Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp

8
HỆ THỐNG BẢO VỆ TỔ MÁY, MÁY BIẾN ÁP, TRẠM ĐIỆN VÀ ĐƯỜNG DÂY
1. BẢO VỆ MÁY PHÁT

1.1. TỔNG QUAN: Tổ máy phát điện bao gồm các phần tử như cuộn dây stator, rotor, các gối trục, máy biến thế kích từ, tự dùng v.v... nếu xảy ra hư hỏng bất kỳ một phần tử nào cũng ảnh hưởng đến sự làm việc của tổ máy, do đó các thiết bị cơ điện đều được đặt các bảo vệ. Để đảm bảo tính chọn lọc của các bảo vệ tất cả các sự cố đó được chia ra làm 3 nhóm sự cố 86 – 1(1), 86-1(2), 86-2(1) và được bố trí trong tủ GPRB1, GPRB2. 1.2. TỦ BẢO VỆ GPRB1 (GENERATOR PROTECTION RELAY BOARD )

Tủ GPRB1 đặt trong phòng ULC trong tủ này gồm hai relay Sel-300G, Sel-501 và hai relay Lockout 86-1(1), 86-2.
1.2.1. RELAY LOCKOUT 86-1(1)

Đây là relay khoá của nhóm sự cố phần điện của tổ máy bao gồm các bảo vệ của máy phát, máy biến thế kích từ, hệ thống kích từ và CPU điều khiển tổ máy. Các tín hiệu đưa tới 86-1(1) gồm có: - Sel-300G gồm: 24, 50P, 81O (901 ON), 87, 78 (901 ON), 40 (901 ON), 46, 27 (901 ON), 21C, 64F, 59P. - Sel-501 có 50/51E - Các tín hiệu khác: + Sự cố 86-MT(1) khi tổ đang máy chạy bù + Quá nhiệt cuộn dây máy biến thế kích từ + Sự cố ở LCU (lỗi cả 2 CBU) + Lỗi cuộn cắt CB kích từ Khi một trong các tín hiệu trên có lệnh trip gửi tới relay khoá 86-1(1) thì relay 86-1(1) tác động đưa tín hiệu cấp nguồn cho các thiết bị làm việc theo trình tự sau: - Mở CB đầu cực 901 (trip 1) - Mở CB kích từ 41 khi CB 901 đầu cực đã mở - Đóng van chính - Dừng máy khẩn cấp + Bơm nâng trục làm việc (N<90%) + Thắng khẩn cấp tổ máy (N<25%) - Đưa tín hiệu đi lưu sự cố Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ 180

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp Sau khi bị sự cố 86-1(1) để tổ máy hoạt động trở lại ta phải giải trừ sự cố. Muốn reset relay lockout 86-1(1) thì sự cố đó đã được khắc phục, tổ máy đã dừng hẳn và nhấn nút reset trên relay lockout 86-1(1).

1.2.2. RELAY SEL- 300G.

Relay Sel 300G được thích hợp những chức năng bảo vệ sau:
KÝ HIỆU 32 24 50P 81O 87 78 40 46 27 21C 64F 59P 64G 1)
- Chức năng:

CHỨC NĂNG Bảo vệ quá tải máy phát Bảo vệ quá kích từ MP (V/Hz) Bảo vệ quá dòng pha pha Bảo vệ quá /kém tần số Bảo vệ so lệch dòng điện Bảo vệ mất đồng bộ máy phát Bảo vệ mất kích từ máy phát Bảo vệ thứ tự ngược Bảo vệ kém áp máy phát Bảo vệ tổng trở Stator máy phát Bảo vệ trạm đất 100% Stator MP Bảo vệ quá điện áp máy phát Bảo vệ trạm đất Rotor máy phát

TÁC ĐỘNG ALARM TRIP x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Bảo vệ quá tải máy phát 32 Overload Protection Dùng để bảo vệ máy phát quá tải khi có dòng điện quá giá trị cài đặt của 1 hay 3 pha qua relay bảo vệ sau trời gian cài đặt do: + Phụ tải của máy phát tăng cao đột ngột. + Nhiệt độ cuộn dây máy phát tăng cao do quá tải thời gian dài. + Hệ thống làm mát máy phát bị hỏng. + Cách điện cuộn dây già cỗi gây phát nóng. + Máy phát phát công suất phản kháng qúa cao so với định mức - Tín hiệu dùng để bảo vệ: Tín hiệu để bảo vệ làm việc là tín hiệu dòng điện được lấy từ CT 3C 8000/1A đặt gần trung tính máy phát. - Khi 32 tác động thì: + Báo sự cố trên Rơle Sel-300G. + Sáng đèn cảnh báo “GENERATOR” tại bảng hiển chỉ dẫn lỗi tại LCB và OPS + Báo và lưu sự cố quá tải 32 Overload Protection tại OPS và ULCB. Bảo vệ quá kích từ máy phát 24 Over Excitation (V/Hz)
- Chức năng:

2)

Dùng để bảo vệ quá điện áp máy phát khi điện áp máy phát tăng cao mà tần số máy không tăng do: Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ 181

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca +

+
+

+
+

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp Phụ tải của máy phát tăng cao đột ngột. Nhiệt độ cuộn dây máy phát tăng cao do quá tải thời gian dài. Hệ thống làm mát máy phát bị hỏng. Cách điện cuộn dây già cỗi gây phát nóng. Máy phát phát công suất phản kháng qúa cao so với định mức

- Tín hiệu dùng để bảo vệ:

Tín hiệu để bảo vệ làm việc là tín hiệu dòng điện được lấy từ CT-3C 8000/1A đặt gần trung tính máy phát.
- Khi 24 tác đông thì:

+ Báo sự cố trên Rơle Sel-300G. + Tác động Rơle khoá 86 – 1(1), tổ máy tự động dừng khẩn cấp, báo còi. + Sáng đèn cảnh báo “86-1” tại bảng hiển thị lỗi tại ULCB và OPS + Sáng đèn cảnh báo “GENERATOR” tại bảng hiển chỉ dẫn lỗi tại LCB và OPS + Báo và lưu sự cố quá kích thích 24 Over Excitation tại OPS và ULCU. 3) Bảo vệ quá dòng pha pha 50P Overcurent
- Chức năng:

Bảo vệ cuộn dây stator máy phát khi có sự cố quá dòng tức thời và quá dòng máy phát do: + Ngắn mạch thanh dẫn 13,8kV hoặc các thiết bị liên quan nằm trên thanh dẫn 13,8kV. + Công suất máy phát đột ngột gia tăng do anh hưởng của lưới, tổ máy chạy quá tải.
- Tín hiệu dùng để bảo vệ:

Tín hiệu để bảo vệ làm việc là tín hiệu dòng điện được lấy từ CT-3C 8000/1A đặt trên cuộn dây stator trước điểm trung tính máy phát.
- Khi 50P tác đông thì:

+ Sáng đèn Led 50P tại Rơle Sel-300G. + Tác động Rơle khoá 86 – 1(1), tổ máy tự động dừng khẩn cấp, báo còi. + Sáng đèn cảnh báo “86-1” tại bảng hiển thị lỗi tại LCB và OPS + Sáng đèn cảnh báo “GENERATOR” tại bảng hiển ghi lỗi tại LCB và OPS + Báo và lưu sự cố quá dòng pha pha 50P Overcurent tại OPS và ULCB. 4) Bảo vệ quá/ kém tần số 81O Under/Over Frequency
- Chức năng:

Bảo vệ máy phát khi máy phát đã hoà lưới mà có sự dao động tần số lớn của lưới dẫn đến tổ máy bị rung, các thiết bị tự dùng làm việc không ổn định. Chức năng này bị khoá khi chưa đóng máy cắt đầu cực.
- Tín hiệu dùng để bảo vệ:

Tín hiệu điện áp dùng cho bảo vệ được lấy từ VT 1P 13,8/ 3 /0,11/ 3 /0,11/3 có công suất 25VA/100VA đặt trên thanh dẫn đầu cực trước máy cắt đầu cực 13,8kV. Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ 182

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca
- Khi 81O tác đông thì:

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp

Báo sự cố 81O tại Rơle Sel-300G. Tác động Rơle khoá 86 – 1(1), tổ máy tự động dừng khẩn cấp, báo còi. Sáng đèn cảnh báo “86-1” tại bảng hiển thị lỗi tại LCB và OPS Sáng đèn cảnh báo “GENERATOR” tại bảng hiển thị ghi lỗi tại LCB và OPS + Báo và lưu sự cố 81O Under/Over Frequency tại OPS và ULCB. 5) Bảo vệ so lệch dòng điện máy phát 87 Generatorc Differntial
- Nguyên lý bảo vệ
CT-3C

+ + + +

G

CB 90*

CT-12C

87

- Chức năng: Bảo vệ máy phát khi có dòng so lệch qua Rơle bảo vệ do: + Ngắn mạch trong cuộn dây Stator máy phát. + Ngắn mạch trên thanh dẫn 13,8 KV nằm trong vùng bảo vệ.
- Tín hiệu dùng cho bảo vệ:

Tín hiệu dòng điện dùng cho bảo vệ được lấy từ hai biến dòng điện CT-3C (8000/1A-40VA) đặt ở trước điểm trung tính cuộn dây stator máy phát và CT12C (8000/1A-30VA) đặt trên thanh dẫn 13,8kV ở sau máy cắt đầu cực máy phát.
- Khi bảo vệ 87 tác động:

+ Sáng đèn Led 87A, 87B hoặc 87C tương ứng với pha bị sự cố tại Rơle Sel-300G. + Tác động Rơle khoá 86 – 1(1), tổ máy tự động dừng khẩn cấp, báo còi. + Sáng đèn cảnh báo “86-1” tại bảng hiển thị lỗi tại ULCB và OPS + Sáng đèn cảnh báo “GENERATOR” tại bảng hiển thị ghi lỗi tại LCB và OPS + Báo và lưu sự cố 87 Generatorc Differntial tại OPS và ULCB
6) Mất đồng bộ máy phát (78) Out of step Protection
- Nguyên lý:

Bảo vệ chống mất đồng bộ đôi khi còn có tên gọi là bảo vệ chống trượt cực từ. Khi máy phát điện đồng bộ bị mất kích từ, rotor máy phát có thể bị mất đồng bộ với từ trường quay. Việc mất đồng bộ cũng có thể xảy ra khi có dao động công suất trông hệ thống điện do sự cố kéo dài hoặc do cắt một số đường dây trong hệ thống. Hậu quả của việc mất đồng bộ gây nên sự dao động công suất Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ 183

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp trong hệ thống có thể làm mất ổn định kéo theo sự tan rã hệ thống điện, ngoài ra nó còn tạo ra các ứng suất cơ nguy hiểm trên một số phần tử của máy phát. Để phát hiện sự cố này chức năng 78 sử dụng nguyên lý đo tổng trở đầu cực máy phát. Tín hiệu dòng điện dùng cho bảo vệ được lấy từ biến dòng điện CT-3C (8000/1A) đặt ở trước điểm trung tính máy phát. Công suất của biến dòng điện là 40VA. Tín hiệu điện áp dùng cho bảo vệ được lấy từ VT 1P 13,8/ 3 /0,11/ 3 /0,11/3 có công suất 25VA/100VA đặt trên thanh dẫn đầu cực trước máy cắt đầu cực 13,8kV.

- Tín hiệu dùng cho bảo vệ:

- Khi bảo vệ 78 tác động:

+ Báo sự cố 78 tại Rơle Sel-300G. + Tác động Rơle khoá 86 – 1(1), tổ máy tự động dừng khẩn cấp, báo còi. + Sáng đèn cảnh báo “86-1” tại bảng hiển thị lỗi tại LCB và OPS + Sáng đèn cảnh báo “GENERATOR” tại bảng hiển thị lỗi tại LCB và OPS + Báo và lưu sự cố (78) Out of step Protection tại OPS và ULCB. 7) Bảo vệ mất kích từ 40 Loss of Excitation Trong quá trình vận hành máy phát điện có thể xảy ra mất kích từ do hư hỏng trong mạch kích thích (do ngắn mạch hoặc hở mạch), hư hỏng trong hệ thống tự động điều chỉnh điện áp, thao tác sai của nhân viên vận hành... Khi máy phát bị mất kích từ thường dẫn đến mất đồng bộ ở stator và rotor. Nếu hở mạch kích thích có thể gây quá điện áp trên cuộn rotor nguy hiểm cho cách điện cuộn dây.
- Nguyên lý bảo vệ:

Khi xảy ra mất kích từ, điện kháng của máy phát sẽ thay đổi từ trị số Xd (điện kháng đồng bộ) đến trị số X’d (điện kháng quá độ) và có tính chất dung kháng. Vì vậy để phát hiện mất kích từ ở máy phát điện, chúng ta có thể sử dụng một rơle điện kháng cực tiểu có X’d < Xkđ < Xd với đặc tính vòng tròn có tâm nằm trên trục -jX của mặt phẳng tổng trở phức có đặc tính làm việc như sau.
- Tín hiệu dùng cho bảo vệ:

Tín hiệu dòng điện dùng cho bảo vệ được lấy từ biến dòng điện CT-3C (8000/1A) đặt ở trước điểm trung tính máy phát. Công suất của biến dòng điện là 40VA. Tín hiệu điện áp dùng cho bảo vệ được lấy từ VT 1P 13,8/ 3 3 /0,11/3 /0,11/ có công suất 25VA/100VA đặt trên thanh dẫn đầu cực trước máy cắt đầu cực 13,8kV.
- Khi bảo vệ 40 tác động:

+ Báo sự cố mất kích từ 40 tại Rơle Sel-300G. Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ 184

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

+ + + +
8)

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp Tác động Rơle khoá 86 – 1(1), tổ máy tự động dừng khẩn cấp, báo còi. Sáng đèn cảnh báo “86-1” tại bảng hiển thị lỗi tại LCB và OPS Sáng đèn cảnh báo “GENERATOR” tại bảng hiển thị lỗi tại LCB và OPS Báo và lưu sự cố mất kích từ 40 Loss of Excitation tại OPS và ULCB

Bảo vệ thứ tự ngược 46 Negativephase sequence.
- Nguyên lý:

Bảo vệ Stator máy phát khi có dòng thứ tự nghịch xuất hiện trong Stator máy phát do tải không đối xứng hoặc do ngắn mạch hoặc là sự ảnh hưởng bởi sự cố lưới.
- Tín hiệu dùng cho bảo vệ:

Tín hiệu dòng điện dùng cho bảo vệ được lấy từ biến dòng điện CT-3C (8000/1A) đặt ở trước điểm trung tính máy phát. Công suất của biến dòng điện là 40VA.
- Khi bảo vệ 46 tác động:

+ Báo sự cố thứ tự ngược 46 tại Rơle Sel-300G. + Tác động Rơle khoá 86 – 1(1), tổ máy tự động dừng khẩn cấp, báo còi. + Sáng đèn cảnh báo “86-1” tại bảng hiển thị lỗi tại LCB và OPS + Sáng đèn cảnh báo “GENERATOR” tại bảng hiển thị lỗi tại LCB và OPS + Báo và lưu sự cố 46 Negativephase sequence tại OPS và ULCB 9) Bảo vệ kém áp (27) Undervoltage
- Chức năng:

Bảo vệ máy phát khi điện áp cuộn dây stator giảm thấp do trục trặc bộ điều thế hay do thay đổi công suất vô công đột ngột, hoặc do ảnh hưởng bởi sự cố lưới. Chức năng này sẽ bị khoá khi máy cắt đầu cực mở và khoá khi ở chế độ Line charge.
- Tín hiệu dùng cho bảo vệ:

Tín hiệu điện áp dùng cho bảo vệ được lấy từ VT 1P 13,8/ 3 /0,11/ 3 /0,11/3 có công suất 25VA/100VA đặt trên thanh dẫn đầu cực trước máy cắt đầu cực 13,8kV.
- Khi bảo vệ 27 tác động:

+ Báo sự cố kém áp 27 tại Rơle Sel-300G. + Tác động Rơle khoá 86 – 1(1), tổ máy tự động dừng khẩn cấp, báo còi. + Sáng đèn cảnh báo “86-1” tại bảng hiển thị lỗi tại LCB và OPS + Sáng đèn cảnh báo “GENERATOR” tại bảng hiển thị lỗi tại LCB và OPS + Báo và lưu sự cố kém áp (27) Undervoltage tại OPS và ULCB 10) Bảo vệ khoảng cách (21) Minimum Inpenance Generator.
- Chức năng:

Bảo vệ máy phát, máy biết thế chính và đường dây khi có chạm đất do: + Sét đánh gấy ngắn mạch chạm đất một hay nhiều pha của thanh cái đường dây ngoài trạm. + Ngắn mạch chạm đất trong cuộn dây Stator trong vùng bảo vệ cuộn dây Stator máy phát. Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ 185

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp + Ngắn mạch chạm đất trong cuộn dây máy biến thế chính, máy biến thế kích từ, máy biến thế tự dùng do hư hỏng cách điện. + Dự phòng cho rơle 87 không hoạt động hoặc vùng sự cố nằm ngoài vùng bảo vệ của 87.

- Tín hiệu dùng cho bảo vệ:

Tín hiệu dòng điện dùng cho bảo vệ được lấy từ biến dòng điện CT-3C (8000/1A) đặt trên cuộn dây stator trước điểm trung tính máy phát, công suất của biến dòng điện là 40VA. Tín hiệu điện áp dùng cho bảo vệ được lấy từ VT-1P (13,8/ 3 /0,11/ 3 /0,11/3) có công suất 25VA/100VA đặt trên thanh dẫn đầu cực trước máy cắt đầu cực 13,8kV.
- Khi bảo vệ tác động:

+ Báo sự cố ngắn mạch 21 tại Rơle Sel-300G. + Tác động Rơle khoá 86 – 1(1), tổ máy tự động dừng khẩn cấp, báo còi. + Sáng đèn cảnh báo “86-1” tại bảng hiển thị lỗi tại LCB và OPS + Sáng đèn cảnh báo “GENERATOR” tại bảng hiển thị lỗi tại LCB và OPS + Báo và lưu sự cố ngắn mạch máy phát (21) Minimum Inpenance Generator tại OPS và ULCB 11) Bảo vệ 100% cuộn dây Stator (64S) 100%Stator Earth Fault
- Chức năng:

Bảo vệ chạm đất 100% cuộn dây stator máy phát tính từ điểm trung tính. Chức năng này làm việc dựa trên nguyên lý giám sát điện áp cơ bản sóng hài bậc 3.
- Tín hiệu dùng cho bảo vệ:

Tín hiệu điện áp được lấy từ cuộn thứ cấp của máy biến thế nối đất điểm trung tính stator PUH10 có tỷ số biến đổi 13,8/ 3 , công suất 0,23KV.
- Khi bảo vệ 64G tác động:

+ Báo sự có chạm đất 64S tại Rơle Sel-300G. + Tác động Rơle khoá 86 – 1(1), tổ máy tự động dừng khẩn cấp, báo còi. + Sáng đèn cảnh báo “86-1” tại bảng hiển thị lỗi tại LCB và OPS + Sáng đèn cảnh báo “GENERATOR” tại bảng hiển thị lỗi tại LCB và OPS + Báo và lưu sự cố (64S) 100%Stator Earth Fault tại OPS và ULCB 12) Bảo vệ quá điện áp pha (59) Over Voltage
- Chức năng:

Bảo vệ cuộn dây stator máy phát khi điện áp cuộn dây stator tăng cao do hư hỏng bộ điều thế hay do thay đổi công suất vô công đột ngột, hoặc do ảnh hưởng bởi sự cố lưới.
- Tín hiệu dùng cho bảo vệ:

Tín hiệu điện áp dùng cho bảo vệ được lấy từ VT-1P (13,8/ 3 /0,11/ 3 /0,11/3) có công suất 25VA/100VA đặt trên thanh dẫn đầu cực trước máy cắt đầu cực 13,8kV
- Khi bảo vệ 59 tác động:

+ Báo sự cố quá áp 59 tại Rơle Sel-300G. Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ 186

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

+ + + +

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp Tác động Rơle khoá 86 – 1(1), tổ máy tự động dừng khẩn cấp, báo còi. Sáng đèn cảnh báo “86-1” tại bảng hiển thị lỗi tại LCB và OPS Sáng đèn cảnh báo “GENERATOR” tại bảng hiển thị lỗi tại LCB và OPS Báo và lưu sự cố quá điện áp pha (59) Over Voltage tại OPS và ULCB

13) Bảo vệ trạm đất Rotor máy phát 64G Earth Fault Protection For Rotor Trong máy phát điện nguồn kích từ là nguồn một chiều nên khi chạm đất một điểm mạch kích từ các thông số làm việc của máy phát hầu như thay đổi không đáng kể. Khi chạm đất điểm thứ hai mạch kích từ, một phần cuộn dây kích từ sẽ bị nối tắt, dòng điện qua chỗ cách điện bị đánh thủng có thể rất lớn sẽ làm hỏng cuộn dây và phần thân rotor. Ngoài ra dòng điện trong cuộn rotor tăng cao có thể làm mạch từ bị bão hoà, từ trường trong máy phát bị méo làm cho máy phát bị rung, ...gây hư hỏng nghiêm trọng máy phát. Để ngăn ngừa những sự cố này hệ thống bảo vệ tổ máy dùng relay SEL 300G làm việc cùng Module SEL-2664 để bảo vệ chạm đất cuộn dây kích từ máy phát. Nối trực tiếp SEL-2664 vào hai đầu cuộn dây kích từ và vành trượt nối đất rotor, SEL-2664 tính toán giá trị điện trở cách điện giữa cuộn dây kích từ với đất, và chuyển giá trị này vào SEL-300G sử dụng đường dây cáp quang có đầu nối ST và bộ thu phát (SEL-2812MR). Cài đặt cổng RS232 trên SEL-300G qua giao thức SEL để nhận giá trị điện trở cách điện từ SEL-2664.

SEL-300G so sánh giá trị điện trở cách điện nhận được với các giá trị cài đặt (64F1P và 64F2P) của phần tử bảo vệ chạm đất mạch kích từ (chức năng 64F), thiết lập hai cấp tác động của chức năng 64F để Alarm hay Trip. Nếu không có hư hỏng cách điện, không có dòng rò giữa cuộn dây kích từ với đất; giá trị điện trở cách điện sẽ rất cao (vô cùng). Tuy nhiên, trong trường hợp này, theo các giới hạn độ nhạy, SEL-2664 sẽ tính được giá trị rất lớn của điện trở cách điện khoảng 20Mega Ohms. Khi cách điện của cuộn dây kích từ và lõi từ rotor bị hư hỏng (lưu ý là lõi từ rotor máy phát được nối đất thông qua chổi quét), SEL-2664 sẽ phát hiện sự giảm mạnh của điện trở cách điện. Kỹ thuật sử dụng trong rơ le SEL-2664 không phân biệt được sự hư hỏng cách điện ở một hay nhiều điểm. 1.2.3. RELAY SEL- 501 Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ 187

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp Để bảo vệ máy biến thế kích từ không bị quá dòng do ngắn mạch hay quá tải lâu dài hệ thống bảo vệ tổ máy trang bị một relay Sel 501. Relay này thích hợp những tính năng bảo vệ sau: Bảo vệ 50H, 50PT, 51PT: Là những bảo vệ quá dòng máy biến thế kích từ được ký hiệu chung là 50/51E. Bảo vệ 50PP, 50NP: là những bảo vệ lỗi máy cắt được ký hiệu là 50BF. Chức năng quá dòng máy biến thế kích từ (50/51E) Over Current Excitation Bảo vệ quá dòng máy biến thế kích từ khi có các sự cố do: + Máy biến thế kích từ quá tải trong thời gian dài + Ngắn mạch giữa các vòng dây máy biến thế kích từ hoặc ngắn mạch giữa các cuộn dây máy biến thế kích từ.

- Chức năng:

- Tín hiệu dùng để bảo vệ:

Tín hiệu dòng điện dùng cho bảo vệ được lấy từ biến dòng điện CT-6C (600/1A) đặt trên thanh đẫn 13,8kV đầu cực máy biến thế kích từ, công suất của biến dòng điện là 25VA.
- Khi bảo vệ tác động:

+ Báo sự cố quá dòng 50/51E tại Rơle Sel-501. + Tác động Rơle khoá 86 – 1(1), tổ máy tự động dừng khẩn cấp, báo còi. + Sáng đèn cảnh báo “86-1” tại bảng hiển thị lỗi tại LCB và OPS + Sáng đèn cảnh báo “GENERATOR” tại bảng hiển thị lỗi tại LCB và OPS + Báo và lưu sự cố quá dòng máy biến thế kích từ (50/51E) Over Current Excitation tại OPS 1.2.4. RELAY KHOÁ 86-2 Relay khoá 86-2 được đặt trong tủ GPRB1 có nhiệm vụ khoá tổ máy không cho hoạt động trở lại khi sự cố nặng phần cơ vẫn chưa được giải trừ. Như các bảo vệ gối trục, ổ đỡ, ổ hướng, hệ thống nước, dầu, khí và nhiệt độ máy phát.
- Các tín hiệu đưa đến relay khóa 86-2 gồm:

+ + + + + + + + + + + + + +

Nhiệt độ bạc hướng ổ Turbine tăng cao Nhiệt độ dầu Ổ turbine tăng cao Áp lực dầu của dầu áp lực giảm thấp Lỗi PLC Bảo vệ vượt tốc điện Stop 3 signal Bảo vệ vượt tốc cơ Đảo trục turbine theo phương X Đảo trục turbine theo phương Y Bệ đỡ ổ đỡ dao động theo phương X Bệ đỡ ổ đỡ dao động theo phương Z Độ rung bệ đỡ ổ hướng turbine phương X Độ rung bệ đỡ ổ hướng turbine phương Z Nhiệt độ cuộn dây Stator

: 38TPX : 38TX : 88GPX : 12 : 13DX : 86VTX : 86VTY : 86BLX : 86BLZ : 86BTX : 86BTZ : 38GX 188

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca + + + + + + + + + + + + + + +

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp Nhiệt độ ổ hướng trên tăng cao : 38UX Nhiệt độ dầu ổ hướng trên tăng cao : 38QUX Nhiệt độ ổ hướng dưới tăng cao : 38LX Nhiệt độ ổ đỡ dưới tăng cao : 38TX Nhiệt độ dầu làm mát nối vào tăng cao : 38OOX Nhiệt độ dầu ổ hướng dưới tăng cao : 38QLX Nhiệt độ lõi thép máy phát tăng cao : 38GCX Độ đảo ổ hướng trên theo phương X : 86VBX Độ rung bệ đỡ ổ hướng trên : 86VBU Độ đảo ổ hướng trên theo phương Y : 86VBY Độ đảo ổ hướng dưới theo phương X : 86VLX Độ đảo ổ hướng dưới theo phương Y : 86VLY Mức dầu ổ đỡ tăng cao/giảm thấp : 33QBLX Công tắc dừng khẩn cấp (OPS) : 5E Công tắc dừng khẩn cấp (ULCB1) : 5E

- Khi Rơle khoá 86 – 2 tác động trình tự dùng máy như sau:

1. Đóng cánh hướng 2. Mở CB đầu cực(trip1) khi cánh hướng đã đóng. 3. Mở CB kích từ khi CB đầu cực đã mở 4. Dừng máy nhanh + Bơm năng trục làm việc (N<90%) + Thắng khẩn cấp tổ máy (N<20%) 5. Đưa tín hiệu đi cảnh báo tại ULCB và OPS đồng thời lưu tại OPS. - Để tổ máy hoạt động trở lại ta phải Reset relay 86-2, muốn reset được thì sự cố đó đã được giải trừ, trục máy đã dừng quay và nhấn nút reset trên relay 86-2. 1.3.
TỦ BẢO VỆ GPRB2: (GENERATOR PROTECTION RELAY BOARD 2)

Tủ GPRB2 là tủ bảo vệ tổ máy thứ 2 đặt trong phòng ULC trong tủ này gồm hai relay Sel-300G, Sel-501, RK486 và relay Lockout 86-1(2). Nhóm bảo vệ này là nhóm bảo vệ dự phòng cho 86-1(1) nhưng hoạt động độc lập. 1.3.1. RELAY LOCKOUT 86-1(2) Cung giống như 86-1(1) nhóm sự cố 86-1(2) cũng là nhóm sự cố phần điện của tổ máy bao gồm các bảo vệ của máy phát, máy biến thế kích từ, hệ thống kích từ và CPU điều khiển tổ máy. Các tín hiệu đưa tới 86-1(2) gồm có: Sel-300G, Sel-501, các tín hiệu khác: + Sự cố 86-MT(2) khi tổ đang máy chạy bù + Hệ thống chữa cháy máy phát làm việc. Khi một trong các tín hiệu trên có lệnh trip gửi tới relay khoá 86-1(2) thì relay 86-1(2) tác động đưa tín hiệu cấp nguồn cho các thiết bị làm việc theo trình tự sau: 1. Mở CB đầu cực 901 (trip 2) 2. Mở CB kích từ 41(trip 2) khi CB 901 đầu cực đã mở 3. Đóng cánh hướng Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ 189

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp

4. Dừng máy khẩn cấp + Bơm nâng trục làm việc (N<90%) + Thắng khẩn cấp tổ máy (N<25%) 5. Đưa tín hiệu đi cảnh báo tại ULCB và OPS đồng thời lưu sự cố tại OPS. Sau khi bị sự cố 86-1(2) để tổ máy hoạt động trở lại ta phải reset relay khoá. Muốn reset relay lockout 86-1(2) thì sự cố đó đã được khắc phục, tổ máy đã dừng hẳn và nhấn nút reset trên relay lockout 86-1(2). 1.3.2. RELAY SEL-300G: Relay sel-300G trong tủ này có nhiệm vụ bảo vệ tổ máy với tính chất dự phòng cho sel-300G trong tủ GPRB1. Relay này được thích hợp nhưng tính năng bảo vệ sau: Ký Hiệu 49 50G 81 32 78 40 46 51V 59G Cức Năng Quá tải máy phát. Quá dòng điện Quá/ kém tần số máy phát Công suất ngược. Mất đồng bộ máy phát. Mất kích thích. Thứ tự nghịch. Quá dòng kém áp. Bảo vệ chạm đất 90-95%. Tác Động Alarm x x x x x x x x x x x x x x x x x Trip

59P Quá điện áp máy phát. x Nguyên tắc làm việc cuả các chức năng bảo vệ này cũng giống như các bảo vệ trong Sel 300G của tủ GPRB1. 1.3.3. RELAY SEL-501: Relay sel-501 trong tủ này có nhiệm vụ bảo vệ máy biến thế kích từ. Relay này được thích hợp một chức năng 51PT: 1.3.4. RELAY RARIC: Relay sel-RARIC trong tủ này có nhiệm vụ bảo vệ Past đỡ trục máy phát dựa trên nguyên lý dò tìm dòng điện dọc trục:

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

190

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca 2. 2.1. BẢO VỆ MÁY BIẾN ÁP CHÍNH

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp

Tổng quan
Máy biến áp chính là thiết bị không thể thiếu được trong việc kết nối giữa tổ máy mới hệ thống điện cao áp. Với nhà máy Buôn Kuốp mỗi tổ máy có một máy biến áp loại hai dây cuấn 3 pha riêng phía 13,8kV đấu tam giác, phía 220KV đấu sao trung tính nối đất trực tiếp. Để bảo vệ cho mỗi MBA này nhà máy có trang bị hai tủ bảo vệ MSPRB1 và MSPRB2.

2.2.

TỦ BẢO VỆ MSPRB1 (MTR AND STR POROTECTION RELAY BOARD 1)

Tủ MSPRB1 là tủ bảo vệ cho máy biến áp chính và máy biến áp tự dùng, tủ này được đặt trong phòng ULC nhà máy. Trong tủ được đặt các relay Sel 387E, Sel 351, Sel 501(Unit1), Sel 501(Unit2) và Relay khoá 86-MT(1). Dưới đây là bảng tổng hợp các relay, các chức năng có nhiệm vụ đi cảnh báo hay đi tác động gửi đến relay 86-MT(1).
Relay Ký Hiệu Cức Năng Tác Động Alarm Trip

Sel387E 87 67P SEL351 67G 50P 50G 59G SEL 501 51PT 49 51PT 51H 49 51G Bảo vệ nội bộ 96-2 63 26WT-2 26QT-3 71

So lệch máy biến áp chính Quá dòng chạm đất có hướng Quá dòng trung tính có hướng Quá dòng pha pha Quá dòng trung tính Bảo vệ chạm đất (90 đến 95%) Quá dòng MBA tự dùng phía 13,8kV Quá tải MBA từ dùng Quá dòng MBA tự dùng phía 0,4 kV Quá dòng MBA tự dùng phía 0,4 kV Quá tải MBA tự dùng Quá dòng trung tính MBA tự dùng Lưu lượng dầu Áp lực dầu Nhiệt độ cuộn dây tăng cao cấp 2 Nhiệt độ dầu tăng cao cấp 2 Van chặn dầu

x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x

2.2.1.

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

SEL 501

Relay 86-MT(1):

191

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp Là relay khoá để bảo vệ cho máy biến thế chính và máy biến áp tự dùng. Nhằm mục đích không cho đóng điện vào MBA khi sự cố chưa được giải trừ. Các tín hiệu đưa tới gồm có: + Sel 501 (trong tủ GPRB1)chức năng: 50BF lỗi máy cắt đầu cực. + Sel 387 chức năng 87 + Sel 351 chức năng 67P, 67G, 50P, 51P,51G, 59G. + Sel 501(unit1 phía 13,8kV của TD1) 51PT, 50H, 49: + Sel 501(unit2 phía 0,4kV của TD1) 51PT, 50H, 49, 51G + Các tín hiệu từ relay thích hợp của MBA * Van phòng nổ * Nhiệt độ cuộn dây * Nhiệt độ dầu * Van chặn * Relay hơi (lưu lượng) * Hệ thống chữa cháy làm việc Khi 1 trong các bảo vệ này đưa tới sẽ đi tác động relay khoá 86-MT(1), khi relay này tác động sẽ đi làm việc theo trình tự sau: + Mở máy cắt 23* (trip1) + Mở máy cắt đầu cực + Mở máy cắt kích từ khi 90* hay 23* đã mở + Mở máy cắt 200 nếu 23*-9 đóng. + Mở máy cắt tự dùng 6** + Đưa đến relay 86-1(1) nếu tổ máy đang chay bù. Để reset relay 86-MT(1) thì sự cố đã được giải trừ, nhấn reset ngay tai relay hoặc trên OPS.
TỦ BẢO VỆ MSPRB2 (MTR AND STR POROTECTION RELAY BOARD 2)

2.2.2.

2.2.3. 2.3.

Tủ MSPRB2 là tủ bảo vệ thứ 2 cho máy biến áp chính, máy biến áp tự dùng và máy phát , tủ này được đặt trong phòng ULC nhà máy. Trong tủ được đặt các relay Sel-387E, Sel-351, Sel- 501 và Relay khoá 86-MT(2). Dưới đây là bảng tổng hợp các relay, các chức năng có nhiệm vụ đi cảnh báo hay đi tác động gửi đến relay 86-MT(2). Relay Ký Hiệu 67P SEL351 67G 50P 51P 59G Cức Năng So lệch máy biến áp chính-máy phát Quá dòng chạm đất có hướng Quá dòng trung tính có hướng Quá dòng pha pha Quá dòng pha pha cắt có thời gian Quá dòng chạm đất Tác Động Alarm X x x x x x Trip x x x x x x 192

Sel387E 87

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca Sel 501 49 Quá tải MBA chính

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp x

Relay 86-MT(2): là relay khoá để bảo vệ cho máy biến thế chính và máy phát. Nhằm mục đích tránh không cho đóng điện vào MBA chính khi sự cố vẫn chưa được kgắc phục. Các tín hiệu gửi tới gồm có relay gồm: + Sel 387E chức năng 87(bao gồm cả máy phát và MBA) + Sel 351 chức năng 67P, 67G, 50P, 51P,51G. Khi 1 trong các bảo vệ này đưa tới sẽ đi tác động relay khoá 86-MT(1), khi relay này tác động sẽ đi làm việc theo trình tự sau: + Mở máy cắt 23* (trip2) + Mở máy cắt đầu cực (trip 2) + Mở máy cắt kích từ (trip2) khi 90* hay 23* đã mở + Mở máy cắt 200 nếu 23*-9 đóng. + Mở máy cắt tự dùng 6** + Đưa đến relay 86-1(1) nếu tổ máy đang chạy bù. Để reset relay 86-MT(2) thì sự cố đã được giải trừ, nhấn reset ngay tại relay hoặc trên OPS.

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

193

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp

3.

BẢO VỆ TRAM 220KV

3.1. BẢO VỆ THANH CÁI 220KV Tổng quan: Bảo vệ thanh cái 220KV bao gồm 2 tủ bảo vệ: tủ 220BCPRB1 và 220BCPRB2 được đặt ở cao trình 319 trong phòng điều khiển trung tấm. Trong hai tủ này được trang bị các Relay sel 421, Sel 487 và các relay khoá. Các relay này có nhiệm vụ phát hiện sự cố của thanh cái C21, C22 để đưa đi cắt các máy cắt cô lập sự cố. 3.1.1. Tủ bảo vệ 220BCPRB1:(Bus coupling Protection Relay Board 2) Tủ bảo vệ này gồm 2 relay sel 487B, trong đó một cho pha A, một cho pha B, hai relay này được tích hợp một tính năng bảo vệ 87 bảo vệ so lệch và 27 để giám sát điện áp. Hai relay lockout 286-B1, 286-B2 để khóa máy cắt ở trạng thai mở khi có sư cố trên thanh cái. Pham vi bảo vệ là trong vùng lấy tín hiệu từ các CT trước và sau máy cắt nối vào thanh cái.
Relay sel-487B

Relay sel-487B là loại relay số được trang bị nhăm mục đích bảo vệ thắn mạch hoặc chạm đất thanh cái 220kV trong vùng bảo vệ trên hai thanh cái. Ngoài ra còn trang bị chức năng 27 để bảo vệ kém áp riêng thanh cái C21 nhưng chức năng này chỉ đi cảnh báo. Các tín hiệu vào ra cua Sel-487B (pha A) có thể tóm tắt như bảng sau:
ST T

Tên Thiết Bị Tín hiệu đầu vào của relay Dao cách ly 271-1 nối vào C21 Dao cách ly 271-1 nối vào C22 Dao cách ly 272-1 nối vào C21 Dao cách ly 272-2 nối vào C22 Dao cách ly 273-1 nối vào C21 Dao cách ly 273-2 nối vào C22 Dao cách ly 231-1 nối vào C21 Dao cách ly 231-1 nối vào C22 PT tín hiệu điện áp pha C21 CT dòng điện trên CB 233 CT dòng điện trên CB 231 CT dòng điện trên CB 232 CT dòng điện trên CB 271 CT dòng điện trên CB 272 CT dòng điện trên CB 273 CT dòng điện trên CB 200 Các CB nối vào C21, C22 Dao cách ly 200-1 nối vào C21

Ký Hiệu DS271-1 DS271-2 DS272-1 DS272-2 DS273-1 DS273-2 DS231-1 DS231-2 VT/41P CT/1-45C CT/1-25C CT/2-25C CT/1-49C CT/2-49C CT/3-49C CT/41C DS200-1

Ghi Chú Đường dây 271 nối vào C21 Đường dây 271 nối và C22 Đường dây 272 nối và C21 Đường dây 272 nối và C22 Đường dây 273 nối và C21 Đường dây 273 nối và C22 Máy T1 nối vào C21 Máy T1 nối vào C22 Dùng bảo vệ kém áp C21 Dùng cho bảo vệ 87 bus Dùng cho bảo vệ 87 bus Dùng cho bảo vệ 87 bus Dùng cho bảo vệ 87 bus Dùng cho bảo vệ 87 bus Dùng cho bảo vệ 87 bus Dùng cho bảo vệ CB200 Theo sơ đồ kết dàn 194

I 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 34 34 II 1 2 DS 200-2A nối vào C22 DS 200-2B nối vào C22 Dao cách ly 200-9 nối vào C29 Dao cách ly 231-9 nối vào C29 Dao cách ly 232-9 nối vào C29 Dao cách ly 271-9 nối vào C29 Dao cách ly 272-9 nối vào C29 Dao cách ly 273-9 nối vào C29 Dao cách ly 233-9 nối vào C29 Dao cách ly 233-1 nối vào C21 Dao cách ly 233-2 nối vào C22 Dao cách ly 232-1 nối vào C21 Dao cách ly 232-2 nối vào C22 Tín hiệu đầu ra của relay Trip pha A trên C21 Trip pha A trên C22
Relay Sel487B (pha B)

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp DS200-2A DS200-2B DS200-9 DS231-9 Máy BA T1 nối vào C29 DS232-9 Máy BA T2 nối vào C29 DS271-9 Đường dây 271 nối và C29 DS272-9 Đường dây 272 nối và C29 DS273-9 Đường dây 273 nối và C29 DS233-9 Máy BA AT1 nối vào C29 DS233-1 Máy BA AT1 nối vào C21 DS233-2 Máy BA AT1 nối vào C22 DS232-1 Máy BA T2 nối vào C21 DS232-2 Máy BA T2 nối vào C22 C21 A C22 A Sự cố pha A trên bus C21 gửi đến relay 286B-1 Sự cố pha A trên bus C22 gửi đến relay 286B-2

Relay sel-487B là loại relay số được trang bị nhăm mục đích bảo vệ thắn mạch hoặc chạm đất thanh cái 220kV trong vùng bảo vệ trên pha B. Ngoài ra còn trang bị chức năng 27 để bảo vệ kém áp riêng thanh cái C22 nhưng chức năng này chỉ đi cảnh báo. Các tín hiệu vào ra cua Sel-487B (pha B) có thể tóm tắt như bảng sau: STT Tên Thiết Bị Ký Hiệu Ghi Chú I Tín hiệu đầu vào của relay 1 Dao cách ly 271-1 nối vào C21 DS271-1 Đường dây 271 nối vào C21 2 Dao cách ly 271-1 nối vào C22 DS271-2 Đường dây 271 nối và C22 3 Dao cách ly 272-1 nối vào C21 DS272-1 Đường dây 272 nối và C21 5 Dao cách ly 272-2 nối vào C22 DS272-2 Đường dây 272 nối và C22 6 Dao cách ly 273-1 nối vào C21 DS273-1 Đường dây 273 nối và C21 7 Dao cách ly 273-2 nối vào C22 DS273-2 Đường dây 273 nối và C22 8 Dao cách ly 231-1 nối vào C21 DS231-1 Máy T1 nối vào C21 9 Dao cách ly 231-1 nối vào C22 DS231-2 Máy T1 nối vào C22 10 PT tín hiệu điện áp pha của C21 VT/42P Dùng bảo vệ kém áp C22 11 CT dòng điện trên CB 233 CT/1-45C Dùng cho bảo vệ 87 bus 12 CT dòng điện trên CB 231 CT/1-25C Dùng cho bảo vệ 87 bus 13 CT dòng điện trên CB 232 CT/2-25C Dùng cho bảo vệ 87 bus 14 CT dòng điện trên CB 271 CT/1-49C Dùng cho bảo vệ 87 bus 15 CT dòng điện trên CB 272 CT/2-49C Dùng cho bảo vệ 87 bus 16 CT dòng điện trên CB 273 CT/3-49C Dùng cho bảo vệ 87 bus 17 CT dòng điện trên CB 200 CT/41C Dùng cho bảo vệ CB200 Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ 195

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 34 34 II 1 2 Các CB nối vào C21, C22 Dao cách ly 200-1 nối vào C21 Dao cách ly 200-2A nối vào C22 Dao cách ly 200-2B nối vào C22 Dao cách ly 200-9 nối vào C29 Dao cách ly 231-9 nối vào C29 Dao cách ly 232-9 nối vào C29 Dao cách ly 271-9 nối vào C29 Dao cách ly 272-9 nối vào C29 Dao cách ly 273-9 nối vào C29 Dao cách ly 233-9 nối vào C29 Dao cách ly 233-1 nối vào C21 Dao cách ly 233-2 nối vào C22 Dao cách ly 232-1 nối vào C21 Dao cách ly 232-2 nối vào C22 Tín hiệu đầu ra của relay Trip pha B trên C21 Trip pha B trên C22
Relay lockout 286-B1và 286-B2

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp Theo sơ đồ kết dàn DS200-1 DS200-2A DS200-2B DS200-9 DS231-9 DS232-9 DS271-9 DS272-9 DS273-9 DS233-9 DS233-1 DS233-2 DS232-1 DS232-2 C21 B C22 B

Máy BA T1 nối vào C29 Máy BA T2 nối vào C29 Đường dây 271 nối và C29 Đường dây 272 nối và C29 Đường dây 273 nối và C29 Máy BA AT1 nối vào C29 Máy BA AT1 nối vào C21 Máy BA AT1 nối vào C22 Máy BA T2 nối vào C21 Máy BA T2 nối vào C22 Sự cố pha B trên bus C21 gửi đến relay 286B-1 Sự cố pha B trên bus C22 gửi đến relay 286B-2

Hệ thống bảo vệ thanh cái 220KV được trang bị mỗi thanh cái một relay lockout, nhằm mục đích chính để tránh đóng nhầm các CB đã cắt ra khi sự cố trên thanh cái vẫn còn duy chì. STT Chức Năng Ký Hiệu Gi Chú 286-B1 Relay lockout thanh cái C21 I 1 2 3 II 1 2 3 III 1 Tín hiệu đầu vào cổng Set Trip pha A trên C21 Trip pha B trên C21 Trip pha C trên C21 Tín hiệu ngõ ra của relay Mở CB 200 coil1 Mở CB 233 coil Mở các CB nối vào thanh cái bị sự cố Reset Relay 286-B1 Nhấn reset tại relay CB200 trip CB233 trip Sự cố trên pha nào thì trip pha đó Sự cố trên pha nào thì trip pha đó Sự cố trên pha nào thì trip pha đó Khi sự cố đã được khắc 196 C21 A C21 A C21 C Từ Sel-487B pha A Từ Sel-487B pha B Từ Sel-487B pha C

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp phục

286-B2 Relay lockout thanh cái C22 I 1 2 3 II 1 2 3 III 1 Tín hiệu đầu vào cổng Set Trip pha A trên C22 Trip pha B trên C22 Trip pha C trên C22 Tín hiệu ngõ ra của relay Mở CB 200 coil1 Mở CB 233 coil Mở các CB nối vào thanh cái bị sự cố Reset Relay 286-B2 Nhấn reset tại relay CB200 trip CB233 trip Sự cố trên pha nào thì trip pha đó Sự cố trên pha nào thì trip pha đó Sự cố trên pha nào thì trip pha đó Khi sự cố đã được khắc phục C22 A C22 A C22 C Từ Sel-487B pha A Từ Sel-487B pha B Từ Sel-487B pha C

Khi relay Sell 487 tác động sẽ gửi tín hiệu đến relay Lockout 286-B1, 286-B2. Khi 286-B1 hoặc 286-B2 tác động thì gửi đến cuận Tríp1 của các CB200. Tai thời điểm các CB 231, 232, 233, 271, 272, 273 chúng nối vào thanh cái bị sự cố thì relay 286-B1 hoặc 286-B2 sẽ gửi lệnh trip đến các relay lockout của từng CB. 3.1.2. Tủ bảo vệ 220BCPRB2: Tủ bảo vệ này gồm 3 relay sell 487B, 286-BF và Sell 421, Chức năng thích hợp trong Sell487B là bảo vệ 87 (bảo vệ so lệch) để bảo vệ cho pha C trên thanh cái. Sel 421 được thích hợp các chức năng bảo vệ 50P, 51P, 67G,67P, 21G, 21S,50G, 51G, 50PF, 27, 59P, 25 để bảo vệ cho thanh cái hay các xuất tuyến khi CB200 thay thế cho máy cắt đường dây bất kỳ. Relay Sel-487B Relay sel-487B được trang bị nhăm mục đích bảo vệ thắn mạch hoặc chạm đất thanh cái 220kV trong vùng bảo vệ trên pha C. Ngoài ra còn trang bị chức năng 27 để bảo vệ kém áp riêng thanh cái C29 nhưng chức năng này chỉ đi cảnh báo. Các tín hiệu vào ra cua Sel-487B (pha C) có thể tóm tắt như bảng sau: STT Tên Thiết Bị Ký Hiệu Ghi Chú I Tín hiệu đầu vào của relay 1 Dao cách ly 271-1 nối vào C21 DS271-1 Đường dây 271 nối vào C21 2 Dao cách ly 271-1 nối vào C22 DS271-2 Đường dây 271 nối và C22 3 Dao cách ly 272-1 nối vào C21 DS272-1 Đường dây 272 nối và C21 5 Dao cách ly 272-2 nối vào C22 DS272-2 Đường dây 272 nối và C22 6 Dao cách ly 273-1 nối vào C21 DS273-1 Đường dây 273 nối và C21 Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ 197

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 34 34 II 1 Dao cách ly 273-2 nối vào C22 Dao cách ly 231-1 nối vào C21 Dao cách ly 231-1 nối vào C22 PT tín hiệu điện áp pha của C29 CT dòng điện trên CB 233 CT dòng điện trên CB 231 CT dòng điện trên CB 232 CT dòng điện trên CB 271 CT dòng điện trên CB 272 CT dòng điện trên CB 273 CT dòng điện trên CB 200 Các CB nối vào C21, C22 Dao cách ly 200-1 nối vào C21 DS 200-2A nối vào C22 DS 200-2B nối vào C22 Dao cách ly 200-9 nối vào C29 Dao cách ly 231-9 nối vào C29 Dao cách ly 232-9 nối vào C29 Dao cách ly 271-9 nối vào C29 Dao cách ly 272-9 nối vào C29 Dao cách ly 273-9 nối vào C29 Dao cách ly 233-9 nối vào C29 Dao cách ly 233-1 nối vào C21 Dao cách ly 233-2 nối vào C22 Dao cách ly 232-1 nối vào C21 Dao cách ly 232-2 nối vào C22 Tín hiệu đầu ra của relay Trip pha C trên C21

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp DS273-2 Đường dây 273 nối và C22 DS231-1 Máy T1 nối vào C21 DS231-2 Máy T1 nối vào C22 VT/43P Dùng bảo vệ kém áp C29 CT/1-45C Dùng cho bảo vệ 87 bus CT/1-25C Dùng cho bảo vệ 87 bus CT/2-25C Dùng cho bảo vệ 87 bus CT/1-49C Dùng cho bảo vệ 87 bus CT/2-49C Dùng cho bảo vệ 87 bus CT/3-49C Dùng cho bảo vệ 87 bus CT/41C Dùng cho bảo vệ CB200 Theo sơ đồ kết dàn DS200-1 DS200-2A DS200-2B DS200-9 DS231-9 Máy BA T1 nối vào C29 DS232-9 Máy BA T2 nối vào C29 DS271-9 Đường dây 271 nối và C29 DS272-9 Đường dây 272 nối và C29 DS273-9 Đường dây 273 nối và C29 DS233-9 Máy BA AT1 nối vào C29 DS233-1 Máy BA AT1 nối vào C21 DS233-2 Máy BA AT1 nối vào C22 DS232-1 Máy BA T2 nối vào C21 DS232-2 Máy BA T2 nối vào C22 C21 C

Sự cố pha C trên bus C21 gửi đến relay 286B-1 Sự cố pha C trên bus C22 2 Trip pha C trên C22 C22 C gửi đến relay 286B-2 Khi sel 487B tác động sẽ gửi tín hiệu đến 286-B1 hoạc 286-B2 để gửi tín hiệu tríp các CB có nối vào thanh cái có sự cố. Relay Sel 421 Relay số sel-421 là bảo vệ của CB200 khi CB này đóng vai trò là máy cắt nối hay khi làm máy cắt thanh thế cho các phát tuyến. Các chức năng bảo vệ được thích hợp trong relay nhằm mục đích cô lập sự cố ra để bảo vệ thanh cái hay đường dây không bị hư hỏng do: ngắn mạch chạm đất, chạm pha. Các chức năng và các tín hiệu vào ra của sel-421 được tóm tắt theo bảng sau: ST Tên Thiết Bị Ký Hiệu Ghi Chú T I Các Chức năng trong Sel- 421 Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ 198

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II 1 2 3 Qúa dòng pha- pha Qúa dòng có t/g pha pha-pha Quá dòng có hướng pha-đất Quá dòng cóhướng pha- pha Bảo vệ khoảng chách pha-đất Bảo vệ khoảng chách pha-pha Qúa dòng pha- đất Qúa dòng có t/g pha-đất Lỗi máy cắt Bảo vệ kém áp Bảo vệ quá áp Kiểm tra đồng bộ Tín Hiệu Vào relay Sel-421 CT tín hiệu dòng điện của CB200 Dao cách ly 200-1 nối vào C21 Dao cách ly 200-2A nối vào C22 Dao cách ly 200-2B nối vào C22 Dao cách ly 200-9 nối vào C29 Dao cách ly 231-9 nối vào C29 Dao cách ly 232-9 nối vào C29 Dao cách ly 271-9 nối vào C29 Dao cách ly 272-9 nối vào C29 Dao cách ly 273-9 nối vào C29 Dao cách ly 233-9 nối vào C29 PT tín hiệu điện áp pha của C21 PT tín hiệu điện áp pha của C22 Tín hiệu đầu ra của relay Trip 3 pha CB200 Sự cố 50BF1 Sự cố 50BF2

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp 50P 51P 67G 67P 21G 21S 50G 51G 50BF 27 59P 25 CT/44C DS200-1 DS2002A DS2002B DS200-9 DS231-9 DS232-9 DS271-9 DS272-9 DS273-9 DS233-9 VT/41P VT/42P CB200 50BF1 50BF2

Máy BA T1 nối vào C29 Máy BA T2 nối vào C29 Đường dây 271 nối và C29 Đường dây 272 nối và C29 Đường dây 273 nối và C29 Máy BA AT1 nối vào C29

Sự cố trên thanh cái bất kỳ sẽ gửi lệnh trip đến relay 286-CF Khi CB200 làm máy cắt nối hoặc đi thay thế 271, 272, 273. CB200 thay thế CB233

Khi một trong các chức năng bảo vệ của sel 421 tác đông sẽ gửi tin hiệu đi cát máy cát 200 thông qua relay Lockout 286-CF. Trường hợp CB200 không cắt được thì đưa 50BF1 hoặc 50BF2 đi làm việc. - 50 BF1 gửi đến các relay khoá của các máy cát liên quan như CB 271, 272, 273, 231, 232 để mở các máy cắt này. Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ 199

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp - 50BF2 được dùng khi CB200 thay thế cho CB 233 (tức là DS233-9 đóng), khi đó 50BF2 sẽ đi cắt các CB133, CB433 trên Coil1.

1) Bảo vệ khoảng chách pha-đất (21G) Distance relay for phase- ground fault - Chức năng:

Bảo vệ thanh cái và đường dây khi có chạm đất do: + Sét đánh gấy ngắn mạch chạm đất một hay nhiều pha của thanh cái đường dây ngoài tram. + Ngắn mạch chạm đất trong vùng bảo vệ.
- Tín hiệu dùng cho bảo vệ:

Tín hiệu dòng điện dùng cho bảo vệ được lấy từ biến dòng điện CT-44C (500-1000-1500/1A) đặt trên cuận dây dẫn vào máy cắt 200, công suất của biến dòng điện là 30VA. Tín hiệu điện áp dùng cho bảo vệ được lấy từ một trong hai PT: VT41P (220/ 3 /0,11/ 3 /0,11/3) có công suất 200VA/200VA đặt trên thanh cái C21, VT42P (220/ 3 /0,11/ 3 /0,11/3) có công suất 200VA/200VA đặt trên thanh cái C22.
- Khi bảo vệ tác động:

+ Báo sự cố 21G tại Rơle Sel-421. + Báo sự cố “220CPRB DISTANCE RELAY 21/21S” tại OPS và S.Y LCB. + Tác động Rơle khoá 286 – CF, tự động mở CB 200. 2) Bảo vệ quá dòng có hương pha-pha (67/67N) Directional overcurrent
- Chức năng:

Bảo vệ thanh cái hoặc đường dây khi CB200 làm nhiệm vụ thay thế máy cắt đường dây. Bảo vệ tác động khi bị một trong nhưng nguyên nhân sau: + Quá dòng hoặc quá dòng chạm đất hai pha trên thanh cái C21, C22 hoặc trên các xuất tuyến đường dây 220KV với hướng công suất đổ từ phía máy biến áp T1/T2 đến điểm sự cố. + Chạm đất hoặc quá dòng mạch vòng qua máy cắt 200. + Sự cố quá tải các tuyến đường dây 220KV gây nẹt lửa phóng điện đến vỏ thiết bị mà bảo vệ 87 hoặc 21 không tác động.
- Tín hiệu dùng cho bảo vệ:

Tín hiệu dòng điện dùng cho bảo vệ được lấy từ biến dòng điện CT-44C (500-1000-1500/1A) đặt trên dây dẫn vào máy cắt 200, công suất của biến dòng điện là 30VA. Tín hiệu điện áp dùng cho bảo vệ được lấy từ một trong hai PT: VT41P (220/ 3 /0,11/ 3 /0,11/3) có công suất 200VA/200VA đặt trên thanh cái C21, VT42P (220/ 3 /0,11/ 3 /0,11/3) có công suất 200VA/200VA đặt trên thanh cái C22. - Khi bảo vệ tác động: + Báo sự cố tại Rơle Sel-421. + Báo sự cố “220CPRB DIRECTIONAL OVERCURENT 67/67N” tại OPS và SY LCB + Tác động Rơle khoá 286 – CF, tự động mở CB 200. Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ 200

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp

3) Bảo vệ qua dòng (50/51) Overcurrent Protection và Bảo vệ qua dòng chạm đất (50N/51N) Earth fault overcurrent - Chức năng:

Bảo vệ thanh cái hoặc đường dây khi CB200 làm nhiệm vụ thay thế máy cắt đường dây. Bảo vệ tác động khi bị một trong nhưng nguyên nhân sau: + Do chạm chập hoặc ngắn mạch giữa các pha thanh cái 220KV hoặc giữa các pha trên các xuất tuyến đường dây 220KV mà bảo vệ đường dây không tác động. + Chạm chập hoặc quá dòng mạch vòng qua máy cắt 200 hoặc trong quá trình thao tác chuyển đổi lưới 220KV gây tác động nhầm. + Sự cố quá tải các tuyến đường dây gây nẹt lửa phóng điện ở các đầu cos hoặc những vị trí tiếp xúc điện không tốt gây phát sinh sự cố.
- Tín hiệu dùng cho bảo vệ:

Tín hiệu dòng điện dùng cho bảo vệ được lấy từ biến dòng điện CT-44C (500-1000-1500/1A) đặt trên cuận dây dẫn vào máy cắt 200, công suất của biến dòng điện là 30VA.
- Khi bảo vệ tác động:

+ Báo sự cố 50/51 hoặc 50N/51N tại Rơle Sel-421. + Báo sự cố “220CPRB OVERCURENT 50/51” hoặc “220CPRB NEUTRAL OVERCURENT 50/51N ” tại OPS và SY LCB + Tác động Rơle khoá 286 – CF, tự động mở CB 200.
4) Bảo vệ nỗi máy cát (50BF) Breaker failure - Chức năng:

Bảo vệ thanh cái hoặc đường dây khi CB200 làm nhiệm vụ thay thế máy cắt đường dây. Bảo vệ 50BF làm việc khi bị một trong nhưng nguyên nhân sau: + Sự cố trong phạm vi bảo vệ của máy cắt 200 hoặc thanh cái C21, C22 mà máy cắt 200 không cắt được do: + Một trong 3 pha máy cắt 200 bị hỏng. + Trục trặc cơ cấu truyền động, tiếp điểm phụ rơle điều khiển máy cắt bị hỏng. + Cuộn trip máy cắt bị hỏng hoặc máy cắt bị khoá do áp lực khí SF6 giảm thấp cấp 2. + Mất nguồn điều khiển cấp đến cuộn tríp máy cắt, MCB cho động cơ máy cắt bật hoặc off. - Tín hiệu dùng cho bảo vệ: Khi có lệnh trip gửi đến máy cắt 200 mà sau thời gian set máy cắt 200 không mở được.
- Khi bảo vệ tác động:

+ + LCB +

Báo sự cố 50BF máy cắt 200 tại Rơle Sel-421. Báo sự cố “CB200 BREAKER FAILURE (50BF)” tại OPS và SY Tác động Rơle khoá cảu các CB nối trên hai thanh cái.

5) Bảo vệ kém áp/quá áp (27/59P) Undervoltage/overvoltage

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

201

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca
- Chức năng:

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp

Bảo vệ thanh cái hoặc đường dây khi CB200 làm nhiệm vụ thay thế máy cắt đường dây. Bảo vệ tác động khi bị một trong nhưng nguyên nhân sau: + Chạm đất hoặc ngắn mạch thanh cái hoặc phát tuyến 220KV gây kém áp mà bảo vệ thanh cái và phát tuyến không tác động. + Sự cố hệ thống gây rã lưới hoặc sự cố quá hoặc kém áp máy phát. + Mất tín hiệu áp từ PT thanh cái 220KV gây tác động nhầm.
- Tín hiệu dùng cho bảo vệ:

Tín hiệu điện áp dùng cho bảo vệ được lấy từ một trong hai PT: VT41P (220/ 3 /0,11/ 3 /0,11/3) có công suất 200VA/200VA đặt trên thanh cái C21, VT42P (220/ 3 /0,11/ 3 /0,11/3) có công suất 200VA/200VA đặt trên thanh cái C22.
- Khi bảo vệ tác động:

+ Báo sự cố 27/59P tại Rơle Sel-421. + Báo sự cố “LOCK OUT RELAY 286CF OPERATE” và “220BCPRB OVER/UNDER VOLTAGE 27/59P” tại OPS và SY LCB. + Tác động Rơle khoá 286 – CF, tự động mở CB 200.
Relay Lockout 286-CF.

Hệ thống bảo vệ thanh cái 220KV có trang bị mỗi thanh cái một relay lockout, ngoài ra còn trang bị thêm một ralay Lockout 286- CF nhăm mục đích chính tránh tình trạng đóng nhầm CB 200 khi sự cố vẫn còn duy chì.
STT I Chức Năng Tín hiệu đầu vào cổng Set Ký Hiệu Gi Chú

286-CF Relay lockout CB200 1
II

Trip 3 pha
Tín hiệu ngõ ra của relay

3trip1 CB200 trip1 CB200 trip2

Từ Sel-421 đưa đến Mở máy cắt 200 trip1 Mở máy cắt 200 trip2 Khi sự cố đã được khắc phục

1 2
III

Mở CB 200 coil1 Mở CB 200 coi2
Reset Relay 286-CF

1

Nhấn reset tại relay

Khi các bảo vệ trong relay Sell 421 tác động sẽ gửi tín hiệu đến relay Lockout này sau đó mới gửi đi cắt máy cắt 200.
3.2. BẢO VỆ ĐƯỜNG ĐƯỜNG DÂY 220KV. Tông quan.

Nhà máy buôn Kuốp có 3 xuất tuyên 220KV bao gồm một phát tuyến kép đi Krông Buk và phát tuyến đi Buôn Tusrah. Các đường dây này được bảo vệ thông qua ba tủ 220LRB1, 220LRB2 và 220LRB3.
3.2.1. Tủ 220LRB1 bảo vệ đường dây Krông Buk 1.

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

202

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp Tủ bảo vệ 220LRB1 để bảo vệ đường dây 220KV Krông Buk 1, trong tủ này bao gồm 2 relay Sel 311L (M), Sel 421(B) và relay 286-L1.
Relay Sel 311L (M).

Relay sel-311L (M) là bảo vệ chính của đường dây 271, các chức năng bảo vệ được thích hợp trong relay nhằm mục đích cô lập sự cố ra để bảo vệ đường dây không bị hư hỏng, đảm bảo ổn định của hệ thống do: ngắn mạch chạm đất, chạm pha. Các chức năng và các tín hiệu vào ra của sel-311L (M) có thể tóm tắt theo bảng sau:
Tên Thiết Bị Ký Hiệu STT I Các Chức Năng Trong Sel- 311L (M) Ghi Chú

1 2 3 4 5 6 7 8
II

Bảo vệ so lệch dòng điện Qúa dòng có t/g pha-đất Qúa dòng pha- đất Quá dòng cóhướng pha- pha Quá dòng có hướng pha-đất Qúa dòng có t/g pha pha-pha Qúa dòng pha- pha Chức năng chuyền cắt tần số cao
Tín Hiệu Vào Relay Sel-311L

87L 51G 50G 67P 67G 51P 50P 85 85 CT/152C VT/144P DS2711 DS2712 DS2719 CB271 79 CB271 CB271 CB271 Tín hiệu quang Tải ba tần số cao

1 2 3 4 5 6 7 8 9
II

OPGW link Carrier Selector CT dòng điện của CB271 PT điện áp của đường dây 271 Dao cách ly 271-1 nối vào C21 Dao cách ly 271-2 nối vào C22 Dao cách ly 271-9 nối vào C29 Trạng thái của CB 271 Chức năng đóng lặp lại
Tín hiệu đầu ra của relay

Đường dây 271 nối và C21 Đường dây 271 nối và C22 Đường dây 271 nối và C29 Relay này được Relay tác động 3pha sẽ gửi đến relay 286-L1 Relay tác động 3pha sẽ gửi đi cắt CB271 cho phép reclose Relay tác động pha A sẽ gửi đi cắt CB271 cho 203

1 2 3

3 Trip1 pha CB271 3 Trip 2 pha CB271 1 Trip 2A pha CB271

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

4 5

1 Trip 2B pha CB271 1 Trip 2C pha CB271

6

Sự cố 50BF1

7

Sự cố 50BF2

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp phép reclose Relay tác động pha B sẽ CB271 gửi đi cắt CB271 cho phép reclose Relay tác động pha C sẽ CB271 gửi đi cắt CB271 cho phép reclose -Gửi lệnh trip đến relay lockout các CB nối vào C21, khi CB271 nối vào 50BF1 C21. - Gửi tín hiệu đi mở máy cắt phía Krông Buk. Gửi lệnh trip đến relay lockout các CB nối vào 50BF2 C22, khi CB271 nối vào C22

Khi một trong các chức năng bảo vệ thích hợp trong 311L tác đông cả 3 pha thì đưa đến relay 186-L1 để khoá máy cắt 271 ở vị trí mở, hoặc bảo vệ tác động 1 hoặc nhiều pha sự cố mang tính chất thoáng thì đi cắt CB271 trên Coil2 cho phép đóng lập lại một lần thông qua relay sel421. Trường hợp CB 271 không mở được thì tín hiệu 50BF1, 50BF2 đi làm việc: - 50BF1 đi cắt máy cắt phía đối diện (Krông buk), gủi lại 186-L1 để cắt lại CB271 lần nữa, gửi tín hiệu đi cắt các máy cắt nối vào thanh cái C21 nếu CB271 nối vào thanh cái C21. - 50BF2 gửi tín hiệu đí cắt các máy cát nối vào thanh cái C22 nếu CB271 đang nối váo C22. Relay Sel 421 (B). Relay số Sel-421 (B) được trang bị để làm relay bảo vệ dự phòng cho relay sel311L .Sự dự phòng ở đây là cùng làm việc song song giưa hai relay. Các chức năng và các tín hiệu vào ra của sel-421 (B) có thể tóm tắt theo bảng sau: STT Tên Thiết Bị Ký Hiệu Ghi Chú I Các Chức năng trong Sel- 421 1 Qúa dòng pha- pha 50P 2 Qúa dòng có t/g pha pha-pha 51P 3 Quá dòng có hướng pha-đất 67G 4 Quá dòng cóhướng pha- pha 67P 5 Bảo vệ khoảng chách pha-đất 21G 6 Bảo vệ khoảng chách pha-pha 21S 7 Qúa dòng pha- đất 50G 8 Qúa dòng có t/g pha-đất 51G 9 Lỗi máy cắt 50BF Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ 204

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca 10 11 12 13 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II 1 2 3 4 5 Bảo vệ kém áp Bảo vệ quá áp Kiểm tra đồng bộ Chức năng đóng lặp lại Tín Hiệu Vào relay Sel-421 CT tín hiệu dòng điện của CB271 PT điện áp của đường dây 271 PT tín hiệu điện áp pha của C21 PT tín hiệu điện áp pha của C22 Dao cách ly 271-1 nối vào C21 Dao cách ly 271-2 nối vào C22 Dao cách ly 271-9 nối vào C29 Trạng thái của CB 271 Chức năng đóng lặp lại Tín hiệu đầu ra của relay 3 Trip1 pha CB271 3 Trip 2 pha CB271 1 Trip 2A pha CB271 1 Trip 2B pha CB271 1 Trip 2C pha CB271

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp 27 59P 25 79 CT/1-50C VT/1-44P VT/41P VT/42P DS271-1 DS271-2 DS271-9 CB271 79

Đường dây 271 nối và C21 Đường dây 271 nối và C22 Đường dây 271 nối và C29 Relay này được Relay tác động 3pha sẽ gửi đến relay 286-L1 Relay tác động 3pha sẽ gửi đi cắt CB271 cho phép reclose Relay tác động pha A sẽ gửi đi cắt CB271 cho phép reclose Relay tác động pha B sẽ gửi đi cắt CB271 cho phép reclose Relay tác động pha C sẽ gửi đi cắt CB271 cho phép reclose -Gửi lệnh trip đến relay lockout các CB nối vào C21, khi CB271 nối vào C21. - Gửi tín hiệu đi mở máy cắt phía Krông Buk. Gửi lệnh trip đến relay lockout các CB nối vào C22, khi CB271 nối vào C22 Đóng lập lại

CB271 CB271 CB271 CB271 CB271

6

Sự cố 50BF1

50BF1

7 8

Sự cố 50BF2 Reclose

50BF2 79

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

205

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp Một trong những chức năng bảo vệ thích hợp trong hai relay Sel này phát hiên có sự cố ngắn mạch 1 hoặc 3 pha thì sẽ gủi lệnh tríp pha đó. Nếu 87, 21 tác động thì gửi lệnh trip và khích hoạt chức năng đóng lập lại. Khi đóng lập lại một pha không thanh công thì cát cả ba pha, khi đóng lập lại ba pha không thành công thì cắt cả ba pha ra. Đông thời với gửi tín hiệu đi cắt máy cát thì cung gửi tín hiệu 50PF1(hoạc 50BF2) để đi cát các máy cất liên quan khi máy cát không cát được sự cố ra. Trường hợp sự cố nặng mà một trong các chức năng bảo vệ thích hợp trong 2 relay tác đông cả 3 pha thì đưa đến relay 186-L1 để khoá máy cắt 271 ở vị trí mở. Trường hợp CB 271 không mở được thì tín hiệu 50BF1, 50BF2 đi làm việc: - 50BF1 đi cắt máy cắt phía đối diện (Krông buk), gủi lại 186-L1 để cắt lại CB271 lần nữa, gửi tín hiệu đi cắt các máy cắt nối vào thanh cái C21 nếu CB271 nối vào thanh cái C21. - 50BF2 gửi tín hiệu đí cắt các máy cát nối vào thanh cái C22 nếu CB271 đang nối váo C22.

1) Bảo vệ so lệch dòng điện (87L) Line Differential - Chức năng:

Bảo vệ đường dây khi có ngắn mạch hay chạm đất do: + Chạm đất hoặc ngắn mạch trên đường dây 220KV - 271 mà chức năng 21S hoặc 21G không tác động. + Sự cố trên đường dây hoặc trong phạm vi bảo vệ của trạm 220KVKRONG BUK (1) mà rơle bảo vệ của trạm này không tác động. + Sự cố 50BF máy cắt 220KV tại trạm KRONG BUK – các tín hiệu sự cố này được nhận bởi chức năng 85 của rơle Sel -311L(M) tuyến 271 (220LPRB1).
- Tín hiệu dùng cho bảo vệ:

Tín hiệu dòng điện dùng cho bảo vệ được lấy từ biến dòng điện CT/1-52C (500-1000-1500/1A) đặt trên cuận dây dẫn vào máy cắt 271, công suất của biến dòng điện là 30VA.
- Khi bảo vệ tác động:

+ Báo sự cố 87L tại Rơle Sel-311L. + Báo sự cố “KRONG BUK (1) LINE DIFEREENTIAL RELAY ( 87L - MAIN )” tại OPS + Tác động Rơle khoá 286 – L1, tự động mở CB271. 2) Bảo vệ quá dòng có hương (67P/67G) Directional overcurrent/Earth fault
Directional overcurrent. - Chức năng:

Bảo vệ đường dây 220kV- 271 (Kroong Buk1), bảo vệ tác động khi bị một trong nhưng nguyên nhân sau: + Chạm đất hoặc ngắn mạch trên đường dây 220KV - 271 với hướng công suất đổ từ phía thanh cái 220KV ra đến điểm sự cố Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ 206

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp + Sự cố quá tải đường dây trong thời gian dài gây nẹt lửa phóng điện cục bộ phát sinh sự cố đến giá trị tác động của chức năng 67/67G.

- Tín hiệu dùng cho bảo vệ:

Tín hiệu dòng điện dùng cho bảo vệ được lấy từ biến dòng điện CT/152C (500-1000-1500/1A) đặt trên dây dẫn vào máy cắt 271, công suất của biến dòng điện là 30VA. Tín hiệu điện áp dùng cho bảo vệ được lấy từ PT: VT/1-44P (220/ 3 /0,11/ 3 /0,11/3) có công suất 200VA/200VA đặt trên đường dây 271.
- Khi bảo vệ tác động:

+ Báo sự cố 67P/67G tại Rơle Sel-311L. + Báo sự cố “KRONG LINE DIRECTIONAL OVERCURENT ( 67P/67G MAIN & BACKUP)” tại OPS + Tác động Rơle khoá 286 – L1, tự động mở CB271.
3) Bảo vệ qua dòng (50P/51P) Overcurrent Protection và Bảo vệ qua dòng chạm đất (50G/51G) Earth fault overcurrent - Chức năng:

Bảo vệ đường dây 220kV- 271 (Kroong Buk1), bảo vệ tác động khi bị một trong nhưng nguyên nhân sau: + Do quá dòng hoặc quá dòng chạm đất các pha trên đường dây 220KV -271. + Sự cố quá tải đường dây hoặc do tác nhân bên ngoài gây phóng điện ở những vị trí tiếp xúc điện không tốt.
- Tín hiệu dùng cho bảo vệ:

Tín hiệu dòng điện dùng cho bảo vệ được lấy từ biến dòng điện CT/152C (500-1000-1500/1A) đặt trên dây dẫn vào máy cắt 271, công suất của biến dòng điện là 30VA.
- Khi bảo vệ tác động:

+ Báo sự cố 50P/51P hoặc 50G/51G tại Rơle Sel-311L. + Báo sự cố “220CPRB OVERCURENT 50P/51P” hoặc “220CPRB NEUTRAL OVERCURENT 50/51G ” tại OPS. + Tác động Rơle khoá 286 – L1, tự động mở CB271.
4) Bảo vệ nỗi máy cát (50BF) Breaker failure - Chức năng:

Bảo vệ đường dây 220kV- 271 (Kroong Buk1), bảo vệ tác động khi bị một trong nhưng nguyên nhân sau: + Một trong 3 pha máy cắt 271 bị hỏng. + Trục trặc cơ cấu truyền động, tiếp điểm phụ rơle điều khiển máy cắt bị hỏng. + Cuộn trip máy cắt bị hỏng hoặc máy cắt bị khoá do áp lực khí SF6 giảm quá thấp. + Mất nguồn điều khiển cấp đến cuộn tríp1, trip2 của máy cắt và MCCB cho động cơ máy cắt bật.
- Tín hiệu dùng cho bảo vệ:

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

207

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp Khi có lệnh trip gửi đến máy cắt 271 mà sau thời gian set máy cắt 271không mở được.. + Báo sự cố 50BF máy cắt 271 tại Rơle Sel-311L. + Báo sự cố “CB271 BREAKER FAILURE (50BF)” tại OPS1, OPS2. + Tác động Rơle khoá cảu các CB nối trên cùng một thanh cái với 271, gửi lệnh mở máy cắt phía Krông Buk.

- Khi bảo vệ tác động:

5) Bảo vệ khoang cách (21S/21G) Distance relay for phase- phase fault/Distance relay for phase- ground fault. - Chức năng:

Bảo vệ chạm đất, ngắn mạch đường dây 271 khi: + Giông sét gây phóng điện hoặc do tác nhân bên ngoài gây chạm đất hoặc ngắn mạch 1 hoặc 3 pha trên đường dây 220KV - 271. + Sự cố quá tải đường dây hoặc chạm đất ngắn mạch ở khu vực trạm KRONG BUK mà bảo vệ ở trạm 220KV KRONG BUK không tác động nhưng nằm trong phạm vi bảo vệ của 21S/21G.
- Tín hiệu dùng cho bảo vệ:

Tín hiệu dòng điện dùng cho bảo vệ được lấy từ biến dòng điện CT/1-50C (500-1000-1500/1A) đặt trên dây dẫn vào máy cắt 271, công suất của biến dòng điện là 30VA. Tín hiệu điện áp dùng cho bảo vệ được lấy từ PT: VT/1-44P (220/ 3 /0,11/ 3 /0,11/3) có công suất 200VA/200VA đặt trên đường dây 271.
- Khi bảo vệ tác động:

+ + +

Báo sự cố 21S/21G tại Rơle Sel-421. Báo sự cố “220CPRB DISTANCE RELAY 21S/21G” tại OPS. Tác động Rơle khoá 286 – L1, tự động mở CB 271.

6) Bảo vệ kém áp/quá áp (27/59P) Undervoltage/overvoltage - Chức năng:

Bảo vệ thanh cái và đường dây 271, bảo vệ tác động khi bị một trong nhưng nguyên nhân sau: + Chạm đất hoặc ngắn mạch phát tuyến 220KV - 271 gây kém áp hoặc sự cố trên thanh cái 220KV mà bảo vệ thanh cái không tác động. + Sự cố hệ thống gây rã lưới hoặc hoặc bật máy cắt 231, 232 mất điện thanh cái 220KV. + Mất tín hiệu áp từ PT thanh cái C21, C22 hoặc đường dây 220KV 271 gây tác động nhầm. + Sự cố bật máy cắt 220KV trạm KRONG BUK hoặc bật đồng thời 271 đột ngột lúc đường dây mang tải lớn gây quá áp thanh cái 220KV.
- Tín hiệu dùng cho bảo vệ:

Tín hiệu điện áp dùng cho bảo vệ được lấy từ PT: VT/1-44P (220/ /0,11/ 3 /0,11/3) có công suất 200VA/200VA đặt trên đường dây 271.
- Khi bảo vệ tác động:

3

+

Sáng đèn Led 27/59P tại Rơle Sel-421. 208

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp + Sáng đèn “OVER/UNDER VOLTAGE 27/59P”trên bảng hiển thi lỗi tai 220LCB3 + Báo sự cố “OVER/UNDER VOLTAGE 27/59P” tại OPS1, OPS2. + Tác động Rơle khoá 286 – L1 tự động mở CB 271. + Đi lưu sự cố tại SYLCU

2.1.1.

Relay Lockout 286-L1. Hệ thống bảo vệ cho đường dây 271 (Krông Buk1) có trang bị một relay lockout, 286- L1 nhăm mục đích chính tránh tình trạng đóng nhầm CB 271 khi sự cố vẫn còn duy chì trên đường dây hoặc sự cố trên thanh cái. STT I 1 2 3 4 II 1 2 III 1 Chức Năng Tín hiệu đầu vào cổng Set Trip 3 pha cuận coil1 Trip 3 pha cuận coil1 3trip1 3trip1 Từ Sel-311L đưa đến Từ Sel-311L đưa đến Từ 286-B1 hoạc 286-B2 đến Ký Hiệu Gi Chú

Lệnh trip từ bảo vệ thanh 3trip1 cái Lệnh trip 50BF1 CB200 50BF1CB20 0 Tín hiệu ngõ ra của relay Mở CB 271 coil1 Khoá chức năng 79 Reset Relay 286-CF Nhấn reset tại relay CB271 trip1

Mở máy cắt 271 trip1

Khi sự cố đã được khắc phục

Khi những sự dố nặng mà các bảo vệ trong relay Sell 311L hoặc sel-421, 286-B1, 286-B2 tác động sẽ gửi tín hiệu đến relay Lockout mở CB 271. - Trường hợp sự cố nặng từ Sel-311L, Sel-421 hoặc 50BF1CB200 gửi đến tác đông thì chỉ cần reset 286-L1 - Trường hợp sự cố từ relay 286-B1 hoặc 286-B2 muốn reset 286-L1 phải reset 286-B1 hoặc 286-B2 trước mới thành công. 3.2.2. 3.2.3. Tủ 220LRB2 bảo vệ đường dây Krông Buk 2. Tủ 220LRB3 bảo vệ đường dây Buôn Tua Srah.

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

209

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca
3.3. BẢO VỆ MÁY BIẾN ÁP TỰ NGẪU AT3 Tổng quan

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp

Máy biến tự ngẫu AT3 có nhiệm vụ liên lạc giữa các cấp điện áp 220KV , 110KV và 22KV. Để bảo vệ cho MBA này nhà máy có trang bị hai tủ bảo vệ TTPRB1 và TTPRB2.

3.3.1. Tử bảo vệ TTPRB1 (TIE TRAN POROTECTION RELAY BOARD 1)
Tủ MSPRB1 là tủ bảo vệ chính cho máy biến áp AT3, tủ này được đặt trong phòng điều khiển trung tâm nhà máy. Trong tủ được đặt các relay Sel 387M1, Sel 387M2 và Relay khoá 86-AT3(1). Dưới đây là bảng tổng hợp các relay, các chức năng có nhiệm vụ đi cảnh báo hay đi tác động gửi đến relay 86-AT3(1). Relay Ký Hiệu 87 67G 50/51P SEL-387 M1 50/51G 49 50/51P 50/51G 49 50/51P 50/51G 49 87 50/51P 50/51G SEL-387 M2 49 50/51P 50/51G 49 50/51P 50/51G 49
Relay 86-AT3(1):

Cức Năng So lệch máy biến áp tự ngẫu Quá dòng trung tính Quá dòng pha pha phía 220kV Quá dòng trung tính phía 220kV Bảo vệ quá tải cuận dây 220kV Quá dòng pha pha phía 110kV Quá dòng trung tính phía 110kV Bảo vệ quá tải cuận dây 110kV Quá dòng pha pha phía 22kV Quá dòng trung tính phía 22kV Bảo vệ quá tải cuận dây 22kV So lệch máy biến áp tự ngẫu Quá dòng pha pha phía 220kV Quá dòng trung tính phía 220kV Bảo vệ quá tải cuận dây 220kV Quá dòng pha pha phía 110kV Quá dòng trung tính phía 110kV Bảo vệ quá tải cuận dây 110kV Quá dòng pha pha phía 22kV Quá dòng trung tính phía 22kV Bảo vệ quá tải cuận dây 22kV

Tác Động Alarm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 210 x x x x x x x x x x x Trip x x x x

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp Là relay khoá để bảo vệ cho máy biến thế AT3, nhằm mục đích cô lập MBA khí nó bị sự cố và không cho đóng điện vào MBA khi sự cố chưa được giải trừ. Các tín hiệu đươa tới gồm có: + Sel 387(M1) chức năng 87 và 67/67G, 50/51P, 50/51G cuả các cấp điện áp 220/110/22kV. + Các tín hiệu từ relay thích hợp của MBA * 63Q Van phòng nổ63Q; 96-2; 26W-2; 26Q-2; 63Q(1,2,3): * 26W-2 Nhiệt độ cuận dây * 26Q-2 Nhiệt độ dầu * Van chặn * 96-2 Relay dòng dầu MBA * 63Q(1,2,3) Relay dòng dầu OLTC * Hệ thống chữa cháy làm việc Khi 1 trong các bảo vệ này làm việc thì đưa tới relay khoá 86-AT3(1) tác động đi làm việc theo trình tự sau: + Mở máy cắt 233(trip1) + Mở máy cắt 133(trip1) + Mở máy cắt 433(trip1) Để reset relay 86-MT(1) thì sự cố đã được giải trừ, nhấn reset ngay tai relay hoặc trên OPS.
TỦ BẢO VỆ MSPRB2 (MTR AND STR POROTECTION RELAY BOARD 2)

2.4.

Tủ MSPRB2 là tủ bảo vệ thứ 2 cho máy biến áp AT3, tủ này được đặt trong phòng điều khiển trung tâm. Trong tủ được đặt các relay Sel-351(B-110), Sel351(B-220), Sel- 551C(B-22) và Relay khoá 86-MT(2). Dưới đây là bảng tổng hợp các relay, các chức năng có nhiệm vụ đi cảnh báo hay đi tác động gửi đến relay 86-MT(2). Relay SEL351(B-220) Ký Hiệu Cức Năng Tác Động Alarm x x x x x x x x x x x x x x x Trip x x x

67P/67G Quá dòng phía 220kV 50/51P 50/51G 27 59 50BF Quá dòng pha pha phía 220kV Quá dòng trung tính phía 220kV Bảo vệ kém áp phía đầu sứ 220kV Bảo vệ quá áp phía đầu sứ 220kV Máy cắt 233 Quá dòng pha pha phía 110kV Quá dòng trung tính phía 110kV Bảo vệ kém áp phía đầu sứ 110kV

SEL351(B110)

67P/67G Quá dòng phía 220kV 50/51P 50/51G 27

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

211

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca 50BF 59 SEL551(B-22) 50/51P 50/51G 27 59 50BF Máy cắt 133

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp x x x x x x x x x x x

Bảo vệ quá áp phía đầu sứ 110kV Quá dòng pha pha phía 220kV Quá dòng trung tính phía 220kV Bảo vệ kém áp phía đầu sứ 220kV Bảo vệ quá áp phía đầu sứ 220kV Máy cắt 433

Relay 286-AT3(2):

Là relay khoá để bảo vệ cho máy biến thế AT3, nhằm mục đích cô lập sự cố và không cho đóng điện vào MBA khi sự cố chưa được giải trừ. Các tín hiệu đươa tới gồm có: + Sel – 351(B - 220): 50P/51P; 50G/51G; 67P/67G; 27; 59 cuả ngăn lộ 233. Khi 1 trong các bảo vệ này làm việc thì đưa tới relay khoá 286-AT3(2)

tác động đi làm việc theo trình tự sau:
+ Mở máy cắt 233(trip2) + Mở máy cắt 133(trip2) + Mở máy cắt 433(trip2) Để reset relay 286-MT(2) thì sự cố đã được giải trừ, nhấn reset ngay tai relay hoặc trên OPS.
Relay 186-AT3(2):

Là relay khoá để bảo vệ cho máy biến thế AT3, nhằm mục đích cô lập sự cố và không cho đóng điện vào MBA khi sự cố chưa được giải trừ. Các tín hiệu đươa tới gồm có: + Sel – 351B (B -110 ): 50P/51P; 50G/51G; 67G/67G; 27; 59 cuả ngăn lộ 133. Khi 1 trong các bảo vệ này làm việc thì đưa tới relay khoá 186-

AT3(2) tác động đi làm việc theo trình tự sau:
+ Mở máy cắt 133(trip2) Để reset relay 186-MT(2) thì sự cố đã được giải trừ, nhấn reset ngay tai relay hoặc trên OPS.
Relay 486-AT3(2):

Là relay khoá để bảo vệ cho máy biến thế AT3, nhằm mục đích cô lập sự cố và không cho đóng điện vào MBA khi sự cố chưa được giải trừ. Các tín hiệu đươa tới gồm có: + Sel – 551C (B -22): 50P/51P; 50/51G cuả mạch 433. Khi 1 trong các

bảo vệ này làm việc thì đưa tới relay khoá 486-AT3(2) tác động đi làm việc theo trình tự sau:
+ Mở máy cắt 433(trip2) Để reset relay 486-MT(2) thì sự cố đã được giải trừ, nhấn reset ngay tai relay hoặc trên OPS. Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ 212

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp

+ 50BF ở rơle Sel-351(B- 220): Tác động máy cắt 200, 133, 433 và các máy cắt liên quan nối cùng thanh cái với máy cắt 233. + 50BF ở rơle Sel – 351(B - 110): Tác động mở máy cắt 233, 112, 433 và các máy cắt liên quan nếu nối vào cùng thanh cái với máy cắt 133. + 50BF ở rơle Sel – 551C (B -22): Tác động mở máy cắt 233, 133, (471, 473).

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

213

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp

4.

BẢO VỆ TRAM 110KV

4.1. BẢO VỆ THANH CÁI 110KV Tổng quan: Bảo vệ thanh cái 110KV bao gồm 2 tủ bảo vệ: tủ 110BPRB1 và 110CPRB2 được đặt ở cao trình 319 trong phòng điều khiển trung tấm. Trong hai tủ này được trang bị các Relay sel 311C, Sel 487 và các relay khoá. Các relay này có nhiệm vụ phát hiện sự cố của thanh cái C11, C12 để đưa đi cắt các máy cắt cô lập sự cố. 4.1.1. Tủ bảo vệ 110BPRB1:(Bus Protection Relay Board 1) Tủ bảo vệ này gồm relay sel 487B được tích hợp một tính năng bảo vệ 87 bảo vệ so lệch và 27 để giám sát điện áp. Hai relay lockout 186-B1, 186-B2 để khóa máy cắt ở trạng thai mở khi có sư cố trên thanh cái. Pham vi bảo vệ là trong vùng lấy tín hiệu từ các CT trước và sau máy cắt nối vào thanh cái. Relay sel-487B Relay sel-487B là loại relay số được trang bị nhăm mục đích bảo vệ thắn mạch hoặc chạm đất thanh cái 110kV trong vùng bảo vệ trên hai thanh cái. Ngoài ra còn trang bị chức năng 27 để bảo vệ kém áp riêng thanh cái C11 nhưng chức năng này chỉ đi cảnh báo. Relay lockout 286-B1và 286-B2 Hệ thống bảo vệ thanh cái 110KV được trang bị mỗi thanh cái một relay lockout, nhằm mục đích chính để tránh đóng nhầm các CB đã cắt ra khi sự cố trên thanh cái vẫn còn duy chì. STT Chức Năng Ký Hiệu Gi Chú 186-B1 Relay lockout thanh cái C11 I 1 2 3 II 1 2 3 III 1 Tín hiệu đầu vào cổng Set Trip pha A trên C11 Trip pha B trên C11 Trip pha C trên C11 Tín hiệu ngõ ra của relay Mở CB 112 coil1 Mở CB 133 coil Mở các CB nối vào thanh cái bị sự cố Reset Relay 286-B1 Nhấn reset tại relay Sự cố trên pha nào thì trip pha đó Sự cố trên pha nào thì trip CB133 trip pha đó Sự cố trên pha nào thì trip pha đó CB112 trip Khi sự cố đã được khắc phục C11 A C11 A C11 C Từ Sel-487B pha A Từ Sel-487B pha B Từ Sel-487B pha C

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

214

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca 186-B2 Relay lockout thanh cái C12 I 1 2 3 II 1 2 3 III 1 Tín hiệu đầu vào cổng Set Trip pha A trên C12 Trip pha B trên C12 Trip pha C trên C12 Tín hiệu ngõ ra của relay Mở CB 112 coil1 Mở CB 133 coil Mở các CB nối vào thanh cái bị sự cố Reset Relay 186-B2 Nhấn reset tại relay

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp

C12 A C12 A C12 C CB112 trip CB133 trip

Từ Sel-487B pha A Từ Sel-487B pha B Từ Sel-487B pha C Sự cố trên pha nào thì trip pha đó Sự cố trên pha nào thì trip pha đó Sự cố trên pha nào thì trip pha đó Khi sự cố đã được khắc phục

Khi relay Sel 487 tác động sẽ gửi tín hiệu đến relay Lockout 186-B1 hoặc 186-B2. Khi 286-B1 hoặc 286-B2 tác động thì gửi đến cuận Tríp1 của các CB112. Tai thời điểm các CB 133, 171, 172 chúng nối vào thanh cái bị sự cố thì relay 286-B1 hoặc 286-B2 sẽ gửi lệnh trip đến các relay lockout của từng CB. 4.1.2. Tủ bảo vệ 110CPRB2: Tủ bảo vệ này có relay sel 311C, Chức năng thích hợp trong Sel 311C l 50P/51P; 50G/51G; 67P/67G; 21S/21G; 27, 59P để bảo vệ cho mạch máy cắt nối, ngoài ra còn có relay khoá 186-CF. Relay Sel 311C Relay số sel-311C là bảo vệ của CB112 khi CB này đóng vai trò là máy cắt nối hay khi làm máy cắt thanh thế cho các phát tuyến. Các chức năng bảo vệ được thích hợp trong relay nhằm mục đích cô lập sự cố ra để bảo vệ thanh cái hay đường dây không bị hư hỏng do: ngắn mạch chạm đất, chạm pha. Các chức năng và các tín hiệu vào ra của sel-421 được tóm tắt theo bảng sau: ST Tên Thiết Bị Ký Hiệu Ghi Chú T I Các Chức năng trong Sel- 311C 1 Qúa dòng pha- pha 50P 2 Qúa dòng có t/g pha pha-pha 51P 3 Quá dòng có hướng pha-đất 67G 4 Quá dòng cóhướng pha- pha 67P 5 Bảo vệ khoảng chách pha-đất 21G 6 Bảo vệ khoảng chách pha-pha 21S 7 Qúa dòng pha- đất 50G 8 Qúa dòng có t/g pha-đất 51G Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ 215

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp 9 Lỗi máy cắt 50BF 10 Bảo vệ kém áp 27 11 Bảo vệ quá áp 59P 12 Kiểm tra đồng bộ 25 II Tín Hiệu Vào relay Sel-311C 1 CT tín hiệu dòng điện của CB112 CT/63C 2 Dao cách ly 112-1 nối vào C11 DS112-1 DS1123 Dao cách ly 112-2A nối vào C12 2A 4 PT tín hiệu điện áp pha VT/62P III Tín hiệu đầu ra của relay Sự cố trên thanh cái 1 Trip 3 pha CB112 CB112 bất kỳ sẽ gửi lệnh trip đến relay 186-CF Khi CB112 làm máy 2 Sự cố 50BF 50BF1 cắt nối hoặc đi thay thế 171, 172 Khi một trong các chức năng bảo vệ của sel 311C tác đông sẽ gửi tin hiệu đi cát máy cát 112 thông qua relay Lockout 286-CF. Trường hợp CB112 không cắt được thì đưa 50BF gửi đến các relay khoá của các máy cát liên quan như CB 171, 172 để mở các máy cắt này.
Relay Lockout 286-CF.

Hệ thống bảo vệ thanh cái 110KV có trang bị mỗi thanh cái một relay lockout, ngoài ra còn trang bị thêm một ralay Lockout 286- CF nhăm mục đích chính tránh tình trạng đóng nhầm CB 112 khi sự cố vẫn còn duy chì.
STT Chức Năng Ký Hiệu Gi Chú

I

186-CF Relay lockout CB112 Tín hiệu đầu vào cổng Set

1
II

Trip 3 pha Mở CB 112 coil1 Mở CB 112 coi2
Reset Relay 286-CF

3trip1 CB112 trip1 CB112 trip2

Từ Sel-311C đưa đến Mở máy cắt 112 trip1 Mở máy cắt 112 trip2 Khi sự cố đã được khắc phục

Tín hiệu ngõ ra của relay

1 2
III

1

Nhấn reset tại relay

4.2. BẢO VỆ ĐƯỜNG DÂY 110KV
Tông quan.

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

216

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp Nhà máy buôn Kuốp có 2 xuất tuyên 110KV bao gồm phát tuyến đi CưJút và phát tuyến đi Buôn Ma Thuột. Các đường dây này được bảo vệ thông qua hai tủ 110LRB1và 110LRB2. Tủ bảo vệ 110LRB1 để bảo vệ đường dây 110KV Cư Jút, trong tủ này bao gồm 2 relay Sel 311L (M), Sel 311C và relay khoá 186-L1.
Relay Sel 311L (M).

4.2.1. Tủ 110LRB1 bảo vệ đường dây Cư Jút.

Relay sel-311L (M) là bảo vệ chính của đường dây 171, các chức năng bảo vệ được thích hợp trong relay nhằm mục đích cô lập sự cố ra để bảo vệ đường dây không bị hư hỏng, đảm bảo ổn định của hệ thống do: ngắn mạch chạm đất, chạm pha. Các chức năng và các tín hiệu vào ra của sel-311L (M) có thể tóm tắt theo bảng sau:
ST T I Tên Thiết Bị Ký Hiệu Ghi Chú

Các Chức Năng Trong Sel- 311L (M)

1 2 3 4 5 6 7 8
II

Bảo vệ so lệch dòng điện Qúa dòng có t/g pha-đất Qúa dòng pha- đất Quá dòng cóhướng pha- pha Quá dòng có hướng pha-đất Qúa dòng có t/g pha pha-pha Qúa dòng pha- pha Chức năng chuyền cắt tần số cao
Tín Hiệu Vào Relay Sel-311L

87L 51G 50G 67P 67G 51P 50P 85 85 CT/1-71C VT/1-64P DS171-1 DS171-2 CB171 79 CB171 CB171 CB171 Đường dây 171 nối và C11 Đường dây 171 nối và C12 Relay này được Relay tác động 3pha sẽ gửi đến relay 186-L1 Relay tác động 3pha sẽ gửi đi cắt CB171 cho phép reclose Relay tác động pha A sẽ gửi đi cắt CB171 cho phép 217 Tín hiệu quang Tải ba tần số cao

1 2 3 4 5 6 7 8
II

OPGW link Carrier Selector CT dòng điện của CB171 PT điện áp của đường dây 171 Dao cách ly 171-1 nối vào C11 Dao cách ly 171-2 nối vào C12 Trạng thái của CB 171 Chức năng đóng lặp lại
Tín hiệu đầu ra của relay

1 2 3

3 Trip1 pha CB171 3 Trip 2 pha CB171 1 Trip 2A pha CB171

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

4 5

1 Trip 2B pha CB171 1 Trip 2C pha CB171

6

Sự cố 50BF1

7

Sự cố 50BF2

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp reclose Relay tác động pha B sẽ CB171 gửi đi cắt CB171 cho phép reclose Relay tác động pha C sẽ CB171 gửi đi cắt CB171 cho phép reclose -Gửi lệnh trip đến relay lockout các CB nối vào C11, khi CB171 nối vào 50BF1 C11. - Gửi tín hiệu đi mở máy cắt phía Krông Buk. Gửi lệnh trip đến relay lockout các CB nối vào 50BF2 C12, khi CB171 nối vào C12

Khi một trong các chức năng bảo vệ thích hợp trong 311L tác đông cả 3 pha thì đưa đến relay 186- L1 để khoá máy cắt 171 ở vị trí mở, hoặc bảo vệ tác động 1 hoặc nhiều pha sự cố mang tính chất thoáng thì đi cắt CB171 trên Coil2 cho phép đóng lập lại một lần thông qua relay sel311C. Trường hợp CB 171 không mở được thì tín hiệu 50BF1, 50BF2 đi làm việc: - 50BF1 đi cắt máy cắt phía đối diện (Krông buk), gủi lại 186-L1 để cắt lại CB171 lần nữa, gửi tín hiệu đi cắt các máy cắt nối vào thanh cái C11 nếu CB171 nối vào thanh cái C11. - 50BF2 gửi tín hiệu đí cắt các máy cát nối vào thanh cái C12 nếu CB171 đang nối váo C12.
Relay Sel 311C (B).

Relay số Sel-311C (B) được trang bị để làm relay bảo vệ dự phòng cho relay sel311L .Sự dự phòng ở đây là cùng làm việc song song giưa hai relay. Các chức năng và các tín hiệu vào ra của sel-311C (B) có thể tóm tắt theo bảng sau:
STT I Tên Thiết Bị Các Chức năng trong Sel- 311C Ký Hiệu Ghi Chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Qúa dòng pha- pha Qúa dòng có t/g pha pha-pha Quá dòng có hướng pha-đất Quá dòng cóhướng pha- pha Bảo vệ khoảng chách pha-đất Bảo vệ khoảng chách pha-pha Qúa dòng pha- đất Qúa dòng có t/g pha-đất Lỗi máy cắt

50P 51P 67G 67P 21G 21S 50G 51G 50BF 218

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca 10 11 12 13
II

Bảo vệ kém áp Bảo vệ quá áp Kiểm tra đồng bộ Chức năng đóng lặp lại
Tín Hiệu Vào relay Sel-311C

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp 27 59P 25 79 CT/1-73C VT/1-64P VT/41P VT/42P DS171-1 Đường dây 171 nối và C11 DS171-2 Đường dây 171 nối và C12 CB171 79 Relay này được

1 2 3 4 5 6 7 8
II

CT tín hiệu dòng điện của CB171 PT điện áp của đường dây 171 PT tín hiệu điện áp pha của C11 PT tín hiệu điện áp pha của C12 Dao cách ly 171-1 nối vào C11 Dao cách ly 171-2 nối vào C12 Trạng thái của CB 171 Chức năng đóng lặp lại
Tín hiệu đầu ra của relay

1 2 3 4 5 6 7 8

Relay tác động 3pha sẽ gửi đến relay 186-L1 Relay tác động 3pha sẽ gửi 3 Trip 2 pha CB171 CB171 đi cắt CB171 cho phép reclose Relay tác động pha A sẽ 1 Trip 2A pha CB171 CB171 gửi đi cắt CB171 cho phép reclose Relay tác động pha B sẽ 1 Trip 2B pha CB171 CB171 gửi đi cắt CB171 cho phép reclose Relay tác động pha C sẽ 1 Trip 2C pha CB171 CB171 gửi đi cắt CB171 cho phép reclose Sự cố 50BF1 50BF1 Đi đến relay lockout các CB cùng thanh cái Sự cố 50BF2 50BF2 Reclose 79 Đóng lập lại Một trong những chức năng bảo vệ thích hợp trong hai relay Sel này phát hiên có sự cố ngắn mạch 1 hoặc 3 pha thì sẽ gủi lệnh tríp pha đó. Nếu 87, 21 tác động thì gửi lệnh trip và khích hoạt chức năng đóng lập lại. Khi đóng lập lại không thanh công thì cắt cả ba pha ra. Đông thời với gửi tín hiệu đi cắt máy cát thì cung gửi tín hiệu 50PF1(hoạc 50BF2) để đi cát các máy cất liên quan khi máy cát không cát được sự cố ra. Trường hợp sự cố nặng mà một trong các chức năng bảo vệ thích hợp trong 2 relay tác đông cả 3 pha thì đưa đến relay 186- L1 để khoá máy cắt 171 ở vị trí mở. Trường hợp CB 171 không mở được thì tín hiệu 50BF1, 50BF2 đi làm việc: 3 Trip1 pha CB171 CB171 219

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca -

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp 50BF1 đi cắt máy cắt phía đối diện, gủi lại 186- L1 để cắt lại CB171 lần nữa, gửi tín hiệu đi cắt các máy cắt nối vào thanh cái C11 nếu CB171 nối vào thanh cái C11. 50BF2 gửi tín hiệu đí cắt các máy cát nối vào thanh cái C12 nếu CB171 đang nối váo C12.

Relay Lockout 186-L1.

Hệ thống bảo vệ cho đường dây 171 được trang bị một relay lockout, 186- L1 nhăm mục đích tránh tình trạng đóng nhầm CB 171 khi sự cố vẫn còn duy chì trên đường dây hoặc sự cố trên thanh cái.
STT I Chức Năng Tín hiệu đầu vào cổng Set Ký Hiệu Gi Chú

1 2 3 4
II

Trip 3 pha cuận coil1 Trip 3 pha cuận coil1 Lệnh trip từ bảo vệ thanh cái Lệnh trip 50BF1 CB112
Tín hiệu ngõ ra của relay

3trip1 3trip1 3trip1 50BF1 CB112 CB 171 trip1

Từ Sel-311L đưa đến Từ Sel-311L đưa đến Từ 186-B1 hoạc 186-B2 đến

1 2
III

Mở CB 171 coil1 Khoá chức năng 79
Reset Relay 186-L1

Mở máy cắt 171 trip1

1

Nhấn reset tại relay

Khi sự cố đã được khắc phục

Khi những sự dố nặng mà các bảo vệ trong relay Sell 311L hoặc sel-311C, 186-B1, 186-B2 tác động sẽ gửi tín hiệu đến relay Lockout mở CB 171. - Trường hợp sự cố nặng từ Sel-311L, Sel-311C hoặc 50BF1CB200 gửi đến tác đông thì chỉ cần reset 186-L1 - Trường hợp sự cố từ relay 186-B1 hoặc 186-B2 muốn reset 186-L1 phải reset 286-B1 hoặc 286-B2 trước mới thành công.
4.2.2. Tủ 110LRB2 bảo vệ đường dây Buôn Ma Thuột.

Tủ bảo vệ 110LRB2 để bảo vệ đường dây 110KV Buôn Ma Thuột, trong tủ này bao gồm 2 relay Sel 311L (M), Sel 311C và relay 186-L2.
Relay Sel 311L (M).

Relay sel-311L (M) là bảo vệ chính của đường dây 172, các chức năng bảo vệ được thích hợp trong relay nhằm mục đích cô lập sự cố ra để bảo vệ đường dây không bị hư hỏng, đảm bảo ổn định của hệ thống do: ngắn mạch chạm đất, chạm pha. Các chức năng và các tín hiệu vào ra của sel-311L (M) có thể tóm tắt theo bảng sau:
Tên Thiết Bị ST Ký Hiệu Ghi Chú

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

220

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca
T I

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp 87L 51G 50G 67P 67G 51P 50P 85 85 CT/2-71C VT/2-64P DS172-1 DS172-2 CB172 79 CB172 CB172 CB172 CB172 CB172 Đường dây 172 nối và C11 Đường dây 172 nối và C12 Relay này được Relay tác động 3pha sẽ gửi đến relay 186-L2 Relay tác động 3pha sẽ gửi đi cắt CB172 cho phép reclose Relay tác động pha A sẽ gửi đi cắt CB172 cho phép reclose Relay tác động pha B sẽ gửi đi cắt CB172 cho phép reclose Relay tác động pha C sẽ gửi đi cắt CB172 cho phép reclose -Gửi lệnh trip đến relay lockout các CB nối vào C11, khi CB172 nối vào C11. - Gửi tín hiệu đi mở máy cắt phía Krông Buk. Gửi lệnh trip đến relay 221 Tín hiệu quang Tải ba tần số cao

Các Chức Năng Trong Sel- 311L (M)

1 2 3 4 5 6 7 8
II

Bảo vệ so lệch dòng điện Qúa dòng có t/g pha-đất Qúa dòng pha- đất Quá dòng cóhướng pha- pha Quá dòng có hướng pha-đất Qúa dòng có t/g pha pha-pha Qúa dòng pha- pha Chức năng chuyền cắt tần số cao
Tín Hiệu Vào Relay Sel-311L

1 2 3 4 5 6 7 8
II

OPGW link Carrier Selector CT dòng điện của CB172 PT điện áp của đường dây 172 Dao cách ly 172-1 nối vào C11 Dao cách ly 172-2 nối vào C12 Trạng thái của CB 172 Chức năng đóng lặp lại
Tín hiệu đầu ra của relay

1 2 3 4 5

3 Trip1 pha CB172 3 Trip 2 pha CB172 1 Trip 2A pha CB172 1 Trip 2B pha CB172 1 Trip 2C pha CB172

6

Sự cố 50BF1

50BF1

7

Sự cố 50BF2

50BF2

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp lockout các CB nối vào C12, khi CB172 nối vào C12 Khi một trong các chức năng bảo vệ thích hợp trong 311L tác đông cả 3 pha thì đưa đến relay 286 L1 để khoá máy cắt 172 ở vị trí mở, hoặc bảo vệ tác động 1 hoặc nhiều pha sự cố mang tính chất thoáng thì đi cắt CB172 trên Coil2 cho phép đóng lập lại một lần thông qua relay sel311C. Trường hợp CB 172 không mở được thì tín hiệu 50BF1, 50BF2 đi làm việc: - 50BF1 đi cắt máy cắt phía đối diện (Krông buk), gủi lại 286 L1 để cắt lại CB172 lần nữa, gửi tín hiệu đi cắt các máy cắt nối vào thanh cái C11 nếu CB172 nối vào thanh cái C11. - 50BF2 gửi tín hiệu đí cắt các máy cát nối vào thanh cái C12 nếu CB172 đang nối váo C12.
Relay Sel 311C.

Relay số Sel-311C được trang bị để làm relay bảo vệ dự phòng cho relay sel311L .Sự dự phòng ở đây là cùng làm việc song song giưa hai relay. Các chức năng và các tín hiệu vào ra của sel-311C có thể tóm tắt theo bảng sau:
STT I Tên Thiết Bị Các Chức năng trong Sel- 311C Ký Hiệu Ghi Chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
II

Qúa dòng pha- pha Qúa dòng có t/g pha pha-pha Quá dòng có hướng pha-đất Quá dòng cóhướng pha- pha Bảo vệ khoảng chách pha-đất Bảo vệ khoảng chách pha-pha Qúa dòng pha- đất Qúa dòng có t/g pha-đất Lỗi máy cắt Bảo vệ kém áp Bảo vệ quá áp Kiểm tra đồng bộ Chức năng đóng lặp lại
Tín Hiệu Vào relay Sel-311C

50P 51P 67G 67P 21G 21S 50G 51G 50BF 27 59P 25 79 CT/2-73C VT/2-64P VT/41P VT/42P DS172-1 Đường dây 172 nối và C11 DS172-2 Đường dây 172 nối và C12 CB172 79 Relay này được

1 2 3 4 5 6 7 8
II

CT tín hiệu dòng điện của CB172 PT điện áp của đường dây 172 PT tín hiệu điện áp pha của C11 PT tín hiệu điện áp pha của C12 Dao cách ly 172-1 nối vào C11 Dao cách ly 172-2 nối vào C12 Trạng thái của CB 172 Chức năng đóng lặp lại
Tín hiệu đầu ra của relay

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

222

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca 1 2 3 4 5 6 7 8

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp Relay tác động 3pha sẽ gửi 3 Trip1 pha CB172 CB172 đến relay 186-L2 Relay tác động 3pha sẽ gửi 3 Trip 2 pha CB172 CB172 đi cắt CB172 cho phép reclose Relay tác động pha A sẽ 1 Trip 2A pha CB172 CB172 gửi đi cắt CB172 cho phép reclose Relay tác động pha B sẽ 1 Trip 2B pha CB172 CB172 gửi đi cắt CB172 cho phép reclose Relay tác động pha C sẽ 1 Trip 2C pha CB172 CB172 gửi đi cắt CB172 cho phép reclose Sự cố 50BF1 50BF1 Đi đến relay lockout các CB cùng thanh cái Sự cố 50BF2 50BF2 Reclose 79 Đóng lập lại Một trong những chức năng bảo vệ thích hợp trong hai relay Sel này phát hiên có sự cố ngắn mạch 1 hoặc 3 pha thì sẽ gủi lệnh tríp pha đó. Nếu 87, 21 tác động thì gửi lệnh trip và khích hoạt chức năng đóng lập lại. Khi đóng lập lại không thanh công thì cắt cả ba pha ra. Đông thời với gửi tín hiệu đi cắt máy cát thì cung gửi tín hiệu 50PF1(hoạc 50BF2) để đi cát các máy cất liên quan khi máy cát không cát được sự cố ra. Trường hợp sự cố nặng mà một trong các chức năng bảo vệ thích hợp trong 2 relay tác đông cả 3 pha thì đưa đến relay 186- L1 để khoá máy cắt 172 ở vị trí mở. Trường hợp CB 172 không mở được thì tín hiệu 50BF1, 50BF2 đi làm việc: - 50BF1 đi cắt máy cắt phía đối diện, gủi lại 186- L1 để cắt lại CB172 lần nữa, gửi tín hiệu đi cắt các máy cắt nối vào thanh cái C11 nếu CB172 nối vào thanh cái C11. - 50BF2 gửi tín hiệu đí cắt các máy cát nối vào thanh cái C12 nếu CB172 đang nối váo C12. Hệ thống bảo vệ cho đường dây 172 được trang bị một relay lockout, 186- L1 nhăm mục đích tránh tình trạng đóng nhầm CB 172 khi sự cố vẫn còn duy chì trên đường dây hoặc sự cố trên thanh cái.

2.1.2. Relay Lockout 186-L2.

STT I

Chức Năng Tín hiệu đầu vào cổng Set

Ký Hiệu

Gi Chú

1 2

Trip 3 pha cuận coil1 Trip 3 pha cuận coil1

3trip1 3trip1

Từ Sel-311L đưa đến Từ Sel-311L đưa đến 223

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

Phóc tr×nh tËp sù trëng ca 3 4
II

Lệnh trip từ bảo vệ thanh cái Lệnh trip 50BF1 CB112
Tín hiệu ngõ ra của relay

Ph©n xëng vËn hµnh Bu«n Kuèp 3trip1 Từ 186-B1 hoạc 186-B2 đến 50BF1 CB112 CB 172 trip1 Mở máy cắt 172 trip1

1 2
III

Mở CB 172 coil1 Khoá chức năng 79
Reset Relay 286-CF

1

Nhấn reset tại relay

Khi sự cố đã được khắc phục

Khi những sự dố nặng mà các bảo vệ trong relay Sell 311L hoặc sel-311C, 186-B1, 186-B2 tác động sẽ gửi tín hiệu đến relay Lockout mở CB 172. - Trường hợp sự cố nặng từ Sel-311L, Sel-311C hoặc 50BF1CB200 gửi đến tác đông thì chỉ cần reset 186-L2 - Trường hợp sự cố từ relay 186-B1 hoặc 186-B2 muốn reset 186-L2 phải reset 286-B1 hoặc 286-B2 trước mới thành công.

Thùc hiÖn: Vò §¨ng NghÞ

224