PERANCANGAN PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN RBT SEKOLAH RENDAH

PEMBINAAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

KONSTRUK DALAM JSU

ARAS KESUKARAN SOALAN

PEMBINAAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

nggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungannya. ediaan item / soalan secara terancang dan rapi. alam bentuk jadual yang menemukan 2 paksi – paksi konteks / kandungan dengan pa

contoh

Jadual Spesifikasi Ujian

spek-aspek pencapaian yang hendak diukur serta memberikan panduan untuk mendapatka

Kepentingan JSU
qDapat mengelakkan ujian yang dibina secara sembarangan dan dapat dilakukan secara terancang dan rapi. qDalam JSU, bilangan soalan bagi sesuatu tajuk diberi berdasarkan pentingnya tajuk atau objektif pelajaran. q Akan menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian. qMembolehkan ujian yang sama dibina oleh orang lain. qDapat menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun. qPerbandingan dapat dibuat di antara satu ujian dengan ujian yang lain

PEMBINAAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

Bina jadual dan lengkapkan dengan semua ciri yang telah ditentukan. un nombor item mengikut tajuk.

iskan mata pelajaran dan tahun.

BIL.

Tentukan topik yang hendak ditaksir. ( Misalnya dari Topik 1.1 hingga 1.3 )

Tentukan bilangan masa pengajaran ( Misalnya 40 waktu )

ngan item bagi onen (sekiranya pelbagai bentuk ujian dibina –LANGKAH ktur dan / atau esei

PEMBINAAN JSU

tiap item dan mengikut pemberatan 5:3:2 atau 6:3:1 atau antara 20%-80%

Tentukan model aras kesukaran item (menggunakan Taksonomi Bloom)

1.1

Seja * Asa * BM

P

KANDUNGAN
Pengenalan kepada ekonomi Individu sebagai pengguna dan pengeluar Isi rumah sebagai pengguna Firma sebagai pengeluar Pasaran Wang dan institusi kewangan Individu sebagai penabung, peminjam dan pelabur

ARAS KEMAHIRAN

Aras kemahiran
KANDUNGAN

BIL.
Pengenalan kepada ekonomi

peng etah uan

JUM WAJ kefah aplik anali sinte penil LAH ARA aman asi sis sis aian ITE N M (%)
6 9 37 8 5 11 33,36 38 32,34,3 5,39 15 20,30 19 7,10 25 22 31 12 5 8 6 5 6 12.5 20.0 15.0 12.5 15.0

2.3. 18 1,14 21 4

1 2 3 4 5 6

Individu sebagai pengguna dan pengeluar Isi rumah sebagai pengguna Firma sebagai pengeluar Pasaran

Wang dan institusi kewangan Individu sebagai penabung, peminjam dan pelabur

17,23 24,27 26,40 9 22.5 8 20.0 13,29 11 27.5 28 5 12.5 5 12.5

16

5 5

12.5 12.5

Jumlah item Wajaran (%)

2 5.0

40 100

KONSTRUK DALAM JSU
Konstruk / aras kemahiran merujuk kepada taksonomi objektif pendidikan / Taksonomi Bloom.

TAHAP ISTILAH Pengetahuan Ingat kembali, mengenal idea, fakta asas, definisi teori, hukum, tarikh, peristiwa Nyatakan, terangkan, dll daripada pembelajaran yang lepas. namakan, labelkan. Kefahaman Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain, menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri, menterjemah, memberi contoh kepada konsep, menterjemah draf.

Pilih, terangkan, tulis semula.

Aplikasi Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru, termasuk menyelesaikan selesaikan, ramalkan, cari, kesilapan, masalah menggunakan prinsip, kaedah, hukum, teori, formula. Bina graf daripada bina alat. data, dll. Analisis Sesuatu yang kompleks dipecahkan kepada yang kecil, bezakan fakta daripada pendapat, kaitan kenal di antara bahagian, kenali struktur organisasi. Sintesis Menyepadu, mencantum idea menjadi satu, usaha tersendiri, menyelesaikan masalah, membuat ramalan, membuat klasifikasi. Penilaian Membuat pertimbangan termasuk memberi rasional atas alasan dalaman atau luaran, menafsir dan mengkritik

Bezakan, pasti, pilih.

Bina, hasilkan, susun, kembangkan.

Pilih, berikan alasan, kritikan, buktikan.

ARAS KESUKARAN SOALAN

Aras Kandungan Pengetahuan M Lembangan dan istilah Sd S 1 Kefahaman M Sd S 1 Aplikasi M Sd 1 S 1 Analisis M Sd 1 S 1 Sintesis M Sd 1 S 1 Penilaian M 1 Sd S 1

Jumlah %

10 ( 20% )

Konsep kedudukan kordinat

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

15 ( 30 % )

Faktor cuaca dan pengaruhnya

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11 ( 22 % )

Kegiatan ekonomi

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

14 ( 28 % )

1 Jumlah % 3 (6%)

2

1

2

3

2

4

3

2

6

4

1

6

4

2

4

3 50 ( 100% )

6 ( 12 % )

9 ( 18 % )

12 ( 24 % )

11 ( 22 % )

9 ( 18 % )

RUJUKAN
• • • Bhasah Abu Bakar, (2009), Asas Pengukuran Bilik Darjah, Quantum Books. Mok Soon Sang, (2003), Ilmu Pendidikan untuk KPLI, Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. En. Azizi Ahmad, En. Mohd Ishar bin Awang, (2006), HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan, Open University Malaysia(OUM). • • •

http://www.sabah.edu.my/skpmtdon/notes/JSU.pdf http://www.ppdhl.net/v2/images/fbfiles/files/pembinaan_item_ujian.pdf http://aacaanjip.bravehost.com/14minggu/04_Jadual_Spek_Ujian.htm

SEKIAN