P. 1
MBK 1 ders1 giriş

MBK 1 ders1 giriş

|Views: 74|Likes:
Published by zuhal

More info:

Published by: zuhal on Sep 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2010

pdf

text

original

MOLEKÜLER B YOLOJ DE KULLANILAN YÖNTEMLER I DERS 1

Prof. Dr. Dr. ule ARI
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 20052005-2006

Moleküler biyoloji 
Moleküler düzeyde biyolojik olaylar , çe itli hücresel sistemler aras ndaki etkile imleri inceler 
DNA, RNA, proteinler Aras ndaki ili kiler Etkile imler Etkile imlerin nas l düzenlendi i

çal ma konular d r

Moleküler biyologlar 
Genetik Biyokimya Biyofizik tekniklerini kullan rlar Bu farkl disiplinler iç içedir

Moleküler biyoloji - di er biyolojik bilimler ili kisi i lev
Biyokimya Genetik

proteinler

Moleküler biyoloji

genler

19501950-1960 lar 
Moleküler hücre bile enlerinin 
Tan mlanmas zolasyonu Kullan mlar

olas hale gelmi tir.

Moleküler hücre bile enleri; 
DNA genetik bilgi deposu RNA transkripsiyon, translasyon Proteinler yap sal ve enzimatik bile enler

Moleküler hücre bile enleri

(DNA,RNA ve Proteinler) ile
moleküler çal malar 

Biyolojik olaylar n mekanizmalar n n anla lmas Biyoteknoloji - T p - Tar m & Hayvanc l k - G da - Çevre & Enerji

Nükleik Asitlerin zolasyonu 
Yap ve i levlerinin ayd nlat lmas Gen anlat m Gen anlat m n n düzenlenmesi Genetik mühendisli i Genomik ve proteomik çal malar Bu amaçlar için öncelikle nükleik asitlerin yüksek safl kta izole edilmeleri gerekir

DNA zolasyonu 
DNA hücrede proteinler, katyonlar yard m yla yo unla m durumda bulunur Proteinlerle ili kisi i levleri gere idir 
ÖR: gen anlat m - düzenleyici proteinler

transkripsiyon - RNA polimerazlar hasar onar m - DNA polimeraz, DNA ligaz bakteriyofaj - protein k l f

DNA safla t r lmas n n temel a amalar
1) Hücre çeperi ve membranlar n n parçalanarak yüksek molekül a rl kl DNA n n serbestle tirilmesi 2) Denatürasyon veya proteoliz yoluyla DNA-protein DNAkompleksinin çözülmesi 3) DNA n n di er moleküllerden ayr lmas Çal ma amac na (klonlama, dizi analizi vb.) ba l olarak ileri safla t rma yöntemlerinin uygulanmas Farkl DNA moleküllerinin (kromatografik, (kromatografik, spektrofotometrik yöntemlerle) fraksiyonland r lmas yöntemlerle)

Prokaryotik DNA zolasyonu
Bakteri DNA s asal (kromozomal) ya da (kromozomal) ekstrakromozomal (plazmit,bakteriyofaj) olu una ba l olarak farkl yöntemlerle izole edilir

Prokaryotik kromozomal DNA zolasyonu
A AMA 1

Hücre duvar n n zay flat lmas : Fiziksel yöntem: dondurup-çözme dondurupKimyasal yöntem: lizozim uygulamas kelatör (EDTA) (EDTA) kullan m
Lizozim: Kelatör: metal iyonlar n n ba lanmas n art rarak çökelmeyi h zland ran kimyasal ajanlar

Prokaryotik kromozomal DNA zolasyonu
A AMA 2

Hücre zar n n parçalanmas : 1. Fiziksel yöntemler: Homojenizasyon Ultrasonikasyon Ozmotik ok

Prokaryotik kromozomal DNA zolasyonu
A AMA 3

Hücre zar n n parçalanmas : 2. Kimyasal yöntemler: Deterjan kullan m SDS (sodyum dodesil sülfat) SDS pH ve uygun iyon konsantrasyonunda lipoproteinlerle birle ir, membranlar n lipoprotein k s mlar n suda çözünür hale getirir HÜCRE PARÇALANIR (L Z Z) (L Z)

Prokaryotik kromozomal DNA zolasyonu
A AMA 4

RNA n n parçalanmas için RNAaz Proteinlerin parçalanmas için Proteazlar Kalan proteinler ve oligopeptitler için fenolfenolkloroform ekstraksiyonu

Prokaryotik kromozomal DNA zolasyonu
A AMA 5

DNA içeren faz n alkolle (Etanol) çöktürülmesi DNA gözle görülebilir, cam çubu a sar l r !!!

Prokaryotik kromozomal DNA zolasyonu
leri safla t rmalar Diyaliz ile kal nt lar n uzakla t r lmas CsCl2 derecelenme santrifügasyonu Kromatografik ay r m

Ekstrakromozomal DNA zolasyonu
Kromozomal DNA uzakla t r l r !!! Bakteriyofaj DNA s izolasyonu: 1. nfekte olmu bakteriden faj partiküllerinin izolasyonu ile kromozomal DNA n n eliminasyonu 2. Proteaz ve/veya fenol uygulamas 3. leri safla t rmalar

Ekstrakromozomal DNA zolasyonu
Plazmit DNA s izolasyonu: Kromozomal DNA izolasyonuna benzer ! 1. (Hücre çeperi ve membranlar n n parçalanarak yüksek molekül a rl kl DNA n n serbestle tirilmesi) ve tirilmesi) 2. (Denatürasyon veya proteoliz yoluyla DNADNA-protein kompleksinin çözülmesi) çözülmesi) a amalar ayn d r.

Ekstrakromozomal DNA zolasyonu
Plazmit DNA s izolasyonu: FARK; kromozomal ve plazmit DNA s konfigürasyonlar n n fark nedeniyledir. Plazmit DNA s : halkasal ve süper dönümlüdür. Kromozomal ve plazmit DNA lar n n denatürasyonlar n (yüksek s cakl k, pH gibi) takiben renatürasyon sürelerinin farklar ay rma için kullan l r. ÖR: pH 12-12.5 plazmit DNA s denatüre olmaz 12-

Plazmit DNA s

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->