You are on page 1of 2

EKOLOGIJA ^—~m—^—^

TKO ODVOZI ŠUUNAK SA ZAŠTIĆENOG ali njeni kamioni ne skreću s ceste uz savs-
ki nasip.
ZAGREBAČKOG VODOCRPILIŠTA ČRNKOVEC l IZ SAVE
Dvanaest tisuća kamiona!

Pljačka vrijedna Mjesni odbor Mičevec, na čelu s agilnim


mladim poduzetnikom Vladimirom
Štarkeljem, počeo je traganje za istinom i
slanje dopisa inspekcijama, policiji, mjero-
davnim službama i drugim državnim tijeli-

140 milijuna kuna


ma i dužnosnicima. Po njihovoj računici, u
četiri mjeseca prošlo je oko 12.000 kamiona.
Iako su katkad zaustavljani, nijedan nije kažn-
jen zbog vožnje zabranjenom cestom, pa su
podnijeli i prijavu protiv policijske stanice u
Velikoj Gorici.
Ilegalni iskop izvrsno je organiziran, radi najmanje pet Za vađenje šljunka na području Velike
Gorice, kao i čitave Županije zagrebačke,
bagera, grade se i ilegalne ceste za prilaz do iskopa kroz nitko nema dozvolu. Riječ je, dakle, o ilegal-
zapušteno, vodozaštitno područje nom rudarenju, o pljački prirodnog blaga i
državne imovine!

R
azlijevajući se ravnicom nakon Kada su se, polovicom ljeta, građani "Mjesni odbor obilaskom terena nizvod-
izlaska iz Alpa, Sava je tijekom sela Mičevca pobunili zbog desetaka ka- no od savskog nasipa naselja Mičevca ustvr-
milijuna godina nanijela goleme miona i golemih šlepera koji su dnevno dio je da postoji više dnevnih kopova u koji-
količine šljunka. Slojevi šljunka su tutnjali kroz njihovo naselje, uništavajući ma se nalaze utovarivači koji otkopavaju i
idealan filtar: zalihama podzemne pitke vode cestu predviđenu za lokalni promet auto- utovarivaju šoder. Na licu mjesta vidljivo je
ovo područje moglo bi opskrbljivati pet mil- mobila i ponekog traktora, nisu ni slutili da se u napuštene otkope odbacuje smeće te
ijuna ljudi. Međutim, sva crpilišta sjeverno kakvog su vraga za rep povukli. Tanki sloj da se ispušta ulje prilikom promjene ulja na
od rijeke danas su izvan upotrebe zbog asfalta uništen je, zemlja razrovana, mehanizaciji, i to na dubinama otkopa tri do
zagađenja. Zagreb ovisi o jedinom preosta- prašina guši, a vibracije oštećuju kuće. pet metara u vodozaštitnom području."
lom večem ležištu, Črnkovcu, na području Odakle iznenada kamioni, koji se pojavl- Tako piše u jednom dopisu iz kolovoza,
Velike Gorice, ali i ono je ugroženo. Građani j u j u od svibnja? Zagrebačka tvrtka a obilazilo se i dalje. Procjenom golemih
Zagreba idu "u Europu" time da če pitku "Produkt" vozi šljunak iskopan u toku jama koje zjape poput mjesečevih kratera,
vodu kupovati u bocama u dućanu. Save za sanaciju jakuševačkog smetišta, ispunjavajući se postupno vodom po kojoj
Dok su se neke mjere da se to spriječi plivaju masne mrlje zagađivanja koje će prije
ipak počele poduzimati, istodobno se odvija Brojevi kamiona koji su ilegalno ili kasnije doći do vodocrpilišta Črnkovca,
šokantna devastacija koja može poništiti uči- odvozili šljunak, o čemu postoje koje je samo kilometar, dva istočnije, zakl-
nak 400 milijuna maraka uloženih u sanaciju svjedoci, fotografije i videozapisi: jučili su da je od svibnja do kolovoza iskopa-
smetišta Jakuševca. Zaprepašćujuća pljačka ZG 388 VM, IM 523 J, ZG 459 ZC, no oko milijun prostornih metara materijala,
nacionalnih dobara, ilegalno rudarenje go- ST 201 DL, ZG 728 RZ, ZG 620 GD, ZG od toga 570.000 prostornih metara šljunka
2648 A, ZG 332 H, ZG 380 JR, ZG 768
lemih razmjera, događa se uz Savu u dijelu čija je vrijednost na tržištu 13 milijuna mara-
SP, ZG 332 HD, ZG 931 VH, ZG 183 C,
njenog toka od slovenske granice do Siska! ka! Ilegalni iskop izvrsno je organiziran, radi
ZG 141 JO, ZG 555 HB, PROBA 0926,
najmanje pet bagera, grade'se i ilegalne ceste
ZG 344 ZN, ZG 768 SP, ZG 946 RF, ZG
za prilaz do iskopa kroz zapušteno,
976 ZH, ZG 374 UF, ZG 940 ZF, ZG
vodozaštitno područje obraslo makijom. Od
348 VM, ZG 625 Ž, ZG 940 ZF
rujna do kraja studenog izvezeno je još oko
400.000 prostornih metara materijala.

Šljunak za zagrebački beton


Novinari "Obzora" obišli su teren u prat-
nji članova Mjesnog odbora. Od prve
nalijećemo na golemu jamu, za koju naši
uzbuđeni pratioci kažu da prije mjesec dana
nije postojala. Tu je stajao bager, a jedan je
kamion, iako je bio neradni dan i padala
uporna sitna kiša, upravo odlazio natovaren
šljunkom; zapisali smo broj i dodali ga već
dugačkom popisu dostavljenom javnom
tužitelju. Jama je dimenzija približno 50
naprama 50 metara površine i pet do šest
metara dubine. Samo s tog jednog mjesta, a
ima ih još na kojima se kopa, odvezeno je oko
10 do 15 tisuća prostornih metara šljunka!
Odnosno blizu milijun kuna.
Ob«or 6. PROSINCA 1997.
EKOLOGIJA
Kopa se, vozi, a gdje taj šljunak kazniti ako u vrećici nosite litru mlije-
završava? Prema procjeni koju smo ka i kilogram kruha a nemate račun,
čuli iz pouzdanog izvora, 80 posto a ako nosite nekoliko tona šljunka,
sirovina koje idu za proizvodnju nikome ništa!
betona na području Zagrebačke žu- Međutim, koordiniranom akci-
panije dolazi iz ilegalnih izvora. jom pripremljenom u dubokoj kon-
Oni koji šljunak plaćaju prijevozni- spiraciji, ljudi iz nekoliko inspekcijskih
ku ne moraju, formalno, znati odak- službi i Odjela za gospodarstvo žu-
le on dolazi. Samo na neuplaćenoj panijskog poglavarstva, u pratnji
rudarskoj renti za onih 570.000 pros- policije, uspjeli su na djelu zateći
tornih metara proračun grada Ve- počinitelje. Iz ureda državnog tužitel-
like Gorice oštećen je za više od ja doznajemo da je 14. listopada
milijun kuna, a gdje su svi ostali zaprimljena tužba protiv desetorice
neuplaćeni porezi!? Hoće li organi- optuženih, praćena opsežnom doku-
zatori toga posla, kao Al Capone, mentacijom. Na vrhu je liste, kao
konačno dolijati zbog neplaćanja navodni organizator cijelog posla
poreza? /kažemo navodni, da ne bismo imali
Bageri i kamioni troše goleme problema, jer optužba, naravno, nije i
količine ulja, koje se odbacuje u dokaz), naveden Ivan Miličević, sa
iskopane jame kao sol što se dodaje stanom u Zagrebu, rođen u jednoj
u otvorenu jamu. Samo jedna litra susjednoj državi. Obilazeći teren mogli
motornog ulja dovoljna je da se smo primijetiti gomilu mehanizacije i
onečisti količina vode kojom bi se kamiona parkiranih oko njegove radi-
tijekom godinu dana moglo op- onice u selu Košnici, oko tri kilometra
skrbljivati dvadeset obitelji! jugoistočno od Mičevca.
Jedna "službena zabilješka" in- Državni tužitelj za sada nije rea-
spektorice za zaštitu okoliša, koja je girao, a krađa se nastavlja. Ne samo to,
obišla teren početkom listopada, go- Bageri i kamioni troše goleme količine ulja, koje se odbacuje u nego su i podnosioci tužbe zvani na
Snimio
vori o još jednom dodatnom bi- iskopane jame BOZIDAR PREZELJ zloglasne "informativne razgovore"
znisu: "Osim eksploatacije (krade) šljunka, baca u neku povoljnu jamu i zatim zatrpava; u Đordićevu! Kako je to moguće? Priča se da je
problem je odlaganje kojekakvog otpada u to se npr. događa i u kamenolomima u zagre- i Miličević, iako za njega, navodno, rade deset-
nastale kaverne. Tehnički je vrlo teško na bačkoj okolici. Golemi se napori ulažu u ine ljudi, zapravo "sitna riba", nesvjestan da će
licu mjesta uhvatiti odlagače otpada, jer oči- sanaciju gradskog smetišta, a dva-tri kilome- na kraju, kada se konačno pokrene tromi meh-
to vrlo dobro uhodane ekipe iskapaju šljunak tra dalje istodobno se rade još gore stvari! anizam pravne države, hladnokrvno biti žrtvo-
te nastali iskop zatrpavaju otpadom koji se Vozači i bageristi opremljeni su voki- van. Pravi su organizatori skriveni i nedodirl-
potom zastire zemljom". tokijima, a u šumi su, tijekom ljeta, kada je jivi, ugledni građani na visokim položajima u
svuda bujno zelenilo, bili određeni "maskirni gospodarstvu i državi.
Šutnja državnog tužitelja položaji" na koje se povlače kada prime Ali ni to nije sve. Spomenuta tužba samo
Riječ je o jednom od najvećih ekoloških obavijest da dolaze inspektori i policija. Neko- je jedna u nizu onih koje su podnesene u posl-
problema Zagreba, ilegalnom odlaganju liko puta informacija o pripremi inspekcijskog jednjih nekoliko mjeseci, a odnose se na ile-
opasnog otpada zagrebačke industrije. Speci- obilaska negdje je "procurila" i na iskopima galni iskop šljunka u koritu Save i oko njega na
jalizirani prijevoznici uz visoku cijenu (ali nije nađen nitko. U jednom izvještaju rudar- području Zagrebačke županije. Spominje se
manje nego što bi se platilo za kontrolirano ske inspekcije nalazimo zanimljivu bilješku dva milijuna iskopanih prostornih metara uk-
odlaganje ili uništavanje) preuzimaju taj ot- da je u daljini primijećena prašina na cesti upne vrijednosti 140 milijuna kuna; malo je
pad, a tvornice koje ga proizvode prave se da vozila koje odlazi; kao da je šleper zec, pa ga tako dobrih poslova u Hrvatskoj danas, bez
ne znaju što će on s njime činiti. Otpad se ne možeš stići! "Pravna država" može vas kuneplaćenihporezaidadžbina,uz uništavanje
cesta, devastaciju okoliša, zagađivanje voda!

Pomažu sami sebi Direktno iz Save vadi se šljunak, također


ilegalno, jer Zagrebačka županija nije izdala
dozvolu za rad. Taj šljunak spomenuta tvrtka
Malo Zagrepčana zna da postoji selo Mičevec, a ono se nalazi samo dva kilometra
istočno od Dugava. lako čini istu župu s Jakuševcem (nedavno obnovljena crkva), "Produkt" vozi za potrebe sanacije Jakuševca,
administrativno je pripojeno gradu Velikoj Gorici. Devedeset posto od njegovih 1200 a grad Zagreb to plaća; ali zlosretna županija
stanovnika čine starosjedioci, Turopoljci. nema koristi od svojeg prirodnog bogatstva,
Kada su godine 1993. godine ukinute mjesne zajednice i građani Zagreba time lišeni nego samo štete. Vlasnik "Produkta" je gos-
prava na mjesnu samoupravu, seljani visoke građanske svijesti uočili su ugroženost podin Žužul, brat poznatog političara. Ali i on
svojih interesa, okupili su se i izabrali mjesni odbor od 20 članova. Građani iza Odbora obavlja samo prijevoz i njega, naravno, ne
stoje, i grad Velika Gorica nije imao drugog izbora nego da ga legalizira. zanima ima li onaj koji kopa dozvolu za to. Ne
Uz ostalo, Odbor je uspio isposlovati da ZGO sanira podzemno požarište na
brine se o tome ni poduzeće ZGO koje je
najistočnijem kraju smetišta koje je gorilo tri godine i dim povremeno gušio njihovo
naselje (povremeno i Dugave, naselje Savice-Šanci i dr., ali oni nisu znali odakle to sklopilo ugovor s "Produktom", niti gradsko
dolazi). Jedno je ispitivanje pokazalo da je u mnogim bunarima voda zagađena živom, poglavarstvo kojem je ZGO, kao javno
a ispitivanja koja je u okolici vršio Institut "Ruđer Bošković" pokazala su zagađenost poduzeće, odgovoran. U tim se labirintima
vode, zraka i tla zbog smetišta. Sada traže financiranje gradnje vodovoda i drugih negdje izgubila pravna država.
projekata na ime ekološke rente.
ZORAN Ošnić
6. PROSINCA ) 997. Obzor