Hvem har ansvaret for volden?

Morten Tonnessen

Fra Gbg2001-nvhetsbrev 16 (1/2)
A - I n f o s - a multi-lingual news service bv. for. and about anarchists

Jeg var i Göteborg under demonstrasionene mot EU-toppmotet. og har
giort meg noen tanker. Volden og hærverket som preget bybildet og
mediebildet er etter min mening et resultat av at ikkevoldslinien til
de lokale og tilreisende arrangorene og demonstrantene har vært Ior
passiv. Og dette ser dessverre ut til å Ialle inn i et monster - det
samme var tilIellet i Praha.

Det er Ilere grunner til at Iremtidige markeringer bor baseres på en
mer aktiv og strategisk ikkevoldslinie. For det Iorste har vi et
moralsk ansvar Ior hva som skier når vi tar initiativ til og deltar i
markeringer ala Göteborg-aksionen. som har hatt det med å tiltrekke
seg voldelige aktivister. Vi kan ikke Iraskrive oss ansvaret Ior hva
aktivister som ikke er en del av de Iredelige markeringene gior. slik
leder av Attac Norge. Nina Drange. giorde i Iorkant av toppmotet.

Hege Lothe. pressekontakt i den norske Göteborg-aksionen. gir i
Dagsavisen 19. iuni uttrykk Ior en lignende holdning: «|Vi| i
Göteborg-aksionen mobiliserte på et ikke-voldelig grunnlag og det var
ikke Iolk Ira våre busser som var aktive i sammenstotene. Det er ille
at positive markeringer som dette tiltrekker seg bråkmakere som
odelegger Ior alle». Visst er det ille. men vi kan ikke legge all
skyld på bråkmakerne. politiets aggressive IramIerd og medias tabloide
vinkling. Arrangorene og demonstrantene har et ansvar Ior helheten.
Det er altIor passivt å noye seg med å sorge Ior at våre egne
arrangementer går Iredelig Ior seg.

Lothe uttaler at «|i| Göteborg-aksionen er vi (...) stolte over at vi
klarte å Iå til to store Iredelige demonstrasionstog og at vi har vært
med på å lage den storste demonstrasionen mot EU noensinne i Sverige.»
- Så kunne en sporre: Var disse demonstrasionene vellykkete? Oppmotet
var riktignok bra. men det kunne ha vært hoyere. særlig Ira svensk
side. om Iærre hadde Iryktet bråk. I Praha var dårlig lokal
oppslutning et stort problem; byens innbyggere Iikk inntrykk av at
demonstrantene var tilreisende. Iremmede. og dette skadet
markeringenes legitimitet. Dersom de Iredelige demonstrantene hadde
giort mer Ior å roe gemyttene ville de trolig Iå mer stotte og sympati
både Ira media og Ira lokalbeIolkningen. Opptoyer. og Irykt Ior
opptoyer. bidrar til å skape avstand mellom demonstrantene og
lokalbeIolkningen. Det skader saken.

Vi har altså både moralske og strategiske grunner til å giore noe
aktivt Ior å dempe bråket. Det er nodvendig. men ikke nok. å kreve at
de som skal delta i våre egne arrangementer skal avstå Ira vold og
hærverk. Vi kan ikke simpelthen. som idag. overlate scenen til
steinkasterne etter at våre egne demonstrasioner er slutt. I Göteborg
eskalerte voldsbruken Iordi steinkasternes og politiets voldsbruk
virket giensidig legitimerende. I en slik situasion av Irykt trenger
vi noen som bygger tillit.

Vi bor soke konIliktens sentrum. og sorge Ior å være tilstede der det
er bråk eller ventes bråk. Sosialt press Ira en stor mengde Iredelige
demonstranter har ved Ilere tilIeller lykkes i å hindre opptoyer og
vold. A sorge Ior at dette mer systematisk kan komme i stand er
arrangorenes ansvar.

Gandhis ikkevoldsbrigader kan tiene som inspirasion Ior det nettverk
av aktive ikkevoldsaktivister som bor opprettes. Kanskie trenger vi to
grupper aktivister - «speidere» og det en kunne kalle
ikkevoldsaggitatorer. Speiderne kan ha til oppgave å Iå oversikt over
hvor det brygger til bråk. og så tilkalle meddemonstranter.
Ikkevoldsaggitatorenes oppgave kan være å appellere om å bruke
ikkevold. og eventuelt å gå imellom der det er vold. Både speiderne og
ikkevoldsaggitatorene bor - som dagens demonstrasionsvakter - være
uniIormerte. slik at de er lett gienkiennelige både Ior demonstrantene
og Ior lokalbeIolkningen. De kan Iungere som trygghetspersoner - og
bor. i Iorkant av markeringene. være grundig skolert i ikkevoldelige
aksionsIormer.

Avslutningsvis vil ieg understreke at de grupperingene som deltar i
eller bidrar til å legitimere voldsbruk og hærverk må konIronteres.
men ikke isoleres. Vi må være i en åpen og bred dialog om
aksionsIormer med alle grupperinger som planlegger å delta i
Iremtidige markeringer.

Morten Tonnessen