743212 831204 245301 822316 713101 731201 731202 347401 245501 245502 212110 343405 313102 111001 512101

241509 213903 321309 421203 241119 341603 213902 213909 241901 412207 244111 131505 512112 241123 512113 512102 247008 241902 915212 312205 241939 741107 321301 412205 241118 342101 241513 516909 241903 341601 516902 341604 413334 341201 514907 247007 516907 342911 341102 516901 314509 516903 341404 341402 341403 341401 514901

aburitor textile acar acompaniator acoperitor metale acoperitor-învelitor Ńiglă, azbociment, tablă acordor acordeoane, armonici acordor piane, pianine, orgă, Ńambal acrobat actor actor mânuitor de păpuşi actuar (studii sup.) actuarist acustician cinematografic adjunct al procurorului general administrator administrator bancar/produs leasing administrator baze de date administrator bunuri agricole administrator cont administrator credite administrator cumpărări administrator de reŃea de calculatoare administrator de reŃea de telefonie VOIP administrator editură administrator financiar (patrimoniu) studii medii administrator financiar (patrimoniu) studii sup. administrator hotel administrator imobile administrator judiciar administrator pensiune turistică administrator pieŃe şi târguri administrator public administrator publicaŃii administrator sistem de securitate bancară administrator sistem documentar administrator societate comercială afumător carne agent agricol agent bursă agent capital de risc agent comercial agent compensare (interbancară) agent conducători câini de serviciu agent consular agent contractări şi achiziŃii (broker mărfuri) agent control acces agent cumpărări agent curier agent de asigurare agent de curăŃenie clădiri şi mijloace de transport agent de dezvoltare agent de intervenŃie pază şi ordine agent de navă agent de schimb agent de securitate agent de securitate aeroportuară agent de securitate incinte (magazin, hotel, întreprindere etc.) agent de transport turistic intern/internaŃional/de ticketing/de rezervări/de cazare/ de publicitate/ marketing/de asistenŃă turistică/plecări externe (outgoing)/sosiri externe (incoming)/ turism de afaceri agent de turism agent de turism touroperator agent de voiaj agent dezinfecŃie, deratizare, dezinsecŃie

514908 342303 421501 516904 712915 341301 342902 342203 342305 342302 516915 414201 343201 342901 342301 314501 342907 413335 516908 413301 422101 422102 342202 341904 322701 812121 611101 613001 611105 816104 743304 743102 743203 314104 512303 122301 814204 812211 712920 214901 421401 932001 111002 731101 213101 312102 242913 241507 242307 241401 244203 241943 241115 244204 242308 241210 241126 241211 342306 241922 241212 242309 341906

agent ecolog agent evidenŃă şi plată a ajutorului de şomaj agent fiscal agent gardă de corp agent hidrotehnic agent imobiliar (broker imobiliar) agent literar agent maritim agent ocupare agent orientare profesională a şomerilor/ agent informare privind cariera agent poliŃie comunitară agent poştal agent procedural agent reclamă publicitară agent repartizare a forŃei de muncă agent salvare aero-portuară şi instalaŃii de stins incendii agent servicii client agent staŃie metrou agent transport valori agent transporturi agent transporturi externe agent transporturi interne agent tranzit agent vânzări agent veterinar aglomeratorist agricultor agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale agricultor pentru culturi de câmp ecologice ajutor fochist ajutor maistru croitor ajutor maistru filator ajutor maistru Ńesător, tricoteur ajutor ofiŃer mecanic fluvial ajutor ospătar ajutor şef brigadă în construcŃii albitor pastă hârtie alimentator - încălzitor de materiale alpinist utilitar alŃi arhitecŃi, ingineri şi asimilaŃi amanetar ambalator manual ambasador AMC-ist analist analist ajutor analist armonizare legislativă analist bancar/societate leasing analist calitate analist cumpărări/consultant furnizori analist de mediu analist financiar analist investiŃii analist în turism analist măsurători metrologice analist piaŃa muncii analist preŃ de revenire/costuri analist recrutare/integrare salariaŃi analist resurse umane analist servicii client analist sisteme salarizare analist studiul materialelor analist tehnic pieŃe financiare

244205 345003 511304 349402 347131 245529 511303 347510 522001 347501 612401 347511 347519 347506 122901 514301 612301 732101 915201 347512 611201 731301 813111 244206 246001 246002 214101 214104 123701 214103 414101 343208 243101 246003 813920 731102 245210 347601 711201 711202 245503 245319 245302 245323 245201 244606 822309 813903 813109 822325 742205 826615 713407 828403 828401 828402 722403 722401 722402 722404 712904 241947 241923

analist teritorial anchetator poliŃie animator centre de vacanŃă animator de hotel animator film de animaŃie (studii medii) animator film de animaŃie (studii superioare) animator socio-educativ animator sportiv anticar antrenor antrenor cabaline antrenor coordonator antrenor de fitness antrenor de fotbal profesionist antrenor federaŃie sportivă antreprenor servicii funerare apicultor aplicator de detalii la produse din ceramică aprod arbitru judecător sportiv arboricultor argintar argintar produse din sticlă arheolog arhiepiscop arhiereu vicar arhitect clădiri arhitect restaurări arhitect şef arhitect urbanism, peisagistică şi amenajarea teritoriului arhivar arhivar notariat arhivist arhondar armator de izolatori electrici ( prelucrător produse electrotehnice) armurier art director art director publicitate (studii medii) artificier de mină artificier la lucrări de suprafaŃă artist circ artist instrumentist artist liric artist liric operă artist plastic art-terapeut arzător email arzător produse ceramice arzător produse din sticlă asamblator elemente şi baterii galvanice asamblator lăzi asamblator montator articole marochinărie asamblator montator profile aluminiu şi geam termopan asamblor articole de sport asamblor biciclete asamblor jucării ascuŃitor călitor garnituri de carde ascuŃitor laminate la cald ascuŃitor laminate la rece ascuŃitor scule, instrumente medicale şi obiecte de uz casnic asfaltator asistent analist asistent comercial

343104 251503 258106 258104 258108 258114 258102 258110 258112 254303 254312 258204 258210 251102 251104 251108 251106 258208 248108 251418 251533 254202 248304 254102 254106 254321 254108 251806 251415 251327 251321 251318 248302 248306 251406 252112 251506 251203 251206 251530 251209 251213 252206 251542 249204 257002 254110 251521 251512 254112 255902 251324 251306 251312 251403 251303 251330 258212 253103 251703 252103 258404 258302 asistent de cabinet asistent de cercetare de aeronave asistent de cercetare economist în economia generală asistent de cercetare economist în economia mediului asistent de cercetare economist în economie agro-alimentară asistent de cercetare economist în gestiunea economică asistent de cercetare economist în management asistent de cercetare economist în marketing asistent de cercetare economist în relaŃii economice internaŃionale asistent de cercetare în agricultură asistent de cercetare în agromontanologie asistent de cercetare în antropologie asistent de cercetare în arheologie asistent de cercetare în arhitectură asistent de cercetare în arte plastice-design industrial asistent de cercetare în arte plastice-sticlă. microbiologie. modă. cotexturi. farmacologie asistent de cercetare în biochimie tehnologică asistent de cercetare în biologie asistent de cercetare în biologie chimie asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură asistent de cercetare în botanică asistent de cercetare în cadastru asistent de cercetare în calculatoare asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului asistent de cercetare în centrale nuclearo-electrice asistent de cercetare în centrale termoelectrice asistent de cercetare în chimie asistent de cercetare în chimie fizică asistent de cercetare în comunicaŃii asistent de cercetare în confecŃii din piele şi înlocuitori asistent de cercetare în construcŃii aerospatiale asistent de cercetare în construcŃii civile. industriale şi agricole asistent de cercetare în construcŃii de căi ferate. ceramică. biochimie. drumuri şi poduri asistent de cercetare în construcŃii de maşiniagricole asistent de cercetare în construcŃii hidrotehnice asistent de cercetare în construcŃii miniere asistent de cercetare în controlul calităŃii produselor alimentare asistent de cercetare în creaŃia tehnică în construcŃia de maşini asistent de cercetare în demografie asistent de cercetare în domeniul ştiinŃelor juridice asistent de cercetare în domeniul zoologic asistent de cercetare în echipamente de proces asistent de cercetare în echipamente şi instalaŃii bord asistent de cercetare în ecologie şi protecŃia mediului asistent de cercetare în educaŃie fizică şi sport asistent de cercetare în electroenergetică asistent de cercetare în electrofizică asistent de cercetare în electromecanică asistent de cercetare în electronica aplicată asistent de cercetare în electrotehnică asistent de cercetare în energetica industrială asistent de cercetare în etnologie asistent de cercetare în exploatări forestiere asistent de cercetare în exploatări miniere asistent de cercetare în filatură-Ńesătorie asistent de cercetare în filologie asistent de cercetare în filozofie . imprimeuri) asistent de cercetare în asistenŃa socială asistent de cercetare în astronomie asistent de cercetare în automatică asistent de cercetare în autovehicule rutiere asistent de cercetare în bacteriologie. metal) asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie.

poligrafiei şi fibrelor asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile. blănurilor şi înlocuitorilor asistent de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari asistent de cercetare în tehnologia construcŃiilor de maşini . pielii. contabilitate. hârtiei. control financiar asistent de cercetare în horticultură asistent de cercetare în informatică asistent de cercetare în ingineria genetică asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice asistent de cercetare în instalaŃii asistent de cercetare în instalaŃii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere asistent de cercetare în istorie asistent de cercetare în lingvistică asistent de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice asistent de cercetare în maşini şi echipamente termice asistent de cercetare în maşini şi instalaŃii mecanice asistent de cercetare în matematică asistent de cercetare în matematică aplicată asistent de cercetare în matematică informatică asistent de cercetare în matematică-fizică asistent de cercetare în matematică-mecanică asistent de cercetare în mecanică fină asistent de cercetare în medicina generală asistent de cercetare în medicina stomatologică asistent de cercetare în medicina veterinară asistent de cercetare în medicină tradiŃională asistent de cercetare în metalurgia neferoasă asistent de cercetare în meteorologie asistent de cercetare în metrologie asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie asistent de cercetare în microelectronică asistent de cercetare în mineralogia tehnică şi experimentală asistent de cercetare în pedagogie asistent de cercetare în pedologie-agrochimie asistent de cercetare în pescuit şi acvacultură asistent de cercetare în petrochimie şi carbochimie asistent de cercetare în petrol (extracŃie -prospecŃiune) asistent de cercetare în prelucrarea lemnului asistent de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice asistent de cercetare în prepararea substanŃelor minerale utile asistent de cercetare în psihologie asistent de cercetare în psihopedagogie specială asistent de cercetare în silvicultură asistent de cercetare în sisteme de propulsie asistent de cercetare în sociologie asistent de cercetare în statistică asistent de cercetare în ştiinŃa materialelor asistent de cercetare în ştiinŃele politice asistent de cercetare în tehnologia celulozei.256002 248102 248106 248104 255106 248410 251803 248406 258206 248402 248412 248404 256004 254309 250102 254314 253203 251715 251216 251548 258304 258402 251518 251515 251545 249102 249106 249110 249108 249104 251524 255102 255202 255302 255104 251718 248202 251309 254104 251409 248408 235102 254306 252209 251609 251709 253107 251724 251706 258502 258504 254317 251509 258202 249202 251727 258306 251615 252109 251612 251527 asistent de cercetare în finanŃe-bănci asistent de cercetare în fizică asistent de cercetare în fizică tehnologică asistent de cercetare în fizică-chimie asistent de cercetare în fiziokinetoterapie asistent de cercetare în geochimie asistent de cercetare în geodezie asistent de cercetare în geofizică asistent de cercetare în geografie asistent de cercetare în geologie asistent de cercetare în geologie petrolieră asistent de cercetare în geologie tehnică asistent de cercetare în gestiune.

) asistent farmacist asistent fizică şi chimie asistent manager asistent maternal asistent medical (studii superioare) asistent medical consiliere HIV/SIDA asistent medical fizioterapie asistent medical generalist asistent medical şef asistent meteorolog asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice asistent personal al persoanei cu handicap grav asistent personal îngrijire asistent producŃie film asistent registrator asistent regizor artistic asistent regizor emisie asistent regizor studio asistent relaŃii publice şi comunicare (studii medii) asistent scenograf asistent social cu competenŃă în sănătate mintală asistent social nivel mediu asistent social nivel superior asistent standardizare asistent universitar asistent veterinar asistentă puericultoare astrolog ataşat diplomatic audiolog auditor de mediu auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaŃională auditor financiar auditor intern auditor intern în sectorul public auditor în domeniul calităŃii auditor în domeniul siguranŃei alimentare automatist automatist pentru supraveghere şi întreŃinere cazane autopsier autopsier la ecarisaj avizier căi ferate avocat baby sitter bacteriolog balerin barman barman preparator .252203 251603 251606 251551 251730 251412 251712 252106 251721 251536 251539 254319 251315 322301 241924 322801 311116 343103 513103 222908 322105 322603 322101 122902 211206 322908 513304 513305 245532 343214 347124 347135 347134 342906 245538 244607 346001 244601 242313 231001 322702 323202 514902 241905 234003 242305 242317 241130 241125 241961 242303 242320 724401 816116 322102 322703 413323 242101 513302 221218 245401 512301 512306 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole asistent de cercetare în tehnologia substanŃelor anorganice asistent de cercetare în tehnologia substanŃelor organice asistent de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenŃionale asistent de cercetare în tehnologii carbochimice asistent de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi asistent de cercetare în topografie minieră asistent de cercetare în tricotaje-confecŃii textile asistent de cercetare în turnarea metalelor asistent de cercetare în utilaje şi instalaŃii portuare asistent de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării asistent de cercetare în zootehnie asistent de cercetare roboŃi industriali asistent de nutriŃie asistent director/responsabil de funcŃiune (studii sup.

laborator blănar .) bibliotecar arhivist bibliotecar studii medii bijutier metale comune bijutier metale preŃioase biochimist biochimist şef secŃie.349303 513201 712301 243201 243202 243206 414103 731308 731302 214612 122903 322905 222907 221118 122904 743401 731103 724102 724107 724104 724109 221120 513202 244707 721201 811201 732201 321302 743605 743601 743604 341905 341202 722414 741201 512201 512203 349304 522002 347101 131512 733209 315104 823109 343301 412201 341101 313212 514201 933001 915301 347301 246008 712905 246004 421305 246005 614102 826109 826112 246006 245101 347119 barman şef băieş betonist bibliograf bibliotecar (studii sup. după comandă blocator. chituitor. deblocator bobinator aparataj electric bobinator condensatori pentru instalaŃii electrice bobinator maşini electrice rotative bobinator transformatoare botanist brancardier brand manager brazor brichetator cărbune brigadier la fabricarea sticlei brigadier silvic broder la gherghef broder manual broder manual-mecanic broker bursa de mărfuri broker în asigurări broşator brutar bucătar bucătar specialist/vegetarian/dietetician bucătar şef bufetier butafor cabanier cablator frânghii cadru tehnic cu atribuŃii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor calandror la finisarea cauciucului calculator devize calculator preŃ cost cambist (broker valori) cameraman cameristă hotel camionagiu cantaragiu cântăreŃ cântăreŃ bisericesc cantonier cantor cap de masă (cazino) capelan carbonitor carbonizator textile cardator cardinal caricaturist caricaturist .confecŃioner îmbrăcăminte din blană. laborator bioenergetician bioinginer medical biolog biolog şef secŃie.

şepcar ceasornicar centrator. metal cercetător în arte plastice-textile (tapiserie. ceramică. imprimeuri) cercetător în asistenŃa socială cercetător în astronomie cercetător în automatică cercetător în autovehicule rutiere cercetător în biochimie tehnologică cercetător în biologie cercetător în biologie chimie cercetător în biotehnologie pentru agricultură cercetător în botanică cercetător în cadastru cercetător în calculatoare cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului cercetător în centrale nuclearo-electrice .741101 414202 414203 414204 214801 825301 347406 421101 915302 421113 421102 421110 421103 731203 721308 721301 721307 913301 812303 812304 348001 348002 214428 314201 314202 214426 122601 933002 743307 731104 731105 731106 241101 251501 244207 258105 258103 258107 258113 258101 258109 258111 254301 254310 258203 258209 251101 251103 251107 251105 258207 248107 251416 251531 248303 254101 254105 254320 254107 251804 251413 251325 251319 carmangier cartator poştal cartator presă cartator telegrame cartograf cartonagist cascador casier casier încasator casier metrou casier tezaur casier trezorier casier valută caşerator şi şlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane cazangiu formator cazangiu recipiente cazangiu Ńevar călcătoreasă lenjerie călitor prin inducŃie sau cu flacără călitor scule călugăr călugăriŃă căpitan port căpitan fluvial căpitan port căpitan secund căpitan şef port cărăuş ceaprazar . modă. debordator piese optice centrator. cotexturi. finisor aparate optice cenzor cercetător de aeronave cercetător de dezvoltare comunitară cercetător economist în economia generală cercetător economist în economia mediului cercetător economist în economie agro-alimentară cercetător economist în gestiunea economică cercetător economist în management cercetător economist în marketing cercetător economist în relaŃii economice internaŃionale cercetător în agricultură cercetător în agromontanologie cercetător în antropologie cercetător în arheologie cercetător în arhitectură cercetător în arte plastice-design industrial cercetător în arte plastice-sticlă.

drumuri şi poduri cercetător în construcŃii de maşini agricole cercetător în construcŃii hidrotehnice cercetător în construcŃii miniere cercetător în controlul calităŃii produselor alimentare cercetător în creaŃia tehnică în construcŃia de maşini cercetător în demografie cercetător în domeniul ştiinŃelor juridice cercetător în domeniul zoologic cercetător în echipamente de proces cercetător în echipamente şi instalaŃii bord cercetător în ecologie şi protecŃia mediului cercetător în educaŃie fizică şi sport cercetător în electroenergetică cercetător în electrofizică cercetător în electromecanică cercetător în electronica aplicată cercetător în electrotehnică cercetător în energetica industrială cercetător în etnologie cercetător în exploatări forestiere cercetător în exploatări miniere cercetător în filatură-Ńesătorie cercetător în filologie cercetător în filozofie cercetător în finanŃe-bănci cercetător în fizică cercetător în fizică tehnologică cercetător în fizică-chimie cercetător în fiziokinetoterapie cercetător în geochimie cercetător în geodezie cercetător în geofizică cercetător în geografie cercetător în geologie cercetător în geologie petrolieră cercetător în geologie tehnică cercetător în gestiune. control financiar cercetător în horticultură cercetător în informatică cercetător în ingineria genetică cercetător în ingineria proceselor siderurgice cercetător în instalaŃii cercetător în instalaŃii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere cercetător în istorie cercetător în lingvistică cercetător în maşini hidraulice şi pneumatice cercetător în maşini şi echipamente termice cercetător în maşini şi instalaŃii mecanice cercetător în matematică cercetător în matematică aplicată cercetător în matematică informatică cercetător în matematică mecanică cercetător în matematică-fizică cercetător în mecanică fină cercetător în medicina generală . contabilitate.251316 248301 248305 251404 252110 251504 251201 251204 251528 251207 251211 252204 251540 249203 257001 254109 251519 251510 254111 255901 251322 251304 251310 251401 251301 251328 258211 253101 251701 252101 258403 258301 256001 248101 248105 248103 255105 248409 251801 248405 258205 248401 248411 248403 256003 254307 250101 254313 251713 251214 251546 258303 258401 251516 251513 251543 249101 249105 249109 249103 249107 251522 255101 cercetător în centrale termoelectrice cercetător în chimie cercetător în chimie fizică cercetător în comunicaŃii cercetător în confecŃii din piele şi înlocuitori cercetător în construcŃii aerospatiale cercetător în construcŃii civile. industriale şi agricole cercetător în construcŃii de căi ferate.

după comandă clasificator carcase . farmacologie ceruitor de piastrine pentru acordeoane chesonier chestor Parlament chevrasameş chimist chimist în materiale oxidice (sticlă. poligrafiei şi fibrelor cercetător în tehnologia chimică a produselor textile. hârtiei.confecŃioner încălŃăminte.255201 255301 255103 251716 248201 251307 254103 251407 248407 235101 254304 252207 251607 251707 253105 251722 251704 258501 258503 254315 251507 258201 249201 251725 253201 258305 251613 252107 251610 251525 252201 251601 251604 251549 251728 251410 251710 252104 251719 251534 251537 254318 251313 254201 731204 712906 111003 246007 211301 216210 122905 826120 612101 741102 614101 711301 711302 824011 611202 731303 731304 744201 321307 cercetător în medicina stomatologică cercetător în medicina veterinară cercetător în medicină tradiŃională cercetător în metalurgia neferoasă cercetător în meteorologie cercetător în metrologie cercetător în microbiologie-bacteriologie cercetător în microelectronică cercetător în mineralogia tehnică şi experimentală cercetător în pedagogie cercetător în pedologie-agrochimie cercetător în pescuit şi acvacultură cercetător în petrochimie şi carbochimie cercetător în petrol (extracŃie -prospecŃiune) cercetător în prelucrarea lemnului cercetător în prelucrări plastice şi tratamente termice cercetător în prepararea substanŃelor minerale utile cercetător în psihologie cercetător în psihopedagogie specială cercetător în silvicultură cercetător în sisteme de propulsie cercetător în sociologie cercetător în statistică cercetător în ştiinŃa materialelor cercetător în ştiinŃa si ingineria materialelor oxidice cercetător în ştiinŃele politice cercetător în tehnologia celulozei. microbiochimie. marmură circularist la tăiat lemne de foc ciupercar cizelator cizelator clişee galvanice cizmar . blănurilor şi înlocuitorilor cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari cercetător în tehnologia construcŃiilor de maşini cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole cercetător în tehnologia substanŃelor anorganice cercetător în tehnologia substanŃelor organice cercetător în tehnologie şi echipamente neconvenŃionale cercetător în tehnologii carbochimice cercetător în telecomenzi şi electronică în transporturi cercetător în topografie minieră cercetător în tricotaje-confecŃii textile cercetător în turnarea metalelor cercetător în utilaje şi instalaŃii portuare cercetător în utilaje şi tehnologia ambalării cercetător în zootehnie cercetător roboŃi industriali cercetător ştiinŃific în bacteriologie. pielii. ceramică) chimist şef secŃie. laborator cilindror în filaturi cioban (oier) ciontolitor tranşator carne cioplitor în lemn cioplitor în piatră şi marmură cioplitor montator piatră.

patron (girant) în comerŃ conducător întreprindere mică . informatică conducător de lucrări civile conducător de motocicletă conducător de motoscuter conducător de organizaŃii umanitare şi asimilaŃi conducător de pensiune turistică rurală/agroturistică/montană conducător de şalupă maritimă/fluvială conducător firmă mică-patron (girant) în afaceri. sânge. carne.patron (girant) industrie extractivă şi prelucrătoare conducător întreprindere mică . sănătate.patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante . oase colector şi sortator păr comandant / comandant adjunct aviaŃie comandant aeroclub comandant coordonator grup mare pescuit oceanic comandant detaşament zbor comandant instructor comandant însoŃitor de bord comandant pentru nave maritime comandant port.purificator în chimie conceptor /conceptor CAO concert maestru condiŃioner finisor condiŃioner finisor produse din cauciuc condiŃioner finisor produse explozive condiŃioner miere condiŃioner tutun pentru fabricarea Ńigaretelor conducător (director şi director adjunct) AdministraŃia Filială Dunărea de Jos (AFDJ) conducător activitate de transport rutier conducător ambarcaŃiuni agrement pe ape interioare conducător antrepriză construcŃii montaj conducător arhiepiscopal conducător autodrezină conducător autoîncărcător portuar conducător autospecială conducător autotrailer conducător carte funciară conducător de asociaŃii. flotă comandant unic aviaŃie combainier agricol comentator publicist comentator radio TV comisar comisar garda financiară comisar general comisar general adjunct comisar principal comisar şef divizie garda financiară comisioner compresorist concasorist concentrator . sport. filiale şi organizaŃii obşteşti conducător de întreprindere mică .patron (girant)învăŃământ.211203 347402 514101 812101 414301 741202 349305 743403 734504 827110 827108 121001 122906 122603 314301 122669 314302 122602 121002 111004 833102 245102 245126 344904 241102 111005 111006 241111 123101 915104 816303 811212 815303 214902 245303 812114 823126 822201 827602 741601 122604 122675 834004 122303 246010 831103 835008 832404 835007 343202 114201 131901 214213 832101 832102 114301 131105 834007 131701 131401 131201 131501 climatolog clovn coafor cocsar codificator cofetar cofetar şef cojocar colator publicitar colector şi preparator făină. turism. intermedieri şi alte servicii comerciale conducător întreprindere mică .

lansete.patron (girant)agricultură.131301 131101 131801 131601 122907 832303 832302 214102 722311 511201 511204 828501 733119 733104 826411 828601 828502 828602 744202 733202 824001 814102 828313 733203 742401 724114 828208 721403 822207 822327 828308 828306 721404 814103 743503 733120 733109 824024 824003 733114 822326 823103 722109 822202 734502 823107 821210 733105 824005 713408 828204 822319 733212 743402 744203 733125 733102 828311 828312 828310 822320 733206 conducător întreprindere mică . după comandă confecŃioner încălŃăminte ortopedică confecŃioner jaluzele confecŃioner jucării confecŃioner lămpi cu vapori de mercur confecŃioner lămpi cu vapori de sodiu confecŃioner lămpi fluorescente confecŃioner mantale de plumb prin presare la cabluri confecŃioner manual de produse din sfori sau frânghii . agrafe. brice. brăŃări.asamblor articole din lemn confecŃioner . mânere şi dopuri pentru unelte de pescuit confectioner manual în metaloplastie confectioner plute confectioner şabloane şi cilindri de imprimat confecŃioner .asamblor articole din carton confecŃioner . piscicultură şi pescuit conducător întreprindere mică-patron (girant) în prestări servicii conducător întreprindere mică-patron (girant) în transporturi şi comunicaŃii conducător tabără şcolară conducător tramvai (vatman) conducător troleibuz conductor arhitect conductor de instalaŃii conductor tren conductor vagon de dormit şi cuşetă confectioner de beŃe. andrele. vânătoare. pensule.patron (girant) în construcŃii conducător întreprindere mică . perii confecŃioner cablaje auto confecŃioner cabluri şi arbori de cabluri confecŃioner capace de carde confecŃioner cartuşe vânătoare confecŃioner celule de electroliză confecŃioner circuite imprimate confecŃioner circuite integrate confecŃioner cocleŃi confecŃioner colaci şi centuri de salvare confecŃioner corsete confecŃioner corzi din intestine confecŃioner cretă şcolară confecŃioner cutii chibrituri din carton confecŃioner cutii chibrituri din furnir confecŃioner cuŃite.asamblor articole din textile confecŃioner articole din piele şi înlocuitori confecŃioner articole hârtie confecŃioner articole speciale din lemn confecŃioner bastoane din plută confecŃioner becuri confecŃioner bibelouri din Jenille confecŃioner bidinele. inele confecŃioner de elemente galvanice confecŃioner de produse industriale din cauciuc confecŃioner ferodouri confecŃioner fitile confecŃioner flori artificiale confecŃioner garnituri de etanşare din cauciuc confecŃioner garnituri din azbest confecŃioner garnituri pentru etanşare confecŃioner gămălii chibrituri confecŃioner geam termoizolator confecŃioner grătare şi accesorii pentru acumulatori confecŃioner izolaŃii la conductori electrici confecŃioner îmbrăcare volane în piele confecŃioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori. silvicultură.

) consilier actuar consilier administraŃia publică consilier afaceri europene consilier al ministrului consilier arhitect consilier armonizare legislativă consilier bacteriolog consilier biochimist consilier biolog consilier botanist consilier chimist consilier culte consilier de justiŃie consilier de probaŃiune . albii. mică etc. piepteni confecŃioner obiecte artizanale din lemn confecŃioner obiecte casnice din deşeuri aluminiu şi alte metale confecŃioner obiecte din ipsos confecŃioner obiecte din os. linguri. scoică. facsimile confecŃioner tambur filigranare confecŃioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice confecŃioner termosuri confecŃioner toroane şi cablaje la conductori electrici confecŃioner tricotaje după comandă confecŃioner tuburi cinescop confecŃioner unelte pescuit din plase confecŃioner. metal. cozi de unelte. şindrilă. spiŃe. confecŃioner parchete confecŃioner pălării confecŃioner piese radio şi semiconductori confecŃioner piese. prelucrător Ńevi pentru industria textilă confecŃioner-montator cercuri la butoaie conferenŃiar universitar conservator arhivă conservator arhivă conservator bunuri culturale conservator opere de artă şi monumente istorice conservator opere de artă şi monumente istorice (studii sup. ciubere confecŃioner plase din sârmă confecŃioner plase pescăreşti confecŃioner plase şi pânze rabiŃ din stuf confecŃioner plăci din diverse materiale confecŃioner plăci izolatoare confecŃioner plăci pentru acumulatori confecŃioner polizoare din pâslă confecŃioner preşuri confecŃioner produse igienico-sanitare confecŃioner produse pirotehnice confecŃioner protecŃie dielectrică pentru acumulatori confecŃioner protecŃii şi obiecte anticorozive confecŃioner proteze dentare confecŃioner proteze ortopedice confecŃioner reparator cravate confecŃioner rondele din plută confecŃioner scală radio confecŃioner seringi confecŃioner şabloane la imprimerie confecŃioner şi legător depolarizator confecŃioner ştampile de cauciuc.733122 742402 824019 742206 733115 733103 733116 733117 733118 824002 743303 828305 733101 721405 733201 712103 712102 814106 828205 826214 743206 814304 822203 828202 822304 733123 733124 743504 814101 828307 731112 826428 822324 731305 814301 713409 813106 822321 743209 828302 733211 734503 742216 231002 414111 243105 414119 414113 243102 212105 247001 241949 111011 214105 242911 221201 221205 221101 221105 211302 246009 242905 242206 confecŃioner materiale didactice pentru ştiinŃele naturii confecŃioner mături confecŃioner mine pentru creioane confecŃioner montator produse lemn confecŃioner nasturi. doniŃe.

pielărie consilier inginer zootehnist consilier instituŃii publice consilier în domeniul adicŃiilor consilier învăŃământ consilier juridic consilier matematician consilier medic consilier microbiolog consilier organizaŃie politică consilier orientare privind cariera consilier parlamentar consilier pedolog consilier pentru tineret consilier preşedinte organizaŃie profesională naŃională consilier preşedinte organizaŃie profesională.111007 221113 111019 221209 241103 241201 211405 211401 111008 211409 211413 221301 214604 214209 221305 215204 216103 214533 214706 214710 214608 214718 216205 221319 216303 215106 221309 111010 244604 235201 242103 212101 222104 221213 114101 241208 111071 211417 244801 114225 114226 111070 241918 212201 235903 111009 214439 122908 241604 221109 211205 244101 244104 244103 244102 244106 244105 721421 731206 731207 731213 712907 731205 consilier diplomatic consilier ecolog consilier economic consilier farmacolog consilier financiar-bancar consilier forŃă de muncă şi şomaj consilier geofizician consilier geolog consilier guvernamental consilier hidrogeolog consilier hidrolog consilier inginer agronom consilier inginer chimist consilier inginer construcŃii consilier inginer horticol consilier inginer industria alimentară consilier inginer industrializarea lemnului consilier inginer mecanic consilier inginer metalurg consilier inginer minier consilier inginer petrochimist consilier inginer petrolist consilier inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii consilier inginer silvic consilier inginer tehnologia celulozei şi hârtiei consilier inginer textile. percuŃie) constructor – restaurator de orgi constructor căi ferate constructor claviatură .montator de structuri metalice constructor .reparator de alte instrumente muzicale (suflat. filială judeŃeană/ municipiu consilier prezidenŃial consilier proprietate industrială autorizat consilier statistician consilier şcolar consilier şi consultant juridic consilier tehnic consilier teritorial şef inspectoratul pentru cultură consilier vânzări asigurări consilier zoolog consilier/expert în meteorologie şi domenii conexe consilier/expert/inspector/referent/economist în management consilier/expert/inspector/referent/economist în comerŃ şi marketing consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică consilier/expert/inspector/referent/economist în relaŃii economice internaŃionale constructor .reparator de acordeoane şi armonici constructor .

agent vamal (studii superioare) coordonator compartiment/colectiv bancă coordonator conformitate coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii medii) coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare) coordonator presă coordonator producŃie film coordonator secretariat studiouri teritoriale copiator note muzicale copilot . controlor pentru datoria vamală (studii medii) controlor vamal.mobilitate personal consultant sistem de calitate consultant tehnic în producŃia de cereale.713102 712908 712304 241906 111012 247005 241936 245504 241512 241112 244705 241214 516914 241129 241209 213104 244107 241117 111013 241213 242310 221327 343302 343306 412206 123102 121112 511205 511203 315201 822209 822213 722115 822328 722116 731123 241127 711104 314401 313201 123103 915202 123104 314402 313103 241104 413303 314419 314413 314414 314415 314403 344101 241920 121108 121117 315220 241221 122909 245531 241934 245317 314303 constructor de acoperişuri constructor linii tramvai constructor structuri monolite consul consul general consultant administraŃie publică consultant afaceri în agricultură consultant artistic consultant bancar consultant bugetar consultant cameral consultant condiŃii muncă consultant de securitate consultant fiscal consultant în domeniul forŃei de muncă consultant în informatică consultant în management consultant plasamente valori mobiliare consultant prezidenŃial şi guvernamental consultant reconversie . plante tehnice şi furaje contabil contabil bugetar contabil financiar bancar contabil şef contabil şef/director financiar/bancă/societate leasing controlor acces metrou controlor bilete controlor calitate controlor calitate după efectuarea probelor la armament şi muniŃie controlor calitate pentru execuŃia elementelor la armament şi muniŃie controlor de calitate la forjare controlor de calitate la protejări metalice controlor de calitate la turnare controlor de conformitate în industria de maşini controlor de gestiune controlor de producŃie la minele de aur nativ controlor dirijare nonradar controlor emisii RTV controlor financiar controlor poartă controlor revizor financiar controlor sol controlor şi recondiŃioner filme controlor tezaur controlor trafic controlor trafic aerian (simulator trafic aerian) controlor trafic aerian dirijare non-radar controlor trafic aerian dirijare radar controlor trafic aerian informare controlor trafic aviaŃia civilă controlor vamal. controlor pentru datoria vamală.

confecŃioner îmbrăcăminte.îngrijitor de animale domestice pentru producŃia de lapte şi carne crescător .sablator curăŃitor de faŃade curăŃitor lingouri curăŃitor piei curăŃitor şlefuitor garnituri carde . modelier mase plastice crescător .734301 347602 245525 347120 245103 414302 245505 414303 245402 245304 241916 245106 245105 241926 245104 742209 245305 245324 734204 514102 347107 714301 823206 612102 612402 612105 612501 612901 612201 612602 612601 612106 245107 245124 245125 743301 743501 826902 826602 823127 826612 826605 743204 421301 734101 734102 734103 734104 813902 821201 813910 813915 813912 813105 722111 913302 743308 722429 714302 812109 827111 826119 copist formare tipar plan copywriter publicitate (studii medii) copywriter publicitate (studii superioare) corector corector corector editură presă corector transmisie corector-revizor poligrafie coregraf corepetitor corespondent comercial corespondent presă corespondent radio corespondent securitate . după comandă croitor confecŃii industriale din blană croitor mănuşi piele croitor pentru încălŃăminte şi articole tehnice din cauciuc croitor ştanŃator articole marochinărie croitor ştanŃator piese încălŃăminte croşetor crupier culegător la maşina de cules şi turnat rânduri (linotipist) culegător la maşina de perforat programe pentru maşinile de turnat text (monotastor) culegător la maşina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV) culegător manual (zeŃar) cuptorar ceramică fină şi decor cuptorar lianŃi cuptorar produse abrazive cuptorar produse din cărbune cuptorar produse refractare cuptorar recoacere sticlă cuptorar termist pentru ferite curăŃătoreasă lenjerie curăŃitor .îngrijitor de cabaline crescător bovine crescător de animale mici crescător de melci crescător de păsări crescător îngrijitor animale de laborator crescător îngrijitor animale sălbatice captive crescător porcine critic de artă critic literar critic muzical croitor croitor .confidenŃialitate produs corespondent special (Ńară şi străinătate) corhănitor corist corist operă corodor prin procedee chimice (tiefdruc şi zinco) cosmetician costumier coşar creator.reparator pălării curăŃitor .

curăŃător piese şi aparate optice degustător delaborator muniŃie delegat sindical delegat sindical local deputat derulatorist desenator desenator artistic desenator artistic desenator cromo-litograf desenator film animaŃie desenator însemnător cherestea desenator tehnic designer floral designer grafică (studii medii) designer grafică (studii sup. prorector.eboşator debitator . rector.şlefuitor perii de maşini electrice debitator semifabricate decan.montator butoaie lemn curbător lemn curelar.742207 824012 744204 915101 241908 826613 826904 826601 826607 823117 511306 825102 411101 347302 241113 121109 732102 731118 722405 722428 121003 812402 826101 342201 311601 347102 733204 514302 347115 827306 814128 742217 826102 234001 821104 731107 741501 822212 114207 114228 111068 814129 311803 245127 347103 734302 245202 814127 311801 347136 347127 245212 347104 235904 411303 245211 347116 826108 345002 345004 713601 823111 812107 curbător .imersioner degresator.) designer industrial designer instrucŃional designer pagini WEB designer pagini web (studii sup. prodecan decapator decapsulator declarant vamal decontaminator decorator interioare decorator în piele decorator servicii funerare decorator vitrine decorticator crupe decupator furnire decupator lamele din lemn pentru lăzi decuscutor defectolog degresator .rotaprint dactilografă dansator dealer dealer şef (arbitragist bancă) debavurator .retuşor la produse din ceramică fină debitator . confecŃioner harnaşamente curier curier diplomatic cusător articole marochinărie cusător confecŃii industriale din blană cusător mănuşi piele cusător piese din piele şi înlocuitori cusător piese la încălŃăminte din cauciuc custode arii protejate dactilo .) designer vestimentar destrămător detectiv detectiv particular detector pierderi apă şi gaze devulcanizator regenerare cauciuc dezbătător lingouri .

primar.) diriginte oficiu transporturi şi telecomunicaŃii diriginte poştă diriginte şantier dirijor dirijor cor discotecar . touroperatoare /detailistă/filială/sucursală director de arhivă bancă director de cabinet director de cazare director de club (hotelier) director de creaŃie director de departament alimentaŃie director de departament catering director de departament organizare evenimente/banqueting director de departament ticketing director de hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/camping/sat de vacanŃă/popas turistic director de program director departament cercetare .dezvoltare şi asimilaŃi director general instituŃie publică şi asimilaŃi director general regie autonomă director general societate comercială director general/director general adjunct bancă/societate leasing director imagine director incubator tehnologic de afaceri director instituŃie publică şi asimilaŃi director în învăŃământul preşcolar. inspector şef şi asimilaŃi director/Director executiv de conformitate diriginte şantier (studii sup.235905 246011 322302 111016 121005 122953 123601 131513 121017 121016 131509 121113 111017 131511 131510 245535 131515 131516 131514 131517 131507 121013 121027 123606 123608 123605 121020 121104 123707 121015 121012 121025 111018 121014 121011 121103 245523 121026 111015 122910 121021 123304 245530 123713 131508 121004 121023 121007 121024 121110 121018 122605 121114 121019 121116 214214 122666 414205 311210 245306 245321 414104 dezvoltator de e-learning diacon dietetician director adjunct instituŃie publică şi asimilaŃi director adjunct societate comercială director aşezământ cultural director centru de calcul director centru informare turistică director comercial director control risc director de agenŃie de turism.dezvoltare director departament informatică director departament securitate director divizie informatică director economic director executiv bancă/director/director adjunct director filială cercetare-proiectare director general adjunct regie autonomă director general adjunct societate comercială director general institut naŃional cercetare . gimnazial. liceal şi de maiştri director magazin director operaŃii tranzacŃii director producŃie film director proiect director restaurant/rotiserie/cramă/braserie/ berărie/grădină de vară/bar de noapte/bar de zi/café barcafenea/disco-bar (discotecă-videotecă)/bufet bar/unităŃi tip fast-food/ cofetărie/ patiserie director societate comercială director sucursală şi asimilaŃi director ştiinŃific cercetare-dezvoltare şi asimilaŃi director tehnic director unitate bancară operaŃională/ director adjunct unitate bancară operaŃională director vânzări director zbor director/director adjunct divizie/direcŃie leasing director/director adjunct.

staŃii şi posturi de transformare electrice electrician montare şi reparaŃii linii electrice aeriene . relee.polizator ecolog economist bancă economist şef editor coordonator programe TV editor imagine editor RTV (ştiri) editorialist educatoare educator în penitenciare educator în unităŃi de handicapaŃi educator-puericultor electrician aparate măsură-control şi automatizare în centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice electrician auto electrician de întreŃinere şi reparaŃii electrician de mină electrician depanator utilaje calcul electrician echipamente electrice şi energetice electrician exploatare centrale şi staŃii electrice electrician exploatare reŃele electrice electrician iluminare filmare electrician în construcŃii electrician montare şi reparaŃii aparataj electric de protecŃie.813918 347304 413201 214302 516910 214301 311301 314510 413205 512111 214303 214304 314404 826121 815402 815504 811202 827810 933006 835001 835004 835003 835005 243203 347117 241303 733111 821102 812120 823113 314209 712909 347408 614105 712401 712402 731119 221121 241502 121102 245534 313124 245522 245108 332001 516302 333001 332002 724105 723101 724507 724512 724201 724101 724501 724502 313104 713701 724106 724503 724505 724504 discuitor de produse ceramice la maşini diskjokey dispecer dispecer centrală. dispecerate teritoriale dispecer centru de alarmă dispecer energetic feroviar dispecer gestiune uraniu dispecer operaŃiuni de zbor dispecer operaŃiuni salubrizare dispecer pentru servire în cameră (hotel) dispecer reŃea distribuŃie dispecer reŃele de înaltă tensiune dispecer sol disponent în filaturi distilator în industria chimică distilator la prelucrarea ŃiŃeiului distilator la prepararea cărbunelui distilator rachiuri naturale distribuitor presă docher docher amarator docher instalaŃii de încărcare/descărcare la bordul navei şi cheu docher mecanizator documentarist documentarist documentarist ordonanŃare logistică dogar manual dozator la fabricarea electrozilor de sudură dozator la producerea aglomeratului dozator prelucrare cauciuc dragor maritim/fluvial drenor canalist dresor drujbist dulgher (exclusiv restaurator) dulgher restaurator dusisator . cascadă. automatizare electrician montare şi reparaŃii cabluri electrice subterane electrician montare şi reparaŃii echipament electric din centrale. hidrocentru.

judecătorie) expeditor internaŃional expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene expert achiziŃii publice expert actuar expert administraŃia publică expert aplicare legislaŃie armonizată în domeniul industriei şi comerŃului expert arhitect expert armonizare legislativă expert bacteriolog expert biochimist expert biolog expert botanist expert centre de perfecŃionare expert chimist expert conformitate expert contabil-verificator .724508 724509 724113 724510 724513 724506 724511 724108 724414 723102 724413 724411 724115 724403 724103 724404 724405 724402 724116 724406 812113 724202 724407 822305 822311 822310 822315 822312 822313 246012 222301 812117 322604 341701 313105 241114 341702 241219 516913 241960 321107 247011 246013 811103 241124 242902 343207 413331 241948 241940 212106 247002 241935 214106 242912 221202 221206 221102 221106 231003 211303 241517 241105 electrician montator de instalaŃii automatizate electrician montator de instalaŃii electrice la mijloace de transport electrician nave electrician pentru protecŃia catodică electrician pentru utilizarea energiei electrice electrician protecŃie relee.canal electromecanic telegrafie. blocare) electromecanic staŃii pompare apă . telefonie electrometalurgist electronist depanator utilaje calcul electronist telecomunicaŃii emailator emailator firme şi decoruri emailator insigne şi decoraŃii emailator prin imersiune emailator prin pudrare emailator prin pulverizare episcop epizotolog epurator gaze ergoterapeut estimator licitaŃii etaloner evaluator evaluator asigurări evaluator de competenŃe profesionale evaluator de risc efracŃie evaluator proiecte evaluator şi auditor de mediu examinator de stat de specialitate exarh excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate executor bancar executor judecătoresc executor judecătoresc (tribunal. centralizare. automatizări şi măsurători electrice electrician rural electrician verificări şi măsurători electrice în centrale şi reŃele electrice electromecanic electromecanic auto electromecanic automatizari şi telecomunicaŃii electromecanic electroalimentare electromecanic maşini şi echipamente electrice electromecanic radio-radioficare electromecanic reparator obiecte de uz casnic electromecanic reŃele cabluri electromecanic reŃele linii electromecanic SCB (semnalizare.

241950 221114 241953 241952 241955 241954 241704 241703 241701 241702 221210 241106 241128 241202 211406 211402 211410 211414 221302 214605 214210 221306 215205 216104 214534 214707 214711 214609 214719 216206 221320 216304 215107 221310 241945 241944 241959 235202 242904 423103 212102 222105 221214 241956 211418 244513 241957 241942 241951 241932 212202 241801 241958 221110 241907 242306 815301 815304 346004 414206 413202 713201 222401 expert contractare activităŃi investiŃionale expert ecolog expert eficientizare investiŃii expert elaborare documentaŃii tehnice de montaj expert elaborare-evaluare documentaŃii achiziŃii investiŃionale expert evaluare-actualizare devize generale investiŃii expert evaluator de active financiare expert evaluator de bunuri mobile expert evaluator de întreprinderi expert evaluator de proprietăŃi imobiliare expert farmacolog expert financiar-bancar expert fiscal expert forŃă de muncă şi şomaj expert geofizician expert geolog expert hidrogeolog expert hidrolog expert inginer agronom expert inginer chimist expert inginer construcŃii expert inginer horticol expert inginer industria alimentară expert inginer industrializarea lemnului expert inginer mecanic expert inginer metalurg expert inginer minier expert inginer petrochimist expert inginer petrolist expert inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii expert inginer silvic expert inginer tehnologia celulozei şi hârtiei expert inginer textile. pielărie expert inginer zootehnist expert în conducerea şi organizarea activităŃilor de mentenanŃă expert în ingineria costurilor investiŃionale expert în management activităŃi investiŃionale expert învăŃământ expert jurist expert local pe problemele romilor expert matematician expert medic expert microbiolog expert monitorizare şi control lucrări de montaj expert pedolog expert poligraf expert prevenire – reducere riscuri tehnologice expert prevenire şi combatere a corupŃiei expert recepŃie investiŃii industriale expert relaŃii externe expert statistician expert tehnic extrajudiciar expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj expert zoolog expert/inspector vamal expert/specialist standardizare extractorist în chimie extractorist uleiuri volatile naturale şi colesterină facilitator de dezvoltare comunitară factor poştal facturist faianŃar farmacist .

222403 122912 222402 122911 221217 712910 814130 824008 814126 824021 614103 821202 732104 814119 612202 913201 815302 827806 131103 131104 131102 712302 722112 814203 742414 347407 743101 731208 815207 414105 244401 244301 814114 821109 823105 721402 823205 824010 721401 826906 824022 722114 826125 814303 826610 823108 814122 812401 826611 813908 821203 813916 712911 743210 815906 714105 211101 222910 222906 222909 611203 611204 811208

farmacist de specialitate farmacist diriginte farmacist rezident farmacist şef secŃie, laborator farmacolog fascinar fasonator - uscător furnire fasonator calapoade fasonator cherestea fasonator creioane şi tocuri fasonator mecanic (cherestea) fasonator produse azbociment fasonator produse ceramice fasonator sortator filme fazanier femeie de serviciu fermentator în chimie fermentator oŃet fermier în horticultură fermier în producŃia animală fermier în producŃia vegetală fierar betonist fierar/potcovar fierbător - spălător celuloză, hârtie fierbător - uscător de păr figurant filator filator corzi pentru piane filator fibre sticlă filmotecar filolog filozof filtrator - deshidratorist finisator electrozi de sudură finisor - reparator de produse industriale din cauciuc finisor ace şi accesorii finisor asamblator obiecte din mase plastice finisor calapoade finisor cocleŃi finisor confecŃii industriale din blană finisor creioane şi tocuri finisor ferite finisor fire de mătase naturală finisor hârtie, carton, mucava finisor încălŃăminte finisor încălŃăminte şi articole tehnice din cauciuc finisor la înnobilare PFL finisor laminate şi trefilate finisor mănuşi piele finisor produse abrazive finisor produse azbociment finisor produse din cărbune finisor terasamente finisor textile (vopsitor, imprimeur) finisor universal ferodouri finisor-lăcuitor lemn fizician fizician medical fiziokinetoterapeut fizioterapeut florar-decorator floricultor flotator la prepararea cărbunilor

816106 816202 816201 816107 816103 816105 414106 722107 722106 722101 722108 241205 722113 241207 814112 814121 826117 814117 814111 813913 814133 732206 721406 347504 734401 734402 313106 313101 734306 734403 245109 734404 414107 831201 734201 814131 722415 722408 723301 514103 419001 422104 414108 412202 423101 413302 422206 343206 833303 833307 812102 822301 734203 915102 516301 516905 742215 711303 814124 514903 722409 713501 211423

fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune fochist la maşini cu abur fochist locomotiva cu abur fochist pentru cazane conduse de calculator fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte fochist pentru cazane mici de abur fonotecar forjor arcurar forjor manual forjor matriŃer forjor mecanic formator formator - presator ferite formator de formatori formator finisor plăci formator la înnobilare PFL formator mănuşi fibre liberiene formator PFL formator presător plăci brute formator produse refractare formator şlefuitor produse stratificate formator tuburi spectrale formator Ńevi prin sudare fotbalist profesionist fotoceramist fotocopist fotograf fotograf şi tehnician la echipamente de înregistare imagine şi sunet fotogravor fotopoligraf fotoreporter fotoreproducător fototecar frânar frezor - montator clişee frezor îmbinator furnire tehnice frezor la maşini roŃi dinŃate frezor universal frigoriferist (frigotehnist) frizer funcŃionar administrativ funcŃionar agenŃie voiaj funcŃionar documentare funcŃionar economic funcŃionar ghişeu servicii publice funcŃionar informaŃii funcŃionar informaŃii clienŃi funcŃionar în activităŃi comerciale, administrative şi preŃuri funicularist funicularist, funiculare pasagere furnalist galvanizator galvanotipist garderobier gardian de închisoare gardian feroviar gardinator gaterist la tăiat blocuri de piatră, marmură gaterist la tăiat buşteni gazdă club găuritor filetator geamgiu geofizician

244202 211422 123702 413108 413101 733207 349401 349101 511313 349102 349104

geograf geolog geolog şef gestionar custode sală gestionar depozit ghemuitor ghid de animaŃie ghid de turism ghid de turism ecvestru ghid de turism intern (local) ghid de turism montan, drumeŃie montană/galerii de artă/interpret/habitat natural floră, faună,zonă montană/habitat natural zonă umedă/supraveghetor/ turism ornitologic/turism speologic/turism ecvestru ghid de turism sportiv/alpinism şi căŃărări pe stânci/schi/bob/înot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultra uşoare (deltaplan, parapantă) ghid montan ghid naŃional de turism (touroperator) ghid obiectiv cultural gipsar giuvaergiu glazurator produse din ceramică fină gonaci gospodar gradator rechizite şi articole tehnice din lemn gradator vase şi aparate de laborator grafician grafician calculator grafician industrial grafician mers de tren grafolog granulator zgură granulator/sortator abrazive gravor manual gravor mecanic gravor piese optice gravor plăci litografice gravor plăci metalice gravor produse de sticlă grădinar grefier grefier arhivar grefier documentarist grefier registrator grefier statistician grefier şef (judecătorie, parchet) grefier şef de secŃie (Curte de Apel, tribunal, parchete) grefier-dactilograf (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie) gropar guvernantă guvernantă de hotel/etaj guvernator haham hamal harmonist hatip heliografist herghelegiu hidrolog hidrometeorolog şef hipnotizator honuitor, rodator-lepuitor igienist ignifugator

349105 349106 349103 349107 513203 731309 732105 921301 512104 824013 732301 245203 411302 347105 413341 244408 812116 813909 731306 722416 731117 734305 734304 732302 611102 343203 343215 343212 343216 343211 111020 111021 343210 916202 513102 349204 111022 246014 915103 246015 246016 825106 612403 211424 122101 347404 722410 322201 714107

uscător chibrituri impregnator la înnobilare PFL impregnator produse cauciuc impresar artistic impresar muzical impresar sportiv impresar teatru imprimator serigraf imprimeur textil incinerator infirmier infoenergetician radiestezist inginer de sistem în informatică inginer agronom inginer automatist inginer autovehicule rutiere inginer aviaŃie inginer căi ferate. drumuri şi poduri inginer centrale nuclearo-electrice inginer chimist inginer clinic inginer confecŃii piele şi înlocuitori inginer constructor instalaŃii inginer construcŃii civile. industriale şi agricole inginer de cercetare în construcŃii de căi ferate. drumuri şi poduri inginer de cercetare în construcŃii de maşini agricole inginer de cercetare în construcŃii hidrotehnice inginer de cercetare în construcŃii miniere inginer de cercetare în controlul calităŃii produselor alimentare inginer de cercetare în creaŃia tehnică în construcŃia de maşini inginer de cercetare în echipamente de proces inginer de cercetare în echipamente şi instalaŃii bord inginer de cercetare în electroenergetică inginer de cercetare în electrofizică inginer de cercetare în electromecanică inginer de cercetare în electronica aplicată inginer de cercetare în electrotehnică inginer de cercetare în energetica industrială inginer de cercetare în exploatări forestiere inginer de cercetare în exploatări miniere .245307 313126 246017 413304 413336 422201 413305 413306 824004 814118 823114 342908 342903 347514 342904 734602 734601 916203 513204 322906 213901 221325 214402 214512 214506 214204 214315 214613 221401 215101 214206 214201 214205 251502 254302 254311 251417 251532 251805 251414 251326 251320 251317 251405 252111 251505 251202 251205 251529 251208 251212 252205 251541 251520 251511 251323 251305 251311 251402 251302 251329 253102 251702 ilustrator muzical ilustrator muzical imam impiegat auto impiegat de mişcare metrou impiegat informaŃii impiegat informaŃii aviaŃie impiegat registru mişcare impregnator . industriale şi agricole inginer construcŃii hidrotehnice inginer de cercetare de aeronave inginer de cercetare în agricultură inginer de cercetare în agromontanologie inginer de cercetare în automatică inginer de cercetare în autovehicule rutiere inginer de cercetare în cadastru inginer de cercetare în calculatoare inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului inginer de cercetare în centrale nuclearo-electrice inginer de cercetare în centrale termoelectrice inginer de cercetare în comunicaŃii inginer de cercetare în confecŃii din piele şi înlocuitori inginer de cercetare în construcŃii aerospatiale inginer de cercetare în construcŃii civile.

252102 251802 254308 253202 251714 251210 251215 251547 251517 251514 251544 251523 251717 251308 251408 254305 252208 251608 251708 253106 251723 251705 253104 254316 251508 251726 251614 252108 251611 251526 252202 251602 251605 251550 251729 251411 251711 252105 251720 251535 251538 251314 214417 213905 221117 244109 214305 214421 214503 214401 214406 214407 214403 214308 214317 214802 211421 214314 214440 214408 216101 214203 221323 inginer de cercetare în filatură-Ńesătorie inginer de cercetare în geodezie inginer de cercetare în horticultură inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecŃia mediului inginer de cercetare în instalaŃii inginer de cercetare în instalaŃii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere inginer de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice inginer de cercetare în maşini şi echipamente termice inginer de cercetare în maşini şi instalaŃii mecanice inginer de cercetare în mecanică fină inginer de cercetare în metalurgia neferoasă inginer de cercetare în metrologie inginer de cercetare în microelectronică inginer de cercetare în pedologie-agrochimie inginer de cercetare în pescuit şi acvacultură inginer de cercetare în petrochimie şi carbochimie inginer de cercetare în petrol (extracŃie -prospecŃiune) inginer de cercetare în prelucrarea lemnului inginer de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice inginer de cercetare în prepararea substanŃelor minerale utile inginer de cercetare în proiectarea mobilei şi produselor finite din lemn inginer de cercetare în silvicultură inginer de cercetare în sisteme de propulsie inginer de cercetare în ştiinŃa materialelor inginer de cercetare în tehnologia celulozei. transporturi. telecomunicaŃii inginer electrotehnist inginer emisie inginer energetică industrială inginer exploatare instalaŃii nucleare inginer geodez inginer geolog inginer hidroenergetică inginer iluminare inginer imagine inginer industrializarea lemnului inginer instalaŃii pentru construcŃii inginer îmbunătăŃiri funciare . blănurilor şi înlocuitorilor inginer de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari inginer de cercetare în tehnologia construcŃiilor de maşini inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole inginer de cercetare în tehnologia substanŃelor anorganice inginer de cercetare în tehnologia substanŃelor organice inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenŃionale inginer de cercetare în tehnologii carbochimice inginer de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi inginer de cercetare în topografie minieră inginer de cercetare în tricotaje-confecŃii textile inginer de cercetare în turnarea metalelor inginer de cercetare în utilaje şi instalaŃii portuare inginer de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării inginer de cercetare roboŃi industriali inginer de recepŃie şi control aeronave inginer de sistem software inginer ecolog inginer economist inginer electroenergetică inginer electromecanic inginer electromecanic minier inginer electromecanic SCB inginer electronist. poligrafiei şi fibrelor inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile. pielii. hârtiei.

215201 214511 214510 214508 214504 216203 214501 214519 214513 214515 214517 214518 214514 214516 214505 214509 214701 214715 214725 214702 214404 214507 214405 214548 214601 214716 214540 216201 214714 214705 214409 214435 214312 214438 214410 122102 214430 122201 122701 122202 122302 122801 122203 214432 122606 214546 221315 214722 214309 215102 214804 214805 215103 221326 214437 214545 732303 242207 214434 241108 349306 241605 241608 inginer în industria alimentară inginer maşini hidraulice şi pneumatice inginer maşini termice inginer maşini unelte inginer material rulant cale ferată inginer materiale de construcŃii inginer mecanic inginer mecanic maşini instalaŃii miniere inginer mecanic utilaj tehnologic chimic inginer mecanic utilaj tehnologic maşini agricole inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcŃii inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier inginer mecanic utilaj tehnologic textil inginer mecanică agricolă inginer mecanică fină inginer metalurgie extractivă inginer metalurgie neferoasă inginer mineralurg inginer minier inginer montaj inginer nave inginer navigaŃie inginer pentru protecŃia navigaŃiei aeriene (comunicaŃii. supraveghere) inginer petrochimist inginer petrolist inginer pilot de încercare inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii inginer prelucrări metalurgice inginer preparator minier inginer producŃie inginer proiectant comunicaŃii inginer reŃele electrice inginer sisteme de securitate inginer sunet inginer şef agricultură. pescuit inginer şef car reportaj inginer şef exploatare nucleară inginer şef firme de afaceri şi alte servicii comerciale inginer şef industria extractivă şi prelucrătoare inginer şef în construcŃii inginer şef întreprinderi de reparaŃii obiecte de uz casnic. confecŃii inginer zootehnist inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice inscripŃioner pe produse de sticlă şi ceramică inspector probaŃiune inspector aeronautic inspector asigurări inspector calitate producŃie culinară inspector coordonator asigurări inspector coordonator daune . piscicultură. silvicultură. pielărie inginer topograf inginer topograf minier inginer tricotaje. vânătoare. navigaŃie. curăŃătorii şi alte servicii pentru populaŃie inginer şef radioprotecŃie inginer şef schimb emisie inginer şef transporturi inginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniŃiei inginer tehnolog în zootehnie inginer tehnolog metalurg inginer termoenergetică inginer textile.

asigurări sociale şi asistenŃă socială .311535 246018 214107 211407 211411 211419 244110 247010 345001 241606 516912 212107 247003 241601 221203 221207 221103 221107 211304 241607 221115 221211 241218 241203 211403 211415 221303 214606 214211 221307 214535 214708 214712 214610 221321 221311 212103 222106 221215 241204 212203 241602 221111 111023 419003 311410 413309 241107 241501 122221 242908 111080 242909 242910 121006 122103 315202 111078 315219 235203 242903 344901 344301 inspector cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaŃiilor inspector culte inspector de specialitate arhitect inspector de specialitate geofizician inspector de specialitate hidrogeolog inspector de specialitate pedolog inspector de concurenŃă inspector de integritate inspector de poliŃie inspector de risc inspector de securitate inspector de specialitate actuar inspector de specialitate administraŃia publică inspector de specialitate asigurări inspector de specialitate bacteriolog inspector de specialitate biochimist inspector de specialitate biolog inspector de specialitate botanist inspector de specialitate chimist inspector de specialitate daune inspector de specialitate ecolog inspector de specialitate farmacolog inspector de specialitate formare. evaluare şi selecŃie profesională inspector de specialitate forŃă de muncă şi şomaj inspector de specialitate geolog inspector de specialitate hidrolog inspector de specialitate inginer agronom inspector de specialitate inginer chimist inspector de specialitate inginer construcŃii inspector de specialitate inginer horticol inspector de specialitate inginer mecanic inspector de specialitate inginer metalurg inspector de specialitate inginer minier inspector de specialitate inginer petrochimist inspector de specialitate inginer silvic inspector de specialitate inginer zootehnist inspector de specialitate matematician inspector de specialitate medic inspector de specialitate microbiolog inspector de specialitate protecŃia muncii inspector de specialitate statistician inspector de specialitate subscriere inspector de specialitate zoolog inspector de stat şef inspector documente secrete inspector exploatare poştală inspector exploatare trafic inspector financiar-bancar inspector general de bancă inspector general industria petrolieră inspector general judecătoresc inspector general judecătoresc şef inspector general notarial inspector general penitenciare inspector general şcolar inspector general vânătoare inspector ISCIR inspector în cadrul InspecŃiei Judiciare pentru judecători/procurori de pe lângă Plenul CSM inspector în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă inspector învăŃământ inspector justiŃie inspector metrolog inspector pensii.

sanitare şi de gaze instalator încălzire centrală şi gaze instalator reŃele de distribuŃie/transport fluide instalator reŃele termice şi sanitare instalator ventilare şi condiŃionare apă institutor instructor .344401 242312 314304 344902 242318 123903 315203 413308 344903 322202 121008 314508 215206 216105 216207 216305 215108 111075 122204 123715 111024 344201 414207 122121 342304 713602 713611 713610 713608 713603 713609 713604 713605 713612 713606 331002 333002 347508 347507 334011 322904 347518 413310 333101 322601 322901 245506 214411 347516 214412 322902 334008 245507 413311 214905 347502 413312 334001 342309 245309 347307 347303 inspector pentru acordarea de permise.educator în unităŃi de handicapaŃi instructor (monitor) schi/călărie/golf/tenis/înot/sporturi extreme instructor arte marŃiale instructor auto instructor de educaŃie sanitară instructor de fitness instructor depou instructor educator pentru activităŃi de resocializare instructor educaŃie . pielărie inspector şef al InspecŃiei Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii inspector şef conservarea energiei inspector şef inspecŃia meteorologică naŃională inspector şef în administraŃia publică inspector taxe şi impozite inspector telegrame inspector veterinar şef inspector/referent resurse umane instalator apă.fizică instructor ergoterapie instructor film instructor instalaŃii instructor în poligonul de tir instructor linii instructor logoped instructor paraşutism instructor reŃea cinematografică instructor revizie vagoane instructor sistem de producŃie instructor sportiv instructor staŃie instructor şcolar-auto instructor/preparator formare instrumentist instrumentist (studii medii) instrumentist muzicant . canal instalator autorizat proiectare execuŃie şi/sau exploatare obiectiv/sisteme de distribuŃie instalator autorizat proiectare execuŃie şi/sau exploatare obiectiv/sisteme de transport şi înmagazinare stocare instalator centrale termice instalator frigotehnist instalator instalaŃii tehnico . licenŃe sau autorizaŃii inspector pentru conformare ecologică inspector pilotaj inspector preŃuri inspector protecŃia mediului inspector protecŃie civilă inspector protecŃie socială inspector RNR (Registrul Naval Român) inspector salarii inspector sanitar inspector sanitar şef inspector siguranŃă operaŃională inspector specialitate inginer industria alimentară inspector specialitate inginer industrializarea lemnului inspector specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii inspector specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei inspector specialitate inginer textile.

cabinete veterinare îngrijitor la unităŃi de ocrotire socială şi sanitară îngrijitor pomi îngrijitor spaŃii hoteliere îngrijitor spaŃii verzi îngrijitor vilă înnobilator in şi cânepă înnobilator scândurele pentru creioane înnodător fire mătase naturală însoŃitor însoŃitor de bord însoŃitor grup turistic însoŃitor vagoane întreŃinător de textile-piele învăŃător jonctor jucător de rugby judecător inspector judecător şi asimilaŃi jurisconsult kinetoterapeut laborant apă potabilă laborant apă şi apă grea laborant chimist . apă încărcător .512105 341901 347132 245509 244402 322909 234004 244403 713301 713303 244302 244303 713401 713402 713403 713404 713405 514303 932002 932009 815206 931102 742403 742412 742405 742404 742406 743205 826305 733121 915303 933003 814110 921101 513301 513303 916201 914101 513101 513901 513205 921201 913202 931202 512107 826105 824020 826124 514202 511101 511301 413307 514910 331001 724408 347509 242204 242202 242102 222905 311606 311602 311101 intendent intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker) intermediarist film de desene animate (studii medii) intermediarist film de desene animate (studii sup. gaze.descărcător încleietor plăci aglomerate îngrijitor animale îngrijitor bătrâni la domiciliu îngrijitor bolnavi la domiciliu îngrijitor câini în adăposturi îngrijitor clădiri îngrijitor de copii îngrijitor farmacii.) interpret interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii) interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare) interpret relaŃii diplomatice ipsosar (exclusiv restaurator) ipsosar restaurator ornamente din ipsos istoric istoriograf izolator fonic izolator frigorific izolator hidrofug izolator lucrări speciale (antiacide şi de protecŃie) izolator termic îmbălsămător îmbuteliator fluide sub presiune îmbuteliator gaz petrol lichefiat împâslitor pânză sticlă împingător vagoneŃi împletitor de nuiele împletitor din panglică împletită împletitor fibre plastice împletitor obiecte din foi de porumb împletitor papură împletitor textile încadrator confecŃii încadrator tablouri încasator şi cititor contoare de energie electrică.

filiale organizaŃii obşteşti logistician gestiune flux logoped .depanator utilaje calcul lăcătuş . profiluri tablă şi platbandă laminator tablă subŃire laminator.montator maşini electrice rotative. presator Ńevi plumb lansator produse lăcar lăcătuş .311603 311103 712921 311105 322802 313107 316108 334002 323101 122913 311113 311608 311604 311701 311106 812213 826113 812206 812209 812207 812208 812204 812201 812205 812202 413203 513206 721430 828201 722203 721407 721408 722206 721410 721424 722204 721411 723104 828101 721409 722201 714103 243205 245110 245508 231004 742407 933004 734501 611103 743302 413113 522003 122945 241122 833310 724409 713206 731108 721427 114202 241301 234002 laborant control dozimetrie laborant determinări fizico-mecanice laborant determinări fizico-mecanice pentru lucrări de drumuri şi poduri laborant determinări geologice şi geotehnice laborant farmacie laborant foto laborant în industriile textilă. de construcŃii si agricole lăcătuş revizie vagoane lăcătuş SDV lăcuitor lemn lector carte lector presă / editură lector scenarii lector universitar legător de păr legător de sarcină legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale) legumicultor lenjer confecŃioner lenjerie după comandă lenjereasă de hotel librar librar şef lichidator liftier linior linolist lipitor lentile şi prisme lipitor şi protejator spete locŃiitor al conducătorului de asociaŃii. pielărie laborant în învăŃământ laborant în ocrotirea sănătăŃii laborant medical şef laborant operator centrale termice laborant petrochimist laborant petrolist/industrie chimică laborant structură macroscopică şi microscopică laborant tehnică nucleară laminator laminator benzi din fibre laminator de bandaje şi discuri laminator de benzi la rece laminator de Ńevi laminator pe laminoare continue laminator sârmă laminator semifabricate. transformatoare şi aparataj electric lăcătuş AMC lăcătuş construcŃii metalice şi navale lăcătuş de mină lăcătuş la prelucrarea şi îndreptarea Ńevilor ghintuite lăcătuş mecanic lăcătuş mecanic de întreŃinere şi reparaŃii universale lăcătuş mecanic fină lăcătuş montator lăcătuş montator agregate energetice şi de transport lăcătuş montator pentru utilaje industriale.

913203 612104 611104 611206 522006 349202 522005 413111 347106 826107 615101 512114 741404 931201 741106 916101 832403 514911 712924 916208 916102 916103 513905 512305 346003 932008 916209 733113 912001 731212 833301 833304 835009 245204 514107 347128 245325 245520 245310 245322 245406 245404 347306 512204 347113 245326 245308 245403 347114 413102 347403 242203 111025 242205 313301 313108 311401 311501 311201 311308 311302 311402 311303 lucrător bucătărie (spălător vase mari) lucrător calificat în creşterea animalelor lucrător calificat în culturi de câmp şi legumicultură lucrător calificat în floricultură şi arboricultură lucrător comercial lucrător concierge lucrător controlor final lucrător gestionar lucrător în ateliere de modele lucrător în bataje (bătător) lucrător în culturi acvatice lucrător în gospodăria agroturistică lucrător în procesare de fructe de pădure şi ciuperci de pădure lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă) lucrător la prelucrarea peştelui lucrător operativ pentru autocompactoare lucrător operativ pentru autocontainere lucrător pensiune turistică lucrător pentru drumuri şi căi ferate lucrător pentru salubrizare lucrător pentru salubrizare căi publice lucrător pentru salubrizare spaŃii verzi lucrător prin arte combinate lucrător room service hotel lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenŃă lucrător sortator deşeuri reciclabile lucrător utilaje specializate pentru salubrizare lumânărar lustragiu lutier macaragiu macaragiu macarale plutitoare macaragiu portuar machetist machior machior spectacole maestru acordor pian clavecin maestru artist circ maestru cor maestru corepetitor maestru dans maestru de balet maestru de ceremonii maestru în arta culinară maestru lumini maestru lutier maestru studii canto maestru studii de balet maestru sunet magaziner magician magistrat asistent magistrat asistent şef magistrat consultant maistru aparate electro-medicale maistru aparate video şi sunet maistru aviaŃie maistru cazangerie maistru construcŃii civile. industriale şi agricole maistru electrician în construcŃii maistru electromecanic maistru electronică/ transporturi/ poştă şi telecomunicaŃii maistru energetician/electrician .

311534 316201 316210 311208 311502 334003 317302 317204 317202 317103 316101 311503 311609 311505 311504 313202 311508 311509 311523 311510 311511 311702 311711 311703 311512 311202 311605 311513 311704 311414 311514 311515 311712 311705 311901 312301 246019 612107 121029 123506 242302 242304 242314 242315 123508 241503 241116 241941 241504 241938 123906 123907 123507 123110 121028 241946 122501 242321 123307 241919 213906 241505 123111 maistru fabricarea armamentului maistru frigotehnist maistru industria alimentară maistru instalator în construcŃii maistru instalaŃii navale maistru instructor maistru în industria celulozei şi hârtiei maistru în industria materialelor de construcŃii maistru în industria sticlei şi ceramicii maistru în industrializarea lemnului maistru în industriile textilă. pielărie maistru întreŃinere şi reparaŃii maşini unelte. supraveghere) maistru sculer matriŃer maistru sudură maistru termist tratamentist maistru termotehnist maistru tipograf maistru-operator la roboŃi industriali majghian mamoş porcine manager manager achiziŃii manager al sistemelor de management al calităŃii manager al sistemelor de management de mediu manager al sistemului de management al riscului manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă manager aprovizionare manager bancă manager de fond acŃiuni/obligaŃiuni manager de inovare manager de operaŃiuni/produs manager de produs manager de securitate manager energetic manager farmacii manager financiar manager general manager îmbunătăŃire procese manager în activitatea de turism manager în domeniul siguranŃei alimentare manager marketing (tarife. utilităŃi. prototipuri maistru la fabricarea muniŃiei maistru lăcătuş mecanic maistru lăcătuş. navigaŃie. service. achiziŃii) manager proiect manager proiect informatic manager relaŃii cu clienŃii băncii/societate leasing manager relaŃii financiare externe . construcŃii metalice maistru materiale emisie RTV şi telecomunicaŃii maistru mecanic maistru mecanic auto maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcŃii maistru mecanică agricolă maistru mecanică fină maistru metalurgie maistru mineralurg maistru minier maistru montaj maistru normator maistru petrolist/industrie chimică maistru prelucrări mecanice maistru presator metale maistru protecŃia navigaŃiei aeriene (comunicaŃii. contracte.

123509 123207 122231 121118 342905 123607 122408 521001 831202 614202 514104 734308 933005 414109 421104 347108 742212 742204 932003 834003 834001 744205 322602 514106 314502 812122 825201 833402 816113 816306 721419 823124 823122 823123 721425 721420 821111 814302 721422 816203 833202 816112 816102 816111 821103 722304 721418 814104 814105 833203 829001 833401 833201 821110 821106 824006 721429 313109 821208 811101 833302 812118 212109 manager relaŃii furnizori manager resurse umane manager securitate instalaŃii industria extractivă şi prelucrătoare manager securitatea informaŃiei (Chief InformaŃion Security Officer. poştă) mânuitor. barjist marochiner . după comandă maseur maseur de întreŃinere şi relaxare maşinist agregate aerodrom maşinist exhaustor maşinist în legătorie mecanică maşinist la alte maşini fixe de transport pe orizontală şi verticală maşinist la centrale Diesel maşinist la condiŃionarea aerului maşinist la confecŃionarea ambalajelor metalice maşinist la confecŃionarea foliilor de cauciuc electroizolante maşinist la confecŃionarea materialelor electroizolante impregnate maşinist la confecŃionarea materialelor electroizolante stratificate (mică) maşinist la confecŃionarea spetelor şi spiralelor maşinist la confecŃionarea tuburilor de aluminiu maşinist la confecŃionarea tuburilor de protecŃie şi a dozelor de ramificaŃie maşinist la deshidratare pastă hârtie maşinist la fabricarea acelor şi accesoriilor maşinist la instalaŃii pentru încălzit tren maşinist la instalaŃiile de preparat şi turnat beton şi mixturi asfaltice maşinist la instalaŃiile de turbine hidraulice maşinist la instalaŃiile din centrale electrice maşinist la instalaŃiile hidrotehnice din centrale electrice maşinist la lame de maşini pentru automate aşchietoare maşinist la linii automate aşchietoare maşinist la litografiat şi vernisat tablă maşinist la maşina de tăiat ştraifuri şi dopuri din plută maşinist la maşina de zdrobit şi măcinat plută maşinist la maşini cale mecanizare uşoară şi grea maşinist la maşini de ambalat maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) maşinist la maşini speciale de aşchiere maşinist la maşini speciale fără aşchiere maşinist la umplerea şi închiderea cutiilor de chibrituri maşinist mecanic la confecŃionare garnituri carde maşinist mecanic traweling maşinist pentru prefabricate din beton şi beton armat maşinist pentru utilaje specifice la extracŃie şi execuŃia tunelurilor maşinist pod rulant maşinist suflante matematician . pilot naval.CISO) manager sportiv manager tehnologia informaŃiilor şi comunicaŃii manager zonă manechin manevrant vagoane mangalizator manichiurist manipulant cutter-plotter manipulant mărfuri mânuitor carte mânuitor valori (presă.tachelagiu marangoz călăfătuitor marcator piese marinar legător marinar. montator decor marangoz cală .confecŃioner marochinărie.

viaducte şi tuneluri meşteşugar argăsitor meşteşugar cenuşeritor meşteşugar finisor mineral meşteşugar finisor vegetal meşteşugar sortator în industria pielăriei metalizator prin cufundare în metal topit metalizator prin pulverizare . centru de recoltare sânge) medic şef secŃie. laborator medic veterinar medic veterinar şef melamed melanjorist meliŃator in şi cânepă membru al Consiliului Superior al Magistraturii menajeră mentor mercantizor merceolog meseriaş întreŃinere cale meseriaş întreŃinere poduri metalice. temperatură şi radiaŃii măŃar mecanic agricol mecanic ajutor locomotivă şi automotor mecanic ajutor locomotivă şi ramă electrică metrou mecanic auto mecanic aviaŃie mecanic cameră filmare mecanic conducător vagon motor de rectificare a liniei aeriene mecanic de exploatare în cultura mare mecanic de exploatare în zootehnie mecanic de locomotivă şi ramă electrică metrou mecanic întreŃinere şi reparaŃii maşini de cusut industriale mecanic locomotivă şi automotor mecanic montator instalaŃii cu cablu în silvicultură şi exploatări forestiere mecanic navigant aviaŃie mecanic navigant instructor mecanic pentru întreŃinerea aparatelor de lansare la zbor mecanic utilaj mecanizator (muncitor portuar) mediaplanner mediator mediator sanitar mediator social mediator şcolar medic (farmacist) director adjunct medic (farmacist) director şi asimilaŃi medic de familie cu competenŃe în sănătate mintală medic expertiză a capacităŃii de muncă medic igienist medic legist medic medicină generală medic medicină în familie medic primar medic rezident medic specialist medic specialist psihiatru medic stomatolog medic stomatolog de specialitate medic stomatolog rezident medic şef (policlinică. staŃie de salvare.822307 741103 711103 827114 723302 831102 831106 723103 723201 313110 831104 833104 833105 831105 723306 831101 721501 314305 334009 311507 723107 833309 245526 244702 513902 513903 334010 121010 121009 222913 222902 222901 222903 222101 222109 222108 222102 222103 222912 222201 222203 222202 122914 122915 222302 122104 246020 812105 826104 111076 913101 235902 342102 343308 712917 712919 744101 744102 744103 744104 744105 822303 822302 matisor cabluri măcelar măsurător de gaze.

snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă monitor mediu înconjurător montator .822308 812108 211201 211204 211207 311118 211202 123706 214906 311114 731121 731122 221219 814135 711101 711106 711102 111027 111028 111029 111026 246021 323201 122916 915211 521002 732106 721104 732202 347112 721102 721103 721105 721117 743306 347520 242311 828304 828303 828301 824009 828207 731211 721426 828702 731109 514109 731209 828704 712303 734405 826118 713406 713202 731210 724112 724111 828701 724410 828309 724110 828603 metalizator termist metalurgist pulberi din oxid de fier meteorolog meteorolog aeronautic meteorolog aeronautic prognozist meteorolog aeronautic tehnician meteorolog previzionist meteorolog şef metodist metrolog metrolog şi depanator mecanică fină. reglor.reglor şi depanator de instalaŃii de electronică şi curenŃi purtători montator . telecomunicaŃii. depanator aparate electronice. reglor. redresoare şi amplificatoare montator . tehnică digitală şi analogică (MFTDA) metrolog verificator microbiolog miezuitor panele şi plăci celulare miner în subteran miner în subteran pentru construcŃii miner la suprafaŃă ministru consilier ministru de stat ministru plenipotenŃiar ministru şi asimilaŃi mitropolit moaşă moaşă şefă model (învăŃământ) model-atelier artistic şi publicitate modelator ceramică modelator miezuitor modelator tuburi spectrale modelier confecŃii modelier lemn modelier metal modelier naval modelor prototipuri auto modistă monitor de schi.reglor şi depanator de aparate radio şi TV. testor aparatură de telecomunicaŃii şi instalaŃii de semnalizare. testor tehnică de calcul montator/reglor/depanator de aparataj electric montor articole din piele . centralizare şi blocare montator.reglor. radio montator accesorii pentru calapoade montator acumulatori montator ajustor de acordeoane montator ajustor spete montator aparate aer condiŃionat montator aparatură optică montator bijuterii pe corp montator corp sonor la piane montator electromecanic montator elemente prefabricate din beton armat montator filme montator la lipit ace montator pereŃi şi plafoane din ghips carton montator placaje interioare şi exterioare montator reglor piane montator reglor şi depanator de ascensoare montator reglor şi depanator pentru aparate de măsură electrice şi relee montator subansamble montator.

faianŃă. şosele. parchet muncitor necalificat la întreŃinerea de drumuri. poduri.313203 313111 313112 313113 827301 811210 828203 821204 834009 723303 833103 713203 713205 246022 246023 743502 712101 712913 712912 712901 932010 933009 712925 921102 921103 932006 932012 931101 921302 921202 932005 932004 932007 931301 931203 931302 921303 614104 724412 933008 243103 826426 314406 314407 314405 314408 314416 314409 314420 314410 513207 822204 721423 242907 111030 111031 421105 322106 322303 834002 347515 322103 montor emisie montor imagine montor negative şi de pregătire a peliculei montor pozitive morar morar la maşini de mărunŃit roci morar la prepararea materialelor pentru acumulatori morar lianŃi motopompist motorist motorist la motoagregate şi maşini în silvicultură mozaicar (exclusiv restaurator) mozaicar restaurator muezin muftiu multiplicator şabloane croitorie muncitor constructor bârne. montarea pieselor muncitor necalificat la demolarea clădirilor. lucrări hidrotehnice şi portuare muncitor hidrogeolog muncitor hidrometru muncitor în activitatea de gospodărire a şpanului muncitor în serviciile de trafic aerian muncitor în tăiere structuri cu scule diamantate muncitor manipulare şi pregătire furaje muncitor necalificat în agricultură muncitor necalificat în industria confecŃiilor muncitor necalificat în metalurgie muncitor necalificat în mine şi cariere muncitor necalificat în pescuit şi vănătoare muncitor necalificat în silvicultură muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf şi granule muncitor necalificat la asamblarea. plăci mozaic. gresie. piatră muncitor constructor şenal navigabil. baraje muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcŃii muncitor piscicol muncitor plantaŃii şi amenajare zonă verde muncitor radioelectronist muncitor spălare şi curăŃire cisterne muzeograf naphtolator la imprimerie navigator aviaŃia civilă navigator dirijare nonradar navigator dirijare radar navigator dirijare zbor navigator informare navigator instructor dirijare radar şi nonradar navigator instructor informare navigator sol nămolar nitrator nituitor notar notar şef notar şef adjunct numărător bani nursă de psihiatrie nutriŃionist şi dietetician observator far maritim şi staŃie semnal de ceaŃă oficial sportiv acreditat oficiant medical . căptuşeli zidărie. chirpici.

deformare şi fabricare bitum operator curăŃare chimică la schimbatoarele de căldură cu plăci operator curăŃitor chimic . materiale sintetice operator control nedistructiv operator control nedistructiv cu curenŃi turbionari operator control nedistructiv cu lichide penetrante operator control nedistructiv cu particule magnetice operator control nedistructiv cu radiaŃii penetrante operator control nedistructiv cu ultrasunete operator control nedistructiv pentru verificarea etanşietăŃii operator cracare. marketing. diapozitive operator canelator operator centrală termică operator centru de răcire lapte operator cenuşeritor operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie operator chimist la chimizarea gazului de cocs operator chimist la chimizarea metanului operator chimist la fabricarea altor produse organice operator chimist la fabricarea coloranŃilor operator chimist la fabricarea lacurilor.prospector lucrări geologice şi geofizice operator abrazive pe suporŃi operator albitor textile operator apretor textile operator argăsitor operator batirator fire operator bobinator dublator operator calandor-govrator textile operator calculator electronic şi reŃele operator calitate flux operator cameră diafilm. produse şi servicii bancare) ofiŃer conformitate ofiŃer control doping ofiŃer de punte fluvial/portuar ofiŃer de punte/mecanic/electrician aspirant maritim ofiŃer electrician fluvial/portuar ofiŃer electrician maritim ofiŃer intendent ofiŃer mecanic maritim ofiŃer port ofiŃer punte maritim ofiŃer RTG ofiŃer securitatea informaŃiei (Security Officer – SO) oglindar olar ceramică (artizanat) operator la confecŃionarea industrială a îmbrăcămintei din blană operator . tricotaje. vopselelor şi uleiurilor operator chimist la producerea compuşilor anorganici ai azotului şi îngrăşămintelor azotoase operator chimist la producerea compuşilor organici ai sulfului şi îngrăşămintelor fosfatice operator chimist la producerea diverselor produse anorganice operator chimist la produsele farmaceutice şi chimice pure operator cifru (mesaje cifrate) operator circuite reŃea apă operator circulaŃie mişcare operator comercial operator confecŃii îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori operator confecŃioner industrial îmbrăcăminte din Ńesături.122917 414208 414209 422301 422302 314101 241508 241516 244605 314205 214427 314103 214425 314203 214424 314204 214423 314102 241518 732402 732107 826303 811303 813907 826405 826412 826506 826211 826210 826413 312201 828703 313114 826206 816115 827203 826501 815502 815902 815501 815901 815405 815404 815407 815401 815403 822105 241510 816305 413313 413314 826302 826301 315204 315216 315214 315215 315212 315213 315217 815505 816117 826421 oficiant medical şef oficiant poştă telegrame oficiant presă oficiant telefoane oficiant telegraf ofiŃer ajutor fluvial/portuar ofiŃer bancar (credite.

întreŃinerea şi repararea instalaŃiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor operator în verificarea. dezinsecŃie. din piele şi înlocuitori operator la confecŃionarea industrială a articolelor din cauciuc şi textile cauciucate operator la confecŃionarea industrială a mănuşilor din piele operator la confecŃionarea industrială a pălăriilor operator la confecŃionarea materialelor electroizolante operator la deservirea războaielor de Ńesut operator la fabricarea altor produse chimice operator la fabricarea amidonului şi dextrinei operator la fabricarea berii operator la fabricarea biscuiŃilor operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe operator la fabricarea detergenŃilor operator la fabricarea fermoarelor operator la fabricarea filmelor fotografice operator la fabricarea glicerinei şi acizilor graşi operator la fabricarea glucozei . dezinfecŃie operator descleietor textile operator devize operator dispecer sisteme de monitorizare şi pentru aparatură de control operator dispecerat operaŃional de supraveghere în serviciile de trafic aerian operator emisie-recepŃie operator extracŃie gaze operator extracŃie sare în salină operator extracŃie ŃiŃei operator extracŃie ŃiŃei în subteran operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor operator fierbător textile operator finisor mineral operator finisor vegetal operator fixator textile operator flotare produse fluide operator gazator textile operator ghişeu bancă operator ghişeu birouri de schimb operator hidraulic în alimentările cu apă operator imagine operator impregnator textile operator imprimeur textile operator injectorist operator instalaŃie de sortare şi reciclare deşeuri menajere şi asimilabile operator instalaŃii apă şi canalizare operator instalaŃii control antiterorist/antideturnare operator instalaŃii îmbuteliere gaz petrol lichefiat operator introducere. întreŃinerea şi repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor operator în verificarea. validare şi prelucrare date operator în domeniul proiectării asistate pe calculator operator în verificarea.413315 314507 342910 321308 826415 826403 916207 826402 412203 313209 312207 313115 811305 811307 811301 811306 823130 826406 826504 826505 826417 811314 826401 421201 421202 816304 313204 826414 826410 712305 829003 713613 314503 815506 411301 312204 723307 724204 723305 826208 826425 816110 833106 827702 823207 826903 826604 826304 826901 822306 826202 822902 827811 827802 827404 827502 822104 828404 822402 822101 827807 operator dană operator de handling operator de interviu operator de însămânŃări artificiale la animale operator decator operator degamator textile operator deratizare. reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu operator încheietor fire operator îngreunator mătase naturală operator la camera de comandă termică operator la colectatul şi manipulatul lemnului operator la condiŃionarea şi prelucrarea plantelor medicinale operator la confecŃionarea discurilor fonografice operator la confecŃionarea industrială a articolelor de sport si protecŃie.

827803 827107 827302 815904 813905 741205 813906 827402 813904 822102 827804 815205 827501 827204 821209 827601 827901 821207 813113 813112 815201 816301 813117 812306 816108 816109 816101 829002 825110 825302 825111 825103 815103 721106 821113 815102 813115 815101 826204 826201 826207 821112 824025 821101 825104 721431 815406 812307 822210 823106 823203 813114 827801 827201 827101 811203 827202 827401 826603 822901 822103 814136 817001 operator la fabricarea malŃului operator la fabricarea mezelurilor operator la fabricarea nutreŃurilor combinate operator la fabricarea pielii sintetice operator la fabricarea produselor abrazive operator la fabricarea produselor congelate de patiserie şi panificaŃie operator la fabricarea produselor din cărbune operator la fabricarea produselor făinoase operator la fabricarea produselor refractare operator la fabricarea săpunurilor operator la fabricarea spirtului şi drojdiei de panificaŃie operator la fabricarea sticlei operator la fabricarea uleiurilor vegetale operator la fabricarea untului operator la fabricarea vatei şi produselor din vată minerală operator la fabricarea zahărului operator la fermentarea tutunului şi fabricarea produselor din tutun operator la impregnarea produselor hidroizolatoare operator la instalaŃii automate pentru prelucrarea topiturii de sticlă operator la instalaŃii automate pentru prepararea amestecului operator la instalaŃii de ardere operator la instalaŃii de incinerare operator la instalaŃii de tras şi laminat geam operator la instalaŃii de tratament termic cu procesare operator la instalaŃiile de cazane din centrale electrice operator la instalaŃiile de turbine cu abur sau gaze operator la instalaŃiile din centrale electrice operator la maşina de etichetat operator la maşina de gravat şi decupat cu laser operator la maşina de laminat operator la maşina de tampografiat operator la maşina electronică de gravat operator la maşini de amestecare (produse chimice) operator la maşini de brichetat şpan operator la maşini de electroeroziune automate operator la maşini de fragmentare (produse chimice) operator la maşini de inscripŃionat operator la maşini de măcinare fină (produse chimice) operator la maşini de tricotat circular operator la maşini de tricotat rectiliniu operator la maşini de urzit operator la maşini unelte cu comandă numerică operator la maşini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului operator la maşini unelte semiautomate şi automate operator la maşinile de fotoculegere (monofoto) operator la montarea şi conservarea produselor după probe operator la obŃinerea produselor din spume poliuretanice şi latex operator la pregătirea şarjelor pentru tratament termic operator la pregătirea. peşte şi în amestec legume şi peşte operator la prepararea minereurilor operator la prepararea produselor lactate operator la prepararea produselor zaharoase operator la prepararea tălpii de încălŃăminte din fibre operator la producerea sodei şi produselor clorosodice operator la produse odorante sintetice operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri operator la roboŃi industriali . conservarea şi ambalarea armamentului şi muniŃiei operator la prelucrarea cauciucului operator la prelucrarea maselor plastice operator la prelucrarea tuburilor din sticlă operator la prepararea băuturilor alcoolice şi răcoritoare operator la prepararea brânzeturilor operator la prepararea conservelor din carne.

811204 822208 816307 916104 833204 833205 833206 827102 815408 811309 823209 411401 411402 823210 825108 826116 816308 811308 826407 311117 826422 811213 413337 826209 812106 826418 815209 413340 413339 413338 723106 826408 313122 826416 734605 411305 313116 413316 312206 816114 314411 314504 314505 313205 314412 826212 413333 315218 313215 344202 826419 826205 812123 413103 826507 826404 311119 723105 823208 313206 312208 826502 826503 operator la sfărâmarea minereurilor operator la tragere şi muniŃie operator la tratarea apei tehnologice operator la tratarea şi epurarea apelor uzate operator la utilaje de forjat dirijat operator la utilaje de reabilitări conducte subterane operator la utilaje pentru subtraversări operator la valorificarea subproduselor de abator operator lacuri electroizolante operator lucrări speciale sonde operator mase plastice operator maşină contabilizat operator maşină de calculat operator maşini de termo-formatare operator maşini multiplicat operator maşini puitoare operator maşini refrigeratoare (conservare prin frig) operator măsurători speciale sonde operator mercerizator textile operator meteorolog operator metrar-volator-dublator textile operator mineralurg operator mişcare metrou operator năvăditor. înnodător fire operator oxizi de plumb operator piuar operator poliesteri armaŃi cu fibră de sticlă operator portuar dispecer/planificator operator portuar expeditor operator portuar stivator operator pregătire încercări vehicule operator pregătitor chimicale în industria textilă operator prelucrare peliculă operator presator Ńesături (storcător) textile operator presă de transfer termic operator procesare text şi imagine operator producŃie RTV operator programare operator prompter operator punct termic operator radar operator radio-navigant aviaŃie operator radio-navigant instructor aviaŃie operator radio-radioficare operator radiotelecomunicaŃii aeronautice operator răsucitor fire operator recepŃie operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaŃiilor operator reŃele de telecomunicaŃii operator rol operator scămoşetor operator sculuitor operator separare magnetică operator siloz (silozar) operator sortator în industria pielăriei operator spălător textile operator specialist curăŃare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci operator standuri încercări operator sudare Ńevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD operator sunet operator suport tehnic pentru servicii de comunicaŃii electronice operator tăbăcitor mineral argăsitor operator tăbăcitor vegetal . lipitor.

spălător textile şi curăŃitor chimic operator uscător textile operator vânzări prin telefon operator vopsitor textile operator xerox operator/specialist/instructor telecomunicaŃii aeronautice aviaŃie civilă operatori la cuptoare şi instalaŃii pentru turnarea şi laminarea metalelor opincar optician optician armament optician medical optometrist optometrist (studii sup.721205 826423 411304 714109 826907 825105 811304 933007 313123 826420 826430 826424 341903 826409 825107 314417 812212 744206 731110 731111 322401 322402 222911 246024 241904 511302 347123 514904 245536 241909 241910 342909 241911 241217 512302 812103 311902 315103 314311 314310 713204 826213 824007 741301 246025 741203 246026 712902 915204 831206 615401 321303 513104 333003 346002 334004 514105 211425 611205 614106 344203 347129 615201 operator tăiere operator tăietor textile operator tehnică poligraf operator termoprotecŃie operator textile neŃesute operator tipărituri Braille operator transport pe conducte singulare gaze operator transport şi distribuire butelii de GPL operator truka operator tunsător textile operator universal .) organist organizator activitate turism organizator activitate turism (studii medii) organizator de producŃie organizator prestări servicii organizator producŃie (studii superioare) organizator protocol organizator relaŃii organizator spectacole organizator târguri şi expoziŃii organizator/conceptor/consultant formare ospătar (chelner) oŃelar paginator tipograf paramedic paraşutist încercător paraşutist recepŃie şi control parchetar pâslitor pastator cutii chibrituri pasteurizator produse lactate pastor patiser patriarh pavator paznic paznic barieră paznic de vânătoare pădurar părinte social pedagog de recuperare pedagog social pedagog şcolar pedichiurist pedolog peisagist floricultor pepinierist perceptor peruchier pescar în ape interioare şi de coastă .

pilot de port maritim pilot de port maritim aspirant/pilot de Dunăre aspirant pilot instructor aeronave pilot încercare pilot încercare auto pilot paraşutism încercător pilot recepŃie şi control aeronave pirogravor pirotehnician cinematografie şi teatru piscicultor pivnicer pizzar planificator planificator/specialist plan sinteze planimetror şabloane plantator elemente electronice plasator plăpumar plior confecŃii poet poleitor filiere polierator frânghii politolog polizator pomicultor pompagiu pontator pontonier feribot portar prăjitor minereu predicator prefect pregătitor amestecuri în filaturi pregătitor articole marochinărie pregătitor aşchii pregătitor confecŃii industriale din blană pregătitor de materii prime pentru producerea sticlei pregătitor de şarje pregătitor gogoşi mătase (fierbător) pregătitor hârtie fotosensibilă pregătitor la produse explozive pregătitor lansator confecŃii pregătitor lemn aşchietor pregătitor lemn.615301 413317 122607 245205 347111 347125 732401 245206 826114 742413 313211 314306 314307 314206 314208 314210 334007 314308 832204 314312 314309 733106 711203 615102 413109 512202 343304 241927 743505 724203 915205 743703 743305 245111 822317 733208 244304 722406 611501 816302 412101 834005 915206 811205 348003 111032 826111 826614 814109 826905 813123 812119 826122 822401 822205 826307 814108 814201 812104 721107 742102 823128 814123 pescar mări şi oceane picher picher şef district pictor pictor creator costume pictor decor pictor pe sticlă şi ceramică pictor scenograf pieptănător pieptănător de păr la maşină pilonist antenist pilot aeronave pilot comandant avion pilot de Dunăre maritimă pilot de mare largă. paie pregătitor materiale de şarje pregătitor metale vechi pentru retopire pregătitor paste chimice pregătitor pentru încălŃăminte şi articole tehnice din cauciuc pregătitor PFL şi hârtie pentru filme . stuf.

mostre pregătitor şi montator utilaje tehnologice pregătitor. porumb preparator cauciuc electroizolant preparator coniac preparator conserve lapte şi lactoză preparator conserve. reparator iŃe. montator. dovleac. paste de fludor folosite la aparataj electric preparator leşie pentru acumulatori preparator mangal preparator mase ceramice preparator mase plastice preparator muştar . arome şi esenŃe preparator făină din peşte preparator ferodouri preparator filmare preparator halva preparator în industria chimică preparator îngheŃată preparator învăŃământul universitar preparator la concentratele miniere preparator la confecŃionarea produselor industriale din cauciuc preparator la prepararea produselor cosmetice şi de parfumerie preparator la produse explozive preparator lacuri.presator abrazive preparator .826606 742103 823110 821108 742214 743208 828102 822211 721415 822322 823102 742408 742410 813103 813102 813104 826126 826123 813116 742411 722102 811206 414210 722205 813917 813919 732204 732205 246027 813911 813914 821107 815208 827808 822106 827303 741403 823120 827813 827205 741401 827603 741204 822323 822314 827305 827105 815905 313117 932013 815203 827403 231005 812110 823101 822108 822206 815409 828206 614201 732108 823201 827304 pregătitor piese încălŃăminte pregătitor plăci fibrolemnoase şi hârtie pentru filme pregătitor regenerare cauciuc pregătitor sârmă pregătitor suprafeŃe pentru lăcuit pregătitor şi confecŃioner cataloage. legume şi fructe preparator de produse apicole preparator de semifabricate şi preparate culinare preparator electrolit şi amestec depolarizator preparator email preparator extracte. spete pregătitori seturi de cabluri electrice pentru autotrac şi accesorii pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare prelucrător de fulgi şi pene prelucrător de păr la maşină prelucrător de topituri la instalaŃii de tras Ńevi prelucrător de topituri la semiautomate prelucrător de tuburi şi baghete prelucrător deseuri gogoşi mătase naturală prelucrător fire de mătase gogoşi (filator) prelucrător fire şi Ńesături din fire de sticlă prelucrător manual de păr prelucrător mecanic metale preŃioase prelucrător mică prelucrător presă scrisă prelucrător prin electroeroziune prelucrător produse ceramice prin extrudare prelucrător produse ceramice prin injectare prelucrător topitură sticlă la presă prelucrător topitură sticlă la Ńeavă preot preparator . vopsele. completator echipamente tehnice şi SDV-uri pregătitor.presator produse din cărbune preparator amestec de înveliş preparator amestec şi topitor sticlă preparator băuturi răcoritoare preparator benzi cauciucate şi compoziŃii emplastre preparator boia de ardei preparator castane. cocleŃi. lamele.

răşini. pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare preşedinte Senat preşedinte Academie preşedinte asociaŃie naŃională cooperatistă preşedinte asociaŃie patronală preşedinte asociaŃie teritorială de organizaŃii cooperatiste preşedinte bancă/vicepreşedinte/prim vicepreşedinte preşedinte Camera DeputaŃilor preşedinte complex. ambutisor la cald presator-formator materiale stratificate. club sportiv şi asimilaŃi preşedinte cooperativă de consum preşedinte culte preşedinte Curte de Apel preşedinte Curte de conturi preşedinte de judecătorie preşedinte federaŃie sportivă şi asimilaŃi preşedinte instituŃie publică preşedinte Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie preşedinte organizaŃie cooperatistă preşedinte organizaŃie politică preşedinte organizaŃie profesională naŃională preşedinte organizaŃie profesională. broaşte în cherhanale şi oficii preparator plăci de etanşare comprimate preparator PPF preparator prafuri de spălat şi curăŃat preparator produse lactate preparator pulberi preparator rachiuri industriale şi lichioruri preparator ser vaccin preparator sportiv preparator surogate cafea preparator şampanie preparator ulei de copite preparator vată de sticlă preparator vermut preparator-dozator adezive. tribunale şi judecătorii) preşedinte tribunal preşedintele României prezentator (crainic) radio prezentator (crainic) televiziune prezentator expoziŃii prezentator modă prim ministru prim adjunct al procurorului general . raci. cheag preparator peşte. filială judeŃeană/municipiu preşedinte organizaŃie sindicală preşedinte secŃie (la Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie. la Curtea de Apel.827405 814202 821205 824023 827113 827104 823129 814134 822107 741302 722110 827809 822109 347513 827701 827812 827109 813119 827814 742218 826429 812210 814120 823204 721412 814115 722103 731113 732109 814132 614107 722105 823125 111072 111033 114208 114217 114211 121101 111038 122919 122401 246028 111035 111036 111037 122918 111073 111034 114215 114102 114219 114222 114204 111039 111040 111041 347201 347202 241912 521003 111046 111045 preparator napolitane preparator pastă preparator pastă azbociment preparator paste chimice pentru chibrituri preparator pepsină. lacuri şi emailuri în industria lemnului presator axe la cilindrul de imprimat presator de Ńevi la cald şi profiluri prin extruziune presator la înnobilare PFL presator mase plastice presator metale la rece presator PFL presator piese din pulberi metalice presator piese optice presator produse ceramice presator produse stratificate presator stuf presator.

distribuitor benzină şi motorină primitor preparator produse fluide primitor-distribuitor materiale şi scule prinzător câini probator hidraulic cazane. Ńevi. recipiente probator hidraulic piese turnate procuror procuror general procuror şef birou/şef serviciu/secŃie procuror şef de secŃie procuror şef de secŃie adjunct producător audio video producător de fire şi fibre sintetice producător delegat evenimente de marketing producător delegat film producător RTV (ştiri) profesor de cultură fizică medicală profesor în învăŃământul gimnazial profesor în învăŃământul liceal.prospecŃii geologice. postliceal. geofizice protecŃionist silvic protejator conductori cabluri şi condensatori statici de forŃă protopop . profesional şi de maiştri profesor în învăŃământul preşcolar profesor în învăŃământul primar profesor universitar profilator produse din cauciuc programator programator ajutor programator de sistem informatic programator fabricaŃie/lansator fabricaŃie programator producŃie proiectant arhitect proiectant inginer electromecanic proiectant inginer aeronave proiectant inginer celuloză şi hârtie proiectant inginer ceramică sticlă proiectant inginer chimist proiectant inginer construcŃii proiectant inginer de sisteme şi calculatoare proiectant inginer electronist proiectant inginer electrotehnic proiectant inginer energetician proiectant inginer geodez proiectant inginer instalaŃii proiectant inginer în agricultură proiectant inginer în minerit proiectant inginer în silvicultură proiectant inginer în zootehnie proiectant inginer mecanic proiectant inginer metalurg proiectant inginer petrolist proiectant inginer produse alimentare proiectant inginer textile.111042 111043 111044 111047 413110 811313 413104 916205 721302 315205 242201 111048 123105 111049 111050 245533 815903 245527 245511 245521 222904 232201 232101 233201 233101 231006 823115 213102 312101 213904 241302 413204 214109 214420 214537 216302 216209 214603 214208 214419 214418 214310 214311 214806 214207 221316 214724 221318 221317 214538 214723 214721 215203 215105 241511 214319 213103 214318 313118 311110 614108 822318 246029 prim grefier prim procuror prim procuror adjunct primar primitor . pielărie proiectant produse bancare proiectant sisteme de securitate proiectant sisteme informatice proiectant subinginer electrotehnic proiecŃionist prospector .

246030 244511 244502 244506 244504 244505 244509 244501 244507 244510 244508 244503 244514 122920 244512 245112 244706 246031 722411 722417 214306 313216 313217 422303 812112 823112 815503 511305 514909 732110 733107 245512 341602 349201 422207 614109 721413 722418 722426 722412 721108 413105 245113 245528 245128 122921 413318 343309 214720 241514 341902 212108 247004 214108 241603 243207 221204 221208 221104 221108 211305 221116 provicar psiholog psiholog în specialitatea consiliere psihologică psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii psiholog în specialitatea psihologia muncii şi organizaŃională psiholog în specialitatea psihologia transporturilor psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităŃii naŃionale psiholog în specialitatea psihologie clinică psiholog în specialitatea psihologie educaŃională.consiliere şcolară şi vocaŃională psiholog în specialitatea psihologie judiciară-evaluarea comportamentului simulat prin tehnică poligraf psiholog în specialitatea psihopedagogie specială psiholog în specialitatea psihoterapie psiholog şcolar psiholog şef secŃie. editură rediŃionar referent referent inginer petrolist referent bancar/societate leasing referent comerŃ exterior referent de specialitate actuar referent de specialitate administraŃia publică referent de specialitate arhitect referent de specialitate asigurări referent de specialitate aşezământ cultural referent de specialitate bacteriolog referent de specialitate biochimist referent de specialitate biolog referent de specialitate botanist referent de specialitate chimist referent de specialitate ecolog . laborator psihopedagog publicist comentator purtător de cuvânt rabin rabotor mortezor universal rabotor. mortezor roŃi dinŃate radiochimist radioelectronist staŃii de emisie radio-TV radioelectronist staŃii radiorelee şi satelit radiotelegrafist rafinator metale neferoase rafinator regenerare cauciuc rafinor ranger raportor ecolog râşnitor smalŃ rămar poleitor realizator emisiuni RTV recepŃioner contractări-achiziŃii recepŃioner de hotel recepŃionist recoltator stuf recondiŃioner scule şi utilaje petroliere rectificator dantură caneluri rectificator piese producătoare de ochiuri rectificator universal recuperator metale vechi recuziter redactor redactor prezentator de televiziune redactor rubrică redactor şef presă.

asigurări sociale şi asistenŃă socială referent relaŃii externe referent statistician referent TIR şi tranzite (studii medii) referent transmitere referent vamal (studii medii) referent/inspector în serviciile de trafic aerian reflexoterapeut registrator coordonator registrator de carte funciară registrator medical registrator şef regizor artistic regizor culise regizor emisie regizor muzical regizor scenă regizor studio regizor sunet regizor tehnic reglementator reglor benzi montaj reglor la maşini de prelucrare mase plastice reglor la maşini pentru confecŃionarea elementelor galvanice reglor la maşini pentru fabricarea cablurilor.221212 241110 241206 211408 211404 211412 211416 221304 214607 214212 221308 215207 216106 214536 214709 214713 216208 221322 216306 215109 221312 242906 235204 244703 212104 222107 221216 211420 214611 245524 212204 241933 221112 243204 423102 244404 245311 421204 344302 241913 343401 344103 411201 344104 342912 322605 123112 242914 343404 123113 245513 414114 245514 245328 414115 245515 245516 245517 247006 722303 722306 722302 722301 referent de specialitate farmacolog referent de specialitate financiar-contabilitate referent de specialitate forŃă de muncă şi şomaj referent de specialitate geofizician referent de specialitate geolog referent de specialitate hidrogeolog referent de specialitate hidrolog referent de specialitate inginer agronom referent de specialitate inginer chimist referent de specialitate inginer construcŃii referent de specialitate inginer horticol referent de specialitate inginer industria alimentară referent de specialitate inginer industrializarea lemnului referent de specialitate inginer mecanic referent de specialitate inginer metalurg referent de specialitate inginer minier referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii referent de specialitate inginer silvic referent de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei referent de specialitate inginer textile. pielărie referent de specialitate inginer zootehnist referent de specialitate în justiŃie referent de specialitate învăŃământ referent de specialitate marketing referent de specialitate matematician referent de specialitate medic referent de specialitate microbiolog referent de specialitate pedolog referent de specialitate petrochimist referent de specialitate selecŃie programe TV referent de specialitate statistician referent de specialitate TIR şi tranzite (studii sup.) referent de specialitate zoolog referent difuzare carte referent evidenŃa persoanelor referent literar referent muzical referent operaŃii între sedii referent pensii. conductorilor electrici şi materialelor electrice .

unelte reglor maşini de bobinat şi platinat reglor maşini de prelucrat lemn reglor montator reglor şi reglor-conductor la maşini – unelte regulator Ńevi remaieur ciorapi reparator aparate foto reparator covoare reparator stilouri. brichete reparator umbrele repasator repasator garnituri carde reporter reporter reporter operator reprezentant comercial reprezentant medical reprezentant tehnic şi comercial responsabil afacere responsabil cazare responsabil CTE (control tehnic-economic ) în cercetare.) restaurator opere de artă şi monumente istorice restaurator opere de artă şi monumente istorice restaurator piatră restaurator şarpante şi structuri din lemn restaurator tablouri retuşier confecŃii retuşor clişee retuşor foto revizor ace revizor bilete revizor cale sau puncte periculoase revizor contabil revizor general siguranŃa circulaŃiei revizor gestiune revizor siguranŃa circulaŃiei feroviare revizor tehnic vagoane revizor vamal rezinator rihtuitor confecŃii rotar caretaş sablator produse din sticlă saltelar saluzitor frânghii salvator la ştrand salvator minier salvator montan săpător fântâni săpător manual scafandru scafandru autonom scafandru greu scafandru şef grup scafandru şef utilaj .722309 722307 722305 742302 722308 722310 812403 743603 731114 743213 731115 731116 743211 721416 245114 347126 245115 341502 341503 341501 214907 422204 123712 242316 241931 414211 243106 414110 414117 243107 243104 414112 711305 742220 245209 743309 734406 313119 831207 511202 712916 241109 122608 343305 214413 413319 344102 614110 826306 733112 813110 743702 733210 514905 711105 514906 712903 931204 721601 721602 721605 721603 721604 reglor la maşini pentru fabricarea lămpilor electrice reglor maşini .proiectare responsabil de mediu responsabil proces responsabil tură expediŃie restaurator arhivă restaurator arhivă restaurator bunuri culturale (studii medii) restaurator bunuri culturale (studii sup.

cuplător senator senzitometrist separator la prepararea cărbunilor sericicultor serigraf servant pompier . facultate secretar literar secretar muzical secretar naŃional organizaŃie profesională naŃională secretar notariat secretar organizaŃie politică secretar organizaŃie profesională. prefectură. editură secretar general al guvernului secretar general asociaŃie naŃională cooperatistă secretar general federaŃie sport secretar general redacŃie secretar institut. filială judeŃeană/municipiu secretar organizaŃie sindicală secretar Parlament secretar platou secretar primărie.245537 721432 421302 245116 413320 722202 245207 733108 245208 826110 826106 343102 343101 114302 114213 246032 343213 245117 245118 111054 241914 343307 241917 347130 347503 111051 111055 111077 122922 111052 114210 122924 122923 235901 244405 245312 114221 343204 114104 114224 114206 111053 414116 111057 347122 245119 334005 111056 245518 114203 122925 123703 411501 411502 411503 813122 811102 111014 313120 811209 612302 734604 516104 scenograf schelar schimbător fise . filialelor şi organizaŃiilor obşteşti secretar ştiinŃific învăŃământ.changeur (cazino) scriitor scriitor vagoane sculer matriŃer sculptor sculptor în lemn sculptor păpuşi scuturător scuturător in şi cânepă secretar asistent director secretar administrativ secretar al organizaŃiilor umanitare şi asimilaŃi secretar asociaŃie teritorială de organizaŃii cooperatiste secretar culte secretar dactilograf laborator expertize criminalistice secretar de emisie secretar de redacŃie secretar de stat şi asimilaŃi secretar diplomatic secretar economic secretar economic secretar emisie secretar federaŃie secretar general secretar general Academie secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii secretar general agenŃie presă. cercetare secretar ştiinŃific şi asimilaŃi secretară secretară dactilografă secretară prelucrare texte securizator geam semnalist . procuratură secretar redacŃie secretar responsabil de agenŃie secretar şcoală secretar şef notariat secretar şef producŃie film secretar şi secretar adjunct ai asociaŃiilor.

834006 815204 741303 712201 244201 245405 245320 245314 245315 512304 811302 811310 811311 811312 323102 122937 413106 742409 913304 912002 811207 914201 914202 913303 826308 241120 214904 241121 241930 245318 241928 242301 213907 241220 242319 213908 244704 244701 214903 241921 214429 214544 245327 241962 214543 241937 214542 241925 241216 241609 241215 241929 516103 347505 246033 343402 343403 411102 734202 741104 511102 servator far maritim şi staŃie semnal de ceaŃă sinterizator smântânitor sobar sociolog solist balet solist concertist solist instrumentist solist vocal somelier sondor la foraj manual sondor la forajul mecanizat şi reparaŃii sonde sondor la intervenŃii de sonde sondor la punerea în producŃie soră medicală soră medicală şefă sortator produse sortator.stareŃă statistician statistician medical stenodactilografă stereotipar sterilizator stewardesă . spălător păr spălător covoare înnodate spălător geamuri şi parbrize spălător la prepararea cărbunilor spălător vehicule spălător vitrine şi geamuri spălătoreasă lenjerie spănuitor confecŃii specialist control risc specialist documentaŃie studii specialist evaluare daune specialist garanŃii auto specialist instrumente de suflat specialist îmbunătăŃire procese specialist în domeniul calităŃii specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator specialist în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă specialist în managementul deşeurilor specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice specialist în protocol şi ceremonial specialist în relaŃii publice specialist încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare specialist marketing specialist mentenanŃă electromecanică-automatică echipamente industriale specialist mentenanŃă mecanică echipamente industriale specialist orgă specialist plan progres specialist prestaŃii vehicule specialist proprietate intelectuală specialist reglementări/cărŃi identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecŃii tehnice /omologări oficiale specialist relaŃii sociale specialist resurse umane specialist sistem asigurări specialist sisteme de calificare specialist strategie industrială specialişti pentru prevenire sportiv profesionist alte discipline sportive stareŃ .

) stilizator film de desene animate (studii medii) stivuitor şi recepŃioner silvic stivuitorist stivuitorist portuar stopeur strungar în lemn strungar la maşini de alezat strungar la maşini de prelucrat în coordonate strungar la maşini de strunjit roŃi căi ferate strungar la maşini orizontale strungar la strung carusel strungar la strung paralel şi de detalonat strungar la strung revolver strungar produse ceramice strungar şlefuitor tipografie strungar universal stucaturist subinginer / inginer silvic subinginer agronom subinginer automatist subinginer centrale termoelectrice subinginer construcŃii civile.514110 245510 347133 614112 833403 835010 743602 742301 722423 722424 722425 722422 722421 722419 722420 813901 825202 722413 714106 221324 221313 214414 214316 214202 214307 214422 214415 214803 214433 216102 214539 221328 215202 216204 214502 214530 214527 214528 214529 214523 214524 214520 214525 214526 214531 214532 214521 214522 214703 214704 214602 214717 216202 214436 214541 214416 214313 214431 214547 216301 215104 221314 111065 stilist protezist de unghii stilizator film de desene animate (studii sup. mecanică fină subinginer metalurgist subinginer minier subinginer petrochimist subinginer petrolist subinginer prelucrarea sticlei şi ceramicii subinginer proiectant comunicaŃii subinginer proiectant mecanic subinginer reglaje subansamble subinginer reŃele electrice subinginer şef car reportaj subinginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniŃiei subinginer tehnologia celulozei şi hârtiei subinginer textile. transporturi. industriale şi agricole subinginer electroenergetică subinginer electromecanic subinginer electronist. telecomunicaŃii subinginer geodez subinginer iluminat tehnologic subinginer industrializarea lemnului subinginer îmbunătăŃiri funciare subinginer îmbunătăŃiri funciare subinginer în industria alimentară subinginer materiale de construcŃii subinginer mecanic subinginer mecanic automobile subinginer mecanic avioane şi motoare de aviaŃie subinginer mecanic construcŃii corp de navă subinginer mecanic instalaŃii navale de bord subinginer mecanic material rulant de cale ferată subinginer mecanic mecanică agricolă subinginer mecanic tehnologia construcŃiilor de maşini subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie subinginer mecanic utilaje pentru construcŃii subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcŃie subinginer mecanic utilaje şi tehnica sudurii subinginer mecanic. pielărie subinginer zootehnist subprefect .

expediŃie şef atelier industria extractivă şi prelucrătoare şef atelier informatică şef atelier în construcŃii şef atelier presă şef atelier producŃie film şef atelier reparaŃii şef atelier reparaŃii capitale şef atelier reparaŃii obiecte de uz casnic. coordonare presă şef birou industrie extractivă şi prelucrătoare şef birou instituŃie publică şef birou în construcŃii şef birou marketing şef birou organizaŃie politică. obştească.111074 721208 721204 721206 721207 721203 721202 245316 245519 122226 915210 347517 421303 915207 915208 915209 833306 721414 121111 123306 123106 413321 122702 122940 122609 122660 245120 123401 131503 122610 123711 122946 123708 122205 123603 122304 122927 122943 122674 122220 122802 334006 122948 122611 122612 122613 413322 122402 122614 123501 123201 122404 122615 122928 122219 111059 122312 123302 123901 123202 122616 123402 122929 subsecretar de stat sudor sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector sudor manual cu arc electric sudor manual cu flacără de gaze sufleur operă sufleur teatru supervizor geolog şi foraj supraveghetor hotel supraveghetor în poligonul de tir supraveghetor jocuri (cazino) supraveghetor muzeu supraveghetor noapte (învăŃământ) supraveghetor săli spectacole supraveghetor staŃie şenal navigabil şanfrenator şef agenŃie bancară şef agenŃie bursieră şef agenŃie CEC şef agenŃie colectare şi expediŃie mărfuri şef agenŃie comercială şef agenŃie concursuri hipice şef agenŃie navală şef agenŃie pilotaj şef agenŃie publicitate şef agenŃie reclamă publicitară şef agenŃie/ oficiu turism şef atelier aeroport şef atelier cercetare-proiectare şef atelier decorator şef atelier ediŃie. multiplicare. umanitară şef birou pensii şef birou radiotelecomunicaŃii şef birou reclamă publicitară şef birou redacŃie . curăŃătorii şi alte servicii pentru populaŃie şef atelier şcoală şef atelier şi asimilaŃi şef atelier telecomunicaŃii şef atelier transporturi şef autobază şef autogară şef bază recepŃie şef birou aeroport şef birou aprovizionare-desfacere şef birou calificare şi recalificare şef birou comerŃ cu ridicata şi amănuntul şef birou exploatare poştală şef birou exploatare.

sector) radiodifuziune şi asimilaŃi şef centru (secŃie. deratizare şi dezinsecŃie şef centru dirijare zbor şef centru meteo aeronautic şef Centru NaŃional de TelecomunicaŃii Aeronautice AviaŃie Civilă şef Centru NaŃional pentru ProtecŃia Meteorologică a NavigaŃiei Aeriene şef centru perfecŃionare şef centru poştal şi asimilaŃi şef centru prelucrare şef centru protecŃia plantelor şi mediului şef centru reparaŃii şef centru reproducŃia şi selecŃia animalelor şef centru zonal de intervenŃii translatare TV şef centru zonal intervenŃii radiorelee şef circumscripŃie sanitar-veterinară şi control al alimentelor şef coloană auto şef coloană exploatare stuf şef compartiment pentru prevenire şef complex hotelier şef complex zootehnic şef corp executori bancari şef de masă (cazino) şef de recepŃie hotel şef de sală restaurant (maitre d'hotel) şef departament şef departament bancă/şef adjunct departament şef departament de mărfuri alimentare/nealimentare şef departament logistică şef departament organizaŃie sindicală şef departament/ compartiment/ preşedinte comisie organizaŃie profesională. centru. ocol silvic şef divizie căi ferate . filială judeŃeană/ municipiu şef depou/adjunct şef depozit şef dispecer energetic central (DEC) şef dispecer energetic teritorial (DET) şef district căi ferate. drumuri şef district. poduri. gaze şi apă şef centrală telefonică şef centru (secŃie. sector) telecomunicaŃii şi asimilaŃi şef centru control calitate emisie radiofonică şef centru control calitate emisie televiziune şef centru control local comunicaŃii şef centru dezinfecŃie.122930 111061 122950 123203 122617 122618 123107 123109 123108 122681 122305 122210 111060 121030 512106 122661 123305 421111 122939 122216 122619 122625 122626 122620 122621 122622 122804 122623 122680 122679 122682 123208 122624 122207 122105 122803 122106 122628 122627 122108 122629 614111 516101 131502 122109 121022 421304 349203 349301 111062 121105 122407 122678 114214 114227 122630 123502 122230 122232 122631 122107 122632 şef birou relaŃii unităŃi presă şi asimilaŃi şef birou senatorial şef birou şi asimilaŃi şef birou şomaj şef birou/ serviciu relaŃii internaŃionale şef birou/ serviciu transport maritim şi fluvial şef birou/serviciu administrativ şef birou/serviciu financiar-contabilitate şef birou/serviciu/secŃie circumscripŃie financiară şef birou/staŃie/tură meteo aeronautic/de aerodrom şef brigadă complexă sau specializată şef brigadă exploatare minieră şef cabinet şef cancelarie şef cantină şef cart şef casă compensaŃie şef casierie centrală şef catedră şef centrală electrică.

314207 835002 122683 712918 712922 712914 712923 516106 122672 122952 122703 122110 122111 122236 123705 122633 316109 122222 516102 122227 122233 123704 122634 516906 311403 122668 516105 413324 122223 122635 122112 122931 122208 111058 122224 123604 122306 122214 122636 122637 122638 122932 123303 122307 122639 831203 122670 122671 122215 123905 123602 122113 122944 122933 122665 123204 122664 122934 245313 122114 122115 122116 122640 şef echipaj maritim/fluvial şef echipă docheri şef echipă intervenŃii şi supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian şef echipă întreŃinere cale şef echipă întreŃinere cale metrou şef echipă întreŃinere poduri metalice. pomicolă. salvare şi prim ajutor şef formaŃie în industria de maşini şi echipamente şef formaŃie la fabricarea armamentului şi muniŃiei şef formaŃie lucrări geologice şef formaŃie operaŃională telecomunicaŃii şef formaŃie pază şi ordine şef formaŃie sisteme radiante (antene) şef garaj şef grupă intervenŃie şef haltă şef instalaŃie petrolieră şef laborator aeroport şef laborator analize pedologice şi asimilaŃi şef laborator conservare-restaurare opere de artă şef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear şef laborator criminalistică şef laborator industria petrolieră şef laborator informatică şef laborator în construcŃii şef laborator în industria prelucrătoare şef laborator măsurători telecomunicaŃii şef laborator radio-televiziune şef laborator telecomunicaŃii şef lectorat şef licitaŃie şef lot şef lot telecomunicaŃii şef manevră şef mecanic instructor şef mecanic maritim/fluvial şef modul în industria extractivă şi prelucrătoare şef obiectiv şef oficiu de calcul şef oficiu cadastru şef oficiu interjudeŃean difuzare film şef oficiu juridic şef oficiu special poştă şef oficiu şomaj şef oficiu zonal poştă şef oficiu. redacŃie şi asimilaŃi şef orchestră şef parchet şef păstrăvărie şef pepinieră silvicolă. serviciu. viticolă şef port . viaducte şi tuneluri şef echipă lucrări artă metrou şef echipă specializată şef electrician maritim şef executiv audit intern şef expoziŃii şi târguri şef fazanerie şef fermă agricolă (agrozootehnică) şef formaŃie şef formaŃie cercetare-dezvoltare şef formaŃie comunicaŃii şef formaŃie industria confecŃiilor îmbrăcăminte şef formaŃie industria petrolieră/petrochimică şef formaŃie intervenŃie. secŃie.

staŃie. reparaŃii în construcŃii şi lucrări publice şef secŃie şi asimilaŃi şef secŃie/adjunct (sector) transporturi şi asimilaŃi şef serviciu aprovizionare-desfacere şef serviciu comerŃ cu ridicata şi amănuntul şef serviciu control tehnic presă şef serviciu control zonal comunicaŃii şef serviciu de reintegrare socială şi supraveghere şef serviciu evaluarea resurselor de muncă şef serviciu exploatare poştală şef serviciu filială AdministraŃia Filială Dunărea de Jos şef serviciu industrie extractivă şi prelucrătoare şef serviciu informare zbor şef serviciu instituŃie publică şef serviciu în construcŃii şef serviciu marketing şef serviciu navigaŃie şef serviciu organizaŃie politică. întreŃinere. aeroport şi asimilaŃi şef serviciu/şef birou asigurări şef serviciu/şef birou daune şef serviciu/şef birou/bancă/societate leasing şef siloz şef sistem exploatare îmbunătăŃiri funciare şef staŃie căi ferate şef staŃie comunicaŃii prin satelit şef staŃie epurare ape reziduale şef staŃie hidrologică. exploatare. umanitară şef serviciu radiotelecomunicaŃii şi asimilaŃi şef serviciu reclamă publicitară şef serviciu resurse umane şef serviciu staŃie. obştească. întreŃinere în agricultură şef staŃie radiorelee şef staŃie radiotelegrafie (RTG) şef staŃie taxare şef staŃie teleferic . meteorologică şi incubaŃie şef staŃie lucrări de irigaŃie şi ameliorare a solului şef staŃie PECO şef staŃie producŃie. centru. îmbunătăŃiri funciare şef sector industria extractivă şi prelucrătoare şef secŃie cercetare-proiectare şef secŃie industrie extractivă şi prelucrătoare şef secŃie inventar şef secŃie mecanizare şef secŃie producŃie film şef secŃie producŃie.122941 121106 123709 123714 111063 413112 122641 131506 122642 122643 122644 122235 122309 122313 122206 123710 122217 412204 122122 122942 122310 122949 122645 123503 122403 122935 122647 122951 123206 122648 122649 122218 122650 111064 122311 123301 122652 123902 122653 123403 123205 122651 122947 122211 122212 315101 122646 122705 122706 121107 123504 122314 122654 122655 122225 122117 122120 122406 122118 122656 122673 413325 122657 şef producŃie film şef proiect bancă şef proiect cercetare-proiectare şef proiect/program şi asimilaŃi şef protocol de stat şef raion/adjunct şef raion de mărfuri alimentare/nealimentare şef regulator circulaŃie căi ferate şef restaurant şef reŃea telecomunicaŃii şef revizie locomotive. exploatare. automotoare şef revizie vagoane şef schimb şef sector (secŃie) drumuri-poduri şef sector exploatare. tură meteo şef serviciu şi asimilaŃi şef serviciu tehnic şi componente nucleare şef serviciu termo-chimic şef serviciu voluntar/privat pentru situaŃii de urgenŃă şef serviciu.

supraveghere) şef tură revizie vagoane şef tură telecomunicaŃii aeronautice aviaŃie civilă şef turn telecomunicaŃii şef unitate balneoclimaterică şef unitate elementară de lucru şef unităŃi miniere şi asimilate şef uzină.122658 123505 122119 122659 214441 421112 122308 122676 122677 831205 516911 511206 214320 312202 413326 413327 311415 413328 314418 122667 131504 122926 122209 122213 414212 122704 122229 122228 311310 722427 731310 734303 722407 732111 813108 742213 813121 826203 832203 832301 832401 833305 832202 832201 832402 722104 313121 823116 742221 742202 742210 742211 742208 742203 824014 824016 824015 824017 824018 742219 742201 714101 743701 şef staŃie televiziune şef staŃie uscare-condiŃionare cereale şef staŃie vinificaŃie şef studio şef studio RTV şef supraveghere case şef şantier şef trafic auto intern şef trafic curierat intern şef tren şef tură şef tură comandă vagon de dormit-cuşetă şef tură dispecer energetic şef tură exploatare în centre sau oficii de calcul şef tură la comanda personalului de tren şef tură pregătirea personalului la vagon restaurant şi de dormit şef tură protecŃia navigaŃiei aeriene (comunicaŃii. gaze. lustruitor şlefuitor/sablator geam şnuruitor Jaqard şofer autoambulanŃă şofer autobuz şofer autocamion / maşină de mare tonaj şofer automacaragiu şofer autosanitară şofer de autoturisme şi camionete şofer transport valori bancare ştanŃator ştanŃator de filme ştanŃator piese pentru încălŃăminte din piele şi cauciuc tâmplar binale tâmplar carosier tâmplar manual ajustor montator tâmplar manual la îmbinarea furnirelor tâmplar manual la presare şi încleiere tâmplar manual/artizanal tâmplar mecanic la croit şi dimensionat tâmplar mecanic la frezat şi găurit tâmplar mecanic la rindeluit tâmplar mecanic la strunjit tâmplar mecanic la şlefuit tâmplar restaurator tâmplar universal tapetar tapiŃer . centrală electrică. navigaŃie. apă şi asimilaŃi şef vagon poştal şef vamă şi asimilaŃi şef/şef adjunct centru exploatare reŃele electrice şef/şef adjunct staŃie electrică şef/şef adjunct tură staŃie electrică (studii medii) şefuitor metale cu plumb industria de armament şlefuitor diamante naturale şlefuitor granulator şlefuitor metale şlefuitor produse din ceramică fină şlefuitor produse din sticlă şlefuitor.

şlefuitor. termo-energetician tehnician electromecanic tehnician electronică/ transporturi/ poştă şi telecomunicaŃii tehnician energetician/electrician tehnician frigotehnist tehnician geolog tehnician gestiune salarială tehnician gestiune stoc tehnician gestiunea producŃiei tehnician hidroamelioraŃii tehnician hidrogeolog tehnician hidrolog tehnician hidrometru tehnician hidrotehnic tehnician homeopat tehnician iluminat tehnologic tehnician in industria sticlei şi ceramicii tehnician instalaŃii bord (avion) tehnician instalaŃii în construcŃii tehnician în bacteriologie tehnician în biochimie tehnician în biologie tehnician în hematologie tehnician în industria alimentară tehnician în industria alimentară extractivă .reparaŃii încălŃăminte) tălpuitor industrial tehnician acustician-audioprotezist tehnician agronom-cercetare tehnician agronom-exploatare tehnician analist calitate tehnician aparate electro-medicale tehnician asigurarea calităŃii tehnician aviaŃie tehnician calificare gestiune competenŃe tehnician CATV tehnician chimist tehnician compartiment securitate hotel tehnician condiŃii de muncă şi securitate tehnician constructor tehnician construcŃii navale tehnician construcŃii telefonice tehnician cotator calitate tehnician criminalist tehnician de echipamente TV tehnician dentar tehnician determinări fizico-mecanice tehnician documentaŃie studii tehnician echipamente de calcul şi reŃele tehnician economist tehnician electro-energetician.514108 421106 826309 742303 721428 813120 814125 921203 734603 741105 813107 614113 711304 744207 826609 323002 321201 321304 315209 313302 315208 311404 342310 313208 311102 349205 315207 311203 311516 311405 315210 343205 313213 322501 311104 311526 312203 244108 311304 311305 311406 311306 316202 311108 311907 311909 311908 311204 311112 311111 311109 311205 322903 313125 317201 311517 311209 321101 321102 321105 321103 316203 316205 tatuator taxator tăietor confecŃii tăietor de precizie în lemn tăietor garnituri de carde tăietor geam tăietor la ferăstrău panglică tăietor manual lemn de foc tăietor matriŃe serigrafie tăietor păsări tăietor produse din sticlă tăietor silvic tăietor. marmură tălpuitor (confecŃioner . lustruitor piatră.

316206 316207 317301 316102 316103 316104 317203 316105 316106 317101 316208 321104 311416 311525 316204 311211 347109 311518 311519 311309 311524 343303 311706 311107 311115 311710 311707 342307 311903 321204 313210 724206 724205 311607 343406 311520 311527 311904 311906 311905 311807 311409 311307 311207 316209 317205 317102 311506 311709 311708 316107 321106 315206 311413 323001 313207 311407 347110 342308 311528 342311 313214 tehnician în industria alimentară fermentativă tehnician în industria cărnii. laptelui şi conservelor tehnician în industria celulozei şi hârtiei tehnician în industria confecŃiilor din piele şi înlocuitori tehnician în industria confecŃiilor şi tricotajelor tehnician în industria încălŃămintei tehnician în industria materialelor de construcŃii tehnician în industria pielăriei tehnician în industria textilă tehnician în industrializarea lemnului tehnician în morărit şi panificaŃie tehnician în serologie tehnician în serviciile de trafic aerian tehnician încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare tehnician laborant analize produse alimentare tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri tehnician machetist tehnician maşini şi utilaje tehnician mecanic tehnician mentenanŃă electromecanică-automatică echipamente industriale tehnician mentenanŃă mecanică echipamente industriale tehnician merceolog tehnician metalurgie tehnician meteorolog tehnician metrolog tehnician mineralurg tehnician minier tehnician mobilitate personal tehnician normare. lansare. supraveghere video. salarizare. control acces tehnician pentru sisteme şi instalaŃii de limitare şi stingere a incendiilor tehnician pentru sisteme şi instalaŃii de semnalizare. urmărirea producŃiei tehnician proiectant tehnician proiectant electronică/transporturi/ comunicaŃii tehnician proiectant energetician/electrician tehnician proiectant în construcŃii tehnician proiectant în industria alimentară tehnician proiectant în industria materialelor de construcŃii tehnician proiectant în industrializarea lemnului tehnician proiectant mecanic tehnician proiectant metalurg tehnician proiectant minier tehnician proiectant textile. pielărie tehnician protecŃia mediului (tehnician ecolog) tehnician protecŃia muncii tehnician protecŃia navigaŃiei aeriene (comunicaŃii. organizare tehnician pedolog tehnician pentru sisteme de detecŃie. alarmare şi alertare în caz de incendiu tehnician petrolist chimie industrială tehnician planificare/ urmărire sinteze tehnician prelucrări mecanice tehnician prestaŃii vehicule tehnician preŃ de cost tehnician preŃ de revenire/costuri tehnician programare. supraveghere) tehnician protezist-ortezist tehnician radioelectronist tehnician radiolocaŃii tehnician reclame (decorator) tehnician reconversie personal tehnician reglementări/omologări oficiale tehnician resurse umane tehnician reŃele de telecomunicaŃii . navigaŃie.

turnător metale şi aliaje neferoase topograf tractorist tractorist portuar traducător traducător . turnător metale preŃioase topitor.tipăritor tipograf flexograf tipograf print digital şi offset tipograf turnător la maşinile de turnat text tocatorist . metode logistică tehnician/ tehnician responsabil afacere. metode organizarea şi măsurarea muncii tehnician-operator la roboŃi industriali tehnolog alimentaŃie publică tehnoredactor tehnoredactor telebanker telefaxist telefonist telefonist instructor telefonist şef telegrafist (teleimprimatorist) telegrafist şef teletipist telexist terapeut în terapii complementare terapeut ocupaŃional termist tratamentist de produse brute. metode implantare tehnician/ tehnician responsabil afacere. finite timonier maritim/fluvial tinichigiu carosier tinichigiu de şantier tinichigiu industrial tinichigiu restaurator tinichigiu structurist de aviaŃie tipograf .defibratorist tocător de furaje (paie) tocător la maşini de mărunŃit roci topitor aliaje tipografie topitor fontă şi neferoase topitor grăsimi comestibile şi de uz industrial topitor in şi cânepă topitor la concentrate miniere topitor sticlă topitor. mijloace si utilaje tehnician/ tehnician responsabil afacere.322104 122938 314506 321203 321306 311411 311412 311521 311522 311206 311408 322704 321202 321305 311530 311529 311532 311531 311533 312302 349302 245121 347121 411205 411202 422304 422305 122662 422306 122663 411203 411204 322907 258505 812301 812305 812302 834008 721303 721305 721304 721309 721306 825101 825112 825109 734105 814113 612103 811211 721109 721110 827106 826103 812111 813101 812203 721111 311804 833101 835006 347118 244406 tehnician sanitar tehnician sanitar şef tehnician securitate aeriană tehnician silvic-cercetare tehnician silvic-exploatare tehnician staŃii de emisie radio-tv tehnician staŃii radiorelee şi satelit tehnician sudură tehnician tehnolog mecanic tehnician topometrist tehnician turn paraşutism tehnician veterinar tehnician zootehnist-cercetare tehnician zootehnist-exploatare tehnician/ tehnician responsabil afacere . forjate. turnate sau laminate termist tratamentist termist tratamentist de piese semifabricate. metode gestiune. metode pregătire de industrializare tehnician/tehnician responsabil afacere.

trăgător treibar trezorier trezorier tricoter manual tripier trolist tubulator naval turnător fontă turnător fontă pe bandă turnător formator turnător geam turnător metale şi neferoase turnător modelier turnător ornamentalist turnător pregătitor oŃelărie turnător produse ceramice turnător valuri Ńesător Ńesător manual Ńesător restaurator manual covoare Ńintuitor ucenic umplutor sifoane ungător . gradator nivele trefilator.gresor urbanist uscător . aburitor material lemnos valet valorificator glande vânzător vânzător ambulant de produse alimentare vânzător ambulant de produse nealimentare vânzător bilete vânzător de produse naturiste vânzător de ziare vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă vaporizator la imprimerie văcar vălŃar calandru mase plastice vălŃar cauciuc electroizolant veghetor încărcare-descărcare velator . fructe uscător electrozi de sudură uscător în industia chimică uscător. şlefuitor.matisor verificator bani verificator canale subterane verificator documente expediŃie verificator valori vestitor vicar .deshidrator legume.733110 244407 245122 347405 311802 311805 311806 814116 731120 821206 826608 732203 812404 246034 413107 241506 743202 827103 811104 721417 812115 721112 721113 813118 721116 721115 713302 721114 732103 734307 743201 743214 743207 731307 941101 932011 723304 214110 741402 821105 815202 742104 514204 827112 522004 911101 911102 421109 522007 911103 911301 826427 921104 823202 823121 413329 733205 421107 713607 413330 421108 246035 246036 traforator manual lemn translator translator emisie trapezist trasator trasator naval-desenator trasator optic tratamentist PFL tratamentist piese optice tratamentist produse azbociment trăgător feŃe pe calapod trăgător.

tribunale şi judecătorii) vicepreşedinte asociaŃie naŃională cooperatistă vicepreşedinte asociaŃie patronală vicepreşedinte asociaŃie teritorială de organizaŃii cooperatiste vicepreşedinte cooperativă de consum vicepreşedinte instituŃie publică vicepreşedinte organizaŃie cooperatistă vicepreşedinte organizaŃie politică vicepreşedinte organizaŃie profesională naŃională vicepreşedinte organizaŃie profesională. filială judeŃeană/municipiu vicepreşedinte organizaŃie sindicală viceprimar vidanjor . Curtea de Apel.curăŃitor canale videojokey videojurnalist videojurnalist videotecar vinificator pivnicier viticultor vopsitor auto vopsitor industrial vopsitor îmbrăcăminte din blană vopsitor lemn vulcanizator de produse industriale din cauciuc vulcanizator la autoclavă vulcanizator piese din cauciuc la prese zdrobitor şi uleiator textile ziarist zidar coşuri fabrică zidar pietrar zidar restaurator zidar roşar-tencuitor zidar şamotor zincograf zoolog zugrav.241915 111066 111069 114209 114218 114212 122405 111079 114216 114103 114220 114223 114205 111067 916204 347305 245539 347137 414118 827805 611502 714108 714104 826508 742101 823104 823119 823118 826115 245123 712202 712203 712206 712205 712204 734205 221119 714102 viceconsul viceguvernator vicepreşedinte (la Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie. vopsitor .