‡¼n¤º°

Ÿ¼o‹´—„µ¦¡¨´ŠŠµœš¸É—¸

˜¦ª‹­°

­Îµ 
®¦´

ª·›¸ž’·´˜·Äœ„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ

vÁ°„­µ¦œ¸Êž¨Â¨³Á¦¸¥Á¦¸¥Š¤µ‹µ„®œ´Š­º°7KH*RRG(QHUJ\0DQDJHUuV

*XLGHFKHFNOLVWIRUSUDFWLFDO

HQHUJ\PDQDJHPHQW…°Š7UHYRU%RXWDOOw

šœÎ
µ

­µ¦´ ª·›¸„µ¦Äo‡¼n¤º° „µ¦‹´— „µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ (QHUJ\0DQDJHPHQW.

 „µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ‡º°°³Å¦ :KDWLV(QHUJ\0DQDJHPHQW".

  „µ¦Âœ³œÎ µ„¨¥»š›r—oµœ¡¨´ŠŠµœ $GYLVLQJRQ(QHUJ\6WUDWHJ\ .

 „µ¦ž¦³Á¤·œ„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ „µ¦¦³»Â¨³„µ¦ž¦³Á¤·œ™¹ŠÃ°„µ­Äœ„µ¦ž¦´ž¦»Š  „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÁ„¸É¥ª„´„¨¥»š›r—oµœ¡¨´ŠŠµœ  „µ¦ª´—­¤¦¦™œ³„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ  ‡ªµ¤­Î µÁ¦È‹—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ &KDPSLRQLQJ(QHUJ\(IILFLHQF\.

„µ¦­nŠÁ­¦·¤„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ „µ¦„¦³˜»oœÄ®o¤¸„µ¦˜„¨Š¦nª¤¤º°—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ  „µ¦­œ´­œ»œ—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ 6XSSRUWLQJ(QHUJ\(IILFLHQF\ .

 „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µ—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ  „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÄœ„µ¦ª´—­¤¦¦™œ³„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ „µ¦­œ´­œ»œ„µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š „µ¦‹´—ŽºÊ°¡¨´ŠŠµœ 3XUFKDVLQJ(QHUJ\.

 „µ¦‡´—Á¨º°„Ÿ¼o‹´—®µ „µ¦šÎ µ­´µ‹´—®µ „µ¦¦·®µ¦‹´— „µ¦—oµœž’·´˜ ·„µ¦ 2SHUDWLRQDO0DQDJHPHQW.

„µ¦¦·®µ¦‹´—„µ¦—oµœž’·´˜·„µ¦‡º°°³Å¦ :KDWLV2SHUDWLRQDO0DQDJHPHQW".

  „µ¦‹´—„µ¦—oµœž’·´˜·„µ¦ 0DQDJLQJWKH2SHUDWLRQ.

 „µ¦­œ°Š˜°‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ „µ¦¦·®µ¦„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š „µ¦ž¦³„´œ‡»–£µ¡  „µ¦¦·®µ¦Áª¨µ  .

„µ¦¦·®µ¦»‡¨µ„¦ 0DQDJLQJ3HRSOH.

„µ¦ªµŠÂŸœ»‡¨µ„¦   „µ¦¡´•œµš¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨ „µ¦¦·®µ¦š¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨  „µ¦­¦oµŠ­´ ¤¡´œ›£µ¡Äœ„µ¦šÎ µŠµœ  „µ¦‹´—„µ¦ž{®µÁ„¸É¥ª„´¡œ´„Šµœ „µ¦Ä®oð„µ­°¥nµŠÁšnµÁš¸¥¤„´œ „µ¦¦·®µ¦„µ¦ÁŠ·œ 0DQDJLQJ)LQDQFH.

„µ¦¦·®µ¦Šž¦³¤µ– „µ¦‡ª‡»¤˜oœš»œ   „µ¦‹´— „µ¦…o°¤¼¨ 0DQDJLQJ.QIRUPDQWLRQ.

 „µ¦Äo…o°¤¼¨ „µ¦ž¦³»¤  ¤µ˜¦“µœ¦³—´ž¦³Áš«…°Š°´Š„§¬ 1DWLRQDO6WDQGDUGV.

 ¤µ˜¦“µœ¦³—´ž¦³Áš«…°Š°´Š„§¬‡º°°³Å¦  ¤µ˜¦“µœ„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ ¤µ˜¦“µœ„µ¦‹´—„µ¦¦³—´„¨µŠ ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠÂ˜¦ª‹­°„´¤µ˜¦“µœ —´œ¸‡Î µ«´¡šr .QGH[.

 .

ª·›¸„µ¦Äo‡¼n¤º° „µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ ®¤µ¥™¹Š„µ¦‹´—„µ¦„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ…°ŠšnµœÄ®ož¦³­·š›·£µ¡ ­¼Š­»—Ťnªnµšnµœ‹³Áž}œŸ¼o‹´—„µ¦¡¨´ŠŠµœ ®¦º°Ÿ¼o‹´—„µ¦š´ÉªÅžš¸Éŗo¦´¤°®¤µ¥Ä®ošÎ µ®œoµš¸É ¦´Ÿ·—°ÄœÁ¦ºÉ°Š„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ ‡¼n¤º°œ¸Ê‹³°›·µ¥Ä®oš¦µªnµšnµœ˜o°ŠšÎ µ°³Å¦oµŠ Ž¹ÉŠÁž}œ…´Êœ˜°œš¸É­Î µ‡´…´ÊœÂ¦„­»—…°Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ Ĝ“µœ³Ÿ¼o‹´—„µ¦¡¨´ŠŠµœ n°¥‡¦´ÊŠš¸Éšnµœ˜o°ŠšÎ µ®œoµš¸É®¨µ¥Ç °¥nµŠ¡¦o°¤„´œšÎ µÄ®o šnµœ‹Î µ˜o°Š¤¸š´„¬³‡ªµ¤Î µœµÄœ®¨µ¥Ç —oµœ œ°„‹µ„œ¸Êšnµœ˜o°Š¡¦o°¤š¸É‹³˜°­œ°Š˜n° „µ¦¡´•œµÄ®¤n Ç ˜n°­£µª³„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Šš¸É¦ª—Á¦Èª ¨³˜o°ŠšÎ µŠµœ¦nª¤„´¡œ´„Šµœ®¨µ¥ ¦³—´ ‡¼n¤º°Ÿ¼o‹´—„µ¦¡¨´ŠŠµœš¸É—¸ …¹Êœ  ŗonŠšµš®œoµš¸É…°ŠŸ¼o‹´—„µ¦¡¨´ŠŠµœÄ®oÁ…oµÄ‹Šnµ¥ Ĝ¦¼ž…°ŠÂ˜¦ª‹­°š¸Éčož’·´˜·Å—o‹¦·Š Á¡ºÉ°nª¥Ä®ošnµœž¦³­Ÿ¨­Î µÁ¦È‹Äœ„µ¦‹´— „µ¦¡¨´ŠŠµœÂ˜¦ª‹­°Á®¨nµœ¸ÊŤn¤¸Áªš¥r¤œ˜r‡µ™µÂ˜n°¥nµŠÅ¦ Á¡¸¥Ššnµœ„Î µ®œ—„Î µ®œ—‹»— ¤»nŠ®¤µ¥Ä®o´—Á‹œš¸É­»—¨³ž’·´˜·˜µ¤…´Êœ˜°œš¸É¦³»Åªo°¥nµŠÁ‡¦nŠ‡¦´—Ášnµœ´Êœ ˜¦ª‹­°Á®¨n µ œ¸Ê ­µ¤µ¦™Äo ž ¦³Ã¥œr ŗo Á °œ„ž¦³­Š‡r Án œ „µ¦„Î µ®œ— ¨´„¬–³Šµœ „µ¦¦´¡œ´„ŠµœÄ®¤n „µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨Šµœ…°Š¡œ´„Šµœ ¨³‡ªµ¤­µ¤µ¦™—oµœ„µ¦ ‹´—„µ¦  °¥nµŠÅ¦„Șµ¤Â˜¦ª‹­°œ¸Êŗo™¼„°°„Á¡ºÉ°nª¥Ä®ošnµœšÎ µŠµœÅ—o„n°œÁž}œ °´œ—´Â¦„­»—¨³šnµœ°µ‹‹³œÎ µ˜´ª°¥nµŠœ¸ÊŞčoŠµœÅ—o „µ¦šÎ µŠµœš¸ÉšnµœÅ¤n‡»oœÁ‡¥ šn µœ°µ‹‹³˜o ° Š¡„´  Šµœž¦³Á£šš¸É š n µœÅ¤n ŗo šÎ µ¤µœµœÂ¨o ª®¦º ° Ťn Á ‡¥šÎ µ¤µ„n°œ Á¨¥˜´ª°¥nµŠÁnœ„µ¦‡´—Á¨º°„Ÿ¼o…µ¥¡¨´ŠŠµœ¦µ¥Ä®¤n¨oªšnµœ‹³˜o°ŠšÎ µ°³Å¦  .

   .

-/. 1 2)3436578:9:. Ĝ®œoµ­µ¦´…°Š‡¼n¤º°œ¸Êšnµœ‹³¡­·ÉŠš¸É˜o°Š„µ¦°¥¼n£µ¥Ä˜o ®´ª…o°„µ¦‹´—ŽºÊ°¡¨´ŠŠµœ¨³°¥¼nĜ­nªœ…°Š„µ¦‡´—Á¨º°„Ÿ¼o…µ¥  !" # $ % & ')( +* # $ 0 .4<3>=@? AB ×¥¤¸Â˜¦ª‹­°»—š¸É‹³nª¥šnµœÄœ„µ¦‡´—Á¨º°„¨³ £µ¥Ä˜o®´ª…o°„µ¦‡´—Á¨º°„Ÿ¼o…µ¥š¸É ¤¸«´„¥£µ¡ ‹³nª¥Ä®ošnµœ¦³»Ÿ¼o…µ¥š¸É­µ¤µ¦™šÎ µ„µ¦‹´—®µÅ—o ­°—‡¨o°Š„´…o°„Î µ®œ—˜nµŠÇ …°Š°Š‡r„¦ ¨³…o°´Š‡´—oµœ„‘®¤µ¥ ®´ª…o°„µ¦¦´Ÿ¼ož¦³¤¼¨ ¨³„µ¦¦´Á°„­µ¦„µ¦ž¦³¤¼¨ ‹³°›·µ¥…´Êœ˜°œ˜nµŠÇÁ„¸É¥ª„´„µ¦ž¦³¤¼¨­Î µ®¦´®´ª…o°„µ¦ šÎ µ‡ªµ¤Á…oµÄ‹Â¨³„µ¦ž¦´ž¦»Š…o°Á­œ° nª¥Ä®ošnµœ­µ¤µ¦™Á¨º°„…o°Á­œ°š¸É—¸š¸É­»—Å—o ¨³ ®´ ª …o ° „µ¦˜´ — ­· œ ċÁ¨º°„Ÿ¼o…µ¥ ‹³nª¥Ä®ošnµœ˜´—­·œÄ‹Å—o°¥nµŠ¥»˜·›¦¦¤ ¨³Áž}œš¸É¡°Ä‹…°Š š»„ iµ¥ .

CD)D:EGF HI J KL MNPO Q/R@S MT U VWXYGX[Z:\ ]^ _ ` abc dea`abfGb[g:h „µ¦‹´—„µ¦„´Šµœš¸É­Î µ‡´ k l mnpo qlr šnµœ°µ‹˜o°ŠšÎ µŠµœš¸É­Î µ‡´Ž¹ÉŠšnµœ˜o°Š„µ¦Ä®o¤´ÉœÄ‹ªnµšnµœÅ—o stpu v ij w x [n y:o z{ ‹´—„µ¦Åªo°¥nµŠÁ¦¸¥¦o°¥Ánœ„µ¦‹´—ž¦³»¤š¸É­Î µ‡´ Ĝ—´  œ¸ ‡Î µ «´ ¡ šr ® ¨´ „ —o µ œ®¨´ Š …°Š‡¼ n ¤º ° Á¨n ¤ œ¸Ê ‹ ³¸Ê Ä ®o š n µœ—¼ š¸É  ˜¦ª‹­°­Î µ®¦´  µÅž­¼n„µ¦˜´— „µ¦´„‹¼Šš¸Éž¦³»¤ Ž¹ÉŠ‹³nª¥Ä®ošnµœÅ—o…o°¤¼¨š¸É—¸š¸É­»—‹µ„Ÿ¼oÁ…oµ¦nª¤ž¦³»¤¨³œÎ |}~[ €  ‚ ƒ„…[†ˆ‡G‰)‡ Še„ƒŒ‹+ ­·œÄ‹š¸ÉÁž}œš¸É¡°Ä‹…°Šš¸Éž¦³»¤Å—oץčo¦³¥³Áª¨µœo°¥š¸É­»— „‡4”‹ •––„‡ Ž 4 ‘ ’ “ — ˜ ™šp› œ +ž4Ÿ š[š¡ ¢G£: ¤¥™¢4¦§ œ¨¨™¢ © ª « ¬­G¬[®)¯ ° ±Œ²4­6¬®)³ ±Œ´4µ±Œ¶ « · „µ¦˜¦ª‹­°ªnµ­·ÉŠš¸ÉšnµœšÎ µ°¥¼nÁ®¤µ³­¤™¼„˜o°Š®¦º°Å¤n ¸¹ º/»¼ ½¾¾p¿ À „µ¦ž¦³Á¤·œž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœÄœ°Š‡r„¦…°Ššnµœ°µ‹‹³Áž}œ ­·É Š š¸É š n µœž’· ´ ˜· ° ¥¼ n Áž}œž¦³‹Î µÂ˜nšnµœ°µ‹˜o°Š„µ¦˜¦ª‹­°Áž}œ‡¦´ÊŠ‡¦µªªnµšnµœÅ—o—Î µÁœ·œ„µ¦ °¥nµŠÁ®¤µ³­¤®¦º°Å¤n Ĝ®œoµ­µ¦´šnµœ‹³¡®´ª…o° „µ¦ª´—­¤¦¦™œ³—oµœ¡¨´ŠŠµœ Ž¹ÉŠ°¥¼n£µ¥Ä˜o®´ª…o° µ®¦´ „µ¦ž¦³Á¤·œ „µ¦   œ³œÎ µ„¨¥»š›r—oµœ¡¨´ŠŠµœ ¡¦o°¤Â˜¦ª‹­°š¸Éčo×¥ÁŒ¡µ³­Î ž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ œ°„‹µ„œ¸Ê¥´Š¤¸Â˜¦ª‹­°š¸ÉÄ®ož¦³Ã¥œrĜ„µ¦¡´•œµ¦³„µ¦ Á ÂÃ Ä Å Æ Ç ÈÉ ÂÊÌË Í Î4Ï ÂÐ Ñ ÒÓÔÕGÔ[ÔpÖ Ö+Ú ÛeÓÜ Ý[Ô Þ ×ÙØ ß àáâ[ã äˆå[æ)ç@â è éeè ê ëGáìŒáâpíïî ð ˜·—˜µ¤Â¨³„µ¦¦ª¦ª¤¨³´œš¹„…o°¤¼¨ ñ àáâ[ã äˆå[æ)ç@â è äˆò ë óeá ã ô[â õ:ö ÷ á𠄵¦ž’·´˜·Šµœš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´­µ›µ¦–œ „µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœÄœµŠÁ¦ºÉ°Š¤¸Ÿ¨˜n°­µ›µ¦–œ¤µ„„ªnµ—oµœ°ºÉœÇ —´Šœ´Êœ ­·ÉŠš¸É­Î µ‡´¤·ÄnÁ¡¸¥ŠÂ˜nšÎ µÄ®o¨oªÁ­¦È‹Ášnµœ´Êœ ø âù)ë úŒû4ìúŒü+á ççò ýþþpá ð ˜n¥´Š˜o°ŠÄ®o™¼„˜o°ŠÄœ­µ¥˜µ…°Š ­µ›µ¦–œ°¸„—oª¥ ˜´ª°¥nµŠÁnœ „µ¦ÁŸ¥Â¡¦nŸ¨­Î µÁ¦È‹—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœÂ„n­µ›µ¦–œ Ž¹ÉŠÁ„¸É¥ª …o°Š„´„µ¦„´„µ¦ÁŸ¥Â¡¦nŸ¨­Î µÁ¦È‹…°Š°Š‡r„¦…°Ššnµœ­¼n­µ›µ¦–œ „µ¦°¥nµŠ¦°‡°Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉœÄ‹ªnµ…o°¤¼¨…°Ššnµœ™¼„˜o°Š šnµœ˜o°Š¤¸„µ¦Á˜¦¸¥¤ ¨³šÎ µÄ®o£µ¡¡‹œr…°Š°Š‡r„¦šnµœ °¥¼nĜ¦³—´š¸É—¸š¸É­»— šnµœ‹³Á®ÈœªnµÂ˜¦ª‹­°Ž¹ÉŠ‡¦°‡¨»¤Šµœ˜nµŠÇ —oµœ„µ¦‹´—„µ¦¡¨´ŠŠµœœ¸ÊœÎ µ¤µ ‹µ„¤µ˜¦“µœ¦³—´ž¦³Áš«…°Š°´Š„§¬Á¡ºÉ°„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ 1DWLRQDO6WDQDGDUG IRU 0DQDJLQJ (QHUJ\.

QLWLDWLYH  0&. š¸É¡´•œµ…¹ÊœÃ—¥‡–³„¦¦¤„µ¦‹´—„µ¦¦·Á¦·É¤¦³Á¸¥ž’·´˜·—oµœ¡¨´ŠŠµœ 7KH 0DQDJHPHQW &KDUWHU .

 ™oµšnµœ¡·­¼‹œrŗoªnµšnµœ­µ¤µ¦™ž’·´˜·Å—o‹¦·Š ˜µ¤Â˜¦ª‹­°Äœ‡¼ n ¤º ° œ¸Ê šn µœ‹³Å—o ¦´  „µ¦¥°¤¦´  Ÿ¨Šµœ—o µœ‡» –£µ¡Äœ¦³—´  ž¦³Áš« ˜µ¤š¸É„Î µ®œ—ŪoĜ®´ª…o°‡»–£µ¡—oµœª·µ¸¡…°Šž¦³Áš«°´Š„§¬Þ¦——¼Äœ®œoµ .

„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ (QHUJ\0DQDJHPHQW.

 .

„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ‡º°°³Å¦ +RZWRXVHWKLVJXLGH".

‹»—¤»nŠ®¤µ¥®¨´„…°Š„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ ‡º°„µ¦šÎ µÄ®o¤´ÉœÄ‹ªnµÅ—o¤¸„µ¦‹´—„µ¦ š¦´¡¥µ„¦¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Á¡ºÉ°¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥…°Š°Š‡r„¦ Ĝ“µœ³Ÿ¼ o ‹´ — „µ¦¡¨´ Š Šµœ šn µœ‹³˜o ° ŠÄ®o „µ¦­œ´  ­œ» œ Ÿ¼ o  ¦· ® µ¦ ¨³Ÿ¼ o ‹´ — „µ¦—o µœ ž’·´˜·„µ¦Äœ°Š‡r„¦ —oª¥„µ¦Ä®o…o°¤¼¨ …o°Âœ³œÎ µ ¨³ÂœªšµŠÁ¡ºÉ°ÄoĜ„µ¦¡´•œµ„¨¥»š›rŸœ ž’·´˜·„µ¦ ¨³ª·›¸ž’·´˜·Šµœ Á¡ºÉ°Ä®o„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœÁž}œÅž°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡­¼Š­»— ¨³šnµœ °µ‹˜o°ŠšÎ µ®œoµš¸ÉŸ¼o f„°¦¤ Á¡ºÉ°­nŠÁ­¦·¤Ä®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š¦´¦¼o™¹Šž¦³Ã¥œr…°Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ ¦ª¤š´ÊŠ¡´•œµª´•œ›¦¦¤…°Š°Š‡r„¦Ä®o­œ´­œ»œÂœª‡·——´Š„¨nµª—oª¥ œ°„‹µ„ œ¸Êšnµœ°µ‹¤¸®œoµš¸ÉĜ„µ¦‹´—ŽºÊ°¡¨´ŠŠµœÄ®o„´°Š‡r„¦¨³Äœ„µ¦­¦oµŠ­´¤¡´œ›£µ¡„´Ÿ¼o…µ¥—oª¥ Ÿ¼ o ‹´ — „µ¦®¨µ¥Ç —o µ œ„µ¦‹´ — „µ¦¡¨´ Š Šµœ šnµœ°µ‹˜o°ŠÂnŠ®œoµš¸É‡ªµ¤¦´Ÿ·—°Ä®o­¤—»¨¥r¦³®ªnµŠšµš „´  šµš—o µœž’· ´ ˜· „µ¦®¦º ° šµš—o µœ„µ¦‹´ — „µ¦˜µ¤­µ¥Šµœ ˜¦ª‹­°­Î µ®¦´„µ¦‹´—„µ¦—oµœž’·´˜·„µ¦Äœ®œoµ …°Š‡¼n¤º°Á¨n¤œ¸Ê‹³nª¥Ä®ošnµœ šÎ µŠµœÄœšµš˜nµŠÇÁ®¨nµœ¸Êŗo „µ¦‹´ — „µ¦—o µ œ¡¨´ Š Šµœ¦ª¤™¹ Š „µ¦Ä®o … o ° ¤¼ ¨ „n Ÿ¼ o  ¦· ® µ¦¦³—´  ­¼ Š Á¡ºÉ ° n ª¥Äœ„µ¦ ¡´•œµÂŸœÁ·Š›»¦„·‹Â¨³„¨¥»š›r˜nµŠÇ Á¡ºÉ°Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡­¼Š­»— Ž¹ÉŠÁ¦·É¤‹µ„ „µ¦ž¦³Á¤· œ ­¤¦¦™œ³Äœ°Š‡r „ ¦ ¨³œÎ µ Ÿ¨š¸É Å —o Å ž˜¦ª‹Áš¸ ¥ „´  ª· ›¸„µ¦ž’· ´ ˜· š¸É —¸ %HVW 3UDFWLFH.

¨³®µ«´„¥£µ¡­Î µ®¦´„µ¦ž¦´ž¦»ŠÄ®o—¸…¹Êœ×¥šnµœ˜o°ŠÁ­œ°Âœ³Ä®oŸ¼o¦·®µ¦ž¦´ Áž¨¸É ¥ œÂ¨³Äo „¨¥» š ›r Ä ®o —¸ š¸É ­»— ˜n ° ‹µ„œ´Ê œ šn µœ˜o ° Š¦n ª¤„´ œ „Î µ®œ—Ážj µ®¤µ¥„µ¦Äo ¡¨´ Š Šµœ …°Š°Š‡r„¦ ¡¦o°¤š´ÊŠ‹´—šÎ µ¦³„µ¦˜¦ª‹ª´—š¸É™¼„˜o°ŠÂ¤nœ¥Î µ Á¡ºÉ°Äoª´—­¤¦¦™œ³—oµœ„µ¦Äo ¡¨´ŠŠµœÄœ°Š‡r„¦ ®´ ªÄ‹®¨´ „…°Š„¨¥» š ›r — o µœ¡¨´ Š Šµœ Šµœ°¥n µŠ¤¸ ž ¦³­· š ›· £µ¡ ‡º ° „µ¦š¸ÉŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š˜„¨Š¦nª¤¤º°Äœ„µ¦Äo¡¨´Š šn µœ˜o ° ŠÁ…o µÄ‹°¥n µŠ´ — Á‹œÁ„¸É ¥ ª„´  Ÿ¨ž¦³Ã¥œr š¸É Á ž} œ ¦¼ ž ›¦¦¤˜n° °Š‡r„¦…°Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ ¨³­µ¤µ¦™œÎ µÁ­œ°Ä®oŸ¼o¦·®µ¦ ¨³Ÿ¼ož’·´˜· ŠµœÄœ°Š‡r „¦š¦µ™¹ Š Ÿ¨ž¦³Ã¥œrÁ®¨nµœ¸Ê ¨³—oª¥„µ¦nª¥Á®¨º°»‡¨µ„¦Á®¨nµœ¸ÊÄ®o­µ¤µ¦™ ¡´•œµš´„¬³š¸É˜œÁ°Š˜o°Š„µ¦Â¨oª šnµœ‹³Å—o¦´‡ªµ¤¦nª¤¤º°‹µ„»‡¨µ„¦Á®¨nµœ¸ÊĜ„µ¦Äo¡¨´Š Šµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡­¼Š­»— Á ª¨µ­n ªœ Ä ®  n … ° Š Ÿ¼ o ‹´ — „µ¦¡¨´ Š Šµœ¤´ „ ®¤—Åž„´  „µ¦Âœ³œÎ µ Ÿ¼ o Á „¸É ¥ ª…o ° Š°¥n µ Š˜n ° ÁœºÉ°Šªnµ‹³Äo    ¡¨´ŠŠµœÄ®oÁ„·—ž¦³­·š›·£µ¡Å—o°¥nµŠÅ¦  ‡Î µÂœ³œÎ µš¸Éŗo¦´Äœ…´Êœ˜°œ„µ¦ ªµŠÂŸœ„µ¦šÎ µŠµœ‹³nª¥¦´¦°ŠÅ—oªnµ¤¸„µ¦¥°¤¦´ª·›¸ž‘·´˜·Šµœš¸Éčo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›· £µ¡¦ª¤°¥¼nĜŸœ—oª¥°¥nµŠÅ¦„Șµ¤¡ªnµ»‡¨µ„¦Äœ°Š‡r„¦¥´Š‡Š˜o°Š„µ¦‡Î µÂœ³œÎ µÂ¨³„µ¦ ­œ´  ­œ» œ ĜÁ¦ºÉ ° Š„µ¦ª´ — „µ¦Äo ¡¨´ Š Šµœ ¨³ÄœÁ¦ºÉ ° Š…°Š„µ¦Â„o Ņž{  ®µÁ¤ºÉ°¡ªnµ„µ¦Äo .

¡¨´ŠŠµœ­¼ŠÁ„·œ„ªnµ š¸É„Î µ®œ—ŪoĜŸœŠµœœ´ÊœÇ Ĝ“µœ³Ÿ¼o‹´—„µ¦¡¨´ŠŠµœ šnµœ‹³˜o°ŠÁ­¦·¤ ­¦oµŠÄ®o¤¸„µ¦¡´•œµ„µ¦Äoœª´˜„¦¦¤Ä®¤nǨ³„µ¦Äoª·›¸ž’·´˜·š¸É—¸Ä®o…¥µ¥„ªoµŠ…ªµŠ…¹Êœ„µ¦ ž¦³Á¤· œ Ÿ¨ªn µ­·É Š ˜n µŠÇ Á®¨nµœ¸Ê­µ¤µ¦™œÎ µÅž­¼n„µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœÄœ°Š‡r„¦…°Ššnµœ °¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š ™oµšnµœ¤¸®œoµš¸É¦´Ÿ·—°Äœ„µ¦‹´—ŽºÊ°¡¨´ŠŠµœ šnµœ˜o°Š¤´ÉœÄ‹ªnµÅ—ož’·´˜·˜µ¤ …o° „Î µ ®œ—…°Š°Š‡r „ ¦Â¨³…o ° „‘®¤µ¥°¥n µ Š™¼ „ ˜o ° ŠÄœ„µ¦‹´ — ®µ¡¨´ Š Šµœ‹µ„®¨n Š š¸É Á ºÉ ° ™º ° ŗo ¨³Äœ¦µ‡µš¸É Á ®¤µ³­¤ ¨³šn µœ‹³˜o ° Š­¦o µŠ­´ ¤ ¡´ œ ›£µ¡š¸É —¸ Ž¹ÉŠ n ° ¥‡¦´Ê Š Ĝ„µ¦˜n ° ¦°Š„´ œ ¦³®ªnµŠ  Ÿ¼o…µ¥ Ÿ¼očo ¨³Ÿ¼oÁ¸É¥ªµ—oµœÁš‡œ·‡ ×¥ÁŒ¡µ³°¥nµŠ¥·ÉŠ„¦–¸Á„·—ž{®µ ®¦º°‡ªµ¤ ¨o¤Á®¨ªÄœ„µ¦‹´—®µ¡¨´ŠŠµœ…¹Êœ „µ¦‹´— „µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ (QHUJ\0DQDJHPHQW.

„µ¦Âœ³œÎµ „¨¥»š›r—oµœ¡¨´ŠŠµœ ‡ªµ¤­Î µÁ¦È‹—oµœž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ klm no pq nrm s klm tu v>wx ypplz5{2| o lp s}~ m n r€r‚ lw ƒ„ …ƒ2…0†&‡ ‰ˆ Š ƒ„ …‡ƒ2‹Œ…  Ž ‘2’”“ ‰ „ Š• …0 † —2– ˜—™ š „"››‹ œ@ŒŒ„ Š ÿ .

0/ 12340+'5 6!' # . <>= ?@8A&B5C B ?@8D E7 F GH 7 IJ7K L M NO PRQ ST UVW X@YYT"U Z[ \] ^_2`a\0\bcd"Z[ \ef ghi ^@jj[ c „µ¦­œ´­œ»œ—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ „µ¦‹´—ŽºÊ°¡¨´ŠŠµœ žŸ  ¡ ¢>£ ¤@ž¥&¦§ ¦ ¤@ž¨ ¢ž¦©Ÿ§ ª «¬«­ ®2ž¯¯° ±²²ž¦ ³´µ¶· ¸>¹ º@´»¼5½ ¼ º@´¶0¼5³´µ¾ ¿À2Á”µ µÃ¼5½ ³´µ¶Ä ¸>ÅÆ ¿ÇÇ´¼ Þßàá âã2ä å æ ç2Þè é ê>ëßì íîïð ñ@îò óôõôõî ÈÉÊË5Ì ÍÎËÌ Ï Ì5ÈÉÊÐÊ ÍÎ5Ð5Ê Ï ÑÈÉÊ ÒÓ Ô>ÕÖ ÍÑÑÉÌ5×Ø Ù ÉÑÚ@Ù ×Û Ì Ü Ý ×Ñ „µ¦‹´ — „µ¦—o µœ¡¨´ Š ŠµœÁž} œ šµš…°ŠŸ¼ o ˜ o ° Š„µ¦Â­ªŠ®µ‡ªµ¤¦¼ o — o µœÁš‡œ· ‡ ®¨µ¥ ­µ…µ ª·›¸ž’·´˜·š¸É®¨µ„®¨µ¥ ¨³…o°¤¼¨˜nµŠÇ °¸„š´ÊŠ¥´Š˜o°Š„µ¦š´„¬³š¸É—¸Äœ„µ¦šÎ µŠµœ„´ »‡‡¨®¨µ¥Ç ž¦³Á£š ¨³Äœ­™µœ„µ¦–rš¸É˜„˜nµŠ„´œÅž ¨´„¬–³Šµœ…°ŠŸ¼o‹´—„µ¦¡¨´ŠŠµœ ‡œ ‹³Å¤nÁ‡¥ŽÎÊ µ„´œÁ¨¥ ¨³n°¥‡¦´ÊŠš¸É¡ªnµšµš…°ŠŸ¼o‹´—„µ¦¡¨´ŠŠµœÅ¤nŗo™¼„„Î µ®œ—Ūo °¥n µ Š´ — Á‹œ ¨³‡ªµ¤¦´  Ÿ· — °Äœ®œo µš¸É Ÿ¼ o ‹´ — „µ¦¡¨´ Š ŠµœÅ—o ™¼„š¦„ÂŽŠÃ—¥Šµœž’· ´ ˜· „µ¦—oµœ°ºÉœÇš¸É¤¸‡ªµ¤­Î µ‡´¤µ„„ªnµ‡¼n¤º°œ¸Ê‹³nª¥Ä®ošnµœ­µ¤µ¦™„Î µ®œ—šµš…°Š˜´ªšnµœ Á°Š ¨³Ä®oœªšµŠž’·´˜·°¥nµŠŠnµ¥Ç Ĝ„µ¦Á˜¦¸¥¤¡¦o°¤¦´¤º°„´­™µœ³„µ¦–r˜nµŠÇ š¸Éšnµœ ˜o°Š¡Äœ„µ¦šÎ µ®œoµš¸ÉŸ¼o‹´—„µ¦¡¨´ŠŠµœ .-. 789:. 6ÿ ÿ   "! # $&%"' ( ) *+.

„µ¦Âœ³œÎ µ„¨¥»š›r—oµœ¡¨´ŠŠµœ $GYLVLQJRQ(QHUJ\6WUDWHJ\.

„µ¦Âœ³œÎ µ„¨¥»š›r—oµœ¡¨´ŠŠµœ ‡º°„µ¦Ä®o…o°¤¼¨š¸É‡¦™oªœÂ¨³Á„¸É¥ª…o°ŠÂ„nŸ¼o¦·®µ¦¦³—´­¼Š Á¡ºÉ°ÄoĜ„µ¦¡·‹µ¦–µ„Î µ®œ—„¨¥»š›r ªµŠœÃ¥µ¥ ¨³ÂŸœŠµœ…°Š°Š‡r„¦Á¡ºÉ°Ä®o¤¸„µ¦Äo ¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Ž¹ÉŠ¦ª¤™¹Š„·‹„¦¦¤˜nµŠÇ—´Šœ¸Ê „µ¦ž¦³Á¤·œ„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ „µ¦ž¦³Á¤·œ­¤¦¦™œ³„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœš¸ÉÁž}œ°¥¼nĜž{‹‹»´œ „µ¦ž¦³Á¤·œ…°Á…˜…°Š„µ¦ž¦´ž¦»Š „µ¦¦³»Â¨³„µ¦ž¦³Á¤·œ™¹ŠÃ°„µ­Äœ„µ¦ž¦´ž¦»Š „µ¦¦³»™¹ŠÃ°„µ­Äœ„µ¦ž¦´ž¦»Šž¦³­·š›·£µ¡—oµœ¡¨´ŠŠµœ „µ¦ž¦³Á¤·œÂ¨³„µ¦Âœ³œÎ µÃ°„µ­Äœ„µ¦ž¦´ž¦»Šž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ „µ¦Ä®o‡µ Î œ³œÎµ Á„¸É¥ª„´„¨¥»š›r—oµœ¡¨´ŠŠµœ „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÄœ„µ¦„Î µ®œ—„¨¥»š›r—oµœ¡¨´ŠŠµœ „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÄœ„µ¦Äo„¨¥»š›r—oµœ¡¨´ŠŠµœ „µ¦ª´—­¤¦¦™œ³„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ „µ¦¡´•œµ¦³Â¨³…´Êœ˜°œ„µ¦˜¦ª‹­° „µ¦¦ª¦ª¤Â¨³´œš¹„…o°¤¼¨ „µ¦ž¦³Á¤·œ­¤¦¦™œ³—oµœž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ  .

„µ¦ž¦³Á¤·œ„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ $SSUDLVLQJ(QHUJ\0DQDJHPHQW.

®´ ª …o ° œ¸Ê Á ž} œ Á¦ºÉ ° ŠÁ„¸É ¥ ª„´  „µ¦Á¦¸ ¥ œ¦¼ o ª n µ °Š‡r „ ¦…°Ššn µ œÅ—o šÎ µ °³Å¦Â¨o ªo µŠÄœÁ¦ºÉ ° Š …°Š„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ¨³¤¸«´„¥£µ¡Äœ„µ¦ž¦´ž¦»ŠÄœÁ¦ºÉ°ŠÄ—oµŠ ˜¦ª‹­°‹³nª¥šnµœ—´Šœ¸Ê • ž¦³Á¤·œ—¼ªnµÄœ°Š‡r„¦…°ŠšnµœÄœž{‹‹»´œ ¤¸„µ¦˜„¨Š¦nª¤¤º°„´œÄœ—oµœ„µ¦‹´—„µ¦¡¨´Š ŠµœÄœ¦³—´Ä—¨³¤¸ž¦³­·š›·Ÿ¨Á¡¸¥ŠÄ— • ¦³» ™¹ Š …°Á…˜„µ¦ž¦´  ž¦» Š „µ¦‹´ — „µ¦—o µ œ¡¨´ Š ŠµœÂ¨³„µ¦Äo ¡¨´ Š ŠµœÄœ°Š‡r „¦…°Š šnµœ …´Êœ˜°œ…°Š„µ¦ž¦³Á¤·œ„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ ¤¸—´Šœ¸Ê „µ¦ž¦³Á¤·œ­¤¦¦™œ³„µ¦‹´—„µ¦ ¡¨´ŠŠµœš¸ÉÁž}œ°¥¼nĜž{‹‹»´œ  „µ¦ž¦³Á¤·œ…°Á…˜…°Š„µ¦ž¦´ž¦»Š ®œoµ ®œoµ  .

„µ¦ž¦³Á¤·œ„µ¦‹´— „µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ „µ¦ž¦³Á¤·œ­¤¦¦™œ³„µ¦‹´— „µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœš¸ÉÁž}œ°¥¼nĜž{‹ ‹»´œ ¦³»™¹Š¦³—´…o°˜„¨Š¦nª¤¤º°—oµœ‹´—„µ¦¡¨´ŠŠµœ£µ¥Äœ°Š‡r„¦…°Ššnµœ —¼ªnµ…o°˜„¨Š ¦n ª¤¤º ° —oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœÄœ°Š‡r„¦…°ŠšnµœÄœž{‹‹»´œ¤¸°³Å¦oµŠÂ¨³¤¸„¨¥»š›r —oµœ¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠÅ¦ ž¦³Á¤·œ»‡¨µ„¦Äœ°Š‡r„¦…°Ššnµœ š´ÊŠš¸ÉÁž}œ¦µ¥»‡‡¨Â¨³Áž}œš¸¤Šµœªnµ¤¸‡ªµ¤ ­µ¤µ¦™nª¥Ä®o°Š‡r„¦¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœÅ—o®¦º°Å¤n ¡· ‹µ¦–µÂ¨³ª· Á‡¦µ³®r ª n µž{ ‹‹» ´ œ °Š‡r „ ¦…°Ššn µœ¤¸ „· ‹„¦¦¤Â¨³Šµœ—o µœž’· ´˜·„µ¦Áž}œ °¥nµŠÅ¦ ĜÁ¦ºÉ°Šš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ „µ¦‹´—„µ¦¡¨´ŠŠµœ ¨³„µ¦ª´—­¤¦¦™œ³ —oµœ¡¨´ŠŠµœ ¦³»™¹Š‡ªµ¤‡·—¦·Á¦·É¤—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœÄœ°Š‡r„¦…°Ššnµœ Áž}œ ‡ªµ¤‡·—¦·Á¦·É¤Äœ°Š‡r„¦…°ŠšnµœÄœž{‹‹»´œ - —¼ªnµ°³Å¦oµŠš¸É ¨³„¦³ªœ„µ¦¡´•œµ‡ªµ¤‡·—¦·Á¦·É¤ Á®¨nµœ¸ÊÁž}œ°¥nµŠÅ¦×¥ž¦¹„¬µ„´„¨»n¤Ÿ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š„´Á¦ºÉ°Šœ¸Ê×¥˜¦Š ¦³»…o°„‘®¤µ¥˜nµŠÇš¸É°Š‡r„¦˜o°Šž’·´˜·˜µ¤ …o°´Š‡´„‘®¤µ¥°³Å¦oµŠš¸É¤¸Ÿ¨ „¦³š˜n°¡¨´ŠŠµœš¸ÉčoĜ„·‹„¦¦¤˜nµŠÇ…°Š°Š‡r„¦…o°´Š‡´Á®¨nµœ¸Ê¦ª¤™¹Š¡¦¦Š ŠµœÁ„¸É¥ª „´­»…£µ¡Â¨³‡ªµ¤ž¨°—£´¥ +HDOWK DQG 6DIHW\ DW :RUN $FW.

 &26++ ¡ ¦‡»o¤‡¦°Š ­·ÉŠÂª—¨o°¤ (QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQ$FW.

QWHJUDWHG 3ROOXWLRQ &RQWURO.„µ¦‡ª‡»¤¤¨£µª³Â¦ª¤ «¼œ¥r .

 ¡¦ ‡ª‡»¤œÎÊ µ¤´œÁºÊ°Á¡¨·ŠÂ¨³Å¢¢jµ ¨³ ¡¦ Á„¸É¥ª„´‡ªµ¤­³°µ—…°Š°µ„µ« &OHDQ$LU$FW.

 ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤‡·—¦·Á¦·É¤šµŠ—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœš¸É¤¸°¥¼nĜ°Š‡r„¦…°Ššnµœ yÁ¡ºÉ°—¼ªnµ ‡ªµ¤‡·—¦·Á¦·É¤š¸É—Î µÁœ·œ„µ¦°¥¼nœ¸Ê Á®¤µ³­¤„´„¨¥»š›r…°Š°Š‡r„¦®¦º°Å¤n¨³¤¸‡ªµ¤Á„¸É¥ª …o°Š„´…o°´Š‡´…o°„‘®¤µ¥°¥nµŠÅ¦ ¦³»™¹ŠšµšÂ¨³‡ªµ¤¦´Ÿ·—°Äœ„µ¦¡´•œµ˜´ª¸Êª´—­¤¦¦™œ³Äœ—oµœ˜nµŠÇ Ä®o ž¦¹„¬µ…°‡ªµ¤Á®Èœ¨³˜„¨Š¦nª¤„´œ„´„¨»n¤Ÿ¼oÁ„¸É¥ª…o°Šš´ÊŠ®¤— µ®œ—‡nµ˜´ª¸Êª´—š¸É ¦nª¤„´œ„ε ®œ—‡nµ˜´ª¸Êª´—­¤¦¦™œ³—oµœ˜nµŠ Ç ˜„¨Š¦nª¤„´œÄœ„µ¦„Î ´—Á‹œ¤¸‡ªµ¤Á„¸É¥ª…o°ŠÂ¨³ž¦³Á¤·œŸ¨Å—o ­Î µ®¦´„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ ˜oœš»œ‡nµÄo‹nµ¥ ¨³ ž¦³­·š›·£µ¡˜nµŠÇ ¨³„µ¦œÎ µÁ­œ°…o°¤¼¨Äœ¦¼žÂš¸É­°—‡¨o°Š„´‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š °Š‡r„¦ .

„µ¦ž¦³Á¤·œ„µ¦‹´— „µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ „µ¦ž¦³Á¤·œ…°Á…˜…°Š„µ¦ž¦´ž¦»Š ž¦³Á¤·œŸ¨…°Š„µ¦˜¦ª‹ª·Á‡¦µ³®r¡¨´ŠŠµœ (QHUJ\ $XGLW.

 y „¦–¸š¸ÉšnµœÅ—ošÎ µ„µ¦ ˜¦ª‹ª·Á‡¦µ³®r¡¨´ŠŠµœÅªo¨oª Ä®o¡·‹µ¦–µ—¼ªnµŸ¨š¸Éŗo¦´Áž}œ°¥nµŠÅ¦ ¨³¤¸°³Å¦oµŠš¸É šnµœ­µ¤µ¦™‹³œÎ µÅžž’·´˜·Á¡ºÉ°Á¡·É¤ž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœÄœ°Š‡r„¦Ä®o—¸…¹Êœ ª·Á‡¦µ³®rž¦³Á¤·œ„·‹„¦¦¤—oµœž’·´˜·„µ¦š¸Éšµ Î °¥¼nĜž{‹‹»´œ ¨³š¸É‡µ—ªnµ‹³šÎµ Ĝ°œµ‡˜ Ä®o—¼ªnµ¤¸„·‹„¦¦¤Ä—oµŠš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ ž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœÂ¨³‡ªµ¤ ž¨°—£´¥ ¨³„·‹„¦¦¤Ä—oµŠš¸É„n°Ä®oÁ„·—Ÿ¨„¦³š˜n°š¦´¡¥µ„¦ ­·ÉŠÂª—¨o°¤ …°ŠÁ­¸¥ …´Êœ˜°œÂ¨³ª·›¸„µ¦ž’·´˜·Šµœ ¦³»™¹ŠÂ¨³ª·Á‡¦µ³®r®¨nŠ¡¨´ŠŠµœš¸ÉčoĜž{‹‹»´œ Á¡ºÉ°—¼ªnµÂ®¨nŠ¡¨´ŠŠµœš¸Éčo°¥¼nĜ ž{‹‹»´œÁ®¤µ³­¤Â¨³—¸š¸É­»—­Î µ®¦´„·‹„¦¦¤…°Š°Š‡r„¦®¦º°Å¤n ž¦³Á¤·œž¦³­·š›·Ÿ¨Äœ„µ¦˜·—˜µ¤˜¦ª‹ª´—„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ ˜¦ª‹ª·Á‡¦µ³®r¡¨´ŠŠµœš¸Éčo°¥¼n Á¡ºÉ°—¼ªnµª·›¸„µ¦˜·—˜µ¤ ­µ¤µ¦™¸Ê­—Š™¹Š„µ¦ž¦´ž¦»Šž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœÅ—o ®¦º°Å¤n ž¦³Á¤·œ„·‹„¦¦¤š¸É ¤¸«´„¥£µ¡Äœ„µ¦ž¦´ž¦»Š ¨³…°Á…˜…°Š„µ¦ž¦³®¥´—¡¨´ŠŠµœ ×¥ž¦¹„¬µ„´»‡‡¨š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š ‹´—¨Îµ —´‡ªµ¤­Îµ ‡´…°Š„µ¦ž¦´ž¦»Š y ž¦³Á¤·œªnµ„µ¦ž¦´ž¦»ŠÄœ­nªœÄ—Ä®oŸ¨­Î µÁ¦È‹ ¤µ„š¸É­»—¨³­°—‡¨o°Š„´Ážjµ®¤µ¥š¸É°Š‡r„¦„Î µ®œ—Ūo œÎµ Á­œ°ÂŸœŠµœÁ¡ºÉ°ž¦´ž¦»Šž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ œÎ µÁ­œ°ÂŸœŠµœÄœ¦¼ž Ž¹ÉŠnª¥Ä®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°ŠšÎ µ„µ¦˜´—­·œÄ‹˜µ¤š¸ÉÁ­œ°Å—o .

„µ¦¦³»Â¨³„µ¦ž¦³Á¤·œ™¹ŠÃ°„µ­Äœ„µ¦ž¦´ž¦»Š ®´ª…o°œ¸ÊÁž}œÁ¦ºÉ°ŠÁ„¸É¥ª„´„µ¦¸ÊÄ®oÁ®Èœ™¹ŠÃ°„µ­Äœ„µ¦ž¦´ž¦»Šž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ¨³„µ¦ ž¦³Á¤·œª·›¸„µ¦—Î µÁœ·œ„µ¦ž¦´ž¦»Š ˜¦ª‹­°‹³nª¥šnµœ—´Šœ¸Ê • • ¦³»™¹ŠÃ°„µ­˜nµŠÇš¸É‹³nª¥Á¡·É¤ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœÄœ°Š‡r„¦…°Ššnµœ ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤Á®¤µ³­¤Â¨³ª·›¸—Î µÁœ·œ„µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœš¸É¤¸«´„¥£µ¡ Ĝ°Š‡r„¦…°Ššnµœ • œ³œÎ µ„µ¦ž¦´ž¦»Šž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœš¸ÉÁž}œÅžÅ—o„nŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š …´Êœ˜°œ„µ¦¦³»Â¨³ž¦³Á¤·œ™¹ŠÃ°„µ­Äœ„µ¦ž¦´ž¦»Š ¤¸—´Šœ¸Ê „µ¦¦³»™¹ŠÃ°„µ­Äœ„µ¦ž¦´ž¦»Š ž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ ®œoµ  „µ¦ž¦³Á¤· œ ¨³„µ¦Âœ³œÎ µÃ°„µ­Äœ„µ¦ ž¦´ž¦»Šž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ ®œoµ  .

„µ¦¦³»Â¨³„µ¦ž¦³Á¤·œ™¹ŠÃ°„µ­Äœ„µ¦ž¦´ž¦»Š „µ¦¦³»™¹ŠÃ°„µ­Äœ„µ¦ž¦´ž¦»Šž¦³­·š›·£ µ¡¡¨´ŠŠµœ ššªœ„µ¦Äoš¦´¡¥µ„¦ ¦³Šµœ ¨³„·‹„¦¦¤˜nµŠ Ç Ĝ°Š‡r„¦š¸ÉÁž}œ°¥¼nž{‹‹»´œ°¥nµŠ ­¤Îµ É Á­¤°Á¡ºÉ°®µÃ°„µ­Äœ„µ¦ž¦´ž¦»Šž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ ¦³»™¹Š¡´•œµ„µ¦Â¨³‡ªµ¤„oµª®œoµÄœª·›¸ž’·´˜·š¸É—¸ Ä®o…¥µ¥ÄœªŠ„ªoµŠ…¹Êœ —¼ªnµ¤¸­·œ‡oµ Ä®¤nÇ „µ¦Ä®o¦·„µ¦Ä®¤nÇ œª´˜„¦¦¤šµŠÁš‡ÃœÃ¨¥¸ ®¦º°šµŠª·›¸ž’·´˜·Ä®¤nš¸É‹³œÎ µ¤µ nª¥ž¦´ž¦»Šž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœÄœ°Š‡r„¦…°ŠšnµœÅ—ooµŠ Á¨º°„čoš¦´¡¥µ„¦š¸É¤¸ž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ­¼Š­»—  Á¨º°„¨³Äoš¦´¡¥µ„¦ Ánœ „µ¦ÁŠ·œ »‡¨µ„¦ ‡¦»£´–”r °»ž„¦–r ª´­—» ¨³Ÿ¼o‹´—®µ¡¨´ŠŠµœ.

 š¸ÉšÎ µÄ®o„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœÁ„·— ž¦³Ã¥œr­¼Š­»— µ¤µÄo ¦³»™¹ŠÃ°„µ­Äœ„µ¦®¤»œÁª¸¥œÂ¨³œÎµ ¡¨´ŠŠµœ„¨´¤µÄoÄ®¤n yÁ¡ºÉ°—¼ªnµ­µ¤µ¦™œÎ „´„·‹„¦¦¤—oµœž’·´˜·„µ¦Å—o®¦º°Å¤n ¦³»™¹Š¤µ˜¦„µ¦Ä®¤nÇš¸Énª¥­œ´­œ»œÃ‡¦Š„µ¦„µ¦Á¡·É¤ž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ °µ‹°¥¼n Ĝ¦¼ž…°Š„µ¦Ä®oÁŠ·œnª¥Áž¨iµ ¤µ˜¦„µ¦—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤ ‡ªµ¤¦nª¤¤º°—oµœ¦³Á¸¥ ž’·´˜·˜nµŠÇ¦³—´šo°Š™·Éœ¦³—´ž¦³Áš«¨³¦³—´£¼¤·£µ‡œª‡·—¦·Á¦·É¤˜nµŠÇĜ¥»Ã¦ž Ž¹ÉŠ­µ¤µ¦™Äo­œ´­œ»œǦŠ„µ¦—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ…°Š°Š‡r„¦Å—o „¦³˜»oœÄ®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°ŠÁ­œ°Âœ³Ã°„µ­˜nµŠÇ š¸É‹³ž¦´ž¦»Šž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ ¨³¤¸ ­nªœnª¥Ä®oÁ„·—ž¦³­·š›·Ÿ¨Äœ„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœÂ¨³˜n°­£µª³Âª—¨o°¤š¸É¥´ÉŠ¥ºœ ¤¸­nªœ¦nª¤Äœ„µ¦¡´•œµ˜nµŠÇ y„¦³˜º°¦º°¦oœ®µª·›¸„µ¦Ä®o˜´ªšnµœÁ°ŠÂ¨³°Š‡r„¦…°Š šnµœÁ…oµ¦nª¤Äœ„µ¦¡´•œµÂ¨³­¦oµŠœª´˜„¦¦¤Ä®¤nÇ—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ  .

„µ¦¦³»Â¨³„µ¦ž¦³Á¤·œ™¹ŠÃ°„µ­Äœ„µ¦ž¦´ž¦»Š „µ¦ž¦³Á¤·œÂ¨³„µ¦Âœ³œÎ µÃ°„µ­Äœ„µ¦ž¦´ž¦»Šž¦³­·š›·£ µ¡¡¨´ŠŠµœ µ®œ´„…°ŠŸ¨Å—o¨³Ÿ¨ ž¦³Á¤·œÃ°„µ­Äœ„µ¦ž¦´ž¦»Šž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ y×¥´ÉŠœÎÊ Á­¸¥š¸É‹³Á„·—…¹Êœ Ánœ‡ªµ¤ž¨°—£´¥˜oœš»œ‡nµÄo‹nµ¥‡ªµ¤œnµÁºÉ°™º°­£µª³Âª—¨o°¤ ¨³‡»–£µ¡Ÿ¨·˜£´–”rÁž}œ˜oœ.

„´¦³Šµœ¨³ª·›¸ž’·´˜·…°Š°Š‡r„¦ µ¤µž¦´Äo„´„µ¦—Î µÁœ·œŠµœÂ¨³„·‹ ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤„oµª®œoµ…°ŠÁš‡ÃœÃ¨¥¸ ªnµ­µ¤µ¦™œÎ „¦¦¤˜nµŠÇ…°Š°Š‡r„¦Å—o®¦º°Å¤n ž¦³Á¤·œÃ°„µ­Äœ„µ¦‹´—ŽºÊ° Á¡ºÉ°Ä®oœnċªnµšnµœÅ—o¦´Ÿ¨ž¦³Ã¥œr­¼Š­»—‹µ„„µ¦Á¨º°„ ŽºÊ°¡¨´ŠŠµœ­Î µ®¦´°Š‡r„¦ ˜·—˜µ¤˜¦ª‹ª´—¦³„µ¦šÎµ ŠµœÄœ°Š‡r„¦…°Ššnµœ  ¨³ž¦³Á¤·œªnµ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ „µ¦Äo¡¨´ŠŠµœÁ¡¸¥ŠÄ— Ä®o‡µ Î œ³œÎµ ¨³…o°Á­œ°Âœ³˜nµŠÇ  š¸Éŗo¦´‹µ„„µ¦ž¦³Á¤·œ…°ŠšnµœÂ¨³­°—‡¨o°Š„´ ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š°Š‡r„¦ …°‡Îµ œ³œÎµ Á¡·É¤Á˜·¤y„¦–¸š¸ÉšnµœÅ¤n­µ¤µ¦™Ä®o…o°Á­œ°Âœ³°¥nµŠ´—Á‹œÄ®o­° ™µ¤Ÿ¼oÁ„¸É¥ª…o°Šš¸ÉÁ®¤µ³­¤Á¡ºÉ°®µ…o°¤¼¨Â¨³‡Î µÂœ³œÎ µÁ¡·É¤Á˜·¤ .

„µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÁ„¸É¥ª„´„¨¥»š›r— oµœ¡¨´ŠŠµœ ®´ ª …o ° œ¸Ê Á „¸É ¥ ª„´  „µ¦Ä®o ‡Î µÂœ³œÎ µÂ„n Ÿ¼ o  ¦· ® µ¦¦³—´  ­¼ Š Ĝ„µ¦¡´ • œµ„¨¥» š ›r — o µœ¡¨´ Š Šµœ…°Š °Š‡r„¦¨³Äo„¨¥»š›rÁ¡ºÉ°Á¡·É¤ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœÄœ°Š‡r„¦ ˜¦ª‹­°œ¸Ê‹³nª¥šnµœ—´Šœ¸Ê • Ä®o ‡Î µÂœ³œÎ µš¸É ™¼„˜o ° ŠÂ¨³¤¸ ‡ ªµ¤Á„¸É ¥ ª…o ° ŠÁ¡ºÉ ° n ª¥Ä®o Ÿ¼ o  ¦· ® µ¦¦³—´  ­¼ Š ­µ¤µ¦™„Î µ®œ— „¨¥»š›rĜ„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœÅ—o • Ä®o … o ° ¤¼ ¨Â¨³‡Î µÂœ³œÎ µÁ¡ºÉ ° n ª¥Ä®o Ÿ¼ o  ¦· ® µ¦¦³—´­¼Š­µ¤µ¦™˜´—­·œÄ‹Á¨º°„ÂœªšµŠš¸É—¸š¸É ­»—Ĝ„µ¦Äo„¨¥»š›rÁ¡ºÉ°„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ …´Êœ˜°œ„µ¦Ä®o‡µ Î œ³œÎµ Á„¸É¥ª„´„¨¥»š›r—oµœ¡¨´ŠŠµœ ¤¸—´Šœ¸Ê „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÄœ„µ¦„Î µ®œ—„¨¥»š›r ®œoµ —oµœ¡¨´ŠŠµœ  „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÄœ„µ¦Äo„¨¥»š›r —oµœ¡¨´ŠŠµœ ®œoµ  .

„µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÁ„¸É¥ª„´„¨¥»š›r— oµœ¡¨´ŠŠµœ „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÄœ„µ¦„Î µ®œ—„¨¥»š›r— oµœ¡¨´ŠŠµœ Ä®o‡µ Î œ³œÎµ š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š ™¼„˜o°Š ¨³š´œ­¤´¥  …o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š°µ‹¦ª¤™¹ŠÁ°„­µ¦Â­—Š ´¸˜oœš»œ‡nµÄo‹nµ¥—oµœ¡¨´ŠŠµœ ¦³­µ¦­œÁš«­Î µ®¦´Ÿ¼o¦·®µ¦ ¦µ¥Šµœ„µ¦˜·—˜µ¤ ˜¦ª‹­°Ÿ¨ ¨³Ážjµ®¤µ¥‡Î µÂœ³œÎ µª·›¸ž’·´˜·š¸É—¸¦³Á¸¥ž’·´˜· ¨³…o°´Š‡´—oµœ „‘®¤µ¥ ®µ…o°¤¼¨Â¨³…°‡Îµ œ³œÎµ ‹µ„®¨nŠ˜nµŠÇ š¸ÉÁ®¤µ³­¤š´ÊŠ‹µ„£µ¥ÄœÂ¨³£µ¥œ°„°Š‡r„¦ ×¥ÁŒ¡µ³„¦–¸š¸Éšnµœ˜o°Š„µ¦Å—o¦´…o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤ Ä®o‡ªµ¤­œÄ‹Äœ‹»—¤»nŠ®¤µ¥ Ážjµ®¤µ¥ ¨³„·‹„¦¦¤˜nµŠ Ç …°Š°Š‡r„¦ y Á¡ºÉ°Ä®oœnċªnµ šnµœÅ—o‡Î µœ¹Š™¹Š°Š‡rž¦³„°š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°ŠÂ¨oªš´ÊŠ®¤—„n°œÄ®o‡Î µÂœ³œÎ µ Ánœ ‹»—¤»nŠ®¤µ¥ Á·Š„¨¥»š›r Ážjµ®¤µ¥ „·‹„¦¦¤—oµœž’·´˜·„µ¦ ž¦³Á—Èœ„µ¦°°„ ¨³„µ¦„Î µ®œ—ª·›¸ „µ¦Î µ¦»Š¦´„¬µ°»ž„¦–rÁ‡¦ºÉ°Š‹´„¦˜nµŠÇÁž}œ˜oœ „ε ®œ—Á‡oµÃ‡¦ŠÁžjµ®¤µ¥Äœ„µ¦ž¦³®¥´—¨³„µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœš¸ÉÁž}œÅžÅ—o ¸Ê Ä®oÁ®Èœ¨³°›·µ¥™¹ŠŸ¨‹µ„„µ¦¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥„µ¦ž¦³®¥´—¡¨´ŠŠµœš¸É¤¸˜n°„·‹„¦¦¤‹»— ¤»nŠ®¤µ¥Â¨³ª´˜™»ž¦³­Š‡r…°Š°Š‡r„¦ „ε ®œ—‡ªµ¤¦´Ÿ·—°Äœ„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ y ž¦¹„¬µÂ¨³˜„¨Š¦nª¤„´ Ÿ¼o¦´Ÿ·—°ÄœŠµœ—oµœ°ºÉœÇš¸ÉŤnÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ µÂœ³œÎ µÄœ„µ¦¡´•œµ °›·µ¥™¹Š ª´•œ›¦¦¤…°Šž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœÄœ°Š‡r„¦  Ä®o‡Î ª´•œ›¦¦¤„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœš¸É™¼„˜o°ŠÄœ°Š‡r„¦ µÂœ³œÎ µ˜nµŠÇ…°Ššnµœ‹³Å—o¦´„µ¦ ¸Ê‹Š™¹Šž¦³Ã¥œrš¸É°Š‡r„¦‹³Å—o¦´°¥nµŠ´—Á‹œ ‡Î ¥°¤¦´°¥nµŠÁ˜È¤š¸É™oµŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°ŠÁ…oµÄ‹°¥nµŠ´—Á‹œ™¹ŠŸ¨ž¦³Ã¥œrš¸É‹³Å—o¦´‹µ„„µ¦Äo ¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ µÂœ³œÎ µ…°ŠšnµœÄœ¦¼žÂš¸É­°—‡¨o°Š„´ ´œš¹„‡Îµ œ³œÎµ …°ŠšnµœÅªo Ä®o‹—´œš¹„‡Î …o°„Î µ®œ—…°Š°Š‡r„¦ .

„µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÁ„¸É¥ª„´„¨¥»š›r— oµœ¡¨´ŠŠµœ „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÄœ„µ¦Äo„¨¥»š›r— oµœ¡¨´ŠŠµœ ¦³»™¹ŠšµŠÁ¨º°„„µ¦Äo„¨¥»š›r—oµœ¡¨´ŠŠµœ ×¥ž¦¹„¬µ®µšµŠÁ¨º°„˜nµŠÇ Ánœ„µ¦ÁŸ¥ ¡¦nž¦³µ­´¤¡´œ›r „µ¦ f„°¦¤ „µ¦­¦oµŠ…ª´Â¨³„Î µ¨´ŠÄ‹ ¨³„µ¦Ä®o‡ªµ¤¦¼o.

 ¦nª¤ „´Ÿ¼ošÎ µ®œoµš¸É˜´—­·œÄ‹Á¨º°„„¨¥»š›r Ä®o‡³ÂœœšµŠÁ¨º°„˜nµŠÇ  Á¡ºÉ°—¼ªnµšµŠÁ¨º°„˜n¨³šµŠ¤¸…o°—¸Â¨³…o°Á­¸¥°³Å¦oµŠ ĜŠn ‡ªµ¤ž¨°—£´¥˜oœš»œ‡nµÄo‹nµ¥‡ªµ¤œnµÁºÉ°™º°­£µª³Âª—¨o°¤¨³‡»–£µ¡Ÿ¨Ÿ¨·˜ Á¨º°„ª·›¸„µ¦œÎµ „¨¥»š›rŞčoŠµœ  ×¥šnµœ˜o°Š¤´ÉœÄ‹ªnµª·›¸„µ¦š¸ÉšnµœÁ¨º°„čoœ´Êœ­°— ‡¨o°Š„´„¨¥»š›r—oµœ¡¨´ŠŠµœ…°Š°Š‡r„¦ ¨³Áž}œÅž˜µ¤‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°ŠŸ¼o¦·®µ¦ °Š‡r„¦ ¦³»™¹Šš¦´¡¥µ„¦š¸Éšnµœ˜o°Š„µ¦­Îµ ®¦´„µ¦œÎµ „¨¥»š›rŞčo  —¼ªnµš¦´¡¥µ„¦°³Å¦oµŠš¸É šnµœ˜o°Š„µ¦­Î µ®¦´„µ¦œÎ µ„¨¥»š›r—oµœ¡¨´ŠŠµœÅžÄoĜ°Š‡r„¦…°Ššnµœ °µš· ÁŠ·œš»œ »‡¨µ„¦°»ž„¦–r„µ¦‹´—®µ¡¨´ŠŠµœ‡¦»£´–”r¨³ª´­—»˜nµŠÇ.

 œÎµ Á­œ°šµŠÁ¨º°„˜nµŠ Ç ¨³…o°Á­œ°Âœ³…°Ššnµœ  —oª¥ª·›¸„µ¦š¸Énª¥Ä®oŸ¼oš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š ­µ¤µ¦™˜´—­·œÄ‹°¥nµŠÁž}œšµŠ„µ¦Å—o .

„µ¦ª´— ­¤¦¦™œ³„µ¦Äo¡ ¨´ŠŠµœ ®´ª…o°œ¸ÊÁ„¸É¥ª„´„µ¦®µž¦³­·š›·£µ¡Äœ„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœÄœ°Š‡r„¦…°Ššnµœ ¨³„µ¦ª´—Ÿ¨ªnµ¤¸ ‡ªµ¤„oµª®œoµ¤µ„œo°¥Á¡¸¥ŠÄ—Á¤ºÉ°Áž¦¸¥Áš¸¥„´Ážjµ®¤µ¥ ˜¦ª‹­°œ¸Ê‹³nª¥Å—o—´Šœ¸Ê • ¡´•œµ¦³Â¨³…´Êœ˜°œª·›¸ž’·´˜·š¸ÉÁ®¤µ³­¤¨³ÁºÉ°™º°Å—oÁ¡ºÉ°Äo˜¦ª‹ª´—­¤¦¦™œ³ „µ¦Äo¡¨´ŠŠµœÄœ°Š‡r„¦ • • • ¦ª¦ª¤…o°¤¼¨Ä®o™¼„˜o°Š‡¦™oªœÂ¨³Á¡¸¥Š¡° ª·Á‡¦µ³®r…o°¤¼¨¨³ž¦³Á¤·œž¦³­·š›·£µ¡…°Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœÄœ°Š‡r„¦ Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µš¸Éž’·´˜·Å—oÁ¡ºÉ°ž¦´ž¦»Š­¤¦¦™œ³„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ …´Êœ˜°œ„µ¦ª´—­¤¦¦™œ³„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ ¤¸—´Šœ¸Ê „µ¦¡´•œµ¦³Â¨³…´Êœ˜°œ„µ¦˜¦ª‹­° ®œoµ  „µ¦¦ª¦ª¤Â¨³´œš¹„…o°¤¼¨ ®œoµ  „µ¦ž¦³Á¤·œ­¤¦¦™œ³—oµœ ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ ®œoµ  .

„µ¦˜¦ª‹ª´— ­¤¦¦™œ³„µ¦Äo¡ ¨´ŠŠµœ „µ¦¡´• œµ¦³Â¨³…´Êœ˜°œ„µ¦˜¦ª‹­° ¤¸‹»—ž¦³­Š‡rš¸É´—Á‹œ  ž¦¹„¬µÁ®˜»Ÿ¨…°Š„µ¦¡´•œµ¦³„µ¦˜¦ª‹­° ¨³˜„¨Š ¦nª¤„´Ÿ¼oÁ„¸É¥ª…o°ŠÄœ…°Á…˜„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ ˜o°Š‡¦°‡¨»¤­·ÉŠš¸É­µ Î ‡´š´ÊŠ®¤—  Ä®oœnċªnµ¦³Â¨³„¦³ªœ„µ¦˜·—˜µ¤˜¦ª‹ ­°­µ¤µ¦™‡¦°‡¨»¤ž{‹‹´¥®¨´„Çš¸É¤¸Ÿ¨˜n°„µ¦ž¦³Á¤·œ„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ ¦³»ª·›¸„µ¦ª´—Ÿ¨Á‡¦ºÉ°Š¤º°š¸Éčo¦ª¤š´ÊŠÁš‡œ·‡š¸ÉÁ®¤µ³­¤  Á¨º°„čo„µ¦ª´—Ÿ¨ °»ž„¦–rš¸É čoª´—¨³Áš‡œ·‡š¸ÉÁ®¤µ³­¤Á¡ºÉ°Ä®oŗo‡nµ„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœš¸É™¼„˜o°Šš¸É­»— ¦³»Â®¨nŠ…°Š…o°¤¼¨š¸Éčo¡¨´ŠŠµœ  ®¨nŠ…o°¤¼¨š¸Éŗo¦´ ˜o°Š­¤¼¦–r¨³Á¡¸¥Š¡°š¸É‹³ ®µ‡nµ„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœÅ—o™¼„˜o°Š ššªœÂ®¨nŠ…o°¤¼¨£µ¥Äœš¸É¤¸°¥¼n  ÁÈ‡—¼ªnµÂ®¨nŠ…o°¤¼¨£µ¥Äœš¸É¤¸°¥¼nÁ¡¸¥Š¡°®¦º°Å¤n „n°œš¸É‹³œÎ µ¦³Ä®¤n¤µÄo ¦³»š¦´¡¥µ„¦š¸É˜o°Š„µ¦Á¡ºÉ°¡´•œµ¦³Ä®¤n Ç  …°°œ»¤´˜· ¨³˜¦ª‹­°‡ªµ¤¡¦o°¤ …°Šš¦´¡¥µ„¦Äœ„µ¦š¸ÉœÎ µ¦³Ä®¤n¤µÄo Á°„­µ¦š¸ÉčoŠµœ˜o°Š™¼„˜o°ŠÂ¨³´—Á‹œ y ˜o°Š‡¦°‡¨»¤¦³ ¨³…´Êœ˜°œ„µ¦˜·—˜µ¤ ˜¦ª‹ª´—š´ÊŠ®¤— Ä®o…o°¤¼¨°¥nµŠÁ¡¸¥Š¡°Â¨³™¼„˜o°Š  ˜o°ŠÂœnċªnµ »‡¨µ„¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Šš´ÊŠ®¤—¦´š¦µ …o°¤¼¨œ´ÊœÇ .

„µ¦˜¦ª‹ª´— ­¤¦¦™œ³„µ¦Äo¡ ¨´ŠŠµœ „µ¦¦ª¦ª¤Â¨³„µ¦´œš¹„…o°¤¼¨ µÁ­¤°š¸É‹³ ¤¸…o°¤¼¨°¥nµŠÁ¡¸¥Š¡°  ˜o°ŠÂœnċªnµšnµœ¤¸…o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°ŠÁ¡¸¥Š¡°°¥nµŠ­¤ÎÉ ª·Á‡¦µ³®rŗo°¥nµŠ­¤¼¦–r¨³™¼„˜o°Š ˜¦ª‹­°—¼ªnµ…o°¤¼¨˜nµŠ Ç ¤¸‹»—°n°œ ¤¸‡ªµ¤­´­œ ®¦º°…´—Â¥oŠ„´œ°¥nµŠÅ¦ ˜o°ŠÂ„o ž{®µÄ®oÁ®¤µ³­¤Á¡ºÉ°Ä®oŗo…o°¤¼¨š¸É¤¸‡»–£µ¡™¼„˜o°Š˜µ¤˜o°Š„µ¦ Ä®o‡ªµ¤­œÄ‹„´…o°¤¼¨˜nµŠÇ‹µ„Ÿ¼o‹´—®µ¡¨´ŠŠµœ yĜ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r…°ŠšnµœÄ®očo…o° ¤¼¨˜nµŠÇ š¸ÉšnµœÅ—o¦´‹µ„Ÿ¼o‹´—®µ¡¨´ŠŠµœÁ„¸É¥ª„´ž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ…°Š     Ÿ¨·˜ £´–”r„µ¦Ä®o¦·„µ¦¨³„¦³ªœ„µ¦…°Ššnµœ „¦³˜»oœÄ®o»‡¨µ„¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š­œ´­œ»œšµŠ—oµœ…o°¤¼¨ y „¦³˜»oœÄ®oš¸¤ŠµœÂ¨³»‡¨µ„¦ ‡œ­œ´­œ»œ…o°¤¼¨˜nµŠÇš¸Énª¥Ä®o­µ¤µ¦™ž¦´ž¦»Š­¤¦¦™œ³—oµœ¡¨´ŠŠµœÅ—o ´œš¹„…o°¤¼¨˜nµŠÇ°¥nµŠ¦°‡° ‹´—Á„ȝ…o°¤¼¨š¸É­¤¼¦–r¨³™¼„˜o°Š˜µ¤‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ …°Š°Š‡r„¦ .

„µ¦˜¦ª‹ª´— ­¤¦¦™œ³„µ¦Äo¡ ¨´ŠŠµœ „µ¦ž¦³Á¤·œ­¤¦¦™œ³—oµœž¦³­·š›·£ µ¡„µ¦Äo¡ ¨´ŠŠµœ čo…o°¤¼¨š¸É™¼„˜o°Š ¤¸‡ªµ¤Á„¸É¥ª…o°ŠÂ¨³š´œ­¤´¥  y „´ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ…°Š °Š‡r„¦ čoª·›¸„µ¦ž¦³Á¤·œš¸ÉÁ®¤µ³­¤  šÎ µÄ®ošnµœ­µ¤µ¦™Âž¨Ÿ¨ ¨³Äo…o°¤¼¨Äœ„µ¦®µ ­¤¦¦™œ³—oµœ¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ™¼„˜o°Š šÎµ „µ¦ª·Á‡¦µ³®r¨³¡¥µ„¦–rץčo…o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š  ‹´—šÎ µÁ„–”r¨³­¤¤»˜·“µœ š´ÊŠ®¤—Äœ¦µ¥Šµœ…°ŠšnµœÄ®o´—Á‹œ Ä®o¤¸„µ¦¦µ¥Šµœ­¤¦¦™œ³…°Š°Š‡r„¦°¥nµŠ­¤Îµ É Á­¤°  ¨³Ä®oœnċªnµ¦µ¥Šµœ˜nµŠ Ç Á®¨nµœ¸Ê ™¹Š¤º°»‡¨µ„¦š¸ÉÁ®¤µ³­¤ ¨³¤¸…o°¤¼¨Á¡¸¥Š¡°Ä®oŸ¼oš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š­µ¤µ¦™œÎ µÅžÄo ˜´—­·œÄ‹Å—o ¦³»‹»—­Îµ ‡´®¦º°¡ºÊœš¸Éš¸É‹³ž¦´ž¦»ŠÅ—o y ×¥Áž¦¸¥Áš¸¥„´­¤¦¦™œ³…°Š°Š‡r„¦Äœ ž{‹‹»´œ„´­¤¦¦™œ³š¸Éčo°oµŠ°·ŠÁž}œª·›¸ž’·´˜·š¸É—¸ Ä®o… o°Á­œ°Âœ³Äœ„µ¦ž¦´ž¦»Š y Ä®o…o°Á­œ°Âœ³š¸Éž’·´˜·Å—o­°—‡¨o°Š„´ „¨¥»š›r¨³œÃ¥µ¥—oµœ„µ¦¦·®µ¦‹´—„µ¦…°Š°Š‡r„¦ ¨³Â‹oŠ­·ÉŠÁ®¨nµœ¸Ê„nŸ¼o ¦·®µ¦¦³—´­¼Š .

‡ªµ¤­Î µÁ¦È‹—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ &KDPSLRQLQJ(QHUJ\(IILFLHQF\.

‡ªµ¤­Î µÁ¦È‹—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ ®¤µ¥™¹Š„µ¦Å—o¦´…o°˜„¨Š¦nª¤¤º°Äœ„µ¦Äo ¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡‹µ„Ÿ¼oÁ„¸É¥ª…o°ŠÄœ°Š‡r„¦ Ž¹ÉŠšÎ µÅ—o—oª¥„µ¦­ºÉ°­µ¦Ä®oÁ…oµ ċ™¹ŠŸ¨ž¦³Ã¥œrš¸ÉÁ„·—…¹Êœ ¨³šµš…°Š˜œÁ°ŠÄœ„µ¦nª¥Ä®o°Š‡r„¦¦¦¨»Ÿ¨ ­Î µÁ¦È‹Äœ—oµœ„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Ž¹ÉŠ¤¸ª·›¸—Î µÁœ·œŠµœ—´Šœ¸Ê „µ¦­nŠÁ­¦·¤„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡  „µ¦­nŠÁ­¦·¤—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœÄœ°Š‡r„¦…°Ššnµœ „µ¦ÁŸ¥Â¡¦n¨³ž¦³µ­´¤¡´œ›rŸ¨­Î µÁ¦È‹…°Šž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ „µ¦„¦³˜»oœÄ®o¤¸„µ¦˜„¨Š¦nª¤¤º°—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ „µ¦­œ´­œ»œÂ¨³„¦³˜»oœÄ®o¡œ´„ŠµœÄo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ ž¦³­·š›·£µ¡¤µ„…¹Êœ  „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÁ„¸É¥ª„´š´„¬³‡ªµ¤Î µœµš¸É‹Î µÁž}œ­Î µ®¦´„µ¦Äo ¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡  „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÁ„¸É¥ª„´„µ¦ f„°¦¤Â¨³¡´•œµ .

„µ¦­nŠÁ­¦·¤„µ¦Äo¡ ¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£ µ¡

®´ ª …o ° œ¸Ê Á „¸É ¥ ª…o ° Š„´  „µ¦­n Š Á­¦· ¤ „µ¦Äo ¡ ¨´ Š Šµœ°¥n µ Š¤¸ ž ¦³­· š ›· £µ¡š´Ê Š £µ¥ÄœÂ¨³£µ¥œ°„

°Š‡r„¦

˜¦ª‹­°‹³nª¥šnµœÅ—o—´Šœ¸Ê

• 

ŗo¦´„µ¦˜„¨Š¦nª¤¤º°‹µ„¡œ´„ŠµœÄœ„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡

‹µ„„µ¦¸ÊÄ®o

Á®Èœ™¹ŠŸ¨ž¦³Ã¥œr˜n°°Š‡r„¦¨³˜n°¡œ´„Šµœš»„‡œš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š

ÁŸ¥Â¡¦n ž ¦³µ­´ ¤ ¡´ œ ›r Ÿ ¨ž¦³Ã¥œr … °Š„µ¦Äo ¡¨´ Š Šµœ°¥n µŠ¤¸ ž ¦³­· š ›· £µ¡Â¨³‡ªµ¤

­Î
µÁ¦È‹š¸Éŗo¦´Ä®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Šš´ÊŠÄœÂ¨³œ°„°Š‡r„¦¦´š¦µ

…´Êœ˜°œ„µ¦­nŠÁ­¦·¤„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ ¤¸—´Šœ¸Ê

„µ¦­nŠÁ­¦·¤—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœÄœ°Š‡r„¦

…°Ššnµœ

®œoµ 

„µ¦ÁŸ¥Â¡¦n¨³ž¦³µ­´¤¡´œ›rŸ¨­Î
µÁ¦È‹

…°Šž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ

®œoµ 

„µ¦­nŠÁ­¦·¤„µ¦Äo¡ ¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£ µ¡

„µ¦­nŠÁ­¦·¤—oµœž¦³­·š›·£ µ¡¡¨´ŠŠµœÄœ°Š‡r„¦…°Ššnµœ 

¤¸„µ¦¦³»Â¨³ž¦³Á¤·œ‡»–¨´„¬–³˜nµŠÇ …°Š°Š‡r„¦ š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´ž¦³­·š›·£µ¡…°Š„µ¦

čo¡¨´ŠŠµœ y Ä®o—¼°Š‡rž¦³„°š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š Ánœ ˜oœš»œ„µ¦Ÿ¨·˜ ‡»–£µ¡­·œ‡oµ ž¦³

­·š›·Ÿ¨Äœ„µ¦Ÿ¨·˜ 

£µª³Âª—¨o°¤Â¨³‡ªµ¤ž¨°—£´¥ 

¨³ž¦³Á¤·œ—¼ªnµ­·ÉŠÁ®¨nµœ¸Ê¤¸

‡ªµ¤­´¤¡´œ›r„´ª´˜™»ž¦³­Š‡r‡»–‡nµ¨³ª´•œ›¦¦¤…°Š°Š‡r„¦°¥nµŠÅ¦ 

¦³»™¹ŠÃ°„µ­Äœ„µ¦­nŠÁ­¦·¤ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœÄœ°Š‡r„¦…°Ššnµœ  Á¨º°„¨³

čo à °„µ­˜n µŠÇÁ¡ºÉ ° Á¡·É ¤ž¦³­· š ›· £µ¡„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœÄœ°Š‡r„¦Ä®o¤µ„š¸É­»—Ášnµš¸É­µ¤µ¦™

šÎ
µÅ—o¨³°¥nµŠš´Éª™¹Š 

‹oŠÄ®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š¦´¦¼o™¹Šž¦³Ã¥œrš¸Éŗo¦´‹µ„„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ y Ä®o

‡·—™¹Šª·›¸„µ¦­ºÉ°­µ¦Á¡ºÉ°Ä®o¡œ´„ŠµœÄœ°Š‡r„¦Â˜n¨³„¨»n¤¦´¦¼o

¨³Ä®o‡ªµ¤­œÄ‹ÄœŸ¨

ž¦³Ã¥œrš¸Éŗo¦´‹µ„„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ 

ÁŸ¥Â¡¦nž¦³µ­´¤¡´œ›rŸ¨­Îµ 
Á¦È‹…°Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ y ¨³­nŠÁ­¦·¤

Ÿ¨­Î
µÁ¦È‹ÂÁ—¸¥ª„´œœ¸ÊÄ®oÁ„·—…¹ÊœÄœ°Š‡r„¦°¥nµŠš´Éª™¹Š 

„ε 
®œ—šµšÂ¨³®œoµš¸ÉÄ®o´—Á‹œ 

yÄ®o…o°¤¼¨š¸É´—Á‹œªnµÄœÂ˜n¨³­nªœ…°Š°Š‡r„¦‡ª¦

šÎ
µ°³Å¦Á¡ºÉ°nª¥Ä®o°Š‡r„¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Å—o 

šÎµ 
Ä®o¡œ´„Šµœš»„‡œ˜„¨Š¦nª¤¤º° y nª¥Ä®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Šš»„‡œÁ…oµÄ‹ªnµ˜œÁ°Š¤¸­nªœnª¥

­œ´­œ»œÂ¨³Ÿ¨´„—´œÄ®o°Š‡r„¦¤¸„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Å—o°¥nµŠÅ¦oµŠ 

¸ÊÄ®oÁ®Èœ™¹Š´¥œ³…°Š°Š‡r„¦ y Ä®oŸ¼o¦·®µ¦¦³—´­¼Š ­ºÉ°­µ¦Ä®o¡œ´„Šµœ¦´¦¼o™¹Š„µ¦š¸ÉŸ¼o

¦· ® µ¦Ä®o „µ¦­œ´  ­œ» œ Á„¸É ¥ ª„´  „µ¦¡´ • œµª´ • œ›¦¦¤°Š‡r„¦—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ

¨³„µ¦°œ»¦´„¬r¡¨´ŠŠµœ 

„µ¦­nŠÁ­¦·¤„µ¦Äo¡ ¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£ µ¡

„µ¦ÁŸ¥Â¡¦n¨³ž¦³µ­´¤¡´œ›rŸ¨­Î
µÁ¦È‹ …°Šž¦³­·š›·£ µ¡¡¨´ŠŠµœ 

®µÃ°„µ­­¦oµŠ‹·˜­Îµ 
œ¹„„n»‡‡¨£µ¥œ°„°Š‡r„¦ ž¦³Á¤·œÃ°„µ­š¸É‹³­¦oµŠ¨³¦´„¬µ

‹·˜­Î
µœ¹„°¥nµŠ™µª¦Äœ„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ „n»‡‡¨£µ¥œ°„°Š‡r„¦…°Š

šnµœ

¨³—¼ªnµ­·ÉŠœ¸Ê¤¸­nªœnª¥Ä®o°Š‡r„¦…°Ššnµœ¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥

¨³­°—‡¨o°Š„´‡nµ

œ·¥¤¨³ª´•œ›¦¦¤°Š‡r„¦…°Ššnµœ®¦º°Å¤n 

ÁŸ¥Â¡¦nž¦³µ­´¤¡´œ›rŸ¨­Îµ 
Á¦È‹…°Š°Š‡r„¦ y

šnµœ˜o°ŠÂœnċªnµ…o°¤¼¨…°Ššnµœš´œ­¤´¥

¨³­°—‡¨o°Š„´„¨¥»š›r¨³œÃ¥µ¥…°Š°Š‡r„¦ 

µÁ¦È‹…°Š°Š‡r„¦ÄœÂœªšµŠš¸ÉÁ„¸É¥ª
¡·‹µ¦–µ„¨»n¤Ážjµ®¤µ¥…°Ššnµœ y ­ºÉ°Ä®oš¦µ™¹ŠŸ¨­Î

…o°Š¨³Ä®ož¦³Ã¥œr˜n°„¨»n¤Ážjµ®¤µ¥…°Ššnµœ 

­nŠÁ­¦·¤Ÿ¨ž¦³Ã¥œrĜÁ·Š›»¦„·‹ y­—ŠÄ®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°ŠÅ—o¦´¦¼oªnµ„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸

ž ¦ ³ ­· š ›· £ µ ¡ ‹ ³ œÎ 
µ Å ž ­¼ n „ µ ¦ ž ¦´  ž ¦» Š  ¨ ³ Á ¡·É ¤ ž ¦ ³ ­· š ›· Ÿ ¨° Š ‡ r „¦ ° ¥ n µŠ ˜ n ° Á œºÉ ° Š ŗ o 

°¥nµŠÅ¦oµŠ 

„¦³˜»oœÄ®o¤¸„µ¦­nŠ…o°‡·—Á®Èœ„¨´¤µÄ®ošnµœš¦µ 

šÎ
µÄ®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°ŠÂ‹oŠ…o°‡·—Á®Èœ„¨´

¤µÄ®ošnµœš¦µ¨³Ä®o˜°¦´—oª¥‡ªµ¤…°‡»– 

„µ¦„¦³˜»oœÄ®o¤¸„µ¦˜„¨Š¦nª¤¤º°—oµœž¦³­·š›·£ µ¡¡¨´ŠŠµœ ®´ ª…o ° œ¸Ê Á „¸É ¥ ª„´  „µ¦šÎ µÄ®o ¡œ´ „Šµœ¤¸ ­n ªœ¦n ª¤Â¨³Á„· —‡ªµ¤¤´ÉœÄ‹ªnµ¡ª„Á…µ¤¸š´„¬³ ‡ªµ¤Î µœµš¸É‹Î µÁž}œ­Î µ®¦´„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ ˜¦ª‹­°‹³nª¥šnµœÅ—o—´Šœ¸Ê • • šÎ µÄ®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š˜„¨Š¦nª¤¤º°Â¨³¤¸­nªœ¦nª¤Äœ„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ ¦³»™¹Š¤µ˜¦“µœ­¤¦¦™œ³ 6WDQGDUGVRISHUIRUPDQFH.

¨³š´„¬³‡ªµ¤Î µœµ…°Š »‡¨µ„¦š¸É˜o°Š„µ¦Á¡ºÉ°Ä®oŸœŠµœ—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ…°Š°Š‡r„¦¦¦¨»Ÿ¨­Î µÁ¦È‹ • • ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦Äœ„µ¦ f„°¦¤Â¨³¡´•œµ¡œ´„Šµœš´ÊŠÂš¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨ Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÁ„¸É¥ª„´„µ¦ f„°¦¤Â¨³¡´•œµ¡œ´„Šµœ …´Êœ˜°œ­Î µ®¦´„µ¦„¦³˜»oœÄ®o¤¸„µ¦˜„¨Š¦nª¤¤º°—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ ¤¸—´Šœ¸Ê „µ¦­œ´­œ»œÂ¨³„¦³˜»oœÄ®o¡œ´„Šµœ čo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡¤µ„…¹Êœ ®œoµ  „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÁ„¸É¥ª„´š´„¬³‡ªµ¤Î µœµš¸É ‹Î µÁž}œ­Î µ®¦´„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ ®œoµ  „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÁ„¸É¥ª„´„µ¦ f„°¦¤Â¨³¡´•œµ ®œoµ  .

„µ¦„¦³˜»oœÄ®o¤¸„µ¦˜„¨Š¦nª¤¤º°—oµœž¦³­·š›·£ µ¡¡¨´ŠŠµœ „µ¦­œ´­œ»œÂ¨³„µ¦„¦³˜»oœÄ®o¡ œ´„ŠµœÄo¡ ¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£ µ¡¤µ„…¹Êœ Ä®o…o°¤¼¨š¸ÉÁž}œž¦³Ã¥œrÁ„¸É¥ª„´„µ¦Á¦·É¤˜oœÄo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡  ×¥˜o°Š œnċªnµÁ°„­µ¦š´ÊŠ®¤—¤¸‡ªµ¤´—Á‹œÁ„¸É¥ª…o°ŠÁ¡¸¥Š¡°¨³®µ—¼Å—oÁ¤ºÉ°˜o°Š„µ¦ nª¥Ä®o¡œ´„Šµœ¤¸‡ªµ¤Á…oµÄ‹šµš®œoµš¸É…°Š˜œÁ°Š   „¦³˜»oœÄ®o¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œ ¨³š¸ÉÁž}œš¸¤ŠµœÄ®o¤¸­nªœ¦nª¤Äœ„µ¦„Î µ®œ—šµš ¨³®œoµš¸É‡ªµ¤¦´Ÿ·—°…°Š ˜œÁ°ŠĜ„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ µ ­—Š‡ªµ¤‡·— ¤»¤¤°Š Ä®o¡œ´„Šµœ¤¸­nªœ¦nª¤  ªœÁ·Ä®o¡œ´„ŠµœÁ­œ°…o°Âœ³œÎ ¨³Ä®o¤¸­nªœ¦nª¤°¥nµŠÁ˜È¤š¸ÉĜ„µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœÄœ°Š‡r„¦…°Ššnµœ Ä®o°›·µ¥Á®˜»Ÿ¨Á¤ºÉ°šnµœÅ¤nÁ®Èœ—oª¥„´…o°Á­œ°Âœ³…°Š¡œ´„Šµœ Á¤ºÉ°Ä—„Șµ¤š¸Éšnµœ Ťn­µ¤µ¦™šÎ µ˜µ¤…o°Á­œ°Âœ³…°Š¡œ´„ŠµœÅ—o‡ª¦Ä®oÁ®˜»Ÿ¨š¸É´—Á‹œÃ—¥Á¦Èªš¸É­»—š¸É ÁŸ¥Â¡¦nž¦³µ­´¤¡´œ›r˜´ª°¥nµŠª·›¸„µ¦ž’·´˜·š¸É—¸  Ĝ„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›· £µ¡£µ¥Äœ°Š‡r„¦ Áž}œ˜´ª°¥nµŠš¸É—¸Ä®o‡œ°ºÉœž’·´˜·˜µ¤ yšnµœ˜o°ŠÂœnċªnµ˜´ªšnµœÁ°ŠÅ—o­—Š ¡§˜·„¦¦¤„µ¦šÎ µŠµœÃ—¥Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡˜µ¤š¸Éŗo˜„¨Š¦nª¤„´œÅªo .

„µ¦„¦³˜»oœÄ®o¤¸„µ¦˜„¨Š¦nª¤¤º°—oµœž¦³­·š›·£ µ¡¡¨´ŠŠµœ „µ¦Ä®o ‡Î µ œ³œÎ µ Á„¸É ¥ ª„´  š´ „ ¬³‡ªµ¤Î µ œµš¸É ‹ Î µ Áž}œ­Î µ®¦´„µ¦Äo¡ ¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ ž¦³­·š›·£ µ¡  Ä®o … o ° ¤¼ ¨ Á„¸É ¥ª„´  š´ „ ¬³‡ªµ¤Î µœµÂ¨³¤µ˜ ¦“µœ‡ªµ¤­µ¤µ¦™…°Š¡œ´ „ Šµœš¸É ‹Î µÁž}œ šnµœ˜o°ŠœnċªnµšnµœÅ—o‹oŠ…o°¤¼¨š¸É™¼„˜o°Š¨³š´œ˜n°Á®˜»„µ¦–rÁ„¸É¥ª„´­·ÉŠ˜nµŠÇš¸É‹Î µ Áž}œÁ¡ºÉ°šÎ µÄ®oŸœ„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ…°Š°Š‡r„¦¦¦¨»Ÿ¨­Î µÁ¦È‹˜µ¤˜o°Š„µ¦Å—o ­ªŠ®µ¤»¤¤°Š˜nµŠÇš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š y„¦³˜»oœ¡œ´„ŠµœÁž}œ¦µ¥»‡‡¨Â¨³Áž}œš¸¤ŠµœÄ®o¤¸ ­nªœ¦nª¤Äœ„µ¦¡·‹µ¦–µÂ¨³Á­œ°Âœ³ÄœÁ¦ºÉ°Š˜nµŠÇ µÂœ³œÎ µ…°Ššnµœ­°—‡¨o°Š„´„¨¥»š›r ¨³ Ä®o‡µ Î œ³œÎµ š¸É™¼„˜o°Š y šnµœ˜o°ŠÂœnċªnµ‡Î ŸœŠµœ¦ª¤…°Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ…°Š°Š‡r„¦ œÎµ Á­œ°‡Îµ œ³œÎµ …°Ššnµœ°¥nµŠ´—Á‹œ ­ºÉ°­µ¦„´Ÿ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š°¥nµŠÅ¦ šnµœ˜o°Š‡·—Á­¤°ªnµšnµœ‹³Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÂ¨³ ¨³Äoª·›¸„µ¦š¸Énª¥­œ´­œ»œÄ®oÁ…µÁ®¨nµœ´ÊœÁ„·—‡ªµ¤ Á…oµÄ‹¨³¥°¤¦´‡Î µÂœ³œÎ µ…°Ššnµœ µÂœ³œÎ µ…°Ššnµœ‹³Å¤nŗo¦´„µ¦¥°¤¦´Ã—¥­·Êœ Ä®o‡µ Î œ¹Š™¹Š…o°‹Îµ „´——oµœš¦´¡¥µ„¦ y‡Î Á·Š®µ„šnµœÅ¤nŗo‡Î µœ¹Š™¹Š…o°‹Î µ„´——oµœš¦´¡¥µ„¦…°Š°Š‡r„¦ Ä®o‡µ Î œ¹Š™¹Š„µ¦Ä®oð„µ­°¥nµŠÁšnµÁš¸¥¤„´œ šnµœ˜o°ŠÂœnċªnµ‡Î µÂœ³œÎ µ…°ŠšnµœÅ—oÄ®o ð„µ­Â„nŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š°¥nµŠÁšnµÁš¸¥¤„´œÂ¨³Å¤n¤¸„µ¦ÂnŠÂ¥„„¨»n¤°¥nµŠÁž}œ›¦¦¤ Ážd—ð„µ­Ä®o¡œ´„ŠµœÅ—oŽ´„™µ¤…o°­Š­´¥ °œ»µ˜Ä®o¡œ´„Šµœ¤¸Ã°„µ­Ž´„™µ¤…o° ­Š­´¥®¦º°Â­—Š‡ªµ¤Á®ÈœÄœÁ¦ºÉ°Šš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´˜œÁ°Š .

„µ¦„¦³˜»oœÄ®o¤¸„µ¦˜„¨Š¦nª¤¤º°—oµœž¦³­·š›·£ µ¡¡¨´ŠŠµœ „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÁ„¸É¥ª„´„µ¦ f„°¦¤Â¨³¡´• œµ „¦³˜»oœÄ®o¡œ´„Šµœž¦³Á¤·œÂ¨³Å—o¦´Äœ­·ÉŠš¸É˜œÁ°Š˜o°Š„µ¦ y Ä®o‡ªµ¤nª¥Á®¨º°Â„n ¡œ´„Šµœš¸ÉÁž}œš¸¤Šµœ ¨³¦µ¥»‡‡¨ Ĝ„µ¦ª·Á‡¦µ³®rž¦³Á¤·œ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦š¸É‹Î µÁž}œÄœ „µ¦ f„°¦¤ ¨³¡´•œµ…°Š˜œÁ°ŠÄœ„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ ¨³Äœ„µ¦ ®µª·›¸„µ¦š¸É‹³Å—o¦´„µ¦­œ°Š˜°˜n°‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š˜œ ¦³»™¹Š‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ š¸É‹µ Î Áž}œÄœ„µ¦ f„°¦¤ y ×¥¡·‹µ¦–µ¦nª¤„´œ„´¡œ´„Šµœš¸ÉÁž}œ š¸¤Šµœ¨³¦µ¥»‡‡¨š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°ŠÁ¡ºÉ°ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦š¸É‹Î µÁž}œÄœ„µ¦ f„°¦¤Ã—¥ Áš¸¥„´¤µ˜¦“µœ‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦šÎ µŠµœ˜µ¤š¸Éŗo„Î µ®œ—Ūo ­¦oµŠ­´¤¡´œ›£µ¡š¸É—¸ „´Ÿ¼oÄ®o„µ¦ f„°¦¤Â¨³¡´•œµ µÂœ³œÎ µÂ„n¡œ´„Šµœš¸ÉÁž}œš¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨ Ĝ„µ¦ Ä®o‡µ Î œ³œÎµ š¸ÉÁ®¤µ³­¤  Ä®o‡Î ªµŠÂŸœ„·‹„¦¦¤˜nµŠÇÁ¡ºÉ°Ä®o˜œÁ°ŠÅ—o¦´ f„°¦¤Â¨³¡´•œµ˜µ¤š¸É˜o°Š„µ¦ „¦³˜»oœÄ®o¡œ´„Šµœ­nŠ…o°‡·—Á®Èœ„¨´¤µÄ®ošnµœ „¦³˜»oœÄ®o¡œ´„ŠµœÄ®o…o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´ „·‹„¦¦¤„µ¦ f„°¦¤Â¨³¡´•œµš¸É˜œÁ°ŠÅ—o¦´ ¡¦o°¤š´ÊŠ…°…o°Âœ³œÎ µÁ¡ºÉ°Äož¦´ž¦»Š Ä®o—¸…¹Êœ Ä®ošµ Î „µ¦ž¦´ž¦»ŠÄœ­n ªœš¸É‹µ Î Áž}œ  ®µ„šnµœ¡·­¼‹œrŗoªnµ„·‹„¦¦¤ f„°¦¤ ¨³„µ¦ ¡´ • œµš¸É šÎ µ ިo ª Ťn Á ®¤µ³­¤®¦º ° ¤¸ ž ¦³­· š ›· Ÿ ¨˜ÎÉ µÄ®o šÎ µ„µ¦ž¦´  ž¦» Š Ä®o —¸ …¹Ê œ Ĝ‡¦´Ê Š ˜n°ÇŞ .

„µ¦­œ´­œ»œ—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´Šµœ 6XSSRUWLQJ(QHUJ\ (IILFLHQF\.

„µ¦­œ´­œ»œ„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Áž}œ„µ¦šÎ µÄ®oš»„Ç ‡œÄœ°Š‡r„¦ ¤´œ É Ä‹ªnµÅ—o¦´…o°¤¼¨ …o°Âœ³œÎ µ ¨³„µ¦­œ´­œ»œš¸É™¼„˜o°Š Á¡ºÉ°Ä®o­µ¤µ¦™Äo¡¨´ŠŠµœ ŗo°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡­¼Š­»—Ž¹ÉŠ¦ª¤™¹Š„·‹„¦¦¤˜nµŠÇ—´Šœ¸Ê „µ¦Ä®o‡µ Î œ³œÎµ —oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ  „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÄœ„µ¦¡´•œµÂŸœŠµœ—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ  „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µª·›¸ž’·´˜·—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ „µ¦Ä®o‡µ Î œ³œÎµ Ĝ„µ¦ª´—­¤¦¦™œ³„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ  „µ¦­œ´­œ»œÄ®o¤¸„µ¦¡´•œµ¦³„µ¦ª´—­¤¦¦™œ³ „µ¦­œ´­œ»œÄ®o¤¸„µ¦¦ª¦ª¤ª·Á‡¦µ³®r„µ¦‹´—šÎ µÁ°„­µ¦…o°¤¼¨ ­œ´­œ»œ„µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š  „µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨…o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ °¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š  Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÁ„¸É¥ª„´„µ¦¡´•œµÂ¨³ž¦´ž¦»Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ  .

„µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µ—oµœž¦³­·š›·£ µ¡¡¨´ŠŠµœ ®´ª…o°œ¸ÊÁž}œ„µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÂ„n¡œ´„ŠµœÁ„¸É¥ª„´„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ Ĝ„µ¦šÎ µŠµœ…°Š˜œÁ°Š ˜¦ª‹­°œ¸Ê‹³nª¥šnµœÄ®o­µ¤µ¦™Âœ³œÎ µ¡œ´„ŠµœÄœÁ¦ºÉ°Š—´Šœ¸Ê • • • ¡·‹µ¦–µÄ®o‡ªµ¤­Î µ‡´—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœÄœ…´Êœ˜°œ…°Š„µ¦ªµŠÂŸœŠµœ ¡·‹µ¦–µ™¹ŠŸ¨„¦³š…°Šª·›¸„µ¦ž’·´˜·Šµœš¸É¤¸Ÿ¨˜n°ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ Ä®o¥°¤¦´ª·›¸ž’·´˜·Šµœš¸É¤¸ž¦³­·š›·£µ¡¤µ„„ªnµÁ—·¤ …´Êœ˜°œ„µ¦Ä®o‡µ Î œ³œÎµ —oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ ¤¸—´Šœ¸Ê „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÄœ„µ¦¡´•œµÂŸœŠµœ —oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ ®œoµ  „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µª·›¸ž’·´˜·—oµœ ž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ ®œoµ  .

„µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µ—oµœž¦³­·š›·£ µ¡¡¨´ŠŠµœ „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÄœ„µ¦¡´• œµÂŸœŠµœ—oµœž¦³­·š›·£ µ¡¡¨´ŠŠµœ Á­œ°„µ¦Ä®o¦·„µ¦Âœ³œÎµ „µ¦ªµŠÂŸœŠµœ Á„¸¥ É ª„´„µ¦Á¡·É¤ž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ „¦³˜»oœÄ®o¡œ´„Šµœ…°‡Î µÂœ³œÎ µ‹µ„šnµœ Ĝ…–³š¸É¡ª„Á…µ„Î µ¨´Š¡´•œµÂŸœž’·´˜· Šµœ…°Š˜œÁ°Š Ä®o‡µ Î œ³œÎµ š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°ŠÂ¨³ÄœÁª¨µš¸ÉÁ®¤µ³­¤ ץĮo…o°¤¼¨š¸Éš´œ˜n°Á®˜»„µ¦–r ¨³™¼„˜o°Š µÂœ³œÎ µ…°Ššnµœ‹³Å¤nŗo¦´‡ªµ¤ÁºÉ°™º°Á¨¥ Ä®o‡µ Î œ¹Š™¹Š…o°‹Îµ „´——oµœš¦´¡¥µ„¦—oª¥ ‡Î ®µ„Ťnŗo¡·‹µ¦–µ™¹Š…o°‹Î µ„´——oµœš¦´¡¥µ„¦…°Š°Š‡r„¦Åªo—oª¥ ˜·—˜µ¤˜¦ª‹­¤¦¦™œ³„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ˜µ¤ÂŸœ „µ¦˜µ¤ÂŸœž’·´˜·Šµœœ´Êœ ˜¦ª‹­°—¼ªnµ Ĝ¦³®ªnµŠ„µ¦—Î µÁœ·œ ­µ¤µ¦™¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥—oµœž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ˜µ¤ š¸„ É µ Î ®œ—ŪoĜŸœœ´Êœ®¦º°Å¤n œ³œÎµ ª·›¸Â„oŅ®µ„‹Îµ Áž}œ ž¦¹„¬µÁ„¸É¥ª„´Ÿ¨…°Š­¤¦¦™œ³„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ„´Ÿ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š ¡¦o°¤š´ÊŠÂœ³œÎ µÄ®ošÎ µ„µ¦ž¦´Â„oŸœ„µ¦ž’·´˜·Šµœ˜µ¤‡ªµ¤‹Î µÁž}œ  .

„µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µ—oµœž¦³­·š›·£ µ¡¡¨´ŠŠµœ „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µª·›¸ž’·´˜ ·— oµœž¦³­·š›·£ µ¡¡¨´ŠŠµœ …o°¤¼¨š¸É™¼„˜o°ŠÂ¨³š´œ˜n°Á®˜»„µ¦–r  Ä®o…o°¤¼¨¨nµ­»—„nš¸¤ŠµœÂ¨³¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œ Á„¸É ¥ ª„´  Ÿ¨„¦³šš¸É ­Î µ‡´  …°Šª· ›¸ž ‘· ´ ˜· Š µœš¸É Á ž} œ °¥¼ n ˜ n ° ž¦³­· š ›· £µ¡„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœš¸É Á„·—…¹œ Ê ‹¦·ŠÂ¨³š¸É°µ‹Á„·—…¹Êœ „¦³˜»œ o Ä®o¡œ´„Šµœž¦³Á¤·œŸ¨Â¨³ž¦´ž¦»Šª·›¸„µ¦ž’·´˜·Šµœ   „¦³˜»oœÄ®oš¸¤ŠµœÂ¨³ ¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œ ª·Á‡¦µ³®rž¦³Á¤·œŸ¨„¦³š‹µ„ª·›¸„µ¦ž’·´˜·Šµœ…°Š˜œÁ°Šš¸É¤¸˜n° ­¤¦¦™œ³„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ¨³ž¦´ž¦»Šª·›¸„µ¦ž’·´˜·ŠµœÁ®¨nµœ´Êœ˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤ ¡´•œµ¦³„µ¦˜·—˜µ¤˜¦ª‹ª´—Ÿ¨š¸ÉÁ®¤µ³­¤  ¡´•œµ¦³­Î µ®¦´˜¦ª‹ª´—Ÿ¨ „¦³š…°Šª·›¸„µ¦ž’·´˜·Šµœš¸É¤¸˜n°­¤¦¦™œ³„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ ˜¦ª‹­°„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Šª·›¸„µ¦ž’·´˜·Šµœ  ž¦³Á¤·œŸ¨„¦³šÂ¨³„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š ª·›¸„µ¦šÎ µŠµœªnµœÎ µÅž­¼n„µ¦ž¦´ž¦»Š­¤¦¦™œ³—oµœ„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ‹¦·ŠÇ .

„µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÄœ„µ¦ª´— ­¤¦¦™œ³„µ¦Äo¡ ¨´ŠŠµœ ®´ ª …o ° œ¸Ê Á „¸É ¥ ª…o ° Š„´  „µ¦Ä®o ‡ ªµ¤n ª¥Á®¨º ° » ‡ ¨µ„¦Äœ°Š‡r „¦Ä®o ­µ¤µ¦™¡´ • œµ¦³„µ¦ª´ — ­¤¦¦™œ³„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ¨³­µ¤µ¦™¦ª¦ª¤Â¨³ª·Á‡¦µ³®r…o°¤¼¨„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœÅ—o ˜¦ª‹­°‹³nª¥šnµœÅ—o—´Šœ¸Ê • • nª¥Ä®o¡œ´„Šµœ¡´•œµ¦³„µ¦ª´—­¤¦¦™œ³—oµœ¡¨´ŠŠµœš¸ÉÁ®¤µ³­¤Å—o nª¥Ä®o¡œ´„Šµœ¦ª¦ª¤…o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°ŠÂ¨³Âž¨Ÿ¨‹µ„…o°¤¼¨Å—o …´Êœ˜°œ„µ¦Ä®o‡µ Î œ³œÎµ Ĝ„µ¦ª´—­¤¦¦™œ³„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ ¤¸—´Šœ¸Ê „µ¦­œ´­œ»œ„µ¦¡´•œµ¦³„µ¦ª´—­¤¦¦™œ³ ®œoµ  „µ¦­œ´­œ»œ„µ¦¦ª¦ª¤„µ¦ª·Á‡¦µ³®r ¨³„µ¦‹´—šÎ µÁ°„­µ¦…o°¤¼¨ ®œoµ  .

„µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÄœ„µ¦ª´— ­¤¦¦™œ³„µ¦Äo¡ ¨´ŠŠµœ „µ¦­œ´­œ»œ„µ¦¡´• œµ¦³„µ¦ª´— ­¤¦¦™œ³ ¦³»˜ª ´ ¸ª Ê — ´ ­¤¦¦™œ³„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœÄœ°Š‡r„¦…°Ššnµœ ×¥¦nª¤¤º°„´Ÿ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š ¦³»ª› · „ ¸ µ¦ª´—­¤¦¦™œ³—oµœ¡¨´ŠŠµœš¸Éčo„´œ°¥¼nĜ°Š‡r„¦…°Ššnµœ  ×¥¦nª¤¤º°„´Ÿ¼o Á„¸É¥ª…o°Š µÂœ³ „¦³˜»oœÄ®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Šª·Á‡¦µ³®rž¦³Á¤·œÁžjµ®¤µ¥…°Š˜œÁ°Š y ץĮo…o°¤¼¨ ¨³‡Î œÎ µ š¸É „ ¦³˜» o œ Ä®o Ÿ¼ o Á „¸É ¥ ª…o ° Šª· Á ‡¦µ³®r ž ¦³Á¤· œ ‡ªµ¤™¼ „˜o ° ŠÂ¨³ž¦³­· š ›· Ÿ ¨…°ŠÁžj µ®¤µ¥ —oµœ­¤¦¦™œ³¡¨´ŠŠµœ…°Š°Š‡r„¦ µ¨´ŠÄ®o…o° œÎµ Á­œ°…o°¤¼¨Â¨³‡Îµ œ³œÎµ —oª¥ª·›¸„µ¦š¸ÉÁ®¤µ³­¤  Ä®o¡·‹µ¦–µªnµŸ¼oš¸Éšnµœ„Î ¤¼¨®¦º°Ä®o‡Îµ œ³œÎ µœ´ÊœÇÁž}œÄ‡¦¨³Á¨º°„čoª·›¸­ºÉ°­µ¦š¸É­¦oµŠ‡ªµ¤Á…oµÄ‹¨³Å—o¦´ „µ¦¥°¤¦´ ­œ´­œ»œÄ®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š¡´•œµ®¨´„Á„–”rš¸É´—Á‹œ ¨³„¦³´ y nª¥Ä®o¡œ´„Šµœ­¦oµŠ ®¨´„Á„–”r„µ¦ª´—­¤¦¦™œ³—oµœ¡¨´ŠŠµœÄ®o´—Á‹œ¨³„¦³´ ­œ´­œ»œÄ®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š¦ª¦ª¤…o°¤¼ ¨°¥nµŠ­¤Îµ É Á­¤°Â¨³š´œ˜n°Áª¨µ y Ä®o¡œ´„Šµœ¦ª ¦ª¤…o ° ¤¼ ¨Á„¸É ¥ ª„´  ž¦³­· š ›·Ÿ¨…°Š„µ¦Äo¦³„µ¦˜¦ª‹­°°¥nµŠ­¤ÎÉ µÁ­¤°Â¨³š´œ˜n° Áª¨µœÎ µÅž­¼n…o°Á­œ°Âœ³Á¡ºÉ°„µ¦ž¦´ž¦»Š¦³Ä®o—¸…¹Êœ .

„µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÄœ„µ¦ª´— ­¤¦¦™œ³„µ¦Äo¡ ¨´ŠŠµœ „µ¦­œ´­œ»œ„µ¦¦ª¦ª¤„µ¦ª·Á‡¦µ³®r ¨³„µ¦‹´— šÎ µÁ°„­µ¦…o°¤¼¨ ¸Ä Ê ®oÁ®Èœ™¹Š„µ¦­œ´­œ»œš¸É˜o°Š„µ¦ ¸Ä Ê ®oš¸¤ŠµœÂ¨³¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œÁ®ÈœÂ¨³˜„¨Š ¥°¤¦´Äœ¨´„¬–³Â¨³…°Á…˜„µ¦­œ´­œ»œš¸É˜œÁ°Š˜o°Š„µ¦  М³œÎ µš¸É´—Á‹œÁ„¸É¥ª„´Á‡¦ºÉ°Š¤º°Â¨³Áš‡œ·‡ ­Î µ®¦´„µ¦ Ä®o‡µ Î œ³œÎµ š¸É´—Á‹œ  Ä®o‡µ ‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœš¸É¤¸‡ªµ¤Á®¤µ³­¤˜¨°—‹œª·›¸„µ¦¦ª¦ª¤¨³´œš¹„…o°¤¼¨˜nµŠÇ µÂœ³œÎ µÄœš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦ Ä®o‡ªµ¤nª¥Á®¨º°Äœ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r¨³Âž¨Ÿ¨…o°¤¼¨ y Ä®o‡Î ª·Á‡¦µ³®r¨³Âž¨Ÿ¨…o°¤¼¨ Ä®o‡ªµ¤¤´ÉœÄ‹ªnµ¤¸Á°„­µ¦˜nµŠÇš¸É‹µ Î Áž}œÅªočoŠµœÅ—o°¥nµŠÁ¡¸¥Š¡° yÄ®o„µ¦­œ´­œ»œÁ¡ºÉ°Ä®o ¡œ´„Šµœ¤´ÉœÄ‹ªnµ¤¸Á°„­µ¦˜nµŠÇ š¸É‹Î µÁž}œÅªočoŠµœ°¥nµŠÁ¡¸¥Š¡° £µ¥Äœ¦³¥³Áª¨µš¸Éŗo ˜„¨Š„´œÅªo Ä®o„µ¦­œ´­œ»œš¸ÉÁ®¤µ³­¤ Ä®o¡·‹µ¦–µªnµŸ¼oš¸Éšnµœ„Î µ¨´Šnª¥Á®¨º°‡º°Ä‡¦ ¨³Ä®o„µ¦ ­œ´­œ»œ—oª¥ª·›¸„µ¦š¸É¡ª„Á…µ¥°¤¦´Å—o „¦³˜»œ o Ä®o¡œ´„Šµœ­nŠ…o°‡·—Á®Èœ„¨´¤µÄ®ošnµœš¦µ  „¦³˜»oœÂ¨³nª¥¡œ´„ŠµœÄœ„µ¦ Ä®o…° o ‡·—Á®Èœ„¨´¤µ¥´ŠšnµœÁ„¸É¥ª„´„µ¦¦ª¦ª¤ ª·Á‡¦µ³®r¨³Âž¨Ÿ¨…o°¤¼¨¦ª¤š´ÊŠ…° ‡ªµ¤nª¥Á®¨º°Á¡·É¤Á˜·¤‹µ„šnµœÁ¤ºÉ°Á…µ˜o°Š„µ¦ .

„µ¦­œ´­œ»œ„µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦Äo¡ ¨´ŠŠµœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š ®´ª…o°œ¸Á Ê „¸É¥ª…o°Š„´„µ¦nª¥Ä®o»‡¨µ„¦Äœ°Š‡r„¦…°ŠšnµœÄo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡¥·ÉŠ…¹Êœ ˜¦ª‹­°‹³nª¥šnµœÄœÁ¦ºÉ°Š—´Šœ¸ Ê • • ­nŠÁ­¦·¤Ä®o¡œ´„Šµœ¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥­¤¦¦™œ³—oµœ¡¨´ŠŠµœ…°Š˜œÁ°Š œ³œÎµ ¡œ´„ŠµœÄœ„µ¦¡´•œµÂ¨³ž¦´ž¦»Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœÄœ­nªœš¸É˜œÁ°ŠšÎ µÅ—o …´Êœ˜°œ„µ¦­œ´­œ»œ„µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š ¤¸—´Šœ¸Ê „µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨…o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª„´ „µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š ®œoµ  „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÁ„¸É¥ª„´„µ¦¡´•œµ ¨³ž¦´ž¦»Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ ®œoµ  .

„µ¦­œ´­œ»œ„µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦Äo¡ ¨´ŠŠµœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š „µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨…o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª„´„µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦Äo¡ ¨´ŠŠµœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š ˜¦ª‹­°‡ªµ¤™¼„˜o°Š…°Šª·›¸„µ¦ª´—¨³ª·Á‡¦µ³®rŸ¨ y ˜o°ŠÄ®oœnċªnµª·›¸„µ¦˜¦ª‹ª´—  ¨³ „µ¦ ª· Á ‡ ¦ µ³ ® r Ÿ ¨… ° Š „µ¦ Ä o ¡¨´ Š Š µœ š¸É š n µœ œÎ µ¤ µÄ o ‹ ³šÎ µ Ä®o š n µ œ­µ¤µ¦™¦³» ™¹ Š ð„µ­…°Š„µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœÅ—o°¥nµŠ´—Á‹œ Ä®o…o°¤¼¨š¸É™¼„˜o°ŠÄ®o…o°¤¼¨°¥nµŠÁ¡¸¥Š¡°Ä®ošnµœ­µ¤µ¦™­¦»žŸ¨Å—o ‹´—®µ…o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤  Ĝ„¦–¸…o°¤¼¨Å¤nÁ¡¸¥Š¡° Ä®o®µ…o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤Á¡ºÉ°Äož¦´ž¦»ŠŸ¨ „µ¦ª·Á‡¦µ³®rÄ®o—¸…¹Êœ šÎµ „µ¦Â„oŅž{®µÄ®oÁ¦Èªš¸É­»—Ášnµš¸É‹³šÎµ ŗo  Ä®ošÎ µ„µ¦Â„oŅž{®µŽ¹ÉŠ™¼„¦³»ªnµš¸ÉÁž}œ °»ž­¦¦‡˜n°„µ¦¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Ã—¥Á¦Èª Á­œ°‡Îµ œ³œÎµ Ä®o„nŸ¼oš¸É­¤¦¦™œ³—oµœ¡¨´ŠŠµœÅ¤nÁž}œ˜µ¤ š¸É„µ Î ®œ—Ūo   ×¥šnµœ˜o°Š ¤´É œ ċªnµ‡Î µÂœ³œÎ µ…°Ššnµœ¤¸‡ªµ¤Á„¸É¥ª…o°Šš´œ˜n°Á®˜»„µ¦–r ¨³¤¸­nªœnª¥Äœ„µ¦ž¦´ ž¦»Š­¤¦¦™œ³—oµœ¡¨´ŠŠµœÄ®o—¸…¹ÊœÅ—o Ä®o‹oŠž{®µš¸É¥´ŠÅ¤nŗo¦´„µ¦Â„oŅ„nŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Šš¸ÉÁ®¤µ³­¤  Á­œ°Âœ³¡œ´„Šµœ°¥nµŠ ´—Á‹œÂ¨³™¼„˜o°ŠÁ„¸É¥ª„´ž¦³Á—Èœž{®µš¸É¥´ŠÅ¤nŗo¦´„µ¦Â„oŅ ¨³šÎ µ„µ¦´œš¹„¦µ¥ ¨³Á°¸¥—Ūo˜µ¤…´Êœ˜°œž’·´˜·…°Š°Š‡r„¦ .

„µ¦­œ´­œ»œ„µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦Äo¡ ¨´ŠŠµœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š „µ¦Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÁ„¸É¥ª„´„µ¦¡´• œµÂ¨³ž¦´ž¦»Š„µ¦Äo¡ ¨´ŠŠµœ šÎµ „µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨‹µ„„µ¦˜·—˜µ¤˜¦ª‹­°„µ¦ª´—Ÿ¨Â¨³„µ¦˜¦ª‹ª·Á‡¦µ³®r¡¨´ŠŠµœ Á¡ºÉ°—¼ªnµ„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ¤¸‡ªµ¤­´¤¡´œ›r„´„·‹„¦¦¤Äœ°Š‡r„¦…°Ššnµœ°¥nµŠÅ¦  Á­œ°Ÿ¨„µ¦ž¦³Á¤·œ¡¦o°¤š´ÊŠ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r œÎµ Á­œ°Ÿ¨š¸Éŗo¦´Ä®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Šš¦µ  œÎµ …°ŠŸ¨š¸ž É ¦³Á¤·œÅ—o„´„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœÂ„nŸ¼o­µ¤µ¦™˜´—­·œÄ‹°¥nµŠ´—Á‹œÂ¨³™¼„˜o°Š ¸Ä Ê ®oÁ®Èœ™¹ŠÂœªÃœo¤Â¨³„µ¦¡´•œµ…°Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ ¡¦o°¤š´ÊŠÂ‹oŠÄ®o Ÿ¼oÁ„¸É¥ª…o°ŠÄœ °Š‡r„¦¦´š¦µ ¸Ä Ê ®o¡œ´„Šµœš¦µ™¹ŠŸ¨„¦³šš¸É°µ‹Á„·—…¹Êœ„´„·‹„¦¦¤š¸É˜œÁ°Š—ε Áœ·œ„µ¦°¥¼n ¡œ´„ŠµœÅ—oš¦µ™¹ŠŸ¨„¦³šš¸É°µ‹Á„·—…¹ÊœÅ—o y ‹oŠÄ®o ‹µ„ÂœªÃœo¤Â¨³„µ¦¡´•œµ…°Š„µ¦Äo ¡¨´ŠŠµœ ¸Ä Ê ®oÁ®Èœ™¹ŠŸ¨ž¦³Ã¥œrš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´‹µ„„µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ yž¦¹„¬µ¦nª¤„´œ „´Ÿ¼Á o „¸É¥ª…o°ŠÁ„¸É¥ª„´Ÿ¨ž¦³Ã¥œrš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¦´Á¤ºÉ°®´„‡nµÄo‹nµ¥˜nµŠÇ°°„ިoª „¦³˜»œ o Ä®oŸ¼ošµ Î „µ¦˜´—­·œÄ‹¥°¤¦´…o°Á­œ°Âœ³Á¡ºÉ°ž¦´ž¦»Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ   „µ¦ ­œ´  ­œ» œ ‹µ„Ÿ¼ o  ¦· ® µ¦¦³—´  ­¼ Š ‹³n ª¥„¦³˜» o œ Ä®o ¡œ´„ŠµœÄœ°Š‡r„¦š»„‡œ­œÄ‹¤¸­nªœ ¦nª¤Äœ„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ Ä®o¦Š´œ—µ¨Ä‹Â¨³°Îµ œµ‹Äœ„µ¦˜´—­·œÄ‹  ­ºÉ°­µ¦…o°¤¼¨—oª¥ª·›¸„µ¦ ¨³¦¼žÂš¸Énª¥ ­nŠÁ­¦·¤‡ªµ¤„¦³˜º°¦º°¦oœ…°ŠŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°ŠÄœ„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ ¨³„µ¦˜´—­·œÄ‹ ˜µ¤š¸ÉšnµœÅ—oÁ­œ°Âœ³ .

„µ¦‹´—ŽºÊ°¡¨´ŠŠµœ 3XUFKDVLQJ(QHUJ\.

„µ¦‹´—ŽºÊ°¡¨´ŠŠµœÁž}œÁ¦ºÉ°ŠÁ„¸É¥ª„´„µ¦Ä®oŗo¤µŽ¹ÉŠ¡¨´ŠŠµœ„µ¦Ä®o¦·„µ¦°»ž„¦–r ¨³Ã¦ŠŠµœŸ¨·˜¡¨´ŠŠµœ‹µ„Ÿ¼o‹´—®µš¸ÉÁºÉ°™º°Å—o °¥nµŠÁ¡¸¥Š¡°Â¨³—oª¥ÁŠºÉ°œÅ…š¸É Á®¤µ³­¤š¸É­»—Ášnµš¸É­µ¤µ¦™˜„¨Š„´œÅ—o „µ¦‡´—Á¨º°„Ÿ¼o‹´—®µ „µ¦‡´—Á¨º°„Ÿ¼o‹´—®µš¸É¤¸«´„¥£µ¡  „µ¦¦´Ÿ¼o¥ºÉœž¦³¤¼¨ „µ¦¦´Á°„­µ¦„µ¦ž¦³¤¼¨ „µ¦šÎ µ‡ªµ¤Á…oµÄ‹Â¨³„µ¦ž¦´ž¦»Š…o°Á­œ° „µ¦˜´—­·œÄ‹Á¨º°„Ÿ¼o‹´—®µ „µ¦šÎµ ­´µ‹´—®µ  „µ¦˜n°¦°ŠÁŠºÉ°œÅ……o°˜„¨Š˜nµŠÇĜ„µ¦‹´—®µ „µ¦‹´—šÎ µÁ°„­µ¦­´µ‹´—®µ „µ¦¨Šœµ¤Äœ­´µ‹´—®µ „µ¦‹´—„µ¦„´…o°Á¦¸¥„¦o°Š­·š›·Äœ­´µ „µ¦Â„oŅž{®µÄœ„µ¦‹´—®µ  .

„µ¦‡´— Á¨º°„Ÿ¼o‹ ´— ®µ ®´ª…o°œ¸Á Ê „¸É¥ª…o°Š„´„µ¦‡´—Á¨º°„Ÿ¼o‹´—®µ­Î µ®¦´„µ¦‹´—®µ¡¨´ŠŠµœ °»ž„¦–r®¦º°Ã¦ŠŠµœŸ¨·˜¡¨´ŠŠµœ˜nµŠÇ Ž¹ÉŠ…´Êœ˜°œÂÁ—¸¥ª„´œœ¸Ê „µ¦Ä®o¦·„µ¦ ­µ¤µ¦™œÎ µÅžÄoĜ„µ¦ Á¨º°„Ÿ¼o‹´—®µ­·œ‡oµŸ¨·˜£´–”r®¦º°¦·„µ¦°ºÉœÇŗoÁnœ„´œ ˜¦ª‹­°‹³nª¥šnµœÅ—o—´Šœ¸Ê • • ‹´—šÎ µ¦µ¥ºÉ°Ÿ¼o‹´—®µ¡¨´ŠŠµœš¸É¤¸«´„¥£µ¡ ¦´Ÿ¼¥ o œ ºÉ ž¦³¤¼¨®¦º°…o°Á­œ°„µ¦ž¦³¤¼¨ Ž¹ÉŠ­µ¤µ¦™ª·Á‡¦µ³®rž¦³Á¤·œŸ¨Å—o°¥nµŠ™¼„˜o°Š ¨³Áž}œ›¦¦¤ • • • šÎµ ‡ªµ¤Á…oµÄ‹Ä®o´—Á‹œÄœµŠ‹»—…°Š…o°Á­œ°š¸ÉŤn´—Á‹œ ž¦´ž¦»Š…o°Á­œ°Äœ­nªœš¸ÉšÎ µÅ—o Á¨º°„Ÿ¼o‹´—®µš¸ÉÁ®¤µ³­¤š¸É­»— …´Êœ˜°œ„µ¦‡´—Á¨º°„Ÿ¼o‹´—®µ ¤¸—´Šœ¸Ê „µ¦‡´—Á¨º°„Ÿ¼o‹´—®µš¸É¤¸«´„¥£µ¡ ®œoµ  „µ¦¦´Ÿ¼o¥ºÉœž¦³¤¼¨ ®œoµ  „µ¦¦´Á°„­µ¦„µ¦ž¦³¤¼¨ ®œoµ  „µ¦šÎ µ‡ªµ¤Á…oµÄ‹Â¨³„µ¦ž¦´ž¦»Š…o°Á­œ° ®œoµ  „µ¦˜´—­·œÄ‹Á¨º°„Ÿ¼o‹´—®µ ®œoµ  .

„µ¦‡´— Á¨º°„Ÿ¼o‹ ´— ®µ „µ¦‡´— Á¨º°„Ÿ¼o‹ ´— ®µš¸¤¸ É «´„¥£µ¡ É Ä‹ªnµÅ—o‹´—šÎ µ¦µ¥ºÉ°Ÿ¼o‹´—®µš¸É¤¸«´„¥£µ¡­°—‡¨o°Š ¦³»Ÿ¼o‹´—®µš¸É¤¸«´„¥£µ¡  šnµœ˜o°Š¤´œ ˜µ¤œÃ¥µ¥…°Š°Š‡r„¦¨³…o°„Î µ®œ—…°Š„‘®¤µ¥ ¡´•œµ®¨´„Á„–”r„µ¦‡´—Á¨º°„Ÿ¼o‹´—®µš¸ÉÁ®¤µ³­¤¤µ¥ºÉœ…o°Á­œ° y ×¥˜o°ŠÄ®o­°—‡¨o°Š „´œÃ¥µ¥°Š‡r„¦¨³…o°„Î µ®œ—…°Š„‘®¤µ¥ Á·ªœÄ®oŸ¼o‹´—®µš¸É¤¸«´„¥£µ¡¥ºÉœ…o°Á­œ°„µ¦‹´—®µ y ×¥˜o°ŠÄ®oœnċªnµ‹Î µœªœÂ¨³ ›»¦„·‹…°ŠŸ¼‹ o ´—®µ­°—‡¨o°Š„´œÃ¥µ¥Â¨³¦³Á¸¥ž’·´˜·…°Š°Š‡r„¦ ¨³Á®¤µ³­¤„´ ­·Š É š¸Éšnµœ˜o°Š„µ¦‹´—®µ ‹´—šÎµ ®¨´„Á„–”r„µ¦‡´—Á¨º°„Á¡ºÉ°ÄoÁ¨º°„Ä®oŗoŸ¼o‹´—®µ¡¨´ŠŠµœš¸ÉÁ®¤µ³­¤  ×¥®¨´„ Á„–”rš„ ¸É µ Î ®œ—˜o°Š­°—‡¨o°Š„´œÃ¥µ¥…°Š°Š‡r„¦Â¨³…o°´Š‡´…°Š„‘®¤µ¥ .

„µ¦‡´— Á¨º°„Ÿ¼o‹ ´— ®µ

„µ¦¦´Ÿ¼o¥ºÉœž¦³¤¼¨ 

‹´—šÎµ 
…o°„ε 
®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥—Ä®o´—Á‹œ 

y

×¥˜¦ª‹­°Ä®o­°—‡¨o°Š„´…o°„‘®¤µ¥š¸É

Á„¸É¥ª…o°Š 

Á·ªœÄ®oŸ¼o‹´—®µš¸É¤¸«´„¥£µ¡¥ºÉœ…o°Á­œ°˜µ¤…o°„ε 
®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥— 

É
nª¥Ä®ošnµœ­µ¤µ¦™ Áž¦¸¥
…°Ä®oŸ¼o‹´—®µ‹´—šÎµ 
…o°Á­œ°Ä®o°¥¼nĜ¦¼žÂ¤µ˜¦“µœ  Á¡º°

Áš¸¥…o°Á­œ°Å—oŠnµ¥…¹Êœ 

„ε 
®œ—ª·›¸„µ¦Â¨³¦³¥³Áª¨µÄœ„µ¦¥ºÉœ…o°Á­œ°Ä®o´—Á‹œ  ¨³‡ª¦˜¦ª‹­°ªnµÅ—o¤¸„µ¦

ž’·´˜·˜µ¤š¸É„Î
µ®œ—Ūo 

µ™µ¤š¸Éŗo¦´‹µ„Ÿ¼o‹´—®µš¸É¤¸«´„¥£µ¡Ã—¥Á¦Èª
˜°‡Îµ 
™µ¤„¦–¸¤¸…o°­Š­´¥ Ä®o˜°‡Î 

„µ¦‡´— Á¨º°„Ÿ¼o‹ ´— ®µ

„µ¦¦´Á°„­µ¦„µ¦ž¦³¤¼¨ 

µ®œ—…°Š 
‹´—šÎµ 
Á°„­µ¦„µ¦ž¦³¤¼¨y ץĮo­°—‡¨o°Š„´œÃ¥µ¥…°Š°Š‡r„¦¨³…o°„Î 

„‘®¤µ¥ 

µ®œ—
¦³»¦µ¥¨³Á°¸¥—…o°„ε 
®œ—…°Š„µ¦‹´—®µÂ¨³ÁŠºÉ°œÅ…š¸ÉčoĜ­´µ y ץ‹oŠ…o°„Î

¦µ¥¨³Á°¸¥—ŪoÄ®o´—Á‹œÂ¨³™¼„˜o°Š 

Ä®o¦µ¥¨³Á°¸¥—…o°¤¼¨š´ÊŠ®¤—Á„¸É¥ª„´…´Êœ˜°œª·›¸„µ¦¥ºÉœÁ°„­µ¦„µ¦ž¦³¤¼¨ 

ž¦³„µ«Ä®oš¦µÁ„¸É¥ª„´„µ¦¥ºÉœÁ°„­µ¦„µ¦ž¦³¤¼¨°¥nµŠš´Éª™¹Š 

ץĮo­°—‡¨o°Š„´

œÃ¥µ¥…°Š°Š‡r„¦Â¨³…o°„Î
µ®œ—…°Š„‘®¤µ¥ 

É
Ä®oœnċªnµ¤¸„µ¦Â…nŠ…´œ„´œ°¥nµŠÁ¡¸¥Š¡°
Ä®o¤¸‹µ
Î œªœŸ¼oÁ­œ°¦µ‡µ°¥nµŠÁ¡¸¥Š¡° Á¡º° 

¦´…o°Á­œ° šÎµ 
„µ¦´œš¹„ ¨³Ážd—Á°„­µ¦„µ¦ž¦³¤¼¨ y ×¥ž’·´˜·˜µ¤œÃ¥µ¥°Š‡r„¦

¨³…o°„Î
µ®œ—…°Š„‘®¤µ¥ 

˜°…o°­Š­´¥˜nµŠÇ…°ŠŸ¼oÁ­œ°¦µ‡µÃ—¥Á¦ÈªÂ¨³Áž}œ›¦¦¤ 

„µ¦‡´— Á¨º°„Ÿ¼o‹ ´— ®µ

„µ¦šÎ
µ‡ªµ¤Á…oµÄ‹Â¨³„µ¦ž¦´ž¦»Š…o°Á­œ° 

Á˜¦¸¥¤¡¦o°¤­Îµ 
®¦´„µ¦˜°…o°­Š­´¥˜nµŠÇ Á„¸É¥ª„´…o°„ε 
®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥— 

ץĮo

­°—‡¨o°Š„´œÃ¥µ¥…°Š°Š‡r„¦¨³ÁŠºÉ°œÅ……o°„Î
µ®œ—˜nµŠÇĜ­´µ 

…°‡Îµ 
œ³œÎµ 
„¦–¸…o°„ε 
®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥—¤¸„µ¦Á¸É¥ŠÁœÅž‹µ„šn¸É„µ
Î ®œ—Ūo 

¨³

y

Ä®o™µ¤Ÿ¼očo

Á‹oµ®œoµš¸ÉÁš‡œ·‡Á„¸É¥ª„´Ÿ¨‹µ„„µ¦Á¸É¥ŠÁœ…o°„Î
µ®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥—Åž‹µ„š¸É„Î
µ®œ—

Ūo 

µ‡ªµ¤Á…oµÄ‹Ä®o´—
Ä®o™µ¤…o°­Š­´¥˜nµŠ Ç š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´ÁŠºÉ°œÅ……°Š„µ¦‹´—®µÃ—¥Á¦Èª  šÎ

Á‹œ„´Ÿ¼‹
o —
´
®µÂ¨³´œš¹„Áž}œÁ°„­µ¦ÅªoÄ®o™¼„˜o°Š 

ž¦¹„¬µ¦nª¤„´œ¦³®ªnµŠŸ¼očo¡¨´ŠŠµœ

Ÿ¼o‹´—®µÂ¨³Á‹oµ®œoµš¸É‹´—ŽºÊ° 

Ä®o­°—‡¨o°Š„´

œÃ¥µ¥…°Š°Š‡r„¦Â¨³®¨´„„µ¦—oµœª·µ¸¡ 

µ„´—Ūo×¥ª·›¸„µ¦‡´—
„ε 
®œ—…°Á…˜Â¨³ÁœºÊ°®µš¸É‹³˜o°ŠÁ‹¦‹µ˜n°¦°Š ÁœºÉ°Š‹µ„°µ‹™¼„‹Î

Á¨º°„…o°Á­œ°Å—o 

É
œÅ…
„µ¦˜n°¦°ŠÁ¡ºÉ°ž¦´ž¦»ŠÁŠºÉ°œÅ…Äœ„µ¦‹´—®µÂ¨³„µ¦¥ºœ¥´œ…o°˜„¨Š„´Ÿ¼o‹´—®µ  ÁŠº°

Ĝ„µ¦‹´—®µ¡¨´ŠŠµœ°µ‹‹³¦ª¤™¹Š¦µ‡µž¦·¤µ–¤µ˜¦“µœ‡»–£µ¡„µ¦‹´—­nŠ„µ¦­nŠ¤°

­·œ‡oµ„µ¦Î
µ¦»Š¦´„¬µ

¦ª¤š´ÊŠ„µ¦¦·„µ¦®¨´Š„µ¦‹´—®µ

ª·›¸„µ¦Â¨³ÁŠºÉ°œÅ…„µ¦‹nµ¥ÁŠ·œ

Áž}œ˜oœ 

„µ¦‡´— Á¨º°„Ÿ¼o‹ ´— ®µ „µ¦˜´— ­·œÄ‹Á¨º°„Ÿ¼o‹ ´— ®µ ž¦³Á¤·œŸ¨…o°Á­œ°Ã—¥Áž¦¸¥Áš¸¥„´®¨´„Á„–”r„µ¦‡´—Á¨º°„š¸É‹´—šÎµ Ūo yץĮo ­°—‡¨o°Š„´œÃ¥µ¥…°Š°Š‡r„¦Â¨³…o°„Î µ®œ—…°Š„‘®¤µ¥ É ª„´„µ¦˜´—­·œÄ‹Â¨³Á®˜»Ÿ¨š¸ÉšnµœÄo˜´—­·œ ´œš¹„Áž}œÁ°„­µ¦¦µ¥ŠµœÄ®o‡¦™oªœ y Á„¸¥ ċÁ¨º°„…o°Á­œ° ‹oŠ„µ¦˜´—­·œÄ‹—oª¥‡ªµ¤¦ª—Á¦Èª Ä®o„nŸ¼očoŸ¼o‹´—®µ¨³Ÿ¼oš¸É­œÄ‹š´ÊŠ®¤— čo‡³ÂœœÄœ„µ¦ž¦³Á¤·œ‡»–£µ¡…°Š…o°Á­œ°°¥nµŠÁš¸É¥Š˜¦ŠÁ¡ºÉ°‡´—Á¨º°„Ÿ¼o‹´—®µ y ™oµ šnµœ„ε ¨´ŠÄo¦³„µ¦Ä®o‡³ÂœœÁ¡ºÉ°ž¦³Á¤·œ‡»–£µ¡Ÿ¼o‹´—®µ Ä®očo°¥nµŠÁš¸É¥Š˜¦Š  ™¼„ ˜o°ŠÂ¨³Áž}œ›¦¦¤„´š»„‡œ .

„µ¦šÎ µ­´µ‹´— ®µ ®´ª…o°œ¸ÊÁž}œÁ¦ºÉ°ŠÁ„¸É¥ª„´„µ¦˜„¨Š„´œÄœ­µ¦³…°Š­´µ­Î µ®¦´„µ¦‹´—®µ¡¨´ŠŠµœ „µ¦Ä®o ¦·„µ¦°»ž„¦–r®¦º°Ã¦ŠŠµœŸ¨·˜¡¨´ŠŠµœŽ¹ÉŠª·›¸„µ¦Á—¸¥ª„´œœ¸Ê­µ¤µ¦™ÄoÁ¡ºÉ°˜„¨Š„´œÄœ­µ¦³ …°Š­´µÁ¡ºÉ°„µ¦ŽºÊ°‹´—®µ­·œ‡oµŸ¨·˜£´–”r®¦º°„µ¦Ä®o¦·„µ¦°ºÉœÇŗoÁnœ„´œ ˜¦ª‹­°‹³nª¥šnµœÅ—oĜÁ¦ºÉ°Š—´Šœ¸Ê • ˜n ° ¦°ŠÁ¡ºÉ ° Ä®o š n µœÅ—o ­´ µš¸É ­¤Á®˜»­¤Ÿ¨š¸É¤¸ÁŠºÉ°œÅ……o°„Î µ®œ—š¸ÉÁ°ºÊ°ž¦³Ã¥œr˜n°°Š‡r „¦…°Ššnµœ • ‹´—šÎµ ÁŠº° É œÅ……o°­´µš¸É¤¸‡ªµ¤´—Á‹œ¤¸…o°˜„¨Šš¸Éš»„ iµ¥Á®Èœ° ¨³¤¸„µ¦¦³»…o°Ÿ¼„ ¡´œšµŠ—oµœ„‘®¤µ¥¦ª¤Åªo°¥nµŠ‡¦™oªœ • ¨Šœµ¤Äœ­´µ„´Ÿ¼o‹´—®µ¡¨´ŠŠµœš¸Éšnµœ‡´—Á¨º°„Ūo ¨³„µ¦Â„ož{®µ…o°Á¦¸¥„¦o°Š­·š›· ˜nµŠÇš¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹µ„„µ¦šÎ µ­´µ …´Êœ˜°œ„µ¦šÎµ ­´µ‹´—®µ¤¸—´Šœ¸Ê „µ¦˜n°¦°ŠÁŠºÉ°œÅ……o°˜„¨Š˜nµŠÇĜ„µ¦‹´—®µ „µ¦‹´—šÎ µÁ°„­µ¦­´µ‹´—®µ „µ¦¨Šœµ¤Äœ­´µ‹´—®µ „µ¦‹´—„µ¦„´…o°Á¦¸¥„¦o°Š­·š›·Äœ­´µ „µ¦Â„oŅž{®µÄœ„µ¦‹´—®µ ®œoµ ®œoµ ®œoµ ®œoµ ®œoµ  .

„µ¦šÎ µ­´µ‹´— ®µ „µ¦˜n°¦°ŠÁŠºÉ°œÅ……o°˜„¨Š˜nµŠÇĜ„µ¦‹´— ®µ ˜o°ŠÂœnċªnµÁŠºÉ°œÅ……o°˜„¨ŠÄœ„µ¦‹´—®µ­°—‡¨o°Š„´®¨´„Á„–”rš¸É„µ Î ®œ—Ūo ˜o°ŠÂœnċªnµÁŠºÉ°œÅ……o°˜„¨ŠÄœ„µ¦‹´—®µ­°—‡¨o°Š„´œÃ¥µ¥…°Š°Š‡r„¦Â¨³…o°„ε ®œ— …°Š„‘®¤µ¥ ˜o°ŠÂœnċªnµŸ¨š¸Éŗo¦´‹µ„„µ¦˜n°¦°Šnª¥Ä®o°Š‡r„¦ž¦³®¥´—‡nµÄo‹nµ¥Å—o šÎµ „µ¦Á‹¦‹µ˜n°¦°ŠÂ¤º°°µ¸¡ ª·Á‡¦µ³®r¨³ž¦³Á¤·œŸ¨š¸Éŗo¦´‹µ„„µ¦˜n°¦°ŠÁš¸¥„´‹»—¤»nŠ®¤µ¥…°Ššnµœ ¨³Á¦¸¥œ¦¼o‹µ„ž¦³­„µ¦–rš¸ÉšnµœÅ—o¦´ ‹´—šÎµ …o°˜„¨ŠÄœª·›¸„µ¦¦·®µ¦‹´—„µ¦­´µ‹´—®µ ¦nª¤„´Ÿ¼o‹´—®µÂ¨³Ÿ¼očo .

„µ¦šÎ µ­´µ‹´— ®µ „µ¦‹´— šÎ µÁ°„­µ¦­´µ‹´— ®µ ˜o°ŠÂœnċªnµ­´µ¤¸Ÿ¨˜µ¤š¸É„µ Î ®œ—Ūo¨³¤¸…o°Ÿ¼„¡´œ—oµœ„‘®¤µ¥¦ª¤°¥¼n—oª¥ ˜o°Š…°‡Îµ œ³œÎµ —oµœ„‘®¤µ¥„¦–¸š¸É‹µ Î Áž}œ¨³ÄoÁž}œÂœªšµŠž’·´˜· ˜o°ŠÂœnċªnµ­´µ¤¸…o°žj°Š„´œ°¥nµŠÁ¡¸¥Š¡°Â¨³˜o°Š¥°¤¦´‡ªµ¤Á­¸É¥Š®µ„˜o°Š¤¸„µ¦ ¥„Á¨·„­´µ „ε ®œ—Á„–”rÁ¡ºÉ°¸Ê™¹Š‡ªµ¤¨o¤Á®¨ª…°Š„µ¦‹´—®µ y¡¦o°¤¦³»™¹Šª·›¸„µ¦Â„oŅš¸Éŗo˜„¨Š Ūo˜µ¤­´µ—oª¥ .

„µ¦šÎ µ­´µ‹´— ®µ „µ¦¨Šœµ¤Äœ­´µ‹´— ®µ „¦°„…o°¤¼¨Äœ­´µÄ®o™¼„˜o°Š‡¦™oªœ ¦ª¤š´ÊŠ…o°¤¼¨˜nµŠÇš¸É‹Î µÁž}œ ­nŠ­´µš¸Éšnµœ„¦°„Ūo‡¦™oªœÂ¨oªÄ®o„nŸ¼o‹´—®µ ×¥¥¹—…o°˜„¨Šš¸ÉÁ®Èœ°¦nª¤„´œ Á„¸¥ É ª„´Šž¦³¤µ–¨³¦³¥³Áª¨µš¸É„Î µ®œ— …°‡ªµ¤Á®Èœ°Äœ­µ¦³Á°„­µ¦­´µ‹µ„Ÿ¼o¤¸°µ Î œµ‹°œ»¤´˜· ˜°…o°­Š­´¥˜nµŠÇÁ„¸É¥ª„´Á°„­µ¦­´µÃ—¥Á¦Èª ¨³Â‹oŠŸ¨„¨´ÅžÄ®oŸ¼očo¨³ Ÿ¼o‹´—®µš¦µ ­nŠÁ°„­µ¦­´µš¸É¨Šœµ¤Â¨oªÄ®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š—oª¥ª·›¸„µ¦š¸Éŗo˜„¨Š„´œÅªo Ä®oŸ¼o‹´—®µš¸Éŗo¦´Á°„­µ¦­´µÂ‹oŠ™¹Š„µ¦Å—o¦´Á°„­µ¦£µ¥ÄœÁª¨µš¸ÉÁ®¤µ³­¤ y¦ª¤š´ÊŠ „µ¦Â‹oŠÄ®o‡ªµ¤Á®Èœ°Â¨³¥°¤¦´Äœ¦µ¥¨³Á°¸¥—Á°„­µ¦­´µ ‹´—­nŠ­Îµ µ®œ—Ūo Áœµ­´µ Ä®o„nŸ¼očo¨³Ÿ¼oš¸Éŗo„Î .

„µ¦šÎ µ­´µ‹´— ®µ „µ¦‹´ — „µ¦„´…o°Á¦¸¥„¦o°Š­·š›·Äœ­´µ ˜¦ª‹­°—¼ªnµÄœ­´µ¤¸…o°Á¦¸¥„¦o°Š­·š›·°³Å¦oµŠ°¥nµŠÅ¦ y˜¦ª‹­°—¼­·š›·ªnµ„µ¦ Á¦¸¥„¦o°Šš¸É¦³»ÅªoĜ­´µ¥´Š¤¸Ÿ¨´Š‡´Äo°¥¼n®¦º°Å¤n šÎµ ‡ªµ¤Á…oµÄ‹„´…o°­Š­´¥Äœ­·š›·Á¦¸¥„¦o°ŠÃ—¥Á¦Èª …°‡Îµ µÅžž’·´˜·Á¤ºÉ°‹Î µÁž}œ œ³œÎµ —oµœ„‘®¤µ¥˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤ ¨³œÎ ‹´—šÎµ Á°„­µ¦Á„¸É¥ª„´„µ¦Á¦¸¥„¦o°Š­·š›·Ä®o™¼„˜o°Š´—Á‹œ ‹oŠÄ®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°ŠÅ—o¦´š¦µÁ„¸É¥ª„´Á®˜»Ÿ¨…°Š„µ¦Äo­·š›·Á¦¸¥„¦o°Š˜µ¤­´µ y‹oŠÄ®o Ÿ¼oš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Šš¦µÂ¨³Á…oµÄ‹Ã—¥Á¦ÈªÁ„¸É¥ª„´„µ¦Á¦¸¥„¦o°Š­·š›·Å—o˜µ¤­´µ Ä®o‹oŠ­·š›·„µ¦Á¦¸¥„¦o°ŠÄ®oŸ¼oš¸Éŗo¦´¤°®¤µ¥Ä®o¦´Ÿ·—° y Ĝ„¦–¸š¸É­·š›·„µ¦Á¦¸¥„ ¦o°Š°¥¼nœ°„Á®œº°°Î µœµ‹®œoµš¸É…°Ššnµœ .

„µ¦šÎ µ­´µ‹´— ®µ „µ¦Â„oŅž{®µÄœ„µ¦‹´— ®µ ‹oŠÄ®oŸ¼o‹´—®µš¦µÃ—¥Á¦ÈªÁ¤ºÉ°¤¸„µ¦¦o°ŠÁ¦¸¥œ‹µ„Ÿ¼očo ¦³»™¹Š­µÁ®˜»…°Šž{®µš¸ÉÁ„·—…¹Êœ ž¦¹„¬µ¦nª¤„´œ™¹Šª·›¸Â„oŅž{®µÃ—¥Á¦Èª ¡¥µ¥µ¤Â„oŅž{®µ—oª¥‡ªµ¤¦ª—Á¦Èª×¥ ž¦¹„¬µ¦nª¤„´œ„´Ÿ¼o‹´—®µÂ¨³Ÿ¼očo ‹oŠž{®µš¸ÉÁ„·—…¹ÊœÄ®oŸ¼o¤¸°µ Î œµ‹š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š …°‡Îµ œ³œÎµ —oµœ„‘®¤µ¥Äœ„µ¦Â„oŅž{®µ®µ„‹Îµ Áž}œ Á˜¦¸¥¤˜·—˜n°Ÿ¼o‹´—®µ¦µ¥°ºÉœÇ­Îµ µÄ®oŸ¼o‹´—®µÅ¤n ¦°ŠÅªo Ĝ„¦–¸ž{®µš¸ÉÁ„·—…¹Êœ¤¸Ÿ¨šÎ ­µ¤µ¦™­nŠ­·œ‡oµÅ—o —ε Áœ·œ„µ¦Á¡ºÉ°Ä®o¤¸„µ¦—Á¥‡nµÁ­¸¥®µ¥š¸ÉÁ„·—…¹Êœ – —Î µÁœ·œ„µ¦˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤×¥ ¥¹—ÁŠºÉ°œÅ……o°„Î µ®œ—š¸É¦³»ÅªoĜ­´µÁž}œÁ„–”r Á‹¦‹µ˜n°¦°ŠÁ¡ºÉ°Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÂ„oŅÁŠºÉ°œÅ…Á„¸É¥ª„´ª·›¸„µ¦‹nµ¥ÁŠ·œ¦nª¤„´Ÿ¼o‹´—®µÂ¨³Ÿ¼očo ¨³´œš¹„Áž}œÁ°„­µ¦ÅªoÄ®o™¼„˜o°Š —ε Áœ·œ„µ¦š¸Éšµ Î Ä®ošnµœ¤´ÉœÄ‹ªnµ„µ¦‹´—®µÄœ°œµ‡˜‹³˜¦Š˜µ¤…o°„ε ®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥— …°ŠŸ¼očo ´œš¹„ž{®µÂ¨³ª·›¸Â„oŅž{®µÅªo ×¥°„Ä®oŸ¼očoš¦µ¨³Ä®oÁ…oµ¤µ¤¸­nªœ¦nª¤Äœ „µ¦ž¦³Á¤·œ­¤¦¦™œ³…°ŠŸ¼o‹´—®µ¡¨´ŠŠµœ—oª¥ .

„µ¦¦·®µ¦‹´—„µ¦—oµœž’·´˜·„µ¦ 2SHUDWLRQDO0DQDJHPHQW  .

„µ¦¦·®µ¦‹´—„µ¦—oµœž’·´˜·„µ¦‡º°°³Å¦" ‡ªµ¤¤»nŠ®¤µ¥®¨´„…°Š„µ¦¦·®µ¦‹´—„µ¦Äœ°Š‡r„¦ „ÈÁ¡ºÉ°Ä®o°Š‡r„¦­µ¤µ¦™ ¦¦¨» Ážjµ®¤µ¥š¸É˜´ÊŠÅªo¨³Á¡ºÉ°Ä®oÁ„·—„µ¦ž¦´ž¦»Š­¤¦¦™œ³…°Š°Š‡r„¦°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š „µ¦¦·®µ¦‹´—„µ¦—oµœž’·´˜·„µ¦ ®¤µ¥™¹Š„µ¦¤¸‡ªµ¤Á…oµÄ‹´—Á‹œÄœÁžjµ®¤µ¥š¸É Ÿœ„®¦º°­nªœ›»¦„·‹…°Ššnµœ˜o°Š„µ¦¦¦¨»™¹Š —oª¥„µ¦Äoš¸¤Šµœ ¨³š¦´¡¥µ„¦š¸É¤¸°¥¼n°¥nµŠ¤¸ ž¦³­·š›·£µ¡­¼Š­»— „µ¦¦·®µ¦‹´—„µ¦—oµœž’·´˜·„µ¦ ¦ª¤™¹Š„µ¦‹´—„µ¦Äœ­nªœš¸Éšnµœ¦´Ÿ·—°°¥¼nĜ °Š‡r„¦Ä®o¤¸ž¦³­·š›·£µ¡¤µ„š¸É­»— „µ¦Á…oµÄ‹°¥nµŠ´—Á‹œÄœ­·ÉŠš¸Éšnµœ˜o°Šž’·´˜·„µ¦°°„ ¦³Â¨³…´Êœ˜°œ„µ¦šÎ µŠµœ ¨³„µ¦‹´—­™µœš¸Éž’·´˜·ŠµœÁ¡ºÉ°nª¥Ä®ošnµœ¦¦¨»   Ážjµ®¤µ¥ š¸„ É µ Î ®œ—Ūo ×¥šnµœ˜o°Š®¤´Éœ­¦¦®µÂ¨³œÎ µª·›¸„µ¦ž’·´˜·Šµœš¸É—¸„ªnµ¤µÄoÁ¡ºÉ°Ä®o¦·„µ¦Â¨³ ­·œ‡oµš¸ÉŸ¨·˜¤¸‡»–£µ¡˜¨°—Áª¨µ „µ¦¦·®µ¦‹´—„µ¦—oµœž’·´˜·„µ¦¥´Š®¤µ¥™¹Š „µ¦šÎ µÄ®oŠµœÁ­¦È‹¨»¨nªŠÃ—¥Äoš¸¤Šµœ …°Š°Š‡r„¦ Ž¹ÉŠ˜o°Š¤´ÉœÄ‹ªnµšnµœÅ—oÁ¨º°„¡œ´„Šµœš¸ÉÁ®¤µ³­¤„´Šµœœ´ÊœÇ šnµœ˜o°Š¡´•œµš¸¤ ŠµœÂ¨³n ª¥Ä®o ­¤µ· „˜n ¨³‡œÄœš¸¤ŠµœÅ—o¦´„µ¦¡´•œµš´„¬³‡ªµ¤Î µœµš¸É‹Î µÁž}œ˜o°ŠÄo Á¡º° É ž‘·´˜·Šµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ œ°„‹µ„œ¸Êšnµœ˜o°ŠªµŠÂŸœŠµœ ¨³¤°®¤µ¥ŠµœÄ®o ­¤µ·„Äœ    š¸¤Šµœ¦´Ÿ·—°Šµœ°¥nµŠÁ®¤µ³­¤ ˜o°Š„Î µ®œ—Ážjµ®¤µ¥„µ¦—Î µÁœ·œŠµœÂ¨³ Ä®o…° o ‡·—Á®Èœ Á¡ºÉ°­³šo°œ™¹Š­¤¦¦™œ³Äœ„µ¦šÎ µŠµœ…°ŠÂ˜n¨³‡œ­nªœ„µ¦‹´—„µ¦»‡‡¨œ´Êœ ¦ª¤™¹Š„µ¦­¦oµŠ­´¤¡´œ›£µ¡š¸É—¸Äœ„µ¦šÎ µŠµœÂ¨³Äœ„µ¦Â„oŅž{®µš¸É¥»nŠ¥µ„ ¨³„µ¦ ¦³¤´—¦³ª´ŠÄœ„µ¦‹´—„µ¦Á¦ºÉ°Š˜nµŠÇ°¥nµŠÁž}œ›¦¦¤Â¨³ÁšnµÁš¸¥¤„´œÄœš»„„¦–¸ Ĝ“µœ³Ÿ¼‹ o — ´ „µ¦‡œ®œ¹ÉŠšnµœ¤´„˜o°ŠÁž}œŸ¼oš¸É‹´—Á˜¦¸¥¤Šž¦³¤µ–‡nµÄo‹nµ¥ ¨³°µ‹ ¦ª¤™¹Š„µ¦—¼Â¨¦µ¥¦´­Î µ®¦´„µ¦ž‘·´˜·ŠµœÄœ­nªœš¸Éšnµœ—¼Â¨¦´Ÿ·—° ¨³šnµœ¥´Š¤¸®œoµš¸É Ĝ„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤¤´ÉœÄ‹ªnµ­µ¤µ¦™¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥—oµœ„µ¦ÁŠ·œš¸É„Î µ®œ—Ūoŗo ¨³¡œ´„Šµœš´ÊŠ ®¤—…°Ššnµœ˜nµŠ˜¦³®œ´„™¹Š®œoµš¸É…°Š˜œÄœ„µ¦nª¥ž¦´ž¦»Š­¤¦¦™œ³šµŠ—oµœ„µ¦ÁŠ·œ…°Š Ÿœ„˜œÁ°Š—o ª¥ „µ¦‹´—„µ¦—oµœž’·´˜·„µ¦¥´Š¦ª¤™¹Š„µ¦‹´—®µ ¨³„µ¦Äo…o°¤¼¨Á¡ºÉ°nª¥Äœ „µ¦˜´ — ­· œ ċ˜¨°—‹œ„µ¦´ „‹¼ Š š¸É ž ¦³» ¤ ¨³„µ¦¤¸ ­n ªœ¦n ª¤Äœ„µ¦ž¦³»¤°¥nµŠ¤¸¦³­·š›·£µ¡ Á¡º° É Ä®oš¸Éž¦³»¤šÎ µ„µ¦˜´—­·œÄ‹ÄœÁ¦ºÉ°Š˜nµŠÇŗo .

„µ¦¦·®µ¦‹´—„µ¦—oµœž’·´˜·„µ¦ 2SHUDWLRQDO0DQDJHPHQW.

„µ¦‹´—„µ¦—oµœž’·´˜·„µ¦ „µ¦¦·®µ¦»‡¨µ„¦ „µ¦­œ°Š˜°‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„ ‡oµ „µ¦ªµŠÂŸœ»‡ ¨µ„¦ „µ¦¦·® µ¦„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š „µ¦¡´•œµš¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡ ‡¨ „µ¦ž¦³„´œ‡»–£µ¡ „µ¦¦·® µ¦š¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡ ‡¨ „µ¦¦·® µ¦Áª¨µ „µ¦­¦oµŠ­´ ¤ ¡´œ›£µ¡Äœ„µ¦šÎ µŠµœ „µ¦‹´—„µ¦ž{®µÁ„¸É¥ª„´¡œ´„ Šµœ „µ¦Ä®oð„µ­°¥nµŠÁšnµÁš¸¥¤„´œ „µ¦¦·®µ¦„µ¦ÁŠ·œ „µ¦‹´—„µ¦—oµœ…o°¤¼¨ „µ¦¦·® µ¦Šž¦³¤µ– „µ¦Äo… o°¤¼¨ „µ¦‡ª‡»¤˜oœš»œ „µ¦ž¦³»¤ „µ¦¦·®µ¦‹´—„µ¦—oµœž’·´˜·„µ¦Áž}œ„·‹„¦¦¤š¸É¤¸‡ªµ¤Ž´Žo°œ ¨³‹Î µÁž}œ˜o°ŠÄoš´ÊŠ ‡ªµ¤¦¼o¨³‡ªµ¤Î µœµÄœ®¨µ¥Ç ­µ…µ ¡¦o°¤„´„µ¦¦·®µ¦Áª¨µ°¥nµŠÁ‡¦nŠ‡¦´—®µ„˜o°Š„µ¦ ž¦³­Ÿ¨­Î µÁ¦È‹ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤Â˜¦ª‹­°Äœ‡¼n¤º°Á¨n¤œ¸Êŗo‹´—Á˜¦¸¥¤µŠ˜´ª°¥nµŠ ¨³Âœª šµŠš¸É Ä o ‹ ¦· Š ĜšµŠž’· ´ ˜· Á ¡ºÉ ° čo Ä œ„µ¦Â„o Ņž{  ®µ„µ¦ž’· ´ ˜· Š µœ¦µ¥ª´ œ ŗo ° ¥n µŠ¤¸ ž ¦³­· š ›· £µ¡šn µœ‹³¡ªn µ­·É Š Á®¨n µœ¸Ê Á „¸É ¥ ª…o ° Š„´  šn µœ°¥¼n˜¨°—Áª¨µÅ¤nªnµšnµœ‹³Áž}œ®´ª®œoµš¸¤Šµœ ‡ª‡» ¤ Šµœ®¦º ° Ÿ¼ o ‹´ — „µ¦Äœ¦³—´  ė„È ˜ µ¤ Ÿ¼o ™¹ Š ¤o š n µœ‹³¡ªn µšn µœ¤¸  šµšÁž} œÂ‡nÁ¡¸¥ŠŸ¼o¤¸ ­nªœ¦nª¤¤µ„„ªnµÁž}œŸ¼o¤¸®œoµš¸É¦´Ÿ·—°°¥nµŠÁ˜È¤š¸ÉĜ„·‹„¦¦¤œ´ÊœÇ„Șµ¤ .

„µ¦‹´—„µ¦—oµœž’·´˜·„µ¦ 0DQDJLQJWKH2SHUDWLRQ.

„µ¦‹´ —„µ¦—oµœž’·´˜·„µ¦Áž}œÁ¦ºÉ°ŠÁ„¸É¥ª„´„µ¦šÎ µŠµœÃ—¥Äoš»„ª·›¸„µ¦Á¡ºÉ°­œ°Š˜° ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµÄ®oš´œ˜n°Áª¨µĜš»„LJ¦´ÊŠ×¥¤¸„·‹„¦¦¤š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š—´Šœ¸Ê „µ¦­œ°Š˜°‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ  „µ¦„Î µ®œ—…o°˜„¨ŠÁ„¸É¥ª„´‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ  „µ¦¦´„¬µ‡ªµ¤¤´Éœ‡ŠÄœ„µ¦‹´—®µ  „µ¦¦´„¬µ­£µ¡Âª—¨o°¤š¸ÉÁ¡·É¤ž¦³­·š›·Ÿ¨Äœ„µ¦šÎ µŠµœ  „µ¦­œ°Š˜°˜n°…o°„Î µ®œ—…°Š¨¼„‡oµ  „µ¦Â„ož{®µÄ®o„´¨¼„‡oµ „µ¦¦·®µ¦„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š   „µ¦¸Ä Ê ®oÁ®Èœ™¹ŠÃ°„µ­…°Š„µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦šÎ µŠµœÄ®o—¸…¹Êœ „µ¦ž¦³Á¤·œ…o°—¸Â¨³…o°Á­¸¥…°Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š „µ¦Á‹¦µ‹µ˜n°¦°ŠÂ¨³„µ¦˜„¨Š¦nª¤„´œÁ¡ºÉ°¨Š¤º°šÎ µ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š „µ¦—Î µÁœ·œ„µ¦Â¨³„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š „µ¦ž¦³„´œ‡»–£µ¡   ª·›¸„µ¦ž¦³„´œ‡»–£µ¡ „µ¦¦·®µ¦Áª¨µ  „µ¦¦·®µ¦Áª¨µ…°Ššnµœ   .

„µ¦­œ°Š˜°‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ ®´ ª…o ° œ¸Ê Á „¸É ¥ ª…o°Š„´„µ¦¦´„¬µž¦³­·š›·£µ¡—oµœž’·´˜·„µ¦Ä®o°¥¼nĜ¦³—´š¸É­µ¤µ¦™­œ°Š˜° ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµÄœÁ¦ºÉ°Š˜nµŠÇŗo ˜¦ª‹­°‹³nª¥šnµœÅ—o—´Šœ¸Ê • • • • • Á…oµÄ‹´—Á‹œÄœ­·ÉŠš¸É¨¼„‡oµ…°Ššnµœ˜o°Š„µ¦ ŗo¦´‡ªµ¤¤´ÉœÄ‹ªnµŸ¼o‹´—®µÅ—o‹´—®µ­·œ‡oµš¸É¤¸‡»–‡nµ‡»o¤„´ÁŠ·œš¸Éšnµœ‹nµ¥Åž ¦´„¬µÄ®o­£µ¡Âª—¨o°¤Äœ„µ¦šÎ µŠµœ°¥¼nĜ¦³—´š¸Éž¨°—£´¥Â¨³¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ °°„¦³ž’·´˜·„µ¦Á¡ºÉ°˜°­œ°Š‡ªµ¤˜µ¤…o°„Î µ®œ—…°Š¨¼„‡oµ „ož{®µÄ®o¨¼„‡oµÁ¤ºÉ°¤¸…o°Ÿ·—¡¨µ—Á„·—…¹Êœ …´Êœ˜°œ„µ¦­œ°Š˜°‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ ¤¸—´Šœ¸Ê „µ¦„Î µ®œ—…o°˜„¨ŠÁ„¸É¥ª„´®œoµ „µ¦¦´„ ¬µ‡ªµ¤¤´Éœ‡Š ®œoµ ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„ ‡oµ Ĝ„µ¦‹´—®µ    „µ¦¦´„ ¬µ­£µ¡Âª—¨o°¤š¸É ®œoµ Á¡·É¤ž¦³­·š›·Ÿ¨Äœ„µ¦šÎ µŠµœ  „µ¦­œ°Š˜°˜n°…o°„Î µ®œ—®œoµ …°Š¨¼„ ‡oµ   „µ¦Â„ož{®µÄ®o„ ´¨¼„ ‡oµ®œoµ  …°Ä®o—¼Äœ®´ª…o°„µ¦‹´—ŽºÊ°¡¨´ŠŠµœ ®œoµy.

—¼ÄœÂ˜¦ª‹­°Á¡·É¤Á˜·¤Äœ®´ª…o°„µ¦ ‡´—Á¨º°„Ÿ¼o‹´—®µ¨³„µ¦šÎµ ­´µ‹´—®µ .

„µ¦­œ°Š˜°‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ „µ¦„Î µ®œ—…o°˜„¨ŠÁ„¸É¥ª„´‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ šÎµ „µ¦ª·‹´¥‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ ץčoÁš‡œ·‡„µ¦ª·‹´¥š´ÊŠš¸ÉÁž}œšµŠ„µ¦Â¨³Å¤nÁž}œ šµŠ„µ¦Á¡ºÉ°Ä®o­µ¤µ¦™¦³»™¹Š„µ¦Ä®o¦·„µ¦®¦º°Ÿ¨·˜£´–”rš¸É¨¼„‡oµ˜o°Š„µ¦ °°„„µ¦Ä®o¦·„µ¦®¦º°Ÿ¨·˜£´–”r…°ŠšnµœÄ®o˜¦Š„´‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ ¨³šnµœ˜o°Š¤´ÉœÄ‹ªnµ„µ¦Ä®o¦·„µ¦Â¨³Ÿ¨·˜£´–”rœ´ÊœÇ šÎ µ…¹ÊœÅ—o£µ¥Ä˜o…o°´Š‡´…°Š „‘®¤µ¥…o°„Î µ®œ—…°Š°Š‡r„¦Â¨³…o°‹Î µ„´—…°Šš¦´¡¥µ„¦Äœ°Š‡r„¦ Ä®o¦µ¥¨³Á°¸¥—…o°¤¼¨„¸É¥ª„´„µ¦Ä®o¦·„µ¦®¦º°Ÿ¨·˜£´–”r…°Ššnµœ°¥nµŠ´—Á‹œ  °›·µ¥Á„¸É¥ª„´„µ¦Ä®o¦·„µ¦®¦º°Ÿ¨·˜£´–”r…°ŠšnµœÄ®o¨¼„‡oµ¦´š¦µ ×¥šnµœ˜o°Š¦¼o ªnµ¨¼„‡oµš¸ÉšnµœÄ®o…o°¤¼¨‡º°Ä‡¦‹³Äoª·›¸„µ¦Ä—Äœ„µ¦­ºÉ°­µ¦š¸ÉÁ®¤µ³­¤ „¦³˜»œ o Ä®o¨¼„‡oµÄ®o…o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š˜œÁ°Š Á·Ä®o¨¼„‡oµ¤µ¡¼—‡»¥Á„¸É¥ª„´ ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ ¨³Â‹oŠÄ®o¨¼„‡oµš¦µªnµšnµœ­µ¤µ¦™­œ°Š˜°‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ …°ŠÁ…µÅ—o—¸Á¡¸¥ŠÄ— ˜·—˜n°­ºÉ°­µ¦„´¨¼„‡oµÄ®on°¥‡¦´ÊŠ ¡´•œµ­´¤¡´œ›£µ¡„´¨¼„‡oµ—oª¥‡ªµ¤ŽºÉ°­´˜¥r¨³ ‡ª¦Â‹oŠÄ®o¨¼„‡oµš¦µÁ­¤°Á¤ºÉ°¤¸„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š˜nµŠÇĜ°Š‡r„¦š¸É¤¸Ÿ¨„¦³š˜n°¨¼„‡oµ ˜o°ŠÂœnċªnµ…o°˜„¨Š˜nµŠÇ™¼„˜o°Š˜µ¤„‘®¤µ¥ ¨³…o°„ε ®œ—…°Š°Š‡r„¦ Ä®ož¦¹„¬µŸ¼o Á¸É¥ªµÁŒ¡µ³—oµœ„¦–¸šnµœ¤¸…o°­Š­´¥ Á‹¦‹µ˜n°¦°Š°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ yčož¦³­„µ¦–rĜ„µ¦Á‹¦‹µ˜n°¦°ŠÄœ°—¸˜¤µnª¥Ä®o šnµœ¤´œ É Ä‹Äœ„µ¦Á‹¦‹µ˜n°¦°ŠÄœ°œµ‡˜ …o°˜„¨Šš¸ÉÁ®¤µ³­¤„´š»„ iµ¥ ­¦oµŠ­™µœ„µ¦–rš¸Éš»„ iµ¥Áž}œŸ¼oœ³ ZLQZLQVLWXDWLRQ.

Ánœ „µ¦š¸Éšnµœ¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥…°Ššnµœ ¡¦o°¤š´ÊŠ¥´Š­œ°Š˜°‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµÅ—o —oª¥ ‹´—šÎµ µ®œ—„µ¦Ä®o¦·„µ¦®¦º°Ÿ¨·˜£´–”r ¦µ¥¨³Á°¸¥—…o°„ε ®œ—˜nµŠÇ Ä®oœnċªnµ…o°„Î šn¨ ¸É „ ¼ ‡oµ¦³»Åªo¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥—˜nµŠÇš¸É‡¦™oªœ˜µ¤‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ ´œš¹„…o°¤¼¨š¸É™¼„˜o°ŠÅªo y¦ª¤š´ÊŠ…o°¤¼¨š´ÊŠ®¤—Á„¸É¥ª„´…o°˜„¨Š„´¨¼„‡oµ¨³ÂŸœ —Î µÁœ·œ„µ¦ °°„„µ¦Ÿ¨·˜Ã—¥Áœoœ¨¼„‡oµÁž}œ®¨´„ y‹´—¦³„µ¦ž’·´˜·…°ŠšnµœÁ¡ºÉ°Ä®o¦·„µ¦Â„n ¨¼„‡oµ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡¤µ„š¸É­»— ¡´•œµ¡œ´„Šµœ­Îµ µ‡´„´ ®¦´nª¥Á®¨º°¨¼„‡oµ „¦³˜»oœÄ®o¡œ´„Šµœ…°ŠšnµœÄ®o‡ªµ¤­Î ¨¼„‡oµÁž}œ°´œ—´Â¦„­»—¨³Ä®oš»„‡œ¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„¦´Ÿ·—°¦nª¤„´œÄœ„µ¦­œ°Š˜° ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ .

„µ¦­œ°Š˜°‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ „µ¦¦´„¬µ‡ªµ¤¤´Éœ‡ŠÄœ„µ¦‹´— ®µ Ä®o¦³»™¹Š­·ÉŠš¸Éšnµœ˜o°Š„µ¦‹µ„„µ¦‹´—®µ y˜¦ª‹­°—¼ªnµ­·ÉŠš¸Éŗo¦´­µ¤µ¦™˜°­œ°Š ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµÅ—o°¥nµŠÁ¡¸¥Š¡° ¦³»™¹ŠÂ¨³‡oœ®µŸ¼o‹´—®µš¸ÉÁ®¤µ³­¤ y Ä®oœnċªnµŸ¼o‹´—®µ ˜o°Š„µ¦Äo­Î µ®¦´Ÿ¨·˜£´–”r®¦º°„µ¦¦·„µ¦Å—o ­µ¤µ¦™‹´—­nŠª´­—»š¸Éšnµœ ¨³šnµœ‡ª¦˜o°Š¤¸Ÿ¼o‹´—®µ¦µ¥°ºÉœ­Î µ¦°Š Ūo—oª¥Á­¤° šÎµ „µ¦‡´—Á¨º°„Ÿ¼o‹´—®µ°¥nµŠ¤¸Ážjµ®¤µ¥ y čo®¨´„Á„–”rš¸É¥»˜·›¦¦¤Äœ„µ¦‡´—Á¨º°„     Ÿ¼o ‹´—®µ…°Ššnµœ ššªœ‡»–£µ¡…°ŠŸ¼o‹´—®µ°¥nµŠ­¤Îµ É Á­¤° y˜¦ª‹­°—¼ªnµŸ¼o‹´—®µ¥´Š‡Š‡»–‡nµÄœ¦¼ž…°Š ˜´ªÁŠ·œ¨³‡»–£µ¡…°Š„µ¦Ä®o¦·„µ¦š¸É—¸š¸É­»—„nšnµœ ´œš¹„¦µ¥¨³Á°¸¥—Á„¸É¥ª„´Ÿ¼o‹´—®µÂ¨³„µ¦‹´—®µ°¥nµŠ™¼„˜o°Š yÄ®o´œš¹„¦µ¥¨³Á°¸¥—…°ŠŸ¼o ‹´—®µÄ®o‡¦™oªœÂ¨³˜·—˜µ¤¦³—´‡ªµ¤­¤ÎÉ µÁ­¤°…°Š„µ¦‹´—®µ ˜·—˜µ¤ÂœªÃœo¤…°Š˜¨µ—¨³£µª³Á«¦¬“„·‹š¸É°µ‹‹³¤¸Ÿ¨„¦³š˜n°„µ¦‹´—®µ yÄ®o‹´ ˜µ—¼°Š‡rž¦³„°˜nµŠÇ°µš·˜oœš»œª´˜™»—·‡ªµ¤¡¦o°¤Äœ„µ¦‹´—®µ„·‹„¦¦¤…°Š‡¼n…nŠ ®¦º°„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š—oµœ„‘¦³Á¸¥…o°´Š‡´Ž¹ÉŠ°µ‹¤¸Ÿ¨„¦³š™¹Š¦µ‡µÂ¨³ž¦·¤µ– ­·œ‡oµš¸É­µ¤µ¦™‹´—­nŠÄ®ošnµœÅ—o Ä®o¨Š¤º°‹´—„µ¦Â„oŅĜÁ¦ºÉ°Šš¸É°µ‹Áž}œž{®µ®¦º°Áž}œÃ°„µ­Äœ„µ¦‹´—®µ yÁ¤ºÉ°…o°¤¼¨…°Š šnµœ­—Šªnµ‡ª¦¤¸„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š„µ¦‹´—®µš¸É°µ‹­¦oµŠž{®µ®¦º°Ä®oð„µ­š¸É—¸…¹ÊœÄ®o¨Š ¤º°ž’·´˜·Á°Š®¦º°Âœ³œÎ µª·›¸„µ¦ž’·´˜·š¸ÉÁ®¤µ³­¤Ä®o„´Ÿ¼oÁ„¸É¥ª…o°ŠÁ¡ºÉ°¡¨·„­™µœ„µ¦–r Ä®ošnµœÅ—o¦´ž¦³Ã¥œr Ä®oœ ´ š¹„…o°¤¼¨š¸É™¼„˜o°ŠÂ¨³‡¦™oªœÁ„¸É¥ª„´„µ¦Á‹¦‹µ˜n°¦°ŠÂ¨³…o°˜„¨Šš¸Éšµ Î Ūo„´Ÿ¼o‹´— ®µy¨³­nŠ…o°¤¼¨œ¸ÊÄ®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Šš¸ÉÁ®¤µ³­¤Ä®oÁ¦Èªš¸É­»— ¦´„¬µºÉ°Á­¸¥Š…°Š°Š‡r„¦Åªo yĜnªŠ…°Š„µ¦Á‹¦‹µ˜n°¦°Š„´Ÿ¼o‹´—®µ˜o°Š¤´ÉœÄ‹ªnµšnµœÅ—o ¦´„¬µ£µ¡¡‹œrš¸É—¸…°Š°Š‡r„¦Åªo¨³­µ¤µ¦™¦¦¨»…o°˜„¨Š¦nª¤„´œÁ¡ºÉ°¥»˜·…o°…´—Â¥oŠ ˜nµŠÇš¸É°µ‹¤¸Å—o .

„µ¦˜°­œ°Š‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ „µ¦¦´ „¬µ­£µ¡Âª—¨o°¤š¸ÉÁ¡·É¤ž¦³­·š›·Ÿ¨Äœ„µ¦šÎ µŠµœ ˜o°ŠÂœnċªnµ­£µ¡Âª—¨o°¤Äœš¸Éšµ Î Šµœnª¥‹¼ŠÄ‹Äœ„µ¦šÎµ ŠµœÅ—o¤µ„š¸É­»—Ášnµš¸É‹³šÎµ ŗo y Ä®o¡œ´„Šµœ¤¸­nªœ¦nª¤Äœ„µ¦ž¦³Á¤·œ­£µ¡Âª—¨o°¤Äœ„µ¦šÎ µŠµœÁ¡ºÉ°®µ—¼ªnµ¤¸ª·›¸„µ¦Ä— oµŠš¸É­µ¤µ¦™nª¥ž¦´ž¦»Šž¦³­·š›·£µ¡„µ¦Ÿ¨·˜Ä®o—¸…¹ÊœÅ—o ˜o°ŠÂœnċªnµ­£µ¡Äœ„µ¦šÎµ ŠµœÅ—o¤µ˜¦“µœ˜µ¤„‘®¤µ¥Â¨³˜µ¤¦³Á¸¥ž’·´˜·…°Š °Š‡r„¦y˜¦ª‹­°…o°„‘®¤µ¥š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°ŠÂ¨³…o°ž’·´˜·£µ¥Äœ…°Š°Š‡r„¦¨³˜o°Š œnċªnµšnµœ¤¸­£µª³Âª—¨o°¤Äœ„µ¦šÎ µŠµœš¸Éž¨°—£´¥ Ä®o‡ªµ¤­œÄ‹Â¨³—¼Â¨­·ÉŠš¸ÉÁž}œ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¡œ´„ŠµœÁž}œ¡·Á«¬ yÄ®o‡ªµ¤­œÄ‹Áž}œ „¦–¸¡·Á«¬„´­·ÉŠš¸É¡œ´„Šµœ˜o°Š„µ¦Á¡ºÉ°Ä®oœnċªnµ¡ª„Á…µ­µ¤µ¦™šÎ µŠµœÅ—o°¥nµŠ¤¸ ž¦³­·š›·£µ¡ ˜o°ŠÂœnċªnµ°»ž„¦–r˜nµŠÇŗo¦´„µ¦—¼Â¨¦´„¬µ°¥nµŠ­¤Îµ É Á­¤°Â¨³™¼„čoŠµœ×¥ ¡œ´„Šµœš¸É¤¸‡ªµ¤Îµ œµÄœ°»ž„¦–rœ´ÊœÇ °¥nµŠ­¤ÎÉ µÁ­¤° y ˜¦ª‹­°°»ž„¦–rĜ­nªœš¸Éšnµœ¦´Ÿ·—° Á¡ºÉ°—¼ªnµ°»ž„¦–rÁ®¨nµœ´ÊœÅ—o¦´„µ¦—¼Â¨¦´„¬µ°¥nµŠ™¼„˜o°Š Ÿ¼očoŗo¦´„µ¦  f„ œ„µ¦ÄoŠµœš¸É™¼„˜o°Š ˜o°ŠÂœnċªnµšnµœÅ—o‹´—Á˜¦¸¥¤š¦´¡¥µ„¦Åªo°¥nµŠÁ¡¸¥Š¡° yªµŠÂŸœ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦Äoª´­—» °»ž„¦–r¨³š¦´¡¥µ„¦°ºÉœÇš¸Éšnµœ˜o°Š„µ¦Á¡ºÉ°nª¥Ä®ošnµœž’·´˜·ŠµœÅ—o°¥nµŠ¦µ¦ºÉœ Á¤º° É ¡ªnµšnµœ¤¸š¦´¡¥µ„¦Å¤nÁ¡¸¥Š¡°Ä®o‹oŠÂ„nŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š y‹oŠÄ®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Šš¦µš´œš¸ Á¤ºÉ°šnµœ¡ª´­—»°¥nµŠÄ—°¥nµŠ®œ¹ÉŠÄ„¨o‹³®¤—¨Š ‹oŠ…o°Âœ³œÎµ Á¡ºÉ°ž¦´ž¦»Š­£µ¡Äœ„µ¦šÎµ Šµœ yÁ¤ºÉ°šnµœ­µ¤µ¦™¸ÊÄ®oÁ®Èœ™¹ŠÃ°„µ­Äœ „µ¦ž¦´ž¦»Š­£µ¡Äœ„µ¦šÎ µŠµœÄ®o—¸…¹Êœ„ªnµÁ—·¤Ä®o‹oŠŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Šš¸ÉÁ®¤µ³­¤š¦µÃ—¥ ˜¦ŠÁ¡ºÉ°Ä®o°Š‡r„¦…°ŠšnµœÅ—o¦´ž¦³Ã¥œr×¥Á¦Èªš¸É­»— Ä®o¦µ¥Šµœ°»´˜·Á®˜»Â¨³Á®˜»„µ¦–r˜nµŠÇ ×¥š´œš¸Â¨³°¥nµŠ™¼„˜o°Š y ˜¦ª‹­°—¼ªnµšnµœ ¨³¡œ´„Šµœ…°ŠšnµœÅ—o˜¦³®œ´„™¹Šª·›¸„µ¦šÎ µŠµœš¸É°µ‹Á„·—°»´˜·Á®˜» ¨³Áž}œ°´œ˜¦µ¥Åªo °¥nµŠ—¸¨³Å—o‡ª‡»¤ª·›¸„µ¦ž’·´˜·Ä®oÁž}œÅž˜µ¤š¸É„Î µ®œ—Ūo˜¨°—Áª¨µ µ„µ¦´œš¹„…o°¤¼¨ÄœÂŸœ„…°Ššnµœ ´œš¹„…o°¤¼¨Åªo°¥nµŠ™¼„˜o°Š y˜o°ŠÂœnċªnµšnµœÅ—ošÎ Á„¸É ¥ ª„´  „µ¦Î µ ¦» Š ¦´ „ ¬µ°» ž „¦–r ­» … £µ¡Â¨³‡ªµ¤ž¨°—£´ ¥ …°Š¡œ´ „ŠµœÅªo ° ¥n µŠ™¼ „˜o ° Š ´—Á‹œÂ¨³š´œ˜n°Á®˜»„µ¦–r .

„µ¦­œ°Š˜°‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ „µ¦­œ°Š˜°˜n°…o°„Î µ®œ—…°Š¨¼„‡oµ ˜¦ª‹­°—¼ªnµ…o°„ε ®œ—˜nµŠÇ ¤¸‡ªµ¤´—Á‹œ ‡¦™oªœ ¨³™¼„˜o°Š y Á¤ºÉ°¡ªnµ¤¸…o°¥„ Áªoœ®¦º°¤¸‡ªµ¤‡¨»¤Á‡¦º°Äœ­nªœÄ—˜o°ŠšÎ µ‡ªµ¤Á…oµÄ‹„´¨¼„‡oµÄ®o´—Á‹œ „ε ®œ—ŸœŠµœÂ¨³¦³¥³Áª¨µš¸Éšnµœ­µ¤µ¦™˜°­œ°Š˜n°…o°„ε ®œ—…°Š¨¼„‡oµy ×¥ šnµœ˜o°ŠÁŸºÉ°‡ªµ¤Å¤nœnœ°œÄœÅªoĜŸœŠµœ—oª¥ ­¦»ž„µ¦—ε Áœ·œŠµœÄ®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š¦´š¦µ šnµœ˜o°ŠÂœnċªnµŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Šš»„‡œ¦¼o¨³Á…oµ ċªnµ…o°„Î µ®œ—…°Š¨¼„‡oµŸœŠµœ¨³„Î µ®œ—„µ¦˜nµŠÇ‹³¤¸Ÿ¨„¦³š˜n°¡ª„Á…µ °¥nµŠÅ¦oµŠ µÁœ·œ„µ¦Äœ­·ÉŠš¸ÉÁ®¤µ³­¤Á¡ºÉ°Ä®oœnċ ˜·—˜µ¤Ÿ¨„µ¦ž’·´˜· ˜·—˜µ¤Ÿ¨š¸ÉÁ„·—…¹ÊœÂ¨³—Î ªnµšnµœÅ—o˜°­œ°Š˜n°…o°„Î µ®œ—š¸É¨¼„‡oµ¦³»Åªo čož¦³Ã¥œr‹µ„š¦´¡¥µ„¦š¸É¤¸°¥¼nÄ®o—¸š¸É­»—  čoš¦´¡¥µ„¦»‡‡¨ ÁŠ·œš»œ ¨³ÁŠ·œ®¤»œ Áª¸¥œ˜nµŠÇ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Á¡ºÉ°˜°­œ°Š…o°„Î µ®œ—…°Š¨¼„‡oµ „¦³˜»œ o ¡œ´„ŠµœÄ®o¦´¦¼o¨³¦nª¤¦´Ÿ·—°Äœ„µ¦˜°­œ°Š‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ Ä®o¡œ´„Šµœ¤¸­nªœ¦nª¤Äœ„µ¦­¦¦®µª·›¸š¸É—¸š¸É­»—š¸É‹³­œ°Š˜° …o°„Î µ®œ—…°Š¨¼„‡oµ ¨³­¦oµŠ‡ªµ¤˜„¨Š¦nª¤¤º°„´œ Ä®o¡œ´„ŠµœÅ—o¦´¦¼o™¹ŠŸ¨„µ¦ž’·´˜·Šµœ…°Š˜œÁ°Š ‹oŠÄ®o¡œ´„Šµœš¦µªnµ­·ÉŠš¸É˜œÁ°Š ŗošÎ µÅžœ´Êœ­µ¤µ¦™˜°­œ°Š‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµÅ—o—¸Á¡¸¥ŠÄ— …°…o°¤¼¨‹µ„¨¼„‡oµ™¹ŠŸ¨„µ¦ž’·´˜·Šµœ…°Ššnµœ čo…o°¤¼¨š¸Éŗo¦´Á¡ºÉ°ž¦´ž¦»Š„µ¦ ž’·´˜·ŠµœÄ®o—¸…¹ÊœÄœ‡¦´ÊŠ˜n°Åž µª·›¸„µ¦ž’·´˜·š¸ÉÁ®¤µ³­¤¤µÂ„oŅ ¨—„µ¦®¥»—šÎµ Šµœ°¥nµŠ„¦³š´œ®´œÄ®oœo°¥š¸É­»— Ä®oœÎ ­µÁ®˜»š¸ÉšÎ µÄ®oŠµœ®¥»—³Š´„¨Š°¥nµŠ„¦³š´œ®´œ  „µ¦Â„oŅž¦´ž¦»Š…o°Ÿ·—¡¨µ—×¥Á¦Èª¨³Â‹oŠ…o°¤¼¨„µ¦ šÎµ „µ¦Â„oŅ…o°Ÿ·—¡¨µ— šÎµ É œÂž¨Š˜nµŠÇÄ®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°ŠŸ¼o¦nª¤Šµœ¨³¨¼„‡oµ¦´š¦µ—oª¥ Áž¨¸¥ µ ˜·—˜µ¤Ÿ¨š¸Éŗo¦´‹µ„„µ¦Â„oŅž¦´ž¦»Š Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉœÄ‹ªnµª·›¸„µ¦Â„oŅčoŗoŸ¨¨³œÎ ž¦³­„µ¦–rš¸Éŗo¤µž¦´ž¦»Š„µ¦šÎ µŠµœÄœ°œµ‡˜ Ä®o‹—´œš¹„„µ¦ž’·´˜·Šµœš»„…´Êœ˜°œ°¥nµŠ‡¦™oªœÂ¨³™¼„˜o°Š y´œš¹„…o°¤¼¨ „·‹„¦¦¤˜nµŠÇš¸ÉšnµœÅ—ož’·´˜·ÅžÂ¨oª˜¨°—‹œŸ¨­Î µÁ¦È‹…°Š„µ¦˜°­œ°Š‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ …°Š¨¼„‡oµ¨³­nŠ…o°¤¼¨—´Š„¨nµªÄ®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š¦´¦¼o°¥nµŠš´Éª™¹Š—oª¥ .

„µ¦­œ°Š˜°‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ „ož{®µÄ®o„´¨¼„‡oµ µ®œ—ª·›¸„µ¦ ‹´—šÎµ ¦³Á¡ºÉ°Á˜¦¸¥¤‡ªµ¤¡¦o°¤Â¨³žj°Š„´œž{®µš¸ÉÁ„·—„´¨¼„‡oµ „Î Šµœš»„…´Êœ˜°œÄ®o˜°­œ°Š‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ šÎµ °›·µ¥Ä®o¨¼„‡oµš¦µ™¹ŠœÃ¥µ¥Â¨³ª·›¸„µ¦šÎµ ŠµœÁ¡ºÉ°Â„oŅž{®µ˜nµŠÇÄ®o„n¨¼„‡oµ Á¨º°„ čo­° ºÉ š¸ÉÁ®¤µ³­¤Á¡ºÉ°ÁŸ¥Â¡¦nœÃ¥µ¥Â¨³ª·›¸„µ¦šÎ µŠµœ˜¨°—‹œš¸É˜´ÊŠ…°Š­Î µœ´„Šµœ­µ…µ š¸É¨¼„‡oµ­µ¤µ¦™…°¦´‡ªµ¤nª¥Á®¨º°Å—o ¹Ä Ê ®oÁ®ÈœÂ¨³šÎµ ‡ªµ¤Á…oµÄ‹Äœž{®µš¸ÉÁ„·—…¹Êœ„´¨¼„‡oµ yÁ¤ºÉ°¨¼„‡oµ¤¸ž{®µÄ®o¦´¢{Š°¥nµŠ ¦°‡°Á¡ºÉ°Ä®oÁ„·—‡ªµ¤Á…oµÄ‹Â¨³¦´¦¼o™¹Š¤»¤¤°Š…°Šž{®µÄœÂŠn…°Š¨¼„‡oµ ¦ª¦ª¤…o°¤¼¨š´ÊŠ®¤—š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´ž{®µ…°Š¨¼„‡oµ y Ä®o°oµŠ°·Š™¹Š¦µ¥Šµœš¸É´œš¹„ ž{®µ…°Š¨¼„‡oµÂ¨³ª·›¸„µ¦Â„oŅ˜¨°—‹œŸ¼oš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š Á¡ºÉ°Ä®oÁ®Èœ£µ¡…°Šž{®µš´ÊŠ®¤— °¥nµŠ´—Á‹œ ­¦»žž¦³Á—Èœž{®µ…°Š¨¼„‡oµ ­¦»ž­·ÉŠš¸É¨¼„‡oµÂ‹oŠªnµÁž}œž{®µ¨³…o°¤¼¨°ºÉœÇš¸ÉÁ„¸É¥ª …o°Š¨³˜¦ª‹­°ªnµ¨¼„‡oµÁ®Èœ—oª¥„´…o°­¦»ž…°Ššnµœ®¦º°Å¤n Ä®o ¨¼ „ ‡o µ¦´  š¦µ…o ° ¤¼ ¨ °¥n µŠ­¤Îµ É Á­¤° Ä®o ¨¼„‡o µš¦µ™¹ŠÂŸœ„µ¦Â„oŅž{®µ…°Ššnµœªnµ Á ž } œ ° ¥ n µŠ Ŧ Ä o Á ª¨µÁšn µ ė¨³¦µ¥Šµœ‡ªµ¤„o µ ª®œo µ Á„¸É ¥ ª„´  „µ¦Â„o ž {  ®µÄ®o ¨¼ „ ‡o µ ¦´  š¦µ˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤ µŠµœš¸ÉčoĜ°Š‡r„¦Á¡ºÉ°ÄoÁž}œ Ä®o°oµŠ°·Š™¹Šª·›¸„µ¦šÎµ Šµœ…°Š°Š‡r„¦ ª·Á‡¦µ³®rª·›¸„µ¦šÎ œªšµŠ„µ¦Â„ož{®µ…o°¦o°ŠÁ¦¸¥œ…°Š¨¼„‡oµ Ä®o…°‡Îµ œ³œÎµ ‹µ„Á¡ºÉ°œ¦nª¤Šµœ®¦º°Ÿ¼o‹´—„µ¦¦³—´­¼Š yĜ„¦–¸š¸Éª·›¸„µ¦ž’·´˜·…°Š °Š‡r„¦š¸É¤¸°¥¼nŤn­µ¤µ¦™Äo„ož{®µ…°Š¨¼„‡oµÅ—oÄ®ož¦¹„¬µ„´Á¡ºÉ°œ¦nª¤ŠµœÁ¡ºÉ°nª¥®µ šµŠÁ¨º°„°ºÉœÇš¸ÉšÎ µÅ—o šÎµ „µ¦Â„oŅž{®µÃ—¥š´œš¸ Á¤ºÉ°šnµœ¡ª·›¸„µ¦Â„ož{®µÂ¨oªÄ®o¨Š¤º°Â„ož{®µÄ®o ¨¼„‡oµš´œš¸¨³Â‹oŠÄ®o¨¼„‡oµš¦µ™¹Šª·›¸„µ¦š¸ÉšnµœÁ¨º°„čo µ„µ¦ž¦´Áž¨¸É¥œ˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤Á¡ºÉ°Â„o ˜·—˜µ¤˜¦ª‹­°Ÿ¨„µ¦Â„oŅž{®µ ¨³šÎ Ņž{®µ°ºÉœÇš¸ÉÁ„·—…¹Êœ˜µ¤¤µ ˜¦ª‹­°‡ªµ¤¡¹Š¡°Ä‹…°Š¨¼„‡oµ y˜¦ª‹­°ªnµšnµœÅ—o„oŅž{®µÅ—oĜ¦³—´š¸É¨¼„‡oµ ¡¹Š¡°Ä‹Â¨oª ¡´•œµª·›¸„µ¦šÎµ ŠµœÄ®¤n yššªœ…´Êœ˜°œœÃ¥µ¥Â¨³ª·›¸ž’·´˜·…°Š°Š‡r„¦­nªœÄ— µ„µ¦Â„oŅ®¦º°¡´•œµœÃ¥µ¥Â¨³ª·›¸„µ¦ Áž}œž{®µ°»ž­¦¦‡˜n°­·ÉŠš¸É¨¼„‡oµ˜o°Š„µ¦Ä®ošÎ ž’·´˜·Ä®¤nÁ¡ºÉ°®¨¸„Á¨¸É¥Š„µ¦Á„·—ž{®µÂÁ—·¤ .

„µ¦¦·®µ¦„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š

®´ª…o°œ¸Á
Ê ž}œÁ¦ºÉ°ŠÁ„¸É¥ª„´„µ¦¦³»™¹Š„µ¦¨Š¤º°ž’·´˜·

¨³„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨„µ¦ž¦´

ž¦»Šªnµ¤¸Ÿ¨˜n°°Š‡r„¦°¥nµŠÅ¦

˜¦ª‹­°‹³nª¥šnµœÅ—o—´Šœ¸Ê

šÎµ 
Ä®ošµ
n œ¤°Š®µªnµ‹³šÎ
µ„µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦šÎ
µŠµœÄœ°Š‡r„¦Ä®o—¸…¹ÊœÅ—o°¥nµŠÅ¦oµŠ

nª¥ž¦³Á¤·œ™¹ŠŸ¨ž¦³Ã¥œrÁ¤ºÉ°Áš¸¥„´ž{®µš¸ÉÁ„·—‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š 

ž¦¹„¬µ„´Ÿ¼oÁ„¸É¥ª…o°Šš´ÊŠ®¤—Á¡ºÉ°Ä®o‡ªµ¤Á®Èœ°„´„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š 

—ε 
Áœ·œ„µ¦ž¦´ž¦»Š˜µ¤ÂŸœš¸ÉŗoªµŠÅªo 

ž¦³Á¤·œŸ¨š¸É°Š‡r„¦Å—o¦´‹µ„„µ¦ž¦´ž¦»Šœ´ÊœÇ

…´Êœ˜°œ„µ¦¦·®µ¦„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š ¤¸—´Šœ¸Ê

„µ¦¸ÊÄ ®oÁ®Èœ™¹Š ð„µ­…°Š„µ¦ž¦´ž¦»Š ®œoµ

„µ¦šÎ
µŠµœÄ®o—¸… ¹Êœ  

„µ¦ž¦³Á¤·œ…o°—¸Â ¨³…o°Á­¸¥ 

®œoµ

…°Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š  

„ µ ¦ Á ‹ ¦ ‹ µ ˜ n ° ¦ ° Š  ¨ ³ „ µ ¦ ˜ „ ¨ Š ¦ n ª ¤ „´ œ

Á¡ºÉ°¨Š¤º°šÎ
µ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š 

 ®œo µ  

„µ¦—Î
µÁœ·œ„µ¦Â¨³„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨ 

®œoµ

„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š 

Þ¦——¼Â˜¦ª‹­°Äœ®´ª…o° „µ¦¦³»

¨³„µ¦ž¦³Á¤·œ™¹ŠÃ°„µ­Äœ„µ¦ž¦´ž¦»Š

®œoµ

¨³„µ¦­œ´­œ»œ„µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š ®œoµ„µ¦¦·®µ¦„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š „µ¦¸Ê Ä ®oÁ®Èœ™¹ŠÃ°„µ­…°Š„µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦šÎ µŠµœÄ®o— ¸…¹Êœ šÎµ Ä®o¦·¬´š…°Ššnµœ„µ¦¤¸¡´•œµšµŠ›»¦„·‹š¸Éš´œ­¤´¥°¥¼nÁ­¤° …o°¤¼¨š¸ÉÁž}œž¦³Ã¥œr  ˜o°ŠÂœnċªnµšnµœÅ—o¦´ ¨³œnµÁºÉ°™º°ÄœÁ¦ºÉ°Š„µ¦¡´•œµš¸ÉÁ„¸É¥ª„´ª´­—» °»ž„¦–r Áš‡ÃœÃ¨¥¸¨³…ªœ„µ¦Ÿ¨·˜‹µ„®¨nŠ…o°¤¼¨˜nµŠÇ ¡·‹µ¦–µ™¹Š‡ªµ¤­Î µ‡´…°Š„µ¦¡´•œµ„µ¦Á®¨nµœ¸Êš¸É¤¸˜n°°Š‡r„¦…°Ššnµœ  «¹„¬µššªœ ¨³ª·Á‡¦µ³®r™¹Š‡ªµ¤­Î µ‡´…°Š„µ¦¡´•œµ˜nµŠÇš¸É¤¸˜n°°Š‡r„¦…°Ššnµœ°¥nµŠ­¤ÎÉ µÁ­¤° ‹´—­nŠ…o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´„µ¦¡´•œµÁ®¨nµœ¸ÊÄ®o„nŸ¼oš¸ÉÁ®¤µ³­¤ y™oµšnµœ‡·—ªnµÁž}œÁ¦ºÉ°Šš¸É­Î µ‡´ šnµœ˜o°ŠÂœnċªnµÁ¡ºÉ°œ¦nª¤Šµœ¡œ´„Šµœ¨³Ÿ¼o‹´—„µ¦¦³—´­¼Š‡ª¦˜¦³®œ´„™¹Š‡ªµ¤ ­Î µ‡´ÄœÁ¦ºÉ°Šœ¸Ê—oª¥Ánœ„´œ ¦³»™Š ¹ ð„µ­…°Š„µ¦ž¦´ž¦»ŠÄ®o—¸…¹Êœ y čo…o°¤¼¨‹µ„„µ¦¡´•œµ¤µÁž}œÂœªšµŠÁ¡ºÉ°¦³» ™¹ŠÃ°„µ­š¸É°Š‡r„¦­µ¤µ¦™…¥µ¥„·‹„µ¦ ¨³ž¦´ž¦»Šª·›¸„µ¦ž’·´˜·®¦º°ž¦´ž¦»Š‡»–£µ¡ Ä®o—¸…¹Êœ ˜·—˜µ¤Â¨³ž¦³Á¤·œŸ¨„µ¦ž’·´˜·Šµœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š yÄ®o®¤´œ É ¤°Š®µ„µ¦ž¦´ž¦»Šš¸ÉÁž}œ Şŗo¨³¨Š¤º°ž¦´ž¦»Š˜µ¤š¸ÉšnµœÁ®ÈœªnµÁ®¤µ³­¤ ¦³»™Š ¹ ­·ÉŠš¸ÉÁž}œ°»ž­¦¦‡˜n°„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š yÄ®očo¤µ˜¦„µ¦š¸ÉÁ®¤µ³­¤Á¡ºÉ°¨—ž{®µš¸É °µ‹…´—…ªµŠ„µ¦ž¦´ž¦»Šš¸ÉšnµœšÎ µ°¥¼n Á¦¸¥œ¦¼o‹µ„ž¦³­„µ¦–r…°Ššnµœ y čož¦³­„µ¦–r…°Ššnµœ‹µ„„µ¦ž¦´ž¦»Š‡¦´ÊŠš¸ÉŸnµœ ¤µÁ¡ºÉ°nª¥¦³»™¹Š„µ¦ž¦´ž¦»ŠÄœÁ¦ºÉ°Š°ºÉœÇÁ¡·É¤…¹Êœ .

„µ¦¦·®µ¦„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š „µ¦ž¦³Á¤·œ…o°—¸Â¨³…o°Á­¸¥…°Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š ¦ª¦ª¤…o°¤¼¨Ä®o‡¦™oªœÂ¨³™¼„˜o°Š ˜o°Š¤´ÉœÄ‹ªnµšnµœ¤¸…o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´„µ¦¦·„µ¦Ÿ¨·˜ £´–”r¨³¦³„µ¦ž’·´˜·Šµœ…°Š°Š‡r„¦š´ÊŠÄœž{‹‹»´œÂ¨³š¸É‹³šÎ µÄœ°œµ‡˜°¥nµŠÁ¡¸¥Š ¡°Â¨³™¼„˜o°ŠÁ¡ºÉ°nª¥Ä®ošnµœž¦³Á¤·œŸ¨Å—o°¥nµŠœnµÁºÉ°™º° Áž¦¸¥Áš¸¥Ÿ¨—¸Â¨³Ÿ¨Á­¸¥š¸ÉÁ„·—…¹Êœ yץčoÁš‡œ·‡„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨Á·Š‡»–£µ¡Â¨³Á·Š ž¦·¤µ–Á¡ºÉ°®µ…o°—¸Â¨³…o°Á­¸¥…°Š„µ¦¦·„µ¦Ÿ¨·˜£´–”r¨³¦³„µ¦ž’·´˜·ŠµœÄœ ž{‹‹»´œ¨³š¸É‹³šÎ µÄœ°œµ‡˜ ž¦³Á¤·œŸ¨„¦³šš¸É­Î µ‡´š¸É°µ‹Á„·—…¹Êœ‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š  „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š˜nµŠÇ °µ‹¤¸ Ÿ ¨„¦³š˜n ° „¦³Â­ÁŠ· œ ­—˜n ° ª· ›¸ „ µ¦ž’· ´ ˜· Š µœ˜n ° …ª´  „Î µ¨´ Š ċ…°Š¡œ´ „Šµœ˜n ° Á‡¦º°…nµ¥„µ¦‹´—®µÂ¨³„µ¦Ÿ¨·˜ ˜¨°—‹œ˜n°‡ªµ¤ÁºÉ°¤´Éœ…°Š¨¼„‡oµ Ž¹ÉŠšnµœ‹³˜o°Š‡µ— „µ¦–r¨³ž¦³Á¤·œŸ¨…°Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Šš¸É°µ‹Á„·—…¹ÊœÅ—o Ä®o‡ µ Î œ¹Š™¹ŠŸ¨š¸Éŗo¦´‹µ„„µ¦ž¦³Á¤·œ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ‡¦´ÊŠš¸ÉŸnµœ¤µ yšnµœ˜o°Š—¼ªnµŸ¨ „µ¦ž¦³Á¤·œÄœ‡¦´ÊŠ„n°œÇĄ¨oÁ‡¸¥Š„´­·ÉŠš¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹¦·Š®¦º°Å¤n¨³ÄoÁž}œÂœªšµŠÄœ„µ¦ ž¦´ž¦»ŠŸ¨„µ¦ž¦³Á¤·œ…°ŠšnµœÄœ‡¦´ÊŠœ¸Ê œÎµ Á­œ°…o°Á­œ°Âœ³…°ŠšnµœÄ®oŸ¼oš¸ÉÁ®¤µ³­¤Å—o¦´š¦µ œÎ µÁ­œ°…o°Á­œ°Âœ³…°Š šnµœÂ„nŸ¼o¦·®µ¦¦³—´­¼Š®¦º°Ÿ¼oÎ µœµ„µ¦—oª¥ª·›¸„µ¦š¸É‹³nª¥Ä®o»‡‡¨Á®¨nµœ¸Ê­µ¤µ¦™˜´— ­·œÄ‹Å—oš´œÁª¨µ¨³Á®Èœ°Ä®ošnµœ—Î µÁœ·œ„µ¦ šÎµ „µ¦Â„oŅ…o°Á­œ°Âœ³…°Ššnµœ—oª¥‡ªµ¤¦´Ÿ·—° yšnµœ˜o°ŠšÎ µ„µ¦ž¦´Áž¨¸É¥œ…o° Á­œ°Âœ³…°Ššnµœ˜µ¤‡ªµ¤Á®Èœš¸Éŗo¦´‹µ„Ÿ¼o¦·®µ¦¦³—´­¼ŠÂ¨³Ÿ¼oÎ µœµ„µ¦ .

„µ¦¦·®µ¦„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š „µ¦Á‹¦‹µ˜n°¦°ŠÂ¨³„µ¦˜„¨Š¦nª¤„´œÁ¡ºÉ°¨Š¤º°šÎ µ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š œÎµ Á­œ°…o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Šš¸ÉšnµœªµŠÂŸœÅªo „´»‡‡¨š¸ÉÁ®¤µ³­¤ y ‹oŠ…o° ¤¼¨¦µ¥¨³Á°¸¥—Á„¸É¥ª„´„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Šš¸ÉšnµœªµŠÂŸœÅªoÄ®o¡œ´„Šµœ      Ÿ¼o¦nª¤ŠµœŸ¼o ¦·®µ¦¦³—´­¼ŠÂ¨³Ÿ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š°ºÉœÇ š¦µÃ—¥Á¦Èªš¸É­»— Á¡ºÉ°Ä®o¡ª„Á…µ­µ¤µ¦™ž¦³Á¤·œ Ÿ¨„¦³š‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Šš¸É‹³Á„·—Äœ­nªœš¸É˜œÁ°Š¦´Ÿ·—° šÎµ „µ¦Á‹¦‹µ˜n°¦°Š®µ…o°˜„¨Š—oª¥ª·›¸„µ¦š¸É­¦oµŠ­¦¦‡r yÁ¡º° É Ä®o¤´ÉœÄ‹ªnµšnµœ¥´Š‡ŠÅ—o¦´ „µ¦­œ´­œ»œ‹µ„Ÿ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š˜nµŠÇ¨³šnµœ­µ¤µ¦™¥»˜·…o°Ã˜oÂ¥oŠ˜nµŠÇš¸ÉÁ„·—…¹ÊœÅ—o—oª¥ „µ¦‹´—šÎ µ…o°˜„¨Šš¸Éš»„ iµ¥¥°¤¦´¦nª¤„´œÅ—o ¥°¤ž¦³œ¸ž¦³œ°¤ÄœÁ¦ºÉ°Šš¸ÉšnµœÁ®ÈœªnµÁ®¤µ³­¤ yµŠ‡¦´ÊŠšnµœ°µ‹˜o°Š¥°¤¦´ªnµŠµœ …°ŠŸ¼° o œ ºÉ „Ȥ¸‡ªµ¤­Î µ‡´Ánœ„´œ˜nšnµœ˜o°Š¤´ÉœÄ‹ªnµ„µ¦ž¦³œ¸ž¦³œ°¤…°Ššnµœœ´Êœ­°— ‡¨o°Š„´„¨¥»š›rÁžjµ®¤µ¥Â¨³ÂœªšµŠž’·´˜·…°Š°Š‡r„¦—oª¥ Ÿ¨´„—´œ„µ¦¦¦¨»…o°˜„¨Šš¸É­°—‡¨o°Š„´„¨¥»š›r…°Š°Š‡r„¦ y¦ª¤š´ÊŠÄœÂŸœ—Î µÁœ·œŠµœ Ĝ¦µ¥¨³Á°¸¥——oª¥ ‹´—šÎµ …o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´„µ¦Á‹¦‹µ˜n°¦°ŠÂ¨³…o°˜„¨Šš¸ÉÁ„·—…¹ÊœÅªo—oª¥ yšnµœ˜o°Š¤´ÉœÄ‹ªnµ…o° ¤¼¨š¸É‹´—šÎ µÅªo¤¸‡ªµ¤­¤¼¦–r¨³™¼„˜o°Š¨³­µ¤µ¦™ÄoÁž}œ…o°¤¼¨Ä®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°ŠÄo °oµŠ°·ŠÅ—o„¦–¸š¸É‹Î µÁž}œ É šnµœ¡ªnµ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÅ¤nÁž}œÅž˜µ¤š¸Éšnµœ‡µ—®ª´ŠÅªoÄ®o‹oŠ¡œ´„Šµœ…°Ššnµœ Á¤º° š¦µ—oª¥šnµš¸š¸É­¦oµŠ­¦¦‡r yµŠ‡¦´Š Ê šnµœ°µ‹¦¼o­¹„Ÿ·—®ª´Šš¸É¡œ´„Šµœš¸ÉÁž}œš¸¤Šµœ…°Š šnµœÅ¤n­µ¤µ¦™šÎ µ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š˜µ¤š¸Éšnµœ˜o°Š„µ¦ÁœºÉ°Š‹µ„˜o°ŠšÎ µ­·ÉŠ°ºÉœš¸É­Î µ‡´„ªnµ Ä®o„´°Š‡r„¦šnµœ‡ª¦°›·µ¥Ä®o¡œ´„Šµœ…°Ššnµœš¦µ™¹ŠÁ®˜»Ÿ¨—´Š„¨nµª—oª¥šnµš¸š¸É ­¦oµŠ­¦¦‡r „¦³˜»oœÄ®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°ŠÁ…oµÄ‹Â¨³Á…oµ¦nª¤Äœ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š yšÎ µ„µ¦­ºÉ°­µ¦Á„¸É¥ª„´„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÂ¨³Ÿ¨„¦³šš¸É‹³Á„·—…¹ÊœÂ„nŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š¨³…°‡ªµ¤¦nª¤¤º°¨³„µ¦ ­œ´­œ»œÄœ„µ¦—Î µÁœ·œ„µ¦ .

„µ¦¦·®µ¦„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š „µ¦—Î µÁœ·œ„µ¦Â¨³„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š œÎµ Á­œ°¦µ¥¨³Á°¸¥—Ÿœ„µ¦—Î µÁœ·œŠµœÂ„nŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Šš´ÊŠ®¤— y˜o°Š¤´ÉœÄ‹ªnµšnµœÅ—o­¦»ž Ÿœ„µ¦—Î µÁœ·œŠµœÄ®oš»„‡œš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š¨³Ÿ¼oš¸Éŗo¦´Ÿ¨„¦³šš¦µÁ„¸É¥ª„´Ÿ¨„¦³š ˜n°šµš®œoµš¸É¨³ŠµœÄœ­nªœš¸É¦´Ÿ·—°°¥¼n‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Šœ´Êœ „¦³˜»oœÄ®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š­°™µ¤Á¡ºÉ°Ä®oÁ„·—‡ªµ¤´—Á‹œ yšnµœ˜o°Š˜¦ª‹­°‡ªµ¤Á…oµÄ‹ …°ŠŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°ŠÄœÁ¦ºÉ°Ššµš®œoµš¸É…°Š˜œÁ°Š¨³„¦³˜»oœÄ®oŽ´„™µ¤Äœž¦³Á—Èœ˜nµŠÇš¸É ¥´ŠÅ¤nÁ…oµÄ‹ čož¦³Ã¥œrš¦´¡¥µ„¦°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡­¼Š­»— ªµŠÂŸœŠµœ°¥nµŠ¦°‡°Á¡ºÉ°˜° ­œ°Š‡ªµ¤˜o°Š„µ¦Ä®¤nÇ—oª¥˜oœš»œš¸É˜ÎÉ µš¸É­»— ˜·—˜µ¤Ÿ¨„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š šÎµ „µ¦˜¦ª‹­°Á¡ºÉ°—¼ªnµ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÁž}œÅž˜µ¤ Ÿœ š¸Å É —o„ µ Î ®œ—Ūo¨³Å—oŸ¨„µ¦ž¦´ž¦»ŠÁž}œÅž˜µ¤š¸É‡µ—®ª´ŠÅªo ž¦³Á¤·œŸ¨ž¦³Ã¥œrš¸Éŗo‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š œÎ µª·›¸„µ¦šÎ µŠµœÂÄ®¤n¤µÁž¦¸¥ Áš¸¥„´ÂÁ—·¤¨³—¼ªnµŸ¨ž¦³Ã¥œrš¸ÉÁ„·—…¹ÊœÁž}œÅž˜µ¤š¸É‡µ—„µ¦–rŪo®¦º°Å¤n ž¦´ž¦»ŠÂŸœ„µ¦—Î µÁœ·œŠµœÂ¨³„·‹„¦¦¤Ã—¥Äož¦³­„µ¦–r…°Ššnµœ yšnµœ°µ‹‹Î µÁž}œ ˜o°Šž¦´ž¦»Šª·›¸„µ¦š¸ÉčoĜ„µ¦šÎ µ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄ®oÁ®¤µ³­¤Á¡ºÉ°Â„oŅž{®µš¸ÉšnµœÅ¤n ŗo‡µ—„µ¦–rŪo¨nªŠ®œoµ ššªœ„¦³ªœ„µ¦…°Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Šš¸ÉÁ„·—…¹Êœ y šnµœ˜o°Šššªœ™¹Š„¦³ªœ„µ¦ …°Š„µ¦Áž¨¸¥ É œÂž¨Šš¸ÉÁ„·—…¹Êœ Á¦·É¤˜´ÊŠÂ˜n„µ¦¦³»™¹Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š„µ¦ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤Áž}œ Şŗo „µ¦Á‹¦‹µ˜n°¦°Š „µ¦‹´—šÎ µ…o°˜„¨Š¦nª¤„´œ „µ¦¨Š¤º°šÎ µ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š ¨³ „µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š ×¥šnµœ˜o°Š´œš¹„ª·›¸„µ¦ž’·´˜·ÄœÂ˜n¨³…´Êœ˜°œÁ¡ºÉ° „µ¦ž¦´ž¦»ŠÄ®o—¸…¹ÊœÅ—oĜ‡¦´ÊŠ˜n°Åž ¨³‹´—šÎ µÁž}œ…o°Á­œ°Âœ³š¸ÉÁ®¤µ³­¤Á­œ°Ä®oŸ¼o ¦·®µ¦¦³—´­¼ŠŸ¼o¦nª¤ŠµœÂ¨³Ÿ¼oÎ µœµ„µ¦¦´š¦µ .

„µ¦ž¦³„´œ‡»–£µ¡ ®´ ª…o ° œ¸Ê Á „¸É ¥ ª…o ° Š„´  „µ¦¡´ • œµ¦³Á¡ºÉ ° ­¦o µŠ‡ªµ¤¤´É œ ċªn µšn µœ­µ¤µ¦™­œ°Š˜°˜n°‡ªµ¤ ˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµÅ—oš´œÁª¨µÄœš»„LJ¦´ÊŠ ˜¦ª‹­°‹³nª¥šnµœÅ—o—´Šœ¸Ê • • • šÎµ Ä®ošnµœ¤¸‡ªµ¤Á…oµÄ‹´—Á‹œÁ„¸É¥ª„´‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ šÎµ Ä®o¡œ´„ŠµœÂ¨³Ÿ¼o¦nª¤Šµœ…°Ššnµœ¤¸­nªœ¦nª¤Äœ„µ¦¡´•œµ¦³ž¦³„´œ‡»–£µ¡ ˜·—˜µ¤Â¨³ÁŸ¥Â¡¦nž¦³µ­´¤¡´œ›rÁ„¸É¥ª„´Ÿ¨ž¦³Ã¥œrš¸Éŗo¦´‹µ„¦³ž¦³„´œ‡»–£µ¡ ®´ª…o°œ¸ÊÁºÉ°¤Ã¥ŠÁž}œ°¥nµŠ¤µ„„´®´ª…o°Á¦ºÉ°Š „µ¦­œ°Š˜°‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ ¨³Á¦ºÉ°Š „µ¦¦·®µ¦„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š ¨³¤¸Â˜¦ª‹­°Á¡¸¥ŠÂÁ—¸¥ª‡º° ª·›¸„µ¦ž¦³„´œ‡»–£µ¡  ®œoµ  .

„µ¦ž¦³„´œ‡»–£µ¡ ª·›¸„µ¦ž¦³„´œ‡»–£µ¡ ˜o°Š¤¸‡ªµ¤´—Á‹œÁ„¸É¥ª„´‡ªµ¤‡µ—®ª´ŠÂ¨³‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ ‡»–£µ¡®¤µ¥™¹Š „µ¦˜°­œ°Š˜n°‡ªµ¤‡µ—®ª´Š…°Š¨¼„‡oµÅ—oš´œÁª¨µÂ¨³Äœš»„ð„µ­ ‹´ — šÎ µ …o ° Á­œ°Âœ³Äœ„µ¦‹´ — šÎ µ¦³ž¦³„´ œ ‡» – £µ¡Á¡ºÉ ° ˜°­œ°Š‡ªµ¤‡µ—®ª´ Š …°Š ¨¼„‡oµ ˜o°ŠÂœnċªnµ¦³ž¦³„´œ‡»–£µ¡š¸É‹´—šÎ µ…¹Êœ Á¡ºÉ°˜°­œ°Š˜n°‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š ¨¼„‡oµ°¥nµŠÂšo‹¦·Š¤·Än¤¸…¹ÊœÁ¡ºÉ°˜°­œ°Š˜n°‡ªµ¤Á¡o° {œ…°ŠŸ¼o¦·®µ¦ „¦³˜»œ o Ä®o¡œ´„Šµœnª¥Äœ„µ¦¡´•œµ¦³ž¦³„´œ‡»–£µ¡ yž¦¹„¬µ„´¡œ´„Šµœš¸É¤¸­nªœ Á„¸¥ É ª…o°Š„´Šµœž’·´˜·„µ¦¤µ„š¸É­»—Á¡ºÉ°…°…o°‡·—Á®ÈœÂ¨³Á¡ºÉ°Ä®oŗo¦´‡ªµ¤¦nª¤¤º°Â¨³ „µ¦¥°¤¦´Äœ„µ¦ž’·´˜·˜µ¤¦³ž¦³„´œ‡»–£µ¡š¸É¡´•œµ…¹Êœ Á­œ°¦µ¥¨³Á°¸¥—®¦º°„µ¦ž¦´ž¦»Š¦³ž¦³„´œ‡»–£µ¡Ä®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Šš¦µ ˜o°ŠÂœn œÎµ ċªnµšnµœÅ—oœÎ µÁ­œ°Ÿ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š®¦º°Ÿ¼oš¸Éŗo¦´Ÿ¨„¦³š‹µ„¦³ž¦³„´œ‡»–£µ¡Ä®o š¦µ™¹ŠŸ¨„¦³š˜n°šµš®œoµš¸É®¦º°Šµœ­nªœš¸É˜œÁ°Š¦´Ÿ·—° „¦³˜»oœÄ®o¡œ´„Šµœ­°™µ¤Á¡ºÉ°Ä®oŗo¦´‡ªµ¤´—Á‹œ y˜¦ª‹­°‡ªµ¤Á…oµÄ‹…°Š ¡œ´„ŠµœÁ„¸É¥ª„´®œoµš¸Éšµš…°Š˜œÁ°ŠÄœ¦³¨³„¦³˜»oœÄ®oŽ´„™µ¤Á¡ºÉ°Ä®oÁ…oµÄ‹ ´—Á‹œ čoš¦´¡¥µ„¦Ä®oÁ„·—ž¦³Ã¥œr­¼Š­»— ˜o°ŠÂœnċªnµ¦³ž¦³„´œ‡»–£µ¡ŤnšÎ µÄ®oÁ„·—Šµœ š¸Ž É µ ÎÊ Žo°œ®¦º°Á¡·É¤£µ¦³ŠµœÄ®o¤µ„…¹ÊœÃ—¥Å¤n‹Î µÁž}œ˜nÁž}œ„µ¦Äo…´Êœ˜°œ„µ¦ šÎ µŠµœÂ¨³„·‹„¦¦¤˜nµŠÇš¸É¤¸°¥¼nÄ®oÁž}œž¦³Ã¥œr¤µ„š¸É­»— „µ¦ž¦³µ­´¤¡´œ›rŸ¨ž¦³Ã¥œr¨³Ÿ¨š¸Éŗo¦´‹µ„¦³ž¦³„´œ‡»–£µ¡ ­¦oµŠÁ­¦·¤ šÎµ ‡ªµ¤¦nª¤¤º°Â¨³„µ¦¥°¤¦´‹µ„¡œ´„Šµœ¨³­nŠÁ­¦·¤‡ªµ¤¡¹Š¡°Ä‹…°Š¨¼„‡oµ×¥šÎ µÄ®o Á„·—‡ªµ¤¤´ÉœÄ‹™¹ŠŸ¨ž¦³Ã¥œrš¸É˜nµŠ‹³Å—o¦´‹µ„¦³ž¦³„´œ‡»–£µ¡ ˜·—˜µ¤Ÿ¨¦³ž¦³„´œ‡»–£µ¡ y˜¦ª‹­°ªnµ¦³ž¦³„´œ‡»–£µ¡¥´Š‡Š­¦oµŠ‡ªµ¤ ¡¹Š¡°Ä‹Ä®o¨¼„‡oµ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š®¦º°Å¤n¨³šÎ µ„µ¦ž¦´ž¦»ŠÄ®o—¸…¹Êœ˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤  .

„µ¦¦·®µ¦Áª¨µ ®´ª…o°œ¸ÊÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦ÄoÁª¨µ…°ŠšnµœÄ®o¤¸ž¦³­·š›·£µ¡­¼Š­»— ˜¦ª‹­°‹³nª¥šnµœ—´Šœ¸Ê • • • • ¤¸‡ªµ¤´—Á‹œÄœÁžjµ®¤µ¥…°ŠŠµœ¨³„µ¦‹´—¨Î µ—´‡ªµ¤­Î µ‡´Äœ­·ÉŠš¸Éšnµœ˜o°ŠšÎ µ ªµŠÂŸœ„µ¦ÄoÁª¨µ…°Ššnµœ×¥ÁŸºÉ°‡ªµ¤Å¤nœnœ°œÅªo—oª¥ ¤°®¤µ¥ŠµœÄ®oŸ¼o°ºÉœÅ—o°¥nµŠÁ®¤µ³­¤ „µ¦˜´—­·œÄ‹ ®´ª…o°œ¸‹ Ê ³nª¥šnµœÄœš»„Á¦ºÉ°Šš¸ÉÁ„¸É¥ª„´„µ¦‹´—„µ¦Â¨³¤¸Â˜¦ª‹­°Á¡¸¥ŠÂÁ—¸¥ª‡º° „µ¦¦·®µ¦Áª¨µ…°Ššnµœ ®œoµ   .

„µ¦¦·®µ¦Áª¨µ „µ¦¦·®µ¦Áª¨µ…°Ššnµœ ¤¸Ážjµ®¤µ¥š¸É´—Á‹œ ˜o°Š¤¸‡ªµ¤´—Á‹œªnµšnµœ‹³˜o°Š¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥°³Å¦Á¤ºÉ°Å¦¨³ °³Å¦¤¸‡ªµ¤­Î µ‡´„n°œ®¨´Š ¦³»™¹Š­·ÉŠš¸É˜o°ŠšÎ µÁ¡ºÉ°¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥Á®¨nµœ´Êœ ¦³»Ä®o´—Á‹œªnµ­·ÉŠš¸ÉšnµœÂ¨³Ÿ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š ˜o°ŠšÎ µÁ¡ºÉ°¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥Á®¨nµœ´Êœ¤¸°³Å¦oµŠ¨³ž¦³¤µ–„µ¦¦³¥³Áª¨µš¸É‹³˜o°ŠÄoĜ ˜n¨³„·‹„¦¦¤ µŠµœ…°Ššnµœ Ä­n„Î ªµŠÂŸœÁª¨µšÎ µ®œ—„µ¦‹´—šÎ µ„·‹„¦¦¤˜nµŠÇ…°Ššnµœ¨ŠÄœÂŸœ„µ¦ šÎ µŠµœ¦µ¥že¦µ¥Á—º°œ¦µ¥°µš·˜¥r¨³¦µ¥ª´œÁ¡ºÉ°Ä®o¤´ÉœÄ‹ªnµšnµœ­µ¤µ¦™¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥ ŗo˜µ¤Áª¨µš¸É„Î µ®œ—ŪoŽ¹ÉŠ¦ª¤¦³¥³Áª¨µ…°Š„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨Á…oµÅž—jª¥ „µ¦¤°®¤µ¥ŠµœÄ®oŸ¼o°ºÉœ ššªœ„·‹„¦¦¤Äœ­nªœ…°Ššnµœ¨³¤°®¤µ¥ŠµœÄ®o ¡œ´„Šµœ…°ŠšnµœŸ¼oš¸ÉšÎ µŠµœœ´ÊœÅ—o—¸ÁšnµÇ„´šnµœ¦´Åžž’·´˜·¡¦o°¤„´Ä®o„µ¦ f„°¦¤ ¨³Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µ˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤ ‹´—„µ¦„´Á°„­µ¦Ä—Ç Á¡¸¥Š‡¦´ÊŠÁ—¸¥ª y Á¤º° É Å—o¦´Á°„­µ¦¦µ¥Šµœ·Êœ®œ¹ÉŠ·ÊœÄ—Ä®o˜´—­·œ ċĜš´œš¸ªnµ‹³˜°„¨´­nŠÄ®oŸ¼o°ºÉœ‹´—Á„ȝÁ…oµÂ¢j¤®¦º°Ã¥œš·ÊŠÅž Ä®o˜´—­·œÄ‹yÁ¤ºÉ°šnµœÁŸ·®œoµ„´šµŠÁ¨º°„Ä®o˜´—­·œÄ‹ªnµ‹³Á¨º°„š´œš¸®¦º°˜o°Š„µ¦…o° ¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤Á¡ºÉ°Ä®ošnµœ­µ¤µ¦™˜´—­·œÄ‹Å—o ‡ª‡»¤„µ¦™¼„…´—‹´Š®ª³Äœ¦³®ªnµŠšÎ µŠµœ ­—ŠÄ®oŸ¼o°ºÉœÁ®ÈœªnµÁ¤ºÉ°Å¦š¸Éšnµœ¤¸Áª¨µ ­Î µ®¦´Ä®o‡Î µž¦¹„¬µÄœÁ¦ºÉ°Š˜nµŠÇ¨³Á¤ºÉ°Å¦š¸Éšnµœ˜o°Š„µ¦Áª¨µšÎ µŠµœ…°ŠšnµœÄ®o¨oª Á­¦È‹ץŤn˜o°Š„µ¦™¼„…´—‹´Š®ª³Ã—¥Ÿ¼o°ºÉœ ‡ª‡»¤„µ¦°°„œ°„ž¦³Á—Èœ y„ε ®œ—Ážjµ®¤µ¥…°ŠšnµœÅªoĜċ¨³°¥nµ¥°¤Ä®o¤¸­·ÉŠÅ¤n ™¼„˜o°Š¤µ¦„ªœ®¦º°¥°¤Ä®oŸ¼o°ºÉœ¤µ¦„ªœ¨³´„œÎ µšnµœ°°„œ°„ž¦³Á—Èœ ÁŸºÉ°Áª¨µ­Î µ®¦´‡ªµ¤Å¤nœnœ°œ y ¥°¤ÁŸºÉ°Áª¨µÅªo­Î µ®¦´‡ªµ¤Å¤nœnœ°œÄœ„µ¦ªµŠ ŸœŠµœ…°Ššnµœ­Î µ®¦´„·‹„¦¦¤š¸É°µ‹¤¸Á¡·É¤Á˜·¤…¹Êœ®¦º°š¸ÉčoÁª¨µÁ„·œ„ªnµš¸É„Î µ®œ—Ūo ššªœ„·‹„¦¦¤…°Ššnµœ yššªœ‡ªµ¤„oµª®œoµ„µ¦šÎ µ„·‹„¦¦¤…°ŠšnµœÃ—¥Áš¸¥„´ Ážjµ®¤µ¥š¸É„Î µ®œ—Ūo°¥nµŠ­¤ÎÉ µÁ­¤°Â¨³ž¦´ÂŸœŠµœ…°Ššnµœ˜µ¤‡ªµ¤‹Î µÁž}œ .

„µ¦¦·®µ¦»‡¨µ„¦ 0DQDJLQJ3HRSOH.

„µ¦¦·®µ¦»‡¨µ„¦Á„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦˜°­œ°Š‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¨¼„‡oµ—oª¥ »‡¨µ„¦Â¨³ŸnµœšµŠ»‡¨µ„¦Ž¹ÉŠ¦ª¤™¹Š„·‹„¦¦¤˜nµŠÇ—´Šœ¸Ê „µ¦ªµŠÂŸœ»‡¨µ„¦ „µ¦ªµŠÂŸœ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦š¦´¡¥µ„¦»‡‡¨ „µ¦‹´—šÎ µ…o°„Î µ®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥—˜Î µÂ®œnŠŠµœ „µ¦ž¦³Á¤·œÂ¨³„µ¦‡´—Á¨º°„¡œ´„Šµœ „µ¦ž¨—¡œ´„Šµœ°°„‹µ„°Š‡r„¦ „µ¦¡´•œµš¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨  „µ¦¡´•œµš¸¤Šµœ „µ¦¡´•œµ¦µ¥»‡‡¨ „µ¦¡´•œµ˜œÁ°Š „µ¦­°œŠµœ „µ¦Äo¦³¡¸ÉÁ¨ „µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨Â¨³ž¦´ž¦»Š„µ¦ f„°¦¤Â¨³„µ¦¡´•œµ»‡¨µ„¦ „µ¦¦·®µ¦š¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨ „µ¦ªµŠÂŸœ„µ¦šÎ µŠµœ „µ¦¤°®¤µ¥Šµœ „µ¦„Î µ®œ—Ážjµ®¤µ¥„µ¦šÎ µŠµœ „µ¦Â‹oŠŸ¨„µ¦šÎ µŠµœÄ®o¡œ´„Šµœš¦µ „µ¦­¦oµŠ­´¤¡´œ›£µ¡Äœ„µ¦šÎµ Šµœ „µ¦­¦oµŠ­´¤¡´œ›£µ¡„´Ÿ¼o‹´—„µ¦…°Ššnµœ „µ¦­¦oµŠ­´¤¡´œ›£µ¡„´¡œ´„Šµœ „µ¦­¦oµŠ­´¤¡´œ›£µ¡„´Ÿ¼o¦nª¤Šµœ „µ¦¨—‡ªµ¤…´—Â¥oŠÄœ„µ¦šÎ µŠµœ „µ¦‹´—„µ¦ž{®µÁ„¸É¥ª„´¡œ´„Šµœ „µ¦Ä®o‡Î µž¦¹„¬µÂ„n¡œ´„Šµœ „µ¦„¨nµªÃš¬¨³„µ¦¨ŠÃš¬¡œ´„Šµœ „µ¦Á¨·„‹oµŠ¡œ´„Šµœ „µ¦Ä®oð„µ­°¥nµŠÁšnµÁš¸¥¤„´œ „µ¦­nŠÁ­¦·¤Ä®o¡œ´„ŠµœÅ—o¦´Ã°„µ­ÁšnµÁš¸¥¤„´œ „µ¦­nŠÁ­¦·¤ª·›¸„µ¦šÎ µŠµœš¸É¤¸‡ªµ¤®¨µ„®¨µ¥Â¨³¥»˜·›¦¦¤  .

„µ¦ªµŠÂŸœ»‡¨µ„¦ ®´ª…o°œ¸Á Ê „¸É¥ª„´„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤¤´ÉœÄ‹ªnµšnµœÅ—o»‡¨µ„¦š¸ÉÁ®¤µ³­¤¤µž‘·´˜·ŠµœÄ®o„´šnµœ ˜¦ª‹­°‹³nª¥šnµœ—´Šœ¸Ê • • • ¤¸‡ªµ¤´—Á‹œÁ„¸É¥ª„´»‡¨µ„¦š¸Éšnµœ˜o°Š„µ¦Á¡ºÉ°nª¥Ä®o°Š‡r„¦¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥Å—o ­µ¤µ¦™„Î µ®œ—š´„¬³‡»–­¤´˜·¨³‡»–¨´„¬–³…°Š¡œ´„Šµœš¸Éšnµœ˜o°Š„µ¦ ­µ¤µ¦™ž¦³Á¤·œŸ¼o­¤´‡¦ŠµœÃ—¥ÄoÁ„–”rš¸É„Î µ®œ—Ūo×¥ÁŒ¡µ³ Á¡ºÉ°‡´—Á¨º°„Ÿ¼oš¸É¤¸‡ªµ¤ Á®¤µ³­¤¤µ„š¸É­»— • šÎ µ„µ¦ž¨—¡œ´„Šµœ­nªœÁ„·œ°°„‹µ„°Š‡r„¦ …´Êœ˜°œ„µ¦ªµŠÂŸœ»‡¨µ„¦ ¤¸—´Šœ¸Ê „µ¦ªµŠÂŸœ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦š¦´¡¥µ„¦»‡ ‡¨ ®œoµ   „µ¦‹´—šÎ µ…o°„Î µ®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥—˜Î µÂ®œnŠ Šµœ®œoµ   „µ¦ž¦³Á¤·œÂ¨³„µ¦‡´—Á¨º°„ ®œoµ „µ¦ž¨—¡œ´„ Šµœ ®œoµ ¡œ´„ Šµœ °°„‹µ„°Š‡r„ ¦  .

„µ¦ªµŠÂŸœ»‡¨µ„¦ „µ¦ªµŠÂŸœ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦š¦´¡ ¥µ„¦»‡‡¨ „ε ®œ—»‡¨µ„¦š¸ÉÁ®¤µ³­¤Â¨³‹Îµ Áž}œ­Îµ ®¦´„µ¦¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥ šnµœ˜o°Š„µ¦ ¡œ´„ŠµœÁ¡ºÉ°nª¥Ä®ošnµœ¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥š´ÊŠ…°Š°Š‡r„¦…°ŠÂŸœ„…°Šš¸¤Šµœ®¦º°…°Š ǦŠ„µ¦×¥šnµœ˜o°Š„Î µ®œ—‹Î µœªœÂ¨³ž¦³Á£š…°Š¡œ´„Šµœš¸Éšnµœ˜o°Š„µ¦¨³ ­µ¤µ¦™šÎ µŠµœÄ®ošnµœÅ—o—¸š¸É­»——oª¥˜oœš»œš¸ÉÁ®¤µ³­¤ ªµŠÂŸœ»‡¨µ„¦œ¡ºÊœ“µœ…°Š…o°¤¼¨š¸Éš´œ­¤´¥¤¸Á®˜»Ÿ¨Â¨³ÁºÉ°™º°Å—o ˜¦ª‹­° …o°¤¼¨…°ŠšnµœÄ®oš´œ­¤´¥°¥¼nÁ­¤° ­œ´­œ»œÂŸœŠµœ…°Ššnµœ—oª¥…o°¤¼¨‹µ„„µ¦‡Îµ œª–š¸ÉÁ®¤µ³­¤ Ĝ„µ¦ž¦³¤µ–„µ¦ ‡nµÄo‹nµ¥—oµœ»‡¨µ„¦…°Ššnµœ‹Î µÁž}œ˜o°ŠÄo…o°¤¼¨‹µ„„µ¦‡Î µœª–Äœ­nªœ…°ŠÁª¨µš¸Éčo ž’·´˜·ŠµœÄ®o¨oªÁ­¦È‹¨³‡nµÄo‹nµ¥—oµœ»‡¨µ„¦š´ÊŠ®¤—Ž¹ÉŠ¦ª¤™¹Š„µ¦ f„°¦¤Â¨³ ¡´•œµ¨³„µ¦Ä®o­·š›·¡·Á«¬˜nµŠÇ„n»‡¨µ„¦—oª¥  „ε ®œ—š´„¬³Â¨³‡»–­¤´˜·…°Š»‡¨µ„¦š¸Éšnµœ˜o°Š„µ¦­Îµ ®¦´š¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨ Ä®o¤°Š™¹Š­¤—»¨¥r…°Š‡ªµ¤Â…Ȋ„¦nŠ£µ¥Äœš¸¤Šµœ ˜o°Š¤¸‡ªµ¤Á…oµÄ‹™¹Š…o°‹Îµ „´—…°Š°Š‡r„¦°¥nµŠ´—Á‹œ ¸ÊÄ®oÁ®Èœªnµ„µ¦‹´—­¦¦Šž¦³¤µ– µ„´——oµœ„‘®¤µ¥˜nµŠÇ¤¸Ÿ¨„¦³š˜n°ÂŸœ»‡¨µ„¦…°Š œÃ¥µ¥…°Š°Š‡r„¦®¦º°…o°‹Î šnµœÄœ­nªœÄ—oµŠ µ‡ªµ¤Á®Èœ…°ŠŸ¼o¦nª¤Šµœ Ÿ¼oÎ µœµ ž¦¹„¬µ„´Ÿ¼o¦nª¤ŠµœÂ¨³¡œ´„Šµœ…°Ššnµœ   Ä®oœÎ „µ¦ ¨³¡œ´„Šµœ…°Ššnµœ¤µÄo­¦¦®µÂœªšµŠš¸É—¸š¸É­»—Äœ„µ¦˜°­œ°Š˜n°‡ªµ¤ ˜o°Š„µ¦»‡¨µ„¦…°Š°Š‡r„¦Äœ°œµ‡˜ œÎµ Á­œ°ÂŸœ»‡¨µ„¦…°Ššnµœ°¥nµŠÁ®¤µ³­¤ÄœÂŠn…°ŠÁª¨µÂ¨³¦µ¥¨³Á°¸¥—˜nµŠ šnµœ˜o°Š¤´ÉœÄ‹ªnµÂŸœ…°Ššnµœ¤¸‡ªµ¤™¼„˜o°Š ¨³ž¦³„°—oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥— Ç  š¸ÉÁ¡¸¥Š¡° ­Îµ ®¦´šÎ µ„µ¦˜´—­·œÄ‹×¥šnµœ˜o°ŠœÎ µÁ­œ°ÂŸœ£µ¥ÄœÁª¨µš¸Éšnµœ­µ¤µ¦™¨Š¤º°šÎ µ ˜µ¤ÂŸœÅ—o .

„µ¦ªµŠÂŸœ»‡¨µ„¦ „µ¦‹´— šÎ µ…o°„Î µ®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥—˜Î µÂ®œnŠŠµœ ˜o°ŠÁ…oµÄ‹šµš…°ŠŠµœÂ˜n¨³˜Îµ ®œnŠ°¥nµŠ´—Á‹œ yšnµœ˜o°Š¸ÊÄ®oÁ®Èœ‹»—ž¦³­Š‡r…°Š ˜n¨³˜Î µÂ®œnŠŠµœ¨³‡ªµ¤­´¤¡´œ›r„´Ážjµ®¤µ¥…°Š°Š‡r„¦Â¨³…°Šš¸¤Šµœ ¦³»¦µ¥¨³Á°¸¥—…°ŠŠµœÂ˜n¨³˜Îµ ®œnŠÅªo°¥nµŠÁ¡¸¥Š¡° y‡·—Ä®o¦°‡°Á„¸É¥ª„´ºÉ° ˜Î µÂ®œnŠŠµœ‡ªµ¤­´¤¡´œ›rĜ­µ¥Šµœª´˜™»ž¦³­Š‡r¨³‡ªµ¤¦´Ÿ·—°®¨´„˜¨°—‹œ ¦³¥³Áª¨µÂ¨³ÁŠºÉ°œÅ…Äœ„µ¦‹oµŠ»‡¨µ„¦­Î µ®¦´˜Î µÂ®œnŠŠµœœ´ÊœÇ ¦³»™Š ¹ ž¦³Á£š…°Š»‡¨µ„¦š¸É˜o°Š„µ¦ šnµœ˜o°Š¤¸‡ªµ¤´—Á‹œÁ„¸É¥ª„´‡ªµ¤¦¼o‡ªµ¤ ­µ¤µ¦™¨³‡»–­¤´˜·…°Š»‡¨µ„¦š¸Éšnµœ˜o°Š„µ¦ µœµ„µ¦Â¨³ ®µ¦º°„´Ÿ¼o¦nª¤ŠµœÂ¨³¡œ´„Šµœ Ä®o…°‡ªµ¤Á®Èœ‹µ„Ÿ¼o¦nª¤ŠµœŸ¼oÎ ¡œ´„Šµœ…°ŠšnµœÁ„¸É¥ª„´¨´„¬–³Šµœš´„¬³‡ªµ¤Î µœµ‡ªµ¤¦¼o¨³‡»–£µ¡…°Š »‡¨µ„¦š¸É˜o°Š„µ¦­Î µ®¦´˜Î µÂ®œnŠŠµœœ´ÊœÇ ˜¦ª‹­°ªnµ…o°„ε ®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥—˜Îµ ®œnŠŠµœ¤¸‡ªµ¤´—Á‹œ™¼„˜o°Š¨³Áž}œÅž˜µ¤…o° µœµ„µ¦„¦–¸¤¸…o°­Š­´¥ „‘®¤µ¥Â¨³¦³Á¸¥ž’·´˜·…°Š°Š‡r„¦ Ä®ož¦¹„¬µ„´Ÿ¼oÎ ®µ…o°­¦»žÁ„¸É¥ª„´…o°„ε ®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥—˜Îµ ®œnŠŠµœ¦nª¤„´Ÿ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š ˜¦ª‹­° ¨³®µ…o°­¦»žÁ„¸É¥ª„´…o°„Î µ®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥—˜Î µÂ®œnŠŠµœ¦nª¤„´Ÿ¼o¦nª¤ŠµœŸ¼oÎ µœµ„µ¦ ¨³¡œ´„Šµœ…°Ššnµœ„n°œšÎ µ„µ¦Ä—ÇÁ„¸É¥ª„´„µ¦ªnµ‹oµŠ„µ¦Ã¥„¥oµ¥®¦º°Áž¨¸É¥œÂž¨Š ˜Î µÂ®œnŠ…°Š»‡¨µ„¦ šÎµ µ„µ¦ššªœ…o° „µ¦ššªœ…o°„ε ®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥—˜Îµ ®œnŠŠµœ°¥nµŠ­¤Îµ É Á­¤° šÎ „Î µ®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥—˜Î µÂ®œnŠŠµœ°¥nµŠ­¤ÎÉ µÁ­¤°Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉœÄ‹ªnµ¥´Š­µ¤µ¦™œÎ µ¤µÄoÁ¡ºÉ° °›·µ¥™¹Š¨´„¬–³ŠµœÂ¨³Á¡ºÉ°˜°­œ°Š‡ªµ¤˜o°Š„µ¦»‡¨µ„¦…°Š°Š‡r„¦Å—o .

„µ¦ªµŠÂŸœ»‡¨µ„¦ „µ¦ž¦³Á¤·œÂ¨³„µ¦‡´— Á¨º°„¡œ´„Šµœ ˜¦ª‹­°™¹Š…´Êœ˜°œª·›¸ž’·´˜·…°Š°Š‡r„¦Â¨³…o°„‘®¤µ¥š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š ˜o°ŠÂœnċªnµ…´Êœ ˜°œª·›ž ¸ ’·˜ ´ Ä · œ„µ¦ž¦³Á¤·œÂ¨³‡´—Á¨º°„¡œ´„Šµœ…°ŠšnµœÁž}œÅž˜µ¤…´Êœ˜°œª·›¸ž’·´˜· …°Š°Š‡r„¦Â¨³˜µ¤…o°´Š‡´…°Š„‘®¤µ¥ ‹´—®µ®¦º°‹´—šÎµ ®¨´„Á„–”rš¸Éčo­µ Î ®¦´˜´—­·œ‡ªµ¤Á®¤µ³­¤…°ŠŸ¼o­¤´‡¦Šµœ y˜o°ŠÄo ®¨´„Á„–”rš¸É´—Á‹œÂ¨³ª´—Ÿ¨Å—o µœµ„µ¦ …°‡Îµ œ³œÎµ „¦–¸š¸Éšnµœ¥´ŠÅ¤n¤´ÉœÄ‹Äœ®¨´„Á„–”r„µ¦‡´—Á¨º°„ ž¦¹„¬µ„´Ÿ¼oÎ „¦–¸šnµœ¤¸…o°­Š­´¥Äœ®¨´„Á„–”rš¸Éčo‡´—Á¨º°„ …°…o°¤¼¨‹µ„Ÿ¼o­¤´‡¦ŠµœÄ®oÁ¡¸¥Š¡°­Îµ ®¦´Äo˜´—­·œÄ‹Å—o čoÁš‡œ·‡„µ¦ž¦³Á¤·œš¸É Á®¤µ³­¤Â¨³Â˜„˜nµŠ„´œ®¨µ¥Çª·›¸Ánœ¡·‹µ¦–µž¦³ª´˜·Ÿ¼o­¤´‡¦‹µ„ĝ­¤´‡¦Šµœ„µ¦ ­´¤£µ¬–rŸ¼o­¤´‡¦„µ¦š—­°‡ªµ¤¦¼o‡ªµ¤Î µœµ¨³„µ¦¡·‹µ¦–µŸ¼oš¸ÉÄ®o„µ¦¦´¦°Š²¨² Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉœÄ‹ªnµšnµœÅ—o¦´…o°¤¼¨š´ÊŠ®¤—š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´Ÿ¼o­¤´‡¦ ˜´—­·œÄ‹Ã—¥—¼‹µ„…o°¤¼¨š¸Éŗo¦´Áš¸¥„´®¨´„Á„–”r„µ¦‡´—Á¨º°„š¸É„µ Î ®œ—Ūo×¥ÁŒ¡µ³ šnµœ˜o°Š­µ¤µ¦™°›·µ¥™¹Š„µ¦˜´—­·œÄ‹…°ŠšnµœÄœ„µ¦¦´®¦º°Å¤n¦´Ÿ¼o­¤´‡¦—oª¥„µ¦¸ÊÄ®o Á®ÈœªnµŸ¼o­¤´‡¦œ´ÊœÇ¤¸‡»–­¤´˜·˜¦Š˜µ¤®¨´„Á„–”r„µ¦‡´—Á¨º°„¨³°¥nµ¥°¤Ä®o°Š‡r ž¦³„°°ºÉœš¸ÉŤnÁ„¸É¥ª…o°Š¤¸Ÿ¨˜n°„µ¦˜´—­·œÄ‹…°Ššnµœ šnµœ˜o°Š˜´—­·œÄ‹Ã—¥Äo‡ªµ¤¥»˜·›¦¦¤Â¨³‡ªµ¤­°—‡¨o°ŠÄœÁ®˜»Â¨³Ÿ¨ šnµœ˜o°ŠÂ„oŅ „µ¦Á¸É¥ŠÁœ˜nµŠÇ‹µ„…´Êœ˜°œª·›¸ž’·´˜·š¸Éŗo˜„¨Š„´œÅªo„n°œšÎ µ„µ¦‡´—Á¨º°„Ÿ¼o­¤´‡¦ „µ¦¦´„¬µ‡ªµ¤¨´ °„„¨nµªÁŒ¡µ³Ÿ¼o¤¸°Î µœµ‹Á„¸É¥ª„´…o°Á­œ°Âœ³Äœ„µ¦‡´—Á¨º°„ …°Ššnµœ ´œš¹„…o°¤¼¨„µ¦‡´—Á¨º°„ŪoÄ®o´—Á‹œ™¼„˜o°ŠÂ¨³‡¦™oªœ   šnµœ°µ‹˜o°Š°oµŠ°·Š™¹Š…o° ¤¼¨Á®¨nµœ¸ÊĜ£µ¥®¨´Š šnµœ˜o°ŠÂ‹oŠÄ®oŸ¼o­¤´‡¦š¦µŸ¨„µ¦˜´—­·œÄ‹ ‹oŠÄ®oŸ¼o­¤´‡¦š¦µŸ¨„µ¦˜´—­·œÄ‹Äœ š»„…´Êœ˜°œ…°Š„µ¦‡´—Á¨º°„×¥Á¦ÈªÂ¨³°¥nµŠ™¼„˜o°Š ˜¦ª‹­°ªnµšnµœÅ—oÁ¨º°„Ÿ¼o­¤´‡¦š¸ÉÁ®¤µ³­¤ šnµœ˜o°ŠÂœnċªnµÅ—oÁ¨º°„Ÿ¼o­¤´‡¦š¸ÉÁ®¤µ³ ­¤¤µ„š¸É­»—‹µ„®¨´„“µœ…o°¤¼¨š¸ÉšnµœÅ—o¦´¨³‹µ„ª·›¸„µ¦š¸ÉšnµœÄo‡´—Á¨º°„¨³Ä®o ž¦¹„¬µ„´Ÿ¼o¦nª¤Šµœ®¦º°Ÿ¼oÎ µœµ„µ¦„¦–¸¤¸…o°­Š­´¥ ššªœ…´œ Ê ˜°œÄœ„µ¦‡´—Á¨º°„¨³‹´—šÎµ …o°Á­œ°Âœ³„µ¦ž¦´ž¦»Š…´Êœ˜°œ˜nµŠÇÄ®o µ…o°Á­œ°Âœ³ Á®¤µ³­¤¥·ÉŠ…¹Êœ ¡·‹µ¦–µÄœ…´Êœ˜°œª·›¸ž’·´˜·Äœ„µ¦‡´—Á¨º°„¨³‹´—šÎ Á¡ºÉ°„µ¦ž¦´ž¦»ŠÄœž¦³Á—Èœ˜nµŠÇÁ¡ºÉ°š¸ÉšnµœÂ¨³Ÿ¼o¦nª¤Šµœ…°Ššnµœ‹³ÄošÎ µ„µ¦‡´—Á¨º°„ ŗo—¸…¹ÊœÄœÃ°„µ­˜n°Åž .

„µ¦ªµŠÂŸœ»‡¨µ„¦ „µ¦ž¨—¡œ´„Šµœ°°„‹µ„°Š‡r„¦ Ä®o¡œ´„ŠµœÅ—o¦´š¦µ…´Êœ˜°œ ž‘·´˜·š¸Éčo°¥¼nĜ°Š‡r„¦˜o°Š¤´ÉœÄ‹ªnµ¡œ´„Šµœ˜¦³®œ´„ ™¹ŠœÃ¥µ¥…°Š°Š‡r„¦¨³…´Êœ˜°œ„µ¦ž¨—¡œ´„Šµœ¦ª¤™¹Š…´Êœ˜°œ„µ¦¦o°Š°»š›¦–r…°Š ¡œ´„Šµœ ®¨¸„Á¨¸É¥Š„µ¦ž¨—¡œ´„Šµœ°°„‹µ„°Š‡r„¦Ášnµš¸ÉšnµœšÎµ ŗo „µ¦ªµŠÂŸœ»‡¨µ„¦š¸É™¼„ ˜o°ŠÂ¤nœ¥Î µ‹³nª¥¨—‡ªµ¤‹Î µÁž}œÄœ„µ¦ž¨—¡œ´„Šµœ°°„‹µ„°Š‡r„¦˜n®µ„®¨¸„Á¨¸É¥Š Ťnŗošnµœ‡ª¦¡·‹µ¦–µ®µšµŠÁ¨º°„°ºÉœÂšœÁnœ„µ¦Á„¬¸¥–„n°œ„Î µ®œ—®¦º°„µ¦‹oµŠŠµœ Å¤nÁ˜È¤Áª¨µ ž¦¹„¬µ„´¡œ´„Šµœž¦¹„¬µ¦nª¤„´œ„´¡œ´„Šµœ¨³˜´ªÂšœ¡œ´„ŠµœÁ„¸É¥ª„´ÂŸœ„µ¦ ž¨—¡œ´„ŠµœŽ¹ÉŠ‹³nª¥Ä®ošnµœÅ—o¦´‡ªµ¤¦nª¤¤º°‹µ„¡œ´„Šµœ¨³°µ‹Å—o¡šµŠÁ¨º°„ °ºœ É š¸É¡œ´„Šµœ¥°¤¦´¤µ„„ªnµ ˜„¨Š„´¡œ´„ŠµœÄœ®¨´„Á„–”rš¸É´—Á‹œÂ¨³¥»˜·›¦¦¤ ˜„¨ŠÄœ®¨´„Á„–”rš¸ÉŤn „ε „ª¤œÎ µ¤µÄoÁ¨º°„ž¨—°°„¡œ´„Šµœ—oª¥‡ªµ¤Ãž¦iŠÄ­Â¨³¥»˜·›¦¦¤¨³Áž}œÅž˜µ¤ ¦³Á¸¥…o°´Š‡´…°Š„‘®¤µ¥Â¨³…°Š°Š‡r„¦ čo®¨´„Á„–”r„µ¦‡´—Á¨º°„š¸É¥»˜·›¦¦¤Â¨³­°—‡¨o°ŠŽ¹ÉŠ„´œÂ¨³„´œ   Ä®ož¦¹„¬µ„´Ÿ¼o Î µœµ„µ¦„¦–¸¤¸…o°­Š­´¥ Á˜¦¸¥¤¡¦o°¤­Îµ ®¦´„µ¦Â™¨Š…nµª Ž´„Žo°¤™¹Š­·ÉŠš¸Éšnµœ‹³„¨nµª„´¡œ´„Šµœ„¨»n¤š¸É‹³ ˜o°Š™¼„ž¨—°°„¦ª¤™¹Š„µ¦˜°…o°Ž´„™µ¤Â¨³„µ¦‹´—Á˜¦¸¥¤…o°¤¼¨˜µ¤š¸Éŗo¦´„µ¦Âœ³ œÎ µ‹µ„Ÿ¼o¦nª¤Šµœ®¦º°Ÿ¼oÎ µœµ„µ¦ ™¨Š…nµª°¥nµŠ¦ª—Á¦ÈªÂ¨³—oª¥‡ªµ¤Á®ÈœÄ‹¡œ´„Šµœ ‹oŠÄ®o¡œ´„Šµœš¦µ…nµªÃ—¥Á¦Èª °¥nµŠ´—Á‹œ¨³Áž}œ„µ¦ÁŒ¡µ³—oª¥‡ªµ¤Á®ÈœÄ‹Â„n¡œ´„Šµœš¸É˜o°Š™¼„ž¨—°°„¨³Ä®o š¦µ™¹Š‡ªµ¤nª¥Á®¨º°‹³Å—o¦´‹µ„°Š‡r„¦ Á­œ°šµŠÁ¨º°„°ºÉœÇ„n¡œ´„ŠµœÁ¤ºÉ°¡ªnµ¤¸Šµœš¸ÉÁ®¤µ³­¤ªnµŠ°¥¼nÄ®oÁ­œ°Áž}œšµŠ Á¨º°„„nŸ¼o™¼„ž¨—°°„¡¦o°¤¦³»¦µ¥¨³Á°¸¥—¦³¥³Áª¨µÂ¨³ÁŠºÉ°œÅ…„µ¦ªnµ‹oµŠ Á­œ°„µ¦Ä®o‡µ Î ž¦¹„¬µÂ„n¡œ´„Šµœ   Á­œ°‡ªµ¤nª¥Á®¨º°Â„n¡œ´„Šµœ˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³ ­¤Ánœ„µ¦Ä®o‡Î µž¦¹„¬µ„µ¦‹´—®µÂ®¨nŠÁŠ·œš»œ„µ¦‹´— f„°¦¤Ä®o ˜¨°—‹œ„µ¦°œ»µ˜ Ä®o ¡œ´ „Šµœ®¥» — ŠµœÁ¡ºÉ°Åž­¤´‡¦ŠµœÄ®¤n¨³Á¡ºÉ°„µ¦Á˜¦¸¥¤¦´¤º°„´Ÿ¨„¦³š‹µ„„µ¦ ™¼„ž¨—°°„‹µ„Šµœ µÂœ³œÎ µ‹µ„Ÿ¼oÁ„¸É¥ª…o°ŠÂ¨³Ÿ¼oÎ µœµ„µ¦Á„¸É¥ª„´ž¦³Á—Èœ…°Š„µ¦ …°‡Îµ œ³œÎµ …°‡Î ž¨—¡œ´„Šµœ°°„Á¡ºÉ°šÎ µÄ®o¤´ÉœÄ‹ªnµšnµœž’·´˜·˜µ¤…o°„Î µ®œ——oµœ„‘®¤µ¥¨³…°Š °Š‡r„¦°¥nµŠ™¼„˜o°ŠÂ¨oª .

 ‹oŠ…o°ÁšÈ‹‹¦·ŠÄ®o¡œ´„ŠµœÂ¨³Ÿ¼o¦nª¤Šµœ¦´š¦µ ‹oŠÄ®o¡œ´„ŠµœÂ¨³Ÿ¼o¦nª¤ŠµœÄœ °Š‡r„¦š¦µÁ„¸É¥ª„´„µ¦ž¨—¡œ´„Šµœ°°„¡¦o°¤Ä®oÁ®˜»Ÿ¨×¥˜o°ŠÅ¤nÁ„ȝŪoÁž}œ‡ªµ¤ ¨´ Á­œ°Âœ³„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ—oµœœÃ¥µ¥Â¨³ª·›¸ž’·´˜·…°Š°Š‡r„¦ ‹oŠŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Šš¸É Á®¤µ³­¤š¦µªnµ‡ª¦šÎ µ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠœÃ¥µ¥…°Š°Š‡r„¦¨³¡´•œµª·›¸„µ¦ž’·´˜·Äœ „µ¦ž¨—¡œ´„Šµœ°°„Ä®o—¸…¹Êœ„ªnµÁ—·¤Å—o°¥nµŠÅ¦ .

„µ¦¡´•œµš¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨ ®´ª…o°œ¸ÊÁž}œ„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤¤´ÉœÄ‹ªnµ š¸¤Šµœ…°Ššnµœ¤¸š´„¬³‡ªµ¤Î µœµ Á¡ºÉ°Äo ž’·´˜·Šµœ…°Š˜œÁ°ŠÅ—o ˜¦ª‹­°‹³nª¥šnµœ—´Šœ¸Ê • • • • • • ¡´•œµš¸¤ŠµœÄ®o‡ªµ¤­¤—»¨Äœš´„¬³‡ªµ¤Î µœµ˜nµŠÇ˜µ¤š¸É˜o°Š„µ¦ nª¥Ä®o˜n¨³‡œ­µ¤µ¦™¦³»Â¨³¡´•œµš´„¬³‡ªµ¤Î µœµ˜nµŠÇš¸É˜œÁ°Š˜o°Š„µ¦ ¡´•œµš´„¬³‡ªµ¤Î µœµš¸ÉšnµœÄo­Î µ®¦´ž’·´˜·Šµœ…°Ššnµœ šÎ µ„µ¦­°œŠµœÁ¡ºÉ°¡´•œµš´„¬³‡ªµ¤Î µœµÄ®¤nÇÄ®o»‡¨µ„¦ šÎµ ®œoµÁž}œš¸Éž¦¹„¬µ®¦º°Áž}œ¡¸ÉÁ¨¸Ê¥ŠÁ¡ºÉ°nª¥Ä®o»‡¨µ„¦Â˜n¨³‡œ¡´•œµ˜œÁ°Š ž¦³Á¤·œŸ¨Â¨³ž¦´ž¦»Š…ªœ„µ¦ f„°¦¤Â¨³„µ¦¡´•œµ»‡¨„¦ÄœÁ¦ºÉ°Š˜nµŠÇ …´œ Ê ˜°œ…°Š„µ¦¡´•œµ»‡¨µ„¦Âš¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨¤¸—´Šœ¸Ê „µ¦¡´•œµš¸¤Šµœ  ®œoµ  „µ¦¡´•œµ¦µ¥»‡‡¨ ®œoµ „µ¦¡´•œµ˜œÁ°Š®œoµ   „µ¦­°œŠµœ ®œoµ „µ¦Äo¦³¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Š ®œoµ „µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨Â¨³ ž¦´ž¦»Š„µ¦ f„°¦¤ ®œoµ ¨³„µ¦¡´•œµ»‡¨µ„¦ …°Ä®ošnµœ—¼Â˜¦ª‹­°Äœ®´ª…o° „µ¦„¦³˜»oœÄ®o¤¸„µ¦˜„¨Š¦nª¤¤º°—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´Š Šµœ ®œoµ.

ž¦³„°—oª¥ .

„µ¦¡´• œµš¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨ „µ¦¡´• œµš¸¤Šµœ Ä®o ­ ¤µ· „ š» „ ‡œÄœš¸ ¤ Šµœ¤¸ ­ n ª œ¦n ª ¤Äœ„µ¦ž¦³Á¤· œ ‡ªµ¤˜o ° Š„µ¦¡´ • œµš¸¤…°Š˜œÁ°Š Ä®o­¤µ·„š»„‡œ¤¸­nªœ¦nª¤Äœ„µ¦¦³»™¹Š‹»—…Ȋ¨³‹»—°n°œ…°Š˜œÁ°Š ž¦³Á¤·œ™¹Š‹»—…Ȋ¨³‹»—°n°œ…°Šš¸¤Šµœ ¡œ´„Šµœ¦µ¥»‡‡¨Â¨³…°Šš¸¤Šµœš´ÊŠ®¤—  Ä®o—¼‹µ„ž¦³­„µ¦–rĜ„µ¦šÎ µŠµœ…°Š Á¡ºÉ°ÄoĜ„µ¦ž¦³Á¤·œÂ¨³Â‹oŠÄ®oš¦µ™¹Š‹»— …Ȋ¨³‹»—°n°œ…°Šš¸¤Šµœš´ÊŠš¸ÉÁž}œ°¥¼nĜž{‹‹»´œÂ¨³Äœ°œµ‡˜ ž¦¹„¬µ„´­¤µ·„š»„‡œªnµ‹³šÎ µ„µ¦¡´•œµš¸¤Šµœ˜µ¤š¸É˜o°Š„µ¦Å—o°¥nµŠÅ¦ ‡ª¦šÎ µÄ®o š¸ ¤ Šµœ¥°¤¦´  …o ° ˜„¨Š¦n ª ¤¤º ° Á¡ºÉ ° „µ¦¡´ • œµ» ‡ ¨µ„¦¦n ª¤„´ œ —o ª¥„µ¦Ä®o š¸ ¤ Šµœ¤¸ ­n ªœ ¦nª¤Äœ„µ¦ªµŠÂŸœ¡´•œµš¸¤…°Š˜œÁ°Š˜µ¤˜o°Š„µ¦ šnµœ˜o°Š¤¸‡ªµ¤´—Á‹œÄœÁžjµ®¤µ¥…°ŠÂŸœ¡´•œµ»‡¨µ„¦ Ážjµ®¤µ¥…°Ššnµœ˜o°Š´— Á‹œ¤¸‡ªµ¤Á„¸É¥ª…o°ŠÂ¨³ž’·´˜·Å—o‹¦·Š­Î µ®¦´„µ¦¡´•œµ»‡¨µ„¦š´ÊŠ¦µ¥»‡‡¨Â¨³š¸¤Šµœ čoš¦´¡¥µ„¦°¥nµŠ‡»o¤‡nµ  Ĝ„µ¦ªµŠÂŸœ„·‹„¦¦¤˜nµŠÇ Á¡ºÉ°„µ¦¡´•œµ»‡¨µ„¦Ä®očo š¦´¡¥µ„¦š¸É¤¸°¥¼n°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ ¨—‡ªµ¤…´—Â¥oŠš¸ÉŤn­¦oµŠ­¦¦‡rÄ®oÁ®¨º°œo°¥š¸É­»— šnµœ˜o°ŠšÎ µÄ®o¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œÄœ š¸¤Šµœ¤¸‡ªµ¤´—Á‹œÄœ®œoµš¸É‡ªµ¤¦´Ÿ·—°…°Š˜œÁ°Š Á¡ºÉ°¨—‡ªµ¤Á­¸É¥Š‹µ„‡ªµ¤¦¼o ­¹„š¸ÉŤn—¸¦³®ªnµŠ„´œÄ®oœo°¥š¸É­»— ššªœÂŸœ„µ¦¡´•œµ»‡¨µ„¦°¥nµŠ­¤ÎÉ µÁ­¤° š¸¤Šµœ y ž¦¹„¬µÂ¨³˜„¨Š¦nª¤„´­¤µ·„…°Š Ÿ¼o¦nª¤Šµœ„¨»n¤°ºÉœÂ¨³Ÿ¼oÎ µœµ„µ¦Äœ„µ¦ž¦´ž¦»ŠÂŸœ¡´•œµ»‡¨µ„¦˜µ¤¦³¥³ Áª¨µš¸ÉÁ®¤µ³­¤ .

„µ¦¡´• œµš¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨ „µ¦¡´• œµ¦µ¥»‡‡¨ Ä®o¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œ¤¸­nªœ¦nª¤Äœ„µ¦¦³»™¹Š„µ¦¡´•œµš¸É˜œÁ°Š˜o°Š„µ¦Ä®o¡œ´„Šµœ Á…oµ¦nª¤Äœ„µ¦¦³»™¹Š‹»—…Ȋ¨³‹»—°n°œ…°Š˜œÁ°Š  ¨ „ Áž¨¸É ¥ œ‡ªµ¤Á®È œ ¦n ª ¤„´  ¡œ´ „ ŠµœÁ„¸É ¥ ª„´  ‡ªµ¤˜o ° Š„µ¦Äœ„µ¦¡´ • œµÂ¨³„µ¦ªµŠ Ÿœšnµœ‡ª¦Ä®o¡œ´„Šµœ¥°¤¦´…o°˜„¨Š¦nª¤¤º°„´šnµœ—oª¥„µ¦Ä®oÁ…µ¤¸­nªœ¦nª¤Äœ „µ¦ªµŠÂŸœÁ¡ºÉ°„µ¦¡´•œµ˜µ¤š¸É˜œÁ°Š˜o°Š„µ¦ µ®¦´ šnµœ˜o°Š´—Á‹œÄœª´˜™»ž¦³­Š‡r…°ŠÂŸœ¡´•œµ»‡¨µ„¦yÁžjµ®¤µ¥…°Ššnµœ­Î µÅ—o‹¦·Š ¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œ˜o°Š´—Á‹œ¤¸‡ªµ¤Á„¸É¥ª…o°ŠÂ¨³šÎ šn µœ˜o ° Š¦´ „ ¬µ‡ªµ¤­¤—» ¨ ¦³®ªn µŠ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š›»¦„·‹„´‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š»‡¨µ„¦ y Ÿœ¡´•œµ»‡¨µ„¦…°Ššnµœ‹³˜o°Šnª¥Ä®o¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œ¡´•œµš´„¬³Å—o˜µ¤š¸É˜œ Á°Š˜o°Š„µ¦ Á¡ºÉ°¦°Š¦´„µ¦ž’·´˜·Šµœš¸ÉšÎ µ°¥¼nĜž{‹‹»´œÂ¨³š¸É‹³šÎ µÄœ°œµ‡˜¦ª¤™¹Š ‡ªµ¤„oµª®œoµÄœ°µ¸¡…°Š˜œÁ°Š čoš¦´¡¥µ„¦°¥nµŠ‡»o¤‡nµÁ¤ºÉ°Ä—š¸ÉšnµœªµŠÂŸœ„·‹„¦¦¤˜nµŠÇÁ¡ºÉ°„µ¦¡´•œµ»‡¨µ„¦Ä®o čoš¦´¡¥µ„¦š¸É¤¸°¥¼n°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·Ÿ¨ µÁ­¤° ššªœÂŸœ„µ¦¡´•œµ»‡¨µ„¦°¥nµŠ­¤ÎÉ µÁ­¤°ž¦¹„¬µÂ¨³˜„¨Š¦nª¤„´œ°¥nµŠ­¤ÎÉ µœµ„µ¦Äœ„µ¦ž¦´ž¦»ŠÂŸœ¡´•œµ „´¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œŸ¼o¦nª¤Šµœ„¨»n¤°ºÉœÇ¨³Ÿ¼oÎ »‡¨µ„¦¦µ¥»‡‡¨ .

„µ¦¡´• œµš¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨ „µ¦¡´• œµ˜œÁ°Š µœµš¸É‹Î µ ˜o°Š¦´Ÿ·—°Äœ„µ¦¡´•œµ˜œÁ°Š y ˜o°Š¤´ÉœÄ‹ªnµšnµœÅ—o¡´•œµš´„¬³‡ªµ¤Î Áž}œ˜o°ŠÄoÁ¡ºÉ°¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥Šµœ˜µ¤š¸Éšnµœ˜o°Š„µ¦ ¦³»™Š ¹ ‹»—…Ȋ¨³‹»—°n°œ…°ŠšnµœÁ°Š y šnµœ˜o°Šª´—š´„¬³‡ªµ¤Î µœµš¸Éšnµœ¤¸°¥¼n…–³ ž{‹‹»œ ´ Ĝ®œoµš¸É…°ŠŸ¼o‹´—„µ¦Ã—¥Áš¸¥„´¤µ˜¦“µœš¸ÉÁ®¤µ³­¤Â¨³Ã—¥„µ¦¦´…o°‡·—Á®Èœ š¸­ É ³šo°œ™¹Š‡ªµ¤­µ¤µ¦™…°Ššnµœ‹µ„Ÿ¼o‹´—„µ¦Äœ­µ¥Šµœ Ÿ¼o¦nª¤Šµœ ¨³¨¼„œo°Š…°Š šnµœ µ®œ—Ūo˜o°Š­µ¤µ¦™ „ε ®œ—Ážjµ®¤µ¥…°Š„µ¦¡´•œµ˜œÁ°ŠÄ®o´—Á‹œ Ážjµ®¤µ¥š¸Éšnµœ„Î ¦¦¨»Å—o¤¸‡ªµ¤Áž}œÅžÅ—o¨³¤¸‡ªµ¤šoµšµ¥ ¡·‹µ¦–µ™¹Š‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š°Š‡r„¦—oª¥¦ª¤™¹Š„µ¦¡´•œµšnµœÄœ“µœ³­¤µ·„‡œ®œ¹ÉŠ …°Šš¸¤Šµœ—oª¥ Ä®oÁª¨µÂ¨³š¦´¡¥µ„¦Äœ„µ¦¡´•œµ˜œÁ°Š°¥nµŠÁ¡¸¥Š¡° šnµœ˜o°ŠÄ®oÁª¨µ°¥nµŠÁ¡¸¥Š¡° ¨³Äoš¦´¡¥µ„¦°¥nµŠÁ®¤µ³­¤Äœ„µ¦¡´•œµ˜´ªšnµœÄ®o¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥š¸É˜´ÊŠÅªo ššªœ‡ªµ¤„oµª®œoµÂ¨³Ÿ¨„µ¦¡´•œµ˜œÁ°Š°¥nµŠ­¤ÎÉ µÁ­¤° šnµœ˜o°Š˜¦ª‹­°‡ªµ¤ „oµª®œoµ…°ŠšnµœÁš¸¥„´Ážjµ®¤µ¥š¸Éšnµœ„Î µ®œ—Ūo¦nª¤„´Ÿ¼o‹´—„µ¦Äœ­µ¥Šµœ Îµ œµ„µ¦˜µ¤nªŠÁª¨µ˜nµŠÇ °¥nµŠ­¤ÎÉ µÁ­¤° ¨³Ÿ¼o ¨³ž¦´Áž¨¸É¥œÂŸœ„µ¦¡´•œµ…°Ššnµœ ˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤ Áž¦¸ ¥Áš¸ ¥Ÿ¨„µ¦¡´ • œµ…°Š˜´ ª šn µœš¸É ­ ³šo ° œ¤µ‹µ„‡ªµ¤Á®Èœ…°ŠŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š„´š¸ÉÁž}œ ‡ªµ¤‡·—…°ŠšnµœÁ°Š šnµœ‡ª¦Áž¦¸¥Áš¸¥…o°¤¼¨š¸É­³šo°œ™¹Š‡ªµ¤­µ¤µ¦™…°Ššnµœ‹µ„ Ÿ¼‹ o — ´ „µ¦Äœ­µ¥Šµœ Ÿ¼o¦nª¤Šµœ ¨¼„œo°Š ¨³Ÿ¼o°ºÉœ „´­·ÉŠš¸Éšnµœ‡·—¨³œÎ µŸ¨š¸Éŗo¤µž¦´ ž¦»Š‡ªµ¤­µ¤µ¦™…°ŠšnµœÄ®o—¸…¹ÊœÄœ°œµ‡˜ .

„µ¦¡´• œµš¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨ „µ¦­°œŠµœ ¦³»™Š ¹ ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦¡´•œµ˜œÁ°Š…°Š¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œ y čoª·›¸„µ¦š¸ÉÁ®¤µ³­¤Á¡ºÉ° ž¦³Á¤·œ™¹Š‡ªµ¤˜o°Š„µ¦¡´•œµ˜œÁ°Š…°Š¡œ´„Šµœš¸ÉšnµœšÎ µ„µ¦­°œŠµœ°¥¼n ˜„¨Š¦nª¤„´œÄœÁžjµ®¤µ¥…°Š„µ¦Á¦¸¥œ¦¼oŠµœ  šnµœ˜o°Šž¦¹„¬µÂ¨³˜„¨Š¦nª¤„´œ„´ ¡œ´„ŠµœÁ„¸É¥ª„´Ážjµ®¤µ¥š¸É¡œ´„Šµœ˜o°Š„µ¦Å—o¦´‹µ„„µ¦Á¦¸¥œ¦¼oŠµœ ‡Îµ œ¹Š™¹Š‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œ y šnµœ˜o°ŠªµŠ¦¼žÂ„µ¦­°œŠµœÄ®o ­°—‡¨o°Š„´‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œ ץčoª·›¸„µ¦ ¨³‡ªµ¤Á¦ÈªÄœ„µ¦ ­°œŠµœš¸ÉÁ®¤µ³­¤„´Ÿ¼oÁ¦¸¥œ¦¼o  ª·Á‡¦µ³®r™¹Š°Š‡rž¦³„°…°Šš´„¬³‡ªµ¤Î µœµ ž¦³„°˜nµŠÇ …°Šš´„¬³‡ªµ¤Î µœµÁž}œ°¥nµŠ—¸ šnµœ˜o°Š¤´ÉœÄ‹ªnµšnµœÁ…oµÄ‹™¹Š°Š‡r ¨³šÎ µ„µ¦­°œ°¥nµŠÁž}œ…´ÊœÁž}œ˜°œ ˜µ¤š¸ÉŸ¼oÁ¦¸¥œ¦¼o‡ª¦š¦µ ¦³»™Š ¹ °Š‡rž¦³„°š¸ÉÁž}œ°»ž­¦¦‡˜n°„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o šnµœ˜o°Š¦³» ¨³ž¦¹„¬µ¦nª¤„´Ÿ¼o¦´ „µ¦­°œŠµœÁ„¸É¥ª„´°Š‡rž¦³„°˜nµŠÇš¸ÉÁž}œ°»ž­¦¦‡˜n°„µ¦Á¦¸¥œ¦¼oŠµœ „µ¦˜¦ª‹­°‡ªµ¤„oµª®œoµ…°Š„µ¦­°œŠµœ ˜¦ª‹­°‡ªµ¤„oµª®œoµ…°Š„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o Šµœ°¥nµŠ­¤ÎÉ µÁ­¤°Â¨³ž¦´ž¦»Šª·›¸„µ¦­°œŠµœ˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤ Ä®o … o ° ‡· — Á®È œ „n Ÿ¼o Á¦¸ ¥œ¦¼oŠµœÁ¤ºÉ ° ™¹ Š Áª¨µš¸ÉÁ®¤µ³­¤„µ¦Ä®o…o°‡·—Á®Èœš¸É­³šo°œ™¹ŠŸ¨…°Š „µ¦­°œŠµœÂ„nŸ¼oÁ¦¸¥œ¦¼o Ánœ …ªœ„µ¦¦´¦¼o­µ¦³—oª¥šnµš¸š¸É­¦oµŠ­¦¦‡r¨³Ä®o„Î µ¨´ŠÄ‹Â„n Ÿ¼oÁ¦¸¥œ¦¼oŠµœ ¦´…o°‡·—Á®Èœ‹µ„Ÿ¼oÁ¦¸¥œ¦¼oŠµœ  ™µ¤Ÿ¼oÁ¦¸¥œ¦¼oŠµœÁ„¸É¥ª„´‡ªµ¤¦¼o­¹„…°Š˜œÁ°Šš¸É¤¸˜n°…´Êœ ˜°œ…°Š„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o ‡ªµ¤„oµª®œoµÄœ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼oŠµœ ¨³œÎ µ¤µž¦´ž¦»Š„µ¦­°œŠµœÄ®o—¸ …¹œ Ê ˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤ .

„µ¦¡´• œµ»‡¨µ„¦Âš¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨ „µ¦Äo¦³¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Š ¦³»™Š ¹ Ážjµ®¤µ¥š¸É¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œ˜o°Š„µ¦Á¦¸¥œ¦¼ož¦¹„¬µÂ¨³¦³»™¹ŠÁžjµ®¤µ¥„µ¦ Á¦¸¥œ¦¼oš¸É˜o°Š„µ¦Å—o¦´¦nª¤„´¡œ´„ŠµœŸ¼oŗo¦´„µ¦—¼Â¨Ÿ¼o‹´—„µ¦¨³Ÿ¼o°ºÉœš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š ˜„¨Š„´œÁ„¸É¥ª„´„µ¦­œ´­œ»œš¸ÉŸ¼oŗo¦´„µ¦—¼Â¨˜o°Š„µ¦Ä®o¦³»™¹ŠÂ¨³˜„¨Š„´œ É ª„´šµš‡ªµ¤¦´Ÿ·—°Â¨³š¦´¡¥µ„¦˜nµŠÇš¸É˜o°ŠÄoÁ¡ºÉ°nª¥Ä®oŸ¼oŗo¦´„µ¦—¼Â¨ Á„¸¥ ¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥…°Š˜œÁ°Š ¦³»™Š ¹ ž{®µ…o°…´—…o°Š˜nµŠÇĜ„µ¦‹´—®µ­·ÉŠ­œ´­œ»œÂ¨³ª·›¸„µ¦Â„oŅÄ®o¦³»™¹Š ž{®µ…o°…´—…o°Š˜nµŠÇš¸É‡µ—ªnµ‹³Á„·—…¹ÊœÄœ„µ¦‹´—®µŸ¼o—¼Â¨Â¨³š¦´¡¥µ„¦š¸É‹Î µÁž}œÂ¨³ ˜„¨Š„´œ™¹Šª·›¸„µ¦Â„oŅž{®µ˜nµŠÇÁ®¨nµœ´Êœ ¡´•œµ­´¤¡´œ›£µ¡Äœ„µ¦šÎ µŠµœ—oª¥„´œ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·Ÿ¨  š´ÊŠ„´Ÿ¼oŗo¦´„µ¦—¼Â¨ ¨³Ÿ¼o°ºÉœš¸É­µ¤µ¦™­œ´­œ»œÄœÁ¦ºÉ°Š˜nµŠÇŗo Ä®oœªšµŠ Ä®o‡ µ М³œÎ µÂ¨³ÂœªšµŠž’·´˜·š¸É™¼„˜o°Š š´œÁª¨µÂ¨³¤¸‡ªµ¤Á®¤µ³­¤ Á„¸¥ É ª„´ª·›¸„µ¦Â¨³Ã°„µ­Äœ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼oŠµœ®¨nŠ…o°¤¼¨Â¨³‡Î µÂœ³œÎ µš¸É®µÅ—o‹µ„š¸É°ºÉœÇ „¦³˜»oœÄ®ošÎ µ„µ¦˜´—­·œÄ‹Å—o°¥nµŠ°·­¦³Ä®oœªšµŠž’·´˜·ÄœšµŠš¸É„¦³˜»oœÄ®oŸ¼oŗo¦´ „µ¦—¼Â¨¦´Ÿ·—°˜n°„µ¦¡´•œµ˜œÁ°Š¨³nª¥Ä®o­µ¤µ¦™˜´—­·œÄ‹ÄœÁ¦ºÉ°Šš¸É¤¸Ÿ¼oœÎ µ Á­œ°Å—o °Îµ œª¥‡ªµ¤­³—ª„Ĝð„µ­…°Š„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o¨³„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨ ‡ªµ¤­³—ª„Ĝð„µ­š¸ÉŸ¼oŗo¦´„µ¦—¼Â¨‹³Å—o¦´„µ¦¡´•œµ   f„ œ ¦³»™¹Š„µ¦°Î µœª¥ ¨³ž¦³Á¤·œŸ¨—oµœ š´„¬³‡ªµ¤¦¼oĜž¦³­„µ¦–rÄ®¤nÇ—oª¥ª·›¸„µ¦š¸É„Î µ®œ—¦¼žÂÁ°µÅªo¨oª Ä®o„µ¦­œ´­œ»œ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š£µ¥Ä˜ošµšš¸É˜„¨Š„´œÅªošnµœ‡ª¦Ä®o„µ¦­œ´­œ»œ Á„¸É¥ª„´„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o„µ¦¡´•œµÂ¨³„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨˜µ¤š¸ÉŸ¼oŗo¦´„µ¦—¼Â¨˜o°Š„µ¦ É ™¹ŠÁª¨µš¸ÉÁ®¤µ³­¤Ä®o…o°‡·—Á®Èœš¸É­³šo°œÄ®oÁ®ÈœÁ„¸É¥ª„´‡ªµ¤ Ä®o…o°‡·—Á®ÈœÁ¤º° „oµª®œoµ…°Š„µ¦Á¦¸¥œ¦¼oÁš¸¥„´Ážjµ®¤µ¥š¸É˜o°Š„µ¦Â„nŸ¼oŗo¦´„µ¦—¼Â¨—oª¥šnµš¸š¸É ­¦oµŠ­¦¦‡r¨³Ä®o„Î µ¨´ŠÄ‹ ššªœ„¦³ªœ„µ¦…°Š¦³¡¸ÉÁ¨¸Ê¥ŠÁ¤ºÉ°™¹ŠnªŠÁª¨µš¸ÉÁ®¤µ³­¤Ä®ož¦¹„¬µ­°™µ¤ Á„¸É¥ª„´…ªœ„µ¦…°Š¦³¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Š¨³­´¤¡´œ›£µ¡…°Ššnµœ„´Ÿo¼Å—o¦´„µ¦—¼Â¨¨³šÎ µ „µ¦ž¦´ž¦»Š˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤ .

„µ¦¡´• œµš¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨ „µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨Â¨³ž¦´ž¦»Š„µ¦ f„°¦¤Â¨³„µ¦¡´• œµ»‡¨µ„¦ ¦³»™Š ¹ ª´˜™»ž¦³­Š‡r…°Š„µ¦ f„°¦¤Â¨³¡´•œµ»‡¨µ„¦°¥nµŠ´—Á‹œ  šnµœ˜o°Š¤¸‡ªµ¤ ´—Á‹œªnµª´˜™»ž¦³­Š‡r…°Š„µ¦ f„°¦¤Â¨³¡´•œµ»‡¨µ„¦‡º°°³Å¦ ¨³‹³ª´—‡ªµ¤ ­Î µÁ¦È‹Å—o°¥nµŠÅ¦ ˜¦ª‹­°Ÿ¨‹µ„Ÿ¼oÁ¦¸¥œ¦¼o  ž¦¹„¬µ…o°‡·—Á®Èœ¦nª¤„´¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œÂ¨³š¸¤Šµœš¸É¤¸ ­nªœÁ…oµ¦nª¤Äœ„µ¦ f„°¦¤ ¨³¡´•œµ Á¡ºÉ°Ä®oš¦µ™¹Šž¦³Ã¥œr ¨³‡ªµ¤¡¹Š¡°Ä‹ …°Š¡œ´„Šµœª·›¸„µ¦š¸Éčo¨³­µ¤µ¦™œÎ µÅžÄož¦³Ã¥œr„´Šµœ…°Š˜œÁ°ŠÅ—o—¸Á¡¸¥ŠÄ— ®µšµŠÁ¨º°„Ä®¤nš¸ÉÁ®¤µ³­¤„¦–¸š¸É„µ¦ f„°¦¤Â¨³¡´•œµÅ¤n­µ¤µ¦™˜°­œ°Š˜n°‡ªµ¤ ˜o°Š„µ¦…°Š¡œ´„Šµœ  ž¦¹„¬µÂ¨³®µ…o°˜„¨Š„´¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œÂ¨³š¸¤ŠµœÁ„¸É¥ª „´šµŠÁ¨º°„°ºÉœÄœ„µ¦ f„°¦¤Â¨³¡´•œµŽ¹ÉŠ°µ‹Á®¤µ³­¤„ªnµÂÁ—·¤ ž¦´ž¦»ŠÂŸœ„µ¦ f„°¦¤Â¨³¡´•œµ»‡¨µ„¦Âš¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨  Á¤ºÉ°¡ªnµ  Ÿ œ ¡´ • œ µ» ‡ ¨µ„¦ Ť n ­µ¤ µ¦ ™œÎ µÅž ž ’· ´ ˜· ŗo Ä ®o ž ¦¹ „ ¬µÂ¨³®µ…o ° ˜„¨ŠÄœ„µ¦ž¦´  Áž¨¸¥ É œÂŸœ¦nª¤„´š¸¤ŠµœÂ¨³»‡‡¨š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š ˜¦ª‹­°ªnµ„µ¦¡´•œµ»‡¨µ„¦¦¦¨»ª´˜™»ž¦³­Š‡r®¦º°Å¤n  čoª·›¸„µ¦š¸É˜„¨Š„´œÅªo¤µ čo˜¦ª‹­°Á¡ºÉ°—¼ªnµ„µ¦¡´•œµ»‡¨µ„¦¦¦¨»ª´˜™»ž¦³­Š‡rš¸É˜´ÊŠÅªoŗo¤µ„œo°¥Á¡¸¥ŠÄ— ­nŠŸnµœž¦³­„µ¦–r…°Ššnµœ  ž¦¹„¬µÂ¨„Áž¨¸É¥œ…o°¤¼¨Á„¸É¥ª„´‹»—Â…ÈŠ‹»—°n°œ…°Š „¦³ªœ„µ¦ f„°¦¤Â¨³¡´•œµš¸ÉšnµœœÎ µ¤µÄo¦nª¤„´Ÿ¼oÎ µœµ„µ¦ Ÿ¼o‹´—„µ¦…°Ššnµœ ¨³Ÿ¼o¦nª¤ŠµœÁ¡ºÉ°Ä®oÁ„·—„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o‹µ„ž¦³­„µ¦–r…°Ššnµœ čož¦³Ã¥œr‹µ„ž¦³­„µ¦–r…°Ššnµœ  čož¦³­„µ¦–r…°ŠšnµœÁ„¸É¥ª„´„¦³ªœ„µ¦  f„°¦¤Â¨³¡´•œµ Á¡ºÉ°nª¥šnµœ¦³»„µ¦ f„°¦¤Â¨³¡´•œµš¸ÉÁ®¤µ³­¤„ªnµÁ—·¤Å—oĜ °œµ‡˜ .

„µ¦¦·®µ¦š¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨ ®´ª…o°œ¸Á Ê „¸¥ É ª„´„µ¦šÎ µÄ®ošnµœ¤´ÉœÄ‹ªnµš¸¤Šµœ…°Ššnµœž’·´˜·Šµœ…°Š˜œÁ°ŠÅ—o­Î µÁ¦È‹ ˜¦ª‹­°‹³nª¥šnµœÅ—o—´Šœ¸Ê • • • • ªµŠÂŸœ„µ¦šÎ µŠµœÁ¡ºÉ°¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥š¸É˜o°Š„µ¦ ‹´—nŠŠµœ£µ¥Äœš¸¤Šµœ „Î µ®œ—Ážjµ®¤µ¥…°Š­¤µ·„˜n¨³‡œÄœš¸¤Šµœ ž¦³Á¤·œŸ¨„µ¦ž’·´˜·ŠµœÂ¨³Â‹oŠÄ®oÄ®o¡œ´„Šµœš¦µ …´Êœ˜°œ„µ¦¦·®µ¦š¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨¤¸—´Šœ¸Ê „µ¦ªµŠÂŸœ„µ¦šÎ µŠµœ „µ¦¤°®¤µ¥Šµœ „µ¦„Î µ®œ—Ážjµ®¤µ¥„µ¦šÎ µŠµœ „µ¦Â‹oŠŸ¨„µ¦šÎ µŠµœÄ®o¡œ´„Šµœš¦µ ®œoµ ®œoµ ®œoµ ®œoµ  .

„µ¦¦·®µ¦š¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨ „µ¦ªµŠÂŸœ„µ¦šÎ µŠµœ ªµŠÂŸœ„µ¦šÎ µŠµœÁ¡ºÉ°¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥…°Š°Š‡r„¦  šnµœ˜o°ŠÂœnċªnµÂŸœ„µ¦šÎ µŠµœ …°Ššnµœ­°—‡¨o°Š„´Ážjµ®¤µ¥…°Šš¸¤ŠµœÂ¨³…°Š°Š‡r„¦ ž¦³Á¤·œ¦³—´„µ¦Ä®oš·«šµŠ„µ¦šÎ µŠµœš¸É¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œ˜o°Š„µ¦‹µ„šnµœ  ¡œ´„Šµœ š¸… É µ—ž¦³­„µ¦–r®¦º°¤¸‡ªµ¤¤´ÉœÄ‹˜ÎÉ µ°µ‹˜o°Š„µ¦‡Î µÂœ³œÎ µš·«šµŠÂ¨³‡ªµ¤nª¥Á®¨º° ‹µ„šnµœ Ĝ„µ¦ªµŠÂŸœ„µ¦šÎ µŠµœ¤µ„„ªnµ„¨»n¤Ÿ¼o¤¸ž¦³­„µ¦–r¤µ„„ªnµÂ¨³¤¸‡ªµ¤¤´Éœ ċ­¼Š„ªnµ „¦³˜»œ o Ä®o¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œÂ­—Š‡ªµ¤‡·—Á®ÈœÄœ„µ¦ªµŠÂŸœ„·‹„¦¦¤Â¨³ª·›¸ž’·´˜· É ³Áž}œŸ¼ož’·´˜·Šµœ¤´„Ä®oœª‡·—š¸ÉÁž}œÅžÅ—o­Î µ®¦´ž‘·´˜·Šµœœ´ÊœÇ°¥nµŠ¤¸ ¡œ´„Šµœš¸‹ ž¦³­·š›·£µ¡ Ä®o¦ª¤…o°Âœ³œÎ µ…°Š¡œ´„ŠµœÄœ„µ¦„Î µ®œ—ª·›¸„µ¦šÎ µŠµœ„µ¦Äoš¦´¡¥µ„¦¨³Áª¨µš¸Éčo Á¡ºÉ°nª¥Ä®ošnµœ¤´ÉœÄ‹ªnµ¡œ´„Šµœ¥·œ¥°¤˜„¨Š¦nª¤¤º°„´„µ¦šÎ µŠµœœ´ÊœÇ Á¨º ° „ª· ›¸ „ µ¦šÎ µ ŠµœÂ¨³„· ‹ „¦¦¤š¸É šÎ µ Ä®o š n µ œ˜°­œ°Š˜n ° Ážj µ®¤µ¥—o µœž’· ´ ˜· „ µ¦Â¨³ —oµœ¡´•œµ„µ¦˜nµŠÇ ŗo  Á¨º°„ª·›¸„µ¦šÎ µŠµœÂ¨³„·‹„¦¦¤Ž¹ÉŠ˜°­œ°Š°¥nµŠ­¤—»¨ ¦³®ªnµŠÁ¦ºÉ°Šš¸ÉŸ¼o¦·®µ¦Ä®o‡ªµ¤­Î µ‡´Ážjµ®¤µ¥…°Š°Š‡r„¦ …o°„Î µ®œ——oµœ„‘®¤µ¥ ¨³ ð„µ­­Î µ®¦´„µ¦¡´•œµ¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œ µŠµœš¸ÉšÎ µÄ®ošnµœÄoª´­—» ÁŠ·œš»œ Á¨º°„ª·›¸„µ¦šÎ µŠµœš¸É¤¸‡nµÄo‹nµ¥š¸É‡»o¤‡nµ y Á¨º°„ª·›¸„µ¦šÎ ¨³»‡¨µ„¦š¸É¤¸°¥¼nÄ®oÁ„·—ž¦³Ã¥œr­¼Š­»— … ° ‡Î µÂ œ ³ œÎ µ„ ¦ –¸ š¸É Á„· — „ µ¦ …´ — Â¥o Š ¦³®ªn µ Š…o ° „Î µ ®œ——o µ œ„‘®¤µ¥Â¨³Ážj µ ®¤µ¥„µ¦ µœµ„µ¦®¦º°š¸Éž¦¹„¬µ£µ¥œ°„°Š‡r„¦ ¡´•œµ°Š‡r„¦ž¦¹„¬µ„´Ÿ¼o‹´—„µ¦…°ŠšnµœŸ¼oÎ .

„µ¦¦·®µ¦¡œ´„ŠµœÂš¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨ „µ¦¤°®¤µ¥Šµœ ‹´—nŠŠµœ˜µ¤ž¦·¤µ–š¦´¡¥µ„¦Â¨³˜µ¤š´„¬³…°Š¡œ´„Šµœš¸Éšnµœ¤¸°¥¼n  ‹´—­¦¦ š¦´¡¥µ„¦ ¨³š´„¬³…°Š¡œ´„Šµœš¸É¤¸°¥¼n°¥nµŠÁ®¤µ³­¤ Á¡ºÉ°­œ°Š˜°Ážjµ®¤µ¥…°Š°Š‡r „¦ „Î µ®œ—®œo µš¸É ‡ªµ¤¦´  Ÿ· — °Â¨³…°Á…˜°Î µœµ‹­´ÉŠ„µ¦…°Šš¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨ÅªoÄ®o µœµ‹®œoµš¸É ´—Á‹œ  šnµœ˜o°Š¤´ÉœÄ‹ªnµ¡œ´„ŠµœÁ…oµÄ‹™¹Š‡ªµ¤¦´Ÿ·—°Â¨³…°Á…˜°Î …°Š˜œÁ°ŠÂ¨³…°ŠŸ¼oš¸É˜o°ŠšÎ µŠµœÄ„¨o·—„´œ Á¡ºÉ°®¨¸„Á¨¸É¥Š‡ªµ¤…´—Â¥oŠš¸É°µ‹Á„·—…¹Êœ‹µ„ „µ¦šÎ µŠµœŽÎÊ µŽo°œ®¦º°„µ¦¨³š·ÊŠŠµœš¸É¤¸‡ªµ¤­Î µ‡´Å—o Ä®oð„µ­Äœ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o¨³„µ¦¡´•œµÂ„n¡œ´„Šµœš¸ÉšnµœÅ—o¤°®¤µ¥ŠµœÄ®ož‘·´˜·  Ä®o čoð„µ­œ¸ÊÁ¡ºÉ°¡´•œµš´„¬³‡ªµ¤Î µœµÄ®¤nÇŽ¹ÉŠ¡œ´„Šµœ‹Î µÁž}œ˜o°ŠÄoĜ°œµ‡˜ ­¦» ž Ä®o ¡ œ´ „ Šµœš¦µÁ„¸É ¥ª„´  Šµœ…°Š˜œÁ°ŠÃ—¥Äo ª· ›¸ „ µ¦Äœ„µ¦­¦» ž Ä®o Á®¤µ³­¤„´  Ÿ¼ o µ °µ‹‹Î µÁž}œ˜o°ŠÅ—o¦´„µ¦­¦»ž…j° ¢{Š  ¡œ´„Šµœš¸É…µ—ž¦³­„µ¦–r®¦º°¤¸‡ªµ¤¤´ÉœÄ‹˜ÎÉ ¤¼¨Á„¸¥ É ª„´®œoµš¸É‡ªµ¤¦´Ÿ·—° ¨³ÁœºÊ°ŠµœÄœ¦µ¥¨³Á°¸¥—¤µ„„ªnµ¡œ´„Šµœš¸É¤¸ ž¦³­„µ¦–r¤µ„„ªnµÂ¨³¤¸‡ªµ¤¤´ÉœÄ‹­¼Š„ªnµ „¦³˜»oœÄ®o¡œ´„ŠµœŽ´„™µ¤Á¡ºÉ°‡ªµ¤´—Á‹œ  ˜¦ª‹­°‡ªµ¤Á…oµÄ‹Â¨³Ä®oð„µ­ ¡œ´„ŠµœŽ´„™µ¤…o°­Š­´¥ ‹´—Ä®o¡œ´„Šµœ­µ¤µ¦™Á…oµÅž®µŸ¼oš¸É­µ¤µ¦™nª¥Ä®o¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥…°Š˜œÁ°ŠÅ—o ¡œ´„Šµœ°µ‹˜o°Š„µ¦Á…oµÅž®µŸ¼o¦nª¤Šµœ Ÿ¼o‹´—„µ¦ Ÿ¼oÎ µœµ„µ¦ ¨³š¸Éž¦¹„¬µ£µ¥œ°„ °Š‡r„¦š¸É­µ¤µ¦™nª¥Ä®o¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥Äœ„µ¦šÎ µŠµœÂ¨³„µ¦¡´•œµ˜œÁ°Š µ„´—¼Â¨„µ¦ Ä®o„µ¦„Î µ„´—¼Â¨Äœ¦³—´š¸ÉÁ®¤µ³­¤  ¡œ´„ŠµœµŠ‡œ°µ‹˜o°Š„µ¦„µ¦„Î šÎ µŠµœÄ„¨o·—¤µ„„ªnµ¡œ´„Šµœ‡œ°ºÉœÇ µœª–¦³¥³ šnµœ˜o°Š¤´ÉœÄ‹ªnµŠµœš¸Éŗo¤°®¤µ¥Åž­µ¤µ¦™ž’·´˜·Å—o‹¦·Š  šnµœ˜o°Š‡Î Áª¨µ  ‡nµÄo‹nµ¥ ¨³‡ªµ¤­Î µ‡´…°ŠŠµœ°¥nµŠ¦°‡° Á¡ºÉ°Ä®o¤´ÉœÄ‹ªnµšnµœÅ—o‹´—­¦¦ š¦´¡¥µ„¦Ä®o°¥nµŠÁ®¤µ³­¤Â¨oª šÎ µ„µ¦¤°®¤µ¥ŠµœÄ®¤n˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤  „¦–¸š¸Éšnµœ¡·­¼‹œr¡ªnµ„µ¦¤°®¤µ¥ Šµœš¸š É µ ΠŪoŤn­µ¤µ¦™ž’·´˜·Å—o‹¦·Š ®¦º°‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°Š°Š‡r„¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÅž˜j°ŠšÎ µ „µ¦¤°®¤µ¥ŠµœÄ®¤n¡¦o°¤„´¨—Ÿ¨…°Š‡ªµ¤Á­¸¥®µ¥˜n°Áª¨µÂ¨³˜oœš»œÄ®oœo°¥š¸É­»— čož¦³­„µ¦–r…°ŠšnµœÄ®oÁž}œž¦³Ã¥œr  ž¦³Á¤·œŸ¨ªnµšnµœ¤°®¤µ¥ŠµœÅ—o—¸Á¡¸¥Š ėÁ¡º° É ž¦´ž¦»ŠŸ¨Šµœ…°ŠšnµœÄœ°œµ‡˜ .

„µ¦¦·®µ¦¡œ´„ŠµœÂš¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨ „µ¦„Î µ®œ—Ážjµ®¤µ¥„µ¦šÎ µŠµœ Ä®o¡œ´„Šµœ¤¸­nªœ¦nª¤Äœ„µ¦˜´ÊŠÁžjµ®¤µ¥„µ¦šÎ µŠµœ  Ä®o¡œ´„ŠµœÂ­—Š‡ªµ¤Á®Èœ°¥nµŠ Á˜È¤š¸Ä É œ„µ¦„Î µ®œ—ªnµÁžjµ®¤µ¥Äœ„µ¦šÎ µŠµœ…°Š˜œÁ°Š‡ª¦Áž}œ°¥nµŠÅ¦ „Î µ®œ—Ážjµ®¤µ¥š¸É´—Á‹œ  ˜„¨Š„´œªnµšnµœ‹³ÄoÁžjµ®¤µ¥Â v60$57w Ĝ„µ¦ šÎµ Šµœ„´¡œ´„Šµœ…°ŠšnµœŽ¹ÉŠ®¤µ¥™¹Š ÁŒ¡µ³Á‹µ³‹Š 6SHFLILF.

˜o°Š¤¸‡ªµ¤Á‹µ³‹ŠÁŒ¡µ³ªnµ˜o°Š„µ¦¦¦¨»°³Å¦ ª´—Ÿ¨Å—o 0HDVXUDEOH.

Á¡ºÉ°Ä®o¦¼oŗoªnµÅ—o¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥Â¨oª®¦º°¥´Š ˜„¨Š¦nª¤„´œ $JUHHG.

Áž}œ…o°˜„¨Š„´œÁ°Š¦³®ªnµŠ¡œ´„Šµœ¦µ¥»‡‡¨Â¨³ ­¤µ·„…°Šš¸¤Šµœ ž’·´˜·Å—o‹¦·Š 5HDOLVWLFV.

 ­µ¤µ¦™¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥Å—o‹¦·Š ¤¸„ µ Î ®œ—¦³¥³Áª¨µ 7LPHERXQG.

˜o°Š¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥£µ¥ÄœÁª¨µš¸É„Î µ®œ— µŠµœÄ®o‡Î µœ¹Š™¹Šªnµšnµœ °›·µ¥Ážjµ®¤µ¥°¥nµŠ´—Á‹œ  Á¤ºÉ°šnµœ°›·µ¥™¹ŠÁžjµ®¤µ¥„µ¦šÎ „ε ¨´Š¡¼—°¥¼n„´Ÿ¼oė¨³˜o°Š¤´ÉœÄ‹ªnµšnµœÄoª·›¸„µ¦Â¨³‡ªµ¤Á¦ÈªÄœ„µ¦­ºÉ°­µ¦š¸ÉÁ®¤µ³­¤  „¦³˜»oœ¡œ´„ŠµœÄ®oŽ´„™µ¤Á¡ºÉ°‡ªµ¤´—Á‹œ  ˜¦ª‹­°‡ªµ¤Á…oµÄ‹Â¨³Ä®oð„µ­ ¡œ´„ŠµœÄœ„µ¦Ž´„™µ¤…o°­Š­´¥ ž¦´Ážjµ®¤µ¥Ä®oš´œ­¤´¥°¥¼n°¥nµŠ­¤ÎÉ µÁ­¤°  ššªœÁžjµ®¤µ¥„µ¦šÎ µŠµœn°¥Ç Ä®o Á®¤µ³­¤˜µ¤„µ¦Áž¨¸É ¥ œÂž¨Š£µ¦³Šµœ…°Š¡œ´ „Šµœ¦µ¥» ‡‡¨Â¨³…°Šš¸¤ŠµœÂ¨³˜µ¤ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š¨Î µ—´‡ªµ¤­Î µ‡´…°Š­·ÉŠ˜nµŠÇĜ°Š‡r„¦ µ…´Êœ˜°œ„µ¦„Î µ®œ—Ážjµ®¤µ¥…°Š ˜¦ª‹­°„µ¦¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥  ĜnªŠ…°Š„µ¦‹´—šÎ °Š‡r „¦Ä®o ˜ „¨Š¦n ª¤„´ œ „´  ¡œ´ „Šµœªn µÁ¤ºÉ ° ė‹¹ Š ‹³šÎ µ„µ¦ššªœªnµ¤¸„µ¦¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥ ®¦º°Å¤n Ä®o…o°¤¼¨Ÿ¨„µ¦—Î µÁœ·œŠµœÂ„n¡œ´„Šµœ  ץĮo…o°¤¼¨ÂÁž}œšµŠ„µ¦Â¨³Å¤nÁž}œšµŠ „µ¦Ž¹ÉŠ¦ª¤™¹Š„µ¦Ä®o…o°Âœ³œÎ µš¸É­¦oµŠ­¦¦‡r ¨³nª¥„¦³˜»oœÄ®o¡œ´„ŠµœšÎ µ„µ¦¡´•œµŸ¨ „µ¦ž’·´˜·…°Š˜œÁ°ŠÄœ°œµ‡˜ .

„µ¦¦·®µ¦¡œ´„ŠµœÂš¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨ „µ¦Â‹oŠŸ¨„µ¦šÎ µŠµœÄ®o¡ œ´„Šµœš¦µ ®µÃ°„µ­Â‹oŠÄ®o¡œ´„Šµœš¸ÉÁž}œš¸¤ŠµœÂ¨³¦µ¥»‡‡¨¦´š¦µŸ¨„µ¦šÎ µŠµœ…°Š˜œÁ°Š „µ¦Â‹oŠŸ¨„µ¦šÎ µŠµœ…°Š˜œÁ°ŠÄ®oŸ¼ož’·´˜·Šµœš¦µ ž’·˜ ´ Š · µœÅ—o—¸Â¨oª ‹³nª¥Ä®oÁ…µÁ…oµÄ‹Å—oªnµ˜œÁ°Š ®¦º°¥´Š˜o°Š¤¸„µ¦ž¦´ž¦»ŠÄœ—oµœÄ—oµŠ ×¥šnµœ°µ‹Â‹oŠŸ¨°¥nµŠ Áž}œšµŠ„µ¦®¦º°Å¤nÁž}œšµŠ„µ¦—oª¥ªµ‹µ®¦º°—oª¥¨µ¥¨´„¬–r°´„¬¦„Èŗo Á¨º°„Áª¨µÂ¨³­™µœš¸Éš¸ÉÁ®¤µ³­¤Äœ„µ¦Â‹oŠŸ¨„µ¦šÎ µŠµœÄ®o¡œ´„Šµœš¦µ„µ¦Â‹oŠŸ¨ „µ¦šÎ µŠµœÂ„n Ÿ¼ o ž’·´˜·Šµœ‹³¤¸ž¦³Ã¥œr¨³Å—oŸ¨¤µ„…¹Êœ™oµ¤¸„µ¦Â‹oŠŸ¨°¥nµŠ¦ª—Á¦ÈªÄœ µŠ‡¦´Š Ê „µ¦Â‹oŠŸ¨„µ¦šÎ µŠµœ°¥nµŠÁžd—ÁŸ¥Â„n‡œš´ÉªÅžÁž}œ„µ¦Á®¤µ³­¤ ˜nn°¥‡¦´ÊŠš¸É¤´„ ¡ªnµ„µ¦‹oŠŸ¨Ä®oÁŒ¡µ³­¤µ·„…°Š¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³„¨»n¤‹³Å—o¦´„µ¦¥°¤¦´¤µ„„ªnµ ­—Š‡ªµ¤ºÉœ¤„´Ÿ¨„µ¦šÎ µŠµœš¸É—¸Â¨³¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥  čoð„µ­œ¸Ê­—Š‡ªµ¤¥·œ—¸ „´¡œ´„Šµœš¸Éž¦³­‡ªµ¤­Î µÁ¦È‹Äœ„µ¦šÎ µŠµœ Ä®o ‡Î µ œ³œÎ µ ¨³„¦³˜» o œ °¥n µ Š­¦o µ Š­¦¦‡r Á¡ºÉ ° Ä®o ¡ œ´ „ Šµœ­œÄ‹„µ¦ž¦´  ž¦» Š „µ¦šÎ µŠµœ µŠµœš¸ÉŤn—¸ Ä®o‹oŠÅž˜µ¤‡ªµ¤ …°Š˜œÁ°ŠÄ®o—¸…¹ÊœÄœ°œµ‡˜„¦–¸š¸É¡œ´„Šµœ¤¸Ÿ¨„µ¦šÎ Áž}œ‹¦·ŠÂ¨³Âœ³œÎ µªnµ‹³ž¦´ž¦»Š„µ¦šÎ µŠµœÄ®o—¸…¹ÊœÅ—o°¥nµŠÅ¦ µ™µ¤Ážd—Á¡ºÉ°¦´ „¦³˜»œ o Ä®o¡œ´„Šµœ¤¸­nªœ¦nª¤Äœ„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨Šµœ…°Š˜œÁ°Š  ˜´ÊŠ‡Î ‡ ªµ¤ Á ®È œ ‹ µ„¡œ´ „Š µœ ˜ n ° Ÿ ¨„µ¦ šÎ µŠ µœ … ° Š ˜ œ Á ° Š à — ¥ … ° Ä ® o ¡¼ — Ä œ ž ¦ ³ Á —È œ š¸É ÁŒ¡µ³ Á‹µ³‹Š Ä®o…° o ¤¼¨Ÿ¨„µ¦šÎ µŠµœ—oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥—š¸ÉÁ¡¸¥Š¡° ¨³—oª¥ª·›¸„µ¦š¸ÉÁ®¤µ³­¤Â„n¡œ´„Šµœ µŠµœ…°Š˜œ˜µ¤š¸ÉšnµœÂ‹oŠÄœ ˜n¨³„¨»n¤  ¡œ´„ŠµœµŠ„¨»n¤°µ‹Á…oµÄ‹…o°¤¼¨Ÿ¨„µ¦šÎ š´ œ š¸ Ä œ … –³ š¸É ¡œ´ „Š µœ °¸ „„¨» n ¤ ° µ‹‹³˜o ° Š¸Ê  ‹ŠÁž} œ „µ¦ÁŒ¡µ³Á‹µ³‹ŠÁ„¸É ¥ ª„´  Ÿ¨„µ¦ šÎ µŠµœÂ¨³ª·›¸„µ¦ž¦´ž¦»ŠÄ®o—¸…¹Êœ „¦³˜»oœÄ®o¡œ´„ŠµœŽ´„™µ¤…o°­Š­´¥  ˜¦ª‹­°‡ªµ¤Á…oµÄ‹Â¨³Ä®oð„µ­¡œ´„ŠµœŽ´„ ™µ¤…o°­Š­´¥ „¦³˜» o œ Ä®o ¡ œ´ „ ŠµœÁ­œ°…o ° Á­œ°Âœ³Á„¸É ¥ ª„´  ¦³®¦º ° …´Ê œ ˜°œ„µ¦šÎ µŠµœš¸É ­ µ¤µ¦™ µŠµœ…°Š¡œ´„Šµœ°µ‹—¸…¹Êœ‹µ„Á—·¤Áž}œ°´œ¤µ„Á¤ºÉ°¤¸„µ¦ ž¦´ž¦»ŠÄ®o—¸…¹ÊœÅ—o  Ÿ¨„µ¦šÎ Áž¨¸É¥œÂž¨Š…´Êœ˜°œÂ¨³ª·›¸„µ¦šÎ µŠµœ˜nµŠÇÁ­¸¥Ä®¤n µ¦µ¥ŠµœÁ„¸É¥ª„´…o°˜„¨ŠÄœ ´œš¹„¦µ¥¨³Á°¸¥—„µ¦šÎ µŠµœ˜nµŠÇ š¸Éŗo˜„¨Š„´œÅªo  ‹´—šÎ „µ¦šÎµ ŠµœÁ¡ºÉ°¦´„¬µ¦³—´Ÿ¨„µ¦šÎ µŠµœ…°Š¡œ´„ŠµœÅªo ®¦º°šÎ µ„µ¦ž¦´ž¦»ŠÄ®o—¸…¹Êœ ®¦º°¤¸„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…´Êœ˜°œ„µ¦šÎ µŠµœ¡¦o°¤š´ÊŠ¦µ¥ŠµœÄ®oŸ¼oš¸ÉÁ®¤µ³­¤¦´š¦µ .

 ššªœŸ¨„µ¦ž’·´˜·Šµœ˜¦ª‹­°Ÿ¨„µ¦ž’·´˜·Šµœ¥o°œ®¨´Š – ‹»—š¸ÉÁ®¤µ³­¤ Á¡ºÉ° —¼ªµ n ¤¸„µ¦ž¦´ž¦»Šš¸É—¸…¹Êœ®¦º°¥´Š‡Š­£µ¡Á—·¤ .

„µ¦­¦oµŠ­´ ¤¡´œ›£µ¡Äœ„µ¦šÎ µŠµœ ®´ ª …o ° œ¸Ê Á „¸É ¥ ª„´  „µ¦­¦o µŠ­´ ¤ ¡´ œ ›£µ¡š¸É ¤¸ ž ¦³­· š ›· £µ¡Äœ„µ¦šÎ µŠµœ¦n ª¤„´  š» „‡œš¸É ° ¥¼ n ¦ ° ˜´ªšnµœ ˜¦ª‹­°‹³nª¥šnµœ—´Šœ¸Ê y y y y y čoÁª¨µÁ¡ºÉ°­¦oµŠ­´¤¡´œ›£µ¡š¸É¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Äœ„µ¦šÎ µŠµœ¦nª¤„´œ ž¦¹„¬µŠµœ„´Ÿ¼o¦nª¤ŠµœÂ¨³Â‹oŠ‡ªµ¤„oµª®œoµÄ®oš¦µ°¥nµŠ­¤ÎÉ µÁ­¤° ¤¸‡ªµ¤ŽºÉ°­´˜¥r¨³Ážd—ÁŸ¥„´Ÿ¼o‡œ¦°…oµŠ Ä®o„µ¦­œ´­œ»œÂ¨³¦´„¬µ‡Î µ­´µ —ε Áœ·œ„µ¦˜µ¤…´Êœ˜°œ˜nµŠÇÁ¡ºÉ°¨—‡ªµ¤…´—Â¥oŠš¸É°µ‹Á„·—…¹ÊœÄ®oœo°¥š¸É­»— …´Êœ˜°œ„µ¦­¦oµŠ­´¤¡´œ›£µ¡Äœ„µ¦šÎ µŠµœ¦nª¤„´œ°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡¤¸—´Šœ¸Ê „µ¦­¦oµŠ­´ ¤¡´œ›£µ¡ ®œoµ „´Ÿ¼o‹´—„µ¦…°Ššnµœ   „µ¦­¦oµŠ­´ ¤¡´œ›£µ¡®œoµ „µ¦­¦oµŠ­´ ¤¡´œ›£µ¡ ®œoµ „´¡œ´„Šµœ „´Ÿ¼o¦nª¤Šµœ  „µ¦¨—‡ªµ¤…´—Â¥oŠÄœ„µ¦šÎ µŠµœ ®œoµ  .

„µ¦­¦oµŠ­´ ¤ ¡´œ›£µ¡Äœ„µ¦šÎ µŠµœ¦nª¤„´œ „µ¦­¦oµŠ­´ ¤¡´œ›£µ¡„´Ÿ¼o‹ ´— „µ¦…°Ššnµœ Ä®o…o°¤¼¨„´Ÿ¼o‹´—„µ¦…°Ššnµœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š  Ä®o…o°¤¼¨¦µ¥¨³Á°¸¥—Äœ¦³—´š¸ÉÁ®¤µ³­¤ Á„¸É¥ª„´„·‹„¦¦¤‡ªµ¤„oµª®œoµŸ¨¨´¡›rš¸Éŗo¨³‡ªµ¤­Î µÁ¦È‹ Ä®o…° o ¤¼¨Á„¸É¥ª„´°´œ˜¦µ¥Â¨³Ã°„µ­š¸ÉÁ„·—…¹Êœ„´Šµœ…°Ššnµœ  Ä®oŸ¼o‹´—„µ¦…°Ššnµœ š¦µÁ„¸¥ É ª„´°´œ˜¦µ¥Â¨³Ã°„µ­š¸É°µ‹Á„·—…¹Êœ„´Šµœ…°Ššnµœ°¥nµŠ´—Á‹œ ™¼„˜o°Š ¨³ ˜µ¤‡ªµ¤Á¦nŠ—nªœ°¥nµŠÁ®¤µ³­¤ µÂœ³œÎ µÁ„¸É¥ª„´œÃ¥µ¥Â¨³ª·›¸ž’·´˜· …°…o°¤¼¨Â¨³‡Î µÂœ³œÎ µ  ­°™µ¤…o°¤¼¨Â¨³‡Î ŠµœÁ¤ºÉ°¤¸Ã°„µ­Á®¤µ³­¤ œÎµ Á­œ°…o°Á­œ°Á¡ºÉ°—Î µÁœ·œ„µ¦  œÎ µÁ­œ°…o°Á­œ°Á¡ºÉ°—Î µÁœ·œ„µ¦ÄœÁª¨µš¸ÉÁ®¤µ³­¤ ¨³Ä®o¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥—š¸ÉÁ¡¸¥Š¡° Ÿ¼o‹´—„µ¦…°Ššnµœ°µ‹˜o°Š„µ¦¦µ¥¨³Á°¸¥—¤µ„…¹ÊœÄœ„¦–¸š¸É …o°Á­œ°…°ŠšnµœÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š‡nµÄo‹nµ¥Â¨³‡ªµ¤Á­¸É¥ŠÄœ¦³—´­¼Š ®µÁ®˜»Ÿ¨š¸É…o°Á­œ°…°ŠšnµœÅ¤nŗo¦´„µ¦¡·‹µ¦–µ  ¡¥µ¥µ¤®µÁ®˜»Ÿ¨š¸É´—Á‹œªnµÁ„·— ‹µ„°³Å¦¨³œÎ µÁ­œ°…o°Á­œ°°ºÉœÇÄ®oŸ¼o‹´—„µ¦¡·‹µ¦–µ˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤ ¡¥µ¥µ¤¦´„¬µ‡ªµ¤­´¤¡´œ›rš¸É—¸„´Ÿ¼o‹´—„µ¦…°Ššnµœ  ¤oªnµšnµœ‹³Å¤nÁ®Èœ—oª¥šnµœ˜o°Š ¡¥µ¥µ¤®¨¸„Á¨¸É¥Š„µ¦šÎ µ¨µ¥­´ ¤¡´œ›£µ¡¦³®ªnµŠšnµœ„´Ÿ¼o‹´—„µ¦ ¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥…°Ššnµœ y Ä®o¡¥µ¥µ¤¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥š¸ÉšnµœÅ—o˜„¨ŠÅªo¦nª¤„´Ÿ¼o‹´—„„µ¦ °¥nµŠÁ˜È¤š¸É¨³­¤ÎÉ µÁ­¤° ¨³Äœ„¦–¸š¸É¤¸Á®˜»„µ¦–rš¸É…´—…ªµŠšnµœ‹µ„„µ¦¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥ š¸ª É µŠÅªošnµœ˜o°Š¦µ¥ŠµœŸ¼o‹´—„µ¦Ä®oÁ¦Èªš¸É­»—Ášnµš¸É­µ¤µ¦™šÎ µÅ—o ­œ´­œ»œŸ¼o‹´—„µ¦…°Ššnµœ  Ä®o„µ¦­œ´­œ»œŸ¼o‹´—„µ¦…°Ššnµœ ×¥ÁŒ¡µ³Äœ­™µœ³ „µ¦–rš¸É¤¸»‡‡¨œ°„š¸¤Šµœ…°ŠšnµœÁ…oµ¤µÁ„¸É¥ª…o°Š šnµœ˜o°ŠÁžd—ÁŸ¥Â¨³˜¦ŠÅž˜¦Š¤µ  ž¦¹„¬µž¦³Á—Èœ˜nµŠÇ š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´‡ªµ¤­´¤¡´œ›r …°Ššnµœ„´Ÿ¼o‹´—„µ¦…°Ššnµœ°¥nµŠ˜¦ŠÅž˜¦Š¤µ .

„µ¦­¦oµŠ­´ ¤ ¡´œ›£µ¡Äœ„µ¦šÎ µŠµœ¦nª¤„´œ „µ¦­¦oµŠ­´ ¤¡´œ›£µ¡„´¡œ´„Šµœ Ä®oÁª¨µÄœ„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤­´¤¡´œ›rš¸ÉŽºÉ°­´˜¥r¨³­¦oµŠ­¦¦‡r„´¡œ´„Šµœ…°Ššnµœ  Á¦¸¥œ¦¼o Á„¸¥ É ª„´¡œ´„Šµœ…°ŠšnµœÂ¨³¥·œ¥°¤Ä®oÁ…µÁ¦¸¥œ¦¼oÁ„¸É¥ª„´˜´ªšnµœ Ä®o…o°¤¼¨Â„n¡œ´„Šµœ  Ä®o…o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´œÃ¥µ¥Â¨³„¨¥»š›r…°Š°Š‡r„¦ ‡ªµ¤„oµª ®œoµ°´œ˜¦µ¥Â¨³Ã°„µ­š¸É„Î µ¨´ŠÁ„·—…¹Êœ„´°Š‡r„¦Ä®o¡œ´„Šµœš¦µ µÁ­œ°‡ªµ¤Á®Èœ ž¦¹„¬µ¡œ´„ŠµœÁ„¸É¥ª„´„·‹„¦¦¤š¸ÉšnµœœÎ µÁ­œ°  Ä®oð„µ­¡œ´„ŠµœœÎ Á¡ºÉ°œÎ µ¤µ¡·‹µ¦–µÄœ„µ¦—Î µÁœ·œ„·‹„¦¦¤ „¦³˜» oœ¡œ´„ŠµœÄ®oœÎ µÁ­œ°Âœª‡·—¨³‡ªµ¤Á®Èœ…°Š˜œÁ°Š  čo‡Î µ™µ¤Ážd—Á¡ºÉ°Ä®o ¡œ´„Šµœ¤¸­nªœ¦nª¤ Ä®o‡Î µ¤Á¥­Î µ®¦´Âœª‡·—¨³‡ªµ¤Á®Èœ…°Š¡œ´„Šµœ  „¨nµª…°‡»–¡œ´„ŠµœÂ¨³ ­—ŠÄ®oš»„‡œÁ®ÈœªnµšnµœÄ®o‡»–‡nµ…°ŠÂœª‡·—¨³‡ªµ¤Á®Èœ°¥nµŠÅ¦ Ä®oÁ®˜»Ÿ¨š¸É´—Á‹œÁ¤ºÉ°‡ªµ¤‡·—…°Š¡œ´„ŠµœÅ¤nÁž}œš¸É¥°¤¦´  Á¤ºÉ°šnµœÅ¤n­µ¤µ¦™œÎ µ ‡ªµ¤‡· — š¸É —¸ ‹ µ„¡œ´ „Šµœ¤µÄo ŗo Ä ®o  ‹o Š ¡œ´„Šµœš¦µ™¹Š‡»–‡nµ…°Š‡ªµ¤‡·—¨³°›·µ¥ Ä®oš¦µªnµšÎ µÅ¤šnµœ™¹ŠÅ¤n­µ¤µ¦™¥°¤¦´Å—o „¦³˜»œ o ¡œ´„ŠµœÄ®o™µ¤‡Î µ™µ¤…o°…o°ŠÄ‹  ˜¦ª‹­°‡ªµ¤Á…oµÄ‹Â¨³Ä®oð„µ­¡œ´„Šµœ Ž´„™µ¤…o°­Š­´¥ ¦´„¬µ­´µš¸ÉšnµœÄ®oŪo„´¡œ´„Šµœ  Á¤ºÉ°šnµœÄ®o­´µÂ„n¡œ´„Šµœšnµœ˜o°ŠÂœnċªnµ ­µ¤µ¦™ž’·´˜·Å—o¨³šnµœ˜o°Šž’·´˜·˜µ¤­´µœ´ÊœÇ ­œ´­œ»œ¡œ´„Šµœ…°Ššnµœ  Ä®o„µ¦­œ´­œ»œ¡œ´„Šµœ…°ŠšnµœÃ—¥ÁŒ¡µ³Äœ­™µœ „µ¦–rš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´»‡‡¨œ°„š¸¤Šµœ šnµœ˜o°ŠÁžd—ÁŸ¥Â¨³˜¦ŠÅž˜¦Š¤µ  ž¦¹„¬µ®µ¦º°Á„¸É¥ª„´‡»–£µ¡…°ŠŠµœ°¥nµŠ˜¦ŠÅž ˜¦Š¤µ„´­¤µ·„…°Š¡œ´„Šµœ„¨»n¤š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š .

„µ¦­¦oµŠ­´ ¤ ¡´œ›£µ¡Äœ„µ¦šÎ µŠµœ¦nª¤„´œ „µ¦­¦oµŠ­´ ¤¡´œ›£µ¡„´Ÿ¼o¦nª¤Šµœ čoÁª¨µÄœ„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤­´¤¡´œ›rš¸ÉŽºÉ°­´˜¥r ¨³­¦oµŠ­¦¦‡r„´Ÿ¼o¦nª¤Šµœ  Á¦¸¥œ¦¼oŸ¼o¦nª¤ Šµœ¨³¥·œ¥°¤Ä®oÁ…µÁ¦¸¥œ¦¼oÁ„¸É¥ª„´˜´ªšnµœ µ™µ¤Ážd—Á¡ºÉ°…° „¦³˜»œ o Ä®oÁ„·—¨´„¬–³œ·­´¥š¸ÉÁžd—ÁŸ¥ ŽºÉ°˜¦ŠÂ¨³Áž}œ¤·˜¦˜n°„´œ  ™µ¤‡Î ‡ªµ¤Á®Èœ˜nµŠÇ   n Šž{ œ …o ° ¤¼ ¨ ¨³‡ªµ¤Á®È œ „´  Ÿ¼ o ¦ n ª ¤Šµœ  Ä®o ® ¥» — ¨³‡· — ªn µÄ‡¦o µŠš¸É ‹ ³Å—o ¦´  ž¦³Ã¥œr‹µ„…o°¤¼¨®¦º°‡ªµ¤‡·—…°Ššnµœ Á­œ°‡ªµ¤nª¥Á®¨º°Â¨³‡Î µÂœ³œÎ µ—oª¥‡ªµ¤¨³Á°¸¥—°n°œšnµœ­µ¤µ¦™Á­œ°‡ªµ¤nª¥ Á®¨º°Â„nŸ¼o¦nª¤Šµœ®¦º°Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÁ¡ºÉ°Â„oŅž{®µš¸É¥»nŠ¥µ„ Ä®o­—Š‡ªµ¤‡·—Á®Èœ°¥nµŠ­»£µ¡°n°œÃ¥œ˜n°Ÿ¼o¦nª¤ŠµœÁ¤ºÉ°¤¸‡ªµ¤‡·—Á®Èœš¸É˜„˜nµŠ„´œ šn µ œ‡ŠÅ¤n ­µ¤µ¦™‡¨o ° ¥˜µ¤Ÿ¼ o ¦ n ª¤ŠµœÄœš» „Á¦ºÉ ° ŠÄ®o š n µœž¦¹ „¬µÂ¨„Áž¨¸É ¥ œ‡ªµ¤Á®È œ š¸É ˜„˜nµŠ„´œ°¥nµŠÁ‡µ¦¡Ž¹ÉŠ„´œÂ¨³„´œ¨³¡¥µ¥µ¤Á…oµÄ‹Äœ‡ªµ¤‡·—…°ŠŸ¼o¦nª¤Šµœ µÁ­¤° „oŅ…o°…´—Â¥oŠ°¥nµŠ­´œ˜·ª·›¸šnµœ˜o°Š¦´„¬µ‡ªµ¤Á‡µ¦¡Ž¹ÉŠ„´œÂ¨³„´œ°¥nµŠ­¤ÎÉ µ ¦´„¬µ­´µ…°Ššnµœ Á¤ºÉ°šnµœÄ®o­´µ„´Ÿ¼o¦nª¤Šµœ šnµœ˜o°ŠÂœnċªnµšnµœ­µ¤µ¦™šÎ ŗo¨³šnµœ˜o°Š¦´„¬µ‡Î µ¡¼— .

„µ¦­¦oµŠ­´ ¤ ¡´œ›£µ¡Äœ„µ¦šÎ µŠµœ¦nª¤„´œ „µ¦¨—‡ªµ¤…´— Â¥oŠÄœ„µ¦šÎ µŠµœ °›·µ¥Ä®o¡œ´„Šµœ…°Ššnµœš¦µÁ„¸É¥ª„´¤µ˜¦“µœ„µ¦šÎ µŠµœÂ¨³¨´„¬–³„µ¦ž’·´˜·Šµœ š¸Éšnµœ‡µ—®ª´ŠÅªo  ¡œ´„ŠµœµŠ„¨»n¤°µ‹Á…oµÄ‹—¸™¹Š¤µ˜¦“µœŠµœš¸ÉšnµœÂ¨³°Š‡r„¦…°Š šnµœ„Î µ®œ—Ūo¨³µŠ„¨»n¤°µ‹˜o°Š„µ¦‡Î µ°›·µ¥Á¡·É¤Á˜·¤Äœ¦µ¥¨³Á°¸¥— ¤°®¤µ¥ŠµœÂ¨³‡ªµ¤¦´Ÿ·—°°¥nµŠ´—Á‹œ    šnµœ­µ¤µ¦™¨—…o°…´—Â¥oŠš¸É°µ‹Á„·— …¹Ê œ Ä®o Á ®¨º°œo°¥¨ŠÅ—o ×¥šnµœ˜o°Š¤´ÉœÄ‹ªnµ¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œ…°Ššnµœ¤¸‡ªµ¤´—Á‹œÄœ ®œoµš¸É‡ªµ¤¦´Ÿ·—°…°Š˜œÁ°Š ­nŠÁ­¦·¤Ä®o¡œ´„ŠµœÁ…oµ¤µž¦¹„¬µ„´šnµœÁ¤ºÉ°Á„·—ž{®µš¸É¤¸Ÿ¨„¦³š˜n°Šµœ…°Š˜œÁ°Š šnµœ˜o°ŠÂ­—ŠÄ®o¡œ´„ŠµœÁ®ÈœÅ—o´—Á‹œªnµšnµœ¡¦o°¤Á­¤°Á¡ºÉ°nª¥¡ª„Á…µÂ„oŅž{®µš¸É Á„·—…¹Êœ ¸Ä Ê ®oÁ®Èœ™¹Š…o°…´—Â¥oŠš¸É°µ‹Á„·—…¹Êœ®¦º°š¸ÉÁ„·—…¹Êœ¦³®ªnµŠ¡œ´„ŠµœÃ—¥Á¦ÈªÁ¤ºÉ°Á„·—‡ªµ¤ …´ — Â¥o Š …¹Ê œ ®¦º ° „Î µ¨´ Š ‹³Á„·—…¹ÊœÄ®o¦¸œÎ µ¡œ´„Šµœš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š¤µ¦nª¤„Î µ®œ—¨´„¬–³…°Š…o° …´—Â¥oŠ¨³Ÿ¨š¸É°µ‹Á„·—…¹Êœ‹µ„…o°…´—Â¥oŠœ´ÊœÇ µ„µ¦ šÎµ „µ¦Â„oŅ…o°…´—Â¥oŠÃ—¥š´œš¸  °¥nµž¨i°¥Ä®o…o°…´—Â¥Š¨»„¨µ¤Â˜nÄ®o˜´—­·œÄ‹šÎ „oŅš´œš¸ ˜o ° Š¤´É œ ċªn µ„µ¦Â„o Å ……o ° …´—Â¥oŠ˜nµŠÇ­°—‡¨o°Š„´…o°„‘®¤µ¥ ¨³…o°„Î µ®œ—…°Š°Š‡r „¦ ˜¦ª‹­°ªnµšnµœÅ¤nŗo¨³Á¤·—…o°„‘®¤µ¥®¦º°…´Êœ˜°œª·›¸ž’·´˜· ¨³ª·›¸š¸Éšnµœ čo„oŅ…o°…´—Â¥oŠnª¥Ä®o°Š‡r„¦¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥Å—o ´œš¹„…o°¤¼¨š¸É™¼„˜o°ŠÂ¨³­¤¼¦–rÁ„¸É¥ª„´…o°…´—Â¥oŠ  ×¥ÁŒ¡µ³Á¤ºÉ°…o°…´—Â¥oŠœ´ÊœÁž}œ Á¦ºÉ ° Šš¸É ­Î µ‡´  Ä®o ‹ —´ œ š¹ „…o ° …´ —Â¥oŠ ¨³…o°˜„¨Šš¸ÉÁ„·—…¹ÊœÅªoĜ„¦–¸š¸ÉÁ„·—…o°…´—Â¥oŠœ´Êœ …¹Êœ°¸„ „µ¦˜·—˜µ¤­™µœ„µ¦–r  šnµœ˜o°Š˜·—˜µ¤‹´˜µ—¼­™µœ„µ¦–rÁ¡ºÉ°Ä®o¤´ÉœÄ‹ªnµ…o°…´—Â¥oŠ ‹³Å¤nÁ„·—…¹Êœ°¸„ Á¦¸ ¥œ¦¼ o ‹µ„ž¦³­„µ¦–r … °Ššnµœ  čo ž ¦³­„µ¦–r … °Ššn µœÁ…o µ¤µnª¥šnµœ ¨³ ¡œ´„Šµœ…°Ššnµœ­Î µ®¦´®¨¸„Á¨¸É¥Š®¦º°Â„oŅ…o°…´—Â¥oŠÄœ°œµ‡˜Å—o°¥nµŠ¦ª—Á¦Èª .

„µ¦‹´— „µ¦ž{®µÁ„¸É¥ª„´¡œ´„Šµœ ®´ª…o°œ¸ÊÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦Â„oŅž{®µÁ„¸É¥ª„´¡œ´„ŠµœÄ®oŗoŸ¨—¸š¸É­»— ˜¦ª‹­°œ¸Ê‹³nª¥šnµœ—´Šœ¸Ê • • • Ä®o‡µ Î ž¦¹„¬µÂ„n¡œ´„ŠµœÁ¤ºÉ°ž{®µ­nªœ˜´ª…°Š¡œ´„ŠµœÁ„·—Ÿ¨„¦³š˜n°„µ¦šÎ µŠµœ šÎ µ„µ¦„¨nµªÃš¬¡œ´„ŠµœÂ¨³¨ŠÃš¬˜µ¤ª·›¸ž‘·´˜·…°Š°Š‡r„¦ Á¨·„‹oµŠ¡œ´„ŠµœÁ¤ºÉ°Á®ÈœªnµÁž}œšµŠ°°„š¸É—¸š¸É­»— ®´ª…o°œ¸Ê‡¦°‡¨»¤™¹Š„·‹„¦¦¤—´Šœ¸Ê „µ¦Ä®o‡Î µž¦¹„¬µÂ„n¡œ´„Šµœ „µ¦„¨nµªÃš¬Â¨³¨ŠÃš¬ ¡œ´„Šµœ ®œoµ ®œoµ  „µ¦Á¨·„‹oµŠ¡œ´„Šµœ ®œoµ  .

„µ¦‹´— „µ¦ž{®µÁ„¸É¥ª„´¡œ´„Šµœ „µ¦Ä®o‡Î µž¦¹„¬µÂ„n¡ œ´„Šµœ ¦³»™¹Š‡ªµ¤‡ªµ¤‹Îµ Áž}œÄœ„µ¦Ä®o‡µ Î ž¦¹„¬µÃ—¥Á¦Èª Ä®o‡ªµ¤­œÄ‹Â¨³Á˜¦¸¥¤¡¦o°¤°¥¼n Á­¤° ĜÁ¦ºÉ°Šš¸É˜o°ŠÄ®o‡Î µž¦¹„¬µÂ„n¡œ´„Šµœ Ánœ °µ¦¤–rš¸Éž¦ž¦ªœ ž¦³­·š›·£µ¡Äœ „µ¦šÎ µŠµœ  ¨—¨Š °µ„µ¦…°ŠÃ¦‡Á‡¦¸¥— ®¦º°„µ¦°„„¨nµª‹µ„Ÿ¼o¦nª¤Šµœ‹³¸ÊÄ®oÁ®Èœªnµ ¡œ´„Šµœ‹Î µÁž}œ˜o°ŠÁ…oµ¦´‡Î µž¦¹„¬µÂœ³œÎ µ‹µ„šnµœ Á¨º°„Áª¨µÂ¨³­™µœš¸Éš¸ÉÁ®¤µ³­¤   „µ¦ž¦¹„¬µÁ¦ºÉ°Š­nªœ˜´ªš¸É¤¸Ÿ¨„¦³š˜n°„µ¦šÎ µŠµœ …°Š¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œ‹³˜o°ŠšÎ µÄœ­™µœš¸ÉÁž}œ­nªœ˜´ª ¨³Ä®oÁª¨µÄœ„µ¦¡¼—‡»¥„´œ°¥nµŠ Á¡¸¥Š¡°Ã—¥Å¤n™¼„…´—‹´Š®ª³ Ä®ošµ Î ˜µ¤ª·›¸ž’·´˜·®¦º°˜µ¤œÃ¥µ¥šµŠ—oµœ»‡‡¨…°Š°Š‡r„¦  ™oµ°Š‡r„¦…°Ššnµœ¤¸ œÃ¥µ¥šµŠ—oµœ»‡‡¨Ã—¥ÁŒ¡µ³˜¦ª‹­°Ä®oœnċªnµšnµœÅ—ož’·´˜·˜µ¤œ´Êœ „¦³˜»œ o Ä®o¡œ´„Šµœš»„Ç ‡œ ž¦¹„¬µ„´œ°¥nµŠÁ˜È¤š¸ÉÁ„¸É¥ª„´­™µœ„µ¦–rš¸ÉÁ„·—…¹Êœ  nª¥Ä®o ¡œ´„Šµœš»„LJœÁ…oµÄ‹™¹Š­™µœ„µ¦–rš¸ÉÁ„·—…¹Êœ¨³­µÁ®˜»š´ÊŠ®¤—…°Šž{®µ „¦³˜»œ o Ä®oš»„‡œ¤¸‡ªµ¤¦´Ÿ·—°˜n°„µ¦˜´—­·œÄ‹Â¨³„µ¦ž’·´˜·Šµœ…°Š˜œÁ°Š   Ä®o ¦³¨¹„ŪoÁ­¤°ªnµšnµœÁž}œŸ¼oš¸É‹³nª¥Âœ³œÎ µª·›¸Â„ož{®µÄ®o¡œ´„ŠµœÁšnµœ´Êœ ˜nšnµœÅ¤nčnŸ¼o š¸¨ É Š¤º°Â„ož{®µÄ®o„´¡ª„Á…µ Á­œ°Âœ³„µ¦Ä®o¦·„µ¦ž¦¹„¬µÂœ³œÎµ š¸ÉÁ®¤µ³­¤„¦–¸š¸É‹µ Î Áž}œ Î µ œµ ®¦º ° ‡ªµ¤¦¼ o š¸É ‹ ³n ª ¥Â„o ž {  ®µÄ®o „´ ¡œ´ „Šµœ  Á¤ºÉ°šnµœÅ¤n¤¸‡ªµ¤ Ä®o  œ³œÎ µ¡ª„Á…µÅž…°¦´  ‡Î µ ž¦¹„¬µ‹µ„      Ÿ¼oÁ¸É¥ªµÄœ°Š‡r„¦…°Ššnµœ ®¦º°š¸Éž¦¹„¬µ£µ¥œ°„°Š‡r„¦ Ánœ‹·˜ ¡š¥rÁž}œ˜oœ ˜·—˜µ¤˜¦ª‹­°­™µœ„µ¦–r   Ä®o‹´˜µ—¼­™µœ„µ¦–r ¨³Ä®o‡Î µž¦¹„¬µÂœ³œÎ µÁ¡·É¤Á˜·¤ ®µ„¤¸‡ªµ¤‹Î µÁž}œ .

„µ¦‹´— „µ¦ž{®µÁ„¸É¥ª„´¡œ´„Šµœ „µ¦„¨nµªÃš¬Â¨³¨ŠÃš¬¡œ´„Šµœ ‹o Š Ä®o ¡ œ´„Šµœš¦µª·›¸ž’·´˜·š¸Éčo°¥¼nĜ°Š‡r„¦ Ä®oœnċªnµ¡œ´„ŠµœÅ—o¦´Á°„­µ¦¨nµ ­»— Á„¸¥ É ª„´…´Êœ˜°œª·›¸ž’·´˜·…°Š°Š‡r„¦Äœ„µ¦„¨nµªÃš¬Â¨³¨ŠÃš¬¡œ´„Šµœ ¨³‡°¥ Á˜º°œ¡œ´„ŠµœÄœÁ¦ºÉ°Š—´Š„¨nµª°¥¼nÁ­¤° Ä®o‹´—„µ¦„´„µ¦„¨nµªÃš¬Â¨³„µ¦¨ŠÃš¬Ã—¥Å¤n¦°oµ   šnµœ˜o°Š—Î µÁœ·œ„µ¦Ã—¥š´œš¸ Á¡ºÉ ° žj ° Š„´ œ ­™µœ„µ¦–r ¨»„¨µ¤Åž‹œ‡ª‡» ¤ Ťn ŗo ¨³„n ° Ä®o Á „· — Ÿ¨Á­¸ ¥ ®µ¥˜n ° °Š‡r„¦ ¨³¡œ´„Šµœš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š Ä®ož’·˜ ´ ˜ · µ¤…o°´Š‡´…°Š„‘®¤µ¥Â¨³…o°„ε ®œ—…°Š°Š‡r„¦  „¦–¸š¸É‹Î µÁž}œÄ®o˜¦ª‹ ­°„´Ÿ¼oÁ¸É¥ªµš´ÊŠÄœ—oµœ„‘®¤µ¥Â¨³…o°„Î µ®œ—…°Š°Š‡r„¦ …°‡Îµ œ³œÎµ   …°‡Î µÂœ³œÎ µ˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤Ã—¥™µ¤Ÿ¼oÁ¸É¥ªµ Ÿ¼o‹´—„µ¦Äœ­µ¥Šµœ ®¦º ° Ÿ¼ o ¦ n ª¤ŠµœÄœ„µ¦Â„o ž {  ®µÁ„¸É ¥ ª„´  ­™µœ„µ¦–r š¸É Á ž} œ°»ž­¦¦‡Á®¨nµœ¸Ê „¦³šÎ µŸ· — š¦µ ×¥ÁŒ¡µ³°¥n µŠ¥·É Š Á¤ºÉ ° Á„· — …o ° …´ — Â¥o Š ¦³®ªnµŠª·›¸ž’·´˜· ץŤnÄ®oŸ¼o ¨³…o°„Î µ®œ— …°Š°Š‡r„¦ Ä®o»‡‡¨š¸É­µ¤Á…oµ¤µnª¥   …°¦o°ŠÄ®o»‡‡¨š¸É­µ¤ ŗo„n Ÿ¼oÁ¸É¥ªµ Ÿ¼o‹´—„µ¦Äœ­µ¥ Šµœ®¦º ° Ÿ¼ o ¦ n ª¤Šµœ Á¡ºÉ ° n ª¥šÎ µÄ®o š n µœÅ—o ‹´ — „µ¦„´  ­·É Š š¸É Á „· — …¹Ê œ °¥n µŠ¥» ˜· ›¦¦¤ ¨³Áž}œ „¨µŠ˜n°š»„ iµ¥ šn µœ˜o ° Š‹´ — „µ¦„´  ­·É Š š¸É Á„· — …¹Ê œ —o ª ¥‡ªµ¤Áž} œ „¨µŠÂ¨³˜o ° ŠÂ­—ŠÄ®o Ÿ¼o °ºÉ œ Á®È œ —o ª¥ªnµšnµœ Áž}œ„¨µŠ  šnµœ˜o°Šš¦µ…o°ÁšÈ‹‹¦·Šš´ÊŠ®¤—Á„¸É¥ª„´„¦–¸˜nµŠÇ „n°œš¸Éšnµœ‹³˜´—­·œÄ‹ ץčoÁ®˜»Â¨³Ÿ¨š¸É­µ¤µ¦™Â­—ŠÄ®oÁ®ÈœªnµšnµœÅ¤n¤¸°‡˜·˜n°¡œ´„Šµœ Ä®oœ ´ š¹„…o°¤¼¨Åªo°¥nµŠ™¼„˜o°ŠÂ¨³‡¦™oªœ —Î µÁœ· œ„µ¦š´ÊŠ®¤—Ūo  ‹´—šÎ µ´œš¹„¦µ¥¨³Á°¸¥—…´Êœ˜°œš¸Éšnµœ ¨³šÎ µ­Î µÁœµ­nŠÄ®o¡œ´„Šµœš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°ŠÂ¨³Ÿ¼oÎ µœµ„µ¦˜µ¤‡ªµ¤ Á®¤µ³­¤ ˜·—˜µ¤­™µœ„µ¦–r  ‹´˜µ—¼­™µœ„µ¦–rÁ¡ºÉ°Ä®oœnċªnµ‹³Å¤nÁ„·—ž{®µš¸ÉœÎ µÅž­¼n„µ¦Äo …´œ Ê ˜°œ„µ¦„¨nµªÃš¬Â¨³¨ŠÃš¬¡œ´„ŠµœÄœÂÁ—¸¥ª„´œœ¸Ê°¸„‡¦´ÊŠ Á¦¸¥œ¦¼o‹µ„ž¦³­„µ¦–r   čož¦³­„µ¦–rš¸ÉšnµœÅ—o¦´nª¥Ä®ošnµœÂ¨³¡œ´„Šµœ…°Š šnµœ®¨¸„Á¨¸É¥Š®¦º°Â„ož{®µÂÁ—¸¥ª„´œÅ—oÁ¦Èª…¹ÊœÄœ°œµ‡˜ Á­œ°Âœ³„µ¦ž¦´ž¦»Š…´Êœ˜°œª·›¸ž’·´˜·   ‹oŠÄ®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Šš¸ÉÁ®¤µ³­¤š¦µ™¹ŠÂœª šµŠ„µ¦ž¦´ž¦»Š…´Êœ˜°œª·›¸ž‘·´˜·š¸É‡ª¦Â„oŅ .

„µ¦‹´— „µ¦ž{®µÁ„¸É¥ª„´¡œ´„Šµœ „µ¦Á¨·„‹oµŠ¡œ´„Šµœ ®¨¸„Á¨¸É¥Š„µ¦Á¨·„‹oµŠ¡œ´„ŠµœÁšnµš¸É‹³­µ¤µ¦™‹³šÎµ ŗo „µ¦ÄoÁš‡œ·‡š¸É—¸Äœ„µ¦‡´—Á¨º°„ Ÿ¼ o ­ ¤´ ‡ ¦Šµœ „µ¦ f „°¦¤„µ¦¡´ • œµÂ¨³„µ¦Ä®o ‡Î µž¦¹ „¬µÂœ³œÎ µ‹³n ª¥¨—„µ¦Á¨· „‹o µŠ ¡œ´„ŠµœÄ®oœo°¥¨ŠÅ—o Ä®o ž ’· ´ ˜· ˜ µ¤…´Ê œ ˜°œ¦³Á¸ ¥ ª· ›¸ ž ’· ´ ˜·  Ä®o  œn Ä ‹ªn µšn µœÅ—o ž ’· ´ ˜· ˜ µ¤…´Ê œ ˜°œÂ¨³ ¦³Á¸¥ª·›¸ž’·´˜·…°Š°Š‡r„¦°¥nµŠ‡¦™oªœ …°‡Îµ œ³œÎµ  …°‡Î µÂœ³œÎ µ‹µ„Ÿ¼o¦nª¤Šµœ ®¦º°Ÿ¼oÁ¸É¥ªµš´ÊŠ£µ¥ÄœÂ¨³£µ¥œ°„°Š‡r„¦ Ĝš»„Ç „¦–¸š¸Éšnµœ‹³Á¨·„‹oµŠ¡œ´„Šµœ Á¡ºÉ°Ä®oœnċªnµšnµœÅ—ož’·´˜·°¥nµŠ™¼„˜o°Š˜µ¤…o° „‘®¤µ¥Â¨³˜µ¤…o°„Î µ®œ—…°Š°Š‡r„¦ Ä®o»‡‡¨š¸É­µ¤Á…oµ¤µnª¥ …°‡Î µÂœ³œÎ µ‹µ„»‡‡¨š¸É­µ¤ ŗo„n Ÿ¼oÁ¸É¥ªµ Ÿ¼o‹´—„µ¦ ž¦³‹Î µ  ­µ¥Šµœ®¦º°Ÿ¼o¦nª¤Šµœ˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤ Á¡ºÉ°nª¥Ä®o¤´ÉœÄ‹ªnµšnµœÅ—ošÎ µ˜µ¤…´Êœ ˜°œª·›¸ž’·´˜·°¥nµŠ¥»˜·›¦¦¤Â¨³Áž}œ„¨µŠ ®µ…o°ÁšÈ‹‹¦·Š šnµœ˜o°Š¤´ÉœÄ‹ªnµšnµœÅ—o¦´…o°ÁšÈ‹‹¦·Šš´ÊŠ®¤—š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦Á¨·„‹oµŠ ¡œ´ „ŠµœÄœ„¦–¸ š¸É ‹Î µÁž}œ šnµœ‡ª¦­´ÉŠ¡´„ŠµœŸ¼oœ´ÊœÃ—¥‹nµ¥‡nµ‹oµŠÁ˜È¤°´˜¦µ‹œ„ªnµšnµœ‹³ ŗo¦ ´ …o°ÁšÈ‹‹¦·Šš´ÊŠ®¤— Á˜¦¸¥¤˜´ªÄ®o¡¦o°¤š¸É‹³Ä®o…nµª®¦º°˜°‡Îµ ™µ¤  Ž´„Žo°¤Ä®o¡¦o°¤Äœ­·ÉŠš¸Éšnµœ‹³Â‹oŠÂ„n ¡œ´„Šµœ ¦ª¤š´ÊŠ„µ¦˜°…o°Ž´„™µ¤˜nµŠÇ ¨³Á·Ÿ¼o¦nª¤Šµœ®¦º°Ÿ¼oÁ¸É¥ªµ˜nµŠÇ Ä®oÁ…oµ ¦nª¤Á¡ºÉ°Ä®o„µ¦­œ´­œ»œšnµœ˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤ Ä®o…o°¤¼¨š¸É´—Á‹œÂ¨³¥»˜·›¦¦¤Äœ„µ¦Á¨·„‹oµŠ¡œ´„Šµœ Á®˜» Ÿ ¨š¸É ´— Á‹œÂ¨³¥» ˜· ›¦¦¤Äœ„µ¦Á¨· „‹o µŠ¡œ´ „Šµœ  ˜¦ª‹­°—¼Ä®oœnċªnµšnµœ¤¸ ¨³Ä®o … o ° ¤¼ ¨œ¸Ê  „n ¡œ´„Šµœ—oª¥‡Î µ ¡¼—¨³„µ¦Á…¸¥œÁž}œ¨µ¥¨´„¬–r°´„¬¦ Ä®o­¦»žŸ¨„µ¦Á¨·„‹oµŠÄœ„¦–¸š¸É¡œ´„Šµœž¦³¡§˜·Ÿ·—°¥nµŠ´—Á‹œ  Ä®oÁ¨·„‹oµŠ¡œ´„Šµœ ץŤn ˜ o ° ŠÂ‹o Š ¨n ª Š®œo µ ®¦º ° ‹n µ ¥ÁŠ· œ Á—º ° œ—Á¥Äœ„¦–¸ š¸É Á ž} œ „µ¦ž¦³¡§˜· Ÿ· — °¥n µŠ´ — Á‹œ ¨³Äœ„¦–¸ š¸É š n µ œ¥´ Š ¤¸ … o ° ­Š­´ ¥ Ä®o ­´ÉŠ ¡´ „Šµœ¡¦o ° ¤‹n µ¥ÁŠ· œ Á—º ° œÄ®o ¡œ´ „Šµœœ´Ê œ Ç Á˜È¤°´˜¦µÅž„i°œ‹œ„ªnµšnµœ‹³Å—ož¦¹„¬µŸ¼oÁ¸É¥ªµ®¦º°Å—oš¦µ…o°ÁšÈ‹‹¦·Šš´ÊŠ®¤—Á¦¸¥ ¦o°¥Â¨oª ‹o Š Ä®o ¡ œ´ „ ŠµœÂ¨³Ÿ¼ o ¦ n ª ¤Šµœš¦µ  ‹oŠÄ®o¡œ´„ŠµœÂ¨³Ÿ¼o¦nª¤Šµœš¦µÁ„¸É¥ª„´„µ¦ Á¨·„‹oµŠ¡œ´„Šµœ¡¦o°¤Ä®oÁ®˜»Ÿ¨š¸ÉÁ¨·„‹oµŠÃ—¥Ážd—ÁŸ¥Â¨³Å¤nÁ„ȝ­·ÉŠÄ—ŪoÁž}œ‡ªµ¤¨´ .

 ššªœ…´œ Ê ˜°œª·›¸ž’·´˜·Â¨³Á®˜»Ÿ¨š¸ÉčoĜ„µ¦Á¨·„‹oµŠ¡œ´„Šµœ   ‹oŠÄ®oŸ¼oš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š Ĝ„µ¦Á¨·„‹oµŠ¡œ´„Šµœ ž¦´ž¦»Š…´Êœ˜°œª·›¸ž’·´˜·Ä®o—¸…¹Êœ ®¦º°®µª·›¸„µ¦®¨¸„Á¨¸É¥ŠÅ¤nÄ®o ¤¸„µ¦Á¨·„‹oµŠ¡œ´„Šµœ°¸„Äœ°œµ‡˜ .

„µ¦Ä®oð„µ­°¥nµŠÁšnµÁš¸¥¤„´œ ®´ª…o°œ¸ÊÁž}œÁ¦ºÉ°ŠÁ„¸É¥ª„´ „µ¦Ä®oð„µ­Äœ„µ¦šÎ µŠµœÂ„n¡œ´„Šµœ°¥nµŠÁšnµÁš¸¥¤„´œ ­œ´­œ»œ Ä®o šÎµ ŠµœÄœ¦¼žÂš¸É¤¸‡ªµ¤®¨µ„®¨µ¥ ¨³…´—…ªµŠÅ¤nÄ®o¤¸„µ¦ž’·´˜·˜n°¡œ´„Šµœ°¥nµŠÅ¤n ¥»˜·›¦¦¤®¦º°Á¨º°„ž’·´˜· ˜¦ª‹­°‹³nª¥šnµœÅ—o—´Šœ¸Ê •  ¡´•œµ œÎ µÅžÄo¨³ž¦³Á¤·œŸ¨œÃ¥µ¥Â¨³ÂŸœŠµœÁ„¸É¥ª„´„µ¦Ä®oð„µ­˜nµŠÇ š¸ÉÁšnµ Áš¸¥¤„´œ „´¡œ´„Šµœ • • ­nŠÁ­¦·¤Ä®o¡œ´„ŠµœÄo¦¼žÂ„µ¦šÎ µŠµœš¸É¤¸‡ªµ¤®¨µ„®¨µ¥ ­nŠÁ­¦·¤ª·›¸„µ¦ž’·´˜·˜n°¡œ´„Šµœ—oª¥‡ªµ¤¥»˜·›¦¦¤ …´œ Ê ˜°œ„µ¦‹´—„µ¦„µ¦Ä®oð„µ­°¥nµŠÁšnµÁš¸¥¤„´œ ¤¸—´Šœ¸Ê „µ¦ ­n Š Á ­¦· ¤ Ä ® o ¡œ´ „Š µœ ŗ o ¦´  ð„µ­°¥n µ Š ÁšnµÁš¸¥¤„´œ ®œoµ  „µ¦­nŠÁ­¦·¤ª·›¸„µ¦ž’·´˜·Šµœš¸É¤¸ ‡ªµ¤®¨µ„®¨µ¥Â¨³¥»˜·›¦¦¤ ®œoµ  .

„µ¦Ä®oð„µ­°¥nµŠÁšnµÁš¸¥¤„´œ „µ¦­n ŠÁ­¦·¤Ä®o¡ œ´„ŠµœÅ—o¦´Ã°„µ­°¥nµŠÁšnµÁš¸¥¤„´œ ¤¸ ­ n ª œn ª ¥Äœ„µ¦¡´ • œµœÃ¥µ¥…°Š°Š‡r„¦Á„¸É¥ª„´„µ¦Ä®oð„µ­¡œ´„Šµœ°¥nµŠÁšnµÁš¸¥¤ „´œ Á­œ°Âœª‡·—¨³…o°Á­œ°Âœ³ªnµ‡ª¦¤¸„µ¦¡´•œµœÃ¥µ¥—´Š„¨nµªÅ—o°¥nµŠÅ¦ Ä®o¡œ´„Šµœ Ÿ¼o¦nª¤Šµœ ¨³¨¼„‡oµ…°Š°Š‡r„¦¤¸­nªœ¦nª¤   „¦³˜»oœ‡œÁ®¨nµœ¸ÊÄ®onª¥¡´•œµ Ÿœž’·˜ ´ Š · µœ…°ŠšnµœÁ„¸É¥ª„´„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤ÁšnµÁš¸¥¤Äœ„µ¦šÎ µŠµœ ץĮo¦³»™¹Š®œnª¥ ŠµœÄœ °Š‡r„¦š¸É¡œ´„ŠµœÅ—o¦´Ã°„µ­Å¤nÁšnµÁš¸¥¤„´œ°¥nµŠÅ¤nÁž}œ›¦¦¤ ¨³…°‡ªµ¤¦nª¤ ¤º°˜„¨Š¥°¤¦´„µ¦ž’·´˜·˜µ¤ÂŸœŠµœ…°Ššnµœ šÎ µ„µ¦˜„¨Š„´ œ Ĝ„µ¦ª´—Ÿ¨  „Î µ®œ—Á„–”r š¸É š n µœ­µ¤µ¦™ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤„oµª®œoµ…°Š ŸœŠµœ…°ŠšnµœÅ—o ¦ª¦ª¤Â¨³ª·Á‡¦µ³®r…o°¤¼¨  ˜¦ª‹­°ªnµ¤¸„¨»n¤…°ŠŸ¼oš¸É¤¸Ã°„µ­‹³Áž}œ¨¼„‡oµ…°Ššnµœš¸É ™¼ „ ‹´ — °¥¼ n œ °„…°…n µ ¥„µ¦Ä®o  ¦· „ µ¦Â¨³Ÿ¨· ˜ £´ – ”r … °Ššn µœ®¦º ° Ťn ¨³˜¦ª‹­°ªn µ ¡œ´ „Šµœš¸É šÎ µŠµœ°¥¼ n  ¨o ª®¦º ° š¸É „Î µ¨´ Š ‹³šÎ µŠµœÄ®o š n µœÅ—o™¼„ž’·Á­›Äœ­·ÉŠš¸É˜œÁ°Š‡ª¦Å—o ¦´®¦º°Å¤n Ánœ ĜÁ¦ºÉ°Š…°Š„µ¦¡´•œµ˜nµŠÇ „µ¦ªnµ‹oµŠŠµœ ¨³Ã°„µ­„µ¦Á¨ºÉ°œ˜Î µÂ®œnŠ ŠµœÄ®o­¼Š…¹Êœ ¦³»™Š ¹ ­·ÉŠš¸ÉÁž}œ‹»—Â…ÈŠ…°Š¡œ´„Šµœš´ÊŠ®¤—   ×¥ÁŒ¡µ³°¥nµŠ¥·ÉŠ„¨»n¤š¸ÉŤnŗo¦´‡ªµ¤ ­œÄ‹‹µ„°Š‡r„¦ ¨³¦³»—oª¥ªnµ‹»—Â…ÈŠÁ®¨nµœ¸Ê¤¸­nªœnª¥Ä®ošnµœ¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥…°Š°Š‡r „¦Å—o°¥nµŠÅ¦ ¦³»‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ÁŒ¡µ³„¨»n¤  Ä®o¦³»‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ÁŒ¡µ³‹µ„Ÿ¼oš¸ÉÁž}œ¨¼„‡oµ…°ŠšnµœŸ¼oš¸É „ε ¨´Š‹³Áž}œ¨¼„‡oµ¡œ´„Šµœ…°ŠšnµœÂ¨³Ÿ¼oš¸É„Î µ¨´Š‹³Áž}œ¡œ´„Šµœ ÁŸ¥Â¡¦nŸœž’·´˜·Šµœ…°ŠšnµœÂ„n¡œ´„Šµœ ˜o °Š„µ¦ÁŒ¡µ³„¨»n¤  ¦ª¤š´ÊŠª·›¸ž’·´˜·Šµœš¸É¦¦¨»™¹Š‡ªµ¤ ¨³Ä®o¦³»™¹Š‡ªµ¤Å¤n­¤—»¨¥r˜nµŠÇ š¸É¤¸°¥¼n¡¦o°¤š´ÊŠª·›¸ž’·´˜·Šµœš¸É ­¦oµŠ­¦¦‡rÁ¡ºÉ°­œ´­œ»œ„¨»n¤¡œ´„Šµœš¸ÉŤnčn„¨»n¤®¨´„…°Š°Š‡r„¦ Ä®o­° ºÉ ­µ¦ÂŸœž’·´˜·ŠµœÂ„n¡œ´„Šµœ   Ä®oœnċªnµ¡œ´„Šµœ¤¸‡ªµ¤Á…oµÄ‹™¹Š‡ªµ¤¦´Ÿ·— ° ¨³®œo µš¸É … °Š˜œÁ°Š£µ¥Ä˜o œ Ã¥µ¥ ¨³ÂŸœŠµœÁ¡ºÉ°­¦oµŠÃ°„µ­Äœ„µ¦šÎ µŠµœ °¥nµŠÁšnµÁš¸¥¤„´œ Ä®oð„µ­Äœ„µ¦ f„°¦¤Â¨³„µ¦¡´•œµy Ä®o„µ¦ f„°¦¤Â¨³„µ¦¡´•œµš¸ÉÁ®¤µ³­¤Á¡ºÉ° Ä®o¡œ´„Šµœ­µ¤µ¦™ž’·´˜·®œoµš¸É˜µ¤ÂŸœŠµœÅ—oÁž}œ°¥nµŠ—¸ œÎµ Á­œ°ÂŸœž’·´˜·Šµœ ¨³ž¦³Á¤·œŸ¨„µ¦šÎµ Šµœ…°Ššnµœ   čoª·›¸„µ¦˜¦ª‹ª´—Ÿ¨˜µ¤ š¸ É  ˜„¨Š„´œÅªoÁ¡ºÉ°˜·—˜µ¤Ÿ¨‡ªµ¤„oµª®œoµ…°ŠšnµœÁž¦¸¥Áš¸¥„´ÂŸœž’·´˜·Šµœš¸É‹´— šÎµ Ūo¨oª¨³ž¦´ÂŸœÄ®oÁ®¤µ³­¤˜n°Åž .

„µ¦Ä®oð„µ­°¥nµŠÁšnµÁš¸¥¤„´œ „µ¦­n ŠÁ­¦·¤ª·›¸„µ¦šÎ µŠµœš¸É¤¸‡ªµ¤®¨µ„®¨µ¥¨³¥»˜ ·›¦¦¤ ­º° É ­µ¦œÃ¥µ¥Á„¸É¥ª„´„µ¦Ä®oð„µ­š¸ÉÁšnµÁš¸¥¤„´œÂ„n¡œ´„Šµœ Ä®oœnċªnµ¡œ´„Šµœ¦´ ¦¼ o ¨³Á…oµÄ‹Äœ¤µ˜¦“µœ„µ¦ž¦³¡§˜·ž’·´˜·Äœ„µ¦šÎ µŠµœ˜µ¤š¸Éšnµœ‡µ—®ª´ŠÅªo ¨³ š¦µ™¹ŠŸ¨…°Š„µ¦ž¦³¡§˜·ž’·´˜·˜œÄœšµŠš¸É°Š‡r„¦Å¤n¥°¤¦´ „¦³˜»oœÄ®o¤¸„µ¦šÎµ ŠµœÄœ¦¼žÂš¸É®¨µ„®¨µ¥   „¦³˜»oœ¡œ´„ŠµœÄ®o¡´•œµ‡ªµ¤ ­µ¤µ¦™…°Š˜œÁ°ŠÄ®ošÎ µŠµœÄœ¦¼žÂ˜nµŠÇš¸ÉÁ®¤µ³­¤ ­œ´­œ»œ¡§˜·„¦¦¤Â¨³¦¼žÂ„µ¦šÎµ Šµœš¸ÉÁž}œ›¦¦¤µ˜· „¦³˜»oœ¡œ´„ŠµœÄ®ošÎ µŠµœ ץčo¦ž ¼ „µ¦šÎ µŠµœÂ¨³¡§˜·„¦¦¤š¸ÉÁž}œ›¦¦¤µ˜·…°Š˜œÁ°Š ¨³ÄœÂš¸É˜œÁ°Š °˜¦µÁšnµš¸É¡§˜·„¦¦¤˜nµŠÇÁ®¨nµœ´Êœ¥´Š­°—‡¨o°Š„´„µ¦šÎ µÄ®o°Š‡r„¦¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥ ŗo Ťn ­ n Š Á­¦· ¤ Ä®o ¡ œ´ „ ŠµœšÎ µ ŠµœÃ—¥Äo ¦¼ ž Ä—¦¼ ž ®œ¹É Š Ášn µœ´Ê œ  Ťn ­n Š Á­¦·¤Ä®o ¡œ´„Šµœ  čo¦¼žÂ„µ¦šÎ µŠµœÂÄ—®œ¹ÉŠÃ—¥ÁŒ¡µ³Ášnµœ´Êœ ¨³Äo¦¼žÂ„µ¦ šÎµ Šµœš¸ÉŤn­°—‡¨o°Š„´¡ºÊœ‡ªµ¤¦¼o…°Š¡œ´„ŠµœÂ˜n¨³‡œ Ťn­nŠÁ­¦·¤¦¼žÂ„µ¦šÎµ Šµœš¸ÉŤn¥º—®¥»nœ Á¤ºÉ°Ä—š¸É¡ªnµ¡œ´„ŠµœÄo¦¼žÂ„µ¦šÎ µŠµœ Á—¸ ¥ ª„´ œ š´Ê Š ®¤—Ž¹É Š Áž} œ ¦¼ ž š¸É Å ¤n Å —o ¦´  „µ¦¥°¤¦´  ¨³Å¤n ŗo n ª¥Ä®o „µ¦šÎ µŠµœ …°Š¡œ´ „Šµœ—¸ …¹Ê œ ˜n°¥nµŠÅ¦ šnµœ˜o°ŠÂ‹oŠ…o°‡·—Á®ÈœÄ®o¡œ´„Šµœš¦µ œ³œÎ µÁ¡ºÉ ° „¦³˜» o œ Ä®o ¡œ´ „ŠµœÁ¨º ° „čo ¦¼ ž „µ¦šÎ µŠµœÄ®¤nÇ š¸É¤¸ ¡¦o°¤š´ÊŠÄ®o…o° ‡ªµ¤®¨µ„®¨µ¥ ¤µ„…¹Êœ Ä®o … o ° ¤¼ ¨ Á¡ºÉ ° ­³šo ° œ™¹ Š Ÿ¨„µ¦šÎ µŠµœÂ¨³…o ° œ³œÎ µ˜n µŠÇ°¥n µŠ¦³¤´ — ¦³ª´ Š  ¡œ´ „ŠµœÄo ¦¼ ž „µ¦šÎ µŠµœš¸É Á ž} œ °» ž ­¦¦‡˜n°„µ¦¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥…°Š°Š‡r„¦ Ĝš¸Éš¸É Ä®ošnµœ ‹oŠ¡œ´„Šµœš¦µ™¹ŠŸ¨š¸ÉÁ„·—…¹ÊœÂ¨³Ä®o…o°Âœ³œÎ µÂ„nš»„Ç ‡œ ץčoª·›¸„µ¦­ºÉ°­µ¦š¸ÉŤn „¦³š˜n°ÁºÊ°µ˜·­´Š‡¤Á¡«®¦º°­·ÉŠÂª—¨o°¤…°Š¡œ´„ŠµœÄœ…–³œ´ÊœÇ ‡´—‡oµœ¡§˜·„¦¦¤¨Îµ Á°¸¥ŠÁ¨º°„š¸É¦´„¤´„š¸É´Š ž{®µš¸É°µ‹‹³Á„·—…¹Êœ‹µ„¡§˜·„¦¦¤—´Š„¨nµª  °›·µ¥Ä®o¡œ´„Šµœš¦µ´—Á‹œÁ„¸É¥ª„´ ¡¦o°¤š´ÊŠª·›¸˜n°˜oµœ®µ„¥´Š¤¸Ÿ¼očo¡§˜·„¦¦¤ Ánœœ´Êœ˜n°Åž čo„µ¦´Š‡´ž’·´˜·˜µ¤„‘¦³Á¸¥  Ä®očo„‘¦³Á¸¥…°Š°Š‡r„¦¤µ´Š‡´Äo„´Ÿ¼oš¸É¥´Š —¹Š—´œÄo¡§˜·¦¦¤¨Î µÁ°¸¥Šš¸ÉŤnÁž}œ›¦¦¤Äœ„µ¦šÎ µŠµœ Ä®o®µ‡Îµ œ³œÎµ ¨³…°„µ¦­œ´­œ»œ  Ĝš¸ÉŽ¹ÉŠšnµœÅ¤nœnċªnµ¡§˜·„¦¦¤…°Š˜´ªšnµœÁ°Š …°Š¡œ´„Šµœ…°Ššnµœ ¨³…°ŠŸ¼o¦nª¤Šµœ ¤¸Ÿ¨„¦³š˜n°Ÿ¼o°ºÉœ°¥nµŠÅ¦ Ä®o…°‡Î µÂœ³œÎ µ ¨³„µ¦­œ´­œ»œ‹µ„Ÿ¼oÁ¸É¥ªµš´ÊŠ£µ¥ÄœÂ¨³£µ¥œ°„°Š‡r„¦…°Ššnµœ .

„µ¦¦·®µ¦„µ¦ÁŠ·œ 0DQDJLQJ)LQDQFH.

„µ¦¦·®µ¦„µ¦ÁŠ·œ Áž}œÁ¦ºÉ°ŠÁ„¸É¥ª„´„µ¦‹´—Á˜¦¸¥¤Â¨³„µ¦˜„¨Š„´œÁ„¸É¥ª„´Š ž¦³¤µ–š¸ÉčoÁ¡ºÉ°„µ¦Ä®o¦·„µ¦¨¼„‡oµ ¨³„µ¦šÎ µÄ®ošnµœ¤´ÉœÄ‹ªnµÅ—očoÁŠ·œÅžœj°¥š¸É ­»—„µ¦¦·®µ¦„µ¦ÁŠ·œ‡¦°‡¨»¤™¹ŠÁ¦ºÉ°Š˜nµŠÇ—´Šœ¸Ê „µ¦¦·®µ¦Šž¦³¤µ–  „µ¦‹´—Á˜¦¸¥¤Šž¦³¤µ–  „µ¦Á‹¦‹µ˜n°¦°ŠÂ¨³„µ¦°œ»¤´˜·Šž¦³¤µ–  „µ¦˜·—˜µ¤„µ¦ÄoŠž¦³¤µ– „µ¦‡ª‡»¤˜oœš»œ „µ¦‡ª‡»¤˜oœš»œ‡nµÄo‹nµ¥Äœ„·‹„¦¦¤˜nµŠÇ  .

„µ¦¦·®µ¦Šž¦³¤µ– ®´ ª …o ° œ¸Ê Á „¸É ¥ ª„´  „µ¦šÎ µ Ä®o š n µ œ¤´É œ ċªn µšn µœ­µ¤µ¦™—Î µÁœ· œ ŠµœÄœÃ‡¦Š„µ¦Â¨³Šµœ—o µœ„µ¦ ž’·˜ ´ „ · µ¦…°ŠšnµœÄ®o¨oªÁ­¦È‹£µ¥ÄœŠž¦³¤µ–š¸É„Î µ®œ—Ūoŗo ˜¦ª‹­°‹³nª¥šnµœ—´Šœ¸Ê • • • ‹´—šÎµ ž¦³¤µ–„µ¦¦µ¥Å—o¨³¦µ¥‹nµ¥œ¡ºÊœ“µœ…°Š…o°¤¼¨š¸É—¸š¸É­»—š¸Éšnµœ®µ¤µÅ—o šÎµ „µ¦˜n°¦°Š°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡„´Ÿ¼oš¸ÉšÎ µ®œoµš¸É°œ»¤´˜·Šž¦³¤µ–Ä®o„´šnµœ ˜¦ª‹ÁÈ‡Ÿ¨„µ¦ÄoÁŠ·œÁš¸¥„´Šž¦³¤µ–š¸Éŗo¦´°¥nµŠ­¤ÎÉ µÁ­¤°¨³šÎ µ„µ¦ž¦´Áž¨¸É¥œ „µ¦ÄoÁŠ·œ˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤ …´œ Ê ˜°œ„µ¦¦·®µ¦Šž¦³¤µ–¤¸—´Šœ¸Ê „µ¦‹´—Á˜¦¸¥¤Šž¦³¤µ– ®œoµ  „µ¦Á‹¦‹µ˜n°¦°ŠÂ¨³„µ¦°œ»¤´˜· Šž¦³¤µ– ®œoµ  „µ¦˜·—˜µ¤„µ¦ÄoŠž¦³¤µ– ®œoµ  .

„µ¦¦·®µ¦Šž¦³¤µ– „µ¦‹´— Á˜¦¸¥¤Šž¦³¤µ– ‹´—šÎµ ž¦³¤µ–„µ¦¦µ¥¦´Ÿ¨„ε Ŧ¨³˜oœš»œÄ®o™¼„˜o°Š   Ä®ož¦³¤µ–„µ¦Ã—¥Äo…o°¤¼¨š¸É Áž}œ‹¦·ŠÂ¨³ÁºÉ°™º°Å—o¡¦o°¤„´…o°¤¼¨Äœ°—¸˜¨³ÂœªÃœo¤Äœ°œµ‡˜ÄœÁ¦ºÉ°Š˜nµŠÇš¸Éšnµœ ­µ¤µ¦™®µÅ—o ž¦³Á¤·œšµŠÁ¨º°„Äœ„µ¦ž’·´˜·Šµœ   „n°œš¸Éšnµœ‹³œÎ µÁ­œ°Šž¦³¤µ–¨³‡nµÄo‹nµ¥ ˜n µŠÇ šnµœ˜o°Šž¦³Á¤·œ™¹ŠŸ¨„Î µÅ¦š¸Éŗo¦´Á¤ºÉ°Áš¸¥„´˜oœš»œ‡nµÄo‹nµ¥…°Šª·›¸ž’·´˜·Šµœ ˜nµŠÇš¸ÉšnµœÁ¨º°„čoŪo—oª¥ „¦³˜»œ o Ä®o¡œ´„Šµœ¤¸­nªœ¦nª¤Äœ„µ¦‹´—Á˜¦¸¥¤Šž¦³¤µ–  ™oµ¡œ´„ŠµœÅ—o¤¸­nªœÁ„¸É¥ª …o°Š„´…´Êœ˜°œ„µ¦‹´—šÎ µŠž¦³¤µ–—oª¥Â¨oª ¡œ´„Šµœ‹³¥·ÉŠÁ¡·É¤„µ¦¥°¤¦´Ä®o‡ªµ¤¦nª¤ ¤º°nª¥Ä®ošnµœ¦¦¨»™¹ŠŸ¨„Î µÅ¦Â¨³¦µ¥Å—o£µ¥ÄœŠž¦³¤µ–š¸Éŗo¦´°œ»¤´˜·Åªo Ä®o¸Ê™¹ŠŸ¨„ε Ŧš¸Éŗo¦´˜n°nªŠÁª¨µ®œ¹ÉŠÇ   ˜o°ŠÂœnċªnµšnµœÅ—o¸Ê­—Š™¹ŠŸ¨„Î µÅ¦­»š›·š¸É ŗo¦´®¨´Š‹µ„®´„‡nµÄo‹nµ¥Â¨oª „ε ®œ—­¤¤»˜·“µœ…°Ššnµœ Ä®o„Î µ®œ—­¤¤»˜·“µœÂ¨³Á®˜»Ÿ¨š¸ÉšnµœÄo°¥nµŠ´—Á‹œ Ä®oÁŸºÉ°™¹Š‡ªµ¤Å¤nœnœ°œÅªo—oª¥  Ä®o¡·‹µ¦–µ™¹Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ°œµ‡˜ Ž¹ÉŠ°µ‹¤¸Ÿ¨ „¦³š˜n°¦³—´¦µ¥Å—o¨³¦µ¥‹nµ¥ ˜¦ª‹­°Šž¦³¤µ–…°Ššnµœ„´…°ŠŸ¼o°ºÉœ  Ĝ„¦–¸š¸É¤¸Ÿ¼o°ºÉœ¤µÁ„¸É¥ª…o°ŠÄœ„µ¦Ä®o…o° ¤¼¨ ®¦º°Ä®o…o°Âœ³œÎ µ˜nµŠÇ Ä®o˜¦ª‹­°¦µ¥¨³Á°¸¥—‡œÁ®¨nµœ´Êœ„n°œš¸Éšnµœ‹³¥ºÉœÁ­œ° …°Šž¦³¤µ– œÎµ Á­œ°Šž¦³¤µ–…°Ššnµœ°¥nµŠ´—Á‹œÂ¨³„¦³´  Ä®očo¢°¦r¤˜µ¤š¸É°Š‡r„¦…°Š šnµœÅ—o¡´•œµÁ¡ºÉ°ÄoœÎ µÁ­œ°…°Šž¦³¤µ– Á˜¦¸¥¤¡¦o°¤­Îµ ®¦´°›·µ¥…o°¤¼¨Äœ¦µ¥¨³Á°¸¥—š´ÊŠ®¤—   šnµœ˜o°ŠÁ˜¦¸¥¤…o°¤¼¨Â¨³…o° ¸Â Ê ‹Šš´Š Ê ®¤—Ūo­Î µ®¦´Ã˜oÂ¥oŠ„´Ÿ¼oš¸ÉŤnÁ®Èœ—oª¥„´Šž¦³¤µ–š¸ÉšnµœœÎ µÁ­œ° Á¦¸¥œ¦¼o‹µ„ž¦³­„µ¦–r…°Ššnµœ   Áž¦¸¥Áš¸¥˜oœš»œ‡nµÄo‹nµ¥ ¨³Ÿ¨„Î µÅ¦š¸ÉÁ„·—…¹Êœ ‹¦· Š „´  Šž¦³¤µ–š¸É ˜´Ê Š Ūo ¨³Äo … o ° ¤¼ ¨Á®¨n µœ¸Ê n ª¥Äœ„µ¦ž¦´  ž¦» Š „µ¦˜´Ê Š Šž¦³¤µ– …°ŠšnµœÄ®o—¸…¹ÊœÄœ°œµ‡˜ .

„µ¦¦·®µ¦Šž¦³¤µ– „µ¦Á‹¦‹µ˜n°¦°ŠÂ¨³„µ¦°œ»¤´˜ ·Šž¦³¤µ– Á˜¦¸¥¤»‡¨µ„¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°ŠÅªo¨nªŠ®œoµ Á·¡œ´„ŠµœŸ¼o¦nª¤Šµœ¨³Ÿ¼o°ºÉœš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´ „µ¦°œ»¤´˜·Šž¦³¤µ–¤µ¦nª¤„´œž¦¹„¬µÂ¨„Áž¨¸É¥œ‡ªµ¤Á®ÈœÁ„¸É¥ª„´­¤¤»˜·“µœš¸Éčo ¨³ „µ¦‹´—šÎ µŠž¦³¤µ– Ä®o­—Š™¹Š­¤¤»˜·“µœ ¨³‡ªµ¤Å¤nœnœ°œš¸ÉšnµœÁŸºÉ°Á°µÅªo   Ä®o­—ŠÅªo°¥nµŠ´—Á‹œªnµ šnµœÄo­¤¤˜·“µœ¨³‡µ—„µ¦–r‡ªµ¤Å¤nœnœ°œÅªo°¥nµŠÅ¦ Á­œ°Šž¦³¤µ–°¥nµŠ´—Á‹œÂ¨³„¦³´  ¡¥µ¥µ¤Äo¢°¦r¤š¸É°Š‡r„¦…°Ššnµœ ¡´•œµ…¹Êœ­Î µ®¦´œÎ µÁ­œ°…°Šž¦³¤µ– ž¦³¤µ–„µ¦Ä®o™¼„˜o°Šš¸É­»—Ášnµš¸É­µ¤µ¦™‹³šÎµ ŗo  čo…o°¤¼¨Â¨³¦µ¥¨³Á°¸¥—š¸É¤¸š´ÊŠ®¤— š¸š É nµœ¤¸°¥¼n­œ´­œ»œÄœ„µ¦ž¦³¤µ–„µ¦ Ä®oÁª¨µ¤µ„¡°­Îµ ®¦´„µ¦Á‹¦‹µ˜n°¦°Š   œÎ µÁ­œ°…°Šž¦³¤µ–˜nÁœ·ÉœÇ Á¡ºÉ°Ä®ošnµœ¤¸ Áª¨µÄ®o…o°¤¼¨Á¡·É¤Á˜·¤Äœ„¦–¸š¸ÉŸ¼o¡·‹µ¦–µ°œ»¤´˜·Šž¦³¤µ–˜o°Š„µ¦ Á‹¦‹µ˜n°¦°ŠŠž¦³¤µ–—oª¥‡ªµ¤˜´ÊŠÄ‹š¸É—¸ y ­—ŠÄ®oÁ®Èœªnµšnµœ˜´ÊŠÄ‹Ä®o¦¦¨»…o°­¦»ž š¸Éš»„ iµ¥¥°¤¦´¦nª¤„´œÅ—o Ä®o®µ‡ªµ¤´—Á‹œÁ„¸É¥ª„´ž¦³Á—Èœš¸É¥´ŠÅ¤n¤¸…o°­¦»ž ®¦º°š¸Éŗo¦´„µ¦‡´—‡oµœ   Ä®o…°‡Î µ œ³œÎ µÂ¨³‡ªµ¤nª¥Á®¨º°Á¡ºÉ°¦¦¨»…o°­¦»žš¸Éš»„ iµ¥¥°¤¦´¦nª¤„´œÅ—o ÁŸ¥Â¡¦nŸ¨„µ¦˜´—­·œÄ‹Á„¸É¥ª„´Šž¦³¤µ–  ­¦»ž‹µ„„µ¦˜n°¦°Š°œ»¤´˜·Šž¦³¤µ–×¥Á¦Èª  ‹oŠÄ®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Š¦´š¦µÁ„¸É¥ª„´Ÿ¨ Á¡ºÉ°Ä®oœnċªnµšnµœÅ—o¦´„µ¦­œ´­œ»œ ‡ªµ¤¦nª¤¤º°Â¨³‡ªµ¤ÁºÉ°¤´ÉœÄœ„µ¦ÄoŠž¦³¤µ– .

„µ¦¦·®µ¦Šž¦³¤µ– „µ¦˜·— ˜µ¤„µ¦ÄoŠž¦³¤µ– —¼Â¨‡nµÄo‹nµ¥˜nµŠÇÄ®o°¥¼nĜ…°Á…˜š¸Éŗo˜„¨Š„´œÅªo šnµœ˜o°Š¤¸‡ªµ¤´—Á‹œªnµ…°Á…˜ …°Š„µ¦ÄoŠž¦³¤µ–‡º°°³Å¦ ¨³˜o°ŠÂœnċªnµšnµœÅ—očo‹nµ¥£µ¥Äœ…°Á…˜œ´ÊœÇ ¨³ ˜¦ª‹­°Ä®o„µ¦Äo‹nµ¥š´ÊŠ®¤—Áž}œÅž˜µ¤œÃ¥µ¥Â¨³ª·›¸ž’·´˜·…°Š°Š‡r„¦ „ε ®œ—¦³¥³Áª¨µ…°Š„µ¦Äo‹nµ¥   ˜o°ŠÂœnċªnµšnµœÅ¤nŗočoŠž¦³¤µ–Á„·œÄœÂ˜n¨³ nªŠÁª¨µÄ—Áª¨µ®œ¹ÉŠ ™¹ŠÂ¤oªnµ‡nµÄo‹nµ¥…°Ššnµœ¥´Š‡Š°¥¼nĜ…°Á…˜…°ŠŠž¦³¤µ–˜¨°— š´Š Ê že„˜ È µ¤Á¡¦µ³šÎ µÄ®oÁ„·—Ÿ¨Á­¸¥˜n°„¦³Â­ÁŠ·œ­—®¤»œÁª¸¥œÅ—o ˜¦ª‹—¼¦µ¥Å—o¨³¦µ¥‹nµ¥š¸ÉšnµœÄoŞ‹¦·ŠÁš¸¥„´Šž¦³¤µ–   Ä®o…°…o°¤¼¨š¸É™¼„˜o°Š ‹µ„„µ¦…µ¥Â¨³˜oœš»œ‡nµÄo‹nµ¥ÄœnªŠÁª¨µš¸ÉÁ®¤µ³­¤ ¦µ¥Šµœ‡nµÄo‹nµ¥š¸É¤¸ÂœªÃœo¤ªnµ‹³­¼Š®¦º°˜Îµ É „ªnµŠž¦³¤µ–š¸É„µ Î ®œ—Ūo   ץ‹oŠÄ®o Ÿ¼Á o „¸¥ É ª…o°Šš¸ÉÁ®¤µ³­¤š¦µÄ®oÁ¦Èªš¸É­»—Ášnµš¸É‹³šÎ µÅ—o „¦–¸š¸É¤¸ÂœªÃœo¤…°Š‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ ­nªœœ¸ÊÁ¤ºÉ°Áš¸¥„´š¸É„Î µ®œ—ŪoĜŠž¦³¤µ– ¦µ¥Šµœ­nªœ˜nµŠ…°Š¦µ¥¦´Á¤ºÉ°Áš¸¥„´š¸É„µ Î ®œ—ŪoĜŠž¦³¤µ–   Ä®o»‡‡¨š¸ÉÁ„¸É¥ª …o°ŠÂ¨³Á®¤µ³­¤š¦µÁ¦Èªš¸É­»— Á¤ºÉ°¦µ¥¦´¤¸ÂœªÃœo¤˜ÎÉ µ„ªnµ®¦º°¤µ„„ªnµš¸É„Î µ®œ—ŪoĜ Šž¦³¤µ– Ä®oÁ®˜»Ÿ¨°›·µ¥‡ªµ¤‡µ—Á‡¨ºÉ°œ…°Š„µ¦ÄoŠž¦³¤µ–   ª·Á‡¦µ³®r­µÁ®˜»š¸ÉšÎ µÄ®oÁ„·— ‡ªµ¤‡µ—Á‡¨ºÉ°œÄœ­nªœ…°Š¦µ¥¦´Â¨³¦µ¥‹nµ¥¨³Á­œ°ª·›¸Â„oŅ šÎµ „µ¦Â„oŅ×¥š´œš¸   Ä®očoª·›¸„µ¦Â„oŅš¸ÉÁ®¤µ³­¤Á¤ºÉ°¡ªnµ‡nµÄo‹nµ¥š¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹¦·Š ®¦º°š¸‡ É µ—ªnµ‹³Ä®o‹¦·ŠÂ˜„˜nµŠÅž¤µ„‹µ„š¸É„Î µ®œ—ŪoĜŠž¦³¤µ– …°°Îµ œµ‹š¸É‹³Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÃ¥„¥oµ¥Šž¦³¤µ–Äœ®¤ª—˜nµŠÇ   Á¤ºÉ°šnµœ‹Î µÁž}œ˜o°ŠÄo ‡n µÄo ‹ n µ¥¤µ„…¹Ê œ ¨³œo ° ¥¨ŠÄœÂ˜n ¨³®¤ª—Šž¦³¤µ–Ä®o…°°Î µœµ‹„µ¦Ã¥„¥oµ¥®¤ª— ‡nµÄo‹nµ¥‹µ„Ÿ¼oš¸ÉÁ®¤µ³­¤ …°‡ªµ¤Á®Èœ°Äœ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠŠž¦³¤µ–   Á¤ºÉ°šnµœ‹Î µÁž}œ˜o°ŠÁž¨¸É¥œÂž¨ŠŠ ž¦³¤µ–ÄœnªŠžeŠž¦³¤µ–Ä®o…°¦´‡ªµ¤Á®Èœ°‹µ„Ÿ¼o¤¸°Î µœµ‹°œ»¤´˜· .

„µ¦‡ª‡»¤˜oœš»œ ®´ª…o°œ¸Á Ê „¸¥ É ª…o°Š„´„µ¦¤´ÉœÄ‹ªnµ¡œ´„Šµœš»„ Ç ‡œ ˜nµŠ®µšµŠš¸É‹³‡ª‡»¤®¦º°¨—˜oœš»œ¨Š °¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š ˜¦ª‹­°œ¸Ê‹³nª¥šnµœ—´Šœ¸Ê • • • šÎµ Ä®oš¸¤Šµœ…°Ššnµœ˜¦³®œ´„ªnµ‹³nª¥‡ª‡»¤˜oœš»œÅ—o°¥nµŠÅ¦ ‡ª‡»¤‡nµÄo‹nµ¥°¥nµŠÁ‡¦nŠ‡¦´— šÎ µ„µ¦Â„oŅÁ¤ºÉ°‡nµÄo‹nµ¥¤¸ÂœªÃœo¤ªnµ‹³­¼Š¤µ„‹œšnµœ‡ª‡»¤Å¤nŗo ®´ª…o°œ¸Ê¤¸‡ªµ¤­´¤¡´œ›r°¥nµŠÄ„¨o·—„´ „µ¦¦·®µ¦Šž¦³¤µ–¨³„µ¦¦·®µ¦„µ¦Áž¨¸É¥œ ž¨Š¨³¤¸Â˜¦ª‹­°Á¡¸¥Š»—Á—¸¥ª‡º° „µ¦‡ª‡»¤˜oœš»œ‡nµÄo‹nµ¥Äœ„·‹„¦¦¤˜nµŠÇ ®œoµ  .

„µ¦‡ª‡»¤˜oœš»œ „µ¦‡ª‡»¤˜oœš»œ‡nµÄo‹ nµ¥Äœ„·‹ „¦¦¤˜nµŠÇ šÎ µÄ®o ­ ¤µ· „ š» „ ‡œÄœš¸ ¤ Šµœ…°Ššn µœ˜¦³®œ´ „ ªn µ˜œÁ°Š‹³n ª ¥‡ª‡» ¤ ˜o œš»œ‡nµÄo‹nµ¥ ŗo°¥nµŠÅ¦  ץĮonª¥¡·‹µ¦–µ—¼ªnµ¤¸˜oœš»œ‡nµÄo‹nµ¥Äœ­nªœÄ—oµŠš¸É­µ¤µ¦™¨—¨ŠÅ—o ¨³šÎ µÄ®oÁ„·—‡ªµ¤­œÄ‹ªnµ¡ª„Á…µ‹³nª¥¨—‡nµÄo‹nµ¥Äœ­nªœÄ—Å—ooµŠ ‡ª‡»¤‡nµÄo‹nµ¥Ä®o°¥¼nĜŠž¦³¤µ–š¸É˜„¨Š„´œÅªo šnµœ˜o°Šš¦µªnµªŠÁŠ·œŠž¦³¤µ– …°ŠšnµœÁž}œÁšnµÅ¦¨³šnµœÅ—o—¼Â¨˜¦ª‹­°Á¡ºÉ°Ä®o‡nµÄo‹nµ¥°¥¼n£µ¥Ä˜oªŠÁŠ·œœ´ÊœÇ Á¤º° É ¡ªnµ‡nµÄo‹nµ¥­nªœÄ—°¥¼nœ°„Á®œº°‹µ„‡ªµ¤¦´Ÿ·—°…°Ššnµœ Ä®oÁ­œ°…°‡ªµ¤ ¦nª¤¤º°‹µ„Ÿ¼oÁ„¸É¥ª…o°ŠÃ—¥Á¦Èª ¤¸˜oœš»œ‡nµÄo‹nµ¥®¨µ¥­nªœš¸É°¥¼nĜ‡ªµ¤¦´Ÿ·—°…°Š Ÿœ„°ºœ É ‹oŠÄ®o¡ª„Á…µš¦µÃ—¥Á¦Èª ™oµšnµœ˜o°Š„µ¦Äo°Î µœµ‹…°Š¡ª„Á…µ‹´—„µ¦Á„¸É¥ª „´‡nµÄo‹nµ¥­nªœœ´ÊœÇ Ä®o¤¸„µ¦´œš¹„‡nµÄo‹nµ¥Åªo Ä®o¤¸„µ¦´œš¹„‡nµÄo‹nµ¥˜nµŠÇ°¥nµŠ™¼„˜o°ŠÂ¨³‡¦™oªœÁ¡ºÉ° œÎ µ¤µ°oµŠ°·Š˜n°ÅžÅ—o ž¦³Á¤·œ…o°¤¼¨˜nµŠÇ Á„¸É¥ª„´˜oœš»œ‡nµÄo‹nµ¥Â¨³„µ¦Äoš¦´¡¥µ„¦˜nµŠÇ °¥nµŠ¦°‡°  „µ¦ššªœ˜oœš»œ‡nµÄo‹nµ¥°¥nµŠ­¤ÎÉ µÁ­¤° ‹³nª¥Ä®ošnµœ­µ¤µ¦™¦³»Å—oªnµ‹³šÎ µ„µ¦¨— ˜oœš»œ‡nµÄo‹nµ¥Å—o®¦º°‹³Äož¦³Ã¥œr‹µ„š¦´¡¥µ„¦Ä®o—¸…¹ÊœÄœ­nªœÄ—Å—ooµŠ Ä®o¤°Š®µ­·ÉŠš¸É‹³ž¦´ž¦»ŠÅ—o   Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÂ„nŸ¼oš¸ÉÁ®¤µ³­¤ž¦´ž¦»Šž¦³­·š›·Ÿ¨…°Š ˜oœš»œ‡nµÄo‹nµ¥…°Šš¦´¡¥µ„¦Ä®oÁ¦Èªš¸É­»—Ášnµš¸É‹³šÎ µÅ—o ¨Š¤º°Â„oŅ×¥š´œš¸   Ĝ„¦–¸š¸É‡µ—ªnµ‡nµÄo‹nµ¥°µ‹­¼ŠÁ„·œ„ªnµŠž¦³¤µ–Ä®o¦µ¥Šµœ …o°¤¼¨—´Š„¨nµªš´œš¸Â„nŸ¼oš¸ÉÁ®¤µ³­¤¨³šÎ µ„µ¦Â„oŅÁ¡ºÉ°Ä®oÁ„·—Ÿ¨„¦³šœo°¥š¸É­»— .

„µ¦‹´—„µ¦…o°¤¼¨ 0DQDJLQJ)LQDQFH.

„µ¦‹³—„µ¦…o°¤¼¨  Áž}œÁ¦ºÉ°ŠÁ„¸É¥ª„´„µ¦šÎ µÄ®oœnċªnµ šnµœÅ—o¦´…o°¤¼¨š¸É¡¦o°¤ ¨³š´œ„µ¦Á¡ºÉ°nª¥Äœ„µ¦˜´—­·œÄ‹ „µ¦Äo…o°¤¼¨  „µ¦Å—o¤µÂ¨³„µ¦ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤™¼„˜o°Š…°Š…o°¤¼¨  „µ¦´œš¹„¨³„µ¦‹´—Á„ȝ…o°¤¼¨  „µ¦¡¥µ„¦–rœªÃœo¤Â¨³¡´•œµ„µ¦˜nµŠÇ „µ¦œÎ µÁ­œ°…o°¤¼¨Â¨³‡Î µÂœ³œÎ µ „µ¦ž¦³»¤  „µ¦´„‹¼Šš¸Éž¦³»¤  „µ¦¤¸­nªœ¦nª¤Äœ„µ¦ž¦³»¤  .

„µ¦Äo…o°¤¼¨ ®´ª…o°œ¸ÊÁž}œÁ¦ºÉ°ŠÁ„¸É¥ª„´„µ¦Å—o¤µ„µ¦Äo¨³„µ¦œÎ µÁ­œ°…o°¤¼¨Á¡ºÉ°nª¥Äœ„µ¦˜´—­·œÄ‹ ˜¦ª‹­°œ¸Ê‹³nª¥Å—o—´Šœ¸Ê • • • • • ¦³»™¹Š„µ¦‹´—®µ…o°¤¼¨˜µ¤š¸Éšnµœ˜o°Š„µ¦ ´œš¹„¨³‹´—Á„ȝ…o°¤¼¨Äœ¨´„¬–³š¸É­µ¤µ¦™Á¦¸¥„čoŗoŠnµ¥ ª·Á‡¦µ³®rž¦³Á¤·œ‡»–‡nµ…°Š…o°¤¼¨ čo…o°¤¼¨Äœ„µ¦¡¥µ„¦–rœªÃœo¤Â¨³¡´•œµ„µ¦˜nµŠÇĜ°œµ‡˜ œÎ µÁ­œ°…o°¤¼¨Â¨³Ä®o‡Î µÂœ³œÎ µÂ„nŸ¼o°ºÉœ …´œ Ê ˜°œ„µ¦Äo…o°¤¼¨ ¤¸—´Šœ¸Ê „µ¦Å—o¤µÂ¨³„µ¦ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤™¼„˜o°Š …°Š…o°¤¼¨ ®œoµ  „µ¦´œš¹„¨³„µ¦‹´—Á„ȝ…o°¤¼¨ ®œoµ  „µ¦¡¥µ„¦–rœªÃœo¤Â¨³®œoµ „µ¦œÎ µÁ­œ°…o°¤¼¨Â¨³ ®œoµ „µ¦¡´•œµ˜nµŠÇ ‡Î µÂœ³œÎ µ  Î Þ¦——¼Äœ®´ª…o°„µ¦‹´—„µ¦¡¨´ŠŠµœ ×¥ÁŒ¡µ³ÄœÂ˜¦ª‹­°£µ¥Ä˜o®´ª…o°„µ¦Ä®o‡µ œ³œÎµ Á„¸É¥ª„´„¨¥»š›r—oµœ¡¨´ŠŠµœ ®œoµ.

¨³„µ¦­nŠÁ­¦·¤„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ°¥nµŠ¤¸ž¦³ ­·š›·£µ¡ ®œoµ.

¨³„µ¦­œ´­œ»œ—oµœž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ ®œoµ.

 .

.

„µ¦Äo…o°¤¼¨ „µ¦Å—o¤µÂ¨³„µ¦ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤™¼„˜o°Š…°Š…o°¤¼¨ Ä®o ¦ ³» ª n µ…o ° ¤¼ ¨ °³Å¦o µŠš¸É šnµœ˜o°Š„µ¦   ¡· ‹ µ¦–µ°¥n µŠ­¤ÎÉ µÁ­¤°ªnµ…o°¤¼¨ ž¦³Á£šÅ®œoµŠš¸Éšnµœ˜o°Š„µ¦ ššªœÂ®¨nŠ…o°¤¼¨…°Ššnµœ  ššªœÂ®¨nŠ…o°¤¼¨‹µ„®¨nŠš¸É˜„˜nµŠ„´œ°¥nµŠ ­¤ÎÉ µÁ­¤° ¨³¡·‹µ¦–µªnµÂ®¨nŠ…o°¤¼¨œ´Êœ¤¸ž¦³Ã¥œr ÁºÉ°™º°Å—o ¨³‡»o¤‡nµ°¥nµŠ Ŧ ¡´•œµÁ‡¦º°…nµ¥Šµœ…°Ššnµœ   Ä®o­¦oµŠ ¦´„¬µ ¨³¡´•œµ­´¤¡´œ›£µ¡„´»‡‡¨ Ž¹Š É °µ‹‹³Ä®o…o°¤¼¨˜nµŠÇš¸ÉÁž}œž¦³Ã¥œr˜n°šnµœÅ—o Ä®o®µ…o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Šš´ÊŠ®¤— y Ä®oœnċªnµšnµœÅ—o¦´…o°¤¼¨š´ÊŠ®¤—Á„¸É¥ª„´°Š‡r ž¦³„°š¸¤ É Ÿ ¸ ¨˜n°Šµœ—oµœž’·´˜·„µ¦Äœž{‹‹»´œÂ¨³Äœ°œµ‡˜ ¡¥µ¥µ¤®µšµŠÁ¨º°„°ºÉœÇ Á¡ºÉ°Ä®oŗo…o°¤¼¨   ™oµ¡ªnµšnµœ¤¸°»ž­¦¦‡Äœ„µ¦š¸Éŗo ¦´  …o ° ¤¼ ¨‹µ„®¨n Š ®œ¹É Š ®¨n Š ėĮo ¡¥µ¥µ¤®µ‹µ„®¨n Š …o ° ¤¼ ¨°ºÉ œ ®¦º ° šµŠÁ¨º ° „ °ºÉœÇ ¦ª¦ª¤…o°¤¼¨Ä®oŗoš´œÁª¨µÄoŠµœ Ä®oœnċªnµšnµœÅ—o…o°¤¼¨š´œ„Î µ®œ—čoŠµœ œÎµ Á­œ°…o°¤¼¨Äœ¦¼žÂš¸ÉÁ®¤µ³­¤Á¡ºÉ°nª¥Äœ„µ¦˜´—­·œÄ‹ Ä®ošÎ µÁž}œš­¦»ž Ÿœ£µ¡Â¨³…o°Á­œ°Âœ³Á¡ºÉ°nª¥Äœ„µ¦˜´—­·œÄ‹ ‹´—šÎµ š­¦»žš¸ÉÁ®¤µ³­¤ y Ä®oœnċªnµš­¦»ž…°ŠšnµœÅ—o¦´„µ¦­œ´­œ»œ°¥nµŠ Á˜È¤š¸— É oª¥…o°¤¼¨š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°ŠÂ¨³Á®˜»Ÿ¨š¸É˜o°ŠÃ˜oÂ¥oŠ ššªœª·›¸„µ¦˜nµŠÇš¸ÉšnµœÄoĜ„µ¦‹´—®µ…o°¤¼¨ ššªœª·›¸„µ¦š¸Éšnµœ‹´—®µ…o° ¤¼¨¤µÅ—o°¥nµŠ­¤ÎÉ µÁ­¤°Â¨³ž¦´ž¦»ŠÄœ­·ÉŠš¸É‹Î µÁž}œ .

„µ¦Äo…o°¤¼¨ „µ¦´œš¹„¨³„µ¦‹´— Á„ȝ…o°¤¼¨ ´œš¹„…o°¤¼¨Ä®o™¼„˜o°Š Ä®o˜¦ª‹­°‡»–£µ¡Äœ„µ¦´œš¹„…o°¤¼¨ ´ œ š¹ „ …o ° ¤¼ ¨ Ä®o ¤¸ ¦ µ¥¨³Á°¸ ¥ —Äœ¦³—´  š¸É Á®¤µ³­¤„´  ‡ªµ¤˜o ° Š„µ¦Äo ° ¥n µŠÁ¡¸ ¥Š ¡°  šnµœ°µ‹˜o°Š„µ¦š¸É‹³Á„ȝ…o°¤¼¨Ä®o¤¸¦³—´…°Š¦µ¥¨³Á°¸¥—š¸É˜„˜nµŠ„´œ ×¥…¹œ Ê °¥¼n„´‡ªµ¤­Î µ‡´…°Š…o°¤¼¨Â¨³„µ¦Äo…o°¤¼¨˜µ¤š¸Éšnµœ‡µ—®ª´ŠÅªo ´œš¹„¨³‹´—Á„ȝ…o°¤¼¨Ã—¥ÄoĜ¦¼žÂ ¦³ ¨³ª·›¸„µ¦š¸É¥°¤¦´Äœ°Š‡r„¦  °Š‡r „ ¦…°Ššn µ œ°µ‹¡´ • œµª· ›¸ „ µ¦Â¨³¦³­Î µ ®¦´  „µ¦Á„È  …o ° ¤¼ ¨ÄœÂ˜n µŠÇ „´œÅªo¨oª×¥°µ‹Äo„µ¦´œš¹„—oª¥„¦³—µ¬Â¨³‡°¤¡·ªÁ˜°¦r Ä®oœnċªnµšnµœ­µ¤µ¦™‹³—¹Š…o°¤¼¨¤µÄoŗoš´œš¸š¸É˜o°Š„µ¦   ¡·‹µ¦–µ—¼ªnµšnµœ ˜o°Š„µ¦…o°¤¼¨œ´ÊœÇÁ¦nŠ—nªœÁ¡¸¥ŠÄ— ššªœª·›¸„µ¦´œš¹„¨³‹´—Á„ȝ…o°¤¼¨  ššªœŽÎÊ µ™¹Šª·›¸„µ¦¦³Â¨³…´Êœ˜°œ „µ¦šÎ µ Šµœ°¥n µŠ­¤ÎÉ µÁ­¤° Á¡ºÉ ° ˜¦ª‹­°—¼ ªn µ„µ¦´ œ š¹ „¨³„µ¦‹´ — Á„È  …o ° ¤¼ ¨œ¸Ê Áž}œÅž°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·Ÿ¨¨³¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Ášnµš¸É‹³Áž}œÅžÅ—o œÎµ ª·›¸„µ¦Ä®¤nÇ ¤µÄoĜ„µ¦´œš¹„¨³‹´—Á„ȝ…o°¤¼¨ ššªœ°¥nµŠ­¤ÎÉ µÁ­¤°ªnµ …o°¤¼¨š¸Éŗo¦´¥´Š‡ŠÄo­œ°Š˜°‡ªµ¤˜o°Š„µ¦…°ŠšnµœÅ—o°¥¼n®¦º°Å¤n ª·Á‡¦µ³®r¨³Â„oŅ…o°…´—…o°Š˜nµŠÇ š¸É¡Äœª·›¸„µ¦´œš¹„¨³‹´—Á„ȝ…o°¤¼¨  Á¤ºÉ° ¡ªnµ¤¸…o° …´—…o°ŠÁ„·—…¹ÊœÄœ¦³—´Š„¨nµª Ä®oª·Á‡¦µ³®r®µ­µÁ®˜»Â¨³šÎ µ„µ¦Â„o ŅÁ¡º° É Ä®oœnċªnµ…o°…´—…o°ŠÂÁ—¸¥ª„´œœ¸Ê‹³Å¤nÁ„·—…¹Êœ°¸„ ž’·˜ ´ ˜ · µ¤…o°„ε ®œ—…°Š„‘®¤µ¥  Ä®oœnċªnµ¦³„µ¦´œš¹„„µ¦‹´—Á„ȝ¨³ „µ¦‹´—Á˜¦¸¥¤…o°¤¼¨…°Ššnµœ™¼„˜o°Š˜µ¤„‘®¤µ¥ .

„µ¦Äo…o°¤¼¨ „µ¦¡¥µ„¦–rœªÃœo¤Â¨³„µ¦¡´• œµ˜nµŠÇ šÎµ „µ¦¡¥µ„¦–rץčo…o°¤¼¨š¸É—¸š¸É­»—š¸Éšnµœ¤¸°¥¼n  Ä®oœnċªnµšnµœ„Î µ¨´ŠÄo…o°¤¼¨ š¸— É š ¸ ­ ¸É — » Ĝ…o°‹Î µ„´—…°ŠÁª¨µÂ¨³˜oœš»œ šÎµ „µ¦¡¥µ„¦–rœªÃœo¤Â¨³„µ¦¡´•œµ˜nµŠÇ ĜÁª¨µš¸ÉÁ®¤µ³­¤   šnµœ°µ‹˜o°Š šÎ µ„µ¦ ¡¥µ„¦–r—´Š„¨nµª„n°œ®œoµ„µ¦ªµŠÂŸœ ×¥„µ¦¡¥µ„¦–r˜o°ŠšÎ µ„µ¦ž¦´ ž¦»ŠÄ®oš´œ˜n°Á®˜»„µ¦–r°¥nµŠ­¤ÎÉ µÁ­¤° Ä®o…o°¤¼¨Äœž¦·¤µ–š¸ÉÁ®¤µ³­¤Â„n„µ¦˜´—­·œÄ‹   Ÿ¨„µ¦¡¥µ„¦–r…°Ššnµœ‡ª¦¤¸ …o ° ¤¼ ¨Á· Š ž¦· ¤ µ–š¸É Á ¡¸ ¥ Š¡°n ª¥Ä®o š n µœÂ¨³Ÿ¼ o ¦ n ª¤Šµœ­µ¤µ¦™˜´—­·œÄ‹Äœ„µ¦‹´— ­¦¦š¦´¡¥µ„¦˜nµŠÇŗo ­—ŠÄ®oÁ®Èœ™¹Š­¤¤»˜·“µœš¸ÉčoĜ„µ¦¡¥µ„¦–r…°Ššnµœ  Ä®o­—Š™¹Š­¤¤»˜·“µœ ¨³Á®˜»Ÿ¨š¸Éčo­¤¤˜·“µœÄ®o´—Á‹œ ­—ŠÄ®oÁ®Èœ™¹Š¦³—´‡ªµ¤Å¤nœnœ°œ…°ŠŸ¨„µ¦¡¥µ„¦–r   ÁœoœÄ®oÁ®Èœ™¹Š­nªœ š¸¤ É ‡ ¸ ªµ¤Á­¸É¥Š¤µ„š¸É­»—®¦º°‹»—š¸Éšnµœ¤¸…o°¤¼¨­œ´­œ»œ„µ¦¡¥µ„¦–rœo°¥š¸É­»— ­—ŠÄ®oÁ®Èœ™¹ŠŸ¨„¦³š…°ŠÂœªÃœo¤Â¨³„µ¦¡´•œµ˜nµŠÇ   ­—ŠÄ®oÁ®Èœªnµ œªÃœo¤Á®¨nµœ¸Ê‹³¤¸Ÿ¨˜n°Šµœ—oµœž’·´˜·„µ¦Â¨³„µ¦¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥…°Š°Š‡r„¦° ¥nµŠÅ¦ ššªœ„µ¦¡¥µ„¦–r…°Ššnµœ   ª·Á‡¦µ³®r®µ­µÁ®˜»Äœ­·ÉŠš¸ÉšÎ µÄ®o„µ¦¡¥µ„¦–r …°Ššn µœÅ¤n ™¼„˜o ° Š ¨³Äo … o ° ¤¼ ¨Á®¨n µœ¸Ê Ä œ„µ¦ž¦´ž¦»Š„µ¦¡¥µ„¦–rÄ®o—¸…¹ÊœÄœ °œµ‡˜ .

„µ¦Äo…o°¤¼¨ „µ¦œÎ µÁ­œ°…o°¤¼¨Â¨³‡Î µÂœ³œÎ µ „µ¦­ºÉ°­µ¦¦¼o‹´„čoð„µ­˜nµŠÇÁ¡ºÉ°ÁŸ¥Â¡¦n…o°¤¼¨Â¨³‡Î µÂœ³œÎ µ Ä®oœnċªnµ…o°¤¼¨…°Ššnµœ¥´Š‡Šš´œ­¤´¥ ¤¸‡ªµ¤Á„¸É¥ª…o°ŠÂ¨³™¼„˜o°Š   Á˜¦¸¥¤˜´ª Ä®o¦°‡°Äœ­·ÉŠš¸Éšnµœ‹³¡¼— ¨³˜¦ª‹­°­µ¦³Â¨³¦µ¥¨³Á°¸¥—„´Ÿ¼o¦nª¤Šµœ …°Ššnµœ®¦º°Ÿ¼oÁ¸É¥ªµ„n°œ ˜¦ª‹­°Ä®o‡µ Î œ³œÎµ …°Ššnµœ­°—‡¨o°Š„´œÃ¥µ¥…°Š°Š‡r„¦   ˜¦ª‹­° „´Ÿ¼¦ o nª¤Šµœ®¦º°Ÿ¼oÁ¸É¥ªµÁ¡ºÉ°Ä®oœnċªnµšnµœÅ—oÄ®o‡Î µÂœ³œÎ µš¸É™¼„˜o°Š ­œ´­œ»œ‡Îµ œ³œÎµ …°Ššnµœ   Ĝš¸Éš¸ÉÁ®¤µ³­¤Ä®o­—Š…o°Ã˜oÂ¥oŠÂ¨³®¨´„“µœ ˜nµŠÇš¸É¤¸Á®˜»¤¸Ÿ¨Á¡ºÉ°nª¥­œ´­œ»œ‡Î µÂœ³œÎ µ…°Ššnµœ ‡·—™¹Š‡ªµ¤¦¼o­¹„…°Š„¨»n¤Ÿ¼o¢{Š   ¨°Š‡·——¼ªnµ™oµšnµœÁž}œŸ¼o¦´¢{Š¤¸…o°¤¼¨°³Å¦oµŠ š¸É ¡ª„Á…µ˜o ° Š„µ¦ ¨³Ä®oœÎ µÁ­œ°Äœ¦¼žÂ ¦³—´ ¨³Äœ‹´Š®ª³‡ªµ¤Á¦Èªš¸É Á®¤µ³­¤ ˜¦ª‹­°‡ªµ¤Á…oµÄ‹…°Š„¨»n¤Ÿ¼o¢{Š   ×¥„µ¦˜´ÊŠ‡Î µ™µ¤®¦º°…°‡ªµ¤‡·—Á®Èœ‹µ„ Ÿ¼¢ o Š { Á¡ºÉ°˜¦ª‹­°‡ªµ¤Á…oµÄ‹…°Ÿ¼o¢{ŠÁ„¸É¥ª„´­·ÉŠš¸ÉšnµœœÎ µÁ­œ° .

„µ¦ž¦³»¤ ®´ ª…o ° œ¸Ê Á ž} œ Á¦ºÉ ° ŠÁ„¸É ¥ ª„´  „µ¦´ „‹¼ Š ¨³„µ¦š¸É ¤¸ ­n ªœ¦nª¤Äœ„µ¦ž¦³»¤Á¡ºÉ°˜´—­·œÄ‹Äœ Á¦ºÉ°Š˜nµŠÇ ˜¦ª‹­°‹³nª¥šnµœ—´Šœ¸Ê • ¤¸‡ªµ¤´—Á‹œÄœ‹»—¤n»Š®¤µ¥…°Š„µ¦ž¦³»¤Â¨³Âœnċªnµ­µ¤µ¦™¦¦¨»Ážjµ®¤µ¥ „µ¦ž¦³»¤Å—o • • • Á˜¦¸¥¤‡ªµ¤¡¦o°¤Â¨³¤¸­nªœ¦nª¤Äœ„µ¦ž¦³»¤°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ „¦³˜»oœÄ®oŸ¼oÁ…oµ¦nª¤ž¦³»¤¤¸­nªœ¦nª¤Äœ„µ¦ž¦³»¤ šÎ µ„µ¦˜´—­·œÄ‹ ®´ª…o°œ¸Ê‡¦°‡¨»¤™¹Š „µ¦´„‹¼Šš¸Éž¦³»¤ „µ¦¤¸­nªœ¦nª¤Äœ„µ¦ ž¦³»¤ ®œoµ ®œoµ  .

„µ¦ž¦³»¤ „µ¦´„‹¼Šš¸Éž¦³»¤ „µ¦ž¦³»¤˜o°Š¤¸‹»—¤»nŠ®¤µ¥´—Á‹œ  °¥nµÁ¦¸¥„ž¦³»¤™oµ®µ„ªnµ¤¸šµŠ°ºÉœš¸É—¸„ªnµ Ĝ„µ¦Â„ož{®µ®¦º°šÎ µ„µ¦˜´—­·œÄ‹Å—o Á·Ä®oŸ¼oÁ„¸É¥ª…o°Šš¸ÉÁ®¤µ³­¤Á…oµ¦nª¤ž¦³»¤ yÄ®oÁ·ÁŒ¡µ³»‡‡¨š¸É‹³­µ¤µ¦™¤¸ ­nªœ     nª¥Á®¨º°®¦º°Å—o¦´ž¦³Ã¥œr‹µ„„µ¦ž¦³»¤ ˜nÄ®oœnċªnµšnµœÅ—o Á·»‡‡¨š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š¤¸­nªœ¦nª¤Äœ„µ¦˜´—­·œÄ‹š´ÊŠ®¤—¨oª ¤¸Áª¨µÁ¡¸¥Š¡°Äœ„µ¦Á˜¦¸¥¤„µ¦ž¦³»¤   Á˜¦¸¥¤˜´ªÄ®o¦°‡°Á¡ºÉ°„µ¦´„‹¼Šš¸É ž¦³»¤ ¨³ž¦¹„¬µ„´Ÿ¼oÁ…oµ¦nª¤ž¦³»¤‡œ°ºÉœÇ šnµœ‡ª¦­nŠÁ°„­µ¦ž¦³»¤¨nªŠ ®œoµÁ¡ºÉ°Ä®oš»„LJœÅ—oÁ˜¦¸¥¤¡¦o°¤—oª¥ „¨nµª™¹Š‹»—¤»nŠ®¤µ¥…°Š„µ¦ž¦³»¤°¥nµŠ´—Á‹œÁž}œ°´œ—´Â¦„  ˜¦ª‹­°ªnµŸ¼o Á…oµ¦nª¤ž¦³»¤š»„‡œ¤¸‹»—¤»nŠ®¤µ¥Á—¸¥ª„´œ „ε ®œ—Áª¨µž¦³»¤Ä®oÁ¡¸¥Š¡°  „Î µ®œ—Áª¨µÁ¦·É¤Â¨³‹„µ¦ž¦³»¤¦ª¤š´ÊŠ‹´— ­¦¦Áª¨µÄœ„µ¦¨„Áž¨¸É¥œ‡ªµ¤Á®ÈœÄ®oÁ®¤µ³­¤ÄœÂ˜n¨³®´ª…o°„µ¦ž¦³»¤ „¦³˜»oœÄ®oŸ¼oÁ…oµ¦nª¤ž¦³»¤š»„‡œ¤¸­nªœ¦nª¤Äœš¸Éž¦³»¤   čoš´„¬³Äœ„µ¦˜´ÊŠ‡Î µ ™µ¤ ¨³„¦³˜»oœÁž}œ¦µ¥»‡‡¨Á¡ºÉ°Ä®oœnċªnµšnµœÅ—o¦´‡ªµ¤‡·—Á®ÈœÂ¨³¤»¤¤°Š °¥nµŠ‡¦™oªœ Ä®o¥»˜·‡ªµ¤Á®ÈœÂ¨³…o°Ã˜oÂ¥oŠš¸ÉŤnÁ„·—ž¦³Ã¥œr   šnµœ˜o°ŠÂœnªÂœn ˜n¤¸‡ªµ¤ ­» £µ¡Äœ„µ¦ …°¦o ° ŠÄ®o Ÿ¼ o Á …o µ¦n ª¤ž¦³» ¤ ¦n ª¤„´ œ ¥¹ — ¤´É œ Ĝ‹» — ¤» n Š ®¤µ¥…°Š„µ¦ ž¦³»¤ ­¦»žŸ¨„µ¦ž¦³»¤   ­¦»žŸ¨„µ¦ž¦³»¤ÄœÁª¨µš¸ÉÁ®¤µ³­¤Â¨³­¦»žž¦³Á—È‹ ­Îµ ‡´Äœ˜°œšoµ¥…°ŠÂ˜n¨³®´ª…o°ž¦³»¤ ˜´—­·œÄ‹  Ä®oœnċªnµÅ—ošÎ µ„µ¦˜´—­·œÄ‹£µ¥Äœ°Î µœµ‹®œoµš¸É…°Šš¸Éž¦³»¤ ×¥ ¤¸„µ¦´œš¹„ ¦µ¥Šµœ„µ¦ž¦³»¤°¥nµŠ™¼„˜o°ŠÂ¨³¡¦o°¤ÁŸ¥Â¡¦nÄ®oŸ¼oš¸É­¤‡ª¦¦´ š¦µ ž¦³Á¤·œ„µ¦ž¦³»¤  čoÁª¨µÄœ„µ¦ž¦³»¤nªŠ­»—šoµ¥Á¡ºÉ°ž¦³Á¤·œªnµšnµœÅ—o ¦¦¨»‹»—¤»nŠ®¤µ¥…°Š„µ¦ž¦³»¤°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡®¦º°Å¤n .

„µ¦ž¦³»¤ „µ¦¤¸­nªœ¦nª¤Äœ„µ¦ž¦³»¤ Ä®oÁ˜¦¸¥¤˜´ª°¥nµŠ¦°‡°   ‹´—Á˜¦¸¥¤Á°„­µ¦®¦º°…o°¤¼¨˜nµŠÇ Ūo¨nªŠ®œoµ ¨³ ž ¦¹ „¬ µ„´  » ‡ ‡ ¨°ºÉ œ Ç š¸É š n µœ ˜ o ° Š Á ž } œ ˜´ ªÂ š œ Ä ®o Ä œ„µ¦ž¦³» ¤ Á¡ºÉ ° Ä®o š n µ œ ­µ¤µ¦™¤¸­nªœ¦nª¤Â­—Š‡ªµ¤‡·—Á®ÈœÄœš¸Éž¦³»¤Å—o—¸š¸É­»— ¤¸­ª n œ¦nª¤Äœ„µ¦ž¦³»¤°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š ›·£µ¡ œÎ µÁ­œ°…o°‡·—Á®Èœ…°Ššnµœ°¥nµŠ ´—Á‹œ™¼„˜o°Š¨³ÄœÁª¨µš¸ÉÁ®¤µ³­¤ nª¥Â„ož{®µ˜nµŠ Ç   Ä®o‡·—ªnµšnµœ‹³nª¥¦³»Ä®oÁ„·—‡ªµ¤´—Á‹œÂ¨³­¦»žŸ¨ „µ¦Â„ož{®µÅ—o°¥nµŠÅ¦oµŠ ¦ª¤š´ÊŠnª¥Ä®oš¸Éž¦³»¤šÎ µ„µ¦˜´—­·œÄ‹°¥nµŠ­¤Á®˜» ­¤Ÿ¨ ‡ª‡»¤„µ¦ž¦³»¤ °¥nµ¨º¤‹»—¤»nŠ®¤µ¥…°Š„µ¦ž¦³»¤Â¨³°¥nµÄ®o¤¸„µ¦¡¼—œ°„ ž¦³Á—Èœ ¦´¢{Š‡ªµ¤Á®Èœ‡·—Á®ÈœÂ¨³Â¨³¤»¤¤°Š…°ŠŸ¼o°ºÉœ Ä®o¦ ´ ¢{Š‡ªµ¤Á®Èœ‡·—Á®ÈœÂ¨³ ¤»¤¤°Š…°ŠŸ¼o°ºÉœ¨³Â¨„Áž¨¸É¥œ‡ªµ¤Á®Èœ˜nµŠÇ°¥nµŠ­¦oµŠ­¦¦‡r ¦ª¤™¹Š„µ¦¥°¤ ¦´Äœ…o°‡·—Á®Èœ…°Š‡œ°ºÉœ¤oªnµšnµœ‹³Å¤nÁ®Èœ—oª¥„Șµ¤ šÎµ ®œoµš¸ÉÁž}œ˜´ªÂšœ„¨»n¤°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡  ™oµšnµœÁ…oµ¦nª¤ž¦³»¤Ã—¥Áž}œ ˜´ªÂšœ°Š‡r„¦…°ŠšnµœÂŸœ„®¦º°š¸¤Šµœ…°Ššnµœ Ä®oœnċªnµšnµœÅ—o­—Š‡ªµ¤ ‡·—Á®Èœš¸ÉÁž}œ‡ªµ¤‡·—…°Š¡ª„Á…µÅ¤nčn‡ªµ¤‡·—…°Š˜´ªšnµœÁ°Š .

¤µ˜¦“µœ¦³—´ž¦³Áš«…°Š°´Š„§¬ .QWHUQDWLRQDO6WDQGDUG.

 .

QLWLDWLYH 0&.¤µ˜¦“µœ¦³—´ž¦³Áš«…°Š°´Š„§¬‡º°°³Å¦" ¤µ˜¦“µœ‡ªµ¤­µ¤µ¦™¦³—´ž¦³Áš«…°Š°´Š „§¬ ®¦º°¤µ˜¦“µœ—oµœª· µ¸¡ ŗo™ ¼„ ¡´•œµ Á¡ºÉ°œÎ µ¤µÄo‹ ¦·Š „´„µ¦šÎ µŠµœÄœš»„ ­µ¥°µ¸¡Äœž¦³Áš«°´Š „§¬ ¤µ˜¦“µœÁ®¨nµœ¸Êŗo°›·µ¥Ä®oŸ¼o ž ’· ´ ˜· Š µœ š ¦µ ªn µ ‹ ³ ˜ o ° Š šÎ µ °³ Ŧ o µ Š Ä œ ® œ o µ š¸É Š µœ … °Š˜œÁ°ŠÂ¨³‹³šÎ µ Šµœ°¥n µ ŠÅ¦‹¹ Š ‹³Á¦¸ ¥ „ªn µ ¦¦¨»® œoµš¸É… °Š˜œÁ°ŠÅ—o°¥nµŠ‡¦™oªœ­¤¼¦–r ¥„˜´ª°¥nµŠÁnœ ¤µ˜¦“µœÄœ„µ¦šÎ µŠµœ­Î µ®¦´ ¡œ´„ Šµœ…µ¥…°Š¦oµœ‡oµž¨¸„ ¡n°‡¦´ª Ÿ¼o—¼Â ¨‡œžiª¥ ¡œ´„ Šµœ›»¦„µ¦ ‡œŠµœ„n°­¦oµŠ ¨³Ÿ¼oš¸ÉšÎ µŠµœ Ĝ把µœŸ¨·˜Â¨³ÄœÃ¦ŠŠµœ°»˜­µ®„¦¦¤Áž}œ˜oœ ¤µ˜¦“µœ—o µ œ„µ¦‹´ — „µ¦Ž¹ÉŠ ŗo™ ¼„ ¡´•œµ…¹ÊœÃ—¥‡–³„¦¦¤„µ¦„Î µ®œ—¦³Á¸¥ž’·´˜·—oµœ „µ¦‹´—„µ¦ 0DQDJHPHQW &KDUWHU .

 ŗo°›·µ¥™¹Š ¤µ˜¦“µœ‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦ šÎ µ Šµœ…°ŠŸ¼ o ‹ ´ — „µ¦Â¨³Ÿ¼ o ‡ ª‡»¤ŠµœÄœ­µ¥°µ¸¡š¸É˜œÁ°ŠšÎ µŠµœ°¥¼n ™¹ Š ‡ªµ¤¦¼ o ¡ºÊ œ “µœš¸É ‹ Î µÁž}œ­Î µ®¦´Ÿ¼o‹ ´—„µ¦ „µ¦‹´ — „µ¦œ¸Ê Å —o™ ¼„ œÎ µÅžÄo­Î µ®¦´Ÿ¼o‹ ´—„µ¦ ¤µ˜¦“µœ—´Š „¨nµª¥´Š ŗo°›·µ¥ Á¡ºÉ ° Ä®o­µ¤µ¦™šÎ µŠµœÅ—o°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ ¨³Ÿ¼o‡ ª‡»¤Šµœš»„ Ç ‡œ ¤µ˜¦“µœ ŤnªnµŸ¼oœ´Êœ‹³šÎ µŠµœÄ®o„ ´ ›»¦„·‹ ¨³         °»˜­µ®„¦¦¤ž¦³Á£šÄ—„Șµ¤ Ĝ…–³š¸É… °Á…˜ÁœºÊ°®µ­Î µ®¦´›»¦„·‹ ¨³°»˜ ­µ®„¦¦¤Â˜n ¨ ³ž¦³Á£š°µ‹‹³Â˜„˜n µ Š„´ œ ޝj µ Š ž ¦¹ „ ¬ µÂ œ ³ œÎ µ  „ n ¡ œ´ „ Šµœ ˜n … ´Ê œ˜°œÄœ„µ¦šÎ µŠµœ˜nµŠÇ Ánœ „µ¦Ä®o‡ Î µ „µ¦˜´Ê Š Šž¦³¤µ–®¦º ° „µ¦—Î µ Áœ· œ ŠµœÁ¡ºÉ ° šÎ µ „µ¦Áž¨¸É ¥ œÂž¨ŠÄœÁ¦ºÉ ° Š ˜nµŠÇ‹³‡¨oµ¥‡¨¹Š „´œ­Î µ®¦´š»„ Çž¦³Á£š…°Š›»¦„·‹ ¨³°»˜­µ®„¦¦¤ ¤µ˜¦“µœ„µ¦‹´—„µ¦Å—o™ ¼„ ‹´—nŠ ŪoÁž}œ¦³—´˜„˜nµŠ„´œ—´Š œ¸Ê ¦³—´¤µ˜¦“µœ 67$1'$5'6.

¤µ˜¦“µœ„µ¦‹´—„µ¦¦³—´­¼Š ‡»–­¤´˜· 4XDOLILFDWLRQ.

°¥¼n¦³®ªnµŠ„µ¦¡´•œµ ¤µ˜¦“µœ„µ¦‹´—„µ¦¦³—´„¨µŠ 194694¦³—´ ¤µ˜¦“µœ„µ¦‹´—„µ¦¦³—´˜oœ 194694¦³—´ ¤µ˜¦“µœ„µ¦‹´—„µ¦¦³—´‡ª‡»¤Šµœ 194694¦³—´ ¤ µ˜ ¦“ µœ Ä œ „ µ¦‹´ — „ µ¦— o µ œ ¡¨´ Š Šµœ°›·  µ¥™¹ Š ¤µ˜¦“µœ…°Š‡ªµ¤­µ¤µ¦™¡· Á «¬Äœ„µ¦ šÎ µ Š µœ ­Î µ ® ¦´  Ÿ¼ o š¸É šÎ µ ®œo µ š¸É ¦´  Ÿ· — °Šµœ—o µ œœ¸Ê à —¥ÁŒ¡µ³ Á¡ºÉ ° Ä®o ¤´É œ ċªn µ Ÿ¼ o œ´Ê œ ­µ¤µ¦™‹´ — „µ¦ š ¦´ ¡ ¥ µ „ ¦ ¡ ¨´ Š Š µ œ Å — o ° ¥ n µ Š ¤¸ ž ¦ ³ ­· š ›· £ µ ¡ Á ¡ºÉ °  ¦ ¦ ¨» Á ž j µ ® ¤ µ ¥ … °Š °Š ‡ r „ ¦  ¨ ³ ¤ µ˜ ¦“ µœ œ´Ê œ ¥´ Š ­µ¤µ¦™ÄoŗoÁnœÁ—¸¥ª„´œ„´Ÿ¼oš¸É¤¸˜Î µÂ®œnŠ ŠµœÁž}œvŸ¼o‹³—„µ¦¡¨³ŠŠµœw¨³Ÿ¼oš¸É¤¸˜Î µÂ®œnŠ Šµœ°ºÉœÇš¸É .

šÎ µ®œoµš¸ÉÄ œ„µ¦‹´—„µ¦¡¨´Š ŠµœÁž}œ­nªœš¸É­Î µ‡´­nªœ®œ¹ÉŠ …°ŠŠµœž¦³‹Î µª´œ°¥nµŠ´—Á‹œ Ánœ v¦°ŠŸ¼o ‹³—„µ¦wvŸ¼o‹³—„µ¦—oµœÁš‡œ·‡wvŸ¼o‹³—„µ¦—oµœž’·³˜·„µ¦wÁž}œ˜oœ ¤µ˜¦“µœ„µ¦‹´—„µ¦ „ µ¦šÎ µ Š µœ Ä œ °µ¸ ¡ °ºÉ œ Ç ¨³¤µ˜¦“µœ„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´Š Šµœ „ÈÁž}œÁnœÁ—¸¥ª„´¤µ˜¦“µœ š¸É Å — o ™ ¼ „ ¡´ • œ µ…¹Ê œ ¤µÃ—¥¤¸ ª´ ˜ ™» ž ¦³­Š‡r Á ¡ºÉ ° ž¦³Á¤· œ ‡ªµ¤­µ¤µ¦™…°ŠŸ¼ o šÎ µ Š µ œ à — ¥ Á Œ ¡ µ ³ ° ¥ n µ Š ¥·É Š „ µ ¦ ž ¦ ³ Á ¤· œ Á ¡ºÉ ° … ° ¦´  ª» •· ´ ˜ ¦ „ µ ¦ ž ¦ ³ „ °  °µ¸ ¡ … °Š ž ¦³ Á š « °´ Š „ § ¬ 1DWLRQDO 9 R FDWLRQDO 4XDOLILFDWLRQV 194V.

 ®¦º ° ª» •· ´ ˜ ¦„µ¦ž¦³„°°µ¸ ¡ …°Šž¦³Áš« ­„p°˜Â¨œ—r 6FRWWLVK 9RFDWLRQDO 4XDOLILFDWLRQV 694V.

 Ÿ¼‹ o ´—„µ¦¡¨´Š ŠµœŸ¼oŽ¹ÉŠ ­µ¤µ¦™¡·­¼‹ œrÄ ®o Á®È œ ªnµÁ…µ¤¸‡ ªµ¤­µ¤µ¦™˜µ¤š¸É„ Î µ®œ—ŪoÄ œ®œnª¥‡ªµ¤­µ¤µ¦™˜nµŠÇĜ   ¤µ˜¦“µœ„µ¦‹´—„µ¦ —oµœ¡¨´Š Šµœ‹³Å—o¦´‡³ÂœœÁ¡·É¤Äœ®´ª…o° v®œnª¥‡ªµ¤­µ¤µ¦™Á¡·É¤Á˜·¤w ­Î µ®¦´„µ¦…°¦´ª»•·´˜¦ „µ¦ž¦³„°°µ¸¡…°Šž¦³Áš«°´Š „§¬ 194.

 ®¦º°„µ¦…°ª»•·´˜¦„µ¦ž¦³„°°µ¸¡…°Šž¦³Áš«­ „p°˜Â¨œ—r 694.

62 °Š‡r „¦„µ¦‹´—„µ¦—oµœ‡»–£µ¡Ã—¥¦ª¤ 7RWDO 4XDOLW\ 0DQDJHPHQW. °¥nµŠÅ¦„Șµ¤°Š‡r„ ¦®¨µ¥°Š‡r„ ¦Â¨³Ÿ¼o¦·® µ¦…°Š°Š‡r„ ¦Á®¨nµœ´Êœ ª´˜™»ž¦³­Š‡rš¸É® ¨µ„®¨µ¥…¹Êœ ŗoÄ o¤µ˜¦“µœÁ¡ºÉ° Ž¹ÉŠ ¦ª¤™¹Š „µ¦¦´­¤´‡ ¦Â¨³„µ¦‡´—Á¨º°„¡œ´„ Šµœ „µ¦ª·Á‡¦µ³®r‡ ªµ¤ ˜o°Š„µ¦š¸É ‹Î µÁž}œÄœ„µ¦ f„ °¦¤ šÎµ Šµœ „µ¦°°„®¨´„ ­¼˜¦ f„ °¦¤ „µ¦ššªœÂ¨³ž¦³Á¤·œŸ¨­Î µÁ¦È‹ Ĝ„µ¦ „µ¦ªµŠÂŸœš—šœ»‡ ¨µ„¦Â¨³Á„–”r„ µ¦Á¨ºÉ°œ˜Î µÂ®œnŠ »‡ ¨µ„¦ Áž}œ˜oœ °Š‡r„ ¦˜nµŠÇ Á®¨nµœ¸Êž{‹ ‹»´œÅ—oÁ¦·É¤„µ¦ž¦³­µœÁºÉ°¤Ã¥ŠÁ…oµ„´°Š‡r„ ¦—oµœ„µ¦‡ª‡»¤‡»–£µ¡ Ánœ .

 ¨³°Š‡r„ ¦Ÿ¼o¨ Šš»œ—oµœ»‡ ¨µ„¦ .QYHVWRUVLQ3HRSOH.

˜¦ª‹­°­Î µ®¦´„µ¦‹³—„µ¦—oµœ¡¨³ŠŠµœÁ„¸É¥ª…o°Š„´š»„ LJœš¸ÉšÎ µ®œoµš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°ŠÃ—¥˜¦Š ®¦º° Á¡¸ ¥ ŠµŠ­n ª œ„´  „µ¦­¦o µ Š‡ªµ¤¤´É œ ċªn µ ŗo ¤¸ „ µ¦‹´ — „µ¦š¦´ ¡ ¥µ„¦¡¨´ Š Šµœ°¥n µ Š¤¸ ž ¦³­· š ›· £ µ¡Â¨oª ˜¦ª‹­°Á®¨nµœ¸Ê¤¸¡ºÊœ“µœ­nªœÄ®n¤µ‹µ„¤µ˜¦“µœ„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´Š Šµœ —¼® œoµ .

 ¨³¤µ˜¦“µœ°ºÉœ Ç š¸ÉÁ®¤µ³­¤ °µš· ¤µ˜¦“µœš¸É™ ¼„ ¡´•œµ…¹ÊœÃ—¥°Š‡r„ ¦¸Ê œ³„µ¦‹´—ŽºÊ°‹´—®µ 7KH 3XUFKDVLQJDQG6XSSO\/HDG%RG\.

˜¦ª‹­°­Î µ®¦´„µ¦‹³—„µ¦—oµœž’·³˜·„µ¦ ™¹Š ¤oªnµŸ¼o‡ ª‡»¤Šµœ ¤¸‡ ªµ¤Á„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦¦·® µ¦‹´—„µ¦Äœš»„ ¦³—´ ¨³Ÿ¼o‹ ´—„µ¦­µ¥ŠµœÄœ¦³—´˜oœ ¤µ„„ªnµ„µ¦¦´Ÿ·—°°¥nµŠÁ˜È¤˜´ªÄœ„·‹ „¦¦¤˜nµŠ Ç ¡ºÊ œ“µœ¤µ‹µ„¤µ˜¦“µœ„µ¦‹´—„µ¦Äœ¦³—´„¨µŠ —¼® œoµ °µ‹¡ªnµ˜œÁ°Š¤¸­nªœÁ¡¸¥Š„µ¦nª¥Á®¨º° ˜µ¤Â˜¦ª‹­°„Șµ¤ .

 ˜¦ª‹­°œ¸Ê¤¸ ¨³‹µ„¤µ˜¦“µœ°ºÉœÇ š¸É Á®¤µ³­¤ Ánœ ¤µ˜¦“µœš¸É¡´•œµ…¹ÊœÃ—¥°Š‡r„ ¦¸Ê œ³Äœ„µ¦¦·„ µ¦¨¼„ ‡oµ &XVWRPHU 6HUYLFH /HDG %RG\.

®¦º°°Š‡r„ ¦¸Ê œ³Äœ„µ¦ f„ °¦¤Â¨³¡´•œµ 7UDLQLQJDQG'HYHORSPHQW/HDG%RG\.

„µ¦ÁºÉ°¤Ã¥Š„´œ¦³®ªnµŠÂ˜¦ª‹­°Â¨³„¨»n¤…°Š¤µ˜¦“µœ˜nµŠÇ­—Š°¥¼nÄ œ®œoµ .

¤µ˜¦“µœÄœ„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ 6WDQGDUGVIRU0DQDJLQJ(QHUJ\.

H \ U R O H V. ¤µ˜¦“µœÄœ„µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´Š Šµœ®¤µ¥™¹Š ¤µ˜¦“µœ…°Š‡ªµ¤­µ¤µ¦™š¸É‹ Î µÁž}œ­Î µ®¦´Ÿ¼oš¸ÉšÎ µ®œoµ š¸É ¦´  Ÿ· — °Ã—¥ÁŒ¡µ³Äœ„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤¤´ÉœÄ‹ªnµÅ—o‹ ´—„µ¦š¦´¡¥µ„¦°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ ¤µ˜¦“µœ Á®¨nµœ¸Ê™ ¼„ œÎ µ¤µÄoÁž}œ¡ºÊœ“µœ…°ŠÂ˜¦ª‹­°Äœ„µ¦‹³—„µ¦—oµœ¡¨³ŠŠµœ  š  µ š ® ¨´ „ .

® œ n ª ¥ ‡ ª µ ¤ ­ µ ¤ µ ¦ ™ 8 Q L W V R I F R P S H W H Q F H.

<=#> 7!? @ AB=#> 7C D @ EEF> <GH#EHEI J =7  . 3 46578!9 : .

/ 0+$#% &1 / ))% 2 KML N O!P Q RS#O!T U VWXU Y+Z [ U \]_^ ` a bO!cN d PcN Q \ efg!h i!j kilm nopq#m for s nt u vvm p wyx z { |!{ } ~ z{ € ~ ‚ ƒ ~ „6…{†~ ‡ˆ‰‡ Š ~ Fz‹#|!…Œ Š †‹ Ž €   ‘ ’ “ ”• – — ˜˜“ ” ™Bš › “ ˜œžŸ !¡ ¢!£ ¤¢¥“ •¦–#™#‘£ — § ˜™#˜¨ © ª#Ÿ «M¬ ­ ® ¯° ­‰²± ³+´µ ±¶· ¸ ¹ º » ¯¯ µ ¼½¾ ® µ ¯ ³¿À ±Á­ ²! òĵ ¹  » Å ¯ Ä#µ ¾ ¶ ¼ Æ º#Á ¼ ½B´#½ ¯Ç È ´ ± úyû ø ð üå è ý þ ÿ .$#% &.& .    !#"$#% &' ( )* '+.

 .

     .

/. 0 1 -2.  ! þ  ! #" $ %&'( () *  +. -(.

4 53.!: . 6 .!7!. 4 891 .!=1?>5 6 @#@2A-2.< ./(3.

!E.8./B CD#91 .

1 =F 4 G 3D ==H.

.!/8.

ÉMÊ #Ë ÌÍÎ Ð Ï Ñ ÒÓ Í!ÔÌÍÕ Ö × ÑØ#Ó#Ù ÖBÌÌÚ Ñ Í!ÛÜ#Ý Þ#ßà á â#ãäå æ ç è åMâ#è ãàBé!êà ë ì6íî#ïâ#è ãã ð â#ñ è ãï!æ ð êòãï!ó ô!õ öô÷#è ø äFåâ#è ãäù ç ø î ð ßßè å K!L B5 B!F(.1 =EI J 72 4 991 .!3D#==H.

!/(E..81 =EI J 7!2 4 991 .!M#N.

9N.

9@ O 8.

= KP QR.

S T U(V!W T U(XY Z![ \(].

^V_` ab c deV!` f#U` Q ag h S i.

_Y jk V!Y l h ` m].

npo[.

q_.

` ar#_.

[nX]Q a c s^Z h fU(` Q#a T U(Q#Q \(].

^Vp_.

` a^W h b![ c nn` V!]X T ` nQRjaq(S t(u!vtw.

` b x!y z{ | }z{ ~ {€  ‚ƒ#„.

… †‡† | }‡† ~ ˆ‰Š ‹ … ˆŒ ‹ ‰.

 { Ž  ‰.

ˆ{ „… †  ‘!’ | ˆˆ… { “pª « ¬ ­® ¯ °± ²³(´#«µ ¶ · ¸ ¯ °¹¬ º² ¯ »»¬ ¼!½ ¾ ¬ ¹!­ ¯ ¿½ À¼® · ¬ ± Á º!¬ Â(´Ã Ä ¬ » Å ÆÇ?È É Ê.

ËÍÌ Î ÏÐ!Ñ(ÒÐ ÓÔ ÕÖ × ØÙ Ú Û ÜÞÝß.

àÓ.

Ô Õ(Ö × Ø#á!Ôá!âã äåæ ç èé êë “” • —(– ˜™ –š › ™ œ ž Ÿ › ™? ¡ ž ™ ¢p£.

™ – Ÿ ¤ ¡#˜!™¥¦.

§£.

™ – œ ž ¨ ¦ ¤ ©©™ ¢ ì í î ï(ð ñ ò ïó ô õöõ÷ïø ô ù.

úï û üýþ ÿ   .

-.-.:/<7=< > 6?5 @AB C D @ 8 E0F!5 ?@ G HJIK LM NO!PM QSRM OT U VRM O!OWV U XN Y Q[Z Q\ ].415 67 8 49:.hWn!oO!p RM O!N \ M p qsr^ \ M pL` t OWi l_ ulvM jxw y dz LM NO!PM QSRM OT U VRM O!OWV U X RhM p{Z Q \ ]^ _ ` a e c ..+0/213.^ _ ` a b c d e V f ghR.M OT U ViOO _ O U j0^!M ROi k M Z O U X RlTRO!OLmg.   ü   !" #!$!%& ' ( ) *+.

°Š‡rž¦³„°…°Š‡ªµ¤­µ¤µ¦™ (OHPHQWVRIFRPSHWHQFH.

º ² » ¼ µ ¶½¾¿À´À´Á  Ã¶!ÄÅ0Æ Ç ¼ Šȶɲ ·Ê Ë·Ì ¼ Í Í º Î ´´ ¼ Å0ÄÏ Ç Ï Å³ Ð.š Œ  †Œ Ž ‘ Œ!Š„ ž Ÿ  — ˜0”— !‹ª – ˜ ™  ‘‘ — ‰ ¡S¤£ ¤ ‚ ¦ ’!— Š« “Œ!Š¦ ‡ . |~} } € ‚ƒ!„….à ùðéé à áÙà0äÞ éëò.õóÞ ð.Ñ!´¼ Å ÀÒ Ó Å Å0ÀÃÀ´ Á  Ã¶ Ê ¶¼ Ô Õ®Ö × ØmÙ Ú Û Ü Ý Þ ß.Š!…†¦ €‹‰0”— Œ  †Œ Ž ‘ ”— ƒ  •”— ˜ ™  ‘ ‘— ‰ …‘ ’ “ ” ¡S¤£ ¢  Š† Ž §!…”— „€ › — ‘0¨sž œ © ƒŠª › ‚.‰ ¥. ‡”— ! ‹ ª – ˜ ™  ‘ ‘— ‰ …š › — ‘ ‡œŒŠ„ ž Ÿ — ˜ ‹‰ …‘’ “ ” ¡S±£ ¤ ² ³ ´ µ ²·.í ß. óù Ý Þ à äÙàSäÞ é!Ù ö Û â í ã å åÞ à ü ý!× Øsùé Û Þ åéáëëóò.†„‡ˆ‰ Š‹‰ Œ ƒƒ Ž †  ‰ …‘…‘’ “ ”‹‰ • – — ‰0”— ƒ  •”— !˜ ™  ‘‘— ‰ …š › — ‘‡œŒŠ„ ž Ÿ — ˜ ¡~¢£ ¤ „ – — ‘Š•  †„‡ˆ‰ Š ¥™.š!‹« – ‡œ”— !‹ ª – ˜ ™  ‘ ‘— ‰ …š › — ‘ ‡œŒŠ„ ž Ÿ — ˜ ¡®­£ ¤ ¥‰Š!‰ ¬ — ¥‰0‚!ž — ‘‹ ‰0”— ‹ª – ”™š Ž ž Ÿ “ ‹ ‰0”— ‹ª – ˜ ™  ‘‘— ‰ …š › — ‘‡œŒŠ„ ž Ÿ — ˜ ‹« – ž  © ‚ˆ¯.å Þ à0ô!õê Ùö Û â í ã åå Þ à0÷ê ø Þ åðïçéáù òî úòûÞ â ü®Ø × ýþùà ã ëùà ì à ÿ ã àúé é!ðÙàSäÞ é!ùé Û Þ åò.¶ ¸¹.é Ú0Þ é ã õäÞ éâ í ã å åÞ à ÷å ÷åÜ .‘ ž  ° ‘…‘ ’ “ ” ¡S±£ ¢ „ › ‘¦ „.™Š‹« – ’ ¬ — ¥.íá ã à ó÷à ÙàSäÞ é!çéáæ ð ò.à áà Ý Þ â à ã äåÞ à æ çèà éÞ ê ë ì ÜÜíß.ë ã óò.‰ Š‰ ¬ — §!…”— „‹ ‰0”— Œ  †Œ Ž ‘ŒŠ„ ž Ÿ — ˜0”— ‹ª – ˜ ™  ‘‘— ‰ ¡®­£ ¢ ¥‰Š‰ ¬ — ‹‰0”— !„ – — ‘!”™š Ž ž Ÿ “ ž œ © ª › ‚.íáî ïðåÞ à ÙÚ Û ç ñ ò.

íáâ ã 2à Þ éáëë äÞ é!ÿ ã õùðé!é à á.äÞ éÙö Û â í ã ååÞ à ü ý!× ùà ã ëùà ì à Ù Ú Û ðïäÞ é!éÿëé!ÿðmäÞ é!ò.ß. äé ü ý!× ý[ù ø åæ ùò.ÿ æ Üé!Þ áÚ .ëë ß.é ðÙÚ Û â à ã äåÞ à éÞ ê!ë ì ÜÜí.íáî ïðåÞ à ùÞ ðÞ é ÷÷äß.

ß.à áà Ý Þ ÜÿÞ ðùÞ ðÞ é î ï  Ý Þ æ çèà0Ùà0äÞ é ã õî Ý Þ ß.ß.íáî ïðåÞ à ÙÚ Û çé ã ëçé ì å ùðéé à0á ÷åóà æ ÷åÙ à õ Û Þ à çéáù òî úòûÞ â0äÞ é Ùö Û â í ã ååÞ à ü ! × ý[Ù Ú Û Ü Ý Þ ß.à åÞ à õ Û Þ à0äÞ é ã õäÞ éâ í ã ååÞ à ÷å÷å Ü .íá.äéáó Û ì à â0à ã äåÞ à æ çèà é!Þ ê!ë ì ÜÜí.íá ã õî Ý Þ æ ÷äùÞ é Û ÷ð í.î ï æ ïä ê!ÿ Û ÷å!ä ã ë äÞ éÙö Û â0í ã ååÞ à ü ! × Øsùà ã ëùà ì à ß.

$0 7 4(>#$T M / 5 . /  0 1 2 0 3 4 . 0 #.. ... C<L (9::"#$ % 1*% 5 )*1*% 8 9 # % B 3 7 5 99: ($C D 9N D (0 4 . FE$G$ 3 ü H I JK1*% !0 + E L (+ M:7 .. äé     "!  #$ % ' & #$()*% +$. (9 H I OP    !  3 5 #9: 0 1 2"% C ) 8 $$7$ 7! .$" . U VW X Y$Z[$\ ] ^A_` acb X d e f g h?i jkl Z m i n b o U f:p ^A_` qrb X d*s g tu hi"t$Y\ b k X v>w \ ^A_` xPy z \ {$|\ U>u s g \ jk } p o n b X d*n b ~ s g tu h?i t ^A_` €P X v>h ‚ i jk u p l t$Y>e f g k X v$w \ w p X k \ Y$n b o u U ‚ i"e p$s g tu h?i t ^?a ` _  ƒ t b t s g t  Y$p j:iAY\ b k X v>w \ ^?a ` „r… † ‡$ˆ ‰ Š ‹ † ŒRŒRŠ >Š Ž  ‘$>’“$”:•:–"’$Š —… † ‡$˜ Š ™ “ † ”:”:Š – š?„ › œr“”– Š Ž>•:–"‹ † ŒRŒRŠ… † ‡$˜"Š š?„ › c… † ‡>’$Š —’ † ž ’$Š — ‘  Š ”:‹ Ÿˆ  Ÿ >Š Ž‹ † ŒRŒRŠ š?„ › ¡P¢£ ¤ ¥ ¦$§ ¨$©Rª"« £$« ¬ ­ ® ¯$ª"« ¥ ° ± ²° ³ ´ « µ ²?°>¶ ·*¸ ¹ º »ª ¤ ¦ ¤ ¶µ ²¼"¶¢ ¼ ½µ ¾£ ´ ¿ À £ ® Á* ± « »à ¤ ­ ± «¿¦>¶ÄÅ ¬ ® Æ"¿«£$¬ ·*¸ ¹ ÇPÈ É¯$È>« °>À ® ¯>ÊË¢ ˽Â$ÀÁ*Â Ì °?£« ¬ »:à ¤ Å ¬ ® Æ"¿ «£¬ ·?Í ¹ º Î Ï Ð Ñ Ò ÓÔÑ Õ Ö ×$Ø Ù?Ú ×Û Ü Ñ Ý:Þ Ö Ð Ü Ñ ß Õ$×$à:á Û>Ò à âÑ Ò ã?ä å æèç Ü ×Ò ×à:é êëØ ì í Ú"Þ$×î â ï î*à:î*ð*Ò ëñÑ Ó . 5 )*$< +>=? + % @:A# % B 3 7 5 99: ($C D 9+-$1*% != E. . FE$G 3 :A# % B 3 7 5 99: S J J 5 . -$+>9: "# % 3 5 QR  7!1*% 5 )*1*% 8 9"1*% != E. . (% 5 #6  7!1*% 5 )*1*% 8 9:% ! .

¤µ˜¦“µœ„µ¦‹´—„µ¦¦³—´„¨µŠ 0LGGOH0DQDJHPHQW6WDQGDUGV.

¤µ˜¦“µœ„µ¦‹´—„µ¦¦³—´„¨µŠ®¤µ¥™¹Š ¤µ˜¦“µœ‡ªµ¤­µ¤µ¦™š¸É‹ Î µÁž}œ­Î µ®¦´ Ÿ¼ o‹ ´—„µ¦—oµœž’·´˜·„ µ¦š¸É¤¸® œoµš¸É‡ ªµ¤¦´Ÿ·—°‡¨°‡¨»¤®¨µ¥—oµœ¤µ˜¦“µœœ¸Ê Áž}œ¡ºÊœ“µœ…°ŠÂ˜¦ª‹­°­Î µ®¦´„µ¦‹´—„µ¦—oµœž’·´˜·„µ¦ šµš®¨´„ NH\UROHV.

 ®œnª¥‡ªµ¤­µ¤µ¦™ 8QLWVRIFRPSHWHQFH.

 $&% ' & $( '  * .

   .

6 P E . 7J8 123 K4 . DGH2I123 QF 6Q L ES78 4MT O 94 .78 45= > 8 . 0 123 453 6678 459 : 8 .   ! " # " ) + .@? ò$ó ô õ ö ÷ò$ó ô ø ù ú û ü ý þ$ÿ þ$ú A B = CD=8 EGF . U&V58W74M<&7CZ 7454E[123 \5QG45. D P 4494 . < YB 9 : 8 78 45Z . 678 4MN O 6C4 78 45123 78 4H2 C= P C<Q O 8 RB = CD=8 EF . DGX 2 c ]7 6 L QQ28 74 def g hjik l mnGok iqp5kWr5s t uuvxwvy zi{ |o{ f } ~ |{ f ~ nf €iu k n‚k nk p5ƒ„i… † k i z ‡ k oˆ 78 46C4 N8 46 L Q28W74 ‰5Š ‹5Œ Ž’‘“”•‘Œ –5• — Œ ˜ ™ š›Žœ žŸ5   ‘ ¡&œ¢G“Œ ˜ ™ š ˜ £ Œ ¤¥G–˜ ™‘GŒ §¦ Ÿ5ŒW–5” ¨ ©©GœŽœ ª  “ «¬ Ê ­S® ¯ ° ±²® ³ ´µ°¶·¸ ¹ º » ¼ ½º ¾¿ ­ ³ ½º ³ ¿ÀÁ° º&¿&´° ®5Ã Ä ° ±° ¿® Å Æ ½S´ ³ ¿ÇGÈ Å ° ±½ É ®5¸ ­ » ÃÀ»Á° º ×5Ø@Ù Ú Û ÜGÝÞßàÙ á âãqäÚà ß5à ååæ ç Üá èÚÙ é Û ê ÜÝë ßìí ç îë ã ËÌ ÍÎ Ï ÐSËÌ ÍÑ Ò ÓÔ Õ5Ö ï ðñ&òóôõ ö÷ó ø ù5úû ü ýþ ÿ óõ ø ý ò ô ü û ö òó .?^]GV > 8 .8 <= > 8 .E _ K453 P C 9`C+8 U a B 78 44 . -/. 6K4 L . DGH2I4 . U&V58W74 78 46C4 N8 4 78 4X C.43D . Q4b123 Q .

  ú .

°Š‡rž¦³„°…°Š‡ªµ¤­µ¤µ¦™ (OHPHQWVRIFRPSHWHQFH.

'" & / 4 :2& & L "*B + R& "*:21 )* > ? & 021 **)*2! + &S 6 " B . * ! " 021 + 687 9 :21  * " . " K G D @I .'" &YE . : ! . .'" &:21 !" E L " > & & ! T !? " .M&N*..M&N! + *@ . )%> ? & 0 1 :21 )* + *)* .': 02&. K L "! "  . T " H@I .! " 3. < 4 . :21> . &*K & 3/ 3 / 3 E " ?5W + EI021 :21SIW *S ?%! T ! ?\$'.'S 9 !(V : 02&(! " .!" > )*G1 D H&:2)*1 .1 F! S . B T " 68" SW " ?I> -?I" #%?I@I . HF $&) _IT T  + & a b c d*efg2h i j*k l m*j*k n op j qc drIcst'e ac ku b c o'c et'd v u l e w5r l sw b c dk l m%u xr5o'c eg2h i kcsm n yyIh }c og2~2eoc e(a € a kkr5 ‚ c o(ƒ\g2hi a b c def2} xI„ ac ku b c o'c ep … † ‡ ˆt'd v m*kkh n p j qc d rIcs rˆm*drIcso'c eg2h i j*kip r 2e ~ ha c ku b c oc e Šˆ ou xr5o'c e‹kcsm n yIyh g2h i Iep ˆ o'p u xIsma l mŒp j qc dr5cs  td v Š v ˆ y 2fIp d Žep xa ‡ s} a l m~2hac ku b c o'c eg a ‚ u xr5o'c eg2h i kcsm n yIyh p … † ‡ ˆ j*k l m*j*k n o't'd v fxŠ  e w5k v c og2hik l a2“c ki f l m*y} c r5p ” † ‡ ˆ r l ‡ eg2h i2ac kw%e l m*w%e n e €ca~ • v t v m l o'y l m*m l –”c w5k v c og h i k l a2“c kif l m*y} c rIp ” † ‡ ˆ r l ‡ eg2h i2a c kw%e l m*w%e n e ~ • v € l fIac ku x ‡ u'‚ c e v ˆ o'kc so'c e—fIsko w%k v c o'g2hik l a2“c w l r… l e „˜ c … a l m~ • v k ‚ } r5o'c e ki m n ™2og2h i h fŠ v ˆ Š l fIg s v o'w ‚ } em n yIyh t'd v e v ˆsh o  t” v Š l e*Iˆ e a c kh o'—u*“g2h i2a c k a h ‚ c } —u*“… e l a o'c e p jœIe*u x ‡ j* k a “c t'd v a l m*… e l a o'c e € l f td v rxg2hi2} p yIkc i d  j*ki p r 2eŠ v ˆ r •'h p … † ‡ ˆ ” ‚ }2st'e a c k l fIw 2e t€ …sca k  g2e} —e v r5g2h i2a c k… l ¢ec u x ‡ rxI~2h ‚ ˆ p j qc dr5csac ku b c o'c e m l e*u  a g2hi € l fIp a Žm*Š v ˆ r •'h ¤ ¥ ¦§ ¨© ª « ¬ ­*®¯ ¤ ° ±5²2³ ¯ ´'µ ¦ ³ ° ¶ ±5· ¶ ¸·´'µ ¦ ¹ ®² ¦ º ­ »¼½¹ ²2³ ¯ ¾ ¥ ¿À Á2µ´§ É ± «2À ¶ Æ µ¤ ¶ Æ2·Ç ½³ È ¸´'µ ¦ ¹ ®­*® ¦ ʹ¦ ¥ µŸÇ Ë È ¬ ¸ ² ¦ º ­ »¼½ ¹ ²2³¯¾ ¥ ¿À Á2µ´§ ´'½ º Í Î ¹ ²2µ¯ µ Î ¹ ²2³ ¯ ² § º ©´'½ º Ï ¨ º Ç ¦« ¬ ·Æ Ð º ¸ ©ª®¹ Ñ . " 5 ? @ . K L "! "  .(< 3 ! L " -&EI:21 2H ?5 + *SW " ? . * !" P0 1 + 687 9 :21 *!" K L " .? C K L " :21)* > ? & 021 @I . " / 3/ 4 3 3.  = J O Q = = = = J = O J J = O O = š{ ’ š{ | š{ ‰ ] ] = ] J ] O ` z{ | z{ ‰ z{  ‘ {’ ‘ {| ‘ {‰ ‘ { ‘ {š ‘ {› ¡ {’ ¡ {| ¡ {‰ ’ £{ ’  ÃÄ Å Â ÃÄ Ì / /2354 3.'" & T"!!" W " .'@I*W&(! " B + R&"  S1 "! K G D $'N . .! " @ .! " > )*G1 D H&:2)*1 .'" &E .. I! L " -&E " . " &)X + !" $'. " . .! T !?I# L " - + ! " B + R&"  S1 "!> ) Z5& "H SS1 3 / B + RP&" &> .'.'$'&%K*" K-& . 3.. B + RP&*" : 12 )* + *)* .'@ . > ) Z5&Y) " ?I. > #%& S " $N . 3.'*)* ?I" 6 / .'.! " $'.K G?5.'< / K*IKW &^:21 )* + *)* . / /23 / / #5 . ?G E + *S 6 " B:21 K L " .. 3 S W*S ?5:21 > B D ?5B F'&S 68S " @. / 3. + !2U%" : 12)* + *)* .'" &*K G D + 0 EIN / .'< / )*> ? &@ . :21> .'S.. > #%&! " > )*G1 D H&:2)*1 ..K G D ? G I! " $. T + E -*" : 12 + !2U" E + ! " T + EI-" K + B H"! $'.'*)* ?5" 6 a b c d*e*f™2o'yI} c r5 v ˆoa c kf v c em n yhc akteˆ ec y a b c d*e*f y n 8h l a2“8i  ‚ c o'ƒ\u x ‡  v ˆ oa c kPp … † ‡ ˆt'd v žf v m n yhc aku x ‡ r xy n \˜ c … j*ki p r 2eŸg2hiy l fp h † ˆa~ • v w%r l ykP—fIsp u xIsma l m*y} c rI v ˆ oac kŠˆou xrIoc e^g2h i Šˆ oˆ o'y   ak / / 3. ?5$'. 3. / /2354 12. H F $'& E + %K G D T L " > ) Z5& ! T ! ?5!" 021 K G D ?G)* # K[ 021 / .:21 + !2U" # " B :2WEI1 . > #%&A> B C D E F021 EG:21 0 1 > # GIH@I .  !" #%$'&(! " )* + *)* .

‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠÂ˜¦ª‹­°Â¨³¤µ˜¦“µœ—oµœ„µ¦‹´—„µ¦ ˜nµŠÇ * +) .

< = > ?:45 79@ A B4 5 7CB D 5 ? E F A GG95 ? HI JK:JLM N OP QNJ9JR6P LH I JS T UH I JU V I P W X T YCYCI P:Z [ \ M K]P ^ _` a bP K cSS d e T P vxwzy w f6g hi:h9jk l mn o p q:k o ro p6sf g h9i:h t q:i:h u s {x|z} ~ 6€ 9‚9ƒ „ …9†‚ € ‡:9‚ˆ ‰ Š ‹:Œ6Ž C6 € ‘’‹: € 9‡: “zƒ:‡: „ Ž ”6• ––9—˜ ™ š›œ9ž ” • Ÿ  ¡ ¢ £—¤:– ¥ ˜:¤:– ™ œC¤:–—Ÿ ¦  §¦ ¨6• © © ª ¥ œCœC• « ÄÆÅÇ È ¬­ ®9¯:®°± ² ³´ µ¶6°¬6­ ®9µ´ °´ · ­ ¸¹ ¬ ­ º»C´¬6­ ®9¯:® ¼ ½:¯:® ¾ ¿C¯:®9°º ³À Á³  ­ à à ¶ ¼ ¿C¿C­ ´ ÄÆÅÇ Å É6Ê Ë ÌzÍ Î Ï Ð Ê ÑÒ ÓÒ Ð Ê Ô ÉÕ Ö ×Ø9É ÙzÚÉ6Û × Ü Ý Þ ß à Î Ê Ò á Û Ù ââ9Ê Ò ãä åæCç è é ê ä ëì íì ê ä æCì ã6ä åã ê ä ç ì îã6ï ð ñ ò ó ô î è ä ì õ ï ö ÷C÷Cä ì  øù úûCü ý þ ÿ ù ÿ ù û ø6ù úû ý ø .- #$" %" ./ 465 798:79.    $" &( 3 '& - 1 220 !" .

.<=<=>?.  ý ù  Cù    ! "$#&%&')(+*  . G OIRO S 4 6+34 5 DT K 6? 7 UU4 9 s t ^i ] ^ _` a b c `&d _ e ] ^ _ fg h i1j k bb ^ l=m n a ^ b e o p _ q` dr+d) uv w x y z{ x&|w }$~ v €=w ‚x |ƒ„| … v ††‡ ˆ zzv €‰€Šz‹ Œ uw  Š z ƒ y v € Ž   ‘ ’“”• – —=˜™) š › œ$• › ž Ÿ ’  š ¡  ‘ ¢£ ¤ ¥¦—=˜š §¨ž§ © ••+  › ¦¦  ° ± ²°²³´ ¶ µ · ¸¹ ¶ º » ° ± ²´&°¼½ ² ¾ ¿ º&º ÀÁ ¶ ± ·+à ²³ Ä ÅÆ+ÇÅ)È)± ÉÊÉ+¼ Ë ½½± · ÌÍ ÎÏ&Ð Ñ Ò=Ï&Ð Ó ÐÔÕ ÖÌ ÎÖ× Ø Ó ÐXÙÚ Ø Û Ð Ñ ÌÜÍ ÐÙÝ Ø Û Õ Ñ ÜÜÍ Ð+Þ ß à Í Üá â ã=Î Ö Ï äåæä ç Í Û á)ÍèÌ é ê ë Ð V\[Y W ª¬« ­ ® ª¬« ­ ¯ 5768 9 ìí îïèð ñ ò ó í ôõöõ ó í ÷ ìø ù úûì ü ý&þ ü ìÿöò ûí ó í õí þ ø ù ó í ÷ $õ ó í ðî ü ýìí î ï ñ ü . N H O9G&H)5 5P 9.< 7 9=I J3 @ K CH L? V\[Y Z 34 5M=5 .Q K 4 9M=5 ..@ 7 A 9B)C9D9+3 4 5B)5EF G&C< VXW Y Z 34 5 5E<=5 E H$>?. /10 ! 22 ( 34 5 6 7 8:94 5 .

.

í õ 5768 : ú í .

>G'J KLKM N0= OPOQ R S'S'= F    !  * 2 ( 34 *TUV W  X.«ž ¬*­ ®¯ ° ±² ³ ´µ¬¶ · ¸ ¹ ° ±º­ » ¼ ½ ¾ ¿À Á ÂÃÄ*Å Æ Â*Å ÇÇ Á ÈÉ Ê Ë Ì Ã Í ÎÏ Çо Ê Ñ äæåAç å Â*Å ÇÇ Á È.Y` e  /#  & ).Y` e '2 ( 34 !). + *-). <*= >VJF R k0JF l F<= >'I.£ ¤ ¥¦§ ¨ © ª ¡ ¢.øí ù*ú û'ü ý þ*ûþ*ÿ ÿ þ  þ*ü0ù .v ˆ ‰.v Š ‹Vt*u vŒ  € Ž~ ˆ ‹ ‹ u |†  u ‹   y | ‘ … *‹ —™˜'š › tu v'Œ ’ € “ ” u •|x| ” u y „t … †'‡t ˆ ‰t*u vŽ ˆ –4|u •~*xw.<= >_ R H`J`a0>>'bFG'<= > ?Vc B OdQ R SVS= F 'Y` ( ).v Š ‹Vtu vŒ  € Ž~ ˆ ‹ ‹ u | —™˜'š œ *ž ŸV  ¡ ¢.!Y Z[\Z] 221 ( U UV *    !  Z& # \ W  X. ø=î ö þí    !  " # $ %'& ( )* .vxy z {|d}~* € z ‚ ~ƒ „ … y „t … †'‡t ˆ ‰t*u vw. & / Z& " ! g h ( W*[  " -*Y` 'i -*/ j 1 5^9A8 9 57:8 : 57:8 .w.!Y Z[\Z]* 221 ( U U <*= > ?A@ B C D = EFGF D = ? F.Ò ÓÂ*Ô`Å ÇÂÅ Ç Ï Ç Ð¾ Ê Ñ äæåAç é Â*Å ÇVÕ Ö Å ×ØÅ ¾0Ò Ù Ë Å ÚVÛÝÜÑÐÂÅ Ç Ï Ç Á È Ï Ç Þ ßVÙ Ë Ó*Ò Ô Î Ó Â*Å Çà Á áÔ â Î Ú'Û'Ò Ñ Ì ÓÂÉ Ê Ë Û Á áãÅ äæåAç ê äæåAç è äæåAç ë ì*í î ï ð í ñ ò óôóõí ö ò ÷.v ˆ ‰.'/01*!2 ( 34 5768 .w.> RAk.I. <*= > ?A@ B C D = EFGF D = H B = FI.> l S'<= > ?Vc B OdQ R SVS= Fmn o = S p o mq F r s mS tu v'w.)* & ( WY`/'f! Y` ( ).

*ÿVü ý ú ÿùú û ú *.+.+  ù*ú û..+. ù*ú û *.

+.*ÿú ú þù0ú û 4ú  4ú ú ù*ú û 0 ù*ú ûù ù*ú û '*ù  ú ! þ " û # ù*û þ*ÿ $%$& 4ú  ( )ú ùú û  ú *./ *.+.0 *.1 .+.

‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠÂ˜¦ª‹­°¨³¤µ˜¦µ“µœ—oµœ „µ¦‹´—„µ¦˜nµŠÇ A 8 B >&84: CD=>&8 D EF>&G5HIA 3 C6 A ? 2435376589:.7<35=?>&8 3@ = >&8 P VWX JKL NO W JKLM PQ bc ` a ] ^_\ S RU S TUR PY W ]\ Z[ U pq g hi k m no l m h ij4 g k ef Z Zd bc r s tFu v4w xFyw z4{ |s }y ~ w x rs t w xF€ r { ~ s ‚&ƒ „‚ … ƒ †‡ˆ ‰ Š ‹ Œ‚  ŽF ‚ ‘ ’ “ ‚ ” •!– “ ƒ —Œ Š ‹ ŽF‚ƒ „ ‰ ‹ Ž ˜F‚– Š ƒ ©ª © ‚&ƒ „„ ” ‚&™ƒ – “ ƒ — — ” ‘ ‡– Žš‡‚ƒ „› ” ˆ†ƒ ©ª « ‚ ƒ „ „ ” ‚&™ƒ œƒ žŸ “ ˆ  Š ‹ —    ‘  ž ¡ ‘ —¢!„ £œ ¡ ¤¡ ¥& šF‡‚ ƒ „   … ƒ ŽFƒ ‡ ©ª ¬ «ª © «ª © ‚ ƒ „œ‡‹ ŽŒ‹•!Œ ¦ ‹ ‰ Š ‹‚ … ƒ †‡ˆ ‰‹ ŽF ˜F‚ – Š ƒ ©ª ­ «ª « «ª « ‚ ƒ „Ÿ ‚ Š ¢ §¨†ƒ š† Š ‚ ” •! ˜F‚ – Š ƒ r s t z!® t ¯ s t rs t° ±4€² ³ ´&vµ±4€ x ‚ ƒ „ ¶ · š† Š  † ¸‡¹º&Ž»‹‚ ƒ œ4‰‹ŽF‚ ƒ „¢!„” •!¢!„ ¼ ŽF‚ ƒ „   … ƒ Žƒ ‡š† Š ˆ ‰ º · ‡ «ª « ‚ ƒ „¢!„ £ — ¡&‡‰ Š ‹ ˆ Ÿ& £‰ Š ‹  œ  ’ ‰ ‹ ŽF‚ƒ „ ¢! ‘ ’ ‡ Ÿ&¢! Ž «ª © ‚ ƒ „  › „›ƒ Œ ¦ ‹ „‹ ŽŸ& £&‚ƒ „Œ ‚ Ž„ ¦ “ —‚ ” ‡ ž ½ ‘ ‹ Ž— ½‹   … ƒ ‚ƒ „  ¢! ‘ ’ ‡Ÿ&¢!Ž «ª ­ ‚ ƒ „ ˆ … ƒ  ‡ ¡&‡‚ƒ „Ÿ& £&‚ ƒ „¢!„ £ — ¡&‡¥& ‚ ƒ „  ¢! ‘ ’ ‡Ÿ&¢! Ž «ª ¬ ©ª « ©ª © ¾¿ À Á!À ¾ ÃÄ!Å Æ Ç@È ¿ É Ë& Ì Î Ï ÐÑ!Ð Ò&Î Ó ÔÕ Ö ×ÙØÏ Ú Ê Í ÛÜ Ý Þß à á!â à ã ß àä åæß ÎÏ Ð ç!Ë& Ð è Ï Ð é Êê Ï ë ì íîï Ï Ô Þ ß àåß ð ñò óá ô õæß Þà ÜÛ Ü Û ÝÜ  Ü Ü Û Î&Ï Ð Ê Ï íö ÷&ÔÕ Ê Ï øù ú ìíFÎ Ï Ð îÐÓ Úû ÏÎ Ðç Ö ÕÕ ê ÝÜ Û Î Ï Ðü Ó ýî þ Ï ë ú ìÎ þ Ï è ÔýÐÏ û ê Òé Í ì û ýù þ Ï ö è Ôï ííÏ Ô ÝÜ Î Ï ÐÑ!Ð Òé ø Ë Ôö ê ÒÕ Ó ý é ê ÿ ìÎÚÔ Ó ÎíÏ Ô Î Ï Ð Ñ ê ýÚÔ Ó ÎíÏ Ôì ìÎ üÏ Îì íÕ Î Ð  .

  .

   !" # $&% ' ()*+ % HI J N IJ MI J !" # $&% ! -. !<5. . / 001 HI K N IK MI J !" # $&% 2 # 354 6* HI L N IL MI M MI K !786%*+ % !9+: . / 01 ! HI M N IK MI L `a bc5a dEefgh`a b i j a d+a g ‡ˆ ‰  ˆ‰ Ž ˆ ‹ `a bklm=nka o d+a g ‡ˆ Š  ˆŠ Ž ˆ ‰ pq r5p s q tuvw x yq tzq-{pq r | s q }Eq u ‡ˆ ‹  ˆ‹ Ž ˆ ‰ pq r ~ € }E‚pq r | s q }Eq uhƒ+t € „u … p}+q u=|rq † ‡ˆ Œ  ˆŒ Ž ˆ Š žŸ  ¡8  ¢ Ÿ £ ¡ ¤ ¥¦ ¤ §¨©Ÿ ¦hž ¤ ª« ¬ ¢ ­ ¤ ®žŸ  ¯°£-±+² Ÿ § º » ¼ À »¼ Á » ¼ žŸ  ¡8  ¢ Ÿ £ ¡ ¤ ¥¦ ¤ §¨©Ÿ ¦hž ¤ ª=¦§ ¤ ž£+Ÿ § º » ½ À »½ Á » ½ žŸ  ¡8  ¢ Ÿ £ ¡ ¤ ¥¦ ¤ §¨©Ÿ ¦Cž ¤ ª« ¬ ¢   ² ³5¥£+Ÿ § º » ¾ À »¾ Á » ½ žŸ   ´®µ³5Ÿ ¥¯ ¤ ®¶· ¢ £+¸+§hžŸ  E± ¹ Ÿ £+Ÿ § º » ¿ À »¿ Á » ¾ Âà ÄEÅ Æ ÇÂÃ Ä È ÉÊÌËÃ Í ÂÎ Ï ÐÑ Æ-Ò=ÓÕÔ Æ  ÖÃ Ô ×Ø Ù Ú+Û Ü Ý Þ Ø ß=à Ù ×áØ â× ã äå æ ×ç+Ø å ð ñ ò ô ñò ð ñ ó ô ñó OP QR=SQ T P Q+U VWX P YZ[\QP ]R ^ __[  ‘E’8‘ “  ” ’ • –— • ˜™š —›+˜= ‘Eœ   ” ˜ ×Ø Ù×è ã Ø éê ë=áâèì×Ø Ùèç+ê ë=áäå æ ×ç+Ø å ò ñ õ ×Ø Ùí èî×ï Ü Ø ç+äå æ ×ç+Ø å ÂÃ Ä ö-Ë ÷ ø-ùÂà úùÐ û Ã Ö Í ü+û Ã Í ü ÎÐý Æ-Ô ×Ø Ùþ ã çEí þ8îÙ ÿÚ+Û Ü äå æ ×ç+Ø å Ü Ù æ =ê×Ø þ8í ë+ã Ø í ë Eÿ8× æ å ×Ø Ùþ ã ç+í þ8îÙ ÿî é ×Ø Ù ë Þ Ø çEØ åë .=@=! / *E !5G F 6.=! )D1< !" # $&% . * ! @=!<54 ) A%CB1D1< !@=! # .=" ( > 4 (1 ? .=.

ÿÝéØ ÿÛèØ-×ÛhèØ Eâèì  î ÙÙ ÿ .

-.-. 01 =?> @ABEC @ D > @$FABGB@HI> J K?L MON P Q R SET M UV WYXBZ M[ V L \ K?L MR NMNL S ] ^?M^ WY_ ` [OKEL M^?a b V P S c WYXBZ M[ V L \ K?L MS c QES L V K?L MdYe f W$XBZ M[ V L \ =?> @l mOAl n IEo p qr n q K L Ms?t X s b V S f aBu b as ] L dYe f N ] L U dYaKc?NOKEMM V S ] L Wv =?> @ wYx p y p z I {| K L M}Q f V L _ ` [ KEL M Z M[R V c as tOL V~ KES f ^ WY€ f ^ V Y` K L M X P aBu ?K _ ` [OKEL MN P QER K ‚ XB€ f ^ V Y` K L Mƒ U L KEM\ „ _ at…a f V_ ` [Oƒ P †"aL K?L MS ] L Wv K?L Ma ‡ L R ˆa^ € f ^ V Y`?_ ` [Os ‡ L _ a[a ‡ L –E— ˜ ™B˜š› œ  ž Ÿ  ¡ ¢ žE£ ¤Y¥ ¦ § ¨ ©B ª¡ « ¬ ž Ÿ  ¬§E­ ® ¯O°  ® ¯O¬ ±Y°ž?Ÿ  ©B ªO¡ « ¬ 01 .-/ <4 0 13. : 7 . !" ! #$ %'&)(*+ *+ . 0 31 .2 gOh i gOh j kh j kh i jh i kh j jh j kh i kh j jh j ‰Š ‹ ‰Š Œ ‰Š  Ž  ‘ ’$ Ž ’$ “ • Ž • Ž ” ‘ • “ Ž  Ž Ž  “ ” Ž ” “ .2 . 78 0 361 .-.4-5 ./ .-./ .2 . 0 391 : 01 .-..

3DJH —´œ¸‡Î µ«´¡šr „µ¦˜¦ª‹ª·Á‡¦µ³®r ¡¨´ŠŠµœ „¨¥»š›r ¡¨´ŠŠµœ „µ¦„¦³˜»oœ „µ¦˜´ÊŠ­¤¤˜·“µœ „µ¦¡¥µ„¦–r  „µ¦Áž}œ¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Š—¼Â¨ Šž¦³¤µ– „µ¦­œ°Š˜°Ä®oÁ„·—ž¦³Ã¥œr „µ¦˜´—­·œÄ‹ „µ¦Ä®o…o°¤¼¨¥o°œ„¨´Á¡ºÉ°ž¦´ž¦»Š „µ¦¦·®µ¦Áª¨µ ­¤¦¦™œ³ „µ¦ž¦³»¤ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š „µ¦Â„ož{®µ „µ¦ž’·´˜·„µ¦ Áž}œ°·­¦³ ‡nµÄo‹nµ¥ ¡¨´ŠŠµœ ¦µ¥Å—o „µ¦˜·—˜n°­ºÉ°­µ¦ „µ¦‡´—Á¨º°„ ¡œ´„Šµœ „µ¦‡Î µœª– „´‡¼n…nŠ „´¡œ´„Šµœ „´Á¡ºÉ°œ¦nª¤Šµœ  ¦µ¥‹nµ¥ „´¨¼„‡oµ ¦µ¥Å—o „µ¦˜·—˜µ¤Ÿ¨ „µ¦ÁŠ·œ „µ¦‹´—„µ¦ „µ¦‹´—ŽºÊ° ¡œ´„Šµœ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š Šž¦³¤µ– ­¤¦¦™œ³¡¨´ŠŠµœ „µ¦Á˜¦¸¥¤„µ¦ ­Î µ®¦´„µ¦ž¦³»¤ „µ¦Á‹¦‹µ˜n°¦°Š „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š „µ¦šÎ µ­´µ Šž¦³¤µ– „µ¦‹´—®µ Ÿ¼o‹´—®µ „µ¦œÎ µÁ­œ° ¨¼„‡oµ …o°¤¼¨ ‡Î µÂœ³œÎ µ „µ¦Á·ž¦³¤¼¨ Á¡ºÉ°‹´—®µ Šž¦³¤µ– „µ¦Äo¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Š ˜´ªnŠ¸Ê­¤¦¦™œ³ ŸœŠµœ  „µ¦˜„¨Š¥°¤¦´ „µ¦ž¦³„´œ‡»–£µ¡ „µ¦¦·®µ¦‹´—„µ¦—oµœ¡¨´ŠŠµœ ž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ ­·ÉŠÂª—¨o°¤ ð„µ­ÁšnµÁš¸¥¤„´œ Ÿ¨„¦³š ¦³¥´ÉŠ¥ºœ  .

3DJH „µ¦´œš¹„ „µ¦ž¦³®¥´— „µ¦ž’·´˜·„µ¦ ¡¨´ŠŠµœ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š „µ¦ž¦¹„¬µ „µ¦¦´‡œÁ…oµšÎ µŠµœÂ¨³„µ¦‡´—Á¨º°„ „´š¸¤Šµœ …o°…´—Â¥oŠ „´Ÿ¼o‹´—„µ¦ …o°¤¼¨ „´¡œ´„Šµœ …o°¤¼¨¥o°œ„¨´Á¡ºÉ°ž¦´ž¦»Š „´Á¡ºÉ°œ¦nª¤Šµœ ‡nµÄo‹nµ¥ „µ¦Áž}œ˜´ªÂšœ Ÿ¼o‹´—®µ ‡œ°ºÉœÇ ¨¼„‡oµ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š ªµŠÂŸœ „µ¦—Î µÁœ·œ„µ¦ ª·›¸„µ¦ž’·´˜·ªnµ—oª¥„µ¦¦o°ŠÁ¦¸¥œ „µ¦˜·—˜µ¤Ÿ¨ „µ¦¦·®µ¦„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š Ÿ¨„¦³š Ÿ¨—¸Â¨³Ÿ¨Á­¸¥ ¨³„‘¦³Á¸¥ ­´µÂ¨³…o°˜„¨Š „µ¦Î µ¦»Š¦´„¬µ  ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ „µ¦ÁŸ¥Â¡¦nž¦³µ­´¤¡´œ›r °»ž„¦–r °¥nµŠ„µ¦ž’·´˜·Šµœš¸É—¸ ž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ „µ¦ž¦³Á¤·œ „µ¦ž¦³Á¤·œ˜´ªÁ°Š „µ¦ f„°¦¤Â¨³¡´•œµ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š „µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨ „µ¦¦´¡œ´„Šµœ „µ¦ªµŠÂŸœŠµœ „µ¦Ä®o‡ªµ¤nª¥Á®¨º° ˜oœš»œ Á‡¦ºÉ°Š¤º°Â¨³Áš‡œ·‡ ˜œÁ°Š »‡‡¨ š¸¤Šµœ ­¤¦¦™œ³ ž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ ð„µ­ÄœŠµœ ð„µ­°¥nµŠÁšnµÁš¸¥¤„´œ „µ¦ª´— ­¤¦¦™œ³ „µ¦ªµŠÂŸœ „µ¦¡¥µ„¦–r „µ¦—Î µÁœ·œ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š œªÃœo¤Â¨³„µ¦¡´•œµ „µ¦œÎ µÁ­œ° ­¤¦¦™œ³—oµœ¡¨´ŠŠµœ „µ¦ž’·´˜·„µ¦ „µ¦¡´•œµ —¼„µ¦°¦¤Â¨³¡´•œµ.

‡ªµ¤Å¤nœnœ°œ ¦³»‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ Šµœ „µ¦Á¡·É¤Ÿ¨Ÿ¨·˜ »‡¨µ„¦ „µ¦Á¨·„‹oµŠ¡œ´„Šµœ  .

3DJH Áª¨µ „µ¦­¦»žŸ¨ …o°…´—Â¥oŠ „´Á¡ºÉ°œ¦nª¤Šµœ „µ¦„Î µ„´—¼Â¨Šµœ „µ¦¨—…o°…´—Â¥oŠ ‹»—ž’·´˜·„µ¦ …°ŠÁ­¸¥ Ÿ¼o‹´—®µ …o°˜„¨Š „µ¦­°œŠµœ Ÿ¼o‹´—®µ ¨¼„‡oµ „µ¦Á­œ°¦µ‡µ ‹µ„Ÿ¼o‹´—®µ „µ¦Ä®o…o°¤¼¨¥o°œ„¨´Á¡ºÉ°ž¦´ž¦»Š …o°¤¼¨ „µ¦œÎ µÁ­œ°…o°¤¼¨ ‹µ„‡œ°ºÉœÇ „µ¦´œš¹„ ‹µ„¨¼„‡oµ „µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨ Ä®o„nš¸¤Šµœ „µ¦ªµŠÂŸœ Ä®o„nŸ¼oÁ¦¸¥œ¦¼o Á„¸É¥ª„´„µ¦¡´•œµ Ä®o˜n¨³»‡‡¨ Á„¸É¥ª„´ž{®µ¨¼„‡oµ „µ¦Ä®o¡¨´ŠŠµœ ‹µ„Ÿ¼o‹´—®µ „µ¦°°„ ‡ªµ¤Á…oµÄ‹ „µ¦˜¦ª‹­° „µ¦°Î µœª¥‡ªµ¤­³—ª„  „µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨ ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦¡·Á«¬ „µ¦Á¦¸¥œ¦¼o „µ¦¦³» ˜oœš»œ ­·ÉŠÂª—¨o°¤Äœ„µ¦šÎ µŠµœ ‡ªµ¤¡°Ä‹…°Š¨¼„‡oµ Á„–”r „µ¦Á¨º°„ …o°„Î µ®œ— „µ¦‹´—®µ ‡ªµ¤¦´Ÿ·—° ¦µ¥¨³Á°¸¥—˜Î µÂ®œnŠŠµœ Šµœ „µ¦¦´„µ¦Á…oµšÎ µŠµœÂ¨³„µ¦‡´—Á¨º°„ ˜n¨³»‡‡¨ „µ¦Á¨·„‹oµŠ¡œ´„Šµœ š¸¤Šµœ ­£µª³Äœ„µ¦šÎ µŠµœ ž¦³­·š›·£µ¡Äœ„µ¦Äo¡¨´ŠŠµœ ‡»–£µ¡ ‡ªµ¤®¨µ„®¨µ¥ „µ¦¦·„µ¦ ª·›¸„µ¦šÎ µŠµœ „µ¦ž¦³„´œ ‡Î µÂœ³œÎ µ „µ¦ž¦´ž¦»Š „¨¥»š›r „µ¦ž¦³„´œ‡»–£µ¡ ‡¼n…nŠ „µ¦‹´—®µ „µ¦ž¦´ž¦»Š „·‹„¦¦¤ ‡»o¤‡nµÁŠ·œ  .

3DJH Šž¦³¤µ– ¡¨´ŠŠµœ  „µ¦‹´—Á˜¦¸¥¤ ˜´ª¸Êª´— „µ¦Á‹¦‹µ˜n°¦°Š ­¤¦¦™œ³ „µ¦˜·—˜µ¤Ÿ¨ ššªœ …o°˜„¨Š „µ¦Á„ȝ¦´„¬µ…o°¤¼¨ „µ¦‡µ—‡³Áœ Šµœ „µ¦„Î µ„´—¼Â¨ „µ¦˜o°Š„µ¦…o°¤¼¨ ¤°®¤µ¥ „µ¦˜·—˜µ¤Ÿ¨ ª·›¸ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š ­£µ¡Âª—¨o°¤ ‡ªµ¤„oµª®œoµ ž{®µ…°Š¨¼„‡oµ ‹»—Â…ÈŠ ˜´ªÁ°Š Ÿ¼o‹´—®µ ˜n¨³»‡‡¨ ¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Š—¼Â¨ š¸¤Šµœ ¨´„¬–³Šµœ ªµŠÂŸœ¡´•œµ  ‹»—°n°œ ˜œÁ°Š ­¤¦¦™œ³…°Š°Š‡r„¦ š¸¤Šµœ š¦´¡¥µ„¦ ¦µ¥»‡‡¨ „µ¦Äo°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ „µ¦¡´•œµ ˜oœš»œ —¼‡nµÄo‹nµ¥.

„µ¦‡ª‡»¤ …o°‹Î µ„´— š¦´¡¥µ„¦»‡‡¨ ššªœ Ÿ¨„¦³š  œÃ¥µ¥ „µ¦ž¦¹„¬µ®µ¦º° ª´­—»°»ž„¦–r „µ¦Ä®o°°„ š´„¬³ ‡Î µÂœ³œÎ µ „µ¦¡´•œµ ž{®µ…°Š¨¼„‡oµ „µ¦¦³»‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ °Š‡r„¦ „µ¦­°œŠµœ »‡¨µ„¦ „µ¦ªµŠÂŸœ š¸¤Šµœ ž¦³­„µ¦–r Á¦¸¥œ¦¼o‹µ„ ž{®µ „µ¦‹´—„µ¦ „µ¦¡´•œµ …°Š¡§˜·„¦¦¤ ¤µ˜¦“µœ„µ¦‹´—„µ¦ „µ¦Â„oŅž{®µ ¦µ‡µ „µ¦Á‹¦‹µž¦¹„¬µ Ÿ¼o‹´—®µ  .

3DJH „µ¦ž¦¹„¬µ®µ¦º° ¦µ¥‹nµ¥ ¡œ´„Šµœ „µ¦‡Î µœª– ¨¼„‡oµ „µ¦˜·—˜µ¤Ÿ¨ ª´­—»°»ž„¦–r „µ¦Á¸É¥ŠÁœÅž‹µ„Á„–”r °»ž­¦¦‡…°Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š „µ¦ÂnŠÁž}œnªŠÇ Šž¦³¤µ– Ážjµ®¤µ¥ ­¤¦¦™œ³—oµœ¡¨´ŠŠµœ Ÿ¨·˜£´–”r …o°„Î µ®œ— Ÿ¼ošœ ŗo¦´¤°®¤µ¥.

„µ¦¦·®µ¦Áª¨µ ¤µ˜¦“µœ ¦µ¥Å—o „µ¦˜·—˜µ¤Ÿ¨ Šž¦³¤µ– Šž¦³¤µ–„µ¦ ¨¼„‡oµ „µ¦˜·—˜n°­ºÉ°­µ¦ …°ŠŠµœ „µ¦Ä®o…o°¤¼¨¥o°œ„¨´Á¡ºÉ°ž¦´ž¦»Š „ož{®µ…°Š¨¼„‡oµ ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ …o°¦o°ŠÁ¦¸¥œ ž{®µ ‡»–£µ¡ ª´•œ›¦¦¤ Á·ž¦³¤¼¨ ž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ Ÿ¨„¦³š ª´˜™»ž¦³­Š‡r °»´˜·Á®˜» „µ¦ž¦³­Ÿ¨­Î µÁ¦È‹ „µ¦¡´•œµ  Áª¨µ „µ¦Äo°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ ¦µ¥»‡‡¨ „µ¦¦·®µ¦ ª´­—» „µ¦ž¦³»¤ „µ¦¡´•œµ ­Î µ®¦´„µ¦¡´•œµ Ÿ¼o‹´—®µ ­œ´­œ»œ ª·›¸„µ¦šÎ µŠµœ ž¦³­·š›·£µ¡¡¨´ŠŠµœ „‘¦³Á¸¥ Ÿ¼oŗo¦´„µ¦—¼Â¨ „µ¦ž¦³¤¼¨ Á¡ºÉ°„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o „µ¦ž¦´ž¦»Š ­Î µ®¦´Ÿ¼o‹´—„µ¦ „µ¦¦´‡œÁ…oµšÎ µŠµœÂ¨³„µ¦‡´—Á¨º°„ ­Î µ®¦´¡œ´„Šµœ „µ¦Ä®o°°„‹µ„Šµœ °Î µœµ‹®œoµš¸É ­¤¦¦™œ³ „µ¦„¦³˜»oœ …o°‹Î µ„´— „µ¦ššªœ Šž¦³¤µ– „µ¦ž¦³Á¤·œ  .

3DJH „µ¦ª´—Ÿ¨ °»´˜·Á®˜» „µ¦Ä®o‡³Âœœ „µ¦ª·›¸„µ¦ž’·´˜·„µ¦Á¤ºÉ°Á„·—°»´˜·Á®˜» ¦³„µ¦ª´—Ÿ¨ °»ž„¦–r ­´µ „µ¦Î µ¦»Š¦´„¬µ „´¡œ´„Šµœ „µ¦¡´•œµ „´Á¡ºÉ°œ¦nª¤Šµœ ¤¸°¥¼n¡¦o°¤ ­´¤¡´œ›£µ¡ ð„µ­°´œÁšnµÁš¸¥¤„´œ „´Ÿ¼o‹´—„µ¦ „µ¦ž’·´˜·„µ¦š¸É¤¸‡ªµ¤¥»˜·›¦¦¤ „´Ÿ¼o‹´—®µ „µ¦¦´­¤´‡¦»‡¨µ„¦ „´¡œ´„Šµœ „µ¦Ä®o°°„‹µ„Šµœ „´¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Š—¼Â¨ ‡ªµ¤®¨µ„®¨µ¥ „´Á¡ºÉ°œ¦nª¤Šµœ œÃ¥µ¥ Ÿœž’·´˜·Šµœ ª·›¸„µ¦šÎ µŠµœ ­œ´­œ»œÁ¦ºÉ°ŠÃ°„µ­°´œÁšnµÁš¸¥¤„´œ  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful