TÍNH S PH M C A BÀI GI NG B NG POWERPOINT

H I TH O B I D NG GIÁO VIÊN C T CÁN CÁC TR NG THPT

Trình bày 
Ph m V n Huy B môn Toán- Khoa S Ph m i h c C n Th

N i dung
Nh ng v n chung K ho ch làm vi c Microsoft PowerPoint M t s công c h tr so n gi ng

M ts v n

chung

h i th o Báo cáo lu n v n.Microsoft PowerPoint Gi i thi u   Kh n ng h tr multimedia r t m nh S a d ng v hi u ng Tính nh t quán trong b MS Office u i m Trình di n báo cáo chuyên nghi p Thuy t trình trong các h i ngh . seminar S d ng gi ng d y r t tr c quan. ng ti n s d ng . sinh ng Ph Dùng Projector n i v i máy tính trình di n. In các Slide r i trình chi u b ng Overhead.

t ng tính sinh ng .So n giáo án v i PowerPoint Chu n b n i dung H th ng câu h i/ áp Âm thanh. hình nh. design template« S d ng hi u ng làm n i b t n i dung trình bày. o n phim t li u liên quan« Lên k ho ch b c c cho các slide So n th o trên PowerPoint S d ng Slide layout.

tr c quan T o h ng thú cho ng i h c . thí nghi m. tài li u minh h a Bài gi ng sinh ng.Các h ng s d ng PowerPoint Thay th b ng và ph n thu n túy T n kém chi phí thi t b Bài h c d tr nên nhàm chán Khai thác t t tính n ng multimedia c a PowerPoint Thay th r t sinh ng giáo c tr c quan.

M t s khó kh n trong d y và h c b ng PowerPoint C s v t ch t Giá thành trang thi t b còn cao i u ki n gi ng d y còn thi u th n Ng id y Trình tin h c ch a cao và ng u Ch a c t p hu n. t mày mò là ch y u T n nhi u th i gian và công s c so n bài Ng ih c Ít t ng tác v i ng i d y h n Ghi chép không k p n i dung trình chi u .

m c p nh t.M t s chú ý N i dung Thông tin ph i c ch n l c. « y nh ng n i dung c b n Tránh sai sót l i chính t r ng. .

d c Dùng nh ng câu. xúc tích Không a quá nhi u hình nh. v n b n vào cùng m t Slide S d ng hi u ng. chuy n trang n gi n tránh gây m t t p trung cho ng i nghe S d ng nh d ng trang n gi n. không c uk .M t s chú ý Hình th c Màu ch và màu n n t ng ph n. m nh ng n g n.

K ho ch làm vi c .

K ho ch làm vi c So n gi ng 4 ti t minh h a (SGK 10)   Bài Bài Bài Bài 3. M ng thông tin toàn c u Internet i/nhóm x 12 nhóm Chia nhóm 4-5 ng Báo cáo Th o lu n . nh d ng v n b n 20. M ng máy tính 21. Gi i thi u v máy tính 16.

05. 09 16: 04. 06 20: 02. 11.Nhóm Bài Bài Bài Bài 3: 01. 07 M i bài 1 ti t . 08 21: 12. 03. 10.

K ho ch làm vi c Phi u ánh giá Bài: Nhóm 01 02 03 i m/10 N i dung Tính s ph m Tính th m m .

Microsoft PowerPoint .

M t s khái ni m   Slide Slide Master Slide Layout Design Template Animation .

M t s khái ni m Slide M t trang trình di n. ch a m t ph n n i dung t ng i tr n v n Có th t . c ánh s m c nh theo th t c t o ra M i slide có các thu c tính riêng Slide .

ki u dáng các slide M i thay i trên Slide Master u nh h ng n các Slide khác trong trình di n T o tính nh t quán trong trình di n nh d ng Slide Master gi ng nh slide th ng .M t s khái ni m (tt) Slide Master Qui nh d ng.

M t s khái ni m (tt) Slide 1 Presentation (Trình di n) T p h p có th t các slide Th t trình di n | th t các slide Có th xây d ng m t trình di n theo yêu c u trình di n Slide 2 Slide n .

« Ki u và kích th c các nút và v n b n. font.«  T o ra các slide mang tính chuyên nghi p h n Có th s d ng m t s m u s n có ho c t i thêm v t Internet .M t s khái ni m Design Template (M u thi t k ) Quy nh thu c tính c a m t hay nhi u slide: Màu s c. nh n n.

M t s khái ni m Slide layout (M u b trí trên slide) Quy các nh cách s p x p i t ng trên slide V trí và lo i v n b n V trí hình nh. bi u «  G m nhi u placeholder gi v trí c a v n b n và các i t ng khác Slide layout ôc l p v i design template c a slide .

M t s khái ni m Animation (Hi u Tác d ng Nh n m nh nh ng i m quan tr ng i u khi n dòng thông tin T o tính sinh ng cho trình di n ng) t hi u ng Custom Animation (Hi u ng tùy ch n) Animation Schemes (B hi u ng) .

M t s khái ni m Animation (Hi u ng) ng tùy ch n) t hi u ng Custom Animation (Hi u Ch n i t ng Ch n hi u ng trong các nhóm Entrance: xu t hi n Emphasis: nhóm hi u ng nh n m nh Exit: nhóm hi u ng bi n m t Motions: nhóm hi u ng chuy n ng .

M t s khái ni m Animation (Hi u ng) ng) t hi u ng Animation Scheme (B hi u PowerPoint cung c p m t s b hi u ng Có hi u l c cho toàn b i t ng (n m trong placeholder) trên t t c các slide ho c trên các slide c ch n Có th ch nh s a chi ti t sau khi ã t b hi u ng ã ch n .

M t s khái ni m Animation (Hi u Th t hi u ng ng) ng Các tùy ch n cho hi u Qui nh th t xu t hi n hi u ng Có th thay i th t trong danh sách các hi u ng c a m i slide Các thu c tính   Th i i m b t u (Start) Chi u h ng (Dimention) T c (Speed) « .

M t s khái ni m (tt) Slide transition (Hi u ng chuy n slide) T o s chuy n ti p nh nhàng gi a các slide PowerPoint cung c p nhi u hi u ng chuy n slide pm t M t s tùy ch n T c (Speed) Âm thanh (Sound) .

M t s khái ni m (tt) Siêu liên k t và các nút hành ng Siêu liên k t Liên k t slide n slide hay trình di n khác Có th là v n b n hay các i t ng Nút hành ng Các nút ã c thi t k tr c Ch a ký hi u g i hình .

M t s thao tác Group (UnGroup) Nhóm (H y nhóm) các it ng ng c a Nhóm c xem là m t i t ng Nhóm (h y nhóm) s làm m t hi u các i t ng trong nhóm Ch n các it ng Select Objects: .

M t s thao tác Chèn v n b n Word. Excel T n d ng c tài li u ã có tr c Ti t ki m th i gian so n th o Khai thác nh ng ch c n ng c a các ph n m m khác .

c ch . v trí«) T o tính logic trong trình di n Ng i xem d theo dõi PowerPoint cho phép t i a 5 c p T ng c p: TAB Gi m c p: Shift .M t s thao tác Phân c p n i dung Phân c p M i c p có thu c tính riêng (màu.TAB Thao tác . font.

Các b T om t slide m i Ch n Slide layout c th c hi n Ch n Design Template So n th o n i dung Thêm & hi u ch nh các hi u ng Trình chi u .

com/vietnam/learning/) Qu n tr m ng (http://quantrimang.com/) .microsoft.Công c h tr so n gi ng Ph n m m   MS Office Visio SnagIt/NetOp School MS Virtual PC Gói giao di n ti ng Vi t cho WinXP Website Microsoft Vi t Nam (http://www.

Th o lu n Microsoft PowerPoint .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful