UNIVERSITATEA DIN BUCUREªTI

MASTER 2010

2010

MASTER

Universitatea din Bucureºti ADMINISTRAÞIE ªI AFACERI BIOLOGIE CHIMIE DREPT FILOSOFIE FIZICÃ GEOGRAFIE GEOLOGIE ªI GEOFIZICÃ ISTORIE JURNALISM ªI ªTIINÞELE COMUNICÃRII LIMBI ªI LITERATURI STRÃINE LITERE MATEMATICÃ ªI INFORMATICÃ PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI SOCIOLOGIE ªI ASISTENÞÃ SOCIALÃ ªTIINÞE POLITICE

CUPRINS
4 10 16 24 28 34 38 42 54 58 66 78 84 98 118 142 146 154 162 166 170 174

© DSS Date de contact: Bd. M. Kogãlniceanu 36-46, Cãminul M. Kogãlniceanu, corp C, et. 2, cam. 202-204, sector 5, 050107, Bucureºti corp B, et. 2, Sala de lecturã, sector 5 Spl. Independenþei 204, corp C-D, Sala de lecturã, et. 1, sector 6 Tel.: (021) 317.05.27 / (021) 315.80.93 Fax: (021) 317.05.27 E-mail: ciocp@yahoo.com Web: www.ciocp.ro

TEOLOGIE ORTODOXÃ TEOLOGIE BAPTISTÃ TEOLOGIE ROMANO-CATOLICÃ DEPARTAMENTUL DE TEHNOLOGII DEPARTAMENTUL DE ÎNVÃÞÃMÂNT LA DISTANÞÃ DEPARTAMENT-CATEDRÃ UNESCO

FACULTATEA DE ADMINISTRAÞIE ªI AFACERI
Master în Administrarea ºi Dezvoltarea Resurselor Umane
Programul Administrarea ºi Dezvoltarea Resurselor Umane reprezintã o structurã de master ce urmãreºte asigurarea unei calificãri profesionale specifice domeniului resurselor umane. Absolvenþii acestui program de master sunt specialiºti în domeniul resurselor umane, buni coordonatori în sfera managementului de personal, coordonatori ai politicilor de personal. Competenþele generale ale programului se concretizeazã în abilitãþi privind administrarea ºi dezvoltarea resurselor umane, fenomenele ºi procesele administrative, precum ºi în aptitudini de organizare la nivelul departamentelor insituþionale. Competenþele profesionale generate de studiile programului includ capacitatea de evaluare a rezultatelor obþinute în exercitarea profesiei de specialist în resurse umane, abilitatea de colaborare cu specialiºti din alte domenii, de a decide ºi a fi responsabil de activitatea proprie, de a acþiona în contextul managementului schimbãrii. Debuºeelele profesionale: organizaþii ºi instituþii publice sau private specializate în domeniul formãrii ºi dezvoltãrii carierei; organizaþii private care deruleazã activitãþi de producþie sau prestatoare de servicii pentru populaþie ºi/sau întreprinderi; asociaþii ºi fundaþii care funcþioneazã în scopuri nonprofit ºi în slujba cetãþenilor; societãþi de training ºi consultanþã; agenþi economici care oferã perspective de evoluþie profesionalã angajaþilor.

Conducerea facultãþii
Decan: Prof. univ. dr. Magdalena Iordache-Platis Prodecan: Prof. univ. dr. Ion Bucur Prodecan: Conf. univ. dr. Cornelia Nistor Secretar ªtiinþific: Lect. univ. dr. Rãzvan-Mihail Papuc Date de contact Adresa: B-dul Regina Elisabeta, nr. 4-12, 030018, sector 1 (sediul Facultãþii de Chimie etaj 1), Bucureºti, România Tel./Fax: 021.310.49.20 E-mail: secretariatap@faa.ro (pentru Adminitraþie Publicã ºi Master); secretariataa@faa.ro (pentru Administrarea Afacerilor) Web: www.faa.ro informaþiei economice ºi administrative, fenomenele ºi procesele administrative, precum ºi în aptitudini de organizare la nivelul administraþiei publice etc. Competenþele profesionale generate de studiile programului includ capacitatea de evaluare a rezultatelor obþinute în exercitarea funcþiei publice, abilitatea de colaborare cu specialiºti din alte domenii, de a decide ºi a fi responsabil de activitatea proprie, de a acþiona în contextul managementului schimbãrii ºi al reformei sistemului administraþiei publice româneºti. Debuºeelele profesionale: instituþii publice specializate în domeniul administraþiei publice la nivel central ºi local; organizaþii private care deruleazã activitãþi prestatoare de servicii pentru populaþie ºi/sau întreprinderi; asociaþii ºi fundaþii care funcþioneazã în scopuri nonprofit ºi în slujba cetãþenilor; societãþi de training ºi consultanþã.

Master în Administraþie ºi Politici Publice în Uniunea Europeanã
Absolvenþii acestui program de masterat vor fi specialiºti în domeniul managementului public, politicilor publice europene, buni coordonatori în sfera managementului proiectelor ºi programelor europene ºi evaluatori de programe europene. Programul cuprinde studiul unor discipline capabile sã genereze competenþe practice legate de designul ºi evaluarea politicilor europene, evaluarea programelor ºi politicilor, transparenþã ºi comunicare în sfera sectorului public. Competenþele generale ale programului se concretizeazã în abilitãþi privind analiza ºi managementul informaþiei economice ºi administrative la nivel naþional ºi european, aptitudini privind implementarea strategicã a politicilor publice, formularea de politici publice în cadrul
5

Master în Administraþie publicã ºi eficienþa sistemului administrativ
Absolvenþii acestui program de master sunt specialiºti în domeniul managementului informaþiei ºi comunicãrii, al resurselor umane, buni coordonatori în sfera managementului patrimoniului etc. Un loc important revine orientãrilor cãtre spaþiul administraþiei la nivel european ceea ce presupune competenþe de analizã a serviciilor publice comunitare, a problematicii de drept comunitar, a procesului de integrare europeanã ºi politicilor comunitare, a managementului public european. Competenþele generale ale programului se concretizeazã în abilitãþi privind managementul
4 © DSS

a procesului de comunicare a concurenþei ºi mediului de afaceri. de a identifica oportunitãþi de afaceri ºi de a adopta decizii în timp real. Competenþele generale ale programului se concretizeazã în abilitãþi privind managementul informaþiei economice ºi administrative.2010 Facultatea de Administraþie ºi Afaceri Universitatea din Bucureºti MASTER proceselor administrative. performanþa acþiunilor în contextul managementului schimbãrii. culturã organizaþionalã. Competenþele profesionale includ: capacitatea de a realiza activitãþi performante de consultanþã ºi training. fenomenele ºi procesele organizaþionale. dimensionarea afacerilor pe baza unei evaluãri corecte a riscurilor pe care acestea le implicã. capacitatea de a soluþiona probleme economice. cunoaºterea legislaþiei din domeniul afacerilor. comunicare de afaceri în limba românã ºi limba englezã. de a decide ºi a fi responsabil de activitatea proprie. Absolvenþii sãi vor fi specialiºti în domeniul afacerilor mici ºi mijlocii. evaluatori pentru instituþii publice europene ºi instituþii din domeniul administraþiei publice la nivel central ºi local. firme publice sau private de diverse profiluri. de a fi flexibil ºi receptiv la nou etc. în capacitatea de analizã ºi sintezã a fenomenelor economice ºi de afaceri. organizaþii ºi instituþii de consultanþã în afaceri. dobândirea aptitudinilor necesare în activitãþile de consultanþã ºi training etc. 7 Master în Administrarea Afacerilor Mici ºi Mijlocii Programul de master are ca obiectiv crearea de competenþe (ºi calificãri profesionale) în sfera afacerilor mici ºi mijlocii ºi a antreprenoriatului. specialiºti de înaltã calificare pentru domeniul instituþiilor culturale. al resurselor umane în instituþiile culturale. de a acþiona în contextul managementului schimbãrii. analiºti. protocol instituþional. calculaþia costurilor. programul de master se structureazã în discipline capabile sã genereze competenþe practice legate de practica la nivel naþional. Misiunea acestui program de master este de a forma. buni coordonatori în sfera managementului patrimoniului etc. toate raportându-se la mediul contemporan din punct de vedere economic. al cooperãrii cu specialiºti din alte domenii. social. Competenþele profesionale includ: capacitatea administrãrii resurselor instituþiilor culturale. Debuºeelele profesionale: instituþii publice specializate în domeniul administraþiei publice la nivel central ºi local. legislativ. consultanþi. Debuºeelele profesionale: instituþii culturale specializate în diverse sfere. organizaþii private care deruleazã activitãþi producãtoare ºi/sau prestatoare de servicii pentru populaþie ºi/sau întreprinderi. abilitatea de colaborare cu specialiºti din alte domenii. managementul timpului ºi conflictelor. organizaþii private care deruleazã activitãþi vizând produsele culturale. agenþii de promovare a imaginii instituþiei culturale sau a produselor culturale. juridice ºi administrative. comunicare organizaþionalã. la cele mai înalte standarde de calitate. Absolvenþii acestui program de master sunt specialiºti în domeniul managementului informaþiei ºi comunicãrii. comportament ºi culturã antreprenorialã. Debuºeelele profesionale: funcþionari publici. Un loc important revine orientãrilor cãtre spaþiul organizaþional la nivel european ceea ce se concretizeazã în analiza strategiilor de relaþii publice. de a comunica ºi negocia eficace. Competenþele generale ale acestui program de master se concretizeazã în abilitãþi privind managementul informaþiei culturale. Absolvenþii sãi vor dobândi competenþe ºi abilitãþi specifice consultanþei ºi trainigului în afaceri precum lucrul în echipã. asociaþii ºi fundaþii care funcþioneazã în scopuri nonprofit ºi în slujba cetãþenilor. diagnoza afacerii. printre altele. manageri de programe ºi proiecte ºi evaluatori pentru societãþi de training ºi consultanþã. negociere în afaceri. a problematicii de gestiune a riscului. care sã contribuie la îmbunãtãþirea sistemului de gestionare al resurselor ºi la creºterea eficienþei procedurilor din cadrul instituþiilor culturale ºi prin care sã fie favorizat accesul absolvenþilor pe piaþa muncii. organizaþii specializate în activitãþi de training oferite potenþialilor întreprinzãtori. Competenþele profesionale generate de studiile programului includ capacitatea de evaluare a rezultatelor obþinute în exercitarea profesiei de asistent manager. potenþiali manageri ºi întreprinzãtori. Competenþele generale ale programului de master se concretizeazã. tehnologic ºi informaþional. Master în Administrarea Resurselor Instituþiilor Culturale Programul de master Administrarea resurselor instituþiilor culturale reprezintã o structurã de master care urmãreºte asigurarea unei calificãri profesionale specifice administraþiei publice. respectiv managementul schimbãrii. de a evalua rezultatele activitãþilor de consultanþã ºi training. fundamentarea ºi adoptarea unor proiecte de afaceri viabile. asociaþii ºi fundaþii care funcþioneazã în scopuri non profit ºi în slujba cetãþenilor. societãþi de training ºi consultanþã. cultural. Competenþele profesionale generate de studiile programului includ: capacitatea de evoluare a rezultatelor obþinute în exercitarea funcþiei publice. precum ºi comunicarea ºi spiritul antreprenorial. leadership. abilitatea de a construi echipe ºi de a promova un întreprenoriat participativ. analiºti sau manageri pentru organizaþii private. acordarea de consultanþã în afaceri etc. Competenþele generale ale programului se concretizeazã în abilitãþi privind manifestarea spiritului de întreprinzãtor. Competenþele profesionale includ: capacitatea de evaluare a rezultatelor obþinute în activitatea 6 © DSS . de a utiliza calculatorul în procesele de afaceri etc. asociaþii ºi fundaþii care funcþioneazã în scopuri nonprofit ºi în slujba cetãþenilor. precum ºi aspectele de patrimoniu cultural. precum ºi în capacitatea de organizare la nivelul administraþiei publice. utilizarea calculatorului în simularea proceselor de afaceri etc. societãþi de training ºi consultanþã. consilieri. fenomenelor ºi procesele la nivelul instituþiilor culturale. Master în Administrarea Relaþiilor Publice ºi Asistenþã Managerialã Planul de învãþãmânt al programelor de studii universitare de master abordeazã domeniul larg al asistenþei manageriale din considerente legate de procesul de management în contextul reformei ºi include discipline precum: economia ºi managementul riscului. În aceeaºi mãsurã. societãþi comerciale în domeniul activitãþii economice. Debuºeelele profesionale: organizaþii private care desfãºoarã activitãþi de producþie sau de prestãri de servicii. Master în Consultanþã ºi Training în Domeniul Afacerilor Programul Consultanþã ºi training în domeniul afacerilor reprezintã o structurã de master ce urmãreºte calificãri profesionale specifice administrãrii afacerilor. desfãºuratã. consultanþi în afaceri etc.

Competenþele asimilate programului pot fi descrise astfel: dobândirea capacitãþii de analizã critiã a fenomenelor specifice. firme de consultanþã. multi-disciplinarã din perspectivã europeanã a problematicii managementului crizelor ºi promovarea unui cadru integrat de expertizã academicã. Absolvenþii se vor familiariza cu domeniul legislativ ºi vor dobândi informaþii despre comportamentul uman ºi organizaþional în situaþii de crizã. multi-disciplinarã din perspectivã europeanã a problematicii managementului crizelor ºi promovarea unui cadru integrat de expertizã academicã. propunânduºi abordarea comprehensivã. Master în Managementul Crizelor în Administraþie ºi Afaceri Programul de studii universitare master intenþioneazã sã ofere un cadru adecvat de pregãtire a studenþilor care doresc sã se specializeze în domeniul managementului crizelor pentru sectorul public ºi privat ºi îºi propune în acest sens abordarea comprehensivã.2010 Facultatea de Administraþie ºi Afaceri Universitatea din Bucureºti MASTER Debuºeelele profesionale: companii multinaþionale. firme de training. a cunoºtinþelor de management strategic în contextul crizelor. specialiºti în sfera organizaþiilor publice ºi private cu rol în creºterea capacitãþii administrative a managementului de a gestiona resursele într-un mediu dinamic. departamente ministeriale ºi chiar autoritãþi publice locale. 8 © DSS . Debuºeelele profesionale: specialiºti în managementul conflictelor. Debuºeelele profesionale: specialiºti în managementul conflictelor. sau de management al urgenþelor ºi dezastrelor. instituþii publice. Absolvenþii acestui program de master sunt specialiºti în domeniul managementului crizelor pentru sectorul public ºi privat. interviu pe baza unei bibliografii corespunzãtoare fiecãrui domeniu de specializare. sau de management al urgenþelor ºi dezastrelor. Metodologia de admitere la studiile universitare de master: analiza dosarului de concurs. Competenþele includ: dobândirea capacitãþii de analizã criticã a fenomenelor specifice. profesionalã ºi guvernamentalã asupra domeniului extins al gestionarii crizelor. cu accent pe douã dimensiuni internã/naþionalã ºi europeanã. profesionalã ºi guvernamentalã asupra domeniului extins al gestionãrii crizelor. departamente ministeriale ºi chiar autoritãþi publice locale. profesioniºti în domeniul direcþiilor de specialitate din structura unor agenþii naþionale. cu accent pe douã dimensiuni internã/naþionalã ºi europeanã. Master în Managementul Crizelor ºi Situaþiilor de Risc Programul de master Managementul crizelor ºi situaþiilor de risc reprezintã o structurã de master care urmãreºte asigurarea unei calificãri profesionale specifice administraþiei publice. specialiºti în sfera organizaþiilor publice ºi private cu rol în creºterea capacitãþii administrative a managementului de a gestiona resursele într-un mediu dinamic. Absolvenþii se vor familiariza cu domeniul legislativ ºi vor dobândi informaþii despre comportamentul uman ºi organizaþional în situaþii de crizã. a cunoºtinþelor de management strategic în contextul crizelor. profesioniºti în domeniul direcþiilor de specialitate din structura unor agenþii naþionale.

Italia. Este organizat de Catedra de Geneticã ºi de Catedra de Microbiologie. 050095. geneticã umanã. dr. farmaceutice ºi industriale. Marea Britanie etc. Debuºeele profesionale: Acest program asigurã pregatirea teoreticã ºi practicã necesarã pentru accederea la un program de doctorat în domeniul ºtiinþelor bio-medicale sau pentru un post de specialist în orice institut de cercetaredezvoltare sau companie privatã bio-medicalã/farmaceuticã/de biotehnologie. de cursuri ºi activitate de cercetare. cu o medie de 16 ore/ sãptamânã) ºi se finalizeazã cu o tezã de disertaþie. de a proiecta ºi participa la realizarea practicã a proiectelor de cercetare ºi de a aplica abilitãþile dobândite în laboratoare clinice. agenþii de protecþia mediului. potrivit prevederilor legale. În majoritatea cazurilor. Facultatea de Biologie organizeazã 7 programe de masterat cu o duratã de doi ani. Franþa. Carmen Postolache Date de contact Adresa: Splaiul Independenþei. Anca Dinischiotu Secretar ºtiinþific: Prof. metagenomicã. medicinã umanã ºi veterinarã.bio. genetica plantelor. genetica populaþiilor la nivel molecular. Tatiana Vassu-Dimov Prodecan: Prof. o activitate de cercetare ºtiinþificã avansatã ºi laboratoare bine dotate. Master în Managementul integrat al capitalului natural. Abordeazã aspecte foarte moderne legate de semnalizarea celularã. microbiologie industrialã ºi biotehnologie. farmacie. bioinformaticã. Conducerea facultãþii Decan: Prof. laboratoare de control alimentar º. care se întinde pe 4 semestre (de 14 saptamâni fiecare. curs de zi care. sector 5 Bucureºti Tel. univ. De asemenea. Master în Biologie Medicalã. de asemenea. biodiversitatea microbianã în medii naturale ºi artificiale. cu un accent deosebit pe: genomicã. laboratoare clinice/veterinare. Master în Sustenabilitatea Complexelor Socio-Ecologice. Acestea sunt: Master în Biochimie ºi Biologie Molecularã. Studenþii cu cele mai bune rezultate care frecventeazã aceste programe de master beneficiazã de stagii de laborator în universitãþi partenere din Germania. în cele din reþeaua sanitarã (policlinici. genetica microorganismelor.: 021.67 Fax: 021. bioeticã. univ. în laboratoare de medicinã veterinarã. pe de o parte o etapã distinctã în procesul de formare a resursei umane.unibuc.15.15. iar pe de altã parte o etapã pregãtitoare ºi obligatorie pentru programul de doctorat. Master în Taxonomie. Acest program de master are o programã analiticã bine echilibratã. aspecte moleculare ale patologiilor umane. Master în Biologie Medicalã Scopul acestui master este formarea biologilor cu abilitãþi în investigarea diferitelor aspecte ale biologiei medicale. Master în Neurobiologie. biotehnologie etc. Grecia.unibuc. microbiologia alimentarã.a. probleme speciale de microbiologie ºi virologie medicalã. Aceºti biologi sunt necesari în laboratoarele de biologie celularã.318. chimie.ro Web: www. spitale) ºi. tehnologii de bioremediere a ecosistemelor poluate.ro cooperare cu Departamentul de Biochimie ºi Biologie Molecularã. Programul urmãreºte dezvoltarea capacitãþii de a opera cu informaþii. în 10 © DSS Master în Biochimie ºi Biologie Molecularã Programul de Master de Biochimie ºi Biologie Molecularã se adreseazã absolvenþilor ciclurilor de bazã de la facultãþile de biologie. dr. 11 . 91-95. dar ºi în institute de profil din þarã ºi strãinãtate. nr. unde îºi pregãtesc parþial sau total lucrarea de disertaþie.FACULTATEA DE BIOLOGIE Programul de master este astfel structurat încât sã constituie. epigeneticã. Toate aceste trei colective au un personal înalt calificat.. inginerie geneticã. univ. unii masteranzi se pot afilia la centrele de cercetare care funcþioneazã în cadrul Facultãþii de Biologie.318. absolvenþii acestui master sunt angajaþi în astfel de laboratoare.66 E-mail: secretariat@bio. dr. urmãresc dezvoltarea ºi aprofundarea direcþiilor de studiu pregãtite de ciclul de licenþã ºi valorificarea programelor de colaborare internaþionalã ale facultãþii. Master în Biotehnologie Microbianã ºi Geneticã Masterul de Biotehnologie microbianã ºi Geneticã asigurã studenþilor dobândirea unui nivel înalt ºi actual de cunoºtinþe teoretice ºi tehnici în cele trei domenii menþionate ale ºtiinþelor vieþii. celule stem ºi biotehnologii moleculare. care sunt interesaþi în dezvoltarea abilitãþilor conceptuale ºi practice în domeniul biologiei moleculare ºi biochimiei. Master în Biotehnologie Microbianã ºi Geneticã.

Masteratul în Sustenabilitatea Complexelor Socio-Ecologice. oficii de cadastru. Modalitate de admitere. psihologie.2010 Master în Neurobiologie Facultatea de Biologie Universitatea din Bucureºti MASTER Neurobiologia reprezintã una din ultimele provocãri ale ºtiinþei: încercarea de a inþelege baza biologicã a conºtiinþei ºi a proceselor mentale. Programele au ca obiective: Facilitarea abordãrii. sociale. • Conservarea/protecþia.) care se intereseazã de relaþia „corp-minte“. ºtiinþe ale comunicãrii etc. elaborarea. ºtiinþelor naturii. administraþie localã: (primãrii. ºi rãspund provocãrilor ºi cerinþelor la nivel global.Managementul Integrat al Capitalului Natural. dezvoltarea capacitãþilor de comunicare ºtiinþificã în scris ºi oral pentru a scrie lucrãri ºtiinþifice ºi prezenta comunicãri. managementul reþelei ecologice naþionale. organizat de Departamentul de Ecologie Sistemicã ºi Sustenabilitate (DESS). ale UE. ºtiinþe economice ºi sociale. 12 © DSS • Diminuarea ºi controlul emisiilor de gaze cu efect de serã. înþelegerii ºi gestionãrii complexitãþii interacþiunilor ºi interdependenþelor variabilitãþii ºi rezilienþei din cadrul ºi dintre unitãþile organizate ale mediului/naturii ºi societãþii umane (specii. • Necesitatea complementãrii programelor ºi proiectelor de formare ºi cercetare disciplinarã (nivel 1) cu programe ºi proiecte inter ºi transdisciplinare (nivel 2). cerebralã ºi procesele psihocomportamentale. ºi Masteratul în Managementul Integrat al Capitalului Natural. utilizarea sustenabilã ºi restaurarea bio ºi ecodiversitãþii ca mãsuri cheie pentru adaptarea la modificãrile climei ºi asigurarea sustenabilitãþii ecologice a dezvoltãrii oricãrui sistem socio-economic. Programul de master este deschis absolvenþilor din întreaga þarã din domeniile ºtiinþelor exacte. direcþii silvice. informaticã. cunoaºterea ºi practica ecosistemicã. • Necesitatea formãrii resursei umane capabilã sã utilizeze ºi/sau sã dezvolte cunoºtinþele inter ºi transdisciplinare. Departamentul de Tehnologii. Direcþia administrativã: administraþia centralã (ministere). Direcþia Business: consultanþã. Aceste programe de master reprezintã rezultatul unui nou pas de integrare ºi perfecþionare instituþionalã. • Dezvoltarea. consilii). întreprinderi private. ºtiinþe sociale. Stimularea adoptãrii de cãtre cursanþii programului de master a unui mod de analizã. Absolvenþii acestei forme de învãþãmânt sunt capabili sã identifice speciile endemice. Master în Taxonomie Programul de studii de master are ca obiectiv formarea de specialiºti capabili sã identifice specii animale. • Acceptarea ºi promovarea în strategiile ºi politicile de dezvoltare a modelului de dezvoltare sustenabilã. • Documentarea. economice. vegetale ºi microorganisme specifice României. evaluare ºi control a impactului presiunii sistemelor socio-economice. ecosisteme. implementarea proiectelor de reconstrucþie ecologicã. regionale ºi locale a tranziþiei de la abordarea sectorialã la cea ecosistemicã ºi de la managementul convenþional la managementul ecosistemic ºi adaptativ. validarea ºi monitorizarea implementãrii strategiilor ºi programelor de dezvoltare sustenabilã. staff-ul ariilor protejate ºi al diferiþilor agenþi economici). bazat pe teoria. ONG. folosind atât metode devenite clasice în taxonomie cât ºi metode moderne din domeniul biologiei moleculare ºi biochimiei. diversitãþii biologice ºi ecologice ºi sistemelor socio-economice în Complexe SocioEcologice (CSE). monumente ale naturii ºi sã recomande mãsuri de protecþia lor. asupra componentelor Capitalului Natural care sã conducã la maximizarea avantajelor ºi minimizarea costurilor în plan social. Proba a II-a este un interviu în care se urmãreºte stabilirea profilului psihologic al candidatului ºi gradul de determinare al acestuia de a se angaja în munca de cercetare din domeniul corespunzator masterului ales. capitalului natural ºi Complexelor Socio-Ecologice. organizat în parteneriat cu Departamentul de Ecologie Sistemicã ºi Sustenabilitate (DESS). organizarea teritoriului. adaptarea ºi eficientizarea sistemului de educaþie. electronicã. Alte obiective vizeazã: formarea unui cercetãtor cu aptitudini de a lucra independent ºi în echipa multidisciplinarã. respectiv neutralizarea sau depozitarea în siguranþã a substanþelor chimice periculoase. • Promovarea cu prioritate în strategiile ºi politicile globale. 13 . cu subprogramele: subprogramul 1 . Obiective: Obiectivul principal este formarea de specialiºti care sã investigheze relaþia dintre activitatea nervoasã. Direcþia comunicare: comunicare.Managementul Integrat al Poluãrii Mediului. agenþii de mediu. direcþii de gospodãrire a apelor. media. implementarea proiectelor de dezvoltare ruralã. unitãþi descentralizate în teritoriu (direcþii agricole. Centrul de Cercetare pentru Protecþia Mediului ºi Valorificarea Deºeurilor (PROTMED). administraþia ariilor protejate. european ºi naþional: • Dezvoltarea teoriei ºi practicii ecosistemice privind organizarea ierarhicã a mediului abiotic. Debuºeele profesionale. economic ºi ecologic. pentru managementul integrat al poluãrii. în particular a poluãrii. comunicare ºi informare a publicului. a factorilor de decizie ºi managerilor asupra complexitãþii relaþiilor de interdependenþã dintre componentele naturii/mediului ºi societãþii umane care condiþioneazã sustenabilitatea dezvoltãrii. comunitãþi. medicinã. dezvoltarea spiritului imaginativ ºi critic faþã de rezultatele ºtiinþifice publicate în reviste de specialitate. Admiterea în cadrul programelor de master cuprinde douã probe: Proba I constã într-un examen teoretic susþinut pe baza unei bibliografii afiºate cu ºase luni înaintea susþinerii admiterii. Program de master inter ºi transdisciplinar destinat formãrii resursei umane pentru managementul integrat sau/ºi iniþierea în cercetarea: a) poluãrii mediului abiotic ºi b) Capitalului Natural (bio ºi ecodiversitãþii). dezvoltarea capacitãþilor de a obþine finanþãri pentru proiecte ºi deprinderea modului de redactare a acestor proiecte. B. rare. sã cunoascã principiile ºi metodele de zonare geograficã a plantelor ºi animalelor. Dezvoltarea capacitãþii studenþilor de a transpune în practicã cele mai valoroase modele conceptuale ºi analitice pentru proiectarea. naþionale. Poziþia ºi rolul integrator al programelor de master inter ºi transdisciplinare din domeniul ºtiinþelor mediului ºi sustenabilitãþii CSECE (adaptat dupã Vadineanu A.. complexe socio-ecologice). 2001) A. conceptualã ºi a expertizei profesionale. a poluanþilor în fazã lichidã ºi reutilizarea sau reciclarea deºeurilor solide. în scopul asigurãrii monitoringului integrat. inginerie. 1998. Programe universitare de formare iniþialã în domeniul ºtiinþelor mediului ºi alte domenii ale ºtiinþelor naturii sau domenii ale ºtiinþelor inginereºti. Direcþia Academicã: învãþãmânt superior ºi cercetare. masterul în neurobiologie se adreseazã absolvenþilor din diferite facultãþi (biologie. înþelegerea ºi gestionarea „crizei ecologice“. subprogramul 2: . Prin conþinutul sãu. fizicã.

D.2010 Facultatea de Biologie Universitatea din Bucureºti MASTER C. Programul este deschis absolvenþilor din întreaga þarã din domeniile ºtiinþelor exacte. elaborarea ºi monitorizarea implementãrii strategiilor ºi programelor de dezvoltare sustenabilã a Complexelor Socio-Ecologice (CSECE) sau/ºi pentru iniþierea în cercetarea acestora. Au dreptul sã participe la concurs absolvenþii cu diplomã de licenþã ai ciclului I de studii universitare ºi absolvenþii cu licenþã ai studiilor universitare de lungã duratã. ºtiinþelor naturii. Probele de concurs constau în: o probã scrisã – o disciplinã la alegere (din domeniul ecologiei sau chimiei). Program de doctorat pentru formarea cercetãtorilor capabili sã: a) dezvolte cunoaºterea multi ºi transdisciplinarã („nivel 2“) privind organizarea ºi dinamica complexelor socioecologice ºi a componentelor lor. Admiterea se face pe baza ordinii ierarhice a mediei generale obþinute în urma concursului. b) dezvoltarea ºi adaptarea metodelor. Program de master inter ºi transdisciplinar destinat formãrii resursei umane pentru proiectarea. ºtiinþe economice ºi sociale. inginerie. iar la medii egale se realizeazã clasificarea pe baza rezultatelor de absolvire a ciclului de licenþã. Admiterea se face pe bazã de concurs. procedeelor. tehnicilor ºi modelelor de cercetare ºi operaþionalizare a sustenabilitãþii. o probã oralã – interviu. Modalitatea de admitere. 14 © DSS . Media generalã se calculeazã prin luarea în considerare în proporþii egale a notelor obþinute la cele douã probe de concurs.

analiticã.92. nr.35. se nutreºte din cercetarea disciplinarã care. univ. Cercetarea pluridisciplinarã aduce un plus disciplinei în cauzã.92. un chimist cu un poet. Chimie ºi Fizicã) Armonia dintre mentalitãþi ºi cunoºtinþe presupune ca aceste cunoºtinþe sã fie inteligibile. Nevoia stringentã de punþi între diferitele discipline s-a concretizat prin apariþia. interdisciplinaritatea ºi transdisciplinaritatea sunt cele patru sãgeþi ale unuia ºi aceluiaºi arc: cel al cunoaºterii. propriile lor cunoºtinþe devin mai dinamice ºi mai aplicabile.chimie. dar acest „plus“ se aflã în slujba exclusivã a disciplinei respective.: 021. chimiei. interdisciplinaritatea contribuie chiar la big-bang-ul disciplinar. însã. În învãþãmântul universitar actual. dincolo de niºte generalitãþi mai mult sau mai puþin banale? ªi totuºi. interdisciplinaritatea debordeazã limitele disciplinei însã finalitatea sa rãmâne de asemenea înscrisã în cercetarea interdisciplinarã. Ca ºi pluridisciplinaritatea. Disciplinaritatea.315. 021 314. un tablou de Giotto poate fi studiat din perspectiva istoriei artei intersectatã de aceea a fizicii. ºi dincolo de orice disciplinã. Limbajul disciplinar este un obstacol aparent de netrecut pentru un neofit. Ea se referã la transferul metodelor dintr-o disciplinã într-alta.08 int. Interdisciplinaritatea are o altã ambiþie. Obiectul va ieºi astfel mai îmbogãþit în urma încruciºãrii mai multor discipline. dr. cãtre mijlocul secolului al XX-lea.unibuc. b) un grad epistemologic. dr. Absolvirea acestui master va asigura pregãtire interdisciplinarã a studentului prin: 17 .aºa cum indicã prefixul „trans“ .49. este necesarã aruncarea unor punþi de legãturã între disciplinele pentru a contribui la formarea unor absolvenþi de universitate capabili sã se integreze rapid în domenii trandisciplinare.com Web: www. fãrã a fi o nouã disciplinã ori o nouã superdisciplinã. metode. pe înþeles. cercetãrile disciplinare ºi transdisciplinare nu sunt antagoniste ci complementare. interdisciplinaritatea implicã stabilirea ºi exploatarea unor conexiuni între limbaje. Cum ar putea oare dialoga cu adevãrat. De exemplu. chimie. sector 3. Dar mai poate exista comprehensibilitate în era big-bang-ului disciplinar ºi a specializãrilor excesive? Un „Pico de la Mirandola“ este de neconceput în epoca noastrã. fizicã asigurã dezvoltarea gândirii logice a masteranzilor. Transdisciplinaritatea. demersul pluridisciplinar se revarsã peste limitele disciplinelor dar finalitatea sa rãmâne înscrisã în cadrul cercetãrii disciplinare. Prin al treilea grad al sãu. mijloace specifice unui domeniu sau altuia de cunoaºtere ºi acþiune. diferitã de aceea a pluridisciplinaritãþii. 16 © DSS Conducerea facultãþii Decan: Prof. mãrirea capacitãþii de transfer. Cu alte cuvinte.ro Transdisciplinaritatea priveºte . Finalitatea ei este înþelegerea lumii prezente. Chiar ºi unui specialist îi vine astãzi greu sã înþeleagã rezultatele obþinute de alt specialist din aceeaºi disciplinã. la un moment dat. abordarea disciplinarã. pânã la un punct. Cunoaºterea obiectului obþinutã în cadrul propriei discipline de studiu este adâncitã de un aport pluridisciplinar fecund. univ. 279 Fax: 021. 030018. la rândul sãu. astãzi. Desigur cã. un fizician teoretician al particulelor cu un neurofiziolog. Un master interdisciplinar în domeniile fundamnetale biologie. Pluridisciplinaritatea se referã la studierea unui obiect dintruna ºi aceeaºi disciplinã prin intermediul mai multor discipline deodatã. Se pot distinge trei grade de interdisciplinaritate: a) un grad aplicativ.ceea ce se aflã în acelaºi timp ºi între discipline.FACULTATEA DE CHIMIE Master în Abordarea Integratã a ªtiinþelor (Master interdisciplinar în colaborare cu Facultãþile de Biologie. dr. clasicã este indispensabilã. altele decât cele în care studentul a obþinut diploma de licenþã ºi chiar cea de master. a pluridisciplinaritãþii ºi a interdisciplinaritãþii. ºi înãuntrul diverselor discipline. în acest sens. univ. un biolog cu un economist. c) un grad generator de noi discipline. un politician cu un informatician.315. pluridisciplinaritatea. istoriei Europei ºi geometriei.49 E-mail: chimie_secretariat@yahoo. istoriei religiilor. Dumitru Oancea Prodecan: Prof. Tudor Roºu Secretar ºtiinþific: Prof. unul din imperativele sale fiind unitatea cunoaºterii. 191 int. un adevãrat factor de decizie ar trebui sã poatã dialoga cu toþi deodatã. Pentru înþelegerea unei teme sunt necesare cunoºtinþe considerate ca specifice unor discipline. este limpezitã într-o manierã nouã ºi fertilã de cunoaºterea transdisciplinarã. Bucureºti Tel. 4-12. Necesitatea abordãrii interdisciplinare în învãþãmântul superior este determinatã de evoluþia societãþii moderne. Irinel Adriana Badea Date de contact Adresa: B-dul Regina Elisabeta. în scopul diminuãrii diferenþelor care apar între disciplinele de învãþãmânt clasice.

unul dintre domeniile prioritare este reprezentat de ºtiinþele biomoleculare. • compatibilizare a cunoºtinþelor cu experienþa anterioarã a masteranzilor. • asigurare a continuitãþii ºi progresului la nivelul experienþei didactice acumulate anterior. chimia analiticã. tehnici de analizã în studiul biomoleculelor. biologia molecularã. Programul de Master în Biomolecule îºi propune sã pregãteascã viitoarele generaþii de specialiºti în domeniul ºtiinþelor biomoleculare. • acumularea de informaþii în sprijinul disciplinelor din curriculum-ul diferenþiat ºi din curriculum-ul la dispoziþia ºcolii.2010 Facultatea de Chimie Universitatea din Bucureºti MASTER • corelaþii obligatorii ºi minimale. • conexiuni disciplinare sistematice ºi elaborate. biochimia acizilor nucleici. ADN recombinant. 18 © DSS Organizarea unui astfel de program rãspunde imperativelor de moderizare a predãrii chimiei în concordanþã cu reforma preconizatã în învãþãmânt. • acumulare de experienþã nemijlocitã în proiectarea ºi realizarea activitãþii didactice. 19 . • elaborarea în echipã a proiectelor semestriale pentru ajungerea la un consens referitor la predarea noþiunilor comune. biotehnologic. • formarea masteranzilor pentru învãþarea pe parcursul întregii vieþi. Programul. modelare molecularã. ca ºi ale unor inspectori ºcolari. bibliotecã. sinteze organice ºi biosinteze. al examenelor de titularizare ºi de obþinere a gradelor didactice în învãþãmântul preuniversitar ºi reprezintã totodatã un rãspuns la solicitãrile nemijlocite ale acestor profesori ca ºi ale inspectorilor ºcolari. polimeri sintetici biocompatibili. pe baza culturii pluridisciplinare bogate a acestuia). genomicã) dar ºi în companii cu profil farmaceutic. cu pregãtire naþionalã ºi internaþionalã în domenii diverse precum biochimia. chimie medicalã. Disciplinele din modulul psiho-pedagogic ºi practica pedagogicã preconizeazã: • cunoaºterea ºi utilizarea adecvatã ºi creativã a strategiilor moderne de instruire ºi educaþie. bioanorganicã. Disciplinele de specialitate opþionale vizeazã: • familiarizarea masteranzilor cu domenii modere ale chimiei. sãli de curs ºi de seminar. Structura programului. • perfecþionarea profesorilor care predau chimia în învãþãmântul preuniversitar. Debuºeele profesionale: Programul de Master în Biomolecule garanteazã antrenarea studenþilor în activitãþi de cunoaºtere ºi cercetare menite sã le asigure pregãtirea necesarã lansãrii într-o cariera de top. ªtiinþele biomoleculare reprezintã o categorie în plinã dezvoltare. • Profesorilor din învãþãmântul gimnazial ºi liceal • Absolvenþilor programului postuniversitar de conversie profesionalã pentru cadrele didactice din mediul rural. biologie. acces la baze de date internaþionale de profil). • Absolvenþilor facultãþilor de Chimie (pre-Bologna). beneficiind de o experienþã valoroasã dobânditã atât nemijlocit (funcþionând anterior în învãþãmântul preuniversitar sau coordonând activitatea de practicã pedagogicã a studenþilor) cât ºi prin implicarea în activitãþile specifice obþinerii de grade didactice (coordonarea ºtiinþificã a profesorilor. genomicã. Acestea se axeazã cu precãdere pe înþelegerea la nivel molecular a structurii ºi a mecanismelor de funcþionare a sistemelor vii. • continuitate ºi coerenþa intradisciplinarã. biosenzori. chimie biomimeticã. Notã: în structurarea planului de învãþãmânt s-a þinut cont de sugestiile unor profesori de chimie din învãþãmântul preuniversitar. Programul se adreseazã: • Absolvenþilor facultãþilor de Chimie (programul Bologna). acces la internet. proteomicã. biotehnologia molecularã. Cadrele didactice preconizate a susþine programul sunt familiarizate cu problematica predãrii chimiei în învãþãmântul preuniversitar. Programul va beneficia de îndrumarea competentã a echipei de cadre didactice ºi cercetãtori din cadrul Facultãþii de Chimie. medical. • asigurarea condiþiilor favorabile manifestãrii responsabile din punct de vedere civic. metode de screening în format miniaturizat ºi paralel. necesitatea sa a reieºit cu claritate din constatãrile directe ale cadrelor didactice ale Facultãþii de Chimie cu prilejul inspecþiilor de grad. specialitatea Chimie. este interdisciplinar ºi cuprinde prezentarea ºi aprofundarea unor teme de actualitate: biochimia proteinelor. informaticã ºi medicinã. alimentar. participare la inspecþii). proteomicã. prevãzute de fiºele disciplinelor sau impuse de logica predãrii noilor cunoºtinþe. • formarea masteranzilor în vederea aplicãrii în practica educaþionalã a celor mai relevante idei ºi teorii pedagogice referitoare la problematica managementului ºi consilierii elevilor. • esenþializare a conþinuturilor în scopul accentuãrii laturii formative. aflatã la graniþa dintre chimie. biotehnologie. majoritatea cu grad didactic I. • formarea de competenþe specifice în vederea valorificãrii activitãþii experimentale în predarea chimiei. biochimie. Master în Biomolecule În cadrul stiinþelor vieþii. la nivel mondial. Funcþionarea programului va fi facilitatã de baza materialã existentã (laboratoare dotate modern. Master în Chimie Educaþionalã (Master interdisciplinar în colaborare cu Facultatea de Psihologie) Scopul organizãrii programului de Master Chimie Educaþionalã: • atragerea absolvenþilor facultãþilor de chimie cãtre cariera didacticã în învãþãmântul preuniversitar. în concordanþã cu tendinþele actuale din Comunitatea Europeanã. biosinteze. biosenzori. • cultivarea responsabilitãþi în scopul orientãrii adecvate în carierã într-o societate dinamicã. • dezvoltarea competenþelor esenþiale pentru reuºita socioprofesionalã. Disciplinele de specialitate obligatorii sunt structurate astfel încât sã rãspundã necesitãþilor de: • completare a informaþiilor de bazã prin dezvoltarea competenþelor necesare predãrii chimiei în acord cu programele ºcolare ºi în corelare cu nevoile societãþii. fizicã. îºi probeazã continuu competenþa prin contracte de cercetare ºi prin lucrãri de specialitate publicate în þarã ºi strãinãtate. Cunostinþele dobândite în cadrul acestui program vor permite angajarea studenþilor atât în instituþii de cercetare (biochimie. care presupun analiza disciplinelor ºi identificarea noþiunilor ºi metodelor comune sau extrapolabile (realizate de cãtre un singur profesor. modelarea proceselor biochimice. bioelectrochimie. Echipa de specialiºti.

Ponderea principalã este asiguratã de chimia organicã (transfer de know-how privitor la sinteza ºi izolarea de principii active precum ºi informaþia privitoare la modul de acþiune specific structurilor cu acþiune farmacologicã) ºi cea analiticã (transfer de know-how privitor la separare. metalurgie. biologie. în cadrul fiecãrei discipline. în proiectare de sensori moleculari. spuneam. chimie. familiarizarea cu principiile ºi aplicaþiile chimiei supramoleculare se impune ca o necesitate educaþionalã ºi formativã pentru un viitor chimist. Debuºeele profesionale: Acest master formeazã un segment de absolvenþi care. materiale optoelectronice. un fond de cunoºtinþe privitoare la chimia fizicã a medicamentelor (farmacocineticã. pielãrie. Jean-Marie Lehn ºi Charles J. medicinã. prin coroborarea experienþei de cercetare ºi didactice variate a catedrelor implicate. Pachetul de cursuri cuprinde. dotarea recentã a Catedrei de Chimie Anorganicã cu un difractometru de raze X permiþând aprofundarea noþiunilor teoretice ºi prin experienþa practicã. existând un aport proporþional din toate domeniile ºtiinþelor chimice ºi nu numai. complecºi polinucleari. Conceptele de recunoaºtere molecularã. chimia fizicã dispune de metodele necesare caracterizãrii ºi înþelegerii funcþionãrii sistemelor supramoleculare. aviaticã). Celelalte catedre implicate au. condiþionarea medicamentelor) ºi industriei de produse cosmetice reprezintã domenii de activitate strict reglementate ºi. Piaþa de muncã din România. a micro ºi a nanotehnologiilor reprezintã un domeniu de cercetare aplicativã pluridisciplinarã care impune participarea unor specialiºti din domenii extrem de variate. conductori moleculari). cum ar fi: ºtiinþele fundamentale (fizicã. modelare ºi corelaþie structurã activitate ºi transport prin intermediul sistemelor coloidale). mecanicã. el constituindu-se în egalã mãsurã ca o continuare fireascã a noþiunilor generale transferate pe durata primului ciclu de învãþãmânt cu durata de 3 ani. caracterizare spectroscopicã a diferitelor clase de compuºi – RMN. iar în ceea ce priveºte controlul analitic a fost introdus un curs special destinat asigurãrii calitãþii. are o mare solicitare pe piaþa forþei de muncã. Tematica de curs ºi lucrãri practice se referã la probleme complexe legate de sinteza ºi caracterizarea unor materiale cum ar fi: materiale polimerice. Debuºeele profesionale: Scopul acestui master este acela de a oferi o orientare profesionalã precisã. nanomateriale etc. industrii. geneneral este întregit prin informaþii privitoare la aplicaþiile catalitice din sinteza principiilor active ºi noþiuni fundamentale de tehnologie farmaceuticã. fabricaþia formelor farmaceutice. procese membranare de transfer. matematicã).). metode electrochimice). extrem de competitive. în consecinþã. De asemenea. medicinã. selectivitate ºi auto-asamblare introduse de chimia supramolecularã ºi-au gãsit aplicabilitatea în proiectarea de receptori moleculari (molecule capabile sã recunoascã ºi sã interacþioneze specific cu anumite specii chimice). ele nu au putut sã continue sã existe ºi sã progreseze în afara formãrii unor infrastructuri moderne de cercetare ºi control. calcule cuantice la nivel supramolecular. Catedra de Chimie Anorganicã are o vastã experienþã de cercetare în domeniul chimiei metalo-supramoleculare ºi ingineriei cristaline. UV-VIS. farmaceuticã sau în ºtiinþa materialelor (polimeri supramoleculari. Deoarece mediile în cauzã sunt medii structural reglementate (prin norme de bunã fabricaþie. NIR. catalizã supramolecularã etc. Master în Chimie supramolecularã Fundamentatã conceptual în urmã cu aproximativ 50 de ani. ªtiinþa ºi ingineria materialelor. în egalã mãsurã. de altfel. Absolvirea unui astfel de master interdisciplinar asigurã un fond larg de cunoºtinþe care sã asigure o integrare rapidã ºi uºoarã a absolvenþilor în domenii de activitate extrem de specializate ºi performante. Chimia supramolecularã este un domeniu multidisciplinar pentru care sistemele biologice reprezintã adesea o sursa de inspiraþie. norme de bunã practicã în studii clinice etc. ºi cursuri care oferã studenþilor o mai profundã pregãtire generalã (tehnici de sinteze. automaticã. comunicaþii. caracterizare structuralã ºi control al calitãþii). chimia supramolecularã este. masterul intitulat Chimie supramolecularã îºi propune sã ofere studenþilor o viziune multidisciplinarã a domeniului ºi posibilitatea dezvoltãrii experienþei practice în sinteza unor sisteme supramoleculare. farmacie. la fel ca ºi cea comunitarã. cel mai probabil. 21 Master în Chimia medicamentelor ºi a produselor cosmetice Domeniile asociate industriei farmaceutice (sinteza de principii active. Masterul de Chimia medicamentelor ºi a produselor cosmetice vine în întâmpinarea acestei solicitãri reale din piaþa muncii ºi are ca scop transferul de informaþie fundamentalã ºi formarea deprinderilor practice (de comportament ºi experimentale) care sã contribuie la formarea unor specialiºti competitivi în aceste domenii riguros reglementate. deosebit de prospere.) s-a încercat. sã se ilustreze aceste tendinþe. biologie. Datã fiind actualitatea ºi importanþa deosebitã a domeniului (doveditã ºi de acordarea Premiului Nobel în 1987 chimiºtilor Donald J. ºi care în consecinþã oferã baze materiale experimentale extrem de generoase ºi. Se doreºte a se asigura. precum ºi în caracterizarea acestora. Pedersen pentru contribuþiile lor la recunoaºterea molecularã înalt-selectivã). În acest context. pe lângã cursuri fundamentale în domeniu. ramura chimiei cu evoluþia cea mai dinamicã ºi spectaculoasã din ultimele decenii. În pachetul de cursuri au fost introduse ºi cursuri de cristalografie ºi inginerie cristalinã. are o ofertã specificã adresatã specialiºtilor din domeniul chimiei. electrotehnicã. în laboratoarele facultãþii existã aparaturã performantã din generaþii de ultimã orã care poate asigura o bunã formare ca cercetãtori a studenþilor care doresc sã facã acest master. în care chimia îºi gãseºte multiple aplicaþii. ºi ele. RES. chimie. inginerie (electronicã. în cataliza supramolecularã. din experienþa anilor trecuþi. Cram. extrem de performante. cu aplicaþii directe ºi concrete în sfera industriei de medicamente ºi a produselor cosmetice. norme de bunã practicã de laborator.2010 Master în Chimia materialelor avansate Facultatea de Chimie Universitatea din Bucureºti MASTER Prezentul program este un master care se impune prin actualitatea ºi perspectivele unei dezvoltãri continue a preocupãrilor în domeniul sintezei ºi caracterizãrii complete fizico-chimicã a unor materiale cu proprietãþi deosebite folosite în ramuri de vârf ale ºtiinþei ºi tehnologiei. Masterul va asigura în egalã mãsurã o platformã solidã pentru cel de-al treilea ciclu de pregãtire (doctoral) al studenþilor. materiale cu proprietãþi de cristal lichid. precum ºi de o prezentare a compuºilor anorganici ºi a celor organo-metalici cu aplicaþii în industria farmaceuticã ºi a produselor cosmetice. Masterul este dezvoltat pe ideea interdisciplinaritãþii. materiale catalitice. calculatoare. în egalã mãsurã. Absolvenþilor acestui master le sunt oferite posibilitãþi de carierã în domenii de vârf ale cercetãrii ºtiinþifice în domeniile: chimie. Facultatea de Chimie din cadrul Universitãþii din Bucureºti dispune de specialiºti recunoscuþi pe plan intern ºi internaþional în acest domeniu. În timp ce chimia anorganicã ºi chimia organicã furnizeazã instrumentele necesare sintezei componentelor supramoleculare. Fondul 20 © DSS . contribuþii în domeniu (utilizarea liganzilor macrociclici în procese de extracþie selectivã.

de organizarea ºi realizarea unor lucrãri de laborator reprezentative pentru disciplinele pe care le predau ºi de îndrumarea studenþilor pentru realizarea lucrãrilor de disertaþie. Master în Managementul calitãþii în chimie Masteratul Managementul calitãþii în chimie se adreseazã persoanelor cu studii superioare. multe echipe din cadrul Catedrei de Chimie Analiticã sunt implicate în colaborãri cu colegi din alte catedre ºi mai ales cu specialiºti din laboratoare din strãinãtate. o preocupare a cadrelor didactice fiind ca aceºtia sã aibã o temã de cercetare ºi o bazã materialã care sã permitã efectuarea experimentelor propuse. interesate sã cunoascã problematica legatã de managementul calitãþii în laboratoarele de chimie cu aplicaþii în domenii cum ar fi produsele de consum (alimentare ºi non. Acesta este o continuare a masterului pre-Bologna. ºtiinþa mediului. doveditã prin lucrãri de specialitate publicate în reviste ºtiinþifice din þarã ºi strãinãtate. de Catedra de Chimie Analiticã din Facultatea de Chimie. care a funcþionat mulþi ani ºi a asigurat piaþa muncii cu un numãr semnificativ de absolvenþi. este necesarã în domeniul asigurãrii calitãþii completarea cunoºtinþelor absolvenþilor cu tehnicile moderne de analizã care se aplicã pe plan mondial pentru determinarea caracteristicilor chimice ale produselor de consum ºi a mediului. Cadre didactice cu un CV recomandat vor fi responsabile de prezentarea cursurilor în domeniile menþionate. principalele direcþii de integrare pe piaþa muncii a absolvenþilor Facultãþii de Chimie sunt cele date de laboratoarele de control analitic. controlul de calitate a produselor din industria farmaceuticã sau industria alimentarã etc. eventual. care doresc sã-ºi actualizeze ºi sã-ºi perfecþioneze cunoºtinþele în domeniul managementului calitãþii. organizat de Universitatea din Tartu (Estonia). biologie. Master în Poluarea chimicã a mediului Prin acest program de master. unde pot efectua stagii de pregãtire. principalele direcþii fiind reprezentate de laboratoarele dedicate mãsurãtorilor spectrometrice. asigurã abordarea ºi soluþionarea de probleme cognitive ºi profesionale noi. Un accent deosebit se pune pe prelucrarea datelor rezultate din mãsurãtori ºi validarea metodelor analitice elaborate. Catedra de Chimie Analiticã are un numãr de 8 conducãtori de doctorat. Masterul de Tehnici de Mãsurare în Chimie este pânã în prezent singurul master de profil organizat în þara noastrã. Integrarea studenþilor în echipele de cercetare începe încã din primul an. Astfel. fizicã. Practic. Scopul principal al acestui master este pregãtirea de absolvenþi care sã aibã cunoºtinþe aprofundate în domeniul analitic. pentru pregãtirea de specialiºti în domeniul chimiei analitice. Disciplinele din planul de învãþãmânt propus care se deruleazã pe parcursul a doi ani (4 semestre). Cursurile sunt asigurate de cãtre cadre didactice cu experienþã în domeniu. În contextul alinierii României la legislaþia europeanã. astfel încât sã se integreze ulterior în cadrul laboratoarelor de profil din þara noastrã. Masterul se adreseazã absolvenþilor facultãþilor din domeniile chimie ºi inginerie chimicã. Facultatea de Chimie din Bucureºti îºi propune sã pregãteascã studenþii în discipline chimice care pot contribui direct la recunoaºterea ºi rezolvarea unor probleme legate de poluare. 22 © DSS 23 . în diverse domenii precum: biochimie.2010 Facultatea de Chimie Universitatea din Bucureºti Master în Tehnici de mãsurare în chimie MASTER Acest program de master se adreseazã în special studenþilor care au înclinaþii spre cercetarea fundamentalã ºi care. acesta este afiliat unui consorþiu European. Programa analiticã include 10 cursuri ºi laboratoare aferente care pregãtesc studenþii masteranzi în recunoaºterea surselor poluante anorganice ºi organice. ce îºi propune o mai bunã colaborare cu alte universitãþi din Europa ºi o armonizare a programelor universitare de studii. O parte dintre ei au posibilitatea de a continua pregãtirea profesionalã ºi ºtiinþificã în domeniu prin continuarea activitãþii în cadrul studiilor doctorale. fiind axat pe aspectele practice ºi vocaþionale ale domeniului. Tematica lucrãrilor de disertaþie þine de asemenea cont de interesul imediat al momentului urmãrind cercetãri legate de depoluarea aerului. Masteratul propus asigurã competenþe suplimentare în domenii precum chimia alimentarã. În prezent. Mulþi dintre absolvenþii secþiei de master în acest domeniu au fost bine apreciaþi de cãtre colectivele din þarã sau strãinãtate la integrarea lor în echipele de lucru sau de cercetare. chimia mediului ºi managementul deºeurilor. electrometrice sau cromatografice. compararea cunoºtinþelor noi cu cele tradiþionale. În prezent. farmacie. în utilizarea unor tehnici catalitice nepoluante de reducere ºi eliminare a emisiilor poluante ºi deseurilor. Laboratoarele oferã o bazã instrumentalã modernã. vor continua pregãtirea în ciclul al treilea (ªcoala doctoralã). Optimizarea Controlului Chimico-Analitic ºi Asigurarea Calitãþii. în alegerea tehnicilor analitice de identificare ºi cuantificare a acestor poluanþi. Pregãtirea studenþilor masteranzi va avea atât o componentã informal-formativã cât ºi una practic-formativã de laborator beneficiind de dotãrile de vârf care s-au realizat în facultate în ultimii ani. controlul poluãrii chimice.alimentare) ºi a mediului. permit familiarizarea cu cele mai noi ºi avansate dezvoltãri ale cunoaºterii în domeniu. management. a gazelor ºi a apelor. Prin activitatea de cercetare în cadrul laboratoarelor din Catedra de Chimie Analiticã se asigurã un nivel foarte bun de pregãtire profesionalã a absolvenþilor. cei mai mulþi din doctoranzi urmând cursurile masterale de specialitate sau elaborând lucrãrile de disertaþie în domeniul chimiei analitice. organizate în facultate prin ªcoala Doctoralã. agriculturã.

Ioan Mihãilescu.unibuc. 25 .47.unibuc.315. Master în Dreptul Afacerilor Coordonator: Prof.Prescripþia extinctivã. încheiat la data de 8.07. reprezentat prin James Mangan ºi Universitatea din Bucureºti. univ. dr. dr. univ. Donaþii ºi testamente. Drept penal . Arbitraj comercial. dr. Master în Carierã Judiciarã Coordonator: Prof. 36-46. Constantin Mitrache. dr. univ. univ. Drept procesual penal . Reglementãri internaþionale. Dinamica obligaþiilor.312.315. Proceduri de insolvenþã. univ. Dreptul concurenþei. Relaþiile de muncã ºi contractul individual de muncã. Bucureºti Tel. Negocierea colectivã ºi administrarea contractelor colective. dr. cantitativã ºi calitativã a programelor de master organizate la nivelul Facultãþii de Drept. Cursuri: Teoria actului juridic civil. Relaþiile de muncã ºi industriale în U. Alexandru Sitaru. Drept procesual penal Proceduri speciale.2000 între Facultatea de Drept ºi Centrul American pentru Solidaritate Internaþionalã în Muncã (Solidarity Center). Dana Tofan. dr.19 E-mail: decan@drept. dr. Master în Dreptul muncii. univ. Protecþia consumatorilor.06. Sisteme ºi politici de securitate socialã. Procesul civil internaþional.ro. ca o componentã esenþialã a procesului de învãþãmânt.Procedura în primã instanþã ºi în cãile de atac. Sisteme jurisdicþionale. Acest program a fost primul de acest fel în mediul central ºi est-european.. Contracte civile translative de drepturi. dr. Garanþii civile ºi comerciale. univ. Contracte comerciale.ro Web: http: //www. Tendinþe actuale în doctrina juridicã. reprezentatã prin prof.drept. Master în Drept Privat Coordonator: Prof.Proceduri speciale ºi executare silitã. Proprietate industrialã. nr. Marieta Avram Prodecan: Conf. dr. Sociologia muncii.Infracþiuni prevãzute în legi speciale. Protecþia juridicã a dreptului de proprietate. Statutul ºi deontologia funcþionarului public. Relaþii de muncã ºi industriale Coordonator: Prof. Dreptul asigurãrilor. Drept civil . Flavius-Antoniu Baias Prodecan: Prof. Drept procesual civil . 050107.59. Începând cu anul universitar 2000-2001. Simina-Elena Tãnãsescu Prodecan: Conf. cu durata de trei semestre. Cursuri: Managementul organizaþiei. dr. Cursuri: Dreptul societãþilor comerciale.Vânzarea ºi locaþiunea. univ. Sisteme electorale contemporane. 021. Conducerea facultãþii Decan: Conf.71. 24 © DSS Master în Instituþii ºi Proceduri de Drept Public Coordonator: Prof. sector 5. Protecþia drepturilor copilului. E. Criminalisticã . univ. Dreptul tratatelor ºi practica negocierilor. Drepturile fundamentale ale omului în UE. când a funcþionat un singur program de master. Alexandru Athanasiu. Cursuri: Proceduri constituþionale. Cursuri: Drept civil . dr. Conflicte de muncã. Romeo Popescu Secretar ºtiinþific: Lector univ. extinderea ºi perfecþionarea programelor de masterat.: 021.Tehnici ºi procedee moderne de investigare penalã. Programul a fost înfiinþat în baza unui Acord de Cooperare privind înfiinþarea programului de master în relaþii industriale la Universitatea din Bucureºti.FACULTATEA DE DREPT Facultatea de Drept a fost permanent preocupatã de crearea. Procedurã administrativã. Regimuri matrimoniale. univ. Claudiu-Paul Buglea Date de contact Adresa: B-dul Mihail Kogãlniceanu. Drept procesual civil . Alexandru Sitaru.87 Fax: 021. numai pe locuri cu taxã. Instituþii de credit ºi operaþiuni bancare. Managementul resurselor umane.Cooperarea judiciarã internaþionalã în materie penalã. existând o preocupare permanentã pentru îmbunãtãþirea programelor ºi a planurilor de învãþãmânt. În anul universitar 2000-2001 a funcþionat un singur master la specializarea Relaþii de Muncã ºi Industriale. ºi pânã în prezent. Drept penal Individualizarea sancþiunilor de drept penal. Organizarea ºi etica profesiilor judiciare. Regimuri domeniale. Publicitatea imobiliarã. se poate remarca o semnificativã evoluþie.

Sistemul jurisdicþiilor internaþionale. Pluralitatea de infractori. Simina Tãnãsescu. Cursuri: Drept european al societãþilor. Dreptul internaþional umanitar ºi dreptul internaþional al refugiaþilor. Dreptul comunitar al mediului. Cursuri: Sistemul normativ al UE. Justiþia penalã în cazul minorilor. Comerþ exterior ºi investiþii internaþionale. Simina Tãnãsescu. în faþa unei comisii. Studiile universitare de masterat se desfãºoarã pe baza contractului de studii masterale încheiat între masterand ºi universitate care cuprinde drepturile ºi obligaþiile pãrþilor în acord cu cerinþele de asigurare a calitãþii. Cursuri: Drept penal. a disertaþiei. Conteciosul european al drepturilor omului. Politicile Uniunii Europene. Mijloace de soluþionare a disputelor internaþionale economice. univ. Dreptul comunitar al afacerilor. constând în susþinerea unei singure probe la douã discipline de concurs. urmat de înmatriculare. Infracþiuni prevãzute în legi speciale. Organizaþii ºi relaþii economice internaþionale. Dreptul executãrii sancþiunilor penale. Drept penal internaþional. Dreptul social european. Drept penal. Lucrarea de disertaþie are rolul de a certifica competenþele cognitive ºi profesionale care corespund calificãrii universitare enunþate. Dreptul comunitar al proprietãþii intelectuale. Instituþii administrative europene. Adrian Nãstase. Dreptul european al contractelor. Calitatea de masterand se poate dobândi numai de absolvenþi ai ciclului I de studii universitare cu diplomã de licenþã prin concurs de admitere. Metodologia de admitere: La studiile de master selecþia candidaþilor se face. Contencios constituþional. Cursuri: Instituþii fundamentale ale dreptului internaþional public. dr. Fondurile structurale ale UE. Augustin Fuerea. Reglementarea mãsurilor preventive prin prisma protecþiei europene a drepturilor omului în procesul penal. univ. Master în Drept Internaþional Public Coordonator: Prof. univ. Politici comunitare.2010 Master în Drept ºi Politici Publice Facultatea de Drept Universitatea din Bucureºti MASTER Master Profesional de Drept European ºi Internaþional al Afacerilor Coordonator: Prof. dr.evoluþii jurisprudenþiale. univ. dr. Aplicarea sancþiunilor procedural penale prin prisma Convenþiei Europene a Drepturilor Omului. Libertãþi fundamentale ºi dreptul afacerilor. Studiile universitare de masterat se finalizeazã cu susþinerea publicã. Master în ªtiinþe Penale Coordonator: Prof. Jurisdicþia comunitarã. examenul este organizat sub forma a 50 de întrebãri tip grilã. Drept bancar internaþional. Gestiunea proiectelor europene. Relaþii ºi organizaþii economice internaþionale. Contencios comunitar. Tema disertaþiei se stabileºte de comun acord de cãtre cadrul didactic conducãtor ºi masterand. Criminalisticã. Aplicarea tratatelor în România. dr. Tehnicã contractualã. Instrumente ºi pieþe financiare. prin concurs de admitere. Metode moderne de investigare penalã. Finanþarea sectorului public. fiind aprobatã de Conducerea facultãþii. Contencios administrativ ºi contravenþional. Unitatea ºi pluralitatea de interacþiuni. univ. Începând cu anul universitar 2009-2010. Cursuri: Corelaþie între ordinea juridicã naþionalã ºi cea comunitarã. Spaþiul monetar european. Anastasiu Criºu. Rãspunderea statelor ºi sancþiunile în dreptul internaþional contemporan. de asemenea. Coordonator: Prof. Dreptul tratatelor ºi practica negocierilor. 26 © DSS 27 . Rãspunderea persoanei fizice în dreptul internaþional penal. Dreptul distribuþiei. dr. Curþi ºi tribunale internaþionale. Fiscalitate europeanã. Reforma instituþionalã a UE ºi politici comunitare. Master în Drept Comunitar Coordonator: Prof.

Le propunem un cadru nou.65. Silvia Pãdure Secretar ªef: Ecaterina Matei Date de contact Adresa: Splaiul Independenþei. Leibniz. adesea interdisciplinarã. Seneca. univ. printr-o diversitate de abordãri de calitate în fiecare dintre aceste direcþii. fenomenologia ºi deconstrucþia filosoficã.318.com Web: www. Specializarea vizeazã în special aprofundarea unor probleme actuale ale istoriei ºi filosofiei ºtiinþei. pentru instrumentarul utilizat în abordãrile teoretice individuale de titularii cursurilor relevante sunt hermeneutica. întrebãri ºi dezbateri la cursuri ºi seminarii. mai departe. se desfãºoarã în strânsã legãturã cu procesul de cercetare. Nietzsche. 021. sector 6. dr.15. Titularii cursurilor masteratului de Istoria ºi circulaþia ideilor filosofice îºi propun ca. dr. respectiv al dezbaterilor din seminariile masterale. dinamic ºi conectat de lucru.29. Programul de studiu Istoria ºi Filosofia ªtiinþei. cât ºi diseminarea ºi testarea rezultatelor obþinute în procesul de cercetare prin intermediul cursurilor. Hegel. Platon. dr. 204.FACULTATEA DE FILOSOFIE Master în Istoria ºi circulaþia ideilor filosofice Masteratul Istoria ºi circulaþia ideilor filosofice acoperã segmente istorice ºi spaþii spirituale relevante pentru orice periodizare sau topologie standard din istoria filosofiei: filosofie anticã greacã. Spinoza. Heidegger. un mediu interdisciplinar.52. Se acordã atenþie promovãrii muncii în echipã atât ca mod de învãþare. postmodernism filosofic. univ. filosofie contemporanã.ro Master în Istoria ºi filosofia ºtiinþei Masteratul de Istoria ºi filosofia ºtiinþei se adreseazã tuturor studenþilor interesaþi de fenomenul numit „ºtiinþã modernã“. Sunt explorate ºi dezbãtute idei ºi opere filosofice ale unora dintre cei mai importanþi gânditori din istoria filosofiei: Parmenide. periodic. analizã. cât ºi ca mod de cercetare. Constantin Stoenescu Director ªcoalã Doctoralã: Prof. Practica apare sub forma unor seminarii de cercetare ºi asigurã pregãtirea 29 28 © DSS . Sunt valorificate astfel expertizele unor specialiºti în domeniu din România. 060041.318. Masteratul în Istoria ºi circulaþia ideilor filosofice se constituie din aceastã perspectivã dintr-un spaþiu pedagogic care stimuleazã ºi încurajeazã permanent iniþiativele ºtiinþifice ale masteranzilor. Romulus Brâncoveanu Prodecan: Conf. indiferent de studiile lor de pânã acum. Bucureºti Tel. Din punctul de vedere al metodologiei ºtiinþifice. Pascal. prin lecturi pregãtitoare. în cercetarea ºtiinþificã de profil sau în domeniul unor meserii specifice. toate cadrele didactice universitare desfãºurându-ºi activitatea ºi într-un centru de cercetare. nr. Conducerea facultãþii Decan: Prof.: 021. dar ºi experienþa colegilor noºtri din comunitatea academicã internaþionalã ºi relaþiile de colaborare ale Centrului de Istoria ºi Filosofia ªtiinþei de la Facultatea de Filosofie.56. univ. Viorel Vizureanu Administrator ªef: Ec. în conformitate cu diversificarea ºi evoluþia continuã a propriilor interese teoretice ºi de cercetare. Masteratul în Istoria ºi circulaþia ideilor filosofice. Foucault. Husserl. Pentru atingerea obiectivelor generale ºi specifice. Derrida etc. gândire creºtinã.76 Fax: 021. interpretare ºi comentariu de text. filosofie modernã. care sã poatã profesa în învãþãmântul liceal. are ca misiune generalã pregãtirea de specialiºti în Filosofie. Toma d’Aquino. 021. Kant.318. sau între descoperirea ºtiinþificã ºi aplicarea ei. Ilie Pârvu Secretar ºtiinþific: Conf. neoplatonism. sã întreprindã revizuirea ºi/sau completarea materiei predate. conectatã la ultimele descoperiri ale unui domeniu în plinã dezvoltare. expertizã ºi informaþie ºi le oferim formarea unor abilitãþi de orientare ºi cercetare care pot duce. þinând cont ºi incluzând totodatã în procesul pedagogic ultimele noutãþi semnificative din domeniile respective.ub-filosofie. filosofie romanã. programul utilizeazã o pedagogie activã în care studentul este îndemnat sã joace rolul de actor al formãrii sale. dr. oferindu-se posibilitatea masteranzilor de a intra în contact cu principalele perspective interpretative la nivelul literaturii de specialitate. Cursurile ºi seminariile noastre propun o abordare istoricã ºi filosoficã problematizatã. Aristotel.54. Prin aceasta este facilitat atât accesul ºi promovarea masteranzilor în cadrul proiectelor de cercetare. univ. cultivând în mod corespunzãtor receptivitatea cadrelor didactice universitare implicate.89 E-mail: ubfilosofie@yahoo. Plotin. Merleau-Ponty.318. capacitatea acestora pentru dezvoltarea propriilor iniþiative ºtiinþifice. Descartes. spre studii doctorale sau spre o gamã largã de profesii de care este atâta nevoie în România în interfaþa dintre omul de ºtiinþã ºi publicul larg.

biologia modernã. sunt potrivite cu pregãtirea oferitã de masterat. în corelaþie cu identitatea europeanã. o calificare superioarã. tipul de cunoaºtere pe care aceasta îl oferã. de asemenea. posturi legate de comunicare ºi relaþii umane. aspect materializat prin dezvoltarea capacitãþii acestuia de a propune proiecte personale ºi de a le urmãri coerent ºi eficient dezvoltarea. Principala calitate. precum ºi la programele de cercetare ale directorilor de grant sau ale conducãtorilor de doctorat în Filosofie. cum ar fi problematica drepturilor omului ºi cea a eticii mediului. Un alt lucru important este capacitatea de a analiza din perspectivã 30 © DSS 31 . cu propria minte. fie el clasic sau contemporan. masteratul îºi propune explorarea în dublu registru. având valenþe în plus faþã de studiile de licenþã. Un lucru de mare importanþã. afaceri ºi organizaþii masteranzii vor dobândi o pregãtire aprofundatã. Cursurile din cadrul masteratului vizeazã atât cunoºtinþe teoretice fundamentale. dobânditã ca urmare a conþinutului procesului didactic. cu un numãr minim de 20 de masteranzi. eticã problemele pe care le au de rezolvat diferitele organizaþii. Cursurile masteratului se axeazã pe aprofundarea cunoºtinþelor ºi extinderea experienþei scenice. care sã ofere cadrul – necesar ºi util totodatã – pentru aplicaþiile practice. În urma programului de Master în Eticã aplicatã în societate. ceea ce sperãm cã îi va oferi absolventului mijloacele concrete de reuºitã în viitoarea sa carierã. aºa cum sunt cele din Europa. câteva dintre întrebãrile actuale privind natura ºtiinþei. Master în Etica aplicatã în societate. având valenþe în plus faþã de studiile de licenþã. Un accent deosebit va fi pus pe conturarea unui parcurs profesional individualizat al masterandului. cât ºi aspectele concrete ale instituþiilor ºi organizaþiilor europene. La masterat se pot înscrie licenþiaþi în orice domeniu. Dupã cum o aratã ºi titulatura. Programul de studiu a fost realizat de profesorii Facultãþii de Filosofie pe baza unei colaborãri internaþionale cu specialiºti ºi prestigioase universitãþi din Belgia ºi Olanda.A. ale relaþiilor internaþionale.T. masteratul Estetici aplicate în arta teatralã a fãcut din promovarea ºi consolidarea capacitãþii individuale de iniþiativã profesionalã unul dintre principalele sale obiective. independent. El suplineºte lipsa unor mijloace de formare pentru cei interesaþi de a deveni profesioniºti ºi specialiºti în domeniu. sã conducã grupuri de lucru. Master în Studii de dezvoltare internaþionalã ºi etica relaþiilor internaþionale Programul de masterat este realizat cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe prin programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Este pus accentul pe domenii de mare importanþã atât din perspectivã eticã generalã. Viitorilor masteranzi le este asigurat un acces larg ºi nemijlocit la baze academice de date internaþionale în domeniu ºi posibilitatea de practicã în organizaþii de profil. Formaþia primitã le va permite ºi sã fie lidere/lideri. o serie de mini-cursuri ºi conferinþe în completarea trunchiului de bazã al programului de studiu vor fi susþinute de reputaþi specialiºti în domeniu din þarã ºi strãinãtate. Formaþia primitã le va permite absolvenþilor sã-ºi potenþeze capacitatea de leadership. cât ºi concretã. dobânditã ca urmare a conþinutului procesului didactic. Este acordatã atenþie.C) ºi Facultatea de Filosofie a Universitãþii din Bucureºti. cât ºi aspectele concrete ale instituþiilor ºi organizaþiilor europene. este capacitatea de a gândi critic. Un lucru de mare importanþã. sunt potrivite cu pregãtirea oferitã de masterat. De asemenea. De asemenea. Masteratul Estetici aplicate în arta teatralã se desfãºoarã numai în forma cu taxã. Master în Estetici aplicate în arta teatralã Masteratul Estetici aplicate în arta teatralã reprezintã concretizarea interdisciplinarã a unui proiect complex ºi ambiþios. este formarea unei capacitãþi de a lucra în medii diverse din punctul de vedere al valorilor. este capacitatea de a gândi critic. teoretic ºi practic. posturi legate de comunicare ºi relaþii umane. luat în considerare în cadrul masteratului. este formarea unei capacitãþi de a lucra în medii diverse din punct de vedere lingvistic ºi cultural. rod al colaborãrii dintre cadre universitare de la Uniunea Naþionalã de Artã Teatralã ºi Cinematograficã (U. Sunt apoi investigate ºi explorate întrebãri fundamentale ale unor ºtiinþe particulare: fizica contemporanã. Este acordatã atenþie direcþiilor de bazã din etica aplicatã. Un alt lucru important este capacitatea de a analiza din perspectivã eticã problemele pe care le au de rezolvat. afaceri ºi organizaþii Obiectivul general al acestui program de masterat este formarea de specialiste/specialiºti care sã poatã profesa în locurile de muncã unde este implicatã o intensã evaluare eticã (în special acolo unde existã instituþionalizate comisii de eticã sau alte forme care necesitã evaluare sau consultanþã eticã). În general.2010 Facultatea de Filosofie Universitatea din Bucureºti MASTER masteranzilor pentru cercetarea ºtiinþificã ºi participarea lor la programele de cercetare ale catedrelor organizatoare. a unor varii experienþe ºi dimensiuni fundamentale ale teatrului. Cursurile propuse oferã o gamã largã de cursuri care abordeazã. o calificare superioarã. inclusiv relaþii la nivel internaþional. Master în Studii europene ºi etica relaþiilor internaþionale Obiectivul general al acestui program de masterat este formarea de specialiste/specialiºti care sã poatã profesa în locurile de muncã unde este implicatã o intensã colaborare la nivelul Uniunii Europene. ºtiinþele minþii. concomitent cu dobândirea unor argumente de facturã teoreticã. Cursurile din cadrul masteratului vizeazã atât cunoºtinþe teoretice fundamentale. cât ºi concretã. ale relaþiilor internaþionale. În urma programului de Master în Studii Europene ºi Etica Relaþiilor Internaþionale masteranzii vor dobândi o pregãtire aprofundatã. inclusiv relaþii la nivel internaþional. Este pus accentul pe domenii de mare importanþã atât din perspectivã eticã generalã. problematicii diversitãþii lingvistice (multilingvismului) ºi culturale europene. luat în considerare în cadrul masteratului.N. De asemenea. din perspective ºi cu metodologii diferite. Principala calitate.

Interviu oral. Masteratul dezvoltã ºi prin aceastã direcþie de studiu dimensiuni metateoretice ºi interdisciplinare menite a conferi unitate ºi coerenþã întregului program masteral. 32 © DSS .) în care vor fi indicate problemele pe care candidata/candidatul doreºte sã le aprofundeze în perioada masteratului. respectiv a scrisorii de intenþie. romanã. 7 pag. Contribuþia specificã a Catedrei de Istoria filosofiei ºi filosofia culturii la configuraþia programului masteral interdisciplinar se circumscrie direcþiei de studiu intitulatã Idei filosofice în istoria artei ºi culturii europene. pe baza eseului ºi a bibliografiei citate în cadrul acestuia. prin abordarea în dublu registru – diacronic-hermeneutic ºi sistematic-conceptual – a unor teme ºi problematici fundamentale din cadrul filosofiei culturii.). Eseul va fi însoþit de o scrisoare de intenþie (max. Aceste documente se depun împreunã cu dosarul de înscriere. 1 pag. însoþit de o bibliografie minimalã ºi elaborat de cãtre candidatã/candidat în aria tematicã a masteratului pentru care opteazã. Media finalã este media celor douã note obþinute pentru proiect ºi pentru susþinerea acestuia în faþa unei comisii abilitate. Direcþia de studiu acoperã segmente istorice ºi spaþii spirituale relevante pentru orice periodizare sau topologie standard din istoria culturii europene: greacã. Sunt explorate ºi dezbãtute idei ºi opere filosofice ale unora dintre cei mai importanþi gânditori din istoria filosofiei cu relevanþã pentru cultura europeanã. creºtinã. departajarea se face în funcþie de media finalã de absolvire (media anilor de studiu plus media de la examenul de licenþã). modernã. Examen constand din: Un proiect de cercetare. în paralel cu menþinerea unei diversitãþi atractive pentru cei ce vor urma aceste cursuri. este un program realizat în colaborare cu Facultatea de Istorie din cadrul Universitãþii din Bucureºti. Direcþia de studiu îºi propune sã ofere un echilibru între excelenþa activitãþii de predare ºi implicarea masteranzilor în cadrul seminariilor sau în proiecte suplimentare de cercetare. care sã punã la dispoziþia masteranzilor conþinuturi informaþionale semnificative ºi mijloace performante de analizã.2010 Facultatea de Filosofie Universitatea din Bucureºti MASTER Master în Istoria artei ºi filosofia culturii (în colaborare cu Facultatea de Istorie) Programul de master Istoria artei ºi filosofia culturii. În caz de medii egale. Proiectul de cercetare va consta într-un eseu (min. constituindu-se într-un demers pedagogic de specializare universitarã de calitate. 3 pag / max. postmodernã. Metodologia de admitere la masterat.

univ. cu douã probe. Judeþul Ilfov Tel.45. În cadrul acestei facultãþi a început învãþãmântul superior de Fizicã din þara noastrã. CP MG – 11 077125. Fizicã teoreticã 8.21 E-mail: secretariat@fizica.457. Spectroscopie. dr. în colaborare cu Facultatea de Chimie au fost acreditate masterate interdisciplinare – cu taxã – în domeniile urmãtoare: (i) ªtiinþa conservãrii/restaurãrii operelor de patrimoniu prin metode fizice ºi chimice avansate (ii) Surse de energie regenerabile ºi alternative De asemenea. Facultatea de Fizicã a Universitãþii din Bucureºti a propus spre acreditare. La înfiinþarea Universitãþii din Bucureºti.FACULTATEA DE FIZICÃ Prezentare generalã Facultatea de Fizicã a Universitãþii din Bucureºti continuã o tradiþie lungã de circa 150 de ani de pregãtire la cel mai înalt nivel a specialiºtilor în diferite domenii ale Fizicii. în colaborare cu Universitatea de Medicinã „Carol Davila“ Bucureºti a fost organizat. Urmând aceste tradiþii.ro. cu durata de 4 semestre: (a) Biofizicã ºi Fizicã medicalã – domeniul Fizicã (b) Fizicã aplicatã avansatã – domeniul ªtiinþe inginereºti aplicate (c) Fizica atmosferi ºi a pãmântului.21 (Secretariat) Fax: 021. particule elementare. Astrofizicã ºi aplicaþii – domeniul Fizicã. Pentru fiecare direcþie de specializare prin studii masterale admiterea se face prin concurs. gabriela_nitulescu@yahoo.19. printre care ºi Facultatea de ªtiinþe. Fizicã aplicatã avansatã 3. întotdeauna.18. se vor ºcolariza ºi urmãtoarele direcþii de studii masterale. Protecþia mediului 4. De asemenea.457. La aceasta s-a adãugat.44. Materiale avansate ºi nanostructurate pentru Electronicã ºi Optoelectronicã În colaborare cu facultãþile de Chimie ºi Biologie este organizat masteratul interdisicplinar de Nanoºtiinþe.ro taxã. nr. Fizica polimerilor 7.unibuc. interdisciplinare: (i) Nanoºtiinþe – câte 5 locuri finanþate de la buget pentru fiecare din cele trei facultãþi implicate (Facultatea de Fizicã coordoneazã concursul de admitere) (ii) Surse de energie regenerabile ºi alternative – 15 locuri finanþate de la buget (iii) ªtiinþa conservãrii/restaurãrii operelor de patrimoniu prin metode fizice ºi chimice avansate – 15 locuri finanþate de la buget Pe lângã locurile finanþate de la buget existã ºi un numãr semificativ de locuri cu taxã (125). masteratul de Materiale avansate cu aplicaþie în Medicina dentarã. 405.18 (Decanat). Platforma Mãgurele. Pentru anul universitar 2010-2011 se vor ºcolariza urmãtoarele direcþii proprii de specializare prin studii masterale. singurã sau împreunã cu alte facultãþi ale Universitãþii din Bucureºti un numãr mare de masterate.univ. recunoscutã pe plan naþional ºi internaþional.fizica.com Web: www. Lucian Ion Date de contact Adresa: Str.unibuc. tot în regim cu 34 © DSS Conducerea facultãþii Decan: Prof. particule elementare.457. Pentru toate direcþiile proprii Facultãþii de Fizicã probele sunt 35 . dr.457. Masterele organizate de Facultatea de Fizicã sunt: 1. dr. Fizicã informaticã ºi Econofizicã 6. în anul 1864. Fizica atmosferei ºi pãmântului. Calitatea pregãtirii a fost întotdeauna legatã de foarte buna pregãtire a membrilor corpului didactic ºi de activitatea de cercetare remarcabilã a acestora.: 021.45. 021. 021. univ.457. Sunt finanþate de la buget 95 de locuri pentru direcþiile menþionate. Biofizicã ºi Fizicã medicalã 2. pe domenii de mare actualitate ºi necesitate. Protecþia mediului – domeniul Fizicã (d) Fizicã electronicã ºi Metrologie – domeniul Fizicã (e) Interacþii atomice ºi nucleare.44. de domnitorul Alexandru Ioan Cuza.44. existau mai multe facultãþi. De asemenea. Atomiºtilor. implicarea studenþilor în activitãþi de cercetare ºtiinþificã în domenii de mare actualitate din Fizica mondialã. În prezent este propus un masterat integrat pentru ªtiinþe – împreunã cu facultãþile de Biologie ºi Chimie – care urmeazã sã fie acreditat în aceastã varã. Fizicã electronicã ºi Metrologie 5. 021. ªtefan Antohe Secretar ºtiinþific: Conf . Fotonicã. Interacþii atomice ºi nucleare. Astrofizicã ºi aplicaþii 10. Alexandru Jipa Prodecan: Prof. Plasmã ºi Laseri 9.

dar ºi de doctorat. Trebuie subliniat cã multe dintre activitãþile didactice ºi de cercetare de la Catedra de Fizicã atomicã ºi nuclearã a Facultãþii de Fizicã a Universitãþii din Bucureºti se desfãºoarã în cadrul unor colaborãri internaþionale. studiul clusterilor ºi defectelor în solide. FP6-FP7). a unor fundaþii cât ºi în cooperãri individuale ale unor cadre didactice. cercetãri fundamentale pentru modelul standard al particulelor. Institutul de Ioni Grei (GSI) de la Darmstadt (Germania) etc. Geologie. Direcþia de specializare prin studii de masterat. Trebuie subliniat faptul cã este singura direcþie de masterat. Fizica suprafeþei etc. Cosmologie. evoluþia stelarã. Fizica teoreticã. Ei pot urma ºi studii universitare de doctorat în specializarea Fizicã educaþionalã. Milwaukee (USA). masterat. Printre ele se numãrã cele cu Universitatea Paris XI . Astrofizicã ºi aplicaþii. studiul comportãrii ºi dezvoltãrii detectorilor ºi noi principii de detecþie pentru ºi în condiþii extreme (fluenþe mari de particule. procese atomice ºi moleculare la suprafaþã. Apãrare Naþionalã º. interacþii gravitaþionale º. Biochimie. Universitate Hampton (SUA). cercetarea ºtiinþificã. în învãþãmântul liceal ºi universitar.2010 Facultatea de Fizicã Universitatea din Bucureºti MASTER scrise. de aplicarea tot mai diversificatã a metodelor ºi tehnicilor nucleare în diverse domenii: Tehnicã. cum ar fi cele cu Centrul European de Cercetãri Nucleare (CERN) de la Geneva ºi cu Institutul Unificat de Cercetãri Nucleare (IUCN) de la Dubna. stãri anomale ºi tranziþii de fazã (plasmã de cuarci ºi gluoni) sau noi forme de existenþã ale materiei nucleare. la sfârºitul acestora absolvenþii capãtã cunoºtinþele ºi competenþele generale ºi de specialitate care le permit accesul pe o piaþã a muncii diversificatã. prin secþia de specialitate. PHARE. sunt un partener activ în mai multe programe europene de schimburi studenþeºti între universitãþi. Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice în Învãþãmântul Superior. se acoperã partea de pregatire academicã ºi de cercetare în domenii ca: dinamica ciocnirilor nucleare nerelativiste. a defectelor paramagnetice. afiºatã pe pagina facultãþii. precum ºi ªcoala Doctoralã de Fizicã. Cercetãrii. direcþia de specializare 36 © DSS Fizicã atomicã. relativiste ºi ultrarelativiste. Catedra de Fizicã atomicã ºi nuclearã a fãcut permanent eforturi ca oferta educaþionalã sã fie cât mai diversã ºi sã reflecte activitatea de cercetare susþinutã ºi bogatã a membrilor corpului didactic.a. Biologie. cu tematicã specificã. Medicinã (diagnostic ºi tratament prin metode nucleare). unele dintre direcþii fiind unice în þarã. dar diferã de la specializare la specializare. Ea rãspunde interesului tot mai larg pentru problemele de mediu ºi. Cu aceastã pregatire prin cele douã cicluri de studii. instituþionalizate sau neinstituþionalizate. Din anul universitar 2005-2006 activitatea didacticã are la bazã un nou sistem de pregãtire. cu durata totalã de 5-6 ani. Universitatea of Wisconsin. Astrofizicã.a. în mod specific. din România care pregãteºte în domeniile menþionate. în acord cu învãþãmântul universitar ºi tehnic european. structurat pe cele trei cicluri majore: licenþã. studiul prin rezonanþã magneticã a tranziþiilor de fazã. Astrofizicã ºi aplicaþii Direcþia de Fizica atomului ºi moleculei dezvoltã cercetãri fundamentale ºi aplicative care acoperã domenii ca rezonanþã magneticã. prin Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã. Actuala organizare a studiilor masterale a condus la apariþia direcþiei Interacþii atomice ºi nucleare.Orsay ºi Universitatea Paris VI. precum ºi cu alte institute de cercetare din þarã sau strãinãtate. precum ºi de cel al activitãþilor nucleare. Universitatea Politehnicã din Torino ºi Universitatea din Catania. Ele îºi au originea în contracte de cercetare susþinute de Uniunea Europeanã (programe COST. Pentru creºterea competenþei în domeniile de activitate absolvenþii ei se pot înscrie la concursul de admitere la ªcoala Doctoralã de Fizicã. Astrofizicã. Concursul de admitere se organizeazã în septembrie 2010.a. Tineretului ºi Sportului. Laboratorul Naþional din Brookhaven (SUA). doctorat. Chimie. Particule Elementare. doze mari de radiaþii). Având în vedere tradiþia remarcabilã din domeniu. Fizica particulelor elementare. Universitatea Liberã din Bruxelles. particule elementare. 37 . de o mare diversitate. Institutul AMOLF din Amsterdam. impactului radioactivitãþii naturale ºi induse. Întreaga activitate de cercetare ºtiinþificã este finanþatã prin grant-uri ºi contracte de cercetare încheiate cu Ministerul Educaþiei. Prin direcþia de Fizicã nuclearã la energii joase ºi relativiste. Existã însã multe colaborãri noi. Fizica nuclearã aplicatã ºi energeticã nuclearã rãspunde necesitãþilor actuale ºi de perspectivã de dezvoltare a energeticii nucleare. Fizica stãrii condensate ºi Fizica materialelor. Particule elementare. industrie º. Direcþia poate ºi trebuie privitã ca un domeniu de frontierã cu mari implicaþii în Biofizicã. Pentru celelalte direcþii probele sunt tot în numãr de douã. modele cosmologice ºi comportarea Universului dupã „Explozia primordialã“. sisteme dinamice ºi fractali. Fizicã nuclearã. Master în Interacþii Atomice ºi Nucleare. în mare mãsurã cadre didactice tinere. Cercetarea ºtiinþificã este deosebit de dinamicã ºi valoroasã. Astrofizicã ºi aplicaþii Catedra de Fizicã atomicã ºi nuclearã a Facultãþii de Fizicã a Universitãþii din Bucureºti (iniþial Catedra de Structura materiei) are o lungã tradiþie în învãþãmânt ºi cercetare. medii active maser etc. Unele din acestea sunt colaborãri de tradiþie.

metodologic ºi vocaþional prin programe cu tematicã aliniatã cerinþelor de specializare de pe piaþa muncii adresându-se în primul rând absolvenþilor licenþiaþi în domeniul geografiei turismului precum ºi geografiei. univ. 1. Decebal. 247600. Programul a fost conceput pentru durata a doi ani de studiu beneficiind de un plan educaþional structurat în 4 semestre cu discipline fundamentale.315.unibuc. dr. discipline opþionale ºi discipline facultative. menit sã sporeascã calitatea educaþiei de tip superior. 49. calificãrilor ºi certificãrilor absolvenþilor facultãþii nostre în concordanþã cu normele. univ. Silviu Costachie Prodecan: Conf. Vasile Popa Date de contact Adresa: B-dul Nicolae Bãlcescu. Floare Grecu Prodecan: Conf. Toate acestea reclamã pregãtirea de specialiºti cu competenþe în analiza pluridisciplinarã a antropizãrii mediilor naturale. capabili sã contribuie în cadrul unor echipe pluridisciplinare la reabilitarea mediilor degradate ºi la managementul durabil al mediului. 39 Master în Evaluarea Integratã a Stãrii Mediului În perioada contemporanã subordonarea din ce în ce mai puternicã a componentelor naturale ale mediului de cãtre comunitãþile umane impune o tendinþã negativã dinamicii peisajului ºi stãrii sale de sanogenezã. Laura Comãnescu Prodecan: Conf. modern. Programul a fost conceput pe durata a 2 ani beneficiind de un plan educaþional structurat în discipline fundamentale. 220145. ºtiinþei mediului sau domenii asociate ºtiinþelor socio-umane sau economice. în evaluarea multicriterialã a mediului. nr. dr. Str. necondiþionatã de existenþa unei pregãtiri preuniversitare de specialitate. univ. fie semestriale ºi au caracter aplicativ vocaþional. În acelaºi timp transformarea pânã la artificializare a mediului natural mãreºte costurile de mediu suportate de comunitãþile umane. 010041.geo. Efectueazã transfer de aptitudini ºi abilitãþi teoretice dar ºi practice în tematicã strict turisticã./Fax: 021. ºtiinþei mediului sau domenii asociate ºtiinþelor socio-umane sau economice. judeþul Mehedinþi Master în Managementul resurselor ºi activitãþilor turistice Studiile masterale din facultatea noastrã care vizeazã domeniul turistic reprezintã un concept educaþional conform sistemului Bologna. judeþul Vâlcea Mãcin: Casa de culturã Grigore Kiozim. Impactul inserþiilor antropice în mediu atinge cote ce depãºesc capacitatea de suport a acestuia ºi îl fac vulnerabil la degradare. monitorizarea stãrii componentelor mediului. definitivarea gradului de specializare prin tematicã specificã. pentru obþinerea unor pachete de competenþe în domeniul turismului. • Mãreºte ºi definitiveazã gradul de specializare prin existenþa unei tematici specifice. 825300. mecanismele ºi realitãþile europene sistemul tradiþional de învãþãmânt superior a introdus programele educaþionale de studii masterale. Disciplinele sunt fie de an. 278. Calea lui Traian. nr. punându-le la dispoziþie aceleaºi elemente de training. Marian Ene Secretar ºtiinþific: Lect.30. 1 Decembrie 1918.FACULTATEA DE GEOGRAFIE Master în Planificare teritorialã ºi managementul localitãþilor urbane ºi rurale În vederea alinierii nedifenþiate a performanþelor. analiza cu mijloace GIS a dinamicii spaþiale ºi temporale a formelor de presiune umanã. judeþul Tulcea Drobeta Turnu Severin: Str. 20. la baza cãrora stau urmatoarele principii: diversificarea gradului de pregãtire inclusiv prin existenþa sistemului de credite transferabile interne ºi externe. flexibil. Specializeazã teoretic. univ. opþionale ºi facultative cãrora li se adaugã stagiul pentru întocmirea disertaþiei.ro Filiale: Cãlimãneºti: Str. • Asigurã o culturã generalã de specialitate. Se adreseazã în primul rând absolvenþilor licenþiaþi în domeniul planificãrii teritoriale precum ºi geografiei. sector 1.74 Web: www. nr. La baza lui stau principii precum: • Accesul facil. dr. 38 © DSS . dr. stagii de practicã ºi stagii pentru întocmirea disertaþiei. Toate disciplinele sunt semestriale ºi au caracter aplicativ vocaþional. nr. univ. sporit ºi diversificat al tinerilor ºi adulþilor în învãþãmântul superior. Conducerea facultãþii Decan: Prof. Bucureºti Tel. dr. cãrora li se adaugã: discipline pentru studenþii cu pregãtirea de bazã în alte domenii decât geografia.

organizat de Facultatea de Geografie. CEE sau Confederaþiei Helvetice.. Epidemiologie. Programul de studii universitare de masterat în Climatologie ºi Hidrologie de la Facultatea de Geografie este singurul de acest fel din þarã. Air-Environment Risks and Health Response. Specializeazã teoretic. cât ºi pe îmbunãtãþirea abilitãþilor de cercetare ºtiinþificã în arii de specializare contigue: Fizicã. Cercetãtor în domeniul ºtiinþei mediului. discipline opþionale ºi discipline facultative. Master în Gestiunea spaþiului turistic ºi industria ospitalitãþii Acest program masteral vizeazã domeniul turistic. ªtiinþa Mediului sau alt domeniu adiacent.unibuc. sau îºi pot continua studiile de specialitate în cadrul unor programe de studii doctorale din þarã sau strãinãtate. încurajaþi sã participe. Candidaþii cu Diplomã de Licenþã în ªtiinþe Fizice. sporeºte ºi definitiveazã gradul de specializare prin tematica de studiu dar mai ales prin pregãtirea practicã extinsã ºi complexã. naþionale sau internaþionale. necesare pentru rezolvarea problemelor environmentale contemporane ale mediului aerian ºi acvatic. La baza acestui program masteral stau urmãtoarele principii: • Accesul facil. Cursurile ºi lucrãrile practice aferente acestui program de studii sunt susþinute de personal academic de înaltã þinutã didacticã ºi ºtiinþificã. sporit ºi diversificat al tinerilor ºi adulþilor în învãþãmântul superior. În acest sens. oferã absolvenþilor cunoºtinþele. Astronomie ºi ªtiinþele Spaþiului. cadru didactic în învãþãmântul superior. dotate cu echipamente ºi facilitãþi de înaltã performanþã. locale. Primul an prevede o pregãtire de specialitate fundamemntalã ºi este comunã întregului efectiv al cursanþilor. Geofizicã. Meteorologie. ªtiinþe Militare etc. Este cel mai recent program masteral propus de Facultatea de Geografie.ro ). în limba englezã. Toate disciplinele sunt semestriale ºi au caracter aplicativ vocaþional. ºtiinþei mediului sau domenii asociate ºtiinþelor socio-umane sau economice. Reprezintã un concept educaþional conform sistemului Bologna. Inginerie. un accent deosebit se pune atât pe formarea ºi dezvoltarea deprinderilor practice în domeniul sãnãtãþii environmentale. cãrora li se adaugã: discipline pentru studenþii cu pregãtirea de bazã în alte domenii decât geografia. Fizicã. Consultant de Specialitate/Expert în probleme environmentale.2010 Master în Climatologie ºi Hidrologie Facultatea de Geografie Universitatea din Bucureºti MASTER Misiunea specializãrii masterale de Climatologie ºi Hidrologie este aceea de a forma specialiºti înalt calificaþi în douã domenii inter-dependente cu profil distinct. Cursanþii acestui program beneficiazã de consultanþã pentru crearea unui profil profesional care sã satisfacã atât cerinþele universitare. Inspector în domeniul sãnãtãþii environmentale. Universitatea din Bucureºti. în domeniul turismului practica cursanþilor va fi asiguratã pe parcursul unui semestru de cãtre partenerii contractuali: ANAT. publice sau private. abilitãþile ºi competenþele ºtiinþifice. din statele membre ale UE. stagii de practicã ºi stagii pentru întocmirea disertaþiei. Biologie. Facultatea de Biologie ºi Departamentul de Tehnologii ale Universitãþii din Bucureºti. instrumentale. Candidaþii pot fi cetãþeni români sau strãini. cât ºi cerinþele personale. flexibil. Chimie. sunt. ANTREC România ºi AMADEUS Marketing România. tematica de studiu aliniatã celor mai recente cerinþe de pregãtire de pe piaþa internaþionalã a activitãþilor turistice. Absolvenþii acestui program de studii se pot angaja în firme. ci ºi la efectele datorate expunerii acesteia la condiþii improprii de calitate a aerului. modern. Pentru obþinerea unor pachete de competenþe vocaþionale 40 © DSS 41 . Master Riscurile Mediului Aerian în Sãnãtate (Air-Environment Risks and Health Response) Programul de studii universitare de masterat. Modalitãþi de admitere: Condiþiile ºi documentele necesare înscrierii sunt cele specificate în Regulamentul privind admiterea la studiile universitare de masterat în anul universitar 20102011 al Universitãþii din Bucureºti (vezi www. de asemenea. comerciale etc. juridice ºi manageriale pentru efectuarea activitãþilor operaþionale curente. tehnic-operaþionale ºi manageriale necesare abordãrii problemelor contemporane ale impactului factorilor ºi condiþiilor legate de mediul aerian asupra sãnãtãþii umane individuale ºi colective. Înscrierile se fac în cadrul Facultãþii de Geografie a Universitãþii din Bucureºti. apþi sã contribuie la creºterea efectivã a cunoaºterii ºtiinþifice ºi la gestionarea optimã a resurselor ºi riscurilor climatice ºi hidrologice. La concursul de admitere la studiile universitare de masterat în Climatologie ºi Hidrologie pot participa candidaþii care deþin Diplomã de Licenþã în domeniul Geografie. Facultatea de Fizicã. necondiþionatã de existenþa unei pregãtiri preuniversitare de specialitate. posibilitatea cursanþilor de a opta pentru ultra specializare în douã direcþii: gestiunea spaþiului ºi industria ospitalitãþii. 4 semestre x 14 sãptãmâni/semestru. Anul doi de studiu oferã prin intermediul structurii planului de învãþãmânt. oferind abordãri interconective referitoare nu numai la forþele de presiune ale societãþii umane asupra mediului aerian. Manager cercetare. fiind în acelaºi timp ºi primul program profesional al facultãþii ºi Catedrei de Geografie Umanã. în laboratoare moderne. Efectueazã transfer de aptitudini ºi abilitãþi teoretice ºi în special practice în tematicã strict turisticã. • Introduce. oferind absolvenþilor cunoºtinþele ºi competenþele ºtiinþifice. companii. Durata studiilor: 2 ani. Meteorologie ºi Climatologie. Analist în poluarea aerului. • Asigurã o culturã generalã de specialitate. începând cu 1 octombrie 2010. Evaluarea ºi Managementul Riscurilor Environmentale etc. Programul a fost conceput pe durata a 2 ani beneficiind de un plan educaþional structurat în discipline fundamentale. agenþii ºi instituþii academice. dar mai ales metodologic ºi vocaþional prin programe cu tematicã aliniatã cerinþelor de specializare de pe piaþa muncii adresandu-se în primul rând absolvenþilor licenþiaþi în domeniul geografiei turismului precum ºi geografiei. în calitate de: Specialist în domeniul protecþiei mediului. Planul de învãþãmânt are un profund caracter interdisciplinar. menit sã perfecþioneze ºi diversifice pregãtirea educaþionalã academicã. Dezvoltã o serie de obiective specifice personalizate precum: accentul asupra pregãtirii profesionale asigurate prin practici extensive efectuate în cadrul partenerilor contractuali privaþi ºi publici din domeniu. ºtiinþifice.

Lucrarea de disertaþie cuprinde toate elementele unei lucrãri ºtiinþifice.88 E-mail: secr@gg. radioactivitatea naturalã. câmpul geomagnetic. În acest program de master vor putea fi atraºi ºi studenþi din strãinãtate. Cea mai mare parte a masteranzilor lucreazã în colaborare ºi sub directa îndrumare a cadrelor didactice în cadrul proiectelor de cercetare largi. Un numãr important de absolvenþi de Master în Geofizicã se înscriu la ªcoala Doctoralã din Facultatea de Geologie ºi Geofizicã pentru a se specializa la cel mai înalt nivel în domenii de mare actualitate ale cercetãrii fundamentale sau aplicative din acest domeniu. în care contribuþia personalã a masterandului trebuie sã aibã o pondere de minimum 30%. Lucrãrile practice se deruleazã de câte ori este posibil pe computer. dr. prelucrare ºi interpretare a datelor geofizice. studenþii masteranzi dezvoltând mici proiecte de cercetare. Utilizarea limbii engleze pe întreaga duratã a acestui program de master uºureazã accesul absolvenþilor la literatura profesionalã ºi ºtiinþificã de specialitate ºi le va da posibilitatea unei integrari rapide în companii. geologicã. 43 . fiind conformã cu obiectivele principale urmãrite. Lucian Petrescu Date de contact Adresa: Str.318. Ing. Structura planului de învãþãmânt este echilibratã. ºi fundamentalã.a. dr. pentru mediu. Ing.ro geofizice.ro Web: www. ce pot fi sprijinite de cursuri opþionale referitoare la geologia acumulãrilor de hidrocarburi sau a zãcãmintelor de minerale solide. formaþiuni geologice neconsolidate. Semestrul III este dedicat formãrii specialiºtilor în domeniul geofizicii mediului înconjurãtor. posibilitatea de a decide tipul prelucrãrilor de date în conformitate cu scopurile urmãrite. utilizarea limbii engleze în profesiuni ce utilizeazã Geofizica. Victor Mocanu Secretar ºtiinþific: Conf. Conþinutul cursurilor ºi lucrãrilor practice sunt adaptate solicitãrilor principalilor angajatori ai absolvenþilor. absolvenþii urmând sã activeze în domenii de prospecþiune ºi explorare geofizicã. fiind explicate sau utilizate software specializat pentru prelucrare ºi modelare geofizicã. cu beneficiari sau colaboratori din companii sau institute de cercetare ºtiinþificã. cum sunt cele din sistemul PN II ºi CNCSIS. Obiectivul major al programului Master in Applied Geophysics este formarea de specialiºti care sã stãpâneascã competenþele necesare în activitatea de prospecþiune ºi explorare geofizicã. ºi de investigare a câmpurilor geofizice naturale ale Pãmântului (câmpul gravitãþii. prin intermediul unui continuu dialog cu reprezentanþi ai companiilor ºi instituþiilor interesate. univ.unibuc./Fax: 021. 6. individuale sau în grupuri restrânse. Competenþele profesionale obþinute ca urmare a absolvirii programului de Master in Applied Geophysics includ capacitatea de organizare ºi realizare concretã a studiilor ºi prospecþiunilor 42 © DSS Conducerea facultãþii Decan: Prof. Evaluarea finalã pentru fiecare curs este de tip examen sau verificare. Practica de cercetare ºtiinþificã ºi de întocmire a lucrãrii de disertaþie este organizatã în semestrul IV. pentru arheologie º. sector 2. nr.FACULTATEA DE GEOLOGIE ªI GEOFIZICà Master in Applied Geophysics (în limba englezã) Misiunea programului de Master in Applied Geophysics este de a forma la cele mai înalte standarde de calitate specialiºti pentru domeniul Geofizicã. 020956. Se urmãreºte ca aceastã adaptare la cerinþele pieþei de forþã de muncã cu înaltã calificare sã reprezinte o constantã a programului de master. dezvoltarea capacitãþii de a proiecta ºi manageria lucrãri de geofizicã aplicatã.unibuc. În primele douã semestre sunt incluse în principal cursuri dedicate explorãrii geofizice a resurselor energetice ºi minerale. reprezintã o altã competenþã profesionalã a absolventului. ape subterane) implicate în evidenþierea contaminãrii ºi protecþiei mediului geologic. institute de cercetare sau universitãþi de elitã din strãinãtate în care foarte mulþi dintre absolvenþii geofizicieni îºi desfãºoarã activitatea. univ. Activitatea didacticã se desfãºoarã sub forma cursurilor (prelegeri susþinute pe baza materialelor tipãrite sau pe suport electronic) ºi lucrãrilor practice. Competenþele specifice ale specializãrii oferite de acest program de master se concretizeazã în urmatoarele: cunoaºterea avansatã ºi aprofundarea cunoºtinþelor teoretice.15. ce oferã informaþii asupra localizãrii unor resurse minerale sau explicaþii pentru hazarde naturale. cursurile incluse tratând aspecte actuale ale investigãrii geofizice la micã adâncime (sol. Bucureºti Tel. Traian Vuia. Sunt incluse ºi cursuri importante privind geofizica la scarã regionalã sau planetarã. în instituþii de cercetare ºtiinþificã sau în domeniul academic. seismicitatea naturalã).student masterand ºi pe dialog pe tematici incluse în programa analiticã a cursurilor. familiarizarea cu programe automate moderne de prelucrare ºi modelare. Se pune accent pe interactivitatea profesor . cunoaºterea metodologiilor actuale de înregistrare. Interpretarea geofizicã ºi dupã caz.gg.

2010. Dintre partenerii de tradiþie ai Facultãþii pot fi enumeraþi: OMV-PETROM. Parteneriatele cu firme ºi instituþii naþionale ºi internaþionale oferã posibilitatea unor stagii de practicã. prospecþiunea pentru minereuri sau substanþe nemetalifere. 44 © DSS Parteneriatele de tip Master European. conductivimetru. cu universitãþi din Italia (Pisa) ºi Grecia (Salonic) pentru realizarea în comun a unui Master în Geofizicã Aplicatã în limba englezã. Italia.). Optimizarea exploatãrii acviferelor prin foraje. Sisteme de monitoring. cum ar fi: prospecþiunea ºi explorarea pentru hidrocarburi. Proiectarea ºi optimizarea reþelelor de monitorizare a parametrilor ambientali în sisteme informatice complexe cu componente de colectare. capacitatea de a lucra în echipã ºi de a lucra independent. Sunt în curs tratative pentru realizarea de acorduri internaþionale. investigarea geofizicã în geotehnicã. relevante pentru resurse energetice. Italia. Seismicitatea indusã. necesare activitãþilor didactice ºi de cercetare. Absolvenþii pot profesa în domenii ale industriei extractive de hidrocarburi sau de minereuri. Universitatea Liberã din Amsterdam. explorare ºi exploatare în domeniul resurselor naturale.I. Franþa. Institutul Geologic al României. susceptibilimetru magnetic º. Universitatea din Torino. Grecia. facultatea ºi implicit programele de master beneficiazã de sprijinul Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale. Sisteme acvifere de interes naþional ºi strategic.00 • data limitã pentru înscriere ºi data examenului de admitere Data limitã pentru înscriere este 11. Identificarea ºi exploatarea resurselor minerale utilizate ca materiale de construcþii. Reabilitarea captãrilor existente. structurale ºi hidrogeologice în procesul de închidere sau conservare a exploatãrilor miniere. resurse minerale sau probleme de mediu. INCD Fizica Pãmântului.2010 Facultatea de Geologie ºi Geofizicã Universitatea din Bucureºti MASTER Baza materialã a programului oferã posibilitatea formãrii unor competenþe necesare proiectãrii. rezistivimetru multielectrod. Sunt de menþionat.Interviu (pe probleme de Geofizicã. Profilul profesional al absolventului cuprinde competenþe de comunicare ºi relaþionare legate de capacitatea de a expune coerent o problemã de specialitate. Factori de risc (alunecãri de teren ºi risc seismic). Stagiile orientate în principal didactic. În utilizarea datelor geologice ºi geofizice cu acces restricþionat. Dimensionarea zonelor de protecþie sanitarã. deºeuri radioactive). Marea Britanie. Germania. • informaþii punctuale despre examenul de admitere: Media de admitere se calculeazã din: . Utilizarea materialelor geosintetice pentru îmbunãtãþirea calitãþii geostructurilor.2010.09.a. validare. magnetometre cu precesie protonicã. prin utilizarea tehnicilor moderne de prelucrare ºi interpretare a datelor geofizice. Studierea ºi remedierea calitãþii acviferelor poluate cu produse petroliere. Universitatea din Bari. Evaluarea în situ a parametrilor elastici ºi de compresibilitate a formaþiunilor geologice. Danubian Energy Consulting Bucureºti. Prospecþiuni. Afiºarea rezultatelor se va face pe data de 22. Unele dintre aceste instituþii selecteazã pentru angajare masteranzi încã înainte de absolvire. Geologie ºi Mediu) . capacitate de a elabora o lucrare ºtiinþificã bine argumentatã ºi inovatoare. Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint-Etienne. Testarea hidrodinamicã a acviferelor. Microzonarea seismicã. iazurilor de decantare. Sunt dezvoltate ºi competenþe cognitive ºi practic-aplicative cum ar fi capacitatea de a evalua critic contexte administrative ºi economico-sociale ºi de a propune mãsuri de eficientizare a activitãþii. investigarea ºi monitorizarea geofizicã în probleme de mediu. este principalul centru de cercetare ºtiinþificã care implicã studenþi masteranzi ai programului Master în Geofizicã. Prospecþiunea geofizicã ºi carotajul geofizic în domeniul apelor subterane: definirea ºi caracterizarea acviferelor. determinarea parametrilor hidraulici ºi calitativi. echipamentele geofizice de teren achiziþionate de ultimã generaþie (gravimetru. metale rare. depozitar ºi gestionar al datelor de interes. Schlumberger. Zonarea cartograficã a zonelor de risc la alunecare. investigarea geofizicã în probleme de alimentãri cu apa. staþii seismice. Implicaþiile condiþiilor geologice. abilitatea de comunicare ºi cultivare a liberei iniþiative.09. sunt frecvent încadraþi în instituþii de cercetare de elitã sau îºi continuã studiile la nivel doctoral. conturarea ºi monitorizarea zonelor poluate. realizarea proiectelor de cercetare. 45 . atitudinea orientatã cãtre asumarea responsabilitãþii ºi performanþã. Modelarea numericã a dinamicii ºi a transportului poluanþilor în sistemele acvifer. GeoEcoMar. sau a unor studii geofizice specializate. Reabilitarea condiþiilor de mediu în zonele exploatãrilor miniere. afiliat Catedrei de Geofizicã. îngrãºãminte chimice ºi pesticide. Weatherford. Proiectarea.09. Universitatea din Aberdeen. ISPIF SA. Evaluarea ºi managementul resurselor ºi calitãþii apelor subterane.S. Studenþii obþin credite recunoscute în þarã ºi oferã posibilitatea luãrii de contact cu sistemul de învãþãmântul superior european. Degradarea ºi conservarea rocilor utilizate în construcþii sau decoraþiuni. Impactul hazardului geologic ºi managementul terenurilor. minerale ºi geotermale) în regim natural ºi influenþat. precum: Universitatea din Hamburg. investigarea geofizicã în arheologie. Evaluarea cantitativã a interferenþelor cu apele de suprafaþã ºi a vulnerabilitãþii la poluare. stocare ºi cartografiere (G. Sunt dezvoltate atitudini ºi deprinderi ce vizeazã abilitatea de a utiliza cunoºtinþele ºi capacitãþile dezvoltate.2010. organism abilitat pentru acordarea licenþelor de prospecþiune. în special. Interviul se va desfaºura la data de 17. conducerii ºi evaluãrii activitãþilor de prospecþiune ºi explorare geofizicã. a lucrãrilor de disertaþie dar ºi ºansa de a intra în contact direct cu cerinþele angajatorilor. Folosirea metodelor geofizice în strategia ºi managementul terenurilor. execuþia ºi monitorizarea depozitelor de deºeuri supraterane ºi subterane (haldelor. Parteneriatele Erasmus oferã posibilitatea studenþilor masteranzi sã participe la mobilitãþi de studiu în universitãþi din Europa. Studiul interacþiunii dintre fundaþii ºi geostructurile de fundare. studiul acviferelor carstice ºi litorale. Facultatea de Geologie ºi Geofizicã dispune de licenþe de utilizare în scop didactic pentru unele tipuri de software de specialitate utilizate în prezent în industrie. De asemenea. pot include ºi activitate de cercetare. capacitatea de a iniþia programe de cercetare sau explorare. abilitatea de a promova dialogul interdisciplinar. substanþe organice ºi anorganice. Modelarea numericã a proceselor geologice ºi geotehnice.Media anilor de studii plus media examenului de licenþã/diplomã: pondere 60% Media minimã de admitere: 7. Universitatea Aristotelis din Salonic. Olanda.). Parteneriatele cu centrele de cercetare ºi educaþionale: Biroul de Expertizã ºi Consulting. Master în Inginerie Geologicã ºi Geotehnicã Ambientalã Specializarea profesionalã a absolvenþilor se realizeazã pe baza aprofundãrii cunoºtiinþelor într-o gamã largã de domenii ale ingineriei geologice: Dinamica apelor subterane (potabile.

Platforma de Geoºtiinþe. Centrul Lythos.09.Interviu (pe probleme de Geologie Inginereascã ºi Hidrogeologie: pondere 40%). GEOTEC CONSULTING.ISCE. care sã contribuie la îmbunãtãþirea sistemului de gestiune a resurselor economice ºi la creºterea eficienþei în cadrul instituþiilor/companiilor publice ºi private. Master în Evaluarea Bazinelor de Sedimentare ºi a Resurselor Minerale Masterul de Evaluare a Bazinelor de Sedimentare ºi a Resurselor Minerale a fost special conceput pentru a aprofunda cunoºtiinþele necesare specialiºtilor geologi ºi geofizicieni din domeniul de larg interes al geologiei resurselor. determinatã de tematica dizertaþiilor. facultatea ºi implicit programele de master beneficiazã de sprijinul Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale. Centrul Geomedia. Weatherford. Institutul Naþional de Cercetare Dezvoltare Imbunãtãþiri Funciare – „ISPIF“. Danubian Energy Consulting Bucureºti. manifestarea unei atitudini pozitive ºi responsabile faþã de domeniul ºtiinþific. de a decide ºi a fi responsabil de activitatea proprie. Centrul de Cercetare pentru Geologia Petrolului. În utilizarea datelor geologice ºi geofizice cu acces restricþionat. explorare ºi exploatare în domeniul resurselor naturale. Activitatea de cercetare este concretizatã prin articole ºi comunicãri ºtiinþifice sau prin volume publicate la edituri de prestigiu.2010. Activitatea didacticã se desfãºoarã sub forma cursurilor intensive. Interviul se va desfãºura la data de 17. Dintre partenerii de tradiþie ai Facultãþii pot fi enumeraþi: OMV-PETROM.2010. GEOECOMAR. a lucrãrilor de disertaþie dar ºi ºansa de a intra în contact direct cu cerinþele angajatorilor. pot include ºi activitate de cercetare.09. Lista disciplinelor opþionale poate fi modificatã de la un ciclu la altul în funcþie de tendinþele care se manifestã în domeniul atât de dinamic care este protecþia mediului. Colectivul de cercetare în explorare. procese. Afiºarea rezultatelor se va face pe data de 22. Planul de învãþãmânt este structurat pe douã categorii de discipline obligatorii. Investigarea resurselelor minerale solide este aprofundatã prin discipline specializate de geochimia 47 . minereuri sau roci utile. Stagiile orientate în principal didactic.S. Toate discipline au un volum de 14 ore de curs ºi 14 ore de lucrãri practice care se desfãºoarã pe parcursul unei sãptãmâni. Politehnica din Torino. Se continuã cu activitãþi didactice ºi de cercetare ºtiinþificã specializate în interpretarea geologicã a datelor geofizice ºi a datelor rezultate din investigarea sondelor. Italia. Colectivul de Cercetare de Mineralogie. Biroul de Expertizã ºi Consulting. organism abilitat pentru acordarea licenþelor de prospecþiune. de a acþiona în contextul managementului schimbãrii etc.care acoperã cadrul conceptual absolut necesar. Universitatea din Torino. precum ºi a conþinuturilor teoretice ºi practice. corelare a formaþiunilor geologice ºi de reconstrucþie paleogeograficã. Competenþele profesionale generate de studiile programului includ capacitatea de evaluare a rezultatelor obþinute în exercitarea profesiei de inginer geolog.09.00 46 © DSS • Data limitã pentru înscriere ºi data examenului de admitere Data limitã pentru înscriere este 11.2010. Misiunea programului de master Evaluarea Bazinelor de Sedimentare ºi a Resurselor Minerale este de a forma la cele mai înalte standarde de calitate specialiºti pentru domeniul ingineriei geologice. necesare activitãþilor didactice ºi de cercetare.2010 Facultatea de Geologie ºi Geofizicã Universitatea din Bucureºti MASTER Planul de învãþãmânt se desfãºoarã pe durata a doi ani.S. Petrologie ºi Mediu. Germania. Sunt aprofundate în continuare metodele stratigrafice de datare. Universitatea din Bari. Studenþii obþin credite recunoscute în þarã ºi oferã posibilitatea luãrii de contact cu sistemul de învãþãmântul superior european. cu un total de 1923 credite care vor fi completate pânã la limita de 30 de credite cu discipline opþionale (maximum 5). Colectivul de Cercetare pentru Geologia Zãcãmintelor de Cãrbuni ºi Protecþia Mediului. Olanda. fie ele combustibile (hidrocarburi ºi cãrbuni). Institutul de Studii ºi Cercetãri Energetice. valorificare. • Informaþii punctuale despre examenul de admitere: Media de admitere se calculeazã din: . marketing în geologie.C. Selectarea disciplinelor opþionale pentru fiecare an de studiu se face în funcþie de opþiunile studenþilor. unele fiind acreditate la nivelul C. realizarea proiectelor de cercetare. depozitare ºi gestionare al datelor de interes. Toate aceste centre ºi colective beneficiazã de recunoaºtere din partea Universitãþii din Bucureºti. Colectivul de Cercetare de Petrologie ºi Metalogenie Aplicatã. Centrul de Cercetare de Tectonicã ºi Geologie Ambientalã. Parteneriatele Erasmus – Socrtaes oferã posibilitatea studenþilor sã participe la mobilitãþi de studiu în universitãþi din Europa. Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint-Etienne.N. inginerie de rezervor ºi evaluare a potenþialului petrolifer-gazeifer. Universitatea din Pisa. IGR. utilizarea unor metode.I. în timpul primului an de studiu sunt prevãzute cursurile care creazã competenþe necesare în industria petrolului. precum: Universitatea din Hamburg. Astfel. Structura planului de învãþãmânt este conturatã pentru a concentra cursurile cu relevanþã la diferitele tipuri de resurse minerale. GEOSTUD. Lucrãrile ºtiinþifice realizate de masteranzi pot fi prezentate în cadrul sesiunii anuale de comunicãri ºtiinþifice organizatã în cadrul facultãþii. valorificarea optimã ºi creativã a propriului potenþial în activitãþile ºtiinþifice. Prospecþiuni. Parteneriatele cu firme ºi instituþii naþionale ºi internaþionale oferã posibilitatea unor stagii de practicã. Se începe cu principiile de bazã ale tectonicii regionale ºi de evoluþie a bazinelor de sedimentare . Parteneriatele cu centrele de cercetare ºi educaþionale: Departamentul de Cercetare de Geologie ºi Geofizicã Ambientalã. interpretarea unor idei. Personalul didactic din cadrul programului de master este implicat în granturi ºi proiecte de cercetare naþionale ºi internaþionale. GEO-SERV. Competenþele specifice ale specializãrii oferite de acest master se concretizeazã în: cunoaºterea ºi utilizarea adecvatã a noþiunilor specifice.Media anilor de studii+media examenului de licenþã/diplomã: pondere 60% Media minimã de admitere: 7. . proiecte. din care ultimul este dedicat stagiului de cercetare pentru realizarea lucrãrii de disertaþie. Se urmãreºte ca prin buna pregãtire sã fie favorizat accesul absolvenþilor pe piaþa muncii prin acordarea de diplome ºi certificate de studii corespunzãtoare. SEARCH CORPORATION. abilitatea de colaborare cu specialiºti din alte domenii. Schlumberger. Programul de studiu este interconectat cu cercetarea ºtiinþificã ºi este organizat pe durata a patru semestre (120 credite). Institutul de Proiectare în Transporturi Auto Navale AerieneIPTANA. Universitatea Liberã din Amsterdam. Franþa. Unele dintre aceste instituþii selecteazã pentru angajare masteranzi încã înainte de absolvire. tehnici ºi instrumente de investigare ºi de aplicare. patru semestre. Finalizarea are loc prin realizarea ºi susþinerea unei lucrãri de disertaþie în faþa unei comisii alcãtuitã din cadre didactice de prestigiu din facultate.

iar pe de altã parte asigurã o completare a competenþelor cheie. Activitatea didacticã se desfãºoarã sub forma cursurilor (prelegeri susþinute pe baza materialelor scrise sau pe suport electronic) ºi lucrãrilor practice. Data limitã pentru înscriere este 11. Profilul profesional al absolventului cuprinde competenþe de comunicare ºi relaþionare legate de capacitatea de a expune coerent o problemã. în mod unic.2010. conducere. clasificarea unitãþilor paleoecologice ºi ecologice. manageriale. a preceselor specifice asociate. activitãþi de teren ºi laborator pentru datarea ºi corelarea stratigraficã. capacitate de a elabora o lucrare ºtiinþificã bine argumentatã ºi inovatoare. abilitatea de comunicare ºi cultivare a liberei iniþiative. Cerinþele de frecventare ºi evaluare sunt transmise studenþilor la începutul activitãþii. Se pune accent pe interactivitatea cadru didactic-student ºi pe organizarea de cursuri dialog. geografie. vulnerabilitate. cum ar fi: evaluarea perspectivei pentru hidrocarburi a unor perimetre.2010 Facultatea de Geologie ºi Geofizicã Universitatea din Bucureºti MASTER izotopilor. Astfel. în institute de cercetãri de profil. tip „project based learning“ ºi „problem based learning“. Programul genereazã. Modalitãþi de admitere. Media de admitere se calculeazã din: Interviu (pe probleme de Geologie structuralã ºi Mineralogie: pondere 40%. în diferite sisteme. ceea ce presupune activarea cunoºtinþelor de bazã ºi cãutarea de soluþii la probleme reale. evaluarea acumulãrilor de substanþe minerale utile solide. biologie ºi din domenii conexe precum fizicã. specifice unei abordãri interdisciplinare. Master în Geobiologie Aplicatã în Conservarea Patrimoniului Natural ºi Cultural Masterul urmãreºte sã aprofundeze competenþele specifice dobândite de studenþi în primul ciclu de studiu. tehnice. familiarizarea cu noþiunile ºi conceptele teoretice de bazã din domeniul managementului patrimoniului natural ºi a celui istoric ºi cultural. Media anilor de studii plus media examenului de licenþã/diplomã: pondere 60%. familiarizare cu principalele metode de reconstituire a paleomediilor. atitudinea orientatã cãtre asumarea responsabilitãþii ºi performanþã. în cadrul sistemelor depoziþionale acvatice ºi terestre. de a opta între un modul axat pe identificarea ºi monitorizarea hazardelor naturale dar ºi pe familiarizarea cu metodele 49 48 © DSS . cum sunt cele din sistemul PN II. ce permite adaptarea modulelor de studiu la interesele de formare ale studenþilor. ºtiinþele naturii. precum cele de comunicare. Afiºarea rezultatelor se va face pe data de 22. cunoaºterea doctrinei în materie. fosile. derularea ºi urmãrirea activitãþilor de prospecþiune. economie. metalogenia aurului. din anul doi studenþii pot alege o formare într-un modul orientat preferenþial spre evaluarea riscurilor naturale ºi a impactului acestora asupra comunitãþilor. cunoaºterea tipurilor de risc natural. douã categorii de competenþe. în domeniul conservãrii patrimoniului natural ºi cultural. Flexibilitatea organizãrii studiilor oferã posibilitatea. probarea ºi analizarea eºantioanelor de roci. prin completarea ºi aprofundarea instruirii academice realizate în ciclul I de studii universitare de licenþã. cunoºtinþe privind materia dreptului mediului. zãcãminte de metale rare ºi radioactive. judeþene. conexiunile cu domeniul mediteranean. Programul de master are o structurã flexibilã. Locuri de muncã sunt disponibile ºi în sfera serviciilor geologice pentru industria extractivã: urmãrirea sãpãrii sondelor. biodiversitate ºi patrimoniu cultural. a noþiunilor teoretice referitoare la risc. mineralogie aplicatã ºi roci utile. în agenþii regionale ºi judeþene de mediu. geografie. Lucrarea de disertaþie cuprinde toate elementele unei lucrãri ºtiinþifice. din România sau din strãinãtate. interpretarea integratã a datelor geologice ºi geofizice. sedimente. fizico-chimie. Absolvenþii specializaþi în domeniul geo-biologiei aplicate în conservarea patrimoniului natural ºi cultural vor putea ocupa funcþii de cercetare. în acest proces. CNCSIS sau cu beneficiari direcþi din cercetare ºi industrie.2010.09. hidrotehnicã. expertizã. în care contribuþia personalã are o pondere de minimum 30%. civice. biologie. minereuri. O altã categorie de proiecte este cea finanþatã prin proiecte internaþionale ca ESF – European Science Foundation Eurocores Topo-Europe (Topography Evolution in Europe). administraþii de arii protejate. paleogeografiilor ºi paleoclimatelor din zona danubiano-carpato-ponticã ºi influenþele perioadelor glaciare. cu impactul economic ºi social asociat. companii de consultanþã ºi auditare a resurselor naturale. chimie. generale. Media minimã de admitere: 7. Cea mai mare parte a masteranzilor urmeazã sã lucreze în colaborare ºi sub directa îndrumare a cadrelor didactice în cadrul proiectelor de cercetare largi. înþelegerea rolului fenomenelor geologice ºi geografice în dinamica reliefului. proiectarea. hidrologie. hazard. proiecte. administraþie ºi altele. sau un modul orientat spre managementului geodiversitãþii ºi biodiversitãþii. cunoaºterea ºi înþelegerea unor programe. Absolvenþii pot profesa în domeniile conexe industriei extractive. iniþiative din domeniu. explorare ºi exploatare a resurselor naturale. Practica de cercetare ºtiinþificã ºi de întocmire a lucrãrii de disertaþie este organizatã în semestrul IV ºi porneºte de la ideea cã masteranzii îºi dezvoltã mici proiecte de cercetare. individuale sau în grupuri restrânse. familiarizarea cu domeniile de geoconservare ºi management de arii protejate. Sunt dezvoltate ºi competenþe cognitive ºi practic-aplicative cum ar fi capacitatea de a evalua critic contexte administrative ºi economicosociale ºi de a propune mãsuri de eficientizare a activitãþii. în firme de prestãri servicii. antreprenoriale. ca specialiºti cu o calificare adecvatã în domeniile fundamentale din evaluãrile de mediu ºi conservarea patrimoniului natural ºi cultural. Caracterul interdisciplinar faciliteazã cunoaºterea ºi înþelegerea limbajului disciplinelor majore ce studiazã mediul natural: geologie. atât în teren cât ºi în laborator.09. în vederea înþelegerii. Pe de o parte sunt competenþele specifice obiectivelor cursului.2010. organizaþii guvernamentale ºi non-guvernamentale. Sunt dezvoltate atitudini ºi depinderi ce vizeazã abilitatea de a utiliza cunoºtinþele ºi capacitãþile dezvoltate. Interviul se va desfaºura la data de 17. în anul al doilea. precum ºi a percepþiei acestuia de cãtre populaþie. Lucrãrile practice se deruleazã în baza metodelor de predare moderne. Misiunea programului de masterat Geobiologie aplicatã în conservarea patrimoniului natural ºi cultural constã în profesionalizarea absolvenþilor din domeniile geologie. în administraþii locale.00. capacitatea de a iniþia programe de cercetare ºi de a lucra în echipã ºi capacitatea de a lucra independent. comunitãþile umane.09. în unitãþi economice ºi industriale de profil. înþelegerea conexiunilor dintre elementele de geodiversitate. dar mai ales sã dezvolte competenþe noi. civile sau militare. pe lângã oferta de cursuri opþionale. la nivel european ºi global. într-un context mai larg a schimbãrilor climatice ºi a rolului pe care îl joacã. abilitatea de a promova dialogul interdisciplinar. Evaluarea finalã pentru fiecare curs vizeazã elaborarea de proiecte de grup sau individuale ºi/sau referate în profilul adecvat. Cursurile primului an de studiu sunt axate pe recunoaºterea entitãþilor ecologice/ paleoecologice.

ce oferã informaþii asupra localizãrii unor resurse minerale sau explicaþii pentru hazarde naturale (ex: hazardul seismic). Sunt dezvoltate atitudini ºi depinderi ce vizeazã abilitatea de a utiliza cunoºtinþele ºi capacitãþile dezvoltate. Titularii de disciplinã pun accent pe interactivitatea profesor-student ºi organizeazã cursuri dialog. sinteza ºi interpretarea datelor. Profilul profesional al absolventului cuprinde competenþe de comunicare ºi relaþionare legate de capacitatea de a expune coerent o problemã. un loc important este dedicat activitãþilor de cercetare. Absolvenþii pot profesa în urmãtoarele domenii: servicii de mediu – studii de impact. atitudinea orientatã cãtre asumarea responsabilitãþii ºi performanþã. dar ºi specialiºtilor geologi. utilizarea unor metode. Activitatea didacticã la programul de master se deruleazã sub forma cursurilor ºi lucrãrilor practice. ape subterane) implicate în evidenþierea contaminãrii ºi protecþiei mediului geologic. capacitatea de a iniþia programe de cercetare ºi de a lucra în echipã.). bazate pe hidrocarburi sau pe combustibil nuclear. Activitatea de cercetare este dedicatã atât temelor de disertaþie cât ºi altor teme de interes în domeniul hazardelor ºi riscurilor naturale. de tipul hazardelor naturale (monitorizarea geofizicã a seismicitãþii. fiind conformã cu obiectivele principale urmãrite. ceea ce presupune activarea cunoºtinþelor de bazã ºi cãutarea de soluþii la probleme reale. strategiilor de dezvoltare sau planificare socio-economicã ºi un modul concentrat în jurul conceptelor de patrimoniu natural ºi cultural ºi a modalitãþilor de management ºi comunicare. Competenþele specifice ale specializãrii oferite de acest program de master se concretizeazã în urmãtoarele: cunoaºterea avansatã ºi aprofundarea bazelor teoretice avansate. Personalul didactic din cadrul programului de master este implicat în granturi ºi proiecte de cercetare naþionale ºi internaþionale. utilizarea GPS ºi GIS în analiza ºi interpetarea riscurilor/patrimoniului natural ºi cultural dintr-o zonã. geografi.2010. reprezintã o altã competenþã profesionalã a absolventului. arheologie). utilizarea instrumentelor de laborator în analiza datelor.a. geotehnicã. geologicã. Activitatea de cercetare este concretizatã prin articole ºi comunicãri ºtiinþifice sau prin volume publicate la edituri de prestigiu. pentru mediu. Finalizarea are loc prin realizarea ºi susþinerea unei lucrãri de disertaþie în faþa unei comisii alcãtuitã din cadre didactice de prestigiu din Facultatea de Geologie ºi Geofizicã. Structura planului de învãþãmânt este echilibratã. În primele douã semestre sunt incluse în principal cursuri dedicate explorãrii geofizice a resurselor energetice ºi minerale. Studenþii vor fi implicaþi în realizarea unor stagii de practicã de cercetare de 2 pânã la 4 sãptãmâni. comunicare.a.) sau hazardelor antropice (investigarea ºi monitorizarea geofizicã a penelor de contaminare a apelor subterane. aplicaþii ale geologiei în arheologie. desfãºurate în jurul contractelor derulate de cadrele didactice ºi corelate cu temele de disertaþie. monitoring. Pentru ambele module. Misiunea programului de Master în Geofizicã este de a forma la cele mai înalte standarde de calitate specialiºti pentru domeniul Geofizicã. Interviul se va desfãºura la data de 17. managementului resurselor de patrimoniu natural ºi cultural. etno-bio-diversitate). Baza materialã a consorþiului oferã posibilitatea formãrii unor competenþe instrumental – aplicative precum proiectarea. absolvenþii urmând sã activeze în activitãþi de prospecþiune ºi explorare geofizicã. Semestrul III este dedicat formãrii specialiºtilor în domeniul geofizicii mediului înconjurãtor. tehnici ºi instrumente de investigare de tip geochimic. promovare. geodezi. familiarizarea cu programe automate moderne de prelucrare ºi modelare. planuri de amenajare a teritoriului. posibilitatea de a decide tipul prelucrãrilor de date în conformitate cu scopurile urmãrite. capacitate de a elabora o lucrare ºtiinþificã bine argumentatã ºi inovatoare.2010 Facultatea de Geologie ºi Geofizicã Universitatea din Bucureºti Master în Geofizicã MASTER de analizã de mediu. ce pot fi sprijinite de cursuri opþionale referitoare la geologia acumulãrilor de hidrocarburi sau a zacãmintelor de minerale solide. în luna mai 2010 urmând a se desfãºura simpozionul GEO-2010. în activitãþi interdisciplinare de teren sau în cadrul instituþiilor partenere. Media anilor de studii plus media examenului de licenþã/diplomã: pondere 60%.09. Sunt incluse ºi cursuri importante privind geofizica la scarã regionalã sau planetarã. dezvoltarea capacitãþii de a proiecta ºi manageria lucrãri de geofizicã aplicatã. Afiºarea rezultatelor se va face pe data de 22. perturbaþiilor câmpului geomagnetic º.00. Competenþe cognitive ºi practic-aplicative precum capacitatea de a evalua critic contexte administrative ºi economico-sociale ºi de a propune mãsuri de eficientizare a activitãþii.2010. bioindicatori. tip project based learning ºi problem based learning. Modalitãþi de admitere. stocarea ºi reprezentarea graficã a rezultatelor. Interviul va consta într-o discuþie pe baza eseului depus ºi a ariei de interese a candidatului în specializarea masterului. educaþie de mediu. prelucrare ºi interpretare a datelor geofizice. conducerea ºi evaluarea activitãþilor practice specifice abordãrii interdisciplinare a unei zone geografice bine definite. în care fiecare îºi asumã responsabilitatea atingerii rezultatelor învãþãrii. Un numãr important de absolvenþi de Master în Geofizicã se înscriu la ªcoala Doctoralã din Facultatea de Geologie ºi Geofizicã pentru a se specializa în domenii de mare actualitate ale cercetãrii fundamentale sau aplicative din acest domeniu. utilizarea unor softuri specializate de interpretare ºi modelare (geologie. fizicieni. geomagnetic. Relaþia dintre student ºi profesor este una de parteneriat. Domeniile prioritare avute în vedere sunt cele ale resurselor energetice. abilitatea de a promova dialogul interdisciplinar. cursurilor incluse tratând aspecte actuale ale investigãrii geofizice la micã adâncime (sol. geodiversitate. conservarea ºi managementul capitalului natural (biodiversitate. avizãri de mediu. O componentã importantã a Masterului în Geofizicã este dedicatã problemelor de mediu. Data limitã pentru înscriere este 11.09. formaþiuni geologice neconsolidate. cunoaºterea metodologiilor actuale de înregistrare. managementul ariilor protejate. reconstrucþii ºi conservare de monumente istorice. Programul de studiu al Masterului în Geofizicã este conectat la activitatea de cercetare ºtiinþificã ºi este organizat pe durata a patru semestre (120 credite). în funcþie de tematica proiectului. Lucrãrile ºtiinþifice realizate de masteranzi pot fi prezentate în cadrul Simpozionului anual de comunicãri ºtiinþifice organizatã în cadrul facultãþii.a. 50 © DSS Masterul în Geofizicã a fost organizat în vederea aprofundãrii cunoºtinþelor teoretice ºi aplicative necesare în primul rând specialiºtilor geofizicieni. evaluãri de mediu. Lucrãrile practice se deruleazã în baza metodelor de predare moderne. studii de mediu: strategii/planuri pentru utilizare raþionalã a resurselor.09. Media minima de admitere: 7. pentru arheologie º. strategii de dezvoltare durabilã (Agende 21 locale). Interpretarea geofizicã ºi dupã caz. ºi al resurselor minerale de tipul minereurilor metalifere sau substanþelor nemetalifere. radioactivitãþii naturale. georadar. Media de admitere se calculeazã din: Interviu: pondere 40%.2010. abilitatea de comunicare ºi cultivare a liberei iniþiative. Competenþele profesionale obþinute ca urmare a absolvirii programului de Master în Geofizicã includ capacitatea de organizare ºi realizare concretã a studiilor ºi prospecþiunilor geofizice. Cursurile constau în prelegeri susþinute pe baza materialelor scrise sau pe suport electronic. necesare planurilor ºi programelor de mediu. Studenþii programului de masterat implicaþi în programele de cercetare ale cadrelor didactice sunt ajutaþi sã participe la seminarii ºi conferinþe ºtiinþifice. în instituþii de cercetare ºtiinþificã sau în domeniul academic. planuri pentru hazard ºi risc natural ºi industrial. 51 . supravegherea radiometricã a centralelor nucleare ºi depozitelor de materiale radioactive º.

Lucrãrile practice se deruleazã de câte ori este posibil pe computer. resurse minerale sau probleme de mediu. De asemenea. fiind explicate sau utilizate software specializat pentru prelucrare ºi modelare geofizicã. atitudinea orientatã cãtre asumarea responsabilitãþii ºi performanþã. capacitatea de a iniþia programe de cercetare sau explorare. staþii seismice. sau a unor studii geofizice specializate. Lucrarea de disertaþie cuprinde toate elementele unei lucrãri ºtiinþifice. investigarea geofizicã în probleme de alimentãri cu apã. Sunt de menþionat în special echipamentele geofizice de teren achiziþionate de ultima generaþie (gravimetru.a. investigarea geofizicã în geotehnicã.00. 52 © DSS . Cea mai mare parte a masteranzilor lucreazã în colaborare ºi sub directa îndrumare a cadrelor didactice în cadrul proiectelor de cercetare largi. Data limitã pentru înscriere este 11. prospecþiunea pentru minereuri sau substanþe nemetalifere. Geologie ºi Mediu. Media de admitere. capacitate de a elabora o lucrare ºtiinþificã bine argumentatã ºi inovatoare. Media minimã de admitere: 7.09. abilitatea de comunicare ºi cultivare a liberei iniþiative.09.). magnetometre cu precesie protonicã. investigarea ºi monitorizarea geofizicã în probleme de mediu. Interviu (pe probleme de Geofizicã. cum ar fi: prospecþiunea ºi explorarea pentru hidrocarburi. Profilul profesional al absolventului cuprinde competenþe de comunicare ºi relaþionare legate de capacitatea de a expune coerent o problemã de specialitate. investigarea geofizicã în arheologie. Practica de cercetare ºtiinþificã ºi de întocmire a lucrãrii de disertaþie este organizatã în semestrul IV. Baza materialã a programului oferã posibilitatea formãrii unor competenþe necesare proiectãrii. conducerii ºi evaluãrii activitãþilor de prospecþiune ºi explorare geofizicã. capacitatea de a lucra în echipã ºi de a lucra independent. Afiºarea rezultatelor se va face pe data de 22. Sunt dezvoltate ºi competenþe cognitive ºi practic-aplicative cum ar fi capacitatea de a evalua critic contexte administrative ºi economico-sociale ºi de a propune mãsuri de eficientizare a activitãþii.2010 Facultatea de Geologie ºi Geofizicã Universitatea din Bucureºti MASTER Activitatea didacticã se desfãºoarã sub forma cursurilor (prelegeri susþinute pe baza materialelor tipãrite sau pe suport electronic) ºi lucrãrilor practice. studenþii masteranzi dezvoltând mici proiecte de cercetare. Se pune accent pe interactivitatea profesor . prin utilizarea tehnicilor moderne de prelucrare ºi interpretare a datelor geofizice. Evaluarea finalã pentru fiecare curs este de tip Verificare sau Examen. sunt frecvent încadraþi în instituþii de cercetare de elitã sau îþi continuã studiile la nivel doctoral. abilitatea de a promova dialogul interdisciplinar. Facultatea de Geologie ºi Geofizicã dispune de licenþe de utilizare în scop didactic pentru unele tipuri de software de specialitate utilizate în prezent în industrie.2010. relevante pentru resurse energetice.2010. rezistivimetru multielectrod. Sunt dezvoltate atitudini ºi deprinderi ce vizeazã abilitatea de a utiliza cunoºtinþele ºi capacitãþile dezvoltate. individuale sau în grupuri restrânse. Interviul se va desfãºura la data de 17.2010.student masterand ºi pe dialog pe tematici incluse în programa analiticã a cursurilor. susceptibilimetru magnetic º. Absolvenþii pot profesa în domenii ale industriei extractive de hidrocarburi sau de minereuri.09. cum sunt cele din sistemul PN II ºi CNCSIS. conductivimetru. cu beneficiari sau colaboratori din companii sau institute de cercetare ºtiinþificã. în care contribuþia personalã a masterandului trebuie sã aibã o pondere de minimum 30%. Media anilor de studii plus media examenului de licenþã/diplomã: pondere 60%.

esteticã ºi filosofia artei. Susþinerea proiectului în faþa sub-comisiei de specilitate. Depunere unui proiect de cercetare. Gheorghe Vlad Nistor Prodecan: Conf. Arta elitelor în Extremul Orient etc. imagine. filozofie politicã. O. O atenþie specialã a fost acordatã studiilor comparative. 030018.T. Sunt 54 © DSS . 021. Daniela Zaharia Date de contact Adresa: B-dul Regina Elisabeta. istoria ideilor ºi mentalitãþilor etc. nevoie de un numãr crescând de specialiºti în relaþiile internaþionale. admiterea fiind realizatã dupã principiul specializãrii. Bucureºti Tel. C.53.). U. Titularii disciplinelor sunt profesori universitari cu mare experienþã didacticã ºi autoritate profesionalã..310.06. 55 Master în Istoria Artei ºi Filosofia Culturii (studii de zi) Programul de master propus este urmarea logicã ºi necesarã a derulãrii la nivel de licenþã. pe bazã de cursuri opþionale grupate în filiere de studiu destinate fiecãrei epoci ºi discipline istorice în parte. cu o tematicã subsumatã domeniului. univ. etc.08 Fax: 021. În direcþia abordãrii metateoretice se remarcã în special cursuri cum ar fi Istoria ideilor filosofice – istoria filosofiei. Admiterea presupune douã probe: 1. masterul rãspunde unor aºteptãri mai largi în cercurile unui public universitar cu formaþie umanistã. arheologie ºi istoria artei.). metodologice ºi practice – istorie. istoriei ºi evoluþiei instituþiilor de securitate cu vocaþie universalã (Liga Naþiunilor. dr. a unor programe de pregãtire în domeniul istoriei arte (Facultatea de Istorie) ºi în cel al filosofiei culturii (Facultatea de Filosofie). Iconografia bizantinã ºi post-bizantinã. Structuri ideatice ale modernitãþii europene timpurii. fãrã îndoialã. Ecaterina Gabriela Lung Secretar ºtiinþific: Lect. Masterul are o importantã dimensiune de pregãtire în cercetare. Locurile disponibile sunt.. geopoliticã. provenite din cele trei catedre: istoria anticã. istorie universalã ºi relaþii internaþionale ºi istoria românilor. de asemenea.80 Web: www. Filosofia istoriei.314. istoria socialã ºi a vieþii cotidiene.314. Aceastã structurã oferã fiecãrui participant posibilitatea de a aprofunda studiile în domeniul istoric preferat. istoria contemporanã. Conducerea facultãþii Decan: Prof. teoretice. Masterul de Istoria Artei ºi Filosofia Culturii oferã un progam interdisciplinar.unibuc. diplomaþie – cu scopul de a pregãti absolvenþi calificaþi într-un domeniu ce beneficiazã de o piaþã a muncii în continuã dezvoltare. 2.89. Programele de cercetare în care au fost antrenaþi studenþii-masteranzi au fost focalizate. cu o tematicã ce corespunde specialitãþii istorice alese. În ceea ce priveºte demersurile accentuat interdisciplinare – ceea ce este evident chiar din titulatura cursurilor respective – amintim: imaginar. dedicate unor epoci ºi subiecte specifice (Arhitectura goticã. de asemenea. susþinutã prin activitatea de seminar dar ºi prin numeroase stagii practice. Arta africanã. Programul beneficiazã de participarea celor mai experimentate ºi apreciate cadre didactice ale Facultãþii de Istorie. imaginaþie. Sunt reprezentate prin module integrale de studiu antichitatea ºi arheologia. dr. Direcþii de gândire filosoficã ºi artisticã sau istorie ºi imaginar. Depunere unui proiect de cercetare. are. în scopul personalizãrii ºi adâncirii pregãtirii în direcþia de studiu aleasã. 4-12. În afara studenþilor care urmeazã cele douã filiere specializate. Cea mai mare parte a programului este conceputã modular. precum ºi cursuri de filosofia culturii. realizat în colaborare între Facultatea de Istorie ºi Facultatea de Filosofie din cadrul Universitãþii din Bucureºti.ro/ro/fac_fistr_ro propuse cursuri de istoria artei. sector 5. cu precãdere.U.: 021.35. istoria modernã. Perspectivã istoricã ºi fenomenologicã în interpretarea culturii. De la instituþiile guvernamentale la organizaþiile non-guvernamentale de profil.N. Master în Istoria ºi Practica Relaþiilor Internaþionale (studii de zi) Programul oferã studii complexe. 2.E. în noul context internaþional ºi în contextul eforturilor de integrare euro-atlanticã.A. mobilitatea studenþilor în cadrul sistemului de credite trasferabile.) ºi regionale (N.O. drept. ºtiinþe politice. dr. economie. univ.FACULTATEA DE ISTORIE Master în Istorie ºi Civilizaþie (studii de zi) Programul este organizat pe cinci coordonate fundamentale: istoria structurilor politice ºi ideologia puterii. distribuite într-o manierã echitabilã pentru fiecare specialitate.E.E. România. istoria imaginarului ºi metodologia cercetãrii în ºtiinþele istorice. univ. Violenþa în arta secolului XX. Admiterea presupune douã probe: 1. nr. Este încurajatã. asupra raporturilor de securitate în spaþiul euro-atlantic. istoria regionalã. Susþinerea proiectului în faþa unei comisii de admitere. în cadrul celor douã facultãþi organizatoare.

unele dintre cele mai interesante descoperiri ale ultimelor decenii se datoreazã modului inovator în care specialiºti aparþinând unor domenii considerate incompatibile. studii de gen etc. analiza mecanismelor ºi tiparelor decizionale. diplomatice. Disciplinele sunt astfel concepute ºi planificate încât asigurã o pregãtire coerentã în raport cu obiectivele programului. Contacte prin e-mail. Depunere unui proiect de cercetare. Programul îºi propune profesionalizarea studenþilor în direcþia excelenþei academice. constituit pe fundalul comunitãþii de surse de tip lingvistic-discursiv ºi imagistic pentru toate cele trei domenii ºtiinþifice menþionate. antichitãþilor. economie etc. La conceperea ºi structurarea programului au contribuit cadre didactice ºi cercetãtori aparþinând Facultãþii de Istorie ºi Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine. este esenþialã în studiile post universitare. Pe tot parcursul pregãtirii contactul studenþilor cu profesorii se asigurã prin urmãtoarele mijloace: Organizarea activitãþilor tutoriale. intenþionând a se manifesta ºi acþiona dincolo de tradiþional ºi soluþii generale. Admiterea presupune douã probe: 1. tipologii diverse ale conceptelor de securitate în plan naþional ºi euro-atlantic. Admiterea presupune douã probe: 1. De asemenea lucrãrile sunt discutate în cadrul unui seminar dedicat special acestei activitãþi în semestrul al patrulea. geopolitice ºi societale. în funcþie de obiectul ºi metodologia specificã a disciplinelor implicate. cu o tematicã subsumatã domeniului. în diferite etape ale istoriei secolelor XIX ºi XX.istorie. propunând un nivel înalt al analizei ºtiinþifice ºi al expertizei în domenii parþial explorate în România. care îi îndrumã studiile. Planul de învaþãmânt prevede 12 activitãþi care însumeazã 120 de credite. o bunã parte dintre aceºtia fiind reuniþi în cadrul Centrului de Studii Medievale al Universitãþii din Bucureºti. în interiorul direcþiilor fundamentale menþionate. Efortul principal este canalizat spre acele sectoare în care politica externã ºi internaþionalã a României ºi-a precizat prioritãþile (Integrarea Europeanã ºi Euro-Atlanticã) dar programul de master este dedicat ºi cunoaºterii istoriei ºi evoluþiei internaþionale în spaþiul Euro-Atlantic în domeniile politicomilitar ºi economic. Susþinerea proiectului în faþa unei comisii de admitere. specific universitãþilor occidentale ºi experienþa româneascã în domeniu. 2. cu o tematicã subsumatã domeniului. Programul de studii este astfel gândit încât sã îmbine interesul pur academic cu exigenþele pieþei ºi cu preocupãrile nou apãrute în societate (ca urmare a apariþiei unor grupuri sociale interesate în domeniul artelor ºi antichitãþilor. precum iconografie ºi simbologie creºtinã (orientalã ºi occidentalã). Susþinerea proiectului în faþa unei comisii de admitere. În cadrul studiilor umane în general ºi în acela al studiilor medievale în special. în ºedinþe de câte douã ore. cu o tematicã subsumatã domeniului. programele de master având rolul de a pregãti studenþii pentru posturi profesionale în domeniile public ºi privat. dar ºi a unor profesiuni noi. reprezintã elementul definitoriu al acestui program. membri ai aceluiaºi centru. Master în Managementul Bunurilor Culturale ºi Turism Cultural (studii ID) Secþia oferã studii complexe – protecþia ºi managementul patrimoniului cultural. Admiterea presupune douã probe: 1. în cadrul programelor Centrului de Studii Euro-Atlantice. Evaluarea presupune un numãr egal de colocvii ºi examene. cât ºi realizarea compatibilitãþii dintre sistemul de cercetare de tipul „nucleelor de reflecþie“ (thinktank). Admiterea presupune douã probe: 1. legate de utilizarea ºi construirea imaginii). Implicarea în cercetare ºi analizã. militare. Susþinerea proiectului în faþa unei comisii de admitere. 2. Conþinutul programului urmãreºte atât introducerea studiilor privind evoluþiile politico-diplomatice ale celor mai importanþi actori internaþionali în perioada amintitã. ca o modalitate de pregãtire a noilor generaþii de studenþi pentru acele evoluþii în plan internaþional care marcheazã începutul secolului XXI. prin concepþia sa care alterneazã disciplinele de sintezã cu disciplinele de aprofundare. Se adaugã o serie de cursuri de istorie a artelor ºi antichitãþilor care sunt cu deosebire dedicate acelor categorii de obiecte de valoare prezente în mod constant pe piaþa internã de antichitãþi. cu o tematicã subsumatã domeniului. de douã ori pe semestru. Analiza academicã interdisciplinarã . analize operaþionale ºi strategii. Master în Studii Medievale (studii de zi) Programul intedisciplinar de master în Studii Medievale se adreseazã absolvenþilor programului de licenþã din domeniul studiilor socio-umane ºi oferã o introducere complexã în studiul interdisciplinar al culturilor Evului Mediu european organizat pe trei direcþii fundamentale de formare: istoricã. istoria bisericii. atât pentru domeniul public. filologicã ºi filosoficã. aflate în ultimii ani în prim planul cercetãrilor de medievisticã. Master în Diplomaþie ºi Istorie Politicã în Secolele XIX-XXI (studii ID) Programul de master în Diplomaþie ºi Istorie Politicã în secolele XIX-XXI este conceput plecând de la nevoia de a se accentua în învãþãmântul universitar studierea fenomenului relaþiilor internaþionale contemporane pe coordonatele sale politice. ºtiinþe politice. 2. În toate cazurile sunt luate în considerare temele de control evaluate pe parcursul activitãþii didactice. Douã dintre activitãþi sunt cursuri opþionale. Depunere unui proiect de cercetare. dialogheazã ºi colaboreazã la multiplicarea perspectivelor din care pot fi abordate faptele de culturã medievalã. culturã popularã ºi oralitate. programul permite ºi stimuleazã explorarea ºi aprofundarea unor aspecte concrete ale domeniului medieval. cât ºi pentru cel privat. economice. Depunere unui proiect de cercetare. Pentru alcãtuirea disertaþiei finale studenþii beneficiazã de coordonarea unui cadru didactic. Astfel. cursurile ºi seminariile vor dezvolta problematici sectoriale.2010 Facultatea de Istorie Universitatea din Bucureºti MASTER elaborate într-o manierã interdisciplinarã. O parte din studenþii masteranzi lucreazã în instituþii de cercetare sau guvernamentale care au ca obiect de activitate relaþiile internaþionale sau integrarea în structurile de securitate euro-atlantice. studiul pieþei obiectelor de artã ºi al 56 © DSS 57 . valorificarea patrimoniului prin turism cultural – care sã pregãteascã absolvenþi calificaþi în administrarea bunurilor culturale. autentificarea ºi evaluarea antichitãþilor ºi a obiectelor de artã. tehnici ºi mecanisme de gestionare a crizelor. Depunere unui proiect de cercetare. Acestora li s-au adãugat profesori ai Facultãþii de Filosofie. studenþii având obligaþia de a urma una dintre cele douã opþiuni propuse în fiecare caz. În acelaºi timp. 2. Susþinerea proiectului în faþa unei comisii de admitere. Aspectul interdisciplinaritãþii. precum management-ul diplomatic al afacerilor internaþionale. este absolut necesarã pentru sporirea calitãþii procesului de învãþãmânt din România ºi racordarea acestuia cu tendinþele europene ºi mondiale. antropologie culturalã. geopoliticã. artã monumentalã. conservarea.

dr. Campanii de comunicare. univ. prin intermediul tehnicilor specifice.ro ansamblu asupra organizaþiilor de presã în contextul lor general social ºi a interacþiunilor lor cu diferitele publicuri ºi componente ale societãþii. i se adaugã o formare profesionalã axatã pe aplicarea practicilor jurnalistice de bazã ºi o bunã cunoaºtere a domeniului social avut în vedere. conf. Mihai Coman Prodecan: Conf. La terminarea programului. mobil: 072. Georgeta Drulã Secretar ºtiinþific: Conf. specialiºti audio digital. Marian Petcu Date de contact Adresa: B-dul Iuliu Maniu. informaþia în toate etapele procesului de realizarea a unui produs multimedia sau audio-video digital. 59 . Producþie multimedia ºi audio-video. Pregãtirii generale ºi fundamentale.FACULTATEA DE JURNALISM ªI ªTIINÞELE COMUNICÃRII FJSC asigurã formarea de specialitate prin programe de masterat de cercetare ºi aplicative (profesionale). designeri multimedia. management general. designeri imagine. dr. susceptibile sã permitã o inserþie rapidã pe piaþa muncii ºi a reconversiei profesionale. Aceºti specialiºti trebuie sã corespundã profilului noilor joburi apãrute. ªtiinþele Comunicãrii. nr. • specialiºti capabili sã participe la procesul de management al departementelor sau firmelor cu profil multimedia ºi audio-video. etaj 6 061071. sector 6. Master în Managementul Instituþiilor de Presã Programul de masterat urmãreºte sã formeze profesioniºti capabili sã-ºi asume cea mai mare parte a sarcinilor curente în zona managementului de mijloc sau a managementului operaþional. profesioniºtii vor fi capabili: • sã identifice profilul pieþei mass-media ºi mizele sociale ale domeniului pe care îl acoperã prin activitatea sa profesionalã. Bucureºti Tel. director de proiect.55 Tel.ro Web: www. web designeri. Specializarea atinge diferite aspecte practice. FJSC. 1-3. univ. asigurate de discipline precum marketing. dr.00. Comunicare ºi resurse umane. Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii. dr. • sã conceapã ºi sã gestioneze strategii manageriale ºi editoriale specifice celor mai importante forme de jurnalism. corp A. web master (aproximativ 30% din cererile de serviciu din România sunt pentru aceste profile – studiu realizat în cadrul proiectului de cercetare Leonardo da Vinci – EUROMEDIA STANDARDS. univ. Georgeta Drulã. Viorica Pãuº Prodecan: Conf. univ.15.318. în domeniul ºtiinþelor comunicãrii. Exercitarea sarcinilor ºi funcþiilor legate de managementul mass-mediei se bazeazã pe capacitatea de a avea o viziune de 58 © DSS Master în Producþie Multimedia ºi Audio Video Programul de masterat urmãreºte sã formeze profesioniºti capabili sã-ºi asume cea mai mare parte a sarcinilor curente legate de realizarea de proiecte multimedia în cadrul firmelor specializate sau în departamente ale marilor instituþii. cu durata de 2 ani: Managementul instituþiilor de presã. web producers. Axul central al pregãtirii se bazeazã pe o formulã în care teoria ºi practica se materializeazã în activitãþi de integrare. Aceste activitãþi de integrare sunt dublate de o reflecþie criticã asupra exercitãrii profesiei ºi asupra nevoilor publicului în contextul unei societãþi democratice în miºcare. sã practice în mod adecvat jurnalismul.38 E-mail: fjsc@fjsc. absolvenþii acestui profil vor fi în mãsurã sã ocupe un post într-o organizaþie de presã. • sã stabileascã responsabilitãþile sociale ºi profesionale pe care trebuie sã ºi le asume în exerciþiul profesiei.fjsc.439. dar ºi a celor specifice profesiei de jurnalist: În viziune noastrã. sã construiascã strategii ºi sã identifice punctele tari ºi pe cele slabe ale managementului unei organizaþii. foarte solicitate pe piaþa muncii: specialiºti video digital. strategice. sã înþeleagã mecanismele pieþei. Jurnalism ºi Comunicare Politicã. sã se poatã integra într-o echipã managerialã. • sã se integreze în echipe complexe de management. Astfel./Fax: 021. Universitatea din Bucureºti). Jurnalism specializat. prin programul de masterat Producþie multimedia ºi audio-video îºi propune sã formeze: • specialiºti capabili sã se implice ºi sã gestioneze. Conducerea facultãþii Decan: Prof. dr.

susceptibile sã permitã o inserþie rapidã pe piaþa muncii ºi reconversiei profesionale. Aceste activitãþi de integrare sunt dublate de o reflecþie criticã asupra exercitãrii profesiei ºi asupra nevoilor organizaþiilor în contextul unei societãþi democratice în miºcare. departament de relaþii publice etc. Pregãtirii generale ºi fundamentale i se adaugã o formare profesionalã axatã pe aplicarea practicilor jurnalistice de bazã ºi o bunã cunoaºtere a domeniului social avut în vedere. Aceste activitãþi de integrare sunt dublate de o reflecþie criticã asupra exercitãrii profesiei ºi asupra nevoilor publicului în contextul unei societãþi democratice în miºcare. cu diferite grupuri. Programul de masterat Producþie multimedia ºi audio-video ia în calcul aceste aspecte. managementul resurselor umane. în condiþiile trecerii la producþia ºi transmisia digitalã. cunoºtinþe ºi abilitãþi care sã îi orienteze în viaþa profesionalã ºi sã îi ajute sã facã performanþã. audio-video se încadreazã ºi profilului unui bun comunicator ºi presupune deci activitãþi diverse. La terminarea programului. strategice. formarea unei culturi generale de bazã atât în planul cunoºtinþelor complementare (drept. sã demonstreze competenþele necesare desfãºurãrii unei activitãþi din sfera jurnalismului specializat sau de niºã. Experienþa instituþiei noastre din ultimii ani certificã faptul cã domeniile de activitate subsumate jurnalismului se pot extinde ºi consolida chiar ºi în condiþiile mai puþin favorabile ale unei perioade de recesiune economicã. marketingul comunicãrii. • profesioniºti capabili sã se adapteze cerinþelor pieþei deschise. Sistemul de cunoºtinþe reuneºte atât cursuri din ºtiinþe fundamentale cât ºi cursuri aplicate de realizare a produselor ºi componentelor multimedia. sã aplice creativ cunoºtinþele ºi deprinderile practice dobândite la încheierea studiilor. Specializarea va atinge diferite aspecte practice. cât ºi între organizaþie ºi multiplele componente ale mediului extra-organizaþional. furnizând viitorilor absolvenþi. Pregãtirii generale ºi fundamentale asigurate de marketing.2010 Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii Universitatea din Bucureºti MASTER • specialiºti capabili sã îºi asume cu responsabilitate rolurile sociale ale profesiei pe care o realizeazã. capacitatea de a analiza ºi de a sintetiza. Pregãtirea exercitãrii sarcinilor ºi funcþiilor specialiºtilor în multimedia ºi audio-vizual implicã. cu consumatorul de informaþie. • sã stabileascã responsabilitãþile sociale pe care organizaþia trebuie sã ºi le asume faþã de diferite persoane participante ºi sã elaboreze politici ºi programe coerente. management de proiect).) ºi sã practice în mod adecvat comunicarea publicã. absolvenþii vor fi capabili: sã cunoascã fundamentele ºtiinþifice ale domeniului. aceasta implicã acumularea unor cunoºtinþe fundamentale teoretice ºi practice specifice domeniului multimedia ºi audio-vizual digital. Master în Jurnalism tematic Programul de masterat urmãreºte sã formeze profesioniºti capabili sã-ºi asume cea mai mare parte a sarcinilor curente legate de comunicarea de masã ºi cele specifice profesiei de jurnalist. 61 Master în Campanii de Comunicare în Relaþii Publice ºi Publicitate Programul de masterat urmãreºte sã formeze profesioniºti capabili sã-ºi asume cea mai mare parte a sarcinilor curente legate de comunicarea publicitarã ºi cea specificã relaþiilor publice. Acestei pregãtiri generale ºi fundamentale i se adaugã o formare profesionalã axatã pe aplicarea practicilor de bazã necesare în domeniul multimediei ºi audio – vizualului în format digital. încât viitori absolvenþi sã îºi poatã forma o perspectivã corectã asupra profesiilor din România. în specializarea în care vor profesa. Profesioniºti capabili: • sã identifice mizele sociale cu care o organizaþie este susceptibilã sã se confrunte ºi sã influenþeze deciziile privind politicile ºi strategiile organizaþionale. Exercitarea sarcinilor ºi funcþiilor legate de producþia multimedia se bazeazã pe capacitatea de a avea o viziune de ansamblu asupra diferitelor procese ºi etape de realizare digitalã a produselor multimedia regãsite în diferite contexte informaþionale. susceptibile sã permitã o inserþie rapidã pe piaþa muncii ºi reconversiei profesionale. absolvenþii acestui profil vor fi în mãsurã sã ocupe un post într-o organizaþie de presã ºi sã practice în mod adecvat jurnalismul. • sã conceapã ºi sã gestioneze modurile de intervenþie atât în interiorul organizaþiei. strategice. sã realizeze o analizã criticã a cunoºtinþelor dobândite. flexibile ºi adaptate schimbãrii sociale. Profesioniºti capabili: • sã identifice mizele sociale ale domeniului pe care îl acoperã prin activitatea lor profesionalã. în cadrul instituþiilor. Profesiunile multimedia. Axul central al pregãtirii pentru profilul de relaþii publice se bazeazã pe o formulã în care teoria ºi practica se materializeazã în activitãþi de integrare. Axul central al pregãtirii pentru profilurile de joburi specifice domeniului se bazeazã pe o formulã în care teoria ºi practica se completeazã reciproc. absolvenþii acestui profil vor fi în mãsurã sã ocupe un post într-o organizaþie (agenþie de publicitate sau de relaþii publice. menite sã asigure optimizarea raporturilor diferitele cu audienþa. cât ºi în cel al calitãþilor profesionale (simþ critic. autonomie. La terminarea programului. Exercitarea sarcinilor ºi funcþiilor legate de comunicare se bazeazã pe capacitatea de a avea o viziune de ansamblu a organizaþiilor în contextul lor general social ºi a interacþiunilor lor cu diferitele componente ale mediului. metode de cercetare în ºtiinþele comunicãrii i se adaugã o formare profesionalã axatã pe aplicarea practicilor de bazã necesare relaþiilor publice ºi publicitãþii (comunicare internã. Noua specializare va atinge diferite aspecte practice. Acest lucru implicã formarea ºi dezvoltarea capacitãþii de analizã a categoriilor de public ºi de definire pe aceastã bazã a criteriilor specifice de acþiune pentru alegerea modalitãþilor ºi a tehnicilor celor mai adecvate de abordare a relaþiilor cu consumatorii. oferind oportunitãþi profesionale deosebite absolvenþilor acestei specializãri. • sã stabileascã responsabilitãþile sociale ºi profesionale pe care trebuie sã ºi le asume în exerciþiul profesiei. publicitate on-line). La încheierea acestui program. într-o primã fazã. rigoare intelectualã ºi simþ etic). Dimensiunea principalã a specializãrii în multimedia ºi în audio-vizualul digital se referã la crearea unui sistem în care cunoºtinþele teoretice se îmbinã armonios cu aspectele practice astfel. Obiectivele generale. În a doua fazã. copywriting. Axul central al pregãtirii se bazeazã pe o formulã în care teoria ºi practica se materializeazã în activitãþi de integrare. fãrã frontiere în spaþiul european. 60 © DSS . Exercitarea sarcinilor ºi funcþiilor legate de jurnalismul specializat se bazeazã pe capacitatea de a avea o viziune de ansamblu a organizaþiilor de presã în contextul lor general social ºi a interacþiunilor lor cu diferitele publicuri ºi componente ale societãþii. branding. comunicare cu presa. Piaþa româneascã actualã certificã faptul cã domeniile de activitate în multimedia ºi audiovizual oferã oportunitãþi profesionale deosebite absolvenþilor acestei specializãri.

negocierea conflictelor. sã încurajeze o mai bunã concentrare a programelor de formare în domeniul comunicãrii în România ºi o mai intensã colaborare cu programe similare din Occident ºi America (eventual masterat în co-tutelã).2010 Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii Universitatea din Bucureºti MASTER Obiectivele specifice. Acest lucru implicã formarea ºi dezvoltarea unei noi percepþii sociale asupra necesitãþii unor competenþe de vârf în domeniul comunicãrii pentru specialiºtii din domeniul gestionãrii resurselor umane. legi. legislaþia din domeniu etc. aceasta implicã acumularea unor cunoºtinþe fundamentale teoretice ºi practice specifice domeniului resurselor umane. gestionarea ºi negocierea unor conflicte etc. tratare ºi analizã a informaþiei.sã interpreteze rezultatele cercetãrilor specifice privind opinia publica (anchetã. ceea ce va aduce succesul profesional al angajatului. pe baza noilor competenþe generale ºi specifice din domeniul comunicãrii organizaþionale. în principal. FJSC prin acest program de masterat îºi propune sã formeze: • specialiºti capabili sã se implice ºi sã gestioneze. rigoare 62 © DSS intelectualã ºi simþ etic). Axul central al pregãtirii pentru profilurile de profesiuni specifice domeniului se bazeazã pe o formulã în care teoria ºi practica se materializeazã în activitãþi integrate. sociologie. psihologia comunicãrii. implementãrii. Astfel. Masteratul în Comunicare ºi managementul resurselor umane urmãreºte sã formeze profesioniºti capabili sã-ºi asume cea mai mare parte a sarcinilor curente din departamentul de resurse umane. în condiþiile în care resursele umane sunt considerate bunul cel mai de preþ al organizaþiei. sã stimuleze iniþiative de cercetare determinate de nevoile tot mai diverse ºi crescânde ale schimbãrii sociale. Obiective socio-economice: sã contribuie la afirmarea Universitãþii din Bucureºti pe scena româneascã ºi internaþionalã în domeniul atât de actual al comunicãrii. factorul care poate asigura progresul organizaþiei pe piaþa concurenþialã actualã. sã serveascã drept pol de atracþie pentru studenþi strãini. Profesiile din domeniul managementului resurselor umane se încadreazã profilului unui bun comunicator ºi presupun deci activitãþi diverse. capacitatea de a analiza ºi de a sintetiza. În a doua fazã. într-o lume supusã neîncetat schimbãrii. modificãrii strategiilor editoriale. managementul resurselor umane. autonomie. Pregãtirea exercitãrii sarcinilor ºi funcþiilor specialiºtilor în domeniul interdisciplinar al comunicãrii ºi resurselor umane implicã. din perspectiva eficientizãrii comunicãrii. prin intermediul tehnicilor specifice. La încheierea studiilor. realizare ºi difuzare a produselor comunicãrii de masã. Exercitarea sarcinilor ºi funcþiilor legate de comunicare se bazeazã pe capacitatea de a avea o viziune de ansamblu a organizaþiilor în contextul lor general social ºi a interacþiunilor lor cu diferitele componente ale mediului. absolvenþii vor fi capabili: sã stãpâneascã tehnicile de colectare. formarea resurselor umane. formarea unei culturi generale de bazã atât în planul cunoºtinþelor complementare (comunicare. funcþionarea ºi comunicarea în cadrul grupurilor). cât ºi oricãrei persoane care se pregãteºte sã-ºi gãseascã un loc de muncã în domeniul managementului resurselor umane ºi care are nevoie de obþinerea unor mai bune competenþe de comunicare socialã ºi profesionalã. Acestei pregãtiri generale ºi fundamentale i se adaugã o formare profesionalã axatã pe aplicarea practicilor de bazã necesare comunicãrii ºi gestionãrii activitãþilor de resurse umane. informatizarea comunicãrii în departamentul de resurse umane etc. managementul resurselor umane. panel) în scopul stabilirii. regulamente. cât ºi în cel al calitãþilor profesionale (simþ critic. resurse umane ºi management. sondaj. într-o primã fazã. • specialiºti capabili sã îºi asume cu responsabilitate rolurile sociale ale profesiei pe care o realizeazã. Programul de învãþãmânt propus pentru masteratul în Comunicare ºi managementul resurselor umane ia în calcul aceste aspecte. Master în Comunicare Corporativã (Comunicare ºi managementul resurselor umane) Programul de masterat se adreseazã atât specialiºtilor din domeniul resurselor umane. Masterul în Teorii ºi Metode de Cercetare în ªtiinþele Comunicãrii. Obiective instituþionale: sã promoveze ºi sã armonizeze programele de cercetare în comunicare ale diferitelor universitãþi de profil din România. Masteratul este un un program interdisciplinar format din cursuri ce acoperã tematici din comunicare interpersonalã ºi organizaþionalã. recrutare ºi selecþie de personal. leadership-ul în organizaþie. sã stãpâneascã tehnicile de concepere. Programul de masterat propus este construit în jurul a trei cuvinte-cheie: comunicare. organizarea unui interviu de angajare. sociale ºi politice (statistici. focus grup. sã interpreteze diversele informaþii economice. Piaþa româneascã actualã certificã faptul cã domeniile de activitate în resurse umane oferã oportunitãþi profesionale deosebite absolvenþilor acestei specializãri. furnizând viitorilor absolvenþi. sã sporeascã vizibilitatea ºtiinþelor comunicãrii prin intermediul 63 . Tematica va trata caracteristicile comunicãrii organizaþionale ºi responsabilitãþile manageriale legate de dezvoltarea în organizaþie a resurselor umane. instrumente capabile sã îi orienteze în viaþa profesionalã ºi sã îi ajute sã facã performanþã. dar ºi sã poatã conduce o agenþie de consultanþã în resurse umane sau sã lucreze într-o agenþie de recrutare de personal sau într-o echipã multidisciplinarã de formatori în cadrul firmelor specializate sau în departamente ale marilor instituþii. precum ºi de o aprofundare a cunoºtinþelor de specialitate din câmpul respectiv. are urmãtoarele obiective: Obiective ºtiinþifice: sã ofere viitorilor cercetãtori ºi profesori în domeniul comunicãrii o formaþie riguroasã la cele mai înalte standarde internaþionale. Dimensiunea principalã a specializãrii se referã la crearea unui program de studiu în care cunoºtinþele teoretice se îmbinã armonios cu aspectele practice. date ale unor studii de cercetare). Sistemul de cunoºtinþe reuneºte atât cursuri din ºtiinþe fundamentale cât ºi cursuri aplicate de realizare a unor stagii de formare profesionalã. • profesioniºti capabili sã se adapteze cerinþelor pieþei multidirecþionale din spaþiul european. activitãþile din domeniul resurselor umane. culturã organizaþionalã. menite sã asigure optimizarea raporturilor cu piaþa muncii ºi cu funcþionarea organizaþiilor din punct de vedere al resurselor umane. informatizare a activitãþii de resurse umane. Abordarea domeniului se va realiza. astfel încât viitori absolvenþi sã îºi poatã forma o perspectivã corectã asupra profesiilor din domeniul resurselor umane din România. specialiºti capabili sã participe la procesul de management al departementelor sau firmelor cu profil de resurse umane.

2010

Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii

Universitatea din Bucureºti

MASTER

lãrgirii colaborãrii cu sectoarele public ºi privat (organizarea de cercetãri, seminare, colocvii în parteneriat cu instituþii cât mai diverse). Obiective pedagogice: sã dezvolte la candidaþi o abordare pluri-disciplinarã a fenomenelor comunicãrii; sã favorizeze colaborarea dintre cercetãtori aparþinând unor discipline diverse în studiul fenomenelor de comunicare. Programul masteral îºi propune formarea la studenþi a unui set de competenþe generale, teoretice care sã le permitã accesul la ciclul superior de studii - ºcoala doctoralã în ºtiinþele comunicãrii, precum ºi formarea de competenþe specifice menite sã asigure o rapidã inserþie pe piaþa muncii în profesiile de consilier, consultant pe probleme de comunicare, analist media, analist politic etc. Competenþe generale. La încheierea acestui program, absolvenþii vor fi capabili: sã cunoascã fundamentele ºtiinþifice ale domeniului; sã demonstreze competenþele necesare unei intervenþii active în sectorul de activitate în care se vor implica; sã stãpâneascã metodologia proprie sectoarelor particulare din domeniul comunicãrii; sã realizeze o analizã criticã a cunoºtinþelor dobândite, cu aplicare în sectoarele particulare ale domeniului; sã aplice creativ cunoºtinþele ºi deprinderile practice dobândite la încheierea studiilor, în specializarea în care vor profesa. Competenþe specifice. La încheierea studiilor, absolvenþii vor fi capabili: sã stãpâneascã tehnicile de colectare, tratare ºi analizã a informaþiei; sã interpreteze diversele informaþii economice, sociale ºi politice (statistici, legi, regulamente, date ale unor studii de cercetare); sã utilizeze metode de cercetare specifice ale opiniei publice (anchetã, sondaj, focus grup, panel); sã stãpâneascã tehnicile de analizã, concepere, realizare ºi difuzare a produselor comunicãrii (sã conceapã un program ºi plan de relaþii publice ºi comunicare în formã scrisã, oralã, vizualã sau electronicã, sã realizeze o analizã criticã a mesajelor politice, publicitare etc., sã genereze discursuri politice, ºtiinþifice etc.).

de cercetare în comunicarea politicã, Marketingul campaniilor electorale, Teorii politice contemporane º.a. Misiune ºi obiective. Misiunea principalã a masteratului de Jurnalism ºi Comunicare politicã este aceea de a forma specialiºti în analiza politicã ºi în redarea vieþii politice în plan mediatic sprijinind valorile democratice. Programul are ca scop nu doar pregãtirea teoreticã a masteranzilor, ci ºi formarea unor abilitãþi practice adaptate dinamicii pieþei muncii. Prin urmare, pentru absolvenþii masteratului, ne propunem sã atingem urmãtoarele finalitãþi: Finalitãþi epistemice: sã cunoascã modul în care mass-media participã la configurarea sferei publice, trãsãturile partidelor româneºti, istoria gândirii politice, abordãri ale genului în teoriile politice ºi relevanþa acestuia pentru mass-media, metode de cercetare în ºtiinþele comunicãrii, paradigme ale comunicãrii politice. Finalitãþi profesionale: sã îºi formeze competenþe de analizã a vieþii politice ºi a principalilor actori ai sferei politice româneºti, sã ofere consultanþã instituþiilor guvernamentale ºi partidelor politice, sã urmãreascã informarea cetãþenilor ºi apropierea agendei cetãþenilor de agenda instituþiilor ºi a actorilor politici, sã poatã preda cursuri în domeniu. Finalitãþi etice: sã respecte valorile democratice, sã protejezeze drepturile indivizilor, sã fie orientaþi cãtre sprijinirea egalitãþii de ºanse. Finalitãþi politice: susþinerea în spaþiul public a proiectelor partidelor, instituþiilor ºi ONG-urilor care respectã valorile democratice.

Masterul în Jurnalism ºi Comunicare Politicã
Acest masterat este destinat absolvenþilor de învãþãmânt superior interesaþi în redarea mediaticã a politicului, în analiza ºi comunicarea politicã, în analiza politicilor anti-discriminare ºi pentru egalitate de ºanse. Masteratul îmbinã abordãri din ºtiinþele politice, sociologie, jurnalism, structura curricularã fiind inter ºi trans-disciplinarã. Programul necesitã cunoºtinþe de bazã în cel puþin una dintre specializãrile: Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii. ªtiinþe politice, Drept, Relaþii internaþionale, Sociologie, ªtiinþele educaþiei, Filosofie. Masteratul de Jurnalism ºi Comunicare Politicã este oferit de Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii - Universitatea din Bucureºti împreunã cu Facultatea de ªtiinþe Politice ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative. Masteratul de Jurnalism ºi Comunicare Politicã este o consecinþã a cererii studenþilor de la Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii, a pregãtirii acestora prin intermediul cursurilor oferite încã din primul an de studiu pentru înþelegerea ºi analiza vieþii politice. Planul de învãþãmânt al specializãrii cuprinde un set de discipline de specialitate care sã ofere studentului masterand instrumentele pentru analiza modulului în care mass-media participã la configurarea sferei publice. Printre cursurile oferite în cadrul masteratului se numãrã: Mass Media ºi sfera publicã, Gen ºi politicã, Partide ºi sisteme de partide, Comunicare politicã, Metode
64 © DSS 65

FACULTATEA DE LIMBI ªI LITERATURI STRÃINE
Masteratul în Cultura ºi limbajul organizaþiilor europene
Limbile de studiu: limba englezã în combinaþie cu limba francezã/ germanã/ spaniolã. Durata studiilor: 4 semestre Cursuri ºi ateliere: Modulul Comunicare în afaceri (oral); Modulul Comunicare în afaceri (scris); Modulul Cultura Organizaþionalã (Comunicarea Interpersonalã, Bune practici în negociere, prezentare, întâlniri, tehnici de recrutare); Modulul Civilizaþie Europeanã Contemporanã; Modulul Organizaþiile Europene; Modulul - atelier de limbaj specializat (limbaj juridic, politic, corespondenþã în afaceri); Modulul Drept Comunitar; Modulul Economie; Leadership în management. Practica Profesionalã se realizeazã la firme recomandate de Camera de Comerþ, Biblioteca Metropolitan, Ministerul de Interne. Colectivul de profesori: cadre didactice de la Catedrele de Limba Englezã, Francezã, Germanã, Spaniolã ale Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine, Facultatea de Administraþiei ºi Afaceri, A. S. E, Facultatea de Drept, Universitatea Media. Burse ERASMUS: Seinajoki University of Applied Sciences, Finlanda. Debuºeele profesionale: Traducãtor – traduceri specializate (domeniile economic, juridic, politic, administrativ) în douã limbi. Secretar de firmã de comerþ, counselling, administraþie etc. Documentarist: mapa negociatorului, prezentãri de firme sau produs, elaborare de baze de date on-line, studii ºi sondaje de marketing. Organizator evenimente: team-building, simpozioane, saloane, congrese. Condiþii de admitere: se pot înscrie absolvenþi ai secþiilor de filologie (specializãrile A/ B, L.M.A.), studenþi program Erasmus, orice absolvent de facultate cu cunoºtinþe de nivel B1 în cele douã limbi strãine; examen scris (traduceri specializate cu exerciþii lexicale pe textul propus) la limba englezã; interviu la limba B.

Conducerea facultãþii
Decan: Prof. univ. dr. Alexandra Cornilescu Prodecan: Prof. univ. dr. Luminiþa Munteanu Prodecan: Prof. univ. dr. Liviu Franga Prodecan: Conf. univ. dr. Octavia Nedelcu Secretar ºtiinþific: Conf. univ. dr. Laurenþiu Zoicas Date de contact Adresa: Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, sector 1, 010017, Bucureºti Str. Pitar Moº, nr. 7-13, sector 1, 010451, Bucureºti Fax: 021.312.13.13 Tel.: 021.314.89.65 (secretar ºef Gabriela Ursu) E-mail: office@limbi-straine.ro Web: www.limbi-straine.ro; www.unibuc.ro Bucureºti) ºi Facultatea de Relaþii Economice Internaþionale (A.S.E.), oferã o pregãtire complexã filologico-economicã. Se desfãºoarã pe baza unui contract de colaborare încheiat între Universitatea din Bucureºti ºi Academia de ªtiinþe Economice. Studenþii au posibilitatea sã frecventeze cursuri ºi seminarii þinute de cadre didactice de prestigiu (profesori ºi conferenþiari) de la ambele facultãþi, din domenii reprezentative pentru ambele direcþii de pregãtire: constante ale culturii ruse, specificul mentalitãþilor, teoria discursului ºi comunicãrii, limbaje de specialitate, literatura emigraþiei ruse, precum ºi cursuri de management internaþional, tranzacþii comerciale internaþionale, spaþiul geopolitic mondial, comunicare în afaceri. Scopul unui asemenea tip de masterat este sã ofere absolvenþilor cât mai multe oportunitãþi pe piaþa muncii. La Masterat se pot înscrie absolvenþi ai Universitãþii din Bucureºti, ai A.S.E., precum ºi din alte centre universitare din þarã ºi din strãinãtate. Durata studiilor: 4 semestre. Modalitate de admitere: constã într-o probã scrisã pe baza tematicii ºi a bibliografiei afiºate la Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine. Proba va fi susþinutã în limba românã. Informaþiile referitoare la înscrieri pot fi obþinute la secretariatul Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine (Universitatea din Bucureºti). Pentru detalii: ubrusa@mail.ru

Masteratul Studii de culturã rusã ºi limba rusã pentru afaceri
Masteratul interdisciplinar, organizat de Catedra de filologie rusã a Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine (Universitatea din
66 © DSS

Studii Masterale de Lingvistica Limbii Engleze (Metode ºi Aplicaþii)
În cadrul acestui program de doi ani, studenþii vor putea sã-ºi însuºeascã noþiuni de lingvistica limbii engleze. Programul îºi
67

2010

Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine

Universitatea din Bucureºti

MASTER

propune sã ofere cunoºtinþe de lingvisticã teoreticã ºi aplicatã, adresându-se celor interesaþi de aspectele metodologice ºi practice ale analizei lingvistice. Duratã: 4 semestre. Organizare: Acest program de studii aprofundate doreºte sã ofere studenþilor cunoºtinþe în domeniile fundamentale ale lingvisticii limbii engleze: lexicon, sintaxã, fonologie, pragmaticã ºi analizã de discurs, predarea limbii engleze, achiziþia limbii, istoria limbii engleze. Cursuri: Ateliere avansate de englezã practicã (traduceri ºi retroversiuni); Didactica predãrii limbii engleze; Fonologie; Limbã ºi culturã; Metode de prelucrare a limbajelor naturale cu ajutorul calculatorului (lingvisticã de corpus, metode statistice, glosare); Pragmaticã ºi analiza discursului; Reprezentãri lingvistice în mass-media; Sociolingvisticã; Sintaxa limbii engleze ºi sintaxã comparatã; Tipologia textului; Semanticã lexicalã; Structura cuvintelor; Istoria vocabularului limbii engleze; Teoria schimbãrilor lingvistice; Varietãþi ale limbii engleze. Modalitãþi de admitere: Concursul de admitere are loc în septembrie. Se pot înscrie absolvenþi ai facultãþilor de limbi ºi literaturi strãine sau litere, buni cunoscãtori ai limbii engleze. Dosarul trebuie sã conþinã: i. CV (redactat în limba englezã), ii. Scrisoare de intenþie (în limba englezã, maximum 2 pagini A4), iii. Rezumatul lucrãrii de licenþã (în limba englezã, maximum 2 pagini A4). Examenul de admitere este compus din: (1) interviu ºi (2) evaluarea dosarului candidatului. Website: www.english-unib.ro

de interpret de conferinþã pentru instituþiile europene, dar pot lucra cu mult succes pe piaþa naþionalã, atât pentru angajatorii instituþionali cît ºi pentru cei corporativi. Durata studiilor: 4 semestre (2 ani) Modalitãþi de admitere: Se pot înscrie la examenul de admitere absolvenþii oricãrei instituþii de învãþãmânt superior (cu diplomã de licenþã) care cunosc douã limbi strãine (din cele ºase menþionate mai jos). Examenul de admitere include o probã scrisã de 4 ore – traducere, retroversiune, scurt chestionar (10 întrebãri tip grilã) privind instituþiile europene ºi funcþiile lor în cadrul UE pentru ambele limbi strãine ºi o probã oralã, care vizeazã verificarea abilitãþilor de memorare, logica discursului, cunoºtinþe de limbi strãine ºi de limba românã, corectitudine ºi sens în exprimarea oralã. Proba oralã cuprinde: un discurs rostit în limba strãinã principalã – redat în limba românã, un discurs rostit în limba românã redat în limba strãinã principalã (retour) ºi un discurs rostit în limba strãinã secundarã –redat în limba românã. Fiecare discurs original nu dureazã mai mult de 2-3 minute. Limbile strãine pe care le oferim în cadrul acestui masterat sunt: engleza, franceza, germana, spaniola ºi italiana. Menþionãm cã anul 2010 este primul an când se oferã ºi locuri la limba italianã. De la buget se oferã câte 3 locuri/limbã. Examenul de admitere va avea loc în perioada 17 – 23 iulie. Înscrierile se fac la secretariatul Facultãþii de Limbi ºi Literaturi strãine, (Str. E. Quinet, nr. 5-7, et. 2), în perioada 7 – 15 iulie a.c. Persoanã de contact: Prof.dr. Daniela Ionescu, daniones@gmail.com.

Masterul european pentru formarea interpreþilor de conferinþã
Coordonator: Prof.dr. Daniela Corina Ionescu. Masterul pregateºte INTERPREÞI capabili sã lucreze în instituþii din þarã ºi din Uniunea Europeanã (pe baza unei acreditãri organizatã de CE pentru instituþii europene) sau pentru servicii în interes comunitar (instanþe judecãtoreºti, primãrie, poliþie, spitale etc.), pe baza unui contract permanent sau temporar – în funcþie de necesitãþile instituþionale. De asemenea, li se oferã studenþilor instrumentele necesare pentru a fi capabili sã comunice, sã administreze ºi sã foloseascã instrumentele limbilor strãine studiate în vederea realizãrii unei foarte bune comunicãri ºi interacþiuni socio-profesionale. Planul de învãþãmânt al acestui masterat prevede discipline ºi practicã de specialitate pentru a facilita crearea unor abilitãþi de comunicare ºi relaþionare cu publicul în cele mai bune condiþii ºi pentru dobândirea cunoºtinþelor de limbi strãine ºi de limba românã corectã ºi elegantã din punct de vedere stilistic. Se studiazã: Limbaj ºi conceptualizare în actul interpretãrii, Consolidarea limbii B ºi C (limbile strãine studiate), Noþiuni de drept european, Istoria modernã ºi contemporanã a României, Practica retoricii ºi argumentãrii, Stilistica limbii române, interpretare consecutivã ºi interpretare simultanã, studii culturale europene etc. Programul este monitorizat ºi sprijinit permanent de Comisia Europeanã/DGInterpretation/SCIC, studenþii beneficiind în fiecare an de programul de asistenþã pedagogicã semestrial cu experþi interpreþi trimiºi de CE cât ºi de o serie de burse pe scurtã duratã (vizitarea instituþiilor europene ºi programe de monitorizare ºi practicã), parþial subvenþionate de Parlamentul European. Se lucreazã împreunã cu experþi ºi interpreþi calificaþi sau cu profesori cu experienþã îndelungatã în traducere/interpretare ºi în formarea tinerilor interpreþi/traducãtori. Debuºeele profesionale: Absolvenþii acestei forme masterale se pot prezenta la concursurile organizate de Comisia Europeanã pentru a candida cu ºanse de succes la ocuparea unor poziþii
68 © DSS

Master Spaþiul islamic: societãþi, culturi, mentalitãþi
Programul de masterat Spaþiul islamic: societãþi, culturi, mentalitãþi este conceput ca un program de studii multidisciplinare, consacrat unei arii de cercetare care se bucurã de un interes legitim la ora actualã. În zonele de influenþã islamicã au înflorit, au evoluat ºi s-au afirmat nenumãrate populaþii ºi civilizaþii, arabofone, turcofone, persanofone etc., care au întreþinut, de-a lungul timpului, relaþii politice, istorice, comerciale ºi culturale multiple. Aceste relaþii s-au soldat cu influenþe reciproce consistente ºi au condus la apariþia unui spaþiu de referinþã comun care, dincolo de diversitatea sa lingvisticã, socialã, culturalã, se remarcã prin trãsãturi ºi repere specifice. Masteratul Spaþiul islamic: societãþi, culturi, mentalitãþi se adreseazã tuturor celor interesaþi de studiile de areal; cursanþii vor dobândi competenþe indispensabile exercitãrii unor profesiuni care solicitã un grad superior de calificare, precum cele de profesor, cercetãtor, traducãtor, jurnalist, diplomat etc. Cunoºtinþele asimilate în cadrul masteratului le vor permite, pe de altã parte, absolvenþilor sã abordeze teze de doctorat cu subiecte legate de disciplinele studiate sau conexe acestora. Masteratele de tipul celui pe care îl propunem corespund orientãrilor contemporane din învãþãmântul superior. Programe cu conþinut ºi obiective similare funcþioneazã atât la universitãþi din Europa occidentalã, cât ºi la universitãþi americane, în contextul sporirii interesului pentru islam ºi pentru cultura sa specificã. Participanþii la program vor beneficia de cursuri de civilizaþie, antropologie culturalã ºi religioasã, limbã (arabã sau turcã, începãtori sau avansaþi, la alegere), precum ºi de ateliere cu caracter aplicativ, care îºi propun sã contribuie la formarea unor abilitãþi de înþelegere ºi comunicare indispensabile pentru accesul la civilizaþiile studiate. Durata: 4 semestre (2 ani de studiu) Modalitãþi de admitere. Examenul de admitere va consta din douã probe: o probã scrisã, bazatã pe bibliografia menþionatã mai jos, ºi o probã oralã (interviu).
69

2010

Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine

Universitatea din Bucureºti

MASTER

Persoane de contact: Prof. dr. George Grigore, gmgrigore@yahoo.com. Prof. dr. Luminiþa Munteanu, opanezus@gmail.com.

Masteratul de Studii Asiatice (China, Japonia, Coreea)
Masteratul de Studii Asiatice constituie o premierã nu numai la nivelul secþiilor de limba chinezã, japonezã ºi coreeanã din Catedra de Limbi Orientale care îl organizeazã, ci ºi la nivelul studiilor de orientalisticã din România. Acest masterat rãspunde aºteptãrii unor absolvenþi de chinezã, coreeanã ºi japonezã, precum ºi a absolvenþilor de la facultãþile de istorie, ºtiinþe sociale, filozofie, psihologie sau arte care doresc sã-ºi orienteze specializarea pe aceastã arie culturalã. Cursuri: Scriere ideograficã; Tipologie lingvisticã; Teorii moderne ale traducerii; Rolul traducerii în dialogul intercultural; Tehnica traducerilor literare; Hemeneuticã. Circulaþia conceptelor ºi traducerea lor; Istorie cultural; Antropologie cultural; Mentalitãþi; Culturã urbanã. Culturã popularã; Limbaje specializate. Cursuri opþionale: Strategii intelectuale ºi urmãrile lor în formele de reprezentare; Literatura emigraþiei (transnaþionalism, hibridizare, identitate în context global); Istoria modernã a Asiei de Est. Tendinþe politice în perioada modernã ºi contemporanã; Business ºi management în Asia de Est; Elemente pentru o istorie culturalã a filmului chinez-japonez; Probleme ale societãþii asiatice moderne. De asemenea, în program sunt incluse cursuri de limbã chinezã, coreeanã, japonezã pentru începãtori. Colectivul cadrelor didactice cuprinde atât specialiºti români, cât ºi cadre didactice din centre universitare din Europa ºi Asia (profesori japonezi, subvenþionaþi de Nippon Foundation). Programul de studii masterale va fi completat prin conferinþe susþinute de specialiºti invitaþi de la Universitatea Paris VII, INALCO, Universitatea Sapienza din Roma, Universitatea din Gent ºi Universitatea Trier, prevãzuþi în programul Erasmus, precum ºi profesori coreeni prin sponsorizarea Korea Foundation. Se vor organiza grupuri de cercetare pe secþii, iar masteranzii vor fi antrenaþi sã participe la colocviul ºtiinþific anual organizat de catedrã, precum ºi la editarea revistelor secþiilor. Studenþii beneficiazã de burse de masterat în China, Coreea ºi Japonia, precum ºi de burse în programul Erasmus. Modalitãþi de admitere: interviu de intenþie - prezentarea unui proiect de cercetare; examen scris – redactarea unui eseu pe o temã datã pe baza bibliografiei. Debuºeele profesionale: cadru didactic în învãþãmântul liceal ºi superior; cercetãtor ºtiinþific; traducãtor-interpret; consultant pentru zona Asia de Est la Ministerul de Externe; redactor-publicist, tehnoredactor, referent, lector în presa scrisã, în audio-vizual ºi în sectorul editorial; critic literar. Persoane de contact: Roman Paºca – roman.pasca@g.unibuc.ro. Mugur Zlotea – mugur.zlotea@g.unibuc.ro.

Masteratul în Studii americane
Competitiv pe plan internaþional ºi desfãºurat în limba englezã pe parcursul a patru semestre, masteratul de studii americane oferã o abordare inter- ºi multidisciplinarã a culturii ºi societãþii americane într-o perspectivã comparatistã, focalizatã pe relaþiile româno-americane ºi pe cele dintre UE ºi SUA. Prin colaborarea cu cadre didactice de la ASE, Facultatea de Relaþii Internaþionale, programul oferã ºi un modul de comunicare mediaticã, de afaceri ºi organizaþionalã, rãspunzând astfel exigenþelor ºi oportunitãþilor de pe piaþa muncii, cât ºi nevoilor de comunicare inter- ºi transculturalã într-o lume în care Statele Unite continuã sã deþinã o poziþie privilegiatã. Disertaþia pentru obþinerea titlului aprofundeazã cunoºtiinþele în domeniul relaþiilor transatlantice prin tratarea subiectului dintr-o perspectivã comparatistã. Programul este predat de profesori români cu stagii de specializare în SUA precum ºi de profesori americani aflaþi în România în cadrul schimburilor Fulbright. Centrul de Studii Americane (CSA) a încheiat un acord bilateral cu Arizona State University, Phoenix, care permite transferul de credite între cele douã universitãþi. De asemenea, CSA are relaþii de colaborare cu Harvard University; Georgetown University; University of North Carolina at Greensboro; University of East Anglia, Norwich; John F. Kennedy Institute - Freie Universität, Berlin; Heidelberg University. Studenþii efectueazã un stagiu de practicã la instituþii interesate în angajarea lor, cum ar fi: Comisia Fulbright, Centrul Cultural American, Institutul Cultural Român, Asociaþia Pro-Democraþia, Centrul pentru Jurnalism Independent, Agenþia de Monitorizare a Presei, Centrul Naþional pentru Rromi, Biblioteca Centralã Universitarã, TVR (Discovery Channel), American International School of Bucharest, Institutul pentru Studierea Crimelor Comunismului, Asociaþia culturalã „Jumãtatea plinã“. CSA pune la dispoziþia masteranzilor o bibliotecã ºi o salã de documentare cu acces la Internet ºi video. Masteranzii au acces ºi la o salã de computere. În limita locurilor disponibile, candidaþii admiºi pot beneficia ºi de cazare la cãmin. Programul se bucurã de sprijinul constant al Comisiei Fulbright pentru România ºi al Ambasadei Statelor Unite la Bucureºti. Debuºeele profesionale: Specializarea permite absolvenþilor sã ocupe posturi în învãþãmânt ºi cercetare, mass media, edituri, publicitate, PR, în diverse domenii ale vieþii sociale, politice, culturale ºi economice care implicã relaþii cu Statele Unite, în instituþii centrale de profil, ambasade, organizaþii non-guvernamentale, fundaþii culturale, în alte sectoare care utilizeazã competenþe de comunicare corespunzãtoare specializãrii. Ei vor putea fi angajaþi ca profesori în învãþãmântul liceal (cu parcurgerea unui modul pedagogic) ºi ca americaniºti în învãþãmîntul superior ºi cercetare. De asemenea, îºi vor putea continua studiile la nivel doctoral. Un numãr important de absolvenþi au beneficiat pânã acum de burse atât în Europa, cât ºi în Statele Unite. Modalitãþi de admitere: vor consta din douã probe obligatorii: interviu; un proiect scris în englezã, pe o temã aleasã de candidat din culegerea de texte pentru admitere; proiectul va avea 4 pagini (scrise la 1.5 rânduri, font 12) ºi va fi predat în ziua interviului. Se pot prezenta absolvenþi de la orice facultate cu profil umanist, care cunosc limba englezã. Culegerea de texte pentru admitere ºi programa sunt disponibile pe internet, la adresa www.americanstudies.ro [Secþiunea Graduate] ºi la Centrul de Studii Americane.

Masterat Studii franceze ºi francofone
Programul se adreseazã celor care au studiat limba ºi cultura francezã atât ca opþiune A cât ºi ca opþiune B. κi propune sã ofere o specializare multidisciplinarã direcþionatã cãtre domenii precum antropologia culturalã, lectura imaginilor, practici de comunicare, analiza textului literar ºi publicitar. Aspectul practic al însuºirii unui bun nivel de comunicare în francezã, capabil sã ofere Debuºeele interesante pe piaþa muncii, este adus în prim plan prin cursuri ºi seminarii de traduceri, de lingvisticã aplicatã sau de analiza discursului.
71

70

© DSS

2010

Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine

Universitatea din Bucureºti

MASTER

Masterul este constituit dintr-un trunchi comun, format din discipline precum cele enumerate, ºi din câteva ore de specializare în funcþie de unul dintre cele douã module între care pot opta masteranzii: (1) Literaturã ºi culturã ºi (2) Didactica limbii franceze. Modalitãþi de admitere: pe bazã de proiect de cercetare, prezentat în scris ºi oral (orice temã legatã de limba ºi literatura francezã, dezvoltatã pe 4 – 5 pagini, cu bibliografie).

Masteratul pentru Traduceri specializate ºi studii terminologice
Coordonator: Conf. dr. Roxana-Cristina Petcu Masterul pregãteºte traducãtori capabili sã lucreze cu textul scris, sã-l interpeteze ºi sã gãseascã cea mai bunã variantã de redare a mesajului textului sursã în limba þintã. De asemenea, li se oferã studenþilor instrumentele necesare pentru a fi capabili sã alcãtuiascã glosare bilingve pe domenii de activitate, destinate atât traducãtorilor cât ºi publicului larg, interesat în dobândirea cunoºtinþelor de limbaje de specialitate. Absolvenþii acestei forme masterale se pot prezenta la concursurile organizate de Comisia Europeanã pentru a candida cu ºanse de succes la ocuparea unor poziþii de traducator (administrator lingvistic) pentru instituþiile europene, dar pot lucra cu mult succes pe piaþa naþionalã, atât pentru angajatorii instituþionali cât ºi pentru cei corporativi. Se studiazã: tipologia textului, teoria traducerii, traduceri specializate, studii culturale britanice, americane, germane, registre stilistice ale limbii române, studii terminologice ºi de standardizarea termenilor, istoria contemporanã a României, globalizare. Programul este monitorizat ºi sprijinit constant de Comisia Europeanã/DGTranslation. Se lucreazã împreunã cu experþi ºi traducãtori calificaþi sau cu profesori cu experienþã îndelungatã în traducere ºi în formarea tinerilor traducãtori. Durata studiilor: 4 semestre (2 ani) Modalitãþi de admitere: Se pot înscrie la examenul de admitere absolvenþii oricãrei instituþii de învãþãmânt superior (cu diplomã de licenþã) care cunosc douã limbi strãine (din cele ºase participante la program: engleza, franceza, spaniola, italiana, germana ºi rusa). Examenul de admitere include o probã scrisã de 4 ore – traducere, retroversiune, scurt chestionar privind instituþiile europene ºi funcþiile lor în cadrul UE pentru ambele limbi strãine. Persoanã de contact: Conf. dr. Roxana-Cristina Petcu, roxana.petcu@rdslink.ro.

Masteratul pentru Traducerea textului literar contemporan
Director: Lidia Vianu Materii de studiu: Orientare în traducerea textului literar contemporan, Subtitrare (Bogdan Stãnescu, TVR), Ateliere de traducere din ºi în englezã (Martin Potter), Retro gramatical, Mass media ºi publicitate, Redactare de presã (radio, TV, scrisã, Internet: Mirela Nicolae, Radio România Cultural), Editare carte (Bogdan Stãnescu, Editura Polirom), Tehnica traducerii literare, Consolidarea cunoºtinþelor de limbã (James Christian Brown). Cunoaºterea limbii: Se lucreazã pe text gramatical ºi literar, cu profesorii. Se face un curs de consolidare a cunoºtinþelor de limbã (cu un profesor britanic) ºi pentru predarea englezei în
72 © DSS

ºcoalã. Se traduce text literar/cultural contemporan britanic ºi american, împreunã cu autorii, direct ºi prin internet. Fiecare grupã lucreazã cu cel puþin un profesor nativ (britanic, american). Activitãþi desfãºurate în cadrul MTTLC: Pentru a comunica direct cu masteranzii ºi profesorii lor, alãturaþi-vã grupului masteratului, la http://groups.yahoo.com/group/lit_translations/. Multiple colaborãri cu autori/traducãtori britanici/americani prin grupul de discuþie al masteratului, la http://groups.yahoo.com/group/translationcafe. Redactarea Revistei Masteratului, Translation Café, http://revista.mttlc.ro. Curs de subtitrare pentru TVR ºi alte televiziuni. Traducere de poezie contemporanã pentru Radio România Cultural, în cadrul Proiectului internaþional poetry pro (împreunã cu Anne Stewart, agent literar Marea Britanie, ºi 80 de poeþi britanici), sprijinit de Institutul Cultural Român ºi British Council, Londra/Bucureºti. Programul colaboreazã cu: Consiliul Britanic, Institutul Cultural Român, Radio România Cultural, TVR, Uniunea Scriitorilor, Clubul Român, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, Reviste culturale România Literarã, Luceafãrul, Timpul, Diagonale, Secolul 21, Orizont literar Teatrul Naþional Bucureºti, Teatrul I. Creangã, Teatrul Odeon, Teatrul Masca, Autori contemporani britanici ºi americani. Stagii de internship: Traducere site-uri culturale: Teatrul Naþional Bucureºti (http:// www.tnb.ro/index.php?page=home_en), Radio România Muzical (http://muzical.en.srr.ro/ recomandari/), Universitatea din Bucureºti, http: //www.unibuc.ro/ro/, revista Egophobia (http:// egophobia.ro/?page_id=519 ), Contemporary Horizon (http: //contemporaryhorizon.blogspot.com/), Publicare la reviste ºi edituri. Stagiile diferã de la an la an, în funcþie de interesele cursanþilor ºi de acordurile ce se pot încheia. Debuºeele profesionale: Traducere de text literar contemporan (pentru edituri, reviste, radio); Subtitrare; Redactare presã Radio, TV, reviste, internet; Redactare Edituri; Publicitate Predarea limbii engleze prin traducere; Modul de pedagogie (pentru predarea limbii engleze în învãþãmântul liceal) – opþional, cu platã; Pregãtire în vederea studiilor doctorale. Modalitãþi de admitere: Se pot înscrie la examenul de admitere absolvenþii oricãrei instituþii de învãþãmânt superior (cu diplomã de licenþã), care cunosc bine limba englezã. Examenul de admitere include o probã scrisã (traducere ºi retroversiune, fãrã dicþionar) ºi o probã oralã (un interviu de intenþie la care candidaþii vin cu un CV în limba românã). Candidaþii care se înscriu sunt rugaþi sã trimitã un mesaj e-mail Directorului de program, Prof. dr. Lidia Vianu (lidiavianu@yahoo.com): înainte de înscriere (pentru orice fel de informaþii) ºi dupã examen, pentru a fi trecuþi pe lista de corespondenþã ºi pentru a putea primi toate anunþurile legate de admiterea în anul 1. Pagina de web a MTTLC: http: //mttlc.ro/ Pentru pãreri ale masteranzilor MTTLC: http: //www.unibuc.ro/ro/cd_lidvianu_ro, http: // revista.mttlc.ro/93/index.html

Masterat British Cultural Studies (BCS)
Programul masteral de Studii Culturale Britanice/British Cultural Studies (BCS) are ca spaþiu de funcþionare British Cultural Studies Centre (BCSC) ºi a fost fondat, sub auspiciile Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord, de cãtre British Council. Din 1993, anul fondãrii, programul a cunoscut o serie de reaºezãri ºi adaptãri curriculare, venind în întâmpinarea solicitãrilor societale ºi în sprijinul cursanþilor. Anual, BCSC primeºte vizita Excelenþei sale, domnul Ambasador
73

Claudiu Popa (021-3181580/26. dl. de recrutare a resurselor umane. mediere ºi consultanþã interculturalã. Paris XII. pragmaticã interacþionalã. tradiþii. management cultural. identitatea individualã/colectivã ºi spaþiul public (sfera publicã. Catedra de Limba ºi Literatura Italianã. Domenii prioritare: identitate culturalã ºi discurs. relaþii publice. Cracovia. pe care le va aprofunda din perspectivã filologicã. Boazici Universitesi. departamentele de comunicare din instituþii cu caracter cultural. interculturalitate în acþiune. public relations. University of Kent. Regina Elisabeta a II-a. 74 © DSS Masterat Studii Medievale Programul de Master Studii medievale se adreseazã absolvenþilor programului de licenþã din domeniul studiilor socio-umane ºi oferã o introducere complexã în studiul interdisciplinar al culturilor Evului Mediu european organizat pe trei direcþii fundamentale de formare: istoricã. societãþi de consultanþã în comunicare. Université de Tours. francez. 7-11 (Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine). sociologie. specificul naþional al Regatului Unit. marketing. de a se adapta ºi identifica strategiile de optimizare a comunicãrii situaþionale atât din punct de vedere cultural (obiceiuri. Universidade Nova de Lisboa.ºi interculturalitãþii. str. polon. no. edituri. scoþian. Universitatea din Gdañsk. trans. Se urmãreºte astfel formarea unei competenþe interculturale complexe cu varii posibilitãþi pentru viitorul profesional al absolvenþilor. Oxford University. Andrei Pleºu. edituri. identificarea diferenþelor culturale. culturã media ºi relaþii interculturale internaþionale). Durham University. Santa Cruz. maghiar). bulgar. inclusiv adaptarea textelor de publicitate în funcþie de particularitãþile culturale. de relaþii publice. specificã fiecãrui spaþiu cultural ºi lingvistic. Pitar Moº. Interdisciplinar ºi omologat internaþional. învãþãmânt (Cultural Studies fiind materie de studiu în învãþãmântul secundar). conceptele teoretice ºi abordãrile posibile vor fi însuºite în cursuri comune þinute în limba românã pentru studenþii tuturor specialitãþilor afiliate. unei bibliografii anunþate) ºi oral (prezenatrea proiectului tezei de masterat). filozofie. Limbi ºi Literaturi Iberoromanice. mentalitãþi) cât ºi din punct de vedere al contactelor ºi interferenþelor lingvistice. media. cursurile cuprinzând 2 mari componente: caracterul britanic al diverselor instituþii studiate (mentalul colectiv englez. La conceperea ºi structurarea programului au contribuit cadre didactice ºi cercetãtori aparþinând Facultãþii de Istorie ºi Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine. Université Val de Marne. Un accent deosebit se va pune pe capacitatea de a identifica ºi analiza critic conexiunile multi-. iniþierea ºi întreþinerea cooperãrilor internaþionale la nivelul firmelor ºi instituþiilor. University of California. instituþii ºi organisme europene ºi internaþionale. Imagology. prin impactul percepþiei alteritãþii. în limba fiecãrui spaþiu specific. Postcolonialism & Postcommunism. Universidade Lusófona. Ambasada Marii Britanii. business. discuþiile „over a cup of tea“ sporesc senzaþia de confort. sârb. vã puteþi adresa la British Cultural Studies Centre (BCSC). Debuºeele profesionale: diplomaþie. specificul religios.. Atmosfera destinsã. Media Culture. la universitãþi europene. metodele interactive. Università „Gabriele d’Annunzio“. Publicul vizat: Programul de master Strategii comunicaþionale interculturale – literare ºi lingvistice se adreseazã absolvenþilor din domeniul filologic: limbi strãine. infrastructurã electronicã ºi fond de carte la nivelul cerinþelor europene la zi. popacm@gmail. literar sau redacþii culturale. Harvard University. centre de cercetare. British Council. Întreg programul se deruleazã în limba englezã. italian. fenomenul migraþional. cultura media de tip britanic). muzee. litere. istorie.2010 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine Universitatea din Bucureºti MASTER al Majestãþii Sale.. biblioteconomie etc. PR. transculturalitatea înþelegerii alteritãþii. Université d’Orléans. cu exemple din toate spaþiile culturale relevante. cu profesori români ºi britanici. dr. British Cultural Studies Centre (BCSC) are relaþii de colaborare cu New Europe College (NEC). care doresc sã se specializeze în domeniul comunicãrii profesionale în epoca interreferenþialitãþii culturale ºi economice. potenþialitatea unor conflicte etc. Canterbury. Cultural Management & Business Development. irlandez. biblioteci. Masteratul intitulat Strategii comunicaþionale interculturale – literare ºi lingvistice îºi propune sã familiarizeze studenþii cu fenomenele multi-. în cadrul unor înþelegeri bilaterale pe care acestea le pot realiza cu colegii de specialitate din þãrile/universitãþile partenere. ceh. Texas. în cadrul unor schimburi internaþionale. instituþii educaþionale (învãþãmânt. urmând ca materializarea lor în limbã ºi literaturã sã fie studiatã în funcþie de spaþiul cultural de specialitate a masteranzilor (german. cum ar fi: Cultural Identity & the History of Ideas. trans. respectiv în domeniul literaturii ºi al lingvisticii. Preºedinte: Horia-Roman Patapievici. Budapesta. relaþii cu publicul. didacticã intercultural.com). Astfel. cariere academice. Universitatea Jagelonã. Eötvös Loránd Egyetem. Nottingham Trent University. o bunã parte dintre aceºtia 75 . filologicã ºi filosoficã. Lisabona. Admiterea se face pe bazã de interviu (candidaþii pot proveni de la orice profil). Modalitatea de admitere: Examen de admitere scris (cf. management cultural). Lecce. Rector: Prof. precum ºi cu Cambridge University. canadian. Discourse and the Public Sphere. Università „La Sapienza“. Modalitãþi de admitere. stereotipiile în contactul intercultural. la o ceremonie de conferire a diplomei de absolvire a programului. Baylor University. University of York. Istanbul. departamentele de resurse umane. Toate facilitãþile oferite de programele Erasmus ºi alte oportunitãþi pot fi fructificate prin mobilitãþi de studenþi ºi de cadre didactice ºi de la celelalte departamente. evoluþii istorice ºi instituþionale britanice. Università del Salento. Este incurajatã masiv interdisciplinaritatea.ºi interculturale. Pescara. unde vã stã la dispoziþie secretarul BCSC. Università degli Studi di Bergamo. ONG-uri etc. A Sense of Britishness. Catedra de Slavisticã. precum ºi a unor burse de studiu Erasmus. Cursurile acoperã o largã arie identitarã. mass media. Rutgers University. Institutul Cultural Român (ICR). Yale University. Masterat în Strategii comunicaþionale interculturale – literare ºi lingvistice Organizatori: Iniþiat de Catedra de Limbi ºi Literaturi Germanice ºi realizat împreunã cu Catedra de Lingvisticã Romanicã. Modernity Studies. Area Studies. arhive. Cultural Anthropology. programul având în vedere opþiunile ocupaþionale în acord cu tendinþele internaþionale. Ideea de bazã este construirea identitãþii proprii. Catedra de Filologie Clasicã ºi Departamentul de Canadianã. University of East Anglia. Identity Construction. Roma. Programul oferã anual ºansa unor burse de studiu curente. BCS îºi desfãºoarã activitatea curentã în spaþiul unui centru de excelenþã dotat cu mobilier. culturã vizualã. viaþa politicã. Pentru detalii. Debuºeele profesionale: Prin competenþele de acþiune interculturalã în spaþii variate acumulate pe parcursul studiului absolvenþii pot lucra în urmãtoarele domenii: mediere culturalã internaþionalã.

în funcþie de obiectul ºi metodologia specificã a disciplinelor implicate. structuri instituþionale ale autoritãþilor centrale ºi locale cu atribuþii în protejarea ºi conservarea patrimoniului istoric ºi cultural medieval. literatura enciclopedicã. 76 © DSS . cursurile ºi seminariile vor dezvolta problematici sectoriale. de la studiul documentelor de arhivã. Astfel. hermeneuticã ºi esteticã. Formarea competenþelor specifice de lecturã – interpretare ºi editare specifice varietãþilor tipologice ale discursului medieval: poezie liricã. culturã popularã ºi oralitate. prin concepþia sa care alterneazã disciplinele de sintezã cu disciplinele de aprofundare. Aspectul interdisciplinaritãþii constituit pe fundalul comunitãþii de surse de tip lingvistic. iniþierea studenþilor în procedurile de cercetare specifice disciplinelor care studiazã manuscrisul medieval: codicologia. sapientiala ºi politico-doctrinarã. dintre civilizaþie materialã ºi spiritualitate ºi reliefarea conexiunilor fundamentale dintre lumea medievalã ºi configuraþia actualã a spaþiului cultural european. Dinamica programelor academice a preluat aceastã experienþã. cunoaºterea raporturilor dintre culturã ºi metaculturã. artã monumentalã. În acelaºi timp. Debuºeele profesionale: Pregãtirea de naturã interdisciplinarã pe care programul de masterat Studii medievale o va asigura absolvenþilor le va permite acestora integrara rapidã în instituþiile de cercetare. sisteme ale cunoaºterii ºi reprezentãrii în cultura medievalã. în interiorul direcþiilor fundamentale menþionate. antropologie culturalã. precum iconografie ºi simbologie creºtinã (orientalã ºi occidentalã). istoria bisericii. român arturian. calificarea obþinutã fiind în concordanþã cu cerinþele pieþei forþei de muncã din România ºi din þãrile Uniunii Europene. aflate în ultimii ani în prim planul cercetãrilor de medievisticã. membri ai aceluiaºi centru. aproape fãrã excepþie. Orientarea teoreticã complexã a studenþilor în direcþii precum. În cadrul studiilor umane în general ºi în acela al studiilor medievale în special. programe interdisciplinare. Prin intermediul seminariilor metodologice. pânã la utilizarea bazelor de date ºi a fondurilor virtuale de materiale lingvistice ºi vizuale. Obiective generale: Introducere în studiul filologic al surselor medievale. o atenþie specialã se acordã iniþierii sudenþilor în tehnica cercetãrii ºi în studiul surselor. unele dintre cele mai interesante descoperiri ale ultimelor decenii se datoreazã modului inovator în care specialiºti aparþinând unor domenii considerate incompatibile dialogheazã ºi colaboreazã la multiplicarea perspectivelor din care pot fi abordate faptele de culturã medievalã. diplomatica. paleografia. Acestora li s-au adãugat profesori ai Facultãþii de Filosofie. studii de gen etc. teorii ale discursului ºi comunicãrii. programul permite ºi stimuleazã explorarea ºi aprofundarea unor aspecte concrete ale domeniului medieval. astfel încât. recuperarea statutului semiotic ºi a relevanþei istorice ºi socio-culturale a textelor.2010 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine Universitatea din Bucureºti MASTER fiind reuniþi în cadrul Centrului de Studii Medievale al Universitãþii din Bucureºti. muzee. epica ºi istoriografie.discursiv ºi imagistic pentru toate cele trei domenii ºtiinþifice menþionate reprezintã elementul definitoriu al acestui program. programele de studii medievale în plan european ºi nu numai sunt.

fiind urmãritã în dinamica ei. precum ºi pe marginea interesului mai larg al candidatului pentru lingvisticã ºi pentru studiul limbii române.43. Master Studii Avansate în Lingvisticã – structura ºi funcþionarea limbii române Programul masteral de lingvisticã îºi propune. cultivare a limbii etc. formare a cuvintelor. urmãrind. modificãrile formelor ºi instituþiilor literare. Bucureºti Tel. istoria limbii. De-a lungul primului an de studiu. literaturã comparatã Programul de masterat în Teoria literaturii ºi a culturii. al 78 © DSS Master în Teoria literaturii ºi a culturii. univ. sã diversifice unghiurile de abordare a studiului literaturii ºi sã analizeze. al strategiilor de comunicare. semanticã. prezentând-o atât în unitate. La interviu. aprofundarea cercetãrii ºi a cunoºtinþelor privind limba românã./Fax: 021. programul de masterat propune o prezentare generalã a evoluþiei genurilor literare româneºti. Limba actualã va fi cercetatã ca etapã istoric ºi sociocultural determinatã. pe care o urmãreºte în structurile ei fundamentale ºi în funcþionare. 021.litere. diafazicã.314. Candidatul va prezenta o schiþã a unui proiect de cercetare de 2-3 pagini în domeniul limbii române – la alegere. Al doilea an de studiu aprofundeazã perspectiva teoreticã iniþiatã în primul an prin studiul evolutiv al unor fenomene culturale (literare) din presa de profil ºi din miºcãrile literare. Oana Fotache Dubãlaru Date de contact: Adresa: Str. nr. univ. fonologie.ºi extralingvistice. dr. prin trunchiul sãu comun ºi prin cele trei specializãri (Structura ºi funcþionarea limbii române actuale.36 Tel. univ. profesioniºtilor din mass-media. Emil Ionescu Prodecan: Lect. Masteratul se adreseazã nu numai absolvenþilor cu studii de licenþã. interior: 2141 E-mail: s_zavalan@yahoo. masteratul încurajeazã dialogul interdisciplinar. dr. Astfel. Prin varietatea tematicii propuse. univ.314.35. Rodica Zane Prodecan: Prof. dr. cursurile ºi atelierele de pregãtire avansatã propuse de titularii 79 .FACULTATEA DE LITERE Facultatea de Litere are 11 programe masterale. Cristian Moroianu Secretar ºtiinþific: Lect.313. ci ºi cadrelor didactice din învãþãmântul preuniversitar. O probã scrisã de douã ore pe un subiect general (pe baza bibliografiei indicate). morfologie. proiectul (planul) lucrãrii trebuie depus la dosar înaintea admiterii. Modalitãþi de admitere. dintro perspectivã teoreticã.Marina Ciobanu (secretariat) Web: www. al tehnicilor de discurs în diverse stiluri funcþionale. arinaciobanu@gmail.ro.77. stilisticã. sintaxã. se va face o discuþie pe marginea proiectului. Pragmaticã ºi stilisticã).ro/ro/fac_litr_ro tiparelor sintactice. Sunt analizate inovaþiile ºi schimbãrile spectaculoase din domeniul lexicului. Tema poate fi legatã de subiectul lucrãrii de licenþã sau poate fi independentã de acesta. al terminologiilor. argumentarea ºi discutarea unui proiect de lucrare care ar putea fi. Edgar Quinet. Liviu Papadima Prodecan: Prof.61. prin cursuri interactive ºi ateliere. etimologie. Mai multe detalii se pot gãsi pe www. eventual. literaturã comparatã se adreseazã acelor absolvenþi ai Facultãþii de Litere (ºi ai altor facultãþi umaniste) care doresc sã-ºi lãrgeascã orizontul intelectual ºi sã-ºi cultive vocaþia teoreticã prin cunoaºterea tendinþelor actuale din câmpul altor discipline ºi al altor literaturi. cu dependenþele ºi motivaþiile intra. lãrgind problematica teoriei literare ºi a comparatisticii tradiþionale cãtre ºtiinþele umane conexe.Sorina Zavalan (secretariat).com .comunicare-relatiipublice. o chestiune de lexic. dr. Master în Studii literare româneºti Programul masteral Studii literare româneºti este aliniat la cele mai noi provocãri din domeniul cercetãrilor filologice. lucrarea de absolvire a masteratului (a doua zi).. pragmaticã.com . Maniera sincronicã ºi interdisciplinarã a cercetãrii propune o studiere aprofundatã a genurilor literare în literatura românã alãturi de studii culturale ºi de conceptele teoriei literare contemporane.ro www. sector 1. Conducerea facultãþii Decan: Prof. Modalitãþi de admitere.unibuc. Limba românã din perspectivã diacronicã. univ. diastraticã. 5-7. 010017. cât ºi în diversitatea ei diatopicã. o probã oralã prin prezentarea. dr. traducãtorilor etc.ro www.: 021.08.litereidd. care va fi însoþitã de bibliografia cercetatã (schiþa de proiect va fi depusã cu douã zile înainte de începerea examenului). care se desfãºoarã pe o perioadã de 2 ani.

cercetare. formele de recuperare. structurat pe douã componente – didacticã ºi cercetare. elemente de marketing ºi publicitate cu aplicaþie la activitatea de promovare a cãrþii. în cadrul cãrora se vor face discuþii aplicate ºi activitãþi/experimente concrete legate de diversele faze ale editãrii. 021 313 88 74. prin excelenþã. programul înzestreazã studenþii cu abilitãþi de analizã. atelierelor. etnologia familiei. incluzând ºi discipline filologice (textologie. istorie generalã iudaicã (anticã. Proba scrisã: lucrare menitã sã demonstreze capacitatea de sintezã a candidatului. Acestea constituie variante de temã de profil la alegere. a publicaþiilor ºi portalurilor web cu conþinut literar/cultural. Modalitãþi de admitere. reprezintã. Masteratul este organizat în parteneriat cu instituþii de renume în educaþie (British Council. azi. pentru ca aceºtia sã atingã standarde de excelenþã în activitatea didacticã. Modalitãþi de admitere. filosofie/gândire evreiascã. istoriografia Holocaustului. Franþa. patrimonializare ºi promovare a moºtenirii culturale româneºti în noul context european. medii. de comunicare. Manifestãri contemporane ale magicului. absolvenþilor de filologie. antropologie culturalã ºi folclor se adreseazã tuturor absolvenþilor cu studii de licenþã. în primul rând. Admiterea va consta într-un examen scris pe baza unei bibliografii teoretice ºi a unei probe orale (prezentarea unui proiect de cercetare). introducere în managementul editorial. relaþii inter-confesionale etc. la alegerea dvs. istoria antisemitismului. Pe lângã informaþii. Centrul „Educaþia 2000+“) ºi beneficiazã de colaborarea unor cadre didactice de înaltã calificare de la Universitãþile din Bucureºti. retoricã ºi stilisticã etc. bibliografia de examen este disponibilã în format electronic. Se acordã o atenþie deosebitã ºi laturii practice. rãspunzând astfel cererii existente din partea editurilor româneºti. management cultural. Tema eseului se va alege din pachetul tematic urmãtor: Structuri mitice în cultura contemporanã ruralã sau urbanã. literaturã evreiascã. • disciplina pe care o predau/ vreau sã o predau (care este. Obiectivele sale pe termen scurt sunt de a oferi studenþilor posibilitatea de a se insera pe o piaþã a muncii aflatã în plin proces de profesionalizare ºi extindere. medievalã. Structuri rituale în cultura contemporanã ruralã sau urbanã.com Modalitãþi de admitere. studiile de gen. Master în Culturã ºi civilizaþie ebraicã Programul oferã cursuri de limba ebraicã (pentru începãtori. Masteratul are. rolul acestei discipline în formarea personalitãþii elevilor). dupã pãrerea mea. editare de carte. formãrii adulþilor. sã ocupe funcþii de conducere în învãþãmântul preuniversitar. structura ºi conþinutul eseului. pentru cei interesaþi. avansaþi). Admiterea va consta într-un interviu pe baza bibliografiei de concurs. laura_steff@yahoo.) ºi oferã posibilitatea iniþierii ºi pãstrãrii unor contacte directe cu aceºtia în vederea continuãrii unei cariere academice sau în cercetare. Cursurile sunt þinute de profesori ºi personalitãþi culturale din þarã ºi din strãinãtate (SUA. sub îndrumarea unei echipe profesorale de elitã. Master în Didactici ale disciplinelor filologice Programul se adreseazã. în plic închis (în format electronic ºi pe hârtie). Candidaþii vor fi admiºi pe baza urmãtoarelor elemente: curriculum vitae. presã. interesaþi de problemele identitãþii culturale româneºti ºi europene. sã fie angajaþi în învãþãmântul universitar. 80 © DSS 81 . dar ºi absolvenþilor altor discipline. raportul dintre eseu ºi bibliografia recomandatã. Master în Teoria ºi practica editãrii Masteratul pregãteºte specialiºti pentru domeniul editorial. depus la înscriere. veþi pregãti o prezentare oralã pe una dintre urmãtoarele teme. formele de raportare la alteritate. traseul etnologiei româneºti. dornici sã aprofundeze mecanismele construcþiei culturale. de comparaþie. Master în Etnologie. • calitãþile unui bun profesor. Informaþii suplimentare: Aura ªtefana. interesaþi de discursul didactic modern ºi de practicile actuale din domeniul educaþiei. În domeniul practicii. Proba scrisã: eseu pe baza bibliografiei anunþate. Pentru a veni în sprijinul candidaþilor. teoria textului. istoria evreilor din România. 0752 15 03 30. fãrã numele candidatului. Orientãrile actuale în antropologia culturalã. Pregãteºte absolvenþi cu calificare superioarã în predarea disciplinelor filologice. precum ºi un „paºaport“ cãtre cariere culturale în educaþie. Israel. interviu (de 10-15 minute).). antropologie culturalã ºi folclor Masteratul de Etnologie. modernã ºi contemporanã). Programul.: • probleme privind evaluarea (cu accent pe evaluarea la limba ºi literatura românã ºi la limbi strãine). istoria cãrþii. atitudini faþã de ºcoalã). Proba oralã: interviu de susþinere a eseului. un caracter interdisciplinar. Forma de admitere: examen scris ºi oral. stereotipuri. Cluj ºi Iaºi ºi a unor specialiºti cu performanþe certificate în domeniile proiectãrii didactice. • profilul elevilor de azi (interese. Sãrbãtoarea ºi obiceiul azi. investigarea mentalitãþilor în context intercultural. sã desfãºoare activitãþi de cercetare în domeniul didacticii disciplinelor filologice ºi sã þinã cursuri de educaþie pentru adulþi în profilul respectiv. Proba oralã: interviu. Colegiul Noua Europã. valori. imagologie. multiculturalismul ºi formele comunicãrii interculturale sunt doar câteva din domeniile de studiu propuse în cadrul acestui masterat. evaluãrii.2010 Facultatea de Litere Universitatea din Bucureºti MASTER catedrei ºi de profesorii invitaþi din þarã ºi din strãinãtate abordeazã teme de importanþã majorã în dezbaterea culturalã contemporanã. dar ºi discipline necesare în practica editorialã: legislaþia cãrþii ºi a drepturilor de autor. orientat de urmãtoarele repere: motivaþia alegerii temei. un text (800-1000 de cuvinte) în care sã argumentaþi interesul pentru acest masterat. realizate în colaborare cu instituþii aflate sub egida Academiei Române ºi a Ministerului Culturii ºi Cultelor. introducere în editarea electronicã. Modalitãþi de admitere. o cale firescã de acces cãtre programul de doctorat în domeniu. Cehia etc. masteratul include cercetãri de teren. Modalitãþi de admitere.

Pentru examenul oral. aprofundarea problematicii complementaritãþii surselor de informare în societatea contemporanã. Modalitãþi de admitere. Ei vor putea lucra în instituþii româneºti implicate în proiectarea sau aplicarea programelor de preluare a acquis-ului comunitar ºi a utilizãrii fondurilor europene în domenii culturale. Curriculum-ul menþine un echilibru între dimensiunea teoreticã ºi cea practicã. interpretare). • Schimbul de publicaþii ºi cooperarea internaþionalã. Modalitãþi de admitere. Primul an de studiu cuprinde un numãr de discipline cu caracter preponderent teoretic.de tip creativ. în care li se recomandã candidaþilor sã-ºi prezinte experienþa ºtiinþificã ºi profesionalã anterioarã ºi sã susþinã o motivaþie privind interesele de cercetare ºi de profesionalizare în domeniul de studiu al masteratului. • Managementul în structuri infodocumentare. Se organizeazã un interviu exploratoriu. stimularea gândirii critice. Cursurile acoperã o varietate de aplicaþii în domenii precum „copywriting“. respectiv Relaþii Publice). Admiterea se realizeazã prin colocviu. li se recomandã candidaþilor sã pregãteascã o scurtã prezentare a unei campanii publicitare (analiza strategiilor de comunicare ale unui brand sau analiza unei campanii de comunicare) ºi sã formuleze ipoteze pentru o soluþie creativã de realizare. Proba oralã constã într-un colocviu pe baza tematicii ºi a bibliografiei recomandate în acest scop. care au scopul de a analiza ºi de a alcãtui un portofoliu de bune practici în domeniul relaþiilor publice din agenþiile organizatoare de evenimente. • Informatizarea structurilor infodocumentare. Tematica ºi bibliografia pentru concursul de admitere la programul masteral Gestionarea Informaþiei în Societatea Contemporanã (valabile atât pentru proba scrisã cât ºi pentru proba oralã): • Biblioteca ºi informaþia în epoca contemporanã. Modalitãþi de admitere. pornind de la bibliografia publicatã. þinându-se seama ºi de media de la examenul de licenþã (1/2 din media totalã). În cel de-al doilea an sunt prevãzute trei tutoriale menite sã aprofundeze atât cercetarea ºtiinþificã în domeniul relaþiilor internaþionale. Proba scrisã baza bibliografiei ºi tematicii afiºate. • Evoluþia structurilor info-documentare. Se vor formula subiecte de tip eseu (sintezã. de tip organizaþional/managerial sau necesare în formarea imaginii de marcã. De asemenea.2010 Master în Consultanþã ºi expertizã în publicitate Facultatea de Litere Universitatea din Bucureºti MASTER Programul se adreseazã absolvenþilor cu studii de licenþã din domeniul ºtiinþelor sociale ºi comunicaþionale. • Documente de bibliotecã clasice ºi moderne. cu aplicaþii specifice preponderente în domeniul comunicãrii prin eveniment (event PR). • Selecþia ºi deselecþia documentelor. referitoare la domeniul relaþiilor internaþionale ºi al studiilor culturale. Masteratul va fi absolvit pe baza unei dizertaþii finale. Master în Gestionarea informaþiei în societatea contemporanã Programul îºi propune înþelegerea relaþiei indisolubile dintre informaþie ºi cunoaºtere. integrarea factorilor tehnologici în proiectarea. Proba scrisã baza bibliografiei ºi tematicii afiºate. respectiv Relaþii Publice). managementul agenþiilor de relaþii publice ºi publicitate. în condiþiile dezvoltãrii jurnalismul alternativ ºi a noilor tehnologii. specializaþi în domenii legate de procesul de post-integrare europeanã. Master în Modele de comunicare ºi relaþii publice Masteratul va pregãti absolvenþi cu calificare superioarã în coordonarea ºi managementul programelor ºi campaniilor de relaþii publice. interpretare). organizarea ºi exploatarea sistemelor de informare. gestionãrii comunicãrii în situaþii de crizã. deontologiei RP. Modalitãþi de admitere. Pentru proba scrisã se vor formula subiecte de tip sintezã pe baza bibliografiei ºi a tematicii afiºate. comportamentul consumatorului. vor putea lucra în domeniul afacerilor externe în diferite ministere ºi agenþii guvernamentale. relaþiilor specifice ale organizaþiilor cu mass-media actuale. instituþii private de profil ºi. cât ºi aspectele practice legate de politicile culturale. • Împrumutul de publicaþii ºi interconectarea sistemelor deschise. Se vor formula subiecte de tip eseu (sintezã. metode de analizã a imaginii publicitare. precum ºi practicienilor care doresc sã aprofundeze diverse strategii ºi tehnici de comunicare specifice companiilor de relaþii publice ºi publicitate. Admiterea va consta dintr-o probã scrisã ºi una oralã. câte unul pentru fiecare disciplinã (Teoria Comunicãrii. Activitãþile practice se desfãºoarã în ateliere. a nevoii de cercetare ºi a dezvoltãrii formelor de cooperare ca elemente indispensabile în perfecþionarea specialiºtilor în transferul de informaþii. Aceastã prezentare se va susþine individual în faþa comisiei. Proba oralã. Admiterea la programul de masterat se face printr-un interviu constând într-o discuþie cu candidatul pe baza bibliografiei anunþate ºi a unei scrisori de intenþie. nu în ultimul rând în instituþii europene. în 82 © DSS 83 . Modalitãþi de admitere. Se urmãreºte formarea competenþelor de tip client service. Master în Administraþie publicã ºi electronicã Programul îºi propune înþelegerea relaþiei indisolubile dintre informaþie ºi cunoaºtere. a nevoii de cercetare ºi a dezvoltãrii formelor de cooperare ca elemente indispensabile în perfecþionarea specialiºtilor în transferul de informaþii. dar ºi capacitãþi de management în coordonarea procesului de Relaþii Publice. organizarea ºi exploatarea sistemelor de informare. integrarea factorilor tehnologici în proiectarea. la data programãrii examenului oral. pornind de la bibliografia publicatã. Competenþele vor fi structurate astfel încât sã ofere cunoºtinþe de specialitate. câte unul pentru fiecare disciplinã (Teoria Comunicãrii. Proba oralã. aprofundarea problematicii complementaritãþii surselor de informare în societatea contemporanã. Master în Culturã ºi politicã în context european ºi internaþional Masteratul va pregãti absolvenþi cu calificare superioarã în domeniul relaþiilor internaþionale ºi al studiilor culturale europene. stimularea gândirii critice.

dar ºi la universitãþi din Belgia.ro Web: http://fmi. Gheorghe Þiþeica ºi Gheorghe 85 . Sunt prezentate atât teorii ºi tehnici clasice. Advances in Mathematics. 14. dr.: 021. algebriºtii sunt prezenþi în douã dintre centrele de cercetare din facultate ºi participã constant la granturi naþionale ºi internaþionale (studenþii masteranzi vor desfãºura activitatea de cercetare tot în aceste centre). aplicaþiile mlgebrei în alte domenii. Geometrie ºi Curbe Algebrice. Acest sistem a funcþionat bine în anii precedenþi la programul de master organizat de Catedra de Algebrã./Fax: 021. Deoarece acestea oferã noþiuni. în particular. Journal of Algebra etc). cu toate ramurile ei: algebricã.314. Germania. teoria numerelor ºi 84 © DSS Conducerea facultãþii Decan: Conf. sector 1. Bucureºti Tel.unibuc. Spania. cât ºi dezvoltãri recente ale acestora ºi direcþii actuale de cercetare. Li se vor propune studenþilor probleme de cercetare care vor putea eventual sã fie continuate ºi dezvoltate ulterior în cadrul unui program doctoral. studenþii sã fie cooptaþi la proiecte de cercetare în direcþii actuale de studiu. dr.314. diferenþialã. studenþii de la Masterul Algebrã vor avea posibilitatea sã studieze. în facultate s-au dat numeroase doctorate excelente în algebrã. domeniu fundamental al matematicii. precum ºi iniþierea studenþilor în direcþii actuale de cercetare din teoria algebrelor Hopf ºi a grupurilor cuantice. Din acest motiv studenþii care se înscriu acum la un program de master nu mai dispun de bagajul de cunoºtinþe pe care îl aveau studenþii din sistemul pre-Bologna. Profesorii din facultate au avut ºi au rezultate importante. Liviu Ornea Date de contact Adresa: Strada Academiei. metode ºi rezultate utile mai multor direcþii masterale s-a prevãzut organizarea cursurilor din semestrele I ºi II în comun. topologie etc. extrem de important însã ºi pentru aplicaþiile sale în mecanicã ºi fizica teoreticã. teoria modulelor ºi inelelor. În semestrele III ºi IV programul îºi propune asigurarea unei baze solide de cunoºtinþe de algebrã.pdf Master în Geometrie Geometria este unul dintre domeniile fundamentale ale matematicii. geometria. dr. Carierã Unul dintre obiectivele programului este ca în cadrul cursurilor.07. univ.ro/ro/pdf/2008/curs_master/master_algebra. Ei vor avea de asemenea ocazia sã descopere legãturile profunde dintre diferitele ramuri ale matematicii ºi. Italia. la toate programele de master din Facultatea de Matematicã ºi Informaticã s-au ales cursuri cu caracter general pentru primele douã semestre de studiu. univ. ºi cursuri de Topologie Algebricã. Informaþii generale De-a lungul anilor.69.90 E-mail: secretariat@fmi. unde au beneficiat de burse de studiu. cu scopul de a familiariza studenþii cu teme moderne de investigaþie ºtiinþificã. Pentru a suplini acest necesar de cunoºtinþe.ro algebrã comutativã. În cadrul cursurilor din acest program. tehnici. În prezent. algebrã comutativã ºi algebrã omologicã).35. concretizate în numeroase publicaþii în cele mai importante reviste internaþionale generale ºi de profil (Inventiones Mathematicae. univ.314. se leagã de numele fondatorilor domeniului.35. nr. Un numãr important de studenþi la acest program au participat la proiecte de cercetare în þarã.unibuc. 021. în afara cursurilor de strictã specialitate. 010014. 021. În ultimii 20 de ani au fost evidenþiate legãturi interesante între algebrã. care ilustreazã aceste legãturi. Astfel.FACULTATEA DE MATEMATICà ªI INFORMATICà Master în Algebrã Algebra. în special în al III-lea ºi al IV-lea semestru. Plan de învãþãmânt Organizarea ciclului de licenþã în sistem Bologna a avut drept consecinþã reducerea numãrului de cursuri. Informaþii generale În FMI.28. dr. combinatoricã ºi fizica teoreticã. complexã.unibuc.315. Pe de altã parte. Victor Þigoiu Prodecan: Prof. cursurile de algebrã vor ajuta studenþii de la alte programe de master sã urmãreascã cu mai mare uºurinþã cursurile de specialitate. univ.63 Tel. vor fi demonstrate rezultate foarte recente. având deja la dipoziþie aparatul algebric necesar (spre exemplu noþiuni de teoria grupurilor.08. are o îndelungatã tradiþie în facultatea noastrã. teoria inelelor. SUA. Canada. http://fmi. Radu Gramatovici Secretar ªtiinþific: Prof. Denis Enãchescu Prodecan: Conf.

Topologie. din Catedra de Fundamentele Informaticii. geometria proiectivã. Geometrie Riemannianã. stagii de cercetare în universitãþi ºi institute internaþionale. precum Miron Nicolescu. statisticã etc. Curbe eliptice. Problemele de cercetare propuse studenþilor vor putea fi eventual continuate ºi dezvoltate în cadrul unui program doctoral. Carierã Un obiectiv central al programului este cooptarea studenþilor la proiecte de cercetare. Plan de învãþãmânt În anul I se insistã pe aspecte principale de bazã pentru domeniu.ro/ro/pdf/2008/curs_master/master_analiza. cele mai recente rezultate din domeniile aferente acestui program. Or. Analizã complexã. dr.unibuc. D. Franþa. A. se vor studia: Geometrie Riemannianã. Metode variaþionale. Informaþii generale Criptografia ºi teoria codurilor sunt domenii relativ noi pentru cercetarea fundamentalã de la noi din facultate. Dezvoltarea acestor tradiþii ºi menþinerea ºcolii româneºti de matematicã pe poziþii marcante pe plan mondial impun existenþa unui program de studii masterale dedicat Analizei Matematice.pdf Master în Criptografie ºi Teoria Codurilor Masterul de Criptografie ºi teoria codurilor doreºte sã demonstreze cã matematica purã de înaltã valoare (geometria algebricã. Introducere în teoria codurilor. deºi fac parte din matematica aplicatã. Capitole speciale de geometrie diferenþialã. Martin Jurchescu etc. dr. publicaþii). 87 Master în Analizã Matematicã Analiza Matematicã constituie atât o ramurã de sine stãtãtoare a matematicii care ocupã un loc central. coordonate de profesorii din cadrul catedrei noastre. Prin toatã activitatea lor (granturi naþionale ºi internaþionale. Algebrã omologicã. Informaþii generale Domeniul Analizei Matematice a fost reprezentat în cadrul facultãþii noastre de mari profesori. Criptografie aplicatã. În vara lui 2008. 86 © DSS . http://fmi. teoria curbelor eliptice. Securitatea fluxului informaþional ºi Algebrã computaþionalã. participare la conferinþe internaþionale. Popescu ºi conf. Teoria numerelor. Plan de învãþãmânt Programul îºi propune sã se racordeze la ideile fundamentale din geometria modernã ºi din aplicaþiile acesteia la modelarea fenomenelor importante din celelalte ºtiinþe. De-a lungul anilor. Catedra de Geometrie Complexã.pdf Plan de învãþãmânt Prezentul program are drept scop asigurarea unei baze solide de cunoºtinþe de Analizã Matematicã ºi iniþierea studenþilor în actualele direcþii de cercetare din Teoria funcþiilor. Topologie ºi Algebrã computaþionalã) ºi participã constant la granturi naþionale ºi internaþionale (studenþii masteranzi vor desfãºura activitatea de cercetare în cadrul centrelor de cercetare organizate pe lângã catedrele menþionate). pe lângã noþiuni ºi tehnici specifice informaticii ºi statisticii. De asemenea. teoria numerelor ºi geometrie algebricã. foarte multe noþiuni ºi tehnici de algebrã. Topologie ºi Geometrie computaþionalã a fost principala organizatoare a celei de-a doua ªcoli de varã internaþionale de Teoria codurilor de la Vatra Dornei. Teoria mãsurii ºi integralei. C. În cel de-al doilea an cursurile sunt specializate: Criptografie computaþionalã. pe lângã teorii ºi tehnici clasice. în facultate s-au dat numeroase doctorate excelente în geometrie algebricã ºi diferenþialã. þine. Curbe algebrice. Teoria funcþiilor. Grupuri ºi reprezentãri. geometria se împarte în douã catedre (cea de Geometrie ºi cea de Geometrie complexã. Carierã Masteranzii urmeazã sã se familiarizeze cu aceste teme în vederea realizãrii unor lucrãri de disertaþie cu grad sporit de originalitate ºi vor fi încurajaþi ºi îndrumaþi sã continue cercetarea fundamentalã ºi aplicativã în cadrul unor eventuale programe de doctorat. ecuaþiile fizicii matematice. în rândul materiilor fundamentale. care au impus ºcoala româneascã de Analizã Matematicã în întreaga lume.unibuc. Aplicaþii ale Geometriei diferenþiale în Teoria relativitãþii. Pentru familiarizarea studenþilor cu cele mai moderne teme de cercetare ºtiinþificã sunt prezentate. domeniile acestea. teoria numerelor) poate fi folositã atât în cercetare cât ºi în practica de zi cu zi. Aplicaþii ale geometriei în modelare. Geometrie diferenþialã afinã. Pe de altã parte. de mai mulþi ani cursuri de criptografie aplicatã pentru informaticieni ºi are numeroase contribuþii publicate în reviste de specialitate. Canada. Facultatea de Matematicã ºi Informaticã a Universitãþii din Bucureºti are eminenþi specialiºti în toate aceste domenii. Suedia etc. Atanasiu. mecanica cuanticã. probabilitãþi. geometrii din FMI dovedesc cu prisosinþã cã sunt conectaþi la cercetãrile de vârf din domeniu. Specialiºtii în aceste domenii au îndrumat doctorate remarcabile. Analizã funcþionalã. Fizicã matematicã. prin cursurile de: Algebrã comutativã. În prezent. la rândul sãu.2010 Facultatea de Matematicã ºi Informaticã Universitatea din Bucureºti MASTER Vrãnceanu ºi de continuatorii lor din generaþiile care au urmat. Alexandru Ghika. specialiºti ai acestei catedre (prof. Prof. Inele ºi categorii de module. Analizã numericã. utilizeazã. cu rezultate remarcabile publicate în reviste de top. Gherghe) au þinut în anii din urmã cursuri opþionale de criptografie foarte apreciate de studenþi ºi au publicat la Editura Universitãþii un curs în acest domeniu. cât ºi în mari centre matematice ale lumii din Statele Unite ale Americii. cât ºi un instrument absolut indispensabil pentru celelalte domenii precum mecanica clasicã. cercetãtori reputaþi. http://fmi. dr. deruleazã constant granturi naþionale ºi participã la contracte ºi colaborãri internaþionale. Introducere în teoria fascicolelor. Algebrã omologicã. Teoria aproximãrii etc. În primul an. Simion Stoilow. alãturi de algebrã ºi de geometrie. Urmeazã cursurile: Calculul variaþiilor cu aplicaþii în mecanicã. sã punã în valoare contribuþiile româneºti remarcabile din domeniu ºi sã asigure o legãturã flexibilã ºi naturalã între disciplinele specifice geometriei ºi teme de doctorat cu perspective clare. Topologie. Elevii acestora se aflã acum atât în Facultatea de Matematicã ºi Informaticã a Universitãþii din Bucureºti. Grupuri ºi reprezentãri. Este prima oarã când se propune organizarea unui asemenea master.ro/ro/pdf/2008/curs_master/master_geometrie. Gheorghe Marinescu. Geometrie algebricã. Invarianþi ai spaþiilor Riemann ºi aplicaþii ºi Grupuri Lie.Germania. profesori care predau ºi azi în facultate ºi au numeroase contribuþii în reviste importante de profil.

ªtiinþa materialelor. http://fmi. Carierã Ariile de cercetare vizate de acest program de masterat sunt prioritare în cadrul Uniunii Europene (Ariile Tematice Principale) în urmãtorii ani . meteo-poluare. de la automobile la industria cosmonauticã ºi de la mase plastice la construcþii).cuprinse în Programul Cadru 7. institute de cercetare etc. doctoranzi ºi cercetãtori din alte domenii ale ºtiinþei (biologie. Datoritã dezvoltãrii economice ºi datoritã fondurilor mari ce vor fi îndreptate spre aceste direcþii. cã rezolvarea problemelor ridicate de domeniile Modelãrilor matematice nu se poate face fãrã o solidã pregãtire de ecuaþii diferenþiale. inginerie). Cursurile din primul an sunt: Teoria funcþiilor. în plinã expansiune pe plan mondial. meteorologie (de la modele locale pânã la cele de scarã mare). Informaþii generale Pe plan ºtiinþific. în cele mai variate domenii de activitate:agriculturã (infiltraþia apelor. cursurile se orienteazã spre diversele domenii în care modelarea matematicã îºi gãseºte aplicabilitatea: Metode funcþionale ºi ecuaþii cu derivate parþiale. cursurile sunt: Modele stocastice în matematicile financiare. biologie ºi ºtiinþele vieþii (modelare biomecanicã. de fapt. rãspunde cerinþelor actuale ale pieþei muncii la noi în tarã. Carierã Absolvenþii acestui program vor gãsi cu uºurinþã locuri de muncã în bãnci. analizã numericã. Modele matematice în dinamica atmosferei ºi în protecþia mediului. Acest fapt este atestat de experienþa anterioarã a altor programe de master organizate la aceasta catedra („Statistica aplicatã ºi optimizare. industrie (ºtiinþa materialelor. numeroasele solicitãri directe pentru absolvenþi ai programului masteral venite din 88 © DSS . Modele numerice ºi calcul ºtiinþific. procese osmotice pânã la nutriþie animalã).ro/ro/pdf/2008/curs_master/master_probabilitati. http://fmi. Modele competitive cu aplicaþii în analiza economicã. ºtiinþe sociale. elemente fundamentale din teoria proceselor stocastice.2010 Facultatea de Matematicã ºi Informaticã Universitatea din Bucureºti MASTER Carierã Obiectivul general al masterului este ca studenþii sã-ºi însuºeascã unele concepte fundamentale. datoritã puternicului caracter interdisciplinar. fiind axate pe ramuri esenþiale ale matematicilor aplicate ºi vizând domenii de interes major din viaþa ºtiinþificã ºi socialã: finanþe. Teoria funcþiilor. companii de asigurare. Caicul stocastic ºi aplicaþii în finanþe. Geometrie Riemannianã. cursurile sunt: Elemente de teoria proceselor stocastice. în urmãtorii ani vor fi cãutate pe piaþa muncii din România persoane cu calificãri în modelarea proceselor industriale. Statisticã ºi Cercetãri Operaþionale ºi. analizã statisticã ºi predicþie.pdf partea unor potenþiali angajatori ºi adresate cadrelor didactice angajate în prezentul program masteral dovedesc. management. Mecanica relativistã ºi cosmologie ºi Metoda elementului finit. de exemplu criptografie sau teoria codurilor. statisticã matematicã. geometrie algebricã ºi diferenþialã. Modele ale cercetãrii operaþionale. eficienþa programului ºi confirmã tendinþa pronunþat ascendentã a cererii pe piaþa muncii de specialiºti calificaþi pentru activitãþile menþionate. teoria numerelor.ºi anume: ªtiinþele vieþii. Modelare statisticã cu aplicaþii în asigurãri ºi Grupuri ºi reprezentãri. Modelare statisticã cu aplicaþii în asigurãri.Trebuie menþionat faptul ca toate instituþiile de învãþãmânt superior cu prestigiu internaþional recunoscut acordã o atenþie deosebitã studiului acestor discipline în planurile de pregãtire masteralã ºi doctoralã. dar. Capitole de statisticã matematicã. în acelaºi timp. Acest program valorificã experienþa didacticã anterioarã de la Catedra de Probabilitãþi.unibuc. totodatã. ºi care sunt prezente la nivel introductiv în programele de licenþã. econometrie. ºi ele. medicinã. Modele matematice în ºtiinþa materialelor. Modele ale cercetãrii operaþionale. ai cãror absolvenþi lucreazã cu succes. Metode variaþionale. Capitole de optimizãri cu aplicaþii în economie ºi Filtrare stocasticã. în domeniile pentru care s-au specializat. cele mai diverse procese industriale. cercetarea operaþionalã sunt incluse în toate cursurile propuse. Plan de învãþãmânt Subliniem.ro/ro/pdf/2008/curs_master/master_criptografie. Procese stocastice ºi statistica matematicã“). dupã dezvoltarea aparatului matematic necesar. Actuariat ºi Biostatisticã Programul masterat cumuleazã atributele unui master ºtiinþific cu cele ale unui master profesional. actuariat. Mediu ºi poluare. unitãþi medico-sanitare. Control optimal ºi aplicaþii. considerate indispensabile pentru majoritatea studiilor interdisciplinare. lucru de altfel foarte bine cunoscut. Metode variaþionale. Astfel. Biostatisticã. Control optimal ºi aplicaþii. În al doilea an de studii. hidrologie (curgerea apelor cu toate implicaþiile ei). în þarã sau în strãinãtate. necesare atât în formarea celor care vor urma „latura aplicatã“. meteo-mediu-poluare ºi chiar în agriculturã. rezultatele trebuie ºi pot fi descrise în forme accesibile unor masteranzi. institute de sondaj ºi marketing. noi materiale etc. de finanþare a cercetãrii . Capitole de statisticã matematicã. În primul an. Plan de învãþãmânt Programele cursurilor sunt bine corelate ºi coordonate. Acest program masteral este o etapã de pregãtire obligatorie pentru viitorii doctoranzi în domeniul matematicilor pure ºi aplicate. Considerãm cã pentru formarea viitorilor noºtri absolvenþi este util ca aceºtia sã aibã noþiuni mai complete privind statistica matematicã ºi cercetarea operaþionalã. studii de optimalitate ºtiinþe biologice ºi medicale. analizã funcþionalã. programul dezvoltã capitole ale matematicii moderne. Mecanica neliniarã ºi aplicaþii. De asemenea. Modele matematice în mecanica fluidelor. cât ºi a celor care intenþioneazã sã se specializeze în unele domenii ale matematicii pure: algebrã.pdf Master în Modelarea Matematicã în ªtiinþele Naturii ºi ªtiinþa Materialelor Informaþii generale Modelarea matematicã în ºtiinþele naturii ºi ºtiinþa materialelor este de mare actualitate ºi are un foarte larg impact ºi o enormã cãutare. În cel de-al doilea an. geometrie diferenþialã etc. Modele statistice în economie ºi ºtiinþele sociale. 89 Master în Matematici Aplicate în Finanþe. mediu ºi poluare (atât a aerului cât ºi a apelor supra ºi subterane).unibuc. aparate biomedicale etc). Procese Markov ºi aplicaþii. Cu propunerea de master ne gãsim. Matematici actuariale ºi teoria riscului. în domeniul mai larg al matematicilor aplicate.

deºi rãmâne important. Plan de învãþãmânt Programul are o puternicã tentã practicã. de specificare a aplicaþiei.von Neumann ºi-a dovedit limitãrile: din ce în ce mai multe probleme apãrute în practicã sunt inabordabile folosind acest model. În funcþie de evoluþia lucrurilor. Problemele de cercetare propuse studenþilor vor putea fi eventual continuate ºi dezvoltate în cadrul unui program doctoral. meºteºugãreascã de dezvoltare de astfel de aplicaþii la una inginereascã. individual sau în reþele de cercetare. Canada ºi altele).2010 Facultatea de Matematicã ºi Informaticã Universitatea din Bucureºti MASTER Rezultatele notabile în cadrul naþional ºi internaþional ale corpului didactic au condus. în particular. Canada etc. în echipã. Ca ºi în cazul clasic. în special cu cele din Bucureºti. nu mai deþine rolul primordial în dezvoltarea de produse software. unul (Managementul proiectelor software) folosind Visual Studio. rezolvãrile multor probleme fiind eficientizate. Germania. Tehnici avansate de programare: Programarea cu aspecte. Una dintre aceste paradigme este aceea a arhitecturilor de calcul inspirate din naturã. Prima metodã folositã în aceastã direcþie este paralelismul: mai multe maºini de calcul au fost reunite sub forma unei reþele ºi puse sã lucreze în paralel la aceeaºi problemã. sunt prevãzute douã cursuri. Coerenþa unui astfel de proces necesitã decizii de organizare a arhitecturii aplicaþiei într-un mod robust ºi inteligibil. sisteme splicing. celãlalt (Proiect software în echipã) fiind mai heterogen. În cel de-al doilea an.pdf secvenþe finite ºi infinite cu aplicaþii în analiza ADN. practic regândind partea „hardware“ a modelului. la folosirea capabilitãþilor de procesare a informaþiei oferite de moleculele organice în loc de metodele clasice oferite de maºinile inspirate din modelul lui Turing! Informaþii generale Modelul de calcul bazat pe arhitectura Turing . îmbunãtãþit. sisteme de inserþie-ºtergere. de validare ºi de întreþinere a ei. Informaþii generale Ca un efect. Aparent. intitulatã „The Art of Computer Programming“. Pentru activitatea practicã. Triada clasicã de dezvoltare de produse software „SpecificareImplementare-Verificare“ este urmatã îndeaproape prin cursuri de specificare (Modelarea sistemelor software. UML). de implementare. de la microcipuri la molecule ADN. a unor produse software consistente. P-Sisteme. De la celebra serie de cãrþi ale lui Knuth din anii ’70. pe scurt: sã se treacã de la silicon la carbon. Amintim câteva astfel de modele de inspiraþie biologicã (atât mecanisme de acceptare cât ºi generative): automate Watson Crick. permiþându-lise sã-ºi comunice între ele rezultatele intermediare.unibuc. ci cel/cei care se ocupã de managementul. O posibilitate de a evita acest punct mort a fost sã se porneascã din puncte noi pentru proiectarea unor modele de calcul alternative. Prin urmare. la folosirea capabilitãþilor de procesare a informaþiei oferite de moleculele organice în loc de metodele clasice oferite de maºinile inspirate din modelul lui Turing. modelele de calcul pot fi clasificate în douã clase generale: modele de acceptare. Rolul prezentului program de master este de a permite studenþilor sã-ºi însuºeascã multe din cunoºtinþele necesare pentru a deveni buni manageri de proiecte software. SUA. putem externaliza o parte din activitatea de dezvoltare 91 . http://fmi. în cursuri specifice de anul II (6) ºi cursuri elective din anii I ºi II (6). Modelare matematicã ºi teoria grafurilor. Anglia. coordonate de profesorii din cadrul catedrei noastre. Modelarea sintacticã a sistemelor biologice. în care au fost cooptaþi ºi ºi-au desfãºurat efectiv activitatea de cercetare masteranzi ºi doctoranzi. în mare parte automatizatã ºi aplicatã la proiecte pe scarã mult mai mare. de la microcipuri la molecule ADN. Teoria modelelor. Acelaºi colectiv a obþinut numeroase contracte de cercetare (teoreticã ºi aplicativã). dedicatã dezvoltãrii de proiecte software în care studenþii îºi vor testa ºi îmbunãtãþi cunoºtinþele dobândite. reþele de procesoare evoluþioniste etc. http://fmi. sau fãcut paºi mari în direcþia trecerii de la activitatea individualã. El constã în cursuri obligatorii de anul I cu audientã mai generalã (4). iar tehnicilor respective le este dedicat un curs specific (Arhitectura sistemelor software).ro/ro/pdf/2008/curs_master/master_mecanica. Anglia. sau bio-inspirate. care au terminat doctorate în þarã sau în universitãþi de renume din strãinãtate (Franþa. avem o colaborare bunã cu firmele de software din þarã. aceste probleme sunt inerent grele pentru modelul de bazã: maºina Turing. de recunoaºtere a limbajelor (care reprezintã ºi subiectul acestui program) ºi modele generative. programatorul.acest model a trebuit sã fie dezvoltat. Carierã Ne aºteptãm sã. Principala idee în aceastã paradigmã este. Carierã Un obiectiv central al programului este cooptarea studenþilor la proiecte de cercetare. Combinatoricã constructivã ºi Modelarea limbajului genetic prin prisma lingvisticii matematice. Aceastã metodã a îmbunãtãþit modelul anterior. Proiectarea algoritmilor eficienþi. Spania. Algoritmi pe 90 © DSS Master în Inginerie Software Activitatea de dezvoltare de produse software este fãrã îndoialã una din cele mai importante.pdf Master în Algoritmi ºi Bioinformaticã De la silicon la carbon.ro/ro/pdf/2008/curs_master/ informatica/lAlgoritmiBioinformaticaMitranaSite. H-Sisteme. SUA. pentru a putea rezolva aceste probleme. se continuã studiul domeniului prin cursurile: Modele de calcul molecular. Noi paradigme computaþionale au fost deci studiate. Dezvoltarea aplicaþiilor interactive) ºi de validare (Testare ºi verificare). ºi la reuºita deosebitã în activitate a generaþii de absolvenþi ai fostului master. studenþii fiind lãsaþi sã aleagã platforma de dezvoltare pe care o doresc. Modelare ºi analizã statisticã în geneticã. Germania. un punct central fiind dezvoltarea. Plan de învãþãmânt Cursurile din primul an sunt: Complexitate structuralã. de implementare (Programare paralelã ºi concurentã.unibuc. dar problemele inabordabile au rãmas inabordabile. de coordonarea activitãþilor de colectare a cerinþelor utilizatorului.) ºi desfãºoarã o activitate de succes în domeniu (în þarã sau în universitãþi sau centre de cercetare din þãri ca: Franþa. Partea pregãtitoare este asiguratã de un curs de algoritmi (Proiectarea algoritmilor eficienþi) ºi capitole speciale de programare (Pagini Web semantice).

Putem ºi coopera cu firmele de IT în vederea organizãrii de cursuri de interes pentru ele. Procesarea limbajului natural ºi tehnologia limbajului. programare paralelã ºi concurentã ºi tehnici de specificare ºi verificare formalã a sistemelor concurente. Prin cursurile obligatorii din anul I se urmãreºte formarea unei culturi generale de IA. celãlalt (Pagini Web semantice) unor tehnici specifice de programare în Web. Plan de învãþãmânt Programele analitice sunt adaptate nivelului de culturã matematico-informaticã a cursanþilor. de asemenea. lucra în institutele de cercetare ale Academiei Române sau ale universitãþilor. Evaluarea performanþelor sistemelor informatice. În acelaºi timp.unibuc. primul dedicat în general proiectãrii de algoritmi eficienþi. Japonia).2010 Facultatea de Matematicã ºi Informaticã Universitatea din Bucureºti MASTER de proiecte sub formã de internship la companii interesate.ISTAG. Singapore. Elemente de soft computing (sisteme fuzzy. printre altele. grupul de consultanþã pentru direcþiile prioritare ale programului FP7. în anul I ºi Machine Learning.pdf Master în Inteligenþã Artificialã Sunt computerele mai deºtepte decât oamenii? Cum ºi cât se poate învãþa din exemple? Descoperiþi ce este inteligenþa ºi ce înseamnã cunoaºterea! La masterul de Inteligenþã Artificialã veþi învãþa cum sã proiectaþi sisteme inteligente ºi sã extrageþi cunoºtinþe din date (Data Mining) Informaþii generale Masterul Inteligenþã artificialã . anume unul (Procese concurente) dedicat specificãrii ºi verificãrii formale a programelor concurente. Implementarea concurenþei în limbajele de programare. calcul evoluþionist. Plan de învãþãmânt Pe partea de algoritmi. Se intenþioneazã înscrierea acestui master ca direcþie de specializare în cadrul unui master internaþional cu participarea mai multor universitãþi din UE. al doilea pentru diverse aplicaþii ale sistemelor de criptare (semnãturi digitale. Propunerea acestui masterat þine cont ºi de situaþia actualã a cercetãrii ºi pieþei locurilor de muncã din România în care domeniul IA este încã departe de a fi saturat. http://fmi. în anul II. Pe cât sunt de rãspândite.unibuc. vot electronic etc). Regãsirea informaþiei. Vã puteþi personaliza planul de învãþãmânt prin alegerea cursurilor opþionale dintr-o ofertã de 42 de cursuri.construcþiei de coduri care asigurã corectitudinea transmisiei informaþiei. sunt prezentate elemente fundamentale de securitate. Existã ºi douã cursuri care oferã elemente suplimentare. Aproape 50% dintre studenþii noºtri aleg o carierã ºtiinþificã. http://fmi. Este de menþionat cã unele dintre cursurile propuse în cadrul acestui program de master au fost predate ºi în centre universitare de prestigiu din strãinãtate (Germania. cât ºi cele privind procesarea limbajului natural ºi Text Mining. Text Mining. majoritatea ca studenþi la o ºcoalã doctoralã de informaticã. Programare paralelã ºi concurentã-topici avansate). ºtiut fiind cã sistemele distribuite pun probleme de securitate sporite. Urmãtoarele cursuri sunt obligatorii: Data Mining. calcul evoluþionist).ro/ro/pdf/2008/curs_master/ informatica/4InteligentaArtificialaEnachescuSite.un exemplu este Masterul de Grid Computing de la Universitatea din Amsterdam (Olanda).pdf Carierã Odatã ce aþi finalizat acest master puteþi aplica pentru posturi în industria IT ºi în cercetarea ºi dezvoltarea industrialã. de scurtã duratã. 92 © DSS 93 . cu topica mai clasicã . Prelucrarea semnalelor cu aplicaþii în procesarea vorbirii ºi a imaginilor. ºi nu excepþia. Lingvistica matematicã ºi lingvistica computaþionalã. descoperirea de cunoºtinþe prin tehnici de Data Mining. Un accent deosebit este pus pe dezvoltarea de algoritmi paraleli ºi distribuiþi. al doilea axat pe algoritmi specifici pentru arhitecturi paralele folosite în calculul performant. Criptografie aplicatã. Semantica computaþionalã cu aplicaþii în regãsirea informaþiei. în lupta împotriva terorismului). Pentru prezentarea problemelor legate de securitatea sistemelor distribuite sunt dedicate 3 cursuri specifice(Securitatea fluxului informaþional. Programul de master cuprinde 16 cursuri dintre care 10 cursuri obligatorii ºi 6 cursuri opþionale. Planul de învãþãmânt este subordonat acestor direcþii ºi obiective. în zilele de astãzi. Coduri detectoare ºi corectoare de erori). înþelegerea ºi deprinderea tehnicilor specifice domeniului. Avem în vedere ºi posibilitatea de a preda cursurile în engleza ºi de a coopera cu colegi din strãinãtate . pe atât este de dificilã proiectarea ºi analiza lor. Sunt avute în vedere atât direcþiile de învãþare artificialã. Calcul Performant. Existã 3 cursuri dedicate programãrii. Master în Sisteme Distribuite.ro/ro/pdf/2008/curs_master/informatica/ 3InginerieSoftwareStefanescuSite. în special cursuri intensive. elemente de comerþ electronic. Algoritmi paraleli ºi distribuiþi). Este foarte greu de specificat ce se urmãreºte de la un sistem distribuit ºi cu atât mai greu de verificat cã o aplicaþie distribuitã respectã specificaþia respectivã. cu accent deosebit pe programarea concurentã ºi paralelã (Programare paralelã ºi concurentã. Informaþii generale Scopul prezentului program de masterat este de a oferi studenþilor o pregãtire solidã în domeniu prin prezentarea într-un modul unitar a unor faþete tipice ale sistemelor distribuite. sunt incluse 2 cursuri (Proiectarea algoritmilor eficienþi. Primul este în special axat pe analiza protocoalelor de securitate. Puteþi. Securitate Sistemele distribuite reprezintã regula. tehnici utile în context mai larg cât ºi lucrului în echipã. prezintã tehnologiile de ultimã orã din domeniile abordate ºi insistã pe aplicaþiile reale.IA a apãrut ca urmare a nevoii urgente de cercetãtori în urmãtoarele domenii (conform The Information Society Technologies Advisory Group . iar ultimul. de finanþare a cercetãrii Uniunii Europene): • Roboticã • Tratament „in silico“ (simulator de boli ºi de medicamente) • „Internet police agent“ • Calculator care se auto-monitorizeazã ºi auto-reparã • Sisteme inteligente de recunoaºtere a imaginii ºi a vocii (cu aplicaþii. raþionament probabilist.

Urmãtoarele semestre urmãresc în principal însuºirea tehnicilor moderne de lucru cu bazele de date ºi lucrul în reþea. cât ºi cadre didactice tinere. Dintre direcþiile care ar putea fi incluse menþionam: Arhitectura paralelã. signaturi.ro/ro/pdf /2008/curs_inaster/informatica6SistemeDistribuiteStefAtanasSite. specificaþii).unibuc. Carierã Astãzi. Programare paralelã ºi concurentã. fizicã etc). Una dintre etape a fãcut ca bibliotecile calculatoarelor sa fie înzestrate cu programe capabile sa efectueze calcule tot mai complicate. de exemplu calcul de colimite (limite inductive) în diferite categorii (mulþimi. Menþionãm cã introducerea printre cursurile masterului a cursurilor de algebrã ºi logicã nu este artã pentru artã deoarece vor fi predate numai acele cunoºtinþe care au aplicaþii precise în programarea declarativã. cu deschideri ºi spre o abordare teoretica viitoare prin studiile de doctorat. etc. cele de tip funcþional. lângã care îºi gãsesc în mod armonios loc alte direcþii de cercetare urmate de membrii catedrei. Metode Matematice în Informaticã Informatica matematicã (theoretical computer science) s-a constituit ca ramurã separatã a informaticii de mai multe decenii ºi a contribuit din plin datoritã realizãrilor sale la dezvoltarea informaticii aplicate. Plan de învãþãmânt Prin cursurile obligatorii din anul I (Aplicaþii profesionale în bazele de date orientate obiect. 94 © DSS Master în Baze de Date (I.D.2010 Facultatea de Matematicã ºi Informaticã Universitatea din Bucureºti MASTER Carierã Existã diverse direcþii pentru carierã sau pentru studiu ulterior. Capitole speciale de semanticã ºi Logici neclasice. drept urmare accentul s-a pus pe prezentarea celor mai recente dezvoltãri în aceste direcþii. întrucât piaþa forþei de muncã cere specialiºti exact de acest tip. Unele dintre cele mai simple modalitãþi de raþionament sau de calcul sunt substituþia ºi rescrierea. Data Mining. experþi în domeniu la nivel naþional ºi internaþional. Modele de calcul molecular.ro/ro/pdf/2008/curs_master/ informatica/2BazeDeDateWebGeorgescuSite. o parte din ele pot fi acoperite de cursurile efective pe care studenþii le pot lua de la alte specializãri de master. Cluster and Grid computing. care au primit de curând titlul de doctor în ºtiinþe. Text Mining. Menþionãm cã rescrierea este în acelaºi timp semantica operaþionalã a unei alte familii de limbaje. alãturi de obiectivul realizãrii unei lucrãri de disertaþie la nivel înalt (în acest scop este prevãzutã o disciplinã numitã Proiect). Maude. Definirea tipurilor abstracte de date necesitã cunoºtinþe serioase de algebre multisortate ºi algebre ordonat-sortate. pentru o aducere la nivel a celor care nu au urmat aceastã secþie. Verificarea programelor paralele ºi concurente. Securitatea bazelor de date. Plan de învãþãmânt Cursurile din primul an sunt: Programare prin rescriere.odf Aceasta este direcþia cãtre care se îndreaptã masterul pe care-l propunem în care uneltele principale ale informaticianului sunt algebra ºi logica.pdf Master în Limbaje de Programare Declarative. În primul semestru se pun bazele teoretice ºi practice pentru a continua cu studiul bazelor de date ºi al tehnologiilor web. Titularii cursurilor sunt atât cadre didactice cu experienþã. Semantica limbajelor de programare ºi Teoria modelelor. precum ºi interdependenþa acestora. Bazându-se în principal pe aceste metode operaþionale a fost dezvoltatã o familie de limbaje (OBJ. http://fmi. http: //fmi. CafeOBJ) care permit definirea tipurilor abstracte de date ºi prelucrarea acestor date prin tehnicile de mai sus. http://fmi. Modularizarea programelor în oricare dintre limbajele de mai sus necesitã tehnici avansate de teoria categoriilor.D. cât ºi pe aplicabilitatea acestora în cadrul programãrii Web. Aplicaþii ale calculului paralel în domenii cu calcul-intensiv (biologie.ro/ro/pdf/2008/curs_master/ informatica/5LimbajeProgramareCazanescuSite. Implementarea concurenþei în limbaje de programare ºi Regãsirea informaþiei) se urmãreºte recapitularea la nivel superior a cunoºtinþelor acumulate de absolvenþii secþiei de Informaticã.unibuc. Algebra reþelelor. Instituþii cu aplicaþii în informaticã. respectiv tehnologii Web). una dintre direcþiile principale ale cercetãrii în informaticã conduce la elaborarea de programe care sã transfere calculatoarelor cât mai multe tipuri dintre raþionamentele umane. Masterul urmeazã douã linii principale (baze de date. Ultimul semestru are ca scop unele dezvoltãri mai teoretice. Elemente de programare avansatã ºi Modele ºi tehnici de programare în realitatea virtualã. Informaþii generale Informatica cunoaºte în istoria ei diverse etape de dezvoltare.pdf Master în Baze de Date ºi Tehnologii Web Informaþii generale Masterul Baze de date ºi tehnologii Web reprezintã masterul principal al catedrei de Informaticã pentru studenþii cu licenþa Bologna ºi constituie adaptarea ºi actualizarea fostului master de Informaticã pentru promoþiile de 4 ani. Carierã Actualitatea celor douã direcþii principale nu mai trebuie argumentatã. în afarã de cele deja incluse în programã. Verificarea programelor ºi a sistemelor de calcul. cursurile ating un grad înalt de specializare.) Plan de învãþãmânt Masteratul se concentreazã atât pe cunoºtinþe asupra Bazelor de date.unibuc. prin cursuri precum: Metode avansate în gestionarea informaþiei. prin cursuri precum Limbaje evoluate 95 . Baze de date distribuite. Sisteme distribuite de gramatici ºi de automate. Masteranzii vor avea ocazia sã aprofundeze: Algebra pentru informaticã. În cel de-al doilea an.

în principal prin urmãtoarele: toate cursurile se gãsesc în format electronic pe pagina Web a Facultãþii de Matematicã ºi informaticã a Universitãþii din Bucureºti ºi sunt accesibile cursanþilor pe bazã de parolã. Absolvenþii cu lucrare de disertaþie al acestui masterat primesc diploma corespunzãtoare eliberatã de Universitatea din Bucureºti. spitalele. Se intenþioneazã propunerea unui proiect de cercetare cu participarea masteranzilor în cadrul programului european Marie Curie „Iterative Thematic Network . Cuantumul taxelor se stabileºte la începutul fiecãrui an universitar. Metode statistice pentru validarea biodisponibilitãþii ºi bioechivalenþei medicamentelor. Farmacocinetica clinicã ºi individualizarea tratamentului medicamentos. Planuri de experienþe ºi analiza rezultatelor clinice.unibuc. Admitere Se pot înscrie absolvenþii cu diplomã de licenþã în farmacie. Admiterea se va face pe bazã de dosar. medicinã. Planul de învãþãmânt este subordonat acestor direcþii ºi obiective. Metode cantitative în cercetarea ºi evaluarea medicamentului. matematicã. înþelegerea ºi deprinderea tehnicilor de bioinformaticã utile în context mai larg cât ºi lucrului în echipã. cursurile sunt esenþiale pentru aprofundarea domeniului: Sisteme de baze de date. Bioinformaticã. Informaþii generale Masterul Biostatisticã a apãrut ca urmare a nevoii urgente de cercetãtori în urmãtoarele domenii -(conform capitolului V «Education and Training» (E&T) din „Innovative Medicines Initiative (IMI): Creating Biomedical R&D Leadership for Europe to Benefit Patients and Society“ al U. Cursurile cu specific de analiza datelor rezultate din experimentele clinice vor fi prezentate de cadre didactice de la Facultatea de Farmacie ºi Facultatea de Medicinã. 96 © DSS 97 . Managementul cunoºtinþelor. toxicologie. Programare concurentã ºi distribuitã. Prin cursurile generale de biostatisticã.ro/ro/idd/anunturi_idd/ Master în Biostatisticã (I.ro/ro/idd/anunturi_idd/ Plan de învãþãmânt Programele analitice sunt adaptate nivelului de culturã matematico-statisticã ºi informaticã a cursanþilor care nu sunt absolvenþi ai unei facultãþi de matematicã. Farmacologie preclinicã ºi clinicã.ITN“ în colaborare cu Academia Europeanã de Cercetarea Medicamentului. Biosimulare. prezintã tehnologiile de ultimã orã din domeniile abordate ºi insistã pe aplicaþiile reale. Pharmaceutical medicine. Numãrul de locuri aprobat este de 50. chimie. Acest master respectã întocmai toate cerinþele formei de învãþãmânt ID. cursanþii pot adresa prin e-mail titularilor de curs întrebãri legate de materie ºi de orice probleme legate de cursul respectiv. În cel de-al doilea semestru. Planuri de experienþe ºi analiza rezultatelor în studiile de bioechivalenþã populaþionalã. in vivo precum ºi modelare in silico). prin cursuri precum: Dezvoltarea aplicaþiilor de baze de date.D. biologie ºi absolvenþii institutelor cu profil politehnic. Dezvoltarea aplicaþiilor Web (2 cursuri). fizicã.E.) Nu existã tratament medicamentos fãrã biostatisticã! Masterul Biostatisticã. în anul II.unibuc. Biostatisticã. Software statistic. informaticã. Existã o taxã de înscriere ºi taxe de ºcolarizare care se achitã semestrial. prilej de prezentare condensatã a cursurilor ºi de lucru în laboratoare. http://fmi. Strategic Research Agendas): Safety science cu un spectru mult mai larg de cunoºtinþe decât clasica Toxicologie.2010 Facultatea de Matematicã ºi Informaticã Universitatea din Bucureºti MASTER de programare. Nu în ultimul rând. Carierã Natura multidisciplinarã a acestui master contribuie semnificativ la posibilitãþile de angajare atât în cercetare cât ºi în administaþie. http://fmi. Toxicologia ºi farmacologia sistemelor. laboratoarele de analize. Biologia sistemelor. se urmãreºte. farmacie. organizat de facultatea noastrã în colaborare cu Facultatea de Farmacie a Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie „Carol Davila“. Industria farmaceuticã. Baze de date distribuite ºi Sisteme de gestiune a bazelor de date relaþionale orientate pe obiecte. pentru absolvenþii cu diplomã ai acestui masterat. universitãþile ºi agenþiile guvernamentale implicate în serviciile de sãnãtate sunt potenþiali angajatori. Sisteme de operare ºi Structuri de date ºi tehnici de programare.D. posibilitatea înscrierii la o ºcoalã doctoralã în vederea obþinerii titlului ºtiinþific de doctor în domeniul biostatisticii/bioinformaticii. analiza datelor ºi software statistic se urmãreºte formarea unei culturi generale statistice. Programare web ºi multimedia. Programul de master cuprinde 9 cursuri dupã cum urmeazã: Introducere în biostatisticã. este un loc unic în care puteþi învãþa de la experþi în statisticã. Bucureºti. Programarea interfeþelor grafice. Statisticã farmaceuticã cu aplicaþii clinice. medicinã. În anul II. Criteriul de selecþie este media anilor de studii fãrã luarea în considerare a mediei de licenþã. în anul I ºi Mecanismele variabilitãþii biologice ºi rãspunsul terapeutic. urmând ca cele de statisticã ºi informaticã sã fie prezentate de cadrele didactice de la Facultatea de Matematicã ºi Informaticã. se pune accent pe dezvoltarea ºi finalizarea aplicaþiilor. Fiziologie (pentru întreg organismul. sãptãmânal au loc întruniri de 6-8 ore cu cursanþii.

Posibilitãþi de încadrare profesionalã: • Instituþii publice specializate în domeniul formãrii ºi al dezvoltãrii profesionale a personalului. Managementul proiectelor. Managementul comunicãrii ºi al conflictelor educaþionale. Comunicare ºi negociere interculturalã.ro. care sã contribuie la îmbunãtãþirea calitãþii procesului de formare ºi dezvoltare a resurselor umane în organizaþii. Funcþiile absolventului: • Formator de formatori. practica de specialitate (3 semestre). Admiterea: media de la licenþã (50%) ºi interviu (50%). univ. Elemente de didacticã aplicatã. • Camere de Comerþ ºi Industrie. Contact ºi informaþii suplimentare Secretariatul Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei: 031.52. patronale ºi sindicale care deruleazã activitãþi de formare profesionalã continuã. dr. Oferta curricularã cuprinde: Teorii ºi practici ale învãþãrii la adulþi.34. sector 5. include discipline de aprofundare ºi de sintezã. • Companii private (firme de training ºi consultanþã) specializate în oferirea de cursuri de formare ºi dezvoltare profesionalã. Formarea formatorilor: metode ºi tehnici. coaching ºi mentoring. nr. Ion Negreþ Date de contact Adresa: ªos. Examenul de disertaþie (10 credite) se susþine conform Metodologiei privind organizarea ºi desfãºurarea examenelor de finalizare a studiilor la Universitatea din Bucureºti.45. • Formator/specialist formare ºi dezvoltare profesionalã. 031. E learning ºi blended learning.fpse. pentru domeniile public ºi privat. Obiectivele programului vizeazã: ridicarea standardelor de calitate în domeniul formãrii profesioniºtilor în educaþie.34. Construirea ºi conducerea echipelor. 99 98 © DSS . Managementul situaþiilor de risc ºi al situaþiilor de crizã. 4 semestre.ro Web: www. Nicolae Mitrofan Prodecan: Prof. Educaþia Media. • Referent resurse umane (cu responsabilitãþi în domeniul formãrii ºi dezvoltãrii profesionale a personalului). Profesorul reflexiv.ro Conducerea facultãþii Decan: Prof. Politici europene în domeniul formãrii ºi dezvoltãrii profesionale. Managementul curriculumului.FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞELE EDUCAÞIEI Master în Strategii Inovative de Învãþare. Bucureºti Tel.425. Analiza ocupaþionalã ºi a calificãrilor. la cele mai înalte standarde de calitate. • Organizaþii non-guvernamentale care deruleazã programe/proiecte în domeniul formãrii ºi dezvoltãrii resurselor umane. Managementul performanþei etc. Metode ºi instrumente de evaluare a performanþelor ºcolare etc. Organizatori Catedra de Pedagogie. Panduri.: 031.425. în parteneriat cu Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic (DPPD) ºi cu Centrul de Formare ºi Dezvoltare în Domeniul Învãþãmântului Superior (CDFIS). 050663. Oferta curricularã cuprinde discipline ca: Dezvoltarea personalã ºi a carierei didactice. admin@fpse. Ioan Neacºu Prodecan: Conf. • Departamente de Resurse Umane ale companiilor sau instituþiilor publice. Învãþarea ºi teorii moderne ale învãþãrii. formatori profesioniºti. Medii virtuale de învãþare.34. univ. Proiectarea ºi evaluarea programelor de formare. Florin Verza Secretar ºtiinþific: Prof. Consultanþã de proces. univ. validarea unui model funcþional de pregãtire a cadrelor didactice la nivel de Master cu accent pe dezvoltarea/consolidarea competenþelor transversale.fpse. dr. Managementul clasei de elevi ºi al situaþiilor de crizã educaþionalã. univ. actuale sau viitoare cadre didactice.46 E-mail: secretariat@fpse. Blended learning.ro Master în Formarea Formatorilor/Training of Trainers Misiunea acestui program este de a forma. creºterea calitãþii programelor de formare prin astfel de alternative moderne la formele clasice de profesionalizare. 90. Masterat didactic Misiunea ºi obiectivele programului Programul de formare reprezintã o ofertã modernã ºi flexibilã de pregãtire ce îºi propune sã susþinã ºi sã dezvolte profesionalismul autentic al cursanþilor.425. • Asociaþii profesionale. Oferta curricularã Programul este structurat pe 2 ani. Site: www. dr. dr. activitatea de cercetare pentru elaborarea disertaþiei. • Coordonator programe/proiecte de formare.

• Maternitãþi. precum ºi a celor de dezvoltare personalã ºi transpersonalã în grup. Debuºeelele profesionale ale absolvenþilor specializãrii: • Clinici ºi spitale de neuropsihiatrie ºi psihiatrie. • Clinici ºi spitale de recuperare a bolnavilor cu afecþiuni somatice ºi psihosomatice de toate tipurile. inclusiv la nivelul disertaþiei finale.). Organizare Numãr de locuri: Aproximativ 10 locuri finanþate de la bugetul de stat ºi 40 locuri cu taxã. de formare a comportamentului profesional. familiilor. .valorile morale ºi spirituale. creative ºi integratoare. marginalizare. precum ºi de douã cursuri deschise: Managementul proiectelor ºi Formarea ºi dezvoltarea resurselor umane în organizaþii. Italia). pentru sprijinirea integrãrii sociale a persoanelor cu risc de excludere socialã. ralierea la sistemul standardelor internaþionale privind formarea ºi supervizarea abilitãþilor ºi practicilor de consiliere ºi psihoterapie chiar din etapa pregãtirii academice postuniversitare de tip masteral. • Centre pentru asistarea copilului ºi familiei. cu recunoaºterea ºi certificarea asociatã. 100 © DSS 2. certificare ºi absorbþia specialiºtilor absolvenþi pe piaþa muncii. ca ºi o modalitate de analizã didacticã ºi dezvoltare personalã pentru consilierii ºi terapeuþii în formare. . • cerinþele ºi exigenþele privind formarea iniþialã a psihologilor cu drept de liberã practicã formulate de Colegiul Psihologilor din România. psihoterapie experienþialã unificatoare (PEU) ºi dezvoltare personalã.A. 7. familiale ºi individuale. MMM Consulting Int’l. cu sfârºit letal (SIDA.ro. • Policlinici pentru adulþi ºi copii.34. Psihoterapie Experienþialã Unificatoare (PEU) ºi Dezvoltare Personalã Principala misiune a acestui program este de a forma. pentru adulþi ºi copii. definitorie pentru contribuþia ªcolii experienþial-umaniste dezvoltatã de-a lungul a 12 ani în cadrul Universitãþii Bucureºti ºi al Societãþii de Psihoterapie Experienþiale din România (SPER). 4. • ONG-uri pentru combaterea discriminãrii. . 5. 6. Skill Team. supervizare. dezvoltarea sistemelor moderne de cercetare. • Expertiza medico – legalã ºi reabilitare socio-educaþionalã în penitenciare.425. pentru normali ºi pentru persoane în dificultate existenþialã sau maladivã. • Expertiza ºi recupararea capacitãþii de muncã. PEU fiind simultan o terapie de reechilibrare creativã ºi transformatoare. • nivelul crescut de solicitare pentru formarea psihologilor în spiritul psihoterapiei experienþiale unificatoare. relaþionale ºi cognitivã în practica de dezvoltare personalã ºi psihoterapie. Israel. Admiterea: media de la licenþã (50%) ºi interviu (50%). cuplurilor disfuncþionale. realizând continuitatea sistemicã între educaþie. United Business Development/Achieve Global. • Agenþia naþionalã antidrog ºi centre de dezintoxicare. individualã ºi socialã. • nivelul crescut de apreciere a performanþelor ªcolii de Psihoterapie Experienþialã de la Bucureºti la nivel internaþional (Franþa. • ONG-uri ºi Centre de asistare a copiilor. practicã de training sub supervizare). în baza Legii 213/2004. Contact ºi informaþii suplimentare Secretariatul Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei: 031. • Centre de reeducare pentru minori.U. Obiectivele principale urmãrite de acest program de studii masterale sunt: 1.fpse. Perspective Group. unde vor conferenþia invitaþi de marcã din domeniul public ºi privat. Fundaþia Codecs pentru Leadership. • Clinici ºi spitale pentru asistarea bolnavilor cronici sau cu afecþiuni severe.creºterea rolului terapeutic ºi optimizator al grupurilor. neoplazii etc. dezvoltarea sistemului modern de analizã didacticã experienþialã unificatoare. asistenþã pre ºi postnatalã. la cele mai înalte standarde de calitate. în conformitate cu legile în vigoare. . Consiliere ºi Psihoterapie Experienþialã. dezvoltarea parteneriatului formativ între sistemul universitar ºi asociaþia profesionalã ºi ºtiinþificã de profil. deschiderea ºi toleranþa interumanã. dezvoltarea unei psihologii holistice ºi a unei strategii metodologice adaptatã proceselor de schimbare actuale. Parteneri: HR Club România.educaþie ºi formare academicã în sfera dezvoltãrii personale. • Planning familial ºi asistarea cuplurilor. 101 .52. formare. e-mail: TrainTrainers@gmail. consilierii ºi psihoterapiei experienþiale unificatoare. Motivele principale care au stat la baza acestei propuneri au fost urmãtoarele: • necesitatea înfiinþãrii de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academicã. de dezvoltare ºi maturizare a persoanei terapeutului disponibil ca „prezenþã“ terapeuticã autenticã. Master în Psihodiagnozã. S. suplimentarã a formãrii ºi a orelor de practicã de cãtre Societatea profesionalã formatoare de profil (ªcoala SPER) în vederea recunoaºterii dreptului de liberã practicã de cãtre Colegiul Psihologilor din România. Lugera&Makler. Site: www. • Centre de reabilitare pentru persoane cu nevoi speciale ºi familiile lor. Potenþarea aptitudinilor terapeutice ºi de optimizare umanã.problematici actuale din sfera integrãrii comunitare ºi a patologiilor interpersonale. • Laboratoare de sãnãtate mintalã. • Centre de medicinã alternativã ºi complementarã. Asigurarea primei trepte formative (consilier sau psihoterapeut sub supervizare) la finele masteratului. promovarea ºi implementarea unei practici ºi metode inovative (PEU).dezvoltarea unor modele culturale comportamentale responsabile.activarea ºi conectarea componentei maturitãþii spirituale cu cea emoþionalã. Business-Edu. corelarea eficientã ºi unificatoare a componentelor unui proces de schimbare comunitarã: . Australia. psihologi specializaþi în psihodiagnozã. • nivelul de cunoaºtere ºi de atractivitate a ªcolii de Psihoterapie Experienþialã de la Bucureºti. • baza materialã cu elemente de unicitate. 3. . cum este cazul Centrului de Dezvoltare Personalã. familiilor ºi organizaþiilor.2010 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Universitatea din Bucureºti MASTER Cursanþii vor beneficia de instruire practicã (practicã de training.. validare ºi evaluare a programelor psihoterapeutice ºi de consiliere experienþialã.com.

optimizarea creativitãþii ºi climatului în echipã. cuplului ºi familiei. Master în Evaluarea. Estuar etc.. • Centre de sãnãtate ºi prevenþie a tulburãrilor de nutriþie ºi de instinct alimentar. universitãþi (centre ºi cabinete). • Geriatrie ºi sprijin familial.). • consilier psiholog. • Laboratoare de sãnãtate mintalã.transformãrile generate de actuala integrare europeanã. • nivelul de cunoaºtere ºi de atractivitate a ªcolii de Psihoterapie Experienþialã de la Bucureºti. violenþã domesticã. • Secþii clinice recuperatorii ºi spitale de traumatologie (spitale de urgenþã. consilierii ºi terapiilor psihologice. digestiv-nutriþionist. • Centre de resocializare. Funcþia absolventului: • psihoterapeut (cu subcompetenþe specifice – terapeut individual. comportamentul de sprijin. Corelarea eficientã a componentelor sistemului formativ masteral cu cel postuniversitar continuu la nivelul stagiului practic ºi al supervizãrii (parteneriatul cu ºcoli ºi asociaþii profesionale de profil care certificã nivelul ºi calitatea competenþei în domeniile de interes).). • baza materialã cu elemente de unicitate.2010 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Universitatea din Bucureºti MASTER • Centre pentru asistarea persoanelor abuzate ºi a violenþei domestice. • consultant sau trainer de optimizare a comportamentului profesional ºi organizaþional. creºterea tulburãrilor identitare. negociere de conflicte. . adolescenþilor ºi familiilor cu risc psihopatogen ºi cu tulburãri ale dinamicilor de dezvoltare.. • Spitale ºi policlinici pentru studenþi. licee.). Admiterea se va desfãºura dupã urmãtorul criteriu: 1.U. emoþional ºi sexual. 2.. probã scrisã din tematicã (www.frecvenþa în creºtere a pierderilor. uro-genital. abandonului ºi abuzului copiilor. 102 © DSS • nivelul crescut de apreciere a performanþelor ªcolii de Psihoterapie Experienþialã de la Bucureºti la nivel internaþional (Franþa. S. 3. alergologic. dializaþi etc. asistenþi sociali etc. Obiectivele principale urmãrite de acest program de studii masterale sunt: 1. . • cerinþele ºi exigenþele privind formarea iniþialã a psihologilor cu drept de liberã practicã formulate de Colegiul Psihologilor din România. afecþiuni locomotorii. interetnicã ºi interconfesionalã. • ONG ºi Societãþi profesionale care aplicã programe de dezvoltare personalã ºi asistare a personalului medical ºi social cu risc de suprasolicitare ºi noxã psihicã: medici. dramaterapeut.A. familii patogene. • ONG-uri pentru asistarea ºi protecþia persoanelor cu nevoi speciale. 103 . Consilierea ºi Psihoterapia Copilului. • Centre pentru resocializarea comunitarã a bolnavilor psihotici cronici (ex. team building. Italia). prezenþa terapeuticã ºi lucrul în echipã. • Secþii clinice ºi spitale pentru asistarea bolilor cronice. • Clinici ºi spitale de profil somatic pentru copii ºi problemele maternitãþii (secþii de profil cardio-vascular. • consultant sau trainer în optimizare umanã ºi dezvoltare transpersonalã. criza spiritualã ºi de valori. • consultant sau trainer în dezvoltare personalã în grup. în prevenþia. mentale ºi relaþionale. Dezvoltarea de competenþe transversale transferabile vizând: dezvoltarea personalã. scãderea indicatorilor demografici. 2. cuplu ºi familie. maladii psihotice. artterapeut. violenþa domesticã.. terapeut pentru copii. obstretical etc. ale abuzului fizic ºi sexual etc. creative ºi reziliente în lucrul cu persoane (copii ºi adulþi) confruntate cu: . educaþia ºi formarea educatorilor. afecþiuni senzoriale etc. comunicare. respirator. • Centre de integrare a imigranþilor. • Centre de asistare a persoanelor fãrã adãpost. adulþi ºi copii (ex. • Reþeaua naþionalã de Protecþia copilului (adopþii ºi plasament familial. terapii sociale experienþiale. plasament. psihologi specializaþi în evaluarea. Corelarea eficientã a componentelor ºtiinþifice. terapeut organizaþional). interviu. asistente medicale.managementul stresului. dezvoltarea coeziunii ºi performanþelor etc. Samu social). socioterapeut. handicap. .). SIDA. dinamici familiale patogene ºi polarizãri semnificative. terapie ocupaþionalã ºi ergoterapie (spitaliceºti sau comunitare). • Direcþia pentru protecþia ºi ocrotirea copilului (case de copii. consilierea ºi psihoterapia copilului. • nivelul crescut de solicitare pentru formarea psihologilor în spiritul psihoterapiei experienþiale unificatoare. Australia. cu impact în crizele de separare familialã. . Cuplului ºi a Familiei Principala misiune a acestui program este de a forma. • Organizaþii profesionale (optimizare umanã. terapeut de grup.migraþiile ºi mobilitãþile profesionale populaþionale. Debuºeelele profesionale ale absolvenþilor specializãrii: • Clinici ºi spitale de profil pedopsihiatric ºi neuropsihiatric infantil. cu sfârºit letal ºi infecþioase (neoplazii.) pentru copii ºi adulþi. chirurgie plasticã ºi reparatorie. al diagnozei. Israel. emoþionale. • Consiliere psihologicã în ºcoli. Dezvoltarea atitudinilor ºi comportamentelor flexibile. autism. boli cronice ºi invalidante. la cele mai înalte standarde de calitate. cuplului ºi a familiei. perturbãri sociale ºi de ecosistem cu impact în dezvoltarea umanã.ro). • Centre de educare ºi consiliere pentru un stil de viaþã sãnãtos (medicinã preventivã). în baza Legii 213/2004. cum este cazul Centrului de Dezvoltare Personalã. • Centre pentru sprijinirea ºi integrarea persoanelor victime al traficului de carne vie. dermatologic. 4. • Centre ºi institute de cercetare – dezvoltare de profil clinic ºi de medicinã preventivã a copilului ºi familiei. Consiliere ºi Psihoterapie Experienþialã. case de copii etc. leucemii. a familiilor dezorganizate etc. Motivele principale care au stat la baza acestei propuneri au fost urmãtoarele: • necesitatea înfiinþãrii de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academicã. a asistenþilor maternali ºi a altor cadre ale echipei). sociale ºi profesionale privind oferta de educaþie ºi formare masteralã cu dinamicile ofertei de muncã în domeniul clinic.adaptarea interculturalã. asistarea curativã ºi recuperatorie a copiilor. etica ºi deontologia profesiei.).fpse. abuz fizic. • Cabinete private de psihologie clinicã ºi consiliere psihologicã a copilului. psihologi. • Agenþia Naþionalã Antidrog ºi centre de recuperare a toxicodependenþilor.

). digestiv-nutriþionist. Legii 213 din 2004). • Psihoterapeut de familie. respirator. cum este cazul Centrului de Dezvoltare Personalã. la absolvire. prevenþie sau asistare a copiilor victime ale excluderii sociale. • Utilizarea cunoºtinþelor ºi abilitãþilor. chirurgie plasticã ºi reparatorie. • Psihosexoterapeut. • Laboratoare de sãnãtate mintalã. • Centre de resocializare. la cele mai înalte standarde de calitate. • Spitalul studenþesc ºi alte cabinete policlinice pentru studenþi. S. dializaþi etc). dermatologic. anamnezei.). Italia). • Abilitarea în elaborarea ºi utilizarea conectivã ºi sinteticã a avizelor psihologice expertale de tip clinic. violenþei familiale.A. Master în Psihologie Clinicã – Evaluare ºi Intervenþie Terapeuticã Principala misiune a acestui program este de a forma. • Reþeaua de consiliere ºcolarã. afecþiuni senzoriale etc. adolescenþi. a tipurilor de deficienþe cu impact asupra capacitãþii de muncã ºi a integrãrii sociale ºi familiale.. combatere ºi asistare a victimelor abuzului fizic. Evaluarea resurselor compensatorii ºi activarea lor. clinice ºi comunitare. • Cunoaºterea ºi utilizarea pricipalelor manifestãri de patologie socialã ºi familialã cu impact în starea de sãnãtate ºi dezvoltare personalã ºi colectivã. • Utilizarea cunoºtinþelor ºi abilitãþilor de proiectare. a persoanelor cu nevoi speciale ºi a celor infectate cu HIV. • Utilizarea analizei transgeneraþionale în evaluarea ºi asistarea cuplului ºi a familiei disfuncþionale.. recunoaºterii dreptului de liberã practicã conf. a bolilor cu sfârºit letal. • Secþii clinice recuparatorii ºi spitale de traumatologie (spitale de urgenþã. • Cunoaºterea particularitãþilor ºi formarea deprinderilor diagnostice ºi terapeutice de lucru în echipa medico-psiho-socialã. abuzului ºi neglijenþei (copiii strãzii). Admiterea se va desfãºura dupã urmãtorul criteriu: 1. • Cunoaºterea ºi abilitarea iniþialã minimalã pentru practica terapiilor cognitivcomportamentale. • ªcoli speciale ºi de reeducare. psihosomatice. precum ºi a intervenþiei integrativ-umaniste de modificare a stilului de viaþã. a maladiilor severe psihice ºi organice. • nivelul crescut de solicitare pentru formarea psihologilor în spiritul psihoterapiei experienþiale unificatoare. • ONG ºi centre de protecþie. cupluri ºi familii. • Centre pentru asistarea familiei cu membrii afectaþi de boli severe. a scalelor. psihosomatice ºi de adaptare socialã. • Psihoterapeut al copilului. 105 104 © DSS . Israel. observaþiei clinice. traficului de carne vie etc. SIDA. • baza materialã cu elemente de unicitate. în baza Legii 213/2004. cuplu ºi famiilie. afecþiuni locomotorii. • Abilitarea pentru competenþa de practician în domeniul psihologiei clinice prin stagiu complet de practicã supervizatã evaluatã (160-200 ore în principalele domenii clinice). • nivelul crescut de apreciere a performanþelor ªcolii de Psihoterapie Experienþialã de la Bucureºti la nivel internaþional (Franþa. • Maternitãþi. a terapiilor resocializatoare de grup cu suport creativ ºi a tehnicilor hipnozei clinice ºi ericksoniene. Australia. • Geriatrie. sexual. cu normele în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România (legea 213/2004) privind recunoaºterea dreptului de liberã practicã. instrumente etc. de cuplu ºi de familie cu impact psihopatogen ºi sociopatogen. • Abilitarea în conceperea planului terapeutic ºi intervenþia specificã în asistarea psihotraumelor.2010 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Universitatea din Bucureºti MASTER • Planning familial ºi psihosexologie. de personalitate ºi proiectiv. • Centre de medicinã preventivã ºi educaþie pentru un stil de viaþã sãnãtos. teste. • Consultant sau Trainer de dezvoltare personalã în grup.fpse. • Cunoaºterea ºi abilitarea în utilizarea interviului clinic. obstretical etc. • nivelul de cunoaºtere ºi de atractivitate a ªcolii de Psihoterapie Experienþialã de la Bucureºti. leucemii.). în conf. de expertizare diagnosticã ºi prognosticã a stãrii de sãnãtate mentalã. preventive ºi curative psihologice în asistarea tulburãrilor psihice. în principalele afecþiuni psihice. instrumentelor ºi situaþiilor experienþiale specifice în evaluarea ºi asistarea adulþilor. • Centre de protecþie. • Consilier psiholog clinician pentru copil. psihologi specializaþi în psihologie clinicã (evaluare ºi intervenþie terapeuticã). Funcþia absolventului: • Pedopsiholog clinician (sub supervizare sau specialist. monitorizare ºi evaluare a evoluþiei cazurilor sub tratament psihologic ºi psihosocial. necesar în evaluarea clinicã a adulþilor (scale. • Secþii clinice ºi spitale pentru asistarea bolilor cronice. Obiectivele principale urmãrite de acest program de studii masterale sunt: • Cunoaºterea ºi aplicarea principalelor strategii metodologice. cuplului ºi familiei. cu stagiu practic supervizat pe parcursul masteratului. cu sfârºit letal ºi infecþioase (neoplazii. 2. interviu. a toxicodependenþelor.U. a potenþialului psihic restant ºi compensator recuperator. • Clinici ºi spitale de profil somatic (secþii de profil cardio-vascular. pentru copii. Debuºeelele profesionale ale absolvenþilor specializãrii: • Tipul întreprinderii. uro-genital. • Cunoaºterea ºi utilizarea instrumentarului psihodiagnostic cognitiv. cuplului ºi famillilor disfuncþionale sau patogene. instituþiei: • Clinici ºi spitale de profil psihiatric ºi neurologic. evaluative.ro). • cerinþele ºi exigenþele privind formarea iniþialã a psihologilor cu drept de liberã practicã formulate de Colegiul Psihologilor din România. Motivele principale care au stat la baza acestei propuneri au fost urmãtoarele: • necesitatea înfiinþãrii de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academicã. Consiliere ºi Psihoterapie Experienþialã. probã scrisã din tematicã (www. în cond. • Cunoaºterea ºi abilitarea evaluativã în diagnoza psihosexologicã.

prevenþie sau asistare a excluderii sociale. conducerea ºi finalizarea studiilor evaluative privind calitatea programelor ºi instituþiilor educaþionale..). • utilizarea tehnologiilor informaþionale ºi de comunicare. • Planning familial ºi psihosexologie. implementarea ºi evaluarea programelor de recrutare ºi dezvoltare profesionalã. • Cabinete private de psihologie clinicã ºi consiliere psihologicã. • Centre ºi societãþi profesionale de medicinã alternativã ºi complementarã. organizarea. a problemelor de inadaptare ºi integrare comunitarã. pentru domeniile public ºi privat. boli cronice ºi invalidante. companii private etc. sexual. • participarea la mecanismele de asigurare a calitãþii educaþiei. • Centre de medicinã preventivã ºi educaþie pentru un stil de viaþã sãnãtos. maladii psihotice. Este prevãzutã ºi practica de specialitate ºi de cercetare. bazat pe colaborare ºi parteneriat. cu stagiu practic supervizat pe parcursul masteratului. Obiectivele generale: • Oferirea unui program masteral inovativ ºi unic în peisajul ofertelor de formare. a efectelor discriminãrii. Funcþia absolventului: • Psiholog clinician (sub supervizare sau specialist. la cele mai înalte standarde de calitate. Admiterea se face pe bazã de concurs. • Reþeaua naþionalã de expertizã medico-legalã. în zona programelor de recrutare ºi dezvoltare a resurselor umane. al recrutãrii ºi dezvoltãrii resurselor umane. • Validarea unui model funcþional.. • Consolidarea corpului de profesioniºti activi în mediul ºcolar. cu scopul de a oferi oportunitatea unei certificãri complexe celor interesaþi de domeniul consilierii. probã scrisã din tematicã (www. 2. • Reþeaua naþionalã de expertizã ºi recuperare a capacitãþii de muncã a bolnavilor cu invaliditate. Admiterea se va desfãºura dupã urmãtorul criteriu: 1. traficului de carne vie etc. • Consilier psiholog clinician. în cond. consilier ºi consultant în carierã: proiectarea. dezvoltarea. Programul încearcã sã rãspundã nevoilor actuale de pregãtire ºi perfecþionare managerialã a cadrelor didactice. Formarea include 392 de ore pentru pregãtirea teoreticã ºi 384 de ore pentru cea practicã. precum ºi la îmbunãtãþirea calitãþii procesului de recrutare ºi dezvoltare a resurselor umane în organizaþii.). programate în cadrul seminariilor sau al lucrãrilor de laborator. • implementarea ºi monitorizarea programelor educaþionale. sã proiecteze. coordonarea ºi managementul resurselor umane. a inspectorilor ºcolari. 107 Master în Managementul ºi Evaluarea Organizaþiilor ºi Programelor Educaþionale (MEOPE) Misiunea programului: profesionalizarea managerilor ºcolari ºi educaþionali. media de la examenul de licenþã ºi interviu structurat. care sã promoveze cercetarea de profil. Cursul fiecãrei discipline este însoþit de activitãþi aplicative. cãrora li se adaugã 10 credite (elaborararea ºi susþinerea disertaþiei). • ONG ºi centre de protecþie. Legii 213 din 2004). Pot participa la concursul de admitere absolvenþii cu diplomã de licenþã (ciclul I) ºi absolvenþii cu diplomã de studii universitare de lungã duratã (conform Legii nr. • evaluarea impactului programului educaþional.fpse. a personalului didactic ºi a instituþiilor educaþionale. recunoaºterii dreptului de liberã practicã conf. • Reþeaua naþionalã de Protecþia copilului. în Centrele judeþene de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã. • Agenþia naþionalã antidrog ºi centre de recuperare a toxicodependenþilor. • Penitenciare ºi DGP. la absolvire. • Centre ºi institute de cercetare – dezvoltare de profil clinic ºi de medicinã preventivã. consilier ºi consultant în carierã în diferite contexte specifice unor medii socio-profesionale diverse (sector public. Competenþele specifice: • proiectarea programelor ºi a activitãþilor de formare ºi dezvoltare instituþionalã. familiilor cu copil autist etc. 288/2004). • Centre de protecþie. familii patogene. handicap. • Dezvoltarea/consolidarea de competenþe transversale utile pentru exercitarea cu flexibilitate a posturii de consilier ºcolar. care sã contribuie la dezvoltarea consilierii în ºcoli. • Maternitãþi. • organizarea. a cercetãtorilor. abuz fizic ºi sexual. a evaluatorilor de programe ºi instituþii educaþionale. a directorilor. sã realizeze evaluarea performanþelor ºcolare. fortificarea expertizei profesionale a managerilor. consilieri ºi consultanþi în carierã. în Centrele Judeþene de Asistenþã Psihopedagogicã. a funcþionarilor superiori în MECTS.ro). Fiecãrui semestru îi corespund 30 de credite. pentru pregãtirea consilierilor ºcolari. prin dezvoltarea competenþelor evaluative. • Centre pentru asistarea familiei cu membrii afectaþi de boli severe. • Secþii de ergoterapie ºi terapii ocupaþionale. Programul este structurat pe 2 ani (4 sem. • asimilarea ºi aplicarea adecvatã a metodelor de cercetare cantitative ºi calitative. combatere ºi asistare a victimelor abuzului fizic. • proiectarea. pentru diferite paliere ale sistemelor de învãþãmânt ºi organizaþii nonguvernamentale cu funcþii educative. • Dezvoltarea în rândul cursanþilor a unor competenþe specifice. • leadership ºi comunicare. a specialiºtilor în domeniul evaluãrii. a consilierilor ºi consultanþilor în carierã. Master în Consiliere ªcolarã ºi Dezvoltarea Carierei Misiunea acestui program de master este de a forma. deschidere criticã ºi participare la inovarea managementului ºi evaluãrii educaþionale. • self-management personal.2010 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Universitatea din Bucureºti MASTER • ONG-uri pentru asistarea ºi protecþia persoanelor cu nevoi speciale. 106 © DSS . violenþã domesticã. clinice ºi comunitare. organizaþii nonprofit. • receptivitate. • Centre de asistare ºi protecþie a vârsnicilor. interviu. • Centre de resocializare. materiale ºi financiare. consilieri ºcolari. asociate statutului de consilier ºcolar.

Dezvoltarea carierei II (GCDF). Aceastã diplomã va fi eliberatã atât în limba românã.fpse. • Baza materialã a facultãþii constituitã în jurul Centrului de Psihologie Aplicatã. Misiune Principala misiune a acestui program este de a forma psihologi specializaþi în psihologia organizaþiilor. Managementul situaþiilor de crizã educaþionalã. Obiective principale: • Aprofundarea teoreticã a problematicii specifice psihologiei aplicate în domeniul psihologiei organizaþionale ºi a resurselor umane. domenii aplicative de bazã ale psihologiei. evaluarea. • Consiliere ºi consultanþã organizaþionalã. comunicarea organizaþionalã. Motivaþie: • Necesitatea înfiinþãrii de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academicã. Proba scrisã constã în elaborarea unui proiect de cercetare. prin care se evalueazã interesele legate de domeniul psihologiei organizaþionale. (Asociaþia Naþionalã de Orientare ºi Formare Profesionalã). • Camere de Comerþ ºi Industrie. internaþional valabilã pentru Europa. precum ºi o diplomã. Abilitãþi de consiliere. peste 50% din psihologii înregistraþi la Colegiul Psihologilor din România au solicitat drept de liberã practicã într-unul din aceste domenii. • Psihologia organizaþionalã ºi a resurselor umane este una dintre cele mai bine conturate direcþii aplicative ale psihologiei. Proba oralã se desfaºoarã sub formã de interviu. • Managementul crizei organizaþionale. pe baza unei teme de cercetare orientative (recrutarea. • A. • Dezvoltarea capacitãþilor de iniþiere ºi valorificare a unor programe de cercetare ºtiinþificã în interacþiune directã cu mediul organizaþional productiv. comportament organizaþional divers. • Consilier în carierã. Organizare Numãrul de locuri: 10 locuri finanþate de la bugetul de stat ºi 40 locuri cu taxã.ro. • Evaluarea sãnãtãþii organizaþionale (la nivel individual. • Instituþii publice. patronale ºi sindicale care deruleazã activitãþi de formare ºi recrutare profesionalã. • Departamente de Resurse Umane ale companiilor private sau instituþiilor publice. Certificare Cursurile ºi seminariile/laboratoarele prevãzute vor conduce la acumularea unui numãr de 120 de credite (ECTS) ºi la obþinerea Diplomei de Master: Consiliere ºcolarã ºi dezvoltarea carierei. sunt urmãtoarele: • Evaluare ºi intervenþie organizaþionalã. una scrisã ºi una oralã. Admiterea: media de la licenþã (50%) ºi interviu (50%). • Cerinþele ºi exigenþele privind formarea iniþialã a psihologilor cu drept de liberã practicã formulate de Colegiul Psihologilor din România.P. Cele mai importante sarcini ale psihologilor din acest domeniu aplicativ. În România. • A. pentru masterul de consiliere ºcolarã ºi dezvoltarea carierei. recrutãrii ºi dezvoltãrii resurselor umane. • Referent resurse umane (cu responsabilitãþi în domeniul recrutãrii ºi dezvoltãrii profesionale a personalului). Practicã în consiliere. cât ºi în limba englezã. diagnoza organizaþionalã). Dezvoltarea carierei I (GCDF). aplicat în organizaþiile moderne. comportamente manageriale în organizaþie. • Selecþia ºi evaluarea resurselor umane (teste ºi chestionare de evaluare). e-mail: gheorghetomsa@yahoo. motivaþia organizaþionalã. Master în Psihologie Organizaþionalã ºi Resurse Umane Admiterea Admiterea este organizatã sub forma a douã probe. 108 © DSS 109 . în baza Legii 213/2004. • Centre Judeþene de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã. grupul în organizaþie. care se regãsesc în toate programele de formare a psihologilor la nivel mondial. • Companii private.J. • Realizarea unui nivel de competenþã în domeniul psihologiei aplicate compatibil cu programe similare la nivel european. Parteneri: NBCC – International Europa. selecþia. Contact ºi informaþii suplimentare: Secretariatul Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei: 031. interese specifice etc. • Organizaþii non-guvernamentale care deruleazã programe/proiecte în domeniul formãrii.O.N. • Evaluarea performanþei ºi identificarea modalitãþilor de creºtere a performanþei. Consilierea pãrinþilor ºi profesorilor. (Asociaþiile Judeþene de Orientare ºi Formare Profesionalã).O.P. • Consultant în carierã.F. Managementul resurselor umane. Absolvenþii vor primi o diplomã în limba românã. precum ºi a Suplimentului de Diplomã care menþioneazã competenþele obþinute (în limba englezã).F. Consilierea elevilor cu dificultãþi de învãþare. Managementul stresului.52.2010 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Universitatea din Bucureºti MASTER Funcþia absolventului: • Consilier ºcolar. Psihopatologia ºi psihoterapia copilului. general recunoscute. • Interesul declarat al unui numãr ridicat de studenþi pentru o specializare în aceastã direcþie aplicativã. prevenirea ºi depãºirea conflictelor organizaþionale. Statele Unite ale Americii ºi celelalte þãri din lume.425. de consilier ºi consultant în carierã de la NBCC. Oferta curricularã Oferta de cursuri cuprinde: Teoria generalã a consilierii ºi consultanþei. la care se evalueazã componenta de diagnostic organizaþional ºi cea de formulare de posibile soluþii de ameliorare. • Formarea abilitãþilor practice de intervenþie ºi suport psihologic în beneficiul personalului angajat ºi al managementului din organizaþiile angajatoare. Evaluare psihologicã. Practica sub supervizare. integrarea individului organizaþional. grupal ºi organizaþional). Posibilitãþi de încadrare profesionalã: • ªcoli ºi grãdiniþe (cabinete de consiliere). Site: www. • Asociaþii profesionale. atât la nivel naþional cât ºi internaþional.com. • Centre Judeþene de Asistenþã Psihopedagogicã. Consiliere ºi terapie de familie.34.

se va organiza o sesiune ºtiinþificã specialã pentru studenþii masteranzi. Master în Psihologia Educaþiei Misiunea principalã a acestui program este aceea de a forma psihologi specializaþi pentru serviciile de asistenþã psihologicã din unitãþile ºi structurile cu profil educativ La baza acestui program de studii masterale au stat urmãtoarele motive: • necesitatea înfiinþãrii de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academicã. precum ºi calitãþii realizãrii acestora. Pe mãsurã ce îºi elaboreazã anumite lucrãri. • Psiholog consultant pentru managementul organizaþiei ºi Departamentul de Resurse Umane. folosind anumite proceduri specifice 110 © DSS practicii organizaþionale. Vor fi folosite metode de predare diverse – curs interactiv. sãnãtatea ocupaþionalã. 111 . Psihologii specializaþi în domeniul psihologiei organizaþionale ºi a resurselor umane vor putea ocupa funcþii în: • Unitãþi economice ºi industriale. • cerinþele ºi exigenþele privind formarea iniþialã a psihologilor cu drept de liberã practicã formulate de Colegiul Psihologilor din România. Îndrumarea disertaþiei Un obiectiv principal îl va constitui alcãtuirea unui regulament intern de organizare a îndrumãrii lucrãrii de disertaþie. reprezentanþi ai angajatorilor etc. prin contactul permanent cu realitatea organizaþionalã. • Companii de consultanþã ºi auditare a resurselor umane. astfel încât sã conducã la posibile angajãri. creºterea adaptabilitãþii organizaþionale a angajaþilor etc.). verificãri periodice ale cunoºtintelor) cât ºi de modul în care transpun studenþii informaþiile în aplicaþiile practice pe care le au de soluþionat (proiecte individuale ºi de grup. • Cabinete individuale de psihologie organizaþionalã ºi servicii. De asemenea. Integrarea ºi cercetarea Având în vedere specificul acestui program de Master. instituþiei. Un indicator important este gradul de aplicabilitate practicã a rezultatelor obþinute sau a metodelor utilizate. Un alt obiectiv important se referã la publicarea lucrãrilor de disertaþie în Revista de Psihologie Organizaþionalã. astfel încât absolvenþii masterului de psihologie organizaþionalã sã-ºi gãseascã în cel mai scurt timp un loc de muncã. pe de o parte. în domenii cum sunt creativitatea organizaþionalã. • Institute de cercetãri de profil. Avem în vedere implicarea studenþilor în proiecte de cercetare de anvergurã naþionalã ºi internaþionalã. prezentare power-point. a autorilor. indiferent de obiectul de activitate. mai ales.2010 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Universitatea din Bucureºti MASTER Debuºeelele profesionale ale absolvenþilor specializãrii Tipul întreprinderii. • nivelul crescut de solicitare pentru formarea psihologilor în domeniul asistenþei psihologice în comunitãþile educative. pe de altã parte. Ne propunem sã realizãm contracte de colaborare între masterul nostru ºi companii importante româneºti ºi internaþionale. masteranzi. ei pot sã le prezinte în cadrul unor manifestãri ºtiinþifice de la nivelul facultãþii sau în þarã. precum ºi obligaþiile coordonatorului. Studenþii îºi formeazã abilitãþile necesare practicãrii specializãrii în psihologie organizaþionalã ºi resurse umane mai ales prin intermediul cercetãrii. cu care sperãm sã iniþiem acþiuni noi de colaborare. Vom stimula continuarea bunelor relaþii de colaborare între cadrele didactice implicate în activitatea masterului nostru ºi cadre didactice sau specialiºti din strãinatate. civile sau militare. De asemenea. Vom acorda o atenþie sporitã diversitãþii temelor abordate prin disertaþie. Evaluarea masteranzilor se va face þinând cont atât de necesitatea însuºirii unor informaþii de calitate (prin examene. prin îmbunãtãþirea tehnicilor ºi metodologiei utilizate etc. Asigurarea calitãþii la programele de masterat Ne preocupã în mod special îmbunãtãþirea continuã a calitãþii programelor de masterat. construcþie de instrumente organizaþionale. • Consultant sau trainer de optimizare a comportamentului profesional ºi organizaþional. analiza climatului organizaþional. sã fie cu adevarat utili instiþiilor în care se vor angaja iar integrarea acestora în mediul lucrativ sã fie facilã. Acestea sunt menite. sã faciliteze intelegerea realitãþii ºi practicii organizationale de cãtre masteranzi. Desigur. • cunoaºterea fondului bibliografic. ONG-uri. Cazurile de plagiarism vor fi eliminate. activitatea individualã cu anumiþi subiecþi. În cadrul acestuia se vor preciza foarte clar care sunt obligaþiile studentului. care vor prezenta aspecte relevante ale experienþei lor. aplicaþii practice. tehnici de selecþie ºi recrutare. • constituirea ºi/sau consolidarea unui model de integrare a cunoºtinþelor ºi de dialog între specialiºtii din diferite domenii aplicative ale psihologiei. flip-chart. discuþii pe teme date – iar pentru pentru activitãþile seminariale ºi de laborator se vor folosi studiile de caz ºi aplicaþiile practice cele mai relevante din practica organizaþionalã internaþionalã ºi româneascã. în baza Legii 213/2004. Evaluarea studenþilor Urmãrim o cât mai bunã mobilizare a studenþilor în activitãþile de formare profesionalã. Programul masteral prin curriculumul sãu îºi propune urmãtoarele obiective: • asigurarea unei cunoaºteri specializate cu privire la problematica domeniilor de aplicaþie a psihologiei educaþiei. precizãrile vor fi fãcute mai ales privind creºterea calitãþii lucrãrii de disertaþie. Absolvirea ºi acordarea diplomei Susþinerea disertaþiei este un moment la care vor fi prezenþi toþi cei implicaþi (cadre didactice. ar fi practic imposibil sã fie ignoratã cercetarea ºtiinþificã. • În organizaþii guvernamentale ºi ONG-uri. noi metode de selecþie ºi recrutare. înregistrãri video. vor fi invitaþi specialiºti din zona de business ºi resurse umane. Funcþia absolventului: • Consultant sau trainer în procese organizaþionale. • Firme de prestãri servicii. urmãresc crearea unei „conexiuni“ preliminare între companii ºi masteranzi. care se va realiza prin evaluarea periodicã a informaþiilor relevante. • Psiholog consilier în organizaþii guvernamentale sau nonguvernamentale. prin care sã asiguram posibilitatea studenþilor de a realiza stagii de practicã sau internship-uri. Predarea ºi învãþarea Cea mai importantã preocupare a cadrelor didactice implicate ºi a specialiºtilor invitaþi din mediul de afaceri va fi de a crea o conexiune realã ºi beneficã între teoria ºi practica organizaþionalã. simulare de intervenþii sau intervenþii in vivo etc). publicaþiilor ºi lucrãrilor prezentate în cadrul celor mai importante congrese focalizate pe problematica psihologiei în domeniul educaþiei. • Psiholog specialist în resurse umane. deoarece fiecare lucrare va reflecta.

adolescentului ºi adultului integraþi într-un proces formativ în domeniul educaþiei (scale. • Cunoaºterea ºi utilizarea instrumentarului psihodiagnostic cognitiv. • Cunoaºterea particularitãþilor ºi formarea deprinderilor de evaluare ºi intervenþie psihologicã în comunitãþile educative. rãspunzând nevoilor de formare continuã ale unui numãr în continuã creºtere de tineri specialiºti în domeniul ofertei educaþionale din aceastã zonã geograficã. Funcþia absolventului: • Psiholog cu specializarea în psihologie educaþionalã. • Centre de plasament sau alte instituþii de profil. monitorizare ºi evaluare a evoluþiei individului în cursul procesului instructiv-educativ care se desfãºoarã în variate structuri formale ºi informale de educaþie ºi învãþãmânt. de personalitate ºi proiectiv. • Centre de consiliere ºi dezvoltare a carierei. abuz fizic ºi sexual. • ONG ºi centre de protecþie.. instrumente etc.2010 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Universitatea din Bucureºti MASTER • dezvoltarea conºtiinþei ºi identitãþii profesionale a psihologilor din sistemul educativ de stat ºi particular. • Abilitarea în elaborarea ºi utilizarea integrativ-sinteticã a instrumentelor de evaluare ºi intervenþie psihologicã în domeniul educaþiei. • Centre de protecþie. • Centre de zi pentru elevii cu handicap. • Psiholog ºcolar (practicant/sub supervizare.). necesar în evaluarea functionãrii psihicului copilului. sexual. boli cronice ºi invalidante. traficului de carne vie etc. 2. violenþã domesticã. • Consilier psihopedagog/educaþional.ro). • promovarea/stimularea cercetãrii interdiciplinare a temelor ºi problemelor specifice domeniului educaþiei. • Centre judeþene pentru asistenþã psihopedagogicã. 50% interviu (fãrã tematicã. senzorial. maladii psihotice.fpse.. organizaþii ºi comunitate. 112 © DSS • Centre de medicinã preventivã ºi educaþie pentru un stil de viaþã sãnãtos. ºcoli. familiilor cu copil autist etc. În cadrul acestui program de studii masterale sunt implicaþi membri ai catedrei cu bune performanþe profesionale. universitãþi din sectorul public ºi privat. • Grãdiniþe speciale pentru preºcolari cu handicap. • Penitenciare ºi DGP. • Agenþia naþionalã antidrog ºi centre de recuperare a toxicodependenþilor. • ªcoli speciale pentru handicap mintal. • Abilitarea pentru a desfãºura activitãþi de consiliere ºcolarã ºi vocaþionalã. • Centre de resocializare ºi comunitare. specialist.a. intervenþie psihologicã ºi consultanþã în domeniul educaþiei. • ªcoli profesionale speciale de arte ºi meserii. • Clase ºi grupe speciale pentru elevii supradotaþi. teste. a efectelor discriminãrii.. instituþiei: • Creºe. • Abilitarea pentru competenþa de practician în domeniul psihologiei educaþiei prin stagiu complet de practicã supervizatã evaluatã în conformitate cu normele în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România (legea 213/2004) privind recunoaºterea dreptului de liberã practicã. • Cunoaºterea ºi utilizarea metodelor ºi tehnicilor de consiliere ºi intervenþie educaþionalã în instituþii. Admiterea se va desfãºura dupã urmãtorul criteriu: 1. 113 . fãrã bibliografie). Absolvenþii programului de master Psihopedagogia ºcolii incluzive pot ocupa o diversitate de locuri de muncã: • ªcoli generale ºi grãdiniþe incluzive. Programul de studii masterale propus este primul de acest gen pe care îl oferã Catedra de Psihologie a Universitãþii Bucureºti ºi printre puþinele existente în Bucureºti. • Abilitarea pentru evaluarea ºi diagnoza copiilor. grãdiniþe. Debuºeelele profesionale ale absolvenþilor specializãrii Tipul întreprinderii. handicap. examen de cunoºtinþe – oral dupã tematicã ºi bibliografie datã (www. combatere ºi asistare a victimelor abuzului fizic. interviu academic. familii patogene. • Organizaþii neguvernamentale ºi fundaþii care se ocupã de problematica persoanelor cu handicap º. Master în Terapia logopedicã în procesele de comunicare Admiterea se va desfãºura dupã urmãtorul criteriu: 50% media de licenþã ºi media generalã a anilor de studiu din facultate. • Utilizarea cunoºtinþelor ºi abilitãþilor de evaluare a potenþialului de învãþare ºi dezvoltare a individului în contextul procesului educativ. • Utilizarea cunoºtinþelor ºi abilitãþilor de proiectare. • Centre ºcolare pentru educaþie incluzivã. Master în Psihopedagogia ªcolii Incluzive Admiterea se va desfãºura dupã urmãtorul criteriu: 50% media de licenþã + 50% media generalã a anilor de studiu din facultate. • Cunoaºterea ºi abilitarea iniþialã minimalã pentru intervenþiile primare ºi secundare din unitãþile ºi structurile cu rol educativ. • ONG-uri pentru asistarea ºi protecþia persoanelor cu nevoi speciale. consiliere ºcolarã ºi vocaþionalã. evaluative ºi de intervenþie psihologicã în domeniul educaþiei. Obiectivele principale urmãrite de acest program de studii masterale sunt: • Cunoaºterea ºi aplicarea principalelor strategii metodologice. Misiunea fundamentalã a programului este de a forma profesori de psihopedagogie specialã de sprijin ºi itineranþi la cele mai înalte standarde cerute de sistemul de învãþãmânt special incluziv ce se dezvoltã rapid în prezent în þara noastrã. a problemelor de inadaptare ºi integrare comunitarã. dedicaþi pregãtirii specialiºtilor pentru domeniul educaþiei. • dezvoltarea/perfecþionarea setului de competenþe care sã permitã obþinerea atestatului de liberã practicã în domeniul psihologiei ºi consilierii educaþionale. • Cabinete ºi centre de asistenþã psihopedagogicã. principal) în condiþiile recunoaºterii dreptului de liberã practicã conf. prevenþie sau asistare a excluderii sociale. membrilor familiei ºi cadrelor didactice – preuniversitare ºi universitare. fizic etc. Legii 213 din 2004. tinerilor. • Reþeaua naþionalã de Protecþia copilului.

Principala misiune a acestui program este de a forma psihologi specializaþi în psihologia aplicatã în domeniul securitãþii naþionale. implementarea ºi evaluarea procedurilor de selecþie (teste psihometrice. • Centrele logopedice interºcolare. • Institute de cercetãri de profil. • Cabinete de psihologie în serviciile de medicina muncii. • Instituþii preºcolare ºi ºcolare din învãþãmântul de masã cu clase cu copii cu CES integraþi. • Evaluarea performanþei ºi dezvoltarea carierei. Debuºeelele profesionale Psihologii specializaþi în domeniul muncii ºi transporturilor vor putea ocupa funcþii în: • Unitãþi economice ºi industriale. în toate programele de formare a psihologilor la nivel mondial. • Ameliorarea stãrii de sãnãtate ºi siguranþã organizaþionalã. instruirea personalului (identificarea nevoilor de instruire. Disciplinele din planul de învãþãmânt: Semestrul I Metodologia cercetãrii Analiza psihologicã a muncii Testarea psihologicã computerizatã Psihologie aeronauticã Psihologia transportului feroviar 114 © DSS Semestrul II Analiza statisticã a datelor Evaluarea ºi selecþia psihologicã a personalului Evaluarea performanþelor în conducerea auto Recrutarea personalului Practicã supervizatã Semestrul III Evaluarea performanþei profesionale în muncã Evaluare. policlinici pentru adulþi ºi copii. fiziologi ºi alþi specialiºti. modele de instruire).a. Planul de învãþãmânt cuprinde ºi practicã supervizatã. transporturilor ºi serviciilor. prin studierea cauzelor accidentelor ºi propunerea unor soluþii de prevenire a lor prin introducerea unor schimbãri comportamentale sau a culturii organizaþionale. • Laboratoare de sãnãtate mintalã º. Master în Psihologie Aplicatã în Domeniul Securãtãþii Naþionale Misiunea. • Realizarea unui nivel de competenþã în domeniul psihologiei aplicate. • Companii de transporturi (terestru. sunt urmãtoarele: • Problematica interacþiunii om-maºinã. 115 .2010 Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Universitatea din Bucureºti MASTER Misiunea fundamentalã a acestui program de master este aceea de a forma. • Dezvoltarea ºi evaluarea formelor de instruire ºi programelor de evaluare.ro). • Selecþia ºi evaluarea personalului (inclusiv crearea modelelor ºi testelor de evaluare). compatibil cu programe similare la nivel european. pentru ameliorarea mediului de muncã ºi a relaþiei om-tehnologie. • Cabinete medicale private. • Cooperarea cu ingineri. care se regãseºte. tehnici de interviu). naval sau aerian). • Instituþii preºcolare ºi ºcolare din învãþãmântul de masã. 2. specialiºti în domeniul optimizãrii comunicãrii ºi a înlãturãrii distorsiunilor comunicãrii. examen de cunoºtinþe – oral dupã tematicã ºi bibliografie datã (www. • Consilierea personalului în vederea planificãrii carierei. care va fi recunoscutã de Colegiul Psihologilor din România la acordarea dreptului de liberã practicã în domeniul psihologiei muncii. sub diverse denumiri. interviu academic. cu durata de 4 semestre. Principala misiune a acestui program este de a forma psihologi specializaþi în psihologia muncii ºi transporturilor. Obiective: • Aprofundarea teoreticã a problematicii specifice psihologiei aplicate în domeniul muncii industriale al transporturilor ºi serviciilor. • Dezvoltarea. siguranþã). • Cabinete individuale de psihologia muncii ºi transporturilor pentru evaluare-testare psihologicã la angajare sau periodicã. Absolvenþii programului de master Terapia logopedicã în procesele de comunicare pot ocupa o diversitate de locuri de muncã: • Instituþii preºcolare ºi ºcolare din învãþãmântul special. la cele mai înalte standarde de calitate. • Clinici ºi spitale pentru adulþi ºi copii. general recunoscute. • Firme de prestãri servicii. Cele mai importante sarcini ale psihologilor din acest domeniu aplicativ. Program masteral din ciclul II (Bologna). centre de evaluare. • Modelarea mediului de muncã din instituþiile cu atribuþii în domeniul securitãþii naþionale ºi implicit al securitãþii private (ergonomie. • În organizaþii guvernamentale ºi ONG-uri. domeniu aplicativ de bazã ale psihologiei. civile sau militare. indiferent de obiectul de activitate. selecþie ºi expertizã psihologicã în transporturi Managementul serviciilor psihologice ºi legislaþie Psihologia instruirii ºi formãrii personalului Metode ºi tehnici de testare în psihologia muncii Semestrul IV Analiza ºi prevenirea accidentelor Motivare ºi recompensã în muncã Manifestãri dezadaptative ºi psihopatologice în muncã ºi în transporturi Metode ºi tehnici de testare în psihologia transporturilor Practicã supervizatã Admiterea se va desfãºura dupã urmãtorul criteriu: 1. • Formarea abilitãþilor practice de intervenþie ºi suport psihologic în beneficiul personalului angajat în aceste domenii ºi al organizaþiilor angajatoare. Master în Psihologia Muncii ºi Transporturilor Misiunea. • Dezvoltarea capacitãþilor de iniþiere ºi valorificare a unor programe de cercetare ºtiinþificã. • Centre de plasament. logopezi.fpse.

interviu academic. instituþiei. Admitere. domeniile ºi specializãrile.2010 · Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele Educaþiei Universitatea din Bucureºti • • • • • MASTER · • Consilierea companiilor cu atribuþii în domeniul securitãþii private cu privire la modalitãþile de diminuare ºi prevenire a stresului la muncã. peste 20% din psihologii înregistraþi la Colegiul Psihologilor din România au solicitat drept de liberã practicã în acest domeniu. fundamentat ºtiinþific ºi cu înaltã relevanþã aplicativã centrat pe pedagogia învãþãmântului preºcolar ºi primar. evaluarea ºi selecþia psihologicã a personalului în organizaþiile din domeniul securitãþii naþionale ºi a celor din sfera securitãþii private. Psihologii specializaþi în domeniul securitãþii naþionale vor putea ocupa funcþii în: • Unitãþi ale Ministerului Apãrãrii Naþionale. • Alte structuri ale statului cu atribuþii în domeniul securitãþii naþionale. consultant sau trainer de optimizare a comportamentului profesional ºi organizaþional. Data limitã de afiºare a rezultatelor: 15 septembrie. ºi al Universitãþii Bucureºti. Înscrieri: 1 – 5 septembrie. • psiholog consilier în organizaþii guvernamentale sau nonguvernamentale. atât la nivel naþional cât ºi internaþional. 2. • Firme de detectivi particulari. Sesiunea SEPTEMBRIE 2010. • Dezvoltarea capacitãþilor de iniþiere ºi valorificare a unor programe de cercetare ºtiinþificã. • Structuri ale Administraþiei Naþionale a Penitenciarelor din România. • Cerinþele ºi exigenþele privind formarea iniþialã a psihologilor cu drept de liberã practicã formulate de Colegiul Psihologilor din România. • Interesul declarat al unui numãr ridicat de studenþi pentru o specializare în aceastã direcþie aplicativã. precum ºi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar“. Funcþia absolventului Funcþiile pe care le vor putea ocupa absolvenþii sunt urmãtoarele: • psiholog specializat în analiza muncii. • Organizaþii guvernamentale ºi ONG-uri. Probe de concurs 1. • Structuri ale Ministerului de Justiþie ºi Libertãþilor Cetãþeneºti. Obiective principale: • Aprofundarea teoreticã a problematicii specifice psihologiei aplicate în domeniul securitãþii naþionale. • Cabinete individuale de psihologie.fpse. • Suport în beneficiul relaþiilor interpersonale ºi al motivaþiei angajaþilor. Psihopedagogie specialã. de locuri . • Unitãþi ale Ministerului Administraþiei ºi Internelor. psiholog criminalist. • Structuri ale Serviciului Român de Informaþii ºi Serviciului de Informaþii Externe.ro). • psiholog în penitenciare. Dosar: Media rezultatã din media obþinutã de candidat la examenul de licenþã ºi media anilor de studii de licenþã . Admiterea se va desfãºura dupã urmãtorul criteriu: 1. • psiholog specialist în domeniul judiciar. Nr. Personalul didactic care va desfãºura activitãþi specifice în cadrul programului masteral este titular al F. 2. examen de cunoºtinþe – oral dupã tematicã ºi bibliografie datã (www. psiholog specialist în resurse umane.50%. cadre didactice cu o bogatã experienþã în domeniul formãrii ºi perfecþionãrii cadrelor didactice. consultant sau trainer în procese de muncã specifice. cabinete asociate de psihologie ºi societãþi civile profesionale pentru furnizarea serviciilor psihologice în domeniul securitãþii private. Motivaþie: • Necesitatea înfiinþãrii de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academicã.E. • Firme de prestãri servicii de pazã ºi gardare. 116 © DSS consilier de specialitate pe lângã managementul organizaþiei. • Asistenþã ºi intervenþie psihologicã în sprijinul derulãrii optime a acþiunilor militare ºi a altor activitãþi specifice desfãºurate. • Psihologia aplicatã în domeniul securitãþii naþionale este una dintre cele mai bine conturate direcþii aplicative ale psihologiei încã de la începuturile ei.P. • Realizarea unui nivel de competenþã în domeniul psihologiei aplicate compatibil cu programe similare la nivel european. • Absolvenþilor cu licenþã în domeniul Pedagogie pe sistemul Bologna (3 ani) sau anterior sistemului Bologna (4 ani). • Unitãþi ale Serviciului de Pazã ºi Protecþie. ONG-uri.50% axat pe evidenþierea potenþialului academic al candidaþilor ºi evaluarea capacitãþii lor de a se raporta la probleme specifice ale învãþãmântului primar ºi preºcolar românesc. • Baza materialã a facultãþii constituitã în jurul Centrului de Psihologie Aplicatã. civile sau militare. Debuºeelele profesionale ale absolvenþilor specializãrii Tipul întreprinderii. • Formarea abilitãþilor practice de intervenþie ºi suport psihologic în beneficiul personalului angajat în securitatea naþionalã ºi securitatea privatã ºi al organizaþiilor angajatoare. psiholog specializat în asistenþã ºi intervenþie psihologicã pentru optimizarea misiunilor structurilor din care fac parte. Masterul Educaþie presecundarã asigurã evoluþia în carierã a profesorilor licenþiaþi pentru învãþãmântul primar ºi prescolar dar ºi a altor categorii de cadre didactice care au alte specializãri dar lucreazã deja sau doresc sã lucreze în educaþia presecundarã. 117 . în baza Legii 213/2004.S. • Companii private de transporturi valori speciale.50 (locuri de la buget ºi locuri cu taxã). Adresabilitate: • Absolvenþilor cu licenþã (pe sistemul Bologna) în specializarea Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar (profesori pentru învãþãmântul primar ºi preºcolar). Interviu tematic semistructurat . • Absolvenþilor cu licenþã în alte specializãri pe sistemul Bologna (3 ani) sau anterior sistemului Bologna (4 sau 5 ani) a cãror specializare menþionatã pe diploma de licenþã corespunde unei/unor discipline de studiu sau arii curriculare din planul de învãþãmânt pentru învãþãmântul primar ºi/sau preºcolar în conformitate cu prevederile „Centralizatorului privind disciplinele de învãþãmânt. În România. • Unitãþi ale Serviciului de Telecomunicaþii Speciale. Examene: 8 – 12 septembrie. • Institute de cercetãri de profil. Master în Pedagogia Învãþãmântului Primar ºi Preºcolar Programul de master al Departamentului pentru Pedagogia Învãþãmântului Primar ºi Preºcolar urmãreºte crearea unui cadru formal riguros. respectiv specializãrile: Pedagogie.

consilieri administraþie publicã. constituirea de competenþe în elaborarea de proiecte de cercetare. cercetare ºtiinþificã. Duratã: 4 semestre Credite: Fiecare semestru însumeazã 30 de credite transferabile. Guvern). Structura: Masterul Cercetare Sociologicã Avansatã este structurat pe cursuri de cunoaºtere avansatã specifice profilului specializãrii. nr. experþi. mass-media.09. Absolvenþi ai acestui master au fost acceptaþi pentru stagii la Bruxelles. Debuºeelele profesionale: • specialiºti. univ. la Consiliul Economic ºi Social. ºi la doctorat în România sau Franþa.03. ONG. cercetare ºtiinþificã. audiovizual. Testarea nivelului de cunoaºtere a limbii franceze se face pe parcursul interviului. cât ºi prin cursuri teoretice. • organizaþii economice.91 E-mail: info@sas.31.314. Absolvenþii acestui master pot concura pentru poziþii în urmãtoarele instituþii: în instituþii centrale (Parlament. iar corpul profesoral este format din profesori francezi ºi români. 021. Obiectivele ºi conþinutul specializãrii: adâncirea cunoºtinþelor de bazã în domeniul sociologiei. învãþãmânt preuniversitar. dr. noile media ºi noile tehnologii de informare ºi comunicare) ºi al comunicãrii sociale (întreprinderi. Conducerea facultãþii Decan: Prof. publicitate. procedeelor ºi instrumentelor de cercetare. 010181.83. tehnicilor. Alte oportunitãþi de studiu sunt oferite de universitãþile franceze partenere. inovare în domeniul metodelor. dezvoltarea capacitãþilor masteranzilor pentru analizã ºtiinþificã. Liviu Chelcea Date de contact Adresa: Str. organizaþii politice.unibuc. univ. la mastere de nivel M2 în Franþa.: 021. administraþie publicã la nivel central ºi local. Programului de master CSA este axat pe tematica cercetãrii sociale.FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ªI ASISTENÞà SOCIALà Masterat în Cercetare sociologicã avansatã Masterul îºi propune formarea de specialiºti cu pregãtire de nivel înalt în domeniul cercetãrii sociologice. cunoaºterea programelor naþionale ºi europene de cercetare. dezvoltarea aptitudinilor de muncã ºtiinþificã. program.unibuc. Prin acest program se intenþioneazã dezvoltarea studiului specializat. formularea capacitãþii de însuºire ºi respectare a conþinutului etic în cercetarea sociologicã.22.30 Fax: 021. precum ºi strategiile ºi practicile de comunicare din cadrul organizaþiilor.sas. Schitu Mãgureanu. organizaþii. mass-media. 0724.315. univ. învãþãmânt superior. Acest master creeazã un cadru favorabil studiului interdisciplinar al ºtiinþelor socio-umane ºi ºtiinþelor comunicãrii: sociologia ºi antropologia comunicãrii. Majoritatea absolvenþilor lucreazã în departamente de marketing ºi comunicare în cadrul unor instituþii francofone (Institutul 119 Masterat în Comunicare. Doru Buzducea Prodecan: Conf. total: 120 de credite transferabile. Pentru candidaþii care nu au.315. Marian Preda Prodecan: Conf. instituþii). centru de cercetare. instituþii europene. Lucrarea de disertaþie este cuantificatã cu 20 de credite transferabile suplimentare. la admitere. Bucureºti Tel. un nivel satisfãcãtor al limbii franceze se acordã un semestru de graþie pentru a se perfecþiona. dr. organizarea ºi desfãºurarea cercetãrilor sociologice. iniþial. • învãþãmânt. univ.ro Web: www. univ. Debuºeelele profesionale. departamente de resurse umane ºi PR. precum ºi a conþinutului ariei europene comune de cercetare. urmãrind obþinerea de competenþe specifice atât prin cursuri metodologice. dr. dr. Studenþii au ocazia sã participe direct la organizarea ºi desfãºurarea Conferinþei Franco-Române anuale în domeniul ºtiinþelor comunicãrii ºi a altor activitãþi desfãºurate de AUF (Agenþia Universitarã a Francofoniei ) ºi de Serviciile Culturale ale Ambasadei Franþei la Bucureºti. studii de piaþã ºi marketing politic. 9. metode de cercetare ºi de analizã a mass media ºi comunicãrii. Preºedinþie. participarea de competiþii de finanþare a cercetãrii inclusive în echipe internaþionale. corespunzând ciclului al II-lea al învãþãmântului superior francez. în cadrul programului Erasmus. profesionist al sectorului informaþei (presã. Planul de învãþãmânt se bazeazã pe sistemul de credite europene transferabile (ECTS).26. 118 © DSS . academice ºi de piaþã ºi facilitarea continuãrii pregãtirii prin studii de doctorat. • management proiect. dr. mass-media ºi societate (în limba francezã) Acest program de studii masterale are o duratã de patru semestre cumulând 120 de credite. sindicate.ro Limba de predare este franceza.33. Adrian Dan Nicolae Secretar ºtiinþific: Conf. Petronel Dobricã Prodecan: Conf. sector 1.

diverse autoritãþi publice ºi organizaþii private). al urbanizãrii ºi migraþiei interne. sociale. Cele douã obiective generale ale programului pot fi sintetizate în cele ce urmeazã. al sistemului de sãnãtate publicã. Din informaþiile pe care le deþinem. prevede ºi ea nevoia elaborãrii unei strategii naþionale în domeniul populaþiei din perspectiva dezvoltãrii durabile a þãrii. 120 © DSS Formula aleasã este cea a învãþãmântului la distanþã. ªi „Strategia Naþionalã de Dezvoltare Durabilã a României – orizont 2030“. Masterat în Devianþã socialã ºi criminalitate Masterul îºi propune formarea de specialiºti în domeniul devianþei sociale ºi criminalitãþii. 3. agenþiilor guvernamentale ºi organelor teritoriale (judeþene) ale acestora. tehnici ºi instrumente de analizã a structurilor populaþiei. Cursuri reprezentative. în contextul menþionat. al problemelor administrative la nivel agregat ºi teritorial. Renault-Dacia etc. politici sanitare. ºi a implicaþiilor economice. Populaþie ºi dezvoltare (marile teorii. cu competenþe profesionale asociate unor ocupaþii solicitate pe piaþa muncii (în principal sociolog în penitenciare. politici familiale. Informaþii suplimentare se pot obþine la http: //www. bibliografie.studiimedia. ca manifestãri specifice ale socialului. al miºcãrii ºi al relaþiilor dintre cele douã faþete. Dobândirea cunoºtinþelor necesare înþelegerii coerenþei construcþiei demografice ºi a dinamicii interne a demograficului. Ministerul Justiþiei prin Serviciile de Probaþiune ºi Administraþia Naþionalã a Penitenciarelor. organism aflat în subordinea Primului Ministru ºi având drept misiune majorã pregãtirea unei strategii naþionale în domeniul populaþiei. inclusiv în viziune prospectivã. inclusiv în viziune prospectivã).2010 Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã Universitatea din Bucureºti MASTER Francez). Implicaþiile pe termen lung. o strategie naþionalã în domeniul populaþiei va impune ºi revigorarea cercetãrii demografice ºi a învãþãmântului superior demografic. Cursuri. sociolog în departamentele specializate în prevenirea ºi combaterea criminalitãþii ale poliþiei ºi diverselor agenþii ale Ministerului Justiþiei. O astfel de formulã favorizeazã participarea la program a specialiºtilor care prin obligaþiile profesionale pe care le au nu ar putea participa la un program care reclamã prezenþa la cursuri. al unor firme cu capital francez (Orange. document recomandat de Comisia Europeanã ºi finalizat în anul 2008. Lafarge. Surse de informaþii ºi date asupra populaþiei ºi fenomenelor demografice. teste de evaluare. Cunoaºterea populaþiei umane sub raportul stãrii. cinematografie. familiale ºi de altã naturã cate pot influenþa fenomenele ºi procesele demografice. 121 . materii care sã-i ofere studentului cunoºtinþe de metode ºi tehnici de analizã ºi prognozã demograficã (analiza stãrii ºi miºcãrii populaþiei. Indicatori sociali. Materiile incluse în program pot fi divizate în trei categorii: 1. În ultimii ani problemele legate de devianþã ºi criminalitate ocupã un spaþiu din ce în ce mai important atât în dezbaterile publice cât ºi în agenda de lucru a guvernelor ºi agenþiilor specializate în domeniu.ro/master/ ºi prin e-mail la poliana. sociale ºi de altã naturã ale acestor schimbãri. Obiective specifice: • Stãpânirea principalelor metode. educaþie. sociali. consilier de probaþiune.com. este singurul program de master care oferã specializare în domeniul devianþei sociale acreditat de cãtre Aracis. formula ar veni în întâmpinarea specialiºtilor din serviciile teritoriale ale ministerelor (direcþiile. Cunoaºterea politicilor economice. al sistemului educaþional. a factorilor ºi mecanismelor schimbãrilor pe care le cunosc în timp fenomenele ºi procesele demografice. edituri etc). ONG-uri specializate în prevenirea delincvenþei juvenile ºi reintegrarea socialã a foºtilor detinuþi etc. culturali ºi sociologici în determinarea demograficului. mai ales în formula de învãþãmânt la distanþã. De asemenea. politici de populaþie. ca urmare a dezvoltãrii agenþiilor publice ºi a organizaþiilor private care activeazã în domeniul devianþei sociale ºi criminalitãþii sau în domenii conexe. Cunoaºterea implicaþiilor schimbãrilor demografice la nivelul resurselor de muncã. Debuºeelele profesionale. modele). educaþie). inspectoratele judeþene). materii care sã-i ofere studentului cunoºtinþe solide de politici sociale. Pe de altã parte. Durata: 4 semestre. specialiºti dezavantajaþi în ceea ce priveºte posibilitatea urmãrii unor programe de master cu prezenþa la cursuri. Direcþiile de Asistenþã Socialã. Familie. 2. a fenomenelor de miºcare naturalã ºi migratorie. care afecteazã securitatea indivizilor ºi comunitãþilor. inclusiv o creºtere ºi diversificare a formelor criminalitãþii. prin Serviciile de Prevenire a Delincvenþei Juvenile. Prognozã demograficã. Ministerul Administraþiei ºi Internelor. • Înþelegerea raportului dintre manifestãrile trecute ºi actuale ale fenomenelor demografice ºi a modului în care aceste manifestãri modeleazã ºi determinã dezvoltãrile demografice viitoare. Formula de învãþãmânt la distanþã se doreºte a fi una autenticã ºi va fi pregãtitã în aceastã direcþie de abordare. Populaþia în programele de dezvoltare (forþã de muncã. Migraþie ºi dezvoltare. Politici sociale ºi familiale. Planificare familialã ºi sãnãtatea reproducerii. în context internaþional (european în particular). Masterat Demografie-Populaþie ºi Dezvoltare Formula: ID Bologna. materii care sã-i permitã studentului cunoaºterea implicaþiilor sectoriale ale demograficului (forþa de muncã. Aplicarea prevederilor strategiei ar intra în atribuþiile ministerelor. • Înþelegerea rolului factorilor economici. Analizã demograficã. discuþii. sãnãtate.) ºi în mass-media (jurnalisticã.stefanescu@gmail. va exista o legãturã eficientã prin Internet pentru trimiterea de materiale didactice. consultaþii. Cunoaºterea situaþiei demografice a României ºi a perspectivelor acesteia. Factori determinanþi ai comportamentului demografic. administraþie). idei. Metodologia cercetãrii sociale. Îmbãtrânirea demograficã. Marile teorii ºi idei ale schimbãrilor. Tranziþia a generat noi tipuri de procese ºi probleme sociale. a relaþiilor dintre aceste douã componente. Guvernul României a decis recent crearea Comisiei Naþionale de Populaþie ºi Dezvoltare (CNPD). Masterul rãspunde unei cerinþe reale de specialiºti în domeniu. Pe de altã parte. Elaborarea strategiei va fi rezultatul unor multiple activitãþi la nivelul organismelor guvernamentale ºi al lumii academice. Masterul pe care îl propunem vizeazã tocmai acest domeniu ºi existã premize favorabile pentru interes ºi participare. gospodãrie. Se contureazã nevoia specializãrii în probleme de populaþie ºi dezvoltare pentru un segment important de funcþionari publici din aparatul central al ministerelor ºi organelor lor teritoriale. Cursurile vor fi transpuse în formã adecvatã învãþãmântului la distanþã prin asistenþã primitã de la Fondul ONU pentru Populaþie. institute de cercetare. sãnãtate.

La sfârºitul programului. raport de monitorizare.sintezã ai diverselor instituþii de stat sau companii private. Din acest punct de vedere. prin conectarea la evoluþiile din instituþiile de învãþãmânt superior ºi centrele de cercetare ale cãror domenii sunt apropiate de intelligence. (2) Componenþa instituþionalã are în vedere cunoaºterea rolului ºi modului de funcþionare al instituþiilor cu rol în dezvoltare interne ºi internaþionale (reglementãri. prevenirii ºi controlului criminalitãþii. cât ºi absolvenþii secþiei de asistenþã socialã. migraþia internaþionalã).. • activitãþi pe proiecte de dezvoltarea socialã: elaborarea planurilor de dezvoltare ºi implementarea acestora. ziare etc. analiza politicilor publice. Modalitãþi de admitere. Un avantaj pentru absolvenþii acestui master este calificarea ºi prioritatea în ocuparea unui loc de muncã în departamente specializate în analiza informaþiei (S. (1) Componenta teoreticã þine de asimilarea metodelor ºi tehnicilor de cercetare/analizã (indicatori. mass media. Profilul specializãrii obþinute este unul sociologic. fiind în acelaºi timp ºi aspiranþi la funcþii de management în domeniul public sau privat. pot participa la examenul de admitere ºi absolvenþii din alte domenii care demonstreazã un interes pentru deprinderea de competenþe în dezvoltarea socialã. precum ºi a rezultatelor mixte ale programelor acestora ºi ale tranziþiei ca perioadã istoricã. bãnci. disciplinele fundamentale care definesc competenþele acestei profesii vor fi predate de cadre didactice din Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã. Parteneriatul cu experþi din diverse instituþii care acþioneazã în aceastã zonã este gândit din aceastã perspectivã. evaluarea programelor.2010 Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã Universitatea din Bucureºti MASTER Planul de învãþãmînt ºi activitãþile de cercetare derulate în cadrul masterului vizeazã armonizarea formãrii ºtiinþifice cu cerinþele de pe piaþa muncii astfel încât absolvenþii sã poatã fructifica oportunitãþile de a exercita profesia de sociolog în aria ocupaþionalã circumscrisã domeniului devianþei sociale. Debuºeelele profesionale. sunt principii asumate de cãtre decidenþii din diverse instituþii publice. manageri ºi responsabili de programe în cadrul instituþiilor naþionale. Studenþii au deplinã libertate în alegerea temei eseului ºi construirii bibliografiei (pot elabora eseul inclusiv pornind de la tema de licenþã sau de la subtemele tratate în lucrarea de licenþã). ºtiinþe politice. încurajarea ºi promovarea unei mari deschideri cãtre sfera civilã. Programul de master are un profund caracter practic. cum ar fi: • elaborarea unor produse intelectuale specifice: diagnoza problemelor sociale. „Cultura dezvoltãrii“ are în vedere crearea unei imagini generale privind problematica dezvoltãrii prin aspecte precum: decalaje economice. proiect finanþat pentru perioada 2009-2012). de studiile de securitate în general. comunicare ºi relaþii publice. consultanþi independenþi ºi cercetãtori. Ministerul Justiþiei. concepte. propunându-ºi sã creeze competenþe prin care absolvenþii sã vizeze profesii ca: specialiºti în dezvoltare ºi comunicare instituþionalã.R. profesional. fundamentarea ºtiinþificã a analizelor propuse factorilor de decizie. experþi ºi consilieri guvernamentali sau parlamentari. Aceste principii presupun competenþã. procesul de globalizare ºi prospectiva problemelor sociale ale sec. ne aºteptãm ca masteranzii sã deprindã o serie de competenþe proprii dezvoltãrii sociale. XXI (schimbarea climaticã. Masterat de Analiza Informaþiilor Masterul de Analiza Informaþiilor îºi propune implicarea specialiºtilor Facultãþii de Sociologie ºi Asistenþã Socialã în formarea unui corp de experþi în domeniul analizei informaþiilor. Masterat în Managementul strategic în dezvoltarea socialã Obiectivul general al programului de master este susþinerea proceselor de dezvoltare socialã din România prin formarea de specialiºti în domeniu. consultanþi ºi analiºti independenþi etc.) Filosofia planului de învãþãmânt este în consonanþã cu principiul pregãtirii studenþilor pentru piaþa muncii. Programul de master se adreseazã absolvenþilor care au obþinut licenþa într-unul din urmãtoarele domenii: sociologie. proiectelor ºi politicilor sociale. proiecte curente. al politicilor instituþiilor cu rol în dezvoltare. nota de fundamentare. mediul corporatist. atât la nivelul instituþiilor statului cât ºi al societãþii civile ºi mediului privat. ONG-uri. Unul dintre principiile organizãrii masterului este necesitatea de a contribui la realizarea unei comunitãþi ºtiinþifice care sã promoveze cultura cooperãrii în sfera activitãþii analitice. Condiþiile de înscriere ºi admitere la master sunt prezentate în metodologia postatã pe site-ul facultãþii. experþi în domeniul fondurilor structurale (atât în instituþiile de stat. cu relevanþã în planul securitãþii naþionale. prospectiva socialã. Resocializarea în contextul regimului progresiv ºi regresiv de executare a pedepselor privative de libertate“. un corp de experþi în mãsurã sã ofere o perspectivã pertinentã asupra proceselor ºi activitãþilor din acest domeniu. lansate în cadrul masterului sau finanþate de cãtre CNCSIS (de exemplu „Deculturaþia ca efect al detenþiei. în aceste proiecte studenþii vor beneficia de stagii de cercetare ºi documentare în penitenciare ºi servicii de probaþiune. proiecte sociale din fonduri europene.I. Pentru absolvenþii Facultãþii de Sociologie ºi Asistenþã Socialã facem precizarea suplimentarã cã se pot înscrie la acest master atât absolvenþii secþiei de sociologie. relaþii internaþionale. Creºterea transparenþei instituþionale. 122 © DSS 123 . Avantajul major oferit de cãtre master este acela al prioritãþii în ocuparea locurilor de muncã. În afara domeniilor enumerate de mai sus. privind cauzele ºi condiþiile problemelor sociale specific româneºti. teorii cu privire la dezvoltare). monitorizarea. pentru ambele secþii subliniem cã nu conteazã modulul/direcþia de studii urmatã în ciclul de licenþã. drept ºi ºtiinþe economice. Aceºti specialiºti vor constitui suportul deciziei în administraþia centralã sau localã. agenþii de presã. în principal în sistemul penitenciar ºi serviciile de probaþiune. Masterul se adreseazã absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt care doresc o specializare în acest domeniu precum ºi specialiºtilor din departamentele de analizã. Ministerul Administraþiei ºi Internelor. (2) instituþionalã ºi (3) istoricã. Programul de master porneºte de la o abordare flexibilã. (3) Abordarea istoricã decurge din necesitatea unei perspective largi. cât ºi în firmele de consultanþã). resursele limitate. Studenþii vor fi implicaþi în diverse proiecte de cercetare. Obiectivele specifice ale acestui program de master sunt structurate pe douã coordonate: (1) deprinderea de competenþe specifice ºi (2) stimularea formãrii unei „culturi a dezvoltãrii“. suporturile de curs urmând a fi validate din punct vedere al îndeplinirii exigenþelor academice de cãtre catedra de sociologie. avantajele pentru absolvenþii Facultãþii de Sociologie ºi Asistenþã Socialã din perspectiva ocupãrii unui loc de muncã în interiorul profesiei sunt evidente. exemple de produse ale cunoaºterii instituþionale). europene sau non-guvernamentale. diagnoza organizaþionalã. pe trei direcþii convergente: (1) teoreticã. Disciplinele de specialitate vor fi predate în colaborare cu experþi ai altor instituþii.

Istoric: Programul de Master în Resurse Umane funcþioneazã din anul 2004 sub forma de învãþãmânt de zi. Naþiune ºi naþionalism în era globalizãrii. Parlament. Geoeconomie ºi relaþii internaþionale. El se înscrie în politica facultãþii de a rãspunde nevoii tot mai acute a societãþii româneºti 125 Masterul de Studii de Securitate Masterul de Studii de Securitate asigurã pregãtirea specialiºtilor în domenii dinamice. Ofiþer de informaþii (în serviciile de informaþii). lucrul pe Internet. Viziune: Suntem preocupaþi de dezvoltarea continuã a acestui program. gestionarea situaþiilor de crizã (economicã. introducere în ºtiinþa relaþiilor diplomatice. a eforturilor de asigurare a securitãþii naþionale a României. în ultimii ani Masterul în Resurse Umane a înregistrat cel mai mare numãr de candidaþi. instituþii ale UE). Colectivul de cadre didactice Fiecare curs este în responsabilitatea unui profesor sau conferenþiar doctor cu excepþia a douã cursuri care sunt predate de lectori doctori cu doctoratul sau masterul obþinut în strãinãtate. creºterea capacitãþii de reflecþie criticã asupra unor elemente de eticã în administraþia publicã. cu o contribuþie recunoscutã pe piaþa muncii din România. Consilier ºi expert în administraþia centralã (Guvern. în plinã dezvoltare. Programul are deja ºase promoþii de absolvenþi integraþi cu succes pe piaþa muncii. Debuºeelele profesionale. socialã. Cursuri: Geopoliticã ºi globalizare. Semestrul patru este dedicat scrierii dizertaþiei ºi seminariilor (laboratoare) de cercetare care sã sprijine studenþii în munca de cercetare ºi redactare a lucrãrii de dizertaþie. De asemenea. seriile mai mari de 40 de cursanþi sunt împãrþite în douã grupe (conform opþiunilor cursanþilor). militarã. Pentru a menþine o calitate ridicatã a programului (un grup de cursanþi nu foarte numeros. 124 © DSS . Organizaþii internaþionale de securitate. Forþele armate ºi societatea. Analist politic. agenþii guvernamentale). Un alt obiectiv este susþinerea. economie internaþionalã. în cadrul organizaþiilor private interesate de creºterea calitãþii managementului relaþiilor cu sectorul public. Obiectivul nostru este acela de a atrage ºi întãri colaborarea cu profesioniºti de valoare. Cercetare ºi învãþãmânt. crearea de baze de date. Funcþionar în administraþia publicã localã. organizare grupuri de lucru. sociologie militarã. care sã permitã interacþiune ºi comunicare adecvate) ºi pentru a ne adapta la programul de lucru diferenþiat al cursanþilor. Absolvenþii noºtri vor dobândi cunoºtinþe solide în domeniul combaterii terorismului internaþional. Conform evaluãrilor Programul de Master în Resurse Umane este un program foarte apreciat de cursanþi. recunoaºtere determinatã de experienþa ºi funcþia câºtigate în companii internaþionale. Printre cadrele didactice existã ºi experþi asociaþi care sunt persoane cu experienþã recunoscutã în rândul profesioniºtilor din domeniul Resurselor Umane. astfel încât sã ne situãm întotdeauna în primele locuri în rândul ºcolilor care oferã programe similare în România (cel mai bine cotat program de cãtre angajatori ºi cel mai solicitat de cãtre candidaþi). afaceri internaþionale. ecologie umanã. cât ºi publice. creºterea nivelului de cunoaºtere a contextului european de decizie în domeniul politicilor publice. Calitatea deosebitã a programului de master a fost doveditã practic. cu o tradiþie în domeniul practicãrii sistemelor de resurse umane. dezvoltarea abilitãþilor studenþilor de a utiliza metode ºi tehnici de cercetare aplicate studiului organizaþiilor publice. oferã pregãtire concretã privind administraþia fondurilor ºi instituþiilor europene. Parlament. Unul din obiectivele masterului este furnizarea de cunoºtinþe ºi formarea de deprinderi de lucru în domeniul studiilor de securitate: dosare de probleme. Masterul de Politici Publice ºi Management în Administraþia Publicã rãspunde nevoilor de pregãtire profesionalã a resurselor umane în contextul reformei administraþiei publice din România ºi nevoii de creºtere a capacitãþii de elaborare de politici publice. care sã susþinã cursurile oferite în cadrul Masterului. administraþie publicã. Master în Managementul Resurselor Umane Masterul de Managementul Resurselor Umane îºi propune formarea de specialiºti în resurse umane. precum: relaþii internaþionale. care prin intermediul programului sã îºi dezvolte competenþe profesionale necesare atât în organizaþii private. Obiectivele programului Formarea unor deprinderi de gândire analiticã ºi orientatã cãtre soluþionarea de probleme. analizã. una cu ore în cursul sãptãmânii (de obicei dupã ora 18:00) ºi alta cu orele concentrate în weekend. sistemul de securitate ºi siguranþã naþionalã (Poliþie. comunicare. managementul securitãþii. instituþii politice centrale (ministere. în zilele de sâmbãtã. Intelligence competitiv. agenþii guvernamentale). Funcþionar internaþional (Ministerul Afacerilor Externe. relaþii cu publicul în domeniul politic. creºterea capacitãþii studenþilor de a înþelege ºi utiliza concepte specifice managementului public. spaþiul virtual. în cadrul organizaþiilor private non-profit interesate de dezvoltarea parteneriatelor public-privat. Securitate societalã ºi stabilitate regionalã. implementãrii ºi evaluãrii de politici publice ºi în domeniul managementului organizaþiilor publice. Doctrine ºi strategii de securitate. integrare în structurile euro-atlantice. De asemenea. Teorii ale relaþiilor internaþionale. Comunicare internaþionalã ºi rãzboiul mediatic. îmbunãtãþirea capacitãþii studenþilor de a înþelege ºi aplica elemente de analizã a politicilor publice. Psihosociologia fenomenului terorist. Marketing. Jurnalism specializat pe problematicã internã ºi internaþionalã. Analist civil în activitatea de informaþii în instituþii publice ºi corporaþii. DIA). geopoliticã. Cadre civile sau militare în Ministerul de Interne sau în Ministerul Apãrãrii. energeticã. Programul de Master în Politici Publice ºi Management în Administraþia Publicã îºi propune sã ofere studenþilor cunoºtinþe sistematizate în domeniul elaborãrii. Consilier pe probleme de integrare ºi fonduri structurale europene. Debuºeelele profesionale Absolvenþii programului de Master în Politici Publice ºi Management în Administraþia Publicã vor avea competenþele necesare pentru a dezvolta o carierã de succes în cadrul organizaþiilor publice (administraþie publicã centralã sau localã). Sistemul politic ºi securitatea naþionalã. Durata studiilor: 2 ani (4 semestre). în competiþie cu alte programe mai vechi. leadership ºi management în situaþii de crizã. masterul de Studii de Securitate formeazã specialiºti pentru cercetare academicã ºi pregãteºte experþi în domeniile securitãþii ºi siguranþei naþionale. comunicare politicã. SRI. Riscurile societale ºi spaþiul virtual. ecologicã). doctrine de securitate. ªi dintre celelalte cadre didactice cei mai mulþi au studiat în strãinãtate. SIE. Metodologia studiilor de securitate ºi politici publice.2010 Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã Universitatea din Bucureºti MASTER Masterat în Politici Publice ºi Management în Administraþia Publicã Cursurile se vor derula pe parcursul a trei semestre. publicaþii etc. intelligence competitiv. în plan academic.

noþiuni financiare. 127 . partide politice. înþelegerea sociologicã a cerinþelor tehnice. Admiterea la acest program de master va consta în: Dosar de înscriere ce trebuie sã conþinã: • o scrisoare de motivaþie (care se va depune odatã cu dosarul) din care sã rezulte care sunt motivele pentru care doriþi sã urmaþi cursurile acestui program de master. distribuþia ºi comunicarea persuasivã. M. ONG-uri. S. M. în cercetarea ºi analiza advertisingului. în funcþie de publicul þintã ºi de canalul de comunicare. 126 © DSS Scopul acestui program de master îl constituie pregãtirea unor profesioniºti cu înaltã calificare în domeniile cerute în prezent pe piaþa muncii de cãtre organizaþiile private sau instituþiile guvernamentale. ºi dezvoltarea competenþelor profesionale în mixul de marketing. proiectarea ingenioasã ºi organizarea unor campanii publicitare inovative. Kivu. • Managementul performanþei. • Strategii de campanie în publicitate ºi comunicarea politicã. S. spaþiere 1. 2) Centrarea pe metodologia cercetãrii opiniei publice. Chelcea. A Treatise of Human Nature. a idealurilor sociale. ONG-uri sau guvernamentale). 1739 Scopul programului Masterul de Sondaje de opinie. • Dreptul muncii.7 pagini (Times New Roman. proiectarea. Dâncu. Fiecare grupã va avea un numãr de aproximativ 40 de cursanþi. organizarea ºi coordonarea campaniilor publicitare comerciale ºi noncomerciale. contracararea tentativelor de „publicitate murdarã“. Milca). • Strategii ºi tehnici de persuasiune. caractere de 12. • un interviu . depistarea ºi combaterea tentativelor de manipulare a opiniei publice. 5) Apelul la specialiºti cu experienþã academicã ºi de consultanþã în domeniul sondajelor de opinie. Debuºeelele profesionale Principiile de structurare tematicã a programului sunt: 1) Relevanþa pentru cercetarea opiniei publice ºi a publicitãþii. Pentru primii clasaþi în urma concursului vor fi acordate locuri finanþate de la buget (gratuite). • Analizã electoralã. • Devianþã în organizaþii. în cazul unui numãr semnificativ mai mare de cursanþi urmând sã fie organizate grupe separate (cu aproximativ 30 de cursanþi fiecare).) care se va depune odatã cu dosarul. • Comportament organizaþional. Numãrul exact de locuri gratuite va fi anunþat la începutul perioadei de înscriere (a fost suplimentat ulterior în fiecare an). • Testare ºi evaluare psihologicã. • Comunicarea în marketing. management etc. Taxa de ºcolarizare aprobatã de Senatul Universitãþii din Bucureºti este de 2500 Ron/ an deci 1250 Ron/semestru.2010 Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã Universitatea din Bucureºti MASTER actuale de a forma specialiºti de calitate. V. publicitãþii ºi advertisingului. cu o educaþie aplicatã. Materiile de studiu: • Tehnica sondajelor de opinie publicã. • Perspective asupra organizaþiilor ºi reþelelor organizaþionale. Abraham. Cursurile interactive (prezentate în PowerPoint) vor fi predate atât de profesori din facultate (P.care se va desfãºura în luna iulie la o datã care va fi comunicatã de cãtre secretariat în momentul depunerii dosarelor. Globalizare ºi Resurse umane. Analiza ºtiinþificã a relaþiei dintre societatea de azi ºi publicitate. 3) Accentuarea importanþei cercetãrii calitative în marketing ºi publicitate. Marketing ºi Publicitate „Guvernarea este fondatã numai pe opinii“. însã puteþi folosi orice alte cãrþi sau articole relevante. a unor coordonatori ai activitãþii de marketing ºi a unor creatori de advertising ºi publicitate noncomercialã (relaþii publice. Dumitru. în anexã existã o bibliografie orientativã. G. cealaltã grupã va avea cursuri sâmbãta începând cu ora 9:00. în care sunt necesare competenþe în ceea ce priveºte: • Realizarea de sondaje de opinie publicã. V. Cursuri din planul de învãþãmânt: • Fundamente ale managementului resurselor umane. • Sociologia consumului ºi cumpãrãrii. • Cercetarea publicitãþii. Jderu. astfel: o grupã va avea cursuri în intervalul luni-vineri începând cu ora 18: 00. Obiectivele programului Sondarea opiniei publice. ca element al marketingului. marketing ºi publicitate îºi propune formarea specialiºtilor în studiul opiniei publice. Admiterea din iulie 2010.5) pe o temã aleasã de dumneavoastrã din domeniul managementului resurselor umane (sau cu subiect din sfera organizaþii. antrenarea creatorilor de reclame în slujba „marilor idei“. • Instruire ºi educaþie în România. • Psihosociologia publicitãþii. • Studii de marketing. • Management strategic. ca element al marketingului. Cunoaºterea ºi înþelegerea componentelor mixului de marketing: produsul. • Managementul schimbãrii.). preþul. • Metode calitative în cercetarea comunicãrii. campanii electorale etc). sindicate etc. • Analiza comunicãrii în spaþiul public. Masterul de Sondaje de Opinie.S. Profesorii Acest program de master beneficiazã de experienþa academicã ºi de consultanþã a unor specialiºti din instituþiile de sondare a opiniei publice. Anghel. • Comunicarea în organizaþii. • un eseu de 5 . • Marketing politic. cât ºi de cãtre experþi cu funcþie de conducere din institute de profil (D. interpretarea ºtiinþificã a rezultatelor ºi prezentarea adecvatã. • Cultura. în organizaþiile de toate tipurile (private. specialiºti care sã fie rapid absorbiþi pe piaþa forþei de muncã. Programul este organizat numai sub forma de învãþãmânt la zi în douã grupe. a rezultatelor acestor sondaje. Marinescu º. David Hume. marketingului ºi publicitãþii. Acestea au fost stabilite în concordanþã cu cerinþele pieþii muncii. economice ºi etice ale publicitãþii ºi advertisingului. pentru anul 2010-2011. • Tehnici de cercetare a eficienþei reclamelor. analiza ºi prezentarea cãtre beneficiari sau în mass-media a rezultatelor din sondajele de opinie. politici salariale). • Relaþii industriale ºi negocierea conflictelor.a. Taxe. • Microeconomie (introducere în economie. 4) Accentul pe importanþa comunicãrii persuasive în marketing.

cursanþii vor putea dobândi noþiuni solide de marketing. Majoritatea lor au lucrat ca experþi asociaþi în domenii asociate consumului ºi marketingului.ro. Felul în care sunt concepute programul ºi planul de învãþãmânt asigurã posibilitatea realã de inserþie pe piaþa muncii. Cursurile vor permite înþelegerea perspectivelor diferenþe dintre sociologia consumului ºi marketing. Valoarea ºi limitele sondajelor de opinie publicã. pieþelor în aer liber. politic ºi social. Critica efectelor publicitãþii. o tezã de doctorat. politic. Rolul publicitãþii în mixul de marketing. Proiectul de cercetare va fi redactat în conformitate cu normele academice (vezi Septimiu Chelcea. Formare de specialiºti pentru domeniile: Cercetare de marketing. cât ºi în activitãþile de marketing la câteva din companiile naþionale ºi internaþionale din România. printat la un rând ºi jumãtate. Proiectul de cercetare poate fi o extindere a temei de cercetare de la lucrarea de licenþã sau poate aborda o temã nouã din direcþiile de studiu: opinie publicã. Acceptarea faptului cã societãþile contemporane sunt societãþi de consum. comportamentul consumatorului. • Marketing sectorial (social. Modelul tridimensional al opiniei publice. management strategic ºi marketing sectorial. Tematicã ºi bibliografie orientativã (în funþie de direcþia de studiu în care se înscrie proiectul de cercetare). cursurile acoperã multe teme ºi competenþe necesare practicãrii activitãþilor de marketing: • Introducere în marketing. status ºi tipuri de capital. sistemului de obiecte. 12). noþiuni financiare). Proiectul de cercetare ar trebui sã aibã între 5 ºi 7 pagini. cu aplicaþiile multiple din mediul bussiness. Elementele componente ale marketingului: produsul. Concepþia ºi structura masterului urmeazã câteva principii: Relevanþã pentru cercetare aplicatã ºi desfãºurarea de proiecte de marketing. Dupã cum se poate vedea din lista de mai jos. Admiterea din iulie 2010 va consta din douã elemente: • Redactarea unui proiect de cercetare sau a unei cercetãri finalizate (bazatã. folosirii sau renunþãrii la bunuri ºi servicii. pe teza de licenþã) pe o temã asociatã sociologiei consumului ºi marketing-ului. Piaþa ºi segmentarea pieþii. marketing ºi publicitate vor prezenta un proiect de cercetare (10-15 pagini. Prevenirea tendinþelor de manipulare a opiniei publice. geografiei consumului.2010 Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã Universitatea din Bucureºti MASTER • Realizarea de campanii de marketing comercial. • Cercetare avansatã în marketing. Times New Roman. hiper-consumatorului. 2) Marketing: Ce este marketingul?. cultural).dimensiuni psihosociologice. • Elaborarea lucrãrii de disertaþie. Obiective ºi concepþie. achiziþiei. descrierea tipurilor de cumpãrare. de asemenea. Derularea de proiecte aplicate în domeniul marketingului. clasã socialã. Cerinþele elaborãrii unui plan de publicitate. • Microeconomie (introducere în economie. un domeniu relativ nou ºi dinamic în sociologia francezã. format A4. guvernamentale sau nonguvernamentale . înþelegerea sociologicã a fenomenelor de cumpãrare ºi consum. 129 . marketing sau publicitate. • Sociologia consumului ºi a cumpãrãrii. comunicarea. urban. • Elemente de eticã în administraþie publicã ºi afaceri Managementul marketingului Analizã organizationalã. analizã organizaþionalã. un fenomen major în societãþile contemporane: pe de o parte studiul sociologic al consumului. cunoºtinþe de statisticã ºi cercetare avansatã în marketing necesare angajãrii pe piaþa de muncã. analiza spaþiilor sociale ale mall-urilor. preþul. Editura Comunicare. precum explicarea relaþiei dintre consum. Combinarea ºi problematizarea perspectivelor sociologice ºi economice asupra consumului ºi cumpãrãrii.fenomen psihosocial complex.private. magazinelor preindustriale.în care sunt cerute competenþe pentru vânzarea produselor ºi serviciilor ºi analiza proceselor de consum. Centrare pe probleme. bazarurilor. Masterul în Sociologia Consumului ºi Marketing Misiunea programului Masterul de Sociologia Consumului ºi Marketing îºi propune sã combine douã corpuri de literaturã. Cursurile vor aprofunda controverse din societãþile actuale. Personalul didactic implicat în acest program beneficiazã de câteva atuuri. 1) Sondaje de opinie: Opinia publicã . Persuasiunea . Cum sã redactãm o lucrare de licenþã. studiilor de piaþã sau vieþii sociale a obiectelor. • Cercetare de piaþã. înþelege ºi aplicã concepte ºi analize ale societãþii de consum. 2007). explicarea 128 © DSS relaþiei dintre sistemele de producþie ºi modalitãþile de consum. Absolvenþii acestui program vor putea analiza. Pe lângã expunerea la studii recente de sociologie contemporanã. descrierea diferenþelor dintre diferite contexte sociale de cumpãrare. spaþiat la 2 rânduri. cu respectarea standardelor profesionale ºi etice. precum ºi analizarea consumului prin prisma acestor douã moduri diferite de a privi consumatorii. Bucureºti. analiza electoralã ºi comportamentul de vot. psihologia socialã a publicitãþii. utile în analiza consumului. funcþionãrii pieþelor de produse ºi servicii de consum. distribuþia. 3) Publicitate: Publicitatea ca tip de comunicare în marketing. • Statisticã socialã. Profesori ºi cursuri. Candidaþii pentru examenul de admitere la Masterul de Sondaje de opinie. micro-economie. campaniilor de marketing. Admiterea Se organizeazã pe baza programului stabilit de cãtre Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã. supermagazinelor. Folosirea experienþei unor specialiºti care au experienþã academicã ºi de consultanþã în domeniul marketingului. un articol ºtiinþific în domeniul ºtiinþelor socioumane. afiºat ºi/sau postat pe pagina web. studii de caz ºi analize din domeniul vânzãrilor. Cursanþii vor achiziþiona. • Management strategic. • Psihosociologia publicitãþii. Pregãtirea de abilitãþi ºi îndemânãri utile celor care doresc sã lucreze în orice tip de organizaþii . eventual. Câþiva dintre aceºtia au lucrat atât în cercetarea de piaþã. americanã ºi britanicã. • Comportamentul consumatorului. supermarket-urilor. Viziunea programului. în companii de cercetare de piaþã sau publicitate. Times New Roman 12. iar pe de altã parte modelele de marketing.

grupurilor ºi comunitãþilor afectate de probleme sociale. • centre ºi instituþii medicale ºi psihiatrice. abandonul ºcolar. organizaþii industriale ºi economice. 2007. serviciile de consiliere în cadrul serviciilor sociale.). www. programul de masterat combinã o metodã practicã esenþialã în domeniul asistenþei sociale (practica interpersonalã cu indivizi. Gilles. Elena lulia Holeab (Mardare). • abordarea unei serii de intervenþii psihosociale ºi de asistenþã socialã ce au ca scop atât prevenirea ºi combaterea problematicii sociale. • Cunoºtinþe. deprinderi ºi dispoziþia de a îmbunãtãþi ºi dezvolta serviciile de consiliere. • penitenciare ºi programe de probaþiune etc. consilierea centratã pe soluþie. care sã aibã cunoºtinþe. existã o reorientare structuralã ºi funcþionalã a asistenþei sociale de la furnizarea prestaþiilor financiare ca formã de sprijin. vã rugãm consultaþi site-ul Facultãþii de Sociologie ºi Asistenþã Socialã. organizaþional sau comunitar. folosirea metodelor de cercetare. • Etapele procesului de consiliere. situaþiile de dificultate în care se aflã. bolile cronice ºi HIV/SIDA. • programe de reabilitare. prin servicii de consiliere care sã completeze alte tipuri de servicii ºi prestaþii adresate indivizilor ºi grupurilor vulnerabile. În prezent. Bucureºti: Teora.ro. • Implicare în activitãþi educaþionale. abandonul ºcolar. Managementul Marketingului. • centre de consiliere a copilului. protecþia persoanelor vârstnice. • Abilitãþi personale ºi interpersonale ale consilierului în domeniul asistenþei sociale. • Consilierea de cuplu ºi consilierea maritalã din perspectivã psiho-socialã • Consilierea de grup. Philip. prin forþe proprii. bolile cronice. având o temã din domeniul consilierii psiho-sociale. familii ºi grupuri sociale) cu numeroase subdomenii ale asistenþei sociale. Implicând studenþi ºi profesori în activitãþi de colaborare educaþionale. centre ºi instituþii medicale ºi psihiatrice. programe de probaþiune etc. grupurile de suport. familiilor ºi a altor grupuri aflate în situaþii de disfuncþionalitate socialã. violenþa domesticã. Proba 1: Elaborarea unei lucrãri de 10-12 pagini. delincvenþa. de suport persoanelor care nu pot depãºi. cât ºi furnizarea. 2004. • servicii adresate familiei. centre de consiliere a copilului. clinice ºi de cercetare. deficienþe fizice ºi psihice. • ºcoli. • Abordãri teoretice ale consilierii psihosociale. tulburãri de inadaptare la stres. Masterat de Consiliere în Asistenþã Socialã Ce vã oferim: • Pregãtire academicã de înalt nivel pentru calificarea în consilierea psihosocialã a persoanelor ºi grupurilor afectate de probleme sociale (abandonul ºi neglijarea copiilor. clinice ºi de cercetare în domeniul consilierii psihosociale a persoanelor ºi grupurilor sociale. Proiectul/cercetarea finalizatã vor fi evaluate dupã criterii academice (claritatea exprimãrii.sas. dependenþele. programe de reabilitare. îngrijirea sãnãtãþii fizice ºi mentale. masterconsas@gmail.unibuc. evaluãrii ºi soluþionãrii problemelor sociale concrete. tehnici specifice. 130 © DSS Obiectivele specializãrii: • analizarea factorilor implicaþi în problematica socialã atât la nivel individual. familiilor ºi comunitãþilor. sã dobândeascã ºi competenþe profesionale specifice analizãrii. Criterii de admitere. Persoana de contact: Lector dr. abordarea sistemicã în consiliere.sas. • Pregãtire pentru a lucra în domeniul protecþiei copilului. la servicii sociale adresate indivizilor ºi familiilor în situaþii de risc. • efectelor pe care problemele sociale le au asupra persoanelor. Aºadar. evaluãrii ºi soluþionãrii problemelor sociale concrete. Pentru alte informaþii legate de admitere. calitatea vieþii indivizilor. abandonul ºi neglijarea copiilor. în serviciile comunitare de sãnãtate mintalã. Fericirea paradoxalã. violenþa domesticã etc). Tematicã selectivã • Rolul consilierului în domeniul asistenþei sociale. delincvenþa. Eseu asupra societãþii de hiperconsum. • spitale.com. folosirea literaturii de specialitate.unibuc. Proba 2: Interviu pe baza lucrãrii. pe lângã competenþele teoretice ºi practice esenþiale în exercitarea profesiei de asistent social. cât ºi la nivel psihosocial (familii ºi reþele sociale).ro. centre de îngrijire pentru vârstnici. existenþa unei întrebãri de cercetare. inadaptarea la stres etc. Times New Roman 12. master-ul oferã studenþilor un program care sã-i pregãteascã pe aceºtia fie sã-ºi continue studiile doctorale. ºcoli. Ce puteþi obþine: • Competenþe profesionale specifice analizãrii. prin informare ºi consiliere. • Combinarea practicii interpersonale cu subdomenii ale asistenþei sociale (protecþia familiei. • Interviu bazat pe proiectul de cercetare sau cercetarea finalizatã ºi pe bibliografia specificã: Lipovestsky. la 2 rânduri. • serviciile comunitare de sãnãtate mintalã. originalitate etc). fie sã lucreze ca practicieni în: • domeniul protecþiei copilului. Kotler. Debuºeelele profesionale Prin specializarea de Master în Consiliere în Asistenþa Socialã. familiilor ºi comunitãþilor. cât ºi ameliorarea. • Servicii de consiliere în situaþii de crizã. • programul promoveazã o perspectivã interdisciplinarã ºi cautã activ relaþii de colaborare cu profesioniºti ºi programe din alte arii academice sau clinice. • organizaþii industriale ºi economice. Sunt bineveniþi absolvenþi ai oricãror module sau specializãri! Proceduri de înscriere ºi admitere: www. în servicii adresate familiei.2010 Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã Universitatea din Bucureºti MASTER Cercetarea finalizatã ar trebui sã aibã între 8 ºi 10 pagini. abilitãþi ºi valori cu rol în îmbunãtãþirea calitãþii vieþii persoanelor. 131 . • Aspecte etice ce influenþeazã procesul de consiliere. misiunea programului de Master în Consiliere în Asistenþa Socialã este aceea de a pregãti profesioniºti cu înaltã calificare în consilierea persoanelor. • centre de îngrijire pentru vârstnici. copiilor ºi tinerilor. Aceste servicii au ca scop atât prevenirea instalãrii unor procese sociale patologice (consumul de droguri. • Consilierea familiei. Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã îºi propune formarea unor specialiºti care. a persoanelor cu handicap etc). laºi: Polirom. • prin disciplinele oferite studenþilor. Admiterea.

sexuale etc. boli cardiace etc. Dezvoltare socialã ºi evaluarea programelor sociale. lector doctor. Psihologia cuplului ºi psihosexologie. Consilierea în domeniul îngrijirii sãnãtãþii. Practica asistenþei sociale în ºcoli. Cultura ºi psihosociologia organizaþiilor. 133 . Cadrele didactice ºi domeniile lor de interes Petre Anghel.2010 • • • • • • • • Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã Universitatea din Bucureºti MASTER Consilierea ºcolarã ºi prevenirea abandonului ºcolar. profesor doctor. Antropologie culturalã. • Consiliere ºi tehnici de resocializare pentru persoanele toxicodependente. Integrarea socio-profesionalã a tinerilor proveniþi din centrele de plasament. Analiza ºi managementul stresului social. familialã ºi de grup. Hanibal Dumitraºcu. Politici de incluziune socialã. Ecaterina Morar. Politici sociale pentru familie ºi copil. Luarea deciziilor în îngrijirea pe termen lung a vârstnicilor. Comunicarea în afaceri ºi comunicarea interculturalã. Aurelia Curaj. Abordare interculturalã ºi metode de consiliere. Psihoterapeut. Supervizare în asistenþa socialã. 132 © DSS Adrian Dan. • Aplicaþii practice în domeniul serviciilor de consiliere în asistenþa socialã. Integrarea copiilor cu dizabilitãþi în învãþãmântul obiºnuit. • Consiliere în serviciile de probaþiune ºi reintegrarea persoanelor delincvente. masterconsas@gmail. Livius Manea. Cercetare ºtiinþificã în domeniul evaluãrii comportamentelor de risc la adolescenþii cu HIV/SIDA. Gheorghiþa Nistor. Consilierea persoanelor cu boli cronice ºi HIV/SIDA. Consilierea în bolile cronice (cancer. profesor doctor. diagnoza ºi soluþionarea problemelor sociale. lector doctor. • Aspecte deontologice în practica serviciilor de consiliere. • Consilierea de cuplu. Alzheimer. Management în asistenþa socialã. conferenþiar doctor. sisteme europene de asistenþã socialã. Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilitãþi. Cercetare clinicã în domeniul stresului ºi suportului social. Politici sociale. Psihologie socialã aplicatã ºi procese ale dinamicii de grup. Servicii de asistenþã socialã. Elaborarea proiectelor de cercetare. Elena Iulia Holeab (Mardare). Modele ale practicii ºi tehnici de intervenþie în asistenþa socialã. HIV/SIDA. profesor doctor. globalizare. Psihosociologia cooperãrii ºi conflictului. Valentina Rujoiu. Managementul calitãþii serviciilor sociale. Servicii adresate vârstnicilor cu nevoi speciale.). Standarde ºi aspecte ale deontologiei profesiilor socio-umane. Cercetare ºtiinþificã în domeniul politicilor de locuire. Psihologie socialã. Psihoterapie individualã. Consilierea comportamentelor umane adictive. Organizare ºi dezvoltare comunitarã. • Servicii de consiliere pentru persoanele cu handicap. • Comunicarea verbalã ºi nonverbalã în serviciile de consiliere. Problematica socialã în literaturã ºi artã. Violenþa domesticã ºi programe de intervenþie adresate victimelor violenþei domestice. Elena Iulia Holeab (Mardare). Doru Buzducea. Servicii sociale. Politici de incluziune socialã ºi strategii antidiscriminatorii. Asistenþa copiilor cu boli cronice ºi a copiilor cu nevoi speciale. Consilierea persoanelor cu afecþiuni psihice. Servicii medico-sociale adresate persoanelor diagnosticate cu cancer. Consilierea ºcolarã ºi vocaþionalã. Standarde profesionale ale asistenþilor sociali. conferenþiar doctor. Sexualitatea umanã ºi agresiunile sexuale. Elena Zamfir. Management în sãnãtate publicã. Cercetare clinicã în domeniul asistenþei persoanelor vârstnice. consilierea ºi educaþia pentru sãnãtatea tinerilor. Psihosexualitatea ºi educaþia sexualã. • Consilierea pentru sãnãtatea copiilor ºi tinerilor. Recuperarea persoanelor cu deficienþe mintale. Consilierea minoritãþilor etnice. consilierea ºomerilor. Valori morale ºi deontologia în profesiile socio-umane. Adopþie ºi plasament familial. Psihosociologia comportamentului violent. Terapia persoanelor toxicodependente. Activitãþile ludice ºi dezvoltarea personalitãþii copilului normal ºi a celui cu deficienþã mintalã. conferenþiar doctor. Coordonarea centrelor ºi instituþiilor de îngrijire a copiilor. Gerontologie clinicã. Teoria ºi practica procesului de consiliere în asistenþa socialã. • Psihoterapii individuale ºi de grup. Mãsuri active de reintegrare profesionalã ºi socialã a persoanelor cu handicap. • Consilierea persoanelor vârstnice. Medicinã internã ºi medicinã socialã. Asistenþa socialã ºi consilierea persoanelor cu tulburãri mentale. Planificare familialã. • Consilierea persoanelor ºi grupurilor aflate în dificultate. lector doctor. Luminiþa Mihai. Psihosociologie aplicatã în domeniul asistenþei sociale ºi în domeniul îngrijirii sãnãtãþii. Teoria ºi practica interviului motivaþional. Analiza. Psihologie socialã ºi dezvoltare umanã.com. Consilierea persoanelor vârstnice. Consilierea persoanelor cu dizabilitãþi ºi a familiilor afectate de deficienþe fizice ºi psihice. HIV/SIDA etc. consiliere ºi servicii de planificare familialã. Psihologie socialã. • Consiliere ºi terapii de familie. Instituþii de ocrotire a copiilor ºi alternative la instituþionalizare. Protecþia socialã ºi calitatea vieþii persoanelor cu handicap. Alin Stãnescu. • Consilierea în situaþii de pierderi ºi doliu. Analiza comunicãrii în spaþiul public. formator ºi supervizor în domeniul terapiei de familie. Psihologia pierderii ºi terapia durerii. • Violenþa domesticã. lector doctor. • Servicii de consiliere adresate prevenirii abandonului copilului în instituþii/stradã. • Consilierea persoanelor ºi familiilor afectate de consumul de droguri/alcool. conferenþiar doctor. Consilierea tinerilor. prevenirea suicidului în rândul tinerilor. Integrarea socio-educaþionalã a copilului. profesor doctor. Servicii sociale comunitare. Programe ºi politici de suport pentru copii. Psihoterapeut. • Servicii de consiliere adresate persoanelor ºi familiilor afectate de violenþa domesticã. consilierea copiilor afectaþi de divorþul pãrinþilor. Cercetare clinicã în domeniul asistenþei persoanelor toxicodependente. Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice. formator ºi supervizor în terapia de familie. • Consilierea în situaþii de divorþ. • Teorii psihosociale în consiliere. Persoanã de contact Lector dr. Psihoterapii individuale ºi de grup. • Managementul stresului ºi implicaþiile socio-umane în procesul consilierii. Comunicare ºi negociere. • ªcoala ºi serviciile de consiliere ºcolarã. conferenþiar doctor. • Discipline din planul de învãþãmânt. • Consilierea premaritalã. • Elaborarea proiectelor de cercetare în consiliere. Stiluri ºi metode de comunicare. Cercetare clinicã în domeniul asistenþei copiilor instituþionalizaþi. Evaluare ºi monitorizare în asistenþa socialã. • Consilierea copiilor abuzaþi. Intervenþii de asistenþã socialã a familiei ºi copiilor. Psihopatologie ºi psihiatria copilului ºi adolescetului. Psihodiagnostician în domeniul educaþiei copiilor cu nevoi speciale.

) poate fi asiguratã numai prin standarde aplicate de specialiºti bine calificaþi. fundaþii. • Sistemul public de asistenþã medicalã (dispensare. • Diagnoza problemelor sociale. Programul prevede studierea urmãtoarelor discipline de învãþãmânt: • Sistemul de asistenþã socialã. • Etica profesionalã ºi a afacerilor. fundaþii º. Obiectivele ºi conþinutul specializãrii. pentru performanþã organizaþionalã ºi pentru practici competente de lucru cu beneficiarii serviciilor sociale. dar ºi a altor categorii de specialiºti care profeseazã în acest domeniu. spitale). al serviciilor sociale. medicilor ºi a altor specialiºti implicaþi în pratica acestor servicii. • Dezvoltarea personalã a asistenþilor sociali. Debuºeelele profesionale. Aceastã specializare îºi propune formarea unor profesioniºti bine pregãtiþi teoretic ºi practic în domeniul serviciilor sociale ºi de sãnãtate. fundaþii. • Elaborarea ºi evaluarea programelor în asistenþa socialã. serviciilor ºi resurselor umane din domeniul asistenþei sociale ºi medicale. • Sprijinirea cu informaþii de specialitate. • Supervizare în asistenþa socialã.a. • Formarea de evaluatori în domeniul asistenþei sociale. elaborat în cadrul Universitãþii din Bucureºti. • Standarde. problematica specificã domeniului este abordatã în contextul cunoaºterii conceptelor legate de instituþiile Uniunii Europene ºi înþelegerea aspectelor generate de rolul pe care îl au politicile Uniunii Europene în dezvoltarea ºi implementarea modelului social european. • Asistenþa socialã a grupurilor de risc. acest program de master contribuie substanþial la consolidarea statutului asistenþei sociale. precum ºi activitãþile aplicative specifice se concretizeazã în: • Formarea de supervizori în asistenþã socialã. În cadrul acestui program de master se pune accentul pe procesul de formare ºi pregãtire ca supervizori ºi evaluatori cu înaltã calificare în domeniu a absolvenþilor din þarã care practicã asistenþa socialã. dezvoltã studiul politicilor sociale din România ºi modul în care acestea se raporteazã la diferitele modele ale statului bunãstãrii din Uniunea Europeanã.2010 Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã Universitatea din Bucureºti MASTER Masterat în Evaluare ºi supervizare în asistenþã socialã Tendinþa extinderii gamei serviciilor sociale în cãutarea unor forme de rãspuns la nevoile umane presupune dezvoltarea de noi niveluri de competenþã profesionalã a personalului de specialitate. analiza politicilor sociale. În cadrul masterului. al serviciilor sociale ºi de sãnãtate. MASTERUL îºi aduce contribuþia la completarea studiilor de specialitate pentru absolvenþii din învãþãmântul superior de asistenþã socialã din þarã. Din punct de vedere practic. accentul este pus pe procesul de formare ºi pregãtire ca viitori manageri ai serviciilor oferite în sistemul public (atât serviciile medicale. Teoriile supervizãrii ºi evaluãrii serviciilor din domeniul asistenþei sociale. • Dobândirea aptitudinilor ºi capacitãþilor de a lucra cu beneficiari ai serviciilor sociale ºi de sãnãtate. teorii ºi modele de management. • Sprijinirea cu informaþii de specialitate. • Asistenþa socialã a familiei ºi copilului. masterul îºi aduce contribuþia la completarea studiilor de specialitate pentru absolvenþii din învãþãmântul superior de asistenþã socialã ºi medicalã din þarã. • Servicii de asistenþã socialã oferite de ONG-uri. ONG-uri. • Sistemul privat de asistenþã medicalã. diferitele modele de supervizare ºi monitorizare. alte organizaþii private. capabili sã asigure eficient managementul acestor servicii. Avantajul acestei specializãri este acela cã asigurã încadrarea absolvenþilor (ca supervizori. dar ºi a altor categorii de specialiºti care profeseazã în acest domeniu. • Asigurarea standardelor de calitate în serviciile de asistenþã socialã. marginalizaþi. Acest master a fost înfiinþat în anul 1998 ºi s-a bucurat de un real interes din partea asistenþilor sociali. evaluatori) în serviciile de asistenþã socialã oferite atât de organizaþiile publice cât ºi de sectorul non-guvernamental. Acest Master prezintã managementul serviciilor sociale ºi de sãnãtate ca modalitãþi esenþiale pentru asigurarea unor standarde de calitate ºi pentru practici competente de lucru cu beneficiarii în instituþiile de asistenþã socialã ºi medicalã. capabili sã asigure evaluarea ºi supervizarea serviciilor sociale ce au ca scop bunãstarea socialã. • Alte instituþii socio-medicale. Din punct de vedere practic. fundaþii). planificarea ºi mobilizarea resurselor umane ale colectivitãþii pentru incluziunea socialã a celor vulnerabili. 134 © DSS Masterat Managementul Serviciilor Sociale ºi de Sãnãtate (Zi) Programul de master îºi propune formarea de specialiºti în domeniul managementului organizaþiilor din domeniul serviciilor sociale ºi de sãnãtate. policlinici. cât ºi cele sociale) ºi în sistemul privat (ONG-uri. Accentul este pus pe procesul de formare 135 . organizaþii private care oferã astfel de servicii. Teoriile care vizeazã managementul organizaþiilor. Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã. • Pregãtirea viitorilor doctoranzi în asistenþa socialã. monitorizare ºi evaluare în asistenþa socialã. • Politici de incluziune socialã. Prin curricula pe care o propune. • Culturã organizaþionalã. Aceastã specializare îºi propune formarea unor profesioniºti bine pregãtiþi teoretic ºi practic în domeniul serviciilor de asistenþã socialã. teorii ºi modele de intervenþie practicã. Absolvenþii acestui Master sunt pregãtiþi pentru ocuparea unor funcþii de management în urmãtoarele domenii: • Servicii publice de asistenþã socialã (DGASPC. Masterat Politici Sociale în Context European Programul de master Politici Sociale în Context European. Obiectivele ºi conþinutul specializãrii: acest Master prezintã supervizarea ºi evaluarea ca modalitãþi esenþiale pentru asigurarea unor standarde de calitate. diferitele modele de management se concretizeazã în: • Formarea de manageri în serviciile sociale ºi de sãnãtate. alte servicii din sistemul public). Debuºeelele profesionale. Nevoia dezvoltãrii unei astfel de formãri profesionale la nivel universitar a devenit tot mai evidentã. Supervizarea ºi evaluarea serviciilor în asistenþa socialã sunt cele douã dimensiuni esenþiale care fundamenteazã respectarea acestor cerinþe legate de standarde. elaborarea de programe de sprijin pentru categoriile asistate. Apariþia de furnizori pe piaþa serviciilor sociale ºi medicale impune o creºtere a calitãþii resurselor umane care administreazã aceste instituþii ºi a eficienþei ºi eficacitãþii serviciilor oferite de acestea. Calitatea serviciilor în asistenþa socialã oferite de diferite organizaþii (guvernamentale.

Prezentând politici ºi practici actuale din domeniul corecþional din întreaga lume. Masterul de Probaþiune Masterul de Probaþiune este o variantã actualizatã ºi mai bine contextualizatã a Masterului de Administrare Comunitarã a Justiþiei. All courses are taught in English. supravieþuitori ai dezastrelor naturale etc. Ioan Durnescu. • Eticã ºi deontologie. Coordonator: Lector Dr. Managementul proiectelor. planificarea ºi mobilizarea resurselor umane ale colectivitãþii pentru asigurarea unei vieþi demne persoanelor ºi grupurilor care sunt marginalizate ºi excluse social. Programul de master prezintã asistenþa socialã ºi politicile sociale în raport cu analiza problemelor sociale concrete în vederea facilitãrii înþelegerii structurii ºi funcþiilor sistemului de protecþie socialã ºi distribuirea responsabilitãþilor pe axa central-local. social marketing. • Management al serviciilor de probaþiune etc. Debuºeelele profesionale. Avantajul pe care îl oferã o astfel de specializare este acela al prioritãþii în ocuparea locurilor de muncã din serviciile de asistenþã socialã atât din organizaþiile administraþiei publice. Dezvoltare comunitarã ºi regionalã. Construcþia instituþiilor europene. reglementãri europene în domeniu. sprijinirea cu informaþii de specialitate. analiza politicilor sociale. Drepturile omului. în funcþie de cerere ºi ofertã. adicã în serviciile de probaþiune. • Metode cantitative ºi calitative de cercetare a criminalitãþii. în organizaþiile non-guvernamentale cât ºi companiile ce dezvoltã programe de responsabilitate socialã. victime ale traficului de fiinþe umane. Cursurile propuse (Politici sociale europene. persoane vârstnice. advanced scientific research. • Adicþie ºi infracþionalitate. Politici de incluziune socialã ºi oportunitãþi egale. Master în Research in Sociology The Master program Research in sociology is organized by the Faculty of sociology and social work. cât ºi din sectorul non-guvernamental. persoane aflate în conflict cu legea. practicante ale sexului comercial. refugiaþi ºi imigranþi. penitenciare. specializarea politici sociale. • Sistemul sancþionator ºi rolul consilierului de probaþiune în procedura penalã. a politicilor sociale sectoriale în dinamica lor prin raportarea la procesul de globalizare. cu sprijinul Facultãþii. elaborarea de programe de sprijin pentru categoriile defavorizate. perspective internaþionale în asistenþã socialã. Economia politicilor sociale ºi indicatori sociali. ºi în alte domenii conexe: servicii 137 . programul este relevant ºi pentru consilierii de probaþiune sau asisenþii sociali deja angajaþi în instituþiile arãtate mai sus. au înfiinþat o organizaþie neguvernamentalã – Youth for Justice – care desfãºoarã programe de voluntariat în justiþie ºi alte programe de intervenþie socialã. unul dintre cele mai longevive programe de master din Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã din Universitatea din Bucureºti. • Dezvoltare comunitarã ºi reþea de servicii. direcþiile de asistenþã socialã ºi protecþie a copilului etc. consumatori de drog. Masterul îºi propune sã dezvolte competenþe profesionale necesare atât în Serviciul Public de Asistenþã Socialã. Absolvenþii Masterului de Probaþiune au fost întotdeauna printre primii la concursurile de ocupare a posturilor scoase la concurs de Ministerul Justiþiei ºi Libertãþilor Cetãþeneºti. Abordare comparativã. Printre disciplinele cuprinse în planul de învãþãmânt al acestui program sunt: • Orientãri în administrarea comunitarã a justiþiei. Competenþele obþinute sunt în concordanþã cu Cadrul European al Calificãrilor. persoane infectate cu HIV/SIDA. • Metode moderne de lucru cu infractorii. by developing their research projects. ionut_durnescu@yahoo. pregãtirea viitorilor doctoranzi în asistenþã socialã. criminalitate transfrontalierã. • Instrumente europene cu impact asupra activitãþii de probaþiune. Students are encouraged to make sense of empirical data . Formarea de specialiºti înalt calificaþi în domeniul serviciilor sociale de suport pentru grupurile de risc ridicat: persoane fãrã adãpost. Future career prospects: • Research positions in social sciences .in public or private institutions. • Psihopatologia comportamentului infracþional. Programul de master Politici Sociale în Context European formeazã profesioniºti pregãtiþi din punct de vedere teoretic ºi practic în domeniul socio-uman. Probleme sociale ºi dezvoltare comunitarã) au ca obiectiv fundamental dezvoltarea gândirii analitice ºi a capacitãþii masteranzilor de a înþelege ºi aplica mecanismele de funcþionare specifice politicilor sociale europene. Courses are designed as gateways to current conceptual and methodological debates within the sociological community. fundaþii. teorii ºi modele de intervenþie practicã. The Master Program is accredited by Aracis. victimele violenþei domestice. De asemenea.including policy-oriented research. capabili sã asigure managementul serviciilor sociale ce au ca scop bunãstarea socialã. • Advisors on current social issues .and to acquire public presentation skills.2010 Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã Universitatea din Bucureºti MASTER ºi pregãtire în vederea cunoaºterii ºi înþelegerii sistemului de protecþie socialã. iniþiative private. Programul se adreseazã în primul rând persoanelor care îºi doresc o carierã în domeniul asistenþei sociale în justiþia penalã. Programul are douã rute distincte: ruta de dezvoltare a abilitãþilor (care se bazeazã pe cel puþin 2 ore de practicã pe sãptãmânã) ºi ruta de cercetare (care se bazeazã pe cel puþin 2 ore pe sãptãmânã de cercetare aplicatã). Evaluarea programelor de asistenþã socialã. organizaþii private care oferã protecþie socialã grupurilor ºi persoanelor aflate în dificultate. Conflict ºi negociere. 136 © DSS Master în Grupuri de Risc ºi Servicii Sociale de Suport Master Bologna acreditat Aracis. Curricula propusã include antropologia ºi cercetarea socialã a grupurilor de risc. • Supervizarea ºi managementul de caz. asociaþia va edita o revistã – Probation Junior – ce va publica articole ºi comentarii din domeniul asistenþei sociale în justiþia penalã.com. Studenþii Masterului de Probaþiune. The Master program is focused on advanced sociological research research skills. Politici active de ocupare a forþei de muncã. sociologia corpului ºi a riscurilor sociale. Absolvenþii de master vor putea lucra. Programa universitarã a acestui master se concretizeazã prin formarea de specialiºti în asistenþa socialã ºi politici sociale. Relaþii interetnice-politici privind minoritãþile naþionale.

• Realizarea propriu-zisã a cercetãrii prin metode alternative. În acord cu aceastã evaluare managerul de caz dezvoltã o strategie individualizatã de intervenþie ºi asistenþã. Grup þintã: • Practicieni ce se aflã în poziþii de coordonare ºi implementare de programe sau proiecte. când s-a prefigurat ruta balcanicã a traficului de droguri. Agenþiile ONU. a mediului social în care aceasta trãieste ºi a reþelei de servicii disponibile. servicii sociale în administraþia publicã centralã ºi localã. a morþii albe.). Stelian“. Master în Evaluarea Programelor ºi Analizã de Impact Master Bologna acreditat Aracis. piaþa drogurilor ocupã locul secund dupã cea a armamentului.2010 Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã Universitatea din Bucureºti MASTER sociale în sectorul sanitar. ci din întreaga lume. cu profituri de miliarde de dolari anual. servicii sociale dezvoltate de sectorul non-guvernamental. Centrul de Evaluare ºi Tratament a 138 © DSS Master în Managementul de Caz Programul are ca obiectiv oferirea cadrului de dezvoltare a competenþelor profesionale necesare asistentului social care lucreazã în echipa interdisciplinarã sau a asistentului social manager de caz. se urmãreºte pregãtirea de specialiºti practicieni sau cercetãtori în domeniu. instituþii internaþionale (ex. existând ºi câteva ocazii rezervate prelegerilor unor experþi internaþionali în domeniu. Activitãþi didactice: vor fi susþinute de cãtre profesori. • Persoane ce lucreazã în organizaþii guvernamentale. Diversele surse de informare aduc constant la cunoºtinþa opiniei publice faptul cã la nivel mondial. tragic. dacã la începutul anilor 90. Problematica drogurilor este ºi va reprezenta în permanenþã una din temele dominante ale vieþii socio-politice. Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. lucrãtori în sectorul neguvernamental sau liber-profesioniºti în domeniu. formând viitori funcþionari publici. ºi în bunã mãsurã. Al. De aceea. Aceastã realitate. psihologiei ºi medicinei. ci se focalizeazã pe evaluarea problemelor persoanei asistate ºi a serviciilor din reþea care sunt eficiente pentru acoperirea acestor nevoi. de numãrul în creºtere al deceselor având drept cauzã drogul. Inspectoratul General al Poliþiei de Frontierã. de cantitãþile depistate ºi confiscate care au crescut de la sute de grame la tone. Programe Europene etc). Prin specializarea de master – Prevenirea ºi combaterea consumului ilicit de droguri. • Utilizarea evaluarilor în managementul proiectelor. iar aria consumatorilor de droguri se extinde de la an la an. Competenþele centrale pe care le veþi dobândi sunt: • Designul unei cercetãri de evaluare ºi analizã de impact. Realitatea a demonstrat cã flagelul stupefiantelor poate fi cunoscut. Obregia“. a devenit tot mai ameninþãtoare ºi pentru România care. ale INTERPOL ºi EUROPOL. a devenit în ultimii ani o piaþã profitabilã de desfacere a stupefiantelor. Master în Antropologie ºi Dezvoltare Comunitarã ºi Regionalã Programul îºi propune formarea de specialiºti în probleme de analizã ºi politicã de dezvoltare comunitarã ºi regionalã. Absolvenþii programelor de licenþã din domeniul socio-uman ºi economic sunt încurajaþi sã candideze. servicii sociale în sectorul educaþional. dar hotãrâtor. 139 . de numãrul persoanelor internate în unitãþile sanitare sau care beneficiazã de asistenþã socialã ºi psihologicã din cauza consumului de droguri. conferenþiari ºi lectori doctor titulari din cadrul Facultãþii de sociologie ºi asistenta socialã. milioane de oameni au cãzut pradã Morþii albe. ºi de înþelegere a relevanþei ºi mizelor evaluãrii în societatea de azi. Masterul de Evaluare a Programelor ºi Analizã de Impact este o oportunitate de aprofundare a metodelor de cercetare sociologicã în domeniul evaluãrii. Masterul este puternic focalizat pe dobândirea unor competenþe concrete. Master în Prevenirea ºi Combaterea Consumului Ilicit de Droguri Master Bologna acreditat Aracis. ONGuri sau independent ca experþi sau consultanþi ºi sunt în poziþia de a comanda sau realiza evaluãri (de la evaluãri de nevoi pânã la analize de eficienþã). • Raportarea ºi prezentarea rezultatelor evaluãrii. Asociaþia Naþionalã de Intervenþii în Toxicomanii. Direcþia Generalã a Vãmilor º. este esenþialã formarea de specialiºti în domeniul prevenirii ºi tratãrii consecinþelor dramatice ale consumului ilicit de droguri. acest domeniu de specializare fiind una dintre cele mai dificile ºi delicate activitãþi din cadrul asistenþei sociale. cu calificare recunoscutã la nivel internaþional. • Persoane interesate de cercetare socialã ºi doresc sã dobândeascã cunoºtinþe avansate de realizare a cercetãrilor de teren ºi de analizã a datelor sociale. Managementul de caz se distinge ca practicã de lucru prin faptul cã propune o evaluare holisticã a nevoilor persoanelor care solicitã suport. responsabilitatea socialã a companiilor. Activitãþi practice: se vor realiza în instituþii publice ºi în organizaþii nonguvernamentale. • Analiza ºi interpretarea datelor pentru a obþine rezultate relevante. Cunoºtinþele ºi deprinderile analitice transmise în decursul programului vor putea folosi absolvenþilor în desfãºurarea unei cariere de tip practic în domeniile menþionate. Dr.a. managerul de caz nu mai urmãreste selectarea beneficiarilor eligibili pentru un serviciu. operaþionale în domeniul evaluãrii de programe ºi proiecte. ºi ca ultim argument. dar în nici un caz diminuat semnificativ ºi cu atât mai puþin eradicat. Colaborãm cu profesioniºti din þarã ºi strãinãtate. era o þarã eminamente de tranzit. Aceºtia participã ca invitaþi la dezbateri organizate în cadrul Masterului dar ºi la dezbaterile organizate de Centrul de Cercetare ºi Inovaþie în Servicii Sociale care funcþioneazã în cadrul Facultãþii ºi care a organizat urmãtoarele evenimente ºtiinþifice care s-au bucurat de sprijinul studenþilor: Toxicodependenþilor „Sf. Potrivit unor estimãri ale Organizaþiei Naþiunilor Unite. combãtut ºi controlat. în baza unor protocoale încheiate cu acestea (Agenþia Naþionalã Antidrog ºi structurile subordonate. nu numai din România. sociologiei. în dificila încercare de aflare a unor rãspunsuri la multiplele ºi complexele probleme legate de existenþa umanã. fapt demonstrat fãrã echivoc de numãrul persoanelor cercetate pentru trafic ilicit de droguri. cu o contribuþie recunoscutã în domeniul serviciilor de suport pentru grupurile de risc.

precum ºi a conþinutului ariei europene comune de cercetare. Debuºeelele profesionale: • specialiºti. organizarea ºi desfãºurarea cercetãrilor sociologice. Formarea de specialiºti cu pregãtire de nivel înalt în domeniul cercetãrii sociologice. ONG. Sub aspect disciplinar se urmãreºte conjugarea abordãrilor de tip sociologic. • organizaþii economice. consilieri administraþie publicã. urmãrind obþinerea de competenþe specifice atât prin cursuri metodologice. Structurã. Programului de master CSA este axat pe tematica cercetãrii sociale. 140 © DSS . mass-media. experþi. Obiectivele ºi conþinutul specializãrii: • adâncirea cunoºtinþelor de bazã în domeniul sociologiei. Sub aspect thematic se urmãreºte înþelegerea comunitãþilor locale sau structurate în funcþie de alte criterii în contextual lor regional. Fiecare semestru însumeazã 30 de credite transferabile. centru de cercetare. program. Lucrarea de disertaþie este cuantificatã cu 20 de credite transferabile suplimentare. sindicate. În al treilea rând. • dezvoltarea capacitãþilor masteranzilor pentru analizã ºtiinþificã. antropologice ºi sociologice în analiza temelor de dezvoltare comunitarã. inovare în domeniul metodelor. total: 120 de credite transferabile. procedeelor ºi instrumentelor de cercetare. Masterul Cercetare Sociologicã Avansatã este structurat pe cursuri de cunoaºtere avansatã specifice profilului specializãrii. • învãþãmânt. demografic ºi antropologic. cât ºi prin cursuri teoretice. cunoaºterea programelor naþionale ºi europene de cercetare. cercetare ºtiinþificã. Credite. academice ºi de piaþã ºi facilitarea continuãrii pregãtirii prin studii de doctorat. organizaþii politice.2010 Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã Universitatea din Bucureºti MASTER Principala particularitate a programului este aceea de abordare integratoare sub aspect tematic ºi metodologic. • management proiect. • constituirea de competenþe în elaborarea de proiecte de cercetare. • formularea capacitãþii de însuºire ºi respectare a conþinutului etic în cercetarea sociologicã. este de menþionat ideea de folosire complementarã a metodelor calitative ºi cantitative. participarea de competiþii de finanþare a cercetãrii inclusive în echipe internaþionale. O a doua linie de integrare este cea dintre analizã ºi politicã de dezvoltare comunitarã ºi regionalã. • dezvoltarea aptitudinilor de muncã ºtiinþificã. Duratã: 4 semestre. tehnicilor.

securitatea persoanelor ºi procesele multiforme ale globalizãrii. univ. Master Comparative Politics The two-year master program in Comparative politics taught in English. Students take part in small seminaries receiving the close attention of faculty members who have earned distinction as scholars and teachers.94 Fax: 021.08.78 E-mail: secretariat@fspub. sector 1. specialiºti în ºtiinþa politicã. teoria relaþiilor internaþionale. The curriculum focuses on the historical roots of political processes explores how can democratic institutions and practices be generated challenged and sustained recognizes and copes with the particular features of the area yet studying them in a wide comparative perspective. teorie politicã. dr.53.312. strategii de colaborare redefinite. Programul de master Politica Europeanã ºi Româneascã organizat de Facultatea de ªtiinþe Politice a Universitãþii din Bucureºti are o experienþã de 13 ani ºi este acreditat de Aracis. Spiru Haret.ro maþiei contemporane. 021. Accredited by Romanian higher education authorities. geopoliticã ºi geostrategie. riscuri ºi pericole de tip nou. Plecând de la constatarea cã politica europeanã nu a avut alte ingrediente decât voinþa. Programul de master Relaþii Internaþionale organizat de Facultatea de ªtiinþe Politice a Universitãþii din Bucureºti are o experienþã de 13 ani ºi este acreditat de Aracis. Detalii despre programul de studii ºi procedura de admitere pe www.310. Detalii despre programul de studii ºi procedura de admitere pe www.ro Web: www. Sf. the program has been designated a political science resource by 143 Master în Relaþii Internaþionale Dupã sfârºitul rãzboiului rece politica internaþionalã pare mai complicatã ca oricând. 010175. nr. emphasizes both the theoretical and the empirical dimensions of Central Eastern and South-East Europe politics and society. Programul masteral Relaþii Internaþionale exploreazã aceastã complexitate intrinsecã a disciplinei ºi practicii relaþiilor internaþionale construit fiind la intersecþia dintre analiza politicilor externe. sector 2.12.: 021. tensiuni sporite între suveranitatea statelor. Programul comportã 16 cursuri ºi 4 seminare de metodologie a cercetãrii organizate pe durata a 4 semestre ºi totalizând 180 ECTS. Silvia Marton Secretar ºtiinþific: Prof. sociologie politicã.ro.fspub. istorie politicã. fie cãtre cercetarea avansatã de nivel doctoral. 8. 24.68 E-mail: secretariat@icp. Specialiºti consacraþi ai relaþiilor internaþionale vã ajutã sã vã îndreptaþi cãtre cariera diplomaticã sau cãtre cercetarea avansatã în domeniu. dr.fspub. univ. noi modalitãþi de definire ºi mãsurare a puterii statelor. dreptul internaþional public ºi tehnicile ºi metodele specifice diplo142 © DSS . Programul comportã 16 cursuri ºi 4 seminare de metodologie a cercetãrii organizate pe durata a 4 semestre ºi totalizând 180 ECTS. Florin Þurcanu Prodecan: Lect. programul de master vizeazã dezvoltarea competenþelor de înþelegere ºi analizã a politicii ºi a politicilor europene deschizând calea fie cãtre cariere profesionale în instituþiile politice europene ºi naþionale în presã ºi în societatea civilã.ro Institutul de Cercetãri Politice (ICP) Adresa: Str. actori politici inediþi. ªtefan. Radu Carp Date de contact Adresa: Str. constituþionalism ºi drept european. dr. imaginaþia ºi inteligenþa politicã a elitelor ºi societãþilor europene.314.FACULTATEA DE ªTIINÞE POLITICE Masterat în Politicã Europeanã ºi Româneascã Cât de europeanã este politica româneascã? Cum poate fi înþeleasã ºi evaluatã politica româneascã ca parte a politicii europene? Cum s-au construit ºi cum funcþioneazã instituþiile europene ºi cum a înþeles România sã ia parte la aceastã construcþie? Cum participã România la guvernarea europeanã? La aceste întrebãri vã ajutã sã rãspundeþi profesori ai Facultãþii de ªtiinþe Politice.313. Echilibre în reconfigurare. 023997. nr. Conducerea facultãþii Decan: Prof.90. univ. univ. Laurenþiu Vlad Prodecan: Prof. Bucureºti Tel.fspub.ro.: 021.07. dr. Bucureºti Tel.

A double degree will be granted to students spending half of their program in one of the partner institutions. More details on the curriculum and the admission procedure on www. As of the fall of 2010 the master program is organized jointly with the Université Libre de Bruxelles (Belgium) and the Uniwersytet Wroclawski (Poland).2010 Facultatea de ªtiinþe Politice Universitatea din Bucureºti MASTER the Academic Fellowship Program within the Higher Education Support Program of the Open Society Institute.fspub.ro. 144 © DSS .

17 (secretariat) Fax: 021.335. pe fondul existent în domeniului tehnicilor ºi tehnologiilor tradiþionale ale picturii bizantine ºi pe implementarea noilor tendinþe. Secretar ºtiinþific: Lect. • Elaborarea strategiilor specifice de protecþie preventivã a bunurilor de patrimoniu cultural. înþelegerea ºi aprofundarea mecanismelor de degradare a patrimoniului eclesial ºi cultural. univ. propus de Catedra de Artã Sacrã a Facultãþii de Teologie Ortodoxã a Universitãþii din Bucureºti. Daniel Benga. ªtefan Buchiu.41. • Cunoaºterea ºi evaluarea riscurilor. 021. nr. Programul are ca obiective: • Aprofundarea cunoºtinþelor generale de artã eclesialã româneascã ºi universalã. Cadrele didactice care predau la specializarea Arta Sacrã în Contemporaneitate deþin suporturi de curs ºi cãrþi tipãrite care vor fi puse la dispoziþia masteranzilor. Ecaterina.com Web: www. Programul urmãreºte adaptarea conþinutului procesului didactic la cerinþele procesului Bologna. Master în Comunicare ºi Comuniune Eclezialã în Spaþiul Ortodox Programul de studii universitare de masterat Comunicare ºi Comuniune Eclezialã în Spaþiul Ortodox este orientat pe dobândirea de competenþe profesionale în domeniul media religios. Media valorificã astfel potenþialul valorilor religioase în formarea personalitãþii umane. • Dezvoltarea capacitãþii de creaþie picturalã bisericeascã (muralã ºi iconograficã). Cercetarea are în vedere cunoaºterea tendinþelor stilistice în arta sacrã.07. univ. sector 4. Prodecan: Pr. Emanoil Bãbuº. univ. Conf. Bucureºti Tel. Temele înscrise în Planul de învãþãmânt pe 2010/2012 urmeazã sã fie predate de patru profesori. • Dobândirea ºi aprofundarea unei culturi estetice ºi teoretice. dobândesc o pregãtire temeinicã. • Perfecþionarea tehnicilor de execuþie ºi a posibilitãþilor de exprimare optimã a bogãþiei stilistice specifice picturii de tradiþie bizantinã. Licenþiaþii în Artã Sacrã. Prodecan: Pr. dr. principii ºi metode de conservare-restaurare a operelor de artã. atât teoreticã cât ºi practicã. • Aprofundarea tehnicilor de intervenþie în scopul recuperãrii. ci ele reprezintã subiecte noi ce vor fi dezvoltate în diferite proiecte de cercetare. Temele propuse pentru cursurile de master nu au fost expuse în cadrul prelegerilor de la cursurile de licenþã în Artã Sacrã (picturã bisericeascã ºi conservare-restaurare a obiectelor de artã). ele exprimã urmãtoarele domenii de cercetare: pictura bisericeascã ºi conservarea-restaurarea operelor picturale în tehnica frescã. Valorificarea informaþiilor despre tehnicile de conservarerestaurare ale pieselor de artã. Acestea vor fi tratate pe baza unei cercetãri ºtiinþifice fundamentatã pe literatura teologicã de specialitate. de o deosebitã actualitate pentru pregãtirea masteranzilor. pe parcursul duratei de studii. univ. consolidãrii ºi restaurãrii bunurilor de patrimoniu aflate în stare precarã de conservare.FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXÃ Master în Arta Sacrã în Contemporaneitate Programul de Master Arta Sacrã în Contemporaneitate. 4.335. Prof. absolut necesare specialiºtilor în picturã bisericeasã ºi restaurare. 040155. 146 © DSS Conducerea facultãþii Decan: Pr. accesul la informarea religioasã corectã înscriindu-se într-unul din drepturile fundamentale ale individului în societatea democraticã.83 E-mail: ftoub@yahoo.ro • Studierea ºi înþelegerea aprofundatã a diversitãþii materiale ºi spirituale a patrimoniului cultural eclesial precum ºi a aspectelor fundamentale referitoare la protecþia ºi conservarea acestuia. Sf. Adrian Marinescu. teologicã ºi artisticã. dr.ftoub. oferind absolvenþilor primului nivel de studii universitare posibilitatea aprofundãrii 147 .75 (decanat). De asemenea.: 021.335. cuprinde teme din domeniul Artei Sacre ºi vizeazã decorarea spaþiilor bisericeºti în diferite tehnici ale picturii de tradiþie bizantinã ºi conservarea–restaurarea obiectelor artistice aflate în patrimoniul Bisericii. înþelegere a elementelor de limbaj plastic ºi a conceptelor teoriilor ºi metodelor de bazã specifice. Este etapa de cunoaºtere. dr.61. Date de contact Adresã: Str. doi conferenþiari ºi cinci lectori. Prof. dr. În cadrul cursurilor de Master sunt aprofundate cunoºtinþele din vastul domeniu al artei bisericeºti universale ºi româneºti. a celor pe suport de lemnicoana ºi a manuscriselor.

Biserica Ortodoxã. Biserica Romano-Catolicã ºi Bisericile Protestante. Problemele actuale care se ridicã în teologie ºi în Bisericile creºtine impun o pregãtire specialã a unor teme teologice care reprezintã rãspunsuri corecte din partea Bisericii ºi a teologiei la 148 © DSS . 149 Master în Doctrinã ºi Culturã Creºtinã Programul de Masterat Doctrinã ºi Culturã Creºtinã. Temele înscrise în Planul de învãþãmânt pe 2010/2012 pentru Master urmeazã sã fie predate de un profesor. Tematica programului Exegezã ºi Ermineuticã Biblicã îmbrãþiºeazã mai multe domenii ale teologiei biblice. analizã ºi raportare criticã la mesajele primite ºi transmise). Astfel. actuale. Cadrele didactice care predau la specializarea Doctrinã ºi Culturã Creºtinã au suporturi de curs ºi cãrþi tipãrite. Problemele care au fost puse Bisericii creºtine în decursul secolelor au venit din exteriorul Bisericii. Programul are ca obiective: • Iniþierea masteranzilor în metodologia cercetãrii istorico . Masteratul va fi absolvit prin prezentarea unui portofoliu format din prezentarea unei disertaþii pe o temã datã ºi a unei lucrãri practice cu tematicã specificã domeniului media. Implicarea mijloacelor de comunicare în masã din domeniul teologic în procesul complex de funcþionare a unei societãþi democratice prin promovarea valorilor ºi a atitudinilor specifice acesteia (libertatea opiniilor. relaþionarea pozitivã cu ceilalþi. cuprinde teme de teologie sistematicã. dar ºi din interiorul acesteia. conducãtor de doctorat. cultural ºi religios al originii creºtinismului. problemele de astãzi. ci ele reprezintã teme ºi subiecte noi care vor fi dezvoltate în diferite proiecte de cercetare. Problemele actuale care se ridicã în studiile biblice ºi în Bisericile creºtine impun o pregãtire specialã care permite elaborarea unor rãspunsuri corecte din partea Bisericii ºi a teologiei la problemele de astãzi. cuprinde teme biblice ºi teologice actuale. sunt numai câteva dintre obiectivele realizate în cadrul masteratului Comunicare ºi Comuniune Eclezialã în Spaþiul Ortodox.critice a izvoarelor credinþei. Tematica programului Doctrinã ºi Culturã Creºtinã îmbrãþiºeazã mai multe domenii ale teologiei sistematice. Aceste teme trateazã aspecte precum: istoria dogmelor. pãstreazã adevãrul Revelaþiei dumnezeieºti în diferite stadii ºi interpreteazã învãþãtura Mântuitorului Iisus Hristos în diferite moduri. Aceastã metodã pretinde cã ar corespunde atât structurii istorice a Scripturii cât ºi exigenþelor de înþelegere a ei de cãtre omul de azi. fãrã a omite însã diferitele deosebiri de învãþãturã. • Dezvoltarea interesului pentru activitãþile de cercetare ºtiinþificã. Planul de învãþãmânt conþine discipline cu un caracter de aprofundare ºi de sintezã ºi cu un conþinut corespunzãtor misiunii asumate. • Pregãtirea temeinicã a masteranzilor pentru accederea la Doctorat. formarea competenþelor de raportare la media (selecþie valoricã. relaþia dintre teologie ºi ºtiinþã în contextul actual etc. Programul are ca obiective: • Iniþierea masteranzilor în metodologia cercetãrii ºtiinþifice pentru elaborarea disertaþiilor la Master ºi pregãtirea riguroasã pentru continuarea studiilor postuniversitare la doctorat. Master în Exegezã ºi Ermineuticã Biblicã Programul de Masterat Exegezã ºi Ermineuticã Biblicã propus de Catedra de Teologie Biblicã a Facultãþii de Teologie Ortodoxã a Universitãþii din Bucureºti. care vor fi puse la dispoziþia masteranzilor.2010 Facultatea de Teologie Ortodoxã Universitatea din Bucureºti MASTER cunoºtinþelor generale de comunicare în media. • Întocmirea lucrãrilor practice de cãtre masteranzi ºi publicarea a cel puþin douã studii pânã la susþinerea disertaþiei. noile miºcãri religioase. tematica examenului de admitere fiind anunþatã public. urmeazã învãþãtura lui Iisus Hristos ºi a Sfinþilor Apostoli. sã punã în evidenþã în mod deosebit asemãnãrile doctrinare dintre cele trei mari confesiuni creºtine. în actualitate. propus de Catedra de Teologie Sistematicã a Facultãþii de Teologie Ortodoxã a Universitãþii din Bucureºti. cu cel puþin 6 luni înainte de aplicarea ei. dezvoltarea acestor competenþe care reprezintã aspecte esenþiale pentru un comportament activ ºi responsabil al viitoarei generaþii. libertatea de expresie. Recrutarea ºi admiterea la studiile de master urmeazã o politicã transparentã. ci ele reprezintã teme ºi subiecte noi care vor fi dezvoltate în diferite proiecte de cercetare. • Cultivarea interesului pentru implicarea în activitãþi de cercetare asupra contextului politic. se are în vedere ca examenul final sã certifice asimilarea competenþelor cognitive ºi profesionale care corespund calificãrii universitare. Temele înscrise în Planul de învãþãmânt pe 2010/2012 pentru Master urmeazã sã fie predate de ºase profesori. • Dezvoltarea abilitãþilor de participare. care reprezintã de fapt cele trei mari confesiuni creºtine. cu aplicabilitate practicã. necesare în dobândirea din partea studentului masterand a unei autonomii profesionale ºi care sã poatã face faþã cerinþelor unei comunicãri moderne europene. valorificarea optimã ºi creativã a propriului potenþial. un conferenþiar ºi cinci lectori. doi conferenþiari ºi doi lectori. • Conºtientizarea asupra necesitãþii analizei de text dintr-o perspectivã diacronicã dar ºi sincronicã. social. marketingul universitar promovând informaþii reale ºi corecte. a masterandului la elaborarea ºi punerea în practicã a strategiilor de comunicare ºi transmitere a valorilor credinþei în societatea de azi. Biserica creºtinã întemeiatã de Mântuitorul Iisus Hristos ca o instituþie divino-umanã. Teologia încearcã. indicând posibilitãþile optime de verificare ºi confirmare. în special a textelor Sfintei Scripturi. în perspectivã. dezvoltarea spiritului critic). ºi „hermeneuticã“ ceea ce acelaºi text ne spune nouã astãzi într-un context diferit ºi într-un limbaj pe înþelesul omului modern. Cadrele didactice care predau la acest program de studii vor pune la dispoziþie suporturi de curs ºi cãrþi tipãrite. Astãzi. dinamica misiunii în Bisericã. cercetarea teologicã preferã sã numeascã „exegezã“ acea analizã a textului Sfintei Scripturi destinatã descoperirii a ceea ce autorul a vrut sã spunã contemporanilor sãi. Orizontul cultural din ultimul secol a impus o lecturã a Scripturii potrivit unui ansamblu de demersuri care poartã numele de metoda istorico-criticã. • Dezvoltarea abilitãþilor masterandului pentru punerea în practicã a cunoºtinþilor dobândite în timpul cursurilor de Master. • Dezbaterea cursurilor ºi aplicaþiile practice. Temele propuse pentru cursurile de Master nu au fost expuse în cadrul prelegerilor de la cursurile de licenþã în teologie. Temele propuse pentru cursurile de Master nu au fost expuse în cadrul prelegerilor de la cursurile de licenþã în teologie. conform legislaþiei în vigoare. româneascã ºi universalã. Masteratul Comunicare ºi comuniune eclezialã în spaþiul ortodox realizeazã o sintezã creatoare între transmiterea de cunoºtinþe de specialitate ºi crearea unor deprinderi practice. spiritualitatea monahalã.

• Dezvoltarea abilitãþilor masterandului pentru punerea în practicã a cunoºtinþelor dobândite în timpul cursurilor de Master. Problematica teologicã aprofundatã. • Dezvoltarea interesului pentru activitãþile de cercetare ºtiinþificã în domeniul teologiei istorice. probleme de aghiologie ºi aghiografie. Acestea nu au fost expuse în cadrul prelegerilor de la cursurile de licenþã în teologie. • Însuºirea unei metode de cercetare ºtiinþificã prin analiza izvoarelor ºi a literaturii teologice de specialitate. tematica pentru examenul de admitere este anunþatã public cu cel puþin 6 luni înainte de aplicarea ei ºi cuprinde teme ce acoperã o sferã interdisciplinarã. în cadrul cursurilor de Master. Cadrele didactice vor pune la dispoziþia masteranzilor suporturi de curs ºi cãrþi tipãrite. 7. reprezintã un rãspuns al Bisericii ºi al teologiei ortodoxe la problemele de astãzi. • Dezbaterea cursurilor ºi aplicaþiile practice. Prelegerile din Catedra de Teologie Istoricã sunt fundamentate pe o cercetare ºtiinþificã riguroasã a izvoarelor. totodatã. Astfel. aspecte privind strategiile pastorale pentru comunitãþile ortodoxe din Diaspora românã. fãrã nicio discriminare. aspecte privind relaþiile Creºtinismului cu lumea islamicã. • Întocmirea lucrãrilor practice de cãtre masteranzi ºi publicarea a cel puþin douã studii pânã la susþinerea disertaþiei. ci reprezintã teme ºi subiecte noi care vor fi dezvoltate în diferite proiecte de cercetare. • Dezvoltarea abilitãþilor masterandului pentru punerea în practicã a cunoºtinþelor dobândite în timpul cursurilor de Master. Facultatea de Teologie Ortodoxã ºi-a formulat propria politicã de recrutare ºi admitere a masteranzilor pe care o aplicã în mod transparent ºi riguros. 150 © DSS 151 . aspecte privind implicarea Ortodoxiei în Miºcarea ecumenicã.2010 Master în Istorie ºi Tradiþie Creºtinã Facultatea de Teologie Ortodoxã Universitatea din Bucureºti Master în Pastoraþie ºi Viaþã Liturgicã MASTER Programul de Masterat Istorie ºi Tradiþie Creºtinã propus de Catedra de Teologie Istoricã a Facultãþii de Teologie Ortodoxã a Universitãþii din Bucureºti. în decursul istoriei. Aceste teme trateazã aspecte privind relaþiile dintre Bisericã ºi Stat. respectând principiul egalitãþii ºanselor tuturor candidaþilor. în cadrul programului masteral. cuprinde teme istorico . • Dezbaterea cursurilor ºi realizarea unor aplicaþii practice. • Însuºirea unei metode de cercetare ºtiinþificã prin analiza izvoarelor ºi a literaturii teologice de specialitate. înrãdãcinatã în Tradiþia Bisericii. o pregãtire teologicã temeinicã. Licenþiaþii în teologie dobândesc în cadrul programului masteral o pregãtire teologicã temeinicã. Aceste teme trateazã probleme legate de formele de organizare ºi conducere a Bisericii. Tematica scoate în evidenþã. Cadrele didactice care predau în cadrul programului masteral Istorie ºi Tradiþie Creºtinã au suporturi de curs ºi cãrþi tipãrite care vor fi puse la dispoziþia masteranzilor. Astfel. înrãdãcinatã în Tradiþia Bisericii. devenind capabili sã rãspundã la problemele actuale ridicate de societatea contemporanã. • Pregãtirea temeinicã a masteranzilor pentru accederea la Doctorat. Temele prezentate în cadrul cursurilor acestui program de Masterat provin din diferite domenii ale teologiei istorice. trei conferenþiari ºi cinci lectori. fãrã nicio discriminare. cuprinde teme pastorale ºi liturgice adecvate misiunii contemporane a Bisericii. tematica pentru examenul de admitere este anunþatã public cu cel puþin 6 luni înainte de aplicarea ei ºi cuprinde teme ce acoperã o sferã interdisciplinarã. aspecte privind ethosul creºtinismului antic. Facultatea de Teologie Ortodoxã ºi-a formulat propria politicã de recrutare ºi admitere a masteranzilor pe care o aplicã în mod transparent ºi riguros. respectând principiul egalitãþii ºanselor tuturor candidaþilor. Problemele actuale care se ridicã în teologie ºi în Bisericile creºtine impun o pregãtire specialã a unor teme teologice care pot da rãspunsuri corecte din partea Bisericii la problemele de astãzi. întocmirea lucrãrilor practice de cãtre masteranzi ºi publicarea a cel puþin douã studii pânã la susþinerea disertaþiei. Cursurile ºi seminariile din Planul de învãþãmânt pentru anii 2010/2012 pentru Master urmeazã sã fie predate de patru profesori. Problematica teologicã aprofundatã în cadrul cursurilor de Master reprezintã un rãspuns al Bisericii ºi al teologiei ortodoxe la problemele de astãzi. devenind capabili sã rãspundã la problemele actuale ridicate de societatea contemporanã. Tematica programului Istorie ºi Tradiþie Creºtinã îmbrãþiºeazã mai multe domenii ale teologiei istorice înþeleasã ca ºtiinþã. Programul are ca obiective: • Iniþierea masteranzilor în metodologia cercetãrii ºtiinþifice pentru elaborarea disertaþiilor la Master ºi pregãtirea riguroasã pentru continuarea studiilor postuniversitare la doctorat. ci ele reprezintã teme ºi subiecte noi care vor fi dezvoltate în diferite proiecte de cercetare. Temele propuse pentru cursurile de Master nu au fost expuse în cadrul prelegerilor de la cursurile de licenþã în teologie. • Dezvoltarea interesului pentru activitãþile de cercetare ºtiinþificã în domeniul teologiei practice. în lume ºi în România. Programul are ca obiective: • Iniþierea masteranzilor în metodologia cercetãrii ºtiinþifice pentru elaborarea disertaþiilor la Master. mutaþii în cateheza actualã etc. Temele înscrise în Planul de învãþãmânt pe 2010/2012 pentru Master urmeazã sã fie predate de trei profesori ºi patru lectori ºi îmbrãþiºeazã mai multe domenii ale teologiei practice. importanþa teologiei istorice ºi a izvoarelor Tradiþiei bisericeºti pentru o adecvatã înþelegere a situaþiei actuale a creºtinismului ºi a Bisericilor creºtine.teologice actuale. Programul de Masterat Pastoraþie ºi Viaþã Liturgicã propus de Catedra de Teologie Practicã a Facultãþii de Teologie Ortodoxã a Universitãþii din Bucureºti. Licenþiaþii în teologie dobândesc. de liturgicã ºi pastoraþie contemporanã. Folosirea modelelor din istoria bisericeascã în viaþa de azi a Bisericii. aspecte privind relaþiile dintre þãrile Române ºi Locurile Sfinte. pastoraþia tinerilor din familii defavorizate. purtând în acelaºi timp ºi o discuþie criticã cu literatura teologicã internaþionalã de specialitate. în domeniul teologiei practice. • Folosirea modelelor din istoria bisericeascã în viaþa de azi a Bisericii.

Dezvoltarea capacitãþii ºi a abilitãþilor de integrare în cerinþelor europene actuale. promovate de Biserica Ortodoxã Românã. Programul de Masterat Teologia ºi Misunea Socialã a Bisericii propus de mai multe Catedre ale Facultãþii de Teologie Ortodoxã a Universitãþii din Bucureºti. patru conferenþiari ºi cinci lectori ºi vizeazã aspecte privind temeiurile asistenþei sociale în biserica veche ºi astãzi. misiunea filantropicã a Bisericii noastre în trecut ºi astãzi. fãrã nicio discriminare. integrator. Personalul didactic va fi capabil sã asigure o orientare multidirecþionalã a tinerilor în sistemul de învãþãmânt. profesionalã ºi de integrare socialã. posibilitãþile de exprimare optimã a bogãþiei spirituale româneºti ºi europene se regãsesc în elaborarea ºi perfecþionarea strategiilor ºi tehnicilor de predare/învãþare. Facultatea de Teologie Ortodoxã ºi-a formulat propria politicã de recrutare ºi admitere a masteranzilor pe care o aplicã în mod transparent ºi riguros. 152 © DSS 153 . într-un demers educaþional global. Profesionalizarea la nivel de performanþã superioarã a absolvenþilor programului de licenþã presupune adaptarea conþinutului procesului didactic la cerinþele procesului Bologna. în alcãtuirea programelor analitice. în sensul dobândirii de competenþe profesionale în domeniul predãrii religiei la diferite nivele ale învãtãmântului preuniversitar ºi universitar. de asanare a vieþii în societatea româneascã ºi de cunoaºtere a valorilor spirituale româneºti. Programul de master Studii Religioase ºi Educaþie Creºtinã. fundamentarea teologicã ºi perspectivele misionare a doctrinei sociale a Bisericii. prin realizarea unei sinteze creatoare între transmiterea de cunoºtinþe de specialitate ºi crearea unor deprinderi practice. integrator. tematica pentru examenul de admitere este anunþatã public cu cel puþin 6 luni înainte de aplicarea ei ºi cuprinde teme ce acoperã o sferã interdisciplinarã. realizat cu profesionalism ºi responsabilitate. respectând principiul egalitãþii ºanselor tuturor candidaþilor. Organizarea unui masterat în domeniul ºtiinþelor religioase ºi a educaþiei creºtine rãspunde dimensiunii axiologice a acesteia ºi unor cerinþe de ordin politic ºi moral la nivel naþional. • Dezbaterea cursurilor ºi aplicaþiile practice. cuprinde teme interdisciplinare actuale. Programul are ca obiective: • Iniþierea masteranzilor în metodologia cercetãrii ºtiinþifice pentru elaborarea disertaþiilor la Master ºi pregãtirea riguroasã pentru continuarea studiilor postuniversitare la doctorat. a unei autonomii profesionale ºi îndeplinirea cerinþelor naþionale ºi internaþionale de pregãtire a unor specialiºti care sã facã faþã cerinþelor unui învãþãmânt modern european. • Consilierea spiritualã. aprofundarea cunoºtinþelor generale de pedagogie româneascã ºi universalã cu aplicabilitate practicã. Astfel. Cadrele didactice vor fi pune la dispoziþia masteranzilor suporturi de curs ºi cãrþi tipãrite. Noile modificãri structurale din învãþãmântul postmodern românesc. Etapã superioarã de pregãtire ºi formare profesionalã. într-un demers educaþional global. • Gestionarea sistemelor de informaþii bazate pe indicatori specifici în domeniul teologiei asistenþei sociale. acest masterat rãspunde. • Elaborarea sistemelor de asistenþã socialã pe baza unor conþinuturi teologice. realizat cu profesionalism ºi responsabilitate. valori care permit participarea la configurarea spaþiului cultural-religios european. prin dobândirea ºi aprofundarea unei culturi estetice ºi teoretice absolut necesarã profesorilor de religie. studierea ºi înþelegerea aprofundatã a diversitãþii patrimoniului spiritual naþional ºi universal. Astfel. posibilitãþile de exprimare optimã a bogãþiei spirituale româneºti ºi europene se regãsesc în elaborarea ºi perfecþionarea strategiilor ºi tehnicilor de predare/învãþare. Admiterea se bazeazã exclusiv pe competenþele academice ale candidatului ºi nu aplicã niciun fel de criterii discriminatorii. cât ºi acelora de creare a unei noi atitudini morale. din partea studentului masterand. atât solicitãrilor de aprofundare a cunoºtinþelor absolvenþilor primului nivel de formare profesionalã universitarã. Temele înscrise în Planul de învãþãmânt pe 2010/2012 pentru Master urmeazã sã fie predate de trei profesori. Facultatea de Teologie Ortodoxã ºi-a formulat propria politicã de recrutare ºi admitere a masteranzilor pe care o aplicã în mod transparent ºi riguros. Personalul didactic va fi capabil sã asigure o orientare multidirecþionalã a tinerilor în sistemul de învãþãmânt. ci ele reprezintã o noutate. în alcãtuirea programelor analitice. • Proiectarea ºi realizarea de diagnoze sociale din perspectivã teologicã. care nu au fost expuse în cadrul prelegerilor de la cursurile de licenþã în teologie. managementul voluntariatului în asistenþa socialã religioasã. urmãreºte dobândirea. Noile modificãri structurale din învãþãmântul postmodern românesc. Tematica programului Teologia ºi misunea socialã a Bisericii este interdisciplinarã. pastoraþia familiilor defavorizate. perspectivele confesionale asupra doctrinei sociale a bisericii. • Dezvoltarea interesului pentru activitãþile de cercetare ºtiinþificã în domeniul teologiei asistenþei sociale. care va fi dezvoltatã în diferite proiecte de cercetare. fãrã nicio discriminare.2010 Facultatea de Teologie Ortodoxã Universitatea din Bucureºti Master în Teologia ºi Misiunea Socialã a Bisericii MASTER Master în Studii Religioase ºi Educaþie Creºtinã Programul de studii universitare de masterat Studii Religioase ºi Educaþie Creºtinã este orientat pe specificul profesionalizãrii. este o altã dimensiune a programului de studii universitare de masterat Studii Religioase ºi Educaþie Creºtinã. tematica pentru examenul de admitere este anunþatã public cu cel puþin 6 luni înainte de aplicarea ei ºi cuprinde teme ce acoperã o sferã interdisciplinarã. respectând principiul egalitãþii ºanselor tuturor candidaþilor. în conformitate cu cerinþele unui învãþãmânt modern ºi cu deschiderea spre dialog ºi parteneriat cu bisericile surori din þarã ºi din strãinãtate.

profesori ºi studenþi. nr. trãieºte pentru ºi prin studenþii sãi. Conducerea facultãþii se implicã. Facultatea de Teologie Baptistã se distinge prin deschiderea totalã faþã de colaborãrile potenþiale cu strãinãtatea. Facultatea de Teologie Baptistã urmãreºte o permanentã colaborare cadre didactice-studenþi. dr. Facultatea de Teologie Baptistã. • sã fie apþi de a-ºi manifesta potenþialul creativ ºi disponibilitãþile pentru activitãþi de cercetare ºtiinþificã în domeniu. Facultatea de Teologie Baptistã urmãreºte asigurarea pe piaþa muncii de specialiºti care: • sã dispunã de competenþe profesionale în domeniul teologiei ºi implicãrii sociale. Aceasta dinamizeazã oferta de studii ºi mãreºte credibilitatea instituþionalã pe piaþa serviciilor educaþionale. Viziunea conducerii Facultatea îºi propune sã devinã un centru dinamic ºi de calitate în echiparea teologicã. Facultatea de Teologie Baptistã cuprinde. programe de studii de licenþã ºi de master. Otniel Bunaciu Prodecan: Lect. ºi doreºte sã asigure o bazã temeinicã celor ce doresc sã lucreze în domeniul învãþãmântului. dr. Belgia.unibuc. sub forma echipamentelor electronice din laboratoare ºi bibliotecã – laptop-uri ºi video-proiectoare – utilizate în procesul de predare. Corneliu Boingeanu Secretar ºtiinþific: Lect.15. al asistenþei comunitare 155 . având parteneriate ºi colaborãri cu universitãþi ºi instituþii de cercetare din Marea Britanie.com Web: www. didacticã ºi managerialã a studenþilor. Cehia. Statele Unite ale Americii.ro/ro/fac_ftb_ro Bologna ºi respectã prin Regulamente proprii. sistemicã. 010251. Bucureºti Tel. sã se permanentizeze ca o structurã universitarã solidã ºi performantã în toate domeniile activitãþii sale. sã gândeascã în maniera ºtiinþificã integratoare. ceea ce corespunde cu sensurile de evoluþie a învãþãmântului centrat pe student ºi preocupãrilor generale ale Universitãþii de a oferi studenþilor un climat intelectual ales ºi o pregãtire ºtiinþificã la nivelul cunoaºterii actuale naþionale ºi internaþionale. prin programele de studii ºi activitãþi derulate. Misiunea facultãþii Facultatea de Teologie Baptistã este o facultate a Universitãþii din Bucureºti care pregãteºte ºi echipeazã studenþii în spiritul credinþei creºtine evanghelice pentru a contribui la dezvoltarea spiritualã ºi culturalã a bisericilor ºi a societãþii contemporane. Facultatea de Teologie Baptistã este membru observator al CEBTS Consortium European of Baptist Theological Schools. • sã fie flexibili. Daniel Mariº Date de contact Adresã: Str. între Decan. Aceste programe de studii urmãresc crearea de competenþe generale ºi profesionale pentru specializarea oferitã./Fax: 021. univ. univ. Facultatea de Teologie Baptistã dispune de o bazã materialã modernã care sprijinã procesul didactic ºi de cercetare. în prezent. receptivi la schimbare. între decanii de ani ºi studenþi. din aceste programe studenþii dobândind competenþe specifice domeniului de studii. univ. Strategia generalã a Universitãþii din Bucureºti. în promovarea unui management al calitãþii proceselor din toate structurile de studii. Facultatea de Teologie Baptistã antreneazã studenþii motivaþi în activitatea de cercetare ºtiinþificã. Berzei.93 E-mail: teologiebaptista@yahoo. 29. Conducerea Facultãþii sprijinã consilierea studenþilor prin programe de întâlniri periodice sau la solicitarea studenþilor între Decan ºi studenþi. având un rol important în realizarea de studii teoretice ºi aplicative cu privire la aspectele sociale ºi religioase. • sã fie capabili sã activeze cu seriozitate în condiþiile unor riscuri inevitabile prin decizii operative. fundamentate ºtiinþific. în prezent. În Facultatea de Teologie Baptistã sunt organizate periodic comunicãri ºtiinþifice cu invitaþi de seamã din domeniul teologic. dr. Facultatea de Teologie Baptistã susþine practica studenþeascã prin colaborãri cu fundaþii ºi organizaþii non-guvernamentale.318. a Secretariatului de Stat pentru Culte ºi a Uniunii Bisericilor Creºtine Baptiste din România.FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTà Facultatea de Teologie Baptistã este o structurã universitarã care funcþioneazã în cadrul Universitãþii din Bucureºti din anul 1992 în urma unui protocol încheiat între Ministerul Învãþãmântului ºi Stiinþei. sector 1. Moldova. prin tot ceea ce face. Programele de studii ale Facultãþii de Teologie Baptistã sunt structurate corespunzãtor cerinþelor Procesului de la 154 © DSS Conducerea facultãþii Decan: Prof. Facultatea de Teologie Baptistã urmãreºte ca.

Planul de învãþãmânt este structurat pe o duratã de 2 ani. misionare) ºi al managementului unui ONG (management. pe încurajarea modului de gândire independent ºi anticipativ. spiritualã. 4. Actualizarea planului de învãþãmânt se va face în conformitate cu prevederile Cartei Universitare ºi în baza deciziei Consiliului Facultãþii de Teologie Baptistã. prin care se aprobã înfiinþarea unui program de Master în Teologie Baptistã la Facultatea de Teologie Baptistã. având forma de învãþãmânt zi. • denumirile disciplinelor. în particular a celor protestante.06.2004 privind organizarea studiilor universitare (publicatã în Monitorul Oficial al României. metodelor didactice ºi metodelor de evaluare a proceselor de învãþãmânt ºi cercetare la tendinþele existente pe plan mondial ºi la dinamica dezvoltãrii sociale ºi religioase a þãrii.2010 Facultatea de Teologie Baptistã Universitatea din Bucureºti MASTER (religioase.10.06. Uniunea Baptistã (nr. orientatã continuu cãtre dobândirea de cãtre studenþi de cunoºtinþe. Principalele acte normative care susþin cadrul juridic ºi organizatoric al specializãrii Teologie Baptistã: • Protocolul încheiat între Ministerul Învãþãmântului (nr. programa este supusã spre analizã ºi aprobare Consiliului facultãþii. 465/7. aparþine domeniului fundamental ºi domeniului de studii universitare de master al Teologiei Baptiste conform H. opþionale ºi facultative.1991). a societãþii româneºti ca societate integratã în Uniunea Europeanã. de afirmare a valorilor credinþei creºtine evanghelice. • Extras din procesul verbal al ºedinþei Consiliului Facultãþii din data de 16 decembrie 2003. • proporþia dintre disciplinele fundamentale ºi disciplinele de specialitate. numãrul de ore din planul de învãþãmânt. Specializarea Master în Teologie Baptistã a Facultãþii de Teologie Baptistã din cadrul Universitãþii din Bucureºti. În cazul în care Biroul Consiliului facultãþii avizeazã favorabil actualizarea cursului.07. cu scopul de a contribui la creºterea calitãþii învãþãmântului teologic. 614 din 07.10. aptitudini ºi competenþe necesare construirii unei cariere de succes în domeniul predãrii teologiei ºi al lucrului în organizaþii non-guvernamentale. în condiþiile intensificãrii competiþiei pe piaþa resurselor umane înalt calificate.10. • Sprijinirea atât a cadrelor didactice. include tabla de materii cu precizarea numãrului de ore de curs/seminar alocate fiecãrei teme. • numãrul de ore de curs/seminar alocate sãptãmânal. pentru dezvoltarea unui învãþãmânt modern ºi eficient. socialã ºi eticã. 568/1995 cu privire la acordarea autorizaþiei de funcþionare provizorie.2007). fundamentat pe abordarea practicã ºi pe cercetarea ºtiinþificã.2007 privind aprobarea programelor de studii universitare evaluate de Agenþia Românã pentru Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul Superior. Biroul Consiliului facultãþii analizeazã în prealabil oportunitatea actualizãrii sub raportul necesitãþii sale. Scopul specializãrii Master în Teologie Baptistã este de a se integra structurii Facultãþii de Teologie Baptistã ca o entitate stabilã ºi performantã. de metode de predare ºi de tehnologii de învãþare. de la oricare membru al Consiliului facultãþii sau de la studenþi. interactiv ºi inovativ. Fiºa de disciplinã estimeazã timpul total al activitãþilor de studiu individual pretinse studentului ºi detaliazã competenþele specifice disciplinei. Pe timpul cât dureazã aceastã evaluare cadrele didactice ale facultãþii ºi studenþii sunt consultaþi în legãturã cu noua disciplinã de învãþãmânt. • adaptarea denumirilor disciplinelor la structurile planurilor de învãþãmânt ale altor structuri universitare recunoscute la nivel naþional ºi/sau internaþional. proiecte practice. Prin aceastã viziune. 7101/7. specializarea urmãreºte promovarea unui sistem de învãþãmânt de calitate. 157 .06. nr. Partea I. numãrul de ore de studiu individual ºi numãrul de credite potrivit planului de învãþãmânt.2007 privind domeniile de studii universitare de licenþã.07. în conformitate cu prevederile Legii nr. 10695/7. un lider naþional ºi european în demersul de lãrgire a cunoaºterii ºtiinþifice. în cazul introducerii unui curs nou. În cadrul fiecãrei fiºe de disciplinã sunt înregistrate elementele de identificare a categoriei formative a disciplinei. 156 © DSS • H. 5. în general. Propunerea de actualizare poate veni de la Catedra de specialitate. • Perfecþionarea învãþãmântului. Totodatã titularul de disciplinã semneazã Fiºa de disciplinã dupã ce descrie în cuprinsul sãu ºi modalitatea practicã de evaluare finalã. de cãtre o persoanã cu deplinã calificare în materie. 676 din 28. administraþie.G. privind acreditarea instituþiilor de învãþãmânt superior ºi recunoaºterea diplomelor din 28/07/1995 Publicat în Monitorul Oficial.G. Facultatea îºi propune sã contribuie în mod consistent ºi creativ la consolidarea culturalã. Aceastã actualizare presupune: • introducerea unor noi discipline în planul de învãþãmânt. de adâncire a implicãrii sociale a comunitãþilor creºtine. 185 din 16/08/1995– Anexa nr. • Hotãrâre nr. a cercetãrii ºtiinþifice ºi serviciilor în domeniul Teologiei Baptiste prin adaptarea permanentã a conþinutului. al legãturii cu disciplinele deja cuprinse în planul de învãþãmânt. • Dezvoltarea activitãþilor de cercetare ºtiinþificã. Activitatea de predare/seminarizare este descrisã într-o formã sinteticã în cuprinsul Fiºei de disciplinã potrivit structurii identificate la nivelul Universitãþii din Bucureºti ºi adaptãrii la Fiºa specializãrii Teologie Baptistã.2004) – Anexa nr. Obiectivele fundamentale ale specializãrii Master în Teologie Baptistã sunt: • Formarea profesionalã de specialiºti în domeniul Teologie Baptistã prin învãþãmânt universitar de lungã duratã. Partea I. • modificarea numãrului de ore alocat activitãþii didactice în funcþie de necesitãþile rezultate din activitatea de predare/seminarizare anterioarã. nr. • H. pentru a face faþã exigenþelor ºi provocãrilor generate de integrarea þãrii noastre în Uniunea Europeanã ºi de procesul globalizãrii. • Lege nr. Facultatea doreºte sã devinã un participant major în dialogul ºi cooperarea universitarã mondialã. Pentru aceasta. 481 din 18. respectiv 120 de credite ºi corespunde pe deplin misiunii ºi obiectivelor Facultãþii de Teologie Baptistã.1991) – Anexa 3. organizat sunt forma învãþãmântului de zi. 88/1993. tipul de evaluare finalã. Planul de învãþãmânt al specializãrii Teologie Baptistã este elaborat în conformitate cu standardele de calitate în ceea ce priveºte urmãtoarele elemente: • raportul dintre disciplinele obligatorii. 4936/2008. structurile instituþiilor de învãþãmânt superior ºi specializãrile organizate de acestea (publicatã în Monitorul Oficial al României. codul disciplinei. afirmând diversitatea culturalã ºi valorile civilizaþiei creºtine. sociale. al posibilitãþilor de a asigura predarea cursului actualizat de cãtre cadrul didactic existent sau. evanghelice. Partea I nr. De asemenea. nr.2008 privind completarea ºi modificarea ordinului Ministrului Cercetãrii ºi Tineretului 4644 din 30.07. relaþii publice). 288 din 24. • Cooperarea cu universitãþi din þarã ºi strãinãtate în scopul amplificãrii schimburilor de cunoºtinþe ºi idei.G. Printr-o racordare eficientã la sistemele de informare ºi de dialog ale societãþii. nr.1991) ºi Secretariatul de Stat pentru Culte (nr. 4936 din 30. cât ºi a studenþilor pentru participarea la conferinþe ºtiinþifice naþionale ºi internaþionale ºi publicarea în reviste ºtiinþifice de profil.

coordonare. urmãtoarele: • evaluare parþialã prin test sau lucrare scrisã. În cazul în care titularul de disciplinã considerã cã nu sunt necesare schimbãri în structura fiºei de disciplinã. cadrele didactice titulare ale unor discipline înrudite se întâlnesc periodic în vederea corelãrii structurii de predare ºi a metodelor de lucru utilizate cu studenþii. Facultatea de Teologie Baptistã deruleazã programe de zi la specializarea Master în Teologie Baptistã. Disciplinele predate la specializarea Teologie Baptistã vor fi acoperite cu manuale universitare. Consiliul facultãþii identificã în mod continuu. de a le deschide dorinþa de perfecþionare. eventual. autoritãþi publice ºi întreprinderi. În plus. ºcolile confesionale ºi alte ONG-uri. potrivit fiºei disciplinei. Frecvenþa studenþilor la cursuri ºi seminarii pentru studenþii la forma de învãþãmânt zi este consideratã obligatorie în limita unui procent administrat de cãtre titularul de disciplinã ºi justificat temeinic în funcþie de structura disciplinei. de a-i pregãti pentru a putea aplica în practicã cele învãþate imediat dupã absolvire. De cele mai multe ori (eventual cu ajutorul ºefului de an) materialele didactice sunt transmise studenþilor în format electronic de cãtre Secretariat. ceea ce admite ca la anumite materii sã existe o evaluare parþialã pe parcursul semestrului la o datã transmisã din timp studenþilor. Titularii de disciplinã pun accent pe interactivitatea profesor-student ºi organizeazã cursuri dialog. Principiile organizatorice ºi funcþionale ale cercetãrii ºtiinþifice sunt structurate ºi detaliate în Regulamentul privind organizarea ºi desfãºurarea cercetãrii ºtiinþifice la Facultatea de Teologie Baptistã. Cerinþele de frecventare ºi evaluare sunt transmise în primele douã sãptãmâni ale semestrului de cãtre profesorii coordonatori de cursuri ºi seminarii. De asemenea. Un asemenea proces de corelare este necesar pentru a stabili care sunt pachetele de informaþii ºtiinþifice care trebuie modificate ºi. De exemplu. managementul resurselor umane. Cercetãrii. • dotarea spaþiilor de învãþãmânt cu echipamente performante. în cadrul acestora din urmã participând ºi reprezentanþi aleºi ai studenþilor. Evaluarea studenþilor are la bazã prevederile fiºei de disciplinã. prima variantã reprezentând regula. • folosirea mijloacelor multimedia în activitatea didacticã. Facultatea de Teologie Baptistã dispune de resursele umane. în concordanþã cu misiunea asumatã. • evaluare finalã prin examen sau probã de verificare. specialiºti de elitã.10). Înregistrarea frecvenþei se asigurã individual de cãtre fiecare cadru didactic în parte cu sau fãrã sprijinul ºefului de an. 158 © DSS La specializarea Teologie Baptistã examenele ºi probele de verificare se vor derula în formã scrisã sau oralã.2010 Facultatea de Teologie Baptistã Universitatea din Bucureºti MASTER Consiliul facultãþii urmãreºte în mod permanent ca fiºele de disciplinã sã corespundã cu obiectivele ºi misiunea specializãrii Teologie Baptistã. La elaborarea oricãrei noi fiºe de disciplinã. permiþându-i sã opereze cu noþiunile ºi raþionamentele specifice în activitatea profesionalã. Activitatea didacticã la specializarea Teologie Baptistã se deruleazã sub forma cursurilor ºi seminariilor. logistice ºi financiare necesare realizãrii unei cercetãri teologice performante ºi respectiv ºtiinþifice în domeniile conexe: lideri sau membri ai unor organizaþii ONG. Revizuirea fiºelor de disciplinã este un atribut al cadrului didactic titular de disciplinã ºi are loc anual. Examenele incluse în planul de învãþãmânt reprezintã 50% din totalul formelor de verificare finalã. astfel încât sã ofere studenþilor o bunã pregãtire aplicativã ºi o susþinere a cunoºtinþelor teoretice dobândite în activitatea didacticã. • evaluare prin proiecte sau referate. principalii colaboratori la specializarea Teologie Baptistã în derularea stagiilor de practicã sunt Bisericile ºi Comunitãþile Baptiste din cadrul Uniunii Bisericilor Baptiste din România. managementul conflictelor. Strategia pe termen lung ºi programele pe termen mediu sunt adoptate de Senat ºi de Consiliul facultãþii. În fiecare an se elaboreazã un plan de cercetare ºtiinþificã. Modernizarea procesului de învãþãmânt este o preocupare permanentã a conducerii Facultãþii de Teologie Baptistã. Tineretului ºi Sportului pentru facultãþile de stat (Anexa nr. consiliere. Modalitãþile ºi cerinþele de examinare sunt prezentate pe larg în Regulamentul privind activitatea profesionalã a studenþilor ºi vizeazã. Studenþii sunt însoþiþi de un cadru didactic la începutul perioadei ºi evaluaþi la sfârºitul acesteia în baza unor fiºe de practicã completatã de îndrumatorul din cadrul instituþiei unde se desfãºoarã practica (Anexa nr. 159 . Facultatea de Teologie Baptistã încheie anual convenþii de practicã cu instituþii. scopul principal al structurii ºi conþinutului fiºelor de disciplinã este acela de a asigura studenþilor o înþelegere globalã ºi de specialitate a teologiei în contextul actual. ceea ce presupune activarea cunoºtinþelor de bazã (prior knowledge) ºi cãutarea de soluþii la probleme reale. sau la comanda autorului la diverse edituri de specialitate. în esenþã. care trebuie introduse sau eliminate complet din conþinutul disciplinelor de studiu. Calitatea procesului didactic este analizatã cu prilejul ºedinþelor de Catedrã ºi ale Consiliului Facultãþii. la nivelul standardelor naþionale ºi internaþionale. precum ºi evaluare continuã pe parcursul semestrului. atât schimbãrile majore din societate. cât ºi tendinþele de evoluþie în domeniul Teologie. Seminariile se deruleazã în special la disciplinele de specialitate în baza metodelor de predare/ seminarizare moderne. • extinderea utilizãrii sistemului informatic. • antrenarea tinerilor motivaþi în activitãþi de cercetare (sesiuni de comunicãri ºtiinþifice. • îmbunãtãþirea sistemului de evaluare în sensul creºterii echitãþii formelor de verificare a studenþilor. se urmãreºte asigurarea specializãrii fiecãrui viitor absolvent. Fiºa de disciplinã (nouã sau revizuitã) este apoi supusã discuþiei la nivelul Catedrei de specialitate. cadrul didactic titular poartã discuþii cu colegii ale cãror discipline prezintã puncte de interferenþã sau de continuitate cu disciplina în cauzã pentru a se evita suprapunerile sau repetãrile. cadrul didactic titular are libertatea de a proceda la o actualizare „informaþionalã“ a disciplinei. În acest sens. Manualele universitare ºi suporturile de curs aparþinând cadrelor didactice titulare sunt asigurate prin editarea la comanda Facultãþii la Editura Universitãþii din Bucureºti ºi Editura Credis. guvernamentale sau societãþi comerciale în domeniile: de conducere. tip project based learning ºi problem based learning. astfel încât sã existe o completare reciprocã ºi sã se evite eventualele suprapuneri de materie.12) ºi a unui referat predat de cãtre student profesorului coordonator. Cercetarea ºtiinþificã reprezintã o componentã esenþialã a activitãþii desfãºurate în cadrul Facultãþii de Teologie Baptistã. activitãþi de cercetare în cadrul ºcolii doctorale) etc. prin prezentarea în cadrul expunerilor ºi a seminariilor a ultimelor evoluþii pe plan teoretic ºi practic. În toate cazurile. care urmãreºte: • creºterea eficienþei activitãþii de predare/seminarizare. Structura anului universitar respectã normele stabilite de cãtre Ministerul Educaþiei. formarea unei gândiri creºtine. Cursurile constau în prelegeri susþinute de materiale scrise sau pe suport electronic. temele de cercetare înscriindu-se în aria teologicã ºi ºtiinþificã a domeniilor în care facultatea ºi-a propus sã pregãteascã ºi sã perfecþioneze.

existã publicaþii ale Facultãþii împreunã cu Institutul Teologic Baptist din Bucureºti. Chadwyck. precum ºi informatizarea unora dintre serviciile funcþionale ale bibliotecii atrag un numãr mare de utilizatori. 160 © DSS . Biblioteca Institutului Teologic Baptist Bucureºti permite studenþilor Facultãþii de Teologie Baptistã o documentare în toate domeniile de interes: peste 20. cât ºi cadrelor didactice. în colective de cercetare. EBSCO etc. ºi anume: Numeroase cadre didactice sunt solicitate frecvent pentru acordarea de consultanþã de specialitate.2010 Facultatea de Teologie Baptistã Universitatea din Bucureºti MASTER Activitatea de cercetare ºtiinþificã se realizeazã. cum ar fi: Proquest.000 volume ºi reviste (abonamente la peste 8 periodice naþionale ºi internaþionale) acoperind în mare mãsurã paleta de discipline existente la nivelul specializãrii Teologie Baptistã didacticã. Facultatea dispune de spaþii (trei sãli de lecturã cu 24 locuri ºi 60 mp) în cadrul Bibliotecii Institutului Teologic Baptist din Bucureºti.2010. Examen: 9.student ce stimuleazã studiul individual ºi atingerea performanþei academice. în care profesorii ºi colaboratorii pot publica cele mai reprezentative studii ºi rezultate ale cercetãrii ºtiinþifice. Personalul didactic desfãºoarã o activitate de cercetare ºtiinþificã performantã. Studenþii ºi profesorii beneficiazã de accesul la bazele de date electronice existente. Springer. în mod individual. în conformitate cu Carta Universitarã ºi cu legislaþia în vigoare. astfel încât activitãþile didactice ºi de cercetare sunt susþinute de un transfer de informaþie profesor . Anual. Spaþiile bibliotecii (peste 240 mp) asigurã cele mai bune condiþii de studiu ºi cercetare atât studenþilor. mai ales în domeniul consilierii ºi perfecþionãrii slujirii în biserici. care oferã studenþilor accesul direct la informaþia clasificatã pe domenii. corespunzãtoare misiunii asumate de Universitate. De asemenea. cu participare naþionalã ºi internaþionalã. Facultatea de Teologie Baptistã organizeazã sesiunea de comunicãri ºtiinþifice a cadrelor didactice ºi a studenþilor. în cadrul catedrei. Facultatea de Teologie Baptistã dispune de o bibliotecã dotatã corespunzãtor. Dotãrile cu mobilier modern ale sãlilor de lecturã ºi cabinetelor individuale de studiu. În baza protocolului cu Institutul Teologic Baptist Bucureºti. Studenþii ºi cadrele didactice beneficiazã de un acces permanent la Internet. dar ºi posibilitatea de comunicare prin internet. Programul de admitere 2010: Înscrieri: 1-5 septembrie 2010. prin intermediul celor 120 de locuri.09. Unele cadre didactice au primit recunoaºtere instituþionalã pentru activitatea de cercetare teologicã derulatã.

Consiliere psihopedagogicã 5. 010168. Teoriile comunicãrii 3. Paradigmele comunicãrii 3. Structura argumentãrii Conducerea facultãþii Decan: Pr. Mecanismele solidaritãþii sociale 5. Programul de master: Asistenþa Socialã a Bisericii Durata studiilor: 2 ani (4 semestre) Forma de învãþãmânt: zi Discipline de studiu: Semestrul I 1. 19. Consiliere psihopedagogicã 5. Metode ºi tehnici în asistenþa socialã Semestrul III 1./Fax: 021. Etica socialã creºtinã 5. Evanghelizare prin mass-media 4. G-ral Berthelot. Rolul important al Bisericii în structurile sociale ale lumii constituie câmpul de cercetare al acestui master care va valorifica aspecte teologice dar ºi sociale pentru a determina rolul omului religios ºi apãrarea demnitãþii acestuia în orice tip de societate. Sociologia familiei 3. Teoria ºi practica consilierii 5.fcunibuc. Motivaþia comportamentului religios 3. Analiza narativã biblicã 4. Conþinutul programului de Master Comunicare biblicã ºi eclezialã oferã un curriculum de studiu interdisciplinar necesar pentru a aprofunda conceptul de comunicare religioasã ºi conceptul de comunicare ecclesialã. Etica creºtinã ºi mass-media 2.com Web: www.FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICÃ Master în Comunicare Biblicã ºi Eclezialã Structura programului de studiu este construitã astfel încât sã permitã constituirea de trasee proprii de învãþare valorificând optim oportunitãþile europene de mobilitate puse la dispoziþie prin intermediul Facultãþii. Etica doctrinei sociale a Bisericii 3. Psihologie socialã aplicatã 3. Motivaþia comportamentului religios 6. Semanticã Semestrul IV 1. Dreptul familiei 4. Politici sociale Semestrul IV 1. univ. Sociologia devianþei 5. Sociologie biblicã 4. Semioticã biblicã 2. Magisteriul social al Bisericii: principii fundamentale 2. Semiotica competenþei educaþionale 2. Bucureºti Tel. Principii fundamentale ale asistenþei sociale Semestrul II 1. Sociologie generalã 3. nr. et. Programul de master: Comunicare biblicã ºi eclezialã Durata studiilor: 2 ani (4 semestre) Forma de învãþãmânt: zi Discipline de studiu: Semestrul I 1. prof. Doctrina socialã a Bisericii 2. Comunicarea nonverbalã 6. Dreptul penal 4. Persoana ºi comunicarea Semestrul III 1. Sociologia religiei 163 162 © DSS . Isidor Mãrtincã Secretar ºtiinþific: Lect. Doctrina socialã a Bisericii – Gaudium et Spes 2. Semiotica competenþei educaþionale 4. Antropologie biblicã 4. Analiza textului 5. 2. dr. Semioticã biblicã 2.86. Gen personalitate ºi comunicare 3.10 E-mail: facultateacatolica@yahoo.ro Master în Asistenþa Socialã a Bisericii Conþinutul programului de Master Asistenþa Socialã a Bisericii se înscrie în dimensiunea inovatoare a strategiei de dezvoltare a Facultãþii. Cristina Mareº Date de contact Adresã: Str. dr.314. Analiza narativã biblicã 4. Etica ºi deontologia comunicãrii sociale Semestrul II 1. univ. Introducere în doctrina socialã a Bisericii 2. Psihologia dezvoltãrii 5. sector 1.

disciplinele integrate în planul de învãþãmânt ºi conþinuturile aferente sunt convergente cu obiective propuse. examene de licenþã. Asigurarea calitãþii la specializãrile de Master În organizarea cursurilor de Master. obiectivele examenului cuprind recunoaºterea atingerii unor cunoºtinþe ºi deprinderi de bazã. Predarea ºi învãþarea Organizarea programului de studiu þine cont de solicitãrile didactice interne specifice unui demers de învãþare dar ºi de evoluþiile de pe piaþa muncii.2010 Facultatea de Teologie Romano-Catolicã Universitatea din Bucureºti MASTER Metodologie Admiterea Referitor la admitere s-a procedat respectându-se prevederile legale în vigoare. examen combinat. Absolvirea ºi acordarea diplomei Pentru susþinerea disertaþiei se organizeazã un examen de absolvire în conformitate cu normele legale. Toate modulele debutezã cu evaluãri iniþiale. Programul a avut un caracter deschis în sensul cã au fost acceptaþi în calitate de candidaþi ºi absolvenþi ale altor specializãri. Lucrarea este prezentatã ºi argumentatã în faþa comisiei care se pronunþã în vederea acordãrii notei finale. Organizarea seminariilor Cadrele didactice folosesc la seminarii fiºe ºi planºe. Enumerãm: calculatorul la prezentarea cursurilor ºi aplicaþiilor la curs ºi seminar. Ca urmare obiectivele programelor de master sunt formulate în corelaþie cu nevoile de profesionalizare cu rolurile ºi competenþele care definesc activitatea specialiºtilor în variate domenii/ramuri de activitate. videoproiector ºi laptop. sã ofere viitorilor absolvenþi posibilitatea de a aplica în practicã competenþele formate în realizarea cercetãrilor 164 © DSS ºtiinþifice în domeniu. obiectivele examenului sunt diferenþiate dupã cunoºtinþe. procesul de formare fiind controlat prin evaluãri formative de progres. precizeazã cum vor fi tratate abaterile în desfãºurarea examenului. finalizându-se cu evaluãri sumative. Pe de o parte. jocurile de rol. prezentarea cercetãrilor de teren. dezbaterea. Metodologia de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învãþãmântul superior. examen oral. înþelegere ºi competenþe. brainstorming-ul. Tipuri de evaluare la seminar În cadrul seminarului sunt utilizate urmãtoarele tipuri de evaluare: proiecte. atlase ºi planºe. înregistrãri video. Îndrumarea disertaþiei Disertaþia. obiectivul evaluãrii este încurajarea ºi recunoaºterea realizãrilor proprii ale studentului în domeniul ales.. De altfel. s-a þinut cont de necesitatea asigurãrii continue a unei oferte educaþionale calitative. Suporturile pentru cursuri ºi pentru activitãþile practice inclusiv seminarii au un caracter organizat sistematic programatic ºi se bazeazã pe o informaþie modernã provenitã din surse interne ºi externe. atât la nivelul planului de învãþãmânt. colocviu. eseurile ºi lucrãrile aplicative. studiul de caz. Admiterea la master în anul 2009/2010 s-a realizat pe baza unui interviu ºi a unei probe scrise. video-proiectorul. diplomele se conferã doar acelor studenþi a cãror rezultate la învãþãturã corespund cu abilitãþile ºi competenþele indicate de cadrul calificat. studenþii sub coordonarea cadrelor didactice din cadrul programului masteral desfãºoarã cercetãri care contribuie la aprofundarea unor probleme de interes în domeniul comunicare – doctrinã socialã. Proiectele. o linie prioritarã de acþiune la acest nivel o constituie motivarea studenþilor pentru a participa ºi la manifestãri ºtiinþifice care au loc în cadrul Facultãþii. a programelor pe discipline a corpului profesoral implicat cât ºi a metodelor de predare utilizate etc. experimentul. În seminarii se utilizeazã metodele activ participative. referate. referatele. echilibrarea pregãtirii teoretice (curs) cu pregãtire aplicativã practicã (laboratoare proiecte). Programele de master sunt concepute în aºa fel încât sã ofere un spaþiu amplu formãrii studenþilor în domeniul cercetãrii. urmãreºte. Utilizarea tehnologiilor informaþionale ºi a altor echipamente În cadrul Facultãþii se pune un accent deosebit pe utilizarea tehnologiilor informaþionale pentru a diversifica metodele activ-participative de lucru care sunt centrate pe student. Lucrarea este recomandatã comisiei de master de cãtre profesorul care are conducerea ºtiinþificã. eseuri. studii de caz prezentate audiovizual. Evaluarea studenþilor Evaluarea promovatã este cea continuã. Se þine cont de: natura ºi calitatea obiectivelor programului. Examenul presupune cã fiecare student are o lucrare personalã cu contribuþie referitoare la tema aleasã elaboratã în timpul perioadei de studii aferente acestei sarcini. Tipuri de predare La cursuri metodologia de predare-învãþare-evaluare este una centratã pe student. proiecte. studii de caz ºi participare la activitatea de seminar. metoda proiectelor. Pentru a se asigura un nivel corespunzãtor de activizare a studenþilor sunt incluse strategiile analitice interpretative euristice ºi de problematizare. Metoda principalã este prelegerea clasicã ºi dialogatã. Tipuri de evaluare finalã Evaluarea finalã presupune: examen scris. în mod special. 165 . hãrþi. microcercetãrile realizate individual sau în grup constituie metode de evaluare care s-au permanentizat la masterul Facultãþii noastre. Curricula activitãþilor de masterat sunt corelate cu cerinþele angajatorilor ºi ale domeniilor de activitate cu noile realitãþi sociale ºi religioase. disertaþie. Pentru proba scrisã a fost elaboratã o bibliografie acoperind domeniile de competenþã specifice programului de master. În fiecare moment se þine sã se coreleze metodologia de predare-învãþare cu competenþele ce urmeazã a fi formate de cãtre studenþi dar ºi cu cerinþele pe care piaþa muncii le aºeazã în faþa acestora. ca lucrare finalã a programului de master.

etaj 1.311. univ. proiect în care România a fost reprezentatã de cãtre Universitatea din Bucureºti. Prin alternarea unor perioade de studiu individual cu întâlniri faþã în faþã cu tutorii/instructorii pentru efectuarea lucrãrilor de laborator cât ºi pentru lecþii de sintezã ºi consultaþii. dr. se asigurã cursanþilor atât posibilitatea unui studiu în ritmul propriu într-un mediu personal.47 Fax: 021. deci persoane adulte integrate într-o viaþã socialã ºi profesionalã activã. din alte arii curriculare decât informatica. în general.80. Programul propus are ca obiectiv general abilitarea ºi perfecþionarea cadrelor didactice din învãþãmântul preuniversitar în utilizarea de tehnologii informatice ºi de comunicaþie în procesul instructiv-educativ. 0723. Marin Popa Date contact Adresã: B-dul Mihail Kogãlniceanu. Susþinerea publicã a lucrãrii de disertaþie contribuie suplimentar la numãrul de credite (20 credite).ro În susþinerea formãrii competenþelor aferente nivelului 2 mai sus menþionat. printre altele ºi integrarea ºi utilizarea noilor tehnologii în procesul de învãþãmânt. Bogdan Logofãtu Secretar ªtiinþific: Conf. simulare de experimente. ca ºi accesul la un studiu asistat în care cursantul beneficiazã de consiliere ºi îndrumare. 021. dr. prin departamentul nostru. 031. implementarea ºi managementul învãþãmântului la distanþã ºi a celui virtual. cât ºi posibilitatea învãþãrii prin colaborare.46.40. Prin modernizare.08. testare/evaluare). Programul masteral se desfãºoarã atât sub forma de zi cât ºi sub forma la distanþã. restul locurilor fiind în regim cu taxã (ZI). s-a propus ºi forma de învãþãmânt la distanþã.DEPARTAMENTUL DE TEHNOLOGII Master în Tehnologia Informaþiei ºi a Comunicaþiilor în Educaþie Programul de master în forma ID a fost acreditat de cãtre Aracis prin adresa numãrul 7751 din data de 5. La forma de învãþãmânt de zi. 166 © DSS Conducerea departamentului Director: Conf. univ.80. Avantaje Pachetul de cursuri oferit studenþilor masteranzi se bazeazã pe principii ca: • acoperirea unei arii problematice generale privind integrarea tehnologiilor moderne în educaþie.315. Pachetul de cursuri vine în sprijinul cursanþilor pentru a asigura cunoºtinþe fundamentale de utilizare a TIC (nivelul 1 de implementare a TIC în educaþie conform Strategiei de dezvoltare a Universitãþii din Bucureºti) ºi pentru integrarea tehnologiilor informatice ºi de comunicaþie în disciplinele pe care aceºtia care le predau (nivelul 2) la ºcolile în care îºi desfãºoarã activitatea.27.405.: 021. sector 5. la clasã cu ajutorul calculatorului (predare. Acest masterat reprezintã implementarea în practica învãþãmântului românesc a rezultatelor proiectului european MINERVA (20022004). • asigurarea formãrii unor abilitãþi fundamentale de operare/utilizare eficientã a calculatorului.315.01. în utilizarea unor sisteme informaþionale moderne pentru comunicare ºi management educaþional. în selectarea ºi utilizarea aplicaþiilor multimedia optime pentru disciplinele pe care le predau.33. corp C. de regulã. 167 .ro Web: www. sunt oferite cursuri de instruire asistatã de calculator. se înþelege. existã un numãr de locuri bugetate aprobate anual. 36 .79.95. Bucureºti Tel. metode moderne de calcul ºi simulare ºi elemente de didacticã a integrãrii TIC în ºcoala modernã. absolvenþii primind diploma de master a Universitãþii din Bucureºti. Cursurile puse la dispoziþia studenþilor asigurã formarea de competenþe în proiectarea. Pachetul de cursuri Programul de faþã este proiectat în concordanþã cu Strategia de dezvoltare a Universitãþii din Bucureºti ºi cu reglementãrile legale privind studiile de masterat ºi urmãreºte formarea unor competenþe specifice utilizãrii IT în domeniul educaþional. în particular.96 E-mail: credis@credis. • formarea unor deprinderi practice ºi competenþe de a lucra în mod curent.2009. Grupul þintã Grupul þintã vizat este format din cadre didactice active din învãþãmântul preuniversitar care predau diferite discipline.37. Programul de master în forma de ZI a fost acreditat de cãtre Aracisprin adresa numãrul 313 din data de 15. care decurge din însãºi necesitatea reformei modernizãrii întregului sistem de învãþãmânt. Pentru a rãspunde cererilor de formare ale segmentului de solicitanþi vizat. ºi în învãþãmânt.credis.09. pentru a alinia învãþãmântul românesc la standarde europene.2010. Forma de învãþãmânt Programul dureazã 4 semestre (120 de credite) ºi se finalizeazã cu examen de disertaþie. cadre didactice active. Modernizarea sistemului educaþional la nivel preuniversitar este o necesitate. nr. 050107.

Cerinþe la înscriere: • diploma de licenþã sau echivalentul acesteia. 168 © DSS . materiale de studiu. forum. vizând capacitatea de autoînvãþare. Dotãri tehnice Programul de master beneficiazã de laboratoare specializate dotate modern cât ºi de cursuri în format eLearning. dorinþa de perfecþionare continuã ºi competenþa de a învãþa dupã materiale elaborate în tehnologie eLearning. • dezvoltarea personalã a cursantului.2010 Departamentul de Tehnologii Universitatea din Bucureºti MASTER • flexibilitate. • cunoºtinþe minimale de limba englezã (domeniul IT). mesagerie). • cunoºtinþe minimale de operare pe calculator. conþinuturile putând fi modificate în funcþie de evoluþia ºi dinamica înregistrate pe piaþa noilor produse ºi tehnologii IT cu impact educaþional. inclusiv la toate serviciile de comunicare oferite de cãtre acesta (chat. • dovada calitãþii de cadru didactic activ (adeverinþã emisã de direcþia ºcolii unde este încadrat ca titular sau suplinitor). Cursanþii au acces la Campusul Virtual al Departamentului. calendar etc.

Activitãþile practice Activitãþile didactice propuse se aflã într-o legãturã strânsã cu activitatea de cercetare.273.40. • agenþii pentru prevenirea ºi combaterea consumului de droguri. Programul se desfãºoarã sub forma studiului individual. Pachetul de cursuri Prin pachetul de cursuri oferit. Michaela Logofãtu Date de contact Adresã: B-dul Mihail Kogãlniceanu.79. etaj I. bibliotecã. sector 5. nr.09. Scop Formarea de personal calificat în domeniul consilierii ºcolare în învãþãmântul preuniversitar. 050107. în general. cu colegii ºi cu instituþia organizatoare (secretariat.37.315. cu precãdere din domeniul psihologiei. a studiului asistat. profesorilor ºi pãrinþilor. Misiune ºi obiective Programul de master se constituie ca un sistem integrat de formare multi ºi pluridisciplinarã în domeniul consilierii. 0723.311. • perfecþionarea programei cursurilor prin adãugarea de topici noi care sã contribuie la o mai bunã înþelegere a conceptelor de consiliere educaþionalã.315. • cabine de consiliere ºi orientare ºcolarã. social ºi de asistenþã socialã. Candidaþi þintã Grupul þintã este format din absolvenþi ai unei facultãþi de profil socio-uman. Bucureºti Tel. 021. cu prezenþã obligatorie. ca de exemplu: • formarea de competenþe de asistenþã psihopedagogicã a elevilor.credis. dr.ro Web: www. ºi consilierii ºcolare. • formarea de cunoºtinþe ºi deprinderi pentru dezvoltarea aptitudinilor cursanþilor în consiliere. • însuºirea unor noi metode ºi strategii necesare consilierii ºcolare. • fundaþii/organizaþii non-guvernamentale. Studenþii au acces pe campusul virtual al Departamentului. • centre de plasament.: 021. educaþie. se urmãresc scopuri multiple. la un sistem în care componenta practicã/ aplicativã sã decurgã din experienþa acumulatã de cursanþi înºiºi.ro Forma de învãþãmânt Programul de master va funcþiona sub forma învãþãmântului la distanþã.95. • însuºirea unor metode ºi tehnici noi de consiliere ºi orientare.08. sociologiei ºi asistenþei sociale. corp C. în special.2009.80. • diverse ministere.405. ºi în consiliere ºcolarã. Printre obiective se pot menþiona: • satisfacerea cererilor de personal calificat în domeniul consilierii ºcolare la nivelul unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar ºi nu numai. • cooperare cu cabinetele care funcþioneazã la nivelul municipiilor ºi al judeþelor. putând comunica cu tutorii. • crearea unei mai bune baze de cooperare ºi dezvoltare a unei reþele specializate de profesori ºi consilieri. punându-se accentul pe caracterul formativ ºi aplicativ al acestora: • stagii de practicã de consiliere ºcolarã ºi de grup.347 Fax: 021. 36 . orientare ºcolarã ºi profesionalã.46. Posibilitãþi de angajare • centre judeþene de asistenþã psihopedagogicã. • centre interºcolare ºi de asistenþã ºi orientare. întâlniri tutoriale. • corelarea cu activitãþi de cercetare în domeniul psihologic. managerii de studii.80.96 E-mail: credis@credis. în general. • adaptarea rapidã a absolvenþilor la condiþiile viitorului loc de muncã. în special. în cabinetele din ºcoli ºi în centrele judeþene de asistenþã psihopedagogicã. pedagogiei. Conducerea departamentului Director: Conf. distribuþie materiale suport). pentru a facilita accesul persoanelor care nu pot urma un program de studii cu prezenþã zilnicã. pedagogic. 031. * FORMARE CONTINUà ªI CONVERSIE PROFESIONALà 170 © DSS 171 .DEPARTAMENTUL DE ÎNVÃÞÃMÂNT LA DISTANÞÃ* Master în Consiliere ªcolarã Programul de master a fost acreditat de cãtre Aracis prin adresa numãrul 7751 din data de 5. • trecerea de la un învãþãmânt cu o puternicã componentã teoreticã. univ.

Posibilitãþi de angajare • conducerea unitãþilor de învãþãmânt de diferite nivele (grãdiniþã. cu prezenþã obligatorie. porneºte de la urmãtoarele principii ºi scopuri.2010 Departamentul de Invãþãmânt la Distanþã Universitatea din Bucureºti MASTER Personalul didactic Personalul didactic este format din cadre didactice universitare. constituind un sistem integrat de formare multi/ inter ºi pluridisciplinarã care îºi propune sã contribuie la: • satisfacerea cererilor de personal calificat în domeniul învãþãmântului solicitat pe piaþa forþei de muncã la nivel naþional ºi transfrontalier. psihoterapiei. prin accentuarea competenþei manageriale.2009. absolvenþii primesc Diploma de master a Universitãþii din Bucureºti. care sã poatã fi modificat în funcþie de cerinþe ºi de dinamica domeniului. Cerinþele la înscriere • diploma de licenþã sau echivalentul acesteia. • cunoºtinþe de bazã în domeniul managementului. ºcoalã. grup ºcolar). 173 . orientãrii ºcolare ºi vocaþionale. • sã asigure cursanþilor gradul de pregãtire necesar desfãºurãrii doctoratului sau facilitarea accesului la un loc de muncã de profil. cu colegii ºi cu instituþia organizatoare (secretariat. ca de exemplu: • sã acopere o arie cât mai largã în evaluarea ºi controlul activitãþii educaþionale. • asigurarea unui perimetru de acþiune mai activ în cadrul instituþional universitate/institute de cercetare/instituþii publice implicate în probleme de educaþie. distribuþie materiale suport). • abilitarea cursanþilor în vederea gestionãrii unui numãr cât mai mare de tipuri de dificultãþi ºi disfuncþii din instituþiile ºcolare. • sã aibã un conþinut flexibil. absolvenþii primind Diploma de master a Universitãþii din Bucureºti. inspector responsabil cu evaluarea activitãþilor/inspector coordonator. Case ale copiilor etc. Misiune ºi obiective În strategia de dezvoltare a Universitãþii din Bucureºti se subliniazã dezvoltarea cu prioritate a unor programe de masterat ºi de doctorat interdisciplinare. în instituþii cu caracter educaþional.08. alternativã care asigurã accesul la program pentru persoanele ocupate. Studenþii au acces pe campusul virtual al Departamentului. la un sistem în care componenta didacticã ºi managerialã sã decurgã din experienþa acumulatã de cei care lucreazã în domeniu. bibliotecã. cercetãtori ºi experþi în domeniile: consilierii. conducãtori de instituþii educaþionale. evaluare. • integrarea în spaþiul de curs a unor prelegeri susþinute de specialiºti invitaþi. întâlniri tutoriale. în mass-media cu specific educaþional. • comisii de asigurare ºi monitorizare a calitãþii în învãþãmântul preuniversitar. a studiului asistat. managementul carierei. • trecerea de la un învãþãmânt cu o puternicã componentã teoreticã. Dupã finalizarea studiilor. Personalul didactic Personalul didactic este format din cadre didactice universitare. prin adãugarea de topici noi care sã contribuie la o mai bunã înþelegere a conceptelor de management al educaþiei. • accelerarea procesului de aliniere a României la procedurile ºi legislaþia europeanã în materie de educaþie. susþinerea publicã a lucrãrii de disertaþie contribuie suplimentar la numãrul de credite (20 credite). Scop Formarea de personal calificat cu pregãtire multidisciplinarã în domeniul managementului educaþional. Master în Management Educaþional Programul de master a fost acreditat de cãtre Aracis prin adresa numãrul 7751 din data de 5. Durata programului Durata programului este de 4 semestre (120 de credite) ºi se finalizeazã cu susþinerea unui examen de disertaþie. putând comunica cu tutorii. • cunoºtinþe minime de psihopedagogie ºi asistenþã socialã ºi de terminologie aferentã. familiale. • comisii de elaborare a unor materiale. biblioteci etc. Forma de învãþãmânt Programul de master va funcþiona sub forma de învãþãmânt la distanþã. • sã asigure perfecþionarea programei cursurilor. educaþiei. • creºterea generalã a eficienþei activitãþilor instructiv-educative. • coordonarea comisiilor de metodicã ºi a altor grupuri de lucru care îºi desfãºoarã activitatea în domeniul managementului educaþional. • funcþii de coordonare în structuri ale MECTS (CCD. liceu. susþinerea publicã a lucrãrii de disertaþie contribuie suplimentar la numãrul de credite (20 credite). experþi din diferite organisme de conducere. Programul de master Management Educaþional derivã din însãºi aceastã strategie. 172 © DSS • inspector/inspector de specialitate. Durata programului Durata programului este de 4 semestre (120 de credite) ºi se finalizeazã cu examen de disertaþie. sociale. Cerinþele la înscriere: • diploma de licenþã sau echivalentul acesteia. care lucreazã în sistemul de învãþãmânt preuniversitar. evaluãrii ºi managementului educaþional. cercetãtori. Candidaþi þintã Grupul þinã este format din absolvenþi cu diplomã de licenþã ai unei facultãþi. proiectare. activitãþi extracurriculare.). Programul se desfãºoarã sub forma studiului individual. instituþii non-guvernamentale.) ºi în alte instituþii educative (Case de culturã. proiecte. • armonizarea problematicii managementului preuniversitar ºi universitar cu elementele actuale ale conducerii unitãþii de învãþãmânt. cu responsabilitãþi profesionale. Pachetul de cursuri Pachetul de cursuri pe care le urmeazã studenþii masteranzi. managerii de studii. cu preocupãri în domeniile proiectãrii.

Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit. Franz-Lothar Altmann. un model în ceea ce priveºte relaþiile dintre diferite culturi. Lilian Ciachir Date de contact Adresa: Bd-ul Schitu Mãgureanu. 0722.org Web: www. Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã. Departamentul-Catedra UNESCO beneficiazã de supervizarea acestui consiliu privind conþinutul ºi strategia procesului de învãþãmânt ºi de cercetare.326. sector 5. dr. Martin Hauser Consilier academic ºi administrativ: Asist. Grupul de lucru Fribourg-Bucureºti constituie punctul forte administrativ al Departamentului-Catedra UNESCO ºi este compus din specialiºti ai Haute école de gestion ºi ai Universitãþii din Fribourg. Universitatea din Bucureºti (RO) • Prof. univ. Petre Anghel. Ilie-Ciprian Bãdescu. dr. ºi funcþioneazã autonom în cadrul acestei universitãþi. Mihai Korka. Ilie Bãdescu. dr. Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã.634 E-mail: office@interculturel. dr. dr. Consiliul ºtiinþific internaþional este constituit din personalitãþi ale mediului academic internaþional. cât ºi ca model de transfer de know how intercultural ºi interreligios pentru þãrile din sudestul Europei. Radu Baltasiu./Fax: 021.org • Prof. mobil: 0744. univ. Bucureºti Tel. etaj 2. dr. Universitatea Bucureºti (RO) • Prof. care asigurã procesul prin excelenþã interdisciplinar al programelor de învãþãmânt ºi de cercetare. Lilian Ciachir. Haute Ecole de Gestion. redactor/secretar. univ. confesiuni ºi religii. Ruxandra-Gabriela Constantinescuªtefãnel. Universitatea din Bucureºti (RO) • Conf.481. dr. ASE. Membrii permanenþi ai echipei: • Prof. Anca-Monica Ardeleanu. 050025. univ.interculturel. 14. Academia de Studii Economice. Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã. h. Fribourg (CH) • Prof. Paris ºi Universitatea din Bucureºti.08 Fax: 031. univ.810. Universitatea din Bucureºti (RO) Cadre didactice asociate: • CS I dr. Institutul de Cercetare a Calitãþii Vieþii. Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã. drd. univ. Rico Baldegger. în acelaºi timp. Haute Ecole de Gestion. dr.32 Tel.58.676. univ. care a fost creatã pentru a servi atât ca platformã. dr. dr. Universitatea din Bucureºti (RO) • Dna Carmen-Viviana Ciachir. univ. Universitatea din Bucureºti (RO) • CS III dr. Eduard Wildbolz. Corpul profesoral al Departamentului-Catedra UNESCO este constituit din profesori români ºi strãini. Facultatea de Teologie Ortodoxã. Departamentul-Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale ºi interreligioase. Academia Românã (RO) • Prof. univ. prin decizia Rectoratului) din cadrul Universitãþii din Bucureºti a luat fiinþã în noiembrie 1999 în urma acordului dintre UNESCO.DEPARTAMENT-CATEDRÃ UNESCO* Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale ºi interreligioase (din 2002 devenitã Departament. Fribourg (CH) • Conf. Facultatea de Administraþie ºi Afaceri. de supravegherea administrativã ºi academicã a douã grupuri: Grupul de lucru Fribourg-Bucureºti ºi Consiliul ºtiinþific internaþional. Université de Fribourg (CH) 175 * PENTRU SCHIMBURI INTERCULTURALE ªI INTERRELIGIOASE 174 © DSS . 1. Universitatea Bucureºti (RO) • Conf. Universitatea din Bucureºti (RO) • Assist. birou nr.310. drd. Berlin (D) • Prof. dr.c. univ. Christian Giordano. dr. România reprezintã. Universitatea din Bucureºti (RO) • Prof. Jean-Daniel Clavel. Acest fapt este exact ceea ce a inspirat numele Catedrei. Facultatea de Relaþii Economice Internaþionale. Bucureºti (RO) Conducerea departamentului Director: Prof.84. Departamentul-Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale ºi interreligioase. dr. Structura Departamentului-Catedra UNESCO Departamentul-Catedra UNESCO beneficiazã de ajutorul ºi. Remus Rus. Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) . Departamentul-Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale ºi interreligioase. Bucureºti (RO) • Prof. pentru Europa orientalã. Ilie Bãdescu. Ca ºi în cazul Elveþiei raportat la Europa occidentalã. nr.

Séminaires de recherche. dr. Lucien Wuillemin. François Ruegg. Finance and accounting for managers. Universitatea din Bucureºti (RO) Prof. Corporate business security. univ. Théorie de la communication interculturelle. univ. Cursurile predate în cadrul programului de Master Comunicare interculturalã sunt urmãtoarele: Phénoménologie et ontologie de la culture européenne. Haute Ecole de Gestion. dr. Présence des femmes dans les cultures européennes. Organizational behavior. Entrepreneurship skills and coaching for leadership. Activités pratiques. dr. Ioan Mãrginean. Présence des femmes dans les cultures européennes. Sylvie Hauser-Borel. cu Universität Hamburg (D) ºi cu ASLA. Méthodologie de la communication interculturelle. absolvenþii susþin o lucrare de disertaþie pe o temã abordatã în timpul cursurilor. Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã. Apport des femmes aux cultures européennes. Pasadena (SUA). Fribourg (CH) Prof. univ. Daniel Henseler. Kerstin Windhövel. Religion et culture en Europe. Séminaires de recherche. Haute Ecole de Gestion. Competitive strategies and business performance. Haute Ecole de Gestion. Communication interculturelle en affaires. dr. dr. instituþiile implicate elibereazã certificate de competenþe. Universität Hamburg (D) Prof. dr. Aspects linguistiques et sémiotiques de la communication interculturelle. Ilie Bãdescu. univ.2010 • • • • • • • • • • • • • Departament-Catedrã Unesco Universitatea din Bucureºti Master în Management intercultural MASTER PD des. Législation culturelle européenne. Théorie du management interculturel. dr. Bases du management stratégique. univ. Research seminar. Fribourg (CH) Coordonator: Prof. dr. Sociologie de la culture européenne. Master în Comunicare interculturalã Coordonator: Prof. Anthropologie des relations interculturelles. Management des ressources humaines dans les compagnies multinationales. Cursurile predate în cardul programului de Master MBA-Administrarea afacerilor sunt urmãtoarele: Leadership and organizational culture. Wolfram Weiße. Interférences culturelles européennes. Aspects éthiques de la communication interculturelle. Universite de Fribourg (CH) Prof. Remus Rus. Religion et culture en Europe. Elements of European culture. Management des institutions et organisations européennes. dr. Management intercultural sau MBA-Administrarea afacerilor. examen care conduce la obþinerea Diplomei de Master în una dintre cele trei specializãri: Comunicare interculturalã. Université de Fribourg (CH) Prof. Ethique des relations internationales. Phénoménologie de la religion. Nicolas Hayoz. Mathias Rossi. Theory and practice of business administration. Management of human resources in multinational companies. Anthropologie des relations interculturelles. Prof. univ. International economic area. dr. Facultatea de Teologie Ortodoxã. Petre Anghel. Fribourg (CH) Prof. Pentru modulele organizate în parteneriat. Approche du féminin dans les cultures européennes. Globalisation et identité culturelle européenne. Cursurile predate în cadrul programului de Master Management intercultural sunt urmãtoarele: Phénoménologie et ontologie de la culture européenne. 50 de doctoranzi care sunt ghidaþi ºtiinþific de profesorii Departamentului în facultãþile lor de origine. Sociologie de la culture européenne. Bucureºti (RO) Prof. Globalisation et identité culturelle européenne. Systèmes politiques européens. Haute Ecole de Gestion. dr. Research methods for managers. dr. dr. Departamentul-Catedra UNESCO numãrã în prezent mai bine de 120 de studenþi. Departamentul-Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale ºi interreligioase organizeazã 3 programe interdisciplinare de master: • Comunicare interculturalã (cu predare în limbile francezã ºi englezã) • Management intercultural (cu predare în limbile francezã ºi englezã) • MBA-Administrarea afacerilor (cu predare în limba englezã) Aceste programe au fost acreditate de Aracis (Agenþia Românã pentru Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul Superior) în conformitate cu criteriile Bologna ºi se deruleazã în strânsã colaborare cu Universite de Fribourg (CH). Business communication. Systèmes politiques européennes. Martin Hauser. Ethic of international relations. Master în Administrarea afacerilor (MBA) Coordonatori: Prof. Phénoménologie de la religion. Haute Ecole de Gestion. Martin Hauser. 176 © DSS 177 . Academia de Studii Economice. Université de Neuchâtel (CH) PD dr. dr. Corporate social responsibility. Universite de Fribourg (CH) Prof. dr. Human resources management. Theory and practice of business administration. Mihai Korka. dr. Environnement économique international. Fribourg (CH) Prof. Histoire de la culture européenne. univ. Facultatea de Relaþii Economice Internaþionale. cãrora li se adaugã un numãr de aprox. Fribourg (CH) Prof. Histoire de la culture européenne. La finalizarea studiilor. cu Haute école de gestion Fribourg (CH). Paul Meyer. Entrepreneurship and internationalization. Universitatea din Bucureºti (RO) Prof. Thomas Straub. Législation culturelle européenne.

2010 MASTER Universitatea din Bucureºti © DSS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful