You are on page 1of 2

ΎϧϮϓήϋ Ϧϳάϟ΍ ϰϟ·

c c
 

ϦΤϧ Ύϣ ϰϠϋ ΎϨόϣ ϥϭΎόΘϴϟ ΎϨΑ ϞμΘϳ Ϣϟϭ ΎϬϠϤϜΘδϳ ϢϠϓ ΔϓήόϤϟ΍ ϩάϬΑ ϰϔΘϛ΍ Ϧϣ ϢϬϨϣ ΎϧϮϓήϋ Ϧϳάϟ΍ϭ
ϥϮϤΛ΁ ϢϬϧ΄Α Ϣϫήϛάϧϭ ˬΎϨόϣ ΍ϮϠϤόϳ ϥ΃ ϰϟ· ϢϫϮϋΪϧ ˯ϻΆϬϓ ˬήϴΨϟ΍ ϰϟ· αΎϨϟ΍ ΓϮϋΩ Ϧϣ ϩΩΪμΑ
ϼ
˱ Ϥϋ ϰϋΪΘδϳϭ ΪϬ˴Ο ϯΫ Ϟϛ ΪϬ˵Ο ΐϠτΘϳ ΢ϴδϓ ϥ΍ΪϴϤϟ΍ ϥΈϓ ˬΔΑΎΠΘγϻ΍ Ϧϋ ΍ϭΪόϗ ϥ· ϥϭήμϘϣ
αΎϨϟ΍ϭ Ϳ΍ ϯΪϳ ϦϴΑ ϢϬϟ έάϋ ϻϭ ΩϮόϘϟ΍ ϰϓ Ϫϟ ΔΠΣ ϼϓ ϊϴϤΠϟ΍ Ϧϣ ϼ ˱ λ΍ϮΘϣ .

ϥ΍ϮΧϹΎΑ ϖμϟ Ϋ· ϊϔϧ ΎϤϣ ήΜϛ΃ ˯Ύγ΃ ϪϨϜϟϭ ˬΎϨόϣ ϥϭΎόΗϭ ΎϨΑ ϞμΗ΍ϭ ΎϨϓ ήϋ ήΧ΁ Ϣδϗϭ ˬϢδϗ ΍άϫ
ΐϳήϘΗ ϰϓ ϻ ϢϬϨϋ Ϊμϟ΍ ϰϓ Ύ˱ΒΒγ ϥΎϛϭ ,ϢϬϟ ΔΌϴγ ΔϳΎϋΩ ϥΎϜϓ ϢϬϘϳήσϭ ϢϬΘϨγ ήϴϏ ϰϠϋ ϞϤϋϭ
ΔΤϴΤμϟ΍ ϥ΍ϮΧϹ΍ ϢϴϟΎόΗ ϥϮϣΰΘϠϳ ϖΤΑ Ύ˱ϧ΍ϮΧ· ΍ϮϧϮϜϳ ϥ΃ ˯ΎΟήϟΎΑ ϪΟϮΗ΃ ˯ϻΆϫ ϰϟΈϓ ϢϬϨϣ αΎϨϟ΍
Ϟϛ ϥΰϳ ϥ΃ ϰϣϼγϹ΍ ΐόθϟ΍ ήϴϫΎϤΟ ϰϟ· Ύϧ΅ΎΟέϭ , Ϳ΍ ϰϟ· Ϣϫήϣ΃ϭ ϦϳέϮϜ θϣ ΍ϮϓήμϨϳ ϥ΃ ϭ΃
ϮϬϓ ΎϬϤϜΣ ϰϠϋ ϝΰϧϭ ΎϬΑ ϚδϤΘγ΍ ϦϤϓ ˬϡϼγϹ΍ Ώ΍Ω΁ϭ ΔΤϤδϟ΍ Δόϳήθϟ΍ ϥ΍ΰϴϤΑ ϥ΍ϮΧϺϟ ΐδΘϨϣ
ΔϠλ ϻϭ ˯΁ήΑ ϪϠϤϋ Ϧϣ ϦΤϨϓ ΎϬόϣ ϰϓΎϨΘϳ Ύϣ ϪϨϋ έΪλ ϭ΃ ΎϨϣ Ύ˱Όϴη ϒϟΎΧ Ϧϣϭ ,ϪΗϮΧ΃ ϦΤϧϭ ΎϨϣ
 .ϪϨϴΑϭ ΎϨϨϴΑ
ϰϠϋ ϥϭ˯ήΠϳ ϻϭ ϪΗΎϣήΣ ϥϮϜϬΘϨϳ ϻϭ ˬͿ΍ ξ΋΍ήϓ ϰϓ ϥϭήμϘϳ ϻ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϥ΍ϮΧϹ΍ ϥ·
ϪϨϣ ΔΑϮΘϟ΍ Ϧϋ ΖϜδϳ Ϧϟϭ ϪΑ ήΨϔϳ Ϧϟϭ ϪΑ ήϫΎΠΘϳ Ϧϟ ϮϬϓ ϥΎϴμόϟ΍ ϢϫΪΣϷ έΪϗ ϥΈϓ ˬϪΘϴμόϣ
ϭ΃ ϰλΎόϤϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱ΌϳήΟ ϭ΃ ξ΋΍ήϔϟΎΑ Ύ˱ϔΨΘδϣ ϭ΃ ΓϼμϟΎΑ Ύ˱ϨϴϬΘδϣ ϥΎϛ ϦϤϓ ,ϪϴϠϋ ΪϳΪθϟ΍ ϡΪϨϟ΍ϭ
 .ϪϠϛ ϚϟΫ ΍ϮΒϨΘΠϳ ϥ΃ ΎϧϮϓήϋ Ϧϳάϟ΍ ϰϠϋϭ ˬΎϨϣ βϴϠϓ ΔΒϳέ ϰϓ Ύ˱ϨϴϨχ ϭ΃ ϡΎΛϵ΍ ΏΎϜΗέΎΑ ΍˱ήΘϬΘδϣ
ϰϠϋ ϢϫΎϴϧΩ ϥϮϤϠψϳ ϻϭ ˬΪϫΰΘϟ΍ ϰϓ ϥϮϐϟΎΒϳ ϻϭ ˬΪΒόΘϟ΍ ϰϓ ϥϮσήϔϳ ϻ ΍άϫ ϊϣ ϥϮϤϠδϤϟ΍ ϥ΍ϮΧϹ΍ϭ
ˬϥϮϣϮϘϳϭ ϥϮϣΎϨϳϭ ˬϥϭήτϔϳϭ ϥϮϣϮμϳ ϢϬϓ ˬ ϡϼγϹ΍ ϰΒϧ ΔϨγ Ϧϣ βϴϟ ΍άϫ ϥϷ ϢϬΗήΧ΁ ΏΎδΣ
ϥϮϠϤόϳϭ ˬϢϬϠϫ΃ ϊϣϭ ϢϬ΋ΎϗΪλ΃ ϊϣ ϥϮτδΒΘϳϭ ˬϥϭΪϫΎΠϳϭ ϥϭΪΠϳϭ ˬϥϮΣΰϤϳϭ ϥϮπϳήΘϳϭ
ϪϠϤϋ ϕϮϘΣ ϞϤϫ΃ ϭ΃ ϩΪϫΰΘΑ ήϫΎψΗ ϭ΃ ϩΪΒόΗ ϰϓ ρήϓ΃ ϦϤϓ ˬΎϴϧΪϟ΍ Ϧϣ ΐϴμϨϟ΍ ϥϮδϨϳ ϻϭ ΓήΧ϶ϟ
ΐΟ΍ϮΑ ϡϮϘϳ Ϫϧ΃ ϚϟάΑ ϰϋΪϳ ΔΤϟΎμϟ΍ ΔϳϮϴϧΪϟ΍ ϪΗΎϴΣ ΐϧ΍ϮΟ Ϧϣ ΐϧΎΟ ϰϓ ρήϓ ϭ΃ ϪϠϫ΃ ϰϟ· ˯Ύγ΃ ϭ΃
 ϢϬ΋ΩΎΒϤΑ ϦϴϠϣΎόϟ΍ Ϧϣ Ϯϫ ϻϭ ˬϥ΍ϮΧϹ΍ ΔϘϳήσ ϰϠϋ βϴϠϓ ˬΓήΧϵ΍
Ϧϣϭ ΔϠΘϘϟ΍ ϦδΤϴϠϓ ϞΘϗ Ϧϣ ϰΘΣ ˯ϰη Ϟϛ ϰϠϋ ϥΎδΣϹ΍ ΐΘϛ Ϳ΍ ϥ΃ ϥϮϤϠόϳ ϥϮϤϠδϤϟ΍ ϥ΍ϮΧϹ΍ϭ
κϘϧ ϦϤϓ ˬΓΩΎΟϹ΍ ΪΣ ώϠΒϳ ϰΘΣ ϢϬϟΎϤϋ΃ Ϣϛ ϞϤϋ Ϟϛ ϥΎϘΗΈΑ ϥϮϨόϳ ΍άϬϟ Ϣϫϭ ˬ ΔΤΑάϟ΍ ϦδΤϴϠϓ ΢ΑΫ
ΐΤϳ Ϳ΍ ϥ·ϭ ˬϦϴϤϠδϤϟ΍ ϥ΍ϮΧϹ΍ Ϧϣ βϴϠϓ ϖΒδϟ΍ϭ ΓΩΎΟϹ΍ ϥϭΩ ήμϗ ϭ΃ ϝΎϤϜ ϟ΍ ϰϠϋ έΩΎϗ Ϯϫϭ
ˬϩέ΍ήϏ ϰϠϋ ΍ϮϠϤόϳ ϥ΃ϭ ˬϪϠϛ ϚϟΫ ΍ϮψϔΤϳ ϥ΃ ΎϧϮϓήϋ Ϧϳάϟ΍ ϰϠόϓ ˬϪϨϘΘϳ ϥ΃ ϼ ˱ Ϥϋ ϞϤϋ ΍Ϋ· ϢϛΪΣ΃
ϥϮϜϳ ϥ΃ ήΟΎΘϟ΍ ϰϠϋϭ ˬϩ˯ϼϣί ήϬϣ΃ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϊϧΎμϟ΍ ϰϠϋϭ ,Ϫϧ΍ϮΧ· ϝϭ΃ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐϟΎτϟ΍ ϰϠόϓ
ϯΫ Ϟϛ ϰϠϋϭ ϪϴΣ΍Ϯϧ ϊϴϤΟ Ϧϣ ΐΟ΍Ϯϟ΍ ˯΍Ω΃ ϝΎΜϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϒχϮϤϟ΍ ϰϠϋϭ ,Ϫϧ΍ήϗ΃ ωήΑ΃ϭ ϕΪλ΃
ϭ΃ Ε΍έΎη Ϧϣ ΍ϮϠϤΣ ΎϤϬϣ ϥ΍ϮΧϹ΍ Ϧϣ ϦϳήμϘϤϟ΍ ΍ϭήΒΘόϳ ϻ΃ αΎϨϟ΍ ϰϠϋϭ ˬϪϨϘΘϳ ϥ΃ ΎϨϣ ϞϤϋ
 .Δϴϧ΍ϮΧ· ΏΎϘϟ΃ Ϧϣ ϢϬδϔϧ΄Α ΍ϮϘμϟ΃
ΪϳΪδΘΑ ϥϭέΩΎΒϳ ΍άϬϟ ϢϬϓ ϢϠχ ϰϨϐϟ΍ Ϟτϣ ϥ΃ϭ ˬΔϠϣΎόϤϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ϥ΃ ϥϮϤϠόϳ ϥϮϤϠδϤϟ΍ ϥ΍ϮΧϹ΍ϭ
ϝ΍ΰϳ ϻ Ϧϣ ϢϫέΎΠΗ Ϧϣ ϥ΃ϭ ˬϰϨόϤϟ΍ ΍άϫ ϰϓ ΔϴΣΎϧ ϑήη΃ ϥϮϠΜϤϳϭ ˬϢϬΒϧΎΠΑ ϥϮϜΗ ϰΘϟ΍ Ϳ΍ ϕϮϘΣ
φϔΘΤϳ ϰΘΣ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ϡϮϴΑ ΎϫΪϋϮϣ ϞΒϗ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϪσΎδϗ΃ ΩΪδϳ ΔϠϳϮσ ϦϴϨγ ΪόΑ ΪΑϷ΍ ϰϟ·
βϴϠϓ αΎϨϟ΍ ϯΪϳ΃ ϰϓ ΎϤϴϓ ϊϤσ Ϧϣϭ ˬΎϨϣ βϴϠϓ ϞσΎϣ ϦϤϓ ϪΘϟΰϨϣϭ ϪΘϣ΍ήϛϭ ϪϓήθΑ ϢϠδϤϟ΍ Υϸϟ
ϥ΃ ΎϧϮϓήϋ Ϧϳάϟ΍ ϰϠόϓ ,ϞϴΒδϟ΍ ϩάϫ ήϴϏ ΓϮϋΪϟ΍ ϥϷ ,ΎϨϣ βϴϠϓ ˯ΎπΘϗϻ΍ ϭ΃ ˯΍ΩϷ΍ ˯Ύγ΃ Ϧϣϭ ˬΎϨϣ
 .˯ΎπΘϗϻ΍ϭ ˯ΎτϋϹ΍ϭ ˯ΎπϘϟ΍ϭ ˯ΎϓϮϟ΍ ϰϓ ΏΩϷ΍ ϝΎΜϣ ΍ϮϧϮϜϳ
ΡΪΘϤϳ ϥ΃ Ω΍έ΃ ϦϴΣ Ϳ΍ ϥ΃ϭ ˬϢϬΗϮϋΩ αΎγ΃ ϕϼΧϷ΍ ϥ΃ ϥϮϤϠόϳ ϪϠϛ ϚϟΫ ΪόΑ ϥϮϤϠδϤϟ΍ ϥ΍ϮΧϹ΍ϭ
αΎϨϟ΍ Ρϼλ βϔϨϟ΍ Ρϼλ ϰϠϋ ΐΗέ ϰϟΎόΗ Ϫϧ΃ϭ ˬϢϴψόϟ΍ ϖϠΨϟΎΑ ϪΣΪΘϣ΍ -ΎϨΗϭΪϗ Ϯϫϭ- ϪϴΒϧ
ˬΎ˴ϫΎ˷ϛ˴ ί˴ Ϧ˴ϣ ΢
˴ Ϡ˴˸ϓ΃˴ ˸Ϊϗ˴ ˬΎ˴ϫ΍˴Ϯ˸ϘΗ˴ ϭ˴ Ύ˴ϫέ˴ Ϯ˵Πϓ˵ Ύ˴ϬϤ˴ Ϭ˴ ˸ϟ΄˴ϓ˴ ˬΎ˴ϫ΍˷Ϯ˴ γ ˴ Ύ˴ϣϭ˴ β ˳ ˸ϔϧ˴ ϭ˴ ͽ :ϰϟΎόΗϭ ϙέΎΒΗ ϝΎϘϓ ϢϬΣϼϓϭ
ΔΒϗ΍ήϤϟ΍ϭ ϒϴϘΜΘϟΎΑ Ύ˱Ϥ΋΍Ω Ϫδϔϧ άΧ΄ϳ ΍άϬϟ ϢϠδϤϟ΍ ΥϷΎϓ ,[10- 9 :βϤθϟ΍]ͼΎ˴ϫΎ˷γ ˴ Ω˴ Ϧ˴ϣ Ώ
˴ Ύ˴Χ ˸Ϊϗ˴ ϭ˴
 ΎϬϨδΣ΃ϭ ϕϼΧϷ΍ Ϟπϓ΃ ϰϠϋ ϊΒτϨΗ ϰΘΣ ˭ΔΒγΎΤϤϟ΍ϭ
ϻ ϰϓϭ Ϯϫϭ [105 :ϞΤϨϟ΍]ͼ˶ϪϠ˴˷ϟ΍ Ε ˶ Ύ˴ϳ΂˶Α ϥ
˴ Ϯ˵Ϩϣ˶ ˸Άϳ˵ ϻ Ϧ ˴ ϳ˶άϟ˴˷ ΍ Ώ
˴ ά˶ Ϝ˴ ˸ϟ΍ ϯ˶ήΘ˴ ˸ϔϳ˴ Ύ˴Ϥϧ˴˷ ·˶ͽ ΏάϜϳ ϻ ϕΩΎλ ϮϬϓ
 .ϒϠΨϳ ϻϭ έΪϐϳ
 .ϝϮϘϟ΍ ϰ ϓ ζΤϔϳ ϻϭ ΐπϐϟΎΑ ωήδϳ ϻ ϢϴϠΣ Ϯϫϭ
 .ήϜϨϤϠϟ ΖΒΜϳ ϻϭ ˯ϮδϟΎΑ ήϬΠϳ ϻ ϰΘΣ Ϯϫϭ
 .Ϣ΋ϻ ΔϣϮϟ Ϫϴϓ ϰθΨϳ ϻϭ ϖΤϟΎΑ ήϬΠϳ ωΎΠη Ϯϫϭ
 .ΔϠ΋΍ΰϟ΍ ν΍ήϏϷ΍ϭ ΕΎϴϟΎϏ Ϟϛ ϕϮϓ ϪΘϣ΍ήϛ ϊπϳ ϯ΃ ϒϴϔϋ Ϯϫϭ
 .ϪϨδΣ΃ ˯ϰη Ϟϛ Ϧϣ άΧ΄ϳϭ ΔΌϴδϟ΍ ϥΰϳϭ ΔϨδΤϟ΍ έΪϘϳ ϒμϨϣ Ϯϫϭ
 .ΎϬΗΎϗήσ Ϟπϓ΃ ΎϬϴϟ· ϚϠδϳ ϢΛ ΎϬϫϮΟϭ ϰϠϋ έϮϣϷ΍ ήϳΪϳ ΎϤϧ·ϭ ϑήμΘϟ΍ ϦδΣ Ϯϫϭ
 .˯ϰη ϪΒπϐϟ ϡϮϘϳ ϼϓ Ϳ΍ ϡέΎΤϣ ϚϬϨΗ ϥ΃ ϻ· ΔΌϴδϟ΍ ΔϨδΤϟΎΑ ΃έΪϳϭ ΢ϔμϳϭ Ϯϔόϳ ϚϟΫ ΪόΑ Ϯϫϭ
ϢϜδϔϧ΃ ΍ϭΪϫΎΠϓ Ϛϟάϛ ΍ϮϧϮϜΗ Ϣϟ ϥΈϓ ΔϠϴπϔϟ΍ϭ ϖϠΨϟ΍ ϝΎΜϣ ΍ϮϧϮϛ ˬΎϨΑ ϢΘϠμΗ΍ Ϧϳάϟ΍ ϥ΍ϮΧϹ΍ ΎϬϳ΃
 .Ϫϴτόϳ ϻ ˯ϰθϟ΍ ΪϗΎϓϭ ΍ΰ˱ Πϋ Ϊη΃ ϢϛήϴϏ ϢϳϮϘΗ Ϧϋ ϢΘϧ΄ϓ ϻ·ϭ Ϳ΍ ΍ϭΪϤΣΎϓ ϢΘΤϠϓ΃ ϥΈϓ
ϙέΎΒΗ Ϳ΍ϭ ˬϦϳήΑΎμϟ΍ ΔΒΗήϣ ϰϬϓ ΍ϮϠϤϋ΍ϭ ΍ϮϟϭΎΣ ϦϜϟϭ ΍Ϯγ΄ϴΗ ϻ ˬΎϨΑ ϢΘϠμΗ΍ Ϧϳάϟ΍ ϥ΍ϮΧϹ΍ ΎϬϳ΃
 .[69 :ΕϮΒϜϨόϟ΍]ͼΎ˴ϨϠ˴ Β˵ γ ˵ ˸ϢϬ˵ Ϩ˴˷ ϳ˴ Ϊ˶ ˸ϬϨ˴ ϟ˴ Ύ˴Ϩϴ˶ϓ ΍ϭ˵Ϊϫ˴ Ύ˴Ο Ϧ ˴ ϳ˶ά˴˷ϟ΍˴ϭͽ :ϝϮϘϳ ϰϟΎόΗϭ
Y