Pengenalan.

Islam merupakan sebuah agama yang lengkap dan menyeluruh. Kesempurnaan
Islam bukan sahaja mencakupi urusan ukhrawi bahkan Islam juga
menggariskan panduan kepada manusia dalam urusan duniawi. Islam
merupakan agama yang sempurna kerana ianya meliputi semua aspek
kehidupan umatnya termasuklah dalam bidang ekonomi. Sistem cagaran untuk
mendapatkan wang telah berlaku sejak zaman Rasulullah s.a.w. apabila
Baginda pernah membeli makanan daripada orang Yahudi dengan
menggadaikan baju besinya, menurut satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dalam Islam telah termaktub sistem yang sempurna dan praktikal untuk
dilaksanakan oleh umatnya bagi mengelakkan berlakunya riba dan unsur-unsur
gharar (penipuan).Pajak gadai, sejak zaman penjajahan, memainkan peranan
memenuhi keperluan kredit masyarakat luar bandar. Walau bagaimanapun,
perniagaan pajak gadai banyak diusahakan masyarakat Cina. Hal ini telah
menyebabkan berlakunya transaksi perniagaan yang bertentangan dengan
hukum syarak. Institusi ini hingga hari ini menjadi begitu µpopular¶ kerana
perkhidmatan yang diberikan adalah mudah, cepat dan personal. Di samping
itu, ia dapat menggantikan peranan orang tengah yang menghantui ekonomi
masyarakat kampung.
Begitupun, umumnya masyarakat Melayu menganggap pajak gadai yang
sedia ada beroperasi secara yang dikira bercanggah dengan Islam. Penerimaan
mereka terhadap institusi ini adalah semata-mata untuk memenuhi keperluan
yang terdesak dan dalam keadaan mereka tidak mempunyai alternatif yang lain.
Pengertian ar-Rahnu
Menurut pengertian bahasa ar-Rahnu bermaksud tahan. Menurut
pengertian istilah pula, maksudnya ialah meletakkan sesuatu barang yang
berharga sebagai jaminan kepada sesuatu hutang yang diperolehi seorang
pemberi hutang dengan perkiraan bahawa sekiranya orang yang berhutang
tidak dapat melunaskan hutangnya, maka si pemberi hutang boleh
mendapatkan kembali barang atau wangnya daripada barang gadaian itu.
Ringkasnya, ar-Rahnu merujuk kepada harta yang di jadikan cagaran kerana
sesuatu hutang untuk melunaskan hutangnya apabila tidak berkemampuan
untuk melakukan pembayaran oleh pihak yang berhutang mengikut ketentuan
syarak.
Kata ar- Rahnu (Gadaian) dalam bahasa Inggeris dinamakan sebagai
Mortage dan Pawn. Ia secara umum membawa maksud cagaran yang
diserahkan oleh pemimjam kepada yang memberi pinjam untuk jangka masa
yang tertentu.
Menurut pendapat ulama mujtahid, sekiranya seseorang itu
menggandaikan hambanya dan ia tidak dapat membayar hutang, maka sah
orang yang memegang gadaian memerdekakan hamba tersebut dan mestilah
mengembalikan nilai lebih daripada memerdekakan hamba itu kepada
pemiliknya.
Barang gadaian juga merupakan suatu amanah dalam tangan pemegang
gadai, sekiranya barang tersebut rosak dengan bukan sebab kecuaiannya ia
tidak perlu membayar ganti rugi. Namun sekiranya dia memindahkan barang
tersebut, contohnya ketulan emas yang telah digadai telah dijadikan cincin atau
dengan sebab kecuaian lain, maka penggadai mestilah membayar ganti rugi.
Hukum gadaian
Jumhur ulama berpendapat muamalat ar-Rahnu (gadaian) adalah
diharuskan, baik ketika sesorang tersebut bermastautin, bermukim atau dalam
keadaan bermusafir. Muamalat ar-Rahnu (gadaian) dalam Islam diharuskan
berdasarkan dalil daripada nas al-Quran dan Hadith. Antaranya :
Firman Allah SWT dalam ayat 216 surah Al-Baqarah
T ´´f.´ ´ó´J1´H PÊ`V´´ ÒMA´´´ ´òÒ.´
Fb´´M´V BoP´VCAH ´·´´´´M´ ´+´¬´Ó´f´v F
´´´T´ .·´v´0 ò´N´´´´´) Bd´´´´)
´¹TA´H´1´ ´´C´ãBb .·´ù´V´´Bb ´´=´J.1´´v´0
´C´J.H´Ò.´ ´ãBb ´´=´).: N ´N.´ Fb¬´ù´J´NV
`×´M´´·´´ÒBb P ·´v.´ B´·´ù´J´P´· ´´´=´ò´T´
´ò´ób.´ ´´=´P´1C N ´ãBb.´ B´ù´) ´´¬´1´ù´´V
´óT´1´´ ´´´´´
Maksudnya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)
sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika
sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan
persaksian. Dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia
adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan.
Pengharusan ar-Rahnu ( gadaian ) juga berdasarkan hadith Nabi SAW
yang bermaksud:
Rasulullah SAW telah menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi
di Madinah dan Baginda mengambil 30 gantang barli daripada Yahudi tersebut
untuk dimakan oleh keluarga Baginda.
Oleh itu, jumhur ulama telah berpendapat muamalat gadaian adalah
diharuskan baik ketika seseorang itu bermastautin, bermukim atau dalam
keadaan bermastautin. Jumhur ulama juga mengatakan sah juga sesiapa yang
menggadaikan barangan yang tertentu jumlahnya, harta yang dapat
dipindahkan, seperti emas dan perak serta harta yang tidak dapat dipindahkan,
seperti kebun dan tanah. Jumhur ulama menambah lagi, akad gadaian dikira
sah dengan lafaz ijab dan Qabul.
Rukun ar-Rahnu ( gadaian )
Ar-Rahnu (gadaian) dalam Islam mempunyai 5 rukun iaitu:
1. Pemberi gadai (Rahin) dan penerima barang gadaian (Murtahin)
2. Hutang (Marhun Bih)
3. Sighah (Ijab dan Qabul) iaitu majlis penyerahan dan penerimaan gadaian
4. Penerimaan barang gadaian oleh pemberi hutang secara mutlak.
5. Barang gadaian (Marhun). Terdiri dari barang-barang yang halal dan sah
untuk dijual beli menurut pandangan syarak.Syarat ar-Rahnu (gadaian)
Ar-Rahnu (gadaian) mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ar-Rahnu
(gadaian) terbahagi kepada tiga iaitu:
1. Syarat penggadai ( Rahin ) dan Pemegang Gadaian (Murtahin)
2. Syarat barang yang digadai (Marhun)
3. Syarat Hutang (Marhun Bih)
Syarat penggadai ( Rahin ) dan Pemegang Gadaian (Murtahin)
Antara syarat Penggadai ( Rahin ) dan Pemegang Gadaian (Murtahin) ialah:
y Mukallaf
y Pilihan sendiri
y Penggadai dan pemegang gadaian adalah harta masing-masing
Syarat barang yang digadai (Marhun)
Antara syarat barangan gadaian ( Marhun )ialah:
y Tidak boleh menggadai manfaatnya, tetapi mestilah barang
y Mestilah boleh dijual.
Syarat hutang ( Marhun Bih )
Antara syarat hutang (Marhun Bih) pula ialah:
y Mestilah dinilai, atau boleh digunakan, seperti wang, emas dan perak
y Hutang itu jumlahnya mestilah diketahui oleh kedua belah pihak
y Hutang itu mestilah tetap, ianya tidak kurang dan tidak bertambah apabila
melakukan pembayarannya.
Sighah
Sighah ialah lafaz Ijab dan Qabul

Hikmah ar-Rahnu (gadaian)
Antara hikmah Islam mensyariatkan ar-Rahnu (gadaian) ialah
1. Pertolongan kepada yang terdesak dan memerlukan.
2. Dapat menjamin wang yang dihutangkan kepada seseorang.
3. Memudahkan orang yang memerlukan hutang mendapatkan wang
apabila terdesak
4. Lahirnya perasaan kasih sayang dan kasih mesra sesama manusia
5. Menjaga kemaslahatan insan ketika mereka mengadakan muamalat ar-
Rahnu (gadaian)
Isu-isu semasa yang berkaitan dengan gadaian secara Islam al-Rahn.
Pajak gadai barangan kemas yang dijalankan secara al-Rahnn atau Bank
Rakyat sekarang adalah selari dengan kehendak syarak dan ianya diharuskan.
Hal tersebut kerana pihak pemegang gadai akan menyimpan barang kemas
tertentu dalam jangka masa yang tertentu.
Pihak pemegang gadaian tidak akan melakukan apa-apa perubahan dan
tidak akan menggunakan barang yang digadai. Pihak pemegang gadai hanya
bertindak sebagai pemegang amnah. Sekiranya berlaku kerosakan dengan
sebab pemegang gadaian secara sengaja, ia akan menggantikannya.
Selain itu, bayaran lebihan yang akan dikenakan terhadap orang yang
berhutang atau penggadai itu adalah upah simpan barang dan kadarnya adalah
berpatutan. Seandainya tempoh yang telah dijanjikan telah cukup, penggadai
tidak dapat membayar hutang, barang tersebut akan dijual dan lebihan nilainya
akan dikembalikan kepada pemiliknya. Justeru itu, gadaian secara Islam atau
al-Rahn adalah berbentuk menolong orang yang terdesak dan bukannya
menindas.
Manakala pajak gadai barang kemas di kedai pajak gadai atau gadai
kepada orang perseorangan yang meluas dalam konteks semasa adalah haram
hukumnya dan berdosa baik pemegang gadai ataupun penggadai. Hal tersebut
kerana bayaran yang dikenakan oleh kedai pajak adalah dalam bentuk riba dan
menindas, bukannya upah. Selain daripada itu, sekiranya penggadai tidak dapat
menjelaskan hutang yang dipinjam setelah cukup tempohnya, barang kemas
yang digadai dikira lesap. Hal ini merupakan satu penipuan dan penindasan.
Gadaian barang kemas kepada individu yang banyak dilakukan dalam
masyarakat juga bercanggah dengan landasan syarak. Walaupun kadang-
kadang bayaran tambahan tidak dikenakan ataupun upah yang dikenakan kecil
sahaja, tetapi barang kemas tersebut digunakan oleh pemegang gadai dan tidak
disimpannya. Selain daripada itu, jika berlaku kerosakan, pemegang gadai tidak
akan menggantikannya. Hal itu amat bercanggah dengan hukum syarak.
Barang gadaian tidak boleh digunakan dan hanya sebagai cagaran hutang
sahaja.
Pajak gadai asset seperti tanah dan rumah atau barang-barang yang
tidak dapat dipindahkan selain barang kemas yang berlaku dalam konteks
masyarakat juga perlu diperbetulka supaya ianya selari dengan syarak. Semua
asset tersebut tidak boleh diambil manfaat oleh pemegang gadai walaupun
dengan izin penggadai. Pemegang gadai boleh menjaganya sebagai amanah
dan cagaran sahaja. Oleh itu, bentuk gadaian barangan kemas dan asset yang
tidak selari dengan syarak adalah haram.
Begitu juga helah jual beli yang dilakukan dalam proses gadaian untuk
menggunakan asset tersebut adalah haram. Hal ini adalah kerana harga yang
diakadkan itu jauh berbeza dengan nilai sebenar dan mereka melakukan akad
jual beli dengan helah dan tujuan supaya pemegang gadai menjual semula
kepada penggadai.

Ringkasnya. Pengertian ar-Rahnu Menurut pengertian bahasa ar-Rahnu bermaksud tahan. maksudnya ialah meletakkan sesuatu barang yang berharga sebagai jaminan kepada sesuatu hutang yang diperolehi seorang pemberi hutang dengan perkiraan bahawa sekiranya orang yang berhutang tidak dapat melunaskan hutangnya. Ia secara umum membawa maksud cagaran yang diserahkan oleh pemimjam kepada yang memberi pinjam untuk jangka masa yang tertentu. Menurut pendapat ulama mujtahid. .mereka terhadap institusi ini adalah semata-mata untuk memenuhi keperluan yang terdesak dan dalam keadaan mereka tidak mempunyai alternatif yang lain. maka sah orang yang memegang gadaian memerdekakan hamba tersebut dan mestilah mengembalikan nilai lebih daripada memerdekakan hamba itu kepada pemiliknya.Rahnu (Gadaian) dalam bahasa Inggeris dinamakan sebagai Mortage dan Pawn. Menurut pengertian istilah pula. Kata ar. sekiranya seseorang itu menggandaikan hambanya dan ia tidak dapat membayar hutang. maka si pemberi hutang boleh mendapatkan kembali barang atau wangnya daripada barang gadaian itu. ar-Rahnu merujuk kepada harta yang di jadikan cagaran kerana sesuatu hutang untuk melunaskan hutangnya apabila tidak berkemampuan untuk melakukan pembayaran oleh pihak yang berhutang mengikut ketentuan syarak.

sekiranya barang tersebut rosak dengan bukan sebab kecuaiannya ia tidak perlu membayar ganti rugi. O DS R^ S (W< ) 4 nZ [ B . Muamalat ar-Rahnu (gadaian) dalam Islam diharuskan berdasarkan dalil daripada nas al-Quran dan Hadith. Hukum gadaian Jumhur ulama berpendapat muamalat ar-Rahnu (gadaian) adalah diharuskan. Namun sekiranya dia memindahkan barang tersebut. contohnya ketulan emas yang telah digadai telah dijadikan cincin atau dengan sebab kecuaian lain. bermukim atau dalam keadaan bermusafir. baik ketika sesorang tersebut bermastautin. Antaranya : Firman Allah SWT dalam ayat 216 surah Al-Baqarah 0UWT 8 O S . \B D WT j D l . maka penggadai mestilah membayar ganti rugi.Barang gadaian juga merupakan suatu amanah dalam tangan pemegang gadai. ! sP! [F  O nU 1 (< .

HU! .

U U WT 1W  $ 0 !Z T $T LkZU $T \B U! .

WT Maksudnya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis. ) )Wl [I 0 1k dB $WT PQ[j O U [. Akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain.U  Wr YWT [I . U! [. maka hendaklah yang . maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan sesiapa yang menyembunyikannya. seperti kebun dan tanah. Hutang (Marhun Bih) . Pengharusan ar-Rahnu ( gadaian ) juga berdasarkan hadith Nabi SAW yang bermaksud: Rasulullah SAW telah menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan Baginda mengambil 30 gantang barli daripada Yahudi tersebut untuk dimakan oleh keluarga Baginda. seperti emas dan perak serta harta yang tidak dapat dipindahkan. Pemberi gadai (Rahin) dan penerima barang gadaian (Murtahin) 2. Oleh itu. Jumhur ulama juga mengatakan sah juga sesiapa yang menggadaikan barangan yang tertentu jumlahnya. dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. jumhur ulama telah berpendapat muamalat gadaian adalah diharuskan baik ketika seseorang itu bermastautin. Jumhur ulama menambah lagi. harta yang dapat dipindahkan. akad gadaian dikira sah dengan lafaz ijab dan Qabul. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rukun ar-Rahnu ( gadaian ) Ar-Rahnu (gadaian) dalam Islam mempunyai 5 rukun iaitu: 1. maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. bermukim atau dalam keadaan bermastautin.

3. Syarat penggadai ( Rahin ) dan Pemegang Gadaian (Murtahin) 2. Syarat barang yang digadai (Marhun) 3. Sighah (Ijab dan Qabul) iaitu majlis penyerahan dan penerimaan gadaian 4. Terdiri dari barang-barang yang halal dan sah untuk dijual beli menurut pandangan syarak. Syarat ar-Rahnu (gadaian) Ar-Rahnu (gadaian) mempunyai syarat-syarat tertentu. Penerimaan barang gadaian oleh pemberi hutang secara mutlak. Syarat Hutang (Marhun Bih) Syarat penggadai ( Rahin ) dan Pemegang Gadaian (Murtahin) Antara syarat Penggadai ( Rahin ) dan Pemegang Gadaian (Murtahin) ialah: Mukallaf Pilihan sendiri Penggadai dan pemegang gadaian adalah harta masing-masing y y y Syarat barang yang digadai (Marhun) . Syarat-syarat ar-Rahnu (gadaian) terbahagi kepada tiga iaitu: 1. 5. Barang gadaian (Marhun).

2. Sighah Sighah ialah lafaz Ijab dan Qabul y y y Hikmah ar-Rahnu (gadaian) Antara hikmah Islam mensyariatkan ar-Rahnu (gadaian) ialah 1. emas dan perak Hutang itu jumlahnya mestilah diketahui oleh kedua belah pihak Hutang itu mestilah tetap. Memudahkan orang yang memerlukan hutang mendapatkan wang apabila terdesak 4. y y Syarat hutang ( Marhun Bih ) Antara syarat hutang (Marhun Bih) pula ialah: Mestilah dinilai.Antara syarat barangan gadaian ( Marhun )ialah: Tidak boleh menggadai manfaatnya. Lahirnya perasaan kasih sayang dan kasih mesra sesama manusia . 3. ianya tidak kurang dan tidak bertambah apabila melakukan pembayarannya. seperti wang. Pertolongan kepada yang terdesak dan memerlukan. atau boleh digunakan. tetapi mestilah barang Mestilah boleh dijual. Dapat menjamin wang yang dihutangkan kepada seseorang.

gadaian secara Islam atau al-Rahn adalah berbentuk menolong orang yang terdesak dan bukannya menindas.5. Selain itu. Hal tersebut kerana pihak pemegang gadai akan menyimpan barang kemas tertentu dalam jangka masa yang tertentu. barang tersebut akan dijual dan lebihan nilainya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Seandainya tempoh yang telah dijanjikan telah cukup. Justeru itu. bayaran lebihan yang akan dikenakan terhadap orang yang berhutang atau penggadai itu adalah upah simpan barang dan kadarnya adalah berpatutan. Pajak gadai barangan kemas yang dijalankan secara al-Rahnn atau Bank Rakyat sekarang adalah selari dengan kehendak syarak dan ianya diharuskan. Menjaga kemaslahatan insan ketika mereka mengadakan muamalat arRahnu (gadaian) Isu-isu semasa yang berkaitan dengan gadaian secara Islam al-Rahn. Manakala pajak gadai barang kemas di kedai pajak gadai atau gadai kepada orang perseorangan yang meluas dalam konteks semasa adalah haram hukumnya dan berdosa baik pemegang gadai ataupun penggadai. Pihak pemegang gadai hanya bertindak sebagai pemegang amnah. Pihak pemegang gadaian tidak akan melakukan apa-apa perubahan dan tidak akan menggunakan barang yang digadai. penggadai tidak dapat membayar hutang. ia akan menggantikannya. Hal tersebut kerana bayaran yang dikenakan oleh kedai pajak adalah dalam bentuk riba dan . Sekiranya berlaku kerosakan dengan sebab pemegang gadaian secara sengaja.

Hal itu amat bercanggah dengan hukum syarak. Barang gadaian tidak boleh digunakan dan hanya sebagai cagaran hutang sahaja. Selain daripada itu. Pemegang gadai boleh menjaganya sebagai amanah dan cagaran sahaja. Pajak gadai asset seperti tanah dan rumah atau barang-barang yang tidak dapat dipindahkan selain barang kemas yang berlaku dalam konteks masyarakat juga perlu diperbetulka supaya ianya selari dengan syarak. Semua asset tersebut tidak boleh diambil manfaat oleh pemegang gadai walaupun dengan izin penggadai.menindas. sekiranya penggadai tidak dapat menjelaskan hutang yang dipinjam setelah cukup tempohnya. jika berlaku kerosakan. tetapi barang kemas tersebut digunakan oleh pemegang gadai dan tidak disimpannya. Oleh itu. Walaupun kadangkadang bayaran tambahan tidak dikenakan ataupun upah yang dikenakan kecil sahaja. pemegang gadai tidak akan menggantikannya. Gadaian barang kemas kepada individu yang banyak dilakukan dalam masyarakat juga bercanggah dengan landasan syarak. Selain daripada itu. barang kemas yang digadai dikira lesap. bentuk gadaian barangan kemas dan asset yang tidak selari dengan syarak adalah haram. Begitu juga helah jual beli yang dilakukan dalam proses gadaian untuk menggunakan asset tersebut adalah haram. Hal ini adalah kerana harga yang diakadkan itu jauh berbeza dengan nilai sebenar dan mereka melakukan akad . Hal ini merupakan satu penipuan dan penindasan. bukannya upah.

.jual beli dengan helah dan tujuan supaya pemegang gadai menjual semula kepada penggadai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful