You are on page 1of 15

FIDIC?

ʺ̨̖̙̱̦̬̦̯̔̌̔̌̌ ̴̶̛̖̖̬̔̌́ ̦̌ ̛̛̦̙̖̦̖̬̯̖-̡̨̛̦̭̱̣̯̦̯̌ (FIDIC - FEDERATION


INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS) ̖ ˁʪˀ˄ʮʫʻʰʫ ʻʤ ʻʤˉʰʽʻʤʸʻʰ˃ʫ
ʽˀʧʤʻʰʯʤˉʰʰ ʻʤ ʶʽʻˁ˄ʸ˃ʤʻ˃ʰ˃ʫ ʽ˃ ˉ˔ʸ ˁʦ˔˃ . FIDIC ̖ ̭̻̖̦̔̌̔̌̚ ̪̬̖̚ 1913 ̐. ̭
̨̨̛̛̖̦̖̦̖̯̍̔ ̦̌ ̛̯̬ ̶̨̛̛̦̦̣̦̌̌ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ̦̌ ̛̛̦̙̖̦̖̬̯̖-̡̨̛̦̭̱̣̯̦̯̌ ̏
ʫ̨̬̪̏̌. ˇ̶̛̖̖̬̯̔̌́̌ ̭̖ ̡̨̨̛̬̻̏̔ ̨̯ ̛̛̪̻̣̦̯̖̣̖̦̚ ̡̨̛̥̯̖̯. ˄̪̬̣̌̏́̏̌ ̭̖ ̨̯
̡̛̭̖̬̖̯̬̯̌̌, ̸̨̛̖̯ ̛̭̖̣̺̖̔̌ ̖ ̏ ʮ̖̦̖̏̌. ˋ̨̣̖̦̖̯̖̏ ̦̌ ̴̶̛̖̖̬̯̔̌́̌ ̭̌ ̸̛̛̖̯̬
̛̏̔̌: ˀʫʪʽʦʻʰ ˋʸʫʻʽʦʫ , ̶̨̛̛̛̭̬̦̌̌ ̸̨̣̖̦̖̏, ̨̛̪̻̬̙̺̔̔̌ ̸̨̣̖̦̖̏ ̛
̡̨̨̛̬̖̭̪̦̖̦̯̔. ˁ̨̥̌ ̨̛̬̖̦̯̖̔̏ ̸̨̣̖̦̖̏ ̛̥̯̌ ̨̪̬̌̏ ̦̌ ̣̭̐̌ ̏ ʽ̺̯̍̌̌ ̭̥̣̖̌̌̍́ ̦̌
̴̶̛̖̖̬̯̔̌́̌. ʦ ̨̥̥̖̦̯̌ 65 ̶̨̛̛̦̦̣̦̌̌ ̶̶̨̛̛̛̭̌̌ ̨̯ ̶̣́ ̭̯̏́ ̭̌ ̸̨̣̖̦̖̏ ̦̌ FIDIC.
˃̖ ̪̬̖̭̯̣̯̔̌̏́̏̌ ̸̨̪̖̖̏ ̨̯ 25 000 ̴̛̛̬̥.
ˁ ̨̨̥̦̐ ̛̛̱̭̣́ ̛ ̭ ̸̨̛̛̯̪̦ ̡̨̻̣̬̭̍̐̌ ̨̨̨̛̪̬̯̪̭̯̦̖̏̌̏́ ̦̌ ̸̛̛̣̦ ̛̛̦̯̖̬̖̭,
ʥ̛̻̣̬̐̌́ ̨̭̻̺ ̭̯̦̌̌ ̨̬̖̖̦̔̏ ̸̣̖̦ ̦̌ FIDIC. ˁ̯̬̦̯̌̌̌ ̭̖ ̪̬̖̭̯̣̔̌̏́̏̌ ̨̯
ʥ̡̻̣̬̭̯̐̌̌̌ ̶̶̨̛̛̭̌̌́ ̦̌ ̵̡̛̛̬̯̖̯̯̖̌ ̛ ̛̛̦̙̖̦̖̬̯̖ ̡̨̛̦̭̱̣̯̦̯̌ (ʥʤʤʰʶ), ̖̦̔̌ ̨̯
̡̨̨̥̣̯̌ ̏ ̭̖̯̏̌, ̡̨̨̯́ ̸̡̣̏̀̏̌ ̏ ̭̻̭̯̌̏̌ ̛̭ ̛ ̵̡̛̛̬̯̖̯̌. ʫ̔̏̌ ̭̖̐̌ ̨̨̥̦̐ ̨̯
̨̛̭̯̦̣̯̖̌̌ ̛̭̯̬̦̌ ̯̬̻̯̐̏̌ ̨̪ ̨̛̯̚ ̪̻̯.
FIDIC ̨̛̯̐̏́̚ ̛̭̯̦̬̯̦̯̖̌̔̌ ̨̨̨̛̬̦̔̐̏ ̨̛̱̭̣̏́, ̡̨̨̛̯ ̭̖ ̸̡̣̯̏̀̏̌ ̏
̨̛̥̖̙̱̦̬̦̯̖̔̌̔ ̨̨̨̛̬̔̐̏ ̌̚ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦ ̛̱̭̣̱̐. ˁ̨̻̺̖̬̖̥̖̦̦̏ ̨̖̜̦̭̯̯̔̌ ̦̌
̴̶̛̖̖̬̯̔̌́̌ ̸̡̣̏̀̏̌ ̨̨̛̯̦̖̯̐̏́̚ ̦̌ ̨̨̛̹̦̐̔ ̸̨̪̬̱̦̖̏̌ ̦̌ ̨̛̥̖̙̱̦̬̦̔̌̔́ ̪̬̌̌̚
̛ ̨̨̪̬̖̙̦̖̯̏̔̌ ̦̌ ̛̛̭̖̥̦̬̌ ̛ ̸̨̛̱̖̦̍́ ̏ ̨̣̭̯̯̍̌̌ ̦̌ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦̯̖ ̛
̨̛̛̛̦̙̖̦̖̬̦̐̏ ̛̱̭̣̱̐.

ʪ̨̨̨̛̬̯̖̐̏ ̦̌ FIDIC

ʦ ̭̬̖̯̔̌̌ ̦̌ ̛̛̥̦̣̌́ ̡̖̏ ̨̛̪̬̌̔ ̨̛̛̪̻̣̦̖̦̖̯̚ ̦̌ ̨̛̣̖̥̐ ̨̛̥̖̙̱̦̬̦̔̌̔


̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦ ̨̡̛̪̬̖̯ ̏ ʥ̡̛̛̣́̚ ̨̡̛̯̚ ̛ ˓̸̨̨̛̯̦̐̌̚ ʤ̛́̚ ̭̖ ̨̪́̏́̏̌ ̦̱̙̯̔̌̌ ̨̯
̨̨̛̬̯̦̖̯̌̍̏̌̚ ̦̌ ̛̖̦̦̔̌ ̶̶̡̨̛̦̖̪́ ̛ ̨̛̺̍ ̛̪̬̣̌̏̌ ̦̌ ̨̛̪̖̖̦̖̏̔ ̛̪̬
̨̛̥̖̙̱̦̬̦̔̌̔ ̨̯̻̬̖̐̏. ʪ̨̨̯̐̌̏̌ ̨̨̛̺̪̬̖̯̍̌ ̡̡̛̪̬̯̌̌ ̖̹̖̍ ̔̌ ̭̖ ̨̛̬̯̌̍ ̨̪
̨̛̛̯̪̯̖̏ ̨̨̨̛̬̦̔̐̏ ̴̨̛̬̥, ̨̛̛̪̣̦̏̌̚̚ ̻̏̏ ʦ̡̨̛̛̛̖̣̬̯̦̍̌́ ̛ ̡̛̛̪̱̣̱̦̍̏̌ ̨̯
ʰ̛̦̭̯̯̱̯̌ ̦̌ ̛̛̦̙̖̦̖̬̯̖ ̨̯ ̡̨̨̬̙̦̭̯̐̌̔̌ ̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̏ (ICE - INSTITUTE OF CIVIL
ENGINEERS)
ʻ̨̛̯̖̏ ̛̭̯̦̬̯̦̌̔̌ ̨̨̨̛̬̔̐̏ ̯̬̹̖́̍̏̌ ̔̌ ̨̨̪̣̯̏́̏̌̚ ̸̨̨̛̯̯̦̖̯̌ ̦̌ ̨̨̨̛̭̖̦̭̯̯̖̍
̦̌ ̛̥̖̭̯̦̯̖ ̡̨̨̦̯̖̣̭̯̌̔̌̏̌̚ ̛ ̶̴̡̛̛̭̪̖̯̌̌ ̦̌ ̸̛̛̬̣̦̯̖̌̚ ̨̡̛̪̬̖̯. ˁ̨̖̯̦̯̏̏̌̌
̡̦̍̌̌ ̴̛̛̦̦̭̬̌̌ ̨̡̬̬̯̯̌̌̍̌̌̚ ̦̌ ̨̨̨̬̦̯̔̐̏̌̌ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̔̌́, ̡̨̯̌ ́ ̨̛̻̣̙̏̚ ̦̌
ʺ̨̖̙̱̦̬̦̯̔̌̔̌̌ ̴̶̛̖̖̬̔̌́ ̦̌ ̛̛̦̙̖̦̖̬̯̖ ̡̨̛̦̭̱̣̯̦̯̌. ʦ ̬̖̱̣̯̯̌̚ FIDIC ̭̻̖̔̌̔̚
"ʪ̨̨̨̛̬̦̐̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̌̚ ̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̏ ̦̌ ̨̡̛̖̯̍ ̨̯ ̡̨̨̬̙̦̭̯̐̌̔̌ ̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̏"
(̪̻̬̯̏̌̌ "̸̖̬̖̦̏̌ ̡̛̦̐̌"). ʶ̨̯̌ ̨̨̭̦̏̌ ̦̌ ̨̡̬̬̯̯̌̌̍̌̌̚ ̭̣̱̙̯̌ ̨̛̛̯̪̯̖̏ ̨̨̨̛̬̦̔̐̏
̴̨̛̬̥, ̨̛̛̪̣̦̏̌̚̚ ̻̏̏ ʦ̡̨̛̛̛̖̣̬̯̦̍̌́. ̸̖̬̖̦̯̏̌̌ ̡̛̦̐̌ ʰʺʤ ̖̔̏
̨̛̛̥̭̻̬̦̏̌̏̌̚̚ ̸̛̭̯̌ - "̨̛̺̍ ̨̨̨̛̬̦̔̐̏ ̨̛̱̭̣̏́", ̨̛̛̛̪̬̣̙̥ ̌̚ ̡̛̭̖̏ ̨̨̨̬̔̐̏
̌̚ ̛̻̬̹̦̖̏̏̌̚ ̦̌ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦ ̨̛̬̯̌̍, ̛ "̶̴̸̛̛̛̭̪̖̦ ̨̛̱̭̣̏́", ̡̨̨̛̯ ̨̪̻̣̯̔̏̌
̨̛̺̯̖̍ ̨̛̱̭̣̏́ ̛ ̨̨̪̣̯̏́̏̌̚ ̸̡̛̛̛̬̖̭̀̔ ̡̨̡̨̬̖̯̦ ̔̌ ̭̖ ̨̯̬̯̌́̚ ̨̨̨̛̭̖̦̭̯̯̖̍ ̦̌
̨̡̪̬̖̯̌ ̛ ̶̨̨̨̛̦̦̣̦̯̌̌ ̡̨̨̨̦̯̖̣̭̯̌̔̌̏̚, ̡̨̻̖̯̔ ̭̖ ̛̪̻̣̦́̏̌̚ ̨̯̜. ˋ̖̬̖̦̯̏̌̌
̡̛̦̐̌ ̦̖ ̨̥̙̖̹̖ ̔̌ ̵̨̦̖̍̏̌ ̸̡̛̛̭̏ ̡̛̭̪̖̯̌ ̦̌ ̴̛̛̦̦̭̬̦̖̌̌, ̛̏̔ ̛ ̨̖̥̍ ̦̌
̨̛̬̯̯̖̌̍, ̪̬̌̏̌ ̛ ̨̨̨̨̛̯̬̦̭̯̐̏ ̛ ̪̬. ʿ̨ ̛̯̌̚ ̸̛̛̪̬̦̌ FIDIC ̛̛̖̯̜̣̬̔̌̌̚
̨̛̪̬̣̖̥̯̖̍ ̛ ̛̖̔̌̔̚ ̨̛̦̏ (̨̨̺̍ 9 ̨̭̖̔̐̌) ̨̛̛̯̪̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̌̚ ̨̨̬̦̖̔̐̏̌́. ʦ̡̭́̌
̨̯̖̣̦̔̌ ̡̛̦̐̌ ̭̖ ́̏́̏̌ ̨̨̭̥̭̯̯̖̣̖̦̌́ ̨̦̬̌̍ ̨̯ ̨̨̨̛̬̦̔̐̏ ̨̛̱̭̣̏́, ̌ ̦̖
̨̛̪̻̣̦̖̦̖̔ ̡̻̥ ̛̬̱̔̐ ̛̛̣ ̛̛̪̬̖̹̦̔. ʽ̛̯̖̣̦̯̖̔ ̨̛̱̭̣̏́ ̭̖ ̸̛̬̣̯̌̌̏̌̚ ̨̪̥̖̙̱̔
̛̭ ̛ ̭̖ ̨̪̣̯̏̌̚ ̛̪̬ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̸̛̭̣̱̌.
ʰ̛̦̯̔̌́̌̚ ̦̌ FIDIC ̭̖ ̨̪̬̖̣̯̔̌̔́̚ ̦̌ ̶̨̛̛̛̯̬̦̦̌̔ ̛̭̯̦̬̯̦̌̔̌ ̨̨̨̛̬̔̐̏,
̛̛̖̦̔̌̔̚ ̨̔ 1999 ̐., ̛ ̦̌ ̨̛̦̏ ̛̭̯̦̬̯̦̌̔̌ ̨̨̨̛̬̔̐̏, ̡̛̛̪̱̣̱̦̍̏̌ ̪̬̖̚ 1999 ̐.

˃̶̨̛̛̛̬̦̦̯̖̌̔ ̨̛̛̯̪̏ ̨̨̨̛̬̦̔̐̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̸̡̣̯̏̀̏̌:


- "ʪ̨̨̨̛̬̦̐̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̌̚ ̨̛̬̯̌̍, ̛̛̪̻̣̦̦́̏̌̚ ̏ ̡̨̨̬̙̦̭̯̐̌̔̌ ̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̏",
̛̛̦̖̔̌̚ 1987 ̐. (̯.̦̬̌. ˋ̖̬̖̦̏̌ ̡̛̦̐̌) (CONDITIONS OF CONTRACT FOR WORKS OF
CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION).
- "ʪ̨̨̨̛̬̦̐̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̌̚ ̡̨̖̣̖̯̬- ̛ ʽʦʶ ̨̛̬̯̌̍, ̸̡̨̛̣̯̖̣̦̏̀ ̨̛̛̪̻̣̦̖̦̖̯̚ ̛̥ ̦̌
̨̡̪̣̺̯̌̔̌̌", ̛̛̦̖̔̌̚ 1987 ̐. (̯.̦̬̌. ʮ̻̣̯̌ ̡̛̦̐̌) (CONDITIONS OF CONTRACT FOR
ELECTRICAL AND MECHANICAL WORKS INCLUDING ERECTION ON SITE).
- "ʪ̨̨̨̛̬̦̐̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̌̚ ̨̡̛̪̬̖̯̬̦̖̌, ̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̏ ̛ ̪̬̖̦̖̔̌̏̌ ̨̔ ̸̡̣̀", ̛̛̦̖̔̌̚
1995 ̐. (̯.̦̬̌. ʽ̬̦̙̖̌̏̌ ̡̛̦̐̌) (CONDITIONS OF CONTRACT FOR DESIGN-BUILD AND
TURNKEY).
- "˃̨̨̛̪̏ ̨̛̭̪̬̱̥̖̦̖̌̚ ̡̛̣̖̦̯ - ̡̨̦̭̱̣̯̦̯̌ ̌̚ ̛̻̬̹̦̖̏̏̌̚ ̦̌ ̛̱̭̣̱̐" (̯.̦̬̌. ʥ̣́̌
̡̛̦̐̌) (CLIENT-CONSULTANT MODEL SERVICES AGREEMENT).
- "ʪ̨̨̨̛̬̦̐̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̌̚ ̦̖̥̦̖̌̌ ̦̌ ̨̛̛̪̪̻̣̦̯̖̣̔̚ ̌̚ ̨̛̬̯̌̍ ̨̯ ̴̭̖̬̯̌̌ ̦̌
̡̨̨̬̙̦̭̯̐̌̔̌ ̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̏" (CONDITIONS OF SUBCONTRACT FOR WORKS IN CIVIL
ENGINEERING CONSTRUCTION).
ʻ̨̬̻̯̌̍ ̨̯ ̨̨̨̛̬̦̯̖̔̐̏ ̨̛̱̭̣̏́, ̡̛̪̱̣̱̦̍̏̌ ̪̬̖̚ 1999 ̐., ̦̖ ̨̯̥̖̦́
̛̭̻̺̖̭̯̱̺̯̖̏̏̌ ̨̭̖̔̐̌, ̨̦ ̖ ̭̻̖̦̔̌̔̚ ̭ ̛̖̯̔́̌ ̨̛̦̯̖̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̔̌ ̭̖ ̨̛̪̣̯̏̌̚̚
̨̥̖̭̯̏ ̛̛̪̬̖̹̦̯̖̔. ˃̨̜ ̸̡̣̏̀̏̌:
- "ʻ̨̏̌ ˋ̖̬̖̦̏̌ ̡̛̦̐̌" - "ʪ̨̨̨̛̬̦̐̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̌̚ ̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̏ ̛ ̨̛̛̛̦̙̖̦̖̬̦̐̏
̨̛̬̯̌̍, ̨̡̛̪̬̖̯̬̦̖̌ ̨̯ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚" (CONDITIONS OF CONTRACT FOR
CONSTRUCTION FOR BUILDING AND ENGINEERING WORKS DESIGNED BY THE
EMPLOYER ). ˁ̨̻̣̭̦̐̌ ̨̛̱̭̣̯̏́̌ ̦̌ ̨̛̯̚ ̛̯̪ ̨̨̨̛̬̔̐̏ ̨̛̭̯̬̯̖̣̯́ ̛̻̬̹̏̏̌̚
̨̛̬̯̯̖̌̍, ̪̬̖̥̖̯̔ ̦̌ ̨̨̨̬̔̐̏̌, ̏ ̨̛̭̻̯̖̯̭̯̖̏̏ ̭ ̨̡̪̬̖̯̌, ̨̪̬̖̭̯̖̦̔̌̏ ̥̱ ̨̯
̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚.
- "ʻ̨̏̌ ʮ̻̣̯̌ ̡̛̦̐̌" - "ʪ̨̨̨̛̬̦̐̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̌̚ ̶̛̛̛̦̭̯̣̌̌ ̛ ̨̡̛̪̬̖̯̬̦̖̌ -
̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̏ ̦̌ ̡̨̖̣̖̯̬- ̛ ʽʦʶ ̶̛̛̛̦̭̯̣̌̌ ̛ ̌̚ ̨̨̛̭̯̬̯̖̣̦-̨̛̛̛̦̙̖̦̖̬̦̐̏
̨̛̬̯̌̍, ̨̡̛̪̬̖̯̬̦̖̌ ̨̯ ̛̛̪̻̣̦̯̖̣́̚" (CONDITIONS OF CONTRACT FOR PLANT AND
DESIGN - BUILD FOR ELECTRICAL AND MECHANICAL PLANT AND FOR BUILDING AND
ENGINEERING WORKS DESIGNED BY THE CONTRACTOR ). ˁ̨̻̣̭̦̐̌ ̛̯̖̚ ̨̛̱̭̣̏́
̨̛̭̯̬̯̖̣̯́ ̨̡̛̪̬̖̯̬̌ ̨̛̬̯̯̖̌̍ ̨̭̪̬̖̔ ̡̛̛̛̭̦̯̏̌́̌̚ ̦̌ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚ ̛ ̭̣̖̔ ̨̯̏̌ ̛̐
̛̪̻̣̦́̏̌̚.
- "ˁ̬̖̻̬̦̍̌ ̡̛̦̐̌" - "ʪ̨̨̨̛̬̦̐̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̌̚ ̨̡̛̪̬̖̯̬̦̖̌, ̨̡̭̯̔̌̏̌ ̦̌
̵̨̨̛̛̦̖̥̯̖̍̔ ̛̛̥̯̖̬̣̌̌ ̛ ̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̏ - ̨̡̛̪̬̖̯̬̦̖̌ "̨̔ ̸̡̣̀" (CONDITIONS OF
CONTRACT FOR EPC - TURNKEY PROJECTS). ʦ̸̡̨̛̭ ̭̖ ̛̻̬̹̏̏̌̚ ̨̯ ̨̛̭̯̬̯̖̣́, ̡̨̨̜̯
̡̦̬̌̌́ ̭̣̖̔̏̌ ̔̌ ̪̬̖̖̔̌̔ ̦̌ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚ ̨̡̖̯̍̌ ̏ ̪̻̣̦̌ ̨̨̨̯̦̭̯̐̏ ̌̚ ̦̖̦̌̍̌̏̌̚
̶̡̨̛̖̭̪̣̯̌̌́ (̔̌ ̪̬̖̖̔̌̔ ̨̔ ̸̡̣̀). ˃̡̱ ̨̛̭̯̬̯̖̣̯́ ̨̪̖̥̌ ̪̻̣̦̯̌̌ ̨̨̨̨̯̬̦̭̯̐̏ ̌̚
̨̡̨̛̪̬̖̯̬̦̖̯̌ ̛ ̨̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̯̏ ̦̌ ̨̡̖̯̍̌.
- "ʯ̖̣̖̦̌ ̡̛̦̐̌" (̨̦̏̌) - "ʶ̡̬̯̌̌ ̴̨̬̥̌ ̦̌ ̨̨̨̬̔̐̏ (SHORT FORM OF CONTRACT) -
̨̛̪̣̏̌̚̚ ̭̖ ̛̪̬ ̨̨̛̭̯̬̯̖̣̦-̨̛̛̛̦̙̖̦̖̬̦̐̏ ̨̛̬̯̌̍ ̭̻̭ ̨̛̭̬̦̯̖̣̦̌̏ ̡̛̦̭̌
̨̨̭̯̜̦̭̯ ̛̛̣ ̡̻̭ ̨̡̭̬ ̦̌ ̛̛̪̻̣̦̖̦̖̚. ʽ̡̨̨̛̦̖̦̍̏ ̨̛̭̯̬̯̖̣̯́ ̛̪̻̣̦́̏̌̚ ̨̛̬̯̯̖̌̍
̨̭̻̣̭̦̐̌ ̨̛̪̬̖̬̯̖̣̦̔̏̌ ̖̦̌̔̌̔̚ ̨̯ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚ ̨̡̪̬̖̯. ˃̛̌̚ ̡̛̦̐̌ ̦̥́̌ ̨̦̣̌̌̐
̛̪̬ ̛̛̪̬̖̹̦̯̖̔ ̛̛̦̔̌́̚ ̦̌ FIDIC.

ˁ̡̯̬̱̯̱̬̌ ̦̌ ̨̨̨̛̬̯̖̔̐̏ ̦̌ FIDIC

ʦ ̨̛̭̯̖̏ ̡̛̛̦̐ FIDIC ̭̖ ̭̯̬̖̥̯́ ̔̌ ̛̬̦̯̬̯̐̌̌̌ ̛̛̦̯̖̬̖̭̯̖ ̦̌ ̸̡̛̛̭̏ ̛̭̯̬̦̌,


̨̛̛̪̪̭̣̔̌ ̨̨̨̬̔̐̏̌ (̨̛̻̣̙̯̖̣̏̚, ̛̛̪̻̣̦̯̖̣̚ ̛ ̛̦̙̖̦̖̬), ̦̌ ̸̡̛̛̭̏ ̛̖̯̪̌ ̨̯
̨̨̨̦̖̯̐̏ ̛̛̪̻̣̦̖̦̖̚. ˃̛̖̚ ̡̛̛̦̐ ̭̌ ̨̨̣̖̣̐̔̌ ̦̌ ̨̬̯̔̍̌̌ ̨̥̖̙̱̦̬̦̔̌̔̌ ̡̡̛̪̬̯̌̌.
ʶ̶̛̛̦̯̖̭̖̦̯̏́̌ ̦̌ ̡̭̏́̌ ̡̛̦̐̌ ̭̌ ̨̛̺̯̖̍͞ ̨̛̱̭̣̏́͟. ʿ̛̬ ̨̨̪̬̖̙̦̖̯̏̔̌ ̦̌
̨̛̥̖̙̱̦̬̦̔̌̔ ̨̯̻̬̖̐̏ ̌̚ ̻̣̦̖̏̌̐̌̚ ̦̌ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦ ̨̛̬̯̌̍ ̛ ̨̛̪̭̣̖̭̯̖̏̔̏ ̛̪̬
̨̨̛̪̪̭̦̖̯̔̏̌ ̦̌ ̨̨̨̬̔̐̏ ̌̚ ̛̛̪̻̣̦̖̦̖̚ ̭̖ ̨̪̣̯̏̌̚ ̨̛̥̖̦̦ ̨̛̺̯̖̍ ̨̨̨̛̬̦̔̐̏
̨̛̱̭̣̏́ ̦̌ FIDIC. ˃̛̖̚ ̨̨̨̛̬̦̔̐̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̭̻̻̬̙̯̔̌ ̦̜̌-̨̨̨̬̯̔̍ ̨̯
̨̥̖̙̱̦̬̦̯̔̌̔̌̌ ̡̡̛̪̬̯̌̌, ̨̦ ̛̛̦̖̦̏̌̐ ̨̭̻̯̖̯̭̯̯̏̏̌ ̦̌ ̶̨̨̨̛̦̦̣̦̯̌̌ ̨̨̛̦̬̥̯̦̌̏
̱̬̖̙̦̖̔̌ ̦̌ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦̯̖ ̛ ̨̛̛̛̦̙̖̦̖̬̦̐̏ ̨̛̬̯̌̍. ʿ̨̬̣̖̥̻̯̍ ̭̖ ̬̖̹̌̏̌ ̨̪
̛̭̣̖̦̔́ ̸̛̦̦̌ - ̨̛̺̯̖̍ ̨̨̨̛̬̦̔̐̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̦̖ ̛̪̬̦̣̖̙̯̌̔̌ ̡̻̥ ̨̨̨̥̖̙̱̦̬̦̯̔̌̔
̨̪̬̌̏, ̯̖ ̭̌ ̨̭̥̌ ̛ ̨̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̨̛̪̙̖̣̯̖̣̦̌ ̛̪̬̣̌̏̌, ̡̨̨̛̯ ̭̯̯̌̏̌ ̛̛̻̣̙̯̖̣̦̌̔̚
̨̯̐̌̏̌, ̡̨̨̯̐̌ ̭̖ ̸̡̣̯̏̀̌ ̡̨̯̌ ̸̭̯̌ ̨̯ ̨̨̨̬̔̐̏̌. ̶̨̨̨̛̦̦̣̦̯̌̌ ̡̨̨̨̦̯̖̣̭̯̌̔̌̏̚
̛̛̦̏̌̐ ̭̖ ̭̻̣̍̀̔̌̏̌ ̛ ̛̥̌ ̵̨̨̻̬̖̦̭̯̏̏̏ ̦̌̔ ̨̛̺̯̖̍ ̨̛̱̭̣̏́. ʽ̛̺̯̖̍ ̨̛̱̭̣̏́ ̭̖
̨̪̻̣̯̔̏̌ ̛ ̛̥̖̦̯́̚, ̌̚ ̔̌ ̨̯̬̯̌́̚ ̶̴̡̛̛̭̪̖̯̌̌ ̦̌ ̶̨̨̨̛̦̦̣̦̯̌̌ ̡̨̨̨̦̯̖̣̭̯̌̔̌̏̚
̛ ̦̌ ̛̭̥̌́ ̨̡̪̬̖̯, ̸̬̖̚ ̯.̦̬̌. ̶̴̸̛̛̛̭̪̖̦ ̨̛̱̭̣̏́, ̡̨̨̛̯ ̨̭̻̺ ̭̯̯̌̏̌ ̦̖̬̖̣̦̌̔̌̚
̸̭̯̌ ̨̯ ̨̨̨̬̔̐̏̌.
ʦ "̶̴̸̛̛̛̭̪̖̦̯̖ ̨̛̱̭̣̏́" ̭̖ ̨̪̬̖̖̣̯̔́: ̯̯̔̌̌̌ ̦̌ ̸̨̪̦̖̌̏̌̚ ̦̌ ̨̨̨̬̔̐̏̌,
̨̨̛̪̬̻̣̙̯̖̣̦̭̯̯̔̌, ̨̨̭̯̜̦̭̯̯̌ ̦̌ ̨̨̨̬̔̐̏̌, ̨̥̖̯̻̯̔ ̦̌ ̪̣̺̦̖̌̌, ̸̛̦̦̻̯̌ ̦̌
̪̣̺̦̖̌̌, ̡̛̖̻̯̚ ̦̌ ̨̨̨̬̔̐̏̌, ̨̨̛̣̦̯̏̌̔ ̡̨̨̨̦̯̖̣̭̯̌̔̌̏̚ ̛ ̬̔. - ̭̖̏ ̡̨̡̛̦̬̖̯̦
̡̛̣̱̌̚, ̡̨̨̛̯ ̪̬̯̌̏́ ̨̨̨̬̔̐̏̌ ̶̴̸̛̛̭̪̖̖̦.
ʽ̯ ̸̡̛̛̣̯̖̣̦̀̌̚ ̨̙̦̭̯̏̌ ̖ ̏ ̶̛̛̭̪̖̣̦̯̖̌ ̨̨̨̛̬̦̔̐̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̔̌ ̭̖ ̸̡̣̏̀̏̌
̡̣̱̌̌̚, ̣̭̺̐̌́̌ "̡̨̨̨̨̦̯̖̣̭̯̯̌̔̌̏̚, ̨̨̛̛̪̬̣̙̥ ̌̚ ̨̨̨̬̔̐̏̌͟. ʻ̖ ̸̨̭̣̱̜̦̌
̨̛̣̖̯̌̐̌̏̚ ̦̌ ̡̣̱̯̌̌̌̚ ̖ ̯̻̬̖̏̔ ̨̨̺̍ ̛ ̦̖ ̸̨̱̯̦́̏̌ ̛̣̔̌ ̨̯̏̌ ̡̛̛̭̏̌̚ ̛̭̥̯̌́
̨̨̨̬̔̐̏ ̔̌ ̭̖ ̸̡̭̣̀̏̌ ̨̭̻̣̭̦̐̌ ̡̨̛̦̯̖̌̚ ̦̌ ̭̯̬̦̯̌̌̌ (̏ ̸̭̣̱̌́ ̡̛̻̣̬̭̯̖̍̐̌ ̡̨̛̦̌̚)
̛̛̣ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦̯́ ̶̨̪̬̖̭ ̔̌ ̖ ̭̻̣̭̱̦̐̌̏̌ ̭ ̡̛̛̛̭̦̯̏̌́̌̚ ̦̌ ̨̨̥̖̭̯̦̯ (̏ ̸̭̣̱̌́
̡̨̨̻̣̬̭̯̍̐̌) ̨̨̛̭̯̬̯̖̣̦ ̡̨̨̨̦̯̖̣̭̯̌̔̌̏̚.
˄ ̦̭̌ ̏ ̸̨̨̪̖̖̯̏ ̸̛̭̣̱̌ ̨̭̥̌ ̨̺̍̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌́ ̌̚ ̛̥̖̭̯̦̯̖ ̡̨̛̦̌̚, ̛̛̥̺̌
̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̡̻̥ ̨̨̨̬̔̐̏̌, ̭̖ ̸̡̣̯̏̀̏̌ ̏ ̛̯̬̻̙̦̯̖ ̡̛̦̙̌, ̌ ̨̯̯̥̌ ̛ ̏ ̛̭̥̌́
̨̨̨̬̔̐̏. ˃̛̌̚ ̡̡̛̪̬̯̌̌ ̡̛̛̪̬̖̔̏̏̌̚ ̨̨̪̭̯̦̖̦́ ̴̡̨̡̛̦̣̯ ̥̖̙̱̔ ̨̡̛̭̭̯̖̦̍̏̌
(̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚) ̛ ̛̛̪̻̣̦̯̖̣́̚ ̛̪̬ ̶̛̛̬̖̣̯̌̌́̌̚ ̦̌ ̨̨̨̬̔̐̏̌.
ʦ̡̛̭̖ ̨̨̨̬̔̐̏ ̨̪̬̖̖̣̔́ ̨̛̛̪̬̬̯̖̯̌ ̦̌ ̨̡̛̱̥̖̦̯̯̖̔͞ ̦̌ ̨̨̨̬̔̐̏̌͟ ̛ ̸̛̦̦̌̌ ̦̌
̵̨̨̯̦̯́ ̛̪̬̣̦̖̌̐̌.
ʽ̭̖̦̏ ̸̛̖̬̯̖̙̯̖ ̛ ̸̡̨̛̛̣̖̭̯̖̦̯̖̏ ̡̛̭̥̖̯ (bq), ̨̨̨̛̬̦̯̖̔̐̏ ̨̡̛̱̥̖̦̯̔ ̸̡̣̯̏̀̏̌ ̛
̵̸̡̛̛̯̖̦̖̭̯̖ ̶̴̶̡̛̛̛̛̭̪̖̌, ̡̨̨̛̯ ̨̯̬̯̌́̏̌̚ ̡̛̛̛̭̦̯̏̌́̌̚ ̦̌ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚ ̛
̪̬̖̭̯̣̯̔̌̏́̏̌ ̨̨̨̪̬̦̔̍ ̨̛̛̪̭̦̖̌ ̦̌ ̛̛̥̯̖̬̣̯̖̌̌ ̛ ̵̸̡̨̨̛̯̖̦̖̭̯ ̛̛̪̻̣̦̖̦̖̚ ̦̌
̨̛̬̯̯̖̌̍, ̡̨̨̖̯ ̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̻̖̍̔ ̸̡̨̣̖̦̏̀ ̏ ̸̛̖̬̯̖̙̯̖. ˃̵̸̡̛̛̖̦̖̭̯̖
̶̴̶̡̛̛̛̛̭̪̖̌ ̨̖̦̌̔̚ ̭ ̸̡̨̛̛̣̖̭̯̖̦̯̖̏ ̡̛̭̥̖̯ ̭̌ ̨̨̭̦̯̏̌̌ ̌̚ ̨̨̬̦̯̏́ ̛ ̸̨̨̯̦
̨̪̬̖̖̣̦̖̔́ ̦̌ ̶̖̦̯̌̌ ̦̌ ̨̨̨̬̔̐̏̌. ʦ̨̛̪̭̣̖̭̯̖̔̏, ̛̪̬ ̶̛̛̬̖̣̯̌̌́̌̚, ̯̖ ̭̣̱̙̯̌ ̦̌
̛̦̙̖̦̖̬̌ ̌̚ ̨̡̪̬̖̬̏̌ ̛ ̶̨̡̖̦̌ ̦̌ ̛̻̬̹̖̦̯̏̌̌̚ ̨̬̯̌̍̌. ʻ̨̹̖̯̌ ̡̨̨̨̦̯̖̣̭̯̌̔̌̏̚
(ʯ˄˃) ̨̨̛̺̍̚ ̦̖ ̨̭̪̥̖̦̌̏̌ ̌̚ ̵̯́. (˃̵̸̡̛̛̖̦̖̭̯̖ ̶̴̶̡̛̛̛̛̭̪̖̌ ̭̌ ̛̖̦̭̯̖̦̯̔̏̌̌
̛̭̱̬̦̐̌ ̛̺̯̌̌̚ ̭̬̖̺̱ ̶̡̨̛̬̱̪̯́̌. ˃̛̌̚ ̛̣̪̭̌ ̛̦̪̬̌̌̏ ̨̯ ʯʽʿ ̡̨̱̦̖̦̌̌̚ ̡̪̻̯̖̌
̡̻̥ ̡̨̛̛̬̱̥̪̬̦̯̖̌ ̛̻̬̙̦̔̌̏ ̛̛̭̣̱̙̯̖̣. ˃̨̏̌ ̖ ̬̱̔̐̌ ̯̖̥̌, ̨̪ ̡̨̨̯́ ̵̛̪̭̌
̨̨̡̨̥̦̬̯̦̐̌, ̨̦ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̜ ̨̻̬̦̍̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌.)
ʶ̻̥ ̡̛̭̖̏ ̨̨̨̬̔̐̏ ̛̥̌ ̛ ̶̛̬̖̔̌ ̨̛̛̪̬̣̙̖̦́. ˋ̭̯̌ ̨̯ ̵̯́ ̛̥̯̌ ̸̛̦̖̦̖̌̚ ̨̭̥̌ ̛̪̬
̨̨̪̬̖̙̦̖̯̏̔̌ ̦̌ ̯̬̻̙̦̯̌̌ ̶̨̪̬̖̱̬̔̌. ʪ̬̱̐̌ ̸̭̯̌ ̭̌ ̛̛̣̦̏̌̔ ̛ ̛̪̬ ̨̛̛̪̻̣̦̖̦̖̯̚
̦̌ ̨̨̨̬̔̐̏̌
ˀ̸̛̛̣̯̌́̌̚ ̥̖̙̱̔ ʯ˄˃, ̡̨̨̜̯ ̖ ̡̨̦̌̚, ̛ ̨̨̨̛̬̦̯̖̔̐̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̦̌ FIDIC, ̡̨̨̛̯ ̦̖ ̭̌
̡̯̻̌̏ ̨̛̦̬̥̯̖̦̌̏ ̡̯̌, ̭̖ ̨̭̻̭̯̯́ ̏ ̨̪-̨̡̛̭̯̏̌̌ ̭̯̖̪̖̦ ̦̌ ̨̛̱̦̖̬̭̣̦̭̯̏̌ ̦̌
̛̭̯̦̬̯̦̯̖̌̔̌ ̨̛̱̭̣̏́ ̦̌ FIDIC ̛ ̨̪-̨̣̥̐́̌ ̭̯̖̪̖̦ ̦̌ ̡̨̡̨̦̬̖̯̦̭̯ ̦̌ ̨̛̦̬̥̯̖ ̦̌
̡̨̨̻̣̬̭̯̍̐̌ ̡̨̨̨̦̯̖̣̭̯̌̔̌̏̚. ʦ̻̏ ̴̴̨̨̛̛̣̭̯́̌ ̛̭ ̛̯̖̚ ̔̏̌ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌ ̭̖
̸̛̬̣̯̌̌̏̌̚. ʯ˄˃ ̖ ̨̪-̡̨̨̭̬ ̸̨̨̭̻̭̬̖̯̖̦̔ ̵̻̬̱̏ ̶̨̪̬̖̱̬̦̯̔̌̌ ̭̯̬̦̌̌ ̦̌
̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦̯̖ ̛̖̯̪̌, ̡̨̯̌ ̱̬̖̙̔̌ ̨̭̖̦̏ ̨̯̏̌ ̛ ̸̨̛̪̬̖̦̦̖̦̖̯̔̌̌̚ ̛ ̨̨̨̱̭̯̬̜̭̯̯̏ ̦̌
̨̛̛̛̯̖̬̯̬̯̖. ʪ̨̨̨̛̬̦̯̖̐̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̦̌ FIDIC ̱̬̖̙̯̔̌ ̨̨̛̯̦̹̖̦̯́̌ ̥̖̙̱̔ ̨̛̭̯̬̯̖̣́
̛ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚ ̛ ̡̛̻̪̬̖̏ ̸̖ ̪̬̖̣̯̔̌̐̌ ̶̨̛̪̬̖̱̬̔ ̌̚ ̛̖̜̭̯̖̔̏ ̏ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔
̸̛̭̣̱̌ ̨̯ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦́ ̶̨̪̬̖̭, ̯̖ ̏ ̡̡̛̦̻̌̏ ̸̭̣̱̜̌ ̦̖ ̛̪̬̖̪̭̯̔̏̌ ̸̨̯̦̯̌̌ ̴̨̬̥̌ ̦̌
̡̨̯̖̯̖̌̏, ̵̨̨̛̛̦̖̥̍̔ ̨̪ ̬̖̥̖̏ ̦̌ ̨̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̯̏, ̡̡̨̯̌ ̨̯̏̌ ̛̪̬̌̏ ʯ̡̨̦̻̯̌ ̌̚
̨̨̱̭̯̬̜̭̯̏ ̦̌ ̨̛̛̯̖̬̯̬̯́̌. ʦ ̨̛̦̯̖̏ ̛̛̦̔̌́̚ ̦̌ ̨̛̛̯̪̏ ̨̨̨̛̬̔̐̏ ̛̦̙̖̦̖̬̻̯ ̸̖̖̏
̦̖ ̖ ̛̬̯̻̬̌̍ ̦̌ ̶̨̪̬̖̭̌ ̌ ̖̜̭̯̔̏̌ ̨̯ ̨̛̥̖̯ ̦̌ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚. ʿ̛̬ ̨̭̪̬ ̛̭̯̬̦̯̖̌ ̭̖
̨̬̻̺̯̍̌ ̡̻̥ ̛̛̦̖̭̥̌̏̌̚ ̡̨̛̛̥̭́ ̌̚ ̬̖̹̦̖̌̏̌ ̦̌ ̨̨̭̪̬̖̯̖̏, ̸̨̣̖̦̖̯̖̏ ̦̌ ̡̨̨̯́
̭̖ ̛̛̬̯̍̌̚ ̨̯ ̨̛̭̯̬̯̖̣́ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚ ̛ ̵̨̛̬̯̖̌̔̚ ̭̖ ̨̪̖̣̯̔́ ̨̪̥̖̙̱̔ ̛̥. ˁ̨̥̌
̡̨̌ ̦̖ ̭̖ ̨̛̪̭̯̦̖̐ ̛̬̬̖̹̖̦̖̌̚ ̦̌ ̨̭̪̬̌ ̡̛̻̪̬̖̏ ̨̛̬̖̹̖̦̖̯ ̦̌ ̡̨̛̛̥̭̯́̌,
̛̭̯̬̦̯̖̌ ̭̖ ̨̬̻̺̯̍̌ ̡̻̥ ̛̬̯̬̙̌̍̌. ˃̛̌̚ ̨̦̏̌ ̶̨̪̬̖̱̬̔̌ ̭̪̖̭̯́̏̌ ̵̨̛̬̌̔̚, ̯̻̜
̡̨̯̌ ̨̛̥̖̙̱̦̬̦̯̖̔̌̔ ̛̛̬̯̬̙̦̌̍̌ ̶̨̛̪̬̖̱̬̔ ̨̯̦̖̥̯̌ ̨̻̣̔̐ ̬̖̥̖̏ ̛ ̵̨̛̬̯̌̔̏̌̚̚
̨̨̥̦̐ ̭̬̖̭̯̔̏̌.

á  


ʽ̭̖̦̏ ̸̛̖̬̯̖̙̯̖ ̛ ̸̡̨̛̛̣̖̭̯̖̦̯̖̏ ̡̛̭̥̖̯ (bq),
̨̨̨̛̬̦̯̖̔̐̏ ̨̡̛̱̥̖̦̯̔ ̸̡̣̯̏̀̏̌ ̛ ̵̸̡̛̛̯̖̦̖̭̯̖ ̶̴̶̡̛̛̛̛̭̪̖̌, ̡̨̨̛̯ ̨̯̬̯̌́̏̌̚
̡̛̛̛̭̦̯̏̌́̌̚ ̦̌ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚ ̛ ̪̬̖̭̯̣̯̔̌̏́̏̌ ̨̨̨̪̬̦̔̍ ̨̛̛̪̭̦̖̌ ̦̌ ̛̛̥̯̖̬̣̯̖̌̌
̛ ̵̸̡̨̨̛̯̖̦̖̭̯ ̛̛̪̻̣̦̖̦̖̚ ̦̌ ̨̛̬̯̯̖̌̍, ̡̨̨̖̯ ̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̻̖̍̔ ̸̡̨̣̖̦̏̀ ̏
̸̛̖̬̯̖̙̯̖. ˃̵̸̡̛̛̖̦̖̭̯̖ ̶̴̶̡̛̛̛̛̭̪̖̌ ̨̖̦̌̔̚ ̭ ̸̡̨̛̛̣̖̭̯̖̦̯̖̏ ̡̛̭̥̖̯ ̭̌
̨̨̭̦̯̏̌̌ ̌̚ ̨̨̬̦̯̏́ ̛ ̸̨̨̯̦ ̨̪̬̖̖̣̦̖̔́ ̦̌ ̶̖̦̯̌̌ ̦̌ ̨̨̨̬̔̐̏̌. ʦ̨̛̪̭̣̖̭̯̖̔̏, ̛̪̬
̶̛̛̬̖̣̯̌̌́̌̚, ̯̖ ̭̣̱̙̯̌ ̦̌ ̛̦̙̖̦̖̬̌ ̌̚ ̨̡̪̬̖̬̏̌ ̛ ̶̨̡̖̦̌ ̦̌ ̛̻̬̹̖̦̯̏̌̌̚
̨̬̯̌̍̌. ʻ̨̹̖̯̌ ̡̨̨̨̦̯̖̣̭̯̌̔̌̏̚ (ʯ˄˃) ̨̨̛̺̍̚ ̦̖ ̨̭̪̥̖̦̌̏̌ ̌̚ ̵̯́. (˃̵̸̡̛̛̖̦̖̭̯̖
̶̴̶̡̛̛̛̛̭̪̖̌ ̭̌ ̛̖̦̭̯̖̦̯̔̏̌̌ ̛̭̱̬̦̐̌ ̛̺̯̌̌̚ ̭̬̖̺̱ ̶̡̨̛̬̱̪̯́̌. ˃̛̌̚ ̛̣̪̭̌
̛̦̪̬̌̌̏ ̨̯ ʯʽʿ ̡̨̱̦̖̦̌̌̚ ̡̪̻̯̖̌ ̡̻̥ ̡̨̛̛̬̱̥̪̬̦̯̖̌ ̛̻̬̙̦̔̌̏ ̛̛̭̣̱̙̯̖̣. ˃̨̏̌ ̖
̬̱̔̐̌ ̯̖̥̌, ̨̪ ̡̨̨̯́ ̵̛̪̭̌ ̨̨̡̨̥̦̬̯̦̐̌, ̨̦ ̡̨̛̦̜ ̦̖ ̜ ̨̻̬̦̍̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌.)
ʶ̻̥ ̡̛̭̖̏ ̨̨̨̬̔̐̏ ̛̥̌ ̛ ̶̛̬̖̔̌ ̨̛̛̪̬̣̙̖̦́. ˋ̭̯̌ ̨̯ ̵̯́ ̛̥̯̌ ̸̛̦̖̦̖̌̚ ̨̭̥̌ ̛̪̬
̨̨̪̬̖̙̦̖̯̏̔̌ ̦̌ ̯̬̻̙̦̯̌̌ ̶̨̪̬̖̱̬̔̌. ʪ̬̱̐̌ ̸̭̯̌ ̭̌ ̛̛̣̦̏̌̔ ̛ ̛̪̬ ̨̛̛̪̻̣̦̖̦̖̯̚
̦̌ ̨̨̨̬̔̐̏̌ ˀ̸̛̛̣̯̌́̌̚ ̥̖̙̱̔ ʯ˄˃, ̡̨̨̜̯ ̖ ̡̨̦̌̚, ̛ ̨̨̨̛̬̦̯̖̔̐̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̦̌ FIDIC,
̡̨̨̛̯ ̦̖ ̭̌ ̡̯̻̌̏ ̨̛̦̬̥̯̖̦̌̏ ̡̯̌, ̭̖ ̨̭̻̭̯̯́ ̏ ̨̪-̨̡̛̭̯̏̌̌ ̭̯̖̪̖̦ ̦̌
̨̛̱̦̖̬̭̣̦̭̯̏̌ ̦̌ ̛̭̯̦̬̯̦̯̖̌̔̌ ̨̛̱̭̣̏́ ̦̌ FIDIC ̛ ̨̪-̨̣̥̐́̌ ̭̯̖̪̖̦ ̦̌ ̡̨̡̨̦̬̖̯̦̭̯
̦̌ ̨̛̦̬̥̯̖ ̦̌ ̡̨̨̻̣̬̭̯̍̐̌ ̡̨̨̨̦̯̖̣̭̯̌̔̌̏̚. ʦ̻̏ ̴̴̨̨̛̛̣̭̯́̌ ̛̭ ̛̯̖̚ ̔̏̌
̨̡̱̥̖̦̯̔̌ ̭̖ ̸̛̬̣̯̌̌̏̌̚. ʯ˄˃ ̖ ̨̪-̡̨̨̭̬ ̸̨̨̭̻̭̬̖̯̖̦̔ ̵̻̬̱̏ ̶̨̪̬̖̱̬̦̯̔̌̌ ̭̯̬̦̌̌
̦̌ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦̯̖ ̛̖̯̪̌, ̡̨̯̌ ̱̬̖̙̔̌ ̨̭̖̦̏ ̨̯̏̌ ̛ ̸̨̛̪̬̖̦̦̖̦̖̯̔̌̌̚ ̛ ̨̨̨̱̭̯̬̜̭̯̯̏
̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̯̖. ʪ̨̨̨̛̬̦̯̖̐̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̦̌ FIDIC ̱̬̖̙̯̔̌ ̨̨̛̯̦̹̖̦̯́̌ ̥̖̙̱̔
̨̛̭̯̬̯̖̣́ ̛ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚ ̛ ̡̛̻̪̬̖̏ ̸̖ ̪̬̖̣̯̔̌̐̌ ̶̨̛̪̬̖̱̬̔ ̌̚ ̛̖̜̭̯̖̔̏ ̏
̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔ ̸̛̭̣̱̌ ̨̯ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦́ ̶̨̪̬̖̭, ̯̖ ̏ ̡̡̛̦̻̌̏ ̸̭̣̱̜̌ ̦̖ ̛̪̬̖̪̭̯̔̏̌
̸̨̯̦̯̌̌ ̴̨̬̥̌ ̦̌ ̡̨̯̖̯̖̌̏, ̵̨̨̛̛̦̖̥̍̔ ̨̪ ̬̖̥̖̏ ̦̌ ̨̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̯̏, ̡̡̨̯̌ ̨̯̏̌
̛̪̬̌̏ ʯ̡̨̦̻̯̌ ̌̚ ̨̨̱̭̯̬̜̭̯̏ ̦̌ ̨̛̛̯̖̬̯̬̯́̌. ʦ ̨̛̦̯̖̏ ̛̛̦̔̌́̚ ̦̌ ̨̛̛̯̪̏ ̨̨̨̛̬̔̐̏
̛̦̙̖̦̖̬̻̯ ̸̖̖̏ ̦̖ ̖ ̛̬̯̻̬̌̍ ̦̌ ̶̨̪̬̖̭̌ ̌ ̖̜̭̯̔̏̌ ̨̯ ̨̛̥̖̯ ̦̌ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚. ʿ̛̬
̨̭̪̬ ̛̭̯̬̦̯̖̌ ̭̖ ̨̬̻̺̯̍̌ ̡̻̥ ̛̛̦̖̭̥̌̏̌̚ ̡̨̛̛̥̭́ ̌̚ ̬̖̹̦̖̌̏̌ ̦̌ ̨̨̭̪̬̖̯̖̏,
̸̨̣̖̦̖̯̖̏ ̦̌ ̡̨̨̯́ ̭̖ ̛̛̬̯̍̌̚ ̨̯ ̨̛̭̯̬̯̖̣́ ̛ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚ ̛ ̵̨̛̬̯̖̌̔̚ ̭̖ ̨̪̖̣̯̔́
̨̪̥̖̙̱̔ ̛̥. ˁ̨̥̌ ̡̨̌ ̦̖ ̭̖ ̨̛̪̭̯̦̖̐ ̛̬̬̖̹̖̦̖̌̚ ̦̌ ̨̭̪̬̌ ̡̛̻̪̬̖̏ ̨̛̬̖̹̖̦̖̯ ̦̌
̡̨̛̛̥̭̯́̌, ̛̭̯̬̦̯̖̌ ̭̖ ̨̬̻̺̯̍̌ ̡̻̥ ̛̬̯̬̙̌̍̌. ˃̛̌̚ ̨̦̏̌ ̶̨̪̬̖̱̬̔̌ ̭̪̖̭̯́̏̌
̵̨̛̬̌̔̚, ̯̻̜ ̡̨̯̌ ̨̛̥̖̙̱̦̬̦̯̖̔̌̔ ̛̛̬̯̬̙̦̌̍̌ ̶̨̛̪̬̖̱̬̔ ̨̯̦̖̥̯̌ ̨̻̣̔̐ ̬̖̥̖̏ ̛
̵̨̛̬̯̌̔̏̌̚̚ ̨̨̥̦̐ ̭̬̖̭̯̔̏̌.
c  
ʺ̨̖̙̱̦̬̦̯̔̌̔̌̌ ̡̡̛̪̬̯̌̌ ̌̚ ̛̱̪̬̣̖̦̖̌̏ ̦̌ ̶̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̦̏ ̨̡̛̪̬̖̯ ̭̖ ̨̛̪̬̌ ̦̌
̨̨̥̦̐ ̭̦́̌ ̵̭̖̥̌ ̌̚ ̶̛̛̬̖̣̌̌́̚. ʿ̶̨̬̖̭̻̯ ̭̖ ̡̨̨̛̬̻̏̔ ̨̯ ̨̡̪̬̙̖̯̔ ̥̖̦̙̖̬̌̔,
̸̨̛̯́ ̛̬̙̐̌ ̖ ̭̥̯̌̌̌ ̶̛̛̬̖̣̌̌́̚, ̸̡̣̺̏̀̏̌̌ ̛ ̨̛̱̪̬̣̖̦̖̯̌̏ ̦̌ ̴̨̛̛̦̦̭̯̖̌̏
̛̬̖̭̱̬̭. ʺ̨̨̦̐ ̸̨̖̭̯ ̏ ʥ̛̻̣̬̐̌́ ̛̯̖̚ ˇ˄ʻʶˉʰʰ ̭̖ ̛̪̻̣̦̯́̏̌̚ ̨̯ ̨̨̨̭̻̯̖̯̦̯̏
̨̛̛̥̦̭̯̖̬̭̯̏, ̡̨̨̖̯ ̭̖ ́̏́̏̌ ̴̶̛̛̖̦̖̖̦̯̍ ̦̌ ̨̛̥̖̙̱̦̬̦̯̖̔̌̔ ̨̨̨̛̬̔̐̏. ʶ̨̨̯̐̌
̴̶̛̛̖̦̖̖̦̯̻̯̍ ̨̪̖̥̌ ̨̭̥̌ ̛̬̙̯̐̌̌ ̌̚ ̛̱̪̬̣̖̦̖̌̏ ̦̌ ̴̨̛̛̦̦̭̯̖̌̏ ̛̬̖̭̱̬̭,
̨̭̯̦̣̯̌̌̌̌ ̸̭̯̌ ̨̯ ̶̨̪̬̖̭̌ ̭̖ ̻̣̏̌̐̌̚ ̦̌ ̡̨̦̭̱̣̯̦̯̌. ʦ ̸̨̨̪̖̖̯̏ ̸̛̭̣̱̌ ̨̯̜ ̨̪̖̥̌
̛̬̙̯̐̌̌ ̔̌ ̸̛̦̦̌̌̚ ̛̦̙̖̦̖̬ ̛ ̨̨̯̬̐̏̌́ ̌̚ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̛̖̜̭̯̔̏́.
ˁ̛̻̺̖̭̯̱̺̯̖̏̏̌ ̸̛̛̬̣̌́̚ ̏ ̡̨̨̻̣̬̭̯̍̐̌ ̡̨̨̨̦̯̖̣̭̯̌̔̌̏̚, ̨̬̯̔̍̌̌ ̨̥̖̙̱̦̬̦̔̌̔̌
̡̡̛̪̬̯̌̌ ̛ ̨̨̨̛̬̦̯̖̔̐̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̦̌ FIDIC ̸̨̛̪̬̣̯̌̏̌ ̨̯ ̶̨̛̪̬̖̱̬̯̖̔ ̦̌ ̨̛̯̖̣̦̯̖̔
̛̖̯̪̌ ̨̯ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦́ ̶̨̪̬̖̭ ̛ ̨̡̨̨̱̥̖̦̯̣̦̯̔̌ ̛̥ ̨̨̨̭̦̦̖̍̏̌̏̌. ˀ̸̛̛̣̯̌́̌̚
̸̨̖̍̌ ̡̡̨̯̌ ̭̖̐̌, ̡̯̌̌ ̛ ̏ ̻̖̺̖̍̔ ̦̖ ̨̥̯̐̌ ̔̌ ̭̖ ̛̖̦̯̍̐̌̚ ̖̍̚ ̨̛̪̬̥̖̦ ̏
̡̨̨̻̣̬̭̯̍̐̌ ̡̨̨̨̦̯̖̣̭̯̌̔̌̏̚, ̯̻̜ ̡̨̯̌ ̨̪ ̶̛̛̪̬̦̪ ̨̨̨̛̬̯̖̔̐̏, ̸̡̛̭̣̖̦̀ ̨̭̻̣̭̦̐̌
̛̪̬̣̯̌̏̌̌ ̦̌ FIDIC, ̛̛̦̯̖̬̬̯̐̌ ̸̬̖̚ ̶̴̸̛̛̛̭̪̖̦̯̖ ̨̛̱̭̣̏́ ̡̛̛̛̭̦̯̏̌́̌̚ ̦̌
̨̨̥̖̭̯̦̯ ̡̨̨̨̦̯̖̣̭̯̌̔̌̏̚.
ʽ̨̨̨̭̦̦̯̏ ̏ ̛̯̖̚ ̨̨̨̛̬̔̐̏ ̦̌ FIDIC ̖ ̨̨̪̬̖̖̣̦̖̯̔́ ̦̌ ̸̶̛̛̱̭̯̦̯̖̌ ̏ ̨̨̛̭̯̬̯̖̣̦ -
̶̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̦̏́ ̶̨̪̬̖̭, ̵̛̯̖̦̯̖ ̪̬̌̏̌ ̛ ̛̻̣̙̖̦̌̔́̚. ʫ̛̛̦̭̯̖̦̯̖̔̏ ̸̶̛̛̱̭̯̦̌ ̭̌
̨̛̻̣̙̯̖̣̏̚, ̨̛̭̯̬̯̖̣ ̛ ̛̦̙̖̦̖̬. ʽ̡̯̯̱ ̸̨̪̌̏̌̚ ̨̛̬̥̦̦̖̯̌̌̏̌̚ ̭̻̭ ʯ˄˃. ˋ̣. 160.
(ʰ̥̚. - ʪʦ, ̬̍.43 ̨̯ 2002 ̐., ̬̍.65 ̨̯ 2003 ̐.) (1) ˄̸̶̛̛̭̯̦̌ ̏ ̶̨̪̬̖̭̌ ̦̌
̨̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̯̏ ̭̌ ̨̛̻̣̙̯̖̣̯̏́̚, ̨̛̭̯̬̯̖̣̯́, ̨̡̪̬̖̯̦̯̻̯̌, ̡̨̦̭̱̣̯̦̯̻̯̌,
̴̸̡̨̨̛̛̖̭̯̚ ̶̛̣̖, ̨̱̪̬̙̦̺̌́̏̌ ̵̸̡̛̛̯̖̦̖̭ ̡̨̨̦̯̬̣ ̌̚ ̸̭̯̌ "ʶ̨̡̛̦̭̯̬̱̯̦̏̌",
̵̸̡̛̛̯̖̦̖̭̯́ ̡̨̨̛̬̻̯̖̣̏̔ ̛ ̸̨̡̛̭̯̻̯̔̌̏ ̦̌ ̛̛̥̹̦̌, ̨̛̭̻̬̻̙̖̦́ ̛ ̵̸̨̨̨̛̯̖̦̣̦̐
̨̨̬̱̦̖̍̔̏̌.
˃̨̏̌ ̸̨̦̌̌̏̌̚, ̸̖ ̡̛̭̖̏ ̨̯ ̵̯́ ̛̥̌ ̪̬̌̏̌ ̛ ̛̻̣̙̖̦̌̔́̚. ˃̛̖̚ ̪̬̌̏̌ ̛ ̛̻̣̙̖̦̌̔́̚
̦̖ ̭̌ ̛̛̪̬̖̖̦̔̏̔ ̏ ̡̛̛̦̯̖̐ ̦̌ FIDIC, ̨̛̦̖̪̦̯̦́ ̭̌ ̌̚ ̸̛̱̙̔́ ̨̛̛̦̖̭̯̯̬̏ ̛ ̏ ̨̨̥̦̐
̸̛̭̣̱̌ ̭̌ ̛̛̛̦̖̪̬̖̥̣̏. ʯ̨̯̌̏̌ ̨̡̨̨̛̦̖̦̍̏ ̯̖ ̦̖ ̴̛̛̱̬̬̯̐̌ ̛ ̏ ̶̴̸̛̛̛̭̪̖̦̯̖
̨̛̱̭̣̏́ ̦̌ ̨̨̨̬̔̐̏̌. ʯ̌ ̨̭̖̺̏̍̌ ̛̦̖̦̌̔̌̚ ̸̨̖̍̌, ̛̯̖̚ ̶̛̣̌ ̭̌ ̛̻̣̙̖̦̌̔̚ ̨̯
̡̨̦̌̌̚ ̛ ̭̖ ̨̪̯́̏́̏̌ ̏ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̛̖̯̪̌ ̨̯ ̶̨̪̬̖̭̌ ̦̌ ̨̨̨̬̦̯̔̐̏̌̌ ̶̛̛̬̖̣̌̌́̚.
ʦˎʯʸʽʮʰ˃ʫʸ˔˃ ̖ ̡̛̣̖̦̯̻̯, ̨̛̯̚ ̡̨̨̜̯ ̸̨̪̬̻̏̌ ̛ ̪̣̺̌̌ ̨̛̻̬̹̦̖̯̏̏̌̚ ̦̌
̨̨̛̭̯̬̯̖̣̦ - ̨̛̥̦̯̙̦̯̖̌ ̨̛̬̯̌̍. ʻ̸̛̬̌̌ ̭̖ "̡̛̣̖̦̯", ̨̨̺̯̌̚ ̨̨̨̛̬̯̖̔̐̏ ̭̌
̛̭̻̭̯̖̦̌̏ ̨̯ ̡̨̦̭̱̣̯̦̯̌̌ (FIDIC), ̌ ̌̚ ̨̦̖̐ "̨̛̻̣̙̯̖̣̯̏́̚" ̭̖ ́̏́̏̌ ̡̛̣̖̦̯, ̡̨̨̜̯ ̭̖
̦̱̙̖̔̌ ̨̯ ̨̪̬̖̖̣̖̦̔̌ ̱̭̣̱̐̌. ʶ̡̌̏̌ ̡̭̯̬̱̯̱̬̌ ̺̖ ̛̖̬̖̍̚ ̨̛̻̣̙̯̖̣̯̏́̚, ̛̣̔̌ ̺̖
̱̪̬̣̌̏́̏̌ ̭̥̌, ̛̣̔̌ ̺̖ ̸̡̛̭̣̀ ̨̨̨̬̔̐̏ ̭ ̨̡̪̬̙̖̯̔ ̥̖̦̙̖̬̌̔ ̛̛̣ ̭ ̡̨̦̭̱̣̯̦̯̌
̛̛̭̌̏̚ ̶̨̛̣́̚ ̨̯ ̨̛̦̖̐̏́ ̨̛̪̯ ̛ ̨̨̛̻̥̙̦̭̯̏̚. ʯ˄˃ ̸̨̖̍̌ ̭̖ ̛̪̬̻̬̙̔̌ ̡̻̥
̖̙̖̦̖̦̯̔̏̌̌ ̡̡̛̪̬̯̌̌ ̦̌ ̨̨̨̥̭̯̌̏ ̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̏. ˋ̣.161. (1) (ʰ̥̚. - ʪʦ, ̬̍.65 ̨̯
2003 ̐.) ʦ̨̛̻̣̙̯̖̣̚ ̖ ̨̡̛̭̭̯̖̦̻̯̍̏ ̦̌ ̨̛̥̯̌, ̶̨̛̣̖̯, ̦̌ ̡̨̨̖̯ ̖ ̸̨̱̬̖̖̦̔ ̨̪̬̌̏ ̦̌
̨̭̯̬̖̙ ̏ ̸̱̙̔ ̨̛̥̯, ̛ ̶̨̛̣̖̯, ̡̨̨̖̯ ̛̥̌ ̨̪̬̌̏ ̔̌ ̨̛̭̯̬ ̏ ̸̱̙̔ ̨̛̥̯ ̨̪ ̛̭̣̯̌̌ ̦̌
̶̛̭̪̖̣̖̦̌ ̡̨̦̌̚. ʦ̨̛̻̣̙̯̖̣̯́̚ ̛̛̣ ̨̨̨̱̪̻̣̦̥̺̖̦ ̨̯ ̨̦̖̐ ̶̛̣̖ ̨̛̭̱̬̐́̏̌ ̸̡̨̛̭̏
̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̌̚ ̸̨̪̦̖̌̏̌̚ ̦̌ ̨̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̯̏.
ˁ˃ˀʽʰ˃ʫʸ ̖ ̡̨̡̨̦̯̬̯̬̻̯̌ ̡̨̨̜̯ ̨̪̔ ̡̨̨̦̯̬̣̌ ̦̌ ̛̦̙̖̦̖̬̌ ̛̪̻̣̦́̏̌̚ ̨̛̬̯̯̖̌̍
̨̭̻̣̭̦̐̌ ̡̛̛̛̭̦̯̏̌́̌̚ ̦̌ ̡̛̣̖̦̯̌ ̏ ̨̛̭̻̯̖̯̭̯̖̏̏ ̭ ̨̨̨̬̔̐̏̌. ʻ̸̛̬̌̌ ̭̖
̡̨̡̨̦̯̬̯̬̌, ̨̨̺̯̌̚ ̨̯̜ ̖ ̸̛̭̪̖̖̣̣ ̯̻̬̐̌ ̛ ̖ ̨̛̪̪̭̣̔̌ "̡̨̡̦̯̬̯̌" ̌̚ ̶̛̛̬̖̣̌̌́̚ ̦̌
̨̡̪̬̖̯̌. ʶ̨̡̨̦̯̬̯̬̻̯̌ ̨̥̙̖ ̛ ̔̌ ̖ ̨̨̛̛̪̬̯̖̣̏̔̚ ̦̌ ̨̛̭̻̬̻̙̖̦́, ̡̨̨̛̯ ̨̪ ̛̭̣̯̌̌
̦̌ ̨̨̨̬̔̐̏̌ ̺̖ ̨̛̪̬̖̖̏̔̚ ̛ ̨̛̥̦̯̬̌ ̦̌ ̨̡̪̣̺̯̌̔̌̌. FIDIC ̦̖ ̨̛̪̣̏̌̚̚ ̱̥̯̔̌̌
̨̛̭̯̬̯̖̣, ̨̨̺̯̌̚ ̯́ ̭̯̖̭̦́̏̌ ̯̻̬̖̏̔ ̨̨̥̦̐ ̵̨̯̻̯̍̏̌ ̦̌
̶̛̛̬̖̣̯̌̌́̌̚.
˃̸̨̨̦ ̨̨̨̬̯̦̯̍̌ ̖ ̏ ʯ˄˃ - (̸̣.163) "̨̛̭̯̬̯̖̣ ̖ ̴̸̡̨̛̛̖̭̚ ̛̛̣ ̸̡̨̛̛̬̖̭̀̔ ̶̛̣̖,
̸̡̨̣̺̏̀̏̌ ̏ ̭̻̭̯̌̏̌ ̛̭ ̴̸̡̛̛̛̖̭̚ ̶̛̣̌, ̛̛̪̬̯̖̙̺̌̏̌ ̵̨̨̛̦̖̥̯̍̔̌̌ ̵̸̡̛̯̖̦̖̭̌
̨̨̨̨̪̬̭̪̭̦̭̯̌̏̍, ̡̨̨̖̯ ̨̪ ̛̪̭̥̖̦ ̨̨̨̬̔̐̏ ̭ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚ ̛̪̻̣̦́̏̌̚ ̨̭̯̬̖̙̌ ̏
̨̛̭̻̯̖̯̭̯̖̏̏ ̭ ̛̛̖̦̯̖̔̌̔̚ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦ ̡̛̦̙̌".
ʰʻʮʫʻʫˀˎ˃ ̖ ̛̯̬̖̯̯́ ̛ ̨̪̭̣̖̖̦̔ ̸̡̛̱̭̯̦̌ ̏ ̨̨̨̛̬̯̖̔̐̏ ̨̪ FIDIC. ʰ̦̙̖̦̖̬̻̯ ̖
̶̨̛̣̖̯, ̡̨̨̖̯ ̨̛̻̣̙̯̖̣̯̏́̚ ̨̨̱̪̻̣̦̥̺̌̏̌ ̸̬̖̚ ̡̨̦̭̱̣̯̦̯̌̌ ̛̭ ̔̌ ̛̬̖̐̌ ̨̬̣̯́̌ ̦̌
"̛̦̙̖̦̖̬" ̸̨̨̨̪̭̖̦ ̏ ʿ̨̨̛̛̬̣̙̖̦̖̯ ̡̻̥ ̛̯̬̻̙̦̯̖ ̡̛̦̙̌. ʽ̨̛̯̦̹̖̦̯́̌ ̥̖̙̱̔
̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚ ̛ ̛̦̙̖̦̖̬̌ ̭̖ ̱̬̖̙̯̔̌ ̏ ̨̨̨̬̔̐̏ ̌̚ ̛̦̙̖̦̖̬ ̨̪ FIDIC, ̨̯̖̣̖̦̔ ̨̯
̨̨̨̬̔̐̏̌ ̌̚ ̛̻̬̹̦̖̏̏̌̚ ̦̌ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦ ̨̛̬̯̌̍ ̥̖̙̱̔ ̨̛̭̯̬̯̖̣́ ̛ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚. ʦ
ʯ˄˃ ̛̥̌ ̖̔̏ ̨̨̛̛̬̦̦̭̯̌̏̔̚ ̦̌ ̛̦̙̖̦̖̬̌ - ̶̨̛̣̖̯, ̨̱̪̬̙̦̺̌́̏̌ ̨̛̭̯̬̯̖̣̖̦
̨̦̬̌̔̚ ̛ ̡̯̌̌ ̸̛̦̬̖̖̦̌́ ̡̨̦̭̱̣̯̦̯̌. ʯ̛̻̣̙̖̦̯̌̔́̌ ̦̌ ̡̨̦̭̱̣̯̦̯̌̌ ̨̪ FIDIC ̭̌
̸̛̛̬̣̦̌̚ ̨̯ ̛̯̖̚ ̨̪ ʯ˄˃ ̛ ̭̌ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔ ̏ ʥ̣̯́̌̌ ̡̛̦̐̌ (CLIENT-CONSULTANT
MODEL SERVICES AGREEMENT).
ʶʽʻˁ˄ʸ˃ʤʻ˃ˎ˃ ̨̪ ʯ˄˃ ̖ ̶̛̣̖, ̶̨̨̖̦̺́̏̌ ̨̨̛̭̻̯̖̯̭̯̖̯̏̏ ̦̌ ̶̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̦̯̖̏
̨̡̛̪̬̖̯ ̛/̛̛̣ ̨̱̪̬̙̦̺̌́̏̌ ̨̛̭̯̬̯̖̣̖̦ ̨̦̬̌̔̚ ̦̌ ̯̍̌̌̌̚ ̦̌ ̛̪̭̥̖̦ ̨̨̨̬̔̐̏ ̭
̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚. ʯ˄˃ ̸̨̖̍̌ ̦̖ ̱̬̖̙̔̌ ̛̻̣̙̖̦̯̌̔́̌̚ ̦̌ ̡̨̦̭̱̣̯̦̯̌̌ ̨̪ ̨̨̛̯̦̹̖̦̖
̨̨̨̛̬̖̦̖̯̔̍ ̦̌ ̛̪̣̺̦̯̌̌́̌ ̡̻̥ ̨̛̭̯̬̯̖̣́. ʤ ̨̯̏̌ ̖ ̨̖̦̔ ̨̯ ̨̨̛̭̦̦̯̖̏
̛̻̣̙̖̦̌̔́̚ ̦̌ ̛̦̙̖̦̖̬̌ ̨̪ FIDIC. ʻ̌ ̍̌̌̚ ̦̌ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏ ̛̛̻̬̹̖̦̯̖̏̚ ̪̬̖̚
̶̥̖̭̖̌ ̨̨̛̭̯̬̯̖̣̦-̨̛̥̦̯̙̦̌ ̨̛̬̯̌̍ ̨̖̙̖̦̖̦̔̏ ̡̨̨̛̛̦̯̬̣̬̦̌ ̨̯ ̛̦̙̖̦̖̬̌ ̨̪
̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̦̌ ̸̡̨̨̨̛̣̖̭̯̯̏ ̛ ̸̡̨̨̖̭̯̯̌̏ ̦̌ ̨̡̛̬̯̯̌̍̌̌̚, ̨̛̭̯̬̯̖̣̯́ ̸̨̪̣̱̌̏̌
̨̨̨̛̬̖̦̯̖̔̐̏ ̛̪̣̺̦̌̌́.
ʻ̌ ̡̡̛̪̬̯̌̌ ̛̦̙̖̦̖̬̻̯ ̦̖ ̡̛̛̭̏̌̚ ̛ ̦̖ ̨̛̪̪̭̔̏̌ ̨̡̛̱̥̖̦̯̯̖̔ ̡̨̨̛̯ ̭̌
̛̛̻̣̙̯̖̣̦̌̔̚ ̏ ̨̬̯̯̌̍̌̌ ̦̌ ̨̦̬̌̔̌̚. ˃̨̏̌ ̨̪̬̙̌̔̌ ̔̏̌ ̨̪̬̣̖̥̍̌. ʿ̨̻̬̏ - ʪʻˁʶ
̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̨̪̬̖̙̏̔̌ ̡̯̖̱̺ ̡̨̨̦̯̬̣ ̨̪ ̨̛̛̪̻̣̦̖̦̖̯̚, ̛ ̨̨̯̬̏, ̨̛̪̬̖̥̦̖̯̌ ̦̌
̛̻̬̹̖̦̌̏́̚ ̨̡̖̯̍ ̏ ʥ̛̻̣̬̐̌́ ̡̛̛̭̏̌̚ ̨̪̬̖̭̯̦̖̯̔̌̏́ ̦̌ ̸̡̛̛̭̏ ̛̯̖̚ ̨̡̛̱̥̖̦̯̔ ̌̚
̨̛̯̦̖̐̏́̚ ̦̌ ̡̯̌ 16.
ˁ ̸̶̛̛̱̭̯̦̯̖̌ ̏ ̨̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̯̏ FIDIC ̛̭̪̬̌ ̨̡̯̱̔.
ʿˀʽʫʶ˃ʤʻ˃ˎ˃ ̖ ̬̱̔̐ ̸̡̛̱̭̯̦̌, ̡̨̨̜̯ ̖ ̸̨̨̪̭̖̦ ̏ ʯ˄˃, ̨̦ ̦̖ ̴̛̛̱̬̬̐̌ ̻̏̏ FIDIC. ʦ̻̏
̸̡̛̛̭̏ ̡̛̛̦̐ ̦̌ FIDIC ̨̨̨̨̯̬̦̭̯̯̐̏̌ ̌̚ ̸̡̨̨̖̭̯̯̌̏ ̦̌ ̨̡̪̬̖̯̌ ̨̛̦̭ ̨̛̯̚, ̡̨̨̜̯ ̛̥̌
̨̛̻̣̙̖̦̖̯̌̔̚ ̔̌ ̨̐ ̨̛̛̯̐̏̚ ̨̭̻̣̭̦̐̌ ̨̨̨̬̔̐̏̌. ˀ̨̣̯́̌ ̦̌ ̨̡̛̯̬̭̌̏ ̨̦̬̌̔̚ ̭̖
̛̪̻̣̦́̏̌̚ ̨̯ ̛̦̙̖̦̖̬̌. ʶʽʸʰˋʫˁ˃ʦʫʻʰ˃ʫ ̡̛̭̥̖̯, ̵̸̡̛̛̯̖̦̖̭̯̖ ̶̴̶̡̛̛̛̛̭̪̖̌ ̛
̸̛̖̬̯̖̙̯̖ ̛̬̦̯̬̯̐̌̌̌, ̸̖ ̨̡̪̬̖̯̻̯ ̦̥́̌ ̛ ̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̻̖̍̔ ̨̪̬̥̖̦̦́. ʽ̯ ̨̭̏́
̭̯̬̦̌̌ ̨̛̪̬̥̖̦̯̖ ̭̌ ̛̭̻̬̦̏̌̚ ̭ ̨̪̬̥̦́̌ ̦̌ ̶̖̦̯̌̌ ̦̌ ̨̨̨̬̔̐̏̌, ̡̨̨̯́ ̖ ̴̡̛̛̭̬̦̌̌
̛̪̬ ̨̨̛̪̪̭̦̖̯̔̏̌ ̥̱. ʯ̨̯̌̏̌ ̨̛̪̬̥̖̦ ̦̌ ̨̡̪̬̖̯̌ ̭̌ ̡̨̬̜̦̌ ̛̦̖̙̖̣̯̖̣̦̌ ̛ ̨̪
̶̛̛̪̬̦̪ ̭̖ ̛̯̍́̐̏̌̚. ʯ̨̯̌̏̌ ̏ ̨̨̨̛̬̯̖̔̐̏ ̦̌ FIDIC ̨̨̪̬̯̌̏ ̦̌ ̛̦̙̖̦̖̬̌ ̔̌ ̨̡̪̱̭̔̌
̨̛̪̬̥̖̦ ̏ ̨̨̭̯̜̦̭̯̯̌ ̦̌ ̶̛̛̬̖̣̯̌̌́̌̚ ̖ ̨̭̖̖̦̏̔ ̏ ̡̛̬̥̯̖̌ ̦̌ ̪̖̯ ̶̨̪̬̖̦̯̌ ( ̏ ̨̪-
̡̛̬̖̔ ̸̛̭̣̱̌ ̨̔ 10%).
ʦ ̨̦̹̖̯̌ ̡̨̨̨̦̯̖̣̭̯̌̔̌̏̚ ̭̖ ̨̪́̏́̏̌ ̨̺̖ ̖̦̔̌ ̶̛̛̦̭̯̦̌́, ̡̨̨̯́ ̦̖ ̖ ̨̱̪̥̖̦̯̌̌ ̏
ʯ˄˃ ̡̨̯̌ ̸̡̛̱̭̯̦̌ ̏ ̨̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̯̏ - ʪʻˁʶ. ʪʻˁʶ ̡̻̥ ʺˀˀʥ ̱̪̬̙̦̌́̏̌ ̡̨̨̦̯̬̣ ̨̪
̨̭̪̦̖̯̌̏̌̚ ̦̌ ʯ̡̨̦̌̌ ̌̚ ̨̨̱̭̯̬̜̭̯̏ ̦̌ ̨̛̛̯̖̬̯̬̯́̌ ̛ ̦̌ ̨̛̛̦̬̥̯̦̯̖̌̏ ̡̨̯̖̌̏ ̨̪
̨̛̪̬̣̦̖̯̌̐̌ ̥̱. ˃̨̏̌ ̖ ̨̬̦̻̯̐̌, ̡̨̨̜̯ ̨̨̪̣̏́̏̌̚ ̨̻̖̙̦̖̯̏̏̔̌ ̦̌ ̨̭̯̬̖̙̌ ̏
̶̡̨̛̖̭̪̣̯̌̌́.
ˁ̻̺̖̭̯̱̯̏̏̌ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔ ̡̨̯̖̌̏ ̛ ̨̨̡̨̛̪̬̯̣, ̡̨̨̛̯ ̨̛̻̣̙̯̖̣̦̌̔̚ ̭̖ ̛̯̔̌̏̌̚ ̨̪
̬̖̥̖̏ ̦̌ ̨̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̯̏ ̛ ̡̨̨̛̯ ̛̥̯̌ ̨̡̯̖̣̭̯̖̦̔̌̌̏̌̚ ̛̭̣̌ ̛̪̬ ̨̱̭̯̦̦̖̌̏́̏̌ ̦̌
̨̨̭̯̯̖̣̭̯̯̍́̏̌̌, ̛̭̻̬̦̏̌̚ ̭̻̭ ̸̨̪̦̖̌̏̌̚, ̛̛̪̻̣̦̖̦̖̚ ̛ ̻̖̙̦̖̏̏̔̌ ̏ ̶̡̨̛̖̭̪̣̯̌̌́
̦̌ ̨̛̭̯̬̖̙̯̖. ˃̖ ̭̌ ̛̪̬̖̭̯̖̦̔̌̏ ̏:
- ̦̬̖̌̔̍̌ 3 ̌̚ ̭̻̭̯̦̖̌̏́ ̦̌ ̡̨̯̖̌̏ ̛ ̨̨̡̨̛̪̬̯̣ ̨̪ ̬̖̥̖̏ ̦̌ ̨̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̯̏ ̛
- ̦̬̖̌̔̍̌ 2 ̌̚ ̻̖̙̦̖̏̏̔̌ ̏ ̶̡̨̛̖̭̪̣̯̌̌́ ̦̌ ̨̛̭̯̬̖̙̯̖ ̏ ˀ̡̛̖̪̱̣̍̌ ʥ̛̻̣̬̐̌́ ̛
̛̛̛̥̦̥̣̦̌ ̶̨̛̛̬̦̦̦̐̌̌ ̨̡̨̭̬̖̏ ̌̚ ̛̛̪̻̣̦̖̦̚ ̨̛̥̦̯̙̦̌ ̨̛̬̯̌̍, ̨̛̭̻̬̻̙̖̦́ ̛
̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦ ̨̡̛̖̯̍.
ʦ ̨̨̨̛̬̦̯̖̔̐̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̦̌ FIDIC ̦̖ ̭̖ ̭̻̻̬̙̯̔̌ ̡̨̡̛̦̬̖̯̦ ̶̨̛̬̍̌̚ ̦̌ ̨̡̛̱̥̖̦̯̯̖̔,
̡̨̨̛̯ ̨̨̨̭̦̯̍̏̌̏̌ ̨̛̯̖̣̦̯̖̔ ̨̛̥̥̖̦̯ ̛ ̛̖̯̪̌ ̨̯ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦́ ̶̨̪̬̖̭, ̡̡̨̯̌ ̨̯̏̌ ̖
̨̦̪̬̖̦̌̌̏ ̏ ʯ˄˃. ʻ̥́̌ ̡̛̛̛̭̦̏̌́̚ ̡̡̛̌̏ ̸̨̨̯̦ ̨̡̛̱̥̖̦̯̔ ̔̌ ̨̡̯̔̌̏̌̚
̨̛̛̪̻̣̦̖̦̖̯̚ ̦̌ ̨̛̯̖̣̦̯̖̔ ̛̖̯̪̌. ʰ̦̙̖̦̖̬̻̯ ̨̭̻̣̭̦̐̌ FIDIC ̨̪ ̨̨̭̭̯̖̦̍̏
̨̛̱̭̥̯̬̖̦̖ ̛̔̌̏̌̚ ̨̡̛̱̥̖̦̯̔, ̭ ̡̨̨̛̯ ̨̨̱̭̯̖̬̔̏́̏̌, ̸̖ ̖ ̛̱̪̬̙̦̣̌ ̡̨̨̦̯̬̣ ̵̻̬̱̏
̨̛̭̯̬̯̖̣́ ̔̌ ̛̻̬̹̏̏̌̚ ̨̛̬̯̯̖̌̍ ̏ ̨̛̭̻̯̖̯̭̯̖̏̏ ̭ ̨̨̨̬̔̐̏̌. ˃̛̖̚ ̨̡̛̱̥̖̦̯̔ ̭̖
̨̛̪̭̯̏̌ ̏ ̸̛̖̙̖̥̖̭̖̦̯̖ ̨̡̛̣̔̌̔ ̌̚ ̡̦̪̬̖̻̌̔̌ ̦̌ ̶̛̛̬̖̣̯̌̌́̌̚.

¢   


ʿ̛̬ FIDIC ̶̨̪̬̖̱̬̯̔̌̌ ̖ ̨̨̥̦̐ ̨̨̪̬̭̯̖̦̌. ʦ̨̛̻̣̙̯̖̣̯́̚ ̪̬̖̔̌̏̌ ̦̌ ̛̛̪̻̣̦̯̖̣́̚ ̭


̨̨̡̨̪̬̯̣ ̨̛̭̯̬̯̖̣̦̯̌̌ ̨̡̪̣̺̌̔̌, ̡̯̌̌ ̡̡̨̯̌ ̖ ̨̛̪̭̦̌̌ ̏ ̨̨̨̬̔̐̏̌. ˁ̨̻̣̭̦̐̌ ʯ˄˃
̌̚ ̸̨̦̣̌̌ ̦̌ ̨̭̯̬̖̙̌ ̨̨̭̻̬̦̍̌̚ ̨̨̛̖̦̯̔̌̔̚ ̛̬̬̖̹̖̦̖̌̚ ̌̚ ̨̭̯̬̖̙ ̭̖ ̸̛̭̯̌ ̖̦̯̔́
̦̌ ̭̻̭̯̦̖̌̏́ ̦̌ ̨̨̡̨̪̬̯̣ 2 ̌̚ ̨̡̛̯̬̦̖̏̌ ̦̌ ̨̛̭̯̬̯̖̣̦̌ ̨̡̪̣̺̌̔̌ ̛ ̨̨̡̨̪̬̯̣ 3 ̌̚
̨̪̬̖̖̣̦̖̔́ ̦̌ ̨̛̭̯̬̯̖̣̦̯̌̌ ̛̛̣̦́ ̛ ̨̨̛̦̯̏ ̦̌ ̨̭̯̬̖̙̌. ʦ̡̨̭́ ̛̛̪̻̣̦̖̦̖̚ ̦̌
̨̨̛̭̯̬̯̖̣̦-̨̛̥̦̯̙̦̌ ̨̛̬̯̌̍, ̛̪̬̖̔ ̨̭̻̭̯̦̖̯̌̏́ ̦̌ ̛̯̖̚ ̨̨̡̨̛̪̬̯̣ ̭̖ ̸̛̭̯̌ ̌̚
̡̨̨̦̖̦̦̌̚. ˃̛̖̚ ̨̨̡̨̛̪̬̯̣ ̭̖ ̭̻̭̯̯̌̏́ ̨̯ ̶̨̛̣̖̯, ̨̱̪̬̙̦̺̌́̏̌ ̨̛̭̯̬̯̖̣̖̦ ̨̦̬̌̔̚
̏ ̨̛̛̪̬̭̻̭̯̖̯̏ ̦̌ ̛̪̬̖̭̯̯̖̣̔̌̏ ̦̌ ̵̸̡̛̯̖̦̖̭̯̌̌ ̭̣̱̙̍̌ ̦̌ ̨̭̻̯̖̯̦̯̏̌̌ ̨̛̺̦̍̌,
̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚ ̛ ̨̛̭̯̬̯̖̣́. ʿ̛̬̖̔ ̨̯̏̌ ̭̖ ̛̻̬̹̏̏̌̚ ̛̬̯̱̣̌̌ ̨̪ ̨̨̡̨̪̬̯̣ ?1 ̭ ̡̨̨̜̯
̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚ ̪̬̖̔̌̏̌ ̨̨̛̬̖̦̯̖̔̍ ̨̡̛̪̬̖̯ ̦̌ ̛̛̪̻̣̦̯̖̣́̚. ʿ̨̨̡̨̬̯̣ ?3 ̭̖ ̭̻̭̯̌̏́
̨̯ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦́ ̨̦̬̌̔̚ ̏ ̨̛̛̪̬̭̻̭̯̖̯̏ ̦̌ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚, ̦̌ ̨̡̪̬̖̯̦̯̌̌ ̨̪ ̸̭̯̌
̡̨̡̛̦̭̯̬̱̯̦̏̌, ̨̛̭̯̬̯̖̣́ ̛ ̛̪̬̖̭̯̯̖̣̔̌̏ ̦̌ ̵̸̡̛̯̖̦̖̭̯̌̌ ̭̣̱̙̍̌ ̦̌ ̨̭̻̯̖̯̦̯̏̌̌
̨̛̺̦̍̌. ʦ ̛̯̬̦̖̖̦̔̏ ̨̡̭̬ ̭̣̖̔ ̨̭̻̭̯̦̖̯̌̏́ ̦̌ ̨̛̯̚ ̨̨̡̨̪̬̯̣ ̨̪̖̦̯̌̏̔̌̌̚ ̡̛̦̐̌ ̦̌
̨̭̯̬̖̙̌ ̭̖ ̪̬̖̭̯̔̌̏́ ̦̌ ̨̬̦̐̌̌, ̛̣̔̌̚ ̨̛̬̬̖̹̖̦̖̯̌̚ ̌̚ ̨̭̯̬̖̙, ̌̚ ̡̖̬̌̏̌̚ ̛
̶̛̛̬̖̭̯̬̐̌́. ʯ̨̪̖̦̯̌̏̔̌̌ ̡̛̦̐̌ ̨̯̬̌́̏̌̚ ̸̡̛̛̭̏ ̛̛̪̬̖̪̭̦̔̌́ ̛ ̨̛̪̖̌̏̔̚,
̛̭̻̬̦̏̌̚ ̭ ̨̛̛̪̻̣̦̖̦̖̯̚ ̦̌ ̨̭̯̬̖̙̌ ̛ ̛̛̖̦̔̌̔̚ ̨̯ ̨̨̨̛̪̬̥̺̖̦̯̖̌̏ ̌̚ ̨̯̏̌ ̶̛̣̌
̛ ̶̛̛̛̛̭̪̖̣̬̦̯̖̌̌̚ ̡̨̨̛̦̯̬̣̦ ̨̛̬̦̐̌, ̡̡̨̯̌ ̛ ̛̦̖̭̻̺̖̭̯̖̦̯̖̏ ̛̛̥̖̦̖̦́̚ ̨̯
̨̨̛̬̖̦̯̖̔̍ ̨̡̛̪̬̖̯, ̛̛̪̬̖̪̭̦̔̌ ̭̻̭ ̨̪̖̌̏̔̚ ̦̌ ̨̡̪̬̖̯̦̯̌̌. ʦ̻̏ FIDIC ̦̥̯́̌
̪̬̖̭̯̔̌̏̌ ̡̡̨̌̏ ̖ "̨̪̖̦̌̏̔̌̚ ̡̛̦̐̌" ̛ ̌̚ ̡̡̨̌̏ ̸̨̨̯̦ ̛̭̣̱̙. ʿ̨ ̵̛̯̖̦̯̖ ̛̪̬̣̌̏̌
̛̥̌ ̡̛̦̖̦̔̏ ̦̌ ̨̡̖̯̍̌, ̌ ̶̣̯́̌̌ ̶̡̨̨̛̬̖̭̪̦̖̦̔́ ̭̖ ̨̛̏̔ ̸̬̖̚ ̛̪̭̥̌. ʰ̥̌ ̛ ̬̱̔̐̌
̨̨̥̦̐ ̙̦̏̌̌ ̡̛̬̣̌̌̚. ʿ̨ FIDIC ̛̛̪̻̣̦̯̖̣̯́̚ ̭̖ ̨̪̦̌̌̏̌̚̚ ̭ ̨̡̪̬̖̯̌, ̡̨̨̯̐̌
̡̱̪̱̌̏̌̚ ̛̯̬̻̙̦̯̖ ̡̛̦̙̌ (̡̨̌ ̦̖ ̖ ̨̨̦̖̐̏ ̛̻̣̙̖̦̖̌̔̚ ̔̌ ̨̐ ̨̛̛̯̐̏̚), ̛ ̻̏̚ ̨̨̭̦̏̌
̦̌ ̛̦̦̯̖̔̌ ̨̯ ̨̡̪̬̖̯̌ ̨̯̜ ̸̱̭̯̌̏̌ ̭ ̡̨̡̦̱̬̖̦̯̦̌ ̶̖̦̌ ̏ ̯̬̻̙̦̯̌̌ ̶̨̪̬̖̱̬̔̌.
ˁ̨̻̣̭̦̐̌ ʯ˄˃ ̨̛̭̯̬̯̖̣̯́ ̸̨̪̣̱̌̏̌ ̴̶̨̨̛̛̣̦̌ ̨̡̪̬̖̯̌, ̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ̖ ̸̡̛̭̣̣̀ ̸̖̖̏
̨̨̨̬̔̐̏̌.
ʪ̬̱̐̌ ̨̛̦̖̪̱̭̯̥̔̌ ̶̨̪̬̖̱̬̔̌ ̨̪ FIDIC ̖ ̔̌ ̭̖ ̻̖̙̯̏̏̔̌ ̨̛̪̬̥̖̦ ̏ ̨̡̪̬̖̯̌ ̖̍̚
̨̛̭̻̣̭̖̯̐̌ ̦̌ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚ ̛ ̛̛̪̻̣̦̯̖̣́̚. ʿ̶̨̛̬̖̱̬̯̖̔ ̨̪ ̛̛̥̖̦̖̦́̚ ̨̪ ̶̛̛̪̬̦̪
̭̖ ̛̯̍́̐̏̌̚, ̨̨̺̯̌̚ ̭̌ ̛̭̻̬̦̏̌̚ ̭ ̶̨̛̪̬̖̔̌ ̨̯ ̴̨̨̛̬̥̣̦̭̯̌, ̨̨̛̬̖̦̔̍́ ̛
̨̛̪̭̣̖̭̯̯̔̏́̌ ̨̯ ̵̯́ ̛̛̬̖̦̌̚̚ ̏ ̨̪̬̥̦́̌ ̦̌ ̨̡̨̭̬̖̏ ̛ ̛̪̣̺̦̌̌́. ʤ̨̭̱̬̦̍̔ ̖
̨̡̪̬̖̯̦̯̻̯̌ ̔̌ ̻̖̙̏̏̔̌ ̨̛̪̬̥̖̦ ̏ ̨̡̪̬̖̯̌, ̛ ̨̯ ̸̬̖̚ ̨̪̖̦̯̌̏̔̌̌̚ ̡̛̦̐̌.

þ  

ʿ̛̬ FIDIC ̨̯ ̖ ̨̭̖̖̦̏̔ ̨̔ ̨̪̬̭̯̯̌̌ ̴̨̬̥̱̣̌ ̡̛̭̖̏ ̔̌ ̛̭ ̣̖̐̔̌ ̨̬̯̯̌̍̌̌. ˁ̨̛̯̬̯̖̣̯́


̛̻̬̹̏̏̌̚ ̨̛̬̯̯̖̌̍, ̡̯̌̌ ̡̡̨̯̌ ̭̌ ̨̛̛̪̭̦̌ ̏ ̨̨̨̬̔̐̏̌, ̨̭̻̣̭̦̐̌ ̨̬̯̦̌̍̌ ̨̪̬̬̥̐̌̌ ̭
̸̨̯̖̦ ̴̡̛̬̐̌ ̛ ̸̛̬̖̯̌̚. ʰ̦̙̖̦̖̬̻̯ ̨̖̙̖̦̖̦̔̏ ̡̨̨̛̦̯̬̣̬̌ ̨̬̯̯̌̍̌̌ ̛ ̨̨̦̖̜̦̯
̛̛̪̻̣̦̖̦̖̚ ̨̭̻̣̭̦̐̌ ̨̡̪̬̖̯̌ ̛ ̵̸̡̛̛̯̖̦̖̭̯̖ ̶̴̶̡̛̛̛̛̭̪̖̌. ʽ̡̨̨̛̦̖̦̍̏ ̏ ̡̬̌́ ̦̌
̶̥̖̭̖̌ ̨̛̭̯̬̯̖̣̯́ ̨̛̯̐̏́̚ ̨̡̣̔̌̔ ̌̚ ̛̻̬̹̖̦̯̏̌̌̚ ̨̬̯̌̍̌ ̛ ̵̨̛̛̬̦̯̖̌̔̏̌̚̚ ̌̚
̨̨̦̖̜̦̯ ̛̛̪̻̣̦̖̦̖̚ ̭̬̖̭̯̔̏̌, ̛̛̪̬̬̱̙̖̦̔ ̭̻̭ ̡̌́̏̌̚ ̌̚ ̨̛̥̖̙̦̦̔ ̪̣̺̦̖̌̌. ʦ
̡̛̬̥̯̖̌ ̦̌ 28 ̛̦̔ ̨̯ ̸̨̪̣̱̦̖̌̏̌ ̦̌ ̡̯̌́̏̌̌̚ ̛̦̙̖̦̖̬̻̯ ̪̬̖̣̖̙̐̔̌ ̪̬̖̭̯̖̦̯̔̌̏̌̌
̶̨̡̛̱̥̖̦̯̔̌́ ̛ ̨̨̬̔̍́̏̌ ̶̣̯́̌̌ ̛̛̣ ̸̭̯̌ ̨̯ ̭̱̥̯̌̌ ̨̪ ̡̯̌́̏̌̌̚, ̡̨̯̌ ̛̔̌̏̌̚
̛̥̖̙̦̖̦̔ ̴̡̛̛̭̖̬̯̯̌ ̌̚ ̪̣̺̦̖̌̌. ʰ̨̥̖̦̦ ̭̱̥̯̌̌, ̨̨̬̖̦̔̍̌ ̨̯ ̛̦̙̖̦̖̬̌,
̨̛̻̣̙̯̖̣̯̏́̚ ̛̪̣̺̌̌̚ ̏ ̡̛̬̥̯̖̌ ̦̌ 56 ̛̦̔ ̨̯ ̸̨̪̣̱̦̖̌̏̌ ̦̌ ̴̡̛̛̭̖̬̯̯̌̌. ʤ̡̨
̨̛̭̯̬̯̖̣̯́ ̨̪ ̡̡̛̦́̌̏ ̸̛̛̛̪̬̦ ̦̖ ̛̛̪̻̣̦̚ ̨̛̪̬̖̬̯̖̣̦̔̏̌ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔́ ̨̖̥̍
̨̛̬̯̌̍ ̌̚ ̨̪̬̖̖̣̖̦̔ ̶̥̖̭̖, ̛̱̐̍ ̨̨̪̬̯̌̏ ̦̌ ̨̨̨̭̻̯̖̯̦̯̏ ̨̛̥̖̙̦̦̔ ̪̣̺̦̖̌̌. ˃̡̌̌
̨̪̬̻̣̙̔̌̏̌ ̨̔ ̶̨̪̬̖̱̬̯̔̌̌ ̨̪ ̸̡̛̪̬̣̦̖̀̏̌ ̦̌ ̨̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̯̏.
ʰ̨̛̣̹̦̚ ̖ ̔̌ ̨̛̪̭̥̏̌ ̡̡̌ ̸̨̛̪̬̯̌ ̨̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̯̏ ̨̭̻̣̭̦̐̌ ʯ˄˃, ̡̨̡̨̣ ̛ ̡̡̛̌̏
̡̨̯̖̌̏ ̛ ̨̨̡̨̛̪̬̯̣ ̭̖ ̭̻̭̯̯̌̏́, ̡̨̡̨̣ ̸̶̛̛̱̭̯̦̌ ̏ ̨̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̯̏ ̭̖ ̨̪̯́̏́̏̌ ̛
̛̯̔̌̏̌̚ ̨̛̪̖̌̏̔̚, ̌̚ ̔̌ ̨̪̥̯̌̐̌ ̦̌ ̨̛̭̯̬̯̖̣́ ̔̌ ̛̭ ̛̭̻̬̹̏ ̨̬̯̯̌̍̌̌.

   
ˁ̨̻̣̭̦̐̌ FIDIC ̶̨̪̬̖̱̬̯̔̌̌ ̨̪ ̻̬̹̦̖̌̏̏̌̚ ̦̌ ̨̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̯̏ ̸̨̪̌̏̌̚ ̭
̨̨̪̬̖̙̦̖̯̏̔̌ ̦̌ ̨̯̖̭̯̖̯̖̏ ̛̪̬ ̻̬̹̦̖̌̏̏̌̚ ̦̌ ̨̛̬̯̯̖̌̍. ʿ̛̬̖̔ ̨̨̪̬̖̙̦̖̯̏̔̌ ̦̌
̛̯̖̚ ̨̯̖̭̯̖̏ ̸̨̖̍̌ ̛̛̪̻̣̦̯̖̣̯́̚ ̭̣̖̔̏̌ ̔̌ ̪̬̖̖̔̌̔ ̦̌ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚ ̸̡̛̛̭̏
̨̡̛̱̥̖̦̯̔, ̨̛̯̬̺̌́̏̌̚ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏ ̛̛̻̬̹̖̦̯̖̏̚ ̨̨̛̭̯̬̯̖̣̦-̨̛̥̦̯̙̦̌ ̨̛̬̯̌̍.
ʻ̌ ̨̯̏̌ ̦̖ ̨̭̻̯̖̯̭̯̏̏̌ ̛̯̖̬̥̦̻̯ "̡̡̛̖̖̱̯̦̏̌̚ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̔̌́" ̨̯ ʯ˄˃, ̨̨̺̯̌̚ ̛̪̬
FIDIC ̡̡̛̛̖̖̱̯̦̏̚ ̸̛̖̬̯̖̙ ̭̖ ̪̬̯̌̏́ ̛̪̬ ̨̛̻̬̹̦̖̯̏̏̌̚ ̦̌ ̡̛̭̖̏ ̛̏̔ ̨̬̯̌̍̌ ̛
̨̨̥̦̐ ̸̨̖̭̯ ̛̦̙̖̦̖̬̻̯ ̛̐ ̡̛̛̭̏̌̚ ̡̨̯̌ ̨̡̨̯̖̣̭̯̔̌̌̏̚ ̛̪̬ ʰʯʧʽ˃ʦ˔ʻʫ˃ʽ ̦̌
̛̛̥̖̙̦̦̯̖̔ ̴̡̛̛̛̭̖̬̯̯̌. ʪ̨̡̛̱̥̖̦̯̯̖, ̡̨̨̛̯ ̛̛̪̻̣̦̯̖̣̯́̚ ̪̬̖̔̌̏̌, ̸̡̣̯̏̀̏̌
̨̺̖ ̸̶̛̛̦̬̻̦̌ ̌̚ ̶̡̨̛̖̭̪̣̯̌̌́ ̛ ̨̪̻̬̙̦̖̔̔̌ ̦̌ ̛̻̬̹̖̦̯̖̌̏̚ ̨̨̛̭̯̬̯̖̣̦-
̨̛̥̦̯̙̦̌ ̨̛̬̯̌̍, ̡̨̨̛̯ ̭̌ ̨̛̛̬̖̦̍̚ ̏ ̨̨̨̬̔̐̏̌. ʶ̨̨̯̐̌ ̨̛̭̯̬̯̖̣̯́ ̸̭̖̯̖, ̸̖ ̺̖
̛̻̬̹̌̏̚ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦̯̖ ̨̛̬̯̌̍ ̡̻̥ ̨̪̬̖̖̣̖̦̔̌ ̯̔̌̌ (̦̖ ̨̪-̨̬̦̌ ̨̯ 14 ̛̦̔ ̛̪̬̖̔
̨̯̏̌), ̨̯̜ ̨̥̙̖ ̔̌ ̨̪̖̔̌̔ ̡̛̭̦̖̌ ̨̔ ̛̦̙̖̦̖̬̌ ̌̚ ̛̦̖̔̌̏̌̚ ̦̌ ̴̡̛̛̭̖̬̯̯̌ ̌̚
̛̪̬̖̥̦̖̌ ̦̌ ̨̛̬̯̯̖̌̍. ʤ̡̨ ̨̛̬̯̯̖̌̍ ̭̌ ̛̬̖̣̖̦̌̔̚ ̦̌ ̸̶̛̱̭̯̻̌, ̭̣̖̔ ̨̻̬̹̦̖̯̌̏̏̌̚
̦̌ ̡̛̭̖̏ ̸̡̱̭̯̻̌ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̨̪̬̖̖̏̔ ̪̬̖̦̖̔̌̏̌ ̦̌ ̸̡̱̭̯̻̌̌ ̦̌ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚. ʦ
̡̛̬̥̯̖̌ ̦̌ 28 ̛̦̔ ̭̣̖̔ ̸̨̪̣̱̦̖̌̏̌ ̦̌ ̡̨̛̭̦̖̯̌ ̦̌ ̛̛̪̻̣̦̯̖̣́̚ ̛̦̙̖̦̖̬̻̯ ̛̥̌
̔̏̌ ̛̬̦̯̏̌̌̌.
- ʿ̛̻̬̯̏́ ̖ - ̛̔̌̏̌̚ ̴̡̛̛̭̖̬̯̯̌ ̌̚ ̛̪̬̖̥̦̖̌ ̦̌ ̨̡̖̯̍̌, ̡̨̯̌ ̏ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌ ̭̖
̸̨̨̪̭̏̌ ̯̯̔̌̌̌, ̦̌ ̡̨̨̯́ ̨̨̛̭̯̬̯̖̣̦-̨̛̥̦̯̙̦̯̖̌ ̨̛̬̯̌̍ ̭̌ ̛̻̬̹̖̦̌̏̚. ʦ̨̨̻̥̙̦̚
̖ ̔̌ ̨̭̯̯̌̏̌ ̸̨̛̦̖̦̯̖̣̦̌̚ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̛̦̖̻̬̹̖̦̌̏̚ ̨̛̬̯̌̍ ̛̛̣ ̴̡̛̖̖̯̔ ̌̚
̨̯̭̯̬̦̦̖̌́̏̌, ̨̦ ̨̯̏̌ ̦̖ ̸̛̪̬̖ ̌̚ ̨̛̦̖̯̔̌̏̌̚ ̦̌ ̴̡̛̛̭̖̬̯̯̌̌, ̯̻̜ ̡̨̯̌ ̛̯̖̚
̴̡̛̖̖̯̔ ̛ ̨̛̬̯̌̍ ̭̖ ̨̯̭̯̬̦̯̌́̏̌ ̨̨̭̖̬̖̥̖̦̦̏̏ ̛ ̸̨̛̛̦̣̖̯̌ ̛̥ ̦̖ ̻̪̬̖̪̯̭̯̏́̏̌̚
̨̨̛̪̣̦̖̯̏̌̚̚ ̨̪ ̸̛̪̬̖̦̦̖̦̖̔̌̌̚.
- ʦ̨̛̯̬̯́ ̖ - ̔̌ ̨̡̯̙̖̌ ̨̛̦̖̯̔̌̏̌̚ ̦̌ ̴̡̛̛̭̖̬̯̯̌̌, ̡̨̯̌ ̭̖ ̨̨̨̭̦̖̍̏ ̛ ̸̨̨̛̪̭ ̡̨̛
̨̛̬̯̌̍ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̸̡̛̪̬̣̯̀̌, ̛̪̬̖̔ ̨̛̭̯̬̯̖̣̯́ ̨̨̨̯̦̏ ̔̌ ̨̡̛̪̭̌ ̨̛̦̖̯̔̌̏̌̚ ̦̌
̴̡̛̛̭̖̬̯̯̌.
ʤ̡̨ ̛̦̙̖̦̖̬̻̯ ̦̖ ̛̛̪̻̣̦̚ ̡̨̛̦̜ ̨̯ ̯̔̏̌̌ ̛̬̦̯̏̌̌̌, ̴̡̛̛̭̖̬̯̯̻̯̌ ̭̖ ̸̛̭̯̌ ̌̚
̛̖̦̔̌̔̚ ̭ ̯̔̌̌ ̨̛̪̭̣̖̦̯̔́ ̖̦̔ ̨̯ 28-̛̦̖̦̔̏́ ̨̡̭̬. ʦ̨̛̻̣̙̯̖̣̯́̚ ̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌
̣̖̖̏̚ ̻̏̏ ̛̣̖̦̖̏̌̔ ̛ ̔̌ ̨̛̪̣̏̌̚̚ ̸̛̭̯̌ ̨̯ ̨̡̖̯̍̌ ̛̪̬̖̔ ̨̛̦̖̯̔̌̏̌̚ ̦̌ ̴̡̛̛̭̖̬̯̯̌
̌̚ ̛̪̬̖̥̦̖̌ ̦̌ ̨̡̖̯̍̌ ̛̛̣ ̸̭̯̌ ̨̯ ̨̦̖̐. ʤ̡̨ ̸̨̖̍̌ ̡̛̻̪̬̖̏ ̨̯̏̌ ̨̛̪̣̏̌̚̚ ̸̛̭̯̌ ̨̯
̨̡̖̯̍̌, ̭̖ ̸̛̭̯̌, ̸̖ ̴̡̛̛̭̖̬̯̯̌ ̖ ̛̖̦̔̌̔̚ ̛ ̨̛̻̣̙̯̖̣̯̏́̚ ̖ ̨̪̖̣ ̨̨̨̨̯̬̦̭̯̯̐̏̌ ̌̚
̛̬̙̯̐̌̌ ̌̚ ̛̯̌̚ ̸̭̯̌ ̨̯ ̨̛̬̯̯̖̌̍. ʦ̻̏ FIDIC ̨̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̨̡̛̭̭̯̖̦̻̯̍̏ ̨̛̦̭
̨̨̨̨̯̬̦̭̯̐̏ ̌̚ ̸̡̨̛̭̏, ̡̨̨̖̯ ̭̖ ̸̭̣̱̏̌, ̛ ̨̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̨̯̜ ̨̨̯̬̐̏̌́ ̪̬̖̔ ̡̨̦̌̌̚.
˃̛̌̚ ̶̨̪̬̖̱̬̔̌ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̛̭̬̦̌̏ ̭ ̨̛̦̖̯̔̌̏̌̚ ̦̌ ̡̯̌ 15 ̨̪ ̦̬̖̌̔̍̌ 3 - ̌̚
̨̱̭̯̦̦̖̌̏́̏̌ ̦̌ ̨̨̦̭̯̯̐̔̌ ̌̚ ̛̪̬̖̥̦̖̌ ̦̌ ̨̭̯̬̖̙̌, ̡̨̨̖̯ ̪̬̖̭̯̣̔̌̏́̏̌ ̡̨̱̣̦̍̏̌
̨̛̪̬̖̥̦̖̯̌ ̦̌ ̨̛̬̯̯̖̌̍ ̨̯ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚.
ʻ̜̌-̸̨̖̭̯ ̛̯̌̚ ̶̨̪̬̖̱̬̔̌ ̡̛̛̪̬̖̔̏̏̌̚ ̨̡̻̬̦̖̍̏̌ ̛ ̨̪̬̙̌̔̌ ̨̨̭̪̬̖̏. ʦ
̨̨̨̛̬̯̖̔̐̏ ̦̌ FIDIC ̌̚ ̯̔̌̌ ̦̌ ̨̻̬̹̦̖̯̌̏̏̌̚ ̭̖ ̸̛̭̯̌ ̯̯̔̌̌̌ ̦̌ ̨̛̦̖̯̔̌̏̌̚ ̦̌
̴̡̛̛̭̖̬̯̯̌̌. ʤ̡̨ ̏ ̶̴̸̛̛̛̭̪̖̦̯̖ ̨̛̱̭̣̏́ ̦̖ ̖ ̨̨̯̖̣̦̍́̌̚, ̸̖ ̯̯̔̌̌̌ ̦̌
̻̬̹̦̖̌̏̏̌̚ ̖ ̯̯̔̌̌̌ ̦̌ ̻̖̙̦̖̏̏̔̌ ̏ ̶̡̨̛̖̭̪̣̯̌̌́, ̛̛̪̻̣̦̯̖̣̯́̚ ̨̡̨̨̛̦̖̦̍̏ ̖
̛̪̬̦̱̖̦̔ ̔̌ ̛̪̣̺̌̌̚ ̨̡̛̦̖̱̭̯̜ ̌̚ ̸̨̨̪̬̭̬̦̖̏̌ ̦̌ ̨̨̨̬̔̐̏̌.
ʦ ʯ˄˃ ̨̭̻̣̭̦̐̌ ̣̐̌̏̌ 11 "ʯ̻̬̹̦̖̌̏̏̌ ̦̌ ̨̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̯̏" ̭̖ ̡̌̏̌̚, ̸̖ ̭̣̖̔
̴̸̡̡̨̨̛̯̖̭̯̌ ̻̬̹̦̖̌̏̏̌̚ ̦̌ ̨̭̯̬̖̙̌ ̭̖ ̨̛̯̐̏́̚ ̡̡̛̖̖̱̯̦̏̌̚ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̔̌́, ̡̨̨̯́
̨̯̬̌́̏̌̚ ̛̦̖̭̻̺̖̭̯̖̦̯̖̏ ̨̡̨̛̯̣̦̖̦́ ̦̌ ̛̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏́ ̨̭̯̬̖̙ ̨̯ ̛̭̻̣̭̱̦̯̖̐̌̏̌
̨̡̛̪̬̖̯. ˃́ ̭̖ ̖̬̌̏́̏̌̚ ̨̯ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚, ̨̛̭̯̬̯̖̣́, ̶̨̛̣̖̯, ̨̛̱̪̬̙̦̣̌ ̨̡̛̯̬̭̌̏
̨̦̬̌̔̚, ̨̯ ̴̸̡̨̨̛̛̖̭̯̚ ̶̛̣̖, ̨̱̪̬̙̦̺̌́̏̌ ̵̸̡̛̛̯̖̦̖̭ ̡̨̨̦̯̬̣ ̌̚ ̸̭̯̌
"ʶ̨̡̛̦̭̯̬̱̯̦̏̌", ̛ ̨̯ ̶̨̛̣̖̯, ̨̛̛̻̬̹̣̏̚ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦́ ̨̦̬̌̔̚. ʿ̨̬̖̦̖̯̔̌̏̌ ̭̖
̨̨̱̭̯̖̬̔̏́̏̌ ̭ ̸̪̖̯̌ ̦̌ ̨̭̻̯̖̯̦̯̏̌̌ ̶̛̛̛̥̦̭̯̬̌̔̌́, ̨̨̪̣̙̖̦ ̵̻̬̱̏ ̸̡̛̛̭̏
̴̸̛̛̬̦̐̌ ̛ ̡̨̛̯̖̭̯̏ ̛̛̥̯̖̬̣̌̌. ʫ̡̡̛̖̱̯̦̯̏̌̌̚ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̔̌́ ̖ ̦̖̬̖̣̦̌̔̌̚ ̸̭̯̌ ̨̯
̛̛̖̦̯̖̔̌̔̚ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦ ̡̛̦̙̌. ˁ̣̖̔ ̻̬̹̦̖̌̏̏̌̚ ̦̌ ̨̭̯̬̖̙̌ ̨̛̻̣̙̯̖̣̯̏́̚,
̨̡̪̬̖̯̦̯̻̯̌, ̨̛̭̯̬̯̖̣̯́ ̛ ̶̨̛̣̖̯, ̨̱̪̬̙̦̺̌́̏̌ ̨̛̭̯̬̯̖̣̖̦ ̨̦̬̌̔̚, ̭̻̭̯̯̌̏́
̡̨̛̦̭̯̯̖̦̌̏ ̡̯̌ (̯.̦̬̌. ̡̯̌ 15), ̭ ̡̨̨̜̯ ̨̨̱̭̯̖̬̯̔̏́̏̌, ̸̖ ̨̭̯̬̖̙̻̯ ̖ ̛̪̻̣̦̖̦̚
̨̨̭̻̬̦̍̌̚ ̨̨̛̬̖̦̯̖̔̍ ̶̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̦̏ ̨̡̛̪̬̖̯, ̖̬̖̦̯̌̏̌̌̚ ̡̡̛̖̖̱̯̦̏̌̚
̶̨̡̛̱̥̖̦̯̔̌́, ̡̛̛̛̭̦̯̏̌́̌̚ ̡̻̥ ̨̛̭̯̬̖̙̯̖ ̨̭̻̣̭̦̐̌ ʯ˄˃ ̛ ̨̛̱̭̣̯̏́̌ ̦̌
̸̡̛̭̣̖̦̀́ ̨̨̨̬̔̐̏ ̌̚ ̛̻̬̹̦̖̏̏̌̚ ̦̌ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦̯̖ ̨̛̬̯̌̍. ˁ̨̛̯̬̖̙̯̖ ̨̯ ̪̻̬̏̌,
̨̯̬̏̌ ̛ ̯̬̖̯̌ ̡̨̛̯̖̬̌̐́ ̭̖ ̻̖̙̯̏̏̔̌ ̏ ̶̡̨̛̖̭̪̣̯̌̌́ ̻̏̚ ̨̨̭̦̏̌ ̦̌ ̛̬̬̖̹̖̦̖̌̚ ̌̚
̨̪̣̦̖̏̌̚, ̨̛̖̦̔̌̔̚ ̨̯ ̨̛̬̦̯̖̐̌ ̦̌ ʪ̶̡̛̛̬̖̯́̌ ̌̚ ̶̨̛̦̦̣̖̦̌̌ ̨̛̭̯̬̯̖̣̖̦ ̡̨̨̦̯̬̣
(ʪʻˁʶ). ʻ̖ ̭̖ ̬̬̖̹̌̌̏̌̚ ̔̌ ̭̖ ̨̪̣̯̏̌̚ ̨̛̭̯̬̖̙ ̛̛̣ ̸̛̭̯̌ ̨̯ ̵̯́, ̛̪̬̖̔ ̔̌ ̭̌
̛̻̖̖̦̏̏̔ ̏ ̶̡̨̛̖̭̪̣̯̌̌́ ̨̯ ʪʻˁʶ. ʻ̸̡̛̣̦̻̯̌̌ ̦̌ ʪʻˁʶ ̛̛̣ ̨̨̨̱̪̻̣̦̥̺̖̦ ̨̯ ̨̦̖̐
̶̛̣̖ ̛̔̌̏̌̚ ̛̬̬̖̹̖̦̖̌̚ ̌̚ ̨̪̣̦̖̏̌̚ ̦̌ ̨̛̭̯̬̖̙̯̖ ̻̏̚ ̨̨̭̦̏̌ ̦̌:
- ̸̨̡̨̦̯̖̣̖̦̌ ̨̡̣̔̌̔, ̭̻̭̯̖̦̌̏ ̨̯ ̶̨̛̣̖̯, ̨̱̪̬̙̦̺̌́̏̌ ̨̛̭̯̬̯̖̣̖̦ ̨̦̬̌̔̚, ̌̚
̨̛̭̯̬̖̙̯̖ ̨̯ ̪̻̬̏̌, ̨̯̬̏̌ ̛ ̯̬̖̯̌ ̡̨̛̯̖̬̌̐́ ̛
- ̨̨̡̨̪̬̯̣ ̨̬̍.16 - ̨̭̻̣̭̦̐̌ ̦̬̖̌̔̍̌ 3 ̌̚ ̭̻̭̯̦̖̌̏́ ̦̌ ̡̨̯̖̌̏ ̛ ̨̨̡̨̛̪̬̯̣ ̨̪
̬̖̥̖̏ ̦̌ ̨̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̯̏ - ̌̚ ̨̱̭̯̦̦̖̌̏́̏̌ ̨̨̦̭̯̯̐̔̌ ̌̚ ̨̪̣̦̖̏̌̚ ̦̌ ̨̭̯̬̖̙̌,
̭̻̭̯̖̦̌̏ ̨̯ ʪ̻̬̙̦̌̏̌ ̛̪̬̖̥̯̖̣̦̌̌ ̡̨̛̛̥̭́ (ʪʿʶ) ̭ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖̔ ̌̚ ̛̦̖̔̌̏̌̚ ̦̌
̛̬̬̖̹̖̦̖̌̚ ̌̚ ̨̪̣̦̖̏̌̚. ʿ̶̨̬̖̱̬̯̔̌̌ ̨̪ ̛̦̖̔̌̏̌̚ ̦̌ ̛̬̬̖̹̖̦̖̌̚ ̌̚ ̻̖̙̦̖̏̏̔̌ ̏
̶̡̨̛̖̭̪̣̯̌̌́ ̸̨̪̌̏̌̚ ̭ - ̡̛̭̦̖̌ ̌̚ ̛̬̬̖̹̖̦̖̌̚ ̌̚ ̨̪̣̦̖̏̌̚ ̛ ̸̦̦̦̖̌̌̌̏̌̚ ̦̌
̻̬̙̦̔̌̏̌ ̛̪̬̖̥̯̖̣̦̌̌ ̡̨̛̛̥̭́. ʰ̡̨̭̦̖̯̌ ̌̚ ̛̦̖̔̌̏̌̚ ̦̌ ̛̬̬̖̹̖̦̖̌̚ ̌̚ ̨̪̣̦̖̏̌̚
̭̖ ̛̪̬̌̏ ̨̯ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚ ̨̔ ʪʻˁʶ.
ʿ̛̬̖̔ ̔̌ ̭̖ ̸̨̛̪̣̱ ̨̯̏̌ ̛̬̬̖̹̖̦̖̌̚, ̸̨̪̌̏̌̚ ̨̬̯̌̍̌ ʪ̻̬̙̦̯̌̏̌̌ ̛̪̬̖̥̯̖̣̦̌̌
̡̨̛̛̥̭́ (ʪʿʶ) , ̡̨̨̯́ ̨̪̬̖̙̏̔̌ ̸̡̛̛̭̏ ̶̨̛̪̬̖̱̬̔ ̛̭̻̪̻̯̭̯̦̏̌ ̭ ̨̪̬̖̭̯̦̖̯̔̌̏́ ̦̌
̡̛̪̪̌ ̭ ̨̡̛̱̥̖̦̯̔, ̨̡̛̣̔̌̔, ̛̱̖̬̖̦̏́, ̡̨̯̖̌̏, ̨̨̡̨̛̪̬̯̣, ̶̛̛̦̖̦̔̏, ̶̡̛̛̖̣̬̔̌̌
̌̚ ̨̛̭̻̯̖̯̭̯̖̏̏ ̦̌ ̨̛̣̙̖̦̯̖̏ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦ ̨̡̛̪̬̱̯̔, ̌̚ ̨̛̪̬̖̖̦̏̔ ̛̛̛̪̯̦̏̌́̚ ̛
̛̛̥̖̬̦̏̌́̚, ̛̦̦̔̌ ̨̯ ̨̣̖̐̔̌ ̦̌ ̨̥̭̯́, ̨̛̛̪̭̦̖̌ ̦̌ ̨̭̯̬̖̙̌ ̛ ̦̌ ̛̛̦̖̻̬̹̖̦̏̚,
̛̦̖̻̬̹̖̦̌̏̚ ̛̛̣ ̨̦̖̬̖̔̍ ̛̛̻̬̹̖̦̏̚ ̨̛̬̯̌̍, ̡̨̨̛̯ ̨̔ ̨̪̦̖̔̌̏̌ ̦̌ ̡̛̭̦̖̌ ̌̚
̛̦̖̔̌̏̌̚ ̦̌ ̛̬̬̖̹̖̦̖̌̚ ̌̚ ̨̪̣̦̖̏̌̚ (̨̨̛̱̭̯̖̬̖̦̖̔̏ ̌̚ ̻̖̙̦̖̏̏̔̌ ̏
̶̡̨̛̖̭̪̣̯̌̌́), ̭̣̖̔̏̌ ̔̌ ̻̯̍̔̌ ̨̛̯̭̯̬̦̖̦̌, ̖̬̖̦̯̌̏̌̌̚ ̡̡̛̖̖̱̯̦̏̌̚ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̔̌́,
̨̡̱̥̖̦̯̔ ̨̯ ʤ̶̛̖̦̯̐́̌ ̨̪ ̡̭̯̻̬̌̔̌̌, ̖̬̖̦̌̏̌̚ ̨̪̖̦̌̏̔̌̚ ̡̛̦̐̌, ̨̡̱̥̖̦̯̔ ̌̚
̨̨̭̭̯̖̦̭̯̍̏ ̛̛̣ ̨̡̱̥̖̦̯̔ ̌̚ ̸̨̱̬̖̖̦̔ ̨̪̬̌̏ ̦̌ ̨̭̯̬̖̙ ̏ ̸̱̙̔ ̨̛̥̯, ̨̨̨̬̔̐̏ ̭
̶̡̨̨̛̛̖̭̪̣̯̦̦̯̖̌̌ ̬̱̙̖̭̯̔̏̌ ̌̚ ̛̛̪̬̭̻̖̦̦̖̔́̏̌ ̡̻̥ ̛̥̬̖̙̯̖ ̦̌ ̵̸̡̛̯̖̦̖̭̯̌̌
̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̌̌.
ʶ̨̨̯̐̌ ̸̡̨̛̭̏ ̨̯̏̌ ̖ ̨̦̪̬̖̦̌̌̏, ʪ̻̬̙̦̯̌̏̌̌ ̛̪̬̖̥̯̖̣̦̌̌ ̡̨̛̛̥̭́ ̭̻̭̯̌̏́
̨̨̡̨̪̬̯̣ ̶̨̬̖̍̌̚ 16, ʶʽʱ˃ʽ ̭̖ ̨̛̪̪̭̔̏̌ ̨̯ ̸̡̛̛̭̏ ̸̨̣̖̦̖̏ ̛ ̛̦̖̜̦́ ̪̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌.
ʻ̌ ̍̌̌̚ ̦̌ ̨̛̯̚ ̨̨̡̨̪̬̯̣ ̭̖ ̛̔̌̏̌̚ ̛̬̬̖̹̖̦̖̌̚ ̌̚ ̨̪̣̦̖̏̌̚ ̦̌ ̨̭̯̬̖̙̌ ̛̛̣ ̭̖
̨̡̯̌̏̌̚ ̨̛̦̖̯̔̌̏̌̚ ̦̌ ̛̬̬̖̹̖̦̖̌̚. ʦ ̡̯̌̌ ̭̖ ̸̨̨̪̭̯̏̌ ̛̛̛̥̦̥̣̦̯̖̌ ̶̨̛̛̬̦̦̦̐̌̌
̨̡̨̭̬̖̏, ̏ ̡̛̬̥̯̖̌ ̦̌ ̡̨̨̛̯ ̨̛̭̯̬̯̖̣̯́ ̨̨̯̬̐̏̌́ ̌̚ ̸̡̨̨̖̭̯̯̌̏ ̦̌ ̨̨̛̭̯̬̯̖̣̦-
̨̛̥̦̯̙̦̯̖̌ ̨̛̬̯̌̍ ̛ ̖ ̣̻̙̖̦̔ ̔̌ ̨̛̯̭̯̬̦̌ ̨̛̛̪̣̯̖́̏ ̭̖ ̪̬̖̚ ̛̯̖̚ ̨̡̨̭̬̖̏
̴̡̛̖̖̯̔ ̛ ̔̌ ̛̻̬̹̌̏̚ ̨̛̭̯̦̣̯̖̌̌ ̛̦̖̻̬̹̖̦̌̏̚ ̨̛̬̯̌̍. ʧ̶̨̛̛̬̦̦̦̯̌̌́ ̨̡̭̬
̨̭̪̬̥́ ̨̨̛̛̯̖̬̥̦̣̯̐́̌, ̛̻̪̬̖̯̏̌̚ ̏ ̨̨̨̛̬̯̖̔̐̏ ̦̌ FIDIC, ̭̖ ̸̛̦̬̌̌ ̨̛̪̖̬̔ ̌̚
̨̭̻̺̦̖̍̌̏̌ ̦̌ ̴̡̛̖̖̯̔ (DEFECTS NOTIFICATION PERIOD). ʿ̨ ̬̖̥̖̏ ̦̌ ̨̛̯̚ ̨̛̪̖̬̔
̨̛̭̯̬̯̖̣̯́ ̨̪̻̬̙̔̔̌ ̨̭̯̏́̌ ̵̨̡̭̯̬̌̌̏̌̚ ̛ ̨̪̖̥̌ ̸̡̛̛̭̏ ̵̨̛̬̌̔̚ ̨̪ ̨̯̭̯̬̦̦̖̌́̏̌
̦̌ ̴̡̛̖̖̯̯̖̔ ̨̭̥̌ ̡̨̌ ̯̖ ̭̌ ̛̭̣̖̭̯̖̔̏ ̨̯ ̵̸̡̨̛̯̖̦̖̭ ̨̨̬̱̦̖̍̔̏̌ ̛ ̛̛̥̯̖̬̣̌̌,
̨̛̛̪̣̦̏̌̚̚ ̨̯ ̨̛̭̯̬̯̖̣́ ̛ ̨̛̦̖̭̻̯̖̯̭̯̺̏̏̌ ̦̌ ̨̛̱̭̣̯̏́̌ ̦̌ ̨̨̨̬̔̐̏̌.
ʦ̨̛̻̣̙̯̖̣̯́̚ ̛̥̌ ̨̪̬̌̏ ̔̌ ̸̨̛̪̣̱ ̱̻̣̙̦̖̔̌̏̌ ̦̌ ̶̨̛̛̬̦̦̦̐̌̌́ ̨̡̭̬ ̛̪̬
̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔ ̸̛̭̣̱̌, ̨̦ ̨̭̻̺̖̬̖̥̖̦̦̏ ̦̖ ̨̥̙̖ ̨̡̭̬̻̯ ̔̌ ̭̖ ̱̻̣̙̔̌̏̌ ̭ ̸̨̪̖̖̏ ̨̯
̖̔̏ ̨̛̛̦̐̔ ̨̯ ̨̡̭̬̌, ̸̨̨̪̭̖̦ ̡̨̯̌ ̨̛̪̖̬̔ ̌̚ ̨̱̭̯̦̦̖̌̏́̏̌ ̦̌ ̴̡̛̖̖̯̔ ̏
̨̨̛̛̪̬̣̙̖̦̖̯ ̡̻̥ ̛̯̬̻̙̦̯̖ ̡̛̦̙̌. ʪ̨ 28 ̛̦̔ ̭̣̖̔ ̸̡̛̪̬̣̦̖̀̏̌ ̦̌ ̶̨̛̛̬̦̦̦̐̌̌́
̨̡̭̬ ̛̦̙̖̦̖̬̻̯ ̛̔̌̏̌̚ ̴̡̛̛̭̖̬̯̯̌ ̌̚ ̛̛̪̻̣̦̖̦̖̚ ̦̌ ̨̛̬̯̯̖̌̍, ̭ ̡̨̨̜̯ ̨̡̱̥̖̦̯̔
̭̖ ̸̛̭̯̌, ̸̖ ̨̛̭̯̬̯̖̣̯́ ̖ ̛̛̪̻̣̦̣̚ ̛̻̣̙̖̦̯̌̔́̌̚ ̛̭ ̨̪ ̨̨̨̬̔̐̏̌.
ʯ˄˃ ̔̌̏̌ ̡̨̡̛̦̬̖̯̦ ̶̴̛̛̬ ̡̨̯̌ ̛̛̛̥̦̥̣̦̌ ̶̨̛̛̬̦̦̦̐̌̌ ̨̡̨̭̬̖̏, ̨̡̨̯̔̌ FIDIC
̨̭̥̌ ̸̨̨̪̭̏̌ ̡̡̌ ̭̖ ̬̪̬̖̖̣̯̌̔́̚ ̛̻̣̙̖̦̯̌̔́̌̚ ̥̖̙̱̔ ̛̭̯̬̦̯̖̌ ̨̪ ̨̨̨̬̔̐̏̌ ̨̪
̬̖̥̖̏ ̦̌ ̨̛̪̖̬̔̌ ̛ ̨̭̯̌̏́ ̛̭̯̬̦̯̖̌ ̨̪ ̨̨̨̬̔̐̏̌ ̔̌ ̭̖ ̨̭̪̬̱̥̖̯̌́̚ ̌̚ ̡̨̡̛̦̬̖̯̦̯̖
̨̡̨̭̬̖̏.
ʫ̨̦̔ ̨̨̨̭̖̦̍ ̨̨̣̥̐́ ̸̛̛̬̣̖̌̚ ̖ ̴̡̯̻̯̌, ̸̖ ̨̭̻̣̭̦̐̌ FIDIC ̴̡̛̛̭̖̬̯̯̌ ̌̚ ̛̪̬̖̥̦̖̌
̦̌ ̨̛̬̯̯̖̌̍ ̨̯ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚ ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̛̖̔̌̔̚ ̛̪̬ ̛̦̖̻̬̹̖̦̌̏̚ ̨̛̬̯̌̍ ̨̪
̨̡̖̯̍̌, ̡̨̨̛̯ ̨̛̪̭̣̖̭̯̖̏̔̏ ̛̛̪̻̣̦̯̖̣̯́̚ ̻̬̹̌̏̏̌̚, ̨̡̨̯̔̌ ̨̭̻̣̭̦̐̌ ̡̨̨̻̣̬̭̯̍̐̌
̡̨̨̨̦̯̖̣̭̯̌̔̌̏̚ ̨̡̖̯̍ ̭̖ ̛̪̬̖̥̌ ̨̯ ̨̛̻̣̙̯̖̣̏́̚ ̨̭̥̌ ̛̪̬ ̨̦̪̻̣̦̌ ̻̬̹̦̖̌̏̏̌̚
̦̌ ̨̛̬̯̯̖̌̍.
ʦ ̦̜̌-̨̛̺̍ ̛̛̛̣̦ ̨̯̏̌ ̭̌ ̶̨̛̪̬̖̱̬̯̖̔ ̨̪ ʯ˄˃ ̛ FIDIC. ʦ̡̭́̌ ̨̪ ̨̨̯̖̣̦̔ ̖
̨̨̛̪̦̭̥̌ ̛ ̛̬̬̖̥̌̍̌̌̚, ̨̦ ̸̛̭̻̖̯̦̌ ̖̯̖̔̏ ̨̖̦̌̔̚ ̭̌ ̨̦̖̺ ̛̻̦̏̚ ̨̨̛̻̥̙̦̭̯̯̖̏̚
̦̌ ̨̡̨̛̛̦̖̦̍̏́ ̸̨̡̖̏.
ʤ̡̨ ̛̥̌ ̨̛̪̬̣̖̥̍ ̛̪̬ ̨̛̪̬̣̦̖̯̌̐̌ ̦̌ ̨̨̨̛̬̦̯̖̔̐̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̦̌ FIDIC ̏ ʥ̛̻̣̬̐̌́, ̯̖
̭̖ ̻̣̙̯̔̌ ̦̖ ̨̭̥̌ ̦̌ ̸̛̛̬̣̯̌́̌̚ ̥̖̙̱̔ ʯ˄˃ ̛ FIDIC. ʽ̯̖̣̖̦̔ ̖ ̨̪̬̣̖̥̻̯̍ ̭
̨̛̱̪̬̣̖̦̖̯̌̏ ̦̌ ̨̨̨̛̬̔̐̏, ̸̡̛̭̣̖̦̀ ̨̭̻̣̭̦̐̌ ̨̨̨̛̬̦̯̖̔̐̏ ̨̛̱̭̣̏́ ̦̌ FIDIC ̱ ̦̭̌.
ʿ̨̬̣̖̥̍ ̭̌ ̴̛̛̛̦̦̭̬̺̯̖̌̌ ̶̛̛̛̛̦̭̯̯̱, ̡̨̨̛̯ ̸̨̖̭̯ ̨̪̭̯̯̌̏́ ̨̨̛̛̦̖̪̬̖̣̥̔
̡̛̛̛̭̦̏̌́̚ ̪̬̖̔ ̡̛̻̣̬̭̯̖̍̐̌ ̴̛̛̬̥. ʿ̨̬̣̖̥̍ ̖, ̸̖ ̨̛̻̣̙̯̖̣̯̏́̚ ̦̖ ̴̨̛̛̦̬̥̬̌
̛̖̖̦̯̱̣̦̯̖̏̌ ̸̶̛̛̱̭̯̦̌ ̏ ̯̻̬̐̌ ̌̚ ̡̨̛ ̶̨̛̪̬̖̱̬̔ ̭̖ ̛̪̬̣̯̌̐̌ ̛̥̖̭̯̦̯̖ ̡̨̛̦̌̚.
ʿ̨̬̣̖̥̍ ̭̌ ̛̭̥̯̖̌ ̨̡̛̱̥̖̦̯̔ ̌̚ ̨̪̬̖̙̦̖̏̔̌ ̦̌ ̯̻̬̐̌, ̡̨̻̖̯̔ ̛̻̬̙̦̯̖̔̌̏
̛̛̭̣̱̙̯̖̣ ̨̪̬̪̱̭̦̯̌ ̔̌ ̨̪̭̦̯́́, ̸̖ ̖ ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̨̦̬̦̯̌̔̌̌̚ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̔̌́ ̔̌ ̭̖
̨̛̯̐̏́̚ ̨̭̻̣̭̦̐̌ ʯ˄˃, ̛̛̣ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̙̖̣̯̌́ ̔̌ ̨̐ ̦̪̬̯̌̌̏́. ʿ̨̬̣̖̥̍ ̖ ̡̛̖̻̯̚ ̦̌
̨̨̨̬̔̐̏̌. ʿ̨ FIDIC ̨̯̏̌ ̖ ̡̛̛̦̣̜̭̯̌̐́, ̌ ̡̛̖̻̯̚ ̌̚ ̶̡̨̨̛̬̖̭̪̦̖̦̔́ ̖ ̡̛̖̻̯̚,
̸̨̨̪̭̖̦ ̏ ̨̨̛̛̪̬̣̙̖̦̖̯ ̡̻̥ ̯̻̬̐̌. ʽ̡̨̨̛̦̖̦̍̏ ̨̯̏̌ ̭̖ ̸̡̪̬̖̭̌̌, ̡̛̻̪̬̖̏ ̸̖
̨̭̻̣̭̦̐̌ ̸̣.3 ̨̯ ʶ̶̨̛̛̦̭̯̯̱̯́̌ ̦̌ ˀ̡̛̖̪̱̣̍̌ ʥ̛̻̣̬̐̌́ ̴̶̨̛̛̛̣̦̯̌́ ̡̛̖̚ ̏
̡̛̬̖̪̱̣̯̍̌̌ ̖ ̡̛̻̣̬̭̯̍̐̌́, ̌ ̸̡̛̛̭̏ ̨̡̛̱̥̖̦̯̔, ̶̣̯́̌̌ ̶̡̨̨̛̬̖̭̪̦̖̦̔́ ̛ ̡̨̯̖̯̖̌̏
̨̪ ̬̖̥̖̏ ̦̌ ̨̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̯̏ ̭̖ ̨̯̏̔́ ̦̌ ̡̛̻̣̬̭̍̐̌ ̡̛̖̚. ʿ̨̬̣̖̥̍ ̖ ̛ ̨̯̏̌, ̸̖
̨̛̪̬̌̔ ̨̨̣̹ ̛̱̪̬̣̖̦̖̌̏ ̦̌ ̨̡̛̪̬̖̯̯̖ ̏ ̖̯̪̌̌ ̦̌ ̶̛̛̬̖̣̌̌́̚ ̨̨̥̦̐ ̨̯ ̴̛̛̬̥̯̖,
̨̛̬̯̖̺̌̍ ̨̪ ̡̛̯̌̏̌ ̨̨̨̛̬̔̐̏, ̦̌ ̡̡̛̪̬̯̌̌ ̡̛̛̬̖̯̬̯̔̌ ̨̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̯̏ ̏
̨̛̛̪̬̻̣̙̯̖̣̦̔ ̨̛̛̪̖̬̔. ʿ̨̬̣̖̥̍ ̭̌ ̛ ̛̦̖̪̻̣̦̯̖ ̨̡̡̛̪̬̖̯̦̯̭̌ ̨̡̛̬̬̯̌̌̍̚,
̛̛̪̬̬̱̙̖̦̔ ̨̯ ̸̨̛̦̖̯̦ ̵̨̛̛̦̔̚ ̛̦̦̔̌. ʿ̨̬̣̖̥̍ ̖, ̸̖ ̸̛̱̙̯̖̔ "̛̛̦̙̖̦̖̬" ̦̖
̛̬̬̯̌̍̌̚ ̨̪̬̣̖̥̍̌.
ˁ̨̥̌ ̭ ̖̦̔̌ ̸̨̡̯̌ ̨̯ ̡̨̦̌̌̚ ̦̖ ̖ ̨̨̻̥̙̦̏̚ ̸̡̛̛̭̏ ̛̯̖̚ ̸̨̨̛̛̪̬̯̬̖̏́ ̔̌ ̭̖
̛̣̯̐̌̔́̚, ̨̨̺̯̌̚ ̛̛̣̯̌̚̚ ̛̻̦̏̚ ̡̛̬̥̯̖̌ ̦̌ ʯ˄˃. ˃̬́̍̏̌ ̔̌ ̭̖ ̨̨̪̣̙̯̌ ̛̛̱̭̣́, ̌̚ ̔̌
̦̖ ̭̖ ̨̨̨̛̪̬̯̪̭̯̯̏̌̏́ ̨̨̥̖̭̯̦̯ ̡̨̨̨̦̯̖̣̭̯̌̔̌̏̚ ̏ ̨̣̭̯̯̍̌̌ ̦̌ ̨̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̯̏ ̛
̨̥̖̙̱̦̬̦̯̔̌̔̌̌ ̨̬̔̍̌ ̡̡̛̪̬̯̌̌ ̏ ̛̯̌̚ ̨̣̭̯̍̌. ˃̨̏̌ ̦̜̌-̨̣̖̭̦ ̛ ̨̨̖̣̖̦̖̦̍̍̚̚
̨̥̙̖ ̔̌ ̭̯̦̖̌, ̡̨̌ ̛ ̛̦̖ ̡̯̱ ̛̪̬̖̥̖̥ ̨̪̦̖ ̸̨̛̯̭̯̌ ̛̪̬̣̯̌̏̌̌ ̦̌ FIDIC, ̡̨̨̛̯ ̦̌
̡̡̛̪̬̯̌̌ ̭̌ ̨̡̨̦̔̌̌̚ ̴̡̛̛̖̖̯̦̏ ̏ ̡̛̖̭̖̯̔ ̛̬̱̔̐ ̛̭̯̬̦̌. ʯ̨̯̌̏̌ ʯ˄˃ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̛̭
̨̭̯̦̖̌ ʯ̡̨̦̌ ̌̚ ̨̨̱̭̯̬̜̭̯̏ ̦̌ ̨̛̛̯̖̬̯̬̯́̌. ˀ̶̛̛̖̣̯̌̌́̌̚ ̦̌ ̨̡̛̪̬̖̯̯̖ ̻̏̏
̸̡̛̛̭̯̖̏ ̛̥ ̡̛̭̪̖̯̌ ̛ ̴̛̌̚, ̨̯ ̶̨̛̛̛̛̪̬̖̦̖̭̯̦̦̯̖̔̏ ̸̨̛̪̬̱̦̏̌́ ̨̔ ̨̻̖̙̦̖̯̏̏̔̌
̦̌ ̨̡̖̯̍̌ ̏ ̶̡̨̛̖̭̪̣̯̌̌́, ̖ ̪̬̖̥̖̯̔ ̦̌ ̨̯̖̣̖̦̔ ʯ̡̨̦̌ ̌̚ ̛̱̪̬̣̖̦̖̌̏ ̛ ̶̛̛̬̖̣̌̌́̚
̦̌ ̶̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̦̯̖̏ ̨̡̛̪̬̖̯.
˃̨̏̌ ̨̥̙̖ ̛̛̦̭̯̦̌̌ ̔̌ ̭̖ ̸̛̭̣̱ ̨̭̥̌ ̡̨̌ ̛̛̛̣̯̖̐̔ - ̨̛̛̭̯̬̯̖̣, ̡̨̛̦̭̱̣̯̦̯̌ ̛
̨̡̛̪̬̖̯̦̯̌, ̨̐ ̨̡̛̪̭̯̌, ̡̥̬̌̌ ̸̖ ̦̜̌-̨̣̥̐́̌ ̨̪̣̌̚ ̨̯ ̨̛̪̬̥̖̦̯̖ ̺̖ ̛̥̌ ̛ ̦̜̌-
̨̛̣̖̥̯̐́ ̨̛̛̦̖̭̯̯̬̏ - ̻̬̙̯̔̌̏̌̌.