คูมือ (Manual Guides

)
ƒ สูตรคาสถิติ (Key Statistics)
ƒ สูตรอัตราสวนทางการเงิน
(Financial Ratios)
ƒ ความหมายศัพท (Glossary)

ปรับปรุงลาสุด : วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน

สารบัญ
KEY STATISTICS ......................................................................................................... 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PRICE-EARNING RATIO: P/E ........................................................................................... 4
PRICE/BOOK VALUE RATIO: P/BV .................................................................................. 5
BOOK VALUE PER SHARE: BVPS..................................................................................... 7
PRICE/NET ASSET VALUE: P/NAV .................................................................................. 8
NET ASSET VALUE: NAV ................................................................................................ 9
DIVIDEND YIELD: DIY.................................................................................................. 10
MARKET CAPITALIZATION .............................................................................................. 12
TURNOVER RATIO ........................................................................................................ 12

FINANCIAL RATIOS ................................................................................................... 14
1.
2.

RETURN ON ASSET ...................................................................................................... 14
RETURN ON EQUITY ..................................................................................................... 15

GLOSSARY ................................................................................................................ 16
“A” WORDING .................................................................................................................... 16
“B” WORDING .................................................................................................................... 19
“C” WORDING .................................................................................................................... 21
“D” WORDING .................................................................................................................... 24
“E” WORDING .................................................................................................................... 26
“F” WORDING..................................................................................................................... 27
“G” WORDING .................................................................................................................... 29
“H” WORDING .................................................................................................................... 30
“L” WORDING ..................................................................................................................... 30
“M” WORDING .................................................................................................................... 31
“N” WORDING .................................................................................................................... 32
“O” WORDING .................................................................................................................... 33
“P” WORDING..................................................................................................................... 34
“R” WORDING .................................................................................................................... 35
“S” WORDING .................................................................................................................... 35
“T” WORDING..................................................................................................................... 38
“U” WORDING .................................................................................................................... 40
“X” WORDING .................................................................................................................... 41
“OTHERS” WORDING ........................................................................................................... 42

หนา

2

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน

Key Statistics
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดคาสถิติเบื้องตนของหลักทรัพย (Security) หมวดธุรกิจ (Sector) กลุม
อุตสาหกรรม (Industry) และคาตลาดรวม (Market) เพื่อใหนักลงทุนใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยใน
ปจจุบันคาสถิติที่ตลาดหลักทรัพยฯ เผยแพรผานระบบขอมูลหลักทรัพยมีรวมทั้งหมด 8 ตัวไดแก
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

อัตราสวนราคาปดตอกําไรตอหุน (Price-Earning Ratio: P/E)
อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (Price-Book Value: P/BV)
มูลคาหุนทางบัญชี (Book Value Per Share: BVPS)
อัตราสวนราคาปดตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Price-Net Asset Value: P/NAV)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value : NAV)
อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY)
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization)
อัตราหมุนเวียนการซื้อขายหลักทรัพย (Turnover Ratio)

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ ไดกําหนดเงื่อนไขในการคํานวณคาสถิติหลักๆ ดังนี้
1.

2.

ในการคํานวณคาสถิติของหมวดธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรม และตลาดรวม ทางตลาดหลักทรัพยฯ จะเลือกใชวิธีการเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก (Weighted Average) ตามมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดรวม (Market Capitalization)
คาสถิติของตลาดหลักทรัพยฯ จะถูกคํานวณบนพื้นฐานของผลการดําเนินงานในรอบ 1 ปที่ผานมา โดยจะอิงจากตัว
เลขที่ประกาศในงบการเงินลาสุด

หนา

3

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน

1. Price-Earning Ratio: P/E
ความหมาย
ประเภท
หลักทรัพยที่ถูก
คํานวณ

สูตรในการ
คํานวณคาของ
หลักทรัพย

ƒ อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางราคาตลาดของหุนสามัญตอกําไรสุทธิตอหุนสามัญ (EPS) ที่
บริษัทนั้นทําไดในรอบระยะเวลา 12 เดือนหรือในรอบ 1 ปลาสุด
3 หลักทรัพย (เฉพาะประเภทหุนสามัญ ยกเวน หลักทรัพยที่จัดอยูใน หมวดธุรกิจ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย)
3 หมวดธุรกิจ
3 กลุมอุตสาหกรรม
3 ตลาดรวม (SET, mai) , SET50 และ SET100
ƒ สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ราคาปดของหุนสามัญ X (จํานวนหุนสามัญ - จํานวนหุน ซื้อคืน)
กําไรงวด 12 เดือนลาสุด
ƒ สําหรับขอมูลตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป
ราคาปดของหุนสามัญ X [(จํานวนหุนสามัญ + จํานวนหุนบุริมสิทธิ) – จํานวนหุน ซื้อคืน]
กําไรงวด 12 เดือนลาสุด

หมายเหตุ

ƒ ในการคํานวณคา P/E ตลาดหลักทรัพยฯ จะไมใช “กําไรสุทธิตอหุนสามัญ” แตจะเลือกใช
“กําไรสุทธิที่บริษัทนั้นทําไดในรอบระยะเวลา 12 เดือนลาสุด” มาคํานวณแทน
การคํานวณคา P/E ของตลาดรวม (SET, mai), SET50, SET100 และกลุม/หมวด
อุตสาหกรรม
ƒ สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
ตลทฯ จะเลือกเฉพาะหลักทรัพยที่มีกําไรงวด 12 เดือนลาสุดมากกวา 0 เทานั้นมาใชในการ
คํานวณคา P/E ของภาพรวมตลาด กลุมอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจ
ƒ สําหรับขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เปนตนไป
ตลทฯ จะเลือกเฉพาะหลักทรัพยที่ใชในการคํานวณดัชนี และรวมผลการดําเนินงานงวด 12
เดือนลาสุดของทุกหลักทรัพยมาใชในการคานวนคา P/E ของภาพรวมตลาด กลุมอุตสาหกรรม
และหมวดธุรกิจ
หมายเหตุ ตลท.ไดมีการประกาศปรับปรุงวิธีการคํานวณคาสถิติภาพรวมตลาดใหม โดยมีผล
ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 และไดจัดทําคาสถิติภาพรวมตลาดที่ใชหลักการคํานวณแบบ
ใหม ยอนหลัง 5 ป (ตั้งแต 1 มกราคม 2546 ถึง 30 เมษายน 2551) แทนที่คาสถิติเดิม ทั้งนี้
สามารถดูคาสถิติภาพรวมตลาดที่ใชหลักการคํานวณแบบเดิม ไดที่ฟงกชั่น “เมนูชวยเหลือ >
หนา

4

ศ. 2547 เปนตนไป ราคาปดของหุนสามัญ X [(จํานวนหุนสามัญ + จํานวนหุนบุริมสิทธิ) – จํานวนหุน ซื้อคืน] สวนของผูถือหุนของบริษัท (รวมมูลคาหุนที่ถือโดยบริษัทยอย) หมายเหตุ การคํานวณคา P/BV ของตลาดรวม (SET. SET50 และ SET100 ƒ สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เปนตนไป ตลท. mai). 2547 ราคาปดของหุนสามัญ X (จํานวนหุนสามัญ . SET50.ศ.A.ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน ดาวนโหลด” ƒ สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund Sector) ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม พ. 2545 เปนตนไป หนา 5 .ศ.จํานวนหุน ซื้อคืน) สวนของผูถือหุนของบริษัท ƒ สําหรับขอมูลตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม พ.mai) . Price/Book Value Ratio: P/BV ความหมาย ประเภท หลักทรัพยที่ถูก คํานวณ สูตรในการ คํานวณคาของ หลักทรัพย ƒ อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางราคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาทางบัญชีของหุนสามัญ 1หุน ตามงบการเงินลาสุดของบริษัทผูออกหุนสามัญ ซึ่งแสดงราคาหุน ณ ขณะนั้นเปนกี่เทาของ มูลคาทางบัญชี 3 หลักทรัพย (เฉพาะประเภทหุนสามัญ) 3 หมวดธุรกิจ 3 กลุมอุตสาหกรรม 3 ตลาดรวม (SET. SET100 และกลุม/หมวด อุตสาหกรรม ƒ สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ตลทฯ จะเลือกเฉพาะหลักทรัพยที่มีคาสวนของผูถือหุนของบริษัท (รวมมูลคาหุนที่ถือโดย บริษัทยอย) ที่มีคามากกวา 0 เทานั้นมาใชในการคํานวณคา P/BV ของภาพรวมตลาด กลุม อุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจ ƒ สําหรับขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ. และไมนํามารวมคํานวณ P/E ทั้งใน สวนหมวดธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรม และ ตลาดรวม 2. ยกเลิกการคํานวณคา P/E โดยจะแสดงคาเปน N.

ศ. 2552 เปนตนไป ตลท.ไดมีการประกาศปรับปรุงวิธีการคํานวณคาสถิติภาพรวมตลาดใหม โดยมีผล ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 และไดจัดทําคาสถิติภาพรวมตลาดที่ใชหลักการคํานวณแบบ ใหม ยอนหลัง 5 ป (ตั้งแต 1 มกราคม 2546 ถึง 30 เมษายน 2551) แทนที่คาสถิติเดิม ทั้งนี้ สามารถดูคาสถิติภาพรวมตลาดที่ใชหลักการคํานวณแบบเดิม ไดที่ฟงกชั่น “เมนูชวยเหลือ > ดาวนโหลด” ƒ สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund Sector) ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม พ.ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน ตลทฯ จะเลือกเฉพาะหลักทรัพยที่ใชในการคํานวณดัชนี และรวมสวนของผูถือหุนรวมหุนที่ถือ โดยบริษัทยอยของของทุกหลักทรัพย มาใชในการคํานวณคา P/BV ของภาพรวมตลาด กลุม อุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจ หมายเหตุ ตลท. จะคํานวณคา P/NAV และรายงานแทนคา P/BV สําหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย โดย นํามารวมคํานวณคา P/BV ทั้งในสวนภาพรวมตลาด กลุมอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจ หนา 6 .

ศ.mai) . 2547 เปนตนไป สวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท (รวมมูลคาหุนที่ถือโดยบริษัทยอย) (จํานวนหุน สามัญ + จํานวนหุนบุริมสิทธิ) – จํานวนหุนซือ้ คืน หมายเหตุ ƒ สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund Sector) ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน 3. 2547 สวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท จํานวนหุน สามัญ ƒ สําหรับขอมูลตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม พ. คํานวณคา NAV และรายงานแทนคา BVPS สําหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย โดยไมนํามา คํานวณคา BVPS ทั้งในสวนภาพรวมตลาด กลุมอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจ หนา 7 . 2552 เปนตนไป ตลท. SET50 และ SET100 ƒ สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. Book Value Per Share: BVPS ความหมาย ประเภท หลักทรัพยที่ถูก คํานวณ สูตรในการ คํานวณคาของ หลักทรัพย ƒ มูลคาของบริษัทผูออกหุนสามัญ 1 หุนตามงบการเงินลาสุด ซึ่งเสมือนการรายงานมูลคาของ กิจการในทางบัญชีจากการประเมินสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value) ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (specific point in time) ที่สามารถจายคืนใหกับผูถือหุนสามัญไดในกรณีเลิกกิจการ และเปน การประมาณการมูลคาหุนอยางหนึ่ง 3 หลักทรัพย (เฉพาะประเภทหุนสามัญ ยกเวน หลักทรัพยที่จัดอยูในหมวดธุรกิจ กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย) 2 หมวดธุรกิจ 2 กลุมอุตสาหกรรม 2 ตลาดรวม (SET.

SET50 และ SET100 ƒ สําหรับขอมูลตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม พ.ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน 4.ศ.ศ.ศ. Price/Net Asset Value: P/NAV ความหมาย ประเภท หลักทรัพยที่ถูก คํานวณ สูตรในการ คํานวณคาของ หลักทรัพย หมายเหตุ ƒ อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางราคาปดของ หลักทรัพยที่จัดอยูใน Property Fund ตอ มูลคา ทรัพยสินสุทธิตอหนวยที่รายงานผานงบการเงิน ณ สิ้นงวด 3 หลักทรัพย (เฉพาะหลักทรัพยที่จัดอยูใน Property Fund Sector และหนวยลงทุน (Unit Trusts)) 3 หมวดธุรกิจ 3 กลุมอุตสาหกรรม 3 ตลาด SET. จะคํานวณคา P/NAV และรายงานแทนคา P/BV สําหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย โดยนํามา รวมคํานวณคา P/BV ทั้งในสวนภาพรวมตลาด กลุมอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจ ƒ สําหรับหนวยลงทุน (Unit Trusts) ตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม พ. 2552 เปน ตนไป ตลท. 2552 เปนตนไป ตลท. mai . 2552 เปนตนไป (ราคาปดของหุน X จํานวนหุน สามัญ) สินทรัพยสุทธิ ƒ สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund) ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม พ. จะคํานวณคา P/NAV สําหรับหนวยลงทุน โดยไมนํามารวมคํานวณคา P/BV ทั้งในสวน ภาพรวมตลาด กลุมอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจ หนา 8 .

ศ.mai) . 2552 เปนตนไป และ กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund Sector) ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม พ. SET50 และ SET100 ƒ สําหรับขอมูลตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม พ.ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน 5.ศ. 2552 เปนตนไป ตลท. Net Asset Value: NAV ความหมาย ประเภท หลักทรัพยที่ถูก คํานวณ สูตรในการ คํานวณคาของ หลักทรัพย หมายเหตุ ƒ มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย (ที่รายงานผานงบการเงิน) 3 หลักทรัพย (หุนสามัญเฉพาะที่จัดอยูใน Property Fund Sector และหลักทรัพยประเภท หนวย ลงทุน) 2 หมวดธุรกิจ 2 กลุมอุตสาหกรรม 2 ตลาดรวม (SET.ศ. จะคํานวณคา NAV ของหลักทรัพยในสวนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund Sector) และ หนวยลงทุน (Unit Trust) แตไมคํานวณคา NAV ทั้งในสวนภาพรวมตลาด กลุมอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจ หนา 9 . 2552 เปนตนไป สินทรัพยสุทธิ จํานวนหนวยลงทุนทีจ่ ําหนายแลว ƒ สําหรับหนวยลงทุน (Unit Trusts) ตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม พ.

2545 เปนตนไป ตลท.ศ.ไดมีการประกาศปรับปรุงวิธีการคํานวณคาสถิติภาพรวมตลาดใหม โดยมีผล หนา 10 . SET50 และ SET100 ƒ สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.mai) . mai).ศ.จํานวนหุนซือ้ คืน) หมายเหตุ ƒ ในการคํานวณคา Dividend Yield ตลาดหลักทรัพยฯ จะไมใช “เงินปนผลจายตอหุนสามัญ” แตจะเลือกใช “มูลคาเงินปนผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจําป (ลาสุด)” มาคํานวณ แทน การคํานวณคา Dividend Yield ของตลาดรวม (SET. SET100 และกลุม/ หมวดอุตสาหกรรม ƒ สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ. 2547 เปนตนไป มูลคาเงินปนผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจําป (ลาสุด) ราคาปดของหุนสามัญ X (จํานวนหุนสามัญ .ศ.ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน 6.ฯ จะรวมคาเงินปนผลจากหลักทรัพยประเภทหุนสามัญทุกตัวที่อยูในการคํานวณดัชนี (ไมวาบริษัทนั้นจะมีการจายเงินปนผลหรือไมก็ตาม) ในการคํานวณคา Dividend Yield ของ ตลาดรวม กลุมอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ หมายเหตุ ตลท. SET50. Dividend Yield: DIY ความหมาย ประเภท หลักทรัพยที่ถูก คํานวณ สูตรในการ คํานวณคาของ หลักทรัพย ƒ อัตราเปรียบเทียบเงินปนผลจายตอหุนสามัญเทียบกับราคาตลาดของหุนสามัญเพื่อดู ผลตอบแทนวาหากลงทุนซื้อหุน ณ ระดับราคาตลาดปจจุบัน จะมีโอกาสไดรับเงินปนผลคิด เปนอัตรารอยละเทาไรของราคาหุน 3 หลักทรัพย (เฉพาะประเภทหุนสามัญ) 3 หมวดธุรกิจ 3 กลุมอุตสาหกรรม 3 ตลาดรวม (SET.ศ. 2545 ตลท. 2547 มูลคาเงินปนผลรวมที่ประกาศจายลาสุด 12 เดือน ราคาปดของหุนสามัญ X (จํานวนหุนสามัญ – จํานวนหุนซือ้ คืน) ƒ สําหรับขอมูลตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ฯ จะรวมคาเงินปนผลจากหลักทรัพยประเภทหุนสามัญทุกตัว (ไมวาบริษัทนั้นจะมีการ จายเงินปนผลหรือไมก็ตาม) ในการคํานวณคา Dividend Yield ของตลาดรวม กลุม อุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ ƒ สําหรับขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 และไดจัดทําคาสถิติภาพรวมตลาดที่ใชหลักการคํานวณแบบ ใหม ยอนหลัง 5 ป (ตั้งแต 1 มกราคม 2546 ถึง 30 เมษายน 2551) แทนที่คาสถิติเดิม ทั้งนี้ สามารถดูคาสถิติภาพรวมตลาดที่ใชหลักการคํานวณแบบเดิม ไดที่ฟงกชั่น “เมนูชวยเหลือ > ดาวนโหลด” หนา 11 .

Odd Lot.ฯ จะเลือกหลักทรัพยประเภทหุนสามัญเทานั้น มาใชในการคํานวณ 8. SET50 และ SET100 รายวัน รายเดือน รายไตรมาส รายป หมายเหตุ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย ณ วันนั้น X 100 _ ปริมาณหุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย ณ วันนั้น ผลรวมปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในชวงเวลานั้น x 100 _ คาเฉลี่ยปริมาณหุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยในชวงเวลานั้น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยจะใชผลรวมของทุกกระดาน คือ Main. Warrant. หุนบุริมสิทธิและ Warrant มาใชในการคํานวณ การคํานวณคา Market Capitalization ของ SET50. Big Lot และรวมปริมาณซื้อขายในชวง Off-hour ดวย หนา 12 . SET100 และกลุม/หมวดอุตสาหกรรม ตลท. Foreign. หนวยลงทุน) 3 หมวดธุรกิจ 3 กลุมอุตสาหกรรม 3 ตลาดรวม (SET. Turnover Ratio ความหมาย ประเภท หลักทรัพยที่ถูก คํานวณ สูตรในการ คํานวณคาของ หลักทรัพย ƒ อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย ซึ่งใชวัดปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยเมื่อเทียบกับปริมาณหุน จดทะเบียน (Listed Shares) โดยคํานวณคาเปนเปอรเซ็นต 3 หลักทรัพย (เฉพาะประเภทหุนสามัญ) 3 หมวดธุรกิจ 3 กลุมอุตสาหกรรม 3 ตลาดรวม (SET.mai) .ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน 7.mai) . mai) ตลท. SET50 และ SET100 ราคาปดของหุน X ปริมาณหุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย การคํานวณคา Market Capitalization ของตลาดรวม (SET. หุนบุริมสิทธิ. Market Capitalization ความหมาย ประเภท หลักทรัพยที่ถูก คํานวณ สูตรในการ คํานวณคาของ หลักทรัพย หมายเหตุ ƒ มูลคาตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพยจดทะเบียน ซึ่งเปนคาที่คํานวณจากการนําราคาปด ของหลักทรัพยจดทะเบียน คูณกับจํานวนหลักทรัพยจดทะเบียนปจจุบัน (Listed Shares) 3 หลักทรัพย (เฉพาะประเภทหุนสามัญ.ฯ จะเลือกหลักทรัพยประเภทหุนสามัญ.

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน Financial Ratios ตลาดหลักทรัพยฯ ไดกําหนดการเผยแพรอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratios) สําหรับบริษัทจดทะเบียนตามประเภท ของรูปแบบงบการเงิน (Accounting Form) ซึ่งปจจุบันแบงออกเปน 8 รูปแบบตามประเภทธุรกิจดังนี้ รูปแบบ (Form) ฟอรม 1 ฟอรม 2 ฟอรม 3 ฟอรม 4 ฟอรม 5 ฟอรม 6 ฟอรม 7 ฟอรม 8 ประเภทธุรกิจ ธนาคาร (Bank) บริษัทเงินทุน (Finance) (ยกเลิกมีผลตั้งแตไตรมาส 2/2552) บริษัทหลักทรัพย (Securities) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย (Finance & Securities) บริษัทประกันภัย (Insurance) บริษัทประกันชีวิต (Life Assurance) ธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Industrials & Services) กองทุนรวม (Unit Trusts) หนา 13 .

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน Financial Ratios 1. Return on Asset ความหมาย ประเภทธุรกิจที่มีการ คํานวณอัตราสวน ชวงเวลาในงบการเงินที่ จะมีการคํานวณ สูตรในการคํานวณคา ของหลักทรัพย ƒ ผลตอบแทนจากสินทรัพยเปนอัตราสวนที่ชี้ถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการนํา สินทรัพยไปลงทุนใหเกิดผลตอบแทน โดยเปนคาที่แสดงถึงผลกําไรที่บริษัทหาไดจาก สินทรัพยทั้งหมดที่บริษัทใชดําเนินการ ƒ ทุกกลุมธุรกิจ ƒ คํานวณทั้งในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส ƒ สําหรับธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได * 100 รวมสินทรัพย (เฉลี่ย) ƒ สําหรับธุรกิจอื่นๆ (Form 1-6 และ Form 8) กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได * 100 รวมสินทรัพย (เฉลี่ย) หมายเหตุ ƒ ขอมูลในตัวเศษ ซึ่งเกี่ยวของกับกําไร (ขาดทุน) และเปนตัวเลขที่นํามาจากงบกําไร/ ขาดทุน จะตองถูกปรับเปนตัวเลขเต็มป (Annualized) โดยใชตัวเลขในไตรมาส ปจจุบัน บวกดวยตัวเลขยอนหลังอีก 3 ไตรมาส ƒ รวมสินทรัพย (เฉลี่ย) จะถูกคํานวณโดยใชสูตรดังนี้ คาเฉลี่ยรายป [ยอดสิ้นสุดงวดปกอนหนา + ยอดสิ้นสุดงวดปปจจุบัน] / 2 คาเฉลี่ยรายไตรมาส [ยอดสิ้นสุดไตรมาสในปกอนหนา + ยอดสิ้นสุดไตรมาสในปปจจุบัน] /2 ƒ คาที่ไดจะมีหนวยเปนเปอรเซ็นต (%) หนา 14 .

Return on Equity ความหมาย ƒ อัตราผลตอบแทนผูถือหุน เปนอัตราสวนที่ใชในการวิเคราะหเพื่อวัดผลตอบแทนตอ สวนของผูถือหุนที่จะสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารงานเพื่อใหเกิด ผลตอบแทนแกผูถือหุนที่เห็นเจาของกิจการ ประเภทธุรกิจที่มีการ คํานวณอัตราสวน ƒ ทุกกลุมธุรกิจ ชวงเวลาในงบการเงินที่ จะมีการคํานวณ ƒ คํานวณทั้งในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส สูตรในการคํานวณคา ของหลักทรัพย หมายเหตุ กําไร (ขาดทุน) สุทธิ * 100 รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ (เฉลี่ย) ƒ ขอมูลในตัวเศษ ซึ่งเกี่ยวของกับกําไร (ขาดทุน) และเปนตัวเลขที่นํามาจากงบกําไร/ ขาดทุน จะตองถูกปรับเปนตัวเลขเต็มป (Annualized) โดยใชตัวเลขในไตรมาส ปจจุบัน บวกดวยตัวเลขยอนหลังอีก 3 ไตรมาส ƒ สวนของผูถือหุน (เฉลี่ย) จะถูกคํานวณโดยใชสูตรดังนี้ คาเฉลี่ยรายป [ยอดสิ้นสุดงวดปกอนหนา + ยอดสิ้นสุดงวดปปจจุบัน] / 2 คาเฉลี่ยรายไตรมาส [ยอดสิ้นสุดไตรมาสในปกอนหนา + ยอดสิ้นสุดไตรมาสในปปจจุบัน] /2 ƒ คาที่ไดจะมีหนวยเปนเปอรเซ็นต (%) ƒ ในกรณีของบริษัท หาก “รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ” เปนคาติดลบ ตลาด หลักทรัพยฯ จะไมคํานวณคา Return on Equity ของบริษัทดังกลาว ƒ ในการคํานวณ Return on Equity ของภาพรวมตลาด กลุมอุตสาหกรรม และหมวด ธุรกิจ ตลาดหลักทรัพยฯ จะนําเอาคา “รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ” ของทุก บริษัทในหมวดธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรม และตลาดรวมมาคํานวณ ถึงแมวาบริษัทนั้นจะ มีคา “รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ” เปนคาติดลบก็ตาม หนา 15 .ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน 2.

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน Glossary “A” Wording ความหมาย /รายละเอียด ANNUALIZED การปรับตัวเลขใหเต็มป ในการคํานวณอัตราสวนการเงินรายไตรมาสบางตัวที่มีการใชบัญชี การเงินจากงบการเงิน อาทิเชน Return on Equity ที่มีการใชคา Net Profit หากดวย Total Liabilities เฉลี่ย ในการคํานวณคาดังกลาว ตลทฯ จะปรับคา Net Profit ที่ไดในแตละ ไตรมาสใหเปนคาตัวเลขเต็มปกอนจะนําไปหารกับ Total Liabilities เฉลี่ย ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล N. หนา 16 .A.

เปนราคาที่ทําใหเกิดการซื้อขายมากที่สุด .ถามีราคาที่ใกลเคียงกับราคาปดครั้งกอนมากกวา 1 ราคา จะใช ราคาที่สูงกวาราคาปดครั้งกอน เมื่อไดราคาเปดแลว ระบบการซื้อขายจะจับคูคําสั่ง ATO กอนคําสั่ง ประเภทระบุราคา (Limit Price) หากในกรณีที่คําสั่ง ATO สามารถ จับคูไดเพียงบางสวนเทานั้น คําสั่งที่เหลือก็จะสิ้นสภาพไป ไมมีการ นําไปจัดลําดับเมื่อเปดตลาดแลว คําสั่ง ATO ใชไดสําหรับการซื้อขายบนกระดานหลักและกระดาน ตางประเทศเทานั้น หนา 17 .ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย AT THE OPEN (ATO) สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน ความหมาย /รายละเอียด ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล คําสั่งซื้อขายหลักทรัพย ณ ราคาเปดตลาด (At the Open) คําสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยตามราคาเปดตลาด ใชเมื่อผูลงทุนตองการ ซื้อหรือขายหลักทรัพยในชวงเวลาเปดการซื้อขายคราวแรก โดย เพียงแตตองการซื้อหรือขาย ณ ราคาเปดเทานั้น Real-time Data ƒ Stock Quotation ขอควรระวัง คือ ราคาเปดเปนราคาที่เกิดจากการคํานวณจากการเสนอ ซื้อขายที่มีการเขาและถอนออกไดตลอดเวลา ราคาเปดจึงอาจเปลี่ยน ไดเสมอแมขณะกอนชวงเวลาเปดการซื้อขายคราวแรกเพี้ยงเสี้ยววินาที เมื่อผูลงทุนสงคําสั่ง ATO เขามา คําสั่ง ATO จะเขาไปรอดูการเลือก ราคาเปดเพื่อที่จะทํารายการตอจากรายการที่กอใหเกิดราคาเปดนั้น จากนั้นระบบการซื้อขายจะคํานวณราคาเปดตามเกณฑ ดังนี้ .ถามีราคาที่ทําใหเกิดการซื้อขายมากที่สุด มากกวา 1 ราคา จะใช ราคาที่ใกลเคียงกับราคาปดครั้งกอน .

35 .16.ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย AT THE CLOSE (ATC) สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน ความหมาย /รายละเอียด ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล คําสั่งซื้อขายหลักทรัพย ณ ราคาปดตลาด (At The Close) คําสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยตามราคาปดตลาด ใชเมื่อผูลงทุนตองการ ซื้อหรือขายหลักทรัพยในชวงเวลาปดการซื้อขาย โดยเพียงแตตองการ ซื้อหรือขาย ณ ราคาปดเทานั้น โดยสามารถสงคําสั่งซื้อขายไดตั้งแต เวลา 16.) Real-time Data ƒ Stock Quotation ขอควรระวัง คือ ราคาปดเปนราคาที่เกิดจากการคํานวณจากการเสนอ ซื้อขายที่มีการเขาและถอนออกไดตลอดเวลา ราคาปดจึงอาจเปลี่ยน ไดเสมอแมขณะกอนชวงเวลาปดการซื้อขายคราวแรกเพี้ยงเสี้ยววินาที ระบบการซื้อขายจะจับคูคําสั่ง ATC กอนคําสั่งประเภทระบุราคา (Limit Price) หากในกรณีที่คําสั่ง ATC สามารถจับคูไดเพียงบางสวน เทานั้น คําสั่งที่เหลือก็จะสิ้นสภาพไป คําสั่ง ATC ใชไดสําหรับการซื้อขายบนกระดานหลักและกระดาน ตางประเทศเทานั้น หนา 18 .40 น. ถึงเวลาปด (Random เวลาในชวง 16.30 น.

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน “B” Wording ความหมาย /รายละเอียด BID BIG LOT BOARD LOT ราคาเสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อของหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจมี ราคาเสนอซื้อเขามาหลายระดับราคา ซึ่งระบบการซื้อขายหลักทรัพยของ ตลาดหลักทรัพยจะเรียงลําดับราคาที่ดีที่สุดไว เพื่อรอการจับคูการซื้อขายไว ในลําดับแรก โดยราคาที่ดีที่สุดในที่นี้มีหลักเกณฑวา ผูเสนอซื้อที่ใหราคาสูง กวาควรไดสิทธิซื้อกอนผูเสนอซื้อรายอื่นๆ ทั้งนี้ ระบบการซื้อขายของตลาด หลักทรัพยจะแสดงราคาเสนอซื้อระดับสูงที่สุดไว การซื้อขายรายใหญ การซื้อขายหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งในจํานวนเดียวโดยไมแบงเปน จํานวนยอย ซึ่งมีปริมาณและมูลคาการซื้อขายเทากับหรือสูงกวาปริมาณหรือ มูลคาที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดไว ปจจุบัน ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดใหการซื้อขายหลักทรัพยคราวละที่มี จํานวนตั้งแต 1 ลานหุน หรือมีมูลคา 3 ลานบาทขึ้นไป ถือเปนการซื้อขาย รายใหญ ทั้งนี้ การซื้อขายหลักทรัพยในจํานวนดังกลาว จะตองซื้อขายบน กระดานรายใหญ หรือ Big-Lot Board ที่ตลาดหลักทรัพยจัดไวใหเปนการ เฉพาะ ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล Real-time Data ƒ Stock Quotation Real-time Data ƒ Stock Quotation Historical Data ƒ Stock Comparison Company ƒ Historical Trading หนวยการซื้อขาย การซื้อขายหลักทรัพยบนกระดานหลัก (Main Board) จะตองมีจํานวนที่ ตรงตามหนวยการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด ปจจุบัน ตลาด หลักทรัพยกําหนดให 1 หนวยการซื้อขาย หรือ 1 Board Lot เทากับ 100 หุน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่หลักทรัพยใดมีราคาซื้อขายตั้งแต 500 บาทขึ้น ไป เปนระยะเวลาติดตอกันนานถึง 6 เดือน จะกําหนดใหมีหนวยการซื้อขาย เทากับ 50 หุน หนา 19 .

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน ความหมาย /รายละเอียด BROKER BUY-IN บริษัทสมาชิกหรือโบรกเกอร บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.) ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขาย หลักทรัพย (เปนตัวแทนทําหนาที่ซื้อหรือขายหุนในตลาดหลักทรัพยใหแกผู ลงทุน โดยไดรับคาธรรมเนียมหรือคานายหนาจากผูลงทุนเปนผลตอบแทน) อีกทั้งเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ตลาดหลักทรัพย กําหนด และไดรับอนุญาตใหเขาเปนบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย รายการซื้อเพื่อสงมอบหลักทรัพยที่ผิดนัด (Buy-in) ตลาดหลักทรัพยไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการที่บริษัทหลักทรัพย (Brokers) ซื้อหลักทรัพยเพื่อนํามาสงมอบในรายการที่ไดผิดนัดในสงมอบ (Buy-in) โดยกําหนดให ”บริษัทหลักทรัพยจะดําเนินการ Buy-in ไดในวันทํา การถัดจากวันที่ผิดนัดสงมอบหลักทรัพย (Next day buy-in) เปนระยะเวลา 4 วัน และสามารถชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยที่ Buy-in ดังกลาว ภายในวันที่ Buy-in ได (Same day settlement) โดยจะชําระราคาและสง มอบหลักทรัพยดังกลาวรวมกับรายการซื้อขายปกติ ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย จะทําการสงรายการ Buy-in ดังกลาว เปนรายการซื้อขายหลักทรัพยแบบ Put-Through บนกระดานรายใหญ (Big lot Board)” ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล Broker ƒ Broker ƒ Broker ƒ Broker ƒ Broker List Profile Trading Rank หนา 20 .ต.

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน “C” Wording ความหมาย /รายละเอียด CALL MARKET CALL MARKET (CM) CEILING PRICE ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล การจับคูซื้อขายในคราวเดียวกัน (Call Market) เปนวิธีการซื้อขายที่ระบบจะจับคูคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยโดยอัตโนมัติ ในคราวเดียวกัน (Single Price Auction) โดยนักลงทุนสามารถสง คําสั่งซื้อขายไดตั้งแตชวงกอนเปดตลาด เชนเดียวกับการซื้อขายหุน ตามปกติ หากแตระบบซื้อขายจะยังไมจับคูคําสั่งซื้อขายในขณะนั้น แมวาคําสั่งเหลานั้นจะมีราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่เทากัน แตจะทํา การเรียงลําดับคําสั่งซื้อขายตามลําดับราคาเสนอซื้อเสนอขายที่ดีที่สุด (Price and Time Priority) อันเปนหลักการเดียวกับวิธีซื้อขาย Continuous Order Matching และเมื่อถึงเวลาที่กําหนด ระบบ ซื้อขายจะจับคูคําสั่งซื้อขายที่จัดเรียงไว ณ ราคาที่กอใหเกิดปริมาณการ ซื้อขายที่มากที่สุด ซึ่งราคาดังกลาวนี้อาจเปนราคาเดียวกับที่ระบุไวใน คําสั่งซื้อขายหรือราคาอื่นที่ดีกวาได เครื่องหมายซีเอ็ม “CM” บริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุนไมครบถวนตามขอกําหนด ของตลาดหลักทรัพยวาดวย การดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนดใหหุนสามัญของบริษัท ดังกลาวทําการซื้อขายดวยวิธีการ Call Market ราคาเพดาน ดูจากฟงกชั่นที่แสดงการ ระดับราคาสูงสุดที่แตละหลักทรัพยจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไดในแตละ เปลีย่ นแปลง (%Change) วันทําการ ปจจุบัน ตลาดหลักทรัพยกําหนดใหราคาซื้อขายหลักทรัพย ของราคา เชน ในแตละวัน สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดไมเกิน 30% ของ Real-time Data ราคาปดในวันกอน แตทั้งนี้ เกณฑดังกลาวไมบังคับใชกับการซื้อขาย ƒ Most Active ƒ Stock Quotation หลักทรัพยบนกระดานตางประเทศ (Foreign Board) และบน กระดานรายใหญ (Big-Lot Board) หนา 21 .

35 16.30 . แตจะยังคงรับคําสั่งซื้อ/ ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลําดับไวในระหวาง 16.ใชราคาที่ทําใหเกิดการซื้อขายไดในปริมาณมากที่สุด .ถามีราคาตามขอ 2 มากกวา 1 ราคา ใหใชราคาที่สูงกวาราคาดังกลาว .ถามีราคาตามขอ 1 มากกวา 1 ราคา ใหใชราคาที่ใกลเคียงกับราคาซื้อ ขายในลําดับกอนหนาที่เริ่มใชวิธี Call Market .16.ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน ความหมาย /รายละเอียด CLOSING PRICE COMMON STOCK ราคาปด เปนราคาของหลักทรัพยใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายรายการสุดทายในแตละ วันทําการ ปจจุบัน ระบบการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยจะ หยุดจับคูคําสั่งซื้อ/ขายดวยวิธีอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16. และนําคําสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่คางในระบบจนถึงเวลาปด มา คํานวณหาราคาปดของแตละหลักทรัพย ดวยวิธี Call Market ซึ่งมี หลักเกณฑ ดังนี้ .40 น.35 น.30 น.ถาชวงที่ใชวิธี Call Market ไมสามารถหาราคาปดได (เนื่องจากการ ซื้อขายขาดสภาพคลอง) ใหใชราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลําดับ กอนหนานั้น เปนราคาปด หุนสามัญ หลักทรัพยประเภทตราสารทุน ที่บริษัทออกจําหนายเพื่อเปนการระดม เงินทุนมาดําเนินกิจการ ผูถือหุนสามัญมีสิทธิรวมเปนเจาของบริษัท มีสิทธิ ออกเสียงลงมติในที่ประชุมผูถือหุน เพื่อตัดสินใจในกิจการที่สําคัญ ๆ ของ บริษัท โดยออกเสียงไดตามสัดสวนหุนที่ตนถืออยู รวมทั้งจะไดรับ ผลตอบแทนในรูปเงินปนผล หากบริษัทผูออกหุนสามัญมีกําไรเพียง พอที่จะจายปนผล และไดสิทธิในการจองซื้อหุนเพิ่มทุนตามที่ที่ประชุมผูถือ หุนมีมติอนุมัติไว ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล Historical Data ƒ Top Ranking ƒ Stock Comparison Company ƒ Company Summary ƒ Company Highlight ƒ Historical Trading Real-time Data ƒ Stock Quotation Historical Data ƒ Stock Comparison Company ƒ Company Profile ƒ All Securities Table หนา 22 . จากนั้น ระบบคอมพิวเตอรจะสุมเลือกเวลาปดในชวงระหวาง 16.

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน ความหมาย /รายละเอียด CUSTOMER TYPE การซื้อขายหลักทรัพยแยกตามประเภทนักลงทุน แสดงขอมูลการซื้อขายของหลักทรัพยแบงแยกตามประเภทนักลงทุน 3 ประเภท ไดแก สถาบันในประเทศ (Local Institutions) นัก ลงทุนตางประเทศ (Foreign Investors) และนักลงทุนในประเทศ (Local Investors) ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล Real-time Data ƒ Market Summary (with yesterday data) Historical Data ƒ Customer Type ตลาดหลักทรัพยฯ จะเผยแพรขอมูลดังกลาวเฉพาะ ณ สิ้นวันทําการ โดยแบงเปนขอมูลปริมาณและมูลคาซื้อและขายของนักลงทุนกลุม ตางๆ ทั้งนี้ ใน SETMART จะมีการคํานวณขอมูล NET ซึ่งมีสูตร การคํานวณดังนี้ มูลคาซื้อ – มูลคาขาย หรือ ปริมาณซื้อ .ปริมาณขาย หนา 23 .

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน “D” Wording ความหมาย /รายละเอียด ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มี ขอมูล DEBENTURE หุนกู หลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ ที่บริษัทนําออกจําหนายเพื่อเปนการกูเงิน จากผูลงทุน หุนกูจะมีกําหนดเวลาไถถอนคืนที่แนนอน ผูถือหุนกูมีฐานะ เปนเจาหนี้ของบริษัท จะไดรับดอกเบี้ยตอบแทนเปนงวด ๆ ตามอัตราที่ กําหนดไว ตลอดอายุของหุนกู ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยในหุนกูจะสูงหรือต่ํา ขึ้นอยูกับฐานะกิจการของบริษัทผูออกหุนกู และระดับอัตราดอกเบี้ยใน ตลาดการเงิน ขณะที่นําหุนกูออกจําหนายครั้งแรก Real-time Data ƒ Stock Quotation Historical Data ƒ Stock Comparison Company ƒ Company Profile ƒ All Securities Table DELISTING การเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียน การเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียนเกิดขึ้นไดหลายกรณี โดยบริษัทจด ทะเบียนอาจขอถอนหลักทรัพยของตนออกจากการเปนหลักทรัพยจด ทะเบียนโดยสมัครใจได กรณีนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู ถือหุนของบริษัท หรือตลาดหลักทรัพยอาจสั่งใหเพิกถอนหลักทรัพยจด ทะเบียนได เมื่อปรากฏวาบริษัทจดทะเบียนประสบปญหาการดําเนินงาน จนทําใหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานตกต่ําลง หรือเมื่อบริษัทไม สามารถดํารงคุณสมบัติในการเปนบริษัทจดทะเบียนได หรือบริษัทได กระทําผิดกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนด ของตลาดหลักทรัพย อันอาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอสิทธิประโยชน หรือการตัดสินใจของผูลงทุน Company ƒ Company Profile หนา 24 .

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน ความหมาย /รายละเอียด DIVIDEND DEPOSITORY RECEIPTS DERIVATIVES ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล เงินปนผล เปนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผูลงทุนในตราสารทุนและหนวย ลงทุน จะไดรับจากบริษัทผูออกหลักทรัพยหรือกองทุนรวม โดย เปนการนําสวนของกําไรมาแบงจายใหแกผูถือหุนสามัญ ผูถือหุน บุริมสิทธิ หรือผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาจายเปน เงินปนผลหรือหุนปนผลก็ได และปนผลที่จายจะมากหรือนอยนั้น ขึ้นกับผลการดําเนินงานในแตละป และนโยบายการจายเงินปน ผลของบริษัท Company ƒ Company Summary ƒ Rights & Benefits ใบสําคัญแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง ตราสารที่ใหสิทธิแกผูถือที่จะไดรับผลตอบแทนทางการเงิน เทียบเทาหรืออางอิงกับผลตอบแทนทางการเงินที่ผูถือหลักทรัพย อางอิงจะไดรับ โดยผูออกตราสารมีหรือจะมีการถือหลักทรัพย อางอิงรองรับ โดยทั้งนี้ผูออกตราสาร คือ บริษัท สยามดีอาร จํากัด ซึ่งเปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) จะทําหนาที่เปนผูเสนอขาย DR ใหแกนักลงทุน ตราสารอนุพันธ ตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งที่มูลคาหรือราคาของตราสารนั้น เกี่ยวเนื่องกับมูลคาของสินทรัพยที่ตราสารนั้นอางอิงอยู (Underlying Asset) ซึ่งอาจเปนตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินตราตางประเทศ สินคาโภคภัณฑ หรือสินทรัพยอางอิง ประเภทอื่นๆ การจัดใหมีการซื้อขายตราสารอนุพันธจะชวยใหผูที่ เกี่ยวของกับตลาดการเงิน มีเครื่องมือที่ชวยใหสามารถบริหาร ความเสี่ยงจากการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปน การเพิ่มสินคาเพื่อการลงทุนใหหลากหลายยิ่งขึ้น Real-time Data ƒ Stock Quotation Major Events ƒ Dividend Historical Data ƒ Stock Comparison Company ƒ Company Profile ƒ All Securities Table หนา 25 .

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน “E” Wording ความหมาย /รายละเอียด EARNINGS PER SHARE EPS EQUITY FUND ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล กําไรตอหุน (EPS) สวนของกําไรสุทธิที่แบงเฉลี่ยแกหุนสามัญแตละหุน มีสูตรคํานวณดังนี้ กําไรตอหุน = กําไรสุทธิของบริษัท / จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลวของบริษัท กําไรตอหุน ดู Earnings per Share กองทุนตราสารทุน กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีนโยบายนําเงินไปลงทุนในตราสารทุน (Equity) ของบริษัทตาง ๆ ปนผลจากกองทุน ประเภทนี้จะไมแนนอน แต จะมีอัตราสูงกวาอัตราปนผลจากกองทุนตราสารหนี้ ซึ่งใหปน ผลตอบแทนที่แนนอน หนา 26 .

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน “F” Wording ความหมาย /รายละเอียด FLOOR PRICE FOREIGN BOARD ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล ราคาพื้น ดูจากฟงกชั่นที่แสดงการ เปนระดับราคาซื้อขายต่ําสุดของแตละหลักทรัพยที่จะเปลี่ยนแปลงลดลง เปลี่ยนแปลง (%Change) ไดในแตละวันทําการ ปจจุบัน ตลาดหลักทรัพยกําหนดใหราคาซื้อขาย ของราคา เชน Real-time Data ต่ําสุดในแตละวัน ลดลงไดไมเกิน 30% จากราคาปดในวันกอน เชน ƒ Most Active หลักทรัพย A มีราคาปดวันกอนที่หุนละ 50 บาท ดังนั้น ราคาซื้อขาย ƒ Stock Quotation ต่ําสุดของหลักทรัพย A ในวันตอมาจะตองไมต่ํากวาหุน 35 บาท เปน ตน กระดานตางประเทศ เปนสวนหนึ่งของระบบการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ที่ รองรับการซื้อขายหลักทรัพยระหวางผูลงทุนตางประเทศดวยกัน เพื่อ อํานวยความสะดวกแกผูลงทุนตางประเทศที่ตองการซื้อหลักทรัพย โดย ไมติดขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือครองหุนของชาวตางชาติ ทั้งนี้ หลักทรัพยที่นํามาขายผานกระดานตางประเทศจะตองเปนหลักทรัพยที่ มีชาวตางประเทศเปนเจาของ และสามารถทําการซื้อขายไดทั้งวิธี Automated Order Matching และวิธี Put-through Real-time Data ƒ Stock Quotation FOREIGN AVAILABLE จํานวนหุนตางดาวคงเหลือ จํานวนหุนคงเหลือ ที่ผูลงทุนตางประเทศสามารถถือครองได Company ƒ Company Profile ƒ All Securities Table FOREIGN LIMIT ขอจํากัดหุนตางดาว สัดสวนที่ผูลงทุนตางประเทศ (ประกอบดวยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งไมไดใชสัญชาติไทย) สามารถถือครองหุน และมีชื่อปรากฏบนหนา ทะเบียนได โดยกําหนดเปนรอยละของจํานวนหุนที่จดทะเบียนทั้งหมด ƒ T Historical Data ƒ Stock Comparison Company ƒ Historical Trading Foreign Limit หนา 27 .

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน ความหมาย /รายละเอียด FOREIGN LIMIT FOR EXERCISE FOREIGN QUEUE FREE FLOAT ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล ขอจํากัดหุนตางดาวสําหรับการแปลงสภาพ สัดสวนขอจํากัดหุนตางดาวที่บริษัทจดทะเบียนขอ กลต. กรรมการ ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรก นับ ตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารง ตําแหนงระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผูที่เกี่ยวของและบุคคล ที่มีความสัมพันธกับกรรมการผูจัดการหรือผูบริหาร 3. รัฐบาล รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐ 2. เพื่อรองรับการ แปลงสภาพของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เพื่อสรางความ มั่นใจใหนักลงทุนตางประเทศวาจะมีหุนรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพ เปนหุนสามัญไดอยางแนนอน โดยไมติดขอจํากัดตางดาว เนื่องจากไดมี การขยายสัดสวนรองรับไวแลว ทั้งนี้ บริษัทจะตองแจงขอมูลนี้ใหนัก ลงทุนทราบตั้งแตเมื่อเริ่มออกขายใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดเปน รอยละของจํานวนหุนอางอิง และจะตองมีคามากกวาขอจํากัดหุนตาง ดาว (Foreign Limit) เสมอ ในกรณีที่บริษัทไมมีการขอจดทะเบียนเพื่อ รองรับการแปลงสภาพดังกลาว สัดสวนนี้จะเทากับขอจํากัดหุนตางดาว เสมอ จํานวนหุนที่รอการโอน จํานวนหุนที่รอการโอน ซึงจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีผูลงทุนตางประเทศถือ หุนจนเต็มสัดสวนขอจํากัดหุนตางดาว ดังนั้น หากมีผูลงทุนตางประเทศ ตองการถือครองหุนเพิ่มขึ้นอีก หุนเหลานั้นจะถูกจัดใหอยูใน Queue รอ จนกวาหลักทรัพยจะมีจํานวนหุนคงเหลือใหสามารถโอนได การกระจายของผูถือหุนรายยอย ผูถือหุนรายยอยคือผูถือหุนสามัญที่มิไดเปนผูที่มีสวนรวมในการ บริหารงาน โดยผูมีสวนรวมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) หมายถึงผูมีอํานาจควบคุมและผูถือหุนดังตอไปนี้ 1. ผูถือหุนที่มีขอตกลงกับบริษัทในการหามนําหุนของบริษัทออกขาย ในเวลา หนา 28 . ผูถือหุนที่ถือหุนเกินกวารอยละ 5 ของทุนชําระแลว นับรวมหุนที่ถือ โดยผูที่เกี่ยวของดวย 4.

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน “G” Wording ความหมาย /รายละเอียด GEARING RATIO เกียรริ่ง อัตราสวนของมูลคาหุนแมกับใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยแสดงใหเห็นถึง ความแรงของตัวลูกวอรแรนท โดยถา Gearing สูงจะแสดงใหเห็นถึงการ ที่ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิจะขึ้นสูงตามราคาหุนแม สูตรในการคํานวณ (ราคาปดของราคาหุนแม * อัตราใชสิทธิ์)/ราคาปดของวอรแรนท ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล Company ƒ All Securities Table (Warrant Table) หนา 29 .

มีเหตุอื่นใดที่อาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอการซื้อขายหลักทรัพย นั้น “L” Wording LISTED COMPANIES ความหมาย /รายละเอียด ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล บริษัทจดทะเบียน เปนบริษัทมหาชนจํากัดที่นําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนและซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพยใหม ซึ่งจะตอง เปนบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑตางๆ ที่ตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยใหม กําหนดไว ไดแก ขนาดของทุนจดทะเบียนชําระแลว สัดสวนการกระจายหุนใหแกผูถือหุน รายยอย ประวัติและผลการดําเนินงาน กําไรสุทธิ ศักยภาพทางธุรกิจ เปนตน Company ƒ Company Profile ƒ All Securities Table หนา 30 . บริษัทรองขอใหตลาดหลักทรัพยสั่งหามการซื้อขายหลักทรัพยของตน เปนการชั่วคราว เนื่องจากบริษัทอยูในระหวางรอการเปดเผยขอมูล หรือขาวสารที่สําคัญ และตลาด หลักทรัพยเห็นวาบริษัทสามารถชี้แจง ไดในทันที 4.ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน “H” Wording ความหมาย /รายละเอียด HALT TRADING ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล เครื่องหมายเอช “H” เปนเครื่องหมายแสดงการหามซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนเปนการ ชั่วคราวโดยแตละครั้ง มีระยะเวลาไมเกินกวาหนึ่งรอบการซื้อขายซึ่งตลาด หลักทรัพยมีหลักเกณฑในการขึ้น เครื่องหมาย H ดังนี้ 1. ภาวะการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทใดบริษัทหนึ่งนาสงสัยวาจะมีผู ลงทุนบางกลุม ทราบขอมูลหรือขาวสารที่สําคัญ และอยูในระหวาง การสอบถามขอเท็จจริงจากบริษัท และตลาดหลักทรัพยเห็นวาบริษัท สามารถชี้แจงไดทันที 3. มีขอมูลหรือขาวสารที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผู ถือหลักทรัพย หรือตอการตัดสินใจในการลงทุนหรือตอการ เปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพยซึ่ง ตลาดหลักทรัพยยังไมไดรับ รายงานจากบริษัท และอยูในระหวางการสอบถามขอ เท็จจริง และรอ คําชี้แจงจากบริษัท และตลาดหลักทรัพยเห็นวาบริษัทสามารถชี้แจงได ในทันที 2.

3.ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน “M” Wording ความหมาย /รายละเอียด mai ตลาดหลักทรัพยใหม mai ยอมาจาก Market for Alternative Investment เปนชื่อ ของ "ตลาดหลักทรัพยใหม" ซึ่งเปนตลาดรองอีกแหงหนึ่งที่จัดตั้งขึ้น โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเปนแหลงเงินทุนระยะยาว ใหแกธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่ถือเปนรากฐานที่สําคัญตอ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนการรวมลงทุนของธุรกิจ เงินรวมลงทุน (Venture Capital) และเอื้ออํานวยการแปลงสภาพ จากหนี้เปนทุนระหวางสถาบันการเงิน หรือผูรวมทุนรายใหม และ ลูกหนี้ ขณะเดียวกัน ยังชวยเพิ่มสินคาใหมใหเปนทางเลือกในการ ลงทุนและกระจายความเสี่ยงใหแกผูลงทุนอีกดวย ตลาดหลักทรัพย ใหมเริ่มเปดการซื้อขายหลักทรัพยเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 กันยายน ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล Real-time Data ƒ Market Summary ƒ Sectoral Indices ƒ Stock Quotation ƒ Most Active Historical Data ƒ All Functions News ƒ All Functions Major Events ƒ Calendar of Events 2544 MAIN BOARD MARKET CAPITALIZATION กระดานหลัก เปนกระดานสําหรับการซื้อขายหลักทรัพยที่มีปริมาณหรือจํานวนหุนที่ ตรงตามหนวยการซื้อขาย (Board Lot) โดยคําสั่งซื้อ/ขาย หลักทรัพยบนกระดานหลักจะตองระบุปริมาณหุนที่สั่งซื้อหรือสั่งขาย เปนจํานวนตั้งแต 1 หนวยการซื้อขาย (Board Lot) หรือมากกวา ซึ่ง จะตองเปนจํานวนทวีคูณของ Board Lot เชน 2. 4?Board Lots เปนตน มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด MARKET CAPITALIZATION หรือที่เรียกกันสั้น ๆ วา MARKET CAP หมายถึง มูลคาตามราคาตลาดโดยรวมของ หลักทรัพยจดทะเบียน ซึ่งเปนคาที่คํานวณจากการนําราคาปดของ หลักทรัพยจดทะเบียน คูณกับจํานวนหลักทรัพยจดทะเบียน ปจจุบัน การคํานวณมูลคาตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพยจดทะเบียน ครอบคลุมหลักทรัพยประเภทหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนกู และ ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ (วอรแรนท) โดยมีสูตร การคํานวณ ดังนี้ Real-time Data ƒ Stock Quotation Historical Data ƒ Stock Comparison Company ƒ Historical Trading Real-time Data ƒ Market Summary Historical Data ƒ Market Statistics ƒ Top Ranking ƒ Sectoral Indices ƒ Sector Comparison ƒ Sector Highlight ƒ Stock Comparison Company ƒ Company Summary ƒ Company Highlight ƒ Historical Trading [ราคาปดของหุน * ปริมาณหุนจดทะเบียนกับ ตลาดหลักทรัพย] *** ไมรวมหลักทรัพย Foreign เนื่องจากจะมีคาเทากับหุนสามัญ หนา 31 .

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน ความหมาย /รายละเอียด MARKET PRICE ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล ราคาตลาด ƒ ราคาของหลักทรัพยใดๆ ในตลาดหลักทรัพยที่เกิดจากการซื้อขายครั้ง ลาสุด เปนราคาที่สะทอนถึงความตองการซื้อและความตองการขาย จากผูลงทุนโดยรวมในขณะนั้น “N” Wording ความหมาย /รายละเอียด NonCompliance (NC) เครื่องหมายเอ็นซี “NC” หลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนที่เขาขายอาจถูกเพิกถอน ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล Real-time Data ƒ Stock Quotation ƒ Most Active Company ƒ Historical Trading ƒ Trading Sign Non Performing Group (NPG) กลุมบริษัทจดทะเบียนที่แกไขการดําเนินงานไมไดตามกําหนด (Non Performing Group) Major Events ƒ Trading Sign Real-time Data ƒ Stock Quotation กลุมบริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนตามขอกําหนดของตลาด หลักทรัพยฯ ตั้งแต 2 ปขึ้นไป และยังมีคุณสมบัติไมครบถวนที่จะยาย กลับหมวดปกตินั้น ตลาดหลักทรัพยฯ จะดําเนินการตามมาตรการพิเศษกับบริษัทในกลุม Non-Performing Group โดยงดเผยแพรหลักทรัพยในกลุมบริษัทจด ทะเบียนที่แกไขการดําเนินงานไมไดตามกําหนด (Non-Performing Group) ในฟงกชั่น ”ขอมูล ณ ขณะเวลาซื้อขาย” ทุกฟงกชั่นที่มีการ แสดงราคาของหลักทรัพยในกลุมดังกลาว แตยังคงเผยแพรขาว ของบริษัทในกลุมนี้ตามปกติ เนื่องจากบริษัทเหลานี้ยังคงมี สถานะเปนบริษัทจดทะเบียนและมีหนาที่ปฏิบัติตามขอกําหนดของ ตลาดหลักทรัพยฯ เชนเดิม หนา 32 .

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน ความหมาย /รายละเอียด Notice Pending (NP) ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล เครื่องหมายเอ็นพี “NP” บริษัทจดทะเบียนตองรายงาน และตลาดหลักทรัพยอยูระหวางรอขอมูล จากบริษัท เครื่องหมายเอ็นอาร “NR” ตลาดหลักทรัพยไดรับการชี้แจงขอมูลจากบริษัทจดทะเบียนที่ไดมีการขึ้น เครื่อง NP แลว และจะขึ้นเครื่องหมาย NR เปนเวลา 1 วัน Notice Received (NR) “O” Wording ODD LOT OFFER ความหมาย /รายละเอียด ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล หนวยยอย จํานวนหลักทรัพยซึ่งต่ํากวา 1 หนวยการซื้อขาย เชน ในกรณีที่หนวยการซื้อ ขายเทากับ 100 หุน หนวยยอยในที่นี้ หมายถึง หุนที่มีจํานวนตั้งแต 1 หุน ถึง 99 หุน ทั้งนี้ การซื้อขายหุนในจํานวนที่ไมเต็ม 1 หนวยการซื้อขาย หรือ Odd Lot จะตองซื้อขายบนกระดานหนวยยอย (Odd-Lot Board) ที่ ตลาดหลักทรัพยจัดไวให ราคาเสนอขาย ราคาเสนอขายของหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจมี ราคาเสนอขายเขามาหลายระดับราคา ซึ่งระบบการซื้อขายของตลาด หลักทรัพยจะเรียงลําดับคําสั่งซื้อ/ขายตามราคาเสนอซื้อ/เสนอขายที่ดีที่สุด ไว เพื่อรอการจับคูการซื้อขาย โดยราคาที่ดีที่สุดในที่นี้มีหลักเกณฑวา ผูเสนอ ขายที่ใหราคาต่ํากวาควรไดสิทธิขายกอนผูเสนอขายรายอื่นๆ ทั้งนี้ ระบบการ ซื้อขายของตลาดหลักทรัพยจะแสดงราคาเสนอขายต่ําที่สุดไว Real-time Data ƒ Stock Quotation Historical Data ƒ Stock Comparison Company ƒ Historical Trading Real-time Data ƒ Stock Quotation หนา 33 .

00 น.ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย OPENING PRICE สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน ความหมาย /รายละเอียด ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล ราคาเปด เปนราคาหลักทรัพยที่เกิดจากการซื้อขายรายการแรกของแตละวันทําการ เกิดจากการที่ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย รวบรวมคําสั่งซื้อ/ ขายหลักทรัพยทั้งหมดที่สงเขามาซื้อขายบนกระดานหลัก ในชวงเชากอน เปดตลาด (Pre-opening) ตั้งแตเวลา 9.ฯ ไดจากคูมือ คาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน *** Company ƒ Company Summary ƒ Company Highlight ƒ Historical Trading หนา 34 .ถามีราคาตามขอ 1 มากกวา 1 ราคา ใหใชราคาใกลเคียงกับราคาซื้อ ขายในวันทําการกอนหนา .55 . พรอมทั้งคํานวณราคาเปด ของแตละหลักทรัพยตามหลักการ ดังนี้ .ถามีราคาตามขอ 2 มากกวา 1 ราคา ใหใชราคาที่สูงกวาราคาดังกลาว Real-time Data ƒ Sectoral Indices ƒ Stock Quotation Historical Data ƒ Top Ranking ƒ Stock Comparison Company ƒ Company Summary ƒ Company Highlight Historical Trading “P” Wording ความหมาย /รายละเอียด ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล PAR VALUE มูลคาที่ตราไว มูลคาของหลักทรัพยที่ระบุไวบนใบหุน ซึ่งจะเปนไปตามขอกําหนดใน หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทผูออกหลักทรัพยนั้น มูลคาที่ตราไวเปน ขอมูลที่แสดงใหทราบถึงมูลคาเงินลงทุนเริ่มแรกสําหรับหุนแตละหนวย ซึ่ง จะใชเปนประโยชนในการวิเคราะหทางบัญชี และแสดงใหทราบถึงทุนจด ทะเบียนตามกฎหมายของกิจการ P/BV อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางราคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาทาง บัญชีของหุนสามัญ 1หุนตามงบการเงินลาสุดของบริษัทผูออกหุนสามัญ ซึ่งแสดงราคาหุน ณ ขณะนั้นเปนกี่เทาของ มูลคาทางบัญชี ** ทานสามารถคนหาสูตรในการคํานวณคาพีอีของตลท.30 น และทําการสุมเลือกเวลา เปดตลาดในชวงระหวาง 9.10.ฯ ไดจากคูมือ คาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน *** Historical Data ƒ Stock Comparison Company ƒ Company Summary ƒ Company Profile ƒ All Securities Table ƒ Historical Trading Real-time Data ƒ Market Summary Historical Data ƒ All functions.ใชราคาที่ทําใหเกิดการซื้อขายไดปริมาณมากที่สุด . except Customer Type P/E อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางราคาตลาดของหุนสามัญตอกําไรสุทธิตอ หุนสามัญที่บริษัทนั้นทําไดในรอบระยะเวลา 12 เดือนหรือในรอบ 1 ป ลาสุด ** ทานสามารถคนหาสูตรในการคํานวณคาพีอีของตลท.

ศ.ศ. 2517 เพื่อทําหนาที่เปนแหลงระดมทุน ระยะยาวที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเปน ศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพยและใหบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจน ควบคุมดูแลใหการซื้อขายหลักทรัพยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนระเบียบ คลองตัวและยุติธรรม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดการซื้อขาย หลักทรัพยเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน ความหมาย /รายละเอียด PUT THROUGH ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล วิธีซื้อขายแบบแจงรายการเขาสูระบบ เปนวิธีซื้อขายหลักทรัพยแบบหนึ่งที่ใชในระบบการซื้อขายของตลาด หลักทรัพย โดยบริษัทหลักทรัพยที่เปนนายหนาผูซื้อกับบริษัทหลักทรัพย ที่เปนนายหนาผูขาย ทําการตกลงซื้อขายหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง เปนที่เรียบรอยแลว บริษัทนายหนาผูขายก็จะบันทึกรายการซื้อขาย (Put Through: PT) เขามาในระบบการซื้อขาย และเมื่อบริษัทนายหนาผูซื้อ ไดรับรองรายการซื้อขายดังกลาวในระบบการซื้อขายแลว ก็จะถือวา รายการซื้อขายนั้นมีผลโดยสมบูรณ “R” Wording ความหมาย /รายละเอียด RIGHTS สิทธิ์จองซื้อหุนออกใหม มีชื่อเรียกเต็ม ๆ วา Subscription Right เปนสิทธิที่บริษัทผูออก หลักทรัพยมอบใหแกผูถือหุนของบริษัท ในการที่จะจองซื้อหุนสามัญ และ/ หรือหุนบุริมสิทธิ ที่ออกใหมจากการเพิ่มทุนของบริษัท ผูถือหุนจะไดสิทธิ ตามสัดสวนของจํานวนหุนที่ถือครองอยู โดยทั่วไป บริษัทมักใหสิทธิผูถือ หุนเดิมในการจองซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาด หรือ จองซื้อกอนบุคคลภายนอก/ผูเกี่ยวของกลุมอื่น ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล Company ƒ Rights and Benefit Major Events ƒ Calendar of Events ƒ Rights “S” Wording ความหมาย /รายละเอียด SET ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย SET หรือ The Stock Exchange of Thailand หมายถึง ตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใตพระราชบัญญัติ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ. 2535 หนา 35 . 2518 ปจจุบันดําเนินงานภายใต พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.

ย. 2518 SET50 INDEX STOCK GAINERS STOCK LOSERS STOCK UNCHAN GED SET Index แสดงมูลคาเฉลี่ยของหุนสามัญทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย ณ วันปจจุบัน เทียบกับกับมูลคาเฉลี่ยของหุนดังกลาว ณ วัน ฐาน (30 เมษายน 2518) คาเปลี่ยนแปลงของดัชนีนี้จึงแสดงถึงระดับการ เปลี่ยนแปลงของมูลคาหุนสามัญทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยดวย ดัชนี SET50 เปนดัชนีราคาหุนอีกตัวหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพยจัดทําขึ้น เพื่อใชแสดงระดับ และความเคลื่อนไหวของราคาหุนสามัญ 50 หลักทรัพย ที่มีมูลคาตาม ราคาตลาดสูง และการซื้อขายมีสภาพคลองอยางสม่ําเสมอ โดยมีสูตรและ วิธีการคํานวณเชนเดียวกับการคํานวณ SET Index แตใชวันที่ 16 สิงหาคม 2538 เปนวันฐาน ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยจะมีการพิจารณาเลือก หุนสามัญ 50 หลักทรัพย เพื่อใชในการคํานวณ SET50 Index ทุกๆ 6 เดือน จํานวนหุนที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาในทางบวก แสดงจํานวนหุนในตลาดหลักทรัพยที่มีการซื้อขายในวันนั้นๆ และมีการ เปลี่ยนแปลงของราคาในทางบวก จํานวนหุนที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาในทางลบ แสดงจํานวนหุนในตลาดหลักทรัพยที่มีการซื้อขายในวันนั้นๆ และมีการ เปลี่ยนแปลงของราคาในทางลบ จํานวนหุนที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงของราคา แสดงจํานวนหุนในตลาดหลักทรัพยที่มีการซื้อขายในวันนั้นๆ และไมมีการ เปลี่ยนแปลงของราคา ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล Real-time Data ƒ Market Summary ƒ Sectoral Indices ƒ Stock Quotation ƒ Most Active Historical Data ƒ All Functions News ƒ All Functions Major Events ƒ Calendar of Events Real-time Data ƒ Market Summary ƒ Sectoral Indices ƒ Stock Quotation ƒ Most Active Historical Data ƒ All Functions News ƒ All Functions Major Events ƒ Calendar of Events Real-time Data ƒ Market Summary Real-time Data ƒ Market Summary Real-time Data ƒ Market Summary หนา 36 .ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน ความหมาย /รายละเอียด SET INDEX ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนดัชนีราคาหุนที่คํานวณโดยการถัวเฉลี่ยราคาหุนสามัญแบบถวง น้ําหนักดวยจํานวนหุนจดทะเบียน โดยใชหุนสามัญจดทะเบียนทุก หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีสูตรการคํานวณ ดังนี้ มูลคาตลาดโดยรวมของหุนสามัญจดทะเบียนทุกตัว ณ วันปจจุบัน *100 มูลคาตลาดโดยรวมของหุนสามัญขางตน ณ 30 เม.

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน ความหมาย /รายละเอียด ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มี ขอมูล SUSPENSION (SP) Stabilization (ST) หามซื้อขายหุนเปนการชั่วคราว “SP” เปนเครื่องหมายแสดงการหามซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนเปนการ ชั่วคราว โดยแตละครั้งมีระยะเวลาเกินกวาหนึ่งรอบการซื้อขาย ทั้งนี้ ตลาด หลักทรัพยมีหลักเกณฑในการขึ้นเครื่องหมาย SP ดังนี้ 1. เมื่อเกิดกรณีเชนเดียวกับขอ 1 ถึง 3 ของการขึ้นเครื่องหมาย H และ ตลาดหลักทรัพย เห็นวาบริษัทไมสามารถชี้แจงหรือเปดเผยขอมูลได ในทันที 2. หลักทรัพยอยูระหวางการพิจารณาเพิกถอน หรืออยูระหวางการ ปรับปรุงสถานภาพเพื่อใหพนขายการถูกเพิกถอน 6. มีเหตุการณที่อาจสงผลกระทบรายแรงตอการซื้อขายหลักทรัพย เครื่องหมายเอสที “ST” หุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อหุนเพื่อสงมอบหุนที่จัดสรรเกิน Real-time Data ƒ Stock Quotation ƒ Most Active Company ƒ Historical Trading ƒ Trading Sign Major Events ƒ Trading Sign หนา 37 . บริษัทนําสงงบการเงินลาชาติดตอกัน 3 ครั้ง 5. บริษัทไมนําสงงบการเงินใหตลาดหลักทรัพยภายใน 5 วัน นับแตวันที่ ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย NP ไวบนกระดานของหลักทรัพย 4. บริษัทฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งมติกรรมการ ขอตกลง ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดใหบริษัท ปฏิบัติตาม 3. หลักทรัพยจะครบกําหนดเวลาในการไถถอน หรือการแปลงสภาพหรือ การใชสิทธิ หรือการขายคืน 7.

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน “T” Wording ความหมาย /รายละเอียด TRADING SIGN การขึ้นเครื่องหมาย การขึ้นเครื่องหมายบนหลักทรัพย แบงออกเปน 2 กลุม คือ เครื่องหมายที่แสดงการหามหรือการใหผูลงทุนพึงระมัดระวังใน การซื้อขายหลักทรัพยนั้นๆ และเครื่องหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิ ประโยชนตางๆ ในหลักทรัพยนั้นๆ ซึ่งแบงประเภทและ ความหมายของเครื่องหมายไดดังนี้ ƒ เครื่องหมายที่แสดงการหามหรือการใหผูลงทุนระวังใน ประเด็นตางๆ ƒ CM (Call Market) ดู Call Market (CM) ƒ NC (Non-Compliance) ดู Non-Compliance NP (Notice Pending) ดู Notice Pending ƒ NR (Notice Received) ดู Notice Received ƒ H (Trading Halt) ดู Halt Trading ƒ SP (Trading Suspension) ดู Suspension ƒ ST (Stabilization) ดู Stabilization ƒ เครื่องหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนตางๆ ƒ XD (Excluding – Dividend) ดู Excluding – Dividend ƒ XW (Excluding – Warrant) ดู Excluding – Warrant ƒ XS (Excluding – Short Term Warrant) ดู Excluding – Short Term Warrant ƒ XR (Excluding – Rights) ดู Excluding – Rights ƒ XT (Excluding – Rights) ดู Excluding – Transferable Subscription Rights ƒ XI (Excluding – Rights) ดู Excluding – Interest ƒ XP (Excluding – Rights) ดู Excluding – Principal ƒ XA (Excluding – All) ดู Excluding – All ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล Real-time Data ƒ Stock Quotation ƒ Most Active Company ƒ Historical Trading ƒ Trading Sign Major Events Trading Sign หนา 38 .

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย TRANSFER SUBSCRIPTION RIGHTS TREASURY STOCKS TURNOVER RATIO สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน ความหมาย /รายละเอียด ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน หมายถึง ตราสารทางการเงินที่บริษัทจดทะเบียนออกใหแกผูถือ หุนเดิมทุกคน ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละคนมีอยู เพื่อใหผูถือหุนนั้นใชเปนหลักฐานในการใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนของ บริษัทจดทะเบียนนี้น และสิทธิการจองซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาว ผูถือหุนนั้นสามารถโอนใหแกผูอื่นตอไปได หุนทุนซื้อคืน หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ และตราสารทุนอื่นที่มีสิทธิและลักษณะ เทียบเทาหุนสามัญของกิจการ ซึ่งกิจการหรือบริษัทยอยของ กิจการไดซื้อคืนกลับมาจากผูถือหุน หุนทุนซื้อคืนนี้ไมถือเปน สินทรัพยของกิจการ แตเปนการลดสิทธิเรียกรองของผูถือหุนใน สินทรัพยของกิจการ อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย เปนอัตราสวนที่ใชวัดปริมาณการ ซื้อขายหุนเทียบกับปริมาณหุนจดทะเบียน (มีหนวยเปนเทา) โดย . except Customer Type Company ƒ Company Highlight ƒ Historical Trading 100 ปริมาณการซื้อขายจะใชผลรวมของทุกกระดาน คือ Main. Odd Lot. Big Lot และรวมคาในชวง Off-hour ดวย ** หนา 39 .อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายรายวัน คํานวณจาก (ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย ณ วันนั้น / ปริมาณหุนจด ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย ณ วันนั้น) X 100 .อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายสําหรับชวงเวลาตาง ๆ (ราย เดือน/รายไตรมาส/รายป) โดยคํานวณจาก (ผลรวมปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในชวงเวลานั้น / คาเฉลี่ย ปริมาณทุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยในชวงเวลานั้น) X Real-time Data ƒ Stock Quotation Historical Data ƒ Stock Comparison Company ƒ Company Profile ƒ All Securities Table Company ƒ Company Profile ƒ All Securities Table Real-time Data ƒ Market Summary Historical Data ƒ All Functions. Foreign.

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน “U” Wording UNIT TRUST ความหมาย /รายละเอียด ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล กองทุนรวม หลักทรัพยที่ออกจําหนายโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนหรือบริษัท จัดการลงทุน เพื่อระดมเงินเขากองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้น แลวจัดสรรเงินใน กองทุนนั้นไปลงทุนในตลาดการเงินตามเกณฑที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน ผูถือหนวยลงทุนมีฐานะรวมเปนเจาของกองทุนนั้น ๆ และมีสิทธิไดรับเงิน ปนผลตอบแทนจากผลกําไรที่เกิดขึ้นของกองทุน หากถือไวจนถึงกําหนดไถ ถอน ก็จะไดรับสวนแบงคืนจากเงินกองทุนตามสัดสวนของหนวยลงทุนที่ ถืออยู Real-time Data ƒ Stock Quotation Historical Data ƒ Stock Comparison Company ƒ Company Profile ƒ All Securities Table หนา 40 .

XR. XW.ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน “X” Wording XD. XI. XP. XT. XA ความหมาย /รายละเอียด ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล เครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพยแสดงไวบนหลักทรัพยเปนระยะเวลา ลวงหนา 3 วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียน พักการโอนหลักทรัพย ใน กรณีตราสารทุน และลวงหนา 2 วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียนพักการ โอนหลักทรัพย ในกรณีตราสารหนี้ เมื่อตลาดหลักทรัพยติดเครื่องหมาย ประเภทดังกลาวไวบนหลักทรัพยใด หมายความวา ราคาที่ เสนอซื้อหรือ ขายหลักทรัพยในชวงระยะเวลาที่ขึ้นเครื่องหมายนั้น เปนราคาที่ไมรวมถึง สิทธิประโยชนที่บริษัทผูออก หลักทรัพยใหหรือจะใหแกผูถือหลักทรัพยนั้น และ ผูซื้อหลักทรัพยนี้จะไมไดรับสิทธิประโยชนประเภทที่ระบุจากการ ปด สมุดทะเบียนพักการโอนหุนที่กําลังจะเกิดขึ้น ดังนี้ Real-time Data ƒ Stock Quotation Historical Data ƒ Historical Trading Company ƒ Rights & Benefit Major Events ƒ Calendar of Events ƒ Dividend ƒ Rights ƒ Interest ƒ XD (Excluding Dividend): ผูซื้อ หลักทรัพย ไมไดสิทธิรับเงินปนผล ƒ XR (Excluding Right): ผูซื้อ หลักทรัพย ไมไดสิทธิจองซื้อหุนออกใหม ƒ XW (Excluding Warrant): ผูซื้อ หลักทรัพย ไมไดสิทธิรับใบสําคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย ƒ XS (Excluding Short-term Warrant): ผูซื้อ หลักทรัพย ไมไดสิทธิรับ ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยระยะสั้น ƒ XT (Excluding Transferable Subscription Right): ผูซื้อหลักทรัพย ไมไดสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ƒ XI (Excluding Interest): ผูซื้อ หลักทรัพย ไมไดสิทธิรับดอกเบี้ย ƒ XP (Excluding Principal): ผูซื้อ หลักทรัพย ไมไดสิทธิรับเงินตนที่ บริษัทประกาศจายคืนในคราวนั้น ƒ XA (Excluding All): ผูซื้อหลักทรัพย ไมไดสิทธิทุกประเภทที่บริษัท ประกาศใหในคราวนั้น ทั้งนี้ หากผูซื้อผูขายตกลงกันที่จะชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยแบบที ละรายการ (Gross Settlement) และกําหนด วันที่จะชําระราคาและสง มอบ หลักทรัพยเร็วกวาวันครบกําหนดชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย ตามปกติ ผูซื้อหลักทรัพย อาจยังคง ไดรับสิทธิ ประโยชน ตางๆ ขางตน หากการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยเสร็จสิ้นกอนวันปดสมุดทะเบียน พักการโอนหุน หนา 41 . XS.

6 เดือนหรือภายใน 1 ปนับจากวันที่มีการซื้อขายหลักทรัพยลาสุด ความหมาย /รายละเอียด %PREMIUM พรีเมี่ยม (All in Premium %) แสดงถึงความยากในการใชสิทธิ เมื่อเปรียบเทียบราคาหุนแม ราคาใช สิทธิ์และราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยถาคา % พรีเมี่ยมสูงก็แสดงถึง ความยากในการใชสิทธิ สูตรในการคํานวณ [(ราคาปดของวอรแรนท + (ราคาใชสิทธิ์ . 6M.ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สูตรการคํานวณคาสถิติและอัตราสวนทางการเงิน “Others” Wording ความหมาย /รายละเอียด 52 WEEKS HIGH /LOW %CHANGE LAST MONTH. 3.ราคาปดของหุนแม) * อัตราการใชสิทธิ)์ /(ราคาปดของหุนแม * อัตราการใชสิทธ)]*100 ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล Real-time Data ƒ Market Summary Real-time Data ƒ Market Summary ฟงกชั่นใน SETSMART ที่มีขอมูล Company ƒ All Securities Table (Warrant Table) หนา 42 . LAST YTD ราคาสูงสุด/ต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห แสดงคาราคาหลักทรัพยหรือดัชนีที่สูงที่สุดในรอบ 52 สัปดาหนับจาก วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพยลาสุด %การเปลี่ยนแปลงในรอบ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือนลาสุด แสดงเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยในรอบ 1. 3M.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.