ϡϼγ΍ ϦϘϳΪϳΪϨϓ

:

ϥήΟϼϓ ΕΎϣc

έϮΟϮΟ 3 ϥϮϫΎΗ :

βϠϛ

αϮοϭ΍ ’ :

ΦϳέΎΗ

(ë Ϩ ϣc ) ½οΎϓc ccx :

αΎϣ

( ϥ΍Ϯϔϣήϓ ½ϛϼϟ ) ύέϭ΍c :

ΪϳέϮϣ ϦϐϠ 

(ϩή γ) Δόϳήθϟ΍ ϡϮϠϋ :

ύΪ 

’’ ccccc 

Ύγ΍ϮϳΩ ϪϠΘγ (ι) ΪϤΤϣ ½ ϥ˯ΎΟήϜϓ :
α΍ϮϳΩ αΎϤγ (ι) ΪϤΤϣ ½ ϥ˯ΎΟήϜϓ 2.3.8 :

ϕϮΟΎΗ
ϥή ϫΎϤϛ

c .½ ϥ˯ΎΟήϜϓ ϱ˯ΎϨϐϣ ΎΘϳήΧ ήϏΪϨϣ ΎγΎ ΪϳέϮϣ -: Ω΍ ΎϳΪγ ϦϤϟΎϐϓ / ϥ΍ϮϫΎΘϐϓ

ëϓ΍Ω ΪϳέϮϣ ϥήΟϼϤϓ ϥ΍Ω ϥήΟΎϐϓ c

ή Χ΃Ω :

ϥήΟϼϤϓ Ϟ ΎΣ
:

½ ϥ˯ΎΟήϜϓ Ϧδ ϟ ΍έΎΨγ ϦϛΎΗΎΜϣ ± Ë αέ΍
α΍ϮϳΩ αΎϤγ (ι) ΪϤΤϣ
ξ Η ΚϏέϮϜγ-ύέϮϜγ ϦϜϳ΍έΎϨΜϣ ± αέ΍
½ ϕϼΧ΃ ϦϗϮΘϨϤϓ ϑΩΎϫήΗ ϥ˯ΎΟήϜϓ Ϧδϛ
ϦϬ Ϡϛ ΚϏέϮϛ-ύέϮϜγ ϦϛΎΗΎΜϣ ± αέ΍
νΎ ή
αΎϤγ ½ ϕϼΧ΃ ϦϜ γΎϜ ϔ γϼϜϐϣ ϥ΍Ω ϦϜϳ΍έΎϨΜϣ:

ή Ϝ ϓή ϥή ϫΎϤϛ
c .νΎ ή

Ϣϟ΍Ω ϥΎϫέΪγ ϒϜ γή ϥ΍Ω ϪΎϣ΍ ,ϮΘϨϤϣ αΎ ΘϨγ :

ϱϼ ϦϓήϨϓ
.ϦϓϭΪ Ϭϛ

c
c

 .(ϩΩϮϤΤϣ Δϔ) ϕϼΧ΍ : (½ΎΜϣ) ϖϳΫϮϣ : .ϮϳΪϳ΅.ϢΘ ϫ ϦϓΎϓ.Ύϳέ ήΗϮϔϣϮϛ: Ϧ ϟΎΟ ύϮΎο ϦδΘέ / ϦϓήΜϓ ϥήΟΎϐϓ ήϣϮγ ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c c .

Ώ΍ϮΟ ϝ΍˯Ϯγή:ΓΪϋΎϗ ϝ΃Ϯγή ϭέϮοc - ëγ :Ϧϟ΍˯Ϯγ .½δϛϭΪϨϳ΍ ˮνΎ Ϩϓ ϪϛΎϓΎ γ * (ë Ϩ ϣ) ˮϦϛΎοΎ Ω ώϳ ϦϏέΎ ϪϛΎϓ΍* c c (ë Ϩ ϣ) .Ϧ ϓ ώΗΎγ ½Ϡ c .ϭέϮο Ϳ΍ ϝϮγέ ΍ΪϤΤϣ ϥ΃ ΪϬη΃ϭ- ½Ϡ ϝ΍ϮΟ ϦϮϛϻ - ϪΎϣ΍ :ϱϼ  Ϟ ϐϤϣ ϭέϮοc ϕϮΗϭ΃ ήΟϼϓ ύέϭ΍ Ϧ ϓ ώΗΎγ :ϦϫΎ ϝ΍ϮΟ ϦϮϛϻ Ε΍ϮϤϣ c .:ϦϫΎ φϔΤϐϣ :ΓΪϋΎϗ ώϳ ήΟϼϓ ύέϭ΄γc ϦϜΧΎϤϣ βοϮΗή c ˯ΎϋΩ : ΓΩΎϬη ΔϤ Ϡϛ ΍ϭΩ Ϳ΍ ϻ· Ϫϟ· ϻ ϥ΃ ΪϬη΃ - ϕϭΩϭΩ ήΟϼϓ ΍ϮϤγc ϥ΍Ω ΐ ΗήΗ ϥ˯΍ΩΎϛ Ϣϟ΍Ω ϡΎγή ˯ΎϋΩ ϦϜϨ ϣΎϐϣ .ϦΘΗΎΧ ϥ΍Ω ϥήΟΎϐϓ ½ΘϳΆ Θϛ΍ ϦϏϭΪϨϛ ½δϳ΍ ϪϜϐϟ / αΎϣ ˸ήθ ˵ ˸ ΍˴ϭ Ϛ ˴ Θ˴ Ϥ˴ ˸ϜΣ ˶ Ύ˴Ϩ˸ Ϡ˴ϋ ˴ ˸΢Θ˴ ˸ϓ΍ Ϣ͉ Ϭ˵ Ϡ͉ϟ΍ " c˯ΎϋΩ ΥΎϤϣ "Ϧ ˴ Ϥ˶ Σ ˶ ή͉ ϟ΍ Ϣ˴ Σ ˴ ˸έ΃ÙΎ˴ϳ Ϛ ˴ Θ˶ Ϥ˴ ˸Σέ˴ Ϧ ˶ ΋˶ Ù΍ ΰ˴Χ ˸Ϧϣ˶ Ύ˴Ϩ˸ Ϡ˴ϋ ˴ ΔϣΪϘϣ ϥήΟϼϤϓ ΔϋΎσ :ϱϼ .

ˮνΎή ϕϮΗϭ΃ ëϨ ϣή ϮϣΎϛ Ϫϛ΍Ω΍* ήΟϼϓ ϦϏΩ Ώ΍ϮΟ c .Ϧϳ΍ ϱέΎϫ ϥήΟϼϓ ϦϜϐϳΎϨϣ ϭέϮοc ½ϏϭΪϨϐϣ ώϳ Ϊϳϼγ Ϊ θ ϖϳή ϟ Ϊ θ ϦϜΎΜϣϭέϮοc Ϫ ϟϭ΍ ½ΗϮϜϳ΍Ω ϥ΍Ω Ϊ θ ϦϜ ΎΜϣ ήΟϼϓ .ΕϮγήΗ ϦϮϛϻ ώΘϨΗ ϩϮϏϮγ-ϩϮϏϮγή :ϱϼ Ϊϳϼγ :ϦϫΎ ΎΘϳήΧή :ΓΪϋΎϗ ϦϜΘϳ˯Ύϐϣ ϭέϮοc ϕϮΟΎΗ ϦϏΩ ϦϮϛϻ .ϦϟϮϔϣϮϛή ΍έΎΨγ c Ϊ θc w (ë Ϩ ϣ) c c Ë ϪϜϐϟ .

ϥ΍ϮϔϣϮΗ ϱή:ϱϼ ΪϳέϮϣ ΎΘϨ Ϥϣ ϭέϮοc :ϦϫΎ -ύέΎ νΎ ή (ι) ΪϤΤϣ ½ Ϫμ ϗc w β ϟϮϨϣ ϥ΍Ω ώΨϨ ή ϪΠϳΪΧ ϦϏΎο΍Ω ύέΎ ϖϳΪϨ ϓ ϦϏέΎϛ ϩ΍Ϯγ ϥ΍Ω ϮϳΪϳ΅ ϦϐϳΎΗ :ΓΪϋΎϗc ϦϐΨϨ ήϓ νΎ ή ϦϬ Ϡϛ ώΘϨΗ c ϦϟϮϔϣϮϛ Ϣϟ΍ΩΩ c c ϪϜϐϟ (ë Ϩ ϣ) .

Ε΍ϮϤϣ ϭέϮοc ϕϮΘϭ΍ ϦγϮϣϭέ ϦΘϳ˯Ύϛή ϦϫϮϛϮϐϓ ϪϠΗ ώϳ ϕϮΟΎΗ ϱήΟϼϓΩ ëϏΎϤγή ϥ΍Ω ϡΎγΎΟήϜ :ϱϼ ϦϜ οΎϫΎϤϣ ϭέϮοc ύϮΠϬϣ βΗήϛ :ϦϫΎ ϦϟϮϔϣϮϛ Ϣϟ΍Ω ϦϐΨϨ ήϓ :ΓΪϋΎϗ c νΎ ή ϦϬ Ϡϛc w Ϊϔϛ ΪϳέϮϣ (ë Ϩ ϣ) ϥ΍Ω Ϟ Ψϛ ϦϟϮϔϣϮϛ ΪϳέϮϣ ϦϜϫέΎϐϣ ϥ΍Ω ώΨϨ ή ϕϮΘ΍ ϦϬ Ϡϛ ϦϜϳ΍έΎϨΜϣ c νΎ ή ϦϟϮϔϣϮϛ Ϟ ϛ΍ϭ c - c c ϪϜϐϟ .

ϦϐΘϨϤϓ ½ΘϳΆ Θϛ΍ ϦϜγϮϣϭήϣ ϭέϮοc .½ ϥ˯ΎΟήϜϓ .ϦϓΩΎϫΩ ϦϜϐΘϨϤϣ Κδ ϟϮϨϣ ϥ΍Ω βϠϛ c .ϢΘ ϫ ϦϓΎϓΩ ΪϳέϮϣ ϥ΍ΩϭέϮοc ϦϜϐΨϨ Ϥϣ ϪϠΗ ώϳ 'ϥ˯΍ά ήϓ ϱ˯Ϯϟϼϣ ½Θδϓ ϞϨϛΩ .νΎ Ϩϓ ϪϛΎϓΎ γc - ½ΘΤ μϨϣ ϭέϮοc ½ϫϮΘϮΨϨϣ ήΟϼϓ c νΎ ή ϦϬ Ϡϛ ϥ΍Ω ½ ½ ϕϼΧ΃ ½ϫϮΘϮΨϨϣ ϱΎϓϮγ ϦΗΎ Τϐϓc - ώϳ ΪϤΤϣ ½ ϕϼΧ΃ Ύ ϟϮϣ ώϳ ΪϤΤϣ c c ϑϮΗϮϨϓ (ë Ϩ ϣ) .ϥήΟϼϓ ½δϳ΍ : ϦγϮϣϭέc w ϕϼΧ΃ .

Ύ ϟϮϣ ϪϣϭέΩ ϦΗϮΠϨϟ Νήϛc - c c .c .

 A .

c c .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful