ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

CURSUL:

ANTROPOLOGIA CULTURII

Conf.univ.dr. Nicolae FRIGIOIU

ANTROPOLOGIA CULTURII

CUPRINS Prezentarea cursului I. CONCEPTUL DE CULTURĂ I .1. Definiţie şi definiţii I. 2. Cultură şi civilizaţie. Dialectica raportului dintre ele I. 3. Elementele culturale I. Note II. CONCEPTUL DE INDUSTRIE CULTURALĂ ŞI NOILE PROBLEME ALE COMUNICĂRII ARTISTICE II. Note III. POLITICI CULTURALE, CULTURĂ DE MASĂ ŞI SOCIETATE DE MASĂ III. Note IV. CONFLICTUL DINTRE CULTURI IV. 1. Raporturile dintre antropologie, psihologie şi criminologie în abordarea acestei teme IV: 2. Noţiunea de conflict şi graniţele sale socio-culturale IV. 3. Mobilitatea socială şi conflictul dintre modelele culturale IV .4. Conflictul dintre valorile, normele şi codurile culturale IV. Note V. CULTURĂ ŞI PERSONALITATE V. 1. Rolul proceselor de socializare V. 2. Inadaptare socio-culturală şi situaţii conflictuale V. 3. Criza culturii contemporane şi dezorganizarea socială V. 4. Negativismul agresiv şi conflictele interetnice V. 5. Narcotizarea conştiinţei prin intermediul noilor forme culturale V. 6. Teoria frustraţiei şi delincvenţa juvenilă V. Note VI. DE LA ACULTURAŢIE LA TEORIA DEPENDENŢELOR CULTURALE VI. 1. Noţiunea de aculturaţie V1. 2. Aculturaţia în Lumea a Treia VI. Note

ANTROPOLOGIA CULTURII

Cursul de Antropologie culturală îşi propune să analizeze geneza, structura, dinamica şi funcţiile culturilor, pentru a releva factorii care duc la diversificarea comportamentului cultural şi a comunicării culturale. Având ca structuri constitutive materialele culturale, relaţiile şi contactele culturale, evoluţia şi difuzarea culturilor, cursul urmăreşte o abordare bio-psiho-socio-culturală a omului în evoluţia lui filogenetică şi ontogenetică, pentru a evidenţia şi a cunoaşte cât mai mult formele comunicării umane, aşa cum au luat ele naştere în procesul antropogenetic, până la marea diversitate a proceselor etnogenetice. Cursul urmăreşte o fundamentare antropologică a formelor de comunicare umană. Rezultat al evoluţiei relaţiilor de rudenie şi de alianţă, al primelor forme ale vieţii sociale şi religioase şi, nu în ultimul rând, al cerebralizării, apariţia normelor culturale, exterioare condiţiei biologice a omului, a permis saltul ontologic de la natură la cultură, în aventura mirabilă a umanizării.

tot astfel cultura spiritului presupune ideea mai generală a unei formări. opoziţie valabilă nu numai pentru cultura exterioară. pe de altă parte. devenind un termen tehnic. Prin urmare. natura devine cultură. definiţia celor doi urmăreşte eliminarea confuziilor şi evidenţierea genului proxim şi a diferenţei specifice: „Cultura constă din modele implicite sau explicite ale comportării şi pentru comportare. ar trebui să beneficieze. cu înţelesuri uneori opuse. Din punct de vedere tradiţional. trebuie să fie lucrată pentru a rodi. 1. obiceiurile pe care şi le-a însuşit omul ca membru al societăţii“. acumulate şi transmise prin simboluri. totodată. Însă extraordinara proliferare a conceptului şi. prin analogie cu ideea de cultură a ogoarelor. etapele culturii sunt etape ale umanizării. Determinativul „învăţat” este aici esenţial . în antropologie. antropologii americani Alfred Louis Kroeber şi Clyde Kluckhohn au primit sarcina. etnografie şi culturologie. Oricât ar fi de derutantă interferenţa dintre planurile. implicit. Cultura este detaşare de natură. educaţii. indiferent de grupurile de care aparţin. axele interne şi conţinutul acestui concept în general. deoarece omul însuşi. dar şi pentru cea interioară. etnologie. ei au descoperit nu mai puţin de 146! Totodată ei şi-au dat seama de flotările de sens dintre cultură şi civilizaţie. legat şi de sensul originar menţionat mai sus. să inventarieze diferitele semnificaţii ale termenului de cultură. funcţionale. credinţele. Miezul esenţial al culturii constă din idei tradiţionale. În introducerea la Cultura Primitivă (1871). Definiţie şi definiţii. structurale şi tehnice ale acestuia. obiectivă. ca produse ale acţiunii şi. sistemele culturale pot fi considerate. ca valori sintetice. „cultura este ridicarea omului deasupra stării naturale prin dezvoltarea şi exercitarea puterilor sale spirituale şi morale“ (W. pregătiri. ca elemente ce condiţionează acţiunea viitoare“ [1]. pe de o parte.ANTROPOLOGIA CULTURII I. din partea UNESCO. pe de alta. Definiţia cea mai clară dată culturii din punct de vedere psihologic este următoarea: cultura este elementul învăţat al comportamentului uman. Această concepţie presupune ideea unui patrimoniu cultural. apărute şi selecţionate istoric şi. CONCEPTUL DE CULTURĂ I. saltul calitativ de la existenţa naturală la cea bazată pe valori. artele. dreptul. prezentă la Horaţiu şi Cicero. în esenţă. în special. de către Eduard B. compus din bunuri şi valori universale transmise de la o generaţie la alta. morala. pe de o parte. Termenul de „cultură“ a fost introdus în antropologia socială. Ca înţeles fundamental. Definiţiile date culturii vizează. Graţie omului. din valorile ce li se atribuie. (cultura agrorum). În anul 1952. este o unitate dintre biologic şi spiritual. bogată în posibilităţi. a termenului de cultură ne obligă la o sistematizare după criterii axiologice. pionierul britanic al acestei discipline. de care toate fiinţele umane. Tylor. Cultura cuprinde ansamblul fenomenelor social-umane care apar ca produse cumulative ale cunoaşterii şi. în timp ce prin cultură omul dobândeşte adevărata sa natură. în alcătuirea sa specifică. conceptul de cultură este legat de noţiunea „cultura spiritului“. subiectivă. Ca şi în procesul agricol unde ţărâna. dintre suprapunerea dintre aceste două categorii. cultura ia naştere şi se defineşte în raport cu natura. el descrie cultura ca „acel complex care include cunoaşterea. Educaţia devine tot mai mult intenţionată şi programată şi are funcţia de a face posibil accesul la acest patrimoniu cultural. dintre natural şi cultural. ale ridicării spirituale a omului. incluzând şi realizarea lor în unelte. Lewis). polii de referinţă.

totul demonstrează dinamismul culturii: singurele culturi în întregime statice sunt culturile moarte. O altă definiţie. inconştiente şi forţele creatoare. tot aşa trebuie să considerăm cultura ca existând în sine. dar acest lucru este cu greutate perceput în gândirea noastră conştientă. de la grupul său. Faptul că există un continuum cultural. Dar problema esenţială pentru cursul de faţă este că. „Privită în ansamblul ei.puterea de a construi propria sa lume. dar fiecare dintre manifestările sale locale sau regionale poate fi considerată unică. orice cultură considerată în cursul timpului este dotată cu o vitalitate care transcende viaţa individuală a fiecărui membru care o manifestă. religiile reprezintă etapele diferite ale acestui proces. care sunt susceptibile să aducă o lumină oarecare în tratarea temei noastre: 1. dominând viaţa oamenilor. Ele tind spre direcţii opuse şi se supun unor principii diferite. este următoarea: cultura este ceea ce în lume se datorează omului. în timp ce cultura. altfel aceasta se pierde. fie ea şi rudimentară. Faptul că omul este definit ca un „animal creator de cultură“ arată universalitatea culturii umane. ele se prezintă ca o condiţie. Ele nu confundă însă idealul cu manifestările lui concrete în fiecare moment al devenirii conştiinţei de sine a omului. a organismului. Un culturolog american descrie în felul următor această legitate culturală: „aşa cum cultura şi dezvoltarea biologică sunt fenomene de ordin diferit. 2. dar ea este. Nici o societate nu trăieşte în anarhie. pe cât de succintă. de aspectele comportamentului său care constituie elementele „superorganice“ ale existenţei sale. fără o cultură incipientă. ele trebuie să fie învăţate de către generaţiile succesive ale unei populaţii. contra separării omului. sau fără o concepţie despre Univers. În fiecare din ele omul descoperă şi demonstrează o putere nouă . dinamică şi manifestă schimbări continue şi constante. ea scapă de sub controlul omului şi operează în limitele propriilor sale legi.Cultura completează şi. Ele nu trebuie să ignore „tensiunile şi fricţiunile. Dacă avem în vedere stabilitatea şi schimbarea culturală. „supraorganică“.Cultura este universală ca achiziţie umană. în pofida schimbării constante a persoanelor al căror comportament caracterizează cultura. arta. Argumentul în favoarea realităţii obiective a culturii constă în faptul că. multiple.ANTROPOLOGIA CULTURII deoarece. Acestea nu pot fi reduse la un numitor comun. În mod cert. oricare ar fi formele unei culturi susceptibile de a fi descrisă obiectiv. dar nu absolută. Definiţia subliniază specificul culturii de a fi mai mult decât un fenomen biologic. Filosofia nu poate renunţa la căutarea unei unităţi de fond în această lume ideală“ [2]. ea cuprinde toate elementele din caracterul omului adult pe care el le-a învăţat în mod conştient. Însă schimbările se produc atât de lent încât noi nu le percepem decât opunând prezentul trecutului. Dar . pe atât de utilă. constituie un argument în favoarea existenţei obiective a culturii. Deşi schimbările culturale se observă pretutindeni. cultura poate fi considerată ca procesul eliberării treptate de sine a omului. de asemenea. ale omului. într-o mare măsură.Cultura este stabilă. în sine şi prin sine. Schimbarea culturală nu poate fi percepută decât ca o parte a problemei stabilităţii culturale. fiind „extramundană”. opoziţiile puternice şi conflictele profunde între forţele obscure. Cultura este în acelaşi timp stabilă şi în continuă schimbare. care nu sunt decât nişte instrumente pasive ale puterii sale“ (Edward Sapir). Pentru a înţelege natura esenţială a culturii trebuie soluţionate trei paradoxuri aparente. Limbajul. determină cursul vieţilor noastre. o «lume ideală». Nu există nici o societate fără o concepţie despre viaţă. Teza realităţii psihologice a culturii constă în aversiunea contra fragmentării experienţei umane. 3. se limitează la om. nu se poate înţelege stabilitatea culturală decât măsurând schimbarea în raport cu conservatorismul. cultura în totalitatea sa depăşeşte individul. ca atribut al omului. Prin această definiţie se recunoaşte explicit că viaţa omului se desfăşoară într-un cadru dublu: habitatul natural şi mediul social.

opera culturală este o operă de fraternitate. raţională. acestea rămân străine unele altora. de pildă. pentru ca omul să se descurce şi să se conserve pe acest pământ al făgăduinţei. Nimic nu este mai greu şi mai disperat pentru om decât să se afle în situaţii contradictorii. cultura este un apel adresat tuturor oamenilor să depăşească constrângerile spaţiului şi timpului în căutarea unităţii de spirit şi. Or. Prin fraternitate. De aici dorinţa oamenilor de a-i determina pe semenii lor să participe la universul lor axiologic. Fiecare relevă un orizont nou şi ne dezvăluie un aspect nou al fenomenului uman. cultura uneşte între ele generaţiile şi permite progresul societăţii. pentru că nu există cultură fără tradiţie. În măsura în care valoarea rămâne imanentă conştiinţelor. Dacă în cultura umană există un echilibru dinamic. Valoarea nu este destinată numai individului. continuitate şi coeziune. le inoculează sentimentul ordinii şi al demnităţii şi le face să împărtăşească în comun valorile umanităţii. frumosul nu este nicicând frumos dacă el este frumos numai pentru mine. Prin cultură nu se cunoaşte numai valoarea. Pentru om trebuie să existe o explicaţie comparativă.ANTROPOLOGIA CULTURII această multiplicitate şi această disparitate nu denotă deci dezacord. în primul rând. Concepţia despre lume dă omului siguranţă sau convingere fermă că lumea are sens şi este bine rânduită. Prin acţiunea culturală oamenii stabilesc o legătură simultan esenţială şi permanentă. în aşa mod încât aceasta păstrează ceea ce a câştigat şi o răspândeşte pe scară largă. să adăugăm că. după Heraclit. acesta este rezultatul unei lupte între forţele contrarii. Criminalul care urăşte viaţa caută oameni pe care să-i înveţe să urască.cum cele discordante se acordă. Această luptă nu perturbă „armonia invizibilă“. plasând astfel omul şi viaţa lui într-un context mai larg – contextul ordinii şi al raţiunii. care. Comunicarea dintre valorile istorice şi valorile contemporane se efectuează prin continuitatea temporală. ci identitatea obiectivului ei fundamental: desăvârşirea morală a speciei. o structură raţională într-o ordine cosmică. Disonanţa este în acelaşi timp armonie: contrariile nu se exclud: ele sunt independente“ [3] „Oamenii nu înţeleg . În al treilea rând. Ceea ce uneşte diversele forţe ale culturii nu este o identitate de natură. o premisă pentru viaţa posibilă a omului. chiar dacă fiecare valoare se dezvoltă în ele după aceleaşi modalităţi. cât între diferitele personalităţi. Omul trebuie să aibă siguranţa recunoaşterii faptelor. un apel la depăşirea diferenţelor individuale. există o armonie a tensiunilor opuse ca. nu atât între diferitele laturi ale personalităţii. orientarea vitală a omului este spre „organismul“ cultural şi spre ordinea care trebuie să domnească în lume. de asemenea. aceasta va produce la om perturbaţii schizofrenice. dovedind prin aceasta că lumea valorilor este lumea comunicării. valoarea se manifestă în conştiinţă şi în lume prin adaptare. Biologic sau spiritual. la arc şi liră“. fără un răspuns posibil. nici dizarmonie. Adevărul nu este niciodată un adevăr dacă el este un adevăr numai pentru mine. Slab înzestrat organic. În al doilea rând. logică a lumii care îl înconjoară. ci şi pe cel care a instaurat-o. fiecare generaţie o transmite următoarei. a . omul nu ar putea exista în hăţişul fenomenelor care îl înconjoară fără o concepţie despre lume. la universal şi esenţial. transformare şi reînnoire. dezordinea. dacă unui om i se adresează în acelaşi timp două mesaje contradictorii. dar de aşa natură încât răspunsul care li se poate da să fie greşit. iraţionalul fenomenelor şi de a da sens. „este mai puternică decât cea vizibilă“. cultura apare în societate şi ca un factor de unitate. neasigurat şi neocrotit de natură pentru viaţă. ea aparţine colectivităţii. Privită din acest unghi de vedere. Opera culturală este. Constituţia română nu este numai opera Constituantei. ci şi punctul de contact al valorilor democraţiei. cultura uneşte între ele conştiinţele generaţiilor. Cu titlu de exemplificare.spune Heraclit . Toate aceste funcţii sunt complementare. sensul concepţiei despre lume este de a combate confuzia. Pentru a demonstra o asemenea armonie nu este necesar să dovedim identitatea sau similitudinea diferitelor forţe care au produs-o. chiar dacă participă la aceeaşi valoare. De aceea. Prin vocaţia instauratoare a valorii.

O abordare originală a raporturilor dintre cultură şi civilizaţie.. În aceasta constă utilitatea deosebită a cursului de antropologie culturală – organizarea culturii sub aspectul adaptării ei la mediul exterior. Astfel. cunoaştere ştiinţifică. Această concepţie despre cultură se individualizează cel mai exact în conceptul de „specific naţional“. A treia semnificaţie a termenului de cultură este o sinteză a primelor două. lucru pe care i-l dă şi i-l asigură concepţia sa despre lume. manifestările specifice de civilizaţie care conferă unui popor propriul său loc distinct în lume“. ea are în comun ideea de patrimoniu spiritual sau material al grupului mai curând decât cel individual. ea are în comun elementul spiritual a tot ceea ce înseamnă cultură în sens etnologic (civilizaţie): şi anume în sensul că. în studiul din 1922: Culture.cultură“. sufletul oricărei culturi. concepţiile despre viaţă şi lume. ci printr-un proces imitativ mai mult sau mai puţin conştient. credinţa pieilor-roşii în magie. ceea ce E. poezia medievală. Sapir propune substituirea termenului de cultură. indiferent dacă aceasta cunoaşte moduri de manifestare diferite în grad şi complexitate. ci pe felul cum funcţionează acestea. este întrebuinţat în trei sensuri. Termenul . mai curând decât alţii. cum sunt făcute şi crezute în viaţa poporului respectiv. există diferite tipuri de cultură şi o varietate extremă a elementelor culturale. indicând orice element socialmente moştenit în viaţa omului. Opinia că „geniul unui popor se reduce. adaptarea acţiunii omului la ordinea cosmică. el este întrebuinţat de etnologi şi de istoricii culturii. Etnologul nu formulează asupra lor nici o judecată de valoare. să le transforme şi să le aplice într-un mod personal. toate sunt elemente ale culturii. în ultimă instanţă. Când vorbeşte de culturi „elementare“ ori „inferioare“. tehnici şi atitudini păstrate pe calea tradiţiei. nici un om nu este lipsit de cultură. „Ar fi mai corect. în acest caz ne aflăm în faţa unei deformări datorată presiunii unor influenţe ambientale sau tradiţionale. deoarece persoana cultă ştie să dea o valoare personală cunoştinţelor pe care ea le-a căpătat. spune Sapir. Tehnicile de vânătoare ale boşimanilor şi pigmeilor. filosofia greacă. sunt aleşi factorii care au o valoare semnificativă în domeniul spiritual. la anumiţi factori ereditari de natură psihologică . În acest sens. cu prima. descoperirile tehnicoştiinţifice din secolul XX. A doua semnificaţie este dată de Sapir termenului de cultură în legătură cu un ideal (sau mai degrabă convenţional). atât materială cât şi spirituală.ANTROPOLOGIA CULTURII aprecierii adevărului sau falsităţii faptelor. Sapir propune prin termenul de civilizaţie. în limbajul inconfundabil a ceea ce este propriu unui popor. bazată pe înţelepciune. observă Sapir. Acelaşi element cultural poate avea un rol esenţial în cultura unui popor şi poate constitui un factor insignifiant sau cu importanţă redusă în cultura altuia. dar nu limitată la aceasta. Genuine and Spurious [4]. cu cel de civilizaţie. Nu se pune accentul pe ceea ce este făcut şi crezut de un popor. plecând de la semnificaţiile diferite ale celor două concepte în diverse ştiinţe socio-umane. va aduce cunoscutul antropolog nord-american Edward Sapir. dacă am spune că această a treia concepţie despre cultură cuprinde atitudinea generală. din acest complex cultural. Cultura devine astfel sinonimă cu „geniul naţional“ sau „spiritul unui popor“. religie. semnificaţia este de bogăţie sufletească. Cultura poate fi însă şi una impusă de anumite persoane. întrebuinţat în acest sens. deoarece chiar şi cei mai înapoiaţi dintre sălbatici trăiesc într-o lume caracterizată socialmente de o reţea complexă de obiceiuri. filozofie) prezintă dezavantajul oricărui exclusivism. Pentru a evita orice confuzie. Cu cea de-a doua. Limitarea termenului cultură doar la activităţile spirituale (artă. Pentru etnologi. inclus în tradiţie sau în ereditatea socială. „evoluate“ ori „superioare“ etnologia se referă numai la progresul înregistrat şi la schemele evolutive. În primul sens. toate grupurile umane sunt dotate cu cultură. deoarece fiecare dintre acestea este un produs al efortului spiritual colectiv al omului şi pentru că fiecare dintre acestea nu este cucerit şi păstrat ca efect direct şi automat al unor calităţi ereditare.

Ceea ce contează într-o cultură autentică este că activităţile trebuie să satisfacă direct pulsiunile lui creatoare şi afective. aceea de rafinament intelectual. de exemplu. Putem considera. spune Sapir. într-un anumit grad mai redus. dar că este posibil să recunoaştem şi să distingem culturile autentice din modul în care ele concură la realizarea unei astfel de integrări a aspiraţiilor şi a idealurilor pe care ele le proclamă. Sapir consideră că ar fi hazardat să susţinem că există culturi care au realizat pe deplin acest ideal de armonie integrală. cultura franceză din secolul al XVII-lea. acest ideal al culturii autentice nu are nimic de-a face cu ceea ce D. Deja aici întâlnim un reziduu al unei vechi semnificaţii a culturii. activitatea secretariatului de la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice. al eficienţei. sunt considerate a fi sau nu culte în virtutea unor criterii de-a dreptul ridicole. o atitudine care concepe semnificaţia oricărui element al civilizaţiei în strânsă legătură cu toate celelalte. în legătură cu coerenţa operaţională care apare dintr-o asemenea conştiinţă. prin raţionalitatea ei tehnică. această critică este valabilă şi pentru celelalte ţări care au atins o eficienţă economică de invidiat. ea o face deoarece simte necesitatea de a simboliza într-o frumoasă arhitectură un impuls care în ea este profund şi vital. O cultură autentică (genuină) este expresia unei atitudini complexe în faţa vieţii şi a lumii. spune Sapir. Un anumit mod de a gândi şi de reacţii specifice la mediu se afirmă în cursul dezvoltării istorice complexe ca normal şi ca tipic. un sacrificiu adus civilizaţiei. Dacă o cultură autentică înalţă edificii magnifice pentru cult. din această perspectivă. o dată sedimentat astfel. Categoriile care practică profesii liberale şi mai ales clasa tehnică. De exemplu. Ea este o cultură în care nimic nu este lipsit de semnificaţie spirituală.ANTROPOLOGIA CULTURII sau biologică“ nu merită atenţie. Pornind de la conştiinţa pe care o cultură o are despre „geniul“ propriu sau „caracterul“ propriu şi. Trebuie subliniat însă că această masă de cunoştinţe nu se structurează într-un principiu modelator al personalităţii. Ea rămâne ca un fel de declaraţie pentru statusul social al individului respectiv. numai ca rezultat al unor cauze interne. Însă într-o cultură autentică. Ea nu este un hibrid spiritual. Marea eroare a civilizaţiei industriale este că a aservit omul maşinii. cu alte cuvinte trebuie să fie mai mult decât o valoare-mijloc. Foarte adesea. ca „om cult” un absolvent al Facutăţii de Litere care a citit o parte din capodoperele teatrului absurd. în general. Se vorbeşte frecvent despre „un om cult” sau despre un om că „are cultură”. mentalitatea populară a conferit termenului de cultură un înţeles aparte. în care nici una din funcţiile ei nu conţine în sine o frustrare. conform unui ideal. de exemplu. un volum apreciabil de lecturi literare sau de cunoştinţe din ştiinţele umaniste şi artă. şi un „om incult” un inginer de mare valoare. el serveşte ca model pentru elaborarea a noi elemente de civilizaţie. reuşind să fie organisme spirituale sănătoase. un efort inutil sau prost direcţionat. Cu toate acestea. Bell. ci pe cele ale studenţilor. compus din contradicţii şi din imagini contrafăcute ale unor idealuri falsificate. iar energia lui spirituală . În această ordine de idei. ceea ce se consideră o caracteristică rasială înnăscută. Sapir distinge culturile genuine (autentice. şi anume conştiente şi armonizate cu „geniul“ propriu) şi culturile înstrăinate (spurious. dar în acelaşi timp unitară şi coerentă. care împiedică sinteza armonioasă a elementelor ei. cultura greacă din epoca lui Pericle şi. adică deviante de la „geniul“ propriu). după un studiu atent. Sapir vizează în primul rând societatea nord-americană. numeşte principiile axiale ale unei societăţi şi în special principiul raţionalităţii economice.principiului randamentului. După Sapir. constituie. de exemplu. în sensul că nu satisface nevoile spirituale ale angajatelor. nu este suficient ca individul să se simtă o rotiţă a unui mecanism care realizează Binele Public. admirabilă în sine şi extrem de eficientă pentru funcţionarea acestei instituţii. ne apare. mai ales. Deşi critica lui E. în condiţiile globalizării modelului neoliberal. din cinematografie în special. înţelegându-se prin aceasta. opera lui Eugen Ionesco. aşa cum au fost. sau un cercetător tehnic ale căror invenţii şi inovaţii în domenii de vârf aduc avantaje materiale imense unei economii? Sau putem considera . nu este mai puţin adevărat că.

Acestea nu mai au suficientă forţă creatoare. civilizat al omului nu înseamnă cultură. pe baza stăpânirii mediului înconjurător. comportamentul exterior.ANTROPOLOGIA CULTURII „inculţi” un jurist ori un matematician ale căror opere de mare valoare în domeniul lor de activitate au o pondere considerabilă în organizarea cunoaşterii şi în menţinerea unei ordini sociale sănătoase? În aceeaşi ordine de idei. înjură birjăreşte şi sfidează eticheta deoarece el nu este bântuit de obsesia autoafirmării. menite să schimbe mediul natural şi social al omului. Poziţiile de principiu ale acestei atitudini. printr-o nelegitimă asimilare a crizei unei orânduiri cu criza civilizaţiei. Interpretările recente resping teza metafizică a rupturii dintre cultură şi civilizaţie ca două realităţi diametral opuse. ci arată mai degrabă dialectica raportului cultură-civilizaţie. realizarea funcţiei sociale a valorilor culturale. El trăieşte valorile culturale la modul natural şi nu mai are nevoie să probeze această stare autentică de a fi. El este politicos prin ostentaţie. În spatele acestei etichete ostentative se află însă impulsurile primare nefalsificate de natura civilizaţiei. civilizaţia reprezintă procesul activ de transformare a valorilor culturale în norme de comportament. c) tendinţa de interpretare a civilizaţiei ca totalitatea bunurilor materiale şi cuceririlor tehnice în perspectiva nivelului de trai şi a standardului de viaţă.faptele de civilizaţie. 2. se caracterizează. Dimpotrivă. unde omul a rămas valoarea supremă a Vieţii. imită tot ceea ce îi poate aduce prestigiu. nu ezită să-şi împartă bucata de pâine sau adăpostul umil cu un semen aflat în suferinţă. Civilizaţia reprezintă sensul activ al culturii. I. fără a cădea însă în greşeala identificării lor totale. O situaţie-limită arată că reacţiile parvenitului nu au fost deloc modelate de forţa umanizantă a valorilor culturale: el fie că dă bir cu fugiţii de la locul faptei. este în pas cu moda şi pune un mare preţ pe eleganţa vestimentară şi pe arta conversaţiei de salon. tehnico-ştiinţifice. prin ruperea creativităţii spirituale de mecanismele instituţionale. deşi diferite. îmbrăcat în zdrenţe. în majoritatea cazurilor. Din punct de vedere etnografic. Dintre diferitele abordări ale raportului cultură-civilizaţie. Dialectica raportului dintre ele Din punctul de vedere care ne interesează în cursul de faţă. modul său de viaţă. de pildă. în general. sau se închide în carapacea egoismului său. cum este cultura populară din România. în funcţie de dezvoltarea forţelor de producţie dintr-o formaţiune socialeconomică. Aceste două concepţii se caracterizează îndeosebi prin postularea unei opoziţii arbitrare culturăcivilizaţie. în care grupul creator de cultură devine grup dominant. parvenitul ţine să demonstreze în orice moment statutul său de om cult. Cultură şi civilizaţie. putem vorbi de civilizaţie prin raportare la starea naturală a strămoşilor şi la progresele obţinute în dezvoltarea relaţiilor sociale şi a modului de viaţă. Solidaritatea emoţională a săracilor din România cu năpăstuiţii inundaţiilor din Ardeal arată legătura profundă dintre idealul uman şi comportamentul instinctiv în cadrul unei culturi organice. b) după concepţia lui Toynbee. în vreme ce un sărac. Un aristocrat. d) o altă orientare vede în civilizaţie exclusiv stăpânirea naturii de către om. activitate conformă unor principii etice. expresia concret-istorică a stadiului de dezagregare şi moarte fatală a culturilor [5]. Ele urmează întotdeauna declinului şi dezagregării culturilor. de cadrele sociale şi formele ei obiective . sociale şi politice care duc la modernizarea şi transformarea radicală a structurilor tradiţionale [6]. civilizaţia este redusă la totalitatea fenomenelor economice. precum şi soluţiile preconizate. ca un parvenit mic burghez. fie că îşi declină orice responsabilitate. iar cultura exclusiv dominaţia de sine. cele mai semnificative ni se par următoarele: a) civilizaţia ar reprezenta faza de decădere prin care trece inevitabil orice cultură în evoluţia sa ciclică: naştere – maturitate – îmbătrânire – moarte. sau reducerii civilizaţiei . se „pietrifică” în forme monopoliste de organizare statală.

unei forme originale a civilizaţiei într-o societate dată. Dar. dar se întâmplă uneori ca ea să persiste de-a lungul mai multor generaţii. lăuntrice. 5) Funcţia civilizatoare a culturii se realizează prin sistemul de învăţământ. formele de putere. cel mai adesea. prin instituţii care asigură pătrunderea valorilor culturale în celulele vieţii sociale şi transformarea societăţii într-o societate civilizată. în transformarea societăţii şi a civilizaţiei sale. efort socializat. omul transformă realitatea socială. prin definiţie. Acest rafinament progresiv este rezultatul inevitabil şi cumulativ al diferenţierii experienţei sociale şi al complexificării neîntrerupte a nenumăratelor tipuri de organizare. este însoţită de o răsturnare şi o scădere a valorilor culturale. civilizaţia din ciclul circulaţiei şi materializării valorilor. omul cunoaşte şi valorizează natura pe care o raportează la scopurile sale. prin definiţie. tipuri tradiţionale de reacţie reuşesc să se menţină. Aceasta deoarece între dezvoltarea unei civilizaţii şi autenticitatea culturii care îi constituie esenţa sa spirituală nu există corelaţii necesare. fixată în structuri rigide şi nereînnoibile. tehnica nu este cultură. Civilizaţia poate fi observată într-o societate sau. în care accentul este pus pe dimensiunea interioară. 6) Forţa de propagare a civilizaţiei depinde de organizarea politică a societăţii în care are loc integrarea valorilor culturale în practica socială [7]. dar şi majoritatea eforturilor care tind să promoveze o existenţă mai igienică. creaţie şi efort personal.ANTROPOLOGIA CULTURII la aspectele şi structurile materiale. Cultura este. de a acţiona. 4) Cultura este alcătuită din ciclul creaţiei şi constituirii valorilor. Prin rafinament se înţelege nu numai evoluţia intelectuală şi tehnică a confortului. pe care indivizii cei mai conştienţi o pot resimţi ca pe o insuficienţă fundamentală a culturii. aşa cum este cazul în SUA. grupul sau individul îşi aduce partea sa activă şi constructivă în practica de zi cu zi. de civilizaţia industrială şi de societatea industrială. deoarece ea nu reflectă decât valorile materiale care duc la îmbogăţirea condiţiilor de viaţă. Fără o cultură creatoare de valori. unde o stare . mai sănătoasă şi. domeniul acţiunii şi eficienţei. devine creator de societate. Prin dezvoltarea civilizaţiei se înţelege rafinamentul crescând al condiţiilor de existenţă materiale şi sociale. civilizaţia este. Prin urmare. un dialog activ între om şi lume. civilizaţia rezultă din integrarea omului în societate. precum şi prin raporturile sociale care iau naştere între oameni în procesul muncii şi al stăpânirii mediului înconjurător. este sortită morţii. mai umană. de a gândi. antrenate de forţa de inerţie a vechilor modele culturale. De aceea se vorbeşte de statutul tehnic şi de civilizaţia tehnică. Această neadaptare a reacţiilor tradiţionale la noile condiţii este însoţită de o anume nelinişte. Această inadaptare reuşeşte uneori să se corecteze de la sine destul de rapid. 2) Civilizaţia este un mod de existenţă a culturii. într-un grup sau la un individ şi unei mişcări dialectice între transformările materiale suferite şi schimbările voluntare. Orice schimbare care modifică profund cursul civilizaţiei. cultura corespunde în acelaşi timp unui mod particular de a trăi. 3) Prin cultură. pe exercitarea aptitudinilor şi energiilor spirituale. instituţiile. prin civilizaţie. Aceste raporturi marchează structurile sociale. sensul activ şi funcţional al ei. tehnice şi instrumentale ale culturii. de civilizaţia tehnotronică şi de societatea tehnotronică. În fiecare societate. Ele reţin următoarele distincţii şi interferenţe între cele două concepte: 1) Cultura este un proces de umanizare a naturii. În această mişcare. Civilizaţia este caracterizată prin raporturi specifice dintre oameni şi natură. Cultura rezultă din distanţa ce-l separă din ce în ce mai mult pe om de natură. într-o mare măsură. în particular orice schimbare care intervine în suportul economic. în mai multe societăţi care sunt marcate de aceste caractere. civilizaţia.

3. cu modificări personale. pentru o cultură este mai uşor să rămână autentică la un nivel scăzut de civilizaţie. 1923). tehnică etc. 9. imprimându-i o formă pe care uneori el o creează. e) jocuri şi întreceri sportive. c) comerţul. El a fost expulzat din căldura confortabilă a unei culturi şi se regăseşte expus vântului rece al existenţei raţionalizate. d) controlul social. creatorul conceptului spaţial important de „arii culturale” în cartea sa. Nu este mai puţin adevărat că una din cauzele inadaptării muncitorilor emigranţi în ţările industrializate nu are la bază funcţia axială a vieţii culturale. sistem de scriitură etc. De exemplu. a propus o schemă cuprinzând nouă categorii care formează baza „culturii universale”. sociale religioase şi estetice armonios în care individul este departe de a fi un element pasiv. de antropologii care se angajează să studieze un trib dat sau un popor dat: 1. individului rolul său de nucleu de valori culturale. d) adăpost. Practici religioase: a) forme rituale. c) mijloace de transport şi de călătorie. înclinat să-şi păstreze amintirile dureroase ale unui paradis pierdut. Prin urmare. Mitologie şi cunoştinţe ştiinţifice. În cazul în care se alterează integritatea politică a tribului în contact cu alţii şi când valorile culturale nu se bucură de atmosfera necesară respiraţiei lor. 4. individul riscă mai puţin să nu fie decât un fragment insignifiant al organismului social. ţesături. schemă care este întrebuinţată până acum. biologice sau primare. totodată. b) metodele de apreciere a relaţiilor. Artă: sculptură. 3. Solidaritatea legăturilor care unesc pe fiecare dintre activităţile economice. desen. . muzică etc. c) succesiunea. dar de neînlocuit. 2. problema capitală şi dificilă care se pune tuturor civilizaţiilor a căror organizare devine rapid foarte complexă este cum să folosim binefacerile unei civilizaţii. Îndeosebi. el este.ANTROPOLOGIA CULTURII cronică de inadaptare culturală a făcut ca civilizaţia pragmatică a americanilor să fie resimţită ca un rol de apendice cultural lipsit de orice funcţie. Cuvânt: limbaj. nostalgia unei stări sufleteşti pe care cu greu o va defini. b) adăpost. dând fiecărui cuvânt o semnificaţie precisă şi fiecărei probleme o clarificare particulară. şi seria corespunzătoare de reacţii culturale care devin „necesităţi culturale”. 8. fireşte. integrarea armonioasă a indienilor nord-americani în civilizaţia triburilor lor arată vitalitatea pe care o dovedesc culturile societăţilor mai puţin dezvoltate. Familia şi sistemele sociale: a) formele de căsătorie. f) arme. b) tipul de valori şi de schimb. 6. g) profesii şi industrii. Elemente materiale: a) baza de nutriţie şi de alimentaţie caracteristice. Conducerea: a) forma politică. e) unelte. individul are un rol determinant în sistemul cultural.. dar despre care ştie că îi asigura un curaj şi o bucurie pe care prosperitatea de care se bucură acum nu îl ajută deloc să le redescopere. Într-o operă postumă (1944). Man and Culture (New York. 7. b) procedee juridice şi legale. Elementele culturale Preocuparea principală a antropologilor a fost de a crea o ştiinţă tehnic perfectă. Războiul. pictură. Proprietatea: a) personal reală. Antropologul american Clark Winsler. Chiar dacă el reuşeşte să adopte maniere satisfăcătoare de comportament pentru noul său mediu. păstrându-i. c) tratamentul acordat morţilor. deoarece diferenţierea între funcţiile sociale şi cele economice ale acesteia este mai mică. I. În general. indianul dezorientat devine victima unui gol sufletesc imens. Malinowski a ilustrat acest concept prin următoarea listă a „nevoilor de bază”. b) îngrijirea bolnavilor. 5.

I. . Bucureşti. Selected Writings of Edward Sapir in Language. Studiu retipărit în antologia de scrisori a lui E. umanism“.. 260. Cultură şi civilizaţie. Clyde. Îmbrăcăminte. 39-68. 241-264. W. University Press of California. 1920. Stuttgart. TĂNASE. Becksche Verlagsbuchhandlung. Organizarea rudeniei 3. Activitate 6. A. Exerciţiu 7. pp. vol. Berkeley. L. KLUCKHOHN. Ibidem. Mâncare 6. TOYNBEE. 1975. Éditions de Minuit. Ernst. Protecţie 5. Oswald. Sănătate I. . Editura Didactică şi Pedagogică. în Filosofie. Culture and Personality. Essai sur l’homme. p. 1949.Cultură. pp. CASSIRER. Cambridge.. Necesitatea de procurare a hranei 2. 1954. civilizaţie. Igienă KROEBER. 435-459. Gestalt und Wirklichkeit. vezi Alexandru TĂNASE. Pentru o expunere mai amplă a aceleiaşi problematici. SPENGLER. Meridiane. Metabolism 2. M. N. Paris. Securitate 5. Culture. Arnold. 1975.ANTROPOLOGIA CULTURII Nevoi de bază 1. ediţia a IV-a. pp. 1976. p. Der Untergang des Abendlandes. 1952. adăpost 4. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Massachusetts. NOTE [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Reacţii culturale 1. pe larg. 59. Bucureşti. Creştere 7. München. Kohlemmer G. Der Gang der Weltgeschichte . H. Reproducere 3. Bunăstarea corpului 4. 355-363. Vezi. A Critical Review of Concepts and Definitions. SAPIR. pp.Aufstieg und Verfall der Kulturen.. C. Alexandru.

W. cu deosebirea că. W. operei de artă i se banalizează şi i se suprimă orice veleitate de interogare asupra ordinii sociale stabilite. o formalizare a proceselor de creaţie după logica proceselor industriale. accesibilă consumatorului care. ci ca pe o promisiune de consum. Morin. în capitolul cu acelaşi nume. fiind complice a ideologiei dominante. CONCEPTUL DE INDUSTRIE CULTURALA SI NOILE PROBLEME ALE COMUNICARII ARTISTICE Termenul Kulturindustrie. Aceasta nu înseamnă însă că noţiunea „cultură de masă nu poate avea. aceleaşi raporturi şi aceleaşi contradicţii ca industria bunurilor materiale. Adorno va explica mai târziu.ANTROPOLOGIA CULTURII II. în goana lui după satisfacerea nevoilor false. de propagare a valorilor ei perene în rândul maselor. o conotaţie pozitivă. specifică societăţilor capitaliste dezvoltate. ca pe un lucru asupra căruia el îşi proiectează dorinţa şi de la care el aşteaptă ceva: să-i umple timpul şi să-i gonească plictiseala chinuitoare de fiinţă faţă în faţă cu sine însăşi. văd în cultura populară [3] sau în cultura de masă o dimensiune ideologică a raţionalizării capitalismului târziu. de democratizare a „culturii superioare“. întrebuinţat de Th. Th. Coborând operele la nivelul mărfurilor care se supun legii cererii şi ofertei. unde orice proces al cunoaşterii şi al acţiunii era lipsit de intenţionalitatea subiectivă şi intersubiectivă. desemnează exploatarea sistematică şi programatică a „bunurilor culturale“ în scopuri comerciale. identice cu cele din cadrul proceselor de producţie materială din economiile dezvoltate. După cum Th. teoreticienii cei mai distinşi ai acestui fenomen. E. Adorno şi H. Reacţiile culturii europene la acest ansamblu de fapte şi de transformări social – politice şi economice din perioada interbelică au fost mai mult de ordin etic şi teleologic. ca reducere progresivă a existentului la funcţii elementare. Ea apare ca proces obiectiv şi ireversibil nu numai în cadrul dezvoltării capitaliste. Industria culturală reflectă. În primăvara anului 1933. Acesta nu o mai percepe ca pe o expresie ideală a existentului. la un individ care devine cu uşurinţă prada totalităţii false. În felul acesta. În măsura în care arta corespunde nevoilor sociale potenţial oficiale. După . Adorno şi Max Horkheimer în lucrarea Dialektik der Aufklarung [1]. Anticipând. în special pe cele care ar putea să provină din mediile culturale. în acelaşi timp. putem defini industria culturală ca fiind procesul de producere a bunurilor de consum culturale după normele marketingului cultural şi ale raţionalităţii industriale. asupra existenţei şi locului ocupat de om în lume. în alte contexte social-politice. vede în ea o simplă valoare de întrebuinţare. Daniel Bell. Marcuse. întreprindere foarte rentabilă pentru logica societăţii de consum. dar şi în cadrul condiţiilor culturale contemporane. ea a devenit o întreprindere orientată spre profit. Formalizarea proceselor de gândire şi a metodelor de cunoaştere era resimţită ca o pierdere mai mult sau mai puţin intenţionată a oricăror referinţe axiologice transcendentale. expresia „industrie culturală“ [2] a fost aleasă tocmai pentru a sublinia caracterul fals al acestui aspect pretins „popular“ la care se referă expresia „mass culture“. aproape tot Institutul de Cercetări Sociale emigrează din cauza venirii la putere în Germania a regimului nazist. Temele fundamentale ale dezbaterilor intelectuale din acea perioadă gravitau în jurul consecinţelor pe care raţionalizarea economică le genera pe planul vieţii spirituale. Dimpotrivă. deoarece ea permite. menţinerea status – quo – ului şi satisfacerea nevoilor mereu recreate de un sistem de publicitate şi de propagandă. ea are drept rol tocmai să omogenizeze şi să neutralizeze conflictele posibile. Edward Shills. a unei nevoi spirituale vitale. astfel. opera de artă a devenit „palpabilă“. W. decât politic.

în societatea americană. principalii membri [4] ai Institutului se stabilesc în Statele Unite. mai sinistră decât şocul contradicţiilor sociale. într-o anumită manieră. De aceea. permit supunerea maselor la logica dominantă a sistemului într-un mod mult mai subtil şi mai eficient decât metodele brutal represive ale dictaturilor făţişe. . Referindu-se la faptul că manipularea ideologică a mass-media ajunsese să creeze pentru mase funcţia harismatică a Führerului. în arhitectura raţionalistă. s-a caracterizat prin dorinţa de întoarcere la realitatea elementară. reprezentanţii Şcolii de la Frankfurt au văzut în cultura de masă „terenul pe care poate germina totalitarismul politic“[5]. Paris şi Londra. Însă evocarea unei realităţi în sine redusă la formele şi volumele geometrice constituie o lume pur dimensională.pentru că este reîntoarcere a obiectivităţii fară nici un conţinut. iar caracterele obiectelor la spiritul geometric. „O dată cu declinul forţelor de mediere în societate – (studiile privind declinul rolului familiei în procesul de socializare – n. lipsa unui subiect care să-l intenţioneze. Funcţiile şi categoriile subiectivităţii se reduc la un sistem dat de elemente. iar consecinţele previzibile asupra vieţii culturale nu se lăsaseră prea mult aşteptate: degradarea generală a „calităţii vieţii“ spirituale. masificarea muncii intelectuale. le-a demonstrat că. Subiectul şi Obiectul. Kandinsky şi Paul Klee [8]. în restauraţia „spiritualizată“ a lui W. abstracţia imobilă a cunoaşterii specializate. în muzica dodecafonică şi atonală a lui Schönberg şi Alban Berg. astfel. Contactul cu realitatea. accelerarea ritmurilor perceptive şi productive. nu este de mirare că. ca formă pură a obiectului. Cum au reacţionat avangardele artistice în faţa acestui proces obiectiv şi ireversibil al dezvoltării tehnice? Au reacţionat şi ele prin negarea sistematică a artei şi culturii tradiţionale. Falsa armonie a particularului şi universalului este. lipsit de dimensiunea contestării. ca obiect abstract. O obiectivitate care înseamnă. unde vor activa în cadrul Departamentului de Cercetări Sociale al Universităţii Columbia. prin controlul datelor de bază ale personalităţii. legate de anchetele privind autoritarismul latent din societatea americană. procesele de raţionalizare şi planificare a muncii atinseseră cel mai înalt grad din lumea occidentală. studiile despre cultura de masă sunt. deservite de unul din cele mai puternice sisteme de mijloace de informare şi tehnologice din lume. Evazionismul.n. prin propagarea neobosită a lui american way of life în lume. Într-adevăr. lipsită de expresivitatea simbolică şi de imaginea esenţializată a realităţii. la nivelul epocii. semn pur. completă a status – quo – ului.) şansele de dezvoltare a oricărei forme de rezistenţă negativă s-au diminuat serios“ [6]. care. indiferenţa obiectului. schematismul generalizat al raporturilor sociale. Adorno şi Horkheimer exprimă lapidar forţa atotputernică a acestei industrii: „Radioul este pentru fascism ceea ce tiparul a fost pentru Reformă“ [7]. din cauza solitudinii şi izolării omului contemporan. mercificarea produselor artistice.ANTROPOLOGIA CULTURII câţiva ani de peregrinări prin Europa. pierderea simţului valorii. mai ales. Noua obiectivitate se regăseşte. în numele unei pretinse incapacităţi a limbajului artistic de a comunica subiectivitatea situaţiilor limită şi de a realiza plenitudinea vieţii. Toate aceste evidenţe. dezvoltarea tehnologică serveşte industria culturală americană aşa cum mai înainte a contribuit la întărirea controlului asupra comunicării şi informaţiei de către propaganda nazistă. după epuizarea acestei dimensiuni contestatare la curentele moderniste şi a negaţiei ca valoare pozitivă a dadaismului. În plus. în studiul mecanismelor „care asigură mediaţia dintre cultură şi politică“. deoarece ea este capabilă să legene în iluzii victimele sale până la acceptarea pasivă. în ciuda încercărilor de Gestaltung. absenţa semnificaţiei. urmează indiferenţa „cotidiană“ a lui Neue Sachlichkeit. Neue Sachlichkeit . La origine. departe de a satisface speranţele legitime ale noilor veniţi. au dus la crearea unei industrii culturale fără precedent. deoarece obiectivitatea primordială a lucrurilor ar fi net superioară capacităţii de sugestie a artei. în special la filialele Institutului de la Geneva. indiferenţă faţă de menirea socială a artei şi de rosturile întrebuinţării sale.

a fost însoţit de o evoluţie care nu acordă valoare decât la ceea ce este imediat utilizabil şi tehnic exploatabil. şi aceasta fiind condiţionată. 1942-1943” (ediţia Paul F. în societatea pretehnologică. ca arta să decadă. pe de altă parte. cât şi de W. în "Radio Research. elitele spirituale ar fi părăsit scena istoriei datorită erupţiei maselor. redactor-şef al revistei „Sozialforschung” şi colaborator îndelungat al lui Max Horkheimer. Benjamin sau L. liderii politici şi profesionişti. de libertate. o corelaţie între Weltanschaung-ul de grup şi proiecţia acestuia la nivelul aspiraţiilor. în linii generale asemănător. dezagregarea Eului într-un mediu ostil fiinţării autentice. a constituit una din temele dominante ale activităţii lui Leo Löwenthal. atât de Marcuse şi Fromm.ANTROPOLOGIA CULTURII formalizându-se. îşi vor fabrica o „cultură mediocră“ la nivelul imitaţiei deformate a primeia. nefiind în stare să înţeleagă „cultura superioară“. în aceste condiţii. Metoda sa sociologică. şi disoluţiei acelui cadru economic feudal închis. ai cinematografului şi ai sportului. care reflecta cel mai bine nevoile sublimate ale societăţii. Spengler sau Thomas Mann. edificată pe măsura cristalizării „teoriei critice”. fiind mai mult un fel de istorie a mentalităţilor. reprezentanţii Şcolii de la Frankfurt privesc cu aceeaşi nostalgie ca şi Goethe. Fromm. De fapt. care se întâlnesc într-o nouă obiectivitate. De aici. Astfel. care a pătruns şi a pus stăpânire pe domeniile reproducţiei artistice şi culturale lărgite. principalul agent prin care. care în 1941 ar fi crescut într-o proporţie de 50%. lipsa caracterului alienant şi abstract al medierilor simbolice din această cultură construită organic. de exemplu. ca şi meseriaşul sau artizanul. se reifică într-o structură dinamică a formelor. Reprezentanţii Şcolii de la Frankfurt vedeau în progresul tehnic. predominanţi la începutul secolului. are loc o adevărată revoluţie a gustului în rândurile masei de cititori ai revistelor ilustrate. Löwenthal. într-o lume a volumelor geometrice care încearcă să sintetizeze. Ambiţia de a realiza aceste principii în viaţa socială s-a epuizat în forma sa: cel care nu ştie ce este libertatea nu este în măsură nici să lupte pentru ea pe plan politic. Ideea de bază care circumscrie întregul eşafodaj teoretic al tezelor filosofilor şi sociologilor occidentali privind industria culturală este că marile inovaţii ale epocii moderne au fost plătite printr-un declin al conştiinţei teoretice. În secolul nostru. Löwenthal a comparat articolele biografice din Collier’s şi din The Saturday Evening Post şi a ajuns la concluzia că. Această interpretare strict elitistă a fost deviată de către reprezentanţii Şcolii de la Frankfurt într-o optică economicistă sau organicistă. în care distribuţia rolurilor şi a valorilor era fixată într-o corelare armonioasă cu nevoile reale ale comunităţii şi ale fiecărui individ. modelele biografice din lumea artei ar fi fost în 1901 dintre cele mai . se circumscrie gnoseologiei antropologizate din Dialektik der Aufklarung. pentru a deveni simple simboluri manipulative. Nu este de mirare. după mulţi politologi occidentali. în intervalul 1900-1941. de umanitate şi-au pierdut substanţa lor. subiectul biografiilor celebre se deplasează de la oamenii de afaceri. revoluţie condiţionată de o identificare şi de o proiecţie ideală a eroului în sistemul de valori al culturii populare. manipulându-l în interesele lor. în accepţia negativă tipică a Şcolii de la Frankfurt. Lazarsfeld). în intervalul 1900-1940. în ultimă instanţă. prin medierea condiţiilor materiale. Acestea. dar. în favoarea idolilor muzicii uşoare. Cultura de masă. cunoştea calitatea şi nevoile publicului său şi acţiona ca atare pentru satisfacerea lor. Artistul. După E. Aceasta înseamnă că principiile de adevăr. factorii responsabili ai culturii şi artei din societăţile capitaliste au adaptat producţia artistică la legile economice ale pieţei. Postulatele lor ţin de tezele teoriei critice potrivit căreia disoluţia autorităţii paterne şi criza individului liberal se datorează. printre altele. Procesualitatea acestui fenomen este evidenţiată. Löwenthal demonstrează cum. În plus. progresul a dus la un grad niciodată atins dominarea societăţii asupra naturii. marile epoci de creaţie artistică. Surprinzător. universul relaţiilor de producţie pe care se baza diviziunea muncii era foarte concret şi nu depăşea nivelul comunităţii. în reprezentările simultane ale obiectelor. de influenţa bazei asupra suprastructurii. de dreptate. ca urmare a Marii Revoluţii Franceze.

la urma urmei: politicianul şi businessman-ul au devenit capricioşi. Toată recuzita genului minor se află aici. pentru Löwenthal. De exemplu. un E. stresului şi uniformităţii exasperante a benzii rulante. cântăreţi de muzică uşoară. 1942 adresată lui Max Horkheimer. prostituate. toate „stelele“ îşi etalează actele cotidiene steoretipe ale vieţii de vedete. proiectează speranţa într-o viaţă şi societate viitoare mai bune şi mai drepte. este exprimată într-o scrisoare din 3 februarie. Metoda comparativă în studierea biografiilor îl duce pe Löwenthal la concluzia că „ideea însăşi de producţie. pe lângă personaje care erau expresia ordinii reale. pe erotism. din rândul cântăreţilor de muzică uşoară şi din sport. Poziţia sociologistă a lui Löwenthal capătă un plus de claritate prin abordarea aceluiaşi fenomen de către Herbert Marcuse în Omul unidimensional. de la periferia beletristicului. Cultura superioară pretehnologică ar fi bidimensională. care ar putea să-şi concentreze propriile aspiraţii în sfera consumului de bunuri. Metoda sociologică a lui Löwenthal. Maurois. unde este proiectată dorinţa inconştientă de evadare a maselor din universul terifiant al frustrărilor. cunoscut îndeobşte sub numele de „viaţă romanţată“. în sensul transformărilor. iar realitatea a fost rareori tulburată de idealurile şi adevărurile ei“ [10]. Or. acţiunii continue a maşinilor şi organizaţiilor asupra omului şi asupra naturii a devenit oribilă“ [9]. în domeniul sublimat al spiritului. abandonaţi ai soartei. Concluziile lui Löwenthal au însă valoare sub raport vizionar. nu pot fi încadraţi în tendinţa generală din deceniul ’40. De la Liz Taylor la Marylin Monroe. Ludwing. care continuă şi astăzi să-şi manifeste influenţa modelatoare. în marea lor majoritate ocnaşi. excentrici şi nu mai sunt atât de realişti ca liderii puternici din 1901. care îşi propunea să descopere psihologia consumului de masă ca „mediere între imaginea unei societăţi în opera de artă încheiată“.„idolii consumului“. dominante. deoarece constituia o altă dimensiune a realităţii. cultura superioară mai cunoştea şi o ordine ideală. care. Marcuse pleacă de la dihotomia dintre cultura superioară şi realitatea socială în societăţile pretehnologice. în succesiunea tiranică a imaginii artistice. Aceasta reflectă capacitatea de receptare a gândirii maselor. care ar fi devenit protagoniştii absoluţi ai revistelor populare ilustrate. seniorul. preotul. de unde foamea de „idoli“ din această categorie spre care s-au deplasat biografiile contemporane. Pe eroii de biografii din 1901 Löwenthal îi numeşte „idolii producţiei“ (self-made-man) iar pe cei de astăzi . sculptori. pusă sub acuzări [11]. Mai ales prin intermediul peliculei. unde „cele două sfere antagoniste ale societăţii au coexistat întotdeauna. cultura superioară a fost întotdeauna concesivă. prinţul. feudalul. artişti. Acest fenomen ar conţine visul umanităţii viitoare. apar personajele contestatare care. Superficialitatea cu care sunt tratate momentele cheie ale devenirii în viaţa acestor personaje. de la Ava Gardner la Brigitte Bardot. se identifică cu criza artei în societatea de masă. H. ele au invadat pur şi simplu piaţa culturală. Löwenthal observă că „prin însuşi interesul pe care masele îl manifestă faţă de aceste personaje şi prin modul lor de a le consuma exprimă o nostalgie pentru o viaţă inocentă“. prin acţiunile lor. prin elementele opoziţionale transcendente pe care le conţinea. Preocuparea pentru criza individualismului.ANTROPOLOGIA CULTURII serioase: cântăreţi de operă. deorece în perioada postbelică asistăm la o explozie a biografiilor cu eroi din lumea actorilor de film. se confirmă în normele tehnice şi structurile compoziţionale ale acestui gen literar hibrid. – în timp ce „idolii” din 1941 sunt toţi stele de cinema. pianişti etc. accentul pus pe senzaţional. „În această ordine condiţia umană este expusă. de la Clark Gable la Lawrence Olivier. precum contele. Aceste personaje. idealizată. Ştefan Zweig etc. schimbărilor. jucători de baseball. Dar chiar şi eroii „serioşi“ din 1941 nu mai sunt atât de serioşi. . acceptarea inconştientă a consumului. Pe lângă ordinea reală. unde s-a asistat la o adevărată bătălie între industria cinematografică europeană şi cea americană. A. lipsa stărilor conflictuale dintre erou şi mediul social trădează acel „happy end“ din cinematografia americană. poeţi. Referindu-se la eroii biografiilor din revistele populare.

Horkheimer şi Marcuse le acordau o foarte mare atenţie. nu valoarea de adevăr.. fie că este vorba de existenţa colectivă sau de viaţa particulară.integrate” şi Erlebnisse . Însă nici un alt gânditor din cadrul Şcolii nu a fost atât de preocupat de impactul comunicării şi receptării artistice asupra destinului operei însăşi în condiţiile raţionalizării crescânde a proceselor sociale ca Walter Benjamin. În zilele noastre.corespondenţe” relevante prin artă şi pentru Urphänomene.Experienţa este. decât de importanţa nonidentităţii şi de elementul subiectiv în reluarea discontinuităţilor şi a mediaţiilor între diferitele fenomene cărora Adorno. forme eterne care traversează natura la Goethe. La aceasta pare să fi contribuit şi gândirea sa.. „Situaţia aporetică“ pe care o cunoaşte arta în cadrul societăţii actuale obligă pe membrii Institutului de Cercetări Sociale să studieze determinarea socială a artei plecând de la „problemele imanente” ale formei în care s-au materializat conflictele sociale. Bergson şi Freud. Interesul lui Benjamin pentru încercarea lui Baudelaire de a stabili . Reprezentanţii Şcolii de la Frankfurt acordau o atenţie deosebită tradiţiei. o promisiune de fericire (une promesse de bonheur).. atunci ea se prezintă ca .Opera de artă în epoca reproductibilităţii ei tehnice“. Pe ea se bazează raţionalitatea status-quo-ului. pe care o simţea vie în muzica lui Schönberg.frumos”.. Să observăm în treacăt că acest interes nu este fără legătură cu aspiraţia lui Benjamin spre o stare ideală de libertate şi cu potenţialul contestatar al artei autentice. ci prin încorporarea lor cu toptanul în ordinea existentă. derivă tot dintr-o experienţă specifică. Benjamin insista pe rolul tradiţiei într-o experienţă autentică: .. pe care poetul damnat şi vagabond încearcă să o efectueze cu cât mai puţine zguduituri posibile. Prin intermediul unui proces de secularizare.. în domeniul frumosului valoarea de cult se manifestă ca valoare artistică. Adorno sublinia şi el importanţa tradiţiei. O caracteristică a vieţii moderne ar fi evaziunea veritabilei experienţe (Erfahrung). Însă în nici o altă lucrare de specialitate nu transpare mai clar concepţia despre rolul tradiţiei în cadrul culturii moderne ca în studiul lui Walter Benjamin. înţeleasă ca o experienţă trăită şi integrată (Erfahrung). menit să conserve artei o matrice socioistorică şi o determinantă ideală variabilităţii fenomenelor artistice faţă de întreprinderile beotice şi autotelice privind frumosul artistic în secolul XX. prin reproducerea şi etalarea lor pe scară largă“ [12]. nimbul unic care înconjoară opera de artă originară şi constituie expresia autenticităţii ei.) apărut în . Ea este mai puţin rezultatul faptelor strict ancorate în memorie cât şi al unei convergenţe de date acumulate şi adesea inconştiente în memorie” [14]. la drept vorbind. impregnată de analogii mitice şi religioase care i-ar fi marcat o structură nostalgică a temperamentului. Mijloacele de informare în masă sunt cele care aduc aceste valori ale culturii superioare la forma de marfă: „Valoarea de schimb contează. se află într-un raport direct cu contextul magic şi religios din care arta îşi trage obârşia.ANTROPOLOGIA CULTURII conţin. În studiul “Sur quelques thmes baudelairiens”. “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierarbeit” (. Şi în cazul lui Baudelaire ar fi vorba de o experienţă care are loc în domeniul cultural. în ciuda noutăţii evidente a acesteia.atomizate”. cultura de masă a lichidat bidimensionalitatea culturii superioare „nu prin negarea sau prin respingerea valorilor culturale. iar orice altă raţionalitate îi este subordonată“ [13]. dar pe care Benjamin le transpune în istorie. Chiar şi noţiunea de aură. mai preocupat fiind de prezenţa universalului în particular. prin puritatea sufletului şi a speranţei lor. Benjamin abordează o temă fundamentală şi anume distincţia dintre două tipuri de experienţă: Erfahrungen . Corespondenţele sunt tot date ale memorabilului. Bazându-se pe ideile împrumutate din Proust. o problemă de tradiţie. Dacă ea iese din această sferă. Ei confirmau în felul acesta punctul de vedere al lui Max Horkheimer după care o operă este cu atât mai valoroasă cu cât este mai adânc înrădăcinată în contextul social-istoric din care se originează. De aici rolul tradiţiei.

ajunge astfel în atitudinea unui examinator netulburat de nici un fel de contact personal cu actorul” [23]. raportul dintre imaginea cinematografică şi perspectiva în artele plastice aruncă o lumină revelatorie asupra modificării funcţionale a artei odată cu inventarea fotografiei şi cu limbajul imaginilor. prin reproducerea tehnică dobândesc o valoare de expunere din ce în ce mai mare în epoca modernă. corelativă. care făceau din ea un obiect de cult. 1936).caracterul unical şi durata sunt la fel de strâns împletite în aceasta din urmă cum sunt caracterul fugitiv şi repetabilitatea în cea dintâi” [21]. din funcţie specifică. Definiţia aurei . una accesorie.1. cu un alt cuvânt: aura ei.. destrămarea aurei constituie semnul unei apercepţii atât de uniforme. Declinul acestui nimb de neconfundat al operei în zilele noastre se datorează unei modificări a percepţiei senzoriale. Benjamin. Or. Diferitele tehnici contemporane de reproducere a operei de artă au făcut ca valoarea ei de expunere să capete o asemenea prioritate. Specific maselor ar fi dorinţa nestăvilită . De aici pleacă alte ramificaţii cauzale în analiză... Orientarea realităţii către mase şi a maselor către ea e un proces de importanţă nelimitată. încât a dus la o modificare calitativă a naturii ei şi la funcţii cu totul noi. sub forma tradiţiei. Raportul dintre pictură şi fotografie şi. actorul de film nu realizează acest lucru decât într-un mod neunitar şi parţial.chintesenţa a tot ceea ce aderă la ea. la funcţia expozitivă poate fi ilustrată cel mai bine în evoluţia fotografiei. de a-şi adapta realizarea la public.. de la primele portrete la fotografia judiciară.de a ajunge în posesia obiectului printr-o cât mai mare apropiere. Această deplasare cantitativă de la funcţia parazitară. ipso facto.Realizarea unei . de cult. cât şi pentru intuiţie” [20].. O diferenţă cu consecinţe imprevizibile pentru estetica tradiţională a fost. prin imagine.. se află într-o altă conexiune a tradiţiei la greci. Dacă actorul de teatru se transpune totodată şi într-un rol.apropieri” a lucrurilor sub raport spaţial şi uman e o preocupare la fel de pasionată a maselor contemporane după cum este şi dorinţa lor de a înfrânge caracterul unical al oricărui dat prin receptarea reproducerii sale” [18]. Modalitatea originară a împlântării operei de artă în conexiunea tradiţiei îşi găsea expresia în cult” [15]. Prima dintre ele vizează raportul dintre reproducere şi imagine: . de exemplu. începând cu durata sa materială şi până la mărturia sa istorică” [17]. În zilele noastre. după W. realizarea artistică a actorului de teatru prin el însuşi şi realizarea artistică a actorului de cinema prin intermediul aparatului de filmare: .ANTROPOLOGIA CULTURII Zeitschrift fur Sozialforschung (V. nr.. autenticitatea unei opere este .ca apariţie unicală a unei depărtări. de la origine. existenţa ei unicală în locul în care se află. hic et nunc – ul ei.încât ea obţine uniformul cu ajutorul reproducerii chiar şi de la unical. dacă aura este acel hic et nunc al operei de artă..O statuie antică a Venerei. între care cea artistică a devenit. Publicul . în timpul reprezentării” [22]. rezervată actorului de teatru.. decât la clericii medievali care vedeau în ea un idol pernicios.. O operă ruptă din continuitatea tradiţiei îşi pierde caracterul ei auratic: de exemplu. şi anume cea a autenticităţii sale. prin contrafacere. ambele fenomene fiind legate de apariţia maselor pe scena istoriei: . oricât de apropiată ar fi ea” [16] ar fi fără obiect dacă nu i s-ar adăuga o alta. prin reproducere” [19]. într-un plan mai vast. atât pentru gândire. . la început având funcţii cultice. de exemplu.Actorul de film. întrucât nu-şi prezintă el însuşi realizarea publicului e lipsit de posibilitatea. autenticitate. care înregistrează impersonal şi rece locul crimei sau delictului. Ceea ce li se înfăţişa însă amândurora în acelaşi fel era unicitatea ei. ba mai mult. statuile din catedrale sau icoanele bisericii. . În primele portrete fotografice se mai păstrează încă valoarea de cult a imaginii: amintirea celor dragi dispăruţi este înconjurată de aură. prin intermediul industriei culturale şi intereselor comerciale: . Tradiţia fixează operei de artă o aură care reprezintă caracterul de unicitate. Un lanţ de analogii şi de antiteze insolite dezvăluie alte corelaţii între tehnicile de producţie şi statutul actual al operei de artă.

datorită înlocuirii valorii de cult a operei prin valoarea sa spectaculară. el nutrea o speranţă paradoxală în potenţialul progresist al artei politizate. prin contemplare nemijlocită şi intimă nu mai este posibilă în secolul XX. ci pe calea familiarizării şi a obişnuinţei. atitudinea masei „dintr-una extrem de retrogradă. în biserici. masa dispersată cufundă opera de artă în ea însăşi” [25]. ca în cazul picturii. nici să se concentreze. subsecvent. Acest procedeu tehnic de artificializare a realităţii. o „critică revoluţionară a reprezentărilor tradiţionale despre artă” [26]. industria culturală are în industria cinematografică cel mai activ ferment al ei. substituie asociaţiile subiectului contemplator prin ordinea voită de ele. „De îndată ce criteriul autenticităţii nu mai este aplicabil producţiei artistice. Cel mai bun exemplu este tot cinematograful. Pictorul păstrează în munca sa o distanţă naturală faţă de dat. Pentru că reproducerea tehnică a filmului îşi are condiţia ei aprioric determinată exact în tehnica producerii lui. concluziile studiului sunt departe de a fi pesimiste. a deconcentrării care nu implică atenţia şi participarea cognitivă în timpul vizionării spectacolului cinematografic. Năvălirea maselor pe piaţa consumului cultural însă a schimbat. cea a operatorului e una multiplu fragmentată. în film. întrucât imaginile. Iarăşi o asociaţie insolită de imagini ne va ajuta să înţelegem datul de fond al problemei.. operatorul. Reproducerea tehnică a operei de artă „modifică atitudinea masei faţă de artă”.în foarte mică măsură. inexistentă în studioul de filmare. Aici.valoare de luptă” [27]. Ea vizează schimbarea modalităţii de participare a maselor la receptarea operei de artă. sub presiunea contactului cotidian. o sporeşte – în virtutea autorităţii sale – foarte mult. Cu toate acestea. Chirurgul procedează invers: el reduce în foarte mare măsură distanţa faţă de cel tratat – pătrunzând în interiorul acestuia – şi o sporeşte numai puţin – prin precauţia cu care i se mişcă mâna printre organe….Magicianul menţine distanţa naturală dintre el şi cel tratat. Cea a pictorului e una totală. în faţa succedării de imagini filmate. cantitatea în calitate şi a adus în prim-planul dezbaterii estetice raportul dintre divertisment şi concentrare: „cel care se concentrează în faţa operei de artă se cufundă în ea … Dimpotrivă. Imaginile pe care le obţin amândoi diferă imens. Benjamin vede în cinematograf o „schimbare calitativă a raportului maselor cu arta”. în dauna celei dintâi. Or. receptarea prin simţuri nu se mai realizează pe calea atenţiei şi a concentrării. ea se bazează deacum înainte pe o altă formă a praxisului: politica” [29]. încât aceasta poate fi prezentată ca o natură de gradul al doilea. În loc să se bazeze pe ritual. prin număr şi tendinţă. Care sunt consecinţele reproducerii tehnice a operei de artă pe planul esteticii actuale? Pătrunderea masivă a filmului în viaţa fiecărui individ modifică atitudinea artistică a marelui public. La „estetizarea politicii” realizată de fascism Benjamin voia să răspundă prin „politizarea marxistă a artei” [28]. în faţa lui . mai exact: dacă o reduce – prin aplicarea mâinii . poate doar ca rezultat al decupajului imaginilor. dimpotrivă.. la rândul lui. colectivizate. Căci dacă receptarea optică avea loc prin intermediul cufundării şi al contemplării. Acest raport duce. dintre magician şi chirurg. ale cărei părţi sunt recompuse după o lege nouă” [24]. la o inversare a raportului dintre receptarea optică a operei şi cea tactilă. a tablourilor ca în evul mediu. poate fi mai bine înţeles prin recurgerea la analogia dintre pictură şi carul de luat vederi şi. Deplângând pierderea aurei. prin descompunerea şi montajul ei în laboratoarele de filmare. el atribuia propriilor sale teze o .ANTROPOLOGIA CULTURII Deosebirea dintre estetica teatrului şi cea a filmului în ce priveşte dispariţia aurei operei de artă vizează şi locul din care poate fi percepută iluzia acţiunii de teatru. pătrunde adânc în ţesutul datelor. Căci. O receptare colectivă. Încercând să schiţeze „principiile fundamentale ale teoriei materialiste a artei”. ca de exemplu. Magicianul şi chirurgul se află în acelaşi raport ca pictorul şi operatorul cinematografic. De aceea. spectatorul nu mai are posibilitatea să se cufunde. . prin forţa lor de şoc. orice funcţie a artei este tulburată. aparatura a pătruns atât de adânc în esenţa realităţii.

Prin „aură a unui obiect oferit intuiţiei. Câţiva ani mai târziu. în fenomenele care se pot numi „declinul aurei”. astfel ea confirmă aura în care vede „unica apariţie a unei realităţi îndepărtate” [37]. Aura ar corespunde. Aceştia considerau pe bună dreptate că arta şi cultura „pozitive” vor servi logicii dominaţiei. al unei forme de reacţie curente în societatea umană. cărora le place misterul. scria în această privinţă Proust. acesta trebuie să apară. în faţa lui Chaplin (…). În măsura în care arta vizează frumosul încât. (. inovaţiile tehnice în procesul de producţie artistică „lărgesc câmpul memoriei voluntare. prin esenţă. se schimbă într-una extrem de progresistă. În această perspectivă..ANTROPOLOGIA CULTURII Picasso. Deşi fotografia îmbogăţeşte rapid „albumul cititorului” şi „aduce în ochii acestuia precizia care lipseşte memoriei sale” această disponibilitate constantă. pe transferul la nivelul raporturilor dintre neanimat şi natură . experienţei pe care contemplarea operei de artă o creează. Benjamin va relua problematica aurei în condiţiile reproducţiei operei de artă. vor să creadă că obiectele păstrează ceva din ochii care le-au privit (.).. nimic ca atare nu caracterizează reproducerile tehnice unde fenomenul nu găseşte nici un loc. încercând să scape de ea imediat. este acel ceva din care această dorinţă însăşi încetează să se hrănească: „în faţa tabloului. ca de exemplu. tind să se grupeze în jurul lui” [31]. De îndată ce este privit – sau se crede privit – el îşi ridică ochii. căreia ea îi corespunde la origine. A simţi aura unui lucru înseamnă a-i conferi puterea de a ridica ochii” [36]. care vizează percepţia însăşi: „Ceea ce face plăcerea insaţiabilă când este vorba de lucrurile frumoase este imaginea unei lumi anterioare. de un efort voluntar. „Căci nu există deloc privire care să nu aştepte un răspuns de la fiinţa căreia i se adresează. La cinematograf. Observaţiile sale foarte optimiste vor declanşa dezacordul foarte violent al lui Th. În această viziune. W. iar fotografia corespunde mai curând alimentului care satisface foamea. atitudinea critică şi cea hedonistă coincid” [30]. deoarece pentru imaginea care serveşte cultului este un lucru capital ca ea să nu poată fi abordată. De aceea.. ca şi de o privire în sensul strict al termenului) experienţa aurei cunoaşte astfel plenitudinea sa. cinematograful. este clar că. Însă criza legată de reproducţia operelor de artă nu este decât un aspect al unei crize mai generale. ceea ce este inuman în procesul de producţie artistică. Când această aşteptare este umplută (de o idee. diferenţa dintre pictură şi fotografie ar fi că pictura oferă privirii o realitate de care nici un ochi nu se mulţumeşte. din esenţa însăşi a timpurilor. apărute din memoria involuntară. în orice ocazie. ceIe a căror realizare reclamă <ceva frumos>” [33]. După Benjamin. niciodată privirea nu se satură. deci. Dacă se admite că imaginile apărute din memoria involuntară se deosebesc de celelalte pentru că ele posedă o aură. Or. de atenţie. Încercând să fixeze o amintire. ele sunt astăzi achiziţii esenţiale pentru o societate care face din ce în ce mai puţin loc contemplării” [32].. bazat pe reproducerea tehnică. cea pe care Baudelaire o prezintă ca ascunsă de lacrimile nostalgiei” [35]. fotografia va fi jucat un rol decisiv. conservarea evenimentului in imagini vizuale şi sonore. este inabordabil. . încât monumentele şi tablourile nu ne apar decât sub voalul sensibil pe care l-au ţesut iubirea şi contemplarea atâtor amintiri de-a lungul secolelor” [38]. este că aparatul captează imaginea omului fără să-i întoarcă privirea sa. băuturii care stinge setea” [34]. permit. era cel mai eficient mijloc de împăcare a masei cu status – quo – ul.şi om. „Unele spirite. aşa cum demonstrează industriile contemporane ale filmului. Îndepărtatul. Adorno şi Max Horkheimer. care caracterizează memoria voluntară şi care favorizează tehnicile de reproducţie restrânge câmpul imaginaţiei. Această definiţie are meritul de a evidenţia caracterul cultual al aurei. memoria involuntară nu o asimilează decât o singură dată.) Experienţa aurei se bazează. în acest gen de obiecte. „Ea s-ar putea defini ca puterea de a crea dorinţe de un anumit fel. ceea ce ar satisface voinţa însăşi. el va înţelege ansamblul imaginilor care.

. în însăşi esenţa ei. ele ne oferă o actualizare a acestui obiect. prin diferite tehnici ale pieţei. Dacă hic et nunc-ul originalului reprezintă ceea ce se numeşte autenticitatea sa. fără ca prin acestea arta să sufere. să aprecieze caracterul unical al operelor de artă ca pe ceva demn de a fi reprodus şi apropiat. cu precizia şi fineţea lor impresionante. valoarea lor artistică nu suferă. irepetabil. lasă intact conţinutul însuşi al operei de artă. noţiunea însăşi de autenticitate nu mai are sens pentru o reproducere tehnică sau manuală. dar ele tind. şi să cunoască în evoluţia ei noi forme şi tehnici de exprimare a mesajului. Benjamin situează diviziunea socială a muncii ca epicentru al proceselor de producţie culturale şi artistice. prin canalele de informare active şi pasive. de la Antonioni până la D. tocmai pe baza conştiinţei reproducerii a ceva unic. relieful. dar prin reproducerea în serie afectează autoritatea de unicat a operei. de-acum înainte se acţionează asupra unei alte forme a praxisului obiectului artistic. nici o atrofiere. totodată. Nici contextul socio-istoric al originării operei nu este afectat. Prin aceasta. sub presiunea crescândă a nevoii de valori artistice. Mai mult. adică durata materială a operei.C. Nu este mai puţin adevărat însă că noile condiţii tehnice. mai poate fi aplicat producţiei artistice contemporane. autenticitatea sa. atitudinea însăşi a maselor şi a „elitelor cunoscătoare” nu s-a schimbat deloc faţă de artă datorită acestor practici. Şi în Antichitate. jocul de lumini şi umbre. Industrializarea mecanismelor culturale este acum un dat. Capodoperele neorealismului italian. Aceste două procese contradictorii provoacă o profundă forţă de penetraţie a calităţii transmise. în virtutea discrepanţei dintre cerere şi ofertă. întrucât le aparţine de jure şi de facto. prin . perspectivele. pe baza caracterului unical al operei. ca urmare a democratizării şanselor de acces la educaţia culturală şi artistică. Dimpotrivă. culorile primitive. şi în Evul Mediu. o alterare sau devalorizare. orice rol tradiţional al artei este bulversat. şi anume asupra transmisibilităţii sale. ca şi faptul că numai operatorul răspunde la impulsurile şi cerinţele publicului. demonstrează până la ce nivel criteriul autenticităţii. Acest ansamblu de relaţii pune în lumină un alt fapt decisiv care apare pentru prima oară în istoria civilizaţiei: graţie mass-media se reproduc tot mai mult opere de artă făcute tocmai pentru a fi reproduse. conform matricei lor compoziţionale. în serialele de televiziune. Multiplicând în zeci de mii de exemplare o capodoperă. nu sunt afectate de multiplicarea operelor în zeci de mii de exemplare. prin indicii de producţie. Căci la întrebarea: ce fel de tradiţie? se observă că fluxul integrator de valori culturale sau succesiunea operelor în timp. Numai în măsura în care se acţionează specific în interiorul producţiei culturale. Arta a continuat să-şi exercite menirea ei firească. metoda de comunicare heterodirectă a industriei culturale. Lichidarea elementului originar şi unic în moştenirea culturală modifică. tehnicile de reproducţie înlocuiesc printr-un fenomen de masă evenimentele care s-au produs o singură dată. Damiani. în avantajul evidenţierii duratei sale continue: mesajul generaluman în mărturia autotelică a plăsmuirii. de vreme ce tehnicile de reproducere au ajuns atât de sofisticate încât nu mai putem deosebi copia de original. semnificaţia socială a artei. grupate după evoluţia gustului sau după criteriile stilistice. sau ecranizarea romanului realist din secolele XVIII-XIX. prin procesul pe care l-am descris. Masele primesc reproducerile cu deplină conştiinţă a naturii lor diferite şi originale. Comunicarea imaginii a devenit un segment al universului general al informaţiei. Sub forţa de şoc a noilor condiţii social-culturale. cu forţa sa de mărturie istorică.ANTROPOLOGIA CULTURII La capătul acestei sumare evidenţieri a densităţii ideatice a studiului se impun mai multe observaţii. Teza lui Benjamin potrivit căreia tehnicile de reproducere smulg opera reprodusă din fluxul tradiţiei este incorectă în generalitatea ei. Permiţând obiectului reprodus într-un film sau la televiziune să se ofere spectatorilor din toate locurile şi simultan. reproducerea tehnică sau manuală s-au practicat într-un ritm deloc neglijabil. este sacrificată în actul reproducerii. întreprinsă de B. în principiu.B. tonurile. Însă.

Lui Benjamin îi era foarte clar că schimbarea condiţiilor producţiei culturale este intim legată de schimbarea condiţiilor raporturilor sociale. Mai consecvent şi mai concret decât ceilalţi reprezentanţi ai curentelor avangardiste. corelabil imediat cu diferite paliere ale realităţii sociale sau conştiinţei. adică cel mai mare număr de cumpărători. Convins de vacuitatea conceptelor tradiţionale de geniu şi de inspiraţie. celei a spectatorilor sau auditoriului” [40]. Benjamin a amplificat spaţiile câmpurilor culturale operaţionale cu acele instrumente de comunicare în concordanţă cu actualitatea istorico-socială. Benjamin a considerat produsul cultural şi artistic ca moment intrinsec al transformării sau. inconfundabil şi de neînlocuit. pe de altă parte. prin urmare. Benjamin demonstrează cum tehnicile artistice şi de comunicare reprezintă elemente specifice ale concentrării dinamice a raportului dintre producţia culturală şi utilizarea socială şi cum. de obiect unic. prin izolare. ci se realizează schimbarea însăşi. se poate prospecta o reagregare politică a diferitelor ţesuturi sociale. s-a ajuns la identificarea valorii artistice cu numărul de reproduceri obţinute. obiectul unic devine obiect multiplu. Mai ales a doua fază a operei sale este caracterizată de două procese majore: constatarea unei disoluţii a individualităţii şi certitudinea că noile tehnici de producţie artistică ar fi jucat un rol preponderent în receptarea noului public. ceea ce a dus la o sensibilitate evidentă faţă de operele minore. al schimbării relaţiilor de producţie (excluzând orice derivare mecanicistă şi pozitivistă). nu este mai . în mod persuasiv. arta este un moment în care nu se reprezintă. Graţie diferitelor tehnici de reproducere. Dacă se recunoaşte unanim că romanele poliţiste sau de aventuri nu sunt opere de artă. de vreme ce menirea specifică a artei este tocmai de a fi comunicată. De aceea. iar. publicitatea mass-media şi mecanismele represive şi anonime ale birocraţiilor editoriale pot reduce la tăcere. Plecând de la aceste premise. Ambele categorii au devenit victima unui reflex „de pasivitate şi de supunere”. dimpotrivă. ca moment specific al producţiei culturale. create cu intenţia manifestă de a satisface gustul publicului. Scriitori sau artişti mediocri pot deveni peste noapte nume extrem de populare. Benjamin corelează acele elemente ale interacţiunii simbolice care concurează la precizarea funcţiilor comunicării pe baze de corespondenţe sau afinităţi elective. Cum şi la ce nivel afectează transmiterea tehnică a operei statutul ei axiologic. legate încă de vechile raporturi de producţie. mesajul ei indezirabil. Chiar dacă valoarea artistică autentică a unei opere poate fi invers proporţională cu numărul de exemplare vândute. diferitele tehnici de exprimare şi de comunicare devin raporturi concrete dintre grupurile sociale şi producţia culturală. Pentru materializarea unei astfel de ipoteze. de aspect primordial al creaţiei. se poate afirma ca W. După cum am văzut. dar el pleca de la consideraţia fundamentală că astfel de condiţii nu sunt reductibile la un proces mecanicist de derivare din schimbarea însăşi ci. cu mărirea tirajelor.ANTROPOLOGIA CULTURII instrumente tehnice tot atât de calificate ca şi cele întrebuinţate în planificarea producţiei industriale. mai bine. a adoraţiei şi a respectului. Reproducerea standardizată a operelor a impus noi norme tehnice şi de producţie „sensibilităţii creatorului şi. Dispariţia caracterului unical al operei a dus la desacralizarea artei. sub presiunea noilor condiţii tehnice această caracteristică îşi pierde actualmente semnificaţia. Adaptarea noilor tehnici de producţie a schimbat radical perspectivele artistice tradiţionale. ele constituie instrumente concrete prin care se articulează şi variază un astfel de raport. caracterul pseudoanonim pe care tehnicile de reproducere îl imprimă operelor de artă face de neconceput cunoaşterea acestora în stare de manuscris sau proiect. datorită faptului că opera lor a avut cel mai mare succes de librărie. care fundamentau în trecut valoarea lor religiosă şi cultică prin puterea emoţiei estetice. valoarea ei devenind virtuală doar în cadrul triunghiului: autor – public – timp ? Dacă „originalitatea a fost multă vreme considerată o caracteristică vitală a artei” [39] prin ideea de origine. sunt deduse din momentul intern şi dialectic propulsiv.

suspendarea conştiinţei timpului” care caracterizează marile opere simfonice. Prin urmare. reacţia societăţii în faţa nesiguranţei şi temerilor printr-o creştere a elementelor sale conformiste. Fiind un mijloc de reproducere de gradul doi. decât mijlocul unei aprecieri mai inteligente. Receptarea informaţiei muzicale transmisă la radio trăda nevoia de conformism a maselor de ascultători. localizarea sa. El distinge astfel una din trăsăturile fundamentale a ceea ce Benjamin numise aura operei de artă. Volumul real al execuţiei şi sentimentul de comunitate. pe băncile peroanelor. ca şi coloanele gotice şi ogivele unei catedrale pentru concertul de orgă. De fapt. venind după execuţia însăşi. oare. În locul experienţei muzicale cu toate calităţile sale ”auratice”. prin funcţia lor cultică şi auratică. colectivă şi obiectivă.ANTROPOLOGIA CULTURII puţin adevărat că această „literatură industrială” a invadat pur şi simplu piaţa cărţii în ţările dezvoltate. Adorno în perioada 1938-1941. Recunoaşterea a ceea ce este asemănător dorinţei momentane ar fi esenţa audiţiei de masă şi aceasta ar fi mai curând un scop în sine. Adorno arată cum radioul vulgarizează o falsă cunoaştere muzicală. Oamenii o citesc în timpul călătoriilor în mijloace de transport.. Dându-i impresia că asistă în carne şi oase la un concert. standardizarea şi pseudoindividualitatea sunt trăsăturile cele mai izbitoare ale muzicii populare. ceea ce creează o senzaţie persistentă de inexistenţă. El înghesuie auditoriul într-un timp de serie. timpul normal este suspendat de orice operă de artă. Astfel. Producţia în masă de opere normalizate i-a conferit acestei literaturi statut de bun de consum. într-un sector artistic mult mai sensibil şi cu o stăpânire mult mai sigură a logicii dialectice şi anume în sociologia comunicării artistice şi receptării muzicii radiofonice. al reproducerilor artei în punctul de contact dintre tradiţie şi durată. publicat pentru Biroul de Cercetări Radiofonice de la Princeton.spaţiul” simfonic care. o bună parte a farmecului său „auratic”. Odată succesul unei formule stilistice fiind asigurat. a mass-media. Mai putem. erau menite să sfideze timpul. tendinţa de monopolizare a tuturor sectoarelor societăţii şi. de crisalidă. radioul reţine „nunc-ul” sau actualitatea execuţiei.. vorbi astăzi de perenitatea în timp a artei. acaparează auditoriul unui concert autentic. de identificare afectivă pe care le simte cel care face parte dintr-un auditoriu prezent în sala concertului dispar. bineînţeles. În această suspensie. odată cu ea. radioul distruge . în neostoitul joc al senzaţiilor efemere. deturnarea de la scopurile revendicative. . dar nu şi „hic-ul” său. Adorno vede altceva decât atemporalitatea repetitivă a culturii afirmative. în eseul ”On Popular Muzic”. Într-un alt eseu. Conştiinţa acestei durate eterne transpărea şi din opţiunea artistului pentru materiale rezistente în faţa acţiunii fizice şi chimice a agenţilor externi. intitulat ”Music Appreciation Hour”. existenţa antagonismelor sociale în domeniul cultural. muzica devine un ciment social ai cărui lianţi sunt distracţia. pseudosatisfacerea dorinţelor şi dezvoltarea pasivităţii. autoritatea sa pe bază de unicitate. 0 continuare a problematicii benjaminiene privind receptarea operei de artă în epoca reproducerii ei tehnice avea să fie realizată de Th. radioul redusese muzica la starea de ornament al vieţii cotidiene. prin injoncţiunea agresivă a artefactului. Studiile lui Adorno despre estetica receptării muzicale prezintă unele teze de bază ale industriei culturale: structura de marfă a societăţii moderne. în timpul messei. industria culturală o programează pentru producţia de serie care devine caducă. când o astfel de literatură este aruncată imediat după lectură în coşurile de gunoi din sălile de aşteptare.W. dar în locul lui apare o omogenizare esenţializată a realităţii. al goanei după senzaţional? Această efemeritate răneşte caracterul organic. ascultătorii de radio nu primesc decât o formă depersonalizată a muzicii. radioul introducea o schimbare radicală în atitudinea estetică a auditoriului. „Prezenţa” muzicii ar fi compromisă pentru auditor şi. Înainte vreme operele de artă erau concepute ca o reprezentare sensibilă a eternităţii şi. în loc să îl scufunde în . de inconsistenţă a operei. oamenii fiind conştienţi că ea va fi înlocuită imediat cu o alta. care o lipsea de funcţia ei modelatoare şi integrativă. După Adorno. Izolând individul de lumea operei.

„râsul spectatorului este cu totul altceva decât bun şi revoluţionar. imaginile filmice prevalează. intuiţia si afectivitatea intră în joc înainte ca instanţele de control ale personalităţilor să fi fost în măsură să perceapă chiar mesajele intenţionate” [45]. cu funcţia de catarsis a şocului. în fond. Naivitatea lui Benjamin rezidă în credinţa că un acelaşi public. el realizează programul aristotelic al unei purgaţii a pasiunilor. Contrar a ceea ce credea Benjamin. aproape punct cu punct.. încep să modifice profund domeniul audio-vizualului. informaţia atinge sensibilitatea fără a se supune în mod necesar inflexiunilor de judecată şi. cu atât ea poate acţiona mai brutal asupra nevoilor consumatorilor. în acelaşi timp prin puterea lor de impact şi prin formele lor de gândire magică ce-şi impun natura lor şi procedeele utilizării lor. o fugă din faţa tristei realităţi. Pentru Adorno. Benjamin înlocuieşte elementul magic pe care el îl crede dispărut din opera de artă. este vorba mai mult de a restitui mimetic şi într-un mod infantil realitatea” [42].. cinematograful apare ca „forma de artă” . configuraţia elementelor faţă de întreg este înrudită cu legile care guvernează societatea. datorită reproducerii tehnice. teză justificată pe atunci de alterarea pe care tehnica i-o impune sunetului (.). în cadrul operei. a uita suferinţa însăşi în care aceasta este arătată.). Această confirmare a noilor posibilităţi de acţiune a imaginii filmice şi electronice asupra filmului este însoţită de o denunţare a puterii de manipulare a mass-media care întâlneşte. În privinţa imaginilor şocante care acţionează ca semnale si nu ca semne. având o semnificaţie şi un raport aparte cu totalitatea. datorită tehnicilor stereofonice de înaltă fidelitate ale înregistrării muzicale”. dimpotrivă. este relevat mai în detaliu de Horkheimer şi Adorno în Dialectica raţiunii. cel mai adesea. ostil picturii lui Picasso sau Klee. tezele lui Adorno: „În interiorul sferei audio-vizuale.. le poate suscita. multe elemente magice sunt preluate şi dezvoltate. dar nu cum se pretinde. simfonia se degradează într-o serie de fragmente reificate.. Este vorba. de o formă a neputinţei.ANTROPOLOGIA CULTURII care prefigurează ordinea temporală a unei „alte” societăţi. fără chiar să le dea prilejul. orienta. fără nici o rezonanţă negativă.. Dacă structura imaginarului care guvernează. Lipsită de unitatea totalităţii estetice. ci ca o aprobare a statu-quo-ului. Adorno a recunoscut mai târziu că unul din argumentele sale este depăşit: „cel după care simfonia radiodifuzată nu are nimic de-a face cu simfonia. Dar aceasta nu mai este adevărat astăzi.). A se distra înseamnă a fi de acord (.. înseamnă întotdeauna: a nu te gândi la nimic. Amuzamentul este catharsis. dimpotrivă. o fugă din faţa ultimei voinţe de rezistenţă pe care această realitate poate încă să o fi lăsat să subziste în fiecare” [44]. notează Adorno. În cursul spectacolului de cinema şi de televiziune. Este efectiv o fugă. favorizat de tehnicile avangardei şi prezent mai ales în cinema. disciplina şi ajunge chiar până la a aboli amuzamentul (. Timpul de serie ar corespunde prăbuşirii individualităţii autentice care implică o dezvoltare. Or. devine potenţial progresist de îndată ce asistă la un film al lui Chaplin. Benjamin ţinea în mod special la distincţia dintre timpul „omogen şi vid” şi timpul care este plin de „a-prezent” [41]. atunci fetişismul şi înstrăinarea operelor de artă în cadrul unei societăţi înstrăinate urmează cu consecvenţă teoria sublimării estetice şi receptarea lor aidoma. bucăţi de melodii ieşite din contextul lor. Industria cinematografică. Astfel. el este plin de cel mai adânc sadism burghez” [43]. chiar şi de tehnicile televizuale cele mai sofisticate care.. „se îngrijeşte foarte puţin de montaj şi de tehnicile elaborate. Argumentul după care râsul nu ar putea să fie considerat ca un element de conştientizare progresistă. la începutul anilor '60. deoarece filmul posedă „un caracter de diversiune în funcţie de şocurile provocate la spectator de schimbările de locuri şi decoruri” [46].. ci. Dar în alte doze homeopatice şi altă altitudine a simţirii: „Cu cât poziţiile industriei culturale se întăresc. „tendinţa de ascultare atomizată” este „probabil aspectul cel mai universal al conştiinţei muzicale contemporane”.

muzică vie şi liberă prin excelenţă. de improvizaţie şi de spontaneitate rezidă în neprevăzutul ritmului sincopat. că modul nostru de apercepţie este capabil astăzi să răspundă la sarcini noi. jazzul este progresiv redus la starea de bun de consum pentru mase (Massenartikel). este. se scufundă într-un sistem muzical de mărfuri în care. în plus. ca muzică a expresiei şi a creaţiei totale. filmul corespunde acestei forme de receptare. „Această formă de receptare prin divertisment. Dacă această experienţă a şocului poate fi şi negativă. din ce în ce mai sensibilă astăzi în toate domeniile artei şi simptom. Prin efectul său de şoc. de modificările aparatului perceptiv al spectatorului. capătă o forţă de eliberare . zăpăcite de nevoile şi grijile lor” [48]. Şi cum. al modificărilor importante cu privire la modurile de apercepţie. de creaturi mizerabile. cine se distrează se poate. elementele formale ale jazzului sunt preformate în manieră abstractă în funcţie de valoarea sa de schimb (…). Adorno indică marile linii ale concepţiei sale despre industria culturală cu aplicare la sfera muzicală: perceput adesea ca „un corectiv la izolarea burgheză a artei autonome” şi ca „o depăşire a muzicii reificate”. totuşi. să spunem mai mult: este clar că el nu poate îndeplini anumite sarcini. de îndată ce ea va putea să mobilizeze masele.) Cu jazzul. „Jazzul este în realitate o marfă – o marfă „în sens strict” – în măsura în care realizarea sa. „iar nevoia de a se oferi unor efecte de şoc „reprezintă adaptarea omului la pericolele care îl ameninţă” [47].ANTROPOLOGIA CULTURII care corespunde vieţii din ce în ce mai periculoase promisă omului contemporan. face parte din aceste încercări de izbucnire în afara lumii fetişizate a mărfurilor care vor să scape de ea fără a o transforma şi implicându-se şi mai profund în ea. Că distracţia şi deprinderea. aceasta nu numai pentru că el a transformat pe fiecare spectator în expert. în funcţie de riscurile unei violări a sensibilităţii prin traumatismele vieţii cotidiene şi. Caracterul imediat al improvizaţiei. individul are tendinţa să refuze aceste sarcini. În studiul său despre jazz [52]. Publicul din ţările obscure este un examinator. Dimpotrivă.. Prin acest fel de divertisment pe care ea are ca scop să ni-l procure. ea însăşi. identice cu cele pe care le suferă cetăţeanul . puţin convins de justeţea teoriei distracţiei [51]. de asemenea. a găsit în cinematograf cel mai bun teren de experienţă”. dar şi pentru că atitudinea acestui expert nu cere de la el nici un efort de atenţie. dar şi cu procesul de producţie însuşi” [53]. se refugiază în jazz. o iluzie. (. Dacă el a respins într-un plan secund valoarea culturală a artei. Este ceea ce se face acum graţie cinematografului [49]. pentru el. Teza lui Adorno constă în a demonstra că procesul de producţie rămâne în întregime dependent de condiţiile economice ale pieţei. al cărui caracter de imediatitate.. destul de curios asociate la Benjamin ca elemente fundamentale ale unei noi arte progresiste. în consecinţă.. deprinde. Cel care.cinematograful reprezintă. singurul avantaj pe care îl prezintă (. La o analiză mai atentă. jazzul. pentru Benjamin. A concepe jazzul. subiectivitatea . care este la originea semisuccesului său. faptul că el nu valorează ceva decât în raport cu întrebuinţarea sa nu se impune în producţie decât sub forma capacităţii sale de a fi difuzat în contradicţie extremă nu numai cu caracterul imediat al întrebuinţării sale.. o petrecere a timpului de către analfabeţi. în stare de distracţie. arta va aborda pe cele care sunt cele mai dificile şi cele mai importante.) este că el nu este imediat perceptibil.aceasta este teza pe care Adorno. în prezenţa unei muzici devenită de neînţeles sau în prezenţa cotidianului care îi este străin. după Adorno. dacă ele nu i-au devenit obişnuite. arta ne confirmă. înţelege să o combată în studiul său despre jazz. filmul realizează sinteza dintre divertisment şi deprinderea favorabilă dezvoltării conştiinţei critice a maselor: „Or. dar un examinator care se distrează” [50]. îşi relevă caracterul său de marfă: „ În zilele noastre. pe sub mână. una din primele forme ale artei progresiste destinate maselor. Distincţia dintre reculegere şi contemplare – cerute de opera clasică – şi divertisment – cerut de masă – devine argumentul cheie contra atitudinii unui sector însemnat al oamenilor de cultură care nu văd în cinema decât „un divertisment de sclavi.

. ea nu conduce nicăieri şi poate fi revocată în orice moment. apare pur şi simplu ca determinat de societate. este aparentă.. În întreaga sa operă. Negrii şi Evreii din Est sunt. în ultimă instanţă. Explicaţia psihanalitică a fenomenului îi permite lui Adorno să individualizeze categoriile ritmice ale .hot-music” drept categorii excentrice [57]. expresie a unei forţe subiective implicite care se ridică împotriva regulilor prestabilite. Totuşi.În jazz nu există arhaic decât ceea ce a creat mecanismul opresiunii plecând de la modern” [56]. Această explicaţie se înscrie în liniamentele teoriei critice. şi în acelaşi timp să dea întotdeauna iluzia noutăţii” [55].angoasa care conduce la orgasmul precoce..nu este. dar această restituire. nu înseamnă decât . trădează caracterul lui magico-mitic.” [60]. Adorno va argumenta în mod constant că încercările de evadare ale individului din logica sistemului nu duc.hot-music” drept categorii excentrice.în afara normelor sociale. este semnul superiorităţii: . Acest arhaism modern al jazzului nu este deci.. fie ea în mod efemer. pe care Adorno nu le neagă. Adorno preia de la acesta categoria de noutate după care mitul constă în prezentarea arhaicului ca modern. individul iese din normă şi i se opune. Ea este fără scop. <depăşirea> sa.. Individul care se exprimă prin jazz este victimă a deriziunii care loveşte sincopa în incapacitatea sa de a se afirma. ruptură a normei. în realitate.) iar realizarea jazzului constituie mai puţin transformarea sa dialectică..).Ritmul bunei sale plăceri se pliază fără efort la ceva mai mare. Sincopa care nu obligă la nimic – nici măcar la o voinţă de a rupe. transgresiunea repetată a normei înseamnă.contrariul dialectic al clownului” . departe de a evoca libertatea dorită. Adorno admite că jazzul restituie pulsiuni originare. la originile africane ale jazz-ului. aceea a unui individ izolat care tocmai în virtutea acestei izolări. Dacă virtuozitatea jazzmanului.regresiunea şi opresiunea”...rămâne o parcelă a totalităţii sociale (. departe de a fi o manifestare a neputinţei. De teamă. de ce popoarele oprimate.. nimic altceva decât .. mutilat.ANTROPOLOGIA CULTURII neputincioasă cade din lumea mărfurilor în lumea mărfurilor: sistemul nu eliberează nici un eşapament” [54].. În ciuda multor divergenţe de idei cu Benjamin. iar refuzul său nu se subordonează regulii. privind raporturile dintre individ şi totalitatea socială într-un sistem supus legii pieţei. Pseudorevolta individului contra normei relevă caracterul aparent al rebeliunii individuale împotriva totalităţii sociale: . aceasta e pentru că. sincopa ..obligat să fie constant acelaşi. abilitatea improvizaţiei şi trecerea excesiv de rapidă de la un instrument la altul permit să considerăm categoriile ritmice ale ... sacrifică o individualitate pe care el nu o poseda şi se identifică. cu puterea mutilantă . până când ea însăşi creează noua normă. decât ritualul fix al desfăşurării caracterului său social” [61]. semnificaţia acestui mecanism este de natură erotică. aşa cum este contrariul său. pentru Adorno.. . În timp ce clownul este cel la care imediatitatea arhaică şi anarhică nu se adaptează la viaţa reificată. altceva” [58]. el lichidează individualitatea – sincopa – demisionează (. elaborată de Şcoala de la Frankfurt.. decât la înregimentarea lui şi la reproducerea sistemului. sincopa beethoveniană. ....caracterul său de marfă”. cu norma – intervine întotdeauna în mod prematur precum . gesturile bateristului care evocă influenţa unui jongleur. după Adorno. totuşi. Individul care se opune. dar această opoziţie. realizarea însăşi a normei. făcând-o să se topească într-o manieră nondialectică şi în mod matematic în timpul măsurii”. eul care caută să rupă cu norma .Din cauza angoasei sale. Pentru Adono. Ambivalenţa procesului – căutare a identificării cu grupul social şi sentimentul de excludere şi de frustrare – explică. ci o depăşeşte: a se supune legii şi a fi. ieşirea excentricului . în locul excentricului. jazzul apărând astfel ca o construcţie complet mitică. conform cu regulile. adică imposibilitatea de a realiza în mod prezent libertatea: . Reîntoarcerea la surse. ritmul sincopat nu ar fi altceva decât o regresiune arhaică şi primitivă la stadiul sado-masochist. precum impotenţa care se exprimă printr-un orgasm prematur şi incomplet” [59].

autoînstrăinare” a omului teoria . Adorno.. Atâta timp cât va dura societatea capitalistă. consolidează această inversare obiectivă în conştiinţa oamenilor şi o impun drept o condiţie normală.aparenţei obiective a caracterelor sociale ale muncii”. în Contribuţii la critica economiei politice şi în Capitalul Marx fundamentează această teorie cu ajutorul unei categorii noi.. . Marx arăta că faptele cotidiene ale vieţii . a . oamenii .W. de ideologii feudaliste.. ci un raport social între persoane.alienare”. ci ca o problemă centrală structurală a societăţii capitaliste în toate expresiile ei vitale. mediat prin intermediul lucrurilor” [67].. Atât marfa.. Lukacs. În societăţile precapitaliste esenţa şi aparenţa coincid.. Spre deosebire de Manuscrisele economico-filosofice din 1844.F. . Lukacs a fost unul dintre primii gânditori marxişti care a evidenţiat importanţa filosofică deosebită a analizei marxiste a structurii mărfii în cadrul modului de producţie capitalist: ”problema mărfii nu apare numai ca o problemă centrală a economiei concepută ca ştiintă particulară. Această inversare constă în faptul că . cel mult. Comportamentele vieţii devin banale prin repetabilitatea lor uniformă.capitalul nu este un lucru. (jazz-ul) îi înşeală pe cei a căror libertate nu este încă suficient de mutilată în ce priveşte mecanismul de identificare cu propria lor opresiune” [62]. din 1923.o relaţie socială de producţie ia forma unui lucru astfel încât relaţia dintre persoane în cadrul muncii lor apare.raportul lor ca valoare de schimb este mai curând un raport între persoane şi activitatea lor productivă reciprocă” [65]. De aici concluzia după care . dimpotrivă. în sens strict nu se poate vorbi de ”ideologii feudale” ci. în feudalismul târziu.Într-o anumită măsură. cât şi banii reprezintă un raport social de producţie.Propria lor mişcare socială poseda pentru ei forma mişcării unor lucruri. cei mai calificaţi pentru a aprecia jazzul: . Lukacs..înstrăinare” şi . însă care apare conştiinţei . În această privinţă cartea lui G. Numai analiza structurii mărfii.. adică la începuturile cristalizării . În această privinţă.N.). existenţa cotidiană apare conştiinţei comune ca ceva pietrificat şi imuabil în banalitatea sa.. ns. Numai astfel poate fi regăsit în structura relaţiei marfa modelul tuturor formelor de obiectivitate şi al tuturor formelor corespunzătoare ale subiectivităţii în societatea burgheză” [63] (subl. Leo Lwenthal şi Walter Benjamin privind fetişismul şi înstrăinarea operelor de artă în societatea contemporană trădează influenţa profundă a gnoseologiei marxiste în cadrul stângii occidentale în deceniile ’30 şi ’40. descoperă acea . Teoriile lui G.sub forma de lucru natural cu proprietăţi determinate” [66]. Aceasta pentru că ”relaţiile sociale ale oamenilor în muncile lor apar în orice caz ca propriile lor relaţii personale şi nu sunt deghizate în relaţii sociale ale lucrurilor. Astfel. în loc să le dezvăluie”.. ca o relaţie dintre lucruri şi dintre lucruri şi persoane” [64].. schimbă determinările specific sociale care pun în relaţie lucrurile ce mediază acel raport cu calităţile lor naturale iminente. ale produselor muncii” [70]. Marx descrie confuzia economiştilor burghezi dezorientaţi . Th.. prin forma ei materială. În mărfuri se poate totdeauna individualiza că . ostil şi fatal: .ANTROPOLOGIA CULTURII probabil. Conştiinţa empirică înregistrează simplist fenomenele de suprafaţă. Într-adevăr.atunci când ceea ce ei tocmai definiseră aproximativ drept un lucru le apare dintr-o dată ca relaţie socială.aparţin unei formaţiuni sociale în care procesul de producţie stăpâneşte pe oameni şi omul încă nu stăpâneşte procesul de producţie” [69].teoriei critice”.fetişismului lumii mărfurilor care. iar ceea ca abia apucaseră să fixeze ca relaţie socială îi sâcâie iarăşi ca lucru” [68]. realizată de Marx.. În schimb. în societatea burgheză produsul apare producătorilor drept ceva străin. Istorie şi conştiinţă de clasă. sub al căror control se află..inversare” tipică în care propria muncă socială a oamenilor devine inteligibilă pentru ei în calitate de producători ai mărfurilor. unde Marx tratase cu ajutorul categoriilor hegeliene de . în loc ca ei să le controleze” [71]. arăta fertilitatea teoriei marxiste a fetişismului mărfurilor pentru înţelegerea statutului actual al artei şi culturii occidentale. ascunde caracterul social al muncilor particulare şi deci relaţiile sociale ale muncitorilor individuali.. de aceea.

întâmplării pure. în planul suprastructurii.la existenţa sa subiectivă pură”.. unei dinamici care pare să dispună în mod absolut independent de voinţa şi de activitatea lor. Analizele lui . o structură a conştiinţei în mod formal identică pentru toţi membrii societăţii. ci este dialectic în sensul eminent că el produce conştiinţa şi tocmai conştiinţa în mod necesar falsă”.Caracterul de fetiş al operei – scrie Adorno într-o scrisoare către Benjamin – nu este un fapt de conştiintă. al muzicii.conexiune obiectivă care (. Multe din argumentele esteticienilor de stânga privind reificarea şi caracterul de fetiş al operelor de artă se inspiră din strălucita radiografie făcută de Marx societăţii capitaliste al cărei prim aspect este fondat pe faptul că produsele muncii se prezintă pretutindeni sub formă de marfă: .. Adorno a explicat mai târziu că este vorba de un . tot astfel se întâmplă şi în ce priveşte calităţile lor umane pe care ei le vând pe piaţa muncii ca funcţii obiectivate..) apare din influenţa reciprocă a indivizilor conştienţi. de întreaga sa obiectivitate”.. pentru prima oară. Conştiinţa muncii salariate generează un mod ideologic de percepere a realităţii.. Înţelegerea caracterului de fetiş al mărfii ca formă a obiectivităţii.. pe de alta.nonsubiectivul însuşi ca formă obiectivată”: valoare de schimb fetişizată. Şi deoarece fiecare vrea să-şi vândă marfa cât mai scump posibil. în sensul că se simt supuşi unor forţe obiective. pe de alta.nonobiectivitate” care.forma propriilor lor relaţii care are un caracter material obiectiv şi este independentă de controlul şi de activitatea lor individuală conştientă” [74]. meritul lui Adorno este de a fi aplicat categoria fetişismului mărfii şi cea corespunzătoare a . pe de o parte. nici nu este supusă cu totul ei” [72]. totalitatea procesului social se prezintă pentru Marx drept .. Transpunerea în sfera estetică a fenomenului reificării. pe de o parte.. În modul de producţie capitalist. odată cu structura unitară a economiei capitaliste apare în istorie. Arbitrului individual. în special. specifică marxismului vulgar.destin” implacabil. adică face să prevaleze un factor subiectiv... Această separare a forţei de muncă de persoana producătorului pe care ea o vinde capitalistului se repetă. face posibilă o viziune clară a mecanismelor ideologice ale industriei culturale. coincizând cu .conştiinţei reificate” în analiza statutului social al artei şi...corporalitatea imediată” a muncitorului este . În această privinţă.prim rezultat al experienţei americane. nu s-a realizat nici prin teoria reflectării. în ciuda organizării crescânde. s-au conturat pentru prima oară perspectivele privind schimbările antropologice care merg dincolo de cadrul specialist limitat” [73]. îi corespunde constrângerea. de care se ocupa atunci autorul. pe vremea când conducea sectorul muzical al proiectului de cercetare de la Princeton Radio .de toate mijloacele şi obiectele de muncă. Aşadar..conexiunea concretă a lipsei lor de conexiune”. sau chiar din această cauză. adică reificată [75]. în spatele lor se creează violent o obiectivitate socială. “Über die Fetischcharakter in der Musik und die Regression des Hörens”. ca . şi . Despre studiul din 1938. necesitatea obiectivă. .. separate de ei înşişi. impus ei. dar nu are loc în conştiinţa lor. şi ca formă a comportamentului subiectiv. studiu în care transpare cel mai clar influenţa gnoseologiei marxiste. şi tocmai din această cauză obligatoriu pentru întreaga societate. Aşa cum indivizilor propriul proces social li se prezintă ca un complex de fapte .. Pe lângă conţinuturile de sociologie muzicală.ANTROPOLOGIA CULTURII rămân condiţionaţi de un mecanism nemilos: acesta li se prezintă sub forma determinării abstracte a produselor private de către posesorii de mărfuri. Ca negativitate ce se referă la ea însăşi.o a doua natură” (Hegel).. Lukacs evidenţiază că. Acest lucru le imprimă o conştiinţă a neputinţei. însă într-o formă mult mai mediată. separarea muncii vii . înseamnă reducerea ei .. . nici prin sancţionarea a priori a unor structuri pietrificate în operă.reificate” externe. toţi indivizii sunt supuşi unui . ea se încarcă cu . analizat de Marx în sfera economică. În capitalism. sunt complementare.comportarea doar atomistă a oamenilor în procesul lor social de producţie”...

Adorno demonstrează că lamentările privind decadenţa conştiinţei muzicale fac parte din această decadenţă. Pretenţiile sale nu mai apar reificate şi externe.. dar cade într-o atitudine contemplativă în faţa acţiunii propriilor sale capacităţi obiectivate şi reificate” [76]. La consumatorii contaminaţi de ideologie primează faptul ca ei . ci. sociologiei literaturii a lui Lwenthal şi criticii literare a lui Benjamin. nu a fost niciodată recepţionată conform categoriilor unei arte autonome (care astăzi. Dar însăşi decadenţa gustului public este greşit concepută. în schimb. care nu mai poate să existe fără libertatea alegerii. când totul îi este atât de asemănător încât preferinţa îi este legată numai de detaliul biografic sau de situaţia particulară în care are loc audiţia” [79]. Şi .oferă distracţia. Actuala conştiinţă muzicală a maselor indică un mod de comportament al subiectivităţii estetice în care aceasta este fals conciliată cu convenţiile estetice. de exemplu. Măreţia ei a constat în unitatea dintre multiplicitatea emoţiei şi a expresiei formale: . muzica uşoară ar fi direct complementară celor mai recente schimbări antropologice: moleşirea omului... plăcerea care promite. emoţia. specificul marii muzici constă mai degrabă în a supune momentele muzicale la legea formei. din care cauză agentul nu mai poate percepe întregul: . nici să aleagă între ceea ce îi este prezentat. nu mai sunt valabile nici măcar pentru recepţionarea muzicii culte). prevăzută încă din momentele genezei ei pentru consumul de masă. În studiul mai sus amintit. Pe planul creaţiilor muzicale acestui dat subiectiv îi corespunde o situaţie în care condiţia muzicală se caracterizează prin predominarea emoţiilor efeminate. extinderea limbajului conceput ca expresie. Muzica uşoară . ele apar ca fiind de esenţa operei de artă însăşi când.. Adorno nu abordează dintr-o optică impresionist-psihologistă transformarea radicală a conştiinţei muzicale a ascultătorilor în cadrul actual ai societăţii. Adorno este conştient că aşa-zisa muzică uşoară. Or. incapacitatea de a comunica ceva. superficialitatea şi cultul personalităţii. după cum va demonstra.succesul”. Ea staţionează în braţele tăcerii care se deschide între oamenii deformaţi de angoasă. Acest lucru transpare cu evidenţă în produsele sărace ale industriei cântecului. pentru cine este înconjurat de produse muzicale standardizate. . de rutină şi de supunere oarbă. Astfel. Popularitatea unui cântec ia obiectiv locul valorii atribuite lui: faptul că el place înseamnă imediat că el este recunoscut ca valoros. concilierea prematură nu aboleşte antagonismul determinant dintre convenţie şi subiectivitate. Cântecele de muzică uşoară. vânzătorul capacităţilor sale obiectivate şi reificate devine nu numai un spectator al devenirii sociale . Existenţa subiectului cunoscător însuşi . la fel cum – la polul opus – a devenit dreptul la opţiune la care nu se mai poate ajunge pe cale empirică” [78].. numai pentru a le nega în acelaşi timp” [80].care ar putea să garanteze un asemenea gust a devenit problematică.ANTROPOLOGIA CULTURII Lukacs vizează şi fenomenul birocratizării moderne care pentru el reprezintă şi un aspect al specializării limitate la o singură ramură sau operaţie tehnică.. Am insistat mai mult asupra teoriei marxiste a caracterului dublu al mărfii şi al muncii încorporată în ea. deoarece această teorie prezintă o importantă cardinală pentru înţelegerea sociologiei muzicale a lui Adorno. păstrându-i totodată prin aceasta fidelitatea promisiunii lor utopice.să se poată supune muzicii ca şi aiurea”.nimeni nu se mai poate sustrage atotputerniciei lor. deoarece ea presupune activitatea artistică a maselor.. comportamentul apreciativ a devenit o simulare.Arta responsabilă se inspiră din criterii care sunt apropiate de cele ale cunoaşterii: falsul şi adevărul.. nu mai sunt apreciate de oameni decât cu condiţia ca ele să obţină .Specialistul virtuos. ci interpretează modurile de reacţie a oamenilor plecând de la un nivel deosebit al condiţiilor sociale ale producţiei muzicale. conformul şi diformul” [77]. Departe de a distra într-un mod oarecare.. Din unitatea lor nu a rămas decât aparenţa. pentru a spune astfel.

În măsura în care aceste elemente. diferenţa faţă de muzica cultă şi cea uşoară devine relevantă.. Ele încetează să fie .Farmec senzorial... Critica se transformă în capitulare. astăzi ea a devenit semnul artei progresiste” [84]..Sinteza muzicală nu conservă numai unitatea aparenţei şi o apără să nu degenereze în momente gustoase în sens culinar. invers... Orice artă „uşoară” şi plăcută a devenit înşelătoare şi falsă: ceea ce se prezintă estetic în categoriile plăcerii nu mai poate să fie plăcut…” [85]. se îndrepta contra monopolului cultural al clasei dominante.. (. a cărui instanţă este conservată în audiţia autentică. unitatea lor nu este însă aceea a unui continuum. Cândva.momentele izolate ale fascinaţiei senzoriale – devin ireconciliabile cu constituirea imanentă a operei de artă”. În nici un caz muzica uşoară nu poate să aibă prioritate ca fază preliminară celei superioare sau.momentele parţiale” nu mai au o funcţie critică faţă de .sclave ale succesului.. sferele divergente trebuie gândite împreună.. legii formei şi se prezintă fragmentate totalităţii sociale.. care işi pierde astfel aspectul său de cunoaştere. subiectivitate şi aspect profan. Acest lucru trădează însă „noua fază a conştiinţei muzicale a maselor de ascultători” definită printr-o „ostilitate faţă de plăcere în momentul însuşi al plăcerii” [86]. utopia imanentă în justificarea realităţii. În faţa acestei situaţii Adorno consideră că noul rol pe care elementul estetic trebuie să şi-l asume în muzică trebuie să fie unul ascetic. diferenţa dintre muzica uşoară şi cea cultă se epuizează. . .impulsuri productive” care luptă împotriva tradiţiilor estetice rigide şi întăresc individul în rezistenţa sa împotriva dominaţiei. aceasta să împrumute de la prima forţa sa colectivă . Societatea antagonistă care trebuie să fie negată şi dezvăluită în celulele cele mai intime ale ostilităţii sale contra fericirii este reprezentabilă numai în asceza componistică: „Arta înregistrează negativ tocmai acea posibilitate de fericire la care se opune astăzi.hărţi ale cunoscutului”. simpla anticipare pozitivă şi parţială a fericirii.... vechi adversari ai alienării reificate.. Nefiind în măsură să renoveze de la sine unitatea sintetică sacrificată lor . Ele reacţionează faţă de muzică precum reacţionează faţă de sport şi de publicitate. Partizanii opoziţiei contra schemei autoritare devin martorii autorităţii succesului de piaţă.. Fermenţii antimitologici tradiţionali ai muzicii complotează contra libertăţii . mai ales ca element al melodicului. deoarece numai în asceză este conservat lucrul la care cândva tindea opusul ei. Trăsătura lor progresivă dispare: . Plăcerea clipei şi cea a faţadei multicolore devin un pretext pentru a scuti ascultătorul de gândirea întregului. „puterea banalului”. În măsura în care dialectica muzicală este mai slabă şi . un timp progresiste. ci aceea a „contradicţiei revoluţionare”. cad tocmai în capcana acestora din urmă. care de mult timp nu mai este nici măcar un individ” [83]. elementele sensibile şi plăcute ale muzicii sancţionează situaţia reificată: ele se epuizează şi prezintă numai .ANTROPOLOGIA CULTURII .întregul preordonat” este redusă la tăcere şi acea critică . iar ascultătorul este transformat într-un cumpărător supus” [82]. ele devin regresive. Dar într-o astfel de unitate şi în relaţia elementelor particulare cu întregul care se produce se conservă şi imaginea unei situaţii sociale care este singura în care acele momente particulare de fericire pot fi ceva mai mult decât simpla aparenţă” [81].pe care totalitatea estetică autentică o exercită asupra totalităţii fragmentale a societăţii”. se sustrag unităţii estetice. în mod ruinător.Forţa de seducţie a stimulului senzorial supravieţuieşte încă numai acolo unde forţele renunţării sunt mai puternice: în disonanţa care refuză credinţa în iluzia armoniei existente. Însă pe măsură ce „această putere s-a extins asupra societăţii în ansamblul ei”.) Dacă într-un timp asceza sufoca reacţionar pretenţia estetică la plăcere. ele complotează în înţelegere cu tot ceea ce momentul izolat poate să ofere individului izolat. Lipsite de funcţia lor critică (şi de aceea constitutivă) ca momente ale unei conexiuni de sens în devenire.

acesta. devenite în realitate absolut nerelevante...Emoţiile oarbe şi iraţionale” ale indivizilor se supun în mod mecanic prezentării unor astfel de momente de excitaţie. numele lor exaltate.Ei par să se elibereze de procesul integrării active în audiţia muzicală şi să se refere numai şi direct la succesul acumulat de bucăţile muzicale. Analiza lui Adorno pleacă de la constatarea că .. ale instrumentului. Că se vorbeşte încă. Specific ascultătorilor este numai . dar şi pentru clasicii deja consacraţi care sunt supuşi unei selecţii ce nu are nimic comun cu calitatea. în timp ce „în domeniul muzicii inferioare. într-un moment fetişist. Producţia care se sustrage în mod serios de la banal de-abia îşi găseşte loc pe piaţă. nu poate fi explicat satisfăcător pe baza spontaneităţii trecute a audiţiei. a magnaţilor cinematografiei şi a patronilor radioului” [88] .ANTROPOLOGIA CULTURII pierdută” [87]. momentele senzuale ale vocii. tocmai în sensul categoriilor succesului care determină muzica uşoară. ci numai totala lor consecvenţă”. Modurile de comportament ale ascultătorilor al căror raport cu muzica.. la rândul său. viaţa muzicală este supusă fără cruţare diktatului formei mărfii şi caracterului de fetiş inerent ei.clasice” oficiale şi a celei uşoare nu mai are o semnificaţie reală. iar frecventatorului filarmonicii trebuie să i se confirme nivelul său”.. fiind separate de toate funcţiile dotate cu sens şi vizând la o totalitate. Ea . ci trebuie raportat la voinţa imperioasă a editorilor. . în sfârşit. încearcă să vorbească oamenilor muţi” [90]. . . discuri. sunt preordonate de momentele fascinaţiei senzoriale care. De fapt. La aceasta se adaugă faptul sensibil că schimbul de aşa zise . serveşte în scopuri pur comerciale. Pe lângă „succesul în sine”. Neînţelegerii crescânde a muzicii culte îi corespunde în mod nemediat inevitabilitatea şi accesibilitatea muzicii uşoare.. pentru ea. Zelul cu care sunt acceptate diferenţele. .. Ea constă în faptul că . Muzica. ca şi cum ar fi separat de conştiinţa maselor de un strat dens. de diferenţe în receptarea muzicii ..atrăgând asupra lor efectele consumatorilor.Însăşi alegerea operelor standard se orientează după eficienţă.decade la forma de marfă-audiţie”. serveşte în America în principal publicităţii mărfurilor care trebuie să fie procurate pentru a putea asculta muzică” [92].bunuri culturale” culminează în cele din urmă în lucruri materiale: bilete la concertele de operă. Aceasta se exprimă drastic în modurile de reacţie ale ascultătorilor. sau care permit marelui director să pună în scenă un program fascinant” [89].Pasionatul de jazz trebuie să fie asigurat că idolii săi nu sunt prea sus faţă de el. venerat la modul religios. Caracterul de fetiş. fără ca să fie afectate calităţile lor specifice de conştiinţa acestora” [91].. ceea ce. reduceri de preţuri. sunt încremenite în nemijlocirea negativă şi abstractă. precum orice raport de piaţă. toate acele opere care populează ”pantheonul best-seller-urilor”. de vreme ce mărfurile muzicale sunt manipulate doar pentru a fi vândute: . poate să fie numai lipsa unui raport. Pentru individ nu mai rămâne nici un spaţiu. Conflictul dintre muzica proastă şi muzica serioasă se repetă în cadrul fiecăruia dintre ele şi tocmai în măsura în care producţia realmente progresistă se sustrage consumului de masă şi muzica serioasă i se adaptează cu preţul conţinutului său cognitiv. în general. de marfă al muzicii nu derivă dintr-o explicaţie nemediată..I impună ascultătorilor.valorile” sunt consumate .aplicarea categoriei de marfă muzicii” nu este doar o analogie cu aparatul conceptual al ştiinţei economice marxiste. aparate de radio şi obiectele la a căror valorizare contribuie execuţiile muzicale. psihologică a fenomenelor muzicale. Aceasta este valabil nu numai pentru produsul mediu pe care reprezentanţii ştiinţifici ai sectorului muzical ar putea să. Acestea sunt consideraţiile care conduc la conceptul adornian de „fetişism muzical”. sunt în mod generos cultivate. Ceea ce nu se încadrează aici dispare din programe. odată cu toate atributele sublimului şi eternului care.. În această ruptură inseparabilă se reflectă schimbările radicale ale întregului. fetişuri sunt şi starurile.ceea ce este străin omului. standardizarea succeselor face astfel încât să nu mai fie posibil un succes în vechea manieră.

.conţinutul material al bogaţiei”. Regresive sunt nu numai pierderea capacităţii de audiţie diferenţiată şi ura reprimată. Adorno interpretează ceea ce Marx numeşte caracterul de fetiş al mărfii ”ca venerare a produsului ieşit din mâna omului.aparenţa plăcerii şi a imediatului”. ca fiind exclus de la omnipotenţa valorii de schimb. deoarece este mediată de valoarea de schimb. este înlocuită de valoarea de schimb pură care. Adorno examinează conştiinţa publicului larg care corespunde muzicii fetişizate.derivat – intră în joc categorii psihologice. ci . El este . la fel ca şi cele materiale. oamenii ” [93]. Ceea ce Marx numeşte . ca o oglindă. deşi formează . Adorno pleacă de la premisa că valoarea de schimb se afirmă în domeniul bunurilor culturale într-o modalitate particulară. Este funcţia tipică a suprastructurii.în modalităţi diverse . realizată de oamenii înşişi. îşi asumă în mod iluzoriu funcţia de întrebuinţare..Valoarea pură de întrebuinţare.Subiecţii pierd nu numai capacitatea recunoaşterii conştiente a muzicii (…) dar ei neagă posibilitatea acestei recunoaşteri conştiente” [97].ANTROPOLOGIA CULTURII Cu această fatală răsturnare a mijloacelor şi a scopurilor se repetă numai . legată de calitaţile oamenilor şi de lumea lucrurilor. În a doua parte a studiului său.situaţia tipică a economiei burgheze care subordonează valoarea de întrebuinţare a mărfurilor. Ele sunt produse pentru viaţă şi supuse la cerinţele ei. iar lipsa de raporturi ale subiectului cu obiectul o dezminte în acelaşi timp...arcanul” fetişismului mărfii este. Conştiinţa burgheză încearcă să aplaneze contradicţia astfel încât să transpună asupra valorii de schimb . resentimentul ascultătorilor contra posibilităţii unei muzici .. In acest cadru .regresiunea audiţiei”. Nu este însă greu de văzut că şi produsele culturale.. literalmente. În analiza mărfii. cu subtitlul ..Arcanul formei marfă constă numai in faptul că o astfel de formă.bun” este revelator. . pe o astfel de lipsă de raporturi se bazează abstracţia valorii de schimb” [96]. autonomizarea sa faţă de infrastructură. zi de zi. . Aparenţa imediatităţii este concomitent reală şi ireală.. De aici capată contur teoria lui Adorno. el a creat succesul pe care îl reifică şi îl acceptă ca pe un criteriu obiectiv. fără a se mai recunoaşte în el: dar el nu a creat acest succes pentru că i-a plăcut concertul. ca o sferă de comunicare imediată cu bunurile culturale: şi tocmai acestei aparenţe bunurile culturale îi datorează valoarea lor de schimb”. inconştient. Modul de audiţie este descris de Adorno ca o fluctuaţie .adevăratul arcan al succesului”.va apare constructiv din esenţa însăşi”. pentru Adorno. În acest quid pro quo se instituie caracterul specific de fetiş al mărfii: efectele care relevă valoarea de schimb produc aparenţa imediatului. . tocmai ca valoare de schimb...deoarece acest domeniu apare în lumea valorii mercantile. la fel de alienat ca valoare de schimb.între profundă uitare şi momentele de înviorare neaşteptată care dispar imediat. fac parte din lumea mărfurilor. deci. dezvoltând în actul disocierii anumite capacităţi care pot fi formulate mult mai uşor conceptual în limbajul fotbalului şi automobilismului.. eminamente socială. a cărei iluzie bunurile culturale trebuie să o conserve în societatea capitalistă. atât pentru producători cât şi pentru consumatori. . valorii de schimb. sunt coborâte la rangul de accesorii ale unei abstracţii antiumane. Aparenţa nu va masca numai esenţa. ci pentru că el a cumpărat biletul” [95]. aplicată muzicii. Însuşi numele de . ei ascultă atomizând şi disociază ceea ce se ascultă. şi raportul social al producătorilor cu munca totală ca un raport social de obiecte existente în afara lor” [94]. Cu aceasta valorile de întrebuinţare.. Astfel.simplu reflex a ceea ce se plăteşte pe piaţă pentru un produs determinat: consumatorul idolatrizează banii pe care îi cheltuie pentru un bilet la un concert de Toscanini. . restituie oamenilor caracterele sociale ale muncii lor drept caractere obiective ale produselor muncii şi. Adorno corelează dialectic acea aparenţă şi această necesitate.. decât în conceptele estetice în sens tradiţional” [98] .

mediaţiei” dintre structură şi suprastructură care. propria marfă” [100]... mărindu-şi astfel. ea ajută muzica să se constituie ca artă. confirmă de fiecare dată regresiunea. ele sunt un tip foarte limitat şi se menţin în cercul unei tonalităţi foarte dizolvate cu mijioacele armonice ale impresionismului” [102]...identificare a ascultătorilor cu fetişurile”. audiţia regresivă caracterizează o societate în care presiunea produselor publicitare a devenit atât de intolerabilă.problema specifică a unei istorii materialiste a culturii” [103]..regresiunea audiţiei nu înseamnă altceva decât o audiţie de regresaţi” [99]. El nu este nimic altceva decât anarhic.. masiv difuzată. În măsura în care procesul de valorizare capitalistă încorporează orice producţie şi consum muzical.stimulului senzual” care . Ar fi fals să presupunem că aici. Acest lucru are loc prin pura .. rolul pe care îl desfăşoară în exerciţiul său psihic muzica consumată. muzica . îi este sustras în mod tendenţial terenul social: apare pericolul de a deveni goală şi gratuită. publicate în Revista de Cercetări Sociale în deceniul ’30. a înstrăinării oamenilor” [106]. . departe de a elimina . este .. printre altele. “Zur gesellschaftlichen Lage der Musik”. dar în acelaşi timp ea este . pe de alta o sustrage oamenilor. În acest studiu. De asemenea.structura globală infantilă”. ca în perioada de asceză a burgheziei.Modul de percepţie prin care sunt pregătite momentele uitării şi ale amintirii în muzica de masă este deconcentrarea” [101] care face posibilă perceperea unei totalităţi. cad în acea pseudoactivitate – tipologic descrisă de Adorno – care. punctul de plecare al lui Adorno este teza că societatea antagonistă apare în structurile muzicii în mod fragmentat. Lucrările lui Adorno.separată printr-o ruptură mai profundă tocmai de acea societate care o produce împreună cu toate fracturile ei. .Din punct de vedere istoric. [104]. regresiv este. de asemenea.. neobişnuite. încât în faţa puterii extraordinare a mărfii enunţate prin publicitate nu rămâne decât să capitulăm şi să cumpărăm cu greu pacea propriului suflet. Situaţia sa este caracterizată de faptul că ea descrie în liniile cele mai determinate contradicţiile şi rupturile care sfâşie societatea.. pentru Adorno. Pe de o parte. . .. fără însă să poată face mai mult decât să înainteze printre dărâmăturile muzicii însăşi” [105]. Ce consideraţii istorico-filosofice şi metodologice îl conduc în această problematică rezultă într-un mod mai clar din primul studiu apărut în revistă.. Separarea părţilor de întreg şi de toate momentele care depăşesc existenţa lor punctuală.. Dar..condiţia pasivă a consumatorului”. deoarece cauzele extramuzicale şi . Tocmai indivizii care ascultă atomizând se apără mai curând de sunetele noi. Până când aceasta nu se abandonează legilor producţiei de mărfuri. prin care caracterul lor de fetiş în muzică produce . pot fi considerate drept o contribuţie la problema dialectică a .se realizează înstrăinarea dintre muzică şi oameni”. Când apoi mai sunt încă în măsură şi vor să abandoneze cadrul prestabilit. Deşi este vorba de un fenomen sociopatologic. se afirmă . De fapt.şi Adorno explică detaliat – . imediat face astfel încât interesul muzical să se disloce asupra .. el contribuie la întărirea condiţiei dominante şi la crearea unui efect care provine din .funcţia plăcerii” faţă de cea a disciplinei.în condiţiile dominării gestiunii monopoliste este împinsă spre conştiinţa propriei reificări.ANTROPOLOGIA CULTURII mai umane.ademenirile percepute rămân fără rezistenţă în cadrul schemei rigide şi cine le va ceda vreodată se va răscula mai des contra lor.Victimele actualei muzici de masă sunt confirmate în stupiditatea lor neurotică: şi puţin importă cum capacităţile lor muzicale reacţionează la cultura muzicală specifică a fazelor sociale precedente” şi puţin importă dacă indivizii realizează sau nu progrese muzicale. Separarea stridentă dintre muzică şi societate are o dublă natură. . iar interesul lor faţă de emoţia izolată rămâne din punct de vedere muzical fără continuare.propria sa mascaradă”. ar fi greşit să presupunem că indivizii de astăzi au degenerat la un stadiu trecut al dezvoltării lor: . Desigur... S-a spus deja ca nu este vorba de regresiunea gustului.este înţeles astfel de salvatorii culturii”.

mai clar. ca fenomen .avea un program estetic pe care l-a respectat cu fermitate. In 1932. ea a căzut în iluzia ideologică că izolarea sa .de a crea de la sine un caracter imediat care este astăzi nu numai socialmente ascuns. cu cât va exprima în antinomiile limbajului propriilor forme. independent de realizarea lor empirică” [110].obiectiv mediate . chiar aporetic. poate să fie apreciată drept criteriu pozitiv al unei muzici nemaiînstrăinate. Adorno consideră . în formele sale.istoriei spiritului” este că muzica nu poate să fie înţeleasă separat de raporturile sociale de fapt.comunităţii”. la orice încercare (care evită dialectica istorică). cel puţin ca linie de principiu. s-ar sancţiona caracterul de fetiş care este dizgraţia sa şi problema de fond pe care trebuie să o reprezinte....conştiinţa empirică a societăţii actuale.... estetism. . Ca şi aceasta.dupa care . în faţa nesiguranţelor . Din dificultăţile amintite nu derivă pentru Adorno nici o abdicare iraţionalistă a muzicii. drama realităţii .. Obiecţiile de . 0 ipoteză a oricărei metode istorico-materialiste şi nu numai a . Pentru Adorno.ezoterico-privată.individualism. cunoaşterea socială trebuie să îşi fixeze drept obiectiv metodologic iniţial conştiinţa dornică ea însăşi de a-şi cunoaşte propriile ei . Dar. se învaţă să se menţină. exoterism tehnic”. El demonstrează că sub această imagine romantică a imediatităţii muzicale există ideea – greşită chiar din punct de vedere politic .. el cere (şi astfel leagă estetica sa de cea hegeliană) ceea ce cum grano salis poate fi numit . muzica se află într-un raport complex. răspândite şi astăzi. Adorno descrie dificultăţile prezente ale raportului muzică şi societate în felul următor: „Dacă s-ar considera dezvoltarea imanentă a muzicii în mod absolut ca o strictă reflectare a procesului social. Ei nu li place să fixeze societatea în oroarea dezorientată: ea îndeplineşte funcţia sa socială mai corect atunci când ea reprezintă probleme sociale în propriul material şi după propriile legi formale. dar nu este nici măcar de dorit să se reconstituie: cu aceasta s-ar contribui la mascarea situaţiei” [108]. împinsă de determinarea de clasă în obscurantism şi în mizerie.. Dacă muzica şi teoria critică în raporturile lor cu realitatea socială trebuie să lupte cu aceleaşi aporii. Adorno este foarte prudent.. În acest context.sarcina muzicii ca artă” absolut analoagă cu cea a . Din ea muzica îşi trage propria substanţă istorică. deci reacţionară” [112]. ci numai actualmente: odată cu schimbarea societăţii. . Ea va fi cu atât mai bună cu cât va şti să creeze mai profund. a cărei negativitate. Pe de altă parte. atunci ambele se comportă în faţa acestora într-un mod asemămător: adică cunoscând. puterea acelor contradicţii şi necesitatea depăşirii lor sociale. De la ea. Unicul punct clar este că ea trebuie să renunţe la orice ideologie a . orice analiză serioasă privind situaţia socială a muzicii trebuie să plece de la considerentul că înstrăinarea sa faţă de societate este deja un fapt social. ea este corigibilă nu în interiorul muzicii.caracter cognitiv”. probleme pe care ea le conţine în sine în celulele cele mai intime ale propriei tehnici” [109].teoriei sociale”. Prin urmare. Adorno se ridică energic împotriva tezelor dogmatice (uneori chiar şi astăzi apărate) după care muzica neînţeleasă de către mase este . şi în continuare: ”Muzica nu poate face altceva decât să reprezinte în propria sa structură antinomiile sociale. Adorno admite că raporturile muzicii cu practica sunt extrem de mediate şi nu pot fi percepute la prima vedere. pentru a ne exprima hegelian.În materialul său muzica trebuie numai să dea formă problemelor pe care le pune materialul. sunt respinse. deci a oamenilor tineri”.spiritual” care poate anticipa în imagine aspiraţiile spre schimbare socială.. soluţiile pe care le găseşte sunt asemănătoare cu teoriile: în ele sunt conţinute postulate sociale” [111]. produsă în mod social. ele evidenţiază modul în care muzica acţionează asupra realităţii sociale. în cele din urmă. Dimpotrivă..este corigibilă în mod izolat sau numai prin intermediul muzicii” [107]. Despre problema dacă (şi în caz afirmativ în ce fel) muzica poate contribui la schimbarea socială.ANTROPOLOGIA CULTURII sociomateriale ale situaţiei sale precare au rămas necunoscute.. este clar că ea nu poate să fie măsurată cu metrul societăţii existente ... Adorno... cu societatea capitalistă.

proprietate subiectiv-expresivă” a lui Schnberg este o soluţie a contradicţiilor obiectiv-materiale.. .spectatorului”.în conformitate cu gradul atins de teorie – .se realizează în cadrul dominării de clasă într-un mod socialmente parcelar. aceasta devine o relaţie bazată pe dorinţă..pasiunii palpabilului” (die Leidenschaft zum Antasten) ale cărei simptome apar în societatea modernă. Arta de altădată avea cel puţin avantajul de a scăpa de falsa reconciliere prin distanţarea de realitatea empirică şi de diviziunea socială a muncii în curs de apariţie.proximitate” manipulată prin industria culturală şterge deosebirea dintre artă şi realitatea empirică pe care o exprimă violent arta tradiţională prin izolarea.. asculta sau citea o operă trebuia să se uite pe el însuşi. Această .ANTROPOLOGIA CULTURII limite. exprimau contradicţia dintre ideologie şi realitate.. izolat” [113].formând în sine însăşi” . devine un vehicol al psihologiei . în faţa procesului ireversibil al raţionalităţii tehnologice” [117]. Ea înseamnă degradare. consumatorul poate să-şi proiecteze emoţiile sale. Adorno se referă în analizele lui mai ales la şcoala dodecafonică a lui Schnberg şi A. Aşadar. subiectul care privea. în acelaşi timp ca şi alte moduri de negaţie... să devină indiferent. ci dimpotrivă. şi muzica trebuie să transcendă conştiinţa imediată a maselor.toate acele elemente a căror intenţie obiectivă este depăşirea puterii de clasă”. Ca şi teoria. în suprimarea distanţei dintre obiectul estetic şi contemplator. prin manipularea emoţiilor sau impulsurilor mimetice ale subiectului. Ea se raportează la practica existentă dialectic. ea este menită să genereze plăcerea sau prestigiul pe care îl implică posesia. Rezistenţa vie pe care producţia lor o întâlneşte este un indice . chiar dacă aceasta . Berg. EI caută să facă opera asemănătoare lui în loc să se identifice cu conţinutul ei autotelic: . Arta devine bun de consum. că există o prăpastie între producţia materială şi producţia intelectuală. Consecinţele exploatării economice a operelor de artă contribuie la apariţia fenomenului numit de Adorno Entkunstung-ul artei [115]. Expresia Kunst wird entkunstet este întrebuinţată pentru prima oară în capitolul “Jazz-perennial fashion”. Entkunstung-ul artei înseamnă pierderea de către artă a caracterului său artistic în corelaţie cu adaptarea sa (Anpassung) la societatea de schimb.. cauza primă care a dus la apariţia Entkunstung-ului constă. Tocmai ezotericul Schnberg” nu aparţine nici unei ”istorii a muzicii ca istorie specializată a spiritului şi nerelevată din punct de vedere social” [114]. în al doilea rând. Entkunstung-ul este o noţiune peiorativă.. . Adorno denunţă cu o violenţă nestăpânită influenţa acestei muzici asupra tinerilor şi exploatarea ei comercială.lucru printre lucruri” şi. devalorizare iremediabilă. ci procesului realităţii sociale conceput în mod critic: şi tocmai de aceea se oferă fără compromisuri logicii realităţii.. Punerea în cauză are loc mai puţin asupra jazz-ului. Kulturkritik und Gesellschaft (1955). cât asupra manipulării şi utilizării acestuia . este deja sensibilă”.A. Consumatorul îşi atribuie o operă în speranţa că ea îi oferă altceva decât ea însăşi. Orice .. să dispară în ea. El este o consecinţă directă a .După vrerea sa.devin rotiţele unei maşini culturale care remodelează conţinutul lor.. În esenţă. Idealul identificării realizat astfel nu consta în a face opera asemănătoare cu sine însăşi. relicvele sale mimetice asupra a ceea ce îi este prezentat. Forţele de producţie tehnice au permis o asemenea difuzare a operelor de artă. la distanţă de societatea care le suprima” [116]. Distanţarea artistică se estompează.care oferă tineretului un compromis între sublimarea estetică şi adaptarea socială”.că funcţia dialectică a acestei muzici . după Adorno şi Marcuse... Arta pierde astfel raţiunea sa de a fi şi se integrează perfect în lumea industriei culturale. consacrat succesului muzicii de jazz în S. încât acestea . dar ele stabileau şi un domeniu închis unde adevărurile tabu puteau să subziste într-o integritate abstractă.. din Prismen.un răspuns precis la problemele puse de material în formă artistică”. în a deveni asemenea ei.. Reducerea distanţei are ca efect răsturnarea relaţiei clasice dintre contemplator şi contemplat: în primul rând. În aceste condiţii ..U. Până în epoca administraţiei totale. contrastul . adică . Sublimarea estetică rezidă în această identificare” [118].privilegiile culturale exprimau că libertatea este nedreaptă.

. L’Imagination dialectique. 18-19. Benjamin va încerca fără succes.nevoilor poziţionale”. p. [8] Pasqualotto.şocante”. Scrieri filosofice. Chiar şi avangardele estetice sunt susceptibile de a fiintegrate. Resümee über Kulturindustrie. 227. [10] Marcuse. sub titlul Dialectique de la Raison. Paris. 307. Încercările făcute de artişti de a scăpa de reificare prin intermediul unor tehnici artistice revoluţionare au dat faliment. [14] Benjamin. Bertan Editore. 1967.) [3] Termenul „cultură populară“ întrebuinţat în literatura anglo-saxonă nu are nimic de-a face cu creaţia anonimă a poporului de-a lungul secolelor. Horkheimer. 250. în 1938. pp. 1947) reprezintă o operă devenită clasică a antropologiei filosofice.. . 3/1964. p. p. Denol. ele au fost asimilate de funcţionalitatea sistemului şi supuse operaţiilor de schimb. Dialektik der Aufklärung (Amsterdam. 60. [12] Ibidem. 245. noul sistem totalitar se manifestă sub forma unui pluralism armonios. 1977. [5] Martin. Jay. Omul unidimensional.ANTROPOLOGIA CULTURII faţă de sau chiar refuzul acestei realităţi. 149. să prezinte această imagine a libertăţii ca negare a alienării. H.. în indiferenţă” [119]. cit. 1977. pp. fr. Oeuvres.. Löwenthal. W. deşi oferă o imagine a omului ca subiect liber. Capitolul: „Înfrângerea conştiinţei nefericite: o desublimare represivă“. Dialectique de la Raison. Paris. Am întrebuinţat ediţia adăugită în 1969. NOTE [1] Scrisă între 1942-1944 şi publicată în 1947. 12. F. p.. iar W. în traducere franceză. p. al publicităţii prin massmedia şi al tehnicilor de propagandă. 305-306. Max Horkheimer. arta nu poate. Pollok şi W. L. în Marcuse. . Trad. The Dialectical Imagination. [9] Apud Martin. 1911. [2] Adorno. operele şi adevărurile contradictorii coexistă în mod paşnic. op. iar pictura abstractă a devenit un simbol sugestiv al . Giangiorgio. trecând Pirineii. “Sur quelques thmes baudelairiens”. W. în condiţiile actuale ale alienării. Bucureşti. p. [11] Ibidem. Communications. Posie et Rvolution. [6] Adorno. II. Editura politică. p. Adorno vor veni mai târziu.. Querido. Max. după cum vom demonstra în cele ce urmează. Erich Fromm şi Herbert Marcuse. Th. prin intermediul forţelor de producţie artistice. Jay. ”L’ industrie culturelle”.Horkheimer). Ohne Leitbild. în toamna anului 1940. erona. ci are un sens cu totul peiorativ.: L’Imagination dialectique. H. Paris. p. Frankfurt. Payot.U. Payot. Industria culturală reînnoieşte perpetuu această dorinţă de posesie a consumatorului. fr.A. Studi sulla Scuola di Francforte (Marcuse Adorno .În domeniul culturii.. . 306. Unul din semnele falsei reconcilieri constă tocmai în capacitatea industriei culturale de a neutraliza conţinuturile aşa-zis . 1969. Walter. Th. denunţând absorbţia conţinutului contestatar al operei de arta în condiţiile celor mai avansate tehnici de producţie artistice. să-i urmeze. Teoria come utopia. [13] Ibidem. desemnând surogatele fabricate în serie ale culturii de masă.. Histoire de 1’ Ecole de Francfort et de 1’Institut de Recherches Sociales (1923 – 1950). [4] In 1934 emigrează în S. 1974. II. Pesimismul lui Adorno ţine de faptul că.Printre pericolele artei moderne cel mai mare pericol este lipsa de pericol” se exprima lapidar şi rebusistic Adorno. (Trad. [7] Ibidem..

cit. “Sur quelques thmes baudelairiens”. 130: ”ln ciuda forţei sale de seducţie. p. (trad. “Thmes de la philosophie de 1’histoire”. [49] Ibidem. teoria distracţiei nu poate să mă convingă în totalitate”. Publicat prima oară în Zeitschrift für Sozialforschung VIII. [50] Ibidem. Oeuvres. Schriften ( sub îngrijirea lui Th. 130. nr. p.. nr.ANTROPOLOGIA CULTURII [15] Benjamin. [44] Horkheimer. W. op. Adorno şi Gretel Adorno). Gilbert. 72.. 41. 1939. W. 289. [31] Benjamin. [30] Benjamin. W.“. [25] Ibidem. [26] Ibidem. p. 76.. “Sur quelques thmes baudelairiens”. [33] Ibidem.. ( Kyoto). [22] Ibidem. 72-73. Dialectique de la raison. New York. 1961. Über Walter Benjamin. L’action sur I’homme du cinma et de la tlvision. [43] Ibidem. p. 267.. cit. 115. p. Über Walter Benjamin.. Adorno. p. cit. Radio Research 1941 (ediţia Lazarsfeld şi F. p. [40] Benjamin. [23] Ibidem. Takeo. 82. W. [32] Ibidem. Max. p. W. [38] Kuwabara. cit. [29] Benjamin. cit. [51] Adorno.. W. p. 132.. în Secolul XX. 35 [46] Benjamin. 44. pp. 71. p.. II. [24] Ibidem. p. 79. Th. . rom. [27] Benjamin. p. p. 1955. W. pp. [47] Ibidem. 72. [17] Ibidem. Posie et Rvolution. [48] Ibidem.. 266. Takeo. p.. W. op. cit. “L’ Art dans la société d’aujourd’ hui”. Frankfurt pe Main. op.. p. 377. Th. 153. pp. Fougeyrolas.. 269. W. op. cit. Posie et Rvolution.. W. op. [19] Ibidem. W. Pierre. p. 1941. 1/1972. p. 26). p. [37] Ibidem. Th. Dieter Fuhrman ). 285. 397. 204. 72. W. 75-76. p. „Opera de artă. 207. [16] Ibidem. op. pp. p. op. [28] Ibidem....73. p. [41] Adorno. septembrie 1981. 79. Diogene. p. p. Paris. p. Th. [20] Ibidem. pp. [18] Ibidem. p. The Radio Symphony.. [42] Adorno. [39] Kuwabara. 73. [34] Ibidem.. 1/2. [35] Ibidem. [45] Cohen – Seat. Stanton. 181. Paris.. „Opera de artă în epoca reproductibilităţii în tehnică“. [21] Ibidem. [36] Ibidem. Denol.

ANTROPOLOGIA CULTURII

[52] Adorno Th. W., – Über Jazz. In: Zeitschrift fur Sozialforschung, An V, 1939, p. 235 şi urm., sub pseudonimul Herktor Rottweiler. [53] Ibidem, p. 238. [54] Ibidem, pp. 242-243. [55] Ibidem, p. 243. [56] Ibidem. [57] Ibidem. [58] Ibidem, p. 255. [59] Ibidem, p. 254. [60] Ibidem. [61] Ibidem. [62] Ibidem, p. 256. [63] G. Lukacs, Geschichte und Klassenbewußtsein. (trad. engleza: History and Class Consciousness. Studies in Marxist Dialectics. Cambridge, The MIT Press, 1968, XVII + 356 p.). [64] Ibidem, p. 94. [65] K. Marx, „Contribuţii la critica economiei politice”. K. Marx, Fr.Engels, Opere, vol. 13, Bucureşti, Editura politică, 1962, p. 23. [66] Ibidem. [67] Ibidem. [68] K. Marx, Capitalul. Critica economiei politice, vol. I Cartea I-a. „Procesul de productie a capitalului”, editia a lll-a, Bucureşti. ESPLA, 1957, p. 806. [69] K. Marx, ,,Contributii la critica economiei politice”, op. cit., p. 23. [70] Capitalul, op. cit., pp. 113-114. [71] Marx, K., Bazele criticii economiei politice, vol...., Bucureşti, Editura Politică, 1972, p. 79. [72] Ibidem, p. 111. [73] Adorno, Th. W., “Über die Fetischcharakter in der Musik und die Regression des Hörens”. Zeitschrift fur Sozialforschung, Vll, 1938, nr.3, trad. it., “II caracttere di feticcio in musica e il regresso dell’ ascolto”. Dissonanze, Milano, Editore Feltrineli,1959, p. 9. [74] Ibidem, pp. 9-10. [75] Lucacs, G., Geschichte und Klassenbewußtsein, op. cit., p. 111. [76] Adorno, “Über die Fetischcharakter...”, op. cit., p. 10. [77] lbidem. [78] Ibidem, p. 12. [79] Ibidem. [80] Ibidem. [81] Ibidem, p. 13. [82] Ibidem. [83] Ibidem. [84] Ibidem. [85] Ibidem, p. 16. [86] Ibidem, pp. 16-17. [87] Ibidem, p.17. [88] Ibidem, pp. 17-18. [89] Ibidem, p. 18. [90] Ibidem, p. 20. [91] Ibidem.

ANTROPOLOGIA CULTURII

[92] Ibidem. [93] Ibidem. [94] Marx, K., Capitalul, vol. I, op. cit., p. 42. [95] Adorno, Th. W., art. cit., p. 21. [96] Marx, K., op. cit., p. 79. [97] Adorno, Th. W., art. cit., pp. 21-22. [98] Ibidem, p. 22. [99] Ibidem, p. 32. [100] Ibidem, pp. 32-33. [101] Ibidem, pp. 33. [102] Ibidem. [103] Adorno, Th. W., recenzie a lui Alfred Kleinberg, Die europäische Kultur der Neuzeit, ZfS, l/1932, număr dublu, p. 212. [104] Tocmai ln aceasta lucrare Adorno a recunoscut o pozitie cheie pentru dezvoltarea sa viitoare. Vezi studiul “Wissenschaftliche Erfahrungen in Amerika”, op.cit., p. 114. [105] Adorno, Th. W., “Zur gesellschaftlichen Lage der Musik”, ZfS, I, 1932, număr dublu V 1/2, p. 103. [106] Ibidem. [107] Ibidem . [108] Ibidem. [109] Ibidem p. 105. [110] Ibidem. [111] Ibidem. [112] Ibidem, p. 106. [113] Ibidem. [114] Ibidem . [115] Adorno, Th. W., Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft, Frankfurt, Suhrkamp, ediţia a IIIa, 1969, p. 159. [116] Marcuse, Herbert, L’ Homme unidimensionnel, Paris, Éditions de Minuit, 1970, p. 98. [117] Ibidem, p. 99. [118] Adorno, Th. W., Théorie esthétique, Paris, Klincksieck, 1974, p. 30. [119] Herbert Marcuse, op. cit., p. 94.

ANTROPOLOGIA CULTURII

III. POLITICI CULTURALE, CULTURĂ DE MASĂ ŞI SOCIETATE DE MASĂ Mecanismele de funcţionare ale industriei culturale nu pot fi înţelese în toată complexitatea lor fără o evidenţiere prealabilă a influenţei pe care au avut-o, asupra destinelor culturii contemporane, doctrinele societăţii de masă şi societăţii de consum. Astfel se explică şi interesul particular pe care sociologii şi antropologii l-au manifestat, în ultimele decenii, faţă de cele două concepte, prin intermediul cărora au putut explica într-o altă lumină înstrăinarea artei şi deteriorarea valorilor culturale datorită apariţiei unor fenomene social – politice specifice civilizaţiei industriale contemporane. Întrucât societatea de consum actuală a fost anticipată de fenomenele petrecute la nivelul societăţii de masă, se impun câteva consideraţii cu privire la geneza şi specificul acestora. Societatea de masă este considerată un efect al dezvoltării sociale, generată de revoluţiile demografică, industrială, ştiinţifică şi tehnologică din secolele XIX şi XX. Caracteristic societăţii de masă actuale ar fi o mobilitate socială maximă, atât pe verticală, cât şi pe orizontală. Legăturile tradiţionale organice dintre om şi mediul său în timpul fazelor precedente ale evoluţiei sociale tind să dispară odată cu revoluţia tehnico-ştiinţifică din domeniul transporturilor şi telecomunicaţiilor, cu industrializarea masivă şi creşterea inerentă a timpului liber rămas disponibil pentru distracţii. Pe de altă parte, sub presiunea concentrării economice crescânde, se conturează o nouă formă de coeziune socială, o interdependenţă tot mai mare a oamenilor în cadrul diviziunii sociale a muncii din economiile dezvoltate, ceea ce face ca omogenizarea relaţiilor sociale să devină „impersonală şi atomizată”. Categoria de masă este utilizată în sociologia contemporană pentru a defini „clasa fenomenelor sociale în care un mare număr de oameni se comportă simultan în aşa fel încât se întrerupe violent rutina lor sancţionată social, prin rolul jucat de ei ca indivizi” [1]. Această întrerupere bruscă a rutinei comportamentale provoacă o anumită „dezorganizare” a procesului social. Iar dezorganizarea poate fi provocată numai prin tipurile comportamentului de masă care, în concepţia lui Anthony F.C.Wallace, sunt în număr de cinci: apatia politică, sindromul dezastrului, panica, demenţa, revoltele şi mişcările sociale [2]. Ceea ce i-a preocupat pe specialiştii în materie, indiferent de specializarea lor profesională şi apartenenţa politică, de metodologia întrebuinţată sau de reacţiile emoţionale este încercarea de a explica geneza comportamentului de masă şi specificul manifestării acestuia, mai ales în situaţii limită şi în condiţiile unor revendicări economice imperative, instabilitatea şi extremismul lor. Herbert Blumer surprinde foarte subtil diferenţa dintre comportamentul colectiv organizat şi comportamentul de masă: „Dacă un comportament de masă se organizează într-o mişcare, el încetează să fie un comportament de masă, pentru a deveni un aspect al organizării sociale. Toată natura sa se schimbă căpătând un program, o structură, o cultură definită, o atitudine în interesul grupului, o tradiţie, reguli prestabilite, o conştiinţă de grup” [3]. Majoritatea autorilor occidentali sunt de acord cu următoarele caracteristici ale comportamentului de masă : ,,pierderea simţului realităţii şi răspunderii”; „instabilitatea atenţiei şi reacţiei”; „moralitatea scăzută”; „reacţia directă faţă de problemele îndepărtate”. În ce constau, mai pe larg, aceste caracteristici? După părerea lui W. Kornhauser, în cadrul comportamentului de masă centrul atenţiei se mută de la problemele vieţii cotidiene la problemele vieţii naţionale sau internaţionale, ceea ce duce la „pierderea simţului

În consecinţă. situându-le în sfera „patologiei de masă” [7]. O altă caracteristică a societăţii de masă ar putea fi moralitatea foarte scăzută. de către maeştrii diversiunilor. Cresc contradicţiile între cei care continuă să fie integraţi în grupurile locale şi cei care au aderat la relaţiile de masă” [6]. dându-şi seama că nu poate să exercite o influenţă asupra vieţii sociale. Kornhauser dă ca exemplu mişcările extremiste pentru a evidenţia consecinţele „pătrunderii” maselor în politică. Mulţimea comite atrocităţi pe care foarte puţini din membrii săi le-ar comite ca indivizi. permit canalizarea protestului şi nemulţumirii maselor. omul-masă „trăieşte într-o societate fără a-i aparţine”. a „nemulţumirii iraţionale” şi a unui sindrom de neadaptare şi neintegrare socială. din care lipsesc însă conştiinţa socială de grup. W. în sensul că masele nu dezbat problemele în vederea soluţionării. Kornhauser o spune foarte clar: „Prestigiul puterii scade. un număr de indivizi reuniţi sub un motiv oarecare sunt asociaţi cu o mulţime fizică. Dar în anumite momente conştiinţa acestei frustrări. împotriva grupurilor şi categoriilor sociale care rezistă integrării în sistem. specifică . teoreticienii americani aplică mişcărilor de masă diagnosticuri psihiatrice: „nevroză şi psihoză de masă”. Însăşi sintagma „societate de masă” trădează o alipire artificială a termenului fizic „masă”. „sindromul dezastrului” etc. unii psihologi şi sociologi consideră mişcările sociale o „anomalie”. La fel cum unele curente conservatoare şi-au justificat tezele lor privind pretinsa inegalitate naturală dintre oameni cu ajutorul argumentelor luate din genetică şi sociobiologie (gene slabe şi gene puternice. În această ordine de idei Kornhauser reproşează maselor lipsa spiritului democratic şi extremismul: „Activitatea politică a maselor are tendinţa de a fi nedemocratică (…). Simţindu-se manipulat de forţe impersonale. nesusţinute de o strategie politică eficientă a obiectivelor clare ce trebuie urmărite pe baza unui program. al conştiinţei. de a modifica intensitatea reacţiei – de la apariţie la activismul politic”. individul se eliberează de sub influenţa grupurilor care îl încătuşează dar. edificată pe baza unui sistem de valori propriu şi a unor interese comune. Această observaţie empirică este transformată în model abstract al comportamentului de masă. deoarece „nu sunt unite unele cu altele nici ca indivizi. ierarhizarea în societăţile animale).ANTROPOLOGIA CULTURII realităţii şi răspunderii”. Concepând societatea de masă ca produs exclusiv al dezvoltării tehnologice. În cursul observării empirice directe. nici ca membri ai unei comunităţi” (…). Explicând cauzele mişcărilor de masă ca o expresie a „revoltei înăbuşite”. pierde şi sprijinul lor. nevoia omului ca fiinţă socială de comunicare şi conştiinţa superioară a apartenenţei la o comunitate pe care o capătă indivizii în procesul socializării politice. trecând peste procedurile legale. o masă care deformează la nivelul comportamentului colectiv calităţile indivizilor izolaţi. aplicat ca o etichetă categoriei sociale de „societate”. totodată. împinge masa la modul activist de acţiune. În dorinţa de a contura tipologia societăţii de masă sociologia anglo-saxonă îndeosebi o concepe ca o sinteză între dezagregarea „valorilor unificatoare” ale vechilor comunităţi şi schimbările petrecute la nivelul relaţiilor primare. Tocmai aceste revolte spontane. neagă respectul faţă de principiile liberei concurenţe şi dezbaterii publice ca baze ale compromisului” [5]. W. A doua particularitate a comportamentului ar fi „reacţia directă faţă de problemele îndepărtate”. culturii şi moralei. care „coboară până la nivelul membrilor ei cei mai primitivi. dezamăgirea profundă faţă de situaţia proprie în societate se transformă în disperare. De aici derivă a treia caracteristică a „comportamentului de masă” şi anume „instabilitatea. ci acţionează nemijlocit. În viziunea lui Dwight MacDonald masele reprezintă un mare număr de persoane incapabile să-şi exprime calităţile lor umane. sunt declarate „de masă” mişcările în care masele depăşesc preocupările zilnice şi pătrund în „zona interzisă” – sfera politicii care este considerată monopolul elitei” [4]. „paranoia şi isterie colectivă”. şi că nu îşi mai aparţine sieşi. înclinarea de a schimba obiectul atenţiei. fiind cuprins de apatie. civilizaţia industrială.

al motivaţiilor. chiar şi în ţările dezvoltate. Dar. popor au păstrat de-a lungul timpului aceleaşi determinative negative: reacţii spontane.ANTROPOLOGIA CULTURII zilelor noastre. fie prin întrebuinţarea lor la nivelul uzului comun. Sinonimele masei: gloată. credinţe şi simboluri privind sfârşitul istoriei şi triumful civilizaţiei industriale sub forma liberalismului occidental la nivelul planetar. Or. de pe poziţiile aristocraţiilor latifundiare. Noţiunea psihologică de masă a înlocuit categoria social-politică de popor. de potenţialul creator al culturilor locale şi regionale multiple. fie prin crearea unei alte serii de valori. plebe. în societăţile industrializate valorile culturale vor fi transformate în bunuri . abordarea tradiţională a categoriei sociale de masă a ignorat deliberat conţinutul social-politic şi istoric al categoriei de „mase populare” şi a reliefat. succesiunea cultură –civilizaţie a fost înlocuită cu simultaneitatea lor pe axa sintagmatică a existenţei. în crearea valorilor materiale şi spirituale. ar asimila valorile culturale care contribuie la sublimarea acestei civilizaţii. Semnificativă din acest punct de vedere este opera lui Alexis de Tocqueville din 1832. Exprimând dispreţul elitelor faţă de poziţia socială dezavantajoasă şi de incultura maselor. analizând fenomenul culturii de masă. de Tocqueville. popoarele se dezvoltă în condiţii de viaţă istoriceşte determinate. Abolirea privilegiilor aristocratice şi afirmarea maselor pe scena istoriei au surescitat teama conservatorilor că procesul de democratizare a vieţii politice va distruge elitele aristocratice şi valorile create de acestea. De aici teama că valorile culturale vor fi rapid dezintegrate şi. Ritmurile accelerate ale dezvoltării actuale fac ca procesele civilizatorii să nu mai fie percepute ca o expresie activă a funcţiei modelatoare a valorilor culturale existente. În gândirea politică occidentală. Pătrunderea mass-media în intimitatea căminelor şi coordonarea oficială a opiniei publice şi private au constituit un auxiliar indispensabil în confecţionarea imaginilor stereotipate pe care le necesită omogenizarea noului corpus de proiecţii. De la démocratie en Amérique lucrare care şi astăzi îşi mai păstrează valoarea formativă în politologie. societatea de masă au început să se bucure de o atenţie din ce în ce mai mare după Marea Revoluţie Franceză. familia de cuvinte a termenului „masă” s-a structurat în jurul unei axe semantice peiorative. încercările de a reduce varietăţile şi diferenţele culturale în fluxul coagulant al civilizaţiei industriale actuale se lovesc. deşi culturile naţionale reclamă imperios dreptul la diferenţă ca o garanţie a realizării cu succes a acestor noi unităţi culturale. mediocre. masa şi. dar şi teama faţă de „ridicarea noroadelor”. anticipând într-un spirit surprinzător de modern problematica societăţii de masă şi a culturii ei din a doua jumătate a secolului al XX-lea. în timp ce egalitatea ar duce la o „nivelare” a gusturilor la cel mai scăzut nivel comun. care a avut un rol capital în formarea statelor şi naţiunilor actuale. Începând cu filosofia socială a lui Platon. care conferă funcţionalitate acestui ansamblu format din legături organice şi interese comune. Imaginea unui „sat mondial” şi a unei civilizaţii planetare profetizată cu câtva timp în urmă prinde tot mai mult contur. puterea de cumpărare şi distracţiile ei drept valori perene ale funcţionării societăţii globale. graţie proceselor de integrare regionale şi zonale. de o neobişnuită forţă de previziune. dădea dovadă. prin canalul noilor mituri. după cum vom vedea. doar unele determinări negative ale acestora. al incitaţiilor care prezintă interesele şi plăcerile din societăţile de consum. de Tocqueville. Este adevărat că patronii şi tehnicienii mass-media încearcă să inoculeze în conştiinţe imaginea unei armonii prestabilite a noii ordini politice. Denunţând „tirania majorităţii” liberalul francez vedea în perspectivă un conflict ireductibil între libertate şi egalitate: libertatea ar garanta fiecărui om dreptul de a fi diferit. norod. Sub presiunea noilor condiţii ale vieţii. mulţime. Tot A. care le vor înăbuşi pe primele. la începutul secolului al XIX-lea. pe baza afirmării coeziunii de grup şi conştiinţei de sine. grad scăzut de moralitate. După A. respectiv. odată cu ele. legăturile comunitare.

omul participă cu tot spiritul şi inima sa. Agentul de control real este poporul (Volk). în democraţia americană oamenii nu mai reuşesc să ajungă să citească o operă literară şi să-i guste „frumuseţile mai delicate”. condiţionate de mijloacele de câştigare a existenţei. Faptul că şi sociologia germană din secolul trecut a acordat o atenţie specială distincţiei dintre „comunitate” şi „societate” (Gemeinschaft şi Gessellschaft) ca diferenţă dintre o societate autentică şi o societate mecanizată şi birocratizată trădează o anumită continuitate în filieră conservatoare a ideilor. monotonia muncii. Două perioade stau astfel în opoziţie una cu cealaltă în istoria marilor sisteme ale culturii: o perioadă Gesellschaft urmează unei perioade a lui Gemeinschaft. Cele două concepte corespund tipurilor de organizare socială care pot fi clasificate după cum urmează: A. O reacţie de sorginte conservatoare apare încă la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea în cadrul romantismului anglo-saxon. valorile istorice. moral sau intelectual elementar. Mai puţin protestatar şi ancorat în realitatea social-politică decât cel francez. de moravuri. Oamenii participă cu toate sentimentele lor. între o ordine socială care – bazându-se pe consensul voinţelor – se întemeiază pe armonie şi este înnobilată de obiceiurile. Într-o astfel de proiecţie mitică şi naturistă apare imaginea poetică a unei comunităţi organice împinsă până într-o epocă de aur. De aceea. spune F. 2. în societăţile moderne. adevăruri şi erori atât de strălucitoare încât să-l elibereze şi să-l arunce. admiraţia pentru tot ceea ce vine din trecut şi capătă marca de autenticitate prin filtrul critic al succesiunii generaţiilor. simbol al abundenţei şi al armoniei sociale. interesele şi scopurile fiecărui individ erau armonios corelate la nivel de ansamblu. Gemeinschaft 1. Agentul real de control este biserica. Agentul real de control este obştea. „Există un contrast. cu concurenţa sălbatică şi desprinşi „cu monotonia vieţii politice” el deduce că predispoziţiile personale. La această fiinţă umană participă cu întreaga sa conştiinţă. . este apărată de legislaţia politică şi îşi găseşte justificarea ideologică în opinia publică [11]. ceea ce defineşte o comunitate este un sistem de valori în care funcţiile. în inima argumentului”[8]. evaziunea în natură. de religie [10] şi o ordine care – bazându-se pe unirea unor voinţe raţionale – se întemeiază pe convenţii şi acorduri. ferită de orice posibilitate a conflictelor sociale. la nivelul psihicului. De exemplu. Karl Mannheim şi Şcoala de la Frankfurt. Tőnnies.ANTROPOLOGIA CULTURII de consum. De la Georg Simmel şi Tőnnies [9] la Max Weber. Viaţa târgului : religia. el consideră că omul modern „are nevoie de emoţii puternice. 3. de comportamentele tradiţionale ale unui popor. nici posibilitatea sa-şi permită decât „o gustare fugitivă şi ocazională a deliciilor intelectului” şi astfel aceasta degenerează până la a fi „considerată o formă de reacţie temporară dar necesară în cadrul activităţilor serioase ale vieţii”. fac să apară nevoia de excitaţii în timpul liber pentru a contrabalansa. Anticipând pe bună dreptate că în societăţile industrializate oamenii sunt preocupaţi cu lupta pentru supravieţuire. Viaţa de familie : armonie. rupturi surprinzătoare de ritm. Scriitorul va deveni un mijloc oficial de satisfacere a nevoilor sociale în cadrul unei civilizaţii a afacerilor şi un producător de bunuri de consum ca orice om de afaceri. După Tocqueville. deoarece oamenii „ocupaţi cu politica sau într-o profesie” nu au nici timpul. romantismul anglo-saxon a cultivat tradiţia. În cadrul ei. sensibilităţii şi clişeelor. Viaţa satului : obiceiuri şi comportamente tradiţionale. viitorul va aparţine comunicaţiilor de masă şi acelor produse literare eliberate de orice preocupare pentru un nivel axiologic. cu violenţă instantanee aproape.

reguli. sunt baza oricărei afaceri. Agentul real de control este statul. la nivelul unei familii. bazată pe lucruri ce pot fi memorate. rămânând realitatea vieţii sociale. 2. În perioada Gemeinschaft-ului. este o activitate deliberată. forţa ce caracterizează Gemeinschaft persistă. Satele şi târgurile au în comun principiul organizării sociale în spaţiu. iar satul la clan. 3. Arta. Comerţul. 3. Dar în sate şi în târguri există pământul real. pe de altă parte. Viaţa cosmopolită : opinia publică. Adevărurile şi opiniile sale trec apoi în cărţi şi periodice şi astfel devin o parte componentă a opiniei publice. În acest sens. prin natura sa. aşa cum este de la sine evident. Deoarece descinde din strămoşi comuni. începând cu un moment dat. Cealaltă epocă începe să se înfiripe atunci când satele se transformă în târguri [12] . care predomină de-a lungul generaţiilor. bazată pe obiceiuri. bazat pe deliberare. viaţa familiei şi economia casnică dădeau nota caracteristică vieţii oamenilor. Contractele reprezintă uzanţa şi simbolul afacerilor. 2. Indivizii care vieţuiesc în familie sunt legaţi unul de celălalt printr-o succesiune de generaţii trecute şi viitoare. Aceasta înseamnă că. Dacă investigăm totuşi perioada numită de noi Gemeinschaft mai îndeaproape. decizii de utilizare productivă inteligentă a capitalului şi a vânzării forţei de muncă. (B) 1. ca şi cum ele ar fi înfipte în pământ. bazată pe simpatie sau preferinţă (şi anume bucuria şi plăcerea de a crea şi păstra). Comerţul. Aceasta este determinată de intenţiile omului. deşi are o putere din ce în ce mai diminuată. 2. În această exagerare sau exacerbare. atenţia. atunci se pot distinge în cadrul său câteva epoci. Agentul real de control este însăşi Gesellschaft. În perioada comunitară. Economia casnică (sau familială). ele s-au rupt unul de celălalt şi din această dezbinare rezultă oraşul. cu alte cuvinte. tradiţii şi idei zămislite în mintea cuiva.ANTROPOLOGIA CULTURII B. acest principiu mai nou al spaţiului rămâne legat de principiul mai vechi al timpului. deoarece satul rămâne în mod esenţial şi aproape necesar legat de ambele principii. Agentul său real de control este republica savanţilor. calculele. procesul continuu al dezvoltării poate fi considerat un proces de crescândă urbanizare. Prima perioadă este sub influenţa organizării sociale care rezultă din cultivarea pământului: relaţiile de vecinătate se adaugă la vechile şi persistentele relaţii de rudenie. În perioada Gesellschaft-ului. Este exagerarea principiului spaţiului în forma sa urbană. Regulile reglementează funcţionarea fabricilor. 3. fizic. Viaţa oraşului : convenţie. pe sarcini sau îndatoriri repetate în mod regulat. comparaţia. prin influenţa şi importanţa pe care ajung să o atingă în cadrul . familia are rădăcini metafizice invizibile. Ştiinţa bazată pe concepte. comerţul şi viaţa oraşului au devenit elementele importante. Aceasta este elaborată de conştiinţa omului. Gesellschaft 1. Cooperarea este ghidată de obişnuinţă. pământul vizibil care creează cele mai puternice legături şi relaţii. Industria bazată pe decizii. locul acela permanent. Întreaga sa dezvoltare tinde către o apropiere de Gesellschaft în care. Credinţa în muncă şi ţelul urmărit unifică voinţele artistice. Viaţa naţională : legislaţia. în perioada societală. zonele urbane. Înţelegerea este cea pe baza căreia se stabilesc normele unei astfel de economii. a unui trib sau a unui popor. Aceasta este determinată de calculele omului. Agricultura. forma urbană ajunge într-un contrast ascuţit cu forma rurală a aceluiaşi principiu. În fiecare din aceste categorii o ocupaţie şi o tendinţă dominantă din viaţa intelectuală sunt legate una de cealaltă în felul următor: (A) 1. principiu ce a luat locul principiului temporal.

anonimi şi. biserica. schimbările de reşedinţă. a statusului. La o analiză mai atentă se observă că. legăturile comunitare – familia. A doua etapă a constituirii doctrinei are loc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. satul trebuie să folosească tot mai mult din propriile forţe productive pentru susţinerea şi promovarea dezvoltării zonelor urbane. organizarea rurală este sortită dispariţiei. duşmăniilor tradiţionale”[15]. probabil. antipatiilor. care îl determină la activitate individuală. lui Gustave Le Bon şi Gabriel Tarde le revine meritul de a fi enunţat într-o formă articulată caracterele psihice ale comportamentului de masă. public. în consecinţă.ANTROPOLOGIA CULTURII unei naţiuni. Cauzele care au îndepărtat lumea de cultura ei specifică şi de mediul ei înconjurător sunt: „Migraţiile. Relaţiile dintre categoriile sociologice precum masă. conservatoare în esenţă (E. nici o conducere constituită.Burke. Joseph de Maistre. Comportamentul lor este. Într-un perimetru socio-istoric dat sau spaţial. indivizii care compun masa nu ar comunica între ei: fiecare ar fi robul propriului instinct. influenţat de atracţii. mulţime. nici un corpus de obiceiuri şi de tradiţii. caractere care vor constitui. de la reacţia conservatoristă de la începutul secolului al XIX-lea până la căderea regimurilor totalitare din anii '90 în Europa. nici un set instituit de reguli sau ritualuri. a dialecticii implacabile a progresului. Democraţiei. radioul. rupte de contextul lor concret care le dă viaţă şi din care se originează. Axa internă a antitezei calitative se conturează prin eliminarea din logica judecăţii a proceselor dezvoltării. de vreme ce lipsesc valorile şi normele care să le asigure forţa de atracţie şi de interacţiune şi să confere mişcării interne un sens. Deşi de pe poziţiile reducţionismului psihologic. opinie publică. doctrina „societăţii de masă” a cunoscut mutaţii interne semnificative. Într-o viziune sociologizantă.(…) [13]. cinematograful. În exegezele destul de întinse pe care Herbert Blumer şi Dwight MacDonald le consacră acestei problematici. vecinii. impuls spre satisfacerea propriilor interese. omul-masă. Aşadar. omogeni în ce priveşte comportamentul de masă” [14]. nici un ansamblu organizat de sentimente. Nu întâmplător în sociologia americană contemporană atacurile la adresa societăţii şi culturii de masă au loc de pe poziţii elitiste. le domină pe cele rurale. de la o etapă la alta a construirii doctrinei. funcţie de schimbările sociale şi de modificările patternurilor culturale. formele tradiţionale ale vieţii au fost înlăturate sistematic: „masa nu are o organizare socială. În cadrul societăţii de masă. educaţia au sfârşit prin a îndepărta indivizii de obiceiurile înrădăcinate şi prin a-i arunca într-o lume nouă şi mai vastă.A. enoriaşii. divizaţi.U. de Tocqueville) în faţa valului revoluţionar declanşat de Marea Revoluţie Franceză. De remarcat că. încremenite în propriul lor crepuscul. În consecinţă. Prima etapă poate fi considerată ca reacţie elitistă. Burke) care ameninţă să răstoarne elitele spirituale ale umanităţii şi să distrugă valorile create de aceste elite. nostalgia comunităţilor arhaice are ca suport referenţial negativ tocmai condiţiile vieţii moderne din ţara cu civilizaţia cea mai dezvoltată. a celei de-a doua revoluţii industriale şi a unui optimism funciar în viitorul speciei. Sub influenţa filozofiilor spiritualiste de . în cristalizarea sa. ziarele. şcoala. puncte de reper pentru nonaglutinarea de noi argumente negative la adresa masei. în celelalte etape ale dezvoltării doctrinei. în plină prosperitate a epocii liberale bazată pe laissez-faire şi a personalităţii burgheze întreprinzătoare şi energice. aşa cum apar acestea în ziare sau la radio: atracţii care joacă un rol asupra impulsurilor primitive. Această etapă poate fi considerată etapa clasică în constituirea doctrinei. masa s-ar asemui cu o pădure de simboluri mute. ei îi opun imobilismul istoric al aristocraţiilor medievale latifundiare. decât pentru propria reproducere. care nu şi-ar transmite unul altuia fiorul emotiv al existenţei reciproce. Este perioada boom-ului economic din Germania şi S. nici o structură a rolurilor. indiferent de acţiunea şi interesele celorlalte semne ce se mişcă în jurul lui. mutaţiile intervenite în etapa precedentă sunt reluate şi îmbogăţite cu noi argumente. nu reuşesc să constituie un agregat. cu toate deschiderile pe care ea le creează în lumea valorilor social-politice.. Ea constă numai într-o agregare de indivizi separaţi. A. Masa este considerată ca o „gloată furioasă” şi o „lume nebună” (E.

Fromm şi Karl Mannheim.ANTROPOLOGIA CULTURII la sfârşitul secolului al XIX-lea. Le Bon şi G. Le Bon. scrie Le Bon. accesibile tuturor membrilor ei. datorită intersugestionării. A patra caracteristică este încercarea de a demonstra inexistenţa claselor şi a luptei de clasă în societatea de masă: „societatea de masă exclude lupta de clasă şi se caracterizează prin extinderea şi instituţionalizarea maselor” [19]. A treia caracteristică : mişcările de masă sunt prezentate ca un produs al destratificării sociale. instinctul politic. datorită fenomenelor de contagiune şi a lipsei de răspundere a membrilor ei. cât şi G. recrutată mai ales din elementele declasate. legat de formarea masei reacţionare conformiste. raportul dintre masă şi personalitate în momentele cheie ale dezvoltării istorice. Tarde concep masele ca o emanaţie pur spirituală. Masa ia naştere datorită simpatiei reciproce dintre membrii ei. Intensificându-se. evidenţierea rolului jucat de urbanizare şi industrializare în apariţia masificării şi a Omului–organizaţie (White). ceea ce poate declanşa frecvent pasiunile josnice. profesie. un obiect manipulat de societate mai curând decât un subiect care poate să-şi trăiască viaţa în concordanţă cu propriile lui dorinţe. Atât Le Bon. E. el poate fi un om civilizat. ceea ce le permite perceperea sensului şi a evenimentelor istorice. adică o fiinţă instinctivă” [17]. de la Revolta maselor (1928) a filozofului spaniol Ortega y Gasset până la lucrările din perioada 19351941 ale psihologilor germani Leopold von Wiese. În cadrul masei oamenii sunt uniţi pe baza celor mai puternice şi. Tarde şi G. dar . La Gabriel Tarde masa este „un organism de ordin inferior” în comparaţie cu „comunitatea civilizată” [18]. masa apare datorită interacţiunii directe dintre indivizi. A treia etapă în cristalizarea doctrinei „societăţii de masă” domină epoca interbelică. La G. transformându-i viaţa într-o „raţionalitate funcţională”. de la periferia societăţii. Societatea de masă devine un mecanism în care maşinile imprimă omului fruncţia lor tehnică. Nietzsche şi Jakob Burckhardt în filozofia culturii şi a istoriei. în speţă fascismul. Karl Mannheim consideră că raţionalizarea şi birocratizarea extremă au făcut ca în societatea modernă omul să devină un „lucru”. A doua caracteristică este identitatea dintre mişcările de masă şi mişcările totalitare. birocratizare şi raţionalizare a vieţii în perioada interbelică au dus la depersonalizarea şi înstrăinarea personalităţii. potenţialul revoluţionar al maselor. ele acoperă glasul raţiunii. Această concentrare a procesului de luare a deciziilor creează nu numai conformitate. „În stare izolată. entuziasmul colectiv şi comportamentul lor eroic cu ocazia marilor evenimente politice şi sociale. care funcţionează pe baza legii universale a repetiţiei. ca o formaţiune lipsită de o structură de bază în care interdependenţa psihologică şi intersugestionarea membrilor masei pe baza celor mai elementare emoţii şi idei ar crea unitatea spirituală a masei. creează ierarhii care concentrează toate deciziile în vârful piramidei. poate să exercite o influenţă profundă asupra psihicului indivizilor care o compun şi să devină fanatică în apărarea părerilor emise în stare de surescitare. „Specific acestei etape este tendinţa de a explica prin factori psihologici fenomene sociale atât de complexe precum formaţiunea socială. în gloată este un barbar. la masificarea vieţii particulare în care masa a luat locul indivizilor cu calităţi excepţionale. a imitaţiei psiho-afective. comună atât lumii fizice cât şi psihice. liderilor carismatici. Ei consideră că masa se poate forma mai uşor pe baza stimulentelor negative. totodată. Lederer. Trade insistă asupra trăsăturilor negative ale masei. pe primul plan apărând emoţiile care îi unesc [16]. celor mai elementare emoţii şi idei. Organizarea modernă pe scară largă. referindu-se la omul-masă. orientată exclusiv spre eficienţă. G. Fenomenele de aglomerare. De aceea nivelul intelectual şi moral al masei este inferior celui normal al societăţii. a idealismului subiectiv şi a criticii elitiste inaugurată de Fr. „sufletul gloatei”. cea mai rea dintre oameni”) (Ortega y Gasset). Pe urmele lui Ortega y Gasset. „de caracterul accidental al motivului care a determinat formarea sa”. E. Specific acestei etape este menţinerea sensului iniţial negativ al categoriei de masă („masa reprezintă o parte mediocră. dar care. Relaţiile sociale sunt reduse la o propagare interindividuală a imitaţiei. indiferent de situaţia socială a acestora. de naţionalitate.

în lumea birocratizată această comunicare fiind o „suprasolicitare”. prin urmare. el „devine un automat. de aceea. tendinţele sadomasochiste şi autoritarismul duc la pierderea eului personal. Societatea modernă. nu se mai simte singur şi neliniştit” [22]. depersonifică personalitatea. Von Wiese denumeşte „masa latentă” formaţiunea interumană îndelungată care se bazează pe concepţia neclară a membrilor săi despre comunitatea de destin şi caracter. „El este liber. sub presiunea procesului de destratificare şi de înstrăinare a indivizilor în cadrul masei care devin o „mulţime solitară” atomizată. era uşor ca individul alienat să devină cu uşurinţă prada mişcărilor totalitare. legată de aceasta. sociologul german Leopold von Wiese. afirmă Mannheim. tradiţii (masa latentă) se deosebeşte de masa actuală activistă. identic cu milioane de alte automate din jurul lui. El „a obosit” de libertate şi este gata „să se supună unei noi autorităţi care îi oferă siguranţă şi eliberarea de îndoieli”. recunoaşte Fromm. posibilă datorită izolării sociale. ceea ce îl determină pe individ să primească „ajutorul magic” oferit de ideologia nazistă: un pseudogrup („poporul unic”. nu au mijloace de funcţionare [20]. care susţin această cultură. poziţia lui H. Personalitatea nu poate să se dezvolte în afara modului de fiinţare bazat pe a fi şi a comunica. În aceasta. În această ipostază. recrutarea şi canalizarea potenţialului masei conformiste într-un „sistem integrat al majorităţii” sunt realizate de elite cu ajutorul aparatului represiv al ideologiilor reacţionare. debusolate. gata de acţiuni „rebele” care încalcă „procedurile adoptate” (masa efectivă). într-o măsură mai mare sau mai mică. În această ordine de idei capătă o deosebită relevanţă integrarea funcţională a maselor în societatea industrială. care nu are rădăcini sociale puternice. Ataşamentul faţă de mişcările totalitare fiind posibil numai la fiinţele umane complet izolate. copleşit de sentimentul izolării şi al insignifianţei. „masa efectivă” este o totalitate de oameni care acţionează colectiv într-o situaţie concretă relativ de scurtă durată.ANTROPOLOGIA CULTURII blochează iniţiativa maselor de salariaţi şi nu le satisfac nevoile lor spirituale de stimulare şi evidenţiere. ameninţat şi strivit de gigantice forţe anonime şi impersonale – capitalul şi piaţa – individul este sfâşiat de îndoieli. se caracterizează printr-o „democratizare fundamentală”. fiecare opinie a unui om este asemănătoare cu cea a semenilor săi. primejdia îl ameninţă de pretutindeni” [21]. atomizării caracterului amorf al relaţiilor sociale. De această frustrare el urmăreşte să scape pe căi iraţionale. şi dezorientat. În aceste condiţii. Din această cauză „elitele creatoare”. Contradicţia dintre personalitate şi societate atinge apogeul în societatea contemporană. „rasa nordică”) în care dorinţa sa instinctivă de supunere în faţa unui lider puternic să-i confere un sentiment iluzoriu de securitate. cultura aparţine tuturor. A patra etapă a elaborării doctrinei de masă se întinde după cel de-al doilea război mondial până în deceniul şapte. Libertatea sa este doar o libertate negativă. domină pe toţi membrii”[23]. adică prin masificare. Blumer şi W. sub influenţa afectelor care. Adoptarea mecanismelor de evadare: conformitatea de automat. În societatea capitalistă. Un reprezentant de seamă al acestei etape. omul simte dorinţa să se supună unei „personalităţi puternice”. Cuprins de teamă. El deosebeşte între „masa latentă” (în curs de formare şi aderare la sistem) de „masa efectivă” integrată. adică singur sau izolat. el adoptă complet tipul de personalitate care-i este oferit de modelele culturale. ceea ce îl determină „să fugă de sentimentul său insuportabil de singurătate şi neputinţă”. iluzorie. Kornhauser prevalează: masa este un ansamblu eterogen . pe de altă parte. iar povara răspunderii. Specific acestei etape este încercarea de a demonstra transformarea claselor sociale în masă şi transformarea masei în public. Masa care se formează. reducând activitatea sa la îndeplinirea unui sistem de roluri recomandate de societate: „Individul încetează de a mai fi el însuşi. explică activismul omului-masă integrat şi manipulat de elite prin concepţiile împrumutate de lider. devine insuportabilă. Nevoia de supunere la raţionalitatea extremă privează individul de capacitatea de a acţiona raţional.

ANTROPOLOGIA CULTURII atomizat. se manifestă în marea importanţă care se acordă demnităţii şi drepturilor individuale. Spre deosebire de etapa a doua a elaborării doctrinei „societăţii de masă”. Etapa a cincea. în această perioadă. Deosebirile de clasă se reduc şi limitele dintre clase se estompează. Depersonalizarea. tendinţa spre uniformizarea formelor de organizare a producţiei şi a muncii. tineri şi la grupurile etnice aflate în condiţii dezavantajoase” [28]. de „mulţimea solitară”. Însă noua etapă în evoluţia doctrinei nu exclude contribuţiile precedentelor. Caracteristica principală a acestei etape o reprezintă masele apolitice. consecinţă a difuzării valorilor culturale şi a democratizării valorilor politice „care insistă asupra faptului că toţi oamenii posedă o demnitate ireductibilă pentru că sunt membrii aceleiaşi comunităţi” [29]. care anticipă fenomenul globalităţii. profesii şi culturi diferite: încă prevalează absenţa organizării sau incertitudinea acestei organizări [24]. a puterii de cumpărare şi a şanselor de dobândire a bunurilor de consum cu folosinţă îndelungată. este o etapă care concentrează efortul de legitimare a „capitalismului popular ca un „sistem integrat al majorităţii”. Devenit o rotiţă insignifiantă în acest mecanism abstract. Rolul diferenţierii de clasă şi identitatea socială scad. masa este un agregat de oameni în care nu se deosebesc grupuri sau indivizi” [26]. etapa actuală a doctrinei societăţii de masă. în etapa a patra „această interacţiune poate să lipsească”. În acest proces impersonal. tipică oricărei societăţi postindustriale. În societatea de masă „dispersarea carismelor. . şi. Consensul social. sub presiunea structurilor neocorporative ale managementului organizaţional. sistemul ei de valori va pierde simţul identităţii sale sociale. din Centru spre periferie. devine bază socială a sistemului. mai ales. Kornhauser principalele teze cu privire la desfiinţarea claselor şi la destratificare: „comunitatea de clasă are etendinţa să-şi piardă importanţa când toată populaţia se încorporează în activitatea organizaţiilor de mari proporţii. pe baza universalizării valorilor şi ordinii liberale ce rezultă din procesele de democratizare. Simbolurile generale înlocuiesc concepţia diferenţierii pe bază de clase” [25]. orice masă poate să genereze masă – un mare număr de oameni neintegraţi în grupuri şi clase sociale” [27]. Din această concepţie despre „omul-organizaţie” îşi extrage W. depolitizat de indivizi ai cărei membri nu interacţionează decât foarte slab. În anii ’50. Totodată. Această amplificare nu ajunge întotdeauna la sfera fenomenelor politice ci se manifestă cu toată claritatea în noile atitudini cu privire la femeie. În sprijinul acestui obiectiv. depolitizarea şi deprivatizarea personalităţii sunt considerate tot o consecinţă a destratificării: „În cea mai simplă expresie a ei. omul pierde legătura cu imaginea de ansamblu a muncii sale şi a produsului finit. Exponentul cel mai consecvent al acestei poziţii este politologul american Edward Shills. H. ca expresie a egalizării veniturilor. omul va începe să caute în organizaţie un punct de sprijin. în care interacţiunea puternică dintre indivizi era o condiţie psihologică a formării masei. Kornhauser insistă asupra diferenţierii categorice dintre mase şi clase sociale: „În anumite condiţii. şi situaţia lor socială întâmplătoare (masa cuprinde indivizii provenind din mai multe naţionalităţi. El va accepta pasiv rolul impus de organizaţie. interacţiunea slabă dintre aceştia. şi anume standardizarea şi uniformizarea comportamentelor şi relaţiilor sociale. O trăsătură notabilă a societăţii de masă ar fi egalitatea morală. Este un fapt îndeobşte cunoscut că. a şanselor de acces egale la instrucţie. educaţie. ci insistă pe metamorfozele petrecute în relaţiile dintre oameni sub presiunea unor factori sui-generis. Blumer considera că trăsăturile caracteristice ale masei sunt anonimatul şi izolarea membrilor ei. ei invocă dispariţia claselor sociale prin generalizarea „clasei de mijloc”. al „armoniei sociale” prin ştergerea oricăror diferenţe dintre clase. Conştiinţa de clasă şi solidaritatea de clasă se dizolvă în conştiinţa de masă şi solidaritatea de masă. încorporându-se în marea masă cenuşie de salariaţi robotizaţi. realizat prin acordul fundamental al valorilor împărtăşite de „majoritatea tăcută”. De aici derivă o a doua consecinţă. derivă din automatizarea proceselor de producţie în serie şi pe bandă rulantă.

publicul nu se simte şi nici nu acţionează ca o comunitate. publicul de cinematograf ar avea un comportament de masă deoarece indivizii care urmăresc derularea imaginilor sunt anonimi şi izolaţi în reacţiile lor individuale. în cadrul publicului nu există acord. Publicul s-ar caracteriza prin următoarele proprietăţi: 1. a cărui forţă şi compoziţie variază după natura acţiunii în care el este angajat şi după datele problemei pe care trebuie să o rezolve. ceea ce îi determină pe oameni să intre în relaţii determinate în procesul nemijlocit al practicii social-istorice. Blumer. vii. Un alt exemplu îl constituie publicitatea de masă. deci. dezvoltă o forţă teribilă. 2) masa este un grup anonim. dată fiind forţa de seducţie a reclamei. prin forţa de sugestie a sistemului de imagini. Reflexologia pavlovistă pusă în locul interacţiunii din cadrul unui comportament social individualizează unul din elementele esenţiale ale maselor: potenţialul lor distructiv. de diferite formaţii culturale. De asemenea. în viziunea lui H. deoarece. ei devin omogeni şi. Reacţiile lor specifice au fost aduse la numitorul comun al unei alegeri unice. 3. când fiecare individ (sau cel mult fiecare familie) îşi avea propriul scop sau propriul obiectiv. nici nu posedă o anumită conştiinţă a identităţii sale. masa nu generează o acţiune intraspecifică. Interacţiunea care apare la nivelul interindividual în cazul publicului este foarte diferită de cea care se manifestă la nivelul masei. ele participă la dezbaterea problemei pe baza unei reacţii naturale la un anumit tip de situaţie. spontană şi elementară de persoane.U. publicul este o grupare colectivă. de condiţii economice diverse. aceste persoane ar putea fi foarte divizate. Fiind separaţi fizic unul de altul şi fiind anonimi. pe baza manipulării preferinţelor individuale. masele se precipită. ca urmare a reacţiilor identice în faţa alegerii: Cumpărătorii sunt un grup eterogen. unde reclamele şi anunţurile publicitare reduc totalitatea cumpărătorilor la un tip de individ anonim. 3) există o interacţiune minimă sau un schimb de experienţă redus între membrii masei. în procesul nemijlocit al producerii şi reproducerii vieţii reale. Deoarece cursa era ilegală. persoanele care ar alcătui publicul s-ar găsi în faţa unei aceleiaşi probleme. nu au posibilitatea să intre în relaţii. care nu există ca grup prestabilit şi al cărei comportament nu este prescris de modele culturale sau de tradiţii.A. era puţină disciplină şi nu exista nici o organizare pentru a impune ordinea” [30]. în încercarea de a soluţiona problema. 4) masa este foarte vag organizată şi nu este capabilă să acţioneze cu acea unitate şi omogenitate care caracterizează mulţimea. în condiţiile conştientizării forţei lor. nu este spontană. pe baza unui consens al credinţei şi acţiunii care nu este ameninţat de dezacord. . astfel încât printre participanţi exista o colaborare minimă şi un sentiment scăzut de fidelitate sau lealitate. asemănători. A reduce fiinţa umană la stadiul preuman al reprezentării intereselor imediate. Spre deosebire de masă. capacitatea sa de a intra în relaţii cu altul. nici de conştiinţa soluţionării conflictelor şi intereselor pe cale raţională. potrivit lui Blumer. de conştiinţa de sine. inerentă fiinţei umane. 2. pot cuprinde persoane de diferite atitudini. 6. definiţii sau reguli care să arate cum trebuie soluţionată problema respectivă. Ea este lipsită de relaţii afective între membrii săi şi. ca membri ai masei: totuşi. Sub impulsul unui mobil psihoafectiv..ANTROPOLOGIA CULTURII Definiţia dată masei în lucrările mai sus amintite elimină din câmpul intenţional al conştiinţei tocmai socialitatea specifică. masa are următoarele caracteristici: 1) membrii săi pot să parvină din toate profesiile şi din toate straturile sociale. publicul este un grup amorf. Fiecare încerca să-l depăşească pe celălalt şi fiecare trebuia să se îngrijească de sine însuşi. a indivizilor adevăraţi. înseammă a nu ţine cont nici de conştiinţa identităţii de sine. în esenţă. pe baza convergenţei de interese. Exemple tipice ale comportamentului de masă ar fi febra aurului şi goana după pământ în timpul colonizării S. Spre deosebire de mulţime. care provin din mai multe comunităţi şi niveluri sociale. 5. fiind compusă din indivizi anonimi. 4. Specificul publicului ar fi „dezacordul” şi „dezbaterea” asupra a ceea ce el ar trebui să facă.

confuzia şi nesiguranţa lor când. spre arii care nu sunt definite sau acoperite de roluri. O poziţie tipic liberală în aprecierea tendinţelor obiective manifestate în procesul masificării din ţările capitaliste avea să adopte politologul american Edward Shills care. care. criticate şi puse în faţa argumentelor contrare. erau împărtăşite de întreaga colectivitate: economice. În public. Din această valoare centrală a culturii de masă – anticiparea pe calea urmăririi şi satisfacerii intereselor imediate – ar deriva izolarea şi înstrăinarea indivizilor. Aşadar. orientând-o spre un univers mai vast. Nu întâmplător în sociologia americană contemporană atacurile la adresa societăţii şi culturii de masă au loc de pe poziţiile neoconservatorismului cultural. identic cu milioane de alţi atomi destinaţi să formeze mulţimea solitară . interacţiunea se îndreaptă spre opoziţie în loc să se îndrepte spre ajutor reciproc şi unanimitate. suportând atracţia unui magnet. Raporturile dintre comunitate şi individ. acţionează pe baza singurei calităţi pe care o au în comun” [32]. În exegeza destul de întinsă pe care criticul de artă american. în acelaşi timp. Întrucât „masa constă din indivizi care aparţin unei mari varietăţi de grupuri şi de culturi. reguli sau expectative”. prin urmare. ci pentru satisfacerea unor interese individuale. Omul-masă. Pentru Edward Shills masa nu mai este un agregat pestriţ. De aceea omul-masă este un atom solitar. . produs prin excelenţă al culturii de masă. precum piliturile de fier de forme şi dimensiuni diferite care. În public argumentele sunt dezvoltate. nu mai este o personalitate ca rezultantă a unui mod istoric de viaţă. şi complexitatea mişcării sociale care le dădea un sens. din sistemul său specific de norme şi valori. o finalitate. echipamentul cultural inoculat prin mass-media nu le mai permite o adaptare şi o înţelegere critică a unor situaţii. Plecând de la premisa că individul nu se poate defini decât prin apartenenţa sa la o comunitate „atomii care compun societatea de masă nu coexistă atraşi de preferinţe sau de tradiţii individuale şi nici măcar de interese similare.ANTROPOLOGIA CULTURII „Publicul exercită o acţiune reciprocă pe baza interpretării. indivizii capătă o mai mare conştiinţă de sine şi facultate critică. intră în dispută şi. o sinteză mirifică a determinismelor complexe care îşi pun amprenta asupra naturii sale bio-psiho-sociale. în public. să smulgă individul atomizat din fluxul modelator al valorilor culturale de grup şi să-l relaţioneze direct de puterea anonimă a pieţei. puşi în faţa unor situaţii inedite. Dwight MacDonald o consacră culturii de masă şi culturii mediocre (Mass cult şi Mid cult) se simte nostalgia nedisimulată faţă de comunităţile arhaice. Ei o fac într-un mod pur mecanic. prin urmare un astfel de obiect al interesului nu se defineşte sau nu se explică în termenii regulilor şi acordurilor din interiorul acestor grupuri. este caracterizat de un conflict de relaţii.” [31]. Însă el nu mai rătăceşte în numele unor idealuri cavalereşti scumpe lui Don Quijotte. dezintegrat de comunitate. obiectul interesului care atrage atenţia celor care formează masa este ceva care se situează dincolo de grupurile şi de culturile particulare. cu o slabă interdependenţă între părţile ei componente ci o rezultantă esenţială a procesului de democratizare ce caracterizează societăţile pluraliste din Occident. se va situa exact la polul opus celui al conservatorismului cultural. artistice. Ne putem gândi la obiectul interesului de masă ca la ceva care distrage atenţia poporului de la modelele sale culturale particulare şi de la propriul său specific. ideologiile dezvoltariste şi consumatoriste urmăresc ca. religioase. uniform. odată cu ele. Urmărind în mod sistematic să creeze logica dominaţiei prin simbolurile culturale manipulate de tehnicile de propagandă. El este văzut în ipostaza unui cavaler rătăcitor smuls din sistemele de referinţă ale grupului său. în demersul său privind societatea de masă. prin distrugerea legăturilor comunitare şi locale. concepute ca tot atâtea nuclee familiale în care fiecare membru juca un rol propriu şi îndeplinea funcţii bine stabilite. ceea ce caracterizează masa. dintre interesele generale şi cele particulare sunt eliminate din cadrul agregatului modern numit „masă” şi.morale. După criteriul societăţii de masă este văzut şi omul-masă. a unui grup social într-un spaţiu şi timp dat. în condiţiile extinderii omogenizării sociale ca urmare a pătrunderii ştiinţei . în loc să şi le piardă ca în cazul masei.

considerat prevalenţa voinţei „celor mulţi” faţă de a celor „puţini”. principiile de bază ale democraţiei clasice. Tributar unei viziuni elitiste despre democraţiile occidentale. stratificarea şi selecţia în organismele reprezentative. Giovanni Sartori. În această ordine de idei. cum nu s-a mai întâmplat niciodată în societăţile premoderne şi. ceea ce îl apropie de modelul poliarhic al lui Robert Dahl. cât şi Robert Dahl vorbesc de o „tiranie a majoritaţii”. prin noul rol jucat de masa cetăţenilor şi a alegătorilor. ci reprezentanţilor şi provine. În cadrul teoriilor poliarhice se acreditează ideea că. inevitabil. văduvite tehnic de participarea la procesele decizionale? Coincid. dacă regulile jocului democratic au ca scop să transcendă criteriul reprezentării. John Plamenatz. Caracteristic societăţii de masă ar fi faptul că această nouă ordine a societăţii. adică majoritate versus minoritate.ANTROPOLOGIA CULTURII şi tehnicii în toate sferele sociale. modificări structurale în favoarea delegării. atât de insistent recomandată în scrierile politologilor occidentali? Atât Giovani Sartori. şi-a extins graniţele. Într-adevăr. ci pentru a reliefa procesul de integrare a periferiei (a maselor. ei afirmă că masele populare lipsite de conştiinţă politică sunt interesate doar în satisfacerea problemelor cotidiene materiale. în ciuda tuturor conflictelor interne. deoarece regula majorităţii este aplicată nu tuturor. Poziţia lui Shills legitimează noile teorii despre democraţie şi. Shills împrumută din terminologia economică a lui Raul Prebisch distincţia Centru-Periferie. prin ele. cu atât mai mult. în accepţia lui Shills) în sistemul de valori elaborat de centru – adică a elitelor politice conducătoare. este cea care contează şi care trebuie să aibă prioritate. unul din elementele considerate fundamentale în caracterizarea unui sistem politic drept democratic este modul în care şi de către cine sunt luate deciziile privind problemele specifice şi cele referitoare la alegerea reprezentanţilor populari şi desemnarea celor care vor exercita prerogativele puterii în gestiunea problemelor de interes naţional. în condiţiile societăţilor contemporane din ce în ce mai complexe. ar fi o societate de masă în sensul că „marea masă a populaţiei s-a încorporat în societate. Ce se întâmplă însă cu regulile jocului democratic în societăţile contemporane? Pot oare mecanismele reprezentării să garanteze substanţa autentică a drepturilor şi libertăţilor maselor populare. conferă individului un sentiment superior de adeziune la societatea ca atare şi o mai mare afinitate cu semenii săi”[33]. Shills ocupă un loc privilegiat alături de Robert Dahl. în primele epoci ale societăţii moderne” [34]. electorale şi politice? Aşadar. la nivelul grupului lor primar. Herbert McClasky. Cea mai mare parte a populaţiei – masa – are astfel o relaţie mai strânsă cu centrul. ce rămâne din „democraţia indirectă” şi „formală” bazate pe reprezentare. E. Al doilea element poate fi. în definitiv. Centrul societăţii – instituţiile culturale şi sistemele de valori derivate din ele – care ghidează şi conferă legitimitatea acestor instituţii. structurată într-o varietate de organisme de participare şi de gestiune. voinţa reprezentanţilor cu cea a reprezentaţilor. În cadrul acestor noi teorii despre democraţie E. pentru a folosi expresia lui Zbigniew Brzezinski. noua societate postindustrială sau „tehnetronică”. de faptul că „numărul şi cantitatea nu pot să se transforme în calitate”. . în general. dar nu pentru a delimita centrul capitalist de economiile subdezvoltate de la periferia sistemului. Într-o societate pluralistă articulată la diferite niveluri decizionale. necesitatea însăşi a medierii reprezentative între alegători şi aleşi face şi mai complexă soluţionarea problemei. de proeminenţa lui „major pars” asupra lui „melior pars”. oare. participarea maselor la procesul de luare a macrodeciziilor ar suferi. din faptul dacă voinţa reprezentanţilor coincide cu voinţa reprezentaţilor care. în ultimă instanţă. deci. Întrucât mecanismele reprezentării formale nu pot fi abandonate din regulile jocului democratic. Lane Davis. Un prim dat de care trebuie să se ţină seama pentru aprecierea democratismului regulii majorităţii este democratismul sistemului bazat pe reprezentare. libertatea politică şi egalitatea juridică ostentativ proclamate cu realităţile de fapt. acreditează viabilitatea tezelor cu privire la depolitizare şi dezideologizare. După Robert Dahl.

care ar fi elitele virtuoase. este indispensabil să facem pace cu cultura de masă sau. „eficienţa democraţiei depinde. unii autori subliniază faptul că democraţia şi cultura de masă sunt două faţete ale aceleiaşi realităţi şi că discuţiile recente şi cele viitoare despre aceste fenomene nu vor duce la nimic bun. o dimensiune importantă în regulile jocului democratic este efortul de persuasiune. dezvoltarea industrială a societăţilor occidentale au oferit acestuia noi posibilităţi de comunicare. „Democraţia este sistemul politic în care poporul exercită suficient control pentru a fi capabil să schimbe conducătorii. simulează obţinerea pe cale democratică a consensului. Reacţiile programate şi tensiunea psihică acumulată în procesul muncii determină sentimentele de frustrare şi încercare de eliberare prin căutarea de noi preocupări care să-i umple în mod agreabil timpul liber. Dar atunci când consensul este trucat sau simulat şi dacă cei care trebuie să şi-l dea nu sunt liberi să-şi exprime dezacordul sau alegerea altor posibilităţi. pe bază de reprezentare şi mandat. fără să se intereseze de soluţionarea problemelor politice la nivel naţional şi internaţional. H. Stuart Hughes. culturi şi civilizaţii. până când nu se va recunoaşte evidenţa după care cultura reprezintă axul intern al dezvoltării oricărui regim democratic. se prezintă ca argumente contrare. Totodată. Toate raţiunile. omul şi-a . De aceea. însăşi ideea de reprezentare dispare. Unui asemenea om trebuie să i se elaboreze o cultură după chipul şi asemănarea sa. de creare a aparenţei credibilităţii şi autentificării procedurii juridice pentru a putea înfăţişa lumii corectitudinea tehnicilor de alegere şi delegare a conducătorilor. Însă participarea la soluţionarea problemelor politice nu înseamnă doar adeziunea formală. înainte de toate şi mai ales.ANTROPOLOGIA CULTURII această dihotomie dintre „apatia politică a maselor” şi elitele conducătoare impune numai obţinerea consensului indivizilor. Fiind „incompetent” în gestiunea treburilor publice. cred. atât de complexe în bogăţia nemijlocită a vieţii cotidiene. de eficienţa şi competenţa conducătorilor lui” [36]. revoluţia tehnico-ştiinţifică. cel puţin. cu ajutorul unui set de valori care pasivizează şi narcotizează masa electorală. deoarece. tipică societăţilor industriale postbelice. dar nu destul de capabil pentru a se guverna pe el însuşi” [35]. tehnicile de manipulare şi de propagandă deformează şi. conducătorii sunt mai mult sau mai puţin dispuşi să ţină seama de dorinţele supuşilor şi el poate funcţiona fără un nivel real de participare a cetăţenilor” [37]. nu există democraţie. în acelaşi timp. şi anume cultura de masă. Pentru a realiza o astfel de „majoritate tăcută”. ei deleagă elitelor sarcina de a lua deciziile. Aceste pseudovalori sunt puse cu dărnicie la dispoziţia elitelor de către formele culturii de masă. ci conştiinţa angajării pe care o presupune necesitatea funcţionării optime a sistemului. poporul nu poate decât să voteze. noi zone de contact şi şanse de acces la alte sfere de valori şi concepţii despre lume şi viaţă. dacă vrem să trăim în lumea noastră cu o oarecare linişte. şi anume standardizarea relaţiilor sociale în general şi a reacţiilor specific umane. deoarece „centrul”. derivă din automatizarea proceselor de producţie. Lipsit de o perspectivă a îndeplinirii în ce priveşte petrecerea activă a acestuia şi de un suport educaţional care să-i finalizeze în mod creator activităţile sale. Eliberând omul de povara muncilor fizice istovitoare şi de ziua-lumină petrecută cândva în atelierul sau pe ogorul său. noi experienţe. În distincţia dintre „centru” şi „periferie”. dacă acestora le sunt satisfăcute dorinţele materiale. observa în această privinţă: „Puţini dintre noi. guvernează în armonie şi colaborare. atât morale cât şi tehnice. cu unele din manifestările ei mai suportabile” [38]. alte sisteme de credinţă. Or. Pasivitatea reacţiei politice ar reflecta astfel pasivitatea culturii de masă. De aici derivă o a doua consecinţă. apolitică. De aceea. ea însăşi consecinţă a urmăririi cu orice preţ a eficienţei şi a profitului. ar fi pregătiţi să se lepede de democraţie pentru a o înlocui cu un tip oarecare de regim aristocratic. diviziunea supraspecializată a muncii în cadrul proceselor de producţie raţionalizate şi sofisticate a supus omul la uniformitatea exasperantă a benzii rulante. Profesorul de istorie de la Harvard. Este un fapt îndeobşte cunoscut că tendinţa spre uniformizarea formelor de organizare a producţiei şi a muncii. Omul s-a văzut faţă-n faţă cu această singurătate.

specifice sistemului. A manipula tendenţios plăcerea artistică doar ca pe o sursă de delectare şi desfătare trecătoare. al cărui scop unic este de a distra. Frumuseţea estetică inoculează spiritului uman un sentiment al certitudinii în forţele sale. fie aceasta falsă sau înstrăinată.ANTROPOLOGIA CULTURII confecţionat o cultură imitativă pe măsura aspiraţiilor sale înstrăinate. de groază şi poliţiste. Ca formă a conştiinţei sociale. discoteci. tocmai pentru a se obţine imaginea negativă a culturii de masă. filmele de aventuri. Întreg mediul distracţiilor comerciale ieftine reflectă această dublă dorinţă” [39]. conştient de forţele teribile ale destinului. în numele aceleiaşi nostalgii paseiste şi a criticii romantice neoconservatoare. din oboseală sau din plictiseală. încearcă totuşi să le supună în favoarea sa. educaţie şi participare la procesul comunicării. Accentul pus pe critica unilaterală a culturii de masă şi lipsa de obiectivitate în abordarea fenomenelor reale trădează parti pris-ul ideologic. ceea ce traduce o anume generozitate şi speranţă în nobleţea morală a omului. Medierile complexe sunt înlocuite printr-un determinism mecanicist. nici o experienţă estetică. orice determinare forţată din exterior a unui conţinut pozitiv dăunează calităţii estetice şi suprimă dimensiunea contestatară implicită în creaţii. Industria culturală elaborează un produs uniform. Ceea ce este important este ca el să fie uşor asimilabil. Lumea doreşte să fie veselă.. înaintea unor opţiuni estetice şi ideologice ale creatorilor. prin programele de televiziune. În definiţia ei se pleacă fie de la o poziţie apologetică a „societăţii opulenţei” din anii ’60. Dimpotrivă! Cultura de masă este încorsetată de societatea de masă într-o manieră reflexologică de tip pavlovist. In aceste condiţii. pentru a le determina actele de comportament şi canaliza preocupările şi aspiraţiile într-un sens dorit cu premeditare. Este posibilă numai o experienţă pe deplin concentrată şi conştientă. o sinteză specifică între axa sensibilă a imaginilor şi câmpul tensional al meditaţiei asupra condiţiei umane. printr-o proiecţie gravă şi integratoare a experienţelor în dimensiunea valorizatoare a existenţei. prin subtilitatea şi abundenţa sentimentelor exprimate. care să nu le impună o tensiune care să le oblige să caute alinare în timpul liber. ar însemna suprimarea dimensiunii formative a artei. Plăcerea estetică rezidă în frumosul artistic. deoarece toate acestea reclamă efort. fie de la o critică violentă a noilor forme culturale. romanele porno. pentru că ea se supune total consumatorilor. totodată.. Căci numitorul comun la care criticii culturii de masă vor să reducă fenomenul cultural contemporan este satisfacerea imediată a nevoii de distracţie a maselor. Plăcerea estetică poate fi asemuită cu sublimul perceput în câmpul tensional al momentelor pline de exaltare sufletească. transmisii sportive. de revelare a potenţialului său creator în lupta cu propria sa condiţie. conform logicii dominaţiei. hedonistă sau epicureică. cultura de masă nu oferă consumatorilor ei nici un catharsis modelator. raportată numai la momentul receptării. unde manipularea plăcerii estetice are un rol de prim rang în crearea valorii fundamentale a culturii de masă: distracţia. de sorginte pur elitistă. De fapt. În timp ce cultura autentică se caracterizează prin coerenţa percepţiilor. ce derivă din satisfacerea unei nevoi. Ca şi în cazul societăţii de masă „cultura de masă” este foarte controversată în rândurile specialiştilor occidentali. însăşi tautologia conţinută în sintagma „cultură de masă” trădează intenţionalitatea demersului: . Specific marii arte este. ceea ce conferă artei şi culturii un specific aparte. Ne grăbim să adăugăm că plăcerea estetică degajată de contactul cu o operă de artă autentică este de cu totul alt grad decât plăcerea fizică. inerentă fenomenelor suprastructurale. atunci când omul. „Distracţia formează o parte a actualului sistem de producţie (. sistemele de publicitate. S-a ajuns până acolo încât culturii actuale să i se conteste dreptul la existentă plecându-se de la o concepţie imobilistă asupra fenomenului cultural. Cultura de masă nu pretinde nimic publicului ei. care el însuşi are o funcţie critică. îmbogăţire şi fiinţare după legi proprii. de echilibru şi linişte în faţa perisabilităţii fiinţei umane şi. nici capacitatea de autoreproducere.) la care sunt supuse masele. culturii de masă nu i se recunoaşte o autonomie relativă.

în acelaşi timp se poate extinde independent uniformitatea culturală. datorată diviziunii muncii.Wilensky efectuate la jumătatea deceniului al şaptelea. Morin şi E. de noi grupuri. o cultură nu poate fi decât de masă (subl. Importanţa socială a muncii nu condiţionează automat . eterogenitatea socio-culturală. rata înaltă a mobilităţii sociale si geografice. religioase ca şi în matricea familiei nucleare. de Tocqueville până la D. Relaţiile dintre societatea de masă şi cultura ei au constituit şi ele obiectul multor studii şi concluzii contradictorii. a credinţelor. în ciuda raţionalizării progresive a funcţionalităţii sistemului social care caracterizează ţările dezvoltate. Shills susţine că mobilitatea. fără rădăcini profunde în stilul de viaţă al unor populaţii foarte atomizate. noi solicitări şi reacţii sociale care diversifică experienţele culturale. diviziunea socială a muncii duce în continuare la crearea de noi medii de viaţă. dezvoltarea reţelelor de transport şi comunicare în masă la nivel naţional şi internaţional duc la o orientare comună a aspiraţiilor şi nevoilor. Astfel. E. diferenţierea socială persistă. În ciuda unei anumite nivelări socio-culturale. efectele culturii comune. Tautologia mai trădează grila impusă de managerii culturali medierilor simbolice dintre imaginar şi real din care ei lasă să treacă numai comercializarea valorilor culturale pentru a fi difuzate în rândurile marelui public. sub presiunea unui set de pseudo valori ce narcotizează şi pasivizează publicul. se observă o marjă apreciabilă de variaţie între conţinuturile culturale ale diferitelor sfere sociale şi structurile sociale. care urmăresc în esenţă aceleaşi scopuri. fără nici o discriminare. această diferenţiere îşi are rădăcinile în structurile de vârstă. se poate accentua. Pe de o parte. de cultura „miilor de ghetouri” care conservă numeroase particularisme. 3) În societăţile capitaliste există numeroase disfuncţii între variaţiile structurilor sociale şi ale celor culturale. a aspiraţiilor şi a gusturilor se generalizează treptat. iar pe de altă parte sistemele educaţionale. sunt contracarate de elementele vii şi de experienţele particulare prin care culturile locale şi naţionale rezistă la presiunea uniformizării şi înregimentării. profesionale. chiar se adânceşte.F) deoarece valorile şi mesajul ei umanist sunt adresate tuturor. efectele acestei culturi sunt diminuate de atitudinile şi diversităţile mediilor socio-culturale care compun „societatea de masă”. concentrarea şi centralizarea economică şi politică în societăţile moderne au slăbit legăturile din cadrul grupurilor primare şi au făcut din ele o pradă uşoară pentru agresiunea psihologică a mass-media şi acţiunea propagandei. realitatea însăşi arată cu puterea evidenţei că grupurile primare au supravieţuit apariţiei societăţii de masă. extinderea programelor de educaţie la adulţi. Cauzele sunt multiple: generalizarea instrucţiei obligatorii. la ora actuală. eliminând progresiv diferenţierile dintre mediile sociale. În felul acesta. În esenţă. Curentul dominant care se întinde de la A. ns. funcţie de două fenomene sociale contradictorii. Standardizarea valorilor. acestea sunt: 1)În societăţile dezvoltate. inoculate de mijloacele mass-media publice şi private şi de propagandă.ANTROPOLOGIA CULTURII prin înseşi aspiraţiile şi finalitatea ei. distractive şi mass-media puternic centralizate secretă o industrie a bunurilor culturale din ce în ce mai omogenă. Dacă societatea de masă îşi edifică o cultură ale cărei norme şi valori tind să fie fluide şi omogene. Această dialectică a fost confirmată de concluziile anchetelor sociologice ale lui H.-N. sintagma subliniază metamorfozele petrecute în structura loisir-ului şi a noilor forme de petrecere a timpului liber. expuse la schimbările rapide ale modei şi la dezagregarea tradiţiilor. Persistenţa şi stabilitatea acestor legături nu trebuie să fie subestimată. în funcţie de poziţia conservatoare sau elitistă. Bell. Dialectica vieţii culturale din ţările dezvoltate este. apologetică sau romanticpaseistă a preopinenţilor. 4) În plus.L. Chiar dacă diferenţierea socială. În schimb. 2) Uniformizarea culturală tinde să se extindă.

expresia unei fatalităţi a nivelării omului-masă şi a societăţii de masă: uniformă. amploarea contactelor. la jumătatea deceniului şapte. identificând operele durabile create în genurile artistice tradiţionale cu o întreagă cultură. în loc să vadă în moştenirea trecutului rezultatul unei selecţii critice a operelor în evoluţia dinamică a fenomenului cultural. De pe această platformă nostalgică se neagă orice experienţă novatoare. reprezintă expresia unei orientări originale pentru studiul culturii de masă în sensul că el admite autonomia relativă a culturii ca formă a conştiinţei sociale. independent de specificul cultural al grupurilor care constituie o structură socială. publicul. Plecând de la distincţia stabilită de E. că „efectele conjugate ale educaţiei maselor (. ştiu cu precizie ceea ce trebuie omului-masă şi acţionează cu cinism pentru satisfacerea nevoilor sale înstrăinate. Căci. astfel încât este mult mai uşor să spui că publicul le doreşte deoarece acestea i se oferă” [42]. cultura de masă nu ar fi nici măcar o „cultură mediocră”. şi copilul. în consecinţă. ei aruncă şi apa. redusă la o funcţie pur distractivă şi. Wilensky aprecia. superioară în toate compartimentele ei. În acelaşi timp. atât în America de Nord. subestimând voit atât logica dezvoltării culturale. Cultura de masă. Shills între cele trei tipuri de culturi contemporane: cultura superioară. L. iar cultura de masă va sfârşi prin a pătrunde. pe lângă faptul că accentuează dialectica diversităţii şi uniformizării culturale din Occident. În concluzia studiului său. pe baza tehnicilor de marketing utilizate în domeniul pieţei culturale.. Ori de câte ori se reproşează unuia din stăpânii şi domnii Mass-cult slaba calitate a produselor acesteia. înstrăinată. imitativă. Fenomenele de imitare influenţează comportamentele culturale care por fi transplantate dintr-o sferă instituţională în alta.). Din această tristă constatare se observă neputinţa criticului de artă american de a oferi o alternativă în faţa subtilităţii prin care este condiţionat gustul public şi orientat prin manipularea producţiei însăşi: „(…) tehnologia producţiei de divertismente pentru mase impune o schemă simplistă. în toate structurile sociale şi sferele culturale” [40]. În viziunea criticilor conservatori. pasivă. considerându-le ca un indiciu sau o măsură a realităţii sau artei.). el răspunde automat: „Ce putem face noi? Este ceea ce vrea publicul” [41]. Wilensky. L. se transformă în normă umană pentru tehnicienii culturii de masă. 5) Tendinţa în perspectivă este aceea de coeziune mai puternică a valorilor. „Această monstruozitate colectivă.ANTROPOLOGIA CULTURII gradul de participare la activităţile culturale. a aspiraţiilor şi credinţelor proprii fiecăruia din grupurile sociale. în fond.. În acest sens se ghiceşte relativ uşor a priori-ul unor poziţii privind superioritatea culturii clasice. . lipsită de dimensiunea creativă şi formativă. cât şi în Europa occidentală. cultura mediocră şi cultura brutală a luat naştere o întreagă literatură cu privire la inferioritatea programatică a culturii de masă. reacţiile cu privire la mijloacele de difuzare în masă. H. a operelor culturii superioare. aceşti teoreticieni pun semnul egalităţii între cultura superioară şi epocile de creaţie culturală din trecut. trebuie să fie.. a cărei geneză şi difuzare este controlată de manageri specializaţi. în numele efectului nociv al manipulării massmedia şi al dezvoltării fără precedent al tehnicilor de reproducere. Studiul lui H.. Ea ar fi o „cultură brutală” în sensul că tehnicienii masscult. reiterativă. mijloacelor de comunicare în masă şi ale statului puternic centralizat vor sfârşi prin a sufoca diversitatea socio-culturală existentă actualmente (. cât şi creativitatea specifică pe care noile experienţe şi opţiuni o solicită în planul artei contemporane. În focul criticilor lor. ei îl adulează şi îl urmează în gusturile şi ideile lui. noile formule de expresie artistice atât de diverse în cadrul fenomenului cultural contemporan. masele.

fie că reprezintă o sursă continuă de înstrăinare a omului în noile condiţii ale vieţii. în capacitatea lor de percepere a valorilor artistice şi culturale. Oare capodoperele literaturii universale. fie că se uniformizează în ritmul impus de omogenizare societăţii de masă. cultura de masă este un fenomen real al lumii contemporane care. dialectica raporturilor tradiţie-inovaţie modifică neîncetat la nivel sintagmatic standardele şi criteriile de selecţie şi apreciere. cât şi susţinătorii ei păcătuiesc prin unilateritatea abordării. atât detractorii. tipărite pe tot globul în tiraje de milioane de exemplare. Difuzarea valorilor culturale a fost şi este o dimensiune intrinsecă fenomenului cultural de pretutindeni: culturile ar fi murit prin asfixie înainte de a ajunge la potenţialul maxim de dezvoltare dacă sângele proaspăt al inovaţiilor şi al contactului cu alte sisteme de valori şi credinţe nu le-ar fi revitalizat ţesuturile. Bun sau rău. deoarece dezvoltă noi mecanisme pentru a îndeplini unele funcţii pe care vechile instituţii ale societăţilor anterioare societăţii de masă nu le mai pot îndeplini” [43]. Pe de altă parte. ea reprezintă. Factorii care se opun acestui proces sunt multipli. influenţele dintre culturi au atins în epoca noastră dimensiuni planetare. Viciul de fond constă atât în încercarea de legitimare a culturii de masă. locul omului în univers. O asemenea abordare subestimează civilizaţia imaginii. şi omologarea valorilor culturale care are loc în cadrul propagării culturii de masă. percepţia poate fi mai subtilă. însă a pune pe seama lor responsabilitatea pentru efectele nocive ale culturii de masă înseamnă cel puţin a subestima raportul dintre rezultatele descoperirilor tehnico-ştiinţifice şi manipularea lor politică. valorizatoare şi morală. creativitatea care defineşte specificul fiinţării umane în procesul de transformare a mediului natural şi social. O altă omologie transformată în cal de bătaie al criticilor culturii de masă este cea instituită între dezvoltarea tehnicii. ca un atribut esenţial al său. respingerea sau negarea unor opere perene ale trecutului. La această difuzare aproape concomitentă a valorilor culturale mijloacele de comunicare în masă şi-au adus o contribuţie incontestabilă. Transmiterea tradiţională a valorilor culturale provoacă. specifică zilelor noastre. în capacitatea lor cognitivă. dintre care educaţia estetică şi instrucţia şcolară nu sunt de neglijat. tocmai datorită dinamismului vieţii culturale. „un subsistem funcţional al societăţii de masă. Istoria culturii demonstrează însă că nu există nici o societate care să fi ajuns la o completă unitate culturală. totuşi. a criteriilor de apreciere şi de selecţie. Omologarea valorilor culturale după normele de consum standardizate a dus la identificarea culturii de masă cu producţia de bunuri culturale produse în serie de industria culturală şi transmise de mass-media. într-un ritm nebănuit de vechii artişti. Dinamica vieţii culturale arată discontinuităţi în evoluţia gustului artistic şi a judecăţilor de valoare. aceleaşi mijloace de comunicare în masă pot avea un rol benefic în transmiterea valorilor autentice ale culturii. Fireşte. prin excelenţă. cât şi în absolutizarea caracterului ei nivelator şi uniformizant. În primul rând.ANTROPOLOGIA CULTURII Atât criticii. Omul este. creator de cultură. difuzarea valorilor. prin intermediul proiecţiei unei pelicule ? În condiţiile unor politici culturale adecvate. devin din această cauză obiecte ale culturii de masă? Oare capodoperele neorealismului italian suferă inevitabil o depreciere a valorii lor din cauză că rulează în mii de cinematografe. interesul pentru un gen artistic sau o formulă stilistică mai mare sau mai mic. Ca şi în cazul altor culturi. în primul rând a mijloacelor de comunicare în masă. Ca şi limbajul artistic scris sau . şi în cazul culturii de masă se manifestă deosebiri complexe la nivelul grupurilor şi regiunilor unde tradiţia este încă puternică şi se opune cu succes invaziei cotidiene a surogatelor culturale. într-o impresionantă viteză de transmisie. specifică zilelor noastre. dezvoltarea şi perfecţionarea sa. în funcţie de un set complex de factori. Neutre din punct de vedere tehnic. În contact cu noile condiţii şi experienţe. chiar dacă sunt în joc interese şi presiuni politice. Diferenţe la fel de notabile se observă la personalităţile creatorilor anonimi. ele transmit acele conţinuturi de informaţie pe care stăpânii lor doresc să le transmită. gustul mai rafinat. cât şi apologeţii culturii de masă. inevitabil.

descifrează cărările necunoscute ale viitorului şi oferă o linişte interioară şi o certitudine existenţială omului cu privire la locul său în univers şi la viitorul său. imaginea sau sunetul sunt. care. piaţa industriei culturale a demonstrat din plin efectele acestui tip de organizare asupra cumpărătorilor de „bunuri” culturale: unidimensionalitatea senzorială a satisfacţiei dovedind. televiziune. deosebite prin profunzimea viziunii. pe de altă parte. prin creaţie şi cunoaştere artistică.ANTROPOLOGIA CULTURII vorbit. popoarele din sud-estul Europei îşi dezvoltă culturile lor naţionale pornind de la îmbinarea dialectică a celor mai valoroase elemente tradiţionale cu asimilarea exigentă a valorilor autentice ale culturii universale. 3. profesorul Enrico Fulchignoni. pace şi colaborare prin comunicarea plenară a valorilor care conferă demnitate şi sens existenţei umane. când însăşi manipularea gustului artistic al publicului serveşte la obţinerea profitului. De aceea consumul este încurajat printr-un sistem de publicitate abil. concomitent. o extraordinară flexibilitate în orientarea producţiei către acele nevoi a căror satisfacere primară să poată garanta controlul dorinţelor stimulate şi exploatate întru logica profitului şi a dominaţiei. în democratizarea formelor tradiţionale şi. invitaţia la prietenie. Or. una din funcţiile culturii este de a oferi noi perspective dezvoltării omului. În acest proces de integrare economică şi de sincronizare cu fenomenul cultural european. rolul culturii ar fi tocmai acela de a împrăştia negura neîncrederii dintre popoare. încep să decadă” [44]. De aceea nu putem fi de acord cu tendenţionismul negativist cu privire la soarta culturii în lumea contemporană. de la Universitatea din Roma. Progresul nu poate lua naştere din opoziţia sterilă dintre cultura superioară izolată într-o tradiţie seculară de castă şi transformată în sistem de referinţă şi boicotarea noilor forme culturale. Soluţia ar consta în aplicarea unui dublu curent integrator: pe de o parte. Aspiraţia spre perfecţionarea formei în luptă cu materia rebelă şi amorfă reprezintă capacitatea de autodepăşire a condiţiei omului. în această privinţă. care îşi pun amprenta asupra comunicării şi receptării operei de artă. În acest sens. deservit de mass-media. Omologarea valorilor culturale după normele de consum standardizate nu s-ar fi putut produce fără o piaţă sigură de desfacere a produselor culturale. această piaţă nu a avut niciodată un teren de afirmare atât de favorabil ca în societatea de consum. cauze şi efecte ale unei realităţi noi. dacă sunt puse în slujba afirmării aspiraţiilor naţionale autentice şi dacă nu urmăresc pătrunderea prin persuasiune a ideologiilor consumatoriste şi a industriei culturale din ţările dezvoltate în instituţiile culturale din aceste ţări. Or. formulează trei observaţii foarte pertinente: 1. prin structurile sensibilităţii şi prin varietatea registrelor compoziţionale şi perceperea diferită a realităţilor socio-istorice. cultura nu poate să fie un fel de rentă: nici o societate nu poate trăi din dobânzi care provin din capitalul propriului său trecut. Mai mult. Recent eliberate de tirania unei culturi oficiale. video etc. În acest dramatic sfârşit de secol şi de mileniu. 2. care recreează . în recunoaşterea drepturilor fireşti la existenţă ale noilor forme culturale născute din presiunea puternică a participării maselor la Istorie. cinematograf. De asemenea. cultura şi educaţia nu pot fi conservate: dacă ele nu sunt îmbogăţite. el nu poate lua naştere nici din negarea reciprocă a celor două tipuri de culturi: tradiţională şi modernă. Cultura nu trebuie să aibă un caracter muzeografic: doar atitudinea de contemplare admirativă a valorilor tradiţionale este sterilă. mijloacele de comunicare în masă şi procedeele perfecţionate ale tehnicilor de reproducere pot avea un rol benefic. O caracteristică de fond a epocii noastre sunt procesele de globalizare a economiei mondiale şi necesitatea soluţionării problemelor vitale ale umanităţii. nici cu concepţia elitistă de a sustrage valorile culturale de la comunicarea şi receptarea lor inevitabile. răspândite în lumea întreagă datorită progresului tehnic: radio.

obiectivele creşterii economice au o importanţă vitală. prin puterea de cumpărare egală şi prin egalitatea şanselor. Acestui cadru îi lipseşte un sistem de valori morale şi spirituale care să-i dea omului sentimentul utilităţii formative a acestor bunuri. igiena publică şi serviciile publice de transport. Oamenii se identifică şi se definesc prin intermediul . Raţionalitatea tehnico-ştiinţifică şi metodele de organizare şi de conducere ale economiei ar fi uniformizat. consumul continuu şi satisfacerea continuă a nevoilor. Dar cum putem noi deosebi între interacţiunea culturală şi imperialismul cultural? Cum poate fi gestionată diversitatea culturală într-o asemenea manieră încât să devină o sursă de inovare. mai ales pentru ţările Lumii a Treia. Optica mercantilistă şi utilitaristă este promovată chiar de programele guvernamentale care asigură satisfacerii nevoilor fundamentale ale omului doar elementele materiale de subzistenţă. dezideologizării şi depolitizării în validarea consensuală a stilului de viaţă al clasei de mijloc. Mitsuhei Murata. ca promotoare ale industriei şi planificării culturale: 1. În această ordine de idei. procesele actuale ale globalizării au scos şi mai mult în evidenţă rolul multiculturalismului în eforturile de integrare. În aceste condiţii.ANTROPOLOGIA CULTURII continuu false nevoi. va suferi din principiu o reducere la nivelul kitsch-ului şi al industriei culturale. în cadrul strategiilor dezvoltării. omul se simte smuls şi suspendat din orizontul său axiologic ale cărei dimensiuni au fost şi vor fi întotdeauna nevoia unui cadru axiologic de protecţie a valorilor. managerii culturali orientează motivaţiile şi aspiraţiile acestuia spre un sistem de valori a cărui axă este concentrată pe un mod de existenţă bazat pe obsesia consumului şi a efortului neîntrerupt al posesiei de bunuri. viaţa familiei şi pe cea comunitară. de sănătate şi de cultură » [45]. pe care economiştii occidentali s-au grăbit să o însuşească şi să o recomande ca pe cea mai bună. şi nu plăcerea efemeră a posesiei. O integrare autentică nu poate avea loc sub gheaţa translucidă a uniformităţii. ambasadorul Japoniei în Elveţia. celor spirituale oferindu-li-se un loc cu totul marginal. în locul elaborării unei politici de dezvoltare pe termen lung a personalităţii umane. ele acoperă un minimum de mijloace necesare consumului privat al unei familii (hrană. Astfel. . cutumele sociale. ca şi unele ustensile sau mobile indispensabile echipamentului unei familii .menţionarea doar în treacăt a dezvoltării culturale care. în Declaraţia de principii şi în programul său de acţiune din 1976. Căci. o conotaţie ideologică. justiţia socială şi specificităţile locale (…) Cultura înseamnă modul de viaţă. limba şi valorile. servicii esenţiale asigurate de către şi pentru întreaga societate. de unde el îşi trage certitudinea plenară a existenţei. dintr-un mijloc de realizare. unde sloganurile propagandistice ale „statului bunăstării” servesc la stimularea investiţiilor şi la obţinerea de noi profituri. valorile materiale s-au transformat în scopuri. Căci conceptul societăţii de consum este. bazată pe existenţa autentică în consens cu natura bio-psiho-socială a omului. din 29-31 octombrie 1998. de comuniune secretă cu legile naturii. în definiţia de mai sus se observă două elemente simptomatice care justifică idiosincrazia specialiştilor împotriva teoriilor consumatoriste. şi nu un factor de blocare a comunicării sau de izolare comunitară? Într-o comunicare ţinută la seminarul internaţional de la Milano : Globalisation : a challenge for peace. « Nevoile fundamentale sunt formate din două elemente : pe de o parte. de stimulare a proceselor politice. La toate acestea se adaugă şi o largă marjă de manipulare a opiniei publice de către cei care planifică industria culturală. de educaţie. în vederea reproducţiei lărgite a consumului. pe de altă parte. observa că globalizarea ignoră « viaţa culturală. îmbrăcăminte şi locuinţă convenabilă. Or. . instituţia familială. înainte de toate. precum furnizarea de apă potabilă.nivelul de subzistenţă al nevoilor fundamentale pentru ţările în curs de dezvoltare (acel minimum necesar pentru supravieţuire) şi 2. în contextul supraestimării programelor dezvoltării economice. Deşi. reflex al convergenţei teoriilor societăţii postindustriale. Organizaţia Internaţională a Muncii a dat definiţia nevoilor fundamentale.

în S. în vreme ce produsele şi consumul de masă s-ar diversifica odată cu creşterea activităţilor economice. aşadar. o parte esenţială a vieţii cotidiene (…) formează maniera noastră de a gândi şi este o sursă dinamică de energie şi de inovaţii. a acumulării bogăţiilor. şi. „Crysler” etc. ca urmare a modelului de acumulare centrat pe alocarea resurselor proprii (modelul de acumulare din sectorul II.). fabricat la comandă şi a cărui marcă sugerează ideea de „lume bună” şi preţ exorbitant: „Roll's Royce”. prin urmare. ci pentru că nevoia de rol sau status social îi prescrie această normă de comportament. de îmbrăcăminte. Filistinul burghez colecţionează tablourile lui Paul Klee sau Van Gogh nu din dorinţa de contemplare şi comunicare. şi.. locuinţă.”.M. Începând cu anii '60. produsele şi. Dacă la începuturile dezvoltării capitalismului cererea de consum viza în exclusivitate nevoile esenţiale ale omului – de hrană. Aceasta reprezintă.W. În plus. » [46] Distincţia dintre bunurile de consum de masă şi cele de lux ţine de raportul dintre modelul de acumulare primitivă a capitalului şi distribuirea inegală a veniturilor. de exemplu) [47]. Sub influenţa internaţionalizării capitalului. a productivităţii muncii şi. din perenitatea modei şi din persistenţa cultivării „nevoilor poziţionale” el deduce avantajele economice pe care i le oferă acest gen de activitate. în special. dar se bucură de posesia lor. cu o etichetă vestimentară obligatorie. În perioada boom-ului economic postbelic saturarea pieţelor cu autoturisme şi aparate audio-vizuale şi electrocasnice dintre cele mai sofisticate i-a determinat pe adepţii teoriilor „societăţii de consum”. deoarece plasarea capitalului său în achiziţionarea acestor capodopere este mai sigură decât cumpărarea acţiunilor unei întreprinderi. deoarece el nu înţelege arta abstractă sau pictura impresionistă. Cultura este. În societăţile de consum. audiovizuale etc. consumul de lux provin din excedentul obţinut din creşterea profiturilor. ar deveni decisivă diferenţierea elitelor economice de restul societăţii după criteriul consumului de lux. care înainte erau apanajul aristocraţiei. „depolitizării” şi „dezideologizării” să proclame . Caracteristica acestor „nevoi poziţionale” este conferită de „simbolurile prestigiului”. dar valoarea acestor pânze va creşte pe măsura scurgerii timpului. deci.U. primordială pentru orice societate. astăzi ea ar viza din ce în ce mai mult bunurile de consum durabile (autoturisme. a salariilor. Întreprinderea poate să dea faliment. posedarea unei colecţii de tablouri cumpărate la preţuri exorbitante constituie exemple ale acestor „nevoi poziţionale”. Dar şi acest criteriu este supus dialecticii dezagregării şi uzurii morale. pentru relansarea cererii în vederea reproducţiei lărgite a consumului de masă. El este o consecinţă directă a „pasiunii palpabilului” (die Leidenschaft Zum Antasten) ale cărei simptome .destratificarea” societăţilor capitaliste ca urmare a ştergerii oricăror diferenţieri dintre clasele şi categoriile sociale după criteriul posesiei de bunuri materiale.A. El nici măcar nu se osteneşte să le înţeleagă. create artificial şi independent de logica obiectivă a trebuinţelor biologice şi sociale. Astfel de nevoi sunt „nevoile poziţionale”. modelul capitalist de acumulare a impus un nou model de alocare a resurselor bazat pe reproducţia lărgită a unor nevoi noi. Exemple ale consumului de lux sunt vila de la periferia marilor oraşe pentru petrecerea week-end-urilor şi posesia unui autoturism de lux. respectiv. aparate electronice. avionul sau elicopterul personale. „B. dorinţa posedării altor bunuri care să confere un prestigiu şi status social privilegiat.ANTROPOLOGIA CULTURII culturii lor. implicit. pe lângă prestigiul conferit în cercul lui de prieteni sau de cunoştinţe. apoi în Europa occidentală şi Japonia. Apartamentul situat într-un cartier aristocratic. Enkunstung-ul artei înseamnă pierderea de către artă a caracterului său artistic. în corelaţie cu adaptarea sa (Anpassung) la societatea de schimb. Pe măsura dezvoltării consumului de lux apar noi nevoi. Consecinţele exploatării economice a operelor de artă contribuie la apariţia fenomenului numit de Adorno Enkunstung-ul artei [48]. O dată cu redistribuirea surplusului aflat în mâinile oligarhiei financiar-bancare. masa servită la un restaurant rezervat anumitor categorii sociale. consumul de masă atinge apogeul. mai întâi.

devalorizarea iremediabilă. În aceste condiţii. vol. pp. Éditions Cujas.Gemeinschaft und gesellschaft und Gesellschaft. p. adică „lucru printre lucruri” şi. [3]BLUMER. Arta pierde astfel raţiunea sa de a fi şi se integrează perfect în lumea industriei culturale. [9] FERDINAND TOENNIES. 60. David L. Michigan State University Press. H. Adorno a denunţat cu o violenţă nestăpânită influenţa acestei muzici asupra tinerilor şi exploatarea ei comercială. A. W. Moscova. "De la démocratie en Amérique".U. [5] KORNHAUSER. Milano. în acelaşi timp ca şi alte moduri de negaţie. [15] H. în Communicazioni e cultura di massa. pp.) [11] Este ceea ce Toennies numeşte Gesellschaft (societate) (n. Herbert. Paris.ANTROPOLOGIA CULTURII apar în societatea modernă. iar „oraş” de Gesellschaft (societate).. op. Izd. cit. Psychopatology and Politics. „târg” ţine de Gemeinschaft (comunitate). 262. în faţa procesului ireversibil al raţionalităţii tehnologice” [50]. "Mass Phenomena".C. Politiceskoi Literaturî.) [12] În text. p. Trad. NOTE [1] WALLACE.. Glencoe. TÖNNIES. op. B. cit. London.G. Kulturkritik und Gesellschaft (1955) consacrat succesului muzicii de jazz în S. Aşadar. p. BLUMER. A. op. . Testi e documenti. Distanţarea artistică se estompează. 1962. Enkunstung-ul este o noţiune peiorativă.n. exprimau contradicţia dintre ideologie şi realitate. [7] LASSWELL. [14] H. 10. Editore Ulrico Hoelpi. op. (ed. 33-37. În esenţă. III. 1957. cauza primă care a dus la apariţia Enkunstung-ului constă. din Prismen. Ea înseamnă degradare.. M. cât asupra manipulării şi utilizării acestuia „care oferă tineretului un compromis între sublimarea estetică şi adaptarea socială”. Arta devine bun de consum. Mass Public and Politic Opinion. p.. 46. după Adorno şi Marcuse. Forţele de producţie tehnice au permis o asemenea difuzare a operelor de artă. cit. 1960. Mass Society. 1950. 1968.. 223 [10] Este ceea ce Toennies numeşte Gemeinschaft (comunitate) (n. cit.F.. italiană: "Massa. 2.n. p. în International Encyclopedia of the Social Sciences. [2] Ibidem. p. Janotiw). International Encyclopedia of the Social Sciences. vol. [6] KORNHAUSER. „privilegiile culturale exprimau că libertatea este nedreaptă. Punerea în cauză are loc mai puţin asupra jazz-ului. Expresia Kunst wird enkunstet este întrebuinţată pentru prima oară în capitolul "Jazz-perennial fashion". la distanţă de societatea care le suprima” [49]. Roudlege and Kegan Paul. 1971. Arta de altădată avea cel puţin avantajul de a scăpa de falsa reconciliere prin distanţarea de realitatea empirică şi de diviziunea socială a muncii în curs de apariţie. 49. p. pubblico ed opinione publica". p. p. devine un vehicul al psihologiei „spectatorului”.. [4] ASIN. 35. prin manipularea emoţiilor sau impulsurilor mimetice ale subiectului. 72. 232-233. The Free Press. New York. A Reader in Public Opinion and Communication. în suprimarea distanţei dintre obiectul estetic şi contemplator. Ecrits politiques d'Alexis de Tocqueville. 55-58. 261. Comunity and Society . Doctrina „massova obcestva”. p. (ed. 1969. vol. 10. BLUMER. 1960. [8] TOCQUEVILLE. că există o prăpastie între producţia materială şi producţia intelectuală.. dar ele stabileau şi un domeniu închis unde adevărurile tabu puteau să subziste într-o integritate abstractă.. Berelson. 55. 260. The Viking Press. A. p. W. Sills). The Mac Millan Company and the Free Press.A. încât acestea „devin rotiţele unei maşini culturale care remodelează conţinutul lor. de. The Politics of Mass Society. [13] F.

3. 1970. London. New York. op. Collier. Filozoficeskie nauki.. KORNHAUSER. New York. Mac Millan Limited. 1969. Op. ediţia a XII-a. Op. Op. The Rise and Fall of the Basic Needs Approach. Paris. Industrie cultural y sociedad de masas. 29. p. nr.2.173-197. Comunicazioni e cultura di massa. p. op. Cultura di massa e critica sociale.A. 71. p. L'appauvrissement des ressources naturelles: une cause d'instabilité sociale. The Free Press. [27] W.. vol. p. GEORGE SIMPSON. Sociology Today. . Théorie de la démocratie. 59 [26] W. TARDE.ANTROPOLOGIA CULTURII [16] G. [22] Ibidem. cit. SHILLS. p. Mass Society and Mass Culture. cit. 1921. Paris. [41] DWIGHT MAC DONALD. vol. 1969. 5. Glenvoe. [39] W. BLUMER. aprilie1964. 1907. Cooperation and Conflict. 1941. Paris. 259-260 [25] W.. Free Press 1956. TARDE. Democracy and Bargaining in Politics and Economics. cit. p. Editore Ulrico Hoelpi. The Free Press. The Threat of the Classless Society. By RULAU). p.. 10.. Les lois des imitations. p. KORNHAUSER.. p. 16-17 [18] G. XVI. Monte Avila Editores. 24-25. 74 [43] SEYMOUR LIPSET.1. [23] VINNIK. 73-74 [42] DWIGHT MAC DONALD. 1974. Reinhart et Co. 262 [31] DWIGHT Mc DONALD. Apud: D. 376. Political Behaviour (ed. [30] H. p. p. nr. 14. Caracas. op. Psychologie des foules. The State of the Masses. p. [19] E.. Testi e documenti. Routledge and Kegan Paul. Op. LEDERER. capitolul III: „Ce este o societate…? [17] GUSTAVE LE BON. New York. IX. E.155 [35] GIOVANNI SARTORI.62. p. 57 [36] Ibidem. WILENSKY.. 1940. Ediţie revizuită. p. cit. L. KORNHAUSER. New York. The Politics of Mass Society. 87 [38] H. nr.49. 156 [34] E. Glencoe Press.cit.V. 53-57..cit. La civilisation de l'image. p. 149. Bell. 156 [29] Idem. politique et economique. Caracas. p. 1967. 1969. 1964. p. STEPHEN. p.179 [45] HOADLEY C.. Felix Alcan Editeurs. p. [37] ROBERT DAHL. p. op. 3. nr.132 [44] ENRICO FULCHIGNONI. Armand Collin. [32] Ibidem. vol. Man and Society in an Age of Reconstruction. p. [46] MITSUHEI MURATA.78 [24] H. Londra. p. The End of Ideology. 1981. BLUMER. Paris. Escape for Freedom. [21] ERICH FROMM. Zapadnaghermanskaia burjuaznaia sotiologhiia i problema narodnîh mass. ADORNO. [40] H. 1969.58. On Popular Music. Librairie Fčlix Alcan… editia a VII-a. 1960. p. Payot. [28] E. Hierarchy. Etude sociologique. SHILLS. Monte Avila Editores C. Milano. p. Studies in Philosophy and Social Science. cit. p. Industrie cultural y sociedad de masas. 199. STUART HUGHES. p. cit. 1940. 157. Op. American Sociological Review. p. La sociedad de masas y su cultura. Mass cult y mid cult. [20] KARL MANNHEIM. cit. Londra. 1941.. [33] EDWARD SHILLS.

. Editions Anthropos. L'Homme unidimensionnel. Editions de Minuit. pentru detaliere. ediţia a III-a.ANTROPOLOGIA CULTURII [47] Vezi. Impérialisme et sous-développement en Afrique. S. 159. p. Paris. Théorie esthetique. 1969. Paris. p. 1974. W. 98. Paris. AMIN. Frankfurt. Suhrkamp. Klincksieck. [48] TH. Kulturitik und Gesellschaft.1976. p. p. [49] TH. W. [50] HERBERT MARCUSE. ADORNO. ADORNO. Prismen. 32. 1970. 13-38.

dintr-un eşantion de tineri defavorizaţi. pe lângă o politică adecvată de prevenire şi de educaţie. iar trecerea la economia de piaţă cu dreptul nestingherit de a atenta la bunul public în obsesia sinucigaşă a privatizării şi îmbogăţirii. frustraţiile. ca atare. a corupţiei. amintim observaţiile marelui criminolog belgian Etienne de Greef şi concluziile unei anchete întreprinse în oraşul Boston de soţii Glueck. au năvălit ca puhoaiele în albia unui râu. ceea ce şochează pe apărătorii Legii este escaladarea fără precedent a violenţei. nici prin vreo facultate criminală înnăscută sau printr-un instinct distructiv ce pot fi observate clinic. CONFLICTUL DINTRE CULTURI IV. psihologie şi criminologie în abordarea acestei teme În acest dramatic sfârşit de secol şi de mileniu. Impulsurile şi tendinţele naturale şi umane. Ea trebuie să ţină seama de . criminologia se află în situaţia fizicii subcuantice. iar în primul canalizarea acestor instincte umane spre formele vieţii sociale. 1. de multe ori. Conferind o deschidere reală spre posibilitatea autodepăşirii în raport cu premisele umane ale existenţei sale. ci prin opera sa. în schimb. recunoscute de întreaga societate şi. a stării de infracţionalitate şi a criminalităţii. impulsurile agresive şi să se înscrie pe făgaşul normalităţii. alţii nu. pentru investigarea faptelor sociale. In această sinteză inefabilă dintre rezultatele ştiinţelor juridice şi culturologie. legiferate prin forţa de coerciţie a statului. libertatea a fost confundată cu anarhia. derivă din totalitatea valorilor trăite care îşi pun pecetea asupra formaţiei spirituale. prin sistemul activităţilor sale. Raporturile dintre antropologie. cultura îl ajută pe om să-şi învingă resentimentele. cauza ar fi fragilitatea biologică. In ambele cazuri. iar perspectiva recuperării rapide şi facile a bunăstării a întunecat. atât la oamenii normali cât şi la bolnavi. care ar constitui esenţa lui metafizică. Abordarea conflictelor culturale invită la reflecţii şi precizări preliminare. De Greef descoperea la nivelul mecanismelor oarbe instinctele de justiţie şi responsabilitate. astfel de categorii sunt şi mai necesare pentru descrierea criminologică a „conflictului dintre culturi”. acţiunii sociale şi a normelor de comportament care se înscriu în parametrii ordinii sociale. bune sau rele. In acest al doilea caz. Dacă psihologul şi sociologul au nevoie. ne-am ghidat după concepţia antropologică privind natura umană ca un proiect care se construieşte. de un aparat categorial riguros structurat. identificare cu un sistem de valori pe care se bazează securitatea sa existenţială şi orizontul său teleologic. au defulat în limbaj psihanalitic. În lipsa unei culturi a libertăţii şi a unei culturi civice a democraţiei.ANTROPOLOGIA CULTURII IV. privind delincvenţa juvenilă. valorile şi normele culturale care dau individului sentimentul apartenenţei la un grup primar sau social. ca o sinteză a naturii sale bio-psiho-sociale. dacă norma juridică are menirea de a preveni şi sancţiona devierile de la normele sociale de comportament. ezitările. normele culturale. trăind în aceleaşi condiţii ecologice. Soţii Glueck. Şocul sărăciei a lăsat urme adânci în aspiraţiile multora. când „iarna vrajbei noastre” seamănă ură şi foc ucigător peste popoarele lumii. Conform acestei concepţii. prin deschiderea lor spre un comportament ideal. În explicarea mecanismelor de formare a psihologiei şi comportamentului deviant. omul nu poate fi definit printr-un principiu imanent. care lasă urme fericite sau nu în corpul social. au observat că unii deveneau delincvenţi. joacă un rol decisiv. reprimate timp de patru decenii. În sprijinul afirmaţiilor noastre. Într-adevăr. orizontul judecăţilor de valoare şi cel comportamental.

nu spun mare lucru despre sufletul delincventului. D. de Greff. aşa cum a observat J. In plus. Pentru motivul că nu există factori exclusiv „individuali” şi că individul nu poate fi decât în situaţie. Pentru ca ea să fie persoana umană în „carne şi oase” trebuie să fie concepută în realitatea trăită care este constituţional. conştiinţa sa. E. artă-morală etc. Szabo. Sartre. J. Cohen. hedonism-austeritate. ca şi sociologii. În condiţiile desfiinţării statelor naţionale şi ale atacului concentrat împotriva principiului naţionalităţii. probabil. inclus într-o istorie la fel de obiectivă şi într-un comportament căruia i se caută „din exterior” motivaţiile umane. În condiţiile secolului XX. a face din ura de sine o valoare culturală înseamnă a declanşa în lume dezordinile şi violenţele. Această conştiinţă a crizei culturii contemporane se află la originea multor premise teoretice ale cercetării în criminologia nord-europeană: E. Fr. Statisticile. am respins opoziţia tradiţională dintre factorii extrinseci. Or. Rabelais avertiza: „La science sans la conscience c’est la ruine de l’ âme”. inevitabil. factorii biologici şi psihologici care „intervin în alegerea mai mult sau mai puţin liberă a unei conduite” sunt. Astfel că psihologia contemporană nu mai poate subestima rolul factorilor socio-culturali şi socio-economici în socializarea individului. care constituie magma incandescentă din care vor lua naştere noile forme ale sensibilităţii umane şi. mezologici sau de mediu social şi factorii intrinseci individuali în cercetarea raportului dintre conflictele culturale şi patologiile sociale. Ele nu oferă informaţii despre fiinţa sa personală. ale unui nou umanism: tensiunea cultură-civilizaţie. el însuşi modificat în tipologia sa de schimbările omului în secolul XX. La capătul drumului se află ura de sine. unii indivizi. Hiroşima şi Auschwitzul reprezintă transgresiunea umanului în domeniul patologicului. ştiinţă-religie. corelaţiile dintre ele. produsul unui mediu care a modelat individul: individul nu se separă de mediu decât în scopuri pedagogice şi pragmatice. angoasa şi panica.P. contradicţiile culturale de azi capătă dimensiuni dramatice. Sutherland. originar interumană. D. în timp ce alţii le respectă. izgonind din sfera cunoaşterii credinţa şi metafizica. Di Tullio. în relaţia dintre cei doi poli se poate construi o punte activă a intersubiectivităţii din valorile şi normele comunicate pe diferite căi şi mijloace. Cine le suportă şi nu încearcă să le depăşească îşi creează. descrierile factorilor criminogenetici şi ale „cauzelor” delincvenţei considerată ca un fenomen obiectiv. în anumite circumstanţe. când instrumentalizarea raţiunii a făcut din raţiune o metodă tehnică de amenajare a camerelor de gazare. complexe de inferioritate. continuată de E. atât la fenomenul studiat: impactul diferitelor forme culturale asupra comportamentului. B. A. Ley. Fenomenul cultural actual cunoaşte o luptă perpetuă între diferite forţe conflictuale. Se poate spune chiar că persoana umană redusă la o pură singularitate individuală este o abstracţie. repartiţia dintre diferitele forme ale delincvenţei pe eşantioane de subiecţi infractori şi pe harta criminalităţii. pentru a întrebuinţa terminologia existenţialistă a lui J. Richard. violează normele sociale. experienţa sa trăită . D. Dar.ANTROPOLOGIA CULTURII modificările care au loc. Se ştie că factorii individuali nu pot ei singuri să ducă la înţelegerea personalităţii delincventului şi a actelor sale specifice. ei recunosc că printre colectivităţile care supun membrii lor aceloraşi procese de socializare. Ohlin măsurătorile sociale ale fenomenului sunt tributare pragmatismului sociologic. ei înşişi. Plecând de la o abordare interdisciplinară a temei. Ele măsoară dinamica faptelor. încă din secolul al XV-lea. cât şi de transformările vertiginoase din timpurile noastre ale instrumentului cunoaşterii: formele şi valorile culturale. În cadrul acestora din urmă. Deşi paternitatea şi dezvoltarea ulterioară a teoriei se află dincolo de ocean la Thorsten Sellin în 1938. A. Hesnard. Zeificarea raţiunii şi a ştiinţei în ultimele secole în Europa a făcut din cultură un apendice ornamental al spiritualului. Or. Matza. Pinatel. sub lupa cercetătorului. studiile comparative. Şocul cultural este întotdeauna ambivalent.

diferite atitudini. În cadrul vieţii sociale. ideologic şi psihologic. tinzând spre relaţia cu semenul. de clasă. comunicarea cu el. „motivaţiile raportate la un grup determinat de oameni reprezintă factori importanţi ai acţiunilor şi relaţiilor umane. Sociologul francez a înţeles ceea ce lipsea vechii sociologii: penetraţia accentuată a subiectuluiobiect. se integra cât mai profund în fiecare individ. la clase. chiar atunci când dimensiunea antisocială a manifestărilor sale nu apare în evidenţa ei. IV. 2. O a doua teză afirmă că. motivaţiile ascunse şi adeseori inconştiente ale conduitei sale. sociologia admite că socialul. grupuri de presiune.de la nivelul relaţiilor interpersonale sau intergrupale. Lévi-Strauss descifra ca semnificant atât totalitatea individului. procesele psihosociale. naţiuni. căci imposibilitatea de a se realiza ca persoană este problema sa şi cea care comandă toate actele sale [1].” [3]. Unul din factorii dinamizatori ai conflictelor politice de toate tipurile îl reprezintă interesele. mituri. Noţiunea de conflict şi graniţele sale socio-culturale O teză încetăţenită în ştiinţele sociale este că orice acţiune politică este o acţiune potenţial conflictuală. conflictele au loc întotdeauna pe temeiul unor motivaţii colective . Claude Lévi-Strauss a arătat că relaţia dintre individual şi social este fals considerată ca exterioară. în decursul întregii sale vieţi şi prin fiecare din actele sale. de categorii etc. formule magice. ca şi omul însuşi. Transferul acestei stări în arena vieţii politice declanşează lupta politică. Din punct de vedere al normalităţii. Concepând socialul ca o reţea de simboluri care. comportări deosebite. 2. Mauss. iar socialul nu îşi găseşte centrul său originar decât în uman. Interesele generează la indivizi. se prezintă sub două aspecte sau este accesibil din doua direcţii. pâna la nivelul macrostructurilor. cântece şi dansuri. grupurile sau indivizii căutând. Trebuie să percepem modul de schimb al fenomenului social care se constituie între oameni prin instituţii. obiceiuri.” [2]. omul se află într-un circuit dublu cu lumea socială şi social-istorică. Motivaţia întemeiată raţional şi afectiv. nici a psihicului colectiv. substanţa umană este mediată de lucruri. reprezintă un catalizator al stării conflictuale. – sau cel puţin pe baza unor orientări motivaţionale ale colectivităţilor. mediate şi de perspectivă. După M. organizaţi în forme ale vieţii politice (partide. In unele împrejurări.de grup. interese şi scopuri comune se vor constitui în motivaţii colective. după cum. departe de a fi exterioară omului. Un individ poate astfel. . „categoria de interes desemnează într-o unitate inseparabilă necesităţile obiective şi tendinţele subiective ale oamenilor către realizarea unor scopuri individuale sau colective. cele individuale şi cele de grup. Orice luptă politică presupune doi actori: 1. Această socialitate originară ne ajută să percepem că patologicul este. El a subliniat că faptele sociale nu sunt expresiile conştiinţei colective. cât şi realitatea socialului. sub presiunea luptei pentru resurse. să încerce în mod inconştient să realizeze unitatea Eului său. diverse organizaţii politice). subiect psihologic şi subiect social. Trebuinţe.clase sociale.pot acţiona ele însele ca forţe generatoare ale stării conflictuale. El poate fi înţeles din interior. Reunind conştiinţa individului sau a grupurilor privind nevoile lor şi scopurile lor. cele obiective şi subiective. concomitent. la grupuri. înainte ca el să se producă şi după ce el s-a produs. să-şi rezolve problemele esenţiale prin intermediul factorului politic. Tocmai prin variabilitatea lor şi prin condiţionarea lor social-istorică. În ele se exprimă conştientizat trebuinţele naturale socializate. naţionale. adică o relaţie dintre două lucruri. opinii. în atitudinile sale de ostilitate sau în prejudecăţile cu privire la ceilalţi indivizi sau grupuri sociale. protagoniştii acţiunilor colective. fiecare individ caută să-şi rezolve problemele profunde şi contradicţiile personalităţii sale. cât şi exterioară ei înseşi.ANTROPOLOGIA CULTURII cu privire la fenomenul criminal. fiinţa umană fiind atât interioară.

Conflictul poate fi definit. generate de anumite nevoi sau interese nesatisfăcute însoţită adesea de procese emoţionale negative care dezorganizează comportamentul şi reduc eficienta activităţilor persoanei. în acelaşi timp.) precum şi dacă. sunt supuse aceloraşi caracteristici ale contradicţiei universale care caracterizează orice formă de mişcare. societăţile democratice au supravieţuit deoarece au gestionat conflictele prin stabilirea alternativelor şi priorităţilor dintr-o mulţime de conflicte potenţiale. Cu cât mai plenar se dezvolta conflictul. In cadrul unui univers politic închis. dintr-o mulţime de conflicte posibile.ANTROPOLOGIA CULTURII auditoriul.” [4]. a poziţiei şi o schimbare a protagoniştilor (alianţele electorale. sprijinul popular. o realiniere a forţelor în tabăra opusă. Într-un plan mai vast şi mai general. mişcări de masă etc. şi cu atât mai completă este consolidarea taberelor opuse. va atrage după sine. Având în vedere că orice sistem politic implică dominaţia unor conflicte şi subordonarea celorlalte. formarea blocurilor de partide. şi în sistemele politice calitatea de contrarii o au numai acele relaţii. La nivelul individului. Marea strategie a politicii începe cu politica publică care vizează conflictul. Opoziţia contrariilor condiţionează tendinţa de depăşire a unităţii şi reprezintă prin conţinuturile diferite ale relaţiilor contrare din interiorul sistemelor. orice schimbare într-una din facţiuni. creştere şi unitate. care se află între ele în raporturi de opoziţie şi. De aici urmează afirmaţia conform căreia „conflictele despart oamenii şi îi unesc. fie că este vorba de conflictele manifeste (între o dorinţa şi exigentă morală. Ca în toate sistemele naturale.). între două sentimente contradictorii sau două pulsiuni) fie că este vorba de un conflict latent care se traduce în simptome ale dezordinii comportamentale. fiecare contrar constituind condiţia necesară a existentei celuilalt: numai împreună ele constituie componentele structurale şi funcţionale ale sistemului politic. clase. unul câştigă o poziţie dominantă. motivaţii. sentimente. concomitent. ca un antagonism între forţe şi procese psihice (interne. Unitatea dintre conflictele politice are rolul de a conserva sistemul politic în procesul dezvoltării: unitatea contrariilor constituie baza stabilităţii calitative a sistemelor. Deci. Contrariile nu sunt independente între ele şi nici nu se exclud reciproc. iar procesul de consolidare este tot atât de important pentru un conflict ca şi procesul de divizare. În calitatea lui de raport. a majoritarilor şi minoritarilor etc. prin fenomenul de contagiune şi de recunoaştere a intereselor proprii în cele vehiculate de facţiunile rivale. în cazul unui conflict. conflictul social în special. suprima sau neutraliza conflictele: „conflictul este un instrument atât de puternic al politicii încât toate regimurile sunt în mod necesar preocupate cu gestiunea lui în guvernare şi cu eficienta lui ca instrument de schimbare. trăirea conflictelor personale. al unităţii şi al luptei dintre contrarii. din acest punct de vedere. proprietăţi şi laturi. mişcarea socială în general.” [5]. grupuri. o consolidare a unei facţiuni va antrena după sine efortul de consolidare a facţiunii adverse. cu atât mai intens devine el. tulburări caracterologice etc. conflictul poate fi definit ca un element constitutiv al fiinţei umane. atras şi excitat de spectacolul luptei. reuşita unei acţiuni politice rezidă. printre altele. organizaţii) vor reuşi să atragă de partea lor auditoriul (electoratul. din punct de vedere psihologic. Aceasta este politica fundamentală. un factor de instabilitate şi schimbare calitativă a acestora. Neînţelegerea faptului că unitatea şi divizarea sunt o parte a aceluiaşi proces „a produs unele iluzii în ştiinţa politică. elemente cognitive) starea psihică a unei persoane care este motivată să admită două sau mai multe răspunsuri reciproc incompatibile. în arta de a întrebuinţa. se găsesc într-o unitate inseparabilă. Rezultatul luptei va depinde de modul în care facţiunile grupului de protagonişti (partide. o schimbare a liniei de demarcaţie dintre cele doua tabere va însemna o nouă afirmare a identităţii politice. În cadrul grupurilor mici pot să apară conflicte generate de interesele divergente ale . mult mai numeros.

atracţie căreia i se opune o respingere. afectivitatea şi voinţa persoanei. Cel de-al treilea tip cuprinde următoarele subclase: a) tendinţa persoanelor de a se afla într-o regiune pozitivă impune parcurgerea unei regiuni negative. In orientarea psihanalitică. sunt reţinute trei subclase: astfel o persoană aflată între două valenţe negative: a) nu poate ieşi din situaţie. voinţa. Freud analizează conflictele dintre individ şi societate. Problema conflictelor interne este analizată pe larg în psihiatrie şi psihanaliză care interpretează nevrozele ca un conflict între trebuinţele de satisfacţie şi nevoia de securitate sau între pulsiunile sinelui şi apărările eului. individul fiind uneori caracterizat prin agresivitate şi dorinţă distructivă care se pot manifesta sadic sau masochist. . a se izbi) îşi dovedeşte utilitatea în analiza câmpurilor tensionale care iau naştere în procesele interacţiunii sistemelor de valori şi atitudini. clase şi categorii sociale. Psihologul ţi pedagogul francez Ed. luând în consideraţie tensiunile de atracţie sau de apetenţă. face imposibilă ajungerea la ea fără a străbate spaţiul negativ. conflictele culturale antrenează caracterul. tulburări de caracter etc. 4. genul proxim al noţiunii de conflict cade pe lupta dintre motivele. Noţiunea de conflict (lat. Kurt Lewin identifică trei tipuri fundamentale de situaţii conflictuale în care este plasat individul: 1. fie că este vorba de un conflict manifest (între o dorinţa şi exigentă morală între două sentimente contradictorii sau două pulsiuni). Pavelcu.ANTROPOLOGIA CULTURII indivizilor. alta pozitivă. interesele şi atitudinile opuse şi de forţa relativ egală şi greu de conciliat sau ireconciliabile. descrie patru forme de bază ale conflictului şi anume: 1. derivată din orientarea gestalistă. devenind autodistructiv.conflictus. conflictul este. b) nu îşi poate alege câmpul sau spaţiul de viaţă. 2.confligere = a se ciocni. în timp ce conflictul dintre scopuri ne conduc spre acţiunea scopurilor. sub raportul atitudinilor şi valorilor şi se manifestă în exterior ca interacţiune socială. 3. 2. După V. În ceea ce priveşte cel de-al doilea tip. prin excelenţă. între două valenţe negative de forţe echivalente. De asemenea. S. b) persoana înconjurată de un spaţiu negativ (barieră) tinde spre o regiune pozitivă. tendinţele. După Laplanche şi Pontalis se vorbeşte despre conflict în psihanaliză atunci când în subiect se opun tendinţe interne contrare. una negativă. Faţă de alte tipuri de conflicte (militare. Teoria câmpului. atracţie.Lewin. de respingere sau de repulsie. fie că are în vedere un conflict latent care se traduce în simptome de dezordine comportamentală. ca polarizare şi contrarietate afectivă şi caracterială. între două valenţe pozitive de forţe sensibil egale. politice.atracţie. sublimată în normele comportamentului moral. la nivelul întregii societăţi pot exista conflicte între generaţii. 3. între două forţe opuse. Admiţând faptul că orice cultură posedă un nucleu psihic sublimat în straturile adânci ale personalităţii colective şi o matrice caracterială. respingere contracarată de o atracţie [6]. conflictul este considerat ca un element constitutiv al fiinţei umane. Claparčde distinge conflictele dintre mijloace şi scopuri: conflictul dintre mijloace creeaza probleme de natură intelectuală şi posibilitatea de rezolvare a lor demonstrează gradul şi nivelul de capacitate intelectuală. economice). c) o regiune pozitivă. caracterul şi afectivitatea persoanei. respingererespingere. c) nu poate trece decât dintr-o regiune de valenţă negativă în altă regiune tot de valenţă negativă. Ultimele două tipuri de situaţii conflictuale prezintă fiecare câte trei subclase. K. acordă conflictului un rol central în studierea motivaţiei. încadrată de una negativă. Ele izvorăsc din relaţiile directe dintre persoane. ajungând la concluzia că scopurile individului şi ale societăţii nu coincid întotdeauna.” Diferenţa specifică vizează interiorizarea stărilor de tensiune şi a frământărilor care pot lua forme dramatice în condiţiile opţiunii subiectului pentru soluţionarea acestora pe calea trecerii la acţiune în vederea îndepărtării tensiunii prin satisfacerea scopului propus. un factor al tensiunii afective. antrenând astfel adâncurile personalitătii.

au început să fie serios ameninţate de o nevoie vitală nesatisfăcută: foametea şi nesiguranţa zilei de mâine. se stingea încetul cu încetul. printr-un sacou sau printr-un palton. pe baze iniţiatice. În aceste condiţii. Dar din psihologia socială se ştie că imitaţia operează cel mai eficient în domeniul părţilor mai slabe ale unei culturi sau civilizaţii. Prin ce se manifesta aceasta? Printr-un ceas la mâna. în special. când tinerii se întorceau ca să-şi arate noul status de orăşean. imitaţia s-a limitat la formele exterioare de comportament în care dorinţa de . în condiţiile în care moralitatea tradiţională sănătoasă era înlocuită cu lichelismul. Căci dorinţa de a avea cât mai curând acest statut de orăşean a dus la graba de a imita comportamentul citadin. piaţă a muncii în plină expansiune. aceasta mobilitate pe orizontală nu ar avea cine ce ştie ce importantă dacă nu ar fi urmată de consecinţe din cele mai triste pentru comportamentul social al acestui val masiv de proaspeţi orăşeni. Mai ales în ce priveşte capacitatea de rezistenţă a simbolurilor spirituale care circumscriu valorile culturale în faţa pătrunderii şi presiunii agresive a unor sisteme de norme şi valori culturale străine. în general. întrucât normele şi valorile de comportament erau cele ale civilizaţiei arhaice. Ar exista o relaţie destul de strânsă între mobilitatea grafică şi unele psihoze. controlul social se diminuează şi chiar dispare. Această adaptare nu se efectuează fără oarecare dezorganizare pe plan personal: de aici rezultă un fel de alienare a individului în raport cu un grup şi. simţul adânc al eticului etc. totodată. viziune naturistă. a început să erodeze sistemul de norme şi valori morale şi culturale milenare ale satului românesc. al emigraţiei oferă un teren fertil de analiză pentru tema abordată. conformismul şi oportunismul. Pentru prima oară în istorie. că ea face dificilă integrarea individului în societate şi insuficientă asimilarea rolurilor. . Supus presiunii unor forţe dezagregate virulente. Cu o populaţie îmbătrânita şi lipsit de celula tânără reproductivă. Or. Mobilitatea socială apare ca principalul factor socio-cultural în declanşarea conflictelor culturale. imitaţia noului lor stil de viată a devenit o regulă de bază. un factor de subminare a sistemelor de valori culturale. comuniune cu legile eterne ale cosmosului. care asigurase prin coeziunea valorilor morale şi culturale păstrarea fiinţei naţionale. Cercetări în acest sens au arătat că rata de internare în spitalele de psihiatrie din New York era cu mult mai mare la persoanele care hoinăreau adesea decât la populaţia stabilă. atrase de mirajul unei vieţi mai bune. Şi. era o realizare socială care echivala cu un examen de maturitate. a devenit o problemă de „bon ton” să ai un rol şi un status de orăşean. al mobilităţii sociale şi. milioane de persoane umane şi-au părăsit locurile de origine. prin subnutriţie în barăcile şantierelor. Trăsăturile structurale ale culturii române: istoricitate. lovit de o maladie letală. La jumătatea anilor ´60. 3. colectivizare forţată a agriculturii. dimpotrivă. Urbanizarea şi migraţia constituie cele două procese majore prin care mobilitatea pe orizontală şi pe verticală îşi arată cel mai bine efectele. Anticipând că mobilitatea constituie. Experienţa romanească în domeniul industrializării. Dar. afirmăm. Mai ales pentru tânăra generaţie masculină a lucra ca muncitor necalificat pe şantierele de construcţii. satul romanesc se mai înviora cu ocazia sărbătorilor. Fiecare schimbare a statutului şi rolului social pe care o antrenează mobilitatea reclamă eforturi de adaptare. satul românesc. Revoluţia industrială de la începutul secolului al XIX-lea şi urbanizarea accelerată care i-a urmat au schimbat faţa lumii şi ritmul ei natural de existenţă. după năvălirea barbarilor. oraşe sau continente. de ajustare mai ales la nivelul grupurilor primare. îndreptându-se spre alte ţări.ANTROPOLOGIA CULTURII IV. la urma urmei. Un alt studiu a relevat că un sfert din populaţiile penitenciare este compus din oameni cu domiciliul flotant în momentul săvârşirii delictului pentru care au fost încarceraţi. impusă după canoanele colectivizării sovietice din 1929. Mobilitatea socială şi conflictul dintre modelele culturale. cumpărate cu un efort fizic abrutizant.

Motivele sunt bine cunoscute: lipsa de democraţie. statutul său social în ţara de adopţiune diferă. pentru a putea trăi. persecuţie politică. în general. aceşti tineri nu au mai întâlnit în conştiinţa lor obstacolele de ordin moral sau cultural în pregătirea şi trecerea la act a infracţiunilor de mai mică sau mai mare violenţă. Câştigându-le încrederea şi devenind om al sistemului. In asemenea condiţii. încercând să mai înşele o data ţara care le-a dat totul fără să le ceară nimic. însă pe o bază falsă. călcând pe cadavre. văzută de ei în filmele occidentale. o găsim în psihologia emigrantului român. deoarece gândul şi aspiraţiile lui erau dincolo. viitorul emigrant român se socializează în acest conflict cultural intern. sau frecventând tot în grup restaurantele. cu „ajutoare”. În concluzie. 50% din emigranţi aveau între 15 şi 30 de ani. intoxicaţi de mirajul unei vieţi confortabile fără efort. dedublarea comportamentului său se sprijină în viaţa socială pe norme şi valori culturale duale: valorile culturii române nu merită respectate întrucât sunt falsificate de demagogia vieţii noastre publice. rămânea şi cerea azil politic. de obicei. emigrantul. după mai multe ieşiri în Occident. spărgând seminţe în grup în faţa unui cinematograf sau acostând fetele în trecere. O situaţie asemănătoare. era plin de zel în executarea normelor date de superiori. rivalităţile etnice tradiţionale cunosc o recrudescenţă în mediul de primire. se poate afirma că mobilitatea dezintegrează coerenţa personalităţii. nu aparţine clasei avute. Un alt factor socio-cultural major specific mobilităţii pe orizontală şi verticală este emigraţia. aproape cu puţine excepţii. ei invocau motivele de mai sus. Anumite condiţii specifice fac ca emigranţii să fie mai vulnerabili la conflictul dintre culturi. se întorc în ţară. uitând că tocmai încălcarea lor le garantase integrarea cu succes în logica dominantă a sistemului totalitar. Emigrantul îşi părăseşte ţara sa natală pentru o alta mai mult sau mai puţin îndepărtată (mobilitate orizontală). f) Foarte adesea. de cel al ţarii sale de origine (mobilitate verticală). Primind în familie o educaţie duală. foarte mulţi se dedau la infracţiuni de furt şi tâlhărie. deşi mai dramatică. huliganism. Th.ANTROPOLOGIA CULTURII integrare urbană duce la contestarea violentă şi la ridiculizarea originii şi moravurilor ţărăneşti ale celor cărora nu le era ruşine să-şi recunoască provenienţa. violuri. Încercând o integrare fără efort în societatea de consum adoptivă. nu cunoaşte limba ţarii sale de primire. Aşa se face că aceşti nou veniţi au rămas suspendaţi între o moralitate sănătoasă şi imoralitatea unor mentalităţi străine de structura clasei şi culturii ei. b) In general. privaţiuni. în timp ce numai valorile democraţiei occidentale îi pot oferi un cadru autentic de împlinire a personalităţii sale. în dauna avutului personal sau obştesc: furturi. profită din plin de această obedientă. Aşadar. 84% dintre ei locuiau în oraşe. De aceea. alţii. Oportunist. . Sutherland [7] afirmă că cu cât o societate este mai mobilă cu atât ea prezintă mai puţină omogenitate culturală şi cu cât ea oferă mai multe situaţii conflictuale cu atât mai numeroase sunt sursele posibile de conduite criminale ale unei parţi din cadrul ei. La mirarea noilor gazde că de ce nu luptă pentru aceste avantaje în propria lor ţară. Neavând nimic de pierdut. ei şi-au făcut din bârfirea propriei lor ţări un gaj al integrării. el respectă cadrul exterior al valorilor şi normelor oficiale. d) Legile lovesc mai mult în omul sărac decât în clasa avută: or. c) Ei sunt citadini: în 1950. fraude. e) Emigrantul. Acestea sunt următoarele: a) Emigranţii sunt în majoritate bărbaţi. ei sunt tineri. cu o psihologie de câine bătut. Sellin si E. conflictuală. Celebrele cazuri cu lebedele din Viena şi cu furtul de maşini din Germania sunt doar câteva exemple ale consecinţelor nefaste ale dualismului cultural aflat într-o stare de conflict latent. crime etc. In 1930. timp în care „îşi aranja ploile”.

ANTROPOLOGIA CULTURII

g) Majoritatea emigranţilor provin din zone rurale unde controlul este foarte sever; identificarea cu grupurile primare, în aceste cazuri, constituie un element de stabilitate; dimpotrivă, la sosirea sa în ţara de primire, emigrantul se găseşte într-un mediu anomic; h) Habitudinile proprii culturii emigrantului conţin posibilităţi de conflict [8]. Emigraţia provoacă la individ schimbări bruşte şi radicale impuse de logica noii sale situaţii, când trebuie să se nască a doua oară, în spaţiul unei alte culturi. Cu toate acestea, unii cercetători occidentali ai fenomenului, printre care şi Donald Taft, au demonstrat că în ciuda tendinţei etnocentriste în explicarea unei rate superioare a criminalităţii la emigranţi, emigranţii nu contribuie mai mult la creşterea delincvenţei în ţara de primire decât autohtonii. Donald Taft [9] îşi bazează teza sa pe patru consideraţii: I. Toate studiile făcute până în prezent privind ratele diferenţiale între emigranţi şi autohtoni au demonstrat că: a) ratele delincvenţei sunt mai scăzute la străini decât la autohtoni; b) ratele criminalităţii autohtonilor pentru unele delicte ating dublul celor ale străinilor. II. Există o mare deosebire între diferitele grupuri etnice, sub raportul fenomenului emigraţiei şi al criminalităţii. III. Cu puţine excepţii, a doua generaţie de emigranţi prezintă o delincvenţă mai ridicată decât prima generaţie. Această stare de lucruri ţine de mai mulţi factori dintre care principalii sunt: a) o lacună la nivelul socializării; b) un conflict între cultura ancestrală (aceea a părinţilor) şi cultura ţării de adopţiune. Cu cât aceste culturi sunt mai îndepărtate una de alta, cu atât situaţia conflictuală comportă mai multă gravitate. IV. Când se detaliază conflictele după genul lor, se constată că emigranţii au rate mai puţin elevate decât autohtonii atât pentru delictele contra proprietăţii, cât şi la delictele împotriva persoanelor. Totuşi, ei ar fi frecvent mai vinovaţi pentru ultimele decât pentru primele. Foarte rapid, emigranţii s-ar modela, din acest punct de vedere, după practica locală. Autorii în discuţie consideră că a treia generaţie a emigranţilor se asimilează aproape perfect, deşi factorii mai sus menţionaţi ar lăsa să se întrevadă o delincvenţă mai mare la emigranţi. Cauzele acestei situaţii paradoxale s-ar datora, după Taft, habitudinilor profunde ale genului de viaţă rural care ar feri majoritatea emigranţilor de efectele dezastruoase ale dezorganizării sociale din marile oraşe la care sunt mai sensibili autohtonii. Câteva argumente în acest sens: la ţară există obiceiul de a te culca devreme; emigranţii din prima generaţie trăiesc într-un cartier omogen, de regulă într-un anumit cartier de la periferie care îi apără de efectele posibil dăunătoare ale mediului de primire. Abordarea comparată a delincventei emigranţilor şi autohtonilor indică o depăşire de către emigranţi a ratei delincvenţei la nivelul celei de-a doua generaţii, când această rată atinge apogeul. Explicaţia constă în însuşi efectul procesului de asimilare. La prima generaţie, emigranţii încă impregnaţi de obiceiurile ca şi de ritmul vieţii lor din ţara natală, se amestecă foarte puţin cu mediul de adopţiune; rata lor de delincvenţă este mai scăzută decât aceea a autohtonilor. La a doua generaţie, indivizii, încă de la o vârstă fragedă, sunt influenţaţi de mediul, familia lor; ei devin ambivalenţi. Această dublă influenţă le creează o stare de conflict în faţa alegerii pe care trebuie să o facă şi îi duce la instabilitatea socială. Rata lor de delincvenţă va fi mai ridicată decât aceea a autohtonilor. La a treia generaţie, stigmatul statutului de emigrant pare să se şteargă. Descendenţii emigranţilor nu se mai disting aproape deloc de autohtoni prin obiceiurile părinţilor lor, pe care plini de râvnă s-au grăbit să le uite sau să le renege pentru a fi cât mai rapid asimilaţi de cultura ţării lor adoptive. Prin urmare, rata lor de delincvenţă va fi, practic, identică cu aceea a autohtonilor.

ANTROPOLOGIA CULTURII

Din nefericire, datele statistice pe baza cărora specialiştii au elaborat astfel de concluzii, prezintă următoarele neajunsuri: 1. Majoritatea se opresc la anii ´50; 2. Nu ţin seama de criteriile selective ale emigraţiei şi de situaţiile diferite ale grupurilor etnice în cadrul ţării de primire; 3. Nu ţin seama de natura calitativ diferită a normelor culturale ale acestor grupuri şi impactul lor asupra normelor şi valorilor din ţara de primire; 4. Nu ţin seama de noile orientări în ce priveşte politica de emigraţie a statelor dezvoltate, ca urmare a trei factori: a) urmărirea avantajelor economice şi nu emigraţia din motive politice; b) reacţia populaţiei indigene foarte neprimitoare faţă de aceşti nepoftiţi la bucatele de-a gata; c) greutăţile economice ale acestor state înseşi în ce priveşte politica economică şi socială: şomaj, inflaţie, fonduri insuficiente pentru politica de asistenţă şi securitate socială. 5. Coeziunea morală a „diasporei” (ceea ce nu este cazul diasporei româneşti) care nuşi uita ţara de origine; dimpotrivă, în ţara de primire, în ciuda situaţiei materiale şi sociale dobândite, face totul pentru păstrarea legăturilor culturale cu patria-mama, făcându-şi din acest lucru un gaj al conservării profilului ei etnic şi spiritual. Din cele de mai sus, nu se poate nicidecum trage concluzia unui fatalism cauzal sau a unei forţe atotputernice a culturii de a absorbi toate contradicţiile unui sistem social ale cărui elemente sunt în continuă interacţiune. Vom vedea că dacă valorile şi normele aflate în conflict în cadrul grupurilor sau intergrupurilor stimulează schimbări orientate spre găsirea unui nou echilibru şi coeziuni, modelele şi nucleele culturale nu sunt cu necesitate atinse în această tensiune conflictuală, rolul lor fiind acela de revitalizare a cadrului normativ şi de consolidare a inovaţiilor, adeseori fără ca actorii să-şi dea seama de aceste influenţe. O cultură este un fenomen socio-psihic şi nu unul fizic: gradul de integrare necesar pentru buna sa funcţionare nu este în nici un fel comparabil cu cel care este necesar pentru buna funcţionare a unui organism. Culturile, ca şi personalităţile, sunt perfect capabile să integreze elementele contradictorii şi să domine incompatibilităţile logice. Nu există decât două puncte în întreaga configuraţie culturală unde aceste incompatibilităţi şi defecte de unitate pot avea un efect paralizant: unul este nucleul culturii, această masă de valori şi de reacţii psihologice condiţionate, mult subconştiente, care dau culturii vitalitatea ei şi inspiră individului motive de a actualiza modelele şi de a adera la ele; celalalt se situează în zona cea mai superficială a culturii, cea a modelelor obişnuite de comportament evident. Tensiunile în interiorul nucleului cultural provoacă individului conflicte afective constante. Ele generează conflictele între indivizi care au făcut alegeri de valori diferite şi se ajunge până la o slăbire a spiritului selectiv; unele incoerente în modelele de comportament antrenează cu sine interferenţe constante, o pierdere de energie, dacă nu chiar o stare cronică de apatie. Elementele care compun nucleul unei culturi nu trebuie în mod necesar să fie compatibile sub toate raporturile. De fapt, societăţile şi indivizii sunt capabile de atitudini ambivalente şi nu rareori o societate anume se ataşează de valori care par complet incompatibile. Dacă unele valori care logic sunt incompatibile sau care înmagazinează posibilităţi de conflict pot fi conciliate, aceasta se întâmplă deoarece ele sunt socialmente asociate cu situaţii particulare şi exclusive. Astfel, cultura occidentală poate face din respectul pentru viaţa umană o valoare supremă şi să considere participarea la război ca un imperativ, fără ca individul să trăiască această contradicţie ca pe un

ANTROPOLOGIA CULTURII

conflict psihologic deoarece regula este valabilă într-un caz pentru membrii propriei culturi, iar în alt caz pentru membrii altei culturi. Aşa se întâmplă în toate culturile: aptitudinile echivalente care se echilibrează singure şi împiedică, prin aceasta, perturbaţiile în cadrul societăţii. Există puţine şanse de a se produce conflicte grave în nucleul unei culturi sub efectul difuzării. In multe cazuri, elementele acestui nucleu nu pot fi nici măcar verbalizate în mod adecvat. Ele au deci puţine şanse de a fi percepute de indivizii crescuţi într-o altă cultură şi cu atât mai puţin de a fi adoptate de o societate întreagă. Însă nucleul unei culturi este indirect afectat de orice schimbare importantă survenită în ansamblul configuraţiei culturale, dar există suficient timp pentru adaptările necesare. Dacă şi conţinutul nucleului cultural ar constitui, la fel ca toate celelalte părţi ale culturii, subiectul schimbării, schimbările ar fi prea lente. Unele elemente fundamentale pot fi abandonate dacă vreo transformare în aspectele exterioare ale vieţii de grup stânjeneşte în mod persistent exprimarea acestora în comportamentul existent: astfel, valoarea pe care triburile de câmpie din S.U.A. o acordau războiului şi curajului personal poate să slăbească numai atunci când războiul a dispărut timp de mai multe generaţii, fără ca devalorizarea războiului să fie compensată, totuşi prin adoptarea de valori împrumutate de la altă cultură, valorificarea muncii de exemplu. Schimbările în valorile de bază ale unui grup par să aibă o geneză aproape exclusiv internă şi să rezulte mult mai puţin din concurenţa elementelor deja stabilite şi o situaţie externă pe care societatea şi cultura nu le pot modifică. Astfel, la neeuropeni, valorile europene care se bucură de o reală adeziune afectivă sunt rare: chiar şi atunci când membrii unui astfel de grup şi-au asumat toate aparenţele civilizaţiei albilor, se poate întâmpla ca un eveniment neaşteptat să se producă şi să pună în evidenţă faptul că nucleul vechii culturi este încă viu şi riguros. Schimbările în nucleul cultural fiind lente şi cu un caracter mai mult sau mai puţin progresiv, provoacă rare ori conflicte grave între culturi. Vechile elemente sunt abandonate, iar cele noi sunt elaborate în funcţie de configuraţia existentă: dacă elementele nou apărute intră în conflict grav cu părţile acestei configuraţii, ferm stabilite, în acest caz dezvoltarea lor ulterioară este frânată până în momentul când schimbările din configuraţie le fac inofensive. In consecinţă, această parte a culturii poate conserva un grad de integrare satisfăcător în procesele normale de schimbare culturală. Ea poate să se adapteze progresiv noilor condiţii, conservându-şi integritatea deoarece ea îşi subordonează elementele introduse din fosta cultură la nivelurile ei mai superficiale. Astfel, indienii Dakota, adoptând creştinismul, au găsit în obiceiul albilor de a face donaţii religioase o modalitate de a actualiza vechiul lor model tribal de a face daruri unui individ, onorându-l: cel căruia îi este dedicat darul, cât şi donatorul participă la prestigiul care rezultă din aceasta. Concepţia originară conform căreia donatorul răscumpără prin această acţiune păcatele sale mai vechi a fost abandonată. Atâta timp cât o societate poate să-şi conserve integritatea, nucleul culturii sale poate să scape de perturbările pe care le-ar determina introducerea instantanee a unor elemente noi. Totuşi o perturbare gravă poate să se producă atunci când două societăţi şi culturi sunt pe cale de a fuziona în mod real. In acest caz, o perioadă de-a lungul căreia tinerii sunt expuşi la două sisteme de valori, care pot fi unificate interior, dar care se opun brutal sub anumite raporturi. Aceste contradicţii provoacă adesea conflicte între personalitatea indivizilor şi generează puţin câte puţin indiferenţa generală faţă de valorile sociale. Cu toate acestea, valorile pe care cele două culturi le au în comun tind să persiste chiar şi în acest caz şi servesc drept bază pentru elaborarea unui nucleu cu elemente reciproc adaptate” [10] Aşadar, conflictele între modelele culturale care determină comportamentul evident au consecinţe mult mai grave decât conflictele din interiorul nucleului cultural. Dacă comportamentul real al membrilor unui grup nu evită interferenţele reciproce sau opoziţiile constante, societatea sau

Dacă aceste interese slăbesc. Viaţa acestor grupuri depinde de solidaritatea intereselor în cauză în momentul agregării. Toţi indivizii posedă atitudinea de a gândi şi a crede un lucru şi de a face un altul. în acelaşi timp şi substanţa lor. . un conflict între două modele nu provoacă în mod necesar respingerea imediată a unuia sau a celuilalt. trăiesc în cadrul diferitelor grupuri: ei sunt produsul lor dar. Dacă cineva din grup încalcă această regulă interna şi. societatea este compusă din indivizi care. de eforturile fiecăruia dintre grupuri de a-şi îmbunătăţi poziţia lor faţă de celelalte grupuri. modificări ce acţionează pe termen lung asupra modelelor. In afară de nucleul cultural şi de modelele de comportament multe dintre elemente pot să contrazică fără să provoace conflicte psihologice individului sau interferenţe în activităţile indispensabile grupului. Contradicţii există întotdeauna în această zonă dar cel mai adesea indivizii care participă la cultură o fac într-un mod inconştient. Individul mediu poate să adere la o serie întreagă de credinţe contradictorii atâta timp cât modelele de comportament ce cuprind aceste credinţe nu intră ele însele în conflict. In această perspectivă. elementele culturale cele mai suple şi cea mai mare parte a transformărilor culturale debutează prin aceste modele. antrenând modificarea lor şi adaptarea lor reciprocă. 4. Comportamentul corespunzător acestor credinţe. IV. Thorsten Sellin considera conflictele culturale printre sursele majore ale delincvenţei şi ale inadaptării sociale: „Un grup social mic sau mare posedă multe credinţe. Comportamentul însuşi este mult mai suplu decât modelele care îl influenţează. Modelele de comportament sunt. Conformistul participă la recompensa distribuită de către grup pentru comportamentul dorit iar noncomformistul este adus pe linia de plutire prin coerciţia care se întinde de la dezaprobarea vie şi ridiculizarea până la ameninţarea cu expulzarea din grup sau cu moartea” [12]. grupul dispare şi alte grupuri se creează pentru a atinge alte scopuri. obiceiuri şi instituţii care sunt implicit acceptate de membrii lui ca fiind relativ neschimbate şi ducând la bunăstarea lor. normele şi codurile culturale. Indivizii fac eforturi să-şi îmbunătăţească statutul lor în cadrul grupului lor respectiv dar soarta lor depinde. In momentul în care diferitele grupuri cu interesele lor proprii se întâlnesc. conceptul însuşi de conflict ar explica naşterea conduitei criminale. de fapt. De aici. el este întotdeauna măsurat împreună cu modelul şi cu situaţia reală. ceea ce facilitează soluţionarea conflictelor între modele. Încă din 1938 [11]. în timp ce acela care este crezut că le ameninţa sau le jigneşte este privit ca antisocial. tradiţii şi instituţii este recomandat şi încurajat ca un beneficiu social. o altă lege a coeziunii grupurilor poate fi enunţata în felul următor: gradul de coeziune al unui grup devine mai mare pe măsura ce concurenţa sa cu alte grupuri devine mai acerbă. se poate afirma că principiul însuşi al organizării sociale constă în asocierea indivizilor pentru realizarea unor interese comune. refuzând să se integreze în grupul social mai vast şi întreţinând o izolare declarată faţă de acesta. ci antrenează modificări imediate în comportamentul ghidat de aceste modele. Astfel se explică conservatorismul unor grupări etnice minoritare care în lupta pentru realizarea unor interese specifice îşi păstrează până la obstinaţie identitatea sa culturală (tradiţie. în acelaşi timp. De fapt. Nu există în societate o stare de echilibru dinamic între interesele diverse ale grupurilor opuse unele altora. în mod necesar. In explicare criminogenezei acest autor oferă un loc central grupurilor aflate în conflict între ele.ANTROPOLOGIA CULTURII grupul nu pot funcţiona.). tradiţii. se constată că interesele în cauză se întretaie adeseori şi devin contradictorii. După Vold [13]. Conflictul dintre valorile. cutume etc. De aceea. ceea ce nu poate întârzia să nu ducă la conflicte.

El trebuie să înveţe totul în acelaşi fel ca şi necriminalul. cu asocierile sale mai mult sau mai puţin accidentale. fiinţa umană nu poate să realizeze nimic de una singură. ea ar trebui să se manifeste sporadic. Un copil este predispus la crimă mai mult prin mediul său familial deficient decât prin ereditatea sa sau prin defectele organismului său. delincvenţa pare o abatere de la normele comportamentale indicate de cultură. conduita delincventă apare ca o rezultantă a unei situaţii conflictuale generale din cadrul societăţii. Aceste două comportamente fac parte din aceeaşi societate cu grupurile sale. Sutherland a dezvoltat teoria „asociaţiilor diferenţiale” care a devenit o schemă clasică a sociocriminogenezei: 1. Asocierile se creează plecând de la interesele proprii unei anumite categorii de indivizi. Pornind de la aceste idei. Procesul va fi identic în ambele cazuri. crima va fi definită ca un atentat la regulile în vigoare din cadrul unei culturi. clicile şi clanurile sale. respectat de toţi membrii grupului. Procesul din care rezultă comportamentul delincvent nu se deosebeşte cu nimic de procesul din care derivă comportamentul normal. 4. ca şi comportamentul normal. Or. Pentru ca această infracţiune să fie calificată drept crimă se impune verificarea a trei elemente principale ale procesului societal: . ea însăşi tributară unei dezintegrări culturale. Această formare a subculturilor poate fi accelerată până în punctul de a se dezvolta într-o cultură a crimei. 3. Văzută din acest unghi. Personalitatea delincventă se integrează în el la fel cum personalitatea normală se implică în asocierile care urmăresc un scop normal. mergând până la excluderea din grup sau la moarte. nu astfel stau lucrurile. Terapeutica cea mai sofisticată ar rămâne neputincioasă în faţa instituţiilor care. Prin urmare. Ea trebuie să intre în relaţie cu semenul. Orice problemă a delincvenţei ar fi de ordin medical. 6. Comportamentul delincvent este implicat în sistemul social. In cadrul unei familii şi al diferitelor grupuri individul îşi face ucenicia crimei. Conduita criminală nu este faptul unei zile: ea este consecinţa unei evoluţii îndelungate. perpetuează regulile de conduită deviantă. Fiecare este integrat într-un sistem de valori. comportamentul infractorului rămâne legat de asocierile diferenţiale şi se dezvoltă într-o situaţie conflictuală. Dacă delincvenţa nu ar avea decât motivaţie individuală. Rousseau în „Contractul social”. Practic. uzanţelor. Aceste norme ar fi insuficient de cunoscute şi asimilate de delincvent. aşa cum a demonstrat J. a obiceiurilor. prin slăbirea valorilor comunităţii.ANTROPOLOGIA CULTURII de exemplu. şi prin interiorizare normelor de conduită. ivită dintr-o maladie. poate să ducă la dezorganizarea societăţii. Or. Apariţia de asocieri. Conflictele de interes care au provocat asocierile diferenţiale sunt aceleaşi care se regăsesc la apariţia oricărei specii de asociere. creată ca urmare a unei dezorganizări sociale. în competiţie mai mult sau mai puţin violentă. sistem creat din asocierea tipurilor diferite. se căsătoreşte cu o persoană din afara grupului sancţiunile sunt dintre cele mai severe.J. aceste asocieri au o dimensiune care le este proprie. 5. oamenii se asociază între ei după obiective şi interese comune. In această perspectivă. Or. 2. cu mari fluctuaţii. Se poate spune că o integrare satisfăcătoare într-o societate sănătoasă poate să reducă substanţial influenţa factorilor criminogeni personali. Această propensiune este materializată graţie învăţării practicilor. Diferentele individuale nu sunt o variabilă importantă în devenirea unui delincvent decât în măsura în care participarea acestuia la subcultura delincventă este mai mult sau mai puţin activă. Personalitatea delincventă acţionează în cadrul acestui sistem. Subcultura delincventă evaluează şi valorifică într-un mod pozitiv conduita delincventă. În definitiv. Intr-un anumit grad. la nivelul subculturilor. dezagregarea culturală creează o subcultură integrată în jurul valorilor diferite sau opuse celor ale comunităţii.

Conţinutul multor valori este determinat de concepţia despre lume. şi normele de comportament. pe de o parte. Concepţia despre lume este modul de a vedea şi construi lumea în întregime. Pentru a se proteja. Adică. care sunt condiţionate de valori şi cel care tinde spre valori. cu ceea ce sub aspectul comportării însăşi este condiţionat de recompensă. de exemplu. într-o anumita cultură. Fără cunoaşterea profundă a locului şi sensului acestor valori nu se vor cunoaşte clar particularităţile acelei culturi. valoare este respectul faţă de femeia care. credinţa. evenimentele. lui Mahomed la culturile monoteiste creştină. Valorile în cauză. creând astfel posibilitatea organizării culturii şi acţiunii individuale. Tao la cel chinez. în primul rând. armonizarea relaţiilor dintre diferite niveluri culturale. Totodată. dragostea de adevăr. umană. Formal. Plecăm de la premisa că ordinea.ANTROPOLOGIA CULTURII 1. printre altele. ebraică. Izolarea socio-culturală a anumitor grupuri (izolare care le îndepărtează de cultura generală) le aduce oare în conflict cu cultura globală? 3. Nu există doar valori general umane: dreptatea. ea facilitează adaptarea acţiunii omului la ordinea cosmică. în ce mod să le separi de concepţia despre lume şi de regulile comportării. lui Iehova. se recompensează omul care respecta regulile date. Valorile au. nici viaţa oamenilor în cadrul acelei culturi. Ea este imaginea ordinii generale a lumii. spre care tind oamenii unei anumite culturi. cinstea. condamnat şi interzis. negate sau batjocorite de infractor sunt ele oare valori considerate esenţiale şi apreciate ca atare de către membrii unei societăţi sau numai de elita conducătoare a acesteia? 2. islamică. oare majoritatea a decis să sancţioneze conduita indivizilor sau grupurile care ignoră sau neagă valorile pe care ea le consideră esenţiale? [14] În acest moment. Valorile sunt constituite de ceea ce creează gândirea prin actele omului. ca şi a legăturilor interne dintre ele. numărul valorilor din fiecare cultură este mare şi nu întâlnim în fiecare cultură aceleaşi valori. Aproape fiecare valoare a unei culturi este încorporată într-o serie întreagă de reguli de comportare. raporturile dintre oameni variind şi ele. acel element dorit. cuprinde şi această regulă. Întrucât valorile sunt întotdeauna „materializate” prin numeroase reguli de comportament ele se identifică cu ceea ce este valoros. sănătatea etc. adică. Regulile de comportare. „descoperirea adevărului” lumii. aşa cum se observă în regulile de comportare.actele ei. aceleaşi valori sunt deosebite în cadrul diferitelor culturi. idealurile sau „lucrurile sfinte” cum sunt dreptatea. concepţia despre lume determină în mare măsură valorile. . Greutatea în definirea valorilor nu se referă atât de mult la obiect cât mai ales la limitele lor. tocmai concepţia despre lume conţine premisele sau principiile în cadrul cărora omul poate înţelege fiecare lucru sau fiecare fenomen. frumuseţea. Ele nu sunt nici recompensate. Brahma la indieni etc. sarcina organizării interne a culturii. or. iar pe de altă parte în cadrul concepţiei despre lume credinţa este una din valorile fundamentale. Întrucât concepţia despre lume dă posibilitatea explicării logice a fenomenelor. ceea ce din punct de vedere al comportării este sancţionat prin pedepse. Ea este cadrul teoretic pentru explicarea fiecărui fenomen din lume. sunt ceva în afara omului şi nu sunt reguli de comportare în sine. Valorile. Regulile unei culturi trebuie să fie însă logice şi armonizate între ele. pe baza lor se formează regulile de comportare. orice comunitate culturală. sărutul mâinii unei femei nu este o valoare. ignorate. cinstea. ideal. nu se va obţine imaginea reală şi nici nu se va înţelege organizarea. ea este temelia sau premisa organizării tuturor actelor în entitatea raţională. se impune analiza deosebirilor funcţionale dintre valori şi concepţia despre lume. Ca atare. civilizaţia etc. spre deosebire de ceea ce nu este valoros. pentru a exista trebuie să aibă un mecanism de explicare a fenomenelor. pe de altă parte. Pe de o parte. legea este factorul cel mai temeinic al fiecărui sistem sau tip cultural: Legea lui Moise. a comportării şi acţiunii oamenilor. Concepţia despre lume nu este constituită din lucruri şi fapte ci din principiile organizării şi explicării lor.

valorile sunt hotărâtoare pentru păstrarea raporturilor dintre oameni. Dacă concepţia despre lume şi valorile formează acest „simbolism” de bază al unei culturi adică îndrumă cunoaşterea realităţii şi determină fixarea scopurilor. cinstea.ANTROPOLOGIA CULTURII interesele. bucuria. Dacă nu ar exista reguli nu ar exista nici jocul. aşa cum nu ar fi posibilă nici viaţa oamenilor într-o comunitate. De aceea şi regulile. frica. Prin intermediul regulilor de comportare. satisfacţie şi sentimentul fericirii. Conştiinţa valorilor. Suma valorilor unei anumite culturi permite gruparea orientărilor valorice. în reguli de comportament. Indivizii le adoptă prin culturalizare. fidelitatea faţă de patrie. pentru aceste valori oamenii sacrificându-şi chiar propriile vieţi. iar concepţia despre lume în reguli de acţiune. ca atare. Pentru a înţelege mai bine viaţa unei comunităţi culturale o putem compara cu un joc sportiv. Regulile facilitează în mod armonios pentru toţi membrii unei comunităţi culturale o acţiune şi un comportament uniforme şi raţionale. oamenii tari). Oamenii se orientează cu ajutorul concepţiei despre lume. iar pe de alta. prin intermediul culturii şi a comunităţii însăşi. respectiv al conflictelor culturale. Astfel. respectarea sau încălcarea lor. justeţea şi adevărul lor nu se pun în discuţie. regulile formează o parte a „simbolismului” culturii care determină modul cum trebuie acţionat şi cum trebuie să te comporţi în viaţă. au sarcina de a contribui la o unificare a activităţilor în cadrul unei comunităţi culturale. normele (regulile) ne arată modul cum trebuie acţionat. fidelitatea în căsnicie şi necredinţa soţilor. regulile sunt o materializare a concepţiei despre lume şi a valorilor. Aşa cum fiecare joc se desfăşoară pe baza de reguli. familie etc. Valorile determină actele omului şi dau un sens vieţii. neîndoielnice. Suma valorilor ca scop şi ghid în viaţă trebuie să fie logica. tot astfel şi viaţa dintr-o comunitate este determinată de reguli. Reacţiile psihice provocate de o formă sau alta a comportării (plânsul. . adevărul. Pe de o parte. valorile conferă omului siguranţa în acţiune. ca într-o cultură să fie numite simultan ca valori sau idealuri cinstea şi furtul. Pentru membrii unei culturi valorile sunt. despre scopuri şi ce anume trebuie să faci. idealuri adevărate. Dacă concepţia despre lume explică lumea şi locul individului în ea. de pildă. asemenea concepţiei despre lume şi valorilor. se conduc după valori şi acţionează sau se comportă după norme generalizate şi acceptate. Materializate în reguli de comportament. în perioadele de aculturaţie. de exemplu. Concepţia despre lume şi valorile sunt. nu numai pentru ca întreţin cultura şi comunitatea dar şi pentru că oamenii văd în valorile culturii lor sensul vieţii şi acţiunii. în general. deci şi dintre comunităţi. Valorile ca. determină hotărârile vitale umane. stimulează pe fiecare membru al oricărei comunităţi culturale (caracter ideal. Nu se poate. produsul. Sarcina valorilor mai este de a menţine ordinea şi rânduiala în societate. viaţa în concordanţă cu valorile aduce prestigiu individului în comunitate. prin intermediul regulilor de comportament. valorile se concretizează în „structura socială”. Viaţa ordonată. baza care dă forma regulilor pentru împrejurările directe ale vieţii. Ele se bucură de o recunoaştere unanimă în comunitate. indiferent care. iar valorile vorbesc despre idealul spre care trebuie să tinzi. ceea ce serveşte la aprecierea acţiunilor şi formării activităţilor culturale prin intermediul instituţiilor şi statutelor. ceea ce facilitează o viaţă comună şi întreţine comunitatea lor culturală. necontradictorie. Valorile după care se conduc membrii unei culturi pot fi descoperite în situaţii de criză şi în cazul contactelor. astfel că activităţile şi raporturile dintre fiecare comunitate culturală sunt determinate de reguli. tristeţea) sunt condiţionate de conştiinţa despre valori. dă posibilitatea constituirii unei ordini generale de reguli prin care apartenenţii la aceeaşi cultură şi comunitate tind spre aceleaşi valori.

[2] PÂNZARU.. ce este şi ce nu este valoros sau dorit. în Filozofie. Omul învaţă cultura proprie. pe de altă parte. precum şi instituţii şi reguli pentru menţinerea regulilor culturale. ceea ce este sau ceea ce nu este bine. New York. respectarea normelor culturale se premiază iar nerespectarea lor se sancţionează. facilitează viaţa comună şi înţelegerea şi au o sarcină unitară în comunitatea culturală. Ediţia a II-a. iar în momentul în care acest lucru are loc ele devin o cauză sau o regulă culturală. Nerespectarea regulilor într-o comunitate pune sub semnul întrebării existenţa comunităţii. deveni o regulă culturală în momentul în care este recunoscută şi acceptată de majoritate. că de ele depinde existenţa comunităţii. Editura Didactică şi Pedagogică. stimulaţi fiind de necesităţi. Pe de altă parte. se pot întinde în spaţiu şi timp. învăţând regulile de comportament deci. valorile sunt întrucâtva abstracte. ajungând până la închisoare. psihopatologie şi formarea atitudinilor politice. 1976. regulile impun oamenilor sensuri generalizate. Activităţile culturale. Normele culturale sunt supraindividuale şi supragrupaţionale şi. în momentul când devine o modalitate de acţiune obişnuită în cadrul comunităţii sau când devine un obicei şi când pentru membrii unei anumite comunităţi culturale are o anume importanţă. Majoritatea oamenilor primesc regulile culturilor în mod normal. statutele sunt determinate de valori. Oameni creează reguli pe baza concepţiei despre lume şi a valorilor. p. uniformă şi raţională a tuturor membrilor.ANTROPOLOGIA CULTURII Regulile ne arată cum trebuie să acţionam. Fără materializarea lor în reguli. 1950. W. Dar o dată create şi acceptate. Harper. iar pe cele străine anormale. dar sunt condiţionate de norme. Regulile culturale se transmit sau se învaţă prin culturalizare. cum să ne comportăm şi ce raporturi trebuie să avem faţă de tot ce ne înconjoară. oamenii le consideră ca fiind normale. izgonire din comunitate sau chiar la moarte. actele umane se pun în mod direct sub supraveghere prin premieri şi sancţionări. prin intermediul regulilor (de aceea nici nu este obligatoriu să cunoască valorile şi concepţia despre lume). fapt ce constituie motivul preponderent al existenţei numeroaselor subculturi în cadrul unei civilizaţii. Petru. Fiecare comunitate are regulile ei dar şi reguli şi instituţii pentru transmiterea şi învăţarea regulilor. ce este şi ce nu este util. elementele care determină cultura. până când li se stabileşte importanta prin „conceptul” sau „contextul” cultural (concepţia despre lume şi valori). Th. în formarea sistemului instituţional şi statutar oamenii se conduc după valori şi după concepţia despre lume. când devine o cauză după care se acţionează. Învăţând regulile propriei culturi. nefireşti. şi alţii The Authoritarian Personality. Regulile comunităţii culturale trebuie apoi să fie logice. Având în vedere că regulile de acţiune şi comportament au în comunitatea culturală sarcina directă de unificare. totuşi. viaţa oamenilor. nu respecta regulile este considerat ca un om anormal sau de-a dreptul periculos. trăiesc şi acţionează conform regulilor. Unele acţiuni nu sunt gândite. Bucureşti. In aplicarea sau înţelegerea regulilor există diferite materializări ale valorilor în reguli. Rolul activ al conştiinţei sociale. dar le dau forma. dar viaţa ca atare într-o comunitate culturală este posibilă numai prin existenta regulilor. ci sunt întâmplătoare. respectiv facilitează acţiunea armonioasă. NOTE [1] Cu privire la relaţia psihanalitică dintre personalitate. IV. cel care. în funcţie de felul în care regulile au fost determinate de valori şi de concepţia despre lume. viaţa în interiorul ei. O anumită formă de acţiune sau comportament poate. De aceea. ca atare. Ele stabilesc ce este şi ce nu este corect şi. instituţiile. Concepţia despre lume şi valorile constituie temelia. schimbarea regulilor într-o comunitate oarecare nu are pentru cultura respectivă aceeaşi importanţă ca schimbarea valorilor şi a concepţiei despre lume. ca orice element cultural. vezi: ADORNO.309 .

p. Anthony N. pp. p. 76-78 . [4] SCHATTSCHNEIDER. Certaines aspects de l’ intégration et de l’adaptation des immigrantes. pp. pp. Social Science Research Council. [13] Sellin THORSTEN. Donald.. New York. E. [5] Ibidem. 1938. cit. Holt. op. op. p.ANTROPOLOGIA CULTURII [3] Ibidem. J. op. vol. [7] SELLIN. The Semi-sovereign People. 133. Principles of Criminology. 1747. "Principes de criminologie". New York.70-75. editia a IV-a. "L’intégration". Georges. Payot. P.. Oxford University Press. Ralph. Crime. Theoretical Criminology. London. The Mac Millan Co. p.... . Ottawa. 1961. SUTHERLAND. p. [8] RICHMOND.E. 1974. New York. "Culture Conflict and Crime". 1948. [9] TAFT. Lippincott Co. . Information Canada. 1968. [11] THORSTEN. Toronto. 3. [14] Vold. 99-101. .D. B. Sellin. Paris. [10] LINTON. Sutherland. In: Encyclopedia of Social Sciences. 93-96.. Chicago. E. 29-30. Paris. New York. New York. cit.. 1960. [6] Apud Popescu-Neveanu. Criminologie. CRESSEY. Rinehart and Winnton. 1950. 563.386-387 (Traducere din engleză şi prezentare de Ivette Delsaut). Culture Conflict and Crime. Éditions du Minuit. . [15] E..64. cit. Th. în De l’ Homme.

printr-un proces de selecţie critică a normelor şi valorilor pe care societatea le recunoaşte. ca şi în crearea echipamentului de protecţie necesar pentru evitarea dezordinilor mentale şi anomiei. Când echilibrul dinamic dintre sfera de motivaţii. Cattell stabileşte trei tipuri de influenţe posibile ale culturii asupra personalităţii: a. valori. consideră apariţia fenomenelor deviante ca o consecinţă a eşuării proceselor de socializare. norme definesc sentimentul apartenenţei şi al identităţii. Socializarea şi aculturaţia inculcă actorilor mecanismele care reglează conduitele lor: acţiunea. O personalitate armonios dezvoltată şi integrată în câmpul de valori al unei culturi duce la ideea de comportament corect. Cultura şi personalitatea s-ar afla într-o interdependenţă atât de organică. ca un dezechilibru dintre societate şi individ în general şi personalitate şi cultură în special. de ideologia impusă. dezorientarea. Acestea sunt funcţie de condiţiile de mediu practic nelimitate în care se formează experienţa individuală. Acestea sunt rezervorul ei de sprijin şi de resurse. în parte. care acţionează asupra personalităţii” [2]. c. a opera o falsă dihotomie şi a pune o falsă problemă. prin comunicarea mai mult sau mai puţin voluntară a culturii sau a unei zone a culturii. forţa ei modelatoare ca acţiune socială şi ca rezistenţă la devierea spre alte norme şi valori. 1. că cultura se exprimă prin comportamentul şi atitudinea persoanelor şi că ea nu există independent de indivizii care o determină. înscrie individul într-o cultură ale cărei coduri. Rolul proceselor de socializare Studiile de antropologie evidenţiază rolul benefic al culturii în păstrarea echilibrului social şi mintal al omului şi al comunităţilor.B. şi al familiei în primul rând. b. individuală sau colectivă. apar nemulţumirea. pe de altă parte. Se poate susţine. tocmai în raportul dintre societate şi personalitate se evidenţiază eficienţa socială a culturii. al şcolii. încât sociologii şi psihologii sociali consideră că: „A discuta despre cultură şi despre personalitate înseamnă. Ordinea socială substituie sau adaugă constrângerea interioară la constrângerea exterioară. cu mentalităţile. influenţa directă. R. Ea este în relaţie strictă cu instituţiile.ANTROPOLOGIA CULTURII V. La aceasta trebuie să mai adăugăm şi variaţiile individuale considerabile în ceea ce priveşte personalitatea. modelele de personalitate nu pot fi reductibile la un tip comun. CULTURĂ SI PERSONALITATE V. de sistemele de atitudini şi convingeri interiorizate prin intermediul instanţelor de socializare. ca urmare a poziţiei deţinute de subiect în sfera culturii. de trebuinţe şi de atitudini a individului şi cea socială se rupe. adepţi ai determinismului social în sfera culturii. într-un sens. Într-adevăr. rezultatul culturii ambiante” [1]. cu memoria socială. că personalitatea este ceea ce este în virtutea proceselor de interculturaţie şi că conceptul personalităţii reprezintă. cu miturile. efectele de situaţie. izolarea şi apoi trecerea la una din subculturile delincvente ale grupurilor aflate în conflict cu societatea oficială. mulţi sociologi şi criminologi. în funcţie de gradul de dezvoltare economică şi socială. ele diferă de la o societate la alta. apariţia unor structuri secundare „în conformitate cu anumite legităţi psihologice care vizează trebuinţe ale personalităţii rezultate din exigenţe ale culturii. precum şi de caracterul eterogen al structurii psihosomatice. Or. pe de o parte. care întăreşte sau înlocuieşte forţa pură a cărei . De aceea. Analizând impactul culturii asupra personalităţii.

prezentul şi proiectul grupului. trece prin însuşirea personală a practicienilor. apartenenţa presupun şi stabilirea de relaţii semnificative cu membrii propriului său grup şi cu cei ai altor grupuri. care le integrează într-o manieră mai mult sau mai puţin conştientă: „Codurile de comportament îi permit individului să se repereze într-un spaţiu social. un anumit timp el nu îşi dă seama decât confuz de acest lucru şi chiar dacă ceilalţi nu îl recunosc decât indirect sau parţial. Coexistenţa culturilor în cadrul aceleiaşi societăţi. este şi un transformator de conduite individuale în conduite colective şi reciproc. marcarea diferenţei sale faţă de alţii sunt două mecanisme esenţiale ale socializării politice. Copilul trebuie nu numai să cunoască şi să accepte valorile care fundamentează identitatea grupului. Prin urmare. clasa. într-adevăr.spune Sapir . ne arată că ele au un factor comun ce există pe plan microsocial: atitudinea faţă de ordinea socială instituită. Şi aceasta pentru că valorile care orientează individul în dezordinea lumii dau un sens universului. Apartenenţa la grup ia forma concretă a dobândirii . cu toţi ceilalţi şi nu numai cu membrii grupurilor sale de apartenenţă. el este şi mai mult afectat de semnificaţiile pe care subiecţii le dau acestor evenimente. Astfel. ar trebui să se adauge şi logica situaţiilor de interacţiune. totuşi. „expresia subiectivităţii” individului ar fi lovită de „sterilitatea socială” [4]. Chiar dacă comportamentul politic şi social al grupurilor sau indivizilor este. integrând trecutul. Afirmarea solidarităţii sale. dar este cel mai adesea implicită sau. sistemele de atitudini. dar el trebuie să le recunoască în discursul celorlalţi şi mai ales să înveţe să le utilizeze pentru a descifra şi exprima percepţiile sale despre lume. îi fundamentează cunoaşterea şi identificarea”. acesta este un limbaj. un eu şi un membru al unei societăţi şi ea este implicată în cele trei procese de organizare.cine este el şi de care grupuri aparţine.ANTROPOLOGIA CULTURII întrebuinţare efectivă sau virtuală nu asigură decât parţial reglementarea ordinii publice. a valorilor şi a normelor care. Copilul învaţă prin experienţa proprie nemijlocită . satul sau cartierul. Identificarea. la definiţia valorilor culturale ca ansamblu de atitudini. „Individul. Formarea identităţii are loc prin lărgirea ariei de identificări cu grupurile de care el aparţine de la naştere sau cu cele în care va fi nevoit să se integreze. cum spunea Sapir. de la un capăt la altul al vieţii sale. scopurile sale globale sunt însuşite de individ. În fond. simte mai curând că el nu cunoaşte modele culturale intime ale grupului său şi le aplică cu toată candoarea fără a le putea descrie conştient” [5]. este organizată în grup cu bază geografică sau istorică: familia. printr-un joc complex de identificări negative şi pozitive. Cultura. Cunoaşterea grupului poate să ia o formă manifestă şi explicită. sau ceea ce se desemnează astfel. ca şi diferenţele lor de la o societate la alta. Un individ nu aparţine cu adevărat grupului său decât atunci când alţii îi ghidează conduita sa fără chiar ca el să-şi dea seama. valorile culturale reprezintă o verigă importantă între evenimentele vieţii sociale şi conduita indivizilor ca reacţie la aceste evenimente. chiar dacă. Fiinţa umană. a identităţii punctelor de vedere cu ale sale. scria tot Sapir. Orice subiect nu există şi nu poate ajunge să se definească decât prin alţii. Cultura oferă astfel cunoaşterii juridice constelaţia de elemente din care se fabrică identităţile colective. dar şi prin aceea a atitudinilor mult mai difuze şi neinstituţionalizate. Întreţinerea sa se traduce prin adaptarea unui anumit număr de atitudini obligatorii şi sancţionate de privilegii sau de interdicţii. obiectivele sale pe termen scurt sau lung. fac posibilă identificarea individului cu un grup. O fiinţă umană este constant un organism. afectat de crize şi convulsii sociale. valorile să se orienteze într-o direcţie istorică” [3]. credinţe şi sentimente care conferă o ordine şi un sens procesului politic şi care prevăd regulile şi convingerile subdiacente ce comandă comportamentele dintr-un sistem social sau juridic. „Sentimentul de apartenenţă faţă de grupurile în care el s-a născut şi de care el aparţine imediat ca parte întreagă. naţiunea. Fără asimilarea trecutului cultural al societăţii şi a sentimentelor în vigoare la ai săi. un cod simbolic pe care copilul trebuie să-l dobândească şi să-l stăpânească pentru a-şi afirma identitatea sa şi pentru a comunica cu ceilalţi. spune Erikson. „intuitivă”.

toţi francezii sunt francezi. structura socială în care el este un element este reîntărită iar identitatea sa socială stăpânită. de reguli şi moduri de participare socială. Calitatea acestei integrări depinde de întinderea sistemului relaţional al subiectului. de distanţa pe care el ştie să o ia în raport cu valorile pe care el ar putea să le adopte. economică şi politică. de competenţa sa de a rezolva conflictele care pot să se nască din contradicţiile între apartenenţele sale. ambele se bazează pe moduri de organizare a percepţiilor puternic diferenţiate. caracterizată de un anumit „stil” de viaţă în raport cu care indivizii se organizează. cu o familie ideologică. . într-o familie şi societate date. El intervine într-un mod continuu şi direct în procesul propriei sale dezvoltări socio-politice. copilul marchează apartenenţa sa la grup. nici dint-o voinţă afirmată la adulţi şi la copii. dar dimensiunea partizană străbate colectivitatea naţională şi ea este. Identitatea subiectului trece prin integrarea printr-un ansamblu original al diferitelor sale identificări. Consecinţele proceselor de socializare pe planul formării culturale a individului se materializează în formarea personalităţii de bază. deoarece ea conţine ideea de opoziţie cu „un altul” care nu mai este îndepărtat şi mitic ca în cazul identificării naţionale. legate de mediul imediat al copilului. Dacă identităţile naţională şi ideologică apar ca factori ce concură în egală măsură la constituirea personalităţii sociale a subiectului. pe lângă care ele joacă un rol securizant. Identificările naţionale se formează cel mai adesea într-o situaţie de cvasiconsens. Oferind copilului conţinutul şi forma actelor sale de vorbire. numită Patrie. li se adaugă alte presiuni de ordin mai general.când copilul vorbeşte sau ascultă. dar şi un factor de diferenţiere. ele au drept funcţie să asigure un minimum de coeziune şi de unitate ansamblului colectivităţii unui stat faţă de celelalte state-naţiuni. personalitatea de bază este aceea pentru care toţi comanşii sunt comanşi.spune Berstein . Unitate în jurul unui ideal sau interes naţional comun. atât un factor de diferenţiere. Ansamblul trăsăturilor care compun această configuraţie este numit personalitate de bază nu atât pentru că reprezintă o personalitate. În majoritatea cazurilor. cât şi de unitate. Prima diferenţă. structura ei sociodemografică şi economică. ci vecin imediat. în acelaşi timp. spune Linton. Copilul şi familia sa trăiesc într-o ţară anume. ceea ce diferă fiind doar tehnicile sau strategia de realizare a lui. Ele nu au acelaşi caracter de obligaţie şi se prezintă ca o problemă de alegere: opţiune de a se identifica sau nu cu un partid. Reprezentările copilului. deci. Copilul creşte într-un moment determinat istoric şi cultural. opţiune de a face o anumită politică.” [6]. de unde decurg toate celelalte. Larg acceptate de copii. grupul îl modelează după imaginea sa. Identificările partizan-ideologice se dezvoltă într-un cu totul alt climat. Acceptând acest mod de a vorbi şi de a comunica. concept elaborat de Ralph Linton în colaborare cu Abram Kardiner. „matricea” în care trăsăturile personalităţii se dezvoltă. preferinţele sale se formează într-o realitate ontologică fundamentală. orchestrate şi încurajate de majoritatea adulţilor. Prin acest concept el înţelege configuraţia psihologică specifică a membrilor unei societăţi date. structuri si roluri de autoritate. deci. socială. socializarea nu rezultă din ucenicii deliberat culturale. ţine de statutul dimensiunilor naţionale partizane în câmpul politic. factor de securitate deoarece ea mărturiseşte o apartenenţă la un grup. Fiecare stat cunoaşte forme specifice de apartenenţă la colectivitatea naţională. sistemul ei de norme şi valori.ANTROPOLOGIA CULTURII mijloacelor de comunicare şi a competenţelor de a comunica. Identificarea partizană/ideologică este. „De fiecare dată . Acestor constrângeri. Istoria societăţii. În substanţă. relaţiile dintre stat şi instituţiile sociale constituie tot atâţia factori care condiţionează în parte fenomenele de socializare ale copilului. cu regulile lor tradiţionale. Cine spune identificare spune excludere. ci pentru că ea constituie baza personalităţii pentru membrii grupului. Ea este rezultanta unor procese complexe de identificare şi de integrare. adică întrun sistem care are propria sa istorie şi propria sa logică de funcţionare culturală.

blocul. cartierul. 3. În felul acesta. grupuri etnice minoritare. Personalitatea de bază ar putea fi definită ca acea parte a configuraţiei unei personalităţi care este caracteristică membrilor normali ai unei societăţi şi în care la ei se formează primele experienţe analoage din copilărie. vor avea în comun şi multe elemente ale personalităţii. 3. insatisfacţii. V. mai curând. Linton. ţara. matricea din care se dezvoltă trăsăturile de caracter [7]. familia. după autorii mai sus menţionaţi. în viziunea lui R. La anumite categorii sociale: imigranţi. frustraţii ca urmare a insucceselor în procesul de adaptare. şi extinse ulterior la alte grupuri de referinţă: familia lărgită. 4. în consecinţă. Precizăm că achiziţiile ulterioare nu vor distruge nucleul acestor reprezentări din copilărie. la nivelul psihicului individual sau conştiinţei colective. populaţii de culoare. pe următoarele postulate: 1. 2. În concluzie. de aici urmează că: 1. satul. individul îşi dezvoltă succesiv cercul său de identităţi şi loialităţi. membrii oricărei societăţi determinate vor avea în comun multe elemente din primele experienţe. printre notele ei caracteristice. cultural) ca şi la mediul lor de origine supus dinamicii şi transformărilor rapide. primele experienţe ale individului exercită o influenţă durabilă asupra personalităţii sale. deoarece experienţele indivizilor diferă de la o societate la alta. 2. inadaptarea socio-culturală este consecinţa relaţiilor de dezechilibru care iau naştere din deficienţele sau blocajele în cadrul procesului de restructurare şi din schimbarea de ordin psihic sau comportamental care se produce în contactul dintre două sau mai . adică a acelor proiecţii prin care individul tinde să atribuie altora ideile şi sentimentele proprii. vor diferi şi tipurile fundamentale de la o societate la alta. de conceptele „caracter naţional” sau „specific naţional” construite îndeosebi în prima perioadă a copilăriei prin asimilarea succesivă a normelor şi valorilor fundamentale ale grupului primar.ANTROPOLOGIA CULTURII Se poate observa cu uşurinţă că personalitatea de bază propusă de Linton este apropiată. experienţe analoage tind să creeze configuraţii ale personalităţii asemănătoare la indivizi care sunt supuşi acestora. tehnicile pe care membrii oricărei societăţi le întrebuinţează în creşterea şi îngrijirea copiilor sunt cultural modelate şi tind să fie asemănătoare. astfel încât acelaşi tip al personalităţii de bază se poate reflecta în forme diferite de comportament şi se poate regăsi în configuraţii total diferite ale personalităţii. profesional. Inadaptare socio-culturală şi situaţii conflictuale. Ea este. deşi niciodată identice. Dacă aceste postulate sunt corecte. stări tensionale. sistemelor de „valori-ataşament” care sunt fundamentale în configurarea personalităţii unui individ. strada. nu corespunde personalităţii totale a individului ci. şi. personalitatea de bază nu constituie exact o personalitate. pe baza recunoaşterii condiţiei sale în aceste sisteme de norme şi valori. în fond. Inadaptarea socio-culturală poate fi definită ca acea stare temporară sau cronică a unui individ sau grup ce se manifestă în incapacitatea lor de a se acomoda adecvat la noul lor mediu natural şi/sau social (familial. 2. Conceptul de personalitate de bază se caracterizează. Trăsătura comună a acestor forme de inadaptare este faptul că ea generează. mai ales asupra dezvoltării sistemelor sale proiective. tehnicile cultural modelate pentru creşterea şi îngrijirea copiilor diferă de la o societate la alta. ci baza personalităţii pentru membrii unei anumite societăţi (sau a unui anumit grup social). precizează Linton în introducerea la lucrarea The Psycological Frontiers of Society. Personalitatea de bază.

teren pe care germinează cu uşurinţă agresivitatea. drept o pistă fertilă în cercetare. apare ca un factor important de inadaptare socială. Echilibrul personalităţii nu va întârzia să sufere din această cauză. Cu alte cuvinte. Inadaptarea se localizează la nivelul stărilor psihice (tensiuni. un mediu familial poluant educaţional poate deforma aceste tendinţe. Condiţiile de transformare a inadaptării sociale în comportament deviant ar fi mediul familial. fiind doar o sursă potenţială a acesteia” [8]. a căror confluenţă are un impact nociv în deformarea personalităţii. Încercările de măsurare a acestui fenomen par să recomande conceptul de anomie. Mobilitatea rapidă.ANTROPOLOGIA CULTURII multe culturi sau prin confruntarea sistemelor culturale cu sistemul personalităţii. Deşi comportamentul adolescentului se caracterizează. deformări caracteriale. Merton extinde conceptul la orice deviaţie individuală şi socială care are o origine socială şi nu una intrapsihică. specifică civilizaţiei tehnicoştiinţifice. instabilitate emoţională. iar o cultură mai eterogenă. prin impulsivitate şi versalitate. încât ea nu se poate angaja într-o conduită noncomformistă [10]. carenţele de socializare ale copilului şi carenţele sale educaţionale. orientând psihologia juvenilă spre acele situaţii conflictuale şi de frustrare care duc la o conduită inadaptată social. de unde rezultă o dezorientare a individului care poate să-l conducă la sinucidere. mergând de la aşa-numitele <<deviaţii ale personalităţii>> (timiditate. irecuperabile [9]. contextul sociocultural exercită o asemenea influenţă şi presiune asupra personalităţii. atât pe verticală cât şi pe orizontală. deci. în faţa alegerilor multiple pe care noua sa condiţie i le impune. unele infracţiuni la regulile de conduită în vigoare într-o cultură nu provin dintr-o transgresiune conştientă sau inconştientă a acestor reguli. cauzate cel mai adesea de ambianţa familială sau şcolară. imaturitate) până la diferite dizarmonii ale conduitei. Specificul inadaptării sociale a adolescenţilor. Inadaptarea socială creează la adolescenţi o lipsă de motivaţie a respectării normelor sociale şi morale de comportament. traduse prin conflicte puternice între adolescent şi mediul său de viaţă. teribilismul. a egalităţii în drepturi. climatul moral şi strategia educaţională deficitară. factorul prim a dispărut datorită inexistenţei suportului educaţional: „Starea de inadaptare a adolescentului implică o serie de manifestări. Este evident. sugerat iniţial de Durkheim şi pus la punct de Merton. numărul de familii despărţite sau dezmembrate este mai mare şi. tulburări afective. echilibrul nervos şi sănătatea mentală a părinţilor sunt mai precare. contradicţii. pe lângă sensul social descris mai sus. Reprezentând efectul cumulat al unor factori de natură familială şi socială. de exemplu. în majoritatea cazurilor. ci din practicarea valorilor care sunt conforme cu cele respectate de majoritate. în marile oraşe mamele lucrează mai mult. inadaptarea socială nu implică cu necesitate devianţa. „de valoare”. neconformarea individului la necesităţile sociale şi solicitările mediului) şi vizează. el trebuie să se gândească la judecăţile morale. s-ar putea spune că. prezintă tulburări caracteriale grave şi nu mai reuşesc să dezvolte resurse afective şi cognitive suficiente. Astfel. lipsiţi total sau parţial de aceste îngrijiri. cu cât o societate este mai diferenţiată. tendinţele distructive. Mult mai frecvent decât alţii. Ca urmare a industrializării. constă în dezacordul dintre opinii şi conduite morale sau chiar în reacţii individuale. printre factorii de inadaptare socială legaţi de mediul urban şi care afectează copilăria un loc preeminent îl ocupă carenţa îngrijirilor materne. prin urmare. întrucât din ecuaţia: raţiune-afecţiune. necesare unei adaptări sociale normale. Rapiditatea schimbărilor socio-culturale din mediul urban expune la maximum personalităţile la perturbaţii ale relaţiilor sociale şi le plasează frecvent în situaţii conflictuale. Carenţele de această natură cauzate personalităţii la o vârstă fragedă sunt. că problemele de adaptare puse individului marginalizat sunt extrem de complexe şi dificile. Prin urmare. Într-adevăr. în general. Studiul lui Bowlby arată că copiii mici. Pentru Durkheim anomia înseamnă lipsa unor norme de conduită clar definite. cu atât conflictele şi tensiunile vor fi mai numeroase iar .

căci el nu avea nici un alt model din care să se inspire. să provoace tulburări de comportament mai mult sau mai puţin grave. nici ritmul. în detrimentul străinilor” [11]. plasat într-o asemenea situaţie. afecţiunile encefalului şi ale sistemului nervos sunt minuţios relevate şi atestă un rol considerabil în inadaptarea socio-culturală şi în apariţia situaţiilor conflictuale. nici viteza schimbării nu vor fi aceleaşi pentru fiecare grup. cu cât va exista mai multă anomie. dar şi pe unii debili intelectuali. ca şi M. cu atât condiţiile de adaptare vor apărea mai precare. în detrimentul membrilor grupului. Organizarea socială oferea puţine posibilităţi comportamentului individualist. pe de altă parte. motivele care inspiră pe actori se schimbă şi ele. Însă este evident că o mulţime de alţi factori pot neutraliza efectele unui deficit intelectual: nevoile afective ce favorizează identificarea copilului cu morala părinţilor se manifestă foarte intens la copilul a cărui inteligenţă deficientă îl determină să se sprijine puternic pe anturajul său. dar în anumite condiţii poate acţiona asupra altor trăsături ale personalităţii.ANTROPOLOGIA CULTURII anomia va caracteriza relaţiile sociale. Însă influenţa anomaliilor creşterii asupra comportamentului şi adaptării sociale a tinerilor delincvenţi nu este singura. Aceştia consideră că nivelul intelectual nu poate să determine în sine nici o conduită delincventă. prin conceptul de „organizare socială diferenţială”. Mai recent însă. prin „mitul eternei reîntoarceri”. un discipol chinez al lui E. determina cariera şi ambiţiile sale. Sutherland comentează: „Individul era înconjurat de toate rudele sale apropiate sau îndepărtate. ceea ce poate îndepărta de la comiterea actului delincvent nu numai pe toţi idioţii şi imbecilii. În lucrările elaborate de şcolile psihiatrice germane frecvenţa dezechilibrelor hormonale. iar familia sa. până într-un viitor îndepărtat. . când ating centrii sistemului nervos. iar această izolare favoriza. O contribuţie esenţială în acest domeniu au adus-o şcolile psihiatrice germane. Teoretic se poate admite o corelaţie între gradul de inteligenţă şi mărimea inadaptării sociale. maniera intimă în care specificul unei culturi creează premisele subiective ale inadaptării socio-culturale şi impactul acesteia asupra comportamentului individual şi de grup. Grupul local avea puţine contacte cu elementele străine. Eliade. principiile care ghidează acţiunea. Relaţia dintre nivelul individual. era aproape pe deplin previzibil. omogenizarea exemplelor de conduită propuse indivizilor în cursul perioadei lor de formare socială. inflamatorii contractate în copilărie sau transmise uneori pe cale ereditară pot. într-o direcţie favorabilă apariţiei comportamentului antisocial. În cadrul grupului el comitea puţine infracţiuni. Aceşti autori insistă mai ales asupra diferitelor forme de retardare sau de regresiune biologică observată la adolescenţi în perioada pubertăţii. familia era susţinută de o întreagă colectivitate. infracţiunile ocazionale erau comise mai ales de străini. în interiorul grupului el se bucura de o securitate perfectă… În plus. deoarece colectivitatea îşi satisfăcea propriile sale nevoi şi trăia închisă în ea însăşi. Totuşi. Nimeni nu a descris mai bine decât E. influenţa hormonilor asupra sistemului neuro-vegetativ. sau de membrii grupului. apar nevoi noi. pentru fiecare individ. Comportamentul individului. Sutherland. în sensul larg. Referindu-se la societatea şi cultura antică chineză. mai bine. De remarcat că această organizare de tip primar a ansamblului comunitar a dăinuit în China până la sfârşitul secolului al XIX-lea. suferind o întârziere. alţii mai greu. grupate în jurul marilor savanţi Bleuler şi Kretschmer. Dacă condiţiile de existenţă se schimbă. deficienţa mentală şi delincvenţă constituie o altă sursă serioasă şi condiţie a inadaptării. coeficientul intelectual ca indice al adaptării sociale a fost contestat de Bovet şi Ferencz. cu excepţia câtorva oraşe de coastă. Efectele maladiilor infecţioase. El îşi trăgea satisfacţiile sale esenţiale din cooperarea cu grupul a cărui paternitate se prelungea cu mult dincolo de vieţile individuale. Unii se adaptează mai repede. ea însăşi la adăpostul unei culturi tradiţionale. comiterea unui delict reclamă adeseori un minimum de inteligenţă. Cu alte cuvinte. de asemenea.

. Ideea de bază a acestei discipline este că eşecurile suferite de copil în unele faze importante ale socializării sale ar fi cauza cea mai răspândită a influenţei criminogene la nivelul familiei şi societăţii. În ochii adulţilor ea apare criminală. ea este înclinată spre idei şi spre pulsiuni antisociale: cum să ucidă rudele sale mai apropiate. produc o modificare măsurabilă în echilibrul sistemului nervos. care se transformă la criminal în acte delincvente. ea asigură. dar al cărei psihism ar fi rămas la nivelul unui copil de nouă luni. la rândul său. părintele psihanalizei. Non-delincvenţii reuşesc să depăşească aceste încercări în faţa cărora delincventul sucombă. teama de poliţie şi de sancţiunile ei ar indica o dezvoltare reprimată. Opoziţia lor obligă individul la o acomodare proprie fiecăruia. Tensiunea pe care o provoacă o nevoie crescândă. ne dăm seama cum dezvoltarea normală a eului este capitală în profilaxia delincvenţei. această origine justifică apartenenţa sa la domeniul fiziologic şi explică forţa sa motrice. Relaţiile dintre perturbaţiile posibile ale acestei dezvoltări a eului şi geneza inadaptării sociale sunt evidente. înainte de apariţia Supraeului. securitatea societăţii. la cerinţele persoanelor mari şi la convenţiile sociale. să fure. iar sentimentul său de securitate. Principiul plăcerii pare să reglementeze întreaga activitate a copiilor. emoţia care însoţeşte instinctul ţâşneşte din psihologia individului. Dacă dezvoltarea progresivă a eului asigură securitatea copilului în manifestarea tendinţelor sale. a devenit o schemă clasică a explicării comportamentului agresiv sau criminal având la bază frustraţia sau complexul de inferioritate. Când o persoană suferă de nevroză obsesională. despre instincte şi nevroze. copilul se va adapta progresiv la legile fizice. Lupta dintre aceşti doi poli instinctuali constituie manifestările vieţii. Orice instinct îşi are sursa sa într-un organ al corpului. fără nici o conştiinţă morală. Pe de altă parte. Acest tip de nevrozat posedă. Spre deosebire de neurologie şi psihiatrie. În aceste condiţii. ea oferă categoriile şi conceptele cele mai adecvate privind formarea vieţii psihice normale în această perioadă. Din ce în ce mai bine utilat fizic şi intelectual. i se adaugă un al doilea principiu de o tot atât de mare influenţă: principiul realităţii. perversă iar copiii le apar ca mici sălbatici. în general. valoarea unui nivel moral elevat şi condamnă la ceilalţi cetăţeni acte asemănătoare. element indispensabil al dezvoltării copilului. nu va fi asigurat decât cu acest preţ. există şi la oamenii cinstiţi. Este uşor să ne imaginăm ravagiile sociale de care ar fi capabilă o fiinţă ce dispune de forţa fizică a adultului. insensibilă. Spontaneitate. dar trec nepercepute în acest ultim caz.ANTROPOLOGIA CULTURII Psihanaliza a fost prima disciplină ştiinţifică ce a atras atenţia asupra marii importanţe a primei perioade a copilăriei în formarea personalităţii. Prezenţa unor asemenea constrângeri în psihismul unor oameni pur şi simplu inadaptaţi la mediul societăţii demonstrează că aceste pulsiuni. care asigură conduita umană. uşurarea pe care. Studiul nevrozaţilor a permis lui Freud să reducă numărul instinctelor la două principale: instinctele vieţii şi instinctele morţii. Un comportament reglat numai pe echilibrul dintre principiul plăcerii şi principiul realităţii este supus la numeroase deficienţe. Teoria medicului vienez Sigmund Freud. intensitatea şi extinderea satisfacţiilor acordate de către copil tendinţelor sale instinctive vor diminua prin aplicarea progresivă a principiului realităţii. Principiului plăcerii. Omul cinstit şi delincventul nu sunt la fel de capabili să-şi modifice după voia lor propria conduită fundamentală faţă de societate. La unii delincvenţi. complementar. să trateze cu cruzime pe prietenii săi. o aduce satisfacerea sa. Este suficient ca un copil să prezume că un tip de comportament sau altul nu va declanşa o reacţie dezagreabilă pentru ca el să i se dedice fără grijă.

o dragoste reciprocă. autorii analizează stările psihice. . De aici rezultă numeroase conflicte şi lupte. Relaţiile sentimentale cu mama şi rudele sale apropiate. unele subzistă la o parte a copiilor. Sub efectul unor condiţii. se regăseşte şi o bogată literatură psihometrică şi de psihologie experimentală. În particular. Emoţiile violente le întunecă câmpul axiologic. şi cu cât mai recente sunt achiziţiile comportamentului său psihic. a instinctelor viitoare antisociale precoce. aceea de a avea cu semenii relaţii intelectuale şi afective. Ele au arătat că aceste instincte ale vârstei precoce. Explicaţia actelor normale şi. când alţii reuşesc atât de greu? Printre pulsiunile care provin din principiul plăcerii. între dragoste şi ură. insensibilă. Un obiect zărit în mâinile unui coleg provoacă dorinţa de posesie. adeseori motivate prin dorinţă. Principiul plăcerii pare să coordoneze întreaga activitate a copiilor. Ei oscilează între ura feroce şi dragostea pasionată. regresiunile subite sau lente. În ochii adulţilor ea apare criminală. În aceste studii. al milei pare să fie absent la nivelul primei copilării. Cu cât copilul este mai tânăr. momentane sau permanente. a actelor excepţionale sau ciudate. în curs de transformare. Copilul aşteaptă de la mediul său familial şi societal. la relaţii intelectuale şi afective şi. Pentru ce unii copii se adaptează mai uşor la societate. prin aceasta. a rădăcinilor acestor tendinţe inconştiente. pot opera la niveluri de dezvoltare care par de mult timp depăşite. Actele copiilor sunt variate. dintre care multe sunt antisociale. îi este proprie căutarea. Pentru a se ajunge la o adaptare mai bună şi permanentă la exigenţele sociale este necesar ca copilul să-şi dezvolte şi alte facultăţi. ca ştiinţă. axate pe un mod neparazitar şi altruist: aceea de a evolua spre o socializare progresivă a gândirii şi sentimentelor ce conduc la respectul mutual.ANTROPOLOGIA CULTURII Psihanaliza comportamentului criminal tinde să demonstreze în ambele cazuri o aceeaşi pulsiune antisocială. de exemplu). în acelaşi timp solidă. Psihanalizei. aplicate la studiul motivelor şi simptomelor nevrotice ale adulţilor. în final. concurau la structurarea caracterului. dar determinată la criminal. Sentimentul ruşinii. perversă iar copiii le apar ca mici sălbatici fără nici o conştiinţă morală. spre o acţiune în detrimentul lui însuşi sau în detrimentul societăţii. cu atât mai masive sunt regresiunile care fac să reapară caracteristicile unei vârste inferioare cu o fidelitate care nu se mai poate regăsi la un adult normal. rezidă în motivaţia lor inconştientă. al dezgustului. aceste analize au arătat la copii o capacitate de a resimţi emoţii mai mari decât se crezuse până atunci. şi în primul rând de la mama sa. au permis explorarea personalităţii şi elaborarea cunoştinţelor privind evoluţia afectivă a copilului şi. Observarea comportamentului la copiii mici permite cu greu descoperirea de similitudini ale acestui comportament cu acela al adulţilor. stabilă şi dezinteresată. Alături de studiile psihanalitice privind criminogeneza. Aceste relaţii obiectuale (aptitudini la investiţiile afective ale altor persoane) fac să apară conflicte: din soluţionarea lor apare o altă dimensiune a personalităţii: Supraeul. Tehnicile psihanalitice. chiar dacă ele oscilează între pozitiv şi negativ. Stadiile succesive ale dezvoltării individuale lasă întotdeauna urme în viaţa psihică internă. în mare parte influenţate de factorii de mediu. Totuşi. la nivelul primei copilării. acesta din urmă nu se stabileşte decât în momentul în care simţul respectului reciproc este destul de puternic pentru ca individul să simtă nevoia de a-i trata pe ceilalţi aşa cum ar voi să fie tratat el însuşi. rămasă inconştientă la cetăţenii cinstiţi. la dragostea reciprocă unde a da devine modul cel mai frecvent de a primi (dragostea mamei pentru copilul ei. Între altele. mai mult chiar. uneori realizate într-un mod violent. Stabilitatea socială a individului se bazează pe Supraeu. iar autonomia pe sentimentul reciprocităţii. constituie un joc subtil prin care se formează profilul moral al adolescentului. Acesta este produsul asimilării şi al încorporării de către copil a sfaturilor morale date de părinţi sau de persoane care exercită asupra lui o oarecare autoritate.

criminologul M. această „invaliditate morală” [13]. Dar. Această situaţie este generatoare de tendinţe nevrotice: personalităţi agresive. dintre antisociali. posibil să vorbim în cazul lor de tendinţe nevrotice. se dezvoltă favorabil pentru apariţia de activităţi antisociale. dar care se agaţă de viaţă şi vrea să se realizeze împotriva tuturor obstacolelor. izolate. dezvoltarea personalităţii agresive şi relaţiile sale cu delincvenţa au constituit obiectul a numeroase studii. copiii nevrotici delincvenţi au impulsuri prea sever reprimate. trebuie să reţinem că această manieră antitetică şi antisocială de o gravitate deosebită de a „se realiza” este un fenomen uman care trebuie deosebit cu grijă de psihologia omului normal. uneori legitime. În această privinţă. fie pentru că el este frustrat de satisfacerea aspiraţiilor. care se defulează în conduite delincvente. criminalul este pentru el „singurul individ normal”. fie că se numeşte sau nu normal cel care se realizează prin crimă. patologia socializării şi. Din aceste condiţii de viaţă rezultă un sentiment de izolare care suscită. La Congresul de criminologie de la Paris (1950). în general. Horney. lumea apare ostilă adolescentului. deoarece este un subiect frustrat. Prin urmare. primul sfârşeşte prin a-l domina pe cel de-al doilea. îl traumatizează în loc să fie un factor de stabilitate. rezultă din relaţii afective perturbate şi prezintă un Supraeu foarte rigid. Dacă un conflict izbucneşte între un Sine şi un Supraeu foarte rigid. O altă parte a delincvenţilor prezintă anomalii ale personalităţii fără ca să fie. Comportamentul hiperactiv. o anxietate profundă. au fost aplicate diferite genuri de teste la un grup de delincvenţi şi la un grup martor. Aşa cum nevrozatul este omul care nu-şi poate rezolva conflictele sale decât producând simptoame. deoarece societatea dă ea însăşi într-un mod arbitrar o definiţie a nevrozei. În dialectica perpetuă a principiului plăcerii şi a principiului realităţii. Majoritatea acestor oameni de ştiinţă constată o deficienţă apărută în cursul procesului de socializare care împiedică integrarea armonioasă şi funcţională a personalităţii adolescente în lumea adulţilor. factori importanţi ai unei conduite deviante. Bandura. sunt calificaţi drept nevrotici nu sunt adeseori. Geneza malformaţiilor eului şi supraeului. Se poate afirma. printre care Eissler. că o parte importantă a delincvenţilor manifestă sindromuri nevrotice care. Psihologia legăturii cu Celălalt poate clarifica semnificaţia acestei desocializări sau dezumanizări fără a se recurge la patologie. adevăraţii „anormali” sunt cei care evadează în sinucidere şi maladie mentală [12]. la rândul său. numai dezumanizând legătura sa cu Celălalt. fie sub influenţa valorilor socio-culturale antisociale. împiedicând îndeplinirea dorinţelor sale. noncomformist va fi adeseori calificat drept nevrotic într-o cultură în care predomină valorile conformiste. datorită unor interdicţii sociale. Iar această ostilitate este simţită de adolescent deja în mediul familial care. în căutare de afecţiune. în particular. Printre autorii a căror contribuţie a fost fecundă în ce priveşte cercetarea şi terapeutica aplicată personalităţilor delincvente se numără Aichorn. Pentru el. prin urmare. de care vorbea . Bender şi Ausubel. totuşi. cred că tocmai indivizii care.ANTROPOLOGIA CULTURII precum anxietatea. repliate în ele însele. Prin urmare. Friedlander. Eissler. grave sau uneori uşoare. criminalul este omul care nu poate rezolva conflictul său cu semenul sau cu societatea oamenilor decât realizând gravul eveniment de a atenta la existenţa Celuilalt. exasperat de imposibilitatea de a-şi realiza aspiraţiile sale. Stanciu afirma că. Cercetătorii au obţinut astfel diferite informaţii privind caracterele distinctive ale personalităţii delincvente atât pe plan afectiv cât şi pe cel al inteligenţei. Redl. Un individ din această categorie intră în conflict cu societatea. mai frecvent însă nelegitime. Erikson. adeseori. care se găsesc la originea unor nevroze puternice de culpabilitate ce rezultă din dorinţele nemărturisite. Unii autori. Cu alte cuvinte. Una din metodele de cunoaştere a personalităţii delincvenţilor este relevarea trăsăturilor care îl disting de non-delincvenţi.

Nacht. Pe de altă parte. În plus. Eroarea a fost gravă şi a avut consecinţe din cele mai funeste în planul strategiilor cognitive din ştiinţele umane. fără însă a fi cauza ei primă. Pentru că a vorbi de restructurarea şi relansarea economică. nu este mai puţin adevărat că o mulţime de alţi factori pot neutraliza efectele unui deficit intelectual: nevoile efective ce favorizează identificarea copilului cu morala părinţilor sunt adeseori foarte dezvoltate la copilul a cărui inteligenţă deficientă va simţi nevoia să se sprijine puternic pe mediul său familial. De fapt. recesiune. toate merg. într-o direcţie favorabilă apariţiei comportamentului antisocial. considerat în totalitatea manifestărilor sale. Prin sine. Complexul Oedip şi teoria instinctuală a sexualităţii agresive ar fi un argument în sprijinul afirmaţiei de mai sus. A. politică şi mai ales economică. H. şi delincvenţă constituie o preocupare din ce în ce mai frecventă a statisticii judiciare în ultimul timp. ci motivul. nivelul intelectual nu ar părea să determine nici o acţiune delincventă. În acest caz. Dacă teoretic putem admite o corelaţie între gradul de inteligenţă şi un comportament antisocial. Aceşti autori observă că tendinţele antisociale sunt înscrise în stare latentă în corpul şi spiritul copiilor încă din primii ani ai vieţii. K. iar acumularea primitivă a capitalului de o escaladare fără precedent a crimei organizate . Acestea nu reprezintă decât elemente ale relaţiilor din cadrul unui sistem. Sullivan) contestă validitatea însăşi de măsurare clasică a coeficientului intelectual ca indice de adaptare socială. concomitent cu aplicarea situaţiei de criză. inflaţie sau şomaj. Mai recomandabil ar fi fost să se vorbească de o disfuncţie în interiorul sistemului. mijloace de difuzare în masă.ANTROPOLOGIA CULTURII J. şcoală. adică deficienţa mentală. vecini. putem vorbi de o criză a omului. Horney. în fond fiecare dintre noi în parte” [14]. În acest sens. În acest sens trebuie înţeleasă distincţia lui Kate Friedlander între factorii primari (psihologici) şi secundari (sociologici) şi unde aceştia din urmă pot favoriza sau nu apariţia conduitei deviante. cartier. Marea majoritate a delincvenţilor a fost antrenată în activităţile antisociale sub influenţa factorilor mezologici: familie. conceptul de criză se confunda cu manifestările exterioare ale acestei tendinţe şi trăda parti-pris-ul ideologic. ceea ce poate exclude de la delincvenţă nu numai pe idioţi şi pe imbecili. în procesul autoreglării sale în direcţia funcţionării optimale. profesor la Universitatea Montpellier. Freud. Mai recent. stagnare. Prin urmare. V. de fapt. Euzičre. Astfel. ci şi de una morală. Criza culturii contemporane şi dezorganizarea socială Fenomenele de criză care străbat lumea actuală şi-au pus amprenta şi asupra vieţii spirituale. societatea. dar şi pe unii debili intelectuali. Mai importante sunt însă cauzele interne care generează traseele şi impulsul acestei mişcări. este foarte adesea consecinţa educaţiei greşite care le-a fost impusă de proasta organizare socială: „Adevăraţii responsabili sunt statul. se vorbeşte nu numai de o criză culturală. În studiul său psihanalitic [15] autoarea relevă faptul că o proporţie de 10% din populaţia adusă în faţa curţilor juvenile prezintă simptoame care necesită intervenţia psihiatrică.S. cauzată de o tendinţă spre transformare sau de o stare de trecere spre un nou echilibru. Evoluţia lumii spre libertate a fost însoţită de o creştere a agresivităţii şi a conflictelor armate. de globalizarea economiei mondiale nu înseamnă mare lucru pentru ştiinţele spiritului. comiterea unui delict reclamă adeseori un minimum de inteligenţă. În special acesteia din urmă i s-a acordat şi i se acordă o atenţie disproporţionată faţă de primele. dacă nu. 3. însuşi conceptul de criză a căzut în desuetudine de vreme ce factorii intrinseci sistemului contribuiau la menţinerea sau revigorarea lui. post-freudienii ortodocşi (S. criza economică „dă tonul”: dacă economia merge. criza economică este. Relaţia dintre nivelul intelectual. toate componentele suprastructurale şi valorile spirituale ale societăţii se află în criză. dar în anumite condiţii poate acţiona asupra altor trăsături ale personalităţii.

Obsesia posesiei de bunuri şi a acumulării lor a dus la o tragică amoralitate. făcând să reapară. reprezintă un proces sau un complex de probleme sociale care se compune dintr-o multitudine de fenomene şi comportări deviante de la normă. Din punctul de vedere al crizelor care se manifestă la nivelul macrosocial.şi unii dintre cei mai nobili . şi sectoarele viţii spirituale. Termenul de „devianţă” a fost consacrat în sociologie de teoria funcţionalistă a lui T. criza înseamnă o ruptură în continuitatea procesului. artă şi realitate. atunci în cadrul sistemului încep să se manifeste entropia.categorie centrală a politicului .este ascuns sub diverse motivaţii ideologice şi serveşte ca pretext intervenţiei armate în viaţa altor popoare. iar apariţia şi intensificarea lor ameninţă continuitatea proceselor vitale ale colectivităţii” [17]. minciuna. tensiunile provocate de forţele aflate în conflict pot determina tendinţele şi direcţiile de schimbării. demagogia şi violenţa. deopotrivă.Szczepánski. nu ţine cont de câteva note esenţiale ale conceptului: dezintegrarea şi slăbirea funcţiilor de control social ale instituţiilor. Această antinomie a devenit foarte vizibilă în evidenţierea efectelor ei contrare încât unii teoreticieni occidentali . consumul de stupefiante. trebuie să fie apărată prin orice mijloace de actele deviante. Dacă forţele aflate în conflict sunt de sens opus sau ambele negative şi dacă grupurile sau persoanele nu pot ieşi din valenţele negative ale câmpului vital. într-un sens identic cu cel de control social. psihologi. la nevoie.ANTROPOLOGIA CULTURII împotriva proprietăţii şi a infracţiunilor de mare violenţă. oportunismul. Furturile. În ciuda tuturor interdicţiilor de folosire a forţei. de o „disjuncţie a discursului cultural însuşi”. sexualitatea. În cadrul sistemului parsonian. în condiţiile în care cultura este transformată dintr-un factor activ al luptei pentru perfecţionarea omului într-o sursă de legitimitate a poluării morale şi spirituale. a unor scenarii care se întind de la loviturile de stat până la puciurile militare şi loviturile de palat. Întrucât principala condiţie a ordinii sociale este integrarea conformistă a indivizilor în cadrul societăţii. antropologi. Parsons consideră consensul normativ drept axă a acestei integrări şi care. apoi haosul şi colapsul. „Contradicţiile capitalismului (…) sunt legate de disjuncţia dintre tipul de organizare. răsturnarea criteriilor evaluative ale normelor de conduită şi confirmarea comportamentelor negative etc. prostituţia. „Dezorganizarea socială. Studiind funcţionarea sistemelor sociale. în prezent. Parsons. decăderea morală arată în ce măsură manipularea culturii în scopuri străine de esenţa ei poate constitui un grav pericol pentru tânăra generaţie. Prin urmare. întrucâtva imperfectă. drogurile transcend sfera dreptului şi fac obiect de reflecţie din partea unor echipe reunite de politologi. sublinia sociologul polonez J. devianţa reprezintă o problemă socială care ameninţă înseşi bazele sistemului social şi a cărei combatere necesită intervenţia unor forme instituţionalizate de control social. vedem cum interesul . fenomene cu un grad ridicat de periculozitate pentru ordinea socială. pentru specia umană în general. sub forma terorismului de stat. Fenomenele de criză care străbat lumea contemporană nu se opresc numai la funcţionarea mecanismelor economice: ele au cuprins. dezorganizarea socială este principalul indicator sociologic. instinctele animalice din om.vorbesc astăzi de o „ruptură radicală între structura socială (ordinea tehnico-economică) şi cultură”. de ştergerea distincţiei dintre obiect şi subiect. Spectacolul degradării continue a substanţei morale este însoţit de o extincţie a ei pe plan internaţional. Dacă forţele aflate în conflict sunt sensibil egale şi posedă dominante pozitive. rata înaltă a criminalităţii. calificate sau nu. violenţa. Această definiţie. În numele respectării drepturilor fundamentale ale omului. cu cât sunt mai multe. stipulate în tratatele internaţionale şi în dreptul războiului. pornografia. filosofi etc. În proiecţia acestor scenarii nu intră în discuţie numărul victimelor care. sistemul social îşi poate revitaliza cadrul normativ. secolul XX îndeosebi a văzut o degradare maximă a umanului şi a substanţei sale morale. Or. cu o intensitate nebănuită. sunt în centrul culturii” [16]. cu atât asigură mai mult reuşita acţiunii. Parsons explică . normele cerute în domeniul economic şi normele de realizare personală care.

stabilizând mişcarea socială la un nivel superior de echilibru şi eficienţă. se degajă două sensuri complementare ale noţiunii de deviaţie. pe care se obţinea orice în schimbul ţigărilor americane. antisocialitatea fusese admisă de conştiinţa colectivă. la nivel microsocial (grupuri. Iar furturile tinerilor au fost atribuite patologiei normalităţii: în vreme de război.ANTROPOLOGIA CULTURII comportamentele membrilor aceleiaşi societăţi ca rezultat al unui echilibru care se stabileşte între diverse sisteme normative ale societăţii respective. şi relaţiilor dintre ele) care vede în abaterile de la normele culturale sau în adoptarea altor norme şi coduri culturale o semnificaţie exclusiv negativă şi le supune. bişniţa. Un sens restrâns. indivizii vor resimţi o profundă stare de înstrăinare. Din cele de mai sus. K. nefiind distructive pe planul general-uman. consideră că normele şi valorile culturale pe care ea urmăreşte să le instituie în funcţionarea vieţii sociale (pe cale revoluţionară. fiind considerate periculoase şi sancţionate. O astfel de stare anomică apare ca urmare a „contradicţiei dintre scopurile legitime propuse de societate şi mijloacele permise pentru realizarea lor. R. ca atare. motiv pentru care îi îndeamnă să aspire spre obiective inaccesibile” [19]. când în Germania distrusă de război bântuia stafia foametei. Merton demonstrează că orice act deviant îşi are surse în societate şi nu în psihicul individului. nonconformă cu un anumit model cultural şi normativ. Ea vizează acele comportamente care violează normele şi valorile fundamentale ale societăţii şi ameninţă stabilitatea şi securitatea socială a grupurilor. Să ne gândim că şi în cadrul unei culturi precum cea germană. care apreciază ca pozitive acţiunile de ocolire. în toate timpurile şi în toate mediile. Pentru a satisface normele de funcţionare exacte. braconajul. între anii 1945-1947. subliniind că orice act deviant îşi are izvorul într-o anumită stare anomică a societăţii. traficul ilegal de valută nu pot fi stopate. în consecinţă. schimbare sau revoltă împotriva normelor şi valorilor culturale oficiale. fiind mai dependent de carenţele societăţii decât de insuficienţele controlului social [18]. Reevaluând conceptul de anomie preluat de la Durkheim. piaţa neagră. „roluri” şi poziţii sociale ale căror prescripţii şi reglementări arată cum trebuie să se comporte indivizii pentru a realiza solidaritatea socială. Parsons. se formase o piaţă „la negru” de proporţii uriaşe. de instituţiile specializate ale statului. criză manifestată în relaţia individului cu sistemul de valori care-i orientează conduita. prioritar normativ. În ciuda acestora. comunităţi etc. furturile de produse alimentare. Este aşanumita „devianţă negativă” care are loc în interiorul grupurilor. orice sistem social cuprinde o stratificare bogată de „statusuri”. prin caracterul lor revoluţionar şi inovator contribuie la dinamica schimbării. explică fenomenul deviant recurgând la teoria „conflictului cultural-normativ”. Fiind considerată o formă ocazională de adaptare la mediu. 2. . În centrul acestui fenomen se află noţiunea durkheimiană de „anomie”. Un sens mai larg. K. Majoritatea cercetătorilor sunt de acord cu faptul că anumite forme ale delincvenţei apar sau se afirmă în perioadele de criză sau de grave dificultăţi socio-economice. cei ce refuzau să participe la ea erau socotiţi în unele medii naivi. sub această formă. Amintim că recrudescenţa delictelor de furt în cursul şi după războaie. Atunci când într-o societate se pune un accent prea mare pe scopuri valorizate social. Merton. Succesorul şi discipolul lui T. dar nu se oferă şi mijloace pentru atingerea acestor scopuri. Spre deosebire de abordările psihanalitice şi psihiatrice. Merton evidenţiază relaţia dintre devianţă şi anomie. R. sancţionării. violentă sau reformistă). Se ştie că piaţa clandestină a fost practicată de toate naţiunile. considerând că la nivel macrosocial aceste norme şi valori nu mai au eficienţa necesară funcţionării sistemului. piaţa neagră cunosc o dezvoltare vertiginoasă încât determină puterile publice să treacă la măsuri speciale. cu sugestii fertile pentru capitolele următoare: 1. R. „Devianţa pozitivă”.

în special. . Pe plan psihologic. resentimentul contra exploatării economice. Acest cult al banului este intim legat de ideea de prestigiu social. şi a raporturilor cu celălalt. Aceste forme ar rezulta în ţările subdezvoltate din schimbările sociale şi din progresul economic. prin cursa tinerilor după câştiguri facile. în general. „ansamblul elementelor fără de care nu există o societate stabilă”. menite să ducă la diminuarea criminalităţii.decât printr-o adevărată educaţie intelectuală şi morală. Căci mentalitatea unei societăţi bazată pe competiţie este adesea asocială şi uneori antisocială. de reuşită. întreţinută de recrudescenţa violenţei în toate colţurile lumii. flatând egocentrismul vanitos. Din nefericire. dezorganizarea socială se manifestă în primul rând prin negarea unor valori tradiţionale. văzând în multe forme de acest gen de criminalitate (organizată şi uneori favorizată de oameni cinstiţi supuşi) consecinţa crizelor economice şi a climatului moral pe care ea îl creează. Congresul nu precizează care ar trebui să fie reformele de structură. după cum confortul a devenit o religie. preconizând măsuri care să impună o evoluţie socială normală. Acest lucru pune imperios la ordinea zilei revizuirea principiilor pedagogice şi educaţionale concepute. s-a evidenţiat că delincvenţa juvenilă este intim legată de variaţiile sociale şi culturale pe care copiii şi tinerii le resimt cu acuitate. dar indispensabile satisfacerii tentaţiilor. Cercetările criminologice clasice au neglijat deseori raporturile reciproce care există între factorii socio-economici şi suprastructura culturală a societăţilor actuale. În ce priveşte relaţia dintre factorul economic şi dezorganizarea socială. a şomajului şi consecinţelor lui. 1960) a căutat să precizeze conceptul de dezorganizare socială. Or. ea a fost studiată de Donald Taft care a stabilit o relaţie între progresia criminalităţii sau faptul antisocial şi crizele economice. spune Taft. Studiul factorilor economici vizează studiul sărăciei. prin multiplicarea ocaziilor de plăcere. Educaţia pedagogică a părinţilor ar oferi un ideal moral copiilor şi. Dar ceea ce interesează în această privinţă este influenţa incontestabilă a instituţiilor sociale asupra comportamentului şi personalităţii copilului şi tânărului. care se cunosc din ce în ce mai puţin. La primul Congres al Naţiunilor Unite de la Geneva (1955). Or. Societatea actuală este instabilă şi obligată să trăiască în nesiguranţă şi într-o atmosferă de agresivitate sadică. acestea sunt funcţie în primul rând de educaţia duplicitară primită în familie şi în şcoală. accelerare prin educaţia culturală duplicitară.sau prin pretenţia culturală mimetică . până acum. văzute sau trăite de adulţi. păstrând. abstractă şi intensivă. caracterizată prin dualitatea contradictorie a normelor de comportament. determină pe fericitul posesor să etaleze semnele prosperităţii sale precum automobilul luxos. mai mult pe baze tehnice şi mai puţin pe baza simţului social şi a cunoaşterii concrete a vieţii. Astfel. căci mediul nefavorabil şi mentalitatea greşită sunt adesea inseparabil legate” [20]. fenomenele de anomie ale secolului XX merg mână-n mână cu distrugerea cadrului transcendental şi simbolic al culturii.ANTROPOLOGIA CULTURII Mulţi sociologi au vorbit de imoralitatea morală a unui anumit succes social. În această privinţă. Este sigur că bogăţia capătă în unele ţări o importanţă considerabilă şi că dolarul înlocuieşte adeseori Biblia. „Înţelegem. prin puterea exemplului. dedicat prevenirii criminalităţii în rândurile tineretului. care pare să fie consecinţa accelerării evoluţiei vieţii în cadrul civilizaţiei tehnice: accelerare mai curând prin difuzarea culturală . de distracţie şi de evaziune. că un criminal este un om ale cărui acte sociale sunt rezultatul inevitabil al unui mediu social defectuos. tocmai aici este problema. prin modificarea relaţiilor dintre părinţi şi copii. dificile de realizat prin mijloace cinstite. uneori în virtutea unor interese politice. la Congres s-a subliniat că noile instituţii sociale şi coduri culturale nu pot fi puse în aplicare decât după o „dislocare socială prealabilă”. totodată. de succes care. Separarea astfel creată ar produce crima. responsabilitatea oricărei fiinţe umane faţă de aproapele ei şi simţul profund al vieţii colective. Al II-lea Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea formelor de criminalitate (Londra.

femei. duc la nemulţumire latentă. Motivele violenţei individuale sunt întotdeauna conştiente şi recunoscute . creativitatea. V.ANTROPOLOGIA CULTURII călătorii peste hotare. constrângerea este. după 1920. omul se naşte înzestrat cu toate instinctele unui animal de pradă. Storr. jurişti. şocurile şi angoasele pe care le provoacă miile de manifestări ale cruzimii biologice la animale. declanşează agresivitatea colectivă şi apoi. consecvenţa. principiul Vieţii. pentru unii sociologi. nu putem decât să fim de acord cu observaţia marelui jurist italian. criteriul faptului social. reunite. pe cea individuală. iar celălalt socio-economic. În domeniul psihologiei adâncurilor. şantajul politic.J. în psihosociologia devianţei şi în sociologia dreptului. Acest instinct culminează în sinucidere şi omucidere. Ea este continuu readusă pe tapet prin întrebările. poluare. Iar impulsul deviant spre fraudă economică urmează adesea acestei ascensiuni prea rapide prin bani. de îndată ce acestea prezintă un aspect dinamic. spiritul competitiv. El consideră. sub toate formele lui. de pildă A. Factorii economici din această specie care predispun pe indivizi sunt: foametea. ambiţia. prin excelenţă. instinctul morţii nu numai ca un sfârşit. pe Thanatos. 4.al existenţei umane. răpirea de persoane.pun într-o nouă interogaţie motivaţiile subiective preponderente în raporturile individuale şi cauzele cele mai adânci ale acestor raporturi care sunt situaţiile conflictuale. remarca ironică a lui Paul Valéry: „Esenţialul activităţii politice este de a excita indignarea unora împotriva altora”. distructivitatea. Alţi autori. iniţiativa. dar şi ca un ţel final . Pentru J. dragostea. prin cultură şi înţelegere. Formele mereu noi pe care le îmbracă în spaţiu şi timp . unul cultural. dimpotrivă. . jocuri de noroc etc. teologi. violenţa.jaful. a unor categorii sociale. Nu este mai puţin adevărat că există un număr mare de interferenţe între aceste două categorii de comportament. Nedreptatea socială determină o frustrare care. întrucât căderea bruscă şi penibil resimţită în mediocritatea existenţei nu poate fi evitată decât prin compensarea etalării unei străluciri exterioare a vieţii sale. în conformitate cu statusul ilicit cucerit. sociologi. pulsiunea distructivă. Condiţiile de viaţă mizere se adaugă unor condiţii de muncă asemănătoare: stres. atunci când ea devine conştientă prin propagandă sau ideologie. social şi economic" [21]. înţeleasă ca ansamblu al subalimentării. insecte şi în special la oameni. Freud opune lui Eros. Pentru alţii.toate trebuie inserate în acest cadru. Tendinţa de extindere a domeniului opoziţiei şi conflictului. salarii mici care. Această problemă reapare întotdeauna sub diferite denumiri la politologi. încât. extind agresivitatea la toate activităţile noastre. repulsia . Pentru el. ca Durkheim. din momentul acestei cotituri a doctrinei sale. Enrico Ferri: „în forma sa ultramodernă. voinţa de putere etc. Rousseau. incertitudinea viitorului claselor sărace. dar societatea îl perverteşte. Terorismul de stat. filosofi. în filosofia istoriei ca şi a culturii. Fără să unilateralizăm predominaţia factorului economic în apariţia anomiei sociale. Până într-atât. Societatea este aceea care-l obligă să se stăpânească şi să se modereze. Agresivitatea colectivă nu înseamnă însă suma aritmetică a agresivităţilor individuale. crima este un produs al sistemului nostru politic. Negativismul agresiv şi conflictele interetnice Puţine probleme au preocupat oamenii într-o măsură atât de mare ca aceea a agresivităţii. crimele politice sunt noile forme de agresivitate care justifică. a ţărănimii în alte regiuni. cu tendinţa revendicativă refulată sau neputincioasă. capătă noi şi numeroase aspecte în a doua jumătate a secolului XX.adesea inconştient căutat . principiul morţii. terorismul înarmat al grupurilor de extremişti. întrucâtva. manifestări majore ale agresivităţii. omul se naşte bun. Manifestările sale sunt de altă natură şi ea se supune altor legităţi.

Mai mult decât violenţele individuale. Panica. se formează şi se exprimă sunt mai complexe. mai ales. Adevărata cauză a violenţei sale este un dezechilibru organic datorat intoxicaţiei etilice. decât raţionamentele justificatoare ale violenţei. Dar. transele şi furiile colective se exprimă prin aceleaşi gesturi şi cuvinte ca şi cele ale individului. cât şi socio-economici şi care pun sub semnul întrebării orice posibilitate de soluţionare raţională a conflictelor prin conciliere. nu par să fie decât aspectul cel mai superficial al agresivităţii colective. El este modelul pe plan individual al marilor puseuri de agresivitate colectivă. Căci oamenii concep conflictele între grupuri sau între grupuri şi instituţiile statului ca fiind identice cu cele din viaţa lor personală. pe calea ocolită a motivaţiei. Motivaţiile conştiente. La o analiză mai atentă se costată existenţa unor factori care condiţionează gestaţia agresivităţii colective şi. Incidentele. acest delir este însoţit de o groaznică certitudine. Aceste efecte contradictorii ale motivaţiilor par să demonstreze că în altă parte trebuie căutate cauzele care determină exploziile violente ale agresivităţii colective. un delir. provocarea şi agresiunea sunt greu de determinat. atât psihologici. Aceste motivaţii. În interiorul grupului. dar motivaţiile sunt mai puţin clare. chiar fanteziste. Condiţiile în care ele se nasc. Manifestările ei sunt mai violente. aceleaşi motivaţii nu sunt capabile să declanşeze violenţa. Problema de a şti cine este adevăratul responsabil al ostilităţilor este aproape întotdeauna discutabilă. Agresivitatea colectivă. nu este un simplu instrument la dispoziţia oamenilor. cu toate că invocă o finalitate raţională. cel mai adesea. În majoritatea conflictelor de stradă. Motivaţiile agresivităţii colective sunt mai greu de descris şi de măsurat. s-ar putea spune că omul este un animal social conflictual. Ne găsim în faţa unei defulări complexe la care concură numeroşi factori structurali. Expoziţiile de violenţă colectivă. Acest lucru explică de ce instituţiile ordinii publice sunt depăşite în cazurile cele mai grave: tocmai acele cazuri în care ele sunt confruntate cu pulsiunile de agresivitate colectivă ale căror cauze şi motivaţii nu sunt decât aspecte secundare şi aproape iluzorii. ele sunt frecvent iluzorii sau înşelătoare. mai ales cele mai grave şi mai durabile. Aceasta pentru că în om există o tendinţă de neînvins să-şi transpună atitudinile individuale în fapte sociale. Acestea devin iconoclaste şi nihiliste când ele sunt simptoamele unor structuri şi conjuncturi în măsură să suscite şi să agraveze antagonismele şi opoziţiile. decât o izbucnire a situaţiilor şi impulsurilor belicoase. în alte cazuri. în primul rând prin intermediul reprezentării la nivelul experimentului mintal al voinţei simbolice. sub forma sa cea mai violentă. de o convingere totală. Ele sunt aproape întotdeauna echivalentul social al crizelor organice. Totuşi. dar pe care-l crede ameninţător. generatoare de psihoze epidemice. Ele nu sunt. mediere sau negocieri. crizelor nervoase. sunt ele însele propriul lor ţel. cel mai adesea. cetăţii sau . bazate pe halucinaţie. Este sugestiv exemplul unui beţiv pus pe ceartă care se leagă de un trecător inofensiv. să se confunde agresivitatea colectivă cu agresivitatea individuală. sunt singurul element imediat aparent. Şi această tendinţă este facilitată de faptul că scandalurile şi conflictele pornesc de la o dispută care reprezintă o cauză imediată şi ocazională. a variaţiilor sale. Contaminarea inconştientă a mulţimii cu factorul agresiv nu reprezintă. discuţiile şi injuriile pe care le provoacă sunt lesne aplanate. în acelaşi timp conştiente şi involuntare. o obsesie morbidă. oamenii sunt cei care devin păpuşile înşelate ale acesteia. a manifestaţiilor revendicative sau politice. Se întâmplă adeseori ca. din pricina contradicţiilor şi a diversităţii lor. De ce rămâne ea multă vreme calmă şi latentă ca să se deştepte ca un vulcan în erupţie? Încă de la primele societăţi ierarhizate şi dotate cu putere politică se constată o separare a celor două forme de agresivitate. Dimpotrivă. Dar un pretext justificativ există întotdeauna. spasmelor etc. Având în vedere că la om agresivitatea defensivă este programată filogenetic. Ele pot fi iluzorii.ANTROPOLOGIA CULTURII de către autorii lor.

al administraţiei şi serviciilor publice. concedierile masive. În toate aceste cazuri. al interdicţiilor puse în calea satisfacerii nevoilor legitime materiale şi spirituale de care beneficia doar o minoritate avută. Dar cu cât autoritate de stat reuşeşte să ţină sub control răbufnirea violenţelor individuale. Una din consecinţele crizei culturii în secolul XX este că maladia gândirii s-a manifestat în reificarea şi instrumentalizarea ei. manifestări violente de protest şi la agresivitatea străzii. decât în conflictele naţionaliste. nesiguranţa păstrării unui loc de muncă. Însă nicăieri în lume creşterea agresivităţii nu iese mai bine în evidenţă. devin agresive şi uneori tind să-şi descarce agresivitatea unele faţă de altele sau faţă de lucruri într-o furie iconoclastă. blazare. grupurile minoritare sunt excluse de la drepturile şi avantajele majorităţii pe criterii etnice.ANTROPOLOGIA CULTURII statului. Negativismul agresiv este de origine socială şi constă dintr-un comportament distructiv cauzat de insatisfacţii personale. Scott şi J. prevenirea acestuia se poate realiza prin determinarea conflictului cultural: Eu=Lume. Înţelegerea propriei personalităţi şi cunoaşterea de sine au loc prin autoanaliză şi autocontrol. În astfel de cazuri. fără nici o motivaţie aparentă şi refuzând a priori să supună actele lor cenzurii logice a judecăţii. Deturnarea acestui potenţial spre debuşeuri externe duce la comportament distructiv. carenţe afective. Aceasta reprezintă un potenţial de violenţă care aşteaptă condiţii favorabile pentru defulare. înainte ca acesta să devină acut. Comparaţia cu ceilalţi şi stabilirea valorii personale corespunde cu procesul de formare a propriei personalităţi şi conduite. în ansamblu fenomene de inadaptare socială sau adaptare negativă manifestată prin reacţii agresive sau autoagresive. frustraţiilor. sentimentul difuz al manipulării politice provoacă o stare conflictuală şi de nervozitate care duce la greve. În epoca noastră. rezistenţă sau ostilitate faţă de orice solicitare venită din exterior. sociale. implicând o atitudine negativă nejustificată de refuz. ca urmare a restructurărilor şi raţionalizărilor economice. ca şi pseudomotivaţiile simbolice ale urii. o judecată cumpănită cu privire la evaluarea corectă a unui fenomen social este imposibilă din cauza . Discriminările sunt însă frecvente şi la alte niveluri ale existenţei sociale. al vieii politice. o acţiune inversă celei solicitate. religioase. devalorizare personală. violenţei. tensiunea internă a subiectului şi conştientizarea conflictului dintre eul său şi mediul înconjurător. cu atât ea duce la o acumulare crescândă de agresivitate ţinută în frâu. modele de subculturi delincvente. autoeducare şi autoapreciere. White (1939) arată că grupurile conduse autoritar. ceea ce presupune acceptarea raţională a frustraţiei. W. Dollard (1939) au susţinut că negativismul agresiv este un rezultat al frustraţiei sau împiedicării unei tendinţe vitale în a-şi atinge scopul. Efortul personal de interiorizare şi adaptare a modelelor morale şi culturale presupune autoeducarea atitudinilor şi caracterelor deviante. la răscoale şi revoluţii pe fondul a numeroase discriminări (etnice. R. Discriminarea este refuzul de a trata un grup social în conformitate cu aspiraţiile sale. canalizarea ei în acţiuni socialmente utile şi transformarea comportamentului agresiv într-o competiţie a creaţiei şi performanţei. când sunt lăsate libere. în istoria umanităţii clasele deposedate au fost împinse la violenţă. Prejudecăţile sunt atitudinile pe bază emotivă şi cu tendinţă negativă faţă de ansamblul grupurilor minoritare. Pe lângă factorii psihologici care generează negativismul agresiv. ceea ce a dus la aplicarea ei ca metodă industrială a morţii şi distrugerii psihice. Motivarea acestor discriminări duce la prejudecăţi. de culoare etc. manifestările de agresivitate ale autorităţii au drept obiect reprimarea agresivităţii şi a violenţei spontane a indivizilor. stereotipiile şi prejudecăţile. etnice şi religioase care sfâşie lumea la ora actuală. Astfel. educaţie negativă.). economice etc. Mecanismele psihologice prin care pseudomotivaţiile capătă o determinare concretă în cadrul conflictelor enumerate mai sus sunt discriminarea. de rasă. Neîndeplinirea acestora provoacă revoltă. Există discriminări în domeniul instrucţiei şi educaţiei.

Şovinismul. care cuprinde atât concepţia despre lume. prejudecata se formează prin imitaţie şi identificare. dintr-un grăunte de adevăr. exclusivismul naţional. în deceniile 6-7 ale secolului nostru. Astfel. fără a se atinge nivelul conştiinţei. rivalităţile pentru sferele de influenţă şi zonele de interes economic includ şi tendinţa statelor puternice de a domina şi subordona naţiunile mai mici şi mai slabe. Adorno. Nu este de mirare că în aceste condiţii culturile naţionale au fost transformate în scut simbolic împotriva invadatorului colonial. cu accentul căzând pe valorile şi prestigiul culturii lor. pe baza unei pretinse superiorităţi naţionale.ANTROPOLOGIA CULTURII atitudinii. stereotipul se naşte. respectă opinia celuilalt. totuşi. dispreţuiesc pe cei slabi. . să justifice perimarea statuluinaţiune. prin dreptul fiecărui popor de a-şi hotărî singur soarta. are ca trăsături definitorii comunitatea de teritoriu. prin apărarea suveranităţii naţionale. Elementul esenţial al acestei forme de stat şi juridice îl constituie omogenitatea factorului etnic majoritar. Deşi prejudecăţile sunt legate de discriminări. caracterizat prin promovarea şi consolidarea independenţei economice şi politice. Dar naţionalismul a jucat un rol progresiv şi a fost un factor de eliberare în secolul al XIX-lea. Tendinţa de a forţa desfiinţarea statelor naţionale şi de a trece la formarea unor organisme supranaţionale alimentează impulsurile conflictuale şi favorizează tendinţele separatiste. tocmai pentru legitimarea dreptului lor firesc la existenţă. un om care nu admite prejudecăţi se va conforma. Or. Copiii sub 7 ani nu au încă prejudecăţi. alt popor etc. Naţionalismul a reprezentat doctrina politică şi ideologică a formării statelor-naţiuni. fără nici un amestec din afară. obiceiuri şi particularităţi ale modului de viaţă. Deosebirea elementelor false de cele adevărate se face însă foarte greu în acest caz. în esenţă iraţionale. cât şi factura psihică. de obicei. de origine istorică. Acesta este cazul naţionalismului negativ (şovinism. Naţiunea se caracterizează prin conştiinţa identităţii de sine şi cultură naţională. W. Interiorizarea prejudecăţilor se face într-un mod subtil. Stereotipul sau prejudecata stereotipică e o imagine convenţională prin care se atribuie calităţi negative ansamblului unui grup etnic (ţigani. Pe de altă parte. Naţiunea. care identifică străinul din Cetate cu Duşmanul. au tendinţe democratice. După clasicul principiu „divide et impera”. căsătoria lor reuşită [22]. Naţiunile opun atunci personalitatea culturală înrădăcinată în trecut. începând cu revoluţiile burghezo-democratice şi culminând cu mişcările de eliberare naţională din Lumea a Treia. Limba naţională facilitează circulaţia valorilor pe întreg teritoriul locuit de o naţiune. fratele. Mecanismele prin care prejudecăţile şi discriminările pot coabita în apariţia frustraţiilor este prejudecata stereotipată. definit ca afirmarea agresivă a identităţii proprii în detrimentul sau prin negarea Celuilalt: semenul. grupul. rasism). care întunecă obiectivitatea judecăţii şi consideră a priori adevărată poziţia oficială a grupului.. Acestea pot să existe chiar în absenţa prejudecăţilor. xenofobism. persoanele fără prejudecăţi participă la acţiuni cooperative şi comunitare. învrăjbirea naţionalităţilor fac parte din panoplia ideologică a naţionalismului care îşi propune să acrediteze ideea superiorităţii unei (unor) naţiuni faţă de altele. După Th. lupta dintre marile puteri. exprimată în tradiţii. exploatând propagandistic şi diversionist greutăţile inerente în procesul dezvoltării lor. detestă situaţiile noi. El joacă un rol primordial în dezvoltarea prejudecăţilor. există situaţii în care prejudecăţile nu conduc la discriminări. la cutumele discriminatorii ale grupului său. asuprirea şi distrugerea ideii de naţiune. Copilăria lor a fost fericită. comunitatea etnică şi spirituală. Dezvoltarea economică inegală dintre diferitele regiuni ale statelor multinaţionale şi diversitatea culturilor care le subîntind creează premisele obiective ale conflictelor etnice şi religioase. În esenţă. ele seamănă vrajbă şi conflicte între naţiuni. Iniţial. sunt ataşate de tot ceea ce este vechi şi stabil.). limbă şi factură psihică proprie. evrei etc. persoanele predispuse la prejudecăţi au o concepţie rigidă şi absolutistă despre putere. exprimată în primul rând prin conştiinţa unui destin şi caracter comune. În psihologia socială se distinge condiţionarea (inconştientă) de interiorizarea conştientă a prejudecăţilor.

Una din funcţiile majore ale sociologiei agresivităţii este de a explica deturnarea acestui potenţial de agresivitate negativă către debuşeuri exterioare. nu trăsăturile structurale îi vor separa în naţiuni diferite. Nu este greu de văzut în această serie paralelă de argumente conturarea a două tipuri de concepte: concepte generice (Gottungsbegriffe). Concluzia nu putea să fie decât una singură: ieşirea din federaţia iugoslavă. pentru că sunt catolici. B. Începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea. cărora le-ar fi subsumaţi indivizii şi concepte tipologice (Typenbegriffé) care semnifică colectivităţile: „ruşi”. de teama lui Stalin. şi-a masat industria de vârf.) precum şi cadrul instituţional necesar. republici în care I. exacerbarea egoismului şi etnocentrismului naţionalist. tot ceea ce este ortodox este inferior catolicismului. dar şi sistemul relaţiilor culturale. deoarece creează premisele ideale ale manipulării şi serveşte de minune la ascunderea unor interese cinice sub masca nobilă a apărării drepturilor omului şi de valorile democratice. ei sunt ortodocşi. deşi atât sârbii. ca din ceva ruşinos pentru blazonul lor. au cunoscut şi un nivel de trai mai bun faţă de restul republicilor: 662. urmărind să-i aducă fericirea promisă. pentru că au „cinstea şi onoarea” de a fi cinci secole sub dominaţie austro-ungară etc. în numele lui Iisus Hristos. prezentată drept chintesenţa iubirii creştine: din această cauză. ci vectorul religios care structurează o nouă identitate naţională. ea a fost şi este abil exploatată de mijloacele de propagandă. naţionalismul a adus o motivaţie şi o justificare noi şi mai intime agresivităţii colective. Faptul că prin caracterizarea tipologică: „femei”. De aici rezultă următoarele caracteristici ale conflictelor culturale şi etnice: 1. „germani”. o trece prin foc şi sabie. contacte. etc. Domnul iubirii şi al milei. transformările culturale (difuzare. O asemenea mentalitate durează de veacuri şi a constituit un mijloc de instigare şi ură între oameni şi popoare. ei sunt uniţi cu Roma. bosniacii. 5. Ceea ce este mai trist este că argumentele separatiste sunt strigate lumii de către intelectualii scriitori sloveni şi croaţi şi vizează realităţi din sfera istorico-culturală: 1. sârbii au trăit patru secole sub dominaţia otomană. 2. 3. El a înlăturat până şi aparenţa de raţionalitate prin personalizarea pulsiunilor colective. 6. pentru cei mulţi firească. de patriarhia din Constantinopol. Tito.000 dinari venit anual pe cap de locuitor faţă de 442. Setul de argumente pe care partizanii separaţionismului îl manipulează ţine de motivaţiile simbolice ale specificului naţional. Astfel. ca în Nagorno Karabah sau în Republica Nistreană. 4. cât şi croaţii şi slovenii fac parte din familia slavilor de sud şi vorbesc aceeaşi limbă. plecând de la separarea modului de viaţă. „americani” etc.000 în Bosnia şi Herţegovina. aculturaţie. statul se află la capătul unei acumulări crescânde de violenţă latentă şi adesea periculoasă. Din păcate. fiecare parte beligerantă urmăreşte să o convertească pe cealaltă la ideologia sa. Slovenia şi Croaţia. Voinţa de putere şi expansiune brutală a unei etnii asupra alteia apare ca o misiune ancestrală şi sacră. „tineri”. „bătrâni” sunt surprinse note comune ale generalului nu înseamnă că ea ar fi valabilă pentru fiecare individ în parte. deci ţin de Răsărit. conflict tribal primitiv.ANTROPOLOGIA CULTURII Pentru zilele noastre. croaţii şi slovenii au fost alipiţi Imperiului Austro-Ungar încă din 1248. tendinţa de exterminare a adversarului şi cultul ostilităţii viscerale. intrarea în Europa. 2. Mentalitatea de a-i judeca şi caracteriza pe oameni în colectiv este deosebit de răspândită. conflict etc. 5. 4. În condiţiile naţionalismului agresiv. V. 3. ei sunt catolici. cazul destrămării Iugoslaviei este paradigmatic. „englezi”. deculturaţie. Toate acestea pregătesc terenul apariţiei . dialog. deci constituie la origine aceeaşi naţiune. capabilă oricând să explodeze sub forma conflictelor etnice sau religioase. Narcotizarea conştiinţei prin intermediul noilor forme culturale Fenomenul cultural contemporan cuprinde nu numai formele şi valorile culturale.000 în Serbia şi 282.

U. prin conformism se înţelege atitudinea de acceptare pasivă. Se poate numai afirma că aceşti factori acţionează asupra oamenilor a căror personalitate şi echilibru nervos sunt puţin stabile. televiziune) glorificarea banului. instituţie politică. Deşi s-au întreprins puţine cercetări sistematice în această privinţă [23] ar fi eronat. o asemenea atitudine nu schimbă datele mesajului: chiar dacă pentru câteva minute ale filmului justiţia şi binele triumfă. Prin urmare. prin magia sa onirică. aceasta variază în funcţie de calitatea morală şi intelectuală a celor care receptează asemenea producţii culturale. 12% că i-a încurajat „să dea lovitura” a căror descriere detaliată au văzut-o în filme. Încă din 1922. Dăunătoare este sugestia pe care ecranul. 28% că le-a arătat metoda de furt. dacă nu. mai multe ore în timpul cărora se prezintă viciul sunt acoperite de aventuri. de supunere necondiţionată faţă de normele impuse prin forţa coercitivă a legilor. De altminteri. adolescenţii şi unii adulţi. atunci când în emisiunile lor artistice sunt prezentate descrieri detaliate ale tehnicilor de comitere a crimei. 21% că i-a învăţat cum să se poarte cu poliţia. 45% că i-a făcut să creadă în modalităţile facile de câştig. Prin metode diferite şi. video. Conformismul desemnează adaptarea individului la un model acceptat sau impus de grup. O bună parte a filmelor poliţiste afişează o tendinţă disimulată de a prezenta rolul criminalului într-un rol partizan şi . influenţa negativă a imaginilor asupra psihologiei umane. Paul Bureau evidenţia în cartea. mai ales. să considerăm că toate marile massmedia sunt criminogene în sine. În plus: 49% din băieţi au recunoscut că cinematograful le-a trezit dorinţa de a purta o armă. o administrează cu regularitate spectatorilor. 26% că i-a încurajat să fie duri şi 26% că i-a făcut să se viseze continuu bandiţi şi gangsteri [24]. precum şi non-delincvenţi. rolul jucat de cinematograf în viaţa delincvenţilor şi criminalilor de ambele sexe. respectiv în viaţa publică a unei societăţi. loc de muncă. literatura poliţistă. 3. plecând de la unele fapte observate. a impulsurilor antisociale. De cele mai multe ori. dar mai puţin periculoasă. cinematograful şi televiziunea să joace un rol criminogen. Conformismul este un fenomen caracteristic societăţilor manipulate. a atracţiei sexuale. necritică a normelor de comportament în vigoare într-un grup. pentru a constata: 1. o cauză a imoralităţii criminale. precum copiii. 2. prin tehnicile de chestionare.A. frecvent mai ales în rândurile populaţiilor cu un echipament cultural redus. se flatează instinctele joase ale publicului sub camuflajul studiului de moravuri [25]. locuinţă etc. indirect. care executau o pedeapsă în şcolile de reeducare. atelier. ele nu sunt astfel decât în funcţie de oamenii cărora ele li se adresează şi nu au efecte negative decât pe un teren favorabil. Ei au chestionat câteva sute de adolescenţi. Unii autori au văzut nu fără dreptate în noile forme de cultură audiovizuale (cinema. efectele filmelor proiectate în şcolile de reeducare. La aceasta se mai adaugă o influenţă indirectă. influenţa televiziunii şi a cinematografului este duală: cât priveşte latura ei negativă. a luxului. pe care ambianţa de irealitate o instalează în permanenţă în jurul spectatorilor care se simt atunci frustraţi de existenţă. Blumer şi Hauser au încercat să evalueze puterea de influenţă a filmului asupra comportamentului. Ei au constatat că filmul exercită o influenţă criminogenă la un băiat din 10 delincvenţi şi la o fată din patru.ANTROPOLOGIA CULTURII conformismului social şi gregarismului. el arată tineretului o lume a splendorilor şi. a tradiţiei sau a opiniei dominante. fiind nenorociţi de mediocritatea lor. „Indisciplina moravurilor”. au arătat că unii tineri delincvenţi frecventau cinematografele de 7-8 ori pe săptămână. a forţei fizice. birou. în cultul armelor de foc. organizaţie. efectele filmului asupra băieţilor şi fetelor non-delincvente. Anchetele efectuate în S. prin influenţă directă şi specifică. acesta nu împiedică o anumită parte a presei. Prin doza habituală de reverie pe care ecranul o oferă. Deşi un anumit conformism se arată intransigent în ce priveşte moralitatea publică. crima se glorifică sau. cenuşiul fără o speranţă echivalentă a existenţei lor: şcoală.

Publicitatea făcută crimelor reuşite în raport cu cele ratate. gravele abateri de la etica profesională. favorizând astfel naşterea şi întreţinerea prejudecăţilor care nu servesc nici cauza justiţiei. le-a antrenat pe căi greşite. Este superfluu să amintim delictele de presă. aceloraşi atitudini. fiind considerat un element central al vieţii şi relaţiilor afective. ori s-au lăsat întreţinute de ei. Blumer şi Hauser sprijină această afirmaţie pe baza statisticilor efectuate pe un eşantion de 253 de delincvente între 14 şi 18 ani [26]. în special în jurul proceselor răsunătoare şi al scandalurilor de anvergură. aşa cum au văzut ele la cinematograf. Pentru a încerca să ducă o viaţă „ca-n filme”: 38% au părăsit şcoala. 54% au chiulit de la şcoală pentru a frecventa cinematografele. în legătură cu lipsa lor de frecvenţă de acasă pentru a merge la cinematograf. crima devine un lucru cotidian pentru milioane de persoane. 17% au părăsit familia ca urmare a discuţiilor avute cu părinţii. oboseala zilei a slăbit în mare parte simţul lor critic. provocată de un film cu o „love story” pasionată. influenţa presei scrise nu se lasă mai prejos. 6. 8% au sustras bani de la bărbaţi. cu oameni morocănoşi. o caută şi reţin din ea gloria şi încurajarea de a o comite. să posede autoturisme. 12% s-au dedat la alte forme de delincvenţă sexuală. a deprivării subiectului de ceva ce îi aparţinea anterior. În cazul unui erou criminal şi al unui subiect sensibilizat la influenţa unui ideal identic cu cel al eroului. termenul a pătruns în cele mai diverse discipline. ca urmare a nerealizării unei dorinţe. publicaţiile se complac în a descrie cu lux de amănunte detalii şi fotografii ale faptelor şi gesturilor imorale sau antisociale sub pretextul obiectivităţii informaţiilor. fără iniţiativă şi vitalitate. aşa cum au văzut la cinema. 25% dintre delincvente au declarat că au avut relaţii sexuale cu bărbaţi. de reabilitare. 18% au avut relaţii sexuale cu bărbaţi. 23% au ajuns la delincvenţa sexuală. termenul de frustraţie a fost introdus de către Freud ca denumire a stărilor de privaţiune pe care le resimte subiectul în condiţiile nerealizării libidourilor sale. tendinţele spre criminalitate a unui segment populaţional particular. în timp ce acţiunea poliţiei şi a justiţiei este prezentată într-o lumină adeseori rigidă. Foarte adesea. Identificarea cu eroul este un mecanism comportamental comun tuturor fiinţelor umane şi poate duce la realizarea unor acţiuni foarte eficiente. în ordinea materială sau în plan proiectiv şi afectiv” [27]. V. cu consecinţe importante în structurarea personalităţii deviante. 41% au admis că faptul de a merge la cabaret. întorşi de la lucru. 27% au furat de acasă. a obstrucţionării satisfacerii unei trebuinţe.ANTROPOLOGIA CULTURII stimulativ. Iar în altele se apără vechea lege a talionului şi recomandă abţinerea de la orice măsură de clemenţă. apartamente. Teoria frustraţiei şi delincvenţa juvenilă Definită ca un fenomen complex de „dezechilibru afectiv ce apare la nivelul personalităţii în chip tranzitoriu sau relativ stabil. Definiţiile cele mai frecvente date frustraţiei se concentrează succesiv pe următoarele . 33% au fugit de acasă. accentul pus pe senzaţionalul loviturilor date agravează. nici pe cea a combaterii criminalităţii. Acest mecanism funcţionează independent de calitatea eroului. Oamenii au tendinţa de a citi jurnalul lor seara după ce. Voind să-şi facă toalete de lux. Ulterior. inclusiv în cele psihosociale. ca urmare a unei izbucniri a impulsurilor sexuale. 4% au furat din magazine. mai frustraţi sub unele aspecte. aceloraşi aventuri. Sub influenţa presei. Există şi un alt aspect nociv al publicităţii adesea zgomotoase. represivă. fenomenul de imitaţie va duce la realizarea aceloraşi gesturi. în timp ce alţii. Pe lângă influenţa mijloacelor audiovizuale în facilitarea actului infracţional. Atitudinea personală a infractorului în faţa publicităţii care i se acordă activităţii sale în afara legii variază după natura delictului şi după calitatea criminalului: infractorii în gulere albe fug de publicitate. de obicei. rolul jucat de presa scrisă în escaladarea violenţei şi în campaniile de defăimare în perioada alegerilor.

prin comutare. obiective cu cei din jur” [28]. revendicarea etc. Elocvente. Un cercetător român. Ea apare odată cu procesele de evaluare. identificarea etc. în viaţa socială. Formele de manifestare ale tipului extrapunitiv diferă în funcţie de personalităţile subiectului. iar efectele acestora se manifestă prin declanşarea mecanismelor de apărare a eului cum sunt refularea. de unde şi tendinţele mai mult sau mai puţin eficiente de supracompensare la frustratul cronic decompensat. unei nevoi de descărcare. Pavelcu consideră că fenomenele cronice de frustraţie se instalează ca o specie de complexe cu un conţinut corespunzător complexelor de inferioritate descrise de A. de lipsire de un drept. de identificare socială. anxietăţi etc. subiectul frustrat neputând-o lega de o cauză reală adecvată.. implicând cu necesitate actul evaluării şi interpretării prin care persoana frustrată atribuie conduitei persoanei frustrante acel sens specific fenomenului de frustrare: reaua intenţie. izolării. 2. acuzând un obiect. Sillamy. iar V. Multe din stările de frustraţie îşi au originea în mediul intern al subiectului. După R. Fenomenul propriu-zis de frustrare se naşte numai în cadrul unui raport social. reacţiile comportamentale şi. de aici şi sentimentul de nemulţumire şi chiar de revoltă pe care-l trăieşte persoana frustrată. agresivitatea. este nedeterminată. hipersensibilităţii etc. asupra oricărui obiect. sunt studiile asupra copiilor frustraţi material. mecanismele generatoare ale sentimentului de frustraţie îşi originează pulsiunile în inconştient. Rosenzweig. Însă comportamentele . de păgubire. uneori fiind găsită în propriile incompetenţe sau. substituţia. stare explicată uneori prin reaua intenţie a altcuiva. astfel. regresiunea la modalităţi inferioare de comportament (primitivizarea). de un bun individual. numai tipul extrapunitiv de personalitate reacţionează la frustraţii. Sears constată că violenţa conduitelor agresive se măreşte în dependenţă de intensitatea motivaţiei frustrate. cauza sau situaţia frustrantă în care apar obstacole şi relaţii coercitive în realizarea dorinţei. printr-o anumită corelare a condiţiilor interne cu cele externe. Dintre reacţiile proprii frustraţiei se citează agresivitatea care poate fi orientată asupra obiectului frustraţiei sau. frustraţia duce la consecinţe patologice. derivarea. fiind gata să descarce chiar în mod neadecvat starea sa de tensiune. Psihanaliza tratează frustraţia îndeosebi ca formă a conflictelor inconştiente. în genere. interpretare şi retenţie prin care se va acorda situaţiilor de blocare şi contrariere un sens precis: cel de privare. În acest ultim caz. frustraţia nu apare în legătură satisfacerea nevoilor de bază ci de trebuinţe de performanţă. depresiunea şi reacţiile de abandon. omul aflat în starea de tensiune caută o pricină. notează N. pot fi imediate sau amânate şi de durată. fiind determinate de propriile inferiorităţi sau incompetenţe. specializat în problemele tineretului. multe din frustraţiile subiectului fiind determinate de propriile incompetenţe sau inferiorităţi. „Educaţia. efectele frustraţiei care. procesele de compensaţie corelate cu tendinţa de escaladare a dificultăţilor şi dobândirea de performanţe într-un domeniu sau altul. Depăşind un anumit nivel de toleranţă. Aşadar. o împrejurare de viaţă ce generează insatisfacţii.ANTROPOLOGIA CULTURII elemente ale procesului de frustrare: 1. afectiv (carenţă afectivă) şi care mai târziu prezintă „sechele” de tipul egoismului. după E. Hilgard. sub acest raport. păgubirii de un drept. ele putând fi: acuzarea altuia. Ceea ce este caracteristic frustraţiei este conştiinţa unei stări de privaţiune care va da naştere unei tensiuni emoţionale. alteori. pe calea revoltei iraţionale. R. nu constă în suprimarea frustraţiilor. agresivităţii. acţiunea în sensul privării. de unde defulează. comunicaţional. dând naştere. o persoană exterioară de frustraţia trăită. suferinţe cauzate de privaţiuni. 3. Adler. consideră că „Nu întotdeauna frustraţia apare în cadrul unui raport social direct: nu întotdeauna ea este rezultatul unui proces reflexiv de atribuire a unei intenţii răuvoitoare agentului frustrant. constând în trăiri conflictuale. în condiţiile prezenţei unui conflict motivaţional uman. De cele mai multe ori. de realizare profesională. Tipul intrapunitiv se acuză pe sine însuşi de insatisfacţiile suferite. la numeroase ocazii de conflicte reale. De cele mai multe ori frustraţia determină structurări ale personalităţii. starea psihică de frustraţie. proiecţia. ci în dozarea lor în funcţie de rezistenţa subiectului”.

resimt ca o sfidare opulenţa de produse străine ostentativ etalate în vitrinele privatizaţilor de noapte. impune câteva precizări suplimentare. altruismul şi egoismul. familie şi mediul social sunt false sau contradictorii până la a se anula unele pe altele. Freud. Tendinţa generală fixează sfârşitul adolescenţei la 18 ani. Erikson) consideră „criza adolescenţei” ca un proces revolutiv al conflictelor din perioada copilăriei. Maturizarea organelor sexuale relevă angoasa conflictului oedipian într-o tulburare totală a echilibrului cucerit prin socializarea din timpul copilăriei. În acest caz. „adolescenţa constituie o întrerupere a unei creşteri până atunci fără probleme şi care se aseamănă. contribuie la procesul de formare a identităţii. optimismul şi melancolia. în aparenţă. apoi tensiune internă a subiectului şi conştientizarea conflictului dintre eul său şi mediul înconjurător. ca şi despre sistemul relaţional al Eului său cu mediul până la organizarea definitivă a personalităţii sale. Dacă pubertatea constituie referinţa fundamentală de început a adolescenţei. cuprinşi. După Anna Freud. numeroase conduite agresive. limitele sale terminale sunt foarte controversate. cu alte cuvinte de o fază normală a conflictelor ascuţite. E. Or. face ca motivarea legitimităţii trecerii la acte ilegale să aibă la bază sentimentele violente de frustraţie. grupurile de absolvenţi ai şcolilor generale sau liceelor. Aceste oscilaţii comportamentale nu constituie pentru mulţi specialişti decât semnele exterioare ale unei serii de adaptări interne progresive. caracterizată printr-o fluctuaţie aparentă a Eului şi printr-un puternic potenţial de creştere: ceea ce ar putea să apară ca începutul unei nevroze nu este adeseori decât începutul unei crize de autolichidare a unei etape anterioare şi care. Pe de altă parte. psihotic sau antisocial. de exemplu. Este vorba de o criză normativă. deja organizaţi pe principiile structurii interne a bandelor. cu o varietate de alte perturbaţii emoţionale şi de transformări structurale” [30]. Dollard [29] a evidenţiat relaţia de la cauză la efect între frustraţie şi agresiune. Importanţa trăirilor asupra structurării personalităţii se traduce prin ambivalenţă şi numeroasele contradicţii ale comportamentului adolescentin în condiţiile modificărilor biologice. Sentimentul de frustrare motivează dorinţa puternică de posesie. la acelaşi tânăr coexistă adesea supunerea şi revolta. Definiţia adolescenţei ca ansamblul transformărilor psihologice de adaptare la starea de pubertate sau ca perioada în cursul căreia. Într-adevăr. manifestările adolescenţei sunt foarte apropiate de formaţiunea simptomatică de tip nevrotic. cauzată de factorii specifici ai vârstei. în aspectele sale biologice.ANTROPOLOGIA CULTURII psihologice prin care ele sunt resimţite în cadrul automatismelor vieţii cotidiene ca jignire sau nedreptăţi sunt: discriminarea. Unele din contribuţiile cele mai importante la înţelegerea adolescenţei (A. P. este incontestabil că mediul urban. Relaţia de la cauză la efect dintre frustraţie şi agresiune devine evidentă şi se manifestă mai ales în cadrul delincvenţei juvenile. în genul proxim al noţiunii de adolescenţă vom vedea în cele ce urmează. Discriminarea este refuzul de a trata un grup social sau un individ în conformitate cu aspiraţiile sale. provoacă frustraţii frecvente care declanşează. bucuria şi tristeţea. Pe de o parte. de fapt. iar începutul ei între 12-14 ani în zonele occidentale temperate. subiectul procedează la remanierea imaginii despre el însuşi şi despre alţii. în condiţiile şomajului şi ale timpului liber. la rândul lor. Nerealizarea acestor aspiraţii provoacă revoltă. normele de conduită inoculate copilului în procesul de socializare de către şcoală. Blos. Din această cauză. sub efectul maturizării sexuale. În perioada tulburării generale a . în general. colindând ore întregi străzile şi cartierele. prin natura sa. În ce constă matricea bio-psiho-socială a acestor factori specifici. Kestember. Fenomenele bluzelor negre. ceea ce are ca efect diminuarea rezistenţei în faţa tentaţiilor. ale vandalismului şi ale agresiunilor gratuite ar putea să aibă la bază această relaţie. E. în sensul legitimării trecerii la acte ilegale de dobândire. unde presiunea arzătoare a dorinţei. prejudecăţile şi stereotipiile. la geneza conduitei delincvente concură mai mulţi factori. fără bani şi fără ocupaţie. psihologice şi sociale.

Inc. Îi atrage tot ce necesită un efort pasionat… Această morală a eului este. nici cel al părinţilor nu sunt cele aşteptate va încerca să reducă distonanţa cognitivă rezultată din această situaţie. eroismul etc.. Debesse consideră că la această vârstă se constituie „o morală a valorilor”. Delachaux-Niestlé.N.ANTROPOLOGIA CULTURII adolescenţei. p. Tinerii iubesc greutăţile pentru ale învinge. adică fără a recurge la moduri de răspuns inadecvat.. totodată. fie ca o barieră a acestora. Neuchatel. specifice vârstei. [2] CATTELL. M. p. Paris. Fiecare fază a dezvoltării creează noi situaţii conflictuale cărora le corespund alte mijloace de a confrunta aceste conflicte. aspectul cumulat al tensiunilor şi dizarmoniilor mediului familial în care trăieşte adolescentul se concretizează în „ disonanţă cognitivă şi afectivă” care se produce mai ales atunci când este încălcată sau nerealizată una din „aşteptările” tânărului. p. Paris. Capacitatea tânărului de a suporta o frustrare fără pierderea adaptării. Reckless. formează aşa-numita „toleranţă la frustrare”. Édition du Minuit.41.II. vol. respingând modelele convenţionale şi părăsind mediul familial pentru a se apropia de acele grupuri de tineri cei asigură suport emoţional şi securitate afectivă. cit.B. Intensitatea acestei toleranţe poate influenţa apariţia unor comportamente delincvente. [4] SAPIR. op. pp.. bucurându-se de actele copilului lor şi proiectând subtil asupra lui propriile lor sentimente inconştiente de ostilitate şi de distrugere. care va contrasta dureros cu relativismul axiologic al mediului cotidian: „Ea se ordonează în jurul unor forme de conduită care au în ochii adolescenţilor un preţ nemăsurat: devotamentul. E. Enfance et société. Rinehart and Co. sinceritatea. În această privinţă. echilibrul bazat pe anumite relaţii între instanţele psihice şi pe raporturile dintre personalitate şi condiţiile mediului se rup cu o extremă uşurinţă. trăită la un mod sado-masochist. E.. Aceştia ar participa inconştient la procesul delincvent. [5] SAPIR. 403-404. p. mila. ca dorinţă de compensare a acesteia [33]. Pentru W. 1967.184.. E.B. 1959.. vol. Tânărul care va conştientiza că nici comportamentul său.36. Psychologie sociale. R. Social Psychology. este un factor capital în apariţia tulburărilor de comportament. o morală a sentimentului: ea se bazează pe dragostea faţă de bine” [31]. Alţii consideră că comportamentul antisocial al tinerilor este încurajat inconştient de părinţi. Clinard consideră că manifestările delincvente ale tinerilor pot apărea pe un fond de „frustrare”. NOTE [1] KLINBERG. New York. 40. [3] ERIKSON. Psihologul francez M. V. . unele situaţii conflictuale devin ireversibile dacă în psihologia adolescentului nu are loc o fuziune a valorilor morale cu atributele specifice vârstei.F. Unii autori în continuarea lucrărilor lui Spith şi Bowlby privind consecinţele frustraţiilor precoce consideră că relaţia mamă-copil. b) prin încercarea de a schimba convingerile adulţilor şi a le impune pe ale sale proprii.1.. Ameliorarea stării tensionale se poate realiza prin reducerea disonanţei în următoarele moduri: a) prin încercarea tânărului de a-şi schimba propriile convingeri în raport cu cele ale adulţilor. la nivelul aspiraţiilor morale.. autorul teoriei „rezistenţei la frustraţie”. Otto. P. acţionând fie ca un factor stimulator. dublată de „o morală a idealului”. Ei au oroare de mediocritate şi de compromis. c) prin respingerea sau contestarea totală a modelelor comportamentale convenţionale ale adulţilor [32]. 1966. Anthropologie.

[8] BOWLBY. Geneva. 1950. W. Etapele educaţiei. Enrico. [27] POPESCU. P. în The Sociology of Crime and Delinquency. Toronto. 1950. p. Paris. op. [19] Barcin. .2/iunie 1962. 1881. Théorie. [28] RUDICĂ. Studii şi cercetări.NEVEANU. conflict construit în jurul axei determinate social anomic/nonanomic la nivelurile: individual. op. Ediţia a V-a. 1933. Prentice Hall. [17] SZCZEPÁNSKI. . Principes de criminologie. Movies Delinquency and Crime. D. [26] DELAND. 64.. Bucureşti.156-162. Antropologia culturale. New Haven. grupal. Nuvelles perspectives en criminologie. RĂDULESCU. London. [25] SZABO. pp. Citat de BARNES şi TEETERS. 124. La psychologie de la crime. Robert K. p. [22] ADORNO. CRESSEY.283. nr..131.. p. 173186. 1957. New York.13. Marvin E. Marin. "Crime News encourage delinquency and crime". Editura Albatros. O.U.U. 1970. societal. T.H. "Crime in Relation to Social Change in China". Dan P. P. Adolescenţii şi familia. 1975. "Crime as an American Way of Life". Presses de l`Université de Montréal. Criminologie. [12] Apud SUTHERLAND. Paris. 64. Vezi şi BARNES şi TEETERS. . p. 1953. La délinquance juvenile. Soins maternelles et santé mentale. Sorin M.25. 1939.. A. J. [13] EUZIČRE. [16] Daniel BELL. 81. Erwin H. Editrice Studium. Paris.... Norman Johnston).S. vol.32. Editeur Toulouse. 1972. p. [7] BANCIU. Sydney.. The Free Press. 1965. [23] Vezi PLUHL. Citat de BARNES ŞI TEETERS. 1975.187. J. dominantă psihologică în adolescenţă”. Dan. Langage et classes sociales. Denis. Iaşi. p. pp. 91. Editura Didactică şi Pedagogică. Roma. Ediţia a II-a (Ed. Payot. Dicţionar de psihologie. p.396. Etude psychanalitique. cit. CHING-YUCH.. Bucureşti.. 25. Sorin M.ANTROPOLOGIA CULTURII [6] BERSTEIN. [21] FERRI.35. "Social Structure and Anomie". Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1974. Frustration and Agression.M. quarante ans aprčs.295. Les invalides moraux. 1978. 131-154. 1947.. op. p. D. în Antioch Review. pp. p. New York. Cocca Editore. [31] DEBESSE. .1951. Philip. Glencoe. 1954.. 40/noiembrie 1934. p. [14] Apud HESNARD. . 1963. Rădulescu. "The Evolution of the American City and the Emergence of Anomic". 1985.. Herbert. D. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.170. L`adolescent et sa famille. Marin. Paul. Leonard Savitz. HAUSER. E. Editura Ştiinţifică. în New Horizons in Criminology.... New York. Inc. Introducere în sociologia devianţei.91. pp. 1979. [18] MERTON. p.38. VOICU... Brother and Harper. Wolfagang. [24] BLUMER.. Observations. 1951. [15] Kate FRIEDLANDER. p. [9] BELL. în American Journal of Sociology. Paris. [10] POWELL. The Autoritarian Personality. Masson. B. Bucureşti. nr. p. Maurice. J. „Conflictul. 298-308. S.C.F. Les contradictions culturelles du capitalisme. p. [20] TAFT.. Voicu.. 1973. [30] Cordéiro.72-81. p. P. Torino. Illinois. în Social Theory and Social Structure.F. John Wiley and Sons. Édition du Minuit. în Adolescenţă şi adaptare. 1987. p. Bucureşti. cit. Criminologie. "Mass Media and reported delinquent behavior: a negative case".în British Journal of Sociology. E. în Federal Probation. Sociologia criminale. Noţiuni elementare de sociologie. New York. J. Apud Tullio TENTORI.. 8991. Cu privire la conflictul dintre „teoria conflictului” (Merton) şi „teoria consensului” (Parsons) vezi capitolul „Control social şi comportament deviant” din aceeaşi lucrare. Centrul de cercetări pentru problemele tineretului. [11] YEN. p. p. MacMillan Press. Traitement. Jr. . New Horizons in Criminology. 1981. Yale University Press. . cit. Montréal. M. Bucureşti.. Edouard Privat. Th. p. [29] DOLLARD et al.

Toronto. The Sociology of Deviant Behaviour. Savitz. Marshall B. Walter C. N. Rinehart and Winston. [33] CLINARD. Johnson). Ediţia a II-a. Wolfgang. Inc. M.. 286-291. Sydney.ANTROPOLOGIA CULTURII [32] RECKLESS. John Wiley and Sons. New York. 1970. L. 1957.E. . pp. "Containment Theory". . New York. în The Sociology of Crime and Delinquency (Ed..

iar aculturaţia studiază transmiterea (contactele) culturală în curs (actuală). Aculturaţia nu se reduce însă la un proces. ci este vorba de un fenomen global. să fie diferenţiată de difuzare care are loc în toate cazurile de aculturaţie. 1. Întrucât studiile despre aculturaţie s-au dezvoltat pe terenul etnologiei. de la superior la inferior. aşa-zis inferioare. O notă preciza distincţia ce trebuia făcută între aculturaţie şi alte concepte din sfera dinamicii culturilor: „După această definiţie trebuie să se distingă aculturaţia de schimbarea culturală în care ea nu este decât un aspect. adică a civilizaţiei . Această dublă polaritate confirmă că aculturaţia nu se poate reduce numai la difuzarea trăsăturilor culturale. cu culturile ei precolumbiene (maya. studiile despre aculturaţie au pus accentul pe societăţile cu putere inegală. occidentală. colonială. aculturaţia a fost studiată în două mari zone socialpolitice şi culturale. dintre care una dominantă. incaşă) şi Africa neagră precolonială. în sens unic. De aici au luat naştere două caractere complementare ale aculturaţiei: unul intern. Aceasta trebuie. în spaţiu şi timp. DE LA ACULTURAŢIE LA TEORIA DEPENDENŢELOR CULTURALE VI. De cele mai multe ori. de asemenea. de la dominant la dominat. America Latină. precum şi de asimilare care este uneori un aspect al aculturaţiei. Ceea ce este interesant este însă că aceste culturi. dominarea unei culturi asupra alteia. Până în prezent. Studiile despre aculturaţie au abordat mai întâi problemele conflictelor coloniale şi cuprind ideea de supremaţie a culturii europene. dar care este un fenomen care survine fără prezenţa tipurilor de contact specificate în definiţia de mai sus şi care. În 1935. fără a pierde din caracterele sale originale. societatea dominantă fiind societatea europeană. ele sunt situate într-o perspectivă istorică. Noţiunea de aculturaţie Noţiunea de aculturaţie desemnează fenomenele de interacţiune care au loc în contactul dintre două sau mai multe culturi. nu constituie decât un aspect al procesului de aculturaţie“ [2]. eterogenitatea culturilor contemporane şi celălalt extern. întrun Memorandum emis de Social Science Research Council. Din acest imperialism al culturilor a luat naştere şi sensul unic al influenţei şi al contactului. la simpla trecere de la cultura autohtonă la cultura străină. cealaltă dominată. care sunt impuse de contactele şi conflictele culturale speciale. în cadrul unui proces în cursul căruia individul sau societatea s-ar apropia de modelul occidental. Rezistenţa pattern-urilor culturilor orientale în faţa civilizaţiei tehnico-ştiinţifice occidentale demonstrează că avem de-a face cu un fenomen mai adânc decât simpla propagare a tehnicii de vârf şi tehnologiei.ANTROPOLOGIA CULTURII VI. aztecă. s-a dat următoarea definiţie care „a fost admisă aproape pretutindeni şi a servit în orientarea numeroaselor studii de aculturaţie“: „Aculturaţia cuprinde fenomenele care rezultă din contactul direct şi continuu între grupuri de indivizi de culturi diferite. există un proces invers. O altă distincţie între difuzare şi aculturaţie este că difuzarea studiază contactele culturale deja realizate în epocile anterioare. cu transformări subsecvente în tipurile culturale originale ale unuia sau ale ambelor grupuri“ [1]. influenţe şi imitaţii culturale. de asemenea. orientate spre studierea evoluţiei şi transformării culturale: difuziune. prin care cultura indigenă integrează elementele altor culturi. care angajează întreaga societate. arbitrar izolate. Termenul de aculturaţie s-a impus în literatura de specialitate în al patrulea deceniu al secolului XX. când a început să înlocuiască progresiv termenul de difuzare culturală. au rezistat cu brio la presiunile economice şi sociale prin care culturile occidentale urmăreau să dezagrege sistemele lor de valori.

Între cele două tipuri de contact există o opoziţie fundamentală. dominaţia anglo-saxonă a dus în SUA şi în Canada la formarea de rezervaţii pierdute în interiorul ţării care le ascunde din toate părţile. Ele sunt fie de tip războinic (raiduri. prin repartiţia terenurilor şi distribuirea habitatului. căci societatea dominantă nu stabileşte imediat şi nici obligatoriu un control direct asupra societăţii aculturate: este suficientă prezenţa ei. Dar dacă evoluţia generală conduce de la aculturaţia spontană la aculturaţia impusă de multe ori se produce şi fenomenul invers. În situaţia colonială. pe orizontală. cu un nucleu etnic determinat de aceste condiţii. „Colonizarea“ poate să introducă legile şi normele unui grup cultural pe teritoriul altui grup cultural. pentru ca să poată îngloba situaţia mai neclară a „frontierelor“. după cum diversitatea cazurilor concrete ne arată două tipuri de aculturaţie: 1. Astfel. 2. aculturaţia liber acceptată se supune dinamismelor interne ale societăţii indigene. cel al societăţii dominante şi cel al societăţii dominate. În secolul XIX şi XX. înainte de introducerea legislaţiei franceze în Algeria. Aceste forme de aculturaţie au o relevanţă specială pentru operaţionalitatea raportului dintre conflictele culturale şi criminalitate. fie printr-o serie de aprobări mai difuze. urmând modalităţi sau orientări variabile. dominaţia străină se exercită cu o intensitate mai mare sau mai mică. frontierele dispar iar societăţile indigene. făcând astfel ilegale regulile tradiţionale de conduită. Sutherland [5] au evidenţiat consecinţele schimbărilor de civilizaţie asupra contactelor culturale văzute ca o inoculare a normelor de comportament de la o arie culturală la alta. societatea indigenă. la frontiere. în timp ce. liberă de orice control direct (sau slab controlată) adoptă spontan anumite elemente ale culturii dominante [3]. De aceea. Tot astfel. Or. În cadrul aculturaţiei impuse. într-un mod specific de funcţionare în acest mediu. când normele juridice sovietice au fost aplicate triburilor siberiene.ANTROPOLOGIA CULTURII industriale. trec sub controlul direct al Occidentului. numit naţiune. membrii societăţii dominate resimt intervenţia străină ca o lovitură dată tradiţiei lor şi această agresiune poate declanşa anumite forme de refuz. în timp ce aculturaţia spontană se supune doar schemelor şi aprobărilor societăţii indigene. încă independente. Portul voalului era ilegal în dispoziţiile legii sovietice. caracterizat prin violenţă. aculturaţia spontană. fie de tip comercial şi pacifist în cazul indienilor care în Canada sau în Prerii ofereau blănuri vânătorilor francezi sau englezi (a căror pătrundere a provocat indirect dublarea războaielor dintre triburi pentru dobândirea controlului cursului comercial şi al produselor europene. umblau cu faţa descoperită au fost ucise de părinţii lor pentru că au violat obiceiurile tribului. Conflictele dintre normele de comportament generate de contactul în aceeaşi zonă geografică a sistemelor culturale diferite au fost ordonate de cei doi mari criminologi americani la cel puţin trei paliere: 1. conflictele pot apărea la frontierele a două zone culturale învecinate. Aculturaţia impusă pune în joc două sisteme de valori. în al doilea caz. istoria diferitelor grupuri etnice parcurge diferite faze: pe măsură ce societăţile europene îşi extind dominaţia în spaţiu. aculturaţia impusă şi 2. dar a-l purta nu era ilegal pentru mentalitatea tribului. modalităţile de contact diferă. Evelyn Crook [6] a descoperit că 86% din tinerii delincvenţi studiaţi de ea locuiau în zonele de „frontieră“ rasială sau lingvistică în care două grupuri rasiale sau mai multe erau în contact şi numai 14% în cadrul unui grup rasial sau lingvistic omogen. vânătoare de sclavi). în cadrul cercetării. La frontiere însă. Culturile nu sunt entităţi abstracte. Astfel. era de datoria . Trebuie să-i dăm noţiunii de dominaţie o definiţie destul de suplă. Thorstein Sellin [4] şi după el E. ameninţarea pe care o exercită. femeile care. vom distinge în cadrul noţiunii de dominaţie două tipuri diferite de contact: în primul caz. economic şi religios total. În Mexic şi în Peru spaniolii au instaurat un control politic. un grup străin stabileşte un control direct asupra societăţii dominante al cărui proces de aculturaţie îi dirijează fie prin violenţă. ele nu trăiesc decât prin cristalizarea valorilor într-un mediu geografic numit patrie. supunându-se legii sovietice. numit stil de viaţă. chiar prestigiul ei.

Populaţiile de pe Rio Grande. considerate în procesul şi rezultatele lor. era apărată cu înverşunare. care va forma ocupaţia capitală a activităţii lor economice. al combinărilor de elemente rezultate din culturi diferite. această reorganizare capătă sens prin modelele şi valorile autohtone. Dezvoltarea este însoţită de distorsiuni şi decalaje între vechile sisteme sociale care slăbesc şi sistemele moderne care . în acest caz. De cele mai multe ori. identitatea etnică se dizolvă în variantele culturii occidentale. dansuri mascate. în acelaşi ansamblu social. manifestă cel puţin în domeniul religios. ai integrării şi asimilării. supunându-le modelelor şi valorilor societăţii dominante. îşi pot păstra unele moduri de comportament care sunt în contradicţie cu normele culturii care trebuie asimilate în ţara adoptivă. fără a le confunda cu religia lor tradiţională (cultul lui Kachinas. mult timp cele mai izolate de contactul european. are consecinţe profunde asupra tuturor manifestărilor vieţii economice. au acceptat credinţele şi ceremoniile creştine. procesul de asimilare realizează fenomenul invers: adaptarea elementelor europene este însoţită de eliminarea tradiţiilor indigene. un refuz continuu de aculturaţie. se manifestă pe două axe: prima poate fi desemnată prin termenul de integrare. Integrarea. dar întotdeauna inovaţiile capătă sens într-o tradiţie readaptată. a caprelor şi a calului de către indienii Pueblos. la o formă modernă de societate unde legăturile de rudenie îşi pierd o mare parte din semnificaţiile lor. trecerea bruscă de la o organizare socială. Anumiţi indivizi se conformează regulilor şi valorilor societăţii dominante când se află printre reprezentanţii acesteia. La celălalt pol. bazată pe clan şi pe trib. de exemplu. Iar populaţiile occidentale. Un alt tip intermediar. o asemenea infracţiune a devenit o crimă pedepsită cu moartea. Adoptarea creşterii oilor. în vreme ce sfera spirituală.ANTROPOLOGIA CULTURII tatălui sau a fratelui să ucidă femeia adulteră. Este cazul diferitelor sincretisme. cu precădere la cel economic. sociale şi culturale. adunări ceremoniale) practicată clandestin şi apărată printr-un secret foarte strict. conduse de o logică proprie (chiar dacă ele includ tensiuni şi contradicţii interne). a doua prin cel de asimilare. Aceste diferite procese de aculturaţie (ca tipuri de contact) se pot succeda în timp în aceeaşi societate. Fenomenele de aculturaţie. Cei care participă la un sistem cultural. dar care dau naştere unui nou sistem ordonat după principiile diferite ale celor integraţi în sistemele originare. în timp ce asimilarea apare. 3. va duce la o nouă mobilitate şi se va repercuta la toate nivelurile până la modificarea organizării politice sau a credinţelor şi ceremoniilor religioase. Între cei doi poli. Faptele de aculturaţie manifestă. vânători. chiar dacă provoacă transformări în ansamblul societăţii. În Africa. Procesul se produce când grupul emigranţilor este mai slab din punct de vedere politic decât grupul pe teritoriul căruia ei se instalează. şi el relativ stabil. Integrarea corespunde în general cazurilor de aculturaţie spontană sau se produce la începutul dominaţiei. culegători şi seminomazi la origine au preluat în urma contactului cu populaţiile autohtone anumite elemente din agricultură ce au favorizat o relativă stabilizare a ariei lor de locuit. aculturaţia se limitează la un domeniu particular. dar revin la caracteristicile şi valorile societăţii dominate când sunt în mediul lor de origine. în special tradiţia religioasă. se situează un anumit număr de tipuri intermediare. o ambiguitate fundamentală. se defineşte tocmai prin tensiunea zilnică dintre cele două culturi: este vorba de numeroasele cazuri de dualitate culturală. 2. pe parcursul unei îndelungate perioade de control direct. la nivelul societăţii globale. În procesul de integrare elementele străine sunt încorporate în sistemul indigen care le supune propriilor sale scheme şi categorii. ca şi sincretismul sau separarea. Navahii reprezintă cazul aproape clasic al unei societăţi constant îmbogăţite prin aporturile exterioare liber selecţionate. dar sub influenţa legii franceze. când emigrează spre un alt sistem. duc la sisteme relativ stabile. în cadrul acestei evoluţii.

şi mai ales cu urbanizarea. În statele africane. multe infracţiuni. economice. când normele şi legile se videază. dinamismele interne şi externe care animă grupurile şi comunităţile. Hazardul istoriei a voit ca colonizarea să pună în contact societăţi capitaliste. a structurilor familiale. consecinţele dezvoltării pe plan cultural antrenează patologii sociale. guvernele autohtone au elaborat coduri penale inspirându-se din legislaţiile coloniale şi au accelerat politica de implementare a unei justiţii moderne. i-a relevat vulnerabilitatea extremă a propriului său univers. când loialităţile faţă de rudenie sunt înlocuite cu cele faţă de o diversitate de grupuri de interes (profesionale. atunci când relaţiile directe sunt mai puţin frecvente. pe motivaţiile şi pe atitudinile populaţiilor. devianţe şi patologii. se complexifică. a minat şi erodat echilibrele societăţilor tradiţionale. reguli şi practici etnice discriminatorii în privinţa persoanelor exterioare tribului care nu se întâlnesc în alte sisteme de drept. După ce ţările africane au devenit independente. când grupurile şi instituţiile social-politice se diversifică. În condiţiile vieţii contemporane. rezistenţele la schimbare. cu societăţi de tip colectivist. de conţinutul lor etic şi cultural. şi dacă ea nu ia în consideraţie forţele de inerţie. criminalitatea creşte când viaţa familială este periclitată. când solidaritatea socială se dizolvă într-o structură caracterizată prin atomizarea surselor de reglementare şi de supraveghere. prin brigăzile de jandarmi.ANTROPOLOGIA CULTURII încearcă să se erijeze şi să se impună. extindându-se din aproape în aproape. Apariţia şi dominaţia omului alb au aruncat Africa într-o dezorientare profundă. prin forţa economică. ca şi în alte state de altfel. Două tipuri de societăţi se confruntă şi intră în conflict: unul. pentru acestea din urmă. Acest conflict este generator de dezajustări care se traduc prin inadaptări. Această abordare globală se dovedeşte indispensabilă şi trebuie să constituie primul nivel de interpretare a culturologiei în ţările în curs de transformare rapidă. prin depersonalizarea relaţiilor dintre indivizi şi prin anonimatul unei societăţi de masă unde reuşita personală capătă mai multă importanţă decât aceea a destinului colectiv. a distrus grav cosmogoniile primitive şi datorită acestui fapt. bazat pe familia lărgită — „legăturile de sânge“ — alianţa şi justificarea mitică a ordinii raporturilor sociale. în primul rând. proceduri şi sancţiuni prevăzute în sistemele de drept tradiţionale trebuiau să fie abandonate pentru că erau prea strâns legate de culturile tribale. religioase etc. a credinţelor. construind tribunale şi înmulţind în oraşe comisariatele de poliţie asigurând. în sine. Majoritatea autorilor recunoaşte că. ca factor criminogen. o eroziune a instituţiilor de bază care exercitau un asemenea control asupra indivizilor încât ele îi restrângeau la extrem posibilităţile de marginalitate. cu punerea în evidenţă a etniilor şi a populaţiilor heterogene. Înţelegerea fenomenului cultural nu poate să fie decât superficială şi să conducă la constatări eronate sau contradictorii dacă ea nu se bazează pe realităţile culturale existente. Există. astfel. Demersul culturologic se înscrie astfel în cadrul foarte larg al unei sociologii a mutaţiilor. Dezvoltarea economică şi culturală nu poate fi estimată. un fel de cataclism. progresiv. În Africa Neagră colonizarea a reprezentat. Este mai mult tipul de dezvoltare şi natura consecinţelor sale care pot fi considerate ca elemente având un impact asupra creşterii criminalităţii. înalt industrializate. fenomenul criminal a suferit. de deflagraţie culturală care. economice şi politice. lucru incontestabil. o creştere foarte puternică. politice. în multe privinţe. cu ideologie individualistă. acest proces de destructurare socială apare ca inevitabil şi ireversibil deoarece instituţiile tradiţionale se arată aproape incapabile să evolueze şi să se transforme destul de repede pentru a se putea adapta la exigenţele şi imperativele vieţii moderne.). o supraveghere cât mai strictă a teritoriului lor . Căci. exclusiv agricole şi fără tehnologii avansate. dacă ea nu se referă la evoluţia valorilor. Cu schimbările structurale. Aceasta s-a văzut dominată şi influenţată de o altă lume care. celălalt edificat pe diferenţierile şi competiţiile pe care le implică economia de piaţă şi „raţionalismul economic“. De aici urmează.

de a impune norme şi valori unor majorităţi considerate ca nefiind încă evoluate social. ale „schimbului inegal“. Theotonio dos Santos. trebuie să admitem că dreptul îşi are contribuţia sa în formarea personalităţii. Raul Prebisch. se explică faptul. prin aculturaţie trebuie să înţelegem orice grefă a unei culturi asupra alteia. se poate stabili un contact fără penetraţia reciprocă sau univocă a celor două sisteme de valori. Însă în Africa. De fapt. dialogului Nord-Sud. că şi acum. Asia şi America Latină a însemnat o etapă ideologică a luptei dintre marile puteri pentru delimitarea noilor sfere de influenţă. sa transformat în negaţia sa. programelor internaţionale de ajutor economic al organismelor şi organizaţiilor afiliate ONU. aceste teorii suferă de o optică economicistă. în voinţa sa de a trăi. în cele din urmă. În literatura social-politică de specialitate constatarea acestei adânciri a decalajelor. Căci această independenţă. este plauzibil să presupunem că importul unei instituţii străine se traduce întotdeauna printr-o anumită schimbare în atitudinile mentale ale autohtonilor. V1. or. „stadiilor creşterii“ „acumulării dependente“. Celso Furtado. de vreme ce independenţa politică ar fi trebuit să ofere cadrul politic şi instituţional adecvat pentru dezvoltarea accelerată a . În consecinţă. când. genera reacţii de apărare. fie ca el să îl considere doar un mijloc de a-l reinterpreta. Henrique Fernando Cardoso. André Günder Frank. mai puţin în cele urbane. Invers. a dus la evidenţierea mecanismelor economice care permit perpetuarea acestor dependenţe. dreptul penal modern este departe de a fi expresia codificată a valorilor unei ordini sociale.ANTROPOLOGIA CULTURII naţional. Dar care anume cauze social-politice favorizează din interior perpetuarea acestei dependenţe. în loc să o elimine. rod al efortului unor prestigioşi economişti din Lumea a Treia precum Samir Amin. ea nu este ignorată ea poate să influenţeze acţiunile cotidiene. dacă sistemul juridic naţional contribuie la modelarea a ceea ce se numeşte psihologia unui popor. de vreme ce subdezvoltarea economică adânceşte dependenţa periferiilor faţă de Centru. când două culturi care vin în contact una cu cealaltă fără a se penetra. dacă el nu ar putea. Voinţa unei elite de a transforma tradiţiile şi moravurile. totuşi. Astfel. conferinţelor UNCTAD. la violenţă şi anomie. ale „dependenţei structurale“. După o opinie apărută în sociologia generală. după cum confirmă practica relaţiilor internaţionale actuale. Teoriile „preţului remunerator“. Pentru a aplica acest criteriu aculturaţiei juridice. fie ca să elimine modelul exotic. din Africa. 2. Contactul cultural are o sferă mai mică de manifestare. eşecurile aculturaţiei juridice se arată adesea în faptul că legea importată alunecă la suprafaţa conştiinţelor individuale. în unilateralitatea abordării economice era firesc ca ele să nu reuşească să propună o strategie eficientă pentru depăşirea subdezvoltării. nu există încă aculturaţie. Aculturaţia în Lumea a Treia Invadarea vieţii culturale postbelice din continentele subdezvoltate cu surogatele culturii de masă occidentale nu se înscrie în cadrul dialogului viu şi fertil al multiculturalismului ci în logica deculturaţiei. în pofida atâtor „Decenii ale Dezvoltării“. în zonele rurale. Câştigarea aşa-zisei independenţe politice în anii ’60. populaţiile recurg la cutumele tradiţionale pentru a-şi soluţiona litigiile. Dualitatea modelelor normative ar putea să supună individul la un fel de schizofrenie. Arghiri Immanuel au evidenţiat noile subtilităţi ale mecanismelor de perpetuare a dependenţei economice în condiţiile globalizării economiei mondiale. nu există o aculturaţie veritabilă decât atunci când concepţia despre viaţă a indivizilor este transformată din interior. s-a ciocnit de o surdă rezistenţă a populaţiilor chiar dacă dreptul penal tradiţional a fost scos în unele ţări în afara legii. Din acest conflict dintre justiţia penală modernă şi structurile juridico-administrative ale comunităţilor săteşti rezultă o situaţie ambiguă ce duce. deci de a perpetua modelul autohton [7]. Totuşi.

al muzicii occidentale. în al doilea ţi se dă pentru a te asfixia. Consecinţele acestei imitaţii costisitoare şi parcelare sunt mult mai periculoase decât dominaţia propriu-zisă. una din cauzele care impietează asupra întârzierii dezvoltării şi menţinerii în starea de dependenţă a popoarelor din Lumea a Treia rezidă în reprimarea şi înăbuşirea factorilor culturali autohtoni. făcând casă bună cu eclectismul. ea nu a apărut dintr-un proces revoluţionar intern. de redus la monocultură sau monoextracţie să pară ceva firesc. de particularităţile modului de viaţă. După alţi autori din ţările subdezvoltate există un „pericol mult mai insidios. din această situaţie nu ar exista ieşire. decurgând din însăşi logica relaţiilor economice. De aceea. În schimb. tot ceea ce venea din cultura şi din ştiinţa Occidentală. Maniera în care puterile neocoloniale au reuşit să separe aceste niveluri şi să facă din celelalte dimensiuni ale dezvoltării dimensiuni complementare ale economicului ţine de virtuţile politicilor culturale care. o formă de dominare infinit mai gravă decât toate cele care sunt. În perioada colonială clasele medii şi superioare au sfârşit prin a distruge tradiţiile ştiinţifice naţionale şi prin a imita. sub diferite forme (ajutoare. ci şi factorii care ar putea-o propulsa pe spirala unei dezvoltări independente. de obicei. practic. dar le şi depăşeşte“. făţişă şi agresivă. al cluburilor. denunţate. colonizatorul a înţeles demult diferenţa specifică dintre logica economică şi logica identităţii culturale.. În acest sens.ANTROPOLOGIA CULTURII economiilor naţionale. iar ipostaza de ajutat. Dacă în primul caz se dă cu o mână pentru a ţi se lua apoi cu zece. în primul rând la imitarea sistemului educaţional şi ştiinţific ale Apusului: „Educaţia modernă a fost acceptată de societăţile colonizate datorită prestigiului puterii coloniale. Adevărata subdezvoltare este rezultatul inoculării unui sentiment al propriei neputinţe a dezvoltării autonome pe care Occidentul a reuşit să o inoculeze popoarelor din această parte a lumii. Cuprinzând în tentacolele dominaţiei sale nu numai infrastructura economică. astfel încât a devenit inevitabilă dorinţa de a-l imita“ [8]. astfel încât jaful economic să pară ca o expresie a neputinţei autohtone. Dacă educaţia modernă a fost grefată în colonii ea a fost grefată numai sub aspectul său tehnologic şi nu în fundamentele sale raţionaliste şi filozofice“ [9]. Modernizarea prin importul de tehnologie occidentală este doar o etapă în procesul de imitare. donaţii. şi că. În aceste condiţii pasivitatea şi comoditatea se insinuează imperceptibil la nivelul concepţiei despre lume. El a înţeles că fără distrugerea lentă şi erodarea silenţioasă a nucleului spiritual şi simbolic al culturii unui popor care îşi conturează în timp liniile sale de evoluţie. a forţelor subiective ale dezvoltării care ar fi permis acestor ţări un proiect de dezvoltare în funcţie de condiţiile concret-istorice.. al sporturilor occidentale şi al încă multor alte lucruri. conform principiului „formelor fără fond“. După aceşti autori naţiunile lumii noneuropene s-ar afla în faţa unei dileme „pentru care calificativul de dramatic este foarte palid“ [10]. el a ştiut să impună respectarea supremaţiei şi a tehnologiei sale.). ea le cuprinde.) a invadat viaţa spirituală a popoarelor subdezvoltate. Cu excepţia câtorva cazuri din ce în ce mai rare dominarea prin penetraţie şi influenţă culturală la care sunt supuse . „colonizatorul a introdus gustul curselor de cai. el ar fi putut să stimuleze activitatea intelectuală dar el nu a făcut-o. aşadar. deoarece ea vizează potenţialul intelectual al unei naţiuni. Acesta se extinde şi la alte sfere vitale ale suprastructurii. de rezistenţă şi de direcţionare a energiilor nu va putea implementa dominaţia sa economică de durată. facilităţi. Acest model unilinear a fost implementat la un nivel mult mai adânc decât nivelul realităţii materiale nemijlocite şi cuantificabile şi anume la nivelul imaginarului social şi al reprezentărilor simbolice ale unui grup istoric despre propriul potenţial creator. Constatările amare ale profesorului de la Universitatea din Singapore nu se opresc aici. al berii. aşa cum s-a cristalizat el de-a lungul miilor de ani de evoluţie. pentru a-ţi tăia legăturile cu forţele telurice ale identităţii şi socializării. cum a fost cazul în Occident (. Subdezvoltarea economică nu este decât unul din aspectele subdezvoltării cu care se confruntă Lumea a Treia. iniţiativa lui creatoare. schimburi etc.

elitele locale credeau sau aspirau la o asimilare pe picior de egalitate cu clasa colonizatorilor. iar «zelatorii» lor transformaţi cu miliardele în subiecte docile (chiar atunci când ei vituperează împotriva imperialismului) depersonalizate. servi gata să mănânce din mâna care crede de cuviinţă să-i hrănească. în consecinţă. de înaltă calificare. naţiunile subdezvoltate sunt obligate să opteze între subdezvoltare şi alienare. pentru a ieşi din orbita dependenţei şi a subdezvoltării. popoarele Sudului au trebuit mai întâi să-şi conştientizeze şi apoi să-şi revendice prin elitele lor politice personalitatea lor proprie înrădăcinată în trecut. să nu le mai primească în cluburile lor. turme behăitoare de muncitori de rezervă. sclavii care nu au nici măcar acest statut care-i obligă pe stăpâni (cel puţin «moralmente») să nu-i lase să moară de foame“ [11]. între procesul pe calea dezvoltării industriale cu depersonalizarea lor inerentă. şi pe de alta. acceptată. a valorilor şi tradiţiilor culturale autohtone. pe de o parte. De unde paradoxul: pentru a se înscrie pe calea dezvoltării industriale ţările subdezvoltate trebuie să accepte. Acest transfer univoc nu ar fi fost posibil dacă nu ar fi fost pregătit cu grijă. Primii care au cedat prin a imita aceste forme culturale importate au fost păturile conducătoare. Transferul lor unilateral provoacă asfixia beneficiarului şi vigoarea donatorului. burghezia compradoră care din dorinţa ei de a-şi conserva prerogativele şi avantajele economice a sfârşit prin a pactiza cu clasa colonizatorilor. Într-adevăr. dobânzi oneroase. cu cât este mai victorioasă în lupta împotriva dependenţei directe cu atât ea se înfundă în negarea propriei sale fiinţe. adică între înapoiere.ANTROPOLOGIA CULTURII naţiunile subdezvoltate nu mai are nimic de-a face cu colonizarea. aceste popoare au încercat să-şi recâştige. fără suport spiritual. Ceea ce este mai grav este că aceasta nu se petrece numai la nivelul câtorva indivizi. care este raţiunea lor de a fi. Formele culturale Occidentale făcute cadou Lumii a Treia în numele civilizaţiei şi umanitarismului nu sunt deloc gratuite. De aceea. ceea ce ar constitui o cale de evoluţie sigură şi de progres pentru ţările lor. cu păstrarea autenticităţii lor etnice. conscientismul lui Kwame N’krumach propune căutarea în formele istorice de viaţă a unei surse de inspiraţie autentice adecvată pentru progresul economico-social care să permită culturilor autohtone să-şi păstreze specificul şi diversitatea lor atât de bogată. Bunurile culturale receptate astfel conţin în sine germenele atrofierii sensibilităţii artistice populare. adică un ansamblu de gesturi superficiale. colonizatorii au început să le trateze cu dispreţ. sub presiunea necesităţii vitale a dezvoltării accelerate o formă mai marcată şi mai insidioasă de neocolonialism cultural. după secole. Cu alte cuvinte. În numele acestei personalităţi redescoperite. Dar după ce şi-au consolidat poziţiile. de idei-pastişă. organizarea instituţionalizată şi pe termen lung a dependenţei) sunt atacate concomitent simbolurile culturale ale periferiei: autenticitatea concepţiei despre lume şi modul de viaţă grefat pe ea care constituie în timp coloanele de rezistenţă ale unui popor în faţa pătrunderii invadatorului. Mulţi conducători şi ideologi din ţările subdezvoltate conştientizează perfect dramatismul acestei dileme teoretice: „cu cât o ţară avansează mai mult spre modernizare. în orice caz). mai mult valutarfinanciară (înfeudare pe termen lung prin împrumuturi. Când unul din noi îşi pierde sufletul acesta nu este înlocuit de un suflet european (cu un fond creştin. ocupaţia militară şi administrativă. independenţa. Problema este mult mai complexă: „Problema este că diavolul ne ia sufletele noastre şi ne pune în locul lor roboţi standardizaţi: Occidentul nu ne asimilează (ceea ce ar fi o alegere de discutat) ci ne îndobitoceşte pur şi simplu. toate civilizaţiile lumii sunt reduse la starea de folclor. Imitându-le stilul şi concepţiile de viaţă. în aneantizarea civilizaţiei sale“ [12]. să le amintească obligaţia de a fi la . nu. Toate popoarele lumii sunt atinse. odată cu noile forme ale dominaţiei de natură economică. dacă superioritatea acestei categorii de daruri nu ar fi fost recunoscută şi. sau inundat de un umanism specific. Dintre numeroasele scenarii propuse privind dezvoltarea independentă. el rămâne: nimic. fără profunzime. transferurile de tehnologie.

în al treilea rând. să ne travestim după imaginea lor. proprietarii de terenuri şi plantaţii). Ambele imprimă dezvoltării periferice un sens exclusiv şi conflictual care tinde să producă în sistem mari perturbaţii economice şi sociale cu foarte grave consecinţe politice“ [14]. adică în crearea acelor tentacule înrobitoare invizibile ale dominaţiei simbolice împotriva căruia nu poţi lupta numai prin eliminarea efectelor economice. sub impulsul tendinţelor consumatoriste ale Centrului diversificarea noilor forme de consum şi a serviciilor este dublată de apariţia unor noi consumatori imitativi (burghezia compradoră. De aceea. să ne emasculăm frumoasa noastră poezie imitând versurile lor fără rime (uneori frumoase în felul lor)? Trebuie să renegăm valorile noastre spirituale considerate demodate de gânditorii lor la modă? (. În aceste condiţii există pericolul ca extinderea prin imitare a formelor de consum şi a tendinţelor consumatoriste şi la alte categorii sociale să depăşească capacitatea de acumulare şi reproducere din cadrul economiilor periferice. Astfel. prin propagarea ideilor. în al cincilea rând. Caracterul imitativ al capitalismului periferic s-a manifestat cu deosebită pregnanţă în imitarea formelor de consum ale Centrului. pe un teren pregătit. latifundiară. astfel.să ne lăsăm alienaţi de toate modele lor. Transnaţionalele pătrund astfel. alimentare. logica culturală — a da pentru a domina — sprijină logica economică — a domina pentru a lua. în consecinţă. Aceste umilinţe au impulsionat conştientizarea adevăratei stări de lucruri. să mâncăm ca ei. forţa de muncă ocupată în economiile subdezvoltate are. de regulă.. În al doilea rând. în loc ca acest surplus să fie destinat acumulării în vederea dezvoltării şi ridicării nivelului de trai el este însuşit de clasa proprietarilor mijloacelor de producţie şi cheltuit în imitarea formelor de consum occidentale. care a facilitat dezvoltarea formelor de consum prin imitaţie şi asimilare? Această întârziere istorică are în primul rând cauze economice şi sociale: „în economiile de subzistenţă surplusul de venit care se creează prin implementarea politicilor de industrializare este distribuit inegal. instituţiilor şi obiceiurilor claselor avute: „Dar aceste fenomene de propagare şi de imitare se realizează în cadrul unei structuri sociale foarte diferite de structura centrelor. În ce constă „această întârziere istorică“ de care vorbeşte Raul Prebisch. ceea ce duce. ceea ce face ca surplusul de venit destinat reproducerii şi aşa insuficient pentru o dezvoltare accelerată să se diminueze substanţial.. tocmai din cauza acestei întârzieri istorice.. ceea ce creează surplusul de venit. de ordinul a 1/14 din retribuirea unui muncitor din Centrul capitalist. ci în primul rând a cauzelor care împing orbeşte în capcana relaţiilor de dependenţă. la noi conflicte şi tensiuni sociale. Sunt foarte semnificative în această privinţă afirmaţiile lui Ahmed Ould Ahmed: „. retribuirea acesteia este foarte mică. Apar.. Tehnologiile oferite şi împrumuturile facilitate se vor întoarce împotriva beneficiarului autohton după ce implementarea noilor industrii costisitoare a avut loc. vestimentare şi de alt gen? Este oare cu adevărat necesar să dormim. Sinteza acestora rezidă în perpetuarea relaţiei de putere. calificări inferioare şi este angajată în structuri de producţie precapitaliste sau semicapitaliste majoritare încă. culturale. prin inocularea po credinţei în şansa dezvoltării numai cu ajutor străin şi nu prin efort propriu. Pătrunderea transnaţionalelor reprezintă o nouă etapă în încercarea Centrului capitalist de a internaţionaliza influenţa sa hegemonică în ţările subdezvoltate.) Ceea ce este grav este că aceasta ne acoperă artificial şi înăbuşă cultura noastră. în favoarea categoriilor sociale cu venituri superioare care concentrează în mâinile lor cea mai mare parte a mijloacelor de producţie“ [15]. Se va observa atunci că rambursarea datoriilor contractate prin implorarea creditorilor de la Centru se loveşte de . în marea ei majoritate. ar trebui să ne oprim o clipă din cursa nebună spre strălucirea înşelătoare a societăţii de consum „internaţionale“ — dar o insectă orbită de o lampă incandescentă poate să se oprească la jumătatea drumului? [13]. mari contradicţii interne ale periferiei care se unesc cu cele ce derivă din relaţiile ei cu centrele.ANTROPOLOGIA CULTURII cheremul lor. în al patrulea rând. marele specialist în problemele subdezvoltării periferice şi al dependenţei latino-americane.

casetele video. Politologii şi sociologii occidentali recunosc faptul că cele mai eficiente şi mai elastice tehnici de propagare a ideologiei capitaliste în ţările subdezvoltate sunt formele vechi şi noi ale industriei culturale. să faciliteze pătrunderea influenţei. a sistemului lor politic ţările în curs de dezvoltare vor putea să se modernizeze. distrugerea industriilor tradiţionale vor fi însoţite de logica implacabilă a relaţiilor de dependenţă instaurate: protecţionism vamal. tranzistorii. asupra intensificării formelor de consum şi mai ales asupra agravării contradicţiei dintre distribuirea inegală a veniturilor şi însuşirea de către clasele conducătoare a plusprodusului în vederea satisfacerii acestor forme importate de consum. Nu întâmplător la sfârşitul deceniului şase. în ultimă instanţă. ele sunt cea mai importantă parte componentă a acesteia. Ch. numai în condiţiile respectării modelului american de dezvoltare. Asistăm la o adevărată competiţie între SUA şi fostele puteri coloniale în vederea asigurării rolului de lider în lupta pentru câştigarea sferei de influenţă şi a asigurării supremaţiei în domeniul influenţei ideologice. cercurile conducătoare din ţările subdezvoltate încearcă să convingă guvernele din Lumea a Treia despre necesitatea şi oportunitatea dezvoltării lor după „modelul occidental“. Efectele nocive ale pătrunderii transnaţionalelor în economiile subdezvoltate nu se opresc însă aici: tehnicile de propagandă şi persuasiune care le-au facilitat infiltrarea au o incidenţă particulară asupra diversificării bunurilor de consum sofisticate. în toate sferele instituţionale ale unei societăţi: în politică. În acest sens. Paralel cu acest fenomen. Dar activitatea transnaţionalelor se manifestă. „cultivării prieteniei tradiţionale“. Dar cum? Prin încercarea propagandei americane de a inocula în ţările subdezvoltate un sistem de mituri ideologice şi politice din care să reiasă caracterul „dezinteresat“ al ajutorului american acordat statelor tinere (spre deosebire de foştii colonizatori) şi „dorinţa firească“ a SUA de a le ajuta să înlăture consecinţele dezastruoase ale perioadei coloniale. difuzate prin mass-media. se încearcă să se acrediteze ideea că numai SUA sunt capabile să înţeleagă obiectivele actuale şi sarcinile de perspectivă ale popoarelor din Lumea a Treia deoarece. Locul intervenţiei armate directe l-au luat fie blocadele economice. „interdependenţei obligatorii“. în cultură. SUA au lansat aşanumita „teorie a vacuumului“ care s-ar fi format în fostele colonii după obţinerea independenţei lor politice şi care ar trebui să fie umplut de SUA. În această privinţă. obstacole de tot felul puse pătrunderii mărfurilor de la Periferie pe pieţele ţărilor din Centru pentru plata datoriilor. fiind ţara „tuturor posibilităţilor“. cât mai credibile. „colaborării între parteneri“. Frenkel. Ca primă etapă a infiltrării. diferenţe substanţiale între preţul de producţie şi preţul de vânzare. programele de învăţământ şi misionarii creştini care prin inocularea unei imagini paradisiace a stilului şi nivelului de viaţă occidentale urmăresc câştigarea de noi adepţi prin intermediul imitaţiei şi al neutralizării spiritului critic. în egală măsură. profesorul de filozofie de la Universitatea Columbia. învăţământ. de tipul: „ajutorului umanitar“. Conflictul dintre culturi cunoaşte o nouă dimensiune în domeniul controlului mass-media în statele de la Periferie. fie televiziunea prin cablu. Controlul politic şi presiunea ideologică sunt ascunse cu grijă sub masca a tot felul de lozinci. Eficienţa tehnicilor de manipulare a demonstrat superioritatea mijloacelor de persuasiune şi de reclamă în narcotizarea spiritului critic. fostele metropole nu mai pot recurge la vechile metode brutale şi făţişe pentru menţinerea avantajelor şi influenţei în statele dependente. sunt un mijloc mai puternic al relaţiilor internaţionale decât diplomaţia“ [16]. În această companie.ANTROPOLOGIA CULTURII obstacole şi greutăţi care nu mai au nimic comun cu „stimulentele“ şi „ajutorul“ organismelor financiar-bancare acordate cu ocazia pătrunderii transnaţionalelor şi a acceptării modelului impus de dezvoltare. poluarea mediului. SUA exploatează abil istoria lor recentă de putere necolonială şi poziţia de vârf în ţările capitaliste . Rata oneroasă a dobânzilor. observa sugestiv că „legăturile culturale sunt nu numai un instrument al politicii externe. educaţie. fostul adjunct al secretarului de stat american pentru legăturile culturale cu străinătatea. „cuceririi încrederii“ care urmăresc.

SUA sunt prezentate ca o ţară care are o „deosebită simpatie şi înţelegere“ pentru problemele africanilor. . posturi de radio etc. Reţelele de transport şi de comunicaţii construite aici. deopotrivă cu crearea şi activizarea noilor organe de propagandă. 78 de centre culturale. Perspectives Américaines. modul de viaţă american. Abony. şi sistemul politic al SUA pentru a putea ajunge la prosperitatea celor 20 de milioane de negri americani. pentru a oferi acestor ţări „prietenia“. în ediţiile revistelor americane pentru Africa: American Outlook. editurile şi BBC. Astfel.. Astfel.“ [18]. o contrareacţie de sorginte culturală a Angliei şi Franţei în faţa tendinţelor de dominaţie a mass-media americane. ceea ce evidenţiază rolul influenţei culturale în asigurarea influenţei politice a fostelor metropole. au încheiat cu ţările care odinioară făceau parte din imperiile lor coloniale. urbanizarea. „sprijinul“ şi „ajutorul“.. De aceea. La rândul lor. specifică „societăţii programate“ cuibăreşte insidios ideea tutelei americane asupra economiei. de pildă. totodată. Ca argumente ele insistă asupra misiunii lor civilizatoare în aceste părţi ale lumii. în primul rând Anglia şi Franţa. iar cunoscutul sociolog şi economist francez Alfred Sauvy arăta că „nervul dezvoltării îl constituie nu banii. organizarea industriei şi a agriculturii. Ele vizează practic toate domeniile vieţii culturale. vocea guvernului englez este auzită în problemele internaţionale şi îşi găseşte sprijinul“ [17]. Foarte abilă se dovedeşte propaganda americană în replierea obiectivelor sale în funcţie de condiţiile concrete şi de schimbările de situaţie. Datorită lor. Reclama consecventă a modernizării ţărilor eliberate. Sfera mijloacelor de informare în masă este intens solicitată. Franţa a creat o vastă reţea de organisme culturale care cuprinde circa 700 de biblioteci şi expoziţii.. universităţile şi serviciile informative. numeroase societăţi. aşa cum s-a crezut multă vreme. fostele puteri coloniale. aproximativ 35 de ziare şi reviste. plus alte 30 de reviste care se editează la Paris pentru ţările africane. numeroase acorduri culturale în care politicile de asimilare culturală şi integrare politică sunt ascunse cu grijă sub masca „solidarităţii morale şi intelectuale“ şi a „relaţiilor culturale tradiţionale“. 700 institute de francofonie. Se observă. depun o rezistenţă înverşunată împotriva pătrunderii influenţei americane şi insistă asupra „legăturilor tradiţionale“ şi „interdependenţei obligatorii“ dintre ele şi fostele colonii. politicii şi vieţii culturale de la Periferie. Dialog conceptul de negritudine este folosit în scopul facilitării influenţei americane pe continent prin crearea unei paralele între situaţia idealizată a negrilor din SUA şi recomandarea indirectă făcută continentului negru de a-şi însuşi democraţia americană. Topic. organizarea pe baze moderne a învăţământului şi a instituţiilor autohtone ar obliga moralmente statele africane la perpetuarea relaţiilor de prietenie şi colaborare cu fostele metropole. în faţa expansiunii ideologiei americane pe continentele subdezvoltate a luat naştere un antiamericanism care se observă cel mai bine la nivelul acţiunii propagandei ţărilor Occidentale care încearcă să-şi apere poziţiile în fostele colonii. ca o pledoarie pentru sinceritatea recomandării „modelului american“ şi a „democraţiei americane“. inclusiv pătrunderea mass-media occidentale şi a limbii franceze şi engleze în şcoli şi instituţii şi au ca scop consolidarea „priorităţii culturale“ franceze şi engleze într-un front comun împotriva pătrunderii influenţei americane.. La începutul anilor ’80 în ţările francofone din Africa. de pildă. în scopul menţinerii controlului politic şi al avantajelor economice. a civilizaţiei imaginii. Pe măsura lichidării regimurilor coloniale se observă o intensificare a activităţii ideologice a fostelor metropole în fostele colonii. Exploatând prezenţa acestei minorităţi rasiale. ci cultura. a culturii americane de masă. în studiul Obiectivele viitoare ale politicii externe engleze.ANTROPOLOGIA CULTURII dezvoltate. revista Political Quarterly sublinia: „Anglia are la activul său trei factori foarte importanţi: limba. inclusiv presa. Anglia şi Franţa.

Chiar dacă studiourile de televiziune din ţările în curs de dezvoltare ar poseda suficiente resurse financiare pentru a produce programele locale. SUA au diminuat substanţial mărimea contribuţiei lor. În 1964. exercită o fascinaţie irezistibilă spre o viaţă mai bună. Nicaragua. nici mijloacele de producţie necesare. Salvador. acest cadou. în ţările în curs de dezvoltare are loc un fel de „autocolonizare culturală“. ceea ce corespunde cu ofensiva ideologică a SUA în ţările în curs de dezvoltare. În ţările în curs de dezvoltare USIA are deschise peste 200 centre informaţionale. Însă după apariţia televiziunii în culori. Zair. Explicaţia rezidă în opţiunea exponenţială pentru televiziune a majorităţii ţărilor de pe glob şi. În 1970. Maroc. Acest sistem include Agenţia de informaţii (USIA). pentru . „Corpul Păcii“ şi numeroase alte organizaţii şi fundaţii particulare. Cauzele sunt multiple şi constă atât în factori exogeni cât şi endogeni. la Conferinţa de la Washington a fost creat Consorţiul internaţional al sateliţilor pentru telecomunicaţii (INTELSAT). franceză. televiziunea americană a pătruns şi a eliminat progresiv televiziunea engleză. a dus la asimilarea şi integrarea unei viziuni străine despre lume prin vizualizarea. datorită acestei invazii culturale cu sens unic: Centru-Periferie. Kenya. în faţa acestei presiuni impusă de necesitatea dezvoltării „este în afară de orice îndoială că programele produse de instituţiile de televiziune cu un grad înalt de profesionalism au o atracţie identică pe toate latitudinile“ [19]. Compania Ewing era vândut Algeriei cu 5000 de franci episodul în vreme ce televiziunea britanică plătea un echivalent de 210 000 franci pentru redistribuirea fiecărui episod. De aceea. întrucât 53% din capital şi peste jumătate din voturi se află în mâinile corporaţiei americane de sateliţi pentru comunicaţii (COMSAT). Ponderea decisivă în consorţiu aparţine SUA. în deceniul şapte. După apariţia primului boom televizat (1946-1956) Anglia şi Franţa au organizat staţii de televiziune într-o serie de ţări subdezvoltate înaintea SUA. Acestea au căpătat o poziţie predominantă în controlul industriilor străine ale mijloacelor de comunicare. Uganda. SUA au creat în deceniul şase un sistem vast de organizaţii care se adaptează conţinuu la noile cerinţe ale pieţei. în reţelele de difuzare a programelor televizate şi a filmelor de ştiri. a unui stil de viaţă imposibil de atins [20].ANTROPOLOGIA CULTURII Contrareacţia americană nu s-a lăsat prea mult timp aşteptată. Ca să atragă ţările continentelor subdezvoltate în INTELSAT. competiţia se dădea în domeniul radioului cu precădere în calitatea programelor şi în numărul de ore de transmisie. INTELSAT a folosit patru sateliţi de comunicaţii. atât psihologici cât şi estetici. japoneză pe pieţele din Africa. în controlul vânzărilor de informaţii video şi în marketingul internaţional al mass-media. În condiţiile în care serialul american pentru televiziune: Dallas. cele mai multe implementate în zonele considerate nevralgice precum Panama. în consecinţă. atât în factori tehnici cât şi organizatorici. considerat pe drept cuvânt o mană cerească. în care structurile comunicării şi informaţiei dirijate de transnaţionalele mass-media propagă şi reproduc modurile de comportament şi consum ale ţărilor dezvoltate. Un exemplu ne va ajuta să înţelegem cum identităţile culturale sunt erodate de reprezentarea simbolică a darului cultural care. Dar concurenţa şi competiţia interoccidentală se manifestă cu o deosebită intensitate în domeniul medium-ului prin excelenţă — televiziunea. La început. Nigeria etc. ele nu posedă specialişti cu înaltă calificare. După unii specialişti. datorită dimensiunii sale exotice. în industria software şi hardware. în câmpul axiologic propriu. Aspectul cel mai relevant al dominaţiei industriei culturale americane este prezenţa transnaţionalelor pe piaţa internaţională a informaţiilor şi comunicaţiilor. Grenada. De asemenea a fost redus costul organizării staţiilor de legătură cu cei patru sateliţi „Atlantic“. După datele furnizate de specialişti un studiou de televiziune din oricare parte a lumii poate să cumpere un telefilm american la mai puţin din jumătatea costului de producţie al celui mai modest din programele sale şi cu mult mai puţin decât costul iniţial al telefilmului produs în studiourile de televiziune americane. Asia şi America Latină.

cu ocazia apariţiei şi stabilizării televiziunii“ [22]. industria transnaţională de filme. în timp ce ţările dezvoltate concentrează aproape 88% din totalul aparatelor existente la ora actuală în lume. În intervalul 1946-1956 (ceea ce corespunde primului boom al televiziunii). Situaţia devine şi mai relevantă dacă se aplică indicatorul folosit în statisticile UNESCO — numărul de aparate la mia de locuitori — la diferite zone geografice. De fapt. Twentieth Century Fox. sistemul de organizare privat capitalistă a pieţei internaţionale. Sierra Leone. Kenya. Brazilia. subordonarea marilor companii producătoare de filme în interesul transnaţionalelor mass-media. ţări sau continente. programelor şi consultanţei din ţările dezvoltate din punct de vedere tehnologic. numărul spectatorilor a scăzut de la 41 milioane la 19. adică un model de concepere a programelor în care publicitatea reprezintă unul din elementele fundamentale ale transmisiilor. de filme de ştiri.ANTROPOLOGIA CULTURII cererea internă de programe şi aparate. Universal Television. United Artist etc. Argentina. fără existenţa în prealabil a unor industrii naţionale. pe baza normelor juridice proprii de reglementare.). 3. transnaţionalele americane câştigă teren în continentele subdezvoltate faţă de concurentele lor europene. la sfârşitul deceniului şapte. Arabia Saudită. orientarea implementării staţiilor de televiziune spre marile aglomeraţii urbane şi spre pieţele bogate (Australia. iar în perioada 1960-1970 (în care apare televiziunea în culori). se constată o desprindere categorică a companiilor transnaţionale americane atât ca cifră de afaceri cât şi ca sferă de acţiune şi cuprindere. în America de Nord existau 604 aparate la mia de locuitori. Cauza constă în conexiunea unor factori. În SUA de pildă. Siria. Dacă BBC a realizat din vânzarea programelor în 100 de ţări circa 10 milioane de dolari în 1975 în acelaşi an numai compania americană de televiziune „Viscom“ a realizat 10 milioane de dolari din programele vândute în 110 ţări. În ultimele decenii asistăm la o adevărată luptă pe piaţa mondială a teleprogramelor şi telefilmelor între companiile americane şi cele britanice. în Oceania 268. conexiune abil exploatată pe fondul unei accentuate dependenţe economico-tehnologice a Periferiei: 1. această subordonare era întrucâtva prevăzută sub „loviturile de berbec“ ale concurenţei televiziunii. în investiţiile gigantice făcute în anii ’60. în Europa 264. Cauza constă nu numai în superioritatea mijloacelor economico-financiare. 2. În ciuda numeroaselor retrageri şi replieri „strategice“. Filipine. în Asia 30 şi în Africa 11. studiată cu ajutorul tehnicilor de marketing. Egipt. Această curbă descrescândă „se repetă egal şi asemănător în toate ţările. după 50 de ani de prosperitate. în primul rând cele britanice. . concesionarea dreptului de implementare a staţiilor de televiziune pe teritoriul ţărilor în curs de dezvoltare. iar aceea a naţiunilor în curs de dezvoltare de 24! [21] Dar „americanizarea“ televiziunii merge cu mult dincolo de branşarea televiziunilor periferice la teleprogramele americane şi cuprinde industria transnaţională hardware. Canada. Luând ca nivel de comparaţie anul 1977. Noua situaţie concurenţială a impus marilor companii americane de filme: Columbia Pictures. numărul spectatorilor în sălile de cinematografe a scăzut brusc odată cu apariţia televiziunii. în vederea obţinerii unei cote cât mai mari de profituri din vânzări şi 4. Deşi companiile britanice au obţinut în deceniile şapte şi opt un volum al vânzărilor egal cu al celor americane în ultimii ani. Peru. Mexic etc. în activitatea de consultanţă a marilor reţele americane care a contribuit la crearea staţiilor şi studiourilor de televiziune în Nigeria. Vietnamul de Sud. în Asia cu 57% din populaţia mondială exista de-abia 10% din televizoarele existente pe planetă (din care mai mult de jumătate sunt concentrate în Japonia) iar Africa (peste 10% din populaţia mondială) nu posedă decât 1% din televizoarele de pe glob. Metro Goldwyn Mayer Paramount. Jamaica. Oceania etc. este uşor să se întrevadă semnele unei dependenţe prelungite faţă de piaţa aparatelor. În condiţiile în care. Media ţărilor dezvoltate este de 322 de televizoare la mia de locuitori. numărul spectatorilor a scăzut de la 82 la 34 milioane pe săptămână. proprietatea şi controlul asupra unor staţii de televiziune. calea americană comercială. în America Latină 90 de aparate.

în special la sfârşit de săptămână. film. Întrucât apariţia televiziunii este considerată de marea majoritate a cercetătorilor o „revoluţie mass-mediologică“. Cândva. a obţinut. numai în anul 1975. Apariţia marilor reţele de transmisie şi de distribuire a programelor televizate a favorizat integrarea cu marile trusturi ale informaţiei. uneori în proporţie de 80-90% din totalul producţiei. 190 milioane de dolari. a unei întreceri sportive. cerinţe şi tehnologii. de ţigări şi de detergenţi vor fi în prealabil insistent recomandate printr-un sistem abil de reclamă. educaţiei şi programelor distractive. Televiziunile europene au început să fie tot mai mult dependente de televiziunea americană când structurile lor industriale şi ideatice — dezvoltate în afara pieţei şi scutite de grija câştigării auditoriului şi a rentabilităţii. educaţie şi preocupări.ANTROPOLOGIA CULTURII o specializare în filmele pentru televiziune pentru care fiecare primeşte circa 10 milioane de dolari din vânzarea lor în străinătate. lumea poate să-şi aleagă programul care vine în întâmpinarea doleanţelor ei. emisiunile radiofonice şi televizate erau concepute ca un serviciu public proprietate de stat care urmărea obiective comune în domeniul informaţiei. Aliatul ei de bază în escaladarea vârfului piramidei rămâne publicitatea făcută produselor comerciale. iar principalul distribuitor al acestora: MCA Television. publice — private. aceste companii produc anual 3400-3500 de filme. pe reacţiile instinctive ale posesiei. mai ales în acele ţări a căror producţie naţională de filme nu reuşeşte să satisfacă cererea tot mai mare. în detrimentul producţiilor proprii pentru nevoile publicului naţional. Pătrunderea televiziunii în toate sectoarele vieţii cotidiene şi private i-a asigurat o poziţie-cheie în sistemul industriei culturale. Varietatea programelor şi a orelor de transmisie a oferit. noile mărci de autoturisme. atitudinea trebuia să fie conformă cu statusul şi rangul respectabilităţii burgheze. pe de o parte. Accesibilitatea programelor de televiziune faţă de toate celelalte forme ale industriei culturale pare să fie una din cauzele succesului şi popularităţii ei. Mercificarea produselor acestui medium s-a realizat după modelul televiziunii americane unde. pe frustrările inconştiente. monopolul statului asupra transmisiilor radiotelevizate cedează treptat terenul în favoarea proprietăţii mixte sau private asupra mass-media. pe de alta. pe dorinţele reprimate. pentru a merge la „cinematograful din colţ“. pregătire. Se pedalează pe factorii erotico-senzuali. Ea cerea o anumită etichetă şi comportament care au dispărut cedând locul atitudinii degajate şi familiare din faţa televizorului. Aceeaşi logică a situaţiei este valabilă şi pentru industria de discuri şi industriile editoriale. În funcţie de preferinţe. Noile produse alimentare. sub presiunea noilor condiţii. încă de la început. Concomitent cu producţia de filme pentru televiziune. În comparaţie cu spaţiul afectat reclamelor . în care cunoaşterea psihologiei consumatorului în determinarea dorinţei sau curiozităţii joacă un rol fundamental. cu producţia cinematografică. Sub presiunea modelului privat şi de piaţă american industriile culturale europene au sfârşit prin a deveni sisteme mixte. În plus. plecând de la specificul şi de la tradiţiile culturilor autohtone. Dacă la începuturile lor. Prezenţa în fiecare casă a aparatelor a dus la o concomitenţă şi la o întrepătrundere a activităţilor casnice cu audiţia sau vizionarea unui spectacol. fără întreruperea preocupărilor rutiniere. Noile sisteme mixte şi private şi-au concentrat activitatea pe achiziţionarea programelor americane. menite în special exportului. Vânzările de filme în străinătate. inclusiv 38 milioane în afara ţării [23]. Majoritatea acestora se impun atenţiei cumpărătorului prin actualizarea concomitentă şi aducerea la acelaşi numitor comun a dorinţelor diferite. de asemenea. ceea ce impunea o întrerupere a treburilor familiale.. sunt estimate în jurul cifrei de afaceri de 800 000-1 000 000 de dolari anual. au trebuit să facă faţă concurenţei de peste ocean. a predominat structura organizatorică privată şi de piaţă. gusturi. lumea trebuia „să se gătească“. telejurnal etc. O altă cauză constă în capacitatea de adaptare a televiziunii la gustul publicului. o „desacralizare“ a spectacolului. vom zăbovi mai mult asupra acestui medium prin excelenţă pentru a vedea cum virtuţile lui au fost cu promptitudine exploatate de mediile politice în vederea legitimării logicii dominaţiei.

Posibilitatea de a capta. ceea ce atestă influenţa formelor culturale în constituirea unui nou mod de viaţă. manipula şi transmite informaţia politică face din televiziune o armă de temut în influenţarea opiniei publice şi a regulilor jocului politic. industria culturală americană a obligat industriile culturale europene la un rapid proces de dezagregare şi uniformizare. tehnicile de propagandă au făcut din ideologiile politice un aparat de comunicare special în care puterea nu mai este legitimată de consens. Întreaga comunicare politică trece tendenţial prin mass-media“ [24] . vânzarea filmelor de ştiri sau a spectacolelor filmate la sursă tind să facă din televiziunile din Europa occidentală un fel de „stabilimente de montaj“. înainte destul de diferite între ele. Partidele comunică tot mai puţin în mod direct cu cetăţenii. el atingând un raport de 50 la 1. după limbajele şi culturile lor. impusă de logica obiectivă a internaţionalizării capitalului şi de interdependenţele tot mai strânse din cadrul economiei mondiale. a împins industriile culturale naţionale într-un fel de „localism dialectal“ în care formele artizanale ale producţiei culturale erodează încet. Întrucât în epoca noastră sistemele sociale ar deveni din ce în ce mai complexe. . Acest raport are drept sprijin tocmai pretinsa neutralitate a informaţiei politice comunicată prin mass-media: „acolo — unde sistemele mediologice au atins maturitatea. ritmul rapid de luare a deciziilor politice impune o concentrare a autorităţii care trebuie doar să comunice consensul. după cum forţa ei de atracţie nu rezidă numai în varietatea programelor distractive. Datorită forţei de persuasiune a imaginilor şi capacităţii de a declanşa tirania evenimentului prin hic et nunc-ul său. sistemele de credinţă şi de simboluri. stoca. casete de muzică uşoară. cel afectat noilor titluri de cărţi. Agenţii de informaţie politică tradiţional autonome. golite de sens. Informaţia în anii ’80. Giuseppe Vacca arată foarte clar raportul dintre mass-media. dezvoltarea tehnologică contribuie la integrarea şi uniformizarea formelor industriei culturale.ANTROPOLOGIA CULTURII publicitare pentru promovarea noilor produse. Dar influenţa televiziunii nu se opreşte numai la uniformizarea formelor culturale. sunt eliminate treptat de aparatele de comunicare în masă şi în parte sunt subordonate acestora. filmelor de televiziune este sensibil egal cu cel afectat reclamelor comerciale. întreaga informaţie politică trece prin mass-media. Realizând o puternică concentrare polidisciplinară şi fără să se sinchisească câtuşi de puţin de rosturile şi diferenţele specifice dintre genurile artistice tradiţionale. Din „democraţie formală“ democraţia a devenit o „democraţie concesionată“. Dezagregarea limbajelor culturale şi a sistemelor de producţie tradiţionale a dus la creşterea importurilor şi. Importul de produse culturale finite sau semifinite. Această internaţionalizare a limbajelor şi formelor culturale. precum partidele. Într-o lucrare apărută în 1985. Dar ceea ce constituie un impediment major în acest caz sunt obstacolele puse de barierele lingvistice şi de tradiţiile culturale milenare. Orice “gen” nou apare precum „videomuzica“ sau televideoul cu reproducător reprezintă o astfel de cooperare. În faţa concurenţei americane. Dar şi aici se cuvine menţionată o excepţie: spaţiul publicitar afectat reclamelor la compact-discuri. specialiştii occidentali propun o integrare a industriilor culturale nord-europene după modelul integrării economice din Piaţa Comună. culturilor şi limbajelor politice care. dar sigur. spectacole de teatru sau concerte de operă este caricatural. sugerând formule inedite de cooperare. ratele depolitizării. La rândul ei. la accentuarea dependenţei culturale. În cadrul subsistemelor politice din ţările capitaliste actuale democraţia a fost înlocuită de mass-media. noile ritualuri politice şi identificarea cu un rol impus de mass-media. ci comunică numai consensul şi legitimitatea. Voinţa majorităţii nu mai constituie baza procesului decizional conform regulilor democratice. în consecinţă. Acest lucru s-a realizat printr-o afazie şi omologare tendenţială a valorilor. reduc funcţia politică a partidelor la una subiacentă. O agenţie de publicitate care în activitatea ei nu se serveşte de televiziune este predispusă de la sine falimentului. ca în cazul industriei de autoturisme din ţările subdezvoltate. ca baze ale unei culturi.

Paris. al invaziei limbajului spectacular al mass-media şi al jargonului în viaţa politică. [2] Ibidem. Cujas. Ethnocriminologie de L’Afrique Noire. Scopul acţiunii politice nu mai este satisfacerea intereselor fundamentale ale cetăţenilor ci menţinerea şi consolidarea puterii politice prin influenţarea şi controlul conştiinţei politice a alegătorilor cu ajutorul instituirii unui raport de dominaţie simbolică. Social Science Research Council. 1980. Herskovits. după modelul stelelor de cinema. New York. p. activitatea politică se transformă în spectacol. Principes de criminologie. and the United States on the Indians of the Southwest. ca pentru orice reclamă publicitară. În condiţiile în care un candidat la preşedinţie trebuie să-şi învingă adversarii. prin orizontul de aşteptare al electoratului. 1938. VI. Herskovits. Yves Brillon. control. Sub presiunea tehnicilor de simulare. 49. difuzare sau falsificare a informaţiei politice conferă o mare influenţă mass-media în cadrul publicităţii făcute grupului politic dominant sau candidatului desemnat de acesta. Mexico. . Sellin. [6] Crook B. cu rolul simbolic al acestuia indus de mass-media. nu programul său politic este decisiv pentru victoria sa ci concursul telegenic prin care mass-media îl aurolează cu carisma spectacolului şi îl transformă în vedetă. cel mai adesea. pp. pp. Paris. New York. ianuarie 1934. [3] Această distincţie între aculturaţia „dirijată“ şi „nedirijată“ a fost sugerată mai întâi de Ralph Linton în Aculturation in Seven American Tribes. nr. Posibilitatea de acumulare. reliefarea insistentă a zâmbetului şi profilului său. NOTE [1] Apud M. L’acculturaţion: le processus de la transmission culturelle. un ritual în care tirania imaginii duce la o indiferenţă crescândă faţă de conţinutul deciziilor politice. Evelyn. ci şi cu preţul banalizării şi standardizării informaţiei politice. Tucson 1962. Les Presses de L’Université de Montreal. [5] E. a privirii sunt. pe larg. 1961 şi în Cycles of Conquest: The Impact of Spain. 493-500. Chicago. 39. 216. [4] Th. p. pp. Cultural Marginality in Sexual Delinquency. [9] Ibidem. 1933-1960. Intellectuals in develloping countries. aceste elemente se dovedesc mult mai puternice decât profunzimea şi inovaţiile programului său politic în câştigarea cursei electorale. Jocul politic devine un scop în sine. Ea a fost reluată de Edward H. în American Journal of Sociology. 101-103. 1967. Accentul pus pe eleganţa sa vestimentară. 215-216.ANTROPOLOGIA CULTURII În faţa noului raport dintre politică şi mijloacele de comunicare în masă. Les bases de l’anthropologie culturelle. 1940. sistemele juridice tradiţionale şi aculturaţia juridică în diverse state africane vezi. în: M. a tunsurii sale. chiar dacă ele se dovedesc apoi simple baloane de săpun. 1950. Sapir în Perspectives in American Indian Culture Change. la absenteism şi la accentuarea tendinţelor plebiscitare. 63-67. instituţiile şi acţiunea politică tind să se personalizeze şi banalizeze. elemente ale rolului chemat să îl joace şi prin care se identifică.J. [7] În legătură cu fenomenul criminogen. 54. Frank Cass. Sutherland. Publicitatea unei campanii electorale la televiziune face din protagoniştii jocului politic „stele politice“. Culture Conflict and Crime.J. Paris. [8] Alatas Syed Hussein. Payot. Din nefericire. Londra. p. Vrin. Montreal. Librairie Philosophique Y. Orientarea fluxului de informaţii spre deservirea intereselor unui partid politic nu este plătită doar în sens financiar. pp. manipulare. 1977.

Editat de A. Dalla selceal silicio. L’informazione negli anni ottanta. L’occhio universale. [13] Cessons de singer l’Occident. [18] Le Monde. 12 martie 1964. 98. 1981. pp. La fabbrica delle stelle. [12] Baba Miské Ahmed. [23] Tapio Varis. [17] Political Quarterly nr. Roma. Cooperation and Conflict. Problemes politiques et sociaux. septembrie-decembrie 1983. [15] Ibidem. p. Mondadori. cit. 40-41. The Mass Media TNC’s: An Overall Review of their Operations and of Control Options.. Apud: Carlo Sartori. 19. Editori Riuniti. 1985. p. 7. 8. p. vol. [11] Ibidem. op. pp. 1983. Gutenberg 2000. Hoffman. 459. pp. 1970. pp. 1978. 39. pp. Tendenze fondamentali del mercato televisivo interno ed internazionale. Nordic Journal of International Politics. p. nr. Le Monde din 10 octombrie 1982. 12. 4-5. Madrid. Milano. 9. 1982. . Instituto de Cooperacion Intercontinental. 1. p. Storia dei mass-media. New York. XIII. 194200. 51-52. pp. 1968. Communicazioni di massa.ANTROPOLOGIA CULTURII [10] Baba Miské Ahmed. El nuevo orden economica y valores culturales. [21] UNESCO. Ediţia a treia îngrijită de Giovanni Giovannini. p. 1985. [24] Giuseppe Vacca. Paris. Paris. [14] Raul Prebisch. 1983. 39. L’Algérie regarde Dallas. 12. [16] Internnational Communication and the New Diplomacy. Lettre ouverte aux élites du Tiers Monde. [22] Carlo Sartori. 1978. p. III. p. 897. Le Sycomore. [20] Joelle Stolz. Statistical Yearbook. [19] Carlo Sartori. 186-187.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful