Tranzistoare bipolare caracteristici statice

Lucrare experimental`
Preg`tirea experimentelor

RE 500 Ω mA I aparat VA1 6V + _ IV V

tranzistor PNP C E mA B

IC

_ +

VA2 0 ... 10 V

Fig. 4.18. Circuit pentru trasarea caracteristicilor statice. Desena\i-v` pe caiet circuitul din Fig. 4.18, pe care [l ve\i utiliza pentru trasarea caracteristicilor statice. Determina\i sensurile curen\ilor ]i polarit`\ile necesare pentru aparatele de m`sur` ]i completa\i schema cu aceste informa\ii. Realiza\i apoi circuitul. Sursa V A2 , legat` direct [ntre colector ]i baz`, va men\ine constant` tensiunea VCB iar miliampermetrul va m`sura valoarea curentului de colector. Sursa V A1 ]i rezisten\a RE vor asigura deschiderea jonc\iunii emitor-baz`. Pentru controlul mai fin al punctului de func\ionare a mai fost montat un poten\iometru pe plan]et`. Voltmetrul m`soar` tensiunea tensiunea VEB [ntre baz` ]i emitor. Cunosc[nd tensiunea de deschidere (tranzistorul este cu siliciu), stabili\i scala pe care va trebui utilizat voltmetrul ]i nota\i aceasta pe schema desenat`. Pentru determinarea curentului de emitor a fost intercalat un miliampermetru. El nu m`soar` [ns` curentul de emitor ci suma dintre acesta ]i curentul prin voltmetru

VEB I = E ; aparat I + RV
dac` al doilea termen este semnificativ, va trebui s` face\i corec\ia necesar`.

Pentru a trasa caracteristica de intrare [n scar` liniar`. M`sura\i. Ea trebuie trasat` men\in[nd constant` tensiunea colector-baz`. [n coordonate liniare. din eb E grafic. valorile ei la curent de colector de 0. 0. [mprumuta\i unul ]i. 0. Se comport` portul de intrare ca un rezistor ? Pentru mici varia\ii [n V E jurul unui punct de func\ionare.Manualul studentului Determina\i rezisten\a voltmetrului. determina\i aproximativ tensiunea de deschidere. apoi. Ce form` are graficul ob\inut ? Ce V E concluzie trage\i de aici ? Determina\i pe ce interval de varia\ie a tensiunii curentul cre]te cu o decad` (se multiplic` cu un factor de 10). 1 mA. care este parametrul la care se traseaz` caracteristica.05 mA. 0. 0.1 mA ale curentului de emitor. observ[nd deschiderea jonc\iunii emitor-baz` ]i faptul c` ea controleaz` curentul de colector. pe care tensiunea emitor baz` nu variaz` cu mai mult 50 mV. pentru valorile curentului de emitor.5 mA. . la curentul de emitor constant de 10 mA.82 Electronic` . pe c[t posibil cu valori I echidistante. Desena\i pe acela]i grafic ]i punctele experimentale ridicate la VCB = 0V . determina\i 10-12 puncte experimentale. acolo unde voltmetrul va fi utilizat.3). Stabili\i la 10 V tensiunea VCB ]i apoi varia\i polarizarea jonc\iunii emitor-baz`. Verifica\i acum c` expresia caracteristicii de intrare este una exponen\ial`. 0. Utiliza\i. 0. {nainte s` trasa\i caracteristica.1 mA ]i 1 mA. Din aceast` valoare calcula\i poten\ialul termic VT . [ncerca\i s` pune\i [n eviden\` deosebirile dintre cele dou` grafice reprezent[nd [n detaliu o regiune a carcteristicii de la curen\i mari. decupl[nd emitorul tranzistorului (leg[nd miliampermetrul numai la voltmetru) ]i ajust[nd sursa V A1 astfel [nc[t tensiunea pe voltmetru s` fie pe scala de 1V. 0. f`c[nd m`sur`tori la valori mult mai mici ale curen\ilor.1 mA. caracteristica I = f( EB ) ridicat` la VEB = 10V . Pentru aceasta desena\i caracteristica I = f( EB ) cu o scar` logaritmic` pentru curent. Ve\i modifica valoarea curentului de emitor [ntre 0 ]i 10 mA. Determina\i cu c[t s-a modificat tensiunea emitor baz` [n aceste condi\ii. secven\a 1 mA. Modifica\i acum tensiunea colector-emitor la valoarea 0 V sco\[nd firele de alimentare de la bornele sursei V A2 ]i leg[ndu-le [ntre ele. 0.002 mA.01 mA. Compara\i valoarea aflat` cu cea [nscris` pe aparat. ]i valorile curentului de colector.001 mA deoarece aceste valori vor ap`rea practic echidistante pe scar` logoritmic`. Reface\i m`sur`torile tensiunii VEB la valorile 10 mA.2 mA.02 mA. Experimentul 1. Dac` nu a\i avut un voltmetru digital. m`sura\i tensiunea emitor baz` cu VCB = 10 V ]i apoi cu VCB = 0 V. utiliz[nd rela\ia (4. Reprezenta\i. 0. trec[nd E datele [ntr-un tabel de forma VEB (V) 0 I apara (mA) 0 I = VEB RV (mA) V I =I − V E aparat I (mA) 0 IC (mA) 0 α=I I C E 0 Completa\i apoi tabelul. 0.005 mA. [n acela]i timp. Cum depinde comportarea portului de intrare de tensiunea de la portul de ie]ire ? Dac` a\i avut un voltmetru digital. [ncep[nd de la VEB = 0. grafic. Calcula\i. Caracteristica de intrare Caracteristica de intrare este dependen\a curentului de emitor [n fnc\ie de tensiunea baz`emitor. putem introduce rezisten\a dinamic` r = ∆ VEB ∆ I .

]i pe aceea de ohmmetru. pe acela]i grafic. 6 mA.60 0. Principiul de func\ionare pentru aceasta din urm` este foarte simplu: prin rezisten\a de valoarea necunoscut` se trece un curent constant. conecta\i un miliampermetru analogic ]i ajusta\i rezisten\a reglabil` din . ob\in[nd o parte din familia de caracteristici de ie]ire. estima\i valoarea rezisten\e dinamice dintre colector ]i baz`. Tranzistoare bipolare . Ohmmetrul electronic Multimetrele electronice digitale ofer`.80 tensiunea emitor-baza (volti) Experimentul 2. Cum sursa V A2 nu coboar` tensiunea exact p[n` la zero. urm`rind evolu\ia curentului de colector. Reconecta\i sursa ]i reface\i experimentul pentru alte c[teva valori ale curentului de emitor (4 mA. [n afara func\iilor de voltmetru ]i ampermetru.65 0. Din acest motiv. C E Experimentul 3. adic` [n stare de func\iune. 8 mA) . Pentru aceasta. astfel [nc[t s` m`soare tensiunea colector-baz`.caracteristici statice 83 curentul de emitor (mA) 10 1 10 0 10 -1 10 -2 0.55 0. [n tabelul completat la primul experiment. Caracteristica de ie]ire Muta\i voltmetrul din ochiul emitorului [n acela al colectorului.70 0. desena\i-v` schema sursei de curent din Fig. pentru ob\inerea acestei valori desface\i firele de la surs` ]i lega\i-le [ntre ele. Ve\i realiza ]i dumneavoastr` un ohmetru electronic de acest tip. Calculul pe care l-a\i f`cut este numai unul aproximativ deoarece nu cunoa]tem cu suficient` precizie valoarea rezisten\ei din emitor ]i caracteristcile statice neliniare ale diodelor ]i tranzistorului. furnizat de la o surs` de curent ]i se m`soar` tensiunea. sursa de curent trebuie "etalonat`" (calibrat`) la cald. poten\ialul emitorului ]i valoarea curentului de colector. Caracteristica de transfer IC = f ( I E ) Ave\i.19 a) ]i calcula\i poten\ialul bazei. aten\ie la polaritate ! Fixa\i apoi I la o anumit` valoare (s` zicem 2 mA) ]i mic]ora\i E gradual tensiunea VCE de la 10 V p[n` la 0 V. alimenta\i circuitul de pe plan]et`. Este ea concordant` cu predic\ia f`cut` pe baza cunoa]terii c`derii de tensiune pe rezisten\a RE (pag. Mai [nt[i. 4. 4. Desena\i aceste dependen\e IC = f (VCB ) I E = const.75 0. Apoi compara\i [ntre ele valorile I ]i I ]i formula\i o concluzie asupra valorii factorului α . Estima\i mai [nt[i eroarea absolut` cu care a\i determinat aceste valori. Cunosc[nd eroarea absolut` cu care a\i m`surat curentul de colector.Cap. date asupra curentului de emitor ]i a celui de colector.50 0. 93) ? Experimentul 4. de valoare cunoscut`.

Monta\i apoi [n serie cu miliampermetrul diferite valori de rezisten\e ]i verifica\i c[t de "ideal`" este sursa de curent.7 k mA 12 k } T 4. 4.84 Electronic` . Formula\i o concluzie. Ohmmetru electronic. Ohmmetrul nostru este gata. astfel.7 k V 12 k rezistenta necunoscuta ohmetru a) b) Fig. valorile rezisten\elor necunoscute existente pe plan]et`. Ce se [nt[mpl` dac` [ncerc`m s` m`sur`m "rezisten\a" [n polarizare direct` a unor diode ? Ave\i pe plan]et` dou` diode cu care pute\i experimenta acest lucru. nu mai r`m[ne dec[t s` conect`m un voltmetru electronic ]i rezisten\a de valoare necunoscut` (Fig.19 b). 15 V 15 V Si } T 4. M`sura\i. .19.Manualul studentului emitor pentru a ob\ine un curent de 100 µA. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful