koji se, prema svemu sude}i, de{ava u „Hidrogradnji“, ali da nikada ni{ta konkretno nije poduzeo da se plja~ka najve}e doma}e gra|evinske kompanije zaustavi.

Akcija prikupljanja pomo}i

Do decembra humanitarni broj za Gazu
Pozivom na humanitarni broj 090 292 048 gra|ani se mogu uklju~iti u akciju „Ja i BiH za Gazu“, koja podrazumijeva prikupljanje sredstava za osiguranje {to boljih uvjeta za `ivot ljudi na tom podru~ju. Cijena jednog poziva je tri KM, a akcija traje do decembra. Gra|ani iz dijaspore ovu akciju mogu podr`ati uplatom na: Transakcijski ra~un EUR: Intesa Sanpaoli Banka 50301200037761 SWIFT code: UPBKBA 22 IBAN: BA39 1542001100085746, javila je Fena.

Niz dokaza
Uposlenici ove firme, naime, u nekoliko navrata upozoravali su ovog ministra iz Stranke za BiH, koji u`iva povjerenje i za{titu predsjednika SBiH Harisa Silajd`i}a, na kriminalne aktivnosti koje, kako tvrde, provode njihovi {efovi. Jo{ 8. aprila 2008. radnici „Hirogradnje“ obavijestili su He}u da ovom kompanijom upravlja „kriminalni sistem“ koji je godinama plja~ka i uni{tava. Upozorili su ga da }e, ako se ne{to hitno ne poduzme, „BiH izgubiti strate{ki va`nu firmu i hiljade radnih mjesta“, a u prilogu su mu dostavili i obimnu dokumentaciju koja sve to potkrepljuje. He}o je tada zatra`io o~itovanje Nadzornog odbora o ovom pitanju, ali ni{ta konkretnije nije poduzeo. Radnici su mu stoga 2. He}o: Dokazi o jula iste godine po- kriminalu

Kosor odgovorila sindikatu medijske ku}e

Pitanje HRT Mostar mora se rije{iti u BiH
Ured predsjednice Vlade Hrvatske Jadranke Kosor odgovorio je na dopis Sindikata Hercegova~ke radiotelevizije (HRT) Mostar u kojem su je upoznali s te{kim stanjem u kojem se ta medijska ku}a nalazi, prenijela je Fena. U dopisu se, izme|u ostalog, isti~e kako Kosor tako i Vlada Hrvatske imaju razumijevanje za situaciju u kojoj se nalazi HRT Mostar, ali da se pitanje te medijske ku}e mora najprije rije{iti u BiH, dogovorom predstavnika hrvatskog naroda u BiH o vlasni~koj strukturi i o programu rada HRT-a Mostar, sap}io je Sindikat HRT-a Mostar.

Faksimil dopisa koji je upu}en Mujezinovi}u prije vi{e od godinu

Zajedni~ka akcija u Stocu

Posa|eni borovi u haremu \etelina
Proteklog vikenda ~lanovi Foruma mladih i Udru`enja „Obnova gra|anskog povjerenja“ Stolac proveli su akciju sadnje borova u haremu \etelina u Stocu. Kako je saop}eno iz Foruma mladih, po- Harem \etelina: Posa|eno 27 mladica sa|eno je 27 mladica autohtonih sorti bora koje uspijevaju na ovim prostorima i koje se redovno nalaze u starim bosanskim haremima i grobljima kao njihov sastavni dio.

slali novi apel, u kojem ponovo iznose niz dokaza u vezi s kriminalom u ovoj kompaniji, te ga ponovo upozoravaju da }e to dovesti do propasti firme. U na{em posjedu je i dopis upu}en He}i 15. maja pro{le godine, u kojem se ponovo potcrtava da je za te{ko stanje u „Hidrogradnji“ isklju~ivi krivac pohlepa kriminalnog sistema.

Sramna podr{ka
O svemu ovome prije vi{e od godinu obavije{ten je i federalni premijer Mustafa Mujezinovi}. Njemu su radnici 8. jula 2009. po-

Autenti~nost dopisa
In`injer Osman Ajanovi}, dugogodi{nji uposlenik „Hidrogradnje“, potvrdio nam je autenti~nost ovih dopisa, kao i ~injenicu da su predstavnici Federalne vlade konstantno obavje{tavani o stanju u kompaniji, ali da nikada ni{ta konkretno nisu poduzeli. - Oni su imali ovla{tenja i obavezu da reagiraju, ali to nisu u~inili iako su znali {ta se de{ava. To ih ~ini sau~esnicima u svemu ovome - tvrdi Ajanovi}.

slali dopis u kojem ga detaljno informiraju o kriminalnoj sprezi u kompaniji. Jedan od ciljeva ovog dopisa, kako su radnici u njemu naveli, bio je „istaknuti neshvatljivu i sramnu podr{ku Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije navedenoj kriminalnoj sprezi“. Oni, tako|er, premijera upozoravaju da se kompanija na ovaj na~in neminovno vodi u propast. Naime, porodica He}o duboko je uvu~ena u potencijalni kriminal koji se de{avao u „Hidrogradnji“. Objekte brata Vahida He}e, Zaima, u selu Ko{}an kod Had`i}a gradili su radnici ove kompanije. Kako su oni sami kazali za na{ list, materijal koji je za to kori{ten, kao i dnevnice radnika, upisivani su na druga gradili{ta „Hidrogradnje“. Ina~e, pojedini radnici tvrde da je posljednjih godina kriminalnim aktivnostima firma o{te}ena za vi{e desetina miliona eura, {to zna~i da bi se ovo vrlo brzo moglo pretvoriti u jednu od najve}ih poslijeraG. MRKI] tnih afera u BiH.

Vlada Distrikta i „Fresenius“ potpisali ugovor

Pripreme za gradnju zgrade institucija FBiH

Br~ko dobiva hemodijalizni centar
Gradona~elnik Br~ko Distrikta Dragan Paji} i generalna menad`erica njema~ke firme „Fresenius“ za BiH @elina D`afi} ju~er su u Br~kom potpisali ugovor o izgradnji savremeno opremljenog hemodijaliznog centra, koji bi, prema najavama, trebao po~eti s radom ve} u aprilu idu}e godine. Projekt }e „Fresenius“ ko{tati pet miliona maraka, centar }e biti izgra|en u E. R. krugu br~anke bolnice i imat }e kapacitet stotinu pacijenata.

Po~elo ru{enje hotela ’Hercegovina’ u Mostaru
U Mostaru je ju~er po~elo ru{enje devastiranog objekta hotela „Hercegovina“, te priprema terena za izgradnju nove zgrade federalnih institucija. U ovoj zgradi trebalo bi, izme|u ostalog, biti smje{teno pet federalnih ministarstava. Kako nam je rekla Danica Petrovi} iz Slu`be za zajedni~ke poslove Vlade FBiH, u narednih 30 dana firma „HP Investing“ pripremat }e teren za gradnju novog objekta, za koji se o~ekuje dobivanje urbanisti~ke saglasnosti od Grada Mostara. Ina~e, nova zgrada federalnih institucija gradit }e se prema projektu Amira Pa{i}a, jednog od najpoznatijih bh. arhitekata, a prostirat }e se na oko 18.000 kvadratnih metara. Procjenjuje se da bi mogla ko{taA. Du. ti pedesetak miliona KM.

U Sarajevu molitva za mir u svijetu
Molitva za mir u svijetu, povodom 21. septembra - Me|unarodnog dana mira, bit }e odr`ana danas u Staroj pravoslavnoj crkvi u Sarajevu, saop}eno je Mitropolije dabrobosanske. Molitvu }e na engleskom jeziku slu`iti sve{tenici Srpske pravoslavne crkve, a prisustvovat }e joj mitropolit dabrobosanski Nikolaj, prenijela je Srna.

Mostar Ju~er: Krenuli radovi

izbori 2010.

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

9

SKUPOVI Savez za bolju budu}nost BiH osvaja srca {irom dr`ave

I Br~ake obuzela pobjedni~ka atmosfera
Radon~i}a i Br~aci do~ekali ovacijama Emotivan govor Sadmira Nuki}a

Prostorije stranke: Tragovi pucnjave

Napad na prostorije stranke u Ora{ju

Pucano i na ku}e ~elnika HDZ-a 1990
U no}i s nedjelje na ponedjeljak nepoznati po~inioci pucali su iz automatskog oru`ja na prostorije HDZ-a 1990 u Ora{ju, te na ku}e ~lanova i funkcionera HDZa 1990 Perice Jele~evi}a, ministra u Vladi FBiH, Ive Vinceti}a kao i na poslovni prostor Vidana Janji}a, saop}eno je iz HDZ-a 1990. O~ekuje se izvje{taj policije o ovim doga|ajima. - HDZ 1990 osu|uje teroristi~ke napade na obitelji i obiteljske ku}e du`nosnika i ~lanova svoje stranke u Posavini - saop}eno je iz te stranke, prenijela je Fena. Policija u Ora{ju traga za po~iniocima napada, saop}eno je iz MUP-a Posavskog kantona, prenijela je Srna.

Lider HDZ-a BiH na skupu u ^itluku

})

^ovi}: Martine, povuci se dok je vrijeme!
Prepuna dvorana Doma kulture: Narod poru~io da nema vi{e ~ekanja i izgubljenih `ivota jer dolaze nova lica
(Foto: B. Nizi})

Nema vi{e ~ekanja i izgubljenih `ivota, nema vi{e bezna|a, dolaze nova lica za novu BiH, poru~eno je sino} s jo{ jednog u nizu spektakularnih skupova

Saveza za bolju budu}nost BiH u Br~kom, gdje se u Domu kulture okupilo vi{e od 500 pristalica. Pobjedni~ka atmosfera i uvjerenost u apsolutnu po-

Kandidatkinja naroda, javlja Fena. HDZ-a BiH za hrPredsjednik vatskog ~lana PredHDZ-a BiH Dragan sjedni{tva BiH Bor^ovi} ponovno je jana Kri{to kazala pozvao Martina Raje prekju~er na pregu`a da povu~e svodizbornom skupu ju kandidaturu. ove stranke u ^itlu- Martine, povuci ku kako }e ona biti se dok je vrijeme, jer osoba koja }e ovaj ^ovi}: tvojih pet ili deset tiput imenovati pre- Ponovljen poziv su}a glasova idu dsjedavaju}eg Vije}a mini- Kom{i}u - poru~io je ^ostara BiH iz reda hrvatskog vi}.

Komunalna policija u Banjoj Luci

Kazne strankama zbog nepropisnog plakatiranja
Gu`va na ulazu u zgradu Doma kulture

Vi{e od 200 simpatizera u Ora{ju
Radon~i} u razgovoru s pristalicama

Predstavljanje kandidata SBB BiH na predstoje}im izborima ju~er je, pored mnogih drugih mjesta, odr`ano i u Ora{ju. Pred vi{e od 200 pribjedu SBB BiH na izborima 3. oktobra iz Gra~anice, @ivinica, Olova, Zavidovi}a, Maglaja, Kalesije i drugih mjesta {irom dr`ave, potpuno je obuzela i Br~ake, koji su sino} ovacijama do~ekali predsjednika SBB BiH i kandidata za bo{nja~kog ~lana bh. Predsjedni{tva Fahrudina Radon~i}a. Radon~i}evo obra}anje propratila su skandiranja simpatizera „Fahro, Fahro“ i „Ho}emo pobjedu“, koju im je na kraju predsjednik SBB BiH i obe}ao.

stalica Saveza na skupu u gradu na sjeveroistoku BiH govorili su prof. dr. Emir Kabil, Omer He}imovi}, Enes \ulovi} i Re{ida Be{irevi}. Na sino}njem skupu vrlo emotivan govor imao je Sadmir Nuki}, ~ije su rije~i nai{le na punu podr{ku. - Ako smo izgubili pola dr`ave, nemojte da tako nastavimo. Moramo se boriti za povratnike, moramo se boriti da Bo{njaci u RS mogu mirno spavati u svojim domovima - kazao je, izme|u ostalog, Nuki}. U Br~kom su jo{ govorili i Admir Muminovi}, Nadira Nurki}, Omer He}imovi}, Osman Zeljkovi} i prof. dr. Emir Kabil.
E. R.

Komunalna policija u Banjoj Luci poja~ala je kontrolu lijepljenja plakata i ogla{avanja u gradu i istovremeno upozorila sve fizi~ke i pravne osobe, a posebno politi~ke stranke, da se ne}e tolerirati nekontrolirano plakatiranje na mjestima koja za to nisu predvi|ena. Do sada je Komunalna

policija izdala {est prekr{ajnih naloga politi~kim strankama i odgovornim osobama za lijepljenje plakata na nedozvoljenim mjestima. Propisane kazne za plakatiranje na nedozvoljenim mjestima iznose od 500 do 7.000 KM za politi~ke partije, a za odgovorne osobe od 100 do 1.000 KM, javila je Fena.

CHP o dostavljanju imovinskih kartona

CIK postupio nezakonito, {teta u bud`etu milion KM
Centralna izborna komisija (CIK) BiH postupila je nezakonito kada je produ`ila rok za dostavljanje izjave o imovinskom stanju za 359 kandidata na ovogodi{njim izborima, upozorio je Centar za humanu politiku (CHP) iz Doboja u saop}enju koje je potpisao predsjednik Momir Dejanovi}. - Ovakvim postupanjem CIK-a o{te}en je bud`et za najmanje milion KM, ohrabreni su kandidati i politi~ki subjekti na izborima da se nezakonito pona{aju i poja~ana sumnja u nezavisnost i profesionalnost organa za provo|enje izbora navodi CHP.

Nuki}: Boriti se za povratnike

Klub poznatih

Igor Gromili}

10

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

teme

Doveo bih na vlast nove i mlade ljude
Li~ni profil ~elnika Sportsko ribolovnog saveza FBiH
Ime i prezime: Igor Gromili}. Datum i mjesto ro|enja: 16. avgust 1963. godine u Biha}u. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Stan roditeljski. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 9. septembar 1997., 24. septembar 1995., ro|enje djece. Koji automobil vozite: „Opel zafira“. Kako se odmarate: U ribolovu. Omiljeni muzi~ar: Goran Bregovi}. Volite li kuhati: Da. Najdra`a knjiga: „Sto godina samo}e“. Omiljeni pisac: Ante Tomi}. Umjetnik kojeg cijenite: Gabrijel Jurki}. Za koji klub navijate: Hajduk. Koga biste poveli na pusti otok: Suprugu. Jeste li ljubomorni: Da. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Grudi. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: [pagete i vino. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja. Volite li i}i u {oping: Ne. Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Da, perzijskog ma~ka i psa. Koji je Va{ `ivotni moto: Hljeba i igara.

POSKUPLJENJA Gra|ani imaju sve manje para

Cijene moraju padati
Potro{a~i jedu manje kvalitetnu hranu
Za ve}inu bh. gra|ana ovo je te`ak period. Moraju osigurati ogrjev, zimnicu, opremiti djecu za {kolu i u takvoj situaciji ve}ina porodica gleda na prioritete. Naime, prvo osiguraju ono {to je prijeko potrebno, hranu, pa tek onda, ako imaju, ostalo.

Vi{e siroma{nih
To je odgovor Mesuda Lakote, sekretara Udru`enja za za{titu interesa potro{a~a Kantona Sarajevo, na na{ upit kako potro{a~i reagiraju na poskupljenja osnovnih `ivotnih namirnica, a da mnogi pri tome imaju manje pla}e ili zbog otkaza ostaju bez ikakvih mjese~nih primanja. - Na`alost, svakog dana je sve vi{e i vi{e onih koji ostaju bez po-

@ivot u na{oj zemlji postaje sve skuplji

Gromili}: Supruga najbolji prijatelj

sla, primanja su sve skromnija, a `ivot je sve skuplji i zbog toga svakodnevno imamo sve vi{e siroma{nih. Upravo zbog toga je pove}an broj nepla}anja komunalnih usluga, pove}ano je zadu`enje gra|ana i sli~no - objasnio je Lakota.

Va{ najbolji prijatelj je: Supruga. Pratite li politi~ku situaciju: Da. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Doveo bih na vlast nove i mlade ljude. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

Plate`na mo}
Dragovan Petrovi}, sekretar Asocijacije potro{a~a RS, ka`e da se prethodne dvije godine, bez obzira na krizu nekako „pre`ivljavalo“, ali da je odnedavno do{lo

Lakota: Skromnija primanja

do odre|enih eskalacija cijena. - Takva situacija se ne}e mo}i odr`ati zbog toga {to je plate`na mo} potro{a~a tokom dvije godine zna~ajno opala i dalje opada, bilo je dosta gubitaka radnih mjesta..., pa }e potra`nja potro{a~a sigurno biti sve manja. Zbog toga }e cijene morati i}i u „rikverc“ jer jednostavno ne}e imati ko da kupuje - zaklju~uje Petrovi}. Obja{njava da zbog ovakvog stanja potro{a~i mijenjaju prehrambene navike, odnosno jedu manje kvalitetnu hranu. B. TURKOVI]

ANKETA

me|u gra|anima Biha}a, Sarajeva i Vi{egrada Osje}ate li pad standarda i na ~emu najvi{e {tedite?
- Supruga je do{la iz kupovine i gledamo cijene - sve neprimjetno poskupjelo, a primanja ista. Mora se stegnuti kai{ na Besim svemu pomalo. Dizdari} - Pad standarda se osjeti u svakom pogledu. S obzirom na to da sam penzioner i da je te{ko raspodijeliti primanja, {tedimo na sve- Mulija Dedi} mu. - Kriza se osjeti najprije kod onih s ni`im primanjima pa i penzijama. Jo{ imam za hranu, a odje}u ne kupujem ve} neko- Milija Lazarevi} liko godina. - @ivotni standard pao je za 70 posto. Malo je porodica koje nisu osjetile krizu. Najvi{e novca „pojede“ hrana, a onda i sve Mesud Selimovi} ostalo. - Naravno da osje}am pad standarda. Najvi{e {tedim za re`ije, jer ih moram uklopiti s drugim tro{kovima koje imam sva- Kenan Pleho kog mjeseca. - Pad standarda je o~igledan i pazim gdje {ta kupujem. I na djeci moram da {tedim jer je garderoba za njih najskuDanko Jev|evi} plja.
M. D. - Ad. K. - M. An.

SMS
SAMO NAPRIJED - Iako sam bio ~vrsto odlu~io da ne}u iza}i na oktobarske izbore, da ne}emo glasati ni ja ni ~lanovi moje familije, sada sam se definitivno predomislio kada sam vidio koliko su lopovi iz SDA, kriminalci iz SBiH, licemjerni kalkulanti iz SDP-a i ostali kvazipatrioti i narodni tribuni, naplatili za ~etverogodi{nje ubleharenje i uni{tavanje dr`ave. Dakle, iza}i }u na izbore i glasat }e i moja familija i ja za Fahrudina Radon~i}a i SBB BiH. S po{tovanjem i samo naprijed, hrabro

Dnevni avaz 061-142-015
ko bi htio da ide u politiku i kako bi ovi na{i lezihljebovi}i radili. NOVE SNAGE Pozivam sve one koji imaju pravo glasa da iza|u 3. oktobra na izbore i da svoj glas daju novim snagama koje dolaze i ~ija budu}nost tek prestoji. Diko, Ilija{. DIREKTOR EKSPERT - Nije „Elektrodistribucija“ Biha} smijenila direktora ve} je Stranka za BiH postavila eksperta iz Zavidovi}a na tu va`nu funkciju. ^udo da nije izabrala doktora Sadika Bahti}a!

Kai{ se ste`e na svemu pomalo
- @ivotni standard je osjetno pao i apsolutno se mora {tedjeti na odmorima, pa na „sitnicama“ kao {to su odje}a, obu}a i Mirzet Mujad`i} hrana. - Kako da osje}am pad standarda kada ga i nema. U ovakvom vremenu u kojem `ivimo, moramo {tedjeti Bajro na svemu moPe~irovi} gu}em. - Svakako da se osje}a pad standarda i kriza na svakom koraku. Najvi{e {tedim na putovanjima. Benzin sve manje Aleksa to~im.
Andri}

i beskompromisno. Suvad M., Travnik. VELIKA HRABROST - Biti ~lan ili iskreni simpatizer neke druge partije, a ne one koja je trenutno na vlasti, pogotovo u maloj sredini, velika je hrabrost. Zato pozdrav za sve te hrabre ljude koji su za promjene! SVE PO U^INKU - Predlo`ila bih da parlamentarci, i entitetski i dr`avni, ne dobivaju pla}e nego da rade samo za dnevnicu, koju bi dobivali kada urade ne{to od ~ega bi narod imao koristi. Onda bi se vidjelo

Vi{egrad

Sarajevo

Biha}

teme

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

11

CIK Iako ima nadle`nosti da kazni jezik mr`nje

Ne}emo se baviti Dodikom i njegovim secesionizmom
Branko Petri} novinarsko pitanje o ovom slu~aju ocijenio kapricioznim Otvoreni postupci za jezik mr`nje protiv Ajanovi}a i SDA
Antidr`avnu politiku premijera RS i lidera SNSD-a Milorada Dodika Centralna izborna komisija (CIK) BiH ne}e ka`njavati iako ima mandat da sankcionira sve koji na bilo koji na~in u toku kampanje {ire jezik mr`nje. Iako se na ju~era{njoj pres-konferenciji u Sarajevu predsjednica CIK-a Irena Had`iabdi} po`alila da zbog obima posla i aktivnosti koje se provode pred izbore 3. oktobra CIK ne sti`e i nema dovoljno kapaciteta da uprati svaki medijski istup politi~ara i eventualno pokrene postupak, ~lan Izborne komisije Branko Petri} jasno je dao do znanja da se ta institucija ne}e baviti Dodikovim secesionisti~kim istupima u predizbornoj kampanji.
Tejtem i reis Ceri}: Razmijenili mi{ljenja

Reis Ceri} primio ambasadora Tejtema

Komunikacija ka me|uljudskom i me|uvjerskom razumijevanju
Reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} primio je ju~er ambasadora Velike Britanije u BiH Majkla Tejtema (Michael Tatham). Reisu-l-ulema Ceri} i ambasador Tejtem razmijenili su u du`em razgovoru mi{ljenja o mnogim pitanjima, posebno o mogu}nostima me|ureligijskog i me|ukulturnog dijaloga, javila je Mina. Reisu-l-ulema posebno je zahvalio ambasadoru Tejtemu {to
S pressa: CIK ne mo`e pratiti svaki medijski istup politi~ara
(Foto: N. Bo`ovi})

}e u svojoj rezidenciji primiti u~esnike Me|unarodne konferencije na Fakultetu islamskih nauka „Budu}nost vjere u eri globalizacije“ i {to je na ovoj konferenciji prisutan i izaslanik kenteberijskog nadbiskupa. Ambasador je kazao da cijeni to {to Islamska zajednica otvara mogu}nosti za ovakvu vrstu komunikacije koja vodi me|uljudskom i me|uvjerskom razumijevanju.

Nema prijava
Dok je Had`iabdi} istakla i da CIK nije dobio nijednu prijavu protiv Dodika na osnovu koje bi odlu~ivao o tome ima li elemenata za njegovo procesuiranje, Petri} je novinarsko pitanje o tome ocijenio kao „kapriciozno pitanje koje indikuje po`eljan odgovor“. - CIK nije Ustavni sud ili tu`ila{tvo i nismo mi ti koji }e ocjenjivati {ta je protivdr`avno djelovanje - kazao je Petri}. Ina~e, na pressu je ju~er potvr|eno da se narednih dana o~ekuje odluka u postupku koji je pokrenut protiv Mirnesa Ajanovi}a, predsjednika BOSS-a, zbog sumnje da je prekr{io Izborni zakon tako {to je ometao novinare BHT-a u obavljanju du`nosti.

Delegacija kod zamjenika reisu-l-uleme

Putem SMS-a mo`e se provjeriti bira~ko mjesto
Had`iabdi} je saop}ila da je od ju~er u funkciji i SMS centar broj 091 12 12 12 na kojem svaki registrirani bira~ slanjem svog mati~nog broja putem poruke s mobilnog telefona, koja ko{ta 12 feninga sa PDV-om, mo`e proProtiv Ajanovi}a je pokrenut i postupak nakon prijave Na{e stranke, koja ga je tu`ila CIK-u zbog jezika mr`nje ispoljenog u emisiji FTV-a „Odgovorite ljudima“. Postupak je pokrenut i po privjeriti svoje bira~ko mjesto. Ina~e, 3. oktobra }e biti otvorena ukupno 5.273 bira~ka mjesta, od ~ega 4.978 redovnih, 145 u odsustvu i sedam u diplomatsko-konzularnim predstavni{tvima. javi biha}kog SDP-a protiv SDA zbog izjava koje se mogu podvesti pod jezik mr`nje. One su iznesene na sjednici Op}inskog vije}a Biha}.

Ef. Spahi} apelirao na rje{avanje problema studenata SBK i HNK
Zamjenik reisu-l-uleme, hafiz Ismet ef. Spahi} primio je ju~er predstavnike Udru`enja studenata Studentskog centra Sarajevo, koji su ukazali na probleme studenata Srednjobosanskog (SBK) i Hercegova~ko-neretvanskog kantona (HNK) koji studiraju na fakultetima Univerziteta u Sarajevu. Oni su, naime, primorani uplatiti punu cijenu Sa sastanka: Ef. Spahi} saslu{ao studente smje{taja, u prosjeku od Spahi} je s razumijevanjem sa260 do 320 KM, jer dva spomenuta slu{ao pote{ko}e studenata spokantona nisu isplatila subvencije menuta dva kantona, dao poza smje{taj i ishranu Studentskom dr{ku njihovim zahtjevima i apecentru u Sarajevu. Prema rije~ima lirao na nadle`ne da rije{e problestudenata, Vlada SBK duguje mili- me studenata, istakav{i pri tome on i po KM, a Vlada HNK vi{e od zna~aj nauke i obrazovanja mla200 hiljada KM. dih za budu}nost na{eg stanoKako je saop}ila Mina, ef. vni{tva i dr`ave.

O [ekovi}ima danas
Tema pressa bili su i ju~era{nji protesti grupe od oko 50 gra|ana [ekovi}a ispred zgrade CIK-a, koji su poku{ali izvr{iti pritisak na CIK da oduzme mandat donedavnom {ekovi}kom na~elniku Sne`anu Soki}u (SDS) kojem je u avgustu izglasano nepovjerenje, a op}insku vlast osvojio je SNSD. Had`iabdi} je odbacila insinuacije da iko u CIK-u opstruira dono{enje odluke i pojasnila da zbog obimnosti dokumentacije do sada nisu zavr{ene sve provjere provedenog opoziva, a da se danas o~ekuje dono{enje odluke. [ekovi}ani su se nakon kra}eg zadr`avanja i sastanka s predstavnicima CIK-a vratili svojim ku}ama.

Od{tampani listi}i
Na pressu je ju~er istaknuta i dobra vijest, a to je da }e na{a zemlja 2012. godine organizirati konferenciju evropskih izbornih zvani~nika, na kojoj }e se okupiti oko 300 eksperata iz cijelog svijeta. Tako|er, potvr|eno je da je kompletan posao {tampanja glasa~kih listi}a zavr{en, od{tampan je 13.927.141 listi}, a ju~er je po~eo i transport osjetljivog glasa~kog materijala za bira~ka mjesta, uz nadzor SIPA-e. M. KUKAN

Proslava Dana dr`avnosti BiH u Melburnu
U Australiji }e ove godine biti sve~ano obilje`en najzna~ajniji datum u historiji BiH - Dan dr`avnosti. Organizator proslave je Vije}e bosanskohercegova~kih organizacija Australije. Doma}in je grad Melburn, a proslava Dana dr`avnosti BiH bit }e odr`ana u sali „Sheldon Receptionsa“, prenijela je Fena.

Su|enje Bi~ak~i}u i Brankovi}u

Vje{takinja se nije mogla izjasniti o {teti
Saslu{anjem vje{takinje finansijske struke Kerime Pra{ljivi} ju~er je u Kantonalnom sudu Sarajevo zavr{en dokazni postupak na su|enju Edhemu Bi~ak~i}u i Ned`adu Brankovi}u, koji su optu`eni da su, dok su bili federalni premijer odnosno direktor „Energoinvesta“, zloupotrijebili polo`aj prilikom kupovine stana Brankovi}u u sarajevskom naselju Ciglane. Pra{ljivi} je obrazla`u}i nalaz ura|en u novembru pro{le godine, na zahtjev Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, kazala kako se ne mo`e izjasniti da li su kupovinom stana o{te}eni „Energoinvest“ i Vlada FBiH. Tako|er nije mogla odgovoriti ni na pitanje da li je mogu}e isti - Stan je kupljen novcem s investicijskog ra~una „Energoinvesta“ u toku privatizacije, a namjena tog ra~una nije bila upisana. Nominalna vrijednost certifikata je jedna marka, ali procjenu tr`i{ne vrijednosti certifikata nisam mogla napraviti jer se ona utvr|uje na crnom tr`i{tu - kazala je Pra{ljivi}. Bi~ak~i} i Brankovi} optu`eni su da su 2000. godine udru`enim sredstvima Vlade FBiH i „Energoinvesta“ kupili Brankovi}u stan od 132 kvadrata i time o{tetili bud`et FBiH za 114.000, a „Energoinvest“ za 150.000 maraka. Su|enje se nastavlja 11. oktobra zavr{nim rije~ima tu`ila{tva i odbrane. B. C.

061518444 061713043 061718936 061042360

Brankovi}: Dobio stan na Ciglanama stan dva puta otkupiti certifikatima, jer nigdje u zakonu ne pi{e da nije mogu}e.

12

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

panorama

BA[TINA Vi{emjese~ne pripreme privedene kraju

Po~elo klesanje replike zgo{}anskog ste}ka
Hazim pored ubijene `ivotinje

Tokom desetodnevnog klesanja ste}ka, za posjetioce }e biti uprili~eni brojni programski sadr`aji koje organizuju Udru`enje „Art Sef“
Kipari Samir Su}eska, Darko [obot i Roman Sulejmanpa{i} zapo~eli su klesanje replike zgo{}anskog ste}ka ispred platoa Doma kulture u Kaknju. Protekle sedmice u srednjevjekovnom kamenolomu izva|en je kamen od kojeg }e biti napravljena ova replika. - Tokom desetodnevnog klesanja ste}ka, za posjetioce }e biti uprili~eni brojni programski sadr`aji koje organizuju Udru`enje za kulturno naslije|e „Art Sef“ iz Visokog kao implementator projekta i Op}ina Kakanj u svojstvu doma}ina. U kakanjskom kraju, u kojem su du{evni mir i vje~iti smiraj prona{li plemeniti srednjovjekovni Bo{njani, ve} nekoliko mjeseci traje realizacija projekta „Tajna zgo{}anskih ste}aka“, kojeg je pokrenulo Udru`enje za kulturno naslije|e „Art-Sef“ iz Visokog ka`e Ferid Sokolovi}, jedan od pokreta~a ovog projekta. Projekt, koji je ve} dijelom realiziran, obuhvata snimanje dokumentarnog filma o istra`ivanjima koja su provedena od 23. jula do 13. avgusta ove godine u Zgo{}i, mjestu gdje su 1891. godine otkriveni ste}ci koji su svojom ljepotom i druga~ijim na~inom obrade dugo budili zanimanje arheo-

Za vrijeme no}ne stra`e u \ilama

Hazim Durakovi} ubio vuka koji mu je napao psa
Hazim Durakovi} zvani @iga iz sela \ile u op{tini Mili}i ubio je vuka koji je poku{ao napasti njegovog psa. Zbog divlja~i koja dolazi iz okolnih {uma, stanovnici ovog sela prinu|eni su tokom no}i stra`ariti i ~uvati svoju ljetinu. - Obi{ao sam usjev i bacio nekoliko petardi kako bih zapla{io divlja~ koja dolazi na njive i uni{tava nam ljetinu. Poveo sam i psa i odjednom sam za~uo njegov lave`. Upalio sam bateriju i ugledao vuka kako napada psa. Pucao sam i ubio ga. Pri~a se da su vukovi tu ve~er ubili i kom{ijinog {arplaninca koji je tako|er ~uvao ljetinu ka`e Hazim, isti~u}i da su mu ovih dana nestala tri psa, Me. S. koja su bila na lancu i ~uvala usjeve.

[ta mi se (ne)svi|a u Cazinu

Dopremanje kamena na lokaciju

Malo se ula`e u vrhunske sportiste
- Raduje me {to se grad i okolna sela sve vi{e izgra|uju, {to ljudi imaju poduzetni~ki duh i snala`ljivi su, {to ima dosta sportskih klubova i puno se radi sa mladim sportistima. Ne svi|a mi se {to je u Cazinu sve vi{e nezaposlenih, omladina nema perspektivu na ovim prostorima i prinu|ena je odlaziti trbuhom za kruhom iz na{e zemlje. @ao mi je {to se malo ula`e u vrhunske sportiste koji predstavljaju op}inu Cazin i BiH Nijaz Muji}, trener na me|unarodnim taKBS „Krajina“ kmi~enjima. Volio bih da ima vi{e kulturnih doga|aja, a posebno da se vrati tradicija ~uvenog Cazinskog sajma koji se odr`avao petkom u gornjem dijelu grada - ka`e Nijaz Muji}, treS. J. ner Kluba borila~kih sportova „Krajina“.
Originalni izgled zgo{}anskog ste}ka

loga i histori~ara. Osim istra`ivanja, dokumentarni film }e obuhvatiti ~itanje natpisa sa zgo{}anskog stupca metodom skeniranja, analizu starosti kostiju i analizu artefekata koji su prona|eni tokom nedavnih istra`iva-

nja, te segment izrade replike zgo{}anskog ste}ka. Po~etku izrade replike prisustvovali su i ministrica obrazovanja u Vladi ZDK-a Zdenka Merd`an, na~elnik Kaknja Mensur Ja{arspahi}, te brojne novinarske ekipe Az. S. iz cijele BiH.

Iz Slu`be za zapo{ljavanje BPK

Uspjeh srba~kog Plesnog kluba u Posu{ju

Ugovori s 24 volontera
Slu`ba za zapo{ljavanje BPK Gora`de organizirala je potpisivanje ugovora sa 24 osobe sa zavr{enom visokom ili vi{om stru~nom spremom bez radnog iskustva, koje }e narednu godinu volonterskim anga`manom u privrednim subjektima i kantonalnim, odnosno op}inskim institucijama, ste}i radno iskustvo u struci. Kako ka`e direktorica Slu`be Nafija Hodo, programom je bilo predvi|eno upo{ljavanje 40 osoba, od 52 sa evidencije koje nemaju radno iskustvo, ali jedan broj kontaktiranih je odbio volonterski rad ili je u me|uvremenu uklju~en u program Zavoda za zapo{ljavanje FBiH. Volonterima }e biti osiguran topli obrok, upla}eni doprinosi za PIO, te osigurana sredstva za prijevoz na posao, ako ostvaruju to pravo. Vrijednost programa, koji finansira Kantonalna slu`ba za zapo{ljavanje, je 105.040 KM. Al. B.

Katoli~ka crkva u Zvorniku
U Zvorniku bi se nakon gradnje Rije~anske d`amije i pravoslavnog Sabornog hrama, uskoro mogla po~eti graditi jo{ jedna bogomolja i to katoli~ka. Na molbu biskupa banjalu~kog Franje Komarice, da se na|e neki plac za gradnju crkve, na~elnik Zvornika odgovorio je pozitivno tako da }e se uskoro odrediti lokacija za njenu gradnju. M. M.

^lanovi „Ritma“ sa nagradama i peharima

’Ritam’ osvojio dvije titule dr`avnog prvaka
^lanovi Plesnog kluba „Ritam“ iz Srpca na Dr`avnom prvenstvu BiH, koje je proteklog vikenda pod pokroviteljstvom Plesnog sportskog saveza BiH odr`ano u Posu{ju, osvojili su dva prva mjesta u standardnim plesovima. - U kategoriji „JUTomladinci“ dr`avni prvaci postali su Svetislav Savanovi} i Olivera ]usi}, a u kategoriji „Amateri-odrasli“ prvo mjesto pripalo je plesnom paru Matija Novosel i Ivana Udovi~i} - ka`e predsjednik PK Branko Savanovi}. Srp~ani su postigli odli~ne rezultate i na kvalifikacionom turniru koji je tako|er odr`an u Posu{ju, gdje su prva mjesta osvojili pioniri Sr|an Bo`i} i Gorana Maksimovi} i juniori Luka Luki} i LJ. K. Dragana \uki}.

Iz Osnovnog suda Zvornik

Do zemlji{nih knjiga i internetom
Ministar pravde u Vladi RS D`erald Selman sve~ano je u Zvorniku otvorio adaptiranu zgradu biv{eg Suda za prekr{aje u kojoj se sada nalaze zemlji{no-knji`ne kancelarije Osnovnog suda Zvornik u kojima se br`e i lak{e nego do sada mogu dobiti svi izvodi iz zemlji{nih knjiga i to od kraja 19. vijeka do danas. U adaptaciju ovih prostorija Vlada RS ulo`ila je, kako je rekao predsjednik Osnovnog suda Otvaranje novih prostorija Zvornik Muhamed Vejzovi}, 111.000 KM. Novina je da se sada i preko interneta mo`e pristupiti svim podacima vezanim za zemlji{ne M. M. knjige.

Sa potpisivanja: Vrijednost programa 105.040 KM

Prema podacima LIK-a u Br~kom

Na op}im izborima pravo glasa ima 52.389 gra|ana
Prema izvodu iz bira~kog spiska koji je Lokalnoj izbornoj komisiji u Br~kom dostavljen iz Centralne izborne komisije BiH, pravo glasa u Br~kom ima 52.389 bira~a, od ~ega za RS njih 32.621, a za Federaciju BiH 19.768, potvrdio je predsjednik LIK Milenko Ze~evi}. - To je kona~an bira~ki spisak bez mogu}nosti promjena pa je sasvim jasno da niko od oko 30.000 gra|ana Distrikta koji se nisu opredijelili za bira~ku opciju, ne}e mo}i glasati na izborima 3. oktobra ove godine - kazao je Ze~evi}, dodaju}i da pravo glasa ne}e imati ni oko 500 bira~a koji su se u akciji provedenoj prije dva mjeseca uredno opredijelili za opciju po vlastitom izboru. Nagla{ava da je LIK-u nepoznat razlog njihovog izostavljanja s kona~nog bira~kog spiska, no da ovim bira~ima ostaje mogu}nost prigovora CIK-u koji }e kona~no odlu~iti o tome ho}e li pomenute osobe dobiti pravo da biraju svoje kandidate. E. Ra.

oglasi

Dnevni avaz utorak, 21. septembar/rujan 2010. 13

14

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

srednjobosanski kanton

BUGOJNO Malinari godinama posluju s firmom „Bos agro food“

U oktobru }e zasaditi jo{ 200.000 sadnica Od prijatelja iz dijaspore
Mali ~lanovi [kole: Dobili dresove i lopte

Donacija [koli nogometa „Trgotank“ Fojnica

dobili vrijednu opremu
[kola nogometa „Trgotank“ Fojnica dobila je vrijednu donaciju Fojni~ana koji `ive i rade u Njema~koj. Kako nam je kazao lider [kole nogometa Adnan Kolj{i, nakon {to im je nedavno Vjekoslav Bo{njak donirao dresove, ovih dana su to isto uradili i bra}a Tomi~i}: Pero, Marinko, Darko i Niko, a pridru`io im se i Radomir Cvjetkovi}, nekada{nji nogometa{ FK „Fojnica“. Donacija se sastoji od 60 dresova, {ortseva i {tucni, kao i nekoliko nogometnih lopti, a vrijednost je oko H. ^u. 1.500 KM.

Jedina kompanija u na{oj zemlji koja se bavi direktnim otkupom vo}a Uzgajiva~i zadovoljni otkupnom cijenom

U rejonu Poto~ana, poznatog bugojanskog izleti{ta, uprili~en je skup i dru`enje aktivnih i budu}ih proizvo|a~a maline na podru~ju bugojanske i susjednih op}ina gornjevrbaske regije, sa predstavnicima preduze}a „Bos agro food“, koje je na podru~ju SBK prisutno od 2004. godine.

Otplata na tri godine
-Poma`emo proizvo|a~ima da na povoljan na~in dobiju sadnice. Dajemo im mogu}nost otplate na tri godine ili kroz proizvode za koje garantujemo otkup. Mi ne uvjetujemo proizvo|a~e da rade sa nama - ka`e Glamo~. upe, koja se bavi proizvodnjom duboko zamrznutog jagodastog vo}a punih 45 godina i predstavlja mo`da i jedinu kompaniju u na{oj zemlji koja se bavi direktnim otkupom vo}a od poljoprivrednih proizvo|a~a, potom vr{i proizvodnju u vlastitim kapacitetima i oko 90 posto robe prodaje na tr`i{tu. Po rije~ima generalnog

Veliki interes
Bugojanci su pokazali veliki interes za pro{irenje postoje}ih i podizanje novih zasada, u prvom redu maline, ali i jagode i kupine. Do sada su aktivni i budu}i uzgajiva~i jagodi~astog vo}a pokazali interes za obezbje|enjem vi{e od 200.000 sadnica, {to mo`e zadovoljiti povr{inu od oko 17 hektara, koje bi trebale biti zasa|ene u oktobru ove godine. Preduze}e „Bos agro food“ dio je „Nordik food“ gr-

Performans za ro|endan grada

Donji Vakuf u pjesmi i pri~i

Dru`enje proizvo|a~a na izleti{tu u Poto~anima

U tvornici u Srebrenici 80 radnika
„Bos agro food“ ima tvornicu u Srebrenici koja upo{ljava 80 radnika. Radi se o hladnja~i od oko 1.800 tona, kapaciteta lagera od 100 tona zamrzadirektora preduze}a Armina Glamo~a, u proteklih {est godina „Bos agro food“ bavio se otkupom samoniklih {umskih proizvoda, a ove godine preduze}e se odlu~ilo ozbiljnije uklju~iti u razvoj zasada jagodastog vo}a na podru~ju SBK. vanja. U paleti proizvoda su sokovi, koncentrati, pirei, brend sitnog pakovanja, fri`ideri sa sitnim jagodastim vo}em u Skandinaviji... zo Ljubas i Rahman Durakovi}. Posebno su zadovoljni ~injenicom da se prvi put mnogo prije branja uroda znala otkupna cijena maline, koja je iznosila 2,70 KM za kilogram. -Bavim se malinarstvom ve} osam godina i trenutno imam zasad na oko ~etiri hektara. Na jednom dunumu moja ~ista zarada je 6.000 KM, ~ime sam izuzetno zadovoljan - ka`e Durakovi}.
A. MAND@I]

Scena sa performansa u Donjem Vakufu

Gradu za ro|endan, Dru{tvo za za{titu kulturno-historijske ba{tine Donji Vakuf i BZK „Preporod“ Donji Vakuf podarili su izniman kulturni doga|aj uz muzi~ko-scenski performans „Donji Vakuf u pjesmi i pri~i“. U prelijepoj atmosferi ispunjenoj stihom, prozom i pjesmom evocirane su uspomene na vrijeme provedeno u izbjegli{tvu a potom i na 14. septembar, datum velike po-

bjede i povratka u Donji Vakuf prije 15 godina. Uz legendu o postanku grada zapisanu prije 120 godina, posjetioci muzi~ko-scenskog performansa imali su priliku poslu{ati stihove Maka Dizdara, Donjovakufljana Nakiba Abdagi}a i Samira Mustafice. Bakir Abdagi} ~itao je svoje stihove, Aida Ceri} otpjevala je svoju pjesmu, a ~itani su i knji`evni uradci Samira Tahirovi}a i D. M. Amera ^olaka.

Otkupna cijena
Durakovi} i Ljubas: Pozitivna iskustva

Glamo~: Razvoj zasada

Iskustva proizvo|a~a maline s podru~ja Bugojna i susjednih op}ina u poslu sa ovim preduze}em su veoma pozitivna, {to potvr|uju Jo-

Lova~ki memorijal „Marko Meljan~i}“ u Travniku

Za fojni~ka naselja Obojak i Klisura

Pobjednici Ivica Bla`, Anto Lu~i} i sekcija Kalibunar
Memorijal odr`an u znak sje}anja na biv{eg ~lana Lova~kog dru{tva „Vla{i}’’
U organizaciji sekcije Kalibunar Lova~kog dru{tva „ Vla{i}’’, u Travniku je odr`an prvi memorijal „Marko Meljan~i}“, u znak sje}anja na biv{eg ~lana ovog dru{tva. Na streli{tu Ov~arevo lovci su se nadmetali u ga|anju glinenih golubova, nepokretne mete srnda}a, te popularnoj {icari. Ki{a i vjetar nisu omeli lovce da postignu dobre rezultate, a u~estvovalo je {est ekipa iz Viteza, Kre{eva i Travnika. Predsjednik LD „Vla{i}“ Omer Helda prilikom otvaranja memorijala pohvalio je sekciju Kalibunar, koja treba biti primjer za organizaciju ovakvih strelja~kih takmi~enja. I pored pravog nevremena, sve predvi|ene takmi~arske discipline u strelja{tvu sa sa~maram i lova~kim karabinima obavljene su na zadovoljstvo svih u~esnika i takmi~ara. Najuspje{nija u ga|anju glinenih golubova bila je prva ekipa sekcije Kalibunar u sastavu Mijo Domi}, @eljo Kesten i Anto Lu~i}-Jozak, drugo mjesto osvojili su lovci LUG „Vitez’’ Ivica Bla`, Vlado ^ali} i Dragan Trogrli}, a tre}e druga ekipa sekci-

Postavljeni novi stub i trafostanica

Izgled starog stuba i trafostanice

Nova trafostanica za bolje snabdijevanje strujom

U sklopu redovnih poslova na rekonstrukciji srednjenaponske mere`e i trafostanica na podru~ju op}ine Fojnica, postavljena je nova trafostanica za naselja Obojak i Klisura u MZ Prokos. Kako nam je kazao Asim Zahirovi}, rukovodilac JP EPBiH, poslovna jedinica Fojnica, zami-

jenjen je dotrajali drveni stub na kojem je bila stara trafostanica i postavljen novi betonski stub sa novom trafostanicom, komplet novom opremom, kao i linijski rastavlja~ za trafostanicu s ciljem boljeg snabdijevanja elektri~nom energijom naselja Obojak i H. ^u. Klisura.

U~esnici prvog memorijala na streli{tu Ov~arevo

Lovci na vatrenoj liniji

je Kalibunar Boro Petri}, Dario Raji} i Igor Meljan~i}. U ga|anju srnda}a na stabilnu metu prvo mjesto je osvojio Ivica Bla` iz Viteza, drugo Nikola Kraljevi} iz Kre{eva, a tre}e Anto ^e}ura iz Viteza. Na {icari naju-

spje{niji je bio Anto Lu~i}Jozak, drugi je bio Nikica Malke{, a tre}e mjesto su podijelili Vlado ^ali}, te Mladen i Igor Meljan~i}. Organizator je za prvoplasirane ekipe i pojedince pripremio S. P . pehare i diplome.

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

15

SUDBINE Kod zgrade BNP-a u Zenici

Biv{i borac ARBiH umro u parku na le`aju od kartona
Slavko Kurtinovi} (58) posljednjih nekoliko godina bio besku}nik nakon razvoda sa suprugom koja je sa sinom nastavila `ivot u SAD
Pedesetosmogodi{nji Zeni~anin Slavko Kurtinovi} prona|en je mrtav ju~er prije podneva u blizini nekori{tenog ekonomskog ulaza u zgradu Bosanskog narodnog pozori{ta u Zenici, odnosno parku, koji BNP dijeli od susjednog parkinga Op}inskog suda i zgrade gradske biblioteke. Kurtinovi} je biv{i pripadnik Armije BiH. Nakon razvoda sa `enom, koja je sa sinom nastavila `ivot u SAD, Slavko je uglavnom `ivio u sobama od po ~etiri kvadrata, da bi posljednjih nekoliko godina bio beVozilo u kojem je nastradala 19-godi{njakinja
(Foto: B. Grgi})

Orahova kod Bosanske Gradi{ke

Djevojka poginula u prevrnutom „opel kadettu“
Devetnaestogodi{nja Tanja [ulak iz Bosanske Gradi{ke poginula je preksino} u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u mjestu Orahova na magistralnom putu Bosanska Gradi{ka - Bosanska Dubica. Nesre}a se dogodila dva sata poslije pono}i kada je [ulak usljed neprilago|ene brzine vozilom „opel kadett“ sletjela s puta. Automobil je zatim udario u betonski stub i ogradu, nakon ~ega se prevrnuo. Prilikom prevrtanja djevojka je ispala kroz prednje vjetrobransko staklo iz vozila i pala u propusni kanal za vodu. Zbog zadobivenih povreda glave, prema konstataciji de`urnog ljekara Doma zdravlja Bosanska Gradi{ka, preminula je na licu mjesta. U ku}i nesretne djevojke, kao i u cijelom gradu, zavladala je neopisiva tuga i `alost. Njeni otac Miroslav i majka Radmila te brat Marko ne mogu vjerovati da je Tanja izgubila `ivot nadomak ku}e. Pro{le godine je zavr{ila trgova~ku {kolu i prije tri mjeseca se B. G. zaposlila.

Konstatirana prirodna smrt

(Foto: A. D`onli})

Kurtinovi}: Jedva pre`ivljavao

sku}nik. Pre`ivljavao je od obroka u narodnoj kuhinji, te pomo}i u odje}i i hrani dobivenoj od stranih i doma}ih organizacija. Nepomi~no tijelo prve su primijetile radnice op}inskog katastra, smje{te-

nog u prizemlju zgrade Op}inskog suda, koje su uputile sudske policajce da provjere {ta se doga|a sa nepomi~nim mu{karcem. Pozvana je i policija te ljekari, koji su konstatirali prirodnu smrt, a po uko~e-

nosti tijela mogu}e je da je smrt nastupila tokom proteklog vikenda. Tijelo je preba~eno u Slu`bu za patologiju Kantonalne bolnice Zenica, gdje }e biti obavljen samo vanjski pregled A. D`. le{a.

Ispred kafi}a u Banjoj Luci

Udes na putu M-17 u Zenici

No`em isjekao protivnike
Slobodan Gakovi} (30) nanio je ju~er oko 1.10 sati tjelesne povrede dvojici mladi}a koje je napao no`em ispred kafi}a „Flamengo“ u Banjoj Luci. Povrede u vidu rasjekotina po stomaku, rukama i nogama zadobili su Boris Sedi} (23) i Mladen Paji} (22), obojica iz Banje Luke, koji su nakon ovog doga|aja prevezeni u Slu`bu hitne pomo}i u Banjoj Luci, gdje im je ukazana ljekarska pomo}, dok je Gakovi} pobjegao prije dolaska policije i u toku je potraga za njim. Kako saznajemo, svi u~esnici ovog doga|aja poznati su policiji, a i ranije su dolazili u sukobe, te se pretpostavlja da su motiv ovog doga|aja odranije nera{~i{}eni ra~uni izme|u suprotstaB.S. vljenih grupa.

Te{ko povrije|en Nino Praklja~i}
Na magistralnom putu M-17 ju~er oko 10.30 sati dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj je te{ke povrede zadobio Zeni~anin Nino Praklja~i} (31). On je upravljao motociklom „kawasaki“ s kojim je pretjecao nekoliko vozila kada je udario u automobil „seat altea“ (E13-T927), za ~ijim upravlja~em je bio njegov sugra|anin Amel Beganovi}, a koji je u tom trenutku zapo~eo pretjecanje. Nakon udara u „alteu“ motociklista je zavr{io na asfaltu, udariv{i i u za{titnu ogradu magistralnog puta. Kako nam je potvr|eno na Urgentnom bloku Kantonalne bolnice Zenica, Praklja~i} je zadobio prijelom {ake ruke te druge povrede, a nakon hospitalizacije i prve pomo}i, smje{ten je na Odjel traumatologije, odakle }e biti otpu{ten na ku}no lije~enje. Saobra}ajna nesre}a uzrokovala je dvosatni prekid saobra}aja, a gotovo je bio paralisan i veoma usporen protok vozila kroz Zenicu, koji je profunkcionisao po okon~anju uvi|aja A. D@. oko 13 sati.

Sudar na Ilid`i

Voza~u „passata“ slomljena rebra
U ulici Butmirska cesta na Ilid`i prekju~er su se sudarili „passat“ (TA008960), za ~ijim upravlja~em je bio H. H. (38) iz Sarajeva, i BMW X5 (919-K111), kojim je upravljao nepoznati voza~, koji je pobjegao s mjesta udesa. Frakturu rebara i povredu ki~me zadobio je voza~ H. H., a pomo} mu je ukazana u Klini~kom centru bolnice Ko{evo. Ubrzo je na mjesto nezgode do{ao samoinicijativno S. T. (26) iz Sarajeva koji se predstavio kao voza~ BMW-a. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a uvi|aj su obavili sarajevski policajci.

Motocikl zavr{io na asfaltu

(Foto: A. D`onli})

Presuda Grabe`u i ostalima

Deset i po godina zatvora za {verc droge
Sud Bosne i Hercegovine je nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivice izrekao presudu kojom su Sa{a Danijel Grabe`, Milovan \uki} i Du{an Teji} ogla{eni krivima za krivi~no djelo neovla{ten promet drogama. Izre~ena im je zatvorska kazna u ukupnom trajanju od deset i po godina, i to ~etiri godine Grabe`u, tri godine \uki}u i tri godine i {est mjeseci Teji}u. Sud je oduzeo oko tri kilograma marihunane i oko 1,5 kilograma heroina. Od optu`enog Grabe`a oduzeta je i imovinska korist pribavljena izvr{enjem krivi~nog djela u iznosu 26.600 eura i 400 KM. Optu`eni su heroin koji je dovo`en iz ^e{ke preko Srbije na podru~je BiH nabavljali uvijek od iste, poznate osobe. Marihuanu su nabavljali iz Albanije, po potrebi anga`iraju}i za pomo} poznatu osobu iz Bile}e, uz ~iju pomo} je ova droga dopremana na podru~je Banje Luke, saop}eno je iz Suda BiH.

Starac se raznio bombom
Sedamdesetogodi{nji Branko Su`njevi} izvr{io je samoubistvo u neposrednoj blizini ku}e u mjestu Rogolji kod Bosanske Gradi{ke. Su`njevi} je samoubistvo izvr{io aktiviranjem eksplozivne naprave. Pripadnici Policijske stanice Bosanska Gradi{ka izvr{ili su uvi|aj na licu mjesta.

Mi­an­Sa­ i}­ra­ jen­ l v n hi­ i­ a­u­obje­no­ e BUGOJNO­­Na­laz­obdu­kci­je­po­tvr­di­o cm g
Milan Savi} (Foto: G. Bobi}) (32) iz Bijeljine ranjen je u obje po tko lje ni ce hicima iz pi{tolja u subotu oko 23 sata, nakon sva|e ispred stovari{ta „Agrotehnika“ u ulici Stefana De~anskog u Bijeljini. Kako saznajemo, u njega je pucao Cvijetin Miki} Mjesto pucnjave ispred stovari{ta iz Bijeljine, ko- „Agrotehnike“ Dragomir Peri}, porji je s jo{ dvije za sada nepoznate osobe pobjegao s tpa r ol Ce ntra ja vne be lica mjesta i za kojima tra- zbjednosti Bijeljina, potvrdio je da je policija iste ga bijeljinska policija. Sa po vr i je|enim Mi - no}i obavije{tena o ovom la nom Sa vi}em, ko ji je slu ~aju. On je re kao da pr e ba~en u bi je lji nsku prikupljaju dokaze koji bi bo lni cu i zadr`an na li- po mo gli u pronala`enju je ~enju, bi li su nje gov bjegunaca. Saznajemo da je brat Milenko Savi} i Mi- pucnjavi prethodila sva|a lorad Luki}, koji su za- izme|u vi{e osoba, ali za do bi li po vr e de dr{kom sada nije poznato {ta je bio E. M. uzrok sva|e. pi{tolja.

Pu­ nja­ a­u­Bi­e­ji­ i c v j l n

16

Dnevni­avaz,­utorak, 21.­septembar/rujan­2010.

crna hronika

Spe­e­ ­og­umro­ l ol usljed­za­a­e­ ja­sr­ a tjn c
Mi­ ­ ­ lav­\oki}­iz­Tr­ ­ i­ ja­uto­ io­se­u­pe}ini­gdje­izvi­ e­ri­e­ a­Kru{~ica­ ros eb n p r j k na­po­ ru~ju­Go­ ­ jeg­Va­ u­a d rn k f

Rade}i na rasvjetljavanju te{ke kra|e iz stana koji koristi Z. N. u ulici Himze Polovine u Sarajevu, policajci su uhapsili Gorana Smolju (29) iz Hagena (Njema~ka), nastanjen u Busova~i. Prilikom pretresa ku}e i prate}ih objekata koje osumnji~eni koristi u ulici Ravne, op}ina Busova~a, prona|eni su 162 mobite-

Kod­Go­r­a­na­Smo­lje­pr­o­na|eni 162­mo­bi­te­la­i­pu{ke

MUP­Ka­ to­ a­Sa­ ­ ­e­ o n n raj v

la, kala{njikov kalibra 7,62 milimetra s okvirom i 44 metka istog kalibra, automatska pu{ka MGV sa pri gu{iva~em, okvirom i jednim metkom i dvije policijske radiostanice „kenwood“ s punja~ima. Uhap{eni Smoljo je, uz krivi~nu prijavu, predat u nadle`nost kantonalnog tu`ioca.

Obdukcija obavljena u bolnici u Bugojnu pokazala je da je ~etrdesetogodi{nji speleolog Miroslav \oki} iz Trebinja preminuo usljed zatajenja srca, potvrdila je Milica \otlo, portparol Kantonalnog tu`ila{tva u Travniku. Ona je kazala da je obdukciju obavio patolog Amir Spahi} po nalogu kantonalnog tu`ioca. Najvjerovatniji uzrok smrti ~etrdesetogodi{njeg speleologa je zastoj u radu srca, {to u medicinskoj praksi ne predstavlja klasi~ni sr~ani udar. Nakon obdukcije, koju je u nedjelju nave~er u Bugojnu obavio Spahi}, potpun izvje{taj o uzroku smrti bit }e predat danas Kantonalnom tu`ila{tvu u Travniku. Pravi uzroci \oki}eve smrti mogli bi biti poznati i nakon vje{ta~enja njegove ronila~ke opreme, {to, prema na{im saznanjima, ne}e biti ura|eno u BiH, jer za to ne postoji specijalizirana institucija. Miroslav \oki} utopio se prekju~er u pe}ini gdje izvire rijeka Kru{~ica, na podru~ju Gornjeg Vakufa, a nesre}a se dogodila oko 11 sati

Kolege izvla~e nastradalog 40-godi{njaka

(Foto: A. Mand`i})

u mjestu Krupa. \oki} je, zajedno sa gru pom speleologa iz Slovenije, Hrvatske i BiH, u~estvovao u nau~noistra`iva~koj misiji na izvori{tu rijeke Kru{~ice i pe}inskom sistemu Krupa kao ~lan tima „KTR eksplora“ iz Zagreba, koji vr{i istra`ivanja u ovoj pe}ini. Kamp je uprili~en u okvi-

ru nastavka istra`ivanja izvora Kru{~ice i pe}inskog sistema Krupa. Nesretni slu~aj prijavio je drugi ~lan ekipe koji se nalazio u pe}ini, a koji je izjavio da se nesre}a dogodila na oko 80 metara od ulaza u Krupljanku. U Krupljanku su upu}ene dvije ekipe ronilaca, koji su oko 15 sati izvukli tijelo nesr-

etnog \oki}a. Ina~e, tragedija se desila skoro na samom kraju speleolo{kih istra`ivanja. Sve stvari u~esnika kampa „Vranica 2010“ bile su spakovane i po izlasku \oki}a i njegovih kolega na put ku}ama trebali su krenuti svi ~lanovi ovogodi{njeg speleolo{kog susreta u Gornjem Vakufu.
A. MAND@I]

Sarajevski policajci prekju~er su uhapsili Sanelu K. (38) iz Sarajeva zbog sumnje da je izazivala op}u opasnost i nedozvoljeno dr`ala oru`je. Osumnji~ena je u ulici Adema Bu~e ispred kafi}a „Lejla“ ispalila hitac iz vatrenog oru`ja, ali nije bilo povrije|enih lica niti materijalne {tete.

Pu­ a­a­iz­ka­a{nji­ o­ a cl l kv ispr­ d­ka­i}a e f

Pr­­ e­ e­ a­38-go­ i{nja­Sa­ ­ ­ka iv d n d raj

Inci­ e­ t­u­ze­ i~kom­na­ e­ju­Ra­ a­ o­ o d n n s l d k v

Prilikom pretresa ku}e koju 38-godi{njakinja koristi u ulici Safeta Isovi}a prona|ena je automatska pu{ka kala{njikov, kalibra 7,62 milimetra s okvirom i 27 metaka istog kalibra. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a osumnji~ena je zadr`ana u MUP-u Kantona Sarajevo.

Odvo|enje Burekovi}a

Policija imala pune ruke posla

(Foto: J. Had`i})

Na trotoaru Alipa{ine ulice u Sarajevu prekju~er je u saobra}ajnoj nesre}i po vrije|ena pje{akinja A. S. (58) iz Sarajeva. @enu je udario „renault scenic“ (225-E-861), koji je vozio D.

Au­o­ o­ il­obo­ ­o tmb ri pje{aki­ ju­na­tr­ ­o­ ­ ­ n ot aru

Ali­ a{ina­uli­ a­u­Sa­ ­ ­e­ u p c raj v

B. (44) iz Zenice, nastanjen u Sarajevu. U nezgodi je pje{akinja zadobila lom desne potkoljenice, a pomo} joj je uka zana u KCUS-u, gdje je zadr`ana na daljnjem lije~enju.

Rutinska policijska intervencija u zeni~kom naselju Radakovo preksino} je pretvorena u veliku akciju, nakon {to se hap{enju jedne osobe usprotivila druga. Kako nam je potvr|eno u MUP-

Po­ku{ao­spr­i­je~iti­pr­i­vo|enje­pa­i­sam­pr­i­ve­de­n
u ZDK, slu`benici Policijske uprave Zenica do{li su pred kafi} „Cartier“ s namjerom da uhapse i u stanicu privedu Mustafu Behadarevi}a, koji je nekoliko sati ranije prijetio jednom Zeni~aninu vatrenim oru`jem. Prilikom intervencije policajce je verbalno, psovkama i uvredama napao izvjesni Tahir Burekovi}, koji je potom i sam uhap{en, te priveden. Kako navode u

policiji, bit }e procesuiran zbog ometanja policije i napada na slu`bene osobe. Policija je pred „Cartijerom“ imala pune ruke posla, ali je sve proteklo bez problema i A. D@. ve}ih incidenata.

u U ulici Adema Bu~e u Sarajevu nepoznati po~inilac izvr{io je razbojni{tvo nad M. Z. iz Sarajeva. Razbojnik je o{te}enoj otrgnuo zlatni lan~i} s vrata, a potom pobje gao. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a polici ja traga za razbojnikom.

Otr­ nuo­`eni­lan~i}­s­vr­ ­a g at

Dvi je ne po zna te oso be pr e ksi no} su oko 21 sat uz pr i je tnju pi{to ljem izvr{i le ra zbo jni{tvo nad Fr a njom Ze kom (78) u nje go voj ku}i u Ra nko -

Razbojnici­sta­ ­ a­tu­ li,­ve­ a­i­i­oplja~ka­i rc k zl l
vi}ima kod No vog Tr a vni ka, od ko jeg su ukr a li 700 KM. Ra zbo jni ci su na pr e va ru u{li u ku}u, pr i je ti li mu pi{toljem, tukli ga, nanijev{i mu vidne povrede, ukrali novac, a potom ga zaklju~ali u ku}i i pobjegli, saop}eno je iz MUP-a Sr e dnjo bo sa nskog ka nto na.

Upa­i­u­ku}u­kod­No­ og­Tr­ ­ ni­ a l v av k

O{te}enom je u Domu zdravlja Novi Travnik ukazana ljekarska pomo}, a uvi|aj su obavili pripadnici PU Novi Travnik i kantonalni tu`ilac.

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 21. septembar/rujan 2010.

17

18

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

biznis

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

19

Firma Janjax realizira projekt

ZAVIDOVI]I Pravda spora, ali itekako dosti`na

Samir Saletovi} po nalogu Suda vra}a se u Krivaju
Nije se `elio odre}i svojih potra`ivanja po Kolektivnom ugovoru Dokument o saglasnosti dao Vehbija Ali~i} koji je tada radio u novoj Krivaji 1884
Zavidovi}anin Samir Saletovi} uspio je u svojoj namjeri da doka`e nelegalnost odluke, kojom je dobio otkaz u preduze}u Krivaja. Presudom Op}inskog suda u ovom gradu nalo`eno je Krivaji da vrati Saletovi}a na njegovo radno mjesto. kata Krivaje Vehbija Ali~i}. Me|utim, Saletovi} je tvrdio, a Sud dokazao da je Ali~i} jo{ od decembra 2008. uposlenik Krivaje 1884, te kao takav nije mogao istovremeno biti prvi sindikalac druge firme.

U novim plastenicima posao za 50 radnika
Preduze}e Janjax u vlasni{tvu Vahidina Mulamustafi}a iz Janje od maja ove godine realizira projekt plasteni~ke proizvodnje kojim je predvi|eno zapo{ljavanje 50 radnika. Ibrahim Potokovi}, poslovo|a u ovom preduze}u, ka`e da je pripremljeno zemlji{te za postavljanje staklenika povr{ine 1.300 kvadratnih metara, a tokom idu}e godine planirano je da se pod plastenicima i staklenicima na|e 20.000 kvadratnih metara zemlji{ta. - Proizvodnja povr}a na otvorenom vi{e nema perspektivu, {to je ova godina pokazala. Sve {to je u Janji zasijano i zasa|eno na otvorenom na neki na~in je stradalo - ka`e Potokovi}. Preduze}e je u fazi izgradnje magacina i rezervoara za vodu kapaciteta 50.000 litara, namijenjenih

Potokovi}: Zatvorena proizvodnja (Foto: G. Bobi})

Radno mjesto
Zajedno u grupi od 172 radnika Saletovi} je dobio otkaz u dr`avnoj Krivaji, jer je odbio da se odrekne potra`ivanja po Kolektivnom ugovoru. Svi koji su pristali dobili su novo radno mjesto u privatiziranoj Krivaji 1884. Uprava dr`avne Krivaje je kao podlogu za otkaz koristila saglasnost koju je na svojoj sjednici po~etkom februara 2009. donio Nadzorni odbor, uz dokument o saglasnosti koju je u ime sindikalne organizacije dao tada{nji predsjednik Sindi-

Isti slu~aj
To je potvrdila i sama Krivaja 1884. Sud je na kraju dosudio Saletovi}u 21.299 KM s kamatama, za sve neispla}ene pla}e, uz naredbu Krivaji da ga vrati na radno mjesto na kojem je bio u trenutku otkaza. - Saletovi} je pojedina~no tu`io, a postoji jo{ jedan slu~aj, nas 44, koji vodi drugi advokat i on je jo{ na Sudu. Jedna rasprava je otkazana. Sada se nadamo ishodu sli~nom ili istom ovom, jer smo svi u istoj situaciji - kazao nam je Mirsad Buljuba{i}, jedan od otpu{tenih A. D@ONLI] radnika.

zalivanju kap po kap i oro{avanju u plastenicima, a zatim }e se raditi i prijeko potrebna hladnja~a. Krajnji cilj Janjaxa je organizirana proizvodnja povr}a vrhunskog kvaliteta uz saradnju s ostalim proizvo|a~ima poE. M. vr}a u Janji.

Dok radnici Fruktone najavljuju {trajk

Vlasnik tra`i pokretanje ste~aja

Faksimil presude: Saletovi} }e dobiti i 21.299 maraka

Slovenija

NLB treba 400 miliona eura
Novoj Ljubljanskoj banci (NLB) treba dodatnih 400 miliona eura da ne bi izgubila postoje}i opseg poslovanja. Skup{tina NLB-a trebala bi u novembru donijeti kona~nu odluku o jo{ jednoj dokapitalizaciji ove, najve}e banke u dr`avnom vlasni{tvu. U suprotnom }e se NLB morati prilagoditi postoje}em kapitalu kojim raspola`e, javljaju agencije.

Fruktona: Krivica i vlasti u RS

Radnici banjalu~ke fabrike sokova Fruktona, licenciranog proizvo|a~a „pepsija“ za RS, stupit }e u petak u generalni {trajk, jer je od po~etka ovog mjeseca potpuno prestao proces proizvodnje u nekada{njem gigantu. - Ni{ta ne radimo, a od ve}inskog vlasnika, koji nas je od po~etka godine obi{ao samo jednom, nemamo nikakvih naznaka da }emo ponovo pokrenuti proizvodnju - ka`e za „Avaz“ Ljubomir

Kre~ar, predsjednik Sindikata Fruktone. Kre~ar ocjenjuje da su katastrofalnom stanju u firmi dobrim dijelom doprinijele i institucije vlasti u RS, koje su ostale nijeme na nezakonite radnje u preduze}u. Ve}inski dio Fruktone kupio je Nedeljko Popovi}, austrijski biznismen porijeklom iz RS. On je ovih dana iz Austrije poru~io da bi najbolje rje{enje za ovo preduze}e bilo pokretanje ste~aB. S. jnog postupka.

Njema~ka

Berzanski barometar za 20. 9. 2010. godine

Siemens otpu{ta 4.200 uposlenika
Njema~ka in`injerska kompanija Siemens potvrdila je da }e od 1. oktobra u posrnulom softverskom odjelu ukinuti 4.200 radnih mjesta {irom svijeta. Borba odjela Siemens IT Solutions and Services (SIS) s agilnom konkurencijom iz Indije u gruboj je suprotnosti s oporavkom Siemensovih velikih odjela koji izvoze turbine, vozove i bolni~ku opremu.

Euro/dolar 1,3097 Nafta 73,64 po barelu 0,03% 0,37%

Zlato 1.282,70 $ po unci 0,41%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V. Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1.955830 1.411066 1.446534 26.782813 0.079066 0.261962 0.693667 1.740823 0.565032 0.245278 0.212567 1.482478 0.997311 2.327258 1.492229 0.048112 1.851169 1.955830 1.414603 1.450159 26.849938 0.079264 0.262619 0.695406 1.745186 0.566448 0.245893 0.213100 1.486193 0.999811 2.333091 1.495969 0.048233 1.855809 1.955830 1.418140 1.453784 26.917063 0.079462 0.263276 0.697145 1.749549 0.567864 0.246508 0.213633 1.489908 1.002311 2.338924 1.499709 0.048354 1.860449

Trgovanje 342.865 KM

Slab start nove radne sedmice
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 342.865 maraka, a u sklopu 80 transakcija ukupno je prometovano 88.997 vrijednosnih papira. Najve}i pad vrijednosti zabilje`io je FAD iz Jelaha, od 27,91 posto, dok je najve}i dnevni rast registrirao Bosnalijek iz Sarajeva, od 5,75 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX nije se mijenjala u odnosu na pro{lo
BIFX

20

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

biznis

FINANSIJE Bazel III standardi zabrinuli njema~ke banke

Vrijednost indeksa 0,00% = 1.486,33
0,11% 0,78% 888,42 939,96

SASX-10 SASX-30

Potrebno jo{ 50 milijardi eura
Zajmodavci bi ostvarivanjem profita i dokapitalizacijom mogli prikupiti 40 milijardi eura, dok }e preostalih deset osigurati iz drugih izvora
Deset najve}ih njema~kih banaka treba 50 milijardi eura dodatnog kapitala da zadovolje standarde dogovorene pro{le sedmice na sastanku u {vicarskom Bazelu (tzv. Bazel III standardi). Me|u zajmodavcima koje je obuhvatila studija njema~ke centralne banke su Deutsche Bank, Commerzbank, WestLb, Landesbank Baden-Wuerttemberg i Bayerische Landesbank, pi{e sedmi~nik „Der Spiegel“ koji je do{ao u posjed povjerljivog dokumenta Bundesbank. U studiji, koja svoje procjene daje na temelju hilizacijom mogle prikupiti do 40 milijardi eura, dok }e preostalih deset morati osigurati iz drugih izvora. Guverneri centralnih banaka i finansijski regulatori iz 27 zemalja dogovorili su na sastanku odr`anom pro{le sedmice u Bazelu nova, restriktivnija pravila u bankarstvu, koja bi trebala banke {irom svijeta u~initi otpornijim na krizu. Novi standardi predvi|aju da bi banke trebale imati takozvani Tier 1 omjer kapitala od 4,5 posto, {to je porast za 2,5 posto u odnosu na dosada{nji sporazum poznat kao Bazel II.

trgovanje i iznosi 1.486,33 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti 0,11 posto i iznosi 888,42 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 manja za 0,78 posto i iznosi 939,96 poena.

Kursna lista SASE na dan 20. 9. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
ZVANI^NA KOTACIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE

15,41 6,69

5,75 1,06
KOTACIJA FONDOVA

6.717 700

103.461,23 4.683,00

29 1

Commerzbank: Na povjerljivoj listi Bundesbank

ZIF BOSFIN DD SARAJEVO

2,50

0,00
OBVEZNICE FBiH

141

352,50

1

storijskih podataka, navodi se da bi njema~ke banke do

2019. godine ostvarivanjem ciljanih profita i dokapita-

OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA A OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA B OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA G STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA H

36,05 32,81 30,69 30,89 98,74 96,00

-0,47 0,03 0,13 2,94 0,01 0,00
PRIMARNO TR@I[TE

575 502 441 39.443 1.660 10.968

207,29 164,71 135,34 12.184,56 1.639,08 10.511,69

1 1 1 7 1 3

Promet 126.126 maraka

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 20. 9. 2010.
Naziv emitenta
Prosje~na cijena Promjena u% Maks. cijena Min. Ukupan cijena promet (KM) BERZANSKA KOTACIJA
Tr`nica a.d. Banja Luka 1,45 2,84 1,45 1,41 13.341,50

Obveznice ratne {tete hit dana
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 66 transakcija ostvaren promet od 126.126 KM, a najve}i je obavljen obveznicama za izmirenje ratne {tete 4 od 51.084 marke, uz rast cijene od 0,25 posto. Najve}i skok cijene imala je banjalu~ka Tr`nica od 2,84 posto, a gubitnik

BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA SOLANA DD TUZLA UNIS VALJCICI D.D. KONJIC VISPAK DD VISOKO

19,27 3,62 70,15 64,15 11,00 5,00 7,00

0,37 -8,59 -3,91 1,77 0,00 0,00 0,00

1.323 300 50 55 200 3.000 11.420

25.495,08 1.086,00 3.507,60 3.528,10 2.200,00 15.000,00 79.940,00

12 1 4 4 1 1 3

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,33% 0,15% 843,06 1.426,92

KOTACIJA FONDOVA
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 3,89 0,52 3,89 3,89 77,80

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE
Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4 32,4586 30,979 0,14 0,25 32,5 31,7 32,41 30,11 32.458,60 51.084,35

SEKUNDARNO TR@IŠTE

FAD DD JELAH MLINPEK-@ITAR D.D. JAJCE UNIS MIB ENERGETIKA DD BUGOJNO UNION BANKA D.D. SARAJEVO

8,00 1,50 1,10 17,50

-33,33 36,36 0,00 -5,41

9.063 413 1.160 200

72.504,00 619,50 1.276,00 3.500,00

1 1 1 2

dana bio je Elektro Doboj s padom od 0,52 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,33 posto, na 843,06 po-

ena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS uzletjela

za 0,15 posto i iznosi 1.426,92 poena.

globus
NJUJORK

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

21

Ukratko

Po~eo samit svjetskih lidera

Nemogu}a borba protiv siroma{tva i bolesti u svijetu
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-mun kazao kako kampanji MDG za povratak u `ivot trebaju politi~ka volja i novac
U Generalnoj skup{tini UN-a u Njujorku ju~er je po~eo samit svjetskih lidera koji }e poku{ati izna}i na~ine da ispune ambiciozne planove, postavljene prije deset godina, kojima se `eli smanjiti siroma{tvo u svijetu, cifra smrtnih slu~ajeva koji se mogu izbje}i, a trenutno ih ima na milione, te unaprijediti ravnopravnost, sve do 2015. godine.
Katastrofa nakon obilnih ki{a
(Foto: Reuters)

Brojne `rtve poplava i klizi{ta
DEHRADUN - Najmanje 65 osoba je poginulo nakon {to su obilne ki{e izazvale poplave i klizi{ta na sjeveru Indije, objavio je ju~er AFP Najgore je pro{la sje. verna planinska dr`ava Utarakand gdje su evidentirane sve `rtve u protekla tri dana, kazao je regionalni civilni administrator Subha{ Kumar (Subhash). U susjednoj indijskoj dr`avi Bihar rijeka Gandhak je probila nasipe i napustila korito, poplaviv{i veliku teritoriju zbog ~ega je na hiljade Indijaca napustilo domove.

Donacija EU
Predsjednici SAD Barak Obama (Barack), Francuske Nikolas Sarkozi (Nicolas Sarkozy), Irana Mahmud Ahmedined`ad, te premijer Kine Ven \ijabao (Wen Jiabao) su me|u onim u~esnicima samita od kojih se o~ekuje najvi{e kako bi se ispunili Milenijski ciljevi razvoja (MDG). Ve}ina eksperata smatra da }e biti nemogu}e ispuniti ijedan od ciljeva ~iji je raspon od smanjenja osoba koji `ive u ekstremnom siroma{tvu za polovinu i djece koja umiru prije pete godine za dvije tre}ine, pa do po{tenije trgovine. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-

Napad „banditske internacionale“
DU[ANBE - U prekju~era{njem napadu na kolonu vojnih vozila na istoku Tad`ikistana poginula su 23 vojnika, a vi{e desetina je ranjeno, saop}ilo je ju~er tad`ikistansko ministarstvo odbrane, pripisuju}i odgovornost za teroristi~ki napad „banditskoj internacionali“ i odredima opozicionih komandira Abdule Rahimova i Alavudina Davlatova. U saop}enju se isti~e da se u sastavu nelegalne oru`ane formacije koja je izvela napad nalaze pripadnici iz Afganistana, Pakistana i Rusije.

Mnogi `ive od jednog dolara dnevno

mun (Ki-moon) kazao je kako kampanji MDG za povratak u `ivot trebaju politi~ka volja i novac.

Kap u moru
O~ekuje se kako }e Evropska unija dati milijardu dolara za finansiranje MDG-a, a Svjetska banka 750 miliona za obrazovanje. No, to je ipak malo u odnosu na 120 milijardi dolara koliko je potrebno za

provedbu ciljeva. Mnoge humanitarne organizacije objavile su kako za borbu protiv siroma{tva, bolesti i nejednakosti treba mnogo novca, ali i da je taj iznos „kap u finansijskom moru“, prenosi AFP. „Oxfam“ je, naprimjer, procijenio da je 2005. godine trebala 151 milijarda dolara da nestane ekstremnog siroma{tva s lica planete, a tek ne{to manje, odnosno 131

milijarda potro{ena je na slatki{e {irom svijeta. Ista organizacija je objavila da je deset godina nakon posljednjeg Milenijskog samita, kada se za cilj postavilo smanjenje broja ljudi koji dnevno pre`ivljavaju od jednog dolara, potro{eno 345 milijardi dolara na parfeme, 395 milijardi na videoigre, 664 milijarde na sladoled, te 5.210 milijardi na cigarete.

Pad ruskog vojnog aviona
MOSKVA - Ruski vojni avion sru{io se ju~er na dalekom istoku dr`ave, a ~lanovi posade uspjeli su se sigurno katapultirati, saop}ilo je rusko zrakoplovstvo. Portparol zrakoplovstva pukovnik Vladmiri Drik izjavio je da se lovac Su-27 UN sru{io blizu aerodroma Vozdvi`enka, u oblasti Primorski, tokom prvog probnog leta izvedenog nakon popravke. Prema Drikovim rije~ima, oba ~lana posade su u dobrom zdravstvenom stanju.

Nakon prebrojanih glasova s nedjeljnih izbora

Hiljade Jemena bje`e iz El-Hute
ADEN - Vi{e hiljada stanovnika El-Hute u pokrajini ^abva na jugoistoku Jemena napustilo je grad zbog okrutnih sukoba vojske i navodnih militanata El-Kaide, saop}io je ju~er vladin zvani~nik. - Prema na{im procjenama, vi{e od 8.000 osoba napustilo je grad - rekao je anonimni zvani~nik, dok su stanovnici koji su pobjegli iz grada kazali da se nastavljaju borbe koje su po~ele krajem pro{le sedmice.

Krajnja desnica prvi put u {vedskom parlamentu
[vedska vlada desnog centra pobijedila je opoziciju predvo|enu socijaldemokratima na nedjeljnim parlamentarnim izborima, ali nije osvojila parlamentarnu ve}inu, dok je krajnja desnica osvojila svoja prva mjesta u parlamentu, pokazuju rezultati nakon ukupnog prebrojavanja glasova u izbornim jedinicama. Centralna izborna komisija saop}ila je kako rezultati pokazuju da je ~etvero~lana vladaju}a koalicija premijera Fredrika Rajnfelta (Reinfeldta), Savez desnog centra, osvojila 172 od ukupno 349 mjesta u parlamentu (49,2 posto). Opozicijski blok predvo|en socijaldemokratima osvojio je 157 mjesta (43,7 posto), dok je antiimigrantski opredijeljena desnica, [vedski demokrati, osvojila 20 mjesta (5,7 posto) i ulazi prvi put u parlament, ~ime je desni centar ostao bez ve}ine. Oba glavna politi~ka bloka isklju~uju saradnju s krajnjom desnicom, a premijer je izjavio da je spreman voditi manjinsku vladu, ali da }e prvo ponuditi saradnju opozicijskoj stranci Zelenih. Prema mi{ljenju analiti~ara, ~injenica da vladaju}i nemaju ve}inu u parlamentu uznemirit }e ulaga~e, a {vedska kruna lagano }e nakon takvih rezultata oslabiti.

Stvarna prijetnja za d`amiju

Rajnfelt: Vlada nema parlamentarnu ve}inu

(Foto: AFP)

Novo rukovodstvo Hypa podnosi tu`be

Tra`e vi{e od 10 miliona eura od{tete od ranijih {efova banke
Novo rukovodstvo Hypo Alpe Adria grupacije, koja se sada nalazi pod vlasni{tvom austrijske dr`ave, odlu~ilo je da od ranijih {efova ove banke zatra`i od{tetu u iznosu ve}em od 10 miliona eura. Tako }e Uprava banke podnijeti tu`bu protiv nekada{njeg {efa banke Volfganga Kulterera (Wolfgang), koji je trenutno u istra`nom zatvoru, i drugih menad`era, s ciljem da utu`i od{tetu za pronevjeru novca, odnosno ilegalne radnje koje su dovele do te{kog stanja ove ustanove. Ina~e, ove tu`be su samo po~etak borbe za od{tetu, jer je planiran niz tu`bi u Austriji i Njema~koj. Pravosudni organi u Austriji trenutno zbog afere u vezi s Hypo bankom vode istragu protiv blizu 50 osumnji~enih, odgovornih za malverzacije.

Pariz: Tri osobe ~uvaju d`amiju

PARIZ - Francuska je pove}ala budnost pred teroristi~kim prijetnjama, a glavna d`amija u Parizu dobila je naoru`ane ~uvare, izjavio je ministar unutra{njih poslova Bris Ortfe (Brice Hortefex), ali nije navodio vi{e detalja.

Velika d`amija u Parizu dobila je tri naoru`ana ~uvara zbog novih prijetnji, dok je portparol d`amije Sliman Nadur rekla da nema informacija o prirodi prijetnje, ali je naglasila da je „prijetnja stvarna“.

22

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

globus

SRBIJA Istraga protiv kriminalne grupe narko-bosa

Helmand: Nemirna afganistanska provincija

[ari} oprao vi{e od milijardu eura
Su|enje pljevaljskom bjeguncu i njegovim saradnicima za {verc 2,5 tona kokaina odgo|eno za danas
Finansijska istraga protiv organizirane kriminalne grupe Darka [ari}a te{ka je vi{e od milijardu eura, koji su po nalogu odbjeglog pljevaljskog narko-bosa oprani putem nekoliko firmi van Srbije, objavio je beogradski „Blic“.

Strane trupe u Afganistanu

Amerikanci preuzeli Sangin od Britanaca
Britanska vojska povukla se ju~er iz distrikta Sangin u sjevernom dijelu u centralni dio afganistanske provincije Helmand, koji je bio popri{te krvavih sukoba u posljednje ~etiri godine. Snage Velike Britanije su u tu oblast stigle 2006. godine i do sada su izgubile vi{e od 100 vojnika u `estokim okr{ajima s talibanskim pobunjenicima, {to je skoro tre}ina od ukupnog broja britanskih vojnika koji su poginuli u Afganistanu od 2001. godine (337). Britanci su kontrolu nad ovim sektorom Afganistana prepustili ameri~koj vojsci. Prema planu NATO-a o preraspodjeli vojnika, objavljenom u julu, ameri~ki vojnici }e biti smje{teni uglavnom u sjevernom i ju`nom dijelu Helmanda, dok }e britanski i estonski vojnici, kao i danski kontingent u ~ijem su sklopu bh. vojnici, boraviti u gusto naseljenim centralnim oblastima.

Strane firme
Najve}i dio novca opran je 2008. i 2009. godine, kada je u [ari}evoj organizaciji i prokrijum~arena ogromna koli~ina kokaina iz Ju`ne Amerike u Evropu. Novac od droge je zatim putem stranih firmi ubacivan u legalne tokove, a daljnja istraga trebala bi otkriti na ~ijim su ra~unima i kroz koju formu zavr{ile [ari}eve pare. Istraga je po~ela u februaru, a prva optu`nica zbog pranja novca podignuta je u avgustu ove godine. Optu`nicom je, osim [ari}a, obuhva}eno jo{ osam njegovih najbli`ih saradnika, koji se terete za pranje 20 miliona eura, ulo`enih u kupovinu poljoprivrednih dobara i ho-

Sa zapljene droge u Urugvaju

Kazna ameri~kom pastoru

D`ons mora platiti 180.000 dolara zbog tro{kova policije
Ameri~ki pastor Teri D`ons (Terry Jones), lider male evangelisti~ke crkve na Floridi, koji je prijetio da }e spaliti svetu muslimansku knjigu Kur’an na godi{njicu teroristi~kih napada na SAD, izvedenih 11. septembra 2001., morat }e platiti kaznu od 180.000 dolara. Kazna se odnosi na tro{kove koje je imala policija Floride, posebno u gradi}u Gejnesvilu gdje se nalazi crkva ovog pastora. Policija je vi{e od mjesec bila u pripravnosti i izra|ivala planove kako da postupa u slu~aju da D`ons ostvari prijetnje, pi{e „Telegraph“. Bila je to velika polici-

tela u Vojvodini. Finansijska istraga protiv [ari}a nije zavr{ena podizanjem ove optu`nice i nastavlja se dalje, kako bi se utvrdilo gdje je [ari} ulo`io novac od prodaje kokaina.

Svjedoci saradnici
Su|enje [ari}u i njegovoj grupi u Specijalnom sudu u Beogradu za {verc dvije i po tone kokaina odgo|eno je za

danas. Pljevaljskom narko-bosu, koji je u bijegu, sudi se u odsustvu, kao i {estorici njegovih sau~esnika. Dvojica optu`enih dobila su status svjedoka saradnika, dok }e se na optu`eni~koj klupi na}i 11 pripadnika narko-klana. Optu`nicom tu`ioca za organizirani kriminal kao organizatori narko-klana, osim [ari}a, ozna~eni su Goran So-

kovi} iz Pljevalja i @eljko Vujanovi} iz Kragujevca. [ari}ev klan optu`nicom se tereti za krijum~arenje 2,1 tone kokaina, koji je na osnovu podataka srbijanske BIA-e pro{le godine zaplijenjen u Urugvaju, i {verc 235 kilograma iste droge, koja je prona|ena u januaru 2009. nedaleko od mjesta Piza u Italiji.

Istraga o pucnjavi u Njema~koj

Ubila sina, biv{eg mu`a i bolni~ara prije nego {to ju je usmrtila policija
D`ons: Prijetio spaljivanjem Kur’ana (Foto: AFP)

jska operacija u kojoj je u~estvovalo skoro svih 286 zaposlenih, izjavila je za CNN predstavnica policije u tom gradu ^arna Sen (Tscharna Senn).

Stav Mahmuda Ahmedined`ada

Iran i SAD su jedine svjetske sile
Iran postaje jedina svjetska sila uz Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, prenijela je ju~er agencija Fars rije~i iranskog predsjednika Mahmuda Ahmedined`ada koji se nalazi u Njujorku. Prema njegovim rije~ima, Sjedinjene Dr`ave su neosporni vo|a globalne privrede, ali zbog nedostatka razumijevanja, kako se pokazalo u Afganistanu i Iraku, ni`u neuspjehe u vo|enju svjetskih poslova. Za razliku od SAD, istakao je Ahmedined`ad, Iran vodi politiku mira, prijateljstva i pravednosti.

Vlasti jugozapadne Njema~ke istra`uju motiv preksino}nje pucnjave u bolnici u Lorasu, kada je naoru`ana `ena nasumice otvorila vatru iz automatske pu{ke. U napadu te `ene i eksploziji u zgradi pored bolnice, za koje policija tvrdi da su povezani, poginule su tri osobe. U zgradi u kojoj se dogodila eksplozija prona|ena su tijela mu{karca i petogodi{njeg dje~aka, a policija smatra da rije~ o sinu i biv{em mu`u te `ene, kasnije identificirane kao 41-godi{nja pravnica.

Bolnica u Lorasu: Jedno od mjesta zlo~ina

(Foto: AFP)

Stanari zgrade ~uli su pucnjeve prije nego {to je izbio po`ar. Vatrogasci, koji su evakuirali 19 stanara iz zgrade, od kojih je 17 pretrpjelo bla`e povrede, vidjeli su naoru`anu `enu kako tr~i od zgrade prema bolnici. @ena je potom uletjela u bolnicu „Sent Elizabeten“, gdje je no`em izbola i upucala bolni~ara, prije nego {to ju je ubila policija, naveli su zvani~nici. Tu`ioci navode da je sva|a u porodici vjerovatno dovela do pucnjave.

Spor zbog kapetana broda

Budu}nost Arktika

Rusija `eli Kina i Japan prekinuli kontakte na visokom nivou dominaciju u regiji
Kina je prekinula kontakte na visokom nivou s Japanom i zaprijetila o{trim protivmjerama nakon {to je japanski sud produ`io pritvor kapetanu kineskog broda koji se sudario s brodovima japanske obalne stra`e. Spor dvije dr`ave po~eo je nakon sudara kineskog ribarskog broda i brodova japanske obalne stra`e blizu nenastanjenih oto~i}a u Isto~nom kineskom moru koje prisvajaju obje strane i predmet su vi{edesetljetnog teritorijalnog spora. Japanske vlasti uhapsile su kapetana i optu`ile ga da je namjerno udario u japanski brod. Organiziranjem konferencije o budu}nosti Arktika, koja sutra po~inje u Moskvi, Rusija pokazuje namjeru da postane dominantna sila u regiji na koju pravo pola`u i SAD, Kanada, Danska i Norve{ka, objavio je ju~er „The Times“. Podsje}aju}i da je predsjednik Dmitrij Medvedev proglasio Arktik podru~jem

Zakajev se vratio u London
Poljski pomo}nik Ahmeda Zakajeva izjavio je da je lider ~e~enskih separatista, za kojim je Rusija izdala potjernicu zbog ubistva, kidnapovanja i terorizma, napustio Var{avu i vratio se ku}i u London. Zakajev je pritvoren u petak u Poljskoj, ali je pu{ten nakon {to je sud u Var{avi odbacio nalog za njegovo hap{enje koji je izdala Rusija.

od strate{kog interesa za ruski razvoj, list navodi da u igri nisu samo ogromne zalihe nafte i plina, nego i zalihe dragocjenih minerala. Osim toga, postupno topljenje arkti~kog ledenog pokriva~a otvara mogu}nost da sjeveroisto~ni prolaz postane novi i mnogo kra}i tranzitni pomorski put od Azije do Evrope.

oglasi

Dnevni avaz utorak, 21. septembar/rujan 2010. 23

24
TRENDOVI Projekt Bila Gejtsa i Vorena Bafeta

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

kiosk

Policija na uvi|aju

Zlo~in u Hjustonu

Filantropija postaje nova mjera bogatstva
Elita je trenutno o~igledno pod velikim pritiskom da poka`e da novac tro{i u filantropske svrhe
U trenutku kada se Sjedinjene Dr`ave i ve}ina zemalja bore s recesijom, filantropija postaje novi statusni simbol i pitanje ~asti, a desetine ameri~kih milijardera obe}avaju da }e pokloniti veliki dio svog bogatstva u dobrotvorne svrhe. Trend su zapo~eli osniva~ „Microsofta“ Bil Gejts (Bill Gates) i investicioni mag Voren Bafet (Waren Buffet), pozvav{i ameri~ke milijardere da poklone bar polovinu svog bogatstva za `ivota i nakon smrti, a „Obe}anje o donaciji“ (Giving Pledge) koje su oni pokrenuli do danas je potpisalo ve} 40 bogata{a. To bi moglo zna~iti da }e se bogatstvo ubudu}e mjeriti ne toliko po broju automobila ili ku}a, ve} po tome koliko se novca poklanja, smatraju analiti~ari. Prema procjenama magazina „Forbes“ o bogatstvu 40 potpi-

U ku}i ubio svoje troje djece
Troje djece ubijeno je u jednom stanu u podrumskim prostorijama vi{espratnice u ameri~kom gradu Hjustonu, a za zlo~in je osumnji~en 47-godi{ji Muhamed Goher koji je smje{ten u bolnicu s ranama od vatrenog oru`ja, vjerovatno od poku{aja samoubistva, saop}ila je policija. Goher je ubio k}erke od 13 i sedam godina i sina od 12 godina. Mu{karac za kojeg se vjeruje da je ubica nalazi se u stabilnom stanju. Istraga je u toku, a policija ne mo`e precizirati u kakvim su odnosima ubijena djeca i ranjeni mu{karac, niti kakav je motiv za tragediju. Jedan od kom{ija izjavio je da je pozvao policiju kada je ~uo pucnjavu i vidio kako iz stana bje`i `ena u panici. Objavljeno je da je Goher razveden od svoje supruge Norme, ali je imao pravo na posjete djeci koje je trebalo do}i pod reviziju 27. septembra.

Gejts: Obe}anje o donaciji

Pijana ^ehinja ostavila dijete kao kauciju
Jedna pijana 28-godi{nja ^ehinja u mjestu \e~in ostavila je u baru kao kauciju za ra~un za pi}e koji nije imala ~ime platiti svoje dvogodi{nje dijete. Umjesto da odmah ode po novac, oti{la je u drugi bar, a djeteta se sjetila tek kada joj je bilo dosta pijan~enja i zabave. Policija je dijete smjestila u bolnicu dok se majka ne otrijezni, a protiv nje je povela istragu za krivi~no djelo ugro`avanja djeteta.

snika, njihove donacije mogle bi dosti}i najmanje 150 milijardi dolara. Gejts sa 53 milijarde dolara i Bafet sa 47 milijardi dolara su na drugom i tre}em mjestu na listi najbogatijih ljudi na svijetu, nakon meksi~kog tajkuna Karlosa Slima (Carlos). - Elita je trenutno o~igledno pod velikim pritiskom

da poka`e da novac tro{i u filantropske svrhe. Bogatima je va`no da mogu re}i: „Poklanjam isto onoliko novca koliko ga tro{im za druge potrebe“ - ka`e novinarka Stejsi Palmer (Stacy). Prema izvje{taju Centra za filantropiju na Univerzitetu u Indijani, Amerikanci su 2009. godine dali vi{e od 227

milijardi dolara u dobrotvorne svrhe i to uprkos recesiji. Neki se nadaju da }e Gejtsov i Bafetov primjer imati efekta ne samo u SAD, nego i u inozemstvu. Gejts i Bafet, naime, planiraju otputovati u Kinu i Indiju kako bi razgovarali s tamo{njim bogatim porodicama o ovom projektu.

kiosk

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

25

SUDBINE Australski par poginuo u saobra}ajnoj nesre}i

Beba stara tek 13 dana ostala bez oba roditelja
Beba je u bolnici i trenutno je pod nadzorom socijalne slu`be dok ne bude odlu~eno ko }e je odgajati
Lusi [olbah (Lucy Schollbach) iz australskog Sidneja ostala je potpuno sama 13 dana nakon ro|enja. Njeni roditelji poginuli su u saobra}ajnoj nesre}i na povratku iz bolnice gdje su bili u posjeti svojoj djevoj~ici. Lusi se rodila 12 sedmica prije termina i bila je te{ka tek 1.130 grama te su je ljekari zadr`ali u bolnici dok ne oja~a. D`astin [olbah (Justin, 42) i Lea D`ejms (Leah James, 33) preminuli su na mjestu nakon {to su sletjeli s ceste i zabili se u stub uli~ne rasvjete. Bili su samo nekoliko minuta od svoga doma. Jedino {to je Lusi ostalo od roditelja jeste snimak njih troje kada je djevoj~ica bila stara samo jedan dan. Lusi }e, ka`u ljekari, do novembra ostati u bolnici. Trenutno je pod nadzorom socijalne slu`be dok ne bude odlu~eno ko }e je odgajati. Koliko je poznato, ima ujaka i djeda s o~eve strane. Lea je za sobom ostavila jo{ petero djece u dobi od {est do 15 godina koje je imala s prvim mu`em.

Lusi je ro|ena 12 sedmica prije termina

Stjuart Herison ide na operaciju promjene spola

Biv{i vojnik presretan {to }e kona~no postati `ena
Stjuart se danas zove Sofi i priznaje kako nikada nije bio sretniji
Jo{ u ranom djetinjstvu Britanac Stjuart Herison (Stuart Harrison) znao je da je druga~iji, da se ne osje}a dobro kao dje~ak, a njegova potreba da bude `ena s godinama je bila sve sna`nija. {alama i komentarima na ra~un `ena, ali iznutra sam znao da sam druga~iji. Sve me to izjedalo, vi{e nisam bio ja, po~eo sam piti, postao sam agresivan i sve sam ~e{}e upadao u tu~njave - iskren je Herison. Nakon te{ke povrede odlu~io se povu}i iz vojske i vratio se u rodni [rop{ir, gdje je upoznao Saru (Sarah). Njegova ljubav prema njoj rezultirala je brakom i dvoje djece, ali njegovi istinski porivi ~inili su ga nesretnim. Razveo se nakon dvije godine i odlu~io potra`iti pomo} ljekara.

Istinski porivi
Odlu~io je potisnuti `ensku stranu odlaskom u vojsku 1995. godine, u kojoj se isticao kao jedan od najboljih. Slu`io je u Sjevernoj Irskoj i Sijera Leoneu, gradio je ozbiljnu vojnu karijeru, a nakon mu~ne unutra{nje borbe, koja je trajala godinama, odlu~io je priznati sebi ko je zapravo. - Jako sam ponosan na sve {to sam postigao u vojsci. Bio sam me|u najuspje{nijim vojnicima u jedinici, pona{ao sam se kao ostali, smijao se grubim

Herison: O~ita promjena

Spolna distrofija
- Volio sam Saru, ali sam i dalje bio jako zbunjen. Nadao sam se da }u u braku potisnuti osje}aj da trebam biti `ena. Ali, stalno sam imao osje}aj da `ivim u la`i - ka`e Stjuart.

Psiholog kojeg je posje}ivao objasnio mu je da pati od spolne distrofije, odnosno osje}aja da je zarobljen u pogre{nom tijelu. Po~eo je piti `enske hormone i sljede}e godine ~eka ga operacija promjene spola. Stjuart se danas zove Sofi (Sophie) i priznaje kako nikada nije bio sretniji.

- U slu`bi sam iskakao iz aviona u ratne zone s pu{kom na le|ima i to mi je bilo puno lak{e nego u}i u omiljeni kafi} obu~en kao `ena. Bilo me strah, ali ~im sam zakora~io kroz vrata, strah je nestao. Sve se doimalo ispravno - opisao je Stjuart svoj prvi izlazak kao `ena u javnost.

Projekt ameri~kog in`injera

Ku}a od novinskog papira izdr`ala 88 godina
Ono {to je po~elo kao hobi, pretvorilo se u ozbiljan projekt za Elisa Stemnana koji je 1922. godine po~eo graditi vikendicu od novinskog papira. Ovaj ameri~ki in`injer, pronalaza~ ma{ine za izradu spajalica, htio je testirati izdr`ljivost papira i vidjeti koliko je to dobar izolator. Stemnan je pomo}u ljepila i starih novina koje su mu donosili prijatelji i susjedi napravio ne samo ku}u ve} i kompletan namje{taj u njoj, uklju~uju}i klavir. Bilo mu je potrebno vi{e od 100.000 novina za ku}u ~ije je zidove i krov premazao lakom da ih za{titi od padavina. Na mjestima gdje je lak otpao mogu se vidjeti naslovi i dijelovi ~lanaka. Stemnan je dvije godine gradio svoju „papirnatu“ vikendicu, a ona je odoljela zubu vremena i nakon 88 godina.

I namje{taj je izra|en od papira

26

Dnevni avaz, ponedjeljak, 21. septembar/rujan 2010.

kultura

„Avaz“ saznaje Na sajmu knjiga od 6. do 10. oktobra

@bani}: Otputovala u Cirih

Nova priznanja za film „Na putu“

I ove godine BiH }e imati svoj {tand u Frankfurtu
Ne{to manja povr{ina BiH se predstavlja pod motom „Ku}a knjiga“ Va`no je u~estvovati, ka`e Kne`evi}
Frankfurtski sajam knjiga, najve}e svjetsko okupljali{te izdava~a, knji`evnika i ljubitelja pisane rije~i, bit }e odr`an od 6. do 10. oktobra. Bogat program donosi oko tri hiljade razli~itih doga|aja, izlo`bi, promocija knjiga, njihovih autora i radionica. Pro{le godine sajam je posjetilo vi{e od 300.000 ljubitelja knjige i privuklo sedam hiljada izlaga~a iz stotinu zemalja. BiH, ali o~ekujemo je i od drugih institucija koje su nas pomagale prethodnih godina - ka`e Spahi}.

@bani} po~asna nagrada Festivala ’@enski svjetovi’
Na Alexandria Film Festivalu Zrinka Cvite{i} dobila nagradu za najbolju glumicu
Na upravo zavr{enom 26. Alexandria Film Festivalu za mediteranske zemlje Zrinka Cvite{i} dobila je nagradu za najbolju glumicu za ulogu u filmu „Na putu“ rediteljke Jasmile @bani}. Ovaj festival odr`an je u Kairu od 14. do 19. septembra. Na{oj rediteljki }e na 10. filmskom festivalu „@enski svjetovi“ od 18. do 24. novembra u njema~kom gradu Tuebingenu biti uru~ena po~asna nagrada Festivala za film „Na putu“. Tako|er, film „Na putu“ predlo`en je za nominaciju za nagrade Evropske filmske akademije. Narednih sedmica 2.300 ~lanova akademije glasat }e za nominacije u razli~itim kategorijama, koje }e biti objavljene 6. novembra u Sevilji. - [to se ti~e evropskih filmskih nagrada, nadamo se da bi se neko od glumaca mogao na}i na spisku nominiranih. Od predlo`enih to su Mirjana Karanovi}, Ermin Bravo, Leon Lu~ev i Zrinka Cvite{i}, zatim Jasmila kao reditelj te scenografi Lada Maglajli} i Amir Vuk - rekao nam je Damir Ibrahimovi} iz sarajevske „Deblokade“. @bani} je otputovala u Cirih radi pres-konferencija i predpremijernih prikazivanja filma „Na putu“. - Osim ovih nagrada, posebno me raduje ~injenica da je Jasmila gostovala u emisiji „The Fabulous Picture Show“ TV stanice „Al-Jazeera International“. Ovo gostovanje za Jasmilu predstavlja veliko priznanje kao svjetskoj rediteljki jer su intervjue u istoj emisiji imali proslavljeni reditelji i zvjezde kao Martin Skorsiz (Scorsese), Francis Ford Kopola (Coppolla), Bred Pit (Brad Pitt)... ka`e Ibrahimovi}. A. Gr.

Prva posjeta
Predsjednica Udru`enja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti BiH Aleksandra Nina Kne`evi} tako|er }e posjetiti ovaj sajam knjige, ali u privatnom aran`manu. Pro{le godine ona je dobila nagradu za grafi~ko oblikovanje serije naslovnih stranica za Izdava~ku ku}u „Buybook“. - Ovo }e biti moja prva posjeta ovom jednom od najve}ih sajmova knjige u svijetu. Jako me interesira na koji se na~in prezentiraju ilustratori i njih }u najprije posjetiti. Naravno, posjetit }u i bh. {tand koji je mnogo skromniji od {tandova drugih zemalja, ali va`no je u~estvovati rekla nam je Kne`evi}.
A. GRABOVAC

O~ekuju podr{ku
Tradicionalno, svoj {tand, ove godine ne{to manje povr{ine, imat }e i BiH, koja }e se na 62. izdanju predstaviti pod motom „Ku}a knjiga“. Prema rije~ima Ibrahima Spahi}a, predsjednika Udru`enja izdava~a i knji`ara (UIKBiH), koje, uz KSC Skenderija, organizira predstavljanje izdava~a, na na{em {tandu bit }e organizirana prezentacija najbo-

Sa pro{logodi{njeg sajma: Bilo 300.000 posjetilaca

ljih izdanja, dobitnika nagrada UIKBiH za pro{lu godinu. Tako }e se, izme|u ostalih, predstaviti izdava~ke ku}e „Zalihica“, „Mediapress“, „Sarajevo Publishing“, „[ahinpa{i}“, „Buybook“, „Dobra knjiga“, „Svjetlost“, „Sedam“,

Nau~noistra`iva~ki institut „Ibn Sina“ i „Connectum“. - Izdava~ke ku}e koje se budu predstavljale u Frankfurtu to }e u~initi ponajprije vlastitim mogu}nostima, jer nam je do sada podr{ku dalo samo Ministarstvo civilnih poslova

Susreti lutkarskih pozori{ta/kazali{ta u Bugojnu

Ve~eras premijera „Malog princa“
Studio lutkarstva Sarajevo, u koprodukciji sa „Altteatrom“ i Kulturnosportskim centrom iz Bugojna, najavljuje premijeru lutkarske predstave „Mali princ“ koja }e biti izvedena ve~eras na otvaranju 18. susreta lutkarskih pozori{ta/kazali{ta BiH u Bugojnu. Radu na ovoj predstavi prethodile su kreativne radionice u kojima su u~estvovali mladi umjetnici koji su, svako na svoj na~in, istra`ivali zna~enja i simboliku ovog djela. Autorski tim, predvo|en dramaturginjom i rediteljkom Dubravkom Zrn~i}-Kulenovi}, ~ine likovni umjetnici koji su autori scenografije, lutaka i videoanimacija: Anja Peri{i}, Naida Begovi}, Adisa Vatre{ i Irma Vatri} te glumci Jasenko Pa{i}, Sonja Goronja, Slaven Vidak i Jasminka Po`ek-Bo`uta. Predstava je namijenjena u~enicima vi{ih razreda osnovnih {kola.
Az. M.

Novo djelo Nure Bazdulj-Hubijar

Promocija knjige ’Prijatelji vrapca ^upka’

Iz predstave za osnovce

Drugi dan „Balet festa“ u Sarajevu

Koncert ruskog trija „Relict“
Autorica potpisivala knjige

„Plavo“ u ~etvrtak
U okviru festivala Balet Narodnog pozori{ta Sarajevo u ~etvrtak }e izvesti predstavu „Plavo“ za koju je koreografiju uradio Kit-Derik Randolf (Keith-Derrick Randolph). kulture, publici uljep{ali no}. - Nakon nastupa osje}aj je super. @ao mi je {to smo u Sarajevu bili samo dan. Koncertni program smo posebno pripremili za ovu na{u malu turneju, a do sada smo bili u Zagrebu, Banjoj Luci i Skoplju - istaA. Ke. kao je Nikerov.

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH u Sarajevu poznata autorica Nura Bazdulj-Hubijar promovirala je knjigu „Prijatelji vrapca ^upka“. Rije~ je o knjizi koja je bila nominirana za presti`nu Memorijalnu nagradu „Astrid Lindgren“ za

2009. godinu. - Vrabac je dje~ak kojeg mo`emo sresti u na{em okru`enju. Knjiga ima pedago{ku i literarnu vrijednost s poukom da bez prijateljstva ne}emo znati {ta je sloboda kazao je promotor Mirsad M. ^u. Be}irba{i}.

Zbog velikog interesovanja

Produ`ena izlo`ba ’Umjetnost kaligrafije’
Zbog velikog interesovanja, izlo`ba „Umjetnost kaligrafije“ iranskog umjetnika Saeda Rezaija (Saeed) koja je postavljena u Galeriji „Preporod“ u Sarajevu produ`ena je do sutra. Ova postavka otvorena je 31. avgusta i trebala je trajati A. Ke. do 18. septembra.

Drugog dana Festivala „Balet fest“ u Bo{nja~kom institutu u Sarajevu odr`an je koncert ruskog trija „Relict“, ~iji je repertoar veoma raznolik. Zadovoljna neobi~nim i romanti~nim nastupom bila je direktorica Baleta NPS Edina Papo, koja je istakla da se ovako ne{to vrlo rijetko izvodi na na{im prostorima te dodala da je sretna, prije svega {to su Aleksander Njikerov (Alexander Nikerov), Alek Kondratov (Alexy) i Vje~eslav Majunov (Vyacheslav), koji su nastupili i u okviru obilje`avanja godine ruske

Sa koncerta u Bo{nja~kom institutu

(Foto: J. Brutus)

jet set

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

27

DOGA\AJI Katastrofalna organizacija Izbora Miss BiH

Dokle vi{e?
Vlasnici licence mogu raditi {ta ho}e. A tako i na sramotan na~in prosipati ugled BiH
Sne`ana Prorok u nedjelju nave~er u sarajevskom Domu mladih progla{ena je novom Miss Bosne i Hercegovine. Da li je djevojka iz naselja Isto~na Ilid`a, koja }e predstavljati na{u zemlju 30. oktobra na svjetskom izboru u Kini, zaista najljep{a u konkurenciji ostalih dvadesetak finalistica, stvar je li~ne procjene. Me|utim, kada je u pitanju organizacija ove nekada presti`ne manifestacije, lako je dati preciznu ocjenu i kroz samo jednu rije~ opisati kompletan hepening. Katastrofa. aja i pla}anje putnih tro{kova i boravak na svjetskom izboru u Kini!? Tako je i ove godine. Organizatori su ponosno istakli i „boravak u ekskluzivnom hotelu u Kini“. I to je nagrada?! [ta bi bilo da nova Miss nije „nagra|ena“? Ne bismo imali predstavnicu u Kini? Nema opet ni automobila, koji se jednostavno podrazumijevao kao glavna nagrada za najljep{u djevojku. - Automobil nismo uvrstili u fond nagrada, jer bi se na uru~enje moralo ~ekati dvije godine. A to bi bilo ba{ bezveze (?!) - pojasnila je Zubak-Jovanovi}. Jo{ jedna u nizu primjedbi koje su se mogle ~uti u Domu mladih ti~e se izbora voditelja i pjeva~a. Uz du`no po{tovanje prema profesionalnom i simpati~nom Mirku Fodoru sa HRT-a, je li mogu}e da za ovakvu manifestaciju nije ro|en voditelj u BiH? Isto va`i za pjeva~e. Iz Srbije su pozvana tri. Te{ko je zamisliti da bi u Hrvatskoj ili Srbiji na nacionalnom izboru najljep{e djevojke mogla nastupiti tri bh. pjeva~a B kategorije. Podvla~e}i crtu, lako je do}i do zaklju~ka da je manifestacija, koja u svim civiliziranim dr`avama predstavlja praznik ljepote i glamura, kod nas svedena na nivo pristojnije tombole. Mo`e li gore? Organizatori Izbora Miss BiH iz godine u godinu pokazuju da - uvijek mo`e. Na`alost, kao vlasnici licence oni imaju pravo na to. A samim tim i pravo da na ovakav sramotan na~in prosipaju ugled drH. PROLI] `ave BiH.
Edo Maajka: Da li }e i}i u Madrid

Nagrada „MTV Best Adria Act“

Me|u nominiranim i Edo Maajka
Na pres-konferenciji koja je ju~er uprili~ena istovremeno u Zagrebu, Beogradu i Ljubljani MTV je objavio imena pet izvo|a~a koji }e se takmi~iti za regionalnu nagradu „Best Adria Act“. Tako su u utrci za nagradu Edo Maajka, Gibonni, Marko Mili~evi} alijas Gramophonedzie, „Leeloojamais“ i „Negativ“. Fanovi }e mo}i glasati za svoje favorite putem portala www.mtvema.com i to do 15. oktobra. Pobjednik }e prisustvovati dodjeli evropskih MTV nagrada koja }e biti odr`ana 7. novembra u A. I. Madridu.

Trenutak kada Sne`ana Prorok preuzima krunu

Bez promocije
Za po~etak, malo je ko uop}e znao da }e Izbor Miss BiH biti odr`an u nedjelju, ili u septembru ili uop}e ove godine, jer organizatori (Direkcija Miss BiH za Miss svijeta i vlasnik licence Zdravko Zubak) posljednjih godina promociji doga|aja ne pridaju nikakve va`nosti. Kao ni promociji misica, ruku na srce. Jer ko se mo`e sjetiti ko je bila Miss BiH pro{le godine, ili pretpro{le, ali smo sigurni da se gotovo svi sje}aju Ane Mirjane Ra~anovi}, Irne Smake, Daniele Vin{.

Iako izborima ljepote i na svjetskom nivou rejting gledanosti opada, organizatori bh. izbora ne bi trebali sebi dozvoliti tako nizak nivo. ^ak se stje~e dojam da `ele {to manje informacija plasirati u javnosti. Postavlja se pitanje: Kome se onda bira Miss BiH i zar gledanost nije jedan od ciljeva i kriterija uspje{nosti projekta? Sam doga|aj za~injen je serijom kardinalnih gre{aka. Naprimjer, ~ak ni onima sa VIP pozivnicama nisu bila zagarantirana mjesta u dvorani, a novinarima nisu osigurani

ni minimalni uvjeti za rad. Sve je bilo svedeno na varijantu „ko je prije do{ao, taj je i sjeo“. Onima koji nisu bili te sre}e, neljubazne hostese tek ka`u kako se moraju strpjeti. Me|utim, s ovim na{im opa`anjima, nije se slo`ila izvr{na direktorica Direkcije Stela Zubak-Jovanovi}. Tvrdi da je organizacija bila odli~na i da su oni jako zadovoljni kako je sve proteklo.

Kice se `ali na besparicu

Jedva opstaje na sceni
Nakon {to je po~etkom ljeta promovirao spot za pjesmu „Sapun“, Enver Lugavi} Kice nedavno je u{ao u studio gdje snima novi singl. Za desetak dana pjeva~ iz Banovi}a trebao bi prvi put poslovno otputovati u Austriju. - Veoma mi je drago {to mi se pru`ila prilika da zasviram i pred publikom u Be~u. Ina~e, puno vi{e sviram nego {to se bavim novim materijalom, ne zato {to je to moja taktika nego zato {to nisam u mogu}nosti da se finansijski izborim s tro{kovima snimanja. Prepu{ten sam sam sebi i na sceni se odr`avam koliko mogu - govori Kice koji, ipak, najavljuje nove singlove i spotoA. I. ve do kraja godine.

„Nagradni“ fond
Iz godine u godinu pi{emo kako je skandalozno da se u nagradni fond Miss BiH ubr-

Probijen sat emitiranja na FTV-u
Nevjerovatan je podatak da je izbor, koji je direktno prenosila Federalna TV, skoro sat probio termin emitiranja! „Spektakl“ je po~eo u 21.10, a zavr{io u 00.02, umjesto u 23.10 sati. U press slu`bi Federalne TV, na pitanje kako je mogu}e da se u privatne svrhe dozvoli tolika zloupotreba TV prostora, ~ija se svaka minuta debelo pla}a, dobili smo odgovor: „U `ivom prijenosu de{avaju se takve stvari.“ Nismo mogli postaviti potpitanje. - To je bio na{ jubilej, 15. izbor po redu, zato smo htjeli napraviti ne{to sadr`ajniji program. Uostalom, zar je to sada va`no? To su minorne stvari, da li je trajalo dva sata, 45 minuta ili tri sata, najva`nije da je sve proteklo kako treba - le`erno nam je objasnila Zubak-Jovanovi}.

Lugavi}: Sprema se u Be~

VREMEPLOV

21. septembar 2010.

DOGODILO SE
1451. - Kardinal Nikolas od Kusa (Nicholas of Cusa) naredio da svi Jevreji u Holandiji moraju nositi oznake. 1784. - [tampane prve dnevne novine u Americi „Penns Packed“. 1792. - Nabujala rijeka Miljacka sru{ila je Latinsku }upriju u Sarajevu, koja je pet godina kasnije potpuno obnovljena. 1892. - Osnovan je Bosanskohercegova~ki turisti~ki klub, prva planinarska i turisti~ka organizacija na podru~ju biv{e Jugoslavije. 1928. - Engleski mikrobiolog Aleksandar Fleming (Alexander Fleming) otkrio da gljivice plijesni spre~avaju

28

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

sveznadar
U UREDU Kako pove}ati produktivnost

45

Ta~no Neta~no
Murat Peti bio je rijetkih 1.prijalo prijestolje? jedan odzdravlju osmanskih sultana ~ijem nije

ORDINACIJA

Promjene na ko`i zbog lijekova
Da li je ta~no da reakcija na neke lijekove mo`e izazvati promjene na ko`i ~itavog tijela, pita S. L. iz Sarajeva.
Ako eritrodermije (crvenilo i upala) nastaju naglo, jedan od naj~e{}ih uzroka je uzimanje nekih lijekova kao {to su
Dr. Katarina Dujmovi}, dermatovenerolog

Sendvi~ i sok na poslu samo }e vas uspavati
Zahtjevnije zadatke ne ostavljajte za kasnije, nego se prihvatite posla odmah ujutro, najbolje od osam do 10 sati, kada smo najproduktivniji
Produktivnost na poslu najve}a je od osam do 10 sati ujutro, pokazala je ameri~ka studija. Stoga zahtjevnije zadatke nije preporu~ljivo ostavljati za kasnije, nego ih se prihvatite dok ste jo{ „svje`i“. Kako biste ostali pribrani tokom cijelog dana na poslu, pijte puno vode, izbjegavajte zasla|ena pi}a, a naro~ito ugljikohidrate, poput peciva ili sendvi~a. Oni na po~etku podi`u energiju, ali kasnije poja~avaju umor i potrebu za popodnevnim snom. Bolje je posegnuti za bananama, bademima, gro`|icama, sirom, jogurtom ili kockicom tamne ~okolade. No, najbolje bi bilo pro{etati uredom ili, jo{ bolje, oko zgrade kako biste bili na prirodnom svjetlu koje najbolje razbu|uje. Da biste se u samo tri minuFokusiranjem na napeti mi{i} tijelo se odmara

2.Nije poznato kako je nastala ideja za „Rat svjetova“? 3.Oslo je postojalo i prije kralja Haralda?
1. TA^NO

Prijestolje mu nije prijalo zdravlju
Murat Peti je postao otomanski sultan poslije pobune u kojoj je s prijestolja svrgnut njegov ro|ak Abdul Aziz. Hroni~ari ka`u da pod pritiskom upravljanja dr`avom Murat jednostavno nije izdr`ao i psihi~ki se slomio. Nije se dugo ~ekalo da bude smijenjen zbog mentalne nesposobnosti. Od dolaska na vlast nije pro{lo vi{e od tri mjeseca, a naslijedio ga je brat Abdul Hamid II. Tada se de{ava neobi~an obrt u `ivotu Murata Petoga. Sada, bez dr`avni~ke odgovornosti, zdravlje mu se znatno popravlja, pa ostatak `ivota provodi mirno i umire prirodnom smr}u. Ro|en je 21. septembra 1840., a umro 29. avgusta 1904. godine.
2. NETA^NO

Testiranje kalcifikata svjetlom je neinvazivna metoda

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

Dr. Dujmovi}
Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 e-mail: kdujmovic@yahoo.com

ISTRA@IVANJE Korak naprijed u otkrivanju raka dojke

Test svjetlom umjesto bolne biopsije
1832. - Umro {kotski pisac Valter Skot (Walter Scott), autor historijskih romana „Rob Roy“, „Ivanhoe“, „Veverli“... Sakupljao je i narodne pjesme i pisao epove iz historije [kotske. Izdao je u engleskom prijevodu i bosanskohercegova~ku narodnu pjesmu „Hasanaginica“.

sulfonamidi, antibiotici, preparati zlata, antidijabetici, sedativi itd. Kontaktna alergijska reakcija i toksi~ne supstance unesene hranom tako|er mogu biti uzroci akutne eritrodermije. Akutne eritrodermije izbijaju naglo i obi~no pacijenti imaju povi{enu tjelesnu temperaturu, glavobolje, proljeve. Uz promjene na ko`i, mogu se pojaviti i promjene na sluznicama.

Tehnika bi mogla smanjiti potrebu za biopsijom koja omogu}ava ljekarima da predvide ho}e li tumor nastaviti rasti i {iriti se
Provjeravanje depozita kalcija u tkivu dojke mo`e olak{ati postavljanje dijagnoze, pokazalo je novo istra`ivanje objavljeno u stru~nom ~asopisu „British Journal of Cancer“. Britanski nau~nici otkrili su da hemijski sastav kalcifikata, odnosno depozita kalcija, mo`e pomo}i u dono{enju odluke radi li se o dobro}dnom ili zlo}udnom procesu na dojci. Uz pomo} infracrvenog svjetla izmjerili su sastav 236 depozita na 110 pacijentica i zaklju~ili da depoziti iz benignih lezija imaju u sebi vi{e ugljika. Ova tehnika mogla bi smanjiti potrebu za biopsijom koja omogu}ava ljekarima da predvide ho}e li tumor koji se otkrije tokom rutinskog pregleda nastaviti rasti i {iriti se. - Testiranje kalcifikata svjetlom bila bi neinvazivna metoda koja bi uz mamografiju doktorima omogu}ila da odrede ima li `ena agresivni tumor dojke. To bi hiljadama `ena omogu}ilo da izbjegnu strah od biopsije i od ~ekanja rezultata objasnio je profesor Nikolas Ston (Nicholas Stone), jedan od voditelja istra`ivanja.

Tvrdnje psihologa

rast i razvoj nekih mikroorganizama. 1949. - U Kini formirana Centralna narodna vlada, predvo|ena Mao Cedongom, koji je 1. oktobra proglasio Narodnu Republiku Kinu. 1961. - Antonio Abertondo u{ao u historiju kao prvi ~ovjek koji je uspio preplivati kanal Laman{ u oba pravca. 1993. - Predsjednik Rusije Boris Jeljcin raspustio Parlament, pod optu`bom da poslanici blokiraju ustavne reforme i izbore. Pobunjeni poslanici zabarikadirali su se u zgradi parlamenta, odakle su istjerani uz pomo} vojske 4. oktobra. 2001. - Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesi} odlikovao ambasadora BiH u Hrvatskoj Hasana Muratovi}a „Redom kneza Branimira“. 2001. - Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) BiH preporu~ilo Ambasadi BiH u Pakistanu hitnu evakuaciju bh. gra|ana iz ove dr`ave te, po potrebi, i evakuaciju porodica osoblja Ambasade.

te uspjeli odmoriti i dobili energije, sjednite na udobnu stolicu. Zatim se usredoto~ite na mi{i}e u vratu i polo`ite ruku preko zatvorenih o~iju. Dr-

ugu stavite preko napetog mi{i}a u vratu i koncentrirajte se na njega tridesetak sekundi. Potom odmaknite ruku s o~iju i otvorite ih.

Kako je nastala ideja za „Rat svjetova“
Engleski romanopisac, nastavnik, histori~ar i novinar Herbert D`ord` Vels (Herbert George Wells) najvi{e je poznat po svojim djelima nau~ne fantastike kao {to su „Vremenska ma{ina“, „Rat svjetova“, „Nevidljivi ~ovjek“ i dr. Njegovo djelo „Rat svjetova“ najbolji je prikaz problema ljudske evolucije. U njemu su vanzemaljci prikazani onakvi kakvi bi mogli biti ljudi u budu}nosti. Ideja za djelo „Rat svjetova“ nastala je u razgovoru pisca s jednim svojim prijateljem. Kada je upitao prijatelja: „[to bi bilo da nas napadne neka razvijenija civilizacija i da se odnosi prema nama kao mi prema svojim kolonijama?“, sinula mu je ideja da napi{e djelo „Rat svjetova“. Ro|en je 21. septembra 1866., a umro 13. avgusta 1946. godine.
3. TA^NO

Sezonske slastice
Smireniji mu{karci bolje se snalaze u stresnim situacijama

Mo`da je dodavanju masno}a u pekarske proizvode do{ao kraj, ako je suditi prema novom istra`ivanju s Novog Zelanda. Istra`iva~i tvrde da sastavni dio pulpe kivija, ta~nije jedan njegov dio, mo`e poslu`iti kao zamjena za masno}u - u studiji je uspje{no zamijenio do 90 posto masno}e u tjestenini te gotovo 100 posto masno}e u kola~ima, keksima i mafinima. Boja tih proizvoda bila je ne{to tamnija, me|utim, i taj „nedostatak“ mo`e se premostiti dodavanjem sojinog bra{na. Taj prirodni stabilizator, poja~iva~ okusa i teksture, istovremeno osigurava i ve}e koli~ine vitamina C i E te prehrambenih vlakana, zamjenjuju}i dodatu masno}u, mlijeko u prahu te jaja u pekarstvu.

Krustada sa {ljivama
Za tijesto je potrebno: 300 g bra{na za prhka tijesta, 80 g {e}era, 2 `umanca, 200 g maslaca, 1 vanilin {e}er, limunova korica. Za fil: 800 g {ljiva, 100 g {e}era, 100 g mljevenih oraha, 2 bjelanca, cimet. Za ukra{avanje: listi}i badema. Na~in pripreme: Od bra{na, {e}era, vanilin {e}era, maslaca i limunove korice umijesiti prhko tijesto. Ostaviti ga u fri`ideru oko sat vremena. U me|uvremenu oprati 2te narezati na ~etvrtine. {ljive, o~istiti ih od ko{pica u ~vrst 3 Bjelanca umutiti50cimet. snijeg pa dodati g {e}era, mljevene orahe i prhko 4 Ohla|enostaviti ga tijesto razvaljati na debljinu od oko 0,5 cm, u prethodno nama{}en pleh i pe}i u rerni zagrijanoj na 200 stepeni desetak minuta. Na pe~eno tijesto najprije rasporediti fil od oraha, a zatim slo`iti {ljive i to s prerezanim dijelom prema gore. Posuti preostalim {e}erom i cimetom. Kola~ vratiti u rernu i pe}i na 10 stepeni jo{ desetak minuta. Poslu`ivanje: Krustadu od {ljiva narezati na kri{ke i posuti pope~enim listi}ima badema.

Opu{teniji mu{karci `enama su privla~niji
Istra`iva~i Univerziteta „Abertay“ otkrili su da su mu{karci koji pokazuju nizak nivo stresa znatno privla~niji `enama. Psiholozi su fotografirali mu{karca i mjerili njegov nivo hormona te potom napravili kompozitne slike lica niskog i visokog nivoa stresa. Slike su potom pokazane `enama koje su morale prosuditi na kojoj je slici mu{karac privla~niji. @ene su se odlu~ile za mu{karca s niskim nivoom stresa. - Vjerujemo da nizak nivo stresa kod mu{karaca uzrokuje visoku privla~nost kod `ena zbog sposobnosti djelovanja u stresnim situacijama. Prethodne studije ukazivale su na vezu izme|u visokog nivoa testosterona i ve}e privla~nosti radi zdravstvenih pogodnosti, jer se s visokim nivoom ovog hormona seksa mogu nositi samo mu{karci s jakim imunolo{kim sistemom - mi{ljenja je dr. Fiona Mur (Fhionna Moore).

1

5

RO\ENI
1886. - Ro|en Tei~i Igara{i (Teiichi Igarashi), koji je zapam}en kao ~ovjek koji se u 99. godini popeo na planinu Fud`i. 1895. - U Rjazanskoj guberniji, u selu Konstantinovo, ro|en ruski pjesnik Sergej Aleksandrovi~ Jesenjin.

Trgova~ka djelatnost
@elim otvoriti trgovinu i re~eno mi je da se za odobravanje obratim op}ini u kojoj `elim otvoriti radnju. Nemam zavr{enu srednju {kolu, pa me zanima da li }e mi to predstavljati problem, pita K. L. iz Sarajeva. Prema Zakonu o unutra{njoj trgovini, trgova~ka radnja se osniva dono{enjem rje{enja kojim se trgovcu u svojstvu fizi~kog lica odobrava obavljanje trgova~ke djelatnosti. Rje{enje donosi nadle`ni organ, a izdat }e odobrenje za osnivanje trgova~ke radnje licu koje ispunjava sljede}e uvjete: da je dr`avljanin BiH, da je poslovno sposoban, da posjeduje najmanje tre}i stepen stru~ne spreme, da je zdravstveno sposoban za obavljanje trgovine na malo odre|enim robama iz predmeta poslovanja trgova~ke radnje, ako je zdravstvena sposobnost propisana kao poseban uvjet, da u vlasni{tvu, posjedu ili zakupu ima poslovni prostor koji ispunjava op}e i posebne uvjete propisane zakonom, da nema zasnovan radni odnos ili da nije ostvario pravo po osnovu radnog odnosa. Dalje, da nema ve} osnovanu trgova~ku radnju te da istom pravomo}nom odlukom nije izre~ena mjera zabrane obavljanja ove djelatnosti. Odobrenje za osnivanje trgova~ke radnje mo`e se izdati i licu koje nema zavr{en najmanje tre}i stepen stru~ne spreme ako uz zahtjev podnese dokaz da osoba koju }e zaposliti ispunjava taj uvjet.

Zakon o pla}ama
Da li se novi Zakon o pla}ama Federacije BiH odnosi i na policijske slu`benike? Naime, ja radim u kaznenopopravnom zavodu i re~eno nam je da se na nas odnosi, a sin radi kao policijski slu`benik u jednom kantonalnom ministarstvu unutra{njih poslova, pita D. J. iz Tuzle.
Pla}e, platni razredi i koeficijenti za platne razrede policijskih slu`benika Federacije BiH, naknade, kao i druga pitanja koja se odnose na primanja policijskih slu`benika, ure|eni su posebnim zakonom - Zakonom o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika Federacije BiH. Dakle, na vas i va{eg sina primjenjuju se razli~iti propisi o pla}ama.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i} RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA DVAPUT, MRAK, VAR, SABOTER, O NIL, BUNARI, G, SULUDO, O@, LETVA, APELI, EMIR \ULOVI], DUD, EJALATI 2291
ITALIJANSKI TENISER STEFANO DLAKAV, MALJAV

PROSTRANSTVO

GR^KA MUZA MUZIKE

OSOBE KOJE @IVE U STANU

GLAVNI GRAD VENECUELE

POKAZNA ZAMJENICA SEKUNDA

O.Z.

PJEVA^ ELVIR LAKOVI]

TRGOVCI IKONAMA

MALI DUKAT

ZLO, PODLO

Oslo je starije od kralja Haralda
Oslo je glavni grad Norve{ke. U „Sagi o norve{kim kraljevima“ autor Snore Sturlason (Snorre) napisao je da je Oslo osnovao kralj Harald III Sigurdson (Sigurdsson) 1048. godine, ali prema posljednjim arheolo{kim istra`ivanjima i prona|enim ostacima kr{}anskih grobova koji su nastali prije 1000. godine, jer grobovi su potvrda urbanog `ivljenja, Oslo je starije. Na osnovu ovih saznanja Oslo je proslavilo svoju 1000. obljetnicu 2000. godine. Porijeklo imena Oslo je tako|er ne{to {to nije sasvim jasno: „lo“ zna~i luka, dok „os“ ima vi{e zna~enja partenon, u{}e ili strana brda.

IZNAMLJIVANJE KOLJE, KOL^EVI KOKO[ ODMILJA PRAVAC U MUZICI SEOSKA OBU]A VRSTA VRBE ATLETI^AR BOLDON NOTA SOLMIZACIJE ITALIJA

KRPA ZA OTIRANJE

UMRLI
1974. - Umro Valter Brenan (Walter Brennan), prvi glumac koji je dobio tri Oscara. Poznat je po brojnim epizodnim ulogama u vestern-filmovima („Moja draga Klementina“, „Crvena rijeka“, „Rio Bravo“). 1988. - U Sarajevu umro istaknuti bh. pozori{ni i filmski glumac Rudi Alva|. Zajedno s Reihanom Demird`i}em osnovao je Pozori{te u pokretu.

RIJEKA U FRANCUSKOJ

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

MALA TRAKA

TV VODITELJICA NA SLICI SUPRUGA MIHAILA GORBA^OVA

MALI KAJACI

Tuzla: Razli~iti propisi

specijalni prilog

UTORAK, 21. SEPTEMBAR/RUJAN 2010. GODINE

JUBILEJI [koda prodala vi{e od 30.000 automobila u BiH

Mukotrpan put do mjesta neprikosnovenog lidera
Iz ASA Auta isti~u kako se kupci osje}aju sigurno za upravlja~em automobila koji dolaze iz Mlade Boleslave
e} godinama ASA Auto dr`i primat na bosanskohercegova~kom tr`i{tu novih automobila, a ponajve}a zasluga za to je plasman modela ~e{ke [kode. Od 1996. do danas, vi{e od 30.000 vozila proizvo|a~a iz Mlade Boleslave na{lo je put do Bosanaca i Hercegovaca. Za{to je to tako, iz ASA Auta jednostavno obja{njavaju:
Chevrolet Cruze: Dostupan po cijeni od 21.990 KM

V

Chevrolet u BiH zapo~eo prodajnu akciju

Svi modeli na sni`enju
Od petka, 17. septembra, do subote, 25. septembra, svi Chevroletovi modeli u BiH sni`eni su u akciji pod nazivom „Obavezan smjer do Chevroleta“. Izdvajamo Aveo u izvedbi s petera vrata i 1,2-litarskim motorom od 84 KS po cijeni od 13.990 KM. U cijenu su uklju~eni klima-ure|aj, radio CD/mp3, elektri~ni podiza~i prednjih stakala i centralno zaklju~avanje. Chevrolet Spark, automobil stvoren za gradske gu`ve, s 1,0-litarskim motorom od 68 KS i opremom koja uklju~uje ABS, {est zra~nih jastuka, radio CD/mp3, elektri~ne podiza~e prednjih stakala i centralno zaklju~avanje, dostupan je po cijeni od 13.500 KM. Lacetti s petera0 vrata i 1,4-litarskim motorom od 95 KS dostupan je po cijeni od 15.090 KM, dok cijena Cruzea, dobitnika Autobest nagrade, iznosi 21.990 KM. Radi se o modelu s 1,6-litarskim benzinskim motorom od 113 KS i klima-ure|ajem, ABSom, ~etiri zra~na jastuka, elektri~nim podiza~ima prednjih stakala te radio CD/MP3 playerom. Captiva s 2,0-litarskim dizelskim motorom od 127 KS mo`e se kupiti po cijeni od 38.300 KM, a oprema uklju~uje klima-ure|aj, ABS, centralno zaklju~avanje, elektri~ne podiza~e prednjih stakala i radio M. T. CD/mp3.

Mre`a servisa
- Na{i kupci su prepoznali kvalitet, a podjednako je va`no to {to se osje}aju sigurni za volanom [kode. Razgranata mre`a prodajnih salona i servisa, kvalitetan kadar koji se stalno usavr{ava samo su neki od faktora koji govore u prilog kupovini na{ih vozila. Mi godinama dr`imo primat i planiramo da se tako nastavi - kazao nam je Ibrahim Kaba, brend menad`er [kode u ASA Autu. Isti~e da je razvoj mre`e bio mukotrpan, jer su svi njeni ~lanovi morali, kao

Berbi} u 30.000. [kodi prodatoj u BiH

{to i sad moraju, ispunjavati visoke standarde, no svi izazovi su ispunjeni. Sada se ASA Auto i [koda pono-

Prve Felicije uvezene preko Igmana
Prilikom razgovora s novinarom „Dnevnog avaza“, Kaba se prisjetio 1995. godine kada su prvi [kodini modeli pristigli u Sarajevo. Bili su to, prema raspolo`ivim informacijama, prvi automobili uvezeni u glavni grad BiH radi daljnje prodaje. - To je bilo devet Felicija, dovu~enih na {leperu do Tar~ina. Dalje su ih na{i ljudi vozili preko Igmana kako bi stigle do kupaca - rekao je.

si svojom mre`om servisera i prodava~a. - Kupac [kode se u BiH ne mo`e na}i u situaciji da je desetinama kilometara udaljen od najbli`eg servisa ili da mjesecima ~eka rezervni dio - isti~e Senad Trnka, menad`er [kodinog brenda u ASA-i.

Vjerni kupac
Pro{le sedmice zvani~no je prodat 30.000. model [kode u BiH. Rije~ je o karavanskoj izvedbi Fabije. Kupac je Lejla Berbi}, a sve~ana primopredaja klju~eva uprili~ena je u salonu tuzlanskog

„Cosmos Commercea“, ~lana mre`e prodava~a ASA Auta. - Iznena|ena sam [kodinim gestom, jer sam 30 000. kupac ovog proizvo|a~a u BiH. Klju~evi su mi uru~eni na lijep i sve~an na~in, kao i neki pokloni. Od 2001. godine sam vjerni kupac [kodinih vozila. Moj prvi automobil bila je Felicia, zatim Fabia, a od danas je Fabia combi. Zadovoljna sam [kodom, njihovim servisom, udobnosti automobila. Nije me nikad iznevjerila i zato ostajem uz [kodu - kazala je Berbi} po I. S. primitku vozila.

Veliko priznanje Hyundaijevom mali{anu

„Desetka“ najbolji gradski automobil u Velikoj Britaniji
Najzna~ajniji britanski automagazin „Auto Express“ ponovo je nagradio Hyundai, a ovoga puta, priznanje je oti{lo gradskom modelu i10. Prema opse`nim testiranjima, Hyundaijev mali{an progla{en je „najboljim gradskim automobilom u Velikoj Britaniji“. Rezultati testiranja pokazuju da Hyundai i10: Zadovoljio sve kriterije gotovo svi najznastao je vlasnik priznanja za ~ajniji elementi idu na stra- „inteligentan izbor 2010. nu i10, kao lidera u A se- godine“. Popularna „desetka“ bigmentu. Hyundai i10 nudi na- lje`i odli~ne prodajne rezujmanju potro{nju u segme- ltate na tr`i{tima {irom svintu, potpuni sigurnosni pa- jeta, pa i u BiH. Kod nas, ket, moderan izgled i, {to je Hyundai i10 u ponudi je po najva`nije, odli~ne perfor- akcijskoj cijeni, prema komanse. Uz to, na tr`i{tu Ve- joj potpuno opremljen molike Britaniji Hyundai i10 del ko{ta samo 8,50 KM jedini posjeduje petogo- dnevno. Model sa 1,1-litarskim benzinskim motorom di{nju garanciju. Isti magazin nagradio je od 66 KS od opreme posjei model i30. Ovaj automo- duje servo, ABS, zra~ni jabil, najprodavaniji Hyu- stuk, klima-ure|aj i jo{ M. T. ndaijev na bh. tr`i{tu, po- mnogo toga.

Akcija francuskog proizvo|a~a u BiH

Besplatna produ`ena garancija za Renault
Renault je za kupce svojih automobila u Bosni i Hercegovini pripremio novu akcijsku ponudu u vidu besplatne produ`ene garancije u vremenskom trajanju od pet godina ili pre|enih 80.000, odnosno 110.000 km, ovisno od modela. Besplatnim produ`enjem garancije, kako se navodi u saop}enju, Renault potvr|uje vjeru u pouzdanost svojih vozila i brigu za kupce. Tako|er, u toku je i akcija prodaje modela Fluence, koji je dostupan po cijeni od 22.999 KM do registracije, uz Renault finansiranje. Radi se o izvedbi pokretanoj 1,6 16v benzinskim motorom sa 100 KS i sa bogatom serijskom opremom koja uklju~uje: ABS+EBD+sistem pomo}i pri naglom ko~enju, {est zra~nih jastuka, centralno zaklju~avanje s daljinskim upravljanjem, tempomat, putni ra~unar, elektri~no podesive retrovizore, klima i radio CD MP3 4x15W sa komandama pri upravljaM. T. ~u.

Renault Fluence: Vjera u pouzdanost vozila

30

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

auto market

43

Brojne novosti iz Minhena

PREZENTACIJE „Dnevni avaz“ na me|unarodnoj vo`nji novog Ford Mondea

Zvijer s leptir-ma{nom
Volvo S60: Novi motori }e biti ugra|ivani u ovaj model

BMW priprema X3M i X35IS i prekida proizvodnju M6
Model M6 proizveden je od 2005. godine u svega 14.152 primjerka
Bavarski proizvo|a~, prema svemu sude}i, priprema ~ak dvije performanse izvedbe SUV modela X3, koji je nedavno do`ivio facelift. U pitanju su izvedbe X3M i X35is. Kod posljednjeg je sve jasno, ispod prednjeg poklopca nalazi se 3,0-litarski redni {estocilindra{ sa 322 KS, koji }e biti ukomponiran ili sa sedmostepenom automatskom transmisijom sa dva kva~ila ili {estostepenim manuelnim mjenja~em. Maksimalna brzina }e, o~ekivano, biti elektronski limitirana na 250 km/h, a ubrzanje do 100 km/h trajat }e oko 5 sekundi. [to se ti~e vrhunskog X3M, stvari su malo nejasne. Naime, mo}ni V8 iz X5M i X6M prevelik je i prejak za maleni X3, a nesumnjivo bi ga pretvorio u pravu zvijer. Zato je logi~niji izbor motor iz nadolaze}e serije 1 M Coupe ili spomenuti 3,0-litarski {estocilindra{ iz X35is , koji bi dodatno bio oja~an na oko 350 KS. Sada i jedna tu`na vijest iz Bavarske. BMW je preki-

NOVITETI Volvo {iri ponudu agregata

Redizajnirana verzija Mondea dokaz je da je nekada neupadljiv model izrastao u luksuznu krstaricu koja svojom elegancijom i dinamikom postaje opasan izaziva~ premium modelima

Niska potro{nja, visoke performanse
Rije~ je o 1,6-litarskom GTDi benzinskom motoru u izvedbi T3 (150 KS) i T4 (180 KS)
[vedski proizvo|a~ automobila Volvo pro{irio je ponudu pogonskih agregata sa T3 i T4 izvedbama novog 1,6-litarskog ~etverocilindarskog motora s pogonom na benzin, opremljenog posljednjom generacijom direktnog ubrizgavanja i turbopunja~em, koji nudi nisku potro{nju goriva koja ne utje~e na performanse. i manji gubitak temperature. To su neki od zahtjeva kada je u pitanju efikasnost. Jo{ jedan od njih je maksimalno izgaranje goriva jer da bi se smanjila potro{nja i {tetne emisije, gorivo mora biti {to efikasnije iskori{teno. Zato je i sistem ubrizgavanja dora|en, kako bi se izgaranje regulisalo s maksimalnom precizno{}u. - Ovo je trenutno najmodernija tehnologija ubrizgavanja, a Volvo je u njenom razvoju odigrao veliku ulogu. Na{a saradnja sa kompanijom Bosch aktuelna je ve} nekoliko godina i izuzetno je uspje{na - tvrdi Magnus Jonson (Jonsson), stariji potpredsjednik razvojnog odjela pri Volvo Cars. Direktno ubrizgavanje u
Ford Mondeo: Facelift verzija djeluje zgodnije, sna`nije, mi{i}avije, ni`a je i {ira od postoje}eg modela

BMW M6: Kraj proizvodnje

S
Izra|en u potpunosti od aluminija

vaki novi model izmami pohvale i prije nego {to ga iko vidi. Proizvo|a~ napravi novo svjetsko ~udo koje novinari obi~no do~ekaju s pohvalama, iz jednostavnog razloga jer je nov

Dvodnevna prezentacija u Minhenu, zapravo po selima oko bavarske metropole, otkrila je jedan novi Mondeo - luksuznu krstaricu u koju je izrastao nekada prosje~an i neupadljiv model koji se ni

Kompaktna forma
Novi 1.6 GTDi benzinski motor u izvedbi T3 sa 150 konjskih snaga i T4 sa 180 KS bit }e od jeseni dostupan u modelima S60 i V60. Ovi agregati imaju kompaktnu formu i izra|eni su u potpunosti od aluminija, {to osigurava malu masu

U Njema~koj od 22.500 eura
kombinaciji sa turbopunjenjem i varijabilnim otvaranjem ventila, omogu}ilo je performanse dostojne daleko ve}ih agregata, dok je istovremeno zadr`ana niska potro{nja i {tetne emisije. Jo{ nije poznato kada }e novi Mondeo do}i u Bosnu i Hercegovinu, pa nije poznata ni njegova cijena. U Njema~koj, ponuda kre}e od 22.500 eura (oko 45.000 KM) za osnovni model. Kada je rije~ o motorima, osim dva koja su poi bolji od starog, ili bi to makar po svakoj logici razmi{ljanja trebao biti. I tako je do{ao red i na Forda Mondea, u najavama predstavljanog kao najbolji, najelegantniji itd, itd... Ali, ovoga puta, svi epiteti lansirani s redizajniranom verzijom najluksuznijeg Fordovog predstavnika na tr`i{tu zaista nisu samo obi~na promotivna pri~a. kretala testirane modele, Mondeo }e zadr`ati neke od starih pogonskih jedinica, a to su 1,6 i 2,0-litarski Duratec benzinski s izlaznom snagom od 120, 145 i 203, te 2,0-litarski dizelski od 115, 140 i 163 KS. po ~emu nije mogao ni pribli`iti premium segmentu.

DRIVe dugme u obje varijante
Obje varijante posjeduju DRIVe dugme, koje uklju~uje i isklju~uje tehnologiju u{tede goriva. Kod verzije s automatskim mjenja~em, DRIVe tehnologija „izbacuje“ iz brzine ako voza~ otpusti papu~icu gasa. Verzija s manuelnim mjenja~em posjeduje Start/Stop funkciju, koja isklju~uje motor ako stoji, a voza~ prebaci u „ler“ i otpusti kva~ilo. ^im voza~ ponovo pritisne kva~ilo da ubaci u brzinu, motor se ponovo uklju~uje.

Dostupni mjenja~i
Novi 1.6 GTDi T4 motor dostupan je sa {estostepenim manuelnim mjenja~em, kao i Powershif {estostepenom automatskom transmisijom, dok je T3 varijanta dostupna samo sa {estostepenim manueI. S. lnim mjenja~em.

nili i poslali aktuelni Mondeo, ali nakon {to ga „skenirate“ pogledom, po~nete uo~avati detalje poput prednjih dnevnih i zadnjih ledsvjetala, hromirane re{etke hladnjaka. Linije dizajna vuku na nove S-MAX-a i Galaxyja, a silueta je sofisticirana i sportska. Facelift verzija djeluje zgodnije, sna`nije, mi{i}avije, ni`a je i {ira od postoje}eg modela. Promjene je do`ivjela i unutra{njost automobila. Ono {to je kod starog bilo odli~no, sada je jo{ bolje. Izmjene se odnose na novu centralnu konzolu i instrumentalnu tablu s novom grafikom, bojama, pa ~ak i brojkama. Osje}aj vrhunskog luksuza putnicima upotpunjuju mno{tvo ukrasnih elemenata

i stropne konzole s ambijentalnim led-svjetlima. Uveden je i veliki broj novih funkcija u unutra{njosti. Pored pobolj{anih audio i satelitskog sistema za navigaciju, ljubitelji muzike mo}i }e u`ivati i u dodatnoj opciji vrhunskog sistema premium ozvu~enja, potpuno novom audiosistemu s poja~alom s osam kanala ukupne izlazne snage od 265W. Sve je to sjajno, ali vo`nja je ne{to {to ipak zaslu`uje posebno poglavlje. Nekada podavno, na ovim stranicama iza{ao je test 2,5-litarskog benzinskog Mondea, neukrotive luksuzne zvijeri s to~kovima koju je pokretao motor iz Focusa ST. Njega vi{e nema, ali Mondeo koji nam je prvi

Testirani modeli
2,2 TDCi 200 KS karavan 2,0 EcoBoots 240 KS Zapremina 2.179 1.999 Maksimalna snaga 200 KS/3.500 240/6.000 Obrtni moment 420-450/1.750 340-360/1.900 Maks. brzina 230 246 Ubrzanje 0-100 km/h 8,3 7,5 Potro{nja (grad/otv/komb) 7,8/5,0/6,0 10,9/6,0/7,7 ponu|en na vo`nju ispod poklopca je krio novi 2,0-litarski EcoBoost s turbokompresorom od 240 KS, kao zamjena za stari agregat. Tim agregatom, Ford se priklju~io trendu novih, ekolo{ki nastrojenijih motora, koji nude manju potro{nju i emisiju CO2 (za oko 20 posto), a ve}u snagu. S ovom pogovr{iti me|u stadom bavarskih krava. U drugom dijelu testiranja, ponu|en nam je i novi automobil na dizel-gorivo, najja~i Fordov ikada, 2,2litarski od 200 KS, ali u izvedbi karavana s manuelnim {estostepenim mjenja~em. ^ak i u ovoj formi, Mondeo je pokazao mi{i}e na kojima bi mu pozavidjelo dosta sportski orijentisanih modela. Osim agregata, Mondeo donosi i dosta novih tehnologija. Naro~ito }emo izdvojiti nove mjenja~e (Ford PowerShift s dvostrukom, mokrom spojkom), zatim Ford Eco Mode sistem za ekolo{ku vo`nju, te upozorenje za napu{tanje trake na brzinama ve}im od 60 km/h, koje se voza~u upu}uje vibracijom volana. Za to, ali i sistem za informacije o mrtvom uglu, brine se kamera visoke osjetljivosti na vrhu vjetrobranskog stakla. Dalje, tu su zadnja kamera, elektronska blokada za djecu u zadnjim vratima, sistemi za automatsko uklju~ivanje dugih svjetala, za upozoravanje voza~a, za automatsko zatvaranje uvodnika zraka i sistem obnavljanja energije preko ko~enja. Sve ovo navodi na zaklju~ak da }e Mondeo sigurno biti u vrhu kada je rije~ o tehnolo{koj opremljeM. TANOVI] nosti.

nuo proizvodnju modela M6 u coupe i cabrio varijanti, bez ikakvih naznaka o eventualnom nasljedniku. Ovaj automobil je od 2005. godine do sada proizveden u tek 14.152 primjerka (9.087 coupe i 5.065 cabrio). Pored toga, proizvo|a~ iz Minhena je obustavio i proizvodnju vrhunskog V10 benzinskog motora sa 507 KS, koji se i ugra|ivao u ovaj automobil, ali i mnoge druge M modele. Cilj je, kako ka`u, usmjeravanje snaga na stvaranje novog efikasnijeg motora u skladu sa aktuelnim ekolo{kim

zahtjevima. Na kraju, BMW je za novu seriju 5 predstavio atraktivni M Sport paket, koji, kako mu samo ime ka`e, barem vizuelno koketira sa vrhunskim M5. To podrazumijeva novi prednji branik sa ve}im usisnicima zraka, stilizirane pragove, novi zadnji branik sa difuzorom zraka i hromiranim zavr{ecima ispu{nog sistema, te 18 ili 19-in~ne felge, dok unutra{njost krase multifunkcionalni upravlja~, aluminijske papu~ice, ko`ni enterijer i umeci od alumiS. Pa. nija.

Osvje`eni Bentley Continental GT

Novo lice britanske luksuzne zvijeri
Ubrzanje do 100 kilometara na sat za samo 4,4 sekunde

Sportska silueta
Proizvod koji je lansirao gigant iz Kelna sada zaista zaslu`uje da mu se do poda skine kapa, kao modelu koji }e na tr`i{tu zbog svoje elegancije i dinamike biti opasan izaziva~ najluksuznijim automobilima. Kada ga tek vidite, zapitate se da se u Fordu nisu zabu-

Nemojte spavati, idite na kafu
Naro~ito je interesantan sistem upozoravanja voza~a, koji se brine da ne odlutate u tzv. mikrosan. Naime, sistem Driver Alert izra~unava nivo svjesnosti voza~a putem statisti~ke analize informacija s ceste koje je prikupila prednja kamera, te ugla krivudanja vozila. Rezultat analize prikazuje na instrument tabli. Ako izra~unati nivo svjesnosti padne ispod odre|ene ta~ke, uklju~uje se zvu~no upozorenje, a na instrument plo~i se prikazuje poruka u kojoj se voza~a savjetuje da napravi pauzu. nskom jedinicom, koja objedinjuje tri tehnologije (TiVCT, turbocharging i direktno ubrizgavanje goriva) te novim automatskim mjenja~em, Mondeo sa 240 KS nudi brutalne, ali ipak i kultivisane performanse. Nismo ni osjetili kada je brzinometar dobacio do 200 km/h. Kao da je to motor u~inio s pola snage.

Aktivnosti F-AC Sarajevo

Dru`enje s novinarima u restoranu „Elite 31“
Zvani~ni predstavnik i distributer Forda za Bosnu i Hercegovinu F-AC Sarajevo protekle sedmice u restoranu „Elite 31“ u „Avaz Twist Toweru“ organizirao je dru`enje sa novinarima kako bi se predstavnici medija upoznali s novim menad`mentom kompanije. Tom prilikom istaknuti su uspjesi kompanije na na{em tr`i{tu, kao i planovi da se nastavi sa ve} etabliranim trendom. Novinarima su se obratili Senad Sefi}, predsjednik Odbora direktora MOTUS CEE LLp London, i novi direktor F-AC-a Miroslav To-

Novi Continental GT: Sposobniji i {tedljiviji

Jo{ luksuznija unutra{njost

Snaga i kontrola
Dru`enje uz vrhunsku kuhinju

Bentley je predstavio redizajniranu izvedbu vrhunskog modela Continetal GT. Iako na prvi pogled nema prevelikih razlika u odnosu na prethodnika, one su ipak primjetne. Tako je novi Continental GT dobio vi{u bo~nu liniju i du`e bo~ne prozore. Tu su i nova zadnja te prednja svjetla po uzoru na model Mulsanne, kao i nova maska hladnjaka. I unutra{njost je dobila

nekoliko modifikacija, kao {to je novi informacijski sistem, druga~ija centralna konzola i kvalitetniji materijali. Zahvaljuju}i u`im prednjim sjedi{tima, putnici na zadnjoj klupi imaju dodatni prostor za koljena. Kada su u pitanju ovjes i pogonska tehnika, Bentleyevi in`injeri razvili su nove komponente ovjesa od aluminija, novi upravlja~ki sistem i pogon na

mi}, koji je nedavno tu funkciju preuzeo od Sefi}a. Nakon pozdravnih rije~i, Uprava kompanije i

prisutni novinari nastavili su dru`enje u neformalnom tonu, uz vrhunsku kuhinju restorana „Elite 31“ I. S.

Novi detalji su prednja dnevna i zadnja led-svjetla

Ono {to naro~ito treba re}i jeste da voza~ na takvoj brzini ima osje}aj potpune kontrole nad automobilom, bez ikakvog straha da }e za-

Edicija za bogate
Bentley jo{ jednom dokazuje svoju zahvalnost bogatim kupcima na podru~ju srednjeg istoka, na koji otpada 10 posto ukupne godi{nje prodaje, predstavljanjem specijalne Arabia serije modela Continental Flying Spur i Continental Flying Spur Speed, namijenjenih isklju~ivo tr`i{tu arapskih zemalja. Specijalna edicija bit }e limitirana na samo 50 primjeraka, a bit }e prepoznatljiva po specifi~nim bed`evima na karoseriji i unutra{njosti, 20-in~nim felgama, hromiranim poklopcem rezervoara i jo{ nekoliko luksuznih sitnica.

MINI najavio dizelski Cooper S
Mini je najavio mogu}nost da sljede}e godine predstavi dizelski Mini Cooper S. Njega bi pokretao 1,6-litarski dizel-motor sa 143 KS i 300 Nm obrtnog momenta, a pru`ao bi odli~ne mogu}nosti uz prosjek potro{nje od 4,5 litara. O~ekivana cijena sportskog mini automobila na dizel-gorivo iznosi oko 29.000 eura. S. Pa. Isti motor nesumnjivo }e se na}i i u modelu Countryman S.

Poja~an izbor motora za SEAT Exeo
SEAT Exeo je zna~ajno pro{irio ponudu motora. Atraktivnom izboru agregata pridru`ili su se sna`ni 1,8 i 2,0-litarski TSI benzinski motori od 160, odnosno 210 KS. Pored benzinskog motora 2,0 TFSI sa 200 KS i automatskim mjenja~em, uskoro }e biti u ponudi i model sa commonrail dizel-motorom od 143 KS i multitronic prijenosom. Novi motori pripadaju posljednjoj generaciji motora Volkswagen Grupacije koji su doM. T. ra|eni radi manje potro{nje goriva, pri ~emu performanse nisu o{te}ene.

Najkvalitetnije boje za Mazdu
Evropska Mazda potpisala je ugovor s tri vrhunske kompanije specijalizirane za automobilske boje BASF Coatings, DuPont Performance i Akzo Nobel Car Refinishes. Mazdine nacionalne prodajne kompanije {irom Evrope izabrat }e dobavlja~a boje koji najbolje odgovara lokalnim uvjetima. Mazda }e s novim ugovorima dodatno pobolj{ati uslugu u servisima i osigurati da popravak, kvalitet i uskla|enost boja odgovaraju kvaM. T. litetu po kojem je Mazda nadaleko poznata.

sve to~kove s omjerom 40/60 (prethodnik 50/50). Brojnim mjerama {tednje, ukupna masa automobila smanjena je za 65 kg. Promjene je do`ivio i 6,0-litarski W12 benzinski motor sa 575 KS i 699 Nm obrtnog momenta, {to predstavlja pove}anje od 15 KS i 50 Nm. Dodatna snaga uvjetovala je pobolj{anje performansi. Tako ubrzanje do 100 km/h traje samo 4,4 sekunde (kra}e za 0,2 sekunde), a maksimalna brzina iznosi 319 km/h. Uprkos boljim mogu}nostima, potro{nja je smanjena, a ovaj motor kao pogonsko gorivo mo`e koristiti i E85 bioetanol. Ne{to kasnije, Continental GT bit }e dostupan i s novim 4,0-litarskim V8 benzincem, ~iji se detalji ~uvaju u tajnosti, no o~ekuje se da pru`i performanse sli~ne W12 motoru, ali uz 40 odsto S. Pa. manju potro{nju.

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

32

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

gistr. Tel. 061 217 897, 061 172 465. Kadet karavan 1.6 B, 88. god., bez ulaganja, 1.500 KM. Tel. 061 571 842. Kombi teretni MB 100 D, proizv. 92. Tel. 458-506, 062 007 338. Kombi Wolkswagen zatvoreni (neregistrovan), 1988. god. Tel. 061 863 406. Korsa C 2002. god., 1.0 benzin, crvena, ABS, servo, al. felge, 2 vrata, 4x airbag, servisna knjiga, tek registrovan. Tel. 062 814 399, Sarajevo.

Prodajem Golf 1 1982, motor 1,3 benzin tek registrovan povoljno. Tel. 061 108 221 Prodajem golf 3 1.9 dizel, 96 god. Tel. 066 340 933 Prodajem Golf 3 GTD, 1992. u odli~nom stanju. Cijena 5.000 KM. Tel. 061 180 144. Prodajem golf 3, dizel, 6100 KM, limun boja ,mo`e zamjena. Tel. 061 434 867 Prodajem golf 4.2003.God .Ful oprema .Metalik siva .2.0.Benzin .Automatik .9.500 KM.5.Vrata registrovan.08.2011.Tel 062 454 407 Prodajem i ugra|ujem ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem ili mijenjam Audi A6, 2.5 TDI, 1998. g. Tel. 061 820 107. Prodajem ili mijenjam auto Bavoo-Kanos, 2003., registr., metalik crna, 5 vrata, malo pre{ao za malo skuplje. Tel. 061 235 436. Prodajem mercedes 85god.w124 200d reg god dana. Cijena 4600KM.^itluk. Tel. 063 249 426 Prodajem mercedes C.200.CDI 2006.God 90 kw limuzina, sivi, ful oprema sa navigacijom tek uvezen i registrovan do 6. 09. 2011. god. mo`e zamjena za manje auto uz doplatu. Tel. 061 305 756 i 061 744 996 Prodajem opel astru 1,7 dti 2001g,klima,abs,servo v,daljinsko zakljucavanje reg do7mj. 2011. Cijena 10 900 KM. Tel. 063 480 068 Prodajem opel omega karavan,1998 godina, benzin 2.0 , full oprema , hitno, povoljno, registrovana do septembra 2011.Tel. 061 160 906, 033 458 956 Prodajem Peugeot 206 1,4 HDi zeleno i 50 kw novi model 2004 godi{te pre{ao 124000 km, 4 vrata sebreni metalik, tek uvezen i registrovan fixno. Cijena 8350 KM. Tel. 066 360 147 Prodajem Pe`o 207 1,4HDi, 2007g. Ima svu full opremu,AC klima. Registrovan do maja 2011. Tel. 061 344 754, Srebrenik Prodajem pe`o 607 2.2HDi 2002 god pre{ao 120 000 ful oprema extra stanje, mo`e i zamjena, cijena 16 000KM. Tel. 063 993 190 Prodajem putni~ki kombi Nisan 2500 kubika, dizel. Tel. 061 130 450 Prodajem renault 5 registrovan do aprila 2011. 85.god. 1.0ccm 33kw cjena 1500 KM. Tel. 061 261 818 Prodajem RenoTwingo 1998,benzin 1,2 registrovan do februara,elektronski podiza~i, gara`iran. Tel. 061 500 203, 062 746 426 Prodajem {koda felicija 1,3 LX, godi{te 2000,u odli~nom stanju, hitno,povoljno. Tel. 061 160 906, 033 458 956 Prodajem Tojota Auris 1.6 luna,2009 god,auto u garanciji. Tel. 061 277 340 Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Prodajem: kamion korpa 12 m Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Renault megane 1,5 DCI, 2007. god,metalik top stanje servisna knjiga tek registrovan, cijena 12 700KMTel. 062 111 110. Renault Megan 2.0, 2002., ful oprema, reg. do 3. 2011. Tel. 061 185 447. Reno clio 1.2 2002 god, crni, druga ruka super o~uvan, dosta opreme, reg. istekla, 6200KM. Tel. 061 081 779 Reno Clio 1.2 B, 2003. god., 2 vrata, zlatni, 90.000 pre{ao, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena do registr. 7.700 KM. Tel. 061 835 565. Reno Klio 1.2, benzin, 2000. god., 4 vrata, 5.000 KM. Tel. 061 478 572. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Sang-Yong Rexton, 2.7 XDI, ful oprema, automatik, tiptronik, ko`a, reg., 2005. god. Tel. 061 443 675. Skuter d`et ski sa prikolicom i automobil Krajzer, registr. do 2011. Tel. 063 700 372, 034 203 290. Suzuki Maruti 800, 91. god., prva ruka, gara`iran, o~uvan, crvena fabr. boja, pre{ao 68.000, cijena 1.850 KM. Tel. 033 481 399. Suzuki Maruti,91.god.tek registrovan,o~uvan,1500 KM. Tel. 063 791 841 [koda Fabia 1.4 MPI, 12. 2001., 103.000 km, klima, 8.500 KM. Tel. 062 722 770. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462.

Volvo 460, 1.8 benzin + plin, 1997. god., hitno. Tel. 061 526 536. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW Polo, 2008. god., 1.9 SDI, pr{ao 21.000 km. Tel. 061 962 073. VW T4, 1994. god., teretni, produ`eni, povoljno. Tel. 061 482 250. Yugo 45, 1991.g, pre{ao 52000 km, registrovan do aprila,cijena 1000 KM. Tel. 061 691 369 Za Golfa 4 karavana, ljetne gume, Interkontinental 195/65, Radijal njema~ke. Tel. 061 159 507. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598.

Prodaja
Airbag na volanu i inst. tabli Golf 4, Pasa 4-5, Audi 3-6, Merc. Tel. 061 200 203. Alfa 146 extra stanje, klima, alarm, 2000. god., 1.9 JTD, reg. 22. 6. 2011., mo`e zamjena, 7.200 KM. Tel. 062 205 698. Audi „jaje“ 1.8 S, 90. god., registr. do 7. 2011. Tel. 061 326 071. Audi A-4, 2.0 TDI, april/2006., pre{ao 104.000 km, dogovor. Tel. 033 719-185, od 8-19 h. Audi A6 2.5 TDI, 6 brzina, limuzina, ful oprema, 98. god., zeder, ura|en veliki servis. Tel. 061 100 930. Audi jaje, 1.6, turbo dizel, 89. god, 4200 KM. Tel. 061 443 277. Auto gume Kleber 4 kom. 165/70/14, 60 KM. Tel. 062 972 512. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 144 162. Citroen C2, 1.4 HDI, 2006., ABS, 2x airbag, servo, dalj. zaklju~avanje, pre{ao 60.000 km, servisna knjiga, do reg. 6.900 KM. Tel. 061 214 813. Corsa 1.2, 2000 god, 4 vrata, cijena 5900 Tel. 063 791 195 Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Fiat Doblo cargo furgon, 8./2007., pre{ao 34.000 km, dogovor. Tel. 033 719-185, od 8-19 h. Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006. god., 3 vrata, ABS, airbag, citi, servo, el. podiza~i, centralno, bijeli, tek registrovan, 7.200 KM. Tel. 061 329 335. Ford Fiesta 1.3 B, 2000. god., crni, tek registrov., pre{ao 95.000 km, cijena 5.500 KM. Tel. 061 156 886. Ford Fiesta 1.3 B, 2003. god., crna, 3 vrata, full oprema, tek registrovana, 1 vlasnik od uvoza, 50.000 pre{la, cijena 8.150 KM. Tel. 061 158 202. Ford Fiesta 1.4 TDCI, 2004. god., siva, 3 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 120.000 pre{ao, cijena do registr. 8.800 KM. Tel. 061 835 565. Ford Fiesta, 2001. god., dizel, tek registrovana, u odli~nom stanju, 6.500 KM. Tel. 061 838 688. Ford Focus 1.6 benzin, 2003. god., plavi met., 4 vrata, ful oprema, 130.000 km pre{ao, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena do reg. 8.800 KM. Tel. 061 158 202. Golf 2, dizel, 86. god., reg. do 23. 10. 2010., 5 vrata, dobro o~uvan, povoljno. Tel. 062 315 616. Golf 2 1,3 benzin, 1985. god. ispravan, ne registrovan, fiksno 1500 KM.Tel. 061 542 493 Golf 2, dizel, bijele boje, {iber, 87. god., cijena 2.800 KM. Tel. 061 244 290. Golf 2, turbo dizel, odli~no stanje, hitno. Tel. 062 139 114. Golf 4 TDI, karavan, 2005., ful oprema, met. crni, pla}ena carina i PDV, 13.700 KM. Tel. 061 156 652. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf 87. god., dizel, u dijelovima. Tel. 061 504 190. Golf dizel, 88. god., 3200 KM. Tel. 062 255 987 Golf III, 1.9 D, karavan, 96. god., cijena 5.700 KM. Tel. 061 561 132, 033 542-041. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Honda CBR 600 sport, 2002g.cijena 5800 KM. Tel. 061 877 654 Hundayi Matrix, 1.5 D, 5 vrata, prva ruka, sme|a met., ful oprema, re-

Lada 112, 1.5 GLI, 16V, 5-ta vrata, skoro nova, pre{la svega 27.500 km, god. juni 2004., reg. do 4. 6. 2011., nove tablice, boja metalik nebo plava, el. stakla, podesiv volan, cen. brava i ostalo. Tel. 061 927 080 i 033 410-505. Lavlja kand`a za golfa 2 dva klju~a. Tel. 061 336 018 Mercedes 124, 250 dizel, 87. god., ABS, el. podiza~i, met., odli~no stanje, istekla registracija. Tel. 062 404 438. Mercedes 190 dizel, automatik, 1988., registr. u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037. Mercedes A 160, avangard, 2001. god., ko`a, klima, navig., al. felge, ABS, ESP ful oprema, servisna knji, ga, registrovan. Tel. 061 350 093. Mercedes dizel, C 270, CDI, automatik-avangard, 2003. god., pre{ao 135.000 km, registrovan. Tel. 061 074 653. Nisan Almera dizel 2.0, 1996., full oprema. Tel. 061 375 159. Nove i polovne dijelove za Opel Korsu, Astra, Vektra, Omega, Frontera, Monterej. Tel. 061 200 203. Opel Astra G OPC 2000. g., 118 KW, 2.0, registrovana do 6. 2011., 8.000. Tel. 062 905 809. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, tek registrovana, 1 vlasnik od uvoza, 90.000 pre{la, cijena 8.000 KM. Tel. 061 835 565. Opel Monterey 3.0 TDI, ful oprema, 98. god., 4x4 terenac, mo`e zamjena. Tel. 061 200 203. Pasat karavan 95 godi{te benzin. Tel. 061 452 892 Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pasat TDI, 2002. god., plavi, limuzina, ufll oprema, hudini, alu. felge, 14.900 KM. Tel. 062 404 438. Pe`o 206 1.8 benzin, 2000 godina, 5400 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 176 Pe`o 206 1.4 HDI, 2004. god., dvoja vrata, bijela boja, tek registrovan, pre{ao 79.000 km. Tel. 062 991 267. Pe`o 206, 1.4 HDI, 2005. god., zeleni, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena do reg. 8.200 KM. Tel. 062 548 408. Pe`o 206, 2002. god., 1.1 benzin, pre{ao 62.000 km, redovan servis, zimske gume (sava escimo M+S), u odli~nom stanju. Tel. 061 606 559, 061 768 570. Pe`o 307 2.0 HDI, 2003. god., 4 vrata, full oprema, ljubi~asti, pla}eni carina i PDV, 138.000 pre{ao, cijena do registr. 11.700 KM. Tel. 061 158 202. Pe`o 405 GLI, benzin, 91. god., 3.000 KM. Tel. 061 702 801. Povoljno Audi 80 („jaje“), 1991. god., benzin, metalik plavi. Tel. 062 682 185. Povoljno vilju{kar „Irion“ 5 tona. Tel. 066 148 960. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem WV BUBU 75 god. u odli~nom stanju, trajno registrovana. 3.800 KM. Tel. 036 584 203 Prodajem Alfa Romeo 145 Td . 19. God. 75 crvena boja ekstra stanje tel. 061 2 04 988 Prodajem alnaser i razvodnik za Nisan Soni. Tel. 061 628 410 Prodajem Audi 80 CL diesel 1.6, 82 godi{te, cijena 2500 KM, mo`e zamjena za novije auto uz moju doplatu do 5000 KM. Tel. 061 645 521 Prodajem Daewoo 1.9 dizel, 51 KW, putni~ko vozilo pikap sa 5 sjedi{ta i otvorenom karoserijom, zadnji pogon, 5 brzina, dodatna oprema, proizveden 12/2000 god, prva reg. 2002, cijena 6.000,00 KM, Ilid`a, Tel. 061 809 670 Prodajem ford fiesta, kedi 94 god.neregistrovan, veoma povoljno.066 188 290. Prodajem Golf 1 1981god., dizel, generalno ura|ena limarija i motor, ne registrovan, u odli~nom stanju. Cijena 1.300 KM. Tel. 062 784 002 i 061 106 728 iza 16 h.

Kupovina
Kupujem vrata za rezervoar, Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 614 887, 061 249 467. Kupujem Ford KA ili neki drugi auto. Tel. 062 322 467.

du`i period. Tel. 061 358 229. Bare-[ip, gara`u, novogradnja, na du`i period. Tel. 061 358 229. Ba{~arsija-sobu izdajem djevojci. Tel. 062 205 273 Bistri, Stari Grad, 4-soban stan za studente. Tel. 063 454 545.

Dvos. namje{ten stan preko puta V. Polja, Ned`ari}i. Tel. 470-638. Dvos. stan namje{ten samcima i studentima, Pofali}i. Tel. 033 648788. Dvosoban namje{ten stan sa gara`om, cen. grijanje, kablov. i SAT, poseban ulaz. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Dvosoban namje{ten stan. Tel. 061 520 316. Extra namje{tena soba studentu ili samcu kod Islamskog fakulteta. Tel. 061 958 368. Gara`u zidanu sa kanalom izdajem, ul. Grbavi~ka do br. 39. Tel. 641293. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Grbavica, dvoiposoban, lijepo opremljen stan, 60 m2, centralno, 450 KM. Tel. 061 522 190. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Grbavica, izdajem jednosoban namje{ten stan. Tel. 061 484 950. Grbavica, jednosoban stan ekstra sre|en, 350 KM. Tel. 061 722 593. Grbavica, kod @eljinog stadiona, izdajem 2-soban stan, grijanje, kablovska, namje{ten a mo`e i prazan. Tel. 062 134 558. Grbavica, sobu sa cen. gr., studentu nepu{a~u, 180 KM, prednost 1. i 2. god. Tel. 061 911 385. Grbavica-[oping, izdajem gara`u. Tel. 061 911 971. Grbavi~ka 60, studenticama ili familiji izdaje se dvosoban stan. Tel. 061 214 117, 033 703-409. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, namje{ten stan i sobe za no}enje. Tel. 062 100 285. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Hrasno, trosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, topla voda, kablovska, internet, blind. vrata, vlastiti parking. Tel. 033 616-160, 062 203 036. Ilid`a, pos. prostor od 26 m2, Mala aleja. Tel. 061 250 598. Ilid`a-Pejton, garsonjera jednoj `enskoj osobi, opremljena na du`i period. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji, Nove daire, opremljen, samo ozbiljna ponuda. Tel. 033 533-123. Izdaje se poslovni prostor pogodan za sve djelatnosti, Ilid`a. Tel. 062 423 503. Izdaje se poslovni prostor. Tel. 061 481 605 Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvoiposoban namje{ten

Izdavanje
Izdajem namje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje i trpezarije, za dvije studentice, po mogu}nosti bruco{i. Stan posjeduje plinsko grijanje. Nalazi se na Bistriku 21, Sarajevo. Cijena po dogovoru. Zvati na tel. 061 162 173, 033/446-422. 14402-1tt

Bistrik, stan u priv. ku}i, za dvije studentice, mo`e i hrana. Tel. 033 533-300, 062 755 811. Bjelave, dvokrev. soba sa kuhinjom, studentima. Tel. 062 224 836. Bjelave, pos. prostor 80 m2 pogodan za sve namjene. Tel. 062 747 725. Blizu @elj. stanice izdajem dvije namj. sobe sa kuhinjom, studentima. Tel. 033 216-402. Brije{}e, izdajem ili prodajem zemlji{te na 820 m2, put sa tri strane, pogodno za gra|evinsko stovari{te. Tel. 061 84 84 33. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar kod OHR-a, prazan stan 65m2 u ku}i na spratu, sve zasebno,grijanje plinsko, 250KM: Tel. 061 288 954 Centar strogi, dvoiposoban moderno opremljen stan u zgradi, eta`no, blind. Tel. 061 522 190. Centar, garsonjera 35 m2, 300 KM. Tel. 061 782 982. Centar, izdajem dvosoban stan. Tel. 061 818 644. Centar, Mandrina 1, ispod studentskih domova na Bjelavama, ku}a s oku}nicom, zajedno 170m2. Tel. 062 199 928 Centar, trosoban stan u Sarajevu, kompletno namje{ten, na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Ciglane Gornje, dvosoban fino opremljen stan, centralno, 500 KM. Tel. 061 145 853. Ciglane, dvosoban renoviran, nenamje{ten stan, cen. grij., kablov., instalacije. Tel. 061 136 286. Ciglane, sobu, upotreba kuhinje, cent. grijanje, djevojci. Tel. 061 387 588, 033 443-412. ^. Vila, II sprat, blindirana vrata, dvosoban namje{ten stan. Tel. 061 190 662. ^ekalu{a, izdajem pos. prostor za trafiku. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Djevojkama studenticama namje{ten stan. Tel. 033/203-887. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za trgova~ku radnju, kafanu, i ostale djelatnosti. Tel. 638-006. Doglodi, izdajem 100 m2 pos. skladi{nog i 150 m2 stambenog prostora. Tel. 061 561 132. Dvoipos. namje{ten stan u Kolodvorskoj. Tel. 033 222-632, 062 548 929. Dvokrevetnu sobu isklju~ivo studentima. Tel. 070 211-256, 061 866 423.

Izdajem dvosoban namje{ten stan sa plinskim grijanjem na Otoci. Tel. 061 132 399. 14434-1tt

Izdajem trosoban stan za 2 ili 3 studentice, povoljno, eta`no grijanje, na 3. spratu, kablovska TV. Tel. 061 537 239. 14457-1tt

Izdajem stan studenti-ce, 56 m2, centr. grijanje, kablovska TV, Grbavica 2 - @elj. stadion. Tel. 063 192 439. 14460-1tt

Izdajem tri namje{tena kreveta sa kuhinjom i kupatilom, cijena povoljna - Vele{i}i. Tel. 033 204923, 061 836 879. 14466-1tt A. Polje, sobu studentici. Tel. 033 467-535. Aerod. naselje, dvosoban lijepo opremljen stan u zgradi, I kat, plin, mo`e i gara`a. Tel. 061 031 330. Aerodom. naselje, prazan dvosoban stan. Tel. 033 668-122, 061 548 271. Alipa{ino B-faza, dvoiposoban stan. Tel. 062 841 539. Aneks, stan polunamje{ten, centr. grijanje, studentima, sve zasebno. Tel. 033 649-744. Apartmane i sobe izdajem ,na Dolac malti, kablovska, tv, cijena 15 KM, po osobi. Tel. 061 321 346 Apartmani za no}enje sa parkingom od 15-25 KM. Tel. 062 226 665, Ko{. Brdo. Apartmani, sobe, dnevni boravak, sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. B. Potok, tros. namje{ten 1 sp. Tel. 061 493 323. Bare-[ip, gara`u, novogradnja, na

oglasi

Dnevni avaz

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

33

34

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

stan u centru grada. Tel. 061 202 497. Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. Izdajem dvokrevetnu sobu studentu na Dolac Malti, sa centr. grijanjem. Tel. 033/521-566. Izdajem dvosoban extra namje{ten stan, ^. Vila, II sprat. Tel. 061 190 713. Izdajem dvosoban lijepo namje{ten stan na Vracama iznad Policijske akademije u privatnoj ku?i, internet, kablovska, 450 KM. Tel. 062 587 200 Izdajem dvosoban namje{ten stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem dvosoban stan sa gara`om kod ambasade Austrije. 061 512 874, 033 458 956 Izdajem dvosoban stan u ulici Adema Bu}e. Kontakt telefon 061 568 664 Izdajem gara`u na du`i period, povoljno, na Grbavici. Tel. 061 722 652, 061 217 622. Izdajem gara`u preko puta Medic. fakulteta. Tel. 033/207-936. Izdajem gara`u u Zagreba~koj ul., pored [umarskog fakulteta. Tel. 061 867 579. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem namje{ten apartman, sprat ku}e, ulica Travni~ka 28 iznad OHR-a.Tel. 061 509 746. Izdajem jednoiposoban namje{ten stan na Vratniku. Tel. 066 320 673 Izdajem jednok. sobu studentu u blizini Medic. i Gra|. fakulteta, naselje N. Breka. Tel. 033 443-282, 062 147 525. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje studentima - Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem jednokrevetnu sobu sa manjom kuhinjom, poseban ulaz, upotreba kupatila, mu{karcu. Tel. 033 532-035. Izdajem jednosoban namje{ten stan na Grbavici .Tel. 061 484 950 Izdajem jednosoban namje{ten stan sa cen. grijanjem u centru, samcu ili samici. Tel. 033 444-843. Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i. Tel. 033 655329. Izdajem jednosoban novoopremljen namje{ten stan u Pofali}ima. Tel. 061 279 387 Izdajem jednosoban stan 50 m2, namje{ten, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, sa parking mjestom, kablovska TV, internet, sve posjeduje. Zvati od 12-20 h. Tel. 033 458-323. Izdajem jednosoban stan 6.sprat centralno grijanje. Tel. 061 578 545 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj ku?i. Tel. 033 513 036. Izdajem kompletno namje{ten jednosoban stan u zgradi kod [oping centra studenticama ili zaposlenom bra~nom paru bez djece na du`i period. Tel. 061 490 700 Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2, sa 200 m2 vrta, sre|ena, strancima, nenamje{tena. Tel. 061 156 262. Izdajem ku}u u Bla`uju 2sobe, kuhinja, novo kupatilo, ba{ta,i ostale sadr`aje,ogra|eno poseban ulaz, kablovska,itd. Tel. 061 312 860 Izdajem namjesten, lijepo uredjen sprat kuce u naselju Bare-[ip. Tel. 062 778-854 ili 061 455-088 Izdajem namje{ten stan 36 m2, kod Prve gimnazije, 500 KM. Tel. 061 908 369. Izdajem namje{ten stan na Alipa{inu C faza studentima ili samcima. Cijena po dogovoru. Tel. 062 666 750 i 033 511 970 Izdajem namje{ten stan u novoj zgradi Ned`ari}i-Sarajevo. Tel. 062 856 996. Izdajem namje{ten stan, 38m2, ^engi} Vila (suteren), 300KM. Tel. 061 483 057 Izdajem namje{ten, adaptiran stan na M.Dvoru, 106m2. Stan posjeduje centralno grijanje, alarm.Upotreba gara`e. Tel.061 181 993 Izdajem namje{tenu dvokrevetnu garsonjeru, poseban ulaz, cen. grijanje, kod Ba{~ar{ije. Tel. 033 535-401. Izdajem namje{tenu garsonjeru Novi grad. Tel. 065 262 447 Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 130 m2, uz

glavnu cestu, raskrsnica, parking, kod auto-ku}e Mercedes, Vogo{}a. Tel. 061 235 178. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem pos. prostor na [ipu (nov) od 35 m2. Tel. 062 320 648. Izdajem poslovne prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem poslovni prostor u novoj zgradi, Ned`ari}i. Tel. 062 856 996. Izdajem poslovni prostor u zamjenu za radno mjesto u istom.Prostor je pogodan za sve vrste djelatnosti i nalazi se na atraktivnoj lokaciji u Lukavici Isto~nom Sarajevu. Informacije na tel. 065 514 663 Izdajem prazan dvoiposoban stan na Vojni~kom polju. Tel. 061 158 872 Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem prazan stan bez grijanja Stup kod Energoinvesta. Tel. 061 819 946 Izdajem radnju 33 m2 u Bolni~koj ul., pogodna za zanatstvo i drugo. Tel. 061 203 367, 062 203 410. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji do Sebilja, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobe za spavanje, TV, Stari Grad, cijena 20 KM. Tel. 061 537 479. Izdajem sobu `enama, strogi centar, upotreba kuhinje, grijanje. Tel. 061 383 809. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, kompletno namje{ten, strancima ili pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stambeno-poslovni prostor na Marin Dvoru, 74 m2, prizemlje. Tel. 061 17 20 20. Izdajem stan na Soukbunaru. Tel. 033 219-869, 061 866 409. Izdajem stan u centru grada sa gara`om na du`i period. Tel. 062 258 306, 062 986 371. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem studentici jednokrevetnu sobu kod Pivare. Tel. 033/441-476. Izdajem-prodajem ku}u na tri eta`e, 6 soba, salon, ba{t,a gara`a, Vraca-tranzit. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Iznajmljujem poslovni prostor 30m2+12m2 kod vojne bolnice(centar Sa) za ordinacije, prestavni{tva, kancelarije i sl. Tel. 061 157 929 Iznajmljujem stan na Dobrinji 250 KM + re`ije. Tel. 063 947 673 Jednokrev. soba studentu mu{karcu, naselje N. Breka. Tel. 033/443-282, 062 147 525. Jednokrevetna soba sa upotrebom kuhinje i grijanjem, studentici. Tel. 207-425 i 228-560. Jednos. namje{ten stan, pos. ulaz, studentima ili mladom bra~nom paru. Tel. 535-772. Jednos. prazan stan samcima, 150 KM+re`ije, Vele{i}i. Tel. 227-116. Jednosoban namje{ten stan, zaposlenim samcima, priv. ku}a, blizu trolejbusa. Tel. 033 526-326. Kod FDS, izdajem namje{tenu garsonjeru. Tel. 061 268 848. Kod Holiday inna, dvokrevetnu i jednokrevetnu sobu studenticama prve god. studija. Tel. 033 214-595, 062 279 428. Kod hotel Bristola, dvoiposoban stan namje{ten, cen. grijanje. Tel. 062 548 929, 033 222-637. Kod Vije}nice u Sarajevu, izdajem dvosoban stan studenticama ili zaposlenoj `eni, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Ko{. brdo, M. Had`ijahi}a 54, trosoban stan. Tel. 033 221-109. Ko{evo, dvoiposoban lijepo opremljen stan, I kat, centralno, 500 KM. Tel. 061 031 330. Kova~i}i dvokrev. namje{ten stan za studente.175 KM po krevetu.Tel 061 287 861 Makarska centar apartman studio za dvije osobe. Tel. 061 224 174 Makarska centar, apartman studio za dvije osobe tokom godine. Tel. 061 22 41 74.

Mojmilo, Trg Barcelone, trosoban prazan stan 70 m2, centralno, 2 spava}e, 300 KM. Tel. 062 465 466. Na Ilid`i izdajem stan. Tel. 061 288 939. Namje{ten dvos. stan, centr. grijanje, kablovska, IV sp., Ko{. Brdo, A. Hangija. Tel. 061 136 286. Namje{ten dvosoban stan. Tel. 033 522-753. Namje{ten jednoiposoban stan, poseban ulaz, centr. grijanje, studentima. Tel. 033 538-535. Namje{ten jednos. stan. tel. 033 228-972. Namje{ten stan studenticama. Tel. 033 203-887. Namje{ten stan, dvokrevetne sobe, povoljno, djevojkama-nepu{a~ima. Tel. 062 006 768, Sarajevo. Ned`ari}i, dvokrevetnu namje{tenu sobu, kuhinju i kupatilo, poseban ulaz. Tel. 061 760 920. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Neum - apartmani povoljno, klima, gara`a, www.villalamia.com Tel. 033 535-121, 062 214 946. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Neum, centar, iznajmljujem poslovne prostore. Tel. 063 526 788 Nova ku}a za stanovanje, 300 m2. Tel. 061 382 476. Odmor u Drveniku, polupansion 20 eura, apartman 10 eura po osobi. Tel. 00385912517145. Orebi}: Izdajem, soba, kuhinja, kupatilo, tersa, TV, klima, ro{tilj, parking, blizina mora, 30 EUR-a. Tel. 00385 20 713-793, 00385 98 92 46 035. Organizujem odmor na moru u mjestu Podaca, cijena 160 KM. Tel. 061 500 891, 062 535 995. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 35 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. Otoka, dvos. extra namje{ten, 5 sp., kod Merkura. Tel. 061 493 323. Otoka, jednoiposoban stan namje{ten, centralno, balkon, kablovska, 390 KM + re`ije. Tel. 062 392 283, 649-769. Plac izdajem od 1.000 m2 za auto djelatnost, Rajlovac. Tel. 061 177 547. Pofali}i - prazna garsonjera u ku}i, 150 KM. Tel. 061 184 744. Pofali}i kod hotela Palas manji dvosoban namje{ten u zgradi.Tel 061 356 046 Pofali}i, opremljen ve}i jednosoban stan studentima. Tel. 062 116 522, 033 521-239. Pofali}i, R. Bo{kovi}a 70, izdajem prazan stan, ku}a 60 m2. Tel. 033 641166. Pos. prostor 100 m2 u N. Sarajevu, zgrada. Tel. 061 150 368. Pos. prostor 100 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 061 890 008. Pos. prostor 29 m2, v. prizemlje, u Radi}evoj, mjese~no 1.000 KM. Tel. 061 299 127. Pos. prostor 50 m2, klima, grijanje, alarm,blizina novog Avaza, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Pos. prostor za sve namjene u Radni~koj ul., 44 m2, 550 KM. Tel. 062 580 597. Poslovni prostor-kafi}, kompletno opremljen. Tel. 061 818 644. Prazan dvos. stan, sprat ku}e, povoljno. Tel. 522-715. Prazan stan u priv. ku}i. Tel. 033 485 922. Prazan stan, sprat ku}e u Vele{i}ima. Tel. 061 183 494. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, no}enje 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. S. Grad, manji stan za dva studenta, pos. ulaz, grijanje. Tel. 033 440073. Soba studentici, Geteova, Al. Polje, C faza. Tel. 033 467-535. Soba, kuhinja sa dva le`aja, M. D`abi}a, Aneks. Tel. 033 657-566. Sobe namje{tene sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 374 130. Sobe sa upotrebom kupatila, kuhinje, kablovska, centralno g. Tel. 062 568 023. Socijalno, izdajem sobu `enskoj osobi. Tel. 641-885. Sokolovi} kolonija petosoban stan turskim studentima. Tel. 065 830 402 Stan jednos. namje{ten, priv. ku}a, [ip, pos. ulaz, odvojena struja.

Tel. 061 781 073, 033 485-657. Stan namje{ten u priv. ku}i, pos. ulaz i re`ije, plin. grijanje. Tel. 061 473 195. Stan za dvije studentice na Otoci. Tel. 061 324 003. Studentima dvosoban stan, 5 minuta do Ba{~ar{ije. Tel. 061 203 500, iza 17 sati. Studentima izdajem 2 jednokrevetne sobe, central. grijanje, kablovska TV. Tel. 061 869 333. Stup kod Interexa, poslovno-skladi{ni prostor 40-250 m2. Tel. 061 266 869. Stup, izdajem stan u priv. ku}i. Tel. 061 266 869. Stup, stan u priv. ku}i, I sprat, kuhinja, trpezarija, dnevni boravak, 2 spava}e sobe, balkon, parking mjesto. Tel. 062 922 900. Trg heroja, II sprat, dvoiposoban namje{ten stan, kablovska, c.g. Tel. 544-863, 061 809 335. Trosoban namje{ten stan studenticama, zgrada sa cen. grijanjem, pogodan za 3 studentice. Tel. 062 671 747. U Centru Skenderija, centralni dio, izdajem pos. prostor. Tel. 061 133 513. U centru stan, novogradnja sa teniskim igrali{tima. Tel. 061 288 939. U Ned`ari}ima namje{tenu jednokrev. sobu. Tel. 061 439 519. U Starom Gradu izdajem poslovni prostor pogodan za trgovinu, kancelarije. Tel. 033 227-609. Ve}i broj namje{tenih soba radnicima. Tel. 061 926 348. Vogo{}a-Krivoglavci II/56, ku}a i 1.500 m2 zemlji{ta, sa vo}njakom, 75.000 EUR-a. Tel. 066 857 791. Vraca, ul. Avde Smajlovi}a br. 11, izdajem gara`u. Tel. 062 922 149. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba HITNO I VRLO POVOLJNO prodajem ku}u sa oku}nicom, 1.500 m2 oku}nice, Ahatovi}i Djevoja~ke vode. Tel. 061 207 921. 12407-1Nd` Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka 52 m2, stan sa ba{tom, ekstra lokacija, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061 183 433. Breka, stan 48 m2 + 10 m2 terasa + 70 m2 ba{ta, 150.000 KM. Tel. 061 143 036. Brije{}e brdo, dev. ku}a + 385 m2 oku}nice, cijena po dogovoru. Tel. 061 165 227, 061 229 198. Butmir, gra|. parcela, ul. Ilirska, cijena po vi|enju. Tel. 061 216 079. Centar Sarajeva, stan (pos. prostor) 80 m2, vis. prizemlje. Tel. 061 485 898, 033 666-138. Centar, Drvenija, trosoban 96 m2, o~uvan, povoljno. Tel. 061 214 121. Centar, Patriotske lige (kod pijace ciglane i studentske poliklinike), manja duplex -ku}a 35 m2 (2 sobe i kuhinja), odli~no stanje. Ispred ku}e plato od 50 m2 pogodno za studente arhitekture, gra|evine, medicine, stomatologije. cijena 65.000 KM. Tel 061 510 964 Centar, prodajem ~etverosobni stan 96 m2 na tri eta`e, gara`a, ba{taelitno naselje. Tel.062 341 250 Centar, prodajem ~etverosobni stan 96 m2 na tri eta`e, gara`a ,ba{taelitno naselje. Tel. 062 341 250 Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Cerno, 500 m od Me|ugorja povoljno prodajem vi{e od duluma zemje. Tel. 061 185 718 ^engi} Vila 1, prod. 2-soban stan 57 m2. Tel. 033 677-065. ^engi} Vila II, 2-soban 54 m2, bez potrebe ulaganja, cijena povoljna. Tel. 033 653-381, 061 213 518. ^obanija ul., centar, prodajem garsonjeru 21 m2. Tel. 063 209 378. Dobrinja 3, III sprat, 74 m2, prodajem ili mijenjam za manji, prednost Ilid`a, cijena 110.000 KM. Tel. 061 308 689, 061 804 298. Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban stan, kod Merkatora. Tel. 061 144 162. Dobrinja I, troiposoban stan 87 m2, I sprat, balkon. Tel. 062 141 072. Donja Jo{anica-Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Drvenija, trosoban stan 96 m2, centar. Tel. 061 214 121. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dulum zemlje u Osjeku, vl. 1/1, cijena 20.000 EUR-a. Tel. 061 540 015.

Prodaja
Prodajem parcelu od 850 m2, mo`e i pola parcele. Svi priklju~ci, asfalt do placa, ogra|eno betonskim zidom. Tel. 061 339 496, 033/523-551. 12337-1Nd`

^. Vila I, nova zgrada, 50 m2/V 122.000 KM. Vojni~ko 58 m2 78.000 KM, Teheranski trg, Dobrinja II. E. Pa{ali}a 81/II - 110.000 KM. Stup ul. Pija~na nova zgrada 51 m2 - 84.000 KM. Lokal centar 36 m2. Tel. 061 509 705. 12410-1Nd`

Aerodromsko naselje, prodaja stanova, novogradnja, obezbije|ena gra`a. Tel. 061 480 718. 12396-1Nd` A. Polje C-faza, stan 73 m2. Tel. 532-800, 061 309 279. Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 993 253. Adema Bu}e, prodajem dvosoban stan 54 m2, I sprat, novija gradnja, cijena po dogovoru. Tel. 061 204 892, 061 501 562. Alipa{ino polje C-faza, prodajem stan 42 m2, zatvoreni balkon - 65.000 KM. Tel. 546-226. Aneks, Prijedorska 6, prvi sprat, 54m2, dvosoban stan u odli~nom stanju. Tel. 065 887 827 Aquareumal Fojnica prodajem apartman sa gara`om po dogovoru. Tel. 061 725 039 Azize [a}irbegovi} 16/16, stan 50 m2, cijena 1.600 KM/m2, dva balkona, ugra|eni vodomjeri. Tel. 062 452 371. Ba~i}i, Stup, dvosoban, 52m2, VII sprat, lift, balkon, terasa, eta`no plinsko grijanje, klima, kablovska, internet. Bez posrednika. Povoljno. Kontakt: 061 208 760, 061 199 312. Bare-[ip, gara`a novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija, H. Kaimije 10, prodajem dvije stare ku}e. Tel. 061 211 840. Ba{~ar{ija, kod Islamskog fakulteta, trosoban 76 m2. Tel. 061 131 349.

Prodajem vrlo povoljno ure|ene gra|evinske parcele u Vogo{}i za gradnju poslovno-stambenih objekata. Tel. 061 132 363. 11748-1Nd`

Hitno prodajem vikend ku}u 130 m2, oku}nice 1.500 m2, voda, struja, Puhovik put prema Rakovici. Tel. 033/639-052, 061 136 309. 12205-1Nd`

Mostar - Lu~ki most, novogradnja 1-sobni i 2-sobni 50 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjesto i ugra|ene kuhinje. Od 2.200 KM sa PDV-om. Tel. 061 499 229. 1315-1Mo

Prodajem ~etverosoban stan, adaptiran, u strogom centru grada, 102 kvadrata. Tel. 061 130 342. 12161-1Nd`

Dobrinja novogradnja, stanovi od 25 m2, 45 m2, 52 m2, 63 m2, uknji`eni, eta`irani. www.ahaeti.ba Tel. 061 398 786. 14321-1tt

Prodajem u Rajlovcu-Zabr|e 1.090 m2 zemlji{ta 1/1, voda, struja i kanalizacija na parceli. Cijena 26.000 KM. Tel. 061 813 250. 12354-1nd`

Betanija-Pionirska dolina, novogradnja, dvosoban stan 55 m2, I spr., cijena 2.400 KM po 1 m2. Tel. 061 540 015. Bjelave, Sepetarevac 44, stan 46 m2, cijena povoljna useljiv. Tel. 220187, 062 681 078. Blagovac - ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 062 736 701. Bla`uj, vikend ku}u i 1.350 m2 zemlje, voda, struja, vl. 1/1. Tel. 061 160 085. Bolni~ka, trosoban 78 m2, II spr., ima gara`u, cijena 2.700 KM po 1 m2. Tel. 061 540 015. Boljakov potok, ku}u, vl. 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 468-318, 061 214 047.

Prodajem stan ORB Dobrinja II, sprat I, 47 m2, 1.700 KM/m2, renoviran, bez posrednika, fiksno. Stan 90 m2 Ive Andri}a, renoviran, ~etverosoban, dva WC-a, sprat XI. Tel. 061 506 710. 12387-1Nd`

Prodajem gara`u 18 m2, u Juki}evoj ulici, stambena zgrada. Cijena 11.000 KM. Tel. 066 719 741, 061 224 104. 14453-1tt

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

35

Dva stana po 70 m2, I i IX spr., i jedan 40 m2, VII spr., A. Polje A-faza. Tel. 066 445 203. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Gabelina (kod Stomatologije), prodajem trosoban stan. Tel. 061 548 390. Grada~ac-Ormanica, prodajem zemlju i vikendicu uz asfalt, vl. 1/1. Tel. 035 274-389, 062 677 806. Grbavica Kova~i}i, renoviran trosoban stan 70 m2, II sprat. Tel. 061 991 268. Grbavica, stan 53 m2, II sprat, 115.000 KM. Tel. 061 516 713. Grbavica, Zagreba~ka 73/V (preko puta {umarskog fakulteta) garsonjera sa centralnim grijanjem, adaptirana i namje{tena, 55.000 KM. Tel. 061 510 964 Grdonj-centar, prodajem 6.500 m2 zemlji{ta. Tel. 210-798. Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Hotonj-Orahov brijeg, gra|. parcele 818 m2 i 640 m2, vl. 1/1. Tel. 061 803 715. Hrasnica - Put famosa (kod stadiona, bijele zgrade) 81m2/IV sprat, veliki trosoban stan sa 2 velika balkona, 2 mokra ~vora, eta`no grijanje, odli~no stanje, 1250 KM/m2. Tel. 061 510 964 Hrasnica, stan 61 m2, novogradnja, IV sprat. Tel. 033 450-953. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, jednosoban 38 m2, 2. sprat, sre|en, A. Lipa, prodajem. Tel. 061 555 949. Hrasno, kod „Robota“ stan 71 m2. Tel. 065 021 556. Hrasno, kod Palme, stan 58 m2, adaptiran. Tel. 065 021 556. Igman, selo Jasen, ulaz s glavne ceste, plac zemlje je pod {umom i livadom, potok planinski proti~e, djeljiv plac zemlje na 500 m2 i na 1000 m2, priroda netaknuta i izuzetna ljepota za odmor. Tel. 061 237 110. Ilid`a, 60 m2, I sprat, novogradnja, iznad Merkatora, 105.000 KM. Tel. 062 156 882. Ilid`a, dva pos. prostora od 55 m2 i 57 m2, novogradnja, u stanju roubau, cijena 1.700 KM/m2. Tel. 061 325 840. Ilid`a, ku}a kod stare op., sa 483 m2 stambenog prostora i 676 m2 oku}nice. Tel. 065 877 065. Ilid`a, prodajem ku}u, dvije eta`e sa 750 m2 oku}nice, novija gradnja, vl. 1/1, i trosoban dvoeta`ni stan sa ba{tom u Sok. Koloniji. Tel. 061 338 924. Ilid`a,centar stan od 53m/2,vrlo povoljno.Tel. 061 272 136 Ilid`a-centar, stan 53 m2, I sprat, povoljno. Tel. 066 241 589. Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623534. Ilid`a-Lu`ani, stan 58 m2, III sprat, cijena po dogovoru. Tel. 033 623534. Ilid`a-Lu`ani, stan 60 m2, 1. sprat, cijena po dogovoru. Tel. 033 638541. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Plandi{te, ul. Bosanski ljiljan 17, objekat p+1+p, 150 m2, oku}nice 150 m2, papiri uredni. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Stoj~evac, ku}a 2 sprata, pomo}na ku}a i 500 m2 oku}nice, povoljno. Tel. 033 694-514. Iza @eljinog stadiona ku}a ukupne povr{ine sa oku}nicom 410 m2. Tel. 061 437 000. Iznad Bistrika, manja bosanska ku}a, adaptirana, mo`e zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Jablani~ko jezero, prodajem ku}u. Tel. 061 875 291. Kasin Do (I. Sarajevo), ku}u sa 600 m2 zemlje, uz malu adaptaciju odmah useljiva, voda i struja. Tel. 062 386 286. Kod Ambasade Austrije, manji dvosoban stan sa gara`om. Tel. 033 458-956, 061 160 906, 061 512 874.

Kod Holiday inna u Sarajevu, ~etverosoban stan, fixno 3.000 KM/m2. Tel. 062 279 428. Kolodvorska, ekstra sre|en trosoban stan, cijena po vi|enju. Tel. 612351 i 061 323 977. Ko{. brdo, ul. B. Begi} br. 5/priz., 39 m2, kompletno adaptiran, kod Avazovog tornja, 65.000 KM. Tel. 061 510 964. Ko{evsko brdo - ul.Bra}e Begi} br.5, prizemlje (kod avazovog tornja), jednosoban stan, kompletno adaptiran, sa ugra|enom kuhinjom. 65.000 KM Tel. 061 510 964 Ko{evsko brdo, ul. Zuke D`umhura, odmah do nove gra`e, stan 32 m2, komplet renoviran i luksuzno opremljen, cijena po dogovoru. Tel. 061 778 706. Ku}a sa dva dvosobna stana in oku}nica u Dobro{evicima mogu}e parcijalno blizina autoputa uz glavni put. Tel. 066 459 841 Ku}a u Had`i}ima 8,5x9, p+s+p, dvije vanjske gara`e, oku}nice 618 m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319 i 521-187. Ku}a u Zenici. 180m2 i oku}nica 700 m2. Tel. 032 456 581 Ku}u na sprat, zasebni uzlazi, useljiva, povoljno, 1/1. Tel. 061 506 750. Lukavica, Ivani}i, dulum i po zemlje sa monta`nom vikendicom. Tel. 033 811-173. Lu`ani, stan 54 m2, I sprat, Jahijela Fincija 52. Tel. 065 645 108. M. Dvor, prodajem stan 40 m2. Tel. 062 724 003. Mojmilo - dvoiposoban 68 m2, 1. sprat, extra renoviran, cijena po dogovoru. Tel. 061 493 323, 062 453 211. Mostar-Opine, prodaje se ku}a i zemlja hitno.Tel. 063 435 820 Mostarsko raskr{}e, 1.500 m2, mo`e u parcelama. Tel. 061 745 586. Mostar-Sutina, ku}a 57 m2 + terasa 24 m2 + vo}njak 1.250 m2, sve dozvole. Tel. 033/215-199, 063 722 002. Na Ciglanama Donjim, prodajem 3-soban stan 106 m2, sa 2 terase. Tel. 033/665-256. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Nedovr{ena ku}a 22x14 m, sa oku}nicom (zemlji{te) cca 1.100 m2, velika gara`a, sprat, potkrovlje, poslovno stambeni prostor. Tel. 030 513040, 061 326 770. Ned`ari}i, novogradnja, stan deluxe sa klimom, najpovoljnije cijene. Tel. 061 504 425. Neum - centar, ku}u sa pos. prostorom jeftino. Tel. 036 880-631. Neum, Tiha luka, stan 40 m2, sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Ni{i}i - Jelik (vikend naselje), vikendica na parceli od 1 dunum, voda, struja, sva potrebna dokumentacija. cijena 31.000 KM. Tel. 061 510 964 Novo, ku}u dijelom nezavr{enu, 1.000 m2 oku}nice, Rajski do - Trnovo. Tel. 226-554, 062 183 507. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Orebi}: Prodajem apartman 27 m2, (II sprat), soba, kuhinja, kupatilo, TV; klima, terasa, potpuno opremljen, 35.000 EUR-a. Tel. 00385 20 713-793, 00385 98 92 46 035. Otoka, jednosoban 39 m2, IV kat, sun~an, lift, balkon, ili mijenjam za ve}i. Tel. 061 239 029. Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem, a mo`e i zamjena za more uz razliku novca. Tel. 062 422 290. Poljine, ve}i plac sa devastiranom ku}om i dokumentacijom za adaptaciju. Tel. 061 608 962. Porodi~na ku}a 8x7,5 m2, sa 1.500 m2 zemlji{ta, sun~ana strana, PaleBrij`d`a bb. Tel. 033/563-834. Prodaja ku}e sa zemljom od 4-14 duluma. Tel. 061 154 540. Prodaja, Vraca kod Policijske akademije ku}u sa 2 trosobna stana, poslovnim prostorom, gara`om i 150 m2 oku}nice. Tel. 065 275 600 Prodaja-Hotonj-Orahov brijeg dvije gradjevinske parcele,a mo`e i kao cjelina 818m i 640m. Urbanisti~ka saglasnost. Vlasni{tvo 1/1. Tel 061 803 715

Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo, cijena 35 000 KM.Tel. 061 509 746. Prodajem jednosoban stan 31m2, strogi centar, iznad Katedrale. Stan je jednosoban, adaptiran tek ura|en wc sa svim novim instalacijama. Grijanje na struju (plinska instalacija postoji treba je sprovesti u stan), cijena 2500 KM po kvadratu, mogu}nost zmjene (u obzir dolazi Dobrinja). Tel. 061 397 861 Prodaje se ku}a i dulum zemlje u Hotonju useljiva.Tel. 061 897 475 Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodaje se zemlja u Hotonju/Barice pola duluma ili dulum. Vrlo povoljno. Tel. 061 134 264 Prodaje se zemlji{te sa temeljem na Stupu ca 1800m2.Tel. 061 225 985 Prodajem 1 dunum zemlje na extra lokaciji-Dobrinja, pogodno za AUTO-salone, banke, poslovne i stamb. objekte.Tel. 061 512 874, 033 458 956 Prodajem 3 poslovna prostora od 21,30,154m2 u Tuzli,TC Sjenjak,suteren.cijena 250 000 KM. Tel. 061 148 079 Prodajem 4-soban stan sa 2 balkona i gara`om, termo fasada i eta`no grijanje, C5 Dobrinja II Sprat.Tel. 061 512 874 Prodajem apartmane na Jahorini 40m od novoizgradjenog {estosjeda. Tel 066 114 014 066 714 711 Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115m2 kod Bosnja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem devastiranu ku}u u Doboju, dunum zemlje.25 000 KM. Tel. 061 832 728 Prodajem dva stana u Ferhadiji, veli~ine 80 m2 i 47 m2, stanovi su uknji`eni. Tel. 061 220 541. Prodajem dvosoban stan u dobrom stanju, III sprat, ul. Dervi{a Numi}a, 116.000 KM. Tel. 063 191 201, 00385 91 177 4627. Prodajem dvosoban stan u dobrom stanju, III sprat, ul. Dervi{a Numi}a - Grbavica, 116.000 KM. Tel. 063 191 201, 00385 91 177 4627. Prodajem fastfood sa kompletnom opremom.20m2.Lokacija objekta autopijaca,Stup.Cijena 3000KM. Tel. 062 003 278 Prodajem garsonjeru 25m2, visoko prizemlje. [vrakino. Tel. 061 358 585. Prodajem gra|evinsko kao i poljoprivredno zemlji{te sa mogu}no{}u gradnje malih i ve}i objekata. Tel. 063 639 478. Prodajem ili izdajem prostor, prizemno, glavna cesta, mogu}nost pro{irenja. Tel. 061 357 786. Prodajem ili mijenjam ve}i stan za manji, prodajem pisa}u ma{inu povoljno. Tel. 622-788. Prodajem ili mjenjam novu devastiranu ku}u u Pazari}u, Resniku 10x9 P+S+P na asfaltu pored magistralnog puta Sarajevo-Mostar. 065 811 783 Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 41 m2, sa balkonom, na Bjelavama. Tel. 033/225-656. Prodajem jednosoban stan 47 m2, 36.900 EUR-a, Alipa{ino, Semira Fra{te. Tel. 454-579. Prodajem jednosoban stan sa balkonom iza veterinrskog fakulteta, 5 sprat, lift. Tel. 066 848 420 Prodajem jednosoban stan u Dobrinji IV. Cijena 1.500 KM / m2. Tel. 065 773 239 Prodajem kiosk u Travniku. Tel. 061 140 753 Prodajem ku}u Ilid`a, Bosanskih gazija, sa dva stana, tri gara`e, 700 m2. Tel. 061 518 479. Prodajem ku}u na sprat, 1/1, posebni ulazi, povoljno. Tel. 061 506 750. Prodajem ku}u sa 2 stana u Zvorniku,gradska zona.Tel. 061 512 874, 033 458 956 Prodajem ku}u u Lukavcu u centaru sa poslovnim prostorom ba{tom i dva stana sa posebnim ulazima. Tel. 061 744 027

Prodajem ku}u u Starom gradu (kod islamskog fakulteta ul.ke~ina), ku}a se sastoji od 2 odvojena stana, jednosobnog i ~etverosobnog. eta`no grijanje, video nadzor, gara`a, ba{ta. parcela 300m2.cijena 350.000 eura. Tel. 061 510 964 Prodajem ku}u, gara`u i zemlju, ul. Obhod`a 30. Tel. 062 504 781. Prodajem ku}u. Zenica. 120 000 KM. Tel. 032 456 581 Prodajem lijepu bosansku ku}u u blizini Vije}nice. Tel. 061 935 062. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem poslovni prostor 37m2 u Zenici, Babina rjeka, kod Ensar d`amije. Adresa Prve Zeni~ke brigade 13d. Tel. 061 755 267 Prodajem poslovni prostor na Dobrinji 40m2 sa pripadaju}im magacinom 10m2 .Tel. 061 512 874, 033 458 956 Prodajem poslovni prostor u Vogo{}i, 240 m2, u dvije eta`e, 250.000 KM - hitno. Tel. 061 489 542. Prodajem poslovni prostor u Vogo{}i,m2. Tel. 061 149 183 Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stan 50 m2, A-faza, A. polje, Ante Babi}a, cijena po dogovoru. Tel. 451-594. Prodajem stan 54 m2, Obala kulina bana 21/II, Stari Grad. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 56.5 kvadrata hitno dobrinja 3. Tel. 062 908 532 Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 215 214. Prodajem stan 86 m2, u Novom Sarajevu, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan A. Polje, C-faza, 75 m2, III sp., c.g., lift, Trg nezavisnosti, preko puta {kole. Tel. 061 320 490. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem stan na Grbavici 56 m2 . Sprat ll drugi. Izuzetna lokacija. Tel. 061 216 816. Prodajem stan na Marin Dvoru, I sprat, 50 m2, Sarajevo. Tel. 061 209 930. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, sre|en, namje{ten, sa gara`om, 250.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem stan na Mojmilu cijena po dogovoru. Tel. 062 758 218 Prodajem stan od 40 m2, II prat, M. Dvor. Tel. 061 715 543. Prodajem stan u Konjicu, naselje Luka, povr{ine 65 m2. Cijena po dogovoru. Tel. 061 687 508 Prodajem stan(dvosoban) sa gara`om kod ambasade Austrije.Tel. 061 512 874, 033 458 956 Prodajem stariju bosansku ku}u 84m2 na placu 400m2, 72.000 KM. Tel. 066 407 861 Prodajem staru ku}u sa ba{tom,ukupna povr{ina 220 m2, po~etak Kartala. Tel. 061 222 453 Prodajem useljivu ku}u 10x11 u Bos. Krupi, mjesto stara Govedarnica. Ku}a ima centralno grijanje i dodatni objekt. Tel.. 037 474 006 i 062 264 072 Prodajem useljivu ku}u 240 m2, pijaca Vrap~i}i Mostar, ili mijenjam za Trebinje, Sarajevo. Tel. 061 301 772. Prodajem ve}u ku}u trokatnicu i 1700 m2 zemlje Ljubnici Ilija{ blizu autoputa mo`e zamjena za stan. Tel. Prodajem vikendicu u Had`i}ima, struja, voda telefon, useljivo, povoljno. Tel. 061 200 512 Prodajem vikendicu u Rakovici, 88m2+1000m2 vo}njaka,voda,struja, 1/1. Tel. 061 159 356 Prodajem zemlju u Dubravskoj visoravani Stolac 4000m2 6 maraka po m2 ili dogovor jedan vlasnik 00385 51 267 672 Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17.

kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Radni~ka 122, ku}u, dva podruma, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice. Tel. 065 185 108. Rakovica - [amin gaj, parcela 1250 m2, voda, struja, prilaz sa dvije strane, sun~ana strana, blizina glavnog puta, 42.000 KM. Tel. 061 269 835 Rakovica Kakrinje, ku}a, tri duluma zemlje, struja, voda, vo}e, pogodno za p~elarstvo. Tel. 033 443-439. Rakovica na atraktivnoj lokaciji, u}u (podrum, 2 sprata i potkrovlje), sa oku}nicom od 3.000 m2, vrlo povoljno, zvati od 16-21 sat. Tel. 061 702 893. S. Kolonija, ku}a u nizu, 3 eta`e, balkon, gara`a, ba{ta. Tel. 061 167 953. Sarajevo, ^. Vila, 2-soban 54 m2+predulaz, u dobrom stanju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 079 791. Skenderija, III sprat, 60 m2, dvosoban, balkon, centralno grijanje, odli~na lokacija. Tel. 061 325 840. Skradno kod Busova~e, ku}u sa zemljom do 4 duluma. Tel. 061 154 540. Sokolovi} kolonija, duplex ku}a, prizemlje+sprat+potkrovlje, 2 manje ba{te, eta`no grijanje. stanje odli~no, useljivo odmah. 103.000 KM Tel. 061 269 835 Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stari grad, Hendina 14, prodajem ku}u na sprat sa 330 m2 oku}nice i pomo}nim objektima. Tel. 061 149 637 Stari grad, Obala Kulina bana 32/3 prodajem dvosoban stan sa izuzetnim pogledom. Kontakt 061 149 637 Stari Grad, pos. prostor 42 m2, prodavnica i radiona tekstilnog programa, sa dobrim poslovom, ul. Logavina 23. Tel. 061 565 781, 061 141 669. Stari grad, prodajem dvosoban stan 60 m2 kod Hayata u dosta dobrom stanju cijena izuzetno povoljna. Tel. 061 149 637 Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. [vrakino, ul. Efendije Musi}a br. 4/II, garsonjera sa ni{om 29 m2, cen. grijanje, preko puta Merkatora, 42.000 KM. Tel. 061 269 835. [vrakino, ul.S.E.Musi}a 4, (preko puta merkatora), garsonjera 29m2 na II spratu, centralno grijanje, izvorno stanje, 42.000 KM. Tel.061 510 964 Tar~in uz put M 17 prodajem 3300m, pogodno za sve, mogu}nost parcelisanja. Tel. 061 583 708 Ul. Ko{evo 5, stan 56 m2. Tel. 062 814 279. Vele{i}i iznad rampe, ku}u P+2S+P sa gara`om. Tel. 065 753 476. , Vele{i}i iznad rampe, ku}u P+2S+P useljiva. Tel. 065 987 888. , Vogo{}a, centar, eta`ni stan pravljen 2006. g., sa dva balkona i eta`nim grijanjem. Tel. 062 789 446. Vogo{}a, jednosoban stan od 37 m2, I sprat. Tel. 065 877 065. Vogo{}a, pos. prostor 37 m2, vl. 1/1. Tel. 061 149 183. Vogo{}a, prodajem stan. Tel. 062 993 253. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa, 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vraca, Avde Smajlovi}a, ku}u ve}u, novija gradnja. Tel. 061 160 068. Vraca, stan 49 m2. Tel. 061 208 920. Vraca, ul.Dervi{a Numi}a br.62 (iznad tranzita) 43m2, manji dvosoban stan, priklju~en plin, stanje solidno, useljiv odmah. Tel. 061 269 835 Zenica, prodajem ku}u P+S+P , gara`a, 640 m2 oku}nice i dvosoban stan 51 m2. Tel. 061 647 071, 032 223248. @ivinice, centar, prodajem vilu troeta`nu sa placom za ve}u porodicu. Tel. 061 888 180

Kupujem jednosoban stan na dobrinji (federacija), prizemlje isklju~eno. pla}am u gotovini do 55.000 KM. Tel.061 269 835 Kupujem trosoban stan, Marijin dvor (Kranj~evi}eva ulica), donje ciglane, prioritet sa gara`om ili gara`nim mjestom. Tel. 061 510 964 Firma sa sjedi{tem u Sarajevu kupuje poljoprivredno zemlji{te pod slijede}im uslovima:da se zemlji{te nalazi na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i da je iz jednog dijela i da parcela povr{inski zauzima CCA 500 hektara. Tel. 062 529 183 Kupujem jednosoban stan do 50.000 KM. Tel. 061 201 325 Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Hitno kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Tra`im opremljenu garsonjeru ili jednosoban stan u blizini Ekonomskog fakulteta. Tel. 061 249 502. Agenciji potrebne ku}e, stanovi i pos. prostori za najam i prodaju. Tel. 062 467 341. Bra~ni par stranci tra`e ku}u ili stan u centru na dvije godine. Tel. 061 142 704. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944. Potreban ve}i broj stanova i ku}a za dalju prodaju i izdavanje. Tel. 061 177 711. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649.

Zamjena
Mjenjam ku}u u centru Zvornika za Jadransko more. Tel. 061 512 874, 033 458 956 Mjenjam stan u centru Sarajeva sa gara`om za ku}u na moru. 061 512 874, 033 458 956 Zamjena za stan ili poslovni prostor, 7000 m2 vo}njaka i dvije ku}e uz glavni asfalt u Gornjoj Brezi kod d`amije ili prodaja. Tel. 061 901 859 Hitno mijenjam dvosoban stan od 56 m2 na 4 spratu za manji stan ni`e spratnosti na Dobrinji 2 ili 3. Tel. 061 202 204 RS (Rudo), mijenjam ve}u ku}u sa oku}nicom za KS, ili prodaja. Tel. 061 684 706. Mijenjam stan 60 m2, 18. sprat, Al. Polje, za manji uz doplatu. Tel. 061 208 998. Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Zamjena 30 duluma zemlje u RS, za 12 na Sarajevskom kantonu. Tel. 033/634-300. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. Sarajevo-Zagreb, mijenjam ~etverosoban stan u Sarajevu za trosoban u Zagrebu. Tel. 033 214-595, 062 279 428. Stan u Sarajevu 52 m2 mijenjam za B. Luku. Tel. 033 542-668. Jednos. u centru 33 m2, za ve}i. Tel. 033 535-963, 062 118 825. Stan 60 m2 za ve}i na Dobrinji. Tel. 062 165 040. 38 m2, V.P za sli~an od Ilid`e do ., Pazari}a, mo`e i manja vikendica, ista lokacija, blizu ceste, uz dogovor. Tel. 062 110 722. Dvos. stan u naselju Otoka, jako uslovan, vlas. 1/1, za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h.

Potra`nja
Potrebno vi{e stanova praznih i namje{tenih za izdavanje i prodaju. Tel. 033/203-127, 061 214 306. 14479-1tt

ORILO-GORILO Bukova cijepana drva od 35 do 65 KM, balvan,metrica, ~okovi. Kreka 80 KM sa vage. Banovi}i (kocka, orah) 130 KM. Kombi i kamionski prevoz. Tel. 062 669 739. 12033-1Nd` U prodaji su bukova cijepana drva 65 KM, ugalj kameni 140 KM, drveni 80 KM. Koli~ina zagarantovana. Isporuka isti dan. Tel. 061 289 961.

36

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

oglasi

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

37

RASPRODAJA OGRIJEVA! Prodajem bukova cijepana drva kao i }utke, metrice, kameni ugalj Banovi}i. Akcija uglja Kreka do isteka zaliha 90 KM. Tel. 061 670 068. 12392-1Nd` VELIKA AKCIJA! U prodaji su bukova cijepana drva 60 KM, ugalj (Banovi}i) kocka, orah 140 KM. (Kreka) drveni 80 KM. Bukovi briketi. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 12392-1Nd`

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 14395-1TT

Gorenjovu ve{ ma{inu ispravna, 130 KM. Tel. 601 501 835. Prozori drvo, termo staklo, kipa, povoljno. Tel. 033 451-309. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, ma{inu za tijesto, burek. Tel. 061 311 784. Radi odlaska iz BiH prodajem skoro cijeli namje{taj ili 3 sobe, ve{ ma{inu novu, 2 fotelje i drg. cijene povoljne. Tel. 616-147, od 9-11 h. Tri stola za ugostitelje sa 12 stolica, plus 3 barske. Tel. 062 154 130. Zbog selidbe hitno prodajem stol za dnevni boravak - 40 KM. Tel. 033 210-014. Zbog selidbe, kori{ten el. {poret, 4 ringle, rerna ispravna - 40 KM. Tel. 033 210-014. Stari crijep Mala Kikinda i krila prozora, ustakljena, povolj o. Tel. 521618, 061 529 838. Knjige za srednju {kolu K[C Medicinska, I, II, III, IV, povoljno. Tel. 033 616-695. 10 tona {ljive Po`ega~e, cijena povoljna. Tel. 061 907 514. PVC burad od 200, 150, 50, 25 litara, povoljno. Tel. 061 184 444. PVC cisterna za vodu od 1.000 litara, povoljno. Tel. 061 184 444, 061 138 343. Zbog selidbe hitno prodajem dvije velike sobe stala`e, obje 100 KM. Tel. 033 210-014. Namje{taj iz 3-sobnog stana: regali, komode, ko`ni trosjed, dvosjed, }ilimi, kuhinja, ve{ ma{ina, stalak TV, traka za tr~anje. Tel. 061 132 488. Hvalov zbornik, faksimil, transkript i komnetar. Izdanje Svjetlost ANU BiH, 1968. god. Tel. 061 160 085. Psa vu~ijaka, star 6 mjeseci, cijena 300 KM. Tel. 033 627-508. Kremu Neven za otoke, opekotine i srce. Tel. 033 663-847. Polovan ugao radi selidbe. Tel. 659-358. Policu inox-staklo, povr{ine 25 m2. Tel. 065 987 888. Rasprodajem robu iz kinske radnje. Tel. 065 987 888. Metalna gara`na vrata. Tel. 061 278 073. rakija {ljivovica doma}a, stara 3 godine, bez {e}era. Tel. 062 396 605. Telefon Samsung sa sekretaricom be`i~ni, mu{ki mantil ko`ni, kolica nova, povoljno. Tel. 061 77 66 54. Pisa}u ma{inu „Biser“ u odli~nom stanju, cijena 50 KM, ispravan motor ve{ ma{ine Gorenje cijena 20 KM. Tel. 061 709 772. Su{aru za vo}e, povr}e i ljekovito bilje. Tel. 061 180 058. Povoljno cepterovo su|e. Tel. 062 555 135. Ko`nu vre}u za vje`banje u borila~kim sportovima, 2 daske za dizanje tegova, zamrziva~ ladi~ar marke „Bo{„ i 3 ku}na radio poja~ala sa ili bez zvu~nika. Tel. 061 511 779. Plinska pe} na dimnjak „TegasUniklima“ 7 KW, cijena 120 KM. Tel. 033 223-854, 061 598 849. Stari crijep i krila prozora, ustakljena. Tel. 521-618, 061 529 838. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, ma{inu za tijesto za burek. Tel. 061 311 784.

Prodajem kori{ten smedji ugao, cijena 250 KM. Tel. 061 903 003 Prodajem trosjed,dvosjed i fotelju,eko ko`a-fiksno 700KM. Tel. 062 762 789 Pleteni namje{taj prodajem stolove stolice sve vrste korpi radimo po narud`bi. Hadji plet. Tel. 061 214 008 Povoljno prodajem set stoli}a (kombinacija drvo-staklo), tri komada razli~ite visine, 50x50 cm.Tel. 037 223 881 ili 061 155 841. Prodajem polovan ispravan fri`ider Kon~ar sa dodatkom zamrziva~a. Tel. 061 102 277 Prodajem dvije plinske pe}i na bocu, sa dodatkom za struju. Tel. 061 102 277 Spava}a soba 350KM. Tel. 061 148 119 Prodajem elekri~ni {tednjak gorenje, cijena150,00 KM. T 061 838 096 el. Prodajem kori{ten, o~uvan, sme|i ugao na klik-klak razvla~enje s prostorom za posteljinu. Cijena 250 KM. Tel. 033 658 578 Kupujem dupli dje~iji krevet na izvla}enje sa dva jogija. Tel. 061 556 761

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 11537-1ND@
na rate. Tel. 061 134 597.

RASPRODAJA OGRIJEVA“ U prodaji su bukova drva cijepana, ~okovi, metrice, 55 KM. Ugalj (Banovi}i) 140 KM. (Kreka) drveni 80 KM. Isporuka isti dan. Tel. 062 302 840. 12392-1Nd` Rasprodaja bukovih cijepanih drva I klase po cijeni od 55 KM po jednom metru. Isporuka do vas je ta~na i isti je dan. Tel. 066 348 652. 12401-1Nd`

Prodajem plinsku pe} na dimnjak. Tel. 061 088 520. Lim za sudoperu 2,20 m sa 4 kola i rernom za {ankove, restorane. Tel. 061 530 205. Prodajem fasadnu plinsku pe} ispravnu, cijena 50 KM. Tel. 061 244 290. Prodajem valjak za peglanje. Tel. 061 527 908. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh cooli, holsetarol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. Prodajem cvijet fikus. Tel. 062 146 540. Mediven ~arape za vene `enske, duge i kratke, povoljno. Tel. 061 052 033. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja, 30 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klase, mlade prepelice nosivlje 5 KM, besplatna dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Prodajem sve vrste rezane gra|e, lamperiju, b. pod. Tel. 065 689 523. Prodajem biciklo. Tel. 061 745 586, Ilid`a. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Rabljena obu}a i odje}a za sva 4 godi{nja doba na veliko i malo i 3 ku}na poja~ala. Tel. 061 511 779, Sarajevo. Cvijet mladi i stari, fikus. Tel. 062 146 540. Dijelove stare {iv. ma{ine, glava, kolut, papu~a, 70 KM. Tel. 061 702 801. Nov agregat ja~ine 2,5 KW, marke Hjundai. Tel. 033 535-963. Dva jednokrilna prozora, velika komplet, {tok krilo, dupla stakla. Tel. 062 135 415. Ispravnu pumpu za vodu „Espa“ servisirana, domet 42 m. Tel. 061 136 286. Vodenicu prodajem u dijelovima, komplet, poto~ara. Tel. 061 154 540. Eko selo za isto, razne stvari prodajem. Tel. 061 154 540. Plin. kotao za eta`. grijanje od 28 KW i 5 novih radijatora 60x130 cm. Tel. 062 381 294. Kafe aparat Gaggia sa 2 grupe i mlin. Tel. 062 894 279. Sav namje{taj iz stana hitno radi preseljenja. Tel. 062 814 279. BMX bicikl Caterpillar original, 360-20’’ al. felge, izuzetno stanje, 250 KM. Tel. 061 390 748. Harmonika vrata Marley ve} od 60 KM/m2, sa ugradnjom, dvije vodilice i praga. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Svijetle}u reklamu 20 KM. Tel. 062 972 512. Zbog selidbe prodajem {poret, fri`ider, TV 100-120 KM. Tel. 061 612 773. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306 i 061 149 388. Tri metra izrezanih drva, cijena povoljna. Tel. 063 717 908 i 033 214151. Industrijske ma{ine za tekstil, nova linija Juki. Tel. 061 724 597. Komplet kompjuter s opremom. Tel. 062 357 862, 033 217-077. Pis. ma{ina marke Trivnph tip Se 1005, dugi valjak, 120 KM. Tel. 033 651-556, Sarajevo. Mre`ice br. M 101, 260, 330, 346, 370, 383, 410, 420, 424, 524, 596, 628 za brija~e Braun i Iskra. Tel. 033 651556, Sarajevo. Knjige i kasete Asimil engleskog jezika, 90 KM, skoro nov. Tel. 033 651-556, Sarajevo. Plin. bojler Aristen, 24 KW u ispravnom stanju, cijena 200 KM. Tel. 061 207 863. Lego igre nove i majice Lego, plin. pe}. Tel. 033 227-077, 062 005 768.

U prodaji su iscijepana bukova drva po vrlo povoljnoj cijeni. Cijena 1 m = 60 KM, kao i sve vrste drvenog i kamenog uglja. Kontakt tel. 066 439 275. 12405-1Nd` Role sa gumenim i silikonskim to~kovima, izuzetno kvalitetne i moderne a izuzetno povoljna cijena, izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Tepihe - }ilime nepal i perzijaner 100% original, izgledaju kao novi, a puno jeftiniji od stvarne cijene, iz uvoza. Tel. 033 452 018. Garderobu i obu~u, razni modeli, kvalitetno i moderno, cijena izuzetno povoljna, izglea kao novo, iz Njema~ke, pogodno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110. Obu}u za planine ili sli~no tome, izuzetno kvalitetna i moderna a izuzetno povoljna cijena. Izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Tepih veliki i mali, kau~ na izvla~enje, dva latofleksa za krevet, u odli~nom stanju a cijena izuzetno povoljna, iz Njema~ke. Tel. 061 237 110. Prodajem knjigu gramatike italijanskog jezika sve obuhva}eno. Tel. 061243836 Aparat za {e}er i 50 traka, novo, 100 KM , Bayer Ellite trake 50 KM.Tel. 062 926 426 iza 15h. Mobitel Sony Ericsson K 800, kamera 3.2, blic, mjesto za memorijsku, blu-tu, mp3, Google, kori{ten 2 mj.,o~uvan, pla}en 220 KM, cijena 120 KM. Grude. Tel. 063 655 288 Prodajem accu chek trakice za mjerenje se}era u krvi. 1Pak 30 KM. Tel. 061 350 983 Povoljno prodajem upravlja~ku kutiju „CONRAD“, sa sedam uti~nica-prekida~a.Tel.037 223 881 ili 061 155 841. Povoljno prodajem muzi~ku liniju „Goldstar“, crno-crvena boja, mogu}a monta`a i na zid. Tel.037 223 881 ili 061 155 841. Povoljno prodajem zvu~nike za kompjuter „Labtec“ sa subvuferom. Tel.037 223 881 ili 061 155 841. Prodajem xBOX 360 kao nov u pola cijene. Tel. 063 823 082 Prodajem NOKIJU E71, ima televizor, radio, dvije kartice, nov, 300 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 972 865 Prodajem islamski ~asopis El Hidaje {tampan 1942 10 komada 50KM. Tel. 061 853 315 Prodajem dva kimona za uzrast 10-12 godina. Povoljno. Uz kimona poklanjam zuti i narandzasti pojas i rukavice. Tel. 061 106 728 Prodajem aluminijska vrata za trgovinu 2,20x2,20. Tel. 638-006. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Tel. 061 757 925. Prodajem: print ma{ina Rodin solvelit 6184 A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Novo, izrada i monta`a brvnara,

Ku}ni ljubimci
Prodajem kanarince. Tel. 061 911 912 Prodajem letilica 80x50x40. Tel. 061 911 912 Cane Corso {tenci na prodaju. Tel. 063 320 337. TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 12397-1Nd` Servis rashladne tehnike - popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Za sve usluge ra~un i garancija. Tel. 061 143 019. 12391-1Nd` Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 11655-1Nd` Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Bravarske usluge, dolazim na adresu. Tel. 062 315 612 VKV kerami~ar, majstor ugra|uje sve vrste plo~ica. Tel. 061 183 918 ^istim stanove i peglam ve{. Tel. 062 142 225 Autolakirer lakira, polira, kvalitetno. Tel. 061 497 000 Izvodim malterisanje zidanje glazure. Tel. 061 343 951 Rigips, spusteni plafoni, pregradni zidovi. Tel. 062 255 055 Izvodim zidanje {alovanje malterisanje glazure kvalitetno i povoljno. Tel. 061 343 951

Intelektualne usluge
Knjigovodstvo veoma povoljno pru`a usluge vo|enja poslovnih knjiga uz pruzimanje dokumentacije, odlaske u banku, poreznu upravu, a za novootvorene „str“ i „d.o.o.“ popust do 20%. Tel. 062 784 002 Prekucavam sve tekstove na ra~unaru. Tel. 061 309 048 Projektnu dokumentaciju za stambene objekte -ku}e radimo kvalitetno i povoljno. Tel. 061 725 039 Pi{em seminarske, maturske i diplomske radove. Radim prezentacije u Microsoft Power Pointu. Tel. 061 566 787 Popravljam ra~unare veoma povoljno. Instalacija sistema,ugradnja dijelova. Tel 062 113 491

Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 13459-1tt

Razne usluge
Aluminijske `aluzine ve} od 22 KM sa ugradnjom, Trakaste zavjese, Vitez-Zenica-Travnik. Tel. 061 166 434 Izra|ujemo sve vrste sportskih mre`a. Ma{inska obrada tennis, fudbal, rukomet, odbojka i za{titne mre`e. Tel. 063 402 077 Presnimavanje video kaseta na DVD. Tel. 061 260 596 Iskusan maser sa certifikatom pru`a sve vrste masa`a:sportska,relax,kod ki~menih oboljenja kao sto su:glavobolje,spondiloze,diskus hernije,slaba cirkulacija kao i skidanje celulita.Povoljno. Tel. 061 865 633 Kompjuter instalacija windowsa antivirusi detekcija kvarova. Tel. 061 257 866 Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Izra|ujemo mre`e za kamionske prikolice. Tel. 063 402 077 Presnimavama sa video kaseta na DVD. Sarajevo, Tel. 062 824 523 Popravka kompjutera instalacija windowsa ~is}enje virusa i rije{avanje sli~nih problema. Tel. 061 257 187 Iznajmljujem ma{ine za isu{ivanje vlage u prostoru.Tel. 061 346 018 Presnimavanje video kaseta na DVD. Tel. 062 824 523 Autoprevoz ljudi i razne robe sa ve}im kombijem T5, selidbe. Cijena po dogovoru. Tel. 061 972 865 Izra|ujem detaljno natalni horoskop, ljubav, posao, novac, zdravlje. Tel. 062 104 226 Dajem instrukcije za djecu od I do IV razreda Osnovne {kole, iskusna u~iteljica, povoljno. Tel. 061 550 595, 033 207-631. Pripremam u~enike od I-V raz. za {kolu. Tel. 062 127 144. „Tepser“ savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podove (za{tita). Tel. 061 524 461. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Prevoz kobijem po BiH povoljno! Tel. 033 988-015, 061 890 067. Iscijeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 519 449. Elektri~ar vr{i opravke {poreta,

„KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 11182-1Nd`

Zanatske usluge
Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 11797-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 14003-1tt Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova brzo i kvalitetno. Tel. 061 343 951 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|evinske stolarije. Postavljanje laminata, lamperije i podova.Tel. 061 502 739 Radim manje gra|evinske radove zidanje, {alovanje, betoniranje, maltanje, stiropor fasade, krovove. Tel. 061 073 446 Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravak starih. Tel. 062 255 055 KV moler kre~i stanove ku}e 70 KM. Radim gletovanje farbanje postavljam ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242 Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Iznajmljujem PlayStation 3 sa soccer 2010, UFC i jo{ igrica. Tel. 061 397-449. Izvodim gra|evinske radove, maltanje, fasade, krovovi, keramika itd. Tel. 061 708 542 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063.

Oprema
Frizerska oprema glavoper i hauba. Tel. 062 332 473 Prodajem dva kopir aparata u odli~nom stanju.Tel. 061 512 874, 033 458 956 OPREMA za samouslu`nu autopraonicu marke KARCHER, 4 boxa za pranje auta i 2 dupla usisiva~a. Tel. 062 284 443. [ank rashladni i 3 prozora vakumska. Tel. 066 694 792 Prodajem novu ma{ina za perutanje pili}a. Zavidovi}i. Tel. 061 787 872 Povoljno prodajem elektri~nu motornu pilu McCULLOCH, MAC 14H5, 350 mm, 220V, 5-9A, 1.200 W, 3,3 kg.Telefoni: 037/223-881 ili 061/155841. Prodajem vagu digitalnu za trgovinu do 30 kg nova. Tel. 061 763 742 Prodajem klimu u kutiji, nova, marke SEG. Cijenapo dogovoru. Tel. 061 972 865

TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT

MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613584. 10315-1Nd`

Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 14337-1tt

ELEKTRI^AR: Sve vrste elektroinstalacija brzo i povoljno. Ugradnja novih, prepravka starih. Tel. 062 920 700. 14432-1tt

Namje{taj
Prodajem povoljno ~etiri ormara mali, veliki, srednji i jedan sa ladicama.Tel. 061 556 761

VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 12394-1Nd`

38

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

bojlera, TA pe}i, instalacija... Tel. 063 155 868. Elektri~ar: sve vrste elektroinstalacija, brzo i povoljno, ugradnja novih, prepravka starih. Tel. 062 920 700. Elektri~ar - izvodi el. radove brzo i kvalitetno. Tel. 061 133 829. Peremo }ilime, mokro pranje, dubinsko ~i{}enje unutra{njosti auta, poliranje boje. Tel. 033 659-250, 061 209 057. Molersko-farbarski i krami~arski radovi, usluge postavljanja laminata, kvalitet zagarantovan. Tel. 062 171 165. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 062 118 202. Kirby dubinsko usisavanje iu pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Iskusan prof. (simult. prev.) prevodi na engleski i francuski, tehni~ku i stru~nu dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Instrukcije - engleski i arapski jezik. Profesorica. Tel. 033 611-023. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Vr{imo presnimavanje sa VHS kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika za popravne, profesor sa iskustvom, uspjeh zagarantovan. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, dola, zak besplatan. Tel. 062 328 044. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. Auto limar radi sve vrste autolim. radova, jeftino, brzo, kvalitetno. Tel. 061 270 427. ^asovi engl. jezika. Tel. 061 334 895. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj,

{panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. Tel. 061 248 036. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541, 033 511-526. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341.

Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, paleta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111.

Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno, garancija. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026, 062 328 447. Vodoinstalater sa 30 god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u i pro~epljenje. Tel. 535-659, 062 139 034. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Uredno i kvalitetno sa dugogodi{njim iskustvom radim molersko farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Iskusan: zidar, tesar, kerami~ar, vodoinstalater, radi i komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Prevoz putnika Sarajevo-more, klimatizirano, novim lux kombijem, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Kombi prijevoz povoljno. Tel. 062 302 327. Vr{im prevoz putnika na more i po BiH, klimatizirano: Tel. 062 642 538. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Nudimo sve vrste detektivskih usluga, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Prevoz luxuznim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 061 107 928. Postavljanje, bru{enje svih vrsta podova, parketa i laminata. Tel. 062

921 100. Voda, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Tapaciranje namje{taja, {ivenje navlaka za namje{taj, zavjesa, paravana, stolnjaka, nadstolnjaka i dr. Tel. 061 385 329. Profesor daje instrukcije iz engleskog, prevodi tekstove sa engleskog na bosanski i obratno, dolazim na adresu. Tel. 062 869 555. Instrukcije iz njema~kog jezika, uspje{no i povoljno. Tel. 062 330 770. Instrukcije iz matematike i fizike, uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. Profesionalno digitalno video i foto snimanje svadbi, vjen~anja, vjerskih i drugih doga|aja. Vrhunska usluga i povoljne cijene. Tel. 062 356 113. Elektro i molersko-farbarske radove, povoljno. Tel. 611-542. Izvodimo molerske radove uz provjeren kvalitet. Tel. 033 674-292. Bravar i varilac VKV, profesionalna izrada i monta`a vrata, ograde, tende, balkoni, giteri... Tel. 061 141 659. Radimo ure|enje dvori{ta i vrtova sa ukrasnim biljem iz vlastite proizvodnje. Tel. 065 867 127. Radim malterisanje, zidanje, obradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Popravljam sve vrste fri`idera i rashladne tehnike uz besplatan dolazak. Tel. 061 156 825. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Kercher aparatima sa originalnim deterd`entom ~istimo }ilime, tepihe, namje{taj, autosjedi{ta. Tel. 062 738 728. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova. Tel 061 740 127. Prevod sa i na engleski jezik, kucanje svih vrsta tekstova, povoljno. Tel. 062 528 948. Kvalitetno i povoljno prevodim sa engleskog i obratno. Tel. 062 971 535. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Dekorater-tapetar presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728. Majstor povoljno opravlja stari i montira novi namje{taja, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Vodoinstalater povoljno opravka staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840. Roletar-tapetar - izra|ujem i oipravljam sve vrste roletni, presvla~im namje{taj, stolice, bilijare. Tel. 061 512 444. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i opravke instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenja. Tel. 062 139 034 i 033 535 659. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Moler kre~i, gletuje kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Zidar gradi ku}e od temelja do krova. Tel. 033 234-890. Klimatiziranim kombi vozilom vr{im prevoz putnika na more, jezera i drugr destinacije po BiH i okru`enju. Tel. 061 531 616 i 062 214 690. Prevoz putnika novim klimatiziranim VW kombijem, izleti, more, planine, seminari. Tel. 062 355 006. Instrukcije iz matematike, privredne matematike i knjigovodstva. Tel. 061 516 624, 033 223-695. Instrukcije iz hemije studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. Sastavljam maturske i seminarske radove, Mostar. Tel. 061 285 101. Pi{em stru~ne radove, radim lekturu i korekturu tekstova. Tel. 033 541-224. Za osnovce instrukcije: bosanski, engleski, arapski, fizika, hemija, biologija, matematika, itd. Tel. 061 33 93 74.

Elektro opravka bojlera (~i{}enje), b. teh., kao i ugradnja novih plafonjera, bojlera, napi, osigura~a. Tel. 061 262 411. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 063 893 938. Profesorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. Instruiram matematiku, dolazim ku}i po dogovoru. Tel. 061 253 550. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 033 621-976. Instrukcije - matematika za osnovce, povoljno, 2 sata - 15 KM. Dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel. 061 274 144. Instrukcije - engleski povoljno, 2 sata - 15 KM. Dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Molerske radove ~isto, korektno. Tel. 061 216 925, 033 691-384. Moleraj, ~isto, kvalitetno i povoljno, njema~ko iskustvo. Tel. 061 812 664. Radim mol.-farb. radove, rad u bojama, rad sa valjcima, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Instruiram u~enike osnovne {kole, ~as 5 KM. Tel. 062 225 926. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Brzo i kvalitetno vr{im opravku TV prijemnika. Tel. 061 505 084, 033 453-000. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Popravljam i punim fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, italijanskog. Tel. 061 566 590. Stolar, vr{im sve usluge. Tel. 062 944 952. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Privatna igraona-vrti} sa ba{tom nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033 666-755. Iskusna u~iteljica priprema u~enike od I-V raz. za {kolu. Tel. 062 127 144. Vr{imo servisiranje aparata za kafu. Tel. 061 367 103. Vr{im zamjenu automatskih osigura~a, indikatora, popravak ve{ ma{ina, {poreta, bojlera. Tel. 061 563 910. Molersko-farbarski, rigips, elektroinstalaterski radovi, povoljno. Tel. 062 911 078. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Dajem ~asove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. VKV moler radi kvalitetno i uredno, jeftino i brzo. Tel. 062 214 519. Instrukcije gitare, violine i solfe|a. Tel. 066 845 342. Klimatiziranim kombi vozilom nudim usluge prevoza na more i druge destinacije, profesionalni voza~,dvd, dolazak na adresu. Tel. 033 22 04 02, 061 531 616 i 062 214 690. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Rigips majstor - potkrovlja, pregrade, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. Iskusan fizioterapeut, dolazak na adresu, manuelna masa`a, rehabilitacija, kvalitetno, povoljno. Tel. 061 367 166. Molujemo stanove u 1 danu, cijena za garsonjere 150, jednosoban 200, dvosoban 300, trosoban 400 KM. Tel. 061 965 054. Vr{im prevoz kombijem ljudi,

oglasi

Dnevni avaz

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

39

www.matador-vrata.com

40

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

stvari, radna snaga obezbije|ena, po potrebi. Tel. 062 385 762. Molersko-farbarske radove: gletovanje, boje, stolarija, tepete, i se po dogovoru. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Elektro-servis monta`a, servis klima ure|aja, rashladne tehnike sa dizalicom. Garancija. Tel. 061 172 482. Radim zidarske, kerami~arske i kameno klesarske radove. Tel. 063 557 115. Izvodim sve vrste molerskih radova, iskustvo iz Njema~ke. Tel. 061 181 929. Elektroopravka ku}anskih aparata i ure|aja, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 555 800. Centralno grijanje, vodoinstalacija, keramika, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 814 475. Vodoinstalaterski i kerami~arski radovi, cen. grijanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 182 737. Srednjo{kolcima radim grafi~ke radove iz mehanike i ma{inskih elemanata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. Postavljam laminat povoljno. Tel. 061 156 340. Prijevoz putnika novim T-5 kombijem na sve destinacije. Voza~ profesionalac. Tel. 062 213 645. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko lakirerske poslove. Tel. 062 332 702. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Elektri~ar vr{i popravak ku}nih ure|aja i instalacija, povoljno. Tel. 062 528 948. Ugradnja i popravak svih vrsta roletni, povoljno. Tel. 062 528 948. Bravarski poslovi, izrada ograda, gara`nih vrata, povoljno. Tel. 062 528 948. Prevod sa i na engleski jezik, instrukcije matematike, povoljno. Tel. 062 528 948. Pravimo {adrvane-ljetnikovce po va{im `eljama, dimenzijama. Tel. 061 134 597. Kablovska preko satelita u BiH i svijetu, FTV, RTRS, OBN, ATV, Alfa, Pink bh., BHT1 i drugi regionalni i strani programi u HD kvalitetu, direktno preko satelita, ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. Radimo iskop, {alovanje i betoniranje mrtve plo~e. Tel. 061 134 597. Izuzetna stolarska ekipa pravi sve mogu}e od drveta po va{oj `elji. Tel. 061 134 597. Servis ra~unara, instalacija windowsa, XP ili Vista, umre`avanje, internet, za{tita. Tel. 061 337 178. Ugra|ujemo i montiramo sve vrste kamena - mermera, granita i keramike. Tel. 062 843 850. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373, V. [amrli}a. Prevozim kombijem putnike, namje{taj, preseljenja i teret. Tel. 061 268 155. Vodoinstalater - popravka, ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, itd. Tel. 061 389 112.

Vodoinstalater-elektri~ar, popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, aut. osigura~a. Tel. 061 180 120. Elektri~ar - popravka i ugradnja instalacija, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a, itd. Tel. 061 132 149. Vr{im servisiranje i prodaju svih vrsta tlakomjera, sa garancijom. Tel. 061 188 903, Sarajevo. Profesionalno testiranje ra~unarskih komponenti, ~i{}enje virusa, instalcije. Tel. 061 559 090. Vodoinstalater i elektri~ar popravlja i ugra|uje staru i novu instalaciju, povoljno. Tel. 033 542-588. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Lije~imo mujasil suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. Elektri~arske usluge, automatski osigura~i, indikatori, el. pe}i, el. bojleri, instalacije. Tel. 062 180 021. Elektri~ar, odr`avanje postoje}ih i ugradnja novih elektroinstalacija. Tel. 062 522 014. Voza~-instruktor vr{i ekstra obuku. Tel. 061 338 085. Majstor za sitne ku}ne opravke. Tel. 061 552 417. Vr{im usluge knjigovodstva za DOO, imam certifikat, imam iskustvo u struci. Tel. 061 216 013. Instrukcije iz engleskog i bosanskog, prevodi. Tel. 065 572 966. Brzo, ~isto i povoljno, moleraj, farbanje stolarije i keramika. Tel. 062 171 165. Vodoinstalater ugra|uje satove za vodomjere vrlo povoljno. Tel. 061 105 425. Centralno grijanje radim povoljno i kvalitetno, monta`a, servis i popravke. Tel. 061 105 425. Vr{im prevoz, selidbe, kombijem du`. 4 m, sa radnim snagom ili bez, Ko{. brdo. Tel. 062 226 665. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - radi sve vrste prevoda sa ovjerom. Tel. 061 480 069. Usmjeravanje analognih i digitalnih satelitskih i zemaljskih TV i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Sve za internet: obuka, antivirus, pravljenje jednostavnih sajtova. Tel. 061 530 704. Bosanski, engleski, arapski jezik, instrukcije. Tel. 061 33 93 74. Kvalitetno i uredno radimo moleraj, 1 m2/1 KM. Tel. 061 439 366, 061 398 569. Instrukcije iz njema~kog daje vrlo uspje{no iskusni nastavnik njema~kog i bosanskog. Tel. 659-750, 066 897 870. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Bravar-varilac VKV, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Tel. 066 213 714. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Udobnim mercedes kombijem

vr{im prijevoz putnika na izlete, more, planine, povoljno. Tel. 033 235-199 Organizujem dnevne izlete u Dubrovnik i okolicu, udoban mercedes kombi, povoljno i nezaboravno. Tel. 061 140 572. Vr{im prijevoz putnika, roba, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. Vr{im molersko-farbarske radove, lakiranje stolarije i drugo. Tel. 061 250 763. Izvodim kvalitetno molerske radove. Tel. 651-685. Molersko-farbarski radovi, ugradnja laminata i rigipsa. Tel. 066 873 588. Molersko farbarski radovi uredno, povoljno i kvalitetno, zvati svaki dan poslije 16 h. Tel. 061 244 886. Moler sa iskustvom izvodi sve radove kvalitetno i vrlo povoljno. Tel. 062 165 460. Radimo molersko farbarske radove, jeftino i kvalitetno. Tel. 062 488 636. Vr{im zavarivanje aluminijuma, gusa, prokroma. Tel. 033 436-952. Vodoinstalater povoljno opravlja staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840, 061 389 112. Vodoinstalater radi instalacije i otklanja kvarove. Tel. 061 207 851. Profesorica latinskog jezika daje instrukcije gimnazijalcima i studentima. Tel. 062 918 322. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Popravljam ve{ ma{ine i ku}anske aparate uz popust 30%. Tel. 061 510 390, 033 473-155. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Pranje }ilima i itisona sa besplatnim prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. Izvo|enje i projektovanje el. instalacija jake i slabe struje i servis. Tel. 061 803 042. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. PVC i ALU stolarija, kvalitetno i povoljno. Tel. 033 788-471. Instrukcije iz matematike i mehanike daje dipl. ing. ma{instva, Avenija, Mostar. Tel. 065 016 266. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 062 214 599. Bosanski strancima koji poznaju njema~ki, iskusni nastavnik i publicista. Tel. 659-750 (Smail) i 066 897 870. VK elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim elekrtoinstalcije. Tel. 061 276 187, Kova~i. Vr{im svakodnevni prijevoz Zenica-Sarajevo-Zenica, za uposlenike u Sarajevu. Tel. 061 825 561, 062 726 308. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Agencijsko vo|enje ra~unovodstva pravnih subjekata. Tel. 061 516 624, 033 223-695. Povoljno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima, uz garanciju

kvaliteta. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Stolar vr{i opravke starog i izradu novog namje{taja, stolarije, stepeni{ta, podova i sl. Tel. 061 312 956. Elektro-servis, popravljamo-viklujemo sve rotore, statore, el. motore, bu{ilice, brusilice, sve ma{ine alatljike. Tel. 066 889 246. Vr{im usluge prijevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Postavljamo, brusimo i lakiramo sve vrste podova. Tel. 061 032 059. Prevoz putni~kim klimatiziranim automobilom sve destinacije, more, planine, banje i ostalo. Tel. 063 943 445. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. Peremo }ilime, itisone, tepihe, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 250. Rigips majstor, potkrovlja, spu{teni plafoni, pregrade. Tel. 061 818 732. Stolar - sve usluge. Tel. 061 538 223. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Vodoinstalater vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino, od 8-22 h. Tel. 061 233 517. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a i dr. Tel. 061 524 123. Popravljam sve vrste ra~unara, besplatan dolazak na adresu. Tel. 061 537 576. Servis ve{ ma{ina i drugih elektro ure|aja na va{oj adresi. Tel. 061 552 417. Kerami~arske radove izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 062 165 539. Engleski i njema~ki uspje{no, svi uzrasti, 5 KM ~as. Dolazim na adresu. Tel. 033 471-297, 062 916 729. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Molersko farbarske usluge, izvodim profesionalno. Tel. 065 926 654. Moleri rade kvalitetno i ~isto. Tel. 061 504 425, 061 272 573. Izvodimo molerske radove kvalitetno. Tel. 062 184 414. Molerski radovi uz potpunu za{titu lepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Profesorica violine daje ~asove po~etnicima i u~enicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Laminat 3 KM, edelpuc 2 KM, moleraj i gletovanje 1 KM, keramika 8 KM, i dr. Tel. 062 402 122. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila,

pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Adaptacija - molersko-farbarski, elektroinstalaterski, rigips radovi, kvalitetno. Tel. 061 310 141. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu! Tel. 062 467 237. Servis ra~unara „Majo“, antivirusna za{tita ra~unara, instalacija windowsa, internet konekcija, ~i{}enje virusa, itd. Tel. 061 243 611. Kirby - dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapaciranog namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Moler. Tel. 061 867 007. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, ameri~kih plakara, polica, stolova, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Servis ku}nih elektroinstalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}. el. aparata i el. instalacija, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, i el. instalacija. Tel. 061 803 042. Profesorica daje ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Ruski jezik - instrukcije i prevod. Tel. 061 969 966. Medicinski tehni~ar sa radnim iskustvom vr{i sve vrste medicinskih usluga, profesionalno i stru~no (njega bolesnika, kateteri, injekcije, inzulin i ostalo). Tel. 061 381 651. Instrukcije iz matematike, fizike, elektrotehnike. Tel. 061 803 042. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 519 449. Bravarski radovi, dolazim na adre-

su. Tel. 061 233 078. Instrukcije matematike, te priprema u~enika za sigurne upise, popravne, dolazim ku}i. Tel. 033 469-965. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, poslovnih prostora i tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144 899. Popravljam ve{ ma{ine, {tednjake i bojlere, za penzione popust 30%. Tel. 061 510 390, 033 473-155. Demontiram i renoviram komplet kupatila. Tel. 061 241 204. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Engleski jezik - stalni sudski tuma~, prevodi i podu~ava. Tel. 061 533 935 i 214-151. Vodoinstalaterski, kerami~arski radovi, centralno grijanje. Kvalitetno i povoljno. 061 182 737. Matematika - instrukcije uspje{no i sigurno, dipl. ing. el. Tel. 062 327 168. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. Stolar: popravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, slike, brave, baglame i ostalo. Tel. 061 838 018. Prof. daje instrukcije iz metematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237, 033 643-388. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. 195> Kombi prevoz, selidbe, ~isto bez o{te}enja namje{taja. Tel. 061 311 622. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Servis, prodaja, programiranje svih vrsta registar kasa. Tel. 061 251 809. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Dajem instrukcije matematike i

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

41

fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Vodoinstalater - vr{i sve vrste popravki i instalaciju novih ure|aja i kupatila. Tel. 063 918 655. Povoljno i kvalitetno prevodim francuski jezik. Tel. 062 386 073. Izra|ujem i montiram sve od `eljeza, brzo i kvalitetno. Tel. 061 709 382. Uni{tavamo: `ohare, stjenice, mrave, mi{eve, efikasno uz garanciju. Tel. 033/234-805. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Vr{im opravku elektroinstalacija i ugradnju novih povoljno. Tel. 611542. Njema~ki advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. Tel. 061 537 739. Kompletnu adaptaciju stanaku}e, keramiku, rigips, laminat, moleraj, itd. Tel. 062 226 904. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Termofasade-rigips, {panski zid, veoma povoljno, uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kerami~arski tim radi postavljanje svih vrsta keramike, cijena po dogovoru. Tel. 061 525 310. Voda, keramika, grijanje, kvalitetno i povoljno. Pozovite. Tel. 061 182 737. Profesionalno kerami~ar, kvalitet. Tel. 061 509 061. Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Moler: kvalitetno, brzo i veoma povoljno radimo sve vrste moleraja. Tel. 062 778 717. Dajem instrukcije iz fizike i matematike, djeci i srednjim {kolama. Tel. 061 227 439. Instrukcije iz matematike za u~enike osnovnih {kola. Tel. 062 139 588. Vrlo povoljno i kvalitetno molerski, parketarski i rigips radovi. Tel. 061 357 201. Kvalitetno i povoljno vodoinstalaterski, kerami~arski i elektri~arski radovi. Tel. 061 357 201. Kvalitetno i uredno vr{imo sve vrste molerskih usluga, 1 m2 = 1 KM. Tel. 061 398 569, 061 439 366. Prosvjetna radnica radi kao privatni u~itelj sa osnovcima, svakog dana. Tel. 033 234-705. Instruiram matematiku za |ake osnovnih {kola. Tel. 033 234-705. Prof. francuskog jezika daje instrukcije francuskog u~enicima osnovnih i srednjih {kola. Tel. 033 651891. VKV stolar vr{i popravke vrata, prozora, zamjena baglama svih vrsta na kuhinjama i plakarima. Tel. 033 677-549. Masa`a: relax, kineska uz aromaterapiju, kiropraktika, refleksoterapi-

ja, sportska. Dipl. maser-terapeut. Tel. 063 975 031. Vr{imo presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha, namje{taja. Povoljna cijena. Tel. 061 210 017. Lije~im sva oboljenja ki~me i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Prevodim njema~ki jezik, 5 KM/stranica. Tel. 063 988 207. Bravar VKV - radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Centralno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora, itd. Radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Zidar, tesar, od temelja do krova, povoljno. Tel. 062 371 539.

informacije o iseljavanju i zapo{ljavanju. Vrlo detaljni opisi. Prevedeno. Preko 700 adresa. Tel. 032 244 417 Za va{ posao jedina BH bro{ura „Kreditne limije“, sa 379 izvora finansiranja svih oblika poslova. Tel. 032 244 417 Hitno potreban pizz.majstor,sa poznavanjem rada na rostilju i u kuhinji. Tel. 061 158 182 Tra`im posao, diplomirani pravnik, godina iskustva i polo`en stru~ni upravni ispit. Tel. 062 568 716 Tra`im pekara za rad u [vedskoj. Tel. 0046 70 796 5735 Mlad momak tra`i posao. Bilo {ta, za ~uvara. Tel. 063 898 165 ^uvala bi djecu samo podru~je Zenice. Tel. 063 544 210 Lak{i invalid moli humane poslodavce za posao, SSS, voza~ka B, edukacija savjetnika za biznise, rukovodjenje. Tel. 061 065 478 Tra`im posao voza~ka b,c,e iskustvo u odr`avanju objekata popravaka i monta`a u ku}i, te iskustvo u dostavi i komercijali. Tel. 066 824 182 i 063 152 719 ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih djecu i odr`avala stan. Tel. 061 220 782. Restoranu „Bijela vila“, potrebna radnica za poslu`ivanje u sali. Tel. 061 546 049. Fast-fudu potrebna radnica, dnevnica 35 KM, isplata svaku no}. Tel. 062 670 734. Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih premeta, uklju~uju}i strane jezike. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. Potrebni ozbiljni saradnici za katalo{ku prodaju {vedske kozmetike, trenutno akcija besplat. uklju~enja. Tel. 061 326 160. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslovnih prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. ^uvala bih dijete u svojoj ku}i, Bistrik. Tel. 061 088 520. Udru`enje Italijana po~etkom oktobra organizuje kurs italijanskog jezika. Tel. 061 223 407. Potreban momak sa radnim iskustvom za rad u kafeu u centru grada. Tel. 061 278 917. Diplomirani gra|evinski in`injer tra`i posao i saradnju. Tel. 066 311 337. Friz. salonu potrebna frizerka za `ene i mu{karce sa iskustvom. Tel. 033 450-694. Ozbiljna `ena ~uvala bi dijete. Tel. 646-636. Aktivan penzioner obavljao bi poslove kurira, vratara ili no~nog ~uvara. Tel. 062 126 283.

Rainbow, unutra{nje ~i{}enje auta. Tel. 061 204 169. Kombi prevoz, selidbe, ~isto bez o{te}enja namje{taja. Tel. 061 311 622. Potrebna frizerka, hitno. Tel. 061 741 005. Friz. salonu potreban frizer sa radnim iskustvom. Tel. 061 812 902. ^istim, peglam i odr`avam priv. i pos. prostor. Tel. 066 653 086. Postavljam vrata, prozore u ku}i i stanu, uz popust, SK. Tel. 061 501 835. Hitno potreban instruktor za turski jezik. Tel. 061 081 419. ^uvala bih dijete, Dobrinja, Mojmilo, S. polje. Tel. 061 399 198. U~enicima, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. Expert za ugradnju hidro-termo izolacije krovova, gara`a, podova i zidne izolacije. Tel. 033 653-396, 061 098 579. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Certificirani ra~unovo|a povoljno vodi pos. knjige za sve vrste preduze}a, radnji i udru`enja. Tel. 061 150 368. Potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 033 773-871, 061 900 620. Izrada plo~. namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Moler radi sve molerske radove, ~isto, cijene povoljne. Tel. 066 408 817. Rigips majstor radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Ugradnja i monta`a evro kvaliteta, mermera i granita sa keramikom. Tel. 062 843 850. Instrukcije iz engleskog i njema~kog, dolazak na adresu. Tel. 033 471-297, 062 916 729. ^istim kvalitetno stamb. i poslovne prostore. Tel. 061 516 910. Agronom sa iskustvom sadnja vo}a, rezidba, prehrana, za{tita vo}a. Tel. 033 654-634. Tepser, savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podove (za{tita). Tel. 061 524 461. Stolar sa iskustvom tra`i zaposlenje, prednost TK. Tel. 062 109 787. Elektri~ar vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, autom. osiguranja. Tel. 061 261 909. Tu`be, `albe, molbe, prigovori i svi ostali pravni poslovi. Tel. 033 463306, 061 387 856. Dajem instruktivnu nastavu iz matematike za |ake osnovne {kole. Tel. 033 234-705. ^uvam bebe, vrijeme nije ograni~eno. Tel. 033 4561-958 i 062 204 887. ^uvam, odvodim i dovodim stariju djecu iz {kole. Tel. 061 579 303 i 066 965 283. Kupujem akcije, ratne od{tete i dionice, devizne {tednje. Tel. 061 526 918. 12256-1Nd` Ozbiljan: zidar, tesar, kerami~ar, vodoinstalater, itd., radim i komplet kupatila. Tel. 061 269 385. ^i{}enje ku}a, stanova, pos. prostora, po{teno, pedantno. Tel. 061 289 900. Potreban frizer za `ene i mu{karce - studio Inea. Tel. 061 807 955. Expert za ugradnju hidro-termo izolacije krovova, gara`a, podova i zidne izolacije. Tel. 033 653-396, 061 098 579.

liju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru dev. {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah. Tel. 061 140 521. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), dobro pla}am. Tel. 061 400 190. Kupujem: suvenire Sarajevske olimpijade ZOI-84., plakete, medalje, baklje, zna~ke i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem: staro oru`je, sablje, kubure, ordene, medalje, zna~ke i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem staru dev. {tednju, dionice, prodajem certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593.

Ponuda-potra`nja
Tra`e se osobe sa poznavanjem talijanskog jezika za firmu. Slati curriculum na: teknofrigo-danese@gmail.com 12224-1Nd`

Salonu namje{taja „Udobnost“ d.o.o. u Zenici, potrebno vi{e izvr{ilaca na radnom mjestu trgovac, monter-voza~. Prijave slati na mail: noviposao@udobnost.ba, ili putem telefona: 061 244 757. 12307-1Nd`

Buregd`inici i pizzeriji potrebne dvije ozb. djevojke na poslovima prodaje i poslu`ivanja. Kont. tel. 061 546 443. 14331-1tt

Kupujem obveznice, devizne {tednje i ratne od{tete. Isplata odmah. Tel. 065 027 864. 12256-1Nd`

Poklanjam rasne ma~i}e ozbiljnoj porodici. Tel. 203-717. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, ratna potra`ivanja, isplata odmah. Tel. 061 863 224. Kupujem dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem obveznice stare devi. {tednje i ratne od{tete, isplata odmah! Tel. 066 723 731. Kupujem sve vrste opreme za ugostiteljstvo. Tel. 065 903 989. Kupujem obveznice, dev. {tednju, ratnu od{tetu. Tel. 061 526 918. Kupujem staru dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 062 524 226. Kupujem staru dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 063 804 124. Kupujem prazne tonere. Tel. 061 080 870. Kupujem dupli dje~iji krevet na izvla}enje sa dva jogija. Tel. 061 556 761 Crtane romane, Alan Ford, Dilan, Dog, Tex. albume sa sli~icama. Tel. 063 271 200, Sarajevo. Kupujem stare njem. marke papirne. Tel. 063 355 070. ]ilime i serd`ade sarajevske i Pirot tanke kupujem. Tel. 061 159 507. Kupujem mangalu, pe{kune, zidni sahat, demirliju, preko 1 m, filigramske belenzuke. Tel. 061 159 507. Srmali vez, ~avrme, jagluke i pe{kire, jastuke, jorgane, kupujem. Tel. 061 155 507.

Frizerskom salonu potrebna frizerka za `ene i mu{karce. Mogu}nost prijave na PIO. Sve informacije na tel.: 061 379 615. 14345-1tt Frizerskom salonu u Pofali}ima potreban frizer, plata 500 KM ili procenat. Tel. 061 489 404. 14476-1tt ^uvala bi dijete u svojoj ku}i na Ilid`i.Tel.062 423 629 ^uvala bi dijete od bebe do pred {kolskog uzrasta. Tel. 033 658 697 Preduze}u registrovanom za ra~unovodstvo potreban certificirani ra~unovodja u stalni rad posao a mo`e i partnerstvo u poslu. Tel. 061 135 418 Ustupam frizerski salon u Visi uz otkup inventara- povoljno .Tel. 061 157 448 Gra|evinski in`enjer sa iskustvom tra`i posao. Tel. 061 562 536 Zapo~nite sopstveni posao proizvodnjom eteri~nih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomo}u knjige „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244 417 Najnoviji „Informator“, potpune

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna potra`ivanja (od{tete), dionice. Isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 14351-1tt Poklanjam prozorska stakla. Tel. 061 047 557 Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Gröninga. Medicinski dokazivo. Tel.062 519 449 Tra`im skejtbord sa gumenim to~kovima u solidnom stanju. 062 736 701 Kupujem tek oteljenu telad. Tel. 066 895 248 Kupujem pe} jotul. Tel 062 113 491 Kupujem ordene,medalje,staro oru`je, bode`e, kubure, sablje,vojne oznake i sli~no.Tel. 061 139 767 Trebam senzore za humani inzulin. Tel. 033 653-454 Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filate-

42

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

30

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

auto market

43

Brojne novosti iz Minhena

PREZENTACIJE „Dnevni avaz“ na me|unarodnoj vo`nji novog Ford Mondea

Zvijer s leptir-ma{nom
Volvo S60: Novi motori }e biti ugra|ivani u ovaj model

BMW priprema X3M i X35IS i prekida proizvodnju M6
Model M6 proizveden je od 2005. godine u svega 14.152 primjerka
Bavarski proizvo|a~, prema svemu sude}i, priprema ~ak dvije performanse izvedbe SUV modela X3, koji je nedavno do`ivio facelift. U pitanju su izvedbe X3M i X35is. Kod posljednjeg je sve jasno, ispod prednjeg poklopca nalazi se 3,0-litarski redni {estocilindra{ sa 322 KS, koji }e biti ukomponiran ili sa sedmostepenom automatskom transmisijom sa dva kva~ila ili {estostepenim manuelnim mjenja~em. Maksimalna brzina }e, o~ekivano, biti elektronski limitirana na 250 km/h, a ubrzanje do 100 km/h trajat }e oko 5 sekundi. [to se ti~e vrhunskog X3M, stvari su malo nejasne. Naime, mo}ni V8 iz X5M i X6M prevelik je i prejak za maleni X3, a nesumnjivo bi ga pretvorio u pravu zvijer. Zato je logi~niji izbor motor iz nadolaze}e serije 1 M Coupe ili spomenuti 3,0-litarski {estocilindra{ iz X35is , koji bi dodatno bio oja~an na oko 350 KS. Sada i jedna tu`na vijest iz Bavarske. BMW je preki-

NOVITETI Volvo {iri ponudu agregata

Redizajnirana verzija Mondea dokaz je da je nekada neupadljiv model izrastao u luksuznu krstaricu koja svojom elegancijom i dinamikom postaje opasan izaziva~ premium modelima

Niska potro{nja, visoke performanse
Rije~ je o 1,6-litarskom GTDi benzinskom motoru u izvedbi T3 (150 KS) i T4 (180 KS)
[vedski proizvo|a~ automobila Volvo pro{irio je ponudu pogonskih agregata sa T3 i T4 izvedbama novog 1,6-litarskog ~etverocilindarskog motora s pogonom na benzin, opremljenog posljednjom generacijom direktnog ubrizgavanja i turbopunja~em, koji nudi nisku potro{nju goriva koja ne utje~e na performanse. i manji gubitak temperature. To su neki od zahtjeva kada je u pitanju efikasnost. Jo{ jedan od njih je maksimalno izgaranje goriva jer da bi se smanjila potro{nja i {tetne emisije, gorivo mora biti {to efikasnije iskori{teno. Zato je i sistem ubrizgavanja dora|en, kako bi se izgaranje regulisalo s maksimalnom precizno{}u. - Ovo je trenutno najmodernija tehnologija ubrizgavanja, a Volvo je u njenom razvoju odigrao veliku ulogu. Na{a saradnja sa kompanijom Bosch aktuelna je ve} nekoliko godina i izuzetno je uspje{na - tvrdi Magnus Jonson (Jonsson), stariji potpredsjednik razvojnog odjela pri Volvo Cars. Direktno ubrizgavanje u
Ford Mondeo: Facelift verzija djeluje zgodnije, sna`nije, mi{i}avije, ni`a je i {ira od postoje}eg modela

BMW M6: Kraj proizvodnje

S
Izra|en u potpunosti od aluminija

vaki novi model izmami pohvale i prije nego {to ga iko vidi. Proizvo|a~ napravi novo svjetsko ~udo koje novinari obi~no do~ekaju s pohvalama, iz jednostavnog razloga jer je nov

Dvodnevna prezentacija u Minhenu, zapravo po selima oko bavarske metropole, otkrila je jedan novi Mondeo - luksuznu krstaricu u koju je izrastao nekada prosje~an i neupadljiv model koji se ni

Kompaktna forma
Novi 1.6 GTDi benzinski motor u izvedbi T3 sa 150 konjskih snaga i T4 sa 180 KS bit }e od jeseni dostupan u modelima S60 i V60. Ovi agregati imaju kompaktnu formu i izra|eni su u potpunosti od aluminija, {to osigurava malu masu

U Njema~koj od 22.500 eura
kombinaciji sa turbopunjenjem i varijabilnim otvaranjem ventila, omogu}ilo je performanse dostojne daleko ve}ih agregata, dok je istovremeno zadr`ana niska potro{nja i {tetne emisije. Jo{ nije poznato kada }e novi Mondeo do}i u Bosnu i Hercegovinu, pa nije poznata ni njegova cijena. U Njema~koj, ponuda kre}e od 22.500 eura (oko 45.000 KM) za osnovni model. Kada je rije~ o motorima, osim dva koja su poi bolji od starog, ili bi to makar po svakoj logici razmi{ljanja trebao biti. I tako je do{ao red i na Forda Mondea, u najavama predstavljanog kao najbolji, najelegantniji itd, itd... Ali, ovoga puta, svi epiteti lansirani s redizajniranom verzijom najluksuznijeg Fordovog predstavnika na tr`i{tu zaista nisu samo obi~na promotivna pri~a. kretala testirane modele, Mondeo }e zadr`ati neke od starih pogonskih jedinica, a to su 1,6 i 2,0-litarski Duratec benzinski s izlaznom snagom od 120, 145 i 203, te 2,0-litarski dizelski od 115, 140 i 163 KS. po ~emu nije mogao ni pribli`iti premium segmentu.

DRIVe dugme u obje varijante
Obje varijante posjeduju DRIVe dugme, koje uklju~uje i isklju~uje tehnologiju u{tede goriva. Kod verzije s automatskim mjenja~em, DRIVe tehnologija „izbacuje“ iz brzine ako voza~ otpusti papu~icu gasa. Verzija s manuelnim mjenja~em posjeduje Start/Stop funkciju, koja isklju~uje motor ako stoji, a voza~ prebaci u „ler“ i otpusti kva~ilo. ^im voza~ ponovo pritisne kva~ilo da ubaci u brzinu, motor se ponovo uklju~uje.

Dostupni mjenja~i
Novi 1.6 GTDi T4 motor dostupan je sa {estostepenim manuelnim mjenja~em, kao i Powershif {estostepenom automatskom transmisijom, dok je T3 varijanta dostupna samo sa {estostepenim manueI. S. lnim mjenja~em.

nili i poslali aktuelni Mondeo, ali nakon {to ga „skenirate“ pogledom, po~nete uo~avati detalje poput prednjih dnevnih i zadnjih ledsvjetala, hromirane re{etke hladnjaka. Linije dizajna vuku na nove S-MAX-a i Galaxyja, a silueta je sofisticirana i sportska. Facelift verzija djeluje zgodnije, sna`nije, mi{i}avije, ni`a je i {ira od postoje}eg modela. Promjene je do`ivjela i unutra{njost automobila. Ono {to je kod starog bilo odli~no, sada je jo{ bolje. Izmjene se odnose na novu centralnu konzolu i instrumentalnu tablu s novom grafikom, bojama, pa ~ak i brojkama. Osje}aj vrhunskog luksuza putnicima upotpunjuju mno{tvo ukrasnih elemenata

i stropne konzole s ambijentalnim led-svjetlima. Uveden je i veliki broj novih funkcija u unutra{njosti. Pored pobolj{anih audio i satelitskog sistema za navigaciju, ljubitelji muzike mo}i }e u`ivati i u dodatnoj opciji vrhunskog sistema premium ozvu~enja, potpuno novom audiosistemu s poja~alom s osam kanala ukupne izlazne snage od 265W. Sve je to sjajno, ali vo`nja je ne{to {to ipak zaslu`uje posebno poglavlje. Nekada podavno, na ovim stranicama iza{ao je test 2,5-litarskog benzinskog Mondea, neukrotive luksuzne zvijeri s to~kovima koju je pokretao motor iz Focusa ST. Njega vi{e nema, ali Mondeo koji nam je prvi

Testirani modeli
2,2 TDCi 200 KS karavan 2,0 EcoBoots 240 KS Zapremina 2.179 1.999 Maksimalna snaga 200 KS/3.500 240/6.000 Obrtni moment 420-450/1.750 340-360/1.900 Maks. brzina 230 246 Ubrzanje 0-100 km/h 8,3 7,5 Potro{nja (grad/otv/komb) 7,8/5,0/6,0 10,9/6,0/7,7 ponu|en na vo`nju ispod poklopca je krio novi 2,0-litarski EcoBoost s turbokompresorom od 240 KS, kao zamjena za stari agregat. Tim agregatom, Ford se priklju~io trendu novih, ekolo{ki nastrojenijih motora, koji nude manju potro{nju i emisiju CO2 (za oko 20 posto), a ve}u snagu. S ovom pogovr{iti me|u stadom bavarskih krava. U drugom dijelu testiranja, ponu|en nam je i novi automobil na dizel-gorivo, najja~i Fordov ikada, 2,2litarski od 200 KS, ali u izvedbi karavana s manuelnim {estostepenim mjenja~em. ^ak i u ovoj formi, Mondeo je pokazao mi{i}e na kojima bi mu pozavidjelo dosta sportski orijentisanih modela. Osim agregata, Mondeo donosi i dosta novih tehnologija. Naro~ito }emo izdvojiti nove mjenja~e (Ford PowerShift s dvostrukom, mokrom spojkom), zatim Ford Eco Mode sistem za ekolo{ku vo`nju, te upozorenje za napu{tanje trake na brzinama ve}im od 60 km/h, koje se voza~u upu}uje vibracijom volana. Za to, ali i sistem za informacije o mrtvom uglu, brine se kamera visoke osjetljivosti na vrhu vjetrobranskog stakla. Dalje, tu su zadnja kamera, elektronska blokada za djecu u zadnjim vratima, sistemi za automatsko uklju~ivanje dugih svjetala, za upozoravanje voza~a, za automatsko zatvaranje uvodnika zraka i sistem obnavljanja energije preko ko~enja. Sve ovo navodi na zaklju~ak da }e Mondeo sigurno biti u vrhu kada je rije~ o tehnolo{koj opremljeM. TANOVI] nosti.

nuo proizvodnju modela M6 u coupe i cabrio varijanti, bez ikakvih naznaka o eventualnom nasljedniku. Ovaj automobil je od 2005. godine do sada proizveden u tek 14.152 primjerka (9.087 coupe i 5.065 cabrio). Pored toga, proizvo|a~ iz Minhena je obustavio i proizvodnju vrhunskog V10 benzinskog motora sa 507 KS, koji se i ugra|ivao u ovaj automobil, ali i mnoge druge M modele. Cilj je, kako ka`u, usmjeravanje snaga na stvaranje novog efikasnijeg motora u skladu sa aktuelnim ekolo{kim

zahtjevima. Na kraju, BMW je za novu seriju 5 predstavio atraktivni M Sport paket, koji, kako mu samo ime ka`e, barem vizuelno koketira sa vrhunskim M5. To podrazumijeva novi prednji branik sa ve}im usisnicima zraka, stilizirane pragove, novi zadnji branik sa difuzorom zraka i hromiranim zavr{ecima ispu{nog sistema, te 18 ili 19-in~ne felge, dok unutra{njost krase multifunkcionalni upravlja~, aluminijske papu~ice, ko`ni enterijer i umeci od alumiS. Pa. nija.

Osvje`eni Bentley Continental GT

Novo lice britanske luksuzne zvijeri
Ubrzanje do 100 kilometara na sat za samo 4,4 sekunde

Sportska silueta
Proizvod koji je lansirao gigant iz Kelna sada zaista zaslu`uje da mu se do poda skine kapa, kao modelu koji }e na tr`i{tu zbog svoje elegancije i dinamike biti opasan izaziva~ najluksuznijim automobilima. Kada ga tek vidite, zapitate se da se u Fordu nisu zabu-

Nemojte spavati, idite na kafu
Naro~ito je interesantan sistem upozoravanja voza~a, koji se brine da ne odlutate u tzv. mikrosan. Naime, sistem Driver Alert izra~unava nivo svjesnosti voza~a putem statisti~ke analize informacija s ceste koje je prikupila prednja kamera, te ugla krivudanja vozila. Rezultat analize prikazuje na instrument tabli. Ako izra~unati nivo svjesnosti padne ispod odre|ene ta~ke, uklju~uje se zvu~no upozorenje, a na instrument plo~i se prikazuje poruka u kojoj se voza~a savjetuje da napravi pauzu. nskom jedinicom, koja objedinjuje tri tehnologije (TiVCT, turbocharging i direktno ubrizgavanje goriva) te novim automatskim mjenja~em, Mondeo sa 240 KS nudi brutalne, ali ipak i kultivisane performanse. Nismo ni osjetili kada je brzinometar dobacio do 200 km/h. Kao da je to motor u~inio s pola snage.

Aktivnosti F-AC Sarajevo

Dru`enje s novinarima u restoranu „Elite 31“
Zvani~ni predstavnik i distributer Forda za Bosnu i Hercegovinu F-AC Sarajevo protekle sedmice u restoranu „Elite 31“ u „Avaz Twist Toweru“ organizirao je dru`enje sa novinarima kako bi se predstavnici medija upoznali s novim menad`mentom kompanije. Tom prilikom istaknuti su uspjesi kompanije na na{em tr`i{tu, kao i planovi da se nastavi sa ve} etabliranim trendom. Novinarima su se obratili Senad Sefi}, predsjednik Odbora direktora MOTUS CEE LLp London, i novi direktor F-AC-a Miroslav To-

Novi Continental GT: Sposobniji i {tedljiviji

Jo{ luksuznija unutra{njost

Snaga i kontrola
Dru`enje uz vrhunsku kuhinju

Bentley je predstavio redizajniranu izvedbu vrhunskog modela Continetal GT. Iako na prvi pogled nema prevelikih razlika u odnosu na prethodnika, one su ipak primjetne. Tako je novi Continental GT dobio vi{u bo~nu liniju i du`e bo~ne prozore. Tu su i nova zadnja te prednja svjetla po uzoru na model Mulsanne, kao i nova maska hladnjaka. I unutra{njost je dobila

nekoliko modifikacija, kao {to je novi informacijski sistem, druga~ija centralna konzola i kvalitetniji materijali. Zahvaljuju}i u`im prednjim sjedi{tima, putnici na zadnjoj klupi imaju dodatni prostor za koljena. Kada su u pitanju ovjes i pogonska tehnika, Bentleyevi in`injeri razvili su nove komponente ovjesa od aluminija, novi upravlja~ki sistem i pogon na

mi}, koji je nedavno tu funkciju preuzeo od Sefi}a. Nakon pozdravnih rije~i, Uprava kompanije i

prisutni novinari nastavili su dru`enje u neformalnom tonu, uz vrhunsku kuhinju restorana „Elite 31“ I. S.

Novi detalji su prednja dnevna i zadnja led-svjetla

Ono {to naro~ito treba re}i jeste da voza~ na takvoj brzini ima osje}aj potpune kontrole nad automobilom, bez ikakvog straha da }e za-

Edicija za bogate
Bentley jo{ jednom dokazuje svoju zahvalnost bogatim kupcima na podru~ju srednjeg istoka, na koji otpada 10 posto ukupne godi{nje prodaje, predstavljanjem specijalne Arabia serije modela Continental Flying Spur i Continental Flying Spur Speed, namijenjenih isklju~ivo tr`i{tu arapskih zemalja. Specijalna edicija bit }e limitirana na samo 50 primjeraka, a bit }e prepoznatljiva po specifi~nim bed`evima na karoseriji i unutra{njosti, 20-in~nim felgama, hromiranim poklopcem rezervoara i jo{ nekoliko luksuznih sitnica.

MINI najavio dizelski Cooper S
Mini je najavio mogu}nost da sljede}e godine predstavi dizelski Mini Cooper S. Njega bi pokretao 1,6-litarski dizel-motor sa 143 KS i 300 Nm obrtnog momenta, a pru`ao bi odli~ne mogu}nosti uz prosjek potro{nje od 4,5 litara. O~ekivana cijena sportskog mini automobila na dizel-gorivo iznosi oko 29.000 eura. S. Pa. Isti motor nesumnjivo }e se na}i i u modelu Countryman S.

Poja~an izbor motora za SEAT Exeo
SEAT Exeo je zna~ajno pro{irio ponudu motora. Atraktivnom izboru agregata pridru`ili su se sna`ni 1,8 i 2,0-litarski TSI benzinski motori od 160, odnosno 210 KS. Pored benzinskog motora 2,0 TFSI sa 200 KS i automatskim mjenja~em, uskoro }e biti u ponudi i model sa commonrail dizel-motorom od 143 KS i multitronic prijenosom. Novi motori pripadaju posljednjoj generaciji motora Volkswagen Grupacije koji su doM. T. ra|eni radi manje potro{nje goriva, pri ~emu performanse nisu o{te}ene.

Najkvalitetnije boje za Mazdu
Evropska Mazda potpisala je ugovor s tri vrhunske kompanije specijalizirane za automobilske boje BASF Coatings, DuPont Performance i Akzo Nobel Car Refinishes. Mazdine nacionalne prodajne kompanije {irom Evrope izabrat }e dobavlja~a boje koji najbolje odgovara lokalnim uvjetima. Mazda }e s novim ugovorima dodatno pobolj{ati uslugu u servisima i osigurati da popravak, kvalitet i uskla|enost boja odgovaraju kvaM. T. litetu po kojem je Mazda nadaleko poznata.

sve to~kove s omjerom 40/60 (prethodnik 50/50). Brojnim mjerama {tednje, ukupna masa automobila smanjena je za 65 kg. Promjene je do`ivio i 6,0-litarski W12 benzinski motor sa 575 KS i 699 Nm obrtnog momenta, {to predstavlja pove}anje od 15 KS i 50 Nm. Dodatna snaga uvjetovala je pobolj{anje performansi. Tako ubrzanje do 100 km/h traje samo 4,4 sekunde (kra}e za 0,2 sekunde), a maksimalna brzina iznosi 319 km/h. Uprkos boljim mogu}nostima, potro{nja je smanjena, a ovaj motor kao pogonsko gorivo mo`e koristiti i E85 bioetanol. Ne{to kasnije, Continental GT bit }e dostupan i s novim 4,0-litarskim V8 benzincem, ~iji se detalji ~uvaju u tajnosti, no o~ekuje se da pru`i performanse sli~ne W12 motoru, ali uz 40 odsto S. Pa. manju potro{nju.

SAVJET VI[E

44

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

auto market

IZ HISTORIJE Plymouth Road Runner (1968 - 1974.)

Cestovna ptica trka~ica
Vu~a prikolice: Treba izbjegavati nagla ko~enja

Vu~a prikolice

Road Runner je bila mrcina spartanske opreme, ali zato sa mnogo konjskih snaga i niskom cijenom
Doba „muscle car“ automobila u Americi bilo je ve} na vrhuncu, kada se kompanija Plymouth odlu~ila pridru`iti karavanu. U tu svrhu razvijen je model Road Runner (ptica trka~ica), a da slika bude potpuna, automobil je posjedovao i karakteristi~nu trubu po uzoru na kultni animirani lik. Road Runner je bio pravi muscle car, mrcina spartanske opreme, ali zato s mnogo konjskih snaga i niskom cijenom. Bio je dostupan kao coupe, hardtop i cabriolet. Kako je prva serija postigla neslu}eni uspjeh (45.000 u prvoj prodajnoj godini), Plymouth je godinama osvje`avao ovaj model, a prodaja je konstantno rasla i prevazi{la sva o~ekivanja. Ponuda motora uklju~ivala je sve same riznice snage, odnosno 6,3-litarski V8 sa 335 KS, 7,2-litarski V8 sa 375 i 390 KS, te 7,0litarski Hemi V8 sa 426 KS, koji su masivnom Plymouthu pru`ali vrhunske mogu}nosti

No}na mora za voza~e
Teret treba dobro u~vrstiti i voziti umjereno
Vu~a prikolice nije mala stvar i zahtijeva mnogo pa`nje, bez obzira da li se radi o malenoj teretnoj prikolici ili pokretnoj kamp ku}ici. Iako se mnogi voza~i groze pomisli da u retrovizoru gledaju prikolicu, prije ili kasnije svi se mo`emo na}i u situaciji da je moramo zaka~iti na svoje vozilo. Upravo zbog toga je potrebno znati na {ta treba obratiti pa`nju prilikom vu~e prikolice. Prije svega, treba provjeriti pritisak guma i provjeriti ispravnost elektri~nih instalacija, odnosno osvjetljenja. [to se ti~e automobila, treba provjeriti ispravnost kuke. Ako je prikolica {ira od vozila, potrebno je namontirati univerzalne retrovizore. Prilikom utovara stvari na prikolicu treba voditi ra~una da se ve}ina tereta postavi na sredinu prikolice, odnosno iznad same osovine. Teret, tako|er, treba pri~vrstiti specijalnim trakama sa zateza~ima. Prikolicu nikada ne treba preoptere}ivati jer }e se prevrnuti prilikom br`eg ulaska u zavoj. Ne smije se zaboraviti da je maksimalna dopu{tena brzina vo`nje s prikolicom 80 km/h, jer se, u protivnom, ispoljava osjetljivost na bo~ni vjetar. U slu~aju da prikolica po~ne „plesati“ po cesti, dovoljno je pustiti gas i sa~ekati da se smiri. Tako|er, treba izbjegavati nagla ko~enja, a prilikom pretjecanja treba ra~unati na mnogo tromija ubrzanja, bez obzira na ja~inu motora. Nije naodmet povremeno vje`bati vo`nju unazad, koja je prava no}na mora i za najve}e S. Pa. profesionalce.

Road Runner: Istinska „muscle car“ mrcina

dostojne muscle car ere. Road Runner se oku{ao i u kru`nim Nascar utrkama, a zbog homologacijskih pravila nastala je specijalna Superbird verzija, aerodinami~ki usavr{en serijski automobil, koji je izgledom, naro~ito zbog 46 cm du`eg prednjeg za{iljenog dijela i ogromnog zadnjeg spojlera, naprosto fascinirao. Sa tek 1.920 proizvedenih primjer-

aka, Superbird je bio itekako tra`ena roba. Plymouth Road Runner je prvo slabljenje prodaje zabilje`io po~etkom sedamdesetih pa je stigla i nova generacija i to samo u coupe varijanti. No, sve izra`enija naftna kriza nije pogodovala rastro{nim muscle car automobilima, pa je kona~an kraj stigao 1975. godine. Road Runner je ipak

nastavio `ivjeti sve do 1980. godine kao svojevrsni paket opreme modela Volare. Osim {to je vukao korijene od svima poznatog crtanog filma, Plymouth Road Runner ~esto se pojavljivao i na malim ekranima, odnosno u brojnim filmskim ostvarenjima, te predstavlja jednog od najpoznatijih ~lanova muscle S. Pa. car ere.

Uskoro i elektri~na KIA

[ta }e voziti Haris D`inovi}

Picantu uloga pionira
Prva serijska elektri~na KIA, koja }e na po~etku biti namijenjena samo ju`nokorejskom tr`i{tu, bit }e proizvedena na osnovu novog Picanta, koji se u Evropi o~ekuje prije ljeta 2011. godine. Elektri~ni model }e biti predstavljen krajem 2011. godine, a godinu kasnije Korejci planiraju godi{nju prodaju 2.000 primjeraka ovog gradskog mali{ana. Prve koli~ine namijenjene su tamo{njim vladinim agencijama, dok }e njihovoj {iroj javnosti biti dostupni kraM. T. jem 2013. godine.

Luksuzni Hyundai ix55 za estradnu zvijezdu
Haris D`inovi} postao je prvi promoter Hyundai brenda u BiH nakon {to je potpisao sponzorski ugovor sa kompanijom koja zastupa ju`nokorejskog proizvo|a~a. Prema ugovoru, ~iji je supotpisnik generalni direktor Hyundai Auta BH Nihad Sivac, D`inovi} }e u naredne dvije godine voziti najluksuzniji model game, ix55. Radi se o automobilu koji pokre}e sna`ni i ekonomi~ni 3,0-litarski CRDi
D`inovi}: Dvije godine promoter Hyundaija u BiH

Lexus predstavio hibrid

Prvi i jedini u premium segmentu
Lexus je predstavio prvi i za sada jedini, potpuno hibridni automobil u premium kompaktnom segmentu, koji je sposoban voziti isklju~ivo na benzinski ili elektri~ni pogon, kao i kombinacijom dvaju pogona. Lexusov Hybrid drive sistem kombinuje 1,8-litarski VVT-i benzinski motor sa sna`nim elektromotorom, a snagu na prednje to~kove prenosi putem ECVT (Electronic Continuously Variable Transmission) mjenja~a. Benzinski sklop razvija snagu od 73 kW (99 KS) i maksimalnih 142 Nm momenta pri 4.000 obrtaja, a elektromotor 60 kW (82 KS) i stalnih 207 Nm momenta. Tako pogonjen Lexusov kompakt do stotke ubrzava za 10,3 sekundi, razvija kona~nu brzinu od 180 km/h, a njegova prosje~na potro{nja iznosi 3,8 litara, uz CO2 emiM. T. siju od 89 g/km.

motor, s najbogatijim paketom opreme Priviledge. Uz sigurnosne dodatke, koji su mu donijeli pet zvjezdica (ABS, ESP zra~ni ja, stuci i zavjesice, aktivni nasloni za glavu), D`inovi}ev ix55 opremljen je brojnim elementima za ugo|aj u vo`nji, poput ko`nih grijanih sjedi{ta, dvozonskog automatskog klima-ure|aja, originalnog radio CD MP3 ure|aja s komandama na kolu upravlja~a...

Mercedes priprema inicijalnu seriju

Elektri~na A klasa uskoro na tr`i{tu
Nakon premijere u Parizu, Mercedes Benz A Class E-Cell model krajem godine }e i}i u serijsku proizvodnju. Kompaktni elektri~ni automobil sa pet sjedi{ta prvo }e biti proizveden u inicijalnoj seriji od 500 primjeraka i to samo za kupce u nekoliko evropskih dr`ava, a mo}i }e se kupiti putem lizinga. Podsjetimo, elektri~nu A klasu, razvijenu u saradnji s proizvo|a~em Tesla, pokre}e 95 KS i 290 Nm jak elektromotor, {to mu omogu}ava ubrzanje do 100 km/h za 14 sekundi i elektr-

Pregovori u toku

Toyota prodaje hibridnu tehnologiju Daimleru Vode}i proizvo|a~ vozi- dogovor s Daimlerom.
la u svijetu Toyota pregovara o prodaji tehnologije i dijelova za hibridna vozila njema~koj kompaniji Daimler, prenijele su agencije. Toyota, kako tvrdi japanski poslovni dnevnik „Nikkei“, smatra da }e pove}ati prodaju svoje hibridne tehnologije ukoliko postigne Dvije kompanije tako|er razmi{ljaju o sklapanju saveza u segmentu vozila s pogonom na gorive }elije, pokretanim isklju~ivo elektri~nom energijom dobivenom iz hidrogena. Toyota ve} isporu~uje hibridnu tehnologiju za tri proizvo|a~a vozila, uklju~uju}i M. T. japansku Mazdu.

Mercedes SLS AMG GT3 ko{ta 334.000 eura
Mercedes je i zvani~no objavio cijenu trka}eg modela SLS AMG GT3 modela - a ona }e startati od 334.000 eura. Mercedesov trka~, namijenjen nastupu u GT3 seriji, znatno je olak{an i aerodinami~ki optimiziran u odnosu na cestovnu izvedbu, pa nije bilo potrebe za doradama 6,3-litarskog V8 benzinskog motora, koji sada ima lak{i posao, {to potvr|uje ubrzanje do 100 km/h za 3,7 sekundi i maksimalna brzina ve}a od 300 km/h.
Elektri~na A klasa: Autonomija od 200 km

onski ograni~enu maksimalnu brzinu na 150 km/h. Sa jednim punjenjem na ku}noj mre`i u trajanju od osam sati, autonomija kretanja iznosi oko 200 km. Iz Mercedesa tvrde da elektri~na A klasa mogu}nosti-

ma nadilazi neke od verzija sa standardnim pogonom. Zahvaljuju}i pametnom smje{taju baterija, elektri~na A klasa nudi istu koli~inu putni~kog i prtlja`nog prostora (435 - 1370 litara) kao i standardna A klasa. S. Pa.

VREMEPLOV

21. septembar 2010.

DOGODILO SE
1451. - Kardinal Nikolas od Kusa (Nicholas of Cusa) naredio da svi Jevreji u Holandiji moraju nositi oznake. 1784. - [tampane prve dnevne novine u Americi „Penns Packed“. 1792. - Nabujala rijeka Miljacka sru{ila je Latinsku }upriju u Sarajevu, koja je pet godina kasnije potpuno obnovljena. 1892. - Osnovan je Bosanskohercegova~ki turisti~ki klub, prva planinarska i turisti~ka organizacija na podru~ju biv{e Jugoslavije. 1928. - Engleski mikrobiolog Aleksandar Fleming (Alexander Fleming) otkrio da gljivice plijesni spre~avaju

28

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

sveznadar
U UREDU Kako pove}ati produktivnost

45

Ta~no Neta~no
Murat Peti bio je rijetkih 1.prijalo prijestolje? jedan odzdravlju osmanskih sultana ~ijem nije

ORDINACIJA

Promjene na ko`i zbog lijekova
Da li je ta~no da reakcija na neke lijekove mo`e izazvati promjene na ko`i ~itavog tijela, pita S. L. iz Sarajeva.
Ako eritrodermije (crvenilo i upala) nastaju naglo, jedan od naj~e{}ih uzroka je uzimanje nekih lijekova kao {to su
Dr. Katarina Dujmovi}, dermatovenerolog

Sendvi~ i sok na poslu samo }e vas uspavati
Zahtjevnije zadatke ne ostavljajte za kasnije, nego se prihvatite posla odmah ujutro, najbolje od osam do 10 sati, kada smo najproduktivniji
Produktivnost na poslu najve}a je od osam do 10 sati ujutro, pokazala je ameri~ka studija. Stoga zahtjevnije zadatke nije preporu~ljivo ostavljati za kasnije, nego ih se prihvatite dok ste jo{ „svje`i“. Kako biste ostali pribrani tokom cijelog dana na poslu, pijte puno vode, izbjegavajte zasla|ena pi}a, a naro~ito ugljikohidrate, poput peciva ili sendvi~a. Oni na po~etku podi`u energiju, ali kasnije poja~avaju umor i potrebu za popodnevnim snom. Bolje je posegnuti za bananama, bademima, gro`|icama, sirom, jogurtom ili kockicom tamne ~okolade. No, najbolje bi bilo pro{etati uredom ili, jo{ bolje, oko zgrade kako biste bili na prirodnom svjetlu koje najbolje razbu|uje. Da biste se u samo tri minuFokusiranjem na napeti mi{i} tijelo se odmara

2.Nije poznato kako je nastala ideja za „Rat svjetova“? 3.Oslo je postojalo i prije kralja Haralda?
1. TA^NO

Prijestolje mu nije prijalo zdravlju
Murat Peti je postao otomanski sultan poslije pobune u kojoj je s prijestolja svrgnut njegov ro|ak Abdul Aziz. Hroni~ari ka`u da pod pritiskom upravljanja dr`avom Murat jednostavno nije izdr`ao i psihi~ki se slomio. Nije se dugo ~ekalo da bude smijenjen zbog mentalne nesposobnosti. Od dolaska na vlast nije pro{lo vi{e od tri mjeseca, a naslijedio ga je brat Abdul Hamid II. Tada se de{ava neobi~an obrt u `ivotu Murata Petoga. Sada, bez dr`avni~ke odgovornosti, zdravlje mu se znatno popravlja, pa ostatak `ivota provodi mirno i umire prirodnom smr}u. Ro|en je 21. septembra 1840., a umro 29. avgusta 1904. godine.
2. NETA^NO

Testiranje kalcifikata svjetlom je neinvazivna metoda

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

Dr. Dujmovi}
Tekija ~ikma 9/I, Sarajevo Tel: 033/22 55 98, 061/50 42 05 e-mail: kdujmovic@yahoo.com

ISTRA@IVANJE Korak naprijed u otkrivanju raka dojke

Test svjetlom umjesto bolne biopsije
1832. - Umro {kotski pisac Valter Skot (Walter Scott), autor historijskih romana „Rob Roy“, „Ivanhoe“, „Veverli“... Sakupljao je i narodne pjesme i pisao epove iz historije [kotske. Izdao je u engleskom prijevodu i bosanskohercegova~ku narodnu pjesmu „Hasanaginica“.

sulfonamidi, antibiotici, preparati zlata, antidijabetici, sedativi itd. Kontaktna alergijska reakcija i toksi~ne supstance unesene hranom tako|er mogu biti uzroci akutne eritrodermije. Akutne eritrodermije izbijaju naglo i obi~no pacijenti imaju povi{enu tjelesnu temperaturu, glavobolje, proljeve. Uz promjene na ko`i, mogu se pojaviti i promjene na sluznicama.

Tehnika bi mogla smanjiti potrebu za biopsijom koja omogu}ava ljekarima da predvide ho}e li tumor nastaviti rasti i {iriti se
Provjeravanje depozita kalcija u tkivu dojke mo`e olak{ati postavljanje dijagnoze, pokazalo je novo istra`ivanje objavljeno u stru~nom ~asopisu „British Journal of Cancer“. Britanski nau~nici otkrili su da hemijski sastav kalcifikata, odnosno depozita kalcija, mo`e pomo}i u dono{enju odluke radi li se o dobro}dnom ili zlo}udnom procesu na dojci. Uz pomo} infracrvenog svjetla izmjerili su sastav 236 depozita na 110 pacijentica i zaklju~ili da depoziti iz benignih lezija imaju u sebi vi{e ugljika. Ova tehnika mogla bi smanjiti potrebu za biopsijom koja omogu}ava ljekarima da predvide ho}e li tumor koji se otkrije tokom rutinskog pregleda nastaviti rasti i {iriti se. - Testiranje kalcifikata svjetlom bila bi neinvazivna metoda koja bi uz mamografiju doktorima omogu}ila da odrede ima li `ena agresivni tumor dojke. To bi hiljadama `ena omogu}ilo da izbjegnu strah od biopsije i od ~ekanja rezultata objasnio je profesor Nikolas Ston (Nicholas Stone), jedan od voditelja istra`ivanja.

Tvrdnje psihologa

rast i razvoj nekih mikroorganizama. 1949. - U Kini formirana Centralna narodna vlada, predvo|ena Mao Cedongom, koji je 1. oktobra proglasio Narodnu Republiku Kinu. 1961. - Antonio Abertondo u{ao u historiju kao prvi ~ovjek koji je uspio preplivati kanal Laman{ u oba pravca. 1993. - Predsjednik Rusije Boris Jeljcin raspustio Parlament, pod optu`bom da poslanici blokiraju ustavne reforme i izbore. Pobunjeni poslanici zabarikadirali su se u zgradi parlamenta, odakle su istjerani uz pomo} vojske 4. oktobra. 2001. - Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesi} odlikovao ambasadora BiH u Hrvatskoj Hasana Muratovi}a „Redom kneza Branimira“. 2001. - Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) BiH preporu~ilo Ambasadi BiH u Pakistanu hitnu evakuaciju bh. gra|ana iz ove dr`ave te, po potrebi, i evakuaciju porodica osoblja Ambasade.

te uspjeli odmoriti i dobili energije, sjednite na udobnu stolicu. Zatim se usredoto~ite na mi{i}e u vratu i polo`ite ruku preko zatvorenih o~iju. Dr-

ugu stavite preko napetog mi{i}a u vratu i koncentrirajte se na njega tridesetak sekundi. Potom odmaknite ruku s o~iju i otvorite ih.

Kako je nastala ideja za „Rat svjetova“
Engleski romanopisac, nastavnik, histori~ar i novinar Herbert D`ord` Vels (Herbert George Wells) najvi{e je poznat po svojim djelima nau~ne fantastike kao {to su „Vremenska ma{ina“, „Rat svjetova“, „Nevidljivi ~ovjek“ i dr. Njegovo djelo „Rat svjetova“ najbolji je prikaz problema ljudske evolucije. U njemu su vanzemaljci prikazani onakvi kakvi bi mogli biti ljudi u budu}nosti. Ideja za djelo „Rat svjetova“ nastala je u razgovoru pisca s jednim svojim prijateljem. Kada je upitao prijatelja: „[to bi bilo da nas napadne neka razvijenija civilizacija i da se odnosi prema nama kao mi prema svojim kolonijama?“, sinula mu je ideja da napi{e djelo „Rat svjetova“. Ro|en je 21. septembra 1866., a umro 13. avgusta 1946. godine.
3. TA^NO

Sezonske slastice
Smireniji mu{karci bolje se snalaze u stresnim situacijama

Mo`da je dodavanju masno}a u pekarske proizvode do{ao kraj, ako je suditi prema novom istra`ivanju s Novog Zelanda. Istra`iva~i tvrde da sastavni dio pulpe kivija, ta~nije jedan njegov dio, mo`e poslu`iti kao zamjena za masno}u - u studiji je uspje{no zamijenio do 90 posto masno}e u tjestenini te gotovo 100 posto masno}e u kola~ima, keksima i mafinima. Boja tih proizvoda bila je ne{to tamnija, me|utim, i taj „nedostatak“ mo`e se premostiti dodavanjem sojinog bra{na. Taj prirodni stabilizator, poja~iva~ okusa i teksture, istovremeno osigurava i ve}e koli~ine vitamina C i E te prehrambenih vlakana, zamjenjuju}i dodatu masno}u, mlijeko u prahu te jaja u pekarstvu.

Krustada sa {ljivama
Za tijesto je potrebno: 300 g bra{na za prhka tijesta, 80 g {e}era, 2 `umanca, 200 g maslaca, 1 vanilin {e}er, limunova korica. Za fil: 800 g {ljiva, 100 g {e}era, 100 g mljevenih oraha, 2 bjelanca, cimet. Za ukra{avanje: listi}i badema. Na~in pripreme: Od bra{na, {e}era, vanilin {e}era, maslaca i limunove korice umijesiti prhko tijesto. Ostaviti ga u fri`ideru oko sat vremena. U me|uvremenu oprati 2te narezati na ~etvrtine. {ljive, o~istiti ih od ko{pica u ~vrst 3 Bjelanca umutiti50cimet. snijeg pa dodati g {e}era, mljevene orahe i prhko 4 Ohla|enostaviti ga tijesto razvaljati na debljinu od oko 0,5 cm, u prethodno nama{}en pleh i pe}i u rerni zagrijanoj na 200 stepeni desetak minuta. Na pe~eno tijesto najprije rasporediti fil od oraha, a zatim slo`iti {ljive i to s prerezanim dijelom prema gore. Posuti preostalim {e}erom i cimetom. Kola~ vratiti u rernu i pe}i na 10 stepeni jo{ desetak minuta. Poslu`ivanje: Krustadu od {ljiva narezati na kri{ke i posuti pope~enim listi}ima badema.

Opu{teniji mu{karci `enama su privla~niji
Istra`iva~i Univerziteta „Abertay“ otkrili su da su mu{karci koji pokazuju nizak nivo stresa znatno privla~niji `enama. Psiholozi su fotografirali mu{karca i mjerili njegov nivo hormona te potom napravili kompozitne slike lica niskog i visokog nivoa stresa. Slike su potom pokazane `enama koje su morale prosuditi na kojoj je slici mu{karac privla~niji. @ene su se odlu~ile za mu{karca s niskim nivoom stresa. - Vjerujemo da nizak nivo stresa kod mu{karaca uzrokuje visoku privla~nost kod `ena zbog sposobnosti djelovanja u stresnim situacijama. Prethodne studije ukazivale su na vezu izme|u visokog nivoa testosterona i ve}e privla~nosti radi zdravstvenih pogodnosti, jer se s visokim nivoom ovog hormona seksa mogu nositi samo mu{karci s jakim imunolo{kim sistemom - mi{ljenja je dr. Fiona Mur (Fhionna Moore).

1

5

RO\ENI
1886. - Ro|en Tei~i Igara{i (Teiichi Igarashi), koji je zapam}en kao ~ovjek koji se u 99. godini popeo na planinu Fud`i. 1895. - U Rjazanskoj guberniji, u selu Konstantinovo, ro|en ruski pjesnik Sergej Aleksandrovi~ Jesenjin.

Trgova~ka djelatnost
@elim otvoriti trgovinu i re~eno mi je da se za odobravanje obratim op}ini u kojoj `elim otvoriti radnju. Nemam zavr{enu srednju {kolu, pa me zanima da li }e mi to predstavljati problem, pita K. L. iz Sarajeva. Prema Zakonu o unutra{njoj trgovini, trgova~ka radnja se osniva dono{enjem rje{enja kojim se trgovcu u svojstvu fizi~kog lica odobrava obavljanje trgova~ke djelatnosti. Rje{enje donosi nadle`ni organ, a izdat }e odobrenje za osnivanje trgova~ke radnje licu koje ispunjava sljede}e uvjete: da je dr`avljanin BiH, da je poslovno sposoban, da posjeduje najmanje tre}i stepen stru~ne spreme, da je zdravstveno sposoban za obavljanje trgovine na malo odre|enim robama iz predmeta poslovanja trgova~ke radnje, ako je zdravstvena sposobnost propisana kao poseban uvjet, da u vlasni{tvu, posjedu ili zakupu ima poslovni prostor koji ispunjava op}e i posebne uvjete propisane zakonom, da nema zasnovan radni odnos ili da nije ostvario pravo po osnovu radnog odnosa. Dalje, da nema ve} osnovanu trgova~ku radnju te da istom pravomo}nom odlukom nije izre~ena mjera zabrane obavljanja ove djelatnosti. Odobrenje za osnivanje trgova~ke radnje mo`e se izdati i licu koje nema zavr{en najmanje tre}i stepen stru~ne spreme ako uz zahtjev podnese dokaz da osoba koju }e zaposliti ispunjava taj uvjet.

Zakon o pla}ama
Da li se novi Zakon o pla}ama Federacije BiH odnosi i na policijske slu`benike? Naime, ja radim u kaznenopopravnom zavodu i re~eno nam je da se na nas odnosi, a sin radi kao policijski slu`benik u jednom kantonalnom ministarstvu unutra{njih poslova, pita D. J. iz Tuzle.
Pla}e, platni razredi i koeficijenti za platne razrede policijskih slu`benika Federacije BiH, naknade, kao i druga pitanja koja se odnose na primanja policijskih slu`benika, ure|eni su posebnim zakonom - Zakonom o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika Federacije BiH. Dakle, na vas i va{eg sina primjenjuju se razli~iti propisi o pla}ama.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i} RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA DVAPUT, MRAK, VAR, SABOTER, O NIL, BUNARI, G, SULUDO, O@, LETVA, APELI, EMIR \ULOVI], DUD, EJALATI 2291
ITALIJANSKI TENISER STEFANO DLAKAV, MALJAV

PROSTRANSTVO

GR^KA MUZA MUZIKE

OSOBE KOJE @IVE U STANU

GLAVNI GRAD VENECUELE

POKAZNA ZAMJENICA SEKUNDA

O.Z.

PJEVA^ ELVIR LAKOVI]

TRGOVCI IKONAMA

MALI DUKAT

ZLO, PODLO

Oslo je starije od kralja Haralda
Oslo je glavni grad Norve{ke. U „Sagi o norve{kim kraljevima“ autor Snore Sturlason (Snorre) napisao je da je Oslo osnovao kralj Harald III Sigurdson (Sigurdsson) 1048. godine, ali prema posljednjim arheolo{kim istra`ivanjima i prona|enim ostacima kr{}anskih grobova koji su nastali prije 1000. godine, jer grobovi su potvrda urbanog `ivljenja, Oslo je starije. Na osnovu ovih saznanja Oslo je proslavilo svoju 1000. obljetnicu 2000. godine. Porijeklo imena Oslo je tako|er ne{to {to nije sasvim jasno: „lo“ zna~i luka, dok „os“ ima vi{e zna~enja partenon, u{}e ili strana brda.

IZNAMLJIVANJE KOLJE, KOL^EVI KOKO[ ODMILJA PRAVAC U MUZICI SEOSKA OBU]A VRSTA VRBE ATLETI^AR BOLDON NOTA SOLMIZACIJE ITALIJA

KRPA ZA OTIRANJE

UMRLI
1974. - Umro Valter Brenan (Walter Brennan), prvi glumac koji je dobio tri Oscara. Poznat je po brojnim epizodnim ulogama u vestern-filmovima („Moja draga Klementina“, „Crvena rijeka“, „Rio Bravo“). 1988. - U Sarajevu umro istaknuti bh. pozori{ni i filmski glumac Rudi Alva|. Zajedno s Reihanom Demird`i}em osnovao je Pozori{te u pokretu.

RIJEKA U FRANCUSKOJ

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

MALA TRAKA

TV VODITELJICA NA SLICI SUPRUGA MIHAILA GORBA^OVA

MALI KAJACI

Tuzla: Razli~iti propisi

Veza s turskim baletanom

Tan: I moja je majka plakala za Seherzadom
Berguzar Korel (28), koja glumi [eherzadu u seriji „1001 no}“, od 2006. do 2008. bila je u vezi s turskim baletanom i glumcem Tanom Santurkom (41). Tan je u Turskoj poznat po izjavi da me|u nogometa{ima ima vi{e homoseksualaca nego me|u baletanima. - To znam jer imam prijatelje - tvrdio je Tan, kojeg turski nogometni savez nije tu`io iako su mu prijetili. Baletan je, pisali su turski mediji, navodno varao [eherzadu s kolegicom Fatos Kasabal. On je to demantirao, ali njihova veza nakon toga je pukla. - Moja majka je do{la iz Ontarija jer nisam imao snage re}i joj telefonom da

46

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

show biz

SCENA Anastazija bi voljela imati mla|eg momka

Dep je idealan mu{karac
Pjeva~ica, koja sebe zove starom panterom, ne bi imala ni{ta protiv izlaska s holivudskim ljepotanom
Anastazija: Prijateljstvo s D`ejmsom Blantom

Berguzar i Tan: Dvije godine u vezi

smo Berguzar i ja prekinuli. Rasplakala se i ~vrsto me zagrlila - rekao je Tan. Berguzar je navodno tada ve} nekoliko mjeseci tajno ljubovala sa sada{njim suprugom Halitom, s kojim ima sina Alija.

Novi lezbijski brak

Keli Mekgilis udala se za Melani Lejs
Nekada{nji seks-simbol Keli Mekgilis (Kelly McGillis), koja se proslavila ulogom u filmu „Top Gun“, vjen~ala se sa svojom djevojkom Melani Lejs (Melanie Leis). Keli i Melani vjen~ale su se u Nju D`ersiju. Upoznale su se prije deset godina dok je Melani radila kao konobarica u restoranu. Da stvar bude jo{ gora, restoran je bio u vlasni{tvu Keli i njenog supruga Freda. Pro{le godine je priznala da je lezbijka, a prije ovog braka bila je u dva braka s mu{karcima. U drugom braku s Fredom Tilmanom (Tillman) dobila je i dvije k}erke. Glumica se prvi put udala krajem sedamdesetih, a taj brak je trajao dvije godine. Brak s Fredom Tilmanom trajao je trinaest godina. Keli se sada nasmije{ila tre}a sre}a.

Dep: @ene ga vole

Mekgilis: Nekada seks-simbol

D`ord` Majkl na izdr`avanju kazne

Zatvorske dane krati igranjem bilijara
Otkad je preba~en u bla`i zatvor na istoku Engleske, „Highpoint“ u Safolku, D`ord` Majkl (George Michael) puno ljep{e provodi svoje zatvorske dane. Ve}inu vremena okupiran je igranjem bilijara i prema tvrdnjama nekih zatvorenika, uop}e mu ne ide lo{e: - Prili~no je dobar igra~ i skoro nas sve mo`e pobijediti. Nakon strogog londonskog zatvora „Pentoville“, gdje je bio `rtva zadirkivanja ostalih zatvorenika, Majkl je pro{li petak preba~en u „Highpoint“ i sada se osje}a mnogo bolje. Pjeva~, koji slu`i ~etverosedmi~nu zatvorsku kaznu za posjedovanje marihuane, vo`nju pod utjecajem narkotika i izazivanje nesre}e u drogiranom stanju, ima vlastitu }eliju u krilu za dobre zatvorenike te

Anastazija (Anastacia) misli kako je D`oni Dep (Johnny Depp) idealan mu{karac. Pjeva~ica, koja za sebe ka`e da je stara pantera, ne bi imala ni{ta protiv izlaska s holivudskim ljepotanom, jer misli da je jako seksi. Anastazija, koja se nedavno razvela od supruga Vejna Njutona (Wayne Newton), ve} je ranije priznala da bi jako voljela imati mla|eg momka. Dok ne uspije zavesti Depa, Anastazija je zadovoljna {to barem ima novog prijatelja, pjeva~a D`ejmsa Blanta (James Blunt). - Njegov broj je novost u mom mobitelu. Sreli smo se na letu koji je trajao 12 sati, {to je bilo sasvim dovoljno da postanemo dobri prijatelji - rekla je pjeva~ica, koja je 2003. godine pobijedila rak dojke. Dodaje kako je depresiju uzrokovanu otkri}em raka lije~ila {opingom. - Kupila sam sebi dijamantni sat koji je ko{tao 65.000 funti, nisam znala ho}u li uop}e pre`ivjeti. Mislila sam, ako }u ve} umrijeti, barem }u se prije toga dobro istro{iti - kazala je Anastazija.

Holivudski zavodnik pokazuje koliko je ozbiljan

Kluni proveo dva dana s Elizabetinim roditeljima
Majkl: Preba~en u „Highpoint“

ve}inu vremena provodi dru`e}i se s njima. - Izgleda prili~no mr{avo i staro, ali svi ka`u da je simpati~an i prijateljski raspolo`en. Mislim da ga niko ovdje ne gnjavi - izjavila je jedna posjetiteljica zatvora za londonski „The Sun“.

D`ord` Kluni (George Clooney) i njegova djevojka Elizabeta Kanalis (Elisabetta Canalis) otputovali su na otok Sardiniju po~etkom pro{le sedmice kako bi posjetili njenu porodicu. Par je proveo dva dana s Elizabetinim roditeljima, Cezarom (Cesare) i Brunom Kanalis u porodi~nom domu, gdje je ona odrasla. Vi|eni su u sardinijskom gradi}u Trenuragesu kako {etaju i ~avrljaju s prolaznicima. D`ord` i italijanska voditeljica navodno su bili ja-

ko dobro raspolo`eni i o~ito su u`ivali u boravku na otoku. Nakon posjete porodici, otputovali su na romanti~ni vikend u luksuzni hotel „Villa Las Tronas“. Ameri~ki tabloidi tvrde da je nekada{njem holivudskom zavodniku zaista va`no da se {to vi{e zbli`i s cijelom porodicom Kanalis {to je i dokazao ovim putovanjem. D`ord` time pokazuje kako zaista ima ozbiljne namjere s Elizabetom s kojom je u prvoj du`oj vezi u nekoliko posljednjih godina.

D`ord` i Elizabeta: U`ivali na Sardiniji

oglasi

Dnevni avaz utorak, 21. septembar/rujan 2010. 47

48

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 21. septembar/rujan 2010.

49

50

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
JU O[ „HA[IM SPAHI]“ ILIJA[ Broj: 01-861/2010. Datum, 20. 09. 2010. godine

oglasi

ISPRAVKA U DIJELU JAVNOG KONKURSA
za popunu upra`njenog radnog mjesta

U konkursu objavljenom dana 20. 09. 2010. godine u listu „Dnevni avaz“ vr{i se ispravka tehni~ke gre{ke u dostavljenom tekstu konkursa za objavljivanje i to: - pod rednim brojem 1. nastavnik/nastavnica razredne nastave za rad u Podru~noj {koli Male{i}i, umjesto 2 izvr{ioca, treba da stoji 1 izvr{ilac.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal-3938/05 Sarajevo, 20. 8. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Lejla Dedi} u pravnoj stvari tu`itelja TRIGLAV BH OSIGURANJE D.D. SARAJEVO, ul. Augusta Brauna br. 2, protiv tu`enog OSMANOVI] KLAUDIA iz Sarajeva, ul. Adema Bu}e br. 160, radi naknade {tete v.s.p. 1.520,00 KM, van ro~i{ta dana 20. 8. 2010. godine donio je: zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime regresne naknade {tete isplati iznos od 1.520,00 KM s pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 29. 10. 2003. godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 91,20 KM, a sve to u roku od 15 (petnaest) dana. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. STRU^NI SARADNIK Lejla Dedi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ~lan 183. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

PRESUDU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 120449 09 I Sarajevo, 08. 09. 2010. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija D`enana [kalji} u pravnoj stvari tu`ioca izvr{enja Hypo Alpe-Adria-bank d.d. Sarajevo ul. Trg solidarnosti broj 12, protiv izvr{enika Bo{njak Senada iz Sarajeva ul. Bistrik broj 22, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 21. 12. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave mjenice broj AF 2238282 sa klauzulom „bez protesta“, radi prinudne naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 2.236,11 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 09. 11. 2009. godine do isplate. Tro{kovi izvr{enja odre|eni su u iznosu od 89,00 KM. Izvr{enje }e se provesti na nov~anom potra`ivanju/plati izvr{enika i pljenidbenim popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Sudija D`enana [kalji}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 Mal 004106 06 Mal Bijeljina, 17. 09. 2010. godine

OGLAS
U sporu koji se vodi kod Osnovnog suda u Bijeljini, pod poslovnim brojem 80 0 Mal 004106 06 Mal po tu`bi tu`ioca Telekom Srpske a.d. Banjaluka, protiv tu`enog Jovi} Amela iz Bijeljine, ul. Mile{evska br. 15, a sada na sudu nepoznatoj adresi, radi isplate duga, v.p.s. 1.768,49 KM, dostavlja se tu`enome Jovi} Ameli, tu`ba s prilozima na obavezan odgovor, s naslova duga iz me|usobnog odnosa kori{tenja telefonskog broja 055-213-163. Tu`eni je u obavezi pismeni odgovor na tu`bu dostaviti sudu u roku od 30 dana od dana dostave, uz upozorenje da }e u protivnom sud donijeti presudu zbog propu{tanja kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`ioca, a ~ije je dono{enje tu`ilac u tu`bi predlo`io. U pismenom odgovoru na tu`bu, tu`eni se mo`e izjasniti da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, iznijeti razloge osporavanja tu`benog zahtjeva, iznijeti ~injenice na kojima zasniva svoje navode i predlo`iti dokaze kojima se te ~injenice utvr|uju. Tu`ba s prilozima objavljena je i na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Bijeljini, a dostavljanje iste se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnim novinama. SUDIJA Gu`vi} Bo`ana

O B A V J E [ T E NJ E
Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u ponedjeljak, 25. oktobra 2010. godine u 17,00 sati odr`at }e se javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje Lejle Mali~begovi}, na temu: Prilago|avanje agrarne politike Bosne i Hercegovine Zajedni~koj agrarnoj politici Evropske unije

Magistarski rad se mo`e pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Dnevni avaz

utorak, 21. septembar/rujan 2010.

51

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg guvernera Kemala Kozari}a

VEFIKU KOZARI]U

Kolektiv Centralne banke Bosne i Hercegovine
N

Dana 21. 9. 2010. godine protekla je godina dana od kada ne vidim tvoj lik, ali osje}am tvoju du{u, ~ujem tvoj glas i neizmjerno cijenim tvoja djela. Na{em najdra`em ocu i suprugu

ASIM KOPI]
Neka ti dragi Bog podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti i pokloniti hatma u petak, 24. 9. 2010. godine u d`amiji Gornje Olovo prije d`ume namaza.
PTT

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 21. 9. 2010. godine navr{ava se (1) jedna godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog gazde

ocu na{eg prijatelja Kemala

ASIM (IBRAHIMA) KOPI] VEFIK (BE]IR) KOZARI] RASEMA EMINOVI]
20. 9. 1945 - 21. 9. 2009.
Olovo - „Panorama“ Hvala ti za svu ljubav, dobrotu i plemenitost koju si nam poklanio. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. PTT UPOSLENICI SUR „PANORAMA“ Olovo

Od Lakija i Juke
14495-1tt

Porodice Forto i Deljanin
14493-1tt

Dana 21. 9. 2010. navr{ava se sedam godina od smrti na{eg dragog

Dana 21. 9. 2010. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, nane, svekrve

FUADA HAD@IAVDI]A
iz Tuzle @ivot donosi nove do`ivljaje, ali sje}anje na tebe u nama uvijek traje. Iako pro|e evo godina sedam, mi te isto volimo, nama si jednako vrijedan. Tvoji: supruga Dada, k}erke Aida i Zinaida, zetovi Avdo i Azur, unu~ad Medina, Rijad i 988-1tz Amina Sin Damir, snaha Dada, unuk Afan, unuke Aldina, Nejla, Adna i Emina
14489-1tt

FUADA HUBIJAR

52

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
Dvadeset prvog septembra 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci otkako je preminula moja majka
SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

na na{eg kolegu

MITHAT - MISKO IBRAHIMOVI]
Bolna je istina da vi{e nisi sa nama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj porodici sabur.

ANIKA VUKMANOVI], ro|. KRUNI]

SEMAID [IRI]
iz Jablanice Bio si veliki ~ovjek, drug, uvijek }emo pamtiti tvoju plemenitost i dobrotu. Tvoje radne kolege iz „AUTOPARKA“
14455-1tt PTT

Sa neizmjernom tugom u srcu svom te ~uva i voli Porodica Zuki} Amir, Elma, Mehmed i Kemal
14456-1tt

Tvoja Boba

TU@NO SJE]ANJE

na na{u najdra`u

Dvadeset prvog septembra 2010. navr{ava se {est najtu`nijih mjeseci otkako je zauvijek oti{la na{a draga mama

POSLJEDNJI SELAM

LJILJANU (ANTE) BO[KOVI], ro|. DOLI]
21. 3. 2010 - 21. 9. 2010.
Vrijeme koje prolazi tu`no je, `ivot bez tebe te`ak je, ljubav prema tebi vje~na je. Uvijek voljena i nikad zaboravljena. Tvoji najmiliji: suprug Zvonimir, sin Renato sa obitelji, k}erka @ana i zet Dra`en 1374-1mo Po~ivala u miru Bo`ijem.

LJILJANA (ANTE) BO[KOVI], ro|. DOLI] VEFIK KOZARI]
Draga mama, Vodi{ nas ravno onda kada ne znamo kamo i onda kada ne znamo kako... i govori{, samo hrabro. Ti si na{ an|eo ~uvar... ~uva{ nas gore s neba. Po~ivala u miru Bo`ijem. 1374-1mo Tvoj sin Renato i k}erka @ana

Fikreta Me{anovi} sa porodicom
PTT

POSLJDNJI SELAM

SJE]ANJE na na{eg {ehida, gaziju...

POSLJEDNJI SELAM

na{oj

major AMIR (SULEJMAN) PRA^I] - PRA^O
iz Maglaja

dragoj

SELMI KADI]

Zlatni ljiljan Komandant 1. bataljona 327. vite{ke brigade

SELMI KADI]

21. 9. 1995 - 21. 9. 2010.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj du{i vje~ni rah Od STAROG i PA[E
14459-1tt

„I ne recite da su mrtvi, oni su na Allahovom putu izginuli! Ne, oni su `ivi i u obilju su kod Gospodara svoga, samo vi to ne znate.“ Sje}amo se svoga {ehida, ~uvamo njegov emanet, dostojanstvo i zauvijek... El-Fatiha Tvoji: otac Sulejman, majka Nusreta i sestra Merima Had`imehi} s porodicom PTT

Molimo Allaha d`.{. da va{oj plemenitoj du{i podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Porodica [iv{i}
14473-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj priji

na{oj dragoj

SELMI KADI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Edin, Aida, majka Ismeta i Dino
14406-1tt

SELMI KADI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet za svu dobrotu koju nam je pru`ila. Porodice ]ati} i Kapetan
14424-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom bratu

dragom amid`i

na{em dragom

VEFIKU KOZARI]U

VEFIKU KOZARI]U

MITHAT - MISKO IBRAHIMOVI]

Molim Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Brat Hajrudin
14435-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Edina, Hana i Zoran Dizdar
14435-1tt

Familija ]imi} - Salko, Jasmina, Ines i Nedim
14442-1tt

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na dragog supruga i oca

SELMI KADI] ADIL (HUSNIJE) BULJKO
Oti{la si tiho i dostojanstveno kao {to si i `ivjela. Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati, a u srcu ~uvati... Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Supruga Fatima i sin Sead Tvoji: Kadi} Uzeir i Mirsada sa djecom Adnanom i Naidom
14459-1tt 12353-1nd`

21. 9. 1993 - 21. 9. 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 21. septembar/rujan 2010.

53

ocu Kemala Kozari}a

ocu na{eg guvernera

VEFIKU KOZARI]U
Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo
N

VEFIKU (BE]IRA) KOZARI]U
Slu`benici Centralne banke BiH Glavne jedinice Sarajevo
14452-1tt

S neizmjernom tugom oprostili smo se od na{eg dragog kolege i prijatelja, na{eg

KEMALA LJUHARA
Dragi na{ Kemice, [to god da ka`emo biti }e malo za ~ovjeka poput Tebe. U sindikalnoj porodici ne samo Bosne i Hercegovine, ve} i u me|unarodnoj saradnji, uvijek si davao najbolji dio sebe. Od Tebe smo u~ili kako se bori za pravdu i bolji `ivot, kako se pru`a ruka drugom, kako se postaje i ostaje ^OVJEK i ni smrt ni vrijeme ne}e uni{titi tragove koje si nam ostavio. Hvala Ti {to si bio dio nas i {to smo imali ~ast raditi sa Tobom. S po{tovanjem i tugom, PREDSJEDNIK I KOLEGE IZ SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BOSNE i HERCEGOVINE
14467-1tt

U utorak, 21. septembra 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako nije sa nama na{a draga supruga, majka, baka i sestra

LJUBINKA HOROZI]

S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom sje}at }emo se Tvojih vrlina, ljubavi, po{tovanja i plemenitosti. Nosit }emo Te u srcima do kraja na{ih `ivota. Tvoji najmiliji
N

Dana 21. 9. 2010. navr{ava se {est mjeseci otkako je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 21. 9. 2010. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, svekra i deda

Dana 21. 9. 2010. navr{avaju se 2 godine otkada je preselio na{ suprug i otac

had`i MUJO (ABIDA) ]ENANOVI]

OMER (SALKO) PAMUK
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve ljepote d`eneta. Hatma dova }e se pokloniti i prou~iti u petak, 24. 9. 2010. prije d`umma namaza u d`amiji Hrasno. Tvoji: supruga Sejda, sin Fikret, snaha Minka, unuke 12393-1nd` Lejla i Nejla

]AMIL (OSMAN) INAJETOVI]
Godine prolaze, bol i praznina su ve}e. Ponosni smo na tebe. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: supruga Enisa, k}i Ehlimana, sin Elvir
12400-1nd`

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Mu{ki tevhid }e se u~iti i hatma dova pokloniti u petak, 24. 9. 2010. prije d`uma namaza u d`amiji u Butmiru. Tvoja porodica
POSLJEDNJI SELAM
12399-1nd`

SJE]ANJE

Dana 21. 9. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

na{oj dragoj strini

AHMED (AVDE) KAMBUR SELMA (had`i MURAT) KADI], ro|. LU^KIN
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji: Vejsil, Amira, Elmir, Jasmin, D`enana i 12404-1nd` Sajda Kadi}

AZEMINA ]UPINA
21. 9. 1999 - 21. 9. 2010.

Ljubav i sje}anje na tebe ostaju zauvijek. Tvoj Fadil
12406-1nd`

Ne postoji utjeha niti zaborav, ve} beskrajna tuga i praznina... Oti{ao si tiho i dostojanstveno kao {to si i `ivio... Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati, a u srcima ~uvati... Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Raifa, k}erka Almira i sin Avdo sa porodicama Tim povodom prou~it }e se tevhid u utorak, 21. 9. 2010. u 16.30 sati u ku}i `alosti u ul. Ibrahima hfz. Rid`anovi}a 78. 12408-1nd`

54

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

RUDI ALVA\
21. 9. 1988 - 21. 9. 2010.

Na dana{nji dan navr{avaju se 22 godine otkako je bosanskohercegova~ko glumi{te napustio jedan od najdra gocjenijih glumaca. Rudi Alva|, koji je od 1966. godine bio stalni ~lan Ansambla sarajevskog Narodnog pozori{ta plijenio je sve ljubitelje pozori{ta svojom izra`ajno{}u u raznim `anrovima. Dobitnik je brojnih nagrada, od kojih moramo ista}i nagradu 27. jula SRBiH i Zlatni lovorov vijenac malih scena biv{e dr`ave. Posebno mjesto u njegovoj biografiji svakako zauzima lik Mome u humoristi~ko-radijskom i scenskom duetu sa rahmetli Rejhanom Demird`i}em kao Uzeirom. Ovaj osebujni umjetnik ostat }e zauvijek u na{im srcima i sje}anju, a u njegov pomen delegacija Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, polo`it }e cvije}e na njegov grob, danas (21. 9. 2010.) u 12.00 sati, na gradskom groblju Bare. MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO KABINET MINISTRA
Dana 21. 9. 2010. godine navr{ava se 10 godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, babo i dedo

N

UZEIR (SALIHBEGA) RA[^I]
21. 9. 2000 - 21. 9. 2010.
Tvoj lik, tvoja dobrota, plemeito srce i du{a ne}e nestati iz sje}anja svih onih sa kojima si se dru`io, provodio vrijeme, radio, pomagao, volio i `ivio. Samo mi koji smo rasli i `ivjeli uz tebe znamo {ta si nam zna~io i koliko smo izgubili tvojim odlaskom. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Sabrija, sinovi Alem i Miralem, snahe Fehima i Hedina i unu~ad Arnela, Tarik, Berina i Ermin
12409-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

ocu mog prijatelja Kemala Kozari}a

VEFIK KOZARI]
Sejfo U{anovi} sa porodicom
14451-1tt

Danas se navr{avaju 52 dana otkada je preselila na ahiret na{a draga

SJE]ANJE

Dana 21. marta 2010. godine navr{ilo se godina otkako je preselio na ahiret

AMRA (ASIM) SELIMOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti danas, 21. 9. 2010. godine (utorak) u 17 sati u ul. Envera [ehovi}a br. 9/VIII, stan Robovi}. O`alo{}ena porodica
12402-1nd`

IZET (AVDIJA) ^USTOVI]
Iako vi{e nisi sa nama, Ti postoji{ i traja{e kroz najljep{e uspomene. TVOJE KOLEGE I KOLEGICE IZ GENERALNE DIREKCIJE @ELJEZNICA FEDERACIJE BiH Kurbegovi} A., Sladi} N., [alji} H., Muhovi} S.
14448-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg dragog kolege i prijatelja

SELMA KADI]
@ivot nestaje ali sje}anje na tvoj lik i dobrotu ostaje zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.

FATIMI DLAKI]

Uposlenici Sektora za upravljanje i trgovinu JP EP BiH Veli} Dervi{ i Zumreta sa porodicom
14454-1tt 14458-1tt

Dana 21. 9. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana kako nas je napustio na{ dragi

Dana 18. 9. 2010. navr{ilo se 40 dana od smrti na{e majke i supruge

MIRKO (BONE) [ARAC
Zaborav ne postoji, samo velika tuga i beskrajna praznina u na{im srcima. Uvijek }e{ biti dio nas.

DERVA \IPA

S ponosom, po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i tvoj plemeniti lik. Tvoji: supruga Luja, k}erka Goga, sin Zlatko, zet Nurija, snaha Sanja, unuka Mirna i 14462-1tt unuci Armin i Dario K}erka Jasmina, unuka Dalila i zet Mevludin
277-1tr

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

utorak, 21. septembar/rujan 2010.

55

ocu na{eg kolege

na{oj dragoj

SELMI KADI] VEFIK (BE]IR) KOZARI]
Kolektiv Ekonomskog fakulteta Sarajevo Osoblje IV odjela Klinike za ortopediju i traumatologiju
N 14472-1tt

Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati, a s tugom u srcu ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Dana 21. septembra 2010. godine navr{ava se 40 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga i plemenita

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg kolege Eminovi} Admira

RABIJA \ULI], ro|. RUDI]
Vrijeme prolazi, a sje}anja ostaju vje~no. Po dobroti i plemenitosti te pamtimo. S po{tovanjem te spominjemo, u srcima ~uvamo od zaborava. Sinovi Fadil i Zlatko, k}er Fadila, zet Habib, nevjeste Vesna i Amira, unuci Eldin, Damir, Almir, Denis, Benjamin, unuka Anesa, ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
1358-1mo

RASEMI EMINOVI], ro|. OLOMAN

Zaposlenici MEXE GRUPE
N

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{e voljene

na{oj dragoj

dragom dedi

RASEMA - RASKA EMINOVI] MESUDIJA TALJANOVI]
21. 8. 2007 - 21. 9. 2010.

KEMO TALJANOVI]
21. 9. 1992 - 21. 9. 2010.
Od Po{kovi} Junuza, Harisa, Maide, Faruka, nane Kade
14465-1tt 12411-1nd`

Od Zvonke
14469-1tt

Porodice Taljanovi} i [kandro

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na voljenog Vratni~aninu

mojoj snahi

DAVOR (IVAN) VAGNER
2006 - 2010.

SELMI KADI]

FIKI KOZARI]U

Na dana{nji dan prije ~etiri godine prestalo je da kuca tvoje plemenito srce, oti{ao si sa ovog na bolji svijet, ali znam, voljeni ne umiru dok `ive oni koji ih vole.
14449-1tt

Molim dragog Allaha d`.{. da te obasja svojom milo{}u, podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sa ljubavlju i najljep{im sje}anjem, Zejna
POSLJEDNJI SELAM
14459-1tt

Ban}a, Rusmir i Mufid

Zauvijek neutje{na tvoja majka Sava, sestri}i i sestri~ne 12403-1nd` sa porodicom

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

majci na{eg kolege

Dana 21. 9. 2010. godine navr{ava se petnaest godina od smrti na{eg

Navr{ilo se sedam dana od preseljenja na{eg

TU@NO SJE]ANJE

na{oj dragoj

Dana 21. 9. 2010. navr{ava se 15 godina od pogibije na{eg sina

AMIRA PRA^I]A STOJA BO@OVI]
Od radnih kolegica Amele, Fatime, Aide i Enese iz Op}ine Novi Grad Sarajevo
14447-1tt

Mnogo je rije~i ostalo nere~eno, mnogo je trenutaka izgubljeno... Mnogo je vremena pro{lo otkako nisi sa nama, ali zauvijek si tu u na{im srcima! K}erke Sabrina i Selma
1375-1mo

AHMED (AVDO) KAMBUR
Bio si nam uzor u svemu i ostat }e{. Hvala ti za sve. Tvoji: Sejo, Braco, Re{ko i Amira sa porodicama
12408-1nd`

SLAVEN BOK[I]
21. 9. 1992 - 21. 9. 2010.
Nikad te ne}emo zaboraviti! Feto Ibrahim sa porodicom
14474-1tt

SELMI
izuzetnom ~ovjeku i iskrenom prijatelju. Dinka, Sulejman, Medina Mirnes i Benjamin Hondo
14477-1tt

HARIZA KURTOVI]A
Postoji ne{to {to nikada ne}e umrijeti, a to su ljubav i sje}anje na tebe. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoj Alija, Ai{a, Nijaz, D`emila, Ilma, Faris
12398-1nd`

56

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
IN MEMORIAM POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 21. 9. 2010. godine navr{avaju se 3 godine od kada nije sa nama na{a draga

ocu na{e kolegice Samre Pehilj

ZORA BU[I]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Tebe. Tvoji: Dario, Ivana i Mateo
12362-1nd`

VEFIKU KOZARI]U
J.P Me|unarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo .
N

SJE]ANJE NA NA[E NAJMILIJE

Dana 21. 9. 2010. godine navr{ava se pet godina od smrti na{eg dragog supruga, sina, tate, dede i punca

MUFID (AHMEDA) BUKVI]
2005 - 2010.
ARIF (BEGO) ^AU[EVI] 10. 5. 1986 - 21. 9. 2010. BEGO (ARIF) ^AU[EVI] 21. 9. 1992 - 21. 9. 2010. IBRAHIM (HUSEIN) NIZAM 19. 5. 2003 - 21. 9. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na Tebe i Tvoju dobrotu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Jasmina, mama Rahima, k}erke Almedina i Nermina, unu~ad Erna, Tarik 12349-1nd` i Adna, zetovi D`evad i Adis

Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. Neka vam je vje~ni rahmet i da vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Porodica ^au{evi} 12390-1nd`

Dana 21. 9. 2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg supruga, oca, svekra i dede

Dana 21. 9. 2010. godine navr{ava se deset godina od smrti na{eg dragog supruga, babe, svekra, punca i dede

IZET (AVDIJE) ^USTOVI]
Vrijeme prolazi, a praznina ostaje. Vje~no }emo tvoj lik pamtiti i dok `ivimo spominjati. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Supruga Mirsada, sinovi Almir, Kenan, snahe Sanela, Amra, unuk Mirza
14439-1tt

MUNIR (HASAN) ]OSI]
Salkanov Han - Ilija{ Po dobru te pamtimo, s po{tovanjem spominjemo i Allaha d`.{. molimo da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Razija, sin Amir, k}erka \elmina, snaha [eherzada, zet Nihad, unu~ad 14437-1tt Amer, Vedad i Aj{a

SJE]ANJE

Dana 21. 9. 2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE na na{eg nikad zaboravljenog

Dana 20. 9. 2010. godine navr{ilo se {est mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca

Dana 21. 9. 2010. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog oca, dida i punca

HASIB (AHME) JAKUPOVI]
16. 5. 1921 - 21. 9. 1992.
Tuga i bol u srcima nikad ne}e prestati, a sje}anje na tebe vje~no }e trajati. Tvoji: k}erka Sifeta, zet Fehim, unuke Anesa i Azra, unuk Anes sa suprugom Hanom i praunuk Hasib
12338-1nd`

SALKO (SALIH) KLICO
Godine prolaze, a ljubav i tuga ostaju u nama. Molimo dragog Allaha d`.{. da te nagradi lijepim d`enetom. Tvoji: sinovi D`enan i Amer, k}erka Amra, unu~ad Adnan, Emir i Amila, snahe Asmina i Merisa, zet Nazif14431-1tt

OMERA (SALKE) PAMUKA
Dana 21. 9. 2010. godine navr{ava se tu`na godina od kako si preselio na ahiret. Tvoj lik i dobrota vje~no }e `ivjeti u na{im srcima, pamtimo Te po dobru. Zauvijek }e{ biti bol u srcu, tjeskoba u grudima. Nikad Te ne}emo zaboraviti. Neka Ti Allah d`.{. otvori dobrote d`eneta. Tvoji: k}erka Izeta, zet D`emal i unu~ad Ilma i Ensar
14432-1tt

BESIMA KUDUZA
Kad izgubi{ koga si volio, `ivi{ da se sje}a{ koga si izgubio. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Ljudi umiru, ali sje}anje `ivi zauvijek. Dragom Allahu upu}ujemo svi dovu da ti otvori sve d`enetske kapije i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sinovi Fahrudin i Hajrudin sa porodicama Dova }e se prou~iti u petak, 24. 9. 2010. godine prije d`ume namaza u d`amiji Slimena.
N

S tugom i bolom obilje`avamo godinu dana od preseljenja na ahiret na{e drage MAJKE

Dana 21. 9. 2010. godine navr{ava se tu`na godina dana od kako je prestalo da kuca plemenito srce moje MAJKE

SJE]ANJE

na drage roditelje

had`i \ULIJA (ATIF) ]ATI], ro|. AVDIBEGOVI]
21. 9. 2009 - 21. 9. 2010.
DRAGA MAJKO! Ne pro|e ni tren da ne mislimo na tebe, ne pro|e ni dan da te ne `elimo kraj sebe. Ne pro|e ni san a da u njemu nisi ti. Milostivi Allahu, obaspi je najljep{im nurom, budi milostiv prema njenoj dobroj i plemenitoj du{i, nagradi je d`ennetskim prostranstvom - {irokim i nepreglednim! Djeca: Fuad, [evala, Sabaheta i [eherzada Tim povodom bit }e prou~en TEVHID u SUBOTU, 25. 9. 2010. godine u 13.00 ~asova u ku}i merhume u ul. Krka 38 - Bistrik, Sarajevo. 14349-1tt

had`i \ULIJA (ATIF) ]ATI], ro|. AVDIBEGOVI]
21. 9. 2009 - 21. 9. 2010.
Mila moja! Tra`im te po svakom kutu sje}anja, svakoj izre~enoj i neizre~enoj rije~i, svakom dodiru, svakom osmijehu. Vidim te u svakoj nani koju sretnem, u svakoj Fatihi koju izreknem u ti{ini... Vidim te u avliji pored cvije}a, na prozoru dok ~eka{ Ezan, dok me ispra}a{, vidim te u jemeniji koju si nosila i u milion sitnica na{eg skromnog doma. Molim Allaha d`.{. da ti se smiluje i nagradi d`ennetskim mirom za svu tvoju plemenitost i dobrotu. Tvoja k}erka Sabaheta 14349-1tt

RAMIZ (SULJO) ]ATI] 1997 - 2010.

had`i \ULIJA (ATIF) ]ATI], ro|. AVDIBEGOVI] 2009 - 2010.

Allahu moj, oprosti im i smiluj se. Pridru`i ih dru{tvu meleka, poslanika i drugih sluga Tvojih. AMIN. Mili moji, volio vas Onaj radi Koga ste vi voljeli nas. AMIN. Zahvalna djeca: Fuad, [evala, Sabaheta i [eherzada 14349-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

utorak, 21. septembar/rujan 2010.

57

Dana 21. septembra 2010. navr{ava se 18 godina od pogibije mog dragog sina

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

ocu na{eg prijatelja Kemala

SELMA KADI] SUKA
Draga na{a, {ta re}i, rije~i su skromne koliko si nas zadu`ila. Veoma smo tu`ni {to vi{e nisi sa nama. Oprosti nam na suzama, jer je te{ko misliti na tebe, a ne zaplakati. Postojat }e{ i trajati kroz najljep{e uspomene koje }e nas podsje}ati na na{e zajedni~ki provedene dane, dru`enja, iskrenost i osje}aj da uvijek ima{ nekoga raspolo`enog da sa tobom podijeli sve, ali ba{ sve. Volimo te. Hvala ti za sve. 12417-1nd` Porodice Saliba{i} i Ak{amija

SLAVENA BOK[I]A
21. IX 1992 - 21. IX 2010.
Godine prolaze, ali nikad ne}e izbrisati na{u ljubav i drage uspomene na tebe. Tvoja majka Fatima sa porodicom
14481-1tt

VEFIK (BE]IRA) KOZARI]
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Djeca iz Centra za slijepu i slabovidnu djecu Armin, Hasan, Rifet, Aldin
12413-1nd`

IZET (AVDIJA) ^USTOVI]
21. 9. 2009 - 21. 9. 2010.
Nikad te ne}emo zaboraviti. Brat Salko sa porodicom
14438-1tt

SJE]ANJE

Danas, 21. 9. 2010. navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{ dragi suprug, otac, dedo

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kolegi

VANDA ZISTLER
(dugogodi{nja prvakinja Opere Narodnog pozori{ta Sarajevo) Ponosni na dane i godine u kojima je reprezentovala umjetnost Sarajeva i Bosne i Hercegovine, ponosni na njen lik i djelo, ostajemo vje~no du`nicima njene dobrote i umjetni~kog, ~udesnog postignu}a. ^lanovi Narodnog pozori{ta Sarajevo
N

ISMET (MUJO) AHMI[
1956 - 2008.
Vrijeme prolazi, a bol ne jenjava. Bio si i ostao na{ uzor, sre}a, snaga koja nas je nosila kroz `ivot. Sada, na`alost, samo imamo potporu u uspomeni na tebe. Volimo te. Zauvijek zahvalni: supruga Rasema, sin Irfan, k}erka Irmela, snaha Sulejmana, zet Kenan i unu~ad Denin, Far12412-1nd` ah i Sarah
POSLJEDNJI SELAM

KEMALU LJUHARU

Nikada ne}emo zaboraviti tvoju dobrotu i plemenitost. SINDIKAT METALACA BiH
PTT

Nevjerovatno da ve} godinu dana `ivimo bez tebe, na{ dobri sine Azo. Tu`nim srcem i du{om javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da se navr{ava ta~no jedna godina u utorak, 21. 9. 2010. godine kako preseli na{ dragi i nikada pre`aljeni veliki sin

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom kom{iji

na{oj dragoj prijateljici

AZAS - AZO (ASIM) PARI]
8. 4. 1982 - 21. 9. 2009.
„Vje~no ranjeni, osaka}eni, upra`njeni roditelji bez tebe, na{ Azo“ - otac Asim i mama Azema. Mevlud }e se prou~iti pred Azinu du{u i tijelo u d`amiji Skroze, op}ina Zavidovi}i, 21. 9. 2010. godine poslije ikindije namaza. Volimo te vje~no istim srcem na svakom nebu, na{ veliki sine Azo PTT

VEFIK (BE]IR) KOZARI]

SEMIDI (PA[E) HAD@IRED@EPOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
N

Molimo Allaha d`.{. da tvojim najbli`im podari sabur, a tvojoj du{i lijepi d`ennet i vje~iti rahmet. „BOSMAN“ d.o.o. Sarajevo i porodica Jahi}

Tvoje prijateljice: Jasmina, Mi{ka i Feka

14483-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 21. septembra 2010. navr{ava se godina dana kako nas je zauvijek napustila na{a draga mama, majka, svekrva i tetka

POSLJEDNJI POZDRAV

Zlatanovom ocu

majci na{eg kolege

SAFETA (ADEMA) HAD@IALAGI]
21. 9. 2009 - 21. 9. 2010.

HASANU IZETBEGOVI]U

MEJRI HOD@I]

iz Bosanske Gradi{ke Vrijeme prolazi, ali zauvijek ostaju ljubav, bol, praznina i sje}anja na tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin Darmin sa porodicom i ostala tetkina djeca 12414-1nd`
POSLJEDNJI SELAM

Udru`enje „Duga“
N

Kanton Sarajevo Ministarstvo privrede Uprava za {umarstvo
N

Danas se navr{avaju 4 godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{ava godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, punca, svekra i dede

HALIL DAUT
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom: supruga Sehija, k}erke Lejla i [ejla, zetovi Edis i Almir, unuka Sajra
12418-1nd`

SEMIDA HAD@IRED@EPOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Medina Hajri}, Elma Frank i Nina 12415-1nd` Willcoxon

SEMIDA HAD@IRED@EPOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Mirsad, Adis i Alen U{tovi}
12415-1nd`

NURIJA SEJDI]
Posljednji pozdrav ocu na{e radne kolegice Fejzagi} Nefise Osoblje ambulante „^ekalu{a“
12419-1nd`

MURAT ([U]RIJE) NOGO
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im mislima i srcima. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid }e se prou~iti 26. 9. 2010. poslije podne namaza u d`amiji u Strga~ini. Tvoji: supruga Fata, sinovi Mesud i Mirsad, k}erke Mediha i Mersiha sa porodicama 666-1go

SELMA KADI]
Posljednji selam dragoj prijateljici. Bisa sa porodicom
14486-1tt

58

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

mojoj jedinoj sestri

ALIJI MUJEZINOVI]U
1932 - 2010.
Dragi na{ tata, Hvala ti {to si postojao i {to postoji{. Nau~io si nas da su ~asnost i marljivost, disciplina i odgovoran odnos prema na{im `ivotima, ljudima koji nas okru`uju, obavezama i svemu {to nam `ivot donosi, temeljne vrijednosti za koje se vrijedi boriti i zbog kojih vrijedi ulagati dodatne napore. Nastavit }emo ono {to si zapo~eo. Sre}no putuj i ~uvaj nam mamu. 998-1tz Tvoji k}erka Sabina i sin Senad

SELMA (had`i MURAT) KADI], ro|. LU^KIN
U na{im srcima i mislima bit }e{ dok `ivimo mi, uvijek voljena i nikad zaboravljena. Neka d`enet bude nagrada za dobro i ljubav koju si nesebi~no pru`ala. Brat Mirsad, snaha Fatima, Haris, Emina i Ali, Minela i Asad
14499-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na na{e drage sestri na{eg kolege Kenada Had`ired`epovi}a majci na{eg kolege

SEMIDI HAD@IRED@EPOVI]

RASEMI - RASKI EMINOVI], ro|. OLOMAN

majku

ALJA INAJETOVI]

i

brata

]AMIL INAJETOVI]

Uposlenici DUF-a „Blago“ d.o.o. Sarajevo i ZIF-a „Prevent INVEST“ d.d. Sarajevo

Muli} Edita, Soukup Domagoj i Forto Edin
N 14498-1tt

Dani {to prolaze ne odnose tugu niti zaborav. Nedostajete nam, a boli sve vi{e i vi{e. Danas vas se sa ljubavi i bolom sje}amo, ponosni {to ste bili i ostali na{i najdra`i. Va{a Maca sa porodicom brat Muhamed i Esad sa svojim porodicama 14497-1tt

POSLJEDNJI SELAM

majci na{e Aide Mulabdi}

SELMA KADI], ro|. LU^KIN
Kolegice i kolege iz ISP banka d.d. BiH: Enes, Zlata, Safet, Mubera, Danijela, Selma, Aida, Lejla, Belma, Mia, Albin, Ermedin, Goran, Edin ^., Edin B., @ana, Ned`ad, Mediha, Dijana R.
14507-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 21. 9. 2010. navr{avaju se 2 godine od smrti na{e voljene

dragoj priji

RASKA EMINOVI]
Trag tvoje dobrote ostat }e u nama i ~uvati te od zaborava. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodice ^ustovi} i Robovi}
14509-1tt

had`ihanuma MULIJA (ZULFI]) GOGOV

Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. K}erka Bisera i suprug Gogo
14511-1tt

Dana 22. 9. 2010. navr{avaju se 52 dana od smrti na{e drage majke

Dana 17. 9. 2010. navr{ilo se 12 godina od smrti na{eg dragog babe

MUNTA (MEHO) D@EKMAN, ro|. ISAKOVI]

OMER (MU[AN) D@EKMAN

S neizmjernom ljubavi i po{tovanjem ~uva}emo vas od zaborava. Porodice D`ekman i Bakovi} Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 22. 9. 2010. u 16 h u ku}i `alosti Paje 23A.
POSLJEDNJI SELAM

14444-1tt

tetku

VEFIK (BE]IR) KOZARI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet jer si ga zaslu`io. Tvoji: Emir, Barbara, Zenija i Mila
12420-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 21. septembar/rujan 2010.

59

ocu na{eg guvernera Kemala Kozari}a

BEHIJA (HAMDO) KAPO
Neizmjerna bol i tuga, beskrajna praznina ostaje iza tebe. Ti }e{ vje~no da `ivi{ u na{im srcima. Tvoj suprug i tvoja djeca Mirsada i Miralem sa porodicama
14500-1tt

VEFIKU KOZARI]U
Slu`ba za odnose sa javno{}u Centralne banke BiH: Zijada, Danijela i Igor
14502-1tt

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE na na{eg voljenog brata

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg dragog prijatelja Keme

FATIMI - MINKI DLAKI]

Suda i Ibro Dlaki} sa djecom
14514-1tt

FERID AJANOVI]
21. 9. 1984 - 21. 9. 2010.
26 godina bez tebe, a 23. 8. bi ti bile 63. godine. Uz tvoju toplu bratsku ljubav, dobrotu i plemenitost bile smo tako za{ti}ene i sigurne. Te{ko je bez tog osje}aja. Uvijek si u na{em srcu. Tvoje sestre: Fikreta Ajanovi} i Jasminka Karavdi}
14510-1tt

POSLJEDNJI SELAM

VEFIKU KOZARI]U
Mirsad, Amra, Ajla, Ismet, Aida i Jasmina
14487-1tt

FATIMI - MINKI DLAKI]
Neka Allah d`.{. tvoju ovozemaljsku dobrotu nagradi lijepim d`enetom. Tvoja Nevza sa djecom
14513-1tt

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

SAFIJA HAD@IAHMETOVI], ro|. KUKAVICA
21. 9. 1995 - 21. 9. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: suprug Asim, k}erke Lehila i Zinaida, zetovi Ned`ib i Milan, unuci Armen i German, snaha Elma, praunuka Sa14429-1tt jra i sestra Selima sa svojom porodicom

EKREM HAND@I]
21. 9. 1999 - 21. 9. 2010.

na{oj dragoj

SELMI KADI]
Neka te dragi Allah d`.{. uvede u d`enetske ba{~e, jer ih tvoja plemenita du{a zaslu`uje. Amela i Nejla
POSLJEDNJI SELAM
14459-1tt

PORODICA
POSLJEDNJI SELAM

14440-1tt

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg guvernera Kemala Kozari}a

ocu na{eg guvernera Kemala Kozari}a

ocu na{eg guvernera Kemala Kozari}a

VEFIKU KOZARI]U

VEFIKU KOZARI]U

VEFIKU KOZARI]U
Vildana Ze~evi} sa porodicom Lejla Simon sa porodicom
14503-1tt

Nina Bajrovi} sa porodicom
14504-1tt 14505-1tt

SJE]ANJE

na velikog ~ovjeka, prijatelja - brata
POSLJEDNJI SELAM

Dana 21. 9. 2010. navr{ava se 10 godina od smrti na{e drage majke i nene

na{oj dragoj rodici

SABAHUDIN RESI] RESA
Da, pro{lo je 5 tu`nih godina od kada si preselio na ahiret, ali nikad ni{ta ne}e i ne mo`e izbrisati tvoju plemenitost, duhovitost i ljubav za svijet oko sebe koju si nam dao. Uvijek }u se rado sje}ati tvojih savjeta o `ivotu i ljubavi koji su ispred mene. Uvijek si u mislima tvog - brace Zeki} Edina i njegove 1376-1mo familije iz Mostara

FATIMA D@IN\OVSKI, ro|. DUMAN

BEHIJI KAPO, ro|. ZUKO
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Suad Glavini} i Aida Kari} sa porodicama
14512-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem se sje}amo njenog plemenitog lika. Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Tvoji najmiliji: k}erka Nad`a, sinovi Ne|ad i D`evad sa 994-1tz porodicama

60

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg dugogodi{njeg ~lana Kemala Kozari}a

VEFIK (BE]IR) KOZARI]

FK @ELJEZNI^AR
12437-1nd`

Danas, 21. 9. 2010. navr{ava se ~etrdeset najtu`nijih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga majka

FAHIRA SELIMOVI], ro|. [ILJAK
Nema rije~i da opi{u bol i prazninu koja je ostala. Toliko nam nedostaje{. I koliko god vremena da pro|e, to se ne}e promijeniti. Ostaje nam samo da molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote. Tvoja djeca Tevhid }e se prou~iti u subotu, 25. 9. 2010. u 14 sati u d`amiji Istiklal na Otoci.
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV
12430-1nd`

na{em ~lanu

na{em dragom tetku

VEFIKU KOZARI]U

VEFIKU KOZARI]U

Od planinarskog dru{tva Brezova~a iz Had`i}a
12426-1nd`

Od porodice Nizi}
12426-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom tetku

SELMI KADI]

VEFIK KOZARI]

Nedostaje{ nam... Raza, Ismet, Sanela i Lejla sa porodicom
12432-1nd`

Amela, Samir i Naida Fazli}
12425-1nd`

Dana 21. 9. 2010. navr{ava se 13 godina od kako nije sa nama

POSLJEDNJI POZDRAV

sestri na{e radne kolegice Suade Salman

IZET - BRACO KAJTAZ

SENADI KRNI], ro|. SALMAN

S ljubavlju i po{tovanjem Supruga Majida, djeca Edisa, Amra i Amer sa porodicama

12428-1nd`

Kolegice i kolege iz FZ PIO/MIO (VI sprat)
12427-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 21. 9. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e drage majke

Dana 21. 9. 2010. navr{ava se 9 godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi

SMAJO HOD@I] (MAJO) SELMA KADI] SUKA NURE (SELIM) PLANJA, ro|. HOD@I]
Vjera u Allaha d`.{., ponos, ljubav i sje}anje na tebe, vodi nas dalje kroz `ivot. Ti si prisutan u svakom trenutku na{ih `ivota, sa nama u mislima i velikom ljubavlju u srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Mevla, k}eri, zetovi, unu~ad i praunu~ad
12435-1nd`

Molimo Allaha d`ele{anuhu da tvoju plemenitost i dobrotu nagradi lijepim d`enetom i vje~nim rahmetom. Devla i Enisa
12424-1nd`

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja djeca: Ibro Planja, Munira Kurahovi} i Adila Briga
12433-1nd`

Dnevni avaz
Tu`nim i `alosnim srcem javljamo svim ro|acima i prijateljima da je na{a draga i nikad pre`aljena

utorak, 21. septembar/rujan 2010.

61

Tu`nim srcem i s bolom javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga i dobra mama, sestra, majka, tetka i svekrva

HAVA HOD@I], ro|. MUMINOVI]
1922 - 2010.
nakon kra}e bolesti preselila na ahiret dana 19. 9. 2010. u 23.45 sati u 89. godini. D`enaza }e se obaviti 21. 9. 2010. godine (utorak). D`enaza polazi ispred Islamskog centra @ivinice u 14 sati na gradsko mezarje @ivinice. Tevhid }e se prou~iti u Islamskom centru poslije podne namaza. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: sinovi Selim, Avdo i Safet, k}erke Tima i Mu{a, unu~ad Ai{a, Selma, Memnuna, Midhat, Elvis, Adisa i Admir, praunu~ad, snahe Sabaheta, Bahrija i Ibrima, te porodice: Muminovi}, Zuki}, Ali}, Kari}, Hrusti}, Halilovi}, Me{i} i Imamovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 997-1tz

RASEMA - RASKA EMINOVI], ro|. OLOMAN
iznenada preselila na ahiret u ponedjeljak, 20. septembra 2010. godine, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 21. septembra 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sinovi Admir i Elvedin, sestre ^ubra, Aj{a i [presa, unuke Anisa, Lejla, Ajla i Samra, zaove [a}ira i \ulka sa porodicama, snahe Belma i D`enana, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, te porodice Oloman, Eminovi}, Zeneli, Hod`a, Alimanovi}, Adili, Qalli, Bilalovi}, Adilovi}, Jusufovi}, Kuli}, Arifovi}, ^ustovi}, Bakija, Pa{ali}, Nezirovi}, Ismailovi}, Robovi}, Vrabac, [e~i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Efendije ^ur~i}a br. 4. 14464-1tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

VEFIK (BE]IR) KOZARI]
preselio na ahiret u nedjelju, 19. septembra 2010. godine, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 21. septembra 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Kemal, k}erka Samra, snaha Alma, zet Zijad, unuci Haris i Tarik, unuke Nejra i Selma, brat Hajrudin, sestra Fatima, snaha Safija, sestri} Kenan, brati~ne Dina, Meliha i Alma, te porodice Kozari}, Pehilj, Re{idovi}, Kurtovi}, Nizi}, Dupovac, Gljiva, ]ato, ]erimovi}, Ihtijarevi}, Alajbegovi}, Sabljica, Fazli} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Bolni~ka br. 12/IV. 111

EMINA SADIKOVI], ro|. SEMI]
preselila na ahiret u nedjelju, 19. septembra 2010. godine, 75. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 21. septembra 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred d`amije na ^engi} Vili sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: sinovi Jasmin i Sead, snaha Amira, unuk Haris, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, zaova Emira sa k}erkom, te porodice Sadikovi}, Semi}, Mulali}, Halilovi}, Zuko, Pelidija, ^ojo i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji na ^engi} Vili. Ku}a `alosti: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 29/VII. 111

ESAD (ZEJNIL) ROGO
preselio na ahiret u nedjelju, 19. 9. 2010. u 50. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 21. 9. 2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Alija, sin Esmir, k}erke Edina, Emina i Alisa, bra}a Husein, Hasan, Halil, Haso, D`email i Mujo, sestre Haska, Samija, Zahida i Hasiba, svastike, {ure, bad`e, zetovi, brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, te porodice: Rogo, Stovrag, Kadri}, ^usto, Sirbubalo, [ubo, Smje~anin, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati, ul. Behd`eta Muteveli}a 75/I. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 14517-1tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, dedo i brat

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FATIMA DLAKI], ro|. MULAHASANOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 20. septembra 2010. gdoine, u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 21. septembra 2010. godine poslije ikindije namaza (u 16.30 sati) na mezarju Debeli ni{an - Hlap~evi}i kod Visokog. O@ALO[]ENI: suprug [efket, sinovi Muris i Mirza, sestra Fahrija [uleji}, brat Fahrudin, snaha Mevlida, unu~ad Ali i Amina, snaha Alma, sestri~na Sanda, brati~ne Emina, Una i Jasmina, amid`a Rasim, zaove Sabaheta i Nevzeta, djever Ibrahim, porodice Dlaki}, Mulahasanovi}, Omanovi}, ^engi}, Pa{i}, Ihtijarevi}, Kadi}, Zvizdi}, Ferhatovi}, Ibrahimagi} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.30 sati u ku}i `alosti u ulici Franca Lehara br. 3/I - Sarajevo. 111

ESAD (ZEJNIL) ROGO SUAD (RAME) CRNALI]
umro u 73. godini. Sahrana }e se obaviti dana 21. 9. 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Sena i Merima, unuk Kenan, brat Hazim, sestre Bahra i Semra, zetovi, brati}i Denis i Sun~ica, sestri}i, te porodice Crnali}, Militar i Alijagi} 111 SJE]ANJE
preselio na ahiret u nedjelju, 19. 9. 2010. godine u 50. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 21. 9. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Alija, sin Esmir, k}erke Edina, Emina i Alisa, bra}a Husein, Hasan, Halil, Haso, D`email i Mujo, sestre Haska, Samija, Zahida i Hasiba, svastike, {ure, bad`e, zetovi, brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, te porodice Rogo, Stovrag, Kadri}, ^usto, Sirbubalo, [ubo, Smje~anin, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.00 sati, ul. Behd`eta Muteveli}a 75/I. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RAHIMA (JUSO) GLU[AC, ro|. [ANDAL
preselila na ahiret u nedjelju, 19. 9. 2010. godine u 86. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 21. 9. 2010. godine poslije ikindije namaza (16.00 sati) u haremu d`amije Svrake - Semizovac, a ukop }e se obaviti na mezarju Boranje - Svrake. O@ALO[]ENI: sin Osman, k}erke Esma, Isma i Mujesira, zetovi Be}ir, Fikret, Nezir, Mujo i Mahir, snahe Satka i Rusmira, unu~ad Sanel, Almira, Sanela, Mirela, Damir, Marizela i praunu~ad Arnes, Adela, Emana, Ibrahim i Ajla, brati}i i sestri}i sa porodicama, djeveri}i sa porodicama, te porodice Glu{ac, [andal, D`ankovi}, Duri}, Pijad`er, Mehmedspahi}, Ko`o, Konjo, Muratovi}, Mustafi}, ]elo, Leti}, Hod`i}, Herco, Latifovi}, Deli}, Pamuk, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 16.00 sati, Nova cesta 44, Semizovac. 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

SABAHUDIN RESI]

ESAD (ZEJNIL) ROGO
Ovozemaljski `ivot je prolazan, ali uspomene ostaju. Halid Kalota
12434-1nd`

Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Zauvijek u na{im srcima. Babi na{, volimo te. Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet. Tvoji najdra`i: Cura, Eko, Dina, Mina i Alisa
14517-1tt

SJE]ANJE

Dvadeset prvog septembra 2010. navr{ava se trinaest godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug i otac

na na{eg voljenog

SEMIDA HAD@IRED@EPOVI] ENVER ^INARA
Tu`ni }e biti dani bez tebe. Po dobroti }emo te pamtiti, sa ljubavlju spominjati i nikada zaboraviti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Kasa, Sabrija, Irfan, Enisa
14515-1tt

HUSNIJA (HAMDIJE) HASANBEGOVI]
Dragi na{ Husa, sje}anja na tebe i tvoj lik ne blijede i zauvijek }e ostati u na{im mislima i srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najdra`i: supruga Dika i sinovi Ismet i Benko
14516-1tt

21. 9. 1992 - 21. 9. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj dragi lik, dobrotu i plemenitost. Sestre Dika i Senka i sestri} Ismet
14516-1tt

62

Utorak, 21. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima, kom{ijama i poznanicima da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, brat, dedo i punac

HILMO (rah. MEHMEDA) GOLO[
1932 - 2010.
dana 20. 9. 2010. godine u 02.20 sati u 79. godini nakon kra}e bolesti preselio na ahiret. D`enaza rahmetlije polazi u utorak, 21. 9. 2010. godine ispred d`amije u Blagaju poslije ikindije namaza u 16.30 sati. D`enaza rahmetlije }e se klanjati istog dana na haremu u Blagaju u 16.30 sati, gdje }e se rahmetlija i pokopati. Tevhid }e se prou~iti u 16.30 sati u ku}i `alosti rahmetlije. O@ALO[]ENI: supruga Hatid`a, k}erke Azra, Sabiha i Semira, bra}a D`emal i Alija sa porodicom, sestre Hatid`a i E{refa sa porodicom, unu~ad Nedim, Anel, Amar i Ado, zetovi Kru{konja Omer i Drljevi} Vahid, nevjesta Hasiba, {ure Ahmet i Ibro sa porodicom, svastike \ulsa i Saja sa porodicom, te porodice Golo{, Rahi}, Kru{konja, Dumpor, Drljevi}, Elezovi}, Fejzi}, Klepo, Kajan, Bo{kailo, Duranspahi}, Topuz, Ljeljak i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i po1378-1mo znanici

ALIJA (SMAJO) MUJEZINOVI]
1932 - 2010.
preselio na ahiret dana 19. 9. 2010. u 05.00 sati u 79. godini. Ispra}aj }e se obaviti u utorak, 21. septembra 2010. godine (13. [evvala 1431.h.g.) u 15 sati ispred Komemorativnog centra. D`enaza }e se klanjati poslije ikindije namaza ispred [arene d`amije, a ukop }e biti na mezarju Bori}. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: k}erka Sabina, sin Senad - Senki, sestra Sadeta, sestri}i Amir i Almir sa porodicama, sestri~na Alma sa porodicom, svastike Razija i Hajrija, bad`o Rasim, snahe Svjetlana, Meliha, Amra, Mara, Bahra, Maksida i Sretanka, zet Faruk i Tom, teti~ne Aida i Amila sa porodicama, te~i}i Adnan, Ernest, Edin, Ermin i Sead sa porodicama, porodice: Mujezinovi}, Tinji}, Saha~i}, Beganovi}, H. Beganovi}, Sendi}, Mujaki}, Begovi}, Pao~i}, Suba{i}, Kunosi}, Had`iefendi}, Muharemagi}, Pa{i}, ]ilimkovi}, Smaji}, Atli}, Ati}, Kitchngman, Seleskovi}, Divkovi}, ]i{i}, te ostala mno1000-1tz gobrojna rodbina

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SEMIDA (PA[O) HAD@IRED@EPOVI]
iznenada preselila na ahiret u subotu, 18. 9. 2010. u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 21. 9. 2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Zehra, sestra Selma, bra}a Sulejman, Omer i Kenad, zet Osman, snahe Silva, Amra i Jasna, tetke Zakira i Hikmeta, tetak Adem, dajd`inica had`i Refija, sestri}i Dino i Elvir sa porodicama, brati}i Ismar sa porodicom i Haris, brati~ne Elma sa porodicom i Emina, te porodice: Had`ired`epovi}, U{tovi}, Alibali}, @olkevi}, Hasanefendi}, Selmanovi}, Hubijer, Lazovi}, Tataragi}, Zild`o, Hajri}, Gra~i}, Kari}, Kokorovi}, Vi|en, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati, ul. Balibegovica 19.

had`i FATIMA-hanuma ARNAUTOVI], ro|. ^EDI]
(udova had`i D@EMALA) preselila na ahiret u ponedjeljak, 20. septembra 2010. godine, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 21. septembra 2010. godine u 15.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: sinovi Rizah i Aid, k}erka Indira, unuci Amar, Emir i Samir, unuke Mirela, Belma i Naida, praunuka Ena, zetovi Muriz Taso i Adis Pizovi}, snahe Azemina i Dijana, brat Taib, sestra Saliha, brati}i [a}ir i Ahmed, brati~ne Aida, Aldijana i Ajla, sestri}i Hazim i Sabit Bili}, zaovi~ne Ai{a i Aida, te porodice Arnautovi}, ^edi}, Bili}, Taso, Pizovi}, Zuki}, Rami}, Skender, Osmanagi}, Ra~i}, Resi}, Njem~evi}, Abad`i}, Begi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i merhume u ulici Safvet bega Ba{agi}a br. 76. 111

SELMA (had`i MURAT) KADI], ro|. LU^KIN
preselila na ahiret u subotu, 18. septembra 2010. godine, u 54. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 21. septembra 2010. godine u 16.00 sati (poslije ikindije namaza) u haremu d`amije Vrbanju{a, gdje }e se i ukopati. O@ALO[]ENI: suprug had`i Aziz, k}erke Aida i Nejra, zet Adi, unuka Ajna, brat Mirsad sa suprugom Fatimom i djecom, dajd`a Bego sa porodicom, tetak Sarija i tetke Mejra, Devla, Hanifa i Zumreta sa porodicama, strina Munira, djeverovi Vejsil, Uzeir i jetrve Amira i Mirsada sa djecom, zaove Zejna i Pa{a sa suprugom Rasimom i djecom, prijatelj had`i Edin i prija Aida sa porodicom, te porodice Kadi}, Lu~kin, Mulabdi}, Aliba{i}, Veli}, Abdi}, Alispahi}, Popara, Vrabac, Milavica, Bukva, Kari}, Bajrovi}, Tojaga i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u d`amiji Bjelave (ul. Bjelave 109). 111

Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ENESA ^AN^I], ro|. GAFI]
1940 - 2010.
preselila na ahiret u ponedjeljak, 20. 9. 2010. u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 21. 9. 2010. poslije ikindije namaza na mezarju Kupilo - Ba{bunar. D`enaza kre}e ispred [arene d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sinovi Vernes i Alem, sestri~ne Adnina i Sabina, snahe Sanela i Tanja, unu~ad \ena, Ilma, Hamza, Dino, Tarik, Taida i Adi, porodice: ^an~i}, Gafi}, Muki}, Kurbegovi}, Kazazi}, [eperovi}, Zehi}, Zuli}, Begovac, Bla`evi}, Bradari}, Kne`i}, te 279-1tr ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije

NAZA LILI], ro|. MUJKI]
preselila na ahiret dana 20. 9. 2010. u 93. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 22. 9. 2010. na mezarju u selu Go|enje - Han-Pijesak, poslije podne namaza u 13.30 sati. Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i porodice Ja{arevi}, ul. Novi rezervoar br. 19 u 13.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH - EL-FATIHA O@ALO[]ENI: sin Bajro, k}eri Ai{a, Umu{a, \evahira i Nafija, bra}a Mehmed i Selman, sestra Hasnija, snahe Raza, Enisa, Vahida, Zejna, Pa{a i Rahima, zetovi Ahmet, Enver i Adem, unuci, unuke, praunu~ad i bijele p~ele, brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice: Lili}, Mujki}, Muratovi}, Ja{arevi}, Rami}, @dero, [ahmanija, Brgulja, Selimovi}, Smajlovi}, Zimi}, Arukovi}, ^av~i} i Hod`i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Prevoz obezbije|en sa autobuske stanice N. Ilija{ u 9.00 sati sa stajanjem u Vogo{}i, Kobilja Glava, Soli{ta, Bare, Vije}nica. 14508-1tt

BEHIJA KAPO, ro|. ZUKO
preselila na ahiret u subotu, 18. septembra 2010. godine, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 21. septembra 2010. godine u 17.00 sati na mezarju Orli} - Kobilja Glava. O@ALO[]ENI: suprug Alija, sin Miralem, k}erka Mirsada, zet Hasib, snaha Elvira, unuke Merima i Selma, snaha Vasvija, brati}i i brati~ne, sestri} i sestri~ne, djeverovi Fehim, Vehid i Hamdo sa porodicama, zaova Fatima sa porodicom, te porodice Kapo, Zuko, Kepe{, Crni}, Dizdar, Ri|anovi}, Glavini}, Babovi}, Kr{o, Demirovi}, Had`iahmetovi}, Muzurovi}, Softi}, Ju{i}, Brkani}, Kobiljak, Kabil, ]erimagi}, Hasanbegovi}, Mu{ovi}, Had`ibuli}, Dugalija, Sejtarija, Omanovi}, Be}irovi}, Opra{i}, Handrka, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u ku}i merhume u ulici Alipa{ina br. 287. 111

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

SARAJEVO

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 21. septembar/rujan 2010.

63

64 utorak, 21. septembar/rujan 2010. Dnevni avaz

oglasi
POTRA@ITE NA KIOSCIMA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 014925 04 Mal Zenica, 11. 08. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Amra Hed`i}-Had`i}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca Dioni~ko dru{tvo „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46, protiv tu`enog Alen Durmo iz Zenice, ul. Prve zeni~ke brigade br. 21/PR, radi naplate duga, v.s. 1.013,10 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a:

OBJAVLJUJE
Tu`enom DURMO ALEN dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 25. 06. 2004. godine, kojom tu`ilac potra`uje dug za izvr{ene usluge mobilne telefonije i po ispostavljenim fakturama u ukupnom iznosu od 1.013,10 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to: - na iznos od 828,00 KM po~ev od 16. 07. 2003. godine, do dana uplate, - na iznos od 158,80 KM po~ev od 16. 09. 2003. godine, do dana uplate, - na iznos od 26,30 KM po~ev od 16. 10. 2003. godine, do dana uplate, kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70 ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Stru~ni suradnik Amra Hed`i}-Had`i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 064068 08 Mals Sarajevo, 19. 2. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „FERPLAST“ d.o.o. Sarajevo, ul. A. Muradbegovi}a br. 1, a koga zastupa Zajedni~ka advokatska kancelarija Jasmina [ehovi} i Enver [ehovi} advokati iz Sarajeva, protiv tu`enog „JUTARNJE NOVINE“ d.o.o. Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva br. 20/I, radi duga, vsp. 21.060,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 001165 04 Mal Zenica, 18. 08. 2010. godine Op}inski sud Zenica, sudija D`enana Brkovi}, u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA, ul. Masarykova broj 46, protiv tu`enog TOMI] ZORANA, iz Zenice, ul. Adulaziza A. Bori}a 23 A, radi isplate, v.s. 1.686,80 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i

OBJAVLJUJE PRESUDU
zbog propu{tanja Tu`eni je du`an isplatiti tu`itelju iznos od 21.060,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 1.755,00 KM po~ev od 10. 8. 2007. godine do isplate, - na iznos od 1.755,00 KM po~ev od 11. 9. 2007. godine do isplate, - na iznos od 1.755,00 KM po~ev od 9. 10. 2007. godine do isplate, - na iznos od 1.755,00 KM po~ev od 10. 11. 2007. godine do isplate, - na iznos od 1.755,00 KM po~ev od 12. 12. 2007. godine do isplate, - na iznos od 12.285,00 KM po~ev od 1. 10. 2008. godine do isplate, te da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.573,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. Sudija Radivoje Stani{i}
14463-1tt

OGLAS
Dostava tu`be na odgovor tu`enom TOMI] ZORANU, iz Zenice, ul. Adulaziza A. Bori}a 23 A U pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA, ul. Masarykova broj 46, dostavljamo Vam primjerak tu`be sa prilozima na odgovor. Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev. Navedenom tu`bom tu`itelj tra`i da sud donese presudu kojom se tu`eni Tomi} Zoran obavezuje da tu`itelju isplati ukupan nov~ani iznos od 1.686,80 KM sa zakonskom zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospije}a obaveza do isplate, kao i tro{kove postupka sve u roku od 30 dana. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je predlo`ena presuda zbog propu{tanja, sud }e ukoliko izostane dostava odgovora na tu`bu donijeti presudu zbog propu{tanja koju }e objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra}e se da je dostavljena tu`ba na odgovor. Sudija D`enana Brkovi}

sport

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

65

Darko Vojvodi}, novi trener Drine

REPREZENTACIJA Su{i} u problemima pred sastavljanje spiska za Albaniju

Spahi} jo{ nije po~eo trenirati
Povrije|eni Ibi{evi} i Salihovi}
Utakmica sa Albanijom u Tirani 8. oktobra sve je bli`e, a sa svakim danom selektor Safet Su{i} nailazi na sve ve}e probleme. Razlog za to su povrede nekolicine bh. reprezentativaca.

Do{ao sam da izborim opstanak
Za novog {efa stru~nog {taba Drine imenovan je Darko Vojvodi}, koji je na tom mjestu zamijenio Mileta Milanovi}a. Zvorni~ani u sedam kola u Premijer ligi BiH jo{ nisu ostvarili pobjedu, a osvojili su samo jedan bod i ~vrsto su zakucani za dno. Vojvodi} je u Drinu stigao iz Proletera, kojeg je minulog vikenda vodio do pobjede nad Famosom od 5:0. - U Drinu sam do{ao da izborim opstanak i siguran sam da }u u tome uspjeti. Imamo dobru i kvalitetnu ekipu. Posebnu pa`nju u prvih nekoliko treninga obratit }u na fizi~ku spremu igra~a. U narednih nekoliko dana poku{at }u motivisati fudbalere za susret sa Leotarom, kako bismo ostvarili prvu pobjedu i krenuli uzlaznom putanjom. Ve}inu igra~a Drine poznajem, a dosta mi je pomoglo i to {to sam ih posmatrao sa klupe Proletera, u me~u Kupa BiH prije nekoliko dana - izjavio je Vojvodi}, izraziv{i nadu da }e imati podr{ku svih

Muslimovi} nije igrao nakon operacije bruha

Zabrana doktora
Prvo se 11. septembra u doma}em me~u sa Nansijem povrijedio kapiten i klju~ni igra~ na{e odbrane Emir Spahi}, koji je dobio jedan jak udarac zbog kojeg jo{ nije po~eo trenirati. - Zbog podljeva, klupski ljekari Spahi}u jo{ nisu dali dozvolu da po~ne trenirati, iako je on to `elio uo~i me~a sa St. Etjenom. Nadamo se da }e po~eti za koji

Vojvodi}: Imamo dobru i kvalitetnu ekipu

Vra}a li se Vladavi}?
Grijanje klupe i neigranje za Salcburg Admira Vladavi}a izbacilo je iz reprezentacije BiH. Selektor Su{i} je rekao kako nema mjesta za igra~e koji ne igraju. Pred kraj prijelaznog roka Vladavi} se vratio u @ilinu i, ~ini se, napravio pravi potez. Slova~ki prvak je u~esnik Lige prvaka, a Vladavi} se izborio za dres prvotimca. Zato ne bi bilo iznena|enje da se Vladavi}evo ime na|e na spisku kandidata za me~ sa Albanijom.
Spahi}: Velika briga za selektora Su{i}a

struktura kluba i navija~a. Ovaj mladi stru~njak trenersku karijeru zapo~eo je u Sutjesci iz Fo~e, s kojom je lani na kraju prvog dijela sezone dr`ao prvo mjesto u Prvoj ligi RS. Nakon toga je preuzeo Proleter, s kojim je nanizao 11 me~eva bez poraza i spasio ih ispadanja. - U Sutjesci i Proleteru imao sam po preuzimanju ekipe serije utakmica bez poraza, pa vjerujem da }e tako biti i sa Drinom - dodao je Vojvodi}, koji je dio igra~ke karijere proveo u tuzlanskoj Slobodi. R. J.

Kakanjski Rudar bez trenera
van{u bara`a protiv Portugala. Nakon operacije bruha, Zlatan Muslimovi} jo{ nije po~eo trenirati punim intenzitetom, ali do 8. oktobra ima dosta vremena da robusni napada~ bude spreman za nastup u Albaniji. Su{i} }e u ~etvrtak poslati pozive igra~ima, a pretpostavljamo da bi spisak pozvanih mogao objaviti na konferenciji za novinare narednog A. N. ponedjeljka.

dan i spremiti se do po~etka priprema za susret sa Albanijom - rekao nam je sekretar za reprezentovanje nogometa Munib U{anovi}. Poznavaju}i Spahi}a, ne sumnjamo da }e kapiten do okupljanja reprezentacije BiH biti potpuno spreman, za va`nu utakmicu sa Albanijom. Dodatnu brigu Su{i}u je napravio Vedad Ibi{evi}, koji zbog iskrenu}a zgloba

mo`da propusti dana{nji derbi me~ Bundeslige protiv Bajerna. I drugi bh. reprezentativac iz Hofenhajma Sejad Salihovi} }e zbog povrede le|a, vjerovatno, propustiti me~ sa aktuelnim prvakom.

Ja{arspahi} podnio ostavku
Almir Ja{arspahi} podnio je ostavku na mjesto trenera Rudara iz Kaknja nakon subotnjeg doma}eg poraza od GO[K-a (0:2) u 6. kolu Prve lige FBiH. Ja{arspahi} je krajem pro{le sezone naslijedio Milomira [e{liju, a kormilo je napustio nakon samo 11 utakmica. - Preuzimam Ja{arspahi}: Preuzeo odgovornost na sebe odgovor- za slab start nost za slab start i to do subotnjeg gostovanja poraz od GO[K-a. Ostavku u Bugojnu. - Prihvatili smo ostavku podnosim iz moralnih razloga - kazao je Ja{arspahi} koji Ja{arspahi}a i ve} smo stupi}e preuzeti jednu od omladi- li u kontakt s kandidatima. Vjerujem da }e novi trener nskih selekcija Rudara. Prema rije~ima predsje- debitirati protiv Iskre i da }e dnika Mensura Mu{ije, ime {ok terapija uroditi plodom M. Ko. novog trenera bit }e pozna- istakao je Mu{ija.

Pozivi u ~etvrtak
Ina~e, susret sa Albanijom }e biti tre}i koji }e Salihovi} propustiti zbog kazne od ~etiri me~a, izre~ene nakon {to je isklju~en u re-

Te{ka povreda njema~kog reprezentativca

Kisling pokidao ligamente
Napada~ Bajera i njema~ke reprezentacije [tefan Kisling propustit }e dobar dio teku}e sezone nakon {to je u 12. minuti susreta sa Nirnbergom pokidao ligamente u koljenu lijeve noge. Rezultati nalaza pokazali su veliko o{te}enje koljena i Kislingu je noga stavljena u gips. Jo{ se ne zna koliko }e pauzirati, ali je sigurno da ga ne}e biti u oktobarskim susretima njema~ke reprezentacije u kvalifikacijama za EP 2012. Patrik Helmes, koji je zbog povrede morao biti zamijenjen protiv Nirnberga, bit }e spreman za me~ sa Ajntrahtom u (A. N.) srijedu.

Sretni predsjednici @elje i Sarajeva
Hana @ujo i Azra Bleki} ju~er su desetkama diplomirale na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Obje imaju po 22 godine. Sa sportom ih ve`e ~injenica da su k}erke predsjednika @eljezni~ara i Sarajeva, Sabahudina @uje i Zijada Bleki}a. ^estitamo.

Vaha u Filipovi}evom stanu
Kisling: Povrijedio se u 12. minuti susreta sa Nirnbergom

Kadeti protiv Srbije
Kadetska reprezentacija BiH (U-17) odigrat }e dvije prijateljske utakmice protiv svojih vr{njaka iz Srbije. Prvi me~ je danas u ]eli}u, a revan{ sutra u Bogati}u kod [apca. Ovo }e biti posljednja provjera na{ih kadeta uo~i kvalifikacionog turnira za EP, koji se u Estoniji A. N. odr`ava od 16. do 21. oktobra.

Pomiriti Vi{njevca i Stojanovi}a
Nekada najbolji strijelac Premijer lige u {ampionskoj generaciji Leotara Nenad Stojanovi}, koji se ljetos vratio u trebinjski klub, u subotu nije bio ni u ekipi ni na klupi tokom me~a sa [irokim Brijegom. Kako saznajemo, trener Leotara Vuka{in Vi{njevac udaljio ga je iz prve ekipe, a u klubu ~ine sve da se taj problem prevazi|e na pravi na~in, radi interesa Leotara, budu}i da je StoM. P. janovi}, ali potpuno spreman, itekako potreban trebinjskim „plavo-bijelim“.

Bh. fudbalski stru~njak Vahid Halilhod`i} prije mjesec stigao je u Zagreb na klupu Dinama. Ekipa igra kao preporo|ena, a Vaha je cijelo vrijeme bio u potrazi za stanom. Kako pi{u hrvatski mediji, sada je na{ao stan za koji je kirija 1.500 eura, plus re`ije. Stanodavac mu je, ni manje ni vi{e, nego UFC borac Mirko Filipovi}.

@rijeb }e u 12 sati ufinala„Europa“ u Sarajevu biti osmine hotelu Kupa Danas
odr`an `rijeb parova osmine finala Kupa BiH u nogometu. Utakmice su na rasporedu 29. septembra. U osminu finala plasirali su se Borac, Branitelj, ^elik, Kozara, Leotar, Olimpic, Omladinac, Proleter, Sarajevo, Slavija, Sloboda (Tz), Sloboda (Bosanski Novi), [iroki A. N. Brijeg, UNIS, Zrinjski i @eljezni~ar.

Olimpic

0:0

Slavija

Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Gledalaca: 50. Sudija: Goran Parad`ik (Ljubu{ki) 6. @uti kartoni: [adi}, Alimanovi} (Olimpic), Simi}, Kokot (Slavija). Igra~ utakmice: Huan Pablo Kreser (Olimpic) 6. OLIMPIC: Lu~i} 5,5, Velagi} 5,5, Je{e 5,5, Kolarov 5,5, Suba{i} 5, Tijago 5,5,

Kreser 6, [adi} 5,5, Alimanovi} 6, Durak 6, Rodrigo 5. Trener: Edin Prlja~a. SLAVIJA: Dujkovi} 6, Popovi} 6, Lackanovi} 5,5, Regoje 6, Stankovi} 6, Ra{evi} 6, Simi} 6 (90. Radonja -), Kokot 6, B. [e{lija 5,5 (84. Peri{i} -), N. [e{lija 5,5, Radovanovi} 5,5 (69. Todorovi} -). Trener: Dragan Bjelica.

66

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

sport

Premijer liga BiH u nogometu

Travnik

5:1

Vele`

Statistika 7. kola
Lista strijelaca
6 - Nikoli} (Borac) 5 - Zeba (@eljezni~ar), Tosunovi} (Zvijezda) 4 - Lendri} (Zrinjski) 3 - Haski} (Budu}nost), Suljevi} (Olimpic), Arsenijevi} (Sarajevo), Oki} (Vele`), , Popovi}, Roskam ([. Brijeg)

Stadion Pirota u Travniku. Gledalaca: 500. Sudija: Eldis Pro{i} (Cazin) 5,5. Pomo}nici: Elvis Pro{i} (Cazin), Jasmin Smaji} (Tuzla). Delegat: Ljubi{a Tripunovi} (Doboj), Strijelci: 1:0 - Mujaki} (22, Faji}), 2:0 - Faji} (33, Mujaki}), 3:0 ]uri} (64), 4:0 - Pranjkovi} (66, [iljak), 5:0 - Faji} (75, [iljak), 5:1 - Zaimovi} (85, penal). @uti kartoni: Saraj~i}, Ribi} (Travnik), Iveti}, Demi} (Vele`). Igra~ utakmice: Nusmir Faji} (Travnik) 7,5.

TRAVNIK: Adilovi} 7,5, Terzi} 7, E. Varupa 7, Helvida 7, Ribi} 7, [iljak 7,5, Saraj~i} 7 (68. Zatagi} -), ]uri} 7, (78. Eri} -), Pranjkovi} 7, Faji} 7,5, Mujaki} 7,5 (70. Kola{inac -). Trener: Ned`ad Selimovi}. VELE@: Bori} 5,5, Zaimovi} 5,5, [kalji} 5, Kajtaz 5, Velagi} 5,5 (75. Zolj -), Iveti} 5, Kazazi} 5, Oki} 6, Kodro 5, Demi} 5 (70. Stupac -), Jazvin 5 (80. Lelo 5,5). Trener: Veselin \urasovi}.

Asistenti
5 - Zeba (@eljezni~ar) 4 - [iljak (Travnik), [ili} ([iroki B.) 2 - Stan~eski, Staji}, Puziga}a (Borac), Zrnanovi} (Budu}nost), Hamzagi} (Sarajevo), Oki} (Vele`), @i`ovi} (Zrinjski), Popovi}, Be{lija (@eljezni~ar), Tosunovi}, Nuhanovi} (Zvijezda)

@eljezni~ar 2:0
Stadion Grbavica. Gledalaca: 2.000. Sudija: Oliver Ko`ul ([iroki Brijeg) 6,5. Pomo}nici: Elvir Grabus (Travnik) i Dragan Keranovi} (Prijedor). Delegat: Zvonimir Mari} (Ora{je). Strijelci: 1:0 - Savi} (21, Popovi}), 2:0 - Zeba (47). @uti kartoni: Kerla, Popovi}, Rov~anin (@eljezni~ar), Lazarevi} (Drina). Igra~ utakmice: Zajko Zeba (@eljezni~ar) 6,5. @ELJEZNI^AR: [ehi} 6, B. ^oli} 6, Sta-

Drina

ni} 6, Kerla 6, Me{i} 6, Svraka 6, Savi} 6,5, Popovi} 6, E. ^oli} 6, Zeba 6,5, (83. Perak -), Rov~anin 6, (73. Vi{}a 6,5). Trener: Amar Osim. DRINA: Maksimovi} 5, Obradovi} 5 (88. Jeremi} -), Lazarevi} 5, Kikanovi} 5, Mihajlovi} 5, Karvaljo 5,5, Sredojevi} 5, Krezovi} 5 (74. Papovi} -), \elmi} 5, ]ulum 5 (58. Mini} 5), Risti} 5,5. Trener: Miladin Risti}.

Nikoli}: Ponovo strijelac

Leotar

1:0 [iroki Brijeg
7, Radovi} 7, ^orlija 7, Andri} 6 (75. Komneni} -), Mandi} 6, Milutinovi} 6, Mijajlovi} 5 (61. Ze~evi} 6,5), Rajovi} 5, Vrane{evi} 5 (46. Marjanovi} 6). Trener: Vuka{in Vi{njevac. [IROKI BRIJEG: Bandovi} 6,5, Bari{i} 6, ]utuk 6, Diogo 5 (63. ]ori} 6), Ivankovi} 5 (82. Ko`ul -), Vagner 6 (75. Ivor -), [ili} 6, Renato 6, Zakari} 6, Brekalo 6, Roskam 6. Trener: Ivo I{tuk.

Stadion Police u Trebinju. Gledalaca: 500. Sudija: Rusmir Mrkovi} (Sarajevo) 7. Pomo}nici: Anto Su~i} (Novi Travnik) i Sreten Udovi~i} (Prijedor). Delegat: Radika Mari} (Bijeljina). Strijelac: 1:0 - [araba (88, Vu~ini}). @uti kartoni: ^orlija, Mandi}, [araba, Rajovi}, Ze~evi} (Leotar), Ivankovi} ([iroki). Igra~ utakmica: @eljko Radovi} (Leotar) 7. LEOTAR: Milenkovi} 6,5, Vu~ini} 6, [araba

Junak

Tragi~ar

Potez

Zdravko [araba
U Leotaru su govorili kako im je ogled protiv [irokog Brijega od presudnog zna~aja. Do 88. minute bilo je nerije{eno, a onda je defanzivac Zdravko [araba nakon jednog kornera bio najvi{i u skoku i pogodio glavom mre`u gostiju za pobjedu Trebinjaca.

Darko Kikanovi}
@eljezni~ar je bio veliki favorit protiv Drine, ali su se Zvorni~ani rezultatski dosta dobro dr`ali. Nakon poluvremena gubili su minimalno, a onda je na otvaranju drugog dijela jedna lopta koju je uputio Zajko Zeba zaka~ila Darka Kikanovi}a, promijenila smjer i zavr{ila u mre`i Drine.

Asmir Avduki}
Iako je Borac dominirao cijelim tokom susreta protiv Zrinjskog, umalo im se jedna neopreznost nije osvetila. Kod minimalnog vodstva, pred sam kraj utakmice, jedan gostuju}i igra~ na{ao se sam pred golmanom Asmirom Avduki}em, uslijedila je bravurozna odbrana u pravi trenutak.

Zvijezda
Stadion Banja Ilid`a u Grada~cu. Gledalaca: 2.000. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo) 7. Pomo}nici: Senad Ibri{imbegovi} (Travnik), Nikica Tomas (Drinovci). Delegat: Alija Kurtagi} (Biha}). Strijelci: 0:1 - Milo{evi} (9), 1:1 - Niki} (61, Tosunovi}). @uti kartoni: Deli}, Vidovi}, Jusi} (Zvijezda), D`afi}, Jusi}, Adilovi}, Milo{evi}, Kapetan, Nemeljakovi} (^elik). Crveni karton: Deli} (Zvijezda, 89. minuta, drugi `uti), Adilovi} (^elik, 88., drugi `uti). Igra~ utakmice: Semjon Milo{evi} (^elik) 7,5.

1:1

^elik

ZVIJEZDA: Had`i|ulbi} 6, Nezi} 6, Vasiljevi} 6, Moranjki} 6, Jusi} 6, Deli} 5, Nuhanovi} 6 (62. Husi} 6), Niki} 6,5, Hamzi} 6,5 (80. \ori} -), Huseinba{i} 6 (46. Vidovi} 6,5), Tosunovi} 6,5. Trener: Zoran ]urguz. ^ELIK: Bilobrk 7, Brkovi} 6,5, Jusi} 6,5, Milo{evi} 7,5, Sadikovi} 6,5, Zahirovi} 6,5, Jamak 6 (80. Hori} -), Kapetan 6 (84. Nemeljakovi} -), Adilovi} 5, Puri} 6,5, D`afi} 6 (63. Gad`o 6,5). Trener: Abdulah Ibrakovi}.

Borac

2:0

Zrinjski
Zrinjski @eljezni~ar Olimpic [iroki B. Borac Drina Rudar Leotar Vele` Sarajevo Sloboda Slavija Travnik Zvijezda Budu}nost ^elik `uti 7 14 15 13 17 14 20 21 21 21 24 22 23 25 28 30

Gradski stadion u Banjoj Luci. Gledalaca: 3.000. Sudija: Muamer Burekovi} (Zenica) 5,5. Pomo}nici: Damir Kne`evi} (Livno) i Zoran Taborin (Zvornik). Delegat: Husein Kamber (Sarajevo). Strijelci: 1:0 - Nikoli} (55, Maleti}), 2:0 - Puziga}a (82, Stan~eski). @uti kartoni: ^ori} (Borac), D`idi}, Stjepanovi} (Zrinjski). Igra~ utakmice: Stevo Nikoli} (Borac) 8. BORAC: Avduki} 7, ]ori} 7, Stupar 6,5,

Puziga}a 7,5, Nikoli} 8 (84. Vidakovi} -), Vukelja 6 (57. Miki} 7), Sakan 6,5, Trivunovi} 7, Staji} 7,5 (79. Grahovac -), Stan~eski 8, Maleti} 7,5. Trener: Vlado Jagodi}. ZRINJSKI: Had`i} 6,5, D`idi} 6,5, Stjepanovi} 6, Sal~inovi} 6, Selimovi} 6 (59. Zovko 6), Su{i} - (26. Pehar 6), Ivankovi} (14. Grabus 6), Zadro 6,5, Lendri} 6,5, Rizvanovi} 6, Ani~i} 6. Trener: Marin Bloudek.

Kartoni
crveni 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 2 1 0 4 ukupno 7 14 15 15 17 18 20 21 21 23 24 26 27 27 28 38 za Borac Budu}nost ^elik Drina Leotar Olimpic Rudar Sarajevo Slavija Sloboda [iroki B. Travnik Vele` Zrinjski Zvijezda @eljezni~ar

Penali
doma}in protiv -/-/-/1/0 1/0 -/-/2/1 2/2 -/-/1/1 -/-/1/1 1/1 gost za 1/1 -/-/-/-/1/1 -/-/1/1 1/1 1/1 2/2 -/-/-/-/protiv -/-/-/-/1/1 -/-/1/1 -/-/1/1 -/1/1 -/-/3/3 1/0 1/1 -/-/2/2 -/-/-/-/2/2 1/0 1/0 -/-/-/1/1

Rudar
Gradski stadion u Prijedoru. Gledalaca: 2.500. Sudija: Vladimir Dominkovi} (Ora{je) 6,5. Pomo}nici: @eljko Mari} (Doboj) i Almir ^i{i} (Mostar). Delegat: Milorad Lale (Lukavica). Strijelci: 0:1 Avdi} (23), 1:1 - Kotaran (88). @uti kartoni: Kotaran, Kiki}, Stjepi} (Rudar), Muharemovi}, [}epanovi}, Hand`i} (Sarajevo). Igra~ utakmice: Goran Kotaran (Rudar) 7,5.

1:1

Sarajevo

RUDAR: Tripi} 6,5, [odi} 6,5, Kotaran 7,5, Staki} 6, Jevti} 6, Kiki} 7, D`afi} 6, @eri} 7, Brki} 6 (46. Ku{lji} 6), Kova~evi} 6 (78. Stjepi} -), Despotovi} 6,5. Trener: Boris Gavran. SARAJEVO: Hamzi} 6,5, Arsenijevi} 6, Muharemovi} 6, [}epanovi} 6,5, Dupovac 7, Torlak 6,5, Hamzagi} 7, Ihtijarevi} 6 (58. ^omor 6), Avdi} 7, Hand`i} 6, Jahovi} 6. Trener: Mirza Vare{anovi}.

Tabela
1. Borac 2. Sarajevo 3. Olimpic 4. Zvijezda 5. @eljezni~ar 6. Travnik 7. Zrinjski 8. Slavija 9. Vele` 10. [iroki 11. Rudar 12. Sloboda 13. Leotar 14. Budu}nost 15. ^elik 16. Drina 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 3 2 2 4 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 6 13:5 9:5 6:4 10:9 16:8 13:7 8:7 11:12 9:12 11:11 6:10 5:6 4:12 6:8 5:7 3:12 16 13 13 13 12 12 10 10 10 9 9 8 8 7 6 1

Doma}in
1. Zrinjski 2. Zvijezda 3. @eljezni~ar 4. Travnik 5. Slavija 6. Sarajevo 7. Borac 8. Sloboda 9. [iroki 10. Vele` 11. Rudar 12. Leotar 13. Olimpic 14. Budu}nost 15. ^elik 16. Drina 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 3 7:2 10 6:3 10 12:0 9 11:2 9 8:4 9 5:1 9 9:5 7 5:1 7 8:3 6 6:4 6 4:3 6 2:1 6 1:3 4 3:4 3 2:3 3 1:6 0 1. Olimpic 2. Borac 3. Sarajevo 4. Budu}nost 5. Vele` 6. ^elik 7. Zvijezda 8. Travnik 9. @eljezni~ar 10. [iroki 11. Rudar 12. Leotar 13. Drina 14. Slavija 15. Sloboda 16. Zrinjski

Gost
3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 5:1 4:0 4:4 3:4 3:8 3:4 4:6 2:5 4:8 3:8 2:7 2:11 2:6 3:8 0:5 1:5 9 9 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 0

Budu}nost 0:0
Gradski stadion u Banovi}ima. Gledalaca: 2.000. Sudija: Emir Ale~kovi} (Sarajevo) 6. Pomo}nici: Rusmir Ba{i} i Haris Bakalovi} (oba iz Sarajeva). Delegat: Ferid ^ov~i} (Gora`de). @uti kartoni: Slomi}, Haski}, Omi}, ^amrkovi}, Sarajli}, Piri}, Sli{ko (Budu}nost), Malki}, ^ehaji}, Efendi}, Halilovi} (Sloboda). Igra~ utakmice: Dilaver Zrnanovi} (Budu}nost) 6,5. BUDU]NOST: Husi} 6, ^amrkovi} 6, Omi}

Sloboda

5,5, ^ergi} - (46. Sli{ko 5,5), Zrnanovi} 6,5, ^oli} - (28. Smaji} 5,5), Sarajli} 6, Piri} 5,5 (78. Jahi} -), Haski} 6, [migalovi} 6, Slomi} 6. Trener: Munever Rizvi}. SLOBODA: Mujki} 6,5, Rata 6, Jogun~i} 6,5, Vukomanovi} 6, Malki} 5,5, Gavari} 6, Ristani} 5,5, Efendi} 5,5, ^ehaji} 6 (88. Halilovi} -), Daji} 5,5 (78. Muji} -), Smajlovi} 6. Trener: Vlatko Glava{.

sport

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

67

VELE@ „Ro|eni“ prosuli sve dobro {to su napravili u prvih pet kola

Osam dana pakla
Problemi koji su pratili klub i ekipu tokom ljetne pauze polako izlaze na povr{inu Hoti} se vra}a u ~etvrtak
Sve dobro {to su napravili u prvih pet kola, fudbaleri Vele`a su poni{tili u samo osam dana. U tri utakmice, dvije u prvenstvu, jednu u kupu, „Ro|eni“ su upisali tri ubjedljiva poraza, od kojih su dva prvenstvena bila posebno te{ka - prvi od Zvijezde na doma}em terenu (1:4), a onda u nedjelju na Piroti 5:1. Ono ~ega su se mnogi pla{ili, ~ini se da polako izlazi na povr{inu. Problemi koji su pratili klub i ekipu tokom ljetne pauze, ~injenica da neki igra~i nisu odradili kompletne pripreme, a da su neki stigli nekoliko dana prije po~etka prvenstva, sve vi{e dolaze do izra`aja. Uz sve to, porazi od Zvijezde i Travnika, osim {to su bili ubjedljivi, bili su skoro preslikani. Vele` ima posjed lopte, prijeti, a protivnici zabijaju golove. - Bilo {ta re}i nakon 1:5 suvi{no je. Nevjerovatno je kako lako primamo golove. U utakmicu u|emo kako treba, otvoreno, stvaramo prilike, a onda iz prve akcije protivnika primimo gol. Protiv Zvijezde gol smo primili nakon ubacivanja iz auta sa 20 metara, protiv TravniSa utakmice na Ko{evu: Nije upalilo
(Foto: J. Brutus)

Novi doma}i neuspjeh Olimpica

Lu~i}: Nadam se da ovo ne}e potrajati
Fudbaleri Olimpica nisu uspjeli savladati Slaviju na doma}em terenu. Po veoma te{kim vremenskim uvjetima izabranici trenera Edina Prlja~e pokazali su malo toga, a jedina olak{avaju}a okolnost mo`e im biti da su igrali u desetkovanom sastavu. Stru~ni {tab u utakmici protiv kom{ija iz Lukavice nije mogao ra~unati na Nihada Suljevi}a, Milo{a Vidovi}a, Muhameda Muji}a, Semira Kapi}a i Adisa ^ulova, pa je Prlja~a bio prinu|en na improvizaciju. Na kraju nije upalilo. - Jednostavno nas nije i{lo, ali mislim da nismo ni imali sre}e. I pored toga {to smo bili oslabljeni, da nas je malo sre}a poslu`ila, mogli smo do tri boda. Nikako da prebrodimo prokletstvo doma}eg terena. Nadam se da to ne}e potrajati - rije~i su golmana Sarajlija Mladena Lu~i}a, koji je u Olimpic do{ao upravo iz Slavije. Olimpic }e u narednom kolu ponovo igrati na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“, ovoga puta kao gost Sarajevu. S obzirom na kompleks, gotovanje kod kom{ija mo`da i nije lo{a N. D. vijest.

Slavija osvojila prvi gostuju}i bod
Kajtaz ide po loptu u gol: S utakmice na Piroti
(Foto: S. Pinjo)

ka pogodimo stativu, krenemo naprijed, a onda nam protivnik odigra neku jednostavnu akciju i da gol. Imali smo {anse i kod 1:0 i 2:0 za doma}ina, ali smo ih olako propustili, pa nas je tre}i gol potpuno uni{tio. Sada se moramo na-

jbolje {to je mogu}e pripremiti za narednu utakmicu, dolazi nam @eljezni~ar, a mi smo nanizali dva poraza zaredom u prvenstvu - ka`e Veselin \urasovi}, koji je vodio ekipu Vele`a protiv Travnika. Iako je bio najavio da }e

sti}i prije utakmice, Demir Hoti} nije se vratio iz Njema~ke, gdje je hitno otputovao u srijedu, zbog porodi~nih obaveza. Prema posljednjim informacijama, trebao bi se priklju~iti ekipi na poslijepodnevnom treningu u utorak. F. IBRULJ

„Veziri“ na Piroti briljirali i protiv Vele`a

Kraji{ka veza na~ela „Ro|ene“
Nikog ne bih izdvajao, ovo je pobjeda kolektiva, ka`e trener Selimovi}
Nakon @eljezni~ara (2:1) i [irokog Brijega (4:0), i nogometa{i Vele`a osjetili su snagu Travnika na Piroti. „Veziri“ su „Ro|ene“ porazili s visokih 5:1. Tako je ekipa trenera Ned`ada Selimovi}a uvezala tri pobjede zaredom ([iroki, Drina i Vele`) te se u~vrstila u gornjem dijelu tabele, {to je malo ko o~ekivao, pogotovo zbog te{kog rasporeda. Prva dva gola protiv Vele`a djelo su Nusmira Faji}a i Sanida Mujaki}a, fudbalera koji su na Pirotu stigli iz Bosanske Otoke i Velike Kladu{e. Tako se mo`e re}i da je „Ro|ene2 na~ela „kraji{ka veza“, a dokraj~ili Arnel ]uri}, Dario Pranjovi}, te jo{ jednim golom Faji}. - Nemam rije~i kojima bih kvalitetno pohvalio igru na{ih momaka, uostalom oni su sve rekli igrom na te{kom terenu. Nikog ne bih izdvajao, ovo je pobjeda kolektiva. ^estitam i ekipi Vele`a koja je i pored visokog poraza bila korektna. Pokazali su da se radi o velikom klubu - rekao je S. P. Selimovi}.

Simi} u prodoru: Dobar nastup Slavije na Ko{evu

Kriza je pro{lost
Slavija je nakon prvenstvene pauze nastavila skupljati bodove. Cijeli plijen osvojila je kao doma}in protiv Rudar Prijedora, a u nedjelju je s Ko{eva iz utakmice s Olimpicom donijela i prvi gostuju}i bod. Ako se tome doda trijumf u {esnaestini finala Kupa BiH, onda je o~igledno da je kriza pro{lost Slavije. - Odigrali smo dobru utakmicu na Ko{evu i zaslu`eno ostali nepora`eni. Bili smo bolji u prvom, na{ rival u drugom dijelu, kada smo mu svjesno prepustili inicijativu s namjerom da iz kontranapada do|emo do njihovog gola. Nismo uspjeli zatresti mre`u protivnika, ali zato smo sa~uvali sopstvenu, pa je nerije{en rezultat najrealniji ishod. Ovo je dodatno zagrijalo pozitivnu atmosferu pred nastavak obaveza - ka`e golman Slavije G. I. Ratko Dujkovi}.

Selimovi} ~estita Mujaki}u: Pohvale svim igra~ima

Gradina dovela Sadikovi}a
Prvoliga{ iz Srebrenika Gradina dovela je D`emala Sadikovi}a, iskusnog defanzivca koji je pro{le sezone nosio dres tuzlanske Slobode. On je ljetos napustio Tu{anj, a neE. M. davno mu je propao anga`man u Iranu.

Omladinska Premijer liga BiH - 7. kolo

Sjever
KADETI: Borac - Sloboda 2:2, Drina - ^elik 1:1, Travnik - Kozara 0:2. Zbog nevremena nisu odigrane utakmice Rudar - Modri~a i Budu}nost - Zvijezda. Zaostala utakmica 6. kola: Kozara - Borac 1:2. Poredak: Sloboda 19, Borac 16, Zvijezda (-) 12, Kozara 12, ^elik 10... JUNIORI: Borac - Sloboda 1:1, Drina - ^elik 1:2, Travnik Kozara prekid u 42. minuti zbog napada trenera doma}ih Adnana Hod`i}a na sudiju pri rezultatu 2:1. Zbog nevremena nisu odigrane utakmice Rudar - Modri~a i Budu}nost - Zvijezda. Zaostala utakmica 6. kola: Kozara - Borac 3:1. Poredak: Sloboda 15, Zvijezda (-) 12, Kozara (-) 10, ^elik 10, Drina 9...

Jug
KADETI: @eljezni~ar - Rudar 4:0, [iroki Brijeg - Radnik 0:0, Sarajevo - Vele` 4:0, Olimpik - Leotar 0:0, Slavija - Zrinjski 2:0. Poredak: @eljezni~ar 21, Sarajevo 16, Radnik 13, Zrinjski 11, [iroki Brijeg 10... JUNIORI: @eljezni~ar - Rudar 1:1, [iroki Brijeg - Radnik 2:0, Sarajevo - Vele` 3:6, Olimpik - Leotar 3:0, Slavija - Zrinjski 1:3. Poredak: Zrinjski 16, Olimpik 12, Rudar 12, RaS. A. dnik 12, Sarajevo 12...

68
[PANIJA Argentinac ipak nije te`e povrije|en

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

sport

Sa susreta Bosne i Kaustika prije dvije sezone

Bosna BH Gas sutra otvara Ligu prvaka

Koljeno ~itavo, Mesi propu{ta dva prvenstvena me~a
Nova rasprava da li fenomenalni igra~i trebaju imati specijalnu za{titu sudija

Sankt Peterburg velika nepoznanica
Ukoliko bi izvukli dobar rezultat, bila bi to odli~na uvertira za me~ sa Zagrebom
Rukometa{i sarajevske Bosne BH Gas danas putuju za Sankt Peterburg, gdje }e sutra od 19 sati u okviru prvog kola Lige prvaka odmjeriti snage protiv istoimenog kluba. nakon ispadanja iz starog sistema Lige prvaka, kada su u grupama igrale po ~etiri ekipe, Bosna je u osmini finala Kupa kupova pod vodstvom Vojislava Ra|e igrala sa Kaustikom iz Volgograda i u dvije utakmice, obje u dvorani „Ramiz Sal~in“, jednom pobijedila (33:23), a jednom remizirala (31:31). Do sjevera Rusije ekspedicija na{eg prvaka od 21 ~lana putuje preko Be~a, a ve~eras }e imati posljednji trening pred utakmicu.

Iskustvo sa Rusima
Doma}in sa sjevera Rusije na papiru je favorit, u `rijebu je, na osnovu ruskog koeficijenta, bio daleko ispred na{eg prvaka, me|utim ovo }e im biti debi me|u elitom, pa se u sarajevskom klubu nadaju da mogu do povoljnog rezultata, iako o svome protivniku ne znaju gotovo ni{ta. Da imaju iskustava sa ruskim timovima, imaju. Ne ra~unaju}i nekoliko pripremnih susreta sa ^ehovskim medvedima proteklih godina, u evropskim takmi~enjima sastajali su se upravo protiv viceprvaka Rusije. Naime, prije skoro dvije godine, u februaru 2009.

Povratak Me|i}a
U ekipu se vra}a Tarik Me|i}, koji je zbog bolesti propustio utakmicu prvog kola protiv Konjuha, kao i posljednji pripremni me~ sa Partizanom, dok }e o nastupu Josipa Neki}a odlu~iti procjena ljekara. Ukoliko bi izvukli dobar rezultat, bila bi to odli~na uvertira za me~ sa Zagrebom 2. oktobra u SkenderA. ^. iji.
Mesi u agoniji le`i na travnjaku
(Foto: AFP)

Barcelonin ma|ioni~ar Lionel Mesi (Messi) propustit }e najmanje dvije prvenstvene utakmice zbog povrede koljena. Na Mesija je u nedjelju nave~er grubo startao igra~ Atletiko Madrida Toma{ Ujfalu{i u zavr{nici me~a {panske Primere koji je Barca dobila sa 2:1.

Za{tititi svakoga
Kapiten Barcelone Karles Pujol (Carles Puyol) rekao je kako je start Ujfalu{ija mogao Mesija izbaciti sa terena na veoma dug period. - Ovakve stvari se mortim ni u subotnjem gostovanju kod Atletika u Bilbau. Pod upitnikom je i nastup u Ligi prvaka 29. septembra, kada Barcelona gostuje Rubinu u Kazanu. Najva`nije je, ipak, da kost koljena nije o{te}ena. - Zadovoljni smo pobjedom, ali tu`ni zbog Leove povrede. Brinulo nas je da li aju zaustaviti. Sudija je uradio svoj posao i pokazao crveni karton. Ljudi govore kako treba za{tititi ovog ili onog igra~a, ali moramo za{tititi svakoga - smatra Pujol. je kost o{te}ena i kada smo saznali da nije, odahnuli smo. Sada je najbitnije da se Mesi na miru oporavi. Kada koljeno bude potpuno zalije~eno, a on spreman, zaigrat }e. Ne}emo `uriti - rekao je trener Barcelone Pep Gvardiola (Guardiola). Start Ujfalu{ija u sudijskom vremenu potaknuo je

raspravu u [paniji o tome da li fenomenalni igra~i poput Mesija ili Kristijana Ronalda trebaju imati specijalnu za{titu sudija.

Protivnici u lovu
Trener Real Madrida @oze Murinjo (Jose Mourinho) nedavno je rekao kako protivni~ki igra~i namjerno ciljaju problemati~no Ronaldovo koljeno. Mesijev suigra~ @erar Pike (Gerard Pique) optu`io je protivnike kako „love“ najboljeg igra~a na svijetu. - Trenutno mi se ~ini da u svijetu nogometa sve prolazi i to me ~ini tu`nim izjavio je Pike.
(A. N.)

Ve~eras po~inju kvalifikacije za Euroligu

Ujfalu{i isklju~en
Mesi se u agoniji izvijao na terenu, dok je Ujfalu{i isklju~en. Argentinca su iznijeli sa terena i sumnjalo se na te`u povredu, do koje, sre}om, ipak nije do{lo. U srijedu Mesija ne}e biti u me~u u kojem Barcelona do~ekuje Sporting, a za-

Borba za popunu dva upra`njena mjesta
Prvim utakmicama prvog kruga ve~eras startaju kvalifikacije za Euroligu. Petnaest klubova borit }e se za dva upra`njena mjesta u grupnoj fazi, u grupama A i B, dok }e preostalih 13 klubova biti uvr{teno u grupnu fazu Eurokupa. U kvalifikacijama ne}e igrati gr~ki Marusi, kojeg je prije nekoliko dana vodstvo Eurolige izbacilo zbog ~injenice da nisu na vrijeme prilo`ili svoju prijavu. To zna~i da se njihov rival Budiveljnik iz Kijeva direktno plasirao u drugi krug. Od na{ih ko{arka{a za podgori~ku Budu}nost }e nastupiti Aleksej Ne{ovi}, dok je Nemanja Gordi} povrije|en. Prvi protivnik crnogorskom prvaku je francuski Asvel. Uz Budu}nost, iz regionalne NLB lige u kvalifikacijama }e igrati i Hemofarm iz Vr{ca, te novi ~lan, ~e{ki prvak Nimburk. Raspored i satnica prvih utakmica 1. kruga: Grupa A: Roan - Alba (20.30), Hapoel Galil Gilboa - Hemofarm (18), Groningen UNIKS (19.30), [arlroa Nimburk (20.30); Grupa B: Budu}nost - Asvel (20.30), Banvit - Le Man (19) i Kazerta - Himki (20.30). Uzvratni me~evi na programu su V. B. u petak.

Argentinac izgubio `ivce

Milito ljut na Beniteza
Argentinski napada~ Dijego Milito (Diego) jako dobro se osje}ao u Interu krajem pro{le sezone. Dao je neke bitne golove, a tada{nji trener @oze Murinjo (Jose Mourinho) mu je silno vjerovao. Sada je na klupi Rafael Benitez i vi{e ni{ta nije isto. Posljednje ~etiri utakmice trener Benitez je svaki put zamijenio Milita. Kulminiralo je u Palermu. - Za{to uvijek mene mijenja{. Ovo ne valja, moramo razgovarati o tome - rekao je Milito i pro{ao pored trenera, a da mu nije (N. D.) pru`io ruku.

Murinjo `eli biti kao Ferguson
Trener Real Madrida @oze Murinjo (Jose Mourinho) izjavio je da bi `elio da ima trenersku karijeru poput menad`era Man~ester junajteda Aleksa Fergusona (Alex). Portugalac je ju~er napunio deset godina trenerskog sta`a, u toku kojeg je osvojio dva naslova prvaka Evrope, 2004. s Portom i ove godine s Interom. - Mislim da }u biti kao Ferguson. Sa 70 godina }u imati istu `elju za vo|enjem ekipe - dodao je. Ferguson, koji }e u decembru 2011. napuniti 70 godina, najuspje{niji je trener u Engleskoj. S Man~esterom je osvojio vi{e od 30 trofeja, uklju~uju}i naslove u Ligi prvaka 1999. i 2008. godine.

Fantomi slavili
Odbojka{ki klub invalida Fantomi pobjednik je drugog polufinalnog turnira Eurolige, odr`anog pro{log vikenda u sarajevskoj dvorani „Ramiz Sal~in“. Pored aktuelnog evropskog i bh. prvaka, na turniru su jo{ u~estvovali Lakta{i iz Banje Luke i Sprint iz Ma|arske. Sarajlije su oba protivnika savladali bez izgubljenog seta. Drugo mjesto pripalo je Ma|arima.

Milito: Nije zadovoljan

sport

Dnevni avaz, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

69

TENIS Zavr{ena najuspje{nija sezona Dejvis kup reprezentacije BiH

Slavlje uprkos porazu
Na{a selekcija ima stra{an potencijal, ka`e Amer Deli}
(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Portugala)
Boravak teniske reprezentacije BiH u Portugalu okon~an je s dva potpuno opre~na osje}aja - velikom rado{}u i velikom tugom. Radosni smo jer je na{a Dejvis kup selekcija igrala potpuno ravnopravan me~ sa Portugalom, neprikosnovenim favoritom, koji je o~ekivao laganih 5:0 i plasman u Prvu grupu Evro-afri~ke zone ovog takmi~enja.
Stupar i Kova~evi}: S finalne utakmice
(Foto: J. Had`i})

Me|unarodni turnir „Amna Fazli}“

^elik u finalu pora`en od vr{a~kog Hemofarma
Vr{a~ki Hemofarm zaslu`eno je postao pobjednik Prvog me|unarodnog ko{arka{kog turnira „Amna Fazli}“, odigranog u spomen na mladu ko{arka{icu koja je proljetos tragi~no poginula. Hemofarm je u finalu bio bolji od doma}ina ^elika (66:55), ~ije ko{arka{ice, nakon uvjerljivog trijumfa prDeli}, D`umhur, Vrani} i [etki} u Portugalu: Blizu senzacije

Iskustvo i kvalitet
Tu`ni, jer je samo u prva dva dana, u petak i subotu, moglo biti 3:0 za BiH. je. Igra~ koji se nalazio u top 100 (bio na 60. mjestu 2007. godine) presretan je zbog debija za dr`avu u kojoj je ro|en, jer je do sada nastupao za SAD, gdje `ivi od 1996. godine. - Primijetili ste da smo slavili nakon zavr{etka me~a, nakon {to je Damir pobijedio Sosu. Doma}i su bili iznena|eni, vjerovatno im nije bilo jasno za{to slavimo, kada su oni pro{li dalje.

vog dana protiv tuzlanskog Jedinstva (79:40), nikako nisu uspijevale prona}i protuigru za kvalitetnije go{}e. Hemofarm je u polufinalu, tako|er uvjerljivo, savladao mladi tim zagreba~kog Medve{~aka (97:57). Zagrep~anke su u utakmici za tre}e mjesto savladale slabo Jedinstvo s uvjeV. B. rljivih 75:53.

Mini turneja po Srbiji

Finale od 3. do 5. decembra u Beogradu
Teniske reprezentacije Francuske i Srbije, nakon pobjeda nad Argentinom, odnosno ^e{kom, plasirale su se u finale Dejvis kupa, koji }e biti odigran od 3. do 5. decembra u Beogradu. Opstanak u Svjetskoj grAmer Deli} imao je 2:2 u setovima protiv najboljeg portugalskog igra~a Frederika @ila (Frederico Gil), priliku da potpuno slomi {okiranog protivnika, no neigranje od 14 mjeseci utjecalo je da napravi nekoliko gre{aka i izgubi me~ koji je trajao ~etiri sata i 52 minute. Aldin [etki} zatim je odigrao me~ `ivota, razbio za vi{e od 200 mjesta bolje plasiranog Rui Ma{ada (Machado) i poravnao na 1:1. U parovima, sli~no kao u prvom me~u, ponovo su Portugalci (@il/Leonardo Tavares) bili na koljenima, nedostajalo je tako malo da Deli} i [etki} dovedu BiH u vodstvo od 2:1. Ono {to su dozvolili prva dva dana, Portugalci nisu smjeli u tre}em. @il je iskoristio ogromno iskustvo i kvalitet (83. na svjetskoj rang-listi), a na{ [etki} nije mogao ponoviti igru iz me~a sa Ma{adom. Za kona~nih 3:2 za doma}ine potrudio se upi izborili su Njema~ka, [vedska, Indija, Kazahstan, Rumunija, SAD i Belgija, dok elitno dru{tvo nakon me~eva plej-ofa napu{taju Ju`noafri~ka Republika, Italija, Brazil, [vicarska, Ekvador, Kolumbija i Australija. Damir D`umhur, tre}i junior svijeta, koji je savladao najtalentiranijeg portugalskog igra~a @oao Sosu (Joao Sousa). - U ovoj sezoni prvi put smo u historiji u{li u Drugu grupu i jedini cilj je bio da ostanemo u njoj. To smo ostvarili ve} pobjedom u Makedoniji, a zatim smo pro{li i Estonce, te stigli do me~a za plasman u Prvu grupu. Znali smo da je doma}in veliki favorit, ali zaista smo imali priliku da ih iznenadimo.

Tri poraza Igokee
Ko{arka{i Igokee u sklopu priprema za nastup u NLB ligi gostovali su u Vr{cu i Beogradu, gdje su odigrali tri utakmice i do`ivjeli tri poraza. Izgubili su od Hemofarm STADE u neizvjesnoj zavr{nici sa 82:83, zatim od Partizana sa 70:83 iako su osam minuta prije kraja imali i vodstvo od 61:60, te od FMP sa 85:90. Na ovoj turneji u timu Igokee debitovao je i novi organizator igre, Amerikanac Brajan ^ejs (Brian Chase), koji je pru`io odli~ne partije. Za danas planirani me~ sa Cedevitom u Zagrebu je otkazan, pa }e novu priliku za uigravanje tima trener Aleksandrov~ana Slobodan Klipa imati 25. septembra u Slavonskom Brodu, protiv Z. V. doma}e Svjetlosti.

Raspudi} i Brki}
Iako se nisu na{li me|u prijavljenim igra~ima za me~ protiv Portugala, odluka selektora da na put povede Franju Raspudi}a i Tomislava Brki}a bila je ima, borba za nove bodove. [teta je {to nismo izbacili Portugalce, ali mo`da }emo im se revan{irati za koju godinu, u Prvoj grupi - poru~uju Raspudi} i Brki}, ko-

Sloboda nakon osvojenog turnira

Muminovi} nezadovoljan novajlijama
Ko{arka{i Slobode iza sebe imaju uspje{an radni vikend po{to su na me|unarodnom turniru u Dardi sa dvije pobjede osvojili prvo mjesto. Prvog dana Sloboda je savladala Zabok sa 77:72, ali se ve} na po~etku te utakmice na bolove u le|ima po`alio organizator igre Darko Kastratovi}, koji nije igrao ni finalni me~ protiv rumunskog Temi{vara (65:53). - Mogu biti zadovoljan osvojenim turnirom i zalaganjem igra~a. Borbenost i htijenje su ponovo bili na visokom nivou. Naravno, bilo je i gre{aka i na tome moramo jo{ poraditi. Jo{ smo daleko od optimalne forme. Novajlije Darko Kastratovi} i \or|e Ninkovi} moraju pru`iti znatno vi{e. Nakon povrede Kastratovi}a, fakti~ki smo igrali bez organizatora. S druge strane, centar Ninkovi} te{ko dolazi u formu. Zasad nisam zadovoljan njegovim u~inkom - ka`e trener Slobode Senad Muminovi}. On je nezadovoljan i onim {to je prikazao centar iz Srbije Nemanja Sladoje, koji je trenutno na probi u Slobodi, te mu, gotovo sigurno, ne}e poE. M. nuditi anga`man.

Pokazali snagu
Najva`nije od svega je {to }e BiH od sada biti va`an faktor u svijetu tenisa. U narednoj sezoni smo nosioci, a koliko smo blizu Prve grupe, vidjeli smo ve} sada. To je na{ sljede}i cilj - ka`e selektor BiH Daver Vrani}. I sa psiholo{ke i sa igra~ke strane velika stvar za selekciju BiH je nastup Amera Deli}a, koji je odu{evio sve ~lanove na{e ekspediciRaspudi} i Brki} s doktorom reprezentacije Buljugi}em

potpuno ispravna. Dva mlada tenisera nagra|ena su za odli~nu sezonu koju imaju iza sebe. Obojica su trenutno plasirani na najbolja mjesta u karijeri. - Do kraja godine poku{at }emo jo{ vi{e popraviti poziciju na ATP listi, slijedi igranje na Futures turnir-

ji su zajedno sa iskusnim Ismarom Gor~i}em bodrili svoje suigra~e sa tribina. Ismar Gor~i} jedan je od najzaslu`nijih za uspjehe tenisera BiH u proteklih nekoliko godina, posljednjih mjeseci vratio se u formu, a najavljuje jo{ bolje igre u budu}nosti. Objasnio sam im da je razlog to {to su na{i mladi momci sretni jer su protiv izuzetno jakog protivnika vidjeli da je pred njima budu}nost, da imaju snage i da }e veoma brzo pobje|ivati ekipe kakva je Portugal. Na{a reprezentacija ima stra{an potencijal - optimista je Deli}, koji se vra}a na ATP tour i poku{at }e dosti}i formu koja ga je prije nekoliko godina dovela do stalnih nastupa na najja~im svjetskim tuZlatko [ARI] rnirima.

Bh. ko{arka{i u pripremnim me~evima

Naredna sezona u martu
U narednoj sezoni BiH }e, zbog plasmana u zavr{nicu, imati status nosioca i u Prvom kolu }e dobiti nekog lak{eg protivnika. - Sva tri ovogodi{nja me~a smo gostovali, nadamo se kako }emo sljede}e sezone imati vi{e sre}e u `rijebu i da }emo organizirati bar jedan me~ u BiH. Svim na{im igra~ima mnogo vi{e odgovara br`a podloga, a ove sezone smo igrali samo na zemlji. Mislim da bismo kao doma}ini bili favoriti protiv svake reprezentacije iz Druge grupe - smatra Zlatko [o{e, direktor reprezentacije BiH, koji se nada kako }e ve} naredne sezone na{i momci izboriti plasman u vi{i rang, u dru{tvo selekcija poput [vicarske, Holandije, Italije... Ve} su poznati potencijalni protivnici na{e reprezentacije u prvom kolu naredne sezone. To su: Bugarska, Egipat, Estonija, Ma|arska, Maroko, Tunis, Gr~ka i Luksemburg.

Bajramovi} uspje{niji, trijumf pripao Vardi
Me|usobnu test-utakmicu igrali su poljski i litvanski prvaci, Prokom protiv Litvos ritasa (77:74). Sjajan nastup u poljskom timu ubilje`io je Ratko Varda, koji je za 13 minuta postigao 12 poena, uz 5 skokova i 3 asistencije. Kenan Bajramovi} je, s druge strane, sa 19 poena (uz 6 skokova) bio najefikasniji na utakmici. Odli~an je bio i Mirza Teletovi} (22 poena) u Kaha Laboralu protiv Le Mana (96:66), kao i Nihad \edovi} (12 poena, {ut 4-4 za 3) za rimsku Lotomatiku u pobjedi protiv Armani d`insa (62:55). Edin Bav~i} je postigao 11 poena za svoj Brindizi u pobjedi protiv (V. B.) Jezija (76:66).

UTORAK 21. 9. 2010.

17.45
EMISIJA, ALFA

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

16.45

PLES @IVOTA

20.10

LOTO

21.40

DEJANA SHOW

22.20

SEKS I GRAD

20.00

FARMA

Intervju dana
Gost intervjua dana na TV Alfa je Izudin Bajrovi}, glumac. Bajrovi} }e razgovarati o tome da li je do{lo vrijeme da javne li~nosti aktivno dignu svoj glas protiv aktuelne vlasti koja nas vodi u propast, koliko javne li~nosti mogu doprinijeti, a koliko odmo}i u dostizanju tog cilja, kao i o svom trenutnom politi~kom anga`manu, glumi i drugim zanimljivim temama.

07.00 09.05 09.25 09.30 09.35 09.45 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.15 13.15 14.15 14.25 14.30 15.00 15.15 15.20 15.25 15.35 15.50 16.15 16.45 17.30 17.40 18.10 18.35 18.40 18.55 19.00 19.35 20.00 21.00 22.05 22.15 23.15 23.25 01.10

20.00
DOKUMENTARAC, BHT1

Lifestyle reporta`a: [panija
Spomenici u Sevilji, glavnom gradu Andaluzije, mje{avina su razli~itih stilova. Magi~ni svijet {panskog plesa i temperamenta, iz prve ruke upoznajemo u Muzeju flamenka. Tu su i fascinantni mondenski bijeli gradovi poput Arkos de la Frontera, u kojima `ivi najvi{e umjetnika i boema. Tu je i Ronda, jedan od najstarijih gradova [panije koja ima veli~anstvenu arenu za borbu sa bikovima...

Dobro jutro Nema problema Be Ha Te bebe Mini school Japanske pri~e, animirana serija Dje~iji festivali BHT vijesti Ljubavna oluja, serija, 183/313 Moja mala kuhinja, r. Ples `ivota, igrana serija, 89/124, r. BHT vijesti Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija, r. Jelouston, strani dok. prog. 1/3 BHT vijesti Tajna zgo{}anskih ste}aka, reporta`a, r. Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 6/13, r. Op{ti/op}i izbori 2010 - predstavljanje kandidata Be Ha Te bebe Mini school Japanske pri~e, animirana serija Helga, dokumentarni film Misliti zeleno, strana dokumentarna serija BH info Ples `ivota, serija, 90/124 Moja mala kuhinja Dru{tvo znanja, dok. serija Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 7/13 Business News Frenderi, animirana serija Moj prvi izbor, reporta`a Dnevnik Sport Vrijeme Boje u nizu, strana dokumentarna serija, 5/10 Lifestyle reporta`a: [panija, 2/3 Zajedno za `ivot, dokumentarno-muzi~ki film BHT vijesti Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija Business News Tra`i se: @iv ili mrtav, ameri~ki igrani film Pregled programa za srijedu

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 7. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 55. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija, 7. epizoda 11.00 CSI Miami, igrana serija, 17. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 8. epizoda 13.10 60 minuta, r. 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 2. epizoda 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 138. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se, Nina, igrana serija, 7. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija, 13. epizoda 18.45 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija, 14. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.15 Tomica i prijatelji, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Zemlja tigrova, ameri~ki igrani film 22.15 S onu stranu re`ima: Borko, dokumentarni serijal, 1. emisija 22.44 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.10 Izborna hronika 23.40 Sarajevska {kola dokumentarnog filma: Na Sutjesci 00.05 Federacija danas 00.30 S onu stranu re`ima: Borko, 1. emisija, dokumentarni serijal, r. 00.55 Dnevnik 3, r. 01.20 Pregled programa za srijedu

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Metajets, crtani film 09.00 Udri mu{ki, zabavni program 09.55 Top Shop 10.10 A la Carte, kulinarski show, r. 10.45 Stol za 4, kulinarski show, r. 11.20 Otvorena vrata, serija 11.55 OBN Info 12.10 Sumnja, talijanska telenovela 13.05 Top Shop 13.30 Kralj Queensa, serija 13.55 Vremenska prognoza 14.00 C.S.I: Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Vremenska prognoza 15.05 Top Shop 15.30 Vremenska prognoza 15.35 Gumus, turska telenovela 17.00 Vremenska prognoza 17.05 Vox Populi 17.05 A la Carte, kulinarski show 17.45 Stol za 4, kulinarski show 18.20 Otvorena vrata, serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Gumus, turiska telenovela 21.30 Vremenska prognoza 21.35 Vox populi 21.40 Dejana show, talk show 22.50 Vremenska prognoza 00.05 C.S.I: Las Vegas, kriminalisti~ka serija 00.55 Playboy Girls, zabavni program 01.15 Sexiest, zabavni program

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 11. epizoda 09.20 Graditelj Bob, crtani film, 11. epizoda 09.20 Timmy, crtani film, 11. epizoda 09.30 Jagodica Bobica, crtani film, 11. epizoda 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 11. epizoda 10.30 Winx, crtani film, 20. epizoda 11.00 Winx, crtani film, 21. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 11. epizoda 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 18. epizoda 13.00 1001 no}, igrana serija, 19. epizoda 14.00 Nema vi{e. Zeko rek’o, informativni program 14.30 Glam blam, zabavni program 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, igrana serija, 17. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 19. epizoda 17.50 Pozori{te u ku}i, igrana serija 18.43 Biometeorolo{ka prognoza 18.45 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 20. epizoda 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.20 Seks i grad, igrana serija, 14. epizoda 23.00 Pozori{te u ku}i, igrana serija, 13. epizoda 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, igrana serija, 16. epizoda 00.30 Dokumentarni program r.

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma u`ivo, reality 11.00 Gre{ne du{e, serija 12.00 Info top, informativni prog. 12.10 Grand hitovi, muzi~ki prog. 13.00 Farma u`ivo, reality 14.00 Info top, informativni prog. 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni prog. 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Slomljeno srce, serija 18.00 All about, zab. emisija 18.30 Info top 18.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma vtr, reality 21.00 Farma, izbor sluga i zabava 01.00 Nismo mi an|eli, film

TV Alfa
07.00 08.00 08.45 09.00 09.15 09.30 09.45 10.30 11.30 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 Alfa mozaik - jutarnji program Kursad`ije - repriza EPP muzika Sponzorisani program [to da ne?, revijalni program, repriza Vijesti Alfa mozaik - jutarnji program Vijesti Vijesti (Alfa mozaik) Poznati Vijesti Sponzorisani program Muzika Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Vijesti Intervju dana Centralna informativna emisija

19.15 20.00 20.45 21.30 21.40 22.00 22.15 22.30

[to da ne?, revijalni program Sportske legende Muzika i EPP Vijesti Jukebox Izborna hronika Intervju dana - repriza Jukebox

TV OSM
16.20 16.50 17.00 17.30 18.05 18.30 18.55 19.00 19.05 19.10 19.15 20.00 21.10 21.15 21.17 22.15 Emblema Marketing 5 Serija: Edgemont Muzi~ki program Hrana i vino Dan - inf. emisija Vremenska prognoza Marketing 7 Portal Game Zone SMS oglasi Pod lupom Marketing 8 Vremenska prognoza Serija: Katalina i Sebastijan Muzi~ki predah

TV Visoko
17.00 17.05 17.30 18.30 19.30 20.05 20.30 20.50 21.05 21.50 22.20 Pregled programa Drugo poluvrijeme, Izbori 2010: Debata (r.) Klinika - igrana serija r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Izborna hronika Klinika - igrana serija TV Liberty Aktuelnosti, r.

TV Kakanj
17.00 17.05 18.00 19.30 20.00 20.25 20.50 21.00 Flash vijesti Saga, serija Druga strana ljubavi, serija Dnevnik FTV Vijesti IC Dresura pasa Izborni blok Sva djeca zaslu`uju jednaka prava 21.30 TV Liberty 22.00 Saga, serija

TV Zenica
16.00 Za svaku bolest trava raste, repriza 16.15 Muzi~ki spotovi 16.45 Zona kantona, r. 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Frej`er, humoristi~ka serija 19.00 Zenica danas Izborna hronika 20.00 Izbori 2010. - debata 21.00 TV Liberty 21.30 TV izlog

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.30 00.00 00.05 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Zabranjena ljubav Utorkom u`ivo Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Tri minuta Film

TV TK
15.00 Henrijeve zanimljive `ivotinje, dje~iji program 15.25 Bajke iz cijelog svijeta, dje~iji program 16.00 Vijesti u 16 16.30 Liberty TV, info. program 17.00 Izbori 2010: Izborni `urnal 17.30 Svjedok prirode, strani dok.program 18.00 ^etiri `ene, serijski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Dje~iji program 20.05 Film 21.30 Vijesti 21.45 Mega katastrofe, strani dokumentarni program 22.30 Bez maske, zabavni program 23.15 Lo{e djevojke, igrana serija

TV KISS
16.15 Okolo k(r)ole, zabavna omladinska emisija 10. 16.50 Film: Posrnuli ratnici, r. 18.30 IZBORI 2010 19.00 DNEVNIK KISS 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 DNEVNIK HRT 20.15 Izbori 2010. 20.30 Extra plus, kontakt emisija 21.20 FIS SHOP 21.25 Film: Klju~ 22.50 Dnevnik KISS, r.

TV USK
15.45 Sportska hronika, inf. program, r. 16.15 Andrea Bocelli (r), dok. program 17.15 Gordost igrana serija (r) 17.50 TV izlo`ba 18.00 TV {kola, obrazovni program 19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.50 Veterani danas 21.30 Dnevnik 2 TV USK 22.00 Gordost

TV Cazin
18.00 19.30 19.58 20.00 20.28 20.30 21.00 21.45 22.15 23.30 00.00 Razgovor s povodom, repriza Muzi~ki program, repriza EPP TV panorama EPP Da se ispri~amo... Igrani program Sportski mozaik Igrani program Glas Amerike Odjava programa

BN
15.50 16.00 16.25 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.40 Vremenska prognoza Novosti Igrani film: Spust 1 Vremenska prognoza Danas u Srpskoj, info. prog. Monitoring Sport fle{ BN monitor TV serija: Jelena Strana~ka hronika

TV Gora`de
19.00 Dnevnik 20.00 Izbori 2010 - predstavljanje politi~kih partija i saop{tenja Bonaventura 21.30 Balkandisc 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.05
FILM, NOVA TV

22.05

48 SATI SVADBA

19.10

DIZANJE TEGOVA

20.00

HOFFENHEIME-BAJERN M.

20.45

TOTTENHAM-ARSENAL

21.00

NAJTE@I POPRAVCI

22.20

SCREAM QUEENS

20.15

CSI. MAJAMI

21.15

DVA I PO MU[KARCA

16.50 Bez komentara 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 21.00 Rezervisano vrijeme 22.00 Vijesti 22.05 48 sati svadba 23.00 Vijesti

14.00 Snuker. Glazgov 18.30 Dizanje tegova 19.00 Fudbal 19.10 Dizanje tegova 21.00 Snuker. Glazgov 23.00 Fudbal

16.30 Fudbal. Union Berlin - Herta Berlin 17.30 Kriket. Highveld Lions - Royal Challengers Bangalore 20.00 Fudbal. Hoffenheim - Bajern Minhen 22.00 Fudbal. Hannover 96 Verder Bremen

16.30 Pregled holandske lige 17.30 Ruska liga. Spartak Nalchik - Spartak Moscow 19.10 Pregled Davis Cup 20.45 U`ivo: Carling Cup. Tottenham - Arsenal 22.45 World Sport Magazin 23.00 FullTilt Poker

16.00 Fantomska kuna 17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Megatvornice 21.00 Najte`i popravci 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 Megatvornice

16.40 High School Stories 17.00 The Chalenge. Fresh Meet 17.50 3 From 1 18.00 Brand new 18.30 Jukebox 19.00 Videography 19.30 Just See MTV 20.40 MTV Express Manga 21.10 Hip Hop Chart 21.50 3 From 1 22.00 Blue Mountain State

17.00 [kolski istra`itelji 17.30 Me|u nama 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 CSI. Majami, serija 21.15 Dr. House, serija 22.15 Monk, serija

15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Simpsonovi 20.45 Simpsonovi 21.15 Dva i po mu{karca, serija 21.45 Dva i po mu{karca, serija 22.15 Switch reloaded, serija

Bijes pod kontrolom
Pla{ljiv i smiren poslovni ~ovjek Dejv Buznik radi za kompaniju koja se bavi prodajom odje}e za ku}ne ljubimce. Ima zajedljivog {efa po imenu Frenk Hed, koji sebi ~esto prisvaja zasluge i koji je grozan prema njemu. Uloge: Adam Sendler, D`ek Nikolson

UTORAK 21. 9. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Netipi~no za vas, ali ste nesigurni i prili~no nezadovoljni. Ozbiljnije razmislite o vlastitim emocijama. 21. III - 20. IV Posao: Na ovom polju ste puni energije i samopouzdanja. Va{a kreativnost nagla{ava i va{e talente. Zdravlje: Pazite {ta i koliko jedete.
OVAN
DNEVNIK

18.30

BROJEVI

18.42

ODMORI SE, ZASLU@IO SI

22.05

CSI: LAS VEGAS

19.15

09.10 **.** 09.55 10.20 10.35 11.05 11.35 12.00 12.20

15.35 **.** 16.30 **.** 17.10 18.00

18.30 19.15 19.25 19.30 20.02 20.10

21.25 23.15 23.22 23.27 23.30 23.55 00.40 01.05 01.50

Karmelita, TV novela Mala TV Naruto, crtana serija Moja `ivotinja i ja, program za djecu Sveta Katarina, vjerski program, 1. dio Dvor Carice nebeske, reporta`a Izborna hronika, repriza Vijesti Tenis - ^elend` kup „Banja Luka 2010.“ - finale, snimak Dolina sunca, tv novela Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Srpska danas RTRS preporu~uje Karmelita, tv novela Otvaranje 15. me|unarodnog sajma knjige u Banjaluci - direktan prenos Brojevi, serija Beti Bup, crtani film Finansijske novosti Dnevnik Sport TV debata za Narodnu skup{tinu Republike Srpske Liberalno demokratska stranka Evropska ekolo{ka stranka E5, SDU BiH - Socijaldemokratska unija Bosne i Hercegovine, Narodna stranka radom za boljitak, Savez za demokratsku Srpsku Pozori{ne strasti, film Vijesti Sport Finansijske novosti Izborna hronika Megakatastrofe - dokumentarni program MTS magazin Brojevi - serija Sveta Katarina - vjerski program

07.00 09.05 10.00 10.09 10.10 10.15 11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.15 12.32 13.20 14.05 14.14 14.20 15.05 15.45 16.15 16.25 17.47 18.27 18.42 19.30 19.56 20.01 20.10 21.30 22.30 22.55 22.58 23.00 23.10 00.05 00.50 01.35 02.20 03.05

Dobro jutro, Hrvatska ^arolija 10, serija (50/80) (R)* Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture Overland 3 - Od Cape Towna do Nord Kappa: Zimbabve-Zambija, dokumentarna serija (2/13)* Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (R) Oprah show (1239.)* Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar More ljubavi, telenovela (48/165)* Sutra je novi dan 2, serija (14/28)* Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Me|u nama: Svjetlosno one~i{}enje Luda ku}a 2, humoristi~na serija (12/32)* Znanstvena petica Vijesti Hrvatska u`ivo 8. kat, talk-show Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zaslu`io si 1 - TV serija (2/14)* Dnevnik Sport Vrijeme Dr`ava, selo, grad Apokalipsa - Drugi svjetski rat: U okru`enju, dok. serija (5/6)* Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Lica nacije CSI: Las Vegas 9, serija (12) (1/24) (R)* Galactica 4a, serija (1/2) (R)* Sutra je novi dan 2, serija (14/28) (R)* 24 - Redemption, serija (12) (2/2) (R)* Bez traga 6, serija (12) (13/18) (R)*

07.05 101 dalmatinac, crtana serija (60/65)* 07.30 @deronja, crtana serija (13/20) (R)* 07.55 Mala TV: TV vrti}: Reklama Danica i ze~ica na sajmu starih zanata Crtani film 08.25 Dvorac igra~aka 2, serija za djecu (2/20)* 08.50 [kolski program: Navrh jezika: Radio Kratki spoj: Glazba, ton 09.35 Na prvi pogled, serija za djecu (21/26)* 10.00 Beverly Hills 3, serija (15/30)* 10.45 Glas domovine (R) 11.15 Prizma, multinacionalni magazin (R) 12.00 Ritam tjedna, glazbena emisija (R) 12.35 Euromagazin: [vedska po mjeri ~ovjeka (R) 13.05 Poslovni klub (R) 13.35 Galactica 4a, serija (1/2)* 14.20 [kolski program (R) 15.05 Prekr{ena obe}anja: Kako vratiti Emily, ameri~ki film* 16.35 Cocco Bill, crtani film 16.50 Veronica Mars 1, serija za mlade (2/22) 17.35 Moja `ena i djeca 5, humoristi~na serija (2/26)* 17.55 4 zida, emisija pod pokroviteljstvom 18.30 @upanijska panorama 19.00 Overland 3 - Od Cape Towna do Nord Kappa: Ju`noafri~ka Republika, dokumentarna serija (1/13) (R)* 19.45 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 Prijateljstvo za starost, humanitarni koncert 22.05 CSI: Las Vegas 9, serija (12) (1/24)* 22.50 24 - Redemption, serija (12) 23.40 Bez traga 6, serija (12) (13/18)* 00.20 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 4, humo. serija (14/24) (R)* 00.40 Retrovizor: Momci s Madisona 2, serija (12/13) (R)*

06.00 Hitni slu~aj, serija 06.55 Dona Barbara, serija 07.45 Bumba, serija 08.00 Peppa, serija 08.15 Fifi, serija 08.45 Dona Barbara, serija 09.45 U ime ljubavi, serija 11.45 Na{a mala klinika, serija 12.45 IN magazin, doma}a produkcija 13.29 PBZ Pitanje dana 13.30 Najbolje godine, doma}a serija 14.25 Dona Barbara, serija 16.20 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV, informativni program 17.25 U ime ljubavi, serija 18.30 IN magazin, doma}a produkcija 19.09 PBZ Pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV, info. program 20.05 Najbolje godine, doma}a serija 21.05 BIJES POD KONTROLOM, igrani film 23.10 Ve~ernje vijesti, informativni program 23.25 POMAJKA, igrani film 01.30 Seks i grad, hit serija 02.00 Ezo TV (18), tarot show 03.00 Bra~ne vode, serija 03.25 MORE LJUBAVI (18), igrani film 05.20 Seks i grad, hit serija 05.45 Kraj programa

Ljubav: [armantni ste, privla~ite mnoge osobe. Va{a spontanost i srda~nost osvajaju i stalnog 21.IV - 22.V partnera. Posao: Kreativni ste, prepuni ideja. Va{e kolege pru`aju vam punu podr{ku i pomo}. Ako treba i finansijsku. Zdravlje: Vi{e spavajte. Ljubav: Va{ emotivni `ivot vrlo je zanimljiv i dinami~an. Na va{u sre}u, skloni ste mirnoj, uho23.V - 22.VI danoj vezi. Posao: Poslovni `ivot je dinami~an i prepun povoljnih prilika. Neprestano jurite, ali se izvrsno snalazite. Zdravlje: U odli~noj ste tjelesnoj formi. Ljubav: @elite se zabaviti, opustiti. Ponajprije, u`ivati u svakom trenutku koji provodite sa voljenom osobom. 23.VI - 22.VII Posao: Ni{ta ozbiljno ne nalazi se na va{em putu ka uspjehu. Nazire se neo~ekivan profesionalni uspjeh. Zdravlje: Pro{etajte, relaksirajte se.
RAK BLIZANCI

BIK

Ljubav: Ako niste sigurni {ta osje}ate prema partneru, ne zavaravajte se. Prava ljubav je odmah 23.VII - 22.VIII jasna. Posao: Svakodnevnica je ispunjena velikim poletom. Probudit }e se i va{ izvrstan smisao za organizaciju. Zdravlje: Kontrolirajte tlak. Ljubav: O`ivljava va{ {arm. Koketirate, zavodite sve koji vam se na|u na putu. Nije lo{e, ali je prolazno! 23.VIII - 22.IX Posao: Probu|ene su i kreativne strasti, bez obzira kojim se poslom bavite. Nadahnuti ste, `eljni priznanja. Zdravlje: Pazite se pretjerivanja.
DJEVICA

LAV

Ljubav: Kod najmanjeg ljubavnog problema, vi se zatrpavate obavezama. Ne bje`ite od realnosti i razgovora. Posao: Imate puno novih planova. Nastojite unijeti promjene u poslovni `ivot. Ipak, postoje izvjesne prepreke. Zdravlje: Napori rezultiraju umorom.
23.IX - 22.X

VAGA

20.30
FILM, FTV

Zemlja tigrova
U bazu Fort Polk u Luizijani, koja opskrbljuje trupe u vijetnamskom ratu, 1971. godine sti`e grupa regruta. Posljednja sedmica obuke odr`ava se u Zemlji tigrova, mo~vari sli~noj Vijetnamu. D`im Pakston se javio u vojsku, `eli sve iskusiti i zatim napisati knjigu. Sprijatelji se s Rolandom Bozom,Teksa{aninom koji ima dara za upadanje u nevolju... Uloge: Kolin Farel, Metju Dejvis, Klifton Kolins D`unior Reditelj: D`oel [umaher

20.00 Nismo mi an|eli
FILM, PINK BH
Nedu i D`imu se „smije{i“ smrtna kazna, pa se odlu~uju na bijeg. Sakrivaju se u samostanu blizu kanadske granice i preru{avaju u sve{tenike. Njihov masterplan uklju~uje bijeg preko granice u sklopu velike religijske ceremonije, ali, kao {to to obi~no biva, nailaze na probleme. Situaciju }e prvo zakomplikovati Ned koji se zaljubljuje u Moli, samohranu majku retardiranog, gluhog djeteta. Uloge: Robert de Niro, [on Pen, Demi Mur Reditelj: Nil D`ordan

Ljubav: Osje}ate da je do{ao sudbonosni trenutak. @elite rije{iti ljubavne probleme, krenuti is23.X - 22.XI po~etka. Posao: Dolazi do izra`aja koliko niste nimalo tolerantni prema tu|im gre{kama. Skromnost vam nije ja~a strana. Zdravlje: Tro{ite energiju na pravi na~in!
STRIJELAC Ljubav: @elite samo}u. Nestaje va{a ovisnost o pa-

[KORPIJA

rtneru, pa }e i va{a veza biti ravnopravnija, lak{a. Posao: Mo`ete se vi{e posvetiti poslu i ostvariti ambicije. To poma`e da u~vrstite jo{ vi{e samopouzdanje. Zdravlje: Ni{ta ozbiljno.
23.XI-22.XII

Tra`i se: @iv ili mrtav

23.25
FILM, BHT1
Poru~nik odjeljenja L. A. policije Deni Kvinc anga`uje Meka Tiga, biv{eg agenta CIA-e, sada lovca na glave, da uhvati Malak AlRahima, me|unarodnog teroristu koji je postavio bombe oko grada. Misle}i da je Mek na jednom brodu, Malak ga di`e u vazduh i zapo~inje svoju vladavinu terora... Uloge: Rutger Hauer, D`in Simons, Robert Giljom, Mel Heris Reditelj: Geri [erman

1001 no}

20.00
SERIJA, HAYAT TV
Kan se izgubio. [eherzada je van sebe i ubije|ena je da ga je oteo Burhan. Sve ukazuje na to da je Fusun dobila trudove dvije sedmice prije termina. Onur na sve na~ine nastoji ubijediti [eherzadu da je ona ljubav njegovog `ivota. Fusun ra|a djevoj~icu. Ali Kemal nije izbrisao sliku iz Ganijevog telefona, Kerem odga|a sastanak u Sarajevu.

Ljubav: Naglo, mo`ete osjetiti nezadovoljstvo ljubavnim `ivotom. Poku{avate se osamiti, po23.XII-21.I vu}i, razmisliti. Posao: Morate biti iznimno hladnokrvni i samostalno rije{iti probleme. Pomo} ne mo`ete o~ekivati od kolega. Zdravlje: Pripazite disajne organe.
VODOLIJA Ljubav: Nadajte se pozitivnim promjenama.

JARAC

O~ekuje vas pomalo luckast doga|aj, sre}a uz partnera. Posao: Neki od va{ih brojnih planova mogu biti onemogu}eni u realizaciji. To vas vra}a korak unatrag. Zdravlje: Napetost polako popu{ta.
22.I-19.II

Ljubav: Pri`eljkujete promjene. Smeta vam {to se neke stvari u ljubavnom `ivotu br`e ne rje{avaju. Posao: Mo`ete se uplesti u klupko nera{~i{}enih 20.II-2O.III obaveza. Razo~arat }e vas ljudi u ~iju kolegijalnost niste sumnjali. Zdravlje: Ne zanemarujte glavobolju.
RIBE
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Lo{ odnos prema Romima

Tu`ba protiv Belgije
BRISEL - Me|unarodna federacija lige za ljudska prava predat }e Komitetu Vije}a Evrope za ekonomska i socijalna prava tu`bu protiv Belgije zbog odnosa koji ova dr`ava ima prema Romima. Veronik van der Planke (Veronique), potpredsjednica Lige za ljudska prava, kazala je kako Belgija „u svoja tri regiona jasno kr{i Evropsku socijalnu povelju“.

Alba: Ne boji se primjenjivati disciplinske mjere

D`esiki Albi prija nova `ivotna uloga

&+8.,#+5.1$1&0#<$1)/#, +0568# Autopsija {pijuna
Tretjakov: Biv{i oficir KGB-a

Glumica se zabavlja s prijateljicama kada k}erka spava
LOS AN\ELES - Glumica D`esika Alba (Jessica) izjavila je kako ju je maj~instvo u~inilo divljom i slobodnom. Zvijezda filma „The Sin City“, koja je prije dvije godine sa suprugom Ke{om Vorenom (Cash Warren) dobila k}erku Onor Meri (Honor Marie), ka`e da najvi{e u`iva u zabavljanju s prijateljicama dok malena spava. - Mislim da sam malo vi{e divlja i

slobodnija od kada se Onor rodila, jer kada je stavim da spava na|em se sa svojim prijateljicama, koje su tako|er majke i organiziramo ku}ne plesne partije. To izgleda prili~no blesavo i vjerova-

tno nikada prije ne bih to radila kazala je glumica. Alba je nedavno priznala kako njena k}erka zna biti tvrdoglava, ali se ne boji primjenjivati disciplinske mjere.

Odbrana Luke Matani}a u Zagrebu
ZAGREB - Nakon Roberta Matani}a koji je u svoju odbranu u slu~aju „Pukani}“ kazao da je `rtva USKOK-a, povezanost s atentatom na suvlasnika „Nacionala“ Ivu Pukani}a odbacio je i drugoptu`eni Luka Matani}. Ustvrdio je da USKOK protiv njega nema nijedan „poseban“ dokaz te da se njegovo ime u cijeloj optu`nici spominje samo zbog njegovog prvooptu`enog brati}a Roberta. I Luka Matani} je krunskog svjedoka u ovom postupku Tomislava Marjanovi}a nazvao la`ljivcem koji se na saradnju sa USKOK-om odlu~io zbog sva|e s Robertom Matani}em.

TAMPA - Nekada{nji visoki oficir ruske obavje{tajne slu`be KGB Sergej Tretjakov, koji je 2000. godine prebjegao u SAD, zadavio se komadom mesa, utvr|eno je autopsijom. Smrt Tretjakova, stoji u izvje{taju, nastupila je uslijed davljenja mesom, ali je 53-godi{nji {pijun bolovao i od raka na debelom crijevu. Tretjakov je umro 13. juna ove godine.

Iskosa

Desetero djece s deset `ena
NJUKASL - Osmero djece Kita Mekdonalda (Keith Macdonald, 25) ve} je britanske porezne obveznike ko{talo milion funti, no to ga nije obeshrabrilo da dodatno pobolj{a demografsku sliku pa su njegove dvije trenutne djevojke u isto vrijeme zatrudnjele. Potentni Britanac prvi put je postao otac sa 15 godina, a sedmi~no za svoje potomke pla}a pet funti.

Te{ko stanje u selima kod Velike Gorice

(Foto: jutarnji.hr)

Jedina `rtva slovenskih poplava
ZAGREB, LJUBLJANA - Iako je ki{a stala jo{ prekju~er, Sava je ju~er prijetila hrvatskim selima u okolini Velike Gorice. Zbog dolaska vodenog vala iz Slovenije, situacija je na tom podru~ju bila alarmantna. Sava je probila nasipe i izlila se u brojne ku}e, dok je evakuirano nekoliko stotina stanovnika tog podru~ja. U bolnici u Bre`icama u ponedjeljak je umro 75-godi{njak iz Novog Mesta, a rije~ je, kako se ~ini, o jedinoj `rtvi poplava koje su krajem sedmice u Sloveniji izazvale jake ki{e, saop}ila je slovenska policija.

Luka Matani} (drugi sdesna): Marjanovi} je la`ljivac

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful