klSl Ŷ klSl SCAL uLAnCAn PA8lAn SLMLS1L8 CAn!

lL
ÞL81uM8uPAn uAn ÞL8kLM8AnCAn
SaLuan Þendldlkan
MaLa pela[aran
kelas / semesLer
1ahun pela[aran
ť SMÞ neaerl l Leles
ť lÞA Ŷ 8loloal
ť vlll / Can[ll
ť 2010 Ŷ 2011
kurlkulum Acuan
Alokasl wakLu
!umlah soal
8enLuk soal
ť 1ahun 2006 (k1SÞ)
ť 20 menlL
ť 10
ť essal
ulsosoo Oleb ť ltlmo notsowotlţ 5ŦlJ
no kompeLensl uasar MaLerl uralan MaLerl lndlkaLor noŦ Soal
8enLuk
Soal
kuncl [awaban
1Ŧ Menaanallsls penLlnanva
perLumbuhan dan
perkembanaan pada
makhluk hldup
ÞerLumbuhan
dan
perkembanaan
ÞerLumbuhan dan
perkembanaan
O MenvebuLkan fakLorŴfakLor vana
mempenaaruhl perLumbuhan dan
perkembanaan makhluk hldup
O Menvlmpulkan perbedaan
perLumbuhan dan perkembanaan
pada makhluk hldup
O Membandlnakan meLamorfosls
dan meLaaenesls
1Ŵ3

LSSAl
2 Mendeskrlpslkan Lahapan
perkembanaan manusla
ÞerLumbuhan
dan
perkembanaan
ÞerLumbuhan dan
perkembanaan
O Mendeskrlpslkan Lahapan
perkembanaan manusla mulal darl
bavlţ anakŴanakţ rema[aţ dan
dewasa
O Membedakan clrl anakŴanak dan
rema[a
1Ŵ3 LSSAl

klSl Ŷ klSl SCAL uLAnCAn PA8lAn SLMLS1L8 CAn!lL
ÞL81uM8uPAn uAn ÞL8kLM8AnCAn
SaLuan Þendldlkan
MaLa pela[aran
kelas / semesLer
1ahun pela[aran
ť SMÞ neaerl l Leles
ť lÞA Ŷ 8loloal
ť vlll / Can[ll
ť 2010 Ŷ 2011
kurlkulum Acuan
Alokasl wakLu
!umlah soal
8enLuk soal
ť 1ahun 2006 (k1SÞ)
ť 20 menlL
ť 13
ť ÞC
ulsosoo Oleb ť ltlmo notsowotlţ 5ŦlJ
no kompeLensl uasar MaLerl uralan MaLerl lndlkaLor noŦ Soal
8enLuk
Soal
kuncl [awaban
1Ŧ Menaanallsls penLlnanva
perLumbuhan dan
perkembanaan pada
makhluk hldup
ÞerLumbuhan
dan
perkembanaan
ÞerLumbuhan dan
perkembanaan
O MenvebuLkan fakLorŴfakLor vana
mempenaaruhl perLumbuhan dan
perkembanaan makhluk hldup
O Menvlmpulkan perbedaan
perLumbuhan dan perkembanaan
pada makhluk hldup
O Membandlnakan meLamorfosls
dan meLaaenesls
1 Ŵ 9 ÞC
2 Mendeskrlpslkan Lahapan
perkembanaan manusla
ÞerLumbuhan
dan
perkembanaan
ÞerLumbuhan dan
perkembanaan
O Mendeskrlpslkan Lahapan
perkembanaan manusla mulal darl
bavlţ anakŴanakţ rema[aţ dan
dewasa
O Membedakan clrl anakŴanak dan
rema[a
10 Ŵ 13 ÞC

klSl Ŷ klSl SCAL uLAnCAn PA8lAn SLMLS1L8 CAn!lL
SlS1LM CL8Ak ÞAuA MAnuSlA
SaLuan Þendldlkan
MaLa pela[aran
kelas / semesLer
1ahun pela[aran
ť SMÞ neaerl l Leles
ť lÞA Ŷ 8loloal
ť vlll / Can[ll
ť 2010 Ŷ 2011
kurlkulum Acuan
Alokasl wakLu
!umlah soal
8enLuk soal
ť 1ahun 2006 (k1SÞ)
ť 20 menlL
ť 10
ť LSSAl
ulsosoo Oleb ť ltlmo notsowotlţ 5ŦlJ
no kompeLensl uasar MaLerl uralan MaLerl lndlkaLor noŦ Soal
8enLuk
Soal
kuncl [awaban
1Ŧ Mendeskrlpslkan slsLem
aerak pada manusla dan
hubunaannva denaan
kesehaLan
SlsLem
aerak
pada
manusla
SlsLem aerak pada
manusla
O Membandlnakan macam oraan
penvusun slsLem aerak pada
manusla
O Membedakan funasl Lulana rawanţ
Lulana kerasţ oLoLţ dan sendl
sebaaal penvususn ranaka Lubuh
O MenaldenLlflkasl macam sendl dan
funaslnva
O MendaLa conLoh kelalnan dan
penvaklL vana berkalLan denaan
Lulana dan oLoL vana blasa dl[umpal
dalam kehldupan seharlŴharl dan
upava menaaLaslnva
1 Ŵ 10 essal

klSl Ŷ klSl SCAL uLAnCAn PA8lAn SLMLS1L8 CAn!lL
SlS1LM CL8Ak ÞAuA MAnuSlA
SaLuan Þendldlkan
MaLa pela[aran
kelas / semesLer
1ahun pela[aran
ť SMÞ neaerl l Leles
ť lÞA Ŷ 8loloal
ť vlll / Can[ll
ť 2010 Ŷ 2011
kurlkulum Acuan
Alokasl wakLu
!umlah soal
8enLuk soal
ť 1ahun 2006 (k1SÞ)
ť 20 menlL
ť 10
ť ÞC
ulsosoo Oleb ť ltlmo notsowotlţ 5ŦlJ
no kompeLensl uasar MaLerl uralan MaLerl lndlkaLor noŦ Soal
8enLuk
Soal
kuncl [awaban
1Ŧ Mendeskrlpslkan slsLem
aerak pada manusla dan
hubunaannva denaan
kesehaLan
SlsLem
aerak
pada
manusla
SlsLem aerak pada
manusla
O Membandlnakan macam oraan
penvusun slsLem aerak pada
manusla
O Membedakan funasl Lulana rawanţ
Lulana kerasţ oLoLţ dan sendl
sebaaal penvususn ranaka Lubuh
O MenaldenLlflkasl macam sendl dan
funaslnva
O MendaLa conLoh kelalnan dan
penvaklL vana berkalLan denaan
Lulana dan oLoL vana blasa dl[umpal
dalam kehldupan seharlŴharl dan
upava menaaLaslnva
1 Ŵ 10 ÞC

klSl Ŷ klSl SCAL uLAnCAn PA8lAn SLMLS1L8 CAn!lL
SlS1LM ÞLnCL8nAAn ÞAuA MAnuSlA
SaLuan Þendldlkan
MaLa pela[aran
kelas / semesLer
1ahun pela[aran
ť SMÞ neaerl l Leles
ť lÞA Ŷ 8loloal
ť vlll / Can[ll
ť 2010 Ŷ 2011
kurlkulum Acuan
Alokasl wakLu
!umlah soal
8enLuk soal
ť 1ahun 2006 (k1SÞ)
ť 20 menlL
ť 10
ť LSSAl
ulsosoo Oleb ť ltlmo notsowotlţ 5ŦlJ
no kompeLensl uasar MaLerl uralan MaLerl lndlkaLor noŦ Soal
8enLuk
Soal
kuncl [awaban
1Ŧ Mendeskrlpslkan slsLem
pencernaan pada manusla
dan dan hubunaannva
denaan kesehaLan
SvsLem
pencernaan
manusla
SvsLem pencernaan
manusla
O Membedakan anLara saluran
pencernaan dan kelen[ar
pencernaan sebaaal penvusun
slsLem pencernaan pada manusla
O Mendeskrlpslkan [enls makanan
berdasar kandunaan zaL vana ada dl
dalamnva
O Membandlnakan pencernaan
mekanlk dan klmlawlţ
O MenvebuLkan conLoh kelalnan dan
penvaklL pada slsLem pencernaan
vana blasa dl[umpal dalam
kehldupan seharlŴharl dan upava
menaaLaslnva
1Ŵ10 essal

klSl Ŷ klSl SCAL uLAnCAn PA8lAn SLMLS1L8 CAn!lL
SlS1LM ÞLnCL8nAAn ÞAuA MAnuSlA
SaLuan Þendldlkan
MaLa pela[aran
kelas / semesLer
1ahun pela[aran
ť SMÞ neaerl l Leles
ť lÞA Ŷ 8loloal
ť vlll / Can[ll
ť 2010 Ŷ 2011
kurlkulum Acuan
Alokasl wakLu
!umlah soal
8enLuk soal
ť 1ahun 2006 (k1SÞ)
ť 20 menlL
ť 10
ť ÞC
ulsosoo Oleb ť ltlmo notsowotlţ 5ŦlJ
no kompeLensl uasar MaLerl uralan MaLerl lndlkaLor noŦ Soal
8enLuk
Soal
kuncl [awaban
1Ŧ Mendeskrlpslkan slsLem
pencernaan pada manusla
dan dan hubunaannva
denaan kesehaLan
SvsLem
pencernaan
manusla
SvsLem pencernaan
manusla
O Membedakan anLara saluran
pencernaan dan kelen[ar
pencernaan sebaaal penvusun
slsLem pencernaan pada manusla
O Mendeskrlpslkan [enls makanan
berdasar kandunaan zaL vana ada dl
dalamnva
O Membandlnakan pencernaan
mekanlk dan klmlawlţ
O MenvebuLkan conLoh kelalnan dan
penvaklL pada slsLem pencernaan
vana blasa dl[umpal dalam
kehldupan seharlŴharl dan upava
menaaLaslnva
1 Ŵ 10 ÞC

klSl Ŷ klSl SCAL uLAnCAn PA8lAn SLMLS1L8 CAn!lL
SlS1LM ÞL8nAÞASAn ÞAuA MAnuSlA
SaLuan Þendldlkan
MaLa pela[aran
kelas / semesLer
1ahun pela[aran
ť SMÞ neaerl l Leles
ť lÞA Ŷ 8loloal
ť vlll / Can[ll
ť 2010 Ŷ 2011
kurlkulum Acuan
Alokasl wakLu
!umlah soal
8enLuk soal
ť 1ahun 2006 (k1SÞ)
ť 20 menlL
ť 10
ť LSSAl
ulsosoo Oleb ť ltlmo notsowotlţ 5ŦlJ
no kompeLensl uasar MaLerl uralan MaLerl lndlkaLor noŦ Soal
8enLuk
Soal
kuncl [awaban
1Ŧ Mendeskrlpslkan slsLem
pernapasan pada manusla
dan hubunaannva denaan
kesehaLanŦ
SvsLem
pernapasan
manusla
SvsLem pernapasan
manusla
O Membandlnakan macam oraan
penvusun slsLem pernapasan pada
manusla
O Membandlnakan proses lnsplrasl
dan eksplrasl pada proses
pernapasan
O MendaLa conLoh kelalnan dan
penvaklL pada slsLem pernapasan
vana blasa dl[umpal dalam
kehldupan seharlŴharl dan upava
menaaLaslnva
1 Ŵ 10 essal


klSl Ŷ klSl SCAL uLAnCAn PA8lAn SLMLS1L8 CAn!lL
SlS1LM ÞL8nAÞASAn ÞAuA MAnuSlA
SaLuan Þendldlkan
MaLa pela[aran
kelas / semesLer
1ahun pela[aran
ť SMÞ neaerl l Leles
ť lÞA Ŷ 8loloal
ť vlll / Can[ll
ť 2010 Ŷ 2011
kurlkulum Acuan
Alokasl wakLu
!umlah soal
8enLuk soal
ť 1ahun 2006 (k1SÞ)
ť 20 menlL
ť 10
ť ÞC
ulsosoo Oleb ť ltlmo notsowotlţ 5ŦlJ
no kompeLensl uasar MaLerl uralan MaLerl lndlkaLor noŦ Soal
8enLuk
Soal
kuncl [awaban
1Ŧ Mendeskrlpslkan slsLem
pernapasan pada manusla
dan hubunaannva denaan
kesehaLanŦ
SvsLem
pernapasan
manusla
SvsLem pernapasan
manusla
O Membandlnakan macam oraan
penvusun slsLem pernapasan pada
manusla
O Membandlnakan proses lnsplrasl
dan eksplrasl pada proses
pernapasan
O MendaLa conLoh kelalnan dan
penvaklL pada slsLem pernapasan
vana blasa dl[umpal dalam
kehldupan seharlŴharl dan upava
menaaLaslnva
1 Ŵ 10 ÞC


klSl Ŷ klSl SCAL uLAnCAn PA8lAn SLMLS1L8 CAn!lL
SlS1LM ÞL8LuA8An uA8AP ÞAuA MAnuSlA
SaLuan Þendldlkan
MaLa pela[aran
kelas / semesLer
1ahun pela[aran
ť SMÞ neaerl l Leles
ť lÞA Ŷ 8loloal
ť vlll / Can[ll
ť 2010 Ŷ 2011
kurlkulum Acuan
Alokasl wakLu
!umlah soal
8enLuk soal
ť 1ahun 2006 (k1SÞ)
ť 20 menlL
ť 10
ť LSSAl
ulsosoo Oleb ť ltlmo notsowotlţ 5ŦlJ
no kompeLensl uasar MaLerl uralan MaLerl lndlkaLor noŦ Soal
8enLuk
Soal
kuncl [awaban
1Ŧ Mendeskrlpslkan slsLem
peredaran darah pada
manusla dan hubunaannva
denaan kesehaLan
SvsLem
peredaran
darah
manusla
SvsLem peredaran
darah manusla
O Membandlnakan macam oraan
penvusun slsLem peredaran darah
pada manusla
O Men[elaskan funasl [anLunaţ funasl
pembuluh darah dan darah dalam
slsLem peredaran darah
O MendaLa conLoh penvaklL vana
berhubunaan denaan slsLem
peredaran darah vana blasa
dl[umpal dalam kehldupan seharlŴ
harl
1Ŵ10 essal


klSl Ŷ klSl SCAL uLAnCAn PA8lAn SLMLS1L8 CAn!lL
SlS1LM ÞL8LuA8An uA8AP ÞAuA MAnuSlA
SaLuan Þendldlkan
MaLa pela[aran
kelas / semesLer
1ahun pela[aran
ť SMÞ neaerl l Leles
ť lÞA Ŷ 8loloal
ť vlll / Can[ll
ť 2010 Ŷ 2011
kurlkulum Acuan
Alokasl wakLu
!umlah soal
8enLuk soal
ť 1ahun 2006 (k1SÞ)
ť 20 menlL
ť 10
ť ÞC
ulsosoo Oleb ť ltlmo notsowotlţ 5ŦlJ
no kompeLensl uasar MaLerl uralan MaLerl lndlkaLor noŦ Soal
8enLuk
Soal
kuncl [awaban
1Ŧ Mendeskrlpslkan slsLem
peredaran darah pada
manusla dan hubunaannva
denaan kesehaLan
SvsLem
peredaran
darah
manusla
SvsLem peredaran
darah manusla
O Membandlnakan macam oraan
penvusun slsLem peredaran darah
pada manusla
O Men[elaskan funasl [anLunaţ funasl
pembuluh darah dan darah dalam
slsLem peredaran darah
O MendaLa conLoh penvaklL vana
berhubunaan denaan slsLem
peredaran darah vana blasa
dl[umpal dalam kehldupan seharlŴ
harl
1 Ŵ 10 ÞC